Sony | XSP-N1BT | Sony XSP-N1BT CD-receiverdocka för smartphone med trådlös BLUETOOTH®-teknik Bruksanvisning

K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\010COV.fm
masterpage: Cover
010COV.book Page 1 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
4-533-738-21(1)
Smartphone Cradle
Receiver
Betjeningsvejledning
DA
Käyttöohjeet
FI
Brukerveiledning
NO
Bruksanvisning
SV
For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 16.
Esittelytilan (DEMO) peruuttaminen: katso s. 16.
Du finner informasjon om hvordan du slår av
demonstrasjonsskjermen (DEMO), på side 16.
Anvisningar om hur man avbryter demonstrationsvisningen
(DEMO) finns på sida 16.
XSP-N1BT
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
Af sikkerhedsmæssige grunde skal denne enhed
installeres i bilens instrumentbræt.
For montering og tilslutning henvises til den
medfølgende vejledning Montering/Tilslutning.
Om denne betjeningsvejledning
I denne betjeningsvejledning beskrives
knapperne på fjernbetjeningen. Du kan også
bruge knapperne på hovedenheden, hvis de har
de samme eller lignende betegnelser som på
fjernbetjeningen.
Made in Thailand
Egenskaber for laserdiode
 Emissionsvarighed: Kontinuerlig
 Laserudgang: Mindre end 53,3 μW
(Denne udgang er værdien målt ved en afstand på
200 mm fra objektivlinsens overflade på den
optiske pickup-blok med 7 mm åbning.)
Navnepladen med oplysninger om driftsspænding
o.lign. findes på undersiden af kabinettet.
Sony Corp. erklærer hermed, at denne XSP-N1BT er i
overensstemmelse med de væsentlige krav og
andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.
Nærmere oplysninger kan findes på følgende
webadresse:
http://www.compliance.sony.de/
For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse
eller dataintegritet kræver en permanent tilslutning
med et indbygget batteri, må dette batteri kun
udskiftes af en kvalificeret reparatør. For at sikre, at
batteriet bliver behandlet korrekt, skal du ved
afslutningen af produktets levetid indlevere det til
et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr. For alle andre batterier henvises
til afsnittet om, hvordan batteriet fjernes sikkert fra
produktet. Indlever batteriet til et indsamlingssted
for genbrug af udtjente batterier. For nærmere
oplysninger om genbrug af dette produkt eller
batteri kan du henvende dig til dine lokale
myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den
butik, hvor du købte produktet.
Bemærkning om litiumbatteriet
Udsæt ikke batteriet for kraftig varme som f.eks.
direkte sollys, åben ild el.lign.
Advarsel hvis tændingen på din bil ikke har
en ACC-position (tilbehør)
Sørg for at indstille AUTO OFF-funktionen
(side 17). Enheden slukkes helt og automatisk
efter den indstillede tid, når enheden er slået fra.
Det forhindrer, at batteriet tømmes. Hvis du ikke
indstiller AUTO OFF-funktionen, skal du trykke på
OFF og holde, indtil visningen forsvinder, hver
gang du slår tændingen fra.
Bemærkning til kunder: følgende information
gælder kun for udstyr solgt i lande, hvor EUdirektiver er gældende
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan
For produktoverensstemmelse i EU: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland
Bortskaffelse af udtjente batterier
og gammelt elektrisk og
elektronisk udstyr (gældende i EU
og andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer).
Dette symbol på produktet eller på dets emballage
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. På nogle batterier anvendes
dette symbol i kombination med et kemisk symbol.
De kemiske symboler for kviksølv (Hg) og bly (Pb)
tilføjes, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005
% kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at disse
produkter og batterier bortskaffes korrekt, hindres
eventuelle negative følger for miljø og mennesker,
som ellers kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling. Genbrug af materialerne
bidrager til bevaring af naturens ressourcer.
2DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\020INT.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
Bemærkninger om BLUETOOTHfunktion
Forsigtig
SONY KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER
HOLDES ANSVARLIG FOR FORBUNDNE, INDIREKTE
ELLER FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER AF
NOGEN ART I FORBINDELSE MED ELLER I
ANLEDNING AF DETTE PRODUKT, DETS HARDWARE
OG/ELLER DETS SOFTWARE, HERUNDER UDEN
BEGRÆNSNINGER: DRIFTSTAB, INDTJENINGSTAB,
TAB AF DATA, TAB AF BRUG AF PRODUKTET ELLER
TILKNYTTET UDSTYR, SPILDTID, OG KØBERS TID.
Undgå derfor at være afhængig af udelukkende én
elektronisk enhed til livsvigtig kommunikation
(f.eks. medicinske nødsituationer).
Husk: For at kunne foretage eller modtage opkald
skal den håndfri enhed og den elektroniske enhed,
der er tilsluttet til den håndfri enhed, være slået til i
et serviceområde med et tilstrækkeligt stærkt
mobiltelefonsignal.
Nødopkald er ikke altid muligt på alle
mobiltelefonnetværker, eller når visse
netværksserviceydelser og/eller telefonfunktioner
er i brug.
Tjek med din lokale serviceudbyder.
VIGTIG MEDDELELSE!
Sikker og effektiv brug
Ændringer eller omdannelser af enheden, der ikke
udtrykkeligt er godkendt af Sony, kan gøre
brugerens tilladelse til at betjene udstyret ugyldig.
Før dette produkt tages i brug bør du kontrollere
undtagelser for brug af BLUETOOTH-udstyr, der
skyldes nationale krav eller begrænsninger.
Kørsel
Kontroller lovgivning og regler om brug af
mobiltelefoner og håndfri udstyr i de områder, hvor
du kører.
Koncentrer dig altid fuldt ud om kørslen. Hvis
kørselsforholdene kræver det, skal du køre ind til siden
og parkere, før du foretager eller besvarer et opkald.
Tilslutning til andre enheder
Når der tilsluttes til en anden enhed, skal du læse
dens brugervejledning for nærmere
sikkerhedsinstruktioner.
Udsættelse for radiofrekvens
Radiofrekvenssignaler kan påvirke fejlagtigt
monterede eller utilstrækkeligt afskærmede
elektroniske systemer i biler, f.eks. elektroniske
brændstof-indsprøjtningssystemer, elektroniske
skridfaste (blokeringsfri) bremsesystemer,
elektroniske hastighedsreguleringssystemer eller
airbagsystemer. Rådfør dig med producenten af din
bil, eller dennes repræsentant, vedrørende
installation eller service af denne enhed. Mangelfuld
installation eller service kan være farlig og kan gøre
enhver garanti, der gælder for denne enhed, ugyldig.
Rådfør dig med producenten af din bil for at sikre,
at brugen af din mobiltelefon i bilen ikke påvirker
dens elektroniske system.
Kontroller regelmæssigt, at alt trådløst udstyr i din
bil er monteret og virker korrekt.
Nødopkald
Denne BLUETOOTH håndfri bilenhed og den
elektroniske enhed, der er tilsluttet til den håndfri
enhed, virker med radiosignaler, mobile netværk og
netværk på jorden såvel som brugerprogrammeret
funktion. Tilslutning garanteres ikke under alle
forhold.
3DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\030TOC.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
Yderligere oplysninger
Indholdsfortegnelse
Oversigt over dele og knapper . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Klargøring
Indstilling af uret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning af en iPod/USB-enhed . . . . . . . . . . . . . .
Forberedelse af en BLUETOOTH-enhed . . . . . . . . .
Placere en smartphone på enheden . . . . . . . . . . . .
Forsigtighedsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
21
22
23
7
7
7
9
Lytte til radioen
Lytte til radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Brug af Radio Data System (RDS) . . . . . . . . . . . . . 11
Afspilning
Afspilning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af en iPod/USB-enhed . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af en BLUETOOTH-enhed . . . . . . . . . . .
Søge efter og afspille spor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
Ringe op håndfrit
Modtage et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Foretage et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tilgængelig betjening under opkald. . . . . . . . . . . 14
Nyttige funktioner
App Remote med iPhone/Android-telefon . . . . . 15
Indstillinger
Annullere DEMO-indstillingen . . . . . . . . . . . . . . . .
Grundlæggende indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GENERAL-opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUND-opsætning (lyd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ10 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ10 SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSITION (lytteposition) . . . . . . . . . . . . . . . . .
RB ENH (rear bass enhancer) . . . . . . . . . . . . . .
SW DIREC (direkte tilslutning af subwoofer) .
DISPLAY-opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BT (BLUETOOTH) -opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . .
BT INIT (Initialiser BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . .
APP REM (App Remote) -opsætning . . . . . . . . . . .
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
19
4DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
Oversigt over dele og knapper
Hovedenhed
Der er en berøringsprik til højre for VOLUME + knappen.
RM-X311 Fjernbetjening
Fjern isolerfilmen før brug.
 USB-port
 Displayvindue
Dette vindue er ikke synligt, når en smartphone
er placeret på enheden.
 Disk-åbning
  (skubbe disk ud)
Denne knap er ikke tilgængelig, når en
smartphone er placeret på enheden.
 Holderklemme
Tryk ned på holderklemmen for at placere en
smartphone sikkert på enheden (side 9).
 N-Mark
Hold en Android-telefon mod N-Mark for at
oprette BLUETOOTH-forbindelse.
VOL (lydstyrke) + knappen har en berøringsprik.
 Modtager til fjernbetjeningen
5DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
 SRC (kilde) (på hovedenheden)/SOURCE (på
fjernbetjeningen)
Slå strømmen til.
Skift kilde.
-OFF (på hovedenheden)/OFF (på
fjernbetjeningen)
Tryk og hold på OFF på hovedenheden i ét
sekund for at slå strømmen fra.
Tryk på OFF på fjernbetjeningen for at slå
strømmen fra.
Tryk og hold i mindst to sekunder for at slå
strømmen fra og slukke displayet.
Hvis enheden slås fra, og visningen forsvinder,
kan du ikke betjene enheden med
fjernbetjeningen.
 VOICE (side 14)
Aktiver stemmeopkald.
Når App Remote-funktionen er slået til,
aktiveres stemmegenkendelse (kun Androidtelefon).
-APP
Tryk og hold i mindst to sekunder for at for at
etablere App Remote-funktionen (forbindelse).
  (+)/ (–)
 DSPL (display)
Skift displayelementer.
-SCRL (rulle)
Tryk og hold for at rulle et displayelement.
 Talknapper (1 til 6)
Modtag gemte radiostationer. Tryk og hold for
at gemme stationer.
Ring til et gemt telefonnummer. Tryk og hold for
at gemme et telefonnummer.
(gentag)
(bland)
MIC (side 14)
-EC/NC (side 14)
PAUSE
 VOLUME (VOL) +/–
 SLIP
Holderklemmen løfter sig, og smartphonen kan
fjernes fra enheden.
 Magnetisk opladningsstik
En Sony Xperia smartphone med et magnetisk
opladningsstik kan oplades ved at placere den
på enheden (side 9).
  ()/ ()

(tilbage)
Vend tilbage til det forrige display.
 ENTER
Indtast det valgte punkt.
Aktiver stemmeopkald.
Aktiver stemmegenkendelse, når App Remotefunktionen er slået til (kun Android-telefon).
Tryk og hold i mindst to sekunder for at for at
etablere App Remote-funktionen (forbindelse).
 PTY (programtype)
Vælg PTY i RDS.
-ATT (dæmpning)
Tryk og hold i mindst to sekunder for at dæmpe
lyden.
 CALL
Aktiver opkald-menuen. Modtag/afslut et opkald.
 LYD
Åbn menuen SOUND direkte.
-MENU
Tryk og hold for at åbne menuen Opsætning.
 MODE (side 10, 12, 14)

(bladre) (side 13)
Aktiver bladreindstilling under afspilning.
6DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
Klargøring
Indstilling af uret
1
2
Tryk på MENU og hold.
3
Tryk på / for at vælge [CLOCK-ADJ],
og tryk derefter på ENTER.
Tryk på / for at vælge [GENERAL], og
tryk derefter på ENTER.
Time-indikationen blinker.
4
Tryk på / for at indstille time og
minut.
For at flytte den digitale indikation skal du
trykke på /.
5
Efter indstilling af minuttet skal du trykke
på ENTER.
Forberedelse af en BLUETOOTHenhed
Du kan høre musik eller foretage håndfri opkald ved
at tilslutte en egnet BLUETOOTH-enhed. For
nærmere oplysninger om tilslutning henvises til
betjeningsvejledningen til enheden.
Før du tilslutter enheden, skal du skrue ned for
lydstyrken på denne enhed. Ellers kan der komme
en stærk støj.
Parring og tilslutning med en
BLUETOOTH-enhed
Når en BLUETOOTH-enhed (mobiltelefon, lydenhed
el. lign.) tilsluttes for første gang, er gensidig
registrering (kaldet "parring") nødvendig. Parring
gør, at denne enhed og andre enheder kan
genkende hinanden.
Opsætning er afsluttet, og uret går i gang.
For at vise uret skal du trykke på DSPL.
Tilslutning af en iPod/USBenhed
1
2
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Tilslut iPod’en/USB-enheden til
enheden.
En enhed med et andet Micro USB-stik end
iPod/iPhone kan tilsluttes/oplades via det
medfølgende USB-kabel. Til iPod/iPhone skal
du bruge et USB-kabel til iPod (medfølger ikke).
Bemærk
Det er meget farligt, hvis USB-kablet bliver viklet
omkring ratstammen eller gearstangen. For at forhindre
dette skal USB-kablet opbevares i hovedenheden.
1
Placer BLUETOOTH-enhed inden for 1 m
(3 ft) fra denne enhed.
2
3
Tryk på CALL.
blinker.
Enheden aktiverer standby for parring.
4
Udfør parring på BLUETOOTH-enheden,
så den finder denne enhed.
5
Vælg [Sony Car Audio], der vises på
displayet på BLUETOOTH-enheden.
Hvis [Sony Car Audio] ikke vises, skal du
gentage fra trin 2.
6
For nærmere oplysninger om at placere en smartphone
på enheden, se side 9.
Tryk på / for at vælge [PAIRING], og
tryk derefter på ENTER.
Hvis indføring af adgangsnøgle* er
påkrævet på BLUETOOTH-enheden, skal
du indføre [0000].
* Adgangsnøgle kan kaldes “adgangskode”,
“pinkode”, “pinnummer”, “adgangsord” el.lign.,
afhængigt af enheden.
7DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
Sådan tilsluttes den sidst tilsluttede enhed fra
denne enhed
Indfør adgangsnøgle
[0000]
Når parringen er foretaget, forbliver
7
tændt.
Vælg denne enhed på BLUETOOTHenheden for at oprette BLUETOOTHforbindelsen.
eller
lyser, når tilslutningen er foretaget.
Bemærk
Mens der tilsluttes til den anden BLUETOOTH-enhed,
kan denne enhed ikke findes fra en anden enhed. For at
muliggøre dette skal du aktivere parring-indstilling og
søge efter denne enhed fra en anden enhed.
Sådan annulleres parring
Udfør trin 2 og 3 for at annullere parring-indstilling,
efter denne enhed og BLUETOOTH-enheden er
parret.
Tilslutning med en parret BLUETOOTHenhed
For at bruge en parret enhed er forbindelse med
denne enhed påkrævet. Nogle parrede enheder
forbinder automatisk.
1
2
Tryk på CALL.
Tryk på / for at vælge [BT SIGNL], og
tryk derefter på ENTER.
Kontroller, at
lyser.
3
Aktiver BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheden.
4
Betjen BLUETOOTH-enheden for at
forbinde til denne enhed.
eller
Aktiver BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTHenheden.
Tryk på SOURCE.
Vælg [BT PHONE] eller [BT AUDIO].
Tryk på ENTER for at forbinde med mobiltelefonen,
eller på PAUSE for at forbinde med lydenheden.
Bemærk
Mens du streamer BLUETOOTH-lyd, kan du ikke tilslutte
fra denne enhed til mobiltelefonen. Tilslut i stedet fra
mobiltelefonen til enheden.
Tip
Med BLUETOOTH-signalet tændt: Når tændingen er
slået til, tilslutter denne enhed automatisk igen til den
sidst tilsluttede mobiltelefon.
Sådan installeres mikrofonen
Se den medfølgende “Montering/tilslutning”vejledning for nærmere oplysninger om, hvordan
mikrofonen tilsluttes.
Forbinde med en smartphone med et
enkelt tryk (NFC)
Ved at holde N-Mark på enheden mod en NFC*kompatibel smartphone parres enheden og
forbindes automatisk med smartphonen.
* NFC (Near Field Communication) er en teknologi der
muliggør trådløs kommunikation på kort afstand
mellem forskellige enheder, f.eks. mobiltelefoner og
IC-tags. NFC-funktionen gør det nemt at opnå
datakommunikation ved bare at holde mod det
pågældende symbol eller det angivne sted på NFCkompatible enheder.
På en smartphone, hvor Android OS 4.0 eller
tidligere er installeret, er det nødvendigt at hente
appen "NFC Easy Connect", som fås på Google
Play™. Appen kan muligvis ikke hentes i visse
lande/områder.
1
Aktiver NFC-funktionen på smartphonen.
For nærmere oplysninger, se
betjeningsvejledningen til smartphonen.
2
Hold N-Mark på smartphonen mod NMark på enheden.
lyser.
Ikoner på displayet:
Lyser, når en mobiltelefon er tilsluttet til
enheden.
Lyser, når en lydenhed er tilsluttet til
enheden.
Angiver status for signalstyrke for den
tilsluttede mobiltelefon.
Kontroller, at
lyser på enhedens display.
8DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
Sådan afbrydes forbindelsen med et enkelt
tryk
1
Tryk på RELEASE på hovedenheden for at
låse holderklemmen op.
Hold N-Mark på smartphonen mod N-Mark på
enheden igen.
2
Placer smartphonen i højre hjørne af
enheden.
Bemærkninger
 Når du opretter forbindelse, skal du håndtere
smartphonen forsigtigt for at undgå ridser.
 Forbindelse med et enkelt tryk er ikke muligt, når
enheden allerede er forbundet til en anden NFCkompatibel enhed. I så fald skal du afbryde den
anden enhed, og oprette forbindelse med
smartphonen igen.
Placer smartphonen med displayet vendende
udad.
Forbinde med en iPhone/iPod
(automatisk parring via BLUETOOTH)
Når en iPhone/iPod med iOS5 eller nyere installeret
er forbundet til USB-porten, parres og forbindes
enheden automatisk med iPhonen/iPod’en.
For at aktivere automatisk parring via BLUETOOTH
skal du kontrollere, at [AUTO PAIRING] i
opsætningen af BT er indstillet til [ON] (side 18).
1
Aktiver BLUETOOTH-funktionen på
iPhonen/iPod’en.
2
Forbind en iPhone/iPod til USB-porten.
Kontroller, at
lyser på enhedens display.
Sæt den inden for den stiplede linje for at forhindre, at
enheden bevæger sig mod højre side.
3
Tryk ned på delen mærket "LOCK" på
holderklemmen.
Sørg for, at enheden ikke bevæger sig fra side til
side.
Placering af smartphonen
Bemærk
Automatisk parring via BLUETOOTH er ikke mulig, hvis
enheden allerede er forbundet til en anden BLUETOOTHenhed. I så fald skal du afbryde den anden enhed, og
oprette forbindelse med iPhonen/iPod’en igen.
Placere en smartphone på
enheden
Mens en smartphone er placeret på enheden, er
knappen  (skubbe disk ud) og displayvinduet på
hovedenheden ikke tilgængelige, selvom brug af
App Remote-funktionen gør det muligt, at en
Android-telefon viser status for enheden, der er på
enhedens display (side 16).
En smartphone med følgende mål (inklusive
eventuelt etui) kan placeres på enheden:
 Bredde: maks. 150,7 mm
 Højde: 59 mm til 77 mm
 Dybde: maks. 12 mm
Bemærk
Afhængigt af smartphonen, kan der trykkes på knapperne.
Sådan fjernes en smartphone
Tryk på RELEASE på hovedenheden.
Pas på, at enheden ikke falder ned.
Om det magnetiske opladningsstik
En Sony Xperia smartphone med et magnetisk
opladningsstik kan oplades ved at placere den på
enheden. (Opladningsindikatoren på smartphone
lyser.) Hvis opladning ikke er muligt, og
smartphonen sidder i et etui, skal du fjerne etuiet,
og sætte smartphone på enheden igen.
9DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
Lytte til radioen
Magnetisk
opladningsstik
Lytte til radioen
For at lytte til radioen skal du trykke på SOURCE for
at vælge [TUNER].
Gemme automatisk (BTM)
Bemærkninger
 Placer din smartphone, før du kører. Der er risiko for
en trafikulykke, hvis du sætter en enhed på, mens du
kører.
 Det anbefales at lukke USB-dækslet, når en
smartphone er placeret på enheden.
 Hvis en smartphone vakler på enheden, kan den falde
af enheden, mens du kører, og forårsage
funktionsfejl. For at forhindre dette skal du placere
enheden korrekt.
 Afhængig af smartphone-etuiets form kan enheden
muligvis ikke holde smartphonen stabilt og sikkert
fast. I så fald skal du fjerne smartphone-etuiet.
 Pas på ikke at slå til en smartphone, især under
følgende omstændigheder.
 Når en smartphone sættes på/tages af.
 Når du trykker ned på holderklemmen for at sætte
en smartphone på plads.
 Ved åbning/lukning af USB-dækslet, mens en
smartphone er placeret på enheden.
 Undgå at skubbe kraftigt til en smartphone, mens
den er placeret på enheden.
1
Tryk på MODE for at skifte båndet (FM1,
FM2, FM3, MW eller LW).
2
3
Tryk på MENU og hold.
4
Tryk på / for at vælge [BTM], og tryk
derefter på ENTER.
Tryk på / for at vælge [GENERAL], og
tryk derefter på ENTER.
Enheden gemmer stationer på talknapperne i
rækkefølge efter frekvens.
Stille ind
1
Tryk på MODE for at skifte båndet (FM1,
FM2, FM3, MW eller LW).
2
Udfør tuning.
Sådan stilles ind manuelt
Tryk på / og hold for at finde den
omtrentlige frekvens, og tryk derefter gentagne
gange på / for at finjustere til den ønskede
frekvens.
Sådan stilles automatisk ind
Tryk på /.
Søgningen standser, når enheden modtager en
station. Gentag denne procedure, indtil den
ønskede station modtages.
Gemme manuelt
1
Mens den station, du vil gemme,
modtages, skal du trykke på en talknap
(1 til 6) og holde, indtil [MEM] vises.
Modtage de gemte stationer
1
Vælg båndet, og tryk derefter på en
talknap (1 til 6).
10DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
Brug af Radio Data System (RDS)
Indstilling af alternative frekvenser (AF)
og trafikmelding (TA)
Vælge programtyper (PTY)
Brug PTY til at vise eller søge efter en ønsket
programtype.
1
2
AF genindstiller løbende på stationen med det
stærkeste signal i et netværk. TA giver aktuelle
trafikmeldinger eller trafikprogrammer (TP), hvis de
modtages.
Tryk på PTY ved FM-modtagelse.
Tryk på / for at vælge den ønskede
programtype, og tryk derefter på ENTER.
Enheden begynder at søge efter en station, der
udsender den valgte programtype.
1
2
Tryk på MENU og hold.
Programtyper
Tryk på / for at vælge [GENERAL], og
tryk derefter på ENTER.
3
Tryk på / for at vælge [AF/TA], og tryk
derefter på ENTER.
4
Tryk på / for at vælge [AF-ON], [TAON], [AF/TA-ON] eller [AF/TA-OFF], og
tryk derefter på ENTER.
NEWS (Nyheder), AFFAIRS (Aktuelt), INFO
(Oplysning), SPORT (Sport), EDUCATE
(Undervisning), DRAMA (Drama), CULTURE (Kultur),
SCIENCE (Videnskab), VARIED (Blandet), POP M
(Popmusik), ROCK M (Rockmusik), EASY M (Let
underholdning), LIGHT M (Let klassisk), CLASSICS
(Klassisk), OTHER M (Andre musiktyper), WEATHER
(Vejret), FINANCE (Finansinformation), CHILDREN
(Børneprogrammer), SOCIAL A (Sociale forhold),
RELIGION (Religion), PHONE IN ("Ring ind"programmer), TRAVEL (Rejser), LEISURE (Fritid),
JAZZ (Jazzmusik), COUNTRY (Countrymusik),
NATION M (Nationalmusik), OLDIES (Evergreens),
FOLK M (Folkmusik), DOCUMENT
(Dokumentarprogrammer)
Sådan gemmes RDS-stationer med AF- og TAindstillingen
Du kan forudindstille RDS-stationer sammen med
en AF/TA-indstilling. Indstil AF/TA, og gem derefter
stationen med BTM eller manuelt. Hvis du
forudindstiller manuelt, kan du også forudindstille
andre stationer end RDS-stationer.
Sådan modtages nødmeldinger
Når AF eller TA er slået til, afbryder nødmeldinger
automatisk den aktuelt valgte kilde.
Sådan justeres lydstyrkeniveauet under en
trafikmelding
Indstilling af ur-klokkeslæt (CT)
CT-data fra RDS-transmissionen indstiller uret.
1
Indstil [CT-ON] i GENERAL-opsætning
(side 18).
Niveauet bliver gemt i hukommelsen til
efterfølgende trafikmeldinger, uafhængigt af det
almindelige lydstyrkeniveau.
Sådan holdes radioen indstillet på det samme
regionalprogram (REGIONAL)
Når AF- og REGIONAL-funktionerne er slået til, vil
du ikke blive skiftet til en anden regional station
med en stærkere frekvens. Hvis du forlader dette
regionale programs modtage område, skal du
indstille [REG-OFF] i GENERAL-opsætning under
FM-modtagelse (side 17).
Denne funktion virker ikke i Det Forenede
Kongerige og visse andre områder.
Local Link-funktion (Kun Det Forenede
Kongerige)
Med denne funktion kan du vælge andre lokale
stationer i området, selvom de ikke er lagret på
talknapperne.
Under FM-modtagelse skal du trykke på en talknap
(1 til 6), hvor der er gemt en lokal station. Tryk på en
talknap for en lokal station igen inden for fem
sekunder. Gentag denne procedure, indtil den
lokale station modtages.
11DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
Sådan fjernes enheden
Stands afspilning, og fjern derefter enheden.
Afspilning
Afspilning af en disk
1
Indsæt disken (etiketsiden opad).
Forsigtig med iPhone
Når du tilslutter en iPhone via USB, styres
telefonopkaldets lydstyrke af iPhonen, ikke af
enheden. Undgå at øge lydstyrken på enheden
under et opkald, da lyden pludselig kan blive meget
høj, når opkaldet afsluttes.
Betjene en iPod direkte
(Passagerbetjening)
Tryk på MODE under afspilning, indtil [MODE IPOD]
vises, for at aktivere direkte betjening med iPod.
Bemærk, at lydstyrken kun kan justeres med
enheden.
Afspilning starter automatisk.
Sådan afsluttes passagerbetjening
Tryk på MODE og hold, indtil [MODE AUDIO] vises.
Afspilning af en iPod/USB-enhed
I denne betjeningsvejledning bruges "iPod" som en
generel betegnelse for iPod-funktionerne på iPod
og iPhone, med mindre andet er angivet i teksten
eller på illustrationerne.
For nærmere oplysninger om kompatibilitet for din
iPod, se “Om iPod” (side 20) eller gå ind på supportwebsiten, der er angivet på bagsiden.
USB-enheder af MSC-typen (Mass Storage Class)
(f.eks. et USB-flashdrev, digital medieafspiller,
Android-telefon), der overholder USB-standarden,
kan bruges.
Afhængigt af den digitale medieafspiller eller
Android-telefon, kan indstilling af USBforbindelsestilstand til MSC være nødvendig.
Bemærkninger
 For nærmere oplysninger om din USB-enheds
kompatibilitet kan du gå ind på support-websiten,
der er angivet på bagsiden.
 Afspilning af følgende MP3/WMA/WAV-filer er ikke
understøttet.
 tabsfri komprimering-filer
 ophavsretsbeskyttede filer
 DRM (Digital Rights Management) -filer
 Flerkanals-lydfiler
1
Tilslut en iPod/USB-enhed til USB-porten
(side 7).
Afspilning starter.
Hvis en enhed allerede er tilsluttet, skal du for at
starte afspilningen trykke på SOURCE for at
vælge [USB] ([IPD] vises på displayet, når
iPod’en er genkendt).
2
Juster lydstyrken på denne enhed.
Sådan standses afspilning
Tryk på OFF.
Afspilning af en BLUETOOTHenhed
Du kan afspille indholdet på en tilsluttet enhed, der
understøtter BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
1
Opret BLUETOOTH-forbindelse med
lydenheden (side 7).
2
3
Tryk på SOURCE for at vælge [BT AUDIO].
4
Juster lydstyrken på denne enhed.
Betjen lydenheden for at starte
afspilning.
Bemærkninger
 Afhængigt af lydenheden bliver information som
f.eks. titel, spornummer/tid og afspilningsstatus ikke
altid vist på denne enhed.
 Selv om kilden ændres på denne enhed, standser
afspilning på lydenheden ikke.
 [BT AUDIO] vises ikke på displayet, mens "App
Remote"-programmet kører via BLUETOOTHfunktionen.
Sådan tilpasses lydstyrkeniveauet på
BLUETOOTH-enheden til andre kilder
Start afspilning på BLUETOOTH-lydenheden ved en
moderat lydstyrke, og indstil din sædvanlige
lydstyrke på enheden.
Tryk på SOUND, og derefter / for at vælge [BTA
VOL] (side 18).
12DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
Søge efter og afspille spor
Gentaget afspilning og blandet
afspilning
1
Under afspilning skal du trykke på
(gentag) for gentaget afspilning, eller
(bland) for blandet afspilning.
2
Tryk gentagne gange på
(gentag) eller
(bland) for at vælge den ønskede
afspilningsindstilling.
Det kan tage lidt tid, før afspilning i den valgte
afspilningsindstilling starter.
De tilgængelige afspilningsindstillinger er
forskellige, afhængigt af den valgte lydkilde.
Søge efter et spor efter navn (QuickBrowZer™)
1
2
3
Under afspilning af CD, USB eller BTlydenhed*1 skal du trykke på
(bladre)*2 for at vise listen over
søgekategorier.
Ringe op håndfrit
For at bruge en mobiltelefon skal den forbindes med
denne enhed. Se “Forberedelse af en BLUETOOTHenhed” (side 7) for nærmere oplysninger.
Modtage et opkald
1
Tryk på CALL, når der modtages et
opkald med en ringetone.
Telefonopkaldet starter.
Bemærk
Ringetonen og den talendes stemme udsendes kun fra
de forreste højttalere.
Sådan afvises opkaldet
Tryk på OFF.
Sådan afsluttes opkaldet
Når sporlisten vises, skal du trykke gentagne
gange på
(tilbage) for at vise den ønskede
søgekategori.
Tryk på CALL igen.
*1 Kun tilgængelig for lydenheder, der understøtter
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4
eller derover.
*2 Under USB-afspilning skal du trykke på
(bladre) i mindst to sekunder, for at vende
direkte tilbage til begyndelsen af kategorilisten.
Foretage et opkald
Tryk på / for at vælge den ønskede
søgekategori, og tryk derefter ENTER for
at bekræfte.
Gentag trin 2 for at søge efter det
ønskede spor.
Du kan foretage et opkald fra telefonbogen eller
opkaldshistorikken, når en mobiltelefon, der
understøtter PBAP (Phone Book Access Profile), er
tilsluttet.
Opkald fra telefonbogen
1
2
Afspilning starter.
Sådan afsluttes Quick-BrowZer-indstilling
Tryk på
Tryk på CALL.
Tryk på / for at vælge [PHONEBOOK],
og tryk derefter på ENTER.
3
Tryk på / for at vælge et startbogstav
fra listen over startbogstaver, og tryk
derefter på ENTER.
4
Tryk på / for at vælge et navn fra listen
over navne, og tryk derefter på ENTER.
5
Tryk på / for at vælge et nummer fra listen
over numre, og tryk derefter på ENTER.
(bladre).
Telefonopkaldet starter.
Opkald fra opkaldshistorikken
1
Tryk på CALL.
13DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
2
Tryk på / for at vælge [RECENT CALL],
og tryk derefter på ENTER.
3
Tryk på ENTER.
Telefonopkaldet starter.
En liste over opkaldshistorikken vises.
3
Tryk på / for at vælge et navn eller
telefonnummer fra opkaldshistorikken,
og tryk derefter på ENTER.
Telefonopkaldet starter.
Opkald med indtastning af
telefonnummer
1
2
3
Tryk på / for at vælge [DIAL NUMBER],
og tryk derefter på ENTER.
Tryk på / for at indtaste
telefonnummeret, og vælg [ ] (mellemrum)
til sidst. Tryk derefter på ENTER*.
* For at flytte den digitale indikation skal du trykke
på /.
Bemærk
[_] vises i stedet for [#] på displayet.
Opkald med genopkald
Tryk på CALL.
Tryk på / for at vælge [REDIAL], og
tryk derefter på ENTER.
Telefonopkaldet starter.
Forudindstilling af telefonnumre
Du kan gemme op til seks kontakter på
forvalgsknappen.
1
2
Vælg et telefonnummer, som du vil
gemme på forvalgsknappen, fra
telefonbogen, opkaldshistorikken eller
ved at indtaste telefonnummeret direkte.
1
2
Tryk på CALL.
Tryk på / for at vælge [VOICE DIAL],
og tryk derefter på ENTER.
Alternativt kan du trykke på VOICE på
hovedenheden, mens App Remote-funktionen
er slået fra.
3
Sig den stemmekommando, der er gemt
på mobiltelefonen.
Din stemme genkendes, og opkaldet foretages.
Sådan annulleres stemmeopkald
Tryk på ENTER.
Tilgængelig betjening under
opkald
Sådan forudindstilles lydstyrken for
ringetonen og den talendes stemme
Du kan forvælge lydstyrkeniveauet for ringetonen
og den talendes stemme.
Regulere lydstyrken for ringetonen:
Tryk på VOL +/–, mens der modtages et opkald.
Justering af lydstyrken for den talendes stemme:
Tryk på VOL +/– under et opkald.
Sådan justeres lydstyrken for den anden part
(justering af mikrofonforstærkning)
Tryk på MIC.
Justerbare lydstyrkeniveauer: [MIC-LOW], [MICMID], [MIC-HI].
Sådan reduceres ekko og støj (Ekkodæmper/
Støjdæmper-indstilling)
Telefonnummeret vises på displayet på denne
enhed.
Tryk på EC/NC og hold.
Kan indstilles på: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Tryk på en talknap (1 til 6) og hold, indtil
[MEM] vises.
Sådan viderestiles et opkald
Kontakten er gemt i det valgte forudindstillede
nummer.
Opkald med forudindstillet nummer
1
2
Du kan foretage et opkald ved at sige den
stemmekommando, der er gemt i en tilsluttet
mobiltelefon, som har funktion til stemmeopkald.
Tryk på CALL.
Telefonopkaldet starter.
1
2
Opkald med stemmekommandoer
Tryk på SOURCE for at vælge [BT PHONE].
Tryk på en talknap (1 til 6) for at vælge
den kontakt, du vil ringe til.
For at aktivere/deaktivere den passende enhed
(denne enhed/mobiltelefon) skal du trykke på
MODE eller bruge din mobiltelefon.
Bemærk
Afhængigt af mobiltelefonen kan håndfri tilslutning blive
afbrudt, når der gøres forsøg på at viderestille opkald.
Sådan kontrolleres status for SMS/e-mail*
blinker, når en ny SMS/e-mail er modtaget, og
lyser, når der er ulæste beskeder.
* Kun tilgængelig for en mobiltelefon, der understøtter
MAP (Message Access Profile).
14DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
Etablere App Remote-forbindelsen
Nyttige funktioner
App Remote med iPhone/
Android-telefon
Det er nødvendigt at hente det
nyeste "App Remote"-program
fra App Store for iPhone eller fra
Google Play for Androidtelefoner.
Med brug af "App Remote"programmet er følgende
funktioner tilgængelige:
 Betjening af enheden for at starte og styre
kompatible programmer på iPhone/Androidtelefon.
 Betjening af iPhone/Android-telefon med enkle
fingerbevægelser for at styre kilden på enheden.
 Starte et program/lydkilde eller søge på søgeord
i programmet ved at sige et ord eller en sætning i
mikrofonen (kun Android-telefon).
 Oplæse indgående tekstbeskeder, SMS, e-mail,
Twitter, Facebook, kalender osv. automatisk.
Tekstbeskeder, SMS og e-mail kan besvares (kun
Android-telefon).
 Juster lydindstillinger (EQ10, Balance/Fader,
Lytteposition) for enheden via iPhone/Androidtelefon.
 Vis status for enheden osv. på smartphonens
display (kun Android-telefoner). Denne funktion
er nyttig, når smartphonen er placeret på
enheden, da enhedens displayvindue ikke er
synligt.
Bemærkninger
 Af sikkerhedshensyn skal du følge de lokale
færdselsregler og love. Undgå at betjene programmet
under kørsel.
 De tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af
programmerne. For nærmere oplysninger om
tilgængelige applikationer kan du gå ind på supportwebsiten, der er angivet på bagsiden.
 App Remote ver. 2 via USB er kompatibel med
iPhones med iOS 5/iOS 6 installeret.
 App Remote ver. 2 via BLUETOOTH er kompatibel med
Android-enheder med Android 2.2, 2.3, 3.*, 4.0, 4.1
eller 4.2 installeret.
 Funktionen Stemmegenkendelse virker ikke,
afhængigt af din smartphone. I så fald skal du gå til
[Settings] – vælg [Voice Recognition].
 Læsning af SMS/e-mail/meddelelse er tilgængelig for
Android-enheder med TTS-motor installeret.
 "Smart Connect"-programmet, der leveres af Sony
Mobile Communications, er nødvendigt til oplæsning
af meddelelser fra Twitter/Facebook/kalender osv.
1
Forbind iPhonen til USB-porten eller
Android-telefonen med BLUETOOTHfunktionen.
2
3
Start "App Remote"-programmet.
Tryk på APP på hovedenheden og hold i
mindst to sekunder.
Etablering af forbindelse til iPhone/Androidtelefon starter.
For nærmere oplysninger om betjening på
iPhone/Android-telefon, se Hjælp i
programmet.
Hvis enhedens nummer vises
Kontroller, at de samme tal vises (f.eks. 123456) på
denne enhed og på mobilenheden, og tryk derefter
på ENTER på denne enhed, og vælg [Yes] på
mobilenheden.
Sådan afsluttes forbindelsen
Tryk på APP på hovedenheden og hold.
Valg af kilden eller programmet
Du kan betjene enheden for at vælge den ønskede
kilde eller program på din smartphone.
1
Tryk på / for at vælge den ønskede kilde eller
program, og tryk derefter på ENTER.
For at vælge en anden kilde eller program skal du
trykke på SOURCE og derefter / for at vælge
den ønskede kilde eller program.
Meddelelse af forskellige oplysninger
med stemmevejledning (kun Androidtelefon)
Når SMS/e-mail, meddelelser fra Twitter/Facebook/
kalender osv. modtages, meddeles de automatisk
via bilens højttalere.
For nærmere oplysninger om indstillinger, se Hjælp i
programmet.
15DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
Aktivering af stemmegenkendelse (kun
Android-telefon)
Ved at registrere programmer kan du styre et
program ved hjælp af stemmekommandoer. For
nærmere oplysninger, se Hjælp i programmet.
Sådan aktiveres stemmegenkendelse
1
2
Tryk på ENTER på fjernbetjeningen eller VOICE på
hovedenheden for at aktivere stemmegenkendelse.
Sig den ønskede stemmekommando ind i mikrofonen,
når [Say Source or App] vises på Android-telefonen.
Bemærkninger
 Stemmegenkendelse er muligvis ikke tilgængelig i
nogle tilfælde.
 Stemmegenkendelse fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af den tilsluttede Android-telefons
ydeevne.
 Ved brug af stemmegenkendelse skal enheden
anvendes under forhold, hvor støj som f.eks.
motorlyd er mindst mulig.
Når et musik- eller videoprogram er valgt*
Tryk på / for at aktivere HID-indstilling, tryk på
/// for at vælge et afspilningspunkt, og
tryk derefter på ENTER for at starte afspilning.
* Kun tilgængelig for en Android-telefon, der
understøtter HID (Human Interface Device Profile).
Indstillinger
Annullere DEMO-indstillingen
Du kan annullere demonstrationsdisplayet, som
vises, mens enheden er slået fra.
1
2
Tryk på MENU og hold.
3
Tryk på / for at vælge [DEMO], og tryk
derefter på ENTER.
4
Tryk på / for at vælge [DEMO-OFF],
og tryk derefter på ENTER.
Indstillingen er udført.
5
Du kan indstille punkter i menuen som følger.
Følgende punkter kan indstilles, afhængigt af kilde
og indstilling:
1
2
Tryk på MENU og hold.
Tryk på / for at vælge
opsætningskategori, og tryk derefter på
ENTER.
Der er følgende opsætningskategorier:
 GENERAL-opsætning (generel) (side 16)
 SOUND-opsætning (lyd) (side 17)
 DISPLAY-opsætning (side 18)
 BT (BLUETOOTH) -opsætning (side 18)
 APP REM (App Remote) -opsætning (side 19)
3
Smartphonens display kan bruges som displayvindue
for enheden, da enhedens displayvindue ikke er
synligt, når smartphonen er placeret på enheden.
(tilbage).
Grundlæggende indstilling
Du kan justere indstillingerne for EQ, BAL/FAD/SW
Level og Position via din smartphone.
Vise status for enheden (kun Androidtelefon)
Tryk to gange på
Displayet vender tilbage til normal modtage/
afspilningsindstilling.
Foretage lydindstillinger
For nærmere oplysninger om indstillinger, se Hjælp i
programmet.
Tryk på / for at vælge [DISPLAY], og
tryk derefter på ENTER.
Tryk på / for at vælge mulighederne,
og tryk derefter på ENTER.
Vende tilbage til det forrige display
Tryk på
(tilbage).
GENERAL-opsætning
CLOCK-ADJ (justere uret) (side 7)
OPLADE
Skifter strømkapacitet (A) for USB-porten:
[CHARGE HIGH], [CHARGE STD]. (Kun
tilgængelig, når enheden er slået fra.)
16DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
CAUT ALM (advarselsalarm)
Advarselsalarmen lyder i et par sekunder, hvis
du drejer tændingskontakten til OFF-positionen
uden at fjerne smartphonen fra enheden: [ON],
[OFF].
(Kun tilgængelig, når enheden er slået fra.)
POSITION (lytteposition)
BEEP
Aktiverer biplyden: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Slukkes automatisk efter et ønsket tidsrum, når
enheden slås fra: [NO], [30S] (30 sekunder),
[30M] (30 minutter), [60M] (60 minutter).
CT (ur-klokkeslæt) (side 11)
Aktiverer CT-funktionen: [ON], [OFF].
REGIONAL
Begrænser modtagelse til en bestemt region:
[ON], [OFF]. (Kun tilgængelig, når FM modtages.)
BTM (best tuning memory) (side 10)
(Kun tilgængelig, når tuneren er valgt.)
AF/TA
Vælger indstilling for alternative frekvenser (AF)
og trafikmelding (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TAON], [AF/TA-OFF].
SOUND-opsætning (lyd)
Denne menu til opsætning kan også åbnes ved at
trykke på SOUND.
C.AUDIO+ (clear audio+)
Gengiver lyd ved at optimere det digitale signal
med de lydindstillinger, som Sony anbefaler:
[ON], [OFF]. (Indstiller automatisk til [OFF], når
[EQ10 PRESET] bliver ændret.)
EQ10 PRESET
Vælger en equalizerkurve blandt 10
equalizerkurver, eller slår fra: [R AND B], [ROCK],
[POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].
Indstillingen af equalizerkurve kan lagres for
hver kilde.
EQ10 SETTING
Indstiller [CUSTOM] i EQ10.
BASE
Vælger en forudindstillet equalizerkurve som
basis for yderligere tilpasning: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Lydstyrkeniveauet kan justeres i trin på 1 dB fra 6 dB til +6 dB.
SET F/R POS (sæt front/bagposition)
Simulerer et naturligt lydfelt ved at forsinke
lyden fra front/baghøjttaleren, så den passer til
din position.
FRONT L (): Front venstre
FRONT R (): Front højre
FRONT (): Center front
ALL (): Midt i din bil
CUSTOM: Position indstillet af App Remote
OFF: Ingen position indstillet
ADJ POSITION* (juster position)
Finjusterer indstillingen af lytteposition.
Justerbart område: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS* (sæt subwooferposition)
NEAR (): Tæt på
NORMAL (): Normal
FAR (): Langt væk
BALANCE
Justerer lydbalancen: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER
Justerer det relative niveau: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)
Forbedrer digitalt komprimeret lyd ved at
genskabe høje frekvenser, der går tabt under
komprimeringen.
Denne indstilling kan gemmes for alle kilder
undtagen tuneren.
Vælger DSEE-indstillingen: [ON], [OFF].
LOUDNESS
Forstærker bas og diskant for at få klar lyd ved
lave lydstyrkeniveauer: [ON], [OFF].
AAV (Advanced Auto Volume)
Juster afspilningslydstyrken for alle afspilningskilder
til det optimale niveau: [ON], [OFF].
RB ENH (rear bass enhancer)
Rear Bass Enhancer forstærker baslyden ved at
anvende en indstilling af lavpasfilter på
baghøjttalerne. Med denne funktion kan
baghøjttalerne fungere som subwoofer, selv om
der ikke er tilsluttet en sådan. (Kun tilgængelig,
når [SW DIREC] er indstillet til [OFF].)
RBE MODE (Rear Bass Enhancer-indstilling)
Vælger Rear Bass Enhancer-indstilling: [1], [2],
[3], [OFF].
LPF FREQ (lavpasfilter-frekvens)
17DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 18 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
Vælger afskæringsfrekvens for subwooferen:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (lavpasfilter-hældning)
Vælger LPF-hældningen: [1], [2], [3].
SW DIREC (direkte tilslutning af subwoofer)
Du kan bruge subwooferen uden en
effektforstærker, når den er forbundet til
baghøjttalerkablet. (Kun tilgængelig, når [RBE
MODE] er indstillet til [OFF].)
Sørg for at tilslutte en 4 - 8 ohm subwoofer til et
af de to baghøjttalerkabler. Tilslut ikke en
højttaler til det andet baghøjttalerkabel.
SW MODE (subwoofer-indstilling)
Vælger subwoofer-indstillingen: [1], [2], [3],
[OFF].
SW PHASE (subwoofer-fase)
Vælger subwooferfasen: [NORM], [REV].
SW POS* (subwooferposition)
Vælger subwooferpositionen: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (lavpasfilter-frekvens)
Vælger afskæringsfrekvens for subwooferen:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (lavpasfilter-hældning)
Vælger LPF-hældningen: [1], [2], [3].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (subwooferniveau)
Justerer subwooferens lydstyrkeniveau:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] vises ved den laveste indstilling.)
SW PHASE (subwoofer-fase)
Vælger subwooferfasen: [NORM], [REV].
SW POS* (subwooferposition)
Vælger subwooferpositionen: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (lavpasfilter-frekvens)
Vælger afskæringsfrekvens for subwooferen:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (lavpasfilter-hældning)
Vælger LPF-hældningen: [1], [2], [3].
HPF (højpasfilter)
HPF FREQ (højpasfilter-frekvens)
Vælger afskæringsfrekvens for front/
baghøjttaleren: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (højpasfilter-hældning)
Vælger HPF-hældningen (virker kun, når [HPF
FREQ] er indstillet til andet end [OFF]): [1], [2], [3].
BTA VOL (lydstyrkeniveau for BLUETOOTH-lyd)
Justerer lydstyrken for hver tilsluttet
BLUETOOTH-enhed: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Denne indstilling gør det unødvendigt at justere
lydstyrkeniveauet mellem kilder.
* Vises ikke, når [SET F/R POS] er indstillet på [OFF].
DISPLAY-opsætning
DEMO (demonstration)
Aktiverer demonstrationen: [ON], [OFF].
DIMMER
Ændrer displayets lysstyrke [ON], [OFF].
ILLUM (Belysning)
Ændrer belysningsfarven: [1], [2].
AUTO SCR (automatisk rulning)
Ruller lange punkter automatisk: [ON], [OFF].
BT (BLUETOOTH) -opsætning
Denne menu til opsætning kan også åbnes ved at
trykke på CALL.
PAIRING (side 7)
PHONEBOOK (side 13)
REDIAL (side 14)
RECENT CALL (side 13)
VOICE DIAL (side 14)
DIAL NUMBER (side 14)
RINGTONE
Vælger, om denne enhed, eller den tilsluttede
mobiltelefon udsender ringetonen: [1] (denne
enhed), [2] (mobiltelefon).
AUTO ANS (autosvar)
Indstiller denne enhed til at besvare et
indgående opkald automatisk: [OFF], [1] (ca. 3
sekunder), [2] (ca. 10 sekunder).
AUTO PAIRING
Start BLUETOOTH-parring automatisk, når en
iOS-enhed af version 5.0 eller senere er tilsluttet
via USB: [ON], [OFF]. (Kun menuen Opsætning)
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (side 8)
Aktiverer BLUETOOTH-funktionen: [ON], [OFF].
BT INIT (Initialiser BLUETOOTH)
Initialiserer alle BLUETOOTH-relaterede
indstillinger (oplysninger om parring,
forudindstillet nummer, oplysninger om
enheden osv.).
Ved bortskaffelse af enheden skal alle
indstillinger initialiseres.
(Kun tilgængelig, når enheden er slået fra.) (Kun
menuen Opsætning)
18DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 19 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
APP REM (App Remote) opsætning
Yderligere oplysninger
Etabler og afslut App Remote-funktion
(forbindelse).
Forsigtighedsregler
 Lad enheden afkøle forinden, hvis din bil har
været parkeret direkte i solen.
 Efterlad ikke medbragte lydenheder inde i bilen,
da det kan forårsage funktionsfejl på grund af
høje temperaturer i direkte sollys.
 Motorantennen slås automatisk ud.
Dannelse af kondensvand
Hvis der dannes kondensvand inden i enheden,
skal du tage disken ud og vente i ca. en time, indtil
den er tør. Ellers fungerer enheden ikke korrekt.
Sådan opretholdes en høj lydkvalitet
Pas på ikke at spilde væske på enheden eller
diskene.
Bemærkninger om diske
 Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. ventilationskanaler, og lad
dem ikke ligge i en bil parkeret i direkte sollys.
 Rens diskene med en
almindelig renseklud inden
afspilning. Tør disken af fra
midten og udad. Brug ikke
opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder eller
almindelige
rengøringsmidler.
 Denne enhed er designet til at
afspille diske, der opfylder CD-standarden (Compact
Disc). DualDiscs og nogle musikdiske kodet med
teknologi til beskyttelse af ophavsret opfylder ikke
CD-standarden (Compact Disc), og disse diske kan
derfor ikke afspilles med denne enhed.
 Diske som enheden IKKE KAN afspille
 Diske med etiketter, mærkater eller påklistret
tape eller papir. Det kan forårsage funktionsfejl
eller ødelægge disken.
 Diske der ikke er af standardform (f.eks. hjertefirkantet eller stjerneform). Det kan beskadige
enheden, hvis du forsøger at afspille dem.
 8 cm diske.
Bemærkninger om CD-R/CD-RW-diske
 Det maksimale antal: (kun CD-R/CD-RW)
 mapper (album): 150 (inkl. rodmappe)
 filer (spor) og mapper: 300 (kan være mindre
end 300, hvis mappe/filnavne indeholder
mange tegn)
 tegn, der kan vises for et mappe/filnavn: 32
(Joliet)/64 (Romeo)
 Hvis en multisession-disk begynder med en CDDA-session, genkendes den som en CD-DA-disk,
og andre sessioner afspilles ikke.
19DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 20 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
 Diske som enheden IKKE KAN afspille
 CD-R/CD-RW med dårlig optagekvalitet.
 CD-R/CD-RW der er optaget med en
inkompatibel optageenhed.
 CD-R/CD-RW der ikke er afsluttet korrekt.
 Andre CD-R/CD-RW end dem, der er optaget i
musik-CD-format eller MP3-format, som
opfylder ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo
eller multisession.
Afspilningsrækkefølge for MP3/WMAfiler
MP3/WMA
Mappe (album)
MP3/WMA-fil (spor)
Om iPod
 Du kan tilslutte til følgende iPod-modeller.
Opdater dine iPods med den nyeste software,
inden du bruger dem.
Kompatible iPhone/iPod-modeller
Kompatibel model
USB
iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPod touch (5. generation)

