Sony | DPP-FP60 | Sony DPP-FP60 Käyttöohjeet

Ennen käytön
aloittamista
Valmistelut
Digitaalinen
valokuvatulostin
Perustulostus
Eri
tulostustoimintojen
käyttö
Tulostaminen
PictBridge-kamerasta
PC:stä tulostaminen
DPP-FP60
Vianetsintä
Lisätietoja
Käyttöohjeet
Ennen kuin alat tulostaa tällä tulostimella,
lue tämä käsikirja huolella läpi ja säilytä sitä
varmassa tallessa mahdollista tulevaa
käyttöä varten.
 2006 Sony Corporation
01_N826_FI.pm65
1
07-04-11, 13.07
VAROITUS
Suojaa tulostin kosteudelta ja sateelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
vähentämiseksi.
MUISTUTUS
Sony ei ole vastuussa tulostimen tai muistikortin
käytöstä tai viasta mahdollisesti johtuvasta
tallennetun materiaalin tahattomasta tai
välillisestä katoamisesta tai vaurioitumisesta.
Huomautus
Tietyntaajuiset elektromagneettiset kentät saattavat
vaikuttaa tämän digitaalisen valokuvatulostimen
kuvaan.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettiset kentät
aiheuttavat datansiirron keskeytymisen, käynnistä
sovellusohjelma tai irrota ja kytke uudelleen
paikalleen kameran tietoliikennejohto (USB
tai tms.).
2 FIN
02_N826_FI.pm65
2
07-04-11, 13.07
Euroopassa asuvat asiakkaat
Tietoja
Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan
EMC-direktiivissä asetettuja, 3:a metriä lyhyempien
liitäntäjohtojen käyttöä koskevia rajoja.
MYYJÄ EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA
VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA
VIALLISESTA TUOTTEESTA TAI TUOTTEEN
KÄYTÖSTÄ JOHTUVISTA SUORISTA,
EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ
VAHINGOISTA, MENETYKSISTÄ TAI
KUSTANNUKSISTA.
Vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(Sovellettavissa Euroopan unionissa ja
muissa Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa tai sen
pakkauksessa oleva
symboli ilmoittaa, ettei
tätä tuotetta saa käsitellä
talousjätteenä. Se tulee
sen sijaan jättää sopivaan
sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
kierrätyspisteeseen.
Takaamalla, että tämä
tuote hävitetään oikealla
tavalla, autat estämään
sen aiheuttamat
mahdolliset kielteiset
vaikutukset ympäristölle
ja ihmisten terveydelle, mikä voisi muussa
tapauksessa olla seurauksena tämän tuotteen
epäasianmukaisesta hävitystavasta. Eri materiaalien
kierrätys auttaa luonnon raaka-aineiden
säästämisessä. Lisätietoja tämän tuotteen
kierrätyksestä saat asuinkuntasi virkamiehiltä,
paikallisista jätehuoltoliikkeistä tai liikkeestä, josta
ostit tämän tuotteen.
CD-levyjen, tv-ohjelmien tai tekijänoikeuslain
kattamien materiaalien, kuten kuvien tai muiden
julkaisujen tai materiaalien kopioiminen, editointi
tai tulostaminen on – omia tallenteita tai luomuksia
lukuun ottamatta – rajoitettu ainoastaan yksityiseen
tai kotona suoritettavaan käyttöön. Ellet ole saanut
kopiointioikeuksia tai -lupaa kopioitavan
materiaalin tekijänoikeuksien omistajilta, saattaa
yllä mainittujen materiaalien käyttö edellä
mainittua poikkeusta lukuun ottamatta loukata
tekijänoikeuslain säädöksiä, ja antaa
tekijänoikeuksien omistajille mahdollisuuden
esittää vahingonkorvausvaatimuksia.
Käyttäessäsi valmiita kuvia tällä tulostimella varo
erityisesti loukkaamasta tekijänoikeussuojalain
säädöksiä. Kaikki toisten ihmisten kuvien luvaton
käyttö tai muuntelu saattaa myös loukata heidän
oikeuksiaan.
Tiettyjen esittelyiden, esitysten tai näyttelyiden
valokuvaaminen saattaa olla kiellettyä.
Suosituksia kuvatietojen
varmistamisesta
Tulostimen tahattomasta käytöstä tai
toimintahäiriöstä johtuvan datan mahdollisen
katoamisvaaran välttämiseksi on
suositeltavaa tehdä tiedoista varmuuskopio.
02_N826_FI.pm65
3
Huomautuksia nestekidenäytöstä
• Nestekide- tai muun näytön valoainemenetelmän
tai -profiilien välisten erojen vuoksi näytöllä
näkyvä kuva ei vastaa kuvanlaadultaan eikä
väreiltään täysin tulostettua kuvaa. Pidä näytöllä
näkyvää kuvaa ainoastaan viitteenä.
• Älä paina nestekidenäyttöä. Nestekidenäyttöön
saattaa tulla värivirheitä, jotka saattavat aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
• Nestekidenäytön altistaminen suoralle
auringonpaisteelle pitemmäksi aikaa saattaa
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Nestekidenäyttö on valmistettu alan uusinta
huipputekniikkaa hyväksi käyttäen, ja vähintään
99,99 % sen kuvapisteistä myötävaikuttaa kameran
tehokkaaseen käyttöön. Nestekidenäytöllä saattaa
kuitenkin koko ajan näkyä pieniä mustia ja/tai
kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä)
pisteitä. Nämä pisteet syntyvät aina
valmistusprosessissa eivätkä näy millään tavalla
kuvatussa kuvassa.
• Kuvissa saattaa näkyä jälkikuvia nestekidenäytöllä
kylmällä ilmalla kuvattaessa. Tämä ei ole
toimintahäiriö.
Tavaramerkeistä ja tekijänoikeuksista
• Cyber-shot on Sony Corporationin tavaramerkki.
• “Memory Stick“, “
”, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick PRO
ovat
Duo” , “MagicGate“ ja
Sony Corporationin tavaramerkkejä.
• VAIO on Sony Corporationin tavaramerkki.
• Microsoft ja Windows® ja DirectX ovat Microsoft
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• IBM ja PC/AT ovat International Business
Machines Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Intel, MMX and Pentium ovat Intel Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
• True type -fonttilajien rasterointiprosessi perustuu
FreeType Team -ohjelmaan.
•Tämä ohjelmisto perustuu osittain itsenäisen JPEG
Groupin työhön.
• Libtiff Copyright © 1988–1997 Sam Leffler
Copyright © 1991–1997 Silicon Graphics, Inc.
Lupa tämän ohjelmiston ja sen asiakirjojen käyttöön,
kopiointiin, muuntamiseen, jakeluun ja myyntiin
mistä tahansa syystä myönnetään täten maksutta.
• Zlib
© 1995- 2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler
• Kaikki muut yritykset ja tuotenimet, jotka tässä
käyttöohjeessa mainitaan, voivat olla niiden
haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Tämän lisäksi merkkejä “™” ja “® “
ei mainita joka kerta erikseen tässä käsikirjassa.
3 FIN
07-04-11, 13.07
Huomautus
käyttäjille
Sisällysluettelo
Ohjelma © 2006 Sony Corporation -asiakirjat
©2006 Sony Corporation
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käsikirjaa tai
siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa edes osittain
tuottaa uudelleen, muuntaa tai pakata mihinkään
koneella luettavaan muotoon ilman Sony
Corporationilta ennakkoon saatua kirjallista lupaa.
SONY EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA
VASTUUSSA MISTÄÄN OIKEUDEN
LOUKKAUKSEEN, SOPIMUKSEEN TAI
MIHINKÄÄN MUUHUN TÄMÄN KÄSIKIRJAN,
OHJELMISTON TAI MUIDEN NIISSÄ OLEVIEN
TIETOJEN TAI NIIDEN KÄYTÖN
AIHEUTTAMAAN TAI SIIHEN LIITTYVÄÄN
ASIAAN PERUSTUVISTA SATUNNAISISTA,
SEURAUKSELLISISTA TAI ERITYISISTÄ
VAHINGOISTA.
CD-ROM-levyn sisältävän kirjekuoren sinetin
rikkomalla hyväksyt kaikki tämän sopimuksen
ehdot ja vaatimukset. Ellet hyväksy näitä ehtoja tai
vaatimuksia, palauta välittömästi tämä kirjekuori
avaamattomana muun pakkaukseen sisällön
kanssa siihen liikkeeseen, josta ne sait.
Sony Corporation varaa itselleen oikeuden tehdä
haluamiaan muutoksia tähän käsikirjaan tai siinä
oleviin tietoihin milloin tahansa ja ilman
ennakkoilmoitusta.
Myös erillinen käyttäjälisenssisopimus saattaa
säädellä tässä käsikirjassa kuvattua ohjelmistoa.
Mitään näytedataa, kuten tämän ohjelmiston
mukana toimitettuja näytekuvia, ei saa muokata
tai kopioida muuten kuin henkilökohtaista käyttöä
varten. Tämän ohjelmiston kaikkinainen luvaton
kopiointi on kielletty tekijänoikeuslain mukaisesti.
Pidä mielessä, että toisten käyttäjien kuvien tai
tekijänoikeuslain kattamien töiden luvaton
kopiointi tai editointi loukkaa niiden
tekijänoikeuden haltijoiden oikeuksia.
Ennen käytön aloittamista
Mitä tällä tulostimella voi tehdä? ........... 6
Osien sijainti ........................................... 8
Valmistelut
1 Tuotepakkauksen sisällön
tarkistaminen .................................. 10
2 Tulostuspakkauksen valmistelu ...... 11
Tulostuspaperin koko ............................. 11
Valinnaiset tulostuspakkaukset ................ 11
3 Tulostuskasetin asettaminen
paikalleen ....................................... 12
4 Tulostuspaperin asettaminen
paperikasettiin ................................ 13
5 Verkkovirtaan kytkeminen .............. 16
Muistikortin paikalleen asettaminen 17
Memory Stick -muistikortin asettaminen
tulostimeen ............................................. 17
SD-kortin asettaminen tulostimeen .......... 18
Kameran tai muun ulkoisen laitteen
kytkeminen tulostimeen ................. 18
Perustulostus
Valittujen kuvien tulostaminen ............. 20
Yhden kuvan tulostaminen ...................... 20
Useiden kuvien tulostaminen ................... 22
Nestekidenäytön avulla ........................ 24
Esikatselukuva ........................................ 24
Kuvaluettelo ............................................ 25
4 FIN
02_N826_FI.pm65
4
07-04-11, 13.07
Eri tulostustapojen käyttö
Kuvan editointi ..................................... 26
Edit-valikon esiin ottaminen .................... 26
Kuvakoon muuttaminen .......................... 27
Kuvan siirtäminen ................................... 27
Kuvan kierrättäminen .............................. 27
Kuvan säätäminen ................................... 28
Erikoissuotimen lisääminen kuvaan .......... 28
Punasilmäisyyden vähentäminen .............. 29
Kuvan tulostaminen ja tallentaminen ....... 30
Jaettujen kuva-arkkien ja kalenterin
tekeminen (Creative Print) .............. 31
Creative Print -valikon näyttäminen ........ 31
Jaettujen kuva-arkkien tekeminen ........... 32
Kalenterin laatiminen .............................. 34
Tulostamisen helpottaminen
(Index/DPOF/All) ............................. 35
Tulostaminen PC:n avulla
Ohjelmiston asennus ............................ 47
Järjestelmävaatimukset ........................... 47
Tulostinajurin asentaminen ...................... 48
Picture Motion Browser -ohjelman
asentaminen ........................................... 51
Kuvien tulostaminen Picture Motion
Browser -ohjelman avulla ............... 53
Tulostaminen muilla sovellusohjelmilla ..... 60
Vianetsintä
Vian syntyessä ...................................... 62
Vikailmoituksen esiin tullessa ............... 77
Jos paperi juuttuu ................................. 80
Tulostimen sisäosien puhdistaminen .... 80
Diaesityksen katseleminen ................... 37
Kuvan hakeminen ................................. 38
Kuvien poistaminen .............................. 39
Valittujen kuvien poistaminen ................. 40
Memory Stick -muistikortin alustaminen .. 40
Tulostusasetusten muuttaminen
(Set Up) .......................................... 41
Tulostimen asetusten muuttaminen
(Option) .......................................... 44
Tulostaminen PictBridgekamerasta
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita ............................. 82
Memory Stick -muistikortteja koskeva
huomautus ..................................... 83
Memory Stick -muistikortista ................... 83
SD-kortista .............................................. 86
Tekniset tiedot ...................................... 87
Tulostusalue ............................................ 89
Sanasto ................................................. 90
Hakemisto ............................................ 91
Kuvien tulostaminen digitaalikameran
avulla .............................................. 46
5 FIN
02_N826_FI.pm65
5
07-04-11, 13.07
Ennen käytön aloittamista
Mitä tällä tulostimella voi tehdä?
Voit tulostaa kuvia
muistikortilta tai ulkoisesta
laitteesta
Voit tulostaa käyttämällä
tulostimen nestekiden
äyttöä.
.sivut. 20–25 Memory Stick(Memory Stick
Duo) tai SD-kortti
Voit valita ja tulostaa kuvan
.sivu 20
Digitaalinen kamera tai
ulkoinen laite
Voit tulostaa PictBridgeyhteensopivasta kamerasta
Yhden kuvan
perustulostus
Voit käyttää eri tulostustoimintoja
.sivut 26–36 ja tulostaa
.sivu. 46
suurennettuja,
pienennettyjä,
siirrettyjä,
kierrätettyjä kuvia
(.sivu 27)
Kuva-arkin
tulostus
(.sivu 32)
Voit tulostaa PC:n avulla
.sivut. 47–61
Easy Printing toiminto (Index/
DPOF/All)
(.page 35)
Kalenterin tulostus
(.sivu 34) Jaetun
Voit katsella
diaesityksiä.
(.s. 37)
Voit hakea
kuvia tai
poistaa niitä.
(.s. 39)
Voit muuttaa tulostus- ja
tulostinasetuksia.
.sivut 41, 44
6 FIN
03_N826_FI.pm65
6
07-04-11, 13.07
Mukavat tulostustoiminnot
Monipuolinen tulostus
x Voit valita reunalliset tai reunattomat
tulosteet (.sivu 42)
x Voit katsella muistikortilla tai ulkoisessa
laitteessa olevia kuvia diaesityksenä.
(.sivu 37)
x Toimitettu sovellusohjelma
mahdollistaa kuvien tulostamisen
vaivattomasti PC:ltä.
(.sivu 47)
x Voit tulostaa kuvan
helposti PictBridge-yhteensopivasta
digikamerasta. (.sivu 46)
x Voit tulostaa kuvan helposti
kamerastasi tai ulkoiselta
massamuistilaitteelta*. (.sivu 18)
Erinomaiset kuvanlaatutoiminnot
mahdollistavat fotorealistisen
tulostuksen
x Ammattitasoinen, huippuluokan
suorituskyvyllä varustettu
tulostusjärjestelmä tuottaa fotorealistisia
tulosteita.
x Super Coat 2 -toiminto mahdollistaa
tulosteen pitkän käyttöiän ja kosteutta
sekä sormenjälkiä hylkivän pinnan.
x Auto Fine Print 3 analysoi kuvan ja
korjaa laadun parhaaksi
mahdolliseksi. (.s. 42)
x Exif 2.21 (Exif Print) toiminto käyttää hyväksi Exif 2.21yhteensopivalla kameralla
kuvatiedostoon kuvausolosuhteista
tallennettuja tietoja kuvan säätämiseksi
ja tulostamiseksi paremmalla
kuvanlaadulla. (.s. 42)
x Punasilmäisyyden vähentäminen,
kirkkauden ja värisävyn säätötoiminnot
sekä muut korjaukset, mahdollistavat
korkealaatuisen tulostuksen. (.s. 29)
(* Toistotoiminnot eivät kuitenkaan
välttämättä toimi kaikilta
massamuistilaitteilta.)
7 FIN
03_N826_FI.pm65
7
07-04-11, 13.07
Ennen käytön
aloittamista
x Helppotajuinen, 2.0-tyypin TFTnestekidenäyttö mahdollistaa kuvien
esikatselun, editoinnin, käsittelyn,
tallennuksen ja tulostamisen helpolla
tavalla. Tämän lisäksi opastetiedotteet
opastavat oikeisiin käyttötapoihin.
x Huippunopea CPU lyhentää
huomattavasti kuvan näyttämiseen ja
tulostamiseen vaadittavaa aikaa.
x 20 arkin paperikasettia käyttämällä
pystyt tulostamaan aina 20 arkkia
kerralla. (.s. 14)
Tulostimen etupaneeli
Osien sijainti
Yksityiskohtaisia tietoja on suluissa
olevilla sivuilla.
1 1 (virta/valmiustila) kytkin/
ilmaisin (sivut 16, 20)
2 MENU-painike
3 (pienennys)/ (suurennus) painikkeet (sivu 24)
4 Nestekidenäyttö (sivu 24)
5 Suuntapainikkeet (f/F/g/G)
6 ENTER -painike
7 PRINT -painike/ilmaisin (sivu 21)
8 CANCEL-painike
9 Access-ilmaisin (sivut 17, 18)
0 Paperikasetin kansi (sivu 15)
qa Paperikasettitila (sivu 15)
qs SD CARD -tila (sivu 18)
qd MEMORY STICK PRO STD/
DUO -tila (sivu 17)
Tulostimen oikea sivupaneeli
qf Tulostuskasetin poistovipu
(sivu 12)
qg Tulostuskasetti (sivut 12, 13)
qh Tulostuskasettitila (sivut 12, 13)
8 FIN
03_N826_FI.pm65
8
07-04-11, 13.07
Tulostimen takapaneeli
1 Tuuletusaukot
2 DC IN 24V -liitäntä (sivu 16)
Kytke toimitettu verkkolaite tähän
liitäntään.
3 USB-liitäntä (s. 49)
Tulostinta PC-tilassa käytettäessä kytke
PC tähän liitäntään.
4 PictBridge-liitäntä (sivut 19, 46)
Paperikasetti
1 Paperinpoistokansi (sivut 13, 14)
2 Paperikasetin kansi (sivut 13, 14)
9 FIN
03_N826_FI.pm65
9
07-04-11, 13.07
Ennen käytön
aloittamista
Tulostimen vasen sivupaneeli
Valmistelut
1 Tuotepakkauksen
sisällön
tarkistaminen
CD-ROM (1)
– Sony DPP-FP60 Printer Driver
Software for Windows® XP
Professional/Windows® XP Home
Edition/Windows® 2000
Professional/Windows® Millennium
Edition
– Picture Motion Browser Ver.1.1
Tarkista, että seuraavat lisävarusteet on
toimitettu tulostimesi mukana.
•
•
•
•
•
Paperikasetti (1)
Verkkolaite (AC S2425) (1)
Näytepakkaus väritulostukseen (1)
Käyttöohjeet (tämä kirjanen, 1)
Käytön pikaopas (1)
Takuu (1)*
Sonyn loppukäyttäjän
ohjelmistolisenssisopimus (1)
* Takuuta ei myönnetä tietyillä alueilla.
Virtajohto* (1)
* Kuvassa näkyvä virtajohto on tarkoitettu vain
120 voltin jännitteen käyttöön. Virtajohdon
virtapistoke ja tekniset ominaisuudet
riippuvat tulostimen ostomaasta.
Puhdistuskasetti (1)
10 FIN
04_N826_FI.pm65
10
07-04-11, 13.08
2 Tulostuspakkauksen
valmistelu
Tulostuspaperin koko
Postikorttikoon tulostuspaperin koko on
seuraava:
• Postikorttikoko (4 x 6")
(101,6 x 152,4 mm)
(suurin mahdollinen reunukseton
tulostuskoko)
Tulostuspakkauksia koskevia
huomautuksia
• Käytä ainoastaan tätä tulostinta varten
suunniteltuja tulostuspakkauksia. Jos käytät
erityyppisiä tulostuspakkauksia, tulostus ei
välttämättä onnistu tai siinä voi olla häiriöitä.
• Merkintää vailla oleva pinta on tulostuspuoli.
Tulostuslaatu voi olla heikompi, mikäli
tulostuspinnassa on pölyä tai sormenjälkiä.
Vältä koskettamasta tulostuspintaan.
• Älä taita paperia tai revi sitä irti lävistysten
kohdalta ennen tulostamista.
• Älä tulosta käytetyille tulostuspapereille
tai yritä kiertää tulostuskasetin nauhaa
taaksepäin. Jos teet niin, tuloksena voi olla
tulostimen vahingoittuminen.
• Älä avaa tulostuskasettia.
• Älä vedä tulostusnauhaa ulos
tulostuskasetista.
Tulostuspakkausten säilyttämistä
koskeva huomautus (laatutulosteet)
Valinnaiset
tulostuspakkaukset
Voit käyttää tulostimessa seuraavia
valinnaisia tulostuspakkauksia.
Postikorttikoon tulostuspakkaus
SVM-F40P
• 40 arkkia 4 x 6":n tulostuspaperia
(20 arkin pakkaus x 2)
• 40 tulosteen tulostuskasetti
SVM-F80P
• 80 arkkia 4 x 6":n tulostuspaperia
(20 arkin pakkaus x 4)
• 2 kpl 40 tulosteen tulostuskasettia
SVM-F120P
• 120 arkkia 4 x 6":n tulostuspaperia
(20 arkin pakkaus x 6)
• 3 kpl 40 tulosteen tulostuskasettia
• Jos aiot asettaa osittain käytetyn
tulostuskasetin ja tulostuspapereita
pitempiaikaiseen säilytykseen, aseta ne
alkuperäispakkaukseen tai vastaavaan.
• Vältä tulostuspakkausten säilyttämistä
paikoissa, jossa ne joutuvat alttiiksi korkeille
lämpötiloille, suurelle kosteudelle, liialliselle
pölylle tai suoralle auringonpaisteelle.
• Käytä tulostuspaikkaus kahden vuoden
sisällä sen valmistuksesta.
Tulosteiden säilyttämistä koskeva
huomautus
Älä kiinnitä sellofaaniteippiä tai muovisia
erottimia tulosteisiin. Vältä myös tulosteiden
jättämistä muovisten pöytäalustojen alle.
Huomautus
11 FIN
04_N826_FI.pm65
11
07-04-11, 13.08
Valmistelut
Kuvan tulostamiseksi tarvitaan
tulostinta varten suunniteltu
tulostuspakkaus.
Väritulostuksen näytepakkaus
sisältää 10 arkin pakkauksen
postikorttikoon tulostuspaperia
ja 10 tulosteen tulostuskasetin.
Kaikkia malleja ei välttämättä ole saatavana
kaikissa maissa.
3 Tulostuskasetin
asettaminen
paikalleen
1
Tulostuskasetin pois ottaminen
Kun tulostuskasetti tyhjenee,
tulostuskasettivian ilmaisin ilmestyy
tulostimen nestekidenäyttöön.
Avaa kasettitilan kansi, työnnä poistovipu
yläasentoon ja ota ulos käytetty
tulostuskasetti.
Vedä auki tulostuskasettitilan
kansi.
Poistovipu
2
Paina tulostuskasettia nuolen
suuntaisesti, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
Huomautuksia
Nuoli
3
Sulje kasettitilan kansi.
• Käytä samaan tulostuspakkaukseen
tulostuspaperin kanssa kuuluvaa
tulostuskasettia.
• Älä kosketa tulostuskasetin tulostusnauhaa
tai säilytä tulostuskasettia pölyisessä
paikassa. Jos tulostusnauhassa on
sormenjälkiä tai pölyä, tulostusjälki saattaa
huonontua.
Tulostusnauha
12 FIN
04_N826_FI.pm65
12
07-04-11, 13.08
• Älä koskaan työnnä kättäsi
tulostuskasettitilaan. Kasetti kuumentuu
hyvin kuumaksi sitä käytettäessä, ja on
erityisen kuuma pitkään jatkuneen
tulostuksen jälkeen.
1
Avaa paperin vastaanottotaso.
2
Siirrä paperikasetin kantta
poispäin paperinsyöttösuunnasta
(1) ja nosta se sen jälkeen
auki (2).
