Sony | DSX-A400BT | Sony DSX-A400BT Mediereceiver med trådlös BLUETOOTH®-teknik Bruksanvisning

4-573-404-21(1) (SV)
FM/MW/LWdigitalmediespelare
För att avbryta demonstrationen (DEMO), se sidan 18.
För anslutning/installation, se sidan 28.
DSX-A400BT
Bruksanvisning
SV
Installera enheten i instrumentbrädan, eftersom
enhetens vänstra sida blir varm under
användning.
Mer information finns i ”Anslutning/installation”
(sidan 28).
Producerad i Thailand
Namnplåten med information om driftspänning
och annat finns undertill på höljet.
Sony Corporation intygar härmed att denna
utrustning uppfyller väsentliga krav och andra
relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.
Här hittar du mer information:
http://www.compliance.sony.de/
Information till kunder: Följande information
gäller endast utrustning som säljs i länder
med gällande EU-direktiv.
Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Frågor om produktöverensstämmelser i EU:
Sony Belgien, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien
Avfallshantering av uttjänta
batterier och elektriska och
elektroniska produkter (gäller i EU
och andra europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Den här symbolen på produkten, batteriet eller
förpackningen anger att produkten och batteriet
inte får behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas
i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till
om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver
eller 0,004 % bly. När produkterna och batterierna
kasseras på rätt sätt kan det förebygga de
potentiella negativa miljö- och hälsoeffekter som
kan uppstå vid felaktig avfallshantering.
Återvinning av material hjälper till att bevara
naturens resurser.
2SV
För produkter som av säkerhets-, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning
till ett inbyggt batteri, bör detta batteri endast
bytas av behörig servicetekniker. Lämna det
förbrukade batteriet och den elektriska och
elektroniska utrustningen på en återvinningsstation
för elektriska och elektroniska produkter för att
garantera en korrekt hantering. Information om
övriga batterier finns i avsnittet om hur du tar ut
batterierna ur produkten på ett säkert sätt. Lämna
in batteriet på en återvinningsstation i behållaren
för förbrukade batterier. Om du vill ha mer
information om återvinningen av produkten eller
batteriet, kontaktar du ditt kommunkontor, den
lokala sophämtningstjänsten eller återförsäljaren
där du köpte produkten eller batteriet.
Varning om tändningslåset i bilen saknar
ACC-läge
Var noga med att stänga av funktionen AUTO
OFF (sidan 18). Enheten stängs av automatiskt
efter angiven tid för att spara batteritid. Om du
inte ställer in funktionen AUTO OFF, ska du hålla
OFF intryckt tills teckenfönstret slocknar varje
gång du stänger av tändningen.
Friskrivning avseende tjänster från tredje part
Tjänster från tredje part kan komma att ändras,
avbrytas eller upphöra utan föregående avisering.
Sony åtar sig inget ansvar i sådana situationer.
Viktigt meddelande
Varning!
SONY SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS
ANSVARIGT FÖR INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR
ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVEN
INTÄKT, FÖRLUST AV DATA, OFÖRMÅGA ATT
ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER TILLHÖRANDE
UTRUSTNING, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER
FÖRLUST AV ANVÄNDARENS TID PÅ GRUND AV
ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV DENNA
PRODUKT, DESS MASKINVARA OCH/ELLER
PROGRAMVARA.
 Enheten har stöd för säkerhetsfunktioner
som uppfyller BLUETOOTH-standarden för att
skydda anslutningen vid trådlös BLUETOOTHkommunikation. Skyddet kanske emellertid
inte är tillräckligt beroende på inställningen.
Var försiktig när du kommunicerar med trådlös
BLUETOOTH-teknik.
 Vi åtar oss inget ansvar för information som
fångas upp av obehöriga under BLUETOOTHkommunikation.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har
frågor om eller problem med enheten som inte
beskrivs i denna handbok.
Denna produkt innehåller en radiosändare.
Enligt UNECE-förordning nr. 10 har
fordonstillverkare rätt att införa särskilda krav på
installation av radiosändare i fordon.
Läs bruksanvisningen till bilen eller kontakta
tillverkaren eller bilhandlaren innan du installerar
denna produkt i din bil.
Nödsamtal
Denna BLUETOOTH-handsfree för bilen och den
elektroniska enhet som ansluts till handsfreeenheten drivs via radiosignaler, mobilnätverk
och fasta telefonnätverk samt funktioner som
programmeras av användaren. Vi kan därför inte
garantera att anslutningen fungerar i alla
förhållanden.
Lita inte enbart till elektroniska enheter vid viktig
kommunikation (till exempel i nödsituationer som
kräver läkarvård).
BLUETOOTH-kommunikation
 Mikrovågor från BLUETOOTH-enheter kan påverka
funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning.
Stäng av denna enhet och andra BLUETOOTHenheter på följande platser, eftersom de kan
orsaka olycksfall:
 på platser med lättantändlig gas, till exempel
sjukhus, tåg, flygplan och bensinstationer
 nära automatiska dörrar eller brandlarm.
3SV
Övrig information
Innehållsförteckning
Guide till delar och kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Komma igång
Avlägsna frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ställa in klockan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Förbereda en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . . . . 7
Ansluta en USB-enhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ansluta en annan bärbar ljudenhet. . . . . . . . . . . . 10
Lyssna på radio
Lyssna på radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Använda RDS (Radio Data System) . . . . . . . . . . . . 11
Uppspelning
Spela upp en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Spela upp en BLUETOOTH-enhet. . . . . . . . . . . . . . 13
Söka efter och spela upp spår . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Handsfreesamtal
(endast via BLUETOOTH)
Ta emot ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ringa ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tillgängliga funktioner under samtal . . . . . . . . . . 16
Praktiska funktioner
Använda Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Inställningar
Avbryta DEMO-läget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grundläggande inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allmän inställning (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . .
Ljudinställning (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teckenfönsterinställning (DISPLAY) . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-inställning (BT). . . . . . . . . . . . . . . . . .
4SV
18
18
18
19
19
20
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
22
24
Anslutning/installation
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentlista inför installation . . . . . . . . . . . . .
Anslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
29
32
Guide till delar och kontroller
Huvudenhet
 Frigöringsknapp för frontpanelen
 Teckenfönster
 SRC (källa)
Slå på strömmen.
Byt källa.
 SEEK +/–
Ställ in radiokanaler automatiskt. Håll intryckt
för manuell inställning.
OFF
Håll knappen intryckt i en sekund för att stänga
av källan och visa klockan.
Håll knappen intryckt i mer än två sekunder för
att stänga av strömmen och teckenfönstret.
 Kontrollvred
Vrid för att justera volymen.
PUSH ENTER
Bekräfta vald inställning.
MENU*
Öppna inställningsmenyn.
VOICE (sidan 16, 17)
Håll intryckt i mer än två sekunder för att
aktivera röstuppringning eller Siri-funktionen
(endast iPhone).
/ (föregående/nästa)
/ (snabbspolning bakåt/framåt)
 PTY (programtyp)
Välj PTY i RDS.
(sök) (sidan 14)
Aktivera sökläge under uppspelning.

