Sony | CDX-G1302U | Sony CDX-G1300U Bruksanvisning

4-738-936-21(1)
FM/MW/LW
Bilanlæg med CD
FM/MW/LW
Auton CDäänentoistolaite
FM/MW/LW
CD-bilstereoanlegg
FM/MW/LW
CD-bilstereo
Se side 12, hvis du vil annullere visning af
demonstrationen (DEMO).
Oplysninger om tilslutning/installation finder du på
side 21.
Esittely (DEMO) -näytön sulkemisohjeet: sivu 12.
Lisätietoja liitännöistä ja asennuksesta: sivu 21.
For å avbryte visning av demonstrasjonen (DEMO),
se side 12.
For tilkobling/installasjon, se side 21.
För att avbryta demonstrationen (DEMO), se sidan 12.
För anslutning/installation, se sidan 21.
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
Betjeningsvejledning
DA
Käyttöohje
FI
Bruksanvisning
NO
Bruksanvisning
SV
Af sikkerhedsårsager skal du sørge for at
installere denne enhed i
instrumentbrættet i bilen, da bagsiden af
enheden bliver varm under brug.
Hvis du ønsker oplysninger, kan du se
"Tilslutning/installation" (side 21).
Forespørgsler til EU-importøren eller
relateret til produktets overensstemmelse
med europæiske regler og standarder skal
sendes til producentens autoriserede
repræsentant, Sony Belgien, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgien.
Bortskaffelse af brugte
batterier og elektrisk og
elektronisk udstyr (gælder i
EU og andre lande med
egne indsamlingssystemer)
Fremstillet i Thailand
Dette produkt er klassificeret som et klasse 1
laserprodukt under IEC/EN 60825-1:2007 og
IEC/EN 60825-1:2014.
 Emissionsvarighed: Kontinuerlig
 Laseroutput: Mindre end 55,8 μW
 Bølgelængde: 775 nm til 800 nm
Driftsspændingen osv. er angivet på
navnepladen i bunden af kabinettet.
CE-mærkningen gælder kun for de lande,
hvor den håndhæves juridisk. Den gælder
hovedsageligt EØS-landene (Europæisk
Økonomisk Samarbejdsområde).
Sony Corporation erklærer hermed, at dette
udstyr er i overensstemmelse med direktivet
2014/53/EU.
Den fulde ordlyd af EUoverensstemmelseserklæringen findes på
følgende internetadresse:
http://www.compliance.sony.de/
Dette udstyr er beregnet til brug sammen
med de(n) godkendte softwareversion(er),
der er angivet i EUoverensstemmelseserklæringen.
Den software, der ligger på dette udstyr, er
verificeret til at overholde de nødvendige
krav i direktivet 2014/53 /EU.
Softwareversionen kan kontrolleres i
firmwarens installationselement i den
generelle opsætningsmenu.
Meddelelse til kunderne: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr,
som er solgt i lande, der er underlagt
EU-direktiver
Dette produkt er produceret af eller på
vegne af Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
2DA
Dette symbol på produktet, batteriet eller
emballagen betyder, at produktet og
batteriet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På nogle batterier vises
symbolet med et kemisk symbol. Det
kemiske symbol for bly (Pb) er anført, hvis
batteriet indeholder mere end 0,004% bly.
Ved at sikre, at sådanne produkter og
batterier bortskaffes korrekt, forebygges
mod mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved en
forkert affaldshåndtering. Genbrug af
materialer er med til at bevare naturens
ressourcer. I tilfælde af produkter, der af
sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver
permanent tilslutning til et indbygget
batteri, må det pågældende batteri kun
udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at
sikre en korrekt håndtering af batteriet og
elektriske og elektroniske produkter må
disse produkter kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter. For alle andre
batterier henvises der til afsnittet om,
hvordan batteriet tages ud af produktet på
en sikker måde. Aflever batteriet til et
indsamlingssted for genanvendelse af
udtjente batterier. Yderligere oplysninger
om genindvinding af dette produkt eller
batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik,
hvor produktet eller batteriet er købt.
FORSIGTIG
Følgende frekvens 65-74 MHz-området er
ikke tildelt lydudsendelser i tabellen over
fælles europæiske tildelinger og kan ikke
anvendes i Europa.
Advarsel hvis din bils tænding ikke
har en ACC-position
Indstil AUTO OFF-funktionen (side 12).
Enheden slukkes automatisk og helt på
den indstillede tid, efter at enheden er
slukket, og uret vises (dvs. tryk og hold
OFF nede i 1 sekund), hvilket forhindrer
utilsigtet batteriforbrug. Hvis du ikke
indstiller AUTO OFF-funktionen, skal du
trykke på og holde OFF nede, indtil
skærmen slukkes, hver gang du slukker
for tændingen.
Ansvarsfraskrivelse for tjenester,
der tilbydes af tredjeparter
Tjenester, der tilbydes af tredjeparter kan
blive ændret, suspenderet eller ophævet
uden forudgående varsel. Sony påtager sig
intet ansvar i denne slags situationer.
3DA
Indholdsfortegnelse
Vejledning i dele og knapper . . . . . . . . . . . 5
Kom godt i gang
Afmontering af frontpanelet . . . . . . . . . . . .
Nulstilling af enheden . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af uret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrol af batterispændingen . . . . . . . . . . .
Tilslutning af en USB-enhed . . . . . . . . . . . .
Tilslutning af en anden bærbar lydenhed . . .
7
7
7
8
8
8
Brug af radioen
Brug af radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Brug af radiodatasystemet (RDS) . . . . . . . . 9
Playback
Afspilning af en disk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Afspilning af en USB-enhed. . . . . . . . . . . . 10
Søgning efter og afspilning af numre. . . . . 11
Settings
Annullering af DEMO-tilstanden . . . . . . . .
Grundlæggende indstillinger . . . . . . . . . .
Generel opsætning (GENERAL) . . . . . . . . .
Lydopsætning (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . .
Skærmopsætning (DISPLAY) . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
14
Yderligere oplysninger
Opdatering af firmwaren . . . . . . . . . . . . . .
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
16
18
19
Tilslutning/installation
Forsigtig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over dele til installation. . . . . . . . . . .
Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4DA
21
21
22
24
Vejledning i dele og knapper
Hovedenhed
 PTY (programtype)
Vælg PTY i RDS.
(gennemse) (side 11)
Skift til gennemgangstilstand under
afspilning.
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en
USB-enhed i Android™-tilstand).
 Frigørelsesknap på frontpanel
 SRC (kilde)
Tænd for strømmen.
Skift kilde.
OFF
Tryk på og hold knappen inde i 1 sekund
for at slukke for strømmen og få vist uret.
Tryk på og hold knappen inde i 2 sekunder
for at slukke for strømmen og skærmen.
 Kontrolhjul
Drej det for at regulere lydstyrken.
PUSH ENTER
Åbn det valgte element.
Tryk på SRC, drej, og tryk derefter for at
ændre kilden (timeout i 2 sekunder).
MENU
Åbn opsætningsmenuen.
 Diskindgang
 Skærmvindue
  (skub disk ud)

/
(SEEK –/+)
Stil automatisk ind på faste
radiostationer. Tryk på knappen, og hold
den inde for manuel indstilling.
/ (forrige/næste)
/ (hurtigt tilbage/frem)

