Sony | XM-460GTX | Sony XM-460GTX Bruksanvisning

3-249-929-51 (1)
Funktioner
Funkcje
•Maximal uteffekt 120 W per kanal (vid 4 Ω).
•Den här förstärkaren kan användas som
bryggkopplad förstärkare med en maximal
uteffekt på 300 W.
•Om din bilradio saknar linjeutgång kan du
ansluta förstärkaren direkt till radions
högtalarutgång (högnivåig ingångsanslutning).
•Inbyggt variabelt LPF (lågpassfilter), HPF
(högpassfilter) och krets för förstärkning av låga
frekvenser.
•Har även skyddskrets med indikator.
•Pulseffektförsörjning* för stabil och reglerad
uteffekt.
Dane techniczne
•Maksymalna moc wyjściowa: 120 W na kanał
(przy 4 Ω).
•To urządzenie może służyć jako wzmacniacz
monofoniczny o maksymalnej mocy wyjściowej
300 W.
•Jeśli samochodowe urządzenie audio nie
posiada wyjścia liniowego (sygnał dużej mocy),
możliwe jest bezpośrednie podłączenie do
gniazd głośnikowych.
•Wbudowany zmienny filtr dolnoprzepustowy,
filtr górnoprzepustowy i obwód dodatkowego
wzmocnienia niskich częstotliwości.
•Wbudowany wskaźnik i obwód
zabezpieczający.
•Zasilanie impulsowe* w celu zapewnienia
stabilnej i regulowanej mocy wyjściowej.
* Pulseffektförsörjning
Den här förstärkaren har en inbyggd effektreglering
som omvandlar den ström som kommer från
bilbatteriet (12 V likström) till höghastighetspulser
med hjälp av en halvledarswitch. Pulserna
transformeras upp med den inbyggda
pulstransformatorn och separeras i en positiv och en
negativ komponent, innan den omvandlas till
likström igen. Det här strömförsörjningssystemet
väger inte mycket och ger en högeffektiv
strömförsörjning med låg utimpedans.
Kontrollernas placering och funktioner
* Zasilanie impulsowe
Urządzenie posiada wbudowany regulator napięcia z
przełącznikiem półprzewodnikowym, który przetwarza
prąd stały 12 V z akumulatora samochodowego na
impulsy prądowe o wysokiej częstotliwości. Za
pomocą wbudowanego przełącznika impulsowego
następuje podwyższenie napięcia tych impulsów oraz
rozdzielenie ich na impulsy dodatnie i ujemne, które
następnie są powtórnie przetwarzane na prąd stały. To
lekkie rozwiązanie umożliwia efektywne zasilanie
urządzenia przy niewielkiej impedancji na wyjściu.
Rozmieszczenie i funkcje elementów sterujących
1 POWER/PROTECTOR-indikator
Lyser grönt under användning.
När PROTECTOR-funktionen är aktiverad lyser indikatorn rött i stället för grönt.
När PROTECTOR-funktionen har aktiverats kan du finna information om tänkbara
orsaker i felsökningen.
1 Wskaźnik POWER/PROTECTOR
Świeci na zielono podczas pracy.
Gdy zadziała obwód zabezpieczający, barwa wskaźnika zmieni się z zielonej
na czerwoną.
W przypadku, gdy zadziała obwód zabezpieczający, zapoznaj się z sekcją
Rozwiązywanie problemów.
POWER/PROTECTOR
2 FILTER-väljare
När väljaren står i LPF-läget är lågpassfiltret valt. När den står i HPF-läget är
högpassfiltret valt.
2 Przełącznik FILTER
Gdy przełącznik znajduje się w położeniu LPF, włączony jest filtr
dolnoprzepustowy. Gdy przełącznik znajduje się w położeniu HPF, włączony
jest filtr górnoprzepustowy.
3 Kontroll för inställning av klippfrekvensen
Ställer klippfrekvensen (50 – 300 Hz) för lågpass- eller högpassfiltren.
FILTER
FILTER
4 LOW BOOST-kontroll
Använd den här kontrollen när du vill förstärka frekvenserna runt 40 Hz. Du
kan förstärka basen upp till 10 dB.
OFF
170
50
LPF OFF HPF
260
260
60
5 LEVEL, nivåkontroll
Med den här kontrollen ställer du in ingångsnivån. Om utnivån från bilstereon
är för låg vrider du den medurs.
110
60
170
HPF 110
50
300Hz
FRONT
4 Regulator poziomu LOW BOOST
Regulator ten pozwala wzmocnić częstotliwości w zakresie około 40 Hz o
maksymalnie 10 dB.
300Hz
REAR
LOW BOOST LEVEL
(40Hz)
4
2
5 Regulator głośności dźwięku LEVEL
Za pomocą tego pokrętła można regulować poziom sygnału wejściowego.
