K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Da\00GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Monday, February 14, 2005 3:51 PM
FM/MW/LW
Compact Disc Player
Betjeningsvejledning
DA
Käyttöohjeet
FI
Bruksanvisning
SV
CDX-S2020
© 2005 Sony Corporation
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Da\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Monday, February 14, 2005 3:51 PM
Velkommen!
Tillykke med dit køb af Sony compactdiskafspiller. Du kan få endnu større køreglæde med
følgende funktioner:
• Cd-afspilning:
Du kan afspille CD-DA (også med cd-tekst*)
og cd-r/cd-rw til lydbrug.
• Radiomodtagelse:
– Du kan gemme op til 6 stationer pr. bånd
(FM1, FM2, FM3, MW og LW).
– BTM (Best Tuning Memory) -funktion:
Enheden vælger stationer, der har stærke
signaler, og gemmer dem.
• RDS-service:
Du kan bruge FM-stationer med Radio Data
System (RDS).
* En cd-tekst-disk er en CD-DA, der indeholder data
som f.eks. disk-, kunstner- og spornavn.
Dette mærkat er placeret på kabinettets
underside.
2
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Da\00GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Monday, February 14, 2005 3:51 PM
Indholdsfortegnelse
Klargøring
Andre funktioner
Nulstilling af enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Indstilling af uret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DEMO-indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tage frontpanelet af. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sætte frontpanelet på . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ændre lydindstillingerne. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justere lydegenskaberne
— BAL/FAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af equalizerkurven
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justere opsætningspunkter . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af ekstra fjernbetjeninger . . . . . . . . . . . . .
Kortfjernbetjening RM-X114. . . . . . . . . . . .
Knappernes placering og
grundlæggende betjening
Hovedenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Radio
Gemme og modtage stationer . . . . . . . . . . . . . . 6
Gemme automatisk — BTM. . . . . . . . . . . . . 6
Gemme manuelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Modtagelse af de lagrede stationer . . . . . . . . 6
Stille automatisk ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Oversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Indstille AF og TA/TP . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vælge PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Indstille CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
8
8
8
8
9
9
Yderligere oplysninger
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bemærkninger om diske . . . . . . . . . . . . . .
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tage enheden ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejlsøgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejldisplays/meddelelser . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
11
11
12
13
3
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Monday, February 14, 2005 3:51 PM
Klargøring
Nulstilling af enheden
Inden enheden betjenes første gang, eller efter
udskiftning af bilbatteriet eller ændring af
tilslutningerne, skal enheden nulstilles.
Tag frontpanelet af, og tryk på RESET-knappen
med en spids genstand, f.eks. en kuglepen.
RESETknap
Bemærk
Når der trykkes på RESET-knappen, slettes urets
indstilling samt nogle lagrede funktioner.
Tage frontpanelet af
Du kan tage enhedens frontpanel af for at
forhindre tyveri.
Advarselsalarm
Hvis du drejer tændingskontakten til OFFpositionen uden at fjerne frontpanelet, bipper
advarselsalarmen i nogle få sekunder.
Alarmen høres kun, hvis den indbyggede
forstærker bruges.
1
Tryk på (OFF).
Enheden slukkes.
2
Tryk på
, og træk det derefter udad.
Indstilling af uret
(OFF)
Uret anvender en 24-timers digital tidsangivelse.
1
Tryk på og hold (DSPL).
Time-indikationen blinker.
2
Tryk på lydstyrke +/– -knappen for at
indstille time og minut.
For at rykke den digitale angivelse skal du
trykke på (SEL).
3
Tryk på (DSPL).
Uret går i gang.
For at vise uret skal du trykke på (DSPL). Tryk
på (DSPL) igen for at vende tilbage til det
foregående display.
Tip
Du kan indstille uret automatisk med RDS-funktionen
(side 7).
Med kortfjernbetjeningen
I trin 2 skal du for at indstille time og minut trykke på M
eller m.
Bemærkninger
• Undgå at tabe frontpanelet, og tryk ikke for hårdt på
frontpanelet og displayvinduet.
• Udsæt ikke frontpanelet for varme/høje temperaturer
eller fugt. Lad det ikke ligge på instrumentbrættet/
baghylden i en parkeret bil.
Tip
Når du tager frontpanelet med dig, skal du bruge det
medfølgende frontpaneletui.
Sætte frontpanelet på
Sæt del A på frontpanelet i indgreb sammen
med del B på enheden , som afbildet, og skub til
venstre side, indtil den klikker på plads.
DEMO-indstilling
Når enheden er slukket vises uret først, og
derefter begynder demonstration (DEMO) indstilling demonstrationsdisplayet.
For at annullere DEMO-indstilling skal du trykke
på (SEL) og (4) samtidigt, mens enheden er
slukket.
A
B
Bemærk
Sæt ikke noget på indersiden af frontpanelet.
4
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Monday, February 14, 2005 3:51 PM
Knappernes placering og grundlæggende betjening
Hovedenhed
1
2
3
4
5
6
7
SEL
SEEK
MODE
OFF
SOURCE
BTM
AF
ATT
SENS
1
2
REP
SHUF
3
4
EQ3
5
6
PTY
DSPL
TA
CDX-S2020
8
9 0 qa qs
qd qf
qg qh qj qk ql
w;
Se de nævnte sider for nærmere oplysninger.
a Lydstyrke +/– knap
Til at justere lydstyrken.
b SEL (valg) -knap 4, 7, 8
Til at vælge punkter.
c MODE-knap 6
Til at vælge radiobånd (FM/MW/LW).
d Disk-åbning
Isæt disken (etiketside opad), afspilning
begynder.
e Displayvindue
CD:
Når sporet skifter, vises det nye spors
eventuelle forindspillede titel (hvis A.SCRL
(Auto Scroll) er indstillet på "ON", rulles
lange navne (side 8)).
f OFF-knap
Til at slå strømmen fra/standse kilden.
g Z (udkast) knap
Til at udkaste disken.
h
(udløsning af frontpanel) -knap 4
i SOURCE-knap
Til at slå strømmen til/skifte kilde (radio/cd).
j AF (alternative frekvenser) -knap 7
Til at indstille AF i RDS.
k ATT (dæmpning) -knap
Til at dæmpe lyden. Tryk igen for at
annullere.
l SENS/BTM-knap 6
Til at forbedre svag modtagelse: LOCAL/
MONO (tryk); begynde BTM-funktionen
(tryk og hold).
m RESET-knap (bag frontpanelet) 4
n Talknapper
Radio:
Til at modtage gemte stationer (tryk);
gemme stationer (tryk og hold).
CD:
(3): REP
Til at afspille det aktuelle spor/disk gentaget.
(4): SHUF
Til at afspille sporene i vilkårlig rækkefølge.
o PTY (programtype) -knap 7
Til at vælge PTY i RDS.
p DSPL (display) -knap 4, 6
Til at skifte displaypunkter.
q TA (trafikmelding) -knap 7
Til at indstille TA/TP i RDS.
r EQ3 (equalizer) -knap 8
Til at vælge en equalizertype (XPLOD,
VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK,
CUSTOM eller OFF).
s Modtager til kortfjernbetjeningen 9
t SEEK +/– -knap
Radio:
Til at stille automatisk ind på stationer (tryk);
finde en station manuelt (tryk og hold).
CD:
Til at springe spor over (tryk); spole et spor
frem/tilbage (tryk og hold).
5
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm Page 6 Tuesday, February 15, 2005 11:13 AM
Radio
Gemme og modtage
stationer
Forsigtig
Brug Best Tuning Memory (BTM) for at undgå
en ulykke, når du stiller ind på stationer, mens du
kører.
Gemme automatisk — BTM
1
2
Tryk gentagne gange på (SOURCE),
indtil "TUNER" vises.
For at skifte bånd, skal du trykke gentagne
gange på (MODE). Du kan vælge blandt
FM1, FM2, FM3, MW eller LW.
Tryk på og hold (BTM), indtil "BTM"
blinker.
Enheden gemmer stationer på talknapperne
i rækkefølge efter frekvens.
Der høres en bip-lyd, når indstillingen er
lagret.
Gemme manuelt
1
Mens den station, du vil gemme,
modtages, skal du trykke på og holde
en talknap ((1) til (6)), indtil "MEM"
vises.
Indikationen af talknappen vises på displayet.
Bemærk
Hvis du forsøger at gemme en anden station på den
samme talknap, slettes den tidligere gemte station.
Tip
Når en RDS-station gemmes, gemmes AF/TAindstillingen også (side 7).
Tip
Hvis du kender frekvensen på den station, du vil lytte
til, skal du trykke på og holde (SEEK) +/ – for at finde
den omtrentlige frekvens, og derefter trykke gentagne
gange på (SEEK) +/– for at finjustere til den ønskede
frekvens (manuel indstilling).
RDS
Oversigt
FM-stationer med Radio Data System (RDS) service kan sende digitale data, som ikke kan
opfattes af det menneskelige øre, sammen med
det almindelige radioprogramsignal.
Displaypunkter
A
Vælg båndet, og tryk derefter på en
talknap ((1) til (6)).
Med kortfjernbetjeningen
For at vælge forvalgsstationer skal du trykke på M
eller m.
Stille automatisk ind
1
6
Vælg båndet, og tryk derefter på
(SEEK) +/– for at søge efter stationen.
Afsøgningen standser, når enheden modtager
en station. Gentag denne procedure, indtil
stationen modtages.
C
A Radiobånd, Funktion
B Frekvens*1 (Stationsnavn), Ur,
RDS-data
C TA/TP*2
*1 Mens RDS-stationen modtages, vises " * " til
venstre for frekvensindikationen.
*2 "TA" blinker ved trafikinformation. "TP" lyser, mens
en sådan station modtages.
For at skifte displaypunkter B skal du trykke på
(DSPL).
RDS-service
Enheden giver automatisk RDS-service som
følger:
AF (alternative
frekvenser)
Modtagelse af de lagrede
stationer
1
B
Vælger og genindstiller på
stationen med det stærkeste
signal i et netværk. Ved at
bruge denne funktion kan du
lytte uafbrudt til det samme
program på en køretur over
lang afstand uden at skulle
genindstille den samme
station manuelt.
TA (trafikmelding)/ Giver aktuelle trafikTP (trafikprogram) informationer/programmer.
Enhver information/
program, der modtages,
afbryder den aktuelt valgte
kilde.
PTY
(programtyper)
Viser den aktuelt modtagne
programtype. Søger også
efter din valgte programtype.
CT (Urklokkeslæt)
CT-data fra RDS-transmissionen indstiller uret.
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Monday, February 14, 2005 3:51 PM
Bemærkninger
• Ikke alle RDS-funktioner er til rådighed i alle lande/
områder.
• RDS virker ikke, hvis signalstyrken er for svag, eller
hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender
RDS-data.
2 Tryk på talknappen for den lokale station igen
inden for 5 sekunder.
Gentag denne procedure, indtil den lokale
station modtages.
Vælge PTY
Indstille AF og TA/TP
1
1
Tryk på (PTY) ved FM-modtagelse.
Tryk gentagne gange på (AF) og/eller
(TA), indtil den ønskede indstilling
vises.
Gemme RDS-stationer med AF- og
TA-indstilling
Du kan forvælge RDS-stationer sammen med
AF/TA-indstillingen. Hvis du bruger BTMfunktionen, gemmes kun RDS-stationer med den
samme AF/TA-indstilling.
Hvis du forvælger manuelt, kan du forvælge
både RDS- og ikke-RDS-stationer med AF/TAindstillingen for hver.
1 Indstil AF/TA, og gem derefter stationen med
BTM eller manuelt.
Forvalg af lydstyrke for
trafikmeldinger
Du kan forvælge lydstyrkeniveauet for
trafikmeldingerne, så du ikke går glip af dem.
1 Tryk gentagne gange på lydstyrke +/– knappen for at justere lydstyrkeniveauet.
2 Tryk på og hold (TA), indtil "TA" vises.
Modtage nødmeldinger
Når AF eller TA er slået til, afbryder nødmeldinger automatisk den aktuelt valgte kilde.
Holde radioen indstillet på et
bestemt regionalprogram — REG
Når AF-funktionen er slået til: enhedens
fabriksindstilling afgrænser modtagelse til et
bestemt område, så der skiftes ikke over til en
anden regional station med en stærkere frekvens.
Hvis du forlader regionalprogrammets
modtageområde, skal du trykke på og holde
(AF), indtil "REG-OFF" vises.
Bemærk
Denne funktion virker ikke i Det Forenede Kongerige
og i visse andre områder.
Local Link-funktion (Kun Det
Forenede Kongerige)
Med denne funktion kan du vælge andre lokale
stationer i området, selvom de ikke er lagret på
talknapperne.
1 Ved FM-modtagelse skal du trykke på en
talknap ((1) til (6)), hvor der er gemt en
lokal station.
Navnet på den aktuelle programtype vises,
hvis stationen sender PTY-data.
2
Tryk gentagne gange på (PTY), indtil
den ønskede programtype vises.
3
Tryk på (SEEK) +/–.
Enheden begynder at søge efter en station, der
udsender den valgte programtype.