(tilbage)
Skift til forrige skærm.
MODE (side 9)
 EQ (equalizer)
Vælg en equalizerkurve.
 Modtager for fjernbetjening
 Nummerknapper (1 til 6)
Modtag lagrede radiostationer. Tryk på
og hold knappen inde for at gemme
stationer.
ALBUM /
Spring over et album for en lydenhed.
Tryk på og hold knappen inde for at
springe over flere album i træk.
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en
USB-enhed i Android-tilstand).
(gentag)
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en
USB-enhed i Android-tilstand).
 USB-port
5DA
(shuffle)
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en
USB-enhed i Android-tilstand).
 (afspil/pause)
 EXTRA BASS
Forstærker baslyden i synkronisering
med lydstyrkeniveauet. Tryk for at ændre
EXTRA BASS-indstillingen: [1], [2], [OFF].
 AUX-indgangsstik
 DSPL (skærm)
Tryk for at ændre skærmelementer.
SCRL (rul)
Tryk på og hold knappen inde for at rulle
til et element på skærmen.
6DA
Indstilling af område/region
Kom godt i gang
Afmontering af frontpanelet
Du kan afmontere frontpanelet på enheden
for at undgå tyveri.
1
Tryk på knappen OFF  og hold den
inde, indtil enheden slukkes, tryk på
frigørelsesknappen til frontpanelet
, og træk derefter panelet ind mod
dig for at fjerne det.
Efter nulstilling af enheden, vises skærmen
med indstillinger for område/region.
1
Tryk på ENTER, mens [SET AREA] vises.
Området/regionen, der aktuelt er valgt,
vises.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[EUROPE] eller [RUSSIA], og tryk
derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge [YES]
eller [NO], og tryk derefter på det.
Hvis indstillingen for område/region
ændres, nulstilles enheden, og derefter
vises uret.
Denne indstilling kan konfigureres i den
generelle opsætningsmenu (side 12).
Advarselsalarm
Hvis du drejer tændingsnøglen til OFFpositionen uden at afmontere frontpanelet,
lyder advarselsalarmen i nogle få sekunder.
Alarmen lyder kun, hvis den indbyggede
forstærker bruges.
Montering af frontpanelet
Indstilling af uret
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for
at vælge [GENERAL], og tryk derefter
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET CLOCK], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
[MANUAL], og tryk derefter på det.
Timeindikatoren blinker.
4
Drej kontrolhjulet for at indstille timeog minuttal.
Tryk på / (SEEK –/+) for at flytte
den digitale indikator.
5
Nulstilling af enheden
Tryk på MENU efter indstilling af
minutter.
Opsætningen er udført, og uret starter.
Vise uret
Før du betjener enheden første gang, efter
du har udskiftet bilbatteriet eller ændret
tilslutninger, skal du nulstille enheden.
Tryk på DSPL.
1
Vælg [AUTO <RDS>] i trin 3.
Tryk på DSPL og EQ i mere end
2 sekunder.
Automatisk indstilling af uret
Bemærk!
Hvis du nulstiller enheden, slettes urindstillingen og
noget lagret indhold.
7DA
Kontrol af
batterispændingen
Tilslutning af en anden
bærbar lydenhed
Du kan få oplyst den aktuelle
batterispænding. (Ikke tilgængelig, mens
kilden er deaktiveret, og uret vises).
1
2
3
1
Tryk på DSPL gentagne gange, indtil
skærmvinduet for batterispænding
vises.
Sluk for den bærbare lydenhed.
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Tilslut den bærbare lydenhed til
AUX-indgangsstikket (stereoministik)
på denne enhed med et
tilslutningskabel (medfølger ikke*).
* Sørg for at bruge et lige stik.
Tilslutning af en USB-enhed
1
2
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Tilslut USB-enheden til enheden.
4
Tryk på SRC for at vælge [AUX].
Matche lydstyrken på den tilsluttede
enhed med andre kilder
Start afspilning fra den bærbare lydenhed ved
en moderat lydstyrke, og indstil din sædvanlige
lyttelydstyrke på enheden.
Tryk på MENU, og vælg derefter [SET SOUND] 
[SET AUX VOL] (side 14).
8DA
Brug af radioen
Brug af radioen
Hvis du vil lytte til radioen, skal du trykke på
SRC for at vælge [TUNER].
Automatisk lagring (BTM)
1
Tryk på MODE for at skifte bånd
(FM1, FM2, FM3 eller MW/LW).
2
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for
at vælge [GENERAL], og tryk derefter
på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET BTM], og tryk derefter på det.
Enheden lagrer stationer i
frekvensrækkefølgen på nummertasterne.
Indstilling
1
Tryk på MODE for at skifte bånd
(FM1, FM2, FM3 eller MW/LW).
2
Udfør indstillingen.
Indstille manuelt
Tryk på og hold / (SEEK –/+) inde for
at finde den omtrentlige frekvens, og tryk
derefter på / (SEEK –/+) flere gange
for at finjustere den ønskede frekvens.
Indstille automatisk
Tryk på / (SEEK –/+).
Scanningen stopper, når enheden finder
en station.
Lagring manuelt
1
Når du modtager den station, du vil
lagre, skal du trykke på og holde en
nummerknap (1 til 6) inde, indtil der
vises [MEM].
Brug af radiodatasystemet
(RDS)
Indstilling af alternative frekvenser
(AF) og trafikmeddelelser (TA)
AF søger kontinuerligt efter den station med
det stærkeste signal i et netværk, og TA viser
aktuelle trafikoplysninger eller
trafikprogrammer (TP), hvis de modtages.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for
at vælge [GENERAL], og tryk derefter
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET AF/TA], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge [SET
AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON]
eller [SET AF/TA-OFF], og tryk derefter
på det.
Lagre RDS-stationer med AF- og
TA-indstillingen
Du kan forudindstille RDS-stationer sammen
med en AF/TA-indstilling. Indstil AF/TA, og
gem derefter stationen med BTM eller
manuelt. Hvis du forudindstiller manuelt,
kan du også forudindstille stationer, der ikke
er RDS-stationer.
Modtage nødmeddelelser
Når AF eller TA er aktiveret, vil
nødmeddelelser automatisk afbryde den
valgte kilde.
Sådan justeres lydstyrkeniveauet under
en trafikmeddelelse
Lydstyrkeniveauet lagres i hukommelsen til
efterfølgende trafikmeddelelser uafhængigt
af det normale lydstyrkeniveau.
Modtagelse af lagrede
radiostationer
1
Vælg båndet, og tryk derefter på en
nummerknap (1 til 6).
9DA
Bevare et regionalt program
(REGIONAL)
Når AF- og REGIONAL-funktionerne er
aktiveret, skiftes der ikke til en anden
regional station med en stærkere frekvens.
Hvis du forlader dette regionale programs
modtagelsesområde, skal du indstille
[REGIONAL] i [GENERAL] til [SET REG-OFF]
under FM-modtagelse (side 13).
Denne funktion fungerer ikke i
Storbritannien og i nogle andre områder.
Playback
Afspilning af en disk
1
Isæt disken (denne side opad).
Local Link-funktion (kun Storbritannien)
Med denne funktion kan du vælge andre
lokale stationer i området, selv hvis de ikke
er lagret på dine nummerknapper.
Tryk under FM-modtagelse på en
nummerknap (1 til 6), hvor der er gemt en
lokal station. Tryk inden for 5 sekunder igen
på en nummerknap for den lokale station.
Gentag denne procedure, indtil den lokale
station modtages.
Valg af programtyper (PTY)
1
2
Tryk på PTY under FM-modtagelse.
Drej kontrolhjulet, indtil den ønskede
programtype vises. Tryk derefter på
den.
Enheden starter med at søge efter en
station, der udsender den valgte
programtype.
Programtype
NEWS (nyheder), AFFAIRS (offentlige sager),
INFO (oplysninger), SPORT (sport), EDUCATE
(uddannelse), DRAMA (drama), CULTURE
(kultur), SCIENCE (videnskab), VARIED
(forskelligt), POP M (popmusik), ROCK M
(rockmusik), EASY M (populær musik), LIGHT M
(let klassisk musik), CLASSICS (seriøs klassisk
musik), OTHER M (anden musik), WEATHER
(vejret), FINANCE (økonomi), CHILDREN
(børneprogram), SOCIAL (sociale sager),
RELIGION (religion), PHONE IN (ring ind),
TRAVEL (rejse), LEISURE (fritid), JAZZ
(jazzmusik), COUNTRY (countrymusik),
NATION M (national musik), OLDIES (oldiesmusik), FOLK M (folkemusik), DOCUMENT
(dokumentar)
10DA
Afspilning starter automatisk.
Afspilning af en USB-enhed
USB-enheder af typen AOA (Android Open
Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) og
MTP (Media Transfer Protocol)*, som er
kompatible med USB-standarden kan
bruges. Afhængigt af USB-enheden kan
Android- eller MSC/MTP-tilstand vælges på
enheden.
Nogle digitale medieafspillere eller Android
smartphones kan kræve indstilling til MTPtilstand.
* f.eks. et USB-flashdrev, en digital medieafspiller,
Android-smartphone
Bemærkninger
• Du finder oplysninger om kompatibilitet med din
USB-enhed på supportwebstedet, der er nævnt på
bagsiden.
• Smartphones med Android OS 4.1 eller nyere
installeret understøtter Android Open Accessory
2.0 (AOA 2.0). Men nogle smartphones
understøtter muligvis ikke AOA 2.0 fuldt ud, selv
hvis Android OS 4.1 eller nyere er installeret.
Du finder oplysninger om kompatibilitet med din
Android-smartphone på supportwebstedet, der er
nævnt på bagsiden.
• Afspilning af følgende filer understøttes ikke.
MP3/WMA/FLAC:
– copyrightbeskyttede filer
– DRM-filer (Digital Rights Management)
– Multikanals lydfiler
MP3/WMA:
– lossless-komprimerede filer
Før du opretter tilslutning, skal du vælge
USB-tilstanden (Android-tilstand eller MSC/
MTP-tilstand) afhængig af USB-enheden
(side 13).
1
Tilslut en USB-enhed til USB-porten
(side 8).
Afspilning starter.
Hvis en enhed allerede er tilsluttet, skal
du trykke på SRC og derefter vælge [USB].
for at starte afspilning
2
Søgning efter et nummer efter
navn (Quick-BrowZer™)
Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USBenhed i Android-tilstand.
1
Tryk på
(tilbage) flere gange, når
nummerlisten vises, for at få vist den
ønskede søgekategori.
Juster lydstyrken på denne enhed.
Stoppe afspilning
* Tryk på
(gennemse) under USB-afspilning i
mindst 2 sekunder for at vende direkte tilbage
til starten af kategorilisten.
Tryk på og hold OFF inde i 1 sekund.
Fjerne enheden
2
Drej kontrolhjulet for at vælge den
ønskede søgekategori, og tryk
derefter på det for at bekræfte.
3
Gentag trin 2 for at søge efter det
ønskede nummer.
Stop afspilning, og fjern derefter enheden.
Søgning efter og afspilning
af numre
Under CD- eller USB-afspilning skal
du trykke på
(gennemse)* for at få
vist listen over søgekategorier.
Afspilning starter.
Afslutte Quick-BrowZer-tilstand
Tryk på
Gentaget afspilning og vilkårlig
afspilning
Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USBenhed i Android-tilstand.
1
Tryk på
(gentag) eller
(shuffle)
flere gange under afspilning for at
vælge den ønskede
afspilningstilstand.
Det kan tage lidt tid at starte afspilning i
den valgte afspilningstilstand.
(gennemse).
Søgning ved at hoppe mellem
numre (Jump-tilstand)
Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USBenhed i Android-tilstand.
1
Tryk under CD- eller USB-afspilning
på
(gennemse).
2
3
Tryk på  (SEEK +).
De tilgængelige afspilningstilstande
varierer, afhængigt af den valgte lydkilde.
Drej kontrolhjulet for at vælge
nummeret.
Listen hopper i trin på 10 % af det
samlede antal numre.
4
Tryk på ENTER for at vende tilbage til
Quick-BrowZer-tilstand.
Det valgte nummer vises.
5
Drej kontrolhjulet for at vælge det
ønskede nummer, og tryk derefter
på det.
Afspilning starter.
11DA
DEMO (demonstration)
Aktiverer demonstrationen: [ON], [OFF].
Settings
Annullering af DEMOtilstanden
Du kan annullere den demonstrationsskærm,
der vises, når kilden er slukket, og uret vises.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for
at vælge [GENERAL], og tryk derefter
på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge
[SET DEMO], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge [SET
DEMO-OFF], og tryk derefter på det.
Indstillingen er udført.
4
Tryk to gange på
Grundlæggende indstillinger
Du kan angive indstillinger i følgende
opsætningskategorier:
Generel opsætning (GENERAL), lydopsætning
(SOUND), skærmopsætning (DISPLAY)
Tryk på MENU.
Drej kontrolhjulet for at vælge
opsætningskategorien, og tryk
derefter på det.
Elementerne kan angives på en anden
måde, afhængigt af kilden og indstillingerne.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
indstillingerne, og tryk derefter på det.
Vende tilbage til den forrige skærm
Tryk på
(tilbage).
Generel opsætning (GENERAL)
AREA (område)
Angiver området/regionen til brug af
denne enhed: [EUROPE], [RUSSIA].
Hvis indstillingen for område/region ændres,
nulstilles denne enhed, og derefter vises uret.
(kun tilgængelig, når kilden er deaktiveret,
og uret vises).
12DA
CAUT ALM (advarselsalarm)
Aktiverer advarselsalarmen: [ON], [OFF]
(side 7).
(kun tilgængelig, når kilden er deaktiveret,
og uret vises).
BEEP (bip)
Aktiverer bipfunktionen: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatisk slukning)
Slukker automatisk efter en bestemt
periode, når enheden er slukket, og uret
vises (dvs. tryk og hold OFF nede i 1 sekund):
[ON] (30 minutter), [OFF].
(tilbage).
Skærmen vender tilbage til normal
modtagelse/afspilning.
1
2
CLOCK (ur) (side 7)
Indstiller uret: [AUTO <RDS>], [MANUAL].
STEERING (styring)
Registrerer/nulstiller indstillingen for
fjernbetjeningen på rattet.
(kun tilgængelig, når kilden er deaktiveret,
og uret vises).
STR CONTROL (styring fra rattet)
Vælger den tilsluttede fjernbetjenings
inputtilstand. Hvis du vil forhindre
fejlfunktion, skal du sørge for at matche
inputtilstanden med den tilsluttede
fjernbetjening før brug.
CUSTOM (brugerdefineret)
Inputtilstand for fjernbetjeningen på rattet
PRESET (forudindstilling)
Inputtilstand for den kabelforbundne
fjernbetjening, som deaktiverer
fjernbetjeningen på rattet
(Vælges automatisk, når [RESET CUSTOM]
udføres).
EDIT CUSTOM (rediger brugerdefineret)
Registrerer funktionerne (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–) på fjernbetjeningen på
rattet:
 Drej kontrolhjulet for at vælge den
funktion, du vil tildele til fjernbetjeningen
på rattet, og tryk derefter på det.
 Mens [REGISTER] blinker, skal du trykke
på og holde den knap på rattets
fjernbetjening nede, som du vil tildele
funktionen til. Når registrering er
gennemført, vises der [REGISTERED].
 Hvis du vil registrere andre funktioner,
skal du gentage trin  og .
(Kun tilgængelig, når [STR CONTROL] er
indstillet til [CUSTOM]).
RESET CUSTOM (nulstil brugerdefineret)
Nulstiller de registrerede funktioner for
fjernbetjeningen på rattet: [YES], [NO].
(Kun tilgængelig, når [STR CONTROL] er
indstillet til [CUSTOM]).
Bemærkninger
• Når du foretager indstillinger, er det kun
betjeningsknapperne på enheden, der er
tilgængelige. Af sikkerhedsårsager bør du
parkere bilen, før du foretager denne
indstilling.
• Hvis der opstår en fejl under registrering,
bevares alle tidligere registrerede oplysninger.
Genstart registreringen fra den funktion, hvor
fejlen opstod.
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i
alle køretøjer. Du finder oplysninger om
kompatibilitet med dit køretøj på
supportwebstedet, der er nævnt på bagsiden.
USB MODE (USB-tilstand)
Ændrer USB-tilstanden: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Kun tilgængelig, når USB-kilden er valgt).
AF/TA (alternative frekvenser)/
TA (trafikmeddelelser)
Vælger indstillingen for alternative
frekvenser (AF) og trafikmeddelelser (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Tilgængelig, når en kilde er valgt).
REGIONAL (regional)
Begrænser modtagelse til et bestemt
område: [ON], [OFF].
(Kun tilgængelig, når der modtages FM).
BTM (best tuning memory) (side 9)
(Kun tilgængelig, når der er valgt tuner).
FIRMWARE (firmware)
(kun tilgængelig, når kilden er deaktiveret,
og uret vises).
Kontrollerer/opdaterer firmwareversionen.
Hvis du ønsker oplysninger, kan du besøge
supportwebstedet på bagsiden.
FW VERSION (firmwareversion)
Viser den aktuelle firmwareversion.
FW UPDATE (firmwareopdatering)
Skifter til firmwareopdateringsproces:
[YES], [NO].
Det tager nogle få minutter at opdatere
firmwaren. Mens der opdateres, må du
ikke dreje tændingen til OFF-positionen
eller fjerne USB-enheden.
Lydopsætning (SOUND)
Denne opsætningsmenu er ikke tilgængelig,
når kilden er slukket, og uret vises.
EQ10 PRESET (EQ10 forudindstilling)
Vælger en equalizerkurve mellem
10 equalizerkurver eller slukket:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Indstillingen for equalizerkurven kan
gemmes for hver kilde.
* [KARAOKE] reducerer vokallyden, men den kan
ikke fjernes fuldstændigt under afspilning.
Og brug af en mikrofon understøttes ikke.
EQ10 CUSTOM (EQ10 brugerdefineret)
Indstiller [CUSTOM] for EQ10.
Indstilling af equalizerkurven: [BAND1] –
[BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz,
500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).
Lydstyrken kan justeres i trin på 1 dB fra
-6 dB til +6 dB.
BALANCE (balance)
Justerer lydbalancen: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER (fader)
Justerer det relative niveau: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
13DA
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (subwooferniveau)
Justerer subwooferens lydstyrkeniveau:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] vises ved den laveste indstilling).
SW PHASE (subwooferfase)
Vælger en subwooferfase: [SUB NORM],
[SUB REV].
LPF FREQ (frekvens for lavpasfilter)
Vælger subwooferens
afskæringsfrekvens: [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
HPF FREQ (frekvens for højpasfilter)
Vælger front-/baghøjttalerens
afskæringsfrekvens: [OFF], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
AUX VOL (AUX-lydstyrke)
Justerer lydstyrkeniveauet for hver
tilsluttet ekstra enhed:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne indstilling fjerner behovet for at
justere lydstyrkeniveauet mellem kilder.
(Kun tilgængelig, når der er valgt AUX).
Skærmopsætning (DISPLAY)
DIMMER (lysdæmper)
Skift lysstyrken på skærmen: [OFF], [ON],
[CLK] (ur).
Hvis du vil angive denne funktion til kun
at være aktiv i et fast tidsrum, skal du
vælge [CLK] og derefter angive start- og
sluttidspunkter.
– Indstille lysstyrken, når
lysdæmpningsfunktionen er aktiveret:
Indstil [DIMMER] til [ON], og juster
derefter [BRIGHTNESS].
– Indstille lysstyrken, når
lysdæmpningsfunktionen er
deaktiveret:
Indstil [DIMMER] til [OFF], og juster
derefter [BRIGHTNESS].
Lysstyrkeindstillingen lagres og
anvendes, når lysdæmpningsfunktionen
aktiveres eller deaktiveres.
BRIGHTNESS (lysstyrke)
Justerer lysstyrken på skærmen.
Lysstyrkeniveauet kan justeres: [1] – [10].
14DA
SND SYNC (lydsynkronisering)
Aktiverer synkroniseringen af belysningen
med lyden: [ON], [OFF].
(Ikke tilgængelig, når der ikke er valgt en
kilde, og uret vises).
AUTO SCR (rul automatisk)
Ruller automatisk i lange elementer: [ON],
[OFF].
(Ikke tilgængelig, når der er valgt AUX
eller tuner).
Yderligere oplysninger
Opdatering af firmwaren
Hvis du vil opdatere firmwaren, kan du
besøge supportwebstedet på bagsiden og
derefter følge onlineanvisningerne.
• Diske, som denne enhed IKKE kan afspille
– Diske med mærkater, etiketter eller
selvklæbende tape eller papir påklistret.
Dette kan medføre funktionsfejl eller kan
ødelægge disken.
– Diske, som ikke har standardform (f.eks.
hjerteformet, firkantet, stjerneformet).
Enheden kan beskadiges, hvis du forsøger
at afspille dem.
– 8 cm diske.
Bemærk!
Under opdateringen må du ikke fjerne USB-enheden.
Forholdsregler
• Efterlad ikke frontpanelet eller lydenheder
på instrumentbrættet.
• Når enheden bliver tændt, foldes antenne
automatisk ud.
• Spild ikke væske på enheden.
Kondens
Spild ikke væske på diskene. Hvis der skulle
opstå kondens indeni enheden, skal du
fjerne disken og vente ca. en time på, at den
tørrer. Ellers fungerer enheden måske ikke
korrekt.
Bemærkninger om diske
• Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler, og lad
dem ikke ligge i en bil, som er parkeret i
direkte sollys.
• Tør diskene af fra
midten og udad med
en blød klud. Brug ikke
opløsningsmidler,
f.eks. rensebenzin,
fortynder eller
rensemidler.
• Denne enhed er
beregnet til afspilning
af diske, der er i overensstemmelse med
Compact Disc-standarden (CD). DualDiscs
og nogle musikdiske med
copyrightbeskyttede teknologier er ikke i
overensstemmelse med CD-standarden
(Compact Disc) og kan derfor ikke afspilles
på denne enhed.
Bemærkninger til CD-R/CD-RW-diske
• Hvis multisessionsdisken begynder med en
CD-DA-session, genkendes den som en
CD-DA-disk, og andre sessioner afspilles
ikke.
• Diske, som denne enhed IKKE kan afspille
– CD-R/CD-RW af dårlig optagelseskvalitet.
– CD-R/CD-RW, der er optaget med en
ikke-kompatibel optageenhed.
– CD-R/CD-RW'er, som ikke er
færdigbehandlet korrekt.
– CD-R'er/CD-RW'er ud over diske, som er
optaget i musik-CD-format eller MP3format, der overholder ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet/Romeo eller multisession.
Afspilningsrækkefølge af lydfiler
Mappe (album)
Lydfil (nummer)
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med enheden, som ikke er omtalt i denne
vejledning.
15DA
Vedligeholdelse
Specifikationer
Rengøring af stik
Tuner-del
Undgå at berøre stikkene direkte. Enheden
fungerer måske ikke korrekt, hvis stikkene
mellem enheden og frontpanelet ikke er
rene. Du kan forhindre dette ved at
afmontere frontpanelet (side 7) og rengøre
stikkene med en bomuldsklud. Du må ikke
anvende magt. Stikkene kan blive
beskadiget.
Bemærk!
Af hensyn til sikkerheden må du ikke fjerne
frontpanelet under kørsel.
FM
Modtageområde:
Når [AREA] er indstillet til [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Når [AREA] er indstillet til [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(i trin på 50 kHz)
FM3: 65-74 MHz (i trin på 30 kHz)
Anvendelig følsomhed: 7 dBf
Signal-til-støj-forhold: 73 dB
Separation: 50 dB ved 1 kHz
MW/LW
Modtageområde:
531 kHz – 1602 kHz (MW),
153 kHz – 279 kHz (LW)
Følsomhed: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD-afspillerafsnit
Signal-til-støj-forhold: 95 dB
Frekvensrespons: 20-20.000 Hz
Maksimalt antal*1 på:
Mapper (album)*2: 150
Filer (numre) og mapper*3: 300
Viser tegnene for et mappe-/filnavn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Tilsvarende codec: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
*1 kun CD-R/CD-RW
*2 herunder rodmappen
*3 hvis mappe-/filnavne indeholder mange tegn,
kan dette blive mindre end den målte værdi
USB-afspillerafsnit
Grænseflade: USB (fuld hastighed)
Maksimumspænding: 500 mA
Maksimalt antal genkendelige mapper og filer:
Mapper (album): 256
Filer (numre) pr. mappe: 256
Kompatibel Android Open Accessoryprotokol (AOA): 2,0
16DA
Tilsvarende codec:
MP3 (.mp3)
Bithastighed: 8-320 kbps
(understøtter VBR (variabel
bithastighed))
Samplingfrekvens: 16 kHz-48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighed: 32-192 kbps
(understøtter VBR (variabel
bithastighed))
Samplingfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdybde: 16 bit, 24 bit
Samplingfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Understøttet filsystem: FAT16, FAT32
Forstærker
Output: Højttalerudgange
Højttalerimpedans: 4-8 Ω
Maksimum udgangseffekt: 55 watt × 4 (ved 4 Ω)
Generelt
Strømkrav: 12 V DC bilbatteri (negativ jord)
Nominelt strømforbrug: 10 A
Mål:
Ca. 178 mm × 50 mm × 176 mm
(b/h/d)
Monteringsmål:
Ca. 182 mm × 53 mm × 159 mm
(b/h/d)
Vægt: Ca. 1,2 kg
Pakkens indhold:
Hovedenhed (1)
Dele til installation og tilslutninger
(1 sæt)
Spørg forhandleren, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
Der tages forbehold for ændring af design
og specifikationer uden varsel.
Copyright
Windows Media er enten et registreret varemærke
eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft
Corporation. Brug eller distribution af sådan teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden licens fra
Microsoft eller et autoriseret Microsoft-datterselskab.
Android er et varemærke tilhørende Google LLC.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Videredistribution og brug i kildeform og binær
form, med eller uden ændringer, er tilladt, såfremt
følgende betingelser overholdes:
– Videredistribution af kildekode skal bevare den
ovenstående meddelelse om copyright, denne
betingelsesliste og følgende ansvarsfraskrivelse.
– Videredistribution i binær form skal gengive
ovenstående meddelelse om copyright, denne
betingelsesliste og følgende ansvarsfraskrivelse i
dokumentationen og/eller andre materialer, der
leveres med ved distributionen.
– Hverken navnet på Xiph.org-fonden eller navnene
på dens bidragydere må bruges til at støtte eller
promovere produkter afledt af denne software
uden en specifik forudgående skriftlig tilladelse.
DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPRETSHAVERNE
OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER OG FOREFINDES",
OG ENHVER DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI,
HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL STILTIENDE
GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES. FONDEN ELLER
BIDRAGYDERE KAN UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR
DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRSKILT
DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALE SKADER ELLER
FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET
TIL TILVEJEBRINGELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER
TJENESTER, BRUGS-, DATA-, DRIFTSTAB ELLER FOR
DRIFTSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN DETTE
MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET OG I HENHOLD TIL
ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, I
HENHOLD TIL KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER
TORT (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET),
SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE,
SELVOM DER ER INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR
SÅDANNE SKADER.
17DA
Fejlfinding
Følgende tjekliste kan hjælpe dig med at
afhjælpe problemer, du kan opleve med
enheden.
Før du gennemgår tjeklisten nedenfor, bør
du kontrollere tilslutningen og
betjeningsanvisningerne.
Hvis du ønsker oplysninger om brug af
sikringen og fjernelse af enheden fra
instrumentbrættet, kan du se "Tilslutning/
installation" (side 21).
Hvis problemet ikke kan løses, kan du besøge
supportwebstedet, der er nævnt på bagsiden.
Generelt
Ingen lyd eller lyden er meget lav.
 Positionen for udtoningskontrollen [FADER]
er ikke indstillet til et 2-højttalersystem.
 Lydstyrken på enheden og/eller den
tilsluttede enhed er meget lav.
– Skru op for lydstyrken på enheden og
den tilsluttede enhed.
Ingen biplyd.
 Der er tilsluttet en forstærker (ekstraudstyr),
og du bruger ikke den indbyggede
forstærker.
Lagrede stationer og korrekt tid er slettet.
Sikringen er sprunget.
Der forekommer støj, når tændingens
position ændres.
 Ledningerne er ikke sat korrekt sammen
med bilens tilbehørsstrømstik.
Betjeningsknapperne fungerer ikke.
Disken skubbes ikke ud.
 Tilslutningen er ikke korrekt.
– Tryk på DSPL og EQ i mere end 2 sekunder
for at nulstille enheden.
Indholdet af hukommelsen er blevet
slettet.
Den automatiske indstilling af uret er ikke
korrekt.
 Urdata på radiobølger er ikke nøjagtige.
– Indstil uret manuelt (side 7).
Radiomodtagelse
Radiomodtagelsen er dårlig.
Der opstår statisk støj.
 Tilslut antennen helt.
65-74 MHz på FM3 kan ikke indstilles.
 [AREA] er indstillet til [EUROPE].
– Indstil [AREA] til [RUSSIA] (side 12).
RDS
RDS-tjenester kan ikke modtages
(når [AREA] er indstillet til [RUSSIA]).
 Der er valgt FM3.
– Vælg FM1 eller FM2.
 RDS-tjenester er ikke tilgængelige i det
aktuelle område.
SEEK starter efter nogle få sekunders
lytning.
 Stationen er ikke-TP eller har et svagt
signal.
– Deaktiver TA (side 9).
Under afspilning eller modtagelse starter
demonstrationstilstand.
 Hvis der ikke udføres nogen betjening i
5 minutter med [DEMO-ON] indstillet,
starter demonstrationstilstanden.
– Indstil [DEMO-OFF] (side 12).
Ingen trafikmeddelelser.
 Aktiver TA (side 9).
 Stationen udsender ikke trafikmeddelelser
på trods af, at den er TP.
– Stil ind på en anden station.
Skærmen forsvinder fra/vises ikke i
skærmvinduet.
 Stikkene er snavsede (side 16).
PTY viser [- - - - - - - -].
 Hvis den aktuelle station ikke er en
RDS-station, eller radiomodtagelse er dårlig.
Skærmen/belysningen blinker.
 Strømforsyningen er ikke tilstrækkelig.
– Sørg for, at bilbatteriet leverer
tilstrækkelig strøm til enheden.
(Strømkravet er 12 V jævnstrøm).
18DA
Navnet på programtjenesten blinker.
 Der er ingen alternativ frekvens for
aktuelle station.
– Tryk på / (SEEK –/+), mens
navnet på programtjenesten blinker. Der
vises [PI SEEK], og enheden starter med
at søge efter en anden frekvens med
samme PI-data (programidentifikation).
CD-afspilning
Disken afspilles ikke.
 Defekt eller snavset disk.
 CD-R/CD-RW'en er ikke til lyd (side 15).
MP3-/WMA-filer kan ikke afspilles.
 Disken er ikke kompatibel med MP3/
WMA-formatet og -versionen. Du finder
oplysninger om diske og formater, der kan
afspilles, på supportwebstedet, der er
nævnt på bagsiden.
Lyden kan ikke udsendes under afspilning
i Android-tilstand.
 Kontroller statussen for
lydafspilningsprogrammet på Androidsmartphone.
Meddelelser
Følgende meddelelser kan blive vist eller
blinke under betjening.
INVALID: Den valgte handling kan være
ugyldig.
READ
 Vent, indtil læsningen er gennemført, og
afspilningen starter automatisk.
Afhængigt af filstrukturen kan dette tage
lidt tid.
(understregning): Tegnet kan ikke vises.
MP3-/WMA-filer tager længere tid at
afspille end andre filer.
 Følgende diske kan tage længere tid om
at starte afspilning.
– En disk, som er optaget med en
kompliceret træstruktur.
– En disk, som er optaget i
multisessionsformat.
– En disk, der kan tilføjes data på.
Afspilning fra en USB-enhed
Afspilning fra en USB-enhed tager
længere tid.
 USB-enheden indeholder filer med en
kompliceret træstruktur.
Lydfilen kan ikke afspilles.
 Du kan få oplysninger om understøttede
formater i "Specifikationer" (side 16).
Hvis lydfilen stadig ikke kan afspilles, skal
du se betjeningsvejledningen, der fulgte
med USB-enheden, eller kontakte
producenten af USB-enheden.
For CD-afspilning:
CD ERROR
 Rengør eller indsæt disken korrekt, eller
kontroller, at disken ikke er tom eller
defekt.
CD NO DISC
 Indsæt en disk, der indeholder filer, der
kan afspilles (side 16).
CD NO MUSIC
 Indsæt en disk, der indeholder filer, der
kan afspilles (side 16).
CD PUSH EJT: Disken blev ikke skubbet ud
korrekt.
 Tryk på  (skub ud).
eller
: Starten eller
slutningen af disken er nået.
Betjening til at springe over et album,
springe over numre (Jump-tilstand) og at
søge et musiknummer efter navn (QuickBrowZer), kan ikke udføres.
 Indstil [USB MODE] til [MSC/MTP] (side 13).
19DA
For afspilning fra en USB-enhed:
For fjernbetjening på rattet:
HUB NO SUPRT: USB-hubs understøttes ikke.
ERROR
 Registrer igen fra den funktion, hvor fejlen
opstod (side 12).
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 Der er tilsluttet en USB-enhed, der ikke
understøtter (Android Open Accessory)
2.0 til enheden, mens [USB MODE] er
indstillet til [ANDROID].
– Indstil [USB MODE] til [MSC/MTP]
(side 13).
USB ERROR
 Tilslut USB-enheden igen.
USB NO DEV
 Sørg for, at USB-enheden eller USB-kablet
er tilsluttet korrekt.
USB NO MUSIC
 Tilslut en USB-enhed, der indeholder filer,
der kan afspilles (side 16).
USB NO SUPRT
 Du finder oplysninger om kompatibilitet
med din USB-enhed på
supportwebstedet, der er nævnt på
bagsiden.
USB OVERLOAD: USB-enheden er
overbelastet.
 Afbryd USB-enheden, og tryk derefter på
SRC for at vælge en anden kilde.
 Der er fejl på USB-enheden, eller der er en
ikke-understøttet USB-enhed tilsluttet.
For RDS-betjening:
NO AF: Ingen alternative frekvenser.
 Tryk på / (SEEK –/+), mens navnet
på programtjenesten blinker. Enheden
starter med at søge efter en anden frekvens
med samme PI-data (programidentifikation).
(Der vises [PI SEEK]).
NO PI: Ingen program identifikation. Den
valgte station har ingen PI (program-id)-data.
 Vælg en anden station.
NO TP: Ingen trafikprogrammer.
 Enheden fortsætter med at søge efter
tilgængelige TP-stationer.
20DA
TIMEOUT
 Prøv at udføre registreringen, mens
[REGISTER] blinker (ca. 6 sekunder)
(side 12).
For udførelse af firmwareopdatering:
FILE ERROR: Opdateringsprogrammet er
ikke gemt i USB-enheden.
 Gem opdateringsprogrammet i USBenheden, og prøv så igen (side 15).
UPDATE ERROR PRESS ENTER:
Firmwareopdatering er ikke udført korrekt.
 Tryk på ENTER for at fjerne meddelelsen,
og prøv så igen.
Mens der opdateres, må du ikke dreje
tændingen til OFF-positionen eller fjerne
USB-enheden (side 15).
Hvis disse løsninger ikke forbedrer
situationen, skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
Hvis du sender enheden til reparation på
grund af problemer med afspilning, skal du
tage den enhed med, som blev brugt, da
problemet startede.
Tilslutning/installation
Forsigtig
• Tilslut alle stelledninger til et fælles
stelpunkt (jord).
• Sørg for, at skruerne ikke kommer i klemme
under en skrue eller sidder fast under
bevægelige dele (f.eks. sædets skinner).
• Undgå kortslutning ved at slukke bilens
tænding, før du opretter tilslutning.
• Sæt strømforsyningsstikket  i enheden
og højttalerne, før du tilslutter det til det
ekstra strømstik.
• Sørg for at isolere alle ikke-tilsluttede
ledninger med elektrikertape af
sikkerhedsårsager.
Forholdsregler
• Vælg installationsplaceringen
omhyggeligt, så enheden ikke forstyrrer
normal kørsel.
• Undgå at montere enheden i områder med
støv, snavs, mange vibrationer eller høj
temperatur, f.eks. i direkte sollys eller i
nærheden af varmekanaler.
• Brug kun de medfølgende
monteringskomponenter, så installationen
bliver sikkert udført.
Bemærkning om strømforsyningsledning (gul)
Når du tilslutter denne enhed i kombination med
andre stereokomponenter, skal den gennemsnitlige
strømstyrke i bilens kredsløb, som enheden er
tilsluttet, være højere end summen af hver enkelt
komponents ampere.
Liste over dele til
installation


×2




• Denne liste over dele indeholder ikke hele
pakkens indhold.
• Beslaget  og beskyttelsesrammen 
monteres på enheden før forsendelse. Før
du monterer enheden, skal du bruge
frigørelsesnøglerne  for at fjerne beslaget
 fra enheden. Du kan få flere oplysninger i
"Fjernelse af beskyttelsesrammen og
beslaget" (side 24).
• Gem frigørelsesnøglerne  til fremtidig
brug, da du også skal bruge dem, hvis du
fjerner enheden fra din bil.
Justering af monteringsvinkel
Juster monteringsvinklen til mindre end 30°.
21DA
Connection
Subwoofer*1
*3
*3
Højeffektforstærker*1

*2
Du finder flere oplysninger i
"Oprettelse af tilslutninger"
(side 23).
Se "Strømtilslutningsdiagram" (side 23)
for at få flere oplysninger.
fra en kabelforbundet fjernbetjening
(medfølger ikke)*4
fra en bilantenne*5
*1
*2
*3
*4
Medfølger ikke
Højttalerimpedans: 4-8 Ω × 4
RCA-kabel (medfølger ikke)
Afhængig af biltypen skal du bruge en adapter til
en kabelforbundet fjernbetjening (medfølger ikke).
Hvis du ønsker oplysninger om brug af den
kablede fjernbetjening, kan du se "Brug af den
kabelforbundne fjernbetjening" (side 24).
*5 Afhængig af biltypen skal du bruge en adapter
(medfølger ikke), hvis antennestikket ikke passer.
22DA
Oprettelse af tilslutninger
Hvis du har en antenne uden en relæboks,
kan tilslutning af denne enhed med den
medfølgende strømforsyningsledning 
beskadige antennen.
Nem tilslutning af subwoofer
Du kan bruge en subwoofer uden en
forstærker, når den er tilsluttet en
baghøjttalerledning.
Fronthøjttaler
 Til bilens højttalerstik
Subwoofer
Bemærkninger
1 Baghøjttaler
2 (højre)
 Lilla
 Lilla/sortstribet
3 Fronthøjttaler
4 (højre)
 Grå
5 Fronthøjttaler
6 (venstre)
 Hvid
7 Baghøjttaler
8 (venstre)
 Grøn
 Grå/sortstribet
 Hvid/sortstribet
 Grøn/sortstribet
 Til bilens strømstik
12
kontinuerlig
strømforsyning
omskiftet
strømforsyning
16 jordforbundet
Hukommelsestilslutning
Når den gule strømforsyningsledning er
tilsluttet, leveres der altid strøm til
hukommelseskredsløbet, selv når
tændingen er slukket.
Højttalerforbindelse
• Sluk for enheden, inden du tilslutter
højttalerne.
• Brug højttalere med en impedans på 4-8 Ω
og med tilstrækkelig effektkapacitet for at
undgå skade.
Gul
antenne/
Blå/
13 højeffektforstærkerko
hvidstribet
ntrol (REM OUT)
15
• Klargøring af de bagerste baghøjttalerledninger er
påkrævet.
• Brug en subwoofer med en impedans på 4-8 Ω og
med tilstrækkelig strømstyringskapacitet for at
undgå skade.
Strømtilslutningsdiagram
Kontroller din bils ekstra strømstik, og tilslut
forbindelsesledningerne korrekt i forhold til
bilen.
Ekstra strømstik
Rødt
Sort
23DA
Fælles tilslutning
Rødt
Rødt
Montering
Fjernelse af beskyttelsesrammen
og beslaget
Gul
Gul
12
kontinuerlig
strømforsyning
Gul
15
omskiftet
strømforsyning
Rødt
Før du installerer enheden, skal du fjerne
beskyttelsesrammen  og beslaget  fra
enheden.
1
Når der er byttet om på placeringerne
af de røde og gule ledninger
Rødt
Rødt
Gul
Gul
omskiftet
12
strømforsyning
15
kontinuerlig
strømforsyning
Gul
Rødt
Tag fat om begge kanter på
beskyttelsesrammen , og træk den
derefter ud.

2
Indsæt begge frigørelsesnøgler ,
indtil de klikker, og træk beslaget
nedad . Træk derefter enheden
opad for at skille dem ad.

Når bilen er uden ACC-position
Rødt

Rødt

Gul
Gul
Når du har matchet tilslutningerne og vendt
strømforsyningens ledninger korrekt, skal du
tilslutte enheden til bilens strømforsyning.
Hvis du har spørgsmål og problemer i
forbindelse med tilslutning af din enhed,
som ikke er omtalt i denne vejledning, skal
du kontakte bilforhandleren.
Brug af den kabelforbundne
fjernbetjening
1
Hvis du vil aktivere den
kabelforbundne fjernbetjening,
skal du indstille [STR CONTROL] i
[SET STEERING] til [PRESET] (side 12).
24DA
Vend krogen indad.
Montering af enheden i
instrumentbrættet
Afmontering og montering af
frontpanelet
Før du installerer, skal du sørge for, at låsene
på begge sider af beslaget  bøjes indad
2 mm.
1
Placer beslaget  i instrumentbrættet,
og bøj derefter takkerne udad, så de
slutter til.
182 mm
Du finder flere oplysninger i "Afmontering af
frontpanelet" (side 7).
Nulstilling af enheden
Yderligere oplysninger finder du under
"Nulstilling af enheden" (side 7).
53 mm
Udskiftning af sikring

2
Lås
Monter enheden på beslaget , og
fastgør derefter beskyttelseskraven .

Når du udskifter sikringen,
Sikring (10 A)
skal du sørge for at bruge
den ampere, der er nævnt
på den oprindelige sikring.
Hvis sikringen sprænger,
skal du kontrollere
strømtilslutningen og
udskifte sikringen. Hvis sikringen springer
igen efter udskiftning, kan der være en
intern fejl. I en sådan situation skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.



