Sony | CDX-MR60UI | Sony CDX-MR60UI Receiver med USB Bruksanvisning

K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.fm Page 1 Friday, January 9, 2009 2:37 PM
FM/MW/LW Compact Disc Player
FM/MW/LW
Compact Disc Player
Betjeningsvejledning
DA
Käyttöohjeet
FI
Bruksanvisning
SV
For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, side 6.
Lue esittelytilan (DEMO) peruuttamiseksi lisätietoja s 6.
För att avbryta demonstrationsvisning (DEMO), se sida 6.
CDX-MR60UI
©2008 Sony Corporation
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
Kassering af udtjente batterier
(gældende i EU og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette mærkat er placeret på kabinettets
underside.
Bemærkning til kunder: De følgende
informationer gælder kun for udstyr,
som sælges i lande, hvor EU-direktiver
er gældende
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC
og produktsikkerhed er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For alle forhold omkring service eller
garanti henvises der til adresserne i de særskilte
service- eller garantidokumenter.
Dette symbol på batteriet eller på dets emballage angiver,
at det batteri, der leveres med produktet, ikke må
behandles som husholdningsaffald. Ved at sikre, at disse
batterier bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative
følger for miljø og mennesker, som ellers kunne
forårsages af forkert affaldsbehandling for batteriet.
Genbrug af materialer bidrager til bevaring af naturens
ressourcer. For produkter, der af hensyn til sikkerhed,
ydelse eller dataintegritet kræver en permanent tilslutning
med et indbygget batteri, bør dette batteri kun udskiftes af
en kvalificeret servicereparatør. For at sikre, at batteriet
bliver behandlet korrekt, skal produktet ved slutningen af
dets levetid indleveres til et indsamlingssted for genbrug
af elektrisk og elektronisk udstyr. For alle andre batterier
henvises til afsnittet om, hvordan batteriet tages sikkert af
produktet. Indlever batteriet til et indsamlingssted for
genbrug af udtjente batterier.For nærmere oplysninger om
genbrug af dette produkt eller batteri kan du henvende dig
til dine lokale myndigheder, dit renholdningsselskab eller
den butik, hvor du købte produktet.
ZAPPIN er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
iPod er et varemærke, som tilhører Apple Inc., og
er registreret i USA og i andre lande.
iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og
patenter på licens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft
Corporation. Brug eller distribution af denne
teknologi uden for dette produkt er forbudt uden
tilladelse fra Microsoft eller et autoriseret
Microsoft-datterselskab.
2
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
Indholdsleverandører bruger Digital Rights
Management-teknologi for Windows Mediaindhold i denne enhed ("WM-DRM") til at
beskytte deres indholds ukrænkelighed ("Sikkert
indhold"), så deres intellektuelle ejendom,
herunder ophavsret, i dette indhold ikke krænkes.
Denne enhed bruger WM-DRM-software til at
afspille Sikkert indhold ("WM-DRM Software").
Hvis sikkerheden for WM-DRM-softwaren i denne
enhed har været i fare, kan ejerne af sikkert
indhold ("Ejere af sikkert indhold") kræve, at
Microsoft tilbagekalder WM-DRM-softwarens
rettighed til at erhverve nye tilladelser til at
kopiere, vise og/eller afspille Sikkert indhold.
Tilbagekaldelse ændrer ikke WM-DRMsoftwarens evne til at afspille ubeskyttet indhold.
En liste over tilbagekaldt WM-DRM-software
sendes til din enhed, hver gang du downloader en
tilladelse til sikkert indhold fra internettet eller fra
en pc. Microsoft kan i forbindelse med en sådan
tilladelse også overføre tilbagekaldelseslister til din
enhed på vegne af Ejere af sikkert indhold.
Advarsel hvis tændingen på din båd
ikke har en ACC-position (tilbehør)
Sørg for at indstille den automatiske
slukkefunktion (side 18).
Enheden slukkes helt og automatisk efter den
indstillede tid, når enheden er slået fra. Det
forhindrer, at batteriet tømmes.
Hvis du ikke indstiller den automatiske
slukkefunktion, skal du trykke på (OFF) og
holde, indtil visningen forsvinder, hver gang
du slår tændingen fra.
3
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
Indholdsfortegnelse
Klargøring
USB-enheder
Diske der kan afspilles på denne enhed. . . . . . . 6
Nulstilling af enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Annullere DEMO-indstillingen . . . . . . . . . . . . . 6
Klargøring af kort-fjernbetjeningen. . . . . . . . . . 6
Indstilling af uret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tage frontpanelet af. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sætte frontpanelet på . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Afspille en USB-enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Displaypunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Gentaget og blandet afspilning. . . . . . . . . . 15
Knappernes placering og
grundlæggende betjening
Hovedenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kort-fjernbetjening RM -X151 . . . . . . . . . . . 8
Søge efter et spor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Søge efter et spor efter navn
— Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Søge efter et spor ved at lytte til passager af
sporet — ZAPPIN™. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Radio
Gemme og modtage stationer . . . . . . . . . . . . . 11
Gemme automatisk — BTM. . . . . . . . . . . . 11
Gemme manuelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Modtagelse af de gemte stationer . . . . . . . . 11
Stille automatisk ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Oversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Indstille AF og TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vælge PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Indstille CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CD
Afspilning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Displaypunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Gentaget og blandet afspilning . . . . . . . . . . 13
iPod
Afspille iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displaypunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstille afspilningsindstilling. . . . . . . . . . . . .
Gentaget og blandet afspilning. . . . . . . . . .
Betjene en iPod direkte
— Passagerbetjening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
16
16
17
Andre funktioner
Ændre lydindstillingerne. . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af lydegenskaberne . . . . . . . . . . .
Tilpasning af equalizerkurven
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justere opsætningspunkter — SET . . . . . . . . .
Backup af hukommelsen. . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af ekstra udstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekstra lydudstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CD-skifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vandafvisende fjernbetjening
RM-X60M/X11M . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drejekontrol RM-X4S . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
18
18
19
19
19
20
20
21
Yderligere oplysninger
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Bemærkninger om diske . . . . . . . . . . . . . . 22
Afspilningsrækkefølge for MP3/WMA/AACfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Om iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tage enheden ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Fejlsøgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Fejldisplay/meddelelser . . . . . . . . . . . . . . . 27
4
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
Supportsite
Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker de nyeste
supportinformationer til dette produkt, kan du besøge dette websted:
http://support.sony-europe.com
Giver information om:
• Modeller og producenter af kompatible digitale lydafspillere
• Understøttede MP3/WMA/AAC-filer
5
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
Klargøring
Diske der kan afspilles på
denne enhed
Klargøring af kortfjernbetjeningen
Fjern isolerfilmen.
Denne enhed kan afspille CD-DA (også med
CD-tekst) og CD-R/CD-RW (MP3/WMA/AACfiler (side 22)).
Disktyper
Etiket på disken
CD-DA
Råd
For oplysninger om udskiftning af batteriet, se side 23.
Indstilling af uret
MP3
WMA
AAC
Nulstilling af enheden
Inden enheden betjenes første gang, eller efter
udskiftning af bådbatteriet eller ændring af
tilslutningerne, skal enheden nulstilles.
Tag frontpanelet (side 7) af, og tryk på RESETknappen (side 8) med en spids genstand, f.eks. en
kuglepen.
Bemærk
Når der trykkes på RESET-knappen, slettes urets
indstilling samt nogle lagrede funktioner.
Uret anvender en 24-timers digital tidsangivelse.
1
Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
2
Tryk gentagne gange på
vælgerknappen, indtil "CLOCK-ADJ"
vises.
3
Tryk på (SEEK) +.
Time-indikationen blinker.
4
Drej kontrolknappen for at indstille
time og minut.
For at rykke den digitale angivelse skal du
trykke på (SEEK) +/–.
5
Efter at have indstillet minuttet skal du
trykke på vælgerknappen.
Opsætning er afsluttet, og uret går i gang.
Annullere DEMO-indstillingen
For at vise uret skal du trykke på (DSPL). Tryk
på (DSPL) igen for at vende tilbage til det
foregående display.
Du kan annullere den demonstration, der vises,
når der slås fra.
Råd
Du kan indstille uret automatisk med RDS-funktionen
(side 13).
1
Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
2
Tryk gentagne gange på
vælgerknappen, indtil "DEMO" vises.
3
Drej kontrolknappen for at vælge
"DEMO-OFF".
4
Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætning er udført, og displayet vender
tilbage til normal afspilnings/
modtageindstilling.
6
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
Tage frontpanelet af
Du kan tage enhedens frontpanel af for at
forhindre tyveri.
Sætte frontpanelet på
Placer hullet A på frontpanelet ovenpå enhedens
tap B, og skub derefter venstre side ind.
Tryk på (SOURCE) på enheden (eller isæt en
CD) for at betjene enheden.
Advarselsalarm
Hvis du drejer tændingskontakten til OFFpositionen uden at fjerne frontpanelet, bipper
advarselsalarmen i nogle sekunder.
Alarmen bipper kun, hvis den indbyggede
forstærker bruges.
1
Tryk på (OFF).
Enheden slukkes.
2
Tryk på (OPEN).
Frontpanelet klapper ned.
3
Skyd frontpanelet mod højre, og træk
derefter venstre ende af frontpanelet
forsigtigt ud.
Bemærk
Sæt ikke noget på indersiden af frontpanelet.
Bemærkninger
• Pas på ikke at tabe frontpanelet, og tryk ikke for
hårdt på frontpanelet og displayvinduet.
• Udsæt ikke frontpanelet for varme/høje temperaturer
eller fugt. Lad det ikke ligge i en fortøjet båd.
7
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
Knappernes placering og grundlæggende betjening
Hovedenhed
1 2 34 5
6
8
7
OPEN
OFF
ZAP
SEEK
SOURCE
MODE
AUX
PTY
PUS
SEEK
9
H ENTER / SELECT
0 qa
AF / TA
ALBUM
1
2
qs
Frontpanel aftaget
qh
qj qk
Kort-fjernbetjening RM -X151
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
ws
wd
0
PAUSE
SCRL
5
6
DSPL
qf qg
Dette afsnit giver instruktioner om knappernes
placering og grundlæggende betjening. Se de
respektive sider for nærmere oplysninger.
De tilsvarende knapper på kort-fjernbetjeningen
styrer de samme funktioner, som knapperne på
enheden.
SCRL
1
2
3
4
5
6
+
VOL
–
C SOURCE-knap
Til at slå strømmen til/skifte kilde (radio/CD/
USB/AUX)*.
D ZAP-knap side 11
Til at aktivere ZAPPIN™-indstilling.
wf
wg
F Modtager til kort-fjernbetjeningen
–
DSPL
(BACK) -knap side 10
Sådan vendes tilbage til det foregående
display.
E Kontrolknap/vælgerknap
Til at justere lydstyrken (drej); vælge
opsætningspunkter (tryk og drej).
+
wa
DM
4
qd
B
w;
SHUF
3
A OFF-knap
Til at slå strømmen fra; standse kilden.
RESET
1
3
ql
REP
G Displayvindue
wh
H OPEN-knap side 7
I SEEK +/– knapper
CD/USB:
Til at springe spor over (tryk); springe spor
over uafbrudt (tryk, og tryk derefter igen
indenfor ca. 1 sekund og hold); spole et spor
tilbage/frem (tryk og hold).
Radio:
Til at stille automatisk ind på stationer (tryk);
finde en station manuelt (tryk og hold).
8
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
J MODE-knap side 11, 16, 17
Tryk for at: Vælge radiobånd (FM/MW/
LW)*/vælge afspilningsindstilling for iPod.
Tryk og hold for at: Aktivere/annullere
passagerbetjening.
K
(BROWSE) -knap side 10
Til at aktivere Quick-BrowZer-indstilling.
L AF (alternative frekvenser)/
TA (trafikmelding)/PTY (programtype)
-knap side 12, 13
Til at indstille AF og TA (tryk); vælge PTY
(tryk og hold) i RDS.
M Talknapper
CD/USB:
(1)/ (2): ALBUM –/+ (under MP3/WMA/
AAC-afspilning)
Til at springe album over (tryk);
springe album over uafbrudt (tryk og
hold).
(3): REP side 13, 15, 16
(4): SHUF side 13, 15, 16
(5): DM+
Forbedrer digitalt komprimeret lyd,
f.eks. MP3.
For at aktivere DM+ funktionen skal du
indstille på "ON". For at annullere skal
du indstille på "OFF".
(6): PAUSE
Til at holde pause i afspilning. Tryk
igen for at annullere.
Radio:
Til at modtage gemte stationer (tryk);
gemme stationer (tryk og hold).
N DSPL (display)/SCRL (rulle) -knap
side 12, 13, 14, 16, 17
Til at skifte displaypunkter (tryk); rulle
displaypunktet (tryk og hold).
O AUX-indgangsstik (ekstra lydenhed)
side 19
Til at tilslutte en bærbar lydenhed.
Følgende knapper på kort-fjernbetjeningen har
også andre knapper/funktioner end på enheden.
Fjern isolerfilmen før brug (side 6).
ql < (.)/, (>) -knapper
Til at betjene CD/radio/USB på samme måde
som (SEEK) –/+ på enheden.
Opsætning, lydindstilling osv. kan betjenes
med < ,.
w; DSPL (display) -knap side 12, 13, 14,
16, 17
Til at skifte displaypunkter.
wa VOL (lydstyrke) +/– -knap
Til at justere lydstyrken.
ws ATT (dæmpning) -knap
Til at dæmpe lyden. Tryk igen for at
annullere.
wd SEL (valg) -knap
På samme måde som vælgerknappen på
enheden.
wf M (+)/m (–) -knapper
Til at betjene CD/USB på samme måde som
(1)/ (2) (ALBUM –/+) på enheden.
Opsætning, lydindstilling osv. kan betjenes
med M m.
wg SCRL (rulle) -knap
Til at rulle displaypunktet.
wh Talknapper
Til at modtage gemte stationer (tryk);
gemme stationer (tryk og hold).
* Hvis en CD-skifter tilsluttes: Når der trykkes på
(SOURCE), vises "CD" og enhedsnummeret på
displayet. Hvis der trykkes på (MODE), kan du også
ændre skifteren.
Bemærk
Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder, kan
enheden ikke betjenes med kort-fjernbetjeningen,
med mindre der trykkes på (SOURCE) på enheden,
eller der sættes en disk i for først at aktivere den.
P RESET-knap (nulstil) side 6
Q Z (udkast) knap
Til at udkaste disken.
R Disk-åbning
Til at isætte disken.
9
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
Søge ved at springe punkter over —
Jump-indstilling
Søge efter et spor
Søge efter et spor efter navn
— Quick-BrowZer
Du kan nemt søge efter et spor på en CD eller en
USB-enhed efter kategori.
(BROWSE)
OFF
SEEK
Når der er mange punkter i en kategori, kan du
hurtigt søge efter det ønskede punkt.
1 Tryk på (SEEK) + i Quick-BrowZerindstilling.
Følgende display vises.
Kontrolknap/
vælgerknap
ZAP
SOURCE
A Aktuelt punkt-nummer
B Samlet antal punkter i det aktuelle lag
MODE
SEEK
SEEK +/–
PUS
H ENTER / SELECT
(BACK)
1
Tryk på
(BROWSE).
Enheden aktiverer Quick-BrowZerindstilling, og listen over søgekategorier
vises.
2
Drej kontrolknappen for at vælge den
ønskede søgekategori, og tryk
derefter på den for at bekræfte.
3
Gentag trin 2, indtil det ønskede spor
er valgt.
Afspilning begynder.
Sådan vendes tilbage til det foregående
display
Tryk på
(BACK).
Til at afslutte Quick-BrowZer-indstilling.
Tryk på
(BROWSE).
Bemærk
Når Quick-BrowZer-indstillingen aktiveres, annulleres
indstillingen gentaget/blandet.
Derefter bliver punktets navn vist.
2 Drej kontrolknappen for at vælge det ønskede
punkt eller et punkt nær det ønskede punkt.
Den overspringer i trin på 10% af det samlede
antal punkter.
3 Tryk på vælgerknappen.
Displayet vender tilbage til Quick-BrowZerindstilling, og det valgte punkt vises.
4 Drej kontrolknappen for at vælge det ønskede
punkt og tryk på det.
Afspilning begynder, hvis det valgte punkt er
et spor.
Sådan annulleres Jump-indstilling
Tryk på
(BACK) eller (SEEK) –.
Søge efter et spor ved at lytte til
passager af sporet — ZAPPIN™
Mens der afspilles korte passager af sporet på en
CD eller USB-enhed efter hinanden, kan du søge
efter et spor, du vil lytte til.
ZAPPIN-indstilling er passende til at søge efter
et spor i blandet- eller gentaget blandetindstilling.
Vælgerknap
ZAP
OFF
SEEK
ZAP
SOURCE
MODE
SEEK
PUS
H ENTER / SELECT
(BACK)
10
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
1
Tryk på (ZAP) under afspilning.
Efter "ZAPPIN" er vist på displayet,
begynder afspilning fra en passage i det næste
spor.
Passagen afspilles i det indstillede tidsrum,
derefter høres der et klik, og den næste
passage starter.
Spor
1
2
ZAP
2
3
4
Radio
Gemme og modtage stationer
Forsigtig
Brug Best Tuning Memory (BTM) for at undgå
en ulykke, når du stiller ind på stationer, mens du
kører.
Gemme automatisk — BTM
Den del af hvert spor, der skal
afspilles i ZAPPIN-indstilling.
Tryk på vælgerknappen eller (ZAP),
når et spor, du vil lytte til, afspilles.
Det spor, du har valgt, starter igen normal
afspilning fra begyndelsen.
For at søge efter et spor med ZAPPINindstilling igen skal du gentage trin 1 og 2.
Råd
• Du kan vælge afspilningstiden blandt 6 sekunder/
9 sekunder/30 sekunder (side 19).Du kan ikke
vælge den passage af sporet, der skal afspilles.
• Tryk på (SEEK) –/+ eller (1)/ (2) (ALBUM –/+) i
ZAPPIN-indstilling for at springe et spor eller album
over.
• Hvis du trykker på
(BACK), bekræfter det også
et spor, der skal afspilles.
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE),
indtil "TUNER" vises.
For at skifte bånd skal du trykke gentagne
gange på (MODE). Du kan vælge blandt
FM1, FM2, FM3, MW eller LW.
2
Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
3
Tryk gentagne gange på
vælgerknappen, indtil "BTM" vises.
4
Tryk på (SEEK) +.
Enheden gemmer stationer på talknapperne i
rækkefølge efter frekvens.
Der høres en bip-lyd, når indstillingen er
gemt.
Gemme manuelt
1
Mens den station, du vil gemme,
modtages, skal du trykke på og holde
en talknap ((1) til (6)), indtil "MEM"
vises.
Bemærk
Hvis du forsøger at gemme en anden station på den
samme talknap, slettes den tidligere gemte station.
Råd
Når en RDS-station gemmes, gemmes AF/TAindstillingen også (side 12).
Modtagelse af de gemte stationer
1
Vælg båndet, og tryk derefter på en
talknap ((1) til (6)).
Stille automatisk ind
1
Vælg båndet, og tryk derefter på
(SEEK) +/– for at søge efter stationen.
Afsøgningen standser, når enheden modtager
en station. Gentag dette, indtil den ønskede
station modtages.
Råd
Hvis du kender frekvensen på den station, du vil lytte
til, skal du trykke på og holde (SEEK) +/ – for at finde
den omtrentlige frekvens, og derefter trykke gentagne
gange på (SEEK) +/– for at finjustere til den ønskede
frekvens (manuel indstilling).
11
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
RDS
Indstille AF og TA
1
Oversigt
FM-stationer med Radio Data System (RDS) service kan sende digitale data, som ikke kan
opfattes af det menneskelige øre, sammen med
det almindelige radioprogramsignal.
Displaypunkter
Tryk gentagne gange på (AF/TA), indtil
den ønskede indstilling vises.
Vælg
For at
AF-ON
aktivere AF og desaktivere TA.
TA-ON
aktivere TA og desaktivere AF.
AF, TA-ON
aktivere både AF og TA.
AF, TA-OFF
desaktivere både AF og TA.
Gemme RDS-stationer med AF- og
TA-indstilling
A Radiobånd, Funktion
B TA/TP*1
C Frekvens*2 (Programnavn), forvalgsnummer,
ur, RDS-data
*1 "TA" blinker under trafikinformation. "TP" lyser,
mens en sådan station modtages.
*2 Mens RDS-stationen modtages, vises " *" til
venstre for frekvensindikationen.
Hvis du vil skifte displaypunkter C, skal du
trykke på (DSPL).
RDS-service
Enheden giver automatisk RDS-service som
følger:
AF (alternative frekvenser)
Vælger og genindstiller på stationen med det
stærkeste signal i et netværk. Ved at bruge
denne funktion kan du lytte uafbrudt til det
samme program på en køretur over lang afstand
uden at skulle genindstille den samme station
manuelt.
TA (trafikmelding)/TP (trafikprogram)
Giver aktuelle trafikinformationer/programmer.
Enhver information/program, der modtages,
afbryder den aktuelt valgte kilde.
Du kan forvælge RDS-stationer sammen med
AF/TA-indstillingen. Hvis du bruger BTMfunktionen, gemmes kun RDS-stationer med den
samme AF/TA-indstilling.
Hvis du forvælger manuelt, kan du forvælge
både RDS- og ikke-RDS-stationer med AF/TAindstillingen for hver.
1 Indstil AF/TA, og gem derefter stationen med
BTM eller manuelt.
Modtage nødmeldinger
Når AF eller TA er slået til, afbryder
nødmeldinger automatisk den aktuelt valgte
kilde.
Råd
Hvis du justerer lydstyrkeniveauet under en
trafikmelding, bliver dette niveau gemt i hukommelsen
til efterfølgende trafikmeldinger, uafhængigt af det
almindelige lydstyrkeniveau.
Holde radioen indstillet på det
samme regionalprogram — REG
Når AF-funktionen er slået til: enhedens
fabriksindstilling afgrænser modtagelse til et
bestemt område, så der skiftes ikke over til en
anden regional station med en stærkere frekvens.
Hvis du forlader dette regionalprograms
modtageområde, skal du indstille "REG-OFF" i
opsætning under FM-modtagelse (side 19).
PTY (programtyper)
Viser den aktuelt modtagne programtype. Søger
også efter din valgte programtype.
Bemærk
Denne funktion virker ikke i Det Forenede Kongerige
og i visse andre områder.
CT (Ur-klokkeslæt)
CT-data fra RDS-transmissionen indstiller uret.
Local Link-funktion (Kun Det
Forenede Kongerige)
Bemærkninger
• Ikke alle RDS-funktioner er til rådighed i alle lande/
områder.
• RDS virker ikke, hvis signalstyrken er for svag, eller
hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender
RDS-data.
Med denne funktion kan du vælge andre lokale
stationer i området, selvom de ikke er lagret på
talknapperne.
1 Under FM-modtagelse skal du trykke på en
talknap ((1) til (6)), hvor der er gemt en
lokal station.
12
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
2 Tryk på en talknap for en lokal station igen
inden for 5 sekunder.
Gentag denne procedure, indtil den lokale
station modtages.
Vælge PTY
1
Tryk på (AF/TA) (PTY) og hold under
FM-modtagelse.
CD
Afspilning af en disk
1
2
3
Tryk på (OPEN).
Isæt disken (etiketsiden opad).
Luk frontpanelet.
Afspilning begynder automatisk.
Udkaste disken
Navnet på den aktuelle programtype vises,
hvis stationen sender PTY-data.
2
Tryk gentagne gange på (AF/TA) (PTY),
indtil den ønskede programtype vises.
3
Tryk på (SEEK) +/–.
Enheden begynder at søge efter en station, der
udsender den valgte programtype.
1 Tryk på (OPEN).
2 Tryk på knappen Z.
Disken er skubbet ud.
3 Luk frontpanelet.
Displaypunkter
Programtyper
NEWS (Nyheder), AFFAIRS (Aktuelt), INFO
(Oplysning), SPORT (Sport), EDUCATE
(Undervisning), DRAMA (Drama), CULTURE
(Kultur), SCIENCE (Videnskab), VARIED
(Blandet), POP M (Popmusik), ROCK M
(Rockmusik), EASY M (Let underholdning),
LIGHT M (Let klassisk), CLASSICS
(Klassisk), OTHER M (Andre musiktyper),
WEATHER (Vejret), FINANCE
(Finansinformation), CHILDREN
(Børneprogrammer), SOCIAL A (Sociale
forhold), RELIGION (Religion), PHONE IN
("Ring ind"-programmer), TRAVEL (Rejser),
LEISURE (Fritid), JAZZ (Jazzmusik),
COUNTRY (Countrymusik), NATION M
(Nationalmusik), OLDIES (Evergreens),
FOLK M (Folkmusik), DOCUMENT
(Dokumentarprogrammer)
Bemærk
Du kan ikke bruge denne funktion i lande/regioner,
hvor PTY-data ikke er tilgængelige.
Indstille CT
1
Indstil "CT-ON" i opsætning (side 18).
Bemærkninger
• CT-funktionen virker ikke altid, selv om der
modtages en RDS-station.
• Der kan være en forskel mellem det klokkeslæt, som
CT-funktionen indstiller, og det faktiske klokkeslæt.
A Kilde
B Spornavn*1, Disk/kunstnernavn*1,
Kunstnernavn*1, Albumnummer*2,
Albumnavn*1, Spornummer/Forløbet
afspilningstid, Ur
*1 Informationen på en CD TEXT eller MP3/WMA/
AAC vises.
*2 Albumnummer vises kun, når der skiftes album.
For at skifte displaypunkter B skal du trykke på
(DSPL).
