Sony | DSX-A30 | Sony DSX-A30 Bruksanvisning

K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
4-408-052-51(1)
FM/MW/LW Digital Media Player
FM/MW/LW
Digital Media
Player
Betjeningsvejledning
DA
Käyttöohjeet
FI
Bruksanvisning
SV
For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 5.
Esittelytilan (DEMO) peruuttaminen: katso s. 5.
För att avbryta demonstrationsvisning (DEMO), se sida 5.
DSX-A30
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
Enheden skal af sikkerhedsårsager
installeres i bilens instrumentbræt.
Se den medfølgende installation /
tilslutningvejledning vedrørende
installation og tilslutninger.
Bemærkning til kunder: Følgende
information gælder kun for udstyr
solgt i lande, hvor EU-direktiver er
gældende
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For
alle forhold omkring service eller garanti
henvises der til adresserne i de særskilte
service- eller garantidokumenter.
Kassering af gammelt
elektrisk og elektronisk
udstyr (gældende i EU
og andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller på dets
emballage angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres til et
indsamlingssted for genbrug af elektrisk
og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at
dette produkt bortskaffes korrekt,
hindres eventuelle negative følger for
miljø og mennesker, som ellers kunne
forårsages af forkert affaldsbehandling
for produktet. Genbrug af materialer
bidrager til bevaring af naturens
ressourcer. For nærmere oplysninger om
genbrug af dette produkt kan du
henvende dig til dine lokale
myndigheder, husholdningsaffaldsservice
eller den butik, hvor du købte produktet.
Gælder for tilbehør: Fjernbetjening
2
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Lay- masterpage:Right_SideIndex
out\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB01INT-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
Bortskaffelse af udtjente
batterier (gældende i EU
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer).
Dette symbol på batteriet eller på emballagen
angiver, at det batteri, der leveres med
produktet, ikke må behandles som
husholdningsaffald. På nogle batterier
anvendes dette symbol i kombination med et
kemisk symbol. De kemiske symboler for
kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre, at
disse batterier bortskaffes korrekt, hindres
eventuelle negative følger for miljø og
mennesker, som ellers kunne forårsages af
forkert affaldsbehandling for batteriet.
Genbrug af materialerne bidrager til
bevaring af naturens ressourcer. For
produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse
eller data integritet kræver en permanent
tilslutning med et indbygget batteri, må dette
batteri kun udskiftes af en kvalificeret
reparatør. For at sikre, at batteriet bliver
behandlet korrekt, skal du ved afslutningen
af produktets levetid indlevere det til et
indsamlingssted for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr.
For alle andre batterier henvises til afsnittet
om, hvordan batteriet fjernes sikkert fra
produktet. Indlever batteriet til et
indsamlingssted for genbrug af udtjente
batterier.
For nærmere oplysninger om genbrug af
dette produkt eller batteri kan du henvende
dig til dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice eller den butik,
hvor du købte produktet.
Windows Media er enten et registreret
varemærke eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Dette produkt er beskyttet af visse
intellektuelle ejendomsrettigheder
tilhørende Microsoft Corporation. Brug
eller distribution af denne teknologi uden
for dette produkt er forbudt uden licens fra
Microsoft.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og
patenter på licens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
Advarsel hvis tændingen på din bil
ikke har en ACC-position (tilbehør)
Sørg for at indstille den automatiske
slukkefunktion (side 16). Enheden
slukkes helt og automatisk efter den
indstillede tid, når enheden er slået fra.
Det forhindrer, at batteriet tømmes. Hvis
du ikke indstiller den automatiske
slukkefunktion, skal du trykke på
 og holde, indtil
visningen forsvinder, hver gang du slår
tændingen fra.
3
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
Indholdsfortegnelse
Klargøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Annullere DEMO-indstillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Indstilling af uret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tage frontpanelet af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Knappernes placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Hovedenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
RM-X211 Fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Gemme og modtage stationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
USB-enheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Afspille en USB-enhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Søge efter og afspille spor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Afspille spor i forskellige indstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Søge efter et spor efter navn — Quick-BrowZer™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Menu for lydindstillinger og opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ændre lydindstillingerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bruge avancerede lydfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Justere opsætningspunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Brug af ekstra udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ekstra lydudstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
Indstilling af uret
Klargøring
Annullere
DEMO-indstillingen
Du kan annullere den demonstration, der
vises, når der slås fra.
1
Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
2
Drej kontrolknappen, indtil "DEMO"
vises, og tryk derefter på den.
3
Drej kontrolknappen for at vælge
"DEMO-OFF", og tryk derefter på den.
Indstillingen er udført.
4
Tryk på
(BACK).
Displayet vender tilbage til normal
modtage/afspilningsindstilling.
Uret anvender en 24-timers digital
tidsangivelse.
1
Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
2
Drej kontrolknappen, indtil
"CLOCK-ADJ" vises, og tryk derefter
på den.
Time-indikationen blinker.
3
Drej kontrolknappen for at indstille
time og minut.
For at flytte den digitale indikation skal
du trykke på  –/+.
4
Efter at have indstillet minuttet skal du
trykke på vælgerknappen.
Opsætning er afsluttet, og uret går i
gang.
For at vise uret skal du trykke på .
Tage frontpanelet af
Du kan tage enhedens frontpanel af for at
forhindre tyveri.
1
Tryk på  og hold.
Enheden slukkes.
2
Tryk på
, og træk det derefter udad.
5
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
Advarselsalarm
Hvis du drejer tændingskontakten til
OFF-positionen uden at fjerne frontpanelet,
bipper advarselsalarmen i nogle sekunder.
Alarmen bipper kun, hvis den indbyggede
forstærker bruges.
Bemærk
Udsæt ikke frontpanelet for varme/høje
temperaturer eller fugt. Lad det ikke ligge på
instrumentbrættet/baghylden i en parkeret bil.
Sætte frontpanelet på
Sæt del  på frontpanelet i indgreb med del
 på enheden, som afbildet, og skub til
venstre side, indtil den klikker på plads.
6
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
Knappernes placering
Hovedenhed
Dette afsnit indeholder instruktioner om
knappernes placering og grundlæggende
betjening.

(BROWSE) -knap side 14
Til at aktivere Quick-BrowZer™indstilling.
 SOURCE/OFF-knap
Tryk for at slå strømmen til/skifte kilde
(radio/USB/AUX (ekstra lydenhed)).
Tryk og hold i 1 sekund for at slå
strømmen fra.
Tryk og hold i mere end 2 sekunder for
at slå strømmen fra, så displayet
forsvinder.
Til at justere lydstyrke (drej); indtaste
lydindstilling (tryk); aktivere menu
(tryk og hold); vælge
opsætningspunkter (tryk og drej).
 MODE-knap side 10
Tryk for at vælge radiobånd (FM/MW/
LW).
 Displayvindue

(BACK) -knap
Tryk for at vende tilbage til det
foregående display.

(udløsning af frontpanel) -knap
side 5
 Kontrolknap/vælgerknap side 15, 16
7
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
 SEEK –/+ knapper
Radio:
Til at stille automatisk ind på stationer
(tryk); finde en station manuelt (tryk og
hold).
USB:
Til at springe spor over (tryk); springe
spor over uafbrudt (tryk, og tryk
derefter igen indenfor ca. 1 sekund og
hold); spole et spor tilbage/frem (tryk og
hold).
 AUX-indgangsstik (ekstra lydenhed)
side 17
* Denne knap har en berøringsprik.
Bemærk
Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder,
kan enheden ikke betjenes med fjernbetjeningen,
medmindre der trykkes på  på
enheden.
 Modtager til fjernbetjeningen
 AF (alternative frekvenser)/
TA (trafikmelding)/
PTY (programtype) -knap side 11, 11
Til at indstille AF og TA (tryk); vælge
PTY (tryk og hold) i RDS.
 Talknapper
Radio:
Til at modtage gemte stationer (tryk);
gemme stationer (tryk og hold).
USB:
/*: ALBUM / (under MP3/
WMA/AAC-afspilning)
Til at springe album over (tryk);
springe album over uafbrudt (tryk
og hold).
: PAUSE
: SHUF side 13
 DSPL (display)/SCRL (rulle) -knap
side 11, 13
Til at skifte displaypunkter (tryk); rulle
displaypunktet (tryk og hold).
 USB-stik side 12
8
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
RM-X211 Fjernbetjening

(BACK) -knap
 ENTER-knap
Til at anvende en indstilling.
 PTY-knap
 VOL (lydstyrke) +*/– knap
 ATT (dæmpning) -knap
Til at dæmpe lyden. Tryk igen for at
annullere.
 MODE-knap
Tryk for at vælge radiobånd (FM/MW/
LW).
 SOUND/MENU-knap
Til at aktivere lydindstillingen (tryk);
aktivere menuen (tryk og hold).