Gdy poziom sygnału wyjściowego samochodowego zestawu audio wydaje się
zbyt niski, należy obrócić regulator zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
5.5
0.5
0
+10dB
6
3 Pokrętło regulacji częstotliwości granicznej
Pozwala ustawić częstotliwość graniczną (50 – 300 Hz) dla filtru dolno- i
górnoprzepustowego.
0.3V
Układ elektroniczny
Układ typu OTL (ang. output
transformerless, wyjście bez
transformatora)
Zasilacz impulsowy
Wejścia
Gniazda RCA typu jack
Złącze wejściowe sygnału dużej mocy
Wyjścia
Zaciski głośników
Wymagana impedancja głośników
2 – 8 Ω (stereo)
4 – 8 Ω (w przypadku wykorzystywania
urządzenia jako wzmacniacza
mostkowego)
Maksymalna moc wyjściowa
Cztery głośniki: 120 W × 4 (przy 4 Ω)
150 W × 4 (przy 2 Ω)
Trzy głośniki: 120 W × 2 + 300 W × 1
(przy 4 Ω)
Znamionowa moc wyjściowa (napięcie zasilające 14,4 V)
Cztery głośniki:
60 W × 4 (20 Hz – 20 kHz, całk.
zniekształcenia harm. 0,08% przy 4 Ω)
75 W × 4 (20 Hz – 20 kHz, całk.
zniekształcenia harm. 0,1% przy 2 Ω)
Trzy głośniki:
60 W × 2 + 150 W × 1
(20 Hz – 20 kHz, całk. zniekształcenia
harm. 0,1% przy 4 Ω)
Pasmo przenoszenia 5 Hz – 50 kHz ( dB)
Zniekształcenia harmoniczne
0,005% lub niższe (przy 1 kHz)
Zakres regulacji poziomu wejściowego
0,3 – 6 V (gniazda RCA typu jack)
1,2 – 12 V
(wejście sygnału dużej mocy)
Filtr górnoprzepustowy 50 – 300 Hz, –12 dB/oktawę
Filtr dolnoprzepustowy 50 – 300 Hz, –12 dB/oktawę
Wzmocnienie tonów niskich
0 – 10 dB (40 Hz)
Wymagania dotyczące zasilania
Akumulator samochodowy 12 V (prąd
stały) z uziemieniem ujemnym
Napięcie zasilające
10,5 – 16 V
Natężenie prądu
Przy znamionowej mocy wyjściowej:
31 A (4 Ω)
Wejście zdalnego sterowania: 1 mA
Wymiary
Ok. 387 × 55 × 260 mm
(szer./wys./gł.) bez wystających części
i elementów sterujących
Masa
Ok. 3,9 kg bez akcesoriów
Dostarczone wyposażenie
Wkręty montażowe (4)
Przewód wejściowy dużej mocy (1)
Osłona zabezpieczająca (1)
Stereo Power
Amplifier
Bruksanvisning
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Instrukcja obsługi
Felsökning
Följande checklista hjälper dig med de flesta problem som kan uppstå med förstärkaren.
Innan du går igenom listan bör du kontrollera att alla anslutningar sitter som de ska och att du hanterat
förstärkaren korrekt. Ta hjälp av instruktionerna i avsnitten som handlar om anslutning och
handhavande.
Problem
Orsak/Åtgärd
POWER/PROTECTOR-indikatorn tänds Säkringen har gått. t Byt ut båda säkringarna mot nya.
inte.
Jorden är inte korrekt ansluten. t Fäst jordkabeln till en metalldel på bilen.
Den spänning som går in i fjärrterminalen är allt för låg.
• Den anslutna huvudenheten är inte påslagen. t Slå på huvudenheten.
• Systemet har för många förstärkare. t Använd ett relä.
Kontrollera batterispänningen (10,5 – 16 V).
• Indikatorn POWER/PROTECTOR
växlar färg från grön till röd.
• Förstärkaren blir extremt varm.
Stäng av strömmen med hjälp av strömbrytaren. Högtalarens utgångar är
kortslutna. t Ta reda på vad som orsakar kortslutningen.
• Använd högtalare med rätt impedans.
t 2 – 8 Ω (stereo) , 4 – 8 Ω (när den används som bryggkopplad förstärkare).
Stäng av strömmen med hjälp av strömbrytaren. Se till att högtalarkabeln och
jorden är rätt anslutna.
Enheten blir onormalt varm.
• Installera enheten på en plats där ventilationen är god.
Störningar från växelströmmen hörs i Strömkablarna ligger för nära kablarna med RCA-stift.
ljudet.
t Se till att strömkablarna inte ligger nära de kablar som har RCA-stift.
