Sony | CDX-GT575UI | Sony CDX-GT575UI Cd-receiver Snabbstartguide

SONY CDX-GT575UI (DA,FI,SV) 4-427-705-52(1)
SONY CDX-GT575UI (DA,FI,SV) 4-427-705-52(1)
4-427-705-52(1)


*2
FM/MW/LW
Compact Disc Player

*1 Afhængigt af biltypen bruges en adapter (medfølger
ikke), hvis antennestikket ikke passer.
*2 RCA-kabel (medfølger ikke).
*3 AUDIO OUT kan skiftes til SUB eller REAR.
I betjeningsvejledningen finder du yderligere
oplysninger.
4
* Separat adapter kan være påkrævet.
*5 Højttalerimpedans: 4–8 ohm × 4
*1 Käytä auton tyypistä riippuen sovitinta (ei sisälly
toimitukseen), jos antenniliitin ei sovi.
*2 RCA-johto (ei sisälly toimitukseen).
*3 AUDIO OUT -asetukseksi voi vaihtaa SUB tai REAR.
Katso lisätietoja laitteen mukana toimitetuista
käyttöohjeista.
4
* Erillinen sovitin saattaa olla tarpeen.
*5 Kaiutinten impedanssi: 4–8 ohmia × 4
*1 Beroende på typen av bil, ska du använda en adapter
(medföljer ej) om antennkontakten inte passar.
*2 RCA-stiftkabel (medföljer ej).
*3 AUDIO OUT kan växlas mellan "SUB" eller "REAR". Mer
information finns i den medföljande
bruksanvisningen.
4
* Det kan krävas en separate adapter.
*5 Högtalarimpedans: 4–8 ohm × 4


Sikring (10 A)
Sulake (10 A)
Säkring (10 A)
*2
×2

1
2
*1 fra bilantennen
autoantennista
från bilantenn
3
Montering/tilslutning
Asennus/liitännät
Installation/anslutningar
4

