K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Orig_cbg\4108796121\410879612CDXGT23
2GT230\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.fm Page 1 Friday, January 2, 2009 3:25 PM
FM/MW/LW
Compact Disc Player
Betjeningsvejledning
DA
Käyttöohjeet
FI
Bruksanvisning
SV
For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 11.
Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja s. 11.
För att avbryta demonstrationsvisning (DEMO), se sida 11.
CDX-GT232
CDX-GT230
©2008 Sony Corporation
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Da\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, January 2, 2009 2:29 PM
Dette mærkat er placeret på kabinettets
underside.
Advarsel hvis tændingen på din bil ikke
har en ACC-position (tilbehør)
Sørg for at indstille den automatiske
slukkefunktion (side 11).
Enheden slukkes helt og automatisk efter den
indstillede tid, når enheden er slået fra. Det
forhindrer, at batteriet tømmes.
Hvis du ikke indstiller den automatiske
slukkefunktion, skal du trykke på (OFF) og
holde, indtil visningen forsvinder, hver gang
du slår tændingen fra.
Bemærkning til kunder: De følgende
informationer gælder kun for udstyr,
som sælges i lande, hvor EU-direktiver
er gældende
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC
og produktsikkerhed er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For alle forhold omkring service eller
garanti henvises der til adresserne i de særskilte
service- eller garantidokumenter.
2
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Da\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, January 2, 2009 2:29 PM
Indholdsfortegnelse
Velkommen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Klargøring
Indstilling af uret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tage frontpanelet af. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sætte frontpanelet på . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Knappernes placering og
grundlæggende betjening
Hovedenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Yderligere oplysninger
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bemærkninger om diske . . . . . . . . . . . . . .
Afspilningsrækkefølge for
MP3/WMA-filer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om MP3-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om WMA-filer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tage enheden ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejlsøgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejldisplay/meddelelser . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
14
14
15
15
16
17
18
CD
Displaypunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Gentaget og blandet afspilning . . . . . . . . . . . 8
Radio
Gemme og modtage stationer . . . . . . . . . . . . . . 8
Gemme automatisk — BTM. . . . . . . . . . . . . 8
Gemme manuelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Modtagelse af de gemte stationer . . . . . . . . . 8
Stille automatisk ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Oversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Indstille AF og TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vælge PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Indstille CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Andre funktioner
Ændre lydindstillingerne . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Justere lydegenskaberne
— BAL/FAD/SUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tilpasning af equalizerkurven — EQ3 . . . . 10
Justere opsætningspunkter — SET . . . . . . . . . 11
Brug af ekstra udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ekstra lydudstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kort-fjernbetjening RM-X114 . . . . . . . . . . 12
Drejekontrol RM-X4S . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, January 2, 2009 2:29 PM
Klargøring
Velkommen!
Tillykke med dit køb af Sony compactdiskafspiller. Du kan få endnu større køreglæde med
følgende funktioner:
• CD-afspilning
Du kan afspille CD-DA (også med CD-tekst)
og CD-R/CD-RW (MP3/WMA-filer (side 14)).
Disktyper
Etiket på disken
CD-DA
MP3
WMA
• Radiomodtagelse
– Du kan gemme op til 6 stationer pr. bånd
(FM1, FM2, FM3, MW og LW).
– BTM (Best Tuning Memory): Enheden
vælger stationer, der har stærke signaler, og
gemmer dem.
• RDS-service
– Du kan bruge FM-stationer med Radio Data
System (RDS).
• Lydjustering
– EQ3 stage2: Du kan vælge enhver af de 7
forvalgte equalizerkurver.
• Tilslutning af ekstra udstyr
Der kan tilsluttes en bærbar lydenhed til
AUX-indgangsstikket på enhedens forside.
4
Indstilling af uret
Uret anvender en 24-timers digital tidsangivelse.
1
Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
2
Tryk gentagne gange på
vælgerknappen, indtil "CLOCK-ADJ"
vises.
3
Tryk på (SEEK) +.
Time-indikationen blinker.
4
Drej kontrolknappen for at indstille
time og minut.
For at rykke den digitale angivelse skal du
trykke på (SEEK) –/+.
5
Efter at have indstillet minuttet skal du
trykke på vælgerknappen.
Opsætning er afsluttet, og uret går i gang.
For at vise uret skal du trykke på (DSPL). Tryk
på (DSPL) igen for at vende tilbage til det
foregående display.
Råd
Du kan indstille uret automatisk med RDS-funktionen
(side 10).
Tage frontpanelet af
Du kan tage enhedens frontpanel af for at
forhindre tyveri.
Advarselsalarm
Hvis du drejer tændingskontakten til
OFF-positionen uden at fjerne frontpanelet,
bipper advarselsalarmen i nogle sekunder.
Alarmen bipper kun, hvis den indbyggede
forstærker bruges.
1
Tryk på (OFF).
Enheden slukkes.
2
Tryk på
, og træk det derefter udad.
Bemærkninger
• Pas på ikke at tabe frontpanelet, og tryk ikke for
hårdt på frontpanelet og displayvinduet.
• Udsæt ikke frontpanelet for varme/høje temperaturer
eller fugt. Lad det ikke ligge på instrumentbrættet/
baghylden i en parkeret bil.
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, January 2, 2009 2:29 PM
Sætte frontpanelet på
Sæt del A på frontpanelet i indgreb sammen
med del B på enheden, som afbildet, og skub til
venstre side, indtil den klikker på plads.
A
B
Bemærk
Sæt ikke noget på indersiden af frontpanelet.
5
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, January 2, 2009 2:29 PM
Knappernes placering og grundlæggende betjening
Hovedenhed
1 2345
6
7
89
OFF
SOURCE
SEEK
LOUD
DSPL
DISC ALBM TRACK PTY
AUX
ST SHUF AF TA TP REG
EQ3
SCRL
SET UP
SEEK
PTY
MODE
PUSH SELECT
q; qa
qs
AF/TA
ALBUM
1
qd
2
REP
SHUF
3
4
PAUSE
5
6
qf
qg
Dette afsnit indeholder instruktioner om
knappernes placering og grundlæggende
betjening.
Se de respektive sider for nærmere oplysninger.
D EQ3 (equalizer) -knap side 10
Til at vælge en equalizertype (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM eller OFF).
A OFF-knap
Til at slå strømmen fra; standse kilden.
E Kontrolknap/vælgerknap side 10
Til at justere lydstyrken (drej); vælge
opsætningspunkter (tryk og drej).
B SEEK +/– knapper
CD:
Til at springe spor over (tryk); springe spor
over uafbrudt (tryk, og tryk derefter igen
indenfor ca. 1 sekund og hold); spole et spor
tilbage/frem (tryk og hold).
Radio:
Til at stille automatisk ind på stationer
(tryk); finde en station manuelt (tryk og
hold).
C SOURCE-knap
Til at slå strømmen fra/skifte kilde (radio/
CD/AUX).
F Disk-åbning
Isæt disken (etiketside opad), afspilning
begynder.
G Displayvindue
H AUX-indgangsstik (ekstra lydenhed)
side 12
Til at tilslutte en bærbar lydenhed.
I Z (udkast) knap
Til at udkaste disken.
6
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, January 2, 2009 2:29 PM
J DSPL (display)/SCRL (rulle) -knap
side 8
Til at skifte displaypunkter (tryk); rulle
displaypunktet (tryk og hold).
K
(udløsning af frontpanel) -knap
side 4
L MODE-knap side 8
Til at vælge radiobånd (FM/MW/LW).
M AF (alternative frekvenser)/
TA (trafikmelding)/
PTY (programtype) -knap side 10
Til at indstille AF og TA (tryk); vælge PTY
(tryk og hold) i RDS.
N Talknapper
CD:
(1)/(2): ALBUM –/+ (under MP3/WMAafspilning)
Til at springe album over (tryk);
springe album over uafbrudt (tryk og
hold).
(3): REP side 8
(4): SHUF side 8
(6): PAUSE
Til at holde pause i afspilning. Tryk
igen for at annullere.
Radio:
Til at modtage gemte stationer (tryk);
gemme stationer (tryk og hold).
O Modtager til kort-fjernbetjeningen
7
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, January 2, 2009 2:29 PM
CD
Radio
Gemme og modtage stationer
Displaypunkter
Forsigtig
Brug Best Tuning Memory (BTM) for at undgå
en ulykke, når du stiller ind på stationer, mens du
kører.
Spornavn*1, Disk/kunstnernavn*1,
Albumnummer*2, Albumnavn*1,
Spornummer/Forløbet
afspilningstid, Ur
Gemme automatisk — BTM
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE),
indtil "TUNER" vises.
For at skifte bånd skal du trykke gentagne
gange på (MODE). Du kan vælge blandt
FM1, FM2, FM3, MW eller LW.
2
Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
3
Tryk gentagne gange på
vælgerknappen, indtil "BTM" vises.
4
Tryk på (SEEK) +.
Enheden gemmer stationer på talknapperne i
rækkefølge efter frekvens.
Der høres en bip-lyd, når indstillingen er
gemt.
*1 Informationen på en CD TEXT eller MP3/WMA
vises.
*2 Albumnummer vises kun, når der skiftes album.
For at skifte displaypunkter skal du trykke
på (DSPL).
Råd
De viste punkter kan være forskellige, afhængigt af
model, disktype, optageformat og indstillinger. For
nærmere oplysninger om MP3/WMA, se side 14.
Gentaget og blandet afspilning
1
Under afspilning skal du trykke
gentagne gange på (3) (REP) eller (4)
(SHUF), indtil den ønskede indstilling
vises.
Vælg
Gemme manuelt
1
For at afspille
TRACK
spor gentaget.
ALBUM*
album gentaget.
SHUF ALBUM*
album i vilkårlig
rækkefølge.
SHUF DISC
disk i vilkårlig
rækkefølge.
Bemærk
Hvis du forsøger at gemme en anden station på den
samme talknap, slettes den tidligere gemte station.
Råd
Når en RDS-station gemmes, gemmes AF/TAindstillingen også (side 9).
Modtagelse af de gemte stationer
* Når der afspilles en MP3/WMA.
For at vende tilbage til normal
afspilningsindstilling skal du vælge "
eller "SHUF OFF".
Mens den station, du vil gemme,
modtages, skal du trykke på en
talknap ((1) til (6)) og holde, indtil
"MEMORY" vises.
OFF"
1
Vælg båndet, og tryk derefter på en
talknap ((1) til (6)).
Stille automatisk ind
1
Vælg båndet, og tryk derefter på
(SEEK) +/– for at søge efter stationen.
Afsøgningen standser, når enheden modtager
en station. Gentag dette, indtil den ønskede
station modtages.
Råd
Hvis du kender frekvensen på den station, du vil lytte
til, skal du trykke på og holde (SEEK) +/ – for at finde
den omtrentlige frekvens, og derefter trykke gentagne
gange på (SEEK) +/– for at finjustere til den ønskede
frekvens (manuel indstilling).
8
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, January 2, 2009 2:29 PM
RDS
Indstille AF og TA
1
Oversigt
FM-stationer med Radio Data System (RDS) service kan sende digitale data, som ikke kan
opfattes af det menneskelige øre, sammen med
det almindelige radioprogramsignal.
Displaypunkter
A
B
Tryk gentagne gange på (AF/TA), indtil
den ønskede indstilling vises.
Vælg
For at
AF-ON
aktivere AF og desaktivere TA.
TA-ON
aktivere TA og desaktivere AF.
AF, TA-ON
aktivere både AF og TA.
AF, TA-OFF
desaktivere både AF og TA.
Gemme RDS-stationer med AF- og
TA-indstilling
A Frekvens*1 (Programservicenavn),
forvalgsnummer, ur, RDS-data
B TA/TP*2
*1 Mens RDS-stationen modtages, vises " *" til
venstre for frekvensindikationen.
*2 "TA" blinker under trafikinformation. "TP" lyser,
mens en sådan station modtages.
For at skifte displaypunkter A skal du trykke på
(DSPL).
RDS-service
Enheden giver automatisk RDS-service som
følger:
Du kan forvælge RDS-stationer sammen med
AF/TA-indstillingen. Hvis du bruger BTMfunktionen, gemmes kun RDS-stationer med den
samme AF/TA-indstilling.
Hvis du forvælger manuelt, kan du forvælge
både RDS- og ikke-RDS-stationer med AF/TAindstillingen for hver.
1 Indstil AF/TA, og gem derefter stationen med
BTM eller manuelt.
Modtage nødmeldinger
Når AF eller TA er slået til, afbryder
nødmeldinger automatisk den aktuelt valgte
kilde.
AF (alternative frekvenser)
Vælger og genindstiller på stationen med det
stærkeste signal i et netværk. Ved at bruge
denne funktion kan du lytte uafbrudt til det
samme program på en køretur over lang afstand
uden at skulle genindstille den samme station
manuelt.
Råd
Hvis du justerer lydstyrkeniveauet under en
trafikmelding, bliver dette niveau gemt i hukommelsen
til efterfølgende trafikmeldinger, uafhængigt af det
almindelige lydstyrkeniveau.
TA (trafikmelding)/TP (trafikprogram)
Giver aktuelle trafikinformationer/programmer.
Enhver information/program, der modtages,
afbryder den aktuelt valgte kilde.
Når AF-funktionen er slået til: enhedens
fabriksindstilling afgrænser modtagelse til et
bestemt område, så der skiftes ikke over til en
anden regional station med en stærkere frekvens.
PTY (programtyper)
Viser den aktuelt modtagne programtype. Søger
også efter din valgte programtype.
Hvis du forlader dette regionalprograms
modtageområde, skal du indstille "REG-OFF" i
opsætning under FM-modtagelse (side 11).
CT (Ur-klokkeslæt)
CT-data fra RDS-transmissionen indstiller uret.
Bemærk
Denne funktion virker ikke i Det Forenede Kongerige
og i visse andre områder.
Bemærkninger
• Ikke alle RDS-funktioner er til rådighed i alle lande/
områder.
• RDS virker ikke, hvis signalstyrken er for svag, eller
hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender
RDS-data.
Holde radioen indstillet på det
samme regionalprogram — REG
Local Link-funktion (Kun Det
Forenede Kongerige)
Med denne funktion kan du vælge andre lokale
stationer i området, selvom de ikke er lagret på
talknapperne.
1 Under FM-modtagelse skal du trykke på en
talknap ((1) til (6)), hvor der er gemt en
lokal station.
fortsættes på næste side t
9
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, January 2, 2009 2:29 PM
2 Tryk på en talknap for en lokal station igen
inden for 5 sekunder.
Gentag denne procedure, indtil den lokale
station modtages.
Vælge PTY
1
Tryk på (AF/TA) (PTY) og hold under
FM-modtagelse.
Navnet på den aktuelle programtype vises,
hvis stationen sender PTY-data.
2
Tryk gentagne gange på (AF/TA) (PTY),
indtil den ønskede programtype vises.
3
Tryk på (SEEK) –/+.
Enheden begynder at søge efter en station, der
udsender den valgte programtype.
Andre funktioner
Ændre lydindstillingerne
Justere lydegenskaberne — BAL/
FAD/SUB
Du kan justere balance, fader og
subwooferlydstyrke.
1 Tryk gentagne gange på
vælgerknappen, indtil "BAL", "FAD"
eller "SUB" vises.
Punktet skifter som følger:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (venstre-højre) t FAD (for-bag) t
SUB (subwooferlydstyrke)*2 t AUX*3
*1 Når EQ3 er aktiveret (side 10).
*2 Når lydudgangen er indstillet på "SUB"
(side 11).
"ATT" vises ved den laveste indstilling, og kan
justeres op til 21 trin.
*3 Når AUX-kilden (ekstra lydenhed) er aktiveret
(side 12).
Programtyper
NEWS (Nyheder), AFFAIRS (Aktuelt), INFO
(Oplysning), SPORT (Sport), EDUCATE
(Undervisning), DRAMA (Drama), CULTURE
(Kultur), SCIENCE (Videnskab), VARIED
(Blandet), POP M (Popmusik), ROCK M
(Rockmusik), EASY M (Let underholdning),
LIGHT M (Let klassisk), CLASSICS
(Klassisk), OTHER M (Andre musiktyper),
WEATHER (Vejret), FINANCE
(Finansinformation), CHILDREN
(Børneprogrammer), SOCIAL A (Sociale
forhold), RELIGION (Religion), PHONE IN
("Ring ind"-programmer), TRAVEL (Rejser),
LEISURE (Fritid), JAZZ (Jazzmusik),
COUNTRY (Countrymusik), NATION M
(Nationalmusik), OLDIES (Evergreens),
FOLK M (Folkmusik), DOCUMENT
(Dokumentarprogrammer)
Bemærk
Du kan ikke bruge denne funktion i lande/regioner,
hvor PTY-data ikke er tilgængelige.
2
Drej kontrolknappen for at justere det
valgte punkt.
Efter 5 sekunder er indstillingen udført, og
displayet vender tilbage til normal
afspilnings/modtageindstilling.
Tilpasning af equalizerkurven
— EQ3
Med "CUSTOM" i EQ3 kan du lave dine egne
equalizer-indstillinger.
1 Vælg en kilde, og tryk derefter
gentagne gange på (EQ3) for at vælge
"CUSTOM".
2 Tryk gentagne gange på
vælgerknappen, indtil "LOW", "MID"
eller "HI" vises.
3 Drej kontrolknappen for at justere det
valgte punkt.
Lydstyrkeniveauet kan justeres i trin på 1 dB
fra –10 dB til +10 dB.
Indstille CT
1
Indstil "CT-ON" i opsætning (side 11).
Bemærkninger
• CT-funktionen virker ikke altid, selv om der
modtages en RDS-station.
• Der kan være en forskel mellem det klokkeslæt, som
CT-funktionen indstiller, og det faktiske klokkeslæt.
10
Gentag trin 2 og 3 for at justere
equalizerkurven.