Råd
De viste punkter er forskellige, afhængigt af disktype,
optageformat og indstillinger.
Gentaget og blandet afspilning
1
Under afspilning skal du trykke
gentagne gange på (3) (REP) eller (4)
(SHUF), indtil den ønskede indstilling
vises.
Vælg
For at afspille
TRACK
spor gentaget.
ALBUM*
album gentaget.
SHUF ALBUM*
album i vilkårlig rækkefølge.
SHUF DISC
disk i vilkårlig rækkefølge.
* Når der afspilles en MP3/WMA/AAC.
For at vende tilbage til normal afspilningsindstilling
skal du vælge " OFF" eller "SHUF OFF".
13
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
USB-enheder
Du kan finde nærmere oplysninger om
kompatible USB-enheder på support-websiten.
Supportsite
http://support.sony-europe.com
Bemærkninger
• Brug ikke USB-enheder der er så store eller tunge,
at de kan falde ned som følge af rystelser eller
forårsage en løs tilslutning.
• Denne enhed kan ikke genkende USB-enheder via
en USB-hub.
Displaypunkter
• USB-enheder af typen MSC (Mass Storage
Class) og MTP (Media Transfer Protocol), der
overholder USB-standarden, kan bruges.
• Den tilsvarende codec er MP3 (.mp3), WMA
(.wma) og AAC (.m4a).
• Det anbefales at tage backup af data på en
USB-enhed.
Bemærk
Tilslut USB-enheden efter at have startet motoren.
Afhængigt af USB-enheden kan der opstå funktionsfejl
eller skade, hvis den tilsluttes, før motoren startes.
A Kilde
B Spornavn, Kunstnernavn, Albumnummer*,
Albumnavn, Spornummer/Forløbet
afspilningstid, Ur
* Albumnummer vises kun, når der skiftes album.
Afspille en USB-enhed
1
Tag USB-dækslet af USB-stikket, og
tilslut USB-enheden til USB-stikket.
Afspilning begynder.
Hvis der allerede er tilsluttet en USB-enhed, skal
du for at starte afspilning trykke gentagne gange
på (SOURCE), indtil "USB" vises.
For at skifte displaypunkter B skal du trykke på
(DSPL).
Bemærkninger
• De viste punkter er forskellige, afhængigt af USBenhed, optageformat og indstillinger. Du kan finde
nærmere oplysninger på support-websiten.
• Der kan maksimalt vises følgende antal data.
– mapper (album): 128
– filer (spor) pr. mappe: 500
• Efterlad ikke en USB-enhed i en båd der ligger til
kaj, da det kan medføre funktionsfejl.
• Det kan tage nogen tid, før afspilning begynder,
afhængigt af mængden af optagede data.
• Andre DRM (Digital Rights Management) -filer kan
ikke altid afspilles.
• Under afspilning af eller frem/tilbagerykning i en
MP3/WMA/AAC-fil med variabel bithastighed (VBR)
vises forløbet afspilningstid ikke altid præcist.
• Afspilning af følgende MP3/WMA/AAC-filer er ikke
understøttet.
– databevarende komprimering
– ophavsretsbeskyttede
Tryk på (OFF) for at stoppe afspilning.
Tage USB-enheden ud
1 Stands afspilning af USB-enheden.
2 Tag USB-enheden ud.
Hvis du tager USB-enheden ud under
afspilning, kan data i USB-enheden
beskadiges.
14
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
Gentaget og blandet afspilning
1
Under afspilning skal du trykke
gentagne gange på (3) (REP) eller (4)
(SHUF), indtil den ønskede indstilling
vises.
Vælg
For at afspille
TRACK
spor gentaget.
ALBUM
album gentaget.
SHUF ALBUM
album i vilkårlig
rækkefølge.
SHUF DEVICE
enhed i vilkårlig
rækkefølge.
For nærmere oplysninger om kompatible iPods,
se “Om iPod” på side 22 eller besøg supportwebsiten.
I denne betjeningsvejledning bruges "iPod" som
en generel betegnelse for iPod-funktionerne på
iPod og iPhone, med mindre andet er angivet i
teksten eller på afbildningerne.
Supportsite
http://support.sony-europe.com
Afspille iPod
Efter 3 sekunder er indstillingen udført.
For at vende tilbage til normal
afspilningsindstilling skal du vælge "
eller "SHUF OFF".
iPod
OFF"
Før iPod’en tilsluttes, skal du skrue ned for
lydstyrken på enheden.
1
Tag USB-dækslet af USB-stikket, og
forbind iPod’en til USB-stikket via
dock-stikket til USB-kablet.
iPod’en tændes automatisk, og displayet
bliver vist på iPod-skærmen som nedenfor.*
Sporene på iPod’en starter automatisk
afspilning fra det sted, hvor der sidst blev
afspillet.
Hvis der allerede er tilsluttet en iPod, skal du
for at starte afspilning trykke gentagne gange
på (SOURCE), indtil "USB" vises. ("IPD"
vises på displayet. når iPod’en genkendes.)
* Hvis iPod’en blev afspillet i passagerbetjening sidste
gang, bliver dette ikke vist.
fortsættes på næste side t
15
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
2
Tryk på (MODE) for at vælge
afspilningsindstilling.
Indstillingen skifter som følger:
RESUMING t ALBUM t TRACK t
PODCAST* t GENRE t PLAYLIST
t ARTIST
Indstille afspilningsindstilling
1
* Vises muligvis ikke, alt efter indstillingen af iPod.
3
Reguler lydstyrken.
Tryk på (OFF) for at stoppe afspilning.
Under afspilning skal du trykke på
(MODE).
Indstillingen skifter som følger:
ALBUM t TRACK t PODCAST* t
GENRE t PLAYLIST t ARTIST
* Vises muligvis ikke, alt efter indstillingen af iPod.
Tage iPod’en ud
Springe album, podcasts, genrer,
afspilningslister og kunstnere over
1 Stands afspilning af iPod’en.
2 Tag iPod’en ud.
For at
Tryk på
Springe over
(1)/(2) (ALBUM –/+)
[tryk en gang for hver]
Springe over
uafbrudt
(1)/(2) (ALBUM –/+)
[hold, indtil det ønskede sted]
Forsigtig med iPhone
Når du tilslutter en iPhone via USB, reguleres
telefonens lydstyrke af iPhone selv. For at undgå en
pludselig stærk støj efter et opkald, må lydstyrken på
enheden ikke forøges under et telefonopkald.
Bemærk
Denne enhed kan ikke genkende iPod via en USB-hub.
Råd
• Det anbefales at bruge USB-kabel RC-100IP USB
(medfølger ikke) til at tilslutte dock-stikket.
• Når tændingsnøglen drejes til ACC-positionen, og
enheden er tændt, bliver iPod’en genopladet.
• Hvis iPod’en afbrydes under afspilning, vises
"NO DEV" på enhedens display.
Fortsætte-indstilling
Når iPod’en tilsluttes til dock-stikket, skifter
denne enheds indstilling til fortsætte-indstilling,
og afspilning starter i indstillingen, der er valgt
med iPod’en.
I fortsætte-indstilling fungerer følgende knapper
ikke.
– (3) (REP)
– (4) (SHUF)
Displaypunkter
A Kilde (iPod) -indikation
B Spornavn, Kunstnernavn, Albumnavn,
Spornummer/Forløbet afspilningstid, Ur
For at skifte displaypunkter B skal du trykke på
(DSPL).
Råd
Når album/podcast/genre/kunstner/afspilningsliste
ændres, vises dets punktnummer et kort øjeblik.
Gentaget og blandet afspilning
1
Under afspilning skal du trykke
gentagne gange på (3) (REP) eller (4)
(SHUF), indtil den ønskede indstilling
vises.
Vælg
For at afspille
TRACK
spor gentaget.
ALBUM
album gentaget.
PODCAST
podcast gentaget.
ARTIST
kunstner gentaget.
PLAYLIST
afspilningsliste gentaget.
GENRE
genre gentaget.
SHUF ALBUM
album i vilkårlig
rækkefølge.
SHUF PODCAST
podcast i vilkårlig
rækkefølge.
SHUF ARTIST
kunstner i vilkårlig
rækkefølge.
SHUF PLAYLIST
afspilningsliste i
vilkårlig rækkefølge.
SHUF GENRE
genre i vilkårlig
rækkefølge.
SHUF DEVICE
enhed i vilkårlig
rækkefølge.
Efter 3 sekunder er indstillingen udført.
For at vende tilbage til normal
afspilningsindstilling skal du vælge "
eller "SHUF OFF".
OFF"
Bemærk
16 Nogle tegn gemt i iPod’en vises muligvis ikke korrekt.
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
Betjene en iPod direkte
— Passagerbetjening
Andre funktioner
Ændre lydindstillingerne
Du kan betjene en iPod, der er tilsluttet til dockstikket, direkte.
Justering af lydegenskaberne
1
1
Tryk gentagne gange på
vælgerknappen, indtil det ønskede
punkt vises.
2
Drej kontrolknappen for at justere det
valgte punkt.
3
Tryk på
(BACK).
Indstillingen er udført, og displayet vender
tilbage til normal afspilnings/
modtageindstilling.
Under afspilning skal du trykke på
(MODE) og holde.
"MODE IPOD" vises, og du kan betjene
iPod’en direkte.
Sådan skiftes displaypunkterne
Tryk på (DSPL).
Displaypunkterne skifter som følger:
Spornavn t Kunstnernavn t Albumnavn t
MODE IPOD t Ur
Sådan afsluttes passagerbetjening
Tryk på (MODE) og hold.
Derefter vises "MODE AUDIO", og
afspilningsindstillingen skifter til
"RESUMING".
Bemærkninger
• Lydstyrken kan kun justeres på enheden.
• Hvis denne indstilling annulleres, bliver indstillingen
af gentagelse slået fra.
Følgende punkter kan indstilles (følg
sidereferencen for nærmere oplysninger):
EQ3
Vælger en equalizerkurve blandt 7 musiktyper.
DSO (Dynamic Soundstage Organizer)
Skaber et mere stemningsfyldt lydfelt.
Til at vælge DSO-indstilling: "1", "2", "3" eller
"OFF". Jo større værdi, desto mere forstærket
effekt.
LOW*1, MID*1, HI*1 (side 18)
BAL (Balance)
Justerer lydbalancen mellem venstre og højre
højttalere.
FAD (Fader)
Justerer det relative niveau mellem front- og
baghøjttalerne.
SUB (Subwooferlydstyrke)
Justerer subwooferlydstyrken.
AUX (AUX-niveau) (ekstra lydenhed)*2
Justerer lydstyrkeniveauet for hvert enkelt tilsluttet
ekstra udstyr: "+18 dB" – "0 dB" – "–8 dB".
Denne indstilling gør det unødvendigt at justere
lydstyrkeniveauet mellem kilder.
*1 Når EQ3 er aktiveret.
*2 Når AUX-kilden er aktiveret.
17
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
Tilpasning af equalizerkurven
— EQ3
Med "CUSTOM" i EQ3 kan du lave dine egne
equalizer-indstillinger.
1
Vælg en kilde, og tryk derefter
gentagne gange på knappen for at
vælge "EQ3".
Justere opsætningspunkter
— SET
1
Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
2
Tryk gentagne gange på
vælgerknappen, indtil det ønskede
punkt vises.
2
Drej kontrolknappen for at vælge
"CUSTOM".
3
3
Tryk gentagne gange på
vælgerknappen, indtil "LOW", "MID"
eller "HI" vises.
Drej kontrolknappen for at vælge
indstillingen (eksempel "ON" eller
"OFF").
4
4
Drej kontrolknappen for at justere det
valgte punkt.
Lydstyrkeniveauet kan justeres i trin på 1 dB
fra –10 dB til +10 dB.
Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætning er udført, og displayet vender
tilbage til normal afspilnings/
modtageindstilling.
Bemærk
De viste punkter er forskellige, afhængigt af kilde og
indstilling.
Følgende punkter kan indstilles (følg
sidereferencen for nærmere oplysninger):
Gentag trin 3 og 4 for at justere
equalizerkurven.
For at gendanne den fabriksindstillede
equalizerkurve skal du trykke på
vælgerknappen og holde, før indstillingen er
udført.
5
Tryk på
(BACK).
Indstillingen er udført, og displayet vender
tilbage til normal afspilnings/
modtageindstilling.
Råd
Andre equalizertyper kan også justeres.
CLOCK-ADJ (Justere ur) (side 6)
CT (Ur-klokkeslæt) (side 12, 13)
BEEP
Aktiverer biplyden: "ON", "OFF".
AUX-A*1 (Ekstra lydenhed)
Aktiverer AUX-kildedisplayet: "ON", "OFF"
(side 19).
AUTO OFF
Slukkes automatisk efter et ønsket tidsrum, når
enheden slukkes: "NO", "30S (sekunder)",
"30M (minutter)", "60M (minutter)".
DEMO (Demonstration)
Aktiverer demonstrationen: "ON", "OFF".
DIMMER
Ændrer displayets lysstyrke.
– "AT": for at dæmpe displayet automatisk, når
du tænder lys. (Kun til rådighed, når
belysningskontrolledningen er tilsluttet.)
– "ON": for at dæmpe displayet.
– "OFF": for at deaktivere dæmperen.
CONTRAST
Justerer displayets kontrast. Kontrastniveauet
kan indstilles på 7 trin.
ILLUMI (Belysning)
Ændrer belysningsfarven: "ILLUMI-1",
"ILLUMI-2".
M.DSPL (Bevægelse-display)
Vælger bevægelse-displayindstilling.
– "SA": for at vise mønstre i bevægelse og
spektralanalysator.
– "ON": for at vise bevægelsesmønstre.
– "OFF": for at deaktivere bevægelsesdisplay.
18
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
A.SCRL (Automatisk rulning)
Ruller lange punkter automatisk: "ON", "OFF".
LOCAL (Lokal søgeindstilling)
– "ON": for kun at stille ind på stationer med
relativt stærke signaler.
– "OFF": for at stille ind på normal modtagelse.
MONO*2 (Mono-indstilling)
Vælger mono-modtagelse for at forbedre dårlig
FM-modtagelse: "ON", "OFF".
REG*2 (Regional) (side 12)
ZAP.TIME (Zappin-tid)
Vælger afspilningstiden for ZAPPINfunktionen.
– "ZAP.TIME-1 (6 sekunder)", "ZAP.TIME-2
(9 sekunder)", "ZAP.TIME-3 (30 sekunder)".
LPF (Lavpasfilter)
Vælger afskæringsfrekvens for subwooferen:
"OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz",
"160Hz".
LPF NORM/REV (Lavpasfilter Normal/
Omvendt)
Vælger fasen, når lavpasfilteret er slået til:
"NORM", "REV".
HPF (Højpasfilter)
Vælger afskæringsfrekvens for front/
baghøjttaleren: "OFF", "80Hz", "100Hz",
"120Hz", "140Hz", "160Hz".
LOUD (Lydindtryk)
Forstærker bas og diskant for at få klar lyd ved
lave lydstyrkeniveauer: "ON", "OFF".
BTM (side 11)
*1 Når enheden er slukket.
*2 Når FM modtages.
Brug af ekstra udstyr
Ekstra lydudstyr
Ved at tilslutte en ekstra bærbar lydenhed til
AUX-indgangsstikket (stereo-ministik) på
enheden og derefter vælge kilden kan du lytte på
dine bådhøjttalere. Lydstyrkeniveauet kan
justeres for enhver forskel mellem enheden og
den bærbare lydenhed. Gå frem som beskrevet
nedenfor:
Tilslutte den bærbare lydenhed
1 Sluk den bærbare lydenhed.
2 Skru ned for lydstyrken på enheden.
3 Tilslut til enheden.
AUX
Tilslutningsledning*
(medfølger ikke)
* Sørg for at bruge en lige stiktype.
Juster lydstyrkeniveauet
Backup af hukommelsen
Dine sidste indstillinger gemmes automatisk.
Lydindstillinger (undtagen lydstyrke),
opsætningspunkter (undtagen ur) og tunerforvalg
gemmes i enhedens interne hukommelse.
Sørg for at justere lydstyrken for hver tilsluttet
lydenhed før afspilning.
1 Skru ned for lydstyrken på enheden.
2 Tryk gentagne gange på (SOURCE), indtil
"AUX" vises.
"AUX FRONT IN" vises.
3 Begynd afspilning på den bærbare lydenhed
ved en moderat lydstyrke.
4 Indstil din sædvanlige lydstyrke på enheden.
5 Juster indgangsniveauet (side 17).
19
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
CD-skifter
Vandafvisende fjernbetjening
RM-X60M/X11M
Vælge skifteren
1 Tryk gentagne gange på (SOURCE), indtil
"CD" vises.
2 Tryk gentagne gange på (MODE), indtil den
ønskede skifter vises.
Knappernes placering
De tilsvarende knapper på den vandafvisende
fjernbetjening styrer de samme funktioner, som
knapperne på enheden.
RM-X60M
Enhedsnummer
VOLUME
+/–
SOURCE
MODE
SEEK –/+
Disknummer
MUTING
(ATT)
Afspilning begynder.
OFF
Overspringe album og diske
1 Under afspilning skal du trykke på (1)/(2)
(ALBUM –/+).
For at
overspringe
album
GP/ALBM
–/+
Tryk på (1)/(2) (ALBUM –/+)
og slip (hold et øjeblik).
RM-X11M
VOL +/–
OFF
MODE
SEEK –/+
album uafbrudt inden for 2 sekunder efter du
først har sluppet.
diske
SOURCE
gentaget.
diske uafbrudt og tryk derefter igen inden for
2 sekunder og hold.
GP/ALBM
–/+
Gentaget og blandet afspilning
Følgende knapper den vandafvisende
fjernbetjening skal betjenes på anden måde end
på enheden.
1 Under afspilning skal du trykke gentagne
gange på (3) (REP) eller (4) (SHUF), indtil
den ønskede indstilling vises.
Vælg
DISK
SHUF
CHANGER
For at afspille
disk gentaget.
spor i skifteren i vilkårlig
rækkefølge.
For at vende tilbage til normal
afspilningsindstilling skal du vælge "
eller "SHUF OFF".
OFF"
• VOLUME (VOL) +/– knap(per)
På samme måde som kontrolknappen på
enheden.
• GP/ALBM –/+ knap(per)
På samme måde som (1)/(2) (ALBUM –/+)
på enheden.
• MUTING-knap
Til at dæmpe lyden. (På samme måde som
(ATT) på kort-fjernbetjeningen.)
20
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
Hvis det er nødvendigt at montere
drejekontrolenheden på den højre side af
ratstammen, kan du vende betjeningsretningen
om.
Drejekontrol RM-X4S
Sætte mærkaten på
Sæt indikationsmærkaten på afhængigt af,
hvordan du monterer drejekontrolenheden.
SEL
MODE
DSPL
1 Mens du trykker på VOL-kontrolknappen, skal
du trykke på og holde (SEL).
DSPL
MODE
SEL
Knappernes placering
De tilsvarende knapper på drejekontrolenheden
betjener de samme funktioner, som knapperne på
enheden.
ATT
SEL
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Følgende knapper drejekontrolenheden skal
betjenes på anden måde end på enheden.
• ATT (dæmpning) -knap
Til at dæmpe lyden. Tryk igen for at annullere.
• PRESET/DISC-kontrolknap
CD/USB: På samme måde som (1)/(2)
(ALBUM –/+) på enheden (tryk ind og drej).
Radio: Til at modtage gemte stationer (tryk ind
og drej).
• VOL (lydstyrke) -kontrolknap
På samme måde som kontrolknappen på
enheden (drej).
• SEEK/AMS-kontrolknap
På samme måde som (SEEK) +/– på enheden
(drej, eller drej og hold).
• DSPL (display) -knap
Til at skifte displaypunkter.
Skift af betjeningsretning
Kontrolknappernes betjeningsretning er
fabriksindstillet som vist nedenfor.
For at øge
For at mindske
21
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
• Lad enheden afkøle forinden, hvis din båd har
ligget til kaj direkte i solen.
• Motorantennen slås automatisk ud.
• Diske som enheden IKKE kan afspille
– CD-R/CD-RW med dårlig optagekvalitet.
– CD-R/CD-RW der er optaget med en
inkompatibel optageenhed.
– CD-R/CD-RW der ikke er afsluttet korrekt.
– Andre CD-R/CD-RW end dem, der er optaget i
musik-CD-format eller MP3-format, som
opfylder ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo
eller multisession.
Dannelse af kondensvand
Hvis der dannes kondensvand inden i enheden, skal
du tage disken ud og vente i ca. en time, indtil den er
tør. Ellers fungerer enheden ikke korrekt.
Sådan opretholdes en høj lydkvalitet
Afspilningsrækkefølge for MP3/
WMA/AAC-filer
MP3/WMA/AAC
Pas på ikke at spilde væske på enheden eller
diskene.
Mappe
(album)
MP3/WMA/
AAC-fil (spor)
Bemærkninger om diske
• Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som f.eks. varmluftkanaler. Lad dem
ikke ligge i en båd, der ligger til kaj direkte i solen.
• Rens diskene med en
almindelig renseklud inden
afspilning. Tør disken af fra
midten og udad. Brug ikke
opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder eller
almindelige rengøringsmidler.
• Denne enhed er designet til at
afspille diske, der opfylder CDstandarden (Compact Disc). DualDiscs og nogle
musikdiske kodet med teknologi til beskyttelse af
ophavsret opfylder ikke CD-standarden (Compact
Disc), og disse diske kan derfor ikke afspilles med
denne enhed.
• Diske som enheden IKKE kan afspille
– Diske med etiketter, mærkater eller påklistret
tape eller papir. Det kan forårsage funktionsfejl
eller ødelægge disken.
– Diske der ikke er af standardform (f.eks. hjertefirkantet eller stjerneform). Det kan beskadige
enheden, hvis du forsøger at afspille dem.
– 8 cm diske.
Bemærkninger om CD-R/CD-RW
• Det maksimale antal: (kun CD-R/CD-RW)
– mapper (album): 150 (inkl. rodmappe)
– filer (spor) og mapper: 300 (hvis et fil/
mappenavn indeholder mange tegn, kan dette tal
blive mindre end 300).
– tegn, der kan vises for et mappe/filnavn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
• Hvis en multisession-disk begynder med en CDDA-session, genkendes den som en CD-DA-disk,
og andre sessioner afspilles ikke.
Om iPod
• Du kan tilslutte til følgende iPod-modeller.
Opdater dine iPods med den nyeste software,
inden du bruger dem.
– iPod touch
– iPod classic
– iPod med video*
– iPod nano (3. generation)
– iPod nano (2. generation)
– iPod nano (1. generation)*
– iPhone og iPhone 3G
* Passagerbetjening er ikke til rådighed for iPod nano
(1. generation) eller iPod med video.
• "Made for iPod" betyder, at et elektronisk tilbehør
er specifikt udformet til tilslutning med iPod, og at
udvikleren har certificeret, at det opfylder Apples
normer.
• "Works with iPhone" betyder, at et elektronisk
tilbehør er specifikt udformet til tilslutning med
iPhone, og at udvikleren har certificeret, at det
opfylder Apples normer.
• Apple er ikke ansvarlig for, at denne enhed virker,
eller at den opfylder sikkerhedsnormer og
lovgivning om normer.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har nogen spørgsmål eller problemer vedrørende
enheden, der ikke er dækket i denne vejledning.
22
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
Rensning af stikkene
Vedligeholdelse
Udskiftning af kort-fjernbetjeningens
litiumbatteri
Under normale forhold holder batteriet i ca. 1 år.
(Levetiden kan dog blive kortere afhængigt af
brugsforholdene.)
Når batteriet bliver svagt, formindskes kortfjernbetjeningens rækkevidde. Udskift batteriet med
et nyt CR2025-litiumbatteri. Der opstår brand- eller
eksplosionsfare, hvis du bruger en anden type
batteri.
+ siden opad
2
c
1
Enheden virker ikke altid korrekt, hvis stikkene
mellem enheden og frontpanelet ikke er rene. For at
forhindre dette skal du tage frontpanelet af (side 7)
og rense stikkene med en vatpind. Brug ikke for
meget kraft, da stikkene kan beskadiges.
Hovedenhed
Frontpanelets
bagside
Bemærkninger
• Af sikkerhedsmæssige grunde bør du slå tændingen
fra og fjerne nøglen fra tændingskontakten, inden du
renser stikkene.
• Berør aldrig stikkene direkte med fingrene eller en
metalgenstand.
Bemærkninger om litiumbatteriet
• Hold litiumbatteriet uden for børns rækkevidde. Søg
omgående læge, hvis batteriet sluges.
• Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten bliver
god.
• Sørg for at batteriets poler vender rigtigt, når det
sættes i.
• Batteriet må ikke holdes med en metalpincet, da der
kan opstå kortslutning.
Udskiftning af
sikringen
Når du udskifter sikringen, skal
du sørge for at bruge en med et
amperetal, der svarer til den
originale sikring. Hvis
sikringen springer, skal du
kontrollere strømtilslutningen
og udskifte sikringen. Hvis
sikringen springer igen efter
Sikring (10 A)
udskiftningen, kan der være en
intern funktionsfejl. Kontakt i
så fald den nærmeste Sony-forhandler.
23
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
Tage enheden ud
1
Tekniske data
Fjern beskyttelsesrammen.
CD-afspiller
1 Løsn frontpanelet (side 7).
Signal/støjforhold: 120 dB
Frekvensreaktion: 10 – 20.000 Hz
Wow og flutter: Ikke målelig
2 Klem begge kanter af beskyttelsesrammen,
og træk den derefter ud.