*5
Lilla
Purppura
Lila
Grå
Harmaa
Grå
+
Højttaler, bag, højre
Kaiutinanto, taka, oikea
Högtalare, bak, höger
5
–
Højttaler, bag, højre
Kaiutinanto, taka, oikea
Högtalare, bak, höger
6
+
Højttaler, front, højre
Kaiutinanto, etu, oikea
Högtalare, fram, höger
7
–
Højttaler, front, højre
Kaiutinanto, etu, oikea
Högtalare, fram, höger
8
Hvid
Valkoinen
Vit
Grøn
Vihreä
Grön
+
Højttaler, front, venstre
Kaiutinanto, etu, vasen
Högtalare, fram, vänster
–
Højttaler, front, venstre
Kaiutinanto, etu, vasen
Högtalare, fram, vänster
+
Højttaler, bag, venstre
Kaiutinanto, taka, vasen
Högtalare, bak, vänster
–
Højttaler, bag, venstre
Kaiutinanto, taka, vasen
Högtalare, bak, vänster
De negative polpositioner 2, 4, 6 og 8 har stribede ledninger
Miinusnastapaikoilla 2, 4, 6 ja 8 on raidalliset johdot.
Positioner med negativ polaritet (2, 4, 6 och 8) har randiga kablar.
fra bilens højttalerstik
auton kaiutinliitännästä
från bilens högtalarkontakt
A
fra bilens strømstik
auton virtaliitännästä
från bilens strömförsörjningskontakt
Se "Strømtilslutningsdiagram ()" på bagsiden for nærmere
oplysninger.
Lue yksityiskohtaiset tiedot kääntöpuolella olevasta kappaleesta
"Virrankytkentäkaavio ()".
4
Gul
Keltainen
Gul
konstant strømforsyning
keskeytymätön virransyöttö
kontinuerlig strömförsörjning
7
Rød
Punainen
Röd
omkoblet strømforsyning
kytkimellä varustettu virransyöttö
switchad strömförsörjning
5
Blå/hvid-stribet
Sinivalkoraitainen
Blå/vit-randig
motorantenne/effektforstærker kontrol (REM OUT)
moottoriantenni/päätevahvistimen ohjaus (REM OUT)
motorantenn/effektförstärkarstyrning (REM OUT)
8
Sort
Musta
Svart
jord
maa
jord
6
Orange/Hvid
Oranssi/Valkoinen
Orange/Vit
omkoblet strømforsyning til belysning
kytkimellä varustettu valaistusjännite
switchad strömförsörjning för belysning
Se "Kopplingsschema ()" på baksidan om du önskar mer
information.
B
Positionerne 1, 2 og 3 har ikke stikben.
Nastapaikoilla 1, 2 ja 3 ei ole nastoja.
Positionerna 1, 2 och 3 har inga stift.
C
©2012 Sony Corporation Printed in Denmark
Udstyr brugt på afbildningerne (medfølger ikke)
Kuvituksessa käytetyt varusteet (eivät sisälly toimitukseen)
Utrustning som används i bilderna (medföljer ej)
*
CDX-GT575UI
Dansk
Forholdsregler
 Denne enhed er udelukkende beregnet til brug med 12 V
jævnstrøm, negativt jordforbundet.
 Pas på ikke at få ledningerne under en skrue eller
mellem bevægelige dele (f.eks. en sædeskine).
 Inden du foretager tilslutning, skal du slå bilens tænding
fra for at undgå kortslutninger.
 Tilslut strømledningen  til enheden og højttalerne,
inden de tilsluttes til strømstikket til ekstraudstyr.
 Træk alle jordledninger til et fælles jordingspunkt.
 Af sikkerhedsårsager skal du sørge for at isolere
eventuelle løse, utilsluttede ledninger med tape.
Bemærkninger om strømledningen (gul)
 Ved tilslutning af denne enhed sammen med andre
stereokomponenter skal det tilsluttede bilkredsløb have
højere sikringsmærkedata end summen af de enkelte
komponenters mærkedata.
 Hvis der ikke er et elektrisk bilkredsløb med
sikringsmærkedata, der er tilstrækkeligt høje, skal
enheden tilsuttes direkte til batteriet.
Medfølgende dele (
)
 Numrene på afbildningen henviser til de numre, der
nævnes i teksten i denne vejledning.
 Konsollen  og beskyttelsesrammen  fastgøres på
enheden inden levering. Inden enheden monteres, skal
du bruge udløsernøglerne  til at fjerne holderen  fra
enheden. Se "Fjerne beskyttelsesrammen og holderen
()" på arkets bagside for nærmere oplysninger.
 Gem udløsernøglerne  til fremtidig brug, da de
også er nødvendige, hvis du fjerner enheden fra
din bil.
Forsigtig
Vær forsigtig ved håndtering af holderen , så du ikke
kommer til skade med fingrene.
Tilslutningseksempel (
)
Direkte tilslutning af subwoofer (-C)
Se den medfølgende betjeningsvejledning for nærmere
oplysninger om indstillingen for tilslutningen.
* Forbind ikke en højttaler i denne tilslutning.
Bemærkninger
 Sørg for at tilslutte jordledningen, inden forstærkeren tilsluttes.
 Alarmen bipper kun, hvis den indbyggede forstærker bruges.
Tilslutningsdiagram (
Bemærkninger om kontrol- og strømledningerne
 REM OUT-ledningen (blå/hvidstribet) forsyner +12 V jævnstrøm, når du
tænder for enheden.
 Ved brug af en ekstra effektforstærker skal REM OUT-ledningen (blå/
hvidstribet) eller strømledningen til tilbehør (rød) forbindes til dens AMP
REMOTE IN.
Hvis
din bil har en indbygget FM/MW/LW-antenne i bag- eller sideruden,

