Sony | DSX-M50BT | Sony DSX-M50BT M50BT digital mediereceiver för båten Snabbstartguide

4-484-594-11(1)


Udstyr brugt på afbildningerne (medfølger ikke)
Kuvituksessa käytetyt varusteet (eivät sisälly toimitukseen)
Utrustning som används i bilderna (medföljer ej)
*1

FM/AM
Digital Media
Player
Montering/tilslutning
DA
Asennus/liitännät
FI
Installation/anslutningar
SV

*4 Fronthøjttaler
*4 Etukaiutin
*4 Främre högtalare

RM-X11M
×4
*3
fra bådantennen
veneantennista
från båtantenn
Sikring (10 A)
Sulake (10 A)
Säkring (10 A)
REM OUT

Blå/hvid-stribet
Sinivalkoraitainen
Blå/vit-randig
Venstre
Left
Vänster
B
Højre
Right
Höger
Venstre
Left
Vänster
C
©2013 Sony Corporation Printed in Denmark
*
Højre
Right
Höger
DSX-M50BT
Tilslutningsdiagram ( )
Suomi
 Til batteri eller jordet forgreningsdåse
Muistutuksia
 Til motorantenne-kontrolledningen eller
Asenna tämä laite veneen kojelautaan, sillä laitteen
takasivu kuumenee käytön aikana.
Tilslut først den sorte jordledning, og tilslut derefter de gule og
røde strømledninger.
Enheden skal installeres i bådens instrumentbræt,
da enhedens bagside bliver varm, når den er i brug.
 Denne enhed er udelukkende beregnet til brug med
12 V jævnstrøm, negativt jordforbundet.
 Pas på ikke at få ledningerne under en skrue eller
mellem bevægelige dele (f.eks. en sædeskine).
 Inden du foretager tilslutning, skal du slå bådens
tænding fra for at undgå kortslutninger.
 Tilslut først de gule og røde strømledninger, efter
alle andre ledninger er blevet tilsluttet.
 Træk alle jordledninger til et fælles jordingspunkt.
 Af sikkerhedsårsager skal du sørge for at isolere
eventuelle løse, utilsluttede ledninger med tape.
 I omgivelser, hvor enheden kan blive udsat for
vandstænk anbefaler Sony stærkt at beskytte
enheden med et Vandtæt dæksel til bil-stereoanlæg
(medfølger ikke). Mens en iPod eller USB-enhed er
tilsluttet, kan Vandtæt dæksel til bil-stereoanlæg
ikke lukkes helt. Undgå vandstænk på enheden.
Bemærkninger om strømledningen (gul)
 Ved tilslutning af denne enhed sammen med andre
stereokomponenter skal det tilsluttede bådkredsløb
have højere sikringsmærkedata end summen af de
enkelte komponenters mærkedata.
 Hvis ingen kredsløb i båden er tilstrækkeligt højt
klassificerede, skal du tilslutte enheden direkte til
batteriet.
Medfølgende dele ( )
 Numrene på afbildningen henviser til de numre, der
nævnes i teksten i denne vejledning.
 Konsollen  og beskyttelsesrammen  fastgøres
på enheden inden levering. Inden enheden
monteres, skal du bruge udløsernøglerne  til at
fjerne holderen  fra enheden. Se "Fjerne
beskyttelsesrammen og holderen ()" på arkets
bagside for nærmere oplysninger.
 Gem udløsernøglerne  til fremtidig brug, da de
også er nødvendige, hvis du vil fjerne enheden fra
din båd.
Advarsel
Vær forsigtig ved håndtering af holderen , så du
ikke kommer til skade med fingrene.
Tilslutningseksempel ( )
Nem tilslutning af subwoofer (-C)
Du kan bruge subwooferen uden en effektforstærker,
når den er tilsluttet til et baghøjttalerkabel.
* Tilslut ikke en højttaler i denne tilslutning.
Bemærkninger
 Sørg for at tilslutte jordledningen, inden forstærkeren tilsluttes
(-A).
 Alarmen bipper kun, hvis den indbyggede forstærker bruges (-A).
 Sørg for at tilslutte en 4 - 8 ohm subwoofer. Tilslut ikke en højttaler
til det andet baghøjttalerkabel (-C).