Med kortfjernbetjeningen
For at vælge programtypen i trin 2 skal du trykke på M
eller m.
Programtyper
NEWS (Nyheder), AFFAIRS (Aktuelt), INFO
(Oplysning), SPORT (Sport), EDUCATE
(Undervisning), DRAMA (Drama), CULTURE
(Kultur), SCIENCE (Videnskab), VARIED
(Blandet), POP M (Popmusik), ROCK M
(Rockmusik), EASY M (Let underholdning),
LIGHT M (Let klassisk), CLASSICS
(Klassisk), OTHER M (Andre musiktyper),
WEATHER (Vejret), FINANCE
(Finansinformation), CHILDREN
(Børneprogrammer), SOCIAL A (Sociale
forhold), RELIGION (Religion), PHONE IN
("Ring ind"-programmer), TRAVEL (Rejser),
LEISURE (Fritid), JAZZ (Jazzmusik),
COUNTRY (Countrymusik), NATION M
(Nationalmusik), OLDIES (Evergreens),
FOLK M (Folkmusik), DOCUMENT
(Dokumentarprogrammer)
Bemærk
Du kan ikke bruge denne funktion i lande/regioner,
hvor PTY-data ikke er tilgængelige.
Indstille CT
1
Ved radiomodtagelse skal du trykke
samtidigt på (SEL) og (2).
Bemærkninger
• CT-funktionen virker ikke altid, selv om der
modtages en RDS-station.
• Der kan være en forskel mellem det klokkeslæt, som
CT-funktionen indstiller, og det faktiske klokkeslæt.
7
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Monday, February 14, 2005 3:51 PM
Andre funktioner
Ændre lydindstillingerne
Justere opsætningspunkter
Følgende punkter kan indstilles (følg
sidereferencen for nærmere oplysninger):
"z" angiver standardindstillingerne.
Justere lydegenskaberne
— BAL/FAD
1
Du kan justere balance og fader.
Tryk på
Indstillingspunkter
1
Tryk gentagne gange på (SEL), indtil
"BAL" eller "FAD" vises.
Punktet skifter som følger:
(SEL) + (2)
CT (Ur-klokkeslæt)
LOW* t MID* t HI* t
BAL (venstre-højre) t FAD (for-bag)
(SEL) + (3)
Tryk samtidigt på (SEL) og den
ønskede knap.
* Når EQ3 er aktiveret (side 8).
2
Tryk gentagne gange på lydstyrke +/– knappen for at justere det valgte punkt.
Efter 3 sekunder er indstillingen udført, og
displayet vender tilbage til normal
afspilnings/modtageindstilling.
(SEL) + (4)
Bemærk
Juster inden for 3 sekunder efter valg af punktet.
Med kortfjernbetjeningen
For at justere det valgte punkt i trin 2 skal du trykke på
<, M, , eller m.
Justering af equalizerkurven
— EQ3
(SEL) + (6)
Til at indstille "CT-ON" eller
"CT-OFF" (z) (side 6, 7).
A.SCRL*1 (Auto Scroll)
Til at rulle lange viste punkter
automatisk, når der skiftes
spor.
– "ON": for at rulle.
– "OFF" (z): for ikke at rulle.
DEMO*2 (Demonstration)
Til at indstille "DEMO-ON"
(z) eller "DEMO-OFF"
(side 4).
BEEP
Til at indstille "BEEP-ON"
(z) eller "BEEP-OFF".
*1 Når der afspilles en cd-tekst-disk.
*2 Når enheden er slukket.
Når indstillingen er udført, vender displayet
tilbage til normal afspilnings/modtageindstilling.
Du kan lagre og justere equalizerindstillingerne
for forskellige toneområder.
1
Vælg en kilde, og tryk derefter
gentagne gange på (EQ3) for at vælge
EQ3-type.
2
Tryk gentagne gange på (SEL), indtil
"LOW", "MID" eller "HI" vises.
3
Tryk gentagne gange på lydstyrke +/– knappen for at justere det valgte punkt.
Lydstyrkeniveauet kan reguleres i trin på 1 dB
fra –10 til +10 dB.
Gentag trin 2 og 3 for at justere equalizerkurven.
For at gendanne den fabriksindstillede
equalizerkurve, skal du trykke på og holde
(SEL), før indstillingen er udført.
Efter 3 sekunder er indstillingen udført, og
displayet vender tilbage til normal
afspilnings/modtageindstilling.
Med kortfjernbetjeningen
For at justere det valgte punkt i trin 3 skal du trykke på
<, M, , eller M.
8
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Monday, February 14, 2005 3:51 PM
Udskiftning af litiumbatteriet
Brug af ekstra
fjernbetjeninger
Kortfjernbetjening RM-X114
Under normale forhold holder batteriet i ca. et år.
(Levetiden kan dog blive kortere afhængigt af
brugsforholdene.) Når batteriet bliver svagt,
formindskes kortfjernbetjeningens rækkevidde.
Udskift batteriet med et nyt CR2025 litiumbatteri. Der opstår brand- eller eksplosionsfare,
hvis du bruger en anden type batteri.
Knappernes placering
De tilsvarende knapper på fjernbetjeningen styrer
de samme funktioner, som knapperne på
enheden.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
x
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
+ siden opad
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST*
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
VOL
ATT
–
Følgende knapper på kortfjernbetjeningen har
også andre knapper/funktioner end enheden.
• </, (SEEK –/+) -knapper
For at styre radio/cd på samme måde som
(SEEK) +/– på enheden. (For nærmere
oplysninger om anden betjening, se "Med
kortfjernbetjeningen" på hver side.)
• SOUND-knap
På samme måde som (SEL) på enheden.
• M/m (DISC* /PRESET +/–) -knapper
For nærmere oplysninger, se "Med
kortfjernbetjeningen" på hver side.
Bemærkninger om litiumbatteriet
• Hold litiumbatteriet uden for børns rækkevidde. Søg
omgående læge, hvis batteriet sluges.
• Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten bliver
god.
• Sørg for at batteriets poler vender rigtigt, når det
isættes.
• Batteriet må ikke holdes med en metalpincet, da der
kan opstå kortslutning.
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det behandles
forkert. Batteriet må ikke genoplades,
skilles ad eller bortkastes i åben ild.
* Ikke til rådighed på denne enhed.
Bemærk
Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder, kan
enheden ikke betjenes med kortfjernbetjeningen, med
mindre der trykkes på (SOURCE) på enheden, eller
der isættes en disk for først at aktivere den.
9
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm Page 10 Tuesday, February 15, 2005 11:15 AM
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
• Hvis din bil har været parkeret direkte i solen,
skal du lade enheden afkøle, inden du betjener
den.
• Motorantennen slås automatisk ud, mens
enheden er i drift.
Dannelse af kondensvand
På en regnvejrsdag eller i et meget fugtigt
område kan der dannes kondensvand inden i
enhedens linser og display. Hvis det sker,
fungerer enheden ikke korrekt. Tag i det tilfælde
disken ud, og vent i ca. en time, indtil fugten er
fordampet.
Sådan opretholdes en høj lydkvalitet
Pas på ikke at spilde juice el.lign. på enheden
eller diskene.
Bemærkninger om diske
• Hold disken ren ved at undgå at berøre dens
overflade. Hold en disk på kanterne.
• Opbevar diskene i deres hylstre eller diskmagasiner, når de ikke er i brug.
• Udsæt ikke diske for varme/høje temperaturer.
Lad dem ikke ligge på instrumentbrættet/
baghylden i en parkeret bil.
• Undgå at påsætte etiketter eller at bruge diske
med tryksværte/klisterrester. Der kan opstå
problemer med disse diske; de kan holde op
med at dreje rundt, kan forårsage funktionsfejl
eller kan ødelægge disken.
• Rens diskene med en
almindelig renseklud inden
afspilning. Tør disken af fra
midten og udad. Brug ikke
opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder,
almindelige rengøringsmidler
eller antistatisk spray
beregnet til vinylplader.
Bemærkninger om cd-r/cd-rw-diske
• Nogle cd-r’ere/cd-rw’ere (afhængigt af det
udstyr, der bruges til optagelse, eller diskens
tilstand) kan ikke afspilles på enheden.
• Du kan ikke afspille en cd-r/cd-rw, der ikke er
finaliseret.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis
du har nogen spørgsmål eller problemer
vedrørende enheden, der ikke er dækket i denne
vejledning.
Vedligeholdelse
Udskiftning af sikringen
Når du udskifter sikringen,
skal du sørge for atbruge en
med et amperetal, der svarer
til den originale sikring. Hvis
sikringen springer, skal du
kontrollere strømtilslutningen
og udskifte sikringen. Hvis
sikringen springer igen efter
udskiftningen, kan der være
en intern funktionsfejl. I så
fald skal du kontakte din
nærmeste Sony-forhandler.
Sikring (10 A)
Rensning af forbindelsesstikkene
10
• Undgå at bruge diske med påklistrede etiketter
eller mærkater.
Der kan opstå følgende funktionsfejl ved brug
af sådanne diske:
– Disken kan ikke udkastes (fordi etiketten eller
mærkaten skaller af og tilstopper udkastmekanismen).
– Lyddata kan ikke læses korrekt (f.eks. spring
i afspilning eller ingen afspilning) fordi
etiketten eller mærkaten krymper pga. varme,
så disken bøjes.
• Diske som ikke er af standardform (f.eks.
hjerte, firkantet, stjerne) kan ikke afspilles på
enheden. Hvis du forsøger af afspille dem, kan
det beskadige enheden. Brug ikke den type
diske.
• Du kan ikke afspille 8 cm cd’ere.
Enheden virker ikke altid korrekt, hvis
forbindelsesstikkene mellem enheden og
frontpanelet ikke er rene. For at forhindre dette,
skal du tage frontpanelet af (side 4) og rense
forbindelsesstikkene med en vatpind dyppet i
sprit. Brug ikke for megen kraft, da
forbindelsesstikkene ellers kan blive
beskadigede.
Hovedenhed
Frontpanelets bagside
Bemærkninger
• Af sikkerhedsmæssige grunde bør du slå tændingen
fra og fjerne nøglen fra tændingskontakten, inden du
renser forbindelsesstikkene.
• Berør aldrig forbindelsesstikkene direkte med
fingrene eller en metalgenstand.
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Monday, February 14, 2005 3:51 PM
Tage enheden ud
1
Specifikationer
Fjern beskyttelsesrammen.
Cd-afspiller
1 Løsn frontpanelet (side 4).
Signal/støjforhold: 120 dB
Frekvensreaktion: 10 – 20.000 Hz
Wow og flutter: Ikke målelig
2 Sæt udløsernøglerne i indgreb sammen
beskyttelsesrammen.
Tuner
FM
Ret udløsernøglerne
som vist.
3 Træk udløsernøglerne ud for at fjerne
beskyttelsesrammen.
Indstillingsområde: 87,5 – 108,0 MHz
Antennestik: Ekstern antennestikforbindelse
Mellemfrekvens: 10,7 MHz/450 kHz
Brugbar følsomhed: 9 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal/støjforhold: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonisk forvrængning ved 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Separation: 35 dB ved 1 kHz
Frekvensreaktion: 30 – 15.000 Hz
MW/LW
Indstillingsområde:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennestik: Ekstern antennestikforbindelse
Mellemfrekvens: 10,7 MHz/450 kHz
Følsomhed: MW: 30 µV, LW: 40 µV
2
Effektforstærker
Tag enheden ud.
1 Isæt begge udløsernøgler på samme tid,
indtil de klikker på plads.
Udgange: Højttalerudgange (sikre forbindelsesstik)
Højttalerimpedans: 4 – 8 ohm
Maksimal udgangseffekt: 45 W × 4 (ved 4 ohm)
Generelt
Krog der
vender indad.
2 Træk i udløsernøglerne for at løsne
enheden.
3 Skyd enheden ud af monteringsrammen.
Udgang:
Tilslutningsklemme for motorantennerelæ-kontrol
Indgange:
Tilslutningsklemme for telefon ATT-kontrol
Tilslutningsklemme for antenneindgang
Tonekontroller:
Lav: ±10 dB ved 60 Hz (XPLOD)
Mellem: ±10 dB ved 1 kHz (XPLOD)
Høj: ±10 dB ved 10 kHz (XPLOD)
Strømkrav: 12 V jævnstrøm bilbatteri
(negativ jordforbindelse)
Mål: Ca. 178 × 50 × 176 mm (b/h/d)
Monteringsmål: Ca. 182 × 53 × 161 mm (b/h/d)
Vægt: Ca. 1,2 kg
Medfølgende tilbehør:
Dele til installation og tilslutning (1 sæt)
Etui til frontpanel (1)
Ekstra tilbehør:
Kortfjernbetjening: RM-X114
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
fortsættes på næste side t
11
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Monday, February 14, 2005 3:51 PM
Displayet forsvinder fra/vises ikke på
displayvinduet.
• Der er brugt blyfrit loddemetal til at lodde bestemte
dele. (Mere end 80 %)
• Der er ikke brugt halogenerede flammehæmmende
midler i trykte ledningstavler.
• Der er ikke brugt halogenerede flammehæmmende
midler i kabinetter.
