01GB+00COV-EUR.book Page 1 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
SV
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Sv\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Välkommen!
Tack för att du köpt denna Sony cd-spelare. Du
kan använda följande funktioner på spelaren.
• Uppspelning av cd-skivor
Du kan spela cd-da-skivor (som även innehåller
cd-text*), cd-r-/cd-rw-skivor (mp3-/wma-filer
som även innehåller Multi Session (sidan 14))
samt ATRAC-cd-skivor (ATRAC3- och
ATRAC3plus-format (sidan 15)).
Skivtyper
Skivans etikett
CD-DA
Denna etikett finns på undersidan av höljet.
MP3
WMA
ATRAC CD
• Radiomottagning
– Du kan lagra upp till sex stationer per band
(FM1, FM2, FM3, MW och LW).
– BTM (Best Tuning Memory): enheten väljer
stationer med stark signal och lagrar dem.
• RDS-tjänster
Du kan använda FM-stationer med RDS (Radio
Data System).
• Ljudinställningar
– EQ3 stage2: Du kan välja en av sju
förinställda equalizerkurvor.
– DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
skapar ett omgivande ljudfält med hjälp av
virtuella högtalare för att förbättra
högtalarljudet även om de är installerade lågt
på dörren.
– BBE MP: förbättrar ljud som komprimerats
digitalt, till exempel mp3.
• Användning av extra enheter
Förutom att spela musik med denna enhet kan
du även kontrollera extra cd/md-växlare och
Sonys bärbara enheter.
Avyttring av gammal elektrisk och
elektronisk utrustning (tillämpligt
i EU och andra Europeiska länder
med separata hanterings-system)
Den här symbolen på produkten eller på
dess förpackning anger att produkten inte
ska hanteras som hushållsavfall. Den bör i stället överlämnas till lämpligt sophanteringsställe för återvinning
av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till
att produkten avyttras på rätt sätt, hjälper du till att
undvika sådana potentiellt negativa konsekvenser för
miljön och människors hälsa som skulle kunna uppstå vid
olämplig avyttring av den här produkten. Med materialåtervinning hjälps vi åt att bevara naturresurser. Mer
information om återvinning av den här produkten kan du
få hos din lokala kommunförvaltning, hos företaget som
sköter sophanteringen eller i butiken där du köpte
produkten.
Tillbehör: Fjärrkontroll
* En cd-text-skiva är en cd-da-skiva som innehåller
information om skiv-, artist- och spårnamn.
2
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Sv\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Innehållsförteckning
Komma igång
Övriga funktioner
Återställa enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ställa klockan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ta bort frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sätta fast frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Placera en skiva i enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Mata ut skivan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ändra ljudinställningarna . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Justera ljudegenskaperna
— BAL/FAD/SUB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Anpassa equalizerkurvan — EQ3 . . . . . . . 11
Justera inställningsalternativ — SET . . . . . . . 11
Använda extrautrustning. . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Cd/md-växlare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rotary commander RM-X4S (vridkontroll) 12
Extra ljudutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kontrollernas placering och
grundläggande funktioner
Huvudenheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Fjärrkontroll RM -X151 . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CD
Visningsalternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Upprepad och blandad uppspelning . . . . . . . 8
Radio
Lagra och ta emot stationer . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Lagra automatiskt — BTM. . . . . . . . . . . . . . 8
Lagra manuellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Mottagning av lagrade kanaler . . . . . . . . . . . 8
Ställa in automatiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Översikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ställa in AF och TA/TP . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Välja PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ställa in CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
R
SonicStage and its logo are trademarks of Sony
Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus and their logos
are trademarks of Sony Corporation.
Ytterligare information
Säkerhetsföreskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om skivor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om mp3-/wma-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om ATRAC-cd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ta bort enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
15
15
16
16
17
19
Microsoft, Windows Media
och Windows logotypen är
varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra
länder.
3
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Komma igång
Återställa enheten
Innan du använder enheten första gången eller
om du har bytt bilbatteri eller kopplat om
anslutningarna, måste enheten återställas.
Ta bort frontpanelen och tryck på
återställningsknappen (RESET) med ett spetsigt
föremål, till exempel en kulspetspenna.
RESETknapp
Ta bort frontpanelen
För att undvika stöld kan du ta av frontpanelen
från enheten.
Varningssignal
Om du ställer tändningen på OFF utan att ta bort
frontpanelen kommer varningssignalen att ljuda
under några sekunder.
Ljudsignalen hörs endast om den inbyggda
förstärkaren används.
1
Tryck på (OFF).
Enheten är avstängd.
2
Tryck på
och dra den emot dig.
Observera!
Om man trycker på återställningsknappen kommer
klockans inställning och viss lagrad information att
raderas.
(OFF)
Ställa klockan
Klockan visar en 24-timmars digital
tidsangivelse.
1
Tryck och håll nere (SEL).
Rätt menysida öppnas.
2
Tryck på (SEL) flera gånger tills
CLOCK-ADJ visas.
3
Tryck på (DSPL).
Siffrorna för timmar blinkar.
4
För volymknappen upp eller ner för att
ställa in timme och minut.
Tryck på (DSPL) för att flytta markören.
5
Tryck på (SEL).
Inställningen är klar och klockan startar.
Observera!
• Tappa inte frontpanelen och använd inte för mycket
tryck på panelen och teckenfönstret.
• Utsätt inte panelen för höga temperaturer eller fukt.
Lämna den inte i en parkerad bil eller på
instrumentbrädan/i bakrutan.
Sätta fast frontpanelen
Anslut frontpanelens del A mot del B på
enheten som visas i bilden och tryck tills du hör
ett klick.
Tryck på (DSPL) för att visa klockan. Tryck
igen på (DSPL) för att återgå till föregående
visning.
Med fjärrkontrollen
För att välja timmar och minuter trycker du på M eller
m i steg 4.
Tips!
Du kan ställa klockan automatiskt med RDSfunktionen (sidan 10).
A
B
Observera!
Fäst ingenting på insidan av frontpanelen.
4
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Placera en skiva i enheten
1
Tryck på Z.
Luckan öppnas automatiskt.
2
Sätt i en skiva med etiketten vänd
uppåt.
Mata ut skivan
1
Tryck på Z.
Luckan öppnas automatiskt.
x
Skivan har matats ut.
Luckan stängs automatiskt och uppspelning
startar.
Observera!