antenneforstærkerens strømledning
Bemærkninger
 Det er ikke nødvendigt at tilslutte denne ledning, hvis der ikke
er nogen motorantenne eller antenneforstærker, eller med en
manuelt betjent teleskopantenne.
 Når din båd har en indbygget FM/AM-antenne i bag/
sideruden, se “Bemærkninger om kontrol- og
strømledningerne.”
Til AMP REMOTE IN på en ekstra effektforstærker
Denne tilslutning gælder kun for forstærkere og en
motorantenne. Tilslutning af andre enheder kan beskadige
enheden.
 Til den +12 V strømtilslutningsklemme, der får
strøm, når tændingsnøglekontakten er indstillet
på tilbehørsposition.
Bemærkninger
 Hvis der ikke er en tilbehørsposition, skal der tilsluttes til den
+12 V strøm (batteri) tilslutningsklemme, der konstant får tilført
strøm. Sørg for først at tilslutte den sorte jordledning til
batteriet eller en jordet forgreningsdåse.
 Når din båd har en indbygget FM/AM-antenne i bag/
sideruden, se “Bemærkninger om kontrol- og
strømledningerne.”
 Til den +12 V strømtilslutningsklemme, der
konstant får tilført strøm
Sørg for først at tilslutte den sorte jordledning til batteriet eller
en jordet forgreningsdåse.
Bemærkninger om kontrol- og strømledningerne
 REM OUT-ledningen (blå/hvid-stribet) tilfører +12 V jævnstrøm, når
du slår enheden til.
 Hvis din båd har en indbygget FM/AM-antenne i bag- eller
sideruden, skal REM OUT-ledningen (blå/hvid-stribet) eller
strømledningen til tilbehør (rød) forbindes til tilslutningen på den
eksisterende antenneforstærker. Kontakt din forhandler for
nærmere oplysninger.
 Der kan ikke bruges en motorantenne uden relæboks med denne
enhed.
Strømforsyning til hukommelse
Når den gule strømledning er tilsluttet, forsynes
hukommelseskredsløbet altid med strøm, også når tændingen er
slået fra.
Bemærkninger om tilslutning af højttalere
 Slå enheden fra, inden højttalerne tilsluttes.
 Brug højttalere med en impedans på 4 til 8 ohm og med
tilstrækkelig strømkapacitet for at undgå at beskadige dem.
 Tilslut ikke højttalersystemets tilslutningsklemmer til bådens
chassis, og tilslut ikke højre højttalers tilslutningsklemmer til
venstre højttalers tilslutningsklemmer.
 Enhedens jordledning må ikke forbindes til den negative
tilslutningsklemme (–) på højttaleren.
 Forsøg ikke at forbinde højttalerne parallelt.
 Tilslut kun passive højttalere. Hvis aktive højttalere (med
indbyggede forstærkere) forbindes til højttalernes
tilslutningsklemmer, kan det beskadige enheden.
 For at undgå funktionsfejl må de indbyggede højttalerkabler i
båden ikke bruges, hvis enheden har en fælles negativ (–) ledning
til højre og venstre højttalere.
 Forbind ikke enhedens højttalerkabler med hinanden.
Bemærkning om tilslutning
Hvis højttaler og forstærker ikke er tilsluttet korrekt, vises "ERROR" på
displayet. I så fald skal du sikre, at højttaleren og forstærkeren er
korrekt tilsluttet.
 Tämä laite on suunniteltu ainoastaan miinusmaa- ja
12 V:n tasavirtakäyttöä varten.
 Tarkista, ettei mikään johto jää ruuvin alle tai pääse
tarttumaan liikkuviin osiin (esim. istuimen kiskoihin).
 Kytke virta-avaimella veneestä virta päältä ennen
liitäntöjen tekemistä oikosulkujen välttämiseksi.
 Kytke keltainen ja punainen virransyöttöjohto
paikalleen vasta sen jälkeen kun kaikki muut johdot
on kytketty.
 Kytke kaikki maajohdot yhteiseen
maadoituspisteeseen.