iPod touch (4. generation)

iPod touch (3. generation)

iPod touch (2. generation)

iPod classic

iPod nano (7. generation)

iPod nano (6. generation)

iPod nano (5. generation)

iPod nano (4. generation)

iPod nano (3. generation)

 "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at
et elektronisk tilbehør er specifikt udformet til
tilslutning med henholdsvis iPod eller iPhone, og
at udvikleren har certificeret, at det opfylder
Apples normer. Apple er ikke ansvarlig for, at
denne enhed virker, eller at den opfylder
sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder.
Bemærk, at brug af dette tilbehør med iPod eller
iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.
Om BLUETOOTH-funktion
Hvad er BLUETOOTH-teknologi?
 BLUETOOTH trådløs teknologi er en trådløs
teknologi med kort rækkevidde, der muliggør
trådløs datakommunikation mellem digitale
enheder, f.eks. en mobiltelefon og et headset.
BLUETOOTH trådløs teknologi virker inden for et
område på ca. 10 m (33 ft). Det er mest almindeligt
at tilslutte to enheder, men nogle enheder kan
tilsluttes til flere enheder på samme tid.
 Da BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi,
er det ikke nødvendigt at bruge et kabel, og det er
heller ikke nødvendigt, at enheder vender mod
hinanden, som det f.eks. er tilfældet med infrarød
teknologi. Du kan f.eks. bruge en sådan enhed i
en taske eller lomme.
 BLUETOOTH-teknologi er en international
standard, der understøttes af millioner af
virksomheder over hele verden, og som anvendes
af mange virksomheder rundt om i verden.
Om BLUETOOTH-kommunikation
 BLUETOOTH trådløs teknologi virker inden for et
område på ca. 10 m (33 ft).
Det maksimale kommunikationsområde kan
variere, afhængigt af forhindringer (personer,
metal, vægge og lign.) eller elektromagnetisme i
omgivelserne.
 Følgende forhold kan påvirke BLUETOOTHkommunikationens følsomhed.
 Der er en forhindring, f.eks. en person, metal
eller en væg, mellem denne enhed og
BLUETOOTH-enheden.
 Der er en enhed, som anvender 2,4 GHzfrekvens, f.eks. en trådløs LAN-enhed,
ledningsfri telefon eller mikrobølgeovn, i brug
nær denne enhed.
 Da BLUETOOTH-enheder og trådløs LAN
(IEEE802.11b/g) bruger den samme frekvens, kan
der forekomme mikrobølgeinterferens og lavere
kommunikationshastighed, støj eller ugyldig
tilslutning, hvis denne enhed bruges nær en
trådløs LAN-enhed. Gør i så fald som følger.
 Brug denne enhed i en afstand på mindst 10 m
(33 ft) fra den trådløse LAN-enhed.
 Hvis denne enhed bruges inden for 10 m (33 ft)
fra en trådløs LAN-enhed, skal den trådløse
LAN-enhed slås fra.
 Monter denne enhed og BLUETOOTH-enheden
så tæt på hinanden som muligt.
20DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 21 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
 Mikrobølger, der udsendes fra en BLUETOOTHenhed, kan påvirke betjeningen af elektroniske
medicinske enheder. Slå denne enhed og andre
BLUETOOTH-enheder fra på følgende steder, da
det kan forårsage en ulykke.
 Hvor der er brændbar gas, på et hospital, et
tog, et fly eller en benzinstation.
 Nær automatiske døre eller en brandalarm.
 Denne enhed understøtter
sikkerhedsforanstaltninger, som overholder
BLUETOOTH-standarden, så tilslutningen bliver
sikker, når der bruges BLUETOOTH trådløs
teknologi. Sikkerhedsforanstaltningerne kan dog
være utilstrækkelige, afhængigt af indstillingen.
Vær forsigtig, når der kommunikeres med
BLUETOOTH trådløs teknologi.
 Vi påtager os intet ansvar for datatab ved
BLUETOOTH-kommunikation.
 Tilslutning med alle BLUETOOTH-enheder
garanteres ikke.
 Der kræves en enhed med BLUETOOTHfunktion for at følge BLUETOOTH-standarden
specificeret af BLUETOOTH SIG. Den skal være
attesteret.
 Selv om den tilsluttede enhed følger den
ovennævnte BLUETOOTH-standard, kan alle
enheder muligvis ikke tilsluttes eller virke
korrekt, afhængigt af enhedens funktioner eller
specifikationer.
 Mens du taler håndfrit i telefonen, kan der
forekomme støj, afhængigt af enheden eller de
omgivelser, der kommunikeres i.
 Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan
det tage nogen tid at starte kommunikation.
Vedligeholdelse
Udskiftning af fjernbetjeningens litiumbatteri
Når batteriet bliver svagt, formindskes
fjernbetjeningens rækkevidde. Udskift batteriet
med et nyt CR2025-litiumbatteri. Der opstår brandeller eksplosionsfare, hvis du bruger en anden type
batteri.
+ siden opad
Bemærkninger om litiumbatteriet
 Hold litiumbatteriet uden for børns rækkevidde. Søg
omgående læge, hvis batteriet sluges.
 Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten bliver
god.
 Sørg for at batteriets poler vender rigtigt, når det
sættes i.
 Batteriet må ikke holdes med en metalpincet, da der
kan opstå kortslutning.
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det håndteres
forkert.
Det må ikke genoplades, skilles ad eller
bortkastes i åben ild.
Rensning af de magnetiske opladningsstik
Andet
 Brug af BLUETOOTH-enheden virker ikke altid på
mobiltelefoner, afhængigt af radiobølgeforhold
og det sted, hvor udstyret bruges.
 Hvis du oplever gener efter brug af BLUETOOTHenheden, skal du straks standse brug af
BLUETOOTH-enheden. Rådfør dig med den
nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem ikke
kan løses.
Enheden virker ikke altid korrekt, hvis de
magnetiske opladningsstik mellem enheden og
smartphonen ikke er rene. For at forhindre dette
skal du rense de magnetiske opladningsstik med en
vatpind. Brug ikke for meget kraft, da de
magnetiske opladningsstik kan beskadiges.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har nogen spørgsmål eller problemer vedrørende
enheden, der ikke er dækket i denne vejledning.
Bemærkninger
 Af sikkerhedsmæssige grunde bør du slå tændingen
fra og fjerne nøglen fra tændingskontakten, inden du
renser det magnetiske opladningsstik.
 Berør aldrig de magnetiske opladningsstik direkte
med fingrene eller en metalgenstand.
21DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 22 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
Specifikationer
Tuner
FM
Indstillingsområde: 87,5 - 108,0 MHz
Antennestik:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens: 25 kHz
Brugbar følsomhed: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal/støjforhold: 80 dB (stereo)
Separation: 50 dB ved 1 kHz
Frekvensreaktion: 20 - 15.000 Hz
MW/LW
Indstillingsområde:
MW: 531 - 1,602 kHz
LW: 153 - 279 kHz
Antennestik:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens:
9.124,5 kHz eller 9.115,5 kHz/4,5 kHz
Følsomhed: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD-afspiller
Signal/støjforhold: 120 dB
Frekvensreaktion: 10 - 20.000 Hz
Wow og flutter: Ikke målelig
Tilsvarende codec: MP3 (.mp3) og WMA (.wma)
USB-afspillerdel
Interface: USB (High Speed)
Maksimal strømstyrke:1 A
1,5 A (Når [CHARGE] er indstillet
til [CHARGE HIGH])
Det maksimale antal genkendelige spor: 10.000
Tilsvarende codec:
MP3 (.mp3), WMA (.wma) og WAV (.wav)
Trådløs kommunikation
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH-standard version 3.0
Udgang:
BLUETOOTH-standard strømklasse 2
(Maks. +4 dBm)
Maksimalt kommunikationsområde:
Synsvidde ca. 10 m (33 ft)*1
Frekvensbånd:
2,4 GHz-bånd (2,4000 - 2,4835 GHz)
Modulationsmetode: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
*1 Det faktiske område varierer afhængigt af faktorer
som f.eks. forhindringer mellem enheder,
magnetfelter omkring en mikrobølgeovn, statisk
elektricitet, modtagefølsomhed, antennens ydelse,
operativsystem, softwareprogram og lign.
*2 BLUETOOTH-standardprofilerne angiver formålet
med BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.
Effektforstærker
Udgang: Højttalerudgange
Højttalerimpedans: 4 - 8 ohm
Maksimal udgangseffekt: 55 W × 4 (ved 4 ohm)
Generelt
Udgange:
Tilslutningsklemme for lydudgang (FRONT,
REAR/SUB)
Stik for motorantenne/effektforstærker-kontrol
(REM OUT)
Magnetisk opladningsstik
Indgange:
Indgangsstik for fjernbetjening
Indgangsstik for antenne
MIC-indgangsstik (mikrofon)
USB-port
Strømkrav: 12 V jævnstrøm bilbatteri (negativ
jordforbindelse)
Mål:
Ca. 178 mm × 100 mm × 177 mm (b/h/d)
Monteringsmål:
Ca. 182 mm × 111 mm × 160 mm (b/h/d)
Vægt: Ca. 1,4 kg
Pakkens indhold:
Hovedenhed (1)
Fjernbetjening (1): RM-X311
Mikrofon (1)
USB-kabel (1)
Dele til montering og tilslutning (1 sæt)
Din forhandler har muligvis ikke alt det ovennævnte
tilbehør i sit sortiment. Bed forhandleren om
nærmere oplysninger.
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.
22DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 23 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
Ophavsret
Bluetooth®-firmamærket og -logoerne er
registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG,
Inc., og Sony Corporations brug af disse mærker
sker på licens. Andre varemærker og handelsnavne
tilhører deres respektive ejere.
N-Mark er et varemærke eller registreret varemærke
tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
Windows Media er enten et registreret varemærke
eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande.
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft
Corporation. Brug eller distribution af sådan
teknologi uden for dette produkt er forbudt uden
en licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoftdatterselskab.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch
er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i
USA og andre lande. App Store er et servicemærke
tilhørende Apple Inc.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter på
licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Google, Google Play og Android er varemærker
tilhørende Google Inc.
Xperia er et varemærke eller registreret varemærke
tilhørende Sony Mobile Communications AB.
Fejlfinding
Med den følgende kontrolliste kan du afhjælpe
problemer, du kan få med enheden.
Inden du går igennem nedenstående kontrolliste,
bør du kontrollere fremgangsmåden for tilslutning
og betjening.
For nærmere oplysninger om brug af sikringen og
at fjerne enheden fra instrumentbrættet henvises til
den medfølgende vejledning Montering/
Tilslutning.
Hvis problemet ikke løses, kan du gå ind på
support-websiten, der er angivet på bagsiden.
Generelt
Der er ingen strømtilførsel til enheden.
 Hvis enheden slås fra, og visningen forsvinder, kan
enheden ikke betjenes med fjernbetjeningen.
 Tænd enheden.
Ingen lyd.
 Faderkontrollen [FADER] er ikke indstillet på
positionen for et 2-højttalersystem.
Ingen biplyd.
 Der tilsluttes en ekstra effektforstærker, og du
bruger ikke den indbyggede forstærker.
Hukommelsens indhold er blevet slettet.
 Strømledningen eller batteriet er blevet afbrudt
eller er ikke tilsluttet korrekt.
Gemte stationer og korrekt klokkeslæt er slettet.
Sikringen er sprunget.
Der kommer støj, når tændingens position skiftes.
 Ledningerne er ikke tilpasset korrekt til bilens
tilbehørsstrømtilslutning.
Under afspilning eller modtagelse starter
demonstrationen.
 Hvis der ikke udføres nogen betjening i fem
minutter med [DEMO-ON] indstillet, starter
demonstrationen.
 Indstil [DEMO-OFF] (side 18).
Visningen forsvinder fra/vises ikke på
displayvinduet.
 Lysdæmperen er indstillet på [DIM-ON] (side 18).
 Visningen forsvinder, hvis du trykker på OFF og
holder i to sekunder.
 Tryk gentagne gange på SOURCE, indtil
displayet vises.
Betjeningsknapperne fungerer ikke.
Disken skubbes ikke ud.
 Tryk på SRC og VOLUME – på hovedenheden i
mindst to sekunder for at nulstille enheden.
Indholdet i hukommelsen slettes.
Af hensyn til din sikkerhed må du ikke nulstille
enheden, mens du kører.
23DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 24 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
Smartphone tilsluttet via et USB-kabel oplades
ikke.
 Kontroller, at kablet er tilsluttet korrekt.
 Indstil [CHARGE] til [CHARGE STD] (side 16).
Radiomodtagelse
Stationerne kan ikke modtages.
Lyden generes af støj.
 Tilslutningen er ikke korrekt.
 Kontroller tilslutningen af bilantennen.
 Hvis den automatiske antenne ikke slås ud,
skal tilslutningen af motorantennekontrolledningen kontrolleres.
Det er ikke muligt at stille ind på forudindstillede
stationer.
 Radiosignalet er for svagt.
RDS
SEEK starter efter et par sekunders lytning.
 Stationen er ikke en TP-station eller har svagt
signal.
 Deaktiver TA (side 11).
Ingen trafikmeldinger.
 Aktiver TA (side 11).
 Stationen udsender ikke trafikmeldinger, selv om
den er en TP.
 Stil ind på en anden station.
PTY viser [- - - - - - - -].
 Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
 Der er ikke blevet modtaget RDS-data.
 Stationen specificerer ikke programtypen.
Programnavnet blinker.
 Der findes ikke en alternativ frekvens for den
aktuelle station.
 Tryk på /, mens programnavnet blinker.
[PI SEEK] vises, og enheden begynder at søge
efter en anden frekvens med de samme PI
(program-identifikation) -data.
CD-afspilning
Disken afspilles ikke.
 Defekt eller snavset disk.
 CD-R’en/CD-RW’en er ikke til lydbrug (side 19).
MP3/WMA-filer kan ikke afspilles.
 Disken er ikke kompatibel med MP3/WMA/AACformatet og -versionen. Du kan finde nærmere
oplysninger om diske og formater, der kan
afspilles, på support-websiten.
Det tager længere tid at afspille MP3/WMA-filer
end andre filer.
 Det tager længere tid for følgende diske at starte
afspilning.
 En disk, der er optaget med en kompliceret
træstruktur.
 En disk, der er optaget i multisession.
 En disk, som kan tilføjes data.
Lyden springer.
 Defekt eller snavset disk.
USB-afspilning
Du kan ikke afspille elementer via en USB HUB.
 Denne enhed kan ikke genkende USB-enheder
via en USB-hub.
Det tager længere tid at afspille en USB-enhed.
 USB-enheden indeholder filer med en
kompliceret træstruktur.
Lyden falder kortvarigt bort.
 Lyden kan falde bort kortvarigt ved en høj
bithastighed på mere end 320 kbps.
Programmets navn er uoverensstemmende med
det faktiske program i App Remote.
 Start programmet igen fra “App Remote”programmet.
NFC-funktion
Forbindelse med et enkelt tryk (NFC) er ikke
mulig.
 Hvis smartphonen ikke reagerer, når den holdes
mod et punkt.
 Kontroller, at NFC-funktionen på smartphonen
er slået til.
 Hold N-Mark på smartphonen tættere mod NMark på denne enhed.
 Hvis smartphonen ligger i et etui, skal det
fjernes.
 NFC-modtagefølsomheden afhænger af
enheden.
Hvis forbindelse med et enkelt tryk via
smartphonen mislykkes flere gange, skal
BLUETOOTH-forbindelsen oprettes manuelt.
BLUETOOTH-funktion
Den enhed, der tilsluttes, kan ikke finde denne
enhed.
 Inden der foretages parring, skal denne enhed
indstilles på standby for parring.
 Mens den er tilsluttet til en BLUETOOTH-enhed,
kan denne enhed ikke findes fra en anden enhed.
 Afbryd den aktuelle tilslutning, og søg efter
denne enhed fra en anden enhed.
 Når parring for enhederne er foretaget, skal
BLUETOOTH-signaludgangen slås til (side 8).
Tilslutning er ikke mulig.
 Forbindelsen styres fra den ene side (denne
enhed eller BLUETOOTH-enhed), men ikke begge.
24DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 25 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
 Tilslut til denne enhed fra en BLUETOOTHenhed eller omvendt.
Navnet på den fundne enhed vises ikke.
 Afhængigt af status for den anden enhed, er det
ikke altid muligt at få navnet.
Ingen ringetone.
 Juster lydstyrken ved at trykke på VOL +/- mens
du modtager et opkald.
 Afhængigt af den enhed, der tilsluttes, sendes
ringetonen muligvis ikke korrekt.
 Indstil [RINGTONE] til [1] (side 18).
 Fronthøjttalerne er ikke tilsluttet til enheden.
 Tilslut fronthøjttalerne til enheden. Ringetonen
udsendes kun fra fronthøjttalerne.
Den talendes stemme kan ikke høres.
 Fronthøjttalerne er ikke tilsluttet til enheden.
 Tilslut fronthøjttalerne til enheden. Den
talendes stemme udsendes kun fra
fronthøjttalerne.
En samtalepartner siger, at lydstyrken er for lav
eller høj.
 Juster lydstyrken vha. justering af
mikrofonforstærkning (side 14).
Der er ekko eller støj på telefonsamtaler.
 Sænk lydstyrken.
 Indstil EC/NC Mode til [EC/NC-1] eller [EC/NC-2]
(side 14).
 Hvis der er anden stærk støj i omgivelserne end
telefonopkaldslyden, skal du forsøge at mindske
denne støj.
Eksempler: Hvis et vindue står åbent, og der er
kraftig gadestøj el. lign., kan du lukke vinduet.
Hvis et airconditionanlæg larmer, kan du skrue
ned for det.
Telefonen er ikke tilsluttet.
 Når BLUETOOTH-lyd afspilles, er telefonen ikke
tilsluttet, selv om du trykker på CALL.
 Tilslut fra telefonen.
Telefonlydkvaliteten er dårlig.
 Telefonens lydkvalitet afhænger af
mobiltelefonens modtageforhold.
 Flyt din bil til et sted, hvor du kan forbedre
mobiltelefonens signal, hvis modtagelsen er
dårlig.
Lydstyrken på den tilsluttede lydenhed er lav
(høj).
 Lydstyrkeniveauet vil være forskelligt, afhængigt
af lydenheden.
 Juster lydstyrken på den tilsluttede lydenhed
eller denne enhed.
Lyden springer ved afspilning på en BLUETOOTHlydenhed.
 Formindsk afstanden mellem enheden og
BLUETOOTH-lydenheden.
 Hvis BLUETOOTH-lydenheden opbevares i et etui,
der afbryder signalet, skal du tage lydenheden
ud af etuiet under brug.
 Der bruges flere BLUETOOTH-enheder eller andre
enheder, der udsender radiobølger, er i brug i
nærheden.
 Slå de andre enheder fra.
 Forøg afstanden fra de andre enheder.
 Afspilningslyden standser midlertidigt, når der
foretages tilslutning mellem denne enhed og
mobiltelefonen. Det er ikke en funktionsfejl.
Den tilsluttede BLUETOOTH-lydenhed kan ikke
betjenes.
 Kontroller, at den tilsluttede BLUETOOTHlydenhed understøtter AVRCP.
Nogle funktioner virker ikke.
 Kontroller, om den enhed, der tilsluttes,
understøtter de pågældende funktioner.
Et opkald besvares utilsigtet.
 Den telefon, der tilsluttes, er indstillet til at
besvare et opkald automatisk.
Parring mislykkedes, fordi tidsfristen udløb.
 Afhængigt af den enhed, der tilsluttes, kan
tidsgrænsen for parring være kort.
 Forsøg at gennemføre parring inden for tiden.
BLUETOOTH-funktionen virker ikke.
 Slå enheden fra ved at trykke på OFF i mindst to
sekunder, og slå derefter enheden til igen.
Der kommer ingen lyd fra bilhøjttalerne under
håndfri opkald.
 Hvis der ikke kommer lyd fra mobiltelefonen, skal
du indstille mobiltelefonen, så lyden kommer fra
bilhøjttalerne.
Programmets navn er uoverensstemmende med
det faktiske program i App Remote.
 Start programmet igen fra “App Remote”programmet.
Mens "App Remote"-programmet kører via
BLUETOOTH, skifter displayet automatisk til [BT
AUDIO].
 Der er funktionsfejl i "App Remote"-programmet
eller BLUETOOTH-funktionen.
 Kør programmet igen.
Fejldisplay/meddelelser
ERROR
 Disken er beskidt eller sat omvendt i.
 Rens disken eller sæt den korrekt i.
25DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 26 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
 Der er sat en tom disk i.
 Disken kan ikke afspilles pga. et problem.
 Sæt en anden disk i.
 USB-enheden blev ikke automatisk genkendt.
 Tilslut den igen.
 Tryk på  (skubbe disk ud) for at tage disken ud.
HUB NO SUPRT (hubs ikke understøttet)
 USB-hub er ikke understøttet på denne enhed.
IPD STOP (iPod stop)
 Når gentaget afspilning ikke er indstillet, er
afspilning af det sidste spor på albummet slut.
Musikappen i iPod/iPhone er afsluttet.
 Tryk på PAUSE for at starte afspilning igen.
NO AF (ingen alternative frekvenser)
 Der findes ikke en alternativ frekvens for den
aktuelle station.
 Tryk på /, mens programnavnet blinker.
Enheden begynder søgning efter en anden
frekvens med de samme PI
(programidentifikation) -data ([PI SEEK] vises).
NO DEV (ingen enhed)
 [USB] er valgt som kilde uden en USB-enhed
tilsluttet. En USB-enhed eller et USB-kabel er
blevet afbrudt under afspilning.
 Sørg for at tilslutte en USB-enhed og et USBkabel.
NO MUSIC
 Disken eller USB-enheden indeholder ikke en
musikfil.
 Indsæt en musik-CD.
 Tilslut en USB-enhed, der indeholder en
musikfil.
NO TP (ingen trafikprogrammer)
 Enheden fortsætter søgning efter TP-stationer til
rådighed.
OVERLOAD
 USB-enheden er overbelastet.
 Afbryd USB-enheden, og skift derefter kilde
ved at trykke på SOURCE.
 Der er en fejl på USB-enheden, eller der er
tilsluttet en enhed, som ikke er understøttet.
PUSH EJT (tryk for at skubbe ud)
 Disken kan ikke skubbes ud.
 Tryk på  (skubbe disk ud).
READ
 Enheden læser alle spor- og albumoplysninger
på disken.
 Vent, indtil læsningen er udført, og afspilning
begynder automatisk. Afhængigt af
diskstrukturen kan det tage mere end et minut.
 For nærmere oplysninger om din USB-enheds
kompatibilitet kan du gå ind på supportwebsiten.
[
] eller [
]
 Under tilbage/fremrykning er du nået til
begyndelsen eller slutningen af disken, og kan
ikke komme længere.
[ ]
 Tegnet kan ikke vises.
For BLUETOOTH-funktion
BT BUSY (BLUETOOTH optaget)
 Mobiltelefonens telefonbog og opkaldshistorik er
ikke tilgængelig fra denne enhed.
 Vent et øjeblik, og prøv derefter igen.
ERROR
 BT Initialize (Initialisering af Bluetooth)
mislykkedes.
 Adgang til telefonbogen mislykkedes.
 Telefonbogens indhold blev ændret, mens
mobiltelefonen blev tilgået.
 Tilgå telefonbogen i mobiltelefonen igen.
MEM FAILURE (hukommelse - fejl)
 Det lykkedes ikke for denne enhed at gemme
kontakten på forvalgsknappen.
 Kontroller, at det nummer, du vil gemme, er
korrekt (side 14).
MEMORY BUSY
 Enheden er ved at gemme data.
 Vent indtil lagringen er færdig.
NO DEV (ingen enhed)
 BLUETOOTH-lydkilden er valgt uden en
BLUETOOTH-lydenhed tilsluttet. En BLUETOOTHlydenhed er blevet afbrudt under et opkald.
 Sørg for at tilslutte en BLUETOOTH-lydenhed.
 En BLUETOOTH-telefonkilde er valgt, uden at en
mobiltelefon er tilsluttet. En mobiltelefon er
blevet afbrudt under et opkald.
 Sørg for at tilslutte en mobiltelefon.
P EMPTY (forudindstillet nummer tomt)
 Forvalgsknappen er tom.
UNKNOWN
 Navn eller telefonnummer kan ikke vises, når du
bladrer i telefonbogen eller opkaldshistorikken.
WITHHELD
 Telefonnummeret er skjult af opkalderen.
USB NO SUPRT (USB ikke understøttet)
 Den tilsluttede USB-enhed er ikke understøttet.
26DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 27 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
For App Remote-betjening:
APP -------- (program)
 Der er ikke forbindelse med programmet.
 Etabler iPhone-forbindelsen igen.
APP DISCNCT (program afbrudt)
 Der er ikke etableret App Remote-forbindelse.
 Etabler App Remote-forbindelsen (side 15).
APP MENU (program-menu)
 Der kan ikke udføres knapbetjening, mens en
menu på iPhonen/Android-telefonen er åben.
 Afslut menuen på iPhonen/Android-telefonen.
APP NO DEV (program ingen enhed)
 Enheden med det installerede program er ikke
tilsluttet.
 Tilslut enheden, og etabler derefter iPhoneforbindelse.
APP SOUND (programlyd)
 Der kan ikke udføres knapbetjening, mens en
lydmenu på iPhonen/Android-telefonen er åben.
 Afslut lydmenuen på iPhonen/Androidtelefonen.
OPEN APP (åbn program)
 “App Remote”-programmet kører ikke.
 Start iPhonens program.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis
disse løsninger ikke hjælper.
Hvis du bringer enheden til reparation pga.
problemer med CD-afspilning, skal du tage den
disk med, der blev brugt på det tidspunkt, da
problemet begyndte.
27DA
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
Asenna tämä laite auton kojelautaan
turvallisuuden varmistamiseksi.
Katso asennusta ja liitäntöjä varten toimitettu
asennus-/liitäntäkäsikirja.
Tästä ohjekirjasta
Näissä ohjeissa kuvataan kauko-ohjaimen
säädinten ja näppäinten käyttöä. Soitinta voi
ohjata myös itse laitteen säätimillä ja painikkeilla,
jos niillä on sama tai samankaltainen nimi kuin
kauko-ohjaimen vastaavilla säätimillä ja
näppäimillä.
Valmistettu Thaimaassa
Laserdiodin ominaisuudet
 Emission kesto: Jatkuva
 Laserteho: Alle 53,3 μW
(Tämä teho on mitattu 200 mm:n etäisyydellä 7
mm:n aukolla varustetun optisen anturilohkon
linssin pinnasta.)
Käyttöjännitteen yms. tiedot sisältävä nimikilpi
sijaitsee laitteen pohjassa.
Sony Corp. ilmoittaa täten, että XSP-N1BT on
yhteensopiva direktiivin 1999/5/EY tärkeimpien
vaatimusten ja muiden asiakuuluvien ehtojen
kanssa.
Lisätietoja on verkkosivulla:
http://www.compliance.sony.de/
jätteen käsittely voisi aiheuttaa. Materiaalien
kierrätys säästää myös luonnonvaroja.
Sellaisten tuotteiden kohdalla, joiden on oltava
jatkuvasti yhteydessä sisäänrakennettuun akkuun
turvallisuus-, suorituskyky- tai tiedon eheyden
takaamisesta johtuvista syistä, akun saa vaihtaa
vain koulutettu huoltohenkilöstö. Varmistaaksesi
akun ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
asianmukaisen kierrätyksen toimita nämä tuotteet
niiden käyttöiän lopussa sähkö- ja
elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Kaikkien
muiden akkujen osalta katso akun turvallisen
tuotteesta irrottamisen ohjeet sitä koskevasta
luvusta. Toimita akku asianmukaiseen akku- ja
paristojätteen keräyspisteeseen. Lisätietoja tämän
tuotteen tai akun kierrätyksestä saat kunnalta,
jätehuoltoyritykseltä tai kaupasta, josta ostit
tuotteen tai akun.
Litiumparistoa koskeva huomautus
Älä altista paristoa liian suurelle kuumuudelle,
kuten suoralle auringonpaisteelle, tulelle tai
vastaavalle.
Varoitus, joka koskee autoja, joiden
virtalukossa ei ole ACC-asentoa
Määritä AUTO OFF -toiminto (s. 17). Laite
sammuu kokonaan automaattisesti määritetyn
ajan kuluttua laitteen virran katkaisemisesta akun
tyhjenemisen estämiseksi. Jos et määritä AUTO
OFF -toimintoa, paina OFF-painiketta niin
pitkään, että näyttö pimenee, joka kerta kun
sammutat sytytysvirran.
Huomautus asiakkaille: Seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, jotka on myyty
EU-direktiivejä soveltavissa maissa
Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japani
EU-tuotevaatimusten mukaisuus: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Saksa
Sähkö- ja elektroniikkaromun
hävittäminen (koskee Euroopan
unionia ja muita Euroopan maita,
joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa, akussa tai pakkauksessa oleva
merkki kertoo, ettei tuotetta ja akkua saa hävittää
sekajätteen mukana. Joissakin akuissa tätä
symbolia voidaan käyttää yhdessä
kemikaalitunnuksen kanssa. Elohopean (Hg) tai
lyiiyn (Pb) kemikaalitunnus lisätään, jos akku
sisältää yli 0,0005 % elohopeaa tai 0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla tällaisten tuotteiden ja akkujen
asianmukaisesta hävittämisestä estät mahdollisia
ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvia
haitallisia vaikutuksia, joita epäasianmukainen
2FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\020INT.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
BLUETOOTH-toimintoa koskevia
huomautuksia
Muistutus
SONY EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA
MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ
VAHINGOISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, KUTEN
VOITTOJEN, TULOJEN TAI TIETOJEN MENETYKSESTÄ,
TUOTTEEN TAI SIIHEN LIITTYVÄN LAITTEEN KÄYTÖN
ESTYMISESTÄ, KÄYTTÄMÄTTÖMYYSAJASTA JA
OSTAJAN AJANMENETYKSESTÄ, JOKA LIITTYY
TÄMÄN TUOTTEEN, LAITTEEN JA/TAI OHJELMISTON
KÄYTTÖÖN TAI JOHTUU SIITÄ.
TÄRKEÄ TIEDOTE!
Turvallinen ja tehokas käyttö
Tähän laitteeseen tehdyt muutoksen tai
muunnokset, joita Sony ei ole nimenomaisesti
hyväksynyt saattavat mitätöidä käyttäjän oikeuden
käyttää tätä laitetta.
Tarkista ennen tämän laitteen käyttöä, onko
omassa maassasi voimassa poikkeuksia, jotka
aiheuttavat BLUETOOTH-laitteen käyttöä koskevia
vaatimuksia tai rajoituksia.
radiotaajuussignaaleilla, kännykkä- ja
lankaverkoissa sekä käyttäjän ohjelmoimalla
toiminnolla, minkä vuoksi yhteyden toimimista ei
voida taata kaikissa olosuhteissa.
Älä sen vuoksi perusta tärkeiden yhteydenottojen
(kuten lääketieteelliset hätätapaukset) käyttöä
ainoastaan sähkölaitteiden toimimiseen.
Älä unohda, että puheluiden soittamiseksi ja
vastaanottamiseksi handsfree-laite sekä siihen
yhteydessä oleva laite tulee kytkeä päälle
palvelualueella, jossa signaalin voimakkuus on
riittävä.
Hätäpuheluita ei voi välttämättä suorittaa
kännykkäverkoissa tai silloin kun tietyt
verkkopalvelut ja/tai puhelintoiminnot ovat
käytössä.
Tarkista toimivuus paikalliselta teleoperaattoriltasi.
Käyttö ajettaessa
Tarkista ajomaassa kännyköitä ja handsfree-laitteita
koskevat lait ja asetukset
Kohdista täysi huomio ajamiseen ja aja pois tieltä
sekä pysäköi auto ennen puhelun tekemistä tai
siihen vastaamista, mikäli ajo-olosuhteet sitä
edellyttävät.
Yhteyden luominen toisiin laitteisiin
Yhteys toisiin laitteisiin luotaessa lue aina sen
turvallisuutta koskevat yksityiskohtaiset
käyttöohjeet.
Radiotaajuuksien käytön aiheuttamat vaarat
RF-signaalit saattavat vaikuttaa häiritsevästi
laitteen toimintaan, jos laite on asennettu
virheellisesti tai ellei auton eri sähköjärjestelmiä,
kuten elektroninen ruiskutusjärjestelmä,
elektroniset, lukkiutumattomat jarrujärjestelmät,
elektroniset nopeudenvalvontajärjestelmät tai
turvatyynyjärjestelmät, ole suojattu riittävästi. Kysy
lisäohjeita tämän laitteen asentamisesta sen
valmistajalta tai autosi jälleenmyyjältä. Sen
virheellinen asentaminen tai huolto saattaa olla
vaarallista ja mitätöidä kaikki tätä laitetta koskevat
takuut.
Kysy neuvoa autosi valmistajalta saadaksesi
varmuuden siitä, ettei kännykän käyttö autossa
aiheuta häiriöitä autosi sähköjärjestelmille.
Tarkista säännöllisin väliajoin, että kaikki autossasi
olevat langattomat järjestelmät on asennettu
kunnolla ja että ne toimivat oikein.
Hätäpuhelut
Tämä auton BLUETOOTH-handsfree-laite sekä
siihen yhteydessä oleva laite toimivat
3FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\030TOC.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
Lisätietoja
Sisältö
Osat ja säätimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Aloittaminen
Kellonajan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iPodin/USB-laitteen liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-laitteen valmistelu. . . . . . . . . . . . . . . .
Älypuhelimen laittaminen yksikköön . . . . . . . . . . .
Yleisiä käyttö-ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
21
22
23
7
7
7
9
Radion kuuntelu
Radion kuuntelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Radio Data System (RDS)
-toiminnon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Toisto
Levyn toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iPod/USB-laitteen toisto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-laitteen toistaminen . . . . . . . . . . . . .
Raitojen haku ja toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
Handsfree-puhelut
Puheluun vastaaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Puhelun soittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot . . 14
Hyödyllisiä toimintoja
App Remote ja iPhone/Android Phone . . . . . . . . 15
Asetus
DEMO-tilan peruuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perusasetusten käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GENERAL-asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUND-asetus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ10 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ10 SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSITION (kuuntelupaikka) . . . . . . . . . . . . . . .
RBENG (takabasson vahvistin). . . . . . . . . . . . .
SW DIREC (subwooferin suorakytkentä) . . . . .
DISPLAY-asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BT (BLUETOOTH) -asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BT INIT (BLUETOOTH-alustus) . . . . . . . . . . . . .
APP REM (App Remote) -asetus . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
19
4FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
Osat ja säätimet
Pääyksikkö
VOLUME + -painikkeesta oikealle on tunnistusnyppylä.
RM-X311 Kauko-ohjain
Irrota eristyskalvo ennen käyttöä.
 USB-liitäntä
 Näyttöikkuna
Tämä ikkuna ei ole näkyvissä, kun älypuhelin on
laitteessa.
 Levyaukko
  (levyn poisto)
Tämä painike ei ole käytettävissä, kun
älypuhelin on laitteessa.
 Telineen pinne
Paina telineen pinnettä alaspäin laittaaksesi
älypuhelimen tiukasti laitteeseen (s. 9).
 N-merkki
Kosketa N-merkkiä Android™-puhelimella
BLUETOOTH-yhteyden muodostamiseksi.
VOL (äänenvoimakkuus) + -painikkeessa on
tunnistusnäppylä.
 Kauko-ohjaimen anturi
5FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
 SRC (lähde)(pääyksikössä)/SOURCE (kaukoohjaimessa)
Kytke virta päälle.
Vaihda lähdettä.
-OFF (pääyksikössä)/OFF (kauko-ohjaimessa)
Paina pääyksikön OFF-painiketta 1 sekunnin ajan
virran sammuttamiseksi.
Sammuta virta painamalla kauko-ohjaimen
OFF-painiketta.
Paina yli 2 sekunnin ajan virran ja näytön
sammuttamiseksi.
Jos laite sammutetaan ja näyttö pimenee, et voi
ohjata sitä kauko-ohjaimella.
 VOICE (s. 14)
Aktivoi puhesoittotoiminto.
Kun App Remote -toiminto on käytössä,
puheentunnistus aktivoituu (vain Androidpuhelin).
  (+)/ (–)
 DSPL (näyttö)
Vaihda näytön kohteita.
-SCRL (vieritys)
Paina pitkään näyttökohteen vierittämiseksi.
 Numeropainikkeet (1 - 6)
Vastaanota tallennettuja radioasemia. Paina
pitkään asemien tallentamiseksi.
Soita tallennettuun puhelinnumeroon. Paina
pitkään puhelinnumeron tallentamiseksi.
(uudelleensoitto)
(satunnaissoitto)
MIC (s. 14)
-EC/NC (s. 14)
PAUSE
-APP
Paina ja pidä painettuna vähintään 2 sekunnin
ajan App Remote -toiminnon (yhteyden)
muodostamiseksi.
 VOLUME (VOL) +/–
 VAPAUTA
Telineen pinne nousee, ja voit irrottaa
älypuhelimen yksiköstä.
 Magneettinen latausliitin
Magneettisella latausliittimellä varustetun Sony
Xperia -älypuhelimen voi ladata laittamalla sen
yksikköön (s. 9).
  ()/ ()