CALL
Öppna samtalsmenyn. Ta emot/avsluta samtal.
Håll intryckt i mer än två sekunder för att växla
BLUETOOTH-signal.
 MODE (sidan 11, 13, 16)
(tillbaka)
Återgå till föregående display.
 Mottagare för fjärrkontroll
N-Mark
Vidrör kontrollvredet med en Android™smarttelefon för att upprätta Bluetooth®anslutning.
* Inte tillgänglig när BT Phone har valts.
5SV
 Sifferknappar (1 till 6)
Välj lagrade radiokanaler. Håll intryckt för att
lagra kanaler.
Ring upp ett lagrat telefonnummer. Håll intryckt
för att lagra ett telefonnummer.
ALBUM /
Hoppa över ett album på ljudenheten. Håll
intryckt för att hoppa över flera album i rad.
(upprepningsläge)
(slumpläge)
MIC (sidan 16)
PAUSE
 MEGA BASS
Förstärk basljudet synkroniserat med
volymnivån. Tryck för att ändra MEGA BASSinställningen: [1], [2], [OFF].
Komma igång
Avlägsna frontpanelen
Frontpanelen kan tas bort från enheten för att
förhindra stöld.
1
Håll OFF  intryckt tills enheten stängs
av. Tryck på frigöringsknappen för
frontpanelen  och ta bort panelen
genom att dra den mot dig.
 AUX-ingång
 DSPL (display)
Tryck för att växla alternativ.
SCRL (rulla)
Håll intryckt för att rulla bland alternativen.
 USB-port
 Mikrofon (innerpanel)
Täck inte för mikrofonen med tejp eller annat,
eftersom detta kan störa handsfreefunktionen.
Varningslarm
Om du slår av tändningen (läget OFF) utan att ta
bort frontpanelen, avges ett varningslarm under
några sekunder. Larmet avges bara om den
inbyggda förstärkaren används.
Serienummer
Kontrollera att serienumren på enhetens undersida
och frontpanelens baksida stämmer överens.
I annat fall går det inte att utföra BLUETOOTHparkoppling, anslutning och frånkoppling via NFC.
Sätta fast frontpanelen
6SV
Ställa in klockan
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för
att välja [SET GENERAL], och tryck sedan
på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET CLOCK-ADJ], och tryck sedan
på vredet.
Timangivelsen blinkar.
3
Vrid kontrollvredet för att välja timme
och minut.
Tryck på SEEK +/– för att ändra display.
4
Tryck på MENU efter minutinställningen.
Inställningen är klar och klockan startar.
Ansluta en smarttelefon med
One touch-funktion (NFC)
När du vidrör kontrollvredet på denna enhet med
en NFC*-kompatibel smarttelefon, parkopplas
enheterna och ansluts automatiskt.
* NFC (Near Field Communication) är en trådlös teknik
för korta avstånd för trådlös kommunikation mellan
olika enheter, som mobiltelefoner och IC-brickor.
Med NFC-funktionen kan du enkelt upprätta
datakommunikation genom att vidröra en viss
symbol eller plats på NFC-kompatibla enheter.
För smarttelefoner med Android OS 4.0 eller äldre
krävs appen NFC Easy Connect, som kan hämtas
på Google Play™. Appen kanske inte är tillgänglig
i alla länder/regioner.
1
Visa klockan
Tryck på DSPL.
Förbereda en BLUETOOTHenhet
Du kan spela upp musik samt ringa och ta emot
samtal med handsfree med en BLUETOOTHkompatibel enhet, till exempel en smarttelefon,
mobiltelefon eller ljudenhet (hädanefter kallad
”BLUETOOTH-enhet” om inget annat anges).
Mer information om anslutning finns
i bruksanvisningen till BLUETOOTH-enheten.
Sänk volymen på denna enhet innan du ansluter
BLUETOOTH-enheten. I annat fall kan volymen bli
mycket hög.
Aktivera NFC-funktionen på
smarttelefonen.
Mer information finns i bruksanvisningen till
smarttelefonen.
2
Vidrör N-Mark-delen på denna enhet
med N-Mark-delen på smarttelefonen.
Kontrollera att
enheten.
tänds i teckenfönstret på
Koppla från One touch
Vidrör N-Mark-delen på denna enhet med N-Markdelen på smarttelefonen igen.
Obs!
 Var försiktig när du upprättar anslutningen med
smarttelefonen, så att du inte repar enheten.
 One touch-anslutning kan inte ske när denna enhet
redan är ansluten till en annan NFC-kompatibel enhet.
Koppla i så fall från den andra enheten och upprätta
anslutningen med smarttelefonen igen.
7SV
Parkoppla och ansluta en BLUETOOTHenhet
5
Skriv [0000] om det krävs ett lösenord*
på BLUETOOTH-enheten.
* Lösenord kan även kallas passkod, pinkod eller
PIN-nummer osv. beroende på enheten.
Första gången du ansluter en BLUETOOTH-enhet,
krävs en gemensam registrering (”parkoppling”).
Parkopplingen medför att denna enhet och andra
enheter kan identifiera varandra.
Skriv lösenord
[0000]
1
Placera BLUETOOTH-enheten inom en
meters avstånd från denna enhet.
2
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för
att välja [SET PAIRING], och tryck sedan
på vredet.
blinkar medan enheten är satt i viloläge
för parkoppling.
3
Utför parkoppling på BLUETOOTHenheten så att den identifierar denna
enhet.
4
Välj [DSX-XXXX] (modellnamnet) som
visas i teckenfönstret på BLUETOOTHenheten.
Upprepa från steg 2 om modellnamnet inte
visas.
8SV
När parkopplingen är klar, lyser
sken.
6
med fast
Välj denna enhet på BLUETOOTHenheten för att upprätta BLUETOOTHanslutning.
eller
tänds när anslutningen är upprättad.
Obs!
Denna enhet kan inte identifieras av en annan enhet
medan den är ansluten till en BLUETOOTH-enhet.
Möjliggör identifiering genom att aktivera
parkopplingsläget och söka efter denna enhet från
en annan enhet.
Starta uppspelningen
Mer information finns i ”Spela upp en BLUETOOTHenhet” (sidan 13).
Avbryta parkoppling
Upprepa steg 2 för att avbryta parkopplingsläget
efter att denna enhet och BLUETOOTH-enheten har
parkopplats.
Ansluta en parkopplad BLUETOOTHenhet
Om du vill använda en parkopplad enhet, måste du
ansluta den till denna enhet. Vissa parkopplade
enheter ansluts automatiskt.
1
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för
att välja [SET BT SIGNL], och tryck sedan
på vredet.
Kontrollera att
När en iPhone/iPod med iOS5 eller senare ansluts
till USB-porten, parkopplas och ansluts denna
enhet automatiskt till iPhone/iPod-enheten.
För att aktivera automatisk BLUETOOTHparkoppling, kontrollera att [AUTOPAIR] i [BT]
är inställt på [ON] (sidan 20).
1
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på
iPhone/iPod-enheten.
2
Anslut iPhone/iPod till USB-porten.
tänds.
2
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheten.
3
Anslut BLUETOOTH-enheten till denna
enhet.
eller
Ansluta till en iPhone/iPod
(automatisk BLUETOOTH-parkoppling)
tänds.
Ikoner i teckenfönstret:
Tänds när handsfreesamtal är tillgängligt
genom aktivering av HFP (Handsfree
Profile).
Tänds när ljudenheten kan spelas upp
genom aktivering av A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
Kontrollera att
denna enhet.
tänds i teckenfönstret på
Obs!
 Automatisk BLUETOOTH-parkoppling kan inte ske
om denna enhet redan är ansluten till en annan
BLUETOOTH-enhet. Koppla i så fall från den andra
enheten och anslut sedan iPhone/iPod igen.