Bemærkninger
• Hvis låsene er lige eller bøjet udad, bliver enheden
ikke installeret sikkert, og den kan hoppe ud.
• Sørg for, at de 4 låse på beskyttelsesrammen 
sidder godt fast i enhedens stik.
25DA
Käytöstä poistettujen akkujen,
paristojen sekä sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee
Euroopan unionia sekä muita
maita, joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Asenna tämä laite turvallisuussyistä auton
kojelaudalle, sillä laitteen taustapuoli
kuumenee käytön aikana.
Lisätietoja on kohdassa ”Liitännät/
asennus” (sivu 21).
Valmistettu Thaimaassa
Tämä tuote on standardien
IEC/EN 60825-1:2007 ja IEC/EN 60825-1:2014
mukainen luokan 1 laserlaite.
 Säteilyn kesto: jatkuva
 Laserin teho: alle 55,8 μW
 Aallonpituus: 775–800 nm
Käyttöjännitteen ja muut tiedot sisältävä
nimikilpi sijaitsee kotelon pohjassa.
CE-merkintä on voimassa vain niissä maissa,
joissa se pannaan oikeudellisesti täytäntöön,
lähinnä Euroopan talousalueen (ETA) maissa.
Sony Corporation ilmoittaa täten, että tämä
laite vastaa direktiivin 2014/53/EU määräyksiä.
Teksti EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy
kokonaisuudessaan oheiselta verkkosivulta:
http://www.compliance.sony.de/
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa
ilmoitettujen hyväksyttyjen
ohjelmistoversioiden kanssa.
Laitteeseen asennettu ohjelmisto vastaa
2014/53/EU-direktiivin olennaisia
vaatimuksia.
Ohjelmistoversion voi tarkistaa laiteohjelmiston
asetuksista yleisten asetusten valikosta.
Huomautus asiakkaille: seuraavat
tiedot koskevat ainoastaan laitteita,
joita myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja
on Sony Corporation.
EU:n maahantuoja: Sony Europe Limited
EU-maahantuontia tai EU:n tuotteen
vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa
valmistajan valtuutettu edustaja on Sony
Belgia, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
2FI
Tämä tuotteessa, akussa tai pakkauksessa
oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ja
akkua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Tietyissä akuissa tämä merkki saattaa
esiintyä yhdessä kemiallisen merkin kanssa.
Lyijyn kemiallinen merkki (Pb) on lisätty, jos
paristo/akku sisältää enemmän kuin
0,004 % lyijyä. Huolehtimalla akkujen/
paristojen asianmukaisesta kierrätyksestä
voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voi
aiheutua akun/pariston epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja. Jos tuotteen
turvallisuus, toimivuus tai tietojen
säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun
vaihto on annettava koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi. Voit varmistaa
akun/pariston asianmukaisen käsittelyn
toimittamalla sen käyttöiän päätyttyä sähköja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Jos kyse on muista akuista, katso lisätietoja
kohdasta, jossa annetaan ohjeet akun
turvalliseen irrottamiseen. Toimita akku/
paristo käytöstä poistettujen akkujen
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen. Lisätietoja tämän
tuotteen tai akun kierrättämisestä saat
paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta
tuote tai akku on ostettu.
HUOMIO
Taajuusaluetta 65–74 MHz ei ole määritetty
äänilähetyksiin yleisessä eurooppalaisessa
taajuusjakotaulukossa (European Common
Allocations), eikä sitä voi käyttää
Euroopassa.
Varoitus, jos auton virtalukossa ei ole
ACC-asentoa
Muista ottaa AUTO OFF -toiminto
käyttöön (sivu 12). Laitteesta katkeaa virta
automaattisesti tietyn ajan kuluttua, kun
laite on sammutettu ja kello on näytössä
(pidä OFF-painiketta painettuna
1 sekunnin ajan). Tämä estää akun
tyhjenemisen. Jos et ota AUTO OFF toimintoa käyttöön, pidä sytytystä
katkaistaessa OFF-painiketta aina
painettuna, kunnes näyttö sammuu.
Kolmansien osapuolten tarjoamia
palveluita koskeva
vastuuvapauslauseke
Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita
voidaan muuttaa ja ne voidaan keskeyttää
tai lakkauttaa ilman erillistä ilmoitusta. Sony
ei millään tavalla vastaa tällaisista tilanteista.
3FI
Sisällys
Osat ja painikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Alkutoimet
Etupaneelin irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . .
Laitteen asetusten palauttaminen . . . . . . .
Kellonajan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . .
Akun jännitteen tarkistaminen . . . . . . . . . .
USB-laitteen liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . .
Muiden kannettavien äänilaitteiden
liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
8
8
Radion kuunteleminen
Radion kuunteleminen. . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Radio Data System (RDS) -järjestelmän
käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Toisto
Levyn toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
USB-laitteessa olevan sisällön
toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kappaleiden hakeminen ja toistaminen. . . 11
Asetukset
DEMO-tilan peruuttaminen . . . . . . . . . . . .
Perusasetusten määrittäminen . . . . . . . . .
Yleisten asetusten määrittäminen
(GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ääniasetukset (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . .
Näyttöasetukset (DISPLAY) . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
14
Lisätietoja
Laiteohjelmiston päivittäminen . . . . . . . .
Varotoimet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ylläpito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilmoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
16
18
19
Liitännät/asennus
Varoituksia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asennuksen osaluettelo . . . . . . . . . . . . . .
Liitäntä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asennus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4FI
21
21
22
24
Osat ja painikkeet
Päälaite
 PTY (ohjelmatyyppi)
Valitse RDS-tilassa PTY.
(selaa) (sivu 11)
Siirry selaustilaan toiston aikana.
(Ei ole käytettävissä, kun liitettynä on
Android™-tilassa oleva USB-laite.)
  (levyn poisto)

/ (edellinen/seuraava)
/ (pikasiirto taakse- tai
eteenpäin)
 Etupaneelin vapautuspainike
 SRC (lähde)
Kytke virta.
Vaihda lähdettä.
OFF
Sammuta lähde ja näytä kello painamalla
tätä 1 sekunnin ajan.
Katkaise virta ja sammuta näyttö
painamalla tätä yli 2 sekunnin ajan.
 Säätökiekko
Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä
tätä.
PUSH ENTER
Anna valittu kohde.
Vaihda lähde painamalla SRC ja sitten
kiertämällä ja painamalla tätä
(aikakatkaisu 2 sekunnin kuluttua).
MENU
Avaa asetusvalikko.
 Levypaikka
 Näyttöikkuna
/
(SEEK –/+)
Viritä radioasemat automaattisesti.
Viritä manuaalisesti painamalla tätä
jonkin aikaa.