(takaisin)
Palaa edelliseen näyttöön
 ENTER
Hyväksy valittu kohde.
Aktivoi puhesoittotoiminto.
Aktivoi puhetunnistus, kun App Remote toiminto on käytössä (vain Android-puhelin).
Paina ja pidä painettuna vähintään 2 sekunnin
ajan App Remote -toiminnon (yhteyden)
muodostamiseksi.
 PTY (ohjelmatyyppi)
Valitse RDS-toiminnon PTY
-ATT (vaimennus)
Pidä painettuna vähintään 2 sekunnin ajan
äänen vaimentamiseksi.
 CALL
Siirry puheluvalikkoon. Vastaa/lopeta puhelu.
 ÄÄNI
Avaa SOUND-valikon suoraan.
-MENU
Paina pitkään asetusvalikon avaamiseksi.
 MODE (s. 10, 12, 14)

(selaa) (s. 13)
Siirry selaustilaan toiston aikana.
6FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
Aloittaminen
Kellonajan asettaminen
1
2
3
Paina pitkään MENU.
Paina / -painiketta valitaksesi
[GENERAL] ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Paina / -painiketta valitaksesi
[CLOCK-ADJ] ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Tunti-ilmaisin vilkkuu.
4
Aseta tunnit ja minuutit painamalla /.
Paina digitaalisen ilmaisimen siirtämiseksi /.
5
BLUETOOTH-laitteen valmistelu
Voit nauttia musiikista tai soittaa handsfreepuheluja liittämällä sopivan BLUETOOTH-laitteen.
Lisätietoja yhdistämisestä on laitteen mukana
toimitetuissa käyttöohjeissa.
Ennen laitteen yhdistämistä säädä tämän laitteen
äänenvoimakkuus pieneksi; muuten seurauksena
voi olla kova ääni.
Paritus ja yhdistäminen BLUETOOTHlaitteella
Kun yhdistät BLUETOOTH-laitteen
(matkapuhelimen, audiolaitteen tms.) ensimmäisen
kerran, tarvitaan molemminpuolinen rekisteröinti
("paritus"). Parituksen avulla tämä laite ja toiset
laitteet voivat tunnistaa toisensa.
Minuuttien asettamisen jälkeen paina
ENTER.
Asetus on valmis ja kello alkaa käydä.
Näytä kello painamalla DSPL.
iPodin/USB-laitteen liittäminen
1
Säädä laitteen äänenvoimakkuus
pieneksi.
2
Liitä iPod/USB-laite tähän laitteeseen.
Muu mikro-USB-liittimellä varustettu laite kuin
iPod/iPhone voidaan kytkeä/ladata toimitetulla
USB-kaapelilla. Käytä iPodia/iPhonea varten
iPodin USB-liitäntäkaapelia (ei sisälly
toimitukseen).
Huomautus
On erittäin vaarallista, jos USB-kaapeli takertuu
ohjauspylvään tai vaihdevivun ympärille. Säilytä USBkaapelia sen vuoksi pääyksikössä.
1
Laita BLUETOOTH-laite 1 metrin (3 ft)
sisälle tästä laitteesta.
2
3
Paina CALL.
vilkkuu.
Laite siirtyy parituksen valmiustilaan.
4
Tee paritus BLUETOOTH-laitteella niin,
että se tunnistaa tämän laitteen.
5
Valitse [Sony Car Audio], joka näkyy
BLUETOOTH-laitteen näytössä.
Jos [Sony Car Audio] ei tule näkyviin, toista
vaiheesta 2 alkaen.
6
Lisätietoja älypuhelimen laittamisesta yksikköön: s. 9.
Paina / -painiketta valitaksesi
[PAIRING] ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Jos salasana* on tarpeen syöttää
BLUETOOTH-laitteessa, syötä [0000].
* Salasanaa voidaan toisessa laitteessa kutsua
myös nimillä "Passcode", "PIN code", "PIN
number" tai "Password" tms.
7FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
Luodaksesi yhteyden tältä laitteelta viimeksi
yhteydessä olleeseen laitteeseen.
Näppäile avainsana
[0000]
Kun paritus on tehty,
7
palaa edelleen.
Valitse tämä laite BLUETOOTH-laitteesta
BLUETOOTH-yhteyden
muodostamiseksi.
tia
syttyy, kun yhteys on muodostettu.
Huomautus
Yhteyttä BLUETOOTH-laitteeseen luotaessa ei tätä
laitetta voi tunnistaa toisesta laitteesta. Tunnistuksen
mahdollistamiseksi siirry paritustilaan ja hae tätä
laitetta toisesta laitteesta.
Parituksen peruuttaminen
Tee vaiheet 2 ja 3 paritustilan peruuttamiseksi sen
jälkeen, kun tämä laite ja BLUETOOTH-laite on
paritettu.
Yhteyden muodostaminen pariliitetyn
BLUETOOTH-laitteen kanssa
Paritetun laitteen käyttö edellyttää yhteyttä tämän
laitteen kanssa. Jotkin paritetut laitteet
muodostavat yhteyden automaattisesti.
1
2
Paina CALL.
Paina / -painiketta valitaksesi [BT
SIGNL] ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Varmista, että
syttyy.
3
Aktivoi BLUETOOTH-toiminto
BLUETOOTH-laitteessa.
4
Aseta BLUETOOTH-laite muodostamaan
yhteys tähän laitteeseen.
tai
Aktivoi BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteessa.
Paina SOURCE.
Valitse [BT PHONE] tai [BT AUDIO].
Paina ENTER muodostaaksesi yhteyden
matkapuhelimeen tai PAUSE yhdistääksesi
audiolaitteen.
Huomautus
Kun virtaustoistat BLUETOOTH-audiota, et voi muodostaa
yhteyttä tästä laitteesta matkapuhelimeen. Muodosta
sen sijaan yhteys matkapuhelimesta tähän laitteeseen.
Vihje
Kun BLUETOOTH-signaali on käytössä: kun auton virta on
päällä, tämä laite muodostaa automaattisesti uudelleen
yhteyden viimeksi yhdistettyyn matkapuhelimeen.
Mikrofonin asentaminen
Lisätietoja mikrofonin kytkemisestä on toimitetussa
Asennus/liitännät-oppaassa.
Yhteyden muodostaminen
älypuhelimeen yhdellä kosketuksella
(NFC)
Kun kosketat laitteen N-merkkiosaa NFC*yhteensopivalla älypuhelimella, laite muodostaa
pariliitoksen ja yhteyden älypuhelimen kanssa
automaattisesti.
* NFC (Near Field Communication,
lähikenttätietoliikenne) on tekniikka, joka mahdollistaa
lyhyen kantaman langattoman tiedonsiirron erilaisten
laitteiden, kuten matkapuhelinten ja mikrosirulappujen
välillä. NFC-toiminnon ansiosta tietoliikenne voidaan
toteuttaa helposti koskettamallaa NFC-yhteensopivien
laitteiden vastaavaan symbolia tai määritettyä kohtaa.
Älypuhelimille, joihin on asennettu Android OS 4.0
tai sitä vanhempi, on ladattava Google Play™ kaupasta saatava "NFC Easy Connect" -sovellus.
Sovellusta ei välttämättä voi ladata kaikissa maissa/
kaikilla alueilla.
1
Aktivoi älypuhelimen NFC-toiminto.
Lisätietoja on älypuhelimen mukana
toimitetuissa käyttöohjeissa.
2
Kosketa laitteen N-merkkiä
älypuhelimen N-merkillä.
syttyy.
Näytön kuvakkeet:
Syttyy, kun matkapuhelin on
yhdistettynä laitteeseen.
Syttyy, kun audiolaite on yhdistettynä
laitteeseen.
Ilmoittaa kytketyn kännykän
signaalivoimakkuuden.
Tarkista, että
syttyy laitteen näytölle.
8FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
Yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella
Kosketa laitteen N-merkkiä älypuhelimen Nmerkillä uudelleen.
Huomautuksia
 Kun muodostat yhteyden, käsittele älypuhelinta
varovasti naarmuuntumisen estämiseksi.
 Yhden kosketuksen yhteydenmuodostus ei ole
mahdollista, kun laite on jo yhteydessä toiseen NFCyhteensopivaan laitteeseen. Tällöin katkaise yhteys
toiseen laitteeseen ja muodosta yhteys
älypuhelimeen uudelleen.
1
Paina pääyksiköstä RELEASE avataksesi
telineen pinteen.
2
Kohdista älypuhelimen laitteen oikealta.
Aseta älypuhelin niin, että näyttö osoittaa sinua
kohti.
Yhteyden muodostaminen iPhonen/
iPodin kanssa (automaattinen
BLUETOOTH-pariliitos)
Kun iPhone/iPod, jossa on iOS 5 tai uudempi
asennetuna, liitetään USB-porttiin, laitteen parilitos
ja yhteys iPhonen/iPodin kanssa muodostetaan
automaattisesti.
Automaattisen BLUETOOTH-pariliitoksen
ottamiseksi käyttöön tarkista, että BT-asetusten
[AUTO PAIRING] -asetuksena on [ON] (s. 18).
1
Aktivoi BLUETOOTH-toiminto iPhonessa/
iPodissa.
2
Liitä iPhone/iPod USB-porttiin.
Laita katkoviivan sisäpuolelle estääksesi
laitteen putoamisen oikealle.
3
Paina telineen pinteen kohtaa, jossa
lukee "LOCK".
Varmista, että laite ei liiku sivusuunnassa.
Älypuhelimen laittaminen paikalleen
Tarkista, että
syttyy laitteen näytölle.
Huomautus
Automaattinen BLUETOOTH-pariliitoksen
muodostaminen ei ole mahdollista, jos laite on jo
yhdistetty toiseen BLUETOOTH-laitteeseen. Katkaise
tässä tapauksessa yhteys toiseen laitteeseen ja liitä
iPhone/iPod sitten uudelleen.
Älypuhelimen laittaminen
yksikköön
Kun älypuhelin on laitettu yksikköön,  (levyn
poisto) -painike ja pääyksikön näyttöikkuna eivät
ole käytettävissä, vaikka App Remote -toiminnolla
Android-puhelin voi näyttää yksikön tilan laitteen
näytöllä (s. 16).
Yhteensopivat älypuhelimen mitat (mukaan
luettuna älypuhelimen kotelo):
 Leveys: enintään 150,7 mm
 Korkeus: 59–77 mm
 Syvyys: enintään 12 mm
Älypuhelimen irrottaminen
Paina päälaitteen RELEASE-painiketta.
Varo, ettei laite putoa.
Magneettisesta latausliittimestä
Magneettisella latausliittimellä varustetun Sony
Xperia -älypuhelimen voi ladata laittamalla sen
yksikköön. (Älypuhelimen latausilmaisin syttyy.) Jos
lataus ei ole mahdollista ja älypuhelin on kotelossa,
irrota kotelo ja laita älypuhelin takaisin yksikköön.
Huomautus
Joissakin älypuhelimissa painikkeita voidaan painaa.
9FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
Radion kuuntelu
Magneettinen
latausliitin
Radion kuuntelu
Radion kuuntelemiseksi valitse SOURCE-painiketta
painamalla [TUNER].
Automaattinen tallentaminen (BTM)
Huomautuksia
 Laita älypuhelin paikalleen ennen ajamista. Laitteen
laittaminen paikalleen ajaessa voi aiheuttaa kolarin.
 USB-suojus kannattaa sulkea, kun älypuhelin
laitetaan yksikköön.
 Jos älypuhelin heiluu yksikössä, se voi pudota ajon
aikana ja aiheuttaa toimintahäiriön. Laita laite
kunnolla paikalleen tämän estämiseksi.
 Älypuhelimen kotelon muodosta riippuen voi olla,
ettei yksikkö pidä älypuhelinta vakaasti ja tiukasti
paikallaan. Jos näin käy, irrota älypuhelimen kotelo.
 Varo, ettet kolhi älypuhelinta etenkään seuraavissa
olosuhteissa.
 Älypuhelimen laittaminen paikalleen/irrottaminen.
 Telineen pinteen painaminen alas älypuhelimen
kiinnittämiseksi.
 USB-suojuksen avaaminen/sulkeminen, kun
älypuhelin on yksikössä.
 Älä paina älypuhelinta kovaa, kun se on yksikössä.
1
Vaihda taajuusaluetta (FM1, FM2, FM3,
MW tai LW) painamalla MODE.
2
3
Paina pitkään MENU.
4
Paina / -painiketta valitaksesi
[GENERAL] ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Paina / -painiketta valitaksesi [BTM]
ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Laite tallentaa asemat taajuusjärjestyksessä
numeropainikkeille.
Viritys
1
Vaihda taajuusaluetta (FM1, FM2, FM3,
MW tai LW) painamalla MODE.
2
Viritä radioasemat.
Radion viritys käsin.
Etsi likimääräinen taajuus painamalla pitkään
/ ja paina sitten / toistuvasti
hienosäätääksesi halutun taajuuden.
Asemien automaattinen viritys
Paina /.
Haku keskeytyy laitteen löytäessä aseman. Jatka
hakua, kunnes haluttu asema on löytynyt.
Radioasemien manuaalinen tallennus
1
Kun vastaanotat asemaa, jonka haluat
tallentaa, paina numeropainiketta (1 - 6)
niin pitkään, että [MEM] tulee näytölle.
Pikavalintapaikoille tallennettujen
asemien kuuntelu
1
Valitse taajuusalue ja paina sitten
numeropainiketta (1 - 6).
10FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
Radio Data System (RDS) toiminnon käyttäminen
Vaihtoehtoisten taajuuksien (AF) ja
liikennetiedotusten (TA) asettaminen
Ohjelmatyyppien valinta (PTY)
Käytä PTY-toimintoa halutun ohjelmatyypin
näyttämiseksi tai etsimiseksi.
1
Paina ULA-ohjelman aikana PTY painiketta.
2
Valitse / -painikkeella haluttu
ohjelmatyyppi ja paina ENTERpainiketta.
AF virittää asemaa jatkuvasti uudelleen verkon
vahvimpaan signaaliin, ja TA toistaa mahdollisesti
vastaanotetut nykyiset liikennetiedot tai
liikenneohjelmat (TP).
1
2
Paina pitkään MENU.
Paina / -painiketta valitaksesi
[GENERAL] ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
3
Paina / -painiketta valitaksesi [AF/TA]
ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
4
Paina / valitaksesi [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON] tai [AF/TA-OFF] ja paina
sitten ENTER.
RDS-asemien tallentaminen AF- ja TAasetuksella
Voit esivalita RDS-asemia yhdessä AF/TA-asetuksen
kanssa. Aseta AF/TA, tallenna sitten asema BTMtoiminnolla tai manuaalisesti. Jos tallennat aseman
muistiin manuaalisesti, voit esivalita myös muita
kuin RDS-asemia.
Hätätiedotusten vastaanottaminen
AF- tai TA-toiminnon ollessa käytössä
hätätiedotteet keskeyttävät automaattisesti
aikaisemmin valitun äänilähteen toiston.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
liikennetiedotuksen aikana
Laite alkaa hakea valittua ohjelmatyyppiä
lähettävää radioasemaa.
Ohjelmatyypit
NEWS (uutiset), AFFAIRS (ajankohtaiset aiheet),
INFO (info), SPORT (urheilu), EDUCATE (koulutus),
DRAMA (draama), CULTURE (kulttuuri), SCIENCE
(tiede), VARIED (sekalainen), POP M (popmusiikki),
ROCK M (rockmusiikki), EASY M (kevyt musiikki),
LIGHT M (kevyt klassinen), CLASSICS (klassinen
musiikki), OTHER M (muu musiikki), WEATHER
(sää), FINANCE (talous), CHILDREN (lasten
ohjelma), SOCIAL A (yhteiskunnallinen keskustelu),
RELIGION (hengellinen ohjelma), PHONE IN (Phone
In "sana on vapaa"), TRAVEL (matkailu), LEISURE
(vapaa-aika), JAZZ (Jazz-musiikki), COUNTRY
(Country-musiikki), NATION M (Kotimainen
musiikki), OLDIES (Oldies-musiikki), FOLK M (Folkmusiikki), DOCUMENT (dokumentti)
Kellonajan asettaminen (CT)
RDS-lähetyksen mukana tuleva CT-data
(kellonaikatiedot) asettaa kellon oikeaan aikaan.
1
Aseta [CT-ON] GENERAL-asetuksista
(s. 16).
Taso tallentuu muistiin myöhemmille
liikennetiedotuksille riippumatta tavanomaisesta
äänenvoimakkuustasosta.
Alueohjelman kuunteleminen keskeytyksettä
(REGIONAL)
Kun AF- ja REGIONAL-toiminnot ovat käytössä, et
siirry toiseen alueelliseen asemaan, jonka taajuus on
voimakkaampi. Jos poistut tämän alueohjelman
kuuluvuusalueelta, aseta [REG-OFF]-asetus
GENERAL-asetuksista FM-vastaanoton aikana (s. 17).
Tämä toiminto ei ole käytettävissä IsossaBritanniassa ja tietyillä muilla alueilla.
Paikallislinkkitoiminto (vain Isossa-Britanniassa)
Paikallislinkkitoiminto antaa mahdollisuuden valita
alueelta muita paikallisasemia, vaikka ne eivät
olisikaan tallennettuina numeropainikkeille.
FM-vastaanoton aikana paina numeropainiketta (1 6), jolle paikallisasema on tallennettu. Paina 5
sekunnin kuluessa paikallisaseman
numeropainiketta. Toista tämä menettely, kunnes
paikallisasema vastaanotetaan.
11FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
iPhonea koskeva huomautus
Toisto
Levyn toisto
1
Aseta levy paikalleen (etikettipuoli
ylöspäin).
Kun liität iPhonen USB:n kautta, iPhone ohjaa
puhelun äänenvoimakkuutta, ei laite. Älä
vahingossa suurenna laitteen äänenvoimakkuutta
puhelun aikana, sillä seurauksena voi olla äkillinen
kova ääni puhelun päättyessä.
iPodin käyttö suoraan (Matkustajan
ohjaus)
Paina MODE-painiketta ja pidä se painettuna
toiston aikana, kunnes [MODE IPOD] tulee näkyviin
iPodin suoran käytön mahdollistamiseksi.
Huomaa, että äänenvoimakkuutta voi säätää
ainoastaan tästä laitteesta.
Matkustajan ohjauksesta poistuminen
Levyn toisto käynnistyy automaattisesti.
iPod/USB-laitteen toisto
Näissä käyttöohjeissa "iPodia" käytetään
yleisnimityksenä viittaamaan iPod- ja iPhonelaitteiden iPod-toimintoihin, ellei tekstissä tai
kuvituksessa viitata muuhun.
Paina MODE-painiketta niin pitkään, että [MODE
AUDIO] tulee näkyviin.
BLUETOOTH-laitteen
toistaminen
Voit toistaa sisältöä yhdistetyltä laitteelta, joka
tukee BLUETOOTH A2DP:tä (Advanced Audio
Distribution Profile).
Lisätietoja iPod-laitteesi yhteensopivuudesta on
“Tietoja iPodista” (s. 20) tai takasivun tukisivustolla.
USB-standardin kanssa yhteensopivaa MSC
(massamuistiluokka)-tyypin USB-laitteita (esim.
USB-muistikortti, digitaalinen mediasoitin, Androidpuhelin) voi käyttää.
Digitaalisesta mediasoittimesta tai Androidpuhelimesta riippuen USB-liitännän tilaksi voi olla
tarpeen asettaa MSC.
Huomautuksia
 Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta on
takasivun tukisivustolla.
 Seuraavien MP3/WMA/WAV-tiedostojen toistolle ei
ole tukea.
 häviöttömän pakkauksen tiedostot
 tekijänoikeussuojatut tiedostot
 DRM (digitaalinen oikeuksien hallinta) -tiedostot
 Monikanavaiset audiotiedostot
1
Kytke iPod/USB-laite USB-porttiin (s. 7).
Toisto käynnistyy
Jos laite on jo liitetty, paina toiston
aloittamiseksi SOURCE valitaksesi [USB] ([IPD]
tulee näyttöön, kun iPod on tunnistettu).
2
Säädä äänenvoimakkuus tällä laitteella.
Toiston keskeyttämiseksi
Paina OFF-painiketta.
Laitteen irrottamiseksi
1
Muodosta BLUETOOTH-yhteys
audiolaitteella (s. 7).
2
3
4
Paina SOURCE valitaksesi [BT AUDIO].
Käynnistä toisto audiolaitteesta.
Säädä äänenvoimakkuus tällä laitteella.
Huomautuksia
 Audiolaitteesta riippuen esimerkiksi nimikettä, raidan
numeroa/aikaa ja toistotilaa ei välttämättä näy tässä
laitteessa.
 Vaikka lähdettä vaihdettaisiin tästä laittesta,
audiolaitteen toisto ei pysähdy.
 [BT AUDIO] ei tule näytölle, kun "App Remote" sovellusta käytetään BLUETOOTH-toiminnon kautta.
BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuuden
tasaaminen muiden lähteiden kanssa
Aloita BLUETOOTH-audiolaitteen toisto
kohtalaisella äänenvoimakkuudella ja aseta
tavanomainen kuunteluäänenvoimakkuutesi tälle
laitteelle.
Paina SOUND ja sitten / valitaksesi [BTA VOL]
(s. 18).
Pysäytä toisto ja irrota sitten laite.
12FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
Raitojen haku ja toisto
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto
1
Paina toiston aikana
(uudelleensoitto)
uudelleensoittoa varten tai
satunnaissoittoa varten.
2
Paina
(uudelleensoitto) tai
(satunnaissoitto) useaan kertaan halutun
toistotilan valitsemiseksi.
Handsfree-puhelut
Matkapuhelimen käyttämiseksi yhdistä se tähän
laitteeseen. Lisätietoja: katso “BLUETOOTH-laitteen
valmistelu” (s. 7).
Toiston alkaminen valitussa toistotilassa voi
kestää jonkin aikaa.
Käytettävissä olevat toistotilat vaihtelevat valitun
äänilähteen mukaan.
Puheluun vastaaminen
1
Raidan haku nimellä (Quick-Browzer™)
1
Paina CALL, kun puhelu saapuu ja kuulet
soittoäänen.
Puhelu alkaa.
Paina CD-, USB- tai BT-audiolaitteen*1
toiston aikana
(selaa)*2 hakuluokkien
luettelon näyttämiseksi.
Huomautus
Soittoääni ja puhujan ääni toistetaan vain
etukaiuttimista.
Kun raitaluettelo tulee näkyviin, paina
(takaisin) tarpeeksi monta kertaa halutun
hakuluokan näyttämiseksi.
Puhelun hylkääminen
*1 Käytettävissä vain audiolaitteilla, jotka tukevat
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4
tai sitä uudempaa profiilia.
*2 Paina USB-toiston aikana
(selaa) -painiketta
yli 2 sekunnin ajan palataksesi suoraan
luokkaluettelon alkuun.
Paina CALL uudelleen.
2
Paina / valitaksesi halutun
hakuluokan ja vahvista sitten painamalla
ENTER.
3
Toista kohta 2 halutun raidan etsimiseksi.
Toisto käynnistyy
Quick-BrowZer-tilasta poistuminen
Paina
(selaa).
Paina OFF-painiketta.
Puhelun lopettaminen
Puhelun soittaminen
Voit soittaa puhelun puhelinmuistiosta tai
puheluhistoriasta, kun yhdistettynä on PBAP:tä
(Phone Book Access Profile) tukeva matkapuhelin.
Soittaminen puhelinluettelosta
1
2
Paina CALL.
Paina / -painiketta valitaksesi
[PHONEBOOK] ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
3
Paina / valitaksesi alkukirjaimen
alkukirjainluettelosta ja paina sitten
ENTER.
4
Paina / valitaksesi nimen
nimiluettelosta ja paina sitten ENTER.
5
Paina / valitaksesi nnumeron
numeroluettelosta ja paina sitten ENTER.
Puhelu alkaa.
Soittaminen puheluhistoriasta
1
Paina CALL.
13FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
2
Paina / -painiketta valitaksesi
[RECENT CALL] ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Puheluhistorian luettelo tulee näkyviin.
3
Paina / valitaksesi nimen tai
puhelinnumeron puheluhistoriasta ja
paina sitten ENTER.
Puhelu alkaa.
Soittaminen äänitunnisteilla
Voit soittaa sanomalla äänitunnisteen, joka on
tallennettu yhdistettyyn matkapuhelimeen, jossa
on puhesoittotoiminto.
1
2
3
Paina CALL.
Paina / -painiketta valitaksesi [DIAL
NUMBER] ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Paina / puhelinnumero syöttämiseksi
ja valitse viimeiseksi [ ] (välilyönti) ja
paina sitten ENTER*.
Puhelu alkaa.
* Paina digitaalisen ilmaisimen siirtämiseksi /.
Huomautus
[_] näkyy merkin [#] sijaan näytössä
Soittaminen samaan numeroon uudelleen
1
2
Paina CALL.
Paina / -painiketta valitaksesi
[REDIAL] ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Puhelu alkaa.
Puhelinnumeroiden esivalinta
Voit tallentaa esivalintanumeroihin jopa 6
yhteystietoa.
1
2
Valitse puhelinnumero, jonka haluat
tallentaa esivalintanumeroon,
puhelinluettelosta, puheluhistoriasta tai
syöttämällä puhelinnumero suoraan.
Paina / -painiketta valitaksesi [VOICE
DIAL] ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Vaihtoehtoisesti paina pääyksiköstä VOICE, kun
App Remote -toiminto ei ole käytössä.
Soittaminen näppäilemällä puhelinnumero
1
2
Paina CALL.
3
Sano kännykkään tallennettu äänitagi.
Äänesi tunnistetaan ja puhelu käynnistyy.
Puhesoiton peruuttaminen
Paina ENTER-painiketta.
Puhelun aikana käytettävissä
olevat toiminnot
Soittoäänen ja soittajan puheen
äänenvoimakkuuden esivalinta
Voit esiasettaa soittoäänen ja puhujan äänen
voimakkuuden.
Soittoäänen äänenvoimakkuuden säätäminen:
Paina VOL +/– -painiketta puhelun vastaanoton
aikana.
Soittajan puheen äänenvoimakkuuden säätäminen:
Paina VOL +/– -painiketta puhelun aikana.
Toisen osapuolen äänenvoimakkuuden säätö
(mikrofonin vahvistuksen säätö)
Paina MIC.
Säädettävät äänenvoimakkuustasot: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Kaiun ja kohinan vähentäminen (Echo
Canceler/Noise Canceler Mode)
Paina pitkään EC/NC.
Asetettavissa oleva tila: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Puhelinnumero näkyy tämän laitteen näytössä.
Puhelunsiirto
Paina numeropainiketta (1 - 6) niin
pitkään, että [MEM] tulee näytölle.
Asianmukaisen laitteen (tämä laite/matkapuhelin)
ottamiseksi käyttöön/pois käytöstä paina MODE tai
käytä matkapuhelintasi.
Yhteystiedot tallennetaan valittuun
pikavalintanumeroon.
Soittaminen esivalintanumerolla
Huomautus
Kännykästä riippuen handsfree-yhteys voi katketa
yritettäessä puhelun siirtoa.
1
2
Paina SOURCE valitaksesi [BT PHONE].
Tekstiviestin/sähköpostin* tilan
tarkistaminen
Paina numeropainiketta (1 - 6) valitaksesi
yhteystiedon, jolle haluat soittaa.
vilkkuu, kun uusi tekstiviesti/sähköposti on
vastaanotettu ja palaa niin kauan kuin
lukemattomia viestejä on.
3
Paina ENTER-painiketta.
Puhelu alkaa.
* Käytettävissä vain matkapuhelimilla, jotka tukevat
MAP-profiilia (Message Access Profile).
14FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
Hyödyllisiä toimintoja
App Remote ja iPhone/Android
Phone
Uusin "App Remote" -sovellus on
ladattava iPhonen kohdalla App
Store -kaupasta tai Androidpuhelimen kohdalla Google Play
-kaupasta.
"App Remote" -sovellusta
käytettäessä seuraavat
ominaisuudet ovat käytettävissä:
 Käytä yksikköä iPhonen/Android-puhelimen
yhteensopivien sovellusten käynnistämiseen ja
ohjaamiseen.
 Käytä iPhonea/Android-puhelinta yksinkertaisilla
sormieleillä yksikön lähteen ohjaamiseksi.
 Käynnistä sovellus/audiolähde tai etsi
hakusanaa sovelluksesta sanomalla sana tai
fraasi mikrofoniin (vain Android-puhelin).
 Lue saapuneet tekstiviestit, sähköpostit, Twitterja Facebook-päivitykset, kalenteritapahtumat
yms. automaattisesti ääneen, ja tekstiviesteihin
sekä sähköpostiin voi vastata (vain Androidpuhelin).
 Säädä laitteen ääniasetuksia (EQ10,
kanavatasapaino/etu-taka-tasapaino,
kuuntelupaikka) iPhonen/Android-puhelimen
kautta.
 Näytä yksikön tila yms. älypuhelimen näytöllä
(vain Android-puhelin). Tämä toiminto on
hyödyllinen, kun älypuhelin on laitettu
yksikköön, sillä tällöin yksikön näyttöikkuna ei ole
näkyvissä.
Huomautuksia
 Oman turvallisuutesi vuoksi noudata paikallisia
liikennelakeja ja -määräyksiä äläkä käyä sovellusta
ajaessasi.
 Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat sovellusten
mukaan. Lisätietoja käytettävissä olevista
sovelluksista on takasivun tukisivustolla.
 App remote ver. 2 USB-liitännän kautta on
yhteensopiva iPhone-puhelinten kanssa, joissa on
asennettuna iOS 5/iOS 6.
 App Remote ver. 2 BLUETOOTH-yhteyden kautta on
yhteensopiva Android-laitteiden kanssa, joissa on
asennettuna Android 2.2, 2.3, 3.*, 4.0, 4.1 tai 4.2.
 Puheentunnistustoiminto ei toimi älypuhelimesta
riippuen. Jos näin käy, mene kohtaan [Settings] valitse [Voice Recognition].
 Tekstiviestin/sähköpostin/ilmoituksen lukeminen on
käytettävissä Android-laitteilla, joihin on asennettu
TTS-ohjelma.
 Sony Mobile Communicationsin "Smart Connect" sovellus tarvitaan Twitter-/Facebook-/kalenteri- yms.
ilmoitusten lukemiseen.
App Remote -yhteyden
muodostaminen
1
Liitä iPhone USB-liitäntään tai Androidpuhelin BLUETOOTH-toiminnolla.
2
3
Käynnistä "App Remote" -sovellus.
Paina pääyksikön APP ja pidä se
painettuna yli 2 sekunnin ajan.
Yhteys iPhoneen/Android-puhelimeen alkaa.
Katso lisätietoja iPhonen/Androidin
toiminnoista sovelluksen ohjeesta.
Jos laitteen numero tulee näkyviin
Tarkista, että samat numerot näkyvät (esim. 123456)
sekä tässä laitteessa että mobiililaitteessa, ja paina
sitten ENTER tästä laitteesta ja valitse [Yes] (Kyllä)
mobiililaitteesta.
Yhteyden sulkeminen
Paina pääyksiköstä APP ja pidä se painettuna.
Lähteen tai sovelluksen valinta
Voit käyttää laitetta halutun lähteen tai sovelluksen
valitsemiseen älypuhelimella.
1
Paina / halutun lähteen tai sovelluksen
valitsemiseksi ja paina sitten ENTER.
Toisen lähteen tai sovelluksen valitsemiseksi paina
SOURCE ja sitten / halutun lähteen tai
sovelluksen valitsemiseksi.
Eri tietojen ilmoittaminen puheohjeella
(vain Android-puhelin)
Kun tekstiviesti/sähköposti, Twitter-/Facebook-/
kalenteri-ilmoituksia tms. vastaanotetaan, ne
toistetaan automaattisesti auton kaiuttimista.
Katso lisätietoja asetuksista sovelluksen ohjeesta.
15FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
Puheentunnistuksen aktivointi (vain
Android-puhelin)
Rekisteröimällä sovellukset voit ohjata sovellusta
puhekomennoilla. Katso lisätietoja sovelluksen
ohjeesta.
Puheentunnistuksen aktivoiminen
1
2
Paina ENTER kauko-ohjaimesta tai VOICE
pääyksiköstä puheentunnistuksen aktivoimiseksi.
Sano haluttu puhekomento mikrofoniin, kun teksti
[Say Source or App] tulee näkyviin Androidpuhelimeen.
Huomautuksia
 Puheentunnistus ei välttämättä ole käytettävissä
joissakin tapauksissa.
 Puheentunnistus ei välttämättä toimi oikein liitetyn
Android-puhelimen toiminnasta riippuen.
 Käytä tilanteissa, joissa melu, kuten moottorin ääni,
on mahdollisimman pientä puheentunnistuksen
aikana.
Kun musiikki- tai videosovellus on valittu*
Paina / HID-tilaan siirtymiseksi ja paina //
/ toistokohteen valitsemiseksi ja paina sitten
ENTER toiston aloittamiseksi.
* Käytettävissä vain Android-puhelimella, joka tukee
HID-profiilia (Human Interface Device Profile).
Ääniasetusten tekeminen
Voit säätää EQ-, BAL/FAD/SW Level- ja Positionasetuksia älypuhelimellasi.
Asetus
DEMO-tilan peruuttaminen
Voit peruuttaa esittelynäytön, joka tulee näkyviin
kun tämän laitteen virta katkaistaan.
1
2
Paina pitkään MENU.
Paina / -painiketta valitaksesi
[DISPLAY] ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
3
Paina / -painiketta valitaksesi [DEMO]
ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
4
Paina / -painiketta valitaksesi [DEMOOFF] ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
5
Paina
(takaisin) kaksi kertaa.
Näyttö palaa normaaliin vastaanotto-/
toistotilaan.
Perusasetusten käyttö
Voit asettaa valikon yksiköt seuraavien ohjeiden
mukaan.
Seuraavat yksiköt voi asettaa lähteen ja asetuksen
mukaan.
1
2
Paina pitkään MENU.
Valitse / -painikkeella asetusluokka ja
paina ENTER-painiketta.
Asetusluokat ovat seuraavat:
 GENERAL-asetukset (s. 16)
 SOUND-asetukset (s. 17)
 DISPLAY-asetukset (s. 18)
 BT (BLUETOOTH) -asetus (s. 18)
 APP REM (App Remote) -asetus (s. 19)
Katso lisätietoja asetuksista sovelluksen ohjeesta.
Yksikön tilan näyttäminen (vain Androidpuhelin)
Älypuhelimen näyttöä voi käyttää yksikön näyttönä,
sillä yksikön näyttöikkuna ei ole näkyvissä, kun
yksikköön on laitettu älypuhelin.
3
Valitse / -painikkeella asetukset ja
paina ENTER-painiketta.
Edelliseen näyttöön palaaminen
Paina
(takaisin).
GENERAL-asetukset
CLOCK-ADJ (kellonajan asetus) (s. 7)
LATAUS
Vaihtaa USB-portin virtakapasiteetin (A):
[CHARGE HIGH], [CHARGE STD]. (Käytettävissä
vain, kun yksikkö on sammutettu.)
16FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
CAUT ALM (varoitushälytys)
Varoitushälytys soi muutaman sekunnin ajan, jos
käännät virtalukon OFF-asentoon irrottamatta
älypuhelinta yksiköstä: [ON], [OFF].
(Käytettävissä vain, kun laite on sammutettu.)
POSITION (kuuntelupaikka)
BEEP
Aktivoi merkkiäänen: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Laite sammuu automaattisesti halutun ajan
jälkeen, kun laitteen virta katkaistaan: [NO],
[30S] (30 sekuntia), [30M] (30 minuuttia), [60M]
(60 minuuttia).
CT (kellonaika) (s. 11)
Aktivoi CT-toiminnon: [ON], [OFF].
REGIONAL
Rajoittaa vastaanoton tietylle alueelle: [ON],
[OFF]. (Käytettävissä vain FM-vastaanoton aikana.)
BTM (voimakkaimpien asemien muistiintallennus)
(s. 10)
(Käytettävissä vain, kun viritin on valittu.)
AF/TA
Valitsee vaihtoehtoisten taajuuksien (AF) ja
liikennetiedotusten (TA) asetuksen: [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
SOUND-asetus
Tämän asetusvalikon voi avata myös painamalla
SOUND-painiketta.
C.AUDIO+ (clear audio+)
Toistaa äänen optimoimalla digitaalisen signaalin
Sonyn suositeltujen ääniasetusten mukaan: [ON],
[OFF]. (Asetukseksi tulee automaattisesti [OFF],
kun [EQ10 PRESET] -asetusta muutetaan.)
EQ10 PRESET
Valitsee taajuuskorjaimen käyrän 10
taajuuskorjauskäyrästä tai poistaa sen käytöstä:
[R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM], [OFF].
Taajuuskorjainkäyrän asetuksen voi tallentaa
muistiin kullekin lähteelle.
EQ10 SETTING
Asettaa EQ10-asetuksen [CUSTOM].
BASE
Valitsee esivalitun taajuuskorjaimen käyrän
lisämukautusta varten: [BAND1] 32 Hz, [BAND2]
63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5]
500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8]
4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Äänenvoimakkuutta voi säätää 1 dB:n askelin
välillä –6 – +6 dB.
SET F/R POS (Aseta etu-/takasijainti)
Simuloi luonnollista äänikenttää viivästyttämällä
etu-/takakaiuttimesta toistettavaa ääntä
kuuntelupaikan mukaisesti.
FRONT L (): Vasen etu
FRONT R (): Oikea etu
FRONT (): Keski etu
ALL (): Auton keskikohta
CUSTOM: App Remoten asettama sijainti
OFF: Sijaintia ei ole asetettu.
ADJ POSITION* (säädä sijaintia)
Hienosäätää kuuntelupaikan asetusta.
Säätöalue: [+3] – [CENTER] – [–3].
SET SW POS* (aseta subwooferin sijainti)
NEAR (): Lähellä
NORMAL (): Normaali
FAR (): Kaukana
TASAPAINO
Säätää äänen tasapainoa: [RIGHT-15] – [CENTER]
– [LEFT-15].
FADER
Säätää suhteellista tasoa: [FRONT-15] – [CENTER]
– [REAR-15].
DSEE (digitaalinen äänenparannusohjelma)
Parantaa digitaalisesti pakatun äänen laatua
palauttamalla pakkausprosessissa menetettyjä
korkeita taajuuksia.
Tämän asetuksen voi tallentaa muistiin kaikille
muille lähteille paitsi virittimelle.
Valitsee DSEE-tilan: [ON], [OFF].
LOUDNESS
Vahvistaa bassoa ja diskanttia äänen
selkeyttämisesi pienillä äänenvoimakkuuksilla:
[ON], [OFF].
AAV (kehittynyt automaattinen äänenvoimakkuus)
Säätää kaikkien toistolähteiden
äänenvoimakkuuden tason optimaaliseksi: [ON],
[OFF].
RBENG (takabasson vahvistin)
Takabasson vahvistin (Rear Bass Enhancer)
vahvistaa bassoääniä soveltamalla
alipäästösuodinasetusta takakaiuttimiin. Tämä
toiminto mahdollistaa takakaiutinten
toimimisen subwoofereina, vaikka subwooferia
ei olisikaan kytketty laitteistoon. (Käytettävissä
vain, kun [SW DIREC] -asetuksena on [OFF].)
RBE MODE (takabasson vahvistustila)
17FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 18 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
Valitsee takabasson vahvistustilan: [1], [2], [3],
[OFF].
LPF FREQ (alipäästösuodattimen taajuus)
Valitsee subwooferin rajataajuuden: [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (alipäästösuodattimen käyrä)
Valitsee LPF-käyrän: [1], [2], [3].
SW DIREC (subwooferin suorakytkentä)
Voit käyttää subwooferia ilman päätevahvistinta,
kun se on liitetty takakaiuttimen johtoon.
(Käytettävissä vain, kun [RBE MODE] -asetuksena
on [OFF].)
Kytke 4 - 8 ohmin subwoofer kumpaan tahansa
takakaiutinjohdoista. Älä kytke kaiutinta toiseen
takakaiutinjohtoon.
SW MODE (subwoofer-tila)
Valitsee subwoofer-tilan: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (subwooferin vaihe)
Valitsee subwooferin vaiheen: [NORM], [REV].
SW POS* (subwooferin sijainti)
Valitsee subwooferin sijainnin: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (alipäästösuodattimen taajuus)
Valitsee subwooferin rajataajuuden: [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (alipäästösuodattimen käyrä)
Valitsee LPF-käyrän: [1], [2], [3].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (subwooferin voimakkuus)
Säätää subwooferin äänenvoimakkuutta:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] näkyy pienimmässä asetuksessa.)
SW PHASE (subwooferin vaihe)
Valitsee subwooferin vaiheen: [NORM], [REV].
SW POS* (subwooferin sijainti)
Valitsee subwooferin sijainnin: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (alipäästösuodattimen taajuus)
Valitsee subwooferin rajataajuuden: [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (alipäästösuodattimen käyrä)
Valitsee LPF-käyrän: [1], [2], [3].
HPF (ylipäästösuodin)
HPF FREQ (ylipäästösuodattimen taajuus)
Valitsee etu/takakaiuttimien rajataajuuden:
[OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (ylipäästösuodattimen käyrä)
Valitsee HPF-käyrän (toimii ainoastaan, kun [HPF
FREQ] -asetukseksi on valittu muu kuin [OFF]):
[1], [2], [3].
BTA VOL (BLUETOOTH-audion äänenvoimakkuus)
Säätää kunkin liitetyn BLUETOOTH-laitteen
äänenvoimakkuutta: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Tämä asetus poistaa tarpeen säätää
äänenvoimakkuutta lähteiden vaihtamisen
yhteydessä.
DISPLAY-asetukset
DEMO (esittely)
Aktivoi esittelyn: [ON], [OFF].
DIMMER (HIMMENNIN)
Vaihtaa näytön kirkkautta: [ON], [OFF].
ILLUM (Valaistus)
Vaihtaa valaistuksen väriä: [1], [2].
AUTO SCR (automaattinen vieritys)
Vierittää pitkät kohteet automaattisesti: [ON],
[OFF].
BT (BLUETOOTH) -asetukset
Tämän asetusvalikon voi avata myös painamalla
CALL-painiketta.
PAIRING (s. 7)
PUHELINMUISTIO (PHONEBOOK) (s. 13)
REDIAL (s. 14)
ÄSKETTÄINEN PUHELU (RECENT CALL) (s. 13)
ÄÄNIPUHELU (VOICE DIAL) (s. 14)
SOITA NUMEROON (DIAL NUMBER) (s. 14)
RINGTONE
Valitsee, soittaako tämä laite vai liitetty
matkapuhelin soittoäänen: [1] (tämä laite), [2]
(matkapuhelin).
AUTO ANS (automaattinen vastaaminen)
Asettaa tämän laitteen vastaamaan saapuvaan
puheluun automaattisesti: [OFF], [1] (noin 3
sekuntia), [2] (noin 10 sekuntia).
AUTO PAIRING
BLUETOOTH-pariliitoksen muodostamisen
käynnistäminen automaattisesti, kun iOSlaitteen versio 5.0 tai uudempi litetään USBliitännän kautta: [ON], [OFF]. (Vain asetusvalikko)
BT SIGNL (BLUETOOTH-signaali) (s. 8)
Aktivoi BLUETOOTH-toiminnon: [ON], [OFF].
BT INIT (BLUETOOTH-alustus)
Alustaa kaikki BLUETOOTH-yhteyteen liittyvät
asetukset (paritustiedot, esivalintanumero,
laitetiedot jne.).
Alusta kaikki asetukset, kun laite hävitetään.
(Käytettävissä vain, kun yksikön virta on
sammutettu.) (Vain asetusvalikko)
* Ei näy, kun [SET F/R POS] -asetuksena on [OFF].
18FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 19 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
APP REM (App Remote) -asetus
App Remote -toiminnon (yhteyden)
muodostaminen ja katkaiseminen.
Lisätietoja
Yleisiä käyttö-ohjeita
 Anna laitteen jäähtyä ennen käyttöä, jos autosi on
ollut pysäköitynä suoraan auringonpaisteeseen.
 Älä jätä audiolaitteita auton sisään, sillä seurauksena
voi olla toimintahäiriö suoran auringonpaisteen
aiheuttaman korkean lämpötilan vuoksi.
 Moottoriantenni ojentautuu automaattisesti esiin.
Kosteuden tiivistyminen
Jos laitteen sisällä oleva kosteus pääsee
tiivistymään nesteeksi, ota levy pois soittimesta ja
odota noin tunti nesteen haihtumista, muussa
tapauksessa laite ei ehkä toimi kunnolla.
Korkean äänenlaadun säilyttämiseksi
Älä roiskuta nestettä laitteeseen tai levyille.
Huomautuksia levyistä
 Älä säilytä levyjä suorassa auringonpaisteessa tai
lähellä lämmönlähteitä, kuten kuumailmakanavia,
tai jätä niitä suoraan auringonpaisteeseen
pysäköityyn autoon.
 Pyyhi ennen levyjen
soittamista ne puhtaiksi
puhdistusliinalla levyn
keskiosasta laitoihin edeten.
Älä käytä liuottimia kuten
bentseeniä, tinneriä tai
kuluttajakäyttöön myytäviä
puhdistussarjoja.
 Tämä laite on suunniteltu
toistamaan levyjä, jotka ovat yhteensopivia
Compact Disc (CD) -standardin kanssa. DualDisclevyt ja jotkin muut musiikkilevyt, jotka on
koodattu kopiosuojatekniikalla, eivät ole
yhteensopivia Compact Disc (CD) -standardin
kanssa, sen vuoksi niitä ei voi toistaa tällä laitteella.
 Levyt, joita tällä laitteella EI VOI toistaa
 Tarroilla, etiketeillä tai tahmealla teipillä tai itse
kiinnitetyllä paperiliuskoilla varustetut levyt. Jos
käytät niitä, voi seurauksena olla toimintahäiriö
tai levyn rikkoontuminen.
 Normaalista poikkeavalla muodolla varustetut levyt
(esim. sydämen-, neliön- tai tähdenmuotoiset levyt)
saattavat vahingoittaa tätä laitetta.
 8 cm:n levyt.
CD-R-/CD-RW-levyjä koskevia huomautuksia
 Enimmäismäärä: (vain CD-R/CD-RW)
 kansiot (albumit): 150 (mukaan luettuna juurikansio)
 tiedostot (raidat) ja kansiot: 300 (voi olla alle
300, jos kansioidenn/tiedostojen nimissä on
paljon merkkejä)
 kansion/tiedoston nimessä näytettävä
kirjainmerkkien määrä on 32 (Joliet)/64 (Romeo)
19FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 20 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
 Jos moni-istuntolevy alkaa CD-DA-istunnolla, se
tunnistetaan CD-DA-levyksi, eikä muita istuntoja
toisteta.
 Levyt, joita tällä laitteella EI VOI toistaa
 Tallennuslaadultaan heikko CD-R/CD-RW.
 Yhteensopimattomalla tallennuslaitteella
tallennettu CD-R/CD-RW.
 CD-R/CD-RW, joka on viimeistelty väärin.
 CD-R/CD-RW, joka on tallennettu jossakin
muussa kuin musiikki-CD-formaatissa tai MP3formaatissa, joka on ISO9660 Level 1/Level 2-,
Joliet/Romeo- tai multisessiolevy.
MP3/WMA-tiedostojen toistojärjestys
 "Made for iPod" ja "Made for iPhone" merkitsevät,
että elektroniikkalaite on suunniteltu
kytkettäväksi erityisesti iPodiin tai vastaavasti
iPhoneen, ja se on tuotekehittäjän sertifioima
vastaamaan Applen suorituskykyvaatimuksia.
Apple ei ole vastuussa tämän laitteen
toimimisesta eikä sen yhteensopivuudesta turvatai säännösstandardien kanssa. Huomaa, että
tämän lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhonen
kanss saattaa vaikuttaa langattomien toimintojen
suorituskykyyn.
BLUETOOTH-toiminnosta
Mitä BLUETOOTH-tekniikka on?
Kansio (albumi)
MP3/WMA
MP3/WMA-tiedosto
(raita)
Tietoja iPodista
 Voit kytkeä laitteistoon seuraavat iPod-mallit.
Päivitä iPod-laitteesi viimeisimmällä ohjelmistolla
ennen sen käyttöä.
Yhteensopivat iPhone-/iPod-mallit
Yhteensopiva malli
USB
iPhone 5S