For at gendanne den fabriksindstillede
equalizerkurve skal du trykke på
vælgerknappen og holde, før indstillingen er
udført.
Efter 5 sekunder er indstillingen udført, og
displayet vender tilbage til normal
afspilnings/modtageindstilling.
Råd
Andre equalizertyper kan også justeres.
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, January 2, 2009 2:29 PM
Justere opsætningspunkter
— SET
1
Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
2
Tryk gentagne gange på
vælgerknappen, indtil det ønskede
punkt vises.
3
Drej kontrolknappen for at vælge
indstillingen (eksempel "ON" eller
"OFF").
4
Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætning er udført, og displayet vender
tilbage til normal afspilnings/
modtageindstilling.
Bemærk
De viste punkter er forskellige, afhængigt af kilde og
indstilling.
Følgende punkter kan indstilles (følg
sidereferencen for nærmere oplysninger):
"z" angiver standardindstillingerne.
CLOCK-ADJ (Justere ur) (side 4)
CT (Ur-klokkeslæt)
Til at indstille "CT-ON" eller "CT-OFF" (z)
(side 9, 10).
BEEP
Til at indstille "BEEP-ON" (z) eller "BEEPOFF".
AUX-A*1 (Ekstra lydenhed)
Til at slå AUX-kildedisplayet til: "AUX-A-ON"
(z), eller fra: "AUX-A-OFF" (side 12).
A.OFF (Automatisk sluk)
Til at slukke automatisk efter et ønsket tidsrum,
når enheden er slået fra.
– "A.OFF-NO" (z), "A.OFF-30S (Sekunder)",
"A.OFF-30M (Minutter)" eller "A.OFF-60M
(Minutter)".
SUB/REAR*1
Til at skifte lydudgangen.
– "SUB-OUT" (z): til at udsende til en
subwoofer.
– "REAR-OUT": til at udsende til en
effektforstærker.
DEMO (Demonstration)
Til at indstille "DEMO-ON" (z) eller "DEMOOFF".
DIM (Dæmper)
Til at skifte displaylysstyrken.
– "DIM-ON": for at dæmpe displayets
belysning.
– "DIM-OFF" (z ): for at desaktivere dæmperen.
M.DSPL (Bevægelse-display)
Til at vælge bevægelse-display-indstilling.
– "M.DSPL-ON" (z): For at vise bevægelige
mønstre.
– "M.DSPL-OFF": For at deaktivere bevægelsedisplayet.
A.SCRL (Automatisk rulning)
Til at rulle lange viste punkter automatisk, når
der skiftes disk/album/spor.
– "A.SCRL-ON" (z): For at rulle.
– "A.SCRL-OFF": For ikke at rulle.
LOCAL (Lokal søgeindstilling)
– "LOCAL-ON": For kun at stille ind på
stationer med relativt stærke signaler.
– "LOCAL-OFF" (z): for at stille ind på normal
modtagelse.
MONO*2 (Mono-indstilling)
For at forbedre dårlig FM-modtagelse skal du
vælge indstillingen mono-modtagelse.
– "MONO-ON": for at høre stereoudsendelser i
mono.
– "MONO-OFF" (z): for at høre
stereoudsendelser i stereo.
REG*2 (Regional)
Til at indstille "REG-ON" (z) eller "REG-OFF"
(side 9).
LPF*3 (Lavpasfilter)
Til at vælge subwooferens afskæringsfrekvens:
"LPF OFF" (z), "LPF 80Hz", "LPF 100Hz",
"LPF 120Hz", "LPF 140Hz" eller "LPF 160Hz".
LPF NORM/REV*3 (Lavpasfilter)
Til at vælge fasen, når LPF er slået til: "NORM"
(z) eller "REV".
HPF (Højpasfilter)
Til at vælge front/baghøjttalerens
afskæringsfrekvens: "HPF OFF" (z), "HPF
80Hz", "HPF 100Hz", "HPF 120Hz", "HPF
140Hz" eller "HPF 160Hz".
LOUD (Lydindtryk)
Giver dig mulighed for at få klar lyd ved lave
lydstyrkeniveauer.
– "LOUD-ON": For at forstærke bas og diskant.
– "LOUD-OFF" (z): for ikke at forstærke bas og
diskant.
BTM (side 8)
*1 Når enheden er slukket.
*2 Når FM modtages.
*3 Når lydudgangen er indstillet på "SUB".
11
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, January 2, 2009 2:29 PM
Brug af ekstra udstyr
Kort-fjernbetjening RM-X114
De tilsvarende knapper på fjernbetjeningen styrer
de samme funktioner, som knapperne på
enheden.
Ekstra lydudstyr
Ved at tilslutte en ekstra bærbar lydenhed til
AUX-indgangsstikket (stereo-ministik) på
enheden og derefter vælge kilden kan du lytte på
dine bilhøjttalere. Lydstyrkeniveauet kan justeres
for enhver forskel mellem enheden og den
bærbare lydenhed. Gå frem som beskrevet
nedenfor:
Tilslutte den bærbare lydenhed
1 Sluk den bærbare lydenhed.
2 Skru ned for lydstyrken på enheden.
3 Tilslut til enheden.
AUX
AUX
Tilslutningsledning
* (medfølger ikke)
* Sørg for at bruge en lige stiktype.
Juster lydstyrkeniveauet
Sørg for at justere lydstyrken for hver tilsluttet
lydenhed før afspilning.
1 Skru ned for lydstyrken på enheden.
2 Tryk gentagne gange på (SOURCE), indtil
"AUX" vises.
"FRONT IN" vises.
3 Begynd afspilning på den bærbare lydenhed
ved en moderat lydstyrke.
4 Indstil din sædvanlige lydstyrke på enheden.
5 Tryk gentagne gange på vælgerknappen, indtil
"AUX" vises, og drej kontrolknappen for at
justere indgangsniveauet (–8 dB til +18 dB).
12
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
LIST
DISC +
SOURCE
SEEK+
R
ENTE
DISC –
ATT
+
VOL
VOL (+/–)
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
–
Følgende knapper på kort-fjernbetjeningen har
også andre knapper/funktioner end enheden.
• DSPL (display) -knap
Til at skifte displaypunkter.
• </, (SEEK –/+) knapper
Til at betjene CD/radio på samme måde som
(SEEK) –/+ på enheden.
• SOUND-knap
På samme måde som vælgerknappen på
enheden.
• LIST-knap
Til at vælge PTY i RDS.
• M/m (DISC*/PRESET +/–) -knapper
Til at betjene CD på samme måde som (1)/
(2) (ALBUM –/+) knapperne på enheden.
• ATT (dæmpning) -knap
Til at dæmpe lyden. Tryk igen for at annullere.
* Ikke til rådighed på denne enhed.
Bemærk
Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder, kan
enheden ikke betjenes med kort-fjernbetjeningen,
med mindre der trykkes på (SOURCE) på enheden,
eller der sættes en disk i for først at aktivere den.
Drejekontrol RM-X4S
Sætte mærkaten på
Sæt indikationsmærkaten på afhængigt af,
hvordan du monterer drejekontrolenheden.
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, January 2, 2009 2:29 PM
Knappernes placering
De tilsvarende knapper på drejekontrolenheden
betjener de samme funktioner, som knapperne på
enheden.
ATT
Forholdsregler
• Hvis din bil har været parkeret direkte i solen, skal
du lade enheden afkøle, inden du betjener den.
• Motorantennen slås automatisk ud, når enheden
bruges.
SEL
PRESET/
DISC
Yderligere oplysninger
MODE
Dannelse af kondensvand
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Følgende knapper drejekontrolenheden skal
betjenes på anden måde end på enheden.
• PRESET/DISC* -kontrolknap
På samme måde som (1)/(2) (ALBUM –/+)
på enheden (tryk ind og drej).
• VOL (lydstyrke) -kontrolknap
På samme måde som kontrolknappen på
enheden (drej).
• SEEK/AMS-kontrolknap
På samme måde som (SEEK) +/– på enheden
(drej, eller drej og hold).
• ATT (dæmpning) -knap
Til at dæmpe lyden. Tryk igen for at annullere.
• DSPL (display) -knap
Til at skifte displaypunkter.
* Ikke til rådighed på denne enhed.
På en regnvejrsdag eller i et meget fugtigt område
kan der dannes kondensvand inden i enhedens linser
og display. Hvis det sker, fungerer enheden ikke
korrekt. Tag i så fald disken ud, og vent i ca. en
time, indtil fugten er fordampet.
Sådan opretholdes en høj lydkvalitet
Pas på ikke at spilde juice el.lign. på enheden eller
diskene.
Bemærkninger om diske
• Hold disken ren ved at undgå at berøre dens
overflade. Hold en disk på kanterne.
• Opbevar diskene i deres hylstre eller
diskmagasiner, når de ikke er i brug.
• Udsæt ikke diske for varme/høje temperaturer.
Lad dem ikke ligge på instrumentbrættet/
baghylden i en parkeret bil.
• Undgå at påsætte etiketter eller at bruge diske med
tryksværte/klisterrester. Diskene kan holde op
med at dreje rundt, kan forårsage funktionsfejl
eller det kan ødelægge disken.
Skift af betjeningsretning
Kontrolknappernes betjeningsretning er
fabriksindstillet som vist nedenfor.
For at øge
For at mindske
Hvis det er nødvendigt at montere
drejekontrolenheden på den højre side af
ratstammen, kan du vende betjeningsretningen
om.
1 Mens du trykker på VOL-kontrolknappen,
skal du trykke på og holde (SEL).
• Undgå at bruge diske med påklistrede etiketter
eller mærkater.
Der kan opstå følgende funktionsfejl ved brug af
sådanne diske:
– Disken kan ikke udkastes (fordi etiketten eller
mærkaten skaller af og tilstopper
udkastmekanismen).
– Lyddata kan ikke læses korrekt (f.eks. spring i
afspilning eller ingen afspilning) fordi etiketten
eller mærkaten krymper pga. varme, så disken
bøjes.
• Diske der ikke er af standardform (f.eks. hjertefirkantet eller stjerneform) kan ikke afspilles på
enheden, da de kan beskadige den. Brug ikke den
type diske.
• Du kan ikke afspille 8 cm CD’er.
fortsættes på næste side t
13
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, January 2, 2009 2:29 PM
• Rens diskene med en
almindelig renseklud inden
afspilning. Tør disken af fra
midten og udad. Brug ikke
opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder,
almindelige rengøringsmidler
eller antistatisk spray beregnet
til vinylplader.
Afspilningsrækkefølge for MP3/
WMA-filer
MP3/WMA
Mappe
(album)
MP3/WMA-fil
(spor)
Bemærkninger om CD-R/CD-RW
• Nogle CD-R’er/CD-RW’er (afhængigt af det
udstyr, der bruges til optagelse, eller diskens
tilstand) kan ikke afspilles på udstyret.
• Du kan ikke afspille en CD-R/CD-RW, der ikke er
afsluttet.
• Enheden er kompatibel med ISO 9660 Level 1/
Level 2-format, Joliet/Romeo i udvidelsesformat
og Multi Session.
• Det maksimale antal:
– mapper (album): 150 (inkl. rod- og tomme
mapper).
– -filer (spor) og mapper som kan indeholdes på
en disk: 300 (hvis et fil/mappenavn indeholder
mange tegn, bliver dette tal mindre end 300).
– tegn, der kan vises for et mappe/filnavn, er
32 (Joliet) eller 64 (Romeo).
• Når disken er optaget i Multi Session, genkendes
og afspilles kun det første spor i første sessionformatet (alle andre formater overspringes). CDDA og MP3/WMA er formater med forrang.
– Når det første spor er en CD-DA, afspilles kun
CD-DA fra første session.
– Når det første spor ikke er en CD-DA, afspilles
MP3/WMA-sessionen. Hvis disken ikke har data
i nogen af disse formater, vises "NO MUSIC".
Musikdiske kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er designet til at afspille diske, der
opfylder CD-standarden (Compact Disc).
På det seneste har nogle pladeselskaber markedsført
forskellige musikdiske kodet med beskyttelse af
ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse
diske er nogle, som ikke opfylder CD-standarden og
ikke kan afspilles med dette produkt.
Om MP3-filer
• MP3 (står for MPEG-1 Audio Layer-3) er et
standardformat til komprimering af musikfiler.
Det komprimerer lyd-CD-data til ca. 1/10 af den
oprindelige størrelse.
• ID3-tag version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og 2.4 gælder
kun for MP3. ID3-tag er 15/30 tegn (1.0 og 1.1),
eller 63/126 tegn (2.2, 2.3 og 2.4).
• Ved navngivning af en MP3-fil skal du sørge for
at tilføje filtypen ".mp3" til filnavnet.
• Ved afspilning af eller frem/tilbagerykning i en
MP3-fil med variabel bithastighed (VBR) vises
forløbet afspilningstid ikke altid præcist.
Bemærk
Hvis du afspiller en MP3-fil med høj bithastighed,
f.eks. 320 kbps, kan lyden falde bort i korte øjeblikke.
Om WMA-filer
• WMA (står for Windows Media Audio) er et
standardformat til komprimering af musikfiler.
Det komprimerer lyd-CD-data til ca. 1/22* af den
oprindelige størrelse.
• WMA-tag er 63 tegn.
• Ved navngivning af en WMA-fil skal du sørge for
at tilføje filtypen ".wma" til filnavnet.
• Ved afspilning af eller frem/tilbagerykning i en
WMA-fil med variabel bithastighed (VBR) vises
forløbet afspilningstid ikke altid præcist.
* kun for 64 kbps
Bemærk
Afspilning af følgende WMA-filer er ikke understøttet.
– databevarende komprimering
– ophavsretsbeskyttede
14
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, January 2, 2009 2:29 PM
Rensning af stikkene
Vedligeholdelse
Udskiftning af kort-fjernbetjeningens
litiumbatteri
Under normale forhold holder batteriet i ca. 1 år.
(Levetiden kan dog blive kortere afhængigt af
brugsforholdene.)
Når batteriet bliver svagt, formindskes kortfjernbetjeningens rækkevidde. Udskift batteriet
med et nyt CR2025-litiumbatteri. Der opstår
brand- eller eksplosionsfare, hvis du bruger en
anden type batteri.
Enheden virker ikke altid korrekt, hvis stikkene
mellem enheden og frontpanelet ikke er rene. For at
forhindre dette skal du tage frontpanelet af (side 4)
og rense stikkene med en vatpind. Brug ikke for
meget kraft, da stikkene kan beskadiges.
Frontpanelets
bagside
Hovedenhed
RM-X114
Bemærkninger
• Af sikkerhedsmæssige grunde bør du slå tændingen
fra og fjerne nøglen fra tændingskontakten, inden du
renser stikkene.
• Berør aldrig stikkene direkte med fingrene eller en
metalgenstand.
x
Tage enheden ud
+ siden opad
1
Fjern beskyttelsesrammen.
1 Løsn frontpanelet (side 4).
2 Klem begge kanter af beskyttelsesrammen,
og træk den derefter ud.
Bemærkninger om litiumbatteriet
• Hold litiumbatteriet uden for børns rækkevidde. Søg
omgående læge, hvis batteriet sluges.
• Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten bliver
god.
• Sørg for at batteriets poler vender rigtigt, når det
sættes i.
• Batteriet må ikke holdes med en metalpincet, da der
kan opstå kortslutning.
x
Udskiftning af
sikringen
Når du udskifter sikringen, skal
du sørge for at bruge en med et
amperetal, der svarer til den
originale sikring. Hvis
sikringen springer, skal du
kontrollere strømtilslutningen
og udskifte sikringen. Hvis
sikringen springer igen efter
Sikring (10 A)
udskiftningen, kan der være en
intern funktionsfejl. Kontakt i
så fald den nærmeste Sony-forhandler.
fortsættes på næste side t
15
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, January 2, 2009 2:29 PM
2
Tag enheden ud.
1 Sæt begge udløsernøgler i på samme tid, så
de klikker på plads.
Krog der
vender indad.
Tekniske data
CD-afspiller
Signal/støjforhold: 120 dB
Frekvensreaktion: 10 – 20.000 Hz
Wow og flutter: Ikke målelig
Tuner
FM
2 Træk i udløsernøglerne for at løsne
enheden.
Indstillingsområde: 87,5 – 108,0 MHz
Antennestik:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens: 150 kHz
Brugbar følsomhed: 10 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal/støjforhold: 70 dB (mono)
Separation: 40 dB ved 1 kHz
Frekvensreaktion: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
3 Skyd enheden ud af monteringsrammen.
Indstillingsområde:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennestik:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens: 25 kHz
Følsomhed: MW: 26 µV, LW: 45 µV
Effektforstærker
Udgang: Højttalerudgange (sikre stik)
Højttalerimpedans: 4 – 8 ohm
Maksimal udgangseffekt: 45 W × 4 (ved 4 ohm)
Generelt
Udgange:
Tilslutningsklemme for lydudgang (kan skiftes
mellem REAR/SUB)
Stik for motorantenne
Stik for effektforstærker
Indgange:
Tilslutning for telefon ATT-kontrol
Indgangsstik for antenne
AUX-indgangsstik (stereo-ministik)
Tonekontroller:
Lav: ±10 dB ved 60 Hz (XPLOD)
Mellem: ±10 dB ved 1 kHz (XPLOD)
Høj: ±10 dB ved 10 kHz (XPLOD)
Strømkrav: 12 V jævnstrøm bilbatteri
(negativ jordforbindelse)
Mål: Ca. 178 × 50 × 179 mm (b/h/d)
Monteringsmål: Ca. 182 × 53 × 162 mm (b/h/d)
Vægt: Ca. 1,2 kg
Medfølgende tilbehør:
Dele til montering og tilslutning (1 sæt)
Ekstra tilbehør/udstyr:
Kort-fjernbetjening: RM-X114
Drejekontrolenhed: RM-X4S
Din forhandler har muligvis ikke alt det ovennævnte
tilbehør i sit sortiment. Bed forhandleren om
nærmere oplysninger.