Klippfrekvens/Częstotliwość graniczna
Lågfrekvensförstärkning/Wzmocnienie tonów niskich
dB
dB
10
10
Jorden är inte korrekt ansluten. t Fäst jordkabeln till en metalldel på bilen.
0
Negativa högtalarkablar kommer i kontakt med bilens chassi.
t Se till att de inte kommer i kontakt med bilens chassi.
-10
HIGH PASS
-20
LOW PASS
300Hz
50Hz
-30
-40
0
FILTER-omkopplaren är ställd i läget “LPF”.
• FILTER-omkopplaren är ursprungligen ställd i läget “OFF”.
t När du ansluter bredbandshögtalare ställer du den i läge “OFF”.
Ljudet är för lågt.
LEVEL-kontrollen är felställd. Vrid LEVEL-kontrollen medurs.
Ljudet avbryts.
Termosäkringen är aktiverad. t Minska volymen.
170Hz
50Hz
-50
-60
Ljudet är dämpat.
170Hz
300Hz
-70
10
40
100
-80
1k
Frekvens/Częstotliwość
10
Hz
100
Frekvens/Częstotliwość
1k
LEVEL
Power
AMP
Rozwiązywanie problemów
OFF
2
3
(× 4)
HPF
LEVEL
Power
AMP
OFF
Rch
LOW BOOST
Problem
Przyczyna/Rozwiązanie
Wskaźnik zasilania POWER/
PROTECTOR nie świeci.
Przepalił się bezpiecznik. t Wymień oba bezpieczniki na nowe.
HPF
LEVEL
Power
AMP
OFF
Sprawdź napięcie akumulatora (10,5 – 16 V).
Lch
LOW BOOST
LPF
• Barwa wskaźnika POWER/
Wyłącz zasilanie. Wyjścia na głośniki są zwarte. t Usuń przyczynę zwarcia.
PROTECTOR zmienia się z zielonej • Zastosuj głośniki o odpowiedniej impedancji.
na czerwoną.
t 2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (w przypadku wykorzystywania urządzenia jako
wzmacniacza mostkowego).
• Urządzenie się przegrzewa.
BTL.
FILTER
HPF
Power
AMP
Inverted
LEVEL
OFF
LOW BOOST
LPF
Przewód do masy nie został podłączony właściwie.
t Przymocuj starannie styk przewodu do metalowej części samochodu.
Napięcie na zacisku zdalnego sterowania jest zbyt niskie.
• Podłączone urządzenie nie zostało włączone. t Włącz urządzenie.
• W systemie jest zbyt dużo wzmacniaczy. t Zastosuj przekaźnik.
FILTER
Normal
Lch
Wyłącz zasilanie. Upewnij się, że przewód głośnikowy i przewód do masy są
starannie podłączone.
Rch
Urządzenie się przegrzewa.
• Umieść urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu.
Słychać szum pracy alternatora.
Installation
Före installation
Przed rozpoczęciem instalacji
Enhet: mm
Jednostka: mm
•Urządzenie można zamontować w bagażniku lub
pod siedzeniem.
•Miejsce zamontowania urządzenia należy wybrać
tak, aby urządzenie nie przeszkadzało kierowcy i nie
było narażone na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych ani gorącego powietrza z ogrzewania.
•Urządzenia nie należy instalować pod wykładziną
podłogową ograniczającą w znacznym stopniu
odprowadzanie wytwarzanego przez urządzenie
ciepła.
387
55
260
187
328
ø6
360
Przewody zasilające znajdują się zbyt blisko przewodów zakończonych wtykami
RCA. t Odsuń przewody zasilające od przewodów RCA.
Przewód do masy nie został podłączony właściwie.
t Przymocuj starannie styk przewodu do metalowej części samochodu.
Instalacja
1
0,2 m
Poniższa lista powinna być pomocna podczas rozwiązywania większości problemów, na jakie można
napotkać w trakcie eksploatacji urządzenia.
Przed zapoznaniem się z jej treścią należy przejrzeć procedury podłączania i obsługi urządzenia.
FILTER
Rch
ø 5 × 15
Lch
LOW BOOST
Placera först förstärkaren där den ska installeras,
märk sedan ut placeringen av de fyra skruvhålen
på monteringsplattan (medföljer ej). Borra sedan
ett 3 mm hål i var och en av markeringarna och
skruva sedan fast förstärkaren på plattan med de
medföljande monteringsskruvarna. De
medföljande monteringsskruvarna är ca
15 mm långa, så monteringsplattan bör vara
tjockare än 15 mm.
Delar för installation och anslutningar
Części potrzebne do instalacji i wykonania podłączeń
1
HPF
Lch
•Montera förstärkaren antingen i
bagageutrymmet eller under ett säte.
•Välj platsen med omsorg så att inte förstärkaren
är i vägen när du kör. Se också till att den inte
utsätts för direkt solljus eller varmluft från
varmluftsutsläppen.