 Om automatisk BLUETOOTH-parkoppling inte sker,
finns mer information i ”Förbereda en BLUETOOTHenhet” (sidan 7).
Ansluta den senast anslutna enheten från
denna enhet
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTHenheten.
Tryck på SRC för att välja [BT PHONE] eller
[BT AUDIO].
Tryck på ENTER för att ansluta mobiltelefonen
eller på PAUSE för att ansluta ljudenheten.
Obs!
Vid strömmad uppspelning av BLUETOOTH-ljud går det
inte att ansluta från denna enhet till mobiltelefonen.
Anslut från mobiltelefonen till denna enhet i stället.
Tips!
Med BLUETOOTH-signal på: När tändningen slås på,
ansluter denna enhet automatiskt till den senast
anslutna mobiltelefonen.
9SV
Ansluta en USB-enhet
1
2
Sänk volymen på denna enhet.
Anslut USB-enheten till denna enhet.
Anslut iPod/iPhone-enheten via USBanslutningskabeln för iPod (medföljer inte).
Ansluta en annan bärbar
ljudenhet
1
2
3
Stäng av den bärbara ljudenheten.
Sänk volymen på denna enhet.
Anslut den bärbara ljudenheten till
AUX-ingången (stereominiuttag) på
denna enhet via en anslutningskabel
(medföljer inte)*.
* Var noga med att använda ett rakt kontaktdon.
4
Tryck på SRC och välj [AUX].
Matcha volymen på den anslutna enheten
med andra källor
Starta uppspelningen på den bärbara ljudenheten
på medelhög volym och ställ in normal
lyssningsvolym på denna enhet.
Tryck på MENU och välj [SET SOUND] 
[SET AUX VOL] (sidan 19).
10SV
Lagra kanaler manuellt
Lyssna på radio
1
Lyssna på radio
För att lyssna på radio, tryck på SRC och välj
[TUNER].
Lagra automatiskt (BTM)
1
Tryck på MODE och ändra
frekvensbandet (FM1, FM2, FM3, MW
eller LW).
2
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för
att välja [SET GENERAL], och tryck sedan
på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET BTM], och tryck sedan på vredet.
Kanalerna lagras i frekvensordning under
sifferknapparna.
Inställning
1
2
Tryck på MODE och ändra
frekvensbandet (FM1, FM2, FM3, MW
eller LW).
Gör en kanalsökning.
Ställa in kanaler manuellt
Håll SEEK +/– intryckt för att söka efter ungefär
rätt sekvens, och tryck på SEEK +/– upprepade
gånger för att finjustera frekvensinställningen.
När du har hittat kanalen som du vill
lagra, håller du en sifferknapp (1 till 6)
intryckt tills [MEM] visas.
Ta emot lagrade kanaler
1
Välj frekvensband och tryck på en
sifferknapp (1 till 6).
Använda RDS (Radio Data
System)
Ställa in alternativa frekvenser (AF)
och trafikmeddelanden (TA)
AF söker kontinuerligt efter kanalerna med starkast
frekvens. TA visar aktuell trafikinformation och
sänder trafikprogram (TP) om de kan tas emot.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för
att välja [SET GENERAL], och tryck sedan
på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET AF/TA], och tryck sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] eller [SET AF/TA-OFF],
och tryck sedan på vredet.
Ställa in kanaler automatiskt
Tryck på SEEK +/–.
Avsökningen avbryts när enheten hittar
en kanal.
11SV
Lagra RDS-kanaler med AF och TA
Du kan förinställa RDS-kanaler tillsammans med
en AF/TA-inställning. Ställ in AF/TA och lagra
kanalen med BTM eller manuellt. Om du förinställer
kanalerna manuellt, kan du också förinställa andra
stationer än RDS.
Välja programtyper (PTY)
1
2
Tryck på PTY under FM-mottagning.
Ta emot nödmeddelanden
Vrid kontrollvredet tills önskad
programtyp visas, och tryck sedan
på vredet.
Med AF eller TA avbryts den aktuella källan
automatiskt av nödmeddelanden.
Enheten börjar söka efter en kanal som sänder
den valda programtypen.
Justera volymen på ett trafikmeddelande
Volymnivån lagras i minnet inför framtida
trafikmeddelanden oberoende av den normala
volymnivån.
Behålla ett regionalt program (REGIONAL)
När funktionerna AF och REGIONAL är aktiverade,
växlar sändningen inte över till en annan regional
kanal med starkare frekvens. Om du lämnar det
regionala programmets mottagningsområde,
ska du välja [SET REG-OFF] i [SET GENERAL] under
FM-mottagning (sidan 18).
Funktionen fungerar inte i Storbritannien och vissa
andra områden.
Local Link-funktion (endast Storbritannien)
Med denna funktion kan du välja andra lokala
kanaler i området, även om de inte är lagrade
under sifferknapparna.
Tryck på en sifferknapp (1 till 6) där du har lagrat
en lokal kanal under FM-mottagning. Tryck inom
fem sekunder en gång till på en sifferknapp för
den lokala kanalen. Upprepa åtgärden tills den
lokala kanalen tas emot.
12SV
Typ av program
NEWS (nyheter), AFFAIRS (samhälle), INFO
(information), SPORT (sport), EDUCATE (utbildning),
DRAMA (drama), CULTURE (kultur), SCIENCE
(vetenskap), VARIED (diverse), POP M (popmusik),
ROCK M (rockmusik), EASY M (easy listening),
LIGHT M (lätt klassisk musik), CLASSICS (seriös
klassisk musik), OTHER M (övrig musik), WEATHER
(väder), FINANCE (ekonomi), CHILDREN
(barnprogram), SOCIAL A (sociala frågor),
RELIGION (religion), PHONE IN (ring in), TRAVEL
(resor), LEISURE (fritid), JAZZ (jazzmusik),
COUNTRY (countrymusik), NATION M (nationell
musik), OLDIES (”gamla godingar”), FOLK M
(folkmusik), DOCUMENT (dokumentär)
Ställa in klocktid (CT)
Klockan ställs in med CT-data från RDS-sändningen.
1
Ställ in [SET CT-ON] i [SET GENERAL]
(sidan 18).
Anmärkning om iPhone
Uppspelning
Spela upp en USB-enhet
I den här bruksanvisningen används ”iPod” som
generellt begrepp för iPod-funktionerna på iPod
och iPhone, om inget annat anges i texten eller
illustrationerna.
Information om iPod-kompatibilitet finns
i ”Om iPod” (sidan 21) och på vår supportwebbplats
(se webbadress på baksidan).
USB-enheter kan användas om de är av typen
MSC (Mass Storage Class) och MTP (Media
Transfer Protocol) (till exempel USB-minnen,
digitalmediespelare och Android-smarttelefoner)
och är kompatibla med USB-standarden.
Beroende på digitalmediespelaren eller Androidsmarttelefonen kan du behöva välja MTP som
USB-anslutningsläge.
Obs!
 Information om USB-enhetens kompatibilitet finns på
vår supportwebbplats (se webbadress på baksidan).
 Följande filer kan inte spelas upp:
MP3/WMA/FLAC:
 upphovsrättsskyddade filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 flerkanaliga ljudfiler
MP3/WMA:
 filer med exakt komprimering
1
2
När du ansluter en iPhone via USB, styrs
samtalsvolymen från iPhone, inte från denna enhet.
Höj inte oavsiktligt volymen på denna enhet under
ett samtal, eftersom volymen kan bli mycket hög
när samtalet har avslutats.
Använda en iPod direkt
(passagerarstyrning)
1
Håll MODE intryckt under uppspelning
tills [MODE IPOD] visas.
iPod-funktionerna blir tillgängliga.
Observera att du endast kan ändra volymen
på denna enhet.
Avsluta passagerarstyrning
Håll MODE intryckt tills [MODE AUDIO] visas.