Fjern isolerfilmen før brug.
(BROWSE) -knap
  (+)/ (–) knapper
Til at betjene USB på samme måde som
/ (ALBUM /) på enheden.
Opsætning, lydindstilling osv. kan
betjenes med  .
 DSPL/SCRL-knap
 OFF-knap
Til at slå strømmen fra; standse kilden.
 SOURCE-knap
Til at slå strømmen til; skifte kilde
(radio/USB/AUX(ekstra lydenhed)).
 Talknapper
Til at modtage gemte stationer (tryk);
gemme stationer (tryk og hold).
Til at holde pause i afspilning (tryk
på ).
* Denne knap har en berøringsprik.
  ()/ () -knapper
Til at betjene radio/USB på samme
måde som  –/+ på enheden.
Opsætning, lydindstilling osv. kan
betjenes med  .
9
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
Radio
Gemme og modtage
stationer
Forsigtig
Brug Best Tuning Memory (BTM) for at
undgå en ulykke, når du stiller ind på
stationer, mens du kører.
Gemme automatisk — BTM
1
Tryk gentagne gange på
, indtil "TUNER" vises.
For at skifte bånd skal du trykke
gentagne gange på  . Du kan
vælge blandt FM1, FM2, FM3, MW eller
LW.
2
Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
3
Drej kontrolknappen, indtil "BTM"
vises, og tryk derefter på den.
Enheden gemmer stationer på
talknapperne i rækkefølge efter frekvens.
Gemme manuelt
1
10
Mens den station, du vil gemme,
modtages, skal du trykke på en talknap
( til ) på hovedenheden og
holde, indtil "MEMORY" vises*.
* Når fjernbetjeningen bruges, er
talknapperne  til  til rådighed.
Modtagelse af de gemte
stationer
1
Vælg båndet, og tryk derefter på en
talknap ( til ) på hovedenheden*.
* Når fjernbetjeningen bruges, er
talknapperne  til  til rådighed.
Stille automatisk ind
1
Vælg båndet, og tryk derefter på
 +/– for at søge efter stationen.
Søgningen standser, når enheden
modtager en station. Gentag denne
procedure, indtil den ønskede station
modtages.
Råd
Hvis du kender frekvensen på den station, du vil
lytte til, skal du trykke på  +/– og holde
for at finde den omtrentlige frekvens, og derefter
trykke gentagne gange på  +/– for at
finjustere til den ønskede frekvens (manuel
indstilling).
RDS
FM-stationer med Radio Data System (RDS)
service kan sende digitale data, som ikke kan
opfattes af det menneskelige øre, sammen
med det almindelige radioprogramsignal.
Bemærkninger
• Ikke alle RDS-funktioner er til rådighed i alle
lande/områder.
• RDS virker ikke, hvis signalstyrken er for svag,
eller hvis den station, der er stillet ind på, ikke
sender RDS-data.
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
Skifte displaypunkter
Tryk på .
Indstille AF (alternative
frekvenser) og TA
(trafikmelding)
AF genindstiller løbende på stationen med
det stærkeste signal i et netværk. TA giver
aktuelle trafikmeldinger eller
trafikprogrammer (TP), hvis de modtages.
1
Tryk gentagne gange på , indtil
den ønskede indstilling vises.
Vælg
For at
AF-ON
aktivere AF og desaktivere
TA.
TA-ON
aktivere TA og desaktivere
AF.
AF/TA-ON
aktivere både AF og TA.
AF/TA-OFF
desaktivere både AF og TA.
Gemme RDS-stationer med AF- og
TA-indstilling
Du kan forvælge RDS-stationer sammen
med AF/TA-indstillingen. Hvis du bruger
BTM-funktionen, gemmes kun
RDS-stationer med den samme
AF/TA-indstilling.
Hvis du forvælger manuelt, kan du forvælge
både RDS- og ikke-RDS-stationer med
AF/TA-indstillingen for hver.
1
Indstil AF/TA, og gem derefter stationen
med BTM eller manuelt.
Modtage nødmeldinger
Når AF eller TA er slået til, afbryder
nødmeldinger automatisk den aktuelt valgte
kilde.
Råd
Hvis du justerer lydstyrkeniveauet under en
trafikmelding, bliver dette niveau gemt i
hukommelsen til efterfølgende trafikmeldinger,
uafhængigt af det almindelige lydstyrkeniveau.
Holde radioen indstillet på det samme
regionalprogram — REGIONAL
Når AF-funktionen er slået til: enhedens
fabriksindstilling afgrænser modtagelse til
et bestemt område, så der skiftes ikke over
til en anden regional station med en
stærkere frekvens.
Hvis du forlader dette regionalprograms
modtageområde, skal du indstille
"REG-OFF" i opsætning under
FM-modtagelse (side 17).
Bemærk
Denne funktion virker ikke i Det Forenede
Kongerige og i visse andre områder.
Vælge PTY (programtyper)
Viser den aktuelt modtagne programtype.
Søger også efter din valgte programtype.
1
Tryk på  (PTY) og hold under
FM-modtagelse.
Navnet på den aktuelle programtype
vises, hvis stationen sender PTY-data.
11
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
2
Drej kontrolknappen, indtil den
ønskede programtype vises, og tryk
derefter på den.
Enheden begynder at søge efter en
station, der udsender den valgte
programtype.
Programtyper
NEWS (Nyheder), AFFAIRS (Aktuelt),
INFO (Oplysning), SPORT (Sport),
EDUCATE (Undervisning), DRAMA
(Drama), CULTURE (Kultur), SCIENCE
(Videnskab), VARIED (Blandet), POP M
(Popmusik), ROCK M (Rockmusik),
EASY M (Let underholdning), LIGHT M
(Let klassisk), CLASSICS (Klassisk),
OTHER M (Andre musiktyper), WEATHER
(Vejret), FINANCE (Finansinformation),
CHILDREN (Børneprogrammer), SOCIAL A
(Sociale forhold), RELIGION (Religion),
PHONE IN ("Ring ind"-programmer),
TRAVEL (Rejser), LEISURE (Fritid), JAZZ
(Jazzmusik), COUNTRY (Countrymusik),
NATION M (Nationalmusik), OLDIES
(Evergreens), FOLK M (Folkmusik),
DOCUMENT (Dokumentarprogrammer)
USB-enheder
• USB-enheder af typen MSC (Mass Storage
Class), der overholder USB-standarden,
kan bruges.
• Den tilsvarende codec er MP3 (.mp3),
WMA (.wma) og AAC (.m4a).
• Det anbefales at tage backup af data på en
USB-enhed.
For nærmere oplysninger om din
USB-enheds kompatibilitet kan du gå ind på
support-websiten, der er angivet på
bagsiden.
Bemærk
Tilslut USB-enheden efter at have startet
motoren.
Afhængigt af USB-enheden kan der opstå
funktionsfejl eller skade, hvis den tilsluttes, før
motoren startes.
Afspille en USB-enhed
1
Indstille CT (Ur-klokkeslæt)
Åbn USB-dækslet, og forbind
USB-enheden til USB-stikket med dets
USB-kabel.
CT-data fra RDS-transmissionen indstiller
uret.
1
Indstil "CT-ON" i opsætning (side 16).
Bemærk
12
CT-funktionen virker ikke altid korrekt, selv om
der modtages en RDS-station.
Afspilning begynder.
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
Hvis der allerede er tilsluttet en USB-enhed,
skal du for at starte afspilning trykke
gentagne gange på , indtil
"USB" vises.
For at standse afspilningen skal du trykke på
 og holde i 1 sekund.
For at fjerne USB-enheden skal du standse
USB-afspilning, og derefter fjerne
USB-enheden.
Bemærk
Brug ikke USB-enheder der er så store eller tunge,
at de kan falde ned som følge af rystelser eller
forårsage en løs tilslutning.
Skifte displaypunkter
De viste punkter kan være forskellige,
afhængigt af USB-enhed, optageformat og
indstillinger.
Tryk på .
Bemærkninger
• Der kan maksimalt vises følgende antal data.
– mapper (album): 128
– filer (spor) pr. mappe: 500
• Det kan tage nogen tid, før afspilning begynder,
afhængigt af mængden af optagede data.
• Andre DRM (Digital Rights Management) -filer
kan ikke altid afspilles.
• Under afspilning af eller frem/tilbagerykning i
en MP3/WMA/AAC-fil med variabel
bithastighed (VBR) vises forløbet afspilningstid
ikke altid præcist.
• Afspilning af følgende MP3/WMA/AAC-filer
er ikke understøttet.
– databevarende komprimering
– ophavsretsbeskyttede
Søge efter og afspille
spor
Afspille spor i forskellige
indstillinger
Du kan lytte til spor gentagne gange
(gentaget afspilning) eller i vilkårlig
rækkefølge (blandet afspilning).
De tilgængelige afspilningsindstillinger er
forskellige, afhængigt af den valgte lydkilde.
1
Under afspilning skal du trykke på
vælgerknappen og holde.
2
Drej kontrolknappen for at vælge
"REPEAT", og tryk derefter på den.
3
Drej kontrolknappen for at vælge
indstillingen, og tryk derefter på den.
4
Tryk på
(BACK).
Gentaget afspilning
Vælg
For at afspille
REP-OFF
spor i normal
rækkefølge (Normal
afspilning).
REP-TRK
spor gentaget.
REP-ALB
album gentaget.
1
Under afspilning skal du trykke
gentagne gange på  (SHUF), indtil
den ønskede afspilningsindstilling vises.
Det kan tage lidt tid, før afspilning i den
valgte afspilningsindstilling starter.
13
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
Blandet afspilning
Bemærk
Når Quick-BrowZer-indstillingen aktiveres,
annulleres indstillingen gentaget/blandet.
Vælg
For at afspille
ALBUM
album i vilkårlig
rækkefølge.
DEVICE
enhed i vilkårlig
rækkefølge.
Søge ved at springe punkter
over — Jump-indstilling
OFF
spor i normal
rækkefølge
(Normal afspilning).
Når der er mange punkter i en kategori, kan
du hurtigt søge efter det ønskede punkt.
Søge efter et spor efter
navn — Quick-BrowZer™
1
Tryk på  + i Quick-BrowZer
-indstilling.
Punktets navn bliver vist.
2
Drej kontrolknappen for at vælge
punktet nær det ønskede punkt.
Den overspringer i trin på 10% af det
samlede antal punkter.
3
Tryk på vælgerknappen.
Displayet vender tilbage til
Quick-BrowZer-indstilling, og det valgte
punkt vises.
4
Drej kontrolknappen for at vælge det
ønskede punkt og tryk på det.
Afspilning begynder, hvis det valgte
punkt er et spor.
Du kan nemt søge efter et spor på en
USB-enhed efter kategori.
1
Tryk på
(BROWSE)*.
Enheden aktiverer Quick-BrowZer indstilling, og listen over søgekategorier
vises.
Når sporlisten vises, skal du trykke
gentagne gange på
(BACK), indtil
den ønskede søgekategori vises.
* Under afspilning skal du trykke på
(BROWSE) i mindst to sekunder, for at
vende direkte tilbage til begyndelsen af
kategorilisten (kun USB).
14
2
Drej kontrolknappen for at vælge den
ønskede søgekategori, og tryk derefter
på den for at bekræfte.
3
Gentag trin 2, indtil det ønskede spor
er valgt.
Afspilning begynder.
For at annullere Jump-indstilling skal du
trykke på
(BACK) eller  –.
For at afslutte Quick-BrowZer-indstilling
skal du trykke på
(BROWSE).
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
Menu for
lydindstillinger og
opsætning
Ændre lydindstillingerne
Justering af lydegenskaberne
1
Under modtagelse/afspilning skal du
trykke på vælgerknappen.
2
Drej kontrolknappen, indtil det
ønskede menupunkt vises, og tryk
derefter på den.
3
Drej kontrolknappen for at vælge
indstillingen, og tryk derefter på den.
4
Tryk på
FADER
Justerer det relative niveau mellem
front-/bag-/centerhøjttalerne:
"FRONT-15 (F15)" – "CENTER (0)" –
"REAR-15 (R15)".
AUX VOL*2 (AUX-lydstyrkniveau)
Justerer lydstyrkeniveauet for hvert
enkelt tilsluttet ekstra udstyr: "+18 dB" –
"0 dB" – "–8 dB".
Denne indstilling gør det unødvendigt at
justere lydstyrkeniveauet mellem kilder.
*1 Når EQ3 er aktiveret (side 16).
*2 Når AUX-kilden (ekstra lydenhed) er
aktiveret (side 18).
Bruge avancerede
lydfunktioner
(BACK).
Følgende punkter kan indstilles:
EQ3 PRST (EQ3 PRESET) (side 15)
EQ3 LOW*1 (side 16)
EQ3 MID*1 (side 16)
EQ3 HIGH*1 (side 16)
BALANCE
Justerer lydbalancen mellem venstre og
højre højttalere: "RIGHT-15 (R15)" –
"CENTER (0)" – "LEFT-15 (L15)".
Vælge lydkvalitet — EQ3
Preset
Du kan vælge en equalizerkurve blandt syv
equalizerkurver (XPLOD, VOCAL, EDGE,
CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM
eller OFF).
1
Under modtagelse/afspilning skal du
trykke på vælgerknappen.
2
Drej kontrolknappen, indtil "EQ3
PRST" vises, og tryk derefter på den.
3
Drej kontrolknappen, indtil den
ønskede equalizerkurve vises, og tryk
derefter på den.
4
Tryk på
(BACK).
15
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
For at annullere equalizerkurven skal du
vælge "OFF" i trin 3.
Justere
opsætningspunkter
Råd
1
Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
2
Individuel tilpasning af
equalizerkurven — EQ3
Setting
Drej kontrolknappen, indtil det
ønskede punkt vises, og tryk derefter
på den.
3
Drej kontrolknappen for at vælge
indstillingen, og tryk derefter på den*.
Indstillingen er udført.
Med "CUSTOM" i EQ3 kan du lave dine
egne equalizer-indstillinger.
4
Tryk på
1
Vælg en kilde, og tryk derefter på
vælgerknappen.
* For indstillinger af CLOCK-ADJ og BTM er
trin 4 ikke er nødvendigt.
2
Drej kontrolknappen, indtil "EQ3
LOW", "EQ3 MID" eller "EQ3 HIGH"
vises, og tryk derefter på den.
Følgende punkter kan indstilles, afhængigt
af kilde og indstilling:
3
Drej kontrolknappen for at justere det
valgte punkt, og tryk derefter på den.
Lydstyrkeniveauet kan justeres i trin på
1 dB fra -10 dB til +10 dB.
CT (Ur-klokkeslæt)
Aktiverer CT-funktionen: "ON", "OFF"
(side 12).
Indstillingen af equalizerkurve kan lagres for hver
kilde.
Gentag trin 2 og 3 for at justere
equalizerkurven.
For at gendanne den fabriksindstillede
equalizerkurve skal du trykke på
vælgerknappen og holde, før
indstillingen er udført.
4
16
Tryk på
(BACK).
(BACK).
CLOCK-ADJ (Justere ur) (side 5)
BEEP
Aktiverer biplyden: "ON", "OFF".
CAUT ALM*1 (Advarselsalarm)
Aktiverer advarselsalarmen: "ON", "OFF"
(side 6).
AUX-A*1 (Ekstra lydenhed)
Aktiverer AUX-kildedisplayet: "ON",
"OFF" (side 17).
AUTO OFF
Slukkes automatisk efter et ønsket
tidsrum, når enheden slukkes: "NO",
"30S (sekunder)", "30M (minutter)",
"60M (minutter)".
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
DEMO (Demonstration)
Aktiverer demonstrationen: "ON",
"OFF".
DIMMER
Ændrer displayets lysstyrke: "ON",
"OFF".
Brug af ekstra udstyr
Ekstra lydudstyr
AUTO SCR (Automatisk rulning)
Ruller lange punkter automatisk: "ON",
"OFF".
Ved at tilslutte en ekstra bærbar lydenhed til
AUX-indgangsstikket (stereo-ministik) på
enheden og derefter vælge kilden kan du
lytte på dine bilhøjttalere.
REGIONAL*2
Begrænser modtagelse til en bestemt
region: "ON", "OFF" (side 11).
Tilslutte den bærbare lydenhed
REPEAT (side 13)
LOUDNESS
Forstærker bas og diskant for at få klar
lyd ved lave lydstyrkeniveauer: "ON",
"OFF".
1
2
3
Sluk den bærbare lydenhed.
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Tilslut den bærbare lydenhed til enheden
med en tilslutningsledning (medfølger
ikke)*.
* Sørg for at bruge en lige stiktype.
BTM (side 10)
*1 Når enheden er slukket.
*2 Når FM modtages.
17
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
Justering af lydstyrkeniveauet
Sørg for at justere lydstyrken for hver
tilsluttet lydenhed før afspilning.
1
2
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Yderligere
oplysninger
Tryk gentagne gange på ,
indtil "AUX" vises.
Forholdsregler
3
Begynd afspilning på den bærbare lydenhed
ved en moderat lydstyrke.
4
5
Indstil din sædvanlige lydstyrke på enheden.
Juster indgangsniveauet (side 15).
• Lad enheden afkøle forinden, hvis din bil har
været parkeret direkte i solen.
• Efterlad ikke frontpanelet eller medbragte
lydenheder inde i bilen, da det kan forårsage
funktionsfejl på grund af høje temperaturer i
direkte sollys.
• Motorantennen slås automatisk ud.
Sådan opretholdes en høj lydkvalitet
Pas på ikke at spilde væske på enheden.
Afspilningsrækkefølge for
MP3/WMA/AAC-filer
MP3/WMA/AAC
Mappe
(album)
MP3/WMA/
AAC-fil (spor)
18
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler,
hvis du har nogen spørgsmål eller problemer
vedrørende enheden, der ikke er dækket i
denne vejledning.
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
Rensning af stikkene
Vedligeholdelse
Udskiftning af fjernbetjeningens
litiumbatteri
Når batteriet bliver svagt, formindskes
fjernbetjeningens rækkevidde. Udskift
batteriet med et nyt CR2025-litiumbatteri.
Der opstår brand- eller eksplosionsfare, hvis
du bruger en anden type batteri.
Enheden virker ikke altid korrekt, hvis
stikkene mellem enheden og frontpanelet ikke
er rene. For at forhindre dette skal du tage
frontpanelet af (side 5) og rense stikkene med
en vatpind. Brug ikke for meget kraft, da
stikkene kan beskadiges.
+ siden opad
Bemærkninger
Bemærkninger om litiumbatteriet
• Hold litiumbatteriet uden for børns
rækkevidde. Søg omgående læge, hvis batteriet
sluges.
• Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten
bliver god.
• Sørg for at batteriets poler vender rigtigt, når
det sættes i.
• Batteriet må ikke holdes med en metalpincet, da
