Sony | CDX-F7750 | Sony CDX-F7750 Bruksanvisning

K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Da\00GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.fm Page 1 Monday, December 27, 2004 2:21 PM
FM/ MW/ LW
Compact Disc Player
Betjeningsvejledning
DA
Käyttöohjeet
FI
Bruksanvisning
SV
Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og tilslutning.
Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot ovat oheistetuissa Asennus- ja liitäntäohjeissa.
Vi hänvisar till de medföljande instruktionerna angående montering/uppkoppling.
CDX-F7750S
CDX-F7750
© 2005 Sony Corporation
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Da\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Monday, December 27, 2004 11:15 AM
Velkommen!
Tillykke med dit køb af Sony compactdiskafspiller. Du kan få endnu større køreglæde med
følgende funktioner:
• Cd-afspilning
Du kan afspille CD-DA (også med cd-tekst*),
cd-r/cd-rw (MP3-filer også med Multi Session
(side 15)) og ATRAC-cd (ATRAC3- og
ATRAC3plus-format (side 16)).
Disktyper
Etiket på disken
CD-DA
Dette mærkat er placeret på kabinettets
underside.
R
MP3
ATRAC-CD
• Radiomodtagelse
– Du kan gemme op til 6 stationer pr. bånd
(FM1, FM2, FM3, MW og LW).
– BTM (Best Tuning Memory): Enheden
vælger stationer, der har stærke signaler, og
gemmer dem.
• RDS-service
Du kan bruge FM-stationer med Radio Data
System (RDS).
• Lydjustering
– EQ7: Du kan vælge en equalizerkurve for
7 musiktyper.
– DSO (Dynamic Soundstage Organizer): Med
brug af virtuel højttalerteknik skabes der et
mere omgivende lydfelt, som forstærker
lyden, selvom højttalerne er installeret lavt i
dørene.
– BBE MP: Forbedrer digitalt komprimeret
lyd, f.eks. MP3. Se følgende forklaring for
nærmere oplysninger.
• Billedindstilling
Du kan indstille forskellige displaybilleder på
enheden.
SonicStage og dets logo er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus og deres logoer
er varemærker tilhørende Sony Corporation.
– Space Producer: Laver livlige skærmmønstre i
takt med musikken.
• Betjening af ekstra enhed
Du kan også betjene ekstra cd/md-skiftere og
ekstra Sony bærbare enheder ud over afspilning
med denne enhed.
* En cd-tekst-disk er en CD-DA, der indeholder data
som f.eks. disk-, kunstner- og spornavn.
2
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Da\00GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Monday, December 27, 2004 11:15 AM
Indholdsfortegnelse
Klargøring
Andre funktioner
Nulstilling af enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Indstilling af uret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DEMO-indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tage frontpanelet af. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sætte frontpanelet på . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sætte disken i enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Udkaste disken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ændre lydindstillingerne. . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af lydegenskaberne . . . . . . . . . .
Justering af equalizerkurven
— EQ7 Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justere menupunkter — MENU . . . . . . . . . . .
Brug af ekstra udstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd/md-skifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joystick RM-X4S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekstra lydudstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knappernes placering og
grundlæggende betjening
Hovedenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kort-fjernbetjening RM-X154 . . . . . . . . . . . 6
CD
Displaypunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Gentaget og blandet afspilning . . . . . . . . . . 8
Radio
11
11
11
11
12
12
14
14
Yderligere oplysninger
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bemærkninger om diske . . . . . . . . . . . . . .
Om MP3-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om ATRAC-cd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tage enheden ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejlsøgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejldisplays/meddelelser . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
16
16
17
17
18
19
Gemme og modtage stationer . . . . . . . . . . . . . . 8
Gemme automatisk — BTM . . . . . . . . . . . . 8
Gemme manuelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Modtagelse af de gemte stationer . . . . . . . . 8
Stille automatisk ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Modtage en station gennem en liste
— LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Indstille AF og TA/TP . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vælge PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Indstille CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Monday, December 27, 2004 11:15 AM
Klargøring
Nulstilling af enheden
Inden enheden betjenes første gang, eller efter
udskiftning af bilbatteriet eller ændring af
tilslutningerne, skal enheden nulstilles.
Tag frontpanelet af, og tryk på RESET-knappen
med en spids genstand, f.eks. en kuglepen.
RESETknap
Bemærk
Når der trykkes på RESET-knappen, slettes urets
indstilling samt nogle gemte funktioner.
Indstilling af uret
Tage frontpanelet af
Du kan tage enhedens frontpanel af for at
forhindre tyveri.
Advarselsalarm
Hvis du drejer tændingskontakten til OFFpositionen uden at fjerne frontpanelet, bipper
advarselsalarmen i nogle få sekunder.
Alarmen bipper kun, hvis den indbyggede
forstærker bruges.
1
Tryk på (OFF).
Enheden slukkes.
2
Tryk på (OPEN).
Frontpanelet klapper ned.
3
Skyd frontpanelet mod højre, og træk
derefter venstre ende af frontpanelet
forsigtigt ud.
Uret anvender en 24-timers digital tidsangivelse.
(Med kort-fjernbetjeningen)
1
2
Tryk på (MENU).
3
4
Tryk på (ENTER).
5
Tryk gentagne gange på M eller m,
indtil "Clock Adjust" vises.
Tryk på M eller m for at indstille time
og minut.
For at rykke den digitale angivelse skal du
trykke på < eller ,.
Tryk på (ENTER).
Uret går i gang.
For at vise uret ved afspilning/modtagelse skal
du trykke på "Clock on" (side 12).
1
2
Bemærkninger
• Undgå at tabe frontpanelet, og tryk ikke for hårdt på
frontpanelet og displayvinduet.
• Udsæt ikke frontpanelet for varme/høje temperaturer
eller fugt. Lad det ikke ligge på instrumentbrættet/
baghylden i en parkeret bil.
Råd
Når du tager frontpanelet med dig, skal du bruge det
medfølgende frontpaneletui.
Råd
Du kan indstille uret automatisk med RDS-funktionen
(side 10).
DEMO-indstilling
Når enheden er slukket vises uret først, og
derefter begynder demonstration (DEMO) indstilling demonstrationsdisplayet.
For at annullere DEMO-indstilling skal du
indstille på "Demo off" i menuen (side 12), mens
enheden er slukket.
4
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Monday, December 27, 2004 11:15 AM
Sætte frontpanelet på
Placer hullet A på frontpanelet ovenpå enhedens
tap B, og skub derefter venstre side let ind.
Tryk på (SOURCE) på enheden (eller isæt en
disk) for at betjene enheden.
Sætte disken i enheden
1
2
Tryk på (OPEN).
3
Luk frontpanelet.
Afspilning begynder automatisk.
Isæt disken (etiketsiden opad).
A
B
Udkaste disken
x
1
2
3
Tryk på (OPEN).
Tryk på Z.
Disken er skubbet ud.
Luk frontpanelet.
Bemærk
Sæt ikke noget på indersiden af frontpanelet.
5
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Monday, December 27, 2004 11:15 AM
Knappernes placering og grundlæggende betjening
Hovedenhed
1
23
GP/
PRESET
45
6
7
MODE
OPEN
DSO
D
SOUND
PU S H
SEEK
SEEK
–
+
8
SCRL
S
IMAGE
EQ7
E
GP/
PRESET
9
OFF
q; qa
SOURCE
qs
REP
SHUF
1
2
3
BBE MP
PAUSE
5
6
4
qd
AF/TA
qf
CDX-F7750S
CDX-F7750
qg
Frontpanel aftaget
qh
qj
qk
RESET
Kort-fjernbetjening
RM-X154
q;
qs
ql
OFF
SOURCE
ATT
SOUND
MENU
MODE
LIST
+
w;
ENTER
wa
ws
wd
6
wf
wg
3
wh
wj
–
SCRL
DSPL/PTY
REP
1
SHUF
2
3
4
5
PAUSE
6
+
VOL
–
5
qd
Se de nævnte sider for nærmere oplysninger. De
tilsvarende knapper på kort-fjernbetjeningen
styrer de samme funktioner, som knapperne på
enheden.
A SEEK –/+ -knapper
Radio:
Til at stille automatisk ind på stationer (tryk);
finde en station manuelt (tryk og hold).
Cd:
Til at springe spor over (tryk); springe spor
over uafbrudt (tryk, og tryk derefter igen
indenfor ca. 1 sekund og hold); spole et spor
frem/tilbage (tryk og hold).
B Lydstyrke-kontrolknap/SOUND
-knap 11
Til at justere lydstyrken (drej); vælge
lydpunkter (tryk).
C MODE-knap 8, 12
Til at vælge radiobånd (FM/MW/LW)/vælge
enheden*1.
D DSO-knap 2
Til at vælge DSO-indstilling (1, 2, 3 eller
OFF). Desto større værdi, desto mere
forstærket effekt.
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Monday, December 27, 2004 11:15 AM
E SCRL (rulle) -knap 8
Til at rulle displaypunktet.
Følgende knapper på kortfjernbetjeningen har
også andre knapper/funktioner end enheden.
F Displayvindue
s MENU-knap
Til at komme ind i menuen.
G OPEN-knap 5
H Modtager til kort-fjernbetjeningen
t ENTER-knap
Til at udføre en indstilling.
I GP*2 /PRESET +/– -knapper
Til at vælge forvalgsstationer/springe
grupper over (tryk); springe grupper over
uafbrudt (tryk og hold).
u < (.)/, (>) -knapper
For at styre radio/cd på samme måde som
(SEEK) –/+ på enheden.
J OFF-knap
Til at slå strømmen fra/standse kilden.
K EQ7 (equalizer) -knap
Til at vælge en equalizertype (Xplod,
VOCAL, CLUB, JAZZ, NEWAGE, ROCK,
CUSTOM eller OFF).
L SOURCE-knap
Til at slå strømmen fra/skifte kilde (radio/cd/
md*3 /AUX*4).
M Talknapper
Radio:
Til at modtage gemte stationer (tryk);
gemme stationer (tryk og hold).
Cd/md*3:
(1): REP 8
(2): SHUF 8
(5): BBE MP*5*6 2
For at aktivere BBE MP-funktionen skal du
indstille på "BBE MP on". For at annullere
skal du indstille på "BBE MP off".
(6): PAUSE*6
Til at holde pause i afspilning. Tryk igen for
at annullere.
N AF (alternative frekvenser)/TA
(trafikmelding) -knap 9, 10
Til at indstille AF og TA/TP i RDS.
O IMAGE-knap 2
Til at vælge displaybilledet.
Space Producer -indstilling t Wall paperindstilling 1-3 t Spectrum analyzerindstilling 1-5 t Movie-indstilling 1-3 t
normal afspilning/modtagelse-indstilling
v DSPL (display)/PTY (programtype)
-knap 8, 10, 13
Til at skifte displaypunkter; til at vælge PTY
i RDS.
w VOL (lydstyrke) +/– -knap
Til at justere lydstyrken.
x ATT (dæmpning) -knap
Til at dæmpe lyden. Tryk igen for at
annullere.
y SOUND-knap 11
Til at vælge lydpunkter.
z LIST-knap 9, 13
Til at sætte på liste.
sj M (+)/m (–) -knapper
Til at styre radio/cd på samme måde som
(GP/PRESET) +/– på enheden.
*1 Når der er tilsluttet en cd/md-skifter.
*2 Når der afspilles en MP3/ATRAC-cd, og der ikke er
tilsluttet en skifter. Hvis der er tilsluttet en skifter, er
betjeningen forskellig, se side 13.
*3 Når der er tilsluttet en md-skifter.
*4 Når der er tilsluttet en ekstra Sony bærbar enhed.
*5 Kun enheden.
*6 Ved afspilning på denne enhed.
Bemærk
Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder, kan
enheden ikke betjenes med kortfjernbetjeningen, med
mindre der trykkes på (SOURCE) på enheden, eller
der isættes en disk for først at aktivere den.
Råd
For nærmere oplysninger om udskiftning af batteriet,
se “Udskiftning af kort-fjernbetjeningens litiumbatteri”
side 16.
P RESET-knap 4
Q Z (udkast) -knap 5
Til at udkaste disken.
R Disk-åbning 5
Til at isætte disken.
7
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Monday, December 27, 2004 11:15 AM
CD
Radio
For nærmere oplysninger om tilslutning til en cd/
md-skifter, se side 12.
Gemme og modtage stationer
Forsigtig
Displaypunkter
Eksempel: Når du vælger normal
afspilningsindstilling ved at trykke gentagne
gange på (IMAGE) (side 7).
A
E
B
F
C
D
G
A Kilde
B Disk/kunstnernavn, Gruppenavn, Spornavn,
Tekstdata*1
C MP3/BBE-indikation
D Ur*2
E Gruppenummer
F Spornummer
G Forløbet afspilningstid
*1 Ved afspilning af MP3, vises ID3-tag, og ved
afspilning af en ATRAC-cd vises tekstdata skrevet
af SonicStage osv.
*2 Når uret er indstillet til "on" (side 12).
For at skifte displaypunkter B skal du trykke på
(DSPL) på kort-fjernbetjeningen. For at rulle
displaypunkter B skal du trykke på (SCRL)
eller indstille på "A.Scroll on" (side 12).
Råd
De viste punkter er forskellige, afhængigt af disktype,
optageformat og indstillinger. For nærmere
oplysninger om MP3, se side 15. For ATRAC-cd, se
side 16.
Gemme automatisk — BTM
(Med kort-fjernbetjeningen)
1 Tryk gentagne gange på (SOURCE),
indtil "TUNER" vises.
For at skifte bånd, skal du trykke gentagne
gange på (MODE). Du kan vælge blandt
FM1, FM2, FM3, MW eller LW.
2 Tryk på (MENU), og tryk derefter
gentagne gange på M eller m, indtil
"BTM" vises.
3 Tryk på (ENTER).
Enheden gemmer stationer på talknapperne i
rækkefølge efter frekvens.
Der høres en bip-lyd, når indstillingen er
gemt.
Gemme manuelt
1
Mens den station, du vil gemme,
modtages, skal du trykke på og holde
en talknap ((1) til (6)), indtil
"Memory" vises.
Indikationen af talknappen vises på displayet.
Bemærk
Hvis du forsøger at gemme en anden station på den
samme talknap, slettes den tidligere gemte station.
Råd
Når en RDS-station gemmes, gemmes AF/TAindstillingen også (side 9).
Gentaget og blandet afspilning
Modtagelse af de gemte stationer
1
1
Ved afspilning skal du trykke gentagne
gange på (1) (REP) eller (2) (SHUF),
indtil den ønskede indstilling vises.
Vælg
For at afspille
Repeat Track
spor gentaget.
Repeat Group* gruppe gentaget.
Shuffle Group* gruppe i vilkårlig rækkefølge.
Shuffle Disc
disk i vilkårlig rækkefølge.
* Når der afspilles en MP3/ATRAC-cd.
8
Brug Best Tuning Memory (BTM) for at undgå
en ulykke, når du stiller ind på stationer, mens du
kører.
For at vende tilbage til normal
afspilningsindstilling skal du vælge "Repeat off"
eller "Shuffle off".
Vælg båndet, og tryk derefter på
en talknap ((1) til (6)) eller
(GP/PRESET) +/–.
Stille automatisk ind
1
Vælg båndet, og tryk derefter på
(SEEK) –/+ for at søge efter stationen.
Afsøgningen standser, når enheden modtager
en station. Gentag dette, indtil den ønskede
station modtages.
Råd
Hvis du kender frekvensen på den station, du vil lytte
til, skal du trykke på og holde (SEEK) –/+ for at finde
den omtrentlige frekvens, og derefter trykke gentagne
gange på (SEEK) –/+ for at finjustere til den ønskede
frekvens (manuel indstilling).
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Monday, December 27, 2004 11:15 AM
Modtage en station gennem en
liste — LIST
RDS-service
Enheden giver automatisk RDS-service som
følger:
Du kan sætte frekvensen på liste.
(Med kort-fjernbetjeningen)
1
Vælg båndet, og tryk derefter på
(LIST).
Frekvensen vises.
2
Tryk gentagne gange på M eller m,
indtil den ønskede station vises.
3
Tryk på (ENTER) for at modtage
stationen.
RDS
Oversigt
FM-stationer med Radio Data System (RDS) service kan sende digitale data, som ikke kan
opfattes af det menneskelige øre, sammen med
det almindelige radioprogramsignal.
TA (trafikmelding)/TP (trafikprogram)
Giver aktuelle trafikinformationer/programmer.
Enhver information/program, der modtages,
afbryder den aktuelt valgte kilde.
PTY (programtyper)
Viser den aktuelt modtagne programtype. Søger
også efter din valgte programtype.
CT (Ur-klokkeslæt)
CT-data fra RDS-transmissionen indstiller uret.
Bemærkninger
• Ikke alle RDS-funktioner er til rådighed i alle lande/
områder.
• RDS virker ikke, hvis signalstyrken er for svag, eller
hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender
RDS-data.
Indstille AF og TA/TP
1
Displaypunkter
A
AF (alternative frekvenser)
Vælger og genindstiller på stationen med det
stærkeste signal i et netværk. Ved at bruge
denne funktion kan du lytte uafbrudt til det
samme program på en køretur over lang afstand
uden at skulle genindstille den samme station
manuelt.
B
Tryk gentagne gange på (AF/TA), indtil
den ønskede indstilling vises.
C
D
E
A Radiobånd, Funktion
B TA/TP*1
C Ur*2
D Forvalgt nummer
E Frekvens*3 (Stationsnavn), RDS-data
Vælg
For at
AF on
aktivere AF og desaktivere TA.
TA on
aktivere TA og desaktivere AF.
AF TA on
aktivere både AF og TA.
AF TA off
desaktivere både AF og TA.
Gemme RDS-stationer med AF- og
TA-indstilling
*1 "TA" blinker ved trafikinformation. "TP" lyser, mens
en sådan station modtages.
*2 Når uret er indstillet til "on" (side 12).
*3 Mens RDS-stationen modtages, vises "*" til
venstre for frekvensindikationen.
Du kan forvælge RDS-stationer sammen med
AF/TA-indstillingen. Hvis du bruger BTMfunktionen, gemmes kun RDS-stationer med den
samme AF/TA-indstilling.
Hvis du forvælger manuelt, kan du forvælge
både RDS- og ikke-RDS-stationer med AF/
TA-indstillingen for hver.
For at skifte displaypunkter E skal du trykke på
(DSPL) på kort-fjernbetjeningen.
1 Indstil AF/TA, og gem derefter stationen med
BTM eller manuelt.
fortsættes på næste side t
9
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Monday, December 27, 2004 11:15 AM
Forvalg af lydstyrke for
trafikmeldinger
Du kan forvælge lydstyrkeniveauet for
trafikmeldingerne, så du ikke går glip af dem.
1 Drej lydstyrkekontrolknappen for at justere
lydstyrkeniveauet.
2 Tryk på og hold (AF/TA), indtil "TA Volume"
vises.
Modtage nødmeldinger
Når AF eller TA er slået til, afbryder nødmeldinger automatisk den aktuelt valgte kilde.
Holde radioen indstillet på et
bestemt regionalprogram — regional
Når AF-funktionen er slået til: enhedens
fabriksindstilling afgrænser modtagelse til et
bestemt område, så der skiftes ikke over til en
anden regional station med en stærkere frekvens.
Hvis du forlader regionalprogrammets
modtageområde, skal du indstille på "Regional
off" i menuen (side 12).
Bemærk
Denne funktion virker ikke i Det Forenede Kongerige
og i visse andre områder.
Local Link-funktion (Kun Det
Forenede Kongerige)
Med denne funktion kan du vælge andre lokale
stationer i området, selvom de ikke er gemt på
talknapperne.
Programtyper
News (Nyheder), Affairs (Aktuelt), Info
(Oplysning), Sport (Sport), Educate
(Undervisning), Drama (Drama), Culture
(Kultur), Science (Videnskab), Varied
(Blandet), Pop M (Popmusik), Rock M
(Rockmusik), Easy M (Let underholdning),
Light M (Let klassisk), Classics (Klassisk),
Other M (Andre musiktyper), Weather
(Vejret), Finance (Finansinformation),
Children (Børneprogrammer), Social A
(Sociale forhold), Religion (Religion),
Phone In ("Ring ind"-programmer), Travel
(Rejser), Leisure (Fritid), Jazz (Jazzmusik),
Country (Countrymusik), Nation M
(Nationalmusik), Oldies (Evergreens), Folk M
(Folkmusik), Document
(Dokumentarprogrammer)
Bemærk
Du kan ikke bruge denne funktion i lande/regioner,
hvor PTY-data ikke er tilgængelige.
Indstille CT
1
Indstil på "CT on" i menuen (side 11).
Bemærkninger
• CT-funktionen virker ikke altid, selv om der
modtages en RDS-station.
• Der kan være en forskel mellem det klokkeslæt, som
CT-funktionen indstiller, og det faktiske klokkeslæt.
1 Ved FM-modtagelse skal du trykke på en
talknap ((1) til (6)), hvor der er gemt en
lokal station.
2 Tryk på en talknap for en lokal station igen
inden for 5 sekunder.
Gentag denne procedure, indtil den lokale
station modtages.
Vælge PTY
(Med kort-fjernbetjeningen)
1
Tryk på (PTY) under FM-modtagelse.
Navnet på den aktuelle programtype vises,
hvis stationen sender PTY-data.
10
2
Tryk gentagne gange på M eller m,
indtil den ønskede programtype vises.
3
Tryk på (ENTER).
Enheden begynder at søge efter en station, der
udsender den valgte programtype.
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Monday, December 27, 2004 11:15 AM
Andre funktioner
Ændre lydindstillingerne
Gentag trin 4 og 5 for at justere equalizerkurven.
For at gendanne den fabriksindstillede
equalizerkurve skal du trykke på og holde
(ENTER).
Justering af lydegenskaberne
Du kan justere lydstyrken for bas, diskant,
balance, fader og subwoofer.
1
Vælg en kilde, og tryk derefter
gentagne gange på (SOUND) for at
vælge det ønskede punkt.
Punktet skifter som følger:
BASS (bas) t TREBLE (diskant) t
BALANCE (venstre-højre) t
FADER (for-bag) t
SUB WOOFER (subwooferlydstyrke)*
* "∞" vises ved den laveste indstilling, og kan
justeres op til 20 trin.
2
Drej lydstyrkekontrolknappen
gentagne gange for at justere det
valgte punkt.