• Der er ikke brugt polystyren i emballagen.
• Displayet forsvinder, hvis du trykker på og
holder (OFF).
t Tryk på og hold (OFF) igen, indtil
displayet vises.
• Forbindelsesstikkene er beskidte (side 10).
Cd-afspilning
Disken kan ikke lades.
• En anden disk er allerede ladet.
• Disken er isat omvendt eller forkert med kraft.
Fejlsøgning
Med den følgende kontrolliste kan du afhjælpe
problemer, du kan få med enheden.
Inden du går igennem nedenstående kontrolliste,
bør du kontrollere fremgangsmåden for
tilslutning og betjening.
Generelt
Disken afspilles ikke.
• Defekt eller snavset disk.
• Cd-r’erne/cd-rw’erne er ikke til lydbrug
(side 10).
Displaypunkter ruller ikke.
• For diske med særligt mange tegn kan de ikke
altid rulles.
• "A.SCRL" er indstillet på OFF.
t Indstil "A.SCRL-ON" (side 8)
Der er ingen strømtilførsel til enheden.
Lyden hopper.
• Kontroller tilslutningen. Hvis alt er i orden,
skal du kontrollere sikringen.
• Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder,
kan enheden ikke betjenes med kortfjernbetjeningen.
t Tænd enheden.
• Installation er ikke korrekt.
t Installer enheden i en vinkel på mindre end
45° på et stabilt sted i bilen.
• Defekt eller snavset disk.
Betjeningsknapperne fungerer ikke.
Disken udkastes ikke.
Motorantennen slås ikke ud.
Tryk på nulstillingsknappen (side 4).
Motorantennen har ikke en relæboks.
Ingen lyd.
• Lydstyrken er lav.
• ATT-funktionen er aktiveret, eller Telephone
ATT-funktionen (når forbindelseskablet fra en
biltelefon tilsluttet til ATT-ledningen) er
aktiveret.
• Faderkontrollen (FAD) er ikke indstillet på
positionen for et to-højttalersystem.
Ingen biplyd.
Bip-lyden er annulleret (side 8).
Hukommelsens indhold er blevet slettet.
• Der er blevet trykket på RESET-knappen.
t Du skal lagre i hukommelsen igen.
• Strømtilslutningsledningen eller batteriet er
blevet afbrudt.
• Strømtilslutningsledningen er ikke tilsluttet
korrekt.
Lagrede stationer og korrekt klokkeslæt er
slettet.
Sikringen er sprunget.
Der kommer støj, når tændingsnøglens
position skiftes.
Ledningerne er ikke tilpasset korrekt til bilens
tilbehørsstrømtilslutning.
12
Radiomodtagelse
Stationerne kan ikke modtages.
Lyden generes af støj.
• Tilslut en motorantenne-kontrolledning (blå)
eller tilbehørsstrømledning (rød) til strømledningen på bilens antenneforstærker. (Kun
hvis bilen har en indbygget FM/MW/LWantenne i bag/sideruden.)
• Kontrollér tilslutningen af bilantennen.
• Den automatisk antenne slås ikke ud.
t Kontrollér tilslutningen af motorantennekontrolledningen.
• Kontroller frekvensen.
Det er ikke muligt at stille ind på forvalgte
stationer.
• Frekvensen skal lagres korrekt i hukommelsen.
• Radiosignalet er for svagt.
Det er ikke muligt at stille automatisk ind på
stationer.
• Indstillingen af lokal søgning er ikke korrekt.
t Indstilling standser for ofte:
Tryk på (SENS), indtil "LOCAL-ON" vises.
t Indstilling standser ikke ved en station:
Tryk gentagne gange på (SENS), indtil
"MONO-ON", "MONO-OFF" (FM), eller
"LOCAL-OFF" (MW/LW) vises.
• Radiosignalet er for svagt.
t Indstil manuelt.
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Monday, February 14, 2005 3:51 PM
"ST"-indikationen blinker ved FMmodtagelse.
• Indstil frekvensen præcist.
• Radiosignalet er for svagt.
t Tryk på (SENS) for at indstille monomodtagelse på "MONO-ON".
Et FM-program, der udsendes i stereo,
høres i mono.
Enheden er indstillet på monomodtagelse.
t Tryk på (SENS), indtil "MONO-OFF" vises.
RDS
SEEK begynder efter få sekunders lytning.
NO TP
Enheden fortsætter søgning efter TP-stationer til
rådighed.
OFFSET
Der kan være en intern funktionsfejl.
t Kontroller tilslutningen. Henvend dig til
nærmeste Sony-forhandler, hvis fejlindikationen fortsat vises på displayet.
RESET
Enheden kan ikke betjenes på grund af et
problem.
t Tryk på nulstillingsknappen (side 4).
"
" eller "
"
Stationen er ikke en TP-station eller har svagt
signal.
t Desaktiver TA (side 7).
Ved frem- eller tilbagespoling har du nået
begyndelsen eller slutningen af disken, og kan
ikke gå længere.
Ingen trafikmeldinger.
" "
• Aktiver TA (side 7).
• Stationen sender ikke trafikmeldinger, selv om
den er en TP-station.
t Stil ind på en anden station.
PTY viser "- - - - - - - -".
• Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
• Der er ikke blevet modtaget RDS-data.
• Stationen specificerer ikke programtypen.
*
Tegnet kan ikke vises af enheden.
Hvis disse løsninger ikke hjælper, skal du
henvende dig til nærmeste Sony-forhandler.
Hvis du bringer enheden til reparation pga.
problemer med cd-afspilning, skal du tage den
disk med, der blev brugt på det tidspunkt, da
problemet begyndte.
Fejldisplays/meddelelser
ERROR
• Disken er beskidt eller isat omvendt.
t Rens disken eller sæt den korrekt i.
• Disken kan ikke afspilles på grund af et
problem.
t Isæt en anden disk.
FAILURE
Tilslutningen af højttaler/forstærker er forkert.
t Se den medfølgende installation/tilslutningvejledning for at kontrollere tilslutningen.
HI TEMP
Temperaturen i omgivelserne er højere end
50 °C.
t Vent indtil temperaturen falder til under
50 °C.
L.SEEK +/–
Lokal søgeindstilling er slået til ved automatisk
indstilling.
NO AF
Der findes ikke en alternativ frekvens for den
aktuelle station.
t Tryk på (SEEK) +/–, mens stationsnavnet
blinker. Enheden begynder søgning efter
en anden frekvens med de samme PI
(Programme Identification) -data ("PI SEEK"
vises).
NO NAME
Der er ikke skrevet et spor/disknavn på sporet.
13
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Fi\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Tuesday, February 15, 2005 9:44 AM
Tervetuloa!
Onnittelut tämän Sonyn cd-soittimen hankinnasta!
Voit tehdä matkasi mukavammaksi käyttämällä
seuraavia toimintoja.
• Cd:n toisto
Voit käyttää audiokäytössä cd-da- (myös cdtekstejä sisältäviä*) cd-r/rw-levyjä.
• Radiovastaanotto:
– Voit tallentaa aina 6 asemaa jokaiselle
aaltoalueelle (FM1 (ULA), FM2, FM3, MW
(KA) and LW (PA)).
– BTM-toiminto (Voimakkaimpien asemien
tallennus): Laite valitsee voimakkainta
lähetettä lähettävät asemat ja tallentaa ne
muistiin.
• RDS-palvelut:
Voit käyttää ULA-asemia RDS-järjestelmällä
(Radio Data System).
* Cd-text-levy on cd-da-levy, jossa on tietoja levystä,
esittäjästä ja raidan nimistä.
Tämä tarra sijaitsee laitteen pohjassa.
2
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Fi\00GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Tuesday, February 15, 2005 9:44 AM
Sisältö
Aloittaminen
Muut toiminnot
Asetusten nollaaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kellonajan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DEMO-tila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Etupaneelin irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Etupaneelin kiinnittäminen . . . . . . . . . . . . . . 4
Ääniasetusten muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . .
Äänenlaadun muuttaminen
— BAL/FAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taajuuskäyrän säätäminen
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asetusyksikköjen säätäminen . . . . . . . . . . . . . .
Lisälaitteena saatavien kauko-ohjainten käyttö .
Kauko-ohjainkortti RM-X114 . . . . . . . . . . .
Säädinten sijainti ja perustoiminnot
8
8
8
8
9
9
Päälaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Lisätietoja
Radio
Radioasemien tallentaminen pikavalintoihin
ja kuuntelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Radioasemien automaattinen tallennus
— BTM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Radioasemien tallentaminen käsin . . . . . . . . 6
Muistiin tallennettujen asemien vastaanotto . 6
Asemien automaattinen esiviritys . . . . . . . . . 6
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
AF- ja TA/TP-toimintojen asettaminen . . . . 7
PTY:n valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CT-asetuksen tekeminen. . . . . . . . . . . . . . . . 7
Yleisiä käyttö-ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Levyjä koskevia huomautuksia . . . . . . . . .
Huolto ja kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laitteen irrottaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vikanäytöt/Tiedotteet. . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
11
11
12
13
3
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Tuesday, February 15, 2005 9:44 AM
Aloittaminen
Asetusten nollaaminen
Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa tai sen
jälkeen kun autonakku on vaihdettu tai liitäntöjä
on muutettu, laite on nollattava.
Irrota etupaneeli ja paina RESET-painiketta
jollakin terävällä esineellä, kuten kuulakärkikynällä.
RESETpainike
Huomautus
RESET-painikkeen painaminen nollaa kellonajan
asetuksen ja joitakin muita muistiin tallennettuja
asetuksia.
Etupaneelin irrottaminen
Voit irrottaa etupaneelin tästä laitteesta laitteen
varastamisen estämiseksi.
Varoittava piippaus
Katkaistessasi virran virta-avaimella irrottamatta
ensin etupaneelia, varoittava hälytyspiippaus
tulee kuuluviin muutamaksi sekunniksi.
Hälytysääni tulee kuuluviin ainoastaan laitteen
sisäänrakennettua vahvistinta käytettäessä.
1
Paina (OFF) -painiketta.
Laitteesta katkaistaan virta.
2
Paina kohtaa
ja vedä etupaneelia
sen jälkeen itseäsi kohti.
(OFF)
Kellonajan asettaminen
Kellossa on 24 tunnin digitaalinen näyttö.
1
2
3
Paina ja pidä painettuna (DSPL) painiketta.
Tuntilukemat alkavat vilkkua.
Aseta tunti- ja minuuttilukemat
painamalla äänvoimakkuuden +/– säädintä.
Siirrä digitaalista ilmaisinta (SEL) painikkeella.
Paina (DSPL) -painiketta.
Kello lähtee käyntiin.
Paina kellon esiin saamiseksi (DSPL) painiketta. Paina (DSPL) -painiketta uudelleen
edelliseen näyttöön palaamiseksi.
Vihje
Kello voidaan asettaa aikaan automaattisesti RDStoiminnon avulla (s. 7).
Huomautuksia
• Älä pudota etupaneelia tai paina liikaa sitä tai
näyttöä.
• Älä altista etupaneelia kuumuudelle/suurille
lämpötiloille tai kosteudelle. Älä jätä sitä pysäköityyn
autoon ja erityisesti sen kojelaudalle tai hattuhyllylle.
Vihje
Kuljettaessasi etupaneelia käytä laitteen mukana
toimitettua etupaneelin koteloa.
Etupaneelin kiinnittäminen
Kiinnitä etupaneelin osa A laitteen osaan B
kuvituksen mukaisesti, ja paina sen vasenta
reunaa paikalleen, kunnes se napsahtaa kiinni.
Kauko-ohjainkortilla
Paina tuntilukemien asettamiseksi kohdassa 2 M tai m
-painiketta.
DEMO-tila
Virran ollessa katkaistuna laitteesta kellonäyttö
tulee esiin ensimmäisenä ja sen jälkeen
esittelytila (DEMO) käynnistää esittelynäytön.
A
B
Paina DEMO-tilan peruuttamiseksi
yhtäaikaisesti (SEL) - and (4) -painikkeita
laitteen ollessa päältä.
Huomautus
Älä aseta mitään esineitä etupaneelin sisäpinnalle.