Spela upp en BLUETOOTH-enhet
Du kan spela upp innehåll på en ansluten enhet
som har stöd för BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
1
Upprätta BLUETOOTH-anslutning med
ljudenheten (sidan 8).
Uppspelningen startar.
Om en enhet redan är ansluten, startar du
uppspelningen genom att trycka på SRC och
välja [USB] ([IPD] visas i teckenfönstret när
iPod har hittats).
2
3
4
Tryck på SRC och välj [BT AUDIO].
Justera volymen på denna enhet.
Obs!
 Beroende på ljudenheten kan det hända att
information om till exempel titel, spårnummer/tid
och uppspelningsstatus inte visas på denna enhet.
 Uppspelningen från ljudenheten stoppar inte även
om du byter källa på denna enhet.
Anslut en USB-enhet till USB-porten
(sidan 10).
Stoppa uppspelningen
Håll OFF intryckt i en sekund.
Ta bort enheten
Starta uppspelningen från ljudenheten.
Justera volymen på denna enhet.
Stoppa uppspelningen och ta bort enheten.
13SV
Matcha volymen på den anslutna
BLUETOOTH-enheten med andra källor
Starta uppspelningen på BLUETOOTH-ljudenheten
på medelhög volym och ställ in normal
lyssningsvolym på denna enhet.
Tryck på MENU och välj [SET SOUND] 
[SET BTA VOL] (sidan 19).
Söka genom att hoppa mellan spår
(hoppläge)
1
2
3
Söka efter och spela upp spår
Upprepad och slumpvis uppspelning
1
Tryck under uppspelning på
(repetera) eller
(slumpläge)
upprepade gånger för att välja önskat
uppspelningsläge.
Det kan ta en stund innan uppspelningen
startar i det valda uppspelningsläget.
Vilka uppspelningslägen som är tillgängliga varierar
beroende på vald ljudkälla.
Söka efter ett spår efter namn
(Quick-BrowZer™)
1
Under uppspelning från USB, tryck
på
(sök)* för att visa listan med
sökkategorier.
När spårlistan visas, tryck på
(tillbaka)
upprepade gånger tills önskad sökkategori
visas.
* Under USB-uppspelning, tryck på
(sök) i mer
än två sekunder för att återgå direkt till början
av kategorilistan.
2
Vrid kontrollvredet för att välja önskad
sökkategori, och tryck sedan på vredet.
3
Upprepa steg 2 för att söka efter
önskat spår.
Uppspelningen startar.
Avsluta Quick-BrowZer-läget
Tryck på
14SV
(sök).
Tryck på
(sök).
Tryck på SEEK +.
Vrid kontrollvredet för att välja önskat
spår.
Listan genomsöks i steg om tio procent av
det totala antalet spår.
4
Tryck på ENTER för att återgå till
Quick-BrowZer-läget.
Det valda spåret visas.
5
Vrid kontrollvredet för att välja önskat
spår, och tryck sedan på vredet.
Uppspelningen startar.
Handsfreesamtal
(endast via BLUETOOTH)
3
Vrid kontrollvredet för att välja ett namn
i namnlistan, och tryck sedan på vredet.
4
Vrid kontrollvredet för att välja ett
nummer i nummerlistan, och tryck
sedan på vredet.
Om du vill använda mobiltelefon, måste du
ansluta den till enheten. Mer information finns
i ”Förbereda en BLUETOOTH-enhet” (sidan 7).
Samtalet aktiveras.
Via samtalshistoriken
1
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för
att välja [RECENT CALL], och tryck sedan
på vredet.
Samtalshistoriken visas.
Ta emot ett samtal
1
2
Tryck på CALL när det hörs en ringsignal
för inkommande samtal.
Samtalet aktiveras.
Samtalet aktiveras.
Obs!
Ringsignalen och motpartens röst matas bara ut från
fronthögtalarna.
Avböja ett samtal
Via inmatat telefonnummer
1
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för
att välja [DIAL NUMBER], och tryck sedan
på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att skriva
telefonnumret, välj [ ] (blanksteg),
och tryck sedan på ENTER*.
Håll OFF intryckt i en sekund.
Avsluta ett samtal
Tryck på CALL igen.
Samtalet aktiveras.
Ringa ett samtal
Du kan ringa samtal via kontaktlistan eller
samtalshistoriken när du har anslutit en
mobiltelefon med stöd för PBAP (Phone Book
Access Profile).
Via kontaktlistan
1
2
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för
att välja [PHONE BOOK], och tryck sedan
på vredet.
Vrid kontrollvredet för att välja ett namn
eller telefonnummer i samtalshistoriken,
och tryck sedan på vredet.
* Tryck på SEEK +/– för att ändra display.
Obs!
[_] visas i stället för [#] i teckenfönstret.
Via återuppringning
1
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för
att välja [REDIAL], och tryck sedan
på vredet.
Samtalet aktiveras.
Vrid kontrollvredet för att välja en initial
i bokstavslistan, och tryck sedan på
vredet.
15SV
Via förval
1
2
Tryck på SRC för att välja [BT PHONE].
3
Tryck på ENTER.
Tryck på en sifferknapp (1 till 6) för att
välja önskad kontakt.
Samtalet aktiveras.
Förinställa telefonnummer
Du kan lagra upp till sex kontakter som förval.
1
2
Välj telefonnumret som du vill lagra som förval via
kontaktlistan eller samtalshistoriken, eller genom
att skriva numret direkt.
Telefonnumret visas i teckenfönstret.
Håll en sifferknapp (1 till 6) intryckt tills [MEM] visas.
Kontakten lagras under den valda sifferknappen.
Via rösttaggar
Du kan ringa upp ett samtal genom att säga
den rösttagg som har lagrats på en ansluten
mobiltelefon med röstuppringningsfunktion.
1
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för
att välja [VOICE DIAL], och tryck sedan
på vredet.
Eller håll VOICE intryckt i mer än två sekunder.
2
Säg den rösttagg som har lagrats på
mobiltelefonen.
Din röst identifieras och samtalet kopplas.
Avbryta röstuppringning
Tryck på VOICE.
16SV
Tillgängliga funktioner under
samtal
Justera volymen på ringsignalen
Vrid kontrollvredet medan du tar emot samtalet.
Justera volymen på motpartens röst
Vrid kontrollvredet under samtalet.
Justera volymen för motparten (mic gainjustering)
Tryck på MIC.
Tillgängliga volymnivåer: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
Reducera eko och brus (eko-/
brusreducering)
Håll MIC intryckt.
Tillgängliga lägen: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Aktivera och inaktivera handsfreeläge
Tryck på MODE under ett samtal för att växla
ljudutmatningen mellan enheten och
mobiltelefonen.
Obs!
Funktionen är inte tillgänglig på alla mobiltelefoner.
Praktiska funktioner
Använda Siri Eyes Free
 När du ansluter iPhone till USB-porten, kan det hända
att Siri Eyes Free inte fungerar korrekt eller stängs av.
 Aktivera inte Siri på iPhone när du ansluter telefonen
till denna enhet via USB. Siri Eyes Free kanske inte
fungerar korrekt eller stängs av.
 Det matas inte ut något ljud medan Siri Eyes Free är
aktiverat.
Med Siri Eyes Free kan du använda en iPhone med
handsfree genom att helt enkelt tala i mikrofonen.
Funktionen kräver att du ansluter en iPhone till
denna enhet via BLUETOOTH. Funktionen är
tillgänglig på iPhone 4s eller senare. Kontrollera att
den senaste iOS-versionen är installerad på iPhone.
Du måste slutföra BLUETOOTH-registrering och