Efter 3 sekunder er indstillingen udført, og
displayet vender tilbage til normal
afspilnings/modtageindstilling.
6
Tryk på (MENU) to gange.
Indstillingen er udført, og displayet vender
tilbage til normal afspilnings/modtageindstilling.
Justere menupunkter — MENU
Du kan justere forskellige menuindstillinger ved
at bruge de 4 pilknapper på kort-fjernbetjeningen.
(Med kort-fjernbetjeningen)
MENU
+
ENTER
Bemærk
Juster inden for 3 sekunder efter valg af punktet.
Med kortfjernbetjeningen
I trin 2 skal du for at justere det valgte punkt trykke på
< eller ,.
Justering af equalizerkurven
— EQ7 Tune
Du kan justere og gemme equalizerindstillingerne
for forskellige toneområder.
(Med kort-fjernbetjeningen)
LIST
–
SCRL
DSPL/PTY
1
2
Tryk på (MENU).
Tryk gentagne gange på M eller m,
indtil det ønskede punkt vises.
3
Tryk på < eller , for at vælge den
ønskede indstilling (eksempel: "on"
eller "off").
4
Tryk på (ENTER).
Indstillingen er udført, og displayet vender
tilbage til normal afspilnings/
modtageindstilling.
1
Vælg en kilde, og tryk derefter på
(MENU).
2
Tryk gentagne gange på M eller m,
indtil "EQ7 Tune" vises, og tryk
derefter på (ENTER).
3
Tryk gentagne gange på < eller , for
at vælge den ønskede equalizertype,
og tryk derefter på (ENTER).
4
Tryk på < eller , gentagne gange for
at vælge den ønskede frekvens.
Frekvensen skifter som følger:
Følgende punkter kan indstilles (følg
sidereferencen for nærmere oplysninger):
"z" angiver standardindstillingerne.
62 Hz y 157 Hz y 396 Hz y 1,0 kHz
y 2,5 kHz y 6,3 kHz y 16 kHz
Setup
5
Tryk gentagne gange på M eller m for
at justere det ønskede
lydstyrkeniveau.
Lydstyrkeniveauet kan justeres i trin på 1 dB
fra –10 til +10 dB.
Bemærk
De viste punkter er forskellige, afhængigt af kilde og
indstilling.
Råd
Du kan nemt skifte blandt kategorier ved at trykke på
og holde M eller m.
Clock Adjust (Justere ur) (side 4)
CT (Ur-klokkeslæt)
Til at indstille på "on" eller "off" (z) (side 9, 10).
fortsættes på næste side t
11
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Monday, December 27, 2004 11:15 AM
Beep
Til at indstille på "on" (z) eller "off".
RM (Joystick)
Til at skifte betjeningsretning for knapperne på
joysticken.
– "Normal" (z): for at bruge joysticken i den
fabriksindstillede position.
– "Reverse": når joysticken er monteret på højre
side af ratstammen.
AUX-A (Ekstra lydenhed)*1
Til at indstille AUX-kildedisplayet på "on" (z)
eller "off" (side 14).
Display
Clock (Ur-data)
Til at vise uret og displaypunkterne/billedet på
samme tid.
– "on": for at vise på samme tid.
– "off" (z): for ikke at vise på samme tid.
A.Image (Auto Image)
Auto Image-indstilling går automatisk (hvert
10. sekund) gennem displaybillederne for alle
displaybilleder.
– "off" (z): for ikke at skifte billedet automatisk.
– "ALL": for at blande displaybillederne
gentagne gange i alle displayindstillinger.
– "SA": for at gå gentagne gange gennem
displaybillederne for Spectrum analyzer.
– "Movie": for at gå gentagne gange gennem
displaybillederne for Movie-indstilling.
INFO (Displaydata)
Til at vise punkterne (afhængigt af kilden osv.)
nederst på displayet, mens et billede vises.
– "on" (z): for at vise punkterne.
– "off": for ikke at vise nogen punkter.
Dæmper
Til at ændre displaylysstyrken.
– "Auto" (z): for at dæmpe displayet automatisk,
når du tænder lysene.
– "on": for at dæmpe displayet.
– "off": for at desaktivere dæmperen.
Demo*1 (Demonstration)
Til at indstille på "on" (z) eller "off" (side 4).
A.Scroll (Auto Scroll)
Til at rulle lange viste punkter automatisk, når
der skiftes disk/gruppe/spor.
– "on": for at rulle.
– "off" (z): for ikke at rulle.
Modtagetilstand
Mono (Mono-indstilling)
For at forbedre dårlig FM-modtagelse skal du
vælge indstillingen mono-modtagelse.
– "on": for at høre stereoudsendelser i mono.
– "off" (z): for at høre stereoudsendelser i
stereo.
Regional*2
Til at indstille på "on" (z) eller "off" (side 10).
Lyd
EQ7 Tune (side 11)
HPF (Højpasfilter)
Til at vælge afskæringsfrekvensen for for/
baghøjttaler: "off", (z) "78Hz" eller "125Hz".
LPF (Lavpasfilter)
Til at vælge afskæringsfrekvensen for
subwoofer: "off", (z) "125Hz" eller "78Hz".
Loudness
Til at forstærke bas og diskant ved lavere
lydstyrke.
– "on": for at forstærke bas og diskant.
– "off" (z): for ikke at forstærke bas og diskant.
AUX Level
For at justere lydstyrkeniveauet for hvert
tilsluttet ekstraudstyr. Denne indstilling
ophæver behovet for at justere lydstyrkeniveauet
mellem kilder.
Edit
Name Edit (side 13)
Name Delete (side 13)
BTM (side 8)
*1 Når enheden er slukket.
*2 Når FM modtages.
Brug af ekstra udstyr
Cd/md-skifter
Vælge skifteren
1 Tryk gentagne gange på (SOURCE), indtil
"CD" eller "MD" vises.
2 Tryk gentagne gange på (MODE), indtil den
ønskede skifter vises.
Enhedsnummer
Disknummer
LP2/LP4indikation*
Local (Lokal søgeindstilling)
– "on": for kun at stille ind på stationer med
relativt stærke signaler.
– "off" (z): for at stille ind på normal
modtagelse.
Afspilning begynder.
12
* Når der afspilles en MDLP-disk.
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Monday, December 27, 2004 11:15 AM
Overspringe grupper og diske
1 Ved afspilning skal du trykke på
(GP/PRESET) +/–.
For at
overspringe
Tryk på (GP/PRESET)
gruppe
og slip (hold et øjeblik).
gruppe
uafbrudt
inden for 2 sekunder efter du
først har sluppet.
diske
gentaget.
diske uafbrudt og tryk derefter igen inden for
2 sekunder og hold.
Gentaget og blandet afspilning
1 Ved afspilning skal du trykke gentagne gange
på (1) (REP) eller (2) (SHUF), indtil den
ønskede indstilling vises.
Vælg
For at afspille
Repeat Disc*1 disk gentaget.
Shuffle
Changer*1
spor i skifteren i vilkårlig
rækkefølge.
Shuffle All*2
spor i alle enheder i vilkårlig
rækkefølge.
*1 Når der er tilsluttet en eller flere cd/md-skiftere.
*2 Når der er tilsluttet en eller flere cd-skiftere eller to
eller flere md-skiftere.
For at vende tilbage til normal afspilningsindstilling
skal du vælge "Repeat off" eller "Shuffle off".
Råd
"Shuffle All" blander ikke spor mellem cd-enheder og
md-skiftere.
Mærke en disk
Når du afspiller en disk i en cd-skifter med
CUSTOM FILE-funktion, kan du mærke hver
disk med et brugerdefineret navn på op til 8 tegn
(Disc Memo).
Hvis du mærker en disk, vises navnet på listen.
(Med kort-fjernbetjeningen)
1 Ved afspilning af en disk, du vil mærke, skal
du trykke på (MENU).
2 Tryk gentagne gange på M eller m, indtil
"Name Edit" vises, og tryk derefter på
(ENTER).
3 Tryk gentagne gange på M eller m, indtil det
ønskede tegn vises.
Tegnet skifter som følger:
A y B y C ... y 0 y 1 y 2 ... y +
y–y
... y s (mellemrum) y A
For at rykke den digitale angivelse skal du
trykke på < eller ,.
Gentag denne procedure, indtil hele navnet er
indført.
4 Tryk på (ENTER).
Mærkning er udført, og displayet vender
tilbage til normal afspilningsindstilling.
For at vise navnet skal du trykke på (DSPL) ved
afspilning.
Råd
• For at korrigere eller slette et tegn, overskrive eller
indføre "s".
• Disc Memo får altid forrang i forhold til forindspillede
titler.
• Du kan mærke en disk på enheden, hvis der er
tilsluttet en skifter med CUSTOM FILE-funktion.
• "Repeat Track" og al blandet afspilning standses
midlertidigt, indtil mærkning er udført.
Slette det brugerdefinerede navn
(Med kort-fjernbetjeningen)
1 Vælg enheden, hvor det brugerdefinerede
navn, som du vil slette, er gemt, og tryk
derefter på (MENU).
2 Tryk gentagne gange på M eller m, indtil
"Name Delete" vises, og tryk derefter på
(ENTER).
Det gemte navn vises.
3 Tryk gentagne gange på M eller m for at vælge
det navn, du vil slette.
4 Tryk på og hold (ENTER).
Navnet er slettet. Gentag trin 3 og 4, hvis du
vil slette andre navne.
5 Tryk på (MENU) to gange.
Enheden viser igen normal
afspilningsindstilling.
Finde en disk efter navn — LIST
Du kan vælge en disk fra listen, når du tilslutter
en cd-skifter med CUSTOM FILE-funktion eller
en md-skifter.
Hvis du navngiver en disk, vises navnet på listen.
(Med kort-fjernbetjeningen)
1 Ved afspilning skal du trykke på (LIST).
Disknummer og disknavn vises.
2 Tryk gentagne gange på M eller m, indtil den
ønskede disk vises.
3 Tryk på (ENTER) for at afspille disken.
13
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Monday, December 27, 2004 11:15 AM
1 Mens du trykker på VOL-kontrolknappen, skal
du trykke på og holde (SOUND).
Joystick RM-X4S
Sætte etiketten på
Sæt indikationsetiketten på, afhængigt af
hvordan du monterer joysticken.
SOUND
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SOUND
Råd
Du kan også ændre betjeningsretningen for disse
kontrolknapper i menuen (side 12).
Knappernes placering
De tilsvarende knapper på joysticken styrer de
samme funktioner, som knapperne på enheden.
ATT
SOUND
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Følgende knapper på joysticken kræver en anden
betjening end på enheden.
• PRESET/DISC-kontrolknap
På samme måde som (GP/PRESET) +/– på
enheden (tryk ind og drej).
• VOL (lydstyrke) -kontrolknap
På samme måde som lydstyrkekontrolknappen
på enheden (drej).
• SEEK/AMS-kontrolknap
På samme måde som (SEEK) –/+ på enheden
(drej, eller drej og hold).
Ekstra lydudstyr
Du kan tilslutte ekstra Sony bærbare enheder til
BUS AUDIO IN/AUX IN-stikket på enheden.
Hvis skifteren eller anden enhed ikke er tilsluttet
stikket, giver enheden mulighed for at lytte til
den bærbare enhed på dine bilhøjttalere.
Bemærk
Når du tilslutter en bærbar enhed, skal du sørge for, at
BUS CONTROL IN ikke er tilsluttet. Hvis der er
tilsluttet en enhed til BUS CONTROL IN, kan "AUX"
ikke vælges med (SOURCE).
Råd
Når du tilslutter både en bærbar enhed og en skifter,
skal du bruge den ekstra AUX-IN-vælger.
Valg af ekstraudstyr
1 Tryk gentagne gange på (SOURCE), indtil
"AUX" vises.
Betjen på selve den bærbare enhed.
For at justere lydstyrkeniveauet på ekstra udstyr,
se "AUX Level" på side 12.
Skift af betjeningsretning
Kontrolknappernes betjeningsretning er
fabriksindstillet som vist nedenfor.
For at øge
For at mindske
Hvis det er nødvendigt at montere joysticken på
den højre side af ratstammen, kan du vende
betjeningsretningen om.
14
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Monday, December 27, 2004 11:15 AM
• Hvis din bil har været parkeret direkte i solen, skal
du lade enheden afkøle, inden du betjener den.
• Motorantennen slås automatisk ud, mens enheden
er i drift.
• Rens diskene med en
almindelig renseklud inden
afspilning. Tør disken af fra
midten og udad. Brug ikke
opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder,
almindelige rengøringsmidler
eller antistatisk spray beregnet
til vinylplader.
Dannelse af kondensvand
Bemærkninger om cd-r/cd-rw-diske
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
På en regnvejrsdag eller i et meget fugtigt område
kan der dannes kondensvand inden i enhedens linser
og display. Hvis det sker, fungerer enheden ikke
korrekt. Tag i så fald disken ud, og vent i ca. en time,
indtil fugten er fordampet.
• Nogle cd-r’er/cd-rw’er (afhængigt af det udstyr,
der bruges til optagelse, eller diskens tilstand) kan
ikke afspilles på udstyret.
• Du kan ikke afspille en cd-r/cd-rw, der ikke er
finaliseret.
Sådan opretholdes en høj lydkvalitet
Musikdiske kodet med teknologi til
ophavsretsbeskyttelse
Pas på ikke at spilde juice el.lign. på enheden eller
diskene.
Bemærkninger om diske
• Hold disken ren ved at undgå at berøre dens
overflade. Hold en disk på kanterne.
• Opbevar diskene i deres hylstre eller diskmagasiner,
når de ikke er i brug.
• Udsæt ikke diske for varme/høje temperaturer.
Lad dem ikke ligge på instrumentbrættet/
baghylden i en parkeret bil.
• Undgå at påsætte etiketter eller at bruge diske med
tryksværte/klisterrester. Diskene kan holde op med
at dreje rundt, kan forårsage funktionsfejl eller det
kan ødelægge disken.
• Undgå at bruge diske med påklistrede etiketter
eller mærkater.
Der kan opstå følgende funktionsfejl ved brug af
sådanne diske:
– Disken kan ikke udkastes (fordi etiketten eller
mærkaten skaller af og tilstopper
udkastmekanismen).
– Lyddata kan ikke læses korrekt (f.eks. spring i
afspilning eller ingen afspilning) fordi etiketten
eller mærkaten krymper pga. varme, så disken
bøjes.
• Diske af ikke-standard form (f.eks. hjertefirkantet eller stjerneform) kan ikke afspilles på
enheden, da de kan beskadige den. Brug ikke den
type diske.
• Du kan ikke afspille 8 cm-cd’er.
Dette produkt er designet til at afspille diske, der
opfylder cd-standarden (Compact Disc).
På det seneste har nogle pladeselskaber markedsført
forskellige musikdiske kodet med beskyttelse af
ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse
diske er nogle, som ikke opfylder cd-standarden og
ikke kan afspilles med dette produkt.
Om MP3-filer
MP3 (står for MPEG-1 Audio Layer-3) er et
standardformat til komprimering af musikfiler. Det
komprimerer lyd-cd-data til ca. 1/10 af den
oprindelige størrelse.
• Enheden er kompatibel med formaterne ISO 9660
Level 1/Level 2, udvidet Joliet/Romeo, ID3-tag
version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og 2.4, og Multi Session.
• Det maksimale antal:
– mapper (grupper): 150 (inkl. rodmapper og
tomme mapper).
– MP3-filer (spor) og mapper som kan indeholdes
på en disk: 300 (hvis et fil/mappenavn
indeholder mange tegn, bliver dette tal mindre
end 300).
– tegn, der kan vises for et mappenavn/spor er 32
(Joliet), eller 32/64 (Romeo); ID3-tag 15/30 tegn
(1.0, 1.1, 2.2 og 2.3) eller 63/126 tegn (2.4).
fortsættes på næste side t
15
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Monday, December 27, 2004 11:15 AM
Afspilningsrækkefølge for MP3-filer
•MP3
Mappe
(gruppe)
MP3-fil
(spor)
Bemærk
Sørg for at oprette ATRAC-cd’en med autoriseret
software, f.eks. SonicStage 2.0 eller nyere, eller
SonicStage Simple Burner 1.0 eller 1.1, som leveres
Sony Network-produkter.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har nogen spørgsmål eller problemer vedrørende
enheden, der ikke er dækket i denne vejledning.
Vedligeholdelse
Udskiftning af kort-fjernbetjeningens
litiumbatteri
Bemærkninger
• Sørg for at finalisere disken inden brug på enheden.
• Ved navngivning af en MP3-fil skal du huske at tilføje
filtypen ".mp3" til filnavnet.
• Hvis du afspiller en MP3-fil med høj bithastighed,
f.eks. 320 kbps, kan lyden falde bort i korte
øjeblikke.
• Ved afspilning af en VBR (variabel bithastighed)
MP3-fil, og ved frem/tilbagespoling, vises den
forløbne afspilningstid muligvis ikke nøjagtigt.
• Når disken er optaget i Multi Session, genkendes og
afspilles kun det første spor i første session-formatet
(alle andre formater overspringes). CD-DA,
ATRAC-cd og MP3 er formater med forrang.
– Når det første spor er en CD-DA, afspilles kun
CD-DA fra første session.
– Når det første spor ikke er en CD-DA, afspilles en
ATRAC-cd- eller MP3-session. Hvis disken ikke
har data i nogen af disse formater, vises
"NO Music".
Om ATRAC-cd
ATRAC3plus-format
ATRAC3, (står for Adaptive Transform Acoustic
Coding3) er en lydkomprimeringsteknologi, der
komprimerer lyd-cd-data til ca. 1/10 af den
oprindelige størrelse. ATRAC3plus er et udvidet
format af ATRAC3, der komprimerer lyd-cd-data til
ca. 1/20 af den oprindelige størrelse. Enheden
accepterer både ATRAC3- og ATRAC3plusformatet.
ATRAC-cd
ATRAC-cd er optagede lyd-cd-data, der er
komprimeret til ATRAC3- eller ATRAC3plusformatet med brug af autoriseret software, f.eks.
SonicStage 2.0 eller nyere, eller SonicStage Simple
Burner.
• Det maksimale antal:
– mapper (grupper): 255
– filer (spor): 999
• Tegn for et mappe/filnavn, og tekstdata skrevet af
SonicStage, vises.
For nærmere oplysninger om ATRAC-cd, se
vejledningen til SonicStage eller SonicStage Simple
Burner.
Under normale forhold holder batteriet i ca. et år.
(Levetiden kan dog blive kortere afhængigt af
brugsforholdene.)
Når batteriet bliver svagt, formindskes kortfjernbetjeningens rækkevidde. Udskift batteriet med
et nyt CR2025-lithiumbatteri. Der opstår brandeller eksplosionsfare, hvis du bruger en anden type
batteri.
+ siden opad
2
c
1
Bemærkninger om litiumbatteriet
• Hold litiumbatteriet uden for børns rækkevidde. Søg
omgående læge, hvis batteriet sluges.
• Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten bliver
god.
• Sørg for at batteriets poler vender rigtigt, når det
isættes.
• Batteriet må ikke holdes med en metalpincet, da der
kan opstå kortslutning.
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det behandles
forkert. Batteriet må ikke genoplades,
skilles ad eller bortkastes i åben ild.
Udskiftning af
sikringen
Når du udskifter sikringen, skal
du sørge for at bruge en med et
amperetal, der svarer til den
originale sikring. Hvis
sikringen springer, skal du
kontrollere strømtilslutningen
og udskifte sikringen. Hvis
sikringen springer igen efter
udskiftningen, kan der være en
intern funktionsfejl. I så fald
skal du kontakte din nærmeste
Sony-forhandler.
Sikring (10 A)
16
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Monday, December 27, 2004 11:15 AM
Rensning af forbindelsesstikkene
Enheden virker ikke altid korrekt, hvis forbindelsesstikkene mellem enheden og frontpanelet ikke er
rene. For at forhindre dette, skal du tage frontpanelet
af (side 4) og rense forbindelsesstikkene med en
vatpind dyppet i sprit. Brug ikke for megen kraft, da
forbindelsesstikkene ellers kan blive beskadigede.
1 Isæt begge udløsernøgler på samme tid,
indtil de klikker på plads.
Krog der
vender indad.
2 Træk i udløsernøglerne for at løsne
enheden.
Hovedenhed
Bagside af front
panelet
Bemærkninger
• Af sikkerhedsmæssige grunde bør du slå tændingen
fra og fjerne nøglen fra tændingskontakten, inden du
renser forbindelsesstikkene.
• Berør aldrig forbindelsesstikkene direkte med
fingrene eller en metalgenstand.
3 Skyd enheden ud af monteringsrammen.
Tage enheden ud
1
Fjern beskyttelsesrammen.
1 Løsn frontpanelet (side 4).
2 Sæt udløsernøglerne i indgreb sammen
beskyttelsesrammen.
Tekniske data
Cd-afspiller
Signal/støjforhold: 120 dB
Frekvensreaktion: 10 – 20.000 Hz
Wow og flutter: Ikke målelig
Tuner
Ret
udløsernøglerne
3 Træk udløsernøglerne ud for at fjerne
beskyttelsesrammen.
FM
Indstillingsområde: 87,5 – 108,0 MHz
Antennestik: Ekstern antennestikforbindelse
Mellemfrekvens: 10,7 MHz/450 kHz
Brugbar følsomhed: 9 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal/støjforhold: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonisk forvrængning ved 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Separation: 35 dB ved 1 kHz
Frekvensreaktion: 30 – 15.000 Hz
MW/LW
2
Tag enheden ud.