(takaisin)
Palaa edelliseen näyttöön.
MODE (sivu 9)
 EQ (taajuuskorjain)
Valitse taajuuskorjaimen käyrä.
 Kauko-ohjaimen vastaanotin
 Numeropainikkeet (1–6)
Vastaanota tallennettujen radioasemien
lähetys. Tallenna asemat painamalla tätä
jonkin aikaa.
ALBUM /
Ohita äänilaitteen albumi. Ohita albumit
jatkuvasti painamalla tätä jonkin aikaa.
(Ei ole käytettävissä, kun liitettynä on
Android-tilassa oleva USB-laite.)
(toisto)
(Ei ole käytettävissä, kun liitettynä on
Android-tilassa oleva USB-laite.)
 USB-liitäntä
5FI
(satunnaistoisto)
(Ei ole käytettävissä, kun liitettynä on
Android-tilassa oleva USB-laite.)
 (toisto/tauko)
 EXTRA BASS
Vahvistaa bassoääntä suhteutettuna
äänenvoimakkuustasoon. Painamalla
tätä voit muuttaa EXTRA BASS -asetusta:
[1], [2], [OFF].
 AUX-tuloliitäntä
 DSPL (näyttö)
Vaihda näyttökohteita painamalla tätä.
SCRL (vieritys)
Vieritä näyttökohdetta painamalla tätä
jonkin aikaa.
6FI
Alueen asettaminen
Alkutoimet
Etupaneelin irrottaminen
Voit irrottaa tämän laitteen etupaneelin
varkauden estämiseksi.
1
Paina OFF , kunnes laite sammuu,
paina etupaneelin vapautuspainiketta
 ja irrota sitten paneeli vetämällä
sitä itseesi päin.
Laitteen asetusten palauttamisen jälkeen
näkyviin tulee alueen asetusnäyttö.
1
Paina ENTER, kun näytössä näkyy
[SET AREA].
Asetettuna oleva alue tulee näkyviin.
2
Valitse [EUROPE] tai [RUSSIA]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
3
Valitse [YES] tai [NO] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Jos aluetta vaihdetaan, laitteen asetukset
palautetaan, ja kello tulee näkyviin.
Tämä asetus voidaan määrittää Yleiset
asetukset -valikossa (sivu 12).
Kellonajan asettaminen
Varoitusääni
Jos käännät virtalukon OFF-asentoon
etupaneelia irrottamatta, varoitusääni soi
muutaman sekunnin ajan. Varoitusääni soi
vain silloin, jos sisäänrakennettu vahvistin
on käytössä.
1
Paina MENU, valitse [GENERAL]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina
sitä.
2
Valitse [SET CLOCK] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
3
Valitse [MANUAL] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Etupaneelin kiinnittäminen
Tunti-ilmaisin vilkkuu.
4
Aseta tunti ja minuutti kiertämällä
säätökiekkoa.
Voit siirtää digitaalista lukemaa
painamalla / (SEEK –/+).
5
Kun minuutti on asetettu, paina
MENU.
Asetus on suoritettu, ja kello käynnistyy.
Laitteen asetusten
palauttaminen
Kellon näyttäminen
Laitteen asetukset on palautettava ennen
laitteen ensimmäistä käyttökertaa sekä
auton akun vaihtamisen ja liitäntöjen
muuttamisen jälkeen.
Valitse vaiheessa 3 [AUTO <RDS>].
1
Paina DSPL.
Kellon asettaminen automaattisesti
Paina DSPL- ja EQ-painiketta yli
2 sekunnin ajan.
Huomautus
Kun laitteen asetukset palautetaan, kellon asetukset
ja jotkin tallennetut sisällöt poistetaan.
7FI
Akun jännitteen
tarkistaminen
Muiden kannettavien
äänilaitteiden liittäminen
Voit tarkistaa akun jännitteen nykyisen tilan.
(Ei ole käytettävissä, kun lähde on
sammutettu ja kello on näytössä.)
1
2
Sammuta kannettava äänilaite.
3
Liitä kannettava äänilaite
liitäntäjohdolla (lisävaruste) laitteen
AUX-tuloliitäntään
(stereominiliitäntään)*.
1
Paina DSPL-painiketta toistuvasti,
kunnes akun jännite ilmestyy
näyttöön.
* Käytä suoraa liitintä.
USB-laitteen liittäminen
1
Vähennä laitteen
äänenvoimakkuutta.
2
Liitä USB-laite laitteeseen.
Vähennä laitteen
äänenvoimakkuutta.
4
Valitse [AUX] painamalla SRC.
Yhdistetyn laitteen
äänenvoimakkuustason sovittaminen
muihin äänilähteisiin
Aloita kannettavan äänilaitteen sisällön
toisto kohtalaisella äänenvoimakkuudella ja
määritä tavallinen
kuunteluäänenvoimakkuus laitteessa.
Paina MENU ja valitse [SOUND] 
[SET AUX VOL] (sivu 14).
8FI
Radion kuunteleminen
Radion kuunteleminen
Jos haluat kuunnella radiota, valitse [TUNER]
painamalla SRC.
Automaattinen tallentaminen
(BTM)
1
Vaihda kaistaa (FM1, FM2, FM3, MW/
LW) painamalla MODE.
2
Paina MENU, valitse [GENERAL]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
3
Valitse [SET BTM] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Laite tallentaa asemat taajuusjärjestyksessä
numeropainikkeisiin.
Virittäminen
1
Vaihda kaistaa (FM1, FM2, FM3, MW/
LW) painamalla MODE.
2
Tee viritys.
Manuaalinen virittäminen
Etsi summittainen taajuus painamalla
/ (SEEK –/+) ja hienoviritä
halutulle taajuudelle painamalla
toistuvasti / (SEEK–/+).
Automaattinen virittäminen
Paina / (SEEK –/+).
Haku päättyy, kun laite löytää aseman.
Manuaalinen tallentaminen
1
Kun löydät aseman, jonka haluat
tallentaa, paina jotakin
numeropainiketta (1–6), kunnes
[MEM] tulee näyttöön.
Radio Data System (RDS) järjestelmän käyttäminen
Vaihtoehtoisten taajuuksien (AF)
ja liikennetiedotteiden (TA)
määrittäminen
AF-toiminto virittää aseman jatkuvasti
uudelleen verkon voimakkaimman
taajuuden mukaan, kun taas TA-toiminto
lähettää ajan tasalla olevia liikennetietoja tai
liikenneohjelmia (TP), jos niitä
vastaanotetaan.
1
Paina MENU, valitse [GENERAL]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
2
Valitse [SET AF/TA] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
3
Valitse [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET
AF/TA-ON] tai [SET AF/TA-OFF]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
RDS-asemien tallentaminen AF- ja
TA-asetuksen kanssa
Voit esiasettaa RDS-asemat yhdessä AF/
TA-asetuksen kanssa. Määritä AF/TA-asetus
ja tallenna sitten asema BTM-toiminnolla tai
manuaalisesti. Manuaalista esiasetusta
käyttämällä voit esiasettaa myös muita kuin
RDS-asemia.
Hätäilmoitusten vastaanottaminen
Kun AF- tai TA-toiminto on käytössä,
hätäilmoitukset keskeyttävät
automaattisesti valitun äänilähteen toiston.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
liikennetiedotteen aikana
Taso tallennetaan muistiin tulevia
liikennetiedotteita varten normaalista
äänenvoimakkuustasosta riippumatta.
Tallennettujen asemien
vastaanottaminen
1
Valitse kaista ja paina sitten
numeropainiketta (1–6).
9FI
Jos haluat jäädä kuuntelemaan yhtä
paikallista ohjelmaa (REGIONAL)
Kun AF- ja REGIONAL-toiminnot ovat
käytössä, laite ei vaihda toiselle
voimakkaammalla signaalilla lähettävälle
paikallisasemalle. Jos poistut tämän
alueellisen ohjelman vastaanottoalueelta,
määritä FM-vastaanoton aikana [GENERAL]valikossa [SET REGIONAL]-asetukseksi
[SET REG-OFF] (sivu 13).
Tämä toiminto ei toimi Isossa-Britanniassa ja
joillakin muilla alueilla.
Toisto
Levyn toistaminen
1
Aseta levy laitteeseen (etikettipuoli
ylöspäin).
Local Link -toiminto (vain Iso-Britannia)
Tämän toiminnon avulla voit valita muita
alueellisia paikallisasemia, vaikka niitä ei ole
tallennettu numeropainikkeisiin.
Paina FM-vastaanoton aikana
numeropainiketta (1–6), johon on tallennettu
paikallisasema. Paina 5 sekunnin kuluessa
paikallisaseman numeropainiketta
uudelleen. Toista tätä toimenpidettä, kunnes
paikallisasema on vastaanotettu.
Ohjelmatyyppien valitseminen
(PTY)
1
2
Paina FM-vastaanoton aikana PTY.
Kierrä säätökiekkoa, kunnes haluttu
ohjelmatyyppi tulee näyttöön, ja
paina sitä.
Laite alkaa hakea valittua ohjelmatyyppiä
lähettävää radioasemaa.
Ohjelmatyypit
NEWS (Uutiset), AFFAIRS (Ajankohtaisohjelmat),
INFO (Tiedot), SPORT (Urheilu), EDUCATE
(Koulutus), DRAMA (Draama), CULTURE
(Kulttuuri), SCIENCE (Tiede), VARIED
(Sekalainen), POP M (Pop), ROCK M (Rock),
EASY M (M.O.R.), LIGHT M (Kevyt klassinen),
CLASSICS (Vakava klassinen), OTHER M (Muu
musiikki), WEATHER (Sää), FINANCE (Talous),
CHILDREN (Lastenohjelmat), SOCIAL
(Sosiaaliasiat), RELIGION (Uskonto), PHONE IN
(Puheluohjelmat), TRAVEL (Matkailu), LEISURE
(Vapaa-aika), JAZZ (Jazz), COUNTRY (Country),
NATION M (Kansallinen musiikki), OLDIES
(Oldies), FOLK M (Folk), DOCUMENT
(Dokumentti)
10FI
Toisto käynnistyy automaattisesti.
USB-laitteessa olevan
sisällön toistaminen
Laitteen kanssa voi käyttää USB-standardia
tukevia AOA (Android Open Accessory) 2.0-,
MSC (Mass Storage Class)- ja MTP (Media
Transfer Protocol) -tyyppisiä USB-laitteita*.
USB-laitteesta riippuen laitteessa voidaan
valita Android- tai MSC/MTP-tila.
Jotkin digitaaliset mediasoittimet tai
Android-älypuhelimet voivat edellyttää
MTP-tilan käyttöä.
* esim. USB-muistitikku, digitaalinen mediasoitin,
Android-älypuhelin
Huomautuksia
• Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta saat
takakannessa ilmoitetusta tukisivustosta.
• Älypuhelimet, joihin on asennettu Android OS 4.1
tai sitä uudempi versio, tukevat Android Open
Accessory 2.0 (AOA 2.0) -protokollaa. Jotkin
älypuhelimet eivät kuitenkaan ehkä täysin tue
AOA 2.0 -protokollaa, vaikka niihin olisi asennettu
Android OS 4.1 tai sitä uudempi versio.
Lisätietoja Android-puhelimesi
yhteensopivuudesta saat takakannessa
ilmoitetusta tukisivustosta.
• Seuraavien tiedostojen toistoa ei tueta.
MP3/WMA/FLAC:
– tekijänoikeuksin suojatut tiedostot
– DRM (Digital Rights Management) -tiedostot
– monikanavaiset äänitiedostot
MP3/WMA:
– häviöttömästi pakatut tiedostot
Valitse USB-laitteesta riippuen USB-tila
(Android- tai MSC/MTP-tila) ennen
liitäntöjen tekemistä (sivu 13).
1
Liitä USB-laite USB-liitäntään (sivu 8).
Toisto käynnistyy.
Jos laite on jo liitetty, valitse toiston
käynnistämiseksi [USB] painamalla SRC.
2
Kappaleen hakeminen nimen
mukaan (Quick-BrowZer™)
Ei ole käytettävissä, kun liitettynä on
Android-tilassa oleva USB-laite.
1
Säädä laitteen äänenvoimakkuutta.
Kun kappaleluettelo avautuu, tuo haluttu
hakuluokka näyttöön painamalla
toistuvasti
(takaisin).
Toiston pysäyttäminen
Paina OFF 1 sekunnin ajan.
Laitteen irrottaminen
* Voit palata USB-toiston aikana suoraan
luokkaluettelon alkuun painamalla
(selaa)
yli 2 sekunnin ajan.
Pysäytä toisto ja irrota laite.
Kappaleiden hakeminen ja
toistaminen
Voit näyttää hakuluokkien luettelon
painamalla CD- tai USB-toiston
aikana
(selaa)*.
2
Valitse haluttu hakuluokka
kiertämällä säätökiekkoa ja vahvista
valinta painamalla sitä.
3
Hae haluttu kappale toistamalla vaihe 2.
Toisto käynnistyy.
Toistuva toisto ja satunnaistoisto
Poistuminen Quick-BrowZer-tilasta
Paina
Ei ole käytettävissä, kun liitettynä on
Android-tilassa oleva USB-laite.
1
Valitse haluttu toistotila painamalla
toiston aikana toistuvasti
(toisto)
tai
(satunnaistoisto).
Toiston käynnistäminen valitussa
toistotilassa voi kestää jonkin aikaa.
Käytettävissä olevat toistotilat vaihtelevat
valitun äänilähteen mukaan.
(selaa).
Hakeminen ohittamalla kohteet
(Hyppytila)
Ei ole käytettävissä, kun liitettynä on
Android-tilassa oleva USB-laite.
1
Paina CD-levyn tai USB-sisällön
toiston aikana
(selaa) -painiketta.
2
3
Paina  (SEEK +).
Valitse kohde kiertämällä
säätökiekkoa.
Luettelossa hypätään kohteiden
kokonaismäärästä 10 % olevin askelin.
4
Voit palata Quick-BrowZer-tilaan
painamalla ENTER.
Valittu kohde tulee näyttöön.
5
Valitse haluttu kohde kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Toisto käynnistyy.
11FI
(Käytettävissä vain silloin, kun lähde on
sammutettu ja kello on näytössä.)
Asetukset
DEMO-tilan peruuttaminen
Voit sulkea esittelynäytön, joka näkyy, kun
lähde on sammutettu ja kello on näytössä.
DEMO (esittely)
Ottaa esittelyn käyttöön: [ON], [OFF].
CLOCK (kello) (sivu 7)
Asettaa kellon: [AUTO <RDS>], [MANUAL].
1
Paina MENU, valitse [GENERAL]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
2
Valitse [SET DEMO] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
CAUT ALM (varoitusääni)
Ottaa varoitusäänen käyttöön:
[ON], [OFF] (sivu 7).
(Käytettävissä vain silloin, kun lähde on
sammutettu ja kello on näytössä.)
3
Valitse [SET DEMO-OFF] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
BEEP (merkkiääni)
Ottaa äänimerkin käyttöön: [ON], [OFF].
Asetus on määritetty.
4
Paina
(takaisin) kaksi kertaa.
Näyttö palaa normaaliin vastaanotto- ja
toistotilaan.
Perusasetusten
määrittäminen
Voit määrittää seuraavien asetusluokkien
kohteet:
Yleiset asetukset (GENERAL), ääniasetukset
(SOUND), näyttöasetukset (DISPLAY)
1
2
Paina MENU.
Valitse asetusluokka kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Määritettävissä olevat kohteet vaihtelevat
lähteen ja asetusten mukaan.
3
Valitse asetukset kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina
(takaisin).
Yleisten asetusten
määrittäminen (GENERAL)
AREA (alue)
Määrittää laitteen käyttöalueen:
[EUROPE], [RUSSIA].
Jos asetettuna olevaa aluetta vaihdetaan,
laitteen asetukset palautetaan, ja kello
tulee näkyviin.
12FI
AUTO OFF (autom. virrankatkaisu)
Virta katkeaa automaattisesti tietyn ajan
kuluttua, kun laite on sammutettuna ja
kello on näytössä (pidä OFF-painiketta
painettuna 1 sekunnin ajan): [ON]
(30 minuuttia), [OFF].
STEERING (ohjauspyörä)
Rekisteröi/palauttaa ohjauspyörän
kauko-ohjaimen asetukset.
(Käytettävissä vain silloin, kun lähde on
sammutettu ja kello on näytössä.)
STR CONTROL (ohjauspyörän kauko-ohjain)
Valitsee yhdistetyn kauko-ohjaimen
syöttötilan. Sovita syöttötila
toimintahäiriöiden välttämiseksi ennen
käyttöä yhdistettyyn kauko-ohjaimeen.
CUSTOM (mukautus)
Ohjauspyörän kauko-ohjaimen syöttötila
PRESET (esiasetukset)
Langallisen kauko-ohjaimen syöttötila
ohjauspyörän kauko-ohjainta lukuun
ottamatta
(automaattisesti valittuna [RESET
CUSTOM]-toiminnon suorittamisen
aikana.)
EDIT CUSTOM (mukautustoiminnon
muokkaus)
Rekisteröi toiminnot (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–) ohjauspyörän kauko-ohjaimeen:
 Valitse ohjauspyörän kauko-ohjaimeen
määritettävä toiminto kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
 Kun [REGISTER] vilkkuu, paina jonkin
aikaa sitä ohjauspyörän kaukoohjaimen painiketta, johon haluat
liittää toiminnon. Kun rekisteröinti on
suoritettu, näyttöön tulee [REGISTERED].
 Jos haluat rekisteröidä muita
toimintoja, toista vaiheet  ja .
(Käytettävissä vain silloin, kun [STR CONTROL]
-asetuksena on [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (palauta mukautus)
Palauttaa ohjauspyörän kauko-ohjaimen
rekisteröityjen toimintojen asetukset:
[YES], [NO].
(Käytettävissä vain silloin, kun [STR
CONTROL] -asetuksena on [CUSTOM].)
Huomautuksia
• Asetuksia määritettäessä voi käyttää vain
laitteen painiketoimintoja. Pysäköi auto
turvallisuussyistä ennen tämän asetuksen
määrittämistä.
• Vaikka rekisteröinnin aikana tapahtuu virhe,
kaikki aikaisemmin rekisteröidyt tiedot jäävät
muistiin. Aloita rekisteröinti alusta toiminnosta,
jonka kohdalla virhe ilmeni.
• Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä
kaikissa ajoneuvoissa. Lisätietoja ajoneuvosi
yhteensopivuudesta saat takakannessa
ilmoitetusta tukisivustosta.
USB MODE (USB-tila)
Vaihtaa USB-tilaa: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Käytettävissä vain silloin, kun USB-lähde
on valittuna.)
AF/TA (vaihtoehtoiset taajuudet /
liikennetiedotteet)
Valitsee vaihtoehtoisten taajuuksien (AF)
ja liikennetiedotteiden (TA) asetuksen:
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Käytettävissä silloin, kun mikä tahansa
lähde on valittu.)
REGIONAL (alueellinen)
Rajoittaa vastaanoton tietylle alueelle:
[ON], [OFF].
(Käytettävissä vain FM-lähetyksiä
vastaanotettaessa.)
BTM (paras viritysmuisti) (sivu 9)
(Käytettävissä vain silloin, kun viritin on
valittuna.)
FIRMWARE (laiteohjelmisto)
(Käytettävissä vain silloin, kun lähde on
sammutettu ja kello on näytössä.)
Tarkistaa/päivittää laiteohjelmiston
version. Lisätietoja on takakannessa
ilmoitetussa tukisivustossa.
FW VERSION (laiteohjelmiston versio)
Näyttää nykyisen laiteohjelmiston
version.
FW UPDATE (laiteohjelmiston päivitys)
Käynnistää laiteohjelmiston
päivitysprosessin: [YES], [NO].
Laiteohjelmistopäivityksen suorittaminen
kestää muutaman minuutin. Älä käännä
virta-avainta päivityksen aikana OFFasentoon äläkä poista USB-laitetta.
Ääniasetukset (SOUND)
Tämä asetusvalikko ei ole käytettävissä, kun
lähde on sammutettu ja kello on näytössä.
EQ10 PRESET (EQ10-esiasetukset)
Valitsee taajuuskorjainkäyrän
kymmenestä vaihtoehdosta tai poistaa
toiminnon käytöstä:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Taajuuskorjainasetus voidaan tallentaa
kunkin lähteen osalta muistiin.
* [KARAOKE] vähentää lauluäänen voimakkuutta,
mutta lauluääntä ei voi poistaa kokonaan
toiston aikana. Mikrofonin käyttöä ei myöskään
tueta.
EQ10 CUSTOM (EQ10-mukautus)
Valitsee EQ10-asetukseksi [CUSTOM].
Taajuuskorjaimen käyrän määrittäminen:
[BAND1] – [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz,
250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz,
16 kHz).
Äänenvoimakkuustasoa voidaan säätää
1 dB:n välein -6 dB:n ja +6 dB:n välillä.
BALANCE (kaiutintasapaino)
Säätää äänen tasapainoa: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER (häivytys)
Säätää suhteellista tasoa: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
13FI
S.WOOFER (bassokaiutin)
SW LEVEL (bassokaiuttimen taso)
Säätää bassokaiuttimen
äänenvoimakkuustasoa:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
(Pienimpänä asetuksena näkyy [ATT].)
SW PHASE (bassokaiuttimen vaihe)
Valitsee bassokaiuttimen vaiheen:
[SUB NORM], [SUB REV].
LPF FREQ (alipäästösuotimen taajuus)
Valitsee bassokaiuttimen rajataajuuden:
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (ylipäästösuotimen taajuus)
Valitsee etu-/takakaiuttimen
rajataajuuden: [OFF], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
AUX VOL (AUX-liitännän äänenvoimakkuus)
Säätää kunkin liitetyn lisälaitteen
äänenvoimakkuustasoa:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Tätä asetusta käytettäessä
äänenvoimakkuustasoa ei tarvitse säätää
laitteiden välillä.
(Käytettävissä vain silloin, kun AUX on
valittuna.)
Näyttöasetukset (DISPLAY)
DIMMER (himmennin)
Muuttaa näytön kirkkautta: [OFF], [ON],
[CLK] (kello).
Jos haluat määrittää tämän toiminnon
käytettäväksi vain tiettynä aikana, valitse
[CLK] ja aseta alkamis- ja päättymisajat.
– Kirkkauden asettaminen, kun
himmennintoiminto on käytössä:
Valitse [DIMMER]-asetukseksi [ON] ja
säädä sitten [BRIGHTNESS]-asetusta.
– Kirkkauden asettaminen, kun
himmennintoiminto on poistettu käytöstä:
Valitse [DIMMER]-asetukseksi [OFF] ja
säädä sitten [BRIGHTNESS]-asetusta.
Kirkkausasetus tallennetaan ja otetaan
käyttöön, kun himmennintoiminto
otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.
BRIGHTNESS (kirkkaus)
Säätää näytön kirkkautta. Kirkkaustaso on
säädettävissä: [1] – [10].
14FI
SND SYNC (äänen synkronointi)
Aktivoi valaistuksen synkronoinnin äänen
mukaan: [ON], [OFF].
(Ei käytettävissä, kun lähdettä ei ole
valittu ja kello on näytössä.)
AUTO SCR (automaattinen vieritys)
Vierittää pitkiä kohteita automaattisesti:
[ON], [OFF].
(Ei ole käytettävissä, kun valittuna on AUX
tai viritin.)
Lisätietoja
Laiteohjelmiston
päivittäminen
Voit päivittää laiteohjelmiston siirtymällä
takakannessa ilmoitettuun tukisivustoon ja
toimimalla verkossa annettujen ohjeiden
mukaan.
Huomautus
Älä poista USB-laitetta päivityksen aikana.
Varotoimet
• Älä jätä etupaneelia tai äänilaitteita
kojelaudalle.
• Kun laite käynnistetään, tehoantenni
työntyy automaattisesti esiin.
• Älä läikytä nesteitä laitteen päälle.
Kosteuden tiivistyminen
Älä läikytä nesteitä levyjen päälle. Jos
laitteen sisälle tiivistyy kosteutta, poista levy
ja anna laitteen kuivua noin tunnin ajan.
Muussa tapauksessa laite ei toimi oikein.
Huomautuksia levyistä
• Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle
äläkä lämpölähteille kuten
lämpöilmakanaville. Älä myöskään jätä levyä
suoraan auringonvaloon pysäköityyn autoon.
• Pyyhi levyt
puhdistusliinalla
keskeltä reunoja kohti.
Älä käytä
puhdistamiseen
bensiiniä, tinneriä tai
muita liuottimia äläkä
alan liikkeissä myytäviä
puhdistusaineita.
• Tämä laite on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen
toistamiseen. DualDisc-levyt ja eräät muut
tekijänoikeussuojauksella varustetut
musiikkilevyt eivät ole Compact Disc (CD) standardin mukaisia. Siksi niitä ei ehkä voi
toistaa tällä laitteella.
• Levyt, joita tällä laitteella EI VOI toistaa:
– levyt, joiden pinnassa on etikettejä,
tarroja tai teippiä. Tämä saattaa aiheuttaa
toimintahäiriön tai tuhota levyn.
– epätavallisen (esimerkiksi sydämen,
neliön tai tähden) muotoiset levyt.
Tällaisten levyjen toistaminen voi
vaurioittaa laitetta.
– 8 cm:n (3 1/4 tuuman) levyt.
Huomautuksia CD-R-/CD-RW-levyistä
• Jos multisession-muodossa tallennettu
levy alkaa CD-DA-sessiolla, se tunnistetaan
CD-DA-levyksi, eikä muita sessioita
toisteta.
• Levyt, joita tällä laitteella EI VOI toistaa:
– tallennuslaadultaan huonot CD-R-/
CD-RW-levyt
– yhteensopimattomalla
tallennusvälineellä tallennetut CD-R-/
CD-RW-levyt
– virheellisesti viimeistellyt CD-R-/
CD-RW-levyt
– muut kuin musiikki-CD-formaatissa tai
ISO9660 Level 1/Level 2-, Joliet/Romeo- tai
multisession-yhteensopivassa MP3muodossa tallennetut CD-R-/CD-RW-levyt.
Äänitiedostojen toistojärjestys
Kansio (albumi)
Äänitiedosto (kappale)
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä
tai ongelmia, joita ei käsitellä tässä
käyttöohjeessa, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
15FI
Ylläpito
Tekniset tiedot
Liitäntöjen puhdistaminen
Viritinosio
Älä kosketa liitäntöjä suoraan. Laite ei ehkä
toimi oikein, jos laitteen ja etupaneelin
väliset liitännät eivät ole puhtaat. Irrota
tämän estämiseksi etupaneeli (sivu 7) ja
puhdista sen liitännät vanupuikolla. Älä
käytä liian paljon voimaa. Muussa
tapauksessa liitännät voivat vahingoittua.
Huomautus
Anna etupaneelin olla paikallaan ajon aikana
turvallisuuden vuoksi.
FM
Viritysalue:
Kun [AREA]-asetuksena on [EUROPE]:
87,5–108,0 MHz
Kun [AREA]-asetuksena on [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5–108,0 MHz
(50 kHz:n välein)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (30 kHz:n välein)
Käyttökelpoinen herkkyys: 7 dBf
Signaali-kohinasuhde: 73 dB
Erottelu: 50 dB, 1 kHz
MW/LW
Viritysalue:
531–1 602 kHz (MW),
153–279 kHz (LW)
Herkkyys: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD-soitinosio
Signaali-kohinasuhde: 95 dB
Taajuusvaste: 20–20 000 Hz
Enimmäismäärät*1:
Kansiot (albumit)*2: 150
Tiedostot (kappaleet) ja kansiot*3: 300
kansion/tiedoston näytettävissä olevat
merkit:
32 (Joliet) / 64 (Romeo)
Vastaava koodekki: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
*1 vain CD-R-/CD-RW-levyt
*2 pääkansio mukaan lukien
*3 voi olla mitattua arvoa pienempi, jos kansioiden/
tiedostojen nimissä on monta merkkiä
USB-soitinosio
Liittymä: USB (Full-speed)
Enimmäisvirta: 500 mA
Tunnistettavissa olevien kansioiden ja
tiedostojen enimmäismäärä:
Kansiot (albumit): 256
Tiedostoja (kappaleita) kansiota kohti:
256
Yhteensopiva Android Open Accessory
(AOA) -protokolla: 2.0
16FI
Vastaava koodekki:
MP3 (.mp3)
Bittinopeus: 8 kbps – 320 kbps (tukee
muuttuvaa bittinopeutta (VBR))
Näytteenottotaajuus: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Bittinopeus: 32–192 kbps (tukee
muuttuvaa bittinopeutta (VBR))
Näytteenottotaajuus: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Bittinopeus: 16 bittiä, 24 bittiä
Näytteenottotaajuus: 44,1 kHz, 48 kHz
Tuetut tiedostojärjestelmät: FAT16, FAT32
Tehovahvistinosio
Lähtö: Kaiutinlähdöt
Kaiuttimen impedanssi: 4 Ω – 8 Ω
Enimmäislähtöteho: 55 W × 4 (4 Ω)
Yleistä
Tehontarve: 12 V:n tasavirta, auton akku
(negatiivinen maadoitus)
Nimellinen virrankulutus: 10 A
Mitat:
noin 178 × 50 × 176 mm
(7 1/8 × 2 × 7 tuumaa) (l/k/s)
Asennusmitat:
noin 182 × 53 × 159 mm
(7 1/4 tuumaa × 2 1/8 tuumaa × 6 3/8 tuumaa)
(l/k/s)
Paino: noin 1,2 kg (2 lb 11 oz)
Pakkauksen sisältö:
Päälaite (1)
Asennukseen ja liitäntöihin tarvittavat osat
(1 sarja)
Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältä.
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeudet
Windows Media on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporationin
immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan käyttö tai
jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman
Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön
suostumusta.
Android on Google LLC:n tavaramerkki.
libFLAC
Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011–2013 Xiph.Org Foundation
Edelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa
muuttamattomana tai muutettuna on sallittua sillä
edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:
– Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on
mainittava edellä oleva tekijänoikeusilmoitus,
nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke.
– Binäärikoodin uudelleenjakelun yhteydessä
edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja
seuraava vastuuvapauslauseke on liitettävä
jakelun mukana toimitettavaan dokumentaatioon
ja/tai muihin materiaaleihin.
– Xiph.org Foundationin nimeä tai sen
sisällöntuottajien nimiä ei saa käyttää tämän
ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden
markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä
kirjallista lupaa.
TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN”
JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA MUUT
SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN
SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN
RAJOITTAMATTA TAKUUTA
KAUPALLISTETTAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SÄÄTIÖ JA MUUT
MYÖTÄVAIKUTTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN
TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA,
EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ,
ESIMERKILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA
(MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KORVAAVIEN
TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTA, KÄYTÖN,
TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYS JA
LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN)
AIHEUTUMISTAVASTA RIIPPUMATTA EIVÄTKÄ OLE
SOPIMUKSENALAISESTIKAAN TEOREETTISESTI
VASTUUSSA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ
AIHEUTUVASTA ANKARASTA VASTUUSTA TAI
OIKEUDENLOUKKAUKSESTA (MUKAAN LUKIEN
HUOLIMATTOMUUS JA MUUT SYYT), VAIKKA
TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI
ILMOITETTU.
17FI
Vianmääritys
Seuraavan tarkistuslistan avulla voit korjata
laitteen käytön aikana mahdollisesti
ilmenevät ongelmat.
Ennen kuin käyt alla olevan tarkistuslistan
läpi, tarkista liitännät ja käyttöohjeet.
Lisätietoja sulakkeen käytöstä ja laitteen
irrottamisesta kojelaudasta on kohdassa
”Liitännät/asennus” (sivu 21).
Jos ongelma ei ratkea, käy takakannessa
ilmoitetussa tukisivustossa.
Toimintopainikkeet eivät toimi.
Levyä ei voi poistaa.
 Liitännät on tehty väärin.
– Palauta laitteen asetukset painamalla
DSPL- ja EQ-painiketta yli 2 sekunnin ajan.
Muistiin tallennetut sisällöt poistetaan.
Automaattisesti asetettu kello näyttää
väärää aikaa.
 Radioaalloilta saadut kellotiedot ovat vääriä.
– Aseta kello manuaalisesti (sivu 7).
Radiovastaanotto
Yleistä
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin hiljainen.
 Etu-taka-tasapainonsäätimen [FADER]
asento ei vastaa kaksitiekaiutinjärjestelmää.
 Laitteen ja/tai yhdistetyn laitteen
äänenvoimakkuus on asetettu hyvin
hiljaiseksi.
– Lisää laitteen ja yhdistetyn laitteen
äänenvoimakkuutta.
Äänimerkkiä ei kuulu.
 Laitteeseen on liitetty valinnainen
tehovahvistin, eikä sisäänrakennettu
vahvistin ole käytössä.
Tallennetut asemat ja oikea aika on poistettu.
Sulake on palanut.
Virta-avainta käännettäessä kuuluu ääni.
 Johtoja ei ole liitetty auton lisälaitteiden
virtaliitäntään oikein.
Esittelytila käynnistyy toiston tai
vastaanoton aikana.
 Esittelytila käynnistyy, jos mitään
toimintoa ei suoriteta 5 minuuttiin, kun
[DEMO-ON]-asetus on valittuna.
– Valitse asetukseksi [DEMO-OFF] (sivu 12).
Tiedot katoavat näyttöikkunasta tai ne
eivät ilmesty siihen.
 Liitännät ovat likaisia (sivu 16).
Näyttö/valaistus vilkkuu.
 Virta ei riitä.
– Varmista, että auton akku syöttää
laitteeseen tarpeeksi virtaa. (Tehontarve
on 12 V DC.)
18FI
Radiovastaanotto on heikko.
Yhteydessä on kohinaa.
 Liitä antenni tukevasti.
FM3-alueen 65–74 MHz:n taajuutta ei voi
virittää.
 [AREA]-asetuksena on [EUROPE].
– Valitse [AREA]-asetukseksi [RUSSIA]
(sivu 12).
RDS
RDS-palveluja ei voi vastaanottaa (kun
[AREA]-asetuksena on [RUSSIA]).
 Valittuna on FM3.
– Valitse FM1 tai FM2.
 RDS-palvelut eivät ole käytettävissä
nykyisellä alueella.
SEEK-toiminto käynnistyy muutaman
minuutin kuuntelun jälkeen.
 Asema ei tue TP-toimintoa tai sen signaali
on heikko.
– Poista TA-toiminto käytöstä (sivu 9).
Liikennetiedotteita ei ole.
 Ota TA-toiminto käyttöön (sivu 9).
 Asema ei lähetä liikennetiedotteita, vaikka
se tukee TP-toimintoa.
– Viritä toinen asema.
PTY-näytössä lukee [- - - - - - - -].
 Nykyinen asema ei ole RDS-asema tai
radiovastaanotto on heikko.
Ohjelmapalvelun nimi vilkkuu.
 Nykyisellä asemalla ei ole vaihtoehtoista
taajuutta.
– Paina painiketta / (SEEK –/+),
kun ohjelmapalvelun nimi vilkkuu.
Näyttöön tulee [PI SEEK], ja laite alkaa
hakea toista taajuutta, jolla on samat
PI-tiedot (ohjelman tunnistetiedot).
CD-levyn toisto
Levyä ei voi toistaa.
 Levy on vioittunut tai likainen.
 CD-R-/CD-RW-levyä ei ole tarkoitettu
äänikäyttöön (sivu 15).
MP3-/WMA-tiedostoja ei voi toistaa.
 Levy on yhteensopimaton MP3-/WMAmuodon ja -version kanssa. Lisätietoja
toistettavissa olevista levyistä ja
muodoista saat takakannessa ilmoitetusta
tukisivustosta.
MP3-/WMA-tiedostojen toistaminen
kestää tavallista kauemmin.
 Seuraavien levyjen toiston käynnistäminen
kestää tavallista kauemmin:
– monimutkaisella hakemistorakenteella
tallennettu levy
– multisession-muodossa tallennettu levy
– levy, jolle voi tallentaa tietoja.
USB-laitteen toisto
USB-laitteessa olevien sisältöjen
toistaminen kestää tavallista kauemmin.
 USB-laitteessa on hakemistorakenteeltaan
monimutkaisia tiedostoja.
Äänitiedostoa ei voi toistaa.
 Lisätietoja tuetuista muodoista on
kohdassa Tekniset tiedot (sivu 16).
Jos äänitiedoston toistaminen ei onnistu
vieläkään, katso USB-laitteen mukana
toimitettuja käyttöohjeita tai ota yhteys
USB-laitteen valmistajaan.
Ääntä ei voi toistaa, kun sisältöä
toistetaan Android-tilassa.
 Tarkista Android-älypuhelimen
äänentoistosovelluksen tila.
Ilmoitukset
Seuraavat viestit saattavat näkyvä tai vilkkua
laitteen käytön aikana.
INVALID: Valittu toiminto voi olla virheellinen.
READ
 Odota, kunnes luku on päättynyt, ja toisto
käynnistyy automaattisesti. Tämä voi
tiedostorakenteen mukaan kestää jonkin
aikaa.
(alaviiva): Merkkiä ei voi näyttää.
CD-toisto:
CD ERROR
 Puhdista levy tai aseta se paikalleen
oikein, tai varmista, että levy ei ole tyhjä
tai viallinen.
CD NO DISC
 Aseta laitteeseen levy, jolla on toistettavissa
olevia tiedostoja (sivu 16).
CD NO MUSIC
 Aseta laitteeseen levy, jolla on toistettavissa
olevia tiedostoja (sivu 16).
CD PUSH EJT: Levyn poistaminen epäonnistui.
 Paina  (poista).
tai
tai loppuun.
: Saavuttu levyn alkuun
Albumin ohittamista, kohteiden
ohittamista (Hyppytila) ja kappaleiden
hakemista nimen mukaan (Quick-BrowZer)
ei voi suorittaa.
 Valitse [USB MODE] -asetukseksi [MSC/MTP]
(sivu 13).
19FI
USB-laitteessa olevan sisällön toisto:
Ohjauspyörän kauko-ohjaimen käyttö:
HUB NO SUPRT: USB-keskittimiä ei tueta.
ERROR
 Suorita rekisteröinti uudelleen toiminnosta,
jonka kohdalla virhe ilmeni (sivu 12).
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 Laitteeseen on liitetty USB-laite, joka ei
tue AOA (Android Open Accessory) 2.0 protokollaa, kun [USB MODE] -asetuksena
on [ANDROID].
– Valitse [USB MODE] -asetukseksi
[MSC/MTP] (sivu 13).
USB ERROR
 Liitä USB-laite uudelleen.
USB NO DEV
 Varmista, että USB-laite tai USB-kaapeli on
liitetty kunnolla.
USB NO MUSIC
 Liitä USB-laite, jolla on toistettavissa olevia
tiedostoja (sivu 16).
USB NO SUPRT
 Lisätietoja USB-laitteesi
yhteensopivuudesta saat takakannessa
ilmoitetusta tukisivustosta.
USB OVERLOAD: USB-laite on
ylikuormitettu.
 Irrota USB-laite ja valitse toinen lähde
painamalla SRC.
 USB-laite on vioittunut tai liitettynä on
laite, jota ei tueta.
RDS-toiminto:
NO AF: Vaihtoehtoisia taajuuksia ei ole.
 Paina painiketta / (SEEK –/+), kun
ohjelmapalvelun nimi vilkkuu. Laite alkaa
hakea toista taajuutta, jolla on samat PItiedot (ohjelman tunnistetiedot) (näyttöön
tulee [PI SEEK]).
NO PI: Ohjelmaa ei tunnisteta. Halutulla
asemalla ei ole PI-tietoja (ohjelman
tunnistetiedot).
 Valitse toinen asema.
NO TP: Liikenneohjelmia ei ole.
 Laite jatkaa käytettävissä olevien TP-asemien
hakemista.
20FI
TIMEOUT
 Yritä suorittaa rekisteröinti, kun
[REGISTER] vilkkuu (noin 6 sekuntia)
(sivu 12).
Laiteohjelmistopäivityksen käyttö:
FILE ERROR: Päivitystä ei ole tallennettu
USB-laitteeseen.
 Tallenna päivitys USB-laitteeseen ja yritä
uudelleen (sivu 15).
UPDATE ERROR PRESS ENTER:
Laiteohjelmistopäivitystä ei suoritettu
oikein.
 Kuittaa viesti painamalla ENTER ja yritä
uudelleen.
Älä käännä virta-avainta päivityksen
aikana OFF-asentoon äläkä poista
USB-laitetta.(sivu 15).
Jos nämä ratkaisut eivät korjaa ongelmaa, ota
yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Jos toimitat laitteen korjattavaksi laitteen
toisto-ongelman vuoksi, ota ongelman
ilmetessä käytetty laite mukaan.
Liitännät/asennus
Asennuksen osaluettelo


Varoituksia
• Liitä kaikki maadoitusjohdot yhteiseen
maadoituspisteeseen.
• Älä anna johtojen jäädä ruuvin alle tai
liikkuvien osien (esimerkiksi istuinkiskon)
väliin.
• Katkaise oikosulkujen välttämiseksi sytytys
ennen liitäntöjen tekemistä.
• Liitä virtajohto  laitteeseen ja kaiuttimiin,
ennen kuin liität sen lisälaitteiden
virtaliitäntään.
• Eristä kaikki irralliset, liittämättömät johdot
turvallisuussyistä sähköteipillä.
Varotoimet
• Valitse asennussijainti huolellisesti, jotta
laite ei häiritse normaalia ajamista.
• Älä asenna laitetta paikkoihin, joissa se on
alttiina pölylle, lialle, voimakkaalle tärinälle
tai korkeille lämpötiloille, kuten suoraan
auringonvaloon tai ilmanvaihtokanavien
lähelle.
• Käytä turvallisen asennuksen
varmistamiseksi vain toimitukseen kuuluvia
kiinnitystarvikkeita.
Virtajohtoa (keltainen) koskeva huomautus
Kun liität tämän laitteen yhdessä muiden
stereolaitteiden kanssa, laitteen liittämiseen
käytettävän auton virtapiirin ampeeriarvon on
oltava kunkin komponentin sulakkeiden
ampeeriarvojen summaa suurempi.
×2




• Tämä osaluettelo ei sisällä kaikkia
pakkauksessa olevia tarvikkeita.
• Kiinnike  ja suojakuori  kiinnitetään
laitteeseen ennen toimitusta. Irrota kiinnike
 vapautusavaimilla  laitteesta ennen
laitteen asennusta. Lisätietoja on kohdassa
Suojakuoren ja kiinnikkeen irrottaminen
(sivu 24).
• Säilytä vapautusavaimet  tulevaa käyttöä
varten, sillä niitä tarvitaan myös silloin, kun
irrotat laitteen autosta.
Asennuskulman säätäminen
Säädä asennuskulmaksi alle 30°.
21FI
Liitäntä
Bassokaiutin*1
*3
*3
Tehovahvistin*1

*2
Lisätietoja on kohdassa
”Liitäntöjen tekeminen” (sivu 23).
Lisätietoja on kohdassa
”Virrankytkentäkaavio” (sivu 23).
langallisesta kaukoohjaimesta (lisävaruste)*4
auton antennista*5
*1
*2
*3
*4
Lisävaruste
Kaiuttimen impedanssi: 4–8 Ω × 4
RCA-johto (lisävaruste)
Käytä auton tyypin mukaan langalliselle kaukoohjaimelle tarkoitettua sovitinta (lisävaruste).
Lisätietoja langallisen kauko-ohjaimen käytöstä
on kohdassa ”Langallisen kauko-ohjaimen
käyttäminen” (sivu 24).
*5 Käytä auton tyypin mukaan sovitinta
(lisävaruste), jos antennin liitäntä ei ole sopiva.
22FI
Bassokaiuttimen vaivaton liitäntä
Liitäntöjen tekeminen
Jos sinulla on tehoantenni, jossa ei ole
relerasiaa, laitteen liittäminen toimitukseen
kuuluvalla virtajohdolla  voi johtaa
antennin vahingoittumiseen.
Voit käyttää bassokaiutinta ilman
tehovahvistinta, kun se on liitetty
takakaiuttimen johtoon.
Etukaiutin
 Auton kaiutinliitäntään
Bassokaiutin
Huomautuksia
1
 Violetti
Takakaiutin
2 (oikea)

3
 Harmaa
Etukaiutin
4 (oikea)

Violetti/musta
raidallinen
Harmaa/musta
raidallinen
5
 Valkoinen
Etukaiutin
6 (vasen)
Valkoinen/
 musta
raidallinen
7
Takakaiutin
8 (vasen)
 Vihreä

Vihreä/musta
raidallinen
 Auton virtaliitäntään
• Takakaiuttimen johdot on valmisteltava.
• Käytä vahinkojen välttämiseksi tehonsiedoltaan
riittävää bassokaiutinta, jonka impedanssi on 4–8
ohmia.
Pysyvän muistin liitäntä
Kun keltainen virtajohto on liitetty, muistipiiri
saa aina virtaa, myös silloin, kun virtalukko
on lukittu.
Kaiutinliitäntä
• Sammuta laite ennen kaiuttimien
liittämistä.
• Käytä vahinkojen välttämiseksi
tehonsiedoltaan riittäviä kaiuttimia, joiden
impedanssi on 4–8 ohmia.
Virrankytkentäkaavio
Tarkista autosi lisälaitteiden virtaliitäntä ja
tee johtojen liitännät auton mukaan oikein.
Lisälaitteiden virtaliitäntä
12 jatkuva virtalähde
Keltainen
tehoantenni /
13 tehoantennin ohjaus
(REM OUT)
Sininen/
valkoinen
raidallinen
15 kytketty virtalähde
Punainen
16 maadoitus
Musta
23FI
Yhteinen liitäntä
Punainen
Punainen
Asennus
Suojakuoren ja kiinnikkeen
irrottaminen
Keltainen
Keltainen
12 jatkuva virtalähde
Keltainen
Irrota suojakuori  ja kiinnike  laitteesta
ennen laitteen asennusta.
15 kytketty virtalähde
Punainen
1
Kun punaisen ja keltaisen johdon
paikat vaihdetaan keskenään
Punainen
Punainen
Keltainen
Keltainen
12 kytketty virtalähde
Keltainen
15 jatkuva virtalähde
Punainen
Kun autossa ei ole ACC-paikkaa

2
Aseta molemmat vapautusavaimet 
paikoilleen niin, että ne napsahtavat,
vedä kiinnike  alas ja irrota osat
toisistaan vetämällä laitetta ylöspäin.