skal REM OUT-ledningen (blå/hvidstribet) eller strømledningen til
tilbehør (rød) forbindes til tilslutningen på den eksisterende
antenneforstærker. Kontakt din forhandler for nærmere oplysninger.
 Der kan ikke bruges en motorantenne uden relæboks med denne enhed.
Strømforsyning til hukommelse
Når den gule strømledning er tilsluttet, forsynes hukommelseskredsløbet
altid med strøm, også når tændingen er slået fra.
SONY CDX-GT575UI (DA,FI,SV) 4-427-705-52(1)
Muistutus
Käsittele konsolia  varovasti välttääksesi loukkaamasta
sormiasi.
Varningar
Liitäntäesimerkki (
)
Bemærkninger om tilslutning af højttalere
 Sluk for enheden, inden højttalerne tilsluttes.
 Brug højttalere med en impedans på 4 til 8 ohm og med tilstrækkelig
strømkapacitet for at undgå beskadigelse.
 Højttalersystemets tilslutningsklemmer må ikke forbindes til bilens
chassis, og højre højttalers tilslutningsklemmer må ikke forbindes til
venstre højttalers tilslutningsklemmer.
 Enhedens jordledning må ikke forbindes til den negative
tilslutningsklemme (–) på højttaleren.
 Forsøg ikke at forbinde højttalerne parallelt.
 Tilslut kun passive højttalere. Hvis aktive højttalere (med indbyggede
forstærkere) forbindes til højttalernes tilslutningsklemmer, kan det
beskadige enheden.
 For at undgå funktionsfejl må de indbyggede højttalerkabler i bilen ikke
bruges, hvis enheden har et fælles negativt (–) kabel til højre og venstre
højttalere.
 Forbind ikke enhedens højttalerkabler med hinanden.
Bemærkning om tilslutning
Hvis højttaler og forstærker ikke er tilsluttet korrekt, vises "FAILURE" på
displayet. I så fald skal du sikre, at højttaleren og forstærkeren er korrekt
tilsluttet.
Jos käytät moottoriantennia ilman relerasiaa, tämän
laitteen kytkeminen laitteistoon toimitetulla virtajohdolla
 saattaa vaurioittaa antennia.
Suomi
Muistutuksia
 Tämä laite on suunniteltu ainoastaan miinusmaa- ja
12 V:n tasavirtakäyttöä varten.
 Tarkista, ettei mikään johto jää ruuvin alle tai pääse
tarttumaan liikkuviin osiin (esim. istuimen kiskoihin).
 Kytke virta-avaimella virta pois ennen liitäntöjen
tekemistä oikosulkujen välttämiseksi.
 Kytke virtajohto  laitteeseen ja kaiuttimiin ennen kuin
se kytketään ylimääräiseen virtaliitäntään.
 Kytke kaikki maajohdot yhteiseen
maadoituspisteeseen.
 Eristä turvasyistä kaikki irrallaan olevat, kytkemättömät
johdot sähköteipillä.
Virtajohtoa (keltainen) koskevia huomautuksia
 Kun tämä laite kytketään toisiin stereolaitteisiin, auton
kytkettyjen virtapiirien arvon tulee olla suurempi kuin
kaikkien laitteiden sulakkeiden summa.
 Ellei mikään auton piireistä ole arvoltaan tarpeeksi
suuri, kytke laite suoraan akkuun.
Osaluettelo (
Hvis du har en motorantenne uden relæboks, kan
tilslutning af denne enhed med den medfølgende
strømledning  beskadige antennen.
Svenska
Subwooferin suorakytkentä (-C)
Lisätietoja kytkennästä on toimitetuissa käyttöohjeissa.
)
Advarsel
 Säilytä irrotusavaimet  tulevaa käyttöä varten,
koska niitä tarvitaan myös laitteen irrottamiseen
autosta.
* Älä kytke kaiutinta tähän liitäntään.
Huomautuksia
 Kytke maadoitusjohto ennen laitteen kytkemistä vahvistimeen.
 Hälytysääni kuuluu ainoastaan silloin kun laitteiston
sisäänrakennettua vahvistinta käytetään.
Kytkentäkaavio (
)
Varoitus