välja anslutningsinställningar för iPhone och denna
enhet i förväg. Mer information finns i ”Förbereda
en BLUETOOTH-enhet” (sidan 7).
1
Aktivera Siri-funktionen på iPhone.
Mer information finns i bruksanvisningen till
iPhone.
2
Håll VOICE intryckt i mer än två sekunder.
Skärmen för röstkommando visas.
3
Tala i mikrofonen efter ljudsignalen.
iPhone-enheten avger en ny ljudsignal och
Siri börjar svara.
Inaktivera Siri Eyes Free
Tryck på VOICE.
Obs!
 Funktionen kanske inte känner igen din röst i alla
situationer. (Till exempel medan du kör bil.)
 På platser med dålig mottagning av iPhone-signaler
kan det hända att Siri Eyes Free inte fungerar korrekt
eller att svarstiden blir längre.
 Beroende på användningsförhållandena kan det
hända att Siri Eyes Free inte fungerar korrekt eller
stängs av.
 Om du spelar upp ett spår på en iPhone via
BLUETOOTH-ljudanslutning och spåret börjar spelas
upp via BLUETOOTH, avslutas Siri Eyes Free
automatiskt och enheten växlar över till BLUETOOTHljudkällan.
 När Siri Eyes Free aktiveras under uppspelning,
kan enheten växla till BLUETOOTH-ljudkällan även
om du inte väljer ett spår.
17SV
Allmän inställning (GENERAL)
Inställningar
Avbryta DEMO-läget
Du kan avbryta demodisplayen som visas när källan
är avstängd och klockan visas.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för
att välja [SET GENERAL], och tryck sedan
på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET DEMO], och tryck sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET DEMO-OFF], och tryck sedan
på vredet.
Inställningen är klar.
4
Tryck på
(tillbaka) två gånger.
Skärmen återgår till normalt mottagnings-/
uppspelningsläge.
Grundläggande inställningar
Du kan välja inställningar inom följande kategorier:
allmän inställning (GENERAL), ljudinställning
(SOUND), teckenfönsterinställning (DISPLAY),
BLUETOOTH-inställning (BT)
(Inte tillgängligt när BT PHONE har valts.)
1
2
Tryck på MENU.
Vrid kontrollvredet för att välja önskad
inställningskategori, och tryck sedan
på vredet.
Vilka alternativ som är tillgängliga varierar
beroende på källan och inställningarna.
3
Vrid kontrollvredet för att välja alternativ,
och tryck sedan på vredet.
Återgå till föregående display
Tryck på
18SV
(tillbaka).
DEMO (demonstration)
Aktivera demonstrationen: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (justera klocka) (sidan 7)
CAUT ALM (varningslarm)
Aktivera varningslarm: [ON], [OFF] (sidan 6).
(Endast tillgängligt när källan är avstängd och
klockan visas.)
BEEP
Aktivera ljudsignalen: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Automatisk avstängning efter önskad tid när
enheten stängs av: [NO], [30S] (30 sekunder),
[30M] (30 minuter), [60M] (60 minuter).
CT (klocktid)
Aktivera CT-funktionen: [ON], [OFF].
AF/TA (alternativa frekvenser/trafikmeddelanden)
Välj inställning för alternativa frekvenser (AF)
och trafikmeddelanden (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL
Begränsa mottagningen till en viss region:
[ON], [OFF]. (Endast tillgängligt med FMmottagning.)
BTM (Best Tuning Memory) (sidan 11)
(Endast tillgängligt när radion har valts.)
Ljudinställning (SOUND)
Denna inställningsmeny är tillgänglig när en annan
källa än BT PHONE har valts.
EQ5 PRESET
Välj mellan tio equalizerkurvor och avstängt:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM].
Inställningen av equalizerkurvan kan lagras för
varje källa.
EQ5 SETTING
Ställ in [CUSTOM] för EQ5.
BASE
Välj en förinställd equalizerkurva som
utgångspunkt för vidare anpassning: [BAND1]
(låg frekvens), [BAND2] (medel-låg frekvens),
[BAND3] (medelfrekvens), [BAND4] (medel-hög
frekvens), [BAND5] (hög frekvens).
Volymnivån kan ställas in i steg om 1 dB,
från -10 dB till +10 dB.
BALANCE
Justera ljudbalansen:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Justera den relativa nivån:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
AUX VOL (AUX-volymnivå)
Justera volymnivån på samtliga anslutna externa
enheter: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Inställningen medför att volymnivån mellan
källorna inte behöver justeras.
BTA VOL (volymnivå på BLUETOOTH-ljud)
Justera volymnivån på samtliga anslutna
BLUETOOTH-enheter: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Inställningen medför att volymnivån mellan
källorna inte behöver justeras.
Teckenfönsterinställning
(DISPLAY)
DIMMER
Ändra skärmens ljusstyrka: [ON], [OFF].
SND SYNC (ljudsynkronisering)
Aktivera synkronisering av belysning med ljud:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (rulla automatiskt)
Rulla automatiskt i långa inställningsalternativ:
[ON], [OFF].
(Inte tillgängligt när AUX eller radion har valts.)
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (subwoofernivå)
Justera subwoofervolymen:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB], [ATT].
([ATT] visas vid den lägsta inställningen.)
SW PHASE (subwooferfas)
Välj subwooferfas: [NORM], [REV]
LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens)
Välj subwooferns brytfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
19SV
BLUETOOTH-inställning (BT)
Övrig information
PAIRING (sidan 8)
PHONE BOOK (sidan 15)
REDIAL (sidan 15)
RECENT CALL (sidan 15)
VOICE DIAL (sidan 16)
DIAL NUMBER (sidan 15)
RINGTONE
Välj om ringsignalen ska anges från enheten
eller den anslutna mobiltelefonen:
[1] (enhet), [2] (mobiltelefon).
AUTO ANS (svara automatiskt)
Välj att enheten ska besvara inkommande
samtal automatiskt: [OFF], [1] (cirka tre
sekunder), [2] (cirka tio sekunder).
AUTOPAIR (parkoppla automatiskt)
Starta BLUETOOTH-parkoppling automatiskt
när en iOS-enhet version 5.0 eller senare ansluts
via USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (sidan 9)
Aktivera/inaktivera BLUETOOTH-funktionen.
BT INIT (initiera BLUETOOTH)
Initiera alla BLUETOOTH-relaterade inställningar
(till exempel parkopplingsinformation, förval,
enhetsinformation): [YES], [NO].
Initiera alla inställningar när du ska kassera
enheten.
(Endast tillgängligt när källan är avstängd och
klockan visas.)
20SV
Försiktighetsåtgärder
 Låt enheten svalna om bilen har stått parkerad
i direkt solljus.
 Lämna inte kvar frontpanelen eller ljudenheter
i bilen. De kan skadas på grund av hög
temperatur.
 Antennen fälls ut automatiskt.
Bibehålla hög ljudkvalitet
Spill inte vätska på enheten.
Uppspelningsordning för ljudfiler
Mapp (album)
Ljudfil (spår)
Om iPod
Underhåll
 Enheten kan anslutas till följande iPod-modeller.
Uppdatera dina iPod-enheter till den senaste
programvaran före användning.
Kompatibla iPhone-/iPod-modeller
Kompatibel modell
USB
iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPhone 4