Punainen

Punainen
Tartu suojakuoren  molempiin
reunoihin ja vedä se ulos.

Keltainen
Keltainen
Kun olet tehnyt liitännät ja kytkenyt
virtajohdot oikein, liitä laite auton
virtalähteeseen. Jos sinulla on laitteen
kytkemiseen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, joita ei käsitellä tässä
käyttöohjeessa, ota yhteyttä automyyjään.
Langallisen kauko-ohjaimen
käyttäminen
1
Jos haluat ottaa langallisen kaukoohjaimen käyttöön, valitse [SET
STEERING] -kohdan [STR CONTROL] asetukseksi [PRESET] (sivu 12).
24FI
Suuntaa koukku sisäänpäin.
Laitteen asentaminen
kojelaudalle
Etupaneelin irrottaminen ja
kiinnittäminen
Varmista ennen asennusta, että kiinnikkeen
 molemmilla puolilla olevia salpoja on
taivutettu sisäänpäin 2 mm (3/32 tuumaa).
1
Aseta kiinnike  kojelaudan sisälle ja
taivuta kynnet ulospäin niin, että laite
on tukevasti paikallaan.
182 mm (7 1/4 tuumaa)
53 mm
(2 1/8 tuumaa)

2
Lisätietoja on kohdassa ”Etupaneelin
irrottaminen” (sivu 7).
Laitteen asetusten palauttaminen
Lisätietoja on kohdassa Laitteen asetusten
palauttaminen (sivu 7).
Sulakkeen vaihtaminen
Salpa
Asenna laite kiinnikkeeseen , ja
kiinnitä sitten suojakuori .
Kun vaihdat sulakkeen,
Sulake (10 A)
käytä alkuperäisessä
sulakkeessa olevaa
ampeeriarvoa vastaavaa
sulaketta. Jos sulake palaa,
tarkista virtaliitäntä ja
vaihda sulake. Jos sulake
palaa vaihdon jälkeen uudelleen, syynä voi
olla sisäinen vika. Ota tällöin yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.




Huomautuksia
• Jos salvat ovat suorassa tai ne on taivutettu
ulospäin, laite ei jää kunnolla paikalleen, ja se voi
ponnahtaa ulos.
• Varmista, että suojakuoren  neljä salpaa on
kiinnitetty kunnolla laitteessa oleviin koloihin.
25FI
For sikkerhets skyld installer denne
enheten i instrumentbordet til bilen
ettersom baksiden av enheten blir varm
under bruk.
For detaljer, se «Tilkobling/Installasjon»
(side 21).
Forespørsler til EU-importøren eller
forespørsler relatert til produktenes samsvar
i Europa skal sendes til produsentens
autoriserte representant, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Avhending av brukte batterier
og elektrisk og elektronisk
utstyr (gjelder i EU og andre
europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Produsert i Thailand
Dette produktet er klassifisert som
et laserprodukt i klasse 1 i henhold
til IEC/EN 60825-1:2007 og
IEC/EN 60825-1:2014.
 Utslippsvarighet: Kontinuerlig
 Laserutmating: Mindre enn 55,8 μW
 Bølgelengde: 775 til 800 nm
Driftsspenning og annet er angitt på
navneplaten på undersiden av enheten.
Gyldigheten til CE-merkingen er begrenset
kun til de landene hvor dette er påbudt ved
lov, hovedsakelig i EØS-land.
Sony Corporation erklærer herved at dette
utstyret samsvarer med EU-direktivet
2014/53/EU.
Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig
på følgende Internett-adresse:
http://www.compliance.sony.de/
Dette utstyret er beregnet på å brukes med
godkjente versjoner av programvaren som
er angitt i EUs samsvarserklæring.
Programvaren som er lastet inn på dette
utstyret er bekreftet å være i samsvar med
de grunnleggende kravene i direktivet
2014/53 /EU.
Programvareversjonen kan kontrolleres i
oppsettelementet for fastvare i den
generelle oppsettsmenyen.
Merknad til kunder: Den følgende
informasjonen gjelder bare for utstyr
som er solgt i land som er underlagt
EU-direktiver
Dette produktet er produsert av, eller på
vegne av, Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
2NO
Når dette symbolet er oppført på produktet,
batteriet eller emballasjen, skal produktet
og batteriet ikke håndteres som
husholdningsavfall. På noen batterier kan
dette symbolet brukes sammen med et
kjemisk symbol. Du ser det kjemiske
symbolet for bly (Pb) dersom batteriet
inneholder mer enn 0,004 % bly. Hvis du
passer på å kvitte deg med slike produkter
og batterier på riktig måte, bidrar du til å
forhindre potensielle negative miljø- og
helsekonsekvenser som kunne blitt
forårsaket av feilaktig avfallshåndtering.
Resirkulering av materialer bidrar til å bevare
naturressurser. I tilfeller der produkter av
sikkerhets-, ytelses- eller
dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må batteriet
bare byttes av kvalifisert teknisk personell.
Lever disse produktene etter endt levetid på
et egnet innsamlingssted for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre
at produktet og batteriet håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se delen
om hvordan du trygt tar ut batteriet fra
produktet. Lever inn batteriet til et egnet
innsamlingssted for resirkulering av brukte
batterier. Kommunen, det lokale
renovasjonsselskapet eller forretningen
der du kjøpte produktet eller batteriet,
kan gi mer informasjon om gjenvinning
av dette produktet eller batteriet.
FORSIKTIG
Den følgende frekvensrekkevidden, 65–74 Mhz,
er ikke tilordnet kringkasting av lyd i den
europeiske frekvenstilordningstabellen
og kan ikke brukes i Europa.
Advarsel hvis tenningslåsen i bilen
mangler ACC-posisjon
Husk å sette AUTO OFF-funksjonen
(side 12). Enheten slås fullstendig og
automatisk av etter det angitte tidspunktet
etter at enheten er slått av og klokken vises
(dvs. når du trykker på og holder inne OFF i
ett sekund), for å spare batteri. Hvis du ikke
aktiverer AUTO OFF-funksjonen, holder du
inne OFF til skjermen slukkes hver gang du
slår av tenningen.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende
tjenester som tilbys av tredjeparter
Tjenester som tilbys av tredjeparter
kan endres, deaktiveres midlertidig
eller avsluttes uten forhåndsvarsel.
Sony er ikke ansvarlig i slike situasjoner.
3NO
Innhold
Oversikt over deler og kontroller. . . . . . . . . 5
Komme i gang
Ta av frontpanelet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilbakestilling av enheten . . . . . . . . . . . . . .
Stille inn klokken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrollere batterispenningen . . . . . . . . . .
Koble til en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koble til en annen bærbar lydenhet . . . . . .
7
7
7
8
8
8
Lytte til radioen
Lytte til radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bruke RDS-systemet
(Radio Data System) . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Avspilling
Spille en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Avspilling fra en USB-enhet . . . . . . . . . . . . 10
Søke etter og spille av spor . . . . . . . . . . . . . 11
Settings
Avbryte DEMO-modus . . . . . . . . . . . . . . . .
Grunnleggende innstillinger . . . . . . . . . . .
Generelt oppsett (GENERAL) . . . . . . . . . . .
Lydoppsett (SOUND). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjermoppsett (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
14
Tilleggsinformasjon
Oppdatere fastvaren . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forsiktighetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
16
18
19
Tilkobling/installasjon
Forsiktighetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentliste for installasjon . . . . . . . .
Tilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4NO
21
21
22
24
Oversikt over deler og kontroller
Hovedenhet
 PTY (programtype)
Velg PTY i RDS.
(bla gjennom) (side 11)
Gå til søkemodus under avspilling.
(Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i
Android™-modus er koblet til.)
 Utløserknapp for frontpanel
 SRC (kilde)
Slå på strømmen.
Bytt kilde.
OFF
Hold inne i ett sekund for å slå av kilden
og vise klokken.
Hold inne i minst to sekunder for å slå av
strømmen og displayet.
 Kontrollknapp
Vri for å justere volumet.
PUSH ENTER
Angi det valgte elementet.
Trykk SRC, roterer og trykk deretter for å
endre kilden (tidsavbrudd i to sekunder).
MENU
Åpne oppsett-menyen.
 Platespor
 Skjermvindu
 USB-port
  (utmating av plate)

/
(SEEK –/+)
Still inn radiokanaler automatisk. Trykk og
hold for å stille inn manuelt.
/ (forrige/neste)
/ (rask spoling bakover/forover)