Tuner
FM
Indstillingsområde: 87,5 – 108,0 MHz
Antennestik:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens: 150 kHz
Brugbar følsomhed: 10 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal/støjforhold: 70 dB (mono)
Separation: 40 dB ved 1 kHz
Frekvensreaktion: 20 – 15.000 Hz
x
MW/LW
2
Indstillingsområde:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennestik:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens: 25 kHz
Følsomhed: MW: 26 µV, LW: 45 µV
Tag enheden ud.
1 Sæt begge udløsernøgler i på samme tid, så
de klikker på plads.
Krog der
vender indad.
USB-afspillerdel
Interface: Full speed USB
Maksimal strømstyrke: 500 mA
Effektforstærker
Udgang: Højttalerudgange (sikre stik)
Højttalerimpedans: 4 – 8 ohm
Maksimal udgangseffekt: 52 W × 4 (ved 4 ohm)
Generelt
2 Træk i udløsernøglerne for at løsne
enheden.
3 Skyd enheden ud af monteringsrammen.
Udgange:
Lydudgange-stik (for/bag)
Subwoofer-udgang-tilslutningsklemme (mono)
Stik for motorantenne
Stik for effektforstærker
Indgange:
Indgangsstik for fjernbetjening
Indgangsstik for antenne
Tilslutning for telefon ATT-kontrol
Tilslutning for belysning-kontrol
Tilslutning for BUS-kontrolindgang
Tilslutning for BUS-lydindgang
AUX-indgangsstik (stereo-ministik)
Tilslutning for USB-signalindgang
Tonekontroller:
Lav: ±10 dB ved 60 Hz (XPLOD)
Mellem: ±10 dB ved 1 kHz (XPLOD)
Høj: ±10 dB ved 10 kHz (XPLOD)
Strømkrav: 12 V jævnstrøm bådbatteri (negativ
jordforbindelse)
Mål: Approx. 178 × 50 × 182 mm (b/h/d)
Monteringsmål: Ca. 182 × 53 × 162 mm (b/h/d)
Vægt: Ca. 1,3 kg
24
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
Medfølgende tilbehør:
Kort-fjernbetjening RM-X151
Dele til montering og tilslutning (1 sæt)
Ekstra tilbehør/udstyr*:
Vandafvisende fjernbetjening: RM-X60M,
RM-X11M
Drejekontrolenhed: RM-X4S
BUS-kabel (leveret sammen med RCA-kabel)
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD-skifter (6 diske): CDX-T69
Kildevælger: XA-C40
AUX-IN-vælger: XA-300
USB-kabel til iPod: RC-100IP
* Andet tilbehør/udstyr end vandafvisende
fjernbetjening RM-X60M/X11M er ikke vandtæt. Det
må ikke udsættes for vand.
Din forhandler har muligvis ikke alt det ovennævnte
tilbehør i sit sortiment. Bed forhandleren om
nærmere oplysninger.
Design og tekniske data kan ændres uden
forudgående varsel.
• Der er ikke brugt halogenerede flammehæmmende
midler i de trykte kredsløb.
• Der er ikke brugt halogenerede flammehæmmende
midler i kabinetter.
• Der er brugt papir til emballagepuderne.
Fejlsøgning
Med den følgende kontrolliste kan du afhjælpe
problemer, du kan få med enheden.
Inden du går igennem nedenstående kontrolliste, bør
du kontrollere fremgangsmåden for tilslutning og
betjening.
Hvis problemet ikke løses, kan du besøge denne
support-website.
Supportsite
http://support.sony-europe.com
Generelt
Der er ingen strømtilførsel til enheden.
• Kontroller tilslutningen eller sikringen.
• Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder, kan
enheden ikke betjenes med kort-fjernbetjeningen.
t Tænd enheden.
Motorantennen slås ikke ud.
Motorantennen har ikke en relæboks.
Ingen lyd.
• ATT-funktionen er aktiveret, eller Telephone ATTfunktionen (når forbindelseskablet fra en telefon
tilsluttet til ATT-ledningen) er aktiveret.
• Faderkontrollen "FAD" er ikke indstillet på
positionen for et 2-højttalersystem.
Ingen biplyd.
• Biplyden er annulleret (side 18).
• Der er tilsluttet en ekstra effektforstærker, og du
bruger ikke den indbyggede forstærker.
Hukommelsens indhold er slettet.
• Der er blevet trykket på RESET-knappen.
t Du skal gemme i hukommelsen igen.
• Strømledningen eller batteriet er blevet afbrudt eller
er ikke tilsluttet korrekt.
Gemte stationer og korrekt klokkeslæt er
slettet.
Sikringen er sprunget.
Der kommer støj, når tændingens position
skiftes.
Ledningerne er ikke tilpasset korrekt til bådens
strømstik til tilbehør.
Under afspilning eller modtagelse starter
demonstrationen.
Hvis der ikke udføres nogen betjening i 5 minutter
med "DEMO-ON" indstillet, starter demonstrationen.
t Indstil på "DEMO-OFF" (side 18).
Displayet forsvinder fra/vises ikke på
displayvinduet.
• Dæmperen er indstillet på "DIM-ON" (side 18).
• Displayet forsvinder, hvis du trykker på (OFF) og
holder.
t Tryk på (OFF) på enheden og hold, indtil
displayet forsvinder.
• Stikkene er beskidte (side 23).
fortsættes på næste side t
25
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
Den automatiske slukkefunktion virker ikke.
Enheden er slået til. Den automatiske slukkefunktion
aktiveres, når enheden slås fra.
t Slå enheden fra.
CD-afspilning
Disken kan ikke lades.
• En anden disk er allerede ladet.
• Disken er sat omvendt eller forkert i.
Disken afspilles ikke.
• Defekt eller snavset disk.
• CD-R’erne/CD-RW’erne er ikke til lydbrug
(side 22).
MP3/WMA/AAC-filer kan ikke afspilles.
Disken er ikke kompatibel med MP3/WMA/AACformatet og -versionen. Du kan finde nærmere
oplysninger om diske og formater, der kan afspilles, på
support-websiten.
Det tager længere tid at afspille MP3/WMA/
AAC-filer end andre filer.
Ved følgende diske tager det længere tid at begynde
afspilning.
– en disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
– en disk, som er optaget i multisession.
– en disk, som kan tilføjes data.
Displaypunkter ruller ikke.
• For diske med særligt mange tegn kan de ikke altid
rulles.
• "A.SCRL" er indstillet på "OFF".
t Indstil på "A.SCRL-ON" (side 19).
t Tryk på (DSPL) (SCRL) og hold.
Lyden springer.
• Montering er ikke korrekt.
t Monter enheden i en vinkel på mindre end 45° på
et stabilt sted i båden.
• Defekt eller snavset disk.
Betjeningsknapperne fungerer ikke.
Disken udkastes ikke.
Tryk på RESET-knappen (side 6).
Radiomodtagelse
Stationerne kan ikke modtages.
Lyden generes af støj.
Tilslutningen er ikke korrekt.
t Tilslut en motorantenne-kontrolledning (blå) eller
strømledning til tilbehør (rød) til strømledningen på
bådens antenneforstærker. (Kun hvis båden har en
indbygget FM/MW/LW-antenne i bag/sideruden.)
t Kontrollér tilslutningen af bådantennen.
t Hvis den automatiske antenne ikke slås ud, skal du
kontrollere tilslutningen af motorantennekontrolledningen.
Det er ikke muligt at stille ind på forvalgte
stationer.
• Frekvensen skal gemmes korrekt i hukommelsen.
• Radiosignalet er for svagt.
Det er ikke muligt at stille automatisk ind på
stationer.
• Indstillingen af lokal søgning er ikke korrekt.
t Indstilling standser for ofte:
Indstil på "LOCAL-ON" (side 19).
t Indstilling standser ikke ved en station:
Indstil på "LOCAL-OFF" (side 19).
• Radiosignalet er for svagt.
t Indstil manuelt.
"ST"-indikationen blinker under FMmodtagelse.
• Indstil frekvensen præcist.
• Radiosignalet er for svagt.
t Indstil på "MONO-ON" (side 19).
Et FM-program, der udsendes i stereo, høres i
mono.
Enheden er indstillet på monomodtagelse.
t Indstil på "MONO-OFF" (side 19).
RDS
SEEK begynder efter få sekunders lytning.
Stationen er ikke en TP-station eller har svagt signal.
t Desaktiver TA (side 12).
Ingen trafikmeldinger.
• Aktiver TA (side 12).
• Stationen udsender ikke trafikmeldinger, selv om den
er en TP-station.
t Stil ind på en anden station.
PTY viser "- - - - - - - -".
• Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
• Der er ikke blevet modtaget RDS-data.
• Stationen specificerer ikke programtypen.
USB-afspilning
Du kan ikke afspille elementer via en USB HUB.
Denne enhed kan ikke genkende USB-enheder via en
USB-hub.
Kan ikke afspille elementer.
En USB-enhed virker ikke.
t Tilslut den igen.
Det tager længere tid at afspille USB-enheden.
USB-enheden indeholder filer med en kompliceret
træstruktur.
Der høres en bip-lyd.
USB-enheden er blevet afbrudt under afspilning.
t Før en USB-enhed afbrydes, skal du sørge for først
at stoppe afspilning, så data beskyttes.
Lyden falder kortvarigt bort.
Lyden kan falde bort kortvarigt ved en høj bithastighed
på mere end 320 kbps.
26
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Friday, January 9, 2009 1:12 PM
Fejldisplay/meddelelser
CHECKING
Enheden bekræfter tilslutningen af en USB-enhed.
t Vent, indtil bekræftelse af tilslutningen er afsluttet.
ERROR*1
• Disken er beskidt eller sat omvendt i.*2
t Rens disken eller sæt den korrekt i.
• Der er sat en tom disk i.
• Disken kan ikke afspilles pga. et problem.
t Sæt en anden disk i.
• USB-enheden blev ikke automatisk genkendt.
t Tilslut den igen.
• Tryk på Z for at tage disken ud.
FAILURE
Tilslutningen af højttalere/forstærkere er forkert.
t Se vejledningen Montering/tilslutning til denne
model for at kontrollere tilslutningen.
HUB NO SUPRT
USB-hub er ikke understøttet på denne enhed.
LOAD
CD-skifteren er ved at lade disken.
t Vent, indtil ladning er udført.
L. SEEK +/–
Lokal søgeindstilling er slået til under automatisk
indstilling.
NO AF
Der findes ikke en alternativ frekvens for den aktuelle
station.
t Tryk på (SEEK) +/– mens programservicenavnet
blinker. Enheden begynder søgning efter en anden
frekvens med de samme PI (programidentifikation)
-data ("PI SEEK" vises).
NO DEV (Ingen enhed)
(SOURCE) er valgt uden en USB-enhed tilsluttet. En
USB-enhed eller et USB-kabel er blevet afbrudt under
afspilning.
t Sørg for at tilslutte en USB-enhed og et USB-kabel.
NO DISC
Disken er ikke sat i CD-skifteren.
t Sæt diske i CD-skifteren.
NO MAG
Diskmagasinet er ikke sat i CD-skifteren.
t Sæt diskmagasinet i CD-skifteren.
NO MUSIC
Disken eller USB-enheden indeholder ikke en
musikfil.
t Sæt en musik-CD i denne enhed eller en CDskifter, der kan afspille MP3.
t Tilslut en USB-enhed, der indeholder en musikfil.
NO NAME
Der er ikke skrevet et disk/album/kunstner/spornavn på
sporet.
NO TP
Enheden fortsætter søgning efter TP-stationer til
rådighed.
OFFSET
Der kan være en intern funktionsfejl.
t Kontroller tilslutningen. Henvend dig til nærmeste
Sony-forhandler, hvis fejlindikationen fortsat vises
på displayet.
OVERLOAD
USB-enheden er overbelastet.
t Afbryd USB-enheden, og skift derefter kilde ved at
trykke på (SOURCE).
t Angiver, at USB-enheden ikke virker, eller at der er
tilsluttet en enhed, som ikke er understøttet.
READ
Enheden læser alle spor- eller albumdata på disken.
t Vent, indtil læsningen er udført, og afspilning
begynder automatisk. Afhængigt af diskstrukturen
kan det tage mere end et minut.
RESET
CD-enheden, CD-skifteren eller USB-enheden kan
ikke betjenes pga. et problem.
t Tryk på RESET-knappen (side 6).
USB NO SUPRT (USB ikke understøttet)
Den tilsluttede USB-enhed er ikke understøttet.
t Du kan finde nærmere oplysninger om kompatible
USB-enheder på support-websiten.
"
" eller "
"
Under tilbage/fremrykning er du nået til begyndelsen
eller slutningen af disken, og kan ikke komme længere.
" "
Tegnet kan ikke vises af enheden.
*1 Hvis der opstår en fejl under afspilning af en CD,
vises CD’ens disknummer ikke på displayet.
*2 Disknummeret for den disk, der forårsager fejlen,
vises på displayet.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis
disse løsninger ikke hjælper.
Hvis du bringer enheden til reparation pga.
problemer med CD-afspilning, skal du tage den disk
med, der blev brugt på det tidspunkt, da problemet
begyndte.
27
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
Käytettyjen akkujen hävittäminen
(sovellettavissa Euroopan unionissa
ja muissa erillisillä
keräysjärjestelmillä varustetuissa
järjestelmissä)
Tämä tarra sijaitsee laitteen pohjassa.
Huomautus asiakkaille: Seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan EU-direktiiveja
soveltavissa maissa myytäviä laitteita
Tämän laitteen on valmistanut Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan. EMC:n valtuutettu edustaja ja
tuoteturvallisuudesta vastaava yritys on Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Ota kaikissa huoltoa
ja takuita koskevissa asioissa yhteys erillisissä
huolto- ja takuuasiakirjoissa mainittuihin
osoitteisiin.
Vanhojen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(sovelletaan Euroopan unionissa ja
muissa Euroopan maissa, joissa on
erilliset kierrätysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva
symboli ilmoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Se pitää sen sijaan jättää käytössä olevaan
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein autat
estämään sen mahdollisesti aiheuttamat kielteiset
vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, mikä
voisi muussa tapauksessa olla tulos tämän tuotteen
väärästä jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys
mahdollistaa luonnonvarojen säästämisen. Lisätietoja
tämän tuotteen kierrätyksestä saat paikalliselta
ympäristöviranomaiselta, oman taloutesi jätteet keräävältä
yritykseltä tai tämän tuotteen ostoliikkeestä.
Tämä akussa tai sen pakkauksessa oleva symboli
ilmoittaa, ettei tätä, tämän laitteen mukana toimitettua
akkua saa käsitellä talousjätteenä. Takaamalla, että nämä
akut hävitetään oikealla tavalla, autat estämään niiden
aiheuttamat mahdolliset kielteiset vaikutukset
ympäristölle ja ihmisten terveydelle, mikä voisi muussa
tapauksessa olla seurauksena tämän akun
epäasianmukaisesta hävitystavasta. Eri materiaalien
kierrätys auttaa luonnon raaka-aineiden säästämisessä.
Silloin kun jonkin tuotteen tulee turvallisuus-,
suorituskyky- tai tietoturvasyistä olla keskeytymättä
käyttää sisäänrakennettua akkua, tämä akun vaihto tulee
suorituttaa valtuutetulla huoltohenkilökunnalla. Akun
oikean käsittelyn takaamiseksi jätä tämä tuote sen kuluttua
loppuun asiaankuuluvaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyspisteeseen. Lue kaikkien muiden akkujen
poistamiseksi turvallisesti laitteesta lisätietoja vastaavasta
kappaleesta. Jätä akku vastaavaan käytettyjen akkujen
kierrätyspisteeseen. Lisätietoja tämän tuotteen tai akkujen
kierrätyksestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
oman taloutesi jätteet keräävältä yritykseltä tai tämän
tuotteen ostoliikkeestä.
ZAPPIN on Sony Corporationin tavaramerkki.
Microsoft, Windows Media,
ja Windows-logo ovat
Microsoft Corporationin
tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa ja
muissa maissa.
iPod on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
iPhone on Apple Inc:n tavaramerkki.
MPEG Layer-3 äänenkoodaustekniikkaan ja
patentteihin on saatu lisenssi Fraunhofer IIS:ltä
ja Thomsonilta.
Käytettävissä oleva lisälaite: Kauko-ohjain
Tämä tuote on suojattu tietyillä Microsoft
Corporationin immateriaalioikeuksilla. Tämän
teknologian käyttö tai jakelu tämän tuotteen
ulkopuolella on kiellettyä ilman Microsoftin tai sen
valtuutetun tytäryhtiön myöntämää lisenssiä.
2
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
Sisällöntuottajat käyttävät tämän laitteen
sisältämää Windows Median digitaalisten
oikeuksien hallinnoimisteknologiaa ("WM-DRM")
suojellakseen tuottamaansa sisältöä ("Suojattu
Sisältö"), jotta sisältöön liittyviä
immateriaalioikeuksia, mukaan lukien
tekijänoikeudet, ei käytetä väärin.
Tämä laite käyttää WM-DRM-ohjelmistoa
Suojatun sisällön ("WM-DRM-ohjelmisto")
toistamiseen. Jos WM-DRM-ohjelmiston suojaus
on vaarassa, Suojatun sisällön omistajat ("Suojatun
sisällön omistajat") voivat pyytää Microsoftia
peruuttamaan WM-DRM-ohjelmiston oikeudet
kopioida, näyttää ja/tai toistaa Suojattua sisältöä.
Peruuttaminen ei estä DRM-ohjelmistoa
toistamasta suojaamatonta sisältöä. Peruutetut
oikeudet sisältävien WM-DRM-ohjelmistojen
luettelo lähetetään laitteeseen aina, kun asiakas
lataa Suojatun sisällön käyttöoikeudet Internetistä
tai PC:ltä. Microsoft voi ladata käyttöoikeuden
lisäksi myös peruutusluetteloja laitteeseen
Suojatun sisällön omistajien puolesta.
Varoitus, joka koskee veneitä, joiden
virtalukossa ei ole ACC-asentoa.
Aseta automaattinen virrankatkaisutoiminto
käyttöön (s. 18).
Laitteesta katkeaa virta kokonaan ja
automaattisesti asetettuna aikana sen jälkeen
kun laite on kytketty päältä, mikä estää
akkuvirran turhan kulumisen.
Ellet ole asettanut käyttöön automaattista
virrankatkaisutoimintoa, paina ja pidä
painettuna (OFF) -painiketta joka kerta kun
katkaiset virran virta-avaimella, kunnes näyttö
on sammunut.
3
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
Sisältö
Käytön aloittaminen
USB-laitteet
Levyjen soittaminen tällä laitteella . . . . . . . . . . 6
Alkuasetusten palauttaminen. . . . . . . . . . . . . . . 6
DEMO-tilan peruuttaminen. . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kauko-ohjainkortin valmistelu . . . . . . . . . . . . . 6
Kellonajan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Etupaneelin irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Etupaneelin kiinnittäminen . . . . . . . . . . . . . . 7
USB-laitteiden toisto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Näyttöyksiköt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto . . . . . . . . . 15
Säädinten sijainti ja perustoiminnot
Päälaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kauko-ohjainkortti RM -X151 . . . . . . . . . . . 8
Raidan hakeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Raidan hakeminen nimen avulla
— Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Raidan hakeminen kuuntelemalla raidan osia
— ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Radio
Radioasemien tallentaminen pikavalintoihin ja
kuuntelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Automaattinen tallennus — BTM. . . . . . . . 11
Radioasemien manuaalinen tallennus . . . . . 11
Muistiin tallennettujen asemien
vastaanotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Asemien automaattinen esiviritys . . . . . . . . 11
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
AF- ja TA-toimintojen asettaminen . . . . . . 12
PTY:n valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CT-asetuksen tekeminen . . . . . . . . . . . . . . . 13
CD:
Levyn soittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Näyttöyksiköt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto . . . . . . . . . 13
iPod
iPodin toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Näyttöyksiköt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toistotilan asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto . . . . . . . . .
iPod-laitteen suorakäyttö
— Matkustajaohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
16
16
17
Muut toiminnot
Ääniasetusten muuttaminen . . . . . . . . . . . . . .
Äänenlaadun muokkaaminen . . . . . . . . . . .
Taajuuskorjaimen käyrän räätälöinti
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asetusyksikköjen asettaminen — SET. . . . . .
Muistin varmistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisälaitteiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Audiolisälaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CD-vaihtaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merikauko-ohjain RM-X60M/X11M . . . .
Sauvaohjain RM-X4S . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
18
18
19
19
19
20
20
21
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Levyjä koskevia huomautuksia . . . . . . . . .
MP3/WMA/AAC-tiedostojen
toistojärjestys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huolto ja kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laitteen irrottaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vikanäytöt /Tiedotteet . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
22
22
23
24
24
25
27
4
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
Tukisivusto
Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat nähdä uusimmat tätä tuoteta
koskevat tukitiedot, käy seuraavalla www-sivulla:
http://support.sony-europe.com
Sisältää seuraavat tiedot:
• Yhteensopivien digitaalisten audiosoittimien mallit ja valmistajat
• Tuetut MP3/WMA/AAC-tiedostot
5
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
Käytön aloittaminen
Levyjen soittaminen tällä
laitteella
Kauko-ohjainkortin valmistelu
Irrota suojakalvo.
Tällä laitteella voi toistaa CD-DA- (myös CDtekstejä sisältäviä) ja CD-R/CD-RW-levyjä
(MP3/WMA/AAC-tiedostot (s. 22)).
Levytyypit
Levyn merkintä
Vihje
Lisätietoja pariston vaihdosta on sivulla s. 23.
CD-DA
Kellonajan asettaminen
Kellossa on 24 tunnin digitaalinen näyttö.
MP3
WMA
AAC
Alkuasetusten palauttaminen
Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa tai sen
jälkeen kun veneen akku on vaihdettu tai
liitäntöjä on muutettu, laite on nollattava.
Irrota etupaneeli (s. 7) ja paina RESETpainiketta (s. 8) jollakin terävällä esineellä, kuten
kuulakärkikynällä.
Huomautus
RESET-painikkeen painaminen nollaa kellonajan
asetuksen ja joitakin muita muistiin tallennettuja
asetuksia.
DEMO-tilan peruuttaminen
Voit peruuttaa esittelytilan, joka tulee esiin
laitetta päältä kytkettäessä.
1
Paina ja pidä valintapainiketta
painettuna.
Asetusnäyttö tulee esiin.
2
Paina valintapainiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että "DEMO"
ilmestyy näyttöön.
3
Valitse hakupyörää kiertämällä
"DEMO-OFF".
4
Paina ja pidä valintapainiketta
painettuna.
Asetus on nyt suoritettu valmiiksi, ja näyttö
palaa normaaliin toisto/vastaanottotilaan.
1
Paina ja pidä valintapainiketta
painettuna.
Asetusnäyttö tulee esiin.
2
Paina valintapainiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että "CLOCKADJ" ilmestyy näyttöön.
3
Paina (SEEK) + -painiketta.
Tuntilukemat alkavat vilkkua.
4
Aseta hakupyörällä tunti- ja
minuuttilukemat.
Digitaalisen ilmaisimen siirtämiseksi paina
(SEEK) +/– -painiketta.
5
Kun olet asettanut minuuttilukemat,
paina valintapainiketta.
Asetus on nyt valmis ja kello lähtee käyntiin.
Paina kellon esiin saamiseksi (DSPL) painiketta. Paina (DSPL) -painiketta uudelleen
edelliseen näyttöön palaamiseksi.
Vihje
Kello voidaan asettaa aikaan automaattisesti RDStoiminnon avulla (s. 13).
6
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
Etupaneelin irrottaminen
Voit irrottaa etupaneelin tästä laitteesta laitteen
varastamisen estämiseksi.
Varoittava piippaus
Etupaneelin kiinnittäminen
Aseta etupaneelissa oleva reikä A laitteen
karaan B ja työnnä sen jälkeen sen vasen reuna
kevyesti sisään.
Paina laitteen (SOURCE) -painiketta (tai lataa
siihen levy) laitteen käyttämiseksi.
Katkaistessasi virran virta-avaimella irrottamatta
ensin etupaneelia, varoittava hälytyspiippaus
tulee kuuluviin muutamaksi sekunniksi.
Hälytysääni kuuluu ainoastaan silloin kun
laitteiston sisäänrakennettua vahvistinta
käytetään.
1
Paina (OFF) -painiketta.
Laitteesta katkaistaan virta.
2
Paina (OPEN) -painiketta.
Etupaneeli avautuu.
3
Siirrä etupaneelia oikealle ja vedä sen
jälkeen kevyesti ulos etupaneelin
vasen reuna.
Huomautus
Älä aseta mitään esineitä etupaneelin sisäpinnalle.
Huomautuksia
• Älä pudota etupaneelia tai paina liikaa sitä tai sen
näyttöä.
• Älä altista etupaneelia kuumuudelle/suurille
lämpötiloille tai kosteudelle. Älä jätä sitä
ankkuroituun veneeseen.
7
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
Säädinten sijainti ja perustoiminnot
Päälaite
1 2 34 5
6
8
7
OPEN
OFF
ZAP
SEEK
SOURCE
MODE
AUX
PTY
PUS
SEEK
9
H ENTER / SELECT
0 qa
AF / TA
qh
qj qk
Kauko-ohjainkortti RM -X151
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
ws
wd
0
+
wf
–
wa
8
REP
SHUF
DM
PAUSE
SCRL
3
4
5
6
DSPL
qd
qf qg
Tässä kappaleessa on tietoja säädinten sijainnista
ja peruskäytöstä. Lisätietoja on annetuilla
sivuilla.
Tämän laitteen ja kauko-ohjainkortin
samannimiset painikkeet tuottavat saman
toiminnon.
A OFF-painike
Virran päällekytkemiseksi/äänilähteen
toiminnan keskeyttämiseksi.