16
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, January 2, 2009 2:29 PM
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og
patenter på licens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft
Corporation. Brug eller distribution af denne
teknologi uden for dette produkt er forbudt uden
tilladelse fra Microsoft eller et autoriseret
Microsoft-datterselskab.
Design og tekniske data kan ændres uden
forudgående varsel.
• Der er ikke brugt halogenerede flammehæmmende
midler i de trykte kredsløb.
• Der er ikke brugt halogenerede flammehæmmende
midler i kabinetter.
• Der er brugt papir til emballagepuderne.
Fejlsøgning
Med den følgende kontrolliste kan du afhjælpe
problemer, du kan få med enheden.
Inden du går igennem nedenstående kontrolliste, bør
du kontrollere fremgangsmåden for tilslutning og
betjening.
Generelt
Der er ingen strømtilførsel til enheden.
• Kontroller tilslutningen. Hvis alt er i orden, skal du
kontrollere sikringen.
• Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder, kan
enheden ikke betjenes med kort-fjernbetjeningen.
t Tænd enheden.
Motorantennen slås ikke ud.
Motorantennen har ikke en relæboks.
Ingen lyd.
• Lydstyrken er lav.
• ATT-funktionen er aktiveret, eller Telephone ATTfunktionen (når forbindelseskablet fra en biltelefon er
tilsluttet til ATT-ledningen) er aktiveret.
• Faderkontrollen "FAD" er ikke indstillet på
positionen for et 2-højttalersystem.
Ingen biplyd.
• Biplyden er annulleret (side 11).
• Der er tilsluttet en ekstra effektforstærker, og du
bruger ikke den indbyggede forstærker.
Hukommelsens indhold er slettet.
• Strømledningen eller batteriet er blevet afbrudt.
• Strømledningen er ikke korrekt tilsluttet.
Gemte stationer og korrekt klokkeslæt er
slettet.
Sikringen er sprunget.
Der kommer støj, når tændingens position
skiftes.
Ledningerne er ikke tilpasset korrekt til bilens
strømstik til ekstraudstyr.
Under afspilning eller modtagelse starter
demonstrationen.
Hvis der ikke udføres nogen betjening i 5 minutter
med "DEMO-ON" indstillet, starter demonstrationen.
t Indstil på "DEMO-OFF" (side 11).
Displayet forsvinder fra/vises ikke på
displayvinduet.
• Dæmperen er indstillet på "DIM-ON" (side 11).
• Displayet forsvinder, hvis du trykker på (OFF) og
holder.
t Tryk på (OFF) på enheden og hold, indtil
displayet forsvinder.
• Stikkene er beskidte (side 15).
Den automatiske slukkefunktion virker ikke.
Enheden er slået til. Den automatiske slukkefunktion
aktiveres, når enheden slås fra.
t Slå enheden fra.
fortsættes på næste side t
17
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, January 2, 2009 2:29 PM
CD-afspilning
Disken kan ikke lades.
• En anden disk er allerede ladet.
• Disken er sat omvendt eller forkert i.
Disken afspilles ikke.
• Defekt eller snavset disk.
• CD-R’erne/CD-RW’erne er ikke til lydbrug
(side 14).
MP3/WMA-filer kan ikke afspilles.
Disken er ikke kompatibel med MP3/WMA-format og
version (side 14).
Det tager længere tid at afspille MP3/WMA-filer
end andre filer.
Ved følgende diske tager det længere tid at begynde
afspilning.
– en disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
– en disk, som er optaget i multisession.
– en disk, som kan tilføjes data.
Displaypunkter ruller ikke.
• For diske med særligt mange tegn kan de ikke altid
rulles.
• "A.SCRL" er indstillet på "OFF".
t Indstil på "A.SCRL-ON" (side 11).
t Tryk på (DSPL) (SCRL) og hold.
Lyden springer.
• Montering er ikke korrekt.
t Installer enheden i en vinkel på mindre end 45°
på et stabilt sted i bilen.
• Defekt eller snavset disk.
Disken udkastes ikke.
Tryk på Z (udkast) (side 6).
Radiomodtagelse
Stationerne kan ikke modtages.
Lyden generes af støj.
• Tilslut en motorantenne-kontrolledning (blå) eller
strømledning til tilbehør (rød) til strømledningen på
bilens antenneforstærker. (Kun hvis bilen har en
indbygget FM/MW/LW-antenne i bag/sideruden.)
• Kontroller tilslutningen af bilantennen.
• Den automatiske antenne slås ikke ud.
t Kontroller tilslutningen af motorantennekontrolledningen.
• Kontroller frekvensen.
Det er ikke muligt at stille ind på forvalgte
stationer.
• Frekvensen skal gemmes korrekt i hukommelsen.
• Radiosignalet er for svagt.
Det er ikke muligt at stille automatisk ind på
stationer.
• Indstillingen af lokal søgning er ikke korrekt.
t Indstilling standser for ofte:
Indstil på "LOCAL-ON" (side 11).
t Indstilling standser ikke ved en station:
Indstil på "LOCAL-OFF" (side 11).
• Radiosignalet er for svagt.
t Indstil manuelt.
"ST"-indikationen blinker under FMmodtagelse.
• Indstil frekvensen præcist.
• Radiosignalet er for svagt.
t Indstil på "MONO-ON" (side 11).
Et FM-program, der udsendes i stereo, høres i
mono.
Enheden er indstillet på monomodtagelse.
t Indstil på "MONO-OFF" (side 11).
RDS
SEEK begynder efter få sekunders lytning.
Stationen er ikke en TP-station eller har svagt signal.
t Desaktiver TA (side 9).
Ingen trafikmeldinger.
• Aktiver TA (side 9).
• Stationen udsender ikke trafikmeldinger, selv om den
er en TP-station.
t Stil ind på en anden station.
PTY viser "- - - - - - - -".
• Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
• Der er ikke blevet modtaget RDS-data.
• Stationen specificerer ikke programtypen.
Fejldisplay/meddelelser
ERROR
• Disken er beskidt eller sat omvendt i.
t Rens disken eller sæt den korrekt i.
• Der er sat en tom disk i.
• Disken kan ikke afspilles pga. et problem.
t Sæt en anden disk i.
FAILURE
Tilslutningen af højttalere/forstærkere er forkert.
t Se vejledningen Montering/tilslutning til denne
model for at kontrollere tilslutningen.
L. SEEK +/–
Lokal søgeindstilling er slået til under automatisk
indstilling.
NO AF
Der findes ikke en alternativ frekvens for den aktuelle
station.
t Tryk på (SEEK) –/+, mens programservicenavnet
blinker. Enheden begynder søgning efter en anden
frekvens med de samme PI (programidentifikation) -data ("PI SEEK" vises).
NO MUSIC
Disken indeholder ikke en musikfil.
t Sæt en musik-CD i enheden.
NO NAME
Der er ikke skrevet et disk/album/kunstner/spornavn
på sporet.
NO TP
Enheden fortsætter søgning efter TP-stationer til
rådighed.
18
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Friday, January 2, 2009 2:29 PM
OFFSET
Der kan være en intern funktionsfejl.
t Kontroller tilslutningen. Henvend dig til nærmeste
Sony-forhandler, hvis fejlindikationen fortsat vises
på displayet.
PUSH EJT
Disken kan ikke udkastes.
t Tryk på Z (udkast) (side 6).
READ
Enheden læser alle spor- eller albumdata på disken.
t Vent, indtil læsningen er udført, og afspilning
begynder automatisk. Afhængigt af diskstrukturen
kan det tage mere end et minut.
"
" eller "
"
Under tilbage/fremrykning er du nået til begyndelsen
eller slutningen af disken, og kan ikke komme
længere.
" "
Tegnet kan ikke vises af enheden.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis
disse løsninger ikke hjælper.
Hvis du bringer enheden til reparation pga.
problemer med CD-afspilning, skal du tage den disk
med, der blev brugt på det tidspunkt, da problemet
begyndte.
19
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Fi\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, January 2, 2009 2:39 PM
Tämä tarra sijaitsee laitteen pohjassa.
Huomautus asiakkaille: Seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan EU-direktiiveja
soveltavissa maissa myytäviä laitteita
Tämän laitteen on valmistanut Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan. EMC:n valtuutettu edustaja ja
tuoteturvallisuudesta vastaava yritys on Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Ota kaikissa huoltoa
ja takuita koskevissa asioissa yhteys erillisissä
huolto- ja takuuasiakirjoissa mainittuihin
osoitteisiin.
Varoitus, joka koskee autoja, joiden
virtalukossa ei ole ACC-asentoa
Aseta automaattinen virrankatkaisutoiminto
käyttöön (s. 11).
Laitteesta katkeaa virta kokonaan ja
automaattisesti asetettuna aikana sen jälkeen
kun laite on kytketty päältä, mikä estää
akkuvirran turhan kulumisen.
Ellet ole asettanut käyttöön automaattista
virrankatkaisutoimintoa, paina ja pidä
painettuna (OFF) -painiketta joka kerta kun
katkaiset virran virta-avaimella, kunnes näyttö
on sammunut.
Microsoft, Windows Media,
ja Windows-logo ovat
Microsoft Corporationin
tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa ja
muissa maissa.
2
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Fi\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, January 2, 2009 2:39 PM
Sisältö
Tervetuloa! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Käytön aloittaminen
Kellonajan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Etupaneelin irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Etupaneelin kiinnittäminen . . . . . . . . . . . . . . 5
Säädinten sijainti ja perustoiminnot
Päälaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Levyjä koskevia huomautuksia . . . . . . . . .
MP3/WMA-tiedostojen toistojärjestys. . . .
MP3-tiedostoista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WMA-tiedostoista . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huolto ja kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laitteen irrottaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vikanäytöt/Tiedotteet. . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
14
14
15
15
16
17
18
CD:
Näyttöyksiköt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto . . . . . . . . . . 8
Radio
Radioasemien tallentaminen pikavalintoihin ja
kuuntelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Automaattinen tallennus — BTM. . . . . . . . . 8
Radioasemien manuaalinen tallennus . . . . . . 8
Muistiin tallennettujen asemien
vastaanotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Asemien automaattinen esiviritys . . . . . . . . . 8
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
AF- ja TA-toimintojen asettaminen . . . . . . . 9
PTY:n valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CT-asetuksen tekeminen . . . . . . . . . . . . . . . 10
Muut toiminnot
Ääniasetusten muuttaminen. . . . . . . . . . . . . . . 10
Äänenlaadun säätäminen
— BAL/FAD/SUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Taajuuskorjaimen käyrän räätälöinti
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Asetusyksikköjen asettaminen — SET . . . . . . 11
Lisälaitteiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Audiolisälaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kauko-ohjainkortti RM-X114 . . . . . . . . . . 12
Sauvaohjain RM-X4S . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, January 2, 2009 2:39 PM
Käytön aloittaminen
Tervetuloa!
Onnittelut tämän Sonyn CD-soittimen
hankinnasta! Siinä on seuraavat toiminnot.
• CD:n toisto
Voit käyttää audiokäytössä CD-DA- (myös
CD-tekstejä sisältäviä) ja CD-R/CD-RW-levyjä
(MP3/WMA-tiedostot) (s. 14))
Levytyypit
Levyn merkintä
CD-DA
Kellonajan asettaminen
Kellossa on 24 tunnin digitaalinen näyttö.
1
2
3
4
MP3
WMA
• Radiovastaanotto
– Voit tallentaa aina 6 asemaa jokaiselle
aaltoalueelle (FM1 (ULA), FM2, FM3, MW
(KA) ja LW (PA)).
– BTM -toiminto (Voimakkaimpien asemien
tallennus): Laite valitsee voimakkainta
lähetettä lähettävät asemat ja tallentaa ne
muistiin.
• RDS-palvelut
– Voit käyttää ULA-asemia RDS-järjestelmällä
(Radio Data System).
• Äänensäädöt
– EQ3 stage2: Voit valita halutun 7
esisäädetystä taajuuskorjaimen käyrästä.
• Audiolisälaitteiden kytkeminen
Laitteen etuosassa oleva AUX-tuloliitäntä
mahdollistaa kannettavan audiolaitteen
kytkemisen laitteistoon.
4
5
Paina ja pidä valintapainiketta
painettuna.
Asetusnäyttö tulee esiin.
Paina valintapainiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että "CLOCKADJ" ilmestyy näyttöön.
Paina (SEEK) + -painiketta.
Tuntilukemat alkavat vilkkua.
Aseta hakupyörällä tunti- ja
minuuttilukemat.
Digitaalisen ilmaisimen siirtämiseksi paina
(SEEK) –/+ -painiketta.
Kun olet asettanut minuuttilukemat,
paina valintapainiketta.
Asetus on nyt valmis ja kello lähtee käyntiin.
Paina kellon esiin saamiseksi (DSPL) painiketta. Paina (DSPL) -painiketta uudelleen
edelliseen näyttöön palaamiseksi.
Vihje
Kello voidaan asettaa aikaan automaattisesti
RDS-toiminnon avulla (s. 10).
Etupaneelin irrottaminen
Voit irrottaa etupaneelin tästä laitteesta laitteen
varastamisen estämiseksi.
Varoittava piippaus
Katkaistessasi virran virta-avaimella irrottamatta
ensin etupaneelia, varoittava hälytyspiippaus
tulee kuuluviin muutamaksi sekunniksi.
Hälytysääni kuuluu ainoastaan silloin kun
laitteiston sisäänrakennettua vahvistinta
käytetään.
1
Paina (OFF) -painiketta.
Laitteesta katkaistaan virta.
2
Paina kohtaa
ja vedä etupaneelia
sen jälkeen itseäsi kohti.
Huomautuksia
• Älä pudota etupaneelia tai paina liikaa sitä tai sen
näyttöä.
• Älä altista etupaneelia kuumuudelle/suurille
lämpötiloille tai kosteudelle. Älä jätä sitä pysäköityyn
autoon ja erityisesti sen kojelaudalle tai hattuhyllylle.
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, January 2, 2009 2:39 PM
Etupaneelin kiinnittäminen
Kiinnitä etupaneelin osa A laitteen osaan B
kuvituksen mukaisesti, ja paina sen vasenta
reunaa paikalleen, kunnes se napsahtaa kiinni.
A
B
Huomautus
Älä aseta mitään esineitä etupaneelin sisäpinnalle.
5
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, January 2, 2009 2:39 PM
Säädinten sijainti ja perustoiminnot
Päälaite
1 2345
6
7
89
OFF
SOURCE
SEEK
LOUD
DSPL
DISC ALBM TRACK PTY
AUX
ST SHUF AF TA TP REG
EQ3
SCRL
SET UP
SEEK
PTY
MODE
PUSH SELECT
q; qa
qs
AF/TA
ALBUM
1
qd
Tässä kappaleessa kuvataan säädinten sijainti ja
perustoiminnot.
Yksityiskohtaisia tietoja on ilmoitetuilla sivuilla.
A OFF-painike
Virran päällekytkemiseksi/äänilähteen
toiminnan keskeyttämiseksi.
B SEEK +/– -painikkeet
CD:
Raitojen ohittamiseksi (paina); useamman
raidan ohittamiseksi (paina, ja paina
uudelleen noin sekunnin kuluttua sekä pidä
painettuna); pikasiirto eteen/taaksepäin
raidalla (paina ja pidä painettuna).
Radio:
Radioasemien virittäminen automaattisesti
(paina); radioaseman virittäminen
manuaalisesti (paina ja pidä painettuna).
C SOURCE-painike
Virran kytkemiseksi päälle/äänilähteen
vaihtamiseksi (Radio/CD/AUX).
2
REP
SHUF
3
4
PAUSE
5
6
qf
qg
D EQ3-painike (taajuuskorjain) s. 10
Taajuuskorjauksen tyypin valitsemiseksi
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE,
SPACE, GRAVITY, CUSTOM tai OFF).
E Hakupyörä/valintapainike s. 10
Äänenvoimakkuuden säätämiseksi (kierrä);
asetusyksiköiden valitsemiseksi (paina ja
kierrä).
F Levytila
Aseta levy levyaukkoon (etikettipuoli
ylöspäin), ja toisto käynnistyy.
G Näyttö
H AUX-tuloliitäntä s. 12
Kannettavan audiolaitteen kytkeminen
laitteistoon.
I Z -(poisto) painike
Levyn ulos ottaminen.
6
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, January 2, 2009 2:39 PM
J DSPL (näyttö)/SCRL (vieritys) painike s. 8
Näytettävän yksikön vaihtamiseksi (paina);
näyttöyksikön vierittämiseksi (paina ja pidä
painettuna).
K
-painike (etupaneelin irrotus) s. 4
L MODE-painike s. 8
Radion aaltoalueen valinta (FM/MW/LW).
M AF (Vaihtoehtoiset taajuudet)/
TA (Liikennetiedotukset)/
PTY (Ohjelmatyyppi) -painike s. 10
AF- ja TA-toimintojen asettamiseksi (paina);
PTY:n valitsemiseksi RDS-toiminnoista
(pidä painettuna).
N Numeropainikkeet
CD:
(1)/(2): ALBUM –/+ (MP3/WMA-toisto)
Albumien ohittaminen (paina);
albumien ohittaminen keskeytyksettä
(pidä painettuna).
(3): REP s. 8
(4): SHUF s. 8
(6): PAUSE
Toiston tauottamiseksi. Tauon
peruuttamiseksi paina painiketta
uudelleen.
Radio:
Radioasemien vastaanottaminen (paina);
radioasemien tallentaminen (paina ja pidä
painettuna).
O Kauko-ohjainkortin anturi
7
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, January 2, 2009 2:39 PM
CD:
Radio
Radioasemien tallentaminen
pikavalintoihin ja kuuntelu
Näyttöyksiköt
Muistutus
Virittäessäsi asemia autoa ajaessasi käytä
voimakkaimpien asemien viritystoimintoa (BTM)
onnettomuuksien välttämiseksi.