(tilbake)
Gå tilbake til forrige visning.
MODE (side 9)
 EQ (equalizer)
Velg en equalizer-kurve.
 Mottaker for fjernkontroll
 Nummerknapper (1 til 6)
Motta lagrede radiokanaler. Hold inne for
å lagre kanaler.
ALBUM /
Hopp over et album på en lydenhet.
Trykk og hold for å fortsette å hoppe over
album.
(Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i
Android-modus er koblet til.)
(gjenta)
(Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i
Android-modus er koblet til.)
(tilfeldig rekkefølge)
(Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i
Android-modus er koblet til.)
 (spill av/stopp midlertidig)
5NO
 EXTRA BASS
Forsterker basslyden synkronisert med
volumnivået. Trykk for å endre EXTRA
BASS-innstillingen: [1], [2], [OFF].
 AUX-inngang
 DSPL (skjerm)
Trykk for å endre element på skjermen.
SCRL (rulle)
Hold inne for å rulle et skjermelement.
6NO
Angi område/region
Komme i gang
Ta av frontpanelet
Du kan fjerne frontpanelet på denne
enheten for å forhindre tyveri.
1
Hold inne OFF  til enheten slås av,
trykk på utløserknappen på
frontpanelet  og trekk deretter
panelet mot deg for å fjerne det.
Etter tilbakestilling av enheten vises
område/region-innstillingsskjermbildet.
1
Trykk ENTER når [SET AREA] vises.
Den aktuelle angitte innstillingen for
område/region vises.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[EUROPE] eller [RUSSIA], og trykk
deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge [YES]
eller [NO], og trykk deretter på den.
Hvis innstillingen av område/region
endres, blir enheten tilbakestillt, og
deretter vises klokken.
Denne innstillingen kan konfigureres i den
generelle oppsettsmenyen (side 12).
Alarm
Hvis du dreier tenningsbryteren til OFFposisjonen uten å fjerne frontpanelet, høres
alarmen i noen sekunder. Alarmen høres bare
hvis den innebygde forsterkeren er i bruk.
Sette på frontpanelet
Stille inn klokken
1
Trykk på MENU, drei på kontrollknappen
for å velge [GENERAL], og trykk deretter
på den.
2
Roter kontrollknappen for å velge
[SET CLOCK], og trykk deretter på den.
3
Roter kontrollknappen for å velge
[MANUAL], og trykk deretter på den.
Timeangivelsen blinker.
4
Drei på kontrollknappen for å angi
time og minutt.
Trykk på / (SEEK –/+) for å flytte
den digitale indikatoren.
Tilbakestilling av enheten
Før du tar enheten i bruk for første gang,
etter å ha fjernet bilbatteriet, eller endret
forbindelsene, må du tilbakestille enheten.
1
Hold nede DSPL og EQ i mer enn to
sekunder.
Merknad
5
Trykk på MENU etter at du har angitt
minuttet.
Innstillingen er fullført, og klokken
starter.
Slik viser du klokken
Trykk på DSPL.
Slik stiller du klokken automatisk
Velg [AUTO <RDS>] i trinn 3.
Tilbakestilling av enheten vil slette klokke-innstillingen
og noe lagret innhold.
7NO
Kontrollere
batterispenningen
Koble til en annen bærbar
lydenhet
Du kan kontrollere den nåværende
batterispenningen. (Ikke tilgjengelig når
kilden er deaktivert og klokken vises.)
1
2
3
1
Trykk på DSPL gjentatte ganger til
skjermbildet for batterispenning
vises.
Slå av den bærbare lydenheten.
Demp volumet på enheten.
Koble den bærbare lydenheten til
AUX-inngangen (stereominikontakt)
på enheten med en tilkoblingsledning
(medfølger ikke)*.
* Bruk en ledning med rett plugg.
Koble til en USB-enhet
1
2
Demp volumet på enheten.
Koble USB-enheten til enheten.
4
Trykk på SRC for å velge [AUX].
Slik tilpasser du volumnivået på den
tilkoblede enheten til andre kilder
Start avspilling på den bærbare lydenheten
med et moderat volum, og still inn ditt
normale lyttevolum på enheten.
Trykk MENU, og velg deretter [SOUND] 
[SET AUX VOL] (side 14).
8NO
Lytte til radioen
Lytte til radioen
Hvis du vil lytte til radio, trykker du på SRC
for å velge [TUNER].
Automatisk lagring (BTM)
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, FM3 or MW/LW).
2
Trykk på MENU, drei på kontrollknappen
for å velge [GENERAL], og trykk deretter
på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge
[SET BTM], og trykk deretter på den.
Enheten lagrer stasjoner i rekkefølge
etter frekvens på nummerknappene.
Stasjonssøk
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, FM3 or MW/LW).
2
Utfør stasjonssøk.
Slik søker du manuelt
Hold inne / (SEEK –/+) for å finne
den omtrentlige frekvensen, og trykk
deretter på / (SEEK –/+) flere
ganger for å finjustere den ønskede
frekvensen.
Slik søker du automatisk
Trykk på / (SEEK –/+).
Søket stopper når enheten stiller inn på
en stasjon.
Lagre manuelt
1
Bruke RDS-systemet
(Radio Data System)
Angi alternative frekvenser (AF)
og trafikkmeldinger (TA)
AF søker kontinuerlig etter stasjonen med
sterkest signal. TA sender aktuell
trafikkinformasjon eller trafikkprogrammer
(TP) hvis de mottas.
1
Trykk på MENU, drei på kontrollknappen
for å velge [GENERAL], og trykk deretter
på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[SETAF/TA], og trykk deretter på den.
3
Roter kontrollknappen for å velge
[SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/
TA-ON] eller [SET AF/TA-OFF], og
trykk deretter på den.
Slik lagrer du RDS-stasjoner med
AF- og TA-innstillingen
Du kan forhåndsinnstille RDS-stasjoner
sammen med en AF/TA-innstilling. Angi
AF/TA, og lagre deretter stasjonen med BTM
eller manuelt. Hvis du forhåndsinnstiller
manuelt, kan du også forhåndsinnstille
andre stasjoner enn RDS-stasjoner.
Slik mottar du nødmeldinger
Når AF eller TA er aktivert, avbryter
nødmeldinger den valgte kilden automatisk.
Slik justerer du volumnivået for
trafikkmeldinger
Nivået lagres i minnet for kommende
trafikkmeldinger uavhengig av det vanlige
volumnivået.
Mens den stasjonen du vil lagre,
mottas, holder du en talknapp (1 til 6)
inne til [MEM] vises.
Motta lagrede stasjoner
1
Velg båndet, og trykk deretter på en
tallknapp (1 til 6).
9NO
Slik beholder du ett regionalt program
(REGIONAL)
Når AF- og REGIONAL-funksjonen er aktivert,
byttes det ikke til en sending på en annen
regional stasjon med sterkere frekvens. Hvis
du forlater det regionale programmets
mottaksområde, angir du [SET REGIONAL] i
[GENERAL] som [SET REG-OFF] under
FM-mottak (side 13).
Denne funksjonen fungerer ikke i
Storbritannia og enkelte andre steder.
Avspilling
Spille en plate
1
Sett inn platen (med etikettsiden opp).
Local Link-funksjon (bare i Storbritannia)
Med denne funksjonen kan du velge andre
lokale stasjoner i området, selv om de ikke
er lagret på tallknappene.
Under FM-mottak trykker du på en tallknapp
(1 til 6) der en lokal stasjon er lagret. Trykk på
en tallknapp for den lokale stasjonen innen
fem sekunder. Gjenta fremgangsmåten til
den lokale stasjonen mottas.
Velg programtyper (PTY)
1
2
Trykk på PTY ved FM-mottak.
Roter kontrollknappen til den
ønskede programtypen vises, og
trykk deretter på den.
Enheten begynner å søke etter en stasjon
som kringkaster den valgte
programtypen.
Programtyper
NEWS (nyheter), AFFAIRS (aktuelt), INFO
(opplysninger), SPORT (sport), EDUCATE
(utdanning), DRAMA (drama), CULTURE (kultur),
SCIENCE (vitenskap), VARIED (blandet),
POP M (popmusikk), ROCK M (rock), EASY M
(lett Musikk), LIGHT M (lett klassisk), CLASSICS
(seriøs klassisk), OTHER M (annen musikk),
WEATHER (været), FINANCE (finans), CHILDREN
(barneprogram), SOCIAL (sosiale affærer),
RELIGION (religion), PHONE IN (telefon inn),
TRAVEL (reise), LEISURE (fritid), JAZZ (jazz),
COUNTRY (countrymusikk), NATION M
(nasjonalmusikk), OLDIES (gammel musikk),
FOLK M (folkemusikk), DOCUMENT
(dokumentar)
Avspillingen starter automatisk.
Avspilling fra en USB-enhet
USB-enheter* av typen AOA (Android Open
Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) og
MTP (Media Transfer Protocol), som
samsvarer med USB-standarden, kan
brukes. Avhengig av USB-enheten kan
Android-modus eller MSC/MTP-modus
velges på enheten.
Noen digitale mediespillere eller Androidsmarttelefoner kan kreve innstilling til
MTP-modus.
* Eksempler: en USB Flash-enhet, digital
mediespiller, Android-smarttelefon
Merknader
• Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten
for USB-enheten din, går du til kundestøtteområdet
som er angitt på baksiden av denne
bruksanvisningen.
• Smarttelefoner med Android OS 4.1 eller nyere
installert støtter Android Open Accessory 2.0
(AOA 2.0). Noen smarttelefoner vil imidlertid
kanskje ikke fullstendig støtte AOA 2.0 selv om
Android OS 4.1 eller nyere er installert.
Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten
til din Android-smarttelefon, kan du gå til
støttesiden som er angitt på baksiden.
• Avspilling av følgende filer støttes ikke.
MP3/WMA/FLAC:
– opphavsrettsbeskyttede filer
– DRM-filer (Digital Rights Management)
– Flerkanals lydfiler
MP3/WMA:
– filer med komprimering uten datatap
10NO
Før du utfører en tilkobling, velger du
USB-modus (Android-modus eller MSC/
MTP-modus), avhengig av USB-enhet
(side 13).
1
Koble en USB-enhet til USB-porten
(side 8).
Avspillingen starter.
Hvis en enhet allerede er tilkoblet, må du
for å starte avspillingen trykke SRC for å
velge [USB].
2
Søke etter et spor etter navn
(Quick-BrowZer™)
Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i Androidmodus er koblet til.
1
Når sporlisten vises, trykker du på
(tilbake) flere ganger for å vise ønsket
søkekategori.
Juster volumet på denne enheten.
Slik stopper du avspillingen
* Under USB-avspilling holder du
(bla) inne i
minst to sekunder for å gå tilbake direkte til
begynnelsen av kategorilisten.
Hold inne OFF i ett sekund.
Slik fjerner du enheten
Under CD- eller USB-avspilling holder
du
(bla)* inne for å vise listen med
søkekategorier.
2
Drei kontrollknappen for å velge
ønsket søkekategori, og trykk
deretter på den for å bekrefte.
3
Gjenta trinn 2 for å søke etter det
ønskede sporet.
Stopp avspillingen og fjern deretter
enheten.
Søke etter og spille av spor
Avspillingen starter.
Slik avslutter du Quick-BrowZer-modus
Gjentakende avspilling og
avspilling i tilfeldig rekkefølge
Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i Androidmodus er koblet til.
1
Under avspilling trykker du på
(gjenta) eller
(tilfeldig rekkefølge)
flere ganger for å velge ønsket
avspillingsmodus.
Det kan ta litt tid før avspillingen i den
valgte avspillingsmodusen starter.
Tilgjengelige avspillingsmoduser varierer
avhengig av hvilken lydkilde som er valgt.
Trykk på
(bla gjennom).
Søke ved å hoppe mellom
elementer (hoppemodus)
Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i Androidmodus er koblet til.
1
Trykk på
(bla gjennom) under
CD- eller USB-avspilling.
2
3
Trykk på  (SEEK +).
Drei kontrollknappen for å velge
elementet.
Listen hoppes over i steg på 10 % av det
totale antallet elementer.
4
Trykk på ENTER for å gå tilbake til
Quick-BrowZer-modus.
Det valgte elementet vises.
5
Roter kontrollknappen for å velge det
ønskede elementet, og trykk deretter
på den.
Avspillingen starter.
11NO
DEMO (demonstrasjon)
Aktiverer demonstrasjonen: [ON], [OFF].
Settings
Avbryte DEMO-modus
Du kan avbryte demonstrasjonsskjermen som
vises når kilden er deaktivert og klokken vises.
1
Trykk på MENU, drei på
kontrollknappen for å velge [GENERAL],
og trykk deretter på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[SET DEMO], og trykk deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge [SET
DEMO-OFF], og trykk deretter på den.
Innstillingen er fullført.
4
Trykk på
(tilbake) to ganger.
Skjermen går tilbake til vanlig mottaks-/
avspillingsmodus.
Grunnleggende innstillinger
Du kan velge innstillinger i følgende
oppsettskategorier:
generelt oppsett (GENERAL), lydoppsett
(SOUND), skjermoppsett (DISPLAY)
1
2
Trykk på MENU.
Drei kontrollknappen for å velge
innstillingskategori, og trykk deretter
på den.
Hvilke alternativer som kan angis,
varierer avhengig av kilde og innstillinger.
3
Drei kontrollknappen for å velge ønsket
alternativ, og trykk deretter på den.
Slik går du tilbake til forrige skjerm
Trykk på
(tilbake).
Generelt oppsett (GENERAL)
AREA (område)
Angir området/regionen for bruk av
denne enheten: [EUROPE], [RUSSIA].
Hvis den aktuelle innstillingen for område/
region endres, blir denne enheten
tilbakestillt, og deretter vises klokken.
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert
og klokken vises.)
12NO
CLOCK (klokke) (side 7)
Stiller inn klokken: [AUTO <RDS>], [MANUAL].
CAUT ALM (alarm)
Aktiverer alarmen: [ON], [OFF] (side 7).
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert
og klokken vises.)
BEEP (pipesignal)
Aktiverer lydsignalet: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatisk avslåing)
Slår seg automatisk av etter en bestemt
tid når enheten er slått av og klokken
vises (dvs. når du trykker på og holder
inne OFF i ett sekund): [ON] (30 minutter),
[OFF].
STEERING (styring)
Registrerer/tilbakestiller innstillingen av
fjernkontrollen på rattet.
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert
og klokken vises.)
STR CONTROL (rattkontroll)
Velger inndatamodus for den tilkoblede
fjernkontrollen. Vær nøye med å matche
inndatamodusen med den tilkoblede
fjernkontrollen før bruk for å forhindre
funksjonsfeil.
CUSTOM (egendefinert innstilling)
Inndatamodus for fjernkontrollen på
rattet
PRESET (forhåndsinnstilling)
Input-modus for fjernkontrollen med
ledning uten fjernkontrollen til rattet
(Velges automatisk når [RESET CUSTOM]
utføres.)
EDIT CUSTOM (rediger
forhåndsinnstilling)
Registrerer funksjonene (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–) på fjernkontrollen på
rattet:
 Drei på kontrollknappen for å velge
funksjonen du vil tilordne til
fjernkontrollen på rattet, og trykk
deretter på den.
 Mens [REGISTER] blinker, holder du
inne knappen på fjernkontrollen på
rattet som du vil tilordne funksjonen
til. [REGISTERED] vises når
registreringen er fullført.
 Hvis du vil registrere flere funksjoner,
gjentar du trinn  og .
(Bare tilgjengelig når [STR CONTROL] er
stilt inn på [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (tilbakestilling av
egendefinert innstilling)
Tilbakestill de registrerte funksjonene til
fjernkontrollen til rattet: [YES], [NO].
(Bare tilgjengelig når [STR CONTROL] er
stilt inn på [CUSTOM].)
Merknader
• Mens du gjør innstillinger kan du bare bruke
knappene på denne enheten. For din egen
sikkerhet bør du parkere bilen før du gjør
denne innstillingen.
• Hvis det oppstår feil under registreringen,
beholdes all informasjon som er registrert
tidligere. Start registreringen på nytt fra den
funksjonen der feilen oppstod.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle
kjøretøy. Hvis du vil ha mer informasjon om
bilkompatibilitet, går du til
kundestøtteområdet som er oppgitt på
baksiden av denne bruksanvisningen.
USB MODE (USB-modus)
Endrer USB-modusen: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Bare tilgjengelig når USB-kilde er valgt.)
AF/TA (alternative frekvenser / trafikkmelding)
Velger innstillingen for alternative
frekvenser (AF) og trafikkmeldinger (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(kun tilgjengelig når en kilde er valgt)
REGIONAL (regional)
Begrenser mottaket til en bestemt region:
[ON], [OFF].
(Bare tilgjengelig når FM mottas.)
BTM (beste kanalsøkminne) (side 9)
(Bare tilgjengelig når tuner er valgt.)
FIRMWARE (fastvare)
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert
og klokken vises.)
Kontrollerer/oppdaterer fastvareversjonen.
Hvis du vil ha mer informasjon, går du til
kundestøtteområdet som er oppført på
baksiden av denne bruksanvisningen.
FW VERSION (fastvareversjon)
Gjeldende fastvareversjon vises.
FW UPDATE (fastvareoppdatering)
Starter prosessen med å oppdatere
fastvaren: [YES], [NO].
Det tar et par minutter å oppdatere
fastvaren. Under oppdateringen må du
ikke slå av tenningen til OFF-posisjon og
heller ikke fjerne USB-enheten.
Lydoppsett (SOUND)
Denne oppsettsmenyen er ikke tilgjengelig
når kilden er deaktivert og klokken vises.
EQ10 PRESET (EQ10-forhåndsinnstilling)
Velger mellom ti equalizer-kurver eller
deaktivert:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Innstillingen for equalizer-kurven kan
lagres for hver kilde.
* [KARAOKE] reduserer vokallyd, men kan ikke
fjerne det helt under avspilling. Bruk av
mikrofon støttes ikke heller.
EQ10 CUSTOM (EQ10-egendefinert innstilling)
Stiller inn [CUSTOM] på EQ10.
Stiller inn equalizer-kurven: [BAND1] –
[BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz,
500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).
Volumet kan justeres i trinn på 1 dB,
fra -6 dB til +6 dB.
BALANCE (balanse)
Justerer lydbalansen: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER (fading)
Justerer det relative nivået: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
13NO
S.WOOFER (basshøyttaler)
SW LEVEL (basshøyttalernivå)
Justerer volumnivået til basshøyttaleren:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] vises ved den laveste innstillingen.)
SW PHASE (basshøyttalerfase)
Velger basshøyttalerfasen: [SUB NORM],
[SUB REV].
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger basshøyttalerens
avkuttingsfrekvens: [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
HPF FREQ (høypassfilterfrekvens)
Velger front-/bakhøyttalerens
avkuttingsfrekvens: [OFF], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
AUX VOL (AUX-volum)
Justerer volumnivået for hver tilkoblet
tilleggsenhet:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet
for å justere volumnivået mellom kildene.
(Bare tilgjengelig når AUX er valgt.)
Skjermoppsett (DISPLAY)
DIMMER (dimmer)
Endrer skjermens lysstyrke: [OFF], [ON],
[CLK] (klokke).
Hvis du vil stille denne funksjonen til bare
å være aktiv i løpet av en bestemt
periode, velger du [CLK], og angir deretter
start- og sluttidspunkt.
– Slik stiller du inn lysstyrke når
dimmefunksjonen er aktivert:
Still [DIMMER] til [ON], og juster deretter
[BRIGHTNESS].
– Slik stiller du inn lysstyrke når
dimmefunksjonen er deaktivert:
Still [DIMMER] til [OFF], og juster
deretter [BRIGHTNESS].
Innstillingen for lysstyrke lagres og brukes
når dimmerfunksjonen aktiveres eller
deaktiveres.
BRIGHTNESS (lysstyrke)
Juster skjermens lysstyrke.
Lysstyrkenivået kan justeres: [1] – [10].
14NO
SND SYNC (lydsynkronisering)
Aktiverer funksjonen for å synkronisere
belysningen med lyden: [ON], [OFF].
(Ikke tilgjengelig hvis det ikke er valgt
noen kilde og klokken vises.)
AUTO SCR (automatisk rulling)
Ruller lange elementer automatisk: [ON],
[OFF].
(Ikke tilgjengelig når AUX eller tuneren er
valgt.)
Tilleggsinformasjon
Oppdatere fastvaren
Gå til kundestøtteområdet på baksiden og
oppdater fastvaren i henhold til
instruksjonene.
• Plater som IKKE kan spilles av på denne
enheten
– Plater med etiketter, klistremerker eller
påklistret tape eller papir. Dette kan føre
til funksjonsfeil eller ødelegge platen.
– Plater som ikke har standardform (f.eks.
firkantede eller hjerte- eller stjerneformede).
Dette kan skade enheten.
– Plater på 8 cm (3 1/4 tomme).
Merknad
Merknader om CD-R/CD-RW-plater
Ikke fjern USB-enheten under oppdateringen.
• Hvis en flerøktsplate begynner med en
CD-DA-økt, gjenkjennes den som en
CD-DA-plate og øvrige økter spilles ikke av.
• Plater som IKKE kan spilles av på denne
enheten
– CD-R/CD-RW-plater med dårlig
opptakskvalitet.
– CD-R/CD-RW-plater som er innspilt med
en inkompatibel opptaksenhet.
– CD-R/CD-RW-plater som ikke er avsluttet
riktig.
– CD-R/CD-RW-plater som er innspilt i et
annet format enn musikk-CD-format eller
MP3-format i henhold til ISO9660 Nivå 1 /
Nivå 2, Joliet/Romeo eller flerøktsplater.
Forsiktighetsregler
• Ikke legg frontpanelet eller lydenheter på
dashbordet.
• Når enheten er slått på, strekkes antennen
ut automatisk.
• Ikke søl væske på enheten.
Kondens
Ikke søl væske på platene. Hvis det oppstår
kondens i enheten, må du ta ut platen og la
enheten tørke i omtrent en time. Ellers
fungerer ikke enheten som den skal.
Merknader om plater
• Ikke utsett plater for direkte sollys eller
varmekilder, for eksempel luftventiler.
La dem heller ikke ligge i en bil som står
parkert i direkte sollys.
• Rengjør platene fra
midten og utover med
en klut. Ikke bruk
løsemidler som for
eksempel rensebensin,
tynner eller vanlige
rengjøringsmidler.
• Denne enheten er
laget for å spille av
plater som samsvarer med CD-standarden.
Tolagsplater og enkelte musikkplater som
er kodet med teknologier for
opphavsrettsbeskyttelse, samsvarer ikke
med Compact Disc-standarden (CD) og kan
derfor ikke spilles av med denne enheten.
Avspillingsrekkefølge lydfiler
Mappe (album)
Lydfil (spor)
Hvis du har spørsmål om eller problemer
med enheten som ikke er beskrevet i denne
håndboken, kontakter du den nærmeste
Sony-forhandleren.
15NO
Vedlikehold
Spesifikasjoner
Rengjøre kontaktene
Tunerdel
Unngå å berøre kontaktene direkte. Det er
ikke sikkert at enheten fungerer riktig hvis
kontaktene mellom enheten og frontpanelet
ikke er rene. Du kan forhindre dette ved å ta
av frontpanelet (side 7) og rengjøre
kontaktene med en bomullspinne. Ikke bruk
mye kraft. Da kan du skade kontaktene.
Merknad
Av sikkerhetsmessige årsaker må du ikke fjerne
frontpanelet mens du kjører.
FM
Innstillingsområde:
Når [AREA] er satt til [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Når [AREA] er satt til [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(med trinn på 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (med trinn på
30 kHz)
Tilgjengelig følsomhet: 7 dBf
Signal-til-støy-forhold: 73 dB
Separasjon: 50 dB ved 1 kHz
MW/LW
Innstillingsområde:
531 kHz – 1602 kHz (MW),
153 kHz – 279 kHz (LW)
Følsomhet: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD-spilleravsnitt
Signal-til-støy-forhold: 95 dB
Frekvensrespons: 20–20 000 Hz
Maksimalt antall*1 av:
Mapper (album)*2: 150
Filer (spor) og mapper*3: 300
Tegn som vises i mappe-/filnavn:
32 (Joliet) / 64 (Romeo)
Tilsvarende kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
*1 Kun CD-R/CD-RW
*2 inkludert hovedmappen
*3 kan være mindre enn den avmålte verdien hvis
mappen/filnavnet inneholder mange tegn
USB-spiller avsnitt
Grensesnitt: USB (full hastighet)
Maks. strømstyrke: 500 mA
Maksimalt antall gjenkjennelige mapper
og filer:
Mapper (album): 256
Filer (spor) per mappe: 256
Kompatibel Android Open Accessoryprotokoll (AOA): 2.0
16NO
Tilsvarende kodek:
MP3 (.mp3)
Bithastighet: 8–320 kbps (støtter
variabel bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighet: 32–192 kbps (støtter
variabel bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdybde: 16 bit, 24 bit
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Støttet filsystem: FAT16, FAT32
Forsterker
Utgang: Høyttalerutganger
Høyttalerimpedans: 4–8 Ω
Maksimal utgangseffekt: 55 W × 4 (ved 4 Ω)
Generelt
Strømkrav: 12 V likestrømsbilbatteri
(minus (jord))
Nominelt strømforbruk: 10 A
Dimensjoner:
ca. 178 × 50 × 176 mm
(7 1/8 × 2 × 7 tommer) (b/h/d)
Monteringsdimensjoner:
ca. 182 × 53 × 159 mm
(7 1/4 × 2 1/8 × 6 3/8 tommer) (b/h/d)
Masse: ca. 1,2 kg
Pakken innholder:
Hovedenhet (1)
Komponenter for installasjon og
tilkoblinger
(1 sett)
Spør forhandleren om detaljert informasjon.
Design og spesifikasjoner kan bli endret
uten varsel.
Opphavsrett
Windows Media er enten et registrert varemerke
eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA
eller andre land.
Dette produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende Microsoft Corporation.
Bruk eller distribusjon av denne teknologien utenfor
dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft
eller et autorisert Microsoft-datterselskap.
Android er et varemerke som tilhører Google LLC.
libFLAC
Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011–2013 Xiph.Org Foundation
Videredistribusjon og bruk i kildeform og binær
form, med eller uten endring, er tillatt så sant
følgende betingelser er oppfylt:
– Videredistribusjon av kildekode må beholde
opphavsrettsmerknaden ovenfor, listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor.
– Videredistribusjon i binær form må reprodusere
opphavsrettsmerknaden ovenfor, listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor i
dokumentasjonen og/eller annet materiale som
følger med distribusjonen.
– Verken navnet på Xiph.org Foundation eller
navnene på bidragsyterne kan brukes til å
reklamere for eller fremheve produkter som er
utledet av denne programvaren, uten spesifikk
skriftlig tillatelse på forhånd.
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV
OPPHAVSRETTSEIERNE OG BIDRAGSYTERNE "SOM
DEN ER", OG DE FRASKRIVER SEG ALLE DIREKTE
ELLER INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE
BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER OM
SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR ET SÆRSKILT
FORMÅL. XIPH.ORG FOUNDATION ELLER
BIDRAGSYTERNE SKAL UNDER INGEN
OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE,
INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER TAP,
DOKUMENTERTE TAP, STRAFFEERSTATNING ELLER
FØLGESKADEERSTATNING (INKLUDERT, MEN IKKE
BEGRENSET TIL, INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER
ELLER -TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER
INNTEKTER ELLER FORRETNINGSAVBRUDD),
UANSETT HVORDAN DE OPPSTÅR OG UANSETT
TEORIER OM ANSVARLIGHET ETTER KONTRAKT,
OBJEKTIVT ANSVAR ELLER SUBJEKTIVT ANSVAR
(INKLUDERT UAKTSOMHET OG ANNET), SOM
OPPSTÅR PÅ NOEN SOM HELST MÅTE GJENNOM
BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM DE HAR
FÅTT INFORMASJON OM MULIGHETEN FOR SLIKE
SKADER.
17NO
Feilsøking
Følgende sjekkliste kan hjelpe deg med å
løse eventuelle problemer med enheten.
Kontroller tilkoblingen og bruksanvisningen
før du går gjennom sjekklisten nedenfor.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan
du bruker sikringen og fjerner enheten fra
dashbordet, kan du se Tilkobling/
installasjon (side 21).
Hvis problemet ikke blir løst, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på
baksiden av denne bruksanvisningen.
Betjeningsknappene fungerer ikke.
Platen mates ikke ut.
 Tilkoblingen er ikke riktig.
– Hold nede DSPL og EQ i mer enn
to sekunder for å tilbakestille enheten.
Innholdet i minnet slettes.
Den automatiske klokkeinnstillingen er
ikke nøyaktig.
 Klokkedataene på radiobølgene er ikke
nøyaktige.
– Still klokken manuelt (side 7).
Radiomottak
Generelt
Ingen eller veldig lav lyd.
 Posisjonen til fader-kontrollen [FADER] er
ikke stilt inn for et system med to
høyttalere.
 Volumet på enheten og/eller tilkoblet
enhet er veldig lavt.
– Øk volumet på enheten og den
tilkoblede enheten.
Ikke noe lydsignal.
 En forsterker (tilleggsutstyr) er tilkoblet,
og du bruker ikke den innebygde
forsterkeren.
Lagrede stasjoner og riktig klokkeslett er
slettet.
Sikringen har gått.
Det kommer lyd fra enheten når
tenningens posisjon endres.
 Ledningene er ikke satt i riktig i bilens
ekstra strømkontakt for tilbehør.
Demonstrasjonsmodusen starter under
avspilling eller mottak.
 Demonstrasjonsmodusen starter hvis
enheten ikke er brukt i løpet av fem minutter
når [DEMO-ON] er stilt inn.
– Still inn [DEMO-OFF] (side 12).
Visningen forsvinner fra skjermen.
 Kontaktene er skitne (side 16).
Skjermen/lyset blinker.
 Strømtilførselen er ikke tilstrekkelig.
– Kontroller at bilbatteriet leverer nok
strøm til enheten. (Strømforsyning
er 12 V DC.)
18NO
Radiomottaket er dårlig.
Statisk støy forekommer.
 Koble til antennen ordentlig.
65 MHz til 74 MHz i FM3 kan ikke stilles inn.
 [AREA] er satt til [EUROPE].
– Still [AREA] til [RUSSIA] (side 12).
RDS
RDS-tjenester kan ikke mottas (når [AREA]
er satt til [RUSSIA]).
 FM3 er valgt.
– Velg FM1 eller FM2.
 RDS-tjenester er ikke tilgjengelige i
gjeldende område.
Søket (SEEK) starter etter noen sekunders
lytting.
 Stasjonen er ikke en TP-stasjon, eller
signalet er for dårlig.
– Deaktiver TA (side 9).
Ingen trafikkmeldinger.
 Aktiver TA (side 9).
 Stasjonen sender ingen trafikkmeldinger
til tross for at den er en TP-stasjon.
– Still inn på en annen stasjon.
PTY viser [- - - - - - - -].
 Den gjeldende stasjonen er ikke en
RDS-stasjon, eller radiomottaket er dårlig.
Programtjenestenavnet blinker.
 Det finnes ingen alternativ frekvens for
den aktuelle stasjonen.
– Trykk på / (SEEK –/+) mens
programtjenestenavnet blinker. [PI SEEK]
vises og enheten begynner å søke etter
en annen frekvens med samme PI-data
(programidentifikasjon).
CD-avspilling
Platen spilles ikke.
 Platen er ødelagt eller skitten.
 CD-R/CD-RW-platen er ikke ment for
lydavspilling (side 15).
MP3/WMA-filer kan ikke spilles av.
 Platen er ikke kompatibel med MP3-/
WMA-formatet eller versjonen. Hvis du vil
ha mer informasjon om hvilke plater og
formater som kan spilles av, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på
baksiden.
MP3/WMA-filer tar lengre tid å spille av
enn andre formater.
 Det tar lengre tid å starte avspilling med
følgende plater:
– En plate som er innspilt med komplisert
trestruktur.
– En plate som er innspilt som
flerøktsplate.
– En plate som det kan legges til data på.
Avspilling fra USB-enhet
Det tar lengre tid å spille av fra en
USB-enhet.
 USB-enheten inneholder filer med en
kompleks trestruktur.
Lydfilen kan ikke spilles av.
 Hvis du vil ha mer informasjon om
formatene som støttes, kan du se
Spesifikasjoner (side 16).
Hvis lyd fremdeles ikke kan spilles av, kan
du se bruksanvisningen som fulgte med
USB-enheten eller kontakte produsenten
av USB-enheten.
Operasjoner for å hoppe over et album,
hoppe over elementer (hoppemodus) og
søk i et spor etter navn (Quick-BrowZer)
kan ikke utføres.
 Sett [USB MODE] til [MSC/MTP] (side 13).
Lyden kan ikke sendes ut under avspilling
i Android-modus.
 Sjekk statusen for lydavspillingsprogrammet
på Android-smarttelefonen.
Meldinger
Følgende meldinger kan vises eller blinke
under bruk.
INVALID: Den valgte operasjonen kan være
ugyldig.
READ
 Vent til lesingen er fullført og avspillingen
starter automatisk. Dette kan ta litt tid
avhengig av filorganiseringen.
(understrek): Tegnet kan ikke vises.
For CD-avspilling:
CD ERROR
 Rengjør platen og sett den inn på riktig
måte, eller kontroller at platen ikke er tom
eller skadet.
CD NO DISC
 Sett inn en plate med filer som kan spilles
av (side 16).
CD NO MUSIC
 Sett inn en plate med filer som kan spilles
av (side 16).
CD PUSH EJT: Platen kunne ikke mates ut
riktig.
 Trykk på  (utmating).
eller
slutten av platen.
: Begynnelsen eller
19NO
For avspilling fra USB-enhet:
For fjernkontrollen på rattet:
HUB NO SUPRT: USB-hubber støttes ikke.
ERROR
 Registrer på nytt fra den funksjonen der
feilen oppstod (side 12).
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 En USB-enhet som ikke støtter AOA
(Android Open Accessory) 2.0, er koblet til
enheten når [USB MODE] er satt til
[ANDROID].
– Sett [USB MODE] til [MSC/MTP] (side 13).
USB ERROR
 Koble til USB-enheten på nytt.
USB NO DEV
 Kontroller at USB-enheten eller USB-kabelen
er ordentlig tilkoblet.
USB NO MUSIC
 Koble til en USB-enhet med filer som kan
spilles av (side 16).
USB NO SUPRT
 Hvis du vil ha mer informasjon om
kompatibiliteten for USB-enheten din, går
du til kundestøtteområdet som er angitt
på baksiden av denne bruksanvisningen.
USB OVERLOAD: USB-enheten er
overbelastet.
 Koble fra USB-enheten, og trykk på SRC
for å velge en annen kilde.
 Det er en feil på USB-enheten, eller det er
koblet til en enhet som ikke støttes.
For RDS-betjening:
NO AF: Ingen alternative frekvenser.
 Trykk på / (SEEK –/+) mens
programtjenestenavnet blinker. Enheten
begynner å søke etter andre frekvenser
med de samme PI (programidentifikasjon)
data ([PI SEEK] vises).
NO PI: Ingen program-ID. Den valgte
stasjonen har ingen PI-data
(programidentifisering).
 Velg en annen stasjon.
NO TP: Ingen trafikkprogrammer.
 Enheten vil fortsette å søke etter
tilgjengelige TP-stasjoner.
20NO
TIMEOUT
 Prøv å fullføre registreringen mens
[REGISTER] blinker (omtrent seks
sekunder) (side 12).
For betjening av
fastvareoppdatering:
FILE ERROR: Oppdateringen lagres ikke på
USB-enheten.
 Lagre oppdateringen på USB-enheten, og
prøv deretter på nytt (side 15).
UPDATE ERROR PRESS ENTER:
Fastvareoppdateringen ble ikke fullført på
riktig måte.
 Trykk på ENTER for å fjerne meldingen, og
prøv deretter på nytt.
Under oppdateringen må du ikke slå av
tenningen til OFF-posisjon og heller ikke
fjerne USB-enheten (side 15).
Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis
problemet vedvarer.
Hvis du sender inn enheten til reparasjon på
grunn av problemer med avspilling av
enheter, må du legge ved enheten som ble
brukt da problemet oppstod.
Tilkobling/installasjon
Forsiktighetsregler
• Strekk alle jordledninger til et felles
jordingspunkt.
• Sørg for at ledningene ikke er klemt under
en skrue eller sitter fast i bevegelige deler
(f.eks. setet).
• Slå av tenningen før du kobler til slik at du
unngår kortslutninger.
• Koble strømtilførselsledningen  til
enheten og høyttalerne før tilkobling til
kontakten for eksternt utstyr.
• Sørg for å isolere åpne ledninger med
isoleringstape av sikkerhetsårsaker.
Komponentliste for
installasjon


×2




Forsiktighetsregler
• Plasser enheten slik at den ikke er til hinder
for normal bilkjøring.
• Ikke monter enheten i områder som er
utsatt for støv, skitt, mye vibrasjon eller høy
temperatur, for eksempel i direkte sollys
eller i nærheten av varmeventiler.
• Bruk bare de medfølgende
monteringsfestene slik at enheten
monteres på en sikker måte.
Merknad om strømtilførselsledningen (gul)
Når du kobler til denne enheten i kombinasjon med
andre stereokomponenter, må strømstyrken til den
elektriske kretsen til bilen som enheten er tilkoblet,
være høyere enn summen av strømstyrken på
sikringen til hver komponent.
Justere monteringsvinkelen
Juster monteringsvinkelen til mindre enn 30°.
• Denne komponentlisten inkluderer ikke alt
innholdet i pakken.
• Braketten  og beskyttelsesrammen 
festes på enheten før transport. Før du
monterer enheten, må du bruke nøklene 
til å fjerne braketten  fra enheten. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du se Fjerne
beskyttelsesrammen og braketten
(side 24).
• Ta vare på nøklene  for fremtidig bruk.
Du trenger dem hvis du vil fjerne enheten
fra bilen.
21NO
Tilkobling
Basshøyttaler*1
*3
*3
forsterker*1

*2
Du finner mer informasjon
på Tilkoblinger (side 23).
Se “Diagram over strømtilkobling” (side 23)
for detaljer.
fra en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke)*4
fra bilantennen*5
*1
*2
*3
*4
Medfølger ikke
Høyttalerimpedans: 4 Ω – 8 Ω × 4
RCA pin cord (medfølger ikke)
Bruk en adapter for en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke), avhengig av biltype.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker
den kablede fjernkontrollen, kan du se «Hvordan
bruke den kablede fjernkontrollen» (side 24).
*5 Bruk en adapter (medfølger ikke) hvis
antennekontakten ikke passer, avhengig av
biltype.
22NO
Enkel tilkobling til basshøyttaler
Tilkoblinger
Hvis du har en antenne uten releboks, kan
antennen bli skadet hvis du kobler til denne
enheten med den medfølgende
strømtilførselsledningen .
Du kan bruke en basshøyttaler uten
forsterker når den er tilkoblet en
bakhøyttalerledning.
Fronthøyttaler
 Til bilens høyttalerkontakt
Subwoofer
Merknader
1 Bakhøyttaler
2 (høyre)
 Lilla
 Lilla-/sortstripet
• Bakhøyttalerledninger må klargjøres på forhånd.
• Bruk en basshøyttaler med en impedans på 4 til
8 Ω og med tilstrekkelig effekthåndteringskapasitet
for å unngå skade.
3 Fronthøyttaler
4 (høyre)
 Grå
Tilkobling til minne
 Grå-/sortstripet
5 Fronthøyttaler
6 (venstre)
 Hvit
Når den gule strømtilførselsledningen er
tilkoblet, har minnekretsen strømtilførsel
også når tenningen slås av.
7
 Grønn
Bakhøyttaler
8 (venstre)
 Hvit-/sortstripet

Grønn-/
sortstripet
 Til bilens strømkontakt
Tilkobling til høyttalere
• Slå av enheten før du kobler til høyttalerne.
• Bruk høyttalere med en impedans på
4 til 8 Ω og med tilstrekkelig
effekthåndteringskapasitet for å unngå
skade.
Diagram over strømtilkobling
12
kontinuerlig
strømtilførsel
Gul
13
utgang for antenne/
forsterker (REM OUT)
Blå-/
hvitstripet
15 vekslet strømtilførsel
Rød
16 jord
Sort
Kontroller bilens kontakt for eksternt utstyr,
og sørg for at ledningene er tilkoblet på
riktig måte, avhengig av bilen.
Kontakt for eksternt utstyr
23NO
Vanlig tilkobling
Rød
Rød
Montering
Fjerne beskyttelsesrammen og
braketten
Gul
12
kontinuerlig
strømtilførsel
15 vekslet strømtilførsel
Gul
Gul
Rød
Før du installerer enheten, må du fjerne
beskyttelsesrammen  og braketten  fra
enheten.
1
Når plasseringen av de røde og gule
lederne er omvendt
Rød
Rød
Gul
Gul
12 vekslet strømtilførsel
Gul
kontinuerlig
15
strømtilførsel
Rød
Trykk inn begge endene på
beskyttelsesrammen , og dra den ut.