der kan opstå kortslutning.
• Udsæt ikke batteriet for kraftig varme som
f.eks. direkte sollys, åben ild el.lign.
• Af sikkerhedsmæssige grunde bør du slå
tændingen fra og fjerne nøglen fra
tændingskontakten, inden du renser stikkene.
• Berør aldrig stikkene direkte med fingrene eller
en metalgenstand.
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det behandles
forkert. Batteriet må ikke genoplades,
demonteres eller bortkastes på åben ild.
19
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
Tekniske data
Tuner
FM
Indstillingsområde: 87,5 – 108,0 MHz
Antennestik:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens: 25 kHz
Brugbar følsomhed: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal/støjforhold: 80 dB (stereo)
Separation: 50 dB ved 1 kHz
Frekvensreaktion: 20 – 15.000 Hz
Mål: Ca. 178  50  120 mm (b/h/d)
Monteringsmål: Ca. 182  53  103 mm (b/h/d)
Vægt: Ca. 0,7 kg
Medfølgende tilbehør:
Fjernbetjening: RM-X211
Dele til montering og tilslutning (1 sæt)
Din forhandler har muligvis ikke alt det
ovennævnte tilbehør i sit sortiment. Bed
forhandleren om nærmere oplysninger.
Design og tekniske data kan ændres uden
forudgående varsel.
MW/LW
Indstillingsområde:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennestik:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens:
9.124,5 kHz eller 9.115,5 kHz/4,5 kHz
Følsomhed: MW: 26 μV, LW: 45 μV
USB-afspillerdel
Interface: Full speed USB
Maksimal strømstyrke: 500 mA
Effektforstærker
Udgang: Højttalerudgange
Højttalerimpedans: 4 – 8 ohm
Maksimal udgangseffekt: 50 W  4 (ved 4 ohm)
Generelt
20
Udgange:
Lyd-udgangsklemme (bag)
Stik for motorantenne
Stik for effektforstærker
Indgange:
Indgangsstik for fjernbetjening
Indgangsstik for antenne
AUX-indgangsstik (stereo-ministik)
Indgangsstik for USB-signal
Strømkrav: 12 V jævnstrøm bilbatteri
(negativ jordforbindelse)
Fejlfinding
Med den følgende kontrolliste kan du afhjælpe
problemer, du kan få med enheden.
Inden du går igennem nedenstående
kontrolliste, bør du kontrollere
fremgangsmåden for tilslutning og betjening.
For nærmere oplysninger om brug af
sikringen og at fjerne enheden fra
instrumentbrættet, henvises til den
medfølgende Montering/tilslutningvejledning.
Hvis problemet ikke løses, kan du gå ind på
support-websiten, der er angivet på bagsiden.
Generelt
Der er ingen strømtilførsel til enheden.
 Kontroller tilslutningen eller sikringen.
 Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder,
kan enheden ikke betjenes med
fjernbetjeningen.
– Tænd enheden.
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
Motorantennen slås ikke ud.
 Motorantennen har ikke en relæboks.
Ingen lyd.
 ATT-funktionen er aktiveret.
 Faderkontrollen "FADER" er ikke indstillet på
positionen for et 2-højttalersystem.
Ingen biplyd.
 Biplyden er annulleret (side 16).
 Der er tilsluttet en ekstra effektforstærker, og
du bruger ikke den indbyggede forstærker.
Hukommelsens indhold er slettet.
 Strømledningen eller batteriet er blevet afbrudt
eller er ikke tilsluttet korrekt.
Gemte stationer og korrekt klokkeslæt er
slettet.
Sikringen er sprunget.
Der kommer støj, når tændingens position
skiftes.
 Ledningerne er ikke tilpasset korrekt til bilens
tilbehørsstrømtilslutning.
Under afspilning eller modtagelse starter
demonstrationen.
 Hvis der ikke udføres nogen betjening i
5 minutter med "DEMO-ON" indstillet, starter
demonstrationen.
– Indstil på "DEMO-OFF" (side 17).
Displayet forsvinder fra/vises ikke på
displayvinduet.
 Dæmperen er indstillet på "DIM-ON"
(side 17).
 Displayet forsvinder, hvis du trykker på
 og holder.
– Tryk på  på enheden, indtil
displayet forsvinder.
 Stikkene er beskidte (side 19).
Den automatiske slukkefunktion virker ikke.
 Enheden er slået til. Den automatiske
slukkefunktion aktiveres, når enheden slås fra.
– Slå enheden fra.
Radiomodtagelse
Stationerne modtages ikke.
Lyden generes af støj.
 Tilslutningen er ikke korrekt.
– Tilslut en motorantenne-kontrolledning
(blå) eller tilbehørsstrømledning (rød) til
strømledningen på bilens
antenneforstærker. (Kun hvis bilen har en
indbygget radioantenne i bag/sideruden.)
– Kontroller tilslutningen af bilantennen.
– Hvis den automatiske antenne ikke slås ud,
skal du kontrollere tilslutningen af
motorantenne-kontrolledningen.
Det er ikke muligt at stille ind på forvalgte
stationer.
 Frekvensen skal gemmes korrekt i
hukommelsen.
 Radiosignalet er for svagt.
Det er ikke muligt at stille automatisk ind på
stationer.
 Radiosignalet er for svagt.
– Indstil manuelt.
RDS
SEEK begynder efter få sekunders lytning.
 Stationen er ikke en TP-station eller har svagt
signal.
– Desaktiver TA (side 11).
Ingen trafikmeldinger.
 Aktiver TA (side 11).
 Stationen udsender ikke trafikmeldinger, selv
om den er en TP-station.
– Stil ind på en anden station.
21
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
PTY viser "- - - - - - - -".
 Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
 Der er ikke blevet modtaget RDS-data.
 Stationen specificerer ikke programtypen.
Programnavnet blinker.
 Der findes ikke en alternativ frekvens for den
aktuelle station.
– Tryk på  +/–, mens programnavnet
blinker. "PI SEEK" vises, og enheden
begynder at søge efter en anden frekvens
med de samme PI (program-identifikation)
-data.
USB-afspilning
Du kan ikke afspille elementer via en USB
HUB.
 Denne enhed kan ikke genkende USB-enheder
via en USB-hub.
Kan ikke afspille elementer.
 En USB-enhed virker ikke.
– Tilslut den igen.
Det tager længere tid at afspille
USB-enheden.
 USB-enheden indeholder filer med en
kompliceret træstruktur.
Lyden falder kortvarigt bort.
 Lyden kan falde bort kortvarigt ved en høj
bithastighed på mere end 320 kbps.
Fejldisplay/meddelelser
CHECKING
 Enheden bekræfter tilslutningen af en
USB-enhed.
– Vent, indtil bekræftelse af tilslutningen er
afsluttet.
ERROR
 Der kan være en intern funktionsfejl.
– Tryk på  i mindst to
sekunder (displayet forsvinder), og tryk
derefter på  igen.
ERROR-01
 Der kan være en intern funktionsfejl.
– Kontroller tilslutningen. Henvend dig til
nærmeste Sony-forhandler, hvis
fejlindikationen fortsat vises på displayet.
 Tilslutningen af højttalere/forstærkere er
forkert.
– Se vejledningen Montering/tilslutning til
denne model for at kontrollere tilslutningen.
ERROR-99
 Der kan være en intern funktionsfejl.
– Tryk på  i mindst to
sekunder (displayet forsvinder), og tryk
derefter på  igen. Henvend
dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis
fejlindikationen fortsat vises på displayet.
NO AF
 Der findes ikke en alternativ frekvens for den
aktuelle station.
– Tryk på  +/–, mens programnavnet
blinker. Enheden begynder søgning efter en
anden frekvens med de samme PI
(programidentifikation) -data ("PI SEEK"
vises).
22
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Wednesday, February 20, 2013 3:13 PM
NO MUSIC
 USB-enheden indeholder ikke en musikfil.
– Tilslut en USB-enhed, der indeholder en
musikfil.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler,
hvis disse løsninger ikke hjælper.
NO NAME
 Der er ikke skrevet et album/kunstner/
spornavn på USB-enheden.
NO SUPRT (Ikke understøttet)
 USB-hub er ikke understøttet på denne enhed.
 The connected USB device is not supported.
– Du kan finde nærmere oplysninger om
kompatible USB-enheder på
support-websiten.
NO TP
 Enheden fortsætter søgning efter TP-stationer
til rådighed.
NO USB
 USB er valgt som kilde uden en USB-enhed
tilsluttet. En USB-enhed eller et USB-kabel er
blevet afbrudt under afspilning.
– Sørg for at tilslutte en USB-enhed og et
USB-kabel.
OVERLOAD
 USB-enheden er overbelastet.
– Afbryd USB-enheden, og skift derefter kilde
ved at trykke på .
– Angiver, at USB-enheden ikke virker, eller at
der er tilsluttet en enhed, som ikke er
understøttet.
READ
 Enheden læser alle spor- eller albumdata på
USB-enheden.
– Afvent automatisk begyndelse af afspilning,
når læsningen er udført. Afhængigt af
USB-enhedens struktur kan det tage mere
end et minut.
23
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB01INTEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
Asenna tämä laite turvallisuussyistä
auton kojelautaan.
Asennuksista ja liitännöistä on
lisäohjeita Asennus/liitännät-käsikirjassa.
Lisätietoja asiakkaille: Seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, jotka on
myyty EU-direktiivejä soveltavissa
maissa
Tämän tuotteen valmistaja on Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. EMC:n valtuutettu
edustaja ja tuoteturvallisuusedustaja on
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Kaikissa huolto- ja takuuasioissa katso
lisätietoja erillisistä huolto- ja
takuuasiakirjoista.
Vanhojen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen
(sovelletaan Euroopan
unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa
on erilliset kierrätysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa
oleva symboli ilmoittaa, että tätä tuotetta ei
saa käsitellä talousjätteenä. Se pitää sen
sijaan jättää käytössä olevaan sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään
oikein autat estämään sen mahdollisesti
aiheuttamat kielteiset vaikutukset
ympäristölle ja ihmisten terveydelle, mikä
voisi muussa tapauksessa olla tulos tämän
tuotteen väärästä jätekäsittelystä.
Materiaalien kierrätys mahdollistaa
luonnonvarojen säästämisen. Lisätietoja
tämän tuotteen kierrätyksestä saat
paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
oman taloutesi jätteet keräävältä yritykseltä
tai tämän tuotteen ostoliikkeestä.
Saatavana lisälaite: Kauko-ohjain
2
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB01INTEUR.fm
masterpage:Right_SideIndex
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
Vanhojen akkujen
hävittäminen (sovelletaan
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on
erilliset kierrätysjärjestelmät)
Tämä akussa, paristossa tai sen
pakkauksessa esiintyvä symboli, ilmoittaa
ettei tätä tuotteen mukana toimitettua
akkua/paristoa saa käsitellä talousjätteen
tapaan. Joissakin akuissa tai paristoissa tätä
symbolia käytetään yhdessä kemiallisen
symbolin kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn
kemiallinen symboli (Pb) lisätään, jos
akussa on enemmän kuin 0,0005%
elohopeaa tai enemmän kuin 0,004% lyijyä.
Varmistamalla, että nämä akut että nämä
akut hävitetään oikein, autat estämään
niiden luonnolle ja ihmisten terveydelle
mahdollisesti aiheuttamat haittavaikutukset,
mitkä muussa tapauksessa voisivat olla
tuloksena näiden akkujen väärästä
hävittämistavasta. Materiaalien
kierrättäminen auttaa säästämään luonnon
voimavaroja. Silloin kun käytetään tuotteita,
jotka turva- tai tietoturvasyiden takia
vaativat jatkuvan yhteyden
sisäänrakennettuun paristoon, tämä paristo
tulee vaihdattaa ainoastaan valtuutetulla
henkilökunnalla. Akun oikean käsittelyn
varmistamiseksi jätä tuote sen käyttöajan
loputtua sopivaan elektroniikka- ja
sähkötuotteiden kierrätyslaitokseen.
Kaikkien muiden akkujen käytöstä on
lisäohjeita kappaleessa, jossa kuvataan akun
irrottaminen tuotteesta turvallisesti. Jätä
akku sopivaan loppuun käytettyjen akkujen
keräilypisteeseen.
Yksityiskohtaisempia tietoja tämän tuotteen
tai akun kierrättämisestä saat oman
paikkakuntasi hallintoviranomaisilta,
talousjätteesi keräyksestä vastaavalta
yritykseltä sekä liikkeestä, josta tämä tuote on
ostettu.
Windows Media on joko Microsoft
Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai
tavaramerkki USA:ssa ja/tai muissa maissa.
Tuote sisältää Microsoftin
tekijänoikeuksilla suojattua tekniikkaa.
Tämän tekniikan käyttö ja jakelu on
kiellettyä ilman Microsoftin asianmukaista
lisenssiä.
MPEG Layer-3 äänenkoodaustekniikkaan ja
patentteihin on saatu lisenssi Fraunhofer
IIS:ltä ja Thomsonilta.
Varoitus, joka koskee autoja, joiden
virtalukossa ei ole ACC-asentoa.
Muista määrittää automaattinen
sammutus (s. 16). Laitteesta katkeaa virta
kokonaan ja automaattisesti asetettuna
aikana sen jälkeen kun laite on kytketty
päältä, mikä estää akkuvirran turhan
kulumisen. Jos et määritä automaattista
sammutustoimintoa, paina
 ja pidä se painettuna
näytön sammumiseen asti aina, kun
sammutat virran.
3
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
Sisältö
Käytön aloittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DEMO-tilan peruuttaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kellonajan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Etupaneelin irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Säädinten sijainti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Päälaite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
RM-X211 Kauko-ohjain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Radioasemien tallentaminen pikavalintoihin ja kuuntelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
USB-laitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
USB-laitteiden toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Raitojen haku ja toisto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Raitojen toisto eri tiloissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Raidan hakeminen nimen avulla — Quick-BrowZer™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ääniasetukset ja asetusvalikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ääniasetusten muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kehittyneistä äänitoiminnoista nauttiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Asetusyksikköjen säätäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Lisälaitteiden käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Audiolisälaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Lisätietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Yleisiä käyttöohjeita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Huolto ja kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
Kellonajan asettaminen
Käytön aloittaminen
DEMO-tilan
peruuttaminen
Voit peruuttaa esittelytilan, joka tulee esiin
laitetta päältä kytkettäessä.
1
2
3
4
Paina ja pidä valintapainiketta
painettuna.
Asetusnäyttö tulee esiin.
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "DEMO" ja paina sen jälkeen
sitä.
Kierrä hakupyörää valitaksesi
asetuksen "DEMO OFF" ja paina sen
jälkeen sitä.
Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
Paina
(BACK) -painiketta.
Näyttö palaa normaaliin vastaanotto- tai
toistotilaan.
Kellossa on 24 tunnin digitaalinen näyttö.
1
Paina ja pidä valintapainiketta
painettuna.
Asetusnäyttö tulee esiin.
2
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "CLOCK ADJ" ja paina sen
jälkeen sitä.
Tuntilukemat alkavat vilkkua.
3
Aseta hakupyörällä tunti- ja
minuuttilukemat.
Paina digitaalisen ilmaisimen
siirtämiseksi  –/+ -painikkeita.
4
Kun olet asettanut minuuttilukemat,
paina valintapainiketta.
Asetus on nyt valmis ja kello lähtee
käyntiin.
Kellon näyttämiseksi paina .
Etupaneelin irrottaminen
Voit irrottaa etupaneelin tästä laitteesta
laitteen varastamisen estämiseksi.
1
Pidä painettuna painiketta
.
Laitteesta katkaistaan virta.
2
Paina kohtaa
ja vedä etupaneelia
sen jälkeen itseäsi kohti.
5
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
Varoittava piippaus
Jos käännät virtalukon OFF-asentoon
irrottamatta etupaneelia, varoitusääni
kuuluu muutaman sekunnin ajan. Hälytys
kuuluu vain sisäänrakennettua vahvistinta
käytettäessä.
Huomautus
Älä altista etupaneelia kuumuudelle/suurille
lämpötiloille tai kosteudelle. Älä jätä sitä
pysäköityyn autoon ja erityisesti sen kojelaudalle
tai hattuhyllylle.
Etupaneelin kiinnittäminen
Aseta etupaneelin osa  laitteen osan 
kohdalle kuvan mukaisesti ja paina sen
vasenta reunaa paikalleen, kunnes se
napsahtaa kiinni.
6
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
Säädinten sijainti
Päälaite
Tässä kappaleessa kuvataan säädinten
sijainti ja perustoiminnot.

