Sony | CDX-G2000UI | Sony CDX-G2000UI Bruksanvisning

K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\VSE-EV1\PP49067\Layout\Delivered\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\DA\010COV.fm
masterpage: Cover
010COV.book Page 1 Monday, September 9, 2013 4:29 PM
4-467-643-12(1)
FM/MW/LW
Compact Disc
Player
Betjeningsvejledning
DA
Käyttöohjeet
FI
Bruksanvisning
SV
For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se
side 10.
Esittelytilan (DEMO) peruuttaminen: katso s. 10.
Anvisningar om hur man avbryter demonstrationsvisningen
(DEMO) finns på sida 10.
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\VSE-EV1\PP49067\Layout\Delivered\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\DA\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Monday, September 9, 2013 4:29 PM
Af sikkerhedsmæssige grunde skal denne
enhed installeres i bilens instrumentbræt.
For montering og tilslutning henvises til den
medfølgende vejledning Montering/
Tilslutning.
Made in Denmark
Egenskaber for laserdiode
 Emissionsvarighed: Kontinuerlig
 Laserudgang: Mindre end 53,3 μW
(Denne udgang er værdien målt ved en afstand
på 200 mm fra objektivlinsens overflade på den
optiske pickup-blok med 7 mm åbning.)
Bemærkning til kunder: følgende information
gælder kun for udstyr solgt i lande, hvor
EU-direktiver er gældende
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For produktoverensstemmelse i EU: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland
Advarsel hvis tændingen på din bil ikke
har en ACC-position (tilbehør)
Sørg for at indstille AUTO OFF-funktionen
(side 11). Enheden slukkes helt og automatisk
efter den indstillede tid, når enheden er slået
fra. Det forhindrer, at batteriet tømmes. Hvis
du ikke indstiller AUTO OFF-funktionen, skal
du trykke på OFF og holde, indtil visningen
forsvinder, hver gang du slår tændingen fra.
2DA
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\VSE-EV1\PP49067\Layout\Delivered\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\DA\030TOC.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Monday, September 9, 2013 4:29 PM
Indholdsfortegnelse
Oversigt over dele og knapper . . . . . . . . . . . 4
Yderligere oplysninger
Forsigtighedsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
14
14
15
Klargøring
Tage frontpanelet af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Indstilling af uret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tilslutning af en iPod/USB-enhed. . . . . . . . . 5
Tilslutning af en anden bærbar
lydenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lytte til radioen
Lytte til radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Brug af Radio Data System (RDS) . . . . . . . . . 7
Afspilning
Afspilning af en disk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Afspilning af en iPod/USB-enhed . . . . . . . . . 8
Søge efter og afspille spor. . . . . . . . . . . . . . . 9
Indstillinger
Annullere DEMO-indstillingen . . . . . . . . . . . 10
Grundlæggende indstilling . . . . . . . . . . . . . 10
GENERAL-opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
SOUND-opsætning (lyd). . . . . . . . . . . . . . . . .11
EQ3 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
EQ3 SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
DISPLAY-opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3DA
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\VSE-EV1\PP49067\Layout\Delivered\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\DA\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Monday, September 9, 2013 4:29 PM
Oversigt over dele og knapper
Hovedenhed
Talknap 3/
(gentag) -knappen har en berøringsprik.
 SRC (kilde)
Slå strømmen til.
Skift kilde.
-OFF
Tryk og hold i ét sekund for at slå
strømmen fra.
Tryk og hold i mindst to sekunder for at
slå strømmen fra og slukke displayet.
 Frontpanel-udløserknap
 SEEK +/–
Stil ind på radiostationer automatisk. Tryk
og hold for at stille ind manuelt.
/ (forrige/næste) /
(spole tilbage/frem)
 Kontrolknap
Drej for at justere lydstyrken.
ENTER
Indtast det valgte punkt.
MENU
Åbn opsætningsmenuen.
 Modtager til fjernbetjeningen
 Disk-åbning
 Displayvindue
  (skubbe disk ud)


(tilbage)
Vend tilbage til det forrige display.
MODE (side 6, 9)
 AF (alternative frekvenser)/TA
(trafikmelding)
Indstil AF og TA.
-PTY (programtype)
Tryk og hold for at vælge PTY i RDS.
 Talknapper (1 til 6)
Modtag gemte radiostationer. Tryk og
hold for at gemme stationer.
ALBUM /
Spring et album over på lydenheden.
Tryk og hold for at springe album over
uafbrudt.
(gentag)
SHUF (blandet)
PAUSE
 DSPL (display)
Skift displayelementer.
-SCRL (rulle)
Tryk og hold for at rulle et
displayelement.
 AUX-indgangsstik (ekstra lydenhed)
 USB-port
(bladre) (side 9)
Aktiver bladreindstilling under afspilning.
4DA
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\VSE-EV1\PP49067\Layout\Delivered\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\DA\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Monday, September 9, 2013 4:29 PM
Klargøring
Tage frontpanelet af
Du kan tage enhedens frontpanel af for at
forhindre tyveri.
1
Indstilling af uret
1
Tryk på MENU, drej kontrolknappen
for at vælge [GENERAL], og tryk
derefter på den.
2
Drej kontrolknappen for at vælge
[CLOCK-ADJ], og tryk derefter på
den.
Tryk på OFF og hold .
Enheden slås fra.
2
Time-indikationen blinker.
Tryk på frontpanel-udløserknappen
, og fjern derefter panelet ved at
trække det udad.
3
Drej kontrolknappen for at indstille
time og minut.
For at flytte den digitale indikation skal
du trykke på SEEK +/–.
4
Efter indstilling af minuttet skal du
trykke på MENU.
Opsætning er afsluttet, og uret går i
gang.
Advarselsalarm
Hvis du drejer tændingskontakten til
OFF-positionen uden at fjerne frontpanelet,
bipper advarselsalarmen i nogle sekunder.
Alarmen bipper kun, hvis den indbyggede
forstærker bruges.
Sætte frontpanelet på
For at vise uret skal du trykke på DSPL.
Tilslutning af en
iPod/USB-enhed
1
Skru ned for lydstyrken på
enheden.
2
Tilslut iPod’en/USB-enheden til
enheden.
For at tilslutte en iPod/iPhone skal du
bruge et USB-kabel til iPod (medfølger
ikke).
Ved tilslutning af iPhone 5
5DA
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\VSE-EV1\PP49067\Layout\Delivered\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\DA\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Monday, September 9, 2013 4:29 PM
Tilslutning af en anden
bærbar lydenhed
1 Slå den bærbare lydenhed fra.
2 Skru ned for lydstyrken på
Lytte til radioen
Lytte til radioen
For at lytte til radioen skal du trykke på SRC
for at vælge [TUNER].
enheden.
3
Forbind den bærbare lydenhed til
AUX-indgangsstikket
(stereo-ministik) på enheden med
et tilslutningskabel* (medfølger
ikke).
* Sørg for at bruge en lige stiktype.
Gemme automatisk (BTM)
1
Tryk på MODE for at skifte båndet
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
Tryk på MENU, drej kontrolknappen
for at vælge [GENERAL], og tryk
derefter på den.
3
Drej kontrolknappen for at vælge
[BTM], og tryk derefter på den.
Enheden gemmer stationer på
talknapperne i rækkefølge efter frekvens.
4
Tryk på SRC for at vælge [AUX].
Sådan tilpasses lydstyrkeniveauet på
den tilsluttede enhed til andre kilder
Start afspilning på den bærbare lydenhed
ved en moderat lydstyrke, og indstil din
sædvanlige lydstyrke på enheden.
Tryk på MENU, og drej kontrolknappen.
Vælg [SOUND]  [AUX VOL] (side 11).
Stille ind
1
Tryk på MODE for at skifte båndet
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
Udfør tuning.
Sådan stilles ind manuelt
Tryk på SEEK +/– og hold for at finde den
omtrentlige frekvens, og tryk derefter
gentagne gange på SEEK +/– for at
finjustere til den ønskede frekvens.
Sådan stilles automatisk ind
Tryk på SEEK +/–.
Søgningen standser, når enheden
modtager en station. Gentag denne
procedure, indtil den ønskede station
modtages.
Gemme manuelt
1
Mens den station, du vil gemme,
modtages, skal du trykke på en
talknap (1 til 6) og holde for at vise
[MEM].
6DA
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\VSE-EV1\PP49067\Layout\Delivered\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\DA\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Monday, September 9, 2013 4:29 PM
Modtage de gemte stationer
1
Vælg båndet, og tryk derefter på en
talknap (1 til 6).
modtage område, skal du indstille [REG-OFF]
i GENERAL-opsætning under FM-modtagelse
(side 11).
Denne funktion virker ikke i Det Forenede
Kongerige og visse andre områder.
Local Link-funktion (Kun Det Forenede
Kongerige)
Brug af Radio Data System
(RDS)
Indstilling af alternative frekvenser
(AF) og trafikmelding (TA)
AF genindstiller løbende på stationen med
det stærkeste signal i et netværk. TA giver
aktuelle trafikmeldinger eller
trafikprogrammer (TP), hvis de modtages.
1
Tryk på AF/TA at vælge [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] eller
[AF/TA-OFF].
Sådan gemmes RDS-stationer med
AF- og TA-indstillingen
Du kan forudindstille RDS-stationer sammen
med en AF/TA-indstilling. Indstil AF/TA, og
gem derefter stationen med BTM eller
manuelt. Hvis du forudindstiller manuelt, kan
du også forudindstille andre stationer end
RDS-stationer.
Sådan modtages nødmeldinger
Når AF eller TA er slået til, afbryder
nødmeldinger automatisk den aktuelt valgte
kilde.
Når lydstyrkeniveauet justeres under en
trafikmelding
Niveauet bliver gemt i hukommelsen til
efterfølgende trafikmeldinger, uafhængigt af
det almindelige lydstyrkeniveau.
Sådan holdes radioen indstillet på det
samme regionalprogram (REGIONAL)
Når AF- og REGIONAL-funktionerne er slået
til, vil du ikke blive skiftet til en anden
regional station med en stærkere frekvens.
Hvis du forlader dette regionale programs
Med denne funktion kan du vælge andre
lokale stationer i området, selvom de ikke er
lagret på talknapperne.
Under FM-modtagelse skal du trykke på en
talknap (1 til 6), hvor der er gemt en lokal
station. Tryk på en talknap for en lokal
station igen inden for fem sekunder. Gentag
denne procedure, indtil den lokale station
modtages.
Vælge programtyper (PTY)
Brug PTY til at vise eller søge efter en ønsket
programtype.
1
Tryk på PTY og hold under
FM-modtagelse.
2
Drej kontrolknappen, indtil den
ønskede programtype vises, og tryk
derefter på den.
Enheden begynder at søge efter en
station, der udsender den valgte
programtype.
Programtyper
NEWS (Nyheder), AFFAIRS (Aktuelt), INFO
(Oplysning), SPORT (Sport), EDUCATE
(Undervisning), DRAMA (Drama), CULTURE
(Kultur), SCIENCE (Videnskab), VARIED
(Blandet), POP M (Popmusik), ROCK M
(Rockmusik), EASY M (Let underholdning),
LIGHT M (Let klassisk), CLASSICS (Klassisk),
OTHER M (Andre musiktyper), WEATHER
(Vejret), FINANCE (Finansinformation),
CHILDREN (Børneprogrammer), SOCIAL A
(Sociale forhold), RELIGION (Religion),
PHONE IN ("Ring ind"-programmer), TRAVEL
(Rejser), LEISURE (Fritid), JAZZ (Jazzmusik),
COUNTRY (Countrymusik), NATION M
(Nationalmusik), OLDIES (Evergreens),
FOLK M (Folkmusik), DOCUMENT
(Dokumentarprogrammer)
7DA
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\VSE-EV1\PP49067\Layout\Delivered\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\DA\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Monday, September 9, 2013 4:29 PM
Indstilling af ur-klokkeslæt (CT)
CT-data fra RDS-transmissionen indstiller
uret.
1
Indstil [CT-ON] i GENERAL
-opsætning (side 11).
Afspilning
Afspilning af en disk
1
Indsæt disken (etiketsiden opad).
Afspilning starter automatisk.
Afspilning af en
iPod/USB-enhed
I denne betjeningsvejledning bruges "iPod"
som en generel betegnelse for
iPod-funktionerne på iPod og iPhone, med
mindre andet er angivet i teksten eller på
illustrationerne.
For nærmere oplysninger om kompatibilitet
for din iPod, se "Om iPod" (side 13) eller gå
ind på support-websiten, der er angivet på
bagsiden.
USB-enheder af MSC-typen (Mass Storage
Class) (f.eks. et USB-flashdrev, digital
medieafspiller, Android™-telefon), der
overholder USB-standarden, kan bruges.
Afhængigt af den digitale medieafspiller eller
Android-telefon, kan indstilling af
USB-forbindelsestilstand til MSC være
nødvendig.
Bemærkninger
 For nærmere oplysninger om din USB-enheds
kompatibilitet kan du gå ind på
support-websiten, der er angivet på bagsiden.
 Afspilning af følgende MP3/WMA-filer er ikke
understøttet.
 tabsfri komprimering-filer
 ophavsretsbeskyttede filer
 DRM (Digital Rights Management) -filer
 Flerkanals-lydfiler
8DA
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\VSE-EV1\PP49067\Layout\Delivered\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\DA\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Monday, September 9, 2013 4:29 PM
1
Tilslut en iPod/USB-enhed til
USB-porten (side 5).