 Eristä turvasyistä kaikki irrallaan olevat,
kytkemättömät johdot sähköteipillä.
 Sony suosittelee, että laite suojataan Waterproof Car
Stereo Cover -suojuksella (ei sisälly toimitukseen)
ympäristössä, jossa on vesiroiskeiden riski.
Waterproof Car Stereo Cover -suojusta ei pysty
sulkemaan kokonaan, kun laitteeseen on liitetty iPod
tai USB-laite. Vältä veden roiskuttamista laitteelle.
Virtajohtoa (keltainen) koskevia huomautuksia
 Kun kytket soittimen muihin stereolaitteisiin,
kytkettyjen veneen virtapiirien arvon tulee olla
suurempi kuin kaikkien laitteiden sulakkeiden
summa.
 Ellei mikään veneen piireistä ole arvoltaan tarpeeksi
suuri, kytke laite suoraan akkuun.
Osaluettelo ( )
 Luettelossa olevien osien numerot vastaavat
ohjeissa annettuja numeroita.
 Konsoli  ja suojakaulus  on kiinnitetty
laitteeseen ennen toimitusta. Ennen laitteen
asennusta käytä irrotusavaimia  konsolin 
irrottamiseen laitteesta. Katso lisätietoja kohdasta
"Suojakauluksen ja konsolin irrottaminen ()" arkin
kääntöpuolelta.
 Säilytä irrotusavaimet  tulevaa käyttöä varten,
sillä niitä tarvitaan myös, jos irrotat laitteen
veneestä.
Muistutus
Käsittele konsolia  varovasti välttääksesi
loukkaamasta sormiasi.
Liitäntäesimerkki ( )
Subwooferin helppo liitäntä (-C)
Voit käyttää subwooferia ilman päätevahvistinta, kun
se on kytkettynä takakaiuttimen johtoon.
* Älä kytke kaiutinta tähän liitäntään.
Huomautuksia
 Kytke maadoitusjohto ennen laitteen kytkemistä vahvistimeen
(-A).
 Hälytysääni kuuluu ainoastaan silloin kun laitteiston
sisäänrakennettua vahvistinta käytetään (-A).
 Kytke 4 - 8 ohmin subwoofer. Älä kytke kaiutinta toiseen
takakaiutinjohtoon (-C).
Kytkentäkaavio ( )
Hvid/sortstribet
Valkomustaraitainen
Vit-/svartrandig
Grå
Harmaa
Grå
Sort
Musta
Svart
Grå/sortstribet
Harmaamustaraitainen
Grå-/svartrandig
Grøn
Vihreä
Grön
Rød
Punainen
Röd
ACC
Gul
Keltainen
Gul
BATTERI
PARISTO
BATTERI
Grøn/sortstribet
Vihreämustaraitainen
Grön-/svartrandig
Lilla
Purppura
Lila
Lilla/sortstribet
Purppuramustaraitainen
Lila-/svartrandig
Svenska
Varningar
 Moottoriantennin ohjausjohtimeen ja
Denna enhet måste installeras i båtens
instrumentbräda eftersom enhetens baksida blir
varm under användning.
antennivahvistimen virransyöttöjohtoon
Huomautuksia
 On tärkeää kytkeä tämä johto, ellei käytössä ole
moottoriantennia tai antennivahvistinta tai mikäli käsin
ulosvedettävää teleskooppiantennia käytetään.
 Mikäli veneesi taka-/sivuikkunassa on sisäänrakennettu FM/
AM-antenni, lue kappale "Huomautuksia ohjaus- ja
virransyöttöjohdoista".
Lisävarusteena saatavan tehovahvistimen AMP
REMOTE IN -liitäntään.
Tämä liitos liitäntä on tarkoitettu vain vahvistimille ja
moottoriantennille. Muun järjestelmän kytkeminen voi
vahingoittaa laitetta.
 +12 V -virtaliitäntään, joka saa virtaa virtaavaimen ollessa lisälaiteasennossa
Huomautuksia
 Jos lisälaiteasentoa ei ole, kytke +12 V -virtaliitäntään (akku),
joka on jatkuvasti jännitteinen. Muista kytkeä musta maajohto
ensin akun tai jakotukin maahan.
 Mikäli veneesi taka-/sivuikkunassa on sisäänrakennettu FM/
AM-antenni, lue kappale "Huomautuksia ohjaus- ja
virransyöttöjohdoista".
 +12 voltin virtaliitäntään, joka saa virtaa
keskeytyksettä
Muista kytkeä mustamaajohto ensin akun tai jakotukin maahan.
Huomautuksia ohjaus- ja virransyöttöjohdoista