Huomautuksia ohjaus- ja virransyöttöjohdoista
 REM OUT -johto (sinivalkoraitainen) syöttää +12 V DC virtaa, kun kytket
virran laitteeseen.
 Valinnaista päätevahvistinta käytettäessä kytke REM OUT -johto
(sinivalkoraitainen) tai lisävarusteiden virtajohto (punainen) sen AMP
REMOTE IN -liitäntään.
 Jos autosi taka-/sivuikkunassa on sisäänrakennettu ULA/KA/
PA-antenni, kytke REM OUT -johto (sinivalkoraitainen) tai ylimääräinen
virransyöttöjohto (punainen) käytössä olevan antennivahvistimen
virtaliitäntään. Kysy lisätietoja laitteen myyjältä.
 Tämän laitteen kanssa ei voi käyttää moottoriantennia, jossa ei ole
relerasiaa.
Muistinpitoliitäntä
Jos keltainen virransyöttöjohto on liitetty laitteeseen, virtaa syöttyy aina
muistipiiriin, vaikkei virtaa olisikaan kytketty päälle virta-avaimella.
Kaiuttimien kytkemistä koskeva huomautus
 Katkaise laitteesta virta ennen kaiuttimien kytkemistä.
 Käytä impedanssiltaan 4–8 ohmin kaiuttimia, joiden tehonkesto on
riittävä. Muuten kaiuttimet voivat vaurioitua.
 Älä kytke kaiutinjärjestelmän johtoja auton runkoon, äläkä kytke
oikean kaiuttimen liitäntöjä vasemman kaiuttimen liitäntöihin.
 Älä kytke tämän laitteen maajohtoa kaiuttimen (–) miinusliitäntään.
 Älä yritä kytkeä kaiuttimia rinnakkain.
 Kytke laitteistoon ainoastaan passiiviset kaiuttimet. Jos kytket
kaiutinliitäntöihin aktiiviset kaiuttimet (jossa on sisäänrakennettu
vahvistin), laite voi vaurioitua.
 Toimintavikojen välttämiseksi älä käytä oman autoosi vakiona
asennettuja kaiutinjohtoja, jos laitteessa on yhteinen miinusjohto (–)
sekä oikeaa että vasenta kaiutinta varten.
 Älä kytke mitään laitteen kaiutinjohdoista toiseen kaiutinjohtoon.
Liitäntöjä koskeva huomautus
Mikäli kaiuttimia ja vahvistinta ei ole kytketty toisiinsa kunnolla, näytölle
ilmestyy FAILURE. Tarkista tässä tapauksessa, onko kaiuttimien ja
vahvistimen väliset liitännät tehty oikein.
 Enheten är avsedd att drivas med ett negativt jordad
12 V likströmsbatteri.
 Kontrollera att ledningarna inte fastnar under en skruv
eller i rörliga delar (till exempel bilsätets skenor).
 För att undvika kortslutning, stäng av bilens tändning
innan du ansluter enheten.
 Koppla strömförsörjningskabeln  till själva enheten
och till högtalarna, innan du kopplar den till kontakten
för strömförsörjning av extrautrustning.
 Dra alla jordledningar till en gemensam
jordningspunkt.
 Isolera för säkerhets skull eventuellt löst hängande
kablar med eltejp.
Om strömförsörjningskabeln (gul)
 Om denna enhet kombineras med andra
stereokomponenter, måste märkströmmen för
strömkretsen vara högre än summan av de olika
komponenternas säkringar.
 Om ingen krets i bilen har tillräckligt hög kapacitet,
anslut enheten direkt till batteriet.
Förteckning över delar (
Fronthøjttaler
Etukaiutin
Främre högtalare
Subwoofer
Subwoofer
Subwoofer
Effektforstærker
Päätevahvistin
Effektförstärkare
Baghøjttaler
Takakaiutin
Bakre högtalare
Om styr- strömmatningsledningar
 REM OUT-ledningen (blå/vit-randig) matar +12 V likström när du
startar enheten.
 När en extra effektförstärkare används ska du ansluta REM
OUT-ledningen (blå/vit-randig) eller kabeln för strömförsörjning av
tillbehör (röd) till dess AMP REMOTE IN.
Om
bilen har inbyggd FM/MW/LW-antenn i bak-/sidorutorna ansluter