Afspilning starter.
Hvis en enhed allerede er tilsluttet, skal
du for at starte afspilningen trykke på
SRC for at vælge [USB] ([IPD] vises på
displayet, når iPod’en er genkendt).
2
Juster lydstyrken på denne enhed.
Søge efter og afspille spor
Gentaget afspilning og blandet
afspilning
1
Under afspilning skal du trykke på
(gentag) for gentaget afspilning,
eller SHUF for blandet afspilning.
2
Tryk gentagne gange på (gentag)
eller SHUF for at vælge den
ønskede afspilningsindstilling,
gentaget eller blandet.
Sådan standses afspilning
Tryk på OFF og hold i ét sekund.
Sådan fjernes enheden
Stands afspilning, og fjern derefter enheden.
Forsigtig med iPhone
Når du tilslutter en iPhone via USB, styres
telefonopkaldets lydstyrke af iPhonen, ikke
af enheden. Undgå at øge lydstyrken på
enheden under et opkald, da lyden pludselig
kan blive meget høj, når opkaldet afsluttes.
Betjene en iPod direkte
(Passagerbetjening)
Tryk på MODE under afspilning, så [MODE
IPOD] vises, for at aktivere direkte betjening
med iPod.
Bemærk, at lydstyrken kun kan justeres med
enheden.
Det kan tage lidt tid, før afspilning i den
valgte afspilningsindstilling starter.
De tilgængelige afspilningsindstillinger er
forskellige, afhængigt af den valgte lydkilde.
Søge efter et spor efter navn
(Quick-BrowZer™)
1
Når sporlisten vises skal du trykke
gentagne gange på
(tilbage).
* Under afspilning skal du trykke på
(bladre)
i mindst to sekunder, for at vende direkte
tilbage til begyndelsen af kategorilisten.
Sådan afsluttes passagerbetjening
Tryk og hold på MODE for at vise [MODE
AUDIO].
Under CD- eller USB-afspilning skal
du trykke på
(bladre)* for at vise
listen over søgekategorier.
2
Drej kontrolknappen for at vælge
den ønskede søgekategori, og tryk
derefter på den for at bekræfte.
3
Gentag trin 2 for at søge efter det
ønskede spor.
Afspilning starter.
Sådan afsluttes Quick-BrowZer
-indstilling
Tryk på
(bladre)
9DA
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\VSE-EV1\PP49067\Layout\Delivered\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\DA\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Monday, September 9, 2013 4:29 PM
Søge ved at springe punkter over
(Jump-indstilling)
1
2
3
4
5
Tryk på
(bladre)
Tryk på SEEK +.
Indstillinger
Annullere
DEMO-indstillingen
Drej kontrolknappen for at vælge
det ønskede punkt.
Du kan annullere demonstrationsdisplayet,
som vises, mens enheden er slået fra.
Der springes på listen i trin på 10 % af det
samlede antal punkter.
1
Tryk på MENU, drej kontrolknappen
for at vælge [DISPLAY], og tryk
derefter på den.
Det valgte punkt vises.
2
Drej kontrolknappen for at vælge
det ønskede punkt, og tryk derefter
på den.
Drej kontrolknappen for at vælge
[DEMO], og tryk derefter på den.
3
Drej kontrolknappen for at vælge
[DEMO-OFF], og tryk derefter på
den.
Tryk på ENTER for at vende tilbage
til Quick-BrowZer-indstilling.
Afspilning starter.
Indstillingen er udført.
4
Tryk to gange på
(tilbage).
Displayet vender tilbage til normal
modtage/afspilningsindstilling.
Grundlæggende indstilling
Du kan indstille punkter i menuen som
følger.
Følgende punkter kan indstilles, afhængigt
af kilde og indstilling:
1
2
Tryk på MENU.
Drej kontrolknappen for at vælge
den ønskede opsætningskategori,
og tryk derefter på den.
Der er følgende opsætningskategorier:
 GENERAL-opsætning (generel) (side 11)
 SOUND-opsætning (lyd) (side 11)
 DISPLAY-opsætning (side 12)
3
Drej kontrolknappen for at vælge
mulighederne, og tryk derefter på
den.
Vende tilbage til det forrige display
Tryk på
(tilbage).
10DA
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\VSE-EV1\PP49067\Layout\Delivered\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\DA\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Monday, September 9, 2013 4:29 PM
GENERAL-opsætning
SOUND-opsætning (lyd)
CLOCK-ADJ (justere uret) (side 5)
EQ3 PRESET
Vælger en equalizerkurve blandt
7 equalizerkurver, eller slået fra: [XPLOD],
[VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE],
[GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].
Indstillingen af equalizerkurve kan lagres
for hver kilde.
CAUT ALM (advarselsalarm)
Aktiverer advarselsalarmen: [ON], [OFF]
(side 5). (Kun tilgængelig, når enheden er
slået fra.)
BEEP
Aktiverer biplyden: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Slukkes automatisk efter et ønsket
tidsrum, når enheden slås fra: [NO], [30S]
(30 sekunder), [30M] (30 minutter), [60M]
(60 minutter).
AUX-A (Ekstra lydenhed)
Aktiverer AUX-kildedisplayet: [ON], [OFF].
(Kun tilgængelig, når enheden er slået
fra.)
CT (ur-klokkeslæt)
Aktiverer CT-funktionen: [ON], [OFF].
REGIONAL
Begrænser modtagelse til en bestemt
region: [ON], [OFF]. (Kun tilgængelig, når
FM modtages.)
BTM (side 6)
EQ3 SETTING
Indstiller [CUSTOM] i EQ3.
Vælger indstilling af equalizer: [LOW],
[MID], [HIGH].
For at gendanne den fabriksindstillede
equalizerkurve skal du trykke og holde på
ENTER, før indstillingen er udført.
BALANCE
Justerer lydbalancen: [RIGHT-15]
– [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Justerer det relative niveau: [FRONT-15]
– [CENTER] – [REAR-15].
LOUDNESS (Dynamic Loudness)
Forstærker bas og diskant for at få klar lyd
ved lave lydstyrkeniveauer: [ON], [OFF].
SW LEVEL (Subwooferniveau)
Justerer subwooferens lydstyrkeniveau:
[+2 dB] - [0 dB] - [-2 dB].
AUX VOL (AUX-lydstyrkeniveau)
Justerer lydstyrkeniveauet for hver
tilsluttet ekstra enhed:
[+18 dB] - [0 dB] - [-8 dB].
Denne indstilling gør det unødvendigt at
justere lydstyrkeniveauet mellem kilder.
11DA
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\VSE-EV1\PP49067\Layout\Delivered\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\DA\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Monday, September 9, 2013 4:29 PM
DISPLAY-opsætning
Yderligere oplysninger
DEMO (Demonstration)
Aktiverer demonstrationen: [ON], [OFF].
Forsigtighedsregler
DIMMER
Ændrer displayets lysstyrke: [ON], [OFF].
 Lad enheden afkøle forinden, hvis din bil
har været parkeret direkte i solen.
 Efterlad ikke frontpanelet eller medbragte
lydenheder inde i bilen, da det kan
forårsage funktionsfejl på grund af høje
temperaturer i direkte sollys.
 Motorantennen slås automatisk ud.
AUTO SCR (Automatisk rulning)
Ruller lange punkter automatisk: [ON],
[OFF].
M.DISPLAY (Bevægelse-display)
Viser bevægelige mønstre: [ON], [OFF].
Dannelse af kondensvand
Hvis der dannes kondensvand inden i
enheden, skal du tage disken ud og vente i
ca. en time, indtil den er tør. Ellers fungerer
enheden ikke korrekt.
Sådan opretholdes en høj lydkvalitet
Pas på ikke at spilde væske på enheden eller
diskene.
Bemærkninger om diske
 Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. ventilationskanaler, og
lad dem ikke ligge i en bil parkeret i direkte
sollys.
 Rens diskene med en
almindelig renseklud
inden afspilning. Tør
disken af fra midten og
udad. Brug ikke
opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder
eller almindelige
rengøringsmidler.
 Denne enhed er designet til at afspille
diske, der opfylder CD-standarden
(Compact Disc). DualDiscs og nogle
musikdiske kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret opfylder ikke
CD-standarden (Compact Disc), og disse
diske kan derfor ikke afspilles med denne
enhed.
 Diske som enheden IKKE KAN afspille
 Diske med etiketter, mærkater eller
påklistret tape eller papir. Det kan
forårsage funktionsfejl eller ødelægge
disken.
12DA
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\VSE-EV1\PP49067\Layout\Delivered\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\DA\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Monday, September 9, 2013 4:29 PM
 Diske der ikke er af standardform (f.eks.
hjerte- firkantet eller stjerneform). Det
kan beskadige enheden, hvis du
forsøger at afspille dem.
 8 cm-diske.
Bemærkninger om CD-R/CD-RW-diske
 Det maksimale antal: (kun CD-R/CD-RW)
 mapper (album): 150 (inkl. rodmappe)
 filer (spor) og mapper: 300 (kan være
mindre end 300, hvis mappe/filnavne
indeholder mange tegn)
 tegn, der kan vises for et mappe/filnavn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
 Hvis en multisession-disk begynder med
en CD-DA-session, genkendes den som en
CD-DA-disk, og andre sessioner afspilles
ikke.
 Diske som enheden IKKE KAN afspille
 CD-R/CD-RW med dårlig optagekvalitet.
 CD-R/CD-RW der er optaget med en
inkompatibel optageenhed.
 CD-R/CD-RW der ikke er afsluttet
korrekt.
 Andre CD-R/CD-RW end dem, der er
optaget i musik-CD-format eller
MP3-format, som opfylder ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo eller
multisession.
Afspilningsrækkefølge for
MP3/WMA-filer
MP3/WMA
Mappe (album)
MP3/WMA-fil (spor)
Om iPod
 Du kan tilslutte til følgende iPod-modeller.
Opdater dine iPods med den nyeste
software, inden du bruger dem.
Made for
 iPod touch (5. generation)
 iPod touch (4. generation)
 iPod touch (3. generation)
 iPod touch (2. generation)
 iPod classic
 iPod nano (7. generation)
 iPod nano (6. generation)
 iPod nano (5. generation)
 iPod nano (4. generation)
 iPod nano (3. generation)
 iPod nano (2. generation)
 iPod nano (1. generation)*
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
* Passagerbetjening er ikke tilgængelig for iPod
nano (1. generation).
 "Made for iPod" og "Made for iPhone"
betyder, at et elektronisk tilbehør er
specifikt udformet til tilslutning med
henholdsvis iPod eller iPhone, og at
udvikleren har certificeret, at det opfylder
Apples normer. Apple er ikke ansvarlig for,
at denne enhed virker, eller at den opfylder
sikkerheds- og lovgivningsmæssige
standarder. Bemærk, at brug af dette
tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke
den trådløse ydeevne.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler,
hvis du har nogen spørgsmål eller problemer
vedrørende enheden, der ikke er dækket i
denne vejledning.
13DA
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\VSE-EV1\PP49067\Layout\Delivered\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\DA\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Monday, September 9, 2013 4:29 PM
CD-afspiller
Vedligeholdelse
Rensning af stikkene
Enheden virker ikke altid korrekt, hvis
stikkene mellem enheden og frontpanelet
ikke er rene. For at forhindre dette skal du
tage frontpanelet af (side 5) og rense
stikkene med en vatpind. Brug ikke for
meget kraft, da stikkene kan beskadiges.
Signal/støjforhold: 95 dB
Frekvensreaktion: 10 - 20.000 Hz
Wow og flutter: Ikke målelig
Tilsvarende codec:
MP3 (.mp3) og WMA (.wma)
USB-afspillerdel
Interface: Full speed USB
Maksimal strømstyrke: 1 A
Det maksimale antal genkendelige data:
mapper (album): 128
filer (spor) pr. mappe: 512
Tilsvarende codec:
MP3 (.mp3) og WMA (.wma)
Effektforstærker
Bemærkninger
 Af sikkerhedsmæssige grunde bør du slå
tændingen fra og fjerne nøglen fra
tændingskontakten, inden du renser stikkene.
 Berør aldrig stikkene direkte med fingrene eller en
metalgenstand.
Specifikationer
Tuner
FM
Indstillingsområde: 87,5 - 108,0 MHz
Antennestik:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens: 25 kHz
Brugbar følsomhed: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal/støjforhold: 80 dB (stereo)
Separation: 50 dB ved 1 kHz
Frekvensreaktion: 20 - 15.000 Hz
MW/LW
Indstillingsområde:
MW: 531 - 1.602 kHz
LW: 153 - 279 kHz
Antennestik:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens:
9.124,5 kHz eller 9.115,5 kHz/4,5 kHz
Følsomhed: MW: 26 μV, LW: 45 μV
Udgang: Højttalerudgange
Højttalerimpedans: 4 - 8 ohm
Maksimal udgangseffekt: 55 W × 4 (ved 4 ohm)
Generelt
Udgange:
Lydudgangsstik (bag, sub)
Stik for motorantenne/
effektforstærker-kontrol (REM OUT)
Indgange:
Tlslutningsklemme for
fjernbetjening-indgang
Indgangsstik for antenne
AUX-indgangsstik (stereo-ministik)
USB-port
Strømkrav: 12 V jævnstrøm bilbatteri (negativ
jordforbindelse)
Mål:
Ca. 178 mm × 50 mm × 177 mm (b/h/d)
Monteringsmål:
Ca. 182 mm × 53 mm × 160 mm (b/h/d)
Vægt: Ca. 1,2 kg
Pakkens indhold:
Hovedenhed (1)
Dele til installation og tilslutning (1 sæt)
Din forhandler har muligvis ikke alt det
ovennævnte tilbehør i sit sortiment. Bed
forhandleren om nærmere oplysninger.