Indstillingsområde
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennestik: Ekstern antennestikforbindelse
Mellemfrekvens: 10,7 MHz/450 kHz
Følsomhed: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Effektforstærker
Udgange: Højttalerudgange (sikre forbindelsesstik)
Højttalerimpedans: 4 – 8 ohm
Maksimal udgangseffekt: 52 W × 4 (ved 4 ohm)
fortsættes på næste side t
17
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Monday, December 27, 2004 11:15 AM
Generelt
Udgange:
Lydudgange-stik (for/bag)
Subwoofer-udgang-tilslutningsklemme (mono)
Tilslutningsklemme for motorantennerelæ-kontrol
Tilslutningsklemme for effektforstærker-kontrol
Indgange:
Tilslutningsklemme for telefon ATT-kontrol
Tilslutningsklemme for belysning
Tilslutningsklemme for BUS-kontrolindgang
BUS-lydindgang/AUX IN-tilslutningsklemme
Tlslutningsklemme for fjernbetjening-indgang
Tilslutningsklemme for antenneindgang
Tonekontroller:
Bas: ±8 dB ved 100 Hz
Diskant: ±8 dB ved 10 kHz
Lydindtryk:
+8 dB ved 100 Hz
+2 dB ved 10 kHz
Strømkrav: 12 V jævnstrøm bilbatteri
(negativ jordforbindelse)
Mål: Ca. 178 × 50 × 178 mm (b/h/d)
Monteringsmål: Ca. 182 × 53 × 161 mm (b/h/d)
Vægt: Ca. 1,3 kg
Medfølgende tilbehør:
Kort-fjernbetjening: RM-X154
Dele til installation og tilslutning (1 sæt)
Etui til frontpanel (1)
Ekstra tilbehør/udstyr:
Joystick: RM-X4S
BUS-kabel (leveret sammen med RCA-stikledning)
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Cd-skifter (10 diske): CDX-757MX
Cd-skifter (6 diske): CDX-T70MX, CDX-T69
Md-skifter (6 diske): MDX-66XLP
Kildevælger: XA-C30
AUX-IN-vælger: XA-300
Patenter i USA og andre lande på licens fra
Dolby Laboratories.
Bemærk
Enheden kan ikke tilsluttes en digital forforstærker
eller en equalizer, der er kompatibel med Sony BUSsystem.
Design og specifikationer kan ændres
uden forudgående varsel.
• Der er brugt blyfrit loddemetal til at lodde bestemte
dele. (Mere end 80 %)
• Der er ikke brugt halogenerede
flammehæmmende midler i printpladerne.
• Der er ikke brugt halogenerede
flammehæmmende midler i kabinetter.
• Der er brugt vegetabilsk oliebaseret sværte uden
flygtige organiske forbindelser til tryk af
emballagen.
• Der er ikke brugt polystyren i emballagen.
18
Fejlsøgning
Med den følgende kontrolliste kan du afhjælpe
problemer, du kan få med enheden.
Inden du går igennem nedenstående kontrolliste, bør
du kontrollere fremgangsmåden for tilslutning og
betjening.
Generelt
Der er ingen strømtilførsel til enheden.
• Kontroller tilslutningen. Hvis alt er i orden, skal du
kontrollere sikringen.
• Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder, kan
enheden ikke betjenes med kortfjernbetjeningen.
t Tænd enheden.
Motorantennen slås ikke ud.
Motorantennen har ikke en relæboks.
Ingen lyd.
• Lydstyrken er lav.
• ATT-funktionen er aktiveret, eller Telephone ATTfunktionen (når forbindelseskablet fra en biltelefon
tilsluttet til ATT-ledningen) er aktiveret.
• Faderkontrollen (FADER) er ikke indstillet på
positionen for et to-højttalersystem.
• Cd-skifteren er ikke kompatibel med diskformatet
(MP3/ATRAC-cd).
t Afspil med en Sony MP3-kompatibel cd-skifter,
eller denne enhed.
Ingen biplyd.
• Bip-lyden er annulleret (side 12).
• Der er tilsluttet en ekstra effektforstærker, og du
bruger ikke den indbyggede forstærker.
Hukommelsens indhold er slettet.
• Der er blevet trykket på nulstillingsknappen.
t Du skal gemme i hukommelsen igen.
• Strømtilslutningsledningen eller batteriet er blevet
afbrudt.
• Strømtilslutningsledningen er ikke tilsluttet korrekt.
Gemte stationer og korrekt klokkeslæt er
slettet.
Sikringen er sprunget.
Der kommer støj, når tændingsnøglens
position skiftes.
Ledningerne er ikke tilpasset korrekt til bilens
tilbehørsstrømtilslutning.
Displayet forsvinder fra/vises ikke på
displayvinduet.
• Dæmperen er indstillet på "Dimmer on" (side 12).
• Displayet forsvinder, hvis du trykker på og holder
(OFF).
t Tryk på og hold (OFF) igen, indtil displayet
vises.
• Forbindelsesstikkene er beskidte (side 17).
DSO virker ikke.
Afhængig af bilens indvendige indretning og
musiktype, har DSO muligvis ikke den ønskede effekt.
Billederne skiftes automatisk.
Det valgte billede kan ikke vises i Auto Imageindstilling.
t For kun at vise det valgte billede skal du indstille på
"A.Image off" (side 12).
Ingen displaypunkter vises.
t Indstil på "INFO on" (side 12).
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Monday, December 27, 2004 11:15 AM
Cd/md-afspilning
Disken kan ikke lades.
• En anden disk er allerede ladet.
• Disken er isat omvendt eller forkert med kraft.
Disken afspilles ikke.
• Defekt eller snavset disk.
• Cd-r’erne/cd-rw’erne er ikke til lydbrug (side 15).
MP3-filer kan ikke afspilles.
Disken er ikke kompatibel med MP3-format og
version (side 15).
Det tager længere tid at afspille MP3-filer end
andre filer.
Ved følgende diske tager det længere tid at begynde
afspilning.
– en disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
– en disk, som er optaget i multisession.
– en disk, som kan tilføjes data.
ATRAC-cd’en kan ikke afspilles.
• Disken er ikke oprette med autoriseret software,
f.eks. SonicStage eller SonicStage Simple Burner.
• Spor, der ikke er inkluderet i en gruppe, kan ikke
afspilles.
Displaypunkter ruller ikke.
• For diske med særligt mange tegn kan de ikke altid
rulles.
• "A.Scroll" er indstillet på off.
t Indstil på "A.Scroll on" (side 12), eller tryk på
(SCRL) på kort-fjernbetjeningen.
Lyden springer.
• Installation er ikke korrekt.
t Installer enheden i en vinkel på mindre end 45°
på et stabilt sted i bilen.
• Defekt eller snavset disk.
Betjeningsknapperne fungerer ikke.
Disken udkastes ikke.
Tryk på RESET-knappen (side 4).
"MS" eller "MD" vises ikke på kildedisplayet,
når både den ekstra MGS-X1 og md-skifter er
tilsluttet.
Denne enhed genkender MGS-X1 som en md-enhed.
t Tryk på (SOURCE), indtil "MS" eller "MD" vises,
og tryk derefter gentagne gange på (MODE).
Radiomodtagelse
Stationerne kan ikke modtages.
Lyden generes af støj.
• Tilslut en motorantenne-kontrolledning (blå) eller
tilbehørsstrømledning (rød) til strømledningen på
bilens antenneforstærker. (Kun hvis bilen har en
indbygget FM/MW/LW-antenne i bag/sideruden.)
• Kontrollér tilslutningen af bilantennen.
• Den automatisk antenne slås ikke ud.
t Kontrollér tilslutningen af motorantennekontrolledningen.
• Kontroller frekvensen.
• Når DSO-indstillingen er aktiveret, generes lyden
nogle gange af støj.
t Indstil DSO-funktionen på "OFF" (side 6).
Det er ikke muligt at stille ind på forvalgte
stationer.
• Frekvensen skal gemmes korrekt i hukommelsen.
• Radiosignalet er for svagt.
Det er ikke muligt at stille automatisk ind på
stationer.
• Lokal søgeindstilling er indstillet på "on".
t Indstil "Local" på "off" (side 12).
• Radiosignalet er for svagt.
t Indstil manuelt.
"ST"-indikationen blinker ved FM-modtagelse.
• Indstil frekvensen præcist.
• Radiosignalet er for svagt.
t Indstil "Mono" på "on" (side 12).
Et FM-program, der udsendes i stereo, høres i
mono.
Enheden er indstillet på monomodtagelse.
t Indstil "Mono" på "off" (side 12).
RDS
SEEK begynder efter få sekunders lytning.
Stationen er ikke en TP-station eller har svagt signal.
t Desaktiver TA (side 9).
Ingen trafikmeldinger.
• Aktiver TA (side 9).
• Stationen sender ikke trafikmeldinger, selv om den er
en TP-station.
t Stil ind på en anden station.
PTY viser "- - - - - - - -".
• Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
• Der er ikke blevet modtaget RDS-data.
• Stationen specificerer ikke programtypen.
Fejldisplays/meddelelser
Blank*1
Der er ikke optaget spor på md’en.*2
t Afspil en md med optagede spor.
Error*1
• Disken er beskidt eller isat omvendt.*2
t Rens disken eller sæt den korrekt i.
• Disken kan ikke afspilles på grund af et problem.
t Isæt en anden disk.
Failure
Tilslutningen af højttalere/forstærkere er forkert.
t Se Installation/tilslutning-vejledningen til denne
model for at kontrollere tilslutningen.
Load
Skifteren er ved at lade disken.
t Vent, indtil ladning er udført.
Local Seek +/–
Lokal søgeindstilling er slået til ved automatisk
indstilling.
fortsættes på næste side t
19
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Monday, December 27, 2004 11:15 AM
NO AF
Der findes ikke en alternativ frekvens for den aktuelle
station.
t Tryk på < eller , mens stationsnavnet blinker.
Enheden begynder at søge efter en anden frekvens
med de samme PI (programidentifikation) -data
("PI Seek" vises).
NO Data
Alle brugerdefinerede navne er blevet slettet, eller der
er ingen gemt.
NO Disc
Disken er ikke sat i cd/md-skifteren.
t Sæt diske i skifteren.
NO Disc Name
Der er ikke skrevet et disknavn på sporet.
NO Album Name
Der er ikke skrevet et gruppenavn på sporet.
NO ID3 Tag
Der er ikke skrevet ID3-tag-data i MP3-filen.
NO Info
Der er ikke skrevet tekstdata i ATRAC3/
ATRAC3plus-filen.
NO Magazine
Diskmagasinet er ikke sat i cd-skifteren.
t Sæt magasinet i skifteren.
NO Music
Disken er ikke en musikfil.
t Sæt en musik-cd i denne enhed eller en skifter, der
kan afspille MP3.
NO TP
Enheden fortsætter søgning efter TP-stationer til
rådighed.
NO Track Name
Der er ikke skrevet et spornavn på sporet.
Not Read
Enheden har ikke læst diskdataene.
t Lad disken, og vælg den derefter på listen.
Not Ready
Md-skifterens låg står åbent, eller md’erne er ikke isat
korrekt.
t Luk låget, eller isæt md’erne korrekt.
Offset
Der kan være en intern funktionsfejl.
t Kontroller tilslutningen. Henvend dig til nærmeste
Sony-forhandler, hvis fejlindikationen fortsat vises
på displayet.
Read
Enheden læser alle spor- eller gruppedata på disken.
t Afvent automatisk begyndelse af afspilning, når
læsningen er udført. Afhængigt af diskstrukturen
kan det tage mere end et minut.
Push Reset
Cd-enheden og cd/md-skifteren kan ikke betjenes på
grund af et problem.
t Tryk på RESET-knappen (side 4).
"
" eller "
"
Ved frem- eller tilbagespoling har du nået begyndelsen
eller slutningen af disken, og kan ikke gå længere.
"s"
Tegnet kan ikke vises af enheden.
*1 Hvis der opstår en fejl ved afspilning af en cd eller
md, vises md’ens eller cd’ens disknummer ikke på
displayet.
*2 Disknummeret for den disk, der forårsager fejlen,
vises på displayet.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis
disse løsninger ikke hjælper.
Hvis du bringer enheden til reparation pga.
problemer med cd-afspilning, skal du tage den disk
med, der blev brugt på det tidspunkt, da problemet
begyndte.
20
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:None
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Monday, December 27, 2004 11:15 AM
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Fi\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Monday, December 27, 2004 11:32 AM
Tervetuloa!
Onnittelut tämän Sonyn cd-soittimen
hankinnasta! Voit käyttää autossa seuraavia
toimintoja.
• Cd:n toisto
Voit toistaa levyjä: cd-da (myös cd-tekstit*),
cd-r/rw (myös monitallennuksia sisältävät
mp3-tiedostot (side 15)) ja atrac-cd (atrac3- ja
atrac3plus -formaatit (side 16)).
Levytyypit
Levyn merkintä
CD-DA
Tämä tarra sijaitsee laitteen pohjassa.
R
MP3
ATRAC-CD
• Radiovastaanotto
– Voit tallentaa aina 6 asemaa jokaiselle
aaltoalueelle (FM1 (ULA), FM2, FM3,
MW (KA) and LW (PA)).
– BTM -toiminto (Voimakkaimpien asemien
tallennus): Laite valitsee voimakkainta
lähetettä lähettävät asemat ja tallentaa ne
muistiin.
• RDS-palvelut
Voit käyttää ULA-asemia RDS-järjestelmällä
(Radio Data System).
• Äänensäädöt
– EQ7: Voit valita taajuuskäyrän
7 musiikkityypille.
– DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
Tämä toiminto lisää läsnäolon tunnetta
äänikenttään käyttämällä virtuaalikaiuttimien
yhdistelmää kaiutinten äänen
vahvistamiseksi, vaikka ne olisivatkin
asennettu oven alaosaan.
– BBE MP: Tämä toiminto parantaa
digitaalisesti pakattua ääntä, kuten mp3tiedostoja. Lue lisätietoja seuraavista
kuvauksista.
• Kuvan asetukset
Voit asettaa eri näyttökuvia laitteen
toistettavaksi.
SonicStage ja sen logo ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus ja niiden logot
ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
– Space Producer: Luo animoituja näyttökuvioita
musiikin tahtiin.
• Lisälaitteen käyttö
Voit myös ohjata lisälaitteena saatavia cd/mdvaihtajia ja Sonyn kannettavia laitteita tämän
laitteen käytön ohessa.
2
* Cd-text-levy on cd-da-levy, jossa on tietoja levystä,
esittäjästä ja raidan nimistä.
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Fi\00GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Monday, December 27, 2004 11:32 AM
Sisältö
Aloittaminen
Muut toiminnot
Asetusten nollaaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kellonajan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DEMO-tila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Etupaneelin irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Etupaneelin kiinnittäminen . . . . . . . . . . . . . 5
Levyn asettaminen laitteeseen . . . . . . . . . . . . . . 5
Levyn pois ottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ääniasetusten muuttaminen . . . . . . . . . . . . . .
Äänenlaadun muokkaaminen . . . . . . . . . .
Taajuuskäyrän säätäminen
— EQ7 Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valikkoyksiköiden säätäminen — MENU . . .
Lisälaitteiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd/md-vaihtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sauvaohjain RM-X4S . . . . . . . . . . . . . . . .
Audiolisälaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säädinten sijainti ja perustoiminnot
Päälaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kauko-ohjainkortti RM-X154 . . . . . . . . . . . 6
CD
Näyttöyksiköt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto . . . . . . . . . . 8
Radio
Radioasemien tallentaminen pikavalintoihin ja
kuuntelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Asemien automaattinen tallennus — BTM . 8
Radioasemien manuaalinen tallennus . . . . . 8
Muistiin tallennettujen asemien vastaanotto 8
Asemien automaattinen esiviritys . . . . . . . . 8
Radioaseman virittäminen listatoiminnolla
— LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
AF- ja TA/TP-toimintojen asettaminen . . . . 9
PTY:n valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CT-asetuksen tekeminen . . . . . . . . . . . . . . 10
11
11
11
11
12
12
14
14
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Levyjä koskevia huomautuksia . . . . . . . . .
Mp3-tiedostoista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atrac-cd:stä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huolto ja kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laitteen irrottaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vikanäytöt /Tiedotteet . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
16
16
17
17
18
19
3
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Monday, December 27, 2004 11:32 AM
Aloittaminen
Asetusten nollaaminen
Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa tai sen
jälkeen kun autonakku on vaihdettu tai liitäntöjä
on muutettu, laite on nollattava.
Irrota etupaneeli ja paina RESET-painiketta
jollakin terävällä esineellä, kuten
kuulakärkikynällä.
RESETpainike
Huomautus
RESET-painikkeen painaminen nollaa kellonajan
asetuksen ja joitakin muita muistiin tallennettuja
asetuksia.
Etupaneelin irrottaminen
Voit irrottaa etupaneelin laitteesta laitteen
varastamisen estämiseksi.
Varoittava piippaus
Katkaistessasi virran virta-avaimella irrottamatta
ensin etupaneelia, varoittava hälytyspiippaus
tulee kuuluviin muutamaksi sekunniksi.
Hälytysääni kuuluu ainoastaan silloin kun
laitteiston sisäänrakennettua vahvistinta
käytetään.
1
Paina (OFF) -painiketta.
Laitteesta katkaistaan virta.
2
Paina (OPEN) -painiketta.
Etupaneeli avautuu.
3
Siirrä etupaneelia oikealle ja vedä sen
jälkeen ulos etupaneelin vasen reuna.
Kellonajan asettaminen
Kellossa on 24 tunnin digitaalinen näyttö.
(Kauko-ohjainkortilla)
1
2
Paina (MENU) -painiketta.
3
4
Paina (ENTER) -painiketta.
5
1
2
Press M tai m -painiketta, kunnes
näytölle ilmestyy "Clock Adjust".
Aseta tunti- ja minuuttilukemat M tai m
-painikkeilla.
Siirrä digitaalista ilmaisinta < tai ,
-painikkeilla.
Paina (ENTER) -painiketta.
Kello lähtee käyntiin.
Huomautuksia
• Älä pudota etupaneelia tai paina liikaa sitä tai sen
näyttöä.
• Älä altista etupaneelia kuumuudelle/suurille
lämpötiloille tai kosteudelle. Älä jätä sitä pysäköityyn
autoon ja erityisesti sen kojelaudalle tai hattuhyllylle.
Vihje
Kuljettaessasi etupaneelia käytä laitteen mukana
toimitettua etupaneelin koteloa.
Kellon pitämiseksi esillä toiston ja
radiovastaanoton aikana aseta asetukseksi "Clock
on" (s. 12).
Vihje
Kello voidaan asettaa aikaan automaattisesti RDStoiminnon avulla (s. 10).
DEMO-tila
Virran ollessa katkaistuna laitteesta kellonäyttö
tulee esiin ensimmäisenä ja sen jälkeen
esittelytila (DEMO) käynnistää esittelynäytön.
DEMO-tilan peruuttamiseksi aseta valikosta
(s. 12) asetukseksi "Demo off" laitteen ollessa
päältä.
4
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Monday, December 27, 2004 11:32 AM
Etupaneelin kiinnittäminen
Aseta etupaneelissa oleva reikä A laitteen
karaan B ja työnnä sen jälkeen sen vasen reuna
kevyesti sisään.
Paina laitteen (SOURCE) -painiketta (tai lataa
siihen levy) laitteen käyttämiseksi.
Levyn asettaminen laitteeseen
1
2
Paina (OPEN) -painiketta.
3
Sulje etupaneeli.
Toisto käynnistyy automaattisesti.
Aseta levy paikalleen (etikettipuoli
ylöspäin).
A
B
Levyn pois ottaminen
x
1
2
Paina (OPEN) -painiketta.
3
Sulje etupaneeli.
Paina Z -painiketta.
Levy tulee ulos soittimesta.
Huomautus
Älä aseta mitään esineitä etupaneelin sisäpinnalle.
5
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Monday, December 27, 2004 11:32 AM
Säädinten sijainti ja perustoiminnot
Päälaite
1
23
GP/
PRESET
45
6
7
MODE
OPEN
DSO
D
SOUND
PU S H
SEEK
SEEK
–
+
8
SCRL
S
IMAGE
EQ7
E
GP/
PRESET
9
OFF
q; qa
SOURCE
qs
REP
SHUF
1
2
3
BBE MP
PAUSE
5
6
4
qd
AF/TA
qf
CDX-F7750S
CDX-F7750
qg
Etupaneeli irrotettuna
qh
qj
qk
RESET
Kauko-ohjainkortti
RM-X154
q;
qs
ql
OFF
SOURCE
ATT
SOUND
MENU
MODE
LIST
+
w;
ENTER
wa
ws
wd
6
wf
wg
3
wh
wj
–
SCRL
DSPL/PTY
REP
1
SHUF
2
3
4
5
PAUSE
6
+
VOL
–
5
qd
Lue lisätietoja nimen jälkeisiltä sivuilta. Kaukoohjainkortin vastaavannimisillä painikkeilla saa
aikaan saman toiminnon kuin päälaitteen
painikkeilla.
A SEEK (–/+) -painikkeet
Radio:
Radioasemien virittämiseksi automaattisesti
(paina); radioaseman virittämiseksi
manuaalisesti (paina ja pidä painettuna).
CD:
Raitojen ohittamiseksi (paina); useamman
raidan ohittamiseksi (paina, ja paina
uudelleen noin sekunnin kuluttua sekä pidä
painettuna); pikasiirto eteen/taaksepäin
raidalla (paina ja pidä painettuna).
B Äänenvoimakkuussäädin/
SOUND-painike 11
Äänenvoimakkuuden säätämiseksi (kierrä)
ääniyksikköjen valitsemiseksi (paina).
C MODE-painike 8, 12
Radion aaltoalueen valitsemiseksi (ULA/
KA/PA)/laitteen valitsemiseksi*1.
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Monday, December 27, 2004 11:32 AM
D DSO-painike 2
DSO-tilan valitsemiseksi (1, 2, 3 tai OFF).
Mitä suurempi numero, sitä voimakkaampi
tehoste.
E SCRL-painike (vieritys) 8
Näyttöyksikön vierittämiseksi.
F Näyttö
G OPEN-painike 5
H Kauko-ohjainkortin anturi
I GP*2 /PRESET +/– -painikkeet
Radioasemien valitsemiseksi/soittoryhmien
ohittamiseksi (paina); soittoryhmien
ohittamiseksi keskeytyksettä (paina ja pidä
painettuna).
J OFF-painike
Äänilähteen päältä/päällekytkeminen
K EQ7-painike (taajuuskorjain)
Taajuuskorjauksen tyypin (XPLOD,
VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK,
CUSTOM ja OFF) valinta.
L SOURCE-painike
Virran kytkemiseksi päälle/äänilähteen
vaihtamiseksi (Radio/cd/md*3 /AUX* 4).
M Numeropainikkeet
Radio:
Radioasemien vastaanottamiseksi (paina);
radioasemien tallentamiseksi (paina ja pidä
painettuna).
CD/MD* 3:
(1) : REP 8
(2) : SHUF 8
(5) : BBE MP* 5* 6 2
BBE MP -toiminnon aktivoimiseksi aseta
asetukseksi "BBE MP on." Toiminnon
peruuttamiseksi aseta asetukseksi "BBE MP
off."