Raidan nimi*1, levyn/artistin nimi*1,
albumin numero*2, albumin nimi*1,
raidan numero/kulunut toistoaika,
kello
Automaattinen tallennus — BTM
1
*1 CD TEXT- ja MP3/WMA-tiedot tulevat esiin.
*2 Albumin numero näytetään ainoastaan silloin, kun
albumi vaihtuu.
Näyttöyksiköiden vaihtamiseksi paina (DSPL)
-painiketta.
2
Vihje
Näytettävät yksiköt saattavat poiketa toisistaan
soitinmallista, levytyypistä, tallennusformaatista ja
asetuksista riippuen. Lisätietoja mp3/wma-tiedostoista
on s. 14.
3
4
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto
1
Paina toiston aikana (3) (REP)- tai (4)
(SHUF) -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että haluttu asetus
tulee esiin.
Valitse
Radioasemien manuaalinen
tallennus
1
Toistaaksesi
TRACK
raitaa jatkuvalla
toistolla.
ALBUM*
albumia jatkuvalla
toistolla.
SHUF ALBUM*
albumia
satunnaissoitolla.
SHUF DISC
levyn raitoja arvotussa
järjestyksessä.
* MP3/WMA-tiedostoja toistettaessa.
Normaaliin toistotilaan palaamiseksi valitse
" OFF" tai "SHUF OFF".
Kun olet virittänyt kohdalleen
radioaseman, jonka haluat tallentaa
pikavalintapaikalle, paina ja pidä
painettuna jotakin numeropainikkeista
((1) – (6)), kunnes näytölle ilmestyy
"MEMORY".
Huomautus
Jos yrität tallentaa uutta asemaa pikavalintapaikalle,
jolle on jo tallennettu asema, vanha asema häviää, ja
uusi tulee voimaan.
Vihje
Kun RDS-asema on tallennettu pikavalintapaikalle, sen
AF/TA-asetus tallennetaan samalla kertaa (s. 9).
Muistiin tallennettujen asemien
vastaanotto
1
Valitse aaltoalue ja paina sen jälkeen
jotakin numeropainikkeista ((1) – (6)).
Asemien automaattinen esiviritys
1
8
Paina (SOURCE) -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että näytölle
ilmestyy "TUNER".
Paina aaltoalueen vaihtamiseksi (MODE) painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan.
Voit valita aaltoalueeksi jonkin seuraavista:
FM1 (ULA), FM2, FM3, MW (KA) tai LW
(PA).
Paina ja pidä valintapainiketta
painettuna.
Asetusnäyttö tulee esiin.
Paina valintapainiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että "BTM"
ilmestyy näyttöön.
Paina (SEEK) + -painiketta.
Laite tallentaa muistiin asemat
numeropainikkeilla niiden taajuuslukemien
mukaisessa järjestyksessä.
Piippaus vahvistaa asetuksen tallennuksen
muistiin.
Valitse aaltoalue ja paina sen jälkeen
(SEEK) +/– -painiketta aseman
hakemiseksi.
Haku keskeytyy laitteen löytäessä aseman.
Jatka hakua, kunnes haluttu asema on
löytynyt.
Vihje
Jos tunnet haettavan radioaseman taajuuden, paina ja
pidä sisäänpainettuna (SEEK) +/ – -painike
paikantaaksesi kohdalleen suunnilleen oikean
taajuuden, ja paina sen jälkeen (SEEK) +/– -painiketta
niin monta kertaa kuin tarvitaan halutun taajuuden
hienosäätämiseksi kohdalleen (manuaalinen viritys).
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, January 2, 2009 2:39 PM
RDS
AF- ja TA-toimintojen asettaminen
1
Yhteenveto
Radio Data System -palvelulla (RDS) varustetut
ULA-asemat lähettävät normaalin
ohjelmasignaalin ohessa ylimääräisiä, eikuunneltavassa digitaalisessa muodossa olevia
tekstitietoja.
Näyttöyksiköt
A
B
A Taajuus*1 (Ohjelmapalvelun nimi),
pikavalintanumero, kello, RDS-data
B TA/TP*2
*1 RDS-asemaa kuunneltaessa taajuuslukemien
vasemmalla puolella näkyy " *".
*2 "TA" vilkkuu näytöllä liikennetiedotetta
lähetettäessä. "TP" palaa näytöllä sellaista
asemaa vastaanotettaessa.
Näyttöyksiköiden vaihtamiseksi A paina
(DSPL) -painiketta.
RDS-palvelut
Tässä virittimessä on automaattisesti
käytettävissä seuraavat RDS-palvelut:
AF (Vaihtoehtoiset taajuudet)
Valitsee ja virittää ohjelman sitä
voimakkaimmalla signaalilla verkossa
lähettävälle asemalle. Tätä toimintoa
käyttämällä voit keskeytyksettä kuunnella
samaa ohjelmaa pitkää ajomatkaa ajaessasi
tarvitsematta virittää radiota käsin aina tätä
ohjelmaa lähettävälle asemalle.
TA (Liikennetiedotukset)/TP
(Liikenneohjelmat)
Lähettää tuoreita liikenneuutisia/ohjelmia.
Liikennetiedotuksen/ohjelman käynnistyessä
lähetys siirtyy kuunnellulta äänilähteen
liikennelähetykseen.
PTY (Ohjelmatyypit)
Näyttää parhaillaan kuunneltavan ohjelman
tyypin. Hakee myös asemia valitun
ohjelmatyypin perusteella.
CT (Kellonaika)
RDS-lähetyksen mukana tuleva CT-data
(kellonaikatiedot) asettaa kellon oikeaan
aikaan.
Huomautuksia
• Maasta/alueesta riippuen kaikkia RDS-palveluita ei
välttämättä ole käytettävissä.
• RDS ei toimi, jos lähetteen voimakkuus on heikko tai
ellei kohdalleen viritetty asema lähetä RDS-tietoja.
Paina (AF/TA) -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että haluttu
asetus tulee esiin.
Valitse
Halutessasi
AF-ON
aktivoida AF- ja passivoida
TA-toiminnon.
TA-ON
aktivoida TA- ja passivoida
AF-toiminnon.
AF, TA-ON
aktivoida sekä AF- että
TA-toiminnot
AF, TA-OFF
passivoida sekä AF- että
TA-toiminnot
RDS-asemien tallentaminen AF- tai
TA-asetuksilla
Voit esivirittää RDS-asemat AF/TA-asetuksella.
Jos käytät BTM-toimintoa, ainoastaan RDSasemat tallennetaan samalla AF/TA-asetuksella.
Jos esivirität asemat pikavalintapaikoille käsin,
voit esivirittää sekä RDS- että ei-RDS-asemat
kunkin omalla AF/TA-asetuksellaan.
1 Aseta AF/TA-asetus, ja tallenna sen jälkeen
asema BTM-toiminnolla tai käsin.
Hätätiedotusten vastaanotto
AF- tai TA-toiminnon ollessa käytössä
hätätiedotteet keskeyttävät automaattisesti
aikaisemmin valitun äänilähteen toiston.
Vihje
Jos säädät äänenvoimakkuutta liikennetiedotuksen
aikana, tämä asetus tallennetaan muistiin, ja sitä
käytetään seuraavien liikennetiedotusten aikana,
riippumatta liikennetiedotetta ennen käytetystä
äänenvoimakkuudesta.
Alueohjelman kuunteleminen
keskeytyksettä — REG
AF-toiminnon ollessa käytössä: tämän laitteen
tehdasasetus rajoittaa kuuntelun yhdelle alueelle,
jolloin asema ei siirry toiselle alueohjelmaa
voimakkaammalla signaalilla lähettävälle
asemalle.
Mikäli ajat pois tämän alueohjelman
vastaanottoalueelta, aseta asetuksista "REGOFF" -asetus ULA-vastaanoton aikana (s. 11).
Huomautus
Tämä toiminto ei ole käytettävissä IsossaBritanniassa eikä tietyillä muilla alueilla.
Paikallislinkkitoiminto (vain IsossaBritanniassa)
Paikallislinkkitoiminto antaa mahdollisuuden
valita alueelta muita paikallisasemia, vaikka ne
eivät olisikaan tallennettuina
numeropainikkeisiin.
1 Paina ULA-vastaanoton aikana jotakin
numeropainiketta ((1) – (6)), jolle on
tallennettuna jokin paikallisasema.
jatkuu seuraavalla sivulla t
9
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, January 2, 2009 2:39 PM
2 Paina 5 sekunnin sisällä uudestaan
paikallisaseman numeropainiketta.
Toista menettely, kunnes haluttu
paikallisradioasema on löytynyt.
PTY:n valinta
1
Pidä painettuna (AF/TA) (PTY) painiketta ULA-vastaanoton aikana.
Muut toiminnot
Ääniasetusten muuttaminen
Äänenlaadun säätäminen — BAL/
FAD/SUB
Voit säätää vasen/oikea- sekä etu/takatasapainoa
sekä subwooferin voimakkuutta.
1
Parhaillaan kuunneltavan ohjelmatyypin nimi
tulee näyttöön, jos asema lähettää PTYtietoja.
2
3
Paina (AF/TA) (PTY) -painiketta niin
monta kertaa, että näytölle ilmestyy
haluttu ohjelmatyyppi.
NEWS (Uutiset), AFFAIRS (Ajankohtaista),
INFO (Tiedotuksia), SPORT (Urheilua),
EDUCATE (Opetus), DRAMA (Kuunnelmia),
CULTURE (Kulttuuria), SCIENCE (Tiede),
VARIED (Sekalaista), POP M
(Listamusiikkia), ROCK M (Rokkia), EASY M
(Kevyttä viihdemusiikkia), LIGHT M (Kevyttä
klassista), CLASSICS (Klassista), OTHER M
(Muu musiikki), WEATHER (Säätietoja),
FINANCE (Talous), CHILDREN
(Lastenohjelmia), SOCIAL A
(Yhteiskunnallista), RELIGION (Uskonto),
PHONE IN (Kuuntelijat soittavat), TRAVEL
(Matkailu), LEISURE (Vapaa-aika), JAZZ
(Jatsia), COUNTRY (Kantria), NATION M
(Kotimaista musiikkia), OLDIES (Vanhempaa
listamusiikkia), FOLK M (Etnoa),
DOCUMENT (Dokumentti)
Huomautus
Tätä toimintoa ei voi käyttää tietyissä maissa/alueilla,
joissa ei ole käytettävissä PTY-tietoja.
CT-asetuksen tekeminen
1
Aseta asetusvalikosta asetukseksi
"CT-ON" (s. 11).
Huomautuksia
• CT-toiminto ei välttämättä toimi, vaikka
RDS-aseman vastaanotto onnistuisikin.
• CT-toiminnolla asetettu aika saattaa poiketa hieman
oikeasta ajasta.
10
*1 EQ3-toiminnon ollessa aktivoitu (s. 10).
*2 Audiotoistoasetuksen ollessa "SUB" (s. 11).
"ATT" näkyy näytöllä pienimmällä
voimakkuudella, ja voimakkuutta voidaan lisätä
21-portaisella asteikolla.
*3 AUX-ohjelmalähteen ollessa aktivoituna (s. 12).
Paina (SEEK) –/+ -painiketta.
Viritin alkaa hakea valittua ohjelmatyyppiä
lähettävää radioasemaa.
Ohjelmatyypit
Paina valintapainiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että "BAL",
"FAD" tai "SUB" ilmestyy näyttöön.
Yksikkö vaihtuu seuraavalla tavalla:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (vasen-oikea) t FAD (etu-taka) t
SUB (subwooferin äänenvoimakkuus)*2 t
AUX*3
2
Säädä hakupyörää kiertämällä valittu
yksikkö.
Asetus on suoritettu valmiiksi 5 sekunnin
kuluttua ja näyttö palaa normaaliin toisto/
vastaanottotilaan.
Taajuuskorjaimen käyrän
räätälöinti — EQ3
EQ3:n "CUSTOM"-asetusta käyttämällä voi
tehdä omat taajuuskorjausasetuksesi.
1
2
3
Valitse ohjelmalähde ja paina sen
jälkeen (EQ3) -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan kohdan
"CUSTOM" valitsemiseksi.
Paina valintapainiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että näytölle
ilmestyy "LOW", "MID" tai "HI".
Säädä hakupyörää kiertämällä valittu
yksikkö.
Äänenvoimakkuutta voi säätää 1 dB:n askelin
välillä –10 – +10 dB.
Toista kohdat 2 ja 3 taajuuskäyrän
säätämiseksi.
Tehtaalla asetetun taajuuskäyrän
palauttamiseksi paina ja pidä painettuna
valintapainiketta ennen kuin asetus on
suoritettu valmiiksi.
Asetus on suoritettu valmiiksi 5 sekunnin
kuluttua ja näyttö palaa normaaliin toisto/
vastaanottotilaan.
Vihje
Myös muut taajuuskorjaustyypit ovat säädettävissä.
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, January 2, 2009 2:39 PM
Asetusyksikköjen asettaminen
— SET
1
Paina ja pidä valintapainiketta
painettuna.
Asetusnäyttö tulee esiin.
2
Paina valintapainiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan halutun yksikön
esiinsaamiseksi.
3
Valitse hakupyörää kiertämällä
haluamasi asetus (esimerkiksi "ON"
tai "OFF").
4
Paina ja pidä valintapainiketta
painettuna.
Asetus on nyt suoritettu valmiiksi, ja näyttö
palaa normaaliin toisto/vastaanottotilaan.
Huomautus
Näytöllä näytettävät yksiköt riippuvat äänilähteestä ja
asetuksista.
Seuraavien yksikköjen asetuksia voidaan vaihtaa
(lue lisätietoja ilmoitetuilta sivuilta):
"z" merkitsee tehdasasetusta.
CLOCK-ADJ (Kellonajan asetus) (s. 4)
CT (Kellonaika)
Asetuksen asettamiseksi joko asetukseksi "CTON" tai "CT-OFF" (z) (s. 9, 10).
BEEP
Asetuksen asettaminen joko asetukseksi
"BEEP-ON" (z) tai "BEEP-OFF".
AUX-A*1 (AUX Audio)
AUX-toistolähteen asetuksen asettamiseksi joko
"AUX-A-ON"- (z) tai "AUX-A-OFF"asetukseksi (s. 12).
A.OFF (Autom. päältä)
Näytön sammuttamiseksi automaattisesti valitun
ajan jälkeen, kun laitteesta katkaistaan virta.
– "A.OFF-NO" (z), "A.OFF-30S (Sekuntia),"
"A.OFF-30M (Minuuttia)" tai "A.OFF-60M
(Minuuttia)."
SUB/REAR*1
Audiotoistotavan vaihtamiseksi.
– "SUB-OUT" (z): Äänen toistamiseksi
subwooferista.
– "REAR-OUT: Bassojen toistamiseksi
tehovahvistimen valinnoilla.
DEMO (Esittely)
Asetuksen asettaminen asetukseksi "DEMOON" (z) tai "DEMO-OFF".
DIM (Himmennin)
Näytön kirkkauden säätämiseksi.
– "DIM-ON": Näytön himmentämiseksi.
– "DIM-OFF" (z): Himmennyksen
passivoimiseksi
M.DSPL (Vieritysnäyttö)
Vieritysnäyttötilan (Motion Display)
valitsemiseksi.
– "M.DSPL-ON" (z): liikkuvien kuvioiden
näyttämiseksi näytöllä.
– "M.DSPL-OFF": Vieritysnäytön
passivoimiseksi.
A.SCRL (Automaattinen vieritys)
Pitkän näyttöyksikön vierittämiseksi
automaattisesti levyn/albumin/raidan nimeä
vaihdettaessa.
– "A.SCRL-ON" (z): näytön vierittämiseksi.
– "A.SCRL-OFF": vierityksen estämiseksi.
LOCAL (Paikallisasemien hakutila)
– "LOCAL-ON": Viritin virittää kohdalleen
ainoastaan voimakkainta signaalia lähettävät
asemat.
– "LOCAL-OFF" (z): Normaalin viritystavan
käyttämiseksi.
MONO*2 (Monotila)
Heikkotasoisen ULA-vastaanoton
parantamiseksi valitse monovastaanotto.
– Valitse "MONO-ON" stereolähetyksen
kuuntelemiseksi monona.
– "MONO-OFF" (z): Halutessasi kuunnella
stereolähetyksiä stereona.
REG*2 (Alueradio)
Asetuksen asettaminen asetukseksi "REG-ON"
(z) tai "REG-OFF" (s. 9).
LPF*3 (Alipäästösuodin)
Subwooferin rajataajuuden valitseminen: "LPF
OFF" (z), "LPF 80Hz", "LPF 100Hz", "LPF
120Hz", "LPF 140Hz" tai "LPF 160Hz".
LPF NORM/REV*3 (Alipäästösuodin)
Vaiheen valinta silloin kun alipäästösuodin on
kytketty käyttöön: "NORM" (z) tai "REV".
HPF (Ylipäästösuodin)
Etu/takakaiutinten rajataajuuden valinta: "HPF
OFF" (z), "HPF 80Hz", "HPF 100Hz", "HPF
120Hz", "HPF 140Hz" tai "HPF 160Hz".
LOUD (Loudness)
Selkeän toistoäänen kuulemiseksi myös
matalalla äänenvoimakkuudella toistettaessa.
– "LOUD-ON": basson ja diskantin
vahvistamiseksi.
– "LOUD-OFF" (z): basson ja diskantin
vahvistamatta jättämiseksi.
BTM (s. 8)
*1 Laitteen ollessa päältä.
*2 ULA-vastaanoton aikana.
*3 Audiotoistoasetuksen ollessa "SUB".