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
14DA
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\VSE-EV1\PP49067\Layout\Delivered\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\DA\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Monday, September 9, 2013 4:29 PM
Ophavsret
Quick-BrowZer er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
Windows Media er enten et registreret
varemærke eller et varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft
Corporation. Brug eller distribution af sådan
teknologi uden for dette produkt er forbudt
uden en licens fra Microsoft eller et autoriseret
Microsoft-datterselskab.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod
touch er varemærker tilhørende Apple Inc.,
registreret i USA og andre lande.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter
på licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Android er et varemærke tilhørende Google Inc.
Brug af dette varemærke er underlagt tilladelse
fra Google.
Fejlfinding
Med den følgende kontrolliste kan du
afhjælpe problemer, du kan få med enheden.
Inden du går igennem nedenstående
kontrolliste, bør du kontrollere
fremgangsmåden for tilslutning og
betjening.
For nærmere oplysninger om brug af
sikringen og at fjerne enheden fra
instrumentbrættet henvises til den
medfølgende vejledning Montering/
Tilslutning.
Hvis problemet ikke løses, kan du gå ind på
support-websiten, der er angivet på
bagsiden.
Generelt
Ingen lyd.
 Faderkontrollen [FADER] er ikke indstillet på
positionen for et 2-højttalersystem.
Ingen biplyd.
 Der tilsluttes en ekstra effektforstærker, og du
bruger ikke den indbyggede forstærker.
Hukommelsens indhold er blevet slettet.
 Strømledningen eller batteriet er blevet
afbrudt eller er ikke tilsluttet korrekt.
Gemte stationer og korrekt klokkeslæt er
slettet.
Sikringen er sprunget.
Der kommer støj, når tændingens position
skiftes.
 Ledningerne er ikke tilpasset korrekt til bilens
tilbehørsstrømtilslutning.
Under afspilning eller modtagelse starter
demonstrationen.
 Hvis der ikke udføres nogen betjening i fem
minutter med [DEMO-ON] indstillet, starter
demonstrationen.
 Indstil [DEMO-OFF] (side 12).
Visningen forsvinder fra/vises ikke på
displayvinduet.
 Dæmperen er indstillet på [DIM-ON] (side 12).
 Visningen forsvinder, hvis du trykker på OFF
og holder.
 Tryk på OFF på enheden, indtil visningen
ses.
 Stikkene er beskidte (side 14).
15DA
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\VSE-EV1\PP49067\Layout\Delivered\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\DA\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Monday, September 9, 2013 4:29 PM
Betjeningsknapperne fungerer ikke.
Disken skubbes ikke ud.
 Tryk på DSPL og
(tilbage)/MODE i mindst
to sekunder for at nulstille enheden.
Indholdet i hukommelsen slettes.
Af hensyn til din sikkerhed må du ikke
nulstille enheden, mens du kører.
Radiomodtagelse
Stationerne kan ikke modtages.
Lyden generes af støj.
 Tilslutningen er ikke korrekt.
 Kontroller tilslutningen af bilantennen.
 Hvis den automatiske antenne ikke slås ud,
skal tilslutningen af
motorantenne-kontrolledningen
kontrolleres.
Det er ikke muligt at stille ind på forvalgte
stationer.
 Radiosignalet er for svagt.
CD-afspilning
Disken afspilles ikke.
 Defekt eller snavset disk.
 CD-R’en/CD-RW’en er ikke til lydbrug
(side 13).
MP3/WMA-filer kan ikke afspilles.
 Disken er ikke kompatibel med MP3/WMA/
AAC-formatet og -versionen. Du kan finde
nærmere oplysninger om diske og formater,
der kan afspilles, på support-websiten.
Det tager længere tid at afspille MP3/
WMA-filer end andre filer.
 Det tager længere tid for følgende diske at
starte afspilning.
 En disk, der er optaget med en kompliceret
træstruktur.
 En disk, der er optaget i multisession.
 En disk, som kan tilføjes data.
Lyden springer.
 Defekt eller snavset disk.
RDS
SEEK starter efter et par sekunders lytning.
 Stationen er ikke en TP-station eller har svagt
signal.
 Deaktiver TA (side 7).
Ingen trafikmeldinger.
 Aktiver TA (side 7).
 Stationen udsender ikke trafikmeldinger, selv
om den er en TP.
 Stil ind på en anden station.
PTY viser [- - - - - - - -].
 Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
 Der er ikke blevet modtaget RDS-data.
 Stationen specificerer ikke programtypen.
Programnavnet blinker.
 Der findes ikke en alternativ frekvens for den
aktuelle station.
 Tryk på SEEK +/–, mens programnavnet
blinker. [PI SEEK] vises, og enheden
begynder at søge efter en anden frekvens
med de samme PI (programidentifikation)
-data.
USB-afspilning
Du kan ikke afspille elementer via en USB
HUB.
 Denne enhed kan ikke genkende
USB-enheder via en USB-hub.
Det tager længere tid at afspille en
USB-enhed.
 USB-enheden indeholder filer med en
kompliceret træstruktur.
Lyden falder kortvarigt bort.
 Lyden kan falde bort kortvarigt ved en høj
bithastighed på mere end 320 kbps.
Fejldisplay/meddelelser
ERROR
 Disken er beskidt eller sat omvendt i.
 Rens disken eller sæt den korrekt i.
 Der er sat en tom disk i.
 Disken kan ikke afspilles pga. et problem.
 Sæt en anden disk i.
 USB-enheden blev ikke automatisk genkendt.
 Tilslut den igen.
 Tryk på  for at tage disken ud.
HUB NO SUPRT (hubs ikke understøttet)
 USB-hub er ikke understøttet på denne
enhed.
16DA
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\VSE-EV1\PP49067\Layout\Delivered\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\DA\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Monday, September 9, 2013 4:29 PM
IPD STOP
 Når gentaget afspilning ikke er indstillet, er
afspilning af det sidste spor på albummet
slut.
Musikappen i iPod/iPhone er afsluttet.
 Tryk på PAUSE for at starte afspilning igen.
NO AF (ingen alternative frekvenser)
 Der findes ikke en alternativ frekvens for den
aktuelle station.
 Tryk på SEEK +/–, mens programnavnet
blinker. Enheden begynder at søge efter en
anden frekvens med de samme PI
(programidentifikation) -data ([PI SEEK]
vises).
NO DEV (ingen enhed)
 [USB] er valgt som kilde uden en USB-enhed
tilsluttet. En USB-enhed eller et USB-kabel er
blevet afbrudt under afspilning.
 Sørg for at tilslutte en USB-enhed og et
USB-kabel.
USB NO SUPRT (USB ikke understøttet)
 The connected USB device is not supported.
 For nærmere oplysninger om din
USB-enheds kompatibilitet kan du gå ind
på support-websiten.
[
] eller [
]
 Under tilbage/fremrykning er du nået til
begyndelsen eller slutningen af disken, og
kan ikke komme længere.
[ ]
 Tegnet kan ikke vises.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler,
hvis disse løsninger ikke hjælper.
Hvis du bringer enheden til reparation pga.
problemer med CD-afspilning, skal du tage
den disk med, der blev brugt på det
tidspunkt, da problemet begyndte.
NO MUSIC
 Disken eller USB-enheden indeholder ikke en
musikfil.
 Indsæt en musik-CD.
 Tilslut en USB-enhed, der indeholder en
musikfil.
NO TP (ingen trafikprogrammer)
 Enheden fortsætter søgning efter
TP-stationer til rådighed.
OVERLOAD
 USB-enheden er overbelastet.
 Afbryd USB-enheden, og skift derefter
kilde ved at trykke på SRC.
 Der er en fejl på USB-enheden, eller der er
tilsluttet en enhed, som ikke er
understøttet.
PUSH EJT (tryk for at skubbe ud)
 Disken kan ikke skubbes ud.
 Tryk på  (skub ud).
READ
 Enheden læser alle spor- og
albumoplysninger på disken.
 Vent, indtil læsningen er udført, og
afspilning begynder automatisk.
Afhængigt af diskstrukturen kan det tage
mere end et minut.
17DA
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\FI\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Wednesday, September 4, 2013 12:12 PM
Asenna tämä laite auton kojelautaan
turvallisuuden varmistamiseksi.
Katso asennusta ja liitäntöjä varten toimitettu
asennus-/liitäntäkäsikirja.
Valmistettu Tanskassa
Laserdiodin ominaisuudet
 Emission kesto: Jatkuva
 Laserteho: Alle 53,3 μW
(Tämä teho on mitattu 200 mm:n etäisyydellä
7 mm:n aukolla varustetun optisen anturilohkon
linssin pinnasta.)
Huomautus asiakkaille: Seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, jotka on myyty
EU-direktiivejä soveltavissa maissa
Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani
EU-tuotevaatimusten mukaisuus: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksa
Varoitus, joka koskee autoja, joiden
virtalukossa ei ole ACC-asentoa.
Määritä AUTO OFF -toiminto (s. 11). Laite
sammuu kokonaan automaattisesti
määritetyn ajan kuluttua laitteen virran
katkaisemisesta akun tyhjenemisen
estämiseksi. Jos et määritä AUTO OFF
-toimintoa, paina OFF-painiketta niin pitkään,
että näyttö pimenee, joka kerta kun
sammutat auton virran.
2FI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\FI\030TOC.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Wednesday, September 4, 2013 12:12 PM
Sisältö
Osat ja säätimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Lisätietoja
Yleisiä käyttö-ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
14
14
15
Aloittaminen
Etupaneelin irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kellonajan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
iPodin/USB-laitteen liittäminen . . . . . . . . . . 5
Muun kannettavan audiolaitteen
liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Radion kuuntelu
Radion kuuntelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Radio Data System (RDS) -toiminnon
käyttäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Toisto
Levyn toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
iPod/USB-laitteen toisto . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Raitojen haku ja toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Asetus
DEMO-tilan peruuttaminen . . . . . . . . . . . . . 10
Perusasetusten käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
GENERAL-asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
SOUND-asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
EQ3 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
EQ3 SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
DISPLAY-asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3FI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\FI\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Wednesday, September 4, 2013 12:12 PM
Osat ja säätimet
Pääyksikkö
Numero 3/
(uudelleensoitto) -painikkeessa on tunnistusnäppylä.
 SRC (lähde)
Kytke virta päälle.
Vaihda lähdettä.
-OFF
Paina 1 sekunnin ajan virran
sammuttamiseksi.
Paina yli 2 sekunnin ajan virran ja näytön
sammuttamiseksi.
 Etupaneelin irrotuspainike
 SEEK +/–
Viritä radioasemat automaattisesti. Paina
pitkään manuaalista viritystä varten.
// (edellinen/seuraava) /
 (taakse-/eteenpäinkelaus)
 Säätöpyörä
Kierrä äänenvoimakkuuden
säätämiseksi.
ENTER
Hyväksy valittu kohde.
MENU
Avaa asetusvalikon.
 Kauko-ohjaimen anturi
 Levyaukko
 Näyttöikkuna
  (levyn poisto)


(takaisin)
Palaa edelliseen näyttöön
MODE (s. 6, 9)
 AF (vaihtoehtoiset taajuudet)/TA
(liikennetiedotus)
Aseta AF ja TA.
-PTY (ohjelmatyyppi)
Paina pitkään PTY-asetuksen
valitsemiseksi RDS:ssä.
 Numeropainikkeet (1 - 6)
Vastaanota tallennettuja radioasemia.
Paina pitkään asemien tallentamiseksi.
ALBUM /
Ohita audiolaitteen albumi. Paina pitkään
albumien ohittamiseksi toistuvasti.
(uudelleensoitto)
SHUF (sekoitus)
PAUSE
 DSPL (näyttö)
Vaihda näytön kohteita.
-SCRL (vieritys)
Paina pitkään näyttökohteen
vierittämiseksi.
 AUX-tuloliitäntä
 USB-liitäntä
(selaa) (s. 9)
Siirry selaustilaan toiston aikana.
4FI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\FI\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Wednesday, September 4, 2013 12:12 PM
Aloittaminen
1
Paina MENU, valitse [GENERAL]
säätöpyörää kiertämällä ja paina
sitten sitä.
2
Paina pitkään OFF .
Valitse säätöpyörää kiertämällä
[CLOCK-ADJ] ja paina sitten sitä.
Laitteen virta sammuu.
Tunti-ilmaisin vilkkuu.
Etupaneelin irrottaminen
Voit irrottaa tämän laitteen etupaneelin
varkauksien estämiseksi.
1
2
Kellonajan asettaminen
Paina etupaneelin irrotuspainiketta
 ja irrota sitten paneeli vetämällä
sitä itseäsi kohti.
3
Aseta tunnit ja minuutit
säätöpyörää kiertämällä.
Siirrä digitaali-ilmaisinta painamalla
SEEK +/–.
4
Minuuttien asettamisen jälkeen
paina MENU.
Asetus on valmis ja kello alkaa käydä.
Näytä kello painamalla DSPL.
Varoitushälytys
Jos käännät virtalukon OFF-asentoon
irrottamatta etupaneelia, varoitushälytys
kuuluu muutaman sekunnin ajan. Hälytys
kuuluu vain sisäänrakennettua vahvistinta
käytettäessä.
iPodin/USB-laitteen
liittäminen
1
Säädä laitteen äänenvoimakkuus
pieneksi.