RESET
w;
2
qs
Etupaneeli irrotettuna
1
3
ql
ALBUM
1
SCRL
DSPL
1
2
3
4
5
6
+
VOL
–
wg
wh
B
(BACK) -painike s. 10
Edelliseen näyttöön palaamiseksi.
C SOURCE-painike
Virran päällekytkeminen; äänilähteen/
vaihtaminen (Radio/CD/USB/AUX)*.
D ZAP-painike s. 11
ZAPPIN™-tilaan siirtyminen.
E Hakupyörä/valintapainike
Äänenvoimakkuuden säätämiseksi (kierrä);
asetusyksiköiden valitsemiseksi (paina ja
kierrä).
F Kauko-ohjainkortin anturi
G Näyttö
H OPEN-painike s. 7
I SEEK +/– -painikkeet
CD/USB:
Raitojen ohittamiseksi (paina); useamman
raidan ohittamiseksi (paina, ja paina
uudelleen noin sekunnin kuluttua sekä pidä
painettuna); pikasiirto eteen/taaksepäin
raidalla (paina ja pidä painettuna).
Radio:
Radioasemien virittäminen automaattisesti
(paina); radioaseman virittäminen
manuaalisesti (paina ja pidä painettuna).
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
J MODE-painike s. 11, 16, 17
Paina painiketta: Radion aaltoalueen (FM/
MW/LW)*/iPodin toistotilan valitsemiseksi.
Paina ja pidä painiketta painettuna:
Matkustajaohjaukseen siirtymiseksi/sen
peruuttamiseksi.
K
(BROWSE) -painike s. 10
Quick-BrowZer-tilaan siirtyminen.
L AF (Vaihtoehtoiset taajuudet)/
TA (Liikennetiedotteet)/
PTY (Ohjelmatyyppi) -painike s. 12, 13
AF- ja TA-toimintojen asettamiseksi (paina);
PTY:n valitsemiseksi RDS-toiminnoista
(pidä painettuna).
M Numeropainikkeet
CD/USB:
(1)/(2): ALBUM –/+ (MP3/WMA/AACtoiston aikana)
Albumien ohittaminen (paina);
albumien ohittaminen keskeytyksettä
(pidä painettuna).
(3): REP s. 13, 15, 16
(4): SHUF s. 13, 15, 16
(5): DM+
Parantaa digitaalisesti pakattua ääntä,
kuten MP3:a.
Ota DM+ -toiminto käyttöön
valitsemalla "ON". Peruuta se
valitsemalla "OFF".
(6): PAUSE
Toiston tauottamiseksi. Tauon
peruuttamiseksi paina painiketta
uudelleen.
Radio:
Radioasemien vastaanottaminen (paina);
radioasemien tallentaminen (paina ja pidä
painettuna).
N DSPL (näyttö)/SCRL (vieritys) painike s. 12, 13, 14, 16, 17
Näytettävän yksikön vaihtamiseksi (paina);
näyttöyksikön vierittämiseksi (paina ja pidä
painettuna).
Kauko-ohjainkortin seuraavilla painikkeilla on
eri toiminto kuin päälaitteen painikkeilla. Irrota
suojakalvo ennen käyttöä (s. 6).
ql < (.)/, (>) -painikkeet
CD:n/radion/USB-laitteen ohjaaminen, sama
kuin laitteen (SEEK) –/+ -painikkeet.
Asetuksia, ääniasetuksia yms. voidaan
käyttää < , -painikkeilla.
w; DSPL-painike (näyttö) s. 12, 13, 14, 16,
17
Näyttöyksiköiden vaihtaminen.
wa VOL (äänenvoimakkuus) +/– -painike
Äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
ws ATT-painike (äänenvaimennus)
Äänen vaimentamiseksi. Paina painiketta
uudelleen vaimennuksen peruuttamiseksi.
wd SEL-painike (valinta)
Sama kuin laitteen valintapainike.
wf M (+)/m (–) -painikkeet
Cd-soittimen/USB-laitteen ohjaaminen,
sama kuin laitteen (1)/(2) (ALBUM –/+) painike.
Asetuksia, ääniasetuksia yms. voidaan
käyttää M m -painikkeilla.
wg SCRL-painike (vieritys)
Näyttöyksikön vierittämiseksi.
wh Numeropainikkeet
Radioasemien vastaanottaminen (paina);
radioasemien tallentaminen (paina ja pidä
painettuna).
* Silloin kun CD-vaihtaja on kytketty laitteistoon ja
(SOURCE) -painiketta on painettu, näyttöön
ilmestyvät "CD" ja laitteen numero. Jo sen lisäksi
(MODE) -painiketta painetaan, voit vaihtaa
vaihtajaa.
Huomautus
Jos laite on kytketty päältä ja näyttö sammuu, laitetta
ei voi käyttää kauko-ohjainkortilla, ellei laitteen
(SOURCE) -painiketta paineta tai ellei levyä aseteta
laitteeseen sen aktivoimiseksi.
O AUX-tuloliitäntä s. 19
Kannettavan audiolaitteen kytkeminen
laitteistoon.
P RESET-painike s. 6
Q Z -(poisto) painike
Levyn ulos ottaminen.
R Levytila
Levyn asettaminen soittimeen.
9
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
Haku yksiköitä ohittamalla — Jumptila
Raidan hakeminen
Raidan hakeminen nimen avulla
— Quick-BrowZer
Voit hakea raitaa CD-levyltä tai USB-laitteesta
helposti luokan mukaan.
(BROWSE)
OFF
SEEK
Kun yhdessä luokassa on monia yksiköitä, voit
nopeasti saada esiin halutun yksikön.
1 Paina (SEEK) + -painiketta Quick-BrowZertilassa.
Seuraava näyttö tulee esiin.
Hakupyörä/
valintapainike
ZAP
SOURCE
MODE
SEEK
SEEK +/–
PUS
H ENTER / SELECT
(BACK)
1
Paina
(BROWSE) -painiketta.
Laite siirtyy Quick-BrowZer-tilaan ja
hakuluokkien luettelo tulee näkyviin.
2
Valitse haluttu hakuluokka
hakupyörää kiertämällä ja paina sitten
sitä vahvistukseksi.
3
Toista vaihe 2 niin monta kertaa, että
haluttu raita on valittu.
Toisto käynnistyy.
Edelliseen näyttöön palaamiseksi
Paina
(BACK) -painiketta.
Quick-BrowZer-tilasta poistuminen.
Paina
(BROWSE) -painiketta.
Huomautus
Kun siirryt Quick-BrowZer-tilaan, uudelleentoisto-/
satunnaissoittoasetus peruuntuu.
A Nykyisen yksikön numero
B Nykyisen kerroksen yksikköjen
kokonaismäärä
Yksikön nimi tulee sen jälkeen esille.
2 Valitse haluttu tai jokin sitä lähellä oleva
yksikkö hakupyörää kiertämällä.
Laite ohittaa yksiköitä 10 %:n askelin
yksikköjen kokonaismäärästä.
3 Paina valintapainiketta.
Näyttö palaa Quick-BrowZer-tilaan ja valittu
yksikkö tulee esiin.
4 Valitse haluttu yksikkö hakupyörää
kiertämällä ja paina sen jälkeen hakupyörää.
Toisto käynnistyy, mikäli valittu yksikkö on
raita.
Jump-tilan peruuttaminen
Paina
(BACK)- tai (SEEK) – -painiketta.
Raidan hakeminen kuuntelemalla
raidan osia — ZAPPIN™
Toistamalla lyhyitä jaksoja CD-levyllä tai USBlaitteella olevilta raidoilta voit hakea raitaa, jonka
haluat kuunnella.
ZAPPIN-tila sopii käytettäväksi silloin kun
haetaan raitaa satunnaissoitto- tai jatkuvan toisto
satunnaissoittotilassa.
Valintapainike
ZAP
OFF
SEEK
ZAP
SOURCE
MODE
SEEK
PUS
H ENTER / SELECT
(BACK)
10
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
1
Paina toiston aikana (MENU)
-painiketta.
Sen jälkeen kun "ZAPPIN" on ilmestynyt
näytölle, toisto käynnistyy seuraavan raidan
osan toisto käynnistyy.
Valitun ajan pituinen jakso toistetaan tästä
raidasta, minkä jälkeen kuuluu napsahdus, ja
seuraava jakson toisto käynnistyy.
Raita
1
2
3
Radio
Radioasemien tallentaminen
pikavalintoihin ja kuuntelu
Muistutus
Virittäessäsi asemia autoa ajaessasi käytä
voimakkaimpien asemien viritystoimintoa
(BTM) onnettomuuksien välttämiseksi.
4
Automaattinen tallennus — BTM
ZAP
2
Osa kutakin raitaa
toistetaan ZAPPIN-tilassa.
Paina valintapainiketta tai (ZAP) painiketta silloin kun kuulet
toistettavan sitä raitaa, jonka haluat
kuunnella kokonaisuudessaan.
Valitsemaasi raitaa aletaan toistaa normaalisti
sen alusta.
Jos haluat hakea raitaa uudelleen ZAPPINtilassa, toista kohdat 1 ja 2.
Vihjeitä
• Voit valita toistoajan noin 6:, 9:n tai 30 sekunnin
mittaiseksi (s. 19). Et pysty valitsemaan itse raidasta
toistettavaa jaksoa.
• Paina (SEEK) –/+ tai (1)/(2) (ALBUM –/+)
-painiketta ZAPPIN-tilassa raidan tai albumin
ohittamiseksi.
• Myös painamalla
(BACK) -painiketta voidaan
myös valita raita toistettavaksi alusta.
1
2
3
4
Paina (SOURCE) -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että näytölle
ilmestyy "TUNER".
Paina aaltoalueen vaihtamiseksi (MODE)
-painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan. Voit
valita aaltoalueeksi jonkin seuraavista: FM1
(ULA), FM2, FM3, MW (KA) tai LW (PA).
Paina ja pidä valintapainiketta painettuna.
Asetusnäyttö tulee esiin.
Paina valintapainiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että "BTM"
ilmestyy näyttöön.
Paina (SEEK) + -painiketta.
Laite tallentaa muistiin asemat numeropainikkeilla
niiden taajuuslukemien mukaisessa järjestyksessä.
Piippaus vahvistaa asetuksen tallennuksen
muistiin.
Radioasemien manuaalinen tallennus
1
Kun olet virittänyt kohdalleen radioaseman,
jonka haluat tallentaa pikavalintapaikalle,
paina ja pidä painettuna jotakin
numeropainiketta ((1)–(6)), kunnes
näytölle ilmestyy "MEM".
Huomautus
Jos yrität tallentaa uutta asemaa pikavalintapaikalle,
jolle on jo tallennettu asema, vanha asema häviää, ja
uusi tulee voimaan.
Vihje
Kun RDS-asema on tallennettu pikavalintapaikalle,
sen AF/TA-asetus tallennetaan samalla kertaa (s. 12).
Muistiin tallennettujen asemien
vastaanotto
1
Valitse aaltoalue ja paina sen jälkeen
jotakin numeropainikkeista ((1)–(6)).
Asemien automaattinen esiviritys
1
Valitse aaltoalue ja paina sen jälkeen
(SEEK) +/– -painiketta aseman hakemiseksi.
Haku keskeytyy laitteen löytäessä aseman.
Jatka hakua, kunnes haluttu asema on
löytynyt.
Vihje
Jos tunnet haettavan radioaseman taajuuden, paina ja pidä
sisäänpainettuna (SEEK) +/ – -painike paikantaaksesi
kohdalleen suunnilleen oikean taajuuden, ja paina sen
jälkeen (SEEK) +/– -painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan halutun taajuuden hienosäätämiseksi kohdalleen
(manuaalinen viritys).
11
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
RDS
AF- ja TA-toimintojen asettaminen
1
Yhteenveto
Paina (AF/TA) -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että haluttu
asetus tulee esiin.
Radio Data System -palvelulla (RDS) varustetut
ULA-asemat lähettävät normaalin ohjelmasignaalin
ohessa ylimääräisiä, ei-kuunneltavassa
digitaalisessa muodossa olevia tekstitietoja.
Valitse
Halutessasi
AF-ON
aktivoida AF- ja passivoida
TA-toiminnon.
Näyttöyksiköt
TA-ON
aktivoida TA- ja passivoida
AF-toiminnon.
AF, TA-ON aktivoida sekä AF- että
TA-toiminnot
AF, TA-OFF passivoida sekä AF- että
TA-toiminnot
A Aaltoalue, toiminto
B TA/TP*1
C Taajuus*2 (Ohjelmapalvelun nimi),
Pikavalintanumero, Kello, RDS-data
*1 "TA" vilkkuu näytöllä liikennetiedotetta
lähetettäessä. "TP" palaa näytöllä sellaista
asemaa vastaanotettaessa.
*2 RDS-asemaa kuunneltaessa taajuuslukemien
vasemmalla puolella näkyy " *".
Näyttöyksiköiden vaihtamiseksi C paina
(DSPL) -painiketta.
RDS-palvelut
Tässä virittimessä on automaattisesti
käytettävissä seuraavat RDS-palvelut:
AF (Vaihtoehtoiset taajuudet)
Valitsee ja virittää ohjelman sitä
voimakkaimmalla signaalilla verkossa
lähettävälle asemalle. Tätä toimintoa
käyttämällä voit keskeytyksettä kuunnella
samaa ohjelmaa pitkää ajomatkaa ajaessasi
tarvitsematta virittää radiota käsin aina tätä
ohjelmaa lähettävälle asemalle.
TA (Liikennetiedotukset)/TP (Liikenneohjelmat)
Lähettää tuoreita liikenneuutisia/ohjelmia.
Liikennetiedotuksen/ohjelman käynnistyessä
lähetys siirtyy kuunnellulta äänilähteen
liikennelähetykseen.
PTY (Ohjelmatyypit)
Näyttää parhaillaan kuunneltavan ohjelman
tyypin. Hakee myös asemia valitun
ohjelmatyypin perusteella.
CT (Kellonaika)
RDS-lähetyksen mukana tuleva CT-data
(kellonaikatiedot) asettaa kellon oikeaan
aikaan.
12
Huomautuksia
• Maasta/alueesta riippuen kaikkia RDS-palveluita ei
välttämättä ole käytettävissä.
• RDS ei toimi, jos lähetteen voimakkuus on heikko tai
ellei kohdalleen viritetty asema lähetä RDS-tietoja.
RDS-asemien tallentaminen AF- tai
TA-asetuksilla
Voit esivirittää RDS-asemat AF/TA-asetuksella.
Jos käytät BTM-toimintoa, ainoastaan RDSasemat tallennetaan samalla AF/TA-asetuksella.
Jos esivirität asemat pikavalintapaikoille käsin,
voit esivirittää sekä RDS- että ei-RDS-asemat
kunkin omalla AF/TA-asetuksellaan.
1 Aseta AF/TA-asetus, ja tallenna sen jälkeen
asema BTM-toiminnolla tai käsin.
Hätätiedotusten vastaanotto
AF- tai TA-toiminnon ollessa käytössä
hätätiedotteet keskeyttävät automaattisesti
aikaisemmin valitun äänilähteen toiston.
Vihje
Jos säädät äänenvoimakkuutta liikennetiedotuksen
aikana, tämä asetus tallennetaan muistiin, ja sitä
käytetään seuraavien liikennetiedotusten aikana,
riippumatta liikennetiedotetta ennen käytetystä
äänenvoimakkuudesta.
Alueohjelman kuunteleminen
keskeytyksettä — REG
AF-toiminnon ollessa käytössä: tämän laitteen
tehdasasetus rajoittaa kuuntelun yhdelle alueelle,
jolloin asema ei siirry toiselle alueohjelmaa
voimakkaammalla signaalilla lähettävälle asemalle.
Mikäli ajat pois tämän alueohjelman
vastaanottoalueelta, aseta asetuksista "REGOFF" -asetus ULA-vastaanoton aikana (s. 19).
Huomautus
Tämä toiminto ei ole käytettävissä IsossaBritanniassa eikä tietyillä muilla alueilla.
Paikallislinkkitoiminto (vain IsossaBritanniassa)
Paikallislinkkitoiminto antaa mahdollisuuden
valita alueelta muita paikallisasemia, vaikka ne
eivät olisikaan tallennettuina
numeropainikkeisiin.
1 Paina ULA-vastaanoton aikana jotakin
numeropainiketta ((1) – (6)), jolle on
tallennettuna jokin paikallisasema.
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
2 Paina 5 sekunnin sisällä uudestaan
paikallisaseman numeropainiketta.
Toista menettely, kunnes haluttu
paikallisradioasema on löytynyt.
PTY:n valinta
1
Pidä painettuna (AF/TA) (PTY) painiketta ULA-vastaanoton aikana.
CD
Levyn soittaminen
1
2
3
Paina (OPEN) -painiketta.
Aseta levy paikalleen (etikettipuoli
ylöspäin).
Sulje etupaneeli.
Toisto käynnistyy automaattisesti.
Levyn pois ottaminen
Parhaillaan kuunneltavan ohjelmatyypin nimi
tulee näyttöön, jos asema lähettää PTYtietoja.
2
Paina (AF/TA) (PTY) -painiketta niin
monta kertaa, että näytölle ilmestyy
haluttu ohjelmatyyppi.
3
Paina (SEEK) +/– -painiketta.
Viritin alkaa hakea valittua ohjelmatyyppiä
lähettävää radioasemaa.
1 Paina (OPEN) -painiketta.
2 Paina Z -painiketta.
Levy tulee nyt ulos soittimesta.
3 Sulje etupaneeli.
Näyttöyksiköt
Ohjelmatyypit
NEWS (Uutiset), AFFAIRS (Ajankohtaista),
INFO (Tiedotuksia), SPORT (Urheilua),
EDUCATE (Opetus), DRAMA (Kuunnelmia),
CULTURE (Kulttuuria), SCIENCE (Tiede),
VARIED (Sekalaista), POP M
(Listamusiikkia), ROCK M (Rokkia), EASY M
(Kevyttä viihdemusiikkia), LIGHT M (Kevyttä
klassista), CLASSICS (Klassista), OTHER M
(Muu musiikki), WEATHER (Säätietoja),
FINANCE (Talous), CHILDREN
(Lastenohjelmia), SOCIAL A
(Yhteiskunnallista), RELIGION (Uskonto),
PHONE IN (Kuuntelijat soittavat), TRAVEL
(Matkailu), LEISURE (Vapaa-aika), JAZZ
(Jatsia), COUNTRY (Kantria), NATION M
(Kotimaista musiikkia), OLDIES (Vanhempaa
listamusiikkia), FOLK M (Etnoa),
DOCUMENT (Dokumentti)
Huomautus
Tätä toimintoa ei voi käyttää tietyissä maissa/alueilla,
joissa ei ole käytettävissä PTY-tietoja.
CT-asetuksen tekeminen
1
Aseta asetusvalikosta asetukseksi
"CT-ON" (s. 18).
Huomautuksia
• CT-toiminto ei välttämättä toimi, vaikka
RDS-aseman vastaanotto onnistuisikin.
• CT-toiminnolla asetettu aika saattaa poiketa hieman
oikeasta ajasta.
A Toistolaite
B Raidan nimi*1, Levyn/Artistin nimi*1, Artistin
nimi*1, Albumin numero*2, Albumin nimi*1,
Raidan numero/Kulunut toistoaika, Kello
*1 CD TEXT- ja MP3/WMA-tiedot tulevat esiin.
*2 Albumin numero näytetään ainoastaan silloin, kun
albumi vaihtuu.
Paina näyttöyksikön B vaihtamiseksi (DSPL) painiketta.
Vihje
Esiin tulevat yksiköt vaihtelevat levytyypistä,
tallennusformaatista ja asetuksista riippuen.
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto
1
Paina toiston aikana (3) (REP)- tai (4)
(SHUF) -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että haluttu asetus
tulee esiin.
Valitse
Toistaaksesi
TRACK
ALBUM*
SHUF ALBUM*
SHUF DISC
raitaa jatkuvalla toistolla.
albumia jatkuvalla toistolla.
albumia satunnaissoitolla.
levyn raitoja arvotussa
järjestyksessä.
* MP3/WMA/AAC-tiedostoja toistettaessa.
Normaaliin toistotilaan palaamiseksi valitse "
OFF" tai "SHUF OFF".
13
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
USB-laitteet
Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta on
tukisivulla.
Tukisivusto
http://support.sony-europe.com
• MSC- (Mass Storage Class) ja MTP-tyyppisiä
(Media Transfer Protocol) USB-laitteita, jotka
ovat yhteensopivia standardin kanssa, voidaan
käyttää.
• Vastaava koodekki on MP3 (.mp3), WMA
(.wma) ja AAC (.m4a).
• USB-laitteen tietojen varmuuskopiointia
suositellaan.
Huomautus
Kytke USB-laite paikalleen, kun olet käynnistänyt
moottorin.
USB-laitteesta riippuen laitteistoon saattaa tulla
toimintahäiriö tai vika, jossa se kytketään paikalleen
ennen moottorin käynnistämistä.
USB-laitteiden toisto
1
Irrota USB-liittimen suoja
USB-liittimestä ja kytke USB-laite
USB-liittimeen.
Huomautuksia
• Älä käytä USB-laitteita, jotka ovat niin suuria tai
raskaita, että ne putoavat lattialle tärinän johdosta tai
aiheuttavat liitännän irtoamisen.
• Laite ei tunnista USB-keskittimen (hub) kautta
kytkettyjä USB-laitteita.
Näyttöyksiköt
A Toistolaite
B Raidan nimi, artistin nimi, albumin numero*,
albumin nimi, raidan numero/kulunut
toistoaika, kello
* Albumin numero näytetään ainoastaan silloin, kun
albumi vaihtuu.
Paina näyttöyksikön B vaihtamiseksi (DSPL) painiketta.
Huomautuksia
• Näytöllä näkyvät yksiköt vaihtelevat USB-laitteesta,
tallennusformaatista ja asetuksista riippuen.
Yksityiskohtaisia tietoja on tukisivustolla.
• Näytettävien tietojen enimmäismäärä on seuraava.
– kansioita (albumeita): 128
– tiedostoja (raitoja) kansiota kohti: 500
• Älä säilytä USB-laitetta paikalleen ankkuroidussa
veneessä. Seurauksena voi olla toimintahäiriö.
• Toiston käynnistyminen saattaa kestää jonkin aikaa
tallennetun tiedon määrästä riippuen.
• DRM-tiedostoja (Digital Rights Management) ei
voida välttämättä toistaa.
• VBR-tyyppistä (vaihtuva bittinopeus) MP3/WMA/
AAC-tiedostoa pikatoistolla eteen/taaksepäin
toistettaessa käytetty toistoaika ei välttämättä näy
tarkasti.
• Seuraavien MP3/WMA/AAC-tiedostojen toistolle ei
ole tukea.
– häviötön pakkaus
– kopiosuojattu
Toisto käynnistyy.
Jos USB-laite on jo kytketty, aloita toisto
painamalla (SOURCE) niin monta kertaa, että
"USB" tulee näkyviin.
Paina (OFF) -painiketta toiston
keskeyttämiseksi.
USB-laitteen irrottaminen
1 Keskeytä USB-laitteen toisto.
2 USB-laitteen irrottaminen.
Jos irrotat USB-laitteen keskellä toistoa, sen
data saattaa vaurioitua.
14
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto
1
Paina toiston aikana (3) (REP)- tai (4)
(SHUF) -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että haluttu asetus
tulee esiin.
Valitse
Toistaaksesi
TRACK
raitaa jatkuvalla
toistolla.
ALBUM
albumia jatkuvalla
toistolla.
SHUF ALBUM
albumia
satunnaissoitolla.
SHUF DEVICE
laitetta satunnaissoitolla.
Asetus on valmis 3 sekunnin kuluttua.
Valitse normaaliin toistoon palaamiseksi "
OFF" tai "SHUF OFF".
iPod
Lisätietoja iPod-laitteesi yhteensopivuudesta on
kappaleessa Lue “iPod” s. 22 tai tukisivulla.
Näissä käyttöohjeissa "iPodia" käytetään
yleisnimityksenä viittaamaan iPod- ja iPhonelaitteiden iPod-toimintoihin, ellei tekstissä tai
kuvituksessa viitata muuhun.
Tukisivusto
http://support.sony-europe.com
iPodin toisto
Ennen iPod-laitteen kytkemistä laitteistoon säädä
äänenvoimakkuus pieneksi.
1
Irrota USB-liittimen suoja
USB-liittimestä ja kytke iPod-laite
USB-liittimeen telakkaliitännän kautta
USB-johdolla.
iPod kytkeytyy automaattisesti päälle, ja
iPodin näytölle ilmestyy seuraava kuva.*
iPodin raitojen toisto käynnistyy
automaattisesti edellisestä toiston
keskeytyskohdasta.
Jos iPod on jo kytketty laitteistoon, käynnistä
toisto painamalla (SOURCE) -painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan, että "USB"
ilmestyy näytölle. ("IPD" ilmestyy näytölle
silloin kun iPod on tunnistettu.)
* Jos iPodia toistettiin viimeksi matkustajaohjauksella,
tätä viestiä ei tule näyttöön.
jatkuu seuraavalla sivulla t
15
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
2
Valitse toistotila painamalla (MODE) painiketta.
Tila vaihtuu seuraavalla tavalla:
RESUMING t ALBUM t TRACK t
PODCAST* t GENRE t PLAYLIST
t ARTIST
* Ei tule välttämättä näkyviin iPod-asetuksesta riippuen.
3
Säädä äänenvoimakkuutta.
Paina (OFF) -painiketta toiston keskeyttämiseksi.
Toistotilan asetus
1
Paina toiston aikana (MODE) -painiketta.
