Sony | CDX-DAB500U | Sony CDX-DAB500U DAB-radio cd-receiver Bruksanvisning

K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00DA+00COV-EUR.book Page 1 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
4-430-679-11(2)
DAB/FM/MW/LW Digital Radio CD Player
DAB/FM/MW/LW
CD Player
Betjeningsvejledning
DA
Käyttöohjeet
FI
Bruksanvisning
SV
For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 5.
Esittelytilan (DEMO) peruuttaminen: katso s. 5.
För att avbryta demonstrationsvisning (DEMO), se sida 5.
CDX-DAB500U
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00DA+00COV-EUR.book Page 2 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
Enheden skal af sikkerhedsårsager
installeres i bilens instrumentbræt.
Se den medfølgende installation /
tilslutningvejledning vedrørende
installation og tilslutninger.
Bemærkning til kunder: Følgende
information gælder kun for udstyr
solgt i lande, hvor EU-direktiver er
gældende
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For
alle forhold omkring service eller garanti
henvises der til adresserne i de særskilte
service- eller garantidokumenter.
2
Kassering af udtjente
batterier (gældende i EU og
andre europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer).
Dette symbol på batteriet eller på
emballagen angiver, at det batteri, der
leveres med produktet, ikke må behandles
som husholdningsaffald. På nogle batterier
anvendes dette symbol i kombination med
et kemisk symbol. De kemiske symboler for
kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005 %
kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at
disse batterier bortskaffes korrekt, hindres
eventuelle negative følger for miljø og
mennesker, som ellers kunne forårsages af
forkert affaldsbehandling for batteriet.
Genbrug af materialerne bidrager til
bevaring af naturens ressourcer. For
produkter, der af hensyn til sikkerhed,
ydelse eller dataintegritet kræver en
permanent tilslutning med et indbygget
batteri, må dette batteri kun udskiftes af en
kvalificeret reparatør. For at sikre, at
batteriet bliver behandlet korrekt, skal du
ved afslutningen af produktets levetid
indlevere det til et indsamlingssted for
genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.
For alle andre batterier henvises til afsnittet
om, hvordan batteriet fjernes sikkert fra
produktet. Indlever batteriet til et
indsamlingssted for genbrug af udtjente
batterier. Henvend dig til dine lokale
myndigheder, dit renholdningsselskab eller
den butik, hvor du købte produktet, for
nærmere oplysninger om genbrug af dette
produkt eller batteri.
Laserdiode-egenskaber
• Emissionsvarighed: Kontinuerlig
• Laser-udgang: Mindre end 53,3 μW (Dette
udgangsniveau er værdien, som måles ved
en afstand på 200 mm fra overfladen på
objektivlinsen på den optiske pick-up blok
med 7 mm åbning.)
ZAPPIN og Quick-BrowZer er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
Windows Media er enten et registreret
varemærke eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Dette produkt er beskyttet af visse
intellektuelle ejendomsrettigheder
tilhørende Microsoft Corporation. Brug
eller distribution af sådan teknologi uden
for dette produkt er forbudt uden en licens
fra Microsoft eller et autoriseret
Microsoft-datterselskab.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod
touch er varemærker tilhørende Apple Inc.,
registreret i USA og andre lande.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og
patenter på licens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
Android er et varemærke tilhørende Google
Inc. Brug af dette varemærke er underlagt
tilladelse fra Google.
Bemærkning om litiumbatteriet
Udsæt ikke batteriet for kraftig varme som
f.eks. direkte sollys, åben ild el.lign.
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Lay- masterpage:Right_SideIndex
out\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA01INT-EUR.fm
00DA+00COV-EUR.book Page 3 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
Advarsel hvis tændingen på din bil
ikke har en ACC-position (tilbehør)
Sørg for at indstille den automatiske
slukkefunktion (side 21). Enheden
slukkes helt og automatisk efter den
indstillede tid, når enheden er slået fra.
Det forhindrer, at batteriet tømmes. Hvis
du ikke indstiller den automatiske
slukkefunktion, skal du trykke på
 og holde, indtil
visningen forsvinder, hver gang du slår
tændingen fra.
3
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00DA+00COV-EUR.book Page 4 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
Indholdsfortegnelse
Klargøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Annullere DEMO-indstillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Indstilling af uret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tage frontpanelet af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Knappernes placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hovedenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RM-X211 Fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
FM/MW/LW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vælge PTY (programtyper) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Afspilning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
USB-enheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Afspille en USB-enhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Afspille iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Betjene en iPod direkte — Passagerbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Søge efter og afspille spor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Afspille spor i forskellige indstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Søge efter et spor efter navn — Quick-BrowZer™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Søge efter et spor ved at lytte til passager af sporet — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Menu for lydindstillinger og opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Anvende avancerede lydfunktioner — Advanced Sound Engine . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Justere opsætningspunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Brug af ekstra udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ekstra lydudstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00DA+00COV-EUR.book Page 5 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
Tage frontpanelet af
Klargøring
Annullere
DEMO-indstillingen
Du kan annullere demonstrationsdisplayet,
som vises, mens enheden er slukket.
1
Tryk på , drej
kontrolknappen, indtil “DISPLAY”
vises, og tryk derefter på den.
2
Drej kontrolknappen, indtil “DEMO”
vises, og tryk derefter på den.
3
Drej kontrolknappen for at vælge
“DEMO-OFF”, og tryk derefter på den.
Indstillingen er udført.
4
Tryk på
(BACK) for at vende
tilbage til det foregående display.
Displayet vender tilbage til normal
modtage/afspilningsindstilling.
Indstilling af uret
Uret anvender en 24-timers digital
tidsangivelse.
1
Tryk på , drej
kontrolknappen, indtil “GENERAL”
vises, og tryk derefter på den.
2
Drej kontrolknappen, indtil
“CLOCK-ADJ” vises, og tryk derefter
på den.
Time-indikationen blinker.
3
Drej kontrolknappen for at indstille
time og minut.
For at flytte den digitale indikation skal
du trykke på  –/+.
4
Efter indstilling af minuttet skal du
trykke på .
Opsætning er afsluttet, og uret går i gang.
For at vise uret skal du trykke på .
Du kan tage enhedens frontpanel af for at
forhindre tyveri.
1
Tryk på   og hold.
Enheden slukkes.
2
Tryk på frontpanel-udløserknappen ,
og fjern derefter panelet ved at trække
det udad.
Advarselsalarm
Hvis du drejer tændingskontakten til
OFF-positionen uden at fjerne frontpanelet,
bipper advarselsalarmen i nogle sekunder.
Alarmen bipper kun, hvis den indbyggede
forstærker bruges.
Bemærk
Udsæt ikke frontpanelet for varme/høje
temperaturer eller fugt. Lad det ikke ligge på
instrumentbrættet/baghylden i en parkeret bil.
Sætte frontpanelet på
Sæt del  på frontpanelet i indgreb med del
 på enheden, som afbildet, og skub til
venstre side, indtil den klikker på plads.
5
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00DA+00COV-EUR.book Page 6 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
Knappernes placering
Hovedenhed
Dette afsnit indeholder instruktioner om
knappernes placering og grundlæggende
betjening.
 SOURCE/OFF-knap
Tryk for at slå strømmen til; vælge kilde
(Radio/CD/USB/AUX).
Tryk gentagne gange for at skifte til en
anden kilde.
Tryk og hold i 1 sekund for at slå
strømmen fra.
Tryk og hold i mere end 2 sekunder for
at slå strømmen fra, så displayet
forsvinder.
 SEEK +/– knapper
Radio:
Under DAB-modtagelse:
Til at vælge en service (tryk); søge efter
et ensemble (tryk og hold).
Under FM/MW/LW-modtagelse:
Til at stille automatisk ind på stationer
(tryk); finde en station manuelt (tryk og
hold).
CD/USB:
Til at springe et spor over (tryk); springe
spor over uafbrudt (tryk, og tryk
derefter igen indenfor ca. 2 sekunder og
hold); spole et spor tilbage/frem (tryk og
hold).
 ZAP-knap side 17
Til at aktivere ZAPPIN™-indstilling.
 Kontrolknap
ENTER/MENU-knap side 20
Drej for at justere lydstyrken.
Tryk for at aktivere
opsætningsindstilling.
 Modtager til fjernbetjeningen
 Disk-åbning
Isæt disken (etiketside opad), afspilning
begynder.
 Displayvindue
  (Udkast) -knap
Til at udkaste disken.
 USB-port side 13, 14
6
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00DA+00COV-EUR.book Page 7 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM







(BACK)/MODE-knap
side 8, 10, 15
Tryk for at vende tilbage til det
foregående display; vælge radiobånd
(DAB/FM/MW/LW).
Tryk og hold for at aktivere/annullere
passagerbetjening (iPod).
Frontpanel-udløserknap side 5
(BROWSE) -knap side 9, 16
Til at aktivere
Quick-BrowZer™-indstilling (DAB/CD/
USB).
AF (alternative frekvenser)/
TA (trafikmelding)/
PTY (programtype) -knap side 10
Til at indstille AF og TA (tryk); vælge
PTY under DAB- eller FM-modtagelse
(tryk og hold).
Talknapper
Radio:
Til at modtage gemte DAB-tjenester
eller radiostationer (tryk); gemme
DAB-tjenester eller radio-stationer
(tryk og hold).
CD/USB:
/ : ALBUM / (under MP3/
WMA/AAC-afspilning)
Til at springe et album over (tryk);
springe album over uafbrudt (tryk
og hold).
 :
(Gentag)* side 15
 : SHUF side 15
 : PAUSE
Til at holde i pause afspilningen.
Tryk igen for at genoptage
afspilningen.
DSPL (Display)/SCRL (Rulle) -knap
side 10, 12, 13, 14
Til at skifte displaypunkter (tryk); rulle
et displaypunkt (tryk og hold).
AUX-indgangsstik (ekstra lydenhed)
side 23
* Denne knap har en berøringsprik.
Bemærk
Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder,
kan enheden ikke betjenes med fjernbetjeningen,
med mindre der trykkes på  på
enheden, eller der sættes en disk i for først at
aktivere den.
RM-X211 Fjernbetjening
Fjern isolerfilmen før brug.
 OFF-knap
Til at slå strømmen fra; standse kilden.
 SOURCE-knap
Tryk på for at slå strømmen til.
Tryk gentagne gange for at skifte til en
anden kilde (Radio/CD/USB/AUX).
  () /  () -knapper
Til at betjene radio/CD/USB på samme
måde som  –/+ på enheden.
Opsætningspunkter kan betjenes af
 .

(BACK) -knap
Til at vende tilbage til det foregående
display.
 ENTER-knap
Til at anvende en indstilling.
 PTY (programtype) -knap
 VOL (lydstyrke) +*/– knap
7
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00DA+00COV-EUR.book Page 8 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
 ATT (Dæmpning) -knap
Til at dæmpe lyden. Tryk igen for at
annullere.
 MODE-knap
Tryk for at vælge radiobånd (DAB/FM/
MW/LW).
Tryk og hold for at aktivere/annullere
passagerbetjening (iPod).
 SOUND/MENU-knap
For at aktivere SOUND-menuen direkte
(tryk); for at aktivere
opsætningsindstilling (tryk og hold).

(BROWSE) -knap
  (+) /  (–) knapper
Til at betjene CD/USB på samme måde
som / på enheden.
Opsætningspunkter kan betjenes
af  .
 DSPL (Display)/SCRL (Rulle) -knap
 Talknapper
Til at modtage gemte DAB-tjenester
eller radiostationer (tryk); gemme
DAB-tjenester eller radio-stationer
(tryk og hold).
Til at holde pause i afspilning (tryk
på ).
* Denne knap har en berøringsprik.
Radio
Når DAB-båndet vælges for første gang
efter udskiftning af bilbatteriet eller
ændring af tilslutningerne, starter den
indledende søgning automatisk. Lad den
indledende søgning afslutte. (Hvis den
afbrydes, vil den indledende søgning starte
igen, næste gang du vælger DAB-båndet.)
Hvis der ikke gemmes nogen DAB-station
ved den indledende søgning, skal du udføre
en automatisk søgning (side 9).
Råd
Indstil “ANT-PWR” på “ON” (standard) eller
“OFF”, afhængigt af typen af DAB-antenne
(side 21).
DAB
DAB (Digital Audio Broadcasting) er et
transmissionssystem, der distribueres via
jordbaserede net. DAB-stationer samler
radioprogrammer (“tjenester”) til et
ensemble, og hver tjeneste indeholder en
eller flere komponenter. Den samme
tjeneste kan nogle gange modtages på
forskellige frekvenser.
Søge efter en tjeneste
manuelt
8
1
Tryk gentagne gange på
, indtil “TUNER” vises.
2
Tryk gentagne gange på  for at
vælge “DAB1”, “DAB2” eller “DAB3”.
3
Tryk på  +/– for at søge efter en
tjeneste inden for et ensemble; tryk på
 +/– og hold for at søge efter
forskellige ensembler.
Søgningen standser, når enheden
modtager en tjeneste/ensemble. Søg,
indtil den ønskede tjeneste modtages.
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00DA+00COV-EUR.book Page 9 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
Gemme en tjeneste manuelt
1
Mens den tjeneste, du vil gemme,
modtages, skal du trykke på og holde
en talknap ( til ), indtil “MEM”
vises.
4
Drej kontrolknappen for at vælge ON”
eller “OFF”, og tryk derefter på den.
Bemærkninger
Modtage gemt service
• Funktionen DAB-melding er tilgængelig, når
der er indstillet på andet end MW/LW-bånd.
• Under en DAB-melding justeres lydstyrken til
niveauet, der er indstillet for TA i RDS
(side 11).
1
Type melding
Når du har valgt det ønskede bånd, skal
du trykke på en talknap ( til ).
Søge efter en tjeneste efter
navn — Quick-BrowZer™
Du kan vise en liste over tjenester, for nem
søgning.
1
2
Under DAB-modtagelse skal du trykke
på (BROWSE).
Enheden aktiverer
Quick-BrowZer-indstilling, og listen
over tjenester vises.
Drej kontrolknappen for at vælge den
ønskede tjeneste, og tryk derefter på
den.
Modtagelse starter.
ALARM (Alarm), TRAFFIC (Trafiknyt),
TRAVEL (Transportnyt), WARNING
(Advarsel/Service), NEWS
(Nyhedsoversigt), WEATHER (Lokal
vejrudsigt), EVENT (Bekendtgørelse af
begivenhed), SPECIAL (Særlig begivenhed),
RAD_INFO (Programinformation),
SPORTS (Sportsnyt), FINANCE (Finansnyt)
Lytte til det samme program, selvom
modtagelsen er svag
Indstil “FM LINK” til “ON” (side 21).
“FM-LINK” lyser, når det tilsvarende
FM-programmet modtages.
For at afslutte Quick-BrowZer-indstilling
skal du trykke på
(BROWSE).
Automatisk opdatering af
listen over tjenester —
Automatisk søgning
Indstille DAB-meldinger
1
Tryk gentagne gange på
, indtil “TUNER” vises.
2
Tryk gentagne gange på  for at
vælge “DAB1”, “DAB2” eller “DAB3”.
3
Tryk på , drej
kontrolknappen, indtil “GENERAL”
vises, og tryk derefter på den.
4
Drej kontrolknappen, indtil
“AUTOSCAN” vises, og tryk derefter
på den.
Enheden opdaterer listen over tjenester i
Quick-BrowZer-indstilling.
Særlige typer DAB-meldinger, som du
indstiller, kan afbryde den aktuelt valgte
kilde.
1
Under DAB-modtagelse skal du trykke
på , dreje kontrolknappen,
indtil “GENERAL” vises, og derefter
trykke på den.
2
Drej kontrolknappen, indtil
“ANNOUNCE” vises, og tryk derefter
på den.
3
Drej kontrolknappen, indtil den
ønskede type melding vises, og tryk
derefter på den.
9
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00DA+00COV-EUR.book Page 10 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
Råd
FM/MW/LW
Forsigtig
Brug Best Tuning Memory (BTM) for at
undgå en ulykke, når du stiller ind på
stationer, mens du kører.
Gemme automatisk — BTM
1
2
3
Tryk gentagne gange på
, indtil “TUNER” vises.
For at skifte bånd skal du trykke
gentagne gange på . Du kan
vælge blandt FM1, FM2, FM3, MW eller
LW.
Tryk på , drej
kontrolknappen, indtil “GENERAL”
vises, og tryk derefter på den.
Drej kontrolknappen, indtil “BTM”
vises, og tryk derefter på den.
Enheden gemmer stationer på
talknapperne i rækkefølge efter frekvens.
Gemme manuelt
1
Mens den station, du vil gemme,
modtages, skal du trykke på og holde
en talknap ( til ), indtil “MEM”
vises.
RDS
FM-stationer med Radio Data System
(RDS) service kan sende digitale data, som
ikke kan opfattes af det menneskelige øre,
sammen med det almindelige
radioprogramsignal.
Bemærkninger
• Ikke alle RDS-funktioner er til rådighed i alle
lande/områder.
• RDS virker ikke, hvis signalstyrken er for svag,
eller hvis den station, der er stillet ind på, ikke
sender RDS-data.
Skifte displaypunkter
Tryk på .
Indstille AF (alternative
frekvenser) og TA
(trafikmelding)
Modtagelse af de gemte
stationer
AF genindstiller løbende på stationen med
det stærkeste signal i et netværk. TA giver
aktuelle trafikmeldinger eller
trafikprogrammer (TP), hvis de modtages.
1
1
Vælg båndet, og tryk derefter på en
talknap ( til ).
Stille automatisk ind
1
10
Hvis du kender frekvensen på den station, du vil
lytte til, skal du trykke på  +/– og holde
for at finde den omtrentlige frekvens, og derefter
trykke gentagne gange på  +/– for at
finjustere til den ønskede frekvens (manuel
indstilling).
Vælg båndet, og tryk derefter på
 +/– for at søge efter stationen.
Søgningen standser, når enheden
modtager en station. Gentag denne
procedure, indtil den ønskede station
modtages.
Tryk gentagne gange på , indtil
den ønskede indstilling vises.
Vælg
For at
AF-ON
aktivere AF og desaktivere
TA.
TA-ON
aktivere TA og desaktivere
AF.
AF/TA-ON
aktivere både AF og TA.
AF/TA-OFF
desaktivere både AF og TA.
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00DA+00COV-EUR.book Page 11 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
Gemme RDS-stationer med AF- og
TA-indstilling
Du kan forvælge RDS-stationer sammen
med AF/TA-indstillingen. Hvis du bruger
BTM-funktionen, gemmes kun
RDS-stationer med den samme AF/
TA-indstilling.
Hvis du forvælger manuelt, kan du forvælge
både RDS- og ikke-RDS-stationer med AF/
TA-indstillingen for hver.
2
1
1
Indstil AF/TA, og gem derefter stationen
med BTM eller manuelt.
Tryk på en talknap for en lokal station igen
inden for 5 sekunder.
Gentag denne procedure, indtil den lokale
station modtages.
Indstille CT (Ur-klokkeslæt)
CT-data fra RDS-transmissionen indstiller
uret.
Indstil “CT-ON” i opsætning (side 21).
Bemærk
Modtage nødmeldinger
Når AF eller TA er slået til, afbryder
nødmeldinger automatisk den aktuelt valgte
kilde.
Råd
Hvis du justerer lydstyrkeniveauet under en
trafikmelding, bliver dette niveau gemt i
hukommelsen til efterfølgende trafikmeldinger,
uafhængigt af det almindelige lydstyrkeniveau.
Holde radioen indstillet på det samme
regionalprogram — REGIONAL
Når AF-funktionen er slået til: enhedens
fabriksindstilling afgrænser modtagelse til
et bestemt område, så der skiftes ikke over
til en anden regional station med en
stærkere frekvens.
Hvis du forlader dette regionalprograms
modtageområde, skal du indstille
“REG-OFF” i opsætning under
FM-modtagelse (side 21).
CT-funktionen virker ikke altid korrekt, selv om
der modtages en RDS-station.
Vælge PTY (programtyper)
Du kan få vist den programtype, der
modtages nu, eller søge efter en bestemt
programtype.
1
Tryk på  (PTY) og hold under
DAB- eller FM-modtagelse.
Den aktuelle programtype vises, hvis
tjenesten/stationen sender PTY
(programtype) -data.
2
Drej kontrolknappen, indtil den
ønskede programtype vises, og tryk
derefter på den.
Enheden begynder at søge efter en
tjeneste/station, der udsender den valgte
programtype.
Bemærk
Denne funktion virker ikke i Det Forenede
Kongerige og visse andre områder.
Local Link-funktion (Kun Det Forenede
Kongerige)
Med denne funktion kan du vælge andre
lokale stationer i området, selvom de ikke er
lagret på talknapperne.
1
Under FM-modtagelse skal du trykke på en
talknap ( til ), hvor der er gemt en
lokal station.
11
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00DA+00COV-EUR.book Page 12 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
Programtyper
NONE (Ingen programtype)*, NEWS
(Nyheder), AFFAIRS (Aktuelt), INFO
(Oplysning), SPORT (Sport), EDUCATE
(Undervisning), DRAMA (Drama),
CULTURE (Kultur), SCIENCE (Videnskab),
VARIED (Blandet), POP M (Popmusik),
ROCK M (Rockmusik), EASY M (Let
underholdning), LIGHT M (Let klassisk),
CLASSICS (Klassisk), OTHER M (Andre
musiktyper), WEATHER (Vejret), FINANCE
(Finansinformation), CHILDREN
(Børneprogrammer), SOCIAL A (Sociale
forhold), RELIGION (Religion), PHONE IN
(“Ring ind”-programmer), TRAVEL
(Rejser), LEISURE (Fritid), JAZZ
(Jazzmusik), COUNTRY (Countrymusik),
NATION M (Nationalmusik), OLDIES
(Evergreens), FOLK M (Folkmusik),
DOCUMENT (Dokumentarprogrammer)
* Kan blive vist, afhængigt af tjenesten under
DAB-modtagelse.
Bemærk
Du kan komme til at modtage et andet
radioprogram end det, du vælger.
CD
Afspilning af en disk
Denne enhed kan afspille CD-DA (også
med CD-tekst) og CD-R/CD-RW (MP3/
WMA/AAC-filer (side 24)).
1
Indsæt disken (etiketsiden opad).
Afspilning starter automatisk.
For at udkaste disken skal du trykke på .
Bemærkninger
• Når du udkaster/isætter en disk, skal alle
USB-enheder være afbrudt for at undgå at
beskadige disken.
• Den tilsvarende codec er MP3 (.mp3), WMA
(.wma) og AAC (.m4a).
Skifte displaypunkter
Tryk på .
De viste punkter kan være forskellige,
afhængigt af disktype, optageformat og
indstillinger.
12
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00DA+00COV-EUR.book Page 13 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
Bemærkninger
USB-enheder
• USB-enheder af MSC-typen (Mass Storage
Class) (f.eks. et USB-flashdrev, digital
medieafspiller, Android™-telefon), der
overholder USB-standarden, kan bruges.
Afhængigt af den digitale medieafspiller
eller Android-telefon, kan indstilling af
USB-forbindelsestilstand til MSC være
nødvendig.
• Det anbefales at tage backup af data på en
USB-enhed.
• Brug ikke USB-enheder der er så store eller
tunge, at de kan falde ned som følge af rystelser
eller forårsage en løs tilslutning.
• Frontpanelet må ikke tages af, når
USB-enheden afspilles. Det kan beskadige
dataene på USB-enheden.
Skifte displaypunkter
Tryk på .
De viste punkter kan være forskellige,
afhængigt af USB-enhed, optageformat og
indstillinger.
Bemærkninger
Bemærkninger
• Tilslut USB-enheden efter at have startet
motoren. Afhængigt af USB-enheden kan der
opstå funktionsfejl eller skade, hvis den
tilsluttes, før motoren startes.
• Den tilsvarende codec er MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a) og AAC (.mp4).
• For nærmere oplysninger om din USB-enheds
kompatibilitet kan du gå ind på
support-websiten, der er angivet på bagsiden.
Afspille en USB-enhed
1
Åbn USB-dækslet, og tilslut derefter
USB-enheden til USB-porten.
• Det maksimale antal mapper/filer, der kan
genkendes, er som følger:
– mapper (album): 128
– filer (spor) pr. mappe: 512
• Det kan tage nogen tid, før afspilning begynder,
afhængigt af mængden af optagede data.
• Under afspilning af eller frem/tilbagerykning i
en MP3/WMA/AAC-fil med variabel
bithastighed (VBR) vises forløbet afspilningstid
ikke altid præcist.
• Afspilning af følgende MP3/WMA/AAC-filer
er ikke understøttet.
– tabsfri komprimering-filer
– ophavsretsbeskyttede filer
– DRM (Digital Rights Management) -filer
– Flerkanals-lydfiler
Afspilning begynder.
Hvis der allerede er tilsluttet en USB-enhed,
skal du for at starte afspilning trykke
gentagne gange på , indtil
“USB” vises.
For at standse afspilningen skal du trykke på
 og holde i 1 sekund.
For at fjerne USB-enheden skal du standse
USB-afspilning, og derefter fjerne
USB-enheden.
13
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00DA+00COV-EUR.book Page 14 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
iPod
I denne betjeningsvejledning bruges “iPod”
som en generel betegnelse for
iPod-funktionerne på iPod og iPhone, med
mindre andet er angivet i teksten eller på
afbildningerne.
For nærmere oplysninger om din iPod’s
kompatibilitet, se “Om iPod” (side 24) eller
gå ind på support-websiten, der er angivet
på bagsiden.
Afspille iPod
Før iPod’en tilsluttes, skal du skrue ned for
lydstyrken på enheden.
1
Åbn USB-dækslet, og forbind derefter
iPod’en til USB-porten med et
USB-kabel til iPod (medfølger ikke)*.
Forsigtig med iPhone
Når du tilslutter iPhone via USB, styres
telefonopkaldets lydstyrke af iPhonen, ikke af
enheden. Undgå at øge lydstyrken på enheden
under et opkald, da lyden pludselig kan blive
meget høj, når opkaldet afsluttes.
Bemærk
Frontpanelet må ikke tages af, når iPod’en
afspilles. Det kan beskadige dataene.
Råd
iPod’en oplades, mens enheden er tændt.