(6) : PAUSE*6
Toiston tauottamiseksi. Tauon
peruuttamiseksi paina painiketta uudelleen.
N AF (Vaihtoehtoiset taajuudet)/TA
(Liikennetiedotukset) -painike 9, 10
RDS-palvelun AF- ja TA/TP-toimintojen
asettamiseksi.
O IMAGE-painike 2
Näyttökuvan valitsemiseksi.
Space Producer -tila t Wall paper -tila 1-3
t Spektrianalysaattori 1-5 t Movie-tila 13 t normaali toisto/radiovastaanottotila
P RESET-painike 4
Kauko-ohjainkortissa on myös seuraavat laitteen
painikkeista/toiminnoista poikkeavat painikkeet.
s MENU-painike
Valikkoon siirtymiseksi.
t ENTER-painike
Asetuksen vahvistamiseksi.
u < (.)/, (>) -painikkeet
Radion/cd-levyn käyttämiseksi, sama kuin
laitteen (SEEK) –/+ -painikkeet.
v DSPL (näyttö)/PTY (Ohjelmatyyppi)
-painike 8, 10, 13
Näyttöyksiköin vaihtamiseksi; RDSpalvelun PTY-toiminnon valitsemiseksi.
w VOL (äänenvoimakkuus) +/– -painike
Äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
x ATT-painike (äänenvaimennus)
Äänenvoimakkuuden vaimentamiseksi.
Paina painiketta uudelleen vaimennuksen
peruuttamiseksi.
y SOUND-painike 11
Ääniyksiköiden valitsemiseksi.
z LIST-painike 9, 13
Listatoiminnon käyttämiseksi.
sj M (+)/m (–) -painikkeet
Radion/cd-levyn käyttämiseksi, sama
toiminto kuin laitteen
(GP/PRESET) +/– -painikkeilla.
*1 Cd/md-vaihtajan ollessa kytkettynä laitteeseen.
*2 Mp3/atrac-cd-levyn toiston aikana silloin kun
vaihtajaa ei ole kytketty laitteistoon. Jos vaihtaja on
kytketty laitteistoon lue lisätietoja s. 13.
*3 Kun md-vaihtaja on kytketty laitteistoon.
*4 Kun lisävalintana saatava Sonyn kannettava laite
on kytketty laitteistoon.
*5 Vain laitteesta.
*6 Tätä laitetta toistettaessa.
Huomautus
Jos laite on kytketty päältä ja näytöstä katkeaa virta,
laitetta ei voi käyttää kauko-ohjainkortilla, ellei laitteen
(SOURCE) -painiketta paineta tai ellei levyä aseteta
laitteeseen sen aktivoimiseksi.
Vihje
Lisätietoja pariston vaihdosta on kappaleessa lue
“Kauko-ohjainkortin litiumpariston vaihto” s. 16.
Q Z -(poisto)painike 5
Levyn ulos ottamiseksi.
R Levyaukko 5
Levy soittimeen asettamiseksi.
7
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm Page 8 Monday, December 27, 2004 12:09 PM
CD
Radio
Lisätietoja cd/md-vaihtajan kytkemisestä on
s. 12.
Näyttöyksiköt
Esimerkki: Jos olet valinnut normaalin toistotilan
painamalla (IMAGE) -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan (s. 7).
A
E
B
C
F
D
G
A Toistolaite
B Levyn/esittäjän nimi, soittoryhmän nimi,
raidan nimi, tekstitiedot*1
C MP3/BBE-ilmaisin
D Kellonaika*2
E Soittoryhmän numero
F Raidan numero
G Kulunut soittoaika
*1 Mp3-levyä toistettaessa ID3-tagi tulee esiin, ja
atrac-cd:tä toistettaessa SonicStage tms.
ohjelmistolla kirjoitetut tekstitiedot tulevat esiin.
*2 Jos kellotilan asetukseksi on asetettu "on" (s. 12).
Näyttöyksikköjen vaihtamiseksi B paina kaukoohjainkortin (DSPL) -painiketta; vieritä
näyttöyksiköitä B, paina (SCRL) -painiketta tai
aseta asetukseksi "A.Scroll on" (s. 12).
Vihje
Näytettävät näyttöyksiköt riippuvat levytyypistä,
tallennusformaatista ja asetuksista. Yksityiskohtaisia
tietoja mp3:sta on s. 15; atrac-cd:stä s. 16.
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto
1
Paina toiston aikana (1) (REP)- tai (2)
(SHUF) -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että haluttu asetus
tulee esiin.
Valitse
Muistutus
Virittäessäsi asemia autoa ajaessasi käytä
voimakkaimpien asemien viritystoimintoa
(BTM) onnettomuuksien välttämiseksi.
Asemien automaattinen tallennus
— BTM
(Kauko-ohjainkortilla)
1 Paina (SOURCE) -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että näytölle
ilmestyy "TUNER".
Paina aaltoalueen vaihtamiseksi (MODE)
-painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan. Voit
valita aaltoalueeksi jonkin seuraavista: FM1
(ULA), FM2, FM3, MW (KA) tai LW (PA).
2 Paina ensin (MENU) -painiketta, ja sen
jälkeen kohdistinta M tai m niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että näytölle
ilmestyy "BTM".
3 Paina (ENTER) -painiketta.
Laite tallentaa muistiin asemat niiden
taajuuslukemien mukaisessa järjestyksessä.
Piippaus vahvistaa asetuksen tallennuksen
muistiin.
Radioasemien manuaalinen tallennus
1
* Mp3/atrac-cd:tä toistettaessa.
Normaaliin toistotilaan palaamiseksi valitse
"Repeat off" tai "Shuffle off".
Kun olet virittänyt kohdalleen radioaseman, jonka haluat tallentaa pikavalintapaikalle, paina ja pidä painettuna
jotakin numeropainikkeista ((1)–(6)),
kunnes näytölle ilmestyy "Memory".
Numeropainikkeen ilmaisin ilmestyy näytölle.
Huomautus
Jos yrität tallentaa uutta asemaa pikavalintapaikalle,
jolle on jo tallennettu asema, vanha asema häviää, ja
uusi tulee voimaan.
Vihje
Kun RDS-asema on tallennettu pikavalintapaikalle, sen
AF/TA-asetus tallennetaan samalla kertaa (s. 9).
Muistiin tallennettujen asemien
vastaanotto
1
Toistaaksesi
Repeat Track raitaa jatkuvalla toistolla.
Repeat Group* toistaaksesi soittoryhmää
jatkuvalla toistolla.
Shuffle Group* toistaaksesi soittoryhmää
satunnaissoitolla.
Shuffle Disc
levyn raitoja arvotussa
järjestyksessä.
8
Radioasemien tallentaminen
pikavalintoihin ja kuuntelu
Valitse aaltoalue ja paina sen jälkeen
jotakin numeropainikkeista ((1)–(6))
tai (GP/PRESET) +/– -painiketta.
Asemien automaattinen esiviritys
1
Valitse aaltoalue ja paina sen jälkeen
(SEEK) +/– -painiketta aseman
hakemiseksi.
Haku keskeytyy laitteen löytäessä aseman.
Jatka hakua, kunnes haluttu asema on löytynyt.
Vihje
Jos tiedät haettavan radioaseman taajuuden, paina ja
pidä sisäänpainettuna (SEEK) –/+ -painike paikantaaksesi kohdalleen suunnilleen oikean taajuuden, ja
paina sen jälkeen (SEEK) –/+ -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan halutun taajuuden hienosäätämiseksi kohdalleen (manuaalinen viritys).
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm Page 9 Monday, December 27, 2004 12:09 PM
Radioaseman virittäminen
listatoiminnolla — LIST
Voit hakea asemaa listatoiminnolla.
(Kauko-ohjainkortilla)
1
Valitse aaltoalue ja paina sen jälkeen
(LIST) -painiketta.
Taajuus tulee esiin.
2
Paina M tai m -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan oikean aseman
esiin saamiseksi.
3
Paina (ENTER) -painiketta aseman
vastaanottamiseksi.
RDS
Yhteenveto
Radio Data System -palvelulla (RDS) varustetut
ULA-asemat lähettävät normaalin
ohjelmasignaalin ohessa ylimääräisiä, eikuunneltavassa digitaalisessa muodossa olevia
tekstitietoja.
Tämä viritin lähettää automaattisesti seuraavat
RDS-palvelut:
AF (Vaihtoehtoiset taajuudet)
Valitsee ja virittää ohjelman sitä
voimakkaimmalla signaalilla verkossa
lähettävälle asemalle. Tätä toimintoa
käyttämällä voit keskeytyksettä kuunnella
samaa ohjelmaa pitkää ajomatkaa ajaessasi
tarvitsematta virittää radiota käsin aina tätä
ohjelmaa lähettävälle asemalle.
TA (Liikennetiedotukset)/
TP (Liikenneohjelmat)
Lähettää tuoreita liikenneuutisia/ohjelmia.
Liikennetiedotuksen/ohjelman käynnistyessä
lähetys siirtyy kuunnellusta äänilähteestä
liikenneohjelmalähetykseen.
PTY (Ohjelmatyypit)
Näyttää parhaillaan kuunneltavan ohjelman
tyypin. Hakee myös asemia valitun
ohjelmatyypin perusteella.
CT (Kellonaika)
RDS-lähetyksen mukana tuleva CT-data
(kellonaikatiedot) asettaa kellon oikeaan aikaan.
Huomautuksia
• Maasta/alueesta riippuen kaikkia RDS-palveluita ei
välttämättä ole käytettävissä.
• RDS ei toimi, jos lähetesignaalin voimakkuus on
heikko tai ellei kohdalleen viritetty asema lähetä
RDS-tietoja.
AF- ja TA/TP-toimintojen
asettaminen
Näyttöyksiköt
A
RDS-palvelut
B
C
D
E
A Aaltoalue, toiminto
B TA/TP*1
C Kellonaika*2
D Esivalintanumero
E Taajuus*3 (Aseman nimi), RDS-tiedot
*1 "TA" vilkkuu näytöllä liikennetiedotetta
lähetettäessä. "TP" palaa näytöllä sellaista
asemaa vastaanotettaessa.
*2 Jos kellotilan asetukseksi on asetettu "on" (s. 12).
*3 RDS-asemaa kuunneltaessa taajuuslukemien
vasemmalla puolella näkyy "*".
Näyttöyksiköiden vaihtamiseksi E paina kaukoohjainkortin (DSPL) -painiketta.
1
Paina (AF/TA) -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että haluttu
asetus tulee esiin.
Valitse
Halutessasi
AF on
aktivoida AF- ja passivoida
TA-toiminnon.
TA on
aktivoida TA- ja passivoida
AF-toiminnon.
AF, TA on
aktivoida sekä AF- että
TA-toiminnot
AF, TA off
passivoida sekä AF- että
TA-toiminnot
RDS-asemien tallentaminen AF- tai
TA-asetuksilla
Voit esivirittää RDS-asemat AF/TA-asetuksella.
Jos käytät BTM-toimintoa, ainoastaan RDSasemat tallennetaan samalla AF/TA-asetuksella.
Jos esivirität asemat pikavalintapaikoille käsin,
voit esivirittää sekä RDS- että ei-RDS-asemat
kunkin omalla AF/TA-asetuksellaan.
1 Aseta AF/TA-asetus, ja tallenna sen jälkeen
asema BTM-toiminnolla tai käsin.
jatkuu seuraavalla sivulla t
9
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Monday, December 27, 2004 11:32 AM
Liikennetiedotusten
äänenvoimakkuuden esiasetus
Voit esiasettaa liikennetiedotusten äänenvoimakkuuden, ettei mikään niistä jäisi kuulematta.
1 Säädä äänenvoimakkuus ohjauspainiketta
kiertämällä.
2 Paina ja pidä painettuna (AF/TA) -painiketta,
kunnes näytölle ilmestyy "TA Volume".
Hätätiedotusten vastaanotto
AF- tai TA-toiminnon ollessa käytössä
hätätiedotteet keskeyttävät automaattisesti
aikaisemmin valitun äänilähteen toiston.
Alueohjelman kuunteleminen
keskeytyksettä — Aluelähetykset
AF-toiminnon ollessa käytössä: Tämän laitteen
tehdasasetus rajoittaa kuuntelun yhdelle alueelle,
jolloin asema ei siirry toiselle alueohjelmaa
voimakkaammalla signaalilla lähettävälle
asemalle.
Jos ajat tämän alueohjelman vastaanottoalueen
ulkopuolelle, aseta valikosta (s. 12) asetukseksi
"Regional off".
Huomautus
Tämä toiminto ei ole käytettävissä IsossaBritanniassa eikä tietyillä muilla alueilla.
Paikallislinkkitoiminto (vain IsossaBritanniassa)
Paikallislinkkitoiminto antaa mahdollisuuden
valita alueelta muita paikallisasemia, vaikka ne
eivät olisikaan tallennettuina
numeropainikkeisiin.
1 Paina ULA-vastaanoton aikana jotakin
numeropainiketta ((1)–(6)), jolle on
tallennettuna jokin paikallisasema.
2 Paina 5 sekunnin sisällä uudestaan
paikallisaseman numeropainiketta.
Toista menettely, kunnes paikallisradioasema
on löytynyt.
Ohjelmatyypit
NEWS (Uutiset), AFFAIRS (Ajankohtaista),
INFO (Tiedotuksia), SPORT (Urheilua),
EDUCATE (Opetus), DRAMA (Kuunnelmia),
CULTURE (Kulttuuria), SCIENCE (Tiede),
VARIED (Sekalaista), POP M
(Listamusiikkia), ROCK M (Rokkia), EASY M
(Kevyttä viihdemusiikkia), LIGHT M (Kevyttä
klassista), CLASSICS (Klassista), OTHER M
(Muu musiikki), WEATHER (Säätietoja),
FINANCE (Talous), CHILDREN
(Lastenohjelmia), SOCIAL A
(Yhteiskunnallista), RELIGION (Uskonto),
PHONE IN (Kuuntelijat soittavat), TRAVEL
(Matkailu), LEISURE (Vapaa-aika), JAZZ
(Jatsia), COUNTRY (Kantria), NATION M
(Kotimaista musiikkia), OLDIES (Vanhempaa
listamusiikkia), FOLK M (Etnoa),
DOCUMENT (Dokumentti)
Huomautus
Tätä toimintoa ei voi käyttää tietyissä maissa/alueilla,
joissa ei ole käytettävissä PTY-tietoja.
CT-asetuksen tekeminen
1
Aseta valikosta (s. 11) asetukseksi
"CT on".
Huomautuksia
• CT-toiminto ei välttämättä toimi, vaikka RDSaseman vastaanotto onnistuisikin.
• CT-toiminnolla asetettu aika saattaa poiketa hieman
oikeasta ajasta.
PTY:n valinta
(Kauko-ohjainkortilla)
1 Paina ULA-ohjelman aikana (PTY)
-painiketta.
2
3
10
Parhaillaan kuunneltavan ohjelmatyypin nimi
ilmestyy näyttöön, jos asema lähettää PTYtietoja.
Paina kohdistinta M tai m niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että haluttu
ohjelmatyyppi ilmestyy esiin.
Paina (ENTER) -painiketta.
Viritin alkaa hakea valittua ohjelmatyyppiä
lähettävää radioasemaa.
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Monday, December 27, 2004 11:32 AM
Muut toiminnot
Ääniasetusten muuttaminen
Äänenlaadun muokkaaminen
Voit säätää bassoa, diskanttia, vasen/oikea- ja
etu/takatasapainoa sekä subwooferin
voimakkuutta.
1 Valitse äänilähde ja paina sen jälkeen
(SOUND) -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan halutun yksikön
valitsemiseksi.
Yksikkö vaihtuu seuraavalla tavalla:
BASS (basso) t TREBLE (diskantti) t
BALANCE (vasen/oikea-tasapaino) t
FADER (etu/takatasapaino) t
SUB WOOFER (subwooferin taso)*
2
Toista kohdat 4 ja 5 taajuuskäyrän
säätämiseksi.
Taajuuskäyrän tehdasasetuksen
palauttamiseksi paina ja pidä painettuna
(ENTER) -painiketta.
6
Paina (MENU) -painiketta kahdesti.
Asetus on suoritettu valmiiksi, ja näyttö palaa
normaaliin toisto/vastaanottotilaan.
Valikkoyksiköiden säätäminen
— MENU
* "∞" ilmestyy näytölle asetuksen ollessa pienin, ja
asetusta voidaan säätää 20-portaisesti.
Voit säätää eri valikkoasetuksia käyttämällä 4:ää
kohdistinta.
Kierrä äänenvoimakkuuden säädintä
niin paljon kuin tarvitaan valitun
yksikön säätämiseksi.
Asetus on suoritettu valmiiksi 3 sekunnin
kuluttua ja näyttö palaa normaaliin toisto/
vastaanottotilaan.
(Kauko-ohjainkortilla)
MENU
LIST
+
ENTER
Huomautus
Tee säätö 3 sekunnin sisällä yksikön valitsemisesta.
Kauko-ohjainkorttia käyttäen
Paina kohdassa 2 valitun yksikön säätämiseksi joko
kohdistinta < tai ,.
Taajuuskäyrän säätäminen
— EQ7 Tune
Voit säätää ja tallentaa eri taajuusalueiden
taajuuskorjausasetukset.
(Kauko-ohjainkortilla)
1 Valitse äänilähde ja paina (MENU)
-painiketta.
2 Paina kohdistinta M tai m niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että "EQ7 Tune"
ilmestyy esiin, ja paina sen jälkeen
(ENTER) -painiketta.
3 Valitse haluttu taajuuskorjaustyyppi
painamalla kohdistinta < tai , niin
monta kertaa kuin tarvitaan halutun
taajuuskäyrän valitsemiseksi ja paina
sen jälkeen (ENTER) -painiketta.
4 Paina halutun taajuuden
valitsemiseksi kohdistinta < tai ,
niin monta kertaa kuin tarvitaan.
Taajuus vaihtuu seuraavan mukaisesti:
62 Hz y 157 Hz y 396 Hz y 1 kHz
y 2,5 kHz y 6,3 kHz y 16 kHz
5 Paina kohdistinta M tai m niin monta
kertaa kuin tarvitaan halutun
voimakkuustason säätämiseksi.
Äänenvoimakkuutta voi säätää 1 dB:n askelin
välillä –10 dB – +10 dB.
–
SCRL
DSPL/PTY
1
2
Paina (MENU) -painiketta.
3
Paina kohdistinta < tai , valitaksesi
haluamasi asetuksen (Esimerkiksi:
"on" tai "off").
4
Paina (ENTER) -painiketta.
Asetus on suoritettu valmiiksi, ja näyttö palaa
normaaliin toisto/vastaanottotilaan.
Paina kohdistinta M tai m niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että haluamasi
yksikkö ilmestyy näytölle.
Huomautus
Näytöllä näytettävät yksiköt riippuvat äänilähteestä ja
asetuksista.
Vihje
Voit helposti siirtyä eri yksikköjen välillä painamalla ja
pitämällä painettuna kohdistimia M tai m.
Seuraavien yksikköjen asetuksia voidaan vaihtaa
(lue lisätietoja ilmoitetuilta sivuilta):
"z" merkitsee tehdasasetusta.
Setup (Asetukset)
Kellonajan asetus (Clock Adjust) (s. 4)
CT (Kellonaika)
Asetuksen asettamiseksi joko asetukseksi "on"
tai "off" (z) (s. 9, 10).
jatkuu seuraavalla sivulla t
11
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Monday, December 27, 2004 11:32 AM
Piippaus
Asetuksen asettamiseksi joko asetukseen "on"
(z) tai "off."
RM (Sauvaohjain)
Sauvaohjaimen säädinten käyttösuunnan
vaihtamiseksi.
– "Normal" (z): sauvaohjaimen käyttämiseksi
tehdasasetuksilla.
– "Reverse": asentaessasi sauvaohjaimen
ohjauspylvään oikealle puolelle.
AUX-A (AUX-audio)*1
Kytkeäksesi AUX-lisälaitteen näytön
asetukseen "on" (z) tai "off" (s. 14).
Näyttö
Clock (Kellonaikatiedot)
Kellonaikatietojen ja näyttöyksiköiden/kuvan
näyttämiseksi samaan aikaan.
– "on": tietojen näyttämiseksi samaan aikaan.
– "off" (z): tietojen näyttämiseksi eri aikaan.
A.Image (Automaattinen kuvanvaihto)
Auto Image -tilassa kaikki kuvat näytetään
automaattisesti (joka 10. sekunti)
– "off" (z): kuvien automaattisen näytön
peruuttamiseksi.
– "ALL": näyttää arvotussa järjestyksessä ja
jatkuvalla toistolla kaikkien näyttötilojen
kaikki näyttökuvat.
– "SA": näyttää jatkuvalla toistolla
spektrianalysaattoritilan näyttökuvat.
– "Movie": näyttää jatkuvalla toistolla Movietilan näyttökuvat.
INFO (Näyttötiedot)
Yksiköiden näyttämiseksi (äänilähteestä tms.
riippuen) näytön alaosassa kuvan ollessa esillä.
– "on" (z): yksiköiden näyttämiseksi.
– "off": yksiköiden näyttämättä jättämiseksi.
Dimmer
Näytön kirkkauden säätämiseksi.
– "Auto" (z): näytön himmentämiseksi
automaattisesti auton sisävalojen syttyessä.
– "on": näytön himmentämiseksi.
– "off": himmentimen passivoimiseksi.
Demo*1 (Esittely)
Asetuksen asettamiseksi joko asetukseen "on"
(z) tai "off" (s. 4)
A.Scroll (Automaattinen vieritys)
Pitkien näyttöyksiköiden vierittämiseksi
automaattisesti levyn/soittoryhmän/raidan
nimen vaihtuessa.
– "on": vierityksen aktivoimiseksi.
– "off" (z): vierityksen passivoimiseksi.
Mono (Monotila)
Heikkotasoisen ULA-vastaanoton
parantamiseksi valitse monovastaanotto.
– "on": halutessasi kuunnella stereolähetyksiä
monona.
– "off" (z): halutessasi kuunnella
stereolähetyksiä stereona.
Regional*2
Asetuksen asettamiseksi joko asetukseen "on"
(z) tai "off" (s. 10).
Ääni
EQ7 Tune (s. 11)
HPF (Ylipäästösuodin)
Etu/takakaiuttimen rajataajuuden
valitsemiseksi: "off", (z) "78Hz" tai "125Hz".