4
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Tuesday, February 15, 2005 9:44 AM
Säädinten sijainti ja perustoiminnot
Päälaite
1
2
3
4
5
6
7
SEL
SEEK
MODE
OFF
SOURCE
BTM
AF
ATT
SENS
1
2
REP
SHUF
3
4
EQ3
5
6
PTY
DSPL
TA
CDX-S2020
8
9 0 qa qs
qd qf
qg qh qj qk ql
w;
Lue yksityiskohtaisempia tietoja nimien jälkeisiltä sivuilta.
a Äänenvoimakkuuden +/– -säätöpainike
Äänenvoimakkuuden säätäminen.
b SEL-painike (valinta) 4, 7, 8
Yksiköiden valitseminen.
c MODE-painike 6
Radion aaltoalueen valinta (FM/MW/LW).
d Levyaukko
Aseta levy levyaukkoon (etikettipuoli
ylöspäin), ja toisto käynnistyy.
e Näyttö
CD:
Raidan vaihtuessa uuden raidan
esitallennettu nimi tulee esiin (jos A.SCRLasetukseksi (Automaattinen vieritys) on
asetettu "ON", pitkiä nimiä vieritetään
näytöllä (s. 8)).
f OFF-painike
Äänilähteen päältä/päällekytkeminen
g Z -(poisto)painike
Levyn ulos ottaminen.
h
-painike (etupaneelin irrotus) 4
i SOURCE-painike
Äänilähteen päällekytkeminen/vaihtaminen
(radio/cd)
j AF-painike
(Vaihtoehtoiset taajuudet) 7
AF-asetuksen tekeminen RDS-toiminnossa.
k ATT-painike (äänenvaimennus)
Äänenvoimakkuuden vaimentaminen. Paina
painiketta uudelleen vaimennuksen
peruuttamiseksi.
l SENS/BTM-painike 6
Heikosti kuuluvan radiovastaanoton
parantaminen: LOCAL/MONO (paina);
BTM-toiminnon käynnistäminen (paina ja
pidä painettuna).
m RESET-painike (sijaitsee etupaneelin
takana) 4
n Numeropainikkeet
Radio:
Radioasemien vastaanottaminen (paina);
radioasemien tallentaminen (paina ja pidä
painettuna).
CD:
(3): REP
Nykyisen raidan/levyn toistaminen
jatkuvalla toistolla.
(4): SHUF
Raitojen toistaminen arvotussa
järjestyksessä.
o PTY-painike (ohjelmatyyppi) 7
RDS-toiminnon PTY valitseminen
p DSPL-painike (näyttö) 4, 6
Näyttöyksiköiden vaihtaminen.
q TA-painike (Liikennetiedotukset) 7
TA/TP-asetuksen tekeminen RDStoiminnossa.
r EQ3-painike (taajuuskorjain) 8
Taajuuskorjauksen tyypin (XPLOD,
VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK,
CUSTOM ja OFF) valinta.
s Kauko-ohjainkortin anturi 9
t SEEK +/– -painike
Radio:
Radioasemien virittäminen automaattisesti
(paina); radioaseman virittäminen käsin
(paina ja pidä painettuna).
CD:
Raitojen ohittaminen (paina); pikasiirto
eteen/taaksepäin raidalla (paina ja pidä
painettuna).
5
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm Page 6 Tuesday, February 15, 2005 11:31 AM
Radio
Radioasemien tallentaminen
pikavalintoihin ja kuuntelu
Muistutus
Virittäessäsi asemia autoa ajaessasi käytä
voimakkaimpien asemien viritystoimintoa
(BTM) onnettomuuksien välttämiseksi.
Radioasemien automaattinen
tallennus — BTM
1 Paina (SOURCE) -painiketta niin monta
2
kertaa kuin tarvitaan, että näytölle
ilmestyy "TUNER".
Paina aaltoalueen vaihtamiseksi (MODE) painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan.
Voit valita aaltoalueeksi jonkin seuraavista:
FM1 (ULA), FM2, FM3, MW (KA) tai LW
(PA).
Paina ja pidä painettuna (BTM) painiketta, kunnes "BTM" alkaa
vilkkua näytöllä.
Laite tallentaa muistiin asemat niiden
taajuuslukemien mukaisessa järjestyksessä.
Piippaus vahvistaa asetuksen tallennuksen
muistiin.
Radioasemien tallentaminen
käsin
1 Kun olet virittänyt kohdalleen radioaseman, jonka haluat tallentaa pikavalintapaikalle, paina ja pidä painettuna
jotakin numeropainikkeista ((1)–(6)),
kunnes näytölle ilmestyy "MEM".
Numeropainikkeen ilmaisin ilmestyy näytölle.
Huomautus
Jos yrität tallentaa uutta asemaa pikavalintapaikalle,
jolle on jo tallennettu asema, vanha asema häviää, ja
uusi tulee voimaan.
Vihje
Kun RDS-asema on tallennettu pikavalintapaikalle,
sen AF/TA-asetus tallennetaan samalla kertaa (s. 7).
Muistiin tallennettujen asemien
vastaanotto
1 Valitse aaltoalue ja paina sen jälkeen
jotakin numeropainikkeista ((1)–(6)).
Kauko-ohjainkortilla
Paina pikavalinta-asemien valitsemiseksi M tai m painiketta.
Asemien automaattinen esiviritys
1 Valita aaltoalue ja paina sen jälkeen
6
(SEEK) +/– -painiketta aseman
hakemiseksi.
Haku keskeytyy laitteen löytäessä aseman.
Jatka hakua, kunnes haluttu asema on
löytynyt.
Vihje
Jos tunnet haettavan radioaseman taajuuden, paina ja
pidä sisäänpainettuna (SEEK) +/ – -painike
paikantaaksesi kohdalleen suunnilleen oikeaan
taajuuden, ja paina sen jälkeen (SEEK) +/– -painiketta
niin monta kertaa kuin tarvitaan halutun taajuuden
hienosäätämiseksi kohdalleen (käsinviritys).
RDS
Yhteenveto
Radio Data System -palvelulla (RDS) varustetut
ULA-asemat lähettävät normaalin ohjelmasignaalin ohessa ylimääräisiä, ei-kuunneltavassa
digitaalisessa muodossa olevia tekstitietoja.
Näyttöyksiköt
A
B
C
A Aaltoalue, toiminto
B Taajuus*1 (Aseman nimi), kello,
RDS-tiedot
C TA/TP*2
*1 RDS-asemaa kuunneltaessa taajuuslukemien
vasemmalla puolella näkyy " * ".
*2 "TA" vilkkuu näytöllä liikennetiedotetta
lähetettäessä. "TP" palaa näytöllä sellaista
asemaa vastaanotettaessa.
Paina näyttöyksikön B vaihtamiseksi (DSPL) painiketta.
RDS-palvelut
Tämä viritin lähettää automaattisesti seuraavat
RDS-palvelut:
Valitse ja virittää kuunneltavan
AF
(Vaihtoehtoiset ohjelman sen voimakkainta
lähetesignaalia verkossa
taajuudet)
lähettävälle asemalle. Tätä
toimintoa käyttämällä voit
koko ajan kuunnella samaa
ohjelmaa pitkää ajomatkaa
ajaessasi tarvitsematta virittää
sitä uudelleen uudelle asemalle.
TA (Liikenne- Lähettää tuoreita liikenneuutisia/ohjelmia. Liikennetiedotukset)/
TP (Liikenne- tiedotuksen/ohjelman
käynnistyessä lähetys siirtyy
ohjelma)
kuunnellulta äänilähteeltä
liikennelähetykseen.
PTY
Näyttää parhaillaan kuunnel(Ohjelmatyypit) tavan ohjelman tyypin. Hakee
myös asemia valitun ohjelmatyypin perusteella.
CT (Kellonaika) RDS-lähetyksen mukana tuleva
CT-data (kellonaika-tiedot)
asettaa kellon oikeaan aikaan.
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm Page 7 Tuesday, February 15, 2005 11:31 AM
Huomautuksia
• Maasta/alueesta riippuen kaikkia RDS-palveluita ei
välttämättä ole käytettävissä.
• RDS ei toimi, jos lähetesignaalin voimakkuus on
heikko tai ellei kohdalleen viritetty asema lähetä
RDS-tietoja.
AF- ja TA/TP-toimintojen
asettaminen
1 Paina (AF) ja/tai (TA) -painiketta niin
2 Paina 5 sekunnin sisällä uudestaan jotakin
paikallisaseman numeropainiketta.
Toista menettely, kunnes paikallisradioasema
on löytynyt.
PTY:n valinta
1 Paina ULA-ohjelman aikana (PTY) painiketta.
monta kertaa kuin tarvitaan, että
haluttu asetus tulee esiin
RDS-asemien tallentaminen AF- ja
TA-asetuksilla
Voit esivirittää RDS-asemat AF/TA-asetuksella.
Jos käytät BTM-toimintoa, ainoastaan RDSasemat tallennetaan samalla AF/TA-asetuksella.
Jos esivirität asemat pikavalintapaikoille käsin,
voit esivirittää sekä RDS- että ei-RDS-asemat
kunkin omalla AF/TA-asetuksellaan.
1 Aseta AF/TA-asetus, ja tallenna sen jälkeen
asema BTM-toiminnolla tai käsin.
Liikennetiedotusten
äänenvoimakkuuden esiasetus
Voit esiasettaa liikennetiedotusten
äänenvoimakkuuden, ettei mikään niistä jäisi
kuulematta.
1 Paina äänenvoimakkuudensäädön +/– painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan
äänenvoimakkuustason säätämiseksi.
2 Paina ja pidä painettuna (TA) -painiketta,
kunnes näytölle ilmestyy "TA".
Hätätiedotusten vastaanotto
AF- tai TA-toiminnon ollessa käytössä
hätätiedotteet keskeyttävät automaattisesti
aikaisemmin valitun äänilähteen toiston.
Alueohjelman kuunteleminen
keskeytyksettä — REG
AF-toiminnon ollessa käytössä: tämän laitteen
tehdasasetus rajoittaa kuuntelun yhdelle alueelle,
jolloin asema ei siirry toiselle alueohjelmaa
voimakkaammalla signaalilla lähettävälle
asemalle.
Jos ajat pois aluelähetyksen vastaanottoalueelta,
paina ja pidä painettuna (AF) -painiketta,
kunnes "REG-OFF"-ilmaisin ilmestyy esiin.
Huomautus
Tämä toiminto ei ole käytettävissä IsossaBritanniassa eikä tietyillä muilla alueilla.
Paikallislinkkitoiminto (vain IsossaBritanniassa)
Paikallislinkkitoiminto antaa mahdollisuuden
valita alueelta muita paikallisasemia, vaikka ne
eivät olisikaan tallennettuina
numeropainikkeisiin.
1 Paina ULA-vastaanoton aikana jotakin
numeropainikkeista ((1)–(6)), jolle on
tallennettuna jokin paikallisasema.
2
3
Parhaillaan kuunneltavan ohjelmatyypin nimi
tulee näyttöön, jos asema lähettää PTYtietoja.
Paina (PTY) -painiketta niin monta
kertaa, että haluttu ohjelmatyyppi
tulee näkyviin.
Paina (SEEK) +/– -painiketta.
Viritin alkaa hakea valittua ohjelmatyyppiä
lähettävää radioasemaa.
Kauko-ohjainkortilla
Valitse kohdassa 2 ohjelmatyyppi M tai m painikkeella.
Ohjelmatyypit
NEWS (Uutiset), AFFAIRS (Ajankohtaista),
INFO (Tiedotuksia), SPORT (Urheilua),
EDUCATE (Opetus), DRAMA (Kuunnelmia),
CULTURE (Kulttuuria), SCIENCE (Tiede),
VARIED (Sekalaista), POP M (Listamusiikkia),
ROCK M (Rokkia), EASY M (Kevyttä
viihdemusiikkia), LIGHT M (Kevyttä klassista),
CLASSICS (Klassista), OTHER M (Muu
musiikki), WEATHER (Säätietoja), FINANCE
(Talous), CHILDREN (Lastenohjelmia),
SOCIAL A (Yhteiskunnallista), RELIGION
(Uskonto), PHONE IN (Kuuntelijat soittavat),
TRAVEL (Matkailu), LEISURE (Vapaa-aika),
JAZZ (Jatsia), COUNTRY (Kantria),
NATION M (Kotimaista musiikkia), OLDIES
(Vanhempaa listamusiikkia), FOLK M (Etnoa),
DOCUMENT (Dokumentti)
Huomautus
Tätä toimintoa ei voi käyttää tietyissä maissa/alueilla,
joissa ei ole käytettävissä PTY-tietoja.
CT-asetuksen tekeminen
1 Paina radiota kuunnellessasi yhtä
aikaa painikkeita (SEL) ja (2).
Huomautuksia
• CT-toiminto ei välttämättä toimi, vaikka RDSaseman vastaanotto onnistuisikin.
• CT-toiminnolla asetettu aika saattaa poiketa hieman
oikeasta ajasta.
7
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm Page 8 Tuesday, February 15, 2005 11:31 AM
Muut toiminnot
Ääniasetusten muuttaminen
Äänenlaadun muuttaminen
— BAL/FAD
Voit säätää oikea/vasen- ja etu/takatasapainoa.
1 Paina (SEL) -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että "BAL" tai
"FAD" ilmestyy näytölle.
Yksikkö vaihtuu seuraavaan tapaan:
Asetusyksikköjen
säätäminen
Seuraavien yksikköjen asetuksia voidaan vaihtaa
(lue lisätietoja ilmoitetuilta sivuilta):
"z " merkitsee tehdasasetusta.
1
Paina yhtä aikaa (SEL) -painiketta ja
haluttua painiketta.
Paina
Asetusyksikkö
(SEL) + (2)
CT (Kellonaika)
LOW* t MID* t HI* t
BAL (vasen-oikea) t FAD (etu-taka)
* EQ3-toiminnon ollessa aktivoitu (s. 8).
2
Säädä valittu yksikkö painamalla
äänenvoimakkuuden +/– -painiketta
niin monta kertaa kuin tarvitaan.
Asetus on suoritettu valmiiksi 3 sekunnin
kuluttua ja näyttö palaa normaaliin toisto/
vastaanottotilaan.
