Sony | CDX-G1101U | Sony CDX-G1101U Snabbstartguide

Spela upp en USB-enhet/Spela upp spår i olika lägen/
Justera ljudegenskaper/Justera inställningsalternativ
CDX-G1101U
INSTÄLLNING
Placering av kontroller och grundläggande åtgärder
Ta av frontpanelen
Ställa in klockan
Huvudenhet
Frontpanelen kan tas bort från enheten för att
förhindra stöld.
Klockan har digital 24-timmarsindikering.
2 Vrid kontrollvredet för att välja önskad
sökkategori, och tryck sedan på vredet.
3 Upprepa steg 2 för att söka efter
önskat spår.
Uppspelningen startar.
Avsluta Quick-BrowZer-läget genom att
(sök).
trycka på

(bakåt)
Återgå till föregående display.
MODE
Tryck för att välja radioband (FM1, FM2, FM3,
MW eller LW).
 Mottagare för fjärrkontrollen
 Frigöringsknapp för frontpanelen
Radio:
Ställ in radiokanaler automatiskt (tryck).
Sök radiokanaler manuellt (tryck och håll
intryckt).
 SRC (källa)
Tryck för att slå på strömmen. Välj källa
(radio/CD/USB/AUX).
OFF
Håll knappen intryckt i en sekund för att
stänga av källan och visa klockan.
Håll knappen intryckt i mer än två sekunder
för att stänga av strömmen och
teckenfönstret.
 Kontrollvred
Vrid för att justera volymen.
ENTER
Bekräfta vald inställning.
MENU
Öppna inställningsmenyn.
 Skivfack
 Teckenfönster
 SEEK +/–
/ (föregående/nästa)
/ (snabbspolning bakåt/framåt)
©2015 Sony Corporation
CD/USB:
Hoppa över ett spår (tryck). Hoppa över flera
spår (tryck en gång, tryck en gång till inom
cirka två sekunder och håll intryckt).
Snabbspola ett spår framåt eller bakåt
(tryck och håll intryckt).
  (mata ut skiva)

(sök)
Öppna Quick-BrowZer™-läget.
(Du kan enkelt söka efter ett spår på en
cd-skiva eller USB-enhet efter kategori.)
1 Under uppspelning från cd eller USB,
(sök)* för att visa listan
tryck på
med sökkategorier.
(bakåt)
När spårlistan visas, tryck på
upprepade gånger tills önskad
sökkategori visas.
* Under uppspelning från USB, tryck på
(sök)
i mer än två sekunder för att återgå till början
av kategorilistan.
 AF (alternativa frekvenser)/TA
(trafikmeddelanden)
Ställ in AF och TA.
PTY (programtyp)
Håll intryckt för att välja PTY i RDS.
 DSPL (teckenfönster)
Tryck för att växla alternativ.
SCRL (rulla)
Håll intryckt för att rulla bland alternativen.
 AUX-ingång
 USB-port
Varning om tändningslåset i bilen saknar
ACC-läge
Kom ihåg att ställa in AUTO OFF-funktionen.
Enheten stängs av automatiskt efter angiven
tid för att spara batteritid. Om du inte ställer
in funktionen AUTO OFF, ska du hålla OFF
intryckt tills teckenfönstret slocknar varje
gång du stänger av tändningen.
1
Håll OFF  intryckt.
Enheten stängs av.
2
Tryck på frigöringsknappen för
frontpanelen , och ta sedan bort
panelen genom att dra den mot dig.
Varningslarm
Om du vrider tändningskontakten till OFF-läget
utan att ta bort frontpanelen, avges
varningslarmet i några sekunder. Larmet avges
bara om den inbyggda förstärkaren används.
 Sifferknappar (1 till 6)
Radio:
Ta emot sparade radiokanaler (tryck).
Spara radiokanaler (håll intryckt).
CD/USB:
1/2: ALBUM / (under mp3/WMAuppspelning)
Hoppa över ett album (tryck). Hoppa över
flera album (tryck och håll intryckt).
Sätta fast frontpanelen
Passa in del  på frontpanelen med del  på
enheten enligt illustrationen, och tryck in den
vänstra sidan tills det hörs ett klick.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för
att välja [GENERAL], och tryck sedan
på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja [CLOCKADJ], och tryck sedan på vredet.
Timangivelsen blinkar.
3
Vrid kontrollvredet för att välja timme
och minut.
Tryck på SEEK +/– för att ändra display.
4
Tryck på MENU efter minutinställningen.
Inställningen är klar och klockan startar.
Visa klockan
Tryck på DSPL.
Tips!
Du kan ställa in klockan automatiskt med RDSfunktionen. Mer information finns i ”Justera
inställningsalternativ” på baksidan av arket.
Ställ in på CT-ON (klocktid).
RADIO
Spara stationer automatiskt
Varning!
Om du ställer in stationer samtidigt som du kör,
bör du använda BTM (Best Tuning Memory) för
att undvika olycka.
1
6: PAUSE
Pausa uppspelningen. Tryck igen för att
fortsätta uppspelningen.
Tryck på SRC upprepade gånger för att
välja [TUNER].
Ändra bandet genom att trycka på MODE
upprepade gånger.
2
 MEGA BASS
Tryck för att aktivera/inaktivera funktionen
MEGA BASS.
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att
välja [GENERAL], och tryck sedan på
vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja [BTM],
och tryck sedan på vredet.
Kanalerna lagras i frekvensordning under
sifferknapparna.
3:
(upprepningsläge)
4: SHUF (slumpmässig uppspelning)
Placering av kontroller och grundläggande åtgärder/
Ta av frontpanelen/Ställa in klockan/
Spara stationer automatiskt
USB
CD
USB
INSTÄLLNING
RADIO
CD
USB
Spela upp en USB-enhet
Spela upp spår i olika lägen
Justera ljudegenskaperna
1
Vilka uppspelningslägen som är tillgängliga
varierar beroende på vald ljudkälla.
1
Öppna USB-skyddet och anslut
USB-enheten till USB-porten.
1
Uppspelningen startar.
Om en enhet redan är ansluten, startar du
uppspelningen genom att trycka på SRC
för att välja [USB].
2
Justera volymen på enheten.
Stoppa uppspelningen
Håll OFF intryckt i en sekund.
Ta bort enheten
Stoppa uppspelningen och ta bort enheten.
Under uppspelning, tryck på
(upprepningsläge) eller SHUF
(slumpmässig uppspelning) upprepade
gånger för att välja uppspelningsläge.
Det kan dröja en stund innan uppspelningen
i valt uppspelningsläge startar.
Tryck på MENU under uppspelning, vrid
kontrollvredet för att välja [SOUND], och
tryck sedan på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja önskat
spår, och tryck sedan på vredet.
3
Vrid på kontrollvredet för att välja
inställning, och tryck sedan på vredet.
Inställningen är klar.
4
Tryck på
(bakåt) för att återgå till
föregående display.
Följande alternativ kan ställas in beroende
på källa och inställning:
Inställning av SOUND:
MEGABASS (megabas)
Förstärker basljudet synkroniserat med
volymnivån: [ON], [OFF].
EQ5 PRESET
Välj mellan tio equalizerkurvor och avstängt:
[OFF], [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE],
[HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [CUSTOM].
Inställningen av equalizerkurvan kan lagras
för varje källa.
INSTÄLLNING
EQ5 SETTING
Ställer in [CUSTOM] för EQ5.
BASE
Välj en förinställd equalizerkurva som
utgångspunkt för vidare anpassning: [BAND1]
(låg frekvens), [BAND2] (medel-låg frekvens),
[BAND3] (medelfrekvens), [BAND4] (medel-hög
frekvens), [BAND5] (hög frekvens).
Volymnivån kan ställas in i steg om 1 dB, från
-10 dB till +10 dB.
BALANCE
Justera ljudbalansen:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Justera den relativa nivån:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
RADIO
CD
USB
Justera inställningsalternativ
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att
välja kategori, och tryck sedan på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja önskat
spår, och tryck sedan på vredet.
3
Vrid på kontrollvredet för att välja
inställning, och tryck sedan på vredet.
Inställningen är klar.
Återgå till föregående display
(bakåt).
Tryck på
Följande alternativ kan ställas in beroende
på källa och inställning:
SW LEVEL (subwoofernivå)
Justera subwoofvolymen:
[+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].
Inställning av GENERAL:
AUX VOL (AUX-volymnivå)
Justera volymnivån på samtliga anslutna externa
enheter: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Inställningen medför att volymnivån mellan
källorna inte behöver justeras.
(Endast tillgängligt när AUX har valts.)
CAUT ALM (varningslarm)
Aktivera varningslarm: [ON], [OFF].
(Endast tillgängligt när källan är avstängd
och klockan visas.)
CLOCK-ADJ (justering av klocka)
Justera klockan.
BEEP
Aktivera ljudsignalen: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Automatisk avstängning efter önskad tid när
enheten stängs av: [NO], [30S] (30 sekunder),
[30M] (30 minuter), [60M] (60 minuter).
AUX-A (AUX-ljud)
Aktivera visning av AUX-källan: [ON], [OFF].
(Endast tillgängligt när källan är avstängd
och klockan visas.)
CT (klocktid)
Aktivera CT-funktionen: [ON], [OFF].
REGIONAL
Begränsa mottagningen till en viss region:
[ON], [OFF]. (Endast tillgängligt med
FM-mottagning.)
BTM
Spara radiokanaler automatiskt.
(Endast tillgängligt när radion har valts.)
Inställning av SOUND:
Mer information finns i ”Justera
ljudegenskaperna”.
Inställning av DISPLAY:
DEMO (demonstration)
Aktivera demonstrationsskärmen: [ON], [OFF].
DIMMER
Ändra skärmens ljusstyrka: [ON], [OFF].
SND SYNC (ljudsynkronisering)
Välj färg med ljudsynkronisering: [ON], [OFF].
AUTO SCR (rulla automatiskt)
Rulla automatiskt i långa inställningsalternativ:
[ON], [OFF].
M.DISPLAY (rörelsedisplay)
Visa rörelsemönster: [ON], [OFF].
Download PDF

advertising