2
Liitä iPod/USB-laite tähän
laitteeseen.
Etupaneelin kiinnitys
Käytä iPodin/iPhonen liittämiseen iPodin
USB-liitäntäkaapelia (ei sisälly
toimitukseen).
Kytkettäessä iPhone 5
5FI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\FI\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Wednesday, September 4, 2013 12:12 PM
Muun kannettavan
audiolaitteen liittäminen
1 Sammuta virta kannettavasta
audiolaitteesta.
2
Säädä laitteen äänenvoimakkuus
pieneksi.
3
Kytke kannettava audiolaite tämän
laitteen AUX-tulolitäntään
(stereominipistoke)
liitäntäjohdolla* (ei sisälly
toimitukseen).
Radion kuuntelu
Radion kuuntelu
Radion kuuntelemiseksi valitse
SRC-painiketta painamalla [TUNER].
Automaattinen tallentaminen (BTM)
1
Vaihda taajuusaluetta (FM1, FM2,
FM3, MW tai LW) painamalla MODE.
2
Paina MENU, valitse [GENERAL]
säätöpyörää kiertämällä ja paina
sitten sitä.
3
Valitse säätöpyörää kiertämällä
[BTM] ja paina sitten sitä.
* Käytä suoraa pistoketta.
Laite tallentaa asemat
taajuusjärjestyksessä
numeropainikkeille.
4
Viritys
Valitse SRC-painiketta painamalla
[AUX].
1
Vaihda taajuusaluetta (FM1, FM2,
FM3, MW tai LW) painamalla MODE.
Liitetyn laitteen äänenvoimakkuuden
tasaaminen muiden lähteiden kanssa
2
Viritä radioasemat.
Radion viritys käsin.
Etsi likimääräinen taajuus painamalla
pitkään SEEK +/– ja paina sitten
SEEK +/– toistuvasti hienosäätääksesi
halutun taajuuden.
Asemien automaattinen viritys
Paina SEEK +/–.
Haku keskeytyy laitteen löytäessä
aseman. Jatka hakua, kunnes haluttu
asema on löytynyt.
Aloita kannettavan audiolaitteen toisto
kohtalaisella äänenvoimakkuudella ja aseta
tavanomainen kuunteluäänenvoimakkuutesi
tälle laitteelle.
Paina MENU ja käännä säätöpyörää.
Valitse [SOUND]  [AUX VOL] (s. 11).
Radioasemien manuaalinen
tallennus
1
Kun vastaanotat asemaa, jonka
haluat tallentaa, paina
numeropainiketta (1 - 6) niin
pitkään, että [MEM] tulee näytölle.
6FI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\FI\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Wednesday, September 4, 2013 12:12 PM
Pikavalintapaikoille tallennettujen
asemien kuuntelu
1
Valitse taajuusalue ja paina sitten
numeropainiketta (1 - 6).
Jos poistut tämän alueohjelman
kuuluvuusalueelta, aseta [REG-OFF]-asetus
GENERAL-asetuksista FM-vastaanoton aikana
(s. 11).
Tämä toiminto ei ole käytettävissä
Isossa-Britanniassa ja tietyillä muilla alueilla.
Paikallislinkkitoiminto (vain
Isossa-Britanniassa)
Radio Data System (RDS)
-toiminnon käyttäminen
Vaihtoehtoisten taajuuksien (AF) ja
liikennetiedotusten (TA)
asettaminen
AF virittää asemaa jatkuvasti uudelleen
verkon vahvimpaan signaaliin, ja TA toistaa
mahdollisesti vastaanotetut nykyiset
liikennetiedot tai liikenneohjelmat (TP).
1
Paina AF/TA valitaksesi asetukset
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] tai
[AF/TA-OFF].
RDS-asemien tallentaminen AF- ja
TA-asetuksella
Voit esivalita RDS-asemia yhdessä AF/
TA-asetuksen kanssa. Aseta AF/TA, tallenna
sitten asema BTM-toiminnolla tai
manuaalisesti. Jos tallennat aseman muistiin
manuaalisesti, voit esivalita myös muita kuin
RDS-asemia.
Hätätiedotusten vastaanottaminen
AF- tai TA-toiminnon ollessa käytössä
hätätiedotteet keskeyttävät automaattisesti
aikaisemmin valitun äänilähteen toiston.
Kun säädät äänenvoimakkuustasoa
liikennetiedotuksen aikana
Taso tallentuu muistiin myöhemmille
liikennetiedotuksille riippumatta
tavanomaisesta äänenvoimakkuustasosta.
Alueohjelman kuunteleminen
keskeytyksettä (REGIONAL)
Kun AF- ja REGIONAL-toiminnot ovat
käytössä, et siirry toiseen alueelliseen
asemaan, jonka taajuus on voimakkaampi.
Paikallislinkkitoiminto antaa mahdollisuuden
valita alueelta muita paikallisasemia, vaikka
ne eivät olisikaan tallennettuina
numeropainikkeille.
FM-vastaanoton aikana paina
numeropainiketta (1 - 6), jolle paikallisasema
on tallennettu. Paina 5 sekunnin kuluessa
paikallisaseman numeropainiketta. Toista
tämä menettely, kunnes paikallisasema
vastaanotetaan.
Ohjelmatyyppien valinta (PTY)
Käytä PTY-toimintoa halutun ohjelmatyypin
näyttämiseksi tai etsimiseksi.
1
Paina PTY pitkään FM-vastaanoton
aikana.
2
Kierrä säätöpyörää, kunnes haluttu
ohjelmatyyppi tulee näkyviin, ja
paina sitten sitä.
Laite alkaa hakea valittua ohjelmatyyppiä
lähettävää radioasemaa.
Ohjelmatyypit
NEWS (uutiset), AFFAIRS (ajankohtaiset
aiheet), INFO (info), SPORT (urheilu),
EDUCATE (koulutus), DRAMA (draama),
CULTURE (kulttuuri), SCIENCE (tiede), VARIED
(sekalainen), POP M (popmusiikki), ROCK M
(rockmusiikki), EASY M (kevyt musiikki),
LIGHT M (kevyt klassinen), CLASSICS
(klassinen musiikki), OTHER M (muu
musiikki), WEATHER (sää), FINANCE (talous),
CHILDREN (lasten ohjelma), SOCIAL A
(yhteiskunnallinen keskustelu), RELIGION
(hengellinen ohjelma), PHONE IN (Phone In
"sana on vapaa"), TRAVEL (matkailu),
LEISURE (vapaa-aika), JAZZ (Jazz-musiikki),
COUNTRY (Country-musiikki), NATION M
(Kotimainen musiikki), OLDIES
(Oldies-musiikki), FOLK M (Folk-musiikki),
DOCUMENT (dokumentti)
7FI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\FI\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Wednesday, September 4, 2013 12:12 PM
Kellonajan asettaminen (CT)
Toisto
RDS-lähetyksen mukana tuleva CT-data
(kellonaikatiedot) asettaa kellon oikeaan
aikaan.
Levyn toisto
1
1
Aseta [CT-ON] GENERAL-asetuksista
(s. 11).
Aseta levy paikalleen (etikettipuoli
ylöspäin).
Levyn toisto käynnistyy automaattisesti.
iPod/USB-laitteen toisto
Näissä käyttöohjeissa "iPodia" käytetään
yleisnimityksenä viittaamaan iPod- ja
iPhone-laitteiden iPod-toimintoihin, ellei
tekstissä tai kuvituksessa viitata muuhun.
Lisätietoja iPod-laitteesi yhteensopivuudesta
on "Tietoja iPodista" (s. 13) tai takakannen
tukisivulla.
USB-standardin kanssa yhteensopivaa MSC
(massamuistiluokka)-tyypin USB-laitteita
(esim. USB-muistikortti, digitaalinen
mediasoitin, Android™-puhelin) voi käyttää.
Digitaalisesta mediasoittimesta tai
Android-puhelimesta riippuen USB-liitännän
tilaksi voi olla tarpeen asettaa MSC.
Huomautuksia
 Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta on
takakannen tukisivulla.
 Seuraavien MP3/WMA-tiedostojen toistolle ei ole
tukea.
 häviöttömän pakkauksen tiedostot
 tekijänoikeussuojatut tiedostot
 DRM (digitaalinen oikeuksien hallinta)
-tiedostot
 Monikanavaiset audiotiedostot
8FI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\FI\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Wednesday, September 4, 2013 12:12 PM
1
Kytke iPod/USB-laite USB-porttiin
(s. 5).
Toisto käynnistyy
Jos laite on jo liitetty, paina toiston
aloittamiseksi SRC valitaksesi [USB] ([IPD]
tulee näyttöön, kun iPod on tunnistettu).
2
Säädä äänenvoimakkuus tällä
laitteella.
Raitojen haku ja toisto
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto
1
Paina toiston aikana
(uudelleensoitto) uudelleensoittoa
varten tai SHUF satunnaissoittoa
varten.
2
Paina (uudelleensoitto) tai SHUF
tarpeeksi monta kertaa halutun
uudelleensoitto- tai
satunnaissoittotilan valitsemiseksi.
Toiston keskeyttämiseksi
Paina OFF-painiketta 1 sekunnin ajan.
Laitteen irrottamiseksi
Pysäytä toisto ja irrota sitten laite.
Toiston alkaminen valitussa toistotilassa
voi kestää jonkin aikaa.
iPhonea koskeva huomautus
Kun liität iPhonen USB:n kautta, iPhone ohjaa
puhelun äänenvoimakkuutta, ei laite. Älä
vahingossa suurenna laitteen
äänenvoimakkuutta puhelun aikana, sillä
seurauksena voi olla äkillinen kova ääni
puhelun päättyessä.
Käytettävissä olevat toistotilat vaihtelevat
valitun äänilähteen mukaan.
Raidan haku nimellä
(Quick-Browzer™)
iPodin käyttö suoraan (Matkustajan
ohjaus)
1
Paina MODE-painiketta ja pidä se painettuna
toiston aikana niin, että [MODE IPOD] tulee
näkyviin iPodin suoran käytön
mahdollistamiseksi.
Huomaa, että äänenvoimakkuutta voi säätää
ainoastaan tästä laitteesta.
Matkustajan ohjauksesta poistuminen
Paina CD- tai USB-toiston aikana
(selaa)* hakuluokkien luettelon
näyttämiseksi.
Kun raitaluettelo tulee näkyviin, paina
(takaisin) monta kertaa.
* Paina toiiston aikana
(selaus) yli
2 sekunnin ajan palataksesi suoraan
luokkaluettelon alkuun.
2
Valitse haluttu hakuluokka
säätöpyörää kiertämällä ja vahvista
painamalla sitä.
3
Toista kohta 2 halutun raidan
etsimiseksi.
Paina MODE-painiketta pitkään, että [MODE
AUDIO] tulee näkyviin.
Toisto käynnistyy
Quick-BrowZer-tilasta poistuminen
Paina
(selaa).
9FI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\FI\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Wednesday, September 4, 2013 12:12 PM
Haku kohteita ohittamalla
(Hyppytila)
1
2
3
Paina
(selaa)
Paina SEEK +.
Valitse kohde säätöpyörää
kiertämällä.
Asetus
DEMO-tilan peruuttaminen
Voit peruuttaa esittelynäytön, joka tulee
näkyviin kun tämän laitteen virta katkaistaan.
1
Paina MENU, valitse [DISPLAY]
säätöpyörää kiertämällä ja paina
sitten sitä.
2
Valitse säätöpyörää kiertämällä
[DEMO] ja paina sitten sitä.
3
Valitse säätöpyörää kiertämällä
[DEMO-OFF] ja paina sitten sitä.
Luettelossa hypitään 10 %:n askelin
kohteiden kokonaismäärästä.
4
Paina ENTER palataksesi
Quick-Browzer-tilaan.
Valittu kohde tulee näytölle.
5
Valitse haluttu kohde säätöpyörää
kiertämällä ja paina sitten sitä.
Toisto käynnistyy
Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
4
Paina
(takaisin) kaksi kertaa.
Näyttö palaa normaaliin vastaanotto-/
toistotilaan.
Perusasetusten käyttö
Voit asettaa valikon yksiköt seuraavien
ohjeiden mukaan.
Seuraavat yksiköt voi asettaa lähteen ja
asetuksen mukaan.
1
2
Paina MENU.
Valitse haluttu asetusluokka
säätöpyörää kiertämällä ja paina
sitten sitä.
Asetusluokat ovat seuraavat:
 GENERAL-asetukset s. 11)
 SOUND-asetukset (s. 11)
 DISPLAY-asetukset (s. 12)
3
Valitse halutut asetukset
säätöpyörää kiertämällä ja paina
sitten sitä.
Edelliseen näyttöön palaaminen
Paina
(takaisin).
10FI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\FI\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Wednesday, September 4, 2013 12:12 PM
GENERAL-asetukset
SOUND-asetus
CLOCK-ADJ (kellonajan asetus) (s. 5)
EQ3 PRESET
Valitse taajuuskorjainkäyrä
7 taajuuskorjainkäyrästä tai pois käytöstä:
[XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE],
[SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].
Taajuuskorjainkäyrän asetuksen voi
tallentaa muistiin kullekin lähteelle.
CAUT ALM (varoitushälytys)
Aktivoi varoitushälytyksen: [ON], [OFF]
(s. 5). (Käytettävissä vain, kun laitteen virta
on sammutettu.)