 REM OUT -johto (sini-valkoraitainen) syöttää +12 V DC jännitteen,
kun kytket virran laitteeseen.
 Jos veneessäsi on sisäänrakennettu FM/AM-antenni taka-/
sivuikkunassa, kytke REM OUT -johto (sini-valkoraitainen) tai
lisävarusteiden virransyöttöjohto (punainen) olemassa olevan
antennitehostimen virtaliittimeen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.
 Tämän laitteen kanssa ei voi käyttää moottoriantennia, jossa ei ole
relerasiaa.
Muistinpitoliitäntä
Jos keltainen virransyöttöjohto on liitetty laitteeseen, virtaa syöttyy
aina muistipiiriin, vaikkei virtaa olisikaan kytketty päälle virtaavaimella.
Kaiuttimien kytkemistä koskeva huomautus
 Katkaise laitteesta virta ennen kaiuttimien kytkemistä.
 Käytä impedanssiltaan 4–8 ohmin kaiuttimia, joiden tehonkesto on
riittävä. Muuten ne voivat vaurioitua.
 Älä kytke kaiutinjärjestelmän liitäntöjä auton runkoon, äläkä kytke
oikean kaiuttimen liitäntöjä vasemman kaiuttimen liitäntöihin.
 Älä kytke tämän laitteen maajohtoa kaiuttimen (–) miinusliitäntään.
 Älä yritä kytkeä kaiuttimia rinnakkain.
 Kytke vain passiivikaiuttimia. Jos kytket kaiutinliitäntöihin
aktiivikaiuttimet (jossa on sisäänrakennettu vahvistin), laite voi
vaurioitua.
 Toimintavikojen välttämiseksi älä käytä oman veneeseesi vakiona
asennettuja kaiutinjohtoja, jos laitteessa on yhteinen miinusjohto
(–) sekä oikeaa että vasempaa kaiutinta varten.
 Älä kytke mitään laitteen kaiutinjohdoista toiseen kaiutinjohtoon.
Kytkentöjä koskeva huomautus
Jos kaiutin ja vahvistin on kytketty väärin, "ERROR" näkyy näytöllä.
Varmista tällöin, että kaiutin ja vahvistin on kytketty oikein.
*1 RCA-kabel (medfølger ikke).
*2 Separat adapter kan være påkrævet.
*3 Medfølger den vandafvisende fjernbetjening.
*4 ikke vandtæt
*1 RCA-stiftkabel (medföljer ej).
*2 Det kan krävas en separate adapter.
*3 Levereras med den marina fjärrkontrollen.
*4 ej vattentät
Hvid
Valkoinen
Vit
 Akkuun tai jakotukin maa
Kytke ensin musta maajohto ja sen jälkeen keltaiset sekä
punaiset virransyöttöjohdot.
Marine remote commander
(vandafvisende fjernbetjening)
Merikauko-ohjain
Marin fjärrkontroll
*1 RCA-johto (ei sisälly toimitukseen).
*2 Erillinen sovitin saattaa olla tarpeen.
*3 Toimitettu merikaukosäätimen mukana.
*4 ei vettä hylkivä
Maks. strømtilførsel 0,4 A
Maksimi syöttövirta: 0,4 A
Max. strömstyrka 0,4 A
Forholdsregler
*4 Effektforstærker
*4 Päätevahvistin
*4 Effektförstärkare
×2
A
Dansk
*4 Bageste højttaler
*4 Takakaiutin
*4 Bakre högtalare
Kopplingsschema ( )
 Till batteri eller jord på fördelningsblocket
Anslut först den svarta jordledningen och därefter de gula och
röda strömförsörjningsledningarna.
 Enheten är avsedd att drivas med ett negativt jordad
12 V likströmsbatteri.
 Kontrollera att ledningarna inte fastnar under en
skruv eller i rörliga delar (till exempel bilsätets
skenor).
 Innan du utför några anslutningar, stäng av båtens
tändning för att undvika kortslutningar.
 Anslut de gula och röda
strömförsörjningsledningarna efter att alla andra
anslutningar har gjorts.
 Dra alla jordledningar till en gemensam
jordningspunkt.
 Isolera för säkerhets skull eventuellt löst hängande
kablar med eltejp.
 I miljöer där det finns risk för vattenstänk
rekommenderar Sony starkt att skydda enheten med
ett vattentät bilstereoskydd (medföljer ej). Medan en
iPod eller USB-enhet är ansluten kan det vattentäta
bilstereoskyddet inte stängas helt. Undvik att stänka
vatten på enheten.
Om strömförsörjningsledningen (gul)
 Om du ansluter den här enheten tillsammans med
andra stereokomponenter måste den nominella
kapaciteten för båtens strömkrets vara högre än
summan av alla komponenters säkringar.
 Om båten saknar en strömkrets med tillräckligt hög
märkström ansluter du enheten direkt till batteriet.
Förteckning över delar ( )
 Numren i förteckningen motsvarar de som finns i
anvisningarna.
 Ramen  och skyddskragen  är fästa på enheten
vid leverans. Innan du monterar enheten ska du
använda frigöringsnycklarna  för att ta bort ramen
 från enheten. Mer information finns i "Ta bort
skyddskragen och ramen ()" på bladets baksida.
 Behåll frigöringsnycklarna  för framtida bruk,
de är nödvändiga för att du ska kunna ta bort
enheten från båten.
Viktigt
Hantera ramen  försiktigt så att du inte skadar dina
fingrar.
 Till motorantennens styrledning eller
strömförsörjningsledningen för
antennförstärkaren.
Observera!
 Denna ledning behöver inte anslutas om ingen motorantenn
eller antennförstärkare används, eller med en manuell
teleskopantenn.
 Om din båt har en inbyggd FM/AM-antenn i bak-/sidofönstren,
se "Om styr- och strömförsörjningsledningar".
Till AMP REMOTE IN på extern effektförstärkare
Denna anslutning är endast för förstärkare och en motorantenn.
Att ansluta andra system kan skada enheten.
 Till strömanslutningen (+12 V) som får ström när
tändningsomkopplaren står i tillbehörsläge.
Observera!
 Om det inte finns något tillbehörsläge, anslut till +12
V-anslutningen (batteri) som hela tiden är strömförande. Var
noga med att först ansluta den svarta jordledaren till batteriet
eller jord på fördelningsblocket.
 Om din båt har en inbyggd FM/AM-antenn i bak-/sidofönstren,
se "Om styr- och strömförsörjningsledningar".
 Till +12 V-anslutningen som hela tiden är
strömförande
Var noga med att först ansluta den svarta jordledaren till
batteriet eller jord på fördelningsblocket.
Om styr- och strömförsörjningsledningar
 REM OUT-ledning (blå/vit-randig) matar +12 V DC när du startar
enheten.
 Om din båt har en inbyggd FM/AM-antenn i bak-/sidofönstren,
anslut REM OUT-ledningen (blå/vitrandig) eller ledningen för
matning av tillbehörsström (röd) till strömanslutningen för den
befintliga antennförstärkaren. Kontakta din återförsäljare för mer
information.
 Den här enheten kan inte användas ihop med en motorantenn utan
relälåda.
Kontakt för kontinuerlig strömförsörjning av minne
Om den gula strömförsörjningsledningen har anslutits strömförsörjs
minneskretsen hela tiden, även när tändningen är avstängd.
Att observera vid anslutning av högtalare
 Stäng av enheten innan du kopplar in högtalarna.
 Använd högtalare med en impedans på 4 till 8 ohm och med
tillräckliga effektnivåer, för att undvika att de skadas.
 Anslut inte högtalaranslutningarna till båtens chassi och koppla
inte samman anslutningarna för de högra högtalarna med
anslutningarna för de vänstra högtalarna.
 Koppla inte enhetens jordledning till den negativa (–) anslutningen
på högtalaren.
 Parallellkoppla inte högtalarna.
 Anslut endast passiva högtalare. Om du kopplar in aktiva högtalare
(med inbyggda förstärkare) till högtalaranslutningarna kan enheten
skadas.
Använd
inte båtens inbyggda högtalarkablar om enheten har

gemensam negativ (–) ledning för höger och vänster högtalare.
Detta kan orsaka fel.
 Koppla inte ihop enhetens högtalarkablar med varandra.
Att observera vid anslutning
Om högtalaren och förstärkaren inte är korrekt ansluten visas
"ERROR" i displayen. Se till att högtalaren och förstärkaren är korrekt
anslutna i detta fall.
Exempel på anslutning ( )
Enkel Subwoofer-anslutning ( -C)
Du kan använda en subwoofer utan en
strömförstärkare när den är ansluten till kabeln för
den bakre högtalaren.
* Anslut inte en högtalare till denna anslutning.
Observera!
 Anslut alltid jordledningen innan du ansluter förstärkaren ( -A).
 Larmet hörs endast om den inbyggda förstärkaren används ( -A).
 Se till att ansluta en 4 - 8 ohms subwoofer. Anslut inte en högtalare
till den andra bakre högtalarkabeln ( -C).
SONY DSX-M50BT(DA, FI, SV) 4-484-594-11(1)
Pinteet
1
1
Enhed: mm
Yksikkö : mm
Enhet: mm
182 (7 1/4)

A
A

størrelse
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 in)
koko
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 in)
storlek
5 × max. 8 mm
53 (2 1/8)

TOYOTA
til instrumentbræt/midterkonsol
kojelautaan/keskikonsoliin
till instrumentpanel/mittkonsol
Spærrehage
Varmistustappi
Hake

OFF

Holder
Konsoli
Ram
2
Holder
Konsoli
Ram
størrelse
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 in)
koko
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 in)
storlek
5 × max. 8 mm
B
Eksisterende dele der medfølger din bil
Auton mukana toimitetut osat
Befintliga delar som levereras med bilen

Gribere
Pinteet
Klor
2
3

B
Konsol
Konsol
Konsol


NISSAN

størrelse
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 in)
koko
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 in)
storlek
5 × max. 8 mm
til instrumentbræt/midterkonsol
kojelautaan/keskikonsoliin
till instrumentpanel/mittkonsol