Luckan stängs automatiskt om ingen funktion utförs
under 15 sekunder.
5
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Kontrollernas placering och grundläggande funktioner
Huvudenheten
ATT
DSPL
DSO
SEL
EQ3
GP/ALBM
SOURCE
MODE
1
2
REP
SHUF
BBE MP
PAUSE
3
4
5
6
AF/TA
BTM
SENS
PTY
OFF
SCRL
CDX-RA550
Fjärrkontroll RM -X151
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
Se de angivna sidorna för ytterligare information.
Knapparna på fjärrkontrollen har samma
funktioner som motsvarande knappar på enheten.
A Volym +/– -knapp 11
Används för att justera volymen.
B ATT-knapp (ljuddämpning)
Används för att dämpa ljudet. Tryck igen för
att avbryta.
+
C DSPL-knapp (display) 8
För att ändra visningsalternativ.
–
1
2
3
D Knappen SEL (välj)
Välja inställningsalternativ.
4
5
6
E Teckenfönster
SCRL
DSPL
+
VOL
–
F Skivplats 5
Sätta i skivan.
G EQ3-knapp (equalizer) 11
För att välja equalizertyp (XPLOD, VOCAL,
EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM eller OFF).
6
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
H DSO-knapp
(Dynamic Soundstage Organizer) 2
Välja DSO-läge (1, 2, 3 eller OFF). Ju högre
nummer, desto mer förbättrad är effekten.
Q SENS/BTM-knapp 8
Förbättra svag mottagning: LOCAL/MONO
(tryck); starta BTM-funktionen (tryck och
håll).
I Z (eject)-knapp 5
För att mata ut skivan/öppna luckan.
R PTY (Programme Type) -knapp 10
Välja PTY i RDS.
J M>/.m (+/–)-knapp
Cd-skiva:
Används för att hoppa över spår (tryck), för
att kontinuerligt hoppa över spår (tryck,
tryck därefter igen inom cirka 1 sekund och
håll) och för att spola bakåt/snabbspola
framåt ett spår (tryck och håll).
Radio:
Används för att ställa in stationer
automatiskt (tryck); söka efter en station
manuellt (tryck och håll).
S SCRL-knapp (rulla) 8
Rulla texten i teckenfönstret.
K
-knapp (frigöring av frontpanel) 4
L SOURCE-knapp
Sätta på/växla signalkälla (Radio/CD/MD*1 /
AUX).
M MODE-knapp 8, 12
Välja radioband (FM/MW/LW)/välja
enhet*2.
N RESET-knapp (placerad bakom
frontpanelen) 4
O Sifferknappar
CD/MD*1:
(1)/(2): GP*3/ALBM*4 –/+*5
Används för att hoppa över grupper/
album (tryck) eller för att kontinuerligt
hoppa över grupper/album (tryck och
håll).
(3): REP 8
(4): SHUF 8
(5): BBE MP*6 3
För att aktivera BBE MP-funktionen
ställer du in BBEMP-ON och för att
avbryta ställer du in BBEMP-OFF.
(6): PAUSE*6
För att pausa under uppspelning. För att
avbryta, tryck igen.
Radio:
Används för att ta emot lagrade stationer
(tryck); lagra stationer (tryck och håll).
T Mottagare för fjärrkontrollen
U OFF-knapp
Används för att slå av strömmen eller som
stoppknapp.
Följande knappar på fjärrkontrollen har
ytterligare funktioner jämfört med motsvarande
knappar på enheten.
ws < (.)/, (>)-knappar
För att styra cd/radio, samma som
M>/.m -knappen på enheten.
wd VOL (volym) +/– -knapp
Används för att justera volymen.
wf M (+)/m (–)-knappar
Styra cd, samma som (2)/(1) på enheten.
wg Sifferknappar
Används för att ta emot lagrade stationer
(tryck); lagra stationer (tryck och håll).
Om en md-växlare är ansluten.
Om en cd/md-växlare är ansluten.
När en ATRAC-cd-skiva spelas.
När en mp3-/wma-fil spelas.
Funktionen är annorlunda om en cd-/md-växlare är
ansluten, se sidan 12.
*6 När du spelar upp på den här enheten.
*1
*2
*3
*4
*5
Observera!
Om enheten stängs av och teckenfönstret släcks, kan
den inte styras med fjärrkontrollen om du inte trycker
på (SOURCE) på enheten eller sätter i en skiva.
Tips!
Information om hur du byter batteri finns på see “Byta
ut litiumbatteriet i fjärrkontrollen” on page 15.
P AF/TA-knapp (Alternativa frekvenser/
trafikmeddelanden) 9
Används för att ställa in AF och TA/TP i
RDS.
7
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
CD
Radio
Information om hur du väljer en cd-/md-växlare
finns på sidan 12.
Visningsalternativ
Lagra och ta emot stationer
Varning!
För att undvika att trafikfarliga situationer
uppstår när du kör bör du ställa in stationer med
BTM-funktionen (Best Tuning Memory).
Lagra automatiskt — BTM
A WMA/MP3-indikering
B ATRAC CD/BBE MP-visning
C Källa
D Spårnummer/förfluten speltid, skiva/artistnamn, album/gruppnummer*1, album/gruppnamn, spårnamn, textinformation*2, klocka
*1 Album/gruppnummer visas endast om album/
grupp ändras.
*2 När du spelar en mp3-fil visas ID3-tag, när du
spelar en ATRAC-cd-skiva visas textinformation
som skrivits av SonicStage osv. och när du spelar
en wma-fil visas WMA-tag.
För att ändra visningsalternativ D trycker du på
(DSPL) och för att bläddra mellan visningsalternativ D trycker du på (SCRL) eller ställer
in A.SCRL-ON (sidan 12).
Tips!
Visade alternativ varierar beroende på skivtyp,
inspelat format och inställning. Information om mp3/
wma finns på sidan 14 och information om ATRAC-cd
finns på sidan 15.
Upprepad och blandad uppspelning
1
Tryck flera gånger på (3) (REP) eller
på (4) (SHUF) under uppspelning, tills
önskad inställning visas i
teckenfönstret.
Välj
För att spela upp
REP-TRACK
REP-ALBM*1
spår flera gånger.
ett album upprepade
gånger.
grupper flera gånger.
ett album i slumpvis
ordning.
grupper i slumpvis
ordning.
skivor i slumpvis
ordning.