Äänenvoimakkuuden säätäminen
(kierrä); ääniasetukseen siirtyminen
(paina); valikon avaaminen (paina
pitkään); asetuskohteiden valinta (paina
ja kierrä).
(BROWSE) -painike s. 14
Quick-BrowZer™-tilaan siirtyminen.
 SOURCE/OFF-painike
Paina tätä painiketta virran
kytkemiseksi laitteeseen tai äänilähteen
vaihtamiseksi (Radio/USB/AUX).
Paina ja pidä painettuna 1 sekunnin
ajan virran päältä kytkemiseksi.
Paina ja pidä painettuna vähintään
2 sekunnin ajan kytkeäksesi virran
päältä, jolloin näyttö sammuu.
 MODE-painike s. 10
Paina tätä painiketta radion aaltoalueen
(FM/MW/LW) valitsemiseksi.
 Näyttö

(BACK) -painike
Paina edelliseen näyttöön palaamiseksi.

-painike (etupaneelin irrotus) s. 5
 Hakupyörä/valintapainike s. 15, 16
7
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
 SEEK –/+ -painikkeet
Radio:
Radioasemien virittäminen
automaattisesti (paina); radioaseman
virittäminen manuaalisesti (paina ja
pidä painettuna).
USB:
Raitojen ohittamiseksi (paina);
useamman raidan ohittamiseksi (paina,
ja paina uudelleen noin sekunnin
kuluttua sekä pidä painettuna);
pikasiirto eteen/taaksepäin raidalla
(paina ja pidä painettuna).
 Kauko-ohjaimen anturi
 DSPL (näyttö)/SCRL (vieritys) painike s. 11, 13
Näytettävän yksikön vaihtamiseksi
(paina); näyttöyksikön vierittämiseksi
(paina ja pidä painettuna).
 USB-liitäntä s. 12
 AUX-tuloliitäntä s. 17
* Tässä painikkeessa on tunnistusnyppylä.
Huomautus
Jos laite on kytketty päältä ja näyttö sammuu,
laitetta ei voi käyttää kauko-ohjaimella, ellei
laitteesta paineta .
 AF (Vaihtoehtoiset taajuudet)/
TA (Liikennetiedotteet)/
PTY (Ohjelmatyyppi) -painike s. 11,
11
AF- ja TA-toimintojen asettamiseksi
(paina); PTY:n valitsemiseksi
RDS-toiminnoista (pidä painettuna).
 Numeropainikkeet
Radio:
Radioasemien vastaanottaminen
(paina); radioasemien tallentaminen
(paina ja pidä painettuna).
USB:
/*: ALBUM / (MP3/WMA/
AAC-toiston aikana)
Albumien ohittaminen (paina);
albumien ohittaminen
keskeytyksettä (pidä painettuna).
: PAUSE
: SHUF s. 13
8
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
RM-X211 Kauko-ohjain
Asetuksia, ääniasetuksia yms. voidaan
käyttää  -painikkeilla.

(BACK) -painike
 ENTER-painike
Asetuksen vahvistamiseksi.
 PTY-painike
 VOL (äänenvoimakkuus)
+*/– -painike
 ATT-painike (äänenvaimennus)
Äänen vaimentamiseksi. Paina
painiketta uudelleen vaimennuksen
peruuttamiseksi.
 MODE-painike
Paina tätä painiketta radion aaltoalueen
(FM/MW/LW) valitsemiseksi.
Irrota eristyskalvo ennen käyttöä.
 SOUND/MENU-painike
Ääniasetuksiin siirtymiseksi (paina);
valikkoon siirtymiseksi (pidä
painettuna).

 OFF-painike
Virran päältäkytkemiseksi; äänilähteen
toiminnan keskeyttämiseksi.
 SOURCE-painike
Virran kytkemiseksi laitteeseen;
äänilähteen vaihtamiseksi (Radio/USB/
AUX).
  ()/ () -painikkeet
Radion/USB-laitteen käyttö, sama kuin
laitteen  –/+ -painikkeet.
(BROWSE) -painike
  (+)/ (–) -painikkeet
USB:n käyttö, sama kuin laitteen
/ (ALBUM /).
Asetuksia, ääniasetuksia yms. voidaan
käyttää   -painikkeilla.
 DSPL/SCRL -painike
 Numeropainikkeet
Radioasemien vastaanottaminen
(paina); radioasemien tallentaminen
(paina ja pidä painettuna).
Toiston tauottamiseksi (paina ).
* Tässä painikkeessa on tunnistusnyppylä.
9
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
Radio
Radioasemien
tallentaminen
pikavalintoihin ja kuuntelu
Muistutus
Virittäessäsi asemia autoa ajaessasi käytä
voimakkaimpien asemien viritystoimintoa
(BTM) onnettomuuksien välttämiseksi.
Automaattinen tallennus
— BTM
1 Paina  -painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan, että
näytölle ilmestyy "TUNER".
Paina aaltoalueen vaihtamiseksi
 -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan. Voit valita aaltoalueeksi
jonkin seuraavista: FM1 (ULA), FM2,
FM3, MW (KA) tai LW (PA).
2
Paina ja pidä valintapainiketta
painettuna.
Asetusnäyttö tulee esiin.
3
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "BTM" ja paina sen jälkeen sitä.
Laite tallentaa muistiin asemat
numeropainikkeilla niiden
taajuuslukemien mukaisessa järjestyksessä.
Radioasemien manuaalinen
tallennus
1 Kun olet virittänyt kohdalleen
10
radioaseman, jonka haluat tallentaa
pikavalintapaikalle, paina ja pidä
painettuna jotakin laitteen
numeropainikkeista (–),
kunnes näytölle ilmestyy "MEMORY"*.
* Kauko-ohjainta käytettäessä
numeropainikkeet – ovat
käytettävissä.
Muistiin tallennettujen
asemien vastaanotto
1 Valitse aaltoalue ja paina sen jälkeen
jotakin numeropainikkeista (–
)*.
* Kauko-ohjainta käytettäessä
numeropainikkeet – ovat
käytettävissä.
Asemien automaattinen
esiviritys
1 Valitse aaltoalue ja hae asema esiin
painikkeilla  +/–.
Haku keskeytyy laitteen löytäessä
aseman. Jatka hakua, kunnes haluttu
asema on löytynyt.
Vihje
Jos tiedät kuunneltavan aseman taajuuden, pidä
painettuna jompaakumpaa painikkeista
 +/– aseman virittämiseksi suunnilleen
kohdalleen, ja paina sen jälkeen  +/–
-painikkeita niin monta kertaa kuin tarvitaan
halutun taajuuden hienovirittämiseksi
kohdalleen (käsiviritys).
RDS
Radio Data System -palvelulla (RDS)
varustetut ULA-asemat lähettävät
normaalin ohjelmasignaalin ohessa
ylimääräisiä, ei-kuunneltavassa
digitaalisessa muodossa olevia tekstitietoja.
Huomautuksia
• Maasta/alueesta riippuen kaikkia
RDS-palveluita ei välttämättä ole käytettävissä.
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
• RDS ei toimi, jos lähetteen voimakkuus on
heikko tai ellei kohdalleen viritetty asema lähetä
RDS-tietoja.
Näytöllä näytettävän yksikön
vaihtaminen
Paina .
AF- (vaihtoehtoiset taajuudet)
ja TA (liikennetiedotus)
-toimintojen asetus
AF virittää automaattisesti verkon aseman,
jonka signaali on voimakkain, ja TA tarjoaa
ajankohtaiset liikennetiedot tai
liikenneohjelmat (TP), jos niitä
vastaanotetaan.
1
Paina  -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että haluttu
asetus tulee esiin.
Valitse
Halutessasi
AF-ON
aktivoida AF- ja passivoida
TA-toiminnon.
TA-ON
aktivoida TA- ja passivoida
AF-toiminnon.
AF/TA ON
aktivoida sekä AF- että
TA-toiminnot
AF/TA OFF
passivoida sekä AF- että
TA-toiminnot
RDS-asemien tallentaminen AF- tai
TA-asetuksilla
Voit esivirittää RDS-asemat AF/
TA-asetuksella. Jos käytät BTM-toimintoa,
ainoastaan RDS-asemat tallennetaan samalla
AF/TA-asetuksella.
Jos esivirität asemat pikavalintapaikoille
käsin, voit esivirittää sekä RDS- että ei-RDS asemat kunkin omalla AF/TA-asetuksellaan.
1
Aseta AF/TA-asetus, ja tallenna sen jälkeen
asema BTM-toiminnolla tai käsin.
Hätätiedotusten vastaanotto
AF- tai TA-toiminnon ollessa käytössä
hätätiedotteet keskeyttävät automaattisesti
aikaisemmin valitun äänilähteen toiston.
Vihje
Jos säädät äänenvoimakkuutta liikennetiedotuksen
aikana, tämä asetus tallennetaan muistiin, ja sitä
käytetään seuraavien liikennetiedotusten aikana,
riippumatta liikennetiedotetta ennen käytetystä
äänenvoimakkuudesta.
Alueohjelman kuunteleminen
keskeytyksettä — REGIONAL
AF-toiminnon ollessa käytössä: tämän
laitteen tehdasasetus rajoittaa kuuntelun
yhdelle alueelle, jolloin asema ei siirry
toiselle alueohjelmaa voimakkaammalla
signaalilla lähettävälle asemalle.
Mikäli ajat pois tämän alueohjelman
vastaanottoalueelta, aseta asetuksista
"REG-OFF" -asetus ULA-vastaanoton
aikana (s. 17).
Huomautus
Tämä toiminto ei ole käytettävissä
Isossa-Britanniassa eikä tietyillä muilla alueilla.
PTY (Ohjelmatyypit)
-toiminnon valinta
Näyttää parhaillaan kuunneltavan ohjelman
tyypin. Hakee myös asemia valitun
ohjelmatyypin perusteella.
1 Pidä painettuna  (PTY) painiketta FM-vastaanoton aikana.
11
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
Parhaillaan kuunneltavan ohjelmatyypin
nimi tulee näyttöön, jos asema lähettää
PTY-tietoja.
2
Kierrä hakupyörää, kunnes haluttu
ohjelmatyyppi tulee esiin, ja paina sen
jälkeen sitä.
Viritin alkaa hakea valittua
ohjelmatyyppiä lähettävää radioasemaa.
Ohjelmatyypit
NEWS (Uutiset), AFFAIRS (Ajankohtaista),
INFO (Tiedotuksia), SPORT (Urheilua),
EDUCATE (Opetus), DRAMA
(Kuunnelmia), CULTURE (Kulttuuria),
SCIENCE (Tiede), VARIED (Sekalaista),
POP M (Listamusiikkia), ROCK M (Rokkia),
EASY M (Kevyttä viihdemusiikkia),
LIGHT M (Kevyttä klassista), CLASSICS
(Klassista), OTHER M (Muu musiikki),
WEATHER (Säätietoja), FINANCE (Talous),
CHILDREN (Lastenohjelmia), SOCIAL A
(Yhteiskunnallista), RELIGION (Uskonto),
PHONE IN (Kuuntelijat soittavat), TRAVEL
(Matkailu), LEISURE (Vapaa-aika), JAZZ
(Jatsia), COUNTRY (Kantria), NATION M
(Kotimaista musiikkia), OLDIES
(Vanhempaa listamusiikkia), FOLK M
(Etnoa), DOCUMENT (Dokumentti)
USB-laitteet
• Toiminnossa voidaan käyttää
MSC-tyyppisiä (Mass Storage Class)
USB-laitteita, jotka ovat yhteensopivia
USB-standardin kanssa.
• Vastaava koodekki on MP3 (.mp3), WMA
(.wma) ja AAC (.m4a).
• USB-laitteen tietojen varmuuskopiointia
suositellaan.
Lisätietoja USB-laitteesi
yhteensopivuudesta on takakannen
tukisivulla.
Huomautus
Kytke USB-laite paikalleen, kun olet käynnistänyt
moottorin.
USB-laitteesta riippuen laitteistoon saattaa tulla
toimintahäiriö tai vika, jossa se kytketään
paikalleen ennen moottorin käynnistämistä.
USB-laitteiden toisto
1
Avaa USB-liitännän suojus ja kytke
USB-laite USB-liittimeen
USB-kaapelilla.
CT (Kellonaika) -asetus
RDS-lähetyksen mukana tuleva CT-data
(kellonaikatiedot) asettaa kellon oikeaan
aikaan.
1 Aseta asetusvalikosta asetukseksi
"CT-ON" (s. 16).
Huomautus
12
CT-toiminto ei välttämättä toimi oikein, vaikka
RDS-aseman vastaanotto onnistuisikin.
Toisto käynnistyy.
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
Jos USB-laite on jo kytketty, aloita toisto
painamalla  niin monta
kertaa, että "USB" tulee näkyviin.
Pysäytä toisto painamalla pitkään
 1 sekunnin ajan.
USB-laitteen irrottamiseksi lopeta
USB-toisto ja irrota sitten USB-laite.
Huomautus
Älä käytä USB-laitteita, jotka ovat niin suuria tai
raskaita, että ne putoavat lattialle tärinän johdosta
tai aiheuttavat liitännän irtoamisen.
Näytöllä näytettävän yksikön
vaihtaminen
Esiin tulevat yksiköt saattavat vaihdella
USB-laitteesta, tallennusformaatista ja
asetuksista riippuen.
Paina .
Huomautuksia
• Näytettävien tietojen enimmäismäärä on
seuraava.
– kansioita (albumeita): 128
– tiedostoja (raitoja) kansiota kohti: 500
• Toiston käynnistyminen saattaa kestää jonkin
aikaa tallennetun tiedon määrästä riippuen.
• DRM-tiedostoja (Digital Rights Management)
ei voida välttämättä toistaa.
• VBR-tyyppistä (vaihtuva bittinopeus) MP3/
WMA/AAC-tiedostoa pikatoistolla eteen/
taaksepäin toistettaessa käytetty toistoaika ei
välttämättä näy tarkasti.
• Seuraavien MP3/WMA/AAC-tiedostojen
toistolle ei ole tukea.
– häviötön pakkaus
– kopiosuojattu
Raitojen haku ja
toisto
Raitojen toisto eri tiloissa
Voit kuunnella raitoja jatkuvasti (jatkuva
toisto) tai satunnaisessa järjestyksessä
(satunnaissoitto).
Käytettävissä olevat toistotilat vaihtelevat
valitun äänilähteen mukaan.
1
Pidä toiston aikana valintapainiketta
painettuna.
2
Kierrä hakupyörää valitaksesi
asetuksen "REPEAT" ja paina sen
jälkeen sitä.
3
Kierrä hakupyörää valitaksesi asetus ja
paina sen jälkeen sitä.
4
Paina
(BACK) -painiketta.
Jatkuva toisto
Valitse
Toistaaksesi
REP-OFF
raita normaalissa
järjestyksessä
(normaali toisto)
REP-TRK
raitaa jatkuvalla
toistolla.
REP-ALB
albumia jatkuvalla
toistolla.
1
Paina toiston aikana  (SHUF) painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan, että haluttu toistotila tulee
esiin.
Toiston käynnistyminen valitussa
toistotilassa voi kestää hetken.
13
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
Satunnaissoitto
Valitse
Toistaaksesi
ALBUM
albumia
satunnaissoitolla.
DEVICE
laitetta
satunnaissoitolla.
OFF
raita normaalissa
järjestyksessä
(normaali toisto)
Raidan hakeminen nimen
avulla — Quick-BrowZer™
Voit hakea raitaa USB-laitteesta helposti sen
luokan mukaan.
1
Paina
(BROWSE)* -painiketta.
Laite siirtyy Quick-BrowZer-tilaan ja
hakuluokkien luettelo tulee näkyviin.
Kun raitaluettelo tulee näkyviin, paina
(BACK) -painiketta niin monta
kertaa, että haluttu hakuluokka tulee
näkyviin.
* Paina toiston aikana
(BROWSE)
-painiketta yli 2 sekunnin ajan palataksesi
suoraan luokkaluettelon alkuun (vain USB).
2
3
Valitse haluttu hakuluokka
hakupyörää kiertämällä ja paina sitten
sitä vahvistukseksi.
Quick-BrowZer-tilasta poistumiseksi paina
(BROWSE).
Huomautus
Kun siirryt Quick-BrowZer-tilaan,
uudelleentoisto-/satunnaissoittoasetus
peruuntuu.
Haku yksiköitä ohittamalla
— Jump-tila
Kun yhdessä luokassa on monia yksiköitä,
voit nopeasti saada esiin halutun yksikön.
1
Paina  + -painiketta
Quick-BrowZer-tilassa.
Yksikön nimi tulee näkyviin.
2
Valitse halutun kohteen lähellä oleva
kohde hakupyörää kiertämällä.
Laite ohittaa yksiköitä 10 %:n askelin
yksikköjen kokonaismäärästä.
3
Paina valintapainiketta.
Näyttö palaa Quick-BrowZer-tilaan ja
valittu yksikkö tulee esiin.
4
Valitse haluttu yksikkö hakupyörää
kiertämällä ja paina sen jälkeen
hakupyörää.
Toisto käynnistyy, mikäli valittu yksikkö
on raita.
Peruuta Jump-tila painamalla
tai  –.
(BACK)
Toista vaihe 2 niin monta kertaa, että
haluttu raita on valittu.
Toisto käynnistyy.
14
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
Ääniasetukset ja
asetusvalikko
Ääniasetusten
muuttaminen
Äänenlaadun muokkaaminen
1
Paina vastaanoton/toiston aikana
valintapainiketta.
2
Kierrä hakupyörää, kunnes haluttu
valikkoyksikkö tulee esiin, ja paina sen
jälkeen sitä.
3
Kierrä hakupyörää valitaksesi asetus ja
paina sen jälkeen sitä.
4
Paina
FADER
Säätää suhteellisen tason: "FRONT-15
(F15)" (etu) – "CENTER (0)" (keski) –
"REAR-15 (R15)" (taka).
AUX VOL*2 (AUX-liitännän
äänenvoimakkuus)
Säätää kunkin laitteistoon kytketyn
laitteen äänenvoimakkuuden: "+18 dB" –
"0 dB" – "–8 dB".
Tämä asetus poistaa tarpeen säätää eri
äänilähteiden välisiä
äänenvoimakkuuden eroja.
*1 EQ3-toiminnon ollessa aktivoitu (s. 16).
*2 AUX-ohjelmalähteen ollessa aktivoituna
(s. 18).
Kehittyneistä
äänitoiminnoista
nauttiminen
(BACK) -painiketta.
Seuraavien yksikköjen asetuksia voidaan
muuttaa:
EQ3 PRST (EQ3 PRESET) (s. 15)
Äänenlaadun valinta — EQ3
Preset
EQ3 MID*1 (s. 16)
Voit valita taajuuskäyrän 7
taajuuskorjainasetuksesta (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM tai OFF).
EQ3 HIGH*1 (s. 16)
1
Paina vastaanoton/toiston aikana
valintapainiketta.
BALANCE
Säätää äänen tasapainon: "RIGHT-15
(R15)" (oikea) –"CENTER (0)" (keski) –
"LEFT-15 (L15)" (vasen).
2
Kierrä hakupyörää, kunnes näyttöön
ilmestyy "EQ3 PRST" ja paina sen
jälkeen sitä.
3
Kierrä hakupyörää, kunnes haluttu
taajuuskorjain tulee esiin, ja paina sen
jälkeen sitä.
4
Paina
EQ3 LOW*1 (s. 16)
(BACK) -painiketta.
15
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
Valitun taajuuskäyrän peruuttamiseksi
valitse "OFF" kohdassa 3.
Vihje
Taajuuskäyrän asetus voidaan tallentaa muistiin
jokaisen äänilähteen mukaisesti.
Taajuuskäyrän räätälöinti
— EQ3-asetus
EQ3:n "CUSTOM"-asetusta käyttämällä voi
tehdä omat taajuuskorjausasetuksesi.
1
2
3
Valitse äänilähde ja paina sen jälkeen
valintapainiketta.
Käännä säätöpyörää, kunnes "EQ3
LOW", "EQ3 MID" tai "EQ3 HIGH"
tulee näkyviin ja paina sitä sitten.
Kierrä hakupyörää säätääksesi valitun
kohdan ja paina sen jälkeen sitä.
Äänenvoimakkuutta voi säätää 1 dB:n
askelin välillä -10 – +10 dB.
Asetusyksikköjen
säätäminen
1
Paina ja pidä valintapainiketta
painettuna.
Asetusnäyttö tulee esiin.
2
Kierrä hakupyörää, kunnes haluttu
yksikkö tulee esiin, ja paina sen jälkeen
sitä.
3
Kierrä hakupyörää valitaksesi asetus ja
paina sen jälkeen sitä*.
Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
4
Paina
(BACK) -painiketta.
* CLOCK-ADJ- ja BTM-asetuksissa ei kohtaa 4
tarvitse suorittaa.
Seuraavia kohteita voi asettaa lähteestä ja
asetuksesta riippuen:
CLOCK-ADJ (Kellonajan asetus) (s. 5)
CT (Kellonaika)
Aktivoi CT-toiminnon: "ON", "OFF"
(s. 12).
BEEP
Aktivoi piippausäänen: "ON", "OFF".
Toista kohdat 2 ja 3 taajuuskäyrän
säätämiseksi.
Tehtaalla asetetun taajuuskäyrän
palauttamiseksi paina ja pidä painettuna
valintapainiketta ennen kuin asetus on
suoritettu valmiiksi.
4
16
Paina
(BACK) -painiketta.
CAUT ALM*1 (Varoittava piippaus)
Aktivoi varoittavan piippauksen: "ON",
"OFF" (s. 6).
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktivoi AUX-lähteen näytön: "ON",
"OFF" (s. 17).
AUTO OFF
Sammuttaa laitteen automaattisesti
halutun ajan jälkeen silloin kun laite
kytketään päältä: "NO", "30S (sekuntia)",
"30M (minuuttia)", "60M (minuuttia)".
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
DEMO (Esittely)
Aktivoi esittelytilan: "ON", "OFF".
DIMMER (HIMMENNIN)
Muuttaa näytön kirkkaustilaa: "ON",
"OFF".
AUTO SCR (Automaattinen vieritys)
Vierittää pitkiä yksiköitä automaattisesti:
"ON", "OFF".
REGIONAL*2 (PAIKALLISOHJELMAT)
Rajoittaa vastaanoton valitulle alueelle:
"ON", "OFF" (s. 11).
REPEAT (s. 13)
LOUDNESS
Vahvistaa basso- ja diskanttitoistoa
tarkemman äänentoiston
aikaansaamiseksi hiljaisilla
äänenvoimakkuuksilla toistettaessa:
"ON", "OFF".
Lisälaitteiden käyttö
Audiolisälaitteet
Kytkemällä vapaavalintaisen kannettavan
audiolaitteen tämän laitteen
AUX-tuloliitäntään (stereominiliitäntä) ja
valitsemalla sitten vain toistolähteen voit
kuunnella sen ääntä autosi kaiuttimista.
Kannettavan audiolaitteen kytkeminen
laitteistoon.
1
2
3
Kytke kannettava laite päältä.
Säädä laitteen äänenvoimakkuus nollille.
Kytke kannettava audiolaite laitteeseen
liitäntäjohdolla (ei sisälly toimitukseen)*.
* Käytä suoraa liitintä.
BTM (s. 10)
*1 Laitteen ollessa päältä.
*2 ULA-vastaanoton aikana.
17
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
Äänenvoimakkuuden tason
säätäminen
Säädä jokaisen laitteistoon kytketyn
audiolaitteen äänenvoimakkuus ennen
toiston aloittamista.
1
2
Säädä laitteen äänenvoimakkuus nollille.
3
Käynnistä kannettavan audiolaitteen toisto
kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
4
Säädä laitteistosta äänenvoimakkuus
normaalisti käyttämäksesi.
5
Tulotason säätäminen (s. 15)
Paina  -painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan, että näytölle
ilmestyy "AUX".
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita
• Anna laitteen jäähtyä ennen käyttöä, jos
autosi on ollut pysäköitynä suoraan
auringonpaisteeseen.
• Älä jätä etupaneelia tai audiolaitteita auton
sisään, sillä seurauksena voi olla
toimintahäiriö suoran auringonpaisteen
aiheuttaman korkean lämpötilan vuoksi.
• Moottoriantenni ojentautuu automaattisesti
esiin.
Korkean äänenlaadun säilyttämiseksi
Älä roiskuta nestettä laitteeseen.
MP3/WMA/AAC-tiedostojen
toistojärjestys
MP3/WMA/AAC
Kansio
(albumi)
MP3/WMA/
AAC-tiedosto
(raita)
18
Jos laitteen käytöstä on jotakin kysyttävää tai
siinä ilmaantuu ongelmia, joita ei ratkaistuksi
tämän käsikirjan avulla, ota yhteys lähimpään
Sonya myyvään liikkeeseen.
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
Huolto ja kunnossapito
Kauko-ohjaimen litiumpariston vaihto
Pariston varauksen heikentyessä kaukoohjaimen toiminta-alue supistuu. Vaihda
paristo uuteen CR2025-litiumparistoon.
Minkä tahansa muun pariston käyttö
merkitsee räjähdysvaaraa.
Liitinten puhdistaminen
Laite ei välttämättä toimi kunnolla, jos laitteen
ja sen etupaneelin väliset liittimet eivät ole
puhtaita. Tämän estämiseksi irrota etupaneeli
(s. 5) ja puhdista sen liittimet puuvillatupolla.
Älä käytä liikaa voivaa, seurauksena voi olla
liitinten vahingoittuminen.
+ -puoli ylöspäin
Huomautuksia
Litiumparistoa koskevia huomautuksia
• Pidä litiumparisto lasten ulottumattomissa. Jos
joku sattuisi nielaisemaan sen, ota välittömästi
yhteys lääkäriin.
• Pyyhi paristo puhtaaksi kuivalla liinalla hyvien
kosketuspintojen varmistamiseksi.
• Tarkista paristoa paristotilaan asettaessasi, että
sen navat tulevat oikein päin.
• Älä tartu akkuun metallipinseteillä.
Seurauksena voi olla oikosulku.
• Älä altista paristoa liian suurelle kuumuudelle,
kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai
vastaaville.
• Sammuta turvallisuussyistä auton moottori
ennen liittimien puhdistusta ja ota avain pois
virtalukosta.
• Älä koskaan koske liittimiin paljain sormin tai
millään metalliesineellä.
VAROITUS
Paristo saatta räjähtää, jos sitä
väärinkäytetään. Älä pura tai lataa sitä
uudelleen tai heitä sitä tuleen.
19
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
Tekniset tiedot
Viritin
FM
Viritysalue: 87,5 – 108,0 MHz
Antenniliitäntä:
Ulkoisen antennin liitäntä
Välitaajuuskaista: 25 kHz
Herkkyys: 8 dBf
Valintatarkkuus: 75 dB taajuudella 400 kHz
Häiriöetäisyys: 80 dB (stereo)
Kanavaero: 50 dB taajuudella 1 kHz
Taajuusvaste : 20–15 000 Hz
Mitat: Noin 178  50  120 mm (l/k/s)
Asennusmitat: Noin 182  53  103 mm (l/k/s)
Paino: Noin 0,7 kg
Toimitetut lisätarvikkeet:
Kauko-ohjain: RM-X211
Liitäntä- ja asennusosat (1 sarja)
Kaikissa radioliikkeissä ei ole edellä lueteltuja
lisätarvikkeita. Kysy radioliikkeestä
yksityiskohtaisia tietoja.
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
KA/PA
Viritysalue:
KA: 531–1 602 kHz
PA: 153–279 kHz
Antenniliitäntä:
Ulkoisen antennin liitäntä
Välitaajuus:
9 124,5 kHz tai 9 115,5 kHz/4,5 kHz
Herkkyys: MW (KA): 26 μV, LW (PA): 45 μV
USB-soitin
Liitäntä: USB (Nopea)
Maksimivirta: 500 mA
Tehovahvistin
Lähtöliitännät: Kaiutinliitännät
Kaiutinten impedanssi: 4–8 ohmia
Maksimiteho: 50 W  4 (4 ohmiin)
Vianetsintä
Seuraava viantarkistusluettelo auttaa sinua
selvittämään käytön yhteydessä mahdollisesti
ilmenevät ongelmat.
Tarkista ennen seuraavan tarkistuslistan
läpikäymistä liitännät ja käyttömenettelyt.
Lisätietoja sulakkeen käytöstä ja laitteen
irrottamisesta kojelaudasta: katso tämän
laitteenmukana toimitettu asennus-/
liitäntäohje.
Jos ongelma ei ratkea, käy takakannen
tukisivustolla.
Yleistä
Yleistä
20
Lähtöliitännät:
Audiolähtöliitäntä (taka)
Moottoriantennin relerasian liitäntä
Tehovahvistimen ohjausliitäntä
Tuloliitännät:
Kauko-ohjaimen tuloliitäntä
Antenniliitäntä
AUX-tuloliitäntä (stereominiliitäntä)
USB-signaalin tuloliitäntä
Käyttöjännite: 12 V:n tasavirta, autonakku
(miinusmaa)
Laitteeseen ei tule virtaa.
 Tarkista liitännät ja sulake.
 Jos laite on kytketty päältä ja näyttö sammuu,
laitetta ei voi käyttää kauko-ohjaimella.
– Kytke laite päälle.
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
Moottoriantenni ei ojennu täyteen
pituuteensa.
 Moottoriantennilla ei ole relerasiaa.
Ei ääntä.
 ATT-toiminto on aktivoitu.
 Etu/takatasapainon säädintä ("FADER") ei ole
asetettu 2-kaiutinjärjestelmän mukaiseksi.
Ei piippausääntä.
 Piippausääni on peruutettu (s. 16).
 Lisävarusteena saatava päätevahvistin on
kytketty laitteeseen, eikä laitteen omaa
sisäänrakennettua vahvistinta käytetä.
Muistin sisältö on tyhjentynyt.
 Virransyöttöjohto tai akku on irrotettu tai sitä
ei ole kytketty kiinni kunnolla.
Tallennetut asemat ja kellonaika poistuvat
muistista.
Sulake on palanut.
Kohinaa kuuluu, kun virtalukon asentoa
vaihdetaan.
 Johtoja ei ole kytketty oikein auton
ylimääräiseen virtaliitäntään.
Esittelytila käynnistyy toisto- tai
vastaanottotilan aikana.
 Ellei mitään toimintoa ole suoritettu
5 minuuttiin "DEMO-ON" -asetuksen ollessa
käytössä, esittelytila käynnistyy.
– Aseta asetukseksi "DEMO-OFF" (s. 17).
Näyttö häviää/ei ilmesty näyttöikkunaan.
 Himmennin on asetettu asetukseen "DIM-ON"
(s. 17).
 Näyttö häviää, jos -painiketta
pidetään painettuna hetken ajan.
– Paina laitteen  -painiketta
niin kauan, että näyttö katoaa.
 Liittimet ovat likaiset (s. 19).
Automaattinen virrankatkaisutoiminto ei
toimi.
 Laite kytketty päälle. Automaattinen
virrankatkaisutoiminto toimii sen jälkeen
laitteesta on katkaistu virta.
– Kytke laite päältä.
Radiovastaanotto
Asemia ei voida ottaa vastaan.
Kohina estää äänen kuulumisen.
 Liitäntää ei ole tehty oikein.
– Kytke moottoriantennin ohjausjohto
(sininen) tai lisälaitteiden virtajohto
(punainen) auton antennivahvistimeen
(ainoastaan silloin kun auton taka/
sivulasissa on sisäänrakennettu
radioantenni).
– Tarkista autoantennin liitäntä.
– Jos auton antenni ei ojentaudu ulos, tarkista
moottoriantennin liitännän ohjausjohto.
Asemien esiviritys ei ole mahdollista.
 Tallenna muistiin oikea taajuus.
 Lähetyssignaali on liian heikko.
Automaattinen viritys ei ole mahdollista.
 Lähetyssignaali on liian heikko.
– Suorita asemien viritys manuaalisesti.
RDS
SEEK-toiminto käynnistyy muutaman
sekunnin kuuntelun jälkeen.
 Asema ei lähetä TP-ohjelmia tai sen signaali on
heikko.
– Kytke TA-toiminto päältä (s. 11).
Ei liikennetiedotuksia.
 Aktivoi TA-toiminto (s. 11).
 Asema ei lähetä liikennetiedotuksia, vaikka
onkin TP-asema.
– Viritä kohdalleen jokin muu asema.
21
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
PTY- näytössä näkyy "- - - - - - - -".
 Parhaillaan vastaanotettava asema ei ole
RDS-asema.
 RDS-dataa ei ole vastaanotettu.
 Asema ei näytä ohjelmatyyppiä.
Ohjelmapalvelun nimi alkaa vilkkua.
 Parhaillaan kuunneltavalle asemalle ei ole
vaihtoehtoista taajuutta.
– Paina  +/– -painikkeita
ohjelmapalvelun numeron vilkkuessa.
"PI SEEK" -ilmaisin ilmestyy näytölle ja laite
alkaa etsiä jotakin toista taajuutta, jolla on
samat PI-tiedot (Program Identification).
USB-toisto
Et pysty toistamaan yksiköitä
USB-keskittimen (hub) kautta.
 Laite ei tunnista USB-keskittimen (hub) kautta
kytkettyjä USB-laitteita.
Yksiköitä ei voida toistaa.
 USB-laite ei toimi.
– Kytke se uudelleen.
USB-laitteen toisto kestää kauan.
 USB-laitteessa on tiedostoja, joilla on
monimutkainen puurakenne.
Ääni on katkonainen.
 Ääni voi olla katkonainen suurempaa
bittinopeutta kuin 320 kbps käytettäessä.
Vikanäytöt/Tiedotteet
CHECKING
 Soitin on vahvistamassa yhteyttä
USB-laitteeseen
– Odota, kunnes yhteys on vahvistettu.
ERROR
 Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö.
– Paina  yli 2 sekunnin ajan
(näyttö katoaa) ja paina sitten
 uudelleen.
ERROR-01
 Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö.
– Tarkista liitännät. Ellei vikailmoitus häviä
näytöstä, ota yhteys johonkin Sonya
myyvään liikkeeseen.
 Jokin/jotkin kaiuttimien/vahvistinten
liitännistä on suoritettu väärin.
– Tarkista liitännät tämän mallin asennus/
liitäntäoppaasta.
ERROR-99
 Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö.
– Paina  yli 2 sekunnin ajan
(näyttö katoaa) ja paina sitten
 uudelleen. Jos virhesanoma
jää näytöllle, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
NO AF
 Parhaillaan kuunneltavalle asemalle ei ole
vaihtoehtoista taajuutta.
– Paina  +/– -painiketta
ohjelmapalvelun nimen vilkkuessa. Viritin
alkaa etsiä samoilla PI-tiedoilla (Ohjelman
tunnistus) varustettuja taajuuksia ("PI
SEEK" ilmestyy näyttöön).
22
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\FI\01GB02CDEUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Wednesday, February 20, 2013 5:32 PM
NO MUSIC
 USB-laitteella ei ole musiikkitiedostoa.
– Kytke laitteistoon musiikkitiedostoja
sisältävä USB-laite.
Elleivät nämä korjaustoimenpiteet ratkaise
ongelmaa, kysy neuvoa lähimmästä Sonya
myyvästä liikkeestä.
NO NAME
 USB:lle ei ole tallennettu albumin, artistin tai
raidan nimeä.
NO SUPRT (Ei tukea)
 Tämä laite ei tue USB-keskitintä (hubia).
 The connected USB device is not supported.
– Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta
on tukisivulla.
NO TP
 Laite hakee keskeytyksettä käytettävissä olevia
TP-asemia.
NO USB
 USB on valittu lähteeksi ilman, että USB-laite
olisi ollut kytkettynä laitteistoon. USB-laite tai
-johto on irrotettu toiston aikana.
– Kytke kunnolla USB-laite tai -johto.
OVERLOAD
 USB-laite on ylikuormitettu
– Irrota USB-laite ja vaihda sen jälkeen
toistolaitetta painamalla .
– Ilmoittaa, että USB-laite on epäkunnossa tai
laitteistoon on kytketty tukea vailla oleva
laite.
READ
 Laite on lukemassa kaikkia USB-laitteella
olevia raita- ja albumitietoja.
– Odota, kunnes lukutoiminto on suoritettu
loppuun, toisto käynnistyy tällöin
automaattisesti. USB-laitteen rakenteesta
riippuen tämä saattaa kestää minuutin tai
pitempään..
23
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
Av säkerhetsskäl ska du se till att
installera den här enheten i bilens
instrumentbräda. Vi hänvisar till de
medföljande monterings- och
anslutningsanvisningarna.
Meddelande till kunder: följande
information gäller endast för
utrustning som sålts i länder som
tillämpar EU-direktiv
Tillverkare av denna produkt är Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserat
ombud för EMC och produktsäkerhet är
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För
alla service- och garantifrågor hänvisar vi
till adresserna som finns i separata serviceoch garantidokument.
Kassering av gammal
elektrisk och elektronisk
utrustning (gäller i EU och
andra europeiska länder
där man har
sopsorteringssystem)
Denna symbol på produkt eller
förpackning visar att produkten inte får
hanteras som hushållssopor. Den ska
överlämnas till lämpligt
uppsamlingsställe för återvinning av
elektrisk och elektronisk utrustning.
Genom att säkerställa att denna produkt
skaffas undan korrekt hjälper du till att
förhindra eventuella negativa
konsekvenser för miljö och hälsa som
annars skulle kunna bli följden vid
olämplig avfallshantering. Återvinning av
material bidrar till att bevara
naturresurser. För mer information om
återvinning av den här produkten
kontaktar du ditt lokala miljökontor, en
återvinningsstation eller butiken där du
köpte produkten.
Gäller för följande tillbehör: Fjärrkontroll
2
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Lay- masterpage:Right_SideIndex
out\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB01INT-EUR.fm
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
Kassering av gamla batterier
(tillämpligt i den europeiska
gemenskapen och andra
europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten eller på dess
förpackning anger att batteriet som
medföljer denna produkt inte får behandlas
som hushållsavfall. På vissa batterier kan
denna symbol användas i kombination med
en kemisk qualified symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb)
infogas om batteriet innehåller mer än
0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly.
Genom att säkerställa att dessa batterier
kasseras korrekt, hjälper du till att förhindra
möjliga negativa konsekvenser för miljö och
hälsa som annars skulle kunnat uppstå vid
olämplig avfallshantering. Återvinningen av
material bidrar till att bevara naturresurser.
I fallet med produkter som av säkerhets-,
prestanda- eller data- integritetsskäl kräver
en permanent anslutning till ett nbyggt
batteri, ska detta batteri endast bytas av
kvalificerad servicepersonal. För att
säkerställa att batteriet tas omhand på rätt
sätt ska produkten, när dess livslängd är
slut, överlämnas till lämpligt
uppsamlingsställe för återvinning av
elektrisk och elektronisk utrustning.
För alla andra batterier, se avsnittet om hur
man på ett säkert sätt tar bort batteriet från
produkten. Lämna över batteriet till
lämpligt uppsamlingsställe för återvinning
av batterier.
För mer detaljerad information om
återvinning av produkten eller batteriet,
kontaktar du ditt lokala miljökontor, en
återvinningsstation eller affären där du
köpte produkten.
Windows Media är antingen ett registrerat
varumärke eller ett varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
Denna produkt innehåller teknik som
omfattas av vissa immateriella rättigheter
som tillhör Microsoft. Användning eller
distribution av denna teknik utanför denna
produkt är förbjuden utan giltigt tillstånd
från Microsoft.
MPEG Layer-3 ljudkodningsteknik och
patent på licens från Fraunhofer IIS och
Thomson.
Varning om din bils tändning inte har
något ACC-läge
Se till att ställa in den automatiska
avstängningsfunktionen (sida 16).
Enheten stänger av fullständigt och
automatiskt vid den inställda tiden efter
att du stängt av enheten, vilket förhindrar
att batteriet laddas ur. Om du inte ställer
in den automatiska
avstängningsfunktionen ska du trycka
och hålla  tills visningen
försvinner varje gång du stänger av
enheten.
3
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
Innehållsförteckning
Komma igång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Avbryta DEMO-läget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ställa klockan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ta bort frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kontrollernas placering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Huvudenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Fjärrkontroll RM-X211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lagra och ta emot stationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
USB-enheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Spela upp från en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Söka och spela upp spår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Spela upp spår i olika lägen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Söka efter ett spår enligt namn – Quick-BrowZer™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ljudinställningar och inställningsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ändra ljudinställningarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Använda sofistikerade ljudfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ställa in inställningsalternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Använda extrautrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Extra ljudutrustning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Övrig information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tekniska specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
Ställa klockan
Komma igång
Avbryta DEMO-läget
Du kan avbryta demonstrationen som visas
under avstängningen.
Klockan visar en 24-timmars digital
tidsangivelse.
1
Tryck in och håll valknappen intryckt.
Setup-menyn visas.
2
Vrid kontrollratten tills
"CLOCK-ADJ" visas och tryck därefter
på den.
Siffrorna för timmar blinkar.
1
Tryck in och håll valknappen intryckt.
Setup-menyn visas.
2
Vrid kontrollratten tills "DEMO" visas
och tryck därefter på den.
3
3
Vrid kontrollratten för att välja
"DEMO-OFF" och tryck därefter på
den.
Inställningen är klar.
Vrid ratten för att ställa in timmar och
minuter.
Tryck på  –/+ för att flytta den
digitala indikeringen.
4
Tryck på
(BACK).
Teckenfönstret återgår till normalt
mottagnings-/uppspelningsläge.
Tryck på valknappen efter att du ställt
in minuter.
Inställningen är klar och klockan startar.
Tryck på  för att visa klockan.
4
Ta bort frontpanelen
Du kan ta loss enhetens frontpanel för att
förhindra att enheten stjäls.
1
Tryck och håll .
Enheten stängs av.
2
Tryck på
och dra den emot dig.
5
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
Varningssignal
Om du ställer tändningen i OFF-läget utan
att ta bort frontpanelen, hörs
varningssignalen i några sekunder.
Varningssignalen hörs endast om den
inbyggda förstärkaren används.
Obs!
Utsätt inte panelen för höga temperaturer eller
fukt. Lämna den inte i en parkerad bil eller på
instrumentbrädan/i bakrutan.
Sätta fast frontpanelen
Sätt frontpanelens del  mot del  på
enheten enligt bilden och tryck tills det hörs
ett klick.
6
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
Kontrollernas placering
Huvudenhet
Detta avsnitt innehåller anvisningar om
kontrollernas placering och grundläggande
användning.

(BROWSE)-knapp sida 14
Aktiverar Quick-BrowZer™-läget.
 SOURCE/OFF-knapp
Tryck för att starta enheten eller ändra
källan (Radio/USB/AUX).
Tryck och håll i 1 sekund för att stänga
av strömmen.
Tryck och håll i 2 sekunder eller mer för
att stänga av strömmen och visningen
försvinner.
 Kontrollratt/valknapp sida 15, 16
Justera volymen (vrid); ange
ljudinställning (tryck); öppna meny
(tryck och håll); välj
inställningsalternativ (tryck och vrid)
 MODE-knapp sida 10
Tryck för att välja radiobandet (FM/
MW/LW).
 Teckenfönster

(BACK)-knapp
Tryck för att återgå till föregående
skärmbild.

-knapp (frigöring av frontpanel)
sida 5
7
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
 SEEK –/+-knappar
Radio:
Ställa in stationer automatiskt (tryck);
hitta en station manuellt (tryck och
håll).
USB:
Används för att hoppa över spår (tryck),
för att kontinuerligt hoppa över spår
(tryck, tryck därefter igen inom cirka en
sekund och håll) och för att spola bakåt/
snabbspola framåt ett spår (tryck och
håll).
 AUX-kontakt sida 17
* Knappen har en förhöjning som kan kännas
med fingret.
Obs!
Om enheten är avstängd och teckenfönstret är
släckt kan den inte styras med fjärrkontrollen om
inte  på enheten trycks.
 Sensor för fjärrkontrollen
 AF (alternativa frekvenser)/
TA (trafikmeddelande)/
PTY (programtyp)-knapp sida 11, 11
Används för att ställa in AF och TA
(tryck); väljer PTY (tryck och håll) i
RDS.
 Sifferknappar
Radio:
Ta emot lagrade stationer (tryck); lagra
stationer (tryck och håll).
USB:
/*: ALBUM / (under MP3/
WMA/AAC-uppspelning)
Hoppa över album (tryck); hoppa
över album kontinuerligt (tryck
och håll).
: PAUSE
: SHUF sida 13
 DSPL (display)/SCRL (scroll)-knapp
sida 11, 13
Används för att ändra visningsalternativ
(tryck); rulla visningsalternativen (tryck
och håll).
8
 USB-kontakt sida 12
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
Fjärrkontroll RM-X211

(BACK)-knapp
 ENTER-knapp
Använda en inställning.
 PTY-knapp
 VOL (volym) +*/– -knapp
 ATT (attenuate)-knapp
Används för att dämpa ljudet. Tryck
igen för att avbryta.
 MODE-knapp
Tryck för att välja radiobandet (FM/
MW/LW).
 SOUND/MENU-knapp
Aktiverar ljudinställningen (tryck);
aktiverar menyn (tryck och håll)

Ta bort isoleringsfilmen före användning.
(BROWSE)-knapp
  (+)/ (–)-knappar
För att styra USB, samma som /
(ALBUM /) på enheten.
Inställning, ljudinställning etc. kan
styras med  .
 DSPL/SCRL-knapp
 OFF-knapp
Stänga av strömmen eller stoppa källan.
 SOURCE-knapp
För att starta enheten eller ändra källan
(Radio/USB/AUX).
  ()/ ()-knappar
För att styra radio/USB, samma som
 –/+ på enheten.
Inställning, ljudinställning etc. kan
styras med  .
 Sifferknappar
Ta emot lagrade stationer (tryck); lagra
stationer (tryck och håll).
För att pausa uppspelning (tryck
på ).
* Knappen har en förhöjning som kan kännas
med fingret.
9
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
Radio
Lagra och ta emot
stationer
Var försiktig!
För att undvika att trafikfarliga situationer
uppstår när du kör bör du ställa in stationer
med BTM-funktionen (Best Tuning
Memory).
Lagra automatiskt – BTM
1
Tryck flera gånger på 
tills "TUNER" visas.
Tryck flera gånger på  för att
ändra band. Du kan välja mellan FM1,
FM2, FM3, MW och LW.
2
Tryck in och håll valknappen intryckt.
Setup-menyn visas.
3
Vrid kontrollratten tills "BTM" visas
och tryck därefter på den.
Enheten lagrar stationer i
frekvensordning på sifferknapparna.
Lagra manuellt
1
10
Medan stationen du vill spara tas emot
ska du trycka och hålla in en
sifferknapp ( till ) på
huvudenheten tills "MEMORY" visas*.
Mottagning av lagrade
stationer
1
Välj bandet och tryck därefter på en
sifferknapp ( till ) på
huvudenheten*.
* När fjärrkontrollen används är
sifferknapparna  till  tillgängliga.
Ställa in automatiskt
1
Välj bandet och tryck därefter på
 +/– för att söka efter
stationen.
Sökningen avbryts när enheten tar emot
en stationen. Upprepa detta tills den
önskade stationen tas emot.
Tips
Tryck och håll  +/– för att ställa in
ungefärlig frekvens om du vet vilken frekvens
som stationen du vill lyssna på har. Tryck därefter
flera gånger på  +/– för att finjustera till
önskad frekvens (manuell inställning).
RDS
FM-stationer som använder RDS (Radio
Data System) sänder ohörbar digital
information tillsammans med signaler för
vanliga radioprogram.
Obs!
• I vissa länder/områden är inte alla
RDS-funktioner tillgängliga.
* När fjärrkontrollen används är
sifferknapparna  till  tillgängliga.
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
• RDS fungerar eventuellt inte ordentligt om
signalstyrkan är svag eller om den inställda
stationen inte sänder RDS-data.
Växla visningsalternativ
Tryck på .
Ställa in AF (alternativa
frekvenser) och TA
(trafikmeddelanden)
AF återinställer kontinuerligt stationen med
den starkaste signalen i ett nätverk och TA
tillhandahåller aktuell trafikinformation
eller trafikprogram (TP) om det tas emot.
1
Tryck flera gånger på  tills
önskad inställning visas.
Välj
Till
AF-ON
aktivera AF och inaktivera
TA.
TA-ON
aktivera TA och inaktivera
AF.
AF/TA ON
aktivera både AF och TA.
AF/TA OFF
inaktivera både AF och TA.
Lagra RDS-stationer med AF- och
TA-inställningen
Du kan förinställa RDS-stationer med AF/
TA-inställning. Om du använder
BTM-funktionen, lagras endast RDS
-stationer med samma AF-/TA-inställning.
Om du förinställer manuellt, kan du
förinställa både RDS och icke-RDS
-stationer med AF/TA-inställningen för
varje.
1
Ställ in AF/TA och lagra därefter stationen
med BTM eller manuellt.
Mottagning av brådskande
trafikmeddelanden
Med AF eller TA i läget ON, avbryter
nödmeddelanden automatiskt den för
tillfället valda källan.
Tips
Om du justerar volymnivån under ett
trafikmeddelande, lagras inställningen i minnet
för efterföljande trafikmeddelanden, oberoende
av den övergripande volyminställningen.
Fortsätta lyssna på samma regionala
program – REGIONAL
När AF-funktionen är aktiverad, begränsar
enhetens fabriksinställning mottagningen
till en speciell region, så du inte växlas till en
annan regional station med en starkare
frekvens.
Om du lämnar detta regionala programs
mottagningsområde, ställer du in
"REG-OFF" vid FM-mottagning (sida 17).
Obs!
Denna funktion fungerar inte i Storbritannien
och några andra länder.
Välja PTY (programtyper)
Visar den för tillfället mottagna
programtypen. Söker även din valda
programtyp.
11
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
1
2
Tryck och håll  (PTY) vid
FM-mottagning.
Namnet på den aktuella programtypen
visas om stationen sänder PTY-data.
Vrid kontrollratten tills önskad programtyp visas och tryck därefter på den.
Enheten börjar söka efter en station som
sänder den valda programtypen.
Programtyper
NEWS (nyheter), AFFAIRS (aktuellt), INFO
(information), SPORT (sport), EDUCATE
(utbildning), DRAMA (teater), CULTURE
(kultur), SCIENCE (vetenskap), VARIED
(underhållning), POP M (popmusik), ROCK
M (rockmusik), EASY M (lättlyssnat),
LIGHT M (lätt klassiskt), CLASSICS
(klassisk musik), OTHER M (övrig musik),
WEATHER (väder), FINANCE (ekonomi),
CHILDREN (för barn), SOCIAL A (sociala
frågor), RELIGION (andliga frågor),
PHONE IN (telefonväkteri), TRAVEL (resor
& semester), LEISURE (fritid & hobby),
JAZZ (jazzmusik), COUNTRY
(countrymusik), NATION M (nationell
musik), OLDIES (gamla godingar), FOLK M
(folkmusik), DOCUMENT (dokumentärer)
Ställa in CT (Clock Time)
USB-enheter
• USB-enheter av typen MSC (Mass Storage
Class) som följer USB-standarden kan
användas.
• Motsvarande kodec är MP3 (.mp3), WMA
(.wma) och AAC (.m4a).
• Det rekommenderas att du
säkerhetskopierar USB-data.
Mer information om kompabiliteten för din
USB-enhet, finns på supportwebbplatsen
som anges på det bakre omslaget.
Obs!
Anslut USB-enheten efter att du har startat
motorn.
Beroende på USB-enheten, kan fel eller skador
inträffa om den ansluts innan du startar motorn.
Spela upp från en
USB-enhet
1
Öppna USB-luckan och anslut därefter
USB-enheten till USB-kontakten med
dess USB-kabel.
Klockan ställs med CT-data (Clock Time)
från RDS-överföringen.
1
Ställ in "CT-ON" i inställningarna
(sida 16).
Obs!
12
CT-funktionen fungerar eventuellt inte på rätt
sätt även om du tar emot en RDS-station.
Uppspelningen startar.
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
Om det redan finns en USB-enhet ansluten
startar du uppspelningen genom att flera
gånger trycka på  tills
"USB" visas.
Tryck och håll  i en sekund
för att stoppa uppspelningen.
Om du vill ta bort USB-enheten ska du
stoppa USB-uppspelningen och därefter ta
bort USB-enheten.
Obs!
Använd inte USB-enheter som är så stora eller
tunga att de ramlar ner på grund av vibrationer
eller gör att anslutningen blir glapp.
Växla visningsalternativ
Visade alternativ varierar beroende på
USB-enhet, inspelningsformat och
inställningar.
Tryck på .
Obs!
• Maximalt antal visningsbara data är som följer:
– mappar (album): 128
– filer (spår) och mapp: 500
• Det kan ta tid innan uppspelning börjar,
beroende på mängden inspelad information.
• DRM-filer (Digital Rights Management) kan
inte spelas.
• Vid uppspelning eller vid snabbspolning
framåt/bakåt av en VBR (variable bit rate)
MP3/WMA/AAC-fil kan det hända att
förfluten speltid inte visas korrekt.
• Uppspelning av följande MP3/WMA/AAC-filer
stöds inte.
– förlustfri komprimering
– copyright-skyddad
Söka och spela upp
spår
Spela upp spår i olika
lägen
Du kan lyssna på spår upprepade gånger
(upprepad uppspelning) eller i slumpvis
ordning (blandad uppspelning).
Tillgängliga spellägen varierar beroende på
den valda ljudkällan.
1
Under uppspelning, tryck in och håll
valknappen intryckt.
2
Vrid kontrollratten för att välja
"REPEAT" och tryck därefter på den.
3
Vrid kontrollratten för att välja
inställningen och tryck därefter på den.
4
Tryck på
(BACK).
Upprepad uppspelning
Välj
För att spela
REP-OFF
spår in normal ordning
(normal uppspelning).
REP-TRK
spår flera gånger.
REP-ALB
ett album upprepade
gånger.
1
Tryck på  (SHUF) upprepade
gånger under uppspelning tills önskat
uppspelningsläge visas.
Det kan ta tid att starta uppspelningen i
det valda uppspelningsläget.
13
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
Blandad uppspelning
Välj
För att spela
ALBUM
ett album i slumpvis
ordning.
DEVICE
en enhet i slumpvis
ordning.
OFF
spår in normal ordning
(normal uppspelning).
Söka efter ett spår enligt
namn – Quick-BrowZer™
Obs!
När du aktiverar Quick-BrowZer-läget, avbryts
inställningen för repeat/shuffle.
Söka genom att hoppa över
poster – Jump-läge
Om det finns många poster i en kategori
kan du snabbt söka önskad post.
1
Tryck på  + i Quick-BrowZer läge.
Namnet för posten visas.
2
Vrid på kontrollratten för att välja
alternativet nära den du önskar.
Den hoppar över i steg om 10 % av det
totala antalet poster.
3
Tryck på valknappen
Teckenfönstret återgår till
Quick-BrowZer-läget och den valda
posten visas.
4
Vrid kontrollratten för att välja önskad
post och tryck på den.
Uppspelningen startar och den valda
posten är ett spår.
Du kan enkelt söka efter ett spår på en
USB-enhet enligt kategori.
1
Tryck på
(BROWSE)*.
Enheten går till Quick-BrowZer-läget,
och listan över sökkategorier visas.
Tryck flera gånger på
(BACK) när
spårlistan visas, tills önskad sökkategori
visas.
* Tryck på
(BROWSE) i mer än
2 sekunder under uppspelning för att direkt
återgå till början av kategorilistan (endast
USB).
2
Vrid kontrollratten för att välja önskad
sökkategori och tryck därefter på den
för att bekräfta.
3
Upprepa steg 2 tills önskat spår är valt.
Uppspelningen startar.
Tryck på
(BACK) eller  – för att
avbryta Jump-läget.
Om du vill stänga Quick-BrowZer-läget ska
du trycka på
(BROWSE).
14
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
Ljudinställningar och
inställningsmeny
Ändra ljudinställningarna
AUX VOL*2 (AUX-volymnivå)
Justerar volymen för varje ansluten
extrautrustning: "+18 dB" – "0 dB" –
"–8 dB".
Denna inställning eliminerar behovet att
justera volymnivån mellan olika källor.
*1 Om EQ3 aktiveras (sida 16).
Justera ljudegenskaperna
1
Under mottagning/uppspelning, tryck
in valknappen.
*2 När AUX-källa är aktiverad (sida 18).
Använda sofistikerade
ljudfunktioner
2
Vrid kontrollratten tills önskat
menyalternativ visas och tryck därefter
på den.
3
Vrid kontrollratten för att välja
inställningen och tryck därefter på den.
Välja ljudkvalitet — EQ3
Preset
4
Tryck på
Du kan välja mellan 7 olika equalizerkurvor
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE,
SPACE, GRAVITY, CUSTOM eller OFF).
(BACK).
Följande funktioner kan ställas in:
EQ3 PRST (EQ3 PRESET) (sida 15)
EQ3 LOW*1 (sida 16)
EQ3 MID*1 (sida 16)
1
Under mottagning/uppspelning, tryck
in valknappen.
2
Vrid kontrollratten tills "EQ3 PRST"
visas och tryck därefter på den.
3
Vrid kontrollratten tills önskad
equalizerkurva visas och tryck därefter
på den.
4
Tryck på
EQ3 HIGH*1 (sida 16)
BALANCE (BALANS)
Justerar ljudbalansen: "RIGHT-15 (R15)" –
"CENTER (0)" – "LEFT-15 (L15)".
FADER (BALANS FRAM OCH BAK)
Justerar den relativa nivån: "FRONT-15
(F15)" – "CENTER (0)" – "REAR-15
(R15)".
(BACK).
15
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
Välj "OFF" i steg 3 för att avbryta
equalizerkurvan.
Ställa in
inställningsalternativ
Tips
Equalizerkurvan kan ställas in för varje källa.
1
Tryck in och håll valknappen intryckt.
Setup-menyn visas.
2
Vrid kontrollratten tills önskat
alternativ visas och tryck därefter på
den.
3
Vrid kontrollratten för att välja
inställningen och tryck därefter på den*.
Inställningen är klar.
4
Tryck på
Anpassa equalizerkurvan
– EQ3 Setting
Med "CUSTOM" i EQ3 kan du göra egna
equalizerinställningar.
1
Välj en källa och tryck därefter på
valknappen.
2
Vrid kontrollratten tills "EQ3 LOW",
"EQ3 MID" eller "EQ3 HIGH" visas och
tryck därefter på den.
3
Vrid kontrollratten för att justera det
valda alternativet och tryck därefter på
den.
Volymnivån är justerbar i steg om 1 dB
från -10 dB till +10 dB.
(BACK).
* För inställningarna CLOCK-ADJ och BTM
krävs inte steg 4.
Följande alternativ kan ställas in beroende
på källan och inställningen:
CLOCK-ADJ (Klockjustering) (sida 5)
CT (Clock Time)
Aktiverar CT-funktionen: "ON", "OFF"
(sida 12).
BEEP
Aktiverar tonsignalen: "ON", "OFF".
Upprepa stegen 2 till 3 för att ställa in
equalizerkurvan.
Återgå till fabriksinställd equalizerkurva
genom att trycka och hålla valknappen
innan inställningen är klar.
4
16
Tryck på
(BACK).
CAUT ALM*1 (varningssignal)
Aktiverar varningssignalen: "ON", "OFF"
(sida 6).
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktiverar AUX-källvisningen: "ON",
"OFF" (sida 17).
AUTO OFF
Stänger av automatisk efter önskad tid
när enheten stängs av: "NO", "30S"
(sekunder), "30M" (minuter), "60M"
(minuter).
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
DEMO (Demonstration)
Aktiverar demonstrationen: "ON",
"OFF".
DIMMER
Ändrar ljusstyrkan i teckenfönstret:
"ON", "OFF".
AUTO SCR (Automatisk rullning)
Rullar automatiskt långa texter: "ON",
"OFF".
REGIONAL*2
Begränsar mottagningen till en specifik
region: "ON", "OFF" (sida 11).
Använda
extrautrustning
Extra ljudutrustning
Genom att ansluta en extra bärbar ljudenhet
till AUX-kontakten (stereo mini-uttag) på
enheten och därefter välja källan, kan du
lyssna på den via bilens högtalare.
REPEAT (sida 13)
Ansluta den bärbara ljudenheten
LOUDNESS
Förstärker bas och diskant för tydligt
ljud vid låga volymnivåer: "ON", "OFF".
1
2
3
BTM (sida 10)
*1 När enheten är avstängd.
Stäng av den bärbara ljudenheten.
Vrid ner volymen på enheten.
Anslut den bärbara ljudenheten till enheten
med en anslutningskabel (medföljer ej)*.
* Se till att du använder rätt typ av kontakt.
*2 När FM tas emot.
17
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
Justera volymnivån
Se till att justera volymen för varje ansluten
ljudenhet innan du börjar spela upp.
Övrig information
1
2
Försiktighetsåtgärder
Vrid ner volymen på enheten.
Tryck flera gånger på  tills
"AUX" visas.
3
Starta uppspelningen av den bärbara
ljudenheten med dämpad volym.
4
5
Ställ in din normala volymnivå på enheten.
Justera insignalnivån (sida 15).
• Låt enheten svalna innan du startar den, om
bilen har varit parkerad i direkt solljus.
• Lämna inte frontpanelen eller ljudenheter
som du köpt i bilen, fel kan uppstå på grund
av höga temperaturer i direkt solljus.
• Motorantennen matas ut automatiskt.
För att bibehålla en hög ljudkvalitet
Låt inte enheten komma i kontakt med
vätskor.
Uppspelningsordning för
MP3/WMA/AAC-filer
MP3/WMA/AAC
Mapp
(album)
MP3/WMA/
AAC-fil (spår)
Om du har några frågor eller problem som rör
enheten och som inte tas upp i
bruksanvisningen, kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
18
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
Rengöra anslutningarna
Underhåll
Byta ut litiumbatteriet i fjärrkontrollen
Efter hand som batteriet laddas ur förkortas
fjärrkontrollens räckvidd. Byt till ett nytt
CR2025-litiumbatteri. Att använda en
annan batterityp kan innebära risk för
brand eller explosion.
Enheten fungerar eventuellt inte på rätt sätt
om kontakterna mellan enheten och
frontpanelen inte är rena. För att förhindra
detta tar du bort frontpanelen (sida 5) och
rengör kontakterna med en bomullstops.
Använd inte för mycket kraft. I annat fall kan
kontakterna skadas.
+ sidan upp
Obs!
Om litiumbatteriet
• Förvara litiumbatteriet utom räckhåll för barn.
Kontakta omedelbart läkare om batteriet sväljs.
• Torka av batteriet med en torr duk för att
garantera god kontakt.
• Kontrollera att du sätter i batteriet åt rätt håll.
• Håll inte i batteriet med en metallpincett
eftersom det kan leda till kortslutning.
• Utsätt inte batteriet för extrem värme, till
exempel direkt solljus, brand eller liknande.
• För säkerhetsskull, slå av tändningen, ta bort
nyckeln och avlägsna den från tändningslåset
innan du rengör anslutningarna.
• Rör aldrig anslutningarna direkt med fingrarna
eller något metallföremål.
VARNING!
Batteriet kan explodera om det hanteras
felaktigt. Ladda inte om, plocka isär eller
elda upp batteriet.
19
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
Tekniska specifikationer
Radiodelen
FM
Inställningsområde: 87,5 – 108,0 MHz
Antennkontakt:
Kontakt för yttre antenn
Mellanfrekvens: 25 kHz
Användbar känslighet: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz
Signal/brus-förhållande: 80 dB (stereo)
Separation: 50 dB vid 1 kHz
Frekvensåtergivning: 20 – 15 000 Hz
Dimensioner: Cirka 178  50  120 mm (b/h/d)
Monteringsdimensioner: Cirka 182  53  103 mm
(b/h/d)
Vikt: Cirka 0,7 kg
Medföljande tillbehör:
Fjärrkontroll: RM-X211
Delar för installation och anslutningar
(1 uppsättning)
Din återförsäljare har eventuellt inte alla
tillbehör som visas ovan. Begär detaljerad
information från återförsäljaren.
Utförande och specifikationer kan komma att
ändras utan föregående meddelande.
MW/LW
Inställningsområde:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennkontakt:
Kontakt för yttre antenn
Mellanfrekvens :
9 124,5 kHz eller 9 115,5 kHz/4,5 kHz
Känslighet: MW: 26 μV, LW: 45 μV
USB-spelardel
Gränssnitt: USB (högsta hastighet)
Maximal ström: 500 mA
Effektförstärkardel
Utgång: Högtalarutgångar
Högtalarimpedans: 4 – 8 ohm
Max uteffekt: 50 W  4 (vid 4 ohm)
Allmänt
20
Utgångar:
Ljudutgångar (baksidan)
Styrning av relä till motorantenn
Styrning av effektförstärkare
Ingångar:
Ingång för fjärrkontroll
Antenningång
AUX-kontakt (stereo mini-uttag)
USB-ingång
Strömförsörjning: 12 V likströms bilbatteri
(negativ jord)
Felsökning
Följande checklista kan vara användbar för att
åtgärda problem som kan uppstå med
enheten.
Innan du går igenom checklistan nedan,
kontrollera rutinerna för hur man ansluter och
använder enheten.
Mer information om hur du använder
säkringen och tar bort enheten från
instrumentbrädan finns i handboken
Installation/anslutningar som medföljer
enheten.
Om problemet inte löses, besök
supportwebbplatsen som anges på det bakre
omslaget.
Allmänt
Enheten får ingen ström.
 Kontrollera anslutningen eller säkringen.
 Om enheten är avstängd och teckenfönstret är
släckt kan den inte styras med fjärrkontrollen.
– Slå på enheten.
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
Det går inte att mata ut motorantennen.
 Motorantennen har ingen relälåda.
Inget ljud.
 ATT-funktionen är aktiverad.
 Läget för faderkontrollen "FADER" är inte
inställt för ett system med två högtalare.
Funktionen för automatisk avstängning
fungerar inte.
 Enheten slås på. Funktionen för automatisk
avstängning aktiveras efter att enheten stängs
av.
– Stäng av enheten.
Radiomottagning
Ingen ljudsignal.
 Ljudsignalen är inaktiverad (sida 16).
 En extra effektförstärkare har kopplats in och
du använder inte den inbyggda förstärkaren.
Innehållet i minnet har raderats.
 Strömförsörjningskabeln eller batteriet har
kopplats ur eller är inte ordentligt anslutet.
Sparade stationer och rätt tid har försvunnit.
Säkringen har gått.
Brus hörs när tändningsläget ändras.
 Ledningarna till bilens tillbehörskontakt är
felkopplade.
Under uppspelning eller mottagning, startar
demonstrationsläget.
 Om ingen åtgärd utförs under fem minuter
med "DEMO-ON" aktiverat startar
demonstrationsläget.
– Ställ in "DEMO-OFF" (sida 17).
Texten försvinner från/syns inte i
teckenfönstret.
 Dimmerfunktionen är inställd på "DIM-ON"
(sida 17).
 Visningen försvinner om du trycker och håller
.
– Tryck på  på enheten tills
teckenfönstret tänds.
 Kontakterna är smutsiga (sida 19).
Stationerna kan inte tas emot.
Ljudet hindras av brus.
 Anslutningen är inte korrekt.
– Anslut motorantennens styrkabel (blå) eller
kabeln för strömförsörjning av tillbehör
(röd) till antennförstärkarens nätkabel
(gäller endast om bilen har inbyggd antenn i
bak- eller sidorutan).
– Kontrollera bilantennens anslutning.
– Om motorantennen inte matas upp,
kontrollerar du anslutningen för
motorantennens styrkabel.
Det går inte att ställa in förinställda
stationer.
 Lagra rätt frekvens i minnet.
 Den mottagna signalen är för svag.
Den automatiska sökningen fungerar inte.
 Den mottagna signalen är för svag.
– Ställ in station manuellt.
RDS
En sökning påbörjas efter några sekunders
lyssning.
 Stationen är inte en TP-station eller har svag
signal.
– Inaktivera TA (sida 11).
Inga trafikmeddelanden tas emot.
 Aktivera TA (sida 11).
 Stationen sänder inga trafikmeddelanden trots
att det är en TP-station.
– Ställ in en annan station.
21
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
PTY visar "- - - - - - - -".
 Den inställda stationen är inte en RDS-station.
 RDS-data har inte tagits emot.
 Stationen specificerar inte programtyp.
Programtjänstens namn blinkar.
 Det finns ingen alternativ frekvens för den
aktuella stationen.
– Tryck på  +/– medan namnet på
programtjänsten blinkar. "PI SEEK" visas
och enheten börjar söka efter en annan
frekvens med samma PI-data
(programidentifiering).
USB-uppspelning
Det går inte att spela upp via en USB-hubb.
 Denna enhet kan inte upptäcka USB-enheter
via en USB-hubb.
Det går inte att spela upp filer.
 En USB-enhet fungerar inte.
– Återanslut den.
Det tar lång tid innan låter från USB-enheten
börjar spelas upp.
 USB-enheten innehåller filer med en
komplicerad trädstruktur.
Ljudet avbryts ofta.
 Ljudet kan avbrytas ofta vid en bithastighet
som är högre än 320 kbit/s.
Felmeddelanden
CHECKING
 Enheten bekräftar anslutningen av en
USB-enhet.
– Vänta tills anslutningen har bekräftats.
ERROR
 Det kan finnas ett internt fel.
– Tryck på  under mer än
2 sekunder (visningen försvinner), tryck
därefter på  igen.
ERROR-01
 Det kan finnas ett internt fel.
– Kontrollera anslutningen. Om
felmeddelandet kvarstår i teckenfönstret
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
 Felaktig anslutning av högtalare/förstärkare.
– Kontrollera installations-/
anslutningshandboken för modellen i fråga.
ERROR-99
 Det kan finnas ett internt fel.
– Tryck på  under mer än
2 sekunder (visningen försvinner), tryck
därefter på  igen. Kontakta
närmaste Sony-återförsäljare om
felmeddelandet blir kvar i fönstret.
NO AF
 Det finns ingen alternativ frekvens för den
aktuella stationen.
– Tryck på  +/– när stationsnamnet
blinkar. Enheten börjar söka efter en annan
frekvens med samma PI-data
(Programidentifikation) ("PI SEEK" visas).
22
DSX-A30
4-408-052-51(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2013\TECHNICAL_MANUALS\PIS-EVE\PP-40150\Layout\PP-40150_layout_DAFISV_Delivery\FM8\Tbba_DSXA30 IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
NO MUSIC
 USB-enheten innehåller inte en musikfil.
– Anslut en USB-enhet med en musikfil.
NO NAME
 Det finns inget album-/artist-/spårnamn
inspelat på USB-enheten.
NO SUPRT (stöds inte)
 USB-hubben stöds inte på denna enhet.
 The connected USB device is not supported.
– Mer information om kompabiliteten för din
USB-enhet, finns på supportwebbplatsen.
NO TP
 Enheten fortsätter söka efter tillgängliga
TP-stationer.
NO USB
 USB har valts som källa men ingen USB-enhet
är ansluten. En USB-enhet eller en USB-kabel
har kopplats bort under uppspelning.
– Anslut en USB-enhet eller en USB-kabel.
OVERLOAD
 USB-enheten fungerar inte.
– Koppla bort USB-enheten och ändra källan
genom att trycka på .
– Indikerar att USB-enheten inte fungerar
eller att en enhet som inte stöds är ansluten.
READ
 Enheten läser all spår- och albuminformation
på USB-enheten.
– Vänta tills den läst klart och därefter startar
uppspelningen automatiskt. Beroende på
USB-enhetens struktur kan det ta mer än en
minut.
Om dessa åtgärder inte löser problemet, bör
du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
23
DSX-A30
4-408-052-51(1)
01GB06BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Wednesday, February 20, 2013 5:45 PM
Denmark
DSX-A30
4-408-052-51(1)
Download PDF

advertising