Huomautus
Tee säätö 3 sekunnin sisällä yksikön valitsemisesta.
Kauko-ohjainkortilla
Paina valitun yksikön säätämiseksi kohdassa 2 jotakin
painikkeista <, M, , tai m.
Taajuuskäyrän säätäminen
— EQ3
Voit säätää ja tallentaa eri taajuusalueiden
taajuuskorjausasetukset.
1 Valitse äänilähde ja paina sen
jälkeen (EQ3) -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan EQ3-tyypin
valitsemiseksi.
2 Paina (SEL) -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että "LOW",
"MID" tai "HI" ilmestyy näyttöön.
3 Säädä valittu yksikkö painamalla
äänenvoimakkuuden +/– -painiketta
niin monta kertaa kuin tarvitaan.
Voimakkuutta voi säätää 1 dB:n askelin
välillä –10 dB – +10 dB.
(SEL) + (3)
(SEL) + (4)
(SEL) + (6)
Asetuksen asettamiseksi joko
asetukseksi "CT-ON" tai "CTOFF" (z) (s. 6, 7).
A.SCRL*1 (Automaattinen
vieritys)
Pitkien näyttöyksiköiden
vierittämiseksi automaattisesti raidan vaihtuessa.
– "ON": tietojen
vierittämiseksi.
– "OFF" (z): vierityksen
passivoimiseksi.
DEMO*2 (Esittely)
Asetuksen asettaminen
asetukseksi "DEMO-ON" (z)
tai "DEMO-OFF" (s. 4).
BEEP
Asetuksen asettaminen joko
asetukseksi "BEEP-ON" (z)
tai "BEEP-OFF".
*1 Cd-tekstilevyä toistettaessa.
*2 Laitteen ollessa päältä.
Kun asetus on suoritettu, näyttö palaa normaaliin
toisto/vastaanottotilaan.
Toista kohdat 2 ja 3 taajuuskäyrän
säätämiseksi.
Tehtaalla asetetun taajuuskäyrän
palauttamiseksi paina ja pidä painettuna
(SEL) -painiketta ennen kuin asetus on
suoritettu valmiiksi.
Asetus on suoritettu valmiiksi 3 sekunnin
kuluttua ja näyttö palaa normaaliin toisto/
vastaanottotilaan.
8
Kauko-ohjainkortilla
Paina valitun yksikön säätämiseksi kohdassa 3 jotakin
painikkeista <, M, , tai m.
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm Page 9 Tuesday, February 15, 2005 11:31 AM
Lisälaitteena saatavien
kauko-ohjainten käyttö
Kauko-ohjainkortti RM-X114
Litiumpariston vaihto
Paristo kestää normaalikäytössä noin vuoden.
(Käyttöaika saattaa olla sitäkin lyhyempi
käyttöolosuhteista riippuen.) Pariston varauksen
heikentyessä kauko-ohjainkortin toiminta-alue
supistuu. Vaihda paristo uuteen CR2025litiumparistoon. Minkä tahansa muun pariston
käyttö merkitsee tullipalo- ja/tai räjähdysvaaraa.
Säädinten sijainti
Tämän laitteen ja kauko-ohjainkortin
samannimiset painikkeet tuottavat saman
toiminnon.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
VOL
x
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
+ -puoli
ylöspäin
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST*
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
ATT
–
Kauko-ohjainkortissa on myös seuraavat laitteen
painikkeista/toiminnoista poikkeavat painikkeet
• </, (SEEK –/+) -painikkeet
Radion tai cd-soittimen käyttämiseksi, sama
kuin laitteen (SEEK) +/– -painike.
(Yksityiskohtaisia tietoja muista toiminnoista
on kunkin sivun kappaleessa "Kaukoohjainkortilla".)
• SOUND-painike
Sama kuin laitteen (SEL) -painike.
• M/m (DISC* /PRESET +/–) -painikkeet
Yksityiskohtaisia tietoja muista toiminnoista on
kunkin sivun kappaleessa "Kaukoohjainkortilla".
Litiumparistoa koskevia huomautuksia
• Pidä litiumparisto lasten ulottumattomissa. Jos joku
sattuisi nielaisemaan sen, ota välittömästi yhteys
lääkäriin.
• Pyyhi paristo puhtaaksi kuivalla liinalla hyvien
kosketuspintojen varmistamiseksi.
• Tarkista paristoa paristotilaan asettaessasi, että sen
navat tulevat oikein päin.
• Älä tartu paristoon metallisilla pihdeillä, koska
seurauksena voi olla oikosulku.
VAROITUS
Paristo saattaa räjähtää sitä väärin
käsiteltäessä.
Älä lataa tai pura paristoa tai heitä sitä tuleen.
* Ei käytössä tässä laitteessa
Huomautus
Jos laite on kytketty päältä ja näyttö sammuu, laitetta
ei voi käyttää kauko-ohjainkortilla, ellei laitteen
(SOURCE) -painiketta paineta tai ellei levyä aseteta
laitteeseen sen aktivoimiseksi.
9
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm Page 10 Tuesday, February 15, 2005 11:31 AM
Lisätietoja
Yleisiä käyttö-ohjeita
• Jos autosi on ollut pysäköitynä suorassa
auringonpaisteessa, odota laitteen jäähtymistä
ennen seuraavaa käyttöä.
• Moottoriantenni avautuu automaattisesti
laitteen ollessa käytössä.
Kosteuden tiivistyminen
Cd-soittimen lukupäihin ja näyttöön voi tiivistyä
sateisella ilmalla tai hyvin kosteassa ilmastossa
kosteutta. Jos näin käy, laite ei toimi kunnolla.
Ota tällöin levy ulos ja anna laitteen "kuivua"
noin tunnin ajan kosteuden haihduttamiseksi.
Korkean äänenlaadun
säilyttämiseksi
Vältä roiskuttamasta mehua tai muita
virvoitusjuomia laitteeseen tai levyihin.
• Ennen levyn soiton
aloittamista pyyhi se
kuluttajakäyttöön myytävällä
puhdistusliinalla. Pyyhi
jokainen levy sen
keskikohdasta laidoille
edeten. Älä käytä liuottimia,
kuten puhdistusbensiiniä,
tinneriä tai kuluttajakäyttöön
myytäviä puhdistussarjoja tai vinyylilevyjen
puhdistukseen käytettäviä antistaattisia spraytä.
Cd-r/rw-levyjä koskevia
huomautuksia
• Joitakin cd-r/rw-levyjä (riippuen niiden
tallentamiseen käytetystä laitteistosta tai levyn
kunnosta) ei voi toistaa tällä laitteella.
• Et voi toistaa viimeistelemättömiä cd-r/rwlevyjä.
Jos laitteen käytöstä on jotakin kysyttävää tai
siinä ilmaantuu ongelmia, joita ei ratkaistuksi
tämän käsikirjan avulla, ota yhteys lähimpään
Sonya myyvään liikkeeseen.
Levyjä koskevia huomautuksia
• Älä koske levyn pintaa, jotta levy pysyisi
puhtaana. Käsittele levyjä reunasta kiinni
pitäen.
• Säilytä levyjä koteloissaan tai
levymakasiineissa silloin kun niitä ei käytetä.
• Älä altista levyjä kuumuudelle/korkeille
lämpötiloille. Vältä niiden jättämistä autoon ja
erityisesti sen kojelaudalle tai hattuhyllylle.
• Älä kiinnitä levyihin tarroja, tai käytä tahmeaa
mustetta/liimanjäänteitä sisältäviä levyjä.
Tällaiset levyt saattavat käytettäessä lakata
pyörimästä ja aiheuttaa toimintavian tai
tuhoutua.
Huolto ja kunnossapito
Sulakkeen vaihtaminen
Sulaketta vaihdettaessa pitää
sulakkeen olla ampeeriluvultaan sama kuin
alkuperäinen. Jos sulake
palaa, tarkista ensin
virtaliitäntä ja vaihda sitten
sulake. Jos sulake palaa
uudestaan vaihdon jälkeen,
voi vika olla itse laitteessa.
Ota tällöin yhteys lähimpään
Sonya myyvään liikkeeseen.
Sulake (10
Liitinten puhdistaminen
10
• Älä käytä cd:itä, joihin on kiinnitetty nimi- tai
muita tarroja.
Tällaisten levyjen käytöstä voi seurata
seuraavia vikoja:
– Levyn poistaminen ei onnistu (mikä johtuu
etiketin tai tarran laidan irtoamisesta, mikä
taas jumiuttaa poistomekanismin).
– Audiodatan lukemisen epäonnistuminen
(esim. toistossa esiintyvät hyppäykset tai
toiston epäonnistuminen kokonaan), mikä
johtuu etiketin tai tarran kutistumisesta
lämmön johdosta, jolloin seurauksena voi olla
levyn vääntyminen.
• Standardimuodosta poikkeavia levyjä (kuten
sydämen-, neliön- tai tähdenmuotoisia levyjä)
ei voi toistaa tällä laitteella. Jos niin yritetään
tehdä, laite voi vahingoittua. Älä käytä tällaisia
levyjä.
• Tällä soittimella ei voi toistaa 8 cm:n cd-levyjä.
Laite ei välttämättä toimi kunnolla, elleivät sen
eikä sen etupaneelin väliset liittimet ole puhtaat.
Irrota tämän estämiseksi etupaneeli (s. 4) sekä
puhdista sen liittimet alkoholiin kostutetulla
puuvillarievulla. Älä käytä ylen määrin voimaa.
Liittimet voivat tällöin vahingoittua.
Päälaite
Etupaneelin takaosa
Huomautuksia
• Sammuta turvallisuussyistä auton moottori ennen
liittimien puhdistusta ja ota avain virtalukosta.
• Älä koskaan koske liittimiin paljain sormin tai millään
metalliesineellä.
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm Page 11 Tuesday, February 15, 2005 11:31 AM
Laitteen irrottaminen
1
Tekniset tiedot
Poista suojakehys.
Cd-soitin
1 Irrota etupaneeli (s. 4).
Häiriöetäisyys: 120 dB
Taajuusvaste: 10 – 20 000 Hz
Huojunta ja värinä: Alle mitattavan tason.
2 Aseta irrotusavaimet paikalleen yhdessä
suojaraamin kanssa.
Viritin
ULA
Kohdista irrotusavaimet
kuvatulla tavalla.
3 Vedä irrotusavaimet ulos suojaraamin
irrottamiseksi.
Viritysalue: 87,5 – 108,0 MHz
Antenniliitäntä: Ulkoisen antennin liitäntä
Välitaajuuskaista: 10,7 MHz/450 kHz
Herkkyys: 9 dBf
Valintatarkkuus: 75 dB taajuudella 400 kHz
Häiriöetäisyys: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmoninen särö taajuudella 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Kanavaero: 35 dB taajuudella 1 kHz
Taajuusvaste: 30 – 15 000 Hz
KA/PA
Viritysalue:
KA: 531 – 1 602 kHz
PA: 153 – 279 kHz
Antenniliitäntä: Ulkoisen antennin liitäntä
Välitaajuuskaista: 10,7 MHz/450 kHz
Herkkyys: KA: 30 µV, PA: 40 µV
2
Tehovahvistin
Irrota laite.
1 Aseta molemmat irrotusavaimet
samanaikaisesti paikalleen, kunnes ne
napsahtavat kiinni.
Lähtöliitännät: Kaiutinliitännät (sure seal -liittimet)
Kaiutinten impedanssi: 4 – 8 ohmia
Maksimiteho: 45 W × 4 (4 ohmiin)
Yleistä
Koukku
sisäänpäin.
2 Vedä irrotusavaimista laitteen
irrottamiseksi.
3 Vedä laite ulos asennuskehyksestä.
Antenniliitäntä:
Moottoriantennin relerasian liitäntä
Tuloliitännät:
Puhelinvaimennuksen ohjausliitäntä (ATT)
Antennin tuloliitäntä
Äänensävysäätimet:
Matalat äänet: ±10 dB taajuudella 60 Hz (XPLOD)
Keskialue: ±10 dB taajuudella 1 kHz (XPLOD)
Korkeat äänet: ±10 dB taajuudella 10 kHz
(XPLOD)
Käyttöjännite: 12 V:n tasavirta, autonakku
(miinusmaa)
Mitat: Noin 178 × 50 × 176 mm (l/k/s)
Asennusmitat: Noin 182 × 53 × 161 mm (l/k/s)
Paino: Noin 1,2 kg
Toimitetut lisätarvikkeet:
Liitäntä- ja asennusosat (1 sarja)
Etupaneelin kotelo (1)
Valinnainen lisävaruste:
Kauko-ohjainkortti: RM-X114
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta.
jatkuu seuraavalla sivulla t
11
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm Page 12 Tuesday, February 15, 2005 11:31 AM
Cd:n toisto
Levyä ei voida ladata soittimeen.
• Lyijytöntä juotinta on käytetty tiettyjen osien
juottamiseen. (yli 80 %)
• Halogenoituja liekinestoaineita ei käytetä tietyissä
painetuissa langoituslevyissä.
• Halogenoituja liekinestoaineita ei käytetä
koteloissa.