11
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, January 2, 2009 2:39 PM
Lisälaitteiden käyttö
Kauko-ohjainkortti RM-X114
Tämän laitteen ja kauko-ohjainkortin
samannimiset painikkeet tuottavat saman
toiminnon.
Audiolisälaitteet
Kytkemällä vapaavalintaisen kannettavan
audiolaitteen tämän laitteen AUX-tuloliitäntään
(stereominiliitäntä) ja valitsemalla sen jälkeen
sen, voit kuunnella sen ääntä autosi kaiuttimista.
Äänenvoimakkuus on säädettävissä mille tahansa
voimakkuudelle tämän laitteen ja kannettavan
laitteen äänenvoimakkuuksista. Seuraa alla
annettavia ohjeita:
Kannettavan audiolaitteen
kytkeminen laitteistoon
1 Kytke kannettava laite päältä.
2 Säädä laitteen äänenvoimakkuus nollille.
3 Kytke laite tähän laitteistoon.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
LIST
DISC +
SOURCE
SEEK+
R
ENTE
DISC –
ATT
+
VOL
VOL (+/–)
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
–
Kauko-ohjainkortissa on myös seuraavat laitteen
painikkeista/toiminnoista poikkeavat painikkeet.
AUX
AUX
Liitäntäjohto* (ei
sisälly toimitukseen)
* Käytä suoraa liitintä.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Säädä jokaisen laitteistoon kytketyn
audiolaitteen äänenvoimakkuus ennen toiston
aloittamista.
1 Säädä laitteen äänenvoimakkuus nollille.
2 Paina (SOURCE) -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että "AUX" ilmestyy
näytölle.
"FRONT IN" ilmestyy näytölle.
3 Käynnistä kannettavan audiolaitteen toisto
kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
4 Säädä laitteistosta äänenvoimakkuus
normaalisti käyttämäksesi.
5 Paina valintapainiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan, että näytölle ilmestyy "AUX", ja
säädä ottotaso hakupyörällä (–8 - +18 dB).
12
• DSPL-painike (näyttö)
Näyttöyksiköiden vaihtaminen.
• </, (SEEK –/+) -painikkeet
CD-soittimen ja radion käyttö, sama kuin
laitteen (SEEK) –/+ -painike
• SOUND-painike
Sama kuin laitteen valintapainike.
• LIST-painike
RDS-toiminnon PTY valitseminen
• M/m (DISC*/PRESET +/–) -painikkeet
CD-soittimen ohjaaminen, sama kuin laitteen
(1)/(2) (ALBUM –/+) -painike.
• ATT-painike (äänenvaimennus)
Äänen vaimentamiseksi. Paina painiketta
uudelleen vaimennuksen peruuttamiseksi.
* Ei käytössä tässä laitteessa.
Huomautus
Jos laite on kytketty päältä ja näyttö sammuu, laitetta
ei voi käyttää kauko-ohjainkortilla, ellei laitteen
(SOURCE) -painiketta paineta tai ellei levyä aseteta
laitteeseen sen aktivoimiseksi.
Sauvaohjain RM-X4S
Tarran kiinnittäminen
Kiinnitä ilmaisintarra sauvaohjaimen
asennuspuolen mukaisesti.
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, January 2, 2009 2:39 PM
Säädinten sijainti
Tämän laitteen ja sauvaohjaimen samannimiset
painikkeet tuottavat saman toiminnon.
ATT
SEL
PRESET/
DISC
MODE
OFF
DSPL
SEEK/AMS
OFF
Sauvaohjaimessa on myös seuraavat laitteen
painikkeista/toiminnoista poikkeavat painikkeet.
• PRESET/DISC* -säädin
Sama kuin laitteen (1)/(2) (ALBUM –/+) säädin (paina sisään ja kierrä).
• VOL-säädin (äänenvoimakkuus)
Sama kuin laitteen hakupyörä (kierrä).
• SEEK/AMS-säädin
Sama kuin laitteen (SEEK) +/– -painike (kierrä
tai kierrä ja pysäytä paikalleen).
• ATT-painike (äänenvaimennus)
Äänen vaimentamiseksi. Paina painiketta
uudelleen vaimennuksen peruuttamiseksi.
• DSPL-painike (näyttö)
Näyttöyksiköiden vaihtaminen.
* Ei käytössä tässä laitteessa.
Säädinten käyttösuunnan
vaihtaminen
Yleisiä käyttöohjeita
• Jos autosi on ollut pysäköitynä suorassa
auringonpaisteessa, odota laitteen jäähtymistä
ennen seuraavaa käyttöä.
• Moottoriantenni ojentuu automaattisesti täyteen
pituuteensa joka kerta laitetta käytettäessä.
SOURCE
VOL
Lisätietoja
Säädinten käyttösuunta on tehtaalla asetettu alla
olevan kuvan mukaiseksi.
Kosteuden tiivistyminen
Soittimen lukupäihin ja näyttöön voi tiivistyä
sateisella ilmalla tai hyvin kosteassa ilmastossa
kosteutta. Jos näin käy, laite ei toimi kunnolla. Ota
tällöin levy ulos ja anna laitteen "kuivua" noin
tunnin ajan kosteuden haihduttamiseksi.
Korkean äänenlaadun
säilyttämiseksi
Vältä roiskuttamasta mehua tai muita
virvoitusjuomia laitteeseen tai levyihin.
Levyjä koskevia huomautuksia
• Älä koske levyn pintaa, jotta levy pysyisi
puhtaana. Käsittele levyjä reunasta kiinni pitäen.
• Säilytä levyjä koteloissaan tai levymakasiineissa
silloin kun niitä ei käytetä.
• Älä altista levyjä kuumuudelle/korkeille
lämpötiloille. Vältä niiden jättämistä autoon ja
erityisesti sen kojelaudalle tai hattuhyllylle.
• Älä kiinnitä levyihin tarroja tai käytä tahmeaa
mustetta/liimanjäänteitä sisältäviä levyjä. Tällaiset
levyt saattavat käytettäessä lakata pyörimästä ja
aiheuttaa toimintavian tai tuhoutua.
Asetuksen
lisäämiseksi
Asetuksen
vähentämiseksi
Jos sauvaohjain pitää asentaa ohjauspylvään
oikealle puolelle, voit muuttaa säädinten
käyttösuunnan.
1 Samalla kun painat VOL-säädintä, paina ja
pidä painettuna (SEL) -painiketta.
• Älä käytä levyjä, joihin on kiinnitetty nimi- tai
muita tarroja.
Tällaisten levyjen käytöstä voi seurata seuraavia
vikoja:
– Levyn ulos ottaminen ei onnistu (mikä johtuu
etiketin tai tarran laidan irtoamisesta, mikä taas
jumiuttaa poistomekanismin).
– Audiodatan lukemisen epäonnistuminen (esim.
toistossa esiintyvät hyppäykset tai toiston
epäonnistuminen kokonaan), mikä johtuu
etiketin tai tarran kutistumisesta lämmön
johdosta, jolloin seurauksena voi olla levyn
vääntyminen.
• Et voi toistaa tällä laitteella epäsäännöllisen
muotoisia levyjä (kuten sydämen- tai
tähdenmuotoisia levyjä), koska ne saattavat
aiheuttaa soittimeen toimintavian. Älä käytä
tällaisia levyjä.
• Et voi toistaa tällä laitteella 8 cm:n CD-levyjä.
jatkuu seuraavalla sivulla t
13
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, January 2, 2009 2:39 PM
• Ennen levyn toiston
aloittamista pyyhi se
kuluttajakäyttöön myytävällä
puhdistusliinalla. Pyyhi
jokainen levy sen
keskikohdasta laidoille edeten.
Älä käytä liuottimia, kuten
puhdistusbensiiniä, tinneriä tai
kuluttajakäyttöön myytäviä
puhdistussarjoja tai vinyylilevyjen puhdistukseen
käytettäviä antistaattisia spraytä.
MP3/WMA-tiedostojen
toistojärjestys
Kansio
(albumi)
MP3/WMA
MP3/WMAtiedosto
(raita)
CD-R(W)-levyjä koskevia
huomautuksia
• Joitakin CD-R(W)-levyjä (riippuen niiden
tallentamiseen käytetystä laitteistosta tai levyn
tilasta) ei voi toistaa tällä laitteella.
• Et voi toistaa viimeistelemättömiä CD-R(W)levyjä.
• Tämä laite on yhteensopiva ISO 9660 level 1/level
2 -formaatin, Joliet/Romeo-laajennusformaattien,
Multi Session -monitallennusformaatin kanssa.
• Maksimimäärä:
– kansioita (albumeja): 150 (mukaan lukien juurija tyhjät kansiot).
– tiedostoja (raitoja) ja kansioita levyllä: 300 (jos
kansio/tiedostonimessä on paljon
kirjainmerkkejä, tämä luku voi olla pienempi
kuin 300).
– kansion/tiedoston näytettävä kirjainmerkkien
määrä on 32 (Joliet) tai 64 (Romeo).
• Jos levy on tallennettu monitallennustoiminnolla
(Multi Session), ainoastaan istunnon ensimmäisen
formaatin mukainen ensimmäinen raita
tunnistetaan ja toistetaan (muut formaatit
ohitetaan). Ensisijaiset formaatit ovat CD-DA ja
MP3/WMA.
– Jos ensimmäinen raita on CD-DA-raita, vain
ensimmäisen istunnon CD-DA-raidat toistetaan.
– Ellei ensimmäinen raita ole CD-DA-raita, MP3tai WMA-istunto toistetaan. Ellei levyllä ole
näiden formaattien mukaista dataa, näytölle
ilmestyy ilmaisin "NO MUSIC".
Kopiosuojatekniikalla koodatut
musiikkilevyt
Tämä tuote on suunniteltu toistamaan Compact Disc
(CD) -standardin mukaisia levyjä.
Jotkin levy-yhtiöt markkinoivat parhaillaan erilaisia
kopiosuojalla varustettuja levyjä. Pidä mielessä, että
näiden levyjen joukossa on joitakin CD-standardin
kanssa yhteensopimattomia CD-levyjä, joita ei
välttämättä voi soittaa tällä laitteella.
Huomautus: DualDiscs
DualDisc on kaksipuolinen levytuote, jossa levyn
toiselle puolelle on tallennettu dvd-materiaali ja
toiselle audiomateriaali. Koska audiomateriaali ei
kuitenkaan ole yhteensopiva Compact Disc (CD) standardin kanssa, äänentoiston onnistumista tällä
laitteella ei voida taata.
MP3-tiedostoista
• MP3, joka on lyhenne sanoista MPEG-1 Audio
Layer-3, on musiikkitiedostojen
standardipakkausformaatti. Se pakkaa audio-CD:n
datan noin 1/10:aan sen alkuperäisestä koosta.
• ID3-tagin versioita 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ja 2.4
sovelletaan vain MP3-raitoihin. ID3-tagi on 15/30
kirjainmerkkiä pitkä (1.0 ja 1.1), tai 63/126
kirjainmerkkiä pitkä (2.2, 2.3 ja 2.4).
• Nimiä MP3-tiedostoille antaessasi muista lisätä
tiedoston nimeen tiedostotarkenne ".mp3".
• VBR-tyyppistä (vaihtuva bittinopeus) MP3tiedostoa pikatoistolla eteen/taaksepäin
toistettaessa käytetty toistoaika ei välttämättä näy
tarkasti.
Huomautus
Toistaessasi suurella bittinopeudella, kuten 320 kbps,
tallennettua MP3-raitaa, ääneen voi tulla katkoksia.
WMA-tiedostoista
• WMA, joka on lyhenne sanoista Windows Media
Audio, on musiikkitiedostojen
standardipakkausformaatti. Se pakkaa audio-CD:n
datan noin 1/22:aan* sen alkuperäisestä koosta.
• WMA-tagin pituus on 63 kirjainmerkkiä.
• Nimiä WMA-tiedostoille antaessasi muista lisätä
tiedoston nimeen tiedostotarkenne ".wma".
• VBR-tyyppistä (vaihtuva bittinopeus) WMAtiedostoa pikatoistolla eteen/taaksepäin
toistettaessa käytetty toistoaika ei välttämättä näy
tarkasti.
* vain 64 kbps:llä
Huomautus
Seuraavien WMA-tiedostojen toistolle ei ole tukea.
– häviötön pakkaus
– kopiosuojattu
14
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, January 2, 2009 2:39 PM
Liitinten puhdistaminen
Huolto ja kunnossapito
Kauko-ohjainkortin litiumpariston
vaihto
Normaalikäytössä paristo kestää noin vuoden.
(Sen käyttöaika lyhenee entisestään
käyttöolosuhteista riippuen.)
Pariston varauksen heikentyessä kaukosäätimen
toiminta-alue supistuu. Vaihda paristo uuteen
CR2025-litiumparistoon. Minkä tahansa muun
pariston käyttö merkitsee räjähdysvaaraa.
Laite ei välttämättä toimi kunnolla, jos laitteen ja
sen etupaneelin väliset liittimet eivät ole puhtaita.
Tämän estämiseksi irrota etupaneeli (s. 4) ja
puhdista sen liittimet puuvillatupolla. Älä käytä
liikaa voivaa, seurauksena voi olla liitinten
vahingoittuminen.
RM-X114
Etupaneelin
takaosa
Päälaite
Huomautuksia
• Sammuta turvallisuussyistä auton moottori ennen
liittimien puhdistusta ja ota avain pois virtalukosta.
• Älä koskaan koske liittimiin paljain sormin tai millään
metalliesineellä.
x
Laitteen irrottaminen
+ -puoli
ylöspäin
1
Poista suojakehys.
1 Irrota etupaneeli (s. 4).
2 Paina suojaraamin molempien laitojen
pinteet sisään ja vedä raami ulos.
Litiumparistoa koskevia huomautuksia
• Pidä litiumparisto lasten ulottumattomissa. Jos joku
sattuisi nielaisemaan sen, ota välittömästi yhteys
lääkäriin.
• Pyyhi paristo puhtaaksi kuivalla liinalla hyvien
kosketuspintojen varmistamiseksi.
• Tarkista paristoa paristotilaan asettaessasi, että sen
navat tulevat oikein päin.
• Älä tartu akkuun metallipinseteillä. Seurauksena voi
olla oikosulku.
x
Sulakkeen vaihto
Sulaketta vaihdettaessa pitää
sulakkeen olla
ampeeriluvultaan sama kuin
alkuperäinen. Jos sulake palaa,
tarkista ensin virtaliitäntä ja
vaihda sitten sulake. Jos sulake
palaa uudestaan vaihdon
jälkeen, voi vika olla itse
laitteessa. Ota tällöin yhteys
lähimpään Sonya myyvään
liikkeeseen.
jatkuu seuraavalla sivulla t
Sulake (10 A)
15
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, January 2, 2009 2:39 PM
2
Irrota laite.
1 Aseta molemmat irrotusavaimet
samanaikaisesti paikalleen, kunnes ne
napsahtavat kiinni.
Koukku
sisäänpäin.
Tekniset tiedot
CD-soitin
Häiriöetäisyys: 120 dB
Taajuusvaste: 10–20 000 Hz
Huojunta ja värinä: Alle mitattavan tason.
Viritin
FM
2 Vedä irrotusavaimista laitteen
irrottamiseksi.
Viritysalue: 87,5–108,0 MHz
Antenniliitäntä:
Ulkoisen antennin liitäntä
Välitaajuuskaista: 150 kHz
Herkkyys: 10 dBf
Valintatarkkuus: 75 dB taajuudella 400 kHz
Häiriöetäisyys: 70 dB (mono)
Kanavaero: 40 dB taajuudella 1 kHz
Taajuusvaste: 20–15 000 Hz
KA/PA
3 Vedä laite ulos asennuskehyksestä.
Viritysalue:
KA: 531–1 602 kHz
PA: 153–279 kHz
Antenniliitäntä:
Ulkoisen antennin liitäntä
Välitaajuuskaista: 25 kHz
Herkkyys: KA: 26 µV, PA: 45 µV
Tehovahvistin
Lähtöliitäntä: Kaiutinliitännät (sure seal -liittimet)
Kaiutinten impedanssi: 4–8 ohmia
Maksimiteho: 45 W × 4 (4 ohmiin)
Yleistä
Lähtöliitännät:
Audiolähtöliitännät (subwoofer/taka keskenään
vaihdettavissa)
Moottoriantennin relerasian liitäntä
Tehovahvistimen ohjausliitäntä
Tuloliitännät:
Puhelinvaimennuksen ohjausliitäntä (ATT)
Antenniliitäntä
AUX-tuloliitäntä (stereominiliitäntä)
Äänensävysäätimet:
Matalat äänet: ±10 dB taajuudella 60 Hz (XPLOD)
Keskialue: ±10 dB taajuudella 1 kHz (XPLOD)
Korkeat äänet: ±10 dB taajuudella 10 kHz
(XPLOD)
Käyttöjännite: 12 V:n tasavirta, autonakku
(miinusmaa)
Mitat: Noin 178 × 50 × 179 mm (l/k/s)
Asennusmitat: Noin 182 × 53 × 162 mm (l/k/s)
Paino: Noin 1,2 kg
Toimitettu lisätarvike:
Liitäntä- ja asennusosat (1 sarja)
Lisävalintana saatavat lisätarvikkeet/laitteet:
Kauko-ohjainkortti: RM-X114
Sauvaohjain: RM-X4S
Kaikissa radioliikkeissä ei ole edellä lueteltuja
lisätarvikkeita. Kysy radioliikkeestä
yksityiskohtaisia tietoja.
16
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, January 2, 2009 2:39 PM
MPEG Layer-3 äänenkoodaustekniikkaan ja
patentteihin on saatu lisenssi Fraunhofer IIS:ltä
ja Thomsonilta.