Valmistelut
• Älä kierrä takaisin tulostusnauhaa tai käytä
takaisin kierrettyä tulostuskasettia
tulostamiseen. Tällöin tulostus ei onnistu
kunnolla tai tulostimeen saattaa tulla vika.
• Ellei tulostuskasetti napsahda paikalleen, ota
se ulos ja aseta se uudelleen paikalleen.
Kiristä tulostusnauhaa nuolen suuntaan sen
löysän kohdan poistamiseksi silloin kun
tulostusnauha on liian löysällä kasetin
paikalleen asettamisen onnistumiseksi.
4 Tulostuspaperin
asettaminen
paperikasettiin
• Älä ota tulostuskasettia pois tulostuksen
aikana.
Tulostuskasetin säilyttämisestä
• Vältä tulostuspakkausten säilyttämistä
paikoissa, jossa ne joutuvat alttiiksi korkeille
lämpötiloille, suurelle kosteudelle, liialliselle
pölylle tai suoralle auringonpaisteelle.
• Säilytä osittain käytettyä tulostuspaperia
omassa alkuperäispakkauksessaan.
Jatkuu
13 FIN
04_N826_FI.pm65
13
07-04-11, 13.08
3
Aseta tulostuspaperi
paperikasettiin.
4
Ota suoja-arkki pois.
5
Sulje paperikasetin kansi (1) ja
siirrä sitä paperinsyötön
suuntaan (2).
Voit asettaa siihen aina
20 tulostuspaperiarkkia.
Ilmaa tulostuspaperipino. Aseta sen
jälkeen tulostuspaperi paikalleen sen
tulostuspinta (ilman merkintöjä)
ylöspäin.
Aseta suoja-arkki paikalleen paperien
kanssa.
Tulostuspinta
Pidä paperin vastaanottotilan kansi
avoimena.
Paperin
syöttösuunta
Aseta
postimerkkipaikka
(postikorttikoko)
kohti
syöttösuuntaa.
Postikorttikoon
paperin asettamiseksi
paikalleen aseta
postimerkin osoitin
paperin
syöttösuunnan
mukaiseksi.
Huomautus
Älä kosketa tulostuspintaa.. Jos
tulostuspinnalla on sormenjälkiä tai pölyä,
tulostusjälki saattaa huonontua.
14 FIN
04_N826_FI.pm65
14
07-04-11, 13.08
6
Avaa vetämällä tulostimen
paperikasettitilan kansi.
Jos paperi loppuu tulostuksen aikana,
paperivian ilmaisin ilmestyy tulostimen
nestekidenäytölle. Ota paperikasetti ulos
ja lisää siihen tulostuspaperia.
Huomautuksia
Aseta paperikasetti tulostimeen.
Paina paperipinoa suoraan paikalleen,
kunnes se on kohdallaan.
Huomautus
Tarkista, että paperikasetti ei ole vinossa.
Jos se tulee vinoon, tulostus ei onnistu
kunnolla.
Tulostuspaperin säilyttämistä koskevia
huomautuksia
• Vältä tulostettujen sivujen säilyttämistä
pitemmän ajan tulostuspuolet toisiaan tai
vinyylikloridia tai pehmennintä sisältäviä
kumi- tai muovivalmisteita vasten; niiden
värit voivat tällöin muuttua tai tulostettu
kuva saattaa huonontua.
• Vältä tulostuspaperin säilyttämistä paikoissa,
jotka ovat hyvin kuumia tai kylmiä tai
kosteita, liian pölyisiä tai alttiina suoralle
auringonvalolle.
• Säilyttäessäsi osittain käytettyä
tulostuspaperia säilytä sitä
alkuperäispakkauksessaan.
15 FIN
04_N826_FI.pm65
15
07-04-11, 13.08
Valmistelut
7
• Älä ota paperikasettia pois kesken tulostusta.
• Paperitukosten ja tulostimen
toimintahäiriöiden välttämiseksi noudata
seuraavia ohjeita ennen tulostuksen
aloittamista:
– Älä kirjoita kynällä tai kirjoituskoneella
tulostuspaperille ennen tulostusta. Käytä
mustekynää paperille kirjoittamiseen
tulostuksen jälkeen. Et pysty tulostamaan
tulostuspaperille esim.
muistesuihkukirjoittimilla (ink-jet).
– Älä kiinnitä tarroja tai postimerkkejä
tulostuspaperiin.
– Älä pitele kiinni tulostuspaperista tai
taivuttele sitä.
– Tulostuspaperimäärä ei saa ylittää 20:tä
arkkia.
– Älä tulosta käytetylle tulostuspaperille.
Kuvan tulostaminen kaksi kertaa samalle
paperille ei tee tulostetusta kuvasta
paksumpaa.
– Käytä ainoastaan tähän tulostimeen
tarkoitettua tulostuspaperia.
– Älä käytä tulostuspaperia, jonka tulostin
on syöttänyt ulos tulostamatta sille.
5Verkkovirtaan
kytkeminen
1
Kytke virtajohdon toinen pää
toimitettuun verkkolaitteeseen.
2
Aseta virtajohdon toinen pää
lähellä olevaan pistorasiaan.
3
Verkkolaitteen virtapistoke
tulostimen DC IN 24V -liitäntään.
1 (virta/valmiustila) -ilmaisimeen
syttyy punainen valo.
Huomautuksia
• Kytke verkkolaite helposti käytettävissä ja
lähellä olevaan pistorasiaan. Jos jokin menee
pieleen verkkolaitetta käytettäessä, katkaise
virta välittömästi vetämällä pistoke irti
pistorasiasta.
• Kun et enää käytä verkkolaitetta, irrota se
tulostimen DC IN 24V -liitännästä.
• Tulostin ei ole irti verkkovirrasta, vaikka siitä
olisikin kytketty virta päältä, ellei sen
virtajohtoa irroteta pistorasiasta.
• Tulostettaessa tulostuspaperin etureuna tulee
muutaman kerran esiin tulostusaukosta. Älä
aseta verkkolaitetta tai -johtoa tulostusaukon
eteen.
• Käytä tulostimen mukana toimitettua
verkkolaitetta. Älä käytä muita verkkolaitteita,
koska ne voivat aiheuttaa toimintavikoja.
• Jos verkkolaitteen johto irrotetaan tai vioittuu,
keskeytä sen käyttö välittömästi, koska
seurauksena on vaaratilanne.
• Älä oikosulje verkkolaitteen tasavirtapistoketta
metalliesineellä. Tämä saattaa aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
• Älä aseta verkkolaitetta ahtaisiin paikkoihin,
kuten tulostimen ja seinän väliin.
DC IN 24V liitäntään
Verkkolaite
(sisältyy
toimitukseen)
Pistorasiaan
Virtajohto
(sisältyy
toimitukseen)
16 FIN
04_N826_FI.pm65
16
07-04-11, 13.08
Memory Stick -muistikortin
asettaminen tulostimeen
Muistikortin
asettaminen
tulostimeen
Muistikortin käytöstä
• Älä yritä asettaa muistikorttia korttitilaan tai
ottaa sitä pois sieltä väkisin. Seurauksena voi
olla muistikortin tai tulostimen
vaurioituminen.
• Älä ota muistikorttia pois korttivalon
vilkkuessa; muistikortti tai tulostin saattaa
vahingoittua.
• Datan häviämisen välttämiseksi tee
varmuuskopio muistikortin sisällöstä. Datan
tuhoutumista tai katoamista ei korvata.
• Tarkista muistikortti ja aseta se paikalleen
oikeaan suuntaan. Jos painat muistikortin
väkisin väärin päin korttitilaan, muistikortti
ja/tai korttitila saattaa vahingoittua.
• Tarkista muistikortin tyyppi ja aseta se sitä
varten tarkoitettuun muistikorttitilaan. Jos
asetat se väärään korttitilaan, kortti saattaa
vaurioitua, tai et pysty ottamaan sitä ulos
korttitilasta.
• Ottaessasi kortin pois korttitilasta ota se
vastaan molemmillasi käsilläsi estääksesi sitä
ponnahtamasta ulos ja osumasta esim.
silmiisi, koska seurauksena voi olla
loukkaantuminen.
Käyttöilmaisin vilkkuu
tulostimen lukiessa
muistikorttia.
Aseta se
paikalleen niin,
että b -merkki
on vasemmassa
yläkulmassa.
Memory Stick -muistikortin ulos
ottaminen
Paina Memory Stick -muistikorttia
kevyesti sisäänpäin korttitilassa. Se
ponnahtaa ulos tämän jälkeen, jolloin voit
ottaa sen varovasti ulos.
17 FIN
04_N826_FI.pm65
17
07-04-11, 13.08
Valmistelut
Memory Stick- (tai Memory Stick Duo) tai
SD-kortille tallennetun kuvan
toistamiseksi aseta kortti vastaavaan
korttitilaan.
Mikäli useampiin korttitiloihin on asetettu
kortteja, ensimmäiseksi asetetulla kortilla
on etusija. Kun kytket virran tulostimeen,
johon on asetettu useampia kortteja,
tulostin tunnistaa ne järjestyksessä
“Memory Stick” (tai “Memory Stick Duo”)
ja SD-kortti.
Tietoja erilaisista tämän tulostimen kanssa
käyttökelpoisista muistikorteista on
s. 83–86.
Aseta Memory Stick- tai Memory Stick
Duo -muistikortti MEMORY STICK PRO
STD/DUO -korttitilaan siten, että se
napsahtaa paikalleen.
Koska tämä tulostin on varustettu
Memory Stick/Memory Stick Duo korttitilalla, ei Memory Stick Duo sovitinta tarvita.
SD-kortti
Aseta SD-kortti kunnolla SD CARD korttitilaan.
Korttivalon ilmaisin
alkaa vilkkua
tulostimen lukiessa
muistikorttia.
Aseta se b merkin
suuntaisesti.
Tämän tulostimen SD CARD -korttitilaan
voi asettaa seuraavat mediat:
• SD-muistikortti
• MiniSD-kortti (miniSD-korttisovitin
tarvitaan)
• MMC-vakiomuistikortti
• RS-MMC-kortti (MMC-sovitin
tarvitaan)
Kameran tai muun
ulkoisen laitteen
kytkeminen
Jos haluat tulostaa kuvia kameralta tai
joltakin muulta ulkoiselta laitteelta, kytke
se tulostimeen. Voit kytkeä tulostimeen
ulkoisen laitteen, joka tukee
massamuistijärjestelmää. Sivulla 46 on
lisäohjeita PictBridge-yhteensopivan
digitaalisen kameran kytkemisestä
tulostimeen.
Huomautus
Jos muistikortti asetetaan tulostimeen, tulostin
ei pysty lukemaan tulostimen PictBridgeliitäntään kytketyn ulkoisen laitteen signaalia.
Ota pois kortti.
1
Ennen liitäntää tehtävät
välttämättömät asetukset ja toiminnot
vaihtelevat ulkoisen laitteen
mukaisesti. Yksityiskohtaisia tietoja
on käyttämäsi ulkoisen laitteen
käyttöohjeissa. (Esimerkiksi Sony
Cyber-shot digitaalista kameraa
käytettäessä valitse “Normal”- tai
“Mass Storage” -tila “USB Connect” valikosta.)
SD-kortin pois ottaminen
Paina SD-korttia kevyesti sisäänpäin
korttitilassa. Se ponnahtaa ulospäin tämän
jälkeen, jolloin voit ottaa sen hitaasti ulos.
Huomautuksia
• Ottaessasi SD-kortin pois korttitilasta ota se
vastaan molemmillasi käsilläsi estääksesi sitä
ponnahtamasta ulos ja osumasta esim.
silmiisi, koska seurauksena voi olla
loukkaantuminen.
• Jos käytät miniSD-korttia, käytä myös
miniSD-korttisovitinta. Mikäli asetat miniSDkortin tulostimen korttitilaan ilman sovitinta,
et välttämättä pysty ottamaan sitä ulos.
Aseta digitaalinen kamerasi tai
jokin muu ulkoinen valmiiksi
tulostamaan
massamuistiyhteensopivan
tulostimen kanssa.
2
Kytke kamera tai ulkoinen laite
tulostimen PictBridge-liitäntään.
Käytä digikameran tai ulkoisen
laitteen mukana toimitettua USBjohtoa.
18 FIN
04_N826_FI.pm65
18
07-04-11, 13.08
PictBridge-liitäntään
(USB A-TYPE)
Valmistelut
Kamera tai jokin muu
ulkoinen laite
USB-liitäntään
Huomautuksia
• Käytettävän USB-johdon tyyppi saattaa
vaihdella eri digitaalikameroissa. Käytä USBjohtoa, jossa on A-TYPE-liitin tulostimelle ja
sopiva liitin digitaalikamerallesi.
• Emme voi taata liitännän toimimista kaikkien
massamuistilaitteiden kanssa.
• Jos käytät kuluttajakäyttöön myytävää USByhteensopivaa liitäntäjohtoa, käytä sellaista
jonka pituus on alle 3 m.
• Ulkoisen laitteen käyttövalon vilkkuessa älä
koskaan katkaise virtaa tulostimesta tai
ulkoisesta laitteesta tai irrota siitä USB-johtoa.
Muussa tapauksessa ulkoisen laitteen data
saattaa vahingoittua. Emme ota vastuuta
mistään vahingoista, jotka aiheutuvat datan
menettämisestä tai vahingoittumisesta.
19 FIN
04_N826_FI.pm65
19
07-04-11, 13.08
Perustulostus
Valittujen kuvien
tulostaminen
Tässä kappaleessa kuvataan muistikortin
tai ulkoisen laitteen
kuvien näyttäminen
tulostimen
nestekidenäytöllä ja
valittujen kuvien
tulostaminen.
Reunaton vakiotulostus
Ennen käytön aloittamista
Sinun on suoritettava kohdat 1–5
(s. 10–16) ja seuraavat toimenpiteet:
• “Muistikortin asettaminen tulostimeen”
(s. 17) tai “Kameran tai jonkin muun
ulkoisen laitteen kytkeminen
tulostimeen” (s. 18)
Tarkista ennen tulostuksen aloittamista,
että olet asettanut tulostimeen ainoastaan
sellaisen kortin tai kytkenyt siihen
sellaisen laitteen, joka sisältää tulostettavia
kuvia. Median, jonka kuvia näytetään,
nimi ilmestyy nestekidenäytön vasempaan
yläkulmaan.
Kuvien tulostaminen
1
Paina 1 (päällä/valmiustila) kytkintä. -kytkintä tulostimen
päällekytkemiseksi.
Tulostimen 1 (virta/valmiustila) ilmaisimeen syttyy keltavihreä valo.
Huomautus
Tulostettaessa tulostuspaperin etureuna tulee
muutaman kerran esiin tulostusaukosta
Varmista, että tulostimen takana on riittävästi
tilaa tulostuksen aikana.
Tulosignaalin valinta
tulostimella
Tulostinta ei ole varustettu tulosignaalin
valintakytkimellä. Kytkiessäsi
muistikortin tai ulkoisen laitteen
tulostimeen, kytketyn median kuvat
näytetään siinä automaattisesti. Jos useita
kortteja asetetaan tulostimeen tai jos
ulkoinen laite kytketään siihen,
ensimmäiseksi asetetulla medialla on
etusija. Kytkiessäsi tulostimen päälle
silloin kun tulostimessa on useita kortteja
tai kun ulkoinen laite on kytketty siihen,
tulostin tunnistaa ne järjestyksessä
“Memory Stick” (tai “Memory Stick
Duo”), SD-kortti, PictBridge-liitäntään
kytketty ulkoinen laite, USB-liitäntään
kytketty PC.
Nestekidenäytölle ilmestyy
muistikortilla tai ulkoisessa laitteessa
oleva kuva.
20 FIN
05_N826_FI.pm65
20
07-04-11, 13.08
2
Kuvat näytetään kuvaluettelossa.
Paina PRINT
Valitun kuvan tulostus käynnistyy.
Kuvan tulostuksen aikana PRINTilmaisin vilkkuu ja tulostuksen
edistyminen näytetään
nestekidenäytöllä.
4
Kun tulostus on suoritettu
valmiiksi ja tulostuspaperi tulee
automaattisesti ulos, ota
tulostettu paperi pois
paperikasetista.
Huomautuksia tulostamisesta
• Korttivalon vilkkuessa tai näkyessä
nestekidenäytöltä älä ota pois
muistikorttia korttitilasta tai aseta
sitä siihen tai kytke ulkoista laitetta
tulostimeen.
• Älä koskaan siirrä tai kytke
tulostinta päältä sen tulostaessa;
tulostuskasetti tai paperi voi tällöin
juuttua paikalleen. Virran
katkaistessasi pidä paperikasetti
paikallaan, ja kytke virta päälle.
Mikäli tulostuspaperi juuttuu
tulostimeen, ota se pois ja käynnistä
tulostus uudelleen kohdasta 1.
• Tulostettaessa tulostuspaperin
etureuna tulee muutaman kerran
esiin tulostusaukosta. Älä kosketa
paperia tai vedä sitä ulos. Odota,
että tulostuspaperi tulee kokonaan
ulos tulostuksen päätyttyä.
• Varmista, että tulostimen takana on
riittävästi tilaa tulostuksen aikana.
21 FIN
Vihje
05_N826_FI.pm65
Perustulostus
Useiden kopioiden tulostaminen
1 Paina ENTER-painiketta
tulostemäärän esiin saamiseksi.
2 Paina f/F -painiketta
tulostemäärän lisäämiseksi tai
vähentämiseksi.
3 Vahvista määrä ENTERpainikkeella.
Kuvaluettelossa olevien kuvien
valitseminen
Paina (pienennys) -painiketta
niin monta kertaa kuin tarvitaan.
Yhden kuvan esikatselunäyttö
vaihtuu kuvaluettelonäytöksi.
Paina g/G/f/F -painiketta
siirtääksesi punaiset kehykset
(kohdistin) tulostettavaan kuvaan.
3
Tulostimen ollessa valmis tulostamaan,
PRINT-ilmaisin palaa sinivihreänä. (Ellei se
pala, tarkista, onko tulostuspaperi ja kasetti asetettu oikein paikalleen.)
Paina g/G/f/F -painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan
saadaksesi esiin tulostettavan kuvan.
21
07-04-11, 13.08
Toisen sivun esiin saamiseksi
• Seuraavan sivun näyttämiseksi
siirrä punainen kehys kuvalistan
alariville ja paina F -painiketta.
• Edellisen kuvan näyttämiseksi
siirrä punainen kehys yläriville ja
paina f -painiketta.
Usean kuvan tulostaminen
Tässä osassa kuvataan, kuinka useita
kuvia valitaan kerralla ja kuinka
kunkin tulostemäärä asetetaan sekä
miten ne tulostetaan ne yhdellä
kertaa.
1
Tulostimen 1(virta/valmiustila) ilmaisimeen syttyy keltavihreä valo.
Nestekidenäytölle ilmestyy
muistikortilla tai ulkoisessa laitteessa
oleva kuva.
2
Yhden kuvan esikatseluikkunaan
palaamiseksi
Siirrä punainen kehys haluttuun
kuvaan ja paina (suurenna) painiketta.
Paina 1 (virta/valmiustila) kytkintä tulostimen
päällekytkemiseksi.
Paina (pienennä) -painiketta
kuvaluettelon esiin saamiseksi.
3
Siirrä painikkeilla g/G/f/F
keltainen kehys tulostettavaan
kuvaan ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Yhden kuvan esikatseluikkuna
vaihtuu kuvaluettelonäytöksi.
Punainen kehys näyttää kohdistimen
sijainnin.
Tulostemäärän ilmaisimeksi tulee “1”.
Tulostemäärän ilmaisin
Punainen kehys (kohdistin)
22 FIN
05_N826_FI.pm65
22
07-04-11, 13.08
4
• Vielä toisen kuvan näyttämiseksi
paina g/G -painiketta.
• Paina valinnan peruuttamiseksi
CANCEL-painiketta.
7
Kun tulostus on suoritettu
valmiiksi ja tulostuspaperi tulee
automaattisesti ulos, ota
tulostettu paperi pois
paperikasetista.
Vihje
Vaikka tulostuskasetin jäljellä oleva mustemäärä
ei riittäisikään tulostettaviin kuviin, voit jatkaa
tulostamista. Mikäli mustekasetti tyhjentyy
kesken tulostuksen ja näytölle ilmestyy tätä
koskeva viesti, seuraa annettuja ohjeita
tulostuskasetin vaihtamiseksi (sivu 12).
Toista kohdat 3 ja 4 valitaksesi
vielä muita kuvia sekä
asettaaksesi niille jokaiselle
erikseen oma kuvanlaatunsa.
Punainen kehys ilmestyy valittujen
kuvien ympärille.
Valinnan peruuttamiseksi
1 Siirrä painikkeilla g/G/f/F
punainen kehys kuvaluettelosta
peruutettavaan kuvaan ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
2 Paina F -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että
kuvamääräksi tulee “0”.
Kuvan valinta on nyt peruutettu.
6
Paina PRINT-painiketta.
Valittujen kuvien tulostus
käynnistyy. Kuvan tulostuksen
aikana PRINT-ilmaisin vilkkuu ja
tulostuksen edistyminen näytetään
nestekidenäytöllä.
23 FIN
05_N826_FI.pm65
23
07-04-11, 13.08
Perustulostus
• Tulostemäärän lisäämiseksi yksi
kerrallaan paina f -painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan.
• Tulostemäärän vähentämiseksi yksi
kerrallaan paina F -painiketta
lyhyesti niin monta kertaa kuin
tarvitaan.
• Tulostemäärän palauttamiseksi
nollaksi välittömästi paina F painiketta vähintään 2 sekuntia.
Voit asettaa kuvan tulostemääräksi
jopa 20 kopiota.
5
Tulostuksen keskeyttämiseksi
Paina CANCEL-painiketta. Jos
tulostat useita kopioita, parhaillaan
tulostettavaa seuraava tuloste
peruuntuu.
Paina f/F -painiketta
tulostemäärän asettamiseksi.
Näyttöikkunan käyttö
Nestekidenäyttö
Voit siirtyä esikatselukuvaan ja
kuvaluettelonäyttöön tarkistaaksesi kuvan
ennen sen tulostamisesta
• Paina (pienennä) -painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan.
Kuvaa pienennetään aina alkuperäiseen
asteikkoon, minkä jälkeen kuva vaihtuu
kuvaluettelon esikatselukuvaksi.
• Paina (suurenna) -painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan.
ERROR[Enkelt syntaxfel] in:
Näyttö vaihtuu kuvaluettelosta
esikatselukuvaksi. Tämän jälkeen kuvaa
suurennetaan aina 5-kertaiseksi
alkuperäiseen verrattuna.
Vielä muiden kuvien näyttämiseksi tai
valitsemiseksi
Paina g/G/f/F -painiketta. Yhden
kuvan esikatseluikkunassa kuva
vaihtuu. Kuvaluettelossa (valitun kuvan
näyttävä) punainen kehys siirtyy.
Esikatselukuva
Valittu
tulostusmedia
(Muistikortti tai
ulkoinen laite)*
Tulostuskasettityyppi
(P: Postikortti/C:
puhdistuskasetti)
Liitetiedosto/
DPOF/
Suojausilmaisimet**
Valittu
kuvamäärä/
Kuvien
kokonaismäärä
Tallennetut tiedot
Kuvanumero
(vuosi/kuukausi/
(kansiopäivä)
tiedostonumero)
Kuvadatanäyttö Käyttöohjeita Vierityspalkki,
joka näyttää
kun “Options”kuvan sijainnin
valikon “Image
kaikkien
data display” kuvien
asetuksena on
joukosta.
“ON”.
* Tuloilmaisimet
Kytketyn laitteen kuvake tulee esiin:
: “Memory Stick” tai “Memory Stick Duo”
: SD-kortti
: Ulkoinen laite
24 FIN
05_N826_FI.pm65
24
07-04-11, 13.08
** Liitetiedoston/DPOF-/suojauksen
ilmaisimet
• Liitetiedoston ilmaisin:
Näytetyn kuvan lisäksi kuvasta on olemassa
liitetiedosto, esimerkiksi liikkuvan kuvan
tiedosto tai pienikokoinen
sähköpostikuvatiedosto.