•Placera inte förstärkaren under golvmattan, där
värmeavledningen försämras betydligt.
Printed in Korea
FILTER
Framsida:
Przód:
Rch
Sony Corporation 2003
Hz
Kopplingschema/Schemat połączeń
Baksida:
Tył:
XM-460GTX
Najpierw należy umieścić urządzenie w miejscu
planowanego montażu, a następnie na powierzchni
płyty montażowej (nie będącej częścią wyposażenia)
zaznaczyć rozmieszczenie czterech otworów na
wkręty. Następnie należy wywiercić w zaznaczonych
miejscach otwory o średnicy 3 mm i zamontować
urządzenie na płycie montażowej za pomocą
dostarczonych wkrętów mocujących. Wszystkie
wkręty montażowe mają długość 15 mm, dlatego
należy upewnić się, że płyta montażowa jest grubsza
niż 15 mm.
Ujemne przewody głośnikowe dotykają karoserii samochodu.
t Odsuń przewody od karoserii samochodu.
Dźwięk jest stłumiony.
Przełącznik FILTER znajduje się w położeniu „LPF”.
• Domyślnie przełącznik FILTER znajduje się w położeniu „OFF”.
t Przy podłączaniu głośnika pełnozakresowego należy ustawić przełącznik w
położeniu „OFF”.
Dźwięk jest zbyt niski.
Regulator głośności dźwięku LEVEL znajduje się w nieprawidłowym położeniu.
Obróć regulator głośności dźwięku LEVEL zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Dźwięk jest przerywany.
Zadziałał obwód zabezpieczenia termicznego. t Zmniejsz poziom głośności.
Tekniska data
Kretssystem
OTL-krets
(transformatorlös utgång)
Pulseffektförsörjning
Ingångar
RCA-stiftuttag
Högnivåingång
Utgångar
Högtalarterminaler
Lämplig högtalarimpedans
2 – 8 Ω (stereo)
4 – 8 Ω (som bryggkopplad
förstärkare)
Maximal utnivå
Fyra högtalare:
120 W × 4 (vid 4 Ω)
150 W × 4 (vid 2 Ω)
Tre högtalare:
120 W × 2 + 300 W × 1 (vid 4 Ω)
Märkuteffekt (vid 14,4 V matningsspänning)
Fyra högtalare:
60 W × 4 (20 Hz – 20 kHz, 0,08 %
THD, vid 4 Ω)
75 W × 4 (20 Hz – 20 kHz, 0,1 %
THD, vid 2 Ω)
Tre högtalare:
60 W × 2 + 150 W × 1
(20 Hz – 20 kHz, 0,1 % THD,
vid 4 Ω)
Frekvensomfång
5 Hz – 50 kHz ( dB)
Harmonisk distorsion
0,005 % eller mindre (vid 1 kHz)
Justeringsintervall för ingångsnivå
0,3 – 6 V (RCA-stiftuttag)
1,2 – 12 V (högnivåingång)
Högpassfilter
50 – 300 Hz, –12 dB/okt
Lågpassfilter
50 – 300 Hz, –12 dB/okt
Lågfrekvensförstärkning
0 – 10 dB (40 Hz)
Strömförsörjning
12 V DC bilbatteri (negativt
jordad)
Drivspänning
10,5 – 16 V
Strömförbrukning vid märkuteffekt: 31 A (4 Ω)
Ingång för fjärrkontroll: 1 mA
Storlek
Ca. 387 × 55 × 260 mm (b/h/d)
exklusive utskjutande delar och
kontroller
Vikt
Ca. 3,9 kg exklusive tillbehör
Medföljande tillbehör
Monteringsskruvar (4)
Högnivåkabel för insignal (1)
Skyddskåpa (1)
Utförande och specifikationer kan ändras utan förbehåll.
Anslutningar
Połączenia
Försiktighetsåtgärder
Środki ostrożności
•Den här förstärkaren är bara avsedd för negativt
jordad 12 V likström (DC).
•Använd högtalare med rätt impedans.
— 2 – 8 Ω (stereo) , 4 – 8 Ω (när den används som
bryggkopplad förstärkare).
•Anslut inte aktiva högtalare (med inbyggda
förstärkare) till förstärkarens högtalarterminaler.
I så fall kan förstärkaren och de aktiva
högtalarna skadas.
•Undvik att installera förstärkaren på en plats
där:
— den utsätts för höga temperaturer, t.ex. i
direkt solljus eller framför kupévärmaren
— den utsätts för regn eller fukt
— den utsätts för damm eller smuts.
•Om bilen har stått parkerad i direkt solljus, och
temperaturen i den har stigit mycket, bör du låta
förstärkaren svalna innan du använder den.
•När du installerar förstärkaren horisontellt är det
viktigt att du ser till att inte kylflänsarna täcks
över av något, t.ex. golvmattan.