iPhone 3GS

iPod touch (femte generationen)

iPod touch (fjärde generationen)

iPod touch (tredje generationen)

iPod classic

iPod nano (sjunde generationen)

iPod nano (sjätte generationen)

iPod nano (femte generationen)

Rengöra kontakterna
Om kontakterna mellan enheten och frontpanelen
är smutsiga, kanske inte enheten fungerar korrekt.
Förhindra detta genom att avlägsna frontpanelen
(sidan 6) och rengöra kontakterna med en
bomullstops. Var inte för hårdhänt. Kontakterna
kan skadas.
Obs!
 Stäng av säkerhetsskäl av tändningen innan du
rengör kontakterna, och ta ut nyckeln ur tändlåset.
 Vidrör aldrig kontakterna direkt med fingrarna eller
ett metallföremål.
 ”Made for iPod” och ”Made for iPhone” innebär
att ett elektroniskt tillbehör har utformats
specifikt för anslutning till iPod respektive iPhone,
samt att produkten har certifierats av utvecklaren
för att uppfylla prestandakraven från Apple. Apple
kan inte hållas ansvarigt för den här enhetens
funktion eller uppfyllande av regulatoriska
säkerhetsstandarder. Obs! Om detta tillbehör
används tillsammans med iPod eller iPhone kan
det påverka trådlösa prestanda.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har
frågor om eller problem med enheten som inte
beskrivs i denna handbok.
21SV
Specifikationer
Radio
FM
Inställningsområde: 87,5–108,0 MHz
Antennanslutning:
Extern antennkontakt
Mellanfrekvens:
FM CCIR: -1 956,5 till -487,3 kHz och
+500,0 till +2 095,4 kHz
Känslighet: 7 dBf
Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz
Signal till brus-förhållande: 73 dB
Separation: 50 dB vid 1 kHz
Frekvensåtergivning: 20–15 000 Hz
MW/LW
Inställningsområde:
MW: 531–1 602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennanslutning:
Extern antennkontakt
Känslighet: MW: 26 μV, LW: 50 μV
USB-spelare
Gränssnitt: USB (full hastighet)
Maximal strömstyrka: 1 A
Maximalt antal identifierbara spår:
 Mappar (album): 256
 Filer (spår) per mapp: 256
Motsvarande kodek:
MP3 (.mp3)
Bithastighet: 8–320 kbit/s (stöd för VBR
(variabel bithastighet))
Samplingsfrekvens: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighet: 32–192 kbit/s (stöd för VBR
(variabel bithastighet))
Samplingsfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdjup: 16 bitar, 24 bitar
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
22SV
Trådlös kommunikation
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH-standard version 3.0
Utmatning:
BLUETOOTH-standard effektklass 2
(max +4 dBm)
Största kommunikationsräckvidd:
Siktlinje cirka 10 m*1
Frekvensband:
2,4 GHz-band (2,4000–2,4835 GHz)
Moduleringsmetod: FHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
Motsvarande kodek:
SBC (.sbc)
*1 Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer
som hinder mellan enheter, magnetfält runt
mikrovågsugn, statisk elektricitet,
mottagningskänslighet, antennens prestanda,
operativsystem, programvara och liknande.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler anger syftet med
BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.
Förstärkare
Utmatning: Högtalare
Högtalarimpedans: 4–8 ohm
Maximal uteffekt: 55 W × 4 (vid 4 ohm)
Allmänt
Utgångar:
Ljudutgång (bakre, sub)
Utgång för antenn/förstärkare (REM OUT)
Ingångar:
Fjärrkontrollingång
Antenningång
AUX-ingång (stereominikontakt)
USB-port
Strömförsörjning: 12 V DC bilbatteri (minus (jord))
Nominell strömförbrukning: 10 A
Mått:
Cirka 178 mm × 50 mm × 120 mm (b/h/d)
Mått för montering:
Cirka 182 mm × 53 mm × 102 mm (b/h/d)
Vikt: Cirka 0,7 kg
Förpackningens innehåll:
Huvudenhet (1)
Delar för installation och anslutningar (1 sats)
libFLAC
Återförsäljaren kanske inte säljer alla tillbehör ovan.
Kontakta återförsäljaren för detaljerad information.
Spridning och användning i källform och binär
form, med eller utan modifiering, är tillåten under
förutsättning att följande villkor är uppfyllda:
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
 Spridning av källkoden måste innehålla det
ovanstående upphovsrättsmeddelandet, denna
lista över villkor och följande friskrivningsklausul.
Upphovsrätt
Bluetooth®-ordmärket och logotyperna
är registrerade varumärken som tillhör
Bluetooth SIG, Inc., och all användning av dessa
logotyper av Sony Corporation sker under licens.
Övriga varumärken och märkesnamn tillhör
respektive ägare.
N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke
som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
Windows Media är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
Den här produkten skyddas av immateriell
egendomsrätt tillhörande Microsoft Corporation.
Användning eller distribution av sådan teknik
utanför produkten är inte tillåten utan licens från
Microsoft eller ett auktoriserat Microsoftdotterbolag.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA
och andra länder.
Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och patent
licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.
Google, Google Play och Android är varumärken
som tillhör Google Inc.
Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011–2013 Xiph.org Foundation
 Spridning i binär form måste återge det
ovanstående upphovsrättsmeddelandet, denna
lista över villkor och följande friskrivningsklausul
i dokumentationen och/eller andra material som
medföljer vid distribueringen.
 Varken namnet Xiph.org Foundation eller
namnen på bidragsgivarna får användas för att
rekommendera eller marknadsföra produkter
härledda ur denna programvara utan uttrycklig
föregående skriftligt tillstånd.
PROGRAMVARAN LEVERERAS AV
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH MEDVERKANDE
I ”BEFINTLIGT SKICK” OCH DESSA FRISKRIVER SIG
FRÅN ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA
SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN UTAN
BEGRÄNSNING TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT
SÄRSKILT SYFTE. I INGA FALL SKA GRUNDARNA
ELLER DE MEDVERKANDE HÅLLAS ANSVARIGA
FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, TYPISKA
ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE
MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFANDE AV
ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; UTEBLIVEN
PRODUKTANVÄNDNING, DATAFÖRLUST ELLER
UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET)
OAVSETT ORSAK ELLER ANSVARSTEORI, OAVSETT
I KONTRAKTSFORM, STRIKT ANSVAR ELLER
KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER
I ÖVRIGT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR
ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA,
ÄVEN VID INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA
SKADOR.
23SV
Felsökning
Följande checklista kan hjälpa dig att åtgärda
eventuella problem med enheten.
Kontrollera anslutningen och bruksanvisningen
innan du går igenom checklistan.
Information om hur du använder säkringen och
avlägsnar enheten från instrumentpanelen finns
i ”Anslutning/installation” (sidan 28).
Besök supportwebbplatsen enligt uppgifterna
på baksidan om problemet kvarstår.
Allmänt
Inget eller för lågt ljud.
 Positionen för fader-kontrollen [FADER] har inte
ställts in för ett system med dubbla högtalare.
 Volymen på denna enhet och/eller den anslutna
enheten är mycket låg.
 Höj volymen på denna enhet och den anslutna
enheten.
Ingen ljudsignal.
 En förstärkare (tillval) är ansluten och den
inbyggda förstärkaren används inte.
Minnet har raderats.
 Strömledaren eller batteriet har kopplats från
eller inte anslutits korrekt.
Lagrade kanaler och korrekt tid raderas.
Säkringen har gått.
Enheten avger brus när jag ändrar
tändningsläge.
 Ledarna är inte matchade på rätt sätt med bilens
kontakt för extern strömmatning.
Demoläget startar under uppspelning eller
mottagning.
 Demoläget startar om enheten inte används
under fem minuter när [DEMO-ON] är inställt.
 Ställ in [DEMO-OFF] (sidan 18).
Displayen släcks/tänds inte i teckenfönstret.
 Dimmern är inställd på [DIM-ON] (sidan 19).
 Displayen släcks när du håller OFF intryckt.
 Tryck på OFF på enheten tills displayen släcks.
 Kontakterna är smutsiga (sidan 21).
24SV
Teckenfönstret/belysningen blinkar.
 Strömtillförseln är inte tillräcklig.
 Kontrollera att bilbatteriet förser enheten
med tillräckligt med ström. (Kravet på
strömförsörjning är 12 V DC.)
Funktionsknapparna fungerar inte.
 Anslutningen är inte korrekt.
 Kontrollera anslutningen på enheten.
Om problemet kvarstår, håll DSPL och
(tillbaka)/MODE intryckta i mer än två
sekunder för att återställa enheten.
Innehållet i minnet raderas.
Återställ av säkerhetsskäl inte enheten
under körning.
Radiomottagning
Kanaler tas inte emot.
Ljudet störs av brus.
 Anslutningen är inte korrekt.
 Kontrollera anslutningen av bilantennen.
 Om bilantennen inte fälls ut, bör du kontrollera
anslutningen av styrledaren till antennen.