du REM OUT-ledningen (blå/vit-randig) eller kabeln för strömförsörjning
av tillbehör (röd) till den befintliga antennförstärkarens eluttag.
Kontakta din återförsäljare för mer information.
 Den här enheten kan inte användas ihop med en motorantenn utan
relälåda.
Kontakt för kontinuerlig strömförsörjning av minne
När den gula strömförsörjningskabeln har anslutits strömförsörjs
minneskretsen hela tiden, även när tändningen är avstängd.
Att observera vid anslutning av högtalare
 Stäng av enheten innan du kopplar in högtalarna.
 Använd högtalare med en impedans på 4 till 8 ohm och med tillräckliga
effektnivåer, så undviker du skador.
 Koppla inte högtalaruttagen till bilchassit, koppla heller inte ihop
uttagen för höger och vänster högtalare med varandra.
 Koppla inte enhetens jordkabel till högtalarens negativa (–) kontakt.
 Parallellkoppla inte högtalarna.
 Anslut endast passiva högtalare. Om du kopplar in aktiva högtalare
(med inbyggda förstärkare) kan enheten skadas.
 Använd inte bilens inbyggda högtalarkablar om enheten har
gemensam negativ (–) jord för höger och vänster högtalare; detta kan
orsaka funktionsstörningar.
 Koppla inte ihop enhetens högtalarkablar med varandra.
Om anslutningar
Om högtalare och förstärkare inte ansluts på rätt sätt visas "FAILURE" i
teckenfönstret. I detta fall kontrollerar du att högtalarna och förstärkaren
är riktigt anslutna.
)
 Numren in förteckningen motsvarar de som finns i
instruktionerna.
 Ramen  och skyddskragen  sätts fast på enheten
före leverans. Använd frigöringsnycklarna  för att ta
bort ramen  från enheten innan du monterar den.
Mer information finns under "Ta bort skyddskrage och
ram ()", på andra sidan av bladet.
 Behåll frigöringsnycklarna ; du behöver dem om
du måste demontera enheten från bilen.
Var försiktig!
Hantera ramen  försiktigt så att du inte skadar dina
fingrar.
Förteckning över delar (
)
Direktanslutning för subwoofer (-C)
Mer information om anslutningens inställningar finns i
den medföljande bruksanvisningen.
* Anslut inte en högtalare till denna anslutning.
Obs!
 Anslut alltid jordningskabeln innan du ansluter förstärkaren.
 Larmet hörs endast om den inbyggda förstärkaren används.
Kopplingsschema (
)
)
 Luettelossa olevien osien numerot vastaavat ohjeissa
annettuja numeroita.
 Konsoli  ja suojaraami  on kiinnitetty laitteeseen
ennen toimitusta. Irrota ennen laitteen asennusta
irrotusavainten  avulla konsoli  laitteesta.
Lisätietoja on kappaleessa "Suojaraamin ja konsolin
irrotus ()" lehtisen kääntöpuolella.
Varning!
Om du har en motorantenn utan reläbox kan antennen
skadas om du ansluter enheten med medföljande
strömförsörjningskabel .
SONY CDX-GT575UI (DA,FI,SV) 4-427-705-52(1)
SONY CDX-GT575UI (DA,FI,SV) 4-427-705-52(1)
SONY CDX-GT575UI (DA,FI,SV) 4-427-705-52(1)
1
2

1
2





Spærrehage
Varmistustappi
Hake

1
Rød
Punainen
Röd
Gul
Keltainen
Gul
Dansk
Udskiftning af sikringen (
Forholdsregler
 Vælg installationsstedet med omhu, så enheden ikke
kommer til at sidde i vejen for almindelig
kørselsbetjening.
 Undgå at installere enheden på steder, der er udsat for
støv, snavs, kraftige rystelser eller høje temperaturer,
f.eks. i direkte sollys eller tæt på varmerør.
 Brug udelukkende det medfølgende monteringstilbehør
til en forsvarlig og korrekt installation.
Indstilling af monteringsvinkel
Indstil monteringsvinklen, så den er på under 45°.
Aftage beskyttelsesrammen
og konsollen ( )
Tag beskyttelsesrammen  og holderen  af
enheden, inden du monterer enheden.
1 Fjern beskyttelsesrammen .
Monteringseksempel (
)
Montering på instrumentbrættet
Bemærkninger
 Inden montering skal du sørge for, at spærrehagerne på begge sider af
 holderen 2 mm (3/32 in) indad. Hvis griberne er lige eller bøjer udad,
monteres enheden ikke forsvarligt, og kan springe ud (-1).
 Bøj om nødvendigt disse klammer udad for at få en stram tilslutning
(-2).
 Sørg for, at de 4 spærrehager på beskyttelsesrammen  sidder
ordentligt i indgreb i enhedens huller (-3).
Sådan aftages og fastgøres
frontpanelet ( )
Suomi
Yleisiä käyttöohjeita
 Valitse asennuspaikka huolella, jotta laite ei häiritsisi
normaalia ajamista.
 Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se on alttiina pölylle,
lialle, voimakkaille värinöille tai lämmölle, kuten suora
auringonpaiste tai lämminilmasuuttimien läheisyys.
 Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja
asennustarvikkeita, jotta asennuksesta tulisi turvallinen
ja varma.
Asennuskulman säätäminen
Säädä asennuskulma pienemmäksi kuin 45°.
Suojaraamin ja konsolin
irrottaminen ( )
-A Tage af
Sørg for at trykke på  og holde, inden du
tager frontpanelet af. Tryk på frontpanel-udløserknappen,
og træk det udad.
 Työnnä molempia irrotusavaimia  yhdessä
laitteen ja konsolin  väliin, kunnes kuulet
naksahduksen.
 Vedä konsolia  alaspäin ja irrota sitten laite
vetämällä laitetta ylöspäin.
Advarsel hvis tændingen på
din bil ikke har en ACC-position
(tilbehør)
Sørg for at indstille den automatiske slukkefunktion. Se
den medfølgende betjeningsvejledning for nærmere
oplysninger.
Enheden slukkes helt og automatisk efter den indstillede
tid, når enheden er slået fra. Det forhindrer, at batteriet
tømmes.
Hvis du ikke indstiller den automatiske slukkefunktion,
skal du trykke på  og holde, indtil
visningen forsvinder, hver gang du slår tændingen fra.
Asennusesimerkki (
omkoblet strømforsyning
kytkimellä varustettu virransyöttö
switchad strömförsörjning
Klammer
Pinteet
Greppklor
Frontpanel-udløserknap
Etupaneelin irrotuspainike
Frontpanelens frigöringsknapp
)
Virtaliitännän kytkentäkaavio
( )
Ylimääräinen virtaliitäntä saattaa poiketa ulkonäöltään eri
autojen välillä. Tarkista oman autosi ylimääräisen
virtaliitännän kaavio oikeiden liitäntien tekemiseksi.
Virtaliitäntää on kolmea perustyyppiä (-1, -2,
-3). Voit joutua vaihtamaan autostereosi virtaliitännän
punaisen ja keltaisen johtimen paikkaa.
Kun olet tarkistanut kaikki liitännät ja vaihtanut
virransyöttöjohtimet oikein, kytke laite auton virtaliitäntään.
Mikäli laitteen liitäntien tekemisestä on kysyttävää tai siinä
ilmenee ongelmia, joihin ei löydy ratkaisua tästä käsikirjasta,
ota yhteys auton myyneeseen liikkeeseen.
Svenska
Försiktighetsåtgärder
 Var noga när du väljer var enheten ska placeras; den får
inte vara i vägen för dig när du ska köra bil.
 Installera enheten så att den inte utsätts för damm,
smuts, kraftiga vibrationer eller höga temperaturer,
undvik t ex. direkt solljus och värmeledningar.
 Säkraste montaget får du om du använder medföljande
monteringsbeslag.
)
Justering av monteringsvinkel
Asennus kojelautaan
Huomautuksia
 Ennen asennusta tarkista, että konsolin  molempien puolien
varmistustappeja on taivutettu 2 mm (3/32 tuumaa) sisäänpäin. Jos
varmistustapit ovat suorat tai käännetty ulospäin, laitteen asennus ei
ole vakaa, ja se saattaa irrota itsestään (-1).
 Taivuta tarvittaessa pinteitä ulospäin varman asennuksen
aikaansaamiseksi (-2).
 Tarkista, että kaikki suojaraamin 4  varmistustappia ovat kunnolla
paikallaan laitteen asennusaukoissa (-3).
Etupaneelin irrottaminen ja
kiinnittäminen ( )
Ennen kuin asennat laitteen paikalleen, irrota sen
etupaneeli.
-A Irrottaminen
3
Gul
Keltainen
Gul
Justera monteringsvinkeln till under 45°.
Ta bort skyddskragen och
ramen ( )
Monteringsexempel (


Rød
Punainen
Röd
Gul
Keltainen
Gul
Sulakkeen vaihto (
Irrota konsoli .
-B Fastgøre
Sæt del  på frontpanelet i indgreb med del  på
enheden, som afbildet, og skub til venstre side, indtil den
klikker på plads.
Rød
Punainen
Röd
Aseta päälle automaattinen virrankatkaisutoiminto.
Yksityiskohtaisia ohjeita on toimitetuissa käyttöohjeissa.
Laitteesta katkeaa virta kokonaan ja automaattisesti
asetettuna aikana sen jälkeen kun laite on kytketty päältä,
mikä estää akkuvirran turhan kulumisen.
Ellet ole asettanut käyttöön automaattista
virrankatkaisutoimintoa, paina ja pidä painettuna
-painiketta joka kerta kun katkaiset
virran virta-avaimella, kunnes näyttö on sammunut.
Purista suojaraamin  molempia reunoja ja vedä
se ulos.
2
7
Varoitus, joka koskee autoja,
joiden virtalukossa ei ole
ACC-asentoa
Irrota suojaraami  ja konsoli  laitteesta ennen
asentamista.
1 Irrota suojaraami .
Tag frontpanelet af, inden du monterer enheden.
konstant strømforsyning
keskeytymätön virransyöttö
kontinuerlig strömförsörjning
Kun vaihdat sulakkeen, käytä sulaketta, joka vastaa
alkuperäisen sulakkeen ampeerilukua. Jos sulake palaa,
tarkista virtaliitäntä ja vaihda sulake. Jos sulake palaa
uudelleen vaihdon jälkeen, kyseessä voi olla sisäinen
toimintahäiriö. Ota siinä tapauksessa yhteys lähimpään
Sonyn jälleenmyyjään.
Fjern holderen .
 Sæt begge udløsernøgler  i sammen, mellem
enheden og holderen , indtil de klikker på
plads.
 Træk holderen  ned, og træk derefter
enheden op for at adskille.
4
Gul
Keltainen
Gul
Aseta etupaneelin osa  laitteen osan  kohdalle kuvan
mukaisesti ja paina sen vasenta reunaa paikalleen, kunnes
se napsahtaa kiinni.
)
Strømstik til ekstraudstyr kan variere afhængigt af bilen.
Kontroller strømstikket til ekstraudstyr på din bil for at
sikre, at tilslutningerne passer korrekt til hinanden. Der
findes tre basistyper (-1, -2, -3). Det kan være
nødvendigt at skifte positionerne for de røde og gule
ledninger i bilstereoanlæggets strømledning.
Efter at have tilpasset tilslutningerne og de omkoblede
strømledninger korrekt skal enheden forbindes til bilens
strømforsyning. Henvend dig til bilforhandleren, hvis du
har nogen spørgsmål og problemer med at tilslutte
enheden, som ikke er dækket i denne vejledning.
Klem begge kanter af beskyttelsesrammen , og
træk den derefter ud.
Rød
Punainen
Röd
-B Kiinnittäminen
)
Når du udskifter sikringen, skal du sørge for at bruge en
med et amperetal, der svarer til den originale sikring. Hvis
sikringen springer, skal du kontrollere strømtilslutningen
og udskifte sikringen. Hvis sikringen springer igen efter
udskiftningen, kan der være en intern funktionsfejl.
Kontakt i så fald din nærmeste Sony-forhandler.
Strømtilslutningsdiagram (

2
Strømstik til ekstraudstyr
Ylimääräinen virtaliitäntä
Kontakt för strömförsörjning av extrautrustning
B
Brandvæg
Rintapelti
Brandskott