Tämä tuote on suojattu tietyillä Microsoft
Corporationin immateriaalioikeuksilla. Tämän
teknologian käyttö tai jakelu tämän tuotteen
ulkopuolella on kiellettyä ilman Microsoftin tai sen
valtuutetun tytäryhtiön myöntämää lisenssiä.
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta.
• Halogenoituja liekinestoaineita ei ole käytetty
tietyissä painetuissa langoituslevyissä.
• Halogenoituja liekinestoaineita ei ole käytetty
koteloissa.
• Pakkauspehmusteissa on käytetty paperia.
Vianetsintä
Seuraava viantarkistusluettelo auttaa sinua
selvittämään käytön yhteydessä mahdollisesti
ilmenevät ongelmat.
Tarkista ennen seuraavan tarkistuslistan
läpikäymistä liitännät ja käyttömenettelyt.
Yleistä
Laitteeseen ei tule virtaa.
• Tarkista liitäntä. Jos kaikki on kohdallaan, tarkista
sulake.
• Jos laite on kytketty päältä ja näyttö sammuu, laitetta
ei voi käyttää kauko-ohjaimella.
t Kytke laite päälle.
Moottoriantenni ei ojennu täyteen pituuteensa.
Moottoriantennilla ei ole relerasiaa.
Ei ääntä.
• Äänenvoimakkuus on liian matala.
• Jos ATT-toiminto on aktivoitu tai puhelimen ATTtoiminto (silloin kun autopuhelimen liitäntäkaapeli
tai autopuhelin on kytkettynä ATT-johtoon) on
aktivoitu.
• Etu/takatasapainon säädintä (FAD) ei ole asetettu
2-kaiutinjärjestelmän mukaiseksi.
Ei piippausääntä.
• Piippausääni on peruutettu (s. 11).
• Lisävarusteena saatava päätevahvistin on kytketty
laitteeseen, eikä laitteen omaa sisäänrakennettua
vahvistinta käytetä.
Muistin sisältö on tyhjentynyt.
• Virtajohto tai akun johto on irti.
• Virtajohtoa ei ole kytketty kunnolla.
Muistiin tallennetut radioasemat ja oikea aika
ovat hävinneet muistista.
Sulake on palanut.
Melua syntyy virta-avainta kierrettäessä.
Johtoja ei ole kytketty oikein auton ylimääräiseen
virtaliitäntään.
Esittelytila käynnistyy toisto- tai
vastaanottotilan aikana.
Ellei mitään toimintoa ole suoritettu 5 minuuttiin
"DEMO-ON" -asetuksen ollessa käytössä, esittelytila
käynnistyy.
t Aseta asetukseksi "DEMO-OFF" (s. 11).
Näyttö häviää/ei ilmesty näyttöikkunaan.
• Himmennin on asetettu asetukseen "DIM-ON"
(s. 11).
• Näyttö häviää, jos (OFF) -painiketta pidetään
painettuna hetken ajan.
t Paina ja pidä laitteen (OFF) -painiketta
painettuna niin kauan, että näyttö katoaa.
• Liittimet ovat likaiset (s. 15).
Automaattinen virrankatkaisutoiminto ei toimi.
Laite kytketty päälle. Automaattinen
virrankatkaisutoiminto toimii sen jälkeen laitteesta on
katkaistu virta.
t Kytke laite päältä.
jatkuu seuraavalla sivulla t
17
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, January 2, 2009 2:39 PM
CD:n toisto
Levyä ei voida ladata soittimeen.
• Soittimessa on jo toinen levy.
• Levy on väkisin pakotettu ylösalaisin tai väärällä
tavalla levytilaan.
Levyä ei voi toistaa.
• Likainen tai viallinen levy.
• Näitä CD-R(W)-levyjä ei ole tarkoitettu
audiotoistoon (s. 14).
MP3/WMA-tiedostojen toisto ei onnistu.
Levy ei ole yhteensopiva MP3-/WMA-formaatin ja version kanssa (s. 14).
MP3-/WMA-tiedostojen toiston käynnistyminen
kestää kauemmin kuin muiden tiedostojen.
Seuraavien levyjen toiston aloittaminen kestää
kauemmin.
– monimutkaisella puurakenteella tallennettu levy.
– monitallennuksella tallennettu levy.
– levy, jolle voi lisätä dataa.
Näyttöyksiköt eivät vieri.
• Liian monilla kirjainmerkeillä varustetuilla levyillä
eivät pitkät nimet välttämättä vieri.
• "A.SCRL"-asetuksena on "OFF".
t Aseta "A.SCRL-ON"-asetus päälle (s. 11).
t Paina (DSPL) (SCRL) -painiketta ja pidä se
painettuna.
Ääni hypähtelee.
• Asennusta ei ole tehty oikein.
t Asenna laite pienempään kulmaan kuin 45°
tukevaan paikkaan autossa.
• Likainen tai viallinen levy.
Levyä ei voi ottaa ulos soittimesta.
Paina Z -painiketta (poisto) (s. 6).
Radiovastaanotto
Asemien vastaanotto ei toimi.
Kohina häiritsee äänentoistoa.
• Jos autosi taka-/sivuikkunassa on sisäänrakennettu
ULA/KA/PA-antenni, on välttämätöntä kytkeä
moottoriantennin ohjausjohto (sininen) tai
ylimääräinen virransyöttöjohto (punainen) käytössä
olevan antennivahvistimen virtaliitäntään.
• Tarkista autoantennin liitäntä.
• Autoantenni ei ojennu täyteen mittaansa.
t Tarkista auton moottoriantennin johdon liitäntä.
• Tarkista taajuus.
Asemien esiviritys ei ole mahdollista.
• Tallenna muistiin oikea taajuus.
• Lähetyssignaali on liian heikko.
Automaattinen viritys ei ole mahdollista.
• Paikallisasemien hakutila ei ole oikea.
t Viritys pysähtelee liian usein:
Aseta asetukseksi "LOCAL-ON" (s. 11).
t Viritys ei pysähdy aseman kohdalla:
Aseta asetukseksi "LOCAL OFF" (s. 11).
• Lähetyssignaali on liian heikko.
t Suorita asemien viritys manuaalisesti.
"ST"-ilmaisin tulee esiin ULA-vastaanoton
aikana.
• Viritä taajuus kohdalleen tarkasti.
• Lähetyssignaali on liian heikko.
t Aseta asetukseksi "MONO-ON" (s. 11).
ULA-ohjelman stereolähetys kuuluu monona.
Laite on asetettu monovastaanottoon.
t Aseta asetukseksi "MONO-OFF" (s. 11).
RDS
SEEK-toiminto käynnistyy muutaman
sekunnin kuuntelun jälkeen.
Asema ei välitä TP-ohjelmia tai sen signaali on heikko.
t Kytke TA-toiminto päältä (s. 9).
Ei liikennetiedotuksia.
• Aktivoi TA-toiminto (s. 9).
• Asema ei lähetä liikennetiedotuksia, vaikka onkin
TP-asema.
t Viritä kohdalleen jokin muu asema.
PTY-näytössä näkyy "- - - - - - - -".
• Parhaillaan vastaanotettava asema ei ole RDS-asema.
• RDS-dataa ei ole vastaanotettu.
• Asema ei näytä ohjelmatyyppiä.
Vikanäytöt/Tiedotteet
ERROR
• Levy on likainen tai asetettu ylösalaisin soittimeen.
t Puhdista levy tai aseta se oikein soittimeen.
• Tyhjä levy on asetettu soittimeen.
• CD-levyä ei voi jostakin syystä toistaa.
t Aseta soittimeen toinen levy.
FAILURE
Jokin/jotkin kaiuttimien/vahvistinten liitännistä on
suoritettu väärin.
t Tarkista liitännät tämän mallin asennus/
liitäntäoppaasta.
L.SEEK +/–
Paikallishakutila on päällä automaattisen virityksen
aikana.
NO AF
Parhaillaan kuunneltavalle asemalle ei ole
vaihtoehtoista taajuutta.
t Paina (SEEK) –/+ -painiketta ohjelmapalvelun
nimen vilkkuessa. Viritin alkaa etsiä samoilla
PI-tiedoilla (Ohjelman tunnistus) varustettuja
taajuuksia ("PI SEEK" ilmestyy näyttöön).
NO MUSIC
Levyllä ei ole musiikkitiedostoja.
t Aseta soittimeen musiikki-CD.
NO NAME
Raidalle ei ole tallennettu levyn, albumin, artistin tai
raidan nimeä.
NO TP
Laite hakee keskeytyksettä käytettävissä olevia
TP-asemia.
18
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Friday, January 2, 2009 2:39 PM
OFFSET
Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö.
t Tarkista liitännät. Ellei vikailmoitus häviä näytöstä,
ota yhteys johonkin Sonya myyvään liikkeeseen.
PUSH EJT
Levyä ei voida ottaa ulos soittimesta.
t Paina Z -painiketta (poisto) (s. 6).
READ
Laite on lukemassa kaikkia levyllä olevia raita- ja
albumitietoja.
t Odota, kunnes lukutoiminto on suoritettu loppuun,
jolloin toisto käynnistyy automaattisesti. Levyn
rakenteesta riippuen tämä saattaa kestää minuutin
tai pitempään.
"
" tai "
"
Levyn alku tai loppu on saavutettu pikasiirrolla, etkä
voi enää jatkaa toimintoa tästä.
" "
Tätä kirjainmerkkiä ei voi näyttää laitteella.
Elleivät nämä korjaustoimenpiteet ratkaise
ongelmaa, kysy neuvoa lähimmästä Sonya
myyvästä liikkeestä.
Jos viet laitteen korjattavaksi CD:n toistoongelmien vuoksi, ota mukaan myös levy, jonka
toiston aikana ongelma syntyi.
19
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Sv\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, January 2, 2009 2:45 PM
Denna etikett finns på undersidan av höljet.
Varning om bilens tändning inte har
något ACC-läge
Kontrollera att du ställt in funktionen för
automatisk avstängning (sida 11).
Enheten kommer automatiskt att stängas av
helt inom inställd tid efter att strömmen har
stängts av. Detta förhindrar att batteriet laddas
ur.
Om du inte ställer in funktionen för automatisk
avstängning, tryck och håll ner (OFF) tills
visningen försvinner varje gång du slår av
tändningen.
Meddelande till kunder: följande
information gäller endast för utrustning
som sålts i länder där EU-direktiv gäller
Denna produkt har tillverkats av Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
Japan. Befullmäktigat ombud avseende EMC
och produktsäkerhet är Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. För alla kontakter avseende serviceeller garantifrågor hänvisas till adresserna som
finns i separata service- eller garantidokument.
Avyttring av gammal elektrisk och
elektronisk utrustning (tillämpligt
i EU och andra Europeiska länder
med separata hanterings-system)
Den här symbolen på produkten eller på
dess förpackning anger att produkten inte
ska hanteras som hushållsavfall. Den bör i stället överlämnas till lämpligt sophanteringsställe för återvinning
av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till
att produkten avyttras på rätt sätt, hjälper du till att
undvika sådana potentiellt negativa konsekvenser för
miljön och människors hälsa som skulle kunna uppstå vid
olämplig avyttring av den här produkten. Med materialåtervinning hjälps vi åt att bevara naturresurser. Mer
information om återvinning av den här produkten kan du
få hos din lokala kommunförvaltning, hos företaget som
sköter sophanteringen eller i butiken där du köpte
produkten.
Microsoft, Windows Media,
ja Windows-logo ovat
Microsoft Corporationin
tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa ja
muissa maissa.
2
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Sv\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, January 2, 2009 2:45 PM
Innehållsförteckning
Välkommen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Komma igång
Ställa klockan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ta bort frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sätta fast frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kontrollernas placering och
grundläggande användning
Huvudenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Övrig information
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om skivor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uppspelningsordning för MP3/WMA-filer
Om MP3-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om WMA-filer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ta bort enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
14
14
15
15
16
17
18
CD
Visningsalternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Upprepad och blandad spelning . . . . . . . . . . 8
Radio
Lagra och ta emot stationer . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Lagra automatiskt — BTM. . . . . . . . . . . . . . 8
Lagra manuellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Mottagning av lagrade stationer . . . . . . . . . . 8
Ställa in automatiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Översikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ställa in AF och TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Välja PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ställa in CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Övriga funktioner
Ändra ljudinställningarna . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Justera ljudegenskaperna
— BAL/FAD/SUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Anpassa equalizerkurvan — EQ3 . . . . . . . . 10
Justera inställningsalternativ — SET . . . . . . . 11
Använda extrautrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Extra ljudutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Fjärrkontroll RM-X114. . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rotary commander RM-X4S
(vridkontroll). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, January 2, 2009 2:45 PM
Komma igång
Välkommen!
Tack för att du köpt denna Sony cd-spelare. Du
kan använda följande funktioner på spelaren.
• Uppspelning av CD-skivor
Du kan spela CD-DA-skivor (som även
innehåller CD-text) samt CD-R/CD-RW-skivor
(MP3/WMA-filer (sida 14)).
Skivtyper
Etikett på skivan
CD-DA
MP3
WMA
• Radiomottagning
– Du kan lagra upp till sex stationer per band
(FM1, FM2, FM3, MW och LW).
– BTM (Best Tuning Memory): Enheten väljer
stationer med stark signal och lagrar dem.
• RDS-tjänster
– Du kan använda FM-stationer med
RDS (Radio Data System).
• Ljudinställningar
– EQ3 stage2: Du kan välja en av sju
förinställda equalizerkurvor.
• Anslutning för extrautrustning
En AUX-kontakt på enhetens framsida gör att
du kan ansluta en bärbar ljudenhet.
Ställa klockan
Klockan visar en 24-timmars digital
tidsangivelse.
1
Tryck in och håll valknappen intryckt.
Setup-menyn visas.
2
Tryck flera gånger på valknappen tills
CLOCK-ADJ visas.
3
Tryck på (SEEK) +.
Siffrorna för timmar blinkar.
4
Vrid ratten för att ställa in timmar och
minuter.
Om du vill flytta markeringen trycker du på
(SEEK) –/+.
5
Tryck på valknappen efter att du ställt
in minuter.
Inställningen är klar och klockan startar.
För a visa klockan trycker du på (DSPL). Tryck
en gång till på (DSPL) för att återgå till
föregående visning.
Tips
Du kan ställa klockan automatiskt med
RDS-funktionen (sida 10).
Ta bort frontpanelen
Du kan ta loss enhetens frontpanel för att
förhindra att enheten stjäls.
Varningssignal
Om du ställer tändningen på OFF utan att ta bort
frontpanelen kommer varningssignalen att ljuda
under några sekunder.
Larmet hörs endast om den inbyggda
förstärkaren används.
4
1
Tryck på (OFF).
Enheten stängs av.
2
Tryck på
och dra den emot dig.
Anmärkningar
• Tappa inte frontpanelen och använd inte för mycket
tryck på panelen och dess teckenfönster.
• Utsätt inte panelen för höga temperaturer eller fukt.
Lämna den inte i en parkerad bil eller på
instrumentbrädan/i bakrutan.
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, January 2, 2009 2:45 PM
Sätta fast frontpanelen
Sätt frontpanelens del A mot del B på enheten
enligt bilden och tryck tills det klickar till.
A
B
Obs!
Fäst ingenting på insidan av frontpanelen.
5
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, January 2, 2009 2:45 PM
Kontrollernas placering och grundläggande användning
Huvudenhet
1 2345
6
7
89
OFF
SOURCE
SEEK
LOUD
DSPL
DISC ALBM TRACK PTY
AUX
ST SHUF AF TA TP REG
EQ3
SCRL
SET UP
SEEK
PTY
MODE
PUSH SELECT
q; qa
qs
AF/TA
ALBUM
1
qd
2
REP
SHUF
3
4
PAUSE
5
6
qf
qg
Detta avsnitt innehåller anvisningar om
kontrollernas placering och grundläggande
användning.
Mer information finns på respektive sidor.
D EQ3-knapp (equalizer) sida 10
För att välja equalizertyp (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM eller OFF).
A OFF-knapp
Används för att slå av strömmen eller som
stoppknapp.
E Kontrollratt/valknapp sida 10
För att ställa in volymen (vrid) eller för att
välja inställningsalternativ (tryck och vrid).
B SEEK +/–-knappar
CD:
Används för att hoppa över spår (tryck), för
att kontinuerligt hoppa över spår (tryck,
tryck därefter igen inom cirka en sekund och
håll) och för att spola bakåt/snabbspola
framåt ett spår (tryck och håll).
Radio:
Ställa in stationer automatiskt (tryck); hitta
en station manuellt (tryck och håll).
F Skivfack
Sätt i skivan (med etiketten vänd uppåt),
uppspelningen startar.
G Teckenfönster
H AUX-kontakt sida 12
För att ansluta en bärbar ljudenhet.
I Z (utmatnings)-knapp
Mata ut skivan.
C SOURCE-knapp
För att starta enheten eller ändra källa
(Radio/CD/AUX).
6
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, January 2, 2009 2:45 PM
J DSPL (display)/SCRL (scroll)-knapp
sida 8
Används för att ändra visningsalternativ
(tryck); rulla visningsalternativet (tryck och
håll).
K
-knapp (frigöring av frontpanel)
sida 4
L MODE-knapp sida 8
Används för att välja radioband (FM/MW/
LW).
M AF (Alternative Frequencies)/
TA (Traffic Announcement)/
PTY (Program Type)-knapp sida 10
Används för att ställa in AF och TA (tryck);
väljer PTY (tryck och håll) i RDS.
N Sifferknappar
CD:
(1)/(2): ALBUM –/+ (under MP3/WMAuppspelning)
Hoppa över album (tryck); hoppa över
album kontinuerligt (tryck och håll).
(3): REP sida 8
(4): SHUF sida 8
(6): PAUSE
För att pausa under uppspelning. För att
avbryta, tryck igen.
Radio:
Ta emot lagrade stationer (tryck); lagra
stationer (tryck och håll).