Holder
Konsoli
Ram

Ret krogen indad.
Niin, että koukku osoittaa sisään.
Vänd haken inåt.
Holder
Konsoli
Ram
størrelse
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 in)
koko
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 in)
storlek
5 × max. 8 mm
Eksisterende dele der medfølger din bil
Auton mukana toimitetut osat
Befintliga delar som levereras med bilen
Dansk
Forsigtighedsregler
 Vælg monteringsstedet med omhu, så enheden ikke
kommer til at sidde i vejen for almindelig båd- eller
kørselsbetjening.
 Undgå at installere enheden på steder, der er udsat
for støv, kraftige rystelser eller høje temperaturer,
f.eks. i direkte sollys eller nær ventilationskanaler.
 Vælg monteringsstedet med omhu for at undgå
intern beskadigelse fra vand, der trænger ind i
enheden. Områder, der er udsat for vandsprøjt bør
undgås. Vandtæt dæksel til bil-stereoanlæg
(medfølger ikke) anbefales.
 Brug udelukkende det medfølgende
monteringstilbehør til en forsvarlig og korrekt
montering.
Indstilling af monteringsvinkel
Indstil monteringsvinklen, så den er på under 45°.
Fjerne beskyttelsesrammen og
holderen ( )
Tag beskyttelsesrammen  og holderen  af
enheden, inden du monterer enheden.
1
2
Fjern beskyttelsesrammen .
Klem begge kanter af beskyttelsesrammen , og
træk den derefter ud.
Fjern holderen .
 Sæt begge udløsernøgler  i sammen mellem
enheden og holderen , indtil de klikker på
plads.
 Træk holderen  ned, og træk derefter
enheden op for at adskille.
Monteringseksempel ( )
Montering i udskåret hul på båd
Bemærkninger
 Inden montering skal du sørge for, at spærrehagerne på begge
sider af holderen  bøjer 2 mm (3/32 in) indad. Hvis griberne er lige
eller bøjer udad, monteres enheden ikke forsvarligt, og kan springe
ud (-1).
 Bøj disse flige udad for at stramme til, hvis det er nødvendigt
(-2).
 Sørg for, at de 4 spærrehager på beskyttelsesrammen  sidder
ordentligt i indgreb i enhedens huller (-3).
Montering af enheden i en
japansk bil ( )
Enheden kan ikke altid installeres i visse japanske
bilmærker. Henvend dig i så fald til en Sonyforhandler.
Bemærk
For at undgå funktionsfejl må du kun bruge de medfølgende skruer
til montering .
Sådan aftages og fastgøres
frontpanelet ( )
Tag frontpanelet af, inden du monterer enheden.
-A Tage af
Sørg for at trykke på OFF og holde, inden du tager
frontpanelet af. Tryk på , og træk det udad.
-B Fastgøre
Sæt del  på frontpanelet i indgreb med del  på
enheden, som afbildet, og skub til venstre side, indtil
den klikker på plads.
Advarsel hvis tændingen på din
båd ikke har en ACC-position
(tilbehør)
Sørg for at indstille den automatiske slukkefunktion.
Se den medfølgende betjeningsvejledning for
nærmere oplysninger.
Enheden slukkes helt og automatisk efter den
indstillede tid, når enheden er slået fra. Det forhindrer,
at batteriet tømmes.
Hvis du ikke indstiller den automatiske slukkefunktion,
skal du trykke på OFF og holde, indtil visningen
forsvinder, hver gang du slår tændingen fra.
Udskiftning af sikringen ( )
Når du udskifter sikringen, skal du sørge for at bruge
en med et amperetal, der svarer til den originale
sikring. Hvis sikringen springer, skal du kontrollere
strømtilslutningen og udskifte sikringen. Hvis
sikringen springer igen efter udskiftningen, kan der
være en intern funktionsfejl. Kontakt i så fald den
nærmeste Sony-forhandler.
Bemærkninger om tuningtrin
 For indstilling af tuningtrin, se den medfølgende
Betjeningsvejledning.
 Hvis bådens batteri udskiftes eller tilslutningerne
ændres, vil indstillingen af tuningtrin blive slettet.
Suomi
Yleisiä käyttö-ohjeita
 Valitse asennuspaikka huolella, jotta laite ei häiritsisi
normaalia ajamista.
 Vältä laitteen asentamista paikkaan, jossa se on
alttiina pölylle, lialle, liialliselle tärinälle tai
kuumuudelle, esimerkiksi suoraan auringonvaloon
tai lähelle lämminilmakanavia.
 Valitse asennuspaikka huolellisesti estääksesi
laitteen sisään pääsevän veden aiheuttamat sisäiset
vauriot. Paikkoja, joissa laite on alttiina vesiroiskeille,
tulee välttää. On suositeltavaa käyttää Waterproof
Car Stereo Cover -suojusta (ei sisälly toimitukseen).
 Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja
asennustarvikkeita, jotta asennuksesta tulisi
turvallinen ja varma.
Asennuskulman säätäminen
Säädä asennuskulma pienemmäksi kuin 45°.
Suojakauluksen ja konsolin
irrottaminen ( )
Ennen laitteen asentamista irrota suojakaulus  ja
konsoli  laitteesta.
1
2
Poista suojakaulus .
Purista suojakauluksen molempia reunoja  ja
vedä se sitten ulos.
Irrota konsoli .
 Aseta molemmat irrotusavaimet  laitteen ja
konsolin  väliin niin, että ne napsahtavat
kiinni.
 Vedä konsolia  alaspäin ja irrota sitten laite
vetämällä laitetta ylöspäin.
Etupaneelin irrottaminen ja
kiinnitäminen ( )
Irrota etupaneeli ennen laitteen asentamista.
-A Irrottaminen
Ennen etupaneelin irrottamista muista painaa pitkään
ja vedä sitä itseäsi kohti.
OFF-painiketta. Paina
-B Kiinnittäminen
Kiinnitä etupaneelin osa  laitteen osaan  kuvan