Fortsætte-indstilling
Når iPod’en tilsluttes til enheden, starter
afspilning i den indstilling, som er valgt
med iPod’en. I denne indstilling fungerer
følgende knapper ikke.
–  ( )
–  (SHUF)
Skifte displaypunkter
Tryk på .
* RC-100IP USB-kabel til iPod anbefales.
Bemærk
Nogle tegn gemt i iPod’en vises muligvis ikke
korrekt.
Sporene på iPod’en starter automatisk
afspilning fra det sted, hvor der sidst blev
afspillet.
Hvis der allerede er tilsluttet en iPod,
skal du for at starte afspilning trykke
gentagne gange på ,
indtil “USB” vises. (“IPD” vises på
displayet. når iPod’en genkendes.)
For at standse afspilningen skal du trykke på
 og holde i 1 sekund.
Springe album, podcasts,
genrer, afspilningslister og
kunstnere over
For at
Gør dette
Springe over
Tryk på /
(ALBUM /) [tryk én
gang for hvert overspring]
Springe over
uafbrudt
Tryk på /
(ALBUM /) og hold
[hold, indtil det ønskede
sted]
For at fjerne iPod’en skal du standse
iPod-afspilning, og derefter fjerne iPod’en.
14
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00DA+00COV-EUR.book Page 15 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
Betjene en iPod direkte —
Passagerbetjening
Du kan betjene en iPod direkte, selvom den
er tilsluttet til enheden.
1
Under afspilning skal du trykke på
 og holde.
“MODE IPOD” vises, og du kan betjene
iPod’en direkte.
For at afslutte passagerbetjening skal du
trykke på  og holde.
“MODE AUDIO” vises, og direkte
betjening af iPod’en vil ikke være mulig.
Bemærk
Lydstyrken kan kun justeres på enheden.
Søge efter og afspille
spor
Afspille spor i forskellige
indstillinger
Du kan lytte til spor gentagne gange
(gentaget afspilning) eller i vilkårlig
rækkefølge (blandet afspilning).
De tilgængelige afspilningsindstillinger er
forskellige, afhængigt af den valgte lydkilde.
1
Under afspilning skal du trykke
gentagne gange på  ( ) eller 
(SHUF), indtil den ønskede
afspilningsindstilling vises.
Det kan tage lidt tid, før afspilning i den
valgte afspilningsindstilling starter.
Gentaget afspilning
Vælg
For at afspille
spor gentaget.
TRACK
album gentaget.
ALBUM
PODCAST*
podcast gentaget.
ARTIST*
kunstner gentaget.
1
1
PLAYLIST*
1
afspilningsliste
gentaget.
GENRE*1
genre gentaget.
OFF
spor i normal
rækkefølge (Normal
afspilning).
15
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00DA+00COV-EUR.book Page 16 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
Blandet afspilning
Vælg
For at afspille
SHUF ALBUM
album i vilkårlig
rækkefølge.
disk i vilkårlig
rækkefølge.
SHUF DISC*
2
Søge efter et spor efter
navn — Quick-BrowZer™
Du kan nemt søge efter et spor på en CD
eller en USB-enhed efter kategori.
1
SHUF PODCAST* podcast i vilkårlig
rækkefølge.
1
SHUF ARTIST*1
kunstner i vilkårlig
rækkefølge.
SHUF PLAYLIST*1 afspilningsliste i
vilkårlig rækkefølge.
SHUF GENRE*
1
Tryk på
(BROWSE)*.
Enheden aktiverer
Quick-BrowZer-indstilling, og listen
over søgekategorier vises.
Når sporlisten vises, skal du trykke
gentagne gange på
(BACK), indtil
den ønskede søgekategori vises.
* Under USB-afspilning skal du trykke på
(BROWSE) i mere end 2 sekunder, for at
vende direkte tilbage til begyndelsen af
kategorilisten.
genre i vilkårlig
rækkefølge.
SHUF DEVICE*3
enhed i vilkårlig
rækkefølge.
2
SHUF OFF
spor i normal
rækkefølge (Normal
afspilning).
Drej kontrolknappen for at vælge den
ønskede søgekategori, og tryk derefter
på den for at bekræfte.
3
Gentag trin 2, indtil det ønskede spor
er valgt.
Afspilning begynder.
*1 Kun iPod
*2 Kun CD
*3 Kun USB og iPod
For at afslutte Quick-BrowZer-indstilling
skal du trykke på
(BROWSE).
Bemærkninger
• Når Quick-BrowZer-indstillingen aktiveres,
annulleres indstillingen gentaget/blandet.
•“
” lyser når der er et øvre lag, og “
” lyser,
når der er et nedre lag.
Søge ved at springe punkter
over — Jump-indstilling
Når der er mange punkter i en kategori, kan
du hurtigt søge efter et ønsket punkt.
1
Tryk på  + i
Quick-BrowZer-indstilling.
Punktets navn bliver vist.
2
Drej kontrolknappen for at vælge
punktet nær det ønskede punkt.
Listen springes over i trin på 10 % af det
samlede antal punkter på listen.
16
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00DA+00COV-EUR.book Page 17 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
3
Tryk på  (ENTER).
Displayet vender tilbage til
Quick-BrowZer-indstilling, og det valgte
punkt vises.
4
Drej kontrolknappen for at vælge det
ønskede punkt og tryk på det.
Afspilning begynder, hvis det valgte
punkt er et spor.
For at annullere Jump-indstilling skal du
trykke på
(BACK) eller  –.
Søge efter et spor ved at lytte
til passager af sporet —
ZAPPIN™
Ved at afspille korte passager af sporet på en
CD eller USB-enhed efter hinanden kan du
søge efter et spor, du vil lytte til.
ZAPPIN-indstilling er passende til at søge
efter et spor i blandet- eller gentaget
blandet-indstilling.
1
Søgning efter alfabetisk
rækkefølge — Alfabetisk
søgning
Tryk på  under afspilning.
Afspilning starter fra en passage i det
næste spor. Du kan vælge
afspilningstiden (side 21).
Spor
Når en iPod er tilsluttet til enheden, kan du
søge efter et ønsket punkt alfabetisk.
1
Tryk på  + i
Quick-BrowZer-indstilling.
 trykket ned. Den del af hvert spor, der skal
afspilles i ZAPPIN-indstilling.
2
2
3
Drej kontrolknappen for at vælge det
første bogstav i det ønskede punkt, og
tryk derefter på den.
En liste over punkter, der begynder med
det valgte bogstav, vises i alfabetisk
rækkefølge.
Drej kontrolknappen for at vælge det
ønskede punkt, og tryk derefter på den.
Afspilning begynder, hvis det valgte
punkt er et spor.
For at annullere Alfabetisk søgning skal du
trykke på
(BACK) eller  –.
Tryk på  (ENTER) eller
, når et spor, du vil lytte til,
afspilles.
Det spor, du har valgt, starter igen
normal afspilning fra begyndelsen.
Hvis du trykker på
(BACK), afspilles
det valgte spor også.
Råd
• Tryk på  +/– i ZAPPIN-indstilling for
at springe et spor over.
• Tryk på / (ALBUM /) i
ZAPPIN-indstilling for at springe et album
over.
Bemærkninger
• I alfabetisk søgning udelukkes et eventuelt
symbol eller artikel (et/en) før det valgte
bogstav i punktet.
• Afhængigt af det søgepunkt, du vælger, kan kun
Jump-indstilling være til rådighed.
• Alfabetisk søgning kan tage nogen tid,
afhængigt af antallet af spor.
17
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00DA+00COV-EUR.book Page 18 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
Menu for
lydindstillinger og
opsætning
Individuel tilpasning af
equalizerkurven — EQ7
Setting
Med “CUSTOM” i EQ7 kan du lave dine
egne equalizer-indstillinger.
Anvende avancerede lydfunktioner
— Advanced Sound Engine
1
Efter du har valgt en kilde, skal du
trykke på , dreje
kontrolknappen, indtil “SOUND”
vises, og derefter trykke på den.
Advanced Sound Engine skaber et ideelt
lydfelt i bilen med digital signalbehandling.
2
Drej kontrolknappen, indtil “EQ7
SETTING” vises, og tryk derefter på
den.
3
Du kan vælge en equalizerkurve blandt syv
equalizerkurver (XPLOD, VOCAL, EDGE,
CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM
eller OFF).
Drej kontrolknappen, indtil “BASE”
vises, og tryk derefter på den.
Du kan vælge en equalizerkurve som
grundlag for yderligere tilpasning.
4
Drej kontrolknappen for at vælge
equalizerkurven, og tryk derefter på
den.
1
5
Indstille equalizerkurven.
Vælge lydkvalitet — EQ7
Preset
Under modtagelse/afspilning skal du
trykke på , dreje
kontrolknappen, indtil “SOUND”
vises, og derefter trykke på den.
2
Drej kontrolknappen, indtil “EQ7
PRESET” vises, og tryk derefter på den.
3
Drej kontrolknappen, indtil den
ønskede equalizerkurve vises, og tryk
derefter på den.
4
Tryk på
(BACK) for at vende
tilbage til det foregående display.
Drej kontrolknappen for at vælge
frekvensområdet, og tryk derefter på
den.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz
Drej kontrolknappen for at justere
lydstyrkeniveauet, og tryk derefter på
den.
Lydstyrkeniveauet kan justeres i trin på
1 dB fra -6 dB til +6 dB.
For at annullere equalizerkurven skal du
vælge “OFF” i trin 3.
Råd
Indstillingen af equalizerkurve kan lagres for hver
kilde.
Gentag trin  og  for at justere andre
frekvensområder.
6
18
Tryk på
(BACK) for at vende
tilbage til det foregående display.
Equalizerkurven gemmes i “CUSTOM”.
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00DA+00COV-EUR.book Page 19 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
Optimere lyden med
tidskorrektion — Listening
Position
Enheden kan simulere et naturligt lydfelt
ved at forsinke lyden fra hver højttaler, så
den passer til din position.
Valgmulighederne for “POSITION” er
angivet nedenfor.
FRONT L (): Front
venstre
FRONT R (): Front
højre
FRONT (): Center front
ALL (): Midt i din bil
OFF: Ingen position
indstillet
Du kan også indstille subwooferens
omtrentlige position fra din lytteposition,
hvis:
– lydudgangen er indstillet på “SUB-OUT”
(side 21).
– lyttepositionen er indstillet til andet end
“OFF”.
Valgmulighederne for “SET SW POS” er
angivet nedenfor.
NEAR (): Tæt på
NORMAL (): Normal
FAR (): Langt væk
1
Under modtagelse/afspilning skal du
trykke på , dreje
kontrolknappen, indtil “SOUND”
vises, og derefter trykke på den.
2
Drej kontrolknappen, indtil
“POSITION” vises, og tryk derefter på
den.
3
Drej kontrolknappen, indtil “SET F/R
POS” vises, og tryk derefter på den.
4
Drej kontrolknappen for at vælge
blandt “FRONT L”, “FRONT R”,
“FRONT” eller “ALL”, og tryk derefter
på den.
5
Drej kontrolknappen, indtil “SET SW
POS” vises, og tryk derefter på den.
6
Drej kontrolknappen for at vælge
subwooferpositionen blandt “NEAR”,
“NORMAL” eller “FAR”, og tryk
derefter på den.
7
Tryk på
(BACK) for at vende
tilbage til det foregående display.
For at annullere lyttepositionen skal du
vælge “OFF” i trin 4.
Justere lyttepositionen
Du kan finjustere indstillingen af
lyttepositionen.
1
Under modtagelse/afspilning skal du
trykke på , dreje
kontrolknappen, indtil “SOUND”
vises, og derefter trykke på den.
2
Drej kontrolknappen, indtil
“POSITION” vises, og tryk derefter på
den.
3
Drej kontrolknappen, indtil “ADJ
POSITION” vises, og tryk derefter på
den.
4
Drej kontrolknappen for at justere den
ønskede lytteposition, og tryk derefter
på den.
Justerbart område: “+3” – “CENTER”
– “–3”.
5
Tryk på
(BACK) for at vende
tilbage til det foregående display.
DM+ Advanced
DM+ Advanced forbedrer digitalt
komprimeret lyd ved at genskabe høje
frekvenser, der går tabt under
komprimeringen.
1
Under afspilning skal du trykke på
, dreje kontrolknappen, indtil
“SOUND” vises, og derefter trykke på
den.
2
Drej kontrolknappen, indtil “DM+”
vises, og tryk derefter på den.
3
Drej kontrolknappen for at vælge
“ON”, og tryk derefter på den.
19
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00DA+00COV-EUR.book Page 20 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
4
Tryk på
(BACK) for at vende
tilbage til det foregående display.
1
Under modtagelse/afspilning skal du
trykke på , dreje
kontrolknappen, indtil “SOUND”
vises, og derefter trykke på den.
2
Drej kontrolknappen, indtil “SW
DIREC” vises, og tryk derefter på den.
3
Drej kontrolknappen, indtil “SW
MODE” vises, og tryk derefter på den.
4
Drej kontrolknappen for at vælge “1”,
“2” eller “3”, og tryk derefter på den.
5
Tryk på
(BACK) for at vende
tilbage til det foregående display.
Råd
Indstillingen af DM+ kan gemmes for alle kilder
undtagen tuneren.
Bruge baghøjttalere som
subwoofer — Rear Bass
Enhancer
Rear Bass Enhancer (RBE) forstærker
baslyden ved at anvende en indstilling af
lavpasfilter (side 22) på baghøjttalerne. Med
denne funktion kan baghøjttalerne fungere
som subwoofer, selv om der ikke er tilsluttet
en sådan.
1
Under modtagelse/afspilning skal du
trykke på , dreje
kontrolknappen, indtil “SOUND”
vises, og derefter trykke på den.
2
Drej kontrolknappen, indtil “RB ENH”
vises, og tryk derefter på den.
3
4
5
Justere
opsætningspunkter
1
Drej kontrolknappen, indtil “RBE
MODE” vises, og tryk derefter på den.
Tryk på , drej
kontrolknappen, indtil den ønskede
kategori vises, og tryk derefter på den.
2
Drej kontrolknappen for at vælge
blandt “1”, “2” eller “3”, og tryk
derefter på den.
Drej kontrolknappen, indtil det
ønskede punkt vises, og tryk derefter
på den.
3
Drej kontrolknappen for at vælge
indstillingen, og tryk derefter på den.*
Indstillingen er udført.
4
Tryk på
(BACK) for at vende
tilbage til det foregående display.
Tryk på
(BACK) for at vende
tilbage til det foregående display.
Bruge en subwoofer uden en
effektforstærker — Direkte
tilslutning af subwoofer
Du kan bruge subwooferen uden en
effektforstærker, når den er tilsluttet til
baghøjttalerkablet.
Bemærk
Sørg for at tilslutte en 4 - 8 ohm subwoofer til et
af de to baghøjttalerkabler. Tilslut ikke en
højttaler til det andet baghøjttalerkabel.
20
For nærmere oplysninger om
indstillingerne for subwoofer-fase, position,
lavpasfilter-frekvens og
lavpasfilter-hældning, se side 22.
* For indstillinger af CLOCK-ADJ og BTM er
trin 4 ikke er nødvendigt.
Følgende punkter kan indstilles, afhængigt
af kilde og indstilling:
GENERELT:
CLOCK-ADJ (Justere ur) (side 5)
CAUT ALM*1 (Advarselsalarm)
Aktiverer advarselsalarmen: “ON”,
“OFF” (side 5).
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00DA+00COV-EUR.book Page 21 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
BEEP
Aktiverer biplyden: “ON”, “OFF”.
AUTO OFF
Slukkes automatisk efter et ønsket
tidsrum, når enheden slukkes: “NO”,
“30S (sekunder)”, “30M (minutter)”,
“60M (minutter)”.
AUX-A*1 (Ekstra lydenhed)
Aktiverer AUX-kildedisplayet: “ON”,
“OFF” (side 23).
ZAPPIN*5
ZAP. TIME (Zappin-tid)
Vælger afspilningstiden for
ZAPPIN-funktionen.
– “Z.TIME-1 (ca. 6 sekunder)”,
“Z.TIME-2 (ca. 15 sekunder)”,
“Z.TIME-3 (ca. 30 sekunder)”.
ZAP BEEP (Zappin-bip)
Anvender en biplyd mellem passager af
spor: “ON”, “OFF”.
*1 Når enheden er slukket.
REAR/SUB*
Skifter lydudgangen: “SUB-OUT”
(subwoofer), “REAR-OUT”
(effektforstærker).
*2 Når FM modtages.
CT (Ur-klokkeslæt)
Aktiverer CT-funktionen: “ON”, “OFF”
(side 11).
LYD:
REGIONAL*2
Begrænser modtagelse til en bestemt
region: “ON”, “OFF” (side 11).
EQ7 SETTING (side 18)
1
BTM*3 (side 10)
ANNOUNCE (Melding)
Aktiverer radiomeldinger (side 9).
FM LINK*4
Søger automatisk efter og stiller ind på
det samme program, når signalet fra det
nuværende program er for svagt: “ON”,
“OFF”.
ANT-PWR (Antennestrøm)*1 *4
Tilfører strøm til indgangsstikket for
DAB-antennen: “ON”, “OFF”.
AUTOSCAN*4
Udfører en automatisk søgning for at
opdatere listen over tjenester i
Quick-BrowZer-indstilling.
*3 Når tuneren er valgt.
*4 Under DAB-modtagelse.
*5 Når CD eller USB er valgt.
EQ7 PRESET (side 18)
POSITION
SET F/R POS (Sæt front/bagposition)
(side 19)
ADJ POSITION*1 (Juster position)
(side 19)
SET SW POS*1*2 (Sæt
subwooferposition) (side 19)
BALANCE
Justerer lydbalancen mellem venstre og
højre højttalere: “RIGHT-15”
– “CENTER” – “LEFT-15”.
FADER
Justerer det relative niveau mellem
front-/bag-/centerhøjttalerne:
“FRONT-15” – “CENTER” – “REAR-15”.
DM+*3 (side 19)
LOUDNESS (Dynamic Loudness)
Forstærker bas og diskant for at få klar
lyd ved lave lydstyrkeniveauer: “ON”,
“OFF”.
ALO (Automatic Level Optimizer)
Juster afspilningslydstyrken for alle
afspilningskilder til det optimale niveau:
“ON”, “OFF”.
21
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00DA+00COV-EUR.book Page 22 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
RB ENH*4 (Rear Bass Enhancer)
RBE MODE (Rear Bass
Enhancer-indstilling)
Vælger Rear Bass Enhancer-indstilling:
“1”, “2”, “3”, “OFF”.
LPF FREQ (Lavpasfilter-frekvens)
Vælger afskæringsfrekvens for
subwooferen: “50 Hz”, “60 Hz”, “80 Hz”,
“100 Hz”, “120 Hz”.
LPF SLOP (Lavpasfilter-hældning)
Vælger LPF-hældningen: “1”, “2”, “3”.
SW DIREC*5 (Direkte tilslutning af
subwoofer)
SW MODE (Subwoofer-indstilling)
Vælger subwoofer-indstillingen: “1”, “2”,
“3”, “OFF”.
SW PHASE (Subwoofer-fase)
Vælger subwoofer-fasen: “NORM”,
“REV”.
SW POS*1 (Subwooferposition) (side 19)
Vælger subwooferpositionen: “NEAR”,
“NORMAL”, “FAR”.
LPF FREQ (Lavpasfilter-frekvens)
Vælger afskæringsfrekvens for
subwooferen: “50 Hz”, “60 Hz”, 80 Hz”,
“100 Hz”, “120 Hz”.
LPF SLOP (Lavpasfilter-hældning)
Vælger LPF-hældningen: “1”, “2”, “3”.
S.WOOFER* (Subwoofer)
SW LEVEL (Subwoofer-niveau)
Justerer subwooferens lydstyrkeniveau:
“+10 dB” – “0 dB” – “–10 dB”.
(“ATT” vises ved den laveste indstilling.)
SW PHASE (Subwoofer-fase)
Vælger subwooferfasen: “NORM”,
“REV”.
SW POS*1 (Subwooferposition)
Vælger subwooferpositionen: “NEAR”,
“NORMAL”, “FAR”.
LPF FREQ (Lavpasfilter-frekvens)
Vælger afskæringsfrekvens for
subwooferen: “50 Hz”, “60 Hz”, “80 Hz”,
“100 Hz”, “120 Hz”.
LPF SLOP (Lavpasfilter-hældning)
Vælger LPF-hældningen: “1”, “2”, “3”.
2
22
HPF (Højpasfilter)
HPF FREQ (Højpasfilter-frekvens)
Vælger afskæringsfrekvens for front/
baghøjttaleren: “OFF”, “50 Hz”, “60 Hz”,
“80 Hz”, “100 Hz”, “120 Hz”.
HPF SLOP (Højpasfilter-hældning)
Vælger HPF-hældningen (virker kun,
når HPF FREQ er indstillet til andet end
“OFF”): “1”, “2”, “3”.
AUX VOL*6 (AUX Volume-niveau)
Justerer lydstyrkeniveauet for hvert
enkelt tilsluttet ekstra udstyr: “+18 dB”
– “0 dB” – “–8 dB”.
Denne indstilling gør det unødvendigt at
justere lydstyrkeniveauet mellem kilder.
*1 Vises ikke, når “SET F/R POS” er indstillet på
“OFF”.
*2 Når lydudgangen er indstillet på “SUB-OUT”
(side 21).
*3 Vises ikke, når tuneren er valgt.
*4 Når lydudgangen er indstillet på
“REAR-OUT”, og “SW DIREC” er indstillet
på “OFF”.
*5 Når lydudgangen er indstillet på
“REAR-OUT”, og “RBE MODE” er indstillet
på “OFF”.
*6 Når AUX er valgt.
DISPLAY:
DEMO (Demonstration)
Aktiverer demonstrationen: “ON”,
“OFF”.
DIMMER
Ændrer displayets lysstyrke: “ON”,
“OFF”.
AUTO SCR* (Automatisk rulning)
Ruller lange punkter automatisk: “ON”,
“OFF”.
M.DISPLAY (Bevægelse-display)
– “SA”: for at vise mønstre i bevægelse og
spektralanalysator.
– “OFF”: for at deaktivere
bevægelsesdisplay.
* Når CD eller USB er valgt.
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00DA+00COV-EUR.book Page 23 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
Brug af ekstra udstyr
Ekstra lydudstyr
Ved at tilslutte en ekstra bærbar lydenhed til
AUX-indgangsstikket (stereo-ministik) på
enheden og derefter vælge kilden kan du
lytte på dine bilhøjttalere.
Tilslutte den bærbare lydenhed
1
2
3
Sluk den bærbare lydenhed.
Yderligere
oplysninger
Forholdsregler
• Lad enheden afkøle forinden, hvis din bil har
været parkeret direkte i solen.
• Efterlad ikke frontpanelet eller medbragte
lydenheder inde i bilen, da det kan forårsage
funktionsfejl på grund af høje temperaturer i
direkte sollys.
• Motorantennen slås automatisk ud.
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Tilslut den bærbare lydenhed til enheden
med en tilslutningsledning (medfølger
ikke)*.
* Sørg for at bruge en lige stiktype.
Dannelse af kondensvand
Hvis der dannes kondensvand inden i
enheden, skal du tage disken ud og vente i ca.
en time, indtil den er tør. Ellers fungerer
enheden ikke korrekt.
Sådan opretholdes en høj lydkvalitet
Pas på ikke at spilde væske på enheden eller
diskene.
Bemærkninger om diske
Justering af lydstyrkeniveauet
Sørg for at justere lydstyrken for hver
tilsluttet lydenhed før afspilning.
1
2
Skru ned for lydstyrken på enheden.
3
Begynd afspilning på den bærbare lydenhed
ved en moderat lydstyrke.
4
5
Indstil din sædvanlige lydstyrke på enheden.
Tryk gentagne gange på ,
indtil “AUX” vises.
Juster indgangsniveauet (side 22).
• Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som f.eks. varmluftkanaler. Lad
dem ikke ligge i en parkeret bil.
• Rens diskene med en
almindelig renseklud inden
afspilning. Tør disken af fra
midten og udad. Brug ikke
opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder
eller almindelige
rengøringsmidler.
• Denne enhed er designet til at afspille diske,
der opfylder CD-standarden (Compact
Disc). DualDiscs og nogle musikdiske kodet
med teknologi til beskyttelse af ophavsret
opfylder ikke CD-standarden (Compact
Disc), og disse diske kan derfor ikke afspilles
med denne enhed.
23
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00DA+00COV-EUR.book Page 24 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
• Diske som enheden IKKE kan afspille
– Diske med etiketter, mærkater eller påklistret
tape eller papir. Det kan forårsage
funktionsfejl eller ødelægge disken.
– Diske der ikke er af standardform (f.eks.
hjerte- firkantet eller stjerneform). Det kan
beskadige enheden, hvis du forsøger at
afspille dem.
– 8 cm diske.
Bemærkninger om CD-R/CD-RW
• Det maksimale antal: (kun CD-R/CD-RW)
– mapper (album): 150 (inkl. rodmappe)
– filer (spor) og mapper: 300 (hvis et fil/
mappenavn indeholder mange tegn, kan
dette tal blive mindre end 300).
– tegn, der kan vises for et mappe/filnavn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
• Hvis en multisession-disk begynder med en
CD-DA-session, genkendes den som en
CD-DA-disk, og andre sessioner afspilles
ikke.
• Diske som enheden IKKE kan afspille
– CD-R/CD-RW med dårlig optagekvalitet.
– CD-R/CD-RW der er optaget med en
inkompatibel optageenhed.
– CD-R/CD-RW der ikke er afsluttet korrekt.
– Andre CD-R/CD-RW end dem, der er
optaget i musik-CD-format eller
MP3-format, som opfylder ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet/Romeo eller multisession.
Afspilningsrækkefølge for
MP3/WMA/AAC-filer
MP3/WMA/AAC
Mappe (album)
MP3/WMA/
AAC-fil (spor)
Om iPod
• Du kan tilslutte til følgende
iPod-modeller. Opdater dine
iPod-enheder med den nyeste software,
før du bruger dem.
Made for
– iPod touch (4th generation)
– iPod touch (3rd generation)
– iPod touch (2nd generation)
– iPod classic
– iPod nano (6th generation)
– iPod nano (5th generation)
– iPod nano (4th generation)
– iPod nano (3rd generation)
– iPod nano (2nd generation)
– iPod nano (1st generation)*
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
* Passagerbetjening er ikke tilgængelig for iPod
nano (1. generation).