Tila vaihtuu seuraavalla tavalla:
ALBUM t TRACK t PODCAST* t
GENRE t PLAYLIST t ARTIST
* Ei tule välttämättä näkyviin iPod-asetuksesta
riippuen.
iPod-laitteen irrottaminen
Albumien, podcastien, genrejen,
soittolistojen ja artistien ohittaminen
1 Keskeytä iPod-toisto.
2 iPod-laitteen irrottaminen.
Halutessasi
Paina (painiketta)
Ohittaa
(1)/(2) (ALBUM –/+)
[kerran jokaista ohitettavaa
yksikköä kohti]
iPhonea koskeva huomautus
Kun kytket iPhonen laitteistoon USB-liitännän kautta,
itse iPhone-laite säätää puhelimen
äänenvoimakkuutta. Äkillisen äänenvoimakkuuden
lisäyksen estämiseksi älä lisää äänenvoimakkuutta
itse laitteesta puhelinsoiton aikana.
Huomautus
Laite ei tunnista USB-keskittimen (hub) kautta
kytkettyjä iPod-laitteita.
Vihjeitä
• Suosittelemme RC-100IP-USB-johdon käyttöä (ei
sisälly toimitukseen) liitännän tekemiseksi
telakkaliittimeen.
• Kun virta-avain kierretään ACC-asentoon, tai jos laite
on kytketty päälle, iPodin akun lataus käynnistyy.
• Jos iPod irrotetaan laitteistosta toiston aikana,
laitteen näytölle ilmestyy "NO DEV".
Toistomuistitila
Jos iPod on kytketty telakkaliittimeen, tämän
laitteen tila vaihtuu toistomuistitilaksi, ja toisto
käynnistyy iPodista asetetuksi tilaksi.
Seuraavat painikkeet eivät toimi toistomuistitilassa.
– (3) (REP)
– (4) (SHUF)
Ohittaa
(1)/(2) (ALBUM –/+)
keskeytyksettä [pidä painettuna haluttuun
kohtaan asti]
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto
1
Paina toiston aikana (3) (REP)- tai (4)
(SHUF) -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että haluttu asetus
tulee esiin.
Valitse
TRACK
raitaa jatkuvalla toistolla.
ALBUM
albumia jatkuvalla
toistolla.
PODCAST
podcastia jatkuvalla
toistolla.
ARTIST
esiintyjää jatkuvalla
toistolla
PLAY LIST
soittolistaa jatkuvalla
toistolla
GENRE
genreä jatkuvalla
toistolla.
Näyttöyksiköt
A Äänilähteen (iPod) ilmaisin
B Raidan nimi, Artistin nimi, Albumin nimi,
Raidan numero/Kulunut toistoaika, Kello
Paina näyttöyksikön B vaihtamiseksi (DSPL)
-painiketta.
Vihje
Kun albumi, podcast, genre, artisti tai toistolista
vaihtuu, tämä yksikkönumero tulee hetkittäin esiin.
16
Huomautus
Joitakin iPodiin tallennettuja kirjaimia ei välttämättä
näytetä oikein.
Toistaaksesi
SHUF ALBUM
albumia satunnaissoitolla.
SHUF PODCAST
podcastia
satunnaissoitolla.
SHUF ARTIST
esiintyjää
satunnaissoitolla
SHUF PLAYLIST
soittolistaa
satunnaissoitolla
SHUF GENRE
genreä satunnaissoitolla.
SHUF DEVICE
laitetta satunnaissoitolla.
Asetus on valmis 3 sekunnin kuluttua.
Valitse normaaliin toistoon palaamiseksi
" OFF" tai "SHUF-OFF".
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
iPod-laitteen suorakäyttö
— Matkustajaohjaus
Muut toiminnot
Ääniasetusten muuttaminen
Voit käyttää iPodia, joka on kytketty suoraan
telakkaliittimeen.
Äänenlaadun muokkaaminen
1
1
Paina valintapainiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan halutun yksikön
esiinsaamiseksi.
2
Säädä hakupyörää kiertämällä valittu
yksikkö.
3
Paina
(BACK) -painiketta.
Asetus on suoritettu valmiiksi, ja näyttö palaa
normaaliin toisto/vastaanottotilaan.
Paina ja pidä toiston aikana painettuna
(MODE) -painiketta.
Näytölle ilmestyy "MODE IPOD", ja voit
alkaa käyttää iPodia suoraan.
Näyttöyksiköiden vaihtaminen
Paina (DSPL) -painiketta.
Näytöllä näkyvät yksiköt vaihtuvat seuraavalla
tavalla:
Raidan nimi t Artistin nimi t Albumin nimi
t MODE IPOD t Kello
Matkustajaohjauksen sulkemiseksi
Pidä (MODE) -painiketta painettuna.
Tämän jälkeen tulee esiin "MODE AUDIO" ja
toistotilaksi vaihtuu "RESUMING".
Huomautuksia
• Äänenvoimakkuutta voit säätää ainoastaan tästä
laitteesta.
• Jos tämä tila peruutetaan, myös jatkuva toisto -tilan
asetus peruuntuu.
Seuraavien yksikköjen asetuksia voidaan vaihtaa
(lue lisätietoja ilmoitetuilta sivuilta):
EQ3
Valitsee taajuuskäyrän 7 eri musiikkityypistä.
DSO (Dynamic Soundstage Organizer)
Luo läsnäolon tuntua lisäävän äänikentän.
DSO-tilan valitsemiseksi: 1, 2, 3 tai OFF. Mitä
suurempi numero, sitä voimakkaampi tehoste.
LOW*1, MID*1, HI*1 (s. 18)
BAL (Tasapaino)
Säätää vasemman ja oikean kaiuttimen välisen
äänitasapainon.
FAD (Fader)
Säätää etu- ja takakaiutinten välisen suhteellisen
tason.
SUB (Subwooferin äänenvoimakkuus)
Säätää subwooferin voimakkuuden.
AUX (AUX-taso)* 2
Säätää kunkin laitteistoon kytketyn laitteen
äänenvoimakkuuden: "+18 dB" – "0 dB" –
"–8 dB."
Tämä asetus poistaa tarpeen säätää eri
äänilähteiden välisiä äänenvoimakkuuden eroja.
*1 EQ3-toiminnon ollessa aktivoitu.
*2 AUX-ohjelmalähteen ollessa aktivoituna.
17
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
Taajuuskorjaimen käyrän
räätälöinti — EQ3
EQ3:n "CUSTOM"-asetusta käyttämällä voi
tehdä omat taajuuskorjausasetuksesi.
Asetusyksikköjen asettaminen
— SET
1
Paina ja pidä valintapainiketta
painettuna.
Asetusnäyttö tulee esiin.
2
Paina valintapainiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan halutun yksikön
esiinsaamiseksi.
Paina valintapainiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että näytölle
ilmestyy "LOW", "MID" tai "HI".
3
Valitse hakupyörää kiertämällä
haluamasi asetus (esimerkiksi "ON"
tai "OFF").
Säädä hakupyörää kiertämällä valittu
yksikkö.
Äänenvoimakkuutta voi säätää 1 dB:n askelin
välillä –10 – +10 dB.
4
Paina ja pidä valintapainiketta
painettuna.
Asetus on nyt suoritettu valmiiksi, ja näyttö
palaa normaaliin toisto/vastaanottotilaan.
1
Valitse lähde ja paina sitten
valintapainiketta niin monta kertaa,
että "EQ3" valitaan.
2
Valitse hakupyörää kiertämällä
"CUSTOM".
3
4
Huomautus
Näytöllä näytettävät yksiköt riippuvat äänilähteestä ja
asetuksista.
Seuraavien yksikköjen asetuksia voidaan vaihtaa
(lue lisätietoja ilmoitetuilta sivuilta):
Toista kohdat 3 ja 4 taajuuskäyrän
säätämiseksi.
Tehtaalla asetetun taajuuskäyrän
palauttamiseksi paina ja pidä painettuna
valintapainiketta ennen kuin asetus on
suoritettu valmiiksi.
5
Paina
(BACK) -painiketta.
Asetus on suoritettu valmiiksi, ja näyttö palaa
normaaliin toisto/vastaanottotilaan.
Vihje
Myös muut taajuuskorjaustyypit ovat säädettävissä.
CLOCK-ADJ (Kellonajan asetus) (s. 6)
CT (Kellonaika) (s. 12, 13)
BEEP
Aktivoi piippausäänen: "ON", "OFF".
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktivoi AUX-lähteen näytön: "ON", "OFF"
(s. 19).
AUTO OFF
Sammuttaa laitteen automaattisesti halutun ajan
jälkeen silloin kun laite kytketään päältä: "NO",
"30S (sekuntia)", "30M (minuuttia)",
"60M (minuuttia)".
DEMO (Esittely)
Aktivoi esittelytilan: "ON", "OFF".
DIMMER (HIMMENNIN)
Vaihtaa näytön kirkkaustasoa.
– "AT": Näytön himmentäminen
automaattisesti, kun kytket valot.
(Käytettävissä vain, kun valaistusohjausjohto
on kytketty.)
– "ON": näytön himmentämiseksi.
– "OFF": Himmentimen passivointi.
CONTRAST
Säätää näytön kontrastin. Kontrastin tason voi
säätää 7-portaisesti.
ILLUMI (Valaistus)
Vaihtaa näytön värin: "ILLUMI-1",
"ILLUMI-2".
18
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
M.DSPL (Vieritysnäyttö)
Valitsee vieritysnäyttötilan (Motion Display).
– "SA": Liikkuvien kuvioiden ja
spektrianalysaattorin näyttäminen.
– "ON": liikkuvien kuvien näyttämiseksi.
– "OFF": vieritysnäytön passivoimiseksi.
A.SCRL (Automaattinen vieritys)
Vierittää pitkiä yksiköitä automaattisesti: "ON",
"OFF".
LOCAL (Paikallisasemien hakutila)
– "ON": antaaksesi virittimen virittää
kohdalleen ainoastaan voimakkainta signaalia
lähettävät asemat.
– "OFF": normaalin viritystavan käyttämiseksi.
MONO*2 (Monotila)
Valitsee monovastaanottotilan huonon
ULA-(stereo) vastaanoton
parantamiseksi:"ON", "OFF".
REG*2 (Aluelähetys) (s. 12)
ZAP.TIME (Zappin-aika)
Valitsee ZAPPIN-toiminnon toistoajan.
– "ZAP.TIME-1 (6 sekuntia)", "ZAP.TIME-2
(9 sekuntia)", "ZAP.TIME-3 (30 sekuntia)".
LPF (Alipäästösuodin)
Valitsee subwooferin rajataajuuden: "OFF",
"80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".
LPF NORM/REV (Alipäästösuodin, normaali/
käänteinen)
Valitsee vaiheen silloin kun alipäästösuodin
(LPF) on käytössä: "NORM", "REV".
HPF (Ylipäästösuodin)
Valitsee etu/takakaiuttimien rajataajuuden:
"OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz",
"160Hz".
LOUD (Loudness)
Vahvistaa basso- ja diskanttitoistoa tarkemman
äänentoiston aikaansaamiseksi hiljaisilla
äänenvoimakkuuksilla toistettaessa: "ON",
"OFF".
BTM (s. 11)
*1 Laitteen ollessa päältä.
*2 ULA-vastaanoton aikana.
Muistin varmistus
Viimeksi tekemäsi asetukset tallennetaan
automaattisesti.
Ääniasetukset (äänenvoimakkuutta lukuun
ottamatta), asetusyksiköt (paitsi kellonaika) ja
virittimen esiasetukset tallennetaan laitteen
sisäiseen muistiin.
Lisälaitteiden käyttö
Audiolisälaitteet
Kytkemällä vapaavalintaisen kannettavan
audiolaitteen tämän laitteen AUX-tuloliitäntään
(stereominiliitäntä) ja valitsemalla sen jälkeen
sen, voit kuunnella sen ääntä veneesi
kaiuttimista. Äänenvoimakkuus on säädettävissä
mille tahansa voimakkuudelle tämän laitteen ja
kannettavan laitteen äänenvoimakkuuksista.
Seuraa alla annettavia ohjeita:
Kannettavan audiolaitteen
kytkeminen laitteistoon.
1 Kytke kannettava laite päältä.
2 Säädä laitteen äänenvoimakkuus nollille.
3 Kytke laite tähän laitteistoon.
AUX
Liitäntäjohto* (ei
sisälly toimitukseen)
* Käytä suoraa liitintä.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Säädä jokaisen laitteistoon kytketyn
audiolaitteen äänenvoimakkuus ennen toiston
aloittamista.
1 Säädä laitteen äänenvoimakkuus nollille.
2 Paina (SOURCE) -painiketta niin monta
kertaa, että "AUX" tulee näytölle.
"AUX FRONT IN" tulee näytölle.
3 Käynnistä kannettavan audiolaitteen toisto
kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
4 Säädä laitteistosta äänenvoimakkuus
normaalisti käyttämäksesi.
5 Tulotason säätäminen (s. 17)
19
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
CD-vaihtaja
Merikauko-ohjain RM-X60M/X11M
Vaihtajan valinta
Säädinten sijainti
1 Paina (SOURCE) -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että näytölle ilmestyy
"CD".
2 Paina (MODE) -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että haluttu vaihtaja tulee esiin.
Laitteen numero
Tämän laitteen ja merikauko-ohjaimen
samannimiset painikkeet tuottavat saman
toiminnon.
RM-X60M
VOLUME
+/–
SOURCE
Levynumero
Toisto käynnistyy.
Albumien ja levyjen ohittaminen
1 Paina toiston aikana (1)/(2) (ALBUM –/+) painiketta.
Ohittaaksesi
albumin
Paina (1)/(2) (ALBUM –/+) painiketta.
niin monta kertaa kuin
tarvitaan.
levyjä
ja paina sen jälkeen painiketta
keskeytyksettä uudelleen 2 sekunnin sisällä ja
pidä se sen jälkeen painettuna.
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto
1 Paina toiston aikana (3) (REP)- tai (4)
(SHUF) -painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan, että haluttu asetus tulee esiin.
Valitse
Toistaaksesi
LEVY
levyä jatkuvalla toistolla.
SHUF
CHANGER
vaihtajan raitoja arvotussa
järjestyksessä.
SEEK –/+
GP/ALBM
–/+
OFF
RM-X11M
VOL +/–
OFF
ja päästä se (pidä hetken
painettuna).
albumeita
2 sekunnin sisällä
keskeytyksettä ensimmäisestä päästämisestä.
levyjä
MUTING
(ATT)
MODE
MODE
SEEK –/+
SOURCE
GP/ALBM
–/+
Merikauko-ohjaimessa on myös seuraavat
laitteen painikkeista/toiminnoista poikkeavat
painikkeet.
• VOLUME (VOL) +/– -painike/painikkeet
Sama kuin laitteen ohjauspyörä.
• GP/ALBM –/+ -painike /painikkeet
Sama kuin laitteen (1)/(2) (ALBUM –/+) painikkeet
• MUTING-painike
Äänen vaimentamiseksi. (Sama kuin kaukoohjainkortin (ATT) -painike.)
Valitse normaaliin toistoon palaamiseksi
" OFF" tai "SHUF-OFF".
20
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
Jos sauvaohjain pitää asentaa ohjauspylvään
oikealle puolelle, voit muuttaa säädinten
käyttösuunnan.
Sauvaohjain RM-X4S
Tarran kiinnittäminen
1 Samalla kun painat VOL-säädintä, paina ja
pidä painettuna (SEL) -painiketta.
Kiinnitä ilmaisintarra sauvaohjaimen
asennuspuolen mukaisesti.
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
Säädinten sijainti
Tämän laitteen ja sauvaohjaimen samannimiset
painikkeet tuottavat saman toiminnon.
ATT
SEL
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Sauvaohjaimessa on myös seuraavat laitteen
painikkeista/toiminnoista poikkeavat painikkeet.
• ATT-painike (äänenvaimennus)
Äänen vaimentamiseksi. Paina painiketta
uudelleen vaimennuksen peruuttamiseksi.
• PRESET/DISC-säädin
CD/USB: Sama kuin laitteen (1)/(2)
(ALBUM –/+) -painikkeet (paina ja kierrä).
Radio: Muistiin tallennettujen asemien
vastaanotto (paina ja kierrä).
• VOL-säädin (äänenvoimakkuus)
Sama kuin laitteen hakupyörä (kierrä).
• SEEK/AMS-säädin
Sama kuin laitteen (SEEK) +/– -painike (kierrä
tai kierrä ja pysäytä paikalleen).
• DSPL-painike (näyttö)
Näyttöyksiköiden vaihtaminen.
Säädinten käyttösuunnan
vaihtaminen
Säädinten käyttösuunta on tehtaalla asetettu alla
olevan kuvan mukaiseksi.
Asetuksen
lisäämiseksi
Asetuksen
vähentämiseksi
21
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita
• Anna laitteen jäähtyä ennen käyttöä, jos veneesi
on ollut ankkuroituna suoraan
auringonpaisteeseen.
• Moottoriantenni ojentautuu automaattisesti esiin.
Kosteuden tiivistyminen
Jos laitteen sisällä oleva kosteus pääsee tiivistymään
nesteeksi, ota levy pois soittimesta ja odota noin
tunti nesteen haihtumista, muussa tapauksessa laite
ei ehkä toimi kunnolla.
• Tällä laitteella TOISTOKELVOTTOMAT
levyt
– CD-R/CD-RW-levyt, joiden äänityslaatu on
huono.
– CD-R/CD-RW-levyt, jotka on tallennettu
yhteensopimattomalla äänityslaitteella.
– CD-R/CD-RW-levyt, joiden viimeistely on tehty
väärin.
– CD-R/CD-RW-levyt, joita ei ole äänitetty CDtai MP3 -formaatilla, joka on yhteensopiva
standardien ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/
Romeo tai monisessiostandardin kanssa.
MP3/WMA/AAC-tiedostojen
toistojärjestys
Korkean äänenlaadun säilyttämiseksi
MP3/WMA/AAC
Älä roiskuta nestettä laitteeseen tai levyille.
MP3/WMA/
AAC-tiedosto
(raita)
Levyjä koskevia huomautuksia
• Älä altista levyjä suoralle auringonpaisteelle tai
lämmönlähteille, kuten kuumailmakanavat, tai jätä
niitä suoraan auringonpaisteeseen ankkuroituun
veneeseen.
• Pyyhi ennen levyjen soittamista
ne puhtaiksi puhdistusliinalla
levyn keskiosasta laitoihin
edeten. Älä käytä liuottimia
kuten bentseeniä, tinneriä tai
kuluttajakäyttöön myytäviä
puhdistussarjoja.
• Tämä laite on suunniteltu
toistamaan levyjä, jotka ovat
yhteensopivia Compact Disc (CD) -standardin
kanssa. DualDisc-levyt ja jotkin muut
musiikkilevyt, jotka on koodattu
kopiosuojatekniikalla, eivät ole yhteensopivia
Compact Disc (CD) -standardin kanssa, sen
vuoksi niitä ei voi toistaa tällä laitteella.
• Tällä laitteella TOISTOKELVOTTOMAT levyt
– Tarroilla, etiketeillä tai tahmealla teipillä tai itse
kiinnitetyllä paperiliuskoilla varustetut levyt. Jos
käytät niitä, voi seurauksena olla toimintahäiriö
tai levyn rikkoontuminen.
– Normaalista poikkeavalla muodolla varustetut
levyt (esim. sydämen-, neliön- tai tähdenmuotoiset
levyt) saattavat vahingoittaa tätä laitetta.
– 8 cm:n levyt.
CD-R(W)-levyjä koskevia
huomautuksia
22
• Maksimimäärä: (Vain CD-R(W)-levyt)
– kansioita (albumeja): 150 (mukaan lukien
juurikansio)
– tiedostoja (raitoja) ja kansioita: 300 (saattaa olla
vähempi kuin 300, jos kansioiden tai tiedostojen
nimissä on paljon kirjaimia)
– kansion tai tiedoston nimessä näytettävä
kirjainmerkkien määrä on 32 (Joliet/64 Romeo)
• Jos monisessiolevy alkaa CD-DA-sessiolla, se
tunnistetaan CD-DA-levyksi, eikä muita sessioita
toisteta.
Kansio
(albumi)
iPod
• Voit kytkeä tähän laitteeseen seuraavat iPodmallit, päivitä iPod-mallisi uusimmalla
ohjelmistolla ennen käyttöönottoa.
– iPod touch
– iPod classic
– iPod with video*
– iPod nano (3rd generation)
– iPod nano (2nd generation)
– iPod nano (1st generation)*
– iPhone ja iPhone 3G
* Matkustaja ei voi käyttää iPod nano (1st generation)
-ohjelmistoa tai iPod with video -ohjelmistoa.
• "Made for iPod" merkitsee, että elektroninen laite
on tarkoitettu kytkettäväksi erityisesti iPodiin ja
kehittäjän sertifioinnin mukaisesti se täyttää
Applen suorituskykyvaatimukset.
• "Works with iPhone" merkitsee, että elektroninen
laite on tarkoitettu kytkettäväksi erityisesti
iPhoneen ja kehittäjän sertifioinnin mukaisesti se
täyttää Applen suorituskykyvaatimukset.
• Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta eikä
sen yhteensopivuudesta turva- ja
säännösstandardien kanssa.
Jos laitteen käytöstä on jotakin kysyttävää tai siinä
ilmaantuu ongelmia, joita ei ratkaistuksi tämän
käsikirjan avulla, ota yhteys lähimpään Sonya
myyvään liikkeeseen.
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
Huolto ja kunnossapito
Kauko-ohjainkortin litiumpariston
vaihto
Normaalikäytössä paristo kestää noin vuoden. (Sen
käyttöaika lyhenee entisestään käyttöolosuhteista
riippuen.)
Pariston varauksen heikentyessä kaukosäätimen
toiminta-alue supistuu. Vaihda paristo uuteen
CR2025-litiumparistoon. Minkä tahansa muun
pariston käyttö merkitsee räjähdysvaaraa.
Liitinten puhdistaminen
Laite ei välttämättä toimi kunnolla, jos laitteen ja
sen etupaneelin väliset liittimet eivät ole puhtaita.
Tämän estämiseksi irrota etupaneeli (s. 7) ja
puhdista sen liittimet puuvillatupolla. Älä käytä
liikaa voivaa, seurauksena voi olla liitinten
vahingoittuminen.
+ -puoli ylöspäin
Päälaite
2
c
Etupaneelin
takaosa
Huomautuksia
• Sammuta turvallisuussyistä auton moottori ennen
liittimien puhdistusta ja ota avain pois virtalukosta.
• Älä koskaan koske liittimiin paljain sormin tai millään
metalliesineellä.
1
Litiumparistoa koskevia huomautuksia
• Pidä litiumparisto lasten ulottumattomissa. Jos joku
sattuisi nielaisemaan sen, ota välittömästi yhteys
lääkäriin.
• Pyyhi paristo puhtaaksi kuivalla liinalla hyvien
kosketuspintojen varmistamiseksi.
• Tarkista paristoa paristotilaan asettaessasi, että sen
navat tulevat oikein päin.
• Älä tartu akkuun metallipinseteillä. Seurauksena voi
olla oikosulku.
Sulakkeen vaihto
Sulaketta vaihdettaessa pitää
sulakkeen olla
ampeeriluvultaan sama kuin
alkuperäinen. Jos sulake palaa,
tarkista ensin virtaliitäntä ja
vaihda sitten sulake. Jos sulake
palaa uudestaan vaihdon
jälkeen, voi vika olla itse
laitteessa. Ota tällöin yhteys
lähimpään Sonya myyvään
liikkeeseen.
Sulake (10 A)
23
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
Laitteen irrottaminen
1
Tekniset tiedot
Poista suojakehys.
CD-soitin
1 Irrota etupaneeli (s. 7).
Häiriöetäisyys: 120 dB
Taajuusvaste : 10–20 000 Hz
Huojunta ja värinä: Alle mitattavan tason.
2 Paina suojaraamin molempien laitojen
pinteet sisään ja vedä raami ulos.
Viritin
FM
Viritysalue: 87,5–108,0 MHz
Antenniliitäntä:
Ulkoisen antennin liitäntä
Välitaajuuskaista: 150 kHz
Herkkyys: 10 dBf
Valintatarkkuus: 75 dB taajuudella 400 kHz
Häiriöetäisyys: 70 dB (mono)
Kanavaero: 40 dB taajuudella 1 kHz
Taajuusvaste : 20–15 000 Hz
x
KA/PA
2
Viritysalue:
KA: 531–1 602 kHz
PA: 153–279 kHz
Antenniliitäntä:
Ulkoisen antennin liitäntä
Välitaajuuskaista: 25 kHz
Herkkyys: KA: 26 µV, PA: 45 µV
Irrota laite.
1 Aseta molemmat irrotusavaimet
samanaikaisesti paikalleen, kunnes ne
napsahtavat kiinni.
USB-soitin
Liitäntä: USB (Nopea)
Maksimivirta: 500 mA
Tehovahvistin
Koukku
sisäänpäin.
Lähtöliitäntä: Kaiutinliitännät (sure seal -liittimet)
Kaiutinten impedanssi: 4–8 ohmia
Maksimiteho: 52 W × 4 (4 ohmiin)
Yleistä
2 Vedä irrotusavaimista laitteen
irrottamiseksi.