53 mm (2 1/8 in)
Ret krogen indad.
Niin, että koukku osoittaa sisäänpäin.
Rikta haken inåt.
Sikring (10 A)
Sulake (10 A)
Säkring (10 A)
A
Instrumentbræt
Kojelauta
Instrumentbrädan
182 mm (7 1/4 in)

2
3
Rød
Punainen
Röd
Gul
Keltainen
Gul
4
Gul
Keltainen
Gul
omkoblet strømforsyning
kytkimellä varustettu virransyöttö
switchad strömförsörjning
7
Rød
Punainen
Röd
konstant strømforsyning
keskeytymätön virransyöttö
kontinuerlig strömförsörjning
Rød
Punainen
Röd
Rød
Punainen
Röd
bil uden ACC-position
auto, jonka virtalukossa ei ole ACC-asentoa
Bil utan ACC-läge
Gul
Keltainen
Gul
Gul
Keltainen
Gul
)
Installation i instrumentbrädan
Obs!
 Kontrollera att hakarna på båda sidorna om konsolen  är böjda inåt
2 mm innan du påbörjar installationen. Om de är raka eller böjda utåt
kommer enheten inte att installeras säkert och kan hoppa ur läge (-1).
Böj
dessa klor utåt för att få en tättsittande inpassning (-2).

 Kontrollera att de fyra klorna på skyddskragen  sitter fast ordentligt i
hålen på enheten (-3).
Ta bort och sätta tillbaka
frontpanelen ( )
Ta bort frontpanelen innan du installerar enheten.
-A För att ta bort
Innan frontpanelen tas bort, se till att trycka och hålla
. Tryck på frontpanelens frigöringsknapp
och dra frontpanelen mot dig.
-B För att fästa
Sätt frontpanelens del  mot del  på enheten enligt
bilden och tryck tills det hörs ett klick.
Varning om din bils’s tändning
inte har något ACC-läge
Kontrollera att du ställer in funktionen för automatisk
avstängning. Mer information finns i den medföljande
bruksanvisningen.
Enheten kommer automatiskt att stängas av helt inom
inställd tid efter att strömmen har stängts av. Detta
förhindrar att batteriet laddas ur.
Om du inte ställer in funktionen för automatisk
avstängning, trycker du och håller ned 
tills displayen försvinner varje gång som du stänger av
tändningen.
Byte av säkring (
)
När du byter ut säkringen ska du kontrollera att du
använder en säkring med samma strömstyrka som
originalsäkringen. Om säkringen utlöser, kontrollera
elanslutningen och byt ut säkringen. Om säkringen utlöser
igen efter byte kan det finnas ett internt fel. I så fall,
kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Kopplingsschema (
)
Kontakt för strömförsörjning av extrautrustning kan
variera beroende på bilen. Kontrollera din bils
kopplingsschema för kontakten för strömförsörjning av
extrautrustning, för att säkerställa att anslutningarna
passar. Det finns tre grundtyper (-1, -2, -3). Du
kan behöva byta plats på de röda och gula ledningarna i
bilstereons strömförsörjningskabel.
Efter att ha passat ihop anslutningarna och de omflyttade
strömförsörjningskablarna, ansluter du enheten till bilens
strömförsörjning. Om du har några frågor eller problem
när det gäller att koppla in denna enhet som inte täcks i
dessa anvisningar, kontaktar du bilåterförsäljaren.
Ta bort skyddskragen  och ramen  från enheten
innan du installerar den.
1 Ta bort skyddskragen .
Kläm ihop båda kanterna på skyddskragen , och
dra ut den.
2
Ta bort ramen .
 För in båda frigöringsnycklarna  samtidigt
mellan enheten och ramen  tills du hör ett
klickljud.
 Dra ramen nedåt  och lyft därefter ur
enheten.
Ennen kuin etupaneeli irrotetaan paina ja pidä painettuna
 -painiketta. Paina etupaneelin
irrotuspainiketta ja vedä paneelia ulospäin itseäsi kohti.
SONY CDX-GT575UI (DA,FI,SV) 4-427-705-52(1)
SONY CDX-GT575UI (DA,FI,SV) 4-427-705-52(1)
Download PDF

advertising