O Sensor för fjärrkontrollen
7
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, January 2, 2009 2:45 PM
CD
Radio
Visningsalternativ
Lagra och ta emot stationer
Viktigt
För att undvika att trafikfarliga situationer
uppstår när du kör bör du ställa in stationer med
BTM-funktionen (Best Tuning Memory).
Spårnamn*1, skiv-/artistnamn*1,
albumnummer*2, albumnamn*1,
spårnummer/förfluten
uppspelningstid, klocka
*1 Informationen från en CD TEXT-, MP3/WMA-skiva
visas.
*2 Albumnummer visas endast när du byter album.
För att ändra visningsalternativ trycker du på
(DSPL).
Tips
Visningsalternativen skiljer sig åt beroende på skivtyp,
inspelningsformat och inställningar. För mer
information om mp3/wma, se sida 14.
Lagra automatiskt — BTM
1
Tryck på (SOURCE) flera gånger tills
TUNER visas.
Tryck upprepade gånger på (MODE) för att
välja band. Du kan välja FM1, FM2, FM3,
MW eller LW.
2
Tryck in och håll valknappen intryckt.
Setup-menyn visas.
3
Tryck flera gånger på valknappen tills
BTM visas.
4
Tryck på (SEEK) +.
Enheten lagrar stationer i frekvensordning på
sifferknapparna.
En ljudsignal hörs när inställningen är lagrad.
Upprepad och blandad spelning
1
Tryck flera gånger på (3) (REP) eller
(4) (SHUF) under uppspelning tills
önskad inställning visas.
Välj
Lagra manuellt
1
För att spela
SPÅR
spår flera gånger.
ALBUM*
ett album upprepade
gånger.
SHUF ALBUM*
ett album i slumpvis
ordning.
SHUF DISC
skivor i slumpvis
ordning.
* När en MP3/WMA-fil spelas.
För att återgå till normal uppspelning, välj “
OFF” eller “SHUF OFF”.
Medan du tar emot stationen som du
vill lagra, trycker och håller du en
sifferknapp ((1) till (6)) tills MEMORY
visas.
Obs!
Om du försöker lagra en annan station på samma
förinställda sifferknapp raderas den tidigare lagrade
stationen.
Tips
Om en RDS-station lagras, lagras även AF/TAinställningen (sida 9).
Mottagning av lagrade stationer
1
Välj bandet och tryck därefter på en
sifferknapp ((1) till (6)).
Ställa in automatiskt
1
Välj band, tryck därefter på (SEEK) +/–
för att söka efter stationen.
Sökningen avbryts när enheten tar emot en
stationen. Upprepa detta tills den önskade
stationen tas emot.
Tips
Om du vet vilken frekvens som stationen du vill lyssna
på har, tryck och håll nere (SEEK) +/ – för att
lokalisera den ungefärliga frekvensen, tryck därefter
flera gånger på (SEEK) +/– för finjustering av önskad
frekvens (manuell inställning).
8
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, January 2, 2009 2:45 PM
RDS
Ställa in AF och TA
1
Översikt
FM-stationer som använder RDS (Radio Data
System) sänder ohörbar digital information
tillsammans med signaler för vanliga
radioprogram.
Visningsalternativ
A
B
Tryck upprepade gånger på (AF/TA)
tills vald inställning visas.
Välj
Till
AF-ON
aktivera AF och inaktivera TA.
TA-ON
aktivera TA och inaktivera AF.
AF, TA-ON
aktivera både AF och TA.
AF, TA-OFF
inaktivera både AF och TA.
Lagra RDS-stationer med AF- och
TA-inställningen
A Frekvens*1 (namn på programtjänst),
Förinställt nummer, Klocka, RDS-data
B TA/TP*2
*1 När enheten tar emot RDS-stationen, visas * till
vänster om frekvensindikeringen.
*2 TA blinkar under trafikinformation. TP tänds när en
sådan station tas emot.
För att ändra visningsalternativ A trycker du på
(DSPL).
RDS-tjänster
Enheten ger automatiskt RDS-tjänster enligt
följande:
Du kan förinställa RDS-stationer med AF/TAinställning. Om du använder BTM-funktionen,
lagras endast RDS-stationer med samma AF-/
TA-inställning.
Om du förinställer manuellt, kan du förinställa
både RDS och icke-RDS-stationer med AF/TAinställningen för varje.
1 Ställ in AF/TA och lagra därefter stationen
med BTM eller manuellt.
Mottagning av brådskande
trafikmeddelanden
Med AF eller TA i läget ON, avbryter
nödmeddelanden automatiskt den för tillfället
valda källan.
AF (Alternativa frekvenser)
Väljer och återinställer stationen med den
starkaste signalen i ett nät. Genom att använda
denna funktion kan du lyssna kontinuerligt på
samma program under en långkörning utan att
behöva ändra stationsinställningar manuellt.
Tips
Om du justerar volymnivån under ett
trafikmeddelande, lagras inställningen i minnet för
efterföljande trafikmeddelanden, oberoende av den
övergripande volyminställningen.
TA (Trafikmeddelande)/TP (Trafikprogram)
Tillhandahåller aktuell trafikinformation/
program. Information/program som tas emot,
avbryter den för tillfället valda källan.
När AF-funktionen är aktiverad, begränsar
enhetens fabriksinställning mottagningen till en
speciell region, så du inte växlas till en annan
regional station med en starkare frekvens.
Fortsätta lyssna på ett regionalt
program — REG
PTY (Programtyper)
Visar den för tillfället mottagna programtypen.
Söker även din valda programtyp.
Om du lämnar detta regionala programs
mottagningsområde, ställer du in REG-OFF vid
FM-mottagning (sida 11).
CT (Clock Time)
Klockan ställs med CT-data (Clock Time) från
RDS-överföringen.
Obs!
Denna funktion fungerar inte i Storbritannien och
några andra länder.
Anmärkningar
• I vissa länder/områden är inte alla RDS-funktioner
tillgängliga.
• RDS fungerar eventuellt inte ordentligt om
signalstyrkan är svag eller om den inställda
stationen inte sänder RDS-data.
Funktion för lokal länkning (endast
Storbritannien)
Denna funktion gör det möjligt att välja andra
lokala stationer i området även om de inte finns
lagrade på sifferknapparna.
1 Under FM-mottagning trycker du på en
sifferknapp ((1) till (6)) som har en lokal
station lagrad.
fortsätter på nästa sida t
9
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, January 2, 2009 2:45 PM
2 Tryck igen, inom fem sekunder, på
sifferknappen för den lokala stationen.
Upprepa detta tills den lokala stationen tas
emot.
Välja PTY
1
Tryck och håll (AF/TA) (PTY) under
FM-mottagning.
Övriga funktioner
Ändra ljudinställningarna
Justera ljudegenskaperna — BAL/
FAD/SUB
Du kan justera balans, balans fram-bak samt
volym för subwoofer.
1
Namnet på den aktuella programtypen visas
om stationen sänder PTY-data.
2
Tryck flera gånger på (AF/TA) (PTY)
tills önskad programtyp visas.
3
Tryck på (SEEK) –/+.
Enheten börjar söka efter en station som
sänder den valda programtypen.
Programtyper
NEWS (nyheter), AFFAIRS (aktualiteter),
INFO (information), SPORT (sport),
EDUCATE (utbildning), DRAMA (teater),
CULTURE (kultur), SCIENCE (vetenskap),
VARIED (underhållning), POP M (popmusik),
ROCK M (rockmusik), EASY M (lättlyssnad
musik), LIGHT M (lätt klassiskt), CLASSICS
(klassisk musik), OTHER M (övrig musik),
WEATHER (väder), FINANCE (ekonomi),
CHILDREN (barnprogram), SOCIAL A
(sociala frågor), RELIGION (andliga frågor),
PHONE IN (telefonväkteri), TRAVEL
(reseprogram), LEISURE (fritids), JAZZ
(jazzmusik), COUNTRY (country-musik),
NATION M (nationell musik), OLDIES (gamla
godingar), FOLK M (folkmusik), DOCUMENT
(dokumentärer)
Obs!
Den här funktionen kan inte användas i länder eller
regioner där PTY-data inte finns tillgängliga.
Ställa in CT
1
Ställ in CT-ON under setup (sida 11).
Anmärkningar
• CT-funktionen kommer eventuellt inte att fungera
även om du tar emot en RDS-station.
• Det kan finnas en tidsskillnad mellan tiden som ställs
med CT-funktionen och den verkliga tiden.
Tryck flera gånger på valknappen tills
BAL, FAD eller SUB visas.
Alternativet växlar enligt följande:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (vänster-höger) t FAD (fram-bak) t
SUB (subwoofervolym)*2 t AUX*3
*1 Om EQ3 aktiveras (sida 10).
*2 När ljudutgången ställs in på SUB (sida 11).
Visas ATT vid den lägsta inställningen, och den
kan justeras upp till 21 steg.
*3 När AUX-källa är aktiverad (sida 12).
2
Vrid kontrollratten för att justera det
valda alternativet.
Efter 5 sekunder är inställningen klar och
teckenfönstret återgår till att visa normalt
uppspelnings/mottagningsläge.
Anpassa equalizerkurvan — EQ3
Med CUSTOM i EQ3 kan du göra egna
equalizerinställningar.
1
Välj en källa och tryck sedan flera
gånger på (EQ3) för att välja CUSTOM.
2
Tryck på valknappen flera gånger tills
LOW, MID eller HI visas.
3
Vrid kontrollratten för att justera det
valda alternativet.
Volymnivån är justerbar i steg om 1 dB, från
–10 dB till +10 dB.
Upprepa stegen 2 till 3 för att ställa in
equalizerkurvan.
Återgå till fabriksinställd equalizerkurva
genom att trycka och hålla valknappen innan
inställningen är klar.
Efter 5 sekunder är inställningen klar och
teckenfönstret återgår till att visa normalt
uppspelnings/mottagningsläge.
Tips
Det går även att justera andra equalizertyper.
10
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, January 2, 2009 2:45 PM
Justera inställningsalternativ
— SET
1
Tryck in och håll valknappen intryckt.
Setup-menyn visas.
2
Tryck på valknappen flera gånger tills
önskat alternativ visas.
3
Vrid kontrollratten för att välja
inställning (till exempel ON eller OFF).
4
Tryck in och håll valknappen intryckt.
Inställningen är klar och teckenfönstret
återgår till att visa normalt uppspelnings/
mottagningsläge.
Obs!
Visade alternativ varierar, beroende på källa och
inställning.
Följande alternativ kan ställas in (följ
sidhänvisningen för detaljerad information):
“z” anger standardinställningarna.
CLOCK-ADJ (Klockjustering) (sida 4)
CT (Clock Time)
Ställa in CT-ON eller CT-OFF (z) (sida 9, 10).
BEEP
Ställa in BEEP-ON (z) eller BEEP-OFF.
AUX-A*1 (AUX Audio)
För att slå på eller av visningen av källan AUX,
AUX-A-ON (z) eller AUX-A-OFF (sida 12).
A.OFF (Automatisk avstängning)
För att stänga av automatiskt efter en angiven
tid när enheten stängs av.
– A.OFF-NO (z), A.OFF-30S (sekunder),
A.OFF-30M (minuter) eller A.OFF-60M
(minuter).
SUB/REAR*1
Växla ljudutgång.
– SUB-OUT (z): utsignal till en subwoofer.
– REAR-OUT: utsignal till effektförstärkare.
DEMO (Demonstration)
För att ställa in DEMO-ON (z) eller DEMOOFF.
DIM (Dimmer)
Justera teckenfönstrets ljusstyrka.
– DIM-ON: för att sänka ljusstyrkan i
teckenfönstret.
– DIM-OFF (z ): för att inaktivera dimmern.
M.DSPL (Motion Display)
För att välja Motion Display-läget.
– M.DSPL-ON (z): för att visa rörliga mönster.
– M.DSPL-OFF: för att stänga av Motion
Display.
A.SCRL (Auto Scroll)
För att automatiskt rulla långa texter när skivan/
albumet/spåret ändras.
– A.SCRL-ON (z): för att rulla information.
– A.SCRL-OFF: för att inte rulla information.
LOCAL (lokalt sökläge)
– LOCAL-ON: för att endast ställa in stationer
med starkare signaler.
– LOCAL-OFF (z): för att ställa in normal
mottagning.
MONO*2 (Monoläge)
Välj mottagningsläge Mono för att förbättra
FM-mottagning
– MONO-ON: för att lyssna på stereosändning i
mono.
– MONO-OFF (z): för att lyssna på
stereosändning i mono.
REG*2 (regional)
För att ställa in REG-ON (z) eller REG-OFF
(sida 9).
LPF*3 (lågpassfilter)
För att välja subwooferns brytfrekvens: "LPF
OFF" (z), "LPF 80Hz," "LPF 100Hz," "LPF
120Hz," "LPF 140Hz" eller "LPF 160Hz."
LPF NORM/REV*3 (lågpassfilter)
Välja fas när LPF är påslagen: "NORM" (z)
eller "REV."
HPF (högpassfilter)
Välja brytfrekvens för högtalare fram/bak:
"HPF OFF" (z), "HPF 80Hz," "HPF 100Hz",
"HPF 120Hz," "HPF 140Hz" eller "HPF
160Hz."
LOUD (Ljudstyrka)
För att du ska kunna lyssna tydligt vid låga
ljudvolymer.
– "LOUD-ON": för att förstärka bas och diskant.
– "LOUD-OFF" (z): för att förstärka bas och
diskant.
BTM (sida 8)
*1 När enheten är avstängd.
*2 När FM tas emot.
*3 När ljudutgången ställs in på “SUB”.
11
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, January 2, 2009 2:45 PM
Använda extrautrustning
Extra ljudutrustning
Genom att ansluta en extra bärbar ljudenhet till
AUX-kontakten (stereo mini-uttag) på enheten
och sedan välja källan, kan du lyssna på den via
bilens högtalare. Det går att justera volymnivå
för att kompensera skillnaden mellan enheten
och den bärbara ljudenheten. Följ anvisningarna
nedan.
Ansluta den bärbara ljudenheten
1 Stäng av den bärbara ljudenheten.
2 Vrid ner volymen på enheten.
3 Anslut enheten.
AUX
AUX
Anslutningssladd *
(medföljer ej)
* Se till att du använder rätt typ av kontakt.
Justera volymen
Se till att justera volymen för varje ansluten
ljudenhet innan du börjar spela upp.
1 Vrid ner volymen på enheten.
2 Tryck upprepade gånger på (SOURCE) tills
"AUX" visas.
"FRONT IN" visas.
3 Starta uppspelningen av den bärbara
ljudenheten med dämpad volym.
4 Ställ in din normala volymnivå på enheten.
5 Tryck flera gånger på valknappen tills "AUX"
visas, och vrid på kontrollratten för att justera
ingångsnivån (–8 dB till +18 dB).
12
Fjärrkontroll RM-X114
Knapparna på fjärrkontrollen har samma
funktioner som motsvarande knappar på enheten.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
ATT
VOL
VOL (+/–)
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
–
Följande knappar på fjärrkontrollen har också
olika knappar/funktioner från enheten.
• Knappen DSPL (display)
För att ändra visningsalternativ.
• </, (SEEK –/+)-knappar
För att styra CD-spelaren eller radion, samma
som (SEEK) –/+ på enheten.
• SOUND-knapp
Samma som valknappen på enheten.
• LIST-knapp
Välja PTY i RDS.
• M/m (DISC*/PRESET +/–)-knappar
För att styra CD-spelare eller radio, samma
som (1)/(2) (ALBUM –/+) på enheten.
• ATT (attenuate)-knapp
Används för att dämpa ljudet. Tryck igen för att
avbryta.
* Inte på den här enheten.
Obs!
Om enheten stängs av och visningen på
teckenfönstret försvinner, kan man inte styra den med
fjärrkontrollen om inte enheten först startas genom att
man trycker på (SOURCE) på enheten eller sätter i en
skiva.
Rotary commander RM-X4S
(vridkontroll)
Fästa etiketten
Fäst etiketten beroende på hur du monterar
fjärrkontrollen.
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, January 2, 2009 2:45 PM
Kontrollernas placering
Knapparna på fjärrkontrollen har samma
funktioner som motsvarande knappar på enheten.
ATT
SEL
PRESET/
DISC
OFF
SOURCE
VOL
SEEK/AMS
Försiktighetsåtgärder
• Om bilen har varit parkerad i direkt solljus, låt
enheten svalna innan du använder den.
• Motorantennen matas ut automatiskt när du
använder enheten.
MODE
DSPL
Övrig information
OFF
Följande kontroller på fjärrkontrollen kräver en
annorlunda operation på enheten.
• PRESET/DISC* -kontroll
Samma som (1)/(2) (ALBUM –/+) på
enheten (tryck in och vrid).
• VOL-kontroll (volym)
Samma som kontrollratten på enheten (rotera).
• SEEK/AMS-kontroll
Samma som (SEEK) +/– på enheten (rotera,
eller rotera och håll).
• ATT (attenuate)-knapp
Används för att dämpa ljudet. Tryck igen för att
avbryta.
• Knappen DSPL (display)
För att ändra visningsalternativ.
* Inte på den här enheten.
Byta funktionsriktning
Kontrollernas funktionsriktning är inställda på
fabrik så som visas nedan.
Kondenserad fukt
Om det regnar eller är fuktigt kan kondens bildas
inuti linser och teckenfönster. När detta inträffar
fungerar inte enheten som den ska. Ta i så fall ur
skivan och vänta någon timme tills fukten har
avdunstat.
För att bibehålla en hög ljudkvalitet
Var försiktig så att du inte spiller juice eller andra
läskedrycker på enheten eller skivorna.
Om skivor
• För att hålla en skiva ren ska du inte vidrör ytan.
Håll skivan i kanterna.
• Förvara skivorna i fodralen eller i CD-magasin när
de inte används.