mukaisesti ja paina vasenta puolta paikalleen, kunnes
se naksahtaa.
Varoitus, joka koskee veneitä,
joiden virtalukossa ei ole ACCasentoa
Muista asettaa Auto Off -toiminto. Katso lisätietoja
laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
Laite sammuu kokonaaan automaattisesti määritetyn
ajan kuluttua laitteen virran katkaisemisesta akun
tyhjenemisen estämiseksi.
Ellet ole asettanut käyttöön automaattista
virrankatkaisutoimintoa, paina ja pidä painettuna
OFF-painiketta joka kerta kun katkaiset virran
virta-avaimella, kunnes näyttö on sammunut.
Sulakkeen vaihtaminen ( )
Sulaketta vaihdettaessa pitää sulakkeen olla
ampeeriluvultaan sama kuin alkuperäinen. Jos sulake
palaa, tarkista ensin virtaliitäntä ja vaihda sitten
sulake. Jos sulake palaa uudestaan vaihdon jälkeen,
voi vika olla itse laitteessa. Ota tällöin yhteys
lähimpään Sonya myyvään liikkeeseen.
Asennusesimerkki ( )
Asennus veneen asennuspaikkaan tehtyyn
aukkoon
Huomautuksia
 Ennen asennusta tarkista, että konsolin  molempien puolien
varmistustappeja on taivutettu 2 mm (3/32 tuumaa) sisäänpäin. Jos
varmistustapit ovat suorat tai ne on käännetty ulospäin, laitteen
asennus ei ole vakaa, ja se saattaa irrota itsestään (-1).
 Taita näitä pinteitä ulospäin pitävän asennuksen aikaansaamiseksi
tarvittaessa (-2).
 Tarkista, että suojakauluksen 4 pinnettä  ovat kunnolla kiinni
laitteen raoissa (-3).
Laitteen asentaminen
japanilaiseen autoon ( )
Laitetta ei välttämättä pysty asentamaan kaikkiin
japanilaisiin autoihin. Ota tällöin yhteys Sonya
myyvään liikkeeseen.
Viritysporrasta koskevia
huomautuksia
 Katso lisätietoja viritysportaan asettamisesta laitteen
mukana toimitetuista käyttöohjeista.
 Jos vaihdat veneen akun tai muutat kytkentöjä,
viritysportaan asetus katoaa.
Svenska
Säkerhetsanvisningar
 Var noga när du väljer var enheten ska installeras,
den får inte vara i vägen när du ska köra båten eller
bilen.
 Installera inte enheten i utrymmen som utsätts för
damm, smuts, störande vibrationer eller höga
temperaturer, t ex i direkt solljus eller nära
varmluftsutsläpp.
 Välj monteringsplatsen noga för att undvika att
vatten kommer in i enheten och orsakar invändiga
skador. Områden där det finns risk för vattenstänk
bör undvikas. Användning av det vattentäta
bilstereoskyddet (medföljer ej) rekommenderas.
 Säkraste montaget får du om du använder
medföljande monteringsbeslag.
Justering av monteringsvinkel
Justera monteringsvinkeln till under 45°.
Ta bort skyddskragen och ramen ( )
Innan du installerar enheten ska du ta bort
skyddskragen  och ramen  från enheten.
1
Ta bort skyddskragen .
Tryck ihop skyddskragens båda kanter , och dra
sedan ut den.
2
Ta bort ramen .
 För in båda frigöringsnycklarna  samtidigt
mellan enheten och ramen  tills du hör ett
klickljud.
 Dra ramen nedåt , och lyft därefter ur enheten
för att separera dem.
Sikring (10 A)
Sulake (10 A)
Säkring (10 A)
Fästa och ta loss frontpanelen ( )
Ta loss frontpanelen innan du installerar enheten.
 -A Ta loss
Tryck och håll OFF innan du tar loss frontpanelen.
och dra den mot dig.
Tryck på
 -B Fästa
Sätt in del  på frontpanelen i del  på enheten,
enligt bilden och tryck den vänstra sidan på plats tills
den klickar.
Varning om båtens tändning inte
har något ACC-läge
Se till att aktivera funktionen för automatisk
avstängning. Mer information finns i den medföljande
bruksanvisningen.
För att förhindra att batteriet laddas ur stängs enheten
automatiskt av helt en förinställd tid efter att enheten
stängts av.
Om du inte ställer in funktionen för automatisk
avstängning, trycker du och håller ned OFF tills
visningen försvinner varje gång som du stänger av
tändningen.
Byta säkring ( )
När du byter säkring, kontrollera att du använder en
säkring med samma strömstyrka som
originalsäkringen. Om säkringen går, kontrollera
elanslutningen och byt säkringen. Om säkringen går
igen efter bytet kan det finnas ett internt fel. Kontakta
i så fall närmaste Sony-återförsäljare.
Monteringsexempel ( )
Om frekvenssteget
Installation i öppning på båt.
Observera!
 Kontrollera att hakarna på båda sidorna om ramen  är böjda inåt
2 mm innan du påbörjar installationen. Om de är raka eller böjda
utåt kommer enheten inte att installeras säkert och kan hoppa ur
läge (-1).
 Böj vid behov dessa greppklor utåt för bättre passning (-2).
 Se till att de 4 hakarna på skyddskragen  sitter fast på rätt sätt i
spåren på enheten (-3).
 Information om hur du ställer in frekvenssteget finns
i den medföljande bruksanvisningen.
 Om du byter båtbatteriet eller ändrar anslutningarna
kommer inställningen för frekvenssteg att raderas.
Montering av enheten i japanska
bilar ( )
Du kan eventuellt inte installera enheten i vissa
japanska bilmodeller. I så fall, kontakta din Sonyåterförsäljare.
Observera!
Använd endast de medföljande skruvarna för att undvika problem .
Huomautus
Toimintavikojen välttämiseksi käytä ainoastaan laitteen mukana
toimitettuja ruuveja .
SONY DSX-M50BT(DA, FI, SV) 4-484-594-11(1)
Download PDF

advertising