•Om du placerar förstärkaren för nära bilradion
eller antennen kan det uppstå störningar. Placera
i så fall om förstärkaren på längre avstånd från
bilradion eller antennen.
•Om ingen ström når fram till huvudenheten bör
du börja med att kontrollera anslutningarna.
•Den här effektförstärkaren har en skyddskrets*
som skyddar transistorerna och högtalarna om
det skulle bli något fel på förstärkaren. Testa inte
skyddskretsarna genom att täcka över
kylflänsarna eller överbelasta förstärkaren.
•Använd inte förstärkaren med ett dåligt batteri
eftersom prestandan är beroende av god
strömförsörjning.
•Av säkerhetsskäl bör du inte spela högre i bilen
än att du fortfarande kan höra ljuden utifrån.
•FILTER-omkopplaren är ursprungligen ställd i
läget “OFF”. När du ansluter
bredbandshögtalare ställer du den i läge “OFF”.
•Urządzenie może być zasilane wyłącznie
napięciem 12 V (prąd stały) z biegunem ujemnym
na masie.
•Zastosuj głośniki o odpowiedniej impedancji.
— 2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (w przypadku
wykorzystywania urządzenia jako
wzmacniacza mostkowego).
•Do zacisków głośników urządzenia nie należy
podłączać głośników aktywnych (wyposażonych
we wbudowane wzmacniacze). Może to
spowodować uszkodzenie wzmacniacza oraz
głośników aktywnych.
•Należy unikać instalowania urządzenia w
miejscach narażonych na działanie:
— wysokich temperatur, będących wynikiem
bezpośredniego działania promieni
słonecznych lub napływu ciepłego powietrza z
ogrzewania,
— deszczu lub wilgoci,
— kurzu lub pyłu.
•Jeśli samochód jest zaparkowany w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych i w jego wnętrzu nastąpi znaczny
wzrost temperatury, przed użyciem należy
poczekać na ochłodzenie urządzenia.
•Podczas montażu urządzenia w pozycji poziomej
należy upewnić się, że elementy chłodzące nie są
przykryte (na przykład wykładziną).
•Jeśli urządzenie zostanie zainstalowane zbyt
blisko radia lub anteny samochodowej, mogą
wystąpić zakłócenia w jego działaniu. W takim
wypadku należy odsunąć urządzenie od radia lub
anteny samochodowej.
•Jeśli do urządzenia nie jest dostarczane
zasilanie, należy sprawdzić połączenia.
•Ten wzmacniacz mocy posiada obwód
zabezpieczający* tranzystory i głośniki w
przypadku nieprawidłowej pracy wzmacniacza.
Nie wolno testować obwodu zabezpieczającego
przez przykrywanie radiatora lub przeciążanie
urządzenia.
•Nie należy korzystać z urządzenia przy
rozładowanym akumulatorze, ponieważ działanie
urządzenia uzależnione jest od właściwego
poziomu zasilania.
•W celu zachowania bezpieczeństwa należy
ustawić taki poziom głośności samochodowego
systemu audio, aby dźwięki docierające z
zewnątrz samochodu były dobrze słyszalne.
•Domyślnie przełącznik FILTER znajduje się w
położeniu „OFF”. Przy podłączaniu głośnika
pełnozakresowego należy ustawić przełącznik w
położeniu „OFF”.
Byta säkring
Om säkringen skulle gå kontrollerar du
strömanslutningen och byter ut båda säkringarna.
Om säkringen går sönder igen kan det bero på ett
internt fel. Kontakta i så fall närmaste Sonyåterförsäljare.
Varning!
När du byter säkring bör du vara noga med att
använda en ny säkring vars amperetal
överstämmer med det amperetal som anges vid
säkringshållaren. Använd aldrig en säkring med
högre amperetal än den som medföljer
förstärkaren; då kan enheten skadas.
Wymiana bezpiecznika
W przypadku przepalenia się bezpiecznika należy
sprawdzić przewody zasilające i wymienić oba
bezpieczniki. Jeśli po wymianie bezpiecznik przepali
się ponownie, może to oznaczać wewnętrzne
uszkodzenie urządzenia. W takim wypadku należy
skontaktować się z najbliższym przedstawicielem
firmy Sony.
Se upp!
Ostrzeżenie
• Innan du göra några anslutningar bör du koppla
bort bilbatteriets jordanslutning (batteriets
minuspol) så att du inte råkar ut för
kortslutningar.
• Se till att de högtalare du använder har tillräcklig
effekt. Om du använder högtalare med låg
kapacitet kan de skadas.
• Anslut inte högtalarsystemets # terminal till
bilens chassi, inte heller den högra högtalarens
# terminal med den vänstra högtalarens dito.
• Dra signalledningarna, dvs. kablarna till
förstärkarens in- och utgångar, avskilda från
strömförsörjningskabeln. Ligger dessa
kabeltyper i närheten av varandra kan du få
ljudstörningar.
• Det här är en högeffektförstärkare. Därför finns
det inga garantier att den fungerar optimalt om
du använder de högtalarkablar som medföljer
bilen.
• Om bilen har ett datoriserat system för t.ex.
styrning ska du inte koppla bort jordkabeln från
bilbatteriet. Om du kopplar bort kabeln kan det
hända att datorns minne raderas. För att undvika
kortslutning i samband med anslutningarna
kopplar du istället bort strömförsörjningskabeln
på +12 V, till dess att alla andra kablar har
anslutits.
• W celu uniknięcia zwarć przed rozpoczęciem
podłączania elementów należy odłączyć złącze
masy akumulatora samochodowego.
• Należy upewnić się, że używane głośniki mają
odpowiednią moc znamionową. Zastosowanie
głośników o zbyt małej mocy może doprowadzić
do ich uszkodzenia.
• Nie należy podłączać zacisku # zestawu
głośnikowego do karoserii samochodu ani
zacisku # prawego głośnika do zacisku lewego
głośnika.
• Aby uniknąć zakłóceń, przewody wejściowe i
wyjściowe należy umieścić z dala od przewodu
zasilającego.
• Urządzenie to jest wzmacniaczem dużej mocy. Z
tego względu stosowanie oryginalnych,
samochodowych przewodów głośnikowych
może ograniczyć jego pełną wydajność.
• Jeśli samochód jest wyposażony w
komputerowy system nawigacyjny lub inny
system komputerowy, nie należy odłączać
przewodu masy od akumulatora samochodu.
Odłączenie tego przewodu może doprowadzić
do skasowania zawartości pamięci komputera.
Aby uniknąć zwarcia podczas podłączania, do
czasu podłączenia wszystkich pozostałych
przewodów należy odłączyć przewód zasilający
+12 V.
Gör terminalanslutningarna på det sätt som visas nedan.
Podłącz zaciski zgodnie z poniższym rysunkiem.
Ingångsanslutningar/Podłączenia wejściowe
Högtalaranslutningar/Połączenia głośników
Högnivåig ingångsanslutning (med högtalaranslutning 1, 2 eller 3)
Podłączenie wejścia dużej mocy (z połączeniami głośników 1, 2 lub 3)
4-vägssystem (med ingångsanslutning A, C eller D)
Zestaw składający się z 4 głośników (z połączeniami
3
+12V
Utgång för höger bakre högtalare
Wyjście głośnika tylnego prawego
Mörklila
Fioletowy
Grå
Szary
Bilstereo
Samochodowy zestaw audio
Randig
W paski
G ND
REM
+12V
GND
Utgång för vänster främre högtalare
Wyjście głośnika przedniego lewego
Randig
W paski
Utgång för vänster bakre högtalare
Wyjście głośnika tylnego lewego
*
2
Przeprowadź przewody przez osłonę,
podłącz je, a następnie załóż osłonę na
zaciski.
Obs!
När du skruvar åt skruven får du inte dra åt den så
mycket att den utsätts för ett så stort vridmoment*
att den skadas.
* Vridmomentet bör vara mindre än 1 N•m.
Uwaga
Podczas dokręcania wkrętów należy unikać
stosowania nadmiernej siły*, aby nie uszkodzić
wkrętu.
* Moment obrotowy nie powinien przekraczać 1 N•m.
Högnivåig ingångsanslutning (med högtalaranslutning 2 eller 3)
Podłączenie wejścia dużej mocy (z połączeniami głośników 2 lub 3)
Utgång för vänster högtalare
Wyjście na lewy głośnik
B
Mörklila
Fioletowy
Bilstereo
Samochodowy zestaw audio
* Skyddskrets
Den här förstärkaren är försedd med en skyddskrets
som aktiveras i följande fall:
— när förstärkaren är överhettad
— när en likströmssignal (DC) tas emot
— när högtalarterminalerna kortsluts.
Färgen på indikatorn POWER/PROTECTOR växlar till
rött, sedan stängs systemet av.
Om detta inträffar slår du av den anslutna
utrustningen, tar ur kassettbandet eller skivan.
Därefter tar du reda på vad som gjort att
skyddskretsen aktiverats. Om förstärkaren har blivit
överhettad väntar du tills den svalnat innan du
använder den igen.
Om du har frågor eller har råkat ut för problem
med förstärkaren som inte den här
bruksanvisningen tar upp, kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
C
Szczegółowe informacje na temat ustawień
przełączników i regulatorów można znaleźć w sekcji
„Rozmieszczenie i funkcje elementów sterujących”.