• DPOF-ilmaisin
Kuva on DPOF-esivalittu digitaalikameralla.
• Suojauksen ilmaisin:
Kuva on suojattu digitaalikameralla.
Kuvaluettelo
Perustulostus
Punainen kehys (kohdistin)
Käyttöohjeita
Vierityspalkki,
joka näyttää
kuvan sijainnin
kaikkien kuvien
joukosta.
25 FIN
05_N826_FI.pm65
25
07-04-11, 13.08
Eri tulostustapojen käyttö
Kohdistin
Edit-valikko
Kuvan editointi
EDIT-valikon esiinottaminen
Voit ottaa esiin Edit-valikon ja editoida
kuvaa tai lisätä siihen tehosteen.
Edit-valikossa käytettävät painikkeet
g/G/f/F/ENTER
PRINT
Yksikkö Toiminto
/
CANCEL
MENU
1
2
Suurenna tai pienennä
kuvan kokoa tulostimen
painikkeilla.
Siirtää kuvaa.
Ota esiin editoitava kuva.
Ota esiin kuva kuvan
esikatseluikkunaan tai siirrä punainen
kehys haluttuun kuvaan
kuvaluettelosta.
Adjusts the picture quality
Säätää kuvan kuvanlaatua.
Paina tulostimen MENUpainiketta.
Lisää erikoissuotimen
kuvaan.
Kierrättää kuvaa.
Valikkopalkki tulee esiin.
Edit-valikon kuvake
Vähentää punasilmäisyyttä.
Valikkopalkki
Peruuttaa juuri tehdyn
editoinnin ja palauttaa
kuvan editointia
edeltäneeseen tilaan.
Tallentaa editoidun kuvan.
Valikkotilan sulkeminen
Paina uudelleen MENU-painiketta.
Edellinen ikkuna tulee esiin.
3
Valitse g/G -painikkeilla
(Editointi) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Edit-valikko tulee esiin.
Sulkee EDIT-valikon.
Vihje
Voit painaa kuvan editoinnin aikana MENUpainiketta ja asettaa osan Set Up -valikon
yksiköistä.
26 FIN
06_N826_FI.pm65
26
07-04-11, 13.09
Kuvakoon muuttaminen
3
Siirrä kuvaa painikkeilla g/G/f/F.
Kuva siirtyy valittuun suuntaan.
1
2
Ota esiin Edit-valikko (s. 26).
Paina (suurenna) -painiketta
suurentaaksesi kuvaa tai
(pienennä) -painiketta sen
pienentämiseksi.
Joka kerta kun painat painiketta, kuva
suurenee tai pienenee:
: aina 200 %
: aina 60 %
4
Paina ENTER-painiketta.
Kuva pysähtyy paikalleen.
Vihje
Kuvan kierrättäminen
1
2
Huomautus
Suurennetun kuvan kuvanlaatu saattaa olla
huonompi kuvakoosta riippuen.
Ota esiin Edit-valikko (s. 26).
Valitse g/G -painikkeilla
(Kierrätys) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Kierrätysvalikko tulee esiin.
Kuvan siirtäminen
1
2
Kierrätyskuvake
Kierrätysvalikko
Ota esiin Edit-valikko (s. 26).
Valitse g/G -painikkeilla
(Sijainti) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
b/B/v/V ilmestyy kuvan oikealle
puolelle/vasemmalle puolelle/
yläpuolelle/alapuolelle ja voit nyt
siirtää kuvaa.
Jatkuu
27 FIN
06_N826_FI.pm65
27
07-04-11, 13.09
Eri tulostustapojen käyttö
Esikatsellun kuvan tulostamiseksi paina PRINTpainiketta (sivu 30).
3
Jos “Brightness” on valittu.
Valitse painikkeilla f/F kuvan
kierrätyssuunta ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
• Rotate 90° Clockwise: Joka kerta
ENTER-painiketta painettaessa
kuva kiertyy 90° myötäpäivään.
• Rotate 90° Counterclockwise: Joka
kerta ENTER-painiketta
painettaessa kuva kiertää 90°
vastapäivään.
Liukusäädin
Vihje
Esikatsellun kuvan tulostamiseksi paina PRINTpainiketta (sivu 30).
4
• Brightness: Kirkasta kuvaa
painikkeella G tai tummenna sitä
painikkeella g.
• Tint: Sinerrä kuvaa painikkeella G
tai punerra sitä painikkeella g.
• Saturation: Syvennä värejä
painikkeella G tai kevennä niitä
painikkeella g.
• Sharpness: Terävöitä ääriviivoja
painikkeella G ääriviivojen
terävöittämiseksi tai palauta
alkuasetukset painikkeella g.
Kuvan säätäminen
1
2
Ota esiin Edit-valikko (s. 26).
Valitse g/G -painikkeilla
(Säätö) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Säätövalikko tulee esiin.
Säätökuvake
Säädä taso siirtämällä säädin
haluttuun kohtaan.
Säätövalikko
5
Paina ENTER-painiketta.
Säätö tulee voimaan.
Vihje
Esikatsellun kuvan tulostamiseksi paina PRINTpainiketta (sivu 30).
Erikoissuotimen lisääminen
kuvaan
3
Valitse painikkeilla f/F haluttu
säätötyökalu ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Liukusäädin tulee esiin.
1
2
Ota esiin Edit-valikko (s. 26).
Valitse g/G -painikkeilla
(Suodin) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
28 FIN
06_N826_FI.pm65
28
07-04-11, 13.09
Suodinvalikko tulee esiin.
Suodinvalikko
Suodinkuvake
Punasilmäisyyden
vähentäminen
Voit vähentää salamalla kuvatun
kuvauskohteen punasilmäisyyttä.
Huomautus
Jos editoit kuvaa vielä punasilmäisyyden
vähentämisen jälkeen, kuten
suurentamalla tai pienentämällä sitä,
kierrättämällä tai siirtämällä sitä,
punasilmäisyyden vähentämisen
tehosteella ei ehkä ole ollenkaan
vaikutusta. Suorita punasilmäisyyden
vähentäminen tämän jälkeen.
3
Valitse kuvaan lisättävä suodin
painikkeilla f/F.
4
Ota esiin Edit-valikko (s. 26).
Valitse g/G -painikkeilla
(Punasilmäisyyden vähentäminen)
ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Kuvaan ympärille ilmestyy
säätökehys, joka osoittaa
punasilmäisyyden vähentämissäädön
alueen.
Säätökehys
Paina ENTER-painiketta.
Suodin tulee voimaan.
Vihje
Esikatsellun kuvan tulostamiseksi paina PRINTpainiketta (sivu 30).
3
Säädä säätökehyksen paikka ja
koko.
Tee punasilmäisyyden vähentämisen
säätö erikseen oikealle ja vasemmalle
silmälle.
Säätökehyksen siirtäminen
1 Valitse g/G -painikkeilla
(Sijainti) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Jatkuu
29 FIN
06_N826_FI.pm65
29
07-04-11, 13.09
Eri tulostustapojen käyttö
• Sepia: Muuttaa kuvaa niin, että siitä
tulee vanhan, väreiltään
haalistuneen valokuvan kaltainen.
• Monochrome: Muuntaa kuvan
mustavalkoiseksi.
• Paint: Tekee kuvasta maalauksen
näköisen.
• Fish-eye: Tekee kuvasta
kalansilmäobjektiivilla otetun
valokuvan näköisen.
• No Filter: Kuvaan ei aseteta
erikoissuodinta (oletusasetus).
1
2
2 Siirrä kehystä painikkeilla g/G/
f/F.
Kehys siirtyy valittuun suuntaan.
3 Paina ENTER-painiketta.
Kehys kiinnittyy nykyiseen
paikkaansa.
Säätökehyksen koon säätäminen
Valitse g/G -painikkeella
(Enlarge) tai
(Reduce) ja paina
ENTER-painiketta.
Joka kerta kun painat ENTERpainiketta, kehys suurenee tai
pienenee.
Voit myös suurentaa tai pienentää
kokoa painamalla tulostimen
(suurenna) tai (pienennä) painiketta
Kuvan tulostaminen ja
tallentaminen
Kuvien tulostaminen
1
Paina PRINT-painiketta.
2
Paina f/F -painiketta
tulostemäärän lisäämiseksi tai
vähentämiseksi.
• Tulostemäärän lisäämiseksi yksi
kerrallaan paina f -painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan.
• Tulostemäärän vähentämiseksi yksi
kerrallaan paina F -painiketta lyhyesti
niin monta kertaa kuin tarvitaan.
• Tulostemäärän palauttamiseksi
nollaksi paina F -painiketta
vähintään 2 sekuntia.
Vihje
Tee säätökehyksestä 2–7 kertaa silmän
kokoinen.
4
Valitse g/G -painikkeilla
Punasilmäisyyden vähentämisen
säätöalue suurenee.
5
3
Paina ENTER-painiketta.
Säätö tulee voimaan.
Punasilmäisyyden vähentämisen
valikko tulee esiin.
Vielä muiden silmien
punasilmäisyyden vähentämiseksi
toista kohdat 3–5.
Käynnistä tulostus PRINTpainikkeella.
Esikatseltu kuva tulostuu.
ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Esiin tulee valintaikkuna, jossa
valitaan tulosteiden määrä.
Kuvan tallentaminen
Jos valitset
(tallennus) Edit- tai Creative
Print -valikosta, kuvan tallentamisen
kohdekansion valintaikkuna tulee esiin. Voit
tallentaa kuvan uudella kuvanumerolla.
Vihje
Valittua kuvaa ei voi korvata.
1
Kuvan tallennuksen kohdemedia.
Paina f/F -painiketta median (“Memory
Stick” tai “SD Card”) valitsemiseksi ja
paina ENTER-painiketta.
Säädön palauttaminen alkuasetuksiin
Paina CANCEL-painiketta kohdassa 5
ENTER-painikkeen sijaan.
Punasilmäisyyden vähennyssäätö
peruuntuu ja kohdan 2 ikkuna tulee esiin.
Vihje
Esikatsellun kuvan tulostamiseksi paina PRINTpainiketta (sivu 30).
30 FIN
06_N826_FI.pm65
30
07-04-11, 13.09
Esiin tulee päiväysasetuksen
valintaikkuna. Voit tallentaa kuvaan
päiväyksen.
2
Valitse päiväys.
Valitse numero painikkeilla f/F ja
valitse päivä, kuukausi ja vuosi
painikkeilla g/G. Paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Jaetun kuva-arkin ja
kalenterin tekeminen
(Creative Print)
Creative Print -valikon esiin
ottaminen
Voit näyttää Creative Print -valikon ja
tehdä kalenteri- tai jaettuja kuvaarkkitulosteita käyttämällä muistikortin
tai ulkoisen laitteen kuvia.
g/G/f/F/ENTER
Editoitu tai Creative Print -kuva
tallennetaan uutena kuvana. Uusista
kuvanumeroista tiedottava
valintaikkuna (kansion numerotiedostonumero) tulee esiin.
Jos esimerkiksi näytöllä näkyy
“100-0001”, “100” on kansion numero
ja “0001” tiedoston.
3
PRINT
CANCEL
MENU
1
Paina MENU-painiketta.
Valikkopalkki tulee esiin.
Paina ENTER-painiketta.
Creative Print -valikon kuvake
Valikkopalkki
Huomautus
Älä sammuta virtaa tai ota muistikorttia pois
tulostimesta kuvan tallentamisen aikana.
Muistikortti saattaa vahingoittua.
Valikkotilan sulkeminen
Paina MENU-painiketta. Edellinen
ikkuna tulee esiin.
Jatkuu
31 FIN
06_N826_FI.pm65
31
07-04-11, 13.09
Eri tulostustapojen käyttö
Creative Print -toiminnossa käytettävät
painikkeet
2
Valitse g/G -painikkeilla
(Creative Print) ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
Creative Print -valikko tulee esiin.
Jaettujen kuva-arkkien
tekeminen
Voit tulostaa 2, 4, 9, 13
tai 16 osaan jaetun
kuva-arkin.
1
Ota esiin Creative Print -valikko
(s. 31).
2
Valitse g/G -painikkeilla “Split
Image” ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Jaetun kuvan mallit tulevat esiin.
Toiminnon keskeyttäminen
Paina CANCEL-painiketta. Edellisen
kohdan ikkuna tulee esiin. Riippuen siitä,
missä vaiheessa toimintoa olet, toimintoa
ei voi välttämättä keskeyttää.
Vihje
Voit painaa Creative Print -toiminnon aikana
MENU-painiketta ja asettaa osan Set Up valikon yksiköistä.
Creative Print -kuvan tallentaminen
(sivu 30)
• Valitse kuvan tallentamiseksi
ikkunasta.
3
Valitse painikkeilla g/G haluttu
malli ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Näytölle ilmestyy valitun mallin
esikatselukuva.
Kuva-alue
Creative Print -valikosta poistuminen
• Paina kesken toiminnon MENUpainiketta ja valitse “Creative Print
Complete”.
• Ota esiin esikatselukuva ja valitse sen
jälkeen painikkeilla g/G/f/F
ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Kuvan tallentamisen valintaikkuna saattaa
tulla esiin (s. 30).
Vihje
Voit valita ja asettaa alueet missä tahansa
järjestyksessä.
32 FIN
06_N826_FI.pm65
32
07-04-11, 13.09
4
Valitse haluttu kuva-alue
painikkeilla g/G/f/F ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
Yksikkö Toiminto
/
Kuvan valinnan valintaikkuna tulee
esiin.
Suurenna tai pienennä kuvan
kokoa tulostimen painikkeilla.
Siirrä säätökehystä
painikkeilla g/G/f/F ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Joka kerta ENTER-painiketta
painettaessa kuva kiertyy 90°
myötäpäivään.
7
Valitse painikkeilla g/G/f/F
haluttu kuva ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta
Esiin tulee kuvan sijainnin valintaan
käytettävä ikkuna.
Valittu kuva lisätään kuva-alueelle.
Kun valitset mallin eri kuvilla, toista
kohdat 3–7 valitaksesi kuvan kullekin
alueelle.
Säätötyökalut
Vihje
6
Säädä valitun kuvan koko ja
sijainti.
Esikatsellun kuvan tulostamiseksi paina PRINTpainiketta (sivu 30).
Valitse g/G -painikkeilla haluttu
säätöyksikkö ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Jatkuu
33 FIN
06_N826_FI.pm65
33
07-04-11, 13.09
Eri tulostustapojen käyttö
5
Valitse
painikkeilla g/G/f/F ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Kalenterin laatiminen
4
Kun valitset mallin, jossa on useita
kuvia, valitse kuva kullekin alueelle
suorittamalla seuraavat toimenpiteet
niin monta kertaa kuin tarvitaan.
Voit tehdä kalentereita
suosikkikuvillasi.
1
Ota esiin Creative Print -valikko
(s. 31).
2
Valitse g/G -painikkeilla
“Calendar” ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
1 Valitse kuva-alue painikkeilla
g/G/f/F ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Kuvaluettelo tulee esiin (s. 32).
2 Valitse painikkeilla g/G/f/F
haluttu kuva ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Kuvan koon ja sijainnin
säätämisikkuna tulee esiin.
Lisätietoja säätämisestä on sivun 33
kohdassa 6.
painikkeilla g/G ja
3 Valitse
paina ENTER-painiketta.
Kuva valitaan, ja se tulee esiin
valitulle kuva-alueelle.
Kalenterimallin valintaikkuna tulee
esiin.
5
3
Valitse kuva.
Valitse haluttu malli painikkeilla
g/G ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Tee kalenterin asetukset.
1 Valitse kalenterialue painikkeilla
g/G/f/F ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta kalenterin
asetusikkunan esiin saamiseksi.
Näytölle ilmestyy valitun mallin
esikatselukuva.
Kuva-alue
Kalenterialue
2 Valitse seuraavat yksiköt
painikkeilla f/F ja paina sen
jälkeen g/G -painiketta
vaihtoehdon valitsemiseksi.
Vihje
Voit valita ja asettaa kuva-alueen tai
kalenterialueen missä tahansa
järjestyksessä.
34 FIN
06_N826_FI.pm65
34
07-04-11, 13.09
Yksikkö
Toiminto
Start Y/M
Aseta ensin kalenterin
aloituskuukausi ja -vuosi. Valitse
kuukausi tai vuosi painikkeilla
g/G ja paina f/F-painiketta
numeron asettamiseksi. Paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
Start Day
Aseta viikonpäivä (sijaitsee
kalenterin vasemmassa laidassa).
Valitse painikkeilla f/F
“Sunday” tai “Monday”. Paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
3 Valitse painikkeilla g/G/f/F
ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Kalenteri tulee esiin kalenterialueelle.
Vihje
Esikatsellun kuvan tulostamiseksi paina PRINTpainiketta (sivu 30).
Easy Printing -valikkoa käyttäen voit
tulostaa kerralla useita muistikortille tai
ulkoiseen laitteeseen tallennettuja kuvia.
Tulostimessa on seuraavat kolme helppoa
tulostustapaa:
• Indeksitulostus
Voit tulostaa indeksilistan (indeksin)
kaikista muistikortille tai ulkoiseen
laitteeseen tallennetuista kuvista, mikä
mahdollistaa valitun median sisällön
tarkistamisen helpolla tavalla.
Jaetulle kuva-arkille tulevien kuvien
määrä lasketaan automaattisesti. Kuvat
tulostetaan vastaavilla
kuvanumeroillaan (kansionumerotiedostonumero).
Kuvien numerot
Päiväys (jos
päiväystulostustoiminto
on käytössä.)
• DPOF-esivalittujen kuvien
tulostaminen
Tulostettavaksi DPOF-esivalituissa
(Digital Print Order Format) kuvissa
näkyy tulostusmerkki (
)
kuvaluettelossa. Voit tulostaa tällaiset
kuvat kerralla. Kuvia tulostuu
näytetyssä järjestyksessä esivalittu
määrä.
• Kaikkien kuvien tulostaminen
Voit tulostaa kerralla kaikki
muistikortille tai ulkoiseen laitteeseen
tallennetut kuvat.
Jatkuu
35 FIN
06_N826_FI.pm65
35
07-04-11, 13.09
Eri tulostustapojen käyttö
Color of Day
Valitse kalenterissa näytettävät
sunnuntain (Sunday) ja lauantain
(Saturday) värit. Valitse haluttu
sunnuntai ja lauantain väri
painamalla ensin
G -painiketta ja sen jälkeen f/F painikkeita. Paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Helppo tulostus
(Indeksi/DPOF/All)
Huomautuksia
Huomautus
• Lue digitaalikameran käyttöohjeista lisätietoja
kuvien esivalitsemisesta tulostukseen.
• Jotkin digitaalikamerat eivät tue DPOFtoimintoa tai tulostin ei välttämättä tue
joitakin digitaalikameran toimintoja.
1
Ellei DPOF-esivalittuja kuvia ole silloin
kun olet valinnut asetuksen “DPOF Print”,
vikailmoitus tulee esiin.
4
Paina tulostimen MENUpainiketta.
Valikkopalkki tulee esiin.
Easy Printing -kuvake
2
Jos valitset “Yes”, tulostus käynnistyy.
Tulostuksen aikana PRINT-ilmaisin
vilkkuu ja tulostuksen eteneminen
näytetään näytöllä.
Valikkopalkki
Valikkotilan sulkeminen
Paina uudelleen MENU-painiketta.
Edellinen ikkuna tulee esiin.
Valitse g/G -painikkeilla
(Easy
Printing) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Valitse “Yes” painikkeilla g/G
tulostuksen käynnistämiseksi tai
“No” tulostuksen peruuttamiseksi
ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Tulostuksen keskeyttämiseksi
Paina CANCEL-painiketta. Jos
tulostat useita kopioita, parhaillaan
tulostettavaa seuraava tuloste
peruuntuu.
5
Kun tulostus on suoritettu
valmiiksi ja tulostuspaperi tulee
automaattisesti ulos, ota
tulostettu paperi pois
paperikasetista.
Easy Printing -valikko tulee esiin.
Easy Printing -valikko
Vihjeitä
• Vaikka tulostuskasetin jäljellä oleva
mustemäärä ei riittäisikään tulostettaviin
kuviin, voit jatkaa tulostamista. Mikäli
mustekasetti tyhjentyy kesken tulostuksen ja
näytölle ilmestyy tätä koskeva viesti, seuraa
annettuja ohjeita tulostuskasetin
vaihtamiseksi (sivu 12).
• Mikäli “Date Print” -asetukseksi on asetettu
Set Up -valikosta “On”, kuvan ottamis- tai
tallennuspäiväys tulee esiin (sivu 43).
3
Valitse painikkeilla f/F “Index
Print”, “DPOF Print” tai “Print
All” ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Vahvistusikkuna tulee esiin.
36 FIN
06_N826_FI.pm65
36
07-04-11, 13.09
Diaesityksen katselu
Voit suorittaa diaesityksen muistikortille
tai ulkoiseen laitteeseen tallennetuilla
kuvilla. Voit myös manuaalisesti tulostaa
esillä olevan kuvan.
3
Esiin tulee ikkuna, jossa näytetään,
kuinka kuvia vaihdetaan.
4
Valitse painikkeilla f/
F“Automatic” kuvien
vaihtamiseksi automaattisesti tai
“Manual” niiden vaihtamiseksi
manuaalisesti. Paina sen jälkeen
ENTER-painiketta
5
Valitse painikkeilla f/F “Execute”
ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Tässä toiminnossa käytettävät
painikkeet
g/G/f/F/ENTER
PRINT
CANCEL
MENU
Paina MENU-painiketta.
Valikkopalkki tulee esiin.
Valikkopalkki
2
Diaesitysvalikon kuvake
Valitse g/G -painikkeilla
(Slideshow) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Diaesitysvalikko tulee esiin.
Diaesitysvalikko
• Jos “Automatic” on valittu:
Muistikortin tai ulkoisen laitteen
kuvat tulevat esiin automaattisesti
vuoron perään.
• Jos “Manual” on valittu:
Kuvaluettelon kohdistimella
merkitty kuva tulee esiin. Vaihda
kuvaa painikkeilla g/G/f/F.
Nykyisestä kuvasta vasemmalle tai
oikealle oleva kuva tai sen ylä- tai
alapuolella oleva kuva tulee esiin.
Diaesityksen keskeyttämiseksi
Paina CANCEL-painiketta.
Näytöllä olevan kuvan tulostaminen
Diaesitystä manuaalisesti toistettaessa voit
tulostaa näytöllä parhaillaan näkyvän
kuvan painamalla PRINT-painiketta.
Huomautuksia
• Kuvasta riippuen sen saaminen näytölle
saattaa kestää jonkin aikaa.
• Et voi saada esiin kuvia, joita ei pystytä
näyttämään pienoiskuvina, koska ne ovat
vahingoittuneet tai niitä ei voida näyttää
jostakin muusta syystä.
37 FIN
07_N826_FI.pm65
37
07-04-11, 13.09
Eri tulostustapojen käyttö
1
Valitse painikkeilla f/F “Switch”
ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Kuvan hakeminen
Search-valikon avulla voit hakea kuvaa
kuvanumerolla tai päiväyksellä
muistikortilta tai ulkoisesta laitteesta.
Tässä toiminnossa käytettävät
painikkeet
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
MENU
1
3
Valitse hakuperuste painikkeilla
f/F ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Hakuehtojen määrittelyyn käytettävä
valintaikkuna tulee esiin.
4
Valitse painikkeilla g/G yksikkö
ja valitse numerot painikkeilla
f/F.
• Jos valitset “By File No.”:
Valitse ensimmäisen ja viimeisen
tiedoston numero (kansio- ja
tiedostonumerot), jotka haluat saada
esiin:
Aloituskuva
numero
Viimeinen kuva
numero
Paina MENU-painiketta.
Valikkopalkki tulee esiin.
Kuvanhakuvalikon kuvake
Vihje
Tietyn tiedoston hakemiseksi kirjoita sama
tiedostonumero molempiin ruutuihin.
Valikkotilan sulkeminen
Paina MENU-painiketta. Edellinen
ikkuna tulee esiin.