• Pakkauspehmusteissa ei ole käytetty
polystyreenivaahtomuovia.
Vianetsintä
Seuraava viantarkistusluettelo auttaa sinua
selvittämään käytön yhteydessä mahdollisesti
ilmenevät ongelmat.
Tarkista ennen tarkistuslistan läpikäymistä
liitännät ja käyttötoiminnot.
Yleistä
Laitteeseen ei tule virtaa.
• Tarkista liitäntä. Jos kaikki on kohdallaan,
tarkista sulake.
• Jos laite on kytketty päältä ja näyttö sammuu,
laitetta ei voi käyttää kauko-ohjaimella.
t Kytke laite päälle.
Levyä ei voi toistaa.
• Likainen tai viallinen levy.
• Näitä cd-r/rw-levyjä ei ole tarkoitettu
audiotoistoon (s. 10).
Näyttöyksiköt eivät vieri.
• Liian monilla kirjainmerkeillä varustetuilla
levyillä eivät pitkät nimet välttämättä vieri.
• "A.SCRL"-asetus ei ole päällä.
t Aseta "A.SCRL-ON" -asetus päälle (s. 8).
Ääni hyppii.
• Asennusta ei ole tehty oikein.
t Asenna laite pienempään kulmaan kuin 45°
tukevaan paikkaan autossa.
• Likainen tai viallinen levy.
Toimintopainikkeet eivät toimi.
Levyä ei voi ottaa ulos soittimesta.
Paina RESET-painiketta (s. 4)
Radiovastaanotto
Asemien vastaanotto ei toimi.
Kohina häiritsee äänentoistoa.
• Äänenvoimakkuus on liian matala.
• Jos ATT-toiminto on aktivoitu tai puhelimen
ATT-toiminto (silloin kun autopuhelimen
liitäntäkaapeli tai autopuhelin on kytkettynä
ATT-johtoon) on aktivoitu.
• Etu/takatasapainon säädintä (FAD) ei ole
asetettu 2-kaiutinjärjestelmän mukaiseksi.
• Kytke moottoriantennin ohjausjohdon johdin
(sininen) tai lisävarusteena saatavan
virtajohdon johdin (punainen) autoantennin
vahvistimen virransyöttöjohtimeen. (Vain
silloin kun auton taka/sivuikkunaan on
asennettu sisäänrakennettu ULA/KA/PAantenni.)
• Tarkista autoantennin liitäntä.
• Autoantenni ei ojentaudu ylös.
t Tarkista auton moottoriantennin johdon
liitäntä.
• Tarkista taajuus.
Ei piippausääntä.
Asemien esiviritys ei ole mahdollista.
Piippausääni on peruutettu (s. 8).
• Tallenna muistiin oikea taajuus.
• Lähetyssignaali on liian heikko.
Moottoriantenni ei ojentaudu täyteen
pituuteensa.
Moottoriantennissa ei ole relerasiaa.
Ei ääntä.
Muistin sisältö on tyhjentynyt.
• RESET-painiketta on painettu.
t Tallenna asetukset uudelleen muistiin.
• Virtajohto tai akku on irrotettu.
• Virtajohtoa ei ole kytketty kunnolla.
Muistiin tallennetut radioasemat ja oikea
aika ovat hävinneet muistista.
Sulake on palanut.
Melua syntyy virta-avainta kierrettäessä.
Johtoja ei ole kytketty oikein auton
ylimääräiseen virtaliitäntään.
Näyttö häviää/ei ilmesty näyttöikkunaan.
12
• Soittimessa on jo toinen levy.
• Levy on väkisin pakotettu ylösalaisin tai
väärällä tavalla levytilaan.
• Näyttö häviää, jos (OFF) -painiketta pidetään
painettuna hetken ajan.
t Pidä (OFF) -painike painettuna, kunnes
näyttö häviää.
• Liittimet ovat likaiset (s. 10).
Automaattinen viritys ei ole mahdollista.
• Paikallisasemien hakutila ei ole oikea.
t Viritystoiminto keskeytyy liian usein:
Paina (SENS) -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että näytölle ilmestyy
"LOCAL-ON".
t Viritystoiminto ei pysähdy aseman
kohdalle:
Paina (SENS) -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että "MONO-ON", "MONOOFF" (FM) tai "LOCAL-OFF" (MW/LW) ilmaisin tulee esiin.
• Lähetyssignaali on liian heikko.
t Suorita asemien viritys manuaalisesti.
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Tuesday, February 15, 2005 9:44 AM
"ST"-ilmaisin tulee esiin ULA-vastaanoton
aikana.
NO NAME
• Viritä taajuus kohdalleen tarkasti.
• Lähetyssignaali on liian heikko.
t Paina (SENS) -painiketta asettaaksesi
monotilan asetukseksi "MONO-ON".
NO TP
ULA-ohjelman stereolähetys kuuluu
monona.
Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö.
t Tarkista liitännät. Ellei vikailmoitus häviä
näytöstä, ota yhteys johonkin Sonya myyvään
liikkeeseen.
Laite on asetettu monovastaanottoon.
t Paina (SENS) -painiketta, kunnes näytölle
ilmestyy "MONO-OFF".
RDS
SEEK-toiminto käynnistyy muutaman
sekunnin kuuntelun jälkeen.
Asema ei välitä TP-ohjelmia tai sen signaali on
heikko.
t Passivoi TA-toiminto (s. 7).
Ei liikennetiedotuksia.
• Aktivoi TA-toiminto (s. 7).
• Asema ei lähetä liikennetiedotuksia, vaikka
onkin TP-asema.
t Viritä kohdalleen jokin muu asema.
PTY-näytössä näkyy "- - - - - - - -".
• Parhaillaan vastaanotettava asema ei ole RDSasema.
• RDS-dataa ei ole vastaanotettu.
• Asema ei näytä ohjelmatyyppiä.
Raidalle ei ole tallennettu raidan/levyn nimeä.
Laite jatkaa kuunneltavissa olevien TP-asemien
hakemista.
OFFSET
RESET
Laitetta ei voi käyttää jostakin syystä.
t Paina RESET-painiketta (s. 4)
"
" tai "
"
Levyä eteen- tai taaksepäin pikaselattaessa on
tultu levyn alkuun tai loppuun, eikä tästä voida
enää jatkaa samaan suuntaan.
" "
*
Kirjainmerkkejä ei voi näyttää laitteella.
Elleivät nämä korjaustoimenpiteet ratkaise
ongelmaa, kysy neuvoa lähimmästä Sonya
myyvästä liikkeestä.
Jos viet laitteen korjattavaksi cd:n toistoongelmien vuoksi, ota mukaan myös levy,
jonka toiston aikana ongelma syntyi.
Vikanäytöt/Tiedotteet
ERROR
• Levy on likainen tai asetettu väärinpäin
levytilaan.
t Puhdista tai aseta levy oikeinpäin.
• Levyä ei voi toistaa jostakin syystä.
t Aseta levytilaan jokin toinen levy.
FAILURE
Kaiuttimien liitäntä vahvistimeen on tehty
väärin.
t Lue oheistetut asennus/liitäntäohjeet liitäntien
tarkistamiseksi.
HI TEMP
Käyttöpaikan lämpötila ylittää 50 °C.
t Odota, kunnes lämpötila on laskenut alle
50 °C:n.
L.SEEK +/–
Paikallishakutila on päällä automaattisen
virityksen aikana.
NO AF
Parhaillaan kuunneltavalle asemalle ei ole
vaihtoehtoista taajuutta.
t Paina (SEEK) +/– -painiketta aseman nimen
vilkkuessa. Laite alkaa hakea toista taajuutta,
jonka PI-tiedot (Programme Identification)
ovat samat (Näytölle ilmestyy "PI SEEK").
13
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Sv\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Tuesday, February 15, 2005 10:28 AM
Välkommen!
Tack för att du köpt denna Sony cd-spelare. Cdspelaren har följande funktioner som du kan
använda.
• Uppspelning av cd-skivor:
Du kan spela cd-da-skivor (även de som
innehåller cd-text*) och cd-r-/cd-rw-skivor
avsedda för ljud.
• Radiomottagning:
– Enheten kan lagra upp till sex stationer per
band (FM1, FM2, FM3, MW och LW).
– BTM-funktion (Best Tuning Memory):
Enheten väljer stationer med stark signal och
sparar dem.
• RDS-tjänster:
Du kan använda FM-stationer med RDS (Radio
Data System).
* En cd-text-skiva är en cd-da-skiva som innehåller
information om skiv-, artist- och spårnamn.
Denna etikett finns på undersidan av höljet.
2
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Sv\00GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Tuesday, February 15, 2005 10:28 AM
Innehållsförteckning
Komma igång
Övriga funktioner
Återställa enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ställa klockan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DEMO-läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ta bort frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sätta fast frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ändra ljudinställningarna . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justera ljudegenskaperna — BAL/FAD. . . .
Justera equalizerkurvan — EQ3. . . . . . . . . .
Ställa in inställningsalternativ. . . . . . . . . . . . . .
Använda extra fjärrkontroller . . . . . . . . . . . . . .
Card remote commander RM-X114. . . . . . .
Kontrollernas placering och
grundläggande användning
Huvudenheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Radio
Lagra och ta emot stationer . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lagra automatiskt — BTM. . . . . . . . . . . . . . 6
Lagra manuellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Mottagning av lagrade kanaler . . . . . . . . . . . 6
Ställa in automatiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Översikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ställa in AF och TA/TP . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Välja PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ställa in CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
8
8
8
8
9
9
Ytterligare information
Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om skivor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ta bort enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
11
11
12
13
3
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Tuesday, February 15, 2005 10:28 AM
Komma igång
Återställa enheten
Innan du använder enheten första gången eller
om du har bytt bilbatteri eller kopplat om
anslutningarna, måste enheten återställas.
Ta loss frontpanelen och tryck på återställningsknappen (RESET) med ett spetsigt föremål,
exempelvis en kulspetspenna.
RESETknapp
Ta bort frontpanelen
Du kan ta loss enhetens frontpanel för att
förhindra att enheten stjäls.
Varningssignal
Om du ställer tändningen på OFF utan att ta bort
frontpanelen kommer varningssignalen att ljuda
under några sekunder.
Larmet hörs endast om den inbyggda förstärkaren
används.
1
Tryck på (OFF).
Enheten stängs av.
2
Tryck på
och dra den emot dig.
Observera!
Om man trycker på återställningsknappen kommer
klockans inställning och viss lagrad information att
raderas.
(OFF)
Ställa klockan
Klockan visar en 24-timmars digital tidsangivelse.
1
Tryck och håll nere (DSPL).
Siffrorna för timmar blinkar.
2
Använd volymknappen +/– när du
ställer in timmar och minuter.
Tryck på (SEL) för att flytta den digitala
indikatorn.
3
Tryck på (DSPL).
Klockan startar.
Tryck på (DSPL) för att visa klockan. Tryck
igen på (DSPL) för att återgå till föregående
visning.
Tips
Du kan ställa klockan automatiskt med RDSfunktionen (sida 7).
Observera!
• Tappa inte frontpanelen och använd inte för mycket
tryck på panelen och dess teckenfönster.
• Utsätt inte panelen för höga temperaturer eller fukt.
Lämna den inte i en parkerad bil eller på
instrumentbrädan/i bakrutan.
Tips
Förvara frontpanelen i det medföljande fodralet när du
bär den.
Sätta fast frontpanelen
Anslut frontpanelens del A mot del B på
enheten som visas i bilden och tryck tills du hör
ett klick.
Med fjärrkontrollen
I steg 2 ställer du in timmar och minuter genom att
trycka på M eller m.
DEMO-läge
När enheten stängs av visas först klockan och
därefter startar demonstrationsläget (DEMO)
demovisningen.
Tryck samtidigt på (SEL) och (4) medan
enheten är avstängd för att avbryta DEMO-läget.
A
B
Observera!
Fäst ingenting på insidan av frontpanelen.
4
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Tuesday, February 15, 2005 10:28 AM
Kontrollernas placering och grundläggande användning
Huvudenheten
1
2
3
4
5
6
7
SEL
SEEK
MODE
OFF
SOURCE
BTM
AF
ATT
SENS
1
REP
SHUF
3
4
2
EQ3
5
6
PTY
DSPL
TA
CDX-S2020
8
9 0 qa qs
qd qf
qg qh qj qk ql
w;
Se de angivna sidorna för ytterligare information.
a VOLUME +/–-knapp
Justera volymen.
b SEL-knapp (select) 4, 7, 8
Välja alternativ.
c MODE-knapp 6
Välja radioband (FM/MW/LW).
d Skivfack
Sätt i skivan (med etiketten vänd uppåt),
uppspelningen startar.
e Teckenfönster
Cd-skiva:
Om spåret ändras visas alla förinspelade
titlar för det nya spåret (om A.SCRL (Auto
Scroll) har ställts in på ON, rullas långa
namn (sida 8)).
f OFF-knapp
Stänga av källan.
g Z -knapp (eject)
Används för att mata ut kassetten.
h
-knapp (frigöring av frontpanel) 4
i SOURCE-knapp
Aktivera/växla signalkälla (Radio/CD).
j AF-knapp (Alternativa frekvenser) 7
Ställa in AF på RDS.
k ATT-knapp (ljuddämpning)
Dämpa ljudet. För att avbryta, tryck igen.
l SENS/BTM-knapp 6
Förbättra svag mottagning: LOCAL/MONO
(tryck); starta BTM-funktionen (tryck och
håll).
m RESET-knapp (placerad bakom
frontpanelen) 4
n Sifferknappar
Radio:
Ta emot lagrade stationer (tryck); lagra
stationer (tryck och håll).