3 Vedä laite ulos asennuskehyksestä.
Lähtöliitännät:
Audiolähtöliitännät (etu/taka)
Subwoofer-lähtöliitäntä (mono)
Moottoriantennin relerasian liitäntä
Tehovahvistimen ohjausliitäntä
Tuloliitännät:
Kauko-ohjaimen tuloliitäntä
Antenniliitäntä
Puhelinvaimennuksen ohjausliitäntä (ATT)
Valaistusohjauksen liitäntä
BUS-ohjaustuloliitäntä
BUS-audiotuloliitäntä
AUX-tuloliitäntä (stereominiliitäntä)
USB-signaalin tuloliitäntä
Äänensävysäätimet:
Matalat äänet: ±10 dB taajuudella 60 Hz (XPLOD)
Keskialue: ±10 dB taajuudella 1 kHz (XPLOD)
Korkeat äänet: ±10 dB taajuudella 10 kHz
(XPLOD)
Käyttöjännite: 12 V:n tasavirta, veneen akku
(miinusmaa)
Mitat: N. 178 × 50 × 182 mm
Asennusmitat: Noin 182 × 53 × 162 mm (l/k/s)
Paino: Noin 1,3 kg
24
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
Toimitettu lisätarvike:
Kauko-ohjainkortti: RM-X151
Liitäntä- ja asennusosat (1 sarja)
Lisävalintana saatavat lisätarvikkeet/laitteet*:
Merikauko-ohjain RM-X60M,
RM-X11M
Sauvaohjain: RM-X4S
BUS-kaapeli (toimitettu RCA-johdolla):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Cd-vaihtaja (6 levyä): CDX-T69
Ohjelmalähteenvalitsin: XA-C40
AUX-IN-valitsin: XA-300
USB-liitäntäjohto iPodille: RC-100IP
* Muut lisätarvikkeet/laitteet kuin merikauko-ohjain
RM-X60M/X11M eivät ole vesitiiviitä. Älä altista niitä
vedelle.
Kaikissa radioliikkeissä ei ole edellä lueteltuja
lisätarvikkeita. Kysy radioliikkeestä
yksityiskohtaisia tietoja.
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta.
• Halogenoituja liekinestoaineita ei ole käytetty
tietyissä painetuissa langoituslevyissä.
• Halogenoituja liekinestoaineita ei ole käytetty
koteloissa.
• Pakkauspehmusteissa on käytetty paperia.
Vianetsintä
Seuraava viantarkistusluettelo auttaa sinua
selvittämään käytön yhteydessä mahdollisesti
ilmenevät ongelmat.
Tarkista ennen seuraavan tarkistuslistan
läpikäymistä liitännät ja käyttömenettelyt.
Ellei ongelmaan saada ratkaisua, hanki lisätietoja
seuraavalta tukisivulta.
Tukisivusto
http://support.sony-europe.com
Yleistä
Laitteeseen ei tule virtaa.
• Tarkista liitännät ja sulake.
• Jos laite on kytketty päältä ja näyttö sammuu, laitetta
ei voi käyttää kauko-ohjaimella.
t Kytke laite päälle.
Moottoriantenni ei ojennu täyteen pituuteensa.
Moottoriantennilla ei ole relerasiaa.
Ei ääntä.
• Jos ATT-toiminto on aktivoitu tai puhelimen ATTtoiminto (silloin kun puhelimen liitäntäkaapeli tai
puhelin on kytkettynä ATT-johtoon) on aktivoitu.
• Etu/takatasapainon säädintä (FAD) ei ole asetettu
2-kaiutinjärjestelmän mukaiseksi.
Ei piippausääntä.
• Piippausääni on peruutettu (s. 18).
• Lisävarusteena saatava päätevahvistin on kytketty
laitteeseen, eikä laitteen omaa sisäänrakennettua
vahvistinta käytetä.
Muistin sisältö on tyhjentynyt.
• RESET-painiketta on painettu.
t Tallenna asetukset uudelleen muistiin.
• Virransyöttöjohto tai akku on irrotettu tai sitä ei ole
kytketty kiinni kunnolla.
Muistiin tallennetut radioasemat ja oikea aika
ovat hävinneet muistista.
Sulake on palanut.
Melua syntyy virta-avainta kierrettäessä.
Johtoja ei ole kytketty oikein veneen ylimääräiseen
virtaliitäntään.
Esittelytila käynnistyy toisto- tai
vastaanottotilan aikana.
Ellei mitään toimintoa ole suoritettu 5 minuuttiin
"DEMO-ON" -asetuksen ollessa käytössä, esittelytila
käynnistyy.
t Aseta asetukseksi "DEMO-OFF" (s. 18).
Näyttö häviää/ei ilmesty näyttöikkunaan.
• Himmennin on asetettu asetukseen "DIM-ON" (s. 18).
• Näyttö häviää, jos (OFF) -painiketta pidetään
painettuna hetken ajan.
t Paina ja pidä laitteen (OFF) -painiketta
painettuna niin kauan, että näyttö katoaa.
• Liittimet ovat likaiset (s. 23).
jatkuu seuraavalla sivulla t
25
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
Automaattinen virrankatkaisutoiminto ei toimi.
Laite kytketty päälle. Automaattinen
virrankatkaisutoiminto toimii sen jälkeen laitteesta on
katkaistu virta.
t Kytke laite päältä.
CD:n toisto
Levyä ei voida ladata soittimeen.
• Soittimessa on jo toinen levy.
• Levy on väkisin pakotettu ylösalaisin tai väärällä
tavalla levytilaan.
Levyä ei voi toistaa.
• Likainen tai viallinen levy.
• Näitä CD-R(W)-levyjä ei ole tarkoitettu
audiotoistoon (s. 22).
MP3/WMA/AAC-tiedostojen toisto ei onnistu.
Levy ei ole yhteensopiva MP3/WMA/AAC-formaatin
ja version kanssa. Lisätietoja toistokelvollisista
levyistä ja formaateista on tukisivulla.
Mp3/WMA/AAC-tiedostojen toiston
käynnistyminen kestää kauemmin kuin muiden
tiedostojen.
Seuraavien levyjen toiston aloittaminen kestää
kauemmin.
– monimutkaisella puurakenteella tallennettu levy.
– monitallennuksella tallennettu levy.
– levy, jolle voi lisätä dataa.
Näyttöyksiköt eivät vieri.
• Liian monilla kirjainmerkeillä varustetuilla levyillä
eivät pitkät nimet välttämättä vieri.
• "A.SCRL"-asetuksena on "OFF".
t Aseta "A.SCRL-ON"-asetus päälle (s. 19).
t Paina (DSPL) (SCRL) -painiketta ja pidä se
painettuna.
Ääni hypähtelee.
• Asennusta ei ole tehty oikein.
t Asenna laite pienempään kulmaan kuin
45°tukevaan paikkaan veneessä.
• Likainen tai viallinen levy.
Toimintopainikkeet eivät toimi.
Levyä ei voi ottaa ulos soittimesta.
Paina RESET-painiketta (s. 6)
Radiovastaanotto
Asemien vastaanotto ei toimi.
Kohina häiritsee äänentoistoa.
Liitäntää ei ole tehty oikein.
t Jos veneesi taka-/sivuikkunassa on
sisäänrakennettu ULA/KA/PA-antenni, on
välttämätöntä kytkeä veneesi moottoriantennin
ohjausjohto (sininen) tai ylimääräinen
virransyöttöjohto (punainen) käytössä olevan
antennivahvistimen virtaliitäntään.
t Tarkista veneantennin liitäntä.
t Jos auton antenni ei ojentaudu ulos, tarkista
moottoriantennin liitännän ohjausjohto.
Asemien esiviritys ei ole mahdollista.
• Tallenna muistiin oikea taajuus.
• Lähetyssignaali on liian heikko.
Automaattinen viritys ei ole mahdollista.
• Paikallisasemien hakutila ei ole oikea.
t Viritys pysähtelee liian usein:
Aseta asetukseksi "LOCAL-ON" (s. 19).
t Viritys ei pysähdy aseman kohdalla:
Aseta asetukseksi "LOCAL-OFF" (s. 19).
• Lähetyssignaali on liian heikko.
t Suorita asemien viritys manuaalisesti.
"ST"-ilmaisin tulee esiin ULA-vastaanoton
aikana.
• Viritä taajuus kohdalleen tarkasti.
• Lähetyssignaali on liian heikko.
t Aseta asetukseksi "MONO-ON" (s. 19).
ULA-ohjelman stereolähetys kuuluu monona.
Laite on asetettu monovastaanottoon.
t Aseta asetukseksi "MONO-OFF" (s. 19).
RDS
SEEK-toiminto käynnistyy muutaman
sekunnin kuuntelun jälkeen.
Asema ei välitä TP-ohjelmia tai sen signaali on heikko.
t Kytke TA-toiminto päältä (s. 12).
Ei liikennetiedotuksia.
• Aktivoi TA-toiminto (s. 12).
• Asema ei lähetä liikennetiedotuksia, vaikka onkin
TP-asema.
t Viritä kohdalleen jokin muu asema.
PTY-näytössä näkyy "- - - - - - - -".
• Parhaillaan vastaanotettava asema ei ole RDS-asema.
• RDS-dataa ei ole vastaanotettu.
• Asema ei näytä ohjelmatyyppiä.
USB-toisto
Et pysty toistamaan yksiköitä USB-keskittimen
(hub) kautta.
Laite ei tunnista USB-keskittimen (hub) kautta
kytkettyjä USB-laitteita.
Yksiköitä ei voida toistaa.
USB-laite ei toimi.
t Kytke se uudelleen.
USB-laitteen toisto kestää kauan.
USB-laitteessa on tiedostoja, joilla on monimutkainen
puurakenne.
Laite päästää piippauksen.
USB-laite on irrotettu toiston aikana.
t Keskeytä ensin laitteen toisto ennen USB-laitteen
irrottamista laitteistosta.
Ääni on katkonainen.
Ääni voi olla katkonainen suurempaa bittinopeutta
kuin 320 kbps käytettäessä.
26
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Friday, January 9, 2009 1:56 PM
Vikanäytöt /Tiedotteet
CHECKING
Soitin on vahvistamassa yhteyttä USB-laitteeseen
t Odota, kunnes yhteys on vahvistettu.
ERROR*1
• Levy on likainen tai asetettu ylösalaisin soittimeen.*2
t Puhdista levy tai aseta se oikein soittimeen.
• Tyhjä levy on asetettu soittimeen.
• CD-levyä ei voi jostakin syystä toistaa.
t Aseta soittimeen toinen levy.
• USB-laitetta ei tunnistettu automaattisesti.
t Tee liitäntä uudelleen.
• Ota levy ulos painamalla Z -painiketta.
FAILURE
Jokin/jotkin kaiuttimien/vahvistinten liitännistä on
suoritettu väärin.
t Tarkista liitännät tämän mallin asennus/liitäntäoppaasta.
HUB NO SUPRT
Tämä laite ei tue USB-keskitintä (hubia).
LOAD
CD-vaihtaja on lataamassa levyä.
t Odota, kunnes lataaminen on suoritettu loppuun.
L.SEEK +/–
Paikallishakutila on päällä automaattisen virityksen
aikana.
NO AF
Parhaillaan kuunneltavalle asemalle ei ole
vaihtoehtoista taajuutta.
t Paina (SEEK) +/– -painiketta ohjelmapalvelun
nimen vilkkuessa. Viritin alkaa etsiä samoilla PItiedoilla (Ohjelman tunnistus) varustettuja
taajuuksia ("PI SEEK" ilmestyy näyttöön).
NO DEV (Ei laitetta)
(SOURCE) on valittu ilman, että USB-laite olisi ollut
kytkettynä laitteistoon. USB-laite tai -johto on irrotettu
toiston aikana.
t Kytke kunnolla USB-laite tai -johto.
NO DISC
Levyä ei ole asetettu CD-vaihtajaan.
t Aseta levyt CD-vaihtajaan.
NO MAG
Levymakasiinia ei ole asetettu CD-vaihtajaan.
t Aseta levymakasiini CD-vaihtajaan.
NO MUSIC
Levyllä tai USB-laitteella ei ole musiikkitiedostoa.
t Aseta musiikki-CD tähän laitteeseen tai MP3yhteensopivaan CD-vaihtajaan.
t Kytke laitteistoon musiikkitiedostoja sisältävä
USB-laite.
NO NAME
Raidalle ei ole tallennettu levyn, albumin, artistin tai
raidan nimeä.
NO TP
Laite hakee keskeytyksettä käytettävissä olevia TPasemia.
OFFSET
Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö.
t Tarkista liitännät. Ellei vikailmoitus häviä näytöstä,
ota yhteys johonkin Sonya myyvään liikkeeseen.
OVERLOAD
USB-laite on ylikuormitettu
t Irrota USB-laite ja vaihda sen jälkeen toistolaitetta
(SOURCE) -painikkeella.
t Ilmoittaa, että USB-laite on epäkunnossa tai
laitteistoon on kytketty tukea vailla oleva laite.
READ
Laite on lukemassa kaikkia levyllä olevia raita- ja
albumitietoja.
t Odota, kunnes lukutoiminto on suoritettu loppuun,
jolloin toisto käynnistyy automaattisesti. Levyn
rakenteesta riippuen tämä saattaa kestää minuutin
tai pitempään.
RESET
CD-laitetta, -vaihtajaa tai USB-laitetta ei voi käyttää
jonkin laiteongelman vuoksi.
t Paina RESET-painiketta (s. 6)
USB NO SUPRT (USB:tä ei tueta)
Laitteistoon kytketylle USB-laitteelle ei ole tukea.
t Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta on
tukisivulla.
"
" tai "
"
Levyn alku tai loppu on saavutettu pikasiirrolla, etkä
voi enää jatkaa toimintoa tästä.
" "
Tätä kirjainmerkkiä ei voi näyttää laitteella.
*1 Jos jokin vika syntyy CD:n toistossa, CD:n
levynumero ei ilmesty näyttöön.
*2 Vian aiheuttaneen levyn levynumero ilmestyy
näyttöön.
Elleivät nämä korjaustoimenpiteet ratkaise
ongelmaa, kysy neuvoa lähimmästä Sonya
myyvästä liikkeestä.
Jos viet laitteen korjattavaksi CD:n toistoongelmien vuoksi, ota mukaan myös levy, jonka
toiston aikana ongelma syntyi.
27
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
Kassera gamla batterier (tillämpligt
i den europeiska gemenskapen och
andra europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Meddelande till kunder: följande
information gäller endast för utrustning
som sålts i länder där EU-direktiv gäller
Denna produkt har tillverkats av Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
Japan. Befullmäktigat ombud avseende EMC
och produktsäkerhet är Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. För alla kontakter avseende serviceeller garantifrågor hänvisas till adresserna som
finns i separata service- eller garantidokument.
Avyttring av gammal elektrisk och
elektronisk utrustning (tillämpligt
i EU och andra Europeiska länder
med separata hanterings-system)
Den här symbolen på produkten eller på
dess förpackning anger att produkten inte
ska hanteras som hushållsavfall. Den bör i stället överlämnas till lämpligt sophanteringsställe för återvinning
av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till
att produkten avyttras på rätt sätt, hjälper du till att
undvika sådana potentiellt negativa konsekvenser för
miljön och människors hälsa som skulle kunna uppstå vid
olämplig avyttring av den här produkten. Med materialåtervinning hjälps vi åt att bevara naturresurser. Mer
information om återvinning av den här produkten kan du
få hos din lokala kommunförvaltning, hos företaget som
sköter sophanteringen eller i butiken där du köpte
produkten.
Tillbehör: Fjärrkontroll
Den här symbolen på batteriet eller dess förpackning
anger att batteriet som levereras med denna produkt inte
får behandlas som hushållsavfall. Genom att garantera att
dessa batterier skaffas undan korrekt hjälper du till att
förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljö och
hälsa som annars skulle kunna bli fallet vid olämplig
avfallshantering. Återvinningen av material bidrar till att
bevara naturresurser. I fallet med produkter som för
säkerhet, prestanda eller dataintegritet kräver en
permanent kontakt med ett inbyggt batteri, ska detta
batteri endast bytas av kvalificerad servicepersonal. För att
säkerställa att batteriet tas omhand på rätt sätt ska
produkten, när dess livslängd är slut, överlämnas till
lämpligt uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk
och elektronisk utrustning. När det gäller alla andra
batterier, se avsnittet om hur man på ett säkert sätt tar bort
batteriet från produkten. Överlämna batteriet till lämpligt
uppsamlingsställe för återvinning av batterier. Om du
behöver mer information om återvinning av den här
produkten eller batteriet, kontaktar du ditt lokala
miljökontor, en återvinningsstation eller affären där du
köpte produkten.
ZAPPIN är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
Microsoft, Windows Media
och Windows logotypen är
varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra
länder.
iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc. i
USA och övriga länder.
iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
MPEG Layer-3 ljudkodningsteknik och patent
på licens från Fraunhofer IIS och Thomson.
Denna produkt skyddas av immateriella
äganderättigheter som tillhör Microsoft
Corporation. Användning eller distribution av
sådan teknik utanför denna produkt är förbjuden
utan en licens från Microsoft eller ett auktoriserat
dotterföretag till Microsoft.
2
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
Innehållsleverantörer använder den WM-DRMteknik (Windows Media digital rights
management) som finns i denna enhet för att
skydda integriteten för deras innehåll (Säkert
innehåll) så att deras immateriella
äganderättigheter, inklusive upphovsrätt, gällande
sådant innehåll inte förskingras.
Denna enhet använder WM-DRM-programvara för
att spela upp Säkert innehåll ("WM-DRMprogramvara"). Om säkerheten för WM-DRMprogramvara i denna enhet har äventyrats, kan
ägare av säkert innehåll ("Ägare av Säkert
innehåll") begära att Microsoft återkallar
WM-DRM-programvarans rätt att få nya licenser
för att kopiera, visa och spela Säkert Innehåll.
Återkallande ändrar inte WM-DRMprogramvarans möjlighet att spela oskyddat
innehåll. En lista över återkallad WM-DRMprogramvara skickas till din enhet närhelst du
laddar ner en licens för Säkert innehåll från
Internet eller från en dator. Microsoft kan i
samband med en sådan licens även ladda ner
återkallandelistor till din enhet för ägarna av säkert
innehålls räkning.
Varning om båtens tändning inte har
något ACC-läge
Kontrollera att du ställt in funktionen för
automatisk avstängning (sida 18).
Enheten kommer automatiskt att stängas av
helt inom inställd tid efter att strömmen har
stängts av. Detta förhindrar att batteriet laddas
ur.
Om du inte ställer in funktionen för automatisk
avstängning, tryck och håll ner (OFF) tills
visningen försvinner varje gång du slår av
tändningen.
3
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
Innehållsförteckning
Komma igång
USB-enheter
Skivor som kan spelas på denna enhet . . . . . . . 6
Återställa enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Avbryta DEMO-läget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Förbereda fjärrkontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ställa klockan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ta bort frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sätta fast frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Spela upp från en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . 14
Visningsalternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Upprepad och blandad spelning . . . . . . . . . 15
Kontrollernas placering och
grundläggande användning
Huvudenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fjärrkontroll RM -X151 . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Söka efter ett spår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Söka efter ett spår enligt namn
— Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Söka efter spår genom att lyssna på spåravsnitt
— ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Radio
Lagra och ta emot stationer . . . . . . . . . . . . . . . 11
Lagra automatiskt — BTM. . . . . . . . . . . . . 11
Lagra manuellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Mottagning av lagrade stationer . . . . . . . . . 11
Ställa in automatiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Översikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ställa in AF och TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Välja PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ställa in CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CD
Spela en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Visningsalternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Upprepad och blandad spelning . . . . . . . . . 13
iPod
Spela upp iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visningsalternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in uppspelningsläge . . . . . . . . . . . . . . .
Upprepad och blandad spelning . . . . . . . . .
Styra en iPod direkt
— Passagerarkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
16
16
17
Övriga funktioner
Ändra ljudinställningarna . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Justera ljudegenskaperna . . . . . . . . . . . . . . 17
Anpassa equalizerkurvan — EQ3 . . . . . . . 18
Justera inställningsalternativ — SET . . . . . . . 18
Minnesbackup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Använda extrautrustning. . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Extra ljudutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Cd-växlare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Marin fjärrkontroll RM -X60M/X11M . . . 20
Rotary commander RM-X4S (vridkontroll) 21
Övrig information
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Om skivor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Uppspelningsordning för MP3/WMA/AACfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Om iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ta bort enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tekniska specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Felmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
Supportwebbplats
Om du har några frågor eller letar efter den senast
support-informationen om produkten, ska du besöka följande webbplats:
http://support.sony-europe.com
Innehåller information om:
• Modeller och tillverkare av kompatibla digitala ljudspelare
• MP3/WMA/AAC-filer som kan användas
5
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
Komma igång
Förbereda fjärrkontrollen
Skivor som kan spelas på
denna enhet
Avlägsna skyddsfilmen.
Enheten kan spela CD-DA-skivor (som även
innehåller CD-text) samt CD-R-/CD-RW-skivor
(MP3/WMA/AAC-filer (sida 22)).
Skivtyper
Etikett på skivan
Tips
Information om hur du byter batteri finns på sida 23.
CD-DA
Ställa klockan
MP3
WMA
AAC
Återställa enheten
Innan man använder enheten första gången, när
man har bytt båtbatteri och när man kopplat om
anslutningarna, måste man återställa enheten.
Ta loss frontpanelen (sida 7) och tryck på
RESET-knappen (sida 8) med ett spetsigt
föremål, exempelvis en kulspetspenna.
Obs!
Om man trycker på återställningsknappen kommer
klockans inställning och viss lagrad information att
raderas.
Avbryta DEMO-läget
Klockan visar en 24-timmars digital
tidsangivelse.
1
Tryck in och håll valknappen intryckt.
Setup-menyn visas.
2
Tryck flera gånger på valknappen tills
CLOCK-ADJ visas.
3
Tryck på (SEEK) +.
Siffrorna för timmar blinkar.
4
Vrid ratten för att ställa in timmar och
minuter.
Om du vill flytta markeringen trycker du på
(SEEK) +/–.
5
Tryck på valknappen efter att du ställt
in minuter.
Inställningen är klar och klockan startar.
För a visa klockan trycker du på (DSPL). Tryck
en gång till på (DSPL) för att återgå till
föregående visning.
Tips
Du kan ställa klockan automatiskt med RDSfunktionen (sida 13).
Du kan avbryta demonstrationen som visas under
avstängningen.
1
Tryck in och håll valknappen intryckt.
Setup-menyn visas.
2
Tryck flera gånger på valknappen tills
"DEMO" visas.
3
Vrid volymkontrollen för att välja
"DEMO-OFF."
4
Tryck in och håll valknappen intryckt.
Inställningen är klar och teckenfönstret
återgår till att visa normalt uppspelnings/
mottagningsläge.
6
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
Ta bort frontpanelen
Du kan ta loss enhetens frontpanel för att
förhindra att enheten stjäls.
Varningssignal
Sätta fast frontpanelen
Placera frontpanelens hål A i enhetens axeltapp
B, och för därefter försiktigt in den vänstra
sidan.
Tryck på (SOURCE) (eller sätt i en skiva) för att
använda enheten.
Om du ställer tändningen på OFF utan att ta bort
frontpanelen kommer varningssignalen att ljuda
under några sekunder.
Larmet hörs endast om den inbyggda
förstärkaren används.
1
Tryck på (OFF).
Enheten stängs av.
2
Tryck på (OPEN).
Frontpanelen fälls ner.
3
Skjut panelen åt höger och dra sedan
försiktigt ut vänster sida av panelen.
Obs!
Fäst ingenting på insidan av frontpanelen.
Anmärkningar
• Tappa inte frontpanelen och använd inte för mycket
tryck på panelen och dess teckenfönster.
• Utsätt inte panelen för värme, höga temperaturer
eller fukt. Undvik att lämna den i en förtöjd båt.
7
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
Kontrollernas placering och grundläggande användning
Huvudenhet
1 2 34 5
6
8
7
OPEN
OFF
ZAP
SEEK
SOURCE
MODE
AUX
PTY
PUS
SEEK
9
H ENTER / SELECT
0 qa
AF / TA
qh
qj qk
SHUF
DM
PAUSE
SCRL
3
4
5
6
DSPL
qd
qf qg
Detta avsnitt innehåller anvisningar om
kontrollernas placering och grundläggande
användning. Mer information finns på respektive
sidor.
Knapparna på fjärrkontrollen har samma
funktioner som motsvarande knappar på enheten.
B
Fjärrkontroll RM -X151
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
ws
wd
0
SCRL
1
2
3
4
5
6
+
VOL
–
C SOURCE-knapp
Används för att starta upp/växla källa
(Radio/CD/USB/AUX)*.
D ZAP-knapp sida 11
Aktivera ZAPPIN™-läge.
wf
wg
F Sensor för fjärrkontrollen
–
DSPL
(BACK-knapp) sida 10
Återgå till föregående skärmbild.
E Kontrollratt/valknapp
För att ställa in volymen (vrid) eller för att
välja inställningsalternativ (tryck och vrid).
+
wa
REP
A OFF-knapp
Används för att slå av strömmen eller som
stoppknapp.
RESET
w;
2
qs
Frontpanelen borttagen
1
3
ql
ALBUM
1
G Teckenfönster
wh
H OPEN-knapp sida 7
I SEEK +/–-knappar
CD/USB:
Används för att hoppa över spår (tryck), för
att kontinuerligt hoppa över spår (tryck,
tryck därefter igen inom cirka en sekund och
håll) och för att spola bakåt/snabbspola
framåt ett spår (tryck och håll).
Radio:
Ställa in stationer automatiskt (tryck); hitta
en station manuellt (tryck och håll).
8
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
J MODE-knapp sida 11, 16, 17
Tryck för att: Välja radioband (FM/MW/
LW)*/välja uppspelningsläge för iPod.
Tryck och håll nere för att: Aktivera/
inaktivera passagerarkontroll.
K
(BROWSE)-knapp sida 10
Aktiverar Quick-BrowZer-läget.