BEEP
Aktivoi merkkiäänen: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Laite sammuu automaattisesti halutun
ajan jälkeen, kun laitteen virta katkaistaan:
[NO], [30S] (30 sekuntia), [30M]
(30 minuuttia), [60M] (60 minuuttia).
AUX-A (AUX-audio)
Aktivoi AUX-lähteen näytön: [ON], [OFF].
(Käytettävissä vain, kun laitteen virta on
sammutettu.)
CT (kellonaika)
Aktivoi CT-toiminnon: [ON], [OFF].
REGIONAL
Rajoittaa vastaanoton tietylle alueelle:
[ON], [OFF]. (Käytettävissä vain
FM-vastaanoton aikana.)
BTM (s. 6)
EQ3 SETTING
Asettaa EQ3-asetuksen [CUSTOM].
Valitsee taajuuskorjaimen asetuksen:
[LOW], [MID], [HIGH].
Tehtaalla määritetyn taajuuskorjaimen
käyrän palauttamiseksi paina
ENTER-painiketta pitkään ennen kuin
asetus on valmis.
TASAPAINO
Säätää äänen tasapainoa: [RIGHT-15]
– [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Säätää suhteellista tasoa: [FRONT-15]
– [CENTER] – [REAR-15].
LOUDNESS (dynaaminen voimakkuus)
Vahvistaa bassoa ja diskanttia äänen
selkeyttämisesi pienillä
äänenvoimakkuuksilla: [ON], [OFF].
SW LEVEL (Subwooferin voimakkuus)
Säätää subwooferin äänenvoimakkuutta:
[+2 dB] - [0 dB] - [-2 dB].
AUX VOL (AUX-äänenvoimakkuustaso)
Säätää äänenvoimakkuuden tasoa
kullekin liitetylle lisälaitteelle:
[+18 dB] - [0 dB] - [-8 dB].
Tämä asetus poistaa tarpeen säätää
äänenvoimakkuutta lähteiden
vaihtamisen yhteydessä.
11FI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\FI\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Wednesday, September 4, 2013 12:12 PM
DISPLAY-asetukset
Lisätietoja
DEMO (esittely)
Aktivoi esittelyn: [ON], [OFF].
Yleisiä käyttö-ohjeita
DIMMER (HIMMENNIN)
Vaihtaa näytön kirkkautta: [ON], [OFF].
 Anna laitteen jäähtyä ennen käyttöä, jos
autosi on ollut pysäköitynä suoraan
auringonpaisteeseen.
 Älä jätä etupaneelia tai tuotuja
audiolaitteita auton sisään, tai
seurauksena voi olla suoran auringonvalon
korkean lämpötilan aiheuttama
toimintahäiriö.
 Moottoriantenni ojentautuu
automaattisesti esiin.
AUTO SCR (automaattinen vieritys)
Vierittää pitkät kohteet automaattisesti:
[ON], [OFF].
M.DISPLAY (Motion Display)
Näyttää liikkuvia kuvioita: [ON], [OFF].
Kosteuden tiivistyminen
Jos laitteen sisällä oleva kosteus pääsee
tiivistymään nesteeksi, ota levy pois
soittimesta ja odota noin tunti nesteen
haihtumista, muussa tapauksessa laite ei
ehkä toimi kunnolla.
Korkean äänenlaadun säilyttämiseksi
Älä roiskuta nestettä laitteeseen tai levyille.
Huomautuksia levyistä
 Älä säilytä levyjä suorassa
auringonpaisteessa tai lähellä
lämmönlähteitä, kuten kuumailmakanavia,
tai jätä niitä suoraan auringonpaisteeseen
pysäköityyn autoon.
 Pyyhi ennen levyjen
soittamista ne puhtaiksi
puhdistusliinalla levyn
keskiosasta laitoihin
edeten. Älä käytä
liuottimia kuten
bentseeniä, tinneriä tai
kuluttajakäyttöön
myytäviä
puhdistussarjoja.
 Tämä laite on suunniteltu toistamaan
levyjä, jotka ovat yhteensopivia Compact
Disc (CD) -standardin kanssa. DualDisc
-levyt ja jotkin muut musiikkilevyt, jotka on
koodattu kopiosuojatekniikalla, eivät ole
yhteensopivia Compact Disc (CD)
-standardin kanssa, sen vuoksi niitä ei voi
toistaa tällä laitteella.
 Levyt, joita tällä laitteella EI VOI toistaa
 Tarroilla, etiketeillä tai tahmealla teipillä
tai itse kiinnitetyllä paperiliuskoilla
varustetut levyt. Jos käytät niitä, voi
seurauksena olla toimintahäiriö tai levyn
rikkoontuminen.
12FI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\FI\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Wednesday, September 4, 2013 12:12 PM
 Normaalista poikkeavalla muodolla
varustetut levyt (esim. sydämen-,
neliön- tai tähdenmuotoiset levyt)
saattavat vahingoittaa tätä laitetta.
 8 cm:n levyt.
CD-R-/CD-RW-levyjä koskevia
huomautuksia
 Enimmäismäärä: (vain CD-R/CD-RW)
 kansiot (albumit): 150 (mukaan luettuna
juurikansio)
 tiedostot (raidat) ja kansiot: 300 (voi olla
alle 300, jos kansioidenn/tiedostojen
nimissä on paljon merkkejä)
 kansion/tiedoston nimessä näytettävä
kirjainmerkkien määrä on 32 (Joliet)/
64 (Romeo)
 Jos moni-istuntolevy alkaa
CD-DA-istunnolla, se tunnistetaan
CD-DA-levyksi, eikä muita istuntoja
toisteta.
 Levyt, joita tällä laitteella EI VOI toistaa
 Tallennuslaadultaan heikko CD-R/
CD-RW.
 Yhteensopimattomalla
tallennuslaitteella tallennettu CD-R/
CD-RW.
 CD-R/CD-RW, joka on viimeistelty väärin.
 CD-R/CD-RW, joka on tallennettu
jossakin muussa kuin musiikki-CD
-formaatissa tai MP3-formaatissa, joka
on ISO9660 Level 1/Level 2-, Joliet/
Romeo- tai multisessiolevy.
MP3/WMA-tiedostojen
toistojärjestys
MP3/WMA
Kansio (albumi)
MP3/WMA-tiedosto
(raita)
Tietoja iPodista
 Voit kytkeä laitteistoon seuraavat
iPod-mallit. Päivitä iPod-laitteesi
viimeisimmällä ohjelmistolla ennen sen
käyttöä.
Made for
 iPod touch (5th generation)
 iPod touch (4th generation)
 iPod touch (3rd generation)
 iPod touch (2nd generation)
 iPod classic
 iPod nano (7th generation)
 iPod nano (6th generation)
 iPod nano (5th generation)
 iPod nano (4th generation)
 iPod nano (3rd generation)
 iPod nano (2nd generation)
 iPod nano (1st generation)*
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
* Matkustajan ohjaus ei ole käytettävissä iPod
nanolla (1st generation).
 "Made for iPod" ja "Made for iPhone"
merkitsevät, että elektroniikkalaite on
suunniteltu kytkettäväksi erityisesti iPodiin
tai vastaavasti iPhoneen, ja se on
tuotekehittäjän sertifioima vastaamaan
Applen suorituskykyvaatimuksia. Apple ei
ole vastuussa tämän laitteen toimimisesta
eikä sen yhteensopivuudesta turva- tai
säännösstandardien kanssa. Huomaa, että
tämän lisävarusteen käyttö iPodin tai
iPhonen kanss saattaa vaikuttaa
langattomien toimintojen suorituskykyyn.
Jos laitteen käytöstä on jotakin kysyttävää tai
siinä ilmaantuu ongelmia, joita ei ratkaistuksi
tämän käsikirjan avulla, ota yhteys
lähimpään Sonya myyvään liikkeeseen.
13FI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\FI\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Wednesday, September 4, 2013 12:12 PM
CD-soitin
Kunnossapito
Liitinten puhdistaminen
Laite ei välttämättä toimi oikein, jos laitteen
ja etupaneelin väliset liittimet eivät ole
puhtaat. Tämän estämiseksi irrota etupaneeli
(s. 5) ja puhdista liittimet vanupuikolla. Älä
käytä liikaa voimaa. Muuten liittimet voivat
vahingoittua.
Häiriöetäisyys: 95 dB
Taajuusvaste: 10 – 20 000 Hz
Huojunta ja värinä: Alle mitattavan tason.
Vastaava koodekki:
MP3 (.mp3) ja WMA (.wma)
USB-soitin
Liitäntä: USB (Nopea)
Maksimivirta: 1 A
Tunnistettavan datan enimmäismäärä:
kansiot (albumit): 128
tiedostot (raidat) kansiota kohti: 512
Vastaava koodekki:
MP3 (.mp3) ja WMA (.wma)
Tehovahvistin
Huomautuksia
 Turvallisuussyistä sammuta auton virta ennen
liitinten puhdistamista ja ota avain pois
virtalukosta.
 Älä koskaan koske liittimiin sormillasi tai millään
metalliesineellä.
Tekniset tiedot
Viritin
FM
Viritysalue: 87,5 – 108,0 MHz
Antenniliitin:
Ulkoinen antennin liitin
Välitaajuuskaista: 25 kHz
Herkkyys: 8 dBf
Valintatarkkuus: 75 dB taajuudella 400 kHz
Häiriöetäisyys: 80 dB (stereo)
Kanavaero: 50 dB taajuudella 1 kHz
Taajuusvaste: 20 – 15 000 Hz
KA/PA
Viritysalue:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenniliitin:
Ulkoinen antennin liitin
Välitaajuus:
9 124,5 kHz tai 9 115,5 kHz/4,5 kHz
Herkkyys: MW: 26 μV, LW: 45 μV
Lähtöliitäntä: Kaiutinliitännät
Kaiutinten impedanssi: 4 – 8 ohmia
Maksimiteho: 55 W × 4 (4 ohmiin)
Yleistä
Lähtöliitännät:
Audiolähtöliitin (taka, sub)
Moottoriantennin / päätevahvistimen
ohjausliitäntä (REM OUT)
Tuloliitännät:
Kauko-ohjaimen tuloliitäntä
Antenniliitäntä
AUX-tuloliitäntä (stereominipistoke)
USB-liitäntä
Käyttöjännite: 12 V:n tasavirta, autonakku
(miinusmaa)
Mitat:
N. 178 mm × 50 mm × 177 mm (l/k/s)
Asennusmitat:
N. 182 mm × 53 mm × 160 mm (l/k/s)
Paino: N. 1,2 kg
Pakkauksen sisältö:
Pääyksikkö (1)
Asennus- ja liitäntäosat (1 sarja)
Kaikissa radioliikkeissä ei ole edellä lueteltuja
lisätarvikkeita. Kysy radioliikkeestä
yksityiskohtaisia tietoja.
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
14FI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\FI\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Wednesday, September 4, 2013 12:12 PM
Tekijänoikeudet
Quick-BrowZer on Sony Corporationin
tavaramerkki.
Windows Media on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Tämä tuote on suojattu tietyillä Microsoft
Corporationin immateriaalioikeuksilla.
Teknologian käyttö tai jakelu tämän tuotteen
ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai
valtuutetun Microsoftin tytäryhtiön lupaa.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod
touch ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
MPEG Layer-3 -audiokoodausteknologia ja
patentit on lisensoitu Fraunhofer IIS:ltä ja
Thomsonilta.
Android on Google Inc:n tavaramerkki. Tämän
tavaramerkin käyttö edellyttää Googlen
suostumusta.
Vianetsintä
Seuraava viantarkistusluettelo auttaa sinua
selvittämään käytön yhteydessä
mahdollisesti ilmenevät ongelmat.
Tarkista ennen seuraavan tarkistuslistan
läpikäymistä liitännät ja käyttömenettelyt.
Lisätietoja sulakkeen käytöstä ja laitteen
irrottamisesta kojelaudasta on tämän
laitteen mukana toimitetussa asennus-/
liitäntäkäsikirjassa.
Jos ongelma ei ratkea, käy takakannen
tukisivustolla.
Yleistä
Ei ääntä.
 Etu/takatasapainon säädintä [FADER] ei ole
asetettu 2-kaiutinjärjestelmän mukaiseksi.
Ei piippausääntä.
 Olet kytkenyt laitteeseen lisävarusteena
saatavan tehovahvistimen, etkä käytä
sisäänrakennettua vahvistinta.
Muistin sisältö on tyhjentynyt.
 Virransyöttöjohto tai akku on irrotettu tai sitä
ei ole kytketty kiinni kunnolla.
Tallennetut asemat ja oikea kellonaika ovat
poistuneet muistista.
Sulake on palanut.
Virtalukkoa käännettäessä kuuluu ääni.
 Johtoja ei ole kytketty oikein auton
ylimääräiseen virtaliitäntään.
Toiston tai vastaanoton aikana esittelytila
alkaa.
 Jos mitään toimintoa ei tehdä 5 minuuttiin ja
[DEMO-ON]-asetus on käytössä, esittelytila
alkaa.
 Valitse asetukseksi [DEMO-OFF] (s. 12).
Näyttö häviää/ei syty näyttöikkunaan.
 Himmennin on asetettu asetukseen [DIM-ON]
(s. 12).
 Näyttö häviää, jos OFF-painiketta pidetään
painettuna hetken ajan.
 Paina laitteen OFF-painiketta niin kauan,
että näyttö katoaa.
 Liittimet ovat likaiset (s. 14).