Cd-skiva:
(3): REP
Spela aktuella spår/skivor flera gånger.
(4): SHUF
Spela spår i slumpmässig ordning.
o PTY (Programme Type) -knapp 7
Välja PTY i RDS.
p DSPL-knapp (display) 4, 6
Byta information i teckenfönstret.
q TA-knapp (Traffic Announcement) 7
Ställa in TA/TP på RDS.
r EQ3-knapp (equalizer) 8
Används för att välj en equalizertyp
(XPLOD, VOCAL, CLUB, JAZZ,
NEW AGE, ROCK, CUSTOM eller OFF).
s Sensor för fjärrkontrollen 9
t SEEK +/– knapp
Radio:
Ställa in stationer automatiskt (tryck); hitta
en station manuellt (tryck och håll).
Cd-skiva:
Hoppa över spår (tryck); snabbspolning
framåt/bakåt (tryck och håll).
5
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Tuesday, February 15, 2005 10:28 AM
Radio
Lagra och ta emot stationer
Tips
Om du vet vilken frekvens som stationen du vill lyssna
på har, tryck och håll ned endera sidan av (SEEK) +/ –
för att lokalisera den ungefärliga frekvensen, tryck
sedan på (SEEK) +/– upprepade gånger för finjustering
av önskad frekvens (manuell inställning).
Varning
För att byta station medan man kör bör man
använda BTM-funktionen (Best Tuning Memory)
för att undvika att trafikfarliga situationer
uppstår.
RDS
Översikt
Lagra automatiskt — BTM
1
2
Tryck på (SOURCE) flera gånger tills
TUNER visas.
För att ändra band, trycker du på (MODE)
flera gånger. Du kan välja FM1, FM2, FM3,
MW eller LW.
Tryck och håll (BTM) tills BTM blinkar.
Enheten lagrar stationer i frekvensordning på
sifferknapparna.
En ljudsignal hörs när inställningen är lagrad.
Lagra manuellt
1
Medan du tar emot stationen som du
vill lagra, trycker och håller du en
sifferknapp ((1) till (6)) tills MEM visas.
Sifferknappens nummer visas i teckenfönstret.
Observera!
Om man försöker lagra en annan station på samma
förinställda sifferknapp raderas och ersätts den
tidigare lagrade stationen.
Tips
När en RDS-station lagras, lagras även AF/TAinställningen (sida 7).
FM-stationer som använder RDS (Radio Data
System) sänder ohörbar digital information med
signaler för vanliga radioprogram.
Visningsalternativ
A
*1 När enheten tar emot RDS-stationen, visas * till
vänster om frekvensindikeringen.
*2 TA blinkar under trafikinformation. TP tänds när en
sådan station tas emot.
Tryck på (DSPL) för att ändra visningsalternativ
B.
RDS-tjänster
Enheten ger automatiskt RDS-tjänster enligt
följande:
AF (Alternative
Frequencies)
Väljer och ställer in på nytt,
stationen med starkast signal
i ett nät. Genom att använda
denna funktion kan du
lyssna kontinuerligt på
samma program under en
långkörning utan att behöva
ändra stationsinställningar
manuellt.
TA (Traffic
Announcement)/
TP
(Trafikprogram)
Tillhandahåller aktuell
trafikinformation/program.
Information/program som
tas emot, avbryter den för
tillfället valda källan.
Välj bandet och tryck därefter på en
sifferknapp ((1) till (6)).
Med fjärrkontrollen
För att välja förinställda stationer, trycker du på M
eller m.
Ställa in automatiskt
1
Välj bandet och tryck därefter på
(SEEK) +/– för att söka efter stationen.
Sökningen avbryts när en radiostation tas
emot. Upprepa detta tills den önskade
stationen tas emot.
C
A Radioband, funktion
B Frekvens*1 (stationsnamn), klocka,
RDS-information
C TA/TP*2
Mottagning av lagrade kanaler
1
B
PTY (Programme Visar för tillfället mottagna
Type)
programtyper. Söker även
din valda programtyp.
CT (Clock Time)
Klockan ställs med CT-data
(Clock Time) från RDSöverföringen.
6
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Tuesday, February 15, 2005 10:28 AM
Observera!
• I vissa länder/områden är inte alla RDS-funktioner
tillgängliga.
• RDS fungerar eventuellt inte ordentligt om
signalstyrkan är svag eller om den inställda
stationen inte sänder RDS-data.
2 Tryck igen, inom 5 sekunder, på sifferknappen
för den lokala stationen.
Upprepa detta tills den lokala stationen tas
emot.
Välja PTY
Ställa in AF och TA/TP
1
1
Tryck på (PTY) under FM-mottagning.
Tryck flera gånger på (AF) och/eller
(TA) tills önskad inställning visas.
Lagra RDS-stationer med AF- och
TA-inställningen
Du kan förinställa RDS-stationer med AF/TAinställningen. Om du använder BTM-funktionen,
lagras endast RDS-stationer med samma AF/TAinställning.
Om du förinställer manuellt, kan du förinställa
både RDS och icke-RDS-stationer med AF/TAinställningen för varje.
1 Ställ in AF/TA och lagra därefter stationen
med BTM eller manuellt.
Förinställa volymen på
trafikmeddelanden
Du kan i förväg ställa in volymnivån för trafikmeddelandena, så du inte missar informationen.
1 Tryck flera gånger på volymknappen +/– för
att välja önskad volymnivå.
2 Tryck och håll nere (TA) tills TA visas.
Mottagning av brådskande
trafikmeddelanden
Med AF eller TA i läget ON, avbryter
nödmeddelanden automatiskt den för tillfället
valda källan.
Fortsätta lyssna på ett regionalt
program — REG
När AF-funktionen är aktiverad: begränsar
enhetens fabriksinställning mottagningen till en
speciell region, så du inte växlas till en annan
regional station med en starkare frekvens.
Om du lämnar detta regionala programs
mottagningsområde, tryck och håll nere (AF)
till REG OFF visas.
Observera!
Denna funktion fungerar inte i Storbritannien och
några andra länder.
Funktion för lokal länkning (endast
Storbritannien)
Denna funktion gör det möjligt att välja andra
lokala stationer i området även om dessa inte
finns lagrade på sifferknapparna.
1 Under FM-mottagning trycker du på en
sifferknapp ((1) till (6)) som har en lokal
station lagrad.
Namnet på den aktuella programtypen visas
om stationen sänder PTY-data.
2
Tryck på (PTY) tills önskad programtyp
visas i teckenfönstret.
3
Tryck på (SEEK) +/–.
Enheten börjar söka efter en station som
sänder den valda programtypen.
Med fjärrkontrollen
I steg 2, för att välja programtyp trycker du på M
eller m.
Typer av program
NEWS (nyheter), AFFAIRS (fördjupning av
nyheter), INFO (information), SPORT (sport),
EDUCATE (utbildning), DRAMA (drama),
CULTURE (kultur), SCIENCE (vetenskap),
VARIED (blandat), POP M (populärmusik),
ROCK M (rockmusik), EASY M (lättlyssnad
musik), LIGHT M (lätt klassisk musik),
CLASSICS (klassisk musik), OTHER M
(andra musiktyper), WEATHER (väder),
FINANCE (finanser), CHILDREN
(barnprogram), SOCIAL A (sociala frågor),
RELIGION (religion), PHONE IN
(telefonväkteri), TRAVEL (reseprogram),
LEISURE (fritids), JAZZ (jazzmusik),
COUNTRY (country music), NATION M
(nationell musik), OLDIES (gamla godingar),
FOLK M (folkmusik), DOCUMENT
(dokumentärer)
Observera!
Den här funktionen kan inte användas i länder där
PTY-data inte finns tillgängliga.
Ställa in CT
1
Tryck samtidigt på (SEL) och (2)
under pågående radiomottagning.
Observera!
• CT-funktionen fungerar ibland inte, trots att en RDSstation mottas.
• Det kan finnas en tidsdifferens mellan den tid som
anges med CT-funktionen och verklig tid.
7
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Tuesday, February 15, 2005 10:28 AM
Övriga funktioner
Ändra ljudinställningarna
Justera ljudegenskaperna
— BAL/FAD
Du kan justera balans och balans fram-bak.
1
Tryck flera gånger på (SEL) tills BAL
eller FAD visas.
Alternativet växlar enligt följande:
LOW* t MID* t HI* t
BAL (vänster-höger) t FAD (fram-bak)
* Om EQ3 aktiveras (sida 8).
2
Tryck flera gånger på volymknappen
+/– för att justera valt alternativ.
Efter 3 sekunder är inställningen klar och
teckenfönstret återgår till att visa normalt
uppspelnings/mottagningsläge.
Observera!
Utför justeringen inom tre sekunder efter att
alternativet har valts.
Med fjärrkontrollen
Tryck på <, M, , eller m i steg 2 för att justera det
valda alternativet.
Ställa in
inställningsalternativ
Följande alternativ kan ställas in (följ
sidhänvisningen för detaljerad information):
z anger standardinställningarna.
1
Tryck samtidigt på (SEL) och önskad
knapp.
Tryck på
Ställa in alternativ
(SEL) + (2)
CT (Clock Time)
(SEL) + (3)
(SEL) + (4)
(SEL) + (6)
För att ställa in CT-ON eller
CT-OFF (z) (sida 6, 7).
A.SCRL*1 (Auto Scroll)
För att automatiskt rulla långa
alternativ som visas när spåret
ändras.
– "ON": bläddra.
– "OFF" (z): bläddra inte.
DEMO*2 (Demonstration)
För att ställa in DEMO-ON
(z) eller DEMO-OFF (sida 4).
BEEP (ljudsignal)
För att ställa in BEEP-ON (z)
eller BEEP-OFF.
*1 Om en cd-text-skiva spelas.
*2 När enheten är avstängd.
Justera equalizerkurvan — EQ3
Du kan justera och spara equalizerinställningarna
för olika tonområden.
1
Välj en källa och tryck flera gånger på
(EQ3) för att välja EQ3-typ.
2
Tryck på (SEL) flera gånger tills LOW,
MID eller HI visas.
3
Tryck flera gånger på volymknappen
+/– för att justera valt alternativ.
Volymnivån är justerbar i steg om 1 dB från
–10 dB till +10 dB.
När inställningen är klar återgår displayen till
normalt uppspelnings-/mottagningsläge.
Upprepa stegen 2 till 3 för att ställa in
equalizerkurvan.
Återgå till fabriksinställd equalizerkurva
genom att trycka och hålla (SEL) innan
inställningen är klar.
Efter 3 sekunder är inställningen klar och
teckenfönstret återgår till att visa normalt
uppspelnings/mottagningsläge.
Med fjärrkontrollen
Tryck på <, M, , eller m i steg 3 för att justera det
valda alternativet.
8
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm Page 9 Tuesday, February 15, 2005 11:23 AM
Byta litiumbatteri
Använda extra
fjärrkontroller
Under normala förhållanden varar batterier cirka
1 år. (Beroende på användningsförhållandena kan
batterierna dock ibland laddas ur snabbare.) När
batteriernas laddning är svag, blir fjärrkontrollens
räckvidd kortare. Byt ut batteriet mot ett nytt
CR2025 litiumbatteri. Om man använder någon
annan typ av batteri kan det uppstå en risk för
brand eller explosion.
Card remote commander
RM-X114
Kontrollernas placering
Knapparna på fjärrkontrollen har samma
funktioner som motsvarande knappar på enheten.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
VOL (+/–)
+
VOL
x
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
+ sidan upp
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST*
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
ATT
–
Följande knappar på fjärrkontrollen har också
olika knappar/funktioner från enheten.
• </, (SEEK –/+) knappar
För att styra radio/CD, samma som (SEEK) +/–
på enheten. (För detaljerad information om
övriga operationer, se "Med fjärrkontrollen" på
respektive sidor.)
• SOUND-knapp
Samma som (SEL) på enheten.
• M/m (DISC*/PRESET +/–)-knappar
För detaljerad information, se "Med
fjärrkontrollen" på respektive sidor.
Om litiumbatteriet
• Håll litiumbatteriet utom räckhåll för barn. Kontakta
omedelbart en läkare om batteriet nedsväljs.
• Öka batteriets kontaktförmåga genom att torka av
det med en torr trasa.
• Kontrollera att polerna är vända åt rätt håll när du
sätter i batteriet.
• Håll inte i batteriet med metallpincett, detta kan
orsaka kortslutning.
VARNING
Vid felaktig hantering kan batteriet explodera.
Du får inte ladda det, ta isär det eller försöka
elda upp det.
* Inte på den här enheten.
Observera!