L AF (alternativa frekvenser)/
TA (trafikmeddelande)/
PTY (programtyp)-knapp sida 12, 13
Används för att ställa in AF och TA (tryck);
väljer PTY (tryck och håll) i RDS.
M Sifferknappar
CD/USB:
(1)/(2): ALBUM –/+ (under uppspelning
av MP3-, WMA- eller AAC-filer)
Hoppa över album (tryck); hoppa över
album kontinuerligt (tryck och håll).
(3): REP sida 13, 15, 16
(4): SHUF sida 13, 15, 16
(5): DM+
Förbättrar digitalt komprimerat ljud
som till exempel MP3.
För att aktivera funktionen DM+,
ställer du in "ON". För att avbryta,
ställer du in "OFF".
(6): PAUSE
För att pausa under uppspelning. För att
avbryta, tryck igen.
Radio:
Ta emot lagrade stationer (tryck); lagra
stationer (tryck och håll).
N DSPL (display)/SCRL (rulla)-knapp
sida 12, 13, 14, 16, 17
Används för att ändra visningsalternativ
(tryck); rulla visningsalternativet (tryck och
håll).
O AUX-kontakt sida 19
För att ansluta en bärbar ljudenhet.
P RESET-knapp sida 6
Q Z (utmatnings)-knapp
Mata ut skivan.
Följande knappar på fjärrkontrollen har även
andra funktioner än motsvarande knappar på
enheten. Ta bort skyddsfilmen före användning
(sida 6).
ql < (.)/, (>)-knappar
Styra CD/radio/USB, samma som (SEEK)
–/+ på enheten.
Inställning, ljudinställning, etc., kan styras
med < ,.
w; DSPL (display)-knapp sida 12, 13, 14,
16, 17
För att ändra visningsalternativ.
wa VOL (volym) +/–-knapp
Justera volymen.
ws ATT (attenuate)-knapp
Används för att dämpa ljudet. Tryck igen för
att avbryta.
wd Knappen SEL (välj)
Samma som valknappen på enheten.
wf M (+)/m (–)-knappar
För att styra CD/USB-spelare eller radio,
samma som (1)/(2) (ALBUM –/+) på
enheten.
Inställning, ljudinställning, etc., kan styras
med M m.
wg SCRL-knapp (rulla)
Rulla texten i teckenfönstret.
wh Sifferknappar
Ta emot lagrade stationer (tryck); lagra
stationer (tryck och håll).
* Om en CD-växlare är ansluten; när (SOURCE)
trycks, visas "CD" och enhetsnumret i displayen.
Dessutom, om (MODE) trycks, kan du växla
växlaren.
Obs!
Om enheten stängs av och visningen på
teckenfönstret försvinner, kan man inte styra den med
fjärrkontrollen om inte enheten först startas genom att
man trycker på (SOURCE) på enheten eller sätter i en
skiva.
R Skivfack
Sätta i skivan.
9
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
Söka genom att hoppa över poster
— Jump-läge
Söka efter ett spår
Söka efter ett spår enligt namn
— Quick-BrowZer
Du kan enkelt söka efter ett spår på en CD-skiva
eller en USB-enhet enligt kategori.
(BROWSE)
OFF
SEEK
1 Tryck på (SEEK) + i Quick-BrowZer-läge.
Följande display visas.
Kontrollratt/
valknapp
ZAP
A Aktuellt postnummer
B Totala antalet poster i det aktuella skiktet
SOURCE
MODE
SEEK
SEEK +/–
Om det finns många poster i en kategori kan du
snabbt söka önskad post.
PUS
H ENTER / SELECT
(BACK)
1
Tryck på
(BROWSE).
Enheten går till Quick-BrowZer-läget, och
listan över sökkategorier visas.
2
Vrid kontrollratten för att välja önskad
sökkategori och tryck därefter på den
för att bekräfta.
3
Upprepa steg 2 tills önskat spår är
valt.
Uppspelningen startar.
Återgå till föregående skärmbild
Tryck på
(BACK).
Lämna Quick-BrowZer-läget
Tryck på
(BROWSE).
Obs!
När du aktiverar Quick-BrowZer-läget, avbryts
inställningen för repeat/shuffle.
Namnet visas.
2 Vrid kontrollratten för att välja önskad post
eller en post nära den önskade posten.
Den hoppar över i steg om 10 % av det totala
antalet poster.
3 Tryck på valknappen.
Displayen återgår till Quick-BrowZer-läget
och den valda posten visas.
4 Vrid kontrollratten för att välja önskad post
och tryck på den.
Uppspelningen startar och den valda posten är
ett spår.
Så här avbryts Jump-läge
Tryck på
(BACK) eller (SEEK) –.
Söka efter spår genom att lyssna
på spåravsnitt — ZAPPIN™
Genom att spela upp korta spåravsnitt från en
CD-skiva eller USB-enhet i sekvens, kan du söka
efter spår som du vill lyssna på.
ZAPPIN-läget är lämpligt för att söka efter spår i
lägena för blandning eller upprepade blandning.
Valknapp
ZAP
OFF
SEEK
ZAP
SOURCE
MODE
SEEK
PUS
H ENTER / SELECT
(BACK)
10
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
1
Tryck på (ZAP) under uppspelning.
När "ZAPPIN" visas i teckenfönstret, startar
uppspelningen av ett ljudavsnitt från nästa
spår.
Ljudavsnittet spelas upp under en förinställd
tid och därefter hörs ett klickljud och nästa
ljudavsnitt startar.
Spår
1
2
ZAP
2
3
4
Radio
Lagra och ta emot stationer
Viktigt
För att undvika att trafikfarliga situationer
uppstår när du kör bör du ställa in stationer med
BTM-funktionen (Best Tuning Memory).
Lagra automatiskt — BTM
Delar av varje spår som ska ge
spelas upp i ZAPPIN-läget.
Tryck på valknappen eller (ZAP) när
ett spår som du vill lyssna på spelas
upp.
Spåret som du vill välja återgår till normalt
uppspelningsläge från början.
För att söka ett spår i ZAPPIN-läget igen,
upprepar du steg 1 och 2 igen.
Tips!
• Du kan välja uppspelningstiden mellan ungefär
6 sekunder/9 sekunder/30 sekunder (sida 19). Du
kan inte välja vilket avsnitt av spåret som spelas
upp.
• Tryck på (SEEK) –/+ eller (1)/ (2) (ALBUM –/+) i
ZAPPIN-läge för att hoppa över ett spår eller album.
• Genom att trycka på
(BACK) bekräftas också ett
spår som ska spelas upp.
1
Tryck på (SOURCE) flera gånger tills
TUNER visas.
Tryck upprepade gånger på (MODE) för att
välja band. Du kan välja FM1, FM2, FM3,
MW eller LW.
2
Tryck in och håll valknappen intryckt.
Setup-menyn visas.
3
Tryck flera gånger på valknappen tills
BTM visas.
4
Tryck på (SEEK) +.
Enheten lagrar stationer i frekvensordning på
sifferknapparna.
En ljudsignal hörs när inställningen är lagrad.
Lagra manuellt
1
Medan du tar emot en station som du
vill lagra, tryck och håll nere en
sifferknapp ((1) till (6)) tills MEM
visas.
Obs!
Om du försöker lagra en annan station på samma
förinställda sifferknapp raderas den tidigare lagrade
stationen.
Tips
När en RDS-station lagras, lagras även
AF/TA-inställningen (sida 12).
Mottagning av lagrade stationer
1
Välj bandet och tryck därefter på en
sifferknapp ((1) till (6)).
Ställa in automatiskt
1
Välj band, tryck därefter på (SEEK) +/–
för att söka efter stationen.
Sökningen avbryts när enheten tar emot en
stationen. Upprepa detta tills den önskade
stationen tas emot.
Tips
Om du vet vilken frekvens som stationen du vill lyssna
på har, tryck och håll nere (SEEK) +/ – för att
lokalisera den ungefärliga frekvensen, tryck därefter
flera gånger på (SEEK) +/– för finjustering av önskad
frekvens (manuell inställning).
11
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
RDS
Ställa in AF och TA
1
Översikt
FM-stationer som använder RDS (Radio Data
System) sänder ohörbar digital information
tillsammans med signaler för vanliga
radioprogram.
Visningsalternativ
Tryck upprepade gånger på (AF/TA)
tills vald inställning visas.
Välj
Till
AF-ON
aktivera AF och inaktivera TA.
TA-ON
aktivera TA och inaktivera AF.
AF, TA-ON
aktivera både AF och TA.
AF, TA-OFF
inaktivera både AF och TA.
Lagra RDS-stationer med AF- och
TA-inställningen
A Radioband, Funktion
B TA/TP*1
C Frekvens*2 (programtjänstnamn),
förvalsnummer, klocka, RDS-data
*1 TA blinkar under trafikinformation. TP tänds när en
sådan station tas emot.
*2 När enheten tar emot RDS-stationen, visas * till
vänster om frekvensindikeringen.
För att ändra visningsalternativ C trycker du på
(DSPL).
RDS-tjänster
Enheten ger automatiskt RDS-tjänster enligt
följande:
AF (Alternativa frekvenser)
Väljer och återinställer stationen med den
starkaste signalen i ett nät. Genom att använda
denna funktion kan du lyssna kontinuerligt på
samma program under en långkörning utan att
behöva ändra stationsinställningar manuellt.
TA (Trafikmeddelande)/TP (Trafikprogram)
Tillhandahåller aktuell trafikinformation/
program. Information/program som tas emot,
avbryter den för tillfället valda källan.
PTY (Programtyper)
Visar den för tillfället mottagna programtypen.
Söker även din valda programtyp.
CT (Clock Time)
Klockan ställs med CT-data (Clock Time) från
RDS-överföringen.
Anmärkningar
• I vissa länder/områden är inte alla RDS-funktioner
tillgängliga.
• RDS fungerar eventuellt inte ordentligt om
signalstyrkan är svag eller om den inställda
stationen inte sänder RDS-data.
Du kan förinställa RDS-stationer med AF/TAinställning. Om du använder BTM-funktionen,
lagras endast RDS-stationer med samma AF-/
TA-inställning.
Om du förinställer manuellt, kan du förinställa
både RDS och icke-RDS-stationer med AF/TAinställningen för varje.
1 Ställ in AF/TA och lagra därefter stationen
med BTM eller manuellt.
Mottagning av brådskande
trafikmeddelanden
Med AF eller TA i läget ON, avbryter
nödmeddelanden automatiskt den för tillfället
valda källan.
Tips
Om du justerar volymnivån under ett
trafikmeddelande, lagras inställningen i minnet för
efterföljande trafikmeddelanden, oberoende av den
övergripande volyminställningen.
Fortsätta lyssna på ett regionalt
program — REG
När AF-funktionen är aktiverad, begränsar
enhetens fabriksinställning mottagningen till en
speciell region, så du inte växlas till en annan
regional station med en starkare frekvens.
Om du lämnar detta regionala programs
mottagningsområde, ställer du in REG-OFF vid
FM-mottagning (sida 19).
Obs!
Denna funktion fungerar inte i Storbritannien och
några andra länder.
Funktion för lokal länkning (endast
Storbritannien)
Denna funktion gör det möjligt att välja andra
lokala stationer i området även om de inte finns
lagrade på sifferknapparna.
1 Under FM-mottagning trycker du på en
sifferknapp ((1) till (6)) som har en lokal
station lagrad.
12
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
2 Tryck igen, inom fem sekunder, på
sifferknappen för den lokala stationen.
Upprepa detta tills den lokala stationen tas
emot.
Välja PTY
1
Tryck och håll (AF/TA) (PTY) under FMmottagning.
CD
Spela en skiva
1
2
3
Tryck på (OPEN).
Sätt i en skiva (med etiketten vänd
uppåt).
Stäng frontpanelen.
Uppspelningen startar automatiskt.
Mata ut skivan
Namnet på den aktuella programtypen visas
om stationen sänder PTY-data.
1 Tryck på (OPEN).
2 Tryck på Z.
Skivan har matats ut.
3 Stäng frontpanelen.
2
Tryck flera gånger på (AF/TA) (PTY)
tills önskad programtyp visas.
Visningsalternativ
3
Tryck på (SEEK) +/–.
Enheten börjar söka efter en station som
sänder den valda programtypen.
Programtyper
NEWS (nyheter), AFFAIRS (aktualiteter),
INFO (information), SPORT (sport),
EDUCATE (utbildning), DRAMA (teater),
CULTURE (kultur), SCIENCE (vetenskap),
VARIED (underhållning), POP M (popmusik),
ROCK M (rockmusik), EASY M (lättlyssnad
musik), LIGHT M (lätt klassiskt), CLASSICS
(klassisk musik), OTHER M (övrig musik),
WEATHER (väder), FINANCE (ekonomi),
CHILDREN (barnprogram), SOCIAL A
(sociala frågor), RELIGION (andliga frågor),
PHONE IN (telefonväkteri), TRAVEL
(reseprogram), LEISURE (fritids), JAZZ
(jazzmusik), COUNTRY (country-musik),
NATION M (nationell musik), OLDIES (gamla
godingar), FOLK M (folkmusik), DOCUMENT
(dokumentärer)
Obs!
Den här funktionen kan inte användas i länder eller
regioner där PTY-data inte finns tillgängliga.
Ställa in CT
1
Ställ in CT-ON under setup (sida 18).
Anmärkningar
• CT-funktionen kommer eventuellt inte att fungera
även om du tar emot en RDS-station.
• Det kan finnas en tidsskillnad mellan tiden som ställs
med CT-funktionen och den verkliga tiden.
A Källa
B Spårnamn*1, skiv-/artistnamn*1,
artistnamn*1, albumnummer*2,
albumnamn*1, spårnummer/förfluten
uppspelningstid, klocka
*1 Informationen från en CD TEXT-, MP3-/WMA-/
AAC-skiva visas.
*2 Albumnummer visas endast när du byter album.
Tryck på (DSPL) för att ändra visningsalternativ
B.
Tips
Visade alternativ varierar, beroende på typ av skiva,
inspelningsformat och inställningar.
Upprepad och blandad spelning
1
Tryck flera gånger på (3) (REP) eller
(4) (SHUF) under uppspelning tills
önskad inställning visas.
Välj
För att spela
SPÅR
spår flera gånger.
ALBUM*
ett album upprepade gånger.
SHUF ALBUM*
ett album i slumpvis ordning.
SHUF DISC
skivor i slumpvis ordning.
* Om en MP3/WMA/AAC-fil spelas.
För att återgå till normal uppspelning, välj
“ OFF” eller “SHUF OFF”.
13
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
USB-enheter
Mer information om kompabiliteten för din
USB-enhet, finns på supportwebbplatsen.
Supportwebbplats
http://support.sony-europe.com
Anmärkningar
• Använd inte USB-enheter som är så stora eller
tunga att de ramlar ner på grund av vibrationer eller
gör att anslutningen blir glapp.
• Denna enhet kan inte upptäcka USB-enheter via en
USB-hubb.
Visningsalternativ
• USB-enheter av typen MSC (Mass Storage
Class) och MTP (Media Transfer Protocol) som
följer USB-standarden kan användas.
• Motsvarande kodec är MP3 (.mp3), WMA
(.wma) och AAC (.m4a).
• Det rekommenderas att du säkerhetskopierar
USB-data.
Obs!
Anslut USB-enheten efter att du har startat motorn.
Beroende på USB-enheten, kan fel eller skador
inträffa om den ansluts innan du startar motorn.
A Källa
B Spårnamn, artistnamn, albumnummer*,
albumnamn, spårnummer/förfluten
uppspelningstid, klocka
* Albumnummer visas endast när du byter album.
Spela upp från en USB-enhet
1
Ta bort USB-locket från USBkontakten och anslut USB-enheten till
USB-kontakten.
Uppspelningen startar.
Om det redan finns en USB-enhet ansluten,
startar du uppspelningen genom att trycka på
(SOURCE) flera gånger tills "USB" visas.
Tryck på (DSPL) för att ändra visningsalternativ
B.
Anmärkningar
• Visade alternativ varierar, beroende på USBenheten, inspelat format och inställningar. Mer
information finns på supportwebbplatsen.
• Maximalt antal visningsbara data är som följer:
– mappar (album): 128
– filer (spår) och mapp: 500
• Lämna inte USB-enheter i en förtöjd båt eftersom fel
kan uppstå.
• Det kan ta tid innan uppspelning börjar, beroende på
mängden inspelad information.
• DRM-filer (Digital Rights Management) kan inte
spelas.
• Vid uppspelning eller vid snabbspolning framåt/
bakåt av en VBR (variable bit rate) MP3/WMA/AACfil kan det hända att förfluten speltid inte visas
korrekt.
• Uppspelning av följande MP3/WMA/AAC-filer stöds
inte.
– förlustfri komprimering
– copyright-skyddad
Tryck på (OFF) för att avbryta uppspelningen.
Ta bort USB-enheten
1 Stoppa uppspelningen av USB-enheten.
2 Ta bort USB-enheten.
Om du tar bort USB-enheten under
uppspelning kan data i den förstöras.
14
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
Upprepad och blandad spelning
1
Tryck flera gånger på (3) (REP) eller
(4) (SHUF) under uppspelning tills
önskad inställning visas.
Välj
För att spela
SPÅR
spår flera gånger.
ALBUM
ett album upprepade
gånger.
SHUF-ALBUM
ett album i slumpvis
ordning.
SHUF DEVICE
en enhet i slumpvis
ordning.
Efter 3 sekunder är inställningen klar.
För att återgå till normal uppspelning väljer du
“ OFF” eller “SHUF-OFF”.
iPod
Mer information om kompabiliteten för din iPod,
finns på se “Om iPod” på sidan 22 eller besök
supportwebbplatsen.
I denna bruksanvisning, används "iPod" som en
allmän benämning för iPod-funktioner på iPodeller iPhone-enheten, om inte något annat anges i
texten eller bilderna.
Supportwebbplats
http://support.sony-europe.com
Spela upp iPod
Innan du ansluter iPod, vrider du ner volymen på
denna enhet.
1
Ta bort USB-locket från
USB-kontakten och anslut iPod till
USB-kontakten via USB-kabelns
dockningskontakt.
iPod startar automatiskt och bilden nedan
visas på iPod-skärmen.*
Spåren på iPod börjar automatiskt spelas upp
från den senaste punkten som spelades.
Om det redan finns en iPod-enhet ansluten,
startar du uppspelningen genom att trycka på
(SOURCE) upprepade gånger tills "USB"
visas. ("IPD" visas i teckenfönstret när iPod
upptäcks.)
* Om iPod-enheten spelades upp i
passagerarkontrolläge senaste gången, visas inte
detta.
fortsätter på nästa sida t
15
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
2
Tryck på (MODE) för att välja
uppspelningsläge.
Läget växlar enligt följande:
RESUMING t ALBUM t TRACK t
PODCAST* t GENRE t PLAYLIST
t ARTIST
Ställa in uppspelningsläge
1
* Kanske inte visas beroende på iPod-inställningen.
3
Ställ in volymen.
Tryck på (OFF) för att avbryta uppspelningen.
Ta bort iPod-enheten
1 Stoppa iPod-uppspelningen.
2 Ta bort iPod-enheten.
* Kanske inte visas beroende på iPod-inställningen.
Hoppa över album, podcast, genre,
spellistor och artister
Till
Tryck på
Varning för iPhone
När du ansluter en iPhone via USB, styrs
telefonvolymen av själva iPhone-enheten. För att
undvika plötsliga höga ljud efter ett samtal, ska du inte
öka volymen på enheten under ett telefonsamtal.
Obs!
Denna enhet kan inte upptäcka iPod-enheter via en
USB-hubb.
Hoppa över
(1)/(2) (ALBUM –/+)
[tryck en gång för varje]
Hoppa över
kontinuerligt
(1)/(2) (ALBUM –/+)
[håll till önskad punkt]
Tips!
• Vi rekommenderar RC-100IP USB-kabeln (medföljer
ej) för att ansluta dockningskontakten.
• När tändningsnyckeln ställs i ACC-läget och enheten
är på, laddas iPod-enheten.
• Om iPod kopplas bort under uppspelning, visas "NO
DEV" i enhetens teckenfönster.
1
Återuppta uppspelning
När iPod-enheten ansluts till
dockningskontakten, ändras läget för denna
enhet till läget för att återuppta uppspelning och
uppspelningen startar i det läget som ställts in av
iPod-enheten.
I läget för att återuppta uppspelning fungerar inte
följande knappar.
– (3) (REP)
– (4) (SHUF)
Visningsalternativ
A Source (iPod)-indikering
B Spårnamn, artistnamn, albumnamn,
spårnummer/förfluten uppspelningstid, klocka
Tryck på (DSPL) för att ändra visningsalternativ B.
Tips
När album/podcast/genre/artist/spellista ändras, visas
dess artikelnummer momentant.
16
Tryck på (MENU) under pågående
uppspelning.
Läget växlar enligt följande:
ALBUM t TRACK t PODCAST* t
GENRE t PLAYLIST t ARTIST
Obs!
Vissa bokstäver lagrade i iPod kan inte visas korrekt.
Upprepad och blandad spelning
Tryck flera gånger på (3) (REP) eller
(4) (SHUF) under uppspelning tills
önskad inställning visas.
Välj
För att spela
SPÅR
spår flera gånger.
ALBUM
ett album upprepade
gånger.
PODCAST
podcast upprepade
gånger.
ARTIST
en artist upprepade
gånger.
PLAYLIST
en spellista upprepade
gånger.
GENRE
genre upprepade gånger.
SHUF-ALBUM
ett album i slumpvis
ordning.
SHUF PODCAST
podcast i slumpvis
ordning.
SHUF ARTIST
en artist i slumpvis
ordning.
SHUF PLAYLIST
en spellista i slumpvis
ordning.
SHUF GENRE
en genre i slumpvis
ordning.
SHUF DEVICE
en enhet i slumpvis
ordning.
Efter 3 sekunder är inställningen klar.
För att återgå till normal uppspelning väljer du
" OFF" eller "SHUF OFF".
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
Styra en iPod direkt
— Passagerarkontroll
Övriga funktioner
Ändra ljudinställningarna
Du kan styra en iPod ansluten till
dockningskontakten direkt.
Justera ljudegenskaperna
1
1
Tryck på valknappen flera gånger tills
önskat alternativ visas.
2
Vrid kontrollratten för att justera det
valda alternativet.
3
Tryck på
(BACK).
Inställningen är klar och teckenfönstret
återgår till att visa normalt uppspelnings/
mottagningsläge.
Under uppspelning, trycker och håller
du (MODE).
"MODE IPOD" visas och du kan nu styra
iPod-enheten direkt.
För att ändra visningsalternativen
Tryck på (DSPL).
Visningsalternativen växlar enligt följande:
Spårnamn t Artistnamn t Albumnamn t
MODE IPOD t Klocka
Inaktivera passagerarkontrolläget
Tryck och håll nere (MODE).
Då visas "MODE AUDIO" och
uppspelningsläget ändras till "RESUMING."
Anmärkningar
• Volymen kan endast justeras på enheten.
• Om detta läge avbryts, inaktiveras inställningen för
upprepning.
Följande alternativ kan ställas in (följ
sidhänvisningen för detaljerad information):
EQ3
Väljer en equalizerkurva för 7 olika musiktyper.
DSO (Dynamic Soundstage Organizer)
Skapar ett behagligare ljudfält.
För att välja DSO-läget: "1," "2," "3" eller
"OFF." Ju högre nummer, desto mer förbättrad
är effekten.
LOW*1, MID*1, HI*1 (sida 18)
BAL (Balans)
Justerar ljudbalansen mellan vänster och höger
högtalare.
FAD (Fader)
Justerar relativ nivå mellan fram- och
bakhögtalare.
SUB (Subwoofervolym)
Justerar volymen för subwoofern.
AUX (AUX-nivå)*2
Justerar volymen för varje ansluten
extrautrustning: "+18 dB" – "0 dB" – "–8 dB."
Denna inställning eliminerar behovet att justera
volymnivån mellan olika källor.
*1 När EQ3 aktiveras.
*2 När AUX-källa är aktiverad.
17
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
Anpassa equalizerkurvan — EQ3
Med CUSTOM i EQ3 kan du göra egna
equalizerinställningar.
1
Välj en källa, tryck därefter på
valknappen upprepade gånger för att
välja "EQ3."
2
Vrid kontrollratten för att välja
"CUSTOM."
3
Tryck på valknappen flera gånger tills
LOW, MID eller HI visas.
4
Vrid kontrollratten för att justera det
valda alternativet.
Volymnivån är justerbar i steg om 1 dB, från
–10 dB till +10 dB.
Justera inställningsalternativ
— SET
1
Tryck in och håll valknappen intryckt.
Setup-menyn visas.
2
Tryck på valknappen flera gånger tills
önskat alternativ visas.
3
Vrid kontrollratten för att välja
inställning (till exempel ON eller OFF).
4
Tryck in och håll valknappen intryckt.
Inställningen är klar och teckenfönstret
återgår till att visa normalt uppspelnings/
mottagningsläge.
Obs!
Visade alternativ varierar, beroende på källa och
inställning.
Följande alternativ kan ställas in (följ
sidhänvisningen för detaljerad information):
Upprepa stegen 3 och 4 för att ställa in
equalizerkurvan.
Återgå till fabriksinställd equalizerkurva
genom att trycka och hålla valknappen innan
inställningen är klar.
5
Tryck på
(BACK).
Inställningen är klar och teckenfönstret
återgår till att visa normalt uppspelnings/
mottagningsläge.
Tips
Det går även att justera andra equalizertyper.
CLOCK-ADJ (Klockjustering) (sida 6)
CT (klocktid) (sida 12, 13)
BEEP
Aktiverar tonsignalen: "ON," "OFF."