• Utsätt inte skivorna för värme eller hög
temperatur. Undvik att lämna dem i en parkerad
bil, på instrumentpanelen eller i bakfönstret.
• Fäst inte etiketter på skivorna och använd inte
skivor med rester av kladdigt bläck. Sådana skivor
kan stanna när de används och förorsaka
funktionsfel, eller så kan skivan förstöras.
För att öka
För att minska
Om kontrollen måste monteras på höger sida om
ratten, kan du byta funktionsriktning för
kontrollerna.
1 Medan du trycker på VOL-kontrollen, tryck
och håll (SEL).
• Använd inte skivor med etiketter eller
klistermärken på.
Följande fel kan uppstå om du använder sådana
skivor:
– Skivan kan inte matas ut (eftersom en etikett
eller ett klistermärke har lossnat och fastnat i
utmatningsmekanismen).
– Ljudinformation på skivan kan inte läsas (spår
hoppas över vid uppspelning eller
uppspelningen fungerar inte alls) eftersom
skivan har blivit sned när en etikett eller ett
klistermärke har krympt av värme.
• Skivor med ovanliga former (t ex hjärtformade,
fyrkantiga, stjärnformade) kan inte spelas i
enheten. Gör man det kan det skada enheten.
Använd inte den typen av skivor.
• Det går inte att spela 8 cm cd-skivor.
fortsätter på nästa sida t
13
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, January 2, 2009 2:45 PM
• Innan du spelar, rengör
skivorna med en rengöringsduk
som finns att köpa i handeln.
Torka varje skiva från mitten
och utåt. Använd inga
lösningsmedel som tvättbensin,
tinner, andra rengöringsmedel
eller antistatisk sprej avsedd för
analoga skivor.
Uppspelningsordning för MP3/
WMA-filer
MP3/WMA
Mapp
(album)
MP3/WMA-fil
(spår)
Om CD-R/CD-RW-skivor
• Vissa CD-R/CD-RW-skivor (beroende på
inspelningsutrustningen och skivans skick) kan
inte spelas upp på denna enhet.
• Det går inte att spela en cd-r eller cd-rw som inte
har stängts.
• Enheten är kompatibel med ISO 9660 nivå 1-/nivå
2-formatet, Joliet/Romeo i expansionsformatet
och Multi Session.
• Maximala antalet:
– mappar (album): 150 (inklusive rotmapp och
tomma mappar).
– filer (spår) och mappar på en skiva: 300 (om ett
mapp-/filnamn innehåller många tecken kan
antalet bli lägre än 300).
– tecken som kan visas för ett mapp-/filnamn är
32 (Joliet) eller 64 (Romeo).
• När skivan är inspelad i Multi Session, detekteras
och spelas endast det första spåret i det första
sessionsformatet (alla andra format hoppas över).
Formaten som har högst prioritet är CD-DA och
MP3/WMA.
– Endast formatet CD-DA i första sessionen spelas
upp om det första spåret är i CD-DA-format.
– Om det första spåret inte är i CD-DA-format,
spelas en session i formatet MP3/WMA upp.
Om skivan inte har någon information i något av
dessa format visas NO MUSIC.
Ljud-CD-skivor som kodats med
teknik för skydd av upphovsrätt
Den här produkten har tillverkats för uppspelning av
skivor som följer standarden Compact Disc (CD).
Nyligen har musikskivor med kodat copyrightskydd
börjat marknadsföras av några skivbolag. Du bör
vara medveten om att bland dessa skivor finns det
några skivtyper som inte följer CD-standarden och
kanske inte går att använda i denna produkt.
Obs! DualDiscs
En dubbelskiva (DualDisc) är en dubbelsidig
produkt som parar ihop dvd-inspelat material på en
sida med digitalt ljudmaterial på den andra sidan.
Eftersom ljudsidan emellertid inte stödjer cdstandarden så garanteras inte möjlighet till
uppspelning på denna produkt.
Om MP3-filer
• MP3, en förkortning för MPEG-1 Audio Layer-3,
är ett standardformat för komprimering av
musikfiler. Det komprimerar information på ljudCD-skivor till cirka en tiondel av dess
ursprungliga storlek.
• ID3-tag version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 och 2.4 gäller
endast för MP3. ID3-tag kan ha 15/30 tecken (1.0
och 1.1) eller 63/126 tecken (2.2, 2.3 och 2.4).
• Kontrollera att du lagt till filnamnstillägget ".mp3"
efter filnamnet när du namnger en MP3-fil.
• Vid uppspelning eller vid snabbspolning framåt/
bakåt av en VBR (variable bit rate) MP3-fil, kan
det hända att förfluten speltid inte visas korrekt.
Obs!
Om du spelar upp en MP3-fil med hög
överföringshastighet, till exempel 320 kbit/s, kan ljudet
bli hackigt.
Om WMA-filer
• WMA, en förkortning för Windows Media Audio,
är ett standardformat för komprimering av
musikfiler. Det komprimerar information på ljudCD-skivor till cirka 1/22* av dess ursprungliga
storlek.
• WMA-tag har 63 tecken.
• Kontrollera att du lagt till filnamnstillägget
".wma" efter filnamnet när du namnger en WMAfil.
• Vid uppspelning eller vid snabbspolning framåt/
bakåt av en VBR (variable bit rate) WMA-fil kan
det hända att förfluten speltid inte visas korrekt.
* endast för 64 kbit/s
Obs!
Uppspelning av följande WMA-filer stöds inte.
– förlustfri komprimering
– copyright-skyddad
14
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, January 2, 2009 2:45 PM
Rengöra anslutningarna
Underhåll
Byta ut litiumbatteriet i
fjärrkontrollen
Under normala förhållanden varar batterier cirka
1 år. (Beroende på användningsförhållandena
kan batterierna dock ibland laddas ur snabbare.)
Efter hand som batteriet laddas ur förkortas
fjärrkontrollens räckvidd. Byt till ett nytt
CR2025-litiumbatteri. Att använda en annan
batterityp kan innebära risk för brand eller
explosion.
Enheten fungerar eventuellt inte på rätt sätt om
kontakterna mellan enheten och frontpanelen inte är
rena. För att förhindra detta tar du bort frontpanelen
(sida 4) och rengör kontakterna med en
bomullstops. Använd inte för mycket kraft. I annat
fall kan kontakterna skadas.
RM-X114
Baksidan på
frontpanelen
Huvudenhet
Anmärkningar
• För säkerhetsskull, slå av tändningen, ta bort
nyckeln och avlägsna den från tändningslåset innan
du rengör anslutningarna.
• Rör aldrig anslutningarna direkt med fingrarna eller
något metallföremål.
x
Ta bort enheten
+ sidan upp
1
Så här tar du bort skyddskragen.
1 Ta bort frontpanelen (sida 4).
2 Kläm ihop båda kanterna på skyddskragen
och dra ut den.
Om litiumbatteriet
• Förvara litiumbatteriet utom räckhåll för barn.
Kontakta omedelbart läkare om batteriet sväljs.
• Torka av batteriet med en torr duk för att garantera
god kontakt.
• Kontrollera att du sätter i batteriet åt rätt håll.
• Håll inte i batteriet med en metallpincett eftersom
det kan leda till kortslutning.
x
Byta säkring
När du byter säkring,
kontrollera att du använder en
säkring med samma
strömstyrka som
originalsäkringen. Om
säkringen går, kontrollera
elanslutningen och byt
säkringen. Om säkringen går
igen efter bytet kan det finnas
ett internt fel. Kontakta i så fall
närmaste Sony-återförsäljare.
fortsätter på nästa sida t
Säkring (10 A)
15
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, January 2, 2009 2:45 PM
2
Ta bort enheten
1 För in båda frigöringsnycklarna samtidigt
till dess att de fäster med ett klickljud.
Krokarna inåt.
Tekniska specifikationer
CD-spelare
Signalbrusförhållande: 120 dB
Frekvensåtergivning: 10 – 20 000 Hz
Svaj och vibrationer: Under mätbara gränser
Radiodelen
FM
2 Dra i nycklarna så att enheten lossnar.
Inställningsområde: 87,5 – 108,0 MHz
Antennkontakt:
Kontakt för yttre antenn
Mellanfrekvens: 150 kHz
Användbar känslighet: 10 dBf
Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz
Signal/brus-förhållande: 70 dB (mono)
Separation: 40 dB vid 1 kHz
Frekvensåtergivning: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
3 För enheten ut från fästet.
Inställningsområde:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennkontakt:
Kontakt för yttre antenn
Mellanfrekvens: 25 kHz
Känslighet: MW: 26 µV, LW: 45 µV
Effektförstärkardel
Utgång: Högtalarkontakter (sure seal-kontakter)
Högtalarimpedans: 4 – 8 ohm
Max uteffekt: 45 W × 4 (vid 4 ohm)
Allmänt
Utgångar:
Ljudutgångar (under/bak växlingsbar)
Styrning av relä till motorantenn
Styrning av effektförstärkare
Ingångar:
Telephone ATT-styrning (dämpning av ljudet när
det ringer)
Antenningång
AUX-kontakt (stereo mini-uttag)
Tonkontroller:
Låg: ±10 dB vid 60 Hz (XPLOD)
Med: ±10 dB vid 1 kHz (XPLOD)
Hög: ±10 dB vid 10 kHz (XPLOD)
Strömförsörjning: 12 V likströms bilbatteri
(negativ jord)
Dimensioner: Cirka 178 × 50 × 179 mm (b/h/d)
Monteringsdimensioner: Ca. 182 × 53 × 162 mm
(b/h/d)
Vikt: Cirka 1,2 kg
Medföljande tillbehör
Delar för installation och anslutningar
(1 uppsättning)
Tillbehör/utrustning som kan köpas till:
Fjärrkontroll: RM-X114
Vridkontroll: RM-X4S
Din återförsäljare har eventuellt inte alla tillbehör
som visas ovan. Begär detaljerad information från
återförsäljaren.
16
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, January 2, 2009 2:45 PM
MPEG Layer-3 ljudkodningsteknik och patent
på licens från Fraunhofer IIS och Thomson.
Denna produkt skyddas av immateriella
äganderättigheter som tillhör Microsoft
Corporation. Användning eller distribution av
sådan teknik utanför denna produkt är förbjuden
utan en licens från Microsoft eller ett auktoriserat
dotterföretag till Microsoft.
Utförande och specifikationer kan komma att ändras
utan föregående meddelande.
• Flamhämmande medel av halogen används inte
på kretskortet.
• Flamhämmande medel av halogen används inte
på höljet.
• Papper används som emballeringsmaterial.
Felsökning
Följande checklista kan vara användbar för att
åtgärda problem som kan uppstå med enheten.
Innan du går igenom checklistan nedan, kontrollera
rutinerna för hur man ansluter och använder
enheten.
Allmänt
Enheten får ingen ström.
• Kontrollera anslutningarna. Om allting är som det
ska kontrollerar du säkringen.
• Om enheten stängs av och visningen försvinner, kan
det inte opereras med fjärrkontrollen.
t Slå på enheten.
Det går inte att mata ut motorantennen.
Motorantennen har ingen relälåda.
Inget ljud.
• Volymen är för låg.
• ATT-funktionen är aktiverad eller Telephone
ATT-funktionen (när en telefonsladd för en biltelefon
är ansluten till ATT-kontakten) är aktiverad.
• Faderkontrollen (FAD) är inte inställd för ett system
med två högtalare.
Ingen ljudsignal.
• Ljudsignalen är inaktiverad (sida 11).
• En extra effektförstärkare har kopplats in och du
använder inte den inbyggda förstärkaren.
Innehållet i minnet har raderats.
• Strömförsörjningskabeln eller batteriet har kopplats
ur.
• Strömförsörjningskabeln är inte ordentligt ansluten.
Lagrade stationer och korrekt tid raderas.
Säkringen har gått.
Avger oljud när tändningsläget ändras.
Ledningarna har inte kopplats på rätt sätt till bilens
kontakt för strömförsörjning av extrautrustning.
Under uppspelning eller mottagning, startar
demonstrationsläget.
Om ingen åtgärd utförs under fem minuter med
DEMO-ON aktiverat, startar demonstrationsläget.
t Ställ in DEMO-OFF (sida 11).
Texten försvinner från/syns inte i
teckenfönstret.
• Dimmerfunktionen är inställd på DIM-ON (sida 11).
• Teckenfönstret stängs av om du håller (OFF)
intryckt.
t Tryck och håll nere (OFF) på enheten tills
teckenfönstret tänds
• Kontakterna är smutsiga (sida 15).
Funktionen för automatisk avstängning
fungerar inte.
Enheten slås på. Funktionen för automatisk
avstängning aktiveras efter att enheten stängs av.
t Stäng av enheten.
fortsätter på nästa sida t
17
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, January 2, 2009 2:45 PM
Uppspelning av CD-skivor
Skivan kan inte laddas.
• Det finns redan en skiva i skivfacket.
• Skivan har matats in felvänd eller på fel sätt.
Skivan spelar inte upp.
• Trasiga eller smutsiga skivor.
• CD-R/CD-RW-skivor är inte avsedda inspelning av
ljud (sida 14).
Det går inte att spela upp MP3/WMA-filer.
Skivan är inte kompatibel med MP3/WMA-formatet
och versionen (sida 14).
Det tar längre tid att spela upp MP3/WMA-filer
jämfört med andra filer.
Följande skivtyper tar längre tid att starta uppspelning
av.
– en skiva inspelad med en komplicerad trädstruktur.
– en skiva som spelats in i Multi Session.
– en skiva där data kan läggas till.
Visningsalternativen rullar inte.
• De rullas eventuellt inte för skivor med väldigt
många tecken.
• A.SCRL är inställd på OFF.
t Ställ in A.SCRL-ON (sida 11).
t Tryck och håll nere (DSPL) (SCRL).
Ljudet hoppar.
• Installationen är inte riktig.
t Installera enheten i en vinkel som är mindre än
45° i en stabil del av bilen.
• Trasiga eller smutsiga skivor.
Det går inte att mata ut skivan.
Tryck på Z (mata ut) (sida 6).
Radiomottagning
Stationerna kan inte tas emot.
Ljudet störs av brus.
• Anslut en styrkabel (blå) för motorantenn eller kabel
för strömförsörjning av tillbehör (röd) till
strömförsörjningskabeln för bilens antennförstärkare
(endast om bilen har en inbyggd FM/MW/LWantenn i bak-/sidorutan).
• Kontrollera bilantennens anslutning.
• Bilantennen matas inte ut.
t Kontrollera anslutningen för motorantennens
styrkabel.
• Kontrollera frekvensen.
Det går inte att ställa in förinställda stationer.
• Lagra rätt frekvens i minnet.
• Den mottagna signalen är för svag.
Den automatiska sökningen fungerar inte.
• Inställningen för det lokala sökläget är inte riktig.
t Inställningen avbryts för ofta:
Ställ in LOCAL-ON (sida 11).
t Inställningen stoppar inte på en station:
Ställ in "LOCAL-OFF" (sida 11).
• Den mottagna signalen är för svag.
t Ställ in station manuellt.
Under FM-mottagning, blinkar ST-indikatorn.
• Ställ in frekvensen exakt.
• Den mottagna signalen är för svag.
t Ställ in MONO-ON (sida 11).
En FM-programutsändning i stereo avlyssnas i
mono.
Enheten är i läget för monomottagning.
t Ställ in MONO-OFF (sida 11).
RDS
En sökning påbörjas efter några sekunders
lyssning.
Stationen är inte en TP-station eller har svag signal.
t Inaktivera TA (sida 9).
Inga trafikmeddelanden tas emot.
• Aktivera TA (sida 9).
• Stationen sänder inga trafikmeddelanden trots att det
är en TP-station.
t Ställ in en annan station.
PTY visar "--------".
• Den inställda stationen är inte en RDS-station.
• RDS-data har inte tagits emot.
• Stationen specificerar inte programtyp.
Felmeddelanden
ERROR
• En felvänd eller smutsig CD-skiva.
t Rengör CD-skivan eller sätt i den på rätt sätt.
• En tom skiva har förts in i enheten.
• Skivan kan inte spelas upp på grund av något fel.
t Sätt i en annan skiva.
FAILURE
Felaktig anslutning av högtalare/förstärkare.
t Kontrollera installations-/anslutningshandboken för
modellen i fråga.
L.SEEK +/–
Lokalt sökläge är aktiverat under automatisk
inställning av station.
NO AF
Det finns ingen alternativ frekvens för den aktuella
stationen.
t Tryck på (SEEK) –/+ medan stationsnamnet
blinkar. Enheten börjar söka efter en annan
frekvens med samma PI-data (Program
Identification) (PI SEEK visas).
NO MUSIC
Skivan innehåller inte musikfiler.
t Sätt i en musik-cd.
NO NAME
Det finns inget skiv-/album-/artist-/spårnamn inspelat
för spåret.
NO TP
Enheten fortsätter söka efter tillgängliga TP-stationer.
18
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S645\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Friday, January 2, 2009 2:45 PM
OFFSET
Det kan finnas ett internt fel.
t Kontrollera anslutningen. Om felmeddelandet
kvarstår i fönstret, kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
PUSH EJT
Skivan kan inte matas ut.
t Tryck på Z (mata ut) (sida 6).
READ
Enheten läser all spår- och albuminformation på
skivan.
t Vänta tills den läst klart och uppspelningen startar
automatiskt. Beroende på skivans struktur kan det
ta längre än en minut.
"
" eller "
"
Du har nått början eller slutet av skivan under
snabbspolning framåt eller bakåt och kan inte komma
längre.
" "
Tecknet kan inte visas med enheten.
Om dessa åtgärder inte löser problemet, bör du
kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Om du lämnar in enheten för reparation på grund av
problem vid uppspelning, bör du ta med skivan som
användes vid tidpunkten då problemet började.
19
CDX-GT232/GT230
4-108-796-12 (1)
Download PDF

advertising