2
Sett inn begge nøklene  slik at de
klikker på plass, og dra braketten 
nedover og enheten oppover for å
skille dem.
Når bilen ikke har ACC-posisjon

Rød

Rød

Gul
Gul
Match tilkoblingene og veksle
strømtilførselsledningene riktig, og koble
deretter enheten til bilens strømtilførsel.
Hvis du har spørsmål om eller problemer
med å koble til enheten som ikke er
beskrevet i denne håndboken, kontakter du
bilforhandleren.
Bruke den kablede
fjernkontrollen
1
Aktiver den kablede fjernkontrollen
ved å angi [STR CONTROL] i
[SET STEERING] til [PRESET] (side 12).
24NO
Vend kroken innover.
Montere enheten på dashbordet
Kontroller at sperrene på begge sider av
braketten  er bøyd 2 mm innover før
installasjonen (3/32 tommer).
1
Plasser braketten  i dashbordet, og
bøy ut hakene for å feste.
182 mm (7 1/4 tommer)
53 mm
(2 1/8 tommer)
Ta av og sette på frontpanelet
Du finner mer informasjon på Ta av
frontpanelet (side 7).
Tilbakestille enheten
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
«Tilbakestilling av enheten» (side 7).
Bytte sikring

2
Sperre
Monter enheten på braketten , og
fest deretter beskyttelsesrammen .

Når du bytter ut den gamle
Sikring (10 A)
sikringen, må du passe på
å bruke én med samme
strømstyrke. Hvis sikringen
går, må du kontrollere
strømtilkoblingen og bytte
ut sikringen. Hvis sikringen
går på nytt etter at du har byttet den, kan
det ha oppstått en intern feil. Ta i så fall
kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.



Merknader
• Hvis sperrene er rette eller bøyd utover, blir ikke
enheten godt nok festet, og den kan løsne.
• Kontroller at de fire sperrene på
beskyttelsesrammen  sitter godt fast
i sporene på enheten.
25NO
Installera enheten på instrumentbrädan,
eftersom enhetens baksida blir varm
under användning.
Mer information finns i ”Anslutning/
installation” (sidan 21).
Producerad i Thailand
Den här enheten är klassificerad som
en Class 1 Laser-produkt enligt
IEC/EN 60825-1:2007 och
IEC/EN 60825-1:2014.
 Emission: Kontinuerlig
 Lasereffekt: Mindre än 55,8 μW
 Våglängd: 775 till 800 nm
Typskylten med information om driftspänning
och annat finns undertill på höljet.
CE-märkningen är giltig endast i de länder
där den är obligatorisk enligt lag,
huvudsakligen i EEA-länderna (Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet).
Sony Corporation intygar härmed att denna
utrustning uppfyller kraven i direktivet
2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande
internetadress:
http://www.compliance.sony.de/
Den här utrustningen är avsedd att
användas med godkänd(a) version(er) av
programvaran som anges i EU-försäkran om
överensstämmelse.
Programvaran i den här utrustningen är
verifierad för att uppfylla kraven i direktivet
2014/53/EU.
Programvaruversionen kan kontrolleras i den
inbyggda programvarans allmänna
inställningsmeny.
Information till kunder: Följande
information gäller endast utrustning
som säljs i länder med gällande
EU-direktiv
Den här produkten har tillverkats av eller på
uppdrag av Sony Corporation.
EU-importör: Sony Europe Limited.
2SV
Frågor till EU-importören eller som rör
produktöverensstämmelse i Europa skickas
till tillverkarens representant, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.
Avfallshantering av uttjänta
batterier och elektriska och
elektroniska produkter
(gäller i EU och andra länder
med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, batteriet eller
förpackningen anger att produkten och
batteriet inte får behandlas som vanligt
hushållsavfall. På vissa batterier kan denna
symbol användas i kombination med en
kemisk symbol. Den kemiska beteckningen
för bly (Pb) finns på batterier som innehåller
mer än 0,004 % bly. När produkterna och
batterierna kasseras på rätt sätt kan det
förebygga de potentiella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå vid felaktig
avfallshantering. Återvinning av material
hjälper till att bevara naturens resurser. För
produkter som av säkerhets-, prestandaeller dataintegritetsskäl kräver permanent
anslutning av ett inbyggt batteri bör detta
batteri endast bytas av behörig
servicetekniker. Lämna det förbrukade
batteriet och den elektriska och elektroniska
utrustningen på en återvinningsstation för
elektriska och elektroniska produkter för att
garantera korrekt hantering. Information om
övriga batterier finns i avsnittet om hur du
tar ut batterierna ur produkten på ett säkert
sätt. Lämna in batteriet på en lämplig
återvinningsstation i behållaren för
förbrukade batterier. Om du vill ha mer
information om återvinning av produkten
eller batteriet kontaktar du ditt
kommunkontor, den lokala
sophämtningstjänsten eller återförsäljaren
där du köpte produkten eller batteriet.
VAR FÖRSIKTIG!
Följande frekvenser på 65–74 MHz gäller inte
för ljudsändningar i tabellen European
Common Allocations och kan inte användas i
Europa.
Varning om tändningslåset i bilen
saknar ACC-läge
Var noga med att stänga av funktionen
AUTO OFF (sidan 12). Enheten stängs
automatiskt av helt vid den angivna tiden
efter att enheten stängs av och klockan
visas (dvs. håll OFF intryckt i en sekund),
vilket förhindrar att batteriet laddar ur.
Om du inte ställer in funktionen AUTO OFF,
ska du hålla OFF intryckt tills
teckenfönstret slocknar varje gång du
stänger av tändningen.
Friskrivning avseende tjänster från
tredje part
Tjänster från tredje part kan komma att
ändras, avbrytas eller upphöra utan
föregående avisering. Sony åtar sig inget
ansvar i sådana situationer.
3SV
Innehållsförteckning
Guide till delar och reglage . . . . . . . . . . . . . 5
Komma igång
Ta bort frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Återställa enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa klockan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrollera batteriets spänning. . . . . . . . . .
Ansluta en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ansluta en annan bärbar ljudenhet . . . . . .
7
7
7
8
8
8
Lyssna på radio
Lyssna på radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Använda RDS (Radio Data System) . . . . . . . 9
Uppspelning
Spela upp en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Spela upp från en USB-enhet . . . . . . . . . . 10
Söka efter och spela upp spår . . . . . . . . . . . 11
Settings
Avbryta DEMO-läget. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grundläggande inställningar. . . . . . . . . . .
Allmän inställning (GENERAL) . . . . . . . . . .
Ljudinställning (SOUND). . . . . . . . . . . . . . .
Displayinställning (DISPLAY) . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
14
Övrig information
Uppdatera inbyggd programvara . . . . . . .
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
16
18
19
Anslutning/installation
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentlista inför installation . . . . . . .
Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4SV
21
21
22
24
Guide till delar och reglage
Huvudenhet
 PTY (programtyp)
Välj PTY i RDS.
(sök) (sidan 11)
Aktivera sökläge under uppspelning.
(Ej tillgänglig när en USB-enhet i
Android™-läge är ansluten.)
 Frigöringsknapp för frontpanel
 SRC (källa)
Slå på strömmen.
Byt ljudkälla.
OFF
Håll knappen intryckt i en sekund för att
stänga av källan och visa klockan.
Håll knappen intryckt i mer än två
sekunder för att stänga av strömmen och
displayen.
 Kontrollvred
Vrid för att justera volymen.
TRYCK PÅ ENTER
Bekräfta vald inställning.
Tryck på SRC, vrid och tryck för att byta
källa (inom två sekunder).
MENU
Öppna inställningsmenyn.
 Skivfack

/
(SEEK –/+)
Ställ in radiokanaler automatiskt. Håll
intryckt för manuell inställning.
/ (föregående/nästa)
/ (snabbspolning bakåt/framåt)

(bakåt)
Återgå till föregående display.
MODE (sidan 9)
 EQ (equalizer)
Välj en equalizerkurva.
 Mottagare för fjärrkontroll
 Sifferknappar (1–6)
Välj lagrade radiokanaler. Håll intryckt för
att lagra kanaler.
ALBUM /
Hoppa över ett album på ljudenheten.
Håll intryckt för att hoppa över flera
album i rad.
(Inte tillgängligt när en USB-enhet i
Android™-läge är ansluten.)
(upprepningsläge)
(Inte tillgängligt när en USB-enhet i
Android™-läge är ansluten.)
(slumpläge)
 Displayfönster
(Inte tillgängligt när en USB-enhet i
Android™-läge är ansluten.)
 USB-port
 (spela upp/pausa)
  (mata ut skiva)
5SV
 EXTRA BASS
Förstärker basljudet synkroniserat med
volymnivån. Tryck för att ändra EXTRA
BASS-inställningen: [1], [2], [OFF]
 AUX-ingång
 DSPL (display)
Tryck för att växla alternativ.
SCRL (rulla)
Håll intryckt för att rulla bland
alternativen.
6SV
Ställa in område/region
Komma igång
Ta bort frontpanelen
Frontpanelen kan tas bort från enheten för
att förhindra stöld.
1
Håll OFF  intryckt tills enheten
stängs av. Tryck på frigöringsknappen
för frontpanelen  och ta bort
panelen genom att dra den mot dig.
Efter återställning av enheten visas
displayen för inställning av område/region.
1
Tryck på ENTER när [SET AREA] visas.
Det inställda området/regionen visas.
2
Vrid kontrollvredet för att välja
[EUROPE] eller [RUSSIA] och tryck
sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja [YES]
eller [NO] och tryck sedan på vredet.
Om det inställda området/regionen ändras
återställs enheten och klockan visas.
Den här inställningen kan konfigureras på
den allmänna inställningsmenyn (sidan 12).
Ställa klockan
Varningslarm
Om du vrider tändningskontakten till
OFF-läget utan att ta bort frontpanelen,
avges varningslarmet i några sekunder.
Larmet avges bara om den inbyggda
förstärkaren används.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för
att välja [GENERAL] och tryck sedan
på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja [SET
CLOCK] och tryck sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja
[MANUAL] och tryck sedan på vredet.
Sätta fast frontpanelen
Timangivelsen blinkar.
4
Vrid kontrollvredet för att välja timme
och minut.
Tryck på / (SEEK –/+) för att växla
display.
5
Tryck på MENU efter
minutinställningen.
Inställningen är klar och klockan startar.
Återställa enheten
Visa klockan
Du måste återställa enheten innan du
använder den första gången och efter att ha
bytt bilbatteri eller ändrat anslutningarna.
Ställa in klockan automatiskt
1
Tryck på DSPL.
Välj [AUTO <RDS>] i steg 3.
Håll DSPL och EQ intryckta i mer än
två sekunder.
Obs!
När du återställer enheten raderas
klockinställningen och vissa typer av lagrat innehåll.
7SV
Kontrollera batteriets
spänning
Ansluta en annan bärbar
ljudenhet
Du kan kontrollera batteriets aktuella
spänning. (Inte tillgängligt när källan är
avstängd och klockan visas.)
1
2
3
1
Tryck på knappen DSPL upprepade
gånger tills batterispänningen visas.
Sänk volymen på enheten.
Anslut den bärbara ljudenheten till
AUX-ingången (stereominiuttag) på
denna enhet via en anslutningskabel
(medföljer inte)*.
* Var noga med att använda ett rakt kontaktdon.
Ansluta en USB-enhet
1
2
Stäng av den bärbara ljudenheten.
Sänk volymen på enheten.
Anslut USB-enheten till denna enhet.
4
Tryck på SRC och välj [AUX].
Matcha volymen på den anslutna
enheten med andra källor
Starta uppspelningen på den bärbara
ljudenheten på medelhög volym och ställ in
normal lyssningsvolym på denna enhet.
Tryck på MENU och välj [SOUND] 
[SET AUX VOL] (sidan 14).
8SV
Lyssna på radio
Lyssna på radio
För att lyssna på radio, tryck på SRC och välj
[TUNER].
Lagra automatiskt (BTM)
1
2
3
Tryck på MODE och ändra
frekvensbandet (FM1, FM2, FM3
eller MW/LW).
Använda RDS (Radio Data
System)
Ställa in alternativa frekvenser
(AF) och trafikmeddelanden (TA)
AF söker kontinuerligt efter kanalerna med
starkast frekvens. TA visar aktuell
trafikinformation och sänder trafikprogram
(TP) om de kan tas emot.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för
att välja [GENERAL] och tryck sedan
på vredet.
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för
att välja [GENERAL], och tryck sedan
på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja
[SETAF/TA] och tryck sedan på vredet.
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET BTM] och tryck sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja [SET
AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON]
eller [SET AF/TA-OFF] och tryck sedan
på vredet.
Kanalerna lagras i frekvensordning under
sifferknapparna.
Kanalinställning
1
Tryck på MODE och ändra
frekvensbandet (FM1, FM2, FM3
eller MW/LW).
2
Ställ in kanaler.
Ställa in kanaler manuellt
Håll / (SEEK –/+) intryckt för att
söka efter ungefär rätt frekvens och tryck
sedan på / (SEEK –/+) upprepade
gånger för att finjustera
frekvensinställningen.
Ställa in kanaler automatiskt
Tryck på / (SEEK –/+).
Avsökningen avbryts när enheten hittar
en kanal.
Lagra RDS-kanaler med AF och TA
Du kan förinställa RDS-kanaler tillsammans
med en AF/TA-inställning. Ställ in AF/TA och
lagra kanalen med BTM eller manuellt. Om
du förinställer kanalerna manuellt kan du
också förinställa andra stationer än RDS.
Ta emot nödmeddelanden
Med AF eller TA avbryts den aktuella källan
automatiskt av nödmeddelanden.
Justera volymen på ett trafikmeddelande
Volymnivån lagras i minnet inför framtida
trafikmeddelanden oberoende av den
normala volymnivån.
Lagra kanaler manuellt
1
När du har hittat kanalen som du vill
lagra, håller du en sifferknapp (1 till 6)
intryckt tills [MEM] visas.
Ta emot lagrade kanaler
1
Välj frekvensbandet och tryck på en
sifferknapp (1 till 6).
9SV
Behålla ett regionalt program
(REGIONAL)
När funktionerna AF och REGIONAL är
aktiverade växlar sändningen inte över till en
annan regional kanal med starkare frekvens.
Om du lämnar det regionala programmets
mottagningsområde ska du ställa in [SET
REGIONAL] i [GENERAL] på [SET REG-OFF]
under FM-mottagning (sidan 13).
Funktionen fungerar inte i Storbritannien
och vissa andra områden.
Uppspelning
Spela upp en skiva
1
Sätt i skivan (med textsidan upp).
Local Link-funktion (endast
Storbritannien)
Med denna funktion kan du välja andra
lokala kanaler i området även om de inte är
lagrade under sifferknapparna.
Tryck på en sifferknapp (1 till 6) där du har
lagrat en lokal kanal under FM-mottagning.
Tryck inom fem sekunder en gång till på en
sifferknapp för den lokala kanalen. Upprepa
åtgärden tills den lokala kanalen tas emot.
Välja programtyper (PTY)
1
2
Tryck på PTY under FM-mottagning.
Vrid kontrollvredet tills önskad
programtyp visas och tryck sedan på
vredet.
Enheten börjar söka efter en kanal som
sänder den valda programtypen.
Typ av program
NEWS (nyheter), AFFAIRS (samhälle), INFO
(information), SPORT (sport), EDUCATE
(utbildning), DRAMA (drama), CULTURE (kultur),
SCIENCE (vetenskap), VARIED (diverse), POP M
(popmusik), ROCK M (rockmusik), EASY M
(lättlyssnat), LIGHT M (lätt klassiskt), CLASSICS
(klassisk musik), OTHER M (övrig musik),
WEATHER (väder), FINANCE (ekonomi),
CHILDREN (för barn), SOCIAL (sociala frågor),
RELIGION (religion), PHONE IN (telefonväkteri),
TRAVEL (resor och semester), LEISURE (fritid
och hobby), JAZZ (jazzmusik), COUNTRY
(countrymusik), NATION M (nationell musik),
OLDIES (gamla godingar), FOLK M (folkmusik),
DOCUMENT (dokumentärer)
10SV
Uppspelningen startar automatiskt.
Spela upp från en USB-enhet
Du kan använda USB-enheter* av typen AOA
(Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass
Storage Class) och MTP (Media Transfer
Protocol) som överensstämmer med USBstandarden. Beroende på USB-enheten kan
du välja Android-läge eller MSC/MTP-läge
på enheten.
Vissa digitala mediespelare och Androidsmartphones kan kräva inställning av
MTP-läge.
* till exempel USB-flash-enheter, digitala
mediespelare och Android-smartphones
Anmärkning
• Information om kompatibla USB-enheter finns på
vår supportwebbplats (se webbadress på baksidan).
• Smartphones med Android OS 4.1 eller senare
installerat har stöd för Android Open Accessory 2.0
(AOA 2.0). Vissa smartphones har inte fullständigt
stöd för AOA 2.0 även om Android OS 4.1 eller
senare är installerat.
Information om kompatibla Android-smartphones
finns på vår supportwebbplats (se webbadress på
baksidan).
• Följande typer av filer kan inte spelas upp:
Mp3/WMA/FLAC:
– upphovsrättsskyddade filer
– DRM-filer (Digital Rights Management)
– flerkanaliga ljudfiler
Mp3/WMA:
– filer med exakt komprimering
Innan du upprättar en anslutning ska du välja
USB-läge (Android- eller MSC/MTP-läge)
beroende på USB-enheten (sidan 13).
1
Anslut en USB-enhet till USB-porten
(sidan 8).
Uppspelningen startar.
Om en enhet redan är ansluten startar du
uppspelningen genom att trycka på SRC
för att välja [USB].
2
Söka efter ett spår efter namn
(Quick-BrowZer™)
Inte tillgängligt när en USB-enhet i Androidläge är ansluten.
1
Tryck på
(sök)* under uppspelning
från CD eller USB för att visa listan
med sökkategorier.
När spårlistan visas, tryck på
(bakåt)
upprepade gånger tills önskad
sökkategori visas.
Justera volymen på denna enhet.
Stoppa uppspelningen
* Tryck på
(sök) i mer än två sekunder under
USB-uppspelning för att återgå direkt till
början av kategorilistan.
Håll OFF intryckt i en sekund.
Ta bort enheten
Stoppa uppspelningen och ta bort enheten.
2
Vrid kontrollvredet för att välja
önskad sökkategori och tryck sedan
på vredet.
Söka efter och spela upp spår
3
Upprepa steg 2 för att söka efter
önskat spår.
Uppspelningen startar.
Upprepad och slumpmässig
uppspelning
Inte tillgängligt när en USB-enhet i Androidläge är ansluten.
1
Tryck på
(upprepningsläge) eller
(slumpläge) upprepade gånger
under uppspelning för att välja
önskat uppspelningsläge.
Avsluta Quick-BrowZer-läget
Tryck på
(sök).
Söka genom att hoppa över spår
(hoppläge)
Inte tillgängligt när en USB-enhet i Androidläge är ansluten.
Det kan ta en stund innan uppspelningen
startar i det valda uppspelningsläget.
1
Under cd- eller USB-uppspelning
trycker du på
(sök).
Vilka uppspelningslägen som är tillgängliga
varierar beroende på vilken ljudkälla som har
valts.
2
3
Tryck på  (SEEK +).
Vrid kontrollvredet för att välja
önskat spår.
Listan genomsöks i steg om tio procent
av det totala antalet spår.
4
Tryck på ENTER för att återgå till
Quick-BrowZer-läget.
Det valda spåret visas.
5
Vrid kontrollvredet för att välja önskat
spår och tryck sedan på vredet.
Uppspelningen startar.
11SV
DEMO (demonstration)
Aktivera demonstrationen: [ON], [OFF].
Settings
Avbryta DEMO-läget
Du kan avbryta demodisplayen som visas
när källan är avstängd och klockan visas.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för
att välja [GENERAL] och tryck sedan
på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja [SET
DEMO] och tryck sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja [SET
DEMO-OFF] och tryck sedan på vredet.
Inställningen är klar.
4
Tryck på
(tillbaka) två gånger.
Displayen återgår till normalt
mottagnings-/uppspelningsläge.
Grundläggande inställningar
Du kan välja inställningar inom följande
kategorier:
allmän inställning (GENERAL), ljudinställning
(SOUND), displayinställning (DISPLAY)
1
2
Tryck på MENU.
Vrid kontrollvredet för att välja
önskad inställningskategori och tryck
sedan på vredet.
Vilka alternativ som är tillgängliga
varierar beroende på källan och
inställningarna.
3
Vrid kontrollvredet för att välja
alternativ, och tryck sedan på vredet.
Återgå till föregående display
Tryck på
(tillbaka).
Allmän inställning (GENERAL)
AREA (område)
Ange det område/den region där enheten
ska användas: [EUROPE], [RUSSIA]
Om det inställda området/regionen ändras
återställs enheten och klockan visas.
(Endast tillgängligt när källan är avstängd
och klockan visas.)
12SV
CLOCK (klocka) (sidan 7)
Ställ klockan: [AUTO <RDS>], [MANUAL].
CAUT ALM (varningslarm)
Aktivera varningslarm: [ON], [OFF] (sidan 7)
(Endast tillgängligt när källan är avstängd
och klockan visas.)
BEEP (ljudsignal)
Aktivera ljudsignal: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatisk avstängning)
Stängs av automatiskt efter en viss tid när
enheten är avstängd och klockan visas
(dvs. håll OFF intryckt i en sekund): [ON]
(30 minuter), [OFF].
STEERING (styrning)
Registrera/återställ inställningen för
rattfjärrkontrollen.
(Endast tillgängligt när källan är avstängd
och klockan visas.)
STR CONTROL (rattfjärrkontroll)
Välj indataläge för den anslutna
fjärrkontrollen. Var noga med att matcha
indataläget med den anslutna
fjärrkontrollen före användning för att
förhindra felfunktion.
CUSTOM (anpassad)
Indataläge för rattfjärrkontrollen
PRESET (förinställning)
Indataläge för den trådanslutna
fjärrkontrollen som inaktiverar
rattfjärrkontrollen.
(Väljs automatiskt när [RESET CUSTOM]
har utförts.)
EDIT CUSTOM (redigera anpassade)
Lagrar funktionerna (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–) på rattfjärrkontrollen:
 Vrid kontrollvredet till önskad funktion
för rattfjärrkontrollen och tryck sedan
på vredet.
 Medan [REGISTER] blinkar, håll in
knappen på rattfjärrkontrollen som du
vill koppla funktionen till.
[REGISTERED] visas när registreringen
är klar.
 Upprepa steg  och  om du vill
registrera ytterligare funktioner.
(Endast tillgängligt när [STR CONTROL] är
inställt på [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (återställ anpassade)
Funktionerna på rattfjärrkontrollen
nollställs: [YES], [NO]
(Endast tillgängligt när [STR CONTROL] är
inställt på [CUSTOM].)
Anmärkning
• Medan du gör inställningar kan du bara
använda knapparna på enheten. Parkera av
säkerhetsskäl bilen innan du gör inställningen.
• Om ett fel inträffar under registreringen behålls
all information som har registrerats tidigare.
Börja om registreringen från den funktion där
felet inträffade.
• Denna funktion är inte tillgänglig på alla bilar.
Information om kompatibla bilar finns på vår
supportwebbplats (se webbadress på
baksidan).
USB MODE (USB-läge)
Ändra USB-läget: [ANDROID], [MSC/MTP]
(Endast tillgängligt när USB-källan har
valts.)
AF/TA (alternativa frekvenser/
trafikmeddelanden)
Välj inställning för alternativa frekvenser
(AF) och trafikmeddelanden (TA): [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Tillgänglig när en annan källa har valts.)
REGIONAL (regional)
Begränsa mottagningen till en viss
region: [ON], [OFF].
(Endast tillgängligt med FM-mottagning.)
BTM (Best Tuning Memory) (sidan 9)
(Endast tillgängligt när radion har valts.)
FIRMWARE (inbyggd programvara)
(Endast tillgängligt när källan är avstängd
och klockan visas.)
Kontrollerar/uppdaterar versionen på den
inbyggda programvaran. Mer information
finns på vår supportwebbplats (se
webbadress på baksidan).
FW VERSION (version av inbyggd
programvara)
Visa den aktuella versionen av den
inbyggda programvaran.
FW UPDATE (uppdatera inbyggd
programvara)
Uppdatera den inbyggda programvaran:
[YES], [NO]
Uppdateringen av den inbyggda
programvaran tar några minuter. Slå inte
av tändningen under uppdateringen. Ta
inte heller bort USB-enheten.
Ljudinställning (SOUND)
Denna inställningsmeny är inte tillgänglig
när källan är avstängd och klockan visas.
EQ10 PRESET (EQ10-förinställning)
Välj mellan tio equalizerkurvor eller
avstängt:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Inställningen av equalizerkurvan kan
lagras separat för varje källa.
* [KARAOKE] sänker röstvolymen, men den kan
inte stängas av helt under uppspelning.
Användning av mikrofon stöds inte.
EQ10 CUSTOM (EQ10-anpassning)
Ställer in [CUSTOM] för EQ10.
Ställa in equalizerkurvan: [BAND1]–
[BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz,
500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).
Volymnivån kan ställas in i steg om 1 dB,
från -6 dB till +6 dB.
BALANCE (balans)
Justera ljudbalansen: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER (fader)
Justera den relativa nivån: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15]
13SV
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (subwoofernivå)
Justera subwoofvolymen:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]
([ATT] visas vid den lägsta inställningen.)
SW PHASE (subwooferfas)
Välj subwooferfas: [SUB NORM], [SUB REV].
LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens)
Välj subwooferns brytfrekvens: [80Hz],
[100Hz], [120Hz]
HPF FREQ (högpassfilterfrekvens)
Välj brytfrekvens för främre/bakre
högtalare: [OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz]
AUX VOL (AUX-volym)
Justera volymnivån på samtliga anslutna
externa enheter:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Inställningen eliminerar behovet att
justera volymnivån mellan källorna.
(Endast tillgängligt när AUX har valts.)
Displayinställning (DISPLAY)
DIMMER (dimmer)
Ändra skärmens ljusstyrka: [OFF], [ON],
[CLK] (klocka).
Om du vill att funktionen endast ska
aktiveras under en period väljer du [CLK]
och ställer därefter in start- och sluttider.
– Ställa in ljusstyrkan när dimmerfunktionen
är aktiverad:
Ställ in [DIMMER] på [ON] och justera
sedan [BRIGHTNESS].
– Ställa in ljusstyrkan när
dimmerfunktionen är inaktiverad:
Ställ in [DIMMER] på [OFF] och justera
sedan [BRIGHTNESS].
Inställningen av ljusstyrkan lagras och
tillämpas när dimmerfunktionen är
aktiverad eller inaktiverad.
BRIGHTNESS (ljusstyrka)
Ändrar skärmens ljusstyrka. Ljusstyrkan
kan justeras: [1] – [10]
14SV
SND SYNC (ljudsynkronisering)
Aktivera synkronisering av ljus och ljud:
[ON], [OFF].
(Inte tillgängligt om ingen källa väljs och
klockan visas.)
AUTO SCR (rulla automatiskt)
Rulla automatiskt i långa
inställningsalternativ: [ON], [OFF].
(Inte tillgängligt när AUX eller radion har
valts.)
Övrig information
Uppdatera inbyggd
programvara
Besök vår supportwebbplats (se webbadress
på baksidan) och följ anvisningarna för att
uppdatera den inbyggda programvaran.
Obs!
Ta inte bort USB-enheten under uppdateringen.
Försiktighetsåtgärder
• Lämna inte frontpanelen eller ljudenheter
på instrumentbrädan.
• När enheten är påslagen utökas antennens
räckvidd automatiskt.
• Spill inte vätska på enheten.
Kondens
Stänk inte vätska på skivor. Om det uppstår
kondens inuti enheten ska du ta ut skivan
och låta enheten torka i cirka en timme.
Annars fungerar den inte korrekt.
Anmärkning om skivor
• Lägg inte skivor i direkt solljus eller vid
element och andra värmekällor. Låt dem
inte heller ligga kvar i en bil som står
parkerad i solen.
• Torka av skivorna med
en rengöringsduk från
mitten och utåt.
Använd inte
lösningsmedel som
bensin, thinner eller
rengöringsmedel som
finns att köpa i
handeln.
• Denna enhet är utformad för att spela upp
skivor som följer cd-standarden (Compact
Disc). DualDisc-skivor och vissa
musikskivor som kodats med tekniker för
upphovsrättsskydd överensstämmer inte
med cd-standarden (Compact Disc).
Sådana skivor kanske därför inte är
kompatibla med enheten.
• Skivor som INTE kan spelas upp på
enheten:
– Skivor med etiketter, dekaler, tejp eller
papper. Sådana kan medföra felfunktion
eller förstöra skivan.
– Skivor utan standardformat (till exempel
fyrkantiga eller hjärt- eller stjärnformade).
Detta kan skada anläggningen.
– Skivor med storleken 8 cm (3 1/4 tum) .
Anmärkningar om CD-R/CD-RW-skivor
• Om en flersessionsskiva inleds med en cdda-session identifieras den som en cd-daskiva och övriga sessioner spelas inte upp.
• Skivor som INTE kan spelas upp på
enheten:
– cd-r/cd-rw-skivor med dålig
inspelningskvalitet
– cd-r/cd-rw-skivor inspelade med
inkompatibel inspelningsenhet
– cd-r/cd-rw-skivor som har
slutbehandlats felaktigt
– cd-r/cd-rw-skivor inspelade i annat format
än musik-cd-format eller mp3-format
enligt ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/
Romeo eller flersession
Uppspelningsordning för ljudfiler
Mapp (album)
Ljudfil (spår)
Kontakta närmaste återförsäljare av
Sony-produkter om du har frågor om eller
problem med enheten som inte beskrivs i
denna handbok.
15SV
Underhåll
Specifikationer
Rengöra kontakterna
Radio
Undvik att röra vid kontakterna. Om
kontakterna mellan enheten och frontpanelen
är smutsiga kanske inte enheten fungerar
korrekt. Förhindra detta genom att ta bort
frontpanelen (sidan 7) och rengöra
kontakterna med en bomullstops. Var inte för
hårdhänt. Kontakterna kan skadas.
Obs!
Av säkerhetsskäl bör du inte ta bort frontpanelen
under körning.
FM
Kanalinställningsområde:
När [AREA] är inställt på [EUROPE]:
87,5–108,0 MHz
När [AREA] är inställt på [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5–108,0 MHz
(i steg om 50 kHz)
FM3: 65–74 MHz (i steg om 30 kHz)
Känslighet: 7 dBf
Signal-/brusförhållande: 73 dB
Separation: 50 dB vid 1 kHz
MW/LW
Kanalinställningsområde:
531 kHz–1 602 kHz (MW),
153 kHz–279 kHz (LW)
Känslighet: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD-spelaren
Signal-/brusförhållande: 95 dB
Frekvensåtergivning: 20–20 000 Hz
Maximalt antal*1 av:
Mappar (album)*2: 150
Filer (spår) och mappar*3: 300
visningsbara tecken i fil-/mappnamn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Motsvarande kodek: Mp3 (.mp3), WMA (.wma)
*1 endast cd-r/cd-rw
*2 inklusive rotmappen
*3 kan vara mindre än uppmätt värde om mapp-/
filnamnen innehåller många tecken
USB-spelaren
Gränssnitt: USB (full hastighet)
Maximal strömstyrka: 500 mA
Maximalt antal identifierbara mappar och filer:
Mappar (album): 256
Filer (spår) per mapp: 256
Kompatibelt Android Open Accessoryprotokoll (AOA): 2,0
16SV
Motsvarande kodek:
Mp3 (.mp3)
Bithastighet: 8–320 kbit/s (stöd för
VBR (Variable Bit Rate))
Samplingsfrekvens: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighet: 32–192 kbit/s (stöd för
VBR (Variable Bit Rate))
Samplingsfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdjup: 16 bitar, 24 bitar
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Filsystem som stöds: FAT16, FAT32
Förstärkare
Utgång: Högtalare
Högtalarimpedans: 4–8 Ω
Maximal uteffekt: 55 W × 4 (vid 4 Ω)
Allmänt
Strömförsörjning: 12 V DC bilbatteri
(minus (jord))
Nominell strömförbrukning: 10 A
Mått:
Cirka 178 × 50 × 176 mm
(7 1/8 × 2 × 7 tum) (b/h/d)
Mått för montering:
Cirka 182 × 53 × 159 mm
(7 1/4 tum × 2 1/8 tum × 6 3/8 tum) (b/h/d)
Vikt: Cirka 1,2 kg
Förpackningens innehåll:
Huvudenhet (1)
Delar för installation och anslutningar
(1 sats)
Fråga återförsäljaren för mer information.
Utförande och specifikationer kan ändras
utan föregående meddelande.
Upphovsrätt
Windows Media är antingen ett registrerat
varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller i andra länder.
Den här produkten skyddas av immateriell
egendomsrätt från Microsoft Corporation.
Användning eller distribution av sådan teknik
utanför denna produkt är inte tillåten utan licens
från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoftdotterbolag.
Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.
libFLAC
Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011–2013 Xiph.org Foundation
Vidaredistribution och användning i källform och
binär form, med eller utan modifiering, är tillåtna
under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:
– Vidaredistribution av källkoden måste innehålla
ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna
lista över villkor samt följande friskrivningsklausul.
– Spridning i binär form måste återge det
ovanstående upphovsrättsmeddelandet, denna
lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning i
dokumentationen och/eller andra material som
medföljer vid distribueringen.
– Vare sig namnet Xiph.org Foundation eller
namnen på bidragsgivarna får användas för att
rekommendera eller marknadsföra produkter
härledda från denna programvara utan uttryckligt
föregående skriftligt tillstånd.
PROGRAMVARAN LEVERERAS AV
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH MEDVERKANDE
I BEFINTLIGT SKICK OCH DESSA FRISKRIVER SIG
FRÅN ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT
VISST ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER
SKA GRUNDARNA ELLER BIDRAGSGIVARNA HÅLLAS
ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA,
TYPISKA ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR
(INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL
ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER
ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, UTEBLIVEN
PRODUKTANVÄNDNING, DATAFÖRLUST ELLER
UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET)
OAVSETT ORSAK ELLER ANSVARSTEORI, VARE SIG I
KONTRAKTSFORM, STRIKT ANSVAR ELLER
KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER I
ÖVRIGT) SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING
AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM DE HAR
INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
17SV
Felsökning
Kontrollera följande checklista när du
behöver åtgärda eventuella problem med
enheten.
Kontrollera anslutningen och
bruksanvisningen innan du går igenom
checklistan.
Information om hur du använder säkringen
och avlägsnar enheten från
instrumentbrädan finns i ”Anslutning/
installation” (sidan 21).
Besök supportwebbplatsen (se uppgifter på
baksidan) om problemet kvarstår.
Allmänt
Inget eller för lågt ljud.
 Positionen för fader-kontrollen [FADER]
har inte ställts in för ett system med
dubbla högtalare.
 Volymen på denna enhet och/eller den
anslutna enheten är mycket låg.
– Höj volymen på denna enhet och den
anslutna enheten.
Ingen ljudsignal.
 En förstärkare (tillval) är ansluten och den
inbyggda förstärkaren används inte.
Lagrade kanaler och korrekt tid raderas.
Säkringen har gått.
Enheten avger brus när jag ändrar
tändningsläge.
 Ledarna är inte matchade på rätt sätt med
bilens kontakt för extern strömmatning.
Demoläget startar under uppspelning
eller mottagning.
 Demoläget startar om enheten inte
används under fem minuter när
[DEMO-ON] är inställt.
– Ställ in [DEMO-OFF] (sidan 12).
Displayen släcks/tänds inte.
 Kontakterna är smutsiga (sidan 16).
Displayen/belysningen blinkar.
 Strömtillförseln är inte tillräcklig.
– Kontrollera att bilbatteriet förser
enheten med tillräckligt med ström.
(Kravet på strömförsörjning är 12V DC.)
18SV
Funktionsknapparna fungerar inte.
Skivan matas inte ut.
 Anslutningen är inte korrekt.
– Håll DSPL och EQ intryckta i mer än två
sekunder för att återställa enheten.
Innehållet i minnet raderas.
Den automatiskt inställda klockan
stämmer inte.
 Klockdatan på radiovågorna stämmer inte.
– Ställ in klockan manuellt (sidan 7).
Radiomottagning
Radiomottagningen är dålig.
Det uppstår statiskt brus.
 Anslut antennen ordentligt.
65–74 MHz i FM3 går inte att ställa in.
 [AREA] är inställt på [EUROPE].
– Ställ in [AREA] på [RUSSIA] (sidan 12).
RDS
RDS-tjänster kan inte tas emot (om [AREA]
är inställt på [RUSSIA]).
 FM3 är valt.
– Välj FM1 eller FM2.
 RDS-tjänster är inte tillgängliga i den
aktuella regionen.
Sökningen (SEEK) startar efter några
sekunders lyssning.
 Kanalen är inte av TP-typ eller signalen
är svag.
– Inaktivera TA (sidan 9).
Det hörs inga trafikmeddelanden.
 Aktivera TA (sidan 9).
 Kanalen sänder inga trafikmeddelanden
trots att den är en TP-kanal.
– Ställ in en annan kanal.
PTY visar [- - - - - - - -].
 Den aktuella kanalen är inte en RDS-kanal
eller så är radiomottagningen dålig.
Programtjänstnamnet blinkar.
 Det finns ingen alternativ frekvens för den
aktuella kanalen.
– Tryck på / (SEEK –/ +) medan
programtjänstnamnet blinkar. [PI SEEK]
visas och enheten börjar söka efter en
annan frekvens med samma PI-data
(programidentifikation).
CD-uppspelning
Skivan spelas inte upp.
 Skivan är trasig eller smutsig.
 CD-R/CD-RW-skivor inte är avsedda för
ljuduppspelning (sidan 15).
Mp3/WMA-filer kan inte spelas upp.
 Skivan är inte kompatibel med mp3/
WMA-formatet eller versionen. Mer
information om uppspelningsbara skivor
och format finns på vår supportwebbplats
(se webbadress på baksidan).
Mp3/WMA-filer tar längre tid att spela upp
än andra filformat.
 Följande skivor tar längre tid att starta
uppspelning:
– skivor som är inspelade med
komplicerad trädstruktur
– skivor som är inspelade som flersession
– skivor på vilka data kan sparas
Uppspelning från USB-enhet
Det tar längre tid att spela upp från en
USB-enhet.
 USB-enheten innehåller filer med komplex
trädstruktur.
Det går inte att spela upp ljudfilen.
 Mer information om format som stöds
finns i Specifikationer (sidan 16).
Om ljudfilen fortfarande inte kan spelas
upp kan du läsa bruksanvisningen som
medföljer USB-enheten eller kontakta
tillverkaren av USB-enheten.
Ljudet hörs inte under uppspelning i
Android-läge.
 Kontrollera statusen på
ljuduppspelningsappen i Androidsmartphonen.
Meddelanden
Följande meddelanden kan visas eller blinka
under användning.
INVALID: Den valda åtgärden kan vara
ogiltig.
READ
 Vänta tills informationen har lästs in och
uppspelningen startar automatiskt. Detta
kan ta en stund beroende på filstrukturen.
(understreck): Tecknet kan inte visas.
För cd-uppspelning:
CD ERROR
 Rengör skivan och sätt i den på rätt sätt
och kontrollera att skivan inte är tom eller
skadad.
CD NO DISC
 Sätt i en skiva med uppspelningbara filer
(sidan 16).
CD NO MUSIC
 Sätt i en skiva med uppspelningbara filer
(sidan 16).
CD PUSH EJT: Skivan kunde inte matas ut
korrekt.
 Tryck på  (mata ut).
eller
skivan har nåtts.
: Början eller slutet på
Åtgärder för att hoppa över album, hoppa
över objekt (hoppläge) och söka efter spår
enligt namn (Quick-BrowZer) kan inte
utföras.
 Ställ in [USB MODE] på [MSC/MTP]
(sidan 13).
19SV
För uppspelning från USB-enhet:
Vid användning av rattfjärrkontroll:
HUB NO SUPRT: USB-hubbar stöds inte.
ERROR
 Registrera igen från den funktion där felet
inträffade (sidan 12).
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 En USB-enhet som inte stöder AOA
(Android Open Accessory) 2.0 är ansluten
till enheten medan [USB MODE] är inställt
på [ANDROID].
– Ställ in [USB MODE] på [MSC/MTP]
(sidan 13).
USB ERROR
 Anslut USB-enheten igen.
USB NO DEV
 Kontrollera att USB-enheten eller
USB-kabeln är korrekt ansluten.
USB NO MUSIC
 Anslut en USB-enhet med uppspelningsbara
filer (sidan 16).
TIMEOUT
 Försök slutföra registreringen medan
[REGISTER] blinkar (cirka sex sekunder)
(sidan 12).
För funktion av inbyggd programvara:
FILE ERROR: Uppdateringsprogrammet
lagras inte på USB-enheten.
 Lagra uppdateringsprogrammet på
USB-enheten och försök igen (sidan 15).
USB NO SUPRT
 Information om kompatibla USB-enheter
finns på vår supportwebbplats (se
webbadress på baksidan).
UPDATE ERROR PRESS ENTER:
Uppdateringen av den inbyggda programvaran
har inte slutförts korrekt.
 Tryck på ENTER för att stänga
meddelandet och försök sedan igen.
Slå inte av tändningen under
uppdateringen. Ta inte heller bort
USB-enheten (sidan 15).
USB OVERLOAD: USB-enheten är
överbelastad.
 Koppla från USB-enheten och tryck på SRC
för att välja en annan källa.
 USB-enheten är defekt eller en
inkompatibel enhet har anslutits.
Kontakta närmaste återförsäljare av
Sony-produkter om problemet kvarstår.
Om du skickar in enheten för reparation på
grund av problem med uppspelning, ska du
ta med enheten som användes då
problemet inträffade.
För RDS-funktion:
NO AF: Det finns inga alternativa frekvenser.
 Tryck på / (SEEK –/ +) medan
programtjänstnamnet blinkar. [PI SEEK]
visas och enheten börjar söka efter en
annan frekvens med samma PI-data
(programidentifikation).
NO PI: Programidentifikation saknas.
Den valda kanalen saknar PI-data
(programidentifikation).
 Välj en annan kanal.
NO TP: Det finns inga trafikprogram.
 Enheten fortsätter att söka efter
tillgängliga TP-kanaler.
20SV
Anslutning/installation
Försiktighetsåtgärder
• Dra alla jordledare till en gemensam
jordningspunkt.
• Se till att ledarna inte är klämda under en
skruv eller har fastnat i rörliga delar (till
exempel stolsskenor).
• Stäng av tändningen innan du upprättar
anslutningar för att undvika kortslutning.
• Anslut strömledaren  till enheten och
högtalarna innan den ansluts till kontakten
för extern strömmatning.
• Var av säkerhetsskäl noga med att isolera
öppna ledare med eltejp.
Komponentlista inför
installation