LPF (Alipäästösuodin)
Subwooferin rajataajuuden valitsemiseksi:
"off," (z) "125Hz" tai "78Hz."
Loudness
Basso- ja diskanttiäänien vahvistamiseksi
hiljaisella äänellä toistettaessa.
– "on": basson ja diskantin vahvistamiseksi.
– "off" (z): basson ja diskantin vahvistamatta
jättämiseksi.
AUX Level
Kunkin lisälaitteen äänenvoimakkuustason
säätämiseksi. Tätä asetusta käyttämällä ei
tarvitse säätää erikseen jokaisen lisälaitteen
äänenvoimakkuutta.
Editointi
Name Edit (Nimen editointi) (s. 13)
Name Delete (Nimen poistaminen) (s. 13)
BTM (s. 8)
*1 Laitteen ollessa päältä.
*2 ULA-vastaanoton aikana.
Lisälaitteiden käyttö
Cd/md-vaihtaja
Vaihtajan valinta
1 Valitse painamalla (SOURCE) -painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan, että "CD" tai
"MD" ilmestyy näyttöön.
2 Paina (MODE) -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että haluttu vaihtaja tulee esiin.
Laitteen
numero
Levynumero
LP2/LP4ilmaisin*
Vastaanottotila
12
Local (Paikallisasemien hakutila)
– "on": antaaksesi virittimen virittää kohdalleen
ainoastaan voimakkainta signaalia lähettävät
asemat.
– "off" (z): normaalin viritystavan
käyttämiseksi.
Toisto käynnistyy.
* MDLP-levyä toistettaessa.
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Monday, December 27, 2004 11:32 AM
Ryhmien ja levyjen ohittaminen
1 Paina toiston aikana (GP/PRESET) +/–
-painiketta.
Ohittaaksesi
Paina (GP/PRESET) -painiketta
soittoryhmän
ja päästä se (pidä hetken
painettuna).
soittoryhmiä
2 sekunnin sisällä
keskeytyksettä ensimmäisestä päästämisestä.
levyjä
niin monta kertaa kuin
tarvitaan.
levyjä
ja paina sen jälkeen painiketta
keskeytyksettä uudelleen 2 sekunnin sisällä ja
pidä se sen jälkeen painettuna.
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto
1 Paina toiston aikana (1) (REP)- tai (2)
(SHUF) -painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan, että haluttu asetus tulee esiin.
Valitse
Toistaaksesi
Repeat Disc*1 levyjä jatkuvalla toistolla.
Shuffle
Changer*1
vaihtajan raitoja arvotussa
järjestyksessä.
Shuffle All*2
kaikkien laitteiden raitoja
arvotussa järjestyksessä.
*1 Jos yksi tai useampia cd/md-vaihtajia on kytketty
laitteistoon.
*2 Jos yksi tai useampia cd-vaihtajia tai kaksi tai
useampia md-vaihtajia on kytketty laitteistoon.
Normaaliin toistotilaan palaamiseksi valitse
"Repeat off" tai "Shuffle off".
Vihje
"Shuffle All" -asetusta käytettäessä laite ei toista
arvotussa järjestyksessä sekä cd- että md-vaihtajien
raitoja.
Nimen antaminen levylle
Toistaessasi cd-vaihtajassa olevaa levyä
CUSTOM FILE -arkistotoiminnolla, voit antaa
jokaiselle levylle oman nimen, joka voi koostua
aina 8 kirjainmerkistä (Levymuisti).
Jos annat levylle nimen, nimi ilmestyy
levylistalle.
(Kauko-ohjainkortilla)
1 Paina nimettävän levyn toiston aikana
(MENU) -painiketta.
2 Paina kohdistinta M tai m niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että "Name Edit" ilmestyy
näyttöön, ja paina sen jälkeen (ENTER)
-painiketta.
3 Paina kohdistinta M tai m niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että haluttu kirjainmerkki tulee
esiin.
Kirjainmerkit vaihtuvat seuraavassa
järjestyksessä:
A y B y C ... y 0 y 1 y 2 ... y +
y–y
... y s (välilyönti) y A
Siirrä digitaalista ilmaisinta < tai ,
-painikkeilla.
Toista tämä menettely, kunnes koko nimi on
kirjoitettu.
4 Paina (ENTER) -painiketta.
Nimi on nyt annettu ja näyttö palaa
normaalitoistotilaan.
Paina nimen esittämiseksi näytöllä toiston aikaan
(DSPL) -painiketta.
Vihjeitä
• Kirjainmerkin korjaamiseksi tai poistamiseksi kirjoita
sen päälle tai kirjoita kirjainmerkki "s".
• Levymuistilla on aina etusija ennen esitallennettua
nimeä.
• Voit antaa nimen laitteessa olevalle levylle, mikäli
laitteistoon on kytketty CUSTOM FILE
-arkistotoiminnolla varustettu vaihtaja.
• "Repeat Track" -toiminto ja kaikki
satunnaissoittotoiminnot keskeytyvät, kunnes nimen
antaminen on suoritettu loppuun.
Itse annetun nimen poistaminen
(Kauko-ohjainkortilla)
1 Valitse laite, jolle on tallennettu itse antamasi
nimi ja paina sen jälkeen (MENU) -painiketta.
2 Paina kohdistinta M tai m niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että "Name Delete" ilmestyy
näyttöön, ja paina sen jälkeen (ENTER)
-painiketta.
Tallennettu nimi tulee näkyviin.
3 Paina M tai m -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan valitaksesi poistettavan nimen.
4 Paina ja pidä painettuna (ENTER) -painiketta.
Nimi poistetaan. Toista kohdat 3 ja 4, mikäli
haluat poistaa vielä muita nimiä.
5 Paina (MENU) -painiketta kahdesti.
Laite palaa takaisin normaaliin toistotilaan.
Levyn paikantaminen nimen
perusteella — LIST
Voit valita levyn listalta, jos olet kytkenyt
laitteistoon CUSTOM FILE -arkistotoiminnolla
varustetun cd-vaihtajan, tai md-vaihtajan.
Jos annat nimen levylle, nimi ilmestyy listalle.
(Kauko-ohjainkortilla)
1 Paina toiston aikana (LIST) -painiketta.
Levyn numero ja nimi ilmestyvät esiin.
2 Press M tai m -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että haluttu levy tulee esiin.
3 Paina (ENTER) -painiketta levyn toiston
käynnistämiseksi.
13
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Monday, December 27, 2004 11:32 AM
1 Samalla kun painat VOL-säädintä, paina ja
pidä paikallaan (SOUND) -painiketta.
Sauvaohjain RM-X4S
Tarran kiinnittäminen
Kiinnitä ilmaisintarra sen mukaan, miten aiot
asentaa sauvaohjaimen.
DSPL
MODE
SOUND
SOUND
MODE
DSPL
Vihje
Voit vaihtaa näiden painikkeiden käyttösuunnan myös
valikosta (s. 12).
Säädinten sijainti
Sauvaohjaimen laitteen painikkeita vastaavat
painikkeet ohjaavat samoja toimintoja kuin
laitteen painikkeet.
Audiolisälaitteet
Voit kytkeä kannettavia Sonyn lisälaitteita
laitteen BUS AUDIO IN/AUX IN -liitäntään.
Ellei mitään vaihtajaa tai muuta laitetta ole
kytketty tähän liitäntään, voit kuunnella
kannettavaa laitettasi autostereon kaiuttimista.
ATT
SOUND
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Seuraavia sauvaohjaimen säätimiä vastaa eri
toiminto itse laitteessa.
• PRESET/DISC-säädin
Sama toiminto kuin laitteen (GP/PRESET) +/–
-painikkeilla (paina sisäänpäin ja kierrä).
• VOL-säädin (äänenvoimakkuus)
Vastaa laitteen äänenvoimakkuuden säädintä
(kierrä).
• SEEK/AMS-säädin
Sama toiminto kuin laitteen (SEEK) –/+
-painikkeilla (kierrä tai kierrä ja pysäytä
paikalleen).
Huomautus
Kannettavaa laitetta laitteistoon kytkiessäsi tarkista,
ettei BUS CONTROL IN -liitäntään ole kytketty mitään
laitetta. Jos jokin laite on kytketty BUS CONTROL IN
-liitäntään, "AUX"-toimintoa ei voi valita (SOURCE)
-painikkeella.
Vihje
Jos aiot kytkeä laitteistoon sekä kannettavan laitteen
että vaihtajan, käytä lisälaitteena saatavaa AUX-INvalitsinta.
Muiden audiolaitteiden valitseminen
1 Paina (SOURCE) -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että näytölle ilmestyy
"AUX".
Käytä kannettavaa laitetta sen omilla
painikkeilla.
Lisälaitteen äänenvoimakkuustason säätämiseksi
lue kohta "AUX Level" s. 12.
Säädinten käyttösuunnan
muuttaminen
Säädinten käyttösuunta on tehtaalla asetettu alla
olevan kuvan mukaiseksi.
Asetuksen
lisäämiseksi
Asetuksen pienentämiseksi
Jos sauvaohjain pitää asentaa ohjauspylvään
oikealle puolelle, voit vaihtaa säädinten
käyttösuunnan.
14
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Monday, December 27, 2004 11:32 AM
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita
• Jos autosi on ollut pysäköitynä suorassa
auringonpaisteessa, odota laitteen jäähtymistä
ennen seuraavaa käyttöä.
• Moottoriantenni avautuu automaattisesti laitteen
ollessa käytössä.
Kosteuden tiivistyminen
Cd-soittimen lukupäihin ja näyttöön voi tiivistyä
sateisella ilmalla tai hyvin kosteassa ilmastossa
kosteutta. Jos näin käy, laite ei toimi kunnolla. Ota
tällöin levy ulos ja anna laitteen "kuivua" noin
tunnin ajan kosteuden haihduttamiseksi.
Korkean äänenlaadun
säilyttämiseksi
Vältä roiskuttamasta mehua tai muita
virvoitusjuomia laitteeseen tai levyihin.
Levyjä koskevia huomautuksia
• Älä koske levyn pintaa, jotta levy pysyisi
puhtaana. Käsittele levyjä reunasta kiinni pitäen.
• Säilytä levyjä koteloissaan tai levymakasiineissa
silloin kun niitä ei käytetä.
• Älä altista levyjä kuumuudelle/korkeille
lämpötiloille. Vältä niiden jättämistä autoon ja
erityisesti sen kojelaudalle tai hattuhyllylle.
• Älä kiinnitä levyihin tarroja tai käytä tahmeaa
mustetta/liimanjäänteitä sisältäviä levyjä. Tällaiset
levyt saattavat käytettäessä lakata pyörimästä ja
aiheuttaa toimintavian tai tuhoutua.
• Älä käytä levyjä, joihin on kiinnitetty nimi- tai
muita tarroja.
Tällaisten levyjen käytöstä voi seurata seuraavia
vikoja:
– Levyn poistaminen ei onnistu (mikä johtuu
etiketin tai tarran laidan irtoamisesta, mikä taas
jumiuttaa poistomekanismin).
– Audiodatan lukemisen epäonnistuminen (esim.
toistossa esiintyvät hyppäykset tai toiston
epäonnistuminen kokonaan), mikä johtuu
etiketin tai tarran kutistumisesta lämmön
johdosta, jolloin seurauksena voi olla levyn
vääntyminen.
• Et voi toistaa tällä laitteella epäsäännöllisen
muotoisia levyjä (kuten sydämen- tai
tähdenmuotoisia levyjä), koska ne saattavat
aiheuttaa soittimeen toimintavian. Älä käytä
tällaisia levyjä.
• Tällä soittimella ei voi toistaa 8 cm:n cd-levyjä.
• Ennen levyn soiton aloittamista
pyyhi se kuluttajakäyttöön
myytävällä puhdistusliinalla.
Pyyhi jokainen levy sen
keskikohdasta laidoille edeten.
Älä käytä liuottimia, kuten
puhdistusbensiiniä, tinneriä tai
kuluttajakäyttöön myytäviä
puhdistussarjoja tai
vinyylilevyjen puhdistukseen käytettäviä
antistaattisia spraytä.
Cd-r/rw-levyjä koskevia
huomautuksia
• Joitakin cd-r-/rw-levyjä (riippuen niiden
tallentamiseen käytetystä laitteistosta tai levyn
tilasta) ei voi toistaa tällä laitteella.
• Et voi toistaa viimeistelemättömiä cd-r-/rw-levyjä.
Kopiosuojatekniikalla koodatut
musiikkilevyt
Tämä tuote on suunniteltu toistamaan Compact Disc
(CD) -standardin mukaisia levyjä.
Jotkin levy-yhtiöt markkinoivat parhaillaan erilaisia
kopiosuojalla varustettuja levyjä. Pidä mielessä, että
näiden levyjen joukossa on joitakin cd-standardin
kanssa yhteensopimattomia cd-levyjä, joita ei
välttämättä voi soittaa tällä laitteella.
Mp3-tiedostoista
Mp3, joka on lyhenne sanoista MPEG-1 Audio
Layer-3, on musiikkitiedostojen
standardipakkausformaatti. Se pakkaa audio-cd:n
datan noin 1/10:aan sen alkuperäisestä koosta.
• Tämä laite on yhteensopiva ISO 9660 level 1/level
2 -formaatin, Joliet/Romeo-laajennusformaattien,
ID3-tagin versioiden 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ja 2.4 sekä
monitallennusformaatin (Multi Session) kanssa.
• Maksimimäärä:
– kansioita (soittoryhmiä): 150 (mukaan lukien
juurikansiot ja tyhjät kansiot).
– Mp3-tiedostoja (raitoja) ja kansioita levyllä: 300
(jos kansio/tiedostonimessä on paljon
kirjainmerkkejä, tämä luku voi olla pienempi
kuin 300).
– näytettäviä kirjainmerkkejä kansion/tiedoston
nimessä on 32 (Joliet) tai 32/64 (Romeo); ID3tagissa 15/30 kirjainmerkkiä (1.0, 1.1, 2.2 ja 2.3)
tai 63/126 kirjainmerkkiä (2.4).
jatkuu seuraavalla sivulla t
15
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Monday, December 27, 2004 11:32 AM
Mp3-tiedostojen toistojärjestys
MP3
Kansio
(soittoryhmä)
Mp3-tiedosto
(raita)
Huomautus
Luo atrac-cd luvallisella ohjelmistolla, kuten
SonicStage 2.0 tai uudempi, tai SonicStage Simple
Burner 1.0 tai 1.1 -ohjelmistolla, jotka toimitetaan
Sony Network -tuotteiden mukana.
Jos laitteen käytöstä on jotakin kysyttävää tai siinä
ilmaantuu ongelmia, joita ei ratkaistuksi tämän
käsikirjan avulla, ota yhteys lähimpään Sonya
myyvään liikkeeseen.
Huolto ja kunnossapito
Kauko-ohjainkortin litiumpariston
vaihto
Huomautuksia
• Viimeistele levyn ennen sen käyttöä laitteessa.
• Mp3-tiedostolle nimeä antaessasi älä unohda lisätä
tiedoston nimeen tiedostotunnistetta ".mp3".
• Toistaessasi suurella bittinopeudella, kuten
320 kbps, tallennettua mp3-raitaa, ääneen voi
tulla katkoksia.
• VBR-ominaisuudella (vaihtuva bittinopeus)
varustettua mp3-raitaa toistaessasi tai sitä eteen/
taaksepäin suurella nopeudella toistaessasi ei
kuluneen toistoajan näyttö ole tarkasti oikea.
• Jos levy on tallennettu monitallennustoiminnolla
(Multi Session), ainoastaan istunnon ensimmäisen
formaatin mukainen ensimmäinen raita tunnistetaan
ja toistetaan (muut formaatit ohitetaan). Ensisijaiset
formaatit ovat cd-da, atrac-cd ja mp3.
– Jos ensimmäinen raita on cd-da-raita, vain
ensimmäisen istunnon cd-da-raidat toistetaan.
– Ellei ensimmäinen raita ole cd-da-raita, atrac-cd
tai mp3-istunto toistetaan. Ellei levyllä ole näiden
formaattien mukaista dataa, näytölle ilmestyy
ilmaisin "NO Music".
Atrac-cd:stä
Normaalikäytössä paristo kestää noin vuoden. (Sen
käyttöaika lyhenee entisestään käyttöolosuhteista
riippuen.)
Pariston varauksen heikentyessä kaukosäätimen
toiminta-alue supistuu. Vaihda paristo uuteen
CR2025-litiumparistoon. Minkä tahansa muun
pariston käyttö merkitsee räjähdysvaaraa.
+ -puoli ylöspäin
2
c
1
Litiumparistoa koskevia huomautuksia
• Pidä litiumparisto lasten ulottumattomissa. Jos joku
sattuisi nielaisemaan sen, ota välittömästi yhteys
lääkäriin.
• Pyyhi paristo puhtaaksi kuivalla liinalla hyvien
kosketuspintojen varmistamiseksi.
• Tarkista paristoa paristotilaan asettaessasi, että sen
navat tulevat oikein päin.
• Älä tartu paristoon metallipinseteillä. Seurauksena
voi olla oikosulku.
Atrac3plus-formaatti
Atrac3, joka on lyhenne sanoista Adaptive
Transform Acoustic Coding3, on äänenpakkaustekniikka. Se pakkaa audio-cd:n datan noin 1/10:aan
sen alkuperäisestä koosta. Atrac3plus, atrac3:n
laajennus, pakkaa audio-cd:n datan noin
1/20:aan sen alkuperäisestä koosta. Tässä laitteessa
voi käyttää sekä atrac3- että atrac3plus-formaattia.
ATRAC-CD
16
Atrac-cd:lle on tallennettu audio-cd-dataa, joka on
pakattu joko atrac3- tai atrac3plus-formaattiin
luvallisella ohjelmistolla, kuten SonicStage 2.0 tai
uudempi tai SonicStage Simple Burner ohjelmistolla.
• Maksimimäärä:
– kansioita (soittoryhmiä): 255
– tiedostoja (raitoja): 999
• Kansion/tiedostonimen kirjainmerkit ja
SonicStage-ohjelmistolla kirjoitetut tekstitiedot
näytetään näytöllä.
Lisätietoja atrac-cd:stä on SonicStage- tai
SonicStage Simple Burner -ohjelmistojen
ohjekirjoissa.
VAROITUS
Paristo saattaa räjähtää sitä väärin
käsiteltäessä.
Älä lataa tai pura paristoa tai heitä sitä tuleen.
Sulakkeen vaihto
Sulaketta vaihdettaessa pitää
sulakkeen olla
ampeeriluvultaan sama kuin
alkuperäinen. Jos sulake palaa,
tarkista ensin virtaliitäntä ja
vaihda sitten sulake. Jos sulake
palaa uudestaan vaihdon
jälkeen, voi vika olla itse
laitteessa. Ota tällöin yhteys
lähimpään Sonya myyvään
liikkeeseen.
Sulake (10 A)
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Monday, December 27, 2004 11:32 AM
Liitinten puhdistaminen
Laite ei välttämättä toimi kunnolla, elleivät sen eikä
sen etupaneelin väliset liittimet ole puhtaat. Irrota
tämän estämiseksi etupaneeli (s. 4) sekä puhdista
sen liittimet alkoholiin kostutetulla puuvillarievulla.
Älä käytä ylen määrin voimaa. Liittimet voivat
tällöin vahingoittua.
Etupaneelin
takaosa
Päälaite
1 Aseta molemmat irrotusavaimet
samanaikaisesti paikalleen, kunnes ne
napsahtavat kiinni.
Koukku
sisäänpäin.
2 Vedä irrotusavaimista laitteen
irrottamiseksi.
Huomautuksia
• Sammuta turvallisuussyistä auton moottori ennen
liittimien puhdistusta ja ota avain virtalukosta.
• Älä koskaan koske liittimiin paljain sormin tai millään
metalliesineellä.
3 Vedä laite ulos asennusraamista.
Laitteen irrottaminen
1
Irrota suojaraami.
1 Irrota etupaneeli (s. 4).
2 Aseta irrotusavaimet paikalleen yhdessä
suojaraamin kanssa.
Tekniset tiedot
Cd-soitin
Häiriöetäisyys: 120 dB
Taajuusvaste : 10 – 20 000 Hz
Huojunta ja värinä: Alle mitattavan tason.
Kohdista irrotusavain
kuvatulla tavalla.
3 Vedä irrotusavaimet ulos suojaraamin
irrottamiseksi.
2
Irrota laite.
Viritin
FM
Viritysalue: 87,5 – 108,0 MHz
Antenniliitäntä: Ulkoisen antennin liitäntä
Välitaajuuskaista: 10,7 MHz/450 kHz
Herkkyys: 9 dBf
Valintatarkkuus: 75 dB taajuudella 400 kHz
Häiriöetäisyys: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmoninen särö taajuudella 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Kanavaero : 35 dB taajuudella 1 kHz
Taajuusvaste: 30 – 15 000 Hz
KA/PA
Viritysalue:
KA: 531 – 1 602 kHz
PA: 153 – 279 kHz
Antenniliitäntä: Ulkoisen antennin liitäntä
Välitaajuuskaista: 10,7 MHz/450 kHz
Herkkyys: KA: 30 µV, PA: 40 µV
Tehovahvistin
Lähtöliitännät: Kaiutinliitännät (sure seal -liittimet)
Kaiutinten impedanssi: 4 – 8 ohmia
Maksimiteho: 52 W × 4 (4 ohmiin)
jatkuu seuraavalla sivulla t
17
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Monday, December 27, 2004 11:32 AM
Yleistä
Lähtöliitännät:
Audiolähtöliitännät (etu/taka)
Subwoofer-lähtöliitäntä (mono)
Moottoriantennin relerasian liitäntä
Tehovahvistimen ohjausliitäntä
Tuloliitännät:
Puhelinvaimennuksen ohjausliitäntä (ATT)
Valaistusohjauksen liitäntä
BUS-ohjaustuloliitäntä
BUS-audiotuloliitäntä/AUX IN -liitäntä
Kauko-ohjaimen tuloliitäntä
Antennin tuloliitäntä
Äänensävysäätimet:
Basso ±8 dB taajuudella 100 Hz
Diskantti ±8 dB taajuudella 10 kHz
Loudness:
+8 dB taajuudella 100 Hz
+2 dB taajuudella 10 kHz
Käyttöjännite: 12 V:n tasavirta, autonakku
(miinusmaa)
Mitat: Noin 178 × 50 × 178 mm (l/k/s)
Asennusmitat: Noin 182 × 53 × 161 mm (l/k/s)
Paino: Noin 1,3 kg
Toimitetut lisätarvikkeet:
Kauko-ohjainkortti RM-X154
Liitäntä- ja asennusosat (1 sarja)
Etupaneelin kotelo (1)
Lisävalintana saatavat lisätarvikkeet/laitteet:
Sauvaohjain: RM-X4S
BUS-kaapeli (toimitettu RCA-johdolla)
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Cd-vaihtaja (10 levyä)
CDX-757MX
Cd-vaihtaja (6 levyä)
CDX-T70MX, CDX-T69
MD-vaihtaja (6 levyä)
MDX-66XLP
Ohjelmalähteenvalitsin
XA-C30
AUX-IN-valitsin: XA-300
Yhdysvaltalaiset ja muut patentit lisensioitu
Dolby Laboratoriesilta.