• "Made for iPod" og "Made for iPhone"
betyder, at et elektronisk tilbehør er
specifikt udformet til tilslutning med
henholdsvis iPod eller iPhone, og at
udvikleren har certificeret, at det opfylder
Apples normer. Apple er ikke ansvarlig
for, at denne enhed virker, eller at den
opfylder sikkerhedsnormer og lovgivning
om normer. Bemærk, at brug af dette
tilbehør med iPod eller iPhone kan
påvirke den trådløse ydeevne.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler,
hvis du har nogen spørgsmål eller problemer
vedrørende enheden, der ikke er dækket i
denne vejledning.
24
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00DA+00COV-EUR.book Page 25 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
Bemærkninger
Vedligeholdelse
Udskiftning af fjernbetjeningens
litiumbatteri
Når batteriet bliver svagt, formindskes
fjernbetjeningens rækkevidde. Udskift
batteriet med et nyt CR2025-litiumbatteri.
Der opstår brand- eller eksplosionsfare, hvis
du bruger en anden type batteri.
• Af sikkerhedsmæssige grunde bør du slå
tændingen fra og fjerne nøglen fra
tændingskontakten, inden du renser stikkene.
• Berør aldrig stikkene direkte med fingrene eller
en metalgenstand.
+ siden opad
Bemærkninger om litiumbatteriet
• Hold litiumbatteriet uden for børns
rækkevidde. Søg omgående læge, hvis batteriet
sluges.
• Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten
bliver god.
• Sørg for at batteriets poler vender rigtigt, når
det sættes i.
• Batteriet må ikke holdes med en metalpincet, da
der kan opstå kortslutning.
Bemærkning om litiumbatteriet
Udsæt ikke batteriet for kraftig varme som
f.eks. direkte sollys, åben ild el.lign.
Rensning af stikkene
Enheden virker ikke altid korrekt, hvis
stikkene mellem enheden og frontpanelet ikke
er rene. For at forhindre dette skal du tage
frontpanelet af (side 5) og rense stikkene med
en vatpind. Brug ikke for meget kraft, da
stikkene kan beskadiges.
25
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00DA+00COV-EUR.book Page 26 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
Tekniske data
Tuner
DAB/DAB+/DMB-R
Indstillingsområde: 174,928 – 239,200 MHz
Brugbar følsomhed: –97 dBm
Antennestik:
Eksternt antennestik
FM
Indstillingsområde: 87,5 – 108,0 MHz
Antennestik:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens: 25 kHz
Brugbar følsomhed: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal/støjforhold: 80 dB (stereo)
Separation: 50 dB ved 1 kHz
Frekvensreaktion: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
Indstillingsområde:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennestik:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens:
9.124,5 kHz eller 9.115,5 kHz/4,5 kHz
Følsomhed: MW: 26 μV, LW: 45 μV
Din forhandler har muligvis ikke alt det
ovennævnte tilbehør i sit sortiment. Bed
forhandleren om nærmere oplysninger.
Design og tekniske data kan ændres uden
forudgående varsel.
Fejlfinding
Med den følgende kontrolliste kan du afhjælpe
problemer, du kan få med enheden.
Inden du går igennem nedenstående
kontrolliste, bør du kontrollere
fremgangsmåden for tilslutning og betjening.
Signal/støjforhold: 120 dB
Frekvensreaktion: 10 – 20.000 Hz
Wow og flutter: Ikke målelig
For nærmere oplysninger om brug af
sikringen og at fjerne enheden fra
instrumentbrættet, henvises til den
medfølgende Montering/
tilslutning-vejledning.
USB-afspillerdel
Hvis problemet ikke løses, kan du gå ind på
support-websiten, der er angivet på bagsiden.
CD-afspiller
Interface: Full speed USB
Maksimal strømstyrke: 1 A
Effektforstærker
Udgang: Højttalerudgange
Højttalerimpedans: 4 – 8 ohm
Maksimal udgangseffekt: 52 W  4 (ved 4 ohm)
Generelt
26
Strømkrav: 12 V jævnstrøm bilbatteri
(negativ jordforbindelse)
Mål: Ca. 178  50  177 mm
Monteringsmål: Ca. 182  53  160 mm
Vægt: Ca. 1,2 kg
Medfølgende tilbehør:
Fjernbetjening: RM-X211
Dele til montering og tilslutning (1 sæt)
Ekstra tilbehør/udstyr:
USB-kabel til iPod: RC-100IP
Udgange:
Tilslutningsklemme for lydudgang (kan skiftes
mellem FRONT, REAR/SUB)
Tilslutningsklemme for motorantenne/
effektforstærker (REM OUT)
Indgange:
Indgangsstik for fjernbetjening
Indgangsstik for DAB-antenne
Indgangsstik for FM/MW/LW-antenne
AUX-indgangsstik (stereo-ministik)
USB-port
Generelt
Der er ingen strømtilførsel til enheden.
 Kontroller tilslutningen eller sikringen.
 Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder,
kan enheden ikke betjenes med
fjernbetjeningen.
– Tænd enheden.
Motorantennen slås ikke ud.
 Motorantennen har ikke en relæboks.
Ingen lyd.
 ATT-funktionen er aktiveret.
 Faderkontrollen “FADER” er ikke indstillet på
positionen for et 2-højttalersystem.
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00DA+00COV-EUR.book Page 27 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
Ingen biplyd.
 Biplyden er annulleret (side 21).
 Der er tilsluttet en ekstra effektforstærker, og
du bruger ikke den indbyggede forstærker.
Hukommelsens indhold er slettet.
 Strømledningen eller batteriet er blevet afbrudt
eller er ikke tilsluttet korrekt.
 Enheden er blevet nulstillet.
– Du skal gemme i hukommelsen igen.
Gemte stationer og korrekt klokkeslæt er
slettet.
Sikringen er sprunget.
Der kommer støj, når tændingens position
skiftes.
 Ledningerne er ikke tilpasset korrekt til bilens
tilbehørsstrømtilslutning.
Under afspilning eller modtagelse starter
demonstrationen.
 Hvis der ikke udføres nogen betjening i
5 minutter med “DEMO-ON” indstillet, starter
demonstrationen.
– Indstil på “DEMO-OFF” (side 5).
Displayet forsvinder fra/vises ikke på
displayvinduet.
 Dæmperen er indstillet på “DIM-ON”
(side 22).
 Displayet forsvinder, hvis du trykker på
 og holder.
– Tryk på  på enheden, indtil
displayet forsvinder.
 Stikkene er beskidte (side 25).
Den automatiske slukkefunktion virker ikke.
 Enheden er slået til. Den automatiske
slukkefunktion aktiveres, når enheden slås fra.
– Slå enheden fra.
Betjeningsknapperne fungerer ikke.
Disken udkastes ikke.
 Tryk på  and
(BACK)/ i
mindst 2 sekunder.
Indholdet gemt i hukommelsen slettes.
Af sikkerhedshensyn må du ikke udføre
nulstilling, mens du kører.
Radiomodtagelse
Stationerne modtages ikke.
Lyden generes af støj.
 Tilslutningen er ikke korrekt.
– Kontroller tilslutningen af bilantennen.
– Hvis den automatiske antenne ikke slås ud,
skal du kontrollere tilslutningen af
motorantenne-kontrolledningen.
 Se “NO SERVICE” (side 29) for nærmere
oplysninger, når DAB-signalet ikke kan
modtages.
Det er ikke muligt at stille ind på forvalgte
stationer.
 Frekvensen skal gemmes korrekt i
hukommelsen.
 Radiosignalet er for svagt.
Det er ikke muligt at stille automatisk ind på
stationer.
 Radiosignalet er for svagt.
– Indstil manuelt.
RDS
SEEK begynder efter få sekunders lytning.
 Stationen er ikke en TP-station eller har svagt
signal.
– Desaktiver TA (side 10).
Ingen trafikmeldinger.
 Aktiver TA (side 10).
 Stationen udsender ikke trafikmeldinger, selv
om den er en TP-station.
– Stil ind på en anden station.
PTY viser “- - - - - - - -”.
 Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
 Der er ikke blevet modtaget RDS-data.
 Stationen specificerer ikke programtypen.
Programnavnet blinker.
 Der findes ikke en alternativ frekvens for den
aktuelle station.
– Tryk på  +/–, mens programnavnet
blinker. “PI SEEK” vises, og enheden
begynder at søge efter en anden frekvens
med de samme PI (program-identifikation)
-data.
27
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00DA+00COV-EUR.book Page 28 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
CD-afspilning
Disken kan ikke lades.
 En anden disk er allerede ladet.
 Disken er sat omvendt eller forkert i.
Disken afspilles ikke.
 Defekt eller snavset disk.
 CD-R’erne/CD-RW’erne er ikke til lydbrug
(side 24).
MP3/WMA/AAC-filer kan ikke afspilles.
 Disken er ikke kompatibel med MP3/WMA/
AAC-formatet og -versionen. Du kan finde
nærmere oplysninger om diske og formater,
der kan afspilles, på support-websiten.
Det tager længere tid at afspille MP3/WMA/
AAC-filer end andre filer.
 Ved følgende diske tager det længere tid at
begynde afspilning.
– en disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
– en disk, som er optaget i multisession.
– en disk, som kan tilføjes data.
Displaypunkter ruller ikke.
 For diske med særligt mange tegn kan de ikke
altid rulles.
 “AUTO SCR” er indstillet på “OFF”.
– Indstil på “A.SCRL-ON” (side 22).
– Tryk på  (SCRL) og hold.
Lyden springer.
 Montering er ikke korrekt.
– Monter enheden i en vinkel på mindre end
45° på et stabilt sted i bilen.
 Defekt eller snavset disk.
USB-afspilning
Du kan ikke afspille elementer via en USB
HUB.
 Denne enhed kan ikke genkende USB-enheder
via en USB-hub.
Kan ikke afspille elementer.
 En USB-enhed virker ikke.
– Tilslut den igen.
Det tager længere tid at afspille en
USB-enhed.
 USB-enheden indeholder filer med en
kompliceret træstruktur.
Lyden falder kortvarigt bort.
 Lyden kan falde bort kortvarigt ved en høj
bithastighed på mere end 320 kbps.
Fejldisplay/meddelelser
CHECKING
 Enheden bekræfter tilslutningen af en
USB-enhed.
– Vent, indtil bekræftelse af tilslutningen er
afsluttet.
ERROR
 Disken er beskidt eller sat omvendt i.
– Rens disken eller sæt den korrekt i.
 Der er sat en tom disk i.
 Disken kan ikke afspilles pga. et problem.
– Sæt en anden disk i.
 USB-enheden blev ikke automatisk genkendt.
– Tilslut den igen.
 Tryk på  for at tage disken ud.
FAILURE
 Tilslutningen af højttalere/forstærkere er
forkert.
– Se vejledningen Montering/tilslutning til
denne model for at kontrollere tilslutningen.
HUB NO SUPRT (Hubs ikke understøttet)
 USB-hub er ikke understøttet på denne enhed.
NO AF (Ingen alternative frekvenser)
 Der findes ikke en alternativ frekvens for den
aktuelle station.
– Tryk på  +/–, mens programnavnet
blinker. Enheden begynder søgning efter en
anden frekvens med de samme PI
(programidentifikation) -data (“PI SEEK”
vises).
NO DATA
 Der er ingen programtype for den aktuelle
DAB-tjeneste.
– Tryk på
(BACK).
28
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01DA-CDXDAB500UEUR\01DA02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00DA+00COV-EUR.book Page 29 Thursday, January 31, 2013 9:54 AM
NO DEV (Ingen enhed)
 “USB” er valgt som kilde uden en USB-enhed
tilsluttet. En USB-enhed eller et USB-kabel er
blevet afbrudt under afspilning.
– Sørg for at tilslutte en USB-enhed og et
USB-kabel.
NO INFO (Ingen Information)
 Der er ingen label-information for den aktuelle
DAB-tjeneste.
NO MUSIC
 Disken eller USB-enheden indeholder ikke en
musikfil.
– Sæt en musik-CD i enheden.
– Tilslut en USB-enhed, der indeholder en
musikfil.
NO NAME
 Der er ikke skrevet et disk/album/kunstner/
spornavn på sporet.
 Der er ingen ensemble/programnavn for den
aktuelle DAB-tjeneste.
NO SERVICE
DAB-signalet kan ikke modtages.
 Udfør en automatisk søgning (side 9).
 Kontroller tilslutningen af DAB-antennen.
 Kontroller, at “ANT-PWR” er indstillet på
“ON” (side 21).
NO TP
 Enheden fortsætter søgning efter TP-stationer
til rådighed.
NOT FOUND
 Der er ikke noget punkt, der begynder med det
valgte bogstav i alfabetisk søgning.
PUSH EJT (Tryk på udkast)
 Disken kan ikke udkastes.
– Tryk på  (udkast).
READ
 Enheden læser alle spor- eller albumdata på
disken.
– Vent, indtil læsningen er udført, og
afspilning begynder automatisk. Afhængigt
af diskstrukturen kan det tage mere end et
minut.
RECEIVING
 DAB-båndet er valgt, og enheden venter på at
modtage en tjeneste.
USB NO SUPRT (USB ikke understøttet)
 The connected USB device is not supported.
– Du kan finde nærmere oplysninger om
kompatible USB-enheder på
support-websiten.
“
” eller “
”
 Under tilbage/fremrykning er du nået til
begyndelsen eller slutningen af disken, og kan
ikke komme længere.
“ ”
 Tegnet kan ikke vises af enheden.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler,
hvis disse løsninger ikke hjælper.
Hvis du bringer enheden til reparation pga.
problemer med CD-afspilning, skal du tage
den disk med, der blev brugt på det tidspunkt,
da problemet begyndte.
OFFSET
 Der kan være en intern funktionsfejl.
– Kontroller tilslutningen. Henvend dig til
nærmeste Sony-forhandler, hvis
fejlindikationen fortsat vises på displayet.
OVERLOAD
 USB-enheden er overbelastet.
– Afbryd USB-enheden, og skift derefter kilde
ved at trykke på .
– Angiver, at USB-enheden ikke virker, eller at
der er tilsluttet en enhed, som ikke er
understøttet.
29
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00FI+00COV-EUR.book Page 2 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
Asenna tämä laite turvallisuussyistä
auton kojelautaan.
Asennuksista ja liitännöistä on
lisäohjeita Asennus/liitännät-käsikirjassa.
Lisätietoja asiakkaille: Seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, jotka on
myyty EU-direktiivejä soveltavissa
maissa
Tämän tuotteen valmistaja on Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. EMC:n valtuutettu
edustaja ja tuoteturvallisuusedustaja on
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Kaikissa huolto- ja takuuasioissa katso
lisätietoja erillisistä huolto- ja
takuuasiakirjoista.
2
Loppuun käytettyjen
paristojen hävittäminen
(sovelletaan Euroopan
unionissa ja muissa Euroopan
maissa, joissa on erilliset
kierrätysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva
symboli ilmoittaa, ettei tätä tuotetta saa
käsitellä talousjätteenä. Joissakin akuissa tai
paristoissa tätä symbolia käytetään yhdessä
kemiallisen symbolin kanssa. Elohopean
(Hg) tai lyijyn kemiallinen symboli (Pb)
lisätään, jos akussa on enemmän kuin
0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin
0,004 % lyijyä.Takaamalla, että tämä tuote
hävitetään oikealla tavalla, autat estämään
sen aiheuttamat mahdolliset kielteiset
vaikutukset ympäristölle ja ihmisten
terveydelle, mikä voisi muussa tapauksessa
olla seurauksena tämän tuotteen
epäasianmukaisesta hävitystavasta. Eri
materiaalien kierrätys auttaa luonnon
raaka-aineiden säästämisessä. Mikäli tuote
edellyttää pysyvää liitosta sisäiseen
paristoon turvallisuuden, suorituskyvyn tai
tietojen säilymisen vuoksi, pariston saa
vaihtaa ainoastaan pätevä huoltohenkilöstö.
Varmistaaksesi pariston asianmukaisen
käsittelyn luovuta tuote sen käyttöiän
päättyessä asianmukaiseen sähkö- ja
elektroniikkaromun
kierrätyspisteeseen.Muiden paristojen
osalta katso osio, jossa kuvataan pariston
turvallinen irrottaminen laitteesta. Luovuta
paristo asianmukaiseen
jäteparistojenkeräyspisteeseen.Lisätietoja
tämän tuotteen kierrätyksestä saat
asuinkuntasi virkamiehiltä, paikallisista
jätehuoltoliikkeistä tai liikkeestä, josta ostit
tämän tuotteen.
Laserdiodin ominaisuudet
• Emission kesto: Jatkuva
• Laserteho: Alle 53,3 μW (Tämä lähtöteho
on mitattu 200 mm:n etäisyydeltä optisen
lukupäälohkon objektiivilinssin pinnalta
7 mm:n aukolla.)
ZAPPIN ja Quick-BrowZer ovat Sony
Corporationin tavaramerkki.
Windows Media on joko Microsoft
Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai
tavaramerkki USA:ssa ja/tai muissa maissa.
Tämät tuote on suojattu tietyillä Microsoft
Corporationin immateriaalioikeuksilla.
Tämän tekniikan käyttö ja jakelu tämän
tuotteen ulkopuolelle on kielletty ilman
Micrsoftilta tai sen valtuutetulta
tytäryhtiöltä saatavaa lisenssiä.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod
touch ovat Apple Inc:n tavaramekkejä, jotka
on rekisteröity USA:ssa ja muissa maissa.
MPEG Layer-3 äänenkoodaustekniikkaan ja
patentteihin on saatu lisenssi Fraunhofer
IIS:ltä ja Thomsonilta.
Android on Google Inc:n tavaramerkki.
Tavaramerkin käyttö on Googlen
lupaehtojen alaista.
Litiumparistoa koskeva huomautus
Älä altista paristoa liian suurelle kuumuudelle,
kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai vastaaville.
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI01INT-EUR.fm
masterpage:Right_SideIndex
00FI+00COV-EUR.book Page 3 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
Varoitus, joka koskee autoja, joiden
virtalukossa ei ole ACC-asentoa.
Muista määrittää automaattinen
sammutus (s. 21). Laitteesta katkeaa virta
kokonaan ja automaattisesti asetettuna
aikana sen jälkeen kun laite on kytketty
päältä, mikä estää akkuvirran turhan
kulumisen. Jos et määritä automaattista
sammutustoimintoa, paina
 ja pidä se painettuna
näytön sammumiseen asti aina, kun
sammutat virran.
3
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00FI+00COV-EUR.book Page 4 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
Sisältö
Käytön aloittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DEMO-tilan peruuttaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kellonajan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Etupaneelin irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Säädinten sijainti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Päälaite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RM-X211 Kauko-ohjain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ULA/KA/PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PTY (Ohjelmatyypit) -toiminnon valinta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Levyn soittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
USB-laitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
USB-laitteiden toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
iPodin toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
iPod-laitteen suorakäyttö — Matkustajaohjaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Raitojen haku ja toisto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Raitojen toisto eri tiloissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Raidan hakeminen nimen avulla — Quick-BrowZer™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Raidan hakeminen kuuntelemalla raidan osia — ZAPPIN™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ääniasetukset ja asetusvalikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pitkälle kehitettyjen äänitoimintojen käyttö — Advanced Sound Engine. . . . . . . . . 18
Asetusyksikköjen säätäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Lisälaitteiden käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Audiolisälaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Lisätietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Yleisiä käyttöohjeita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Huolto ja kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00FI+00COV-EUR.book Page 5 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
Etupaneelin irrottaminen
Käytön aloittaminen
DEMO-tilan
peruuttaminen
Voit peruuttaa esittelynäytön, joka tulee
näkyviin, kun tämä laite sammutetaan.
1
Paina  ja kierrä hakupyörää,
kunnes näyttöön ilmestyy "DISPLAY"
ja paina sen jälkeen sitä.
2
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "DEMO" ja paina sen jälkeen
sitä.
3
Kierrä hakupyörää valitaksesi
asetuksen "DEMO OFF" ja paina sen
jälkeen sitä.
Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
4
Paina
(BACK) edelliseen näyttöön
palaamiseksi.
Näyttö palaa normaaliin vastaanotto- tai
toistotilaan.
Kellonajan asettaminen
Kellossa on 24 tunnin digitaalinen näyttö.
1
Paina  ja kierrä hakupyörää,
kunnes näyttöön ilmestyy "GENERAL"
ja paina sen jälkeen sitä.
2
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "CLOCK ADJ" ja paina sen
jälkeen sitä.
Tuntilukemat alkavat vilkkua.
3
Aseta hakupyörällä tunti- ja
minuuttilukemat.
Paina digitaalisen ilmaisimen
siirtämiseksi  –/+ -painikkeita.
4
Paina minuuttilukemien asettamisen
jälkeen .
Asetus on nyt valmis ja kello lähtee
käyntiin.
Kellon näyttämiseksi paina .
Voit irrottaa etupaneelin tästä laitteesta
laitteen varastamisen estämiseksi.
1
Pidä painettuna painiketta
 .
Laitteesta katkaistaan virta.
2
Paina etupaneelin irrotuspainiketta 
ja irrota paneeli sitten vetämällä sitä
itseäsi kohti.
Varoittava piippaus
Jos käännät virtalukon OFF-asentoon
irrottamatta etupaneelia, varoitusääni
kuuluu muutaman sekunnin ajan. Hälytys
kuuluu vain sisäänrakennettua vahvistinta
käytettäessä.
Huomautus
Älä altista etupaneelia kuumuudelle/suurille
lämpötiloille tai kosteudelle. Älä jätä sitä
pysäköityyn autoon ja erityisesti sen kojelaudalle
tai hattuhyllylle.
Etupaneelin kiinnittäminen
Aseta etupaneelin osa  laitteen osan 
kohdalle kuvan mukaisesti ja paina sen
vasenta reunaa paikalleen, kunnes se
napsahtaa kiinni.
5
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00FI+00COV-EUR.book Page 6 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
Säädinten sijainti
Päälaite
Tässä kappaleessa kuvataan säädinten
sijainti ja perustoiminnot.
 SOURCE/OFF-painike
Paina tätä painiketta virran
kytkemiseksi laitteeseen tai äänilähteen
valitsemiseksi (Radio/CD/USB/AUX).
Paina useaan kertaan toiseen lähteeseen
vaihtamiseksi.
Paina ja pidä painettuna 1 sekunnin
ajan virran päältä kytkemiseksi.
Paina ja pidä painetuna vähintään
2 sekunnin ajan kytkeäksesi virran
päältä, jolloin näyttö sammuu.
 SEEK +/– -painikkeet
Radio:
DAB-vastaanoton aikana:
Ohjelmakanavan valinta (paina),
kanavanipun haku (pidä painettuna).
FM/MW/LW-vastaanoton aikana:
Radioasemien virittäminen
automaattisesti (paina); radioaseman
virittäminen manuaalisesti (paina ja
pidä painettuna).
6
CD/USB:
Raidan ohittamiseksi (paina);
useamman raidan ohittamiseksi (paina,
ja paina uudelleen noin 2 sekunnin
kuluttua sekä pidä painettuna);
pikasiirto eteen/taaksepäin raidalla
(paina ja pidä painettuna).
 ZAP-painike s. 17
ZAPPIN™ -tilaan siirtyminen.
 Hakupyörä
ENTER/MENU-painike s. 20
Säädä äänenvoimakkuus tätä säädintä
kiertämällä.
Paina tätä painiketta asetustilaan
siirtymiseksi.
 Kauko-ohjaimen anturi
 Levytila
Aseta levy levyaukkoon (etikettipuoli
ylöspäin), ja toisto käynnistyy.
 Näyttö
  (poisto) -painike
Levyn ulos ottaminen.
 USB-portti s. 13, 14
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00FI+00COV-EUR.book Page 7 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM

(BACK)/MODE-painike
s. 8, 10, 15
Paina tätä painiketta edelliseen
näyttöön palaamiseksi; radion
aaltoalueen (DAB/FM/MW/LW)
valitsemiseksi.
Paina ja pidä painiketta painettuna:
Matkustajaohjaukseen siirtymiseksi/sen
peruuttamiseksi (iPod).
RM-X211 Kauko-ohjain
 Etupaneelin irrotuspainike s. 5

(BROWSE) -painike s. 9, 16
Quick-BrowZer™-tilaan siirtyminen
(DAB/CD/USB).
 AF (Vaihtoehtoiset taajuudet)/
TA (Liikennetiedotukset)/
PTY (Ohjelmatyyppi) -painike s. 10
AF- ja TA-asetuksen määritys (paina);
PTY:n valinta DAB- tai
FM-vastaanoton aikana (pidä
painettuna).
 Numeropainikkeet
Radio:
Vastaanotettujen DAB-palvelujen tai
radioasemien vastaanotto (paina);
DAB-palvelujen tai radioasemien
tallentaminen (pidä painettuna).
CD/USB:
/ : ALBUM / (MP3/WMA/
AAC-toiston aikana)
Albumin ohittaminen (paina);
albumien ohittaminen
keskeytyksettä (pidä painettuna).
 :
(uudelleentoisto)* s. 15
 : SHUF s. 15
 : PAUSE
Toiston tauottamiseksi. Paina
painiketta uudelleen toiston
jatkamiseksi.
 DSPL (näyttö)/SCRL (vieritys)
-painike s. 10, 12, 13, 14
Näytettävän yksikön vaihtamiseksi
(paina); näyttöyksikön vierittämiseksi
(paina ja pidä painettuna).
 AUX-tuloliitäntä s. 23
* Tässä painikkeessa on tunnistusnyppylä.
Huomautus
Jos laite on kytketty päältä ja näyttö sammuu,
laitetta ei voi käyttää kauko-ohjaimella, ellei
laitteen  -painiketta paineta tai
ellei levyä aseteta laitteeseen sen aktivoimiseksi.
Irrota eristyskalvo ennen käyttöä.
 OFF-painike
Virran päältäkytkemiseksi; äänilähteen
toiminnan keskeyttämiseksi.
 SOURCE-painike
Kytke virta soittimeen painamalla.
Paina tätä painiketta toiseen
äänilähteeseen vaihtamiseksi (Radio/
CD/USB/AUX).
  () /  () -painikkeet
Radion/CD:n/USB-laitteen
ohjaaminen, sama kuin laitteen
 –/+ -painikkeet.
Asetusyksiköitä voi käyttää
painamalla  .

(BACK) -painike
Edelliseen näyttöön palaamiseksi.
 ENTER-painike
Asetuksen vahvistamiseksi.
 PTY-painike (ohjelmatyyppi)
 VOL (äänenvoimakkuus) +*/–
-painike
7
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00FI+00COV-EUR.book Page 8 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
 ATT-painike (äänenvaimennus)
Äänen vaimentamiseksi. Paina
painiketta uudelleen vaimennuksen
peruuttamiseksi.
 MODE-painike
Paina tätä painiketta radion aaltoalueen
(DAB/FM/MW/LW) valitsemiseksi.
Paina ja pidä painiketta painettuna:
Matkustajaohjaukseen siirtymiseksi/sen
peruuttamiseksi (iPod).
 SOUND/MENU-painike
SOUND-valikkoon suoraan
siirtymiseksi (paina); asetustilaan
siirtymiseksi (pidä painettuna).

(BROWSE) -painike
  (+) /  (–) -painikkeet
CD:n/USB-laitteen ohjaaminen, sama
kuin laitteen / -painikkeet.
Asetusyksiköitä voi käyttää
painamalla  .
 DSPL (näyttö)/SCRL (vieritys)
-painike
 Numeropainikkeet
Vastaanotettujen DAB-palvelujen tai
radioasemien vastaanotto (paina);
DAB-palvelujen tai radioasemien
tallentaminen (pidä painettuna).
Toiston tauottamiseksi (paina ).
* Tässä painikkeessa on tunnistusnyppylä.
Radio
Kun DAB-aaltoalue valitaan ensimmäistä
kertaa autonakun vaihtamisen tai liitosten
muuttamisen jälkeen, alkuhaku käynnistyy
automaattisesti. Anna alkuhaun valmistua.
(Jos se keskeytetään, alkuhaku alkaa
uudelleen seuraavan kerran, kun valitset
DAB-aaltoalueen.) Jos alkuhaku ei tallenna
mitään DAB-asemaa, tee automaattihaku
(s. 9).
Vihje
Valitse "ANT-PWR"-asetukseksi "ON" (oletus) tai
"OFF" DAB-antennin tyypin mukaan (s. 21).
DAB
DAB (Digital Audio Broadcasting) on
maanpäällisten verkkojen
lähetysjärjestelmä. DAB-asemat yhdistävät
radio-ohjelmia ("palveluja") kanavanipuksi
ja kussakin palvelussa on yksi tai useita
komponentteja. Sama palvelu voidaan
joskus vastaanottaa eri taajuuksilla.
Palvelun hakeminen
manuaalisesti
1
Paina  -painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan, että
näytölle ilmestyy "TUNER".
2
Paina  niin monta kertaa, että
saat valittua "DAB1", "DAB2" tai
"DAB3".
3
Paina  +/– hakeaksesi
kanavanipusta palvelua; paina ja pidä
painettuna  +/– hakeaksesi eri
kanavanippuja.
Haku keskeytyy laitteen löytäessä
palvelun/kanavanipu. Jatka hakua,
kunnes haluttu palvelu on löytynyt.
8
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00FI+00COV-EUR.book Page 9 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
Palvelun tallentaminen
manuaalisesti
1 Kun olet virittänyt kohdalleen
palvelun, jonka haluat tallentaa
pikavalintapaikalle, paina ja pidä
painettuna jotakin numeropainiketta
(–), kunnes näytölle ilmestyy
"MEM".
Tallennettujen
ohjelmakanavien
vastaanotto
1 Halutun aaltoalueen valinnan jälkeen
paina numeropainiketta (-).
Palvelun hakeminen nimeltä
— Quick-BrowZer™
Voit näyttää haun helpottamiseksi
palvelujen luettelon.
1
Paina DAB-vastaanoton aikana
(BROWSE).
Laite siirtyy Quick-BrowZer-tilaan ja
palvelujen luettelo tulee näkyviin.
2
Kierrä hakupyörää valitaksesi halutun
palvelun ja paina sen jälkeen sitä.
Vastaanotto alkaa.
Poistu Quick-BrowZer-tilasta painamalla
(BROWSE).
DAB-tiedotteiden asetus
Tietynlaiset määrittämäsi DAB-tiedotteet
voivat keskeyttää parhaillaan valitun
äänilähteen.
1
2
3
Paina DAB-vastaanoton aikana
, kierrä hakupyörää, kunnes
"GENERAL" tulee näkyviin ja paina
sen jälkeen sitä.
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "ANNOUNCE" ja paina sen
jälkeen sitä.
Kierrä hakupyörää, kunnes haluttu
tiedotetyyppi tulee esiin, ja paina sen
jälkeen sitä.
4
Kierrä hakupyörää valitaksesi
asetuksen "ON" tai "OFF" ja paina sen
jälkeen sitä.
Huomautuksia
• DAB-tiedoteominaisus on käytettävissä, kun
aaltoalueena ei ole MW/LW.
• DAB-tiedotteen aikana äänenvoimakkuus
säädetään tasolle, joka on TA-asetuksena
RDS:ssä (s. 11).
Tiedotetyyppi
ALARM (Hälytys), TRAFFIC
(Tieliikennetiedotus), TRAVEL
(Liikennetiedotus), WARNING (Varoitus/
palvelu), NEWS (Uutistiedote), WEATHER
(Aluesäätiedote), EVENT
(Tapahtumailmoitus), SPECIAL
(Erikoistapahtuma), RAD_INFO
(Ohjelmatiedot), SPORTS
(Urheilu-uutinen), FINANCE
(Talousuutinen)
Saman ohjelman kuunteleminen myös
heikoissa vastaanotto-olosuhteissa.
Aseta "FM LINK" -asetukseksi "ON" (s. 21).
"FM-LINK" syttyy, kun vastaavaa
FM-ohjelmaa vastaanotetaan.
Palveluluettelon
automaattinen päivitys —
Automaattihaku
1 Paina  -painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan, että
näytölle ilmestyy "TUNER".
2
Paina  niin monta kertaa, että
saat valittua "DAB1", "DAB2" tai
"DAB3".
3
Paina  ja kierrä hakupyörää,
kunnes näyttöön ilmestyy "GENERAL"
ja paina sen jälkeen sitä.
4
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "AUTOSCAN" ja paina sen
jälkeen sitä.
Laite päivittää palveluluettelon
Quick-BrowZer-tilassa.
9
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00FI+00COV-EUR.book Page 10 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
Vihje
ULA/KA/PA
Muistutus
Virittäessäsi asemia autoa ajaessasi käytä
voimakkaimpien asemien viritystoimintoa
(BTM) onnettomuuksien välttämiseksi.
Automaattinen tallennus —
BTM
1 Paina  -painiketta niin
2
3
monta kertaa kuin tarvitaan, että
näytölle ilmestyy "TUNER".
Paina aaltoalueen vaihtamiseksi
 -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan. Voit valita aaltoalueeksi
jonkin seuraavista: FM1 (ULA), FM2,
FM3, MW (KA) tai LW (PA).
Paina  ja kierrä hakupyörää,
kunnes näyttöön ilmestyy "GENERAL"
ja paina sen jälkeen sitä.
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "BTM" ja paina sen jälkeen
sitä.
Laite tallentaa muistiin asemat
numeropainikkeilla niiden
taajuuslukemien mukaisessa
järjestyksessä.
Radioasemien manuaalinen
tallennus
1 Kun olet virittänyt kohdalleen
radioaseman, jonka haluat tallentaa
pikavalintapaikalle, paina ja pidä
painettuna jotakin numeropainiketta
(–), kunnes näytölle ilmestyy
"MEM".
Muistiin tallennettujen
asemien vastaanotto
1 Valitse aaltoalue ja paina sen jälkeen
jotakin numeropainikkeista (–
).
Asemien automaattinen
esiviritys
1 Valitse aaltoalue ja hae asema esiin
10
painikkeilla  +/–.
Haku keskeytyy laitteen löytäessä
aseman. Jatka hakua, kunnes haluttu
asema on löytynyt.
Jos tiedät kuunneltavan aseman taajuuden, pidä
painettuna jompaakumpaa painikkeista
 +/– aseman virittämiseksi suunnilleen
kohdalleen, ja paina sen jälkeen  +/–
-painikkeita niin monta kertaa kuin tarvitaan
halutun taajuuden hienovirittämiseksi
kohdalleen (käsiviritys).
RDS
Radio Data System -palvelulla (RDS)
varustetut ULA-asemat lähettävät
normaalin ohjelmasignaalin ohessa
ylimääräisiä, ei-kuunneltavassa
digitaalisessa muodossa olevia tekstitietoja.
Huomautuksia
• Maasta/alueesta riippuen kaikkia
RDS-palveluita ei välttämättä ole käytettävissä.
• RDS ei toimi, jos lähetteen voimakkuus on
heikko tai ellei kohdalleen viritetty asema lähetä
RDS-tietoja.
Näytöllä näytettävän yksikön
vaihtaminen
Paina .
AF- (vaihtoehtoiset
taajuudet) ja TA
(liikennetiedotus)
-toimintojen asetus
AF virittää automaattisesti verkon aseman,
jonka signaali on voimakkain, ja TA tarjoaa
ajankohtaiset liikennetiedot tai
liikenneohjelmat (TP), jos niitä
vastaanotetaan.
1
Paina  -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että haluttu
asetus tulee esiin.
Valitse
Halutessasi
AF-ON
aktivoida AF- ja passivoida
TA-toiminnon.
TA-ON
aktivoida TA- ja passivoida
AF-toiminnon.
AF/TA ON
aktivoida sekä AF- että
TA-toiminnot.
AF/TA OFF
passivoida sekä AF- että
TA-toiminnot.
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00FI+00COV-EUR.book Page 11 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
RDS-asemien tallentaminen AF- tai
TA-asetuksilla
Voit esivirittää RDS-asemat AF/
TA-asetuksella. Jos käytät BTM-toimintoa,
ainoastaan RDS-asemat tallennetaan
samalla AF/TA-asetuksella.
Jos esivirität asemat pikavalintapaikoille
käsin, voit esivirittää sekä RDS- että
ei-RDS-asemat kunkin omalla AF/
TA-asetuksellaan.
1
Aseta AF/TA-asetus, ja tallenna sen jälkeen
asema BTM-toiminnolla tai käsin.
Hätätiedotusten vastaanotto
AF- tai TA-toiminnon ollessa käytössä
hätätiedotteet keskeyttävät automaattisesti
aikaisemmin valitun äänilähteen toiston.
paikallisasemia, vaikka ne eivät olisikaan
tallennettuina numeropainikkeisiin.
1
Paina FM-vastaanoton aikana jotakin
numeropainiketta (–), jolle on
tallennettuna jokin paikallisasema.
2
Paina 5 sekunnin sisällä uudestaan
paikallisaseman numeropainiketta.
Toista menettely, kunnes haluttu
paikallisradioasema on löytynyt.
CT (Kellonaika) -asetus
RDS-lähetyksen mukana tuleva CT-data
(kellonaikatiedot) asettaa kellon oikeaan
aikaan.
1
Aseta asetusvalikosta asetukseksi
"CT-ON" (s. 21).
Vihje
Jos säädät äänenvoimakkuutta
liikennetiedotuksen aikana, tämä asetus
tallennetaan muistiin, ja sitä käytetään seuraavien
liikennetiedotusten aikana, riippumatta
liikennetiedotetta ennen käytetystä
äänenvoimakkuudesta.
Alueohjelman kuunteleminen
keskeytyksettä — REGIONAL
AF-toiminnon ollessa käytössä: tämän
laitteen tehdasasetus rajoittaa kuuntelun
yhdelle alueelle, jolloin asema ei siirry
toiselle alueohjelmaa voimakkaammalla
signaalilla lähettävälle asemalle.
Huomautus
CT-toiminto ei välttämättä toimi oikein, vaikka
RDS-aseman vastaanotto onnistuisikin.
PTY (Ohjelmatyypit)
-toiminnon valinta
Voit näyttää parhaillaan vastaanotettavan
ohjelman tyypin tai hakea tiettyä
ohjelmatyyppiä.
1
Pidä painettuna  (PTY)
-painiketta DAB- tai FM-vastaanoton
aikana.
Nykyinen ohjelmatyyppi tulee näkyviin,
jos palvelu/asema lähettää PTY-tietoja
(ohjelmatyyppi).
2
Kierrä hakupyörää, kunnes haluttu
ohjelmatyyppi tulee esiin, ja paina sen
jälkeen sitä.
Viritin alkaa hakea valittua
ohjelmatyyppiä lähettävää palvelua/
radioasemaa.
Mikäli ajat pois tämän alueohjelman
vastaanottoalueelta, aseta asetuksista
"REG-OFF" -asetus ULA-vastaanoton
aikana (s. 21).
Huomautus
Tämä toiminto ei ole käytettävissä
Isossa-Britanniassa eikä tietyillä muilla alueilla.
Paikallislinkkitoiminto
(vain Isossa-Britanniassa)
Paikallislinkkitoiminto antaa
mahdollisuuden valita alueelta muita
11
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00FI+00COV-EUR.book Page 12 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
Ohjelmatyypit
NONE (Ei ohjelmatyyppiä)*, NEWS
(Uutiset), AFFAIRS (Ajankohtaiset asiat),
INFO (Tieto), SPORT (Urheilu), EDUCATE
(Koulutus), DRAMA (Draama), CULTURE
(Kulttuuri), SCIENCE (Tiede), VARIED
(Sekalainen), POP M (Popmusiikki),
ROCK M (Rockmusiikki), EASY M (Kevyt
musiikki), LIGHT M (Kevyt klassinen),
CLASSICS (Vakava klassinen), OTHER M
(Muu musiikki), WEATHER (Sää),
FINANCE (Talous), CHILDREN
(Lastenohjelma), SOCIAL A
(Yhteiskunnalliset kysymykset), RELIGION
(Uskonto), PHONE IN (Kuuntelijat
soittavat), TRAVEL (Matkailu), LEISURE
(Vapaa-aika), JAZZ (Jazz), COUNTRY
(Kantrimusiikki), NATION M (Kotimainen
musiikki), OLDIES (Vanha musiikki),
FOLK M (Kansanmusiikki), DOCUMENT
(Dokumentti)
* Voi tulla näkyviin palvelusta riippuen
DAB-vastaanoton aikana.
Huomautus
Voit vastaanottaa eri radio-ohjelman kuin minkä
valitsit.
CD
Levyn soittaminen
Tällä laitteella voi toistaa CD-DA- (myös
CD-tekstejä sisältäviä) ja CD-R/
CD-RW-levyjä (MP3/WMA/AAC-tiedostot
(s. 24)).
1
Aseta levy paikalleen (etikettipuoli
ylöspäin).
Toisto käynnistyy automaattisesti.
Levyn ulos ottamiseksi paina .
Huomautuksia
• Levyä ulos otettaessa/laitteeseen asetettaessa älä
kytke mitään USB-laitetta laitteistoon levyn
vaurioitumisen estämiseksi.
• Vastaava koodekki on MP3 (.mp3), WMA
(.wma) ja AAC (.m4a).
Näytöllä näytettävän yksikön
vaihtaminen
Paina .
Esiin tulevat yksiköt saattavat vaihdella
levytyypistä, tallennusformaatista ja
asetuksista riippuen.
12
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00FI+00COV-EUR.book Page 13 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
USB-laitteet
USB-laitteen irrottamiseksi lopeta
USB-toisto ja irrota sitten USB-laite.
Huomautuksia
• MSC (Mass Storage Class)-tyyppisiä
USB-laitteita (kuten USB-muisti,
digitaalinen mediasoitin,
Android™-puhelin), joka on yhteensopiva
USB-standardin kanssa, voidaan käyttää.
Digitaalisesta mediasoittimesta tai
Android Phone -puhelimesta riippuen
USB-liitäntätilaksi on asetettava MSC.
• USB-laitteen tietojen varmuuskopiointia
suositellaan.
Huomautuksia
• Kytke USB-laite tähän laitteeseen sen jälkeen
kun olet käynnistänyt tämän laitteen.
USB-laitteesta riippuen voi seurauksena olla
USB-laitteen toimintahäiriö tai
vahingoittuminen, mikäli se kytketään tähän
laitteeseen ennen tämän laitteen
käynnistämistä.
• Vastaava koodekki on MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a) ja AAC (.mp4).
• Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta on
takakannen tukisivulla.
USB-laitteiden toisto
1
Avaa USB-suojus ja kytke sitten
USB-laite USB-porttiin.
• Älä käytä USB-laitteita, jotka ovat niin suuria
tai raskaita, että ne putoavat lattialle tärinän
johdosta tai aiheuttavat liitännän irtoamisen.
• Älä irrota etupaneelia USB-laitteen toiston
aikana tai USB-data voi vahingoittua.
Näytöllä näytettävän yksikön
vaihtaminen
Paina .
Esiin tulevat yksiköt saattavat vaihdella
USB-laitteesta, tallennusformaatista ja
asetuksista riippuen.
Huomautuksia
• Tunnistettavien kansioiden/tiedostojen
enimmäismäärä on seuraava:
– kansioita (albumeita): 128
– tiedostoja (raitoja) kansiota kohti: 512
• Toiston käynnistyminen saattaa kestää jonkin
aikaa tallennetun tiedon määrästä riippuen.
• VBR-tyyppistä (vaihtuva bittinopeus) MP3/
WMA/AAC-tiedostoa pikatoistolla eteen/
taaksepäin toistettaessa käytetty toistoaika ei
välttämättä näy tarkasti.
• Seuraavien MP3/WMA/AAC-tiedostojen
toistolle ei ole tukea.
– häviöttömän pakkauksen tiedostot
– kopiosuojatut tiedostot
– DRM (Digital Rights Management) -tiedostot
– Monikanavaiset äänitiedostot
Toisto käynnistyy.
Jos USB-laite on jo kytketty, aloita toisto
painamalla  niin monta
kertaa, että "USB" tulee näkyviin.
Pysäytä toisto painamalla pitkään
 1 sekunnin ajan.
13
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00FI+00COV-EUR.book Page 14 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
iPod
Näissä käyttöohjeissa "iPodia" käytetään
yleisnimityksenä viittaamaan iPod- ja
iPhone-laitteiden iPod-toimintoihin, ellei
tekstissä tai kuvituksessa viitata muuhun.
Lisätietoja iPodin yhteensopivuudesta on
"iPod" (s. 24) takakannen tukisivulla.
iPhonea koskeva huomautus
Kun kytket iPhonen USB-liitännän autta, iPhone
säätää puhelun äänenvoimakkuutta yksikön
sijaan. Älä vahingossa lisää yksikön
äänenvoimakkuutta puhelun aikana, sillä
puhelun päättyessä voi tulla äkillinen kova ääni.
Huomautus
Älä irrota etupaneelia iPod-laitteen toiston
aikana tai data voi vahingoittua.
Vihje
iPod latautuu, kun virta on kytketty laitteeseen.
iPodin toisto
Ennen iPod-laitteen kytkemistä laitteistoon
säädä äänenvoimakkuus pieneksi.
1
Avaa USB-liitännän suojus ja kytke
iPod USB-porttiin iPodin
liitäntäkaapelilla (ei sisälly
toimitukseen)*.
* RC-100IP iPod-USB-liitäntäkaapelian
suositellaan.
Toistomuistitila
Kun iPod on liitettynä laitteeseen, toisto
alkaa iPodin asettamassa tilassa. Tässä
tilassa seuraavat painikkeet eivät toimi.
–  ( )
–  (SHUF)
Näytöllä näytettävän yksikön
vaihtaminen
Paina .
Huomautus
Joitakin iPodiin tallennettuja kirjaimia ei
välttämättä näytetä oikein.
iPodin raitojen toisto käynnistyy
automaattisesti edellisestä toiston
keskeytyskohdasta.
Jos iPod on jo kytketty laitteistoon,
käynnistä toisto painamalla
 -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että "USB"
ilmestyy näytölle. ("IPD" ilmestyy
näytölle silloin kun iPod on tunnistettu.)
Pysäytä toisto painamalla pitkään
 1 sekunnin ajan.
Albumien, podcastien,
genrejen, soittolistojen ja
artistien ohittaminen
Halutessasi
Tee näin
Ohittaa
Paina /
(ALBUM /) [kerran
jokaista ohitusta kohti]
Ohittaa
Pidä painettuna /
keskeytyksettä (ALBUM /)-painiketta
[pidä painettuna, kunnes
olet saavuttanut halutun
kohdan]
iPodin irrottamiseksi lopeta iPod-toisto ja
irrota sitten iPod.
14
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00FI+00COV-EUR.book Page 15 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
iPod-laitteen suorakäyttö
— Matkustajaohjaus
Voit käyttää iPodia suoraan silloinkin, kun
se on kytketty laitteeseen.
1
Paina ja pidä toiston aikana painettuna
.
Näytölle ilmestyy "MODE IPOD", ja voit
alkaa käyttää iPodia suoraan.
Lopeta matkustajaohjaus painamalla
pitkään .
"MODE AUDIO" tulee näkyviin, eikä
iPodia voi enää käyttää suoraan.
Huomautus
Äänenvoimakkuutta voit säätää ainoastaan tästä
laitteesta.
Raitojen haku ja
toisto
Raitojen toisto eri tiloissa
Voit kuunnella raitoja jatkuvasti (jatkuva
toisto) tai satunnaisessa järjestyksessä
(satunnaissoitto).
Käytettävissä olevat toistotilat vaihtelevat
valitun äänilähteen mukaan.
1
Paina toiston aikana  ( )- tai 
(SHUF) -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että haluttu toistotila
tulee esiin.
Toiston käynnistyminen valitussa
toistotilassa voi kestää hetken.
Jatkuva toisto
Valitse
Toistaaksesi
TRACK
raitaa jatkuvalla
toistolla.
ALBUM
albumia jatkuvalla
toistolla.
PODCAST*1
podcastia jatkuvalla
toistolla.
ARTIST*1
esiintyjää jatkuvalla
toistolla.
PLAYLIST*1
soittolistaa jatkuvalla
toistolla.
GENRE*1
genreä jatkuvalla
toistolla.
OFF
raita normaalissa
järjestyksessä
(normaali toisto).
15
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00FI+00COV-EUR.book Page 16 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
Satunnaissoitto
Valitse
Toistaaksesi
SHUF ALBUM
albumia
satunnaissoitolla.
levyn raitoja arvotussa
järjestyksessä.
SHUF DISC*
2
Raidan hakeminen nimen
avulla — Quick-BrowZer™
Voit hakea raitaa CD-levyltä tai
USB-laitteesta helposti luokan mukaan.
1
SHUF PODCAST* podcastia
satunnaissoitolla.
1
SHUF ARTIST*1
esiintyjää
satunnaissoitolla.
SHUF PLAYLIST*1 soittolistaa
satunnaissoitolla.
SHUF GENRE*
1
genreä
satunnaissoitolla.
SHUF DEVICE*3
laitetta
satunnaissoitolla.
SHUF OFF
raita normaalissa
järjestyksessä
(normaali toisto).
*1 Vain iPod
*2 Vain CD
*3 Vain USB ja iPod
Paina
(BROWSE)* -painiketta.
Laite siirtyy Quick-BrowZer-tilaan ja
hakuluokkien luettelo tulee näkyviin.
Kun raitaluettelo tulee näkyviin, paina
(BACK) -painiketta niin monta
kertaa, että haluttu hakuluokka tulee
näkyviin.
* Paina USB-toiston aikana
(BROWSE)
-painiketta yli 2 sekunnin ajan palataksesi
suoraan luokkaluettelon alkuun.
2
Valitse haluttu hakuluokka
hakupyörää kiertämällä ja paina sitten
sitä vahvistukseksi.
3
Toista vaihe 2 niin monta kertaa, että
haluttu raita on valittu.
Toisto käynnistyy.
Quick-BrowZer-tilasta poistumiseksi paina
(BROWSE).
Huomautuksia
• Kun siirryt Quick-BrowZer-tilaan,
uudelleentoisto-/satunnaissoittoasetus
peruuntuu.
•"
" syttyy, kun on olemassa ylempi taso, ja
"
" syttyy, kun on olemassa alempi taso.
Haku yksiköitä ohittamalla —
Jump-tila
Kun yhdessä luokassa on monia yksiköitä,
voit nopeasti hakea haluttua yksikköä.
16
1
Paina  + -painiketta
Quick-BrowZer-tilassa.
Yksikön nimi tulee näkyviin.
2
Valitse halutun kohteen lähellä oleva
kohde hakupyörää kiertämällä.
Luettelo ohitetaan siten, että kerrallaan
ohitetaan 10 % luettelon kohtien
kokonaismäärästä.
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00FI+00COV-EUR.book Page 17 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
3
Paina  (ENTER).
Näyttö palaa Quick-BrowZer-tilaan ja
valittu yksikkö tulee esiin.
4
Valitse haluttu yksikkö hakupyörää
kiertämällä ja paina sen jälkeen
hakupyörää.
Toisto käynnistyy, mikäli valittu yksikkö
on raita.
Peruuta Jump-tila painamalla
tai  –.
(BACK)
Raidan hakeminen
kuuntelemalla raidan osia
— ZAPPIN™
Toistamalla lyhyitä jaksoja CD-levyllä tai
USB-laitteella olevilta raidoilta voit hakea
raitaa, jonka haluat kuunnella.
ZAPPIN-tila sopii käytettäväksi silloin kun
haetaan raitaa satunnaissoitto- tai jatkuvan
toisto satunnaissoittotilassa.
1
Haku aakkosjärjestyksessä —
Aakkosellinen haku
Jos iPod kytketään tähän laitteeseen, voit
hakea haluttua yksikköä
aakkosjärjestyksessä.
1
2
3
Paina  + -painiketta
Quick-BrowZer-tilassa.
Raita
 painettuna. Osa kutakin raitaa toistetaan
ZAPPIN-tilassa.
2
Valitse hakupyörää kiertämällä
halutun yksikön ensimmäinen kirjain
ja paina sen jälkeen
monitoimikooderia.
Valitun kirjaimen mukainen yksikkölista
tulee esiin aakkosjärjestyksessä.
Paina toiston aikana .
Toisto alkaa seuraavan raidan kohdasta.
Voit valita toistoajan (s. 21).
Paina  (ENTER) tai ,
kun kuulet toistettavan sitä raitaa,
jonka haluat kuunnella
kokonaisuudessaan.
Valitsemaasi raitaa aletaan toistaa
normaalisti sen alusta.
Myös
(BACK) -painikkeen
painaminen toistaa valitun raidan.
Vihjeitä
Valitse haluttu yksikkö hakupyörää
kiertämällä ja paina sen jälkeen
hakupyörää.
Toisto käynnistyy, mikäli valittu yksikkö
on raita.
Peruuta aakkoshaku painamalla
tai  –.
• Paina  +/–painikkeita ZAPPIN-tilassa
ohittaaksesi raidan.
• Paina ZAPPIN-/ (ALBUM /)
-painiketta albumin ohittamiseksi.
(BACK)
Huomautuksia
• Aakkoshaussa yksikön valittua kirjainta
edeltävä symboli tai artikkeli (a/an/the) jää pois.
• Valitsemastasi hakuyksiköstä riippuen vain
Jump-tila voi olla käytettävissä.
• Aakkoshaku saattaa kestää jonkin aikaa
raitamäärästä riippuen.
17
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00FI+00COV-EUR.book Page 18 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
Ääniasetukset ja
asetusvalikko
Pitkälle kehitettyjen äänitoimintojen
käyttö — Advanced Sound Engine
Sonyn uusi äänitilalaite luo ihanteellisen
autoäänikentän digitaalisella
ääniprosessorilla.
Äänenlaadun valinta — EQ7
Preset
Voit valita taajuuskäyrän 7
taajuuskorjainasetuksesta (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM tai OFF).
1
Paina vastaanoton/toiston aikana
, kierrä hakupyörää, kunnes
"SOUND" tulee näkyviin ja paina sen
jälkeen sitä.
2
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "EQ7 PRESET" ja paina sen
jälkeen sitä.
3
Kierrä hakupyörää, kunnes haluttu
taajuuskorjain tulee esiin, ja paina sen
jälkeen sitä.
4
Paina
(BACK) edelliseen näyttöön
palaamiseksi.
Taajuuskäyrän räätälöinti —
EQ7-asetus
EQ7:n "CUSTOM"-asetusta käyttämällä voi
tehdä omat taajuuskorjausasetuksesi.
1
Paina lähteen valinnan jälkeen
, kierrä hakupyörää, kunnes
"SOUND" tulee näkyviin ja paina sen
jälkeen sitä.
2
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "EQ7 SETTING" ja paina sen
jälkeen sitä.
3
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "BASE" ja paina sen jälkeen
sitä.
Voit valita jonkin taajuuskäyrän
perusasetukseksi räätälöinnille.
4
Valitse haluttu taajuuskäyrä
hakupyörää kiertämällä ja paina sen
jälkeen hakupyörää.
5
Taajuuskäyrän asettaminen.
Valitse haluttu taajuusalue
hakupyörää kiertämällä ja paina sen
jälkeen hakupyörää.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz
Säädä äänenvoimakkuutta hakupyörää
kiertämällä ja paina sen jälkeen
hakupyörää.
Äänenvoimakkuutta voi säätää 1 dB:n
askelin välillä –6 – +6 dB.
Valitun taajuuskäyrän peruuttamiseksi
valitse "OFF" kohdassa 3.
Vihje
Taajuuskäyrän asetus voidaan tallentaa muistiin
jokaisen äänilähteen mukaisesti.
Toista kohdat  ja  vielä muiden
taajuusalueiden säätämiseksi.
6
Paina
(BACK) edelliseen näyttöön
palaamiseksi.
18
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00FI+00COV-EUR.book Page 19 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
Taajuuskorjaimen käyrä tallennetaan
"CUSTOM"-asetukseen.
Äänen optimointi
aikaviiveellä —
Kuuntelupaikka
Laite pystyy simuloimaan luonnollista
äänikenttää viivästyttämällä kustakin
kaiuttimesta toistettavaa ääntä
kuuntelupaikan mukaisesti.
Asetuksen "POSITION" vaihtoehdot on
annettu seuraavassa.
FRONT L (): Vasen etu
FRONT R (): Oikea etu
FRONT (): Keski etu
ALL (): Auton
keskikohta
OFF: Sijaintia ei ole
asetettu.
Voit myös asettaa arvioidun subwooferin
sijainnin kuuntelupaikastasi, jos:
– audiotoistoasetuksen ollessa "SUB-OUT"
(s. 21).
– Kuuntelupaikaksi on asetettu jokin muu
kuin "OFF".
Asetuksen "SET SW POS" vaihtoehdot on
annettu seuraavassa.
NEAR (): Lähellä
NORMAL (): Normaali
FAR (): Kaukana
1
Paina vastaanoton/toiston aikana
, kierrä hakupyörää, kunnes
"SOUND" tulee näkyviin ja paina sen
jälkeen sitä.
2
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "POSITION" ja paina sen
jälkeen sitä.
3
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "F/R POS" ja paina sen jälkeen
sitä.
4
Valitse hakupyörää kiertämällä
vaihtoehdoista "FRONT L", "FRONT
R", "FRONT" ja "ALL" ja paina sen
jälkeen hakupyörää.
5
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "SW POS" ja paina sen jälkeen
sitä.
6
Valitse hakupyörää kiertämällä
subwooferin paikka vaihtoehdoista
"NEAR", "NORMAL" ja "FAR" ja paina
sen jälkeen hakupyörää.
7
Paina
(BACK) edelliseen näyttöön
palaamiseksi.
Kuuntelupaikka-asetuksen peruuttamiseksi
valitse "OFF" kohdassa 4.
Kuuntelupaikan säätäminen
Voit hienosäätää kuuntelupaikka-asetusta.
1
Paina vastaanoton/toiston aikana
, kierrä hakupyörää, kunnes
"SOUND" tulee näkyviin ja paina sen
jälkeen sitä.
2
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "POSITION" ja paina sen
jälkeen sitä.
3
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "ADJ POSITION", ja paina
sen jälkeen sitä.
4
Säädä kuuntelupaikkaa hakupyörää
kiertämällä ja paina sen jälkeen
hakupyörää.
Säätöalue: "+3" – "CENTER" – "–3".
5
Paina
(BACK) edelliseen näyttöön
palaamiseksi.
DM+ Advanced
DM+ Advanced -toiminto parantaa
digitaalisesti pakatun äänen laatua
palauttamalla pakkausprosessissa
menetettyjä korkeita taajuuksia.
1
Paina toiston aikana , kierrä
hakupyörää, kunnes "SOUND" tulee
näkyviin ja paina sen jälkeen sitä.
19
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00FI+00COV-EUR.book Page 20 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
2
3
4
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "DM+" ja paina sen jälkeen
sitä.
Kierrä hakupyörää valitaksesi
asetuksen "ON" ja paina sen jälkeen
sitä.
Huomautus
Kytke 4 - 8 ohmin subwoofer kumpaan tahansa
takakaiutinjohdoista. Älä kytke kaiutinta toiseen
takakaiutinjohtoon.
1
Paina vastaanoton/toiston aikana
, kierrä hakupyörää, kunnes
"SOUND" tulee näkyviin ja paina sen
jälkeen sitä.
2
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "SW DIREC" ja paina sen
jälkeen sitä.
3
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "SW MODE" ja paina sen
jälkeen sitä.
4
Kierrä hakupyörää valitaksesi
asetuksen vaihtoehdoista "1", "2" ja "3"
ja paina sen jälkeen sitä.
5
Paina
(BACK) edelliseen näyttöön
palaamiseksi.
Paina
(BACK) edelliseen näyttöön
palaamiseksi.
Vihje
DM+-asetuksen voi tallentaa muistiin kaikille
muille lähteille paitsi virittimelle.
Takakaiutinten käyttö
subwooferina — Rear Bass
Enhancer
Takabasson vahvistin (Rear Bass Enhancer)
vahvistaa bassoääniä soveltamalla
alipäästösuodinasetusta (s. 22)
takakaiuttimiin. Tämä toiminto
mahdollistaa takakaiutinten toimimisen
subwoofereina, vaikka subwooferia ei
olisikaan kytketty laitteistoon.
1
2
3
4
5
Paina vastaanoton/toiston aikana
, kierrä hakupyörää, kunnes
"SOUND" tulee näkyviin ja paina sen
jälkeen sitä.
Asetusyksikköjen
säätäminen
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "RB ENH" ja paina sen jälkeen
sitä.
1
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "RBE MODE" ja paina sen
jälkeen sitä.
Paina  ja kierrä hakupyörää,
kunnes näyttöön ilmestyy haluttu
ryhmä ja paina sen jälkeen sitä.
2
Kierrä hakupyörää valitaksesi
asetuksen vaihtoehdoista "1", "2" ja "3"
ja paina sen jälkeen sitä.
Kierrä hakupyörää, kunnes haluttu
yksikkö tulee esiin, ja paina sen jälkeen
sitä.
3
Kierrä hakupyörää valitaksesi asetus ja
paina sen jälkeen sitä.*
Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
4
Paina
(BACK) edelliseen näyttöön
palaamiseksi.
Paina
(BACK) edelliseen näyttöön
palaamiseksi.
Subwooferin käyttö ilman
päätevahvistinta —
Subwooferin suorakytkentä
20
Lisätietoja subwooferin vaiheen, sijainnin,
alipäästösuodattimen taajuuden ja
alipäästösuodattimen käyrän asetuksista:
katso s. 22.
Voit käyttää subwooferia ilman
päätevahvistinta, jos se on kytketty
takakaiuttimen johtoon.
* CLOCK-ADJ- ja BTM-asetuksissa ei
kohtaa 4 tarvitse suorittaa.
Seuraavia kohteita voi asettaa lähteestä ja
asetuksesta riippuen:
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00FI+00COV-EUR.book Page 21 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
YLEISTÄ:
ZAPPIN*5
ZAP TIME (Zappin-aika)
Valitsee ZAPPIN-toiminnon toistoajan.
CLOCK-ADJ (Kellonajan asetus) (s. 5)
CAUT ALM*1 (Varoittava piippaus)
Aktivoi varoittavan piippauksen: "ON",
"OFF" (s. 5).
BEEP
Aktivoi piippausäänen: "ON", "OFF".
AUTO OFF
Sammuttaa laitteen automaattisesti
halutun ajan jälkeen silloin kun laite
kytketään päältä: "NO", "30S (sekuntia)",
"30M (minuuttia)", "60M (minuuttia)".
– "Z.TIME-1 (noin 6 sekuntia)",
"Z.TIME-2 (noin 15 sekuntia)",
"Z.TIME-3 (noin 30 sekuntia)".
ZAP BEEP (Zappin-toiminnon
piippaus)
Tuottaa piippausäänen raidan
vaihtuessa: "ON", "OFF".
*1 Laitteen ollessa päältä.
*2 ULA-vastaanoton aikana.
*3 Kun viritin on valittu.
*4 DAB-vastaanoton aikana.
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktivoi AUX-lähteen näytön: "ON",
"OFF" (s. 23).
REAR/SUB*1
Siirtyy audiotoistoon: "SUB-OUT"
(subwoofer), "REAR-OUT"
(tehovahvistin).
EQ7 SETTING (s. 18)
REGIONAL*2 (PAIKALLISOHJELMAT)
Rajoittaa vastaanoton valitulle alueelle:
"ON", "OFF" (s. 11).
BTM*3 (s. 10)
ANNOUNCE (Tiedotus)
Mahdollistaa lähetyksen tiedotukset
(s. 9).
FM LINK*4
Hakee ja virittää saman ohjelman
automaattisesti, kun nykyisen ohjelman
signaali on liian heikko: "ON", "OFF".
ANT-PWR (Antennin virransyöttö)* *
Syöttää virtaa DAB-antennin
tuloliittimeen: "ON", "OFF".
AUTOSCAN*4
Tekee automaattisen haun
palveluluettelon päivittämiseksi
Quick-BrowZer-tilassa.
ÄÄNI:
EQ7 PRESET (s. 18)
CT (Kellonaika)
Aktivoi CT-toiminnon: "ON", "OFF"
(s. 11).
1
*5 Kun CD tai USB on valittu.
4
SIJAINTI
SET F/R POS (Aseta etu-/takasijainti)
(s. 19)
ADJ POSITION*1 (Säädä sijaintia)
(s. 19)
SET SW POS*1*2 (Aseta subwooferin
sijainti) (s. 19)
BALANCE
Säätää äänen tasapainon: "RIGHT
(Oikea) -15"–"CENTER" (Keski) –
"LEFT (Vasen) -15".
FADER
Säätää suhteellisen tason: "FRONT (Etu)
-15" – "CENTER" (Keski) – "REAR
(Taka) -15".
DM+*3 (s. 19)
LOUDNESS (Dynaaminen Loudness)
Vahvistaa basso- ja diskanttitoistoa
tarkemman äänentoiston
aikaansaamiseksi hiljaisilla
äänenvoimakkuuksilla toistettaessa:
"ON", "OFF".
ALO (Automaattinen tason optimointi)
Säätää kaikkien toistolähteiden
äänenvoimakkuuden tason
optimaaliseksi: "ON", "OFF".
21
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00FI+00COV-EUR.book Page 22 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
RB ENH*4 (Takabasson vahvistus)
RBE MODE (Takabasson vahvistustila)
Valitsee takabasson vahvistustilan: "1",
"2", "3", "OFF".
LPF FREQ (Alipäästösuodattimen
taajuus)
Valitsee subwooferin rajataajuuden:
"50 Hz", "60 Hz", "80 Hz", "100 Hz" ja
"120 Hz".
LPF SLOP (Alipäästösuodattimen
käyrä)
Valitsee LPF-käyrän: "1", "2" ja "3".
SW DIREC*5 (Subwooferin suorakytkentä)
SW MODE (Subwoofer-tila)
Valitsee subwoofer-tilan: "1", "2", "3",
"OFF".
SW PHASE (Subwooferin vaihe)
Valitsee subwooferin vaiheen: "NORM",
"REV".
SW POS*1 (Subwooferin sijainti) (s. 19)
Valitsee subwooferin sijainnin: "NEAR",
"NORMAL", "FAR".
LPF FREQ (Alipäästösuodattimen
taajuus)
Valitsee subwooferin katkaisutaajuuden:
"50 Hz", "60 Hz", "80 Hz", "100 Hz",
"120 Hz".
LPF SLOP (Alipäästösuodattimen
käyrä)
Valitsee LPF-käyrän: "1", "2", "3".
S.WOOFER*2 (Subwoofer)
SW LEVEL (Subwooferin taso)
Säätää subwooferin
äänenvoimakkuuden: "+10 dB" – "0 dB" –
"–10 dB".
("ATT" näkyy pienimmässä asetuksessa.)
SW PHASE (Subwooferin vaihe)
Valitsee subwooferin vaiheen: "NORM",
"REV".
SW POS*1 (Subwooferin sijainti)
Valitsee subwooferin sijainnin: "NEAR",
"NORMAL", "FAR".
LPF FREQ (Alipäästösuodattimen
taajuus)
Valitsee subwooferin rajataajuuden:
"50 Hz", "60 Hz", "80 Hz", "100 Hz" ja
"120 Hz".
LPF SLOP (Alipäästösuodattimen
käyrä)
Valitsee LPF-käyrän: "1", "2" ja "3".
HPF (Ylipäästösuodin)
HPF FREQ (Ylipäästösuodattimen
taajuus)
Valitsee etu/takakaiuttimien
rajataajuuden: "OFF", "50 Hz", "60 Hz",
"80 Hz", "100 Hz", "120 Hz".
HPF SLOP (Alipäästösuodattimen
käyrä)
Valitsee HPF-käyrän (toimii ainoastaan
silloin kun HPF FREQ -asetukseksi on
valittu muu kuin "OFF"): "1", "2", "3".
AUX VOL*6 (AUX-liitännän
äänenvoimakkuus)
Säätää kunkin laitteistoon kytketyn
laitteen äänenvoimakkuuden: "+18 dB" –
"0 dB" – "–8 dB".
Tämä asetus poistaa tarpeen säätää eri
äänilähteiden välisiä
äänenvoimakkuuden eroja.
*1 Ei näky, kun "SET F/R POS" -asetuksena on
"OFF".
*2 Audiotoistoasetuksen ollessa "SUB-OUT"
(s. 21).
*3 Ei näy, kun viritin on valittu.
*4 Kun audiotoistoasetuksena on "REAR-OUT"
ja "SW DIREC" -asetuksena on "OFF".
*5 Kun audiotoistoasetuksena on "REAR-OUT"
ja "RBE MODE" -asetuksena on "OFF".
*6 Kun AUX on valittu.
DISPLAY:
DEMO (Esittely)
Aktivoi esittelytilan: "ON", "OFF".
DIMMER (HIMMENNIN)
Muuttaa näytön kirkkaustilaa: "ON",
"OFF".
AUTO SCR* (Automaattinen vieritys)
Vierittää pitkiä yksiköitä automaattisesti:
"ON", "OFF".
M.DISPLAY (Vieritysnäyttö)
– "SA": Liikkuvien kuvioiden ja
spektrianalysaattorin näyttäminen.
– "OFF": vieritysnäytön passivoimiseksi.
* Kun CD tai USB on valittu.
22
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00FI+00COV-EUR.book Page 23 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
Lisälaitteiden käyttö
Lisätietoja
Audiolisälaitteet
Yleisiä käyttöohjeita
Kytkemällä vapaavalintaisen kannettavan
audiolaitteen tämän laitteen
AUX-tuloliitäntään (stereominiliitäntä) ja
valitsemalla sitten vain toistolähteen voit
kuunnella sen ääntä autosi kaiuttimista.
Kannettavan audiolaitteen kytkeminen
laitteistoon.
1
2
3
Kytke kannettava laite päältä.
• Anna laitteen jäähtyä ennen käyttöä, jos
autosi on ollut pysäköitynä suoraan
auringonpaisteeseen.
• Älä jätä etupaneelia tai audiolaitteita auton
sisään, sillä seurauksena voi olla
toimintahäiriö suoran auringonpaisteen
aiheuttaman korkean lämpötilan vuoksi.
• Moottoriantenni ojentautuu automaattisesti
esiin.
Säädä laitteen äänenvoimakkuus nollille.
Kosteuden tiivistyminen
Kytke kannettava audiolaite laitteeseen
liitäntäjohdolla (ei sisälly toimitukseen)*.
Jos laitteen sisällä oleva kosteus pääsee
tiivistymään nesteeksi, ota levy pois
soittimesta ja odota noin tunti nesteen
haihtumista, muussa tapauksessa laite ei ehkä
toimi kunnolla.
* Käytä suoraa liitintä.
Korkean äänenlaadun säilyttämiseksi
Älä roiskuta nestettä laitteeseen tai levyille.
Levyjä koskevia
huomautuksia
Äänenvoimakkuuden tason
säätäminen
Säädä jokaisen laitteistoon kytketyn
audiolaitteen äänenvoimakkuus ennen
toiston aloittamista.
1
2
Säädä laitteen äänenvoimakkuus nollille.
3
Käynnistä kannettavan audiolaitteen toisto
kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
4
Säädä laitteistosta äänenvoimakkuus
normaalisti käyttämäksesi.
5
Tulotason säätäminen (s. 22).
Paina  -painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan, että näytölle
ilmestyy "AUX".
• Älä altista levyjä suoralle auringonpaisteelle
tai lämmönlähteille, kuten
kuumailmakanavat, tai jätä niitä suoraan
auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon.
• Pyyhi ennen levyjen
soittamista ne puhtaiksi
puhdistusliinalla levyn
keskiosasta laitoihin
edeten. Älä käytä liuottimia
kuten bentseeniä, tinneriä
tai kuluttajakäyttöön
myytäviä puhdistussarjoja.
• Tämä laite on suunniteltu toistamaan levyjä,
jotka ovat yhteensopivia Compact Disc (CD)
-standardin kanssa. DualDisc-levyt ja jotkin
muut musiikkilevyt, jotka on koodattu
kopiosuojatekniikalla, eivät ole
yhteensopivia Compact Disc (CD)
-standardin kanssa, sen vuoksi niitä ei voi
toistaa tällä laitteella.
23
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00FI+00COV-EUR.book Page 24 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
• Tällä laitteella TOISTOKELVOTTOMAT
levyt
– Tarroilla, etiketeillä tai tahmealla teipillä tai
itse kiinnitetyllä paperiliuskoilla varustetut
levyt. Jos käytät niitä, voi seurauksena olla
toimintahäiriö tai levyn rikkoontuminen.
– Normaalista poikkeavalla muodolla
varustetut levyt (esim. sydämen-, neliön- tai
tähdenmuotoiset levyt) saattavat vahingoittaa
tätä laitetta.
– 8 cm:nlevyt.
CD-R(W)-levyjä koskevia huomautuksia
• Maksimimäärä: (Vain CD-R(W)-levyt)
– kansioita (albumeja): 150 (mukaan lukien
juurikansio)
– tiedostoja (raitoja) ja kansioita: 300 (saattaa
olla vähempi kuin 300, jos kansioiden tai
tiedostojen nimissä on paljon kirjaimia)
– kansion tai tiedoston nimessä näytettävä
kirjainmerkkien määrä on 32 (Joliet/
64 Romeo)
• Jos monisessiolevy alkaa CD-DA-sessiolla, se
tunnistetaan CD-DA-levyksi, eikä muita
sessioita toisteta.
• Tällä laitteella TOISTOKELVOTTOMAT
levyt
– CD-R/CD-RW-levyt, joiden äänityslaatu on
huono.
– CD-R/CD-RW-levyt, jotka on tallennettu
yhteensopimattomalla äänityslaitteella.
– CD-R/CD-RW-levyt, joiden viimeistely on
tehty väärin.
– CD-R/CD-RW-levyt, joita ei ole äänitetty
CD- tai MP3 -formaatilla, joka on
yhteensopiva standardien ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet/Romeo tai
monisessiostandardin kanssa.
MP3/WMA/AAC-tiedostojen
toistojärjestys
MP3/WMA/AAC
Kansio (albumi)
iPod
• Voit kytkeä tämän laitteen seuraaviin
iPod-malleihin. Päivitä iPod-laitteesi
viimeisimmällä ohjelmistolla ennen sen
käyttämistä.
Yhteensopivat mallit
– iPod touch (4th generation)
– iPod touch (3rd generation)
– iPod touch (2nd generation)
– iPod classic
– iPod nano (6th generation)
– iPod nano (5th generation)
– iPod nano (4th generation)
– iPod nano (3rd generation)
– iPod nano (2nd generation)
– iPod nano (1st generation)*
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
* Matkustajan ohjaus ei ole käytettävissä iPod
nanolla (1. sukupolvi).
• "Made for iPod" ja "Made for iPhone"
merkitsevät, että elektroninen laite on
tarkoitettu kytkettäväksi erityisesti iPodiin
ja iPhoneen ja kehittäjän vakuutuksen
mukaisesti se täyttää Applen
suorituskykyvaatimukset. Apple ei ole
vastuussa tämän laitteen toimimisesta
eikä sen yhteensopivuudesta turva- ja
säännösstandardien kanssa. Huomaa, että
tämän tarvikkeen käyttö iPodin tai
iPhonen kanssa saattaa vaikuttaa
langattoman yhteyden suorituskykyyn.
Jos laitteen käytöstä on jotakin kysyttävää tai
siinä ilmaantuu ongelmia, joita ei ratkaistuksi
tämän käsikirjan avulla, ota yhteys lähimpään
Sonya myyvään liikkeeseen.
MP3/WMA/
AAC-tiedosto
(raita)
24
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00FI+00COV-EUR.book Page 25 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
Huolto ja kunnossapito
Kauko-ohjaimen litiumpariston vaihto
Pariston varauksen heikentyessä
kauko-ohjaimen toiminta-alue supistuu.
Vaihda paristo uuteen
CR2025-litiumparistoon. Minkä tahansa
muun pariston käyttö merkitsee
räjähdysvaaraa.
Huomautuksia
• Sammuta turvallisuussyistä auton moottori
ennen liittimien puhdistusta ja ota avain pois
virtalukosta.
• Älä koskaan koske liittimiin paljain sormin tai
millään metalliesineellä.
+ -puoli ylöspäin
Litiumparistoa koskevia huomautuksia
• Pidä litiumparisto lasten ulottumattomissa. Jos
joku sattuisi nielaisemaan sen, ota välittömästi
yhteys lääkäriin.
• Pyyhi paristo puhtaaksi kuivalla liinalla hyvien
kosketuspintojen varmistamiseksi.
• Tarkista paristoa paristotilaan asettaessasi, että
sen navat tulevat oikein päin.
• Älä tartu akkuun metallipinseteillä.
Seurauksena voi olla oikosulku.
VAROITUS
Paristo saatta räjähtää, jos sitä
väärinkäytetään. Älä pura tai lataa sitä
uudelleen tai heitä sitä tuleen.
Liitinten puhdistaminen
Laite ei välttämättä toimi kunnolla, jos laitteen
ja sen etupaneelin väliset liittimet eivät ole
puhtaita. Tämän estämiseksi irrota etupaneeli
(s. 5) ja puhdista sen liittimet puuvillatupolla.
Älä käytä liikaa voivaa, seurauksena voi olla
liitinten vahingoittuminen.
25
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00FI+00COV-EUR.book Page 26 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
Tekniset tiedot
Viritin
DAB/DAB+/DMB-R
Viritysalue: 174,928–239,200 MHz
Herkkyys: –97 dBm
Antenniliitäntä:
Ulkoisen antennin liitäntä
FM
Viritysalue: 87,5–108,0 MHz
Antenniliitäntä:
Ulkoisen antennin liitäntä
Välitaajuuskaista: 25 kHz
Herkkyys: 8 dBf
Valintatarkkuus: 75 dB taajuudella 400 kHz
Häiriöetäisyys: 80 dB (stereo)
Kanavaero: 50 dB taajuudella 1 kHz
Taajuusvaste: 20–15 000 Hz
KA/PA
Viritysalue:
KA: 531–1 602 kHz
PA: 153–279 kHz
Antenniliitäntä:
Ulkoisen antennin liitäntä
Välitaajuus:
9 124,5 kHz tai 9 115,5 kHz/4,5 kHz
Herkkyys: MW (KA): 26 μV, LW (PA): 45 μV
CD-soitin
Häiriöetäisyys: 120 dB
Taajuusvaste: 10–20 000 Hz
Huojunta ja värinä: Alle mitattavan tason.
Käyttöjännite: 12 V:n tasavirta, autonakku
(miinusmaa)
Mitat: N. 178  50  177 mm
Asennusmitat: N. 182  53  160 mm
Paino: Noin 1,2 kg
Toimitetut lisätarvikkeet:
Kauko-ohjain: RM-X211
Liitäntä- ja asennusosat (1 sarja)
Lisävalintana saatavat lisätarvikkeet/laitteet:
USB-liitäntäjohto iPodille: RC-100IP
Kaikissa radioliikkeissä ei ole edellä lueteltuja
lisätarvikkeita. Kysy radioliikkeestä
yksityiskohtaisia tietoja.
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Vianetsintä
Seuraava viantarkistusluettelo auttaa sinua
selvittämään käytön yhteydessä mahdollisesti
ilmenevät ongelmat.
Tarkista ennen seuraavan tarkistuslistan
läpikäymistä liitännät ja käyttömenettelyt.
Lisätietoja sulakkeen käytöstä ja laitteen
irrottamisesta kojelaudasta: katso tämän
laitteenmukana toimitettu asennus-/
liitäntäohje.
Jos ongelma ei ratkea, käy takakannen
tukisivustolla.
USB-soitin
Liitäntä: USB (Nopea)
Maksimivirta: 1 A
Tehovahvistin
Lähtöliitännät: Kaiutinliitännät
Kaiutinten impedanssi: 4–8 ohmia
Maksimiteho: 52 W  4 (4 ohmiin)
Yleistä
Lähtöliitännät:
Äänen lähtöliitännät (etu, taka/sub valittavissa)
Moottoriantenni/päätevahvistimen ohjausliitin
(REM OUT)
Tuloliitännät:
Kauko-ohjaimen tuloliitäntä
DAB-antenniliitäntä
FM/MW/LW-antenniliitäntä
AUX-tuloliitäntä (stereominiliitäntä)
USB-portti
Yleistä
Laitteeseen ei tule virtaa.
 Tarkista liitännät ja sulake.
 Jos laite on kytketty päältä ja näyttö sammuu,
laitetta ei voi käyttää kauko-ohjaimella.
– Kytke laite päälle.
Moottoriantenni ei ojennu täyteen
pituuteensa.
 Moottoriantennilla ei ole relerasiaa.
Ei ääntä.
 ATT-toiminto on aktivoitu.
 Etu/takatasapainon säädintä ("FADER") ei ole
asetettu 2-kaiutinjärjestelmän mukaiseksi.
26
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00FI+00COV-EUR.book Page 27 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
Ei piippausääntä.
 Piippausääni on peruutettu (s. 21).
 Lisävarusteena saatava päätevahvistin on
kytketty laitteeseen, eikä laitteen omaa
sisäänrakennettua vahvistinta käytetä.
Muistin sisältö on tyhjentynyt.
 Virransyöttöjohto tai akku on irrotettu tai sitä
ei ole kytketty kiinni kunnolla.
 Laite on nollattu.
– Tallenna asetukset uudelleen muistiin.
Tallennetut asemat ja kellonaika poistuvat
muistista.
Sulake on palanut.
Kohinaa kuuluu, kun virtalukon asentoa
vaihdetaan.
 Johtoja ei ole kytketty oikein auton
ylimääräiseen virtaliitäntään.
Esittelytila käynnistyy toisto- tai
vastaanottotilan aikana.
 Ellei mitään toimintoa ole suoritettu
5 minuuttiin "DEMO-ON" -asetuksen ollessa
käytössä, esittelytila käynnistyy.
– Aseta asetukseksi "DEMO-OFF" (s. 5).
Näyttö häviää/ei ilmesty näyttöikkunaan.
 Himmennin on asetettu asetukseen "DIM-ON"
(s. 22).
 Näyttö häviää, jos -painiketta
pidetään painettuna hetken ajan.
– Paina laitteen  -painiketta
niin kauan, että näyttö katoaa.
 Liittimet ovat likaiset (s. 25).
Automaattinen virrankatkaisutoiminto ei
toimi.
 Laite kytketty päälle. Automaattinen
virrankatkaisutoiminto toimii sen jälkeen
laitteesta on katkaistu virta.
– Kytke laite päältä.
Käyttöpainikkeet eivät toimi.
Levy ei tule ulos.
 Paina  ja
(BACK)/ yli
2 sekunnin ajan.
Muistiin tallennettu sisältö poistetaan.
Oman turvallisuutesi vuoksi älä tee
nollaustoimintoa ajaessasi.
Radiovastaanotto
Asemia ei voida ottaa vastaan.
Kohina estää äänen kuulumisen.
 Liitäntää ei ole tehty oikein.
– Tarkista autoantennin liitäntä.
– Jos auton antenni ei ojentaudu ulos, tarkista
moottoriantennin liitännän ohjausjohto.
 Katso kohdasta "NO SERVICE" (s. 29)
lisätietoja, kun DAB-signaalia ei voi
vastaanottaa.
Asemien esiviritys ei ole mahdollista.
 Tallenna muistiin oikea taajuus.
 Lähetyssignaali on liian heikko.
Automaattinen viritys ei ole mahdollista.
 Lähetyssignaali on liian heikko.
– Suorita asemien viritys manuaalisesti.
RDS
SEEK-toiminto käynnistyy muutaman
sekunnin kuuntelun jälkeen.
 Asema ei lähetä TP-ohjelmia tai sen signaali on
heikko.
– Kytke TA-toiminto päältä (s. 10).
Ei liikennetiedotuksia.
 Aktivoi TA-toiminto (s. 10).
 Asema ei lähetä liikennetiedotuksia, vaikka
onkin TP-asema.
– Viritä kohdalleen jokin muu asema.
PTY- näytössä näkyy "- - - - - - - -".
 Parhaillaan vastaanotettava asema ei ole
RDS-asema.
 RDS-dataa ei ole vastaanotettu.
 Asema ei näytä ohjelmatyyppiä.
Ohjelmapalvelun nimi alkaa vilkkua.
 Parhaillaan kuunneltavalle asemalle ei ole
vaihtoehtoista taajuutta.
– Paina  +/– -painikkeita
ohjelmapalvelun numeron vilkkuessa. "PI
SEEK" -ilmaisin ilmestyy näytölle ja laite
alkaa etsiä jotakin toista taajuutta, jolla on
samat PI-tiedot (Program Identification).
27
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00FI+00COV-EUR.book Page 28 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
CD:n toisto
Levyä ei voida ladata soittimeen.
 Soittimessa on jo toinen levy.
 Levy on väkisin pakotettu ylösalaisin tai
väärällä tavalla levytilaan.
Levyä ei voi toistaa.
 Likainen tai viallinen levy.
 Näitä CD-R(W)-levyjä ei ole tarkoitettu
audiotoistoon (s. 24).
MP3/WMA/AAC-tiedostojen toisto ei
onnistu.
 Levy ei ole yhteensopiva MP3/WMA/
AAC-formaatin ja version kanssa. Lisätietoja
toistokelvollisista levyistä ja formaateista on
tukisivulla.
Mp3/WMA/AAC-tiedostojen toiston
käynnistyminen kestää kauemmin kuin
muiden tiedostojen.
 Seuraavien levyjen toiston aloittaminen kestää
kauemmin.
– monimutkaisella puurakenteella tallennettu
levy.
– monitallennuksella tallennettu levy.
– levy, jolle voi lisätä dataa.
Näyttöyksiköt eivät vieri.
 Liian monilla kirjainmerkeillä varustetuilla
levyillä eivät pitkät nimet välttämättä vieri.
 "AUTO-SCR"-asetuksena on "OFF".
– Aseta "A.SCRL-ON"-asetus päälle (s. 22).
– Pidä painettuna  (SCRL).
Ääni hypähtelee.
 Asennusta ei ole tehty oikein.
– Asenna laite pienempään kulmaan kuin 45°
tukevaan paikkaan autossa.
 Likainen tai viallinen levy.
USB-toisto
Et pysty toistamaan yksiköitä
USB-keskittimen (hub) kautta.
 Laite ei tunnista USB-keskittimen (hub) kautta
kytkettyjä USB-laitteita.
28
Yksiköitä ei voida toistaa.
 USB-laite ei toimi.
– Tee liitäntä uudelleen.
USB-laitteen toisto kestää kauan.
 USB-laitteessa on tiedostoja, joilla on
monimutkainen puurakenne.
Ääni on katkonainen.
 Ääni voi olla katkonainen suurempaa
bittinopeutta kuin 320 kbps käytettäessä.
Vikanäytöt/Tiedotteet
CHECKING
 Soitin on vahvistamassa yhteyttä
USB-laitteeseen.
– Odota, kunnes yhteys on vahvistettu.
ERROR
 Levy on likainen tai asetettu ylösalaisin
soittimeen.
– Puhdista levy tai aseta se oikein soittimeen.
 Tyhjä levy on asetettu soittimeen.
 CD-levyä ei voi jostakin syystä toistaa.
– Aseta soittimeen toinen levy.
 USB-laitetta ei tunnistettu automaattisesti.
– Tee liitäntä uudelleen.
 Ota levy ulos painamalla  -painiketta.
FAILURE
 Jokin/jotkin kaiuttimien/vahvistinten
liitännistä on suoritettu väärin.
– Tarkista liitännät tämän mallin asennus/
liitäntäoppaasta.
HUB NO SUPRT (Keskittimiä ei tueta)
 Tämä laite ei tue USB-keskitintä (hubia).
NOAF (Ei vaihtoehtoisia taajuuksia)
 Parhaillaan kuunneltavalle asemalle ei ole
vaihtoehtoista taajuutta.
– Paina  +/– -painiketta
ohjelmapalvelun nimen vilkkuessa. Viritin
alkaa etsiä samoilla PI-tiedoilla (Ohjelman
tunnistus) varustettuja taajuuksia ("PI
SEEK" ilmestyy näyttöön).
NO DATA
 Nykyiselle DAB-palvelulle ei ole
ohjelmatyyppiä.
– Paina
(BACK) -painiketta.
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01FI-CDXDAB500UEUR\01FI02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00FI+00COV-EUR.book Page 29 Thursday, January 31, 2013 10:37 AM
NO DEV (Ei laitetta)
 "USB" on valittu lähteeksi ilman, että USB-laite
olisi ollut kytkettynä laitteistoon. USB-laite tai
-johto on irrotettu toiston aikana.
– Kytke kunnolla USB-laite tai -johto.
NO INFO (Ei tietoja)
 Nykyiselle DAB-palvelulle ei ole etikettitietoja.
NO MUSIC
 Levyllä tai USB-laitteella ei ole
musiikkitiedostoa.
– Aseta soittimeen musiikki-CD.
– Kytke laitteistoon musiikkitiedostoja
sisältävä USB-laite.
NO NAME
 Raidalle ei ole tallennettu levyn, albumin,
artistin tai raidan nimeä.
 Nykyiselle DAB-palvelulle ei ole kanavanipun/
palvelun nimeä.
NO SERVICE
DAB-signaalia ei saada vastaanotetuksi.
 Tee automaattihaku (s. 9).
 Tarkista DAB-antennin liitäntä.
 Tarkista, että "ANT-PWR"-asetuksena on
"ON" (s. 21).
NO TP
 Laite hakee keskeytyksettä käytettävissä olevia
TP-asemia.
NOT FOUND
 Aakkoshaussa ei löytynyt valitulla kirjaimella
alkavaa yksikköä.
PUSH EJT (Poistopainike)
 Levyä ei voida ottaa ulos soittimesta.
– Paina  (poisto).
READ
 Laite on lukemassa kaikkia levyllä olevia
raita- ja albumitietoja.
– Odota, kunnes lukutoiminto on suoritettu
loppuun, jolloin toisto käynnistyy
automaattisesti. Levyn rakenteesta riippuen
tämä saattaa kestää minuutin tai pitempään.
RECEIVING
 DAB-aaltoalue on valittu ja laite odottaa
palvelun vastaanottoa.
USB NO SUPRT (USB:tä ei tueta)
 The connected USB device is not supported.
– Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta
on tukisivulla.
"
" tai "
"
 Levyn alku tai loppu on saavutettu
pikasiirrolla, etkä voi enää jatkaa toimintoa
tästä.
" "
 Tätä kirjainmerkkiä ei voi näyttää laitteella.
Elleivät nämä korjaustoimenpiteet ratkaise
ongelmaa, kysy neuvoa lähimmästä Sonya
myyvästä liikkeestä.
Jos viet laitteen korjattavaksi CD:n
toisto-ongelmien vuoksi, ota mukaan myös
levy, jonka toiston aikana ongelma syntyi.
OFFSET
 Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö.
– Tarkista liitännät. Ellei vikailmoitus häviä
näytöstä, ota yhteys johonkin Sonya
myyvään liikkeeseen.
OVERLOAD
 USB-laite on ylikuormitettu
– Irrota USB-laite ja vaihda sen jälkeen
toistolaitetta painamalla .
– Ilmoittaa, että USB-laite on epäkunnossa tai
laitteistoon on kytketty tukea vailla oleva
laite.
29
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00SV+00COV-EUR.book Page 2 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
Av säkerhetsskäl ska du se till att
installera den här enheten i bilens
instrumentbräda. Vi hänvisar till de
medföljande monterings- och
anslutningsanvisningarna.
Meddelande till kunder: följande
information gäller endast för
utrustning som sålts i länder som
tillämpar EU-direktiv
Tillverkare av denna produkt är Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserat
ombud för EMC och produktsäkerhet är
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För
alla service- och garantifrågor hänvisar vi
till adresserna som finns i separata serviceoch garantidokument.
2
Kassera gamla batterier
(tillämpligt i den europeiska
gemenskapen och andra
europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet som
levererades med produkten inte får hanteras
som hushållsavfall. På vissa batterier kan
denna symbol användas i kombination med
en kemisk symbol. De kemiska symbolerna
för kvicksilver (Hg) och bly (Pb) skall läggas
till om batteriet innehåller mer än 0,0005 %
kvicksilver eller 0,004 % bly. Genom att
säkerställa att dessa batterier kasseras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa konsekvenser för miljön och
människors hälsa som annars kan uppstå
vid felaktig avfallshantering av batteriet.
Återvinning av material bidrar till att bevara
naturresurser. När det gäller produkter som
av säkerhetsskäl, prestanda eller
dataintegritet kräver permanent anslutning
av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas
av en auktoriserad servicetekniker. För att
säkerställa att batteriet blir behandlat
korrekt skall produkten vid slutet av dess
livslängd överlämnas till en lämplig
uppsamlingsplats för återvinning av
elektrisk och elektronisk utrustning. För alla
andra batterier, se avsnittet om hur du tar
bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna
batteriet på en lämplig uppsamlingsplats för
återvinning av gamla batterier. För mer
detaljerad information om återvinning av
denna produkt eller batterier, kontaktar du
ditt kommunkontor, din
sophämtningstjänst eller affären där du
köpte produkten.
Egenskaper för laserdiod
• Utstrålningens varaktighet: Kontinuerlig
• Laseruteffekt: Mindre än 53,3 μW (Denna
uteffekt är värdet som uppmätts på ett
avstånd på 200 mm från objektivlinsen på
den optiska pickup:en med 7 mm
öppning.)
ZAPPIN och Quick-BrowZer är
varumärken som tillhör Sony Corporation.
Windows Media är antingen ett registrerat
varumärke eller ett varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
Den här produkten skyddas av vissa
immateriella rättigheter som tillhör
Microsoft Corporation. Användning eller
distribution av sådan teknik utanför denna
produkt är förbjuden utan licens från
Microsoft eller ett auktoriserat dotterbolag
till Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod
är varumärke som tillhör Apple Inc.
registrerade i USA och övriga länder.
MPEG Layer-3 ljudkodningsteknik och
patent på licens från Fraunhofer IIS och
Thomson.
Android är ett varumärke som tillhör
Google Inc. Det krävs tillstånd från Google
för att använda detta varumärke.
Om litiumbatteriet
Utsätt inte batteriet för extrem värme, till
exempel direkt solljus, brand eller liknande.
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Lay- masterpage:Right_SideIndex
out\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV01INT-EUR.fm
00SV+00COV-EUR.book Page 3 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
Varning om din bils tändning inte har
något ACC-läge
Se till att ställa in den automatiska
avstängningsfunktionen (sida 21).
Enheten stänger av fullständigt och
automatiskt vid den inställda tiden efter
att du stängt av enheten, vilket förhindrar
att batteriet laddas ur. Om du inte ställer
in den automatiska
avstängningsfunktionen ska du trycka
och hålla  tills visningen
försvinner varje gång du stänger av
enheten.
3
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00SV+00COV-EUR.book Page 4 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
Innehållsförteckning
Komma igång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Avbryta DEMO-läget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ställa klockan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ta bort frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kontrollernas placering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Huvudenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Fjärrkontroll RM-X211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
FM/MW/LW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Välja PTY (programtyper) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Spela en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
USB-enheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Spela upp från en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Spela upp iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Styra en iPod direkt — Passagerarkontroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Söka och spela upp spår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Spela upp spår i olika lägen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Söka efter ett spår enligt namn — Quick-BrowZer™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Söka efter spår genom att lyssna på spåravsnitt — ZAPPIN™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ljudinställningar och inställningsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Använda sofistikerade ljudfunktioner — Advanced Sound Engine. . . . . . . . . . . . . . 18
Ställa in inställningsalternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Använda extrautrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Extra ljudutrustning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Övrig information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tekniska specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00SV+00COV-EUR.book Page 5 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
Ta bort frontpanelen
Komma igång
Avbryta DEMO-läget
Du kan avbryta demonstrationsvisningen
som visas medan enheten är avstängd.
1
Tryck på , vrid kontrollratten
tills "DISPLAY" visas och tryck
därefter på den.
2
Vrid kontrollratten tills "DEMO" visas
och tryck därefter på den.
3
Vrid kontrollratten för att välja "DEMOOFF" och tryck därefter på den.
Inställningen är klar.
4
5
Tryck på
(tillbaka) för att återgå till föregående
visning.
Teckenfönstret återgår till normalt
mottagnings-/uppspelningsläge.
Du kan ta loss enhetens frontpanel för att
förhindra att enheten stjäls.
1
Tryck och håll  .
Enheten stängs av.
2
Tryck på knappen för frigöring av
frontpanelen  och ta därefter bort
panelen genom att dra den mot dig.
Varningssignal
Om du ställer tändningen i OFF-läget utan
att ta bort frontpanelen, hörs
varningssignalen i några sekunder.
Varningssignalen hörs endast om den
inbyggda förstärkaren används.
Obs!
Ställa klockan
Klockan visar en 24-timmars digital
tidsangivelse.
1
Tryck på , vrid kontrollratten
tills "GENERAL" visas och tryck
därefter på den.
2
Vrid kontrollratten tills "CLOCK-ADJ"
visas och tryck därefter på den.
Siffrorna för timmar blinkar.
3
Vrid ratten för att ställa in timmar och
minuter.
Tryck på  –/+ för att flytta den
digitala indikeringen.
4
När du har ställt in minuterna ska du
trycka på .
Inställningen är klar och klockan startar.
Tryck på  för att visa klockan.
Utsätt inte panelen för höga temperaturer eller
fukt. Lämna den inte i en parkerad bil eller på
instrumentbrädan/i bakrutan.
Sätta fast frontpanelen
Sätt frontpanelens del  mot del  på
enheten enligt bilden och tryck tills det hörs
ett klick.
5
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00SV+00COV-EUR.book Page 6 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
Kontrollernas placering
Huvudenhet
Detta avsnitt innehåller anvisningar om
kontrollernas placering och grundläggande
användning.
 SOURCE/OFF-knapp
Tryck för att starta enheten; välja källan
(radio/CD/USB/AUX).
Tryck flera gånger för att ändra till en
annan källa.
Tryck och håll i 1 sekund för att stänga
av strömmen.
Tryck och håll i 2 sekunder eller mer för
att stänga av strömmen och visningen
försvinner.
 SEEK +/– -knappar
Radio:
Vid DAB-mottagning:
Tryck för att välja en tjänst, eller tryck
och håll kvar för att söka en ensemble.
Vid FM/MW/LW-mottagning:
Ställa in stationer automatiskt (tryck);
hitta en station manuellt (tryck och
håll).
CD/USB:
Används till att hoppa över ett spår
(tryck); kontinuerligt hoppa över spår
(tryck, tryck därefter igen inom cirka
2 sekunder och håll); spola bakåt/
snabbspola framåt ett spår (tryck och
håll).
 ZAP-knapp sida 17
Aktivera ZAPPIN™-läget.
 Kontrollratt
ENTER/MENU-knapp sida 20
Vrid för att justera volymen.
Tryck för att aktivera inställningsläget.
 Sensor för fjärrkontrollen
 Skivfack
Sätt i skivan (med etiketten vänd
uppåt), uppspelningen startar.
 Teckenfönster
  (utmatning)-knapp
Mata ut skivan.
 USB-port sida 13, 14
6
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00SV+00COV-EUR.book Page 7 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM

(BACK)/MODE-knapp
sida 8, 10, 15
Tryck för att återgå till den föregående
visningen; välja radiobandet (DAB/FM/
MW/LW).
Tryck och håll för att aktivera eller
inaktivera passagerarstyrning (iPod).
startar den genom att trycka på 
på enheten eller sätter i en skiva.
Fjärrkontroll RM-X211
 Frontpanelens frigöringsknapp
sida 5

(BROWSE)-knapp sida 9, 16
Aktiverar Quick-BrowZer™-läget
(DAB/CD/USB).
 AF (Alternative Frequencies)/
TA (Traffic Announcement)/
PTY (Program Type)-knapp sida 10
För att ställa in AF och TA (tryck); välja
PTY under DAB- eller FM-mottagning
(tryck och håll).
 Sifferknappar
Radio:
För att ta emot sparade DAB-tjänster
eller radiostationer (tryck); spara
DAB-tjänster eller radiostationer (tryck
och håll).
CD/USB:
/ : ALBUM / (under MP3/
WMA/AAC-uppspelning)
Hoppa över ett album (tryck);
hoppa över album kontinuerligt
(tryck och håll).
(upprepa)* sida 15
 :
 : SHUF sida 15
 : PAUSE
För att pausa under uppspelning.
Tryck en gång till för att återuppta
uppspelningen.
 DSPL (visning)/SCRL (rulla)-knapp
sida 10, 12, 13, 14
Används för att ändra visningsalternativ
(tryck); rulla ett visningsalternativ
(tryck och håll).
 AUX-kontakt sida 23
* Knappen har en förhöjning som kan kännas
med fingret.
Obs!
Om enheten stängs av och visningen på
teckenfönstret försvinner, går det inte att styra
enheten med fjärrkontrollen om du inte först
Ta bort isoleringsfilmen före användning.
 OFF-knapp
Stänga av strömmen eller stoppa källan.
 SOURCE-knapp
Tryck för att slå på strömmen.
Tryck flera gånger för att byta till en
annan källa (radio/CD/USB/AUX)
  () /  ()-knappar
Styra radio/CD/USB, samma som
 –/+ på enheten.
Inställningsalternativ kan ställas in med
 .

(BACK)-knapp
Återgå till föregående skärmbild.
 ENTER-knapp
Använda en inställning.
 PTY-knapp (programtyp)
 VOL (volym) +*/– -knapp
7
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00SV+00COV-EUR.book Page 8 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
 ATT (ljuddämpning)-knapp
Används för att dämpa ljudet. Tryck
igen för att avbryta.
 MODE-knapp
Tryck för att välja radiobandet (DAB/
FM/MW/LW).
Tryck och håll för att aktivera eller
inaktivera passagerarstyrning (iPod).
 SOUND/MENU-knapp
Öppna SOUND-menyn direkt (tryck);
öppna inställningsläget (tryck och håll).

(BROWSE)-knapp
  (+) /  (–)-knappar
Styra CD/USB, samma som / på
enheten.
Inställningsalternativ kan ställas in
med  .
 DSPL (visning)/SCRL (rulla)-knapp
 Sifferknappar
För att ta emot sparade DAB-tjänster
eller radiostationer (tryck); spara
DAB-tjänster eller radiostationer (tryck
och håll).
För att pausa uppspelning (tryck
på ).
* Knappen har en förhöjning som kan kännas
med fingret.
Radio
När DAB-bandet väljs första gången efter
att bilbatteriet har bytts ut eller efter att
anslutningarna har ändrats startar den
första sökningen automatiskt. Låt den
avslutas. (Om den avbryts kan den starta
igen nästa gång du väljer DAB-bandet.) Om
ingen DAB-station sparas med den första
sökningen ska du utföra en automatisk
sökning (sida 9).
Tips
Ställ in "ON" (standard) eller "OFF" för
"ANT-PWR" beroende på typen av DAB-antenn
(sida 21).
DAB
DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett
sändningssystem för markbundna nät.
DAB-radio stationer samlar program
("tjänster") i en ensemble, och varje tjänst
innehåller en eller flera komponenter.
Ibland kan samma tjänst tas emot på olika
frekvenser.
Söka efter en tjänst manuellt
1
Tryck flera gånger på 
tills "TUNER" visas.
2
Tryck flera gånger på  för att
välja "DAB1", "DAB2" eller "DAB3".
3
Tryck på  +/– för att söka efter
en tjänst inom en ensemble. Tryck och
håll  +/– för att söka efter olika
ensembler.
Sökningen avbryts när en tjänst/
ensemble tas emot. Fortsätt söka tills den
önskade tjänsten hittas.
8
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00SV+00COV-EUR.book Page 9 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
Spara en tjänst manuellt
1
Medan du tar emot en tjänst som du
vill lagra, tryck och håll ner en
sifferknapp ( to ) tills "MEM"
visas.
Ta emot lagrade tjänster
1
Efter att du valt önskat band ska du
trycka på en sifferknapp ( to ).
Söka efter en tjänst med hjälp
av namn — Quick-BrowZer™
Du kan visa en lista med tjänster för enkel
sökning.
1
Tryck på (BROWSER) vid
DAB-mottagning.
Enheten går till Quick-BrowZer-läget,
och listan över tjänster visas.
2
Vrid kontrollratten för att välja önskad
tjänst och tryck därefter på den.
Mottagningen startar.
Tryck på
(BROWSE) för att avsluta
Quick-BrowZer-läget.
Ställa in DAB-meddelanden
Vissa typer av DAB-meddelanden som du
ställer in kan störa den aktuellt valda källan.
1
Tryck på  under
DAB-mottagning, vrid kontrollratten
tills "GENERAL" visas och tryck
därefter på den.
2
Vrid kontrollratten tills
"ANNOUNCE" visas och tryck därefter
på den.
3
Vrid kontrollratten tills önskad typ av
meddelande visas och tryck därefter på
den.
4
Vrid kontrollratten för att välja "ON"
eller "OFF" och tryck därefter på den.
Obs!
• Funktionen för DAB-meddelanden är
tillgänglig när du väljer andra än MW/
LW-banden.
• Vid DAB-meddelanden justeras volymen till
nivån som ställs in för TA i RDS (sida 11).
Typ av meddelande
ALARM (Larm), TRAFFIC
(Vägtrafikmeddelanden), TRAVEL
(Transportmeddelanden), WARNING
(Varning/tjänst), NEWS
(Nyhetsmeddelanden), WEATHER (Lokala
väderrapporter), EVENT
(Evenemangsmeddelanden), SPECIAL
(Speciellt evenemang), RAD_INFO
(Programinformation), SPORTS
(Sportreferat), FINANCE (Ekonomiska
rapporter)
Lyssna på samma program även vid
dålig mottagning
Ställ in "ON" för "FM LINK" (sida 21).
"FM-LINK" tänds när motsvarande
FM-program tas emot.
Uppdatera tjänstelistan
automatiskt — Automatisk
sökning
1
Tryck flera gånger på 
tills "TUNER" visas.
2
Tryck flera gånger på  för att
välja "DAB1", "DAB2" eller "DAB3".
3
Tryck på , vrid kontrollratten
tills "GENERAL" visas och tryck
därefter på den.
4
Vrid kontrollratten tills "AUTOSCAN"
visas och tryck därefter på den.
Enheten uppdaterar listan med tjänster i
Quick-BrowZer-läge.
9
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00SV+00COV-EUR.book Page 10 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
FM/MW/LW
Var försiktig!
För att undvika att trafikfarliga situationer
uppstår när du kör bör du ställa in stationer
med BTM-funktionen (Best Tuning
Memory).
Lagra automatiskt — BTM
1
Tryck flera gånger på 
tills "TUNER" visas.
Tryck flera gånger på  för att
ändra band. Du kan välja mellan FM1,
FM2, FM3, MW och LW.
2
Tryck på , vrid kontrollratten
tills "GENERAL" visas och tryck
därefter på den.
3
Vrid kontrollratten tills "BTM" visas
och tryck därefter på den.
Enheten lagrar stationer i
frekvensordning på sifferknapparna.
Lagra manuellt
1
Medan du tar emot en station som du
vill lagra, tryck och håll nere en
sifferknapp ( till ) tills "MEM"
visas.
Mottagning av lagrade
stationer
1
Välj bandet och tryck därefter på en
sifferknapp ( till ).
Ställa in automatiskt
1
10
Välj bandet och tryck därefter på
 +/– för att söka efter
stationen.
Sökningen avbryts när enheten tar emot
en stationen. Upprepa detta tills den
önskade stationen tas emot.
Tips
Tryck och håll  +/– för att ställa in
ungefärlig frekvens om du vet vilken frekvens
som stationen du vill lyssna på har. Tryck därefter
flera gånger på  +/– för att finjustera till
önskad frekvens (manuell inställning).
RDS
FM-stationer som använder RDS (Radio
Data System) sänder ohörbar digital
information tillsammans med signaler för
vanliga radioprogram.
Obs!
• I vissa länder/områden är inte alla
RDS-funktioner tillgängliga.
• RDS fungerar eventuellt inte ordentligt om
signalstyrkan är svag eller om den inställda
stationen inte sänder RDS-data.
Växla visningsalternativ
Tryck på .
Ställa in AF (alternativa
frekvenser) och TA
(trafikmeddelanden)
AF återinställer kontinuerligt stationen till
den starkaste signalen i ett nätverk och TA
tillhandahåller aktuell trafikinformation
eller trafikprogram (TP) om det tas emot.
1
Tryck flera gånger på  tills
önskad inställning visas.
Välj
Till
AF-ON
aktivera AF och inaktivera
TA.
TA-ON
aktivera TA och inaktivera
AF.
AF/TA ON
aktivera både AF och TA.
AF/TA OFF
inaktivera både AF och TA.
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00SV+00COV-EUR.book Page 11 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
Lagra RDS-stationer med AF- och
TA-inställningen
Du kan förinställa RDS-stationer med AF/
TA-inställning. Om du använder
BTM-funktionen, lagras endast
RDS-stationer med samma AF-/
TA-inställning.
Om du förinställer manuellt, kan du
förinställa både RDS och
icke-RDS-stationer med AF/
TA-inställningen för varje.
1
Ställ in AF/TA och lagra därefter stationen
med BTM eller manuellt.
Mottagning av brådskande
trafikmeddelanden
Med AF eller TA i läget ON, avbryter
nödmeddelanden automatiskt den för
tillfället valda källan.
1
Vid FM-mottagning ska du trycka på en
sifferknapp ( till ) där en lokal
station är lagrad.
2
Tryck igen, inom fem sekunder, på
sifferknappen för den lokala stationen.
Upprepa detta tills den lokala stationen tas
emot.
Ställa in CT (Clock Time)
Klockan ställs med CT-data (Clock Time)
från RDS-överföringen.
1
Ställ in "CT-ON" i inställningarna
(sida 21).
Obs!
CT-funktionen fungerar eventuellt inte på rätt
sätt även om du tar emot en RDS-station.
Tips
Om du justerar volymnivån under ett
trafikmeddelande, lagras inställningen i minnet
för efterföljande trafikmeddelanden, oberoende
av den övergripande volyminställningen.
Fortsätta lyssna på samma regionala
program — REGIONAL
När AF-funktionen är aktiverad, begränsar
enhetens fabriksinställning mottagningen
till en speciell region, så du inte växlas till en
annan regional station med en starkare
frekvens.
Om du lämnar detta regionala programs
mottagningsområde, ställer du in
"REG-OFF" vid FM-mottagning (sida 21).
Obs!
Välja PTY (programtyper)
Du kan visa programtypen för det program
som mottas eller söka efter en specifik
programtyp.
1
Tryck och håll  (PTY) vid
DAB- eller FM-mottagning.
Den aktuella programtypen visas om
tjänsten/stationen sänder PTY-data
(programtyp).
2
Vrid kontrollratten tills önskad
programtyp visas och tryck därefter på
den.
Enheten börjar söka efter en tjänst/
station som sänder den valda
programtypen.
Denna funktion fungerar inte i Storbritannien
och några andra länder.
Funktion för lokal länkning (endast
Storbritannien)
Denna funktion gör det möjligt att välja
andra lokala stationer i området även om de
inte finns lagrade på sifferknapparna.
11
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00SV+00COV-EUR.book Page 12 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
Programtyper
NONE (ingen programtyp)*, NEWS
(nyheter), AFFAIRS (aktuellt), INFO
(information), SPORT (sport), EDUCATE
(utbildning), DRAMA (teater), CULTURE
(kultur), SCIENCE (vetenskap), VARIED
(underhållning), POP M (popmusik),
ROCK M (rockmusik), EASY M
(lättlyssnat), LIGHT M (lätt klassiskt),
CLASSICS (klassisk musik), OTHER M
(övrig musik), WEATHER (väder),
FINANCE (ekonomi), CHILDREN (för
barn), SOCIAL A (sociala frågor),
RELIGION (andligt), PHONE IN
(telefonväkteri), TRAVEL (resor &
semester), LEISURE (fritid & hobby), JAZZ
(jazzmusik), COUNTRY (countrymusik),
NATION M (nationell musik), OLDIES
(gamla godingar), FOLK M (folkmusik),
DOCUMENT (dokumentärer)
* Kan visas beroende på tjänsten under
DAB-mottagning.
Obs!
Ett annat radioprogram än det du valde kan tas
emot.
CD
Spela en skiva
Enheten kan spela CD-DA-skivor (som
även innehåller CD-text) samt CD-R-/
CD-RW-skivor (MP3/WMA/AAC-filer
(sida 24)).
1
Sätt i en skiva (med etiketten vänd
uppåt).
Uppspelningen startar automatiskt.
Tryck på  för att mata ut skivan.
Obs!
• Se till att ingen USB-enhet är ansluten om en
skiva matas ut eller sätts in, för att undvika att
skada skivan.
• Motsvarande kodek är MP3 (.mp3), WMA
(.wma) och AAC (.m4a).
Växla visningsalternativ
Tryck på .
Visade alternativ varierar, beroende på typ
av skiva, inspelningsformat och
inställningar.
12
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00SV+00COV-EUR.book Page 13 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
USB-enheter
• USB-enheter av typen MSC (Mass Storage
Class) (t.ex. ett USB-flashminne, digital
mediaspelare, Android™-telefon) som
följer USB-standarden kan användas.
Beroende på den digitala mediaspelaren
eller Android-telefonen måste
USB-anslutningsläget ställas in på MSC.
• Det rekommenderas att du
säkerhetskopierar data till en USB-enhet.
Obs!
• Anslut USB-enheten efter att du har startat
motorn.
Beroende på USB-enheten kan fel eller skada
uppstå om den ansluts innan motorn startats.
• Motsvarande kodec är MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a) och AAC (mp4).
• Mer information om kompabiliteten för din
USB-enhet, finns på supportwebbplatsen som
anges på det bakre omslaget.
Spela upp från en
USB-enhet
1
Öppna USB-luckan och anslut därefter
USB-enheten till USB-porten.
Om du vill ta bort USB-enheten ska du
stoppa USB-uppspelningen och därefter ta
bort USB-enheten.
Obs!
• Använd inte USB-enheter som är så stora eller
tunga att de ramlar ner på grund av vibrationer
eller gör att anslutningen blir glapp.
• Ta inte bort frontpanelen under uppspelning
från USB-enheten, eftersom USB-data kan
skadas.
Växla visningsalternativ
Tryck på .
Visade alternativ varierar beroende på
USB-enhet, inspelningsformat och
inställningar.
Obs!
• Det maximala antalet mappar/filer som kan
kännas igen är följande:
– mappar (album): 128
– filer (spår) och mapp: 512
• Det kan ta tid innan uppspelning börjar,
beroende på mängden inspelad information.
• Vid uppspelning eller vid snabbspolning
framåt/bakåt av en VBR (variable bit rate)
MP3/WMA/AAC-fil kan det hända att
förfluten speltid inte visas korrekt.
• Uppspelning av följande MP3/WMA/AAC-filer
stöds inte.
– filer med förlustfri komprimering
– copyright-skyddade filer
– DRM (Digital Rights Management)-filer
– Flerkanliga ljudfiler
Uppspelningen startar.
Om det redan finns en USB-enhet ansluten
startar du uppspelningen genom att flera
gånger trycka på  tills
"USB" visas.
Tryck och håll  i en sekund
för att stoppa uppspelningen.
13
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00SV+00COV-EUR.book Page 14 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
iPod
I denna bruksanvisning, används "iPod"
som en allmän benämning för
iPod-funktioner på iPod- eller
iPhone-enheten, om inte något annat anges
i texten eller bilderna.
Mer information om kompabiliteten för din
iPod-enhet finns på "Om iPod" (sida 24)
eller besök supportwebbplatsen som anges
på det bakre omslaget.
Spela upp iPod
Innan du ansluter iPod, vrider du ner
volymen på denna enhet.
1
Öppna USB-luckan och anslut därefter
iPod-enheten till USB-porten med
USB-kabeln för iPod (medföljer ej)*.
* USB-kabeln RC-100IP för iPod
rekommenderas.
Varning för iPhone
När du ansluter iPone via USB styrs
samtalsvolymen av iPhone-telefonen, inte
enheten.Öka inte enhetens volymen av misstag
under ett samtal. Plötsliga höga ljud kan avbryta
samtalet.
Obs!
Ta inte bort frontpanelen under uppspelning från
iPod-enheten, annars kan data skadas.
Tips
iPod-enheten laddas upp medan enheten är
påslagen.
Fortsatt uppspelning
När iPod-enheten är ansluten till enheten,
startar uppspelningen i det läge som ställts
in av iPod-enheten. I detta läge fungerar
inte följande knappar.
–  ( )
–  (SHUF)
Växla visningsalternativ
Tryck på .
Obs!
Vissa bokstäver lagrade i iPod kan inte visas
korrekt.
Spåren på iPod börjar automatiskt spelas
upp från den senaste punkten som
spelades.
Om det redan finns en iPod-enhet
ansluten startar du uppspelningen
genom att flera gånger trycka på
 tills "USB" visas. ("IPD"
visas i teckenfönstret när iPod upptäcks.)
Tryck och håll  i en sekund
för att stoppa uppspelningen.
14
Hoppa över album, podcast,
genre, spellistor och artister
Till
Gör följande
Hoppa över
Tryck på /
(ALBUM /) [tryck en
gång för varje
överhoppning]
Hoppa över
kontinuerligt
Tryck och håll /
(ALBUM /) [håll tills
önskad punkt nås]
Om du vill ta bort iPod-enheten ska du
stoppa iPod-uppspelningen och sedan ta
bort iPod-enheten.
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00SV+00COV-EUR.book Page 15 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
Styra en iPod direkt —
Passagerarkontroll
Du kan styra en iPod-enhet direkt även när
den är ansluten till enheten.
1
Tryck och håll  under
uppspelning.
"MODE IPOD" visas och du kan nu styra
iPod-enheten direkt.
Tryck och håll  för att avbryta
passagerarkontrollen.
"MODE AUDIO" visas och det går inte att
styra iPod-enheten direkt.
Obs!
Volymen kan endast justeras på enheten.
Söka och spela upp
spår
Spela upp spår i olika
lägen
Du kan lyssna på spår upprepade gånger
(upprepad uppspelning) eller i slumpvis
ordning (blandad uppspelning).
Tillgängliga spellägen varierar beroende på
den valda ljudkällan.
1
Tryck flera gånger på  ( ) eller
 (SHUF) under uppspelning tills
önskat uppspelningsläge visas.
Det kan ta tid att starta uppspelningen i
det valda uppspelningsläget.
Upprepad uppspelning
Välj
För att spela
SPÅR
spår flera gånger.
ALBUM
ett album upprepade
gånger.
PODCAST*1
podcast upprepade
gånger.
ARTIST*1
en artist upprepade
gånger.
PLAYLIST*1
en spellista upprepade
gånger.
GENRE*1
genre upprepade
gånger.
OFF
spår in normal ordning
(normal uppspelning).
15
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00SV+00COV-EUR.book Page 16 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
Blandad uppspelning
Välj
För att spela
SHUF-ALBUM
ett album i slumpvis
ordning.
SHUF DISC*
2
skivor i slumpvis
ordning.
SHUF PODCAST*1 podcast i slumpvis
ordning.
SHUF ARTIST*1
Söka efter ett spår enligt
namn — Quick-BrowZer™
Du kan enkelt söka efter ett spår på en
CD-skiva eller en USB-enhet enligt
kategori.
1
en artist i slumpvis
ordning.
SHUF PLAYLIST*1 en spellista i slumpvis
ordning.
SHUF GENRE*1
en genre i slumpvis
ordning.
SHUF DEVICE*3
en enhet i slumpvis
ordning.
SHUF OFF
spår in normal ordning
(normal uppspelning).
*1 Endast iPod
*2 Endast CD
*3 Endast USB och iPod
Tryck på
(BROWSE)*.
Enheten går till Quick-BrowZer-läget,
och listan över sökkategorier visas.
Tryck flera gånger på
(BACK) när
spårlistan visas, tills önskad sökkategori
visas.
* Tryck på
(BROWSE) i mer än
2 sekunder under USB-uppspelning för att
direkt återgå till början av kategorilistan.
2
Vrid kontrollratten för att välja önskad
sökkategori och tryck därefter på den
för att bekräfta.
3
Upprepa steg 2 tills önskat spår är valt.
Uppspelningen startar.
Om du vill stänga Quick-BrowZer-läget ska
du trycka på
(BROWSE).
Obs!
• När du aktiverar Quick-BrowZer-läget, avbryts
inställningen för repeat/shuffle.
•"
" tänds när det finns ett övre skikt och
"
" tänds när det finns ett undre skikt.
Söka genom att hoppa över
poster — Jump-läge
Om det finns många poster i en kategori
kan du snabbt söka efter en önskad post.
1
Tryck på  + i
Quick-BrowZer-läge.
Namnet för posten visas.
2
Vrid på kontrollratten för att välja
alternativet nära den du önskar.
Listan hoppas över i steg om 10 % av det
totala antalet poster i listan.
16
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00SV+00COV-EUR.book Page 17 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
3
Tryck på  (ENTER).
Teckenfönstret återgår till
Quick-BrowZer-läget och den valda
posten visas.
4
Vrid kontrollratten för att välja önskad
post och tryck på den.
Uppspelningen startar och den valda
posten är ett spår.
Tryck på
(BACK) eller  – för att
avbryta Jump-läget.
Söka efter spår genom att
lyssna på spåravsnitt —
ZAPPIN™
Genom att spela upp korta spåravsnitt från
en CD-skiva eller USB-enhet i sekvens kan
du söka efter spår som du vill lyssna på.
ZAPPIN-läget är lämpligt för att söka efter
spår i lägena för blandning eller upprepade
blandning.
1
Söka i alfabetisk ordning —
Alfabetisk sökning
När en iPod är ansluten till enheten kan du
söka efter önskad post alfabetiskt.
1
Tryck på  + i
Quick-BrowZer-läge.
Spår
 tryckt.
2
2
3
Vrid kontrollratten för att välja den
första bokstaven i den önskade posten
och tryck därefter på den.
En lista med poster som börjar med den
valda bokstaven visas i alfabetisk
ordning.
Vrid kontrollratten för att välja önskad
post och tryck därefter på den.
Uppspelningen startar och den valda
posten är ett spår.
Tryck på
(BACK) eller  – för att
avbryta alfabetisk sökning.
Tryck på  under uppspelning.
Uppspelningen startar från ett passage av
det följande spåret. Du kan välja
uppspelningstiden (sida 21).
Delar av varje spår som ska
spelas upp i ZAPPIN-läget.
Tryck på  (ENTER) eller
 när ett spår som du vill lyssna
på spelas upp.
Spåret som du vill välja återgår till
normalt uppspelningsläge från början.
Att trycka på
(BACK) leder också till
att det valda spåret spelas upp.
Tips!
• Tryck på  +/– i ZAPPIN-läge för att
hoppa över ett spår.
• Tryck på / (ALBUM /) i
ZAPPIN-läge för att hoppa över ett album.
Obs!
• Vid alfabetisk sökning utesluts eventuella
symboler eller artiklar (a/an/the) före den första
bokstaven i posten.
• Beroende på vilken sökpost du har valt kanske
endast Jump-läget är tillgängligt.
• Alfabetisk sökning kan ibland ta lite tid
beroende på hur många spår det finns.
17
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00SV+00COV-EUR.book Page 18 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
Ljudinställningar och
inställningsmeny
Använda sofistikerade ljudfunktioner
— Advanced Sound Engine
Advanced Sound Engine skapar ett perfekt
ljudfält inne i bilen med digital
signalbehandlingsteknik.
Välja ljudkvalitet — EQ7
Preset
Du kan välja mellan 7 olika equalizerkurvor
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE,
SPACE, GRAVITY, CUSTOM eller OFF).
1
Tryck på  under mottagning/
uppspelning, vrid kontrollratten tills
"SOUND" visas och tryck därefter på
den.
2
Vrid kontrollratten tills "EQ7
PRESET" visas och tryck därefter på
den.
3
Vrid kontrollratten tills önskad
equalizerkurva visas och tryck därefter
på den.
4
Tryck på
(tillbaka) för att återgå till
föregående visning.
Anpassa equalizerkurvan —
EQ7 Setting
Med "CUSTOM" i EQ7 kan du göra egna
equalizerinställningar.
1
När källa är vald ska du trycka på
, vrida kontrollratten tills
"SOUND" visas och därefter trycka på
den.
2
Vrid kontrollratten tills "EQ7
SETTING" visas och tryck därefter på
den.
3
Vrid kontrollratten tills "BASE" visas
och tryck därefter på den.
Du kan välja en equalizerkurva som
grund för ytterligare anpassning.
4
Vrid kontrollratten för att välja
equalizerkurvan och tryck därefter på
den.
5
Ställa in equalizerkurvan.
Vrid kontrollratten för att välja
frekvensintervallet och tryck därefter
på den.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16,0 kHz
Vrid kontrollratten för att justera
volymnivån och tryck därefter på den.
Volymnivån är justerbar i steg om 1 dB
från -6 dB till +6 dB.
Välj "OFF" i steg 3 för att avbryta
equalizerkurvan.
Tips
Equalizerkurvan kan ställas in för varje källa.
Upprepa stegen  och  för att justera
andra frekvensområden.
6
18
Tryck på
(tillbaka) för att återgå till
föregående visning.
Equalizerkurvan finns sparad i
"CUSTOM".
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00SV+00COV-EUR.book Page 19 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
Optimera ljudet med
tidsjustering —
Avlyssningsplatsen
Enheten kan simulera ett naturligt ljudfält
genom att fördröja ljudutmatningen från
varje högtalare så att det passar din plats.
Alternativen för "POSITION" indikeras
nedan.
FRONT L (): Vänster
fram
FRONT R (): Höger
fram
FRONT (): Mitt fram
ALL (): I mitten av bilen
OFF: Ingen position
inställd
Du kan också ställa in ungefärlig
subwoofer-position från din
avlyssningsplats om:
– ljudutgången är inställd på "SUB-OUT"
(sida 21).
– avlyssningsplatsen är inställd på något
annat än "OFF".
Alternativen för "SET SW POS" indikeras
nedan.
NEAR (): Nära
NORMAL (): Normal
FAR (): Långt bort
1
Tryck på  under mottagning/
uppspelning, vrid kontrollratten tills
"SOUND" visas och tryck därefter på
den.
2
Vrid kontrollratten tills "POSITION"
visas och tryck därefter på den.
3
Vrid kontrollratten tills "SET F/R POS"
visas och tryck därefter på den.
4
Vrid kontrollratten för att välja
"FRONT L", "FRONT R", "FRONT"
eller "ALL" och tryck därefter på den.
5
Vrid kontrollratten tills "SET SW POS"
visas och tryck därefter på den.
6
Vrid kontrollratten för att välja en
subwooferposition mellan "NEAR",
"NORMAL" eller "FAR" och tryck
därefter på den.
7
Tryck på
(tillbaka) för att återgå till
föregående visning.
Välj "OFF" i steg 4 för att ångra
avlyssningsplatsen.
Justera avlyssningsplatsen
Du kan finjustera inställningarna för
avlyssningsplatsen.
1
Tryck på  under mottagning/
uppspelning, vrid kontrollratten tills
"SOUND" visas och tryck därefter på
den.
2
Vrid kontrollratten tills "POSITION"
visas och tryck därefter på den.
3
Vrid kontrollratten tills "ADJ
POSITION" visas och tryck därefter på
den.
4
Vrid kontrollratten för att justera
avlyssningsplatsen och tryck därefter
på den.
Justerbart intervall: "+3" – "CENTER" –
"–3".
5
Tryck på
(tillbaka) för att återgå till
föregående visning.
DM+ Advanced
DM+ Advanced förbättrar digitalt
komprimerat ljud genom att återställa höga
frekvenser som förlorats i
komprimeringsprocessen.
1
Tryck på  under uppspelning,
vrid kontrollratten tills "SOUND" visas
och tryck därefter på den.
2
Vrid kontrollratten tills "DM+" visas
och tryck därefter på den.
3
Vrid kontrollratten för att välja "ON"
och tryck därefter på den.
19
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00SV+00COV-EUR.book Page 20 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
4
Tryck på
(tillbaka) för att återgå till
föregående visning.
1
Tryck på  under mottagning/
uppspelning, vrid kontrollratten tills
"SOUND" visas och tryck därefter på
den.
2
Vrid kontrollratten tills "SW DIREC"
visas och tryck därefter på den.
3
Vrid kontrollratten tills "SW MODE"
visas och tryck därefter på den.
4
Vrid kontrollratten för att välja "1", "2"
eller "3" och tryck därefter på den.
5
Tryck på
(tillbaka) för att återgå till
föregående visning.
Tips
DM+-inställningen kan sparas för varje källa
utom för radion.
Använda bakre högtalare
som subwoofer — Rear Bass
Enhancer
Rear Bass Enhancer förbättrar basljudet
genom att tillämpa en
lågpassfilterinställning (sida 22) på
bakhögtalarna. Med denna funktion kan
bakhögtalarna fungera som en subwoofer
om en sådan inte är ansluten.
1
Tryck på  under mottagning/
uppspelning, vrid kontrollratten tills
"SOUND" visas och tryck därefter på
den.
2
Vrid kontrollratten tills "RB ENH"
visas och tryck därefter på den.
3
Vrid kontrollratten tills "RBE MODE"
visas och tryck därefter på den.
4
Vrid kontrollratten för att välja mellan
"1", "2" och "3" och tryck därefter på
den.
5
Tryck på
(tillbaka) för att återgå till
föregående visning.
Använda en subwoofer utan
en effektförstärkare —
Direktanslutning för
subwoofer
Du kan använda subwoofern utan en
effektförstärkare när den är ansluten till den
bakre högtalarledningen.
Obs!
Se till att ansluta en 4–8 ohm subwoofer till en av
de bakre högtalarnas ledningar. Anslut inte en
högtalare till den andra bakre högtalarledningen.
20
Mer information om inställningar för
subwooferfas, position, frekvens för
lågpassfilter och lutning för lågpassfilter
finns på sida 22.
Ställa in
inställningsalternativ
1
Tryck på , vrid kontrollratten
tills önskad kategori visas och tryck
därefter på den.
2
Vrid kontrollratten tills önskat
alternativ visas och tryck därefter på
den.
3
Vrid kontrollratten för att välja
inställningen och tryck därefter på
den.*
Inställningen är klar.
4
Tryck på
(tillbaka) för att återgå till
föregående visning.
* För inställningarna CLOCK-ADJ och BTM
krävs inte steg 4.
Följande alternativ kan ställas in beroende
på källan och inställningen:
ALLMÄNT:
CLOCK-ADJ (Klockjustering) (sida 5)
CAUT ALM*1 (varningssignal)
Aktiverar varningssignalen: "ON", "OFF"
(sida 5).
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00SV+00COV-EUR.book Page 21 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
BEEP
Aktiverar tonsignalen: "ON", "OFF".
AUTO OFF
Stänger av automatisk efter önskad tid
när enheten stängs av: "NO", "30S"
(sekunder), "30M" (minuter), "60M"
(minuter).
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktiverar AUX-källvisningen: "ON",
"OFF" (sida 23).
REAR/SUB*
Växlar ljudutgången: "SUB-OUT"
(subwoofer), "REAR-OUT"
(effektförstärkare).
1
CT (Clock Time)
Aktiverar CT-funktionen: "ON", "OFF"
(sida 11).
ZAPPIN*5
ZAP TIME (Zappin-tid)
Väljer uppspelningstiden för
ZAPPIN-funktionen.
– "Z.TIME-1 (cirka 6 sekunder)",
"Z.TIME-2 (cirka 15 sekunder)",
"Z.TIME-3 (cirka 30 sekunder)".
ZAP BEEP (Zappin-tonsignal)
Aktiverar ljudsignalen mellan
spåravsnitt: "ON", "OFF".
*1 När enheten är avstängd.
*2 När FM tas emot.
*3 När radion är vald.
*4 Vid DAB-mottagning.
*5 När CD eller USB är valt.
LJUD:
EQ7 PRESET (sida 18)
REGIONAL*2
Begränsar mottagningen till en specifik
region: "ON", "OFF" (sida 11).
BTM* (sida 10)
3
ANNOUNCE (meddelande)
Aktiverar sändningsmeddelanden
(sida 9).
FM LINK*4
Söker efter och ställer in samma
program automatiskt när signalen för
det aktuella programmet är för svag:
"ON", "OFF".
ANT-PWR (antennström)*1 *4
Matar ström till DAB-antennens ingång:
"ON", "OFF".
EQ7 SETTING (sida 18)
POSITION (PLACERING)
SET F/R POS (ställ in position
fram/bak) (sida 19)
ADJ POSITION*1 (justera position)
(sida 19)
SET SW POS*1*2 (ställ in
subwooferposition) (sida 19)
BALANCE (BALANS)
Justerar ljudbalansen: "RIGHT-15" –
"CENTER" – "LEFT-15".
FADER (BALANS FRAM OCH BAK)
Justerar den relativa nivån: "FRONT-15" –
"CENTER" – "REAR-15"
DM+*3 (sida 19)
AUTOSCAN*4
Utför en automatisk sökning för att
uppdatera listan med tjänster i
Quick-BrowZer-läge.
LOUDNESS (Dynamisk ljudstyrka)
Förstärker bas och diskant för tydligt
ljud vid låga volymnivåer: "ON", "OFF".
ALO (Automatic Level Optimizer)
Justerar volymnivån för uppspelning av
alla uppspelningskällor för
optimalnivån: "ON", "OFF".
21
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00SV+00COV-EUR.book Page 22 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
RB ENH*4 (förstärkning av bakre bas)
RBE MODE (förstärkning av bakre
bas-läge)
Väljer läget förstärkning av bakre bas:
"1", "2", "3", "OFF".
LPF FREQ (frekvens för lågpassfilter)
Väljer brytfrekvensen för subwoofern:
"50 Hz", "60 Hz", "80 Hz", "100 Hz",
"120 Hz".
LPF SLOP (lutning för lågpassfilter)
Väljer LPF-lutning: "1", "2", "3".
SW DIREC*5 (direktanslutning för
subwoofer)
SW MODE (subwooferläge)
Väljer subwooferläget: "1", "2", "3",
"OFF".
SW PHASE (subwooferfas)
Väljer subwooferfasen: "NORM", "REV".
SW POS*1 (subwooferposition) (sida 19)
Väljer subwooferpositionen: "NEAR",
"NORMAL", "FAR".
LPF FREQ (frekvens för lågpassfilter)
Väljer subwooferns brytfrekvens:
"50 Hz", "60 Hz", "80 Hz", "100 Hz",
"120 Hz".
LPF SLOP (lutning för lågpassfilter)
Väljer LPF-lutning: "1", "2", "3".
S.WOOFER*2 (subwoofer)
SW LEVEL (subwoofernivå)
Justerar volymnivån för subwoofer:
"+10 dB" – "0 dB" – "–10 dB".
("ATT" visas vid den lägsta
inställningen.)
SW PHASE (subwooferfas)
Väljer subwooferfasen: "NORM", "REV".
SW POS*1 (subwooferposition)
Väljer subwooferpositionen: "NEAR",
"NORMAL", "FAR".
LPF FREQ (Frekvens för lågpassfilter)
Väljer brytfrekvensen för subwoofern:
"50 Hz", "60 Hz", "80 Hz", "100 Hz",
"120 Hz".
LPF SLOP (lutning för lågpassfilter)
Väljer LPF-lutning: "1", "2", "3".
HPF (högpassfilter)
HPF FREQ (frekvens för högpassfilter)
Väljer brytfrekvensen för fram/
bak-högtalare: "OFF", "50 Hz", "60 Hz",
"80 Hz", "100 Hz", "120 Hz".
HPF SLOP (Lutning för högpassfilter)
Väljer HPF-lutningen (är endast aktiv
när HPF FREQ är inställd på något annat
än "OFF"): "1", "2", "3".
AUX VOL*6 (AUX-volymnivå)
Justerar volymen för varje ansluten
extrautrustning: "+18 dB" – "0 dB" –
"–8 dB".
Denna inställning eliminerar behovet att
justera volymnivån mellan olika källor.
*1 Visas inte när "OFF" ställts in för "SET F/R
POS".
*2 När utgående ljud är inställt på "SUB-OUT"
(sida 21).
*3 Visas inte när radion är vald.
*4 När ljudutgången ställs in på "REAR-OUT"
och "OFF" är valt för "SW DIRECT".
*5 När ljudutgången ställts in på "REAR-OUT"
och "OFF" är valt för "RBE MODE".
*6 När AUX är valt.
DISPLAY:
DEMO (Demonstration)
Aktiverar demonstrationen: "ON",
"OFF".
DIMMER
Ändrar ljusstyrkan i teckenfönstret:
"ON", "OFF".
AUTO SCR* (Automatisk rullning)
Rullar automatiskt långa texter: "ON",
"OFF".
M.DISPLAY (Motion Display)
– "SA": för att visa rörliga mönster och
spektrumanalysator.
– "OFF": för att stänga av Motion Display.
* När CD eller USB är valt.
22
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00SV+00COV-EUR.book Page 23 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
Använda
extrautrustning
Extra ljudutrustning
Genom att ansluta en extra bärbar ljudenhet
till AUX-kontakten (stereo mini-uttag) på
enheten och därefter välja källan, kan du
lyssna på den via bilens högtalare.
Ansluta den bärbara ljudenheten
1
2
3
Stäng av den bärbara ljudenheten.
Vrid ner volymen på enheten.
Anslut den bärbara ljudenheten till enheten
med en anslutningskabel (medföljer ej)*.
* Se till att du använder rätt typ av kontakt.
Övrig information
Försiktighetsåtgärder
• Låt enheten svalna innan du startar den, om
bilen har varit parkerad i direkt solljus.
• Lämna inte frontpanelen eller ljudenheter
som du köpt i bilen, fel kan uppstå på grund
av höga temperaturer i direkt solljus.
• Motorantennen matas ut automatiskt.
Kondenserad fukt
Om kondens uppstår inuti enheten, ska du ta
ut skivan och vänta cirka en timme tills det
torkar bort, annars kommer enheten inte att
fungera som den ska.
För att bibehålla en hög ljudkvalitet
Låt inte enheten eller skivorna komma i
kontakt med vätskor.
Om skivor
Justera volymnivån
Se till att justera volymen för varje ansluten
ljudenhet innan du börjar spela upp.
1
2
Vrid ner volymen på enheten.
Tryck flera gånger på  tills
"AUX" visas.
3
Starta uppspelningen av den bärbara
ljudenheten med dämpad volym.
4
5
Ställ in din normala volymnivå på enheten.
• Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller
värmekällor som t ex varmluftskanaler och
lämna dem inte i en bil som är parkerad i
direkt solljus.
• Innan du spelar en skiva
bör du rengöra den med en
rengöringsduk. Torka av
skivan från mitten och utåt.
Använd inga
lösningsmedel som bensin,
thinner eller andra
rengöringsmedel.
• Denna enhet är utformad för att spela upp
skivor som följer CD-standarden (Compact
Disc). DualDiscs och vissa musikskivor som
kodats med tekniker för copyrightskydd
stöder inte CD-standarden (Compact Disc)
och därför kanske de inte kan spelas på
denna enhet.
Justera insignalnivån (sida 22).
23
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00SV+00COV-EUR.book Page 24 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
• Skivor som denna enhet INTE kan spela
– Skivor med etiketter, klistermärken eller tejp
fäst på ytan. Om du spelar sådana skivor kan
det orsaka fel eller förstöra skivan.
– Skivor med annorlunda former (t ex. hjärta,
fyrkant, stjärna). Sådana skivor kan orsaka
skador på enheten.
– 8 cm skivor.
Om CD-R/CD-RW-skivor
• Maximala antalet: (endast CD-R/CD-RW)
– mappar (album): 150 (inklusive rotmapp)
– filer (spår) och mappar: 300 (kan vara färre
än 300 om mapp-/filnamnen innehåller
många tecken)
– tecken som kan visas för ett mapp-/filnamn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
• Om en skiva med flera sessioner börjar med
en CD-DA-session känns den igen som en
CD-DA-skiva och andra sessioner spelas inte
upp.
• Skivor som denna enhet INTE kan spela
– CD-R/CD-RW-skivor med dålig
inspelningskvalitet.
– CD-R/CD-RW-skivor inspelade med en
inkompatibel inspelningsenhet.
– CD-R/CD-RW-skivor har inte avslutats på
rätt sätt.
– Andra CD-R/CD-RW-skivor än sådana som
spelats in i musik CD-format eller
MP3-format som följer ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet/Romeo eller multi-session.
Uppspelningsordning för
MP3/WMA/AAC-filer
MP3/WMA/AAC
Mapp (album)
Om iPod
• Du kan ansluta till följande
iPod-modeller. Uppdatera din iPod-enhet
till den senaste programvaran före
användning.
Gjord för
– iPod touch (4th generation)
– iPod touch (3rd generation)
– iPod touch (2nd generation)
– iPod classic
– iPod nano (6th generation)
– iPod nano (5th generation)
– iPod nano (4th generation)
– iPod nano (3rd generation)
– iPod nano (2nd generation)
– iPod nano (1st generation)*
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
* Passagerarkontroll är inte tillgängligt för iPod
nano (1:a generationen).
• "Made for iPod" och "Made for iPhone"
innebär att ett elektroniskt tillbehör har
konstruerats för att anslutas specifikt till
iPod respektive iPhone och att
utvecklaren intygar att enheten uppfyller
Apples prestandastandarder. Apple är inte
ansvarig för den här enhetens funktion
eller att den följer säkerhetsföreskrifter
och lagstadgade normer. Observera att
användningen av detta tillbehör med iPod
eller iPhone kan påverka den trådlösa
prestandan.langattoman yhteyden
suorituskykyyn.
Om du har några frågor eller problem som rör
enheten och som inte tas upp i
bruksanvisningen, kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
MP3/WMA/
AAC-fil (spår)
24
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00SV+00COV-EUR.book Page 25 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
Obs!
Underhåll
Byta ut litiumbatteriet i fjärrkontrollen
Efter hand som batteriet laddas ur förkortas
fjärrkontrollens räckvidd. Byt till ett nytt
CR2025-litiumbatteri. Att använda en
annan batterityp kan innebära risk för
brand eller explosion.
• För säkerhetsskull, slå av tändningen, ta bort
nyckeln och avlägsna den från tändningslåset
innan du rengör anslutningarna.
• Rör aldrig anslutningarna direkt med fingrarna
eller något metallföremål.
+ sidan upp
Om litiumbatteriet
• Förvara litiumbatteriet utom räckhåll för barn.
Kontakta omedelbart läkare om batteriet sväljs.
• Torka av batteriet med en torr duk för att
garantera god kontakt.
• Kontrollera att du sätter i batteriet åt rätt håll.
• Håll inte i batteriet med en metallpincett
eftersom det kan leda till kortslutning.
VARNING!
Batteriet kan explodera om det hanteras
felaktigt. Ladda inte om, plocka isär eller
elda upp batteriet.
Rengöra anslutningarna
Enheten fungerar eventuellt inte på rätt sätt
om kontakterna mellan enheten och
frontpanelen inte är rena. För att förhindra
detta tar du bort frontpanelen (sida 5) och
rengör kontakterna med en bomullstops.
Använd inte för mycket kraft. I annat fall kan
kontakterna skadas.
25
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00SV+00COV-EUR.book Page 26 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
Tekniska specifikationer
Radiodelen
DAB/DAB+/DMB-R
Inställningsområde: 174,928 – 239,200 MHz
Användbar känslighet: –97 dBm
Antennkontakt:
Kontakt för yttre antenn
Strömförsörjning: 12 V likströms bilbatteri
(negativ jord)
Dimensioner: cirka 178  50  177 mm
Monteringsdimensioner: cirka 182  53  160 mm
Vikt: Cirka 1,2 kg
Medföljande tillbehör:
Fjärrkontroll: RM-X211
Delar för installation och anslutningar
(1 uppsättning)
Extra tillbehör/utrustning:
USB-anslutningskabel för iPod: RC-100IP
FM
Inställningsområde: 87,5 – 108,0 MHz
Antennkontakt:
Kontakt för yttre antenn
Mellanfrekvens: 25 kHz
Användbar känslighet: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz
Signal/brus-förhållande: 80 dB (stereo)
Separation: 50 dB vid 1 kHz
Frekvensåtergivning: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Inställningsområde:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennkontakt:
Kontakt för yttre antenn
Mellanfrekvens:
9 124,5 kHz eller 9 115,5 kHz/4,5 kHz
Känslighet: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD-spelare
Signalbrusförhållande: 120 dB
Frekvensåtergivning: 10 – 20 000 Hz
Svaj och vibrationer: Under mätbara gränser
USB-spelardel
Gränssnitt: USB (högsta hastighet)
Maximal ström: 1 A
Din återförsäljare har eventuellt inte alla
tillbehör som visas ovan. Begär detaljerad
information från återförsäljaren.
Utförande och specifikationer kan komma att
ändras utan föregående meddelande.
Felsökning
Följande checklista kan vara användbar för att
åtgärda problem som kan uppstå med
enheten.
Innan du går igenom checklistan nedan,
kontrollera rutinerna för hur man ansluter och
använder enheten.
Mer information om hur du använder
säkringen och tar bort enheten från
instrumentbrädan finns i handboken
Installation/anslutningar som medföljer
enheten.
Om problemet inte löses, besök
supportwebbplatsen som anges på det bakre
omslaget.
Effektförstärkardel
Utgång: Högtalarutgångar
Högtalarimpedans: 4 – 8 ohm
Max uteffekt: 52 W  4 (vid 4 ohm)
Allmänt
Utgångar:
Ljudutgångar (fram, sub/bak omkopplingsbara)
Kontakt för motorantenn/
effektförstärkarstyrning (REM OUT)
Ingångar:
Ingång för fjärrkontroll
DAB-antenningång
FM/MW/LW-antenningång
AUX-kontakt (stereo mini-uttag)
USB-port
26
Allmänt
Enheten får ingen ström.
 Kontrollera anslutningen eller säkringen.
 Om enheten är avstängd och teckenfönstret är
släckt kan den inte styras med fjärrkontrollen.
– Slå på enheten.
Det går inte att mata ut motorantennen.
 Motorantennen har ingen relälåda.
Inget ljud.
 ATT-funktionen är aktiverad.
 Läget för faderkontrollen "FADER" är inte
inställt för ett system med två högtalare.
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00SV+00COV-EUR.book Page 27 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
Ingen ljudsignal.
 Ljudsignalen är inaktiverad (sida 21).
 En extra effektförstärkare har kopplats in och
du använder inte den inbyggda förstärkaren.
Innehållet i minnet har raderats.
 Strömförsörjningskabeln eller batteriet har
kopplats ur eller är inte ordentligt anslutet.
 Enheten är återställd.
– Gör om inmatningarna i minnet.
Sparade stationer och rätt tid har försvunnit.
Säkringen har gått.
Brus hörs när tändningsläget ändras.
 Ledningarna till bilens tillbehörskontakt är
felkopplade.
Under uppspelning eller mottagning, startar
demonstrationsläget.
 Om ingen åtgärd utförs under fem minuter
med "DEMO-ON" aktiverat startar
demonstrationsläget.
– Ställ in "DEMO-OFF" (sida 5).
Texten försvinner från/syns inte i
teckenfönstret.
 Dimmerfunktionen är inställd på "DIM-ON"
(sida 22).
 Visningen försvinner om du trycker och håller
.
– Tryck på  på enheten tills
teckenfönstret tänds.
 Kontakterna är smutsiga (sida 25).
Funktionen för automatisk avstängning
fungerar inte.
 Enheten slås på. Funktionen för automatisk
avstängning aktiveras efter att enheten stängs
av.
– Stäng av enheten.
Funktionsknapparna fungerar inte.
Skivan matas inte ut.
 Tryck på  och
(tillbaka)/ i
mer än 2 sekunder.
Innehållet i minnet raderas.
Av säkerhetsskäl ska du inte utföra
återställningen medan du kör.
Radiomottagning
Stationerna kan inte tas emot.
Ljudet hindras av brus.
 Anslutningen är inte korrekt.
– Kontrollera bilantennens anslutning.
– Om motorantennen inte matas upp,
kontrollerar du anslutningen för
motorantennens styrkabel.
 Mer information finns under "NO SERVICE"
(sida 29) när DAB-signalen inte kan tas emot.
Det går inte att ställa in förinställda
stationer.
 Lagra rätt frekvens i minnet.
 Den mottagna signalen är för svag.
Den automatiska sökningen fungerar inte.
 Den mottagna signalen är för svag.
– Ställ in station manuellt.
RDS
En sökning påbörjas efter några sekunders
lyssning.
 Stationen är inte en TP-station eller har svag
signal.
– Inaktivera TA (sida 10).
Inga trafikmeddelanden tas emot.
 Aktivera TA (sida 10).
 Stationen sänder inga trafikmeddelanden trots
att det är en TP-station.
– Ställ in en annan station.
PTY visar "- - - - - - - -".
 Den inställda stationen är inte en RDS-station.
 RDS-data har inte tagits emot.
 Stationen specificerar inte programtyp.
Programtjänstens namn blinkar.
 Det finns ingen alternativ frekvens för den
aktuella stationen.
– Tryck på  +/– medan namnet på
programtjänsten blinkar. "PI SEEK" visas
och enheten börjar söka efter en annan
frekvens med samma PI-data
(programidentifiering).
27
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00SV+00COV-EUR.book Page 28 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
Uppspelning av CD-skivor
Skivan kan inte laddas.
 Det finns redan en skiva i skivfacket.
 Skivan har matats in felvänd eller på fel sätt.
Det går inte att spela upp skivan.
 Trasiga eller smutsiga skivor.
 CD-R/CD-RW-skivor är inte avsedda
inspelning av ljud (sida 24).
Det tar längre tid innan låtar från
USB-enheten börjar spelas upp.
 USB-enheten innehåller filer med en
komplicerad trädstruktur.
Ljudet avbryts ofta.
 Ljudet kan avbrytas ofta vid en bithastighet
som är högre än 320 kbit/s.
Det går inte att spela upp MP3/WMA/
AAC-filer.
 Skivan är inte kompatibel med MP3/WMA/
AAC-formatet och versionen. Mer
information om skivor och format som kan
spelas upp, finns på supportwebbplatsen.
Felmeddelanden
Det tar längre tid att spela upp MP3-/WMA-/
AAC-filer jämfört med andra filer.
 Följande skivtyper tar längre tid att starta
uppspelning av.
– en skiva inspelad med en komplicerad
trädstruktur.
– en skiva som spelats in i Multi Session.
– en skiva där data kan läggas till.
ERROR
 En felvänd eller smutsig CD-skiva.
– Rengör CD-skivan eller sätt i den på rätt sätt.
 En tom skiva har förts in i enheten.
 Skivan kan inte spelas upp på grund av något
fel.
– Sätt i en annan skiva.
 Spelaren kände inte igen USB-enheten
automatiskt.
– Anslut den igen.
 Tryck på  för att ta ur skivan.
Visningsalternativen rullar inte.
 De rullas eventuellt inte för skivor med väldigt
många tecken.
 "AUTO SC" är inställt på "OFF".
– Ställ in "A.SCRL-ON" (sida 22).
– Tryck och håll  (SCRL).
Ljudet hoppar.
 Installationen är inte riktig.
– Installera enheten med en vinkel på mindre
än 45° på en stabil plats i bilen.
 Trasiga eller smutsiga skivor.
USB-uppspelning
Det går inte att spela upp via en USB-hubb.
 Denna enhet kan inte upptäcka USB-enheter
via en USB-hubb.
Det går inte att spela upp filer.
 En USB-enhet fungerar inte.
– Anslut den igen.
CHECKING
 Enheten bekräftar anslutningen av en
USB-enhet.
– Vänta tills anslutningen har bekräftats.
FAILURE
 Felaktig anslutning av högtalare/förstärkare.
– Kontrollera installations-/
anslutningshandboken för modellen i fråga.
HUB NO SUPRT (Hubbar stöds inte)
 USB-hubben stöds inte på denna enhet.
NO AF (Inga alternativa frekvenser)
 Det finns ingen alternativ frekvens för den
aktuella stationen.
– Tryck på  +/– när stationsnamnet
blinkar. Enheten börjar söka efter en annan
frekvens med samma PI-data
(Programidentifikation) ("PI SEEK" visas).
NO DATA
 Det finns ingen programtyp för den aktuella
DAB-tjänsten.
– Tryck på
(BACK).
28
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\01SV02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00SV+00COV-EUR.book Page 29 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
NO DEV (igen enhet)
 "USB" har valts som källa men ingen
USB-enhet är ansluten. En USB-enhet eller en
USB-kabel har kopplats bort under
uppspelning.
– Anslut en USB-enhet eller en USB-kabel.
NO INFO (Ingen information)
 Det finns ingen etikettinformation för den
aktuella DAB-tjänsten.
NO MUSIC
 Skivan/USB-enheten innehåller inte en
musikfil.
– Sätt i en musik-cd.
– Anslut en USB-enhet med en musikfil.
NO NAME
 Det finns inget skiv-/album-/artist-/spårnamn
inspelat för spåret.
 Det finns inget ensemble-/tjänstenamn för den
aktuella DAB-tjänsten.
NO SERVICE
Kan inte ta emot DAB-signalen.
 Utför en automatisk sökning (sida 9).
 Kontrollera DAB-antennens anslutning.
 Kontrollera att "ANT-PWR" ställts in på "ON"
(sida 21).
NO TP
 Enheten fortsätter söka efter tillgängliga
TP-stationer.
PUSH EJT (Tryck för utmatning)
 Skivan kan inte matas ut.
– Tryck på  (utmatning).
READ
 Enheten läser all spår- och albuminformation
på skivan.
– Vänta tills den läst klart och uppspelningen
startar automatiskt. Beroende på skivans
struktur kan det ta längre än en minut.
RECEIVING
 DAB-bandet är valt och enheten väntar på att
ta emot en tjänst.
USB NO SUPRT (USB stöds inte)
 The connected USB device is not supported.
– Mer information om kompabiliteten för din
USB-enhet, finns på supportwebbplatsen.
"
" eller "
"
 Du har nått början eller slutet av skivan under
snabbspolning framåt eller bakåt och kan inte
komma längre.
" "
 Tecknet kan inte visas med enheten.
Om dessa åtgärder inte löser problemet, bör
du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Om du lämnar in enheten för reparation på
grund av problem vid uppspelning, bör du ta
med skivan som användes vid tidpunkten då
problemet började.
NOT FOUND
 Det finns ingen post som börjar med den valda
bokstaven i den alfabetiska sökningen.
OFFSET
 Det kan finnas ett internt fel.
– Kontrollera anslutningen. Om
felmeddelandet kvarstår i fönstret kontaktar
du närmaste Sony-återförsäljare.
OVERLOAD
 USB-enheten fungerar inte.
– Koppla bort USB-enheten och ändra källan
genom att trycka på .
– Indikerar att USB-enheten inte fungerar
eller att en enhet som inte stöds är ansluten.
29
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-38670\Layout\From_Shanghai\FM8\Tbbi_4430679112_CDXDAB500U.EUR
IM\4430679112CDXDAB500UEUR\01SV-CDXDAB500UEUR\04SV+03BCO-EUR.fm
masterpage:Left
00SV+00COV-EUR.book Page 30 Thursday, January 31, 2013 11:08 AM
Supportsite
Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker de nyeste
supportinformationer til dette produkt, kan du besøge
dette websted:
Tukisivu
Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat nähdä uusimmat
tätä tuotetta koskevat tukitiedot, käy seuraavalla
www-sivulla:
Supportwebbplats
Om du har några frågor eller letar efter den senast
support-informationen om produkten, ska du besöka
följande webbplats:
http://support.sony-europe.com/
Register dit produkt online på:
Rekisteröi nyt tuotteesi online:
Registrera produkten online på:
www.sony-europe.com/myproducts
Tragen Sie die Seriennummer (SERIAL NO.) in dem
reservierten Feld ein. Sie finden diese auf einem Aufkleber,
der auf dem Gerätegehäuse angebracht ist.
Nehmen Sie den ausgefüllten Geräte-Pass anschließend
unbedingt aus der Bedienungsanleitung heraus, falls Sie diese
im Fahrzeug aufbewahren möchten. Bitte bewahren Sie den
Geräte-Pass an einem sicheren Ort auf. Er kann im Falle eines
Diebstahls zur ldentifikation lhres Eigentums dienen.
caraudio
Geräte-Pass
Dieser Geräte-Pass dient als Eigentumsnachweis
für Ihr caraudio-Gerät im Falle eines Diebstahls.
Wir empfehlen, den Geräte-Pass nicht im
Fahrzeug aufzubewahren, um Missbrauch zu
verhindern.
Modellbezeichnung
CDX-DAB500U
Seriennummer (SERIAL NO.)
Denmark
CDX-DAB500U
4-430-679-11(2)
Download PDF

advertising