2
Valitse g/g -painikkeilla
(Kuvahaku) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
• Jos valitset “By Date” vaihtoehdon:
Valitse haun ensimmäisen ja
viimeisen tiedoston päiväys:
Ensimmäinen päiväys
Viimeinen päiväys
Kuvanhakuvalikko tulee esiin.
Kuvanhakuvalikko
Vihje
Tietyn päivän kuvien hakemiseksi kirjoita
sama päiväys molempiin ruutuihin.
38 FIN
07_N826_FI.pm65
38
07-04-11, 13.09
• Jos valitset “By Folder No.” vaihtoehdon:
Kirjoita haettavien kuvien
kansionumero:
Kuvien poistaminen
Voit poistaa valitut kuvat tai alustaa
Memory Stick -muistikortin.
Tässä toiminnossa käytettävät
painikkeet
g/G/f/F/ENTER
5
CANCEL
Paina ENTER-painiketta.
Haku alkaa. Kun haku on valmis,
haun tulokset tulevat esiin.
Jos yhtään kuvaa ei löytynyt
6
Paina ENTER-painiketta.
Kuvaluettelo tulee esiin.
• Jos olet valinnut “By File No.” ja
“By Date”, näytölle ilmestyy
löydettyjen kuvien kohdalle “01”,
mikä merkitsee niiden
tulostusmäärää. Voit helposti
tarkistaa kuvaluettelosta
valitsemasi kuvat..
• Jos olet valinnut “By Folder No.”,
valitun kansion ensimmäinen ja
viimeinen kuva tulee esiin.
Huomautuksia
• Älä kytke päältä tulostinta tai ota pois
muistikorttia poisto- ja alustustoimintojen
aikana. Tulostin, muistikortti, ulkoinen laite
tai kuva saattavat tällöin vahingoittua.
• Poistettua kuvaa ei voi enää palauttaa.
Tarkista kunnolla ennen kuvan poistamista,
että poistat oikean kuvan.
• Memory Stick -muistikorttia alustettaessa
kaikki sillä olevat tiedostot, kuvatiedostot
mukaan luettuina, häviävät.
• Et voi poistaa ulkoiseen laitteeseen
tallennettua kuvaa.
• Et voi alustaa muuta muistikorttia kuin
Memory Stick -muistikortin.
Haetun kuvan tulostaminen
Valitse painikkeilla g/G/f/F
tulostettava kuva ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta. Aseta tulostemäärä
painikkeilla f/F ja paina sen jälkeen
uudelleen ENTER-painiketta.
Mikäli haluat tulostaa useita kuvia, toista
tämä menettely.
Paina PRINT-painiketta tulostuksen
käynnistämiseksi. Valittuja kuvia
tulostetaan valittu kuvamäärä.
39 FIN
07_N826_FI.pm65
39
07-04-11, 13.09
Eri tulostustapojen käyttö
Tiedote “No images were found” tulee
esiin.
MENU
Valittujen kuvien poistaminen
4
Voit valita ja poistaa kuvia muistikortilta.
1
Valinnan vahvistamaan pyytävä
valintaikkuna ilmestyy näyttöön.
Paina MENU-painiketta.
Valikkopalkki tulee esiin.
Valikkopalkki
Poista/Alusta-valikon kuvake
Siirrä painikkeilla g/G/f/F
roskakorin kuvake poistettavan
kuvan kohdalle ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
5
Valitse “OK” painikkeilla g/G ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta
Valittu kuva poistetaan. Toista
kohdat 4–5 vielä muiden kuvien
poistamiseksi.
Vihje
Paina valikkotilan sulkemiseksi
MENU-painiketta. Edellinen ikkuna
tulee esiin.
2
Valitse g/G -painikkeilla
(Delete/Format) ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
Delete/Format-valikko tulee esiin.
Delete/Format-valikon sulkemiseksi paina
MENU- tai CANCEL-painiketta.
Huomautuksia
• Jos poistat kuvan, jossa on liitetiedoston
ilmaisin ( ), myös liitetiedosto tai
sähköpostitiedosto poistetaan.
• Et pysty poistamaan suojausilmaisimella (
varustettua kuvaa.
)
Delete/Format-valikko
Memory Stick -muistikortin
alustaminen
Voit alustaa Memory Stick -muistikortin.
3
Valitse painikkeilla f/F “Delele
Image” ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Valitse g/G -painikkeilla
(Delete/Format) ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
Delete/Format-valikko tulee esiin.
Kuvaluettelo tulee esiin.
3
Roskakorin kuvake
Valikkopalkki tulee esiin.
Valitse painikkeilla f/F “Memory
Stick Format” ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta
Vahvistusikkuna tulee esiin.
4
Valitse “OK” painikkeilla g/G ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta
Memory Stick -muistikortti alustetaan.
Huomautus
Kun alustat Memory Stick -muistikortin, kaikki
sen sisältämät kuvat poistetaan.
40 FIN
07_N826_FI.pm65
40
07-04-11, 13.09
Tulostusasetusten
muuttaminen (Set Up)
2
Valitse g/g -painikkeilla
(Set
Up) ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Set Up -valikko tulee esiin.
Set Up -valikosta voit muuttaa erilaisia
tulostusasetuksia, jotka on lueteltu
s. 42–43.
Set Up -valikko
Tässä toiminnossa käytettävät
painikkeet
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
MENU
Huomautus
Paina MENU-painiketta.
Asetusyksiköt, joita ei voi muuttaa,
näkyvät harmaina, eikä niitä voi valita.
Valikkopalkki tulee esiin.
Valikkopalkki
Set Up -valikon kuvake
3
Valitse painikkeilla f/F haluttu
säätöyksikkö ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Valitun yksikön asetusikkuna tulee
esiin (seuraava sivu).
4
Valitse painikkeilla f/F haluttu
asetus ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Asetus on nyt valmis.
Vihje
Paina valikkotilan sulkemiseksi
MENU-painiketta. Edellinen ikkuna
tulee esiin.
Set Up -valikon sulkemiseksi paina MENUpainiketta.
Jatkuu
41 FIN
07_N826_FI.pm65
41
07-04-11, 13.09
Eri tulostustapojen käyttö
1
Yksikkö
Auto Fine Print 3
Asetus
Photo*/
Vivid
Merkitys
•Photo: Säätää kuvan automaattisesti
ja kuva tulostetaan luonnollisilla ja kauniilla
väreillä. (Suositus)
•Vivid: Säätää kuvan siten, että
kuva tulostetaan terävyydeltään korjattuna ja
eloisampana kuin Photo-tilassa.
Huomautuksia
• Kuvadataa ei korjata.
• PC-tilassa tulostettaessa tulostinajurin Auto Fine Print 3 asetuksella on etusija tässä valittuun asetukseen nähden.
Tämä asetus on voimassa PictBridge-tilassa.
Exif Print
Off
Tulostaa kuvan ilman korjauksia.
On*
Säätää Exif Print (Exif 2.21) -yhteensopivalla
digitaalikameralla otetun kuvan parhaaseen
mahdolliseen kuvanlaatuun.
Huomautus
Kuvadataa ei korjata.
Borders
Off
Tulostaa kuvan ilman säätöjä.
Yes
Tulostaa kuvan niin, että kuvan ympärillä on reunat.
Huomautus
Kuvasta riippuen sen ylä- ja alareunat tai oikea sekä vasen
reuna saatetaan säätää ja kuva tulostaa sen jälkeen.
No*
Tulostaa kuvan ilman kuvaa ympäröivää tyhjää tilaa.
Huomautus
Jos tulostat digitaalikameralla otettua tavallista 4:3kuvasuhteen kuvaa, kuvan ylä- ja alareunat leikataan pois
ja se tulostetaan 3:2-kuvasuhteessa.
*: Tehdasasetus
42 FIN
07_N826_FI.pm65
42
07-04-11, 13.09
Yksikkö
Date Print
Asetus
Merkitys
On
Tulostaa kuvauspäivän kuvaan, jos kuvatiedosto
tallennetaan DCF-formaatissa (Design rule for
Camera File system). Kuvauspäivän lisäämiseksi
tulosteeseen ota kuva DCF-tiedostomuodossa. Jos
kuva tallennetaan tulostimeen, tallennuspäivä
tulostuu.
Off*
Tulostaa kuvan ilman päiväystä.
Color Setting
*: Tehdasasetus
Asetusten peruuttaminen
Paina CANCEL-painiketta. Asetukset palaavat tilaan, jossa ne olivat ennen muutosten
tekemistä.
43 FIN
07_N826_FI.pm65
43
07-04-11, 13.09
Eri tulostustapojen käyttö
Säätää tulosteen värejä ja terävyyttä. Valitse
painikkeilla g/G värielementti (“R” (punainen),
“G“ (vihreä) tai “B” (sininen)) tai “S” (terävyys) ja
säädä sen jälkeen sen taso f/F -painikkeilla.
(*R: 0/G:0/B:0/S:0)
R: Säätää punaista ja sinistä väriä. Mitä suurempi
taso, sitä punertavammaksi kuva muuttuu, ikään
kuin se olisi punaisessa valossa. Mitä pienempi
taso, sitä tummemmaksi kuva muuttuu, ikään
kuin siihen loistaisi vaaleansininen valo.
G: Säätää vihreää ja purppuraa väriä. Mitä suurempi
taso, sitä vihertävämmäksi kuva tulee, ikään kuin
se olisi vihreässä valossa. Mitä pienempi taso, sitä
tummemmaksi kuva muuttuu, ikään kuin kuvaan
olisi lisätty purppuranpunaista väriä.
B: Säätää sinistä ja keltaista väriä. Mitä suurempi
taso, sitä sinertävämmäksi kuva muuttuu, ikään
kuin se olisi sinisessä valossa. Mitä pienempi
taso, sitä tummemmaksi kuva muuttuu, ikään
kuin kuvaan olisi lisätty keltaista väriä.
S: Mitä suuremmaksi asetat tason, sitä selkeämmin
ääriviivat näkyvät
Tulostimen asetusten
muuttaminen (Optionvalikko)
2
Valitse
(Option) painikkeilla
g/G ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta
Option-valikko tulee esiin.
Option-valikko
Option-valikosta voit muuttaa seuraavalla
sivulla lueteltuja asetuksia.
Tässä toiminnossa käytettävät
painikkeet
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
MENU
3
1
Paina MENU-painiketta.
Valikkopalkki tulee esiin.
Valikkopalkki
Valitse painikkeilla f/F haluttu
säätöyksikkö ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Valitun yksikön asetusikkuna tulee
esiin (seuraava sivu).
Piilotettujen asetusyksikköjen
näyttämiseksi, vieritä ikkunaa
painikkeilla f/F.
Vaihtoehtovalikon kuvake
Huomautus
Yksiköt, joita ei voi muuttaa, näytetään
näytössä harmaina, eikä niitä voi valita.
4
Valitse painikkeilla f/F haluttu
asetus ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Asetus on nyt valmis.
Paina valikkotilan sulkemiseksi
MENU-painiketta. Edellinen ikkuna
tulee esiin.
Vihje
Set Up -valikon sulkemiseksi paina MENUpainiketta.
44 FIN
07_N826_FI.pm65
44
07-04-11, 13.09
Yksikkö
Listing Order
Asetus
Merkitys
Ascending*
Kuvaluetteloikkunassa kuvat näkyvät kuvanumeron
mukaisessa järjestyksessä pienimmästä numerosta
alkaen.
Descending
Kuvaluetteloikkunassa kuvat näkyvät kuvanumeron
mukaisessa järjestyksessä suurimmasta numerosta
alkaen.
On*
Kuvaluetteloikkunassa näytetään kuvakkeina ne
kuvat, joista ei ole pienoiskuvatietoja (indeksinä
käytetty pienoiskuva).
Off
Kuvaluetteloikkunassa näytetään alkuperäiskuvina
ne kuvat, joista ei ole pienoiskuvatietoja (indeksinä
käytetty pienoiskuva).
Image data display On
(Kuvadatanäyttö)
Kuvatiedot (tiedostotyyppi, kuvausolosuhteet jne.)
näkyvät esikatseluikkunassa.
Icon (Kuvake)
Esikatseluikkunassa ei näytetä kuvatietoja.
Date Display
Order
(Päiväyksen
näyttöjärjestys)
Valitse päiväyksen näyttötapa (Vuosi, kuukausi ja päivä) seuraavista:
• Y/M/D*
• M/D/Y
•D/M/Y
LCD Backlight
(Nestekidenäytön
taustavalo)
Valitse nestekidenäytön taustavalon kirkkaustaso seuraavista:
Bright*/Dark
Demonstration
On*
Mode (Esittelytila)
Flash-tiedostoesittely, joka esittelee tulostimen
toiminnot, käynnistyy automaattisesti sen jälkeen
kun tulostin on ollut käyttämättä 3 minuuttia ilman,
että siihen olisi ladattu mitään mediaa. Esittelyn
keskeyttämiseksi paina jotakin painiketta.
Off
Language (Kieli)
Esittelytilan flash-tiedosto ei käynnisty.
Voit valita valikon tai viestien kielen. Laitteen ostomaasta riippuen
joitakin kielivaihtoehtoja tulee esiin. English*/French/Italian/
German/Spanish/Russian/Korean/Chinese (Simplified)
*: Tehdasasetus
Huomautus
Piilotettujen asetusyksikköjen näyttämiseksi, vieritä ikkunaa painikkeilla f/F.
Asetusten peruuttaminen
Paina CANCEL-painiketta. Asetukset palaavat tilaan, jossa ne olivat ennen muutosten
tekemistä.
45 FIN
07_N826_FI.pm65
45
07-04-11, 13.09
Eri tulostustapojen käyttö
Off*
Tulostaminen PictBridge-kamerasta
Kuvien tulostaminen
digitaalikameran
avulla
Voit kytkeä tulostimeen PictBridgeyhteensopivan digitaalikameran ja
tulostaa kuvan suoraan
digitaalikamerasta.
Ennen käytön aloittamista
Suorita menettely 1–5 (s. 10–16) ja
seuraavat toimenpiteet:
1
Valmistele digitaalikamera
tulostamaan PictBridgeyhteensopivan tulostimen kanssa.
Ennen liitäntää tehtävät
välttämättömät asetukset ja toiminnot
vaihtelevat digitaalikameran
mukaisesti. Yksityiskohtaisia tietoja on
käyttämäsi digikameran
käyttöohjeissa. (Esimerkiksi Sony
Cyber-shot digitaalista kameraa
käytettäessä valitse “PictBridge”- tai
“Auto”-tila “USB Connect” -valikosta.)
5
Tulosta kuva käyttämällä
digitaalikameraa.
Tulostin tukee seuraavia
tulostustoimintoja:
• Yhden kuvan tulostus.
• Kaikkien kuvien tulostus
• Indeksitulostus
• DPOF-tulostus
• Reunuksellinen/reunukseton
tulostus
• Päiväyksen tulostus
Tulostuksenaikaisista huomautuksista
on lisätietoja s. 21.
Huomautuksia
• Jos vaihdat tulostuskasetin silloin kun
tulostin on kytkettynä PictBridgeyhteensopivaan digitaaliseen kameraan, kuva
ei välttämättä tulostu kunnolla. Jos näin käy,
irrota digitaalinen kamera tulostimesta ja
kytke se uudelleen siihen.
• Jos tulostat kuvan digitaalisesta kamerastasi
asettamatta kuvanlaatuasetuksia, kuva
tulostetaan Set Up -valikon asetusten
mukaisesti.
PictBridge-liitäntään
(USB A-TYPE)
Huomautus
Jos käytät kameramallia DSC-T1,
ohjelmistoversio tulee päivittää.
2
Kytke tulostin verkkovirtaan
(s. 16).
3
Paina 1 (virta/valmiustila) painiketta -kytkintä tulostimen
päällekytkemiseksi (sivu 20)
Tulostimen 1 (virta/valmiustila) ilmaisimeen syttyy keltavihreä valo.
4
Kamera tai jokin muu
ulkoinen laite
Kytke PictBridge-yhteensopiva
digikamera tulostimen PictBridgeliitäntään (sivu 18).
Jos kytket PictBridge-yhteensopivan
digitaalisen kameran tulostimeen, sen
näytölle ilmestyy viesti: “The printer is
being connected to PictBridge camera.”.
USB-liitäntään
46 FIN
08_N826_FI.pm65
46
07-04-11, 13.10
Tulostaminen PC:n avulla
Voit tulostaa kuvat PC:ltä asentamalla
toimitetun ohjelmiston siihen ja
kytkemällä sen tulostimeen.
Tässä kappaleessa kerrotaan, kuinka
toimitettu ohjelmisto asennetaan PC:hen ja
kuinka toimitettua Picture Motion
Browser -ohjelmaa käytetään kuvien
tulostamiseen.
Lue myös PC:n käyttöohjeet.
Ohjelmiston tarvitsee asentaa ainoastaan
silloin kun kytket tulostimen PC:hen
ensimmäisen kerran.
Järjestelmävaatimukset
Toimitetun tulostusajurin ja Picture
Motion Browser -ohjelmiston
käyttämiseksi PC:n tulee täyttää seuraavat
järjestelmävaatimukset:
Käyttöjärjestelmä:
Microsoft
Windows® XP Professional/
Windows® XP Home Edition/
Windows® 2000 Professional/
Windows® Millennium Edition,
tehdasasennus (IBM PC/AT yhteensopiva)
(Versioille Windows
95, Windows 98 Gold Edition,
Windows 98 Second Edition,
Windows NT ja Windows 2000:n
muut versiot (esim. Server) ei ole
tukea.)
CPU: Pentium III 500 MHz tai nopeampi
(Pentium III 800 MHz tai nopeampi on
suositeltava.)
RAM: 128 MB tai enemmän (256 MB tai
enemmän on suositus.)
Vapaa kiintolevytila: 200 MB tai enemmän
(Käyttämästäsi Windows-versiosta
riippuen saattaa vaatimuksena olla
suurempikin levytila. Kuvadatan
käsittelemiseksi tarvitset lisää
kiintolevytilaa.)
Näyttö:
Näyttöalue: 800 x 600 kuvapistettä tai
enemmän
Värit: Suurväri (16-bittinen) tai
parempi.
Huomautuksia
• Jos tulostin kytketään PC:hen USBkeskittimen (hub) avulla tai jos PC:hen on
kytketty useampi kuin yksi USB-laite,
mukaan lukien muita tulostimia, seurauksena
voi olla ongelmia. Jos näin käy, tee tulostimen
ja PC:n liitännät mahdollisimman
yksinkertaisella tavalla.
• Et voi käyttää tulostinta, jos jotakin muuta
USB-laitetta käytetään samanaikaisesti.
Jatkuu
47 FIN
09_N826_FI.pm65
47
07-04-11, 13.10
Tulostaminen
TulostaminenPictbridge-kamerasta/
PC:n avulla
Tulostaminen PC:n avulla
Toimitetusta CD-ROM-levystä
Toimitettu CD-ROM sisältää seuraavat
ohjelmat:
• DPP-FP60-tulostinajuri: Ohjelma kuvaa
tulostimen vaatimukset ja mahdollistaa
tulostamisen tietokoneelta.
• Picture Motion Browser: Sonyn
alkuperäinen ohjelmistosovellus, joka
mahdollistaa valokuvien ja liikkuvien
kuvien käsittelyn – kaappaamisen,
järjestelyn, editoinnin ja tulostuksen.
Ohjelmiston asennus
• Älä irrota USB-johtoa tulostimesta tai kytke
sitä tulostimeen tiedonsiirron tai tulostuksen
aikana. Tulostin ei tällöin välttämättä toimi
oikein.
• Älä päästä tulostimeen kytkettyä PC:tä
siirtymään valmius- tai lepotilaan tulostuksen
aikana. Jos näin pääsee käymään, tulostin ei
välttämättä tulosta oikein.
• Toimintaa kaikkien tietokoneiden kanssa ei
taata, vaikka ne täyttäisivät tai ylittäisivätkin
järjestelmävaatimukset.
• Picture Motion Browser tukee DirectXtekniikkaa ja DirectX:n asentaminen saattaa
käydä tarpeelliseksi.
Huomautuksia
• Muista sulkea kaikki ohjelmat ennen
ohjelmiston asentamista.
• Tämän kappaleen valintaikkunat ovat
Windows XP Professionalista, ellei
toisin mainita. Näytetyt
asennustoimenpiteet ja valintaikkunat
vaihtelevat käyttöjärjestelmästä
riippuen.
3
Aseta laitteen mukana toimitettu
CD-ROM-levy tietokoneesi CDROM-asemaan.
Asennusohjelma käynnistyy
automaattisesti, ja asennusikkuna
tulee esiin.
Tulostinajurin asentaminen
Huomautus
1
Varmista, että tulostin on
irrotettu tietokoneesta.
Huomautus
Jos kytket tulostimen PC:hen tässä
vaiheessa, jompikumpi seuraavista
valintaikkunoista tulee esiin:
• Käytettäessä käyttöjärjestelmää
Windows Me: Add New Hardware
(Lisää uusi laite)
• Käytettäessä käyttöjärjestelmää
Windows 2000/XP: Found New
Hardware (Uusi laite löydetty).
Jos näin käy, irrota tulostin PC:stä ja
napsauta sen jälkeen “Cancel” (Peruuta) painiketta valintaikkunasta.
2
Ellei asennusikkuna tule automaattisesti
esiin, kaksoisnapsauta “Setup.exe”tiedostoa CD-ROM-levyltä.
4
Kytke virta tietokoneeseen ja
käynnistä Windows.
• Kun asennat ohjelmistoa tai purat
asennusta Windows® 2000
Professionalissa, kirjaudu
Windowsiin
“Järjestelmänvalvojana” tai
“Tehokäyttäjänä”.
• Asentaessasi ohjelmistoa tai sen
asennusta purkaessasi
käyttöjärjestelmissä Windows® XP
Professional/Windows® XP Home
Edition, kirjaudu sisään
“Järjestelmänvalvojan”
käyttäjätilillä.
Napsauta riviä “Installing Printer
Driver”.
Näytölle ilmestyy “Sony DPP-FP60 InstallShieldWizard” -valintaikkuna.
5
Napsauta “Next” (Seuraava) painiketta.
Lisenssisopimuksen valintaikkuna
tulee esiin.
48 FIN
09_N826_FI.pm65
48
07-04-11, 13.10
6
Merkitse kohta “I accept the
terms of the license agreement”
(Hyväksyn lisenssisopimuksen
ehdot) ja napsauta “Next”
(Seuraava) -painiketta.
11 Kytke tulostin tietokoneeseen
USB-liitännän kautta.
Jos lisäät rastin kohtaan “I do not
accept the terms of the license
agreement” (En hyväksy
lisenssisopimuksen ehtoja), et voi
jatkaa seuraavaan kohtaan.
USBliitäntään
(B-tyyppi)
Windows PC
“Ready to install the program” valintaikkuna ilmestyy esiin.
7
Napsauta “Install” (Asenna) painiketta.
8
Kytke tulostin verkkovirtaan
(s. 16).
9
Paina 1 (virta/valmiustila) kytkintä tulostimen
päällekytkemiseksi (sivu 20).
Tulostimen 1 (virta/valmiustila) ilmaisimeen syttyy keltavihreä valo.
10 Napsauta “Next” (Seuraava) painiketta.
Tulostin siirtyy automaattisesti PCtilaan ja tulostimen asennustoiminto
käynnistyy automaattisesti.
Kun tulostimen asennus on suoritettu
loppuun, “InstallShield Wizard
Complete” -valintaikkuna ilmestyy
esiin.
12 Napsauta “Finish” (Valmis) painiketta.
Tulostinajurin asennus on valmis.
Kun sinua pyydetään käynnistämään
tietokone uudelleen, tee se.
13•
Suorita asennus loppuun
napsauttamalla “Complete”
(Suorita loppuun) -painiketta ja
ottamalla CD-ROM-levy pois
tietokoneesta; säilytä levy
tulevaa käyttöä varten.
• Napsauta Picture Motion
Browser -ohjelman asennuksen
jatkamiseksi kohtaa “Installing
the Picture Motion Browser” ja
seuraa sivulla 51 kuvattua
menettelyä.
Jatkuu
49 FIN
09_N826_FI.pm65
49
07-04-11, 13.10
Tulostaminen PC:n avulla
“Printer connection” -valintaikkuna
tulee esiin.
USBliitäntään
Huomautuksia
• Jos tulostinajurin sisältävää CD-ROM-levyä
pyydetään asennuksen aikana, valitse
seuraava kansio:
-Windows Me:tä käytettäessä:
D\Driver\WimMe
- Jos käyttöjärjestelmänä on
Windows 2000/XP:
D\Driver\Win2000.me
“D” tarkoittaa PC:n CD-ROM-aseman
tunnusta, ja se voi vaihdella
tietokonejärjestelmästä riippuen.
• Tulostimen mukana toimitettua CD-ROMlevyä tarvitaan, kun tulostinajuri asennetaan
uudelleen tai poistetaan. Pidä se hyvässä
kunnossa tulevaa käyttöä varten.
• Jos asennus epäonnistuu, irrota tulostin
tietokoneesta, käynnistä tietokone uudelleen
ja suorita sen jälkeen asennustoimenpiteet
uudelleen kohdasta 3 alkaen.
• Asennuksen jälkeen “Sony DPP-FP60” tulostinta ei aseteta oletustulostimeksi. Aseta
tulostin käytettäväksi kussakin
sovellusohjelmassa erikseen.
• Lue Readme-tiedosto ennen tulostimen
käyttöä (CD-ROM-levyn ReadmekansiocEnglish-kansiocReadme.txt).
Tulostinajurin asennuksen
purkaminen
Jos tulostinajuria ei enää tarvita, pura sen
asennus PC:n kiintolevyltä seuraavasti:
1
Irrota USB-johto tulostimesta ja
tietokoneesta.
2
Aseta laitteen mukana toimitettu
CD-ROM-levy tietokoneesi CDROM-asemaan.
Asennusohjelma käynnistyy
automaattisesti, ja asennusikkuna
tulee esiin.
3
Näytölle ilmestyy “Sony DPP-FP60 InstallShieldWizard” -valintaikkuna.
4
Napsauta “Next” (Seuraava) painiketta.
Lisenssisopimuksen valintaikkuna
tulee esiin.
5
Asennuksen tarkistus
Avaa “Printers and Faxes” (Tulostimet ja
faksit) -kansio (Vain Windows® XP
Professional/Windows® XP Home
Edition) tai “Tulostimet”
Ohjauspaneelista. Jos “Sony DPP-FP60”
tulee esiin “Tulostimet ja faksit”- tai
“Tulostimet”-ikkunasta, tulostinajurin
asennus on onnistunut.
Napsauta riviä “Installing Printer
Driver”.
Merkitse kohta “I accept the
terms of the license agreement”
(Hyväksyn lisenssisopimuksen
ehdot) ja napsauta “Next”
(Seuraava) -painiketta.
Asennuksen purkamisen vahvistava
valintaikkuna tulee esiin.
6
Napsauta “Yes”-painiketta (Kyllä).
Esiin tulee tietokoneen
uudelleenkäynnistämisen
valintaikkuna.
50 FIN
09_N826_FI.pm65
50
07-04-11, 13.10
7
Huomautuksia
Merkitse kohta “Yes, I want to
restart my computer now” ja
napsauta “OK”-painiketta.
• Muista sulkea kaikki ohjelmat ennen
ohjelmiston asentamista.
• Tämän osan valintaikkunat ovat
Windows XP Professionalista, ellei
toisin mainita. Näytetyt
asennustoimenpiteet ja valintaikkunat
vaihtelevat käyttöjärjestelmästä
riippuen.
2
Asennusohjelma käynnistyy
automaattisesti, ja asennusikkuna
tulee esiin.
Kun tietokone on käynnistynyt
uudelleen, oikeat ajuritiedostot
poistetaan, ja asennuksen purkaminen
on sen jälkeen suoritettu loppuun.
Picture Motion Browser ohjelman asentaminen
1
Huomautus
Ellei asennusikkuna tule automaattisesti
esiin, kaksoisnapsauta “Setup.exe”tiedostoa CD-ROM-levyltä.
3
Napsauta kohtaa “Installing
Picture Motion Browser”.
“Picture Motion Browser Setup” asennusohjelma käynnistyy ja
“Choose Setup Language” valintaikkuna tulee esiin.
4
Valitse asennuksen aikana
näytettävä kieli ja napsauta sen
jälkeen “Next”-painiketta.
Kytke virta tietokoneeseen ja
käynnistä Windows.
• Kun asennat tai poistat ohjelmia
Windows® 2000 Professionalissa,
kirjaudu Windowsiin
“Järjestelmänvalvojana” tai
“Tehokäyttäjänä”.
• Asentaessasi ohjelmistoa tai sen
asennusta purkaessasi
käyttöjärjestelmissä Windows® XP
Professional/Windows® XP Home
Edition, kirjaudu sisään
“Järjestelmänvalvojan”
käyttäjätilillä.
Näytölle ilmestyy “Sony Picture
Utility Setup” -valintaikkuna.
Jatkuu
51 FIN
09_N826_FI.pm65
51
07-04-11, 13.10
Tulostaminen PC:n avulla
Asennuksen purkamisen tarkistus
Valitse “Tulostimet ja faksit” (Vain
Windows® XP Professional/Windows®
XP Home Edition) tai “Tulostimet”
Ohjauspaneelista tarkistaaksesi, tuleeko
“DPP-FP60” esiin. Ellei tule, tulostinajurin
asennuksen purkaminen on onnistunut.
Aseta laitteen mukana toimitettu
CD-ROM-levy tietokoneesi CDROM-asemaan.
5
Napsauta “Next” (Seuraava) painiketta.
8
Lisenssisopimuksen valintaikkuna
tulee esiin.
6
Napsauta “Install” (Asenna) painiketta.
“Setup Status” -valintaikkuna tulee
esiin.
Kun tulostimen asennus on suoritettu
loppuun, “InstallShield Wizard
Complete” -valintaikkuna ilmestyy
esiin.
Merkitse kohta “I accept the terms of
the license agreement” (Hyväksyn
lisenssisopimuksen ehdot) ja napsauta
“Next” (Seuraava) -painiketta.
9
Napsauta “Finish” (Valmis) painiketta.
Kohdekansiota kysyvä valintaikkuna
tulee näkyviin.
7
Merkitse kohdekansio ja napsauta
sen jälkeen “Next” (Seuraava) painiketta.
Picture Motion Browser -ohjelman
asennus on nyt valmis. Kun sinua
pyydetään käynnistämään tietokone
uudelleen, tee se.
10 Ota CD-ROM-levy pois
tietokoneesta ja aseta se talteen
tulevaa käyttöä varten.
Huomautuksia
“Ready to install the program” valintaikkuna ilmestyy esiin.
• Jos asennus epäonnistuu, suorita uudelleen
asennustoimenpiteet kohdasta 2 alkaen.
• Tulostimen mukana toimitettua CD-ROMlevyä tarvitaan, kun Picture Motion Browser ohjelmaa asennetaan uudelleen tai sen
asennus puretaan. Pidä se hyvässä kunnossa
tulevaa käyttöä varten.
52 FIN
09_N826_FI.pm65
52
07-04-11, 13.10
Kun ohjelma on asennettu
ja
Windowsin työpöydälle ilmestyy
pikakuvake tulostimen
asiakasrekisteröintisivustolle. Jos olet
suorittanut asennuksen loppuun, saat
tukitietoja sivulta http://www.sony.net/
registration/di/
Picture Motion Browser ohjelman asennuksen
purkaminen
Kun tätä ohjelmaa ei enää tarvita pura sen
asennus tietokoneeltasi seuraavalla
tavalla:
Napsauta “Start” (Käynnistä) “Setting” (Asetukset) - “Control
Panel” (Ohjauspaneeli) [tai
“Start” (Käynnistä) - “Control
Panel” (Ohjauspaneeli) Windows
XP:ssä].
2
Kaksoisnapsauta kohtaa “Add/
Remove Programs” (Lisää tai
poista sovellus).
Ohjauspaneeli tulee esiin.
3
Valitse “Sony Picture Utility” ja
napsauta kohtaa “Change/
Remove” (Muuta/Poista)
[“Remove” (Poista) Windows
XP:ssä].
Voit käyttää Picture Motion Browser ohjelmaa kuvan tulostamiseksi PC:ltä
postikorttikoon tulostuspaperille.
1
Käynnistä Picture Motion Browser
-ikkuna jollakin seuraavista
tavoista:
• Kaksoisnapsauta
(Picture
Motion Browser) -ohjelmaa
Windowsin työpöydältä.
• Napsauta “Start” (Käynnistä) - “All
Programs” (Kaikki ohjelmat [tai
“Ohjelmat” Windows 2000:ssa] “Sony Picture Utility” - “Picture
Motion Browser”.
Kun Picture Motion Browser -ohjelma
käynnistyy ensimmäisen kerran,
selailukansion rekisteröintiin käytetty
rekisteröinti-ikkuna tulee esiin. Jos
kuvat on jo tallennettu “My Pictures”
(Omat kuvakansiot) -tiedostoon,
napsauta kohtaa “Register Now”.
Ohjelma on nyt poistettu.
Jos olet tallentanut kuvia muuhun
kuin “My Pictures” (Omat
kuvatiedostot) -kansioon, napsauta
kohtaa “Register Later”. Lue
lisätietoja kappaleesta ”Selailukansion
rekisteröinti” (sivu 59).
Jatkuu
53 FIN
09_N826_FI.pm65
53
07-04-11, 13.10
Tulostaminen PC:n avulla
1
Kuvien tulostaminen
Picture Motion Browser
-ohjelman avulla
Kansion “My Pictures” (Omat
kuvatiedostot) käyttö
• Windows Me/2000:
Napsauta työpöydältä kohtia “My
Documents” (Omat tiedostot) - “My
Pictures” (Omat kuvatiedostot).
• Windows XP:
Napsauta tehtäväpalkilta kohtia
“Start” (Käynnistä) - “My Pictures”
(Omat kuvatiedostot).
2
Napsauta kansiota, jossa
tulostettavat kuvat ovat.
Esimerkiksi näytekansio (sample)
valitaan seuraavin selityksin.
Picture Motion Browser -ohjelman
pääikkuna tulee esiin.
3
Valitse kuvat, jotka haluat
tulostaa ja napsauta kuvaketta
(tulosta).
Pääikkunan näyttötietojen
vaihtaminen
Pääikkunassa voi käyttää kahta eri
kuvanäkymää seuraavan tapaisesti:
Näkymän vaihtamiseksi napsauta
välilehteä “Folder” tai “Calendar”.
• “Folder”-näkymä
Kuvat luokitellaan jokaiseen
rekisteröityyn kansioon ja
näytetään pienoiskuvakkeina.
• “Calendar”-näkymä
Kuvat luokitellaan kuvauspäivän
mukaisesti ja näytetään
pienoiskuvakkeina kalenterin
jokaisena päivänä. Voit vaihtaa
“Calendar”-näkymästä näyttöä
vuoden, kuukauden tai tunnin
mukaan.
Print-valintaikkuna tulee esiin.
4
Valitse avautuvasta “Printer”
(Tulostin) -pudotusvalikosta “Sony
DPP-FP60” ja napsauta sen jälkeen
“Properties” (Ominaisuudet) -riviä.
Valitse normaalisti käyttämäsi
tulostin.
54 FIN
09_N826_FI.pm65
54
07-04-11, 13.10
Yksikkö
Yksikkö
Toiminto
Printer (Tulostin) Valitse
“Sony DPP-FP60”.
Paperikoko
Valitse pudotusvalikosta
tulostuksessa käyttämäsi
paperikoko:
• P-koko
• L-koko
Huomautus
Joissakin maissa ei ole
saatavana L-koon
tulostuspaperia.
Vihje
Kuvan tulostamiseksi ilman
sitä ympäröiviä
marginaaleja (Borderless
Print) on valittava tämä
vaihtoehto.
Borderless (Reunaton)
• Jos tähän kohtaan on
merkitty rasti, kuva
tulostuu ilman
marginaaleja.
• Ellei tässä kohdassa ole
rastia, kuva tulostuu
marginaaleilla.
Käytä Exif Printiä
• Jos tämä kohta on
merkitty, Exif Print
(Exif 2.21) yhteensopivalla
digikameralla kuvattua
kuvaa säädetään ja se
tulostetaan parhaalla
mahdollisella
kuvanlaadulla.
Huomautus
Näytöllä näkyvää kuvaa ei
säädetä.
• Ellei tässä kohdassa ole
rastia, kuva tulostuu
ilman säätöjä.
Huomautus
Vaikka olisitkin poistanut
merkinnän, “Color
reproduction/Picture
quality” -asetukseksi
asetetaan “Auto Fine Print
3”. “Color reproduction/
Picture quality” -asetusten
vaihtamiseksi tee
muutokset kohdan
“Properties”
(Ominaisuudet) ohjeiden
mukaisesti.
Properties (Ominaisuudet)
Määrittelee paperin
tulostussuunnan,
kuvanlaadun ja joitakin
muita yksityiskohtia.
Jos napsautat “Properties”-painiketta,
valitun tulostimen asiakirjan
ominaisuuksien valintaikkuna tulee
esiin.
Vihje
Jos tulostat ilman
marginaaleja, sinun tulee
merkitä
tulostusvaihtoehdoista
kohta “Zoom the image
until the print area is full”.
Jatkuu
55 FIN
09_N826_FI.pm65
55
07-04-11, 13.10
Tulostaminen PC:n avulla
Tulostusvaihtoehdot
• Jos tämä on valittu, kuva
tulostetaan koko paperin
tulostusalueelle. Kuvan
laitoja ei välttämättä
tulosteta.
• Ellei tätä ole valittu, kuva
tulostetaan ilman
reunojen leikkaamista.
Toiminto
5
Valitse paperin koko “Paper/
Output”-välilehdeltä.
Yksikkö
Toiminto
Copies (Kopiot)
Valitse tulostemäärä.
Huomautus
Käyttämästäsi sovelluksesta
riippuen sovelluksessa
asetetulla tulosteiden
määrällä on etusija tässä
asetettuun nähden.
Yksikkö
Huomautus
Enlarge (Suurenna)/
Reduce (Pienennä)
Määritä prosenttiosuus,
jolla kuvan kokoa
suurennetaan tai
pienennetään
tulostettaessa.
Voit valita kuvaa
suurennettaessa tai
pienennettäessä
käytettävän viitekohdan
merkitsemällä kohdan
“Upper left reference”.
• Ellei tätä kohtaa
merkitä, kuvaa
suurennetaan tai
pienennetään sen
keskikohta
viitekohtana. Käytä
normaalitapauksessa
tätä asetusta.
• Jos tämä kohta
merkitään, kuvaa
suurennetaan tai
pienennetään vasen
yläkulma viitekohtana.
Tätä vaihtoehtoa pitää
käyttää tietyntyyppisiä
sovellusohjelmia
käytettäessä. Ellei
tulostusta voi suorittaa
loppuun tyydyttävästi
silloin kun tätä kohtaa ei
ole merkitty, valitse tämä
vaihtoehto.
Käyttämästäsi
sovellusohjelmasta riippuen
tulostussuunta ei
välttämättä vaihdu, vaikka
vaihtaisitkin muotokuvatai maisema-asetusta.
Print preview (Esikatselu) Merkitse
tämä vaihtoehto kuvan
esikatselukuvan
esiinsaamiseksi ennen
sen tulostamista.
Toiminto
Paper size (Paperikoko)
Valitse pudotusvalikosta
tulostuksessa käytettävä
paperikoko:
• P-koko
• L-koko
Aseta sen jälkeen kuvan
reunojen marginaalit
valitsemalla
jommankumman
seuraavista asetuksista:
• With border
(Reunuksellinen): Kuva
tulostuu marginaaleilla.
• Borderless
(Reunukseton): Kuva
tulostuu ilman
marginaaleja.
Orientation (Suunta)
Valitse kuvan
tulostussuunta:
• Portrait (Muotokuva)
• Landscape (Maisema)
• Rotates 180 degrees
(Kierto 180 astetta)
56 FIN
09_N826_FI.pm65
56
07-04-11, 13.10
6
Aseta värien toisto-ominaisuudet
ja kuvanlaatu “Graphics”välilehdeltä.
Yksikkö
Toiminto
•ICM (järjestelmä): Valitse
avautuvasta “Settings”pudotusvalikosta
jompikumpi seuraavista
korjausmenetelmistä:
– Graphics: Grafiikkaa tai
eläviä värejä käytettäessä.
– Match: Halutessasi verrata
värejä.
– Pictures: Valokuvia tai
kuvia tulostettaessa.
Huomautus
Yksikkö
Toiminto
ExifPrint
Merkitse tämä kohta Exif Print
(Exif 2.21) -yhteensopivalla
digitaalikameralla otetun
kuvan säätämiseksi ja
tulostamiseksi. Tulostinajuri
käyttää värimuunnosta ja Exifkuvausdataa kuvan
säätämiseen. Tämä asetus
toimii vain Picture Motion
Browser -ohjelmistoa
käytettäessä.
Red-eye reduction
(Punasilmäisyyden vähennys)
Merkitse tämä kohta
vähentääksesi kuvauskohteen
punasilmäisyyttä
automaattisesti salamaa
käytettäessä.
Huomautuksia
• Jos merkitset tämän
vaihtoehdon, valitse “Preview”
esikatselukuvan näyttämiseksi
ennen tulostusta ja tarkista,
onko punasilmäisyyden
vähennystoiminto tuottanut
halutun tuloksen kuvaan.
Jatkuu
57 FIN
09_N826_FI.pm65
57
07-04-11, 13.10
Tulostaminen PC:n avulla
Color reproduction/Picture quality
(Värintoisto/Kuvanlaatu)
Valitse asetus
pudotusvalikosta:
•Off: Kuva tulostuu ilman
säätöjä.
•Auto Fine Print 3: Valitse
avautuvasta “Settings”pudotusvalikosta
jompikumpi seuraavista
korjausmenetelmistä:
– Photographical: Kuva
säädetään automaattisesti ja
tulostetaan
luonnonmukaisilla ja
kauniilla väreillä.
(Suositeltu vaihtoehto)
–Vivid: Kuva säädetään
automaattisesti ja
tulostetaan elävämmillä
väreillä. (Tällä asetuksella
tehdään voimakkaampi
hahmojen terävyyskorjaus,
jolloin kuvista tulee
eloisampia.)
ICM-asetus on voimassa vain
silloin kun käytät ICMyhteensopivaa sovellusta. Jos
tulostat sovellusohjelmasta, joka
ei tue ICM-järjestelmää, kuva
saattaa tulostua väärillä väreillä.
Yksikkö
7
Toiminto
• Punasilmäisyys tunnistetaan
automaattisesti, eikä sitä
välttämättä korjata.
Ellei punasilmäisyys tule
korjatuksi, käytä Picture Motion
Browser -ohjelmiston
korjaustoimintoa.
•Punasilmäisyyden
vähennystoiminto on käytössä
vain silloin kun olet asentanut
ohjelman tulostimen mukana
toimitetun CD-ROM-levyn
“Setup.exe”-ohjelmasta. Lue
lisätietoja Readme.txt-tiedostosta.
Print settings (Tulostusasetukset)
Säätää värielementtejä ja
terävyyttä.
R (punainen): Säätää
punaista ja sinistä väriä. Mitä
suurempi taso, sitä
punertavammaksi kuva
muuttuu, ikään kuin se olisi
punaisessa valossa. Mitä
pienempi taso, sitä
tummemmaksi kuva
muuttuu, ikään kuin siihen
loistaisi vaaleansininen valo.
G (vihreä): Säätää vihreää ja
purppuraväriä. Mitä
suurempi taso, sitä
vihreämmäksi kuva muuttuu,
ikään kuin se olisi vihreässä
valossa. Mitä pienempi taso,
sitä punaisen tummemmaksi
kuva muuttuu, ikään kuin
siihen loistaisi
purppuranpunainen valo.
B (sininen): Säätää sinistä ja
keltaista väriä. Mitä
suurempi taso, sitä
sinertävämmäksi kuva
muuttuu, ikään kuin se olisi
sinisessä valossa. Mitä
pienempi taso, sitä
tummemmaksi kuva
muuttuu, kuin siihen loistaisi
keltainen valo.
Sharp (terävyys): Mitä
suuremmaksi asetat
terävyystason, sitä
selkeämmin ääriviivat näkyvät
Napsauta “OK”-painiketta.
Tulostuksen valintaikkuna tulee esiin.
8
Napsauta riviä “Print”.
Tulostus käynnistyy.
Jos “Print preview” -kohta on merkitty
kohdassa 5
Esikatseluikkuna tulee esiin. Tarkista
tehtyjen säätöjen vaikutukset ja
napsauta sen jälkeen kohtaa “Print”.
Tulostus käynnistyy uudelleen. Lue
myös sivun 21 kappale
“Huomautuksia tulostamisesta”.
Picture Motion Browser -ohjelmasta
on yksityiskohtaisia tietoja, Picture
Motion Browser -ohjelman onlineohjeissa (Help).
Huomautus
Et pysty tulostamaan liikkuvan kuvan
kuvatiedostoa tai RAW-datatiedostoja.
58 FIN
09_N826_FI.pm65
58
07-04-11, 13.10
Vihjeitä
Huomautus
• Stillkuvasarjan valitsemiseksi pääikkunan
kuva-alueelta, napsauta sarjan ensimmäistä ja
sen jälkeen viimeistä kuvaa samalla kun pidät
Shift-painikkeen painettuna.
• Valitaksesi useita kuvia, jotka eivät ole
peräkkäin, napsauta niitä kuva kerrallaan
samalla kun painat Ctrl-painiketta.
• Voit tulostaa kuvia esikatselukuvasta.
• Jos ICM-asetukseksi on asetettu ON
tulostimen ajuriasetuksista, tulostus
suoritetaan värienhallintatulostuksella
automaattisesti.
Selailukansion rekisteröinti
Et voi rekisteröidä koko asemaa.
3
Napsauta “Yes”-painiketta (Kyllä).
Kuvatietojen rekisteröinti
tietokantaan käynnistyy.
4
Napsauta “Close”-painiketta.
Picture Motion Browser -ohjelmalla ei ole
mahdollista katsella suoraan kuvia, jotka
on tallennettu PC:n kiintolevylle.
Selailukansio tulee rekisteröidä
seuraavasti.
1
Napsauta kohtia “File”-“Register
(Register
Viewed Folder” tai
Folders to View).
Selailukansion vaihtaminen
Napsauta kohtia “Tool” - “Setting” “Viewed folder”.
2
Valitse rekisteröitävä kansio ja
napsauta kohtaa “Register”.
Vihjeitä
• Mikäli alikansio sisältyy lähdekansioon,
alikansion kuvat rekisteröidään myös.
• Mikäli ohjelma käynnistetään ensin, näytölle
ilmestyy viesti, joka kehottaa sinua
rekisteröimään “My Pictures”.
• Kuvamäärästä riippuen kuvien rekisteröinti
saattaa kestää kymmeniä minuutteja.
Jatkuu
59 FIN
09_N826_FI.pm65
59
07-04-11, 13.10
Tulostaminen PC:n avulla
Selailukansion rekisteröinti-ikkuna
tulee esiin.
Huomautuksia
• Tuotavien kuvien kohdekansioksi
valitsemasi kansio rekisteröidään
automaattisesti.
• Et voi peruuttaa tässä kohdassa
tehtävää kansion rekisteröintiä.
Tulostuksen keskeyttämiseksi
1
2
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin
tulostinkuvaketta ja avaa “Print”valintaikkuna.
Napsauta sen asiakirjan nimeä,
jonka tulostuksen haluat
peruuttaa, ja napsauta sen
jälkeen “Cancel”-vaihtoehtoa
“Document”-valikosta.
Poistamisen hyväksymistä kysyvä
valintaikkuna tulee esiin.
3
Napsauta “Yes”-painiketta (Kyllä).
Tulostustyö peruuntuu.
Huomautus
Älä peruuta tulostustyötä tulostusprosessin
aikana, koska seurauksena voi olla paperitukos.
Tulostaminen muilla
sovellusohjelmilla
Voit käyttää kuluttajakäyttöön myytäviä
sovellusohjelmia kuvan tulostamiseen
DPP-FP60-tulostimella. Valitse “DPPFP60” tulostuksen valintaikkunasta ja
valitse tulostuspaperin koko sivun
asetusten valintaikkunasta. Lue lisätietoja
tulostusasetuksista s. 56 ja 57 kohdista
5 ja 6.
“Paper size” -valikon “Borderless”asetuksesta
Jos käytät jotakin muuta sovellusohjelmaa
kuin PictureGear Studio, kuva saattaa
tulostua reunallisena, vaikka olisitkin
valinnut reunattoman tulostuksen “Sony
DPP-FP60 Properties” -valintaikkunan
“Paper size” -välilehdeltä.
Jos valitset reunuksettoman tulostuksen,
reunuksettoman tulosteen
tulostusaluetiedot siirtyvät sovellukseen.
Jotkin sovellukset saattavat kuitenkin
sovittaa ja tulostaa kuvan reunuksellisena
annetun alueen sisällä.
Jos näin käy, tulosta kuva ilman reunuksia
jommallakummalla seuraavista tavoista:
• Jos voit asettaa tulostusalueen
sovelluksesta, aseta tulostettava kuva
kokonaan tulostusalueelle. Valitse
esimerkiksi “Full page photo print”
(koko sivun valokuvatuloste) tai
vastaava asetus.
• Valitse suurempi arvo “Sony DPP-FP60
Properties” -valintaikkunan “Paper/
Output” -välilehden “Enlarge/Reduce”
-tekstiruudusta.
Jos tulostetun kuvan oikealle puolelle ja
alareunaan jää marginaali, vaikka
olisitkin asettanut suuremman arvon,
valitse vaihtoehto “Upper left
reference”.
Ota esiin ja tarkista molemmissa
tapauksissa esikatselukuva ennen
tulostusta.
60 FIN
09_N826_FI.pm65
60
07-04-11, 13.10
Tulostussuunnan asetus
Käyttämästäsi sovellusohjelmasta riippuen
tulostussuunta ei välttämättä vaihdu,
vaikka vaihtaisitkin muotokuva- tai
maisema-asetusta.
Tulostinajurin reunuksellinen/
reunukseton-asetus
Jos käyttämässäsi sovellusohjelmassa on
reunuksellinen/reunukseton-asetus,
suosittelemme reunuksettoman asetuksen
valitsemista tulostinajurin asetukseksi.
Properties-valintaikkunan
tulostemäärän asetus
Käytettävästä sovelluksesta riippuen
käyttämäsi sovelluksen
tulostemääräasetuksella saattaa olla etusija
tulostinajurin valintaikkunasta valittuun
asetukseen nähden.
Tulostaminen PC:n avulla
“Graphics”-välilehden Exif Print asetukset
“Color reproduction/Picture quality” valikon Exif Print -asetus tukee vain
Picture Motion Browser -ohjelmaa. Jos
käytät jotakin muuta sovellusta kuvan
tulostamiseen tämä vaihtoehto valittuna,
kuva saattaa tulostua väärillä väreillä. Jos
näin käy, peruuta valinta.
61 FIN
09_N826_FI.pm65
61
07-04-11, 13.10
Vianetsintä
Vian syntyessä
Jos tulostimen käytössä esiintyy vaikeuksia, käytä seuraavia ohjeita ongelman
ratkaisemiseen. Jos ongelmaa ei saada ratkaistuksi, ota yhteys johonkin Sonya myyvään
liikkeeseen.
Virta
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
1 (virta/
valmiustila) kytkimestä ei
voi asettaa
virtaa päälle.
• Onko virtajohto kytketty
oikein?
c Kytke virtajohto kunnolla
pistorasiaan. (.s. 16)
Kuvien näyttäminen
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Nestekidenäytöllä • Näkyykö tulostimen
ei näy kuvia.
nestekidenäytöllä viesti
“The printer is being
connected to a PictBridge
camera.” tai “The printer
is being connected to a
PC.”?
c PictBridge-kamera tai PC on kytketty
tulostimeen ja tulostin on PictBridge/
PC-tilassa, kuvia ei näytetä näytöllä.
• Näkyykö
nestekidenäytöllä mitään
vikailmoituksia (syy/
korjaustoimenpide)?
c Seuraa viesteissä annettuja ohjeita ja
yritä ratkaista ongelma. (.sivu 77)
Kun muistikortti on asetettu
tulostimeen tai kun ulkoinen laite on
kytketty siihen, kuvat näytetään
seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:
“Memory Stick”c“SD Card”c
“Ulkoinen laite”
• Onko muistikortti asetettu c Aseta muistikortti tai kytke ulkoinen
paikalleen tai ulkoinen
laite kunnolla paikalleen. (.sivut
laite kytketty käyttöön?
17, 18)
• Onko muistikortissa tai
ulkoisessa laitteessa
digikameralla tai muulla
laitteella tallennettuja
kuvia?
c Aseta tai kytke tallennettuja kuvia
sisältävät muistikortti tai ulkoinen
laite paikalleen.
62 FIN
10_N826_FI.pm65
62
07-04-11, 13.11
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Jotkin
kuvaluettelon
kuvat eivät tule
esiin tai eivät
tulostu, vaikka
ne ovat
näkyvissä.
• Näkyvätkö
pienoiskuvat
kuvaluettelossa?
c Jos kuva tulee esiin, mutta sitä ei voi
tulostaa, tulostukseen käytettävä tiedosto
on vahingoittunut.
c Ellei muistikorttiin tai ulkoiseen
laitteeseen ole tallennettu yhtään kuvaa,
näytölle ilmestyy viesti “No image file”.
c Ellei kuva ole DCF-yhteensopiva (Design
Rule for Camera File System), sitä ei
välttämättä voi tulostaa tulostimella,
vaikka se tulisikin esiin PC:n näytölle.
• Näkyykö alla oleva
merkki
kuvaluettelossa?
c Jos vasemmalla näkyvä merkki on
näkyvissä, kuva saattaa olla tietokoneella
luotu JPEG-tiedosto tai se ei sisällä
pienoiskuvadataa.
Valitse merkki ja paina
(suurenna) painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan, että kuva tulee
esikatselunäyttöön. Jos kuva tulee esiin,
voit tulostaa sen. Jos sama merkki tulee
näkyviin uudelleen, kuvan
tiedostomuoto ei ole yhteensopiva, etkä
voi tulostaa sitä tulostimella.
• Onko kuva luotu
PC:llä?
c Jos vasemmalla näkyvä merkki tulee
esiin, kuvan tiedostomuoto on
yhteensopiva, mutta sen
pienoiskuvadataa tai varsinaista
kuvadataa ei voida avata.
Valitse merkki ja paina
(suurenna) painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan, että kuva tulee
esikatselunäyttöön. Jos kuva tulee esiin,
voit tulostaa sen. Jos sama merkki tulee
näkyviin uudelleen, et voi tulostaa sitä
tulostimella.
• Onko muistikortille tai
ulkoiselle laitteelle
tallennettu enemmän
kuin 9 999 kuvaa?
c Tulostimella voidaan näyttää, tallentaa,
poistaa ja käsitellä aina 9 999:ää
kuvatiedostoa. Jos muistikortille tai
ulkoiselle laitteelle on tallennettu
enemmän kuin 9 999 kuvaa, käytä PC:tä
tai PictBridge-tilaa jäljellä olevien kuvien
näyttämiseen ja käsittelemiseen.
63 FIN
10_N826_FI.pm65
63
07-04-11, 13.11
Vianetsintä
• Näkyykö alla oleva
merkki
kuvaluettelossa?
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Jotkin
kuvaluettelon
kuvat eivät tule
esiin tai eivät
tulostu, vaikka
ne ovat
näkyvissä.
• Oletko nimennyt tai
nimennyt uudelleen
kuvatiedoston PC:llä?
cJos annat kuvatiedostolle nimen tai
muutat sen nimeä tietokoneella, ja sen
nimessä on muita kuin
aakkosnumeerisia kirjainmerkkejä,
tiedostonimi ei välttämättä näy oikein
tai kuvaa ei voi näyttää tulostimella
(lukuvirhe).
• Oletko määrittänyt
tulostemäärän
kuvaluettelosta?
c Jos olet valinnut kuvat “Printing
multiple images” -toiminnolla, et
pysty tulostamaan kuvaa, johon
kohdistin on nyt asetettu. Paina
ENTER-painiketta sen valitsemiseksi
ja valitse kuvan tulostemäärä.
(.sivu 21)
• Muistikortilla tai
ulkoisessa laitteessa on
enemmän kuin 8
hierarkista tasoa.
c Tulostimella ei voida näyttää kuvia,
jotka on tallennettu 8:nnella tai
korkeammalla hierarkiatasolla
olevaan kansioon.
Tiedoston nimi
ei näy oikein.
• Oletko muuttanut kuvan
tiedostonimeä PC:llä?
c Kun nimeät tai uudelleennimeät
kuvatiedoston tietokoneella, ja sen
tiedostonimessä on muita kuin
aakkosnumeerisia merkkejä, tiedoston
nimi ei välttämättä näy oikein. PCsovelluksella luodun tiedoston
nimestä näkyy ensimmäiset
8 kirjainmerkkiä.
Edit-valikossa
on
esikatseltavan
kuvan ylä- ja
alapuolella
tyhjiä alueita.
• Onko esikatseltu kuva
erittäin venynyt pysty- tai
vaakasuunnassa.
c Jos kuva on erittäin venynyt pysty- tai
vaakatasossa, Edit-valikossa voi näkyä
tyhjiä alueita.
c Digikameralla otetun kuvan normaali
kuvasuhde on 3:4. Jos kuvaa
editoidaan tai se tulostetaan
postikorttikoossa, se tallennetaan
vaakasuoremmaksi tulostuskuvaksi ja
sen ylä- ja alaosat leikataan pois ja
näytetään mustina palkkeina.
64 FIN
10_N826_FI.pm65
64
07-04-11, 13.11
Tulostaminen
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Paperinsyöttö ei
toimi.
• Onko tulostuspaperi
asetettu oikein
paperikasettiin?
c Jos tulostuspaperi on asetettu väärin
paperikasettiin, tulostimeen saattaa
tulla toimintahäiriö. Tarkista
seuraavat asiat:
• Onko tulostimeen asetettu oikea
tulostuspaperi- ja -kasettisarja?
(.sivu 11)
• Onko tulostuspaperi asetettu oikein
päin paperikasettiin? (.sivu 14)
• Asetitko paperit siten, että
paperikasetin reuna ylittyi?
(.sivu 14)
• Ilmastitko paperipinon kunnolla?
• Taivutitko tai taitoitko
tulostuspaperia ennen tulostusta?
• Käytätkö tulostuspaperia, c Käytä tulostimelle tarkoitettua
tulostuspaperia. Jos käytät
jota ei ole suunniteltu tälle
yhteensopimatonta tulostuspaperia,
tulostimelle?
tulostimeen saattaa tulla
toimintahäiriö. (.s. 11)
c Jos tulostin ei pysty syöttämään
paperia oikein, näytölle ilmestyy
virheilmoitus. Ota paperipino pois
paperikasetista ja tarkista tukoksen
syy. (.sivu 80)
• Onko tulostus kesken?
c Tulostettaessa tulostuspaperin
etureuna saattaa tulla esiin
tulostusaukosta. Odota, että
tulostuspaperi tulee kokonaan ulos
tulostuksen päätyttyä.
65 FIN
10_N826_FI.pm65
65
07-04-11, 13.11
Vianetsintä
Tulostuspaperi
tulee osittain
ulos tulostuksen
aikana.
• Onko tulostuspaperi
juuttunut?
Valmiit tulosteet
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Tulostettujen
kuvien laatu on
huono.
• Tulostitko
esikatselukuvadatan?
c Digitaalikameran tyypistä riippuen
esikatselukuvat saattavat näkyä
alkuperäisten kuvien ohessa
pienoiskuvaluettelossa.
Esikatselukuvien tulostuslaatu ei ole
yhtä hyvä kuin alkuperäisten kuvien.
Pidä mielessä, että poistaessasi
esikatselukuvan myös alkuperäisen
kuvan kuvadata saattaa vahingoittua.
• Oletko tulostanut kuvan, c Jos kuva näkyy vasemmalla olevana
merkkinä, se on pieni kuva.
jonka koko (leveys tai
Tulostuslaatu on karkea pienestä
korkeus) on pienempi
kuvakoosta johtuen.
kuin 480 kuvapistettä?
Näkyykö seuraava merkki c Vaihda käyttämäsi digitaalikameran
kuvakoon asetusta.
kuvaluettelossa?
• Käytitkö Edit-valikkoa
kuvan suurentamiseen?
c Suurennettu kuva tulostuu kuvan
koosta riippuen huonommalla
kuvanlaadulla.
• Onko pölyä päässyt
tulostuskasetin sisään?
c Pyyhi tulostuskasetin muovipinnat
puhtaaksi ja poista siitä pöly.
• Onko tulostettu pinta
tahriutunut pölystä tai
sormenjäljistä?
c Älä koske tulostuspintaan (kiiltävä
puoli, jossa ei ole vesileimoja).
Tulostuspinnassa olevat sormenjäljet
saattavat aiheuttaa huonomman
tulostusjäljen.
• Käytitkö käytettyä
tulostuspaperia?
c Älä tulosta käytetylle
tulostuspaperille. Kuvan
tulostaminen kaksi kertaa samalle
paperille ei tee tulostetusta kuvasta
paksumpaa.
66 FIN
10_N826_FI.pm65
66
07-04-11, 13.11
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Tulostettujen
kuvien laatu on
huono.
• Kuvasitko kuvan RAWtiedostomuodossa?
c Kun kuvaat kuvan RAWtiedostomuodossa, mahdollisesti myös
suuren pakkausasteen JPEG-tiedosto
tallentuu kameraan. Koska tulostin ei
tue RAW-tiedostomuotoa, se saattaa
käyttää JPEG-tiedostoa kuvan
tulostamiseen. RAW-tiedoston voi
tulostaa PC:stä. Lue lisätietoja
käyttämäsi digitaalikameran
käyttöohjeista.
Mikä on RAW-tiedosto?
RAW-tiedosto on alkuperäisen
kuvatiedoston formaatti, jota
käytetään digitaalikameran ottaman
pakkaamattoman ja
käsittelemättömän stillkuvadatan
tallentamiseen.
Lue digitaalikameran käyttöohjeista,
pystyykö digitaalikamera
tallentamaan kuvan RAWtiedostomuodossa.
c AdobeRGB-kuvatiedosto, joka tukee
DCF 2.0 -standardia, käy läpi
värinkorjauksen, mutta AdobeRGBkuvatiedosto, joka ei tue DCF 2.0 standardia, tulostuu epäselvillä
väreillä ilman värinkorjausta.
Mikä on AdobeRGB?
AdobeRGB on väritila, jota Adobe
System Incorporated käyttää
oletusasetuksena
kuvankäsittelyohjelmissa, esimerkiksi
Adobe Photoshopissa. AdobeRGB,
DCF 2.0 -standardilla laajennettu
valinnainen väritila, määrittää
painoalalla yleisesti käytetyt
värialueet.
Lue digitaalikameran käyttöohjeista,
tukeeko se AdobeRGB:tä.
67 FIN
10_N826_FI.pm65
67
07-04-11, 13.11
Vianetsintä
• Käytitkö kuvan
kuvaamiseen AdobeRGBtilassa AdobeRGByhteensopivaa
digitaalikameraa, joka ei
ole DCF 2.0 yhteensopiva?
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Näytöllä
esikatsellun
kuvan
kuvanlaatu ja
värit eroavat
tulostetuista.
c Koska nestekidenäyttöjen
valoainemenetelmän tai -profiilien
välisten erojen vuoksi pidä näytöllä
näkyvää kuvaa ainoastaan viitteenä.
Säädä kuvanlaatua
jommallakummalla seuraavista
tavoista:
– Menu - Set Up - Color Setting
(.s. 43)
– Menu-Edit-Adjust (.s. 28)
Tulostettu kuva
poikkeaa
alkuperäisestä,
jos se
tulostetaan
suoraan
tulostimen
korttitilaan
asennetulta
muistikortilta tai
ulkoisesta
laitteesta ja kun
se tulostetaan
PC:ltä.
c Tulostimen sisäisen käsittelyn ja PC:n
ohjelmallisen käsittelyn erojen vuoksi
tulostetut kuvat ovat erilaisia.
Päiväystä ei voi
tulostaa.
Päiväys
tulostuu, vaikka
tämä ei ole
tarkoitus.
• Onko “Date Print” asetuksena “On”?
c Aseta Set Up -valikon “Date Print” asetukseksi “On”. (.s. 43)
• Tukeeko kuva DCFstandardia?
cTämän laitteen “Date Print” -toiminto
tukee kuvaa, joka on noudattaa DCFstandardia.
• Onko “Date Print” asetuksena “Off”?
c Aseta Set Up -valikon “Date Print” asetukseksi “On”. (.s. 43)
• Tallennettiinko päiväys
kuvaan, kun kuva otettiin
digitaalikameralla?
c Muuta kameran asetuksia.
68 FIN
10_N826_FI.pm65
68
07-04-11, 13.11
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Kuvaa ei voi
tulostaa
kokonaan
tulostusalueella.
• Oletko asettanut Set Up valikon “Borders”asetukseksi “Yes”?
c Aseta “Borders”-asetukseksi “No”
valitsemalla Menu - Set Up - Borders.
(.s. 42)
• Onko kuvan kuvasuhde
oikea?
c Digitaalikameran tyypistä riippuen
tallennettujen kuvien kuvasuhde
vaihtelee, minkä vuoksi kuva ei
välttämättä tulostu kokonaan koko
tulostusalueelle.
Vaikka asetat
“Borders”asetukseksi
“No”, kuva
tulostuu
reunusten
kanssa.
• Onko kuvaa editoitu ja
tallennettu niin, että
“Borders”-asetuksena oli
“Yes”?
c Kuvaa editoidessasi ja tallentaessasi
sen postikorttikokoon, se tallennetaan
tulostuskuvana tyhjät alueet mukaan
lukien. Vaikka tulostaisitkin sen
“Borders” asetuksen ollessa “No”, et
pysty poistamaan reunuksia
tulostuksen molemmista laidoista.
Halutessasi tulostaa reunuksettomia
kuvia, editoi ja tallenna kuva
“Borders”-asetuksella “No”.
(.sivu 42)
Vain osa
kuvasta
tulostuu.
• Oletko asettanut Set Up valikon “Borders”asetukseksi “Yes”?
c Aseta “Borders”-asetukseksi “Yes”
koko kuva-alueen tulostamiseksi.
(.sivu 42)
Kuva venyy
tulostettaessa
vaakatasossa.
• Oletko kierrättänyt kuvaa
tai käsitellyt sitä muuten?
c Digitaalikameran tyypistä riippuen
kuva saattaa olla venynyt
pystysuunnassa, jos sitä on kierretty
tai käsitelty digitaalikameralla. Tämä
ei johdu tulostimen viasta, vaan siitä,
että kuva on tallennettu uudelleen
digitaalikameralla.
Kuva tulostuu
vinoon.
• Onko paperikasetti
kunnolla paikallaan?
cAseta paperikasetti kunnolla suoraan
ja paikalleen.
c Tulostuspää tai paperirata saattaa olla
likainen. Käytä toimitettua
puhdistuskasettia tulostuspään ja
paperiradan puhdistamiseen.
(.sivu 80)
Tulostetuissa
kuvissa on
valkoisia viivoja
tai pisteitä.
69 FIN
10_N826_FI.pm65
69
07-04-11, 13.11
Vianetsintä
Oire
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Kuva on liian
kirkas, tumma,
punertava,
kellertävä tai
vihertävä.
c Säädä kuvaa valitsemalla Menu - Edit
- Adjust. (.s. 28)
Kuvauskohteen
silmät ovat
punaiset.
c Säädä punasilmäisyyden
vähennystoimintoa valitsemalla Menu
- Edit - Red-eye reduction. (.s. 29)
Punasilmäisyyden
vähentäminen ei
toimi.
c Aseta säätökehyksen koko noin
2–7 kertaa silmän kokoiseksi.
(.s. 29)
• Oletko suurentanut,
pienentänyt, kierrättänyt
tai siirtänyt kuvaa
punasilmäisyyden
vähentämisen jälkeen?
c Punasilmäisyyden vähennys ei
välttämättä toimi oikein, jos
esimerkiksi suurennat, pienennät,
kierrät tai siirrät kuvaa sen jälkeen.
Suorita nämä editoinnit ensin ja vasta
sitten punasilmäisyyden
vähentäminen.
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
“Borders”asetuksella
“Yes/No” ei ole
vaikutusta.
• Käytätkö Creative Print valikkoa?
c Creative Print -valikossa käytetään
malleja, etkä voi valita reunuksellisia/
reunuksettomia tulosteita.
Asetukset
70 FIN
10_N826_FI.pm65
70
07-04-11, 13.11
Kuvan tallentaminen tai poistaminen
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Et pysty
tallentamaan
kuvaa.
• Onko muistikortti tai
ulkoinen laite suojattu?
c Peruuta suojaus ja yritä tallentaa
uudelleen.
• Onko muistikortin
kirjoitussuojaliuska
LOCK-asennossa?
c Siirrä kirjoitussuojaliuska kirjoituksen
sallivaan asentoon. (.s. 85)
• Onko muistikortti täynnä? c Poista tarpeettomat kuvat (.s. 39)
tai vaihda tulostimeen uusi
muistikortti, jossa on riittävästi
vapaata muistitilaa. Tallenna kuva
uudelleen.
Et pysty
poistamaan
kuvaa.
cPeruuta suojaus ja yritä tulostaa kuva
uudelleen.
• Onko kuva DPOFesivalittu?
c Poista DPOF-esivalinta
digitaalikameralla.
• Onko muistikortin
kirjoitussuojaliuska
LOCK-asennossa?
c Siirrä kirjoitussuojaliuska kirjoituksen
sallivaan asentoon. (.s. 85)
• Onko käyttämäsi
muistikortti “Memory
Stick-ROM”?
c Et pysty poistamaan kuvaa “Memory
Stick-ROM” -muistikortilta tai
alustamaan tätä korttia.
Olet poistanut
kuvan
vahingossa.
Memory Stick muistikorttia ei
voi alustaa.
c Et voi palauttaa kuvaa sen jälkeen kun
se on poistettu.
• Onko muistikortin
kirjoitussuojaliuska
LOCK-asennossa?
c Siirrä kirjoitussuojaliuska kirjoituksen
sallivaan asentoon. (.s. 85)
• Onko muistikortti
“Memory Stick-ROM”?
c Et pysty poistamaan kuvaa “Memory
Stick-ROM” -muistikortilta tai
alustamaan tätä korttia.
Memory Stick muistikortti on
alustettu
vahingossa.
c Kun Memory Stick -muistikortti on
alustettu, kaikki sen data poistetaan
eikä sitä voi enää palauttaa.
Tahattoman alustamisen estämiseksi
siirrä kirjoitussuojaliuska LOCKasentoon. (.s. 85)
71 FIN
10_N826_FI.pm65
71
07-04-11, 13.11
Vianetsintä
• Onko muistikortti tai
ulkoinen laite suojattu?
Muut
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Tulostuskasettia
ei voi asettaa
helposti
paikalleen.
c Jos tulostuskasetti ei napsahda
paikalleen, ota se ulos ja aseta se
uudelleen paikalleen. Vain siinä
tapauksessa, että mustenauha on liian
löysä asetettavaksi paikalleen, kelaa
mustenauhaa nuolen suuntaan löysien
kohtien poistamiseksi. (.s. 13)
Tulostuskasettia
ei saa otettua
pois.
c Sammuta virta 1 (päällä/valmiustila)
-kytkimellä ja kytke se uudelleen. Kun
moottorin ääni lakkaa kuulumasta,
yritä ottaa pakkaus pois. Ellei ongelma
ratkea tällä, ota yhteys Sony-huoltoon
tai -jälleenmyyjään.
Tulostuspaperi
menee jumiin.
• Onko näytöllä
vikailmoitusta?
c Paperi jumittuu. Lue kappale “Jos
paperi juuttuu” (.s. 80) ja ota
juuttunut paperi pois tulostimesta. Jos
et saa jumiin mennyttä paperia irti, ota
yhteys Sony-huoltoon.
Tulostus
keskeytyy.
• Vilkkuuko käyttövalo
oranssisena?
c Kuvan datakoko on suuri, ja sen
käsittely tulostettavaksi kestää kauan.
Heti kun datan käsittely on valmis,
tulostin alkaa tulostaa.
• Onko näytöllä
vikailmoitusta?
c Paperi jumittuu. Lue kappale “Jos
paperi juuttuu” (.s. 80) ja ota
juuttunut paperi pois tulostimesta. Jos
et saa jumiin mennyttä paperia irti, ota
yhteys Sony-huoltoon.
• Palaako mikään ilmaisin?
c Ellei mikään ilmaisin pala, lämpöpää
saattaa olla ylikuumentunut. Anna
tulostimen jäähtyä, kunnes pää
viilenee ja tulostin jatkaa tulostusta.
72 FIN
10_N826_FI.pm65
72
07-04-11, 13.11
Liitäntä digitaalikameraan
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
PictBridge• Onko digitaalikamera
c Kytke liitäntäjohto kunnolla.
merkki ei
kytketty oikein
ilmesty
tulostimeen?
digitaalikameran
• Onko virta kytketty päälle c Kytke päälle 1 (päällä/valmiustila) lcd-näytölle.
1 (päällä/valmiustila) kytkin
kytkimellä?
• Tukeeko digitaalikameran c Lue käyttämäsi digitaalikameran
kiinteä ohjelmisto
kotisivu.
tulostinta?
• Näkyykö näytöllä viesti
“The printer is being
connected to a PictBridge
camera.”?
c Viesti ei näy tulostimen ollessa Edit-,
Creative Print- tai muissa
valikkotiloissa. Sulje valikko ja kytke
sitten liitäntäjohto uudelleen.
c Kytke digitaalikamera irti tulostimesta ja
uudelleen siihen. Tai kytke virta päältä
ja päälle sekä tulostimesta että
digitaalikamerasta.
• Onko kameran USBasetuksena PictBridge-tila?
c Aseta kameran USB-asetus PictBridgetilaan.
• Onko tulostus käynnissä?
c Kytke liitäntäjohto uudelleen, kun
tulostus on valmis.
c Tulostimeen on tullut ylivirtavirhe.
Irrota tulostimen virtajohto
pistorasiasta, kytke se uudelleen
siihen ja palauta tulostin virhetilasta
painamalla 1 (päällä/valmiustila) kytkintä.
Et pysty
lopettamaan
tulostusta,
vaikka olisitkin
painanut
CANCELpainiketta.
c Parhaillaan tulostettavasta tulosteesta
seuraava tuloste peruuntuu.
c Käyttämästäsi digikamerasta riippuen
et voi peruuttaa tulostusta tulostimesta.
Keskeytä tulostus digikameran
komennoilla. Lisäohjeita on
digikameran käyttöohjeissa.
Indeksitulostusta • Näkyykö näytöllä viesti
“There were images for
ei voi suorittaa.
which printing data could
not be created.”?
c Tulostin ei pysty tulostamaan DPOFtulostuksen indeksitulostusta.
Indeksitulostuksen tekemiseksi aseta
muistikortti suoraan kameraan
(.sivu 17) tai käytä ulkoista
massamuistilaitetta (.sivu 18).
73 FIN
10_N826_FI.pm65
73
07-04-11, 13.11
Vianetsintä
Olet kytkenyt ja
irrottanut USBkaapelin, mutta
mitään ei
tapahdu.
Kytkentä tietokoneeseen
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Tulostimeen
asetetun
muistikortin tai
siihen kytketyn
ulkoisen laitteen
kuvat eivät tule
esiin PC:lle.
c Tulostimessa ei ole muistikortin tai
ulkoisen laitteen kuvien
katselutoimintoa.
Olet kadottanut
tulostimen
mukana
toimitetun CDROM-levyn ja
haluat saada
uuden.
c Lataa tulostinajuri asiakastuen
kotisivulta (.s. 88). Tai ota yhteys
Sony-jälleenmyyjään.
Tulostinajurin
asennus ei
onnistu.
• Oletko varma, että olet
toiminut asennusohjeiden
mukaisesti?
c Asenna ajuri käyttöohjeissa kuvatulla
tavalla (.s. 48). Vian syntyessä
käynnistä tietokone uudelleen ja tee
asennus uudelleen.
c Sulje kaikki sovellukset ja asenna sen
• Onko jokin toinen
jälkeen ajuri uudelleen.
sovellusohjelma käytössä?
• Oletko valinnut oikein
CD-ROM-levyn asennusCD-ROM-levyksi?
c Kaksoisnapsauta “My Computer”
(Oma tietokone) -kuvaketta ja sen
jälkeen avautuvasta ikkunasta CDROM-kuvaketta. Asenna ajuri
käyttöohjeissa kuvatulla tavalla.
• Onko USB-ajuri
asennettu?
c USB-ajurin asennus ei välttämättä ole
onnistunut oikein. Asenna USB-ajuri
uudelleen käyttöohjeiden mukaisesti.
• Voitko lukea CD-ROMlevyn
Resurssienhallinnasta
(Windows Explorer)?
c Jos CD-ROM-levyn käytössä syntyy
ongelmia, et välttämättä pysty
lukemaan sitä. Jos PC:n näytölle
ilmestyy vikailmoitus, tarkista sen
sisältö ja korjaa vian aiheuttaja.
Asenna sen jälkeen tulostinajuri
uudelleen. Lue PC:n käyttöohjeista
lisätietoja virheen merkityksestä.
74 FIN
10_N826_FI.pm65
74
07-04-11, 13.11
Oire
Suoritettava tarkistus
Tulostinajurin
asennus ei
onnistu.
• Onko tietokoneessa
c Jos järjestelmässä on käynnissä
käynnissä
viruksentorjuntaohjelma tai jokin muu
viruksentorjuntaohjelma ohjelma, sulje se ja aloita sen jälkeen
tai jokin muu ohjelma?
ajurin asennus.
• Oletko kirjautunut
Windows XP:hen/2000
Professionaliin
järjestelmänvalvojan
käyttäjätilillä?
Tulostin ei
reagoi PC:n
antamaan
tulostuskäskyyn.
c Ajurin asentamiseksi Windows XP:ssä/
2000 Professionalissa kirjaudu
Windowsiin Järjestelmänvalvojan
(Administrator) käyttäjätilillä.
c Ellei Windowsin työpöydällä näy mitään
vikailmoitusta, tarkista tulostimen lcdnäyttö.
Mikäli tulostimessa on jokin vika, tee
näin:
1. Kytke päältä 1 (päällä/valmiustila) kytkin ja kytke se uudelleen päälle.
2. Irrota virtajohto, odota 5–10 sekuntia ja
kytke sen jälkeen se uudelleen
paikalleen.
3. Käynnistä tietokone uudelleen.
Ellei ongelma ratkea näillä toimenpiteillä,
ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai huoltoon.
c Irrota USB-johto ja kytke se sen jälkeen
takaisin paikalleen.
• Käytätkö jotakin muuta c Jos käytät jotakin muuta sovellusohjelmaa
sovellusohjelmaa kuin
kuin Picture Motion Browser, kuva saattaa
Picture Motion
tulostua reunallisena, vaikka olisitkin
Browser?
valinnut reunattoman tulostuksen. Jos
näin käy, tulosta kuva ilman reunuksia
jommallakummalla seuraavista tavoista:
– Jos voit asettaa tulostusalueen
sovelluksesta, aseta kuva tulostettavaksi
koko tulostusalueella, vaikka kuva
olisikin suurempi kuin tulostusalue.
– Suurenna arvoa “Sony DPP-FP60
Properties” -valintaikkunan “Paper/
Output” -välilehden “Enlarge/Reduce”tekstiruudusta. (.s. 56)
75 FIN
10_N826_FI.pm65
75
07-04-11, 13.11
Vianetsintä
• Tuleeko esiin
vikailmoitus, jonka
mukaan on havaittu
virhe asiakirjojen
siirrossa USB:n kautta?
Kuva tulostuu
reunuksilla,
vaikka olen
asettanut
“Borders”asetukseksi
“No”.
Syy/korjaustoimenpiteet
Oire
Suoritettava tarkistus
Värit eivät toistu • Onko “Exif Print” valittu
oikein.
“Sony DPP-FP60
Properties” valintaikkunan
“Graphics”-välilehdeltä?
• Onko “ICM” valittu
“Sony DPP-FP60
Properties” valintaikkunan
“Graphics”-välilehdeltä?
Syy/korjaustoimenpiteet
c “Color reproduction/Picture quality”
-valikon Exif Print -asetus tukee vain
Picture Motion Browser -ohjelmaa. Jos
tulostat muusta sovelluksesta, poista
merkintä kohdasta “Exif Print”.
c ICM-asetus saattaa olla voimassa vain
silloin kun käytät ICM-yhteensopivaa
sovellusta. Tarkista, tukeeko
käyttämäsi sovellusohjelma ICMjärjestelmää.
Esikatselukuva
ei vastaa “Sony
DPP-FP60
Properties” valintaikkunan
“Graphics”välilehdeltä
valittuja
asetuksia.
c Tulostusasetukset säätävät itse
tulostinta, eivätkä vaikuta
esikatselukuvaan.
“Sony DPP-FP60
Properties” valintaikkunan
“Paper/
Output”välilehdeltä
valitulla
tulostemäärällä
ei ole vaikutusta
tulosteiden
määrään.
c Käytettävästä sovelluksesta riippuen
käyttämäsi sovelluksen
tulostemääräasetuksella saattaa olla
etusija tulostinajurin valintaikkunassa
määritettyyn asetukseen nähden.
76 FIN
10_N826_FI.pm65
76
07-04-11, 13.11
Jos vikatiedote tulee esiin
Jos laitteeseen tulee vika, jokin seuraavista vikailmoituksista saattaa tulla esiin
nestekidenäytölle. Seuraa annettuja korjausohjeita ongelman ratkaisemiseksi.
Tulostin
Vikailmoitukset
Merkitys/ratkaisut
Errors occurs with Printer. Turn off
and on then retry. (Vikoja syntyy
tulostimeen. Kytke tulostimesta
virta ja kytke virta päälle
uudestaan.)
c Tulostimessa on ilmennyt vika. Irrota tulostimen
virtajohto, kytke se uudelleen paikalleen ja
tarkista, toimiiko tulostin. Jos vika uusiutuu, ota
yhteys Sony-jälleenmyyjään tai -huoltoon.
Tallennusmedia
Merkitys/ratkaisut
No Memory Stick./No SD Card./
No External Device. (Ei muistieikä SD-korttia tai ulkoista laitetta).
c “Memory Stick“- tai SD-korttia ei ole asetettu
käyttötilaansa. Tai ulkoista laitetta ei ole kytketty
paikalleen. Aseta muistikortti tilaansa tai kytke
tulostimeen ulkoinen laite. (.sivut 17, 18)
The Memory Stick is protected.
(Memory Stick -muistikortti on
suojattu)
c Suojattu “Memory Stick“ -muistikortti on asetettu
tulostimeen. Kuvien tallentamiseksi tulostimeen
tai editoimiseksi sillä peruuta Memory Stick muistikortin suojaus.
An incompatible Memory Stick/
SD Card/External Device is
inserted. (Yhteensopimaton
Memory Stick/CompactFlash/SD
Card/ulkoinen laite on käytössä.)
c Korttitilaan on asetettu “Memory Stick“- tai SDkortti tai tulostimeen on kytketty ulkoinen laite,
jota tulostin ei tue. Käytä yhteensopivaa mediaa
tai laitteita. (.sivut 83–86)
No image file. (Ei kuvatiedostoa.)
c Muistikortissa tai tulostimeen kytketyssä
ulkoisessa laitteessa ei ole kuvatiedostoja, joita
tulostin pystyisi käsittelemään. Aseta tulostimeen
media tai kytke siihen laite, jossa on kuvia, jotka
voidaan näyttää tulostimella.
No DPOF file. (Ei DPOF-tiedostoa.)
c Muistikortilla tai ulkoisessa laitteessa ei ole
DPOF-esiasetettuja kuvia. Valitse (DPOF)merkki kamerallasi.
Cannot delete a protected image.
(Suojattua tiedostoa ei voi toistaa.)
c Peruuta suojaus kameralla, niin voit poistaa
kuvan sen jälkeen.
Et pysty poistamaan DPOF-kuvaa.
c Poista tulostusmerkki (DPOF) kameralla DPOFesivalitusta kuvasta kuvan poistamiseksi.
77 FIN
10_N826_FI.pm65
77
07-04-11, 13.11
Vianetsintä
Vikailmoitukset
Vikailmoitukset
Merkitys/ratkaisut
Protected. Cancel protect then try
again. (Suojattu. Peruuta suojaus ja
yritä sen jälkeen uudelleen.)
c Memory Stick -muistikortti on kirjoitussuojattu.
Peruuta kirjoitussuojaus. (.s. 85)
The Memory Stick/SD card is full.
(Memory Stick-/SD-kortti on
täynnä.)
c Valitussa mediassa ei ole vapaata tilaa. Poista
tarpeettomat kuvat tai vaihda tallennusmedia
sellaiseen, jossa on riittävästi muistitilaa.
The Memory Stick/SD card/External
Device has trouble. (Memory Sticktai SD-kortissa on vika.)
c On saattanut syntyä vika. Mikäli näitä viestejä
näkyy usein, tarkista muistikortin tai ulkoisen
laitteen tila toisella laitteella.
Write error in Memory Stick/SD
card. (Kirjoitusvika Memory Sticktai SD-kortissa.)
Memory Stick format error (Vika
Memory Stick -kortin formaatissa.)
Tulostuskasetti
Vikailmoitukset
Merkitys/ratkaisut
No print cartridge. Set a new print
cartridge and press [PRINT]. (Ei
tulostuskasettia. Aseta uusi
tulostuskasetti paikalleen ja paina
[PRINT]-painiketta.
c Tätä tulostuskasettia ei ole tarkoitettu
käytettäväksi tässä tulostimessa. Aseta
tulostuskasetti tulostimeen (.sivu 12)
Mikäli näytölle ilmestyy tiedote “cleaning
cartridge”, aseta tulostimeen puhdistuskasetti.
(.sivu 80)
No print cartridge. Set the print
cartridge for the P Size and press
[PRINT]. (Ei tulostuskasettia. Aseta
paikalleen P-koon tulostuskasetti ja
paina [PRINT]-painiketta.
Print cartridge is empty.
(Tulostuskasetti on tyhjä.)
c Vaihda se uuteen tulostuskasettiin. (.sivu 12)
Print cartridge is empty. Set a new
print cartridge for the P Size and
press [PRINT]. (Tulostuskasetti on
tyhjä. Aseta paikalleen uusi P-koon
tulostuskasetti ja paina [PRINT]painiketta.)
Wrong print cartridge. Set the
print cartridge for the P Size and
press [PRINT]. (Väärä
tulostuskasetti. Aseta paikalleen Pkoon tulostuskasetti ja paina
[PRINT]-painiketta.
c Aseta paikalleen tulostuskasetti ja ilmoitetun
kokoista tulostuspaperia. (.sivut 12–15)
78 FIN
10_N826_FI.pm65
78
07-04-11, 13.11
Tulostuspaperi
Vikailmoitukset
Merkitys/ratkaisut
No paper tray. Set the print paper
for the P Size and press [PRINT].
(Ei paperikasettia. Aseta paikalleen
P-koon tulostuspaperia ja paina
[PRINT]-painiketta.)
c Tulostimessa ei ole tulostuspaperia.
– Tulostimessa ei ole paperikasettia.
– Paperikasetissa ei ole tulostuspaperia.
– Tulostuspaperi on loppunut.
Aseta molemmissa tapauksissa tulostuspaperia
paperikasettiin ja aseta paperikasetti tulostimeen.
(.sivut 13–15)
No print paper. Set the print paper
for the P Size and press [PRINT].
(Ei tulostuspaperia. Aseta
paikalleen P-koon tulostuspaperia
ja paina [PRINT]-painiketta.)
c Paperikasetissa ei ole puhdistusarkkia (suojaarkki). Aseta suoja-arkki paperikasettiin ja aseta
paperikasetti tulostimeen. (.sivu 80)
Wrong print paper. Set the print
paper for the P Size and press
[PRINT]. (Väärä tulostuspaperi.
Aseta paikalleen P-koon
tulostuspaperia ja paina [PRINT]painiketta.
c Tulostuspaperi ja tulostuskasetti eivät vastaa
toisiaan. Tarkista tulostimeen asetettu
tulostuskasetti ja aseta paperikasettiin
samankokoista tulostuspaperia. (.s. 14)
Paper jam. Remove Print Paper.
(Paperitukos. Ota pois
tulostuspaperi.)
c Paperitukoksia. Lue kappale “Jos paperi juuttuu”
(.s. 80) ja ota jumiutunut paperi pois
tulostimesta. Jos et saa jumiutunutta paperia
poistettua, ota yhteys Sony-huoltoon.
79 FIN
10_N826_FI.pm65
79
07-04-11, 13.11
Vianetsintä
Puhdistusarkki ei ole paikallaan.
Aseta tulostimeen puhdistusarkki
ja paina [PRINT]-painiketta.
Jos paperi juuttuu
Jos tulostuspaperi jumiutuu, vikailmoitus
ilmestyy näytölle ja tulostus keskeytyy.
Irrota tulostimen virtajohto ja ota pois
jumittunut paperi poistoaukosta tai ota
paperikasetti pois jumiutuneen paperin
poistamiseksi.
Tulostimen sisäosien
puhdistaminen
Jos kuviin tulostuu valkoisia viivoja tai
pisteitä, puhdista tulostimen sisäosat
tulostimen mukana toimitetulla
tulostuskasetilla ja tulostuspakkauksen
mukana toimitetulla suoja-arkilla.
Vihje
Voit myös käyttää lisävalintana hankittavan
tulostuspakkauksen suoja-arkkia.
Vedä
jumiutunut
paperi
varovasti ulos.
1
Avaa kasettitilan kansi ja jos siinä
on mustekasetti, ota se pois
(sivu 12).
2
Aseta toimitettu tulostuskasetti
tulostimeen ja sulje kasettitilan
kansi.
3
Ota paperikasetti ulos
tulostimesta. Jos kasetissa on
tulostuspaperia, ota
tulostuspaperi pois kasetista.
Ota paperikasetti
ulos jumiutuneiden
paperien
poistamiseksi.
Huomautus
Ellei jumiutunutta paperia saada poistetuksi, ota
yhteys johonkin Sonya myyvään liikkeeseen.
Huomautus
Suosittelemme puhdistuksessa
käytettäväksi postikorttikoon suoja-arkkia.
80 FIN
10_N826_FI.pm65
80
07-04-11, 13.11
4
Aseta suoja-arkki paperikasettiin.
Aseta suoja-arkki paikalleen merkitön
puoli ylöspäin.
merkitön pinta
5
Huomautuksia
• Suorita puhdistus vain silloin kun tulosteessa
esiintyy valkoisia viivoja tai pisteitä.
• Kun tulostuslaatu on hyvä, puhdistaminen ei
paranna sitä.
• Puhdistuksen voi tehdä samalla suoja-arkilla
enintään noin 20 kertaa. Mitä useammin
puhdistus tehdään, sitä enemmän se menettää
tehoaan.
• Älä aseta suoja-arkkia tulostuspaperin päälle
suorittaessasi puhdistuksen, sillä seurauksena
voi olla paperitukos tai muita ongelmia.
• Ellei yksi puhdistuskerta paranna tulosteiden
kuvanlaatua, suorita puhdistus muutaman
kerran uudelleen.
Aseta paperikasetti tulostimeen ja
paina PRINT-painiketta.
Puhdistuskasetti ja suoja-arkki
puhdistavat tulostimen sisältä. Kun
puhdistus on suoritettu valmiiksi,
suoja-arkki tulee automaattisesti ulos
tulostimesta.
6
Ota puhdistuskasetti ja suoja-arkki
pois tulostimesta.
Vianetsintä
Vihjeitä
• Säilytä puhdistuskasettia ja suoja-arkkia
yhdessä tulevaa puhdistusta varten.
• Suoja-arkilla voi suorittaa puhdistuksen
enintään noin 20 kertaa.
Kun puhdistus on suoritettu
loppuun
Aseta tulostuskasetti ja -paperit
tulostimeen.
81 FIN
10_N826_FI.pm65
81
07-04-11, 13.11
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita
Turvallisuudesta
• Noudata varovaisuutta, jottei
virtajohdon päälle pääsisi putoamaan
raskaita esineitä tai jottei se pääsisi
millään tavalla vahingoittumaan. Älä
koskaan käytä tulostinta viallisella
virtajohdolla.
• Jos tulostimen kotelon sisään pääsee
putoamaan jokin kiinteä esine tai sinne
pääsee valumaan nestettä, irrota tulostin
verkkovirrasta ja tarkistuta se jossakin
valtuutetussa huoltoliikkeessä ennen
seuraavaa käyttöä.
• Älä koskaan pura tulostinta.
• Virtajohdon irrottamiseksi pistorasiasta
vedä johto irti pistokkeesta kiinni
pitämällä. Älä koskaan vedä itse
johdosta.
• Jos tiedät, ettet tule käyttämään
tulostinta pitkään aikaan, irrota sen
virtajohto pistorasiasta.
• Vältä tulostimen kovakouraista
käsittelyä.
• Sähköiskuvaaran välttämiseksi irrota
tulostin aina sähköverkosta ennen sen
puhdistamista ja huoltoa.
Sijoittamisesta
• Vältä tulostimen sijoittamista
paikkoihin, jotka ovat alttiina:
– tärinälle
– erittäin suurelle
kosteuspitoisuudelle
– liialliselle pölylle
– suoralle auringonpaisteelle
– äärimmäisen korkeille tai matalille
lämpötiloille
• Älä käytä sähkölaitteita tulostimen
läheisyydessä. Tulostin ei toimi kunnolla
sähkömagneettisissa kentissä.
• Älä aseta raskaita esineitä tulostimen
päälle.
• Jätä riittävästi tilaa tulostimen ympärille,
jotta sen tuuletusaukot jäisivät vapaiksi.
Elleivät tuuletusaukot jää vapaiksi,
tulostimen sisään saattaa kerääntyä
lämpöä.
Verkkolaitteesta
• Käytä tulostimen mukana toimitettua
verkkolaitetta. Älä käytä muita
verkkolaitteita, koska ne voivat
aiheuttaa toimintavikoja.
• Älä käytä toimitettua verkkolaitetta
muiden laitteiden kanssa.
• Älä käytä sähkömuuntajaa
(matkamuuntajaa). Se voi aiheuttaa
tulostimen ylikuumentumisen tai
toimintavian.
• Jos verkkolaitteen johto irrotetaan tai
vioittuu, keskeytä sen käyttö
välittömästi, koska seurauksena on
vaaratilanne.
Kosteuden tiivistymisestä
tulostimen sisällä
Jos tulostin tuodaan suoraan kylmästä
lämpimään tai siirretään erittäin
lämpimään tai kosteaan huoneeseen,
kosteutta saattaa tiivistyä sen sisään.
Tällöin tulostin ei luultavasti toimi
kunnolla, ja siihen voi tulla jopa vika, jos
jatkat sen käyttöä. Jos kosteutta pääsee
tiivistymään tulostimen sisään, irrota sen
virtajohto ja anna sen “kuivua” vähintään
tunnin ajan.
Kuljettamisesta
Ota ennen tulostimen kuljettamista siitä
pois tulostus- ja paperikasetit, verkkolaite,
muistikortti tai ulkoinen laite ja aseta
tulostin sekä sen lisätarvikkeet
pakkausmateriaalilla varustettuun
alkuperäiseen pakkaukseen.
Ellei alkuperäispakkausta eikä
pakkausmateriaalia enää ole jäljellä, käytä
samantapaista pakkausmateriaalia, jotta
tulostin ei pääsisi vahingoittumaan
kuljetuksen aikana.
Puhdistamisesta
Puhdista tulostimen kotelo, näyttöpaneeli
sekä säätimet pehmeällä ja kuivalla liinalla
tai pehmeällä, mietoon pesuaineliuokseen
kostutetulla liinalla. Älä käytä mitään
liuotinta, kuten alkoholia tai bentseeniä,
jotka saattavat vahingoittaa tulostimen
pintaa.
82 FIN
11_N826_FIx.pm65
82
07-04-11, 13.11
Kopiointirajoituksista
Asiakirjoja tulostimella kopioitaessa
kiinnitä huomio seuraaviin seikkoihin:
• Seteleiden, kolikoiden tai
arvopapereiden kopioiminen on
lainvastaista.
• Myös tyhjien sertifikaattien, lisenssien,
passien, yksityisten arvopapereiden tai
käyttämättömien postileimojen
kopioiminen on lainvastaista.
• Tv-ohjelmat, elokuvat, videokasetit,
muiden ihmisten kuvat tai muu heidän
omistamansa materiaali saattaa kuulua
tekijänoikeuslain piiriin. Tällaisen
materiaalin luvaton tulostus
valokuvatulostimella saattaa loukata
tekijänoikeuslain määräyksiä.
Muistikorteista
“Memory Stick“ -muistikorttia
koskeva huomautus
Mikä on “Memory Stick”?
Memory Stick on pienikokoinen
mikropiiriin perustuva, kapasiteetiltaan
suuri tallennusmedia. Se on suunniteltu ei
ainoastaan digitaalisen datan
vaihtamiseen/jakamiseen Memory Stick yhteensopivien tuotteiden kanssa, vaan
myös toimimaan siirrettävänä ulkoisena
tallennusmediana, jolle voidaan tallentaa
dataa.
“Memory Stick“ -muistikorttien
tyypit
Memory Stick -muistikortteja on saatavana
seuraavina tyyppeinä eri
käyttötarkoituksia varten:
Jatkuu
83 FIN
11_N826_FIx.pm65
83
07-04-11, 13.11
Lisätietoja
• “Memory Stick” (Ei yhteensopiva
“MagicGate”-toiminnon kanssa):
“Memory Stick” tallentaa minkä tahansa
tyyppistä dataa, paitsi
tekijänoikeussuojattua dataa, joka
edellyttää “MagicGate”kopiosuojatekniikkaa.
• “MagicGate Memory Stick”: Varustettu
“MagicGate”-kopiosuojatekniikalla.
• “Memory Stick” (Yhteensopiva
“MagicGate”-toiminnon kanssa):
Varustettu “MagicGate”kopiosuojatekniikalla ja yhteensopiva
erittäin nopean datansiirron kanssa.
Tätä Memory Stick -korttia voidaan
käyttää Memory Stick -yhteensopivien
laitteiden kanssa. (Datansiirtonopeus
riippuu Memory Stick -yhteensopivasta
laitteesta.)
• “Memory Stick PRO”: Varustettu
“MagicGate”-kopiosuojatekniikalla.
Memory Stick PRO -korttia voidaan
käyttää vain Memory Stick PRO yhteensopivien laitteiden kanssa.
• “Memory Stick-ROM”: Memory StickROM -korteilla on esitallennettua, vain
lukukelpoista dataa. Memory StickROM -kortille ei voi tallentaa dataa eikä
poistaa esitallennettua dataa.
x “Memory Stick Duo“- ja “Memory
Stick PRO Duo“ -korteista
“Memory Stick Duo“ on pienempi kuin
normaalikokoinen “Memory Stick“ -kortti.
Käyttämällä Duo-sovitinta se voidaan
muuntaa samankokoiseksi kuin
normaalikokoinen “Memory Stick“.
Tällöin sitä voidaan käyttää
normaalikokoisena “Memory Stick“ mediana.
x “Memory Stick Micro“ (“M2”) mediasta
“Memory Stick Micro“ (“M2”) -media vielä
pienempi kuin “Memory Stick Duo“ media. M2-media toimitetaan
normaalikoon ja “Memory Stick Duo“ koon sovittimilla. Asettamalla kortti
jompaankumpaan sovittimista myös
“Memory Stick Micro“ -mediaa voidaan
käyttää tuotteiden kanssa, jotka ovat
yhteensopivia normaalikoon “Memory
Stick PRO“- tai “Memory Stick PRO Duo“ korttien kanssa.
Käyttökelpoisten “Memory
Stick“ -muistikorttien tyypit
Voit käyttää tulostimessa seuraavia
Memory Stick*4 -kortteja:
Toiminto
Memory Stick mediatyyppi
Muu kuin Memory
Stick PRO*2 -media
Memory
Memory Stick
Stick (Ei
(MagicGate - Memory
yhteensopiva yhteensopiva) Stick
PRO*2*3
MagicGaten
kanssa)
MagicGate
Memory
Stick
Näyttö/
Tulostus
OK
OK*1
OK*1
Poisto/
Tallennus/
Alustus
OK
OK*1
OK*1
*1 MagicGate-kopiosuojatoimintoa vaativia
datan luku/kirjoitustoimintoja ei voida
suorittaa.
*2 Tulostimessa on korttitila sekä normaali- että
Duo-koon kortteja varten. Voit ilman Memory
Stick Duo -sovitinta käyttää sekä
normaalikokoisia Memory Stick -kortteja että
pienikokoisia Memory Stick Duo -kortteja.
*3 Käyttäessäsi Memory Stick Micro -kortteja
tässä tulostimessa aseta kortti aina M2sovittimeen. Jos asetat Memory Stick Micro kortin tulostimeen ilman M2-sovitinta, et ehkä
välttämättä pysty ottamaan ulos Memory
Stick Micro -korttia.
*4 Tulostin tukee FAT32-tiedostojärjestelmää.
Tämän laitteen on todettu pystyvän
käyttämään Sonyn valmistamia Memory Stick
-kortteja, joiden kapasiteetti on 4 GB tai
pienempi. Emme kuitenkaan pysty takaamaan
kaikkien ]Memory Stick -muistikorttien
toimimista tässä tulostimessa.
84 FIN
11_N826_FIx.pm65
84
07-04-11, 13.11
Mikä on “MagicGate”?
“MagicGate” on yleisnimi Sonyn
kehittämälle kopiosuojaustekniikalle.
Tämä tekniikka mahdollistaa
autentikoinnin ja kryptauksen;
molemminpuolinen vahvistus suoritetaan
Memory Stick -median ja “MagicGate” yhteensopivan laitteen välillä, jotta toinen
pystyisi tallentamaan ja toistamaan
kopiosuojatekniikalla suojattua dataa
oikein. Kun autentikointi on suoritettu
loppuun, käynnistyy datan kryptaus.
Dataa toistettaessa myös autentikointi
suoritetaan. Vasta sen jälkeen kun
autentikointi on suoritettu, datan kryptaus
puretaan alkuperäiseen tilaan ja data
toistetaan. Kopiosuojattua dataa ei voida
toistaa laitteella, jota ei ole autentikoitu.
Tulostinta ei ole varustettu MagicGatetekniikalla eikä se pysty lukemaan tai
kirjoittamaan MagicGate-kopiosuojattua
dataa.
Käyttöä koskevia huomautuksia
Kirjoituksen Kirjoitussuojamahdollistava asento
asento
LOCK
LOCK
Kiinnitä tarra tähän.
• Et pysty tallentamaan, editoimaan tai
poistamaan dataa, mikäli olet siirtänyt
kirjoitussuojakytkimen LOCK-asentoon.
• Jos käytät kirjoitussuojakytkimellä varustettua
Memory Stick Duo -muistikorttia, älä editoi
tai poista dataa siltä vahingossa.
• Käytä “Memory Stick Duo” -muistikortin
kirjoitussuojakytkimen siirtämiseen
ohutkärkistä apuvälinettä.
• Älä kiinnitä tarrapaikkaan mitään muuta
materiaalia kuin toimitetun tarran. Jos
kiinnität toimitetun tarran, kiinnitä se
tarrapaikkaan. Varo, etteivät tarra reunat
pääse käpristymään irti.
• Jos kirjoitat kiinnitetyn tarran
muistiinpanoalueelle, älä paina lujaa kynällä.
• Käytä kameran mukana toimitettua koteloa
Memory Stick -muistikortin kuljettamiseen tai
säilyttämiseen.
• Älä koske Memory Stick -muistikortin
liittimeen sormella tai metalliesineillä.
• Älä kolhi, taivuta tai pudota Memory Stick muistikorttia.
• Älä pura Memory Stick -korttia tai tee siihen
muutoksia.
• Älä altista Memory Stick -muistikorttia
vedelle.
Jatkuu
85 FIN
11_N826_FIx.pm65
85
07-04-11, 13.11
Lisätietoja
• Älä aseta useita eri Memory Stick muistikortteja tulostimeen samaan aikaan,
koska ne saattavat aiheuttaa ongelmia
tulostimeen.
• Memory Stick -muistikorttia käyttäessäsi
tarkista sen oikea syöttösuunta. Väärä käyttö
saattaa aiheuttaa ongelmia tulostimeen.
• Älä aseta Memory Stick Duo- tai Memory
Stick Micro -kortteja lasten ulottuville. Estät
siten lapsia nielaisemasta niitä vahingossa.
• Vältä Memory Stick -muistikortin ottamista
pois tulostimesta tulostimen lukiessa tai
kirjoittaessa dataa.
• Data saattaa vahingoittua seuraavissa
tilanteissa:
– Memory Stick -muistikortti poistetaan, tai
tulostimesta kytketään virta datan luvun tai
kirjoituksen aikana
– Memory Stick -muistikorttia käytetään
paikassa, jossa on sähköstaattista tai
sähköistä kohinaa.
• On suositeltavaa tehdä varmuuskopio
tärkeästä datasta.
• Tietokoneella muokattu data ei välttämättä
toistu tulostimessa.
• Kun alustat Memory Stick -muistikortin,
käytä tulostimen tai digitaalikameran
alustustoimintoa. Jos alustat Memory Stick muistikortin tietokoneella, kuvia ei
välttämättä pystytä näyttämään oikein.
• Kun alustat Memory Stick -muistikortin,
kaikki data, mukaan lukien suojatut kuvat,
häviää. Tärkeän datan vahingossa
poistamisen estämiseksi tarkista kortin sisältö
ennen alustamista. Tulostimessa ei ole tukea
MagicGate-standardille eikä se pysty
lukemaan tai kirjoittamaan MagicGatekopiosuojattua dataa.
Liitin
Kirjoitussuojakytkin
• Älä käytä tai säilytä Memory Stick muistikorttia seuraavissa olosuhteissa:
– Paikat, jotka eivät täytä vaadituille
käyttöpaikoille asetettuja vaatimuksia,
mukaan lukien aurinkoon tai kesähelteellä
pysäköidyn auton sisällä syntyvä
kuumuus, auringolle alttiit ulkotilat tai
lämmityslaitteen läheisyys.
– Kosteat paikat ja paikat, joissa on
syövyttäviä aineita
SD-korteista
Tulostimen SD-korttipaikkaa mahdollistaa
SD-muistikortin*1 ja MMCvakiomuistikortin*2 käytön.
• Älä käytä tai säilytä korttia paikoissa, jotka
ovat alttiina:
– erittäin kuumalle ilmalle, kuten auton
kuumissa sisätiloissa tai suorassa
auringonvalossa ulkona tai lähellä
lämmittimiä.
– suoralle auringonvalolle
– suurille kosteuspitoisuuksille tai
syövyttäville aineille
– staattiselle tai elektroniselle kohinalle.
• Käytä kameran mukana toimitettua koteloa
Memory Stick -muistikortin kuljettamiseen tai
säilyttämiseen.
• Älä ota pois korttia tai kytke virtaa pois
tulostimesta silloin kun tulostin on lukemassa
tai kirjoittamassa dataa ja käyttöilmaisin
vilkkuu. Muussa tapauksessa data voi
vahingoittua lukukelvottomaksi tai hävitä.
*1 Tulostin tukee tiedostojärjestelmää FAT32.
Tulostimen on todettu toimivan aina 2 GB tai
pienempikapasiteettisten SD-korttien kanssa.
MiniSD-kortin käyttämiseen tarvitaan
sovitinta.
*2 Tulostimen on todettu toimivan MMCvakiomuistikorttien kanssa, joiden kapasiteetti
on 128 MB tai pienempi.
Emme takaa kaikkien SD/MMCvakiokorttityyppien toimimista kunnolla
tällä laitteella.
Käyttöä koskevia huomautuksia
• Korttia käyttäessäsi tarkista sen oikea
syöttösuunta ja korttitila.
• Et pysty lukemaan tai kirjoittamaan tietoja
kopiosuojauksen johdosta. (SD-kortti)
• Älä kolhin, pudota tai taivuta korttia.
• Älä pura korttia tai tee siihen muutoksia.
• Älä altista korttia vedelle.
• Vältä kortin käyttämistä paikoissa, joissa se on
altis suurelle kosteuspitoisuudelle, koska liika
kosteus voi vaikuttaa sen suorituskykyyn.
86 FIN
11_N826_FIx.pm65
86
07-04-11, 13.11
Tekniset tiedot
x Tulostin
Jatkuu
87 FIN
11_N826_FIx.pm65
87
07-04-11, 13.11
Lisätietoja
Tulostusmenetelmä
Värisublimaatiotulostus (Keltainen/
Magenta/Syaani, 3-vaiheinen)
Resoluutio
300 (H) x 300 (V) dpi
Vasta
3:a värimustesuihkutinta 4800 dpi x
4800 dpi *1
6:ta värimustesuihkutinta 3810 dpi x
3810 dpi *2
Sävyt pistettä kohti
256 tasoa (8 bittiä jokaiselle:
Keltainen/magenta/syaani), noin
16 770 000 väriä
Tulostuskoko
Postikorttikoko (4 x 6"):
101,6 x 152,4 mm (enintään,
reunukseton)
Tulostusaika (arkkia kohti)
Postikorttikoko (4 x 6"): noin
67 sekuntia
(Tulostaessasi tulostimen
korttipaikkaan asetetulta
muistikortilta, ilman datan käsittelyyn
tai siirtoon kuluvaa aikaa)
Tulo/lähtöliitännät
USB PC-liitäntää varten USB 1.1
(Type B) Suurelle nopeudelle ei ole
tukea.
PictBridge-liitäntä
Korttitila
Memory Stick -muistikorttitila SDkorttitila
Yhteensopivat tiedostoformaatit
JPEG: DCF 2.0 -yhteensopiva,
Exif 2.21 -yhteensopiva, JFIF*3
TIFF: Exif 2.21 -yhteensopiva
BMP*4: 24-bittinen Windows-formaatti
Jotkin kuvatiedostoformaatit eivät ole
yhteensopivia.
Käsiteltävien kuvapisteiden
enimmäismäärä
6 400 (V) x 4 800 (P) kuvapistettä
(Ilman indeksitulostusta ja osaa Creative
Print -toiminnoista)
Suurin käsiteltävä tiedostomäärä
9 999 tiedostoa muistikortti/ulkoinen laite
Tulostuskasetti/paperi
Lue kappale “Tulostuspakkauksen
valmistelu” sivulta 11.
Nestekidenäytön paneeli
5,0 cm (2.0-tyyppinen) TFT-näyttö
Kuvapisteiden kokonaismäärä:
86636 (358 x 242) pistettä
Käyttöjännite
DC IN -liitäntä, 24 voltin tasavirta
(Valmiustilassa pienempi kuin 1 W)
Käyttölämpötila
5–35 ˚C
Mitat
Noin 175 x 60 x 137 mm
(l/k/s, ilman ulkonevia osia)
(360 mm syvä paperikasetin ollessa
paikallaan.)
Paino
Noin 1,1 kg
(ilman paperi- ja tulostuskasettia sekä
verkkolaitetta)
Mukana toimitetut lisätarvikkeet
Lue kappale “Tuotepakkauksen
sisällön tarkistaminen” s. 10.
x Verkkolaite AC-S2425
Käyttöjännite
Vaihtovirta 100–240 V, 50/60 Hz,
1,5–0,75 A
Nimellinen antojännite
24 V:n tasavirta, 2,2 A
Käyttölämpötila
5–35 ˚C
Mitat
Noin 60 x 30,5 x 122 mm
(l/k/s, ilman ulkonevia osia)
Paino
Noin 305 g
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia
voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
*1:
*2:
*3:
*4:
16 x 16 -matriisia käytettäessä:
300 x 16 = 4,800 dpi
12,7 x 12,7 matriisia käytettäessä:
300 x 12,7 = 3,810 dpi
Baseline JPEG formaatilla 4:4:4, 4:2:2
tai 4:2:0
Et voi tulostaa Picture Motion Browser ohjelmalla.
Asiakastuen kotisivu
Viimeisimmät tukitiedot ovat saatavilla
seuraavista verkkosivuosoitteista:
http://www.sony.net/
88 FIN
11_N826_FIx.pm65
88
07-04-11, 13.11
Tulostusalue
Postikorttikoko
152,4 mm/
(1 800 pistettä)
95,5 mm
(1 128 pistettä)
101,6 mm
(1 200 pistettä)
146,3 mm
(1 790 pistettä)
Reunallinen
tulostusalue
Reunaton
tulostusalue
Rei’itykset
Edellä olevissa kuvissa näytetään kuvasuhteen 2:3 tulostettava kuva.
Tulostusalue poikkeaa toisistaan reunuksellisissa ja reunuksettomissa kuvissa.
Lisätietoja
89 FIN
11_N826_FIx.pm65
89
07-04-11, 13.11
Exif Print -dataa varmistaakseen sen,
että tulostuksen tulos vastaa
mahdollisimman hyvin alkuperäistä
kuvaa*1.
Sanasto
Auto Fine Print 3
Tämä toiminto korjaa kuvanlaadun
automaattisesti, jotta kuva voidaan
tulostaa elävämpänä, tarkempana ja
kauniimpana. Se on erityisen tehokas
tummemmissa, vähän kontrastia
sisältävissä kuvissa. Kuvat korjataan
luonnollisen ihonvärin, elävien puun
lehtien vihreyden tai kirkkaan taivaan
sinen tuottamiseksi.
DCF (Design rule for Camera File system)
Tämä kamera on yhteensopiva DCFstandardin (Design rule for Camera File
system) kanssa, jonka on laatinut JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
digikameroiden ja muiden niiden
liittyvien tuotteiden datansiirron ja
yhteensopivuuden takaamiseksi.
Täydellistä datan siirrettävyyttä ja
yhteensopivuutta laitteiden välillä ei
voida kuitenkaan taata.
DPOF (Digital Print Order Format)
Formaatti digitaalikameralla kuvattujen
kuvien automaattisessa tulostuksessa
valokuvausliikkeessä tai kotitulostimella
tulostamisessa tarvittavan tiedon
tallentamiseen. Tulostin tukee DPOFtulostusta, ja pystyy automaattisesti
tulostamaan esivalitun määrän kopioita
DPOF-esivalituista kuvista.
Exif 2.21 (Exif Print)
Exif (Digitaalisten stillkameroiden
siirrettävä tiedostoformaatti) Print on
digitaalisen kuvatulostuksen
maailmanlaajuinen standardi. Exif Print
-standardia tukeva digitaalikamera
tallentaa kuvausolosuhteita koskevaa
dataa aina kun kuva otetaan. Tulostin
hyödyntää kuvatiedostoon tallennettua
*1 Kun “Auto Fine Print 3” -toiminto on
käytössä ja kuva (JPEG-tiedosto) on
kuvattu Exif Print (Exif 2.21) yhteensopivalla digitaalikameralla, kuva
säädetään automaattisesti parhaaseen
mahdolliseen kuvanlaatuun ja tulostetaan
sen mukaisesti.
Massamuistijärjestelmä
Useita erityyppisiä laitteita suurten
datamäärien tallentamiseen, mukaan
lukien kaikentyyppiset levytyypit
(levykkeet, kiintolevyt, optiset levyt) tai
nauhatyyppinen media. Flash-muistista
poiketen massamuistilaitteet säilyttävät
datan myös silloin kun PC tai laite on
suljettu.
Memory Stick-/SD-kortti
Pienikokoinen, kevyt ja siirrettävä
tallennusväline. Lue lisätietoja s. 83–86.
PictBridge
Camera & Imaging Products Association
-järjestön määrittämä standardi, jonka
ansiosta voit kytkeä PictBridgeyhteensopivan digitaalikameran suoraan
tulostimeen ilman PC:tä, jolloin voit
tulostaa kuvan välittömästi.
Pienoiskuvat
Alkuperäisiä kuvia esittävät
pienoiskuvat, jotka on tallennettu
digitaalikameran ottamiin
kuvatiedostoihin. Tulostin käyttää
pienoiskuvia kuvaluettelossa.
90 FIN
11_N826_FIx.pm65
90
07-04-11, 13.11
Hakemisto
A
J
N
Jaetut kuva-arkit 32
Järjestelmävaatimukset 47
Nestekidenäytön
taustavalo 45
Nestekidenäyttö 24
Näytön sisällön
vaihtaminen 24
K
Asentaminen
Picture Motion
Browser 51
Tulostinajuri 48
Auto Fine Print 3 42
Alustaminen 40
Kaikkien tulostus 35
Kalansilmätehoste 29
Kalenteri 34
Kirjoitussuojakytkin 85
Kieli 45
Kuvan siirtäminen 27
Kuvan kierrättäminen 27
Kuvake 45
Kuvadatan näyttö 24, 45
Kuvaluettelo 25
Kuvan hakeminen 38
Kuvan tallentaminen 30
Kuvakoon
muuttaminen 27
Kuvan poistaminen 39
Kuvan säätäminen 28
Käyttöilmaisin 17, 18
C
Creative Print 31
D
Date Display Order 45
DC IN 24V 16
Diaesitys 37
DPOF 35
E
L
H
Helppo tulostus 35
I
Indeksitulostus 35
Median asettaminen
tulostimeen
Muistikortti 17
Tulostuskasetti 12
Tulostuspaperi 13
P
Paperitukokset 80
Paperikasetti 13
Paperikasetin kansi 13
Pictbridge-kamera 46
Pictbridge-liitäntä 19, 46
Picture Motion
Browser 47
Puhdistaminen 80
Punasilmäisyyden
vähentäminen 29
PRINT 21
Päiväyksen tulostus 43
R
Listan järjestys 45
Reunallinen/reunaton
tuloste 42
M
S
Memory Stick muistikortti
Tiedostomuoto 40
Median paikalleen
asettaminen 17
Käyttöä koskevia
huomautuksia 85
Tyypit 83
SD-kortti
Median paikalleen
asettaminen 18
Tyypit 86
Sepia 29
Set Up -valikko 41
Suurenna/pienennä 24
Suodin 28
91 FIN
11_N826_FIx.pm65
91
07-04-11, 13.11
Lisätietoja
Editoitujen kuvien
tallentaminen/
tulostaminen 30
Editointivalikko 26
Erikoissuodin 28
Esikatselu 24
Esittelytila 45
Exif Print 42
O
T
Y
Tekniset tiedot 87
Toimitetut
lisätarvikkeet 10
Tuloilmaisimet 24
Tulosignaalin valinta 20
Tulostuskasetti 12
Tulostuspakkaus 11
Tulostuspaperi 11, 14
Tulostuslaatu 21, 23, 30
Tulostaminen
Editoitu/Creative Print
-kuva 30
Muistikortilta/
ulkoisesta laitteesta 20
PC:n avulla 47
PictBridgekamerasta 46
Useita kopioita 21
Useita kuvia 22
Tulostusalue 89
Yhteenveto 6
Yleisiä käyttöohjeita 82
U
Ulkoinen laite 18
USB-liitäntä 49
V
Vaihtoehdot 44
Verkkolaite 16
Verkkovirtaan
Vianetsintä 62
Virta/valmiustilailmaisin
16, 20, 22, 46, 49
Virta/valmiustilakytkin
20, 22, 46, 49
kytkeminen 16
Väriasetukset 43
Sony Corporation
11_N826_FIx.pm65
Painettu Kiinassa
92
07-04-11, 13.11
Download PDF

advertising