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPod touch (5th generation)

iPod touch (4th generation)

iPod touch (3rd generation)

iPod touch (2nd generation)

iPod classic

iPod nano (7th generation)

iPod nano (6th generation)

iPod nano (5th generation)

iPod nano (4th generation)

iPod nano (3rd generation)

 Langaton BLUETOOTH-tekniikka on lyhyen kantaman
langaton tekniikka, joka mahdollistaa langattoman
tiedonsiirron digitaalisten laitteiden, esimerkiksi
kännykän ja kuuloke-mikrofoniyhdistelmän, välillä.
Langattoman BLUETOOTH-tekniikan kantama on noin
10 m (33 jalkaa). Kahden laitteen yhdistäminen on
yleistä, mutta joitakin laitteita voi yhdistää useisiin
laitteisiin samaan aikaan.
 Kytkemiseen ei tarvita johtoja, koska BLUETOOTHtekniikka on langaton, eikä laitteiden tarvitse olla
vastakkain, kuten infrapunatekniikkaa
käytettäessä. Voit käyttää tällaista laitetta
esimerkiksi laukussa tai taskussa.
 BLUETOOTH-tekniikka on miljoonien ympäri
maailmaa toimivien yritysten tukema
kansainvälinen standardi, ja monet yritykset
käyttävät sitä maailmanlaajuisesti.
BLUETOOTH-tietoliikenteestä
 Langaton BLUETOOTH-tekniikka toimii noin
korkeintaan 10 m:n (33 jalan) etäisyydellä.
Maksimi toimintaetäisyys saattaa vaihdella
esteistä (ihmiset, metallia, seinät tms.) tai
elektromagneettisesta ympäristöstä riippuen.
 Seuraavat olosuhteet saattavat vaikuttaa
BLUETOOTH-yhteyden toimimiseen.
 Tämän laitteen ja BLUETOOTH-laitteen välissä
on este, kuten ihminen, metallia tai seinä.
 2,4 GHz:n taajuutta käyttävä laite, kuten
langaton LAN-laite, langaton puhelin tai
mikrouuni, on tämän laitteen läheisyydessä.
 Koska BLUETOOTH-laitteet ja langattomat LANlaitteet (IEEE802.11b/g) käyttävät samaa taajuutta,
mikroaaltojen aiheuttamia häiriöitä saattaa
esiintyä, jolloin tuloksena on yhteysnopeuden
hidastuminen, kohinaa tai yhteyden toiminnan
lakkaaminen silloin kun tätä laitetta käytetään
lähellä langatonta LAN-laitetta. Suorita siinä
tapauksessa seuraavat toimenpiteet.
 Käytä tätä laitetta vähintään 10 m:n (33 jalan)
etäisyydellä langattomasta LAN-laitteesta.
 Jos tätä laitetta käytetään 10 m:n (33 jalan)
sisällä LAN-laitteesta, kytke päältä langaton
LAN-laite.
 Sijoita tämä laite ja BLUETOOTH-laite niin
lähelle toisiaan kuin mahdollista.
20FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 21 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
 BLUETOOTH-laitteen lähettämät mikroaallot
saattavat aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin
elektroniikkalaitteisiin. Kytke päältä tämä laite ja
muut BLUETOOTH-laitteet seuraavissa paikoissa,
koske ne voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
 lähellä helposti syttyviä kaasuja sairaalassa,
junassa, lentokoneessa ja huoltoasemalla.
 lähellä automaattisia ovia tai palohälyttimiä
 Tämä laite tukee BLUETOOTH-standardin
mukaisia turvatoimintoja, millä taataan varma
yhteys langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa
käytettäessä, mutta turvallisuus ei välttämättä ole
riittävä asetuksesta riippuen. Käytä siis
BLUETOOTH-tekniikkaa hyväksesi huolellisuutta
noudattaen.
 Emme ota mitään vastuuta tietovuodoista
BLUETOOTH-yhteyden käytön yhteydessä.
 Yhteyden toimimista kaikkien BLUETOOTHlaitteiden välillä ei voida taata.
 BLUETOOTH-toiminnoilla varustetun laitteen
tulee noudattaa BLUETOOTH-standardin kanssa
yhteensopivaa tekniikkaa, joka on määritelty
BLUETOOTH SIG:ssä ja jonka tulee olla luvallista.
 Vaikka yhteyden luonut laite olisikin
yhteensopiva edellä mainitun BLUETOOTHstandardin kanssa, jotkin laitteet eivät
välttämättä pysty luomaan yhteyttä tai
toimimaan kunnolla, riippuen laitteen
toiminnoista ja teknisistä ominaisuuksista.
 Puhelimen handsfree-toimintoa käytettäessä
saattaa kuulua kohinaa riippuen itse laitteesta
tai yhteysolosuhteista.
 Riippuen laitteesta, johon yhteys luodaan,
yhteyden luominen saattaa kestää jonkin aikaa.
Muut
 BLUETOOTH-laitteen käyttö ei välttämättä onnistu
kännyköiden kanssa, riippuen radioaaltojen
käyttöolosuhteista ja laitteen käyttöympäristöstä.
 Jos olosi tuntuu epämukavalta sen jälkeen kun
olet käyttänyt BLUETOOTH-laitetta, lopeta
BLUETOOTH-laitteen käyttö välittömästi. Mikäli
ongelma toistuu, ota yhteys lähimpään Sonyn
jälleenmyyjään.
Jos laitteen käytöstä on jotakin kysyttävää tai siinä
ilmaantuu ongelmia, joita ei ratkaistuksi tämän
käsikirjan avulla, ota yhteys lähimpään Sonya
myyvään liikkeeseen.
Kunnossapito
Kauko-ohjaimen litiumpariston vaihto
Pariston varauksen heikentyessä kauko-ohjaimen
toiminta-alue supistuu. Vaihda paristo uuteen
CR2025-litiumparistoon. Minkä tahansa muun
pariston käyttö merkitsee räjähdysvaaraa.
+ -puoli ylöspäin
Litiumparistoa koskevia huomautuksia
 Pidä litiumparisto lasten ulottumattomissa. Jos joku
sattuisi nielaisemaan sen, ota välittömästi yhteys
lääkäriin.
 Pyyhi paristo puhtaaksi kuivalla liinalla hyvien
kosketuspintojen varmistamiseksi.
 Tarkista paristoa paristotilaan asettaessasi, että sen
navat tulevat oikein päin.
 Älä tartu paristoon metallisilla pihdeillä, koska
seurauksena voi olla oikosulku.
VAROITUS
Paristo voi räjähtää, jos sitä käytetään väärin.
Älä lataa, pura tai hävitä tulessa.
Magneettisten latausliittimien puhdistaminen
Laite ei välttämättä toimi oikein, jos laitteen ja
älypuhelimen väliset magneettiset latausliittimet
eivät ole puhtaat. Tämän estämiseksi puhdista
magneettiset latausliittimet vanupuikolla. Älä käytä
liikaa voimaa. Muuten magneettiset latausliittimet
voivat vahingoittua.
Huomautuksia
 Turvallisuussyistä sammuta sytytysvirta ennen
magneettisten latausliittimien puhdistamista ja ota
avain pois virtalukosta.
 Älä koskaan koske magneettisiin latausliittimiin
sormillasi tai millään metalliesineellä.
21FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 22 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
HID (Human Interface Device Profile)
Tekniset tiedot
Viritin
FM
Viritysalue: 87,5 – 108,0 MHz
Antenniliitin:
Ulkoinen antennin liitin
Välitaajuuskaista: 25 kHz
Herkkyys: 8 dBf
Valintatarkkuus: 75 dB taajuudella 400 kHz
Häiriöetäisyys: 80 dB (stereo)
Kanavaero: 50 dB taajuudella 1 kHz
Taajuusvaste: 20 – 15 000 Hz
KA/PA
Viritysalue:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenniliitin:
Ulkoinen antennin liitin
Välitaajuus:
9 124,5 kHz tai 9 115,5 kHz/4,5 kHz
Herkkyys: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD-soitin
Häiriöetäisyys: 120 dB
Taajuusvaste: 10 – 20 000 Hz
Huojunta ja värinä: Alle mitattavan tason.
Vastaava koodekki: MP3 (.mp3) ja WMA (.wma)
USB-soitin
Liitäntä: USB (Nopea)
Maksimivirta:
1A
1,5 A (kun [CHARGE]-asetuksena on
[CHARGE HIGH])
Tunnistettavissa olevien raitojen enimmäismäärä:
10 000
Vastaava koodekki:
MP3 (.mp3), WMA (.wma) ja WAV (.wav)
Langaton yhteys
Tietoliikennejärjestelmä:
BLUETOOTH Standard, versio 3.0
Teho:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Maks. +4 dBm)
Maksimi kantama:
Näkyvä alue, noin 10 m (33 jalkaa)*1
Taajuuskaista:
2,4 GHz:n taajuuskaista (2,4000 – 2,4835 GHz)
Modulointimenetelmä: FHSS
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (sarjaportin profiili)
MAP (Message Access Profile)
*1 Todellinen kantama vaihtelee riippuen sellaisista
tekijöistä, kuten esineiden väliset esteet,
magneettikentät mikrouunin ympärillä, staattinen
sähköisyys, vastaanottoherkkyys, antennin
suorituskyky, käyttöjärjestelmä, sovellusohjelma,
yms.
*2 BLUETOOTH-standardiprofiilit ilmaisevat
BLUETOOTH-yhteyden tarkoitettua käyttöä laitteiden
välillä.
Tehovahvistin
Lähtöliitäntä: Kaiutinliitännät
Kaiutinten impedanssi: 4–8 ohmia
Maksimiteho: 55 W × 4 (4 ohmiin)
Yleistä
Lähtöliitännät:
Äänen lähtöliitännät (etu, taka/sub)
Moottoriantennin / päätevahvistimen
ohjausliitäntä (REM OUT)
Magneettinen latausliitin
Tuloliitännät:
Kauko-ohjaimen tuloliitäntä
Antenniliitäntä
MIC-tuloliitäntä
USB-liitäntä
Käyttöjännite: 12 V:n tasavirta, autonakku
(miinusmaa)
Mitat:
N. 178 mm × 100 mm × 177 mm (l/k/s)
Asennusmitat:
N. 182 mm × 111 mm × 160 mm (l/k/s)
Paino: N. 1,4 kg
Pakkauksen sisältö:
Pääyksikkö (1)
Kauko-ohjain (1): RM-X311
Mikrofoni (1)
USB-johto (1)
Asennus- ja liitäntäosat (1 sarja)
Kaikissa radioliikkeissä ei ole edellä lueteltuja
lisätarvikkeita. Kysy radioliikkeestä yksityiskohtaisia
tietoja.
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
22FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 23 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
Tekijänoikeudet
Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth
SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kaikki
Sony Corporationin suorittama niiden käyttö on
lisensoitu. Muut tavara- ja kauppamerkit ovat
niiden vastaavien haltijoiden omaisuutta.
N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai
rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
Windows Media on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Tämä tuote on suojattu tietyillä Microsoft
Corporationin immateriaalioikeuksilla. Teknologian
käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on
kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun
Microsoftin tytäryhtiön lupaa.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch
ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa
rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store on Apple
Inc:n palvelumerkki.
MPEG Layer-3 -audiokoodausteknologia ja patentit
on lisensoitu Fraunhofer IIS:ltä ja Thomsonilta.
Google, Google Play ja Android ovat Google Inc:n
tavaramerkkejä.
Xperia on Sony Mobile Communications AB:n
tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
Vianetsintä
Seuraava viantarkistusluettelo auttaa sinua
selvittämään käytön yhteydessä mahdollisesti
ilmenevät ongelmat.
Tarkista ennen seuraavan tarkistuslistan
läpikäymistä liitännät ja käyttömenettelyt.
Lisätietoja sulakkeen käytöstä ja laitteen
irrottamisesta kojelaudasta on tämän laitteen
mukana toimitetussa asennus-/liitäntäkäsikirjassa.
Jos ongelma ei ratkea, käy takakannen
tukisivustolla.
Yleistä
Laitteeseen ei tule virtaa.
 Jos laite on kytketty päältä ja näyttö sammuu,
laitetta ei voi käyttää kauko-ohjaimella.
 Kytke laite päälle.
Ei ääntä.
 Etu/takatasapainon säädintä [FADER] ei ole
asetettu 2-kaiutinjärjestelmän mukaiseksi.
Ei piippausääntä.
 Olet kytkenyt laitteeseen lisävarusteena saatavan
tehovahvistimen, etkä käytä sisäänrakennettua
vahvistinta.
Muistin sisältö on tyhjentynyt.
 Virransyöttöjohto tai akku on irrotettu tai sitä ei
ole kytketty kiinni kunnolla.
Tallennetut asemat ja oikea kellonaika ovat
poistuneet muistista.
Sulake on palanut.
Virtalukkoa käännettäessä kuuluu ääni.
 Johtoja ei ole kytketty oikein auton ylimääräiseen
virtaliitäntään.
Toiston tai vastaanoton aikana esittelytila alkaa.
 Jos mitään toimintoa ei tehdä 5 minuuttiin ja
[DEMO-ON]-asetus on käytössä, esittelytila alkaa.
 Valitse asetukseksi [DEMO-OFF] (s. 18).
Näyttö häviää/ei syty näyttöikkunaan.
 Himmennin on asetettu asetukseen [DIM-ON]
(s. 18).
 Näyttö häviää, jos OFF-painiketta pidetään
painettuna 2 sekunnin ajan.
 Paina SOURCE-painiketta, kunnes näyttö
ilmestyy uudelleen näkyviin.
Toimintopainikkeet eivät toimi.
Levy ei tule ulos.
 Paina SRC ja VOLUME – pääyksiköstä yli 2
sekunnin ajan laitteen nollaamiseksi.
Muistin sisältö poistetaan.
Älä nollaa laitetta ajaessasi oman turvallisuutesi
vuoksi.
23FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 24 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
USB-kaapelilla kytketty älypuhelin ei lataudu.
 Tarkista, että kaapeli on kytketty oikein.
 Valitse [CHARGE]-asetukseksi [CHARGE STD]
(s. 16).
Radiovastaanotto
Asemia ei voi vastaanottaa.
Kohina häiritsee ääntä.
 Liitäntä on tehty väärin.
 Tarkista autoantennin liitäntä.
 Jos auton antenni ei ojentaudu ulos, tarkista
moottoriantennin liitännän ohjausjohto.
Asemien esiviritys ei ole mahdollista.
 Aseman lähettämä signaali on liian heikko.
RDS
SEEK-toiminto alkaa muutaman sekunnin
kuuntelun jälkeen.
 Asema ei lähetä TP-ohjelmia tai sen signaali on
heikko.
 Ota TA pois käytöstä (s. 11).
Ei liikennetiedotuksia.
 Aktivoi TA (s. 11).
 Asema ei lähetä liikennetiedotuksia, vaikka onkin
TP-asema.
 Viritä kohdalleen jokin muu asema.
PTY-näyttönä on [- - - - - - - -].
 Parhaillaan vastaanotettava asema ei ole RDSasema.
 RDS-dataa ei ole vastaanotettu.
 Asema ei näytä ohjelmatyyppiä.
Ohjelmapalvelun nimi alkaa vilkkua.
 Parhaillaan kuunneltavalle asemalle ei ole
vaihtoehtoista taajuutta.
 Paina / ohjelmapalvelun nimen
vilkkuessa. [PI SEEK] -ilmaisin ilmestyy näytölle
ja laite alkaa etsiä jotakin toista taajuutta, jolla
on samat PI-tiedot (Program Identification).
CD:n toisto
Levyä ei voi toistaa.
 Viallinen tai likainen levy.
 CD-R/CD-RW ei ole audiokäyttöön (s. 19).
MP3/WMA-tiedostoja ei voi toistaa.
 Levy ei ole yhteensopiva MP3/WMA-formaatin ja
version kanssa. Lisätietoja toistettavissa olevista
levyistä ja formaateista on tukisivustolla.
MP3/WMA-tiedostojen toisto kestää kauemmin
kuin muiden.
 Seuraavien levyjen toiston käynnistyminen
kestää kauemmin.
 Levy, jonka tiedostot on tallennettu
monimutkaisella puurakenteella.
 Monitallennuksella (Multi Session) tallennettu
levy.
 Levy, jolle voi lisätä dataa.
Ääni hyppii.
 Viallinen tai likainen levy.
USB-toisto
Et voi toistaa kohteita USB-keskittimen kautta.
 Laite ei tunnista USB-keskittimen (hub) kautta
kytkettyjä USB-laitteita.
USB-laitteen toisto kestää kauan.
 USB-laite sisältää tiedostoja, joilla on
monimutkainen puurakenne.
Ääni on katkonainen.
 Ääni voi olla katkonainen suurempaa
bittinopeutta kuin 320 kbps käytettäessä.
Sovelluksen nimi ei vastaa todellista sovellusta
App Remotessa.
 Käynnistä sovellus uudelleen "App Remote" sovelluksesta.
NFC-toiminto
Yhden kosketuksen yhteydenmuodostus (NFC) ei
ole mahdollinen.
 Jos älypuhelin ei reagoi kosketukseen.
 Tarkista, että älypuhelimen NFC-toiminto on
käytössä.
 Vie älypuhelimen N-merkkiosa lähemmäs
tämän laitteen N-merkkiosaa.
 Jos älypuhelin on kotelossa, ota se pois siitä.
 NFC-vastaanoton herkkyys vaihtelee
laitekohtaisesti.
Jos yhden kosketuksen yhteydenmuodostus
älypuhelimella epäonnistuu useita kertoja,
muodosta BLUETOOTH-yhteys manuaalisesti.
BLUETOOTH-toiminto
Toinen yhdistävä laite ei pysty tunnistamaan tätä
laitetta.
 Aseta tämä laite parituksen valmiustilaan ennen
paritusta.
 Kun BLUETOOTH-laite on yhdistetty, tätä laitetta
ei voi havaita toisesta laitteesta.
 Katkaise nykyinen yhteys ja etsi tätä laitetta
toiselta laitteelta.
 Kun laitteen paritusta tehdään, aseta
BLUETOOTH-signaalin lähetys käyttöön (s. 8).
Yhteyttä ei voida luoda.
 Yhteyttä ohjataan vain yhdeltä puolelta (tämä
laite tai BLUETOOTH-laite), muttei molemmilta.
24FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 25 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
 Muodosta yhteys tähän laitteeseen
BLUETOOTH-laitteesta tai toisin päin.
Tunnistetun laitteen nimi ei tule esiin.
 Toisen laitteen tilasta riippuen ei nimeä
välttämättä saada esiin.
Ei soittoääntä.
 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOL +/puhelun vastaanoton aikana.
 Yhteyttä luovasta laitteesta riippuen soittoääntä
ei välttämättä voida lähettää kunnolla.
 Aseta [RINGTONE]-asetukseksi [1] (s. 18).
 Etukaiuttimia ei ole liitetty laitteeseen.
 Liitä etukaiuttimet laitteeseen. Soittoääni
kuuluu vain etukaiuttimista.
Puhujan ntä ei kuule.
 Etukaiuttimia ei ole liitetty laitteeseen.
 Kytke etukaiuttimet yksikköön. Puhujan ääni
toistetaan vain etukaiuttimista.
Puhekumppani sanoo, että äänenvoimakkuus on
joko liian matala tai korkea.
 Säädä äänenvoimakkuutta mikrofonin
vahvistusta säätämällä (s. 14).
Kaikua ja kohinaa kuuluu puhelinkeskusteluissa.
 Pienennä äänenvoimakkuuta.
 Aseta EC/NC-tilaksi [EC/NC-1] tai [EC/NC-2] (s. 14).
 Jos muu ympäristön meteli kuin puhelun ääni on
kova, yritä vähentää tätä meteliä.
Esim: jos ikkuna on auki ja liikenteen äänet tms.
ovat kovat, sulje ikkuna. Jos ilmastointilaite käy
kovaäänisesti, pienennä sen tehoa.
Puhelinta ei ole liitetty.
 BLUETOOTH-audiota toistettaessa puhelin ei ole
yhteydessä, vaikka painaisit CALL.
 Muodosta yhteys puhelimesta.
Puhelimen äänenlaatu on huono.
 Puhelimen äänenlaatu riippuu matkapuhelimen
vastaanotto-olosuhteista.
 Siirrä autosi paikkaan, jossa kännykän
signaalitaso paranee, mikäli vastaanotto toimii
huonosti.
Laitteistoon kytketyn audiolaitteen
äänenvoimakkuus on matala (korkea).
 Äänenvoimakkuus vaihtelee riippuen
audiolaitteesta.
 Säädä kytketyn audiolaitteen tai tämän laitteen
äänenvoimakkuutta.
Ääni pätkii BLUETOOTH-audiolaitteen toiston
aikana.
 Lyhennä tämän laitteen ja BLUETOOTHaudiolaitteen välistä etäisyyttä.
 Jos BLUETOOTH-audiolaitetta säilytetään
kotelossa, joka häiritsee signaalia, ota audiolaite
pois kotelosta käytön ajaksi.
 Useat BLUETOOTH- tai muut lähellä käytetyt
laitteet lähettävät radioaaltoja.
 Kytke päältä muut laitteet.
 Lisää etäisyyttä muihin laitteisiin.
 Toistoääni pysähtyy hetkeksi, kun tämän laitteen
ja matkapuhelimen välille muodostetaan
yhteyttä. Tämä ei ole toimintahäiriö.
Liitettyä BLUETOOTH-audiolaitetta ei voi ohjata.
 Tarkista, että liitetty BLUETOOTH-audiolaite tukee
AVRCP:tä.
Jotkin toiminnot eivät toimi.
 Tarkista, tukeeko yhteyden luonut laite kyseistä
toimintoa.
Puheluun vastataan vahingossa.
 Soittava puhelin on asetettu vastaamaan
puhelun automaattisesti.
Parittaminen epäonnistui aikakatkaisutoiminnon
johdosta.
 Liitetystä laitteesta riippuen parituksen
aikarajoitus voi olla lyhyt.
 Yritä tehdä paritus kyseisen ajan sisällä.
BLUETOOTH-toiminto ei toimi.
 Sammuta laite painamalla OFF yli 2 sekunnin ajan
ja kytke sitten virta takaisin.
Auton kaiuttimista ei kuulu mitään toistoääntä
handsfree-puhelun aikana.
 Mikäli ääni toistuu kännykästä, aseta kännykkä
toistamaan ääni autokaiuttimista.
Sovelluksen nimi ei vastaa todellista sovellusta
App Remotessa.
 Käynnistä sovellus uudelleen "App Remote" sovelluksesta.
Kun "App Remote" -sovellusta käytetään
BLUETOOTH-yhteyden kautta, näyttö vaihtaa
automaattisesti [BT AUDIO] -tilaan.
 "App Remote" -sovellus tai BLUETOOTH-toiminto
on epäonnistunut.
 Käynnistä sovellus uudelleen.
Vikanäytöt /-viestit
ERROR
 Levy on likainen tai asetettu ylösalaisin
soittimeen.
 Puhdista levy tai aseta se oikein soittimeen.
 Tyhjä levy on asetettu soittimeen.
 CD-levyä ei voi jostakin syystä toistaa.
 Lataa soittimeen toinen levy.
 USB-laitetta ei tunnistettu automaattisesti.
 Tee liitäntä uudelleen.
 Ota levy ulos painamalla  (levyn poisto) painiketta.
25FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 26 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
HUB NO SUPRT (keskittimiä ei tueta)
 Tämä laite ei tue USB-keskitintä (hubia).
IPD STOP (iPod-pysäytys)
 Kun jatkuva toisto ei ole asetettuna, albumin
viimeisen raidan toisto loppui.
iPodin/iPhonen musiikkisovellus on suljettu.
 Paina PAUSE aloittaaksesi toiston uudelleen.
NO AF (ei vaihtoehtoisia taajuuksia)
 Parhaillaan kuunneltavalle asemalle ei ole
vaihtoehtoista taajuutta.
 Paina / ohjelmapalvelun nimen
vilkkuessa. Laite alkaa etsiä samoilla PItiedoilla (Ohjelman tunnistus) varustettuja
taajuuksia ([PI SEEK] ilmestyy näyttöön).
NO DEV (ei laitetta)
 [USB] on valittu lähteeksi ilman, että USB-laite
olisi ollut kytkettynä laitteistoon. USB-laite tai johto on irrotettu toiston aikana.
 Kytke kunnolla USB-laite tai -johto.
NO MUSIC
 Levy tai USB-laite ei sisällä musiikkitiedostoa.
 Laita musiikki-CD soittimeen.
 Liitä USB-laite, jolla on musiikkitiedosto.
NO TP (ei liikenneohjelmia)
 Laite hakee keskeytyksettä käytettävissä olevia
TP-asemia.
OVERLOAD
 USB-laite on ylikuormitettu.
 Irrota USB-laite ja vaihda sen jälkeen
toistolaitetta SOURCE-painikkeella.
 USB-laitteessa on toimintahäiriö tai liitettyä
laitetta ei tueta.
BLUETOOTH-toiminto:
BT BUSY (BLUETOOTH varattu)
 Matkapuhelimen puhelinmuistiota ja
puheluhistoriaa ei voi käyttää tältä laitteelta.
 Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.
ERROR
 BT-alustus epäonnistui.
 Puhelinmuistion käyttö epäonnistui.
 Puhelinmuistion sisältöä muutettiin
matkapuhelinta käytettäessä.
 Mene matkapuhelimen puhelinmuistioon
uudelleen.
MEM FAILURE (muistivirhe)
 Tämä laite ei onnistunut tallentamaan
yhteystietoa esivalintanumeroon.
 Varmista, että tallennettava numero on oikea
(s. 14).
MEMORY BUSY
 Laite on tallentamassa tietoja.
 Odota, kunnes tallennus on valmis.
NO DEV (ei laitetta)
 BLUETOOTH-audiolaite on valittu ilman että
BLUETOOTH-audiolaitetta on liitetty. BLUETOOTHaudiolaitteen yhteys on katkaistu puhelun
aikana.
 Liitä BLUETOOTH-audiolaite.
 BLUETOOTH-puhelinlähde valittiin ilman, että
matkapuhelinta on liitetty. Matkapuhelimen
yhteys on katkaistu puhelun aikana.
 Liitä matkapuhelin.
P EMPTY (esivalintanumero tyhjä)
 Pikavalintanumeron on tyhjä.
PUSH EJT (poisto painamalla)
 Levyä ei voida poistaa soittimesta.
 Paina  (levyn poisto).
UNKNOWN
 Nimeä tai puhelinnumeroa ei voi näyttää
puhelinmuistiota tai puheluhistoriaa selattaessa.
READ
 Laite lukee kaikkia levyn raita- ja albumitietoja.
 Odota, kunnes lukutoiminto on suoritettu
loppuun, jolloin toisto käynnistyy
automaattisesti. Levyn rakenteesta riippuen
tämä saattaa kestää minuutin tai pitempään.
WITHHELD
 Soittaja on salannut puhelinnumeron.
USB NO SUPRT (USB ei tuettu)
 Liitetty USB-laite ei ole tuettu.
 Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta
on tukisivulla.
[
] tai [
]
 Levyn alku tai loppu on saavutettu pikasiirrolla,
etkä voi enää jatkaa toimintoa tästä.
[ ]
 Merkkiä ei voi näyttää.
App Remote -käyttö:
APP -------- (sovellus)
 Yhteyttä sovellukseen ei ole muodostettu.
 Muodosta iPhone-yhteys uudelleen.
APP DISCNCT (sovelluksen yhteys katkaistu)
 App Remote -yhteyttä ei ole muodostettu.
 Muodosta App Remote -yhteys (s. 15).
APP MENU (sovellusvalikko)
 Painikkeen toimintaa ei voida tehdä, kun valikko
on auki iPhonessa/Android-puhelimessa.
 Sulje iPhonen/Android-puhelimen valikko.
26FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\FI\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 27 Monday, July 28, 2014 12:20 PM
APP NO DEV (sovellus ei laitetta)
 Laitetta, jossa sovellus on asennettuna, ei ole
liitetty.
 Liitä laite ja muodosta sitten iPhone-yhteys.
APP SOUND (sovelluksen ääni)
 Painikkeen toimintaa ei voida tehdä, kun
äänivalikko on auki iPhonessa/Androidpuhelimessa.
 Sulje iPhonen/Android-puhelimen äänivalikko.
OPEN APP (avaa sovellus)
 "App Remote" -sovellus ei ole käynnissä.
 Käynnistä iPhonen sovellus.
Elleivät nämä korjaustoimenpiteet ratkaise
ongelmaa, kysy neuvoa lähimmästä Sonya
myyvästä liikkeestä.
Jos viet laitteen korjattavaksi CD:n toisto-ongelmien
vuoksi, ota mukaan myös levy, jonka toiston aikana
ongelma syntyi.
27FI
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
Av sikkerhetshensyn må denne enheten
installeres i dashbordet i bilen.
Instruksjoner for montering og tilkoblinger finnes
i den vedlagte monterings-/
koblingsveiledningen.
Om denne brukerveiledningen
Denne brukerveiledningen beskriver kontrollene
på fjernkontrollen. Du kan også bruke
kontrollene på hovedenheten hvis de har de
samme eller lignende navn som på
fjernkontrollen.
Laget i Thailand
Spesifikasjoner for laserdiode
 Utslippsvarighet: kontinuerlig
 Lasereffekt: mindre enn 53,3 μW
(Denne utgangseffekten er målt på en avstand av
200 mm fra objektivlinseoverflaten i den optiske
pickup-blokken med 7 mm åpning.)
Navneplaten som viser driftsspenning osv., er
plassert på undersiden av rammen.
Sony Corp. erklærer herved at denne XSP-N1BT i all
hovedsak oppfyller kravene og andre relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Nærmere detaljer er å finne på
http://www.compliance.sony.de/
av materialene vil bidra til å bevare naturens
ressurser.
I produkter som av sikkerhetsgrunner, for å gi bedre
ytelse eller for å sikre dataintegritet krever
permanent forbindelse med et innebygd batteri,
må dette batteriet bare byttes av kvalifisert
servicepersonell. For å sikre at batteriet og det
elektriske eller elektroniske utstyret håndteres på
riktig måte, må alle disse produktene leveres inn til
et godkjent innsamlingspunkt for resirkulering av
elektrisk og elektronisk utstyr. For alle andre
batterier henviser vi til avsnittet om riktig fjerning
av batteriet. Lever inn batteriet på et godkjent
innsamlingspunkt for resirkulering av gamle
batterier. Hvis du vil ha mer informasjon om
resirkulering av dette produktet eller batteriet, kan
du kontakte de lokale myndighetene, selskapet
som håndterer avfall der du bor, eller butikken der
du kjøpte produktet eller batteriet.
Merknad om litiumbatteriet
Ikke utsett batteriet for sterk varme, for eksempel
direkte sollys, åpen ild eller lignende.
Advarsel hvis tenningen på bilen ikke har
noen ACC-posisjon
Husk å stille inn AUTO OFF-funksjonen (side 17).
Enheten slås helt av automatisk etter den angitte
tiden etter at enheten er slått av, for å hindre at
den trekker strøm fra batteriet. Hvis du ikke stiller
inn AUTO OFF-funksjonen, må du trykke og holde
på OFF til skjermen blir svart hver gang du slår av
tenningen.
Merknad til kundene: Følgende informasjon
gjelder bare utstyr som er solgt i land som er
underlagt EUs direktiver.
Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan
For oppfylling av EUs produktregler: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland
Avhending av gamle batterier og
elektrisk og elektronisk utstyr
(gjelder i EU og andre land med
egne innsamlingssystemer)
Dette symbolet på produktet, batteriet
eller emballasjen viser at produktet og batteriet
ikke skal håndteres som husholdningsavfall. På
enkelte batterier kan dette symbolet brukes
sammen med et kjemisk symbol. De kjemiske
symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges til
hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 %
kvikksølv eller 0,004 % bly. Ved å sikre at disse
produktene og batteriene avhendes på riktig måte,
bidrar du til hindre potensielt negative
konsekvenser for miljø og helse som ellers kunne
vært forårsaket av uriktig håndtering. Resirkulering
2NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\020INT.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
Merknader om BLUETOOTH-funksjonen
Forsiktig
SONY SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER STÅ
ANSVARLIG FOR NOEN TILFELDIGE, INDIREKTE
ELLER KONSEKVENSIELLE SKADER ELLER ANDRE
TAP, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TAP AV
INNTEKTER ELLER OMSETNING, TAP AV DATA,
MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER
NOE TILKNYTTET UTSTYR, INAKTIV TID OG
KJØPERENS TID I FORBINDELSE MED ELLER PÅ
GRUNN AV BRUK AV DETTE PRODUKTET, BÅDE
MASKINVARE OG PROGRAMVARE.
Det er derfor ikke å anbefale å bare stole på en
elektronisk enhet for nødvendig kommunikasjon
(for eksempel i nødssituasjoner).
Husk at for å ringe ut eller svare på telefonen må
håndfrienheten og den elektroniske enheten som
er koblet til håndfrienheten, være slått på og ha
dekning med den nødvendige styrken på
mobilsignalene.
Det kan hende at nødsamtaler ikke er mulig på
enkelte mobilnettverk eller når enkelte
nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i
bruk.
Undersøk med din lokale mobilnettoperatør.
VIKTIG!
Trygg og effektiv bruk
Endringer eller modifikasjoner på denne enheten
som ikke er uttrykkelig godkjent av Sony, kan føre til
at brukeren mister retten til å bruke utstyret.
Endringer eller modifikasjoner på denne enheten
som ikke er uttrykkelig godkjent av Sony, kan føre til
at brukeren mister retten til å bruke utstyret.
Kjøring
Undersøk lover og forskrifter for bruk av
mobiltelefoner og håndfriutstyr der du kjører.
Gi alltid kjøringen din fulle oppmerksomhet, og kjør
til side og parker før du ringer eller svarer på
telefonen hvis kjøreforholdene krever det.
Tilkobling til andre enheter
Når du kobler til en annen enhet, må du først lese
sikkerhetsinstruksjonene i brukerveiledningen for
den andre enheten.
Eksponering for radiostråling
RF-signaler kan påvirke dårlig installerte eller
utilstrekkelig skjermede elektroniske systemer i
biler, for eksempel elektroniske
drivstoffinnsprøytningsystemer, elektroniske
blokkeringsfrie bremser, elektroniske
cruisecontrolsystemer eller kollisjonsputesystemer.
Ta kontakt med bilprodusenten eller dennes
representant for montering av eller service på
denne enheten. Feil ved montering eller service kan
føre til at garantien som gjelder for denne enheten,
ikke lenger er gyldig.
Spør bilprodusenten for å sikre at bruk av
mobiltelefon i bilen ikke påvirker det elektroniske
systemet.
Undersøk regelmessig at alt trådløst utstyr i bilen er
riktig montert og fungerer som det skal.
Nødtelefoner
Denne håndfrie BLUETOOTH-enheten for biler og
den elektroniske enheten fungerer ved hjelp av
radiosignaler, mobilsignaler og telenett i tillegg til
brukerprogrammerte funksjoner, og det kan ikke
garanteres forbindelse under alle forhold.
3NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\030TOC.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
Annen informasjon
Innhold
Oversikt over deler og kontroller . . . . . . . . . . . . . . . 5
Komme i gang
Stille klokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koble til en iPod/USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klargjøre en BLUETOOTH-enhet. . . . . . . . . . . . . . . .
Plassere en smarttelefon på enheten . . . . . . . . . . .
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
21
22
23
7
7
7
9
Høre på radio
Høre på radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bruke radiodatasystem (RDS). . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Avspilling
Spille av fra en CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spille av fra en iPod/USB-enhet. . . . . . . . . . . . . . .
Spille av fra en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . .
Søke etter og spille av sanger . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
Håndfri telefon
Svare på et anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ringe ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tilgjengelige funksjoner under en samtale . . . . . 14
Nyttige funksjoner
Fjernkontrollapp med iPhone/Android-telefon . . 15
Innstillinger
Avbryte DEMO-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enkel innstillingsoperasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GENERAL (generelt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LYD-oppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ10 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ10 SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSITION (lytteposisjon) . . . . . . . . . . . . . . . . .
RB ENH (bakre bassforsterker). . . . . . . . . . . . .
SW DIREC (direkte tilkobling til subwoofer) . .
DISPLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BT (BLUETOOTH) Oppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BT INIT (BLUETOOTH initialisere) . . . . . . . . . . .
APP REM (fjernkontrollapp) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
19
4NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
Oversikt over deler og kontroller
Hovedenhet
Det er et merkbart punkt til høyre for VOLUME +-knappen.
RM-X311 fjernkontroll
Ta av isolasjonsfilmen før bruk.
 USB-port
 Skjerm
Dette vinduet er ikke synlig når en smarttelefon
er plassert på enheten.
 CD-spor
  (CD ut)
Denne knappen er ikke tilgjengelig når en
smarttelefon er plassert på enheten.
 Holderklemme
Trykk holderklemmen ned for å sette
smarttelefonen trygt fast på enheten (side 9).
 N-merke
Trykk på N-merket med Android™-telefon for å
opprette BLUETOOTH-forbindelse.
VOL+-knappen (volum) er merket med et følbart
punkt.
 Signalmottak for fjernkontrollen
5NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
 SRC (kilde) (på hovedenheten) / SOURCE (på
fjernkontrollen)
Slå på strømmen.
Bytt kilde.
-OFF (på hovedenheten) / OFF (på
fjernkontrollen)
Trykk og hold på OFF på hovedenheten i 1
sekund for å slå av strømmen.
Trykk på OFF på fjernkontrollen for å slå av
strømmen.
Trykk og hold i mer enn 2 sekunder for å slå av
strømmen og skjermen.
Hvis enheten er slått av og skjermen blir svart,
vil du ikke kunne bruke fjernkontrollen.
 VOICE (side 14)
Aktiver stemmeoppringing.
Når funksjonen for fjernkontrollapp er på,
aktiveres talegjenkjenning (bare Androidtelefoner).

(bla gjennom) (side 13)
Gå inn i blamodus under avspilling.
  (+)/ (–)
 DSPL (skjerm)
Endre visningselementer.
-SCRL (rull)
Trykk og hold for å rulle i et visningselement.
 Talltaster (1 til 6)
Ta inn lagrede radiostasjoner. Trykk og hold for
å lagre stasjoner.
Ringe til et lagret telefonnummer. Trykk og hold
for å lagre et telefonnummer.
(gjenta)
(blandet)
MIC (side 14)
-EC/NC (side 14)
PAUSE
-APP
Trykk og hold i mer enn 2 sekunder for å
aktivere funksjonen for fjernkontrollapp
(forbindelse).
 VOLUME (VOL) +/–
 RELEASE
Holderklemmen heves slik at du kan fjerne
smarttelefonen fra enheten.
 Magnetisk ladekontakt
En Sony Xperia smarttelefon med magnetisk
ladekontakt kan lades ved å sette den på
enheten (side 9).
  ()/ ()

(tilbake)
Gå tilbake til forrige skjermbilde.
 ENTER
Angi valgt element.
Aktiver stemmeoppringing.
Aktivere talegjenkjenning når funksjonen for
fjernkontrollapp er på (bare Android-telefoner).
Trykk og hold i mer enn 2 sekunder for å
aktivere funksjonen for fjernkontrollapp
(forbindelse).
 PTY (programtype)
Velg PTY i RDS.
-ATT (reduser)
Trykk og hold i mer enn to sekunder for å
dempe lyden.
 CALL
Gå inn på ringemenyen. Svare på telefonen eller
avslutte en samtale.
 SOUND
Åpne SOUND-menyen direkte.
-MENU
Trykk og hold for å åpne oppsettsmenyen.
 MODE (side 10, 12, 14)
6NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
Komme i gang
Stille klokken
1
2
Trykk og hold på MENU.
3
Trykk på / for å velge [CLOCK-ADJ], og
trykk deretter på ENTER.
Trykk på / for å velge [GENERAL], og
trykk deretter på ENTER.
Timetallet blinker.
4
Trykk på / for å stille timer og
minutter.
Du kan flytte markøren ved å trykke på /.
5
Klargjøre en BLUETOOTH-enhet
Du kan høre på musikk eller ringe med
håndfrifunksjonen ved å koble til en dertil egnet
BLUETOOTH-enhet. Du finner nærmere informasjon
om hvordan du kobler til, i brukerveiledningen for
enheten.
Før du kobler til enheten, må du skru ned volumet
på denne enheten. Ellers kan lyden bli alt for høy.
Pare og koble til en BLUETOOTH-enhet
Når du kobler til en BLUETOOTH-enhet
(mobiltelefon, lydenhet eller lignende) for første
gang, må de to enhetene registreres i hverandres
system (såkalt «paring»). Paring gjør at denne
enheten og andre enheter kjenner igjen hverandre.
Når du har stilt inn minuttene, trykker du
på ENTER.
Innstillingen er ferdig, og klokken begynner å
gå.
Trykk på DSPL for å vise klokken.
1
Plasser BLUETOOTH-enheten innenfor en
avstand på 1 meter fra denne enheten.
Koble til en iPod/USB-enhet
2
3
Trykk på CALL.
1
2
Skru ned volumet på enheten.
Koble iPoden/USB-enheten til enheten.
En enhet med en mikro-USB-kontakt som ikke
er en iPod/iPhone, kan kobles til via den
medfølgende USB-ledningen. For iPod/iPhone
brukes en USB-kabel for iPod (følger ikke med).
Merk
Det er ekstremt farlig hvis USB-kabelen blir tvunnet
rundt rattstammen eller girspaken. Du kan forhindre
dette ved å lagre USB-kabelen i hovedenheten.
blinker.
Enheten går inn i ventemodus for paring.
4
Utfør paringen på BLUETOOTH-enheten
så den finner denne enheten.
5
Velg [Sony Car Audio] på skjermen på
BLUETOOTH-enheten.
Hvis [Sony Car Audio] ikke vises, gjenta fra trinn
2.
6
Du finner nærmere informasjon om hvordan du
plasserer en smarttelefon på enheten, på side 9.
Trykk på / for å velge [PAIRING], og
trykk deretter på ENTER
Hvis BLUETOOTH-enheten krever
passord*, taster du inn [0000].
* Passord kan også kalles «kode», «PIN-kode» eller
lignende, avhengig av enheten.
7NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
Koble til den samme enheten som var koblet
til denne enheten sist
Tast inn passord
[0000]
Når paringen er fullført, lyser
7
kontinuerlig.
Velg denne enheten på BLUETOOTHenheten for å opprette BLUETOOTHforbindelsen.
eller
lyser når forbindelsen er opprettet.
Merk
Når du kobler til en BLUETOOTH-enhet, kan ikke denne
enheten bli funnet fra en annen enhet. Du kan gjøre det
mulig for den å bli funnet ved å gå inn i paringsmodus
og søke etter den fra en annen enhet.
Avbryte paring
Utfør trinn 2 og 3 for å avbryte paringsmodus etter
at denne enheten og BLUETOOTH-enheten er paret.
Koble til en paret BLUETOOTH-enhet
For at du skal kunne bruke en paret enhet, må den
ha forbindelse med denne enheten. Enkelte parede
enheter vil koble seg til automatisk.
1
2
Trykk på CALL.
Trykk på / for å velge [BT SIGNL], og
trykk deretter på ENTER.
Kontroller at
begynner å lyse.
3
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
4
Koble til denne enheten fra BLUETOOTHenheten.
eller
lyser.
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTHenheten.
Trykk på SOURCE.
Velg [BT PHONE] eller [BT AUDIO].
Trykk på ENTER for å koble til mobiltelefonen, eller
på PAUSE for å koble til lydenheten.
Merk
Når du streamer BLUETOOTH-lyd, kan du ikke koble til
fra denne enheten til mobiltelefonen. Koble til fra
mobiltelefonen til denne enheten i stedet.
Tips
Med BLUETOOTH-signalet på: Når tenningen er på,
kobler enheten seg automatisk til den mobiltelefonen
som var koblet til sist.
Installere mikrofon
Du finner informasjon om tilkobling av mikrofonen i
veiledingen «Montering/koblinger».
Koble til en smarttelefon med én
berøring (NFC)
Hvis du berører N-merket på enheten med en NFC*kompatibel smartelefon, pares og kobles enheten
til smarttelefonen automatisk.
* NFC (Near Field Communication) er en teknologi som
muliggjør trådløs kommunikasjon mellom ulike
enheter, for eksempel mobiltelefoner og IC-tager. Ved
hjelp av NFC-funksjonen kan datakommunikasjon
opprettes ganske enkelt ved å la det aktuelle
symbolet eller angitte stedet på to NFC-kompatible
enheter berøre hverandre.
Til smarttelefoner med Android OS 4.0 eller eldre
må appen «NFC Easy Connect» lastes ned fra
Google Play™. Det er mulig at appen ikke kan lastes
ned i alle land/regioner.
1
Aktiver NFC-funksjonen på
smarttelefonen.
Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du se i
brukerveiledningen for smarttelefonen.
2
Berør N-merket på enheten med Nmerket på smarttelefonen.
Ikoner på skjermen:
Lyser når en mobiltelefon er koblet til
enheten.
Lyser når en lydenhet er koblet til
enheten.
Viser signalstyrken for den tilkoblede
mobiltelefonen.
Kontroller at
enheten.
begynner å lyse på skjermen på
8NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
Koble fra med én berøring
Berør N-merket på enheten med N-merket på
smarttelefonen en gang til.
Merknader
 Vær forsiktig når du oppretter forbindelsen så du ikke
får riper på smarttelefonen.
 Tilkobling med én berøring er ikke mulig når enheten
allerede er tilkoblet en annen NFC-kompatibel enhet. I
så fall må du koble fra den andre enheten og koble til
smarttelefonen igjen.
1
Trykk på RELEASE på hovedenheten for å
låse opp holderklemmen.
2
Plasser smarttelefonen helt til høyre på
enheten.
Sett smarttelefonen med skjermen mot deg.
Koble til en iPhone/iPod (automatisk
BLUETOOTH-paring)
Når en iPhone/iPod med iOS5 eller nyere kobles til
USB-porten, blir enheten paret med iPhonen/
iPoden automatisk.
For at automatisk BLUETOOTH-paring skal fungere,
må [AUTO PAIRING] i BT-oppsett være satt til [ON]
(side 18).
1
2
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
iPhonen/iPoden.
Koble en iPhone/iPod til USB-porten.
Kontroller at
enheten.
Sett den innenfor den stiplede linjen
for å hindre at enheten faller ned på
3
Trykk ned på den delen som er merket
«LOCK» på holderklemmen.
Kontroller at enheten ikke beveger seg fra side
til side.
begynner å lyse på skjermen på
Plassering av smarttelefonen
Merk
Automatisk BLUETOOTH-paring er ikke mulig hvis
enheten allerede er koblet til en annen BLUETOOTHenhet. Koble i så fall fra den andre enheten, og koble til
iPhonen/iPoden på nytt.
Plassere en smarttelefon på
enheten
Når en smarttelefon er plassert på enheten, er
knappen  (CD ut) og skjermen på hovedenheten
ikke tilgjengelige, selv om du med en Androidtelefon og fjernkontrollappen kan vise
enhetsstatusen som ellers vises på enhetens skjerm
(side 16).
Dimensjoner for kompatible smarttelefoner
(inkludert deksel):
 Bredde: maksimum 150,7 mm
 Høyde: 59 til 77 mm
 Dybde: maksimum 12 mm
Merk
Avhengig av smarttelefonen kan det hende at det blir
trykt på noen knapper.
Fjerne en smarttelefon
Trykk på RELEASE på hovedenheten.
Vær forsiktig så enheten ikke faller.
Om den magnetiske ladekontakten
En Sony Xperia smarttelefon med magnetisk
ladekontakt kan lades ved å plassere den på
enheten. (Ladeindikatoren på smarttelefonen
lyser.) Hvis lading ikke er mulig og det er et deksel
på smarttelefonen, tar du av dekselet og setter
smarttelefonen på enheten igjen.
9NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
Høre på radio
Magnetisk
ladekontakt
Høre på radio
Hvis du vil høre på radio, trykker du på SOURCE for å
velge [TUNER].
Automatisk lagring (BTM)
Merknader
 Plasser smarttelefonen før du kjører. Hvis du setter på
plass telefonen mens du kjører, kan det føre til ulykker
i trafikken.
 Det anbefales å lukke USB-dekselet når det er plassert
en smarttelefon på enheten.
 Hvis smarttelefonen står ustøtt på enheten, kan den
falle under kjøring og forårsake funksjonsfeil. Plasser
enheten fast og sikkert for å unngå dette.
 Avhengig av fasongen på dekselet kan det hende at
enheten ikke kan holde smarttelefonen fast og
sikkert. Hvis det er tilfellet, tar du av dekselet.
 Vær forsiktig så du ikke dytter borti smarttelefonen,
spesielt under følgende omstendigheter:
 plassering/fjerning av smarttelefonen
 når du trykker ned på holderklemmen for å feste
smarttelefonen
 når du åpner/lukker USB-dekselet mens det står en
smarttelefon på enheten
 Ikke bruk kraft til å trykke på smarttelefonen når den
står på enheten.
1
Trykk på MODE for å bytte radiobånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
3
Trykk og hold på MENU.
4
Trykk på / for å velge [BTM], og trykk
deretter på ENTER.
Trykk på / for å velge [GENERAL], og
trykk deretter på ENTER.
Enheten lagrer stasjonene på talltastene i
rekkefølge etter frekvensen.
Stille inn stasjoner
1
Trykk på MODE for å bytte radiobånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
Søke etter stasjoner
Søke manuelt
Trykk og hold på / for å finne frem til den
omtrentlige frekvensen, og trykk deretter på
/ gjentatte ganger for å finjustere
frekvensen.
Søke automatisk
Trykk på /.
Søket stopper når enheten tar inn en stasjon.
Gjenta prosessen til du kommer til den ønskede
stasjonen.
Lagre manuelt
1
Når du mottar stasjonen som du vil
lagre, trykker og holder du på en talltast
(1 til 6) til [MEM] vises.
Ta inn de lagrede stasjonene
1
Velg båndet, og trykk på en talltast (1 til
6).
10NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
Bruke radiodatasystem (RDS)
Angi alternative frekvenser (AF) og
trafikkmeldinger (TA)
Velge programtyper (PTY)
Bruk PTY til å vise eller søke etter en bestemt
programtype.
1
2
AF justerer kontinuerlig stasjonen til det sterkeste
signalet i et nettverk, og TA gir aktuell
trafikkinformasjon eller trafikkprogrammer (TP) hvis
det kan mottas.
1
2
Trykk på PTY mens du bruker FM.
Trykk på / for å velge ønsket
programtype, og trykk deretter på
ENTER.
Enheten begynner å søke etter en stasjon som
sender den valgte programtypen.
Trykk og hold på MENU.
Trykk på / for å velge [GENERAL], og
trykk deretter på ENTER.
3
Trykk på / for å velge [AF/TA], og
trykk deretter på ENTER.
4
Trykk på / for å velge [AF-ON], [TAON], [AF/TA-ON] eller [AF/TA-OFF], og
trykk deretter på ENTER.
Lagre RDS-stasjoner med AF og TA
Du kan forhåndsinnstille RDS-stasjoner sammen
med en AF/TA-innstilling. Still inn AF/TA, og lagre
deretter stasjonen med BTM eller manuelt. Hvis du
forhåndsinnstiller manuelt, kan du også
forhåndsinnstille radiostasjoner som ikke har RDS.
Motta nødmeldinger
Programtyper
NEWS (nyheter), AFFAIRS (aktuelt), INFO
(informasjon), SPORT (sport), EDUCATE
(utdanning), DRAMA (drama), CULTURE (kultur),
SCIENCE (vitenskap), VARIED (variert), POP M
(popmusikk), ROCK M (rock), EASY M (lett musikk),
LIGHT M (lett klassisk), CLASSICS (seriøs klassisk),
OTHER M (annen musikk), WEATHER (vær),
FINANCE (økonomi), CHILDREN (barneprogram),
SOCIAL A (samfunnsliv), RELIGION (religion),
PHONE IN (innringing), TRAVEL (reise), LEISURE
(fritid), JAZZ (jazz), COUNTRY (countrymusikk),
NATION M (nasjonal musikk), OLDIES (gode gamle
låter), FOLK M (folkemusikk), DOCUMENT
(dokumentar)
Stille klokken (CT)
Med AF eller TA på vil nødmeldinger automatisk
avbryte den kilden som er valgt.
CT-dataene fra RDS-sendingen stiller klokken.
Justere volumet under en trafikkmelding
1
Velg [CT-ON] under GENERAL (side 16).
Nivået vil bli lagret i minnet for senere
trafikkmeldinger, uavhengig av det vanlige
volumet.
Holde fast på ett regionalprogram
(REGIONAL)
Når AF og REGIONAL er på, vil du ikke flyttes over til
en annen regional stasjon med sterkere frekvens.
Hvis du kommer utenfor mottaksområdet for dette
regionalprogrammet, stiller du inn [REG-OFF] under
GENERAL under FM-mottak (side 17).
Denne funksjonen fungerer ikke i Storbritannia og
enkelte andre steder.
Local Link-funksjon (bare Storbritannia)
Med denne funksjonen kan du velge andre lokale
stasjoner i området, selv om de ikke er lagret på
talltastene.
Trykk på en talltast (1 til 6) som en lokal stasjon er
lagret på, under FM-mottak. Trykk en gang til innen
fem sekunder. Gjenta prosessen til du får inn den
lokale stasjonen.
11NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
Fjerne enheten
Stopp avspillingen, og koble deretter fra enheten.
Avspilling
Spille av fra en CD
1
Sett inn CD-en (etikettsiden opp).
Advarsel for iPhone
Når du kobler til en iPhone via USB, kontrolleres
ringevolumet på iPhonen, ikke på enheten. Pass på
at du ikke kommer til å skru opp volumet under en
samtale, siden plutselig høy lyd kan føre til at
samtalen avbrytes.
Bruke en iPod direkte
(passasjerkontroll)
Hvis du vil styre iPoden direkte, trykker og holder du
på MODE under avspilling til [MODE IPOD] vises.
Vær oppmerksom på at volumet bare kan justeres
på enheten.
Avspillingen begynner automatisk.
Avslutte passasjerkontroll
Trykk og hold på MODE til [MODE AUDIO] vises.
Spille av fra en iPod/USB-enhet
I denne brukerveiledningen brukes «iPod» som
generell term for iPod-funksjonene på både iPod og
iPhone med mindre noe annet er angitt i tekst eller
illustrasjoner.
Du finner informasjon om kompatibilitet for iPod
under “Om iPod” (side 20) eller på
brukerstøttesidene som er angitt på baksiden.
USB-enheter av typen masselagringsenheter (for
eksempel minnepinner, digitale mediespiller,
Android-telefoner) som er kompatible med USBstandarden, kan brukes.
Det kan være nødvendig å stille inn USBtilkoblingsmodus til MSC, avhengig av
mediespilleren eller Android-telefonen.
Merknader
 Du finner informasjon om kompatibilitet for USBenheten på brukerstøttesidene som er angitt på
baksiden.
 Avspilling av følgende typer MP3-/WMA-/WAV-filer
støttes ikke.
 filer med tapsfri komprimering
 opphavsrettsbeskyttede filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 lydfiler med flere kanaler
1
Koble en iPod/USB-enhet til USB-porten
(side 7).
Avspillingen begynner.
Hvis en enhet allerede er koblet til, kan du starte
avspillingen ved å trykke på SOURCE for å velge
[USB] ([IPD] vises på skjermen når iPoden
gjenkjennes).
2
Juster volumet på denne enheten.
Avslutte avspilling
Trykk på OFF.
Spille av fra en BLUETOOTHenhet
Du kan spille av innhold fra en tilkoblet enhet som
støtter BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
1
Opprett en BLUETOOTH-forbindelse med
lydenheten (side 7).
2
3
Trykk på SOURCE for å velge [BT AUDIO].
4
Juster volumet på denne enheten.
Bruk kontrollene på lydenheten til å
starte avspillingen.
Merknader
 Det er mulig at informasjon som tittel, spornummer/tid og avspillingsstatus ikke vises på denne enheten,
avhengig av lydenheten.
 Selv om kilden er endret på denne enheten, stopper
ikke avspillingen på lydenheten.
 [BT AUDIO] vises ikke på skjermen når
fjernkontrollappen brukes via BLUETOOTH.
Avstemme volumnivået på BLUETOOTHenheten til andre kilder
Begynn å spille av fra BLUETOOTH-lydenheten på
moderat volum, og still inn ditt vanlige volum på
enheten.
Trykk på SOUND og deretter / for å velge [BTA
VOL] (side 18).
12NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
Søke etter og spille av sanger
Gjentatt og tilfeldig blandet avspilling
1
Trykk på
(gjenta) under avspilling for
gjentatt avspilling, eller på
(blandet)
for tilfeldig blandet avspilling.
2
Trykk på
(gjenta) eller
(blandet)
gjentatte ganger for å velge ønsket
avspillingsmodus.
Håndfri telefon
Hvis du skal bruke en mobiltelefon, kobler du den til
denne enheten. Du finner nærmere informasjon
under “Klargjøre en BLUETOOTH-enhet” (side 7).
Det kan ta litt tid før avspilling i valgt
avspillingsmodus starter.
Hvilke avspillingsmoduser som er tilgjengelige,
avhenger av lydkilden.
Søke etter et spor etter navn (QuickBrowZer™)
1
Trykk på
(bla gjennom)*2 under
avspilling av CD eller USB- eller BTlydenhet*1 for å vise listen over
søkekategorier.
Når listen over spor vises, trykker du på
(tilbake) gjentatte ganger for å vise ønsket
søkekategori.
*1 Bare tilgjengelig for lydenheter som støtter
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4
eller senere.
*2 Trykk på
(bla gjennom) i mer enn 2 sekunder
under USB-avspilling for å gå direkte tilbake til
begynnelsen av kategorilisten.
2
Trykk på / for å velge ønsket
søkekategori, og trykk deretter på ENTER
for å bekrefte.
3
Gjenta trinn 2 for å søke etter det
ønskede sporet.
Svare på et anrop
1
Telefonsamtalen starter.
Merk
Ringetone og samtalepartnerens stemme høres bare
på de fremre høyttalerne.
Avvise et anrop
Trykk på OFF.
Avslutte en samtale
Trykk på CALL igjen.
Ringe ut
Du kan ringe ut fra telefonboken eller anropsloggen
når det er koblet til en mobiltelefon som støtter
PBAP (Phone Book Access Profile).
Ringe fra telefonboken
1
2
Trykk på CALL.
3
Trykk på / for å velge en forbokstav
fra forbokstavslisten, og trykk deretter
på ENTER.
4
Trykk på / for å velge et navn fra
navnelisten, og trykk deretter på ENTER.
5
Trykk på / for å velge et nummer fra
nummerlisten, og trykk deretter på
ENTER.
Avspillingen begynner.
Gå ut av Quick-BrowZer-modus
Trykk på
Trykk på CALL når telefonen ringer.
(bla gjennom).
Trykk på / for å velge [PHONEBOOK],
og trykk deretter på ENTER.
Telefonsamtalen starter.
Ringe fra anropsloggen
1
Trykk på CALL.
13NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
2
Trykk på / for å velge [RECENT -CALL],
og trykk deretter på ENTER.
Det vises en anropslogg.
3
Trykk på / for å velge et navn eller
telefonnummer fra anropsloggen, og
trykk deretter på ENTER.
Telefonsamtalen starter.
Ringe med talekoder
Du kan ringe ved å si talekoden som er lagret i en
tilkoblet mobiltelefon med
taleoppringingsfunksjon.
1
2
Ringe ved å legge inn telefonnummer
1
2
3
Trykk på CALL.
Trykk på / for å velge [DIAL NUMBER],
og trykk deretter på ENTER.
Trykk på / for å legge inn
telefonnummeret, og velg til slutt [ ]
(mellomrom). Trykk deretter på ENTER*.
Trykk på CALL.
Trykk på / for å velge [VOICE DIAL],
og trykk deretter på ENTER.
Du kan også trykke på VOICE på hovedenheten
mens funksjonen for fjernkontrollapp er av.
3
Si talekoden som er lagret på
mobiltelefonen.
Stemmen din blir gjenkjent, og telefonen ringer
ut.
Avbryte taleoppringing
Trykk på ENTER.
Telefonsamtalen starter.
* Du kan flytte markøren ved å trykke på /.
Merk
[_] vises i stedet for [#] på skjermen.
Ringe med gjentatt nummer
1
2
Trykk på CALL.
Trykk på / for å velge [REDIAL], og
trykk deretter på ENTER.
Telefonsamtalen starter.
Forhåndsinnstille telefonnumre
Tilgjengelige funksjoner under
en samtale
Forhåndsinnstille volumet på ringetonen og
samtalepartnerens stemme
Du kan forhåndsinnstille volumet på ringetonen og
samtalepartnerens stemme.
Justere ringevolumet:
Trykk på VOL +/– mens telefonen ringer.
Justere volumet for samtalepartnerens stemme:
Trykk på VOL +/– under en samtale.
Du kan lagre opptil 6 kontakter som
forhåndsinnstilte numre.
Justere volumet for den andre parten
(kraftigere mikrofonlyd)
1
Trykk på MIC.
Justerbare volumnivåer: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].
Velg et telefonnummer du vil lagre, i
telefonboken, anropsloggen eller ved å
legge inn telefonnummeret direkte.
Telefonnummeret vises på skjermen på denne
enheten.
2
Trykk og hold på en talltast (1 til 6) til
[MEM] vises.
Kontakten lagres på det valgte forhåndsinnstilte
nummeret.
Ringe med forhåndsinnstilt
telefonnummer
Redusere ekko og støy (modus for ekko-/
støyfjerning)
Trykk og hold på EC/NC.
Innstillbar modus: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Overføre en samtale
Trykk på MODE eller bruk mobiltelefonen til å
aktivere/deaktivere den riktige enheten (denne
enheten eller mobiltelefonen)
Merk
Avhengig av mobiltelefonen kan håndfriforbindelsen bli
brutt under forsøk på å overføre en samtale.
1
2
Trykk på SOURCE for å velge [BT PHONE].
Sjekke status for SMS/e-post*
Trykk på en talltast (1 til 6) for å velge
kontakten du vil ringe til.
blinker når du mottar en ny SMS/e-post, og
fortsetter å lyse så lenge du har uleste meldinger.
3
Trykk på ENTER.
* Bare tilgjengelig for mobiltelefoner som støtter MAP
(Message Access Profile).
Telefonsamtalen starter.
14NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
Nyttige funksjoner
Fjernkontrollapp med iPhone/
Android-telefon
Du må laste ned den nyeste
versjonen av fjernkontrollappen
«App Remote» fra App Store for
iPhone eller Google Play for
Android-telefoner.
I fjernkontrollappen får du
tilgang til følgende funksjoner:
 styre enheten for å starte og styre kompatible
apper på iPhone/Android-telefon
 styre iPhone/Android med enkle
fingerbevegelser for å styre kilden for enheten
 åpne en app/lydkilde eller søke etter nøkkelord i
appen ved å si et ord eller uttrykk inn i
mikrofonen (bare Android)
 få opplest innkommende tekstmeldinger på
SMS, e-post, Twitter, Facebook, kalender osv.
automatisk, og svare på tekstmeldinger, SMS og
e-post (bare Android)
 justere lydinnstillingene (EQ10, balanse/fading,
lytteposisjon) for enheten via iPhone/Androidtelefon
 Vis enhetens status osv. på smarttelefonens
skjerm (bare Android). Denne funksjonen er
nyttig når smarttelefonen er plassert på enheten,
siden enhetens skjerm da ikke er synlig.
Merknader
 For din egen sikkerhets skyld: Vær oppmerksom på
trafikken rundt deg, følg lokale lover og regler, og ikke
bruk appen mens du kjører.
 Hvilke operasjoner som er tilgjengelige, avhenger av
appene. Gå til brukerstøttesidene som er angitt på
baksiden, for å finne informasjon om hvilke apper
som er tilgjengelige.
 App Remote versjon 2 via USB er kompatibel med
iPhoner med iOS 5/iOS 6.
 App Remote versjon 2 via BLUETOOTH er kompatibel
med Android-enheter med Android 2.2, 2.3, 3.*, 4.0,
4.1 eller 4.2.
 Hvis talegjenkjenningsfunksjonen ikke virker på
grunn av mobiltelefonen, må du gå til [Settings] og
velge [Voice Recognition].
 Opplesning av SMS/e-post/varsler er tilgjengelig for
Android-enheter med TTS-motor.
 Appen «Smart Connect», som leveres av Sony Mobile
Communications, er nødvendig for å få opplest
varsler fra Twitter/Facebook/kalender osv.
Opprette forbindelse for
fjernkontrollappen
1
Koble en iPhone til USB-porten eller
koble til en Android-telefon med
BLUETOOTH.
2
3
Åpne appen «App Remote».
Trykk og hold på APP på hovedenheten i
mer enn 2 sekunder.
Forbindelsen til iPhone/Android opprettes.
Du finner mer informasjon om hva du kan gjøre
med appen på en iPhone/Android-telefon, i
hjelpen for appen.
Hvis enhetens nummer vises
Kontroller at de samme tallene vises (f.eks. 123456)
på denne enheten og på mobiltelefonen, og trykk
deretter på ENTER på denne enheten og velg [Yes]
på mobiltelefonen.
Bryte forbindelsen
Trykk og hold på APP på hovedenheten.
Velge kilde eller app
Du kan styre enheten til å velge ønsket kilde eller
app på smarttelefonen.
1
Trykk på / for å velge ønsket kilde eller app,
og trykk deretter på ENTER.
Hvis du vil velge en annen kilde eller app, trykker du
på SOURCE og deretter på / for å velge ønsket
kilde eller app.
Opplesning av ulike typer informasjon
(bare Android)
Når du mottar SMS/e-post, Twitter-/Facebook-/
kalendervarsler osv. blir du automatisk varslet om
dette via høyttalerne i bilen.
Du finner nærmere informasjon om innstillingene i
hjelpen for appen.
15NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
Aktivere talegjenkjenning (bare
Android)
Ved å registrere apper kan du styre dem med
talekommandoer. Du finner nærmere informasjon i
hjelpen for appen.
Aktivere talegjenkjenning
1
2
Trykk på ENTER på fjernkontrollen eller VOICE på
hovedenheten for å aktivere stemmekontroll.
Si den ønskede talekommandoen inn i mikrofonen
når [Say Source or App] vises på Android-telefonen.
Merknader
 I enkelte tilfeller kan talegjenkjenning være
utilgjengelig.
 Det er mulig at talegjenkjenning ikke fungerer som
det skal, avhengig av ytelsen på den tilkoblede
Android-telefonen.
 Brukes under forhold når støy som for eksempel
motorlyd er minimert under talegjenkjenning.
Når en musikk- eller videoapp velges*
Trykk på / for å gå inn i HID-modus, trykk på /
// for å velge det som skal spilles av, og
trykk deretter på ENTER for å starte avspillingen.
* Bare tilgjengelig for Android-telefoner som støtter
HID (Human Interface Device Profile).
Angi lydinnstillinger
Innstillinger
Avbryte DEMO-modus
Du kan avslutte demonstrasjonsskjermen som vises
når enheten er slått av.
1
2
Trykk og hold på MENU.
3
Trykk på / for å velge [DEMO], og
trykk deretter på ENTER.
4
Trykk på / for å velge [DEMO-OFF], og
trykk deretter på ENTER.
Trykk på / for å velge [DISPLAY], og
trykk deretter på ENTER.
Innstillingen er fullført.
5
Trykk på
(tilbake) to ganger.
Skjermen går tilbake til normal radio-/
avspillingsmodus.
Enkel innstillingsoperasjon
Du kan stille inn elementer på menyen på følgende
måte.
Følgende elementer kan stilles inn avhengig av
kilde og innstilling.
1
2
Du kan justere innstillingene for EQ og BAL-/FAD-/
SW-nivå og -posisjon via smarttelefonen.
Trykk og hold på MENU.
Trykk på / for å velge
oppsettskategorien, og trykk deretter på
ENTER.
Følgende oppsettskategorier er tilgjengelige:
 GENERAL (generelt) (side 16)
 SOUND (lyd) (side 17)
 DISPLAY (skjerm) (side 18)
 BT (BLUETOOTH) (side 18)
 APP REM (fjernkontrollapp) (side 19)
3
Du finner nærmere informasjon om innstillingene i
hjelpen for appen.
Vise enhetens status (bare Android)
Smarttelefonskjermen kan brukes som skjerm for
enheten siden enhetens egen skjerm ikke er synlig
når det står en telefon på enheten.
Trykk på / for å velge alternativene,
og trykk deretter på ENTER.
Gå tilbake til forrige skjermbilde
Trykk på
(tilbake).
GENERAL (generelt)
CLOCK-ADJ (stille klokken) (side 7)
CHARGE
Bytter gjeldende (A) funksjon for USB-porten
mellom [CHARGE HIGH] og [CHARGE STD] (bare
tilgjengelig når enheten er slått av).
16NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
CAUT ALM (advarselsalarm)
Advarselsalarmen vil høres i noen få sekunder
hvis du slår av tenningen uten å ta
smarttelefonen av enheten: [ON], [OFF]
(bare tilgjengelig når enheten er slått av).
POSITION (lytteposisjon)
BEEP
Aktiverer pipelyden: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Slår helt av automatisk etter et angitt tidsrom
etter at enheten ble slått av: [NO], [30S] (30
sekunder), [30M] (30 minutter), [60M] (60
minutter).
CT (klokketid) (side 11)
Aktiverer CT-funksjonen: [ON], [OFF].
REGIONAL
Begrenser radiomottak til en bestemt region:
[ON], [OFF] (bare tilgjengelig under mottak av
FM-signaler).
BTM (beste stasjonsminne) (side 10)
(bare tilgjengelig når tuneren er valgt).
AF/TA
Velger innstillingen for alternativ frekvensen (AF)
og trafikkmelding (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/
TA-ON], [AF/TA-OFF]
LYD-oppsett
Denne oppsettsmenyen kan også åpnes ved å
trykke på SOUND.
C.AUDIO+ (klar lyd+)
Gjengir lyd ved å optimere det digitale signalet
med lydinnstillingene som anbefales fra Sony:
[ON], [OFF] (stilles automatisk til [OFF] når [EQ10
PRESET] blir endret).
SET F/R POS (angi foran/bak)
Simulerer et naturlig lydfelt ved å forsinke lyden
ut fra fremre/bakre høyttaler i forhold til din
posisjon.
FRONT L (): Foran, venstre
FRONT R (): Foran, høyre
FRONT (): Foran, midten
ALL (): Midt i bilen
CUSTOM: Posisjon angitt av fjernkontrollappen
OFF: Ingen posisjon angitt
ADJ POSITION* (juster posisjon)
Finjusterer innstillingen for lytteposisjon.
Justerbart intervall: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS* (angi subwoofer-posisjon)
NEAR (): Nær
NORMAL (): Normal
FAR (): Langt borte
BALANCE
Justerer lydbalansen: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER
Justerer det relative nivået: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
DSEE (digital lydforbedringsmotor)
Forbedrer digitalt komprimert lyd ved å
gjenopprette de høye frekvensene som går tapt
i komprimeringsprosessen.
Innstillingen kan lagres for hver kilde unntatt
radio.
Velger DSEE-modus: [ON], [OFF].
EQ10 PRESET
Velger en av 10 equalizerkurver eller av: [R AND
B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM], [OFF].
Innstillingen for equalizerkurve kan lagres for
hver kilde.
LOUDNESS
Forsterker bass og diskant for klarere lyd ved
lave volumnivåer: [ON], [OFF].
EQ10 SETTING
Angir [CUSTOM] av EQ10.
BASE
Velger en forhåndsinnstilt equalizerkurve som
grunnlag for videre tilpassing: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Volumnivået kan justeres i trinn på 1 dB fra -6 til
+6 dB.
RB ENH (bakre bassforsterker)
Bakre bassforsterker forbedrer basslyden ved å
bruke en innstilling for lavpassfilter på de bakre
høyttalerne. Denne funksjonen gjør at de bakre
høyttalerne kan fungere som basshøyttalere når
det ikke er tilkoblet noen subwoofer (bare
tilgjengelig når [SW DIREC] er satt til [OFF]).
RBE MODE (modus for bakre bassforsterker)
Velger modus for bakre bassforsterker: [1], [2],
[3], [OFF].
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
AAV (avansert automatisk volum)
Juster avspillingsnivået på alle avspillingskilder
til optimalt nivå: [ON], [OFF].
17NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 18 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
Velger avskjæringsfrekvensen for subwooferen:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (lavpassfilterhelning)
Velger LPF-helningen: [1], [2], [3].
SW DIREC (direkte tilkobling til subwoofer)
Du kan bruke subwooferen uten kraftforsterker
når den er koblet til bakre høyttalerledning (bare
tilgjengelig når [RBE MODE] er satt til [OFF]).
Koble en 4 til 8 ohm subwoofer til én av de bakre
høyttalerledningene. Du må ikke koble noen
høyttaler til den andre bakre høyttalerledningen.
SW MODE (subwoofer-modus)
Velger subwoofer-modusen: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (subwoofer-fase)
Velger subwoofer-fasen: [NORM], [REV].
SW POS* (subwoofer-posisjon)
Velger subwoofer-posisjonen: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger avskjæringsfrekvensen for subwooferen:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (lavpassfilterhelning)
Velger LPF-helningen: [1], [2], [3].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (subwoofer-volum)
Justerer volumet for subwooferen:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] vises ved laveste innstilling.)
SW PHASE (subwoofer-fase)
Velger subwoofer-fasen: [NORM], [REV].
SW POS* (subwoofer-posisjon)
Velger subwoofer-posisjonen: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger avskjæringsfrekvensen for subwooferen:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (lavpassfilterhelning)
Velger LPF-helningen: [1], [2], [3].
HPF (høypassfilter)
HPF FREQ (høypassfilterfrekvens)
Velger avskjæringsfrekvensen for fremre/bakre
høyttaler: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
HPF SLOP (høypassfilterhelning)
Velger HPF-helningen (bare effektiv når [HPF
FREQ] er satt til noe annet enn [OFF]): [1], [2], [3].
BTA VOL (BLUETOOTH lydvolumnivå)
Justerer volumet for hver tilkoblede BLUETOOTHenhet: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for å
justere volumet mellom kilder.
* Vises ikke når [SET F/R POS] er satt til [OFF].
DISPLAY
DEMO (demonstrasjon)
Aktiverer demonstrasjonen: [ON], [OFF].
DIMMER
Endrer lysstyrken på skjermen [ON], [OFF].
ILLUM (belysning)
Endrer lysfargen på skjermen: [1], [2].
AUTO SCR (autorull)
Ruller automatisk lange elementer: [ON], [OFF].
BT (BLUETOOTH) Oppsett
Denne oppsettsmenyen kan også åpnes ved å
trykke på CALL.
PAIRING (side 7)
PHONEBOOK (side 13)
REDIAL (side 14)
RECENT CALL (side 13)
VOICE DIAL (side 14)
DIAL NUMBER (side 14)
RINGTONE
Velger om denne enheten eller den tilkoblede
mobiltelefonen sender ut ringetonen: [1] (denne
enheten), [2] (mobiltelefonen).
AUTO ANS (autosvar)
Stiller inn enheten til å svare automatisk på
innkommende anrop: [OFF], [1] (ca. 3 sekunder),
[2] (ca. 10 sekunder).
AUTO PAIRING
Start BLUETOOTH-paring automatisk når iOSenhet versjon 5.0 eller senere er koblet til via
USB: [ON], [OFF] (bare oppsettsmeny).
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (side 8)
Aktiverer BLUETOOTH-funksjonen: [ON], [OFF].
BT INIT (BLUETOOTH initialisere)
Initialiserer alle BLUETOOTH-relaterte
innstillinger (paringsinformasjon,
forhåndsinnstilt nummer, enhetsinformasjon
med mer)
Initialiser alle innstillingene når du skal kaste,
selge eller gi bort enheten.
(bare tilgjengelig når enheten er slått av), (bare
oppsettsmenyen).
18NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 19 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
APP REM (fjernkontrollapp)
Aktiver og deaktiver funksjonen for fjernkontrollapp
(forbindelse).
Annen informasjon
Forholdsregler
 Kjøl ned enheten før bruk hvis bilen har stått
parkert i direkte sollys.
 Ikke legg igjen lydenheter inne i bilen. Det kan
føre til funksjonsfeil på grunn av høye
temperaturer i direkte sollys.
 Kraftantennen forlenges automatisk.
Fuktkondensering
Hvis det skulle oppstå kondens inne i enheten, må
du ta ut CD-en og vente i omtrent en time så den
får tørket. Ellers vil ikke enheten fungere riktig.
Opprettholde høy lydkvalitet
Ikke sprut væske på enheten eller CD-ene.
Merknader om CD-er
 Ikke utsett CD-er for direkte sollys eller
varmekilder som varmluftsventiler, og ikke la dem
ligge i en bil som er parkert i direkte sollys.
 Tørk av CD-ene med en
rengjøringsklut fra midten og
utover før avspilling. Ikke bruk
løsemidler som bensin,
tynner eller kommersielt
tilgjengelige
rengjøringsmidler.
 Denne enheten er beregnet
på å spille av CD-er som
oppfyller CD-standarden (Compact Disc).
DualDiscs og enkelte andre musikkdisker som er
kodet med teknologisk opphavsrettsbeskyttelse,
oppfyller ikke CD-standarden, og det er derfor
mulig at disse diskene ikke kan spilles av på
denne enheten.
 CD-er som denne enheten IKKE kan spille av
 CD-er hvor det er festet etiketter, klistrelapper
eller tape eller papir. Dette kan føre til
funksjonsfeil, eller kan ødelegge disken.
 CD-er med ikke-standard form (f.eks.
hjerteformet, firkantet, stjerneformet). Forsøk
på å spille av slike CD-er kan skade enheten.
 8-cm CD-er
Merknader om CD-R/CD-RW
 Maksimalt antall: (bare CD-R/CD-RW)
 mapper (album): 150 (inkludert rotmappe)
 filer (spor) og mapper: 300 (kan være mindre
enn 300 hvis mappe-/filnavn inneholder
mange tegn)
 visbare tegn for mappe-/filnavn: 32 (Joliet) / 64
(Romeo)
 Hvis en CD med opptak i flere økter begynner
med et CD-DA-opptak, gjenkjennes den som en
CD-DA, og andre opptak vil ikke bli spilt av.
19NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 20 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
 CD-er som denne enheten IKKE kan spille av
 CD-R/CD-RW med dårlig opptakskvalitet
 CD-R/CD-RW som er tatt opp med en
inkompatibel opptaksenhet
 CD-R/CD-RW som ikke er riktig sluttbehandlet
 CD-R/CD-RW med opptak i noe annet enn
musikk-CD-format eller MP3-format i samsvar
med ISO9660 nivå 1 / nivå 2, Joliet/Romeo eller
opptak i flere økter
Avspillingsrekkefølge for MP3-/WMAfiler
 «Laget for iPod» og «Laget for iPhone» betyr at en
elektronisk enhet er utformet for spesifikt å kunne
kobles til henholdsvis iPod eller iPhone, og at
utvikleren sertifiserer at enheten oppfyller Apples
ytelseskrav. Apple er ikke ansvarlig for denne
enhetens funksjon eller ytelse eller at det
oppfyller sikkerhetsregler og forskrifter. Vær
oppmerksom på at bruk av denne enheten med
iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse
ytelsen.
Om BLUETOOTH-funksjonen
Hva er BLUETOOTH-teknologi?
MP3/WMA
Mappe (album)
MP3-/WMA-fil (spor)
Om iPod
 Du kan koble til følgende iPod-modeller.
Oppdater alle iPod-enheter til nyeste
programvareversjon før bruk.
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
Kompatible iPhone-/iPod-modeller
Kompatibel modell
 Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs
teknologi som fungerer på korte avstander, og
som muliggjør trådløs datakommunikasjon
mellom digitale enheter, for eksempel en
mobiltelefon og et hodesett. Trådløs BLUETOOTHteknologi fungerer innenfor en avstand på
omtrent 10 meter. Å koble sammen to enheter er
vanlig, men enkelte enheter kan kobles til flere
andre enheter samtidig.
 Du trenger ikke bruke ledninger eller kabler til å
koble til, siden BLUETOOTH-teknologien er
trådløs. Det er heller ikke nødvendig at enhetene
peker mot hverandre, som med infrarød
teknologi. Du kan for eksempel ha en tilkoblet
enhet i en lommen eller veske.
 BLUETOOTH-teknologien er en internasjonal
standard som støttes av millioner av selskaper og
brukes av mange ulike selskaper over hele
verden.
USB
iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPod touch (5. generasjon)

iPod touch (4. generasjon)

iPod touch (3. generasjon)

iPod touch (2. generasjon)

iPod classic

iPod nano (7. generasjon)

iPod nano (6. generasjon)

iPod nano (5. generasjon)

iPod nano (4. generasjon)

iPod nano (3. generasjon)

 Trådløs BLUETOOTH-teknologi fungerer innenfor
en avstand på omtrent 10 meter.
Maksimal kommunikasjonsavstand kan variere
avhengig av hvilke hindringer som finnes mellom
enhetene (personer, metall, vegger osv.) og av
det elektromagnetiske miljøet.
 Følgende forhold kan påvirke følsomheten i
BLUETOOTH-kommunikasjonen:
 Det finnes en hindring, for eksempel en person,
en metallgjenstand eller en vegg, mellom
denne enheten og BLUETOOTH-enheten.
 En enhet som bruker en 2,4 GHz-frekvens, for
eksempel en trådløs nettverksenhet (WLAN),
trådløs telefon eller mikrobølgeovn, er i bruk i
nærheten av enheten.
 Fordi BLUETOOTH-enheter og trådløse
nettverksenheter (WLAN, IEEE802.11b/g) bruker
samme frekvens, kan mikrobølgeforstyrrelser
oppstå og føre til redusert hastighet på
kommunikasjonen, støy eller brudd i forbindelsen
hvis denne enheten brukes i nærheten av en
trådløst nettverksenhet (WLAN). Hvis dette skulle
skje, gjør du følgende:
 Bruk denne enheten minst 10 meter fra den
trådløse nettverksenheten (WLAN).
20NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 21 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
 Hvis denne enheten brukes innenfor en avstand
på 10 meter fra en trådløst nettverksenhet
(WLAN), må du slå av nettverksenheten.
 Installer denne enheten og BLUETOOTHenheten så nær hverandre som mulig.
 Mikrobølgene som sendes fra en BLUETOOTHenhet, kan påvirke funksjonen av elektroniske
medisinske apparater. Slå av denne enheten og
andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder,
siden de kan forårsake ulykker:
 hvor brennbar gass er til stede, på sykehus, tog,
fly og bensinstasjoner
 nær automatiske dører eller brannalarmer
 Denne enheten støtter sikkerhetsfunksjonaliteten
i henhold til BLUETOOTH-standarden for å gi en
sikker forbindelse når trådløs BLUETOOTHteknologi brukes, men det er mulig at sikkerheten
ikke er god nok, avhengig av innstillingen. Vær
forsiktig når du kommuniserer ved hjelp av
trådløs BLUETOOTH-teknologi.
 Vi påtar oss intet ansvar for datalekkasje i
forbindelse med BLUETOOTH-kommunikasjon.
 Vi kan ikke garantere at det kan opprettes
forbindelse med alle BLUETOOTH-enheter.
 En enhet med BLUETOOTH-funksjon må
oppfylle kravene i BLUETOOTH-standarden som
angitt av BLUETOOTH SIG, og være godkjent.
 Selv om den tilkoblede enheten oppfyller de
ovennevnte kravene i BLUETOOTH-standarden,
kan det hende at enkelte enheter ikke kan
kobles til eller ikke fungerer som de skal,
avhengig av funksjonene og spesifikasjonene
for enheten.
 Mens du snakker i telefonen med håndfri, kan
det oppstå støy, avhengig av enheten eller
kommunikasjonsmiljøet.
 Avhengig av enheten som kobles til, kan det ta litt
tid før kommunikasjonen kommer i gang.
Andre
Vedlikehold
Bytte litiumbatteriet i fjernkontrollen
Når batteriet blir svakt, blir rekkevidden for
fjernkontrollen dårligere. Bytt ut batteriet med et
nytt CR2025 litiumbatteri. Bruk av andre batterier
kan medføre fare for brann eller eksplosjon.
+-siden opp
Merknader om litiumbatteriet
 Oppbevar litiumbatteriet utenfor rekkevidde for barn.
Hvis batteriet svelges, må lege kontaktes
umiddelbart.
 Tørk av batteriet med en tørr klut for å sikre god
kontakt.
 Pass på at du setter inn batteriet med polene i riktig
retning.
 Ikke hold batteriet med metallpinsett. Det kan føre til
kortslutning.
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere hvis det håndteres feil.
Du må ikke lade det opp igjen, ta det fra
hverandre eller brenne det.
Rengjøring av de magnetiske ladekontaktene
Hvis de magnetiske ladekontaktene mellom
enheten og smarttelefonen ikke er rene, kan det
føre til at enheten ikke fungerer som den skal. For å
unngå dette, kan du rengjøre kontaktene med en
bomullspinne. Ikke bruk for mye kraft, det kan føre
til skade på kontaktene.
 Det kan hende at bruk av BLUETOOTH-enheten
ikke fungerer på mobiltelefoner, avhengig av
radioforstyrrelser i omgivelsene og stedet hvor
utstyret brukes.
 Hvis du føler ubehag etter å ha brukt BLUETOOTHenheten, må du slutte å bruke BLUETOOTHenheten umiddelbart, Hvis problemet vedvarer,
ber vi om at du kontakter nærmeste Sonyforhandler.
Hvis du har spørsmål om eller problemer med
enheten som ikke dekkes av denne
brukerveiledningen, må du ta kontakt med
nærmeste Sony-forhandler.
Merknader
 Av sikkerhetshensyn bør du slå av tenningen og ta ut
nøkkelen før du rengjør de magnetiske
ladekontaktene.
 Berør aldri de magnetiske ladekontaktene direkte
med fingrene eller med metallgjenstander.
21NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 22 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
Spesifikasjoner
Radio
FM
Frekvenser: 87,5 – 108,0 MHz
Antenneterminal:
Ekstern antennekontakt
Mellomfrekvens: 25 kHz
Bruksfølsomhet: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal-til-støy-forhold: 80 dB (stereo)
Separasjon: 50 dB ved 1 kHz
Frekvensrespons: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Frekvenser:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenneterminal:
Ekstern antennekontakt
Mellomfrekvens:
9124,5 kHz eller 9115,5 kHz / 4,5 kHz
Sensitivitet: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD-spiller
Signal-til-støy-forhold: 120 dB
Frekvensrespons: 10 – 20 000 Hz
Wow og flutter: under målbar grense
Tilsvarende kodek: MP3 (.mp3) og WMA (.wma)
USB-spiller
Grensesnitt: USB (høyhastighets)
Maksimal strøm: 1 A
1.5 A (når [CHARGE] er satt
til [CHARGE HIGH])
Maksimum antall gjenkjennelige spor: 10 000
Tilsvarende kodek:
MP3 (.mp3), WMA (.wma) og WAV (.wav)
Trådløs kommunikasjon
*1 Den faktiske rekkevidden vil variere avhengig av
faktorer som hindringer mellom enheter, magnetiske
felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet,
mottaksfølsomhet, antennefunksjon,
operativsystem, programvare osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler viser hensikten med
BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
Kraftforsterker
Utgang: Høyttalere
Høyttalerimpedans: 4 til 8 ohm
Maksimal utgangseffekt: 55 W x 4 (ved 4 ohm)
Generelt
Utganger:
Lydutgangsterminal (fremre, bakre/subwoofer)
Kraftantenne/kraftforsterkerkontrollterminal
(REM OUT)
Magnetisk ladekontakt
Innganger:
Inngangsterminal for fjernkontroll
Inngangsterminal for antenne
MIC-inngangsterminal
USB-port
Strømtilførsel: 12 V DC bilbatteri (negativ jord)
Dimensjoner:
Ca. 178 × 100 × 177 mm (b/h/d)
Monteringsdimensjoner:
Ca. 182 × 111 × 160 mm (b/h/d)
Vekt: Ca. 1,4 kg
Innhold i pakken:
Hovedenhet (1)
Fjernkontroll (1): RM-X311
Mikrofon (1)
USB-kabel (1)
Deler til montering og tilkobling (1 sett)
Det kan hende at forhandleren din ikke har noe av
tilbehøret ovenfor. Spør forhandleren om nærmere
informasjon.
Design og spesifikasjoner kan endres uten
forvarsel.
Kommunikasjonssystem:
BLUETOOTH Standard versjon 3.0
Utgang:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(maks. +4 dBm)
Maksimum kommunikasjonsavstand:
Innenfor synsvidde, ca. 10 m*1
Frekvenser:
2.4 GHz-båndet (2,4000 – 2,4835 GHz)
Modulasjonsmetode: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
22NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 23 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
Copyright
Bluetooth®-ordmerket og logoer er registrerte
varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all
Sony Corporations bruk av slike merker er under
lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører
sine respektive eiere.
N-merket er et varemerke eller et registrert
varemerke som tilhører NFC Forum, Inc. i USA og
andre land.
Windows Media er enten et registrert varemerke
eller et varemerke som tilhører Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
Dette produktet er beskyttet av enkelte
opphavsrettigheter som tilhører Microsoft
Corporation. Bruk eller distribusjon av slik teknologi
utenom dette produktet er forbudt uten lisens fra
Microsoft eller et autorisert selskap som
representerer Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch
er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i
USA og andre land. App Store er et tjenestemerke
som tilhører Apple Inc.
MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi og patenter på
lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Google, Google Play og Android er varemerker som
tilhører Google Inc.
Xperia er et varemerke eller et registrert varemerke
for Sony Mobile Communications AB.
Feilsøking
Sjekklisten nedenfor vil hjelpe deg å løse problemer
du kan komme ut for med enheten.
Kontroller alle kontakter og prosedyrer før du går
gjennom sjekklisten.
Du finner informasjon om hvordan du bruker
sikringen og fjerner enheten fra dashbordet, i
monterings-/koblingsveiledningen som følger med
enheten.
Hvis problemet ikke blir løst, kan du gå til
brukerstøttesidene som er angitt på baksiden.
Generelt
Det tilføres ikke strøm til enheten.
 Hvis enheten er slått av og skjermen blir svart,
kan ikke enheten styres med fjernkontrollen.
 Slå på enheten.
Ingen lyd.
 Fadekontrollen [FADER] er ikke stilt inn for et
system med 2 høyttalere.
Ingen pipelyd.
 En valgfri kraftforsterker er koblet til, og du bruker
ikke den innebygde forsterkeren.
Innholdet i minnet har blitt slettet.
 Strømforsyningen eller batteriet er koblet fra eller
ikke riktig koblet til.
Lagrede stasjoner og riktig klokkeslett er slettet.
Sikringen har gått.
Avgir støy når man endrer stilling på nøkkelen i
tenningen.
 Ledningene er ikke riktig koblet sammen med
bilens tilbehørskontakt.
Demonstrasjonsmodus starter under avspilling
eller radiomottak.
 Hvis det ikke utføres noen operasjoner i løpet av
5 minutter og demonstrasjonsmodus er satt til
[DEMO-ON], begynner demonstrasjonsmodus.
 Sett demonstrasjonsmodus til [DEMO-OFF]
(side 18).
Skjermen er eller blir svart.
 Dimmeren er satt til [DIM-ON] (side 18).
 Skjermen blir svart hvis du trykker og holder på
OFF i 2 sekunder.
 Trykk på SOURCE til skjermen blir svart.
Operasjonsknappene fungerer ikke.
CD-en kommer ikke ut.
 Trykk på SRC og VOLUME på hovedenheten i mer
enn 2 sekunder for å tilbakestille enheten.
Innholdet i minnet blir slettet.
Av sikkerhetshensyn må du ikke tilbakestille
enheten mens du kjører.
23NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 24 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
Smarttelefoner som kobles til via USB-kabel,
lades ikke.
 Pass på at kontaktene til kabelen er riktig satt inn.
 Sett [CHARGE] til [CHARGE STD] (side 16).
 en CD med en kompleks trestruktur
 en CD med opptak i flere økter
 en CD som det kan legges til data på
Lyden hopper.
 Defekt eller skitten CD.
Radiomottak
Får ikke inn stasjoner.
Lyden forstyrres av støy.
 Tilkoblingen er feil.
 Kontroller koblingen til bilantennen.
 Hvis bilantennen ikke forlenges, må du
undersøke koblingen til
kraftantenneledningen.
Det er ikke mulig å forhåndsinnstille stasjoner.
 Kringkastingssignalet er for svakt.
RDS
SEEK begynner etter noen få sekunder med
lytting.
 Stasjonen er ikke-TP eller har svakt signal.
 Deaktiver TA (side 11).
Ingen trafikkmeldinger.
 Aktiver TA (side 11).
 Stasjonen sender ingen trafikkmeldinger selv om
den er TP.
 Still inn på en annen stasjon.
PTY viser [- - - - - - - -].
 Gjeldende stasjon er ikke en RDS-stasjon.
 RDS-data blir ikke mottatt.
 Stasjonen har ikke oppgitt programtypen.
Navnet på programtjenesten blinker.
 Det finnes ingen alternativ frekvens for gjeldende
stasjon.
 Trykk på / mens navnet på
programtjenesten blinker. [PI SEEK] vises, og
enheten begynner å søke etter en annen
frekvens med samme PI (program-ID).
CD-avspilling
CD-en spilles ikke av.
 Defekt eller skitten CD.
 Innlagt CD-R/CD-RW er ikke beregnet på
lydavspilling (side 19).
MP3-/WMA-filer kan ikke spilles av.
 CD-en er ikke kompatibel med MP3-/WMAformatet og -versjonen. Du finner nærmere
informasjon om hvilke CD-er og formater som
kan spilles av, på brukerstøttesidene våre.
Noen MP3-/WMA-filene venter lengre før de
spilles av enn andre.
 Med følgende CD-er tar det lengre tid før
avspillingen begynner:
USB-avspilling
Du kan ikke spille av elementer via en USB-hub.
 Enheten kjenner ikke igjen USB-enheter via en
USB-hub.
Noen USB-enheter venter lengre før de spilles av
enn andre.
 USB-enheten inneholder filer med en kompleks
trestruktur.
Lyden er ujevn.
 Lyden kan bli ujevn ved høy bithastighet på mer
enn 320 kbps.
Appnavnet stemmer ikke med den faktiske
appen i App Remote.
 Start appen på nytt fra App Remote.
NFC-funksjon
Tilkobling med én berøring (NFC) er ikke mulig.
 Hvis smarttelefonen ikke reagerer på berøringen:
 Kontroller at NFC-funksjonen på
smarttelefonen er slått på.
 Plasser N-merket på smarttelefonen nærmere
N-merket på denne enheten.
 Ta av dekselet på telefonen hvis den har et.
 NFC-funksjonens følsomhet avhenger av
enheten.
Hvis tilkobling med én berøring gjentatte ganger
ikke fungerer med smarttelefonen, kan du
opprette en BLUETOOTH-forbindelse manuelt.
BLUETOOTH-funksjonen
Enheten som skal kobles til, finner ikke denne
enheten.
 Sett denne enheten i ventemodus for paring før
du parer den andre enheten med den.
 Denne enheten kan ikke bli funnet av andre
enheter mens den er koblet til en BLUETOOTHenhet.
 Bryt den eksisterende forbindelsen, og søk
deretter etter denne enheten fra en annen
enhet.
 Når enhetene er paret, slår du på BLUETOOTHsignalet (side 8).
Det er ikke mulig å koble til
 Tilkoblingen styres fra én side (denne enheten
eller BLUETOOTH-enheten), ikke begge.
 Koble til denne enheten fra en BLUETOOTHenhet eller omvendt.
24NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 25 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
Navnet på enheten som ble funnet, vises ikke.
 Det kan hende at det ikke er mulig å få
informasjon om navnet på den andre enheten,
avhengig av enhetens status.
Ingen ringetone.
 Juster volumet ved å trykke på VOL +/- mens
telefonen ringer.
 Det er mulig at ringetonen ikke sendes som den
skal, avhengig av enheten som er koblet til.
 Sett [RINGTONE] til [1] (side 18).
 De fremre høyttalerne er ikke koblet til enheten.
 Koble de fremre høyttalerne til enheten.
Ringetonen høres bare fra de fremre
høyttalerne.
Samtalepartnerens stemme høres ikke.
 De fremre høyttalerne er ikke koblet til enheten.
 Koble de fremre høyttalerne til enheten.
Samtalepartneren stemme høres bare fra de
fremre høyttalerne.
En samtalepartner sier at volumet er for høyt
eller for lavt.
 Juster volumet tilsvarende med innstillingen for
mikrofonlyd (side 14).
Telefonsamtaler forstyrres av ekko eller støy.
 Reduser volumet.
 Sett EC/NC-modus til [EC/NC-1] eller [EC/NC-2]
(side 14).
 Hvis støy i omgivelsene utenom telefonen
forstyrrer for mye, kan du prøve å redusere
støyen,
f.eks. kan du lukke vinduet hvis det er åpent og
veistøyen er for plagsom, eller skru ned eller av
klimaanlegget hvis det bråker for mye.
Telefonen er ikke koblet til.
 Når du spiller av fra en lydenhet via BLUETOOTH,
blir ikke telefonen koblet til selv om du trykker på
CALL.
 Koble til fra telefonen.
Lydkvaliteten i telefonen er dårlig.
 Lydkvaliteten i telefonsamtaler avhenger av
mottaksforholdene for mobiltelefonen.
 Hvis du har dårlig signal, flytter du bilen til et
sted hvor mottaksforholdene er bedre.
Volumet på den tilkoblede lydenheten er for lavt
(høyt).
 Volumnivået vil variere avhengig av lydenheten.
 Juster volumet på den tilkoblede lydenheten
eller på denne enheten.
Lyden hopper under avspilling fra en lydenhet
via BLUETOOTH.
 Reduser avstanden mellom enheten og
BLUETOOTH-lydenheten.
 Hvis BLUETOOTH-lydenheten har et deksel eller
ligger på et sted som hindrer signalet, må du ta
av dekselet eller ta den frem under bruk.
 Flere BLUETOOTH-enheter eller andre enheter
som sender radiobølger er i bruk i nærheten.
 Slå av de andre enhetene.
 Øk avstanden til de andre enhetene.
 Avspillingslyden stopper med én gang når det
opprettes forbindelse mellom denne enheten og
mobiltelefonen. Dette er ikke en funksjonsfeil.
Den tilkoblede BLUETOOTH-lydenheten lar seg
ikke styre fra enheten.
 Kontroller at den tilkoblede BLUETOOTHlydenheten støtter AVRCP.
Enkelte funksjoner virker ikke.
 Kontroller om den tilkoblede enheten støtter de
aktuelle funksjonene.
Det blir svart på anrop uten at jeg vil det.
 Den tilkoblede telefonen er stilt inn til å svare på
anrop automatisk.
Paring mislyktes på grunn av tidsavbrudd.
 Tidsgrensen for paring kan være for kort,
avhengig av enheten som skal kobles til.
 Prøv å gjennomføre koblingen innenfor
tidsgrensen.
BLUETOOTH-funksjonen virker ikke.
 Slå av enheten ved å trykke på OFF i mer enn 2
sekunder, og så slå den på igjen.
Det kommer ikke lyd fra bilhøyttalerne under en
håndfri telefonsamtale.
 Hvis lyden kommer fra mobiltelefonen, må du
stille inn telefonen så lyden kommer fra
bilhøyttalerne.
Appnavnet stemmer ikke med den faktiske
appen i App Remote.
 Start appen på nytt fra App Remote.
Når du kjører fjernkontrollappen (App Remote)
via BLUETOOTH, bytter skjermen automatisk til
[BT AUDIO].
 Funksjonen for fjernkontrollapp eller
BLUETOOTH-funksjonen virker ikke som de skal.
 Kjør appen på nytt.
Feilmeldinger
ERROR
 CD-en er skitten eller er satt inn opp-ned.
 Rengjør CD-en eller sett den inn riktig vei.
 Det er satt inn en tom CD.
 CD-en kan ikke spilles av på grunn av et problem.
 Sett inn en annen CD.
 USB-enheten ble ikke gjenkjent automatisk.
 Koble den til på nytt.
 Trykk på  (CD ut) for å ta ut CD-en.
25NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 26 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
HUB NO SUPRT (hubber støttes ikke)
 USB-hubber støttes ikke på denne enheten.
IPD STOP (iPod-stopp)
 Vises når gjentatt avspilling ikke er valgt, og det
siste sporet på albumet er ferdigspilt.
Musikkprogrammet på iPoden/iPhonen
avsluttes.
 Trykk på PAUSE for å starte avspillingene igjen.
NO AF (ingen alternative frekvenser)
 Det finnes ingen alternativ frekvens for gjeldende
stasjon.
 Trykk på / mens navnet på
programtjenesten blinker. Enheten begynner å
søke etter en annen frekvens med samme
(program-ID). ([PI SEEK] vises.)
NO DEV (ingen enhet)
 [USB] er valgt som kilde, men det er ikke koblet til
noen USB-enhet. En USB-enhet eller -kabel har
blitt koblet fra under avspilling.
 Koble til USB-enheten/kabelen så den sitter
godt i kontakten.
NO MUSIC
 CD-en eller USB-enheten inneholder ikke
musikkfiler.
 Sett inn en musikk-CD.
 Koble til en USB-enhet med musikkfiler på.
NO TP (ingen trafikkprogrammer)
 Enheten vil fortsette å søke etter tilgjengelige
trafikkstasjoner.
OVERLOAD
 USB-enheten er overbelastet.
 Koble fra USB-enheten, og bytt deretter kilde
ved å trykke på SOURCE.
 Det er en feil på USB-enheten, eller det er
koblet til en enhet som ikke støttes.
PUSH EJT (tving CD ut)
 CD-en kommer ikke ut.
 Trykk på  (CD ut).
READ
 Enheten leser all spor- og albuminformasjon på
CD-en.
 Vent til lesingen er fullført, så begynner
avspillingen automatisk. Avhengig av
diskstrukturen kan det ta mer enn et minutt.
USB NO SUPRT (USB støttes ikke)
 Den tilkoblede USB-enheten støttes ikke.
 Du finner informasjon om kompatibilitet for
USB-enheten på brukerstøttesidene våre.
[
] eller [
]
 Under spoling fremover eller bakover har du
kommet til begynnelsen eller slutten av CD-en, så
du kommer ikke lenger.
[ ]
 Tegnet kan ikke vises.
For BLUETOOTH-funksjonen:
BT BUSY (BLUETOOTH opptatt)
 Telefonboken og anropsloggen på
mobiltelefonen er ikke tilgjengelige fra denne
enheten.
 Vent litt, og prøv på nytt.
ERROR
 BT-initialisering mislyktes.
 Fikk ikke tilgang til telefonboken.
 Innholdet i telefonboken ble endret under forsøk
på å få tilgang til mobiltelefonen.
 Åpne telefonboken på mobiltelefonen igjen.
MEM FAILURE (minnefeil)
 Enheten kunne ikke lagre kontakten som
forhåndsinnstilt nummer.
 Kontroller at nummeret du vil lagre, er riktig
(side 14).
MEMORY BUSY
 Enheten lagrer data.
 Vent til lagringen er fullført.
NO DEV (ingen enhet)
 BLUETOOTH-lydkilde er valgte, men det er ikke
koblet til noen BLUETOOTH-lydenheten. En
BLUETOOTH-lydenhet har blitt koblet fra under en
samtale.
 Koble til en BLUETOOTH-lydenhet.
 BLUETOOTH-telefonkilde er valgt uten at det er
koblet til noen mobiltelefon. En mobiltelefon har
blitt koblet fra under en samtale.
 Koble til en mobiltelefon.
P EMPTY (forhåndsinnstilt nummer tomt)
 Det forhåndsinnstilte nummeret er tomt.
UNKNOWN
 Navnet eller telefonnummeret kan ikke vises når
du blar i telefonboken eller anropsloggen.
WITHHELD
 Den som ringer, skjuler telefonnummeret sitt.
For App Remote:
APP -------- (app)
 Forbindelsen til appen er ikke opprettet.
 Opprett iPhone-forbindelsen igjen.
26NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\NO\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 27 Friday, August 1, 2014 4:03 PM
APP DISCNCT (app koblet fra)
 Det er ikke opprettet forbindelse til
fjernkontrollappen (App Remote).
 Opprett forbindelse til fjernkontrollappen
(side 15).
APP MENU (appmeny)
 Knappeoperasjonen kan ikke utføres mens det er
en meny åpen på iPhonen/Android-telefonen.
 Lukk menyen på iPhonen/Android-telefonen.
APP NO DEV (ingen appenhet)
 Enheten der appen er installert, er ikke koblet til.
 Koble til enheten, og opprett deretter iPhoneforbindelsen.
APP SOUND (applyd)
 Knappeoperasjonen kan ikke utføres mens det er
en lydmeny åpen på iPhonen/Android-telefonen.
 Lukk lydmenyen på iPhonen/Androidtelefonen.
OPEN APP (åpne app)
 Appen «App Remote» kjører ikke.
 Start appen på iPhonen.
Hvis disse løsningene ikke hjelper deg å løse
problemene dine, ber vi om at du tar kontakt med
nærmeste Sony-forhandler.
Hvis du tar enheten til reparasjon på grunn av
problemer med CD-avspilling, må du ta med deg
CD-en som ble brukt da problemet oppstod.
27NO
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
Denna enhet ska av säkerhetsskäl installeras i
bilens instrumentpanel.
Anvisningar för installation och anslutningar
finns i de medföljande installations-/
anslutningsanvisningarna.
Om denna bruksanvisning
Instruktionerna i denna bruksanvisning beskriver
kontrollerna på fjärrkontrollen. Du kan även
använda kontrollerna på huvudenheten om de
har samma eller liknande namn som de på
fjärrkontrollen.
Tillverkad i Thailand
Laserdiodegenskaper
 Emission: Kontinuerlig
 Laseruteffekt: Mindre än 53,3 μW
(Denna effekt är värdet uppmätt på ett avstånd av
200 mm från objektivets linsyta på det optiska pickup-blocket med 7 mm bländare.)
Märkningen som visar driftsspänning etc., finns på
höljets undersida.
orsakas av felaktig avfallshantering. Återvinning av
material bidrar till att bevara naturresurser.
När det gäller produkter som av säkerhets-,
prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör
detta batteri endast bytas av en auktoriserad
servicetekniker. För att säkerställa att batterier och
elektriska och elektroniska produkter kommer att
behandlas på rätt sätt, ska dessa produkter vid
slutet av deras livslängd lämnas in på en lämplig
uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning. För alla andra batterier,
vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet
från produkten på ett säkert sätt. Överlämna
batteriet till lämpligt uppsamlingsställe för
återvinning av batterier. För mer detaljerad
information om återvinning av denna produkt eller
dess batterier, vänligen kontakta ditt lokala
miljökontor, en återvinningsstation eller affären där
du köpte produkten eller batteriet.
Om litiumbatteriet
Utsätt inte batteriet för kraftig värme såsom direkt
solljus, brand eller liknande.
Varning om bilens tändning inte har något
ACC-läge
Sony Corp. försäkrar härmed att denna XSP-N1BT
överensstämmer med huvudsakliga krav och
relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.
Besök följande webbadress för mer information:
http://www.compliance.sony.de/
Aktivera AUTO OFF-funktionen (sida 17). För att
förhindra att batteriet laddas ur stängs enheten
automatiskt av helt en förinställd tid efter att
enheten stängts av. Om du inte har aktiverat
AUTO OFF-funktionen ska du trycka på och hålla
OFF tills visningen släcks varje gång tändningen
stängs av.
Information för kunder: följande information
gäller endast utrustning som säljs i länder
som tillämpar EU-direktiv
Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan
För produktens överensstämmelse med EUföreskrifter: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland
Bortskaffande av kasserade
batterier samt elektrisk och
elektronisk utrustning (gäller inom
europeiska unionen och andra
europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, batteriet eller på
förpackningen anger att produkten och batteriet
inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall. På
vissa batterier kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till
om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver
eller 0,004 % bly. Genom att säkerställa att dessa
produkter och batterier avyttras på rätt sätt bidrar
du till att förhindra möjliga negativa konsekvenser
för miljön och människors hälsa som annars kan
2SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\020INT.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
Anmärkningar om BLUETOOTHfunktionen
Var försiktig!
SONY ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER
ANSVARIG FÖR OAVSIKTLIG SKADA, INDIREKT
SKADA ELLER FÖLJDSKADA ELLER ANNAN SKADA
INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING, UTEBLIVNA
VINSTER, UTEBLIVNA INTÄKTER, FÖRLUST AV DATA,
FÖRLUST AV PRODUKTEN ELLER TILLHÖRANDE
UTRUSTNING, DRIFTAVBROTT OCH KÖPARENS TID
SOM UPPSTÅTT EFTER ANVÄNDNING AV DENNA
PRODUKT, DESS HÅRDVARA OCH/ELLER DESS
PROGRAMVARA.
samt användarprogrammerade funktioner som inte
kan garantera anslutning under alla förhållanden.
Du ska därför inte förlita dig helt på någon
elektronisk enhet för viktig kommunikation (till
exempel vid medicinska nödfall).
Kom ihåg att, för att ringa eller ta emot samtal
måste handsfree och den elektroniska enheten som
är ansluten till handsfree vara påslagna i ett
serviceområde med tillräcklig mobilsignalstyrka.
Nödsamtal fungerar eventuellt inte på alla mobila
telenät eller om vissa nättjänster och/eller
telefonfunktioner används.
Kontrollera med din lokala leverantör.
VIKTIGT MEDDELANDE!
Säkerhet och effektiv användning
Förändringar eller modifieringar av enheten som
inte uttryckligen godkänts av Sony kan leda till att
användaren inte längre har rätt att använda
utrustningen.
Kontrollera om det finns undantag, på grund av
nationella krav eller begränsningar, vad gäller
användning av BLUETOOTH-utrustning innan du
använder denna produkt.
Köra
Kontrollera lagar och förordningar gällande
användning av mobiltelefoner och handsfreeutrustning i områden där du kör.
Se alltid till att ha full uppmärksamhet på körningen
och kör av vägen och parkera innan du ringer eller
svarar på ett samtal om förhållandena så kräver.
Ansluta till andra enheter
Om du ansluter till någon annan enhet ber vi dig
läsa den enhetens användarhandbok för
detaljerade säkerhetsanvisningar.
Radiofrekvensstrålning
RF-signaler kan påverka felaktigt installerade eller
otillräckligt skärmade elektroniska system i bilar, till
exempel elektroniska bränsleinsprutningssystem,
elektroniska halkfria (låsningsfria) bromssystem,
elektroniska farthållare eller system för
krockkuddar. För installation eller service av denna
enhet kontaktar du bilens tillverkare eller dess
representant. Felaktig installation eller service kan
vara riskfull och kan upphäva alla garantier som kan
gälla för denna enhet.
Kontakta bilens tillverkare för att säkerställa att
användningen av din mobiltelefon i bilen inte
påverkar dess elektriska system.
Kontrollera regelbundet att alla trådlösa enheter i
bilen är monterade och fungerar på rätt sätt.
Nödsamtal
Denna BLUETOOTH-handsfree för bil och den
elektroniska enheten som är ansluten till handsfree
använder radiosignaler, mobilnät och landkabelnät
3SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\030TOC.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
Övrig information
Innehållsförteckning
Delar och kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Komma igång
Ställa klockan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ansluta en iPod/USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förbereda en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . . . .
Placering av en smarttelefon på enheten. . . . . . . .
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
21
22
23
7
7
7
9
Lyssna på radion
Lyssna på radion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Använda RDS (Radio Data System) . . . . . . . . . . . . 11
Uppspelning
Spela en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela en iPod/USB-enhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela upp en BLUETOOTH-enhet. . . . . . . . . . . . . .
Söka och spela upp spår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
Handsfreesamtal
Ta emot ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ringa ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tillgängliga funktioner under samtal . . . . . . . . . . 14
Användbara funktioner
App Remote med iPhone eller Android-telefon . 15
Inställningar
Avbryta DEMO-läget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grundläggande inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . .
GENERAL-inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ljudinställning (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ10 PRESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ10 SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSITION (avlyssningsplats) . . . . . . . . . . . . . .
RB ENH (förstärkning av bakre bas-läge) . . . .
SW DIREC (direktanslutning för subwoofer). .
DISPLAY-inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(BLUETOOTH)-inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BT INIT (BLUETOOTH-initialisera) . . . . . . . . . . .
APP REM (App Remote)-inställning. . . . . . . . . . . .
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
19
4SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
Delar och kontroller
Huvudenhet
Det finns en taktil punkt till höger om knappen VOLUME +.
Fjärrkontrollen RM-X311
Ta bort isoleringsfilmen innan du använder
fjärrkontrollen.
 USB-port
 Display
Detta fönster är inte synligt när en smarttelefon
har placerats på enheten.
 Skivplats
  (mata ut skiva)
Denna knapp är inte tillgänglig när en
smarttelefon har placerats på enheten.
 Hållarens klämma
Tryck hållarens klämma nedåt för att placera en
smarttelefon säkert på enheten (sida 9).
Volymknappen (VOL +) har en taktil punkt.
 N-markering
Vidrör N-symbolen med en Android™-telefon
för att upprätta BLUETOOTH-förbindelse.
 Sensor för fjärrkontrollen
5SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
 SRC (källa) (på huvudenheten)/SOURCE (på
fjärrkontrollen)
Slå på strömmen.
Växla källan.
-OFF (på huvudenheten)/OFF (på
fjärrkontrollen)
Tryck på OFF på huvudenheten och håll intryckt
i en sekund för att stänga av strömmen.
Tryck på OFF på fjärrkontrollen för att stänga av
strömmen.
Tryck och håll under mer än 2 sekunder för att
stänga av strömmen och visningen.
Om enheten stängs av och skärmen släcks,
kommer du inte att kunna styra med
fjärrkontrollen.
 VOICE (sida 14)
Aktivera röstratten.
När App Remote-funktionen är igång, är
röstigenkänningen aktiverad (endast Androidtelefon).
-APP
Tryck och håll intryckt i mer än två sekunder för
att upprätta förbindelse med App Remotefunktionen (anslutning).
 MODE (sida 10, 12, 14)

(sök) (sida 13)
Aktivera bläddringsläget under uppspelning.
  (+)/ (–)
 DSPL (display)
Ändra vad som visas på displayen.
-SCRL (rulla)
Tryck och håll för att rulla det som visas på
displayen.
 Sifferknappar (1 till 6)
Ställa in lagrade radiostationer. Tryck och håll
för att lagra stationer.
Ring ett lagrat telefonnummer. Tryck och håll för
att lagra ett telefonnummer.
(upprepa)
(blanda)
MIC (sida 14)
-EC/NC (sida 14)
PAUSE
 VOLUME (VOL) +/–
 SLÄPP
Hållarens klämma lyfts och du kan ta bort din
smarttelefon från enheten.
 Kontakt för magnetisk laddning
En Sony Xperia smarttelefon med kontakt för
magnetisk laddning kan laddas genom att man
placerar den i enheten (sida 9).
  ()/ ()

(tillbaka)
Återgå till föregående visning.
 ENTER
Bekräfta den valda alternativet.
Aktivera röstratten.
Aktivera röstigenkänningen när App Remotefunktionen är igång (endast Android-telefon).
Tryck och håll intryckt i mer än två sekunder för
att upprätta förbindelse med App Remotefunktionen (anslutning).
 PTY (programtyp)
Välj PTY i RDS.
-ATT-knapp (dämpning)
Tryck och håll intryckt i mer än två sekunder för
att dämpa ljudet.
 CALL
Öppna samtalsmenyn. Ta emot/avsluta ett
samtal.
 LJUD
Öppna SOUND-menyn direkt.
-MENU
Tryck och håll för att öppna inställningsmenyn.
6SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
Komma igång
Ställa klockan
1
2
Tryck på MENU och håll intryckt.
3
Tryck på / för att välja [CLOCK-ADJ],
tryck sedan på ENTER.
Tryck på / för att välja [GENERAL],
tryck sedan på ENTER.
Timindikeringen blinkar.
4
Tryck på / för att ställa in timme och
minut.
Tryck på / för att flytta den digitala
indikeringen.
5
Tryck på ENTER när du har ställt in
minuter.
Förbereda en BLUETOOTHenhet
Du kan njuta av musik eller ringa handsfree genom
att ansluta en lämplig BLUETOOTH-enhet. Mer
uppgifter om anslutning finns i bruksanvisningen
som medföljer enheten.
Innan du ansluter enheten ska du vrida ner
volymen på denna enhet, eftersom det annars kan
höras höga ljud.
Ihopparning och anslutning med en
BLUETOOTH-enhet
När du ansluter en BLUETOOTH-enhet
(mobiltelefon, ljudenhet, etc.) första gången, krävs
ömsesidig registrering (kallad ”ihopparning”).
Ihopparning gör det möjligt för denna enhet eller
andra enheter att känna igen varandra.
Inställningen är klar och klockan startar.
Tryck på DSPL för att visa klockan.
Ansluta en iPod/USB-enhet
1
2
Vrid ner volymen på enheten.
Anslut iPod/USB-enheten till enheten.
En apparat med Micro USB-kontakt kan
anslutas/laddas via den medföljande USBkabeln. Till iPod/iPhone, använd en USBanslutningskabel för iPod (medföljer ej).
Obs!
Det är ytterst farligt om USB-kabeln lindar sig runt
rattstången eller växelspaken. För att förhindra detta,
förvara USB-kabeln i huvudenheten.
1
Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 m
från denna enhet.
2
3
Tryck på CALL.
Tryck på / för att välja [PAIRING], tryck
sedan på ENTER.
blinkar.
Enheten ställs i standbyläge för ihopparning.
4
Utför ihopparning på BLUETOOTHenheten så den detekterar denna enhet.
5
Välj [Sony Car Audio] som visas på
BLUETOOTH-enhetens display.
Upprepa från steg 2 om [Sony Car Audio] inte
visas.
För mer information om placering av en smarttelefon
på enheten, se sida 9.
6
Mata in [0000] om det krävs inmatning
av lösenord* på BLUETOOTH-enheten.
* Lösenord kan kallas ”passcode”, ”PIN-kod”, ”PINnummer” eller ”passkey” etc. beroende på
enheten.
7SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
Ansluta till den senast anslutna enheten från
den här enheten
Mata in lösenord
[0000]
Vid ihopparning förblir
7
tänd.
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTHenheten.
Tryck på SOURCE.
Välj [BT PHONE] eller [BT AUDIO].
Tryck på ENTER för att ansluta med mobiltelefonen
eller på PAUSE för att ansluta med ljudenheten.
Välj denna enhet på BLUETOOTHenheten för att upprätta BLUETOOTHanslutningen.
Obs!
Medan BLUETOOTH-ljud streamas kan du inte ansluta
från denna enhet till mobiltelefonen. Anslut från
mobiltelefonen till denna enhet istället.
eller
tänds när anslutningen har
upprättats.
Tips
Med BLUETOOTH-signalen på: när tändningen är
påslagen, återansluter denna enhet automatiskt till den
senast anslutna mobiltelefonen.
Obs!
Under anslutning till en BLUETOOTH-enhet kan den här
enheten inte kännas av från någon annan enhet. Om du
vill göra det möjligt att känna igen enheten går du till
ihopparningsläget och söker efter den här enheten från
en annan enhet.
Installera mikrofonen
Mer information om hur mikrofonen ansluts finns i
den medföljande ”Installations-/
anslutningshandboken”.
Avbryta ihopparning
Utför steg 2 och 3 för att avbryta ihopparningsläget
efter att denna enhet och BLUETOOTH-enheten är
ihopparade.
Ansluta till en smartphone med onetouch-funktionen (NFC)
Ansluta med en ihopparad BLUETOOTHenhet
Om man håller en NFC*-kompatibel smarttelefon
mot N-symbolen på enheten paras enheten
automatiskt ihop med smarttelefonen.
För att använda en ihopparad enhet krävs en
anslutning till denna enhet. Vissa ihopparade
enheter ansluter automatiskt.
1
2
För en smartphone med Android OS 4.0 eller
tidigare måste du ladda ner appen ”NFC Easy
Connect” från Google Play™. Appen kan eventuellt
inte laddas ner i vissa länder/regioner.
Tryck på CALL.
Tryck på / för att välja [BT SIGNL],
tryck sedan på ENTER.
Kontrollera att
1
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheten.
4
Manövrera BLUETOOTH-enheten så den
ansluter till den här enheten.
Aktivera NFC-funktionen på din
smartphone.
Mer information finns i bruksanvisningen som
medföljde din smartphone.
tänds.
3
eller
* NFC (Near Field Communication) är en teknik som gör
trådlös, kortdistanskommunikation möjlig mellan
flera olika enheter såsom mobiltelefoner och ICtaggar. Tack vare NFC-funktionen kan du enkelt
upprätta datakommunikation genom att hålla den
relevanta symbolen eller den markerade platsen på
NFC-kompatibla enheter mot varandra.
2
Håll N-markeringen på din smartphone
mot N-markeringen på enheten.
tänds.
Ikoner i displayen:
Tänds när en mobiltelefon är ansluten till
enheten.
Tänds när en ljudenhet är ansluten till
enheten.
Indikerar signalstyrkan för ansluten
mobiltelefon.
Kontrollera att
tänds på enhetens display.
8SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
Koppla bort med one-touch-funktionen
Håll en gång till N-markeringen på din smartphone
mot N-markeringen på enheten.
Obs!
 Hantera din smartphone varsamt vid anslutning för
att undvika repor.
 One-touch-anslutningen kan inte utföras om enheten
redan är ansluten till en annan NFC-kompatibel enhet.
I detta fall kopplar du bort den andra enheten och
ansluter med din smartphone igen.
1
Tryck på RELEASE på huvudenheten för
att låsa upp hållarens klämma.
2
Rikta upp smarttelefonen till höger på
enheten.
Placera smarttelefonen med skärmen vänd mot
dig.
Ansluta till en iPhone eller iPod
(automatisk ihopparning med
BLUETOOTH)
När en iPhone eller iPod med iOS5 eller senare
ansluts till USB-porten paras enheten ihop med och
ansluter automatiskt till iPhone eller iPod.
Om du vill aktivera automatisk ihopparning för
BLUETOOTH ska du se till att [AUTO PAIRING] i BTinställningen ställt in på [ON] (sida 18).
1
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på din
iPhone eller iPod.
2
Anslut en iPhone eller iPod till USB-porten.
Sätt apparaten innanför den
streckade linjen för att förhindra att
3
Tryck ned den del av hållarens klämma
som är märkt ”LOCK”.
Se till att apparaten inte kan röra sig i sidled.
Placering av smarttelefonen
Kontrollera att
tänds på enhetens display.
Obs!
Automatisk ihopparning kan inte utföras med
BLUETOOTH om enheten redan är ansluten till en annan
BLUETOOTH-enhet. I detta fall kopplar du bort den
andra enheten och ansluter din iPhone eller iPod igen.
Placering av en smarttelefon på
enheten
När en smarttelefon är placerad på enheten är knappen (utmatning av skiva) och huvudenhetens
teckenfönster inte tillgängliga, även om användning
av App Remote-funktionen tillåter en Android-telefon
att visa enhetens status på telefonens skärm (sida 16).
Kompatibla smarttelefonmått (inklusive ett
smarttelefonfodral) är;
 Bredd: maximalt 150,7 mm
 Höjd: 59 mm till 77 mm
 Djup: maximalt 12 mm
Obs!
Vissa smarttelefoner medger att man trycker på
knappar.
Ta bort en smarttelefon
Tryck på RELEASE på huvudenheten.
Se till att apparaten inte kan falla.
Om kontakten för magnetisk laddning
En Sony Xperia smarttelefon med en kontakt för
magnetisk laddning kan laddas genom att
apparaten placeras på enheten.
(Laddningsindikatorn på smarttelefonen tänds.)
Om laddning inte är möjlig och smarttelefonen
ligger i ett fodral, ta bort fodralet och sätt
smarttelefonen på enheten på nytt.
9SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
Lyssna på radion
Kontakt för
magnetisk
laddning
Lyssna på radion
Tryck på SOURCE och välj [TUNER] om du vill lyssna
på radio.
Lagra automatiskt (BTM)
Obs!
 Placera din smarttelefon i hållaren innan du påbörjar
körningen. Om du försöker utföra manövern under
körning kan det leda till en trafikolycka.
 USB-locket bör stängas innan en smarttelefon
placeras på enheten.
 Om en smarttelefon vrider sig på enheten, kan den
falla av enheten under körning och orsaka att
apparaten slutar fungera. Placera apparaten korrekt
för att undvika detta.
 Det är möjligt att enheten inte håller fast
smarttelefonen stabilt och säkert på grund av formen
på smarttelefonens fodral. Ta apparaten ur fodralet i
sådana fall.
 Var försiktig så att du inte slår emot smarttelefonen,
särskilt i samband med följande:
 Insättning/borttagning av smarttelefonen.
 Nedtryckning av hållarens klämma för att låsa
smarttelefonen på plats.
 Öppning/stängning av USB-locket medan
smarttelefonen är placerad på enheten.
 Tvinga inte smarttelefonen på plats på enheten.
1
Tryck på MODE för att ändra band (FM1,
FM2, FM3, MW eller LW).
2
3
Tryck på MENU och håll intryckt.
4
Tryck på / för att välja [BTM], tryck
sedan på ENTER.
Tryck på / för att välja [GENERAL],
tryck sedan på ENTER.
Enheten lagrar stationer i frekvensordning på
sifferknapparna.
Ställa in
1
Tryck på MODE för att ändra band (FM1,
FM2, FM3, MW eller LW).
2
Ställa in kanaler.
Ställa in kanaler manuellt
Tryck på / och håll intryckt för att
lokalisera den ungefärliga frekvensen, tryck
sedan upprepade gånger på / för att
finjustera frekvensen.
Ställa in kanaler automatiskt
Tryck på /.
Sökningen avbryts när enheten tar emot en
stationen. Upprepa detta tills den önskade
stationen tas emot.
Lagra manuellt
1
Medan stationen du vill lagra tas emot,
tryck och håll (1 till 6) tills [MEM] visas.
Ta emot lagrade stationer
1
Välj bandet och tryck därefter på en
sifferknapp (1 till 6).
10SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
Använda RDS (Radio Data
System)
Ställa in alternativa frekvenser (AF) och
trafikmeddelanden (TA)
AF ställer kontinuerligt in stationen till den starkaste
signalen i nätverket och TA ger aktuell trafikinformation
eller trafikprogram (TP) om det tas emot.
1
2
Tryck på MENU och håll intryckt.
3
Tryck på / för att välja [AF/TA], tryck
sedan på ENTER.
4
Tryck på / för att välja [AF-ON], [TAON], [AF/TA-ON] eller [AF/TA-OFF], tryck
sedan på ENTER.
Tryck på / för att välja [GENERAL],
tryck sedan på ENTER.
Att lagra RDS-stationer med AF- och TAinställning
Du kan förinställa RDS-stationer tillsammans med
en AF/TA-inställning. Ställ in AF/TA och lagra
därefter stationon med BTM eller manuellt. Om du
förinställer manuellt kan du även förinställa ickeRDS-stationer.
Ta emot nödmeddelanden
Med AF eller TA aktiverade avbryter nödmeddelanden
automatiskt den för tillfället valda källan.
Justera volymnivån under ett
trafikmeddelande
Välja programtyper (PTY)
Använd PTY för att visa eller söka efter önskad
programtyp.
1
2
Tryck på PTY under FM-mottagning.
Tryck på / för att välja önskad
programtyp, tryck sedan på ENTER.
Enheten börjar söka efter en station som sänder
vald programtyp.
Programtyper
NEWS (Nyheter), AFFAIRS (Aktuellt), INFO
(Information), SPORT (Sport), EDUCATE
(Utbildning), DRAMA (Drama), CULTURE (Kultur),
SCIENCE (Vetenskap), VARIED (Blandat), POP M
(Popmusik), ROCK M (Rockmusik), EASY M
(Lättlyssnat), LIGHT M (Lätt klassisk), CLASSICS
(Klassisk musik), OTHER M (Övrig musik), WEATHER
(Väder), FINANCE (Ekonomi), CHILDREN (För barn),
SOCIAL A (Sociala frågor), RELIGION (Andliga
frågor), PHONE IN (Telefonväkteri), TRAVEL (Resor),
LEISURE (Fritid & hobby), JAZZ (Jazzmusik),
COUNTRY (Countrymusik), NATION M (Nationell
musik), OLDIES (Gamla godingar), FOLK M
(Folkmusik), DOCUMENT (Documentärer)
Ställa in klocktid (CT)
Klockan ställs med CT-data (Clock Time) från RDSöverföringen.
1
Ställ in [CT-ON] i GENERAL-inställningen
(sida 16).
Nivån lagras i minnet för efterföljande
trafikmeddelanden, oberoende av den vanliga
volymnivån.
Fortsätta lyssna på samma regionala program
(REGIONAL)
När funktionerna AF och REGIONAL är aktiverade,
växlas du inte till en annan regional station med
starkare frekvens. Om du lämnar detta regionala
programs mottagningsområde, ställ in [REG-OFF] i
GENERAL-inställningen under FM-mottagning (sida 17).
Denna funktion fungerar inte i Storbritannien och
några andra länder.
Funktion för lokal länkning (endast
Storbritannien)
Denna funktion gör det möjligt att välja andra
lokala stationer i området även om de inte finns
lagrade på sifferknapparna.
Tryck på en sifferknapp (1 till 6) som en lokal station
är lagrad på, under FM-mottagning. Inom 5
sekunder, tryck igen på en sifferknapp för den
lokala stationen. Upprepa denna procedur tills den
lokala stationen tas emot.
11SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
Ta bort enheten
Stoppa uppspelningen och ta därefter bort enheten.
Uppspelning
Spela en skiva
1
Sätt i en skiva (med etiketten vänd uppåt).
Varning beträffande iPhone
När du ansluter en iPhone via USB styrs volymen för
telefonsamtalet av din iPhone, inte enheten. Var
försiktig så du inte av misstag ökar volymen på
enheten under ett samtal, eftersom ett plötsligt
högt ljud kan uppstå när samtalet avbryts.
Styra en iPod direkt
(Passagerarkontroll)
Uppspelningen startar automatiskt.
Tryck och håll in MODE under uppspelning tills
[MODE IPOD] visas för att aktivera direkt styrning
med iPod.
Observera att volymen endast kan justeras med
den här enheten.
Avsluta passagerarkontroll
Spela en iPod/USB-enhet
I denna bruksanvisning används ”iPod” som en
allmän benämning för iPod-funktioner på en iPod
eller iPhone, om inte något annat anges i texten
eller bilderna.
Mer information om kompatibiliteten för din iPod,
se “Om iPod” (sida 20) eller besök
supportwebbplatsen som anges på baksidan.
Det går att använda USB-enheter av MSC-typ (Mass
Storage Class) (t.ex. en USB-enhet, en digital
mediaspelare, Android-telefon) som är kompatibel
med USB-standarden.
Beroende på den digitala mediaspelaren eller
Android-telefonen, måste USB-anslutningsläget
ställas in på MSC.
Obs!
 Mer information om kompatibiliteten för din USBenhet, finns på supportwebbplatsen som anges på
baksidan.
 Uppspelning av följande MP3/WMA/WAV-filer stöds
inte.
 filer med förlustfri komprimering
 copyright-skyddade filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 Flerkanals ljudfiler
1
Anslut en iPod/USB-enhet till USBporten (sida 7).
Uppspelningen startar.
Om en enhet redan är ansluten trycker du på
SOURCE för att välja [USB] och starta
uppspelning ([IPD] visas på displayen när
iPod:en identifieras).
2
Ställ in ljudvolymen på den här enheten.
Stoppa uppspelning
Tryck på OFF.
Tryck på och håll MODE tills [MODE AUDIO] visas.
Spela upp en BLUETOOTH-enhet
Du kan spela upp innehåll på en ansluten enhet
som stödjer BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
1
Upprätta BLUETOOTH-anslutning med
ljudenheten (sida 7).
2
3
Tryck på SOURCE för att välja [BT AUDIO].
4
Ställ in ljudvolymen på den här enheten.
Manövrera ljudenheten för att starta
uppspelningen.
Obs!
 Beroende på ljudenheten visas eventuellt inte
information som titel, spårnummer/tid och
uppspelningsstatus på denna enhet.
 Även om källan ändras på denna enhet avbryts inte
uppspelningen på ljudenheten.
 [BT AUDIO] visas inte på displayen medan du
använder ”App Remote”-applikationen via
BLUETOOTH-funktionen.
Matcha volymnivån från BLUETOOTH-enheten
med andra källor
Starta uppspelningen på BLUETOOTH-ljudenheten
med måttlig volym, och ställ in din vanliga
lyssningsvolym på enheten.
Tryck på SOUND, sedan på / för att välja [BTA
VOL] (sida 18).
12SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
Söka och spela upp spår
Upprepad uppspelning och blandad
uppspelning
1
Under uppspelning trycker du på
(upprepa) för upprepad uppspelning
eller
(blanda) för blandad
uppspelning.
2
Tryck flera gånger på
(upprepa) eller
(blanda) för att välja önskat
uppspelningsläge.
Det kan ta tid att starta uppspelning i det valda
uppspelningsläget.
Vilka uppspelningslägen som är tillgängliga kan
variera beroende på den valda ljudkällan.
Handsfreesamtal
Om du vill använda en mobiltelefon ska du ansluta
den till denna enhet. Mer information finns i
“Förbereda en BLUETOOTH-enhet” (sida 7).
Ta emot ett samtal
1
Tryck på CALL när ett samtal tas emot
med en rington.
Telefonsamtalet startar.
Söka ett spår enligt namn (QuickBrowZer™)
1
Obs!
Ringtonen och rösten för den andra parten avges
endast från de främre högtalarna.
Under uppspelning av CD, USB eller BT(sök)*2 för
ljudenheter*1 trycker du på
att visa listan med sökkategorier.
Avvisa samtalet
När en spårlista visas, tryck på
(tillbaka)
upprepade gånger för att visa önskad
sökkategori.
Tryck en gång till på CALL.
*1 Endast tillgängligt för ljudenheter som stöder
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4
eller senare.
*2 Tryck på
(sök) i mer än 2 sekunder under
uppspelning av USB för att direkt återgå till
början av kategorilistan.
Ringa ett samtal
2
Tryck på / för att välja önskad
sökkategori, tryck sedan på ENTER för att
bekräfta.
3
Upprepa steg 2 för att välja önskat spår.
Uppspelningen startar.
Avsluta Quick-BrowZer-läge
Tryck på
(bläddra).
Tryck på OFF.
Avsluta samtalet
Du kan ringa från telefonboken eller
samtalshistoriken när en mobiltelefon som stödjer
PBAP (Phone Book Access Profile) är ansluten.
Ringa från telefonboken
1
2
Tryck på CALL.
3
Tryck på / för att välja en initial ur
initiallistan, tryck sedan på ENTER.
4
Tryck på / för att välja ett namn ur
namnlistan, tryck sedan på ENTER.
5
Tryck på / för att välja ett nummer ur
nummerlistan, tryck sedan på ENTER.
Tryck på / för att välja [PHONEBOOK],
tryck sedan på ENTER.
Telefonsamtalet startar.
Ringa från samtalshistoriken
1
Tryck på CALL.
13SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
2
Tryck på / för att välja [RECENT CALL],
tryck sedan på ENTER.
En lista av samtalshistorik visas.
3
Tryck på / för att välja ett namn eller
ett telefonnummer ur samtalshistoriken,
tryck sedan på ENTER.
Telefonsamtalet startar.
Ringa genom inmatning av
telefonnummer
1
2
Tryck på CALL.
3
Tryck på / för att mata in
telefonnumret och avsluta med [ ]
(mellanslag), tryck sedan på ENTER*.
Tryck på / för att välja [DIAL
NUMBER], tryck sedan på ENTER.
Telefonsamtalet startar.
* Tryck på / för att flytta den digitala
indikeringen.
Obs!
[_] visas istället för [#] på displayen.
Ringa genom återuppringning
1
2
Tryck på CALL.
Tryck på / för att välja [REDIAL], tryck
sedan på ENTER.
Telefonsamtalet startar.
Förinställa telefonnummer
Du kan lagra upp till 6 kontakter som snabbval.
1
Välj ett telefonnummer som du vill lagra
som snabbval, från telefonboken,
samtalshistoriken eller genom att mata
in telefonnumret direkt.
Telefonnumret visas i enhetens display.
2
Tryck på och håll en sifferknapp (1 till 6)
tills [MEM] visas.
Kontakten lagras på det valda snabbvalsnumret.
Ringa med snabbvalsnummer
1
2
Tryck på SOURCE för att välja [BT PHONE].
3
Tryck på ENTER.
Tryck på en sifferknapp (1 till 6) för att
välja kontakten som du vill ringa.
Telefonsamtalet startar.
Ringa med röstetiketter
Du kan ringa ett samtal genom att säga
röstetiketten som är lagrad i en ansluten
mobiltelefon som har en röstuppringningsfunktion.
1
2
Tryck på CALL.
Tryck på / för att välja [VOICE DIAL],
tryck sedan på ENTER.
Alternativt, tryck på VOICE på huvudenheten när
App Remote-funktionen är avstängd.
3
Säg rösttaggen som är lagrad på
mobiltelefonen.
Din röst känns igen och därefter kopplas
samtalet upp.
Avbryta röstuppringning
Tryck på ENTER.
Tillgängliga funktioner under
samtal
För att förinställa volymen för ringsignalen
och samtalspartens röst
Du kan förinställa volymnivån för ringtonen och för
den andra partens röst.
Justera ringtonsvolymen:
Tryck på VOL +/- medan du tar emot samtal.
Justera samtalspartens röstvolym:
Tryck på VOL +/- under ett samtal.
För att justera volymen för den andra parten
(justering av mikrofonförstärkning)
Tryck på MIC.
Justeringsbara volymnivåer: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
Minska eko och brus (läge för att upphäva
eko/brus)
Tryck på EC/NC och håll intryckt.
Inställningsbart läge: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Flytta över ett samtal
För att aktivera/inaktivera den lämpliga enheten
(denna enhet/mobiltelefon), tryck på MODE eller
använd din mobiltelefon.
Obs!
Med vissa mobiltelefoner kan handsfreeanslutningen
avbrytas när man försöker flytta över samtalet.
Kontrollera status för SMS eller e-post*
blinkar när ett nytt SMS eller epostmeddelande tas emot och lyser när det finns
meddelanden som inte ännu har lästs.
* Endast tillgängligt för mobiltelefoner som stöder MAP
(Message Access Profile).
14SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
Upprätta App Remote-anslutningen
Användbara funktioner
App Remote med iPhone eller
Android-telefon
Du måste hämta den senaste
”App Remote”-applikationen från
App Store för iPhone eller från
Google Play för Android-telefon.
Följande funktioner är
tillgängliga med ”App Remote”applikationen:
 Använda enheten till att starta och styra
kompatibla applikationer på en iPhone eller
Android-telefon.
 Använda iPhone eller Android-telefon med enkla
handgester för att styra enhetens källa.
 Starta en applikationer eller ljudkälla eller
använda söka med sökord i applikationen
genom att tala in ett ord eller en frasen i
mikrofonen (endast Android-telefon).
 Läs automatiskt upp inkommande
textmeddelanden, SMS, e-post, Twitter,
Facebook, Kalender etc., och textmeddelanden,
SMS och e-post kan besvaras (endast Androidtelefon).
 Justera ljudinställningarna (EQ10, balans/fader,
avlyssningsplats) för enheten via iPhone eller
Android-telefonen.
 Visa enhetens status etc. på smarttelefonens
skärm (endast Android-telefon). Denna funktion
är användbar när smarttelefonen är placerad på
enheten, eftersom enhetens teckenfönster inte
är synlig.
Obs!
 Av säkerhetsskäl ska du följa lokala trafiklagar och regler och använd inte applikationen medan du kör.
 Tillgängliga funktioner skiljer sig beroende på
applikationerna. Mer information om tillgängliga
applikationer hittar du om du besöker
supportwebbplatsen som anges på baksidan.
 App Remote version 2 via USB är kompatibel med
iPhone-apparater med iOS 5/iOS 6 installerad.
 App Remote version 2 via BLUETOOTH är kompatibel
med Android-apparater med Android 2.2, 2.3, 3.*, 4.0,
4.1 eller 4.2 installerad.
 Röstigenkänningsfunktionen fungerar inte beroende
på din smartphone. I så fall går du till [Settings] – välj
[Voice Recognition].
 Det går att läsa upp SMS, e-post eller meddelanden
för Android-enheter med TTS-motor.
 Du behöver ”Smart Connect”-applikationen från Sony
Mobile Communications för att kunna läsa upp
meddelanden från Twitter, Facebook eller kalendern
etc.
1
Anslut iPhone till USB-porten eller
Android-telefonen med BLUETOOTHfunktionen.
2
3
Starta ”App Remote”-applikationen.
Tryck på APP på huvudenheten och håll
intryckt mer än två sekunder.
Anslutningen till iPhone eller Android-telefonen
startar.
Mer information om funktioner på iPhone eller
Android-telefonen finns i applikationens
hjälpfiler.
Om enhetsnumret visas
Kontrollera att samma nummer visas (t.ex. 123456)
på denna enhet och på mobiltelefonen, tryck
därefter på ENTER på den här enheten och välj [Yes]
på mobiltelefonen.
Avbryta en anslutning
Tryck på APP på huvudenheten och håll intryckt.
Välja källan eller applikationen
Du kan använda enheten för att välja önskad källa
eller applikation på din smartphone.
1
Tryck på / för att välja den önskade källan
eller applikationen, tryck sedan på ENTER.
Om du vill välja en annan källa eller applikation
trycker du på SOURCE och sedan på / för att
välja önskad källa eller applikation.
Tillkännagivanden av diverse
information med röstvägledning (endast
Android-telefon)
När SMS/e-post, Twitter/Facebook/kalendermeddelanden etc. tas emot tillkännages de
automatiskt via bilens högtalare.
Information om inställningar finns i applikationens
hjälpfiler.
15SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
Aktivera röstigenkänning (endast
Android-telefon)
Genom att registrera applikationer kan du styra en
applikation med röstkommandon. Mer information
finns i applikationens hjälpfiler.
Så här aktiverar du röstigenkänning
1
2
Tryck på ENTER på fjärrkontrollen eller på VOICE på
huvudenheten för att aktivera röstigenkänning.
Tala in önskat röstkommando i mikrofonen när [Say
Source or App] visas på Android-telefonen.
Obs!
 Röstigenkänning är kanske inte tillgänglig i vissa fall.
 Röstigenkänning fungerar kanske inte på rätt sätt
beroende på den anslutna Android-telefonens
prestanda.
 Använd funktionen under förhållanden där störande
ljud som t.ex. motorljud är minimerat under
röstigenkänning.
När en musik- eller videoapplikation väljs*
Tryck på / för att gå till HID-läge och tryck på /
// för att välja ett uppspelningsalternativ,
tryck sedan på ENTER för att starta uppspelning.
* Endast tillgängligt för en Android-telefon som stöder
HID (Human Interface Device Profile).
Göra ljudinställningar
Inställningar
Avbryta DEMO-läget
Du kan avbryta demonstrationsvisningen som visas
medan enheten är avstängd.
1
2
Tryck på MENU och håll intryckt.
3
Tryck på / för att välja [DEMO], tryck
sedan på ENTER.
4
Tryck på / för att välja [DEMO-OFF],
tryck sedan på ENTER.
Tryck på / för att välja [DISPLAY],
tryck sedan på ENTER.
Inställningen är klar.
5
Tryck två gånger på
(tillbaka).
Visningen återgår till normal mottagning/
uppspelningsläge.
Grundläggande inställningar
Du kan ställa in alternativ på menyn på följande
sätt.
Följande alternativ kan ställas in beroende på källan
och inställningen.
1
2
Du kan justera inställningarna för nivå och position
för EQ, BAL/FAD/SW via din smartphone.
Tryck på MENU och håll intryckt.
Tryck på / för att välja
inställningskategori, tryck sedan på
ENTER.
Inställningskategorier är som följande:
 GENERAL-inställning (sida 16)
 SOUND-inställning (sida 17)
 DISPLAY-inställning (sida 18)
 BT (BLUETOOTH)-inställning (sida 18)
 APP REM (App Remote)-inställning (sida 19)
3
Information om inställningar finns i applikationens
hjälpfiler.
Visning av enhetens status (endast
Android-telefon)
Smarttelefonens skärm kan användas som
teckenskärm för enheten eftersom enhetens skärm
inte är synlig när smarttelefonen är placerad på
enheten.
Tryck på / för att välja alternativen,
tryck sedan på ENTER.
Återgå till föregående visning
Tryck på
(tillbaka).
GENERAL-inställning
CLOCK-ADJ (klockinställning) (sida 7)
CHARGE
Växlar strömkapacitet (A) för USB-porten:
[CHARGE HIGH], [CHARGE STD]. (Endast
tillgänglig när enheten stängs av.)
16SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
CAUT ALM (varningslarm)
Varningslarmet ljuder under några sekunder om
du vrider tändningslåset till OFF-läge utan att ta
bort smarttelefonen från enheten: [ON], [OFF].
(Endast tillgängligt när enheten stängs av.)
POSITION (avlyssningsplats)
BEEP
Aktiverar tonsignalen: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Stänger av automatiskt efter en önskad tid när
enheten stängs av: [NO], [30S] (30 sekunder),
[30M] (30 minuter), [60M] (60 minuter).
CT (klocktid) (sida 11)
Aktiverar CT-funktionen: [ON], [OFF].
REGIONAL
Begränsar mottagningen till en specifik region:
[ON], [OFF]. (Endast tillgängligt när FM tas emot.)
BTM (minne för bästa mottagning) (sida 10)
(Endast tillgänglig när mottagaren väljs.)
AF/TA
Väljer inställning av alternativa frekvenser (AF)
och trafikmeddelanden (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
Ljudinställning (SOUND)
Denna inställningsmeny kan även öppnas genom
att du trycker på SOUND.
C.AUDIO+ (stäng av audio+)
Reproducerar ljudet genom att den digitala
signalen optimeras med Sonys
rekommenderade ljudinställningar: [ON], [OFF].
(Ställs automatiskt på [OFF] när [EQ10 PRESET]
ändras.)
EQ10 PRESET
Väljer en av 10 equalizerkurvor eller av: [R AND
B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM], [OFF].
Inställningen av equalizerkurva kan sparas för
varje källa.
EQ10 SETTING
Ställer in [CUSTOM] för EQ10.
BASE
Väljer en förinställd equalizerkurva som bas för
ytterligare anpassning: [BAND1] 32 Hz, [BAND2]
63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5]
500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8]
4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Volymnivån är justerbar i steg om 1 dB från -6 dB
till +6 dB.
SET F/R POS (ställ in position fram/bak)
Simulerar ett naturligt ljudfält genom att fördröja
ljudutmatningen från fram- och bakhögtalarna
så att det passar din plats.
FRONT L (): Vänster fram
FRONT R (): Höger fram
FRONT (): Mitt fram
ALL (): I mitten av bilen
CUSTOM: Placering inställd med App Remote.
OFF: Ingen position inställd
ADJ POSITION* (justera positionen)
Finjustera inställningen för avlyssningsplats.
Inställningsintervall: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS* (ställ in subwooferposition)
NEAR (): Nära
NORMAL (): Normal
FAR (): Långt bort
BALANS
Justera ljudbalansen: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER
Justera den relativa nivån: [FRONT-15] – [CENTER]
– [REAR-15].
DSEE (digital sound enhancement engine)
Förbättrar digitalt komprimerat ljud genom att
återställa höga frekvenser som förlorats i
komprimeringsprocessen.
Denna inställning kan sparas för varje källa utom
för radion.
Välj DSEE-läge: [ON], [OFF].
LOUDNESS
Förstärker bas och diskant för tydligt ljud vid
låga volymnivåer: [ON], [OFF].
AAV (advanced auto volume)
Justerar volymnivån för uppspelning av alla
uppspelningskällor för optimalnivån: [ON], [OFF].
RB ENH (förstärkning av bakre bas-läge)
Med förstärkning av bakre bas förbättras
basljudet genom att en lågpassfilterinställning
tillämpas på bakhögtalarna. Med denna
funktion kan bakhögtalarna fungera som en
subwoofer om en sådan inte är ansluten.
(Endast tillgänglig när [SW DIREC] ställts in på
[OFF].)
RBE MODE (förstärkning av bakre bas-läge)
Väljer förstärkning av bakre bas-läge: [1], [2], [3],
[OFF].
17SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 18 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
LPF FREQ (frekvens för lågpassfilter)
Väljer brytfrekvensen för subwoofern: [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (lutning för lågpassfilter)
Väljer LPF-lutning: [1], [2], [3].
SW DIREC (direktanslutning för subwoofer)
Du kan använda subwoofern utan en
effektförstärkare när den är ansluten till den
bakre högtalarens sladd. (Endast tillgänglig när
[RBE MODE] ställts in på [OFF].)
Se till att ansluta en 4–8 ohm subwoofer till en
av de bakre högtalarnas ledningar. Anslut inte
en högtalare till den andra bakre
högtalarledningen.
SW MODE (subwooferläge)
Väljer subwooferläget: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (subwooferfas)
Väljer subwooferfasen: [NORM], [REV].
SW POS* (subwooferposition)
Väljer subwooferpositionen: [NEAR], [NORMAL],
[FAR].
LPF FREQ (frekvens för lågpassfilter)
Väljer brytfrekvensen för subwoofern: [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (lutning för lågpassfilter)
Väljer LPF-lutning: [1], [2], [3].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (subwoofernivå)
Justerar subwooferns volymnivå:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] visas vid den lägsta inställningen.)
SW PHASE (subwooferfas)
Väljer subwooferfasen: [NORM], [REV].
SW POS* (subwooferposition)
Väljer subwooferpositionen: [NEAR], [NORMAL],
[FAR].
LPF FREQ (frekvens för lågpassfilter)
Väljer brytfrekvensen för subwoofern: [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (lutning för lågpassfilter)
Väljer LPF-lutning: [1], [2], [3].
HPF (högpassfilter)
HPF FREQ (frekvens för högpassfilter)
Väljer brytfrekvensen för fram/bak-högtalare:
[OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (lutning för högpassfilter)
Väljer HPF-lutningen (är endast aktiv när [HPF
FREQ] ställts in på något annat än [OFF]): [1], [2],
[3].
BTA VOL (BLUETOOTH-ljudvolymnivå)
Justerar volymnivån för varje ansluten
BLUETOOTH-enhet: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Denna inställning upphäver behovet att justera
volymnivån mellan källor.
DISPLAY-inställning
DEMO (demonstration)
Aktiverar demonstrationen: [ON], [OFF].
DIMMER
Ändrar skärmens ljusstyrka: [ON], [OFF].
ILLUM (belysning)
Ändrar belysningens färg: [1], [2].
AUTO SCR (automatisk rullning)
Rullar automatiskt långa texter: [ON], [OFF].
(BLUETOOTH)-inställning
Denna inställningsmeny kan även öppnas genom
att du trycker på CALL.
PARNING (sida 7)
PHONEBOOK (sida 13)
REDIAL (sida 14)
RECENT CALL (sida 13)
VOICE DIAL (sida 14)
DIAL NUMBER (sida 14)
RINGTONE
Väljer om denna enhet eller den anslutna
mobiltelefonen matar ut ringtonen: [1] (denna
enhet), [2] (mobiltelefon).
AUTO ANS (automatiskt svar)
Ställer in denna enhet för att besvara ett
inkommande samtal automatiskt: [OFF], [1]
(cirka 3 sekunder), [2] (cirka 10 sekunder).
AUTO PAIRING
Starta BLUETOOTH-ihopparning automatiskt när
iOS-enheten version 5.0 eller senare är ansluten
via USB: [ON], [OFF]. (Endast inställningmeny)
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (sida 8)
Aktiverar BLUETOOTH-funktionen: [ON], [OFF].
BT INIT (BLUETOOTH-initialisera)
Initialiserar alla BLUETOOTH-relaterade
inställningar (ihopparningsinformation,
snabbvalsnummer, enhetsinformation etc.).
Initialisera alla inställningar när du kasserar
enheten.
(Endast tillgänglig när enheten stängs av.)
(Endast inställningsmenyn)
* Visas inte när [OFF] ställts in för [SET F/R POS].
18SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 19 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
APP REM (App Remote)inställning
Upprätta och avsluta App Remote-funktionen
(anslutning).
Övrig information
Säkerhetsanvisningar
 Låt enheten svalna innan du startar den, om bilen
har varit parkerad i direkt solljus.
 Lämna inte ljudenheter som du köpt i bilen, fel
kan uppstå på grund av höga temperaturer i
direkt solljus.
 Motorantennen matas ut automatiskt.
Kondens
Om kondens uppstår inuti enheten, ska du ta ut skivan
och vänta cirka en timme tills det torkar bort, annars
kommer enheten inte att fungera som den ska.
För att bibehålla en hög ljudkvalitet
Låt inte enheten eller skivorna komma i kontakt
med vätskor.
Om skivor
 Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller
värmekällor som t ex varmluftskanaler och lämna
dem inte i en bil som är parkerad i direkt solljus.
 Innan du spelar en skiva bör
du rengöra den med en
rengöringsduk. Torka av
skivan från mitten och utåt.
Använd inga lösningsmedel
som bensin, thinner eller
andra rengöringsmedel.
 Denna enhet är utformad för
att spela upp skivor som följer
CD-standarden (Compact Disc). DualDiscs och
vissa musikskivor som kodats med tekniker för
copyrightskydd stöder inte CD-standarden
(Compact Disc) och därför kanske de inte kan
spelas på denna enhet.
 Skivor som denna enhet INTE KAN spela
 Skivor med etiketter, klistermärken eller tejp
fäst på ytan. Om du spelar sådana skivor kan
det orsaka fel eller förstöra skivan.
 Skivor med annorlunda former (t ex. hjärta,
fyrkant, stjärna). Sådana skivor kan orsaka
skador på enheten.
 8 cm (3 1/4 tums) skivor.
Om CD-R/CD-RW-skivor
 Maximalt antal: (endast CD-R/CD-RW)
 mappar (album): 150 (inklusive rotmappen)
 filer (spår) och mappar: 300 (kan vara lägre än
300 om mapp-/filnamn innehåller många
tecken)
 tecken som kan visas för ett mapp-/filnamn: 32
(Joliet)/64 (Romeo)
 Om en CD-DA-session är den första på en
multisessionsskiva identifieras den som en CDDA-skiva och övriga sessioner spelas inte upp.
19SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 20 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
 Skivor som denna enhet INTE KAN spela
 CD-R/CD-RW-skivor med dålig
inspelningskvalitet.
 CD-R/CD-RW-skivor som spelats in med en
inspelningsenhet som inte är kompatibel.
 CD-R/CD-RW-skivor som slutförts på fel sätt.
 Andra CD-R/CD-RW-skivor som spelats in i
musik CD-format eller MP3-format som
överensstämmer med ISO9660 Level1/Level 2,
Juliet/Romeo eller multisession.
Uppspelningsordning för MP3/WMAfiler
 ”Made for iPod” och ”Made for iPhone” innebär
att ett elektroniskt tillbehör har konstruerats
specifikt för att anslutas till iPod respektive
iPhone och att det har certifierats av utvecklaren
att uppfylla Apples prestandastandarder. Apple är
inte ansvarigt för den här enhetens funktion eller
dess överensstämmelse med
säkerhetsstandarder och reglerande standarder.
Observera att användningen av detta tillbehör
med iPod eller iPhone kan påverka trådlös
prestanda.
Om BLUETOOTH-funktionen
Vad är BLUETOOTH-teknik?
Mapp (album)
MP3/WMA
MP3/WMA-fil (spår)
Om iPod
 Du kan ansluta till följande iPod-modeller.
Uppdatera din iPod med den senaste
programvaran innan du använder den.
Kompatibla iPhone eller iPod-modeller
Kompatibel modell
USB
iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPod touch (5:e generationen)

iPod touch (4:e generationen)

iPod touch (3:e generationen)

iPod touch (2:a generationen)

iPod classic

iPod nano (7:e generationen)

iPod nano (6:e generationen)

iPod nano (5:e generationen)

iPod nano (4:e generationen)

iPod nano (3:e generationen)

 Trådlös BLUETOOTH-teknik är en teknik för trådlös
överföring över korta avstånd som möjliggör
kommunikation mellan digitala enheter, som t ex
mobiltelefoner och headset. Trådlös BLUETOOTHteknik fungerar inom en räckvidd på 10 meter. Det
vanligaste är att man ansluter två enheter men
vissa enheter kan anslutas till flera enheter
samtidigt.
 Du behöver inte använda en kabel eftersom
BLUETOOTH är en trådlös teknik och inte heller
behöver enheterna vara vända mot varandra som
i fallet med infraröd överföring. Du kan
exempelvis ha enheten i en väska eller i fickan.
 BLUETOOTH-teknik är en internationell standard
som stöds av miljontals företag över hela världen,
och som används av olika typer av företag över
hela världen.
Om BLUETOOTH-kommunikation
 Trådlös BLUETOOTH-teknik används inom ett
område på cirka 10 m.
Maximalt kommunikationsområde kan variera
beroende på hinder (personer, metall, väggar
etc.) eller elektromagnetisk omgivning.
 Följande förhållanden kan påverka känsligheten
för BLUETOOTH-kommunikation.
 Det finns ett hinder, till exempel en person,
metall eller vägg mellan den här enheten och
BLUETOOTH-enheten.
 En enhet som använder 2,4 GHz frekvens, till
exempel en trådlös LAN-enhet, trådlös telefon
eller mikrovågsugn används nära denna enhet.
 Eftersom BLUETOOTH-enheter och trådlösa LAN
(IEEE802.11b/g) använder samma frekvens, kan
mikrovågsstörningar inträffa och ge försämringar
i kommunikationshastighet, brus eller ogiltig
anslutning om den här enhet används nära en
trådlös LAN-enhet. I detta fall gör du följande.
 Använd den här enheten minst 10 m bort från
den trådlösa LAN-enheten.
 Om den här enheten används inom 10 m från
en trådlösa LAN-enhet stänger du av den
trådlösa LAN-enheten.
 Installera den här enheten och BLUETOOTHenheten så nära varandra som möjligt.
20SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 21 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
 Mikrovågor som avges från en BLUETOOTH-enhet
kan påverka användningen av elektroniska
medicinska enheter. Stäng av den här enheten
och andra BLUETOOTH-enheter på följande
platser, eftersom det kan orsaka en olycka.
 där det finns lättantändlig gas, på ett sjukhus,
tåg, flygplan eller bensinstation
 nära automatiska dörrar eller ett brandalarm
 Den här enheten stödjer säkerhetsegenskaper
som följer BLUETOOTH-standarden för att ge en
säker anslutning när trådlös BLUETOOTH-teknik
används, men säkerheten är eventuellt inte
tillräcklig beroende på inställningen. Var försiktig
när du kommunicerar med trådlös BLUETOOTHteknik.
 Vi tar inget ansvar för informationsläckage under
BLUETOOTH-kommunikation.
 Det går inte att garantera anslutning med alla
BLUETOOTH-enheter.
 En enhet som har BLUETOOTH-funktion måste
följa BLUETOOTH-standarden som angivits av
BLUETOOTH SIG, och den måste vara
autentiserad.
 Även om den anslutna enheten följer den ovan
nämnda BLUETOOTH-standarden kan vissa
enheter eventuellt inte anslutas eller fungera
på rätt sätt, beroende på enhetens egenskaper
eller specifikationer.
 När du talar i telefon med handsfree kan det
uppstå brus, beroende på enheten eller
kommunikationsmiljön.
 Beroende på enheten som ska anslutas kan det
kräva viss tid för att starta kommunikationen.
Övrigt
 Det går eventuellt inte att använda BLUETOOTHenheten med mobiltelefoner, beroende på
förhållandena för radiovågor och platsen där
utrustningen används.
 Om du upplever obehag efter att du använt
BLUETOOTH-enheten avbryter du omedelbart
användningen av BLUETOOTH-enheten. Om du
inte kan lösa problemet kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Underhåll
Byta ut litiumbatteriet i fjärrkontrollen
Efter hand som batteriet laddas ur förkortas
fjärrkontrollens räckvidd. Byt till ett nytt CR2025litiumbatteri. Att använda en annan batterityp kan
innebära risk för brand eller explosion.
+ sidan upp
Om litiumbatteriet
 Håll litiumbatteriet utom räckhåll för barn. Kontakta
omedelbart en läkare om batteriet sväljs.
 Torka av batteriet med en torr trasa för att öka
kontaktförmågan.
 Kontrollera att polerna är vända åt rätt håll när du
sätter i batteriet.
 Håll inte i batteriet med en pincett av metall, det kan
orsaka kortslutning.
VARNING!
Batteriet kan explodera om det hanteras på fel
sätt.
Ladda inte om, plocka isär eller kasta i eld.
Rengöring av kontakterna för magnetisk
laddning
Enheten kanske inte fungerar som den ska om
kontakterna för magnetisk laddning mellan
enheten och smarttelefonen inte är rena. För att
förhindra detta, rengör kontakterna med en
bomullspinne. Använd inte för mycket kraft. I annat
fall kan kontakterna för magnetisk laddning skadas.
Om du har några frågor eller problem som rör
enheten och som inte tas upp i bruksanvisning,
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Obs!
 Av säkerhetsskäl bör du stänga av tändningen och ta
nyckeln ur tändningslåset innan du rengör
kontakterna för magnetisk laddning.
 Vidrör aldrig kontakterna för magnetisk laddning
direkt med fingrarna eller med något metallföremål.
21SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 22 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
Tekniska specifikationer
Radio
FM
Inställningsområde: 87,5–108,0 MHz
Antennanslutning:
Kontakt för extern antenn
Mellanfrekvens: 25 kHz
Användbar känslighet: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz
Signal/brus-förhållande: 80 dB (stereo)
Separation: 50 dB vid 1 kHz
Frekvensåtergivning: 20–15 000 Hz
MW/LW
Inställningsområde:
MW: 531–1 602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennanslutning:
Kontakt för extern antenn
Mellanfrekvens:
9 124,5 kHz eller 9 115,5 kHz/4,5 kHz
Känslighet: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD-spelardel
Signalbrusförhållande: 120 dB
Frekvensåtergivning: 10–20 000 Hz
Svaj och vibrationer: Under mätbara gränser
Motsvarande kodek: MP3 (.mp3) och WMA (.wma)
USB-spelardel
Gränssnitt: USB (High-speed)
Maximal ström:
1A
1,5 A (när [CHARGE] är inställd
på [CHARGE HIGH])
Det maximala antalet spår som känns igen: 10 000
Motsvarande kodek:
MP3 (.mp3), WMA (.wma) och WAV (.wav)
Trådlös kommunikation
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH-standardversion 3.0
Utgång:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Max. +4 dBm)
Maximalt kommunikationsräckvidd:
Siktlinje cirka 10 m*1
Frekvensband:
2,4 GHz-bandet (2,4000 – 2,4835 GHz)
Moduleringsmetod: FHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
*1 Den faktiska räckvidden varierar beroende på
faktorer som hinder mellan enheterna, magnetfält
runt en mikrovågsugn, statisk elektricitet,
mottagningskänslighet, antennens prestanda,
operativsystem, programvara etc.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler anger syftet för
BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.
Effektförstärkardel
Utgångar: Högtalarutgångar
Högtalarimpedans: 4–8 ohm
Maximal uteffekt: 55 W × 4 (vid 4 ohm)
Allmänt
Utgångar:
Ljudutgångar (fram, bak, sub)
Anslutning för motorantenn/effektförstärkare
(REM OUT)
Kontakt för magnetisk laddning
Ingångar:
Ingång för fjärrkontroll
Antenningång
MIC-ingång
USB-port
Strömförsörjning: 12 V likströms bilbatteri (negativ
jord)
Mått:
cirka 178 mm × 100 mm × 177 mm (b/h/d)
Monteringsmått:
cirka 182 mm × 111 mm × 160 mm (b/h/d)
Vikt: cirka 1,4 kg
Förpackningens innehåll:
Huvudenhet (1)
Fjärrkontroll (1): RM-X311
Mikrofon (1)
USB-kabel (1)
Delar för installation och anslutningar (1
uppsättning)
Din återförsäljare har eventuellt inte alla tillbehör
som visas ovan. Begär detaljerad information från
återförsäljaren.
Utformning och specifikationer kan komma att
ändras utan föregående meddelanden.
22SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 23 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
Copyright
Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är
registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG,
Inc. och används på licens av Sony Corporation.
Övriga varumärken och handelsbeteckningar tillhör
sina respektive ägare.
N-markeringen är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i
andra länder.
Windows Media är antingen ett registrerat
varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder.
Den här produkten skyddas av vissa immateriella
rättigheter som tillhör Microsoft Corporation.
Användning eller distribution av sådan teknik
utanför denna produkt är förbjuden utan licens från
Microsoft eller ett auktoriserat dotterbolag till
Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch
är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i
USA och andra länder. App Store är ett
servicemärke som tillhör Apple Inc.
Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och patent
licensierade från Fraunhofer IIS och Thomson.
Google, Google Play och Android är varumärken
som tillhör Google Inc.
Xperia är ett varumärke eller registrerat varumärke
som tillhör Sony Mobile Communications AB.
Felsökning
Följande checklista kan vara användbar för att
åtgärda problem som kan uppstå med enheten.
Innan du går igenom checklistan nedan, kontrollera
rutinerna för hur man ansluter och använder
enheten.
För mer anvisningar om användning av säkringen
och att ta bort enheten från instrumentpanelen
finns i installations-/anslutningsanvisningarna som
medföljer denna enhet.
Om problemet inte löses, besök
supportwebbplatsen som anges på baksidan.
Allmänt
Enheten får ingen ström.
 Om enheten är avstängd och displayen är släckt
kan enheten inte styras med fjärrkontrollen.
 Slå på enheten.
Inget ljud.
 Läget för faderkontrollen [FADER] är inte inställt
för ett system med två högtalare.
Ingen tonsignal.
 En extra effektförstärkare har kopplats in och du
använder inte den inbyggda förstärkaren.
Innehållet i minnet har raderats.
 Strömförsörjningsledningen eller batteriet har
kopplats ur eller är inte ordentligt anslutet.
Lagrade stationer och korrekt tid är raderade.
Säkringen har gått.
Ett oljud hörs när tändningsnyckelns läge
ändras.
 Ledningarna har inte kopplats på rätt sätt till
bilens kontakt för strömförsörjning av
extrautrustning.
Demonstrationsläget startar under uppspelning
eller mottagning.
 Demonstrationsläget aktiveras om ingen åtgärd
utförs under 5 minuter med [DEMO-ON] inställt.
 Ställ in [DEMO-OFF] (sida 18).
Visningen försvinner från/visas inte i displayen.
 Dimmerfunktionen är inställd på [DIM-ON]
(sida 18).
 Skärmen stängs av om du trycker på OFF och
håller intryckt i två sekunder.
 Tryck på SOURCE tills skärmen tänds.
Funktionsknapparna fungerar inte.
Skivan kan inte matas ut.
 Tryck på SRC och VOLUME i mer än två sekunder
för att återställa enheten.
Innehåll som lagrats i minnet raderas.
Av säkerhetsskäl ska du inte återställa enheten
medan du kör.
23SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 24 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
Smarttelefonen, ansluten via en USB-kabel,
laddas inte.
 Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten.
 Ställ in [CHARGE] på [CHARGE STD] (sida 16).
Radiomottagning
Stationerna kan inte tas emot.
Ljudet hindras av brus.
 Anslutningen är inte korrekt.
 Kontrollera bilantennens anslutning.
 Om motorantennen inte matas upp,
kontrollerar du anslutningen för
motorantennens styrledning.
Det går inte att ställa in förinställda stationer.
 Den mottagna signalen är för svag.
RDS
SEEK startar efter några sekunders lyssnande.
 Stationen är inte en TP-station eller har svag
signal.
 Inaktivera TA (sida 11).
Inga trafikmeddelanden.
 Aktivera TA (sida 11).
 Stationen sänder inga trafikmeddelanden trots
att det är en TP-station.
 Ställ in en annan station.
PTY visar [- - - - - - - -].
 Den inställda stationen är inte en RDS-station.
 RDS-data har inte tagits emot.
 Stationen specificerar inte programtyp.
Programtjänstens namn blinkar.
 Det finns ingen alternativ frekvens för den
aktuella stationen.
 Tryck på / medan namnet på
programtjänsten blinkar. [PI SEEK] visas och
enheten börjar söka efter en annan frekvens
med samma PI-data (programidentifiering).
CD-uppspelning
Skivan spelas inte upp.
 Skadad eller smutsig skiva.
 CD-R/CD-RW-skivan är inte en ljudskiva (sida 19).
MP3/WMA-filer kan inte spelas upp.
 Skivan är inte kompatibel med MP3/WMAformatet och -versionen. Mer information om
skivor som kan spelas och format finns på
supportwebbplatsen.
Det tar längre tid att spela upp MP3/WMA-filer
än andra filer.
 Följande skivtyper tar längre tid att starta
uppspelning av.
 En skiva inspelad med en komplicerad
trädstruktur.
 En skiva som spelats in i Multi Session.
 En skiva där data kan läggas till.
Ljuded hoppas över.
 Skadad eller smutsig skiva.
USB-uppspelning
Det går inte att spela upp via en USB-hubb.
 Denna enhet kan inte upptäcka USB-enheter via
en USB-hubb.
Det tar lång tid att spela upp från en USB-enhet.
 USB-enheten innehåller filer med en komplicerad
trädstruktur.
Ljudet avbryts ofta.
 Ljudet kan avbrytas ofta vid en bithastighet som
är högre än 320 kbit/s.
Applikationsnamnet överensstämmer inte med
den faktiska applikationen i App Remote.
 Starta applikationen igen från ”App Remote”applikationen.
NFC-funktion
One-touch-anslutning (NFC) kan inte användas.
 Om din smartphone inte svarar på tryckningar.
 Kontrollera att NFC-funktionen på din
smartphone är aktiverad.
 Flytta N-markeringen på din smartphone
närmare N-markeringen på denna enhet.
 Om din smartphone har ett fodral tar du bort
det.
 NFC-mottagningskänslighet beror på enheten.
Om one-touch-anslutningen med din
smartphone misslyckas flera gånger ansluter du
manuellt med BLUETOOTH.
BLUETOOTH-funktion
Den anslutande enheten kan inte känna av den
här enheten.
 Innan ihopparningen görs, ställ denna enhet till
standbyläge för ihopparning.
 Denna enhet kan inte detekteras från en annan
enhet medan den är ansluten till en BLUETOOTHenhet.
 Avbryt den aktuella anslutningen och sök efter
denna enhet från en annan enhet.
 Ställ in BLUETOOTH-signalutgången på (sida 8)
när ihopparningen är klar.
Det går inte att ansluta.
 Enheten styrs från en sida (denna enhet eller
BLUETOOTH-enheten), men inte båda.
 Anslut denna enhet från en BLUETOOTH-enhet
eller vice versa.
24SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 25 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
Namnet visas inte för den enhet som hittades.
 Beroende på den andra enhetens status går det
eventuellt inte att få fram namnet.
Ingen ringsignal.
 Justera volymen genom att trycka på VOL +/medan ett samtal tas emot.
 Beroende på den anslutna enheten sänds
eventuellt inte ringsignalen på rätt sätt.
 Ställ in [RINGTONE] till [1] (sida 18).
 De främre högtalarna är inte anslutna till denna
enhet.
 Anslut de främre högtalarna till enheten.
Ringsignalen matas endast ut från de främre
högtalarna.
Den andra partens röst hörs inte.
 De främre högtalarna är inte anslutna till denna
enhet.
 Anslut de främre högtalarna till enheten. Den
andra partens röst avges endast från de främre
högtalarna.
En samtalspart säger att volymen är för låg eller
hög.
 Justera volymen i enlighet därmed med hjälp av
mikrofonförstärkarjusteringen (sida 14).
Eko eller brus uppstår under telefonsamtal.
 Sänk volymen.
 Ställ in EC/NC-läget på [EC/NC-1] eller [EC/NC-2]
(sida 14).
 Om omgivningsbruset vid telefonsamtalet är för
högt, försök att minska detta brus.
Exempel: Om ett fönster är öppet och vägbrus
etc. är högt, stäng fönstret. Om
luftkonditioneringen är hög, sänk
luftkonditioneringen.
Telefonen är inte ansluten.
 När BLUETOOTH-ljud spelas ansluts inte
telefonen även om du trycker på CALL.
 Anslut från telefonen.
Telefonens ljudkvalitet är dålig.
 Telefonens ljudkvalitet beror på
mottagningsförhållandena för mobiltelefonen.
 Flytta bilen till en plats där du kan förbättra
mobiltelefonens signaler om mottagningen är
dålig.
Volymen från den anslutna ljudenheten är låg
(hög).
 Volymnivån skiljer sig beroende på ljudenheten.
 Justera volymen på den anslutna ljudenheten
eller denna enhet.
Ljudet hoppar under uppspelning på en
BLUETOOTH-ljudenhet.
 Minska avståndet mellan enheten och
BLUETOOTH-ljudenheten.
 Om BLUETOOTH-ljudenheten lagras i ett fodral
som avbryter signalen, ta ljudenheten ur fodralet
under användningen.
 Flera BLUETOOTH-enheter eller andra enheter
som avger radiovågor används i närheten.
 Stäng av de andra enheterna.
 Öka avståndet till andra enheter.
 Uppspelningsljudet avbryts momentant när
anslutningen mellan enheten och mobiltelefonen
upprättas. Detta är inte ett fel.
Den anslutna BLUETOOTH-ljudenheten kan inte
styras.
 Kontrollera att den anslutna BLUETOOTHljudenheten stödjer AVRCP.
Vissa funktioner fungerar inte.
 Kontrollera om den anslutna enheten stödjer
funktionerna det gäller.
Ett samtal besvaras oavsiktligt.
 Den anslutna telefonen är inställd på att besvara
ett samtal automatiskt.
Ihopparning misslyckades på grund av tiden gått
ut.
 Beroende på den anslutna enheten kan
tidsgränsen för ihopparningen vara kort.
 Försök att slutföra ihopparningen inom tiden.
BLUETOOTH-funktionen fungerar inte.
 Stäng av enheten genom att trycka på OFF under
mer än 2 sekunder och sätt därefter på enheten
igen.
Inget ljud avges från bilens högtalare under ett
handsfreesamtal.
 Om ljudet avges från mobiltelefonen ställer du in
mobiltelefonen så den avger ljudet från bilens
högtalare.
Applikationsnamnet överensstämmer inte med
den faktiska applikationen i App Remote.
 Starta applikationen igen från ”App Remote”applikationen.
Medan ”App Remote”-applikationen används via
BLUETOOTH växlar visningen automatiskt till [BT
AUDIO].
 Fel har uppstått vid användning av ”App
Remote”-applikationen eller BLUETOOTHfunktionen.
 Kör applikationen igen.
Felmeddelanden
ERROR
 En felvänd eller smutsig CD-skiva.
 Rengör CD-skivan eller sätt i den på rätt sätt.
 En tom skiva har förts in i enheten.
 Skivan kan inte spelas upp på grund av något fel.
 Sätt i en annan skiva.
25SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 26 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
 Spelaren kände inte igen USB-enheten
automatiskt.
 Anslut den igen.
 Tryck på  (utmatning av skiva) för att ta ur
skivan.
HUBB NO SUPRT (hubbar stöds inte)
 USB-hubb stöds inte på denna enhet.
IPD STOP (iPod-stopp)
 Om upprepad uppspelning inte är aktiverad
avslutas uppspelningen av det senaste spåret på
albumet.
Musikappen på din iPod/iPhone avslutas.
 Tryck på PAUSE för att starta uppspelningen
igen.
NO AF (inga alternativa frekvenser)
 Det finns ingen alternativ frekvens för den
aktuella stationen.
 Tryck på / när stationsnamnet blinkar.
Enheten börjar söka efter en annan frekvens
med samma PI-data (programidentifiering) ([PI
SEEK] visas).
NO DEV (ingen enhet)
 [USB] har valts som källa men ingen USB-enhet är
ansluten. En USB-enhet eller en USB-kabel har
kopplats bort under uppspelning.
 Anslut en USB-enhet eller en USB-kabel.
NO MUSIC
 Skivan eller USB-enheten innehåller inte en
musikfil.
 Sätt i en musik-CD-skiva.
 Anslut en USB-enhet som innehåller en
musikfil.
NO TP (inga trafikprogram)
 Enheten fortsätter söka efter tillgängliga TPstationer.
OVERLOAD
 USB-enheten är överbelastad.
 Koppla bort USB-enheten och ändra källan
genom att trycka på SOURCE.
 Det är fel på USB-enheten eller en enhet som
inte stöds är ansluten.
PUSH EJT (tryck på mata ut)
 Skivan kan inte matas ut.
 Tryck på  (utmatning av skiva).
READ
 Enheten läser all spår- och albuminformation på
skivan.
 Vänta tills den läst klart och uppspelningen
startar automatiskt. Beroende på skivans
struktur kan det ta längre än en minut.
 Mer information om kompatibiliteten för din
USB-enhet finns på supportwebbplatsen.
[
] eller [
]
 Du har nått början eller slutet av skivan under
snabbspolning framåt eller bakåt och kan inte
komma längre.
[ ]
 Tecknet kan inte visas.
För BLUETOOTH-funktion:
BT BUSY (BLUETOOTH upptagen)
 Mobiltelefonens telefonbok och samtalshistorik
kan inte läsas från denna enhet.
 Vänta ett tag och prova därefter igen.
ERROR
 Fel vid BT-initialisering.
 Fel vid läsning av telefonboken.
 Telefonbokens innehåll ändrades medan
telefonen lästes.
 Läs från telefonboken i mobiltelefonen igen.
MEM FAILURE (minnesfel)
 Enheten kunde inte lagra kontakten som
snabbval.
 Kontrollera att numret som du vill lagra är
korrekt (sida 14).
MEMORY BUSY
 Denna enhet lagrar data.
 Vänta tills lagringen har avslutats.
NO DEV (ingen enhet)
 BLUETOOTH-ljudkällan är vald utan att en
BLUETOOTH-ljudenhet är ansluten. En
BLUETOOTH-ljudenhet har kopplats ner under ett
samtal.
 Anslut en BLUETOOTH-ljudenhet.
 BLUETOOTH-telefonkällan är vald utan en
mobiltelefon ansluten. En mobiltelefon har
kopplats ner under ett samtal.
 Se till att ansluta en mobiltelefon.
P EMPTY (tomt snabbvalsnummer)
 Snabbvalet är tomt.
UNKNOWN
 Namn eller telefonnummer kan inte visas när
man bläddrar telefonboken eller
samtalshistoriken.
WITHHELD
 Den som ringer har dolt telefonnumret.
USB NO SUPRT (USB stöds inte)
 Den anslutna USB-enheten stöds inte.
26SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\SV\040CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 27 Friday, August 1, 2014 9:58 AM
För användning av App Remote:
APP -------- (applikation)
 Anslutningen med applikationen är inte gjord.
 Upprättar iPhone-anslutning igen.
APP DISCNCT (applikation, bortkopplad)
 App Remote-anslutning är inte upprättad.
 Upprätta App Remote-anslutningen (sida 15).
APP MENU (applikationsmeny)
 Knappfunktionen kan inte utföras medan en
meny på iPhone/Android-telefonen är öppen.
 Stäng menyn på iPhone/Android-telefonen.
APP NO DEV (ingen enhet för applikation)
 Enheten som har applikationen installerad är inte
ansluten.
 Anslut enheten och upprätta därefter iPhoneanslutning.
APP SOUND (applicationsljud)
 Knappfunktionen kan inte utföras medan en
ljudmeny på iPhone/Android-telefonen är
öppen.
 Stäng ljudmenyn på iPhone/Androidtelefonen.
OPEN APP (öppna applikation)
 ”App Remote”-applikationen är inte igång.
 Starta iPhone-applikationen.
Om dessa åtgärder inte löser problemet, bör du
kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Om du lämnar in enheten för reparation på grund
av problem vid uppspelning av en CD-skiva, bör du
ta med skivan som användes vid tidpunkten då
problemet började.
27SV
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\050BCO.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 28 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
Česky
Sony Corp. tímto prohlašuje, že XSP-N1BT splňuje
základní požadavky a další příslušná ustanovení
Směrnice 1999/5/CE.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede, Sony Corp. erklærer herved, at
følgende udstyr XSP-N1BT overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i Direktiv
1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside: http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corp., dass sich dieser XSPN1BT in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den anderen relevanten
Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti
Sony Corp. teatab käesolevaga, et XSP-N1BT on
kooskõlas oluliste ja vastavate direktiivi 1999/5/EÜ
nõuetega.
Üksikasjalikumaks infoks vaadake URL:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corp., declares that this XSP-N1BT is in
compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
For details, please access the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente, Sony Corp. declara que el
XSP-N1BT cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o
exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente, Sony Corp. déclare que l’appareil
XSP-N1BT est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE.
Pour toute information complémentaire, veuillez
consultez l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corp. dichiara che questo
XSP-N1BT è conforme ai requisiti essenziali ed alle
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva
1999/5/CE.
Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il
seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Język polski
Niniejszym firma Sony Corp. deklaruje, że
urządzenie XSP-N1BT jest zgodne z podstawowymi
wymaganiami oraz z odpowiednimi
postanowieniami Dyrektwy 1999/5/EC.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviski
Ar šo Sony Corp. paziņo, ka XSP-N1BT atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama šajā URL:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuviškai
Sony Corp. pareiškia, kad šis XSP-N1BT atitinka
esminius 1999/5/EB direktyvos reikalavimus ir kitas
nuostatas.
Susipažinti visu atitikties deklaracijos turiniu Jūs
galite interneto tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\050BCO.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 29 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
Magyarul
Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy a XSP-N1BT
megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek
és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
További információkat a következő weboldalon
találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corp. dat het toestel XSPN1BT in overeenstemming is met de essentiële
eisen en de andere relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Herved erklærer Sony Corp. at dette XSP-N1BT er i
overensstemmelse med vesentlige krav og andre
relevante bestemmelser som fremgår av direktiv
1999/5/EC.
Gå til denne URL-en for mer informasjon:
http://www.compliance.sony.de/
Português
A Sony Corp. declara que este XSP-N1BT está
conforme com os requisitos essenciais e outras
provisões da Directiva 1999/5/CE.
Para mais informações, por favor consulte a
seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Sony Corp. vakuuttaa täten että XSP-N1BT
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden
ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corp. att denna XSP-N1BT står
I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida: http://www.compliance.sony.de/
Türkçe
İşbu Belge ile Sony Corp. XSP-N1BT’in 1999/5/EC
Yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve ilgili
maddeleri ile uyumlu olduğunu belgeler.
Detaylı bilgi için, lütfen belirtilen web sitesini ziyaret
ediniz:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Με την παρούσα η Sony Corp. Δηλώνει ότι XSPN1BT συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις
απαιτήσεις και της λοιπές σχετικές διατάξεις της
οδηγίας 1999/5/EK.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corp. potvrdzuje, že XSP-N1BT spĺňa základné
požiadavky a ostatné nariadenia smernice 1999/5/
EC.
Podrobnosti získate nasledovnej webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony izjavlja, da je XSP-N1BT v skladu z bistvenimi
zahtevami in ostalimi zadevnimi ukrepi Direktive
1999/5/ES.
Za podrobnosti glejte stran URL:
http://www.compliance.sony.de/
Български
С настоящото Sony Corp. декларира, че този
апарат XSP-N1BT отговаря на съществените
изисквания и останалите условия на директива
1999/5/EO.
Подробности могат да бъдат намерени на
следния URL:
http://www.compliance.sony.de/
Hrvatski
Ovime Sony Corp. izjavljuje da je XSP-N1BT u skladu
s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj internet
adresi:
http://www.compliance.sony.de/
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2014\TECHNICAL_MANUALS\PP-64298\Layout\h_XSPN1BT-OI_FM\4533738211\4533738211XSPN1BTEUR\01GB-XSPN1BTEUR\DA\050BCO.fm
masterpage: BCO
010COV.book Page 30 Thursday, July 31, 2014 5:07 PM
Supportsite
Supportwebbplats
Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker de nyeste
supportinformationer til dette produkt, kan du besøge
dette websted:
Besök webbplatsen nedan om du har några frågor och
för att få den senaste supportinformationen för
produkten:
Tukisivusto
Jos sinulla on kysyttävää tai etsit uusimpia tukitietoja
tästä laitteesta, mene seuraavaan web-osoitteeseen:
Brukerstøtte
Hvis du har spørsmål eller vil ha den nyeste
informasjonen om brukerstøtte for dette produktet, kan
du gå til følgende nettadresse:
http://support.sony-europe.com/
Register dit produkt online på:
Rekisteröi nyt tuotteesi online:
Registrer produktet ditt på nettet nå på adressen:
Registrera produkten online på:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2014 Sony Corporation
Printed in Denmark
XSP-N1BT
4-533-738-21(1)
Download PDF

advertising