Sökning efter förinställda kanaler fungerar inte.
 Radiosignalen är för svag.
RDS
Sökningen (SEEK) startar efter några sekunders
lyssning.
 Kanalen är inte av TP-typ eller signalen är svag.
 Inaktivera TA (sidan 11).
Det hörs inga trafikmeddelanden.
 Aktivera TA (sidan 11).
 Kanalen sänder inga trafikmeddelanden trots att
den är en TP-kanal.
 Ställ in en annan kanal.
PTY visar [- - - - - - - -].
 Den aktuella kanalen är ingen RDS-kanal.
 RDS-data tas inte emot.
 Kanalen specificerar inte programtypen.
Programtjänstnamnet blinkar.
 Det finns ingen alternativ frekvens för den
aktuella kanalen.
 Tryck på SEEK +/– medan
programtjänstnamnet blinkar. [PI SEEK] visas
och enheten börjar söka efter en annan
frekvens med samma PI-data
(programidentifikation).
Uppspelning från USB-enhet
Det går inte att spela upp spår via en USB-hubb.
 Enheten känner inte igen USB-enheter via en
USB-hubb.
Det tar längre tid att spela upp från en USBenhet.
 USB-enheten innehåller filer med komplex
trädstruktur.
Ljudet hackar.
 Ljudet kan hacka vid hög bithastighet.
 DRM-filer (Digital Rights Management) kanske
inte går att spela upp i vissa situationer.
Det går inte att spela upp en ljudfil.
 USB-enheter som har formaterats med andra
filsystem än FAT16 eller FAT32 stöds inte.*
* Denna enhet har stöd för FAT16 och FAT32, men vissa
USB-enheter kanske inte har stöd för båda dessa FATsystem. Mer information finns i bruksanvisningen till
USB-enheten. Du kan också kontakta tillverkaren.
NFC-funktion
One touch-anslutning (NFC) fungerar inte.
 Om smarttelefonen inte svarar på tryck:
 Kontrollera att NFC-funktionen är påslagen
på smarttelefonen.
 Flytta N-Mark-delen på smarttelefonen
närmare N-Mark-delen på enheten.
 Ta ut smarttelefonen ur eventuellt fodral.
 Känsligheten vid NFC-mottagningen beror på
enheten.
Upprätta BLUETOOTH-anslutningen manuellt
om One touch-anslutning med smarttelefonen
misslyckas flera gånger.
BLUETOOTH-funktion
Den anslutande enheten kan inte identifiera
denna enhet.
 Ställ in denna enhet på viloläge för parkoppling
innan parkoppling sker.
 Denna enhet kan inte identifieras av en annan
enhet medan den är ansluten till en BLUETOOTHenhet.
 Koppla från den befintliga anslutningen och
sök efter denna enhet från en annan enhet.
 Ställ in utmatning av BLUETOOTH-signalen på
(sidan 9) efter genomförd parkoppling.
Det går inte att ansluta.
 Anslutningen styrs från ena sidan (denna enhet
eller BLUETOOTH-enheten), inte båda.
 Anslut till denna enhet från BLUETOOTHenheten, eller tvärtom.
Namnet på den anslutna enheten visas inte.
 Det kanske inte är möjligt att hämta namnet,
beroende på den andra enhetens status.
Det hörs ingen ringsignal.
 Justera volymen genom att vrida kontrollvredet
medan du tar emot ett samtal.
 Ringsignalen kanske inte kan avges korrekt,
beroende på den anslutande enheten.
 Ställ in [RINGTONE] på [1] (sidan 20).
 Fronthögtalarna är inte anslutna till enheten.
 Anslut fronthögtalarna till enheten.
Ringsignalen matas endast ut från
fronthögtalarna.
Motpartens röst hörs inte.
 Fronthögtalarna är inte anslutna till enheten.
 Anslut fronthögtalarna till enheten. Motpartens
röst matas endast ut från fronthögtalarna.
Motparten säger att volymen är för låg eller hög.
 Justera volymen på lämpligt sätt med hjälp av
mic gain-justering (sidan 16).
25SV
Eko eller brus hörs i telefonsamtal.
 Sänk volymen.
 Ställ in EC/NC-läge på [EC/NC-1] eller [EC/NC-2]
(sidan 16).
 Om annat bakgrundsljud än rösten
i telefonsamtalet är för högt, pröva att
dämpa ljudet.
Exempel: Stäng fönstret så att trafikljuden
dämpas. Vrid ned
luftkonditioneringsanläggningen.
Telefonen kopplas inte.
 När BLUETOOTH-ljud spelas upp, kopplas
telefonen inte trots att du trycker på CALL.
 Koppla från telefonen.
Ljudkvaliteten i telefonen är dålig.
 Dålig ljudkvalitet i telefonen orsakas av
mottagningsförhållandena för mobiltelefonen.
 Flytta bilen till en plats där du kan få en bättre
mobilsignal om mottagningen är dålig.
Volymen på den anslutna ljudenheten är låg/
hög.
 Volymnivån varierar beroende på ljudenheten.
 Justera volymen på den anslutna ljudenheten
eller denna enhet.
Ljudet hoppar under uppspelning från en
BLUETOOTH-ljudenhet.
 Minska avståndet mellan denna enhet och
BLUETOOTH-ljudenheten.
 Om BLUETOOTH-ljudenheten förvaras i ett fodral
som bryter signalen, ska du ta ut enheten ur
fodralet vid användning.
 Flera BLUETOOTH-enheter och andra enheter
som avger radiovågor används i närheten.
 Stäng av de andra enheterna.
 Öka avståndet till de andra enheterna.
 Uppspelningen stoppas tillfälligt när
anslutningen mellan denna enhet och
mobiltelefonen upprättas. Det är inte ett tecken
på att något är fel.
26SV
Det går inte att manövrera den anslutna
BLUETOOTH-ljudenheten.
 Kontrollera att den anslutna BLUETOOTHljudenheten har stöd för AVRCP.
Vissa funktioner fungerar inte.
 Kontrollera att den anslutande enheten har stöd
för funktionen.
Ett samtal besvaras oavsiktligt.
 Den anslutande telefonen är inställd på att
besvara samtal automatiskt.
Parkoppling misslyckades på grund av
överskriden tidsgräns.
 Tidsgränsen för parkoppling kan vara kort,
beroende på den anslutande enheten.
 Försök slutföra parkopplingen inom inställd tid.
BLUETOOTH-funktionen fungerar inte.
 Stäng av enheten genom att hålla OFF intryckt
i mer än två sekunder, och starta sedan
enheten igen.
Det hörs inget ljud i bilhögtalarna under ett
handsfreesamtal.
 Om ljudet inte matas ut från mobiltelefonen,
ska du ställa in den så att ljudet matas ut från
bilhögtalarna.
Siri Eyes Free aktiveras inte.
 Utför handsfreeregistrering av en iPhone som
har stöd för Siri Eyes Free.
 Aktivera Siri-funktionen på iPhone.
 Koppla från BLUETOOTH-anslutningen mellan
iPhone och denna enhet, och anslut igen.
Fel-/informationsmeddelanden
HUB NO SUPRT: USB-hubbar stöds inte.
IPD STOP: iPod-uppspelning har avslutats.
 Starta uppspelningen från iPod/iPhone.
NO AF: Det finns inga alternativa frekvenser.
 Tryck på SEEK +/– medan programtjänstnamnet
blinkar. [PI SEEK] visas och enheten börjar söka
efter en annan frekvens med samma PI-data
(programidentifikation).
NO TP: Det finns inga trafikprogram.
 Enheten fortsätter att söka efter tillgängliga
TP-kanaler.
För BLUETOOTH-funktion:
ERROR: Den valda åtgärden kunde inte utföras.
 Vänta en stund och försök igen.
NO DEV: BLUETOOTH-enheten är inte ansluten eller
kan inte identifieras.
 Kontrollera att BLUETOOTH-enheten är ansluten
korrekt och att BLUETOOTH-anslutning är
upprättad med BLUETOOTH-enheten.
P EMPTY: Inga telefonnummer har lagrats.
UNKNOWN: Ett namn eller telefonnummer kan inte
visas.
WITHHELD: Telefonnumret döljs av motparten.
OVERLOAD: USB-enheten är överbelastad.
 Koppla från USB-enheten och tryck på SRC för
att välja en annan källa.
 USB-enheten är defekt eller en inkompatibel
enhet har anslutits.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om
problemet kvarstår.
READ: Enheten läser information.
 Vänta tills informationen har lästs in och
uppspelningen startar automatiskt. Detta kan
ta en stund beroende på filstrukturen.
USB ERROR: USB-enheten kan inte spelas upp.
 Anslut USB-enheten igen.
USB NO DEV: USB-enheten är inte ansluten eller
kan inte identifieras.
 Kontrollera att USB-enheten eller USB-kabeln
är korrekt ansluten.
USB NO MUSIC: Det finns ingen uppspelningsbar
fil.
 Anslut en USB-enhet med uppspelningsbara filer
(sidan 22).
USB NO SUPRT: USB-enheten är inkompatibel.
 Information om USB-enhetens kompatibilitet
finns på vår supportwebbplats (se webbadress
på baksidan).
27SV
Anslutning/installation
Försiktighetsåtgärder
 Dra alla jordledare till en gemensam
jordningspunkt.
 Se till att ledarna inte är klämda under en skruv
eller har fastnat i rörliga delar (till exempel
stolsskenor).
 Stäng av tändningen innan du upprättar
anslutningar för att undvika kortslutning.
 Anslut strömledaren  till enheten och
högtalarna innan den ansluts till kontakten för
extern strömmatning.
 Var av säkerhetsskäl noga med att isolera öppna
ledare med eltejp.
Försiktighetsåtgärder
 Välj installationsplats noga så att enheten inte
hindrar normal bilkörning.
 Undvik att installera enheten i områden som
utsätts för damm, smuts, hög vibration eller
hög temperatur, till exempel i direkt solljus eller
i närheten av värmeventiler.
 Använd endast de medföljande
monteringsfästena, så att installationen blir
säkert utförd.
Anmärkning om strömledaren (gul)
När du ansluter denna enhet i kombination med andra
stereokomponenter, måste amperetalet för bilkretsen
till vilken enheten är ansluten vara högre än det
sammanlagda amperetalet för delkomponenternas
säkringar.
Justra monteringsvinkeln
Justera monteringsvinkeln till mindre än 45°.
28SV
Komponentlista inför
installation