Huomautus
Tätä laitetta ei voi kytkeä Sony BUS -järjestelmän
kanssa yhteensopivaan digitaaliseen esivahvistimeen
tai taajuuskorjaimeen.
Ulkonäköä ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta
• Lyijytöntä juotinta on käytetty tiettyjen osien
juottamiseen. (yli 80 %)
• Halogenoituja liekinestoaineita ei ole käytetty
tietyissä painetuissa langoituslevyissä.
• Halogenoituja liekinestoaineita ei käytetä
koteloissa.
• VOC-vapaata (haihtuva orgaaninen yhdiste)
kasvisöljypohjaista mustetta on käytetty
tuotepakkaukseen tekstin painatukseen.
• Pakkauspehmusteissa ei ole käytetty
18
Vianetsintä
Seuraava viantarkistusluettelo auttaa sinua
selvittämään käytön yhteydessä mahdollisesti
ilmenevät ongelmat.
Tarkista ennen seuraavan tarkistuslistan
läpikäymistä liitännät ja käyttömenettelyt.
Yleistä
Laitteeseen ei tule virtaa.
• Tarkista liitäntä. Jos kaikki on kohdallaan, tarkista
sulake.
• Jos laite on kytketty päältä ja näyttö sammuu, laitetta
ei voi käyttää kauko-ohjaimella.
t Kytke laite päälle.
Moottoriantenni ei ojentaudu täyteen
pituuteensa.
Moottoriantennissa ei ole relerasiaa.
Ei ääntä.
• Äänenvoimakkuus on liian matala.
• Jos ATT-toiminto on aktivoitu tai puhelimen ATTtoiminto (silloin kun autopuhelimen liitäntäkaapeli
tai autopuhelin on kytkettynä ATT-johtoon) on
aktivoitu.
• Etu/takatasapainon säädintä (FADER) ei ole asetettu
2-kaiutinjärjestelmän mukaiseksi.
• CD-vaihtaja ei ole yhteensopiva levyformaatin
(MP3/ATRAC CD) kanssa.
t Suorita toisto Sony MP3 -järjestelmän kanssa
yhteensopivalla cd-vaihtajalla tai tällä laitteella.
Ei piippausääntä.
• Piippausääni on peruutettu (s. 12).
• Lisävarusteena saatava päätevahvistin on kytketty
laitteeseen, eikä laitteen omaa sisäänrakennettua
vahvistinta käytetä.
Muistin sisältö on tyhjentynyt.
• RESET-painiketta on painettu.
t Tallenna asetukset uudelleen muistiin.
• Virtajohto tai akku on irrotettu.
• Virtajohtoa ei ole kytketty kunnolla.
Muistiin tallennetut radioasemat ja oikea aika
ovat hävinneet muistista.
Sulake on palanut.
Melua syntyy virta-avainta kierrettäessä.
Johtoja ei ole kytketty oikein auton ylimääräiseen
virtaliitäntään.
Näyttö häviää/ei ilmesty näyttöikkunaan.
• Himmennin on asetettu asetukseen "Dimmer on"
(s. 12).
• Näyttö häviää, jos (OFF) -painiketta pidetään
painettuna hetken ajan.
t Pidä (OFF) -painike painettuna, kunnes näyttö
häviää.
• Liittimet ovat likaiset (s. 17).
DSO-toiminto ei toimi.
Auton sisustuksesta ja soitettavan musiikin tyypistä
riippuen DSO:lla ei välttämättä aikaansaada haluttua
vaikutusta.
Kuvat vaihtuvat automaattisesti.
Auto Image -tilassa ei voida näyttää valittua kuvaa.
t Ainoastaan valitun kuvan näyttämiseksi aseta
asetukseksi "A.Image off" (s. 12).
Näytössä ei näy mitään näyttöyksikköä.
t Aseta asetukseksi "INFO on" (s. 12).
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Monday, December 27, 2004 11:32 AM
Cd:n/md:n toisto
Levyä ei voida ladata soittimeen.
• Soittimessa on jo toinen levy.
• Levy on väkisin pakotettu ylösalaisin tai väärällä
tavalla levytilaan.
Levyä ei voi toistaa.
• Likainen tai viallinen levy.
• Näitä cd-r/rw-levyjä ei ole tarkoitettu audiotoistoon
(s. 15).
Mp3-tiedostojen toisto ei onnistu.
Levy ei ole yhteensopiva mp3-formaatin ja version
kanssa (s. 15).
MP3-tiedostojen toiston käynnistyminen
kestää kauemmin kuin muiden tiedostojen.
Seuraavien levyjen toiston aloittaminen kestää
kauemmin.
– monimutkaisella puurakenteella tallennettu levy.
– monitallennuksella tallennettu levy.
– levy, jolle voi lisätä dataa.
Atrac-cd-levyä ei voi toistaa.
• Levyä ei ole luotu luvallisella ohjelmistolla, kuten
SonicStage tai SonicStage Simple Burner.
• Soittoryhmään kuulumattomia raitoja ei voi toistaa.
Näyttöyksiköt eivät vieri.
• Liian monilla kirjainmerkeillä varustetuilla levyillä
eivät pitkät nimet välttämättä vieri.
• "A.Scroll" -asetus ei ole päällä.
t Aseta asetukseksi "A.Scroll on" (s. 12) tai paina
kauko-ohjainkortin (SCRL) -painiketta.
Ääni hypähtelee.
• Asennusta ei ole tehty oikein.
t Asenna laite pienempään kulmaan kuin
45° tukevaan paikkaan autossa.
• Likainen tai viallinen levy.
Toimintopainikkeet eivät toimi.
Levyä ei voi ottaa ulos soittimesta.
Paina RESET-painiketta (s. 4)
Äänilähteen näytössä ei näy "MS" eikä "MD"
silloin kun sekä lisävalintana saatava MGS-X1
ja md-vaihtaja on kytketty laitteistoon.
Tämä laite tunnistaa MGS-X1:n md-laitteena.
t Paina (SOURCE) -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että näytölle ilmestyy "MS" tai
"MD", ja paina sen jälkeen (MODE) -painiketta
niin monta kertaa kuin tarvitaan.
Radiovastaanotto
Asemien vastaanotto ei toimi.
Kohina häiritsee äänentoistoa.
• Kytke moottoriantennin ohjausjohdon johdin
(sininen) tai lisävarusteena saatavan virtajohdon
johdin (punainen) autoantennin vahvistimen
virransyöttöjohtimeen.(Vain silloin kun auton taka/
sivuikkunaan on asennettu sisäänrakennettu ULA/
KA/PA-antenni.)
• Tarkista autoantennin liitäntä.
• Autoantenni ei ojentaudu ylös.
t Tarkista auton moottoriantennin johdon liitäntä.
• Tarkista taajuus.
• Kun DSO-tila on käytössä, kohina häiritsee joskus
äänentoistoa.
t Aseta DSO-tilaksi "OFF" (s. 7).
Asemien esiviritys ei ole mahdollista.
• Tallenna muistiin oikea taajuus.
• Lähetyssignaali on liian heikko.
Automaattinen viritys ei ole mahdollista.
• Paikallishakutila on asetettu "on"-asetukseen.
t Aseta "Local"-asetukseksi "off" (s. 12).
• Lähetyssignaali on liian heikko.
t Suorita asemien viritys manuaalisesti.
"ST"-ilmaisin tulee esiin ULA-vastaanoton
aikana.
• Viritä taajuus kohdalleen tarkasti.
• Lähetyssignaali on liian heikko.
t Aseta "Mono"-asetukseksi "on" (s. 12).
ULA-ohjelman stereolähetys kuuluu monona.
Laite on asetettu monovastaanottoon.
t Aseta "Mono"-asetukseksi "off" (s. 12).
RDS
SEEK-toiminto käynnistyy muutaman
sekunnin kuuntelun jälkeen.
Asema ei välitä TP-ohjelmia tai sen signaali on heikko.
t Kytke TA-toiminto päältä (s. 9).
Ei liikennetiedotuksia.
• Aktivoi TA-toiminto (s. 9).
• Asema ei lähetä liikennetiedotuksia, vaikka onkin
TP-asema.
t Viritä kohdalleen jokin muu asema.
PTY-näytössä näkyy "- - - - - - - -".
• Parhaillaan vastaanotettava asema ei ole RDS-asema.
• RDS-dataa ei ole vastaanotettu.
• Asema ei näytä ohjelmatyyppiä.
Vikanäytöt /Tiedotteet
Blank*1
Md-levylle ei ole tallennettu raitoja.*2
t Käytä toistossa md-levyä, jolle on tallennettu
raitoja.
Error*1
• Levy on likainen tai asetettu ylösalaisin soittimeen*2.
t Puhdista levy tai aseta se oikein soittimeen.
• Levyä ei voi toistaa jostakin syystä.
t Aseta soittimeen toinen levy.
Failure
Jo(t)kin kaiuttimien/vahvistinten liitännistä on
suoritettu väärin.
t Tarkista liitännät tämän mallin asennusoppaasta.
Levyn lataaminen
Vaihtaja on lataamassa levyä.
t Odota, kunnes lataaminen on suoritettu loppuun.
Local Seek +/–
Paikallishakutila on päällä automaattisen virityksen
aikana.
jatkuu seuraavalla sivulla t
19
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Monday, December 27, 2004 11:32 AM
20
NO AF
Parhaillaan kuunneltavalle asemalle ei ole
vaihtoehtoista taajuutta.
t Paina < tai , -painiketta aseman nimen
vilkkuessa. Laite alkaa hakea toista samoilla PItiedoilla (Ohjelman tunnistus) varustettua asemaa
("PI Seek" tulee esiin).
NO Data
Kaikki itse annetut nimet on poistettu tai yhtään
sellaista ei ole tallennettu.
NO Disc
Levyä ei ole asetettu cd/md-vaihtajaan
t Aseta levyt vaihtajaan.
NO Disc Name
Raidalle ei ole tallennettu levyn nimeä.
NO Album Name
Soittoryhmän nimeä ei ole tallennettu raidalle.
NO ID3 Tag
ID3-tagitietoja ei ole kirjoitettu MP3-tiedostoon.
NO Info
Tekstitietoja ei ole kirjoitettu atrac3/atrac3plus
-tiedostoon.
NO Magazine
Levymakasiinia ei ole asetettu cd-vaihtajaan.
t Aseta makasiini vaihtajaan.
NO Music
Levyllä ei ole musiikkitiedostoja.
t Aseta musiikki-cd tähän laitteeseen tai mp3yhteensopivaan vaihtajaan.
NO TP
Laite hakee keskeytyksettä käytettävissä olevia
TP-asemia.
NO Track Name
Raidalle ei ole tallennettu raidan nimeä.
Not Read
Laite ei ole vielä lukenut levyn tietoja.
t Lataa levy laitteeseen, ja valitse se sen jälkeen
listalta.
Not Ready
Md-vaihtajan kansi on auki tai md-levyjä ei ole
asetettu kunnolla paikoilleen.
t Sulje kansi tai lataa md-levyt paikalleen kunnolla.
Offset
Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö.
t Tarkista liitännät. Ellei vikailmoitus häviä näytöstä,
ota yhteys johonkin Sonya myyvään liikkeeseen.
Read
Laite on lukemassa levyllä olevia raita- ja
soittoryhmätietoja.
t Odota, kunnes lukutoiminto on suoritettu loppuun,
toisto käynnistyy tällöin automaattisesti. Levyn
rakenteesta riippuen tämä saattaa kestää minuutin
tai pitempään.
Push Reset
Cd-laitetta tai cd/md-vaihtajaa ei voi käyttää jonkin
vian johdosta.
t Paina RESET-painiketta (s. 4)
"
" tai "
"
Levyn alku tai loppu on saavutettu pikasiirrolla, etkä
voi enää jatkaa toimintoa tästä.
"s"
Kirjainmerkkejä ei voi näyttää laitteella.
*1 Jos jokin vika syntyy cd:n tai md:n toistossa, cd:n
tai md:n levynumero ei ilmesty näyttöön.
*2 Vian aiheuttaneen levyn levynumero ilmestyy
näyttöön.
Elleivät nämä korjaustoimenpiteet ratkaise
ongelmaa, kysy neuvoa lähimmästä Sonya
myyvästä liikkeestä.
Jos viet laitteen korjattavaksi cd:n toisto-ongelmien
vuoksi, ota mukaan myös levy, jonka toiston aikana
ongelma syntyi.
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:None
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Monday, December 27, 2004 11:32 AM
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Sv\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Monday, December 27, 2004 11:47 AM
Välkommen!
Tack för att du köpt denna Sony cd-spelare. Du
kan använda följande funktioner på spelaren.
• Uppspelning av cd-skivor
Du kan spela upp cd-da-skivor (som även
innehåller cd-text*), cd-r-/cd-rw-skivor (mp3filer som även innehåller multi-session
(sida 15)) samt ATRAC-cd-skivor (ATRAC3och ATRAC3plus-format (sida 16)).
Skivtyper
Skivans etikett
CD-DA
Denna etikett finns på undersidan av
höljet.
MP3
ATRAC CD
• Radiomottagning
– Du kan lagra upp till sex stationer per band
(FM1, FM2, FM3, MW och LW).
– BTM (Best Tuning Memory): enheten väljer
stationer med stark signal och lagrar dem.
• RDS-tjänster
Du kan använda FM-stationer med RDS (Radio
Data System).
• Ljudinställningar
– EQ7: Du kan välja equalizerkurva för 7 olika
musiktyper.
– DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
skapar ett omgivande ljudfält med hjälp av
virtuella högtalare för att förbättra
högtalarljudet även om de är installerade lågt
på dörren.
– BBE MP: förbättrar digitalt komprimerat
ljud som till exempel mp3. Se följande
förklaring för mer information.
• Bildinställningar
Du kan ställa in olika displaybilder på enheten.
R
SonicStage och dess logotyp är varumärken som
tillhör Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3 och ATRAC3plus är
varumärken som tillhör Sony Corporation.
– Space Producer: skapar ett animerat mönster på
skärmen i takt med musiken.
• Användning av extra enheter
Förutom att spela musik med denna enhet kan
du även kontrollera extra cd/md-växlare och
Sonys bärbara enheter.
* En cd-text-skiva är en cd-da-skiva som innehåller
information om skiv-, artist- och spårnamn.
2
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Sv\00GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Monday, December 27, 2004 11:47 AM
Innehållsförteckning
Komma igång
Övriga funktioner
Återställa enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ställa klockan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DEMO-läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ta bort frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sätta fast frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Placera en skiva i enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Mata ut skivan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ändra ljudinställningarna . . . . . . . . . . . . . . . .
Justera ljudegenskaperna . . . . . . . . . . . . . .
Justera equalizerkurvan — EQ7 Tune . . .
Justera menyalternativ — MENU. . . . . . . . . .
Använda extrautrustning. . . . . . . . . . . . . . . . .
Cd/md-växlare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rotary commander RM-X4S
(vridkontroll) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extra ljudutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrollernas placering och
grundläggande funktioner
Huvudenheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Fjärrkontroll RM-X154 . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CD
Visningsalternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Upprepad och blandad uppspelning . . . . . . . 8
Radio
11
11
11
11
12
12
14
14
Ytterligare information
Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om mp3-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om ATRAC-cd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ta bort enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
16
16
17
17
18
19
Lagra och ta emot stationer . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Lagra automatiskt — BTM . . . . . . . . . . . . . 8
Lagra manuellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Mottagning av lagrade kanaler . . . . . . . . . . 8
Ställa in automatiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ta emot en station från en lisa — LIST . . . . 9
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ställa in AF och TA/TP . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Välja PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ställa in CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Monday, December 27, 2004 11:47 AM
Komma igång
Återställa enheten
Innan du använder enheten första gången eller
om du har bytt bilbatteri eller kopplat om
anslutningarna, måste enheten återställas.
Ta bort frontpanelen och tryck på
återställningsknappen (RESET) med ett spetsigt
föremål, till exempel en kulspetspenna.
RESETknapp
Observera!
Om man trycker på återställningsknappen kommer
klockans inställning och viss lagrad information att
raderas.
Ta bort frontpanelen
För att undvika stöld kan du ta av frontpanelen
från enheten.
Varningssignal
Om du ställer tändningen på OFF utan att ta bort
frontpanelen kommer varningssignalen att ljuda
under några sekunder.
Ljudsignalen hörs endast om den inbyggda
förstärkaren används.
1
Tryck på (OFF).
Enheten är avstängd.
2
Tryck på (OPEN).
Frontpanelen viks ner.
3
För frontpanelen åt höger och dra
sedan försiktigt ut vänster sida på
frontpanelen.
Ställa klockan
Klockan visar en 24-timmars digital
tidsangivelse.
(Med fjärrkontroll)
1
2
Tryck på (MENU).
3
4
Tryck på (ENTER).
5
Tryck flera gånger på M eller m tills
"Clock Adjust" visas.
Tryck flera gånger på M eller m för att
välja timmar och minuter.
Tryck på < eller , för att flytta
siffermarkeringen.
Tryck på (ENTER).
Klockan startar.
1
2
Observera!
• Tappa inte frontpanelen och använd inte för mycket
tryck på panelen och teckenfönstret.
• Utsätt inte panelen för höga temperaturer eller fukt.
Lämna den inte i en parkerad bil eller på
instrumentbrädan/i bakrutan.
Tips!
Förvara frontpanelen i det medföljande fodralet när du
bär den.
Ställ in "Clock on" (sida 12) för att visa klockan
när du spelar upp eller vid radiomottagning.
Tips!
Du kan ställa klockan automatiskt med RDSfunktionen (sida 10).
DEMO-läge
När enheten är avstängd visas först klockan och
därefter visas en demonstration i DEMO-läget.
För att avbryta DEMO-läget, ställ in "Demo off"
i menyn (sida 12) medan enheten är avstängd.
4
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Monday, December 27, 2004 11:47 AM
Sätta fast frontpanelen
Placera frontpanelens hål A i enhetens
axeltapp B, och för därefter försiktigt in den
vänstra sidan.
Tryck på (SOURCE) (eller sätt i en skiva) för att
använda enheten.
Placera en skiva i enheten
1
2
Tryck på (OPEN).
3
Stäng frontpanelen.
Uppspelningen startar automatiskt.
Sätt i en skiva (med etiketten vänd
uppåt).
A
B
Mata ut skivan
x
1
2
3
Tryck på (OPEN).
Tryck på Z.
Skivan har matats ut.
Stäng frontpanelen.
Observera!
Fäst ingenting på insidan av frontpanelen.
5
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Monday, December 27, 2004 11:47 AM
Kontrollernas placering och grundläggande funktioner
Huvudenheten
1
23
GP/
PRESET
45
6
7
MODE
OPEN
DSO
D
SOUND
PU S H
SEEK
SEEK
–
+
8
SCRL
S
IMAGE
EQ7
E
GP/
PRESET
9
OFF
q; qa
SOURCE
qs
REP
SHUF
1
2
3
BBE MP
PAUSE
5
6
4
qd
AF/TA
qf
CDX-F7750S
CDX-F7750
qg
Frontpanelen borttagen
qh
qj
qk
RESET
Fjärrkontroll
RM-X154
q;
qs
ql
OFF
SOURCE
ATT
SOUND
MENU
MODE
LIST
+
w;
ENTER
wa
ws
wd
6
wf
wg
3
wh
wj
–
SCRL
DSPL/PTY
REP
1
SHUF
2
3
4
5
PAUSE
6
+
VOL
–
5
qd
Se de angivna sidorna för ytterligare information.
Knapparna på fjärrkontrollen har samma
funktioner som motsvarande knappar på enheten.
A SEEK –/+ knappar
Radio:
Används för att ställa in stationer
automatiskt (tryck); söka efter en station
manuellt (tryck och håll).
Cd-skiva:
Används för att hoppa över spår (tryck);
kontinuerligt hoppa över spår (tryck, tryck
därefter igen inom cirka 1 sekund och håll);
snabbspola framåt/bakåt ett spår (tryck och
håll).
B Volymkontroll/SOUND-knapp 11
Justera volymen (vrid); välja ljudalternativ
(tryck).
C MODE-knapp 8, 12
Välja radioband (FM/MW/LW)/välja enhet*1.
D DSO-knapp (Dynamic Soundstage
Organizer) 2
Välja DSO-läge (1, 2, 3 eller OFF). Ju högre
nummer, desto mer förbättrad är effekten.
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Monday, December 27, 2004 11:47 AM
E SCRL-knapp (rulla) 8
Rulla texten i teckenfönstret.
F Teckenfönster
G OPEN-knapp 5
H Mottagare för fjärrkontrollen
I GP*2/PRESET +/– knappar
Välja förinställd station/hoppa över grupper
(tryck); kontinuerligt hoppa över grupper
(tryck och håll).
J OFF-knapp
Används för att stänga av/stoppa källan.
K EQ7-knapp (equalizer)
Välja en equalizertyp (Xplod, VOCAL,
CLUB, JAZZ, NEWAGE, ROCK, CUSTOM
eller OFF).
L SOURCE-knapp
Starta enheten/ändra källa (Radio/CD/MD*3/
AUX*4).
M Sifferknappar
Radio:
Används för att ta emot lagrade stationer
(tryck); lagra stationer (tryck och håll).
CD/MD*3:
(1): REP 8
(2): SHUF 8
(5): BBE MP*5*6 2
Aktivera BBE MP-funktionen, ställ in "BBE
MP on". För att avbryta, ställ in "BBE MP
off".
(6): PAUSE*6
För att pausa under uppspelning. För att
avbryta, tryck igen.
N AF (Alternative Frequencies)/TA
(Traffic Announcement) -knapp 9, 10
Används för att ställa in AF och TA/TP i
RDS.
O IMAGE-knapp 2
Välja displaybild.
Space Producer -läge t Wall paper-läge 1-3
t Spectrum analyzer-läge 1-5 t Movieläge 1-3 t normal spelning/
mottagningsläge
Följande knappar på fjärrkontrollen har
ytterligare funktioner jämfört med motsvarande
knappar på enheten.
s MENU-knapp
Ta fram menyn.
t ENTER-knapp
Slutföra en inställning.
u < (.)/, (>) -knappar
Styra radio/CD, samma som (SEEK) –/+ på
enheten.
v DSPL/PTY-knapp (displayläge/
programtyp) 8, 10, 13
Ändra visade alternativ; välja PTY i RDS.
w VOL (volym) +/– -knapp
Används för att justera volymen.
x ATT-knapp (ljuddämpning)
Används för att dämpa ljudet. Tryck igen för
att avbryta.
y SOUND-knapp 11
Välja ljudalternativ.
z LIST-knapp 9, 13
Visa listor.
sj M (+)/m (–) -knappar
Styra radio/cd, samma som
(GP/PRESET) +/– på enheten.
*1 Om en cd/md-växlare är ansluten.
*2 Om en mp3/ATRAC-cd spelas och en växlare inte
är ansluten. Om växlaren är ansluten är funktionen
en annan, se sida 13.
*3 Om en md-växlare är ansluten.
*4 Om en bärbar extraenhet från Sony är ansluten.
*5 Endast enheten.
*6 När du spelar upp på den här enheten.
Observera!
Om enheten stängs av och teckenfönstret släcks, kan
den inte styras med fjärrkontrollen om du inte trycker
på (SOURCE) på enheten eller sätter i en skiva.
Tips!
Information om hur du byter batteri finns på se “Byta ut
litiumbatteriet i fjärrkontrollen” på sida 16.
P RESET-knapp 4
Q Z (eject)-knapp 5
Används för att mata ut kassetten.
R Skivplats 5
Sätta i skivan.
7
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Monday, December 27, 2004 11:47 AM
CD
Radio
För information om hur du ansluter till en cd/mdväxlare, se sida 12.
Lagra och ta emot stationer
Varning!
Visningsalternativ
Exempel: om du väljer normalt uppspelningsläge
genom att flera gånger trycka på (IMAGE)
(sida 7).
A
E
B
F
C
D
G
A Källa
B Skiv-/artistnamn, gruppnamn, spårnamn,
textinformation*1
C MP3/BBE-indikering
D Klocka*2
E Gruppnummer
F Spårnummer
G Förfluten uppspelningstid
*1 När du spelar en mp3-cd visas ID3-tag och när du
spelar en ATRAC-cd visas textinformationen från
SonicStage, etc.
*2 När klockläget är på "on" (sida 12).
För att ändra visningsalternativ B trycker du på
(DSPL) på fjärrkontrollen; för att rulla
visningsalternativen B trycker du på (SCRL)
eller ställer in "A.Scroll on" (sida 12).
Tips!
Visade alternativ varierar, beroende på källa, inspelat
format och inställning. För mer information om mp3,
se sida 15; ATRAC-cd, se sida 16.
Lagra automatiskt — BTM
(Med fjärrkontroll)
1 Tryck på (SOURCE) flera gånger tills
TUNER visas.
Tryck flera gånger på (MODE) för att byta
band. Du kan välja mellan FM1, FM2, FM3,
MW eller LW.
2 Tryck på (MENU), tryck därefter på M
eller m upprepade gånger tills "BTM"
visas.
3 Tryck på (ENTER).
Enheten lagrar stationer i frekvensordning på
sifferknapparna.
En ljudsignal hörs när inställningen är lagrad.
Lagra manuellt
1
Medan du tar emot stationen som du
vill lagra, trycker och håller du en
sifferknapp ((1) till (6)) tills Memory
visas.
Sifferknappens nummer visas i
teckenfönstret.
Observera!
Om du försöker lagra en annan station på samma
förinställda sifferknapp raderas den tidigare lagrade
stationen.
Tips!
Om en RDS-station lagras, lagras även AF/
TA-inställningen (sida 9).
Upprepad och blandad
uppspelning
Mottagning av lagrade kanaler
1
1
Tryck flera gånger på (1) (REP) eller
(2) (SHUF) under uppspelning tills
önskad inställning visas.
Välj
För att spela upp
Repeat Track
spår flera gånger.
Repeat Group* grupper flera gånger.
Shuffle Group* grupper i slumpvis ordning.
Shuffle Disc
skivor i slumpvis ordning.
* När en cd-skiva med mp3- eller ATRAC-format
spelas.
8
För att undvika att trafikfarliga situationer
uppstår när du kör bör du ställa in stationer med
BTM-funktionen (Best Tuning Memory).
För att återgå till normal uppspelning, välj
"Repeat off" eller "Shuffle off".
Välj bandet och tryck därefter på en
sifferknapp ((1) till (6)) eller
(GP/PRESET) +/–.
Ställa in automatiskt
1
Välj bandet och tryck därefter på
(SEEK) –/+ för att söka efter stationen.
Sökningen avbryts när en radiostation tas
emot. Upprepa detta tills den önskade
stationen tas emot.
Tips!
Om du vet vilken frekvens som stationen du vill lyssna
på har, tryck och håll ned endera sidan av (SEEK) –/+
för att lokalisera den ungefärliga frekvensen, tryck
sedan flera gånger på (SEEK) –/+ för finjustering av
önskad frekvens (manuell inställning).
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Monday, December 27, 2004 11:47 AM
Ta emot en station från en lista
— LIST
RDS-tjänster
Denna enhet tillhandahåller automatiskt följande
RDS-tjänster:
Du kan visa frekvenser i en lista.
(Med fjärrkontroll)
1
Välj band och tryck på (LIST).
Frekvensen visas.
2
Tryck flera gånger på M eller m tills
önskad station visas.
3
Tryck på (ENTER) för att ta emot
stationen.
RDS
Översikt
FM-stationer som använder RDS (Radio Data
System) sänder ohörbar digital information med
signaler för vanliga radioprogram.
TA (trafikmeddelande)/ TP (trafikprogram)
Ger aktuell trafikinformation/-program.
Information/program som tas emot avbryter den
valda källan.
PTY (Programtyper)
Visar den programtyp som tas emot. Söker även
en vald programtyp.
CT (Klocka)
Klockan ställs automatiskt med CT-information
från RDS-överföringen.
Observera!
• I vissa länder/områden är inte alla RDS-funktioner
tillgängliga.
• RDS fungerar inte om signalstyrkan är svag eller om
den inställda stationen inte sänder RDS-data.
Ställa in AF och TA/TP
Visningsalternativ
A
AF (Alternativa frekvenser)
Väljer och återinställer stationen med den
starkaste signalen i ett nät. Genom att använda
denna funktion kan du lyssna kontinuerligt på
samma program under en långkörning utan att
behöva ändra stationsinställningar manuellt.
B
C
D
E
A Radioband, Funktion
B TA/TP*1
C Klocka*2
D Förinställt nummer
E Frekvens*3 (stationsnamn), RDS-data
*1 TA blinkar under trafikinformation. TP tänds medan
en sådan station tas emot.
*2 När klockläge är inställt på "on"(sida 12).
*3 * visas till vänster om frekvensen under tiden då du
tar emot en RDS-station.
För att ändra visningsalternativ E trycker du på
(DSPL) på fjärrkontrollen.
1
Tryck flera gånger på (AF/TA) tills
önskad inställning visas.
Välj
För att
AF on
aktivera AF och inaktivera TA.
TA on
aktivera TA och inaktivera AF.
AF TA on
aktivera både AF och TA.
AF TA off
inaktivera både AF och TA.
Lagra RDS-stationer med AF- och
TA-inställning
Du kan förinställa RDS-stationer med AF/
TA-inställning. Om du använder BTMfunktionen, lagras endast RDS-stationer med
samma AF-/TA-inställning.
Om du ställer in manuellt, kan du förinställa både
RDS- och icke-RDS-stationer med AF-/
TA-inställning för varje.
1 Ställ in AF/TA och lagra därefter stationen
med BTM eller manuellt.
fortsätter på nästa sida t
9
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Monday, December 27, 2004 11:47 AM
Förinställa volymen på
trafikmeddelanden
Du kan i förväg ställa in volymnivån för
trafikmeddelandena, så du inte missar
informationen.
1 Vrid volymkontrollen för att justera ljudnivån.
2 Tryck och håll (AF/TA) tills "TA Volume"
visas.
Mottagning av brådskande
trafikmeddelanden
Med AF eller TA aktiverad avbryter brådskande
trafikmeddelanden automatiskt den valda källan.
Fortsätta lyssna på ett regionalt
program — Regional
När AF-funktionen är aktiverad: begränsar
enhetens fabriksinställning mottagningen till en
speciell region, så du inte växlas till en annan
regional station med en starkare frekvens.
Om du lämnar detta regionala programs
mottagningsområde, ställer du in "Regional off" i
inställningen (sida 12).
Observera!
Denna funktion fungerar inte i Storbritannien och
några andra länder.
Funktion för lokal länkning (endast
Storbritannien)
Typ av program
News (nyheter), Affairs (fördjupning av
nyheter), Info (information), Sport (sport),
Educate (utbildning), Drama (drama),
Culture (kultur), Science (vetenskap), Varied
(blandat), Pop M (populärmusik), Rock M
(rockmusik), Easy M (lättlyssnad musik),
Light M (lätt klassisk musik), Classics
(klassisk musik), Other M (andra musiktyper),
Weather (väder), Finance (finanser),
Children (barnprogram), Social A (sociala
frågor), Religion (religion), Phone In
(telefonväkteri), Travel (reseprogram), Leisure
(fritids), Jazz (jazzmusik), Country (country
music), Nation M (nationell musik), Oldies
(gamla godingar), Folk M (folkmusik),
Document (dokumentärer)
Observera!
Den här funktionen kan inte användas i länder där
PTY-information inte finns tillgängliga.
Ställa in CT
1
Ställ in "CT on" i menyn (sida 11).
Observera!
• CT-funktionen fungerar ibland inte, trots att en RDSstation mottas.
• Det kan finnas en tidsdifferens mellan den tid som
anges med CT-funktionen och verklig tid.
Denna funktion gör det möjligt att välja andra
lokala stationer i området även om dessa inte
finns lagrade på sifferknapparna.
1 Tryck på en sifferknapp ((1) till (6)) som har
en lokal station lagrad, under FM-mottagning.
2 Tryck igen, inom 5 sekunder, på sifferknappen
för den lokala stationen.
Upprepa detta tills den lokala stationen tas
emot.
Välja PTY
(Med fjärrkontroll)
1
Tryck på (PTY) under FM-mottagning.
Namnet på den aktuella programtypen visas
om stationen sänder PTY-data.
10
2
Tryck flera gånger på M eller m tills
önskad programtyp visas.
3
Tryck på (ENTER).
Enheten börjar söka efter en station som
sänder den valda programtypen.
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Monday, December 27, 2004 11:47 AM
Övriga funktioner
Ändra ljudinställningarna
Upprepa stegen 4 till 5 för att ställa in
equalizerkurvan.
För att återställa den fabriksinställda
equalizerkurvan, tryck och håll nere
(ENTER).
Justera ljudegenskaperna
Du kan justera bas, diskant, balans, balans frambak och volym för subwoofer.
1
Välj en källa, tryck därefter på
(SOUND) flera gånger för att välja
önskat alternativ.
Alternativet växlar enligt följande:
BASS (bas) t TREBLE (diskant) t
BALANCE (vänster-höger) t
FADER (fram-bak) t
SUB WOOFER (volym för subwoofer)*
* ∞ visas med den lägsta inställningen och kan
justeras upp 20 steg.
2
Vrid volymkontrollen flera gånger för
att ställa in valt alternativ.
Efter tre sekunder är inställningen klar och
teckenfönstret återgår till att visa normalt
uppspelnings-/mottagningsläge.
6
Tryck på (MENU) två gånger.
Inställningen är klar och teckenfönstret
återgår till att visa normalt uppspelnings/
mottagningsläge.
Justera menyalternativ — MENU
Du kan justera olika menyinställningar genom att
använda fjärrkontrollens fyra pilknappar.
(Med fjärrkontroll)
MENU
+
Observera!
Utför justeringen inom tre sekunder efter att
alternativet har valts.
Med fjärrkontrollen
I steg 2 för att justera valt alternativ, tryck på <
eller ,.
Justera equalizerkurvan
— EQ7 Tune
ENTER
–
DSPL/PTY
1
2
3
Du kan justera och spara inställningarna för
equalizer för olika tonområden.
(Med fjärrkontroll)
1
2
Välj en källa och tryck på (MENU).
Tryck flera gånger på M eller m tills
"EQ7 Tune" visas och tryck därefter på
(ENTER).
3
Tryck upprepade gånger på < eller ,
för att välja önskad typ av equalizer och
tryck därefter på (ENTER).
4
Tryck upprepade gånger på < eller
, för att välja önskad frekvens.
Frekvensen växlar enligt följande:
62 Hz y 157 Hz y 396 Hz y 1,0 kHz
y 2,5 kHz y 6,3 kHz y 16 kHz
5
Tryck flera gånger på M eller m för att
ställa in önskad volymnivå.
Volymnivån är justerbar i steg om 1 dB från –
10 dB till +10 dB.
LIST
4
SCRL
Tryck på (MENU).
Tryck flera gånger på M eller m tills
önskat alternativ visas.
Tryck på < eller , för att välja
önskad inställning (t ex "on" eller
"off").
Tryck på (ENTER).
Inställningen är klar och teckenfönstret
återgår till att visa normalt uppspelnings/
mottagningsläge.
Observera!
Visade alternativ är olika beroende på källa och
inställning.
Tips!
Du kan lätt växla mellan kategorierna genom att
trycka och hålla nere M eller m.
Följande alternativ kan ställas in (mer
information finns på angivna sidor):
z anger standardinställning.
Setup
Clock Adjust (klockinställning) (sida 4)
CT (Klocka)
Ställa in "on" eller "off" (z) (sida 9, 10).
fortsätter på nästa sida t
11
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Monday, December 27, 2004 11:47 AM
Tonsignal
Ställa in "on" (z) eller "off".
RM (Vridkontroll)
För att ändra funktionsriktningen för
vridkontrollen.
– Normal (z): för att använda vridkontrollen i
fabriksinställt läge.
– Reverse: när du monterar vridkontrollen på
höger sida av ratten.
AUX-A (AUX-ljud)*1
För att ställa in visning av AUX-källan "on" (z)
eller "off" (sida 14).
Bildskärm
Clock (klockinformation)
För att visa klockan och visningsalternativ/-bild
samtidigt.
– on: för att visa samtidigt.
– off (z): för att inte visa samtidigt.
A.Image (Auto Image)
Auto Image-läge stegar automatiskt (var tionde
sekund) genom bilderna i alla visningslägena.
– off (z): för att inte automatiskt ändra bild.
– ALL: för att flera gånger blanda bilderna i alla
visningslägen.
– SA: för att flera gånger stega genom
displaybilderna i spektrumanalysatorn.
– Movie: för att flera gånger stega genom
displaybilderna i Movie-läge.
INFO (visningsinformation)
För att visa alternativen (beroende på källan,
etc.) längst ner i teckenfönstret medan en bild
visas.
– on (z): för att visa alternativen.
– off: för att inte visa några alternativ.
Dimmer
För att justera ljusstyrkan i teckenfönstret.
– Auto (z): för att automatiskt dämpa
belysningen i teckenfönstret när du tänder
lampor.
– on: justera ner ljusstyrkan i teckenfönstret.
– off: inaktivera dimmer.
Demo*1 (Demonstration)
Ställa in "on" (z) eller "off" (sida 4).
A.Scroll (Auto Scroll)
Automatiskt rulla långa texter när skivan/
gruppen/spåret ändras.
– on: rulla text.
– off (z): inte rulla text.
Mono (monoläge)
Välj mottagningsläge Mono för att förbättra
FM-mottagning
– on: för att lyssna på stereosändningar i mono.
– off (z): lyssna på stereosändningar i stereo.
Regional*2
Ställa in "on" (z) eller "off" (sida 10).
Ljud
EQ7 Tune (sida 11)
HPF (högpassfilter)
Välja brytfrekvens för fram/bak-högtalare: off
(z) 78Hz eller 125Hz.
LPF (lågpassfilter)
Välja brytfrekvens för subwoofer: off (z) 125Hz
eller 78Hz.
Loudness
Förbättra bas och diskant vid lägre volymer.
– on: förstärka bas och diskant.
– off (z): inte förstärka bas och diskant.
AUX Level
Justera volymen för varje ansluten
extrautrustning. Denna inställning eliminerar
behovet att justera volymnivån mellan olika
källor.
Redigera
Name Edit (sida 13)
Name Delete (sida 13)
BTM (sida 8)
*1 När enheten är avstängd.
*2 Vid FM-mottagning.
Använda extrautrustning
Cd/md-växlare
Välja växlare
1 Tryck flera gånger på (SOURCE) tills CD
eller MD visas.
2 Tryck flera gånger på (MODE) tills önskad
växlare visas.
Enhetsnummer Skivnummer
LP2/LP4
indikering*
Mottagningsläge
Local (lokalt sökläge)
– on: endast ställa in stationer med starkare
signaler.
– off (z): ställa in normal mottagning
Uppspelningen startar.
* När du spelar en MDLP-skiva.
12
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Monday, December 27, 2004 11:47 AM
Hoppa över grupper och skivor
1 Tryck på (GP/PRESET) +/– under pågående
uppspelning.
Hoppa över
Tryck på (GP/PRESET)
grupp
och släpp (håll nere under en
stund).
grupp
kontinuerligt
inom 2 sekunder efter att du
släppt upp första gången.
skivor
upprepade gånger.
skivor
kontinuerligt
därefter trycker du igen inom
2 sekunder och håller.
Upprepad och blandad uppspelning
1 Tryck flera gånger på (1) (REP) eller (2)
(SHUF) under uppspelning tills önskad
inställning visas.
Välj
För att spela upp
Repeat Disc*1 skivor flera gånger
Shuffle
Changer*1
spår i växlaren i slumpvis
ordning.
Shuffle All*2
spår i alla enheter i slumpvis
ordning.
*1 När en eller flera cd/md-växlare är anslutna.
*2 När en eller flera cd-växlare, eller två eller flera
md-växlare är anslutna.
För att återgå till normal uppspelning, välj
"Repeat off" eller "Shuffle off".
Tips!
"Shuffle All" blandar inte spår mellan cd-enheter och
md-enheter.
Namnge en skiva
Om du spelar en skiva i en cd-växlare med
funktionen CUSTOM FILE kan du namnge varje
skiva med upp till 8 tecken (Disc Memo).
Om du namnger en skiva visas namnet i listan.
(Med fjärrkontroll)
1 Tryck på (MENU) medan du spelar en skiva
du vill namnge.
2 Tryck flera gånger på M eller m tills "Name
Edit" visas och tryck därefter på (ENTER).
3 Tryck flera gånger på M eller m tills önskat
tecken visas.
Tecknen växlar på följande sätt:
A y B y C ... y 0 y 1 y 2 ... y +
y–y
... y s (mellanslag) y A
Tryck på < eller , för att flytta
siffermarkeringen.
Upprepa denna funktion tills hela namnet har
angetts.
4 Tryck på (ENTER).
Namngivningen är klar och teckenfönstret
återgår till att visa normalt uppspelningsläge.
Tryck på (DSPL) under uppspelning för att visa
namnet.
Tips!
• För att ändra eller ta bort ett tecken, skriva över eller
mata in s.
• Disk Memo har alltid högre prioritet än den
ursprungliga rubriken.
• Du kan namnge en skiva på enheten om en växlare
med funktionen CUSTOM FILE är ansluten.
• Upprepning av spår och blandad uppspelning är
avbrutna tills namngivningen är slutförd.
Ta bort angivet namn
(Med fjärrkontroll)
1 Välj den enhet som har lagrat namnet du vill ta
bort och tryck därefter på (MENU).
2 Tryck flera gånger på M eller m tills "Name
Delete" visas och tryck därefter på (ENTER).
Det lagrade namnet visas.
3 Tryck flera gånger på M eller m för att välja
det namn du vill ta bort.
4 Tryck och håll nere (ENTER).
Namnet tas bort. Upprepa steg 3 till 4 om du
vill ta bort andra namn.
5 Tryck på (MENU) två gånger.
Enheten återgår till normalt uppspelningsläge.
Lokalisera en skiva med hjälp av
namn — LIST
Med funktionen CUSTOM FILE kan du välja en
skiva från listan när en cd-växlare eller en MDväxlare är ansluten.
Om du ger ett namn till en skiva, visas namnet i
listan.
(Med fjärrkontroll)
1 Under uppspelning trycker du på (LIST).
Skivnumret och skivnamnet visas.
2 Tryck flera gånger på M eller m tills önskad
skiva visas.
3 Tryck på (ENTER) för att spela skivan.
13
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Monday, December 27, 2004 11:47 AM
1 Medan du trycker på VOL-kontrollen, tryck
och håll (SOUND).
Rotary commander RM-X4S
(vridkontroll)
Fästa etiketten
Fäst etiketten beroende på hur du monterar
fjärrkontrollen.
SOUND
MODE
DSPL
Tips!
Du kan även ändra dessa kontrollers funktionsriktning
i menyn (sida 12).
DSPL
MODE
SOUND
Kontrollernas placering
Knapparna på fjärrkontrollen har samma
funktioner som motsvarande knappar på enheten.
ATT
SOUND
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Följande kontroller på fjärrkontrollen kräver en
annorlunda operation på enheten.
• PRESET/DISC-kontroll
Samma som (GP/PRESET) +/– på enheten
(tryck in och vrid).
• VOL-kontroll (volym)
Samma som volymkontrollen på enheten (vrid).
• SEEK/AMS-kontroll
Samma som (SEEK) –/+ på enheten (vrid,
eller vrid och håll).
Extra ljudutrustning
Du kan ansluta Sonys bärbara extraenheter till
BUS AUDIO IN/AUX IN-kontakten på enheten.
Om växlaren eller någon annan enhet inte är
ansluten till kontakten kan du lyssna på den
bärbara enheten med bilens högtalare.
Observera!
Kontrollera att BUS CONTROL IN inte är ansluten när
du ansluter en bärbar enhet. Om en enhet är ansluten
till BUS CONTROL IN, kan AUX inte väljas med
(SOURCE).
Tips!
Använd den extra AUX-IN-väljaren om du ansluter
både en bärbar enhet och en växlare.
Välja extrautrustning
1 Tryck på (SOURCE) flera gånger tills AUX
visas.
Använd funktionerna med knapparna på den
bärbara enheten.
Justera volymnivån på extrautrustningen, se
"AUX Level" på sida 12.
Byta funktionsriktning
Kontrollernas funktionsriktning är inställda på
fabrik så som visas nedan.
För att öka
För att minska
Om kontrollen måste monteras på höger sida om
ratten, kan du byta funktionsriktning för
kontrollerna.
14
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Monday, December 27, 2004 11:47 AM
• Om bilen har varit parkerad i direkt solljus, låt
enheten svalna innan du använder den.
• Motorantennen fälls ut automatiskt när du
använder enheten.
• Innan du spelar, rengör
skivorna med en rengöringsduk
som finns att köpa i handeln.
Torka varje skiva från mitten
och utåt. Använd inga
lösningsmedel som tvättbensin,
tinner, andra rengöringsmedel
eller antistatisk sprej avsedd för
analoga skivor.
Kondens
Om cd-r/cd-rw-skivor
Ytterligare information
Säkerhetsföreskrifter
Om det regnar eller är fuktigt kan kondens bildas
inuti linser och bildskärm. När detta inträffar
fungerar inte enheten som den ska. Ta i så fall ur
skivan och vänta någon timme tills fukten har
dunstat.
• Vissa cd-r/cd-rw (beroende på inspelningsutrustning eller skivans skick) kan inte spelas upp
med den här utrustningen.
• Det går inte att spela en cd-r- eller cd-rw-skiva
som inte avslutats.
För att bibehålla en hög ljudkvalitet
Musikskivor kodade med teknik för
copyrightskydd
Spill inte ut juice eller söta drycker över själva
enheten eller över skivorna.
Om skivor
• För att behålla skivorna rena, vidrör inte ytan. Håll
skivorna i kanterna.
• Förvara skivorna i fodralen eller i cd-magasin när
de inte används.
• Utsätt inte skivorna för värme eller hög
temperatur. Undvik att lämna dem i en parkerad
bil, på instrumentpanelen eller i bakfönstret.
• Fäst inte etiketter på skivorna och använd inte
skivor med rester av kladdigt bläck. Sådana skivor
kan stanna när de används och förorsaka
funktionsfel, eller också kan skivan gå sönder.
• Använd inte skivor med etiketter eller
klistermärken på.
Följande fel kan uppstå om du använder sådana
skivor:
– Skivan kan inte matas ut (etikett eller
klistermärke har lossnat och fastnat i
utmatningsmekanismen).
– Skivans ljuddata kan inte läsas (vissa spår
hoppas över vid uppspelning eller uppspelningen
fungerar inte alls) eftersom skivan har blivit sned
när en etikett eller ett klistermärke har krympt av
värme.
• Skivor med ovanliga former (till exempel
hjärtformade, fyrkantiga, stjärnformade) kan inte
spelas i enheten. Gör man det kan det skada
enheten. Använd inte den typen av skivor.
• Det går inte att använda 8 cm cd-skivor.
Denna produkt är utformad för att spela upp skivor
som följer cd-standarden (Compact Disc).
Nyligen har musikskivor med kodat copyrightskydd
börjat marknadsföras av några skivbolag. Du bör
vara medveten om att bland dessa skivor finns det
några skivtyper som inte följer cd-standarden och
kanske inte går att använda i denna produkt.
Om mp3-filer
MP3, en förkortning för MPEG-1 Audio Layer-3, är
ett standardformat för komprimering av musikfiler.
Det komprimerar information på ljud-cd-skivor till
cirka en tiondel av dess ursprungliga storlek.
• Enheten är kompatibel med formaten ISO 9660
level 1/level 2, Joliet/Romeo i expansionsformat,
ID3 tag version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 och 2.4, samt
Multi Session
• Maximala antalet:
– mappar (grupper): 150 (inklusive rotmapp och
tomma mappar).
– Mp3-filer (spår) och mappar på en skiva: 300
(om ett fil-/mappnamn innehåller många tecken
kan antalet bli lägre än 300).
– tecken som kan visas för ett mapp-/filnamn är
32 (Joliet) eller 32/64 (Romeo); id3 tag är
15/30 tecken (1.0, 1.1, 2.2 och 2.3) eller
63/126 tecken (2.4).
fortsätter på nästa sida t
15
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Monday, December 27, 2004 11:47 AM
Uppspelningsordning för mp3-filer
•Mp3
Mapp
(grupp)
Mp3-fil
(spår)
Observera!
Skapa en ATRAC-cd med ett auktoriserat program, till
exempel SonicStage 2.0 eller senare, eller
SonicStage Simple Burner 1.0 eller 1.1, som levereras
med Sony Network-produkter.
Om du har några frågor eller problem som rör
enheten och som inte tas upp i bruksanvisningen,
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Underhåll
Byta ut litiumbatteriet i
fjärrkontrollen
Observera!
• Kontrollera att du avslutat skivan innan du använder
den i enheten.
• Kontrollera att du lagt till filändelsen .mp3 i filnamnet
när du namnger en mp3-fil.
• Om du spelar upp en mp3-fil med hög
överföringshastighet, till exempel 320 kbit/s, kan
ljudet bli hackigt.
• När du spelar upp en mp3-fil med VBR (variable bit
rate) eller snabbspolar framåt/bakåt, visas eventuellt
inte rätt uppspelad tid.
• Om skivan har spelats in i multi-session, hittas och
spelas endast det första spåret i den första
sessionen (alla övriga format hoppas över).
Prioriteten för format är cd-da, ATRAC-cd och mp3.
– Endast formatet cd-da i första sessionen spelas
upp om det första spåret är i cd-da-format.
– När det första spåret inte är cd-da, spelas en
ATRAC cd-skiva eller mp3-skiva. Om skivan inte
har information i något av dessa format visas "NO
Music".
Om ATRAC-cd
ATRAC3plus-format
ATRAC3, en förkortning av Adaptive Transform
Acoustic Coding3, är en ljudkomprimeringsteknik.
Det komprimerar information på ljud-cd-skivor till
cirka en tiondel av dess ursprungliga storlek.
ATRAC3plus, som är ett utökat format från
ATRAC3, komprimerar ljud-cd-information till
cirka 1/20 av ursprunglig storleken. Enheten kan
spela upp både ATRAC3- och ATRAC3plusformatet.
ATRAC-cd
16
ATRAC-cd är inspelad ljud-cd-information som
komprimerats till ATRAC3- eller ATRAC3plusformat med ett auktoriserat program, till exempel
SonicStage 2.0 eller senare, eller SonicStage Simple
Burner.
• Maximala antalet:
– mappar (grupper): 255
– filer (spår): 999
• Tecknen för ett mapp-/filnamn och
textinformation som skrivits med SonicStage
visas.
För mer information om ATRAC-cd, se handboken
för SonicStage eller SonicStage Simple Burner.
Under normala förhållanden varar batterier cirka
1 år. (Beroende på användningsförhållandena kan
batterierna dock ibland laddas ur snabbare.)
Efter hand som batteriet laddas ur förkortas
fjärrkontrollens räckvidd. Byt till ett nytt CR2025litiumbatteri. Att använda en annan batterityp kan
innebära risk för brand eller explosion.
+ sidan upp
2
c
1
Om litiumbatteriet
• Förvara litiumbatteriet utom räckhåll för barn.
Kontakta omedelbart läkare om batteriet nedsväljs.
• Du kan öka kontaktförmågan genom att torka av
batteriet med en torr trasa.
• Kontrollera att polerna är vända åt rätt håll när du
sätter i batteriet.
• Håll inte i batteriet med en pincett av metall, det kan
orsaka kortslutning.
VARNING
Vid felaktig hantering kan batteriet explodera.
Du får inte ladda det, ta isär det eller försöka
elda upp det.
Byta säkring
När du byter säkring,
kontrollera att du använder en
säkring med samma
strömstyrka som
originalsäkringen. Om
säkringen går, kontrollera
elanslutningen och byt
säkringen. Om säkringen går
igen efter bytet kan det finnas
ett internt fel. Kontakta i så fall
närmaste Sonyåterförsäljare.
Säkring (10A)
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Monday, December 27, 2004 11:47 AM
2 Dra i nycklarna så att enheten lossnar.
Rengöra anslutningarna
Enheten kommer eventuellt inte att fungera på rätt
sätt om anslutningarna mellan enheten och
frontpanelen inte är rena. För att undvika detta, ta
bort frontpanelen (sida 4) och rengör anslutningarna
med en bomullstopp doppad i alkohol. Använd inte
för mycket kraft. Det kan leda till att kontakterna
skadas.
Frontpanelens
baksida
Huvudenheten
Observera!
• För säkerhetsskull, slå av tändningen och ta bort
nyckeln innan du rengör anslutningarna.
• Rör aldrig anslutningarna direkt med fingrarna eller
något metallföremål.
Tekniska data
Cd-spelare
Signalbrusförhållande: 120 dB
Frekvensåtergivning: 10 – 20 000 Hz
Svaj och vibrationer: Under mätbar nivå
Radiodel
Ta bort enheten
1
3 Låt enheten glida ut från fästet.
FM
Ta bort skyddskragen.
1 Ta bort frontpanelen (sida 4).
2 Fäst frigöringsnycklarna i skyddskragen.
Inställningsområde: 87,5 – 108,0 MHz
Antennkontakt: Extern antennanslutning
Mellanfrekvens: 10,7 MHz/450 kHz
Känslighet: 9 dBf
Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz
Signalbrusförhållande: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonisk distorsion vid 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Separation: 35 dB vid 1 kHz
Frekvensåtergivning: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
Rikta in frigöringsnycklarna
som visas.
3 Dra nycklarna utåt, så följer skyddskragen
med.
Inställningsområde:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennkontakt: Extern antennanslutning
Mellanfrekvens: 10,7 MHz/450 kHz
Känslighet: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Effektförstärkardel
Utgångar: Högtalarutgångar (sure seal-kontakter)
Högtalarimpedans: 4 – 8 ohm
Max uteffekt: 52 W × 4 (vid 4 ohm)
fortsätter på nästa sida t
2
Ta bort enheten
1 För in båda frigöringsnycklarna samtidigt
tills de fäster med ett klickljud.
Haken ska
riktas inåt.
17
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Monday, December 27, 2004 11:47 AM
Allmänt
Utgångar:
Ljudutgångar (fram/bak)
Subwooferutgång (mono)
Styrning av relä för motorantenn
Styrning av effektförstärkare
Ingångar:
Telephone ATT-styrning (dämpning av ljudet när
det ringer)
Belysningskontroll
BUS-styrning
BUS-ljudingång/AUX IN-kontakt.
Ingång för fjärrkontroll
Antenningång
Tonkontroller:
Bas: ±8 dB vid 100 Hz
Diskant: ±8 dB vid 10 kHz
Ljudstyrka:
+8 dB vid 100 Hz
+2 dB vid 10 kHz
Strömförsörjning: 12 V likströms bilbatteri
(negativ jord)
Dimensioner: Cirka 178 × 50 × 178 mm (b/h/d)
Monteringsdimensioner: Cirka 182 × 53 × 161 mm
(b/h/d)
Vikt: Cirka 1,3 kg
Medföljande tillbehör:
Fjärrkontroll: RM-X154
Delar för installation och anslutningar
(1 uppsättning)
Fodral till frontpanelen (1)
Tillbehör/utrustning som kan köpas till:
Vridkontroll: RM-X4S
BUS-kabel (sladd med RCA-kontakt medföljer):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Cd-växlare (10 skivor): CDX-757MX
Cd-växlare (6 skivor): CDX-T70MX, CDX-T69
Md-växlare (6 skivor): MDX-66XLP
Väljare för ljudkälla: XA-C30
AUX-IN-väljare: XA-300
Amerikanska och utländska patent på licens
från Dolby Laboratories.
Observera!
Den här enheten kan inte anslutas till en digital
förförstärkare eller en equalizer som är kompatibel
med Sonys BUS-system.
Utformning och specifikationer kan komma att ändras
utan föregående meddelande.
• Blyfri lödmetall har använts vid lödning av vissa
delar. (mer än 80 %)
• Halogenerade flamskyddsmedel används inte på
vissa kretskort.
• Halogenerade flamskyddsmedel används inte i
enhetens låda.
• VOC-fritt (Volatile Organic Compound)
vegetabiliskt oljebaserat bläck har använts för att
trycka kartongen.
• Förpackningen innehåller inte skum av
18
Felsökning
Nedanstående checklista används för att åtgärda
problem som kan uppstå.
Innan du går igenom checklistan, kontrollera
anvisningarna för hur man ansluter och använder
enheten.
Allmänt
Enheten får ingen ström.
• Kontrollera anslutningarna. Om allting är som det
ska, kontrollera säkringen.
• Om enheten är avstängd och teckenfönstret är släckt
kan den inte styras med fjärrkontrollen.
t Starta enheten.
Det går inte att mata ut motorantennen.
Motorantennen har ingen relälåda.
Inget ljud.
• Volymen är för låg.
• ATT-funktionen är aktiverad eller Telephone ATTfunktionen (när en telefonsladd för en biltelefon är
ansluten till ATT-kontakten) är aktiverad.
• Balans fram-bak (FADER) är inte inställd för ett
2-högtalarsystem.
• Cd-växlaren är inte kompatibel med skivformatet
(mp3/ATRAC cd).
t Spela upp med en mp3-kompatibel cd-växlare
från Sony eller denna enhet.
Ingen ljudsignal.
• Tonsignalen är inaktiverad (sida 12).
• Extra effektförstärkare har anslutits och du använder
inte den inbyggda förstärkaren.
Innehållet i minnet har raderats.
• Du har tryckt på RESET-knappen.
t Gör om inmatningarna i minnet.
• Strömkabeln eller batteriet har kopplats ur.
• Strömkabeln är inte ordentligt ansluten.
Förinställda stationer och tidsindikeringen har
raderats.
Säkringen har gått.
Brus hörs när startnyckeln vrids.
Ledningarna har inte kopplats på rätt sätt till bilens
kontakt för strömförsörjning av extrautrustning.
Texten försvinner från/syns inte i
teckenfönstret.
• Dimmer är inställd på "Dimmer on" (sida 12).
• Teckenfönstret stängs av om du håller (OFF)
intryckt.
t Håll (OFF) intryckt igen, tills teckenfönstret
aktiveras.
• Kontakterna är smutsiga (sida 17).
DSO fungerar inte.
Med vissa invändiga bilmiljöer eller typer av musik
har DSO ibland inte en önskvärd effekt.
Bilderna ändras automatiskt.
Den valda bilden kan inte visas i Auto Image-läge.
t Ställ in "A.Image off" (sida 12) för att endast visa
vald bild.
Inga visningsalternativ visas.
t Ställ in "INFO on" (sida 12).
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Monday, December 27, 2004 11:47 AM
Cd/md-uppspelning
Skivan kan inte laddas.
• Det finns redan en skiva i skivfacket.
• En skiva har matats in felvänd eller på fel sätt.
Det går inte att spela upp skivan.
• Trasiga eller smutsiga skivor.
• Cd-r-/cd-rw-skivorna är inte avsedda för ljud
(sida 15).
Det går inte att spela upp mp3-filer.
Skivan är inte kompatibel med mp3-formatet och
versionen (sida 15).
Det tar längre tid att spela upp mp3-filer
jämfört med andra filer.
Följande skivtyper tar längre tid att starta.
– en skiva inspelad med en komplicerad trädstruktur.
– en skiva som spelats in i Multi Session.
– en skiva med möjlighet att lägga till data.
ATRAC-cd-skivan kan inte spelas upp.
• Skivan har inte skapats med ett auktoriserat program,
till exempel SonicStage eller SonicStage Simple
Burner.
• Spår som inte har inkluderats i gruppen kan inte
spelas upp.
Visningsalternativen rullar inte.
• De rullas eventuellt inte för skivor med väldigt många
tecken.
• "A.Scroll" är inställd på "off".
t Ställ in "A.Scroll on" (sida 12) eller tryck på
(SCRL) på fjärrkontrollen.
Ljudet hoppar.
• Installationen är inte riktig.
t Installera enheten i en vinkel som är mindre än
45° i en stabil del av bilen.
• Trasiga eller smutsiga skivor.
Funktionsknapparna fungerar inte.
Det går inte att mata ut skivan.
Tryck på RESET-knappen (sida 4).
MS eller MD visas inte i källenhetens
teckenfönster om både en extra MGS-X1 och
en md-växlare är anslutna.
Den här enheten läser av MGS-X1 som en md-enhet.
t Tryck på (SOURCE) tills MS eller MD visas och
tryck därefter flera gånger på (MODE).
Radiomottagning
Stationerna kan inte tas emot.
Ljudet störs av brus.
• Anslut en styrkabel för motorantenn (blå) eller kabel
för strömförsörjning av tillbehör (röd) till nätkabeln
för bilens antennförstärkare (om bilen har inbyggd
FM/MW/LW-antenn i bak/sidrutan).
• Kontrollera bilantennens anslutning.
• Bilantennen matas inte ut.
t Kontrollera anslutningen för motorantennens
styrkabel.
• Kontrollera frekvensen.
• När DSO-funktionen är aktiverad kan ljudet ibland
störas av brus.
t Ställ DSO-funktionen på OFF (sida 6).
Det går inte att ställa in förinställda kanaler.
• Lagra rätt frekvens i minnet.
• Den mottagna signalen är för svag.
Den automatiska sökningen fungerar inte.
• Lokalt sökläge är inställt på "on".
t Ställ in "Local" på "off" (sida 12).
• Den mottagna signalen är för svag.
t Ställ in station manuellt.
ST blinkar under FM-mottagning.
• Ställ in frekvensen exakt.
• Den mottagna signalen är för svag.
t Ställ in "Mono" på "on" (sida 12).
En FM-programsändning avlyssnas i mono.
Enheten är i läget för monomottagning.
t Ställ in "Mono" på "off" (sida 12).
RDS
En sökning påbörjas efter några sekunders
lyssning.
Stationen är inte en TP-station alternativt har svag
signal.
t Inaktivera TA (sida 9).
Inga trafikmeddelanden tas emot.
• Aktivera TA (sida 9).
• Stationen är en TP-station, men sänder ändå inga
trafikmeddelanden.
t Ställ in en annan station.
PTY anges med "- - - - - - - -".
• Inställd station är inte en RDS-station.
• RDS-data tas inte emot.
• Stationen specificerar inte programtyp.
Felmeddelanden
Blank*1
Spår har inte spelats in på md-skivan.*2
t Spela en md-skiva med inspelade spår.
Error*1
• Skivan är smutsig eller felvänd.*2
t Rengör skivan eller sätt i den på rätt sätt.
• Det går inte att spela upp en skiva på grund av
något fel.
t Sätt i en annan skiva.
Failure
Felaktig anslutning av högtalare/förstärkare.
t Kontrollera anslutningarna i
installationshandledningen för modellen i fråga.
Load
Växlaren laddar skivan.
t Vänta tills laddningen är klar.
Local Seek +/–
Lokalt sökläge är aktiverat vid automatisk inställning.
fortsätter på nästa sida t
19
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Monday, December 27, 2004 11:47 AM
20
NO AF
Det finns ingen alternativ frekvens för den aktuella
stationen.
t Tryck på < eller , när stationens namn blinkar.
Enheten börjar söka efter en annan frekvens
med samma PI-data (Program Identification)
("PI SEEK" visas).
NO Data
Alla angivna namn har tagits bort eller så finns inga
namn lagrade.
NO Disc
Skivan är inte isatt i cd/md-växlaren.
t Sätt in skivor i växlaren.
NO Disc Name
Det finns inget skivnamn inspelat på spåret.
NO Album Name
Det finns inget gruppnamn inspelat på spåret.
NO ID3 Tag
Det finns ingen id3 tag-information i mp3-filen.
NO Info
Det finns ingen textinformation i ATRAC3/
ATRAC3plus-filen.
NO Magazine
Skivmagasinet har inte satts in i cd-växlaren.
t Sätt i magasinet i cd-växlaren.
NO Music
Skivan innehåller inte musikfiler.
t Sätt i en musik cd-skiva i enheten eller i
mp3-växlaren.
NO TP
Enheten fortsätter söka efter tillgängliga TP-stationer.
NO Track Name
Det finns inget spårnamn inspelat på spåret.
Not Read
Skivinformationen har inte lästs av enheten.
t Laddar skivan, välj den sedan i listan.
Not Ready
Md-växlarens lucka är öppen eller md-skivorna har
inte satts i på rätt sätt.
t Stäng luckan eller sätt i md-skivorna på rätt sätt.
Offset
Det kan finnas ett internt fel.
t Kontrollera anslutningen. Om felmeddelandet
kvarstår i fönstret, kontakta din närmaste
Sonyåterförsäljare.
Read
Enheten läser all spår- och gruppinformation på
skivan.
t Vänta tills den läst klart och uppspelningen startar
automatiskt. Beroende på skivans struktur kan det
ta längre än en minut.
Push Reset
cd-enheten och cd/md-växlaren kan inte användas på
grund av något problem.
t Tryck på RESET-knappen (sida 4).
"
" eller "
"
Du har nått början eller slutet av skivan under
snabbspolning framåt eller bakåt och kan inte komma
längre.
"s"
Tecknet kan inte visas med enheten.
*1 Om ett fel uppstår när du spelar en cd- eller mdskiva, visas inte skivans nummer i teckenfönstret.
*2 Numret på skivan som orsakat felet visas i
teckenfönstret.
Om dessa åtgärder inte löser problemet, kontakta
närmaste Sonyåterförsäljare.
Ta med skivan som användes då problemet började,
om du vill få enheten reparerad på grund av problem
med uppspelning av en cd-skiva.
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\M905\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:None
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Monday, December 27, 2004 11:47 AM
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Monday, December 27, 2004 11:47 AM
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
06GB+03BCO-EUR.fm Page 22 Monday, December 27, 2004 11:52 AM
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
06GB+03BCO-EUR.fm Page 22 Monday, December 27, 2004 11:52 AM
CDX-F7750S/F7750
2-515-342-21 (1)
Download PDF

advertising