Sony | CDX-HR910UI | Sony CDX-HR910UI Receiver med USB Bruksanvisning

SONY CDX-HR910UI (DA,FI,SV) 4-127-575-21 (1)
SONY CDX-HR910UI (DA,FI,SV) 4-127-575-21 (1)
4-127-575-21(1)
*6
*2
*2
Leveres med XA-C40
Toimitettu XA-C40:n mukana
Medföljer XA-C40
Kildevælger
(medfølger ikke)
Ohjelmalähteenvalitsin
(ei sisälly toimitukseen)
Ingångsväljare
(medföljer ej)
AUX IN
Leveres med CD-skifteren
Toimitettu CD-vaihtajan mukana
Medföljer CD-växlaren
XA-C40
FM/MW/LW
Compact Disc Player
SUB OUT (MONO)
BUS
AUDIO IN
FRONT
AUDIO OUT
REMOTE
IN
*3
*4
L
*2
*3
R
5

REAR
AUDIO OUT
*1 fra bådantennen
veneantennista
från båtantenn
Sikring (10 A)
Sulake (10 A)
Säkring (10 A)
*4
*
BUS REAR FRONT
AUDIO OUT
IN
*4
BUS
CONTROL IN
*4

AMP REM
Blå/hvid-stribet
Sinivalkoraitainen
Blå/vit-randig
5
Gul
Keltainen
Gul
4
konstant strømforsyning
keskeytymätön virransyöttö
kontinuerlig strömförsörjning
7
Rød
Punainen
Röd
Se "Strømtilslutningsdiagram" på bagsiden for nærmere
oplysninger.
Lue yksityiskohtaiset tiedot kääntöpuolella olevasta kappaleesta
"Virrankytkentäkaavio".
Blå
Sininen
Blå
5
Se "Kopplingsschema" på baksidan om du önskar mer
information.



Orange/Hvid
6
Oranssi/
Valkoinen
Orange/Vit



M3 × 35
×6

M3 MØTRIK
×2
M3 MUTTERI
×2
M3 MUTTER
×2
×2
M3 × 40
×2


Vandafvisende højttaler
Merikaiutin
Marina högtalare
*1 Bemærkning om antennetilslutningen Hvis din
bådantenne er af ISO-typen (Den Internationale
Standardiseringsorganisation), skal du bruge den
medfølgende adapter  til at tilslutte den. Tilslut
først bådantennen til den medfølgende adapter, og
tilslut den derefter til hovedenhedens antennestik.
2
* RCA-ledning (medfølger ikke).
3
* Indsæt med ledningen opad.
*4 Medfølger den vandafvisende fjernbetjening.
*5 RM-X4S, RM-X60M og RM-X11M kan ikke tilsluttes
til denne enhed på samme tid.
*6 Ekstraudstyr som f.eks. bærbar DVD-afspiller
(medfølger ikke).

Vandafvisende effektforstærker*
Meritehovahvistin
Marint slutsteg
XS-MP1620W/MP1620B
XS-MP1610W/MP1610B
XM-604M
Vandafvisende subwoofer
Merisubwoofer
Marin subwoofer
CD-skifter*
CD-vaihtaja
CD-växlare
XS-L100P5M
USB-enhed*
USB-laite
USB-enhet
iPod*
Forholdsregler
RM-X11M
Vandafvisende fjernbetjening
Merikauko-ohjain
Marin fjärrkontroll
Bemærkninger om strømledningen (gul)
• Ved tilslutning af denne enhed sammen med andre
stereokomponenter skal det tilsluttede bådkredsløb
have højere sikringsmærkedata end summen af de
enkelte komponenters mærkedata.
• Hvis ingen kredsløb i båden er tilstrækkeligt højt
klassificerede, skal enheden tilsluttes direkte til
batteriet.
Virtajohtoa (keltainen) koskevia huomautuksia
• Kun kytket soittimen muihin stereolaitteisiin,
kytkettyjen veneen virtapiirien arvon tulee olla
suurempi kuin kaikkien laitteiden sulakkeiden summa.
• Ellei mikään veneen piireistä ole arvoltaan tarpeeksi
suuri, kytke laite suoraan akkuun.
Tilslutningseksempel
Tilslutningsdiagram
 Til AMP REMOTE IN på en ekstra
effektforstærker
Denne tilslutning gælder kun for forstærkere. Tilslutning af
andre enheder kan beskadige enheden.
SUB OUT
(MONO)
FRONT
AUDIO OUT
BUS CONTROL IN
BUS AUDIO IN
Huomautuksia (-A)
• Kytke maadoitusjohto ennen laitteen kytkemistä vahvistimeen.
• Hälytysääni kuuluu ainoastaan silloin kun laitteiston
sisäänrakennettua vahvistinta käytetään.
Vihjeitä (-B- )
• Ainoastaan yksi CD-vaihtaja tai lisälaite laitteistoon
kytkettäessä, kytke se suoraan tähän laitteeseen.
• Jos laitteistoon asennetaan kaksi tai useampia CDvaihtajia tai muista lisälaitteita, on (lisälaitteena saatavan)
ohjelmavalitsimen XA-C40 käyttö välttämätöntä.
Kytkentäkaavio
 Lisävarusteena saatavan tehovahvistimen
AMP REMOTE IN -liitäntään.
Tämä kytkentä on vain vahvistimia varten. Minkä tahansa
muun laitteen kytkeminen siihen saattaa vahingoittaa laitetta.
 Puhelimen liitäntäkaapeliin
Advarsel
Varoitus
Hvis du har en motorantenne uden relæboks, kan
tilslutning af denne enhed med den medfølgende
strømledning  beskadige antennen.
Strømforsyning til hukommelse
Når den gule strømledning er tilsluttet, forsynes
hukommelseskredsløbet altid med strøm, også når tændingen
er slået fra.
B
Luettelossa olevien osien numerot vastaavat ohjeissa
annettuja numeroita.
 Til en telefons interfacekabel
Bemærkninger om kontrol- og strømledningerne
• Motorantenne-kontrolledningen (blå) tilfører +12 V jævnstrøm,
når du tænder tuneren, eller når du aktiverer funktionerne
AF (Alternative Frequency - alternativ frekvens) eller TA (Traffic
Announcement - trafikmeldinger).
• Når din båd har en indbygget FM/MW/LW-antenne i bag- eller
sideruden, skal motorantenne-kontrolledningen (blå) eller
strømledningen til tilbehør (rød) tilsluttes tilslutningsklemmen
på den eksisterende antenneforstærker. Kontakt din forhandler
for nærmere oplysninger.
• Der kan ikke bruges en motorantenne uden relæboks med
denne enhed.
REMOTE IN
4
6
8
strømforsyning til belysning
kytkimellä varustettu
valaistusjännite
switchad strömförsörjning för
belysning
8
Sort
Musta
Svart
6
8
tilkoblet strømforsyning
kytkimellä varustettu
virransyöttö
switchad strömförsörjning
3
4
Lilla
Purppura
Lila
Grå
Harmaa
Grå
+
Højttaler, bag, højre
Kaiutinanto, taka, oikea
Högtalare, bak, höger
5
–
Højttaler, bag, højre
Kaiutinanto, taka, oikea
Högtalare, bak, höger
6
+
Højttaler, front, højre
Kaiutinanto, etu, oikea
Högtalare, fram, höger
7
–
Højttaler, front, højre
Kaiutinanto, etu, oikea
Högtalare, fram, höger
8
+
Højttaler, front, venstre
Kaiutinanto, etu, vasen
Högtalare, fram, vänster
–
Højttaler, front, venstre
Kaiutinanto, etu, vasen
Högtalare, fram, vänster
+
Højttaler, bag, venstre
Kaiutinanto, taka, vasen
Högtalare, bak, vänster
–
Højttaler, bag, venstre
Kaiutinanto, taka, vasen
Högtalare, bak, vänster
Hvid
Grøn
Vihreä
Grön
De negative polpositioner 2, 4, 6 og 8 har stribede ledninger
Miinusnastapaikoilla 2, 4, 6 ja 8 on raidalliset johdot.
Positioner med negativ polaritet (2, 4, 6 och 8) har randiga kablar.
jord
maa
jord
Positionerne 1, 2 og 3 har ikke stikben.
Nastapaikoilla 1, 2 ja 3 ei ole nastoja.
Positionerna 1, 2 och 3 har inga stift.
*1 Om anslutning av antenn Om båtantennen
är av ISO-typ (International Organization for
Standardization) ska du använda medföljande
adapter  vid anslutning. Anslut först båtantennen
till den medföljande adaptern och anslut den därefter
till antennuttaget på huvudenheten.
2
* RCA-stiftkabel (medföljer ej).
3
* Sätt i med kabeln uppåt.
*4 Levereras med den marina fjärrkontrollen.
*5 Det går inte att ansluta både RM-X4S, RM-X60M
och RM-X11M samtidigt till den här enheten.
*6 Extrautrustning, t ex bärbar dvd-spelare (medföljer ej)
Varningar
• Enheten är avsedd att drivas med ett negativt jordad
12 V likströmsbatteri.
• Kontrollera att ledningarna inte fastnar under en skruv
eller i rörliga delar (till exempel bilsätets skenor).
• Innan du utför några anslutningar stänger du av båtens
tändning för att undvika kortslutningar.
• Koppla elkabeln  till enheten och till
högtalarna, innan du kopplar den till kontakten för
strömförsörjning av extrautrustning.
• Dra alla jordledningar till en gemensam
jordningspunkt.
• Isolera för säkerhets skull eventuellt löst hängande
kablar med eltejp.
• Att använda eventuella optiska instrument i närheten av
produkten är farligt för ögonen.
Om strömförsörjningskabeln (gul)
• Om du ansluter den här enheten tillsammans med
annan stereoutrustning, måste den nominella
kapaciteten för båtens strömkrets vara högre än
summan av respektive komponents säkring.
• Om båten saknar en strömkrets med tillräckligt hög
märkström ansluter du enheten direkt till batteriet.
Förteckning över delar
Numren in förteckningen motsvarar de som finns i
instruktionerna.
Liitäntäesimerkki
Tips (-B- )
• Ved tilslutning af kun en enkelt CD-skifter eller anden ekstra
enhed skal den tilsluttes direkte til denne enhed.
• Ved tilslutning af to eller flere CD-skiftere eller andre ekstra
enheder er lydkildevælger XA-C40 (medfølger ikke) nødvendig.
REAR
AUDIO OUT
2
Osaluettelo
Bemærkninger (-A)
• Sørg for at tilslutte jordledningen, inden forstærkeren tilsluttes.
• Alarmen bipper kun, hvis den indbyggede forstærker bruges.
A
Muistutuksia
• Tämä laite on suunniteltu ainoastaan miinusmaa- ja
12 V:n tasavirtakäyttöä varten.
• Tarkista, ettei mikään johto jää ruuvin alle tai pääse
tarttumaan liikkuviin osiin (esim. istuimen kiskoihin).
• Kytke virta-avaimella veneestä virta päältä ennen
liitäntöjen tekemistä oikosulkujen välttämiseksi.
• Kytke virtajohto  laitteeseen ja kaiuttimiin ennen
kuin se kytketään ylimääräiseen virtaliitäntään.
• Kytke kaikki maajohdot yhteiseen
maadoituspisteeseen.
• Eristä turvasyistä kaikki irrallaan olevat,
kytkemättömät johdot sähköteipillä.
• Muiden optisten laitteiden käyttö yhtä aikaa tämän
tuotteen kanssa lisää silmävaurioiden vaaraa.
Numrene på afbildningen henviser til de numre, der
nævnes i teksten i denne vejledning.
* ikke vandtæt
ei vettä hylkivä
ej vattentät
*1 Antennin kytkemistä koskeva huomautus Jos
veneantennisi on ISO-tyyppiä (International
Organization for Standardization), käytä laitteen
mukana toimitettua sovitinta  sen kytkemiseen.
Kytke ensin veneantenni toimitettuun sovittimeen, ja
kytke sen jälkeen antenni päälaitteen liitäntään.
2
* RCA-johto (ei sisälly toimitukseen).
3
* Asenna johto ylöspäin.
*4 Toimitettu merikaukosäätimen mukana.
*5 Yhtä useampaa kaukosäädintä, kuten RM-X4S,
RM-X60M ja RM-X11M, ei voi kytkeä käytettäväksi
yhtä aikaa tässä laitteessa.
6
* Lisälaite, esimerkiksi kannettava DVD-soitin (ei
sisälly toimitukseen).
• Denne enhed er udelukkende beregnet til brug med
12 V jævnstrøm, negativt jordforbundet.
• Pas på ikke at få ledningerne under en skrue eller
mellem bevægelige dele (f.eks. en sædeskinne).
• Før du foretager tilslutning, skal du slå bådens tænding
fra for at undgå kortslutninger.
• Tilslut strømledningen  til enheden og højttalerne,
inden den tilsluttes til strømstikket til ekstraudstyr.
• Træk alle jordledninger til et fælles
jordingspunkt.
• Af sikkerhedsårsager skal du sørge for at isolere
eventuelle løse, utilsluttede ledninger med tape.
• Brug af optiske instrumenter sammen med dette
produkt forøger risiko for øjenskade.
Liste over medfølgende dele
RM-X60M
7
×2
Udstyr brugt på afbildningerne (medfølger ikke)
Kuvituksessa käytetyt varusteet (eivät sisälly toimitukseen)
Utrustning som används i bilderna (medföljer ej)
Drejekontrol RM-X4S*
Sauvaohjain RM-X4S
Vridkontroll RM-X4S
5

×6

motorantennekontrol
moottoriantennin ohjaus
motorantenn
1
2
4
CDX-HR910UI

7
fra bådens strømstik
veneen virtaliitännästä
från båtens strömanslutning
Lys blå
Vaaleansininen
Ljusblå
ATT
3
fra bådens højttalerstik
Veneen kaiutinliitännästä
från båtens högtalaranslutning
Max. strømtilførsel 0,3 A
Maksimi syöttövirta 0,3 A
Max. strömstyrka 0,3 A
Montering/tilslutning
Asennus/liitännät
Installation/anslutningar
1
Bemærkninger om tilslutning af højttalere
• Sluk for enheden, inden højttalerne tilsluttes.
• Brug højttalere med en impedans på 4 til 8 ohm og med
tilstrækkelig strømkapacitet for at undgå beskadigelse.
• Tilslut ikke højttalersystemets tilslutningsklemmer til bådens
chassis, og tilslut ikke højre højttalers tilslutningsklemmer til
venstre højttalers tilslutningsklemmer.
• Enhedens jordledning må ikke forbindes til den negative
tilslutningsklemme (–) på højttaleren.
• Forsøg ikke at forbinde højttalerne parallelt.
• Tilslut kun passive højttalere. Hvis aktive højttalere
(med indbyggede forstærkere) forbindes til højttalernes
tilslutningsklemmer, kan det beskadige enheden.
• For at undgå funktionsfejl må de indbyggede højttalerkabler
i båden ikke bruges, hvis enheden har en fælles negativ (–)
ledning til højre og venstre højttalere.
• Forbind ikke enhedens højttalerkabler med hinanden.
Bemærkning om tilslutning
Hvis højttaler og forstærker ikke er tilsluttet korrekt, vises
"FAILURE" på displayet. I så fald skal du sikre, at højttaleren og
forstærkeren er korrekt tilsluttet.
Exempel på anslutning
Obs (-A)
• Anslut alltid jordningskabeln innan du ansluter förstärkaren.
• Larmet hörs endast om den inbyggda förstärkaren används.
Tips (-B- )
• Om du endast ansluter en cd-växlare eller annan extraenhet
ansluter du den direkt till denna enhet.
• Om du vill ansluta två eller flera cd-växlare eller andra
extraenheter, måste du använda ingångsväljaren XA-C40
(medföljer ej).
Kopplingsschema
 Till AMP REMOTE IN på extern
effektförstärkare
Denna anslutning gäller endast förstärkare. Om du kopplar in
andra system kan enheten skadas.
 Till gränssnittskabeln för en telefon
Jos käytät relerasialla varustettua moottoriantennia,
tämän laitteen kytkeminen paikalleen sen mukana
toimitetulla liitäntäjohdolla  saattaa vahingoittaa
antennia.
Varning!
Huomautuksia ohjaus- ja virransyöttöjohdoista
• Moottoriantennin ohjausjohto (sininen) syöttää +12 V:n
tasavirtaa silloin kun kytket virittimen päälle tai aktivoit
joko AF- (Vaihtoehtoiset taajuudet) tai TA-toiminnon
(Liikennetiedotukset).
• Jos veneesi taka-/sivuikkunassa on sisäänrakennettu ULA/
KA/PA-antenni, on välttämätöntä kytkeä moottoriantennin
ohjausjohto (sininen) tai ylimääräinen virransyöttöjohto
(punainen) käytössä olevan antennivahvistimen virtaliitäntään.
Kysy lisätietoja laitteen myyjältä.
• Tämän laitteen kanssa ei voi käyttää moottoriantennia, jossa ei
ole relerasiaa.
Om styr- strömmatningsledningar
• Styrkabeln för motorantennen (blå) ger +12 V likström när du
startar tunern eller när du aktiverar någon av funktionerna
AF (Alternative Frequency) eller TA (Traffic Announcement).
• Om båten har inbyggd FM/MW/LW-antenn i bak-/sidorutan,
ansluter du motorantennens styrkabel (blå) eller kabeln
för strömförsörjning av tillbehör (röd) till den befintliga
antennförstärkarens eluttag. Kontakta din återförsäljare för mer
information.
• Den här enheten kan inte användas ihop med en motorantenn
utan relälåda.
Muistinpitoliitäntä
Jos keltainen virransyöttöjohto on liitetty laitteeseen, virtaa
syöttyy aina muistipiiriin, vaikkei virtaa olisikaan kytketty päälle
virta-avaimella.
Kaiuttimien kytkemistä koskeva huomautus
• Katkaise laitteesta virta ennen kaiuttimien kytkemistä.
• Käytä impedanssiltaan 4–8 ohmin kaiuttimia, joiden tehonkesto
on riittävä. Muuten kaiuttimet voivat vaurioitua.
• Älä kytke kaiutinjärjestelmän liitäntöjä auton runkoon, äläkä
kytke oikean kaiuttimen liitäntöjä vasemman kaiuttimen
liitäntöihin.
• Älä kytke tämän laitteen maajohtoa kaiuttimen (–)
miinusliitäntään.
• Älä yritä kytkeä kaiuttimia rinnakkain.
• Kytke laitteistoon ainoastaan passiiviset kaiuttimet. Jos
kytket kaiutinliitäntöihin aktiiviset kaiuttimet (jossa on
sisäänrakennettu vahvistin), laite voi vaurioitua.
• Toimintavikojen välttämiseksi älä käytä oman veneeseesi
vakiona asennettuja kaiutinjohtoja, jos laitteessa on yhteinen
miinusjohto (–) sekä oikeaa että vasempaa kaiutinta varten.
• Älä kytke mitään laitteen kaiutinjohdoista toiseen
kaiutinjohtoon.
Liitäntöjä koskeva huomautus
Mikäli kaiuttimia ja vahvistinta ei ole kytketty toisiinsa kunnolla,
näytölle ilmestyy FAILURE. Tarkista tässä tapauksessa, onko
kaiuttimien ja vahvistimen väliset liitännät tehty oikein.
Om du har en motorantenn utan en relälåda och ansluter
denna enhet med den medföljande elkabeln  kan det
skada antennen.
Kontakt för kontinuerlig strömförsörjning av minne
När den gula strömförsörjningskabeln har anslutits strömförsörjs
minneskretsen hela tiden, även när tändningen är avstängd.
Att observera vid anslutning av högtalare
• Stäng av enheten innan du kopplar in högtalarna.
• Använd högtalare med en impedans på 4 till 8 ohm och med
tillräckliga effektnivåer, så undviker du skador.
• Anslut inte högtalarkontakterna till båtens chassi och koppla
inte samman uttagen för de högra högtalarna med uttagen för
de vänstra.
• Koppla inte enhetens jordkabel till högtalarens negativa (–)
kontakt.
• Parallellkoppla inte högtalarna.
• Anslut endast passiva högtalare. Om du kopplar in aktiva
högtalare (med inbyggda förstärkare) kan enheten skadas.
• Använd inte båtens inbyggda högtalarkablar om enheten
har gemensam negativ (–) ledning för höger och vänster
högtalare. Detta kan orsaka fel.
• Koppla inte ihop enhetens högtalarkablar med varandra.
Om anslutningar
Om högtalare och förstärkare inte ansluts på rätt sätt visas
"FAILURE" i teckenfönstret. I detta fall kontrollerar du att
högtalarna och förstärkaren är riktigt anslutna.
BUS CONTROL IN
Kildevælger*
Ohjelmalähteenvalitsin
Ingångsväljare
* medfølger ikke
ei sisälly toimitukseen
medföljer ej
XA-C40
BUS AUDIO IN
SONY CDX-HR910UI (DA,FI,SV) 4-127-575-21 (1)
SONY CDX-HR910UI (DA,FI,SV) 4-127-575-21 (1)
SONY CDX-HR910UI (DA,FI,SV) 4-127-575-21 (1)
A
SONY CDX-HR910UI (DA,FI,SV) 4-127-575-21 (1)
Kopplingsschema
Strømtilslutningsdiagram
1
2
Enhed: mm
Yksikkö : mm
Enhet: mm
35 (1
38 (1