Om enheten stängs av och visningen på teckenfönstret
försvinner, kan man inte styra den med fjärrkontrollen
om inte enheten först startas genom att man trycker
på (SOURCE) på enheten eller sätter i en skiva.
9
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Tuesday, February 15, 2005 10:28 AM
Ytterligare information
Säkerhetsföreskrifter
• Om bilen har varit parkerad i direkt solljus, låt
enheten svalna innan du använder den.
• Motorantennen fälls ut automatiskt när du
använder enheten.
Kondens
När det regnar eller i ett fuktigt område kan
kondens uppstå inuti linser och teckenfönster.
Om detta inträffar kommer enheten inte att
fungera på rätt sätt. När detta inträffar, ta bort
skivan och vänta i cirka en timme tills kondensen
har avdunstat.
För att bibehålla en hög ljudkvalitet
Var försiktig så att du inte spiller juice eller
läskedrycker på enheten eller skivorna.
Om skivor
• För att behålla skivorna rena, vidrör inte ytan.
Håll skivorna i kanterna.
• Förvara skivorna i fodralen eller i cd-magasin
när de inte används.
• Utsätt inte skivorna för värme eller hög
temperatur. Undvik att lämna dem i en parkerad
bil, på instrumentpanelen eller i bakfönstret.
• Fäst inga etiketter på skivorna och använd inte
skivor som har rester av kladdigt bläck. Sådana
skivor kan stanna när de används och orsaka fel
eller skada skivan.
• Innan du spelar, rengör
skivorna med en rengöringsduk som finns att köpa i
handeln. Torka varje skiva
från mitten och utåt. Använd
inga lösningsmedel som
tvättbensin, tinner, andra
rengöringsmedel eller
antistatisk sprej avsedd för
analoga skivor.
Om cd-r/cd-rw-skivor
• Vissa cd-r/cd-rw (beroende på inspelningsutrustningen och skivans skick) kan inte spelas
upp på denna enhet.
• Det går inte att spela en cd-r/a eller cd-rw som
inte avslutats.
Om du har några frågor eller problem som rör
enheten och som inte tas upp i bruksanvisningen,
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Underhåll
Byta säkring
När säkring ska bytas,
kontrollera att du använder en
säkring med samma strömstyrka som originalsäkringen.
Om säkringen går, kontrollera
elanslutningen och byt ut
säkringen. Om säkringen går
igen efter byte kan det
finnas ett intern fel. I detta
fall kontakta närmaste
Sonyåterförsäljare.
Säkring (10A)
Rengöra anslutningarna
• Använd inte skivor med etiketter eller klistermärken på.
Sådana skivor kan orsaka följande:
– Skivan kan inte matas ut (etikett eller klistermärke har lossnat och fastnat i utmatningsmekanismen).
– Skivans ljuddata kan inte läsas (vissa spår
hoppas över vid uppspelning eller
uppspelningen fungerar inte alls) eftersom
skivan har blivit sned när en etikett eller ett
klistermärke har krympt av värme.
• Skivor med ovanliga former (hjärtformade,
fyrkantiga, etc.) kan inte spelas i enheten,
eftersom den kan gå sönder. Använd aldrig den
typen av skivor.
• Det går inte att använda 8 cm cd-skivor.
Enheten kommer eventuellt inte att fungera på
rätt sätt om anslutningarna mellan enheten och
frontpanelen inte är rena. För att undvika detta,
ta bort frontpanelen (sida 4) och rengör
anslutningarna med en bomullstopp doppad i
alkohol. Använd inte för mycket kraft. Det kan
leda till att kontakterna skadas.
Huvudenheten
Baksidan på
frontpanelen
Observera!
• För säkerhetsskull, slå av tändningen och ta bort
nyckeln innan du rengör anslutningarna.
• Rör aldrig anslutningarna direkt med fingrarna eller
något metallföremål.
10
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Tuesday, February 15, 2005 10:28 AM
Ta bort enheten
1
Tekniska data
Ta bort skyddskragen.
Cd-spelare
1 Ta bort frontpanelen (sida 4).
Signal-till-brus-förhållande: 120 dB
Frekvensgensvar: 10 – 20 000 Hz
Svaj och vibrationer: Under mätbara gränser
2 Fäst frigöringsnycklarna i skyddskragen.
Radiodel
FM
Rikta in frigöringsnyklarna
så som visas.
3 Dra nycklarna utåt, så följer skyddskragen
med.
Inställningsområde: 87,5 – 108,0 MHz
Antennanslutning: Extern antennkontakt
Mellanfrekvens: 10,7 MHz/450 kHz
Användbar känslighet: 9 dBf
Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz
Signal-till-brus-förhållande: 67 dB (stereo), 69 dB
(mono)
Harmonisk distorsion vid 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Separation: 35 dB vid 1 kHz
Frekvensgensvar: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
2
Inställningsområde:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennanslutning: Extern antennkontakt
Mellanfrekvens: 10,7 MHz/450 kHz
Känslighet: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Ta bort enheten
1 För in båda frigöringsnycklarna samtidigt
till dess att de fäster med ett klickljud.
Krokarna inåt.
2 Dra i nycklarna så att enheten lossnar.
3 Låt enheten glida ut från fästet.
Effektförstärkardel
Utgångar: Högtalarkontakter (sure seal-kontakter)
Högtalarimpedans: 4 – 8 ohm
Max uteffekt: 45 W × 4 (vid 4 ohm)
Allmänt
Utgång:
Styrning av relä för motorantenn
Ingångar:
Telephone ATT-styrning (dämpning av ljudet när
det ringer)
Antenningång
Tonkontroller:
Låg: ±10 dB vid 60 Hz (XPLOD)
Medel: ±10 dB vid 1 Hz (XPLOD)
Hög: ±10 dB vid 10 Hz (XPLOD)
Strömkrav: 12 V likström bilbatteri
(negativ jordning)
Dimensioner: Cirka 178 × 50 × 176 mm (b/h/d)
Monteringsdimensioner: Cirka 182 × 53 × 161 mm
(b/h/d)
Vikt: Cirka 1,2 kg
Medföljande tillbehör:
Delar för installation och anslutningar
(1 uppsättning)
Fodral till frontpanelen (1)
Valfria tillbehör:
Fjärrkontroll: RM-X114
Utformning och specifikationer kan komma att ändras
utan föregående meddelande.
fortsätter på nästa sida t
11
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Tuesday, February 15, 2005 10:28 AM
Texten försvinner från/syns inte i teckenfönstret.
• Blyfri lödmetall har använts vid lödning av vissa
delar. (mer än 80 %)
• Flamhämmande medel av halogen används inte i
vissa kretskort.
• Flamhämmande medel av halogen används inte i
skåp.
• Packkuddarna har inte polystyrenskum.
• Teckenfönstret stängs av om du håller (OFF)
intryckt.
t Håll (OFF) intryckt igen, tills teckenfönstret
aktiveras.
• Kontakterna är smutsiga (sida 10).
Uppspelning av cd-skivor
Skivan kan inte laddas.
• Det finns redan en skiva i skivfacket.
• Skivan har matats in felvänd eller på fel sätt.
Felsökning
Följande checklista kan vara användbar för att
åtgärda problem som kan uppstå med enheten.
Innan du går igenom checklistan nedan,
kontrollera rutinerna för hur man ansluter och
använder enheten.
Allmänt
Enheten får ingen ström.
• Kontrollera anslutningen. Om allting är som det
ska, kontrollera säkringen.
• Om enheten stängs av och visningen försvinner,
kan den inte styras med fjärrkontrollen.
t Sätt på enheten.
Det går inte att mata ut motorantennen.
Motorantennen har ingen relälåda.
Skivan spelar inte upp.
• Trasiga eller smutsiga skivor.
• Cd-r-/cd-rw-skivor är inte avsedda för
inspelning av ljud (sida 10).
Visningsalternativen rullar inte.
• De rullas eventuellt inte för skivor med väldigt
många tecken.
• A.SCRL är inställt på OFF.
t Ställ in A.SCRL-ON (sida 8).
Ljudet avbryts.
• Installationen är inte riktig.
t Installera enheten i en vinkel mindre än 45°;
välj en stabil del av bilen.
• Trasiga eller smutsiga skivor.
Funktionsknapparna fungerar inte.
Det går inte att mata ut skivan.
Tryck på RESET-knappen (sida 4).
Inget ljud.
• Volymen är för låg.
• ATT-funktionen är aktiverad eller Telephone
ATT-funktionen (när gränssnittskabeln för en
biltelefon är ansluten till ATT-anslutningen) är
aktiverad.
• Balans fram-bak (FAD) är inte inställd för ett
2-högtalarsystem.
Ingen ljudsignal.
Tonsignalen är inaktiverad (sida 8).
Innehållet i minnet har raderats.
• RESET-knappen har tryckts.
t Gör om inmatningarna i minnet.
• Strömkabeln eller batteriet har kopplats ur.
• Strömkabeln är inte ordentligt ansluten.
Förinställda stationer och tidsindikeringen
har raderats.
Säkringen har gått.
Avger oljud när tändningsnyckelns position
ändras.
Ledningarna har inte kopplats på rätt sätt till
bilens kontakt för strömförsörjning av extrautrustning.
12
Radiomottagning
Stationerna kan inte tas emot.
Ljudet störs av brus.
• Anslut en styrkabel för motorantenn (blå) eller
kabel för strömförsörjning av tillbehör (röd) till
nätkabeln för bilens antennförstärkare (om
bilen har inbyggd FM/MW/LW-antenn i bak/
sidrutan).
• Kontrollera bilantennens anslutning.
• Bilantennen matas inte ut.
t Kontrollera anslutningen för motorantennens
styrkabel.
• Kontrollera frekvensen.
Det går inte att ställa in förinställda kanaler.
• Lagra rätt frekvens i minnet.
• Den mottagna signalen är för svag.
Den automatiska sökningen fungerar inte.
• Inställningen för det lokala sökläget är inte
riktig.
t Inställningen avbryts för ofta:
Tryck på (SENS) tills LOCAL-ON visas.
t Inställningen stoppar inte på en station:
Tryck på (SENS) flera gånger tills MONOON eller MONO-OFF (FM) eller LOCALOFF (MW/LW) visas.
• Den mottagna signalen är för svag.
t Ställ in station manuellt.
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Tuesday, February 15, 2005 10:28 AM
Under FM-mottagning, blinkar ST-indikatorn.
NO TP
• Ställ in frekvensen exakt.
• Den mottagna signalen är för svag.
t Tryck på (SENS) för att ställa in monomottagningsläget på MONO-ON.
Enheten fortsätter söka efter tillgängliga TPstationer.
En FM-programutsändning i stereo
avlyssnas i mono.
Enheten är i läget för monomottagning.
t Tryck på (SENS) tills MONO-OFF visas.
RDS
En sökning påbörjas efter några sekunders
lyssning.
OFFSET
Det kan finnas ett internt fel.
t Kontrollera anslutningen. Om felmeddelandet
kvarstår i fönstret, kontakta din närmaste
Sonyåterförsäljare.
RESET
Enheten kan inte användas på grund av något
problem.
t Tryck på RESET-knappen (sida 4).
"
" eller "
"
Stationen är inte en TP-station alternativt har
svag signal.
t Inaktivera TA (sida 7).
Under snabbspolning framåt eller bakåt har du
nått början eller slutet av skivan och kan inte
komma längre
Inga trafikmeddelanden tas emot.
" "
• Aktivera TA (sida 7).
• Stationen är en TP-station, men sänder ändå
inga trafikmeddelanden.
t Ställ in en annan station.
PTY anges med "- - - - - - - -".
• Inställd station är inte en RDS-station.
• RDS-data tas inte emot.
• Stationen specificerar inte programtyp.
*
Tecknet kan inte visas med enheten.
Om dessa åtgärder inte löser problemet, kontakta
närmaste Sonyåterförsäljare.
Om du lämnar in enheten för reparation på grund
av problem vid cd-uppspelning, ta med den skiva
som användes då problemet uppstod.
Felmeddelanden
ERROR
• En felvänd eller smutsig cd-skiva.
t Rengör cd-skivan eller sätt i den på rätt sätt.
• Det går inte att spela upp en cd-skiva på grund
av något fel.
t Sätt i en annan skiva.
FAILURE
Högtalar/förstärkaranslutningen är inte riktig.
t Se den medföljande installations/anslutningshandboken för att kontrollera anslutningen.
HI TEMP
Omgivande temperatur överstiger 50 °C.
t Vänta tills temperaturen sjunker under 50 °C.
L.SEEK +/––
Lokalt sökläge är aktiverat under automatisk
inställning av station.
NO AF
Det finns ingen alternativ frekvens för den
aktuella stationen.
t Tryck på (SEEK) +/– medan stationsnamnet
blinkar. Enheten börjar söka efter en annan
frekvens med samma PI-data (Program
Identification) (PI SEEK visas).
NO NAME
Namnet för ett spår eller en skiva finns inte på
spåret.
13
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Tuesday, February 15, 2005 10:28 AM
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M910\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Tuesday, February 15, 2005 10:28 AM
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Tuesday, February 15, 2005 10:28 AM
CDX-S2020
2-584-169-11 (1)
Download PDF

advertising