Bredbandshögtalare
(min. 2 Ω)
Głośniki
pełnozakresowe
(min. 2 Ω)
Subwoofer
(min. 4 Ω)
Subwoofer
(min. 4 Ω)
Höger
Prawy
Obs!
• I det här systemet kontrollerar du subwooferns
volym med bilstereons volymkontroll.
• I det här systemet är utsignalen till subwoofern
en kombination av signalerna från både REAR L
och R INPUT eller signalen från högnivåingången
REAR.
Uwagi
• W tym systemie do sterowania głośnością
subwoofera służy regulator fader (zanik)
samochodowego zestawu audio.
• W tym systemie sygnały wyjściowe dochodzące do
subwoofera są kombinacją sygnałów z gniazd
wejściowych głośników tylnych (REAR L i R INPUT)
lub sygnałami z tylnego złącza wejściowego
wysokiego poziomu.
2-vägssystem (med ingångsanslutning A, B, C, D eller E)
System dwudrożny (z połączeniami wejściowymi A, B, C,
LINE OUT
Främre
Przód
2
Vänster
Lewy
Uwaga
Należy upewnić się, że wyjście prawego głośnika z
zestawu samochodowego audio jest podłączone do
złącza wzmacniacza oznaczonego „REAR”.
1, 2 lub 3)
Bakre
Tył
3
D lub E)
För mer information om inställningarna av
omkopplarna och kontrollerna, se “Kontrollernas
placering och funktioner”.
Szczegółowe informacje na temat ustawień
przełączników i regulatorów można znaleźć w sekcji
„Rozmieszczenie i funkcje elementów sterujących”.
till en metalldel i
bilens chassi
Do metalowego
elementu karoserii
samochodu
Utgång för
fjärrkontroll*
Wyjście zdalnego
sterowaniao*
(REM OUT)
Linjeingångsanslutning (med högtalaranslutning 1, 2 eller 3)
Podłączenie wejścia liniowego (z połączeniami głośników
Säkring (50 A)
Bezpiecznik (50 A)
Att observera angående strömförsörjning
• Koppla inte in +12 V-kabeln förrän du anslutit alla
andra kablar.
• Se till att du ansluter förstärkarens jordkabel
ordentligt till en metalldel på bilens chassi. Om
anslutningen glappar kan det orsaka
funktionsstörningar hos förstärkaren.
• Kom ihåg att ansluta bilstereons fjärrkontrollkabel
till fjärrkontrollterminalen.
• Har du en bilstereo utan fjärrkontrollutgång på
förstärkaren ansluter du fjärrkontrollingången
(REMOTE) till strömförsörjningsuttaget för tillbehör.
• Använd en strömkabel med inbyggd säkring (50 A).
• Placera strömkabelns säkring så nära bilbatteriet som
möjligt.
• De kablar som du använder för anslutningarna till
+12 V - och GND-terminalerna på den här
förstärkaren ska vara minst 10-Gauge (AWG-10) eller
har en tvärsnittsyta som är större än 5 mm2.
Uwagi dotyczące zasilania
• Przewód zasilający +12 V należy podłączyć dopiero po
podłączeniu wszystkich innych przewodów.
• Przewód masy urządzenia należy starannie
podłączyć do metalowego elementu karoserii
samochodu. Luźne połączenie przewodu może
doprowadzić do niewłaściwego działania
wzmacniacza.
• Należy się upewnić, że przewód zdalnego sterowania
samochodowego zestawu audio został podłączony do
zacisku zdalnego sterowania.
• Jeśli używany jest samochodowy zestaw audio bez
wyjścia zdalnego sterowania na wzmacniaczu, zacisk
wejściowy zdalnego sterowania (REMOTE) należy
podłączyć do zasilacza urządzeń dodatkowych.
• Należy używać przewodu zasilającego z
bezpiecznikiem (50 A).
• Bezpiecznik przewodu zasilającego należy umieścić jak
najbliżej akumulatora samochodowego.
• Należy sprawdzić, czy przewody, które mają być
podłączone do zacisków +12 V i GND tego urządzenia,
mają rezystywność odpowiadającą klasie AWG-10 lub
mniejszą albo powierzchnię przekroju większą niż
5 mm 2 .
Bredbandshögtalare
(min. 2 Ω)
Głośniki
pełnozakresowe
(min. 2 Ω)
Bilstereo
Samochodowy zestaw audio
Vänster kanal
Kanał lewy
Linjeingångsanslutning (med högtalaranslutning 2 eller 3)
Podłączenie wejścia liniowego (z połączeniami głośników
E
SUB
WOOFER
OUT
Randig/Vit
W paski/Biały
Randig/Grå
W paski/Szary
Uwaga
Nie należy korzystać z
takiej konfiguracji, gdy
podłączone są tylko
wejścia L i R.
Uwaga
W tym systemie do sterowania głośnością
subwooferów służy regulator fader (zanik)
samochodowego zestawu audio.
Grön
Zielony
Grå
Szary
Vit
Biały
Obs!
Används inte när bara
L (vänster) och R
(höger) är anslutna.
Höger
Prawy
Högnivåingång
Złącze wejściowe wysokiego poziomu
2 lub 3)
Bilstereo
Samochodowy zestaw audio
Subwoofrar
(min. 2 Ω)
Subwoofer
(min. 2 Ω)
Vänster
Lewy
Höger kanal
Kanał prawy
*
*
LINE
OUT
Höger
Prawy
Obs!
I det här systemet kontrollerar du subwooferns
volym med bilstereons volymkontroll.
LINE OUT
* Har du fabriksoriginalet, eller någon annan bilstereo som saknar utgång för fjärrkontroll på förstärkaren,
ansluter du fjärrkontrollingången (REMOTE) till strömförsörjningen för tillbehör.
* W przypadku fabrycznie zainstalowanego lub innego samochodowego zestawu audio bez wyjścia zdalnego
sterowania na wzmacniaczu, zacisk wejściowy sygnału zdalnego sterowania (REMOTE) należy podłączyć do
zasilacza urządzeń dodatkowych.
Vänster
Lewy
D
1, 2 lub 3)
+12 V bilbatteri
Akumulator samochodowy +12 V
Aby uzyskać odpowiedź na pytania lub rozwiązać
problemy, które nie zostały omówione w tym
podręczniku, należy zwrócić się do najbliższego
przedstawiciela firmy Sony.
För mer information om inställningarna av
omkopplarna och kontrollerna, se “Kontrollernas
placering och funktioner”.
Bilstereo
Samochodowy zestaw audio
Bilstereo
Samochodowy zestaw audio
* Obwód zabezpieczający
Wzmacniacz jest wyposażony w obwód
zabezpieczający, który uruchamiany jest w przypadku,
gdy:
— urządzenie jest przegrzane,
— generowany jest prąd stały,
— nastąpiło zwarcie zacisków głośników.
Barwa wskaźnika POWER/PROTECTOR zmieni się z
zielonej na czerwoną, a następnie urządzenie zostanie
wyłączone.
Jeśli to nastąpi, należy wyłączyć podłączone
urządzenia, wyjąć kasetę lub płytę i ustalić przyczynę
awarii. Jeśli wzmacniacz się przegrzał, przed
ponownym jego uruchomieniem należy odczekać, aż
ostygnie.
3-vägssystem (med ingångsanslutning A, B, C, D eller E)
Zestaw składający się z 3 głośników (z połączeniami
Randig
W paski
Linjeingångsanslutning (med högtalaranslutning 1, 2 eller 3)
Podłączenie wejścia liniowego (z połączeniami głośników
Strömkablar
Przewody zasilające
Głośniki tylne
(min. 2 Ω)
Randig
W paski
Grå
Szary
*
Obs!
Se till att utgången för höger högtalare på
bilstereon är ansluten till kontakten markerad
med “REAR” på enheten.
Vänster
Lewy
Höger
Prawy
Bakre högtalare
(min. 2 Ω)
wejściowymi A, B, C, D lub E)
Utgång för höger högtalare
Wyjście na prawy głośnik
Grön
Zielony
Randig
W paski
Höger
Prawy
Främre högtalare
(min. 2 Ω)
Ostrzeżenie
Przepalony bezpiecznik należy wymienić na
bezpiecznik o tych samych parametrach.
Wyrażona w amperach wartość bezpiecznika jest
podana nad uchwytem bezpiecznika. Nie należy
korzystać z bezpieczników o wartości
znamionowej natężenia prądu przewyższającej tę
wartość dla bezpiecznika dostarczonego wraz z
urządzeniem, ponieważ może to doprowadzić do
zniszczenia urządzenia.
Vänster
Lewy
Głośniki przednie
(min. 2 Ω)
2
Dra kablarna genom anslutningsskyddet,
anslut kablarna och täck sedan över
terminalerna med anslutningsskyddet.
Szczegółowe informacje na temat ustawień
przełączników i regulatorów można znaleźć w sekcji
„Rozmieszczenie i funkcje elementów sterujących”.
Grön
Zielony
Vit
Biały
Randig
W paski
För mer information om inställningarna av
omkopplarna och kontrollerna, se “Kontrollernas
placering och funktioner”.
Randig
W paski
Vit
Biały
3
1
wejściowymi A, C lub D)
Utgång för höger främre högtalare
Wyjście głośnika przedniego prawego
Randig
W paski
REM
A
FRONT R EAR
L R
L R
Mörklila
Fioletowy
Randig/Mörklila
W paski/Fioletowy
Randig/Grön
W paski/Zielony
Download PDF

advertising