Nosta suojaa ja kiinnitä  kuvan osoittamaan paikkaan.
Lyft skyddet och sätt fast  på den plats som visas i
bilden.
155 (6 1/8)
7/16)
Løft arket, og sæt  på positionen på figuren.
Ark
Suoja
Skydd
1/2)
34.4
(1 3/8)
Hul / Reikä / Hole
52 (2 1/8)
31.2
(1 1/4)
33.2
(1 5/16)

Strømstik til ekstraudstyr kan variere afhængigt af båden.
Kontroller strømstikket til ekstraudstyr på din båd for at
sikre, at tilslutningerne passer korrekt til hinanden. Der
findes tre basistyper (afbildet nedenfor). Det kan være
nødvendigt at skifte positionerne for de røde og gule
ledninger i bådstereoanlæggets strømledning.
Efter at have tilpasset tilslutningerne og de omkoblede
strømledninger korrekt skal enheden forbindes til bådens
strømforsyning. Henvend dig til nærmeste Sonyforhandler hvis du har nogen spørgsmål og problemer
ved tilslutning af enheden, der ikke er dækket i denne
vejledning.
Kontakt för strömförsörjning av extrautrustning kan
variera beroende på båten. Kontrollera kopplingsschemat
för kontakten för strömförsörjning av extrautrustning,
för din båt, för att säkerställa att anslutningarna passar.
Det finns tre grundtyper (visas nedan). Du kan behöva
byta plats på de röda och gula ledningarna i båtstereons
elkabel.
Efter att ha passat ihop anslutningarna och de omflyttade
strömförsörjningskablarna, ansluter du enheten till
båtens strömförsörjning. Om du har några frågor eller
problem vid anslutning av enheten och som inte tas upp i
bruksanvisningen, kontaktar du din återförsäljare.
Virtaliitännän kytkentäkaavio
128 (5 1/8)
Ylimääräinen virtaliitäntä saattaa poiketa ulkonäöltään
eri veneiden välillä. Tarkista oman veneesi ylimääräisen
virtaliitännän kaavio oikeiden liitäntien tekemiseksi.
Virtaliitäntää on kolmea perustyyppiä (katso alla
olevasta kuvasta). Voit joutua vaihtamaan venestereosi
virtaliitännän punaisen ja keltaisen johtimen paikkaa
Kun olet tarkistanut kaikki liitännät ja vaihtanut
virransyöttöjohtimet oikein, kytke laite veneen
virtaliitäntään. Jos laitteen käytöstä on jotakin kysyttävää
tai siinä ilmaantuu laitteen liitännöiden suhteen
ongelmia, joita ei ratkaistuksi tämän käsikirjan avulla,
ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään.
Huller (× 6)
Reiät (× 6)
Hål (× 6)
182 (7 1/4)
3

*
*1



2
*1 Hvis brættet ikke er tilstrækkeligt tyk, bruges
klemmemøtrikken .
*2  bruges til at fastgøre på en væg el.lign. på båden.
B
Bemærk
Hvis du ikke kan sætte enheden fast vha. del  til  til brættet,
bruges den selvskærende skrue  og klemmemøtrikken .
*1 Ellei seinämän paksuus riitä, käytä pikamutteria .
*2  käytetään seinäkiinnityksessä tms. veneeseen.

Huomautus
Ellet pysty kiinnittämään tätä laitetta asennuslevyn osilla –,
käytä kierteistä ruuvia  ja pikamutteria .
*1 Om panelen inte är tillräckligt tjock använder du
snabbmuttern .
*2  används för att fästa i en vägg osv. på båten.
Obs!
Om du inte kan fästa den här enheten med delarna  till  i
panelen använder du den gängade skruven  och
snabbmuttern .




Strømstik til ekstraudstyr

Ylimääräinen virtaliitäntä

Kontakt för strömförsörjning av
extrautrustning

Forholdsregler
• Vælg monteringsstedet med omhu, så enheden ikke
kommer til at sidde i vejen for almindelig båd- eller
bilbetjening.
• Undgå at montere enheden på steder, der er udsat for
støv, snavs, kraftige rystelser eller høje temperaturer,
f.eks. i direkte sollys eller tæt på varmerør.
• Kun frontpanelet på denne enhed er vandtæt. Vælg
monteringsstedet med omhu, så enhedens indre ikke
beskadiges af indtrængende vand. Steder, der er udsat
for vandsprøjt, bør undgås.
• Brug udelukkende det medfølgende monteringstilbehør
til en forsvarlig og korrekt montering.
Indstilling af monteringsvinkel
Indstil monteringsvinklen, så den er på under 45°.
Monteringseksempel
-A-1 Monteringsmål
Skær/bor hullerne vist med fuldt optrukne linjer på .
Bor 6 huller til de medfølgende M3-skruer ifølge denne
model. Vær særligt opmærksom på brætmaterialet
og dets tykkelse, før du borer, så det indre panel ikke
beskadiges.
Bemærk
Ret først henvendelse til forhandleren eller fabrikanten, hvis det
er nødvendigt at ændre båden, f.eks. ved boring af huller el.lign.
-B Montering af USB-enhed eller iPod
Bemærkninger
• USB-enheden/iPod'en skal placeres et sted, hvor betjening af
båden ikke hindres, f.eks. i bådens handskerum.
• Dock-stikkablets længde er 1,5 m. Monter USB-enheden/iPod'en,
inden for rækkevidde af USB-stikkablet.
Advarsel hvis tændingen på din
båd ikke har en ACC-position
(tilbehør)
Sørg for at indstille den automatiske slukkefunktion.
Se den medfølgende betjeningsvejledning for nærmere
oplysninger.
Enheden slukkes helt og automatisk efter den indstillede
tid, når enheden er slået fra. Det forhindrer, at batteriet
tømmes.
Hvis du ikke indstiller den automatiske slukkefunktion,
skal du trykke på  og holde, indtil visningen
forsvinder, hver gang du slår tændingen fra.
Yleisiä käyttöohjeita
• Valitse asennuspaikka huolella, jotta laite ei häiritsisi
normaalia veneen tai auton käyttöä.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se on alttiina
pölylle, lialle, voimakkaille värinöille tai lämmölle,
kuten suora auringonpaiste tai lämminilmasuuttimien
läheisyys.
• Ainoastaan tämän laitteen etupaneeli on vettä
hylkivä. Valitse asennuspaikka huolella estääksesi
laitteen vaurioitumisen sen sisään pääsevästä vedestä.
Roiskeille alttiita paikkoja tulisi välttää.
• Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja
asennustarvikkeita, jotta asennuksesta tulisi turvallinen
ja varma.
• Var noga när du väljer var enheten ska placeras; den
får inte vara i vägen för dig när du ska köra båten eller
bilen.
• Installera enheten så att den inte utsätts för damm,
smuts, kraftiga vibrationer eller höga temperaturer,
undvik t ex direkt solljus och varmluftsutsläpp.
• Endast frontpanelen på den här enheten är
vattenbeständig. Välj noggrant installationsplatsen
för att undvika interna skador på grund av att vatten
tränger in i enheten. Områden som utsätts för
vattenstänk ska undvikas.
• Säkraste montaget får du om du använder medföljande
monteringsbeslag.
Asennuskulman säätäminen
Justering av monteringsvinkel
Säädä asennuskulma pienemmäksi kuin 45°.
Justera monteringsvinkeln till under 45°.
Asennusesimerkki
Exempel på montering
4
-A-1 Asennusmitat
Poraa/leikkaa reiät suoriksi linjoiksi kohtaan .
Poraa 6 reikää toimitetuille M3-ruuveille tämän mallin
mukaisesti. Ota huolellisesti huomioon levymateriaali
ja sen paksuus ennen kuin aloitat poraamisen, jotta
välttyisit vahingoittamasta sisäpaneelia.
-A-1 Monteringsmått
Skär ut eller borra hålen som visas med heldragna linjer
på . Borra 6 hål för de medföljande M3-skruvarna,
som visas i denna mall. Var särskilt uppmärksam på
boardmaterialet och dess tjocklek innan du borrar så att
du kan undvika skador på den invändiga panelen.
Huomautus
Mikäli veneeseen pitää tehdä muutoksia, kuten mm. porata
reikiä, kysy neuvoa jälleenmyyjältäsi tai tuotteen valmistajalta.
Obs!
Om några ändringar på båten erfordras, till exempel hål som
behöver borras osv., kontaktar du din återförsäljare i förväg.
-B USB- tai iPod-laitteen asennus
-B Installation av USB-enhet eller iPod
Huomautuksia
• Tarkista, että USB-laite on asetettu paikkaan, kuten
esim. veneen hansikaslokero, josta se ei estä veneen
käyttötoimintoja.
• USB-johdon pituus on 1,5 m. Asenna USB-/iPod-laite USBjohdon ulottuville.
Anmärkningar
• Kontrollera att USB-enheten/iPod är placerad där körningen
inte hindras, t ex i båtens handskfack.
• USB-kabeln är 1,5 m lång. Installera USB-enheten/iPod inom
räckhåll för USB-kabeln.
Varoitus, joka koskee veneitä,
joiden virtalukossa ei ole
ACC-asentoa
Aseta päälle automaattinen virrankatkaisutoiminto.
Yksityiskohtaisia ohjeita on toimitetuissa käyttöohjeissa.
Laitteesta katkeaa virta kokonaan ja automaattisesti
asetettuna aikana sen jälkeen kun laite on kytketty päältä,
mikä estää akkuvirran turhan kulumisen.
Ellet ole asettanut käyttöön automaattista
virrankatkaisutoimintoa, paina ja pidä painettuna painiketta joka kerta kun katkaiset virran virta-avaimella,
kunnes näyttö on sammunut.
RESET-knap
Når montering og tilslutninger er klar, skal du sørge for
at trykke på RESET-knappen med en kuglepen el.lign.
Försiktighetsåtgärder
Kun asennus ja liitännät on suoritettu loppuun,
paina RESET-painiketta -teräväkärkisellä kynällä tai
vastaavalla.
Rød
Punainen
Röd
Gul
Keltainen
Gul
Gul
Keltainen
Gul
konstant strømforsyning
keskeytymätön virransyöttö
kontinuerlig strömförsörjning
7
tilkoblet strømforsyning
kytkimellä varustettu
virransyöttö
switchad strömförsörjning
Rød
Punainen
Röd
Rød
Punainen
Röd
Rød
Punainen
Röd
Gul
Keltainen
Gul
Gul
Keltainen
Gul
Varning om båtens tändnings
inte har något ACC-läge
Kontrollera att du ställer in funktionen för automatisk
avstängning. Mer information finns i den medföljande
bruksanvisningen.
Enheten kommer automatiskt att stängas av helt inom
inställd tid efter att strömmen har stängts av. Detta
förhindrar att batteriet laddas ur.
Om du inte ställer in funktionen för automatisk
avstängning, trycker du och håller ned  tills
displayen försvinner varje gång som du stänger av
tändningen.
RESET-knapp
RESET-painike
Gul
Keltainen
Gul
Rød
Punainen
Röd
4
Gul
Keltainen
Gul
tilkoblet strømforsyning
kytkimellä varustettu
virransyöttö
switchad strömförsörjning
7
Rød
Punainen
Röd
konstant strømforsyning
keskeytymätön virransyöttö
kontinuerlig strömförsörjning
När installationen och anslutningarna är klara ska du
trycka du på återställningsknappen (RESET) med en
kulspetspenna osv.
Rød
Punainen
Röd
Rød
Punainen
Röd
Gul
Keltainen
Gul
Gul
Keltainen
Gul
båden uden ACC-position
vene, jonka virtalukossa ei ole ACCasentoa
båt utan ACC-läge
SONY CDX-HR910UI (DA,FI,SV) 4-127-575-21 (1)
SONY CDX-HR910UI (DA,FI,SV) 4-127-575-21 (1)
Download PDF

advertising