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktiverar AUX-källvisningen: "ON," "OFF"
(sida 19).
AUTO OFF
Stänger av automatisk efter önskad tid när
enheten stängs av: "NO," "30S (sekunder),"
"30M (minuter)," "60M (minuter)."
DEMO (Demonstration)
Aktiverar demonstrationen: "ON," "OFF."
DIMMER
Ändrar displayens ljusstyrka.
– "AT": för att automatiskt dämpa belysningen i
teckenfönstret när du tänder ljuset. (Endast
tillgängligt när kabeln för styrning av
belysning är ansluten.)
– "ON": justera ner ljusstyrkan i teckenfönstret.
– "OFF": inaktivera dimmern.
CONTRAST (kontrast)
Justerar kontrasten i teckenfönstret.
Kontrastnivån kan justeras i 7 steg.
ILLUMI (Illumination)
Ändrar belysningsfärgen: "ILLUMI-1,"
"ILLUMI-2."
M.DSPL (Motion Display)
Väljer växlande visning.
– "SA": för att visa rörliga mönster och
spektrumanalysator.
– "ON": för att visa rörliga mönster.
– "OFF": för att stänga av Motion Display.
18
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
A.SCRL (Auto Scroll)
Rullar automatiskt långa texter: "ON," "OFF."
LOCAL (lokalt sökläge)
– "ON": för att endast ställa in stationer med
starkare signaler.
– "OFF": för att ställa in normal mottagning
MONO*2 (Monoläge)
Väljer monomottagning för att förbättra FMmottagningen: "ON," "OFF."
REG*2 (Regional) (sida 12)
ZAP.TIME (Zappin Time)
Väljer uppspelningstiden för ZAPPINfunktionen.
– "ZAP.TIME-1 (6 sekunder)," "ZAP.TIME-2
(9 sekunder)," "ZAP.TIME-3 (30 sekunder)."
LPF (lågpassfilter)
Väljer brytfrekvens för subwoofern: "OFF,"
"80Hz," "100Hz," "120Hz," "140Hz," "160Hz."
LPF NORM/REV (lågpassfilter normalt/
omvänt)
Väljer fasen när LPF är på: "NORM," "REV."
HPF (högpassfilter)
Väljer brytfrekvens för fram/bak-högtalare:
"OFF," "80Hz," "100Hz," "120Hz," "140Hz,"
"160Hz."
LOUD (Ljudstyrka)
Förstärker bas och diskant för tydligt ljud vid
låga volymnivåer: "ON," "OFF."
BTM (sida 11)
Använda extrautrustning
Extra ljudutrustning
Genom att ansluta en extra bärbar ljudenhet till
AUX-kontakten (stereo mini-uttag) på enheten
och sedan välja källan, kan du lyssna på den via
båtens högtalare. Det går att justera volymnivå
för att kompensera skillnaden mellan enheten
och den bärbara ljudenheten. Följ anvisningarna
nedan.
Ansluta den bärbara ljudenheten
1 Stäng av den bärbara ljudenheten.
2 Vrid ner volymen på enheten.
3 Anslut enheten.
AUX
Anslutningssladd *
(medföljer ej)
*1 När enheten är avstängd.
*2 När FM tas emot.
* Se till att du använder rätt typ av kontakt.
Minnesbackup
Dina senaste inställningar sparas automatiskt.
Ljudinställningar (förutom volym),
inställningsalternativ (förutom klocka) och
radioförinställningar lagras i enhetens
internminne.
Justera volymen
Se till att justera volymen för varje ansluten
ljudenhet innan du börjar spela upp.
1 Vrid ner volymen på enheten.
2 Tryck på (SOURCE) flera gånger tills "AUX"
visas.
"AUX FRONT IN" visas.
3 Starta uppspelningen av den bärbara
ljudenheten med dämpad volym.
4 Ställ in din normala volymnivå på enheten.
5 Justera insignalnivån (sida 17).
19
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
Cd-växlare
Marin fjärrkontroll RM -X60M/X11M
Välja växlare
Kontrollernas placering
1 Tryck på (SOURCE) flera gånger tills
“CD” visas.
2 Tryck flera gånger på (MODE) tills önskad
växlare visas.
RM-X60M
Enhetsnummer
Knapparna på den marina fjärrkontrollen har
samma funktioner som motsvarande knappar på
enheten.
VOLUME
+/–
SOURCE
Skivnummer
Uppspelningen startar.
MUTING
(ATT)
MODE
SEEK –/+
GP/ALBM
–/+
OFF
Hoppa över album och skivor
1 Under uppspelning trycker du på (1)/(2)
(ALBUM –/+).
RM-X11M
VOL +/–
Hoppa över
Tryck på (1)/(2)
(ALBUM –/+)
album
och släpp (håll nere under en
stund).
album
kontinuerligt
inom 2 sekunder efter att du
släppt upp första gången.
skivor
upprepade gånger.
skivor
kontinuerligt
därefter trycker du igen inom
2 sekunder och håller.
Upprepad och blandad spelning
1 Tryck flera gånger på (3) (REP) eller (4)
(SHUF) under uppspelning tills önskad
inställning visas.
Välj
SKIVA
SHUF
CHANGER
För att spela
skivor flera gånger.
spår i växlaren i slumpvis
ordning.
OFF
MODE
SEEK –/+
SOURCE
GP/ALBM
–/+
Följande kontroller på fjärrkontrollen är kräver
en annorlunda operation på enheten.
• VOLUME (VOL) +/– knappar
Samma som kontrollratten på enheten.
• GP/ALBM –/+ -knapp (s)
Samma som (1)/(2) (ALBUM –/+) på
enheten.
• MUTING-knapp
För att dämpa ljudet. (Samma som (ATT) på
fjärrkontrollen.)
För att återgå till normal uppspelning väljer du
" OFF" eller "SHUF OFF".
20
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
Rotary commander RM-X4S
(vridkontroll)
Om kontrollen måste monteras på höger sida om
ratten, kan du byta funktionsriktning för
kontrollerna.
Fästa etiketten
1 Medan du trycker på VOL-kontrollen, tryck
och håll (SEL).
Fäst etiketten beroende på hur du monterar
fjärrkontrollen.
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
Kontrollernas placering
Knapparna på fjärrkontrollen har samma
funktioner som motsvarande knappar på enheten.
ATT
SEL
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Följande kontroller på fjärrkontrollen kräver en
annorlunda operation på enheten.
• ATT (attenuate)-knapp
Används för att dämpa ljudet. Tryck igen för att
avbryta.
• PRESET/DISC-kontroll
CD/USB: Samma som (1)/(2) (ALBUM –/+)
på enheten (tryck in och vrid).
Radio: Ta emot lagrade stationer (tryck in och
rotera).
• VOL-kontroll (volym)
Samma som kontrollratten på enheten (rotera).
• SEEK/AMS-kontroll
Samma som (SEEK) +/– på enheten (rotera,
eller rotera och håll).
• Knappen DSPL (display)
För att ändra visningsalternativ.
Byta funktionsriktning
Kontrollernas funktionsriktning är inställda på
fabrik så som visas nedan.
För att öka
För att minska
21
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
Övrig information
Försiktighetsåtgärder
• Låt enheten svalna innan du startar den, om båten
har varit förtöjd i direkt solljus.
• Motorantennen matas ut automatiskt.
Kondenserad fukt
Om kondens uppstår inuti enheten, ska du ta ut
skivan och vänta cirka en timme tills det torkar bort,
annars kommer enheten inte att fungera som den
ska.
För att bibehålla en hög ljudkvalitet
Låt inte enheten eller skivorna komma i kontakt med
vätskor.
• Skivor som denna enhet INTE kan spela
– CD-R/CD-RW-skivor med dålig
inspelningskvalitet.
– CD-R/CD-RW-skivor inspelade med en
inkompatibel inspelningsenhet.
– CD-R/CD-RW-skivor har inte avslutats på rätt
sätt.
– Andra CD-R/CD-RW-skivor än sådana som
spelats in i musik CD-format eller MP3-format
som följer ISO9660 Level 1/Level 2,
Joliet/Romeo eller multi-session.
Uppspelningsordning för MP3/
WMA/AAC-filer
MP3/WMA/AAC
Mapp
(album)
MP3/WMA/
AAC-fil (spår)
Om skivor
• Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller
värmekällor som t ex varmluftskanaler och lämna
dem inte i en båt som är förtöjd i direkt solljus.
• Innan du spelar en skiva bör du
rengöra den med en
rengöringsduk. Torka av skivan
från mitten och utåt. Använd
inga lösningsmedel som bensin,
thinner eller andra
rengöringsmedel.
• Denna enhet är utformad för att
spela upp skivor som följer CDstandarden (Compact Disc). DualDiscs och vissa
musikskivor som kodats med teknik för skydd av
upphovsrätt följer inte CD-standarden och dessa
skivor kan inte spelas på denna enhet.
• Skivor som denna enhet INTE kan spela
– Skivor med etiketter, klistermärken eller tejp fäst
på ytan. Om du spelar sådana skivor kan det
orsaka fel eller förstöra skivan.
– Skivor med annorlunda former (t ex. hjärta,
fyrkant, stjärna). Sådana skivor kan orsaka
skador på enheten.
– 8 cm skivor.
Om CD-R/CD-RW-skivor
• Maximala antalet: (endast CD-R/CD-RW)
– mappar (album): 150 (inklusive rotmapp)
– filer (spår) och mappar: 300 (kan vara färre än
300 om mapp-/filnamnen innehåller många
tecken)
– tecken som kan visas för ett mapp-/filnamn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
• Om en skiva med flera sessioner börjar med en
CD-DA-session känns den igen som en CD-DAskiva och andra sessioner spelas inte upp.
Om iPod
• Du kan ansluta till följande iPod-modeller.
Uppdatera din iPod-enhet till den senaste
programvaran före användning.
– iPod touch
– iPod classic
– iPod med video*
– iPod nano (tredje generationen)
– iPod nano (andra generationen)
– iPod nano (första generationen)*
– iPhone och iPhone 3G
* Passagerarstyrning kan inte användas för iPod nano
(första generationen) eller iPod med video.
• "Made for iPod" innebär att elektroniska tillbehör
har utformats för att anslutas specifikt till iPod och
har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apples
standarder.
• "Works with iPhone" innebär att elektroniska
tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till
iPhone och har certifierats av utvecklaren att
uppfylla Apples standarder.
• Apple är inte ansvarig för den här enhetens
funktion eller dess överensstämmelse med
säkerhetsstandarder och tillsynsstandarder.
Om du har några frågor eller problem som rör
enheten och som inte tas upp i bruksanvisningen,
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
22
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
Rengöra anslutningarna
Underhåll
Byta ut litiumbatteriet i
fjärrkontrollen
Under normala förhållanden varar batterier cirka 1
år. (Beroende på användningsförhållandena kan
batterierna dock ibland laddas ur snabbare.)
Efter hand som batteriet laddas ur förkortas
fjärrkontrollens räckvidd. Byt till ett nytt CR2025litiumbatteri. Att använda en annan batterityp kan
innebära risk för brand eller explosion.
Enheten fungerar eventuellt inte på rätt sätt om
kontakterna mellan enheten och frontpanelen inte är
rena. För att förhindra detta tar du bort frontpanelen
(sida 7) och rengör kontakterna med en
bomullstops. Använd inte för mycket kraft. I annat
fall kan kontakterna skadas.
+ sidan upp
Huvudenhet
2
c
1
Om litiumbatteriet
• Förvara litiumbatteriet utom räckhåll för barn.
Kontakta omedelbart läkare om batteriet sväljs.
• Torka av batteriet med en torr duk för att garantera
god kontakt.
• Kontrollera att du sätter i batteriet åt rätt håll.
• Håll inte i batteriet med en metallpincett eftersom
det kan leda till kortslutning.
Baksidan på
frontpanelen
Anmärkningar
• För säkerhetsskull, slå av tändningen, ta bort
nyckeln och avlägsna den från tändningslåset innan
du rengör anslutningarna.
• Rör aldrig anslutningarna direkt med fingrarna eller
något metallföremål.
Byta säkring
När du byter säkring,
kontrollera att du använder en
säkring med samma
strömstyrka som
originalsäkringen. Om
säkringen går, kontrollera
elanslutningen och byt
säkringen. Om säkringen går
igen efter bytet kan det finnas
ett internt fel. Kontakta i så fall
närmaste Sony-återförsäljare.
Säkring (10 A)
23
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
Ta bort enheten
1
Tekniska specifikationer
Så här tar du bort skyddskragen.
CD-spelare
1 Ta bort frontpanelen (sida 7).
Signalbrusförhållande: 120 dB
Frekvensåtergivning: 10 – 20 000 Hz
Svaj och vibrationer: Under mätbara gränser
2 Kläm ihop båda kanterna på skyddskragen
och dra ut den.
Radiodelen
FM
Inställningsområde: 87,5 – 108,0 MHz
Antennkontakt:
Kontakt för yttre antenn
Mellanfrekvens: 150 kHz
Användbar känslighet: 10 dBf
Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz
Signal/brus-förhållande: 70 dB (mono)
Separation: 40 dB vid 1 kHz
Frekvensåtergivning: 20 – 15 000 Hz
x
MW/LW
2
Inställningsområde:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennkontakt:
Kontakt för yttre antenn
Mellanfrekvens: 25 kHz
Känslighet: MW: 26 µV, LW: 45 µV
Ta bort enheten.
1 För in båda frigöringsnycklarna samtidigt
till dess att de fäster med ett klickljud.
Krokarna inåt.
USB-spelardel
Gränssnitt: USB (högsta hastighet)
Max. ström: 500 mA
Effektförstärkardel
Utgång: Högtalarkontakter (sure seal-kontakter)
Högtalarimpedans: 4 – 8 ohm
Max. uteffekt: 52 W × 4 (vid 4 ohm)
Allmänt
2 Dra i nycklarna så att enheten lossnar.
3 För enheten ut från fästet.
Utgångar:
Ljudutgångar (fram/bak)
Subwooferutgång (mono)
Styrning av relä till motorantenn
Styrning av effektförstärkare
Ingångar:
Ingång för fjärrkontroll
Antenningång
Telephone ATT-styrning (dämpning av ljudet när
det ringer)
Belysningskontroll
BUS-styrning
BUS-ljudingång
AUX-kontakt (stereo mini-uttag)
USB-signalingång
Tonkontroller:
Låg: ±10 dB vid 60 Hz (XPLOD)
Med: ±10 dB vid 1 kHz (XPLOD)
Hög: ±10 dB vid 10 kHz (XPLOD)
Strömförsörjning: 12 V likström, båtbatteri
(negativ jordning)
Dimensioner: Ca. 178 × 50 × 182 mm (b/h/d)
Monteringsdimensioner: Ca. 182 × 53 × 162 mm
(b/h/d)
Vikt: Ca. 1,3 kg
24
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
Medföljande tillbehör
Fjärrkontroll: RM-X151
Delar för installation och anslutningar
(1 uppsättning)
Extra tillbehör/utrustning*:
Marin fjärrkontroll: RM-X60M,
RM-X11M
Vridkontroll: RM-X4S
BUS-kabel (sladd med RCA-kontakt medföljer):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Cd-växlare (6 skivor): CDX-T69
Väljare för ljudkälla: XA-C40
AUX-IN-väljare: XA-300
USB-anslutningskabel för iPod: RC-100IP
* Andra tillbehör/utrustning än den marina
fjärrkontrollen RM-X60M/X11M är inte vattentäta.
Utsätt dem inte för vatten.
Din återförsäljare har eventuellt inte alla tillbehör
som visas ovan. Begär detaljerad information från
återförsäljaren.
Utförande och specifikationer kan komma att ändras
utan föregående meddelande.
• Flamhämmande medel av halogen används inte
på kretskortet.
• Flamhämmande medel av halogen används inte
på höljet.
• Papper används som emballeringsmaterial.
Felsökning
Följande checklista kan vara användbar för att
åtgärda problem som kan uppstå med enheten.
Innan du går igenom checklistan nedan, kontrollera
rutinerna för hur man ansluter och använder
enheten.
Om problemet inte löses besöker du följande
webbplatser.
Supportwebbplats
http://support.sony-europe.com
Allmänt
Enheten får ingen ström.
• Kontrollera anslutningen eller säkringen.
• Om enheten är avstängd och teckenfönstret är släckt
kan den inte styras med fjärrkontrollen.
t Slå på enheten.
Det går inte att mata ut motorantennen.
Motorantennen har ingen relälåda.
Inget ljud.
• ATT-funktionen är aktiverad eller Telephone ATTfunktionen (när gränssnittskabeln för en biltelefon är
ansluten till ATT-anslutningen) är aktiverad.
• Faderkontrollen (FAD) är inte inställd för ett system
med två högtalare.
Ingen ljudsignal.
• Ljudsignalen är inaktiverad (sida 18).
• En extra effektförstärkare har kopplats in och du
använder inte den inbyggda förstärkaren.
Innehållet i minnet har raderats.
• Du har tryckt på RESET-knappen.
t Gör om inmatningarna i minnet.
• Strömförsörjningskabeln eller batteriet har kopplats
ur eller är inte ordentligt anslutet.
Lagrade stationer och korrekt tid raderas.
Säkringen har gått.
Avger oljud när tändningsläget ändras.
Ledningarna har inte kopplats på rätt sätt till båtens
kontakt för strömförsörjning av extrautrustning.
Under uppspelning eller mottagning, startar
demonstrationsläget.
Om ingen åtgärd utförs under fem minuter med
DEMO-ON aktiverat, startar demonstrationsläget.
t Ställ in DEMO-OFF (sida 18).
Texten försvinner från/syns inte i
teckenfönstret.
• Dimmerfunktionen är inställd på DIM-ON(sida 18).
• Teckenfönstret stängs av om du håller (OFF)
intryckt.
t Tryck och håll nere (OFF) på enheten tills
teckenfönstret tänds.
• Kontakterna är smutsiga (sida 23).
fortsätter på nästa sida t
25
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
Funktionen för automatisk avstängning
fungerar inte.
Enheten slås på. Funktionen för automatisk
avstängning aktiveras efter att enheten stängs av.
t Stäng av enheten.
Uppspelning av CD-skivor
Skivan kan inte laddas.
• Det finns redan en skiva i skivfacket.
• Skivan har matats in felvänd eller på fel sätt.
Skivan spelar inte upp.
• Trasiga eller smutsiga skivor.
• CD-R/CD-RW-skivor är inte avsedda inspelning av
ljud (sida 22).
Det går inte att spela upp MP3/WMA/AAC-filer.
Skivan är inte kompatibel med MP3/WMA/AACformatet och versionen. Mer information om skivor
och format som kan spelas upp, finns på
supportwebbplatsen.
Det tar längre tid att spela upp MP3-/WMA-/
AAC-filer jämfört med andra filer.
Följande skivtyper tar längre tid att starta uppspelning
av.
– en skiva inspelad med en komplicerad trädstruktur.
– en skiva som spelats in i Multi Session.
– en skiva där data kan läggas till.
Visningsalternativen rullar inte.
• De rullas eventuellt inte för skivor med väldigt många
tecken.
• A.SCRL är inställd på OFF.
t Ställ in A.SCRL-ON (sida 19).
t Tryck och håll nere (DSPL) (SCRL).
Ljudet hoppar.
• Installationen är inte riktig.
t Installera enheten i en vinkel som är mindre än
45°i en stabil del av båten.
• Trasiga eller smutsiga skivor.
Funktionsknapparna fungerar inte.
Det går inte att mata ut skivan.
Tryck på RESET-knappen (sida 6).
Radiomottagning
Stationerna kan inte tas emot.
Ljudet störs av brus.
Anslutningen är inte korrekt.
t Anslut en styrkabel (blå) för motorantenn eller en
kabel för strömförsörjning av tillbehör (röd) till
strömförsörjningskabeln för båtens
antennförstärkare (endast om båten har en inbyggd
FM/MW/LW-antenn i bak-/sidorutan).
t Kontrollera båtantennens anslutning.
t Om motorantennen inte matas upp, kontrollerar du
anslutningen för motorantennens styrkabel.
Det går inte att ställa in förinställda stationer.
• Lagra rätt frekvens i minnet.
• Den mottagna signalen är för svag.
Den automatiska sökningen fungerar inte.
• Inställningen för det lokala sökläget är inte riktig.
t Inställningen avbryts för ofta:
Ställ in LOCAL-ON (sida 19).
t Inställningen stoppar inte på en station:
Ställ in "LOCAL-OFF" (sida 19).
• Den mottagna signalen är för svag.
t Ställ in station manuellt.
Under FM-mottagning, blinkar ST-indikatorn.
• Ställ in frekvensen exakt.
• Den mottagna signalen är för svag.
t Ställ in MONO-ON (sida 19).
En FM-programutsändning i stereo avlyssnas i
mono.
Enheten är i läget för monomottagning.
t Ställ in MONO-OFF (sida 19).
RDS
En sökning påbörjas efter några sekunders
lyssning.
Stationen är inte en TP-station eller har svag signal.
t Inaktivera TA (sida 12).
Inga trafikmeddelanden tas emot.
• Aktivera TA (sida 12).
• Stationen sänder inga trafikmeddelanden trots att det
är en TP-station.
t Ställ in en annan station.
PTY visar "--------".
• Den inställda stationen är inte en RDS-station.
• RDS-data har inte tagits emot.
• Stationen specificerar inte programtyp.
USB-uppspelning
Det går inte att spela upp via en USB-hubb.
Denna enhet kan inte upptäcka USB-enheter via en
USB-hubb.
Det går inte att spela upp filer.
En USB-enhet fungerar inte.
t Återanslut den.
Det tar lång tid innan låter från USB-enheten
börjar spelas upp.
USB-enheten innehåller filer med en komplicerad
trädstruktur.
En ljudsignal hörs.
USB-enheten har kopplats bort under uppspelning.
t Innan du kopplar bort en USB-enhet ska du stoppa
uppspelningen för att skydda informationen.
Ljudet avbryts ofta.
Ljudet kan avbrytas ofta vid en bithastighet som är
högre än 320 kbit/s.
26
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP01S655\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Friday, January 9, 2009 2:18 PM
Felmeddelanden
CHECKING
Enheten bekräftar anslutningen av en USB-enhet.
t Vänta tills anslutningen har bekräftats.
ERROR*1
• Skivan är smutsig eller felvänd.*2
t Rengör CD-skivan eller sätt i den på rätt sätt.
• En tom skiva har förts in i enheten.
• Skivan kan inte spelas upp på grund av något fel.
t Sätt i en annan skiva.
• Spelaren kände inte igen USB-enheten automatiskt.
t Återanslut den igen.
• Tryck på Z för att ta bort skivan.
FAILURE
Felaktig anslutning av högtalare/förstärkare.
t Kontrollera installations-/anslutningshandboken för
modellen i fråga.
HUB NO SUPRT
USB-hubben stöds inte på denna enhet.
LOAD
CD-växlaren laddar skivan.
t Vänta tills laddningen är klar.
L.SEEK +/–
Lokalt sökläge är aktiverat under automatisk
inställning av station.
NO AF
Det finns ingen alternativ frekvens för den aktuella
stationen.
t Tryck på (SEEK) +/– när stationsnamnet blinkar.
Enheten börjar söka efter en annan frekvens med
samma PI-data (Programidentifikation) (PI SEEK
visas).
NO DEV (igen enhet)
(SOURCE) är vald utan en ansluten USB-enhet. En
USB-enhet eller en USB-kabel har kopplats bort under
uppspelning.
t Anslut en USB-enhet eller en USB-kabel.
NO DISC
Skivan har inte satts in i CD-växlaren.
t Sätt in skivor i CD-växlaren.
NO MAG
Skivmagasinet har inte satts in i CD-växlaren.
t Sätt i skivmagasinet i CD-växlaren.
NO MUSIC
Skivan/USB-enheten innehåller inte en musikfil.
t Sätt i en musik CD-skiva i enheten eller i en
CD-växlare som kan spela MP3-filer.
t Anslut en USB-enhet med en musikfil.
NO NAME
Det finns inget skiv-/album-/artist-/spårnamn inspelat
för spåret.
NO TP
Enheten fortsätter söka efter tillgängliga TP-stationer.
OFFSET
Det kan finnas ett internt fel.
t Kontrollera anslutningen. Om felmeddelandet
kvarstår i fönstret, kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
OVERLOAD
USB-enheten fungerar inte.
t Koppla bort USB-enheten och ändra källan genom
att trycka på (SOURCE).
t Indikerar att USB-enheten inte fungerar eller att en
enhet som inte stöds är ansluten.
READ
Enheten läser all spår- och albuminformation på
skivan.
t Vänta tills den läst klart och uppspelningen startar
automatiskt. Beroende på skivans struktur kan det
ta längre än en minut.
RESET
CD-enheten, CD-växlaren eller USB-enheten kan inte
användas på grund av något problem.
t Tryck på RESET-knappen (sida 6).
USB NO SUPRT (USB stöds inte)
Den anslutna USB-enheten stöds inte.
t Mer information om kompabiliteten för din
USB-enhet, finns på supportwebbplatsen.
eller
Du har nått början eller slutet av skivan under
snabbspolning framåt eller bakåt och kan inte komma
längre.
" "
Tecknet kan inte visas med enheten.
*1 Om ett fel uppstår under uppspelning av en
CD-skiva, visas inte CD-skivans nummer i
teckenfönstret.
*2 Numret på skivan som orsakat felet visas i
teckenfönstret.
Om dessa åtgärder inte löser problemet, bör du
kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Om du lämnar in enheten för reparation på grund av
problem vid uppspelning, bör du ta med skivan som
användes vid tidpunkten då problemet började.
27
CDX-MR60UI
4-127-000-11 (1)
Download PDF

advertising