REP-GP*
SHUF-ALBM*1
2
SHUF-GP*2
SHUF-DISC
*1 När en mp3-/wma-fil spelas.
*2 När en ATRAC-cd-skiva spelas.
8
För att återgå till normal uppspelning, välj REPOFF eller SHUF-OFF.
1
Tryck på (SOURCE) flera gånger tills
TUNER visas.
Tryck upprepade gånger på (MODE) för att
välja band. Du kan välja FM1, FM2, FM3,
MW eller LW.
2
Tryck och håll (BTM) tills BTM blinkar.
Enheten lagrar stationer i frekvensordning på
sifferknapparna.
En ljudsignal hörs när inställningen är lagrad.
Lagra manuellt
1
Medan du tar emot en station som du
vill lagra, tryck och håll nere en
sifferknapp ((1) till (6)) tills MEM
visas.
Sifferknappens nummer visas i
teckenfönstret.
Observera!
Om du försöker lagra en annan station på samma
förinställda sifferknapp raderas den tidigare lagrade
stationen.
Tips!
Om en RDS-station lagras, lagras även AF/TAinställningen (sidan 9).
Mottagning av lagrade kanaler
1
Välj band och tryck på en sifferknapp
((1) till (6)).
Ställa in automatiskt
1
Välj bandet och tryck därefter på
M>/.m uppåt eller neråt för
att söka efter stationen.
Sökningen avbryts när en radiostation tas
emot. Upprepa detta tills den önskade
stationen tas emot.
Tips!
Tryck och håll M>/.m intryckt för att snabbt
ställa in ungefärlig frekvens om du vet vilken frekvens
som stationen du vill lyssna på har. Tryck därefter
upprepade gånger på M>/.m uppåt eller
neråt för att finjustera önskad frekvens (manuell
inställning).
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
RDS
Översikt
FM-stationer som använder RDS (Radio Data
System) sänder ohörbar digital information med
signaler för vanliga radioprogram.
Visningsalternativ
A TA/TP*1
B Radioband, Funktion
C Frekvens*2 (namn för serviceprogram),
förvalsnummer, klocka, RDS-data
*1 TA blinkar under trafikinformation. TP tänds medan
en sådan station tas emot.
*2 * visas till vänster om frekvensen under tiden då
du tar emot en RDS-station.
För att ändra visningsalternativ C trycker du på
(DSPL).
RDS-tjänster
Observera!
• I vissa länder/områden är inte alla RDS-funktioner
tillgängliga.
• RDS fungerar inte om signalstyrkan är svag eller om
den inställda stationen inte sänder RDS-data.
Ställa in AF och TA/TP
1
Tryck flera gånger på (AF/TA) tills
önskad inställning visas.
Välj
För att
AF-ON
aktivera AF och inaktivera TA.
TA-ON
aktivera TA och inaktivera AF.
AF, TA-ON
aktivera både AF och TA.
AF, TA-OFF
inaktivera både AF och TA.
Lagra RDS-stationer med AF- och
TA-inställning
Du kan förinställa RDS-stationer med AF/TAinställning. Om du använder BTM-funktionen,
lagras endast RDS-stationer med samma AF-/
TA-inställning.
Om du ställer in manuellt, kan du förinställa både
RDS- och icke-RDS-stationer med AF-/TAinställning för varje.
1 Ställ in AF/TA och lagra därefter stationen
med BTM eller manuellt.
Denna enhet tillhandahåller automatiskt följande
RDS-tjänster:
Förinställa volymen på
trafikmeddelanden
AF (Alternativa frekvenser)
Väljer och återinställer stationen med den
starkaste signalen i ett nät. Genom att använda
denna funktion kan du lyssna kontinuerligt på
samma program under en långkörning utan att
behöva ändra stationsinställningar manuellt.
Du kan i förväg ställa in volymnivån för
trafikmeddelandena, så du inte missar
informationen.
TA (trafikmeddelande)/
TP (trafikprogram)
Ger aktuell trafikinformation/-program.
Information/program som tas emot avbryter den
valda källan.
PTY (Programtyper)
Visar den programtyp som tas emot. Söker även
en vald programtyp.
1 För volymknappen upp eller ner flera gånger
för att justera volymnivån.
2 Tryck och håll (AF/TA) tills TA blinkar.
Mottagning av brådskande
trafikmeddelanden
Med AF eller TA aktiverad avbryter brådskande
trafikmeddelanden automatiskt den valda källan.
fortsätter på nästa sidat
CT (Klocka)
Klockan ställs automatiskt med CT-information
från RDS-överföringen.
9
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Fortsätta lyssna på ett regionalt
program — REG
När AF-funktionen är aktiverad: begränsar
enhetens fabriksinställning mottagningen till en
speciell region, så du inte växlas till en annan
regional station med en starkare frekvens.
Om du lämnar detta regionala programs
mottagningsområde, ställer du REG-OFF i
inställningen (sidan 12).
Observera!
Denna funktion fungerar inte i Storbritannien och
några andra länder.
Funktion för lokal länkning (endast
Storbritannien)
Denna funktion gör det möjligt att välja andra
lokala stationer i området även om dessa inte
finns lagrade på sifferknapparna.
1 Tryck på en sifferknapp ((1) till (6)) som har
en lokal station lagrad, under FM-mottagning.
2 Tryck igen, inom 5 sekunder, på sifferknappen
för den lokala stationen.
Upprepa detta tills den lokala stationen tas
emot.
Välja PTY
1
Tryck på (PTY) under FM-mottagning.
Typ av program
NEWS (nyheter), AFFAIRS (fördjupning av
nyheter), INFO (information), SPORT (sport),
EDUCATE (utbildning), DRAMA (drama),
CULTURE (kultur), SCIENCE (vetenskap),
VARIED (blandat), POP M (populärmusik),
ROCK M (rockmusik), EASY M (lättlyssnad
musik), LIGHT M (lätt klassisk musik),
CLASSICS (klassisk musik), OTHER M
(andra musiktyper), WEATHER (väder),
FINANCE (finanser), CHILDREN
(barnprogram), SOCIAL A (sociala frågor),
RELIGION (religion), PHONE IN
(telefonväkteri), TRAVEL (reseprogram),
LEISURE (fritids), JAZZ (jazzmusik),
COUNTRY (country music), NATION M
(nationell musik), OLDIES (gamla godingar),
FOLK M (folkmusik), DOCUMENT
(dokumentärer)
Observera!