15FI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\FI\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Wednesday, September 4, 2013 12:12 PM
Toimintopainikkeet eivät toimi.
Levy ei tule ulos.
 Paina DSPL ja
(takaisin)/MODE yli
2 sekunnin ajan laitteen nollaamiseksi.
Muistin sisältö poistetaan.
Älä nollaa laitetta ajaessasi oman
turvallisuutesi vuoksi.
Radiovastaanotto
Asemia ei voi vastaanottaa.
Kohina häiritsee ääntä.
 Liitäntä on tehty väärin.
 Tarkista autoantennin liitäntä.
 Jos auton antenni ei ojentaudu ulos,
tarkista moottoriantennin liitännän
ohjausjohto.
Asemien esiviritys ei ole mahdollista.
 Aseman lähettämä signaali on liian heikko.
RDS
SEEK-toiminto alkaa muutaman sekunnin
kuuntelun jälkeen.
 Asema ei lähetä TP-ohjelmia tai sen signaali
on heikko.
 Ota TA pois käytöstä (s. 7).
Ei liikennetiedotuksia.
 Aktivoi TA (s. 7).
 Asema ei lähetä liikennetiedotuksia, vaikka
onkin TP-asema.
 Viritä kohdalleen jokin muu asema.
PTY-näyttönä on [- - - - - - - -].
 Parhaillaan vastaanotettava asema ei ole
RDS-asema.
 RDS-dataa ei ole vastaanotettu.
 Asema ei näytä ohjelmatyyppiä.
CD:n toisto
Levyä ei voi toistaa.
 Viallinen tai likainen levy.
 CD-R/CD-RW ei ole audiokäyttöön (s. 13).
MP3/WMA-tiedostoja ei voi toistaa.
 Levy ei ole yhteensopiva MP3/
WMA-formaatin ja version kanssa. Lisätietoja
toistettavissa olevista levyistä ja formaateista
on tukisivustolla.
MP3/WMA-tiedostojen toisto kestää
kauemmin kuin muiden.
 Seuraavien levyjen toiston käynnistyminen
kestää kauemmin.
 Levy, jonka tiedostot on tallennettu
monimutkaisella puurakenteella.
 Monitallennuksella (Multi Session)
tallennettu levy.
 Levy, jolle voi lisätä dataa.
Ääni hyppii.
 Viallinen tai likainen levy.
USB-toisto
Et voi toistaa kohteita USB-keskittimen
kautta.
 Laite ei tunnista USB-keskittimen (hub) kautta
kytkettyjä USB-laitteita.
USB-laitteen toisto kestää kauan.
 USB-laite sisältää tiedostoja, joilla on
monimutkainen puurakenne.
Ääni on katkonainen.
 Ääni voi olla katkonainen suurempaa
bittinopeutta kuin 320 kbps käytettäessä.
Vikanäytöt /-viestit
Ohjelmapalvelun nimi alkaa vilkkua.
 Parhaillaan kuunneltavalle asemalle ei ole
vaihtoehtoista taajuutta.
 Paina SEEK +/– ohjelmakanavan nimen
vilkkuessa. [PI SEEK] ilmestyy näytölle ja
laite alkaa etsiä jotakin toista taajuutta,
jolla on samat PI-tiedot (ohjelman
tunniste).
ERROR
 Levy on likainen tai asetettu ylösalaisin
soittimeen.
 Puhdista levy tai aseta se oikein
soittimeen.
 Tyhjä levy on asetettu soittimeen.
 CD-levyä ei voi jostakin syystä toistaa.
 Lataa soittimeen toinen levy.
 USB-laitetta ei tunnistettu automaattisesti.
 Tee liitäntä uudelleen.
 Ota levy ulos painamalla  -painiketta.
HUB NO SUPRT (keskittimiä ei tueta)
 Tämä laite ei tue USB-keskitintä (hubia).
16FI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\FI\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Wednesday, September 4, 2013 12:12 PM
IPD STOP
 Kun jatkuva toisto ei ole asetettuna, albumin
viimeisen raidan toisto loppui.
iPodin/iPhonen musiikkisovellus on suljettu.
 Paina PAUSE aloittaaksesi toiston
uudelleen.
NO AF (ei vaihtoehtoisia taajuuksia)
 Parhaillaan kuunneltavalle asemalle ei ole
vaihtoehtoista taajuutta.
 Paina SEEK +/– ohjelmakanavan nimen
vilkkuessa. Laite alkaa hakea toista
taajuutta, jolla on samat PI-tiedot
(ohjelman tunniste) ([PI SEEK] näkyy).
[
] tai [
]
 Levyn alku tai loppu on saavutettu
pikasiirrolla, etkä voi enää jatkaa toimintoa
tästä.
[ ]
 Merkkiä ei voi näyttää.
Elleivät nämä korjaustoimenpiteet ratkaise
ongelmaa, kysy neuvoa lähimmästä Sonya
myyvästä liikkeestä.
Jos viet laitteen korjattavaksi CD:n
toisto-ongelmien vuoksi, ota mukaan myös
levy, jonka toiston aikana ongelma syntyi.
NO DEV (ei laitetta)
 [USB] on valittu lähteeksi ilman, että USB-laite
olisi ollut kytkettynä laitteistoon. USB-laite tai
-johto on irrotettu toiston aikana.
 Kytke kunnolla USB-laite tai -johto.
NO MUSIC
 Levy tai USB-laite ei sisällä musiikkitiedostoa.
 Laita musiikki-CD soittimeen.
 Liitä USB-laite, jolla on musiikkitiedosto.
NO TP (ei liikenneohjelmia)
 Laite hakee keskeytyksettä käytettävissä
olevia TP-asemia.
OVERLOAD
 USB-laite on ylikuormitettu.
 Irrota USB-laite ja vaihda sen jälkeen
toistolaitetta SRC-painikkeella.
 USB-laitteessa on toimintahäiriö tai liitettyä
laitetta ei tueta.
PUSH EJT (poisto painamalla)
 Levyä ei voida poistaa soittimesta.
 Paina  (levyn poisto).
READ
 Laite lukee kaikkia levyn raita- ja
albumitietoja.
 Odota, kunnes lukutoiminto on suoritettu
loppuun, jolloin toisto käynnistyy
automaattisesti. Levyn rakenteesta
riippuen tämä saattaa kestää minuutin tai
pitempään.
USB NO SUPRT (USB ei tuettu)
 The connected USB device is not supported.
 Lisätietoja USB-laitteesi
yhteensopivuudesta on tukisivulla.
17FI
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\SV\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Wednesday, September 4, 2013 11:23 AM
Denna enhet ska av säkerhetsskäl installeras i
bilens instrumentpanel.
Anvisningar för installation och anslutningar
finns i de medföljande installations-/
anslutningsanvisningarna.
Tillverkad i Danmark
Laserdiodegenskaper
 Emission: Kontinuerlig
 Laseruteffekt: Mindre än 53,3 μW
(Denna effekt är värdet uppmätt på ett avstånd
av 200 mm från objektivets linsyta på det
optiska pick-up-blocket med 7 mm bländare.)
Information för kunder: följande information
gäller endast utrustning som säljs i länder
som tillämpar EU-direktiv
Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
För produktens överensstämmelse med
EU-föreskrifter: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland
Varning om bilens tändning inte har
något ACC-läge
Aktivera AUTO OFF-funktionen (sida 11). För
att förhindra att batteriet laddas ur stängs
enheten automatiskt av helt en förinställd tid
efter att enheten stängts av. Om du inte har
aktiverat AUTO OFF-funktionen ska du trycka
på och hålla OFF tills visningen släcks varje
gång tändningen stängs av.
2SV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\SV\030TOC.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Wednesday, September 4, 2013 11:23 AM
Innehållsförteckning
Delar och kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Övrig information
Säkerhetsanvisningar. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . .
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
14
14
15
Komma igång
Ta bort frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ställa klockan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ansluta en iPod/USB-enhet. . . . . . . . . . . . . . 5
Ansluta en annan bärbar ljudenhet . . . . . . . 6
Lyssna på radion
Lyssna på radion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Använda RDS (Radio Data System) . . . . . . . . 7
Uppspelning
Spela en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Spela en iPod/USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . 8
Söka och spela upp spår . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Inställningar
Avbryta DEMO-läget . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Grundläggande inställningar . . . . . . . . . . . 10
GENERAL-inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Ljudinställning (SOUND). . . . . . . . . . . . . . . . .11
EQ3 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
EQ3 SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
DISPLAY-inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3SV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\SV\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Wednesday, September 4, 2013 11:23 AM
Delar och kontroller
Huvudenhet
Sifferknappen 3/
(upprepa) har en taktil punkt.
 SRC (källa)
Slå på strömmen.
Växla källan.
-OFF
Tryck och håll under 1 sekund för att
stänga av strömmen.
Tryck och håll under mer än 2 sekunder
för att stänga av strömmen och
visningen.
 Frontpanelens frigöringsknapp
 SEEK +/–
Ställ in radiostationer automatiskt. Tryck
och håll för att ställa in manuellt.
/ (föregående/nästa) /
(snabbspolning bakåt/framåt)
 Kontrollratt
Vrid för att justera volymen.
ENTER
Bekräfta den valda alternativet.
MENU
Öppna inställningsmenyn.
 Sensor för fjärrkontrollen
 Skivplats
 Display
  (mata ut skiva)

(bläddra) (sida 9)
Aktivera bläddringsläget under
uppspelning.

(tillbaka)
Återgå till föregående visning.
MODE (sida 6, 9)
 AF (alternativ frekvens)/TA
(trafikmeddelanden)
Ställ in AF och TA.
-PTY (programtyp)
Tryck och håll för att välja PTY i RDS.
 Sifferknappar (1 till 6)
Ställa in lagrade radiostationer. Tryck och
håll för att lagra stationer.
ALBUM /
Hoppa över ett album på en ljudenhet.
Tryck och håll för att hoppa över album
kontinuerligt.
(upprepa)
SHUF (blanda)
PAUSE
 DSPL (display)
Ändra vad som visas på displayen.
-SCRL (rulla)
Tryck och håll för att rulla det som visas
på displayen.
 AUX-ingång
 USB-port
4SV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\SV\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Wednesday, September 4, 2013 11:23 AM
Komma igång
Ta bort frontpanelen
Du kan ta bort frontpanelen från denna
enhet för att förhindra stöld.
1
Ställa klockan
1
Tryck på MENU, vrid kontrollratten
för att välja [GENERAL] och tryck
därefter på den.
2
Vrid kontrollratten för att välja
[CLOCK-ADJ] och tryck därefter på
den.
Tryck och håll in OFF .
Enheten stängs av.
2
Timindikeringen blinkar.
Tryck på frontpanelens
frigöringsknapp  och ta därefter
bort panelen genom att dra den
mot dig.
3
Vrid kontrollratten för att ställa in
timmar och minuter.
Tryck på SEEK +/– för att flytta den
digitala indikeringen.
4
Tryck på MENU när du har ställt in
minuter.
Inställningen är klar och klockan startar.
Tryck på DSPL för att visa klockan.
Varningslarm
Om du stänger av tändningen
(tändningsnyckeln i OFF-läge) utan att ta
bort frontpanelen hörs varningslarmet under
några sekunder. Larmet hörs bara om den
inbyggda förstärkaren används.
Fästa frontpanelen
Ansluta en iPod/USB-enhet
1
2
Vrid ner volymen på enheten.
Anslut iPod/USB-enheten till
enheten.
Använd USB-kabeln för iPod (medföljer
ej) för att ansluta en iPod/iPhone.
Anslutning av iPhone 5
5SV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\SV\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Wednesday, September 4, 2013 11:23 AM
Ansluta en annan bärbar
ljudenhet
1
2
3
Lyssna på radion
Lyssna på radion
Stäng av den bärbara ljudenheten.
Vrid ner volymen på enheten.
Anslut den bärbara ljudenheten till
AUX-ingången (stereo miniuttag)
på enheten med en
anslutningskabel* (medföljer inte).
* Se till att du använder en kontakttyp som är
rak.
Tryck på SRC för att välja [TUNER] om du vill
lyssna på radio.
Lagra automatiskt (BTM)
1
Tryck på MODE för att ändra band
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
Tryck på MENU, vrid kontrollratten
för att välja [GENERAL] och tryck
därefter på den.
3
Vrid kontrollratten för att välja
[BTM] och tryck därefter på den.
Enheten lagrar stationer i
frekvensordning på sifferknapparna.
4
Tryck på SRC för att välja [AUX].
Ställa in
Matcha volymnivån från den anslutna
enheten med andra ljudkällor
Starta uppspelningen på den bärbara
ljudenheten med måttlig volym och ställ in
din vanliga lyssningsvolym på enheten.
Tryck på MENU och vrid kontrollratten.
Välj [SOUND]  [AUX VOL] (sida 11).
1
Tryck på MODE för att ändra band
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
Ställa in kanaler.
Ställa in kanaler manuellt
Tryck och håll SEEK +/– för att lokalisera
den ungefärliga frekvensen, och tryck
därefter upprepade gånger på
SEEK +/– för att finjustera frekvensen.
Ställa in kanaler automatiskt
Tryck på SEEK +/–.
Sökningen avbryts när enheten tar emot
en stationen. Upprepa detta tills den
önskade stationen tas emot.
Lagra manuellt
1
Medan stationen du vill lagra tas
emot, tryck och håll en sifferknapp
(1 till 6) för att visa [MEM].
6SV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\SV\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Wednesday, September 4, 2013 11:23 AM
Ta emot lagrade stationer
1
Välj bandet och tryck därefter på en
sifferknapp (1 till 6).
Använda RDS (Radio Data
System)
Ställa in alternativa frekvenser (AF)
och trafikmeddelanden (TA)
AF ställer kontinuerligt in stationen till den
starkaste signalen i nätverket och TA ger
aktuell trafikinformation eller trafikprogram
(TP) om det tas emot.
1
Tryck på AF/TA för att välja [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] eller
[AF/TA-OFF].
Att lagra RDS-stationer med AF- och
TA-inställning
Du kan förinställa RDS-stationer tillsammans
med en AF/TA-inställning. Ställ in AF/TA och
lagra därefter stationon med BTM eller
manuellt. Om du förinställer manuellt kan du
även förinställa icke-RDS-stationer.
Ta emot nödmeddelanden
Med AF eller TA aktiverade avbryter
nödmeddelanden automatiskt den för
tillfället valda källan.
Justering av volymnivån under ett
trafikmeddelande
Nivån lagras i minnet för efterföljande
trafikmeddelanden, oberoende av den
vanliga volymnivån.
Fortsätta lyssna på samma regionala
program (REGIONAL)
När funktionerna AF och REGIONAL är
aktiverade, växlas du inte till en annan
regional station med starkare frekvens. Om
du lämnar detta regionala programs
mottagningsområde, ställ in [REG-OFF] i
GENERAL-inställningen under
FM-mottagning (sida 11).
Denna funktion fungerar inte i Storbritannien
och några andra länder.
Funktion för lokal länkning (endast
Storbritannien)
Denna funktion gör det möjligt att välja
andra lokala stationer i området även om de
inte finns lagrade på sifferknapparna.
Tryck på en sifferknapp (1 till 6) som en lokal
station är lagrad på, under FM-mottagning.
Inom 5 sekunder, tryck igen på en
sifferknapp för den lokala stationen. Upprepa
denna procedur tills den lokala stationen tas
emot.
Välja programtyper (PTY)
Använd PTY för att visa eller söka efter
önskad programtyp.
1
Tryck och håll PTY under
FM-mottagning.
2
Vrid kontrollratten tills önskad
programtyp visas och tryck därefter
på den.
Enheten börjar söka efter en station som
sänder vald programtyp.
Programtyper
NEWS (Nyheter), AFFAIRS (Aktuellt), INFO
(Information), SPORT (Sport), EDUCATE
(Utbildning), DRAMA (Drama), CULTURE
(Kultur), SCIENCE (Vetenskap), VARIED
(Blandat), POP M (Popmusik), ROCK M
(Rockmusik), EASY M (Lättlyssnat), LIGHT M
(Lätt klassisk), CLASSICS (Klassisk musik),
OTHER M (Övrig musik), WEATHER (Väder),
FINANCE (Ekonomi), CHILDREN (För barn),
SOCIAL A (Sociala frågor), RELIGION
(Andliga frågor), PHONE IN (Telefonväkteri),
TRAVEL (Resor), LEISURE (Fritid & hobby),
JAZZ (Jazzmusik), COUNTRY (Countrymusik),
NATION M (Nationell musik), OLDIES (Gamla
godingar), FOLK M (Folkmusik), DOCUMENT
(Documentärer)
7SV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\SV\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Wednesday, September 4, 2013 11:23 AM
Ställa in klocktid (CT)
Klockan ställs med CT-data (Clock Time) från
RDS-överföringen.
1
Ställ in [CT-ON] i GENERAL
-inställningen (sida 11).
Uppspelning
Spela en skiva
1
Sätt i en skiva (med etiketten vänd
uppåt).
Uppspelningen startar automatiskt.
Spela en iPod/USB-enhet
I denna bruksanvisning används "iPod" som
en allmän benämning för iPod-funktioner på
en iPod eller iPhone, om inte något annat
anges i texten eller bilderna.
Mer information om kompatibiliteten för din
iPod, se "Om iPod" (sida 13) eller besök
supportwebbplatsen som anges på det
bakre omslaget.
Det går att använda USB-enheter av MSC-typ
(Mass Storage Class) (t.ex. en USB-enhet, en
digital mediaspelare, Android™-telefon) som
är kompatibel med USB-standarden.
Beroende på den digitala mediaspelaren
eller Android-telefonen, måste
USB-anslutningsläget ställas in på MSC.
Observera!
 Mer information om kompabiliteten för din
USB-enhet, finns på supportwebbplatsen som
anges på det bakre omslaget.
 Uppspelning av följande MP3-/WMA-filer stöds
inte.
 filer med förlustfri komprimering
 copyright-skyddade filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 Flerkanals ljudfiler
8SV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\SV\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Wednesday, September 4, 2013 11:23 AM
1
Anslut en iPod/USB-enhet till
USB-porten (sida 5).
Uppspelningen startar.
Om en enhet redan är ansluten trycker
du på SRC för att välja [USB] och starta
uppspelning ([IPD] visas på displayen när
iPod:en identifieras).
2
Söka och spela upp spår
Upprepad uppspelning och blandad
uppspelning
1
Under uppspelning trycker du på
(upprepa) för upprepad
uppspelning eller SHUF för blandad
uppspelning.
2
Stoppa uppspelningen och ta därefter bort
enheten.
Tryck flera gånger på (upprepa)
eller SHUF för att välja önskat läge
för upprepad eller blandad
uppspelning.
Varning beträffande iPhone
Det kan ta tid att starta uppspelning i det
valda uppspelningsläget.
Ställ in ljudvolymen på den här
enheten.
Stoppa uppspelning
Tryck på och håll OFF i 1 sekund.
Ta bort enheten
När du ansluter en iPhone via USB styrs
volymen för telefonsamtalet av din iPhone,
inte enheten. Var försiktig så du inte av
misstag ökar volymen på enheten under ett
samtal, eftersom ett plötsligt högt ljud kan
uppstå när samtalet avbryts.
Styra en iPod direkt
(Passagerarkontroll)
Vilka uppspelningslägen som är tillgängliga
kan variera beroende på den valda
ljudkällan.
Söka ett spår enligt namn
(Quick-BrowZer™)
1
Tryck och håll in MODE under uppspelning
för att visa [MODE IPOD] och för att aktivera
direkt styrning med iPod.
Observera att volymen endast kan justeras
med den här enheten.
När listan med spår visas trycker du flera
gånger på
(tillbaka).
* Under uppspelning, tryck på
(bläddra)
under mer än 2 sekunder för att direkt återgå
till början av kategorilistan.
Avsluta passagerarkontroll
Tryck och håll MODE för att visa [MODE
AUDIO].
Under uppspelning av CD eller USB,
tryck på
(bläddra)* för att visa
listan med sökkategorier.
2
Vrid kontrollratten för att välja
önskad sökkategori och tryck
därefter för att bekräfta.
3
Upprepa steg 2 för att välja önskat
spår.
Uppspelningen startar.
Avsluta Quick-BrowZer-läge
Tryck på
(bläddra).
9SV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\SV\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Wednesday, September 4, 2013 11:23 AM
Söka genom att hoppa över objekt
(överhoppningsläge)
1
2
3
Tryck på
(bläddra)
Tryck på SEEK +.
Vrid kontrollratten för att välja
objektet.
Inställningar
Avbryta DEMO-läget
Du kan avbryta demonstrationsvisningen
som visas medan enheten är avstängd.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollratten
för att välja [DISPLAY] och tryck
därefter på den.
2
Vrid kontrollratten för att välja
[DEMO] och tryck därefter på den.
3
Vrid kontrollratten för att välja
[DEMO-OFF] och tryck därefter på
den.
Enheten hoppar i listan med steg om
10 % av det totala antalet objekt.
4
Tryck på ENTER för att återgå till
Quick-BrowZer-läget.
Det valda objektet visas.
5
Vrid kontrollratten för att välja
önskat objekt och tryck därefter på
den.
Uppspelningen startar.
Inställningen är klar.
4
Tryck två gånger på
(tillbaka).
Visningen återgår till normal
mottagning/uppspelningsläge.
Grundläggande
inställningar
Du kan ställa in alternativ på menyn på
följande sätt.
Följande alternativ kan ställas in beroende på
källan och inställningen.
1
2
Tryck på MENU.
Vrid kontrollratten för att välja
inställningskategori och tryck
därefter på den.
Inställningskategorier är som följande:
 GENERAL-inställning (sida 11)
 SOUND-inställning (sida 11)
 DISPLAY-inställning (sida 12)
3
Vrid kontrollratten för att välja
önskat alternativ och tryck därefter
på den.
Återgå till föregående visning
Tryck på
(tillbaka).
10SV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\SV\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Wednesday, September 4, 2013 11:23 AM
GENERAL-inställning
Ljudinställning (SOUND)
CLOCK-ADJ (klockinställning) (sida 5)
EQ3 PRESET
Väljer en equalizerkurva från
7 equalizerkurvor eller avstängd equalizer:
[XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE],
[SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].
Inställningen av equalizerkurva kan sparas
för varje källa.
CAUT ALM (varningslarm)
Aktiverar varningslarmet: [ON], [OFF]
(sida 5). (Endast tillgängligt när enheten
stängs av.)
BEEP
Aktiverar tonsignalen: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Stänger av automatiskt efter en önskad tid
när enheten stängs av: [NO], [30S]
(30 sekunder), [30M] (30 minuter), [60M]
(60 minuter).
AUX-A (AUX-ljud)
Aktiverar visningen av AUX-källan: [ON],
[OFF]. (Endast tillgängligt när enheten
stängs av.)
CT (klocktid)
Aktiverar CT-funktionen: [ON], [OFF].
REGIONAL
Begränsar mottagningen till en specifik
region: [ON], [OFF]. (Endast tillgängligt när
FM tas emot.)
BTM (sida 6)
EQ3 SETTING
Ställer in [CUSTOM] för EQ3.
Välj equalizerinställningar: [LOW], [MID],
[HIGH].
Tryck på och håll in ENTER innan
inställningen är klar för att återställa den
fabriksinställda equalizerkurvan.
BALANS
Justera ljudbalansen: [RIGHT-15]
– [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Justera den relativa nivån: [FRONT-15]
– [CENTER] – [REAR-15].
LOUDNESS (dynamisk ljudstyrka)
Förstärker bas och diskant för tydligt ljud
vid låga volymnivåer: [ON], [OFF].
SW LEVEL (subwoofernivå)
Justerar subwooferns volymnivå:
[+2 dB] - [0 dB] - [-2 dB].
AUX VOL (AUX-volymnivå)
Justerar volymnivån för varje ansluten
hjälpenhet:
[+18 dB] - [0 dB] - [-8 dB].
Denna inställning upphäver behovet att
justera volymnivån mellan källor.
11SV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\SV\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Wednesday, September 4, 2013 11:23 AM
DISPLAY-inställning
Övrig information
DEMO (demonstration)
Aktiverar demonstrationen: [ON], [OFF].
Säkerhetsanvisningar
DIMMER
Ändrar displayens ljusstyrka: [ON], [OFF].
 Låt enheten svalna innan du startar den,
om bilen har varit parkerad i direkt solljus.
 Lämna inte frontpanelen eller ljudenheter
inuti bilen eftersom de kan skadas på
grund av höga temperaturer i direkt solljus.
 Motorantennen matas ut automatiskt.
AUTO SCR (automatisk rullning)
Rullar automatiskt långa texter: [ON],
[OFF].
M.DISPLAY (rörelsevisning)
Visar rörliga mönster: [ON], [OFF]
Kondens
Om kondens uppstår inuti enheten, ska du ta
ut skivan och vänta cirka en timme tills det
torkar bort, annars kommer enheten inte att
fungera som den ska.
För att bibehålla en hög ljudkvalitet
Låt inte enheten eller skivorna komma i
kontakt med vätskor.
Om skivor
 Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller
värmekällor som t ex varmluftskanaler och
lämna dem inte i en bil som är parkerad i
direkt solljus.
 Innan du spelar en skiva
bör du rengöra den med
en rengöringsduk. Torka
av skivan från mitten och
utåt. Använd inga
lösningsmedel som
bensin, thinner eller
andra rengöringsmedel.
 Denna enhet är utformad för att spela upp
skivor som följer CD-standarden (Compact
Disc). DualDiscs och vissa musikskivor som
kodats med tekniker för copyrightskydd
stöder inte CD-standarden (Compact Disc)
och därför kanske de inte kan spelas på
denna enhet.
 Skivor som denna enhet INTE KAN spela
 Skivor med etiketter, klistermärken eller
tejp fäst på ytan. Om du spelar sådana
skivor kan det orsaka fel eller förstöra
skivan.
12SV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\SV\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Wednesday, September 4, 2013 11:23 AM
 Skivor med annorlunda former (t ex.
hjärta, fyrkant, stjärna). Sådana skivor
kan orsaka skador på enheten.
 8 cm-skivor.
Om CD-R/CD-RW-skivor
 Maximalt antal: (endast CD-R/CD-RW)
 mappar (album): 150 (inklusive
rotmappen)
 filer (spår) och mappar: 300 (kan vara
lägre än 300 om mapp-/filnamn
innehåller många tecken)
 tecken som kan visas för ett mapp-/
filnamn: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
 Om en CD-DA-session är den första på en
multisessionsskiva identifieras den som en
CD-DA-skiva och övriga sessioner spelas
inte upp.
 Skivor som denna enhet INTE KAN spela
 CD-R/CD-RW-skivor med dålig
inspelningskvalitet.
 CD-R/CD-RW-skivor som spelats in med
en inspelningsenhet som inte är
kompatibel.
 CD-R/CD-RW-skivor som slutförts på fel
sätt.
 Andra CD-R/CD-RW-skivor som spelats
in i musik CD-format eller MP3-format
som överensstämmer med ISO9660
Level1/Level 2, Juliet/Romeo eller
multisession.
Uppspelningsordning för
MP3/WMA-filer
MP3/WMA
Mapp (album)
Om iPod
 Du kan ansluta till följande iPod-modeller.
Uppdatera din iPod med den senaste
programvaran innan du använder den.
Tillverkad för
 iPod touch (5:e generationen)
 iPod touch (4:e generationen)
 iPod touch (3:e generationen)
 iPod touch (2:a generationen)
 iPod classic
 iPod nano (7:e generationen)
 iPod nano (6:e generationen)
 iPod nano (5:e generationen)
 iPod nano (4:e generationen)
 iPod nano (3:e generationen)
 iPod nano (2:a generationen)
 iPod nano (1:a generationen)*
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
* Passagerarkontroll kan inte användas för iPod
nano (1:a generationen).
 ”Made for iPod” och ”Made for iPhone”
innebär att ett elektroniskt tillbehör har
konstruerats specifikt för att anslutas till
iPod respektive iPhone och att det har
certifierats av utvecklaren att uppfylla
Apples prestandastandarder. Apple är inte
ansvarigt för den här enhetens funktion
eller dess överensstämmelse med
säkerhetsstandarder och reglerande
standarder. Observera att användningen av
detta tillbehör med iPod eller iPhone kan
påverka trådlös prestanda.
MP3/WMA-fil (spår)
Om du har några frågor eller problem som
rör enheten och som inte tas upp i
bruksanvisning, kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
13SV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\SV\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Wednesday, September 4, 2013 11:23 AM
CD-spelardel
Underhåll
Rengöra kontakterna
Enheten kanske inte fungerar som den ska
om kontakterna mellan enheten och
frontpanelen inte är rena. För att förhindra
detta ska du ta bort frontpanelen (sida 5) och
rengöra kontakterna med en bomullstops.
Använd inte för mycket kraft. Om du inte
följer detta kan kontakterna skadas.
Signalbrusförhållande: 95 dB
Frekvensåtergivning: 10–20 000 Hz
Svaj och vibrationer: Under mätbara gränser
Motsvarande kodek:
MP3 (.mp3) och WMA (.wma)
USB-spelardel
Gränssnitt: USB (högsta hastighet)
Maximal ström: 1 A
Det maximala antalet igenkänningsbara
uppgifter:
mappar (album): 128
filer (spår) per mapp: 512
Motsvarande kodek:
MP3 (.mp3) och WMA (.wma)
Effektförstärkardel
Observera!
 Av säkerhetsskäl bör du stänga av tändningen
och ta nyckeln ur tändningslåset innan du rengör
kontakterna.
 Vidrör aldrig kontakterna direkt med dina fingrar
eller med något av metall.
Tekniska specifikationer
Radiodel
FM
Inställningsområde: 87,5–108,0 MHz
Antennanslutning:
Kontakt för extern antenn
Mellanfrekvens: 25 kHz
Användbar känslighet: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz
Signal/brus-förhållande: 80 dB (stereo)
Separation: 50 dB vid 1 kHz
Frekvensåtergivning: 20–15 000 Hz
MW/LW
Inställningsområde:
MW: 531–1 602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennanslutning:
Kontakt för extern antenn
Mellanfrekvens:
9 124,5 kHz eller 9 115,5 kHz/4,5 kHz
Känslighet: MW: 26 μV, LW: 45 μV
Utgångar: Högtalarutgångar
Högtalarimpedans: 4–8 ohm
Maximal uteffekt: 55 W × 4 (vid 4 ohm)
Allmänt
Utgångar:
Ljudutgångskontakt (bakre, sub)
Anslutning för motorantenn/
effektförstärkare (REM OUT)
Ingångar:
Ingång för fjärrkontroll
Antenningång
AUX-ingång (stereo miniuttag)
USB-port
Strömförsörjning: 12 V likströms bilbatteri
(negativ jord)
Mått:
cirka 178 mm × 50 mm × 177 mm (b/h/d)
Monteringsmått:
cirka 182 mm × 53 mm × 160 mm (b/h/d)
Vikt: cirka 1,2 kg
Förpackningens innehåll:
Huvudenhet (1)
Delar för installation och anslutningar
(1 uppsättning)
Din återförsäljare har eventuellt inte alla
tillbehör som visas ovan. Begär detaljerad
information från återförsäljaren.
Utformning och specifikationer kan komma
att ändras utan föregående meddelanden.
14SV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\SV\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Wednesday, September 4, 2013 11:23 AM
Copyright
Quick-BrowZer är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
Windows Media är antingen ett registrerat
varumärke eller ett varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra
länder.
Den här produkten skyddas av vissa
immateriella rättigheter som tillhör Microsoft
Corporation. Användning eller distribution av
sådan teknik utanför denna produkt är
förbjuden utan licens från Microsoft eller ett
auktoriserat dotterbolag till Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod
touch är varumärken som tillhör Apple Inc., och
är registrerade i USA och andra länder.
Felsökning
Följande checklista kan vara användbar för
att åtgärda problem som kan uppstå med
enheten.
Innan du går igenom checklistan nedan,
kontrollera rutinerna för hur man ansluter
och använder enheten.
För mer anvisningar om användning av
säkringen och att ta bort enheten från
instrumentpanelen finns i installations-/
anslutningsanvisningarna som medföljer
denna enhet.
Om problemet inte löses, besök
supportwebbplatsen som anges på det
bakre omslaget.
Allmänt
Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och patent
licensierade från Fraunhofer IIS och Thomson.
Inget ljud.
 Läget för faderkontrollen [FADER] är inte
inställt för ett system med två högtalare.
Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.
Användning av detta varumärke måste
godkännas av Google.
Ingen tonsignal.
 En extra effektförstärkare har kopplats in och
du använder inte den inbyggda förstärkaren.
Innehållet i minnet har raderats.
 Strömförsörjningskabeln eller batteriet har
kopplats ur eller är inte ordentligt anslutet.
Lagrade stationer och korrekt tid är raderade.
Säkringen har gått.
Ett oljud hörs när tändningsnyckelns läge
ändras.
 Ledningarna har inte kopplats på rätt sätt till
bilens kontakt för strömförsörjning av
extrautrustning.
Demonstrationsläget startar under
uppspelning eller mottagning.
 Demonstrationsläget aktiveras om ingen
åtgärd utförs under 5 minuter med
[DEMO-ON] inställt.
 Ställ in [DEMO-OFF] (sida 12).
Visningen försvinner från/visas inte i
displayen.
 Dimmerfunktionen är inställd på [DIM-ON]
(sida 12).
 Displayen stängs av om du trycker och håller
OFF.
 Tryck på OFF på enheten tills displayen
tänds.
 Kontakterna är smutsiga (sida 14).
15SV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\SV\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Wednesday, September 4, 2013 11:23 AM
Funktionsknapparna fungerar inte.
Skivan kan inte matas ut.
 Tryck på DSPL och
(tillbaka) MODE i mer
än 2 sekunder för att återställa enheten.
Innehåll som lagrats i minnet raderas.
Av säkerhetsskäl ska du inte återställa
enheten medan du kör.
Radiomottagning
Stationerna kan inte tas emot.
Ljudet hindras av brus.
 Anslutningen är inte korrekt.
 Kontrollera bilantennens anslutning.
 Om motorantennen inte matas upp,
kontrollerar du anslutningen för
motorantennens styrkabel.
Det går inte att ställa in förinställda stationer.
 Den mottagna signalen är för svag.
RDS
SEEK startar efter några sekunders lyssnande.
 Stationen är inte en TP-station eller har svag
signal.
 Inaktivera TA (sida 7).
Inga trafikmeddelanden.
 Aktivera TA (sida 7).
 Stationen sänder inga trafikmeddelanden
trots att det är en TP-station.
 Ställ in en annan station.
PTY visar [- - - - - - - -].
 Den inställda stationen är inte en
RDS-station.
 RDS-data har inte tagits emot.
 Stationen specificerar inte programtyp.
Programtjänstens namn blinkar.
 Det finns ingen alternativ frekvens för den
aktuella stationen.
 Tryck på SEEK +/– medan namnet på
programtjänsten blinkar. [PI SEEK] visas och
enheten börjar söka efter en annan
frekvens med samma PI-data
(programidentifiering).
CD-uppspelning
Skivan spelas inte upp.
 Skadad eller smutsig skiva.
 CD-R/CD-RW-skivan är inte en ljudskiva
(sida 13).
MP3/WMA-filer kan inte spelas upp.
 Skivan är inte kompatibel med MP3/
WMA-formatet och -versionen. Mer
information om skivor som kan spelas och
format finns på supportwebbplatsen.
Det tar längre tid att spela upp MP3/
WMA-filer än andra filer.
 Följande skivtyper tar längre tid att starta
uppspelning av.
 En skiva inspelad med en komplicerad
trädstruktur.
 En skiva som spelats in i Multi Session.
 En skiva där data kan läggas till.
Ljuded hoppas över.
 Skadad eller smutsig skiva.
USB-uppspelning
Det går inte att spela upp via en USB-hubb.
 Denna enhet kan inte upptäcka USB-enheter
via en USB-hubb.
Det tar lång tid att spela upp från en
USB-enhet.
 USB-enheten innehåller filer med en
komplicerad trädstruktur.
Ljudet avbryts ofta.
 Ljudet kan avbrytas ofta vid en bithastighet
som är högre än 320 kbit/s.
Felmeddelanden
ERROR
 En felvänd eller smutsig CD-skiva.
 Rengör CD-skivan eller sätt i den på rätt
sätt.
 En tom skiva har förts in i enheten.
 Skivan kan inte spelas upp på grund av något
fel.
 Sätt i en annan skiva.
 Spelaren kände inte igen USB-enheten
automatiskt.
 Anslut den igen.
 Tryck på  för att ta bort skivan.
HUBB NO SUPRT (hubbar stöds inte)
 USB-hubb stöds inte på denna enhet.
16SV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
D:\Desktop Back up\Lulu_\Sony\PP-49067\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\SV\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Wednesday, September 4, 2013 11:23 AM
IPD STOP
 Om upprepad uppspelning inte är aktiverad
avslutas uppspelningen av det senaste spåret
på albumet.
Musikappen på din iPod/iPhone avslutas.
 Tryck på PAUSE för att starta
uppspelningen igen.
NO AF (inga alternativa frekvenser)
 Det finns ingen alternativ frekvens för den
aktuella stationen.
 Tryck på SEEK +/– medan programtjänstens
namn blinkar. Enheten börjar söka efter en
annan frekvens med samma PI-data
(programidentifiering) ([PI SEEK] visas).
NO DEV (ingen enhet)
 [USB] har valts som källa men ingen
USB-enhet är ansluten. En USB-enhet eller en
USB-kabel har kopplats bort under
uppspelning.
 Anslut en USB-enhet eller en USB-kabel.
USB NO SUPRT (USB stöds inte)
 The connected USB device is not supported.
 Mer information om kompatibiliteten för
din USB-enhet finns på
supportwebbplatsen.
[
] eller [
]
 Du har nått början eller slutet av skivan under
snabbspolning framåt eller bakåt och kan inte
komma längre.
[ ]
 Tecknet kan inte visas.
Om dessa åtgärder inte löser problemet, bör
du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Om du lämnar in enheten för reparation på
grund av problem vid uppspelning av en
CD-skiva, bör du ta med skivan som
användes vid tidpunkten då problemet
började.
NO MUSIC
 Skivan eller USB-enheten innehåller inte en
musikfil.
 Sätt i en musik-CD-skiva.
 Anslut en USB-enhet som innehåller en
musikfil.
NO TP (inga trafikprogram)
 Enheten fortsätter söka efter tillgängliga
TP-stationer.
OVERLOAD
 USB-enheten är överbelastad.
 Koppla bort USB-enheten och ändra källan
genom att trycka på SRC.
 Det är fel på USB-enheten eller en enhet
som inte stöds är ansluten.
PUSH EJT (tryck på mata ut)
 Skivan kan inte matas ut.
 Tryck på  (mata ut)
READ
 Enheten läser all spår- och albuminformation
på skivan.
 Vänta tills den läst klart och uppspelningen
startar automatiskt. Beroende på skivans
struktur kan det ta längre än en minut.
17SV
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\VSE-EV1\PP49067\Layout\Delivered\Tbd_CDXG2000U 2001U IM\DA\050BCO.fm
masterpage: BCO
010COV.book Page 18 Monday, September 9, 2013 4:29 PM
Supportsite
Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker de nyeste supportinformationer til dette produkt, kan du besøge dette
websted:
Tukisivusto
Jos sinulla on kysyttävää tai etsit uusimpia tukitietoja tästä laitteesta, mene seuraavaan web-osoitteeseen:
Supportwebbplats
Besök webbplatsen nedan om du har några frågor och för att få den senaste supportinformationen för produkten:
http://support.sony-europe.com/
Register dit produkt online på:
Rekisteröi nyt tuotteesi online:
Registrera produkten online på:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2013 Sony Corporation
Printed in Denmark
CDX-G2001UI/CDX-G2000UI
4-467-643-12(1)
Download PDF

advertising