×2




Försiktighetsåtgärder
• Välj installationsplats noga så att enheten
inte hindrar normal bilkörning.
• Undvik att installera enheten i områden
som utsätts för damm, smuts, hög
vibration eller hög temperatur, till exempel
i direkt solljus eller i närheten av
värmeventiler.
• Använd endast de medföljande
monteringsfästena så att installationen blir
säkert utförd.
Anmärkning om strömledaren (gul)
När du ansluter denna enhet i kombination med
andra stereokomponenter måste amperetalet för
bilkretsen till vilken enheten är ansluten vara högre
än det sammanlagda amperetalet för
delkomponenternas säkringar.
• Den här komponentlistan omfattar inte
hela innehållet i förpackningen.
• Fästet  och skyddsramen  fästs på
enheten inför transport. Innan du monterar
enheten ska du använda
frigöringsnycklarna  för att avlägsna
fästet  från enheten. Mer information
finns i avsnittet Avlägsna skyddsramen och
fästet (sidan 24).
• Spara frigöringsnycklarna . De behövs för
att koppla loss enheten från bilen.
Justra monteringsvinkeln
Justera monteringsvinkeln till mindre än 30°.
21SV
Connection
Subwoofer*1
*3
*3
Förstärkare*1

*2
Mer information finns på
”Upprätta anslutningar”
(sidan 23).
Mer information finns i avsnittet ”Diagram
över strömanslutning” (sidan 23).
från trådansluten fjärrkontroll
(medföljer inte)*4
från en bilantenn*5
*1
*2
*3
*4
Medföljer inte
Högtalarimpedans: 4–8 Ω × 4
Sladd med RCA-stift (medföljer inte)
Använd en adapter för trådansluten fjärrkontroll
(medföljer inte) beroende på typen av bil.
Mer information om hur du använder den
trådanslutna fjärrkontrollen finns i ”Använda den
trådanslutna fjärrkontrollen” (sidan 24).
*5 Använd en adapter (medföljer inte) om
antennkontakten inte passar, beroende på typen
av bil.
22SV
Enkel anslutning till subwoofer
Upprätta anslutningar
Om antennen saknar reläenhet, kan den
skadas om du ansluter enheten med
medföljande strömledare .
Du kan använda en subwoofer utan
förstärkare när den är ansluten till en bakre
högtalarkabel.
Fronthögtalare
 Till bilens högtalarkontakt
Subwoofer
Anmärkning
1 Bakre högtalare
2 (höger)
 Lila
 Lila/svartrandig
• Bakre högtalarkablar måste förberedas i förväg.
• Använd en subwoofer med en impedans på 4–8 Ω
och med tillräcklig effekt för att förhindra skador.
3 Fronthögtalare
4 (höger)
 grå
Anslutning till minne
 Grå/svartrandig
5 Fronthögtalare
6 (vänster)
 Vit
När den gula strömledaren är ansluten,
strömförsörjs minneskretsen utan avbrott
också när tändningen är avstängd.
7
 grön
Bakre högtalare
8 (vänster)
 Vit/svartrandig

Grön/
svartrandig
 Till bilens strömkontakt
Anslutning till högtalare
• Stäng av enheten innan du ansluter
högtalarna.
• Använd högtalare med en impedans på
4–8 Ω och med tillräcklig effekt för att
förhindra skador.
Diagram över strömanslutning
12
kontinuerlig
strömförsörjning
13
utgång för antenn/
Blå/vitrandig
förstärkare (REM OUT)
15
växlad
strömförsörjning
16 jord
Gul
Kontrollera att kontakten för extern
strömmatning är ansluten och matcha
anslutningen av ledarna på rätt sätt
beroende på bilen.
Kontakt för extern strömmatning
Röd
svart
23SV
Allmän anslutning
Röd
Röd
Installation
Avlägsna skyddsramen och fästet
Gul
Gul
12
kontinuerlig
strömförsörjning
Gul
15
växlad
strömförsörjning
Röd
Innan du installerar enheten ska du avlägsna
skyddsramen  och fästet  från enheten.
1
Tryck in de båda ändarna på
skyddsramen  och dra ut den.

När placeringen av de röda och gula
ledarna är omvänd
Röd
Röd
2
Gul
Gul
Gul
kontinuerlig
15
strömförsörjning
Röd
När bilen saknar ACC-läge
Röd


växlad
12
strömförsörjning
Sätt i båda frigöringsnycklarna  så
att de klickar till och dra fästet 
nedåt och enheten uppåt för att
separera dem.

Röd
Vänd haken inåt.
Gul
Gul
Matcha anslutningarna och växla
strömledarna korrekt och anslut sedan
enheten till bilens strömkälla. Kontakta
bilhandlaren om du har frågor om eller
problem med anslutningen av enheten som
inte beskrivs i denna handbok.
Använda den trådanslutna
fjärrkontrollen
1
Aktivera den trådanslutna
fjärrkontrollen genom att ställa in
[STR CONTROL] i [SET STEERING] på
[PRESET] (sidan 12).
24SV
Montera enheten på
instrumentbrädan
Ta loss och sätta fast frontpanelen
Kontrollera före installationen att hakarna på
båda sidorna av fästet  är böjda 2 mm
(3/32 tum) inåt.
1
Placera fästet  i instrumentbrädan
och böj ut hakarna så att de sluter åt
tätt.
Mer information finns på ”Ta bort
frontpanelen” (sidan 7).
Återställa enheten
För mer information, se ”Återställa enheten”
(sidan 7).
182 mm (7 1/4 tum)
Byta säkring
53 mm
(2 1/8 tum)

2
Hake
Montera enheten på fästet  och sätt
på skyddsramen .
Var noga med att byta ut
säkring (10 A)
den gamla säkringen mot
en ny med samma
strömstyrka. Om säkringen
går ska du kontrollera
strömanslutningen och byta
ut säkringen. Om säkringen
går igen efter att den har bytts, kan det ha
inträffat ett internt fel. Kontakta i så fall
närmaste återförsäljare av Sony-produkter.




Anmärkning
• Om hakarna är raka eller böjda utåt, sätts enheten
inte på plats och kan fjädra ut.
• Kontrollera att de fyra hakarna på skyddsramen
 sitter fast ordentligt i hålen på enheten.
25SV
Dansk
Sony Corporation erklærer hermed, at dette
udstyr er i overensstemmelse med direktivet
2014/53/EU.
Den fulde ordlyd af EUoverensstemmelseserklæringen findes på
følgende internetadresse:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Sony Corporation ilmoittaa täten, että tämä laite
vastaa direktiivin 2014/53/EU määräyksiä.
Teksti EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta
löytyy kokonaisuudessaan oheiselta
verkkosivulta:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
samsvarer med EU-direktivet 2014/53/EU.
Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på
følgende Internett-adresse:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Sony Corporation intygar härmed att denna
utrustning uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande
internetadress:
http://www.compliance.sony.de/
Websted for kundesupport
Nettsted for kundestøtte
Hvis du har spørgsmål eller vil se de seneste
supportoplysninger om dette produkt,
skal du besøge webstedet herunder:
Besøk webområdet nedenfor hvis du
har spørsmål eller vil lese aktuell
kundestøtteinformasjon om dette
produktet:
Tukisivusto
Supportwebbplats
Jos sinulla on kysyttävää tai haluat
perehtyä laitetta koskeviin uusimpiin
tukitietoihin, käy alla olevassa
tukisivustossa:
Besök webbplatsen nedan om du
har frågor eller vill läsa aktuell
supportinformation
om produkten:
http://www.sony.eu/support
Registrer dit produkt online nu på adressen:
Rekisteröi tuotteesi verkossa nyt seuraavassa osoitteessa:
Registrer produktet ditt på nettet på:
Registrera din produkt online på:
http://www.sony.eu/mysony
Smartphone-app
Smarttelefonapp
Support by Sony-app - Find oplysninger,
og modtag meddelelser om dit produkt:
Support by Sony-app – finn informasjon
og få varsler om produktet ditt:
Älypuhelinsovellus
Smartphone-app
Support by Sony -sovellus – saat tietoja
ja ilmoituksia tuotteestasi:
Support by Sony-app – Hitta information
och få upplysningar om din produkt:
√ Nyheder og alarmer / Uutiset ja ilmoitukset / Nyheter og varsler /
Nyheter och varningar
√ Softwareopdateringer / Ohjelmistopäivitykset / Programvareoppdateringer /
Programvaruuppdateringar
√ Selvstudier / Opetusohjelmat / Opplæringsprogram / Handledningar
√ Tip og råd / Vinkkejä ja niksejä / Tips og råd / Tips och knep
https://sony.net/SBS
©2018 Sony Corporation
Printed in Denmark
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising