Sony | DSX-A510BD | Sony DSX-A510BD DAB-radiomediereceiver med Buetooth® Bruksanvisning

4-697-419-11(1)
DAB/FM/MW/LW
Digital Media
Player
Se side 20, hvis du vil annullere visning af demonstrationen
(DEMO).
Oplysninger om tilslutning/installation finder du på side 32.
Esittely (DEMO) -näytön sulkemisohjeet: sivu 20.
Lisätietoja liitännöistä ja asennuksesta: sivu 32.
For å avbryte visning av demonstrasjonen (DEMO), se side 20.
For tilkobling/installasjon, se side 32.
För att avbryta demonstrationen (DEMO), se sidan 20.
För anslutning/installation, se sidan 32.
DSX-A510BD
Betjeningsvejledning
DA
Käyttöohje
FI
Bruksanvisning
NO
Bruksanvisning
SV
Af sikkerhedsårsager skal du sørge for at
installere denne enhed i instrumentbrættet i
bilen, da bagsiden af enheden bliver varm under
brug.
Du finder flere oplysninger i "Tilslutning/
installation" (side 32).
Fremstillet i Thailand
Driftsspændingen osv. er angivet på navnepladen i
bunden af kabinettet.
Sony Corporation erklærer hermed, at dette udstyr
er i overensstemmelse med direktivet
2014/53/EU.
Den fulde ordlyd af EUoverensstemmelseserklæringen findes på følgende
internetadresse:
http://www.compliance.sony.de/
Dette udstyr er beregnet til brug sammen med
de(n) godkendte softwareversion(er), der er angivet
i EU-overensstemmelseserklæringen.
Den software, der ligger på dette udstyr, er
verificeret til at overholde de nødvendige krav i
direktivet 2014/53 /EU.
Softwareversion: 1_
Softwareversionen kan kontrolleres i firmwarens
installationselement i den generelle
opsætningsmenu.
Meddelelse til kunderne: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr, som er
solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver
Dette produkt er produceret af eller på vegne af
Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
Forespørgsler til EU-importøren eller relateret til
produktets overensstemmelse med europæiske
regler og standarder skal sendes til producentens
autoriserede repræsentant, Sony Belgien,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.
2DA
Bortskaffelse af brugte batterier
og elektrisk og elektronisk udstyr
(gælder i EU og andre europæiske
lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet eller
emballagen betyder, at produktet og batteriet ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle
batterier vises symbolet med et kemisk symbol. Det
kemiske symboól for kviksølv (Hg) eller bly (Pb)
tilføjes, hvis batteriet indeholder over 0,0005 %
kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne
produkter og batterier bortskaffes korrekt,
forebygges mod mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering. Genbrug af materialer er med til
at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelseseller dataintegritetsmæssige årsager kræver
permanent tilslutning til et indbygget batteri, må
det pågældende batteri kun udskiftes af en
kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt
håndtering af batteriet og elektriske og elektroniske
produkter må disse produkter kun afleveres på
dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter. For alle andre batterier henvises der til
afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af
produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på
en deponeringsplads specielt indrettet til
genindvinding af brugte batterier. Yderligere
oplysninger om genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet eller batteriet er købt.
Advarsel hvis din bils tænding ikke har en
ACC-position
Indstil AUTO OFF-funktionen (side 20). Enheden
slukkes automatisk og helt på den indstillede tid,
efter at enheden er slukket, og uret vises (dvs.
tryk og hold SRC nede i 1 sekund), hvilket
forhindrer utilsigtet batteriforbrug. Hvis du ikke
indstiller AUTO OFF-funktionen, skal du trykke på
og holde OFF nede, indtil skærmen slukkes, hver
gang du slukker for tændingen.
Ansvarsfraskrivelse for tjenester, der tilbydes
af tredjeparter
Tjenester, der tilbydes af tredjeparter kan blive
ændret, suspenderet eller ophævet uden
forudgående varsel. Sony påtager sig intet ansvar i
denne slags situationer.
Vigtig bemærkning
Forsigtig
SONY KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER
HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE,
FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER, HERUNDER
MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF INDTJENING, TAB
AF DATA, MANGLENDE ANVENDELSE AF
PRODUKTET ELLER NOGET TILKNYTTET UDSTYR,
NEDETID OG KØBERS TID MED RELATION TIL ELLER
SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE PRODUKT, DETS
HARDWARE OG/ELLER DETS SOFTWARE.
Dette produkt indeholder en radiosender.
I henhold til UNECE regulativ nr. 10 kan en
producent af motorkøretøjer stille særlige krav om
installation af radiosendere i motorkøretøjer.
Se i vejledningen til motorkøretøjet, eller kontakt
producenten af dit køretøj eller dennes forhandler,
før du installerer dette produkt i dit køretøj.
Om BLUETOOTH-kommunikation
 Mikrobølger, der udsendes fra en BLUETOOTHenhed, kan påvirke funktionaliteten af medicinske
enheder. Sluk for denne enhed og andre
BLUETOOTH-enheder på følgende steder, da de
kan forårsage en ulykke.
 på alle steder, hvor der kan være åben ild, på
hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og på
benzinstationer
 i nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
 Denne enhed understøtter sikkerhedsfunktioner,
der overholder BLUETOOTH-standarden for at
levere en sikker trådløs tilslutning, når der
anvendes trådløs BLUETOOTH-teknologi, men
sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig for
situationen. Vær forsigtig, når du kommunikerer
ved brug af trådløs BLUETOOTH-teknologi.
 Vi påtager os intet ansvar for lækage af
oplysninger under BLUETOOTH-kommunikation.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål eller problemer i forbindelse med
enheden, som ikke er omtalt i denne vejledning.
Nødopkald
Denne håndfri BLUETOOTH-enhed til bilen og den
elektroniske enhed, der er tilsluttet den håndfri
enhed, fungerer via radiosignaler, mobilnetværk og
faste linjer samt en brugerprogrammeret funktion,
der kan derfor ikke garanteres for tilslutning under
alle forhold.
Lad derfor være med udelukkende at forlade dig på
elektroniske enheder til vigtig kommunikation
(f.eks. medicinske nødssituationer).
3DA
Settings
Indholdsfortegnelse
Vejledning i dele og knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kom godt i gang
Afmontering af frontpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nulstilling af enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Indstilling af uret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kontrol af batterispændingen . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Forberedelse af en BLUETOOTH-enhed . . . . . . . . . 7
Tilslutning af en USB-enhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tilslutning af en anden bærbar lydenhed . . . . . . 10
Brug af radioen
Brug af radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modtagelse af DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af FM/MW/LW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af radiodatasystemet (RDS). . . . . . . . . . . . . .
10
10
12
12
Playback
Afspilning af en USB-enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Afspilning fra en BLUETOOTH-enhed . . . . . . . . . . 14
Søgning efter og afspilning af numre . . . . . . . . . . 15
Håndfri opkald (kun via BLUETOOTH)
Modtagelse af et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Foretage et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tilgængelig betjening under opkald. . . . . . . . . . . 17
Nyttige funktioner
Sony | Music Center med iPhone/
Android-smartphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Brug af stemmegenkendelse (kun
Android-smartphone)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Brug af Siri Eyes Free. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4DA
Annullering af DEMO-tilstanden . . . . . . . . . . . . . .
Grundlæggende indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . .
Generel opsætning (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . .
Lydopsætning (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skærmopsætning (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-opsætning (BLUETOOTH) . . . . . . . . .
Sony | Music Center-opsætning (SONY APP). . . .
20
20
20
21
22
22
23
Yderligere oplysninger
Opdatering af firmwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
24
26
30
Tilslutning/installation
Forsigtig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over dele til installation. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
33
35
Vejledning i dele og knapper
Hovedenhed
 Frigørelsesknap på frontpanel
 SRC (kilde)
Tænd for strømmen.
Skift kilde.
OFF
Tryk på og hold knappen inde i 1 sekund for at
slukke for strømmen og få vist uret.
Tryk på og hold knappen inde i 2 sekunder for at
slukke for strømmen og skærmen.
 Kontrolhjul
Drej det for at regulere lydstyrken.
PUSH ENTER
Åbn det valgte element.
Tryk på SRC, drej, og tryk derefter for at ændre
kilden (timeout i 2 sekunder).
MENU
Åbn opsætningsmenuen.
VOICE (side 17, 19)
Tryk på og hold inde i mindst 2 sekunder for at
aktivere stemmeopkald, stemmegenkendelse
(kun Android™-smartphone) eller
Siri-funktionen (kun iPhone).
N-Mark
Berør kontrolhjulet med en Androidsmartphone for at oprette en BLUETOOTHtilslutning.
 Skærmvindue

/
(SEEK –/+)
Under DAB-modtagelse:
Vælg en tjeneste. Tryk på og hold inde for at
søge efter en gruppe.
Under FM/MW/LW-modtagelse:
Stil automatisk ind på faste radiostationer. Tryk
på knappen, og hold den inde for manuel
indstilling.
/ (forrige/næste)
/ (hurtigt tilbage/frem)
 PTY (programtype)/
(gennemse)
(side 11, 15)
Under DAB-modtagelse:
Skift til gennemgangstilstand. Tryk to gange for
at vælge PTY.
Under FM-modtagelse:
Vælg PTY i RDS.
Under afspilning:
Skift til gennemgangstilstand.
5DA
(Ikke tilgængelig, når [BT AUDIO] er valgt, eller
der er tilsluttet en USB-enhed i Android-tilstand
eller en iPod).
 CALL
Skift til opkaldsmenuen. Modtag/afslut et
opkald.
Tryk på og hold knappen inde i mere end
2 sekunder for at skifte BLUETOOTH-signal.

(tilbage)
Skift til forrige skærm.
MODE (side 10, 11, 12, 17)
 Modtager for fjernbetjeningen
 Nummerknapper (1 til 6)
Modtag lagrede DAB-tjenester eller
radiostationer. Tryk på og hold knappen inde for
at gemme DAB-tjenester eller radiostationer.
ALBUM /
Spring over et album for en lydenhed. Tryk på
og hold knappen inde for at springe over flere
album i træk.
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USBenhed i Android-tilstand, eller fra en iPod).
(gentag)
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USBenhed i Android-tilstand).
(shuffle)
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USBenhed i Android-tilstand).
MIC (side 17)
 (afspil/pause)
 EXTRA BASS
Forstærker baslyden i synkronisering med
lydstyrkeniveauet. Tryk for at ændre EXTRA
BASS-indstillingen: [1], [2], [OFF].
 AUX-indgangsstik
 DSPL (skærm)
Tryk for at ændre skærmelementer.
SCRL (rul)
Tryk på og hold knappen inde for at rulle til et
element på skærmen.
 USB-port
 Mikrofon (indvendigt panel)
Hvis den håndfri funktion skal fungere korrekt,
må du ikke tildække mikrofonen med tape osv.
6DA
Kom godt i gang
Afmontering af frontpanelet
Du kan afmontere frontpanelet på enheden for at
undgå tyveri.
1
Tryk på knappen OFF  og hold den
inde, indtil enheden slukkes, tryk på
frigørelsesknappen til frontpanelet ,
og træk derefter panelet ind mod dig for
at fjerne det.
Advarselsalarm
Hvis du drejer tændingsnøglen til OFF-positionen
uden at afmontere frontpanelet, lyder
advarselsalarmen i nogle få sekunder. Alarmen
lyder kun, hvis den indbyggede forstærker bruges.
Serienumre
Sørg for, at serienumrene i bunden af enheden og
på bagsiden af frontpanelet stemmer overens.
Ellers kan du ikke foretage en BLUETOOTHtilknytning, en tilslutning og en afbrydelse med
NFC.
Montering af frontpanelet
Nulstilling af enheden
Før du betjener enheden første gang, eller efter du
har udskiftet bilbatteri eller ændret tilslutninger,
skal du nulstille enheden.
1
Tryk på DSPL og
2 sekunder.
(tilbage) i mindst
Bemærk
Hvis du nulstiller enheden, slettes urindstillingen og
noget lagret indhold.
Indstilling af uret
1
2
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [GENERAL], og tryk derefter på
det.
Drej kontrolhjulet for at vælge [SET
CLOCK-ADJ], og tryk derefter på det.
Timeindikatoren blinker.
3
Drej kontrolhjulet for at indstille time- og
minuttal.
Tryk på / (SEEK –/+) for at flytte den
digitale indikator.
4
Tryk på MENU efter indstilling af
minutter.
Opsætningen er udført, og uret starter.
Vise uret
Forberedelse af en BLUETOOTHenhed
Du kan lytte til musik eller udføre håndfri opkald
afhængigt af den BLUETOOTH-kompatible enhed,
f.eks. en smartphone, mobiltelefon eller en
lydenhed (herefter kaldet "BLUETOOTH-enhed",
hvis ikke andet er angivet). Hvis du ønsker flere
oplysninger om tilslutning, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte med enheden.
Før du tilslutter enheden, skal du skrue ned for
lydstyrken på enheden. Eller høres der en høj lyd.
One touch-tilslutning af en smartphone
(NFC)
Når du lader kontrolhjulet på enheden berøre en
NFC*-kompatibel smartphone, tilknyttes enheden
og tilsluttes automatisk til smartphonen.
* NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der
aktiverer kortrækkende, trådløs kommunikation
mellem forskellige digitale enheder, f.eks.
mobiltelefoner og IC-tags. Takket være NFCfunktionen, kan der nemt opnås datakommunikation
ved blot at berøre det relevante symbol eller den
angivne placering på NFC-kompatible enheder.
For en smartphone med Android OS 4.0 eller
tidligere installeret skal du downloade appen "NFC
Easy Connect", der kan downloades fra Google
Play™. Appen kan muligvis ikke downloades i alle
lande/områder.
1
Kontrol af batterispændingen
Aktiver NFC-funktionen på smartphonen.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte med
smartphonen.
Tryk på DSPL.
2
Lad N-Mark på smartphonen berøre
N-Mark-delen på enheden.
Du kan få oplyst den aktuelle batterispænding.
(Ikke tilgængelig, mens kilden er deaktiveret, og
uret vises).
1
Tryk på DSPL gentagne gange, indtil
skærmvinduet for batterispænding
vises.
Kontroller, at
lyser på enhedens skærm.
7DA
For at afbryde brugen af NFC
5
Udfør tilknytning på BLUETOOTHenheden, så den registrerer denne
enhed.
6
Vælg [DSX-XXXX] (navnet på din model),
som vises på skærmen på BLUETOOTHenheden.
Lad N-Mark på smartphonen berøre N-Mark-delen
på enheden igen.
Bemærkninger
 Når du opretter tilslutningen, skal du være lidt
forsigtig, så du ikke ridser smartphonen.
 One touch-tilslutning er ikke mulig, hvis enheden
allerede er tilsluttet en anden NFC-kompatibel enhed.
I denne situation skal du frakoble den anden enhed
og oprette tilslutning til smartphonen igen.
Hvis navnet på din model ikke vises, skal du
gentage fra trin 2.
Tilknytning og tilslutning til en
BLUETOOTH-enhed
Når du første gang tilslutter en BLUETOOTH-enhed,
kræves der gensidig registrering (kaldes
"tilknytning"). Tilknytning sætter denne enhed og
andre enheder i stand til at genkende hinanden.
Denne enhed kan tilsluttes til to BLUETOOTHenheder (to mobiltelefoner eller en mobiltelefon og
en lydenhed).
7
Hvis der kræves en adgangskode* på
BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste
[0000].
*Adgangskoden kan afhængigt af enhed være
betegnet som "Passkode", "PIN-kode", "PINnummer" eller "Passord" osv.
Indtast adgangskoden
1
Placer BLUETOOTH-enheden inden for
1 meter fra enheden.
2
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [BLUETOOTH], og tryk derefter på
det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge [SET
PAIRING], og tryk derefter på det.
4
Drej kontrolhjulet for at vælge [SET
DEVICE 1] eller [SET DEVICE 2]*, og tryk
derefter på det.
blinker, mens enheden tilknyttes i
standbytilstand.
* [SET DEVICE 1] eller [SET DEVICE 2] vil blive ændret
til den tilknyttede enheds navn, når tilknytning er
fuldført.
8DA
[0000]
Når der er oprettet tilknytning, forbliver
tændt.
8
Vælg denne enhed på BLUETOOTHenheden for at oprette BLUETOOTHtilslutningen.
eller
lyder, når tilslutningen er oprettet.
Bemærk
Denne enhed kan ikke registreres fra andre enheder,
når den tilsluttes en BLUETOOTH-enhed. Hvis du vil
aktivere registrering, skal du skifte til
tilknytningstilstand og søge efter denne enhed fra en
anden enhed.
Starte afspilning
Du finder flere oplysninger i "Afspilning fra en
BLUETOOTH-enhed" (side 14).
Afbryde forbindelsen til den tilknyttede
enhed
Opret forbindelse til mobiltelefonen ved at trykke
på CALL.
Udfør trin 2 til 4 for at afbryde forbindelsen, efter at
have tilknyttet denne enhed og BLUETOOTH®enheden.
Bemærk
Under streaming af BLUETOOTH-lyd kan du ikke oprette
tilslutning fra denne enhed til mobiltelefonen. Opret i
stedet for tilslutning fra mobiltelefonen til denne
enhed.
Tip
Med BLUETOOTH-signalet tændt: Når tændingen
aktiveres igen, genopretter denne enhed automatisk
tilslutning til den sidst tilsluttede mobiltelefon.
Tilslutning med en tilknyttet
BLUETOOTH-enhed
Hvis du vil bruge en tilknyttet enhed, kræves der
tilslutning til denne enhed. Nogle tilknyttede
enheder tilsluttes automatisk.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [BLUETOOTH], og tryk derefter på
det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge [SET BT
SIGNL], og tryk derefter på det.
Kontroller, at
lyder.
3
Aktiver BLUETOOTH-funktionen i
BLUETOOTH-enheden.
4
Tilslut BLUETOOTH-enheden til denne
enhed.
eller
Tilslutning med en iPhone/iPod
(automatisk BLUETOOTH-tilknytning)
Når der tilsluttes en iPhone/iPod med iOS5 eller
senere til USB-porten, tilknyttes enheden og
tilsluttes automatisk til din iPhone/iPod.
Hvis du vil aktivere automatisk BLUETOOTHtilknytning, skal du sørge for, at [SET AUTOPAIR] i
[BLUETOOTH] er indstillet til [ON] (side 23).
1
Aktiver BLUETOOTH-funktionen på din
iPhone/iPod.
2
Tilslut en iPhone/iPod til USB-porten.
lyser.
Ikoner på skærmen:
Lyser, når håndfri opkald er tilgængeligt
ved at aktivere HFP'en (håndfri profil).
Lyser, når der kan afspilles på
lydenheden ved at aktivere A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
Tilslutte den sidst tilsluttede enhed fra
denne enhed
Aktiver BLUETOOTH-funktionen i BLUETOOTHenheden.
Opret forbindelse med lydenheden ved at trykke
på SRC Vælg [BT AUDIO] ved at trykke på 
(afspil/pause).
Kontroller, at
lyser på enhedens skærm.
Bemærkninger
 Der kan ikke foretages automatisk BLUETOOTHtilknytning, hvis enheden allerede er tilsluttet en
anden BLUETOOTH-enhed. I denne situation skal du
frakoble den anden enhed og oprette tilslutning til
din iPhone/iPod igen.
 Hvis der ikke er oprettet automatisk BLUETOOTHtilknytning, kan du se "Forberedelse af en
BLUETOOTH-enhed" (side 7).
Tilslutning af en USB-enhed
1
Skru ned for lydstyrken på enheden.
9DA
2
Tilslut USB-enheden til enheden.
Hvis du vil tilslutte en iPod/iPhone, skal du
bruge USB-tilslutningskablet til iPod (medfølger
ikke).
Brug af radioen
Brug af radioen
Tilslutning af en anden bærbar
lydenhed
1
2
3
Sluk for den bærbare lydenhed.
Hvis du vil lytte til radioen, skal du trykke på SRC for
at vælge [TUNER].
Når DAB-båndet vælges første gang, efter du har
udskiftet bilbatteri eller ændret tilslutninger, starter
den indledende scanning automatisk. Vent, til den
indledende scanning er udført. (Hvis den afbrydes,
starter den indledende scanning igen, næste gang
du vælger DAB-båndet). Hvis der ingen DABstationer bliver gemt under den første scanning,
skal du udføre en automatisk scanning (side 11).
Tip
Indstil [SET ANT-PWR] til [ON] (standard) eller [OFF]
afhængig af typen af DAB-antenne (side 21).
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Tilslut den bærbare lydenhed til AUXindgangsstikket (stereoministik) på
denne enhed med et tilslutningskabel
(medfølger ikke*).
*Sørg for at bruge et lige stik.
Modtagelse af DAB
DAB (Digital Audio Broadcasting) er et
transmissionssystem på jordbaserede netværk.
DAB-stationer samler radioprogrammer
("tjenester") i en gruppe, og hver tjeneste
indeholder en eller flere komponenter. Den samme
tjeneste kan nogle gange modtages på forskellige
frekvenser.
Manuel søgning efter en tjeneste
4
Tryk på SRC for at vælge [AUX].
Matche lydstyrken på den tilsluttede enhed
med andre kilder
Start afspilning fra den bærbare lydenhed ved en
moderat lydstyrke, og indstil din sædvanlige
lyttelydstyrke på enheden.
Tryk på MENU, og vælg derefter [SET SOUND]  [SET
AUX VOL] (side 22).
10DA
1
Tryk på MODE for at vælge [DB1], [DB2]
eller [DB3].
2
Tryk på / (SEEK –/+) for at søge i
en gruppe efter en tjeneste. Tryk og hold
/ (SEEK –/+) nede for at søge
efter forskellige grupper.
Scanningen stopper, når enheden finder en
tjeneste/gruppe. Søg, indtil den ønskede
tjeneste modtages.
Manuel lagring af en tjeneste
1
Når du modtager den tjeneste, du vil
lagre, skal du trykke på og holde en
nummerknap (1 til 6) inde, indtil der vises
[MEM].
Modtagelse af lagrede tjenester
1
Når du har valgt det ønskede bånd, skal
du trykke på en nummerknap (1 til 6).
Bemærk
Under en DAB-meddelelse reguleres lydstyrken til et
niveau, der er angivet for TA i RDS (side 12).
Lytte til det samme eller et lignende
program under svag modtagelse
Indstil [SET SOFTLINK] til [ON] (side 21).
[FM-LINK] lyser, når det tilsvarende FM-program
modtages.
"Hard Link" følger det samme program, og "Soft
Link" følger et lignende program.
SOFT
LINK
Søgning efter en tjeneste efter navn
(Quick-BrowZer™)
DAB
Hard
Link
OFF

ON

FM
Soft
Link
Hard
Link
Soft
Link




Du kan få vist en liste over tjenester, så det bliver
nemmere at søge.
1
Tryk på
(gennemse) under DABmodtagelse.
Enheden skifter til Quick-BrowZer-tilstand, og
listen over tjenester vises.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge den
ønskede tjeneste, og tryk derefter på
den.
Automatisk opdatering af
tjenestelisten (automatisk scanning)
1
Tryk på MODE for at vælge [DB1], [DB2]
eller [DB3].
2
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [GENERAL], og tryk derefter på
det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge [SET
AUTOSCAN], og tryk derefter på det.
Modtagelse starter.
Afslutte Quick-BrowZer-tilstand
Tryk på
(tilbage).
Indstilling af DAB-meddelelser
Enheden opdaterer listen over tjenester i QuickBrowZer-tilstand.
Hvis du aktiverer DAB-meddelelser, kan disse
afbryde den aktuelt valgte kilde.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [GENERAL], og tryk derefter på
det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge [SET
ANNOUNCE], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge [SET
ANNC-ON] eller [SET ANNC-OFF], og tryk
derefter på det.
11DA
Brug af FM/MW/LW
Brug af radiodatasystemet
(RDS)
Automatisk lagring (BTM)
Indstilling af alternative frekvenser (AF)
og trafikmeddelelser (TA)
1
Tryk på MODE for at skifte bånd (FM1,
FM2, MW eller LW).
2
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [GENERAL], og tryk derefter på
det.
3
AF søger kontinuerligt efter den station med det
stærkeste signal i et netværk, og TA viser aktuelle
trafikoplysninger eller trafikprogrammer (TP), hvis
de modtages.
Drej kontrolhjulet for at vælge [SET BTM],
og tryk derefter på det.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [GENERAL], og tryk derefter på
det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge [SET AF/
TA], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge [SET AFON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] eller
[SET AF/TA-OFF], og tryk derefter på det.
Enheden lagrer stationer i frekvensrækkefølgen
på nummertasterne.
Indstilling
1
Tryk på MODE for at skifte bånd (FM1,
FM2, MW eller LW).
2
Udfør indstillingen.
Indstille manuelt
Tryk på og hold / (SEEK –/+) inde for at
finde den omtrentlige frekvens, og tryk derefter
på / (SEEK–/+) flere gange for at
finjustere den ønskede frekvens.
Indstille automatisk
Tryk på / (SEEK –/+).
Scanningen stopper, når enheden finder en
station.
Lagring manuelt
1
Når du modtager den station, du vil
lagre, skal du trykke på og holde en
nummerknap (1 til 6) inde, indtil der vises
[MEM].
Modtagelse af lagrede radiostationer
1
Vælg båndet, og tryk derefter på en
nummerknap (1 til 6).
12DA
Lagre RDS-stationer med AF- og TAindstillingen
Du kan forudindstille RDS-stationer sammen med
en AF/TA-indstilling. Indstil AF/TA, og gem derefter
stationen med BTM eller manuelt. Hvis du
forudindstiller manuelt, kan du også forudindstille
stationer, der ikke er RDS-stationer.
Modtage nødmeddelelser
Når AF eller TA er aktiveret, vil nødmeddelelser
automatisk afbryde den valgte kilde.
Sådan justeres lydstyrkeniveauet under en
trafikmeddelelse
Lydstyrkeniveauet lagres i hukommelsen til
efterfølgende trafikmeddelelser uafhængigt af det
normale lydstyrkeniveau.
Bevare et regionalt program (REGIONAL)
Når AF- og REGIONAL-funktionerne er aktiveret,
skiftes der ikke til en anden regional station med en
stærkere frekvens. Hvis du forlader dette regionale
programs modtagelsesområde, skal du indstille
[SET REG-OFF] i [GENERAL] under FM-modtagelse
(side 21).
Denne funktion fungerer ikke i Storbritannien og i
nogle andre områder.
Local Link-funktion (kun Storbritannien)
Med denne funktion kan du vælge andre lokale
stationer i området, selv hvis de ikke er lagret på
dine nummerknapper.
Tryk under FM-modtagelse på en nummerknap
(1 til 6), hvor der er gemt en lokal station. Tryk inden
for 5 sekunder igen på en nummerknap for den
lokale station. Gentag denne procedure, indtil den
lokale station modtages.
Valg af programtyper (PTY)
Brug PTY til at vise eller søge efter en ønsket
programtype.
Programtype
NONE (ingen programtype), NEWS (nyheder),
AFFAIRS (offentlige sager), INFO (oplysninger),
SPORT (sport), EDUCATE (uddannelse), DRAMA
(drama), CULTURE (kultur), SCIENCE (videnskab),
VARIED (forskelligt), POPM (popmusik), ROCK M
(rockmusik), EASYM (populærmusik) LIGHT M
(let klassisk musik), CLASSICS (seriøs klassisk
musik), OTHER M (anden musik), WEATHER (vejret),
FINANCE (økonomi), CHILDREN (børneprogram),
SOCIAL A (sociale sager), RELIGION (religion),
PHONE IN (ring ind), TRAVEL (rejse), LEISURE
(fritid), JAZZ (jazzmusik), COUNTRY (countrymusik),
NATION M (national musik), OLDIES (oldies-musik),
FOLK M (folkemusik), DOCUMENT (dokumentar)
Indstilling af uret (clock time - CT)
CT-dataene fra RDS-transmissionen indstiller uret.
1
Indstil [SET CT] i [GENERAL] til
[SET CT-ON] (side 21).
Under DAB-modtagelse
1
2
Tryk to gange på PTY.
Drej kontrolhjulet, indtil den ønskede
programtype vises. Tryk derefter på den.
Enheden viser alle tjenester med den valgte
programtype.
3
Drej kontrolhjulet, indtil den ønskede
tjeneste vises. Tryk derefter på den.
Modtagelse starter.
Under FM-modtagelse
1
2
Tryk på PTY.
Drej kontrolhjulet, indtil den ønskede
programtype vises. Tryk derefter på den.
Enheden starter med at søge efter en station,
der udsender den valgte programtype.
13DA
1
Playback
Afspilning starter.
Hvis der allerede er en enhed tilsluttet, kan du
starte afspilning ved at trykke på SRC for at
vælge [USB] (der vises [IPD] på skærmen, når
iPod'en genkendes).
Afspilning af en USB-enhed
I denne vejledning bruges "iPod" som en generel
henvisning til iPod-funktioner på en iPod og en
iPhone, medmindre andet er angivet i teksten eller
illustrationerne.
Du finder oplysninger om kompatibilitet med din
iPod, under "Om iPod" (side 24), eller du kan
besøge supportwebstedet, der er nævnt på
bagsiden.
USB-enheder af typen AOA (Android Open
Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) og MTP
(Media Transfer Protocol)*, som er kompatible med
USB-standarden kan bruges. Afhængigt af USBenheden kan Android- eller MSC/MTP-tilstand
vælges på enheden.
Nogle digitale medieafspillere eller Android
smartphones kan kræve indstilling til MTP-tilstand.
* f.eks. et USB-flashdrev, en digital medieafspiller,
Android-smartphone
Bemærkninger
 Du finder oplysninger om kompatibilitet med din
USB-enhed på supportwebstedet, der er nævnt på
bagsiden.
 Smartphones med Android OS 4.1 eller nyere
installeret understøtter Android Open Accessory 2.0
(AOA 2.0). Men nogle smartphones understøtter
muligvis ikke AOA 2.0 fuldt ud, selv hvis Android OS 4.1
eller nyere er installeret.
Du finder oplysninger om kompatibilitet med din
Android-smartphone på supportwebstedet, der er
nævnt på bagsiden.
 Afspilning af følgende filer understøttes ikke.
MP3/WMA/FLAC:
 copyrightbeskyttede filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 Multikanals lydfiler
MP3/WMA:
 lossless-komprimerede filer
Før du opretter tilslutning, skal du vælge USBtilstanden (Android-tilstand eller MSC/MTPtilstand) afhængig af USB-enheden (side 21).
14DA
Tilslut en USB-enhed til USB-porten
(side 9).
2
Juster lydstyrken på denne enhed.
Stoppe afspilning
Tryk på og hold OFF inde i 1 sekund.
Fjerne enheden
Stop afspilning, og fjern derefter enheden.
Advarsel for iPhone
Når du tilslutter en iPhone via USB, styres opkaldets
lydstyrke af iPhonen, ikke af enheden. Skru ikke
utilsigtet op for lydstyrken på enheden under et
opkald, da en pludselig høj lyd kan resultere i, at
opkaldet afbrydes.
Afspilning fra en BLUETOOTHenhed
Du kan afspille indhold på en tilsluttet enhed, der
understøtter BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
1
Opret BLUETOOTH-forbindelse med
lydenheden (side 7)
Vælg lydenheden ved at trykke på MENU, og
vælg derefter [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(side 22).
2
3
Tryk på SRC for at vælge [BT AUDIO].
4
Juster lydstyrken på denne enhed.
Betjen lydenheden for at starte
afspilning.
Bemærkninger
 Afhængig af lydenheden kan det forekomme, at
oplysninger som f.eks. titel, nummer/tid og
afspilningsstatus ikke vises på denne enhed.
 Selv hvis kilden ændres på denne enhed, stopper
afspilning af lydenheden ikke.
 Der vises ikke [BT AUDIO] på skærmen, når
programmet "Sony | Music Center" køres via
BLUETOOTH-funktionen.
Matche lydstyrken på BLUETOOTH-enheden
med andre kilder
Start afspilning fra BLUETOOTH-lydenheden ved en
moderat lydstyrke, og indstil din sædvanlige
lyttelydstyrke på enheden.
Tryk på MENU, og vælg derefter [SOUND] 
[SET BTA VOL] (side 22).
Tryk på
(tilbage) flere gange, når
nummerlisten vises, for at få vist den ønskede
søgekategori.
* Tryk på
(gennemse) under USB-afspilning i
mindst 2 sekunder for at vende direkte tilbage til
starten af kategorilisten.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge den
ønskede søgekategori, og tryk derefter
på det for at bekræfte.
3
Gentag trin 2 for at søge efter det
ønskede nummer.
Afspilning starter.
Afslutte Quick-BrowZer-tilstand
Tryk på
Søgning efter og afspilning af
numre
Gentaget afspilning og vilkårlig
afspilning
Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USB-enhed i
Android-tilstand.
1
Tryk på
(gentag) eller
(shuffle)
flere gange under afspilning for at vælge
den ønskede afspilningstilstand.
Det kan tage lidt tid at starte afspilning i den
valgte afspilningstilstand.
Søgning ved at hoppe mellem numre
(Jump-tilstand)
Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USB-enhed i
Android-tilstand, eller fra en iPod.
1
Tryk under USB afspilning på
(gennemse).
2
3
Tryk på  (SEEK +).
Drej kontrolhjulet for at vælge
nummeret.
Listen hopper i trin på 10 % af det samlede antal
numre.
4
De tilgængelige afspilningstilstande varierer,
afhængigt af den valgte lydkilde.
Søgning efter et nummer efter navn
(Quick-BrowZer™)
(gennemse).
Tryk på ENTER for at vende tilbage til
Quick-BrowZer-tilstand.
Det valgte nummer vises.
5
Drej kontrolhjulet for at vælge det
ønskede nummer, og tryk derefter på
det.
Afspilning starter.
Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USB-enhed i
Android-tilstand, eller fra en iPod.
1
Under USB-afspilning skal du trykke på
(gennemse)* for at få vist listen over
søgekategorier.
15DA
Håndfri opkald (kun via BLUETOOTH)
Hvis du vil bruge en mobiltelefon, skal du tilslutte
den til denne enhed. Du kan tilslutte to
mobiltelefoner til enheden. Du finder flere
oplysninger i "Forberedelse af en BLUETOOTHenhed" (side 7).
2
Drej kontrolhjulet for at vælge [PHONE
BOOK], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge et
forbogstav på listen over forbogstaver,
og tryk derefter på det.
4
Drej kontrolhjulet for at vælge et navn på
listen over navne, og tryk derefter på
det.
5
Drej kontrolhjulet for at vælge et
nummer på listen over numre, og tryk
derefter på det.
Opkaldet starter.
Modtagelse af et opkald
1
Tryk på CALL, når der modtages et
opkald med en ringetone.
Fra opkaldshistorikken
1
Bemærk
Ringetonen og talerens stemme udsendes kun gennem
fronthøjttalerne.
2
Afvise et opkald
Tryk på og hold OFF inde i 1 sekund.
Afslutte opkaldet
1
Tryk på CALL.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du dreje kontrolhjulet for at
vælge en telefon og derefter trykke på det.
16DA
Drej kontrolhjulet for at vælge et navn
eller et telefonnummer i
opkaldshistorikken, og tryk derefter på
det.
Opkaldet starter.
Foretage et opkald
Fra telefonbogen
Drej kontrolhjulet for at vælge [RECENT
CALL], og tryk derefter på det.
Der vises en liste med opkaldshistorik.
3
Tryk på CALL igen.
Du kan foretage et opkald fra telefonbogen eller fra
opkaldshistorikken, når der er tilsluttet en
mobiltelefon, der understøtter PBAP (Phone Book
Access Profile)
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til enheden,
skal du vælge den ene telefon.
Tryk på CALL.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du dreje kontrolhjulet for at
vælge en telefon og derefter trykke på det.
Opkaldet starter.
Efter indtastning af telefonnummer
1
Tryk på CALL.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du dreje kontrolhjulet for at
vælge en telefon og derefter trykke på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge [DIAL
NUMBER], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at indtaste
telefonnummeret og vælge [ ]
(mellemrum), og tryk derefter på
ENTER*.
Opkaldet starter.
* Tryk på / (SEEK –/+) for at flytte den
digitale indikator.
Bemærk
Der vises [_] i stedet for [#] på skærmen.
Ved genopkald
1
2
Drej kontrolhjulet, mens du modtager et opkald.
Justere talerens lydstyrke.
Drej kontrolhjulet under et opkald.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du dreje kontrolhjulet for at
vælge en telefon og derefter trykke på det.
Justere lydstyrken for den anden part
(justering af mikrofonforstærkning)
Drej kontrolhjulet for at vælge [REDIAL],
og tryk derefter på det.
Tryk på MIC.
Justerbare lydstyrkeniveauer: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Via stemmetags
Du kan foretage et opkald ved at sige et
stemmetag, der er lagret i en tilsluttet mobiltelefon,
der har en stemmeopkaldsfunktion.
Tryk på CALL.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du dreje kontrolhjulet for at
vælge en telefon og derefter trykke på det.
2
Justere lydstyrke på ringetonen
Tryk på CALL.
Opkaldet starter.
1
Tilgængelig betjening under
opkald
Reducere ekko og støj (ekko-/
støjreduceringstilstand)
Tryk på og MIC inde.
Tilgængelig tilstand: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Skifte mellem håndfri og håndholdt tilstand
Tryk på MODE under et opkald for at skifte
opkaldets lyd mellem enheden og en mobiltelefon.
Bemærk
Afhængig af mobiltelefonen vil denne handling
muligvis ikke være tilgængelig.
Drej kontrolhjulet for at vælge [VOICE
DIAL], og tryk derefter på det.
Eller tryk på, og hold VOICE nede på enheden i
mindst 2 sekunder.
3
Sig det stemmetag, der er lagret i
mobiltelefonen.
Din stemme gentages, og opkaldet foretages.
Afbryde stemmeopkald
Tryk på VOICE.
17DA
Tilslutning til iPhone/Android-smartphonen
starter.
Hvis du ønsker oplysninger om betjening via
iPhone/Android-smartphonen, kan du se i
hjælpen til programmet.
Nyttige funktioner
Sony | Music Center med
iPhone/Android-smartphone
Den seneste version af programmet "Sony | Music
Center" skal downloades fra App Store, hvis du
bruger en iPhone, eller fra Google Play, hvis du
bruger en Android-smartphone.
Bemærkninger
 Af sikkerhedshensyn skal du overholde de lokale
trafiklove og regulativer og ikke bruge programmet,
mens du kører.
 "Sony | Music Center" er en app til styring af
forskellige Sony-lydenheder, som er kompatible med
"Sony | Music Center", med din iPhone/Androidsmartphone.
 Hvad du kan betjene med "Sony | Music Center"
varierer afhængigt af den tilsluttede enhed.
 Hvis du vil bruge "Sony | Music Center"-funktioner,
kan du se detaljerne på din iPhone/Androidsmartphone.
 Du kan få yderligere oplysninger om "Sony | Music
Center" ved at besøge følgende URL:
http://www.sony.net/smcqa/
 Besøg nedenstående websted, og kontroller de
kompatible iPhone/Android-smartphonemodeller.
Til iPhone: Besøg App Store
Til Android-smartphone: Besøg Google Play
Oprettelse af Sony | Music Centertilslutning
1
Opret BLUETOOTH-tilslutningen med
iPhone/Android-smartphonen (side 7).
Vælg lydenheden ved at trykke på MENU, og
vælg derefter [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(side 22).
2
3
Start programmet "Sony | Music Center".
4
Drej kontrolhjulet for at vælge
[CONNECT], og tryk derefter på det.
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [SONY APP], og tryk derefter på
det.
18DA
Hvis enhedsnummeret vises
Kontroller, at nummeret vises (f.eks. 123456), og
vælg derefter [Yes] (Ja) på iPhone/Androidsmartphonen.
Afslutte tilslutningen
1
2
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at vælge [SONY
APP], og tryk derefter på det.
Drej kontrolhjulet for at vælge [CONNECT], og tryk
derefter på det.
Valg af kilden eller programmet
Du kan vælge den ønskede kilde eller det ønskede
program på iPhone/Android-smartphonen.
Vælge kilden
Tryk på SRC flere gange. Du kan også trykke på SRC,
dreje kontrolhjulet for at vælge den ønskede kilde
og derefter trykke på ENTER
Se kildelisten
Tryk på SRC.
Meddelelser om SMS via stemmeguide
(kun Android-smartphone)
Meddelelser om SMS læses automatisk højt via
bilens højttalere, når der modtages en SMS.
Du finder flere oplysninger om indstillinger i
hjælpen til programmet.
Besvarelse af en SMS-meddelelse (kun
Android-smartphone)
Du kan besvare en meddelelse ved at trykke på
svarikonet.
1
2
Aktiver programmet "Sony | Music Center", og tryk
derefter på ikonet [Reply] (svar).
Skærmen til angivelse af meddelelsen vises i "Sony |
Music Center"-programmet.
Angiv en svarmeddelelse med
stemmegenkendelse.
Listen over meddelelseskandidater vises i "Sony |
Music Center"-programmet.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge den ønskede
meddelelse, og tryk derefter på det.
Meddelelsen sendes.
Angivelse af lyd og skærmindstillinger
Du kan justere indstillingerne med relation til lyd og
skærm via iPhone/Android-smartphonen.
1
Aktiver Siri-funktionen på din iPhone.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte med din
iPhone.
2
Tryk på, og hold VOICE nede på enheden
i mindst 2 sekunder.
Stemmekommandoskærmen vises.
Du finder flere oplysninger om indstillinger i
hjælpen til programmet.
Brug af stemmegenkendelse
(kun Android-smartphone)
1
Tryk på, og hold VOICE inde for at
aktivere stemmegenkendelse.
2
Sig den ønskede stemmekommando ind
i mikrofonen.
Sådan aktiveres stemmegenkendelse
Tryk på VOICE.
Bemærkninger
 Stemmegenkendelse er muligvis ikke tilgængelig i
alle situationer.
 Stemmegenkendelse fungerer måske ikke korrekt.
Dette afhænger af ydelsen på den tilsluttede
Android-smartphone.
 Brug funktionen under forhold, hvor støj, f.eks.
motorstøj er minimeret under stemmegenkendelse.
Brug af Siri Eyes Free
3
Tal ind i mikrofonen, når iPhonen har
bippet.
iPhonen bipper igen, og derefter begynder Siri
at reagere.
Deaktivere Siri Eyes Free
Tryk på VOICE.
Bemærkninger
 iPhone genkender muligvis ikke din stemme. Dette
afhænger af brugsforholdene. (Hvis du f.eks. er i en
kørende bil).
 Siri Eyes Free fungerer måske ikke korrekt, eller
svartiden kan være forsinket på steder, hvor det er
vanskeligt at modtage iPhone-signaler.
 Afhængig af anvendelsesforholdene fungerer Siri
Eyes Free måske ikke korrekt eller kan afsluttes.
 Hvis du afspiller et nummer med en iPhone via
BLUETOOTH-lydtilslutningen, og nummeret starter
afspilning via BLUETOOTH, afslutter Siri Eyes Freefunktionen automatisk, og enheden skifter til
BLUETOOTH-lydkilden.
 Når Siri Eyes Free er aktiveret under afspilning af lyd,
kan enheden skifte til BLUETOOTH-lydkilden, selv hvis
du ikke angiver et nummer, der skal afspilles.
 Ved tilslutning af iPhonen til USB-porten fungerer Siri
Eyes Free måske ikke korrekt eller kan afsluttes.
 Aktiver ikke Siri på iPhonen, når du tilslutter iPhonen
til enheden via USB. Siri Eyes Free fungerer måske ikke
korrekt eller kan afsluttes
 Der er ingen lyd, når Siri Eyes Free er aktiveret.
Siri Eyes Free giver dig mulighed for at bruge en
iPhone håndfri ved blot at tale ind i mikrofonen.
Denne funktion kræver, at du tilslutter en iPhone til
enheden via BLUETOOTH. Tilgængelighed er
begrænset til iPhone 4s eller nyere. Sørg for, at din
iPhone kører med den nyeste iOS-version.
Du skal gennemføre BLUETOOTH-registrering og
tilslutningskonfiguration for din iPhone med denne
enhed i forvejen. Du finder flere oplysninger i
"Forberedelse af en BLUETOOTH-enhed" (side 7).
Vælg iPhone ved at trykke på MENU, og vælg
derefter [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (side 22).
19DA
Generel opsætning (GENERAL)
Settings
Annullering af DEMOtilstanden
Du kan annullere den demonstrationsskærm, der
vises, når kilden er slukket, og uret vises.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [GENERAL], og tryk derefter på
det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge [SET
DEMO], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge [SET
DEMO-OFF], og tryk derefter på det.
DEMO (demonstration)
Aktiverer demonstrationen: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (juster ur) (side 7)
CAUT ALM (advarselsalarm)
Aktiverer advarselsalarmen: [ON], [OFF] (side 6).
(kun tilgængelig, når kilden er deaktiveret, og
uret vises).
BEEP
Aktiverer bipfunktionen: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Slukker automatisk efter en bestemt periode,
når enheden er slukket, og uret vises (dvs. tryk
og hold SRC nede i 1 sekund): [ON] (30 minutter),
[OFF].
Indstillingen er udført.
4
Tryk to gange på
(tilbage).
Skærmen vender tilbage til normal modtagelse/
afspilning.
Grundlæggende indstillinger
Du kan angive indstillinger i følgende
opsætningskategorier:
Generel opsætning (GENERAL), Lydopsætning
(SOUND), Skærmopsætning (DISPLAY),
BLUETOOTH-opsætning (BLUETOOTH), Sony | Music
Center-opsætning (SONY APP)
1
2
Tryk på MENU.
Drej kontrolhjulet for at vælge
opsætningskategorien, og tryk derefter
på det.
Elementerne kan angives på en anden måde,
afhængigt af kilden og indstillingerne.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
indstillingerne, og tryk derefter på det.
Vende tilbage til den forrige skærm
Tryk på
20DA
(tilbage).
STEERING
Registrerer/nulstiller indstillingen for
fjernbetjeningen på rattet.
(Kun tilgængelig ved tilslutning med kabel
(medfølger ikke)). (kun tilgængelig, når kilden er
deaktiveret, og uret vises).
STR CONTROL (styring fra rattet)
Vælger den tilsluttede fjernbetjenings
inputtilstand. Hvis du vil forhindre fejlfunktion,
skal du sørge for at matche inputtilstanden med
den tilsluttede fjernbetjening før brug.
CUSTOM
Inputtilstand for fjernbetjeningen på rattet
PRESET
Inputtilstand for den kabelforbundne
fjernbetjening, bortset fra fjernbetjeningen
på rattet (vælges automatisk, når [RESET
CUSTOM] er gennemført).
EDIT CUSTOM
Registrerer funktionerne (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) på
fjernbetjeningen på rattet:
 Drej kontrolhjulet for at vælge den funktion,
du vil tildele til fjernbetjeningen på rattet, og
tryk derefter på det.
 Mens [REGISTER] blinker, skal du trykke på og
holde den knap på rattets fjernbetjening
nede, som du vil tildele funktionen til. Når
registrering er gennemført, vises der
[REGISTERED].
 Hvis du vil registrere andre funktioner, skal
du gentage trin  og .
(Kun tilgængelig, når [STR CONTROL] er indstillet
til [CUSTOM]).
RESET CUSTOM
Nulstiller indstillingen for fjernbetjeningen på
rattet: [YES], [NO].
(Kun tilgængelig, når [STR CONTROL] er indstillet
til [CUSTOM]).
Bemærkninger
 Når du foretager indstillinger, er det kun
betjeningsknapperne på enheden, der er
tilgængelige. Af sikkerhedsårsager bør du parkere
bilen, før du foretager denne indstilling.
 Hvis der opstår en fejl under registrering, bevares
alle tidligere registrerede oplysninger. Genstart
registreringen fra den funktion, hvor fejlen opstod.
 Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle
køretøjer. Du finder oplysninger om kompatibilitet
med dit køretøj på supportwebstedet, der er
nævnt på bagsiden.
USB MODE
Ændrer USB-tilstanden: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Kun tilgængelig, når USB-kilden er valgt).
CT (tid på ur)
Aktiverer CT-funktionen: [ON], [OFF].
AF/TA (alternative frekvenser)/TA
(trafikmeddelelser)
Vælger indstillingen for alternative frekvenser
(AF) og trafikmeddelelser (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Tilgængelig, når en kilde er valgt).
REGIONAL
Begrænser modtagelse til et bestemt område:
[ON], [OFF]. (Kun tilgængelig, når der modtages
FM).
BTM (best tuning memory) (side 12)
(Kun tilgængelig, når der er valgt tuner
(FM/MW/LW)).
ANNOUNCE (meddelelse)
Aktiverer udsendelsesmeddelelser: [ON], [OFF].
(Tilgængelig, når en kilde er valgt).
SOFTLINK
Søger efter og stiller automatisk ind på et
lignende program, når signalet på det aktuelle
program er for svagt til at modtage: [ON], [OFF].
(Kun tilgængeligt under DAB-modtagelse).
ANT-PWR (antennestrøm)
Leverer strøm til DAB-antennens
indgangsterminal: [ON], [OFF]. (Kun
tilgængeligt, når enheden er slukket eller under
DAB-modtagelse).
AUTOSCAN (automatisk scanning)
Udfører en automatisk scanning for at opdatere
listen over tjenester i Quick-BrowZer-tilstand.
(Kun tilgængeligt under DAB-modtagelse).
FIRMWARE
(kun tilgængelig, når kilden er deaktiveret, og
uret vises).
Kontrollerer/opdaterer firmwareversionen. Hvis
du ønsker oplysninger, kan du besøge
supportwebstedet på bagsiden.
FW VERSION (firmwareversion)
Viser den aktuelle firmwareversion.
FW UPDATE (firmwareopdatering)
Skifter til firmwareopdateringsproces: [YES],
[NO].
Det tager nogle få minutter at opdatere
firmwaren. Mens der opdateres, må du ikke
dreje tændingen til OFF-positionen eller fjerne
USB-enheden.
Lydopsætning (SOUND)
Denne opsætningsmenu er tilgængelig, når der er
valgt en hvilken som helst kilde.
EQ10 PRESET
Vælger en equalizerkurve mellem 10
equalizerkurver eller slukket:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*,
[CUSTOM].
Indstillingen for equalizerkurven kan gemmes
for hver kilde.
* [KARAOKE] reducerer vokallyden, men den kan
ikke fjernes fuldstændigt under afspilning. Og
brug af en mikrofon understøttes ikke.
21DA
EQ10 CUSTOM
Indstiller [CUSTOM] for EQ10.
Vælg equalizerkurven:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Lydstyrken kan justeres i trin på 1 dB fra -6 dB til
+6 dB.
BALANCE
Justerer lydbalancen: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER
Justerer det relative niveau: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (subwooferniveau)
Justerer subwooferens lydstyrkeniveau:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB], [ATT].
([ATT] vises ved den laveste indstilling).
SW PHASE (subwooferfase)
Vælger en subwooferfase: [NORM], [REV].
LPF FREQ (frekvens for lavpasfilter)
Vælger subwooferens afskæringsfrekvens:
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
Skærmopsætning (DISPLAY)
DIMMER
Ændrer lysstyrken på skærmen: [ON], [OFF],
[CLK] (ur).
Hvis du vil angive denne funktion til kun at være
aktiv i et fast tidsrum, skal du vælge [CLK] og
derefter angive start- og sluttidspunkter.
– Indstille lysstyrken, når
lysdæmpningsfunktionen er aktiveret:
Indstil [DIMMER] til [ON], og juster derefter
[BRIGHTNESS].
– Indstille lysstyrken, når
lysdæmpningsfunktionen er deaktiveret:
Indstil [DIMMER] til [OFF], og juster derefter
[BRIGHTNESS].
Lysstyrkeindstillingen lagres og anvendes, når
lysdæmpningsfunktionen aktiveres eller
deaktiveres.
BRIGHTNESS
Justerer lysstyrken på skærmen.
Lysstyrkeniveauet kan justeres: [1] – [10].
SND SYNC (lydsynkronisering)
Aktiverer synkroniseringen af belysningen med
lyden: [ON], [OFF].
HPF FREQ (frekvens for højpasfilter)
Vælger front-/baghøjttalerens
afskæringsfrekvens:
[OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUTO SCR (rul automatisk)
Ruller automatisk i lange elementer: [ON], [OFF].
(Ikke tilgængelig, når der er valgt AUX eller tuner
(FM/MW/LW)).
AUX VOL (AUX-lydstyrke)
Justerer lydstyrkeniveauet for hver tilsluttet
ekstra enhed: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne indstilling fjerner behovet for at justere
lydstyrkeniveauet mellem kilder.
(Kun tilgængelig, når der er valgt AUX).
BLUETOOTH-opsætning
(BLUETOOTH)
BTA VOL (BLUETOOTH-lydstyrkeniveau)
Justerer lydstyrkeniveauet for hver tilsluttet
BLUETOOTH-enhed: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Denne indstilling fjerner behovet for at justere
lydstyrkeniveauet mellem kilder.
(Kun tilgængelig, når der er valgt BT-lyd eller program).
22DA
PAIRING (side 8)
Tilslutter op til to BLUETOOTH-enheder:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] eller [DEVICE 2] bliver ændret til den
parrede enheds navn, efter parringen er fuldført.
AUDIODEV (lydenhed)
Vælger lydenheden. [*] vises på
enheden, der er parret med [DEVICE 1] eller den
aktuelle A2DP-kompatible lydenhed.
RINGTONE
Vælger, om denne enhed eller den tilsluttede
mobiltelefon udsender ringetonen: [1] (denne
enhed), [2] (mobiltelefon).
AUTO ANS (automatisk svar)
Indstiller denne enhed til at besvare et
indgående opkald automatisk: [OFF], [1]
(ca. 3 sekunder), [2] (ca. 10 sekunder).
AUTOPAIR (automatisk tilknytning)
Starter BLUETOOTH-tilknytning automatisk, når
iOS-enhedsversion 5.0 eller nyere er tilsluttet via
USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (side 9)
Aktiverer/deaktiverer BLUETOOTH-funktionen.
BT INIT (initialiser BLUETOOTH)
Initialiserer alle de BLUETOOTH-relaterede
indstillinger (tilknytningsoplysninger,
enhedsoplysninger, osv.): [YES], [NO].
Initialiser alle indstillingerne, når enheden
bortskaffes.
(kun tilgængelig, når kilden er deaktiveret, og
uret vises).
Sony | Music Center-opsætning
(SONY APP)
AUTO LAUNCH
Aktiverer "Sony | Music Center" automatisk start:
[ON], [OFF].
Når der er valgt [ON], tilsluttes "Sony | Music
Center" automatisk, når BLUETOOTHtilslutningen er fuldført.
Yderligere oplysninger
Opdatering af firmwaren
Hvis du vil opdatere firmwaren, kan du besøge
supportwebstedet på bagsiden og derefter følge
onlineanvisningerne.
Bemærkninger
 Brug af USB-enheden (medfølger ikke) er nødvendig
for at opdatere firmwaren. Gem
opdateringsprogrammet på USB-enheden, og tilslut
enheden til USB-porten, og foretag derefter
opdateringshandlingen.
 Det tager nogle få minutter at opdatere firmwaren.
Mens der opdateres, må du ikke dreje tændingen til
OFF-positionen eller fjerne USB-enheden.
Forholdsregler
 Køl enheden af på forhånd, hvis din bil har været
parkeret i direkte sollys.
 Efterlad ikke frontpanelet eller lydenhederne i
bilen, da de kan blive beskadigede på grund af
høj temperatur i direkte sollys.
 Antennen foldes ud automatisk.
Vedligeholde en høj lydkvalitet
Spild ikke væske på enheden.
Afspilningsrækkefølge af lydfiler
Mappe (album)
Lydfil (nummer)
CONNECT
Opret og afslut "Sony | Music Center"-funktion
(tilslutning).
23DA
Om iPod
Vedligeholdelse
 Du kan oprette tilslutning til følgende iPodmodeller. Opdater dine iPod-enheder med den
nyeste software, før du tager dem i brug.
Kompatible iPhone/iPod-modeller
Kompatibel model
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generation)


iPod touch
(5. generation)


iPod nano
(7. generation)

 "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at
et elektronisk tilbehør er udviklet til specifikt at
kunne tilsluttes til henholdsvis iPod eller iPhone
og er certificeret af udvikleren til at opfylde
Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke
ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller
dens overensstemmelse med sikkerheds- og
lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at brug
af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone
kan påvirke ydeevnen for trådløs kommunikation.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål eller problemer i forbindelse med
enheden, som ikke er omtalt i denne vejledning.
24DA
Rengøring af stik
Enheden fungerer måske ikke korrekt, hvis stikkene
mellem enheden og frontpanelet ikke er rene. Du
kan forhindre dette ved at afmontere frontpanelet
(side 6) og rengøre stikkene med en bomuldsklud.
Du må ikke anvende magt. Stikkene kan blive
beskadiget.
Bemærkninger
 Sluk for tændingen af sikkerhedshensyn, inden du
rengør stikkene, og tag nøglen ud af tændingen.
 Berør aldrig stikkene direkte med dine fingre eller
med en metalenhed.
Specifikationer
Tuner-del
DAB/DAB+
Indstillingsområde: 174,928 MHz – 239,200 MHz
Antenneterminal:
Eksternt antennestik
FM
Indstillingsområde:
87,5 MHz-108,0 MHz
Antenneterminal:
Eksternt antennestik
Anvendelig følsomhed: 7 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal-til-støj-forhold: 73 dB
Separation: 50 dB ved 1 kHz
Frekvenskurve: 20-15.000 Hz
MW/LW
Indstillingsområde:
MW: 531-1.602 kHz
LW: 153-279 kHz
Antenneterminal:
Eksternt antennestik
Følsomhed: MW: 26 μV, LW: 50 μV
USB-afspillerafsnit
NFC-kommunikation
Grænseflade: USB (fuld hastighed)
Maksimumspænding: 1 A
Maksimalt antal genkendelige mapper og filer:
Mapper (album): 256
Filer (numre) pr. mappe: 256
Kompatibel Android Open Accessory-protokol
(AOA): 2,0
Tilsvarende codec:
MP3 (.mp3)
Bithastighed: 8-320 kbps (understøtter VBR
(variabel bithastighed))
Samplingfrekvens: 16 kHz-48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighed: 32-192 kbps (understøtter VBR
(variabel bithastighed))
Samplingfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdybde: 16 bit, 24 bit
Samplingfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Frekvensbånd og maksimal effektspecifikation
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m ved 10 m
Trådløs kommunikation
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH Standard version 3.0
Udgang:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Maks. udført +1 dBm)
Maksimal kommunikationsrækkevidde:
Synslinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd:
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz-2,4835 GHz)
Modulationsmetode: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Tilsvarende codec:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer, som
f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetfelter i
nærheden af mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
modtagefølsomhed, antennens ydeevne,
operativsystem, software osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angiver
anvendelsesområder for BLUETOOTHkommunikation mellem enheder.
Forstærker
Udgang: Højttalerudgange
Højttalerimpedans: 4-8 Ω
Maksimum udgangseffekt: 55 watt × 4 (ved 4 Ω)
Generelt
Udgange:
Lydudgangsstik (REAR, SUB)
Motoriseret antenne/kontrolstik på
effektforstærker (REM OUT)
Indgange:
Fjernbetjeningsindgangsterminal
Indgangsterminal for DAB-antenne
FM/MW/LW-antenneindgangsterminal
AUX-indgangsstik (stereoministik)
USB-port
Strømkrav: 12 V DC bilbatteri (negativ jord)
Nominelt strømforbrug: 10 A
Mål:
Ca. 178 mm × 50 mm × 119 mm
(7 1/8" × 2" × 4 3/4") (b/h/d)
Monteringsmål:
Ca. 182 mm × 53 mm × 102 mm
(7 1/4" × 2 1/8" × 4 1/8") (b/h/d)
Vægt: Ca. 0,7 kg
Pakkens indhold:
Hovedenhed (1)
Dele til installation og tilslutninger (1 sæt)
Din forhandler fører muligvis ikke alle de ovenfor
angivne enheder. Spørg forhandleren, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Copyright
Bluetooth®-varemærket og -logoerne er
registrerede varemærker, der er ejet af Bluetooth
SIG, Inc., og enhver anvendelse af sådanne
varemærker af Sony Corporation er underlagt
licens. Andre varemærker og varemærkenavne
tilhører deres respektive ejere.
25DA
N-Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke, der tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i
andre lande.
Windows Media er enten et registreret varemærke
eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande.
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft
Corporation. Brug eller distribution af sådan
teknologi uden for dette produkt er forbudt uden
licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoftdatterselskab.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch
og Siri er registrerede varemærker tilhørende Apple
Inc. i USA og andre lande. App Store er et
servicemærke, der tilhører Apple Inc.
MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og patenter
er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Google, Google Play og Android er varemærker
tilhørende Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Videredistribution og brug i kildeform og binær
form, med eller uden ændringer, er tilladt, såfremt
følgende betingelser overholdes:
 Videredistribution af kildekode skal bevare den
ovenstående meddelelse om copyright, denne
betingelsesliste og følgende ansvarsfraskrivelse.
 Videredistribution i binær form skal gengive
ovenstående meddelelse om copyright, denne
betingelsesliste og følgende ansvarsfraskrivelse i
dokumentationen og/eller andre materialer, der
leveres med ved distributionen.
 Hverken navnet på Xiph.org-fonden eller
navnene på dens bidragydere må bruges til at
støtte eller promovere produkter afledt af denne
software uden en specifik forudgående skriftlig
tilladelse.
DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPRETSHAVERNE
OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER OG FOREFINDES",
OG ENHVER DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI,
HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL STILTIENDE
26DA
GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES. FONDEN ELLER
BIDRAGYDERE KAN UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR
DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRSKILT
DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALE SKADER ELLER
FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET
TIL TILVEJEBRINGELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER
TJENESTER, BRUGS-, DATA-, DRIFTSTAB ELLER FOR
DRIFTSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN DETTE
MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET OG I HENHOLD TIL
ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, I
HENHOLD TIL KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER
TORT (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET),
SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE,
SELVOM DER ER INFORMERET OM MULIGHEDEN
FOR SÅDANNE SKADER.
Fejlfinding
Følgende tjekliste kan hjælpe dig med at afhjælpe
problemer, du kan opleve med enheden.
Før du gennemgår tjeklisten nedenfor, bør du
kontrollere tilslutningen og
betjeningsanvisningerne.
Hvis du ønsker oplysninger om brug af sikringen og
fjernelse af enheden fra instrumentbrættet, kan du
se "Tilslutning/installation" (side 32).
Hvis problemet ikke kan løses, kan du besøge
supportwebstedet, der er nævnt på bagsiden.
Generelt
Ingen lyd eller lyden er meget lav.
 Positionen for udtoningskontrollen [FADER] er
ikke indstillet til et 2-højttalersystem.
 Lydstyrken på enheden og/eller den tilsluttede
enhed er meget lav.
 Skru op for lydstyrken på enheden og den
tilsluttede enhed.
Ingen biplyd.
 Der er tilsluttet en forstærker (ekstraudstyr), og
du bruger ikke den indbyggede forstærker.
Indholdet af hukommelsen er blevet slettet.
 Strømforsyningsledningen eller batteriet er taget
ud eller er ikke tilsluttet korrekt.
Lagrede stationer og korrekt tid er slettet.
Sikringen er sprunget.
Der forekommer støj, når tændingens position
ændres.
 Ledningerne er ikke sat korrekt sammen med
bilens tilbehørsstrømstik.
Under afspilning eller modtagelse starter
demonstrationstilstand.
 Hvis der ikke udføres nogen betjening i 5
minutter med [DEMO-ON] indstillet, starter
demonstrationstilstanden.
 Indstil [DEMO-OFF] (side 20).
Skærmen forsvinder fra/vises ikke i
skærmvinduet.
 Lysdæmperen er indstillet til [DIM-ON] (side 22).
 Skærmen forsvinder, hvis du trykker på og holder
OFF nede.
 Tryk på OFF på enheden, indtil skærmen vises.
 Stikkene er snavsede (side 24).
Skærmen/belysningen blinker.
 Strømforsyningen er ikke tilstrækkelig.
 Sørg for, at bilbatteriet leverer tilstrækkelig
strøm til enheden. (Strømkravet er
12V jævnstrøm)
Betjeningsknapperne fungerer ikke.
 Tryk på DSPL og
(tilbage) i mindst
2 sekunder for at nulstille enheden.
Indholdet af hukommelsen er blevet slettet.
Undlad af sikkerhedsmæssige årsager at nulstille
enheden, mens du kører.
Radiomodtagelse
Der kan ikke modtages stationer.
Lyden generes af støj.
 Tilslutningen er ikke korrekt.
 Kontroller tilslutningen af bilantennen.
 Hvis bådantennen ikke foldes ud, skal du
kontrollere kontrolledningen til den
motoriserede antenne.
 Se [NO SERV] (side 30) for at få oplysninger, når
DAB-signalet ikke kan modtages.
Indstilling af faste stationer er ikke mulig.
 Udsendelsessignalet er for svagt.
RDS
SEEK starter efter nogle få sekunders lytning.
 Stationen er ikke-TP eller har et svagt signal.
 Deaktiver TA (side 12).
Ingen trafikmeddelelser.
 Aktiver TA (side 12).
 Stationen udsender ikke trafikmeddelelser på
trods af, at den er TP.
 Stil ind på en anden station.
 Deaktiver DAB-meddelelser (side 11).
 Trafikmeddelelser er deaktiveret, mens DABmeddelelser er aktiveret.
PTY viser [- - - - - - - -].
 Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
 RDS-data er ikke blevet modtaget.
 Stationen angiver ikke programtypen.
Navnet på programtjenesten blinker.
 Der er ingen alternativ frekvens for aktuelle
station.
 Tryk på  (SEEK –/+), mens navnet på
programtjenesten blinker. Der vises [PI SEEK],
og enheden starter med at søge efter en anden
frekvens med samme PI-data
(programidentifikation).
Afspilning fra en USB-enhed
Du kan ikke afspille numre via en USB-hub.
 Denne enhed kan ikke genkende USB-enheder
via en USB-hub.
Afspilning fra en USB-enhed tager længere tid.
 USB-enheden indeholder filer med en
kompliceret træstruktur.
Lyden er uregelmæssig.
 Lyden kan være uregelmæssig ved en høj
bithastighed.
 DRM-beskyttede (Digital Rights Management)
filer kan i nogle tilfælde måske ikke afspilles.
Lydfilen kan ikke afspilles.
 USB-enheder, der er formateret med et andet
filsystem end FAT16 eller FAT32, understøttes ikke.
27DA
* Enheden understøtter FAT16 og FAT32, men nogle
USB-enheder understøtter måske ikke alle disse FATformater. Se betjeningsvejledningen til hver enkelt
USB-enhed for at få yderligere oplysninger, eller
kontakt producenten.
Betjening til at springe over et album, springe
over numre (Jump-tilstand) og at søge et
musiknummer efter navn (Quick-BrowZer), kan
ikke udføres.
 Disse handlinger kan ikke udføres, når der er
tilsluttet en USB-enhed i Android-tilstand eller en
iPod.
 Indstil [USB MODE] til [MSC/MTP] (side 21).
 Fjern din iPod.
 Enhedens USB-tilstand er ikke indstillet til den
rigtige tilstand.
 Sørg for, at enhedens USB-tilstand er indstillet
til MSC/MTP-tilstand.
Lyden kan ikke udsendes under afspilning i
Android-tilstand.
 Mens enheden er i Android-tilstand, udsendes
lyden kun fra Android-smartphonen.
 Kontroller statussen for
lydafspilningsprogrammet på Androidsmartphone.
 Afspilning udføres muligvis ikke korrekt. Dette
afhænger af Android-smartphonen.
NFC-funktion
One touch-tilslutning (NFC) er ikke mulig.
 Hvis smartphonen ikke reagerer på berøring.
 Kontroller, at NFC-funktionen på smartphonen
er aktiveret.
 Flyt N-Mark-delen på smartphonen tættere på
N-Mark-delen på enheden.
 Hvis smartphonen er i et etui, skal du fjerne
det.
 NFC-modtagelsesfølsomhed afhænger af
enheden.
Hvis one touch-tilslutning mislykkes flere gange
med smartphonen, kan du oprette BLUETOOTH®forbindelse.
BLUETOOTH-funktion
Den tilsluttende enhed kan ikke registrere denne
enhed.
 Før der oprettes tilknytning, skal du indstille
denne enhed til standbytilstand.
 Denne enhed kan ikke registreres fra andre
enheder, når den er tilsluttet en BLUETOOTHenhed.
 Afbryd den aktuelle tilslutning, og søg efter
denne enhed fra en anden enhed.
 Når der er oprettet enhedstilknytning, skal du
indstille BLUETOOTH-signaludgangen til aktiv
(side 9).
Tilslutning er ikke mulig.
 Tilslutningen styres fra en side (denne enhed
eller BLUETOOTH-enheden), men ikke begge.
 Tilslut denne enhed fra en BLUETOOTH-enhed
eller omvendt.
Navnet på den registrerede enhed vises ikke.
 Afhængig af statussen på den anden enhed kan
navnet muligvis ikke hentes.
Ingen ringetone.
 Juster lydstyrken ved at dreje kontrolhjulet, mens
du modtager et opkald.
 Afhængigt af den tilsluttende enhed udsendes
ringetonen måske ikke korrekt.
 Indstil [RINGTONE] til [1] (side 23).
 Fronthøjttalerne er ikke tilsluttet til enheden.
 Tilslut fronthøjttalerne til enheden. Ringetonen
udsendes kun gennem fronthøjttalerne.
Talerens stemme kan ikke høres.
 Fronthøjttalerne er ikke tilsluttet til enheden.
 Tilslut fronthøjttalerne til enheden. Talerens
stemme udsendes kun gennem
fronthøjttalerne.
En opkaldspartner siger, at lydstyrken er for lav
eller for høj.
 Juster lydstyrken tilsvarende ved brug af justering
af mikrofonforstærkning (side 17)
Der forekommer ekko eller støj i telefonsamtaler.
 Skru ned for lydstyrken.
 Indstil EC/NC-tilstand til [EC/NC-1] eller [EC/NC-2]
(side 17).
28DA
 Hvis den omgivende støj er høj, så prøv at
dæmpe den.
F.eks.: Hvis der er et vindue åbent og støjen fra
vejen er høj, skal du lukke vinduet. Hvis der er
tændt for en aircondition, skal du skrue ned for
den.
Telefonen er ikke tilsluttet.
 Når der afspilles BLUETOOTH-lyd, tilsluttes
telefonen ikke, selv hvis du trykker på CALL.
 Opret tilslutning fra telefonen.
Telefonens lydkvalitet er dårlig.
 Telefonens lydkvalitet afhænger af
mobiltelefonens modtagelsesbetingelser.
 Flyt din bil til et sted, hvor du kan forbedre
mobiltelefonens signal, hvis modtagelsen er
dårlig.
Lydstyrken på den tilsluttede enhed er lav (høj).
 Lydstyrkeniveauet er forskelligt afhængigt af
lydenheden.
 Juster lydstyrken på den tilsluttede lydenhed
eller denne enhed.
Lyden springer under afspilningen af en
BLUETOOTH-lydenhed.
 Reducer afstanden mellem enheden og
BLUETOOTH-lydenheden.
 Hvis BLUETOOTH-lydenheden opbevares i et etui,
der forstyrrer signalet, skal du tage lydenheden
ud af etuiet under brug.
 Der er flere BLUETOOTH-enheder eller andre
enheder, der udsender radiobølger i nærheden.
 Sluk for de andre enheder.
 Øg afstanden til andre enheder.
 Afspilningen stopper kortvarigt, når der oprettes
tilslutning mellem denne enhed og
mobiltelefonen. Dette er ikke en fejl.
Den tilsluttede BLUETOOTH-lydenhed kan ikke
styres.
 Kontroller, at den tilsluttede BLUETOOTHlydenhed understøtter AVRCP.
Nogle funktioner fungerer ikke.
 Kontroller, atom den tilsluttede enhed
understøtter de pågældende funktioner.
Et opkald besvares utilsigtet.
 Den tilsluttende telefon er indstillet til at besvare
et opkald automatisk.
Tilknytning mislykkedes på grund af en timeout.
 Afhængigt af den tilsluttende enhed kan
tidsgrænsen for tilknytning være kort.
 Prøv at udføre tilknytningen inden for tiden.
Kan ikke tilknytte.
 Enheden kan måske ikke tilknyttes til en tidligere
parret BLUETOOTH-enhed efter initialisering af
enheden, hvis enhedens tilknytningsoplysninger
er gemt på BLUETOOTH-enheden. Hvis dette er
tilfældet, skal du slette tilknytningsoplysningerne
fra BLUETOOTH-enheden og derefter tilknytte
dem igen.
BLUETOOTH-funktionen fungerer ikke.
 Sluk for enheden ved at trykke på OFF i mere end
2 sekunder, og tænd derefter for enheden igen.
Der kommer ingen lyd ud af bilhøjttalerne under
håndfri opkald.
 Hvis lyden udsendes fra mobiltelefonen, skal du
indstille mobiltelefonen til at udsende lyden fra
bilhøjttalerne.
Siri Eyes Free er ikke aktiveret.
 Udfør håndfri registrering for en iPhone, der
understøtter Siri Eyes Free.
 Indstil Siri-funktionen på din iPhone til aktiveret.
 Annuller BLUETOOTH-tilslutningen mellem
iPhonen og enheden, og opret tilslutning igen.
Sony | Music Center-betjening
Programnavn svarer ikke til det faktiske program
i "Sony | Music Center".
 Start programmet igen fra programmet "Sony |
Music Center".
Når du kører programmet "Sony | Music Center"
via BLUETOOTH, skifter skærmen automatisk til
[BT AUDIO].
 Programmet "Sony | Music Center" eller
BLUETOOTH-funktionen fungerer ikke.
 Kør programmet igen.
29DA
"Sony | Music Center"-programmet afbrydes
automatisk, når skærmen skifter til [IPOD].
 "Sony | Music Center"-programmet på iPhone/
iPod understøtter ikke iPod-afspilning.
 Skift kilden på enheden til andet end [IPOD], og
opret derefter "Sony | Music Center"tilslutningen (side 18).
"Sony | Music Center"-forbindelsen afbrydes
automatisk, når enhedens USB-tilstand ændres
til [ANDROID].
 Android-smartphone understøtter ikke afspilning
i Android-tilstand.
 Indstil enhedens USB-tilstand til [MSC/MTP],
og opret "Sony | Music Center"-forbindelse
(side 18).
Meddelelser
Følgende meddelelser kan blive vist eller blinke
under betjening.
HUB NO SUPRT: USB-hubs understøttes ikke.
INVALID
 Den valgte handling kan være ugyldig.
 [USB MODE] kan ikke ændres under iPodafspilning.
IPD STOP: iPod-afspilning er færdig.
 Betjen din iPod/iPhone for at starte afspilning.
NO AF: Ingen alternative frekvenser.
 Tryk på  (SEEK –/+), mens navnet på
programtjenesten blinker. Enheden starter med
at søge efter en anden frekvens med samme PIdata (programidentifikation). (Der vises [PI SEEK]).
NO DATA
 Der er ingen DAB-tjeneste for den valgte
programtype.
 Tryk på
(tilbage).
NO INFO (ingen oplysninger)
 Der er ingen etiketoplysninger for den aktuelle
DAB-tjeneste.
30DA
NO SERV (ingen service)
DAB-signalet kan ikke modtages.
 Udfør en automatisk scanning (side 11).
 Kontroller tilslutningen af DAB-antennen.
 Kontroller, at [ANT-PWR] er indstillet til [ON]
(side 21).
NO TP: Ingen trafikprogrammer.
 Enheden fortsætter med at søge efter
tilgængelige TP-stationer.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Der er tilsluttet en USB-enhed, der ikke
understøtter (Android Open Accessory) 2.0 til
enheden, mens [USB MODE] er indstillet til
[ANDROID].
 Indstil [USB MODE] til [MSC/MTP] (side 21).
OVERLOAD: USB-enheden er overbelastet.
 Afbryd USB-enheden, og tryk derefter på SRC for
at vælge en anden kilde.
 Der er fejl på USB-enheden, eller der er en ikkeunderstøttet USB-enhed tilsluttet.
READ: Læser oplysninger nu.
 Vent, indtil læsningen er gennemført, og
afspilningen starter automatisk. Afhængigt af
filstrukturen kan dette tage lidt tid.
RECEIVING
 DAB-båndet er valgt, og enheden venter på at
modtage en tjeneste.
USB ERROR: USB-enheden kan ikke afspilles.
 Tilslut USB-enheden igen.
USB NO DEV: En USB-enhed er ikke tilsluttet eller
genkendes ikke.
 Sørg for, at USB-enheden eller USB-kablet er
tilsluttet korrekt.
USB NO MUSIC: Der er ingen fil, der kan afspilles.
 Tilslut en USB-enhed, der indeholder filer, der kan
afspilles (side 25).
USB NO SUPRT: USB-enheden understøttes ikke.
 Du finder oplysninger om kompatibilitet med din
USB-enhed på supportwebstedet, der er nævnt
på bagsiden.
For BLUETOOTH-funktion:
BTA NO DEV: BLUETOOTH-enheden er ikke korrekt
tilsluttet eller genkendes ikke.
 Kontroller, at BLUETOOTH-enheden er korrekt
tilsluttet, eller at der er etableret BLUETOOTHtilslutning med BLUETOOTH-enheden.
ERROR: Den valgte handling kunne ikke udføres.
 Vent et øjeblik, og prøv igen.
APP SOUND: En programindstillingsskærm for lyd
er åben.
 Afslut programindstillingsskærmen for lyd for at
aktivere knapbetjening.
OPEN APP: "Sony | Music Center"-programmet
kører ikke.
 Start programmet.
For fjernbetjening på rattet:
UNKNOWN: Et navn eller et telefonnummer kan
ikke vises.
WITHHELD: Telefonnummeret er skjult af
opkalderen.
For Sony | Music Center-betjening:
APP ––––––––: Der kunne ikke oprettes tilslutning til
programmet.
 Opret "Sony | Music Center"-forbindelse igen
(side 18).
APP DISCNCT: Programmet er afbrudt.
 Opret "Sony | Music Center"-forbindelsen
(side 18).
APP DISPLAY: Et programindstillingsvindue for
skærmen er åben.
 Afslut programindstillingsvinduet for skærmen
for at aktivere knapbetjening.
APP LIST: Indholdslisten på din USB er åben.
 Afslut programlisten for at aktivere
knapbetjening.
APP MENU: En programindstillingsskærm er åben.
 Afslut indstillingsskærmen i programmet for at
aktivere knapbetjening.
ERROR: Der opstod en fejl under registrering af
funktionen.
 Registrer igen fra den funktion, hvor fejlen
opstod (side 20).
TIMEOUT: Registrering af funktionen mislykkedes
på grund af timeout.
 Prøv at udføre registreringen, mens [REGISTER]
blinker (ca. 6 sekunder) (side 20).
For udførelse af firmwareopdatering:
FILE ERROR: Opdateringsprogrammet er ikke gemt
i USB-enheden.
 Gem opdateringsprogrammet i USB-enheden, og
prøv så igen (side 23).
UPDATE ERROR PRESS ENTER:
Firmwareopdatering er ikke udført korrekt.
 Tryk på ENTER for at fjerne meddelelsen, og prøv
så igen. Mens der opdateres, må du ikke dreje
tændingen til OFF-positionen eller fjerne USBenheden (side 23).
 Isæt USB-enheden med opdateringsprogrammet,
og tryk derefter på ENTER.
Hvis disse løsninger ikke forbedrer situationen, skal
du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
APP NO DEV: Enheden med programmet installeret
er ikke tilsluttet eller genkendes ikke.
 Kontroller BLUETOOTH-forbindelsen, og opret
"Sony | Music Center"-forbindelsen igen (side 18).
31DA
Tilslutning/installation
Liste over dele til installation


Forsigtig
 Tilslut alle stelledninger til et fælles stelpunkt
(jord).
 Sørg for, at skruerne ikke kommer i klemme under
en skrue eller sidder fast under bevægelige dele
(f.eks. sædets skinner).
 Undgå kortslutning ved at slukke bilens tænding,
før du opretter tilslutning.
 Sæt strømforsyningsstikket  i enheden og
højttalerne, før du tilslutter det til det ekstra
strømstik.
 Sørg for at isolere alle ikke-tilsluttede ledninger
med elektrikertape af sikkerhedsårsager.
Forholdsregler
 Vælg installationsplaceringen omhyggeligt, så
enheden ikke forstyrrer normal kørsel.
 Undgå at montere enheden i områder med støv,
snavs, mange vibrationer eller høj temperatur,
f.eks. i direkte sollys eller i nærheden af
varmekanaler.
 Brug kun de medfølgende
monteringskomponenter, så installationen bliver
sikkert udført.
Bemærkning om strømforsyningsledning (gul)
Når du tilslutter denne enhed i kombination med andre
stereokomponenter, skal den gennemsnitlige
strømstyrke i bilens kredsløb, som enheden er tilsluttet,
være højere end summen af hver enkelt komponents
ampere.
Justering af monteringsvinkel
Juster monteringsvinklen til mindre end 45°.
32DA
×2


 Denne liste over dele indeholder ikke hele
pakkens indhold.
 Beslaget  og beskyttelsesrammen  monteres
på enheden før forsendelse. Før du monterer
enheden, skal du bruge frigørelsesnøglerne  for
at fjerne beslaget  fra enheden. Du finder flere
oplysninger i "Fjernelse af beskyttelsesrammen
og beslaget" (side 35).
 Gem frigørelsesnøglerne  til fremtidig brug, da
du også skal bruge dem, hvis du fjerner enheden
fra din bil.
Tilslutning
Subwoofer*1
*3
*3
Højeffektforstærker*1

*2
Du finder flere oplysninger i
"Oprettelse af tilslutninger"
(side 34).
Se "Strømtilslutningsdiagram" (side 35) for
at få flere oplysninger.
fra en kabelforbundet
fjernbetjening (medfølger ikke)*4
fra en bilantenne*5
fra DAB-antenne (medfølger ikke)*6
*1 Medfølger ikke
*2 Højttalerimpedans: 4-8 Ω × 4
*3 RCA-kabel (medfølger ikke)
*4 Afhængig af biltypen skal du bruge en adapter til en
kabelforbundet fjernbetjening (medfølger ikke). Du
kan finde oplysninger om brug af den
kabelforbundne fjernbetjening i "Brug af den
kabelforbundne fjernbetjening" (side 35).
*5 Afhængig af biltypen skal du bruge en adapter
(medfølger ikke), hvis antennestikket ikke passer.
*6 Indstil [SET ANT-PWR] til [ON] (standard) eller [OFF]
afhængig af typen af DAB-antenne (side 21).
Maks. forsyningsstrøm på 0,1 A
33DA
Nem tilslutning af subwoofer
Oprettelse af tilslutninger
Hvis du har en antenne uden en relæboks, kan
tilslutning af denne enhed med den medfølgende
strømforsyningsledning  beskadige antennen.
Du kan bruge en subwoofer uden en
effektforstærker, når den er tilsluttet en
baghøjttalerledning.
Fronthøjttaler
 Til bilens højttalerstik
Subwoofer
1
2
3
4
5
6
7
8
Baghøjttaler
(højre)

Lilla

Lilla/sortstribet
Fronthøjttaler
(højre)

Grå

Grå/sortstribet
Fronthøjttaler
(venstre)

Hvid

Hvid/sortstribet
Baghøjttaler
(venstre)

Grøn

Grøn/sortstribet
Hukommelsestilslutning
Når den gule strømforsyningsledning er tilsluttet,
leveres der altid strøm til hukommelseskredsløbet,
selv når tændingen er slukket.
Højttalerforbindelse
 Til bilens strømstik
34DA
Bemærkninger
 Klargøring af baghøjttalerledning er påkrævet.
 Brug en subwoofer med en impedans på 4-8 Ω og
med tilstrækkelig strømstyringskapacitet for at undgå
skade.
 Sluk for enheden, inden du tilslutter højttalerne.
 Brug højttalere med en impedans på 4-8 Ω og
med tilstrækkelig effektkapacitet for at undgå
skade.
12
kontinuerlig
strømforsyning
13
antenne/
højeffektforstærkerkontrol Blå/hvidstribet
(REM OUT)
15
omskiftet
strømforsyning
Rød
16
jordforbundet
Sort
Gul
Strømtilslutningsdiagram
Sørg for, at din bils ekstra strømstik er aktiveret, og
forbind ledningerne korrekt afhængig af bilen.
Ekstra strømstik
Når du har matchet tilslutningerne og vendt
strømforsyningens ledninger korrekt, skal du
tilslutte enheden til bilens strømforsyning. Hvis du
har spørgsmål og problemer i forbindelse med
tilslutning af din enhed, som ikke er omtalt i denne
vejledning, skal du kontakte bilforhandleren.
Brug af den kabelforbundne
fjernbetjening
1
Fælles tilslutning
Rød
Hvis du vil aktivere den kabelforbundne
fjernbetjening, skal du indstille [STR
CONTROL] i [SET STEERING] til [PRESET]
(side 20).
Rød
Montering
Gul
Fjernelse af beskyttelsesrammen og
beslaget
Gul
12
kontinuerlig
strømforsyning
Gul
15
omskiftet
strømforsyning
Rød
Før du installerer enheden, skal du fjerne
beskyttelsesrammen  og beslaget  fra
enheden.
1
Når der er byttet om på placeringerne af de
røde og gule ledninger
Rød
Tag fat om begge kanter på
beskyttelsesrammen , og træk den
derefter ud.
Rød

Gul
Gul
12
omskiftet
strømforsyning
Gul
15
kontinuerlig
strømforsyning
Rød
2
Indsæt begge frigørelsesnøgler , indtil
de klikker, og træk beslaget nedad .
Træk derefter enheden opad for at skille
dem ad.
Når bilen er uden ACC-position
Rød
Rød
Gul
Gul
35DA
Bemærkninger
 Hvis låsene er lige eller bøjet udad, bliver enheden
ikke installeret sikkert, og den kan hoppe ud.
 Sørg for, at de 4 låse på beskyttelsesrammen 
sidder godt fast i enhedens stik.



Afmontering og montering af
frontpanelet
Vend krogen indad.
Du finder flere oplysninger i "Afmontering af
frontpanelet" (side 6).
Montering af enheden i
instrumentbrættet
Nulstilling af enheden
Før du installerer, skal du sørge for, at låsene på
begge sider af beslaget  bøjes indad 2 mm.
1
Placer beslaget  i instrumentbrættet,
og bøj derefter takkerne udad, så de
slutter til.
182 mm
53 mm

2
Griber
Monter enheden på beslaget , og
fastgør derefter beskyttelseskraven .


36DA
Du finder flere oplysninger i "Nulstilling af
enheden" (side 7).
Udskiftning af sikring
Når du udskifter sikringen, skal du
Sikring (10 A)
sørge for at bruge den ampere,
der er nævnt på den oprindelige
sikring. Hvis sikringen sprænger,
skal du kontrollere
strømtilslutningen og udskifte
sikringen. Hvis sikringen springer
igen efter udskiftning, kan der være en intern fejl.
I en sådan situation skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
Asenna tämä laite turvallisuussyistä auton
kojelaudalle, sillä laitteen taustapuoli kuumenee
käytön aikana.
Lisätietoja on kohdassa ”Liitännät/asennus”
(sivu 32).
Valmistettu Thaimaassa
Käyttöjännitteen ja muut tiedot sisältävä nimikilpi
sijaitsee kotelon pohjassa.
Sony Corporation ilmoittaa täten, että tämä laite
vastaa direktiivin
2014/53/EU määräyksiä.
Teksti EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta
löytyy kokonaisuudessaan oheiselta verkkosivulta:
http://www.compliance.sony.de/
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ilmoitettujen
hyväksyttyjen ohjelmistoversioiden kanssa.
Laitteeseen asennettu ohjelmisto vastaa 2014/53/
EU-direktiivin olennaisia vaatimuksia.
Ohjelmistoversio: 1_
Ohjelmistoversion voi tarkistaa laiteohjelmiston
asetuksista yleisten asetusten valikosta.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään
EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja on Sony
Corporation.
EU:n maahantuoja: Sony Europe Limited
EU-maahantuontia tai EU:n tuotteen
vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa
valmistajan valtuutettu edustaja on Sony Belgia,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
2FI
Käytöstä poistettujen paristojen
sekä sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee Euroopan
unionia sekä muita Euroopan
maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa, akussa tai pakkauksessa oleva
symboli ilmaisee, että tuotetta ja akkua ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä akuissa tämä
merkki saattaa esiintyä yhdessä kemiallisen merkin
kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemiallinen
merkki lisätään akkuun, joka sisältää enemmän
kuin 0,0005 prosenttia elohopeaa tai 0,004
prosenttia lyijyä. Huolehtimalla akkujen/paristojen
asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa
estämään mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua akun/
pariston epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys auttaa säästämään
luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen
säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto
on annettava koulutetun huoltohenkilöstön
tehtäväksi. Voit varmistaa akun/pariston
asianmukaisen käsittelyn toimittamalla sen
käyttöiän loputtua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen. Jos kyse on muista akuista, katso
lisätietoja kohdasta, jossa annetaan ohjeet akun
turvalliseen irrottamiseen. Toimita akku/paristo
käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun kierrättämisestä
saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote tai
akku on ostettu.
Varoitus, jos auton virtalukossa ei ole ACCasentoa
Muista ottaa AUTO OFF -toiminto käyttöön
(sivu 20). Laitteen virta katkeaa automaattisesti
tietyn ajan kuluttua, kun laite on sammutettu ja
kello on näytössä (pidä SRC-painiketta
painettuna 1 sekunnin ajan). Tämä estää akun
tyhjenemisen. Jos et ota AUTO OFF -toimintoa
käyttöön, pidä sytytystä katkaistaessa OFFpainiketta aina painettuna, kunnes näyttö
sammuu.
Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita
koskeva vastuuvapauslauseke
Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita
voidaan muuttaa ja ne voidaan keskeyttää tai
lakkauttaa ilman erillistä ilmoitusta. Sony ei millään
tavalla vastaa tällaisista tilanteista.
Tärkeä huomautus
Varoitus
SONY EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA
SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ
VAHINGOISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, KUTEN
ILMAN RAJOITUKSIA VOITON MENETYKSESTÄ,
LIIKEVAIHDON MENETYKSESTÄ, TIETOJEN
MENETYKSESTÄ, LAITTEEN TAI SIIHEN LIITTYVÄN
LAITTEISTON KÄYTÖN ESTYMISESTÄ JA
KÄYTTÖKATKOISTA SEKÄ OSTAJAN LAITTEEN, SEN
LAITTEISTON JA/TAI SEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN
KÄYTTÄMÄSTÄ AJASTA.
Hyvä asiakas, tämä laite sisältää radiolähettimen.
UNECE-määräyksen 10 mukaisesti ajoneuvojen
valmistajat voivat asettaa ajoneuvoihin
asennettaville radiolähettimille tiettyjä ehtoja.
Tarkista ne ajoneuvon käyttöoppaasta tai ota
yhteyttä ajoneuvon valmistajaan tai myyjään,
ennen kuin asennat tämän laitteen ajoneuvoon.
BLUETOOTH-tiedonsiirto
 BLUETOOTH-laitteen säteilemät mikroaallot voivat
vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden
toimintaan. Sammuta tämä laite ja muut
BLUETOOTH-laitteet seuraavissa sijainneissa, sillä
ne voivat aiheuttaa onnettomuuden:
 sairaaloissa, junissa, lentokoneissa ja
huoltoasemilla, joissa on tulenarkoja kaasuja
 automaattisten ovien ja palohälyttimien
läheisyydessä.
 Tämä laite tukee BLUETOOTH-standardin
mukaisia suojaustoimintoja, joilla voidaan suojata
tiedonsiirtoyhteys langatonta BLUETOOTHtekniikkaa käytettäessä. Joitakin asetuksia
käytettäessä suojaus ei ehkä kuitenkaan ole
riittävä. Ole varovainen, kun kommunikoit
käyttämällä langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa.
 Emme millään tavalla vastaa tietojen
joutumisesta vääriin käsiin BLUETOOTHtiedonsiirron aikana.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, joita ei käsitellä tässä käyttöohjeessa,
ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Hätäpuhelut
Tämä auton BLUETOOTH-handsfree-laite ja
laitteeseen kytketty elektroninen laite käyttävät
radiosignaaleja, matkapuhelin- ja puhelinverkkoja
sekä käyttäjän ohjelmoimaa toimintoa, eikä
yhteyttä kaikissa olosuhteissa taata.
Älä siis luota välttämättömässä viestinnässä
(esimerkiksi hätätapauksissa) ainoastaan johonkin
tiettyyn elektroniseen laitteeseen.
3FI
Asetukset
Sisällys
Osat ja painikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Alkutoimet
Etupaneelin irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Laitteen asetusten palauttaminen . . . . . . . . . . . . . 7
Kellonajan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Akun jännitteen tarkistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BLUETOOTH-laitteen valmisteleminen . . . . . . . . . . 7
USB-laitteen liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Muiden kannettavien äänilaitteiden
liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Radion kuunteleminen
Radion kuunteleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAB-lähetysten vastaanottaminen . . . . . . . . . . . .
FM-/MW-/LW-kaistojen käyttäminen . . . . . . . . . .
Radio Data System (RDS) -järjestelmän
käyttäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
12
DEMO-tilan peruuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perusasetusten määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . .
Yleisten asetusten määrittäminen
(GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ääniasetukset (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Näyttöasetukset (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-asetusten määrittäminen
(BLUETOOTH). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sony | Music Center -asetusten määrittäminen
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
20
21
22
22
23
Lisätietoja
Laiteohjelmiston päivittäminen . . . . . . . . . . . . . .
Varotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ylläpito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viestit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
24
26
30
12
Liitännät/asennus
Toisto
USB-laitteessa olevan sisällön toistaminen . . . . . 14
BLUETOOTH-laitteessa olevan sisällön
toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kappaleiden hakeminen ja toistaminen . . . . . . . . 15
Handsfree-puhelut (vain BLUETOOTHtoiminnolla)
Puhelun vastaanottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Puhelun soittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Puhelun aikana käytettävissä
olevat toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Hyödyllisiä toimintoja
Sony | Music Center iPhone- ja Androidpuhelimissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Puheentunnistuksen käyttäminen
(vain Android-älypuhelimet) . . . . . . . . . . . . . . 19
Siri Eyes Freen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4FI
Varoituksia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asennuksen osaluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liitännät. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asennus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
33
35
Osat ja painikkeet
Päälaite
 Etupaneelin vapautuspainike
 SRC (lähde)
Kytke virta.
Vaihda lähdettä.
OFF
Sammuta lähde ja näytä kello painamalla tätä
1 sekunnin ajan.
Katkaise virta ja sammuta näyttö painamalla
tätä yli 2 sekunnin ajan.
 Säätökiekko
Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä tätä.
PUSH ENTER
Anna valittu kohde.
Vaihda lähde painamalla SRC ja sitten
kiertämällä ja painamalla tätä (aikakatkaisu
2 sekunnin kuluttua).
MENU
Avaa asetusvalikko.
VOICE (sivu 17, 19)
Aktivoi puhevalinta ja puheentunnistus (vain
Android™-älypuhelimet) tai Siri-toiminto (vain
iPhone) painamalla tätä yli 2 sekunnin ajan.
N-merkki
Muodosta BLUETOOTH-yhteys koskettamalla
säätökiekkoa Android-älypuhelimella.
 Näyttöikkuna

/
(SEEK –/+)
DAB-vastaanoton aikana:
Valitse palvelu. Hae kanavanippu painamalla
tätä jonkin aikaa.
FM-/MW-/LW-vastaanoton aikana:
Viritä radioasemat automaattisesti. Viritä
manuaalisesti painamalla tätä jonkin aikaa.
/ (edellinen/seuraava)
/ (pikasiirto taakse- tai eteenpäin)
 PTY (ohjelmatyyppi)/
(selaa) (sivu 11, 15)
DAB-vastaanoton aikana:
Siirry selaustilaan. Valitse PTY painamalla
painiketta kaksi kertaa.
FM-vastaanoton aikana:
Valitse RDS-tilassa PTY.
Toiston aikana:
Siirry selaustilaan.
(Ei käytettävissä, kun [BT AUDIO] on valittuna tai
kun Android-tilassa oleva USB-laite tai iPod on
liitettynä.)
5FI
 CALL
Siirry puheluvalikkoon. Vastaanota tai lopeta
puhelu.
Vaihda BLUETOOTH-signaalia painamalla tätä yli
2 sekunnin ajan.

(takaisin)
Palaa edelliseen näyttöön.
MODE (sivu 10, 11, 12, 17)
 Kauko-ohjaimen vastaanotin
 Numeropainikkeet (1–6)
Vastaanota tallennettujen DAB-palveluiden tai
radioasemien lähetys. Tallenna DAB-palvelut tai
radioasemat painamalla tätä jonkin aikaa.
Alkutoimet
Etupaneelin irrottaminen
Voit irrottaa tämän laitteen etupaneelin varkauden
estämiseksi.
1
Paina OFF , kunnes laite sammuu,
paina etupaneelin vapautuspainiketta 
ja irrota sitten paneeli vetämällä sitä
itseesi päin.
ALBUM /
Ohita äänilaitteen albumi. Ohita albumit
jatkuvasti painamalla tätä jonkin aikaa.
(Ei ole käytettävissä, kun liitettynä on Androidtilassa oleva USB-laite tai iPod.)
(toisto)
(Ei ole käytettävissä, kun liitettynä on Androidtilassa oleva USB-laite.)
(satunnaistoisto)
(Ei ole käytettävissä, kun liitettynä on Androidtilassa oleva USB-laite.)
MIC (sivu 17)
 (toisto/tauko)
 EXTRA BASS
Vahvista bassoääntä suhteutettuna
äänenvoimakkuustasoon. Painamalla tätä voit
muuttaa EXTRA BASS -asetusta: [1], [2], [OFF].
 AUX-tuloliitäntä
 DSPL (näyttö)
Vaihda näyttökohteita painamalla tätä.
SCRL (vieritys)
Vieritä näyttökohdetta painamalla tätä jonkin
aikaa.
 USB-liitäntä
 Mikrofoni (sisäpaneeli)
Älä peitä mikrofonia esimerkiksi teipillä, jotta
handsfree-toiminto toimii oikein.
6FI
Varoitusääni
Jos käännät virtalukon OFF-asentoon etupaneelia
irrottamatta, varoitusääni soi muutaman sekunnin
ajan. Varoitusääni soi vain silloin, jos
sisäänrakennettu vahvistin on käytössä.
Sarjanumerot
Varmista, että laitteen pohjassa ja etupaneelin
takana olevat sarjanumerot vastaavat toisiaan.
Muussa tapauksessa et pysty muodostamaan
BLUETOOTH-pariliitosta ja -yhteyttä sekä
katkaisemaan yhteyttä NFC-toiminnolla.
Etupaneelin kiinnittäminen
Laitteen asetusten
palauttaminen
BLUETOOTH-laitteen
valmisteleminen
Laitteen asetukset on palautettava ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa sekä auton akun
vaihtamisen ja liitäntöjen muuttamisen jälkeen.
Voit nauttia musiikista tai soittaa handsfreepuheluita käyttämäsi BLUETOOTH-laitteen, kuten
älypuhelimen, matkapuhelimen tai äänilaitteen
(tästä lähtien ”BLUETOOTH-laite”, jos ei toisin ole
määritetty), mukaan. Lisätietoja yhteyden
muodostamisesta on laitteen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.
Vähennä laitteen äänenvoimakkuutta, ennen kuin
yhdistät laitteen. Muussa tapauksessa ääni voi olla
voimakas.
1
Paina DSPL ja
(takaisin)/MODE yli
2 sekunnin ajan.
Huomautus
Kun laitteen asetukset palautetaan, kellon asetukset ja
jotkin tallennetut sisällöt poistetaan.
Kellonajan asettaminen
1
2
Paina MENU, valitse [GENERAL]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
Valitse [SET CLOCK-ADJ] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Yhdistäminen älypuhelimeen yhdellä
kosketuksella (NFC)
Kun kosketat laitteen säätökiekkoa NFC-toimintoa*
tukevalla älypuhelimella, laitteesta muodostetaan
automaattisesti pariliitos ja yhteys älypuhelimeen.
*NFC (Near Field Communication) on lyhyen
kantaman langaton tiedonsiirtotekniikka, jolla
välitetään tietoja erilaisten laitteiden, kuten
matkapuhelimien ja IC-merkintöjen, välillä. NFCtoiminnolla tietoja voidaan siirtää kätevästi
koskemalla laitteella NFC-yhteensopivan laitteen
vastaavaa merkkiä tai tiettyä kohtaa.
Tunti-ilmaisin vilkkuu.
3
Aseta tunti ja minuutti kiertämällä
säätökiekkoa.
Voit siirtää digitaalista lukemaa painamalla
/ (SEEK –/+).
Kellon näyttäminen
Jos älypuhelimeen on asennettu Android OS 4.0 tai
sitä vanhempi versio, Google Play™ -sivustosta on
ladattava NFC Easy Connect -sovellus. Sovellus ei
ehkä ole ladattavissa joissakin maissa tai joillakin
alueilla.
Paina DSPL.
1
4
Kun minuutti on asetettu, paina MENU.
Asetus on suoritettu, ja kello käynnistyy.
Akun jännitteen tarkistaminen
Voit tarkistaa akun jännitteen nykyisen tilan. (Ei ole
käytettävissä, kun lähde on sammutettu ja kello on
näytössä.)
1
Ota NFC-toiminto älypuhelimessa
käyttöön.
Lisätietoja on älypuhelimen mukana
toimitetussa käyttöohjeessa.
2
Kosketa laitteen N-merkillä
älypuhelimen N-merkkiä.
Paina DSPL-painiketta toistuvasti,
kunnes akun jännite ilmestyy näyttöön.
Varmista, että laitteen näyttöön syttyy
.
7FI
Yhteyden katkaiseminen NFC:n avulla
6
Kosketa laitteen N-merkillä älypuhelimen Nmerkkiä uudelleen.
Jos mallisi nimeä ei näy, suorita toimet
vaiheesta 2 alkaen uudelleen.
Huomautuksia
 Kun muodostat yhteyden, käsittele älypuhelinta
varovasti, jotta se ei pääse naarmuuntumaan.
 Yhteyden muodostaminen yhdellä kosketuksella ei
ole mahdollista, kun laite on jo yhdistetty toiseen
NFC-yhteensopivaan laitteeseen. Katkaise tällöin
toisen laitteen yhteys ja muodosta älypuhelimeen
yhteys uudelleen.
Pariliitoksen ja yhteyden
muodostaminen BLUETOOTHlaitteeseen
Valitse BLUETOOTH-laitteen näytöstä
[DSX-XXXX] (oman mallisi nimi).
7
Jos BLUETOOTH-laitteessa vaaditaan
salasana*, kirjoita [0000].
*Salasanaa saatetaan kutsua laitteessa nimellä
”salausavain”, ”PIN-koodi”, ”PIN-numero” tai
”salalause” jne.
Kun yhdistät BLUETOOTH-laitteen ensimmäisen
kerran, on suoritettava molemminpuolinen
rekisteröinti (”pariliitos”). Pariliitoksen ansiosta
tämä laite ja muut laitteet pystyvät tunnistamaan
toisensa. Tähän laitteeseen voi yhdistää kaksi
BLUETOOTH-laitetta (kaksi matkapuhelinta tai
matkapuhelimen ja äänilaitteen).
Anna salasana
[0000]
Kun pariliitos on muodostettu,
8
1
Aseta BLUETOOTH-laite 1 metrin (3 jalan)
päähän tästä laitteesta.
2
Paina MENU, valitse [BLUETOOTH]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
3
Valitse [SET PAIRING] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
4
Valitse [SET DEVICE 1]* tai [SET DEVICE 2]*
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
vilkkuu, kun laite on pariliitoksen valmiustilassa.
*[SET DEVICE 1] tai [SET DEVICE 2] muuttuu pariksi
liitetyn laitteen nimeksi, kun pariliitos on
muodostettu.
5
8FI
Muodosta pariliitos BLUETOOTHlaitteesta, jotta se tunnistaa tämän
laitteen.
jää näyttöön.
Valitse BLUETOOTH-laitteesta tämä laite
BLUETOOTH-yhteyden muodostamista
varten.
Näyttöön tulee
muodostettu.
tai
, kun yhteys on
Huomautus
BLUETOOTH-laitteeseen yhteyttä muodostettaessa tätä
laitetta ei havaita toisesta laitteesta. Jos haluat ottaa
tunnistuksen käyttöön, siirry pariliitostilaan ja hae tämä
laite toisesta laitteesta.
Toiston aloittaminen
Lisätietoja on kohdassa ”BLUETOOTH-laitteessa
olevan sisällön toistaminen” (sivu 14).
Pariksi liitetyn laitteen yhteyden
katkaiseminen
Kun tämän laitteen ja BLUETOOTH-laitteen välille on
muodostettu pariliitos, voit katkaista yhteyden
suorittamalla vaiheet 2–4.
Yhteyden muodostaminen pariksi
liitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen
Pariksi liitetyn laitteen käyttämiseksi on
muodostettava yhteys tähän laitteeseen. Jotkin
pariksi liitetyt laitteet muodostavat yhteyden
automaattisesti.
1
Paina MENU, valitse [BLUETOOTH]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
2
Valitse [SET BT SIGNL] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Varmista, että
tulee näyttöön.
3
Ota BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTHlaitteessa käyttöön.
4
Muodosta BLUETOOTH-laitteesta yhteys
tähän laitteeseen.
tai
tulee näyttöön.
Vihje
BLUETOOTH-signaali käytössä: kun sytytys kytketään,
laite muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi
yhdistettyyn matkapuhelimeen.
Yhteyden muodostaminen iPhonepuhelimeen tai iPod-laitteeseen
(Automaattinen BLUETOOTH-pariliitos)
Kun USB-liitäntään liitetään iPhone-puhelin tai
iPod-laite, johon on asennettu iOS5 tai sitä
uudempi versio, laitteesta muodostetaan
automaattisesti pariliitos ja yhteys iPhonepuhelimeen tai iPod-laitteeseen.
Jos haluat ottaa Automaattinen BLUETOOTHpariliitos -toiminnon käyttöön, varmista, että
[BLUETOOTH]-kohdan [SET AUTOPAIR] -asetuksena
on [ON] (sivu 23).
1
Ota BLUETOOTH-toiminto iPhonepuhelimessa tai iPod-laitteessa
käyttöön.
2
Liitä iPhone-puhelin tai iPod-laite USBliitäntään.
Näytössä olevat kuvakkeet:
Tulee näyttöön, kun handsfree-puhelut
ovat käytettävissä HFP (Handsfree
Profile) -profiilin käyttöönoton jälkeen.
Tulee näyttöön, kun äänilaitteessa
olevaa sisältöä voi toistaa A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile)
-profiilin käyttöönoton jälkeen.
Yhteyden muodostaminen tästä laitteesta
viimeksi yhdistettyyn laitteeseen
Ota BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteessa
käyttöön.
Jos haluat muodostaa yhteyden äänilaitteeseen,
paina SRC-painiketta,
valitse [BT AUDIO] ja valitse  (toisto/tauko).
Jos haluat muodostaa yhteyden matkapuhelimeen,
valitse CALL.
Huomautus
BLUETOOTH-ääntä suoratoistettaessa tästä laitteesta ei
voi muodostaa yhteyttä matkapuhelimeen. Muodosta
tällöin yhteys matkapuhelimesta tähän laitteeseen.
Varmista, että laitteen näyttöön syttyy
.
Huomautuksia
 Automaattinen BLUETOOTH-pariliitos -toimintoa ei
voi käyttää, kun laite on jo yhdistetty toiseen
BLUETOOTH-laitteeseen. Katkaise tällöin toisen
laitteen yhteys ja yhdistä sitten iPhone-puhelin tai
iPod-laite uudelleen.
 Jos Automaattinen BLUETOOTH-pariliitos -toiminto ei
ole käytössä, katso lisätietoja kohdasta ”BLUETOOTHlaitteen valmisteleminen” (sivu 7).
USB-laitteen liittäminen
1
Vähennä laitteen äänenvoimakkuutta.
9FI
2
Liitä USB-laite laitteeseen.
Käytä iPod-laitteen tai iPhone-puhelimen
liittämiseen iPod-laitteen USB-liitäntäkaapelia
(ei sisälly toimitukseen).
Radion kuunteleminen
Radion kuunteleminen
Muiden kannettavien
äänilaitteiden liittäminen
1
2
3
Sammuta kannettava äänilaite.
Jos haluat kuunnella radiota, valitse [TUNER]
painamalla SRC.
Kun DAB-kaista valitaan ensimmäisen kerran auton
akun vaihtamisen tai liitäntöjen muuttamisen
jälkeen, aloitushaku käynnistyy automaattisesti.
Anna laitteen suorittaa aloitushaku loppuun. (Jos
aloitushaku keskeytetään, se käynnistetään
uudelleen, kun valitset DAB-kaistan seuraavan
kerran.) Jos yhtäkään DAB-asemaa ei tallenneta
aloitushaun aikana, suorita automaattinen haku
(sivu 11).
Vihje
Määritä [SET ANT-PWR] -asetukseksi [ON] (oletus) tai
[OFF] DAB-antennin tyypin mukaan (sivu 21).
Vähennä laitteen äänenvoimakkuutta.
Liitä kannettava äänilaite liitäntäjohdolla
(lisävaruste) laitteen AUX-tuloliitäntään
(stereominiliitäntään)*.
*Käytä suoraa liitintä.
DAB-lähetysten
vastaanottaminen
DAB (Digital Audio Broadcasting) on
maanpäällisten verkkojen lähetysjärjestelmä. DABasemat niputtavat radio-ohjelmat (”palvelut”)
kanavanipuksi, ja jokainen palvelu muodostuu
yhdestä tai useammasta osasta. Sama palvelu
voidaan joskus vastaanottaa eri taajuuksilla.
Palvelun hakeminen manuaalisesti
4
Valitse [AUX] painamalla SRC.
Yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuustason
sovittaminen muihin äänilähteisiin
Aloita kannettavan äänilaitteen sisällön toisto
kohtalaisella äänenvoimakkuudella ja määritä
tavallinen kuunteluäänenvoimakkuus laitteessa.
Paina MENU ja valitse [SOUND]  [SET AUX VOL]
(sivu 22).
10FI
1
Valitse [DB1], [DB2] tai [DB3] painamalla
MODE.
2
Hae palvelua kanavanipusta painamalla
/ (SEEK –/+) -painikkeita tai hae
eri kanavanippuja pitämällä /
(SEEK –/+) -painiketta painettuna.
Haku päättyy, kun laite löytää palvelun tai
kanavanipun. Jatka hakua halutun palvelun
vastaanottamiseen asti.
Palvelun manuaalinen tallentaminen
1
Kun löydät palvelun, jonka haluat
tallentaa, paina jotakin
numeropainiketta (1–6), kunnes [MEM]
tulee näyttöön.
Saman tai samantapaisen ohjelman
kuunteleminen jopa silloin, kun vastaanotto
on heikko
Määritä [SET SOFTLINK] -asetukseksi [ON] (sivu 21).
[FM-LINK] syttyy, kun vastaava FM-ohjelma
vastaanotetaan.
”Hard Link” seuraa samaa ohjelmaa, kun taas ”Soft
Link” seuraa samantapaista ohjelmaa.
Tallennettujen palveluiden
vastaanottaminen
1
SOFT
LINK
Kun olet valinnut halutun kaistan, paina
numeropainiketta (1–6).
Palvelun hakeminen nimen mukaan
(Quick-BrowZer™)
Voit helpottaa hakua tuomalla palveluiden luettelon
näyttöön.
1
Paina DAB-vastaanoton aikana
(selaa).
Laite siirtyy Quick-BrowZer-tilaan, ja palveluiden
luettelo tulee näyttöön.
2
Valitse haluttu palvelu kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Vastaanotto alkaa.
Poistuminen Quick-BrowZer-tilasta
Paina
(takaisin).
DAB
Hard
Link
OFF

ON

FM
Soft
Link
Hard
Link
Soft
Link




Palveluluettelon automaattinen
päivittäminen (Auto scan)
1
Valitse [DB1], [DB2] tai [DB3] painamalla
MODE.
2
Paina MENU, valitse [GENERAL]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
3
Valitse [SET AUTOSCAN] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Laite päivittää Quick-BrowZer-tilan
palveluluettelon.
DAB-ilmoitusten määrittäminen
Jos otat DAB-ilmoitukset käyttöön, DAB-ilmoitukset
voivat keskeyttää valittuna olevan äänilähteen
toiston.
1
Paina MENU, valitse [GENERAL]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
2
Valitse [SET ANNOUNCE] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
3
Valitse [SET ANNC-ON] tai [SET ANNC-OFF]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
Huomautus
DAB-ilmoituksen aikana äänenvoimakkuus säädetään
RDS-asemien TA-toiminnon tasolle (sivu 12).
11FI
FM-/MW-/LW-kaistojen
käyttäminen
Automaattinen tallentaminen (BTM)
1
Vaihda kaistaa (FM1, FM2, MW tai LW)
valitsemalla MODE.
2
Paina MENU, valitse [GENERAL]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
3
Valitse [SET BTM] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Laite tallentaa asemat taajuusjärjestyksessä
numeropainikkeisiin.
Virittäminen
1
Vaihda kaistaa (FM1, FM2, MW tai LW)
valitsemalla MODE.
2
Suorita viritys.
Manuaalinen virittäminen
Etsi summittainen taajuus painamalla /
(SEEK –/+) ja hienoviritä halutulle taajuudelle
painamalla toistuvasti / (SEEK–/+).
Automaattinen virittäminen
Paina / (SEEK –/+).
Haku päättyy, kun laite löytää aseman.
Manuaalinen tallentaminen
1
Kun löydät aseman, jonka haluat
tallentaa, paina jotakin
numeropainiketta (1–6), kunnes [MEM]
tulee näyttöön.
Tallennettujen asemien
vastaanottaminen
1
12FI
Valitse kaista ja paina sitten
numeropainiketta (1–6).
Radio Data System (RDS)
-järjestelmän käyttäminen
Vaihtoehtoisten taajuuksien (AF) ja
liikennetiedotteiden (TA)
määrittäminen
AF-toiminto virittää aseman jatkuvasti uudelleen
verkon voimakkaimman taajuuden mukaan, kun
taas TA-toiminto lähettää ajan tasalla olevia
liikennetietoja tai liikenneohjelmia (TP), jos niitä
vastaanotetaan.
1
Paina MENU, valitse [GENERAL]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
2
Valitse [SET AF/TA] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
3
Valitse [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET
AF/TA-ON] tai [SET AF/TA-OFF]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
RDS-asemien tallentaminen AF- ja TAasetuksen kanssa
Voit esiasettaa RDS-asemat yhdessä AF/TAasetuksen kanssa. Määritä AF/TA-asetus ja tallenna
sitten asema BTM-toiminnolla tai manuaalisesti.
Manuaalista esiasetusta käyttämällä voit esiasettaa
myös muita kuin RDS-asemia.
Hätäilmoitusten vastaanottaminen
Kun AF- tai TA-toiminto on käytössä,
hätäilmoitukset keskeyttävät automaattisesti
valitun äänilähteen toiston.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
liikennetiedotteen aikana
Taso tallennetaan muistiin tulevia
liikennetiedotteita varten normaalista
äänenvoimakkuustasosta riippumatta.
Jos haluat jäädä kuuntelemaan yhtä
paikallista ohjelmaa (REGIONAL)
Kun AF- ja REGIONAL-toiminnot ovat käytössä, laite
ei vaihda toiselle voimakkaammalla signaalilla
lähettävälle paikallisasemalle. Jos poistut tämän
alueellisen ohjelman vastaanottoalueelta, määritä
FM-vastaanoton aikana [GENERAL]-asetukseksi
[SET REG-OFF] (sivu 21).
Tämä toiminto ei toimi Isossa-Britanniassa ja
joillakin muilla alueilla.
Local Link -toiminto (vain Iso-Britannia)
Tämän toiminnon avulla voit valita muita alueellisia
paikallisasemia, vaikka niitä ei ole tallennettu
numeropainikkeisiin.
Paina FM-vastaanoton aikana numeropainiketta (1–
6), johon on tallennettu paikallisasema. Paina
5 sekunnin kuluessa paikallisaseman
numeropainiketta uudelleen. Toista tätä
toimenpidettä, kunnes paikallisasema on
vastaanotettu.
Ohjelmatyyppien valitseminen (PTY)
Tuo haluttu ohjelmatyyppi näyttöön tai hae se PTYtoiminnolla.
Ohjelmatyypit
NONE (Ei ohjelmatyyppiä), NEWS (Uutiset),
AFFAIRS (Ajankohtaisohjelmat), INFO (Tiedot),
SPORT (Urheilu), EDUCATE (Koulutus), DRAMA
(Draama), CULTURE (Kulttuuri), SCIENCE (Tiede),
VARIED (Sekalainen), POPM (Pop), ROCK M (Rock),
EASY M (M.O.R.), LIGHT M (Kevyt klassinen),
CLASSICS (Vakava klassinen), OTHER M (Muu
musiikki), WEATHER (Sää), FINANCE (Talous),
CHILDREN (Lastenohjelmat), SOCIAL A
(Sosiaaliasiat), RELIGION (Uskonto), PHONE IN
(Puheluohjelmat), TRAVEL (Matkailu), LEISURE
(Vapaa-aika), JAZZ (Jazz), COUNTRY (Country),
NATION M (Kansallinen musiikki), OLDIES (Oldies),
FOLK M (Folk), DOCUMENT (Dokumentti)
Kellonajan asettaminen (CT)
Kellonaika asetetaan RDS-lähetyksen CT-tietojen
perusteella.
1
Määritä [GENERAL]-valikossa [SET CT]asetukseksi [SET CT-ON] (sivu 21).
DAB-vastaanoton aikana
1
2
Paina PTY kaksi kertaa.
Kierrä säätökiekkoa, kunnes haluttu
ohjelmatyyppi tulee näyttöön, ja paina
sitä.
Laite näyttää kaikki valittua ohjelmatyyppiä
edustavaa palvelua.
3
Kierrä säätökiekkoa, kunnes haluttu
palvelu tulee näyttöön, ja paina sitä.
Vastaanotto alkaa.
FM-vastaanoton aikana
1
2
Paina PTY.
Kierrä säätökiekkoa, kunnes haluttu
ohjelmatyyppi tulee näyttöön, ja paina
sitä.
Laite alkaa hakea valittua ohjelmatyyppiä
lähettävää radioasemaa.
13FI
Jos laite on jo yhdistetty, valitse toiston
käynnistämiseksi [USB] painamalla SRC
(näyttöön tulee [IPD], kun iPod-laite
tunnistetaan).
Toisto
USB-laitteessa olevan sisällön
toistaminen
Tässä käyttöohjeessa ”iPod” viittaa yleisesti iPodlaitteiden ja iPhone-puhelimien iPod-toimintoihin,
jos tekstissä tai kuvissa ei toisin ole todettu.
Lisätietoja yhteensopivuudesta iPod-laitteesi
kanssa saat kohdasta ”Tietoja iPod-laitteesta”
(sivu 24) tai takakannessa ilmoitetusta
tukisivustosta.
Laitteen kanssa voi käyttää USB-standardia tukevia
AOA (Android Open Accessory) 2.0-, MSC (Mass
Storage Class)- ja MTP (Media Transfer Protocol) tyyppisiä USB-laitteita*. USB-laitteesta riippuen
laitteessa voidaan valita Android- tai MSC/MTP-tila.
Jotkin digitaaliset mediasoittimet tai Androidälypuhelimet voivat edellyttää MTP-tilan käyttöä.
*esim. USB-muistitikku, digitaalinen mediasoitin,
Android-älypuhelin
Huomautuksia
 Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta saat
takakannessa ilmoitetusta tukisivustosta.
 Älypuhelimet, joihin on asennettu Android OS 4.1 tai
sitä uudempi versio, tukevat Android Open Accessory
2.0 (AOA 2.0) -protokollaa. Jotkin älypuhelimet eivät
kuitenkaan ehkä täysin tue AOA 2.0 -protokollaa,
vaikka niihin olisi asennettu Android OS 4.1 tai sitä
uudempi versio.
Lisätietoja Android-puhelimesi yhteensopivuudesta
saat takakannessa ilmoitetusta tukisivustosta.
 Seuraavien tiedostojen toistoa ei tueta.
MP3/WMA/FLAC:
 tekijänoikeuksin suojatut tiedostot
 DRM (Digital Rights Management) -tiedostot
 monikanavaiset äänitiedostot
MP3/WMA:
 häviöttömästi pakatut tiedostot
Valitse USB-laitteesta riippuen USB-tila (Android- tai
MSC/MTP-tila) ennen liitäntöjen tekemistä (sivu 21).
1
Liitä USB-laite USB-liitäntään (sivu 9).
Toisto käynnistyy.
14FI
2
Säädä laitteen äänenvoimakkuutta.
Toiston pysäyttäminen
Paina OFF 1 sekunnin ajan.
Laitteen irrottaminen
Pysäytä toisto ja irrota laite.
iPhone-puhelinta koskeva varoitus
Kun liität iPhone-puhelimen USB-liitäntään,
puhelun äänenvoimakkuutta säädetään iPhonepuhelimesta, ei laitteesta. Älä tahattomasti lisää
äänenvoimakkuutta laitteessa puhelun aikana, sillä
puhelun päättyessä voi kuulua yllättäen voimakas
ääni.
BLUETOOTH-laitteessa olevan
sisällön toistaminen
Voit toistaa BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) -profiilia tukevassa yhdistetyssä
laitteessa olevaa sisältöä.
1
Muodosta BLUETOOTH-yhteys
äänilaitteeseen (sivu 7).
Voit valita äänilaitteen painamalla MENU ja
valitsemalla sitten [BLUETOOTH]  [SET
AUDIODEV] (sivu 23).
2
3
4
Valitse [BT AUDIO] painamalla SRC.
Käynnistä toisto äänilaitteesta.
Säädä laitteen äänenvoimakkuutta.
Huomautuksia
 Joidenkin äänilaitteiden tapauksessa joitakin tietoja,
kuten kappaleen nimeä, numeroa ja toistoaikaa sekä
toiston tilaa, ei ehkä näytetä tässä laitteessa.
 Vaikka tässä laitteessa vaihdetaan äänilähdettä,
äänilaite ei pysäytä toistoa.
 [BT AUDIO] ei ilmesty näyttöön, kun Sony | Music
Center -sovellusta käytetään BLUETOOTH-toiminnolla.
BLUETOOTH-laitteen
äänenvoimakkuustason sovittaminen
muihin äänilähteisiin
Aloita BLUETOOTH-äänilaitteen sisällön toisto
kohtalaisella äänenvoimakkuudella ja määritä
tavallinen kuunteluäänenvoimakkuus laitteessa.
Paina MENU ja valitse [SOUND]  [SET BTA VOL]
(sivu 22).
Kappaleiden hakeminen ja
toistaminen
Toistuva toisto ja satunnaistoisto
2
Valitse haluttu hakuluokka kiertämällä
säätökiekkoa ja vahvista valinta
painamalla sitä.
3
Hae haluttu kappale toistamalla vaihe 2.
Toisto käynnistyy.
Poistuminen Quick-BrowZer-tilasta
Paina (selaa).
Hakeminen ohittamalla kohteet
(Hyppytila)
Ei ole käytettävissä, kun liitettynä on Androidtilassa oleva USB-laite tai iPod.
1
2
3
Valitse haluttu toistotila painamalla
toiston aikana toistuvasti
(toisto) tai
(satunnaistoisto).
Toiston käynnistäminen valitussa toistotilassa
voi kestää jonkin aikaa.
Käytettävissä olevat toistotilat vaihtelevat valitun
äänilähteen mukaan.
(selaa).
Paina  (SEEK +).
Valitse kohde kiertämällä säätökiekkoa.
Luettelossa hypätään kohteiden
kokonaismäärästä 10 % olevin askelin.
Ei ole käytettävissä, kun liitettynä on Androidtilassa oleva USB-laite.
1
Paina toiston aikana
4
Voit palata Quick-BrowZer-tilaan
painamalla ENTER.
Valittu kohde tulee näyttöön.
5
Valitse haluttu kohde kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Toisto käynnistyy.
Kappaleen hakeminen nimen mukaan
(Quick-BrowZer™)
Ei ole käytettävissä, kun liitettynä on Androidtilassa oleva USB-laite tai iPod.
1
Voit näyttää hakuluokkien luettelon
painamalla USB-toiston aikana
(selaa)*.
Kun kappaleluettelo avautuu, tuo haluttu
hakuluokka näyttöön painamalla toistuvasti
(takaisin).
*Voit palata USB-toiston aikana suoraan
luokkaluettelon alkuun painamalla
(selaa) yli
2 sekunnin ajan.
15FI
Handsfree-puhelut (vain BLUETOOTHtoiminnolla)
Jos haluat käyttää matkapuhelinta, liitä se tähän
laitteeseen. Voit yhdistää laitteeseen kaksi
matkapuhelinta. Lisätietoja on kohdassa
”BLUETOOTH-laitteen valmisteleminen” (sivu 7).
2
Valitse [PHONE BOOK] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
3
Valitse alkukirjain alkukirjainten
luettelosta kiertämällä säätökiekkoa ja
paina sitä.
4
Valitse nimi nimien luettelosta
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
5
Valitse numero numeroiden luettelosta
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
Puhelu alkaa.
Puheluhistoriasta
Puhelun vastaanottaminen
1
Paina CALL, kun puhelu vastaanotetaan
soittoäänellä.
Puhelu alkaa.
Huomautus
Soittoääni ja puhujan ääni kuuluvat vain
etukaiuttimista.
1
Paina CALL.
Kun laitteeseen on yhdistetty kaksi
matkapuhelinta, valitse jompikumpi puhelin
säätökiekolla ja paina säätökiekkoa.
2
Valitse [RECENT CALL] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Puheluhistorialuettelo tulee näyttöön.
3
Puhelun hylkääminen
Paina OFF 1 sekunnin ajan.
Valitse nimi tai puhelinnumero
puheluhistoriasta kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Puhelu alkaa.
Puhelun lopettaminen
Paina CALL uudelleen.
Puhelinnumeron syötöllä
Puhelun soittaminen
Voit soittaa puhelun puhelinluettelosta tai
puheluhistoriasta, kun liitettynä on PBAP (Phone
Book Access Profile) -profiilia tukeva matkapuhelin.
Kun laitteeseen on yhdistetty kaksi matkapuhelinta,
valitse jompikumpi puhelin.
Puhelinluettelosta
1
Paina CALL.
Kun laitteeseen on yhdistetty kaksi
matkapuhelinta, valitse jompikumpi puhelin
säätökiekolla ja paina säätökiekkoa.
16FI
1
Paina CALL.
Kun laitteeseen on yhdistetty kaksi
matkapuhelinta, valitse jompikumpi puhelin
säätökiekolla ja paina säätökiekkoa.
2
Valitse [DIAL NUMBER] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
3
Syötä puhelinnumero kiertämällä
säätökiekkoa, valitse [ ] (välilyönti) ja
paina ENTER*.
Puhelu alkaa.
*Voit siirtää digitaalista lukemaa painamalla /
 (SEEK –/+).
Huomautus
Näyttöön tulee merkin [#] sijaan merkki [_].
Uudelleenvalinnalla
1
Paina CALL.
Kun laitteeseen on yhdistetty kaksi
matkapuhelinta, valitse jompikumpi puhelin
säätökiekolla ja paina säätökiekkoa.
2
Kierrä säätökiekkoa puhelun vastaanottamisen
aikana.
Puhelu alkaa.
Puhujan äänen äänenvoimakkuuden
säätäminen
Voit soittaa puhelun sanomalla laitteeseen
liitettyyn, puhevalintatoimintoa tukevaan
matkapuhelimeen tallennetun puhetunnisteen.
Paina CALL.
Kun laitteeseen on yhdistetty kaksi
matkapuhelinta, valitse jompikumpi puhelin
säätökiekolla ja paina säätökiekkoa.
2
Valitse [VOICE DIAL] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Voit myös painaa VOICE-painiketta yli
2 sekunnin ajan.
3
Soittoäänen äänenvoimakkuuden
säätäminen
Valitse [REDIAL] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Puhetunnisteilla
1
Puhelun aikana käytettävissä
olevat toiminnot
Sano matkapuhelimeen tallennettu
puhetunniste.
Puhe tunnistetaan, ja puhelu soitetaan.
Puhevalinnan peruuttaminen
Paina VOICE.
Kierrä säätökiekkoa puhelun aikana.
Toisen osapuolen äänenvoimakkuuden
säätäminen (Mikrofonin vahvistuksen
säätäminen)
Paina MIC.
Säädettävät äänenvoimakkuustasot: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Kaiun ja kohinan vähentäminen
(Kaiunpoisto/kaiunpoistotila)
Paina MIC jonkin aikaa.
Asetettavissa oleva tila: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Vaihtaminen handsfree-tilan ja kädessä
pideltävän tilan välillä
Voit vaihtaa puhelun äänen laitteen ja
matkapuhelimen välillä painamalla puhelun aikana
MODE.
Huomautus
Joissakin matkapuhelimissa tämä toiminto ei ehkä ole
käytettävissä.
17FI
Jos laitenumero tulee näyttöön
Hyödyllisiä toimintoja
Varmista, että numero (esim. 123456) tulee
näyttöön, ja valitse sitten iPhone- tai Androidälypuhelimesta [Yes].
Sony | Music Center iPhone- ja
Android-puhelimissa
Yhteyden katkaiseminen
Sony | Music Center -sovelluksen uusin versio on
ladattava App Storesta iPhoneen tai Google Playsta
Android-älypuhelimeen.
2
Huomautuksia
 Noudata turvallisuussyistä paikallisia liikennelakeja ja
-määräyksiä, äläkä käytä sovellusta ajon aikana.
 Sony | Music Centerin avulla voit ohjata Sony | Music
Centeriä tukevia Sony-äänilaitteita iPhone- tai
Android-älypuhelimella.
 Sony | Music Center -sovelluksella tapahtuvan
ohjauksen mahdollisuudet vaihtelevat liitetyn laitteen
mukaan.
 Lisätietoja Sony | Music Center -toimintojen käytöstä
saat iPhone- tai Android-älypuhelimestasi.
 Lisätietoja Sony | Music Center -sovelluksesta saat
seuraavasta URL-osoitteesta:
http://www.sony.net/smcqa/
 Käy alla olevassa sivustossa ja tarkista yhteensopivat
iPhone- ja Android-älypuhelinmallit.
App Store -sivusto iPhone-älypuhelimelle
Google Play -sivusto Android-älypuhelimelle
Sony | Music Center -yhteyden
muodostaminen
1
Muodosta BLUETOOTH-yhteys iPhonetai Android-älypuhelimeen (sivu 7).
Voit valita äänilaitteen painamalla MENU ja
valitsemalla sitten [BLUETOOTH]  [SET
AUDIODEV] (sivu 23).
1
Lähteen tai sovelluksen valitseminen
Voit valita halutun lähteen tai sovelluksen iPhonetai Android-älypuhelimesta.
Lähteen valitseminen
Paina toistuvasti SRC. Voit myös painaa SRC, kiertää
säätökiekon halutun lähteen kohdalle ja painaa
ENTER.
Lähdeluettelon näyttäminen
Paina SRC.
Tekstiviestin lukeminen
puheopastuksella (vain Androidälypuhelimet)
Tekstiviestit luetaan vastaanotettaessa
automaattisesti auton kaiuttimien kautta.
Lisätietoja asetuksista on sovelluksen ohjeessa.
Vastaaminen tekstiviestiin (vain
Android-älypuhelimet)
Voit vastata viestiin koskettamalla
vastauskuvaketta.
1
2
3
Käynnistä Sony | Music Center -sovellus.
Paina MENU, valitse [SONY APP]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
2
4
Valitse [CONNECT] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
3
iPhone- tai Android-älypuhelimeen
muodostetaan yhteys.
Lisätietoja iPhone- tai Android-älypuhelimen
toiminnoista on sovelluksen ohjeessa.
18FI
Paina MENU, valitse [SONY APP] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Valitse [CONNECT] kiertämällä säätökiekkoa ja
paina sitä.
Aktivoi Sony | Music Center -sovellus ja kosketa
sitten [Reply]-vastauskuvaketta.
Sony | Music Center-sovellukseen ilmestyy viestin
syöttönäyttö.
Luo vastausviesti puheentunnistuksella.
Sony | Music Center-sovellukseen ilmestyy
viestivaihtoehtojen luettelo.
Valitse haluttu viesti kiertämällä säätökiekkoa ja
paina sitä.
Viesti lähetetään.
Ääni- ja näyttöasetusten määrittäminen
1
Voit säätää ääni- ja näyttöasetuksia iPhone- tai
Android-älypuhelimella.
Lisätietoja asetuksista on sovelluksen ohjeessa.
Puheentunnistuksen
käyttäminen (vain Androidälypuhelimet)
1
2
Ota Siri-toiminto iPhone-puhelimessa
käyttöön.
Lisätietoja on iPhone-puhelimen mukana
toimitetussa käyttöohjeessa.
2
Paina VOICE-painiketta yli 2 sekunnin
ajan.
Äänikomentonäyttö avautuu.
3
Odota, että iPhone-puhelin antaa
äänimerkin, ja puhu mikrofoniin.
iPhone-puhelin antaa taas äänimerkin, ja sitten
Siri alkaa vastata.
Ota puheentunnistus käyttöön
painamalla VOICE jonkin aikaa.
Siri Eyes Freen poistaminen käytöstä
Sano haluttu äänikomento mikrofoniin.
Huomautuksia
 iPhone-puhelin ei ehkä kaikissa käyttöolosuhteissa
tunnista ääntäsi. (Esimerkiksi silloin, kun olet
liikkuvassa autossa.)
 Siri Eyes Free ei ehkä toimi oikein tai vasteaika voi olla
tavallista pidempi paikoissa, joissa iPhone-signaaleja
on vaikea vastaanottaa.
 iPhone-puhelimen käyttöolosuhteista riippuen Siri
Eyes Free ei ehkä toimi oikein tai se voi sulkeutua.
 Jos toistat kappaleen iPhone-puhelimella
BLUETOOTH-ääniyhteyden kautta, Siri Eyes Free
sulkeutuu automaattisesti ja laite siirtyy BLUETOOTHäänilähteeseen, kun kappaleen toisto alkaa
BLUETOOTH-yhteyden kautta.
 Kun Siri Eyes Free otetaan käyttöön äänentoiston
aikana, laite voi siirtyä BLUETOOTH-äänilähteeseen,
vaikka et määritä toistettavaa kappaletta.
 Kun liität iPhone-puhelimen USB-liitäntään, Siri Eyes
Free ei ehkä toimi oikein tai se voi sulkeutua.
 Kun liität iPhone-puhelimen laitteeseen USB-liitännän
kautta, älä ota Siriä käyttöön iPhone-puhelimesta. Siri
Eyes Free ei ehkä toimi oikein tai se voi sulkeutua.
 Ääntä ei kuulu, kun Siri Eyes Free otetaan käyttöön.
Puheentunnistuksen poistaminen käytöstä
Paina VOICE.
Huomautuksia
 Puheentunnistus ei ehkä joissakin tapauksissa ole
käytettävissä.
 Liitetyn Android-älypuhelimen suorituskyvystä
riippuen puheentunnistus ei ehkä toimi oikein.
 Käytä laitetta olosuhteissa, joissa
puheentunnistuksen aikana kuuluu mahdollisimman
vähän melua, kuten moottorin ääntä.
Siri Eyes Freen käyttäminen
Siri Eyes Freen avulla voit käyttää iPhonepuhelimen handsfree-laitetta puhumalla
mikrofoniin. Tämä toiminto edellyttää, että yhdistät
iPhone-puhelimen laitteeseen BLUETOOTHtoiminnolla. Toiminto on käytettävissä vain iPhone
4s -puhelimissa tai sitä uudemmissa versioissa.
Varmista, että iPhone-puhelimessa käytetään
uusinta iOS-versiota.
BLUETOOTH-rekisteröinti on suoritettava sekä
iPhone-puhelimen ja laitteen väliset
yhteysasetukset on määritettävä ennakkoon.
Lisätietoja on kohdassa ”BLUETOOTH-laitteen
valmisteleminen” (sivu 7).
Voit valita iPhonen painamalla MENU ja valitsemalla
sitten [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (sivu 23).
Paina VOICE.
19FI
Yleisten asetusten
määrittäminen (GENERAL)
Asetukset
DEMO-tilan peruuttaminen
Voit sulkea esittelynäytön, joka näkyy, kun lähde on
sammutettu ja kello on näytössä.
DEMO (esittely)
Ottaa esittelyn käyttöön: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (kellonajan asettaminen) (sivu 7)
1
Paina MENU, valitse [GENERAL]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
2
Valitse [SET DEMO] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
CAUT ALM (varoitusääni)
Ottaa varoitusäänen käyttöön: [ON], [OFF]
(sivu 6).
(Käytettävissä vain silloin, kun lähde on
sammutettu ja kello on näytössä.)
3
Valitse [SET DEMO-OFF] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
BEEP
Ottaa äänimerkin käyttöön: [ON], [OFF].
Asetus on määritetty.
4
Paina
(takaisin) kaksi kertaa.
Näyttö palaa normaaliin vastaanotto- ja
toistotilaan.
Perusasetusten määrittäminen
Voit määrittää seuraavien asetusluokkien kohteet:
Yleiset asetukset (GENERAL), ääniasetukset
(SOUND), näyttöasetukset (DISPLAY), BLUETOOTHasetukset (BLUETOOTH), Sony | Music Center asetukset (SONY APP)
1
2
Paina MENU.
Valitse asetusluokka kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Määritettävissä olevat kohteet vaihtelevat
lähteen ja asetusten mukaan.
3
Valitse asetukset kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina
20FI
(takaisin).
AUTO OFF
Virta katkeaa automaattisesti tietyn ajan
kuluttua, kun laite on sammutettuna ja kello on
näytössä (pidä SRC-painiketta painettuna
1 sekunnin ajan): [ON] (30 minuuttia), [OFF].
STEERING
Rekisteröi/palauttaa ohjauspyörän kaukoohjaimen asetukset.
(Käytettävissä vain silloin, kun laite on liitetty
liitäntäkaapelilla (ei sisälly toimitukseen).)
(Käytettävissä vain silloin, kun lähde on
sammutettu ja kello on näytössä.)
STR CONTROL (ohjauspyörän kauko-ohjain)
Valitsee yhdistetyn kauko-ohjaimen syöttötilan.
Sovita syöttötila toimintahäiriöiden välttämiseksi
ennen käyttöä yhdistettyyn kauko-ohjaimeen.
CUSTOM
Ohjauspyörän kauko-ohjaimen syöttötila
PRESET
Langallisen kauko-ohjaimen syöttötila
ohjauspyörän kauko-ohjainta lukuun
ottamatta (valitaan automaattisesti, kun
[RESET CUSTOM] suoritetaan)
EDIT CUSTOM
Rekisteröi toiminnot (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK)
ohjauspyörän kauko-ohjaimeen:
 Valitse ohjauspyörän kauko-ohjaimeen
määritettävä toiminto kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
 Kun [REGISTER] vilkkuu, paina jonkin aikaa
sitä ohjauspyörän kauko-ohjaimen
painiketta, johon haluat liittää toiminnon.
Kun rekisteröinti on suoritettu, näyttöön
tulee [REGISTERED].
 Jos haluat rekisteröidä muita toimintoja,
toista vaiheet  ja .
(Käytettävissä vain silloin, kun [STR CONTROL]
-asetuksena on [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Palauttaa ohjauspyörän kauko-ohjaimen
asetukset: [YES], [NO].
(Käytettävissä vain silloin, kun [STR CONTROL]
-asetuksena on [CUSTOM].)
Huomautuksia
 Asetuksia määritettäessä voi käyttää vain laitteen
painiketoimintoja. Pysäköi auto turvallisuussyistä
ennen tämän asetuksen määrittämistä.
 Vaikka rekisteröinnin aikana tapahtuu virhe, kaikki
aikaisemmin rekisteröidyt tiedot jäävät muistiin.
Aloita rekisteröinti alusta toiminnosta, jonka
kohdalla virhe ilmeni.
 Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikissa
ajoneuvoissa. Lisätietoja ajoneuvosi
yhteensopivuudesta saat takakannessa
ilmoitetusta tukisivustosta.
USB MODE
Vaihtaa USB-tilaa: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Käytettävissä vain silloin, kun USB-lähde on
valittuna.)
CT (kellonaika)
Ottaa CT-toiminnon käyttöön: [ON], [OFF].
AF/TA (vaihtoehtoiset taajuudet /
liikennetiedotteet)
Valitsee vaihtoehtoisten taajuuksien (AF) ja
liikennetiedotteiden (TA) asetuksen: [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Käytettävissä silloin, kun mikä tahansa lähde on
valittu.)
REGIONAL
Rajoittaa vastaanoton tietylle alueelle: [ON],
[OFF]. (Käytettävissä vain FM-lähetyksiä
vastaanotettaessa.)
BTM (paras viritysmuisti) (sivu 12)
(Käytettävissä vain silloin, kun viritin (FM/MW/
LW) on valittuna.)
ANNOUNCE (ilmoitus)
Ottaa lähetysilmoitukset käyttöön: [ON], [OFF].
(Käytettävissä silloin, kun mikä tahansa lähde on
valittu.)
SOFTLINK
Hakee samanlaisen ohjelman automaattisesti ja
virittää sen, kun nykyisen ohjelman signaali on
liian heikko vastaanotettavaksi: [ON], [OFF].
(Käytettävissä vain DAB-vastaanoton aikana.)
ANT-PWR (antennin virta)
Syöttää DAB-antennin tuloliitäntään virtaa: [ON],
[OFF]. (Käytettävissä vain laitteen virran ollessa
katkaistuna tai DAB-vastaanoton aikana.)
AUTOSCAN (automaattinen haku)
Suorittaa automaattisen haun Quick-BrowZertilan palveluluettelon päivittämiseksi.
(Käytettävissä vain DAB-vastaanoton aikana.)
FIRMWARE
(Käytettävissä vain silloin, kun lähde on
sammutettu ja kello on näytössä.)
Tarkistaa/päivittää laiteohjelmiston version.
Lisätietoja on takakannessa ilmoitetussa
tukisivustossa.
FW VERSION (laiteohjelmiston versio)
Näyttää nykyisen laiteohjelmiston version.
FW UPDATE (laiteohjelmiston päivitys)
Käynnistää laiteohjelmiston päivitysprosessin:
[YES], [NO].
Laiteohjelmistopäivityksen suorittaminen kestää
muutaman minuutin. Älä käännä virta-avainta
päivityksen aikana OFF-asentoon äläkä poista
USB-laitetta.
Ääniasetukset (SOUND)
Tämä asetusvalikko on käytettävissä minkä tahansa
lähteen ollessa valittuna.
EQ10 PRESET
Valitsee taajuuskorjainkäyrän kymmenestä
vaihtoehdosta tai poistaa toiminnon käytöstä:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*,
[CUSTOM].
Taajuuskorjainasetus voidaan tallentaa kunkin
lähteen osalta muistiin.
21FI
*[KARAOKE] vähentää lauluäänen voimakkuutta,
mutta lauluääntä ei voi poistaa kokonaan toiston
aikana. Mikrofonin käyttöä ei myöskään tueta.
EQ10 CUSTOM
Valitsee EQ10-asetukseksi [CUSTOM].
Valitsee taajuuskorjaimen käyrän:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Äänenvoimakkuustasoa voidaan säätää 1 dB:n
välein -6 dB:n ja +6 dB:n välillä.
BALANCE
Säätää äänen tasapainoa: [RIGHT-15] – [CENTER]
– [LEFT-15].
FADER
Säätää suhteellista tasoa: [FRONT-15] – [CENTER]
– [REAR-15].
S.WOOFER (bassokaiutin)
SW LEVEL (bassokaiuttimen taso)
Säätää bassokaiuttimen
äänenvoimakkuustasoa:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB], [ATT].
(Pienimpänä asetuksena näkyy [ATT].)
SW PHASE (bassokaiuttimen vaihe)
Valitsee bassokaiuttimen vaiheen: [NORM], [REV].
LPF FREQ (alipäästösuotimen taajuus)
Valitsee bassokaiuttimen rajataajuuden: [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (ylipäästösuotimen taajuus)
Valitsee etu-/takakaiuttimen rajataajuuden:
[OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (AUX-liitännän äänenvoimakkuus)
Säätää kunkin liitetyn lisälaitteen
äänenvoimakkuustasoa: [+18 dB] – [0 dB] –
[-8 dB].
Tätä asetusta käytettäessä
äänenvoimakkuustasoa ei tarvitse säätää
laitteiden välillä.
(Käytettävissä vain silloin, kun AUX on valittuna.)
BTA VOL (BLUETOOTH-äänenvoimakkuus)
Säätää kunkin liitetyn BLUETOOTH-laitteen
äänenvoimakkuustasoa: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Tätä asetusta käytettäessä
äänenvoimakkuustasoa ei tarvitse säätää
laitteiden välillä.
22FI
(Käytettävissä vain silloin, kun valittuna on BTääni tai -sovellus.)
Näyttöasetukset (DISPLAY)
DIMMER
Muuttaa näytön kirkkautta: [ON], [OFF], [CLK]
(kello).
Jos haluat määrittää tämän toiminnon
käytettäväksi vain tiettynä aikana, valitse [CLK] ja
aseta alkamis- ja päättymisajat.
– Kirkkauden asettaminen, kun
himmennintoiminto on käytössä:
Valitse [DIMMER]-asetukseksi [ON] ja säädä
sitten [BRIGHTNESS]-asetusta.
– Kirkkauden asettaminen, kun
himmennintoiminto on poistettu käytöstä:
Valitse [DIMMER]-asetukseksi [OFF] ja säädä
sitten [BRIGHTNESS]-asetusta.
Kirkkausasetus tallennetaan ja otetaan käyttöön,
kun himmennintoiminto otetaan käyttöön tai
poistetaan käytöstä.
BRIGHTNESS
Säätää näytön kirkkautta. Kirkkaustaso on
säädettävissä: [1] – [10].
SND SYNC (äänen synkronointi)
Aktivoi valaistuksen synkronoinnin äänen
mukaan: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automaattinen vieritys)
Vierittää pitkiä kohteita automaattisesti: [ON],
[OFF].
(Ei ole käytettävissä, kun AUX tai viritin (FM/MW/
LW) on valittuna.)
BLUETOOTH-asetusten
määrittäminen (BLUETOOTH)
PAIRING (sivu 8)
Yhdistää enintään kaksi BLUETOOTH-laitetta:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] tai [DEVICE 2] muuttuu
pariliitetyksi laitteeksi, kun pariliitos on valmis.
AUDIODEV (äänilaite)
Valitsee äänilaitteen. [*] tulee näyttöön
[DEVICE 1] -laitteen kanssa pariliitetyssä
laitteessa tai käytettävässä
A2DP-yhteensopivassa äänilaitteessa.
RINGTONE
Valitsee, kuuluuko soittoääni tästä laitteesta tai
yhdistetystä matkapuhelimesta: [1] (tämä laite),
[2] (matkapuhelin).
AUTO ANS (automaattinen vastaus)
Asettaa tämän laitteen vastaamaan saapuvaan
puheluun automaattisesti: [OFF], [1] (noin
3 sekuntia), [2] (noin 10 sekuntia).
AUTOPAIR (automaattinen pariliitoksen
muodostaminen)
Käynnistää automaattisesti BLUETOOTHpariliitoksen muodostamisen heti, kun USBliitäntään liitetään iOS 5.0 -pohjainen tai sitä
uudempi laite: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-signaali) (sivu 9)
Ottaa BLUETOOTH-toiminnon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä.
BT INIT (BLUETOOTH-toiminnon alustaminen)
Alustaa kaikki BLUETOOTH-toimintoon liittyvät
asetukset (esim. pariliitostiedot ja laitteen
tiedot): [YES], [NO].
Kun hävität laitteen, alusta sen kaikki asetukset.
(Käytettävissä vain silloin, kun lähde on
sammutettu ja kello on näytössä.)
Lisätietoja
Laiteohjelmiston päivittäminen
Voit päivittää laiteohjelmiston siirtymällä
takakannessa ilmoitettuun tukisivustoon ja
toimimalla verkossa annettujen ohjeiden mukaan.
Huomautuksia
 Laiteohjelmiston päivittämiseen tarvitaan USB-laite
(lisävaruste). Tallenna päivitysohjelma USBlaitteeseen, liitä laite USB-liitäntään ja suorita sitten
päivitys.
 Laiteohjelmistopäivityksen suorittaminen kestää
muutaman minuutin. Älä käännä virta-avainta
päivityksen aikana OFF-asentoon äläkä poista USBlaitetta.
Varotoimet
 Anna laitteen jäähtyä, jos auto on ollut
pysäköitynä suorassa auringonvalossa.
 Älä jätä etupaneelia tai äänilaitteita auton sisälle,
sillä suoran auringonvalon aiheuttama kuumuus
voi vahingoittaa niitä.
 Tehoantenni työntyy automaattisesti esiin.
Hyvän äänenlaadun varmistaminen
Älä läikytä nesteitä laitteen päälle.
Äänitiedostojen toistojärjestys
Sony | Music Center -asetusten
määrittäminen (SONY APP)
Kansio (albumi)
Äänitiedosto
(kappale)
AUTO LAUNCH
Aktivoi Sony | Music Centerin automaattisen
käynnistyksen: [ON], [OFF].
Kun valittuna on [ON] Sony | Music Center
muodostaa automaattisesti yhteyden, kun
BLUETOOTH-yhteys on muodostettu.
CONNECT
Ota Sony | Music Center -toiminto (yhteys)
käyttöön ja poista se käytöstä.
23FI
Tietoja iPod-laitteesta
Ylläpito
 Voit muodostaa yhteyden seuraaviin iPodmalleihin. Päivitä iPod-laitteisiin uusin ohjelmisto
ennen käyttöä.
Yhteensopivat iPhone- ja iPod-mallit
Yhteensopiva malli
Liitäntöjen puhdistaminen
Laite ei ehkä toimi oikein, jos laitteen ja etupaneelin
väliset liitännät eivät ole puhtaat. Irrota tämän
estämiseksi etupaneeli (sivu 6) ja puhdista sen
liitännät vanupuikolla. Älä käytä liian paljon voimaa.
Muussa tapauksessa liitännät voivat vahingoittua.
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


Tekniset tiedot
iPod touch
(6. sukupolvi)


Viritinosio
iPod touch
(5. sukupolvi)


DAB/DAB+
Viritysalue: 174,928–239,200 MHz
Antenniliitäntä:
ulkoisen antennin liitäntä
iPod nano
(7. sukupolvi)

 Made for iPod- ja Made for iPhone -merkinnät
tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on
suunniteltu käytettäväksi erityisesti iPod- tai
iPhone-laitteen kanssa ja lisälaitteen kehittäjä
takaa, että laite on Applen suorituskykyä
koskevien standardien mukainen. Apple ei vastaa
tämän laitteen toiminnasta tai siitä, että laite on
turvallisuusmääräysten ja muiden lakisääteisten
standardien mukainen. Huomaa, että tällaisen
lisälaitteen käyttö iPod- tai iPhone-laitteen kanssa
voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, joita ei käsitellä tässä käyttöohjeessa, ota
yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
24FI
Huomautuksia
 Katkaise turvallisuussyistä sytytys ennen liitäntöjen
puhdistamista ja poista avain virtalukosta.
 Älä kosketa liitäntöjä suoraan sormillasi tai millään
metalliesineillä.
FM
Viritysalue:
87,5–108,0 MHz
Antenniliitäntä:
ulkoisen antennin liitäntä
Käyttökelpoinen herkkyys: 7 dBf
Selektiivisyys: 75 dB, 400 kHz
Signaali-kohinasuhde: 73 dB
Erottelu: 50 dB, 1 kHz
Taajuusvaste: 20 Hz – 15 000 Hz
MW/LW
Viritysalue:
MW: 531 kHz–1 602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Antenniliitäntä:
ulkoisen antennin liitäntä
Herkkyys: MW: 26 μV, LW: 50 μV
USB-soitinosio
NFC-tiedonsiirto
Liittymä: USB (Full-speed)
Enimmäisvirta: 1 A
Tunnistettavissa olevien kansioiden ja tiedostojen
enimmäismäärä:
Kansiot (albumit): 256
Tiedostoja (kappaleita) kansiota kohti: 256
Yhteensopiva Android Open Accessory (AOA) protokolla: 2,0
Vastaava koodekki:
MP3 (.mp3)
Bittinopeus: 8 kbps – 320 kbps (tukee
muuttuvaa bittinopeutta (VBR))
Näytteenottotaajuus: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Bittinopeus: 32–192 kbps (tukee muuttuvaa
bittinopeutta (VBR))
Näytteenottotaajuus: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bittinopeus: 16 bittiä, 24 bittiä
Näytteenottotaajuus: 44,1 kHz, 48 kHz
Taajuusalueen ja enimmäistehon tiedot
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m, 10 m
Langaton tietoliikenne
Tietoliikennejärjestelmä:
BLUETOOTH-standardin versio 3.0
Lähtö:
BLUETOOTH-standardin teholuokka 2
(enintään, johdettu +1 dBm)
Enimmäisyhteysalue:
Näköetäisyydellä noin 10 m (33 jalkaa)*1
Taajuuskaista:
2,4 GHz:n kaista (2,4000–2,4835 GHz)
Modulaatiomenetelmä: FHSS
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Vastaava koodekki:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Todelliseen yhteysalueeseen vaikuttavat useat
tekijät, kuten laitteiden välissä olevat esteet,
mikroaaltouunin lähellä olevat magneettikentät,
staattinen sähkö, vastaanottoherkkyys, antennin
suorituskyky, käyttöjärjestelmä, ohjelmistosovellus
jne.
*2 BLUETOOTH-standardiprofiilit määrittävät laitteiden
välisen BLUETOOTH-tiedonsiirron käyttötilan.
Tehovahvistinosio
Lähtö: Kaiutinlähdöt
Kaiuttimen impedanssi: 4 Ω – 8 Ω
Enimmäislähtöteho: 55 W × 4 (4 Ω)
Yleistä
Lähdöt:
Äänilähtöliitäntä (REAR, SUB)
Tehoantenni / tehoantennin ohjausliitäntä (REM
OUT)
Tulot:
Kauko-ohjaimen tuloliitäntä
DAB-antennin tuloliitäntä
FM-/MW-/LW-antennin tuloliitäntä
AUX-tuloliitäntä (stereominiliitäntä)
USB-liitäntä
Tehontarve: 12 V:n tasavirta, auton akku
(negatiivinen maadoitus)
Nimellinen virrankulutus: 10 A
Mitat:
Noin 178 mm × 50 mm × 119 mm
(7 1/8 tuumaa × 2 tuumaa × 4 3/4 tuumaa) (l/k/s)
Asennusmitat:
Noin 182 mm × 53 mm × 102 mm
(7 1/4 tuumaa × 2 1/8 tuumaa × 4 1/8 tuumaa)
(l/k/s)
Paino: Noin 0,7 kg (1 lb 9 oz)
Pakkauksen sisältö:
Pääyksikkö (1)
Asennukseen ja liitäntöihin tarvittavat osat
(1 sarja)
Jotkin edellä mainituista lisävarusteista eivät ehkä
ole saatavilla jälleenmyyjältä. Pyydä lisätietoja
jälleenmyyjältä.
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeudet
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n
omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony
Corporation käyttää lisenssillä. Muut tavaramerkit ja
tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
25FI
N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai
rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
Windows Media on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft
Corporationin immateriaalioikeudet. Tällaisen
tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen
ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai
valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön suostumusta.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch ja
Siri ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa
maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on
Apple Inc:n palvelumerkki.
KAUPALLISTETTAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SÄÄTIÖ JA MUUT
MYÖTÄVAIKUTTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN
TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA,
EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ,
ESIMERKILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA
(MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KORVAAVIEN
TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTA, KÄYTÖN,
TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYS JA
LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN)
AIHEUTUMISTAVASTA RIIPPUMATTA EIVÄTKÄ OLE
SOPIMUKSENALAISESTIKAAN TEOREETTISESTI
VASTUUSSA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ
AIHEUTUVASTA ANKARASTA VASTUUSTA TAI
OIKEUDENLOUKKAUKSESTA (MUKAAN LUKIEN
HUOLIMATTOMUUS JA MUUT SYYT), VAIKKA
TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI
ILMOITETTU.
MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja
käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.
Google, Google Play ja Android ovat Google Inc:n
tavaramerkkejä.
libFLAC
Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011–2013 Xiph.Org Foundation
Edelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa
muuttamattomana tai muutettuna on sallittua sillä
edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:
 Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on
mainittava edellä oleva tekijänoikeusilmoitus,
nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 Binäärikoodin uudelleenjakelun yhteydessä
edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja
seuraava vastuuvapauslauseke on liitettävä
jakelun mukana toimitettavaan dokumentaatioon
ja/tai muihin materiaaleihin.
 Xiph.org Foundationin nimeä tai sen
sisällöntuottajien nimiä ei saa käyttää tämän
ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden
markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä
kirjallista lupaa.
TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN”
JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA MUUT
SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN
SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN
LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUUTA
26FI
Vianmääritys
Seuraavan tarkistuslistan avulla voit korjata laitteen
käytön aikana mahdollisesti ilmenevät ongelmat.
Ennen kuin käyt alla olevan tarkistuslistan läpi,
tarkista liitännät ja käyttöohjeet.
Lisätietoja sulakkeen käytöstä ja laitteen
irrottamisesta kojelaudasta on kohdassa ”Liitännät/
asennus” (sivu 32).
Jos ongelma ei ratkea, käy takakannessa
ilmoitetussa tukisivustossa.
Yleistä
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin hiljainen.
 Etu-taka-tasapainonsäätimen [FADER] asento ei
vastaa kaksitiekaiutinjärjestelmää.
 Laitteen ja/tai yhdistetyn laitteen
äänenvoimakkuus on asetettu hyvin hiljaiseksi.
 Lisää laitteen ja yhdistetyn laitteen
äänenvoimakkuutta.
Äänimerkkiä ei kuulu.
 Laitteeseen on liitetty valinnainen tehovahvistin,
eikä sisäänrakennettu vahvistin ole käytössä.
Muisti on tyhjennetty.
 Virtajohto tai akku on irrotettu tai niitä ei ole
liitetty oikein.
Tallennetut asemat ja oikea aika on poistettu.
Sulake on palanut.
Virta-avainta käännettäessä kuuluu ääni.
 Johtoja ei ole liitetty auton lisälaitteiden
virtaliitäntään oikein.
Esittelytila käynnistyy toiston tai vastaanoton
aikana.
 Esittelytila käynnistyy, jos mitään toimintoa ei
suoriteta 5 minuuttiin, kun [DEMO-ON]-asetus on
valittuna.
 Valitse asetukseksi [DEMO-OFF] (sivu 20).
Tiedot katoavat näyttöikkunasta tai ne eivät
ilmesty siihen.
 Valonsäätimen asetukseksi on valittu [DIM-ON]
(sivu 22).
 Näyttö sammuu, jos painat OFF-painiketta jonkin
aikaa.
 Paina laitteen OFF-painiketta, kunnes näyttö
avautuu.
 Liitännät ovat likaisia (sivu 24).
Näyttö/valaistus vilkkuu.
 Virta ei riitä.
 Varmista, että auton akku syöttää laitteeseen
tarpeeksi virtaa. (Tehontarve on 12 V DC.)
Toimintopainikkeet eivät toimi.
 Palauta laitteen asetukset painamalla DSPL ja
(takaisin)/MODE yli 2 sekunnin ajan.
Muistiin tallennetut sisällöt poistetaan.
Älä turvallisuussyistä palauta laitteen asetuksia
ajon aikana.
Radiovastaanotto
Asemia ei voi vastaanottaa.
Äänessä on melua.
 Liitännät on tehty väärin.
 Tarkista auton antennin liitännät.
 Jos automaattinen antenni ei työnny esiin,
tarkista tehoantennin ohjausjohdon liitännät.
 Katso lisätietoja kohdasta [NO SERV] (sivu 30), jos
DAB-signaalia ei voi vastaanottaa.
Esiviritys ei ole mahdollista.
 Lähetyssignaali on liian heikko.
RDS
SEEK-toiminto käynnistyy muutaman minuutin
kuuntelun jälkeen.
 Asema ei tue TP-toimintoa tai sen signaali on
heikko.
 Poista TA-toiminto käytöstä (sivu 12).
Liikennetiedotteita ei ole.
 Ota TA-toiminto käyttöön (sivu 12).
 Asema ei lähetä liikennetiedotteita, vaikka se
tukee TP-toimintoa.
 Viritä toinen asema.
 Poista DAB-ilmoitukset käytöstä (sivu 11).
 Liikenneilmoitukset eivät ole käytettävissä, kun
DAB-ilmoitukset ovat käytössä.
PTY-näytössä lukee [- - - - - - - -].
 Nykyinen asema ei ole RDS-asema.
 RDS-tietoja ei ole vastaanotettu.
 Asema ei määritä ohjelmatyyppiä.
Ohjelmapalvelun nimi vilkkuu.
 Nykyisellä asemalla ei ole vaihtoehtoista
taajuutta.
 Paina  (SEEK –/+), kun
ohjelmapalvelun nimi vilkkuu. Näyttöön tulee
[PI SEEK], ja laite alkaa hakea toista taajuutta,
jolla on samat PI-tiedot (ohjelman
tunnistetiedot).
USB-laitteen toisto
Kohteita ei voi toistaa USB-keskittimen kautta.
 Tämä laite ei tunnista USB-keskittimeen liitettyjä
USB-laitteita.
USB-laitteessa olevien sisältöjen toistaminen
kestää tavallista kauemmin.
 USB-laitteessa on hakemistorakenteeltaan
monimutkaisia tiedostoja.
Ääni katkeilee.
 Ääni voi suurta bittinopeutta käytettäessä
katkeilla.
 DRM (Digital Rights Management) -tiedostoja ei
joissakin tapauksissa ehkä voi toistaa.
27FI
Äänitiedostoa ei voi toistaa.
 Muilla kuin FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmillä
alustetut USB-laitteet eivät ole tuettuja.*
*Tämä laite tukee FAT16- ja FAT32-järjestelmiä, mutta
kaikki USB-laitteet eivät välttämättä tue näitä FATjärjestelmiä. Katso lisätietoja USB-laitteen
käyttöohjeesta tai ota yhteyttä laitteen valmistajaan.
Albumin ohittamista, kohteiden ohittamista
(Hyppytila) ja kappaleiden hakemista nimen
mukaan (Quick-BrowZer) ei voi suorittaa.
 Näitä toimintoja ei voi suorittaa, kun liitettynä on
Android-tilassa oleva USB-laite tai iPod.
 Valitse [USB MODE] -asetukseksi [MSC/MTP]
(sivu 21).
 Poista iPod.
 Laitteessa ei ole valittu oikeaa USB-tilaa.
 Varmista, että laitteen USB-tilaksi on valittu
MSC/MTP-tila.
Ääntä ei voi toistaa, kun sisältöä toistetaan
Android-tilassa.
 Kun laite on Android-tilassa, ääni toistetaan vain
Android-älypuhelimesta.
 Tarkista Android-älypuhelimen
äänentoistosovelluksen tila.
 Android-älypuhelimesta riippuen toisto ei ehkä
toimi oikein.
NFC-toiminto
Yhteyden muodostaminen yhdellä kosketuksella
(NFC) ei ole mahdollista.
 Jos älypuhelin ei reagoi kosketukseen, toimi
seuraavasti:
 Tarkista, että älypuhelimen NFC-toiminto on
otettu käyttöön.
 Siirrä älypuhelimen N-merkki laitteen Nmerkkiä lähemmäksi.
 Jos älypuhelin on kotelossa, ota se siitä esiin.
 NFC-toiminnon vastaanottoherkkyys vaihtelee
laitekohtaisesti.
Jos yhteyden muodostaminen älypuhelimeen
yhdellä kosketuksella epäonnistuu useamman
kerran, muodosta BLUETOOTH-yhteys
manuaalisesti.
28FI
BLUETOOTH-toiminto
Yhteyttä muodostava laite ei tunnista tätä
laitetta.
 Siirrä tämä laite ennen pariliitoksen
muodostamista pariliitoksen valmiustilaan.
 Kun tämä laite on yhdistetty BLUETOOTHlaitteeseen, sitä ei havaita toisesta laitteesta.
 Katkaise nykyinen yhteys ja hae tämä laite
toisesta laitteesta.
 Kun laitepari on muodostettu, ota BLUETOOTHsignaalilähtö käyttöön (sivu 9).
Yhteyden muodostaminen ei onnistu.
 Yhteyttä hallitaan yhdeltä puolelta (tästä
laitteesta tai BLUETOOTH-laitteesta), mutta ei
molemmista.
 Muodosta yhteys BLUETOOTH-laitteesta tähän
laitteeseen tai toisin päin.
Havaitun laitteen nimi ei tule näyttöön.
 Toisen laitteen tilasta riippuen nimeä ei ehkä voi
hakea.
Soittoääntä ei kuulu.
 Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä
säätökiekkoa puhelun vastaanottamisen aikana.
 Yhteyttä muodostavasta laitteesta riippuen
soittoääntä ei ehkä lähetetä oikein.
 Valitse [RINGTONE]-asetukseksi [1] (sivu 23).
 Etukaiuttimia ei ole liitetty laitteeseen.
 Liitä etukaiuttimet laitteeseen. Soittoääni
kuuluu vain etukaiuttimista.
Puhujan ääni ei kuulu.
 Etukaiuttimia ei ole liitetty laitteeseen.
 Liitä etukaiuttimet laitteeseen. Puhujan ääni
kuuluu vain etukaiuttimista.
Soittaja sanoo, että ääni on liian hiljainen tai liian
voimakas.
 Säädä äänenvoimakkuutta mikrofonin
vahvistuksen säädöllä (sivu 17).
Puhelinkeskusteluiden aikana kuuluu kaikua tai
melua.
 Vähennä äänenvoimakkuutta.
 Valitse EC/NC-tilaksi [EC/NC-1] tai [EC/NC-2]
(sivu 17).
 Jos muu taustaääni kuin puhelun soittoääni
kuuluu voimakkaana, yritä vaimentaa kyseistä
ääntä.
Esimerkki: Jos ikkuna on auki ja kuuluu
voimakasta liikenteen melua, sulje ikkuna. Jos
ilmastointilaite on äänekäs, vähennä sen tehoa.
Puhelinta ei ole yhdistetty.
 BLUETOOTH-ääntä toistettaessa puhelinta ei
yhdistetä, vaikka painat CALL-painiketta.
 Muodosta yhteys puhelimesta.
Puhelimen äänenlaatu on heikko.
 Puhelimen äänenlaatu vaihtelee
matkapuhelimen vastaanotto-olosuhteiden
mukaan.
 Siirrä auto paikkaan, jossa voit parantaa
matkapuhelimen signaalia, jos vastaanotto on
heikko.
Yhdistetyn äänilaitteen ääni on heikko
(voimakas).
 Äänenvoimakkuustaso vaihtelee äänilaitteen
mukaan.
 Säädä yhdistetyn äänilaitteen tai tämän
laitteen äänenvoimakkuutta.
Ääni hyppii BLUETOOTH-äänilaitteen sisällön
toiston aikana.
 Vähennä laitteen ja BLUETOOTH-äänilaitteen
välistä etäisyyttä.
 Jos BLUETOOTH-äänilaitetta säilytetään
kotelossa, joka häiritsee signaalien kulkua, poista
äänilaite kotelosta käytön ajaksi.
 Lähellä on käytössä useita BLUETOOTH-laitteita
tai muita radioaaltoja lähettäviä laitteita.
 Sammuta muut laitteet.
 Lisää etäisyyttä muihin laitteisiin.
 Äänentoisto keskeytyy hetkellisesti, kun tämän
laitteen ja matkapuhelimen välille muodostetaan
yhteyttä. Tämä ei ole toimintahäiriö.
Yhdistettyä BLUETOOTH-äänilaitetta ei voi
ohjata.
 Varmista, että yhdistetty BLUETOOTH-äänilaite
tukee AVRCP-profiilia.
Puheluun vastataan tahattomasti.
 Yhteyttä muodostava puhelin on asetettu
vastaamaan puheluun automaattisesti.
Pariliitoksen muodostaminen epäonnistui
aikakatkaisun vuoksi.
 Yhteyttä muodostavasta laitteesta riippuen
pariliitoksen muodostamiselle varattu aika voi
olla lyhyt.
 Yritä muodostaa pariliitos annetussa ajassa.
Ei voi muodostaa pariliitosta.
 Laite ei voi muodostaa pariliitosta aikaisemmin
pariksi liitetyn BLUETOOTH-laitteen kanssa
laitteen asetusten palauttamisen jälkeen, jos
laitteen pariliitostiedot ovat BLUETOOTHlaitteella. Poista tällöin laitteen pariliitostiedot
BLUETOOTH-laitteesta ja muodosta sitten
pariliitos uudelleen.
BLUETOOTH-toimintoa ei voi käyttää.
 Sammuta laite painamalla OFF-painiketta yli
2 sekunnin ajan ja kytke sitten laitteen virta
uudelleen.
Auton kaiuttimista ei kuulu ääntä handsfreepuhelun aikana.
 Jos ääni kuuluu matkapuhelimesta, aseta
matkapuhelin toistamaan ääni auton
kaiuttimista.
Siri Eyes Free ei käynnisty.
 Suorita handsfree-laitteen rekisteröinti Siri Eyes
Freetä tukevasta iPhone-puhelimesta.
 Ota Siri-toiminto iPhone-puhelimessa käyttöön.
 Katkaise iPhone-puhelimen ja laitteen välinen
BLUETOOTH-yhteys ja muodosta se uudelleen.
Sony | Music Centerin käyttö
Sovelluksen nimi ei vastaa todellista sovellusta
Sony | Music Center -sovelluksessa.
 Käynnistä sovellus uudelleen Sony | Music Center
-sovelluksesta.
Jotkin toiminnot eivät toimi.
 Varmista, että yhteyttä muodostava laite tukee
kyseisiä toimintoja.
29FI
Kun Sony | Music Center -sovellusta käytetään
BLUETOOTH-yhteyden kautta, näyttöön vaihtuu
automaattisesti [BT AUDIO].
 Sony | Music Center -sovellus tai BLUETOOTHtoiminto epäonnistui.
 Suorita sovellus uudelleen.
Sony | Music Center -sovelluksen yhteys
katkaistaan automaattisesti, kun näyttöön
vaihtuu [IPOD].
 Sony | Music Center -sovellus ei tue iPod-toistoa
iPhone-puhelimessa tai iPod-laitteessa.
 Vaihda laitteen lähteeksi muu kuin [IPOD] ja
muodosta sitten Sony | Music Center -yhteys
(sivu 18).
Sony | Music Center -yhteys katkaistaan
automaattisesti, kun laitteen USB-tilaksi on
vaihdettu [ANDROID].
 Android-älypuhelin ei tue toistoa Android-tilassa.
 Aseta laitteen USB-tilaksi [MSC/MTP] ja
muodosta sitten Sony | Music Center -yhteys
(sivu 18).
Viestit
NO DATA
 Valittua ohjelmatyyppiä vastaavaa DAB-palvelua
ei ole.
 Paina
(takaisin).
NO INFO (tietoja ei ole)
 Nykyisestä DAB-palvelusta ei ole tietoja.
NO SERV (palvelua ei ole)
DAB-signaalia ei voi vastaanottaa.
 Suorita automaattinen haku (sivu 11).
 Tarkista DAB-antennin liitännät.
 Varmista, että [ANT-PWR]-asetukseksi on valittu
[ON] (sivu 21).
NO TP: Liikenneohjelmia ei ole.
 Laite jatkaa käytettävissä olevien TP-asemien
hakemista.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Laitteeseen on liitetty USB-laite, joka ei tue AOA
(Android Open Accessory) 2.0 -protokollaa, kun
[USB MODE] -asetuksena on [ANDROID].
 Valitse [USB MODE] -asetukseksi [MSC/MTP]
(sivu 21).
HUB NO SUPRT: USB-keskittimiä ei tueta.
OVERLOAD: USB-laite on ylikuormitettu.
 Irrota USB-laite ja valitse toinen lähde painamalla
SRC.
 USB-laite on vioittunut tai liitettynä on laite, jota
ei tueta.
INVALID
 Valittu toiminto voi olla virheellinen.
 [USB MODE] -asetusta ei voi vaihtaa iPod-toiston
aikana.
READ: Tietoja luetaan.
 Odota, kunnes luku on päättynyt, ja toisto
käynnistyy automaattisesti. Tämä voi
tiedostorakenteen mukaan kestää jonkin aikaa.
IPD STOP: iPod-toisto on päättynyt.
 Käynnistä toisto iPod-laitteesta tai iPhonepuhelimesta.
RECEIVING
 DAB-kaista on valittu, ja laite odottaa palvelun
vastaanottamista.
NO AF: Vaihtoehtoisia taajuuksia ei ole.
 Paina  (SEEK –/+), kun ohjelmapalvelun
nimi vilkkuu. Laite alkaa hakea toista taajuutta,
jolla on samat PI-tiedot (ohjelman tunnistetiedot)
(näyttöön tulee [PI SEEK]).
USB ERROR: USB-laitteessa olevaa sisältöä ei voi
toistaa.
 Liitä USB-laite uudelleen.
Seuraavat viestit saattavat näkyvä tai vilkkua
laitteen käytön aikana.
30FI
USB NO DEV: USB-laitetta ei ole liitetty tai sitä ei
tunnisteta.
 Varmista, että USB-laite tai USB-kaapeli on liitetty
kunnolla.
USB NO MUSIC: Toistettavissa olevia tiedostoja ei
ole.
 Liitä USB-laite, jolla on toistettavissa olevia
tiedostoja (sivu 25).
APP NO DEV: Laitetta, johon sovellus on asennettu,
ei ole yhdistetty tai sitä ei tunnisteta.
 Muodosta BLUETOOTH-yhteys ja sitten Sony |
Music Center -yhteys uudelleen (sivu 18).
USB NO SUPRT: USB-laitetta ei tueta.
 Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta saat
takakannessa ilmoitetusta tukisivustosta.
APP SOUND: Sovelluksen äänten asetusnäyttö on
auki.
 Sulje sovelluksen äänten asetusnäyttö
painiketoimintojen ottamiseksi käyttöön.
BLUETOOTH-toiminto:
OPEN APP: Sony | Music Center -sovellus ei ole
käynnissä.
 Käynnistä sovellus.
BTA NO DEV: BLUETOOTH-laitetta ei ole liitetty tai
sitä ei tunnisteta.
 Varmista, että BLUETOOTH-laite on liitetty
kunnolla tai että BLUETOOTH-laitteeseen on
muodostettu BLUETOOTH-yhteys.
ERROR: Valittua toimintoa ei voi suorittaa.
 Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.
UNKNOWN: Nimeä tai puhelinnumeroa ei voi
näyttää.
Ohjauspyörän kauko-ohjaimen käyttö:
ERROR: Toiminnon rekisteröinnin aikana tapahtui
virhe.
 Suorita rekisteröinti uudelleen toiminnosta, jonka
kohdalla virhe ilmeni (sivu 20).
WITHHELD: Soittaja on piilottanut
puhelinnumeron.
TIMEOUT: Toiminnon rekisteröinti epäonnistui
aikakatkaisun vuoksi.
 Yritä suorittaa rekisteröinti, kun [REGISTER]
vilkkuu (noin 6 sekuntia) (sivu 20).
Sony | Music Centerin käyttö:
Laiteohjelmistopäivityksen käyttö:
APP ––––––––: Sovellukseen ei ole muodostettu
yhteyttä.
 Muodosta Sony | Music Center -yhteys uudelleen
(sivu 18).
FILE ERROR: Päivitystä ei ole tallennettu USBlaitteeseen.
 Tallenna päivitys USB-laitteeseen ja yritä
uudelleen (sivu 23).
APP DISCNCT: Sovelluksen yhteys on katkaistu.
 Muodosta Sony | Music Center -yhteys (sivu 18).
UPDATE ERROR PRESS ENTER:
Laiteohjelmistopäivitystä ei suoritettu oikein.
 Kuittaa viesti painamalla ENTER ja yritä
uudelleen. Älä käännä virta-avainta päivityksen
aikana OFF-asentoon äläkä poista USBlaitetta.(sivu 23).
 Liitä USB-laite, tallenna päivitys ja valitse sitten
ENTER.
APP DISPLAY: Sovelluksen näytön asetusnäyttö on
auki.
 Sulje sovelluksen näytön asetusnäyttö
painiketoimintojen ottamiseksi käyttöön.
APP LIST: USB-laitteen sisältöluettelo on auki.
 Sulje sovelluksen luettelo painiketoimintojen
ottamiseksi käyttöön.
Jos nämä ratkaisut eivät korjaa ongelmaa, ota
yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
APP MENU: Sovelluksen asetusnäyttö on auki.
 Sulje sovelluksen asetusnäyttö
painiketoimintojen ottamiseksi käyttöön.
31FI
Liitännät/asennus
Asennuksen osaluettelo


Varoituksia
 Liitä kaikki maadoitusjohdot yhteiseen
maadoituspisteeseen.
 Älä anna johtojen jäädä ruuvin alle tai liikkuvien
osien (esimerkiksi istuinkiskon) väliin.
 Katkaise oikosulkujen välttämiseksi sytytys ennen
liitäntöjen tekemistä.
 Liitä virtajohto  laitteeseen ja kaiuttimiin, ennen
kuin liität sen lisälaitteiden virtaliitäntään.
 Eristä kaikki irralliset, liittämättömät johdot
turvallisuussyistä sähköteipillä.
Varotoimet
 Valitse asennussijainti huolellisesti, jotta laite ei
häiritse normaalia ajamista.
 Älä asenna laitetta paikkoihin, joissa se on alttiina
pölylle, lialle, voimakkaalle tärinälle tai korkeille
lämpötiloille, kuten suoraan auringonvaloon tai
ilmanvaihtokanavien lähelle.
 Käytä turvallisen asennuksen varmistamiseksi
vain toimitukseen kuuluvia kiinnitystarvikkeita.
Virtajohtoa (keltainen) koskeva huomautus
Kun liität tämän laitteen yhdessä muiden
stereolaitteiden kanssa, laitteen liittämiseen
käytettävän auton virtapiirin ampeeriarvon on oltava
kunkin komponentin sulakkeiden ampeeriarvojen
summaa suurempi.
Asennuskulman säätäminen
Säädä asennuskulmaa niin, että se on alle 45°.
32FI
×2


 Tämä osaluettelo ei sisällä kaikkia pakkauksessa
olevia tarvikkeita.
 Kiinnike  ja suojakuori  kiinnitetään
laitteeseen ennen toimitusta. Irrota kiinnike 
vapautusavaimilla  laitteesta ennen laitteen
asennusta. Lisätietoja on kohdassa ”Suojakuoren
ja kiinnikkeen irrottaminen” (sivu 35).
 Säilytä vapautusavaimet  tulevaa käyttöä
varten, sillä niitä tarvitaan myös silloin, kun irrotat
laitteen autosta.
Liitännät
Bassokaiutin*1
*3
*3
Tehovahvistin*1

*2
Lisätietoja on kohdassa
”Liitäntöjen tekeminen”
(sivu 34).
Lisätietoja on kohdassa
”Virrankytkentäkaavio” (sivu 35).
langallisesta kaukoohjaimesta (lisävaruste)*4
auton antennista*5
DAB-antennista
(lisävaruste)*6
*1 Lisävaruste
*2 Kaiuttimen impedanssi: 4–8 Ω × 4
*3 RCA-johto (lisävaruste)
*4 Käytä auton tyypin mukaan langalliselle kaukoohjaimelle tarkoitettua sovitinta (lisävaruste).
Lisätietoja langallisen kauko-ohjaimen käytöstä on
kohdassa ”Langallisen kauko-ohjaimen
käyttäminen” (sivu 35).
*5 Käytä auton tyypin mukaan sovitinta (lisävaruste),
jos antennin liitäntä ei ole sopiva.
*6 Määritä [SET ANT-PWR] -asetukseksi [ON] (oletus) tai
[OFF] DAB-antennin tyypin mukaan (sivu 21).
Enimmäissyöttövirta 0,1 A
33FI
Bassokaiuttimen vaivaton liitäntä
Liitäntöjen tekeminen
Jos sinulla on tehoantenni, jossa ei ole relerasiaa,
laitteen liittäminen toimitukseen kuuluvalla
virtajohdolla  voi johtaa antennin
vahingoittumiseen.
Voit käyttää bassokaiutinta ilman tehovahvistinta,
kun se on liitetty takakaiuttimen johtoon.
Etukaiutin
 Auton kaiutinliitäntään
Subwoofer
1
2
Takakaiutin (oikea)
3
4
Etukaiutin (oikea)
5
6
7
8
Etukaiutin (vasen)
Takakaiutin
(vasen)

Violetti

Violetti/musta
raidallinen

Harmaa

Harmaa/musta
raidallinen
Pysyvän muistin liitäntä
Kun keltainen virtajohto on liitetty, muistipiiri saa
aina virtaa, myös silloin, kun virtalukko on lukittu.

Valkoinen
Kaiutinliitäntä

Valkoinen/musta
raidallinen
 Sammuta laite ennen kaiuttimien liittämistä.
 Käytä vahinkojen välttämiseksi tehonsiedoltaan
riittäviä kaiuttimia, joiden impedanssi on
4–8 ohmia.

Vihreä

Vihreä/musta
raidallinen
 Auton virtaliitäntään
34FI
Huomautuksia
 Takakaiuttimen johdot on valmisteltava.
 Käytä vahinkojen välttämiseksi tehonsiedoltaan
riittävää bassokaiutinta, jonka impedanssi on
4–8 ohmia.
12
jatkuva virtalähde
Keltainen
13
tehoantenni /
tehoantennin ohjaus
(REM OUT)
Sininen/valkoinen
raidallinen
15
kytketty virtalähde
Punainen
16
maadoitus
Musta
Virrankytkentäkaavio
Tarkista autosi lisälaitteiden virtaliitäntä ja tee
johtojen liitännät auton mukaan oikein.
Langallisen kauko-ohjaimen
käyttäminen
1
Lisälaitteiden virtaliitäntä
Jos haluat ottaa langallisen kaukoohjaimen käyttöön, valitse [SET
STEERING] -kohdan [STR CONTROL]
-asetukseksi [PRESET] (sivu 20).
Asennus
Yhteinen liitäntä
Punainen
Punainen
Suojakuoren ja kiinnikkeen
irrottaminen
Irrota suojakuori  ja kiinnike  laitteesta ennen
laitteen asennusta.
Keltainen
Keltainen
12
jatkuva virtalähde
Keltainen
15
kytketty virtalähde
Punainen
1
Tartu suojakuoren  molempiin
reunoihin ja vedä se ulos.

Kun punaisen ja keltaisen johdon paikat
vaihdetaan keskenään
Punainen
Punainen
Keltainen
Keltainen
12
kytketty virtalähde
Keltainen
15
jatkuva virtalähde
Punainen
2
Aseta molemmat vapautusavaimet 
paikoilleen niin, että ne napsahtavat,
vedä kiinnike  alas ja irrota osat
toisistaan vetämällä laitetta ylöspäin.

Kun autossa ei ole ACC-paikkaa
Punainen
Punainen


Keltainen
Keltainen
Kun olet tehnyt liitännät ja kytkenyt virtajohdot
oikein, liitä laite auton virtalähteeseen. Jos sinulla
on laitteen kytkemiseen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, joita ei käsitellä tässä käyttöohjeessa,
ota yhteyttä automyyjään.
Suuntaa koukku sisäänpäin.
35FI
Laitteen asentaminen kojelaudalle
Varmista ennen asennusta, että kiinnikkeen 
molemmilla puolilla olevia salpoja on taivutettu
sisäänpäin 2 mm (3/32 tuumaa).
1
Aseta kiinnike  kojelaudan sisälle ja
taivuta kynnet ulospäin niin, että laite on
tukevasti paikallaan.
182 mm (7 1/4 tuumaa)
53 mm
(2 1/8 tuumaa)

2
Salpa
Asenna laite kiinnikkeeseen , ja
kiinnitä sitten suojakuori .


Huomautuksia
 Jos salvat ovat suorassa tai ne on taivutettu ulospäin,
laite ei jää kunnolla paikalleen, ja se voi ponnahtaa
ulos.
 Varmista, että suojakuoren  neljä salpaa on
kiinnitetty kunnolla laitteessa oleviin koloihin.
Etupaneelin irrottaminen ja
kiinnittäminen
Lisätietoja on kohdassa ”Etupaneelin irrottaminen”
(sivu 6).
36FI
Laitteen asetusten palauttaminen
Lisätietoja on kohdassa ”Laitteen asetusten
palauttaminen” (sivu 7).
Sulakkeen vaihtaminen
Kun vaihdat sulakkeen, käytä
Sulake (10 A)
alkuperäisessä sulakkeessa olevaa
ampeeriarvoa vastaavaa sulaketta.
Jos sulake palaa, tarkista
virtaliitäntä ja vaihda sulake. Jos
sulake palaa vaihdon jälkeen
uudelleen, syynä voi olla sisäinen
vika. Ota tällöin yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
For sikkerhets skyld installer denne enheten i
instrumentbordet til bilen ettersom baksiden av
enheten blir varm under bruk.
Du finner mer informasjon på Tilkobling/installasjon
(side 32).
Produsert i Thailand
Driftsspenning og annet er angitt på navneplaten
på undersiden av enheten.
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
samsvarer med EU-direktivet
2014/53/EU.
Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på
følgende Internett-adresse:
http://www.compliance.sony.de/
Dette utstyret er beregnet på å brukes med
godkjente versjoner av programvaren som er angitt
i EUs samsvarserklæring.
Programvaren som er lastet inn på dette utstyret er
bekreftet å være i samsvar med de grunnleggende
kravene i direktivet 2014/53 /EU.
Programvareversjon: 1_
Programvareversjonen kan kontrolleres i
oppsettelementet for fastvare i den generelle
oppsettsmenyen.
Merknad til kunder: Den følgende informasjonen
gjelder bare for utstyr som er solgt i land som er
underlagt EU-direktiver
Dette produktet er produsert av, eller på vegne av,
Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
Forespørsler til EU-importøren eller forespørsler
relatert til produktenes samsvar i Europa skal
sendes til produsentens autoriserte representant,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Avhending av brukte batterier og
elektrisk og elektronisk utstyr
(gjelder i EU-land og andre
europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Når dette symbolet er oppført på produktet, batteriet
eller emballasjen, skal produktet og batteriet ikke
håndteres som husholdningsavfall. På noen batterier
kan dette symbolet brukes sammen med et kjemisk
symbol. De kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg)
eller bly (Pb) legges til hvis batteriet inneholder mer
enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly. Hvis du
passer på å kvitte deg med slike produkter og
batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre
potensielle negative miljø- og helsekonsekvenser
som skyldes feilaktig avfallshåndtering. Resirkulering
av materialer bidrar til å bevare naturressurser.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller
dataintegritetsårsaker krever en permanent tilkobling
til et innebygd batteri, må batteriet bare byttes av
kvalifisert teknisk personell. Lever disse produktene
etter endt levetid på et egnet innsamlingssted for
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre
at produktet og batteriet håndteres riktig. For alle andre
batterier kan du se delen om hvordan du trygt tar ut
batteriet fra produktet. Lever inn batteriet til en
gjenvinningsstasjon for resirkulering av brukte
batterier. Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet
eller forretningen der du kjøpte produktet eller
batteriet, kan gi mer informasjon om gjenvinning av
dette produktet eller batteriet.
Advarsel hvis tenningslåsen i bilen mangler
ACC-posisjon
Husk å sette AUTO OFF-funksjonen (side 20).
Enheten slås fullstendig og automatisk av etter
det angitte tidspunktet etter at enheten er slått
av og klokken vises (dvs. når du trykker på og
holder inne SRC i ett sekund), for å spare batteri.
Hvis du ikke aktiverer AUTO OFF-funksjonen,
holder du inne OFF til skjermen slukkes hver
gang du slår av tenningen.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester
som tilbys av tredjeparter
Tjenester som tilbys av tredjeparter kan endres,
deaktiveres midlertidig eller avsluttes uten
forhåndsvarsel. Sony er ikke ansvarlig i slike situasjoner.
2NO
Viktig merknad
Forsiktig
SONY SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE
ANSVARLIG FOR TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER,
FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER, INKLUDERT,
MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE, TAP
AV INNTEKT, TAP AV DATA, MANGLENDE EVNE TIL Å
BRUKE PRODUKTET ELLER RELATERT UTSTYR, NEDETID
OG KJØPERENS TID PÅ GRUNN AV ELLER SOM FØLGE
AV BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, MASKINVAREN
OG/ELLER PROGRAMVAREN.
Dette produktet inneholder en radiosender.
I henhold til UNECE-forskrift nr. 10 har produsenter
av kjøretøy rett til å innføre visse krav til installasjon
av radiosendere i kjøretøy.
Les bruksanvisningen for bilen eller kontakt
bilprodusenten eller bilforhandleren før du
installerer dette produktet i kjøretøyet ditt.
Nødsamtaler
Denne BLUETOOTH-håndfrienheten for bil og den
elektroniske enheten som er koblet til
håndfrienheten, drives via radiosignaler,
mobilnettverk og telefonnettverk samt funksjoner
som programmeres av brukeren. Tilkobling er ikke
garantert under alle forhold.
Unngå derfor å være avhengig utelukkende av
elektroniske enheter for viktig kommunikasjon
(for eksempel medisinske nødssituasjoner).
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
 Mikrobølger fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke
virkemåten til elektronisk medisinsk utstyr. Slå av
denne enheten og andre BLUETOOTH-enheter på
følgende steder fordi de kan forårsake en ulykke.
 på steder med lettantennelig gass, for eksempel
sykehus, tog, fly eller bensinstasjoner
 I nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
 Enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som er i
samsvar med BLUETOOTH-standarden for sikker
tilkobling under kommunikasjon ved hjelp av
trådløs BLUETOOTH-teknologi. Avhengig av
innstillingen kan imidlertid denne sikkerheten
være utilstrekkelig. Vær forsiktig når du utfører
kommunikasjon ved hjelp av trådløs
BLUETOOTH-teknologi.
 Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjon som
fanges opp under BLUETOOTH-kommunikasjon.
Hvis du har spørsmål om eller problemer med
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du den nærmeste Sony-forhandleren.
3NO
Innstillinger
Innhold
Indeks for deler og kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Komme i gang
Ta av frontpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tilbakestilling av enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Stille inn klokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kontrollere batterispenningen. . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Forberede en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . . . . 7
Koble til en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Koble til en annen bærbar lydenhet . . . . . . . . . . . 10
Lytte til radioen
Lytte til radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motta DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruk av FM/MW/LW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruke RDS-systemet (Radio Data System) . . . . . .
10
10
12
12
Avspilling
Avspilling fra en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Avspilling fra en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . 14
Søke etter og spille av spor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ringe med håndfri (bare via
BLUETOOTH)
Motta et anrop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Foreta et anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tilgjengelige funksjoner
under anrop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nyttige funksjoner
Sony | Music Center med iPhone/Androidsmarttelefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Bruke talegjenkjenning
(bare Android-smarttelefoner). . . . . . . . . . . . . 19
Bruke Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4NO
Avbryte DEMO-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grunnleggende innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generelt oppsett (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lydoppsett (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjermoppsett (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-oppsett (BLUETOOTH) . . . . . . . . . . .
Sony | Music Center-oppsett (SONY APP) . . . . . .
20
20
20
21
22
22
23
Ytterligere informasjon
Oppdatere fastvaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forsiktighetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
24
26
30
Tilkobling/installasjon
Forsiktighetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentliste for installasjon . . . . . . . . . . . . . .
Tilkobling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
33
35
Indeks for deler og kontroller
Hovedenhet
 Utløserknapp for frontpanel
 SRC (kilde)
Slå på strømmen.
Bytt kilde.
OFF
Hold inne i ett sekund for å slå av kilden og vise
klokken.
Hold inne i minst to sekunder for å slå av
strømmen og displayet.
 Kontrollknapp
Vri for å justere volumet.
PUSH ENTER
Angi det valgte elementet.
Trykk SRC, roterer og trykk deretter for å endre
kilden (tidsavbrudd i to sekunder).
MENU
Åpne oppsett-menyen.
VOICE (side 17, 19)
Hold inne i minst to sekunder for å aktivere
stemmeanrop, talegjenkjenning (bare
Android™-smarttelefoner) eller Siri-funksjonen
(bare iPhone).
N-Mark
Berør kontrollknappen med Androidsmarttelefon for å opprette BLUETOOTHtilkobling.
 Skjerm

/
(SEEK –/+)
Under DAB-mottaking:
Velg en tjeneste. Trykk og hold for å søke etter
en gruppe.
Under FM/MW/LW-mottaking:
Still inn radiokanaler automatisk. Trykk og hold
for å stille inn manuelt.
/ (forrige/neste)
/ (rask spoling bakover/forover)
 PTY (programtype)/
(bla gjennom) (side 11, 15)
Under DAB-mottaking:
Gå til søke-modus. Trykk to ganger på PTY.
Under FM-mottaking:
Velg PTY i RDS.
Under avspilling:
Gå til søke-modus.
(Ikke tilgjengelig når [BT AUDIO] er valgt, eller
når en USB-enhet i Android-modus eller iPod
er koblet til.)
5NO
 CALL
Gå til anropsmenyen. Motta/avslutte et anrop.
Trykk og hold i mer enn 2 sekunder for å bytte
BLUETOOTH-signalet.

Komme i gang
(tilbake)
Gå tilbake til forrige visning.
Ta av frontpanelet
MODE (side 10, 11, 12, 17)
Du kan fjerne frontpanelet på denne enheten for å
forhindre tyveri.
 Mottaker for fjernkontroll
 Nummerknapper (1 til 6)
Motta lagrede DAB-tjenester eller radiostasjoner.
Trykk og hold for å lagre DAB-tjenester eller
radiostasjoner.
1
Hold inne OFF  til enheten slås av, trykk
på utløserknappen på frontpanelet  og
trekk deretter panelet mot deg for å
fjerne det.
ALBUM /
Hopp over et album på en lydenhet. Trykk og
hold for å fortsette å hoppe over album.
(Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i Androidmodus eller en iPod er koblet til.)
(gjenta)
(Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i Androidmodus er koblet til.)
(tilfeldig rekkefølge)
(Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i Androidmodus er koblet til.)
MIC (side 17)
 (spill av/stopp midlertidig)
 EXTRA BASS
Forsterk basslyden synkronisert med
volumnivået. Trykk for å endre EXTRA BASSinnstillingen: [1], [2], [OFF].
 AUX-inngang
 DSPL (skjerm)
Trykk for å endre element på skjermen.
SCRL (rulle)
Hold inne for å rulle et skjermelement.
 USB-port
 Mikrofon (innerpanelet)
For at håndfrifunksjonen skal fungere riktig, må
du ikke dekke mikrofonen med tape, e.l.
6NO
Alarm
Hvis du dreier tenningsbryteren til OFF-posisjonen
uten å fjerne frontpanelet, høres alarmen i noen
sekunder. Alarmen høres bare hvis den innebygde
forsterkeren er i bruk.
Serienumre
Kontroller at serienumrene på undersiden av enheten
og baksiden av frontpanelet stemmer overens. Ellers
kan du ikke utføre BLUETOOTH-gruppering, -tilkobling
eller -frakobling med NFC.
Sette på frontpanelet
Tilbakestilling av enheten
Forberede en BLUETOOTH-enhet
Før du bruker enheten for første gang, eller etter du
har byttet bilbatteri eller endret på tilkoblinger, må
du tilbakestille enheten.
Du kan lytte til musikk eller ringe med håndfri
avhengig av den BLUETOOTH-kompatible enheten,
for eksempel en smarttelefon, mobiltelefon eller
lydenhet (heretter kalt "BLUETOOTH-enhet" hvis
ikke noe annet er angitt. Les bruksanvisningen som
fulgte med enheten, hvis du vil ha mer informasjon
om tilkobling.
Før du kobler til enheten, bør du dempe volumet på
denne enheten for å unngå høy lyd.
1
Trykk på DSPL og
minst 2 sekunder.
(tilbake)/MODE i
Merknad
Tilbakestilling av enheten vil slette klokke-innstillingen
og noe lagret innhold.
Stille inn klokken
1
Trykk på MENU, drei på kontrollknappen
for å velge [GENERAL], og trykk deretter
på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge [SET
CLOCK-ADJ], og trykk deretter på den.
Timeangivelsen blinker.
3
Drei på kontrollknappen for å angi time
og minutt.
Trykk på / (SEEK –/+) for å flytte den
digitale indikatoren.
4
Trykk på MENU etter at du har angitt
minuttet.
Innstillingen er fullført, og klokken starter.
Slik viser du klokken
Tilkobling til en smarttelefon med One
touch-tilkobling (NFC)
Ved å holde kontrollknappen på enheten mot en
NFC*-kompatibel smarttelefon grupperes enheten
automatisk med smarttelefonen, og det opprettes
tilkobling.
* NFC (Near Field Communication) er en teknologi som
muliggjør trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde
mellom forskjellige enheter, for eksempel mobiltelefoner
og IC-koder. Takket være NFC-funksjonen kan du enkelt
opprette datakommunikasjon ved å holde det relevante
symbolet eller det merkede stedet på NFC-kompatible
enheter mot hverandre.
For en smarttelefon med Android OS 4.0 eller
tidligere må du laste ned appen "NFC Easy Connect"
fra Google Play™. Appen er kanskje ikke
tilgjengelig i alle land/områder.
1
Les bruksanvisningen som fulgte med
smarttelefonen hvis du vil ha mer informasjon.
Trykk på DSPL.
2
Kontrollere batterispenningen
Aktiver NFC-funksjonen på smarttelefonen.
Hold N-merket på smarttelefonen mot
N-merket på enheten.
Du kan kontrollere den nåværende
batterispenningen. (Ikke tilgjengelig når kilden er
deaktivert og klokken vises.)
1
Trykk på DSPL gjentatte ganger til
skjermbildet for batterispenning vises.
Kontroller at
vises på skjermen på enheten.
7NO
Slik kobler du fra ved hjelp av NFC
6
Hold N-merket på smarttelefonen mot N-merket på
enheten på nytt.
Velg [DSX-XXXX] (modellnavnet) på
skjermen på BLUETOOTH-enheten.
Hvis modellnavnet ikke vises, gjentar du fra trinn 2.
Merknader
 Vær forsiktig når du håndter smarttelefonen ved
tilkobling for å unngå riper.
 One touch-tilkoblingen kan ikke utføres hvis enheten
allerede er koblet til en annen NFC-kompatibel enhet.
I så fall må du koble fra den andre enheten og
opprette tilkobling til smarttelefonen på nytt.
Gruppering og tilkobling med en
BLUETOOTH-enhet
7
Hvis en tilgangskode* må angis på
BLUETOOTH-enheten, angir du [0000].
* Tilgangskoden kalles kanskje "Tilgangsnøkkel",
"PIN-kode", "PIN-nummer", "Passord" e.l., avhengig
av enheten.
Den første gangen du oppretter tilkobling til en
BLUETOOTH-enhet, er det nødvendig med felles
registrering (kalt "gruppering"). Gruppering sørger
for at denne enheten og den andre enheten
gjenkjenner hverandre. Enheten kan koble til to
BLUETOOTH-enheter (to mobiltelefoner, eller en
trådløs telefon og en audio-enhet).
Angi tilgangskoden
[0000]
Når grupperingen er utført, vises
8
1
Plasser BLUETOOTH-enheten innen én
meter fra denne enheten.
2
Trykk på MENU, drei kontrollknappen for
å velge [BLUETOOTH], og trykk deretter
på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge [SET
PAIRING], og trykk deretter på den.
4
Drei kontrollknappen for å velge [SET
DEVICE 1]* eller [SET DEVICE 2]*, og trykk
deretter på den.
blinker mens enheten er i standbymodus
under gruppering.
* [SET DEVICE 1] eller [SET DEVICE 2] vil bli endret til
navnet på den parede enheten når parkoblingen
er fullført.
5
Utfør sammenkobling på BLUETOOTHenheten slik at den registrerer denne
enheten.
8NO
.
Velg denne enheten på BLUETOOTHenheten for å opprette BLUETOOTHtilkoblingen.
eller
vises når tilkoblingen er utført.
Merknad
Denne enheten kan ikke registreres av en annen enhet
mens den kobles til en BLUETOOTH-enhet. Hvis du vil
aktivere registrering, går du til grupperingsmodusen og
søker etter denne enheten fra en annen enhet.
Slik starter du avspilling
Du finner mer informasjon på Avspilling fra en
BLUETOOTH-enhet (side 14).
Slik kobler du fra den parede enheten
Utfør trinnene 2 til 4 for å koble fra etter at denne
enheten og BLUETOOTH-enheten har blitt paret.
Tilkobling med en gruppert
BLUETOOTH-enhet
For at en gruppert enhet skal kunne brukes, må den
kobles til denne enheten. Noen grupperte enheter
kobles til automatisk.
1
Trykk på MENU, drei kontrollknappen for
å velge [BLUETOOTH], og trykk deretter
på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge [SET BT
SIGNL], og trykk deretter på den.
Kontroller at
vises.
3
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
4
Koble BLUETOOTH-enheten til denne
enheten.
eller
Tips
Med BLUETOOTH-signal på: Når tenningen er slått på,
kobles denne enheten automatisk til den sist tilkoblede
mobiltelefonen.
Tilkobling med en iPhone/iPod
(automatisk gruppering via BLUETOOTH)
Når en iPhone/iPod med iOS5 eller nyere kobles til
USB-porten, grupperes enheten automatisk med
iPhone-/iPod-enheten, og det opprettes tilkobling.
For å aktivere automatisk gruppering via BLUETOOTH
må du kontrollere at [SET AUTOPAIR] i [BLUETOOTH] i
BT-innstillingene er angitt til [ON] (side 23).
1
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
iPhone-/iPod-enheten.
2
Koble en iPhone/iPod til USB-porten.
vises.
Ikoner på displayet:
Lyser når funksjonen for å ringe med
håndfri er tilgjengelig ved å aktivere HFP
(Handsfree Profile).
Vises når lydenheten er aktiv ved å
aktivere A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Slik kobler du til den sist tilkoblede enheten
fra denne enheten
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTHenheten.
Trykk på SRC for å koble til lydenheten,
og velg deretter [BT AUDIO] og trykk på  (spill av
stopp midlertidig).
Hvis du vil koble til med mobiltelefonen, trykker du på
CALL.
Merknad
Mens du strømmer BLUETOOTH-lyd, kan du ikke
opprette en tilkobling med en mobiltelefon fra denne
enheten. Opprett tilkobling med denne enheten fra
mobiltelefonen i stedet.
Kontroller at
vises på skjermen på enheten.
Merknader
 Automatisk BLUETOOTH-gruppering er ikke mulig
hvis enheten allerede er koblet til en annen
BLUETOOTH-enhet. I så fall må du koble fra den andre
enheten og deretter koble til iPhone-/iPod-enheten
på nytt.
 Hvis automatisk BLUETOOTH-gruppering ikke er
opprettet, kan du se Forberede en BLUETOOTH-enhet
(side 7).
Koble til en USB-enhet
1
2
Demp volumet på enheten.
Koble USB-enheten til enheten.
Bruk en USB-kabel for iPod (medfølger ikke) til å
koble til en iPod/iPhone.
9NO
Lytte til radioen
Lytte til radioen
Koble til en annen bærbar
lydenhet
1
2
3
Slå av den bærbare lydenheten.
Demp volumet på enheten.
Koble den bærbare lydenheten til
AUX-inngangen (stereominikontakt)
på enheten med en tilkoblingsledning
(medfølger ikke)*.
* Bruk en ledning med rett plugg.
Hvis du vil lytte til radio, trykker du på SRC for å
velge [TUNER].
Når du velger DAB-frekvens for første gang etter at
du har byttet bilbatteri eller endret på tilkoblinger,
starter et førstegangsstasjonssøk automatisk. Vent
til stasjonssøket er fullført. (Hvis stasjonssøket blir
avbrutt, starter førstegangsstasjonssøket på nytt
neste gang du velger DAB-frekvensen.) Hvis ingen
DAB-stasjon er lagret i den første skanningen, utfør
en automatisk scan (side 11).
Tips
Still [SET ANT-PWR] til [ON] (standard) eller [OFF]
avhengig av typen DAB-antenne (side 21).
Motta DAB
DAB (Digital Audio Broadcasting) er et
overføringssystem for bakkenett. DAB-stasjoner
samler radioprogrammer ("tjenester") i en gruppe,
og hver av tjenestene inneholder én eller flere
komponenter. Den samme tjenesten kan noen
ganger mottas på forskjellige frekvenser.
Søke etter en tjeneste manuelt
4
Trykk på SRC for å velge [AUX].
1
Trykk på MODE for å velge [DB1], [DB2]
eller [DB3].
2
Trykk på / (SEEK –/+) for å søke
etter en tjeneste i en gruppe. Hold inne
/ (SEEK –/+) for å søke etter
andre grupper.
Slik tilpasser du volumnivået på den
tilkoblede enheten til andre kilder
Start avspilling på den bærbare lydenheten med et
moderat volum, og still inn ditt normale lyttevolum
på enheten.
Trykk MENU, og velg deretter [SOUND] 
[SET AUX VOL] (side 22).
Søket stopper når enheten finner en tjeneste
eller gruppe. Søk helt til enheten finner den
ønskede tjenesten.
Lagre en tjeneste manuelt
1
10NO
Når enheten har funnet tjenesten du
ønsker å lagre, holder du inne en
talknapp (1 til 6) til [MEM] vises.
Finne lagrede tjenester
1
Etter å ha valgt den ønskede båndbredde,
trykk på en nummerknapp (1 til 6).
Søke etter en tjeneste etter navn
(Quick-BrowZer™)
For å lytte til det samme eller lignende
programmet selv under svak mottaking
Still inn [SET SOFTLINK] til [ON] (side 21).
[FM-LINK] lyser opp når det korresponderende FMprogrammet mottas.
“Hard Link” følger samme program, og “Soft Link”
følger et lignende program.
SOFT
LINK
Du kan vise på skjermen en liste over tjenester
lettvint søking.
1
Trykk på
(bla) under DAB-mottak.
Enheten går til Quick-BrowZer-modus, og listen
over tjenester vises.
2
Roter kontrollhjulet for å velge den
ønskede tjenesten, så trykk på det.
Mottaking starter.
Slik avslutter du Quick-BrowZer-modus
Trykk på
Trykk på MENU, drei på kontrollknappen
for å velge [GENERAL], og trykk deretter
på den.
2
Roter kontrollhjulet for å velge
[SET ANNOUNCE], så trykk på det.
3
Roter kontrollhjulet for å velge
[SET ANNC-ON] eller [SET ANNC-OFF],
så trykk på det.

ON

Hard
Link
SOFT
Link




1
Trykk på MODE for å velge [DB1], [DB2]
eller [DB3].
2
Trykk på MENU, drei på kontrollknappen
for å velge [GENERAL], og trykk deretter
på den.
3
Roter kontrollhjulet for å velge
[SET AUTOSCAN], så trykk på det.
Stille inn DAB-kunngjøringer
1
OFF
FM
SOFT
Link
Oppdatere tjenestelisten automatisk
(automatisk søk)
(tilbake).
Dersom du aktiverer DAB-meldinger kan de
forstyrre den nåværende valgte kilden.
DAB
Hard
Link
Enheten oppdaterer listen over tjenester i
Quick-BrowZer-modus.
Merknad
Under en DAB-melding er volumet stilt inn til å passe
den valgte TA i RDS (side 12).
11NO
Bruk av FM/MW/LW
Bruke RDS-systemet (Radio
Data System)
Automatisk lagring (BTM)
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, MW eller LW).
2
Trykk på MENU, drei på kontrollknappen
for å velge [GENERAL], og trykk deretter
på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge
[SET BTM], og trykk deretter på den.
Enheten lagrer stasjoner i rekkefølge etter
frekvens på nummerknappene.
Stasjonssøk
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, MW eller LW).
2
Utfør stasjonssøk.
Slik søker du manuelt
Trykk på og hold inne / (SEEK –/+) for å
finne den omtrentlige frekvensen, og trykk
deretter på / (SEEK–/+) flere ganger for
å finjustere den ønskede frekvensen.
Slik søker du automatisk
Trykk på / (SEEK –/+).
Søket stopper når enheten stiller inn på en stasjon.
Lagre manuelt
1
Mens den stasjonen du vil lagre, mottas,
holder du en talknapp (1 til 6) inne til
[MEM] vises.
Motta lagrede stasjoner
1
Velg båndet, og trykk deretter på en
tallknapp (1 til 6).
12NO
Angi alternative frekvenser (AF) og
trafikkmeldinger (TA)
AF søker kontinuerlig etter stasjonen med sterkest
signal. TA sender aktuell trafikkinformasjon eller
trafikkprogrammer (TP) hvis de mottas.
1
Trykk på MENU, drei på kontrollknappen
for å velge [GENERAL], og trykk deretter
på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge [SET AF/
TA], og trykk deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge [SET
AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON]
eller [SET AF/TA-OFF], og trykk deretter
på den.
Slik lagrer du RDS-stasjoner med AF- og
TA-innstillingen
Du kan forhåndsinnstille RDS-stasjoner sammen
med en AF/TA-innstilling. Angi AF/TA, og lagre
deretter stasjonen med BTM eller manuelt. Hvis du
forhåndsinnstiller manuelt, kan du også
forhåndsinnstille andre stasjoner enn RDS-stasjoner.
Slik mottar du nødmeldinger
Når AF eller TA er aktivert, avbryter nødmeldinger
den valgte kilden automatisk.
Slik justerer du volumnivået for
trafikkmeldinger
Nivået lagres i minnet for kommende trafikkmeldinger
uavhengig av det vanlige volumnivået.
Slik beholder du ett regionalt program
(REGIONAL)
Når AF- og REGIONAL-funksjonen er aktivert, byttes
det ikke til en sending på en annen regional stasjon
med sterkere frekvens. Hvis du forlater det
regionale programmets mottaksområde, velger
du[SET REG-OFF] i [GENERAL] under FM-mottak
(side 21).
Denne funksjonen fungerer ikke i Storbritannia og
enkelte andre steder.
Local Link-funksjon (bare i Storbritannia)
Med denne funksjonen kan du velge andre lokale
stasjoner i området, selv om de ikke er lagret på
tallknappene.
Under FM-mottak trykker du på en tallknapp (1 til 6)
der en lokal stasjon er lagret. Trykk på en tallknapp
for den lokale stasjonen innen fem sekunder.
Gjenta fremgangsmåten til den lokale stasjonen
mottas.
Programtyper
NONE (Ingen programtype), NEWS (Nyheter),
AFFAIRS (Aktuelt), INFO (Informasjon), SPORT (Sport),
EDUCATE (Utdanning), DRAMA (Drama), CULTURE
(Kultur), SCIENCE (Vitenskap), VARIED (Variert), POP
M (Popmusikk), ROCK M (Rockemusikk), EASY M (Lett
populærmusikk), LIGHT M (Lett klassisk), CLASSICS
(Klassisk musikk), OTHER M (Annen musikk),
WEATHER (Været), FINANCE (Finans), CHILDREN
(Barneprogram), SOCIAL A (Sosialt), RELIGION
(Religion), PHONE IN (Innringing), TRAVEL (Reise),
LEISURE (Fritid), JAZZ (Jazzmusikk), COUNTRY
(Countrymusikk), NATION M (Nasjonal musikk),
OLDIES (Oldies), FOLK M (Folkemusikk), DOCUMENT
(Dokumentar)
Still inn klokketid (CT)
CT-data fra RDS-overføringen stiller klokken.
Velg programtyper (PTY)
Bruk PTY for å vise eller søke etter en ønsket
programtype.
1
Sett [SET CT] i [GENERAL] til [SET CT-ON]
(side 21).
Under DAB-mottaking
1
2
Trykk på PTY to ganger.
Roter kontrollhjulet til den ønskede
programtypen vises, så trykk på det.
Enheten viser alle tjenester for den valgte
programtypen.
3
Drei kontrollknappen til ønsket tjeneste
kommer, og trykk på den.
Mottaking starter.
Under FM-mottakelse
1
2
Trykk PTY.
Roter kontrollhjulet til den ønskede
programtypen vises, så trykk på det.
Enheten begynner å søke etter en stasjon som
kringkaster den valgte programtypen.
13NO
1
Koble en USB-enhet til USB-porten (side 9).
Avspillingen starter.
Hvis en enhet allerede er tilkoblet, starter du
avspillingen ved å trykke på SRC for å velge
[USB]. ([IPD] vises på skjermen når iPod-enheten
er gjenkjent).
Avspilling
Avspilling fra en USB-enhet
I denne bruksanvisningen brukes "iPod" som en
generell betegnelse for iPod-funksjonene på en
iPod og iPhone, med mindre noe annet er angitt i
teksten eller illustrasjonene.
2
Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten
for iPod-enheten din, kan du se Om iPod (side 24)
eller gå til støttesiden som er angitt på baksiden av
denne bruksanvisningen.
Slik fjerner du enheten
USB-enheter* av typen AOA (Android Open Accessory)
2.0, MSC (Mass Storage Class) og MTP (Media Transfer
Protocol), som samsvarer med USB-standarden, kan
brukes. Avhengig av USB-enheten kan Android-modus
eller MSC/MTP-modus velges på enheten.
Noen digitale mediespillere eller Androidsmarttelefoner kan kreve innstilling til MTP-modus.
* Eksempler: en USB Flash-enhet, digital
mediespiller, Android-smarttelefon
Merknader
 Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten for
USB-enheten din, går du til kundestøtteområdet som
er angitt på baksiden av denne bruksanvisningen.
 Smarttelefoner med Android OS 4.1 eller nyere
installert støtter Android Open Accessory 2.0 (AOA
2.0). Noen smarttelefoner vil imidlertid kanskje ikke
fullstendig støtte AOA 2.0 selv om Android OS 4.1 eller
nyere er installert.
Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten til
din Android-smarttelefon, kan du gå til støttesiden
som er angitt på baksiden.
 Avspilling av følgende filer støttes ikke.
MP3/WMA/FLAC:
 opphavsrettsbeskyttede filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 Flerkanals lydfiler
MP3/WMA:
 filer med komprimering uten datatap
Før du utfører en tilkobling, velger du USB-modus
(Android-modus eller MSC/MTP-modus), avhengig
av USB-enhet (side 21).
14NO
Juster volumet på denne enheten.
Slik stopper du avspillingen
Hold inne OFF i ett sekund.
Stopp avspillingen og fjern deretter enheten.
Advarsel for iPhone
Når du kobler til en iPhone via USB, styres
telefonanropets volum av iPhone-enheten og ikke
av denne enheten. Ikke øk volumet på enheten
under et anrop, fordi lyden plutselig kan bli veldig
høy når anropet avsluttes.
Avspilling fra en BLUETOOTHenhet
Du kan spille av innhold på en tilkoblet enhet som
støtter BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
1
Opprett BLUETOOTH-tilkobling med
lydenheten (side 7).
Når du vil velge lydenhet, trykker du på MENU
(meny) og velger [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(side 22).
2
3
4
Trykk på SRC for å velge [BT AUDIO].
Betjen lydenheten for å starte avspillingen.
Juster volumet på denne enheten.
Merknader
 Avhengig av lydenheten kan det hende at
informasjon som tittel, spornummer/-varighet og
avspillingsstatus ikke vises på denne enheten.
 Selv om kilden endres på denne enheten, stopper
ikke avspilling på lydenheten.
 [BT AUDIO] vises ikke på skjermen mens Sony | Music
Center-appen kjører via BLUETOOTH-funksjonen.
3
For å tilpasse volumet i BLUETOOTH-enheten
til andre kilder
Slik avslutter du Quick-BrowZer-modus
Start avspilling på BLUETOOTH-lydenheten med et
moderat volum, og still inn ditt normale lyttevolum
på enheten.
Trykk MENU, og velg deretter [SOUND] 
[SET BTA VOL] (side 22).
Gjenta trinn 2 for å søke etter det
ønskede sporet.
Avspillingen starter.
Trykk på
(bla gjennom).
Søke ved å hoppe mellom elementer
(Jump mode)
Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i Android-modus
eller en iPod er koblet til.
Søke etter og spille av spor
Gjentakende avspilling og avspilling
i tilfeldig rekkefølge
1
Trykk på
(bla gjennom) under
USB-avspilling.
2
3
Trykk på  (SEEK +).
Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i Android-modus
er koblet til.
1
Listen hoppes over i steg på 10 % av det totale
antallet elementer.
Under avspilling trykker du på
(gjenta)
eller
(tilfeldig rekkefølge) flere ganger
for å velge ønsket avspillingsmodus.
4
Det kan ta litt tid før avspillingen i den valgte
avspillingsmodusen starter.
5
Tilgjengelige avspillingsmoduser varierer avhengig
av hvilken lydkilde som er valgt.
Drei kontrollknappen for å velge elementet.
Trykk på ENTER for å gå tilbake til
Quick-BrowZer-modus.
Det valgte elementet vises.
Roter kontrollhjulet for å velge det
ønskede elementet, så trykk på det.
Avspillingen starter.
Søke etter et spor etter navn
(Quick-BrowZer™)
Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i Android-modus
eller en iPod er koblet til.
1
Under USB-avspilling, trykk på
(bla)*
for å vise listen over søkekategorier.
Når sporlisten vises, trykker du på
(tilbake)
flere ganger for å vise ønsket søkekategori.
* Under USB-avspilling holder du
(bla) inne
i minst to sekunder for å gå tilbake direkte til
begynnelsen av kategorilisten.
2
Drei kontrollknappen for å velge ønsket
søkekategori, og trykk deretter på den
for å bekrefte.
15NO
Ringe med håndfri (bare via BLUETOOTH)
Hvis du vil bruke en mobiltelefon, kobler du den til
denne enheten. Du kan koble to mobiltelefoner til
enheten. Du finner mer informasjon på Forberede
en BLUETOOTH-enhet (side 7).
2
Drei kontrollknappen for å velge
[PHONE BOOK], og trykk deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge en
bokstav fra bokstavlisten, og trykk
deretter på den.
4
Drei kontrollknappen for å velge et navn
fra navnelisten, og trykk deretter på den.
5
Drei kontrollknappen for å velge et tall fra
nummerlisten, og trykk deretter på den.
Telefonsamtalen starter.
Motta et anrop
1
Trykk på CALL når det mottas et anrop
med ringelyd.
Fra anropsloggen
1
Trykk på CALL.
Når to mobiltelefoner er koblet til enheten,
dreier du kontrollknappen for å velge en av
telefonen, så trykker du på den.
Telefonsamtalen starter.
Merknad
Ringelyden og stemmen til den andre parten kommer
bare fra fronthøyttalerne.
2
Slik avviser du et anrop
3
Drei kontrollknappen for å velge
[RECENT CALL], og trykk deretter på den.
Det vises en liste over tidligere anrop.
Slik avslutter du et anrop
Drei kontrollknappen for å velge et navn
eller telefonnummer fra anropsloggen,
og trykk deretter på den.
Trykk på CALL på nytt.
Telefonsamtalen starter.
Hold inne OFF i ett sekund.
Foreta et anrop
Du kan foreta anrop fra telefonlisten eller
anropsloggen når en mobiltelefon som støtter
PBAP (Phone Book Access Profile), er tilkoblet.
Når to mobiltelefoner er koblet til enheten, velger
du en av telefonene.
Fra telefonlisten
1
Trykk på CALL.
Når to mobiltelefoner er koblet til enheten,
dreier du kontrollknappen for å velge en av
telefonen, så trykker du på den.
16NO
Med inntasting av telefonnummer
1
Trykk på CALL.
Når to mobiltelefoner er koblet til enheten,
dreier du kontrollknappen for å velge en av
telefonen, så trykker du på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge [DIAL
NUMBER], og trykk deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å angi
telefonnummeret, og velg [ ]
(mellomrom). Trykk deretter på ENTER*.
Telefonsamtalen starter.
* Trykk på / (SEEK –/+) for å flytte den
digitale indikatoren.
Merknad
[_] vises i stedet for [#] på skjermen.
Med tilbakeringing
1
Trykk på CALL.
Når to mobiltelefoner er koblet til enheten,
dreier du kontrollknappen for å velge en av
telefonen, så trykker du på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[REDIAL], og trykk deretter på den.
Telefonsamtalen starter.
Med stemmekommandoer
Du kan foreta et anrop ved å bruke den
stemmekommandoen som er lagret i en tilkoblet
mobiltelefon som har stemmeanropsfunksjon.
1
Trykk på CALL.
Når to mobiltelefoner er koblet til enheten,
dreier du kontrollknappen for å velge en av
telefonen, så trykker du på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[VOICE DIAL], og trykk deretter på den.
Tilgjengelige funksjoner
under anrop
Slik justerer du ringevolumet
Drei kontrollknappen når du mottar et anrop.
Slik justerer du talevolumet til den andre parten
Drei kontrollknappen under en samtale.
Slik justerer du volumet til den andre parten
(justering av mikrofonforsterkning)
Trykk på MIC.
Tilgjengelige volumnivåer: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
Slik reduserer du ekko og støy
(ekkodemping/støydempingsmodus)
Hold MIC inne.
Tilgjengelige moduser: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Slik bytter du mellom håndfrimodus og
håndholdtmodus
Trykk på MODE for å veksle telefonanropslyden
mellom enheten og mobiltelefonen.
Merknad
Funksjonen er ikke tilgjengelig på alle mobiltelefoner.
Eller hold inne VOICE i minst to sekunder.
3
Si stemmekommandoen som er lagret
på mobiltelefonen.
Stemmen din gjenkjennes, og anropet utføres.
Slik avbryter du stemmeanrop
Trykk på VOICE.
17NO
Hvis enhetsnummeret vises
Nyttige funksjoner
Sony | Music Center med
iPhone/Android-smarttelefon
Du må laste ned den siste versjonen av Sony |
Music Center-appen fra App Store til iPhone eller fra
Google Play til Android-smarttelefoner.
Merknader
 Av sikkerhetsmessige årsaker må du følge lokale
trafikklover og -regler. Ikke bruk appen mens du kjører.
 Sony | Music Center er en app som brukes til å
kontrollere Sony-lydenheter som er kompatible med
Sony | Music Center, med iPhone/Androidsmarttelefonen din.
 Hvilke funksjoner som kan styres med Sony | Music
Center, varierer avhengig av hvilken enhet som er
koblet til.
 Les informasjonen på iPhone/Android-smarttelefonen
din for å bruke Sony | Music Center-funksjoner.
 Hvis du vil ha mer informasjon om Sony | Music
Center, kan du gå til følgende URL-adresse:
http://www.sony.net/smcqa/
 Besøk nettstedet nedenfor og se hvilke iPhone/
Android-smarttelefonmodeller som er kompatible.
For iPhone: gå til App Store
For Android-smarttelefon: gå til Google Play
Etablere en Sony | Music Center-tilkobling
1
Aktiver BLUETOOTH-tilkoblingen med
iPhone/Android-smarttelefon (side 7).
Når du vil velge lydenhet, trykker du på MENU
(meny) og velger [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(side 22).
2
3
Start Sony | Music Center-applikasjonen.
4
Drei kontrollknappen for å velge [CONNECT],
og trykk deretter på den.
Trykk på MENU, drei på kontrollknappen
for å velge [SONY APP], og trykk deretter
på den.
Tilkobling av iPhone/Android-smarttelefon starter.
Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner på
iPhone/Android-smarttelefon, kan du se i
hjelpen for programmet.
18NO
Påse at nummeret vises (f.eks 123456), og velg
deretter [Ja] på iPhone/Android-smarttelefonen.
Avslutte tilkoblingen
1
2
Trykk på MENU, drei på kontrollknappen for å velge
[SONY APP], og trykk deretter på den.
Drei kontrollknappen for å velge [CONNECT],
og trykk deretter på den.
Velge kilde eller program
Du kan velge den ønskede kilden eller det ønskede
programmet med iPhone/Android-smarttelefon.
Velge kilde
Trykk på SRC flere ganger. Eller trykk på SRC, drei
kontrollknappen for å velge ønsket kilde, og trykk
deretter på ENTER.
Slik viser du kildelisten
Trykk på SRC.
Melding om SMS via stemmeveiledning
(bare Android-smarttelefoner)
SMS-meldinger leses automatisk opp gjennom
høyttalerne i bilen når de mottas.
Hvis du vil ha mer informasjon om oppsett, kan du
se i hjelpen for programmet.
Svare på en SMS (bare Androidsmarttelefoner)
Du kan svare på en melding ved å trykke på svarikonet.
1
2
3
Aktiver Sony | Music Center-appen og trykk
deretter på [Reply]-ikonet (svar).
Meldingsskjermen vises i Sony | Music Center-appen.
Si en svarmelding med talegjenkjenning.
Listen med relevante meldinger vises i Sony | Music
Center-appen.
Drei kontrollknappen for å velge ønsket melding,
og trykk deretter på den.
Meldingen sendes.
Angi lyd- og skjerminnstillinger
Du kan justere innstillinger for lyd og skjerm via
iPhone/Android-smarttelefonen.
Hvis du vil ha mer informasjon om oppsett, kan du
se i hjelpen for programmet.
Bruke talegjenkjenning
(bare Android-smarttelefoner)
1
2
Når iPhone piper, snakker du inn i
mikrofonen.
iPhone-enheten avgir en lyd på nytt, og så
begynner Siri å fungere.
Hold inne VOICE for å aktivere
talegjenkjenning.
Slik deaktiverer du Siri Eyes Free
Si den ønskede stemmekommandoen
inn i mikrofonen.
Merknader
 Det er ikke sikkert at iPhone-enheten registrerer
stemmen din i alle situasjoner. (For eksempel hvis du
befinner deg i en bil i fart.)
 Det er ikke sikkert at Siri Eyes Free fungerer som den
skal, eller responstiden kan være forsinket på steder
med dårlig mottak av iPhone-signaler.
 Det kan hende at Siri Eyes Free ikke fungerer riktig
eller avsluttes, avhengig av bruksforholdene for
iPhone-enheten.
 Hvis du spiller av et spor med en iPhone via
BLUETOOTH-lydtilkoblingen, avsluttes Siri Eyes Freefunksjonen automatisk og enheten bytter til
BLUETOOTH-lydkilden når sporet starter avspilling via
BLUETOOTH.
 Når Siri Eyes Free er aktivert under lydavspilling, kan
det hende enheten bytter til BLUETOOTH-lydkilden
selv om du ikke velger et spor som skal spilles av.
 Når du kobler iPhonen til USB-porten, vil Siri Eyes Free
kanskje ikke fungere riktig, eller kan avsluttes.
 Ikke aktiver Siri med iPhone-enheten når du kobler
telefonen til denne enheten via USB. Siri Eyes Free
virker kanskje ikke riktig, eller vil kanskje avsluttes.
 Det finnes ikke lydutgang når Siri Eyes Free er aktivert.
Slik deaktiverer du talegjenkjenning
Trykk på VOICE.
Merknader
 Talegjenkjenning er ikke tilgjengelig i alle situasjoner.
 Talegjenkjenning fungerer kanskje ikke som det skal
avhengig av ytelsen til den tilkoblede Androidsmarttelefonen.
 Bruk av talegjenkjenning bør foregå under forhold der
støy, som for eksempel motorlyd, er minst mulig.
Bruke Siri Eyes Free
Med Siri Eyes Free kan du bruke iPhone-håndfri ved
å ganske enkelt snakke inn i mikrofonen. Denne
funksjonen krever at du kobler en iPhone til
enheten via BLUETOOTH. Bare tilgjengelig for
iPhone 4s eller senere. Kontroller at din iPhone har
den nyeste iOS-versjonen.
Du må fullføre BLUETOOTH-registreringen og
tilkoblingskonfigureringen for din iPhone med
denne enheten på forhånd. Du finner mer
informasjon på Forberede en BLUETOOTH-enhet
(side 7).
For å velge iPhone, trykk på MENU (meny), og velg
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (side 22).
1
3
Trykk på VOICE.
Aktiver Siri-funksjonen på din iPhone.
Les bruksanvisningen som fulgte med iPhoneenheten, hvis du vil ha mer informasjon.
2
Hold inne VOICE i minst to sekunder.
Stemmekommando-skjermen vises.
19NO
Generelt oppsett (GENERAL)
Innstillinger
Avbryte DEMO-modus
Du kan avbryte demonstrasjonsskjermen som vises
når kilden er deaktivert og klokken vises.
1
Trykk på MENU, drei på kontrollknappen
for å velge [GENERAL], og trykk deretter
på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge [SET DEMO],
og trykk deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge [SET
DEMO-OFF], og trykk deretter på den.
Innstillingen er fullført.
4
Trykk på
Grunnleggende innstillinger
Du kan velge innstillinger i følgende
oppsettskategorier:
Generelt oppsett (GENERAL), lydoppsett (SOUND),
skjermoppsett (DISPLAY), BLUETOOTH-oppsett
(BLUETOOTH), Sony | Music Center-oppsett
(SONY APP)
Trykk på MENU.
Drei kontrollknappen for å velge
innstillingskategori, og trykk deretter
på den.
Hvilke alternativer som kan angis, varierer
avhengig av kilde og innstillinger.
3
Drei kontrollknappen for å velge ønsket
alternativ, og trykk deretter på den.
Slik går du tilbake til forrige skjerm
Trykk på
20NO
CLOCK-ADJ (juster klokke) (side 7)
CAUT ALM (alarm)
Aktiverer alarmen: [ON], [OFF] (side 6).
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert og
klokken vises.)
BEEP
Aktiverer lydsignalet: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Slår seg automatisk av etter en bestemt tid når
enheten er slått av og klokken vises (dvs. når du
trykker på og holder inne SRC i ett sekund): [ON]
(30 minutter), [OFF].
(tilbake) to ganger.
Skjermen går tilbake til vanlig mottaks-/
avspillingsmodus.
1
2
DEMO (demonstrasjon)
Aktiverer demonstrasjonen: [ON], [OFF].
(tilbake).
STEERING
Registrerer/tilbakestiller innstillingen av
fjernkontrollen på rattet.
(Tilgjengelig når enheten er tilkoblet med
tilkoblingskabelen (medfølger ikke).) (Bare
tilgjengelig når kilden er deaktivert og klokken
vises.)
STR CONTROL (rattkontroll)
Velger inndatamodus for den tilkoblede
fjernkontrollen. Vær nøye med å matche
inndatamodusen med den tilkoblede
fjernkontrollen før bruk for å forhindre
funksjonsfeil.
CUSTOM
Inndatamodus for fjernkontrollen på rattet
PRESET
Inndatamodusen for den kablede fjernkontrollen
som deaktiverer fjernkontrollen på rattet (velges
automatisk når [RESET CUSTOM] utføres).
EDIT CUSTOM
Registrerer funksjonene (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) på
fjernkontrollen på rattet:
 Drei på kontrollknappen for å velge
funksjonen du vil tilordne til fjernkontrollen
på rattet, og trykk deretter på den.
 Mens [REGISTER] blinker, holder du inne
knappen på fjernkontrollen på rattet som du
vil tilordne funksjonen til. [REGISTERED] vises
når registreringen er fullført.
 Hvis du vil registrere flere funksjoner, gjentar
du trinn  og .
(Bare tilgjengelig når [STR CONTROL] er stilt inn
på [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Tilbakestiller innstillingen for fjernkontrollen på
rattet: [YES], [NO].
(Bare tilgjengelig når [STR CONTROL] er stilt inn
på [CUSTOM].)
Merknader
 Mens du gjør innstillinger kan du bare bruke
knappene på denne enheten. For din egen
sikkerhet bør du parkere bilen før du gjør denne
innstillingen.
 Hvis det oppstår feil under registreringen,
beholdes all informasjon som er registrert
tidligere. Start registreringen på nytt fra den
funksjonen der feilen oppstod.
 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle
kjøretøy. Hvis du vil ha mer informasjon om
bilkompatibilitet, går du til kundestøtteområdet
som er oppgitt på baksiden av denne
bruksanvisningen.
USB-MODUS
Endrer USB-modusen: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Bare tilgjengelig når USB-kilde er valgt.)
CT (klokketid)
Aktiverer CT-funksjonen: [ON], [OFF].
AF/TA (alternative frekvenser / trafikkmelding)
Velger innstillingen for alternative frekvenser
(AF) og trafikkmeldinger (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(kun tilgjengelig når en kilde er valgt)
REGIONAL
Begrenser mottaket til en bestemt region: [ON],
[OFF]. (Bare tilgjengelig når FM mottas.)
BTM (beste kanalsøkminne) (side 12)
(Bare tilgjengelig når tuner (FM/MW/LW) er valgt.)
ANNOUNCE (meldinger)
Aktiverer kringkastingskunngjøringer: [ON], [OFF].
(kun tilgjengelig når en kilde er valgt)
SOFTLINK
Søker etter og stiller seg inn automatisk på et
lignende program når signalet til det nåværende
programmet er for svakt til å motta: [ON], [OFF].
(Bare tilgjengelig under DAB-mottak.)
ANT-PWR (antennestrøm)
Tilfører strøm til inngangsklemmen til DAB-antenne:
[ON], [OFF]. (Bare tilgjengelig når enheten er slått av
eller under DAB-mottak.)
AUTOSCAN (autoskann)
Utfører en autoskann for å oppdatere listen over
tjenester i Quick-BrowZer modus. (Bare tilgjengelig
under DAB-mottak.)
FIRMWARE
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert og
klokken vises.)
Kontrollerer/oppdaterer fastvareversjonen.
Hvis du vil ha mer informasjon, går du til
kundestøtteområdet som er oppført på
baksiden av denne bruksanvisningen.
FW VERSION (fastvareversjon)
Gjeldende fastvareversjon vises.
FW UPDATE (fastvareoppdatering)
Starter prosessen med å oppdatere fastvaren:
[YES], [NO].
Det tar et par minutter å oppdatere fastvaren.
Under oppdateringen må du ikke slå av
tenningen til OFF-posisjon og heller ikke fjerne
USB-enheten.
Lydoppsett (SOUND)
Oppsettmenyen er tilgjengelig når enhver kilde
er valgt.
EQ10 PRESET
Velger mellom ti equalizer-kurver eller deaktivert:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Innstillingen for equalizer-kurven kan lagres for
hver kilde.
* [KARAOKE] reduserer vokallyd, men kan ikke
fjerne det helt under avspilling. Bruk av mikrofon
støttes ikke heller.
21NO
EQ10 CUSTOM
Stiller inn [CUSTOM] på EQ10.
Velger equalizer-kurven:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Volumet kan justeres i trinn på 1 dB, fra -6 dB
til +6 dB.
BALANCE
Justerer lydbalansen: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER
Justerer det relative nivået: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (basshøyttaler)
SW LEVEL (basshøyttalernivå)
Justerer volumnivået til basshøyttaleren:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB], [ATT].
([ATT] vises ved den laveste innstillingen.)
SW PHASE (basshøyttalerfase)
Velger basshøyttalerfasen: [NORM], [REV].
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger basshøyttalerens avkuttingsfrekvens:
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (høypassfilterfrekvens)
Velger front-/bakhøyttalerens
avkuttingsfrekvens:
[OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (AUX-volum)
Justerer volumnivået for hver tilkoblet
tilleggsenhet: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for å
justere volumnivået mellom kildene.
(Bare tilgjengelig når AUX er valgt.)
BTA VOL (volumnivå på BLUETOOTH-lyd)
Justerer volumnivået for hver tilkoblet BLUETOOTHenhet: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for å justere
volumnivået mellom kildene.
(Bare tilgjengelig når BT-lyd eller -program er valgt.)
22NO
Skjermoppsett (DISPLAY)
DIMMER
Endrer skjermens lysstyrke: [ON], [OFF],
[CLK] (klokke).
Hvis du vil stille denne funksjonen til bare å være
aktiv i løpet av en bestemt periode, velger du
[CLK], og angir deretter start- og sluttidspunkt.
– Slik stiller du inn lysstyrke når dimmefunksjonen
er aktivert:
Still [DIMMER] til [ON], og juster deretter
[BRIGHTNESS].
– Slik stiller du inn lysstyrke når dimmefunksjonen
er deaktivert:
Still [DIMMER] til [OFF], og juster deretter
[BRIGHTNESS].
Innstillingen for lysstyrke lagres og brukes når
dimmerfunksjonen aktiveres eller deaktiveres.
BRIGHTNESS
Juster skjermens lysstyrke. Lysstyrkenivået kan
justeres: [1] – [10].
SND SYNC (lydsynkronisering)
Aktiverer funksjonen for å synkronisere
belysningen med lyden: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatisk rulling)
Ruller lange elementer automatisk: [ON], [OFF].
(Ikke tilgjengelig når AUX eller tuner (FM/MW/
LW) er valgt.)
BLUETOOTH-oppsett (BLUETOOTH)
PAIRING (side 8)
Kobler til opptil to BLUETOOTH-enheter:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] eller [DEVICE 2] endres til det
parede enhetsnavnet når paringen er fullført.
AUDIODEV (lydenhet)
Velger lydenheten. [*] vises på
enheten som er paret med [DEVICE 1] eller
gjeldende
A2DP-kompatible lydenhet.
RINGTONE
Velger om ringelyden skal komme fra enheten
eller den tilkoblede mobiltelefonen: [1] (denne
enheten), [2] (mobiltelefon).
AUTO ANS (svar automatisk)
Angir at denne enheten skal besvare
innkommende anrop automatisk: [OFF], [1]
(omtrent tre sekunder), [2] (omtrent ti sekunder).
AUTOPAIR (automatisk gruppering)
Starter BLUETOOTH-gruppering automatisk når
en iOS-enhet versjon 5.0 eller nyere er tilkoblet
via USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (side 9)
Aktiverer/deaktiverer BLUETOOTH-funksjonen.
BT INIT (initialisere BLUETOOTH)
Initialiserer alle BLUETOOTH-relaterte
innstillinger (grupperingsinformasjon,
enhetsinformasjon osv.): [YES], [NO].
Initialiser alle innstillinger når du skal kassere
enheten.
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert og
klokken vises.)
Ytterligere informasjon
Oppdatere fastvaren
Gå til kundestøtteområdet på baksiden og
oppdater fastvaren i henhold til instruksjonene.
Merknader
 Du må bruke en USB-enhet (medfølger ikke) til å
oppdatere fastvaren. Lagre oppdateringsprogrammet
på USB-enheten, koble enheten til USB-porten, og
utfør deretter oppdateringen.
 Det tar et par minutter å oppdatere fastvaren.
Under oppdateringen må du ikke slå av tenningen
til OFF-posisjon og heller ikke fjerne USB-enheten.
Forsiktighetsregler
 La enheten avkjøles først hvis bilen har stått
parkert i direkte sollys.
 Etterlat ikke frontpanelet eller lydenheter i bilen
da det kan forårsake funksjonsfeil på grunn av
høye temperaturer i direkte sollys.
 Antennen strekkes ut automatisk.
Slik opprettholder du høy lydkvalitet
Sony | Music Center-oppsett
(SONY APP)
AUTO LAUNCH
Aktiverer automatisk oppstart av Sony | Music
Center: [ON], [OFF].
Når [ON] er valgt, kobler Sony | Music Center
automatisk til etter at BLUETOOTH-tilkoblingen
er fullført.
Ikke søl væske på enheten.
Avspillingsrekkefølge lydfiler
Mappe (album)
Lydfil (spor)
TILKOBLING
Oppretter og avslutter Sony | Music Centerfunksjonen (tilkobling).
23NO
Om iPod
Vedlikehold
 Du kan koble til følgende iPod-modeller.
Oppdater iPod-enhetene dine med den nyeste
programvaren før bruk.
Kompatible iPhone-/iPod-modeller
Kompatible modeller
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generasjon)


iPod touch
(5. generasjon)


iPod nano
(7. generasjon)
Det er ikke sikkert at enheten fungerer riktig hvis
kontaktene mellom enheten og frontpanelet ikke er
rene. Du kan forhindre dette ved å ta av
frontpanelet (side 6) og rengjøre kontaktene med
en bomullspinne. Ikke bruk mye kraft. Da kan du
skade kontaktene.
Merknader
 Av sikkerhetsmessige årsaker bør du slå av tenningen
og ta ut nøkkelen før du renser kontaktene.
 Berør aldri kontaktene direkte med fingrene eller en
metallgjenstand.
Spesifikasjoner
Tunerdel

 "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at et
elektronisk tilbehør har blitt laget spesielt for enten
iPod eller iPhone, og at det er sertifisert av
utvikleren til å oppfylle Apples ytelsesstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for betjening av denne
enheten eller samsvaret med sikkerhetsstandarder
og reguleringsstandarder. Merk at bruken av dette
tilbehøret med iPod eller iPhone kan påvirke
trådløsytelsen.
Hvis du har spørsmål om eller problemer med
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du den nærmeste Sony-forhandleren.
24NO
Rengjøre kontaktene
DAB/DAB+
Innstillingsområde: 174,928 MHz–239,200 MHz
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
FM
Innstillingsområde:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
Tilgjengelig følsomhet: 7 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal-til-støy-forhold: 73 dB
Separasjon: 50 dB ved 1 kHz
Frekvensrespons: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Innstillingsområde:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153 kHz til 279 kHz
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
Følsomhet: MW: 26 μV, LW: 50 μV
NFC-kommunikasjon
USB-spiller avsnitt
Frekvensbånd og maksimal effektspesifikasjon
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m på 10 m
Grensesnitt: USB (full hastighet)
Maks. strømstyrke: 1 A
Maksimalt antall gjenkjennelige mapper og filer:
Mapper (album): 256
Filer (spor) per mappe: 256
Kompatibel Android Open Accessory-protokoll
(AOA): 2.0
Tilsvarende kodek:
MP3 (.mp3)
Bithastighet: 8–320 kbps (støtter variabel
bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighet: 32–192 kbps (støtter variabel
bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdybde: 16 bit, 24 bit
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Trådløs kommunikasjon
Kommunikasjonssystem:
BLUETOOTH standardversjon 3.0
Utgang:
BLUETOOTH standard strømklasse 2
(maks ledet +1 dBm)
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:
Fri sikt, ca. 10 m *1
Frekvensbånd:
2,4 GHz-bånd (2,4000GHz - 2,4835GHz)
Modulasjonsmåte: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Tilsvarende kodek:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Den faktiske avstanden varierer, avhengig av faktorer
som hindringer mellom enheter, magnetiske felt i
nærheten av mikrobølgeovner, statisk elektrisitet,
mottaksfølsomhet, antenneytelse, operativsystem,
programvareversjon osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med
BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
Forsterker
Utgang: Høyttalerutganger
Høyttalerimpedans: 4–8 Ω
Maksimal utgangseffekt: 55 W × 4 (ved 4 Ω)
Generelt
Effekt:
Lydutganger (REAR, SUB)
Terminal med ugang for antenne/forsterker
(REM OUT)
Innganger:
Inngang for fjernkontroll
DAB-antenne inngangsklemme
FM-/MW-/LW-antenneinngang
AUX-inngang (stereominikontakt)
USB-port
Strømkrav: 12 V likestrømsbilbatteri (minus (jord))
Nominelt strømforbruk: 10 A
Dimensjoner:
Ca. 178 × 50 × 119 mm
(7 1/8 × 2 × 4 3/4 tommer) (b/h/d)
Monteringsdimensjoner:
Ca. 182 mm × 53 mm × 102 mm
(7 1/4 × 2 1/8 × 4 1/8 tommer) (b/h/d)
Masse: Ca. 0,7 kg
Pakken innholder:
Hovedenhet (1)
Komponenter for installasjon og tilkoblinger (1 sett)
Det er ikke sikkert at forhandleren din selger alt
tilbehøret ovenfor. Spør forhandleren om detaljert
informasjon.
Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.
Opphavsrett
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og
enhver bruk av slike merker av Sony Corporation er
under lisens. Andre varemerker og -navn tilhører
sine respektive eiere.
N-merket er et varemerke eller et registrert
varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.
25NO
Windows Media er enten et registrert varemerke
eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA
eller andre land.
Dette produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende Microsoft
Corporation. Bruk eller distribusjon av denne
teknologien utenfor dette produktet er forbudt
uten lisens fra Microsoft eller et autorisert
Microsoft-datterselskap.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch og
Siri er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert
i USA og andre land. App Store er et servicemerke
for Apple Inc.
MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter er
benyttet med lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Google, Google Play og Android er varemerker som
tilhører Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011–2013 Xiph.Org Foundation
Videredistribusjon og bruk i kildeform og binær
form, med eller uten endring, er tillatt så sant
følgende betingelser er oppfylt:
 Videredistribusjon av kildekode må beholde
opphavsrettsmerknaden ovenfor, listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor.
 Videredistribusjon i binær form må reprodusere
opphavsrettsmerknaden ovenfor, listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor i
dokumentasjonen og/eller annet materiale som
følger med distribusjonen.
 Verken navnet på Xiph.org Foundation eller
navnene på bidragsyterne kan brukes til å
reklamere for eller fremheve produkter som er
utledet av denne programvaren, uten spesifikk
skriftlig tillatelse på forhånd.
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV
OPPHAVSRETTSEIERNE OG BIDRAGSYTERNE "SOM
DEN ER", OG DE FRASKRIVER SEG ALLE DIREKTE
ELLER INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE
BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER OM
SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR ET
SÆRSKILT FORMÅL. XIPH.ORG FOUNDATION ELLER
26NO
BIDRAGSYTERNE SKAL UNDER INGEN
OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE FOR
DIREKTE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER
ELLER TAP, DOKUMENTERTE TAP,
STRAFFEERSTATNING ELLER
FØLGESKADEERSTATNING (INKLUDERT, MEN IKKE
BEGRENSET TIL, INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER
ELLER -TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER
INNTEKTER ELLER FORRETNINGSAVBRUDD),
UANSETT HVORDAN DE OPPSTÅR OG UANSETT
TEORIER OM ANSVARLIGHET ETTER KONTRAKT,
OBJEKTIVT ANSVAR ELLER SUBJEKTIVT ANSVAR
(INKLUDERT UAKTSOMHET OG ANNET), SOM
OPPSTÅR PÅ NOEN SOM HELST MÅTE GJENNOM
BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM DE
HAR FÅTT INFORMASJON OM MULIGHETEN FOR
SLIKE SKADER.
Feilsøking
Følgende sjekkliste kan hjelpe deg med å løse
eventuelle problemer med enheten.
Kontroller tilkoblingen og bruksanvisningen før du
går gjennom sjekklisten nedenfor.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du
bruker sikringen og fjerner enheten fra dashbordet,
kan du se Tilkobling/installasjon (side 32).
Hvis problemet ikke blir løst, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på baksiden av
denne bruksanvisningen.
Generelt
Ingen eller veldig lav lyd.
 Posisjonen til fader-kontrollen [FADER] er ikke stilt
inn for et system med to høyttalere.
 Volumet på enheten og/eller tilkoblet enhet er
veldig lavt.
 Øk volumet på enheten og den tilkoblede
enheten.
Ikke noe lydsignal.
 En forsterker (tilleggsutstyr) er tilkoblet, og du
bruker ikke den innebygde forsterkeren.
Minnet er slettet.
 Strømtilførselsledningen eller batteriet er
frakoblet eller ikke riktig tilkoblet.
Lagrede stasjoner og riktig klokkeslett er slettet.
Sikringen har gått.
Det kommer lyd fra enheten når tenningens
posisjon endres.
 Ledningene er ikke satt i riktig i bilens ekstra
strømkontakt for tilbehør.
Demonstrasjonsmodusen starter under
avspilling eller mottak.
 Demonstrasjonsmodusen starter hvis enheten
ikke er brukt i løpet av fem minutter når [DEMOON] er stilt inn.
 Still inn [DEMO-OFF] (side 20).
Visningen forsvinner fra skjermen.
 Lysdempingen er stilt inn på [DIM-ON] (side 22).
 Visningen på skjermen forsvinner hvis du holder
OFF inne.
 Trykk på OFF på enheten til visningen på
skjermen forsvinner.
 Kontaktene er skitne (side 24).
Skjermen/lyset blinker.
 Strømtilførselen er ikke tilstrekkelig.
 Kontroller at bilbatteriet leverer nok strøm til
enheten. (Strømkravet er
12 V likestrøm.)
Betjeningsknappene fungerer ikke.
 Trykk på DSPL og
(tilbake)/MODE i minst
to sekunder for å tilbakestille enheten.
Innholdet i minnet slettes.
Av hensyn til din egen sikkerhet må du ikke
tilbakestille enheten mens du kjører.
Radiomottak
Stasjoner tas ikke imot.
Lyden forstyrres av støy.
 Tilkoblingen er ikke riktig.
 Kontroller tilkoblingen av bilantennen.
 Hvis bilantennen ikke strekkes ut, bør du
kontrollere tilkoblingen av kontrolledningen til
antennen.
 Under [NO SERV] (side 30) finner du mer
informasjon om når DAB-signalet ikke tas i mot.
Det er ikke mulig å forhåndsinnstille stasjoner.
 Radiosignalet er for svakt.
Radiodatasystem (RDS)
Søket (SEEK) starter etter noen sekunders lytting.
 Stasjonen er ikke en TP-stasjon, eller signalet er
for dårlig.
 Deaktiver TA (side 12).
Ingen trafikkmeldinger.
 Aktiver TA (side 12).
 Stasjonen sender ingen trafikkmeldinger til tross
for at den er en TP-stasjon.
 Still inn på en annen stasjon.
 Deaktiver DAB-meldinger (side 11).
 Trafikkmeldinger er ikke tilgjengelige når
DAB-meldinger er aktivert.
PTY viser [- - - - - - - -].
 Den aktuelle stasjonen er ikke en RDS-stasjon.
 RDS-data blir ikke mottatt.
 Stasjonen viser ikke programtypen.
Programtjenestenavnet blinker.
 Det finnes ingen alternativ frekvens for den
aktuelle stasjonen.
 Trykk på  (SEEK –/+) mens
programtjenestenavnet blinker. [PI SEEK] vises og
enheten begynner å søke etter en annen frekvens
med samme P0I-data (programidentifikasjon).
Avspilling fra USB-enhet
Du kan ikke spille av elementer via en USB-hub.
 Denne enheten gjenkjenner ikke USB-enheter via
en USB-hub.
Det tar lengre tid å spille av fra en USB-enhet.
 USB-enheten inneholder filer med en kompleks
trestruktur.
Lyden er uregelmessig.
 Lyden kan bli uregelmessig ved bithastighet.
 DRM-filer (Digital Rights Management) spilles
ikke av i enkelte tilfeller.
Lydfilen kan ikke spilles av.
 Det er ikke støtte for USB-enheter som er formatert
med andre filsystemer enn FAT16 eller FAT32.*
* Denne enheten har støtte for FAT16 og FAT32, men
enkelte USB-enheter støtter kanskje ikke disse FATsystemene. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du
bruksanvisningen for hver USB-enhet eller kontakter
produsenten.
27NO
Operasjoner for å hoppe over et album, hoppe
over elementer (hoppemodus) og søk i et spor
etter navn (Quick-BrowZer) kan ikke utføres.
 Disse operasjonene kan ikke utføres når en USBenhet i Android-modus eller iPod er tilkoblet.
 Sett [USB MODE] til [MSC/MTP] (side 21).
 Fjern iPod-enheten.
 Enhetens USB-modus er ikke satt til riktig modus.
 Kontroller at USB-modusen på enheten er satt
til MSC/MTP-modus.
Lyden kan ikke sendes ut under avspilling i
Android-modus.
 Når enheten er i Android-modus, avgis det bare
lyd fra Android-smarttelefon.
 Sjekk statusen for lydavspillingsprogrammet på
Android-smarttelefonen.
 Det er mulig at avspilling ikke vil fungere riktig,
avhengig av Android-smarttelefon.
NFC-funksjon
One touch-tilkobling (NFC) er ikke mulig.
 Hvis smarttelefonen ikke svarer på berøring:
 Kontroller at NFC-funksjonen på smarttelefonen
er slått på.
 Flytt N-Mark på smarttelefonen nærmere
N-Mark på denne enheten.
 Hvis du har deksel på smarttelefonen, tar du
det av.
 Følsomheten for NFC-mottak er avhengig
av enheten.
Opprett BLUETOOTH-tilkoblingen manuelt hvis
One touch-tilkoblingen med smarttelefonen
mislykkes flere ganger.
BLUETOOTH-funksjon
Den tilkoblede enheten kan ikke registrere
denne enheten.
 Sette denne enheten i standbymodus under
gruppering før grupperingen utføres.
 Denne enheten kan ikke registreres av en annen
enhet mens den er koblet til en BLUETOOTH-enhet.
 Opphev en av tilkoblingene, og søk etter
denne enheten fra en annen enhet.
 Angi utmating av BLUETOOTH-signalet på (side 9)
når enhetsgrupperingen er fullført.
28NO
Det går ikke an å koble til.
 Tilkoblingen styres fra den ene siden (denne
enheten eller BLUETOOTH-enheten), ikke begge.
 Koble til denne enheten fra en BLUETOOTHenhet eller omvendt.
Navnet på den oppdagede enheten vises ikke.
 Avhengig av statusen til den andre enheten er
det ikke alltid mulig å hente navnet.
Ingen ringelyd.
 Juster volumet ved å dreie kontrollknappen når
du mottar et anrop.
 Avhengig av den tilkoblede enheten sendes
kanskje ikke ringelyden slik den skal.
 Still inn [RINGTONE] på [1] (side 23).
 Fronthøyttalerne er ikke tilkoblet enheten.
 Koble fronthøyttalerne til enheten. Ringelyden
kommer bare fra fronthøyttalerne.
Stemmen til den andre parten høres ikke.
 Fronthøyttalerne er ikke tilkoblet enheten.
 Koble fronthøyttalerne til enheten. Stemmen til
den andre parten kommer bare fra
fronthøyttalerne.
Den andre parten sier at volumet er for lavt
eller høyt.
 Juster volumet til et passende nivå ved hjelp av
mikrofonforsterkning (side 17).
Det er ekko eller støy i telefonsamtaler.
 Reduser volumet.
 Still inn EC/NC-modus på [EC/NC-1] eller [EC/NC-2]
(side 17).
 Hvis annen omgivelsesstøy enn stemmen i
telefonsamtalen er for høy, kan du prøve å
dempe denne støyen.
Eksempel: Lukk vinduet slik at trafikkstøy
dempes. Skru av klimaanlegget.
Telefonen er ikke tilkoblet.
 Når BLUETOOTH-lyd spilles av, kobles ikke
telefonen til selv om du trykker på CALL.
 Koble fra telefonen.
Telefonens lydkvalitet er dårlig.
 Telefonens lydkvalitet er avhengig av mobiltelefonens
mottakerforhold.
 Flytt bilen til et sted der du får bedre mobilsignal
hvis mottaket er dårlig.
Volumet på den tilkoblede lydenheten er for
lavt/høyt.
 Volumnivået varierer avhengig av lydenheten.
 Juster volumet på den tilkoblede lydenheten
eller denne enheten.
Lyden "hopper" under avspilling fra en
BLUETOOTH-lydenhet.
 Reduser avstanden mellom denne enheten og
BLUETOOTH-lydenheten.
 Hvis BLUETOOTH-lydenheten oppbevares i en
veske som forstyrrer signalet, må du ta ut
lydenheten ved bruk.
 Det brukes flere BLUETOOTH-enheter eller andre
enheter som sender ut radiobølger, i nærheten.
 Slå av de andre enhetene.
 Øk avstanden til de andre enhetene.
 Avspillingen stopper midlertidig når det
opprettes tilkobling mellom denne enheten og
mobiltelefonen. Dette er ikke en feil.
Den tilkoblede BLUETOOTH-lydenheten kan ikke
betjenes.
 Kontroller at den tilkoblede BLUETOOTH-lydenheten
støtter AVRCP.
Noen funksjoner fungerer ikke.
 Kontroller om den tilkoblede enheten støtter
funksjonene det gjelder.
Et anrop besvares utilsiktet.
 Den tilkoblede telefonen er innstilt til å svare på
anrop automatisk.
Gruppering mislyktes på grunn av tidsavbrudd.
 Avhengig av den tilkoblede enheten kan det
hende at tidsgrensen for gruppering er for kort.
 Prøv å utføre grupperingen innenfor
tidsgrensen.
Kan ikke pare.
 Enheten vil kanskje ikke kunne pares med en
BLUETOOTH-enhet som tidligere har vært paret
etter initialisering, hvis paringsinformasjonen for
enheten ligger på BLUETOOTH-enheten. Hvis
dette er tilfelle, må du slette den lagrede
paringsinformasjonen på BLUETOOTH-enheten,
og utføre paringen på nytt.
BLUETOOTH-funksjonen virker ikke.
 Slå av enheten ved å trykke på OFF i mer enn
to sekunder, og slå deretter enheten på igjen.
Det kommer ingen lyd fra bilhøyttalerne under
håndfrianrop.
 Hvis det ikke kommer lyd fra mobiltelefonen, må
du stille inn mobiltelefonen slik at lyden kommer
fra bilhøyttalerne.
Siri Eyes Free aktiveres ikke.
 Utfør håndfriregistrering for en iPhone som har
støtte for Siri Eyes Free.
 Slå på Siri-funksjonen på iPhone-enheten din.
 Avbryt BLUETOOTH-tilkoblingen mellom iPhoneenheten og denne enheten, og koble til på nytt.
Sony | Music Center-betjening
Appnavnet samsvarer ikke med den faktiske
applikasjonen i Sony | Music Center.
 Start appen på nytt fra Sony | Music Centerapplikasjonen.
Når Sony | Music Center-appen kjører via
BLUETOOTH, endres skjermen automatisk til
[BT AUDIO].
 Det har oppstått en feil ved bruk av Sony | Music
Center-appen eller BLUETOOTH-funksjonen.
 Start appen på nytt.
Sony | Music Center-appen kobles automatisk fra
når skjermen endres til [IPOD].
 Sony | Music Center-appen på iPhone/iPod
støtter ikke iPod-avspilling.
 Endre enhetens lydkilde til noe annet enn
[IPOD], og opprett deretter en Sony | Music
Center-tilkobling (side 18).
29NO
Sony | Music Center-tilkoblingen kobles
automatisk fra når USB-modusen til enheten
endres til [ANDROID].
 Android-smarttelefonen støtter ikke avspilling i
Android-modus.
 Angi USB-modusen til enheten som [MSC/MTP],
og opprett deretter en Sony | Music Centertilkobling (side 18).
Meldinger
Følgende meldinger kan vises eller blinke under bruk.
HUB NO SUPRT: USB-hubber støttes ikke.
INVALID
 Den valgte operasjonen kan være ugyldig.
 [USB MODE] kan ikke endres i løpet av iPod-avspilling.
IPD STOP: iPod-avspillingen er avsluttet.
 Start avspillingen fra iPod/iPhone.
NO AF: Ingen alternative frekvenser.
 Trykk på  (SEEK –/+) mens
programtjenestenavnet blinker. Enheten begynner
å søke etter andre frekvenser med de samme PI
(programidentifikasjon) data ([PI SEEK] vises).
NO DATA
 Det finnes ingen DAB-tjenester for de valgte
programtypene.
 Trykk på
(tilbake).
NO INFO (ingen informasjon)
 Det finnes ingen etikettinformasjon for den
nåværende DAB-tjenesten.
NO SERV (ingen dekning)
DAB-signalet kan ikke mottas.
 Utfør en autoskann (side 11).
 Sjekk forbindelsen til DAB-antennen.
 Sjekk at [ANT-PWR] er stilt til [ON] (side 21).
NO TP: Ingen trafikkprogrammer.
 Enheten vil fortsette å søke etter tilgjengelige
TP-stasjoner.
NOT SUPPORT – ANDROID MODE
 En USB-enhet som ikke støtter AOA (Android
Open Accessory) 2.0, er koblet til enheten når
[USB MODE] er satt til [ANDROID].
 Sett [USB MODE] til [MSC/MTP] (side 21).
OVERLOAD: USB-enheten er overbelastet.
 Koble fra USB-enheten, og trykk på SRC for å
velge en annen kilde.
 Det er en feil på USB-enheten, eller det er koblet
til en enhet som ikke støttes.
READ: Leser informasjon.
 Vent til lesingen er fullført og avspillingen starter
automatisk. Dette kan ta litt tid avhengig av
filorganiseringen.
MOTTAR
 DAB-båndbredden er valgt og enheten venter på
å motta en tjeneste.
USB ERROR: USB-enheten kan ikke avspilles.
 Koble til USB-enheten på nytt.
USB NO DEV: USB-enheten er ikke tilkoblet eller
gjenkjennes ikke.
 Kontroller at USB-enheten eller USB-kabelen er
ordentlig tilkoblet.
USB NO MUSIC: Det finnes ingen fil som kan spilles av.
 Koble til en USB-enhet med filer som kan spilles
av (side 25).
USB NO SUPRT: USB-enheten støttes ikke.
 Hvis du vil ha mer informasjon om
kompatibiliteten for USB-enheten din, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på baksiden
av denne bruksanvisningen.
For BLUETOOTH-funksjon:
BTA NO DEV: BLUETOOTH-enheten er ikke tilkoblet
eller gjenkjennes ikke.
 Kontroller at BLUETOOTH-enheten er ordentlig
tilkoblet, og at BLUETOOTH-tilkoblingen er
opprettet med BLUETOOTH-enheten.
ERROR: Den valgte handlingen kunne ikke utføres.
 Vent litt og prøv på nytt.
30NO
UNKNOWN: Et navn eller telefonnummer kan ikke
vises.
WITHHELD: Telefonnummeret skjules av den som
ringer.
For Sony | Music Center-betjening:
APP ––––––––: Tilkobling til appen er ikke opprettet.
 Opprett Sony | Music Center-tilkoblingen på nytt
(side 18).
APP DISCNCT: Appen er koblet fra.
 Opprett en Sony | Music Center-tilkobling (side 18).
APP DISPLAY: En skjerminnstillingsskjerm i appen
vises.
 Avslutt skjerminnstillingsskjermen i appen for å
kunne bruke knappene.
APP LIST: Innholdslisten til USB-enheten vises.
 Lukk listen i appen for å kunne bruke knappene.
TIMEOUT: Funksjonsregistreringen mislyktes på
grunn av tidsavbrudd.
 Prøv å fullføre registreringen mens [REGISTER]
blinker (omtrent seks sekunder) (side 20).
For betjening av fastvareoppdatering:
FILE ERROR: Oppdateringen lagres ikke på
USB-enheten.
 Lagre oppdateringen på USB-enheten, og prøv
deretter på nytt (side 23).
UPDATE ERROR PRESS ENTER:
Fastvareoppdateringen ble ikke fullført på riktig måte.
 Trykk på ENTER for å fjerne meldingen, og prøv
deretter på nytt. Under oppdateringen må du
ikke slå av tenningen til OFF-posisjon og heller
ikke fjerne USB-enheten (side 23).
 Sett inn USB-enheten med oppdateringsfilen,
og trykk deretter på ENTER.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis problemet
vedvarer.
APP MENU: En innstillingsskjerm i appen vises.
 Avslutt innstillingsskjermen i appen for å kunne
bruke knappene.
APP NO DEV: Enheten der appen er installert, er
ikke tilkoblet eller gjenkjennes ikke.
 Opprett BLUETOOTH-tilkoblingen og Sony |
Music Center-tilkoblingen på nytt (side 18).
APP SOUND: En lydinnstillingsskjerm i appen vises.
 Avslutt lydinnstillingsskjermen i appen for å
kunne bruke knappene.
OPEN APP: Sony | Music Center-appen kjører ikke.
 Start programmet.
For fjernkontrollen på rattet:
ERROR: Det oppstod en feil under
funksjonsregistreringen.
 Registrer på nytt fra den funksjonen der feilen
oppstod (side 20).
31NO
Tilkobling/installasjon
Komponentliste for installasjon


Forsiktighetsregler
 Strekk alle jordledninger til et felles jordingspunkt.
 Sørg for at ledningene ikke er klemt under en skrue
eller sitter fast i bevegelige deler (f.eks. setet).
 Slå av tenningen før du kobler til slik at du unngår
kortslutninger.
 Koble strømtilførselsledningen  til enheten og
høyttalerne før tilkobling til kontakten for eksternt
utstyr.
 Sørg for å isolere åpne ledninger med
isoleringstape av sikkerhetsårsaker.
Forsiktighetsregler
 Plasser enheten slik at den ikke er til hinder for
normal bilkjøring.
 Ikke monter enheten i områder som er utsatt for
støv, skitt, mye vibrasjon eller høy temperatur, for
eksempel i direkte sollys eller i nærheten av
varmeventiler.
 Bruk bare de medfølgende monteringsfestene
slik at enheten monteres på en sikker måte.
Merknad om strømtilførselsledningen (gul)
Når du kobler til denne enheten i kombinasjon med
andre stereokomponenter, må strømstyrken til den
elektriske kretsen til bilen som enheten er tilkoblet,
være høyere enn summen av strømstyrken på sikringen
til hver komponent.
Justere monteringsvinkelen
Juster monteringsvinkelen til mindre enn 45°.
32NO
×2


 Denne komponentlisten inkluderer ikke alt
innholdet i pakken.
 Braketten  og beskyttelsesrammen  festes på
enheten før transport. Før du monterer enheten,
må du bruke nøklene  til å fjerne braketten  fra
enheten. Du finner mer informasjon på Fjerne
beskyttelsesrammen og braketten (side 35).
 Ta vare på nøklene  for fremtidig bruk. Du
trenger dem hvis du vil fjerne enheten fra bilen.
Tilkobling
Basshøyttaler*1
*3
*3
forsterker*1

*2
Du finner mer informasjon
på Tilkoblinger (side 34).
Se “Diagram over strømtilkobling”
(side 35) for detaljer.
fra en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke)*4
fra bilantennen*5
fra DAB-antenne (medfølger ikke)*6
*1 Medfølger ikke
*2 Høyttalerimpedans: 4 Ω – 8 Ω × 4
*3 RCA pin cord (medfølger ikke)
*4 Bruk en adapter for en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke), avhengig av biltype. Hvis du vil ha
informasjon om hvordan du bruker den kablede
fjernkontrollen, kan du se Bruke den kablede
fjernkontrollen (side 35).
*5 Avhengig av typen bil, bruk en adapter (medfølger
ikke) dersom antennetilkoblingen ikke passer.
*6 Still [SET ANT-PWR] til [ON] (standard) eller [OFF]
avhengig av typen DAB-antenne (side 21).
Maks. forsyningsstrøm 0,1 A
33NO
Enkel tilkobling til basshøyttaler
Tilkoblinger
Dersom du har en strømantenne uten reléboks kan
det å koble til denne enheten med den
medfølgende strømforsyningskabelen  forårsake
skade på antennen.
Du kan bruke en basshøyttaler uten forsterker når
den er tilkoblet en bakhøyttalerledning.
Fronthøyttaler
 Til bilens høyttalerkontakt
Basshøyttaler
1
2
3
4
5
6
7
8
Bakhøyttaler
(høyre)

Lilla

Lilla-/sortstripet
Fronthøyttaler
(høyre)

Grå
Tilkobling for bevaring av minnet

Grå-/sortstripet
Fronthøyttaler
(venstre)

Hvit

Hvit-/sortstripet
Når den gule strømtilførselsledningen er tilkoblet,
har minnekretsen strømtilførsel også når tenningen
slås av.
Bakhøyttaler
(venstre)

Grønn

Grønn-/sortstripet
 Til bilens strømkontakt
34NO
Merknader
 Bakhøyttalerledninger må klargjøres på forhånd.
 Bruk en basshøyttaler med en impedans på 4 til 8 Ω
og med tilstrekkelig effekthåndteringskapasitet for å
unngå skade.
12
kontinuerlig
strømtilførsel
Gul
13
utgang for antenne/
forsterker (REM OUT)
Blå-/hvitstripet
15
vekslet strømtilførsel
Rød
16
jord
Sort
Tilkobling til høyttalere
 Slå av enheten før du kobler til høyttalerne.
 Bruk høyttalere med en impedans på 4 til 8 Ω og
med tilstrekkelig effekthåndteringskapasitet for å
unngå skade.
Diagram over strømtilkobling
Kontroller bilens kontakt for eksternt utstyr, og
sørg for at ledningene er tilkoblet på riktig måte
avhengig av bilen.
Match tilkoblingene og veksle strømtilførselsledningene
riktig, og koble deretter enheten til bilens strømtilførsel.
Hvis du har spørsmål om eller problemer med å koble til
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du bilforhandleren.
Kontakt for eksternt utstyr
Bruke den kablede fjernkontrollen
1
Vanlig tilkobling
Rød
Aktiver den kablede fjernkontrollen ved
å angi [STR CONTROL] i [SET STEERING] til
[PRESET] (side 20).
Montering
Rød
Fjerne beskyttelsesrammen og braketten
Gul
Før du installerer enheten, må du fjerne
beskyttelsesrammen  og braketten  fra
enheten.
Gul
12
kontinuerlig
strømtilførsel
Gul
15
vekslet strømtilførsel
Rød
1
Trykk inn begge endene på
beskyttelsesrammen , og dra den ut.
Når plasseringen av de røde og gule lederne
er omvendt
Rød
Rød
Gul
Gul

2
12
vekslet strømtilførsel
Gul
15
kontinuerlig
strømtilførsel
Rød
Sett inn begge nøklene  slik at de klikker
på plass, og dra braketten  nedover og
enheten oppover for å skille dem.

Når bilen ikke har ACC-posisjon
Rød
Rød


Gul
Gul
Vend kroken innover.
35NO
Montere enheten på dashbordet
Kontroller at sperrene på begge sider av braketten 
er bøyd 2 mm innover før installasjonen (3/32 tommer).
1
Plasser braketten  i dashbordet, og
bøy ut hakene for å feste.
182 mm (7 1/4 tommer)
53 mm
(2 1/8 tommer)

2
Fange
Monter enheten på braketten , og fest
deretter beskyttelsesrammen .


Merknader
 Hvis sperrene er rette eller bøyd utover, blir ikke
enheten godt nok festet, og den kan løsne.
 Kontroller at de fire sperrene på beskyttelsesrammen
 sitter godt fast i sporene på enheten.
Ta av og sette på frontpanelet
Du finner mer informasjon på Ta av frontpanelet
(side 6).
36NO
Tilbakestille enheten
Du finner mer informasjon på Tilbakestilling av
enheten (side 7).
Bytte sikring
Når du bytter ut den gamle
Sikring (10 A)
sikringen, må du passe på å bruke
én med samme strømstyrke. Hvis
sikringen går, må du kontrollere
strømtilkoblingen og bytte ut
sikringen. Hvis sikringen går på
nytt etter at du har byttet den, kan
det ha oppstått en intern feil. Ta i så fall kontakt
med din nærmeste Sony-forhandler.
Installera enheten i instrumentbrädan, eftersom
enhetens baksida blir varm under användning.
Om du vill ha mer information, se ”Anslutning/
installation” (sidan 32).
Producerad i Thailand
Typskylten med information om driftspänning och
annat finns undertill på höljet.
Sony Corporation intygar härmed att utrustningen
uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande internetadress:
http://www.compliance.sony.de/
Den här utrustningen är avsedd att användas med
godkänd(a) version(er) av programvaran som anges
i EU-försäkran om överensstämmelse.
Programvaran i den här utrustningen är verifierad
för att uppfylla kraven i direktivet 2014/53/EU.
Programvaruversion: 1_
Programvaruversionen kan kontrolleras i den
inbyggda programvarans allmänna inställningsmeny.
Information till kunder: Följande information
gäller endast utrustning som säljs i länder
med gällande EU-direktiv
Den här produkten har tillverkats av eller på
uppdrag av Sony Corporation.
EU-importör: Sony Europe Limited.
Frågor till EU-importören eller som rör
produktöverensstämmelse i Europa skickas till
tillverkarens representant, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgien.
2SV
Avfallshantering av uttjänta
batterier och elektriska och
elektroniska produkter (gäller i EU
och andra europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, batteriet eller
förpackningen anger att produkten och batteriet
inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. På
vissa batterier kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till
om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver
eller 0,004 % bly. När produkterna och batterierna
kasseras på rätt sätt kan det förebygga de
potentiella negativa miljö- och hälsoeffekter som
kan uppstå vid felaktig avfallshantering. Återvinning
av material hjälper till att bevara naturens resurser.
För produkter som av säkerhets-, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av
ett inbyggt batteri bör detta batteri endast bytas av
behörig servicetekniker. Lämna det förbrukade
batteriet och den elektriska och elektroniska
utrustningen på en återvinningsstation för
elektriska och elektroniska produkter för att
garantera korrekt hantering. Information om övriga
batterier finns i avsnittet om hur du tar ut
batterierna ur produkten på ett säkert sätt. Lämna
in batteriet på en återvinningsstation i behållaren
för förbrukade batterier. Om du vill ha mer
information om återvinning av produkten eller
batteriet kontaktar du ditt kommunkontor, den
lokala sophämtningstjänsten eller återförsäljaren
där du köpte produkten eller batteriet.
Varning om tändningslåset i bilen saknar
ACC-läge
Var noga med att stänga av funktionen AUTO
OFF (sidan 20). Enheten stängs automatiskt av
helt vid den angivna tiden efter att enheten
stängs av och klockan visas (dvs. håll SRC intryckt
i en sekund), vilket förhindrar att batteriet laddar
ur. Om du inte ställer in funktionen AUTO OFF,
ska du hålla OFF intryckt tills teckenfönstret
slocknar varje gång du stänger av tändningen.
Friskrivning avseende tjänster från tredje part
BLUETOOTH-kommunikation
Tjänster från tredje part kan komma att ändras,
avbrytas eller upphöra utan föregående avisering.
Sony åtar sig inget ansvar i sådana situationer.
 Mikrovågor från BLUETOOTH-enheter kan påverka
funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning.
Stäng av denna enhet och andra BLUETOOTHenheter på följande platser eftersom de kan
orsaka olycksfall:
 på platser med lättantändlig gas, till exempel
sjukhus, tåg, flygplan och bensinstationer
 nära automatiska dörrar eller brandlarm.
 Enheten har stöd för säkerhetsfunktioner som
uppfyller BLUETOOTH-standarden för att skydda
anslutningen vid trådlös BLUETOOTHkommunikation. Skyddet kanske emellertid inte
är tillräckligt beroende på inställningen. Var
försiktig när du kommunicerar via trådlös
BLUETOOTH-teknik.
 Vi åtar oss inget ansvar för information som
fångas upp av obehöriga under BLUETOOTHkommunikation.
Viktigt meddelande
Varning!
SONY SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS
ANSVARIGT FÖR INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR
ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVEN
INTÄKT, FÖRLUST AV DATA, OFÖRMÅGA ATT
ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER TILLHÖRANDE
UTRUSTNING, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER
FÖRLUST AV ANVÄNDARENS TID PÅ GRUND AV ELLER
TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV DENNA PRODUKT,
DESS MASKINVARA OCH/ELLER PROGRAMVARA.
Denna produkt innehåller en radiosändare.
Enligt UNECE-förordning nr. 10 har
fordonstillverkare rätt att införa särskilda krav på
installation av radiosändare i fordon.
Läs handboken till bilen eller kontakta tillverkaren
eller bilhandlaren innan du installerar denna
produkt i din bil.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har
frågor om eller problem med enheten som inte
beskrivs i denna handbok.
Nödsamtal
Denna BLUETOOTH-handsfree för bilen och den
elektroniska enhet som ansluts till handsfreeenheten drivs via radiosignaler, mobilnätverk och
fasta telefonnätverk samt funktioner som
programmeras av användaren. Vi kan därför inte
garantera att anslutningen fungerar i alla
förhållanden.
Lita inte enbart till elektroniska enheter vid viktig
kommunikation (till exempel i nödsituationer som
kräver läkarvård).
3SV
Inställningar
Innehåll
Guide till delar och reglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Komma igång
Ta bort frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Återställa enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ställa klockan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kontrollera batteriets spänning . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Förbereda en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . . . . 7
Ansluta en USB-enhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ansluta en annan bärbar ljudenhet. . . . . . . . . . . . 10
Lyssna på radio
Lyssna på radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ta emot DAB-kanaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Använda FM/MW/LW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Använda RDS
(Radio Data System) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
12
12
Uppspelning
Spela upp från en USB-enhet. . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Spela upp från en
BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Söka efter och spela upp spår . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Handsfreesamtal (endast via
BLUETOOTH)
Ta emot ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ringa ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tillgängliga funktioner under samtal . . . . . . . . . . 17
Praktiska funktioner
Sony | Music Center med iPhone/Androidsmartphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Använda röstigenkänning (endast på Android) . . . 19
Använda Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4SV
Avbryta DEMO-läget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grundläggande inställningar . . . . . . . . . . . . . . . .
Allmän inställning (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . .
Ljudinställning (SOUND). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displayinställning (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH) . . . . . . . . .
Sony | Music Center-inställning (SONY APP) . . . .
20
20
20
21
22
22
23
Ytterligare information
Uppdatera inbyggd programvara . . . . . . . . . . . . .
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
24
26
30
Anslutning/installation
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentlista inför installation . . . . . . . . . . . . .
Anslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
33
35
Guide till delar och reglage
Huvudenhet
 Frigöringsknapp för frontpanel
 SRC (källa)
Slå på strömmen.
Byt ljudkälla.
OFF
Håll knappen intryckt i en sekund för att stänga
av källan och visa klockan.
Håll knappen intryckt i mer än två sekunder för
att stänga av strömmen och displayen.
 Kontrollvred
Vrid för att justera volymen.
TRYCK PÅ ENTER
Bekräfta vald inställning.
Tryck på SRC, vrid och tryck för att byta källa
(inom två sekunder).
MENU
Öppna inställningsmenyn.
VOICE (sidan 17, 19)
Håll intryckt i minst två sekunder för att aktivera
röstuppringning och röstigenkänning (endast
Android™) eller Siri (endast iPhone).
N-Mark
Vidrör kontrollvredet med en Androidsmartphone för att upprätta BLUETOOTHanslutning.
 Visningsfönster

/
(SEEK –/+)
Under DAB-mottagning:
Välj en tjänst. Håll intryckt för att söka efter
en ensemble.
Under FM/MW/LW-mottagning:
Ställ in radiokanaler automatiskt. Håll intryckt
för manuell inställning.
/ (föregående/nästa)
/ (snabbspolning bakåt/framåt)
 PTY (programtyp)/
(bläddra) (sidan 11, 15)
Under DAB-mottagning:
Aktivera sökläge. Tryck två gånger för att välja PTY.
Under FM-mottagning:
Välj PTY i RDS.
Under uppspelning:
Aktivera sökläge.
(Inte tillgängligt när [BT AUDIO] är valt eller när
en USB-enhet i Android-läge eller en iPod är
ansluten.)
5SV
 CALL
Öppna samtalsmenyn. Ta emot/avsluta samtal.
Håll intryckt i mer än två sekunder för att växla
BLUETOOTH-signalen.

Komma igång
(tillbaka)
Återgå till föregående display.
Ta bort frontpanelen
MODE (sidan 10, 11, 12, 17)
Frontpanelen kan tas bort från enheten för att
förhindra stöld.
 Mottagare för fjärrkontroll
 Sifferknappar (1 till 6)
Välj lagrade DAB-tjänster eller radiokanaler.
Håll intryckt för att lagra DAB-tjänster eller
radiokanaler.
1
Håll OFF  intryckt tills enheten stängs
av. Tryck på frigöringsknappen för
frontpanelen  och ta bort panelen
genom att dra den mot dig.
ALBUM /
Hoppa över ett album på ljudenheten. Håll
intryckt för att hoppa över flera album i rad.
(Inte tillgängligt när en USB-enhet i Androidläge eller en iPod är ansluten.)
(upprepningsläge)
(Inte tillgängligt när en USB-enhet i Android™läge är ansluten.)
(slumpläge)
(Inte tillgängligt när en USB-enhet i Android™läge är ansluten.)
MIC (sidan 17)
 (spela upp/pausa)
 EXTRA BASS
Förstärk basljudet synkroniserat med
volymnivån. Tryck för att ändra
EXTRA BASS-inställningen: [1], [2], [OFF]
 AUX-ingång
 DSPL (display)
Tryck för att växla alternativ.
SCRL (rulla)
Håll intryckt för att rulla bland alternativen.
 USB-port
 Mikrofon (innerpanel)
Täck inte för mikrofonen med tejp eller annat,
eftersom detta kan störa handsfreefunktionen.
6SV
Varningslarm
Om du vrider tändningskontakten till OFF-läget
utan att ta bort frontpanelen, avges varningslarmet
i några sekunder. Larmet avges bara om den
inbyggda förstärkaren används.
Serienummer
Kontrollera att serienumren på enhetens undersida
och frontpanelens baksida stämmer överens. I
annat fall går det inte att utföra BLUETOOTHparkoppling, anslutning och frånkoppling via NFC.
Sätta fast frontpanelen
Återställa enheten
Förbereda en BLUETOOTH-enhet
Du måste återställa enheten innan du använder
den för första gången och efter att ha bytt bilbatteri
eller ändrat anslutningarna.
Du kan spela upp musik samt ringa och ta emot
handsfreesamtal med en BLUETOOTH-kompatibel
enhet, till exempel en smartphone, mobiltelefon
eller ljudenhet (hädanefter kallad ”BLUETOOTHenhet” om inget annat anges). Mer information om
anslutning finns i bruksanvisningen till
BLUETOOTH-enheten.
Vrid ned volymen på denna enhet innan du ansluter
BLUETOOTH-enheten. I annat fall kan volymen bli
mycket hög.
1
Tryck på DSPL och
mer än 2 sekunder.
(tillbaka)/MODE i
Obs!
När du återställer enheten raderas klockinställningen
och vissa typer av lagrat innehåll.
Ställa klockan
1
2
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att
välja [GENERAL] och tryck sedan på vredet.
Vrid kontrollvredet för att välja [SET
CLOCK-ADJ] och tryck sedan på vredet.
Timangivelsen blinkar.
3
Vrid kontrollvredet för att välja timme
och minut.
Tryck på / (SEEK –/+) för att växla display.
4
Tryck på MENU efter minutinställningen.
Inställningen är klar och klockan startar.
Visa klockan
Tryck på DSPL.
Kontrollera batteriets spänning
Du kan kontrollera batteriets aktuella spänning. (Inte
tillgängligt när källan är avstängd och klockan visas.)
1
Ansluta en smartphone med
One-touch-anslutning (NFC)
När du vidrör kontrollvredet på denna enhet med
en NFC*-kompatibel smarttelefon, parkopplas
enheterna och ansluts automatiskt.
* NFC (Near Field Communication) är en trådlös teknik
för korta avstånd för trådlös kommunikation mellan
olika enheter, som mobiltelefoner och IC-brickor.
Med NFC-funktionen kan du enkelt upprätta
datakommunikation genom att vidröra en viss symbol
eller plats på NFC-kompatibla enheter.
För smartphones med Android OS 4.0 eller äldre
krävs appen NFC Easy Connect, som kan hämtas på
Google Play™. Appen kanske inte är tillgänglig i alla
länder/regioner.
1
Aktivera NFC-funktionen på smartphonen.
Mer information finns i bruksanvisningen till
smarttelefonen.
2
Vidrör N-Mark-delen på denna enhet
med N-Mark-delen på smarttelefonen.
Tryck på knappen DSPL upprepade
gånger tills batterispänningen visas.
Kontrollera att
tänds i displayen på enheten.
7SV
Koppla från med NFC
Vidrör N-Mark-delen på denna enhet med N-Markdelen på smarttelefonen igen.
Obs!
 Var försiktig när du upprättar anslutningen med
smartphonen så att du inte repar enheten.
 One-touch-anslutning kan inte ske när enheten redan
är ansluten till en annan NFC-kompatibel enhet.
Koppla i så fall från den andra enheten och anslut
smarttelefonen igen.
5
Utför parkoppling på BLUETOOTH-enheten
så att den identifierar denna enhet.
6
Välj [DSX-XXXX] (modellnamn) som visas
i displayen på BLUETOOTH-enheten.
Upprepa från steg 2 om modellnamnet inte visas.
Parkoppla och ansluta en
BLUETOOTH-enhet
Första gången du ansluter en BLUETOOTH-enhet
krävs en gemensam registrering (”parkoppling”).
Parkopplingen medför att denna enhet och den
andra enheten kan identifiera varandra. Enheten
kan anslutas till två BLUETOOTH-enheter
(två mobiltelefoner eller en mobiltelefon och
en ljudenhet).
7
Skriv [0000] om det krävs ett lösenord*
på BLUETOOTH-enheten.
* Lösenord kan även kallas passkod, pinkod eller
PIN-nummer osv. beroende på enheten.
Lösenord
[0000]
När parkopplingen är klar lyser
1
Placera BLUETOOTH-enheten inom en
meters avstånd från systemet.
2
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för
att välja [BLUETOOTH] och tryck sedan
på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET PAIRING] och tryck sedan på vredet.
4
Vrid kontrollvredet för att välja [SET
DEVICE 1] * eller [SET DEVICE 2] * och
tryck sedan på vredet.
blinkar medan enheten är satt i viloläge för
parkoppling.
* [SET DEVICE 1] eller [SET DEVICE 2] ändras till
namnet på den parkopplade enheten när
parkopplingen är klar.
8SV
8
med fast sken.
Välj denna enhet på BLUETOOTH-enheten
för att upprätta BLUETOOTH-anslutning.
eller
tänds när anslutningen är upprättad.
Obs!
Enheten kan inte identifieras av en annan enhet medan
den är ansluten till en BLUETOOTH-enhet. Aktivera
identifiering genom att starta parkopplingsläget och
söka efter denna enhet på den andra enheten.
Starta uppspelningen
Om du vill ha mer information, se ”Spela upp från
en BLUETOOTH-enhet” (sidan 14).
Koppla från den parkopplade enheten
Utför steg 2 till 4 för att koppla från enheterna efter att
enheten och BLUETOOTH-enheten har parkopplats.
Ansluta en parkopplad
BLUETOOTH-enhet
Om du vill använda en parkopplad enhet måste du
ansluta den till denna enhet. Vissa parkopplade
enheter ansluts automatiskt.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för
att välja [BLUETOOTH] och tryck sedan
på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja [SET BT
SIGNL] och tryck sedan på vredet.
Kontrollera att
tänds.
3
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheten.
4
Anslut BLUETOOTH-enheten till denna
enhet.
eller
Tips
Med aktiverad BLUETOOTH-signal: När tändningen slås
på ansluter denna enhet automatiskt till den senast
anslutna mobiltelefonen.
Ansluta med en iPhone/iPod
(automatisk BLUETOOTH-parkoppling)
När en iPhone/iPod med iOS5 eller senare ansluts
till USB-porten parkopplas och ansluts denna enhet
automatiskt till iPhone/iPod.
För att aktivera automatisk BLUETOOTHparkoppling ska du kontrollera att [SET AUTOPAIR] i
[BLUETOOTH] är inställt på [ON] (sidan 23).
1
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på
iPhone/iPod.
2
Anslut iPhone/iPod till USB-porten.
tänds.
Ikoner i teckenfönstret:
Kontrollera att
Tänds när handsfreesamtal är tillgängligt
genom aktivering av HFP (Handsfree
Profile).
Tänds när ljudenheten kan spelas upp
genom aktivering av A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
tänds i displayen på enheten.
Obs!
 Automatisk BLUETOOTH-parkoppling kan inte ske om
denna enhet redan är ansluten till en annan
BLUETOOTH-enhet. Koppla i så fall från den andra
enheten och anslut iPhone/iPod igen.
 Om automatisk BLUETOOTH-parkoppling inte
upprättas finns mer information i ”Förbereda en
BLUETOOTH-enhet” (sidan 7).
Ansluta den senast anslutna enheten från
denna enhet
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheten.
För att ansluta till ljudenheten trycker du på SRC
för att välja [BT AUDIO] och sedan på  (spela upp/
pausa).
Anslut mobiltelefonen genom att trycka på
CALL.
Ansluta en USB-enhet
1
2
Sänk volymen på enheten.
Anslut USB-enheten till denna enhet.
Anslut iPod/iPhone-enheten via USBanslutningskabeln för iPod (medföljer inte).
Obs!
Vid streamad uppspelning av BLUETOOTH-ljud går det
inte att ansluta från denna enhet till mobiltelefonen.
Anslut från mobiltelefonen till denna enhet i stället.
9SV
Lyssna på radio
Lyssna på radio
Ansluta en annan bärbar
ljudenhet
1
2
3
Stäng av den bärbara ljudenheten.
Sänk volymen på enheten.
Anslut den bärbara ljudenheten till
AUX-ingången (stereominiuttag) på
denna enhet via en anslutningskabel
(medföljer inte)*.
* Var noga med att använda ett rakt kontaktdon.
För att lyssna på radio, tryck på SRC och välj [TUNER].
Den första kanalsökningen startar automatiskt när
du väljer DAB-bandet första gången efter att ha
bytt bilbatteri eller ändrat anslutningarna. Vänta
tills kanalsökningen är klar. (Om kanalsökningen
avbryts börjar den om från början nästa gång du
väljer DAB-bandet.) Om den första kanalsökningen
inte lagrar någon DAB-kanal kan du göra en
automatisk kanalsökning (sidan 11).
Tips
Ställ in [SET ANT-PWR] på [ON] (standard) eller [OFF]
beroende på typen av DAB-antenn (sidan 21).
Ta emot DAB-kanaler
DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett markbundet
sändningssystem. DAB-kanalerna samlar
radioprogram (”tjänster”) i ensembler, och varje
tjänst innehåller en eller flera komponenter. Samma
tjänst kan ibland tas emot på olika frekvenser.
Söka efter en tjänst manuellt
4
Tryck på SRC och välj [AUX].
1
Tryck på MODE för att välja [DB1], [DB2]
eller [DB3].
2
Tryck på / (SEEK –/+) för att söka
efter en tjänst inom en ensemble, håll
/ (SEEK –/+) intryckt för att söka
efter olika ensembler.
Matcha volymen på den anslutna enheten
med andra källor
Starta uppspelningen på den bärbara ljudenheten
på medelhög volym och ställ in normal
lyssningsvolym på denna enhet.
Tryck på MENU och välj [SOUND]  [SET AUX VOL]
(sidan 22).
Kanalsökningen stoppar när enheten tar emot
en tjänst/ensemble. Fortsätt kanalsökningen
tills önskad tjänst tas emot.
Lagra en tjänst manuellt
1
10SV
När du har hittat tjänsten som du vill
lagra håller du en sifferknapp (1 till 6)
intryckt tills [MEM] visas.
Ta emot lagrade tjänster
1
Välj önskat frekvensband och tryck på en
sifferknapp (1 till 6).
Söka efter en tjänst efter dess namn
(Quick-BrowZer™)
Lyssna på samma eller ett liknande program
också vid svag mottagning
Ställ in [SET SOFTLINK] på [ON] (sidan 21).
[FM-LINK] tänds när motsvarande FM-program tas
emot.
Hard Link följer samma program och Soft Link följer
ett liknande program.
SOFT
LINK
Du kan visa en lista med tjänster så att du enkelt
kan söka efter dem.
1
Tryck på
(sök) under DAB-mottagning.
Enheten sätts i Quick-BrowZer-läge och listan
med tjänster visas.
2
Vrid kontrollvredet för att välja önskad
tjänst och tryck sedan på vredet.
Mottagningen startar.
Avsluta Quick-BrowZer-läget
Tryck på
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att
välja [GENERAL] och tryck sedan på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja [SET
ANNOUNCE], och tryck sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET ANNC-ON] eller [SET ANNC-OFF],
och tryck sedan på vredet.

ON

Hard
Link
Soft
Link




1
Tryck på MODE för att välja [DB1], [DB2]
eller [DB3].
2
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att
välja [GENERAL] och tryck sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja [SET
AUTOSCAN], och tryck sedan på vredet.
Ställa in DAB-meddelanden
1
OFF
FM
Soft
Link
Uppdatera listan med tjänster
automatiskt (automatisk avsökning)
(tillbaka).
Om du aktiverar DAB-meddelanden kan
meddelandena störa den valda källan.
DAB
Hard
Link
Listan med tjänster uppdateras i
Quick-BrowZer-läge.
Obs!
Under DAB-meddelandet justeras volymen till den
nivå som är inställd för TA (trafikmeddelanden) i RDS
(sidan 12).
11SV
Använda FM/MW/LW
Använda RDS
(Radio Data System)
Lagra automatiskt (BTM)
1
Tryck på MODE och ändra
frekvensbandet (FM1, FM2, MW eller LW).
2
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att
välja [GENERAL] och tryck sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja [SET BTM]
och tryck sedan på vredet.
Kanalerna lagras i frekvensordning under
sifferknapparna.
Kanalinställning
Ställa in alternativa frekvenser (AF)
och trafikmeddelanden (TA)
AF söker kontinuerligt efter kanalerna med starkast
frekvens. TA visar aktuell trafikinformation och
sänder trafikprogram (TP) om de kan tas emot.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att
välja [GENERAL] och tryck sedan på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja [SET AF/TA]
och tryck sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja [SET AF-ON],
[SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] eller
[SET AF/TA-OFF] och tryck sedan på vredet.
1
Tryck på MODE och ändra
frekvensbandet (FM1, FM2, MW eller LW).
2
Ställ in kanaler.
Lagra RDS-kanaler med AF och TA
Ställa in kanaler manuellt
Håll / (SEEK –/+) intryckt för att söka
efter ungefärlig frekvens och tryck sedan på
/ (SEEK –/+) upprepade gånger för att
finjustera frekvensinställningen.
Du kan förinställa RDS-kanaler tillsammans med en
AF/TA-inställning. Ställ in AF/TA och lagra kanalen
med BTM eller manuellt. Om du förinställer
kanalerna manuellt kan du också förinställa
andra stationer än RDS.
Ställa in kanaler automatiskt
Tryck på / (SEEK –/+).
Avsökningen avbryts när enheten hittar en kanal.
Ta emot nödmeddelanden
Lagra kanaler manuellt
1
När du har hittat kanalen som du vill
lagra, håller du en sifferknapp (1 till 6)
intryckt tills [MEM] visas.
Ta emot lagrade kanaler
1
Välj frekvensbandet och tryck på en
sifferknapp (1 till 6).
12SV
Med AF eller TA avbryts den aktuella källan
automatiskt av nödmeddelanden.
Justera volymen på ett trafikmeddelande
Volymnivån lagras i minnet inför framtida
trafikmeddelanden oberoende av den normala
volymnivån.
Behålla ett regionalt program (REGIONAL)
När funktionerna AF och REGIONAL är aktiverade
växlar sändningen inte över till en annan regional
kanal med starkare frekvens. Om du lämnar det
regionala programmets mottagningsområde ska du
välja [SET REG-OFF] i [GENERAL] under FMmottagning (sidan 21).
Funktionen fungerar inte i Storbritannien och vissa
andra områden.
Local Link-funktion (endast Storbritannien)
Med denna funktion kan du välja andra lokala
kanaler i området även om de inte är lagrade under
sifferknapparna.
Tryck på en sifferknapp (1 till 6) där du har lagrat en
lokal kanal under FM-mottagning. Tryck inom fem
sekunder en gång till på en sifferknapp för den
lokala kanalen. Upprepa åtgärden tills den lokala
kanalen tas emot.
Välja programtyper (PTY)
Använd PTY för att visa eller söka efter en viss
programtyp.
Typ av program
NONE (ingen programtyp)*, NEWS (nyheter),
AFFAIRS (samhälle), INFO (information), SPORT
(sport), EDUCATE (utbildning), DRAMA (drama),
CULTURE (kultur), SCIENCE (vetenskap), VARIED
(diverse), POP M (popmusik), ROCK M (rockmusik),
EASY M lättlyssnat), LIGHT M (lätt klassisk musik),
CLASSICS (seriös klassisk musik), OTHER M (övrig
musik), WEATHER (väder), FINANCE (ekonomi),
CHILDREN (barnprogram), SOCIAL A (sociala
frågor), RELIGION (religion), PHONE IN (ring in),
TRAVEL (resor), LEISURE (fritid), JAZZ (jazzmusik),
COUNTRY (countrymusik), NATION M (nationell
musik), OLDIES (”gamla godingar”), FOLK M
(folkmusik), DOCUMENT (dokumentär)
Ställa in klocktid (CT)
Klockan ställs in med CT-data från RDS-sändningen.
1
Ställ in [SET CT] i [GENERAL] på
[SET CT-ON] (sidan 21).
Under DAB-mottagning
1
2
Tryck på PTY två gånger.
Vrid kontrollvredet tills önskad programtyp
visas och tryck sedan på vredet.
Enheten visar alla tjänster med den valda
programtypen.
3
Vrid kontrollvredet tills önskad tjänst
visas och tryck sedan på vredet.
Mottagningen startar.
Under FM-mottagning
1
2
Tryck på PTY.
Vrid kontrollvredet tills önskad programtyp
visas och tryck sedan på vredet.
Enheten börjar söka efter en kanal som sänder
den valda programtypen.
13SV
välja [USB] ([IPD] visas i displayen när iPoden
har identifierats).
Uppspelning
Spela upp från en USB-enhet
I den här bruksanvisningen används ”iPod” som
generellt begrepp för iPod-funktionerna på iPod
och iPhone, om inget annat anges i texten eller
illustrationerna.
2
Justera volymen på enheten.
Stoppa uppspelningen
Håll OFF intryckt i en sekund.
Ta bort enheten
Stoppa uppspelningen och ta bort enheten.
Anmärkning om iPhone
Om du vill ha mer information om iPodkompatibilitet, se ”Om iPod” (sidan 24) eller besök
vår supportwebbplats (se webbadress på baksidan).
Du kan använda USB-enheter* av typen AOA
(Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage
Class) och MTP (Media Transfer Protocol) som
överensstämmer med USB-standarden. Beroende
på USB-enheten kan du välja Android-läge eller
MSC/MTP-läge på enheten.
Vissa digitala mediespelare och Androidsmartphones kan kräva inställning av MTP-läge.
* till exempel USB-flash-enheter, digitala
mediespelare och Android-smartphones
Obs!
 Information om kompatibla USB-enheter finns på vår
supportwebbplats (se webbadress på baksidan).
 Smartphones med Android OS 4.1 eller senare installerat
har stöd för Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0).
Vissa smartphones har inte fullständigt stöd för AOA 2.0
även om Android OS 4.1 eller senare är installerat.
Information om kompatibla Android-smartphones finns
på vår supportwebbplats (se webbadress på baksidan).
 Följande typer av filer kan inte spelas upp:
Mp3/WMA/FLAC:
 upphovsrättsskyddade filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 flerkanaliga ljudfiler
Mp3/WMA:
 filer med exakt komprimering
Innan du upprättar en anslutning ska du välja
USB-läge (Android- eller MSC/MTP-läge) beroende
på USB-enheten (sidan 21).
1
Anslut en USB-enhet till USB-porten
(sidan 9).
Uppspelningen startar.
Om en enhet redan är ansluten startar du
uppspelningen genom att trycka på SRC och
14SV
När du ansluter en iPhone via USB, styrs
samtalsvolymen från iPhone, inte från denna enhet.
Höj inte oavsiktligt volymen på enheten under ett
samtal eftersom volymen kan bli mycket hög när
samtalet har avslutats.
Spela upp från en
BLUETOOTH-enhet
Du kan spela upp innehåll på en ansluten enhet
som har stöd för BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
1
Upprätta BLUETOOTH-anslutning med
ljudenheten (sidan 7).
Välj ljudenheten genom att trycka på MENU och välj
sedan [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (sidan 22).
2
3
4
Tryck på SRC och välj [BT AUDIO].
Starta uppspelningen från ljudenheten.
Justera volymen på enheten.
Obs!
 Beroende på ljudenheten kan det hända att
information om till exempel titel, spårnummer/tid
och uppspelningsstatus inte visas på denna enhet.
 Uppspelningen från ljudenheten stoppar inte även
om du byter källa på denna enhet.
 [BT AUDIO] visas inte i teckenfönstret medan du
använder appen ”Sony | Music Center” via
BLUETOOTH-funktionen.
Matcha volymen på den anslutna
BLUETOOTH-enheten med andra källor
Starta uppspelningen på BLUETOOTH-ljudenheten
på medelhög volym och ställ in normal
lyssningsvolym på denna enhet.
Tryck på MENU och välj [SOUND]  [SET BTA VOL]
(sidan 22).
Avsluta Quick-BrowZer-läget
Tryck på
(sök).
Söka genom att hoppa mellan spår
(hoppläge)
Inte tillgängligt när en USB-enhet i Android™-läge
eller en iPod är ansluten.
Söka efter och spela upp spår
Upprepad och slumpmässig uppspelning
1
2
3
Tryck på
(upprepningsläge) eller
(slumpläge) upprepade gånger under
uppspelning för att välja önskat
uppspelningsläge.
Det kan ta en stund innan uppspelningen
startar i det valda uppspelningsläget.
(sök) under USB-uppspelning.
Tryck på  (SEEK +).
Vrid kontrollvredet för att välja önskat spår.
Listan genomsöks i steg om tio procent av det
totala antalet spår.
Inte tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge är
ansluten.
1
Tryck på
4
Tryck på ENTER för att återgå till
Quick-BrowZer-läget.
Det valda spåret visas.
5
Vrid kontrollvredet för att välja önskat
spår och tryck sedan på vredet.
Uppspelningen startar.
Vilka uppspelningslägen som är tillgängliga varierar
beroende på vilken ljudkälla som har valts.
Söka efter ett spår efter namn
(Quick-BrowZer™)
Inte tillgängligt när en USB-enhet i Android™-läge
eller en iPod är ansluten.
1
Under uppspelning från USB, tryck på
(sök)* för att visa listan med sökkategorier.
När spårlistan visas, tryck på
(bakåt)
upprepade gånger tills önskad sökkategori visas.
* Tryck på
(sök) i mer än två sekunder under
USB-uppspelning för att återgå direkt till början av
kategorilistan.
2
Vrid kontrollvredet för att välja önskad
sökkategori och tryck sedan på vredet.
3
Upprepa steg 2 för att söka efter önskat
spår.
Uppspelningen startar.
15SV
Via kontaktlistan
Handsfreesamtal (endast via
BLUETOOTH)
Om du vill använda en mobiltelefon måste du
ansluta den till denna enhet. Du kan ansluta två
mobiltelefoner till enheten. Om du vill ha mer
information, se ”Förbereda en BLUETOOTH-enhet”
(sidan 7).
1
När två mobiltelefoner är anslutna till enheten
vrider du kontrollvredet för att välja någon av
telefonerna. Tryck sedan på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja [PHONE
BOOK] och tryck sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja en initial i
bokstavslistan, och tryck sedan på vredet.
4
Vrid kontrollvredet för att välja ett namn i
namnlistan och tryck sedan på vredet.
5
Vrid kontrollvredet för att välja ett nummer
i nummerlistan, och tryck sedan på vredet.
Ta emot ett samtal
1
Tryck på CALL när det hörs en ringsignal
för inkommande samtal.
Samtalet aktiveras.
Samtalet aktiveras.
Via samtalshistoriken
1
Obs!
Ringsignalen och motpartens röst matas bara ut från
fronthögtalarna.
Avböja ett samtal
Håll OFF intryckt i en sekund.
2
Vrid kontrollvredet för att välja ett namn
eller telefonnummer i samtalshistoriken,
och tryck sedan på vredet.
Samtalet aktiveras.
Via inmatat telefonnummer
1
Tryck på CALL.
När två mobiltelefoner är anslutna till enheten
vrider du kontrollvredet för att välja någon av
telefonerna. Tryck sedan på vredet.
2
16SV
Vrid kontrollvredet för att välja
[RECENT CALL] och tryck sedan på vredet.
Samtalshistoriken visas.
3
Ringa ett samtal
Du kan ringa samtal via kontaktlistan eller
samtalshistoriken när du har anslutit en
mobiltelefon som har stöd för PBAP (Phone Book
Access Profile).
När två mobiltelefoner är anslutna till enheten
väljer du någon av dem.
Tryck på CALL.
När två mobiltelefoner är anslutna till enheten
vrider du kontrollvredet för att välja någon av
telefonerna. Tryck sedan på vredet.
Avsluta ett samtal
Tryck på CALL igen.
Tryck på CALL.
Vrid kontrollvredet för att välja [DIAL
NUMBER] och tryck sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att skriva
telefonnumret, välj [ ] (blanksteg),
och tryck sedan på ENTER*.
Samtalet aktiveras.
Tillgängliga funktioner under
samtal
* Tryck på / (SEEK –/+) för att växla display.
Justera volymen på ringsignalen
Obs!
[_] visas i stället för [#] i displayen.
Vrid kontrollvredet medan du tar emot samtalet.
Justera volymen på motpartens röst
Via återuppringning
1
2
Tryck på CALL.
Justera volymen för motparten
(Mic gain-justering)
När två mobiltelefoner är anslutna till enheten
vrider du kontrollvredet för att välja någon av
telefonerna. Tryck sedan på vredet.
Tryck på MIC.
Tillgängliga volymnivåer: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI]
Vrid kontrollvredet för att välja [REDIAL]
och tryck sedan på vredet.
Reducera eko och brus (eko-/brusreducering)
Samtalet aktiveras.
Via rösttaggar
Du kan ringa ett samtal genom att säga den
rösttagg som har lagrats på en ansluten
mobiltelefon med röstuppringningsfunktion.
1
Vrid kontrollvredet under samtalet.
Håll MIC intryckt.
Tillgängliga lägen: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Aktivera och inaktivera handsfreeläge
Tryck på MODE under ett samtal för att växla
ljudutmatningen mellan enheten och mobiltelefonen.
Obs!
Funktionen är inte tillgänglig på alla mobiltelefoner.
Tryck på CALL.
När två mobiltelefoner är anslutna till enheten
vrider du kontrollvredet för att välja någon av
telefonerna. Tryck sedan på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja
[VOICE DIAL] och tryck sedan på vredet.
Eller håll VOICE intryckt i mer än två sekunder.
3
Säg den rösttagg som har lagrats på
mobiltelefonen.
Din röst identifieras och samtalet kopplas.
Avbryta röstuppringning
Tryck på VOICE.
17SV
Information om styrfunktionerna på iPhone/
Android-smarttelefonen finns i appens
hjälpfunktion.
Praktiska funktioner
Sony | Music Center med
iPhone/Android-smartphone
Du måste hämta den senaste versionen av appen
”Sony | Music Center” från App Store för iPhone
eller från Google Play för Android-smartphones.
Obs!
 Följ av säkerhetsskäl lokala trafiklagar och regler och
använd aldrig appen under körning.
 ”Sony | Music Center” är en app du kan använda för
att styra Sony-ljudenheter som är kompatibla med
”Sony | Music Center” från din iPhone/Androidsmartphone.
 Vad du kan styra via ”Sony | Music Center” beror på
den anslutna enheten.
 Läs informationen om iPhone/Android för att kunna
använda funktionerna i”Sony | Music Center”.
 Mer information om ”Sony | Music Center” finns på:
http://www.sony.net/smcqa/
 Besök webbplatsen nedan och kontrollera kompatibla
modeller av iPhone/Android-smartphones.
För iPhone: Gå till App Store
För Android-smartphone: Gå till Google Play
Upprätta en Sony | Music Centeranslutning
1
2
3
4
Om enhetsnumret visas
Kontrollera att numret visas (till exempel 123456)
och välj [Yes] på iPhone/Android-smarttelefonen.
Avsluta anslutningen
1
2
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att välja
[SONY APP] och tryck sedan på vredet.
Vrid kontrollvredet för att välja [CONNECT] och tryck
sedan på vredet.
Välja källa eller app
Du kan välja önskad källa eller app på iPhone/
Android-smartphonen på denna enhet.
Välja källa
Tryck på SRC upprepade gånger. Eller tryck på SRC,
vrid kontrollvredet för att välja önskad källa och
tryck sedan på ENTER.
Visa listan med källor
Tryck på SRC.
Sms-meddelanden via röstguide
(endast på Android)
Sms-meddelanden läses automatiskt upp via
bilhögtalarna när de tas emot.
Upprätta BLUETOOTH-anslutning med
iPhone/Android-smartphonen (sidan 7).
Information om inställningarna finns i appens
hjälpfunktion.
Välj ljudenheten genom att trycka på MENU och
välj sedan [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(sidan 22).
Svara på ett SMS (endast på Android)
Starta ”Sony | Music Center”-appen.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för
att välja [SONY APP] och tryck sedan
på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja
[CONNECT] och tryck sedan på vredet.
Anslutningen till iPhone/Android-smartphonen
upprättas.
18SV
Du kan svara på meddelanden genom att trycka på
svarsikonen.
3
Aktivera programmet ”Sony | Music Center” och
tryck sedan på ikonen [Reply] (svara).
Meddelandeskärmen visas i Sony | Music Center.
Tala in ett svarsmeddelande.
Listan med relevanta meddelanden visas i
Sony | Music Center.
Vrid kontrollvredet för att välja önskat meddelande,
och tryck sedan på vredet.
Meddelandet skickas.
Ange ljud- och visningsinställningar
Du kan ändra inställningarna för ljud och visning via
iPhone/Android-smarttelefonen.
Information om inställningarna finns i appens
hjälpfunktion.
Använda röstigenkänning
(endast på Android)
1
Håll VOICE intryckt för att aktivera
röstigenkänning.
2
Säg önskat röstkommando i mikrofonen.
Avaktivera röstigenkänning
Tryck på VOICE.
Obs!
 Röstigenkänning är inte tillgänglig i alla situationer.
 Funktionen kanske inte fungerar korrekt beroende på
kapaciteten på den anslutna Android-smartphonen.
 Använd funktionen i förhållanden där brus, till exempel
motorljud, är minimerat under röstigenkänningen.
3
Tala i mikrofonen efter ljudsignalen.
iPhone-enheten avger en ny ljudsignal och Siri
börjar svara.
Inaktivera Siri Eyes Free
Tryck på VOICE.
Obs!
 Funktionen kanske inte känner igen din röst i alla
situationer. (Till exempel medan du kör bil.)
 På platser med dålig mottagning av iPhone-signaler
kan det hända att Siri Eyes Free inte fungerar korrekt
eller att svarstiden blir längre.
 Beroende på användningsförhållandena kan det
hända att Siri Eyes Free inte fungerar korrekt eller
stängs av.
 Om du spelar upp ett spår på en iPhone via
BLUETOOTH-ljudanslutning och spåret börjar spelas
upp via BLUETOOTH, avslutas Siri Eyes Free
automatiskt och enheten växlar över till BLUETOOTHljudkällan.
 När Siri Eyes Free aktiveras under uppspelning kan
enheten växla till BLUETOOTH-ljudkällan även om du
inte väljer ett spår.
 När du ansluter iPhone till USB-porten kan det hända
att Siri Eyes Free inte fungerar korrekt eller stängs av.
 Aktivera inte Siri på iPhone när du ansluter telefonen
till denna enhet via USB. Siri Eyes Free kanske inte
fungerar korrekt eller stängs av.
 Det matas inte ut något ljud medan Siri Eyes Free är
aktiverat.
Använda Siri Eyes Free
Med Siri Eyes Free kan du använda en iPhone med
handsfree genom att helt enkelt tala i mikrofonen.
Funktionen kräver att du ansluter en iPhone till denna
enhet via BLUETOOTH. Funktionen är tillgänglig på
iPhone 4s eller senare. Kontrollera att den senaste
iOS-versionen är installerad på din iPhone.
Du måste slutföra BLUETOOTH-registrering och
välja anslutningsinställningar för iPhone och denna
enhet i förväg. Om du vill ha mer information, se
”Förbereda en BLUETOOTH-enhet” (sidan 7).
Välj iPhone genom att trycka på MENU och välj
sedan [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (sidan 22).
1
Aktivera Siri-funktionen på iPhone.
Mer information finns i bruksanvisningen till
iPhone.
2
Håll VOICE intryckt i mer än två sekunder.
Skärmen för röstkommando visas.
19SV
Allmän inställning (GENERAL)
Inställningar
Avbryta DEMO-läget
Du kan avbryta demodisplayen som visas när källan
är avstängd och klockan visas.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att
välja [GENERAL] och tryck sedan på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja [SET DEMO]
och tryck sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja [SET
DEMO-OFF] och tryck sedan på vredet.
Inställningen är klar.
4
Tryck på
(tillbaka) två gånger.
Displayen återgår till normalt mottagnings-/
uppspelningsläge.
Grundläggande inställningar
Du kan välja inställningar inom följande kategorier:
Allmän inställning (GENERAL), ljudinställning
(SOUND), displayinställning (DISPLAY), BLUETOOTHinställning (BLUETOOTH), Sony | Music Center setup
(SONY APP)
1
2
Tryck på MENU.
Vrid kontrollvredet för att välja önskad
inställningskategori och tryck sedan på
vredet.
Vilka alternativ som är tillgängliga varierar
beroende på källan och inställningarna.
3
Vrid kontrollvredet för att välja alternativ,
och tryck sedan på vredet.
Återgå till föregående display
Tryck på
20SV
(tillbaka).
DEMO (demonstration)
Aktivera demonstrationen: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (justera klocka) (sidan 7)
CAUT ALM (varningslarm)
Aktivera varningslarm: [ON], [OFF] (sidan 6)
(Endast tillgängligt när källan är avstängd och
klockan visas.)
BEEP
Aktivera ljudsignal: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Stäng av automatiskt efter en viss tid när enheten
är avstängd och klockan visas (dvs. håll SRC
intryckt i en sekund): [ON] (30 minuter), [OFF].
STEERING
Registrera/återställ inställningen för
rattfjärrkontrollen.
(Tillgängligt när enheten är ansluten via
anslutningskabeln (medföljer inte).)
(Endast tillgängligt när källan är avstängd och
klockan visas.)
STR CONTROL (rattfjärrkontroll)
Välj indataläge för den anslutna fjärrkontrollen.
Var noga med att matcha indataläget med den
anslutna fjärrkontrollen före användning för att
förhindra felfunktion.
CUSTOM
Indataläge för rattfjärrkontrollen
PRESET
Indataläge för fjärrkontrollen, exklusive
rattfjärrkontrollen (väljs automatiskt när
[RESET CUSTOM] utförs).
EDIT CUSTOM
Lagra funktionerna (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) på
rattfjärrkontrollen:
 Vrid kontrollvredet till önskad funktion för
rattfjärrkontrollen och tryck sedan på vredet.
 Medan [REGISTER] blinkar, håll in knappen
på rattfjärrkontrollen som du vill koppla
funktionen till. [REGISTERED] visas när
registreringen är klar.
 Upprepa steg  och  om du vill registrera
ytterligare funktioner.
(Endast tillgängligt när [STR CONTROL] är inställt
på [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Återställ inställningen för rattfjärrkontrollen:
[YES], [NO]
(Endast tillgängligt när [STR CONTROL] är inställt
på [CUSTOM].)
Obs!
 Medan du gör inställningar kan du bara använda
knapparna på enheten. Parkera av säkerhetsskäl
bilen innan du gör inställningen.
 Om ett fel inträffar under registreringen behålls all
information som har registrerats tidigare. Börja om
registreringen från den funktion där felet inträffade.
 Denna funktion är inte tillgänglig på alla bilar.
Information om kompatibla bilar finns på vår
supportwebbplats (se webbadress på baksidan).
USB MODE
Ändra USB-läget: [ANDROID], [MSC/MTP]
(Endast tillgängligt när USB-källan har valts.)
CT (klocktid)
Aktivera CT-funktionen: [ON], [OFF].
AF/TA (alternativa frekvenser/trafikmeddelanden)
Välj inställning för alternativa frekvenser (AF) och
trafikmeddelanden (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Tillgänglig när en annan källa har valts.)
REGIONAL
Begränsa mottagningen till en viss region: [ON],
[OFF]. (Endast tillgängligt med FM-mottagning.)
BTM (Best Tuning Memory) (sidan 12)
(Endast tillgängligt när radion (FM/MW/LW)
har valts.)
ANNOUNCE (meddelande)
Aktivera radioutsändning av meddelanden:
[ON], [OFF].
(Tillgänglig när en annan källa har valts.)
SOFTLINK
Sök automatiskt efter liknande program när
signalen för det aktuella programmet är för
svag: [ON], [OFF]. (Endast tillgängligt under
DAB-mottagning.)
ANT-PWR (antennström)
Mata ström till DAB-antenningången: [ON],
[OFF]. (Endast tillgängligt när enheten är
avstängd eller under DAB-mottagning.)
AUTOSCAN (automatisk kanalsökning)
Utför en automatisk kanalsökning för att
uppdatera listan med tjänster i Quick-BrowZerläge. (Endast tillgängligt under DAB-mottagning.)
FIRMWARE
(Endast tillgängligt när källan är avstängd och
klockan visas.)
Kontrollerar/uppdaterar versionen på den
inbyggda programvaran. Mer information finns
på vår supportwebbplats (se webbadress på
baksidan).
FW VERSION (version av inbyggd programvara)
Visa den aktuella versionen av den inbyggda
programvaran.
FW UPDATE (uppdatera inbyggd programvara)
Uppdatera den inbyggda programvaran: [YES],
[NO]
Uppdateringen av den inbyggda programvaran
tar några minuter. Slå inte av tändningen under
uppdateringen. Ta inte heller bort USB-enheten.
Ljudinställning (SOUND)
Denna inställningsmeny är tillgänglig när en
ljudkälla har valts.
EQ10 PRESET
Välj mellan tio equalizerkurvor eller avstängt:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*,
[CUSTOM].
Inställningen av equalizerkurvan kan lagras
separat för varje källa.
* [KARAOKE] sänker röstvolymen, men den kan inte
stängas av helt under uppspelning. Användning
av mikrofon stöds inte.
21SV
EQ10 CUSTOM
Ställer in [CUSTOM] för EQ10.
Välj en equalizerkurva:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Volymnivån kan ställas in i steg om 1 dB,
från -6 dB till +6 dB.
BALANCE
Justera ljudbalansen:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Justera den relativa nivån:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15]
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (subwoofernivå)
Justera subwoofvolymen:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB], [ATT].
([ATT] visas vid den lägsta inställningen.)
SW PHASE (subwooferfas)
Välj subwooferfas: [NORM], [REV]
LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens)
Välj subwooferns brytfrekvens:
[80Hz], [100Hz], [120Hz]
HPF FREQ (högpassfilterfrekvens)
Välj brytfrekvens för främre/bakre högtalare:
[OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz]
AUX VOL (AUX-volym)
Justera volymnivån på samtliga anslutna externa
enheter: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Inställningen eliminerar behovet att justera
volymnivån mellan källorna.
(Endast tillgängligt när AUX har valts.)
BTA VOL (volymnivå på BLUETOOTH-ljud)
Justera volymnivån på samtliga anslutna
BLUETOOTH-enheter: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]
Inställningen eliminerar behovet att justera
volymnivån mellan källorna.
(Endast tillgängligt när BT-ljudet eller BT-appen
har valts.)
22SV
Displayinställning (DISPLAY)
DIMMER
Ändra displayens ljusstyrka: [ON], [OFF],
[CLK] (klocka).
Om du vill att funktionen endast ska aktiveras
under en period väljer du [CLK] och ställer
därefter in start- och sluttider.
– Ställa in ljusstyrkan när dimmerfunktionen är
aktiverad:
Ställ in [DIMMER] på [ON] och justera sedan
[BRIGHTNESS].
– Ställa in ljusstyrkan när dimmerfunktionen är
inaktiverad:
Ställ in [DIMMER] på [OFF] och justera sedan
[BRIGHTNESS].
Inställningen av ljusstyrkan lagras och
tillämpas när dimmerfunktionen är aktiverad
eller inaktiverad.
BRIGHTNESS
Ändrar skärmens ljusstyrka. Ljusstyrkan kan
justeras: [1] – [10]
SND SYNC (ljudsynkronisering)
Aktivera synkronisering av ljus och ljud: [ON], [OFF].
AUTO SCR (rulla automatiskt)
Rulla automatiskt i långa inställningsalternativ:
[ON], [OFF].
(Inte tillgängligt när AUX eller radion (FM/MW/
LW) har valts.)
BLUETOOTH-inställning
(BLUETOOTH)
PAIRING (sidan 8)
Anslut upp till två BLUETOOTH-enheter:
[DEVICE 1], [DEVICE 2]
[DEVICE 1] eller [DEVICE 2] ändras till
parkopplad enhet när ihopparningen är klar.
AUDIODEV (ljudenhet)
Välj ljudenhet. [*] visas på
enheten som har parkopplats med [DEVICE 1]
eller den aktuella
A2DP-kompatibla ljudenheten.
RINGTONE
Välj om ringsignalen ska matas ut från enheten
eller den anslutna mobiltelefonen: [1] (enhet),
[2] (mobiltelefon).
AUTO ANS (svara automatiskt)
Välj att enheten ska besvara inkommande
samtal automatiskt: [OFF], [1] (cirka tre
sekunder), [2] (cirka tio sekunder).
AUTOPAIR (parkoppla automatiskt)
Starta BLUETOOTH-parkoppling automatiskt när
en iOS-enhet version 5.0 eller senare ansluts via
USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (sidan 9)
Aktivera/inaktivera BLUETOOTH-funktionen.
BT INIT (initiera BLUETOOTH)
Initiera alla BLUETOOTH-relaterade inställningar
(till exempel parkopplingsinformation och
enhetsinformation): [YES], [NO]
Initiera alla inställningar när du ska kassera
enheten.
(Endast tillgängligt när källan är avstängd och
klockan visas.)
Ytterligare information
Uppdatera inbyggd programvara
Besök vår supportwebbplats (se webbadress på
baksidan) och följ anvisningarna för att uppdatera
den inbyggda programvaran.
Obs!
 Du måste använda en USB-enhet (medföljer inte) för
att uppdatera den inbyggda programvaran. Spara
uppdateringsprogrammet på USB-enheten och anslut
enheten till USB-porten. Utför sedan uppdateringen.
 Uppdateringen av den inbyggda programvaran tar
några minuter. Slå inte av tändningen under
uppdateringen. Ta inte heller bort USB-enheten.
Försiktighetsåtgärder
 Låt enheten svalna om bilen har stått parkerad i
direkt solljus.
 Lämna inte kvar frontpanelen eller ljudenheter i
bilen. De kan skadas på grund av hög temperatur.
 Antennen fälls ut automatiskt.
Bibehålla hög ljudkvalitet
Sony | Music Center-inställning
(SONY APP)
AUTO LAUNCH
Aktivera automatisk start av
”Sony | Music Center”: [ON], [OFF].
När du väljer [ON] startas ”Sony | Music Center”
automatiskt när BLUETOOTH-anslutningen har
slutförts.
Spill inte vätska på enheten.
Uppspelningsordning för ljudfiler
Mapp (album)
Ljudfil (spår)
CONNECT
Aktivera och inaktivera funktionen
”Sony | Music Center” (anslutning).
23SV
Om iPod
Underhåll
 Enheten kan anslutas till följande iPod-modeller.
Uppdatera dina iPod-enheter till den senaste
programvaran före användning.
Kompatibla iPhone-/iPod-modeller
Kompatibel modell
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(sjätte generationen)


iPod touch
(femte generationen)


iPod nano
(sjunde generationen)
Om kontakterna mellan enheten och frontpanelen
är smutsiga kanske inte enheten fungerar korrekt.
Förhindra detta genom att ta bort frontpanelen
(sidan 6) och rengöra kontakterna med en
bomullstops.
Var inte för hårdhänt. Kontakterna kan skadas.
Obs!
 Stäng av säkerhetsskäl av tändningen innan du
rengör kontakterna och ta ut nyckeln ur tändlåset.
 Vidrör aldrig kontakterna direkt med fingrarna eller
ett metallföremål.
Specifikationer
Radio

 ”Made for iPod” och ”Made for iPhone” innebär
att ett elektroniskt tillbehör har utformats
specifikt för anslutning till iPod respektive iPhone
samt att produkten har certifierats av utvecklaren
för att uppfylla prestandakraven från Apple. Apple
kan inte hållas ansvariga för den här enhetens
funktion eller uppfyllande av regulatoriska
säkerhetsstandarder. Obs! Om detta tillbehör
används tillsammans med iPod eller iPhone kan
det påverka trådlösa funktioner.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har
frågor om eller problem med enheten som inte
beskrivs i denna handbok.
24SV
Rengöra kontakterna
DAB/DAB+
Kanalinställningsområde: 174,928–239,200 MHz
Antennanslutning:
Extern antennkontakt
FM
Kanalinställningsområde:
87,5–108,0 MHz
Antennanslutning:
Extern antennkontakt
Känslighet: 7 dBf
Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz
Signal-/brusförhållande: 73 dB
Separation: 50 dB vid 1 kHz
Frekvensåtergivning: 20–15 000 Hz
MW/LW
Kanalinställningsområde:
MW: 531–1 602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennanslutning:
Extern antennkontakt
Känslighet: MW: 26 μV, LW: 50 μV
USB-spelaren
NFC-kommunikation
Gränssnitt: USB (full hastighet)
Maximal strömstyrka: 1 A
Maximalt antal identifierbara mappar och filer:
Mappar (album): 256
Filer (spår) per mapp: 256
Kompatibelt Android Open Accessory-protokoll
(AOA): 2,0
Motsvarande kodec:
Mp3 (.mp3)
Bithastighet: 8–320 kbit/s (stöd för VBR
(Variable Bit Rate))
Samplingsfrekvens: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighet: 32–192 kbit/s (stöd för VBR
(Variable Bit Rate))
Samplingsfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdjup: 16 bitar, 24 bitar
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Frekvensband och maximal effekt
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m vid 10 m
Trådlös kommunikation
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH-standard version 3.0
Utgång:
BLUETOOTH-standard effektklass 2
(max. +1 dBm)
Maximal kommunikationsräckvidd:
Siktlinje cirka 10 m *1
Frekvensband:
2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Moduleringsmetod: FHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Motsvarande kodec:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer som
hinder mellan enheter, magnetfält runt
mikrovågsugn, statisk elektricitet,
mottagningskänslighet, antennens prestanda,
operativsystem, programvara och liknande.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler anger syftet med
BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.
Förstärkare
Utgång: Högtalare
Högtalarimpedans: 4–8 Ω
Maximal uteffekt: 55 W × 4 (vid 4 Ω)
Allmänt
Utgångar:
Ljudutgång (REAR, SUB)
Utgång för antenn/förstärkare (REM OUT)
Ingångar:
Fjärrkontrollingång
DAB-antenningång
FM/MW/LW-antenningång
AUX-ingång (stereominikontakt)
USB-port
Strömförsörjning: 12 V DC bilbatteri (minus (jord))
Nominell strömförbrukning: 10 A
Mått:
Cirka 178 × 50 × 119 mm
(7 1/8 × 2 × 4 3/4 tum) (b/h/d)
Mått för montering:
Cirka 182 × 53 × 102 mm
(7 1/4 × 2 1/8 × 4 1/8 tum) (b/h/d)
Vikt: Cirka 0,7 kg
Förpackningens innehåll:
Huvudenhet (1)
Delar för installation och anslutningar (1 sats)
Återförsäljaren kanske inte säljer alla tillbehör ovan.
Kontakta återförsäljaren för detaljerad information.
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
Upphovsrätt
Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är
registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG,
Inc., och all användning av dessa märken av Sony
Corporation sker under licens. Övriga varumärken
och märkesnamn tillhör respektive ägare.
N-märket är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och
andra länder.
25SV
Windows Media är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
Den här produkten skyddas av immateriell
egendomsrätt från Microsoft Corporation.
Användning eller distribution av sådan teknik utanför
denna produkt är inte tillåten utan licens från
Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-dotterbolag.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA
och andra länder. App Store är ett tjänstemärke
som tillhör Apple Inc.
Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och tillhörande
patent licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.
Google, Google Play och Android är varumärken
som tillhör Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011–2013 Xiph.org Foundation
Vidaredistribution och användning i källform och
binär form, med eller utan modifiering, är tillåtna
under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:
 Vidaredistribution av källkoden måste innehålla
ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna
lista över villkor samt följande
friskrivningsklausul.
 Spridning i binär form måste återge det
ovanstående upphovsrättsmeddelandet, denna
lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning i
dokumentationen och/eller andra material som
medföljer vid distribueringen.
 Vare sig namnet Xiph.org Foundation eller
namnen på bidragsgivarna får användas för att
rekommendera eller marknadsföra produkter
härledda från denna programvara utan uttryckligt
föregående skriftligt tillstånd.
PROGRAMVARAN LEVERERAS AV
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH MEDVERKANDE
I BEFINTLIGT SKICK OCH DESSA FRISKRIVER SIG FRÅN
ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT
26SV
VISST ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER
SKA GRUNDARNA ELLER BIDRAGSGIVARNA HÅLLAS
ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA,
TYPISKA ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR
(INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL
ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER
ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, UTEBLIVEN
PRODUKTANVÄNDNING, DATAFÖRLUST ELLER
UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET)
OAVSETT ORSAK ELLER ANSVARSTEORI, VARE SIG I
KONTRAKTSFORM, STRIKT ANSVAR ELLER
KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER I
ÖVRIGT) SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING
AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM DE HAR
INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
Felsökning
Kontrollera följande checklista när du behöver
åtgärda eventuella problem med enheten.
Kontrollera anslutningen och bruksanvisningen
innan du går igenom checklistan.
Information om hur du använder säkringen och
avlägsnar enheten från instrumentpanelen finns i
”Anslutning/installation” (sidan 32).
Besök supportwebbplatsen (se uppgifter på
baksidan) om problemet kvarstår.
Allmänt
Inget eller för lågt ljud.
 Positionen för fader-kontrollen [FADER] har inte
ställts in för ett system med dubbla högtalare.
 Volymen på denna enhet och/eller den anslutna
enheten är mycket låg.
 Höj volymen på denna enhet och den anslutna
enheten.
Ingen ljudsignal.
 En förstärkare (tillval) är ansluten och den
inbyggda förstärkaren används inte.
Minnet har raderats.
 Strömledaren eller batteriet har kopplats från
eller inte anslutits korrekt.
Lagrade kanaler och korrekt tid raderas.
Säkringen har gått.
Enheten avger brus när jag ändrar tändningsläge.
 Ledarna är inte matchade på rätt sätt med bilens
kontakt för extern strömmatning.
Demoläget startar under uppspelning eller
mottagning.
 Demoläget startar om enheten inte används
under fem minuter när [DEMO-ON] är inställt.
 Ställ in [DEMO-OFF] (sidan 20).
Displayen släcks/tänds inte.
 Dimmern är inställd på [DIM-ON] (sidan 22).
 Displayen släcks när du håller OFF intryckt.
 Tryck på OFF på enheten tills displayen släcks.
 Kontakterna är smutsiga (sidan 24).
Displayen/belysningen blinkar.
 Strömtillförseln är inte tillräcklig.
 Kontrollera att bilbatteriet förser enheten med
tillräckligt med ström. (Kravet på
strömförsörjning är 12 V DC.)
Funktionsknapparna fungerar inte.
 Tryck på DSPL och
(bakåt)/MODE i mer än
två sekunder för att återställa enheten.
Innehållet i minnet raderas.
Återställ av säkerhetsskäl inte enheten under
körning.
RDS
Sökningen (SEEK) startar efter några sekunders
lyssning.
 Kanalen är inte av TP-typ eller signalen är svag.
 Inaktivera TA (sidan 12).
Det hörs inga trafikmeddelanden.
 Aktivera TA (sidan 12).
 Kanalen sänder inga trafikmeddelanden trots att
den är en TP-kanal.
 Ställ in en annan kanal.
 Inaktivera DAB-meddelanden (sidan 11).
 Trafikmeddelanden är inaktiverade när DABmeddelanden är aktiverade.
PTY visar [- - - - - - - -].
 Den aktuella kanalen är ingen RDS-kanal.
 RDS-data tas inte emot.
 Kanalen specificerar inte programtypen.
Programtjänstnamnet blinkar.
 Det finns ingen alternativ frekvens för den
aktuella kanalen.
 Tryck på  (SEEK –/+) medan
programtjänstnamnet blinkar. [PI SEEK] visas
och enheten börjar söka efter en annan
frekvens med samma PI-data
(programidentifikation).
Uppspelning från USB-enhet
Radiomottagning
Kanaler tas inte emot.
Ljudet störs av brus.
 Anslutningen är inte korrekt.
 Kontrollera anslutningen av bilantennen.
 Om antennen inte fälls ut ska du kontrollera
anslutningen av styrledaren till antennen.
 Mer information om åtgärder när DAB-signalen
inte kan tas emot finns i [NO SERV] (sidan 30).
Förinställd kanalsökning fungerar inte.
 Radiosignalen är för svag.
Det går inte att spela upp spår via en USB-hubb.
 Enheten känner inte igen USB-enheter via en
USB-hubb.
Det tar längre tid att spela upp från en USB-enhet.
 USB-enheten innehåller filer med komplex
trädstruktur.
Ljudet hackar.
 Ljudet kan hacka vid hög bithastighet.
 DRM-filer (Digital Rights Management) kanske
inte går att spela upp i vissa situationer.
27SV
Det går inte att spela upp ljudfilen.
 USB-enheter som har formaterats med andra
filsystem än FAT16 eller FAT32 stöds inte*.
* Denna enhet har stöd för FAT16 och FAT32, men vissa
USB-enheter kanske inte har stöd för båda dessa FATsystem. Mer information finns i bruksanvisningen till
USB-enheten. Du kan även kontakta tillverkaren.
Åtgärder för att hoppa över album, hoppa över
objekt (hoppläge) och söka efter spår enligt
namn (Quick-BrowZer) kan inte utföras.
 Dessa åtgärder kan inte utföras om en USB-enhet
i Android-läge eller en iPod är ansluten.
 Ställ in [USB MODE] på [MSC/MTP] (sidan 21).
 Ta bort iPoden.
 Enhetens USB-läge är inte inställt på rätt läge.
 Se till att enhetens USB-läge är inställt på
MSC/MTP-läge.
Ljudet hörs inte under uppspelning i Android-läge.
 När enheten är i Android-läge hörs ljudet enbart
från Android-smartphonen.
 Kontrollera statusen på ljuduppspelningsappen
i Android-smartphonen.
 Uppspelningen kanske inte fungerar korrekt på
grund av Android-smartphonen.
NFC-funktion
One-touch-anslutning (NFC) fungerar inte.
 Om smartphonen inte svarar på tryck:
 Kontrollera att NFC-funktionen är påslagen på
smartphonen.
 Flytta N-Mark-delen på smarttelefonen
närmare N-Mark-delen på denna enhet.
 Ta ut smarttelefonen ur eventuellt fodral.
 Känsligheten vid NFC-mottagningen beror på
enheten.
Upprätta BLUETOOTH-anslutningen manuellt om
One-touch-anslutning med smartphonen
misslyckas flera gånger.
BLUETOOTH-funktion
Den anslutande enheten kan inte identifiera
denna enhet.
 Ställ in denna enhet på viloläge för parkoppling
innan parkoppling sker.
28SV
 Denna enhet kan inte identifieras av en annan
enhet medan den är ansluten till en BLUETOOTHenhet.
 Koppla från den befintliga anslutningen och
sök efter denna enhet från en annan enhet.
 Aktivera utmatning av BLUETOOTH-signalen
(sidan 9) efter parkoppling.
Anslutningen kan inte upprättas.
 Anslutningen styrs från ena sidan (denna enhet
eller BLUETOOTH-enheten), inte båda.
 Anslut till denna enhet från BLUETOOTHenheten, eller tvärtom.
Namnet på den anslutna enheten visas inte.
 Det kanske inte är möjligt att hämta namnet,
beroende på den andra enhetens status.
Det hörs ingen ringsignal.
 Justera volymen genom att vrida kontrollvredet
medan du tar emot ett samtal.
 Ringsignalen kanske inte kan avges korrekt
beroende på den anslutande enheten.
 Ställ in [RINGTONE] på [1] (sidan 23).
 Fronthögtalarna är inte anslutna till enheten.
 Anslut fronthögtalarna till enheten. Ringsignalen
matas endast ut från fronthögtalarna.
Motpartens röst hörs inte.
 Fronthögtalarna är inte anslutna till enheten.
 Anslut fronthögtalarna till enheten. Motpartens
röst matas endast ut från fronthögtalarna.
Motparten säger att volymen är för låg eller hög.
 Justera volymen på lämpligt sätt med hjälp av
Mic gain-justering (sidan 17).
Eko eller brus hörs i telefonsamtal.
 Sänk volymen.
 Ställ in EC/NC-läge på [EC/NC-1] eller [EC/NC-2]
(sidan 17).
 Om annat bakgrundsljud än rösten i
telefonsamtalet är för högt, pröva att dämpa ljudet.
Exempel: Stäng fönstret så att trafikljuden dämpas.
Vrid ned luftkonditioneringsanläggningen.
Telefonen kopplas inte.
 När BLUETOOTH-ljud spelas upp kopplas
telefonen inte trots att du trycker på CALL.
 Koppla från telefonen.
Ljudkvaliteten i telefonen är dålig.
 Dålig ljudkvalitet i telefonen orsakas av
mottagningsförhållandena för mobiltelefonen.
 Flytta bilen till en plats där du kan få bättre
mobilsignal om mottagningen är dålig.
Volymen på den anslutna ljudenheten är låg/hög.
 Volymnivån varierar beroende på ljudenheten.
 Justera volymen på den anslutna ljudenheten
eller denna enhet.
Ljudet hoppar under uppspelning från en
BLUETOOTH-ljudenhet.
 Flytta denna enhet närmare BLUETOOTHljudenheten.
 Om BLUETOOTH-ljudenheten förvaras i ett fodral
som bryter signalen ska du ta ut enheten ur
fodralet vid användning.
 Flera BLUETOOTH-enheter och andra enheter
som avger radiovågor används i närheten.
 Stäng av de andra enheterna.
 Öka avståndet till de andra enheterna.
 Uppspelningen stoppas tillfälligt när
anslutningen mellan denna enhet och
mobiltelefonen upprättas. Detta är inget fel.
Det går inte att styra den anslutna BLUETOOTHljudenheten.
 Kontrollera att den anslutna BLUETOOTHljudenheten har stöd för AVRCP.
Vissa funktioner fungerar inte.
 Kontrollera att den anslutande enheten har stöd
för funktionen.
Ett samtal besvaras oavsiktligt.
 Den anslutande telefonen är inställd på att
besvara samtal automatiskt.
Parkoppling misslyckades på grund av
överskriden tidsgräns.
 Tidsgränsen för parkoppling kan vara kort,
beroende på den anslutande enheten.
 Försök slutföra parkopplingen inom inställd tid.
Det går inte att parkoppla.
 Enheten kanske inte kan parkopplas med en
tidigare parkopplad BLUETOOTH-enhet efter
initiering av enheten om
parkopplingsinformationen för enheten finns på
BLUETOOTH-enheten. Radera i så fall
parkopplingsinformationen från BLUETOOTHenheten och genomför parkopplingen igen.
BLUETOOTH-funktionen fungerar inte.
 Stäng av enheten genom att hålla OFF intryckt i mer
än två sekunder, och starta sedan enheten igen.
Det hörs inget ljud i bilhögtalarna under ett
handsfreesamtal.
 Om ljudet inte matas ut från mobiltelefonen,
ska du ställa in den så att ljudet matas ut från
bilhögtalarna.
Siri Eyes Free aktiveras inte.
 Utför handsfreeregistrering av en iPhone som har
stöd för Siri Eyes Free.
 Aktivera Siri-funktionen på iPhone.
 Koppla från BLUETOOTH-anslutningen mellan
iPhone och denna enhet, och anslut igen.
Sony | Music Center-funktion
Appnamnet motsvarar inte den faktiska appen i
”Sony | Music Center”.
 Starta appen igen från ”Sony | Music Center”.
När jag kör appen ”Sony | Music Center”via
BLUETOOTH växlar teckenfönstret automatisk till
[BT AUDIO].
 ”Sony | Music Center”-appen eller BLUETOOTHfunktionen har slutat fungera.
 Kör appen igen.
Appen ”Sony | Music Center” kopplas från
automatiskt när displayen ändras till [IPOD].
 Appen ”Sony | Music Center” på iPhone/iPod
saknar stöd för iPod-uppspelning.
 Ändra enhetens ljudkälla till en annan än
[IPOD] och upprätta ”Sony | Music Center”anslutningen (sidan 18).
29SV
”Sony | Music Center”-anslutningen kopplas från
automatiskt när enhetens USB-läge ändras till
[ANDROID].
 Android-smartphone saknar stöd för
uppspelning i Android-läge.
 Ange enhetens USB-läge till [MSC/MTP] och
upprätta ”Sony | Music Center”-anslutningen
(sidan 18).
Meddelanden
Följande meddelanden kan visas eller blinka under
användning.
HUB NO SUPRT: USB-hubbar stöds inte.
INVALID
 Den valda åtgärden kan vara ogiltig.
 [USB MODE] kan inte ändras under iPoduppspelning.
IPD STOP: iPod-uppspelning har avslutats.
 Starta uppspelningen från iPod/iPhone.
NO AF: Det finns inga alternativa frekvenser.
 Tryck på  (SEEK –/+) medan
programtjänstnamnet blinkar. [PI SEEK] visas och
enheten börjar söka efter en annan frekvens med
samma PI-data (programidentifikation).
NO DATA
 Det finns ingen DAB-tjänst för den aktuella
programtypen.
 Tryck på
(tillbaka).
NO INFO (ingen information)
 Det finns ingen information om den aktuella
DAB-tjänsten.
NO SERV (ingen tjänst)
DAB-signalen kan inte tas emot.
 Gör en automatisk kanalsökning (sidan 11).
 Kontrollera anslutningen av DAB-antennen.
 Kontrollera att [ANT-PWR] är inställt på [ON]
(sidan 21).
30SV
NO TP: Det finns inga trafikprogram.
 Enheten fortsätter att söka efter tillgängliga
TP-kanaler.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 En USB-enhet som inte stöder AOA (Android
Open Accessory) 2.0 är ansluten till enheten
medan [USB MODE] är inställt på [ANDROID].
 Ställ in [USB MODE] på [MSC/MTP] (sidan 21).
OVERLOAD: USB-enheten är överbelastad.
 Koppla från USB-enheten och tryck på SRC för att
välja en annan källa.
 USB-enheten är defekt eller en inkompatibel
enhet har anslutits.
READ: Enheten läser information.
 Vänta tills informationen har lästs in och
uppspelningen startar automatiskt. Detta kan ta
en stund beroende på filstrukturen.
RECEIVING
 DAB-bandet har valts och enheten väntar på att
ta emot en tjänst.
USB ERROR: USB-enheten kan inte spelas upp.
 Anslut USB-enheten igen.
USB NO DEV: USB-enheten är inte ansluten eller
kan inte identifieras.
 Kontrollera att USB-enheten eller USB-kabeln är
korrekt ansluten.
USB NO MUSIC: Det finns ingen uppspelningsbar
fil.
 Anslut en USB-enhet med uppspelningsbara filer
(sidan 25).
USB NO SUPRT: USB-enheten är inkompatibel.
 Information om kompatibla USB-enheter finns på
vår supportwebbplats (se webbadress på baksidan).
För BLUETOOTH-funktion:
BTA NO DEV: BLUETOOTH-enheten är inte ansluten
eller kan inte identifieras.
 Kontrollera att BLUETOOTH-enheten är ansluten
korrekt och att BLUETOOTH-anslutning är
upprättad med BLUETOOTH-enheten.
ERROR: Den valda åtgärden kunde inte utföras.
 Vänta en stund och försök igen.
UNKNOWN: Ett namn eller telefonnummer kan inte
visas.
Vid användning av rattfjärrkontroll:
ERROR: Ett fel inträffade under
funktionsregistreringen.
 Registrera igen från den funktion där felet
inträffade (sidan 20).
WITHHELD: Telefonnumret döljs av motparten.
För Sony | Music Center-funktion:
TIMEOUT: Funktionsregistreringen misslyckades på
grund av att tidsgränsen överskreds.
 Försök slutföra registreringen medan [REGISTER]
blinkar (cirka sex sekunder) (sidan 20).
APP ––––––––: Anslutning till appen är inte
upprättad.
 Upprätta ”Sony | Music Center”-anslutningen
igen (sidan 18).
För funktion av inbyggd programvara:
APP DISCNCT: Appen har kopplats från.
 Upprätta ”Sony | Music Center”-anslutningen
(sidan 18).
APP DISPLAY: En inställningsdisplay i appen visas.
 Stäng inställningsdisplayen för att kunna
använda knapparna.
APP LIST: Innehållslistan på USB-enheten visas.
 Stäng listan i appen för att kunna använda
knapparna.
APP MENU: En inställningsdisplay i appen visas.
 Stäng inställningsdisplayen för att kunna
använda knapparna.
FILE ERROR: Uppdateringsprogrammet lagras inte
på USB-enheten.
 Lagra uppdateringsprogrammet på USB-enheten
och försök igen (sidan 23).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Uppdateringen av den
inbyggda programvaran har inte slutförts korrekt.
 Tryck på ENTER för att stänga meddelandet och
försök sedan igen. Slå inte av tändningen under
uppdateringen. Ta inte heller bort USB-enheten
(sidan 23).
 Anslut USB-enheten där du har lagrat
uppdateringen och tryck sedan på ENTER.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om
problemet kvarstår.
APP NO DEV: Enheten där appen är installerad är
inte ansluten eller kan inte identifieras.
 Upprätta BLUETOOTH-anslutning och ”Sony |
Music Center”-anslutning igen (sidan 18).
APP SOUND: En ljudinställningsdisplay i appen visas.
 Stäng ljudinställningsdisplayen för att kunna
använda knapparna.
OPEN APP: Appen ”Sony | Music Center” körs inte.
 Starta appen.
31SV
Anslutning/installation
Komponentlista inför installation


Försiktighetsåtgärder
 Dra alla jordledare till en gemensam
jordningspunkt.
 Se till att ledarna inte är klämda under en skruv eller
har fastnat i rörliga delar (till exempel stolsskenor).
 Stäng av tändningen innan du upprättar
anslutningar för att undvika kortslutning.
 Anslut strömledaren  till enheten och
högtalarna innan den ansluts till kontakten för
extern strömmatning.
 Var av säkerhetsskäl noga med att isolera öppna
ledare med eltejp.
Försiktighetsåtgärder
 Välj installationsplats noga, så att enheten inte
hindrar normal bilkörning.
 Undvik att installera enheten i områden som
utsätts för damm, smuts, hög vibration eller hög
temperatur, till exempel i direkt solljus eller i
närheten av värmeventiler.
 Använd endast de medföljande monteringsfästena
så att installationen blir säkert utförd.
Anmärkning om strömledaren (gul)
När du ansluter denna enhet i kombination med andra
stereokomponenter måste amperetalet för bilkretsen
till vilken enheten är ansluten vara högre än det
sammanlagda amperetalet för delkomponenternas
säkringar.
Justera monteringsvinkeln
Justera monteringsvinkeln till mindre än 45°.
32SV
×2


 Den här komponentlistan omfattar inte hela
innehållet i förpackningen.
 Fästet  och skyddsramen  fästs på enheten
inför transport. Innan du monterar enheten ska
du använda frigöringsnycklarna  för att
avlägsna fästet  från enheten. Om du vill ha
mer information, se ”Avlägsna skyddsramen och
fästet” (sidan 35).
 Spara frigöringsnycklarna . De behövs för att
koppla loss enheten från bilen.
Anslutning
Subwoofer*1
*3
*3
Förstärkare*1

*2
Om du vill ha mer information,
se ”Upprätta anslutningar”
(sidan 34).
Mer information finns i avsnittet
”Diagram över strömanslutning” (sidan 35).
från trådansluten fjärrkontroll
(medföljer inte)*4
från en bilantenn*5
från DAB-antenn
(medföljer inte)*6
*1 Medföljer inte
*2 Högtalarimpedans: 4–8 Ω × 4
*3 Sladd med RCA-stift (medföljer inte)
*4 Använd en adapter för trådansluten fjärrkontroll
(medföljer inte) beroende på typen av bil. Mer
information om hur du använder den trådanslutna
fjärrkontrollen finns i ”Använda den trådanslutna
fjärrkontrollen” (sidan 35).
*5 Använd en adapter (medföljer inte) om
antennkontakten inte passar beroende på typen av bil.
*6 Ställ in [SET ANT-PWR] på [ON] (standard) eller [OFF]
beroende på typen av DAB-antenn (sidan 21).
Max matningsström 0,1 A
33SV
Enkel anslutning till subwoofer
Upprätta anslutningar
Om antennen saknar reläenhet, kan den skadas
om du ansluter enheten med medföljande
strömledare .
Du kan använda en subwoofer utan förstärkare när
den är ansluten till en bakre högtalarkabel.
Fronthögtalare
 Till bilens högtalarkontakt
Subwoofer
1
2
3
4
5
6
7
8
Bakre högtalare
(höger)

Lila

Lila/svartrandig
Fronthögtalare
(höger)

Grå
Anslutning till minne

Grå/svartrandig
Fronthögtalare
(vänster)

Vit

Vit/svartrandig
När den gula strömledaren är ansluten,
strömförsörjs minneskretsen utan avbrott också när
tändningen är avstängd.
Bakre högtalare
(vänster)

Grön

Grön/svartrandig
 Till bilens strömkontakt
34SV
Obs!
 Bakre högtalarkablar måste förberedas i förväg.
 Använd en subwoofer med en impedans på 4–8 Ω
och med tillräcklig effekt för att förhindra skador.
12
kontinuerlig
strömförsörjning
Gul
13
utgång för antenn/
förstärkare (REM OUT)
Blå/vitrandig
15
växlad strömförsörjning Röd
16
jord
svart
Anslutning till högtalare
 Stäng av enheten innan du ansluter högtalarna.
 Använd högtalare med en impedans på 4–8 Ω
och med tillräcklig effekt för att förhindra skador.
Diagram över strömanslutning
Kontrollera att kontakten för extern strömmatning
är ansluten och matcha anslutningen av ledarna på
rätt sätt beroende på bilen.
Matcha anslutningarna och växla strömledarna
korrekt och anslut sedan enheten till bilens
strömkälla. Kontakta bilhandlaren om du har frågor
om eller problem med anslutningen av enheten
som inte beskrivs i denna handbok.
Kontakt för extern strömmatning
Använda den trådanslutna
fjärrkontrollen
1
Aktivera den trådanslutna fjärrkontrollen
genom att ställa in [STR CONTROL] i
[SET STEERING] på [PRESET] (sidan 20).
Allmän anslutning
Röd
Röd
Gul
Gul
Installation
Avlägsna skyddsramen och fästet
Innan du installerar enheten ska du avlägsna
skyddsramen  och fästet  från enheten.
12
kontinuerlig
strömförsörjning
15
växlad strömförsörjning Röd
Gul
1
Tryck in de båda ändarna på
skyddsramen  och dra ut den.
När placeringen av de röda och gula ledarna
är omvänd
Röd
Röd
Gul
Gul

2
12
växlad strömförsörjning Gul
15
kontinuerlig
strömförsörjning
Röd
Sätt i båda frigöringsnycklarna  så att
de klickar till och dra fästet  nedåt och
enheten uppåt för att separera dem.

När bilen saknar ACC-läge
Röd
Röd


Gul
Gul
Vänd haken inåt.
35SV
Montera enheten på instrumentpanelen
Kontrollera före installationen att hakarna på båda
sidorna av fästet  är böjda 2 mm (3/32 tum) inåt.
1
Placera fästet  i instrumentpanelen
och böj ut hakarna så att de sluter åt tätt.
182 mm (7 1/4 tum)
53 mm (2 1/8 tum)

2
Hake
Montera enheten på fästet  och sätt på
skyddsramen .


Obs!
 Om hakarna är raka eller böjda utåt, sätts enheten
inte på plats och kan fjädra ut.
 Kontrollera att de fyra hakarna på skyddsramen 
sitter fast ordentligt i hålen på enheten.
Ta loss och sätta fast frontpanelen
Om du vill ha mer information, se
”Ta bort frontpanelen” (sidan 6).
36SV
Återställa enheten
Om du vill ha mer information, se
”Återställa enheten” (sidan 7).
Byta säkring
Var noga med att byta ut den
Säkring (10 A)
gamla säkringen mot en ny med
samma strömstyrka. Om
säkringen går ska du kontrollera
strömanslutningen och byta ut
säkringen. Om säkringen går igen
efter att den har bytts, kan det ha
inträffat ett internt fel. Kontakta i så fall närmaste
Sony-återförsäljare.
Dansk
Sony Corporation erklærer hermed, at dette udstyr er i
overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen
findes på følgende internetadresse:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Sony Corporation ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa
direktiivin 2014/53/EU määräyksiä.
Teksti EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta
löytyy kokonaisuudessaan oheiselta verkkosivulta:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
samsvarer med EU-direktivet 2014/53/EU.
Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på
følgende Internett-adresse:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Sony Corporation intygar härmed att denna utrustning
uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande internetadress:
http://www.compliance.sony.de/
Tukisivusto
Websted for
kundesupport
Hvis du har spørgsmål eller vil se
de seneste supportoplysninger
om dette produkt, skal du besøge
webstedet herunder:
Jos sinulla on kysyttävää tai
haluat perehtyä laitetta
koskeviin uusimpiin
tukitietoihin, käy alla
olevassa tukisivustossa:
Nettsted for
kundestøtte
Besøk webområdet nedenfor
hvis du har spørsmål eller vil lese
aktuell kundestøtteinformasjon
om dette produktet:
Supportwebbplats
Besök webbplatsen nedan om
du har frågor eller vill läsa
aktuell supportinformation
om produkten:
http://www.sony.eu/support
Registrer dit produkt online nu på adressen:
Rekisteröi tuotteesi verkossa nyt seuraavassa osoitteessa:
Registrer produktet ditt på nettet på:
Registrera din produkt online på:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation Printed in Denmark
Download PDF

advertising