Den här funktionen kan inte användas i länder där
PTY-information inte finns tillgängliga.
Ställa in CT
1
Ställ in CT-ON under setup (sidan 11).
Observera!
• CT-funktionen fungerar ibland inte, trots att en RDSstation mottas.
• Det kan finnas en tidsdifferens mellan den tid som
anges med CT-funktionen och verklig tid.
Namnet på den aktuella programtypen visas
om stationen sänder PTY-data.
2
Tryck flera gånger på (PTY) tills
önskad programtyp visas i
teckenfönstret.
3
Tryck upp eller ner på M>/.m
-knappen.
Enheten börjar söka efter en station som
sänder den valda programtypen.
10
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Övriga funktioner
Tips!
Det går även att justera andra equalizertyper.
Ändra ljudinställningarna
Med fjärrkontrollen
Tryck på <, M, , eller m i steg 3 för att justera det
valda alternativet.
Justera ljudegenskaperna
— BAL/FAD/SUB
Du kan justera balans, balans fram-bak samt
volym för subwoofer.
1
Tryck på (SEL) flera gånger tills BAL,
FAD eller SUB visas.
Alternativet växlar enligt följande:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (vänster-höger) t FAD (fram-bak) t
SUB (subwoofervolym)*2 t AUX*3
*1 Om EQ3 aktiveras (sidan 11).
*2 När ljudutgången ställs in på SUB (sidan 11).
Visas ATT vid den lägsta inställningen, och den
kan justeras upp till 20 steg.
*3 När AUX-källa är aktiverad (sidan 13).
2
För volymknappen upp eller ner flera
gånger för att justera det valda
alternativet.
Efter tre sekunder är inställningen klar och
teckenfönstret återgår till att visa normalt
uppspelnings-/mottagningsläge.
Justera inställningsalternativ
— SET
1
Tryck och håll nere (SEL).
Rätt menysida öppnas.
2
Tryck upprepade gånger på (SEL) tills
önskat alternativ visas.
3
För volymknappen upp eller ner för att
välja inställningen (exempel ON eller
OFF).
4
Tryck och håll nere (SEL).
Inställningen är klar och teckenfönstret
återgår till att visa normalt uppspelnings-/
mottagningsläge.
Observera!
Visade alternativ är olika beroende på källa och
inställning.
Med fjärrkontrollen
I steg 3 för att välj inställning och tryck på < eller ,.
Med fjärrkontrollen
Tryck på <, M, , eller m i steg 2 för att justera det
valda alternativet.
Följande alternativ kan ställas in (mer
information finns på angivna sidor):
z anger standardinställning.
Anpassa equalizerkurvan
— EQ3
CLOCK-ADJ (Clock Adjust) (sidan 4)
CT (Klocka)
För att ställa in CT-ON eller CT-OFF (z)
(sidan 9, 10).
BEEP (ljudsignal)
För att ställa in BEEP-ON (z) eller BEEP-OFF.
AUX-A*1 (AUX Audio)
För att slå på eller av visningen av källan AUX,
AUX-A-ON (z) eller AUX-A-OFF (sidan 13).
SUB/REAR*1
För att byta ljudutgång.
– SUB-OUT (z): utsignal till en subwoofer.
– REAR-OUT: utsignal till effektförstärkare.
DIM (dimmer)
För att justera ljusstyrkan i teckenfönstret.
– DIM-AT (z): för att automatiskt dämpa
belysningen i teckenfönstret när du tänder
lamporna.
– DIM-ON: för att dämpa teckenfönstrets
belysning.
– DIM-OFF: för att inaktivera dimmer.
Med CUSTOM i EQ3 kan du göra egna
equalizerinställningar.
1
Välj en källa och tryck sedan flera
gånger på (EQ3) för att välja CUSTOM.
2
Tryck på (SEL) flera gånger tills LOW,
MID eller HI visas.
3
För volymknappen upp eller ner flera
gånger för att justera det valda
alternativet.
Volymnivån kan justeras i steg om 1 dB, från
–10 dB till +10 dB.
Upprepa stegen 2 och 3 för att ställa in
equalizerkurvan.
Återgå till fabriksinställd equalizerkurva
genom att trycka och hålla (SEL) intryckt
innan inställningen är klar.
Efter tre sekunder är inställningen klar och
teckenfönstret återgår till att visa normalt
uppspelnings-/mottagningsläge.
fortsätter på nästa sidat
11
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
M.DSPL (Motion Display)
För att välja Motion Display-läget.
– M.DSPL-SA (z): för att visa rörliga mönster
och spektrumanalysator.
– M.DSPL-ON: för att visa rörliga mönster.
– M.DSPL-OFF: för att stänga av Motion
Display.
DEMO*1 (demonstration)
För att ställa in DEMO-ON (z) eller DEMOOFF.
A.SCRL (Auto Scroll)
För att automatiskt rulla långa texter när skivan/
albumet/gruppen/spåret ändras.
– A.SCRL-ON: för att rulla information.
– A.SCRL-OFF (z): för att inte rulla
information.
REG*2 (regional)
För att ställa in REG-ON (z) eller REG-OFF
(sidan 10).
LPF*3 (lågpassfilter)
För att välja brytfrekvens för subwoofer: LPF
OFF (z), LPF125Hz eller LPF 78Hz.
*1 När enheten är avstängd.
*2 Vid FM-mottagning.
*3 När ljudutgången ställs in på SUB.
Använda extrautrustning
Upprepad och blandad uppspelning
1 Tryck, under uppspelning, flera gånger på (3)
(REP) eller på (4) (SHUF) tills önskad
inställning visas i teckenfönstret.
Välj
För att spela upp
REP-DISC*1
skivor flera gånger
SHUFCHGR*1
spår i växlaren i slumpvis
ordning.
SHUF-ALL*2
spår i alla enheter i slumpvis
ordning.
*1 När en eller flera cd/md-växlare är anslutna.
*2 När en eller flera cd-växlare, eller två eller flera mdväxlare är anslutna.
För att återgå till normal uppspelning, välj REPOFF eller SHUF-OFF.
Tips!
SHUF-ALL blandar inte spår mellan cd-enheter och
md-enheter.
Rotary commander RM-X4S
(vridkontroll)
Fästa etiketten
Fäst etiketten beroende på hur du monterar
fjärrkontrollen.
Cd/md-växlare
Välja växlare
1 Tryck flera gånger på (SOURCE) tills CD
eller MD visas.
2 Tryck flera gånger på (MODE) tills önskad
växlare visas.
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
Kontrollernas placering
Knapparna på fjärrkontrollen har samma
funktioner som motsvarande knappar på enheten.
ATT
SEL
Uppspelningen startar.
Hoppa över album och skivor
1 Tryck på (GP/ALBM) –/+ under pågående
uppspelning.
12
Hoppa över
Tryck på (GP/ALBM)
album
och släpp (håll nere under en
stund).
inom 2 sekunder efter att du
släppt upp första gången.
upprepade gånger.
därefter trycker du igen inom 2
sekunder och håller.
album
kontinuerligt
skivor
skivor
kontinuerligt
PRESET/
DISC
MODE
SOURCE
OFF
Enhetsnummer
Skivnummer
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Följande kontroller på fjärrkontrollen kräver en
annorlunda operation på enheten.
• PRESET/DISC-kontroll
Samma som (GP/ALBM) –/+ på enheten (tryck
in och vrid).
• VOL-kontroll (volym)
Samma som volymkontrollen på enheten (vrid).
• SEEK/AMS-kontroll
Samma som M>/.m -kontrollen på
enheten (vrid, eller vrid och håll).
Byta funktionsriktning
Kontrollernas funktionsriktning är inställda på
fabrik så som visas nedan.
För att öka
Extra ljudutrustning
Du kan ansluta Sonys bärbara extraenheter till
BUS AUDIO IN/AUX IN-kontakten på enheten.
Om växlaren eller någon annan enhet inte är
ansluten till kontakten kan du lyssna på den
bärbara enheten med bilens högtalare.
Observera!
Kontrollera att BUS CONTROL IN inte är ansluten när
du ansluter en bärbar enhet. Om en enhet är ansluten
till BUS CONTROL IN, kan AUX inte väljas med
(SOURCE).
Tips!
Använd den extra AUX-IN-väljaren om du ansluter
både en bärbar enhet och en växlare.
Välja extrautrustning
För att minska
Om kontrollen måste monteras på höger sida om
ratten, kan du byta funktionsriktning för
kontrollerna.
1 Medan du trycker på VOL-kontrollen, tryck
och håll (SEL).
1 Tryck på (SOURCE) flera gånger tills AUX
REAR IN visas.
Använd funktionerna med knapparna på den
bärbara enheten.
Justera volymen
Se till att justera volymen för varje ansluten
ljudenhet innan du börjar spela upp.
1 Vrid ner volymen på enheten.
2 Tryck på (SOURCE) flera gånger tills AUX
REAR IN visas.
3 Starta uppspelningen av den bärbara
ljudenheten med dämpad volym.
4 Ställ in din normala volymnivå på enheten.
5 Tryck flera gånger på (SEL) tills AUX visas,
och tryck på volymknappen upp eller ner för
att justera till önskad volymnivå (±6 dB).
13
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
• Om bilen har varit parkerad i direkt solljus, låt
enheten svalna innan du använder den.
• Motorantennen fälls ut automatiskt när du
använder enheten.
• Innan du spelar, rengör
skivorna med en rengöringsduk
som finns att köpa i handeln.
Torka varje skiva från mitten
och utåt. Använd inga
lösningsmedel som tvättbensin,
tinner, andra rengöringsmedel
eller antistatisk sprej avsedd för
analoga skivor.
Kondens
Om cd-r/cd-rw-skivor
Ytterligare information
Säkerhetsföreskrifter
Om det regnar eller är fuktigt kan kondens bildas
inuti linser och bildskärm. När detta inträffar
fungerar inte enheten som den ska. Ta i så fall ur
skivan och vänta någon timme tills fukten har
dunstat.
• Vissa cd-r/cd-rw (beroende på
inspelningsutrustning eller skivans skick) kan inte
spelas upp med den här utrustningen.
• Det går inte att spela en cd-r eller cd-rw som inte
har stängts.
För att bibehålla en hög ljudkvalitet
Musikskivor kodade med teknik för
copyrightskydd
Spill inte ut juice eller söta drycker över själva
enheten eller över skivorna.
Om skivor
• För att behålla skivorna rena, vidrör inte ytan. Håll
skivorna i kanterna.
• Förvara skivorna i fodralen eller i cd-magasin när
de inte används.
• Utsätt inte skivorna för värme eller hög
temperatur. Undvik att lämna dem i en parkerad
bil, på instrumentpanelen eller i bakfönstret.
• Fäst inte etiketter på skivorna och använd inte
skivor med rester av kladdigt bläck. Sådana skivor
kan stanna när de används och förorsaka
funktionsfel, eller också kan skivan gå sönder.
Denna produkt är utformad för att spela upp skivor
som följer cd-standarden (Compact Disc).
Nyligen har musikskivor med kodat copyrightskydd
börjat marknadsföras av några skivbolag. Du bör
vara medveten om att bland dessa skivor finns det
några skivtyper som inte följer cd-standarden och
kanske inte går att använda i denna produkt.
Obs! DualDiscs
En dubbelskiva (DualDisc) är en dubbelsidig
produkt som parar ihop dvd-inspelat material på en
sida med digitalt ljudmaterial på den andra sidan.
Eftersom ljudsidan emellertid inte stödjer cdstandarden så garanteras inte möjlighet till
uppspelning på denna produkt.
Om mp3-/wma-filer
• Använd inte skivor med etiketter eller
klistermärken på.
Följande fel kan uppstå om du använder sådana
skivor:
– Skivan kan inte matas ut (etikett eller
klistermärke har lossnat och fastnat i
utmatningsmekanismen).
– Skivans ljuddata kan inte läsas (vissa spår
hoppas över vid uppspelning eller uppspelningen
fungerar inte alls) eftersom skivan har blivit sned
när en etikett eller ett klistermärke har krympt av
värme.
• Skivor med ovanliga former (till exempel
hjärtformade, fyrkantiga, stjärnformade) kan inte
spelas i enheten. Gör man det kan det skada
enheten. Använd inte den typen av skivor.
• Det går inte att använda 8 cm cd-skivor.
MP3, en förkortning för MPEG-1 Audio Layer-3, är
ett standardformat för komprimering av musikfiler.
Det komprimerar information på ljud-cd-skivor till
cirka en tiondel av dess ursprungliga storlek.
WMA, en förkortning av Windows Media Audio, är
ett annat komprimeringsformat för musik. Det
komprimerar ljud-cd-information till cirka 1/22* av
dess ursprungliga storlek.
* endast för 64 kbit/s
• Enheten är kompatibel med ISO 9660 nivå 1-/nivå
2-formatet, Joliet/Romeo i expansionsformatet
och Multi Session.
• Maximala antalet:
– mappar (album): 150 (inklusive rotmapp och
tomma mappar).
– mp3-/wma-filer (spår) och mappar på en skiva:
300 (om ett fil-/mappnamn innehåller många
tecken kan antalet bli mindre än 300).
– tecken som kan visas för ett mapp-/filnamn är
32 (Joliet) eller 64 (Romeo).
14
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
• ID3-tag version 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 och 2,4 gäller
endast för mp3. ID3-tag kan ha 15/30 tecken (1,0
och 1,1) eller 63/126 tecken (2,2, 2,3 och 2,4).
WMA-tag har 63 tecken.
Uppspelningsordning för mp3-/wmafiler
mp3/wma
Mapp
(album)
mp3-/wma-fil
(spår)
ATRAC-cd
ATRAC-cd är inspelad ljud-cd-information som
komprimerats till ATRAC3- eller ATRAC3plusformat med ett auktoriserat program, till exempel
SonicStage 2.0 eller senare, eller SonicStage Simple
Burner.
• Maximala antalet:
– mappar (grupper): 255
– filer (spår): 999
• Tecknen för ett mapp-/filnamn och
textinformation som skrivits med SonicStage
visas.
För mer information om ATRAC-cd, se handboken
för SonicStage eller SonicStage Simple Burner.
Observera!
Se till att skapa ATRAC-cd-skivan med auktoriserad
programvara, till exempel SonicStage 2.0 eller senare,
eller SonicStage Simple Burner 1.0 eller 1.1.
Om du har några frågor eller problem som rör
enheten och som inte tas upp i bruksanvisningen,
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Observera!
• Kontrollera att du lagt till filnamnstillägget .mp3 eller
.wma i filnamnet när du namnger en mp3- eller
wma-fil.
• När du spelar upp en mp3-/wma-fil med VBR
(variable bit rate) eller snabbspolar framåt/bakåt,
visas eventuellt inte rätt uppspelad tid.
• Om skivan har spelats in med Multi Session, hittas
och spelas endast det första spåret i den första
sessionen (alla övriga format hoppas över).
Prioriteten för format är cd-da, ATRAC-cd och mp3/
wma.
– Endast formatet cd-da i första sessionen spelas
upp om det första spåret är i cd-da-format.
– Om det första spåret inte är cd-da, spelas en
ATRAC cd-skiva eller mp3-/wma-fil. Om skivan
inte har information i något av dessa format visas
NO MUSIC.
Om MP3
• Kontrollera att du avslutat skivan innan du använder
den i enheten.
• Om du spelar upp en mp3-fil med hög
överföringshastighet, till exempel 320 kbit/s, kan
ljudet bli hackigt.
Om WMA
• Filer som skapats med förlustfri komprimering kan
inte spelas upp.
• Filer som skyddas med copyright kan inte spelas.
Om ATRAC-cd
Underhåll
Byta ut litiumbatteriet i
fjärrkontrollen
Under normala förhållanden varar batterier cirka 1
år. (Beroende på användningsförhållandena kan
batterierna dock ibland laddas ur snabbare.)
Efter hand som batteriet laddas ur förkortas
fjärrkontrollens räckvidd. Byt till ett nytt CR2025litiumbatteri. Att använda en annan batterityp kan
innebära risk för brand eller explosion.
+ sidan upp
2
c
1
Om litiumbatteriet
• Förvara litiumbatteriet utom räckhåll för barn.
Kontakta omedelbart läkare om batteriet nedsväljs.
• Du kan öka kontaktförmågan genom att torka av
batteriet med en torr trasa.
• Kontrollera att polerna är vända åt rätt håll när du
sätter i batteriet.
• Håll inte i batteriet med en pincett av metall, det kan
orsaka kortslutning.
ATRAC3plus-format
ATRAC3, en förkortning av Adaptive Transform
Acoustic Coding3, är en ljudkomprimeringsteknik.
Det komprimerar information på ljud-cd-skivor till
cirka en tiondel av dess ursprungliga storlek.
ATRAC3plus, som är ett utökat format från
ATRAC3, komprimerar ljud-cd-information till
cirka 1/20 av ursprunglig storleken. Enheten kan
spela upp både ATRAC3- och ATRAC3plusformatet.
VARNING
Vid felaktig hantering kan batteriet explodera.
Du får inte ladda det, ta isär det eller försöka
elda upp det.
fortsätter på nästa sidat
15
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Byta säkring
När du byter säkring,
kontrollera att du använder en
säkring med samma
strömstyrka som
originalsäkringen. Om
säkringen går, kontrollera
elanslutningen och byt
säkringen. Om säkringen går
igen efter bytet kan det finnas
ett internt fel. Kontakta i så fall
närmaste Sonyåterförsäljare.
Säkring (10A)
2
Ta bort enheten
1 För in båda frigöringsnycklarna samtidigt
tills de fäster med ett klickljud.
Rengöra anslutningarna
Enheten kommer eventuellt inte att fungera på rätt
sätt om anslutningarna mellan enheten och frontpanelen inte är rena. För att undvika detta, ta bort
frontpanelen (sidan 4) och rengör anslutningarna
med en bomullstopp doppad i alkohol. Använd inte
för mycket kraft. Det kan leda till att kontakterna
skadas.
Haken ska
riktas inåt.
2 Dra i nycklarna så att enheten lossnar.
Huvudenheten
Baksidan på
frontpanelen
Observera!
• För säkerhetsskull, slå av tändningen och ta bort
nyckeln innan du rengör anslutningarna.
• Rör aldrig anslutningarna direkt med fingrarna eller
något metallföremål.
Ta bort enheten
1
Ta bort skyddskragen.
3 Låt enheten glida ut från fästet.
Tekniska data
1 Ta bort frontpanelen (sidan 4).
Cd-spelare
2 Kläm ihop båda kanterna på skyddskragen
och dra ut den.
Signalbrusförhållande: 120 dB
Frekvensåtergivning: 10 – 20 000 Hz
Svaj och vibrationer: Under mätbar nivå
Radiodel
FM
x
Inställningsområde: 87,5 – 108,0 MHz
Antennkontakt: Extern antennanslutning
Mellanfrekvens: 10,7 MHz/450 kHz
Känslighet: 9 dBf
Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz
Signalbrusförhållande: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonisk distorsion vid 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Separation: 35 dB vid 1 kHz
Frekvensåtergivning: 30 – 15 000 Hz
16
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
MW/LW
Inställningsområde:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennkontakt: Extern antennanslutning
Mellanfrekvens: 10,7 MHz/450 kHz
Känslighet: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Effektförstärkardel
Utgångar: Högtalarutgångar (sure seal-kontakter)
Högtalarimpedans: 4 – 8 ohm
Maximal uteffekt: 50 W × 4 (vid 4 ohm)
Allmänt
Utgångar:
Ljudutgångar (fram, sub/bak omkopplingsbara)
Styrning av relä för motorantenn
Styrning av effektförstärkare
Ingångar:
Telephone ATT-styrning (dämpning av ljudet när
det ringer)
Belysningskontroll
BUS-styrning
BUS-ljudingång/AUX IN-kontakt.
Ingång för fjärrkontroll
Antenningång
Tonkontroller:
Low: ±10 dB vid 60 Hz (XPLOD)
Mid: ±10 dB vid 1 kHz (XPLOD)
High: ±10 dB vid 10 kHz (XPLOD)
Strömförsörjning: 12 V likströms bilbatteri
(negativ jord)
Dimensioner: Cirka 178 × 50 × 182 mm (b/h/d)
Monteringsdimensioner:
Cirka 182 × 53 × 161 mm (b/h/d)
Vikt: Cirka 1,2 kg
Medföljande tillbehör:
Fjärrkontroll: RM-X151
Delar för installation och anslutningar
(1 uppsättning)
Tillbehör/utrustning som kan köpas till:
Vridkontroll: RM-X4S
BUS-kabel (sladd med RCA-kontakt medföljer):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Cd-växlare (10 skivor): CDX-757MX
Cd-växlare (6 skivor): CDX-T70MX, CDX-T69
Md-växlare (6 skivor): MDX-66XLP
Väljare för ljudkälla: XA-C30
AUX-IN-väljare: XA-300
Din återförsäljare har eventuellt inte alla tillbehör
som visas ovan. Begär detaljerad information från
återförsäljaren.
Amerikanska och utländska patent på licens
från Dolby Laboratories.
MPEG Layer-3 ljudkodningsteknik och patent
på licens från Fraunhofer IIS och Thomson.
Observera!
Den här enheten kan inte anslutas till en digital
förförstärkare eller en equalizer som är kompatibel
med Sonys BUS-system.
Rätt till ändringar utan föregående meddelande
förbehålles.
• Blyfritt lod används för att löda vissa delar.
(mer än 80 %)
• Flamhämmande medel av halogen används inte på
på kretskortet.
• Flamhämmande medel av halogen används inte på
höljet.
• VOC-fritt (Volatile Organic Compound) vegetabiliskt
oljebaserat bläck har använts för att trycka
kartongen.
• Förpackningen innehåller inte skum av styrenplast.
Felsökning
Nedanstående checklista används för att åtgärda
problem som kan uppstå.
Innan du går igenom checklistan, kontrollera
anvisningarna för hur man ansluter och använder
enheten.
Allmänt
Enheten får ingen ström.
• Kontrollera anslutningarna. Om allting är som det
ska, kontrollera säkringen.
• Om enheten är avstängd och teckenfönstret är släckt
kan den inte styras med fjärrkontrollen.
t Starta enheten.
Det går inte att mata ut motorantennen.
Motorantennen har ingen relälåda.
Inget ljud.
• Volymen är för låg.
• ATT-funktionen är aktiverad eller Telephone ATTfunktionen (när en telefonsladd för en biltelefon är
ansluten till ATT-kontakten) är aktiverad.
• Faderkontrollen (FAD) är inte inställd för ett system
med två högtalare.
• Cd-växlaren är inte kompatibel med skivformatet
(mp3/wma/ATRAC-cd).
t Spela upp med en mp3-kompatibel cd-växlare
från Sony eller denna enhet.
Ingen ljudsignal.
• Tonsignalen är inaktiverad (sidan 11).
• Extra effektförstärkare har anslutits och du använder
inte den inbyggda förstärkaren.
Innehållet i minnet har raderats.
• Du har tryckt på RESET-knappen.
t Gör om inmatningarna i minnet.
• Strömkabeln eller batteriet har kopplats ur.
• Strömkabeln är inte ordentligt ansluten.
Förinställda stationer och tidsindikeringen har
raderats.
Säkringen har gått.
Brus hörs när startnyckeln vrids.
Ledningarna har inte kopplats på rätt sätt till bilens
kontakt för strömförsörjning av extrautrustning.
fortsätter på nästa sidat
17
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Texten försvinner från/syns inte i teckenfönstret.
• Dimmerfunktionen är inställd på "DIM-ON"
(sidan 11).
• Teckenfönstret stängs av om du håller (OFF)
intryckt.
t Tryck och håll nere (OFF) på enheten tills
displayen tänds.
• Kontakterna är smutsiga (sidan 16).
Luckan stänger inte.
Tryck och håll nere Z under mer än två sekunder. Om
problemet kvarstår, vänd dig till din närmaste Sonyåterförsäljare.
DSO fungerar inte.
Med vissa invändiga bilmiljöer eller typer av musik
har DSO ibland inte en önskvärd effekt.
Cd/md-uppspelning
18
Skivan kan inte laddas.
• Det finns redan en skiva i skivfacket.
• En skiva har matats in felvänd eller på fel sätt.
Det går inte att spela upp skivan.
• Trasiga eller smutsiga skivor.
• Cd-r-/cd-rw-skivorna är inte avsedda för ljud
(sidan 14).
Det går inte att spela upp mp3-/wma-filer.
Skivan är inte kompatibel med mp3-/wma-formatet
och versionen (sidan 14).
Det tar längre tid att spela upp mp3-/wma-filer
jämfört med andra filer.
Följande skivtyper tar längre tid att starta.
– en skiva inspelad med en komplicerad trädstruktur.
– en skiva som spelats in i Multi Session.
– en skiva med möjlighet att lägga till data.
ATRAC-cd-skivan kan inte spelas upp.
• Skivan har inte skapats med ett auktoriserat program,
till exempel SonicStage eller SonicStage Simple
Burner.
• Spår som inte har inkluderats i gruppen kan inte
spelas upp.
Visningsalternativen rullar inte.
• De rullas eventuellt inte för skivor med väldigt många
tecken.
• A.SCRL är inställd på OFF.
t Ställ in A.SCRL-ON (sidan 12) eller tryck på
(SCRL).
Ljudet hoppar.
• Installationen är inte riktig.
t Installera enheten i en vinkel som är mindre än
45° i en stabil del av bilen.
• Trasiga eller smutsiga skivor.
Funktionsknapparna fungerar inte.
Det går inte att mata ut skivan.
Tryck på RESET-knappen (sidan 4).
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Stäng locket.
MS eller MD visas inte i källenhetens
teckenfönster om både en extra MGS-X1 och
en md-växlare är anslutna.
Den här enheten läser av MGS-X1 som en md-enhet.
t Tryck på (SOURCE) tills MS eller MD visas och
tryck därefter flera gånger på (MODE).
Radiomottagning
Stationerna kan inte tas emot.
Ljudet störs av brus.
• Anslut en styrkabel för motorantenn (blå) eller kabel
för strömförsörjning av tillbehör (röd) till nätkabeln
för bilens antennförstärkare (om bilen har inbyggd
FM/MW/LW-antenn i bak/sidrutan).
• Kontrollera bilantennens anslutning.
• Bilantennen matas inte ut.
t Kontrollera anslutningen för motorantennens
styrkabel.
• Kontrollera frekvensen.
• När DSO-funktionen är aktiverad kan ljudet ibland
störas av brus.
t Ställ DSO-funktionen på OFF (sidan 7).
Det går inte att ställa in förinställda kanaler.
• Lagra rätt frekvens i minnet.
• Den mottagna signalen är för svag.
Den automatiska sökningen fungerar inte.
• Inställningen för det lokala sökläget är inte riktig.
t Inställningen avbryts för ofta:
Tryck på (SENS) tills LOCAL-ON visas.
t Inställningen stannar inte på en station:
Tryck flera gånger på (SENS) tills MONO-ON
eller MONO-OFF (FM), eller LOCAL-OFF
(MW/LW) visas.
• Den mottagna signalen är för svag.
t Ställ in station manuellt.
ST blinkar under FM-mottagning.
• Ställ in frekvensen exakt.
• Den mottagna signalen är för svag.
t Tryck på (SENS) för att ställa in
monomottagningsläget på MONO-ON.
En FM-programsändning avlyssnas i mono.
Enheten är i läget för monomottagning.
t Tryck på (SENS) tills MONO-OFF visas.
RDS
En sökning påbörjas efter några sekunders
lyssning.
Stationen är inte en TP-station alternativt har svag
signal.
t Inaktivera TA (sidan 9).
Inga trafikmeddelanden tas emot.
• Aktivera TA (sidan 9).
• Stationen är en TP-station, men sänder ändå inga
trafikmeddelanden.
t Ställ in en annan station.
PTY anges med “- - - - - - - -”.
• Inställd station är inte en RDS-station.
• RDS-data tas inte emot.
• Stationen specificerar inte programtyp.
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\Me\N612\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 19 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
Felmeddelanden
BLANK*1
Spår har inte spelats in på md-skivan.*2
t Spela en md-skiva med inspelade spår.
ERROR*1
• Skivan är smutsig eller felvänd.*2
t Rengör skivan eller sätt i den på rätt sätt.
• En tom skiva har förts in i enheten.
• Det går inte att spela upp en skiva på grund av något
fel.
t Sätt i en annan skiva.
FAILURE
Felaktig anslutning av högtalare/förstärkare.
t Kontrollera anslutningarna i
installationshandledningen för modellen i fråga.
LOAD
Växlaren laddar skivan.
t Vänta tills laddningen är klar.
L.SEEK +/–
Lokalt sökläge är aktiverat vid automatisk inställning.
NO AF
Det finns ingen alternativ frekvens för den aktuella
stationen.
t Tryck upp eller ner på M>/.m
-knappen medan namnet för serviceprogrammet
blinkar. Enheten börjar söka efter en annan
frekvens med samma PI-data (Program
Identification) (PI SEEK visas).
NO DISC
Skivan är inte isatt i cd/md-växlaren.
t Sätt in skivor i växlaren.
NO ID3
Det finns ingen id3 tag-information i mp3-filen.
NO INFO
Det finns ingen textinformation i ATRAC3-/
ATRAC3plus- eller wma-filen.
NO MAG
Skivmagasinet har inte satts in i cd-växlaren.
t Sätt i magasinet i cd-växlaren.
NO MUSIC
Skivan innehåller inte musikfiler.
t Sätt i en musik cd-skiva i enheten eller i mp3växlaren.
NO NAME
Namnet för ett spår/album/grupp/skiva finns inte på
spåret.
NO TP
Enheten fortsätter söka efter tillgängliga TP-stationer.
NOT READ
Skivinformationen har inte lästs av enheten.
t Ladda skivan, välj den sedan i listan.
NOTREADY
Md-växlarens lucka är öppen eller md-skivorna har
inte satts i på rätt sätt.
t Stäng luckan eller sätt i md-skivorna på rätt sätt.
OFFSET
Det kan finnas ett internt fel.
t Kontrollera anslutningen. Om felmeddelandet
kvarstår i fönstret, kontakta din närmaste
Sonyåterförsäljare.
READ
Enheten läser all information om spår album/grupp på
skivan.
t Vänta tills den läst klart och uppspelningen startar
automatiskt. Beroende på skivans struktur kan det
ta längre än en minut.
RESET
cd-enheten och cd/md-växlaren kan inte användas på
grund av något problem.
t Tryck på RESET-knappen (sidan 4).
"
" eller "
"
Du har nått början eller slutet av skivan under
snabbspolning framåt eller bakåt och kan inte komma
längre.
" "
Tecknet kan inte visas med enheten.
*1 Om ett fel uppstår när du spelar en cd- eller mdskiva, visas inte skivans nummer i teckenfönstret.
*2 Numret på skivan som orsakat felet visas i
teckenfönstret.
Om dessa åtgärder inte löser problemet, kontakta
närmaste Sonyåterförsäljare.
Ta med skivan som användes då problemet började,
om du vill få enheten reparerad på grund av problem
med uppspelning av en cd-skiva.
19
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 20 Friday, February 24, 2006 4:49 PM
CDX-RA550
2-659-707-11 (1)
Download PDF

advertising