×2


 Denna komponentlista inbegriper inte hela
innehållet i förpackningen.
 Fästet  och skyddsramen  fästs på enheten
inför transport. Innan du monterar enheten ska
du använda frigöringsnycklarna  för att
avlägsna fästet  från enheten. Mer information
finns i ”Avlägsna skyddsramen och fästet”
(sidan 32).
 Spara frigöringsnycklarna . De behövs för att
koppla loss enheten från bilen.
Anslutning
Subwoofer*1
*3
*3
Förstärkare*1

*2
Mer information finns i ”Upprätta
anslutningar” (sidan 30).
Mer information finns i avsnittet ”Diagram
över strömanslutning” (sidan 31).
från trådansluten fjärrkontroll
(medföljer inte)*4
från bilantenn*5
*1 Medföljer inte
*2 Högtalarimpedans: 4–8 Ω × 4
*3 Sladd med RCA-stift (medföljer inte)
*4 Använd en adapter för trådansluten fjärrkontroll
(medföljer inte) beroende på typen av bil.
*5 Använd en adapter (medföljer inte) om
antennkontakten inte passar, beroende på typen
av bil.
29SV
Enkel anslutning till subwoofer
Upprätta anslutningar
Om antennen saknar reläenhet, kan den skadas
om du ansluter enheten med medföljande
strömledare .
Du kan använda en subwoofer utan förstärkare när
den är ansluten till en bakre högtalarkabel.
Fronthögtalare
 Till bilens högtalarkontakt
Subwoofer
1
2
3
4
5
6
7
8
Bakre högtalare
(höger)

Lila

Lila/svartrandig
Fronthögtalare
(höger)

Grå
Anslutning till minne

Grå/svartrandig
Fronthögtalare
(vänster)

Vit

Vit/svartrandig
När den gula strömledaren är ansluten,
strömförsörjs minneskretsen utan avbrott också när
tändningen är avstängd.
Bakre högtalare
(vänster)

Grön

Grön/svartrandig
 Till bilens strömkontakt
30SV
Obs!
 Bakre högtalarkablar måste förberedas i förväg.
 Använd en subwoofer med 4–8 ohm impedans och
med tillräcklig högsta effekt för att undvika skada.
12
kontinuerlig
strömförsörjning
Gul
13
utgång för antenn/
förstärkare (REM OUT)
Blå/vitrandig
15
växlad strömförsörjning Röd
16
jord
Svart
Anslutning till högtalare
 Stäng av enheten innan du ansluter högtalarna.
 Använd högtalare med 4–8 ohm impedans och
med tillräcklig högsta effekt för att undvika skada.
Diagram över strömanslutning
När bilen saknar ACC-läge
Röd
Röd
Gul
Gul
Kontrollera att kontakten för extern strömmatning
är ansluten och matcha anslutningen av ledarna
på rätt sätt beroende på bilen.
Kontakt för extern strömmatning
Matcha anslutningarna och växla strömledarna
korrekt, och anslut sedan enheten till bilens
strömkälla. Kontakta bilhandlaren om du har
frågor om eller problem med anslutningen av
enheten som inte beskrivs i denna handbok.
Allmän anslutning
Röd
Röd
Gul
Gul
12
kontinuerlig
strömförsörjning
15
växlad strömförsörjning Röd
Gul
När placeringen av de röda och gula ledarna
är omvänd
Röd
Röd
Gul
Gul
12
växlad strömförsörjning Gul
15
kontinuerlig
strömförsörjning
Röd
31SV
Montera enheten på
instrumentpanelen
Installation
Avlägsna skyddsramen och fästet
Innan du installerar enheten, ska du avlägsna
skyddsramen  och fästet  från enheten.
1
Kontrollera före installation att hakarna på båda
sidorna av fästet  är böjda 2 mm inåt.
1
Placera fästet  i instrumentpanelen
och böj ut hakarna så att de sluter åt tätt.
Tryck in de båda ändarna på
skyddsramen  och dra ut den.
182 mm
53 mm

2
Sätt i båda frigöringsnycklarna  så att
de klickar till, och dra fästet  nedåt och
enheten uppåt för att separera dem.

2
Hake
Montera enheten på fästet  och sätt
på skyddsramen .





Vänd haken inåt.
Obs!
 Om hakarna är raka eller böjda utåt, sätts enheten
inte på plats och kan fjädra ut.
 Kontrollera att de fyra hakarna på skyddsramen 
sitter fast ordentligt i hålen på enheten.
Ta loss och sätta fast frontpanelen
Mer information finns i ”Avlägsna frontpanelen”
(sidan 6).
32SV
Byta säkring
Var noga med att byta ut den
Säkring (10 A)
gamla säkringen mot en ny
med samma strömstyrka.
Om säkringen går, ska du
kontrollera strömanslutningen
och byta ut säkringen.
Om säkringen går igen efter att
den har bytts, kan det ha inträffat ett internt fel.
Kontakta i så fall närmaste Sony-återförsäljare.
33SV
Български
С настоящето Sony Corporation декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja, kad
ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že
toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledujúcej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Supportwebbplats
Besök webbplatsen nedan om du har frågor
eller vill läsa aktuell supportinformation
om produkten:
http://www.sony.eu/support
Registrera din produkt online på:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising