Sony | DPP-FP50 | Sony DPP-FP50 Käyttöohjeet

Ennen tulostuksen
aloittamista
Valmistelut
Digitaalinen
valokuvatulostin
Perustulostus
Tulostaminen tulostimen
lcd-näyttöä käyttäen
Eri tulostustapojen käyttö
Tulostaminen PictBridgekamerasta
DPP-FP50
PC:stä tulostaminen
Vianetsintä
Lisätietoja
Käyttöohjeet
Ennen kuin alat tulostaa tällä tulostimella,
lue tämä käsikirja huolella läpi ja säilytä sitä
varmassa tallessa mahdollista tulevaa
käyttöä varten.
 2005 Sony Corporation
N481_01_fi.p65
1
05-11-22, 13.30
VAROITUS
VAROITUS
Suojaa tulostin kosteudelta ja sateelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi.
Älä avaa tulostimen koteloa
sähköiskuvaaran välttämiseksi. Jätä
huolto- ja korjaustyöt valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäviksi.
MUISTUTUS
Kuvat ja/tai ääni voivat vääristyä, jos tämä tuote
sijoitetaan sähkömagneettista säteilyä tuottavan
laitteen läheisyyteen.
Tämä laite tulisi kytkeä helposti käytettävissä
olevaan pistorasiaan.
(Jotta se voitaisiin tarvittaessa nopeasti irrottaa
sähköverkosta)
Huomautus Euroopassa
asuville asiakkaille
Tämän tuotteen on testattu olevan yhteensopiva
alle 3 metriä pitkien liitäntäjohtojen käyttöä
koskevan EMC-direktiivin rajoitusten kanssa.
MUISTUTUS
Sony ei ole vastuussa tulostimen tai Memory Stick
-muistikortin käytöstä tai viasta mahdollisesti
johtuvasta tallennetun sisällön tahattomasta tai
välillisestä katoamisesta tai vaurioitumisesta.
Malli- ja sarjanumerotiedot
Laitteen malli- ja sarjanumerot ovat sen
pohjassa. Kirjoita sarjanumero sille tarkoitettuun, alla olevaan tilaan. Ilmoita nämä numerot
aina kun otat yhteyden Sonya myyvään
liikkeeseen tätä tuotetta koskevissa asioissa.
Mallinumero DPP-FP50
Sarjanro
Vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (Sovellettavissa Euroopan
unionissa ja muissa Euroopan maissa,
joissa on erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa tai sen
pakkauksessa oleva
symboli ilmoittaa, ettei
tätä tuotetta saa käsitellä
talousjätteenä. Se tulee
sen sijaan jättää sopivaan
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Takaamalla, että
tämä tuote hävitetään
oikealla tavalla, autat
estämään sen aiheuttamat mahdolliset
kielteiset vaikutukset
ympäristölle ja ihmisten
terveydelle, mikä voisi muussa tapauksessa olla
seurauksena tämän tuotteen epäasianmukaisesta
hävitystavasta. Eri materiaalien kierrätys auttaa
luonnon raaka-aineiden säästämisessä. Lisätietoja
tämän tuotteen kierrätyksestä saat asuinkuntasi
virkamiehiltä, paikallisista jätehuoltoliikkeistä tai
liikkeestä, josta ostit tämän tuotteen.
Käytettävissä olevat lisätarvikkeet: Kauko-ohjain
2 FI
N481_02_fi.p65v
2
05-11-22, 13.31
Suosituksia kuvatietojen
varmistamisesta
Tulostimen tahattomasta käytöstä tai
toimintahäiriöstä johtuvan datan mahdollisen
katoamisvaaran välttämiseksi on suositeltavaa
tehdä tiedoista varmuuskopio.
Tietoja
MYYJÄ EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA
VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA
VIALLISESTA TUOTTEESTA TAI TUOTTEEN
KÄYTÖSTÄ JOHTUVISTA SUORISTA,
EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ
VAHINGOISTA, MENETYKSISTÄ TAI
KUSTANNUKSISTA.
• Tässä tuotteessa käytetään työkalua “Exif
Toolkit For Windows Ver.2.4 (Copyright ©
1998 FUJI PHOTO FILM CO., LTD. Kaikki
oikeudet pidätetään)”. Exif on JEITA-järjestön
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
määrittämä digitaalisten stillkameroiden
siirrettävä kuvatiedostoformaatti.
• Kaikki muut yritykset ja tuotenimet, jotka
tässä käyttöohjeessa mainitaan, voivat olla
niiden haltijoiden tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tämän lisäksi
merkkejä “™” ja “® “ ei mainita joka kerta
erikseen tässä käsikirjassa.
Tavaramerkeistä ja tekijänoikeuksista
• VAIO on Sony Corporationin tavaramerkki.
• Microsoft ja Windows® ovat Microsoft
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
• IBM ja PC/AT ovat International Business
Machines Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Pentium on Intel Corporationin rekisteröity
tavaramerkki.
• “Memory Stick“, “
”, “MagicGate Memory
Stick“, “Memory Stick Duo”, “Memory Stick
PRO ” ja “Memory Stick-ROM” ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
• “MagicGate” on Sony Corporationin
tavaramerkki.
• True type -fonttilajien rasterointiprosessi
perustuu FreeType Team -ohjelmaan.
•Tämä ohjelmisto perustuu osittain itsenäisen
JPEG Groupin työhön.
• Libtiff Copyright © 1988 – 1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
• Lib png
Copyright © 1995, 1996 Guy Eric Schalnat,
Group 42, Inc.
Copyright © 1996, 1997 Andreas Dilger
Copyright © 1998, 1999 Glenn RandersPehrson
• Zlib
© 1995 – 2002 Jean-loup Gailly ja Mark Adler
3 FI
N481_02_fi.p65v
3
05-11-22, 13.31
Huomautus
käyttäjille
Sisältö
Ohjelma © 2004 Sony Corporation -asiakirjat
©2004 Sony Corporation
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käsikirjaa tai
siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa edes osittain
tuottaa uudelleen, muuntaa tai pakata mihinkään
koneella luettavaan muotoon ilman Sony
Corporationilta ennakkoon saatua kirjallista lupaa.
SONY EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA
VASTUUSSA MISTÄÄN OIKEUDEN
LOUKKAUKSEEN, SOPIMUKSEEN TAI
MIHINKÄÄN MUUHUN TÄMÄN KÄSIKIRJAN,
OHJELMISTON TAI MUIDEN NIISSÄ OLEVIEN
TIETOJEN TAI NIIDEN KÄYTÖN
AIHEUTTAMAAN TAI SIIHEN LIITTYVÄÄN
ASIAAN PERUSTUVISTA SATUNNAISISTA,
SEURAUKSELLISISTA TAI ERITYISISTÄ
VAHINGOISTA.
Ennen käytön aloittamista
Mitä tällä tulostimella voi tehdä? ........... 6
Osien sijainti ........................................... 8
Valmistelut
1 Tuotepakkauksen sisällön tarkistus . 10
2 Tulostuspakkauksen valmistelu ...... 11
Tulostuspaperin koko .............................. 11
Valinnaiset tulostuspakkaukset ................ 11
3 Tulostuskasetin asettaminen
paikalleen ....................................... 12
CD-ROM-levyn sisältävän kirjekuoren sinetin
rikkomalla hyväksyt kaikki tämän sopimuksen
ehdot ja vaatimukset. Ellet hyväksy näitä ehtoja tai
vaatimuksia, palauta välittömästi tämä kirjekuori
avaamattomana muun pakkaukseen sisällön
kanssa siihen liikkeeseen, josta ne sait.
4 Tulostuspaperin asettaminen
tulostimeen ..................................... 13
Sony Corporation varaa itselleen oikeuden tehdä
haluamiaan muutoksia tähän käsikirjaan tai siinä
oleviin tietoihin milloin tahansa ja ilman
ennakkoilmoitusta.
Myös erillinen käyttäjälisenssisopimus saattaa
säädellä tässä käsikirjassa kuvattua ohjelmistoa.
Tv-vastaanottimeen kytkeminen .......... 18
Käyttäjän rekisteröinti
Asiakaspalvelun käyttämiseksi täytä ja palauta
tuotepakkaukseen sisältyvä rekisteröintikortti.
Mitään näytedataa, kuten tämän ohjelmiston
mukana toimitettuja näytekuvia, ei saa muokata
tai kopioida muuten kuin henkilökohtaista käyttöä
varten. Tämän ohjelmiston kaikkinainen luvaton
kopiointi on kielletty tekijänoikeuslain mukaisesti.
Pidä mielessä, että toisten käyttäjien kuvien tai
tekijänoikeuslain kattamien töiden luvaton
kopiointi tai editointi loukkaa niiden
tekijänoikeuden haltijoiden oikeuksia.
5 Kauko-ohjaimen valmistelu ............ 16
6 Verkkovirtaan kytkeminen .............. 17
Muistikortin asettaminen tulostimeen .. 18
Memory Stick -muistikortin asettaminen
tulostimeen ............................................. 19
CompactFlash-kortin asettaminen
tulostimeen ............................................. 19
SD-kortin asettaminen tulostimeen .......... 19
Kameran tai muun ulkoisen laitteen
kytkeminen tulostimeen ................. 20
Perustulostuksen tekeminen
(MONITOR OUT -tila)
Kuvien näyttäminen tv:stä .................... 21
Valittujen kuvien tulostaminen ............. 22
Kuvien tulostaminen ................................ 22
Esikatselukuvan tarkistaminen ennen
tulostusta ................................................ 23
Useiden kuvien tarkistaminen .................. 24
4 FI
N481_02_fi.p65v
4
05-11-22, 13.31
AUTO-tulostuksen tekeminen
(INDEX/DPOF/ALL) .......................... 25
Tulostaminen PictBridgeyhteensopivan kameran avulla
(PictBridge-tila)
Tulostaminen tulostimen
lcd-näyttöä käyttäen (LCD-tila)
Kuvien tulostaminen digitaalikameran
avulla .............................................. 57
Valittujen kuvien tulostaminen ............. 27
AUTO-tulostuksen tekeminen
(INDEX/DPOF/ALL) .......................... 29
Tulostusasetusten muuttaminen ........... 30
Eri tulostustapojen käyttö
(MONITOR OUT -tila)
Kuvan editointi ..................................... 31
EDIT-valikon esiin ottaminen ................... 31
Kuvakoon muuttaminen .......................... 32
Kuvan siirtäminen ................................... 32
Kuvan kierrättäminen .............................. 32
Kuvan säätäminen ................................... 33
Erikoissuotimen lisääminen kuvaan .......... 33
Punasilmäisyyden vähentäminen .............. 34
Kirjainmerkkien upottaminen ................... 35
Kuvien tallentaminen ja tulostaminen ...... 38
Eri tulostustapojen käyttö
(Creative Print) ............................... 39
Creative Print -valikon esiin ottaminen ..... 39
Vapaan asettelun tulosteen tekeminen .... 40
Kalenterin laatiminen .............................. 44
Kortin tekeminen ..................................... 45
Jaettujen kuvien tekeminen ..................... 46
Tulostusasetusten muuttaminen
(SET UP) .......................................... 48
Diaesityksen katselu ............................. 51
Kuvien poistaminen .............................. 52
Valittujen kuvien poistaminen .................. 52
Memory Stick -muistikortin alustaminen .. 53
Kuvan hakeminen ................................. 53
Tulostimen asetusten muuttaminen
(OPTION) ........................................ 55
Tulostaminen PC:n avulla
(PC-tila)
Ohjelmiston asennus ............................ 58
Järjestelmävaatimukset ........................... 58
Tulostinajurin asentaminen ...................... 59
PictureGear Studio -ohjelmiston asennus ... 62
Kuvien tulostaminen PictureGear
Studio -ohjelmalla .......................... 64
Tulostaminen muilla sovellusohjelmilla ..... 70
Vianetsintä
Vian syntyessä ...................................... 71
Jos vikatiedote tulee esiin ..................... 86
Jos paperi juuttuu ................................. 89
Tulostimen sisäosien puhdistaminen .... 89
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita ............................. 91
Memory Stick -muistikorttia koskeva
huomautus ..................................... 92
Mikä on “Memory Stick”? ....................... 92
Memory Stick -muistikorttien tyypit .......... 92
Käyttökelpoisten Memory Stick muistikorttien tyypit ................................ 93
Käyttöä koskevia huomautuksia .............. 93
CompactFlash/SD-kortteja koskevia
huomautuksia ................................. 94
Käyttöä koskevia huomautuksia .............. 94
Tekniset tiedot ...................................... 95
Tulostusalue ............................................ 97
Sanasto ................................................. 98
Hakemisto ............................................ 99
5 FI
N481_02_fi.p65v
5
05-11-22, 13.31
Ennen käytön aloittamista
Mitä tällä tulostimella voi tehdä?
Voit tulostaa kuvia
muistikortilta tai ulkoisesta
laitteesta.s. 18 – 20
Digitaalinen kamera
tai ulkoinen laite
Memory Stick-,
tulostaa tv:n avulla
Voit valita ja tulostaa kuvan
.s. 22
CompactFlashtai SD-kortti
Voit
Voit tulostaa eri tavoilla
.s. 31 – 47
Voit tulostaa käyttämällä
tulostimen lcd-näyttöä.
.s. 27 – 30
Voit muuttaa tulostus- ja
tulostinasetuksia .s. 48 – 56
Voit tulostaa PictBridgeyhteensopivasta kamerasta
Voit tulostaa PC:n avulla
.s. 58
.s. 57
6 FI
N481_03_fi.p65
6
05-11-22, 13.31
Eri tulostustapoja
Autom. tulostus
(INDEX/DPOF/ALL)
(.s. 25, 29)
Vapaan asettelun
tulostus (.s. 40)
Kalenterin tulostus
(.s. 44)
Erinomaiset kuvanlaatutoiminnot
mahdollistavat fotorealistisen
tulostuksen
x Ammattitasoinen, korkealuokkainen
tulostusjärjestelmä eliminoi värien
huonontumisen, mikä voi aiheutua
tulostuspään kuumentumisesta, ja
tuloksena on fotorealistinen tulostus.
x Super Coat 2 -toiminto mahdollistaa
tulosteen pitkän käyttöiän ja kosteutta
sekä sormenjälkiä hylkivän pinnan.
x Auto Fine Print 3 analysoi kuvan ja
korjaa laadun parhaaksi mahdolliseksi.
(.s. 49)
x Exif 2.21 (Exif Print) toiminto käyttää hyväksi
Exif 2.21-yhteensopivalla kameralla
kuvatiedostoon kuvausolosuhteista
tallennettuja tietoja kuvan säätämiseksi
ja tulostamiseksi paremmalla
kuvanlaadulla. (.s. 49)
x Punasilmäisyyden vähentäminen,
kirkkauden ja värisävyn säätötoiminnot
sekä muut korjaukset, mahdollistavat
korkealaatuisen tulostuksen. (.s. 34)
Suurennettujen/
pienennettyjen/
siirrettyjen/kierrätettyjen kuvien tulostus
(.s. 32)
Korttitulostus
(.s. 45)
Upotettu kuva
(.s. 35)
Jaetun kuva-arkin
tulostus (.s. 46)
Mukavat tulostustoiminnot
x Nopea prosessori mahdollistaa kuvan
nopean editoinnin, esikatselun ja
tulostuksen.
x Paperikasettia käyttämällä pystyt
tulostamaan aina 20 arkkia kerralla.
(.s. 13)
Monipuolinen tulostus
x Voit valita tulostuskoon.
(Postikorttikoko ja 3,5 x 5":n koko).
xVoit valita reunuksellisen tai
reunuksettoman tulostuksen (.s. 49)
x Voit katsella kuvien toistoa
diaesityksenä muistikortilta tai
ulkoisesta laitteesta. (.s. 51)
x Voit tulostaa kuvan helposti
kamerastasi tai ulkoiselta
massamuistilaitteelta*. (.s. 20)
(* Toistotoiminnot eivät kuitenkaan
välttämättä toimi kaikilta
massamuistilaitteilta.)
x Toimitettua sovellusohjelmistoa
käyttämällä pystyt tulostamaan helposti
PC:ltäsi. (.s. 58)
x Voit tulostaa kuvat
helposti PictBridgeyhteensopivalta digitaaliselta kameralta.
(.s. 57)
7 FI
N481_03_fi.p65
7
05-11-22, 13.31
Ennen käytön aloittamista
Normaali 1 kuvan
tulostus (.s. 22)
Tulostin
Osien sijainti
Yksityiskohtaisia tietoja on suluissa
olevilla sivuilla.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
wd
MENU-painike (s. 31, 39, 48)
LCD-näyttö (s. 27)
INPUT SELECT -painike (s. 21, 27)
MONITOR OUT -painike (s. 21, 27)
CANCEL-painike (s. 25)
ENTER-painike
Nuolipainikkeet (g/G/f/F)
AUTO (automaattinen) PRINT painike (s. 26, 29)
PICTURE-painike (s. 23)
Korttivalo (s. 19)
ON/STANDBY-painike (s. 17)
ON/STANDBY-ilmaisin (s. 17)
PRINT-painike (s. 23)
PictBridge/CAMERA-liitäntä (s. 20)
Kauko-ohjaimen anturi (s. 16)
CompactFlash-kortinpoistopainike
(s. 19)
CF (CompactFlash) CARD -korttitila
(s. 19)
Memory Stick/Memory Stick Duo korttitila (s. 19)
SD CARD -korttitila (s. 19)
Muistikorttitila / paperikasettitilan
kansi (s. 15)
Tulostuskasettitilan kansi (s. 12)
Tulostuskasetin poistovipu (s. 12)
Tulostuskasetti (s. 12)
8 FI
N481_03_fi.p65
8
05-11-22, 13.31
wf Tuuletusaukot
wg USB-liitäntä (s. 60)
wh DC IN -liitäntä (s. 17)
wj VIDEO OUT (toisto) -liitäntä (s. 18)
Ennen käytön aloittamista
Paperikasetti
1 Paperisovitin (s. 13)
Käytä tätä sovitinta vain silloin kun
asetat paperikasettiin 3,5 x 5" -koon
paperia.
Huomautus
Joissakin maissa ei ole saatavana 3,5 x 5"
-koon tulostuspaperia. Tällöin
paperisovitinta ei toimiteta.
2 Paperinpoistokansi (s. 13)
3 Paperikasetin kansi (s. 13)
Kauko-ohjain
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
qa
qs
MONITOR OUT -painike (s. 21, 27)
INPUT SELECT -painike (s. 21, 27)
MENU-painike (s. 31, 39, 48)
EDIT-painike (s. 31)
AUTO PRINT -painike (s. 26, 29)
PICTURE-painike (s. 23)
CANCEL-painike (s. 25)
ON/STANDBY-painike (s. 17)
PRINT-painike (s. 23)
CREATIVE PRINT -painike (s. 39)
Nuolipainikkeet (g/G/f/F)
ENTER-painike
9 FI
N481_03_fi.p65
9
05-11-22, 13.31
Valmistelut
1 Tuotepakkauksen
sisällön
tarkistaminen
Häiriösuodatin (1)
CD-ROM (1)
Tarkista, että seuraavat lisätarvikkeet on
toimitettu tulostimen mukana.
– Sony DPP-FP50 Printer Driver
Software for Windows® XP
Professional/Windows® XP Home
Edition/Windows® XP Media
Center Edition/Windows® 2000
Professional/Windows® Millennium
Edition/Windows® 98 Second
Edition
– PictureGear Studio Ver.2.0
Paperikasetti (1)
Kauko-ohjain (1)
Nappityyppinen
litiumparisto on jo asetettu
kauko-ohjaimeen.
Verkkolaite AC-S24V1 (1)
•
•
•
•
•
Näytepakkaus väritulostukseen (1)
Käyttöohjeet (tämä kirjanen, 1)
Käytön pikaopas (1)
Takuu (1)
Sonyn loppukäyttäjän
ohjelmistolisenssisopimus (1)
Virtajohto * (1)
* Kuvassa näkyvä virtajohto on tarkoitettu vain
120 voltin jännitteen käyttöön. Virtajohdon
virtapistoke ja tekniset ominaisuudet
riippuvat tulostimen ostomaasta.
Videoliitäntäjohto (1)
Puhdistuskasetti (1)
10 FI
N481_04_fi.p65
10
05-11-22, 13.31
2 Tulostuspakkauksen
valmistelu
Tulostuspaperin koot
Voit valita tulostuspaperin seuraavista
kahdesta koosta:
• Postikorttikoko (4 x 6")
(101,6 x 152,4 mm)*
• 3,5 x 5" -koko (89 x 127 mm)*
(*suurin mahdollinen reunukseton
tulostuskoko)
Valinnaiset
tulostuspakkaukset
Voit käyttää tulostimessa seuraavia
valinnaisia tulostuspakkauksia.
Tulostuspakkauksia koskevia
huomautuksia
• Käytä aina tulostuskasettia ja -paperia. Jos
käytät yhtä aikaa yhteensopimattomia
tulostuskasetteja ja -papereita, tulostaminen
voi epäonnistua.
• Merkintää vailla oleva pinta on tulostuspuoli.
Tulostuslaatu voi olla heikompi, mikäli
tulostuspinnassa on pölyä tai sormenjälkiä.
Vältä koskettamasta tulostuspintaan.
• Älä taita paperia tai revi sitä irti lävistysten
kohdalta ennen tulostamista.
• Älä tulosta käytetyille tulostuspapereille
tai yritä kiertää tulostuskasetin nauhaa
taaksepäin. Jos teet niin, tuloksena voi olla
tulostimen vahingoittuminen.
• Älä avaa tulostuskasettia.
• Älä vedä tulostusnauhaa ulos
tulostuskasetista.
Tulostuspakkausten säilyttämistä
koskeva huomautus (laatutulosteet)
• Jos aiot asettaa osittain käytetyn
tulostuskasetin ja tulostuspapereita
pitempiaikaiseen säilytykseen, aseta ne
alkuperäispakkaukseen tai vastaavaan.
• Vältä tulostuspakkausten säilyttämistä
paikoissa, jossa ne joutuvat alttiiksi korkeille
lämpötiloille, suurelle kosteudelle, liialliselle
pölylle tai suoralle auringonpaisteelle.
• Käytä tulostuspakkaus kahden vuoden sisällä
sen valmistuksesta.
Postikorttikoko
SVM-F40P
• Kaksi 20 arkin postikorttikoon
valokuvapaperipakkausta
• 40 tulosteen tulostuskasetti
SVM-F80P
• Neljä 20 arkin postikorttikoon
valokuvapaperipakkausta
• Kaksi 40 tulosteen tulostuskasettia
Muistutus
3,5 x 5" -kokobSVM-F40L*
• Kaksi 20 arkin 3,5 x 5" -koon
valokuvapaperipakkausta
• 40 tulosteen tulostuskasetti
• Tv-ohjelmat, elokuvat, videokasetit ja muu
tulostusmateriaali saattaa kuulua
tekijänoikeuslain piiriin. Tällaisen materiaalin
luvaton tulostus valokuvatulostimella saattaa
loukata tekijänoikeuslain määräyksiä.
Tulosteiden säilyttämistä koskeva
huomautus
• Älä kiinnitä sellofaaniteippiä tai muovisia
erottimia tulosteisiin. Vältä myös tulosteiden
jättämistä muovisten pöytäalustojen alle.
*Huomautus
Joissakin maissa ei ole saatavana
3,5 x 5" -koon tulostuspaperia.
11 FI
N481_04_fi.p65
11
05-11-22, 13.32
Valmistelut
Kuvan tulostamiseksi tarvitaan
tulostinta varten suunniteltu
tulostuspakkaus.
Väritulostuksen näytepakkaus
sisältää 10 arkin pakkauksen
postikorttikoon tulostuspaperia
ja 10 tulosteen tulostuskasetin.
Tulostuspakkausten tilaamiseksi käy
verkkosivulla: www.sony.com/printers
3 Tulostuskasetin
asettaminen
paikalleen
1
Tulostuskasetin pois ottaminen
Kun tulostuskasetti tyhjenee,
tulostuskasettivian ilmaisin ( ) ilmestyy
tulostimen nestekidenäyttöön.
Avaa kasettitilan kansi, työnnä poistovipu
yläasentoon ja ota ulos käytetty
tulostuskasetti.
Vedä auki tulostuskasettitilan
kansi.
Poistovipu
2
Aseta tulostuskasetti tulostilaan
sen takaosa nuolen suuntaan,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
Nuoli
Tulostuskasettivian ilmaisin ( )
Huomautuksia
3
Sulje kasettitilan kansi.
• Käytä samaan tulostuspakkaukseen
tulostuspaperin kanssa kuuluvaa
tulostuskasettia.
• Älä kosketa tulostuskasetin tulostusnauhaa
tai säilytä tulostuskasettia pölyisessä
paikassa. Jos tulostusnauhassa on
sormenjälkiä tai pölyä, tulostusjälki saattaa
huonontua.
Tulostusnauha
12 FI
N481_04_fi.p65
12
05-11-22, 13.32
• Älä koskaan työnnä kättäsi
tulostuskasettitilaan. Kasetti kuumentuu
hyvin kuumaksi sitä käytettäessä, ja on
erityisen kuuma pitkään jatkuneen
tulostuksen jälkeen.
1
Avaa paperinpoistokansi.
2
Siirrä paperikasetin kantta
vastakkaiseen suuntaan paperin
syöttösuunnasta (1) ja nosta se
sen jälkeen auki (2).
3
Aseta paperisovitin käytettävän
paperin mukaisesti.
Valmistelut
• Älä kierrä takaisin tulostusnauhaa tai käytä
takaisin kierrettyä tulostuskasettia
tulostamiseen. Tällöin tulostus ei onnistu
kunnolla tai tulostimeen saattaa tulla vika.
• Ellei tulostuskasetti napsahda paikalleen, ota
se ulos ja aseta se uudelleen paikalleen.
Kiristä tulostusnauhaa nuolen suuntaan sen
löysän kohdan poistamiseksi silloin kun
tulostusnauha on liian löysällä kasetin
paikalleen asettamisen onnistumiseksi.
4 Tulostuspaperin
asettaminen
paperikasettiin
• Älä ota tulostuskasettia pois tulostuksen
aikana.
Tulostuskasetin säilyttämisestä
• Vältä tulostuskasetin säilyttämistä paikoissa,
jotka ovat hyvin kuumia tai kylmiä, kosteita,
liian pölyisiä tai alttiina suoralle
auringonvalolle
• Säilyttäessäsi pitempiä aikoja osittain
käytettyä tulostuskasettia säilytä sitä
alkuperäispakkauksessaan.
Huomautus
Joissakin maissa ei ole saatavana
3,5 x 5" -koon tulostuspaperia. Tällöin
paperisovitinta ei toimiteta.
Jatkuu
13 FI
N481_04_fi.p65
13
05-11-22, 13.32
x Postikorttikoon (4 x 6 tuumaa)
tulostuspaperin käyttö
Paina kasettia ja paperisovittimen
takaosaa sovittimen lukitusten
avaamiseksi (1), ja irrota sekä
nosta ulos paperisovitin
lukitusrei’istä (2).
4
Aseta tulostuspaperi
paperikasettiin.
Ilmaa tulostuspaperipino. Aseta sen
jälkeen tulostuspaperi paikalleen sen
tulostuspinta (ilman merkintöjä)
ylöspäin.
• Postikorttikoon paperin
asettamiseksi paikalleen aseta
postimerkin osoitin paperin
syöttösuunnan mukaiseksi.
• 3,5 x 5" -paperikoon asettamiseksi
kohdista nuolimerkki
paperinsyötön suuntaiseksi.
Aseta suoja-arkki paikalleen paperien
mukana. Voit asettaa tulostettavaksi
aina 20 paperiarkkia.
Avaa lukitus.
Tulostuspinta
Paperisovitin
Paperisovittimen kiinnittäminen
paperikasettiin
Aseta paperisovittimen ulkonemat
paperikasetin etuosan lukitusreikiin
(1) ja siirrä sen jälkeen paperisovitinta alaspäin, kunnes sen takaosan
lukitus lukittuu paikalleen (2).
Paperin
syöttösuunta
Aseta postimerkin
osoitin (postikorttikoko) tai nuolimerkki
(3,5 x 5" -koko)
paperin syöttösuuntaa
kohti.
Huomautus
Älä kosketa tulostuspintaa.. Jos
tulostuspinnalla on sormenjälkiä tai pölyä,
tulostusjälki saattaa huonontua.
5
Ota suoja-arkki pois.
x 3,5 x 5" -paperikoon
käyttämiseksi
Pidä paperisovitin paikallaan.
Paperisovitin
14 FI
N481_04_fi.p65
14
05-11-22, 13.32
6
Sulje paperikasetin kansi (1) ja
siirrä sitä paperinsyötön suuntaan
(2).
Pidä paperinpoistokansi avoimena.
Jos paperi loppuu tulostuksen aikana,
paperivian ilmaisin ( ) ilmestyy
tulostimen lcd-näytölle. Ota paperikasetti
ulos ja lisää siihen tulostuspaperia.
Huomautuksia
Vedä auki tulostimen
paperikasetin kansi.
Tulostuspaperin säilyttämistä koskevia
huomautuksia
8
Aseta paperikasetti tulostimeen.
Paina sitä kunnolla sisäänpäin,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
• Vältä tulostettujen sivujen säilyttämistä
pitemmän ajan tulostuspuolet toisiaan tai
vinyylikloridia tai pehmennintä sisältäviä
kumi- tai muovivalmisteita vasten; niiden
värit voivat tällöin muuttua tai tulostettu
kuva saattaa huonontua.
• Vältä tulostuspaperin säilyttämistä paikoissa,
jotka ovat hyvin kuumia tai kylmiä tai
kosteita, liian pölyisiä tai alttiina suoralle
auringonvalolle.
• Säilyttäessäsi osittain käytettyä
tulostuspaperia säilytä sitä
alkuperäispakkauksessaan.
15 FI
N481_04_fi.p65
15
05-11-22, 13.32
Valmistelut
7
• Älä ota paperikasettia pois kesken tulostusta.
• Paperitukosten ja tulostimen
toimintahäiriöiden välttämiseksi noudata
seuraavia ohjeita ennen tulostuksen
aloittamista:
– Älä kirjoita käsin tai koneella
tulostuspaperille. Voit kirjoittaa paperille
mustekynällä tulostuksen jälkeen. Et voi
kirjoittaa koneella tulostuspaperille.
– Älä kiinnitä tarroja tai postimerkkejä
tulostuspaperiin.
– Älä pitele kiinni tulostuspaperista tai
taivuttele sitä.
– Lisätessäsi paperia vajaaseen
paperikasettiin, tarkista, ettei
tulostusarkkien kokonaismäärä ylitä 20:tä.
– Älä tulosta käytetylle tulostuspaperille.
Kuvan tulostaminen kaksi kertaa samalle
paperille ei tee tulostetusta kuvasta
paksumpaa.
– Käytä ainoastaan tähän tulostimeen
tarkoitettua tulostuspaperia.
– Älä käytä tulostuspaperia, jonka tulostin
on syöttänyt ulos tulostamatta sille.
5 Kauko-ohjaimen
valmistelu
1
Ota pois suojaliuska kaukoohjaimesta.
Kun suojaliuska on irrotettu
litiumparistosta, kauko-ohjain on
käyttövalmis.
Paristojen vaihtaminen
Ellei tulostin reagoi kauko-ohjaimen
käskyihin, sen paristo saattaa olla
lopuillaan.
1
Paina lukitusvipua sisäänpäin (1)
ja vedä ulos paristotilan kansi (2).
2
Ota pois käytetty paristo ja aseta
paristotilaan uusi litiumparisto
(CR2025) sen plus- (+) ja
miinuspäät (–) oikeisiin suuntiin.
Kitkasuoja
2
Suuntaa kauko-ohjain kohti
tulostimen kauko-ohjainanturia ja
paina haluttua painiketta
tulostimen käyttämiseksi.
Voit käyttää myös kauko-ohjaimen
painikkeita, joilla on sama nimi kuin
tulostimen painikkeilla.
Litiumparisto
3
Aseta kauko-ohjaimen
paristotilan kansi takaisin
paikalleen, kunnes se napsahtaa
kiinni.
VAROITUS:
Paristo voi räjähtää sitä väärin
käsiteltäessä. Älä lataa, pura tai heitä
paristoa tuleen.
Kauko-ohjaimen
anturi
Huomautuksia
Huomautus
Kauko-ohjaimen CANCEL-painiketta yli
sekunnin painettaessa ei tapahdu mitään.
• Nappiparistoa CR2025 käytetään kaukoohjaimessa. Älä käytä muita paristoja kuin
CR2025:tä.
• Sijoita tulostin niin, että sen kauko-ohjaimen
anturi osoittaa poispäin voimakkaista
valonlähteistä, kuten suorasta
auringonvalosta tai muusta valaistuksesta.
Kauko-ohjain ei muuten välttämättä toimi
kunnolla.
16 FI
N481_04_fi.p65
16
05-11-22, 13.32
Kytke virtajohdon toinen pistoke
toimitettuun verkkolaitteeseen.
2
Kytke virtajohdon toinen pistoke
pistorasiaan.
3
Verkkolaitteen virtapistoke
tulostimen DC IN -liitäntään.
4
6Verkkovirtaan
kytkeminen
ON/STANDBY-ilmaisimeen syttyy
punainen valo.
Paina ON/STANDBY-painiketta.
ON/STANDY-ilmaisimeen syttyy
vihreä valo.
DV IN
Verkkolaite
(sisältyy
toimitukseen)
Pistorasiaan
Virtajohto
(sisältyy toimitukseen)
Huomautuksia
• Kytke verkkolaite helposti käytettävissä ja
lähellä olevaan pistorasiaan. Jos jokin menee
pieleen verkkolaitetta käytettäessä, katkaise
virta välittömästi vetämällä pistoke irti
pistorasiasta.
• Kun et enää käytä verkkolaitetta, irrota se
tulostimen DC IN -liitännästä sekä
pistorasiasta.
• Tulostin ei ole irti verkkovirrasta, vaikka siitä
olisikin kytketty virta päältä, ellei sen
virtajohtoa irroteta pistorasiasta.
• Tulostettaessa tulostuspaperin etureuna tulee
muutaman kerran esiin tulostusaukosta. Älä
aseta verkkolaitetta tai -johtoa tulostusaukon
eteen.
Tulostimen käyttö ulkomailla
Voit käyttää tulostinta missä tahansa
maassa tai alueella verkkolaitteella
(sisältyy toimitukseen), jos käyttövirta/
jännite on 100–240 V AC, 50/60 Hz. Käytä
tarvittaessa kuluttajakäyttöön myytävää
pistokesovitinta [a], pistorasian muodosta
riippuen [b].
AC-S24V1
Huomautus
Älä käytä sähkömuuntajaa (matkamuuntajaa),
sillä se voi aiheuttaa tulostimeen toimintavian.
17 FI
N481_04_fi.p65
17
05-11-22, 13.32
Valmistelut
1
• Käytä tulostimen mukana toimitettua
verkkolaitetta. Älä käytä muita verkkolaitteita,
koska ne voivat aiheuttaa toimintavikoja.
• Jos verkkolaitteen johto irrotetaan tai vioittuu,
keskeytä sen käyttö välittömästi, koska
seurauksena on vaaratilanne.
• Älä oikosulje verkkolaitteen tasavirtapistoketta
metalliesineellä. Tämä saattaa aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
• Älä käytä verkkolaitetta ahtaissa tiloissa, kuten
lähellä seinää.
Kytkentä tv:hen
Kuvien katselemiseksi tv-ruudulta ja
tulostamiseksi sen avulla kytke VIDEO
OUT -liitäntä tulostimen VIDEO OUT (lähtö)liitäntä tv:n videotuloliitäntään.
Muistikortin
asettaminen
tulostimeen
Memory Stick-, CompactFlash- tai
SD-kortille tallennetun kuvan
toistamiseksi aseta kortti vastaavaan
korttitilaan.
Tietoja erilaisista tämän tulostimen kanssa
käyttökelpoisista muistikorteista on
s. 92 – 94.
Muistikortin käytöstä
Videoliitäntäjohto
(sisältyy toimitukseen)
Televisio
Aseta VIDEO/TVtuloliitännän
valitsin asentoon
VIDEO.
Huomautuksia
• Ennen kuin teet kytkentöjä, irrota tulostimen
virtajohto ja sammuta tv.
• Ellet käytä toimitettua videojohtoa, käytä
kuluttajakäyttöön myytävää, alle 3 m:n
videojohtoa.
• Jos käytät lcd-näyttöä tai kytket tulostimen
PictBridge-yhteensopivaan digitaaliseen
kameraan tai PC:hen kuvan tulostamiseksi,
tulostinta ei tarvitse kytkeä tv:hen.
• Vältä tulostimen VIDEO OUT -lähtöliitännän
kytkemistä muuhun laitteeseen kuin
televisioon. Laite ei tällöin välttämättä toimi
kunnolla tai toistaa vain kovaa melua.
• Tulostettaessa tulostuspaperin etureuna tulee
muutaman kerran esiin tulostusaukosta. Älä
aseta videojohtoa tulostusaukon eteen.
• Älä yritä asettaa muistikorttia korttitilaan tai
ottaa sitä pois sieltä väkisin. Seurauksena voi
olla muistikortin tai tulostimen
vaurioituminen.
• Älä ota muistikorttia pois korttivalon
vilkkuessa; muistikortti tai tulostin saattaa
vahingoittua.
• Mahdollisen datan häviämisen välttämiseksi
tee varmuuskopio muistikortin sisällöstä.
Datan tuhoutumista tai katoamista ei korvata.
• Tarkista muistikortti ja aseta se paikalleen
oikeaan suuntaan. Jos painat muistikortin
väkisin väärin päin korttitilaan, muistikortti
ja/tai korttitila saattaa vahingoittua.
• Tarkista muistikortin tyyppi ja aseta se sitä
varten tarkoitettuun muistikorttitilaan. Jos
asetat se väärään korttitilaan, kortti saattaa
vaurioitua, tai et pysty ottamaan sitä ulos
korttitilasta.
18 FI
N481_04_fi.p65
18
05-11-22, 13.32
Memory Stick -muistikortin
asettaminen tulostimeen
Aseta Memory Stick- tai Memory Stick
Duo -muistikortti Memory Stick”/
”Memory Stick Duo -korttitilaan siten, että
se napsahtaa paikalleen.
CompactFlash-muistikortin pois
ottaminen
Paina CompactFlash-kortin
poistopainiketta. Kun kortti ponnahtaa
ulospäin, ota se hitaasti pois.
Huomautus
Jos poistopainike ulkoasennossaan, et voi sulkea
paperikasetin kantta kunnolla. Varmista, ettei
poistopainike ole ulkoasennossaan ja sulje kansi
sen jälkeen.
Valmistelut
SD-kortti
Korttivalon ilmaisin
alkaa vilkkua
tulostimen lukiessa
muistikorttia.
Aseta se paikalleen
niin, että b -merkki
on vasemmassa
yläkulmassa.
Aseta CompactFlash-kortti kunnolla
SD CARD -korttitilaan.
Voit myös asettaa Memory Stick Duo muistikortin sen b -merkki kohti vasenta
yläkulmaa sovitinta käyttämättä.
Memory Stick -muistikortin ulos
ottaminen
Paina Memory Stick -muistikorttia
kevyesti sisäänpäin korttitilassa. Se
ponnahtaa ulos tämän jälkeen, jolloin voit
ottaa sen varovasti ulos.
CompactFlash-muistikortti
Aseta CompactFlash-kortti kunnolla
CF CARD -korttitilaan.
Korttivalon ilmaisin alkaa
vilkkua tulostimen lukiessa
muistikorttia.
Aseta se
b -merkin
suuntaisesti.
CompactFlash-muistikortin pois
ottaminen
Paina SD-korttia kevyesti sisäänpäin
korttitilassa. Se ponnahtaa ulospäin tämän
jälkeen, jolloin voit ottaa sen hitaasti ulos.
Huomautus
Jos käytät miniSD-korttia, käytä myös miniSDkorttisovitinta. Mikäli asetat miniSD-kortin
tulostimen korttitilaan ilman sovitinta, et
välttämättä pysty ottamaan sitä ulos.
Poistopainike
Korttivalon ilmaisin
alkaa vilkkua
tulostimen lukiessa
muistikorttia.
Aseta se paikalleen
niin, että leveämpi
liitinpuoli on kohti
tulostinta.
19 FI
N481_04_fi.p65
19
05-11-22, 13.32
Kameran tai muun
ulkoisen laitteen
kytkeminen tulostimeen
Jos haluat tulostaa kuvia kameralta tai
joltakin muulta ulkoiselta laitteelta, kytke
se tulostimeen. Voit kytkeä tulostimeen
ulkoisen laitteen, joka tukee massamuistijärjestelmää. S. 57 on lisäohjeita
PictBridge-yhteensopivan digitaalisen
kameran kytkemisestä tulostimeen.
1
Aseta digitaalinen kamerasi tai
jokin muu ulkoinen valmiiksi
tulostamaan massamuistiyhteensopivan tulostimen kanssa.
Huomautuksia
• Käytettävän USB-johdon tyyppi saattaa
vaihdella eri digitaalikameroissa. Käytä
USB-johtoa, jossa on A-TYPE-liitin
tulostimelle ja sopiva liitin
digitaalikamerallesi.
• Emme voi taata liitännän toimimista kaikkien
massamuistilaitteiden kanssa.
• Käytä kuluttajakäyttöön myytävää
USB-johtoa, jonka pituus on alle 3 metriä.
• Ulkoisen laitteen korttivalon palaessa älä
koskaan kytke virtaa pois laitteesta tai irrota
USB-johtoa. Ulkoiseen laitteeseen tallennetut
tiedot saattavat tällöin tuhoutua. Emme voi
antaa takuita minkään datan menetyksen tai
vaurioitumisen varalta.
Ennen liitäntää tehtävät
välttämättömät asetukset ja toiminnot
vaihtelevat ulkoisen laitteen
mukaisesti. (Esimerkiksi Sony Cybershot digitaalista kameraa käytettäessä
valitse ”Normal”-tila ”USB Connect” valikosta.)
2
Kytke kamera tai ulkoinen laite
tulostimen PictBridge/CAMERAliitäntään.
Käytä digitaalikameran mukana
toimitettua USB-johtoa.
Avaa kansi ja kytke
johto PictBridge/
CAMERA-liitäntään
(USB A-TYPE)
USB-liitäntään
Kamera tai
jokin muu
ulkoinen laite
20 FI
N481_04_fi.p65
20
05-11-22, 13.32
Perustulostuksen tekeminen (MONITOR OUT -tila)
Jos tv-ruutuun ilmestyy viesti ”LCD
display mode is selected” (Lcd-tila
on valittu).
Paina MONITOR OUT -painiketta
näyttääksesi kuvat tv-ruudusta
(MONITOR OUT -tila).
Kuvien näyttäminen
tv:stä
Tässä kappaleessa kuvataan muistikortilla
tai ulkoisessa laitteessa olevien,
tulostettavien kuvien näyttäminen tv:stä.
Kauko-ohjaimen käyttö
1
MONITOR OUT
3
1
3
Paina INPUT SELECT -painiketta
niin monta kertaa kuin tarvitaan
tulostettavat kuvat sisältävän
muistikortin tai ulkoisen laitteen
valitsemiseksi.
Joka kerta kun painat painiketta,
”Memory Stick”, ”SD Card”,
”CompactFlash” tai ”External Device”
ilmesty tv-ruudun vasempaan
ylänurkkaan. (Ellei ulkoista laitetta
ole kytketty laitteistoon, viesti
”External Device” ei tule esiin.)
Paina ON/STANDBY-painiketta
tulostimen kytkemiseksi päälle
(s. 17).
Tulostimen ON/STANDBYilmaisimeen syttyy vihreä valo.
2
Kytke virta tv:hen ja aseta sen
tuloliitäntävalitsin ”VIDEO”asentoon.
Muistikortilla tai ulkoisessa laitteessa
olevat kuvat ilmestyvät tv:hen.
Korttivalon ilmaisin alkaa vilkkua
tulostimen lukiessa muistikorttia.
Valitun median kuvat ilmestyvät
tv-ruutuun (kuvaluettelo).
Jatkuu
21 FI
N481_05_fi.p65
21
05-11-22, 13.32
Perustulostuksen tekeminen (MONITOR OUT -tila)
Ennen käytön aloittamista
Sinun on suoritettava menettely 1 – 6
(s. 10 – 17) ja seuraavat toimenpiteet:
• ”Kytkentä tv:hen” (s. 18)
• ”Muistikortin asettaminen tulostimeen”
(s. 18) tai ”Kameran tai jonkin muun
ulkoisen laitteen kytkeminen
tulostimeen” (s. 20)
Kuvaluettelo
Valittu toistomedia
(muistikortti tai ulkoinen laite)
Keltaiset kehykset (kohdistin)
Valittujen
Median kuvien
kuvien määrä kokonaismäärä
Valittujen kuvien
tulostaminen
Kuvien tulostaminen
Tässä osassa kerrotaan,
kuinka kuva valitaan ja
tulostetaan
täysikokoisena.
Reunaton vakiotulostus
Kauko-ohjaimen käyttö
2
Liitetiedosto/
Kuvan numero
DPOF-/suojauksen
ilmaisin*
Tulostuskasetin
tyyppi (P: postikortti/L: 3,5 x 5"/
C: puhdistuskasetti)
* Liitetiedoston/DPOF-/suojauksen
ilmaisimista
• Liitetiedoston ilmaisin:
Näytetyn kuvan lisäksi kuvasta on olemassa
liitetiedosto, esimerkiksi liikkuvan kuvan
tiedosto tai pienikokoinen
sähköpostikuvatiedosto.
• DPOF-ilmaisin:
Kuva on DPOF-esivalittu digitaalikameralla.
• Suojauksen ilmaisin:
Kuva on suojattu digitaalikameralla.
Toisen sivun esiin saamiseksi
Jos useita sivuja on käytettävissä, voit vaihtaa
sivua. Seuraavan sivun näyttämiseksi siirrä
keltainen kehys kuvaluettelon alariville ja paina
F -painiketta. Edellisen sivun näyttämiseksi siirrä
keltainen kehys yläriville ja paina F -painiketta.
1
1
Siirrä painikkeilla g/G/f/F
keltaiset kehykset (kohdistin)
tulostettavaan kuvaan.
Keltainen kehys
22 FI
N481_05_fi.p65
22
05-11-22, 13.32
2
Kohdistimella valitus kuvan tulostus
käynnistyy. Tulostusprosessin
eteneminen näkyy tulostuksen aikana
tv-ruudusta.
Kun tulostus on suoritettu
valmiiksi ja tulostuspaperi tulee
automaattisesti ulos, ota
tulostettu paperi pois
paperikasetista.
Esikatselukuvan tarkistaminen
ennen tulostusta
Voit näyttää ja tarkistaa kuvan koko
näytön kokoisena ennen tulostusta.
Siirrä keltainen kehys haluttuun kuvaan,
ja paina PICTURE-painiketta.
PICTURE
Valittu kuva näkyy täyden näytön
kokoisena (esikatselukuva).
Esikatselukuva
Tulostuskasettit-
yyppi (P: postikortti/
Valittu tulostettava
L: 3,5 X 5"/C:
media (muistikortti
puhdistuskasetti)
tai ulkoinen laite)
Valitun median
kokonaiskuvamäärä
Valittujen kuvien määrä
Huomautuksia
• Korttivalon vilkkuessa tai näkyessä tvruudussa älä ota pois muistikorttia
korttitilasta tai aseta sitä siihen tai kytke
ulkoista laitetta tulostimeen.
• Älä koskaan siirrä tai kytke tulostinta päältä
sen tulostaessa; tulostuskasetti tai paperi voi
tällöin juuttua paikalleen. Virran katkaistessasi
pidä paperikasetti paikallaan, ja kytke virta
päälle. Mikäli tulostuspaperi juuttuu
tulostimeen, ota se pois ja käynnistä tulostus
uudelleen kohdasta 1.
• Tulostuspaperi saattaa tulla näkyviin
tulostusaukosta pari kertaa tulostuksen
aikana. Älä kosketa näkyvään paperiin tai
vedä sitä ulos. Odota, kunnes tulostuspaperi
on kokonaan tullut ulos tulostusaukosta
tulostuksen päättyessä.
• Varmista, että tulostimen takana on riittävästi
tilaa tulostuksen aikana.
Tulostuslaadun ilmaisin
Kuvan numero
Liitetiedosto/DPOF-/
suojauksen ilmaisimet
(s. 22)
Vierityspalkki,
joka ilmaisee
kuvan sijainnin
koko kuvamäärästä.
Jatkuu
23 FI
N481_05_fi.p65
23
05-11-22, 13.32
Perustulostuksen tekeminen (MONITOR OUT -tila)
3
Paina PRINT-painiketta.
Toisen kuvan esikatselukuvan
näyttäminen
Siirry painikkeilla g/G/f/F kuvaan,
joka sijaitsee kuvaluettelossa valitun
kuvan vasemmalla tai oikealla puolella,
yläpuolella tai alapuolella.
Esikatsellun kuvan tulostaminen
Paina PRINT-painiketta. Esikatseltu kuva
tulostuu.
Usean kuvan tulostaminen
Tässä osassa kuvataan, kuinka useita
kuvia valitaan kerralla ja kuinka kunkin
tulostemäärä asetetaan sekä miten ne
tulostetaan ne yhdellä kertaa.
Kauko-ohjaimen käyttö
4
Huomautus
1
Vaikka kuvia olisikin valittu ja kuvien
tulostuslaatu määritetty, vain esikatseltu kuva
tulostuu. Usean kuvan tulostamiseksi kerralla
tulosta ne kuvaluettelosta.
Kuvaluettelon näyttäminen uudelleen
Paina PICTURE-painiketta.
Huomautus
Tv:ssä näytetty kuva ei vastaa täysin tulostettua
kuvaa, sillä eri tv-vastaanotinten
fosforointimenetelmät tai -profiilit vaihtelevat.
Pidä näytettyä kuvaa vain viitteellisenä.
1, 2
CANCEL
1
Siirrä painikkeilla g/g/f/f
keltaiset kehykset (kohdistin)
tulostettavaan kuvaan ja paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
CANCEL
Tulostemäärän ilmaisimeksi tulee ”1”.
Tulostemäärän ilmaisin
24 FI
N481_05_fi.p65
24
05-11-22, 13.32
2
Paina ENTER- tai CANCELpainiketta asettaaksesi
Tulostemäärä tulostemäärän.
3
Toista kohdat 1 ja 2 valitaksesi
vielä muita kuvia sekä
asettaaksesi niille jokaiselle
erikseen oma kuvanlaatunsa.
Oranssiset kehykset ilmestyvät
valittujen kuvien ympärille.
Valinnan peruuttamiseksi
(INDEKSIKUVAT/DPOF-KUVAT IN)
AUTO-tulostuksella (automaattinen) voit
tulostaa kerralla useita muistikortille tai
ulkoiseen laitteeseen tallennettuja kuvia.
Tulostimessa on seuraavat kolme AUTOtulostustapaa:
• INDEX-tulostus
Voit tulostaa indeksilistan (indeksin)
kaikista muistikortille tai ulkoiseen
laitteeseen tallennetuista kuvista, mikä
mahdollistaa valitun median sisällön
tarkistamisen helpolla tavalla.
Tulostin laskee automaattisesti arkilla
olevan ruutujen määrän. Kuvat
tulostetaan yhdessä kuvanumeroidensa
kanssa.
Kuvan numero
Päiväys (jos
päiväystulos
tustoiminto
on käytössä.)
Siirrä keltaiset kehykset kuvaluettelosta
peruutettavan kuvan kohdalle painikkeilla
g/G/f/F ja paina CANCEL-painiketta,
kunnes oranssiset kehykset katoavat.
4
Paina PRINT-painiketta.
Valitut kuvat tulostetaan.
Tulostusprosessin eteneminen näkyy
tulostuksen aikana tv-ruudusta.
Tulostuksen keskeyttämiseksi
Paina CANCEL-painiketta. Jos
tulostat useita kopioita, parhaillaan
tulostettavaa seuraava tuloste
peruuntuu.
5
Kun tulostus on suoritettu
valmiiksi ja tulostuspaperi tulee
automaattisesti ulos, ota
tulostettu paperi pois
paperikasetista.
• DPOF-esivalittujen kuvien
tulostaminen
Tulostettavaksi DPOF-esivalituissa
(Digital Print Order Format) kuvissa
näkyy tulostusmerkki (
)
kuvaluettelossa. Voit tulostaa tällaiset
kuvat kerralla. Kuvia tulostuu
näytetyssä järjestyksessä esivalittu
määrä.
• ALL - kaikkien kuvien tulostaminen
Voit tulostaa KAIKKI muistikortilla tai
ulkoisessa laitteessa olevat kuvat
kerralla. Kuvat tulostuvat yksi
kerrallaan kuvanumeron mukaisessa
järjestyksessä.
Jatkuu
25 FI
N481_05_fi.p65
25
05-11-22, 13.32
Perustulostuksen tekeminen (MONITOR OUT -tila)
Voit asettaa kuvan tulostemääräksi
jopa 20 kopiota.
• Tulostemäärän lisäämiseksi yksi
kerrallaan paina ENTERpainiketta.
• Tulostemäärän vähentämiseksi
yksi kerrallaan paina CANCELpainiketta.
• Valinnan peruuttamiseksi paina
CANCEL-painiketta vähintään
kahden sekunnin ajan. (Tätä
toimintoa ei voi toteuttaa kaukoohjaimella).
AUTO-tulostuksen
tekeminen
Valinnan peruuttamiseksi
(vain INDEX/ALL)
Siirrä keltainen kehys (kohdistin)
nuolipainikkeilla g/G/f/F
kuvaluettelon kuvaan, jonka valinnan
haluat peruuttaa, ja paina CANCELpainiketta.
Oranssiset kehykset katoavat, ja
valinta on peruttu.
Huomautuksia
• Lue digitaalikameran käyttöohjeista lisätietoja
kuvien esivalitsemisesta tulostukseen.
• Jotkin digitaalikamerat eivät tue DPOFtoimintoa tai tulostin ei välttämättä tue
joitakin digitaalikameran toimintoja.
Kauko-ohjaimen käyttö
2
Huomautus
Et voi peruuttaa DPOF-esivalittujen kuvien
valintaa.
1
2
1
Tulostus käynnistyy.
Tulostusprosessin eteneminen näkyy
tulostuksen aikana tv-ruudusta.
Paina AUTO PRINT -painiketta niin
monta kertaa, että tv-ruutuun
ilmestyy ”INDEX”, ”DPOF” tai
”ALL”.
Tulostuksen keskeyttämiseksi
Paina CANCEL-painiketta. Jos
tulostat useita kopioita, parhaillaan
tulostettavaa seuraava tuloste
peruuntuu.
3
Tulostettava kuva tulee esiin
oranssisissa raameissa.
AUTO PRINT -ilmaisin
Paina PRINT-painiketta.
Kun tulostus on suoritettu
valmiiksi ja tulostuspaperi tulee
automaattisesti ulos, ota
tulostettu paperi pois
paperikasetista.
Normaaliin tulostustilaan siirtyminen
Paina AUTO PRINT -painiketta niin
monta kertaa, että INDEX, DPOF tai ALL
katoaa tv:stä
Vihjeitä
• Vaikka tulostuskasetti loppuisi kesken
tulostusta, voit jatkaa tulostamista. Jos tiedote
tulee esiin, vaihda tulostuspakkaus tv:stä
näkyvien ohjeiden mukaan (s. 11 – 15).
• Jos ”Date Print” -asetukseksi on valittu ”ON”,
kuvauspäiväys (vuosi, kuukausi ja päivä)
tulostuvat (s. 50).
26 FI
N481_05_fi.p65
26
05-11-22, 13.32
Tulostaminen tulostimen lcd-näyttöä käyttäen (LCD-tila)
Valittujen kuvien
tulostaminen
Voit käyttää hyväksesi tulostimen lcdnäyttöä valitaksesi kuvanumeron ja
tulostaaksesi kuvan.
Kuvanumeroiden valinta
Tee indeksituloste kuvanumeroiden
löytämiseksi. Voit myös näyttää
kuvaluettelon tv:ssä tai tarkistaa
kuvanumerot digitaalikameralla.
2
Paina INPUT SELECT -painiketta
niin monta kertaa kuin tarvitaan
tulostettavat kuvat sisältävän
muistikortin tai ulkoisen laitteen
valitsemiseksi.
Joka kerta painiketta painettaessa
lcd-näytölle ilmestyy ”Memory Stick”,
”SD”, ”CF” tai ”External Device”.
(Ellei ulkoista laitetta ole kytketty
laitteistoon, ”External Device” ilmaisin ei tule esiin.)
1
Paina ON/STANDBY-painiketta
tulostimen kytkemiseksi päälle
(s. 17).
Tulostimen ON/STANDBYilmaisimeen syttyy vihreä valo.
Jos näytöllä näkyy viesti
”LCD display mode is selected”
(Lcd-tila on valittu)
Paina MONITOR OUT -painiketta
näyttääksesi päävalikon lcd-näytöllä
(LCD-tila)
Korttivalon ilmaisin alkaa vilkkua
tulostimen lukiessa muistikorttia.
Päävalikko ilmestyy näytölle.
Valittu
toistomedia
(muistikortti tai
ulkoinen laite)
Tulostuskasettityyppi (P: postikortti/
L: 3,5 x 5")
Ellei ”Selected”-asetusta ole valittu
”Print Setting” -asetukseksi
Valitse ”Selected”-asetus seuraavasti:
MONITOR OUT -tilaan palaamiseksi
1 Tarkista, että ”Print Setting” asetus on valittu ja paina
G -painiketta.
Tulostuksen asetusikkuna tulee
esiin.
Palaa päävalikkoon ja paina sen jälkeen
MONITOR OUT -painiketta.
Jatkuu
27 FI
N481_06_fi.p65
27
05-11-22, 13.33
Tulostaminen tulostimen lcd-näyttöä käyttäen (LCD-tila)
Ennen käytön aloittamista
Suorita menettely 1 – 6 (s. 10 – 17) ja
seuraavat toimenpiteet:
• ”Muistikortin asettaminen tulostimeen”
(s. 18) tai ”Kameran tai jonkin muun
ulkoisen laitteen kytkeminen
tulostimeen” (s. 20)
Voit asettaa kuvan tulostemääräksi
jopa 20 kopiota.
CANCEL
2 Valitse painikkeilla f/F ”Selected
Image” ja paina sen jälkeen
g -painiketta.
Päävalikko tulee jälleen esiin.
3
Paina PRINT-painiketta.
Valitulla muistikortilla tai ulkoisella
laitteella olevien kuvien kuvanumerot
ja tulostuslaadun ilmaisimet tulevat
esiin.
5
Toista kohta 4 tulostettavien
kuvien tulostemäärän
asettamiseksi.
6
Paina PRINT-painiketta.
Valittujen kuvien toisto käynnistyy.
Tulostusprosessin eteneminen näkyy
tulostuksen aikana lcd-näytöstä.
Tulostuksen keskeyttämiseksi
Paina CANCEL-painiketta. Jos
tulostat useita kopioita, parhaillaan
tulostettavaa seuraava tuloste
peruuntuu.
Kuvanumero
Tulostuslaatu
Vihje
Voit valita ”Select Image” ikkunan
painikkeella G kohdassa 2-2.
4
Valitse painikkeilla f/F
painettavan kuvan kuvanumero ja
valitse sen jälkeen tulostemäärä
ENTER- tai CANCEL-painikkeella.
7
Kun tulostus on suoritettu
valmiiksi ja tulostuspaperi tulee
automaattisesti ulos, ota
tulostettu paperi pois
paperikasetista.
Tulostuksen aikaisista
huomautuksista on lisätietoja s. 23.
• Tulostemäärän lisäämiseksi yksi
kerrallaan paina ENTER-painiketta.
• Tulostemäärän vähentämiseksi yksi
kerrallaan paina CANCELpainiketta.
• Valinnan peruuttamiseksi paina
CANCEL-painiketta vähintään
kahden sekunnin ajan. (Tätä
toimintoa ei voi toteuttaa kaukoohjaimella).
28 FI
N481_06_fi.p65
28
05-11-22, 13.33
AUTO-tulostuksen
tekeminen (INDEX/DPOF/ALL)
AUTO-tulostuksella (automaattinen) voit
tulostaa kerralla useita muistikortille tai
ulkoiseen laitteeseen tallennettuja kuvia.
Tulostimessa voi käyttää seuraavaa
kolmea AUTO-tulostusmenetelmää.
Yksityiskohtaisia tietoja on s. 25.
1
Paina AUTO PRINT -painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan, että
näytölle ilmestyy päävalikon
”Print Setting” -valikon asetus
”INDEX”, ”DPOF” tai ”ALL”.
Paina PRINT-painiketta.
Tulostus käynnistyy. Tulostuksen
aikana teksti ”PRINT” näkyy
lcd-näytöllä.
Tulostuksen keskeyttämiseksi
Paina CANCEL-painiketta. Jos
tulostat useita kopioita, parhaillaan
tulostettavaa seuraava tuloste
peruuntuu.
3
Kun tulostus on suoritettu
valmiiksi ja tulostuspaperi tulee
automaattisesti ulos, ota
tulostettu paperi pois
paperikasetista.
Normaaliin tulostustilaan siirtyminen
Paina AUTO PRINT -painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan, että näytölle
ilmestyy ”Selected”.
Vihjeitä
• Voit myös suorittaa kohdat 1–2 s. 27 – 28
saadaksesi esiin Print Setting -näytön ja
valitse painikkeilla f/F ”INDEX”, ”DPOF”
tai ”ALL”.
Palaa päävalikkoon palaamiseksi
g -painiketta ja paina sen jälkeen PRINTpainiketta.
• Vaikka tulostuskasetti tai tulostuspaperi
loppuisikin kesken tulostuksen, voit jatkaa
tulostamista vaihtamalla tulostuskasettia tai
lisäämällä tulostimeen tulostuspaperia.
• Jos ”Date Print” -asetukseksi on valittu
valikosta ”ON”, myös tallennuspäiväys
(kuukausi, päivä ja vuosi) tulostuu (s. 50).
Valittu AUTO-tulostusilmaisin
(INDEX, DPOF tai ALL)
29 FI
N481_06_fi.p65
29
05-11-22, 13.33
Tulostaminen tulostimen lcd-näyttöä käyttäen (LCD-tila)
• INDEX-tulostus
Voit tulostaa listan (indeksilistan)
kaikista valitussa mediassa olevista
kuvista.
• DPOF-esiasetettu kuvatulostus
Voit tulostaa kaikki digitaalisella
kameralla DPOF-esivalitut kuvat.
• ALL - kaikkien kuvien tulostus
Voit tulostaa kaikki käytetyn median
kuvat yksitellen.
2
Tulostusasetusten
muuttaminen
Voit näyttää lcd-näytöllä osan SET UP- ja
OPTION-valikoista ja muuttaa
tulostusasetuksia.
1
2
5
Toista kohdat 3 ja 4 jäljellä
olevien yksiköiden asettamiseksi.
Päävalikkoon palaamiseksi
Paina g -painiketta.
Auto Fine Print 3
Voit valita, otatko
automaattisen
kuvansäädön käyttöön
tulostuksessa vai ei.
(Photo*/Vivid/Off)
Exif Print
Voit asettaa käyttöön
tai käytöstä parhaan
mahdollisen
kuvanlaadun
mahdollistavat
automaattiset säädöt
kuville, jotka on otettu
Exif Print (Exif 2.21) yhteensopivalla
digitaalikameralla.
(On*/Off)
Borders
Voit valita reunalliset
tai reunattomat
tulosteet. (Yes/No*)
Date Print
Voit valita, tulostuuko
kuvaan kuvauspäivä
vai ei. (On/Off*)
Color Setting
Voit säätää
tulostettavan kuvan
värejä (R/G/B) ja
terävyyttä (s. 50) (R: 0/
G:0/B:0/Sharpness:0).
Kieli
Voit valita valikon tai
viestien kielen.
(englanti*/ranska/
espanja/saksa)
Paina painikkeita f/F valitaksesi
päävalikosta valikon ”Set Up”.
Paina G -painiketta.
Set Up -näyttö tulee esiin.
3
Valitse painikkeilla f/F
haluttu asetusyksikkö ja
paina G -painiketta.
Valitun yksikön asetusikkuna tulee
esiin.
4
Valitse haluttu vaihtoehto
painikkeilla f/F ja paina sen
jälkeen g -painiketta.
Set Up -näyttö tulee uudelleen esiin.
* Tehdasasetukset
Lisätietoja kustakin asetuksesta on
ss. 49, 50, ja 56).
Valittu vaihtoehto tulee esiin.
30 FI
N481_06_fi.p65
30
05-11-22, 13.33
Eri tulostustapojen käyttö (MONITOR OUT -tila)
Valikkotilan sulkeminen
Paina uudelleen MENU-painiketta.
Edellinen ikkuna tulee esiin.
Kuvan editointi
EDIT-valikon esiinottaminen
Voit saada Edit-valikon esiin tv:hen ja
editoida kuvaa tai lisätä siihen tehosteen.
3
Valitse g/G -painikkeilla
(Editointi) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Edit-valikko tulee esiin.
Kohdistin Edit-valikko
Edit-valikossa käytettävät painikkeet
MENU
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
PRINT
EDIT
/
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
1
Siirtää kuvaa tai yksikköä.
Kierrättää kuvaa tai
yksikköä akselinsa ympäri.
Ota esiin editoitava kuva.
Säätää kuvan kuvanlaatua.
Valitse kuva kuvaluettelosta tai paina
PICTURE-painiketta sen
esikatselukuvan esiin saamiseksi.
2
Lisää erikoissuotimen
kuvaan.
Vähentää punasilmäisyyttä.
Paina tulostimen MENU- tai
kauko-ohjaimen EDIT-painiketta.
Valikkopalkki tulee esiin. Jos painat
EDIT-painiketta, kohdan 3 Editvalikko tulee esiin.
Edit-valikon kuvake
Kasvattaa tai pienentää
kuvan tai yksikön kokoa.
Valikkopalkki
Upottaa kirjainmerkit
kuvaan.
Reset
Peruuttaa editoinnin.
Save
Tallentaa editoidun kuvan.
Exit
Sulkee Edit-valikon
Vihje
Voit painaa kuvan editoinnin aikana MENUpainiketta ja asettaa osan Set Up -valikon
yksiköistä.
31 FI
N481_07_fi.p65
31
05-11-22, 13.33
Eri tulostustapojen käyttö (MONITOR OUT -tila)
Yksikkö Toiminto
PRINT
Kuvakoon muuttaminen
1
2
Ota esiin Edit-valikko (s. 31).
Valitse g/G/f/F kuvan
tai
suurentaminen
pienentäminen painikkeilla
paina sen jälkeen ENTERpainiketta
ja
Joka kerta kun painat ENTERpainiketta, kuva suurenee tai
pienenee:
4
Paina ENTER-painiketta.
Kuva pysähtyy paikalleen.
: aina 200 %
Kuvan kierrättäminen
: aina 60 %
1
2
Ota esiin Edit-valikko (s. 31).
Valitse painikkeilla g/G/f/F
(Kierrätys) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Kierrätysvalikko tulee esiin.
Kierrätysvalikko
Kierrätystyökalu
Huomautus
Suurennetun kuvan kuvanlaatu saattaa olla
huonompi kuvakoosta riippuen.
Kuvan siirtäminen
1
2
Ota esiin Edit-valikko (s. 31).
Valitse painikkeilla g/G/f/F
(Sijainti) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Kuvan kehykset muuttuvat
keltaisiksi, ja voit nyt siirtää kuvaa.
3
Siirrä kuvaa painikkeilla g/G/f/F.
Kuva siirtyy valittuun suuntaan.
3
Valitse painikkeilla f/F
kierrätyssuunta ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
• Rotate 90° Clockwise: Joka kerta
ENTER-painiketta painettaessa
kuva kiertyy 90° myötäpäivään.
• Rotate 90° Counterclockwise: Joka
kerta ENTER-painiketta
painettaessa kuva kiertää 90°
vastapäivään.
32 FI
N481_07_fi.p65
32
05-11-22, 13.33
• Sharpness: Terävöitä ääriviivoja
painikkeella f ääriviivojen
terävöittämiseksi tai palauta
alkuasetukset painikkeella F.
Kuvan säätäminen
1
2
Ota esiin Edit-valikko (s. 31).
Valitse painikkeilla g/G/f/F
(Säätö) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
5
Säätövalikko tulee esiin.
Säädön palauttaminen alkuasetuksiin
Valitse ”Reset” painikkeilla g/G/f/F ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta. Kuva
palautuu alkuasetuksiin.
Säätövalikko
Säätötyökalu
Paina ENTER-painiketta.
Säätö tulee voimaan.
Erikoissuotimen lisääminen
kuvaan
1
2
Valitse painikkeilla g/G/f/F
(Suodin) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Suodinvalikko tulee esiin.
Valitse painikkeilla f/Fhaluttu
säätötyökalu ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Suodinvalikko
Suodintyökalu
Liukusäädin tulee esiin.
Jos ”Brightness” on valittu.
3
Liukusäädin
4
Säädä taso siirtämällä säädin
haluttuun kohtaan.
• Brightness: Kirkasta kuvaa
painikkeella f tai tummenna sitä
painikkeella F.
• Tint: Sinerrä kuvaa painikkeella f
tai punerra sitä painikkeella F.
• Saturation: Syvennä värejä
painikkeella f tai kevennä niitä
painikkeella F.
Valitse kuvaan lisättävä suodin
painikkeilla f/F.
• Sepia: Muuttaa kuvaa niin, että siitä
tulee vanhan, väreiltään
haalistuneen valokuvan kaltainen.
• Monochrome: Muuttaa kuvan
mustavalkoiseksi.
• Paint: Tekee kuvasta maalauksen
näköisen.
• Fish-eye: Tekee kuvasta
kalansilmäobjektiivilla otetun
valokuvan näköisen.
• Clear Filter: Poistaa suotimen
kuvasta.
Jatkuu
33 FI
N481_07_fi.p65
33
05-11-22, 13.33
Eri tulostustapojen käyttö (MONITOR OUT -tila)
3
Ota esiin Edit-valikko (s. 31).
4
Säätökehyksen siirtäminen
1 Valitse
(Sijainti) painikkeilla
g/G/f/F ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
2 Siirrä kehystä painikkeilla
g/G/f/F.
Kehys siirtyy valittuun suuntaan.
3 Paina ENTER-painiketta.
Kehys kiinnittyy nykyiseen
paikkaansa.
Paina ENTER-painiketta.
Suodin tulee voimaan.
Punasilmäisyyden
vähentäminen
Voit vähentää salamalla kuvatun
kuvauskohteen punasilmäisyyttä.
Huomautus
Jos editoit kuvaa punasilmäisyyden
vähentämisen jälkeen, esimerkiksi
suurennat, pienennät, kierrät tai siirrät
sitä, punasilmäisyyden vähennys ei
välttämättä toimi. Suorita
punasilmäisyyden vähentäminen näiden
editointitoimien jälkeen.
1
2
TSäätökehyksen koon säätäminen
Valitse
(Suurenna) tai
(Pienennä) painikkeilla g/G/f/F ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Joka kerta kun painat ENTERpainiketta, kehys suurenee tai
pienenee.
Ota esiin Edit-valikko (s. 31).
Valitse painikkeilla g/G/f/F
(Punasilmäisyyden vähennys) ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Vihje
MTee säätökehyksestä 2 – 7 kertaa silmän
kokoinen.
4
Kuvan ylle tulee säätökehys, joka
osoittaa punasilmäisyyden
vähentämissäädön alueen.
Valitse ”Execute” painikkeilla
g/G/f/F ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Punasilmäisyyden vähentämisen
säätöalue suurenee.
Säätökehys
5
Vahvista punasilmäisyyden
vähentämisen säätö painamalla
ENTER-painiketta.
Säätö suoritetaan.
Säädön palauttaminen alkuasetuksiin
Paina CANCEL-painiketta kohdassa 5.
Punasilmäisyyden vähentäminen
peruuntuu, ja kohdan 2 ikkuna tulee esiin.
3
Säädä säätökehyksen paikka ja
koko.
Tee punasilmäisyyden vähentämisen
säätö erikseen oikealle ja vasemmalle
silmälle.
34 FI
N481_07_fi.p65
34
05-11-22, 13.33
Kirjainmerkkien upottaminen
4
Kirjainmerkit kirjoitetaan ”COLOR”painikkeen vieressä näkyvällä värillä.
Voit valita toisen värin seuraavasti:
Voit kirjoittaa 5 riviä kirjainmerkkejä
upotettavaksi kuvaan.
1
2
Valitse väri.
Ota esiin Edit-valikko (s. 31).
1 Valitse ”COLOR” painikkeilla
g/G/f/F ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Värinvalintaikkuna tulee esiin.
Valitse painikkeilla g/G/f/F
(Teksti) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Näppäimistö tulee esiin.
Nykyisen rivin numero
Kirjainmerkkien kirjoitusruutu
Valitse väri ja fontti ja lataa/
tallenna viestit.
Valitse kirjainmerkki.
3
Huomautus
Et voi kirjoittaa eri väreillä eri
kirjainmerkkiriveille.
Valitse fontti.
Kirjainmerkit kirjoitetaan ”FONT”painikkeessa näkyvällä fonttilajilla.
Voit vaihtaa fonttityyppiä seuraavasti:
1 Valitse ”FONT” painikkeilla
g/G/f/F .
2 Paina ENTER-painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan, että
näytölle ilmestyy haluttu fontti:
5
Paina haluttu kirjainmerkki
painikkeilla g/G/f/F ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta
kirjainmerkin kirjoittamiseksi.
Valitut kirjainmerkit tulevat
kirjainmerkkien kirjoitusruutuun.
Voit kirjoittaa jokaiselle riville
enintään 50 kirjainmerkkiä.
Rivin vaihtaminen
Valitse # painikkeilla g/G/f/F ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Voit kirjoittaa aina 5 riviä.
Huomautus
Et voi valita eri fontteja ja värejä yhdelle
kirjoitettavalle kirjainmerkkisarjalle. Kaikki
kirjainmerkkirivit kirjoitetaan samalla
fontilla ja värillä. Voit vaihtaa fonttia ja
niiden väriä kesken kirjoituksen: Uutta
fonttia ja väriä käytetään kaikissa
kirjoitetuissa ja kirjoitettavissa
kirjainmerkeissä.
Ison kirjaimen kirjoittaminen
Valitse ”CAPS” painikkeilla g/G/f/F
ja paina ENTER-painiketta. Isojen
kirjainten näppäimistö tulee näkyviin.
Pienten kirjainten näppäimistön
palauttamiseksi valitse ”CAPS”
uudelleen.
Jatkuu
35 FI
N481_07_fi.p65
35
05-11-22, 13.33
Eri tulostustapojen käyttö (MONITOR OUT -tila)
2 Valitse haluttu väri painikkeilla
g/g/f/f ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Kirjoitusruudun kirjainmerkkien
korjaaminen
Yksikkö Toiminto
Re-input Näppäimistö tulee esiin.
Kirjoita kirjainmerkit
uudelleen.
• Kohdistimen ( | ) edessä olevan
kirjainmerkin poistamiseksi
kirjoitusruudusta
Valitse ”BS” (Back Space, askelpalautin)
painikkeilla g/G/f/F ja paina ENTERpainiketta. Joka kerta kun painat
ENTER-painiketta, kohdistimen edessä
oleva kirjainmerkki poistuu.
Joka kerta kun painat
ENTER-painiketta,
kirjainmerkit suurenevat.
Joka kerta kun painat
ENTER-painiketta,
kirjainmerkit pienenevät.
• Kirjainmerkin lisäämiseksi jo
kirjoitettujen kirjainmerkkien keskelle
Valitse ikkunasta painikkeilla
g/G/f/F B tai b ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että kohdistin (|) siirtyy
paikkaan, johon haluat lisätä kirjaimen.
6
Siirrä kirjainmerkkejä
painikkeilla g/G/f/F ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta
Joka kerta kun painat
ENTER-painiketta,
kirjainmerkit kiertyvät 90°
myötäpäivään.
Kun olet kirjoittanut kaikki jäljellä
olevat kirjaimet valmiiksi, valitse
”NEXT” painikkeilla,g/G/f/F ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Joka kerta kun painat ENTERpainiketta, kirjainmerkit
kiertyvät 90° vastapäivään.
Näppäimistö sulkeutuu, ja kirjoitetut
kirjainmerkit upotetaan kuvaan.
Säätötyökalut
Huomautus
Jos kirjoitettavien kirjainmerkkien määrä
on suuri, et pysty kierrättämään
kirjainmerkkejä tai muuttamaan niiden
kokoa.
8
Valitse painikkeilla f/F ”Execute”
ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Kirjainmerkit upotetaan kuvaan.
7
Valitse haluttu säätötyökalu
painikkeilla g/G/f/Fja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta
säätääksesi kirjainmerkkien koon
ja sijainnin.
Halutessasi tehdä vielä muita säätöjä
toista tämä kohta.
Huomautus
Jos olet valinnut ”Execute”-vaihtoehdon, et
voi enää siirtää tai poistaa kirjainmerkkejä.
36 FI
N481_07_fi.p65
36
05-11-22, 13.33
Usein käytettyjen
kirjainmerkkien tallentaminen
viestiksi
Voit tallentaa usein käytettyjä kirjainmerkkiyhdistelmiä viestiksi ja ladata
viestin myöhemmin kirjainmerkkien
kirjoitusruutuun. Voit tallentaa kolme
viestiä, joista jokaisessa on enintään
80 kirjainmerkkiä.
1
2
Kirjoita kirjoitusruutuun
kirjainmerkit, jotka haluat
tallentaa viestiksi, suorittamalla
kohdat 1 – 5 kohdasta
”Kirjainmerkkien upottaminen”
(s. 35 – 36).
Valitse painikkeilla g/G/f/F
”LOAD/SAVE” ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
3
Valitse haluttu viesti painikkeella f/F ja
paina ENTER-painiketta. Valittu viesti
ilmestyy kirjainmerkkien kirjoitusruutuun.
Huomautus
Kirjoitusruutuun jo kirjoitetut kirjainmerkit
korvautuvat kokonaan viestillä.
Eri tulostustapojen käyttö (MONITOR OUT -tila)
Viestien tallennuksen valintaikkuna
tulee esiin.
Tallennetun viestin lataaminen
Ota viestin valintaan käytetty ikkuna esiin
valitsemalla ”Load” edellä olevien
ohjeiden kohdassa 3.
Valitse g/G -painikkeilla ”Save” ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Viestin valintaikkuna ilmestyy esiin.
4
Valitse painikkeilla f/F
viestiruutu, johon haluat tallentaa
kirjainmerkit ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Kirjoitetut kirjainmerkit tallentuvat
viestiksi.
Jatkuu
37 FI
N481_07_fi.p65
37
05-11-22, 13.33
Kuvien tallentaminen ja
tulostaminen
Kuva tallentuu. Esiin tulee uuden
tiedostonumeron valintaikkuna.
3
Paina ENTER-painiketta.
Kuvan tallentaminen
Kun olet lopettanut editoinnin, luovan
tulostuksen (Creative Print) tekemisen tai
jos olet valinnut ikkunasta kohdan ”Save”,
kuvan tallennusmedian valintaikkuna
tulee esiin. Voit tallentaa kuvan uudella
tiedostonumerolla.
Huomautus
Älä sammuta virtaa tai ota muistikorttia pois
tulostimesta kuvan tallentamisen aikana.
Muistikortti saattaa vahingoittua.
Kuvien tulostaminen
1
Vihje
1
Kuvan tallennuksen kohdemedia.
Valitse painikkeilla f/F media
(”Memory Stick”, ”Compact Flash”
tai ”SD Cards”) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
2
Valitse tulostemäärä.
• Tulostemäärän lisäämiseksi yksi
kerrallaan paina ENTER-painiketta
niin monta kertaa kuin tarvitaan.
• Tulostemäärän vähentämiseksi yksi
kerrallaan paina CANCELpainiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan.
• Paina valinnan palauttamiseksi
numeroksi 1 CANCEL-painiketta
vähintään kahden sekunnin ajan.
(Tätä toimintoa ei voi toteuttaa
kauko-ohjaimella).
Esiin tulee päiväysasetuksen
valintaikkuna. Voit tallentaa kuvaan
päiväyksen.
2
Paina PRINT-painiketta.
Esiin tulee valintaikkuna, jossa
valitaan tulosteiden määrä.
Valittua kuvaa ei voi korvata.
Valitse päiväys.
Valitse numero painikkeilla f/F ja
valitse päivä, kuukausi ja vuosi
painikkeilla g/G. Paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
3
Valitse ”OK” painikkeilla g/G/f/F
tulostuksen käynnistämiseksi.
Esikatseltu kuva tulostuu.
38 FI
N481_07_fi.p65
38
05-11-22, 13.33
Eri tulostustapojen
käyttö (Creative Print)
Creative Print -valikon esiin
ottaminen
Valikkotilan sulkeminen
Paina MENU-painiketta. Edellinen
ikkuna tulee esiin.
2
Valitse g/G -painikkeilla
(Creative Print) ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
Creative Print -valikko tulee esiin.
Voit ottaa esiin Creative Print -valikon
tv-ruutuun ja tehdä kortti-, kalenteri- tai
jaetun kuva-arkin tulosteita muistikortilla
tai ulkoisella laitteella olevasta kuvasta.
Creative Print -toiminnossa käytettävät
painikkeet
MENU
g/G/f/F/ENTER
Creative Print -valikon sulkeminen
CANCEL
CREATIVE PRINT
PRINT
g/G/f/F/ENTER
Paina tulostimen MENU- tai
kauko-ohjaimen CREATIVE PRINT painiketta.
Toiminnon keskeyttäminen ja uudelleen
käynnistys kesken toimintoa
Paina CANCEL-painiketta. Edellisen
kohdan ikkuna tulee esiin. Riippuen siitä,
missä vaiheessa toimintoa olet, toimintoa
ei voi välttämättä keskeyttää.
Valikkopalkki tulee esiin. Jos painat
CREATIVE PRINT -painiketta,
kohdan 3 mukainen Creative Print valikko tulee esiin.
Valikkopalkki tulee esiin.
Voit painaa Creative Print -toiminnon aikana
MENU-painiketta ja asettaa osan Set Up valikon yksiköistä.
CANCEL
1
Vihje
Creative Print -valikon kuvake
Valikkopalkki
39 FI
N481_08_fi.p65
39
05-11-22, 13.34
Eri tulostustapojen käyttö (MONITOR OUT -tila)
PRINT
• Paina kesken toiminnon MENUpainiketta ja valitse ”Creative Print
Complete”.
• Ota esiin esikatselukuva ja valitse sen
jälkeen painikkeilla g/G/f/F ”Exit” ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Kuvan tallentamisen valintaikkuna saattaa
tulla esiin (s. 38).
Ellet halua lisätä taustakuvaa kuvaan,
valitse ”No Wallpaper”.
Näytölle ilmestyy valitun taustakuvan
esikatseluikkuna.
Vapaan asettelun tulosteen
tekeminen
Voit tehdä oman vapaan
asettelun tulosteen
lisäämällä kuvan,
taustakuvan, viestin,
kirjainmerkkejä, kalenterin tai leimoja.
1
Ota Creative Print -valikko esiin
(s. 39).
2
Valitse painikkeilla g/G/f/F ”Free
Layout” ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Valittu taustakuva
Tulostuskoon valintaikkuna tulee
esiin.
5
Valitse painikkeilla g/G/f/F
(Kuva) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Kehyksen valintaikkuna tulee esiin.
3
Valitse g/G -painikkeilla
tulostuskoko ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Taustakuvan valintaikkuna tulee
esiin.
6
Valitse kehys, jolla haluat
muotoilla kuvaa painikkeilla
g/G/f/F ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta
Ellet halua käyttää kehystä, valitse
”No Frame”.
Kuvaluettelo tulee esiin.
4
Valitse painikkeilla g/G/f/F
haluttu taustakuva ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
40 FI
N481_08_fi.p65
40
05-11-22, 13.34
9
Valitse ”Execute” painikkeilla
g/G/f/F ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Esiin tulee kehystetyn kuvan koon ja
paikan säätämiseen käytettävä
ikkuna.
10 Säädä kehystetyn kuvan koko ja
sijainti.
7
Valitse haluttu kuva painikkeilla
g/G/f/F ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Esiin tulee kuvan koon ja paikan
säätämiseen käytettävä ikkuna.
Säätötyökalut
Lue lisätietoja säätämisestä ohjeiden
kohdasta 8.
11 Valitse ”Execute” painikkeilla
g/G/f/Fja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Kehystetty kuva tulee esiin.
Tämän ikkunan työkalujen avulla voit
lisätä suosikkitehosteitasi tulosteeseen
(s. 42 – 43).
Luodun tulosteen esikatselu
8
Valitse haluttu säätötyökalu
painikkeilla g/G/f/F ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
Yksikkö Toiminto
Joka kerta kun painat
ENTER-painiketta, kuva
suurenee.
Joka kerta kun painat
ENTER-painiketta, kuva
pienenee.
Siirrä säätökehystä
painikkeilla g/G/f/F ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
12 Tarkista esikatselukuva ja tallenna
sekä tulosta sen jälkeen Creative
Print -tulosteesi.
Kuvan tallentamisesta ja
tulostamisesta on lisätietoja s. 38.
Joka kerta ENTER-painiketta
painettaessa kuva kiertyy 90°
myötäpäivään.
Joka kerta ENTER-painiketta
painettaessa kuva kiertää 90°
vastapäivään.
41 FI
N481_08_fi.p65
41
05-11-22, 13.34
Eri tulostustapojen käyttö (MONITOR OUT -tila)
Tulosteeseen käytettävissä
olevat työkalut
Suosikkitehosteiden lisääminen
tulosteeseen
x Viestin lisääminen
1
x Leiman lisääminen
Valitse painikkeilla g/G/f/F
(Viesti) ja paina ENTER-painiketta.
Viestin valintaikkuna tulee esiin.
1
Valitse painikkeilla g/G/f/F
(Stamp) ja paina ENTERpainiketta.
Leimanvalintaikkuna tulee esiin.
2
2
Valitse painikkeilla g/G/f/F
haluttu leima ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Kirjainmerkin valintaikkuna tulee
esiin.
3
Esiin tulee leiman koon ja paikan
säätämiseen käytettävä ikkuna.
3
Lue lisätietoja säätämisestä s. 41
ohjeiden kohdasta 8.
4
Valitse painikkeilla g/g/f/f
”Execute” ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
5
Valittu leima liitetään kuvaan.
Valitse haluttu väri painikkeilla
g/G/f/F ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Esiin tulee viestin koon ja paikan
säätämiseen käytettävä ikkuna.
Säädä leiman koko ja sijainti.
4
Valitse haluttu viesti painikkeilla
g/G/f/F ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Säädä viestin kokoa ja paikkaa.
Lue lisätietoja säätämisestä s. 41
ohjeiden kohdasta 8.
Valitse painikkeilla g/G/f/F
”Execute” ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Valittu viesti upotetaan kuvaan.
x Taustakuvan vaihtaminen
Taustakuvan vaihtamiseksi valitse
(Taustakuva) painikkeilla g/G/f/F ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Taustakuvan valintaikkuna tulee esiin.
Noudata s. 40 kohdan 4 ohjeita.
42 FI
N481_08_fi.p65
42
05-11-22, 13.34
x Kalenterin lisääminen
1
Yksikkö
Valitse painikkeilla g/G/f/F
(Kalenteri) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Toiminto
Start Month
Valitse kalenterin aloittava
kuukausi ja vuosi. Valitse
kuukausi tai vuosi painikkeilla
g/G ja valitse numero
painikkeilla f/F. Paina sen
jälkeen ENTER-painiketta
Kalenterityypin valinnan ikkuna tulee
esiin.
Start Day
Valitse viikonpäivä (joka on
kalenterissa ensimmäisenä
vasemmalla).
Valitse painikkeilla g/G
”Sunday” (sunnuntai) tai
”Monday” (maanantai). Paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
2
Valitse haluttu kalenteri
painikkeilla g/G/f/F ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
Kalenterin asetusikkuna tulee esiin.
4
Valitse painikkeilla g/G/f/F
”Execute” ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Esiin tulee kalenterin koon ja paikan
säätämiseen käytettävä ikkuna.
3
5
Valitse kalenterin koko ja sijainti.
6
Valitse painikkeilla g/G/f/F
”Execute” ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Tee kalenterin asetukset.
Valitse painikkeilla f/F seuraavat
yksiköt valitse jälkeen vaihtoehto
painikkeilla g/G .
Lue lisätietoja säätämisestä s. 41
ohjeiden kohdasta 8.
Valittu kalenteri liittyy kuvaan.
x Kirjainmerkkien upottaminen
Valitse painikkeilla g/G/f/F
(teksti)
ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Näppäimistö tulee esiin. Lue ohjeet
kirjainmerkkien kirjoittamiseksi
kappaleesta ”Kirjainmerkkien
upottaminen” s. 35 – 36.
43 FI
N481_08_fi.p65
43
05-11-22, 13.34
Eri tulostustapojen käyttö (MONITOR OUT -tila)
Color of Day
Valitse kalenterissa näytettävät
sunnuntain (Sunday) ja lauantain
(Saturday) värit. Valitse haluttu
sunnuntai ja lauantain väri
painamalla ensin G -painiketta ja
sen jälkeen f/F -painikkeita.
Paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
1 Valitse kuva-alue painikkeilla
g/G/f/F ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Kuvaluettelo tulee esiin (s. 41).
2 Valitse painikkeilla g/G/f/F
haluttu kuva ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Esiin tulee kuvan koon ja paikan
säätämiseen käytettävä ikkuna.
3 Valitse kuvan koko ja sijainti.
Lue lisätietoja säätämisestä s. 41
ohjeiden kohdasta 8.
4Valitse painikkeilla g/G/f/F
”Execute” ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Kuva valitaan, ja se tulee esiin
valitulle kuva-alueelle.
Kalenterin laatiminen
Voit lisätä valitun
kalenterin yhteen tai
useampaan kuvaan
persoonallisen
kalenterin laatimiseksi.
1
Ota esiin Creative Print -valikko
(s. 39).
2
Valitse painikkeilla g/G/f/F
”Calendar” ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Tulostuskoon valintaikkuna tulee
esiin (s. 40).
3
Valitse g/G -painikkeilla
tulostuskoko ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Kalenterityypin valintaikkuna tulee
esiin (s. 43).
4
6
Valitse painikkeilla g/G/f/F
kalenterialue ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta kalenterin
asetusikkunan esiin saamiseksi. Tee
kalenterin asetukset samalla tavalla
kuin s. 43 kohdassa 3.
Valitse painikkeilla g/G/f/F
haluttu malli ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Näytölle ilmestyy valitun mallin
esikatselukuva.
Kuva-alue
Tee kalenterin asetukset.
Kalenterialue
7
Valitse painikkeilla g/G/f/F
”Execute” ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Kalenteri tulee esiin kalenterialueelle.
Vihje
Voit valita ja asettaa kuva-alueen tai
kalenterialueen missä tahansa
järjestyksessä.
5
Valitse kuva.
Kun valitset mallin, jossa on useita
kuvia, valitse kuva kullekin alueelle
suorittamalla seuraavat toimenpiteet
niin monta kertaa kuin tarvitaan.
8
Tarkista esikatselukuva ja tallenna
sekä tulosta sen jälkeen Creative
Print -tulosteesi.
Kuvan tallentamisesta ja
tulostamisesta on lisätietoja s. 38.
44 FI
N481_08_fi.p65
44
05-11-22, 13.34
Kuva-alue
Kortin tekeminen
Viestialue
Voit lisätä tervehdyksen ja
oman viestisi kuviin sekä
tehdä alla näkyvän
kaltaisen omakohtaisen
kortin.
1
Ota esiin Creative Print -valikko
(s. 39).
2
Valitse painikkeilla g/G/f/F
”Card” ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Tulostuskoon valintaikkuna tulee
esiin (s. 40).
3
Valitse g/G -painikkeilla
tulostuskoko ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Näytölle ilmestyy eri korttimalleja.
Kirjainmerkkien kirjoitusalue
Vihje
Voit valita ja asettaa alueen missä tahansa
järjestyksessä.
5
Valitse painikkeilla g/G haluttu
malli ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
Näytölle ilmestyy valitun mallin
esikatselukuva.
6
Kirjoita viesti.
1 Valitse viestialue painikkeilla
g/g/f/f ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta
Viestin valintaikkuna tulee esiin
(s. 42).
Jatkuu
45 FI
N481_08_fi.p65
45
05-11-22, 13.34
Eri tulostustapojen käyttö (MONITOR OUT -tila)
Kun valitset mallin, jossa on useita
kuvia, suorita seuraavat toimenpiteet
niin monta kertaa kuin tarvitaan.
1Valitse kuva-alue painikkeilla
g/G/f/F ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta
Kuvaluettelo tulee esiin (s. 41).
2 Valitse painikkeilla g/G/f/F
haluttu kuva ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Esiin tulee kuvan koon ja paikan
säätämiseen käytettävä ikkuna.
3 Valitse kuvan koko ja sijainti.
Lue lisätietoja säätämisestä s. 41
ohjeiden kohdasta 8.
4Valitse painikkeilla g/G/f/F
”Execute” ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Kuva valitaan, ja se tulee esiin
valitulle kuva-alueelle.
Jos valitset postikorttikoon
(Postcard size).
4
Valitse kuva.
2 Valitse painikkeilla g/G/f/F
haluttu viesti ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Viestin värin valintaikkuna tulee
esiin.
3 Valitse haluttu kuva painikkeilla
g/G/f/F ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta
Valittu viesti tulee viestialueelle.
7
Kirjoita kirjainmerkit.
Valitse kirjainmerkkialue painikkeilla
g/G/f/F ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta
Näppäimistö tulee esiin. Lue ohjeet
kirjainmerkkien kirjoittamiseksi
kappaleesta ”Kirjainmerkkien
upottaminen” s. 35 – 36.
8
Kun olet kirjoittanut ja järjestänyt
kirjainmerkit, valitse painikkeilla
f/F ”Execute” ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta
Jaettujen kuvien tekeminen
Voit tulostaa 2, 4, 9, 13
tai 16 osaan jaetun
kuva-arkin.
(13 ja 16 osaan jaetut
kuva-arkit voi tulostaa ainoastaan
”Postcard size” -postikorttikoolla.)
1
Ota esiin Creative Print -valikko
(s. 39).
2
Valitse painikkeilla g/G/f/F
”Split Image” ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Tulostuskoon valintaikkuna tulee
esiin (s. 40).
3
Valitse g/G -painikkeilla
tulostuskoko ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Jaetun kuvan mallit tulevat esiin.
Kirjainmerkit upotetaan kuvaan.
9
Tarkista esikatselukuva ja tallenna
sekä tulosta sen jälkeen Creative
Print -tulosteesi.
Kuvan tallentamisesta ja
tulostamisesta on lisätietoja s. 38.
46 FI
N481_08_fi.p65
46
05-11-22, 13.34
4
Valitse painikkeilla g/G/f/F
haluttu malli ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
8
Näytölle ilmestyy valitun mallin
esikatselukuva.
Valitse ”Execute” painikkeilla
g/G/f/F ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Esikatselukuva tulee esiin.
Kuva-alue
9
Tarkista esikatselukuva ja tallenna
sekä tulosta sen jälkeen Creative
Print -tulosteesi.
Lue lisätietoja s. 38.
Vihje
5
Eri tulostustapojen käyttö (MONITOR OUT -tila)
Voit valita ja asettaa alueet missä tahansa
järjestyksessä.
Valitse painikkeilla g/G/f/F
Haluttu alue ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta
Kuvan valinnan valintaikkuna tulee
esiin (s. 41).
6
Valitse painikkeilla g/G/f/F
haluttu kuva ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta
Esiin tulee kuvan sijainnin valintaan
käytettävä ikkuna.
7
Valitse kuva koko ja sijainti.
Lue lisätietoja säätämisestä s. 41
ohjeiden kohdasta 8.
47 FI
N481_08_fi.p65
47
05-11-22, 13.34
Tulostusasetusten
muuttaminen (Set Up)
2
Valitse g/G -painikkeilla
(Asetukset) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Set Up -valikko tulee esiin.
Kohdistin
Set Up -valikko
Set Up -valikosta voit muuttaa erilaisia
tulostusasetuksia, jotka on lueteltu
s. 49 ja 50.
Tässä toiminnossa käytettävät
painikkeet
MENU
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
Huomautus
Asetusyksiköt, joita ei voi muuttaa,
näkyvät harmaina, eikä niitä voi valita.
MENU
3
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
1
Valitse painikkeilla f/F haluttu
asetusyksikkö ja vaihda asetusta
painikkeilla g/G. Paina sen
jälkeen ENTER-painiketta
Paina MENU.
Valikkopalkki tulee esiin.
Set Up -valikon kuvake
Valikkopalkki
Valikkotilan sulkeminen
Paina MENU-painiketta. Edellinen
ikkuna tulee esiin.
48 FI
N481_09_fi.p65
48
05-11-22, 13.34
Yksikkö
Auto Fine Print 3
Asetus
Merkitys
Photographical*/ •Photographical: Säätää kuvaa automaattisesti
Vivid
niin, että kuva tulostuu luonnollisena ja
kauniina.
•Vivid: Säätää kuvaa automaattisesti niin, että
kuva tulostuu terävämpänä ja eloisampana kuin
Photographical-tilassa.
Huomautuksia
• Kuvadataa ei korjata.
• PC-tilassa tulostettaessa tulostinajurin Auto Fine Print 3 asetuksella on etusija tässä valittuun asetukseen nähden.
Tämä asetus on voimassa LCD- ja PictBridge-tiloissa.
Exif Print
Off
Tulostaa kuvan ilman korjauksia.
On*
Säätää Exif Print (Exif 2.21) -yhteensopivalla
digitaalikameralla otetun kuvan parhaaseen
mahdolliseen kuvanlaatuun.
Huomautus
Kuvadataa ei korjata.
Tulostaa kuvan ilman säätöjä.
Yes
Tulostaa kuvan niin, että kuvan ympärillä on reunat.
Huomautus
Kuvasta riippuen sen ylä- ja alareunat tai oikea sekä vasen
reuna saatetaan säätää ja kuva tulostaa sen jälkeen.
No*
Tulostaa kuvan ilman kuvaa ympäröivää tyhjää tilaa.
Huomautus
Jos tulostat digitaalikameralla otettua tavallista
4:3-kuvasuhteen kuvaa, kuvan ylä- ja alareuna leikataan
pois ja se tulostetaan 3:2-kuvasuhteessa.
*: Tehdasasetus
Jatkuu
49 FI
N481_09_fi.p65
49
05-11-22, 13.34
Eri tulostustapojen käyttö (MONITOR OUT -tila)
Borders
Off
Yksikkö
Date Print
Asetus
Merkitys
On
Tulostaa kuvauspäivän kuvaan, jos kuvatiedosto
tallennetaan DCF-formaatissa (Design rule for
Camera File system). Kuvauspäivän lisäämiseksi
tulosteeseen ota kuva DCF-tiedostomuodossa. Jos
kuva tallennetaan tulostimeen, tallennuspäivä
tulostuu.
OFF*
Tulostaa kuvan ilman päiväystä.
Color Setting
Säätää tulosteen värejä ja terävyyttä. Valitse
painikkeilla g/G värielementti ( ”R” (punainen),
”G” (vihreä) tai ”B” (sininen)) tai ”Sharpness”
(terävyys) ja säädä sen jälkeen sen taso f/F painikkeilla. (*R: 0/G:0/B:0/Sharpness:0)
R: Säätää punaista ja sinistä väriä. Mitä suurempi
taso, sitä punertavammaksi kuva muuttuu, ikään
kuin se olisi punaisessa valossa. Mitä pienempi
taso, sitä tummemmaksi kuva muuttuu, ikään
kuin siihen loistaisi vaaleansininen valo.
G: Säätää vihreää ja purppuraa väriä. Mitä suurempi
taso, sitä vihertävämmäksi kuva tulee, ikään kuin
se olisi vihreässä valossa. Mitä pienempi taso, sitä
tummemmaksi kuva muuttuu, ikään kuin kuvaan
olisi lisätty purppuranpunaista väriä.
B: Säätää sinistä ja keltaista väriä. Mitä suurempi
taso, sitä sinertävämmäksi kuva muuttuu, ikään
kuin se olisi sinisessä valossa. Mitä pienempi
taso, sitä tummemmaksi kuva muuttuu, ikään
kuin kuvaan olisi lisätty keltaista väriä.
Sharpness: Mitä suurempi taso, sitä selkeämmiksi
ääriviivat tulevat.
*: Tehdasasetus
Asetusten peruuttaminen
Paina CANCEL-painiketta. Asetukset palaavat tilaan, jossa ne olivat ennen muutosten
tekemistä.
50 FI
N481_09_fi.p65
50
05-11-22, 13.34
Kohdistin
Diaesitysvalikko
Diaesityksen katselu
Voit suorittaa diaesityksen muistikortille
tai ulkoiseen laitteeseen tallennetuista
kuvista. Voit myös tulostaa näytöllä
näkyvän kuvan manuaalisesti.
Tässä toiminnossa käytettävät
painikkeet
MENU
g/G/f/F/ENTER
Valitse painikkeilla f/F ”Switch” ja
sen jälkeen painikkeilla g/G
”Automatic” kuvien vaihtamiseksi
automaattisesti, tai ”Manual”
niiden vaihtamiseksi manuaalisesti.
Paina sen jälkeen ENTER-painiketta
4
Valitse ”Execute” painikkeilla
g/G/f/F ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
CANCEL
PRINT
MENU
PRINT
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
1
Paina MENU-painiketta.
Valikkopalkki tulee esiin.
Valikkopalkki
Diaesitysvalikon
kuvake
• Jos ”Automatic” on valittu:
Muistikortin tai ulkoisen laitteen
kuvat tulevat esiin automaattisesti
vuoron perään.
• Jos ”Manual” on valittu:
Kuvaluettelon kohdistimella
merkitty kuva tulee esiin. Vaihda
kuvaa painikkeilla g/G/f/F.
Nykyisestä kuvasta vasemmalle tai
oikealle oleva kuva tai sen ylä- tai
alapuolella oleva kuva tulee esiin.
Diaesityksen keskeyttämiseksi
Paina CANCEL-painiketta.
Näytöllä olevan kuvan tulostaminen
Diaesitystä manuaalisesti toistettaessa voit
tulostaa näytöllä parhaillaan näkyvän
kuvan painamalla PRINT-painiketta.
2
Valitse g/G -painikkeilla
(Slideshow) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Diaesitysvalikko tulee esiin.
Huomautuksia
• Kuvasta riippuen sen saaminen näytölle
saattaa kestää jonkin aikaa.
• Et voi saada esiin kuvia, joita ei pystytä
näyttämään pienoiskuvina, koska ne ovat
vahingoittuneet tai niitä ei voida näyttää
jostakin muusta syystä.
51 FI
N481_09_fi.p65
51
05-11-22, 13.34
Eri tulostustapojen käyttö (MONITOR OUT -tila)
3
Kuvien poistaminen
Poista/alusta-valikon
kuvake
Valikkopalkki
Voit poistaa valitut kuvat tai alustaa
Memory Stick -muistikortin.
Tässä toiminnossa käytettävät
painikkeet
Valikkotilan sulkeminen
Paina MENU-painiketta. Edellinen
ikkuna tulee esiin.
MENU
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
2
Valitse g/G -painikkeilla
(Poista/alusta) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Poista/alusta-valikko tulee esiin.
MENU
Kohdistin
Poista/alusta-valikko
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
Huomautuksia
• Älä kytke päältä tulostinta tai ota pois
muistikorttia poisto- ja alustustoimintojen
aikana. Tulostin, muistikortti, ulkoinen laite
tai kuva saattavat tällöin vahingoittua.
• Poistettua kuvaa ei voi enää palauttaa.
Tarkista kunnolla ennen kuvan poistamista,
että poistat oikean kuvan.
• Memory Stick -muistikorttia alustettaessa
kaikki sillä olevat tiedostot, kuvatiedostot
mukaan luettuina, häviävät.
• Et voi poistaa ulkoiseen laitteeseen
tallennettua kuvaa.
• Et voi alustaa muuta muistikortti kuin
Memory Stick -muistikortin.
3
Valitse painikkeilla f/F ”Delele
Image” ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Kuvaluettelo tulee esiin. Roskakorin
kuvake tulee sen kuvan kohdalle,
jonka valitsit kohdistimella ennen
MENU-painikkeen painamista
kohdassa 1.
Roskakorin kuvake
Valittujen kuvien poistaminen
Voit valita ja poistaa kuvia muistikortilta.
1
Paina MENU-painiketta.
Valikkopalkki tulee esiin.
52 FI
N481_09_fi.p65
52
05-11-22, 13.34
4
Siirrä painikkeilla g/G/f/F
roskakorin kuvake poistettavan
kuvan kohdalle ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
5
Paina ENTER-painiketta.
6
Kuvan hakeminen
Voit hakea kuvaa muistikortilta tai
ulkoiselta laitteelta tiedostonumeron tai
päiväyksen perusteella.
Valinnan vahvistamaan pyytävä
valintaikkuna ilmestyy näyttöön.
Tässä toiminnossa käytettävät
painikkeet
Valitse ”OK” painikkeilla g/G ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta
MENU
Valittu kuva poistetaan. Toista
kohdat 4 – 6 vielä muiden kuvien
poistamiseksi.
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
Huomautuksia
• Jos poistat kuvan, jossa on liitetiedoston
ilmaisin ( ), myös liitetiedosto tai
sähköpostitiedosto poistetaan.
• Et pysty poistamaan suojausilmaisimella (
varustettua kuvaa.
MENU
)
Voit alustaa Memory Stick -muistikortin.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Valitse g/G -painikkeilla
(Poista/alusta) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Valikkopalkki tulee esiin.
CANCEL
1
Paina MENU-painiketta.
Valikkopalkki tulee esiin.
Valikkopalkki
Kuvanhakuvalikon
kuvake
Poista/alusta-valikko tulee esiin.
3
Valitse painikkeilla f/F
”Memory Stick Format” ja paina
sen jälkeen ENTER-painiketta
Vahvistava valintaikkuna tulee esiin.
4
Valitse ”OK” painikkeilla g/G ja
paina sen jälkeen ENTERpainiketta
Memory Stick -muistikortti
alustetaan.
Valikkotilan sulkeminen
Paina MENU-painiketta. Edellinen
ikkuna tulee esiin.
Huomautus
Kun alustat Memory Stick -muistikortin, kaikki
sen sisältämät kuvat poistetaan.
Jatkuu
53 FI
N481_09_fi.p65
53
05-11-22, 13.34
Eri tulostustapojen käyttö (MONITOR OUT -tila)
g/G/f/F/ENTER
Memory Stick -muistikortin
alustaminen
2
• Jos valitset ”By Date” vaihtoehdon:
Valitse haun ensimmäisen ja
viimeisen tiedoston päiväys:
Valitse g/G -painikkeilla
(Kuvahaku) ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Kuvanhakuvalikko tulee esiin.
Kohdistin
Kuvanhakuvalikko
Ensimmäinen päiväys
Viimeinen
päiväys
Vihje
3
Tietyn päivän kuvien hakemiseksi kirjoita
sama päiväys molempiin ruutuihin.
Valitse hakuperuste painikkeilla
f/F ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta.
• Jos valitset ”By Folder No.” vaihtoehdon:
Kirjoita haettavien kuvien
kansionumero:
Hakuehtojen määrittelyyn käytettävä
valintaikkuna tulee esiin.
4
Valitse painikkeilla g/G yksikkö ja
valitse numerot painikkeilla f/F.
• Jos valitset ”By File No.” vaihtoehdon:
Määritä haun ensimmäisen ja
viimeisen tiedoston numero:
Ensimmäinen
tiedostonumero
Viimeinen
tiedostonumero
5
Paina ENTER-painiketta.
Haku alkaa. Kun haku on valmis,
haun tulokset tulevat esiin.
Jos yhtään kuvaa ei löytynyt
Tiedote ”No images were found” tulee
esiin.
6
Paina ENTER-painiketta.
Kuvaluettelo tulee esiin.
Vihje
Tietyn tiedoston hakemiseksi kirjoita sama
tiedostonumero molempiin ruutuihin.
• Jos olet valinnut ”By File No.”- ja
”By Data” -vaihtoehdot, löydetyt
kuvat näytetään oranssilla
kehyksellä.
• Jos olet valinnut ”By Folder No.” vaihtoehdon, valitun kansion
ensimmäinen kuva valitaan
kohdistimella.
54 FI
N481_09_fi.p65
54
05-11-22, 13.35
Tulostimen asetusten
muuttaminen
(Option-valikko)
2
Valitse
(Option) painikkeilla
g/G ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta
Option-valikko tulee esiin.
Kohdistin
Option-valikko
Option-valikosta voit muuttaa s. 56
lueteltuja asetuksia.
Tässä toiminnossa käytettävät
painikkeet
MENU
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
3
Huomautus
g/G/f/F/ENTER
Yksiköt, joita ei voi muuttaa, näytetään
näytössä harmaina, eikä niitä voi valita.
CANCEL
1
Paina MENU-painiketta.
Valikkopalkki tulee esiin.
Option-valikon kuvake
Valikkopalkki
Valikkotilan sulkeminen
Paina MENU-painiketta. Edellinen
ikkuna tulee esiin.
Jatkuu
55 FI
N481_09_fi.p65
55
05-11-22, 13.35
Eri tulostustapojen käyttö (MONITOR OUT -tila)
MENU
Valitse painikkeilla f/F haluttu
asetusyksikkö ja vaihda asetusta
painikkeilla g/G. Paina sen
jälkeen ENTER-painiketta
Yksikkö
Asetus
Merkitys
Listing Order
Ascending*
Kuvaluetteloikkunassa kuvat näkyvät kuvanumeron
mukaisessa järjestyksessä pienimmästä numerosta
alkaen.
Descending
Kuvaluetteloikkunassa kuvat näkyvät kuvanumeron
mukaisessa järjestyksessä suurimmasta numerosta
alkaen.
Icon*
Kuvaluettelon ne kuvat, joista puuttuu pienoiskuva
pienoiskuvadata (indeksinä käytetty pienoiskuva)
näytetään kuvakkeena.
Generate
Kuvaluetteloikkunassa kuvat, joista ei ole
pienoiskuvadataa (pienoiskuva, jota käytetään
indeksiluettelossa) näkyvät alkuperäisenä kuvana.
Image Without
Image data display On
Kuvatiedot (tiedostotyyppi, kuvausolosuhteet jne.)
näkyvät kuvaluetteloikkunassa.
Off*
Language
Kuvaluetteloikkunassa ei näytetä kuvatietoja.
Voit valita valikon tai viestien kielen. (englanti*/ranska/espanja/
saksa)
*: Tehdasasetus
Asetusten peruuttaminen
Paina CANCEL-painiketta. Asetukset palaavat tilaan, jossa ne olivat ennen muutosten
tekemistä.
56 FI
N481_09_fi.p65
56
05-11-22, 13.35
Tulostaminen PictBridge-yhteensopivan kameran avulla (PictBridge-tila)
Kuvien tulostaminen
digitaalikameran
avulla
Voit kytkeä tulostimeen PictBridgeyhteensopivan digitaalikameran ja
tulostaa kuvan suoraan
digitaalikamerasta.
1
Valmistele digitaalikamera
tulostamaan PictBridgeyhteensopivan tulostimen kanssa.
Ennen liitäntää tehtävät
välttämättömät asetukset ja toiminnot
vaihtelevat digitaalikameran
mukaisesti. Yksityiskohtaisia tietoja
on käyttämäsi digikameran
käyttöohjeissa. (Esimerkiksi Sony
Cyber-shot digitaalista kameraa
käytettäessä valitse “PictBridge-tila
”USB Connect” -valikosta.)
2
Kytke tulostin verkkovirtaan
(s. 17).
3
Paina ON/STANDBY-painiketta
tulostimen kytkemiseksi päälle
(s. 17).
Tulostimen ON/STANDBYilmaisimeen syttyy vihreä valo.
Kytke PictBridge-yhteensopiva
digitaalinen kamera tulostimen
PictBridge/CAMERA-liitäntään
(s. 20).
Jos kytket PictBridge-yhteensopivan
digitaalisen kameran tulostimeen, sen
lcd-näytölle ilmestyy viesti: ”The
printer is being connected to
PictBridge camera.”.
5
Tulosta kuva käyttämällä
digitaalikameraa.
Tulostin tukee seuraavia
tulostustoimintoja:
• Yhden kuvan tulostus.
• Kaikkien kuvien tulostus (ALL)
• Indeksitulostus (INDEX)
• DPOF-tulostus• Reunuksellinen/
reunukseton tulostus
• Päiväyksen tulostus
Tulostuksenaikaisista huomautuksista
on lisätietoja s. 23.
Huomautuksia
• Jos vaihdat tulostuskasetin silloin kun
tulostin on kytkettynä PictBridgeyhteensopivaan digitaaliseen kameraan, kuva
ei välttämättä tulostu kunnolla. Jos näin käy,
irrota digitaalinen kamera tulostimesta ja
kytke se uudelleen siihen.
• Jos tulostat kuvan digitaalisesta kamerastasi
asettamatta kuvanlaatuasetuksia, kuva
tulostetaan Set Up -valikon asetusten
mukaisesti.
57 FI
N481_10_fi.p65
57
05-11-22, 13.35
Tulostaminen PictBridge-yhteensopivan kameran avulla (PictBridge-tila)
Huomautus
Jos käytät kameramallia DSC-T1,
ohjelmistoversio tulee päivittää.
4
Tulostaminen PC:n avulla (PC-tila)
Tulostimeen kytketyn PC:n kautta
tulostamiseksi sinun on asennettava
toimitettu ohjelmisto PC:hen.
Tässä kappaleessa kerrotaan, kuinka
toimitettu ohjelmisto asennetaan PC:hen ja
kuinka toimitettua PictureGear Studio ohjelmaa käytetään kuvien tulostamiseen.
Lue myös PC:n käyttöohjeet.
Ohjelmiston tarvitsee asentaa ainoastaan
silloin kun kytket tulostimen PC:hen
ensimmäisen kerran.
Toimitetulla CD-ROM-levyllä
Toimitettu CD-ROM sisältää seuraavat
ohjelmat:
• DPP-FP50-tulostinajuri: Ohjelma kuvaa
tulostimen vaatimukset ja mahdollistaa
tulostamisen tietokoneesta.
• PictureGear Studio: Sonyn
alkuperäinen ohjelmasovellus, joka
mahdollistaa stillkuvien käsittelyn –
kaappaamisen, hallinnan, editoinnin ja
tulostuksen.
PictureGear Studio -ohjelman
tavaramerkeistä ja tekijänoikeuksista
• Designmateriaalin tekijänoikeuksista
Tämän ohjelmiston sisältämän
designmateriaalin tekijänoikeudet omistaa
Sony Corporation tai Sony Music
Communications Corporation.
Tekijänoikeuslait kieltävät sen kaiken
kaupallisen käytön.
• Tekijänoikeuksilla suojatun aineiston,
esimerkiksi valokuvien, monistaminen on
kiellettyä muuten kuin yksityiseen tai kotona
tapahtuvaan käyttöön.
• Kaikki muut yritykset ja tuotenimet, jotka
tässä käyttöohjeessa mainitaan, voivat olla
niiden haltijoiden tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tämän lisäksi
merkkejä ”™” ja ”® ” ei mainita joka kerta
erikseen tässä käsikirjassa.
Ohjelmiston asennus
Järjestelmävaatimukset
Toimitetun tulostusajurin ja PictureGear
Studio -ohjelmiston käyttämiseksi PC:n
tulee täyttää seuraavat
järjestelmävaatimukset:
Käyttöjärjestelmä:
Microsoft Windows® XP
Professional/Windows® XP Home
Edition/Windows® XP Media Center
Edition/Windows® 2000
Professional/Windows® Millennium
Edition/Windows ® 98 Second
Edition, tehdasasennus (IBM PC/AT yhteensopiva) (Windows 95,
Windows 98 Gold Edition, Windows
NT, Windows 2000:n muita versioita
(esim. Server) ei tueta.) CPU:
Pentium III 500 MHz tai nopeampi
(Pentium III 800 MHz tai nopeampaa
suositellaan.) RAM: 128 MB tai
enemmän (suositus on 256 MB tai
enemmän) Vapaa kiintolevytila
200 MB tai enemmän (Käyttämästäsi
Windows-järjestelmästä riippuen
voidaan tarvita tätäkin enemmän
kiintolevytilaa. Kuvatietojen
käsittelyssä tarvitaan vielä enemmän
vapaata kiintolevytilaa.)
Näyttö:
Näyttöalue: 800 x 600 kuvapistettä tai
enemmän
Värit: Suurväri (16-bittinen) tai
parempi.
Huomautuksia
• Jos tulostin kytketään PC:hen USBkeskittimen (hub) avulla tai jos PC:hen on
kytketty useampi kuin yksi USB-laite,
mukaan lukien muita tulostimia, seurauksena
voi olla ongelmia. Jos näin käy, tee
tulostimen ja PC:n liitännät mahdollisimman
yksinkertaisella tavalla.
• Et voi käyttää tulostinta, jos jotakin muuta
USB-laitetta käytetään samanaikaisesti.
• Älä irrota USB-johtoa tulostimesta tai kytke
sitä tulostimeen tiedonsiirron tai tulostuksen
aikana. Tulostin ei tällöin välttämättä toimi
oikein.
58 FI
N481_11_fi.p65
58
05-11-22, 13.35
• Tulostin ei tue järjestelmän valmius/lepotilaa.
Älä siirrä PC:tä tulostuksen aikana valmius/
lepotilaan.
• Toimintaa kaikkien tietokoneiden kanssa ei
taata, vaikka ne täyttäisivät tai ylittäisivätkin
järjestelmävaatimukset.
Tulostinajurin asentaminen
1
Häiriösuotimen käyttö
Ellei USB-johtoa ole varustettu lähellä
tulostinpistoketta (B-tyyppi) olevilla
ferriittiytimillä, kytke toimitettu
häiriösuodatin johtoon häiriöiden
estämiseksi alla olevan kuvan mukaisesti
ennen tulostimen käyttöä.
Säteilyvaatimusten täyttämiseksi
ferriittiytimet pitää kiinnittää USB-johdon
tulostimen puoleiseen päähän. Ellei mitään
ferriittiytimiä kiinnitetä johtoon, muiden
laitteiden toimintaan saattaa tulla häiriöitä
säteilykohinasta.
Huomautus
Jos kytket tulostimen PC:hen tässä
vaiheessa, jompikumpi seuraavista
valintaikkunoista tulee esiin:
• Jos käyttöjärjestelmänä on Windows
98SE/Me: Ohjattu ”Lisää uusi laite” toiminto
• Jos käyttöjärjestelmänä on Windows
2000/XP: Ohjattu ”Uusi laite löytynyt”
-toiminto
Jos näin käy, irrota tulostin PC:stä ja
napsauta sen jälkeen ”Cancel” (Peruuta) painiketta valintaikkunasta.
2
2 Kierrä kaapeli
häiriösuotimen
ympäri yhden
kerran.
Huomautuksia
• Muista sulkea kaikki ohjelmat ennen
ohjelmiston asentamista.
• Tämän kappaleen valintaikkunat ovat
Windows XP Professionalista, ellei
toisin mainita. Näytetyt
asennustoimenpiteet ja valintaikkunat
vaihtelevat käyttöjärjestelmästä
riippuen.
3 Sulje häiriösuodin.
Käytä kuluttajakäyttöön myytävää A-B-tyyppistä,
USB-yhteensopivaa liitäntäjohtoa, jonka pituus on
alle 3 m. Käytettävän USB-johdon tyyppi voi
vaihdella tietokoneen mukaan. Lue lisätietoja
tietokoneen käyttöohjeista.
3
Aseta laitteen mukana toimitettu
CD-ROM-levy tietokoneesi CDROM-asemaan.
Asennusohjelma käynnistyy
automaattisesti, ja asennusikkuna
tulee esiin.
Jatkuu
59 FI
N481_11_fi.p65
59
05-11-22, 13.35
Tulostaminen PC:n avulla (PC-tila)
1 Irrota lukitus
ruuvimeisselillä tai
vastaavalla.
Huomautus
Kytke virta tietokoneeseen ja
käynnistä Windows.
• Kun asennat ohjelmistoa tai purat
asennusta Windows® 2000
Professionalissa, kirjaudu
Windowsiin ”Järjestelmänvalvojana”
tai ”Tehokäyttäjänä”.
• Asentaessasi ohjelmistoa tai sen
asennusta purkaessasi käyttöjärjestelmissä Windows® XP
Professional/Windows® XP Home
Edition/Windows® XP Media
Center Edition, kirjaudu sisään
”Järjestelmänvalvojan”
käyttäjätilillä.
Korkeintaan 10 cm:n päässä
Kiinnitä häiriösuodin niin lähelle tulostimen
puoleista päätä kuin mahdollista (korkeintaan
10 cm:n päähän siitä).
Varmista, että tulostin on
irrotettu tietokoneesta.
Huomautus
Ellei asennusikkuna tule automaattisesti
esiin, kaksoisnapsauta ”Setup.exe”tiedostoa CD-ROM-levyltä.
4
Napsauta riviä ”Installing Printer
Driver”.
8
9
Kytke tulostin verkkovirtaan (s. 17).
Paina ON/STANDBY-painiketta
tulostimen kytkemiseksi päälle
(s. 17).
Tulostimen ON/STANDBYilmaisimeen syttyy vihreä valo.
10 Napsauta ”Next” (Seuraava) painiketta.
Näytölle ilmestyy ”Sony DPP-FP50 InstallShieldWizard” -valintaikkuna.
5
Napsauta ”Next” (Seuraava) painiketta.
Lisenssisopimuksen valintaikkuna
tulee esiin.
6
Merkitse kohta ”I accept the
terms of the license agreement”
(Hyväksyn lisenssisopimuksen
ehdot) ja napsauta ”Next”
(Seuraava) -painiketta.
11 Kytke tulostin tietokoneeseen
USB-liitännän kautta.
USB-liitäntään
(B-tyyppi)
Jos lisäät rastin kohtaan ”I do not accept
the terms of the license agreement” (En
hyväksy lisenssisopimuksen ehtoja), et
voi jatkaa seuraavaan kohtaan.
USB-liitäntä
Windows PC
Huomautus
Tulostettaessa tulostuspaperin etureuna
tulee muutaman kerran esiin
tulostusaukosta. Älä aseta USB-johtoa
tulostusaukon eteen.
”Ready to install the program” valintaikkuna ilmestyy esiin.
7
Napsauta ”Install” (Asenna) painiketta.
”Printer connection” -valintaikkuna
tulee esiin.
Tulostin siirtyy automaattisesti PCtilaan ja tulostimen asennustoiminto
käynnistyy automaattisesti.
Kun tulostimen asennus on suoritettu
loppuun, ”InstallShield Wizard
Complete” -valintaikkuna ilmestyy
esiin.
60 FI
N481_11_fi.p65
60
05-11-22, 13.35
12 Napsauta ”Finish” (Valmis) painiketta.
Tulostinajurin asennus on valmis.
Kun sinua pyydetään käynnistämään
tietokone uudelleen, tee se.
13 • Suorita asennus loppuun
napsauttamalla ”Complete”
(Suorita loppuun) -painiketta ja
ottamalla CD-ROM-levy pois
tietokoneesta; säilytä levy
tulevaa käyttöä varten.
• PictureGear Studio -ohjelman
asennuksen jatkamiseksi
napsauta riviä ”Installing the
PictureGear Studio” ja toimi
s. 62 ohjeiden mukaisesti.
Tulostinajurin asennuksen
purkaminen
Jos tulostinajuria ei enää tarvita, pura sen
asennus PC:n kiintolevyltä seuraavasti:
1
Irrota USB-johto tulostimesta ja
tietokoneesta.
2
Aseta laitteen mukana toimitettu
CD-ROM-levy tietokoneesi
CD-ROM-asemaan.
Huomautuksia
Asennuksen tarkistus
Avaa ”Tulostimet ja faksit” (Vain
Windows® XP Professional/Windows®
XP Home Edition/Windows® XP Home
Edition) tai ”Tulostimet”
Ohjauspaneelista. Jos ”Sony DPP-FP50”
tulee esiin ”Tulostimet ja faksit”- tai
”Tulostimet”-ikkunasta, tulostinajurin
asennus on onnistunut.
Asennusohjelma käynnistyy
automaattisesti, ja asennusikkuna
tulee esiin.
3
Napsauta riviä ”Installing Printer
Driver”.
Näytölle ilmestyy ”Sony DPP-FP50 InstallShieldWizard” -valintaikkuna.
4
Napsauta ”Next” (Seuraava) painiketta.
Lisenssisopimuksen valintaikkuna
tulee esiin.
5
Merkitse kohta ”I accept the
terms of the license agreement”
(Hyväksyn lisenssisopimuksen
ehdot) ja napsauta ”Next”
(Seuraava) -painiketta.
Asennuksen purkamisen vahvistava
valintaikkuna tulee esiin.
6
Napsauta ”Yes”-painiketta (Kyllä).
Esiin tulee tietokoneen
uudelleenkäynnistämisen
valintaikkuna.
Jatkuu
61 FI
N481_11_fi.p65
61
05-11-22, 13.35
Tulostaminen PC:n avulla (PC-tila)
• Jos tulostinajurin sisältävää CD-ROM-levyä
pyydetään asennuksen aikana, valitse
seuraava kansio:
-Jos käyttöjärjestelmä on Windows 98SE/Me:
D\Driver\Win98.me
- Jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000/XP:
D\Driver\Win2000.me ”D” tarkoittaa PC:n
CD-ROM-aseman tunnusta, ja se voi
vaihdella tietokonejärjestelmästä riippuen.
• Tulostimen mukana toimitettua CD-ROMlevyä tarvitaan, kun tulostinajuri asennetaan
uudelleen tai poistetaan. Pidä se hyvässä
kunnossa tulevaa käyttöä varten.
• Jos asennus epäonnistuu, irrota tulostin
tietokoneesta, käynnistä tietokone uudelleen
ja suorita sen jälkeen asennustoimenpiteet
uudelleen kohdasta 3 alkaen.
• Asennuksen jälkeen ”Sony DPP-FP50tulostinta ei aseteta oletustulostimeksi. Aseta
tulostin käytettäväksi kussakin
sovellusohjelmassa erikseen.
• Lue Readme-tiedosto ennen tulostimen
käyttöä (CD-ROM-levyn ReadmekansiocEnglish-kansiocReadme.txt).
7
Huomautuksia
Merkitse kohta ”Yes, I want to
restart my computer now” ja
napsauta ”OK”-painiketta.
• Muista sulkea kaikki ohjelmat ennen
ohjelmiston asentamista.
• Tämän osan valintaikkunat ovat
Windows XP Professionalista, ellei
toisin mainita. Näytetyt
asennustoimenpiteet ja valintaikkunat
vaihtelevat käyttöjärjestelmästä
riippuen.
2
Kun tietokone on käynnistynyt
uudelleen, oikeat ajuritiedostot
poistetaan, ja asennuksen purkaminen
on sen jälkeen suoritettu loppuun.
Asennusohjelma käynnistyy
automaattisesti, ja asennusikkuna
tulee esiin.
Huomautuksia
Asennuksen purkamisen tarkistus
Valitse ”Tulostimet ja faksit” (Vain
Windows® XP Professional/Windows®
XP Home Edition/Windows® XP Home
Edition) tai ”Tulostimet” Ohjauspaneelista
tarkistaaksesi, tuleeko ”DPP-FP50” esiin.
Ellei tule, tulostinajurin asennuksen
purkaminen on onnistunut.
PictureGear Studio ohjelmiston asennus
1
• Ellei asennusikkuna tule
automaattisesti esiin, kaksoisnapsauta
”Setup.exe”-tiedostoa CD-ROMlevyltä.
• PC:n järjestelmäympäristöstä riippuen
Microsoft Data Access Component 2.7
ja Jet 1.0 tulee asentaa PictureGear
Studio -ohjelmiston asennuksen
aikana. Jos näin on, ohjelmien
asentamiseen käytetty valintaikkuna
tulee automaattisesti esiin; jatka
asennusta näytölle ilmestyvien
ohjeiden mukaan.
3
Kytke virta tietokoneeseen ja
käynnistä Windows.
• Kun asennat tai poistat ohjelmia
Windows® 2000 Professionalissa,
kirjaudu Windowsiin
”Järjestelmänvalvojana” tai
”Tehokäyttäjänä”.
• Asentaessasi ohjelmistoa tai sen
asennusta purkaessasi
käyttöjärjestelmissä Windows® XP
Professional/Windows® XP Home
Edition/Windows® XP Media
Center Edition, kirjaudu sisään
”Järjestelmänvalvojan”
käyttäjätilillä.
Aseta laitteen mukana toimitettu
CD-ROM-levy tietokoneesi
CD-ROM-asemaan.
Napsauta riviä ”Installing
PictureGear Studio”.
”PictureGear Studio Setup” valintaikkuna tulee esiin.
4
Napsauta ”Next” (Seuraava) painiketta.
Kohdekansiota kysyvä valintaikkuna
tulee esiin.
5
Merkitse kohdekansio ja napsauta
sen jälkeen ”Next” (Seuraava) painiketta.
Eri kohdekansion valitsemiseksi
napsauta ”Browse” (Selaa) painiketta.
62 FI
N481_11_fi.p65
62
05-11-22, 13.35
”PictureGear Studio Media Watcher”
-valintaikkuna tulee esiin.
6
2 Napsauta tehtäväpalkin
PictureGear Studio Media Watcher
-kuvaketta hiiren
kakkospainikkeella ja valitse
”Settings” (Asetukset) esiin
tulevasta valikosta.
3 Lisää valintamerkki kohtaan ”Starts
the Media Watcher when you log
on Windows” tai poista se siitä.
Rekisteröinnin suorittamiseksi
merkitse vaihtoehto. Rekisteröinnin
peruuttamiseksi poista
valintamerkki ruudusta.
7
Rekisteröi Media Watcher
merkitsemällä kohta ”Register the
PictureGear Studio Media Watcher
in the startup folder” ja napsauta
sen jälkeen ”OK”-painiketta.
Mikä on ”PictureGear Studio Media
Watcher”?
PictureGear Studio Media Watcher ohjelmisto tunnistaa tietokoneeseen
kytketyn kuvia sisältävän laitteen tai
tallennusvälineen, kun PictureGear
Studio on asennettu johonkin
muuhun käyttöjärjestelmään kuin
Windows XP:hen.
Asennuksen aikana tehtyjen asetusten
muuttamiseksi seuraa alla kuvattua
menettelyä.
1 Kun olet asentanut PictureGear
Studio -ohjelmiston, napsauta
”Start” (Käynnistä) -painiketta,
kohtia ”Programs” (Ohjelmat),
”PictureGear Studio”, ”Tools” ja
sen jälkeen ”Media Watcher”.
PictureGear Studio Media Watcher
-ohjelmisto käynnistyy.
• Jos merkitset kohdan ”View
Readme”, Readme-tiedosto tulee
esiin. Kun suljet Readme-tiedoston,
myös PictureGear Studio Setup valintaikkuna sulkeutuu.
• Ellet merkitse kohtaa ”View
Readme File”, PictureGear Studio
Setup -valintaikkuna sulkeutuu.
8
Ota CD-ROM-levy pois
tietokoneesta ja aseta se talteen
tulevaa käyttöä varten.
Huomautuksia
• Jos asennus epäonnistuu, suorita
asennustoimenpiteet uudelleen kohdasta 2
alkaen.
• Laitteen mukana toimitettua CD-ROM-levyä
tarvitaan, kun PictureGear Studio asennetaan
uudelleen tai poistetaan. Pidä se hyvässä
kunnossa mahdollista tulevaa käyttöä varten.
• DPP-FP50-tulostimen mukana toimitetussa
PictureGear Studio -ohjelmassa on seuraavat
rajoitukset:
– Et voi valita PhotoCollection-sovelluksessa
muuta paperia kuin ”Sony”.
– Et voi PrintStudio-sovelluksessa luoda tai
tulostaa ”Label”-tulosteita (tarra).
– Et voi PrintStudio-sovelluksessa luoda tai
tulostaa ”Sticker, name card tai card” tulosteita.
– Et voi PrintStudio-sovelluksessa tulostaa
osaa ”Postcard”-muotoilusta.
Jatkuu
63 FI
N481_11_fi.p65
63
05-11-22, 13.35
Tulostaminen PC:n avulla (PC-tila)
Kun asennus on valmis, asennuksen
päättymisestä ilmoittava
valintaikkuna tulee esiin.
Ota Readme-tiedosto (Lue minut tiedosto) esiin merkitsemällä
kohta ”View Readme” ja
napsauttamalla sen jälkeen
”Finish” (Valmis) -painiketta.
Edellä mainittujen rajoitusten poistamiseksi ja
ohjelman päivittämiseksi versioon, joka
toimitetaan VAIO-tietokoneen tai CLIEkämmentietokoneen mukana, suorita
”Setup.exe”-ohjelma ”pgs.add”-kansiosta.
PictureGear Studio -ohjelman
asennuksen purkaminen
Kun ohjelmistoa ei enää tarvita, poista sen
asennus PC:n kiintolevyltä seuraavasti:
1
Irrota USB-johto tulostimen ja
PC:n väliltä.
2
Aseta laitteen mukana toimitettu
CD-ROM-levy tietokoneesi CDROM-asemaan.
Asennusohjelma käynnistyy
automaattisesti, ja asennusikkuna
tulee esiin.
3
PictureGear Studio -ohjelman avulla voit
käsitellä stillkuvaa eri tavoilla — kaapata,
hallita, editoida ja tulostaa. Voit käyttää
ohjelmaa kuvan tulostamiseksi PC:ltä
postikorttikoon tai 3,5 x 5" -koon
tulostuspaperille.
Huomautus
Joissakin maissa ei ole saatavana 3,5 x 5" koon tulostuspaperia.
1
Napsauta riviä ”Installing
PictureGear Studio”.
Poistamisen vahvistusta kysyvä
valintaikkuna tulee esiin.
4
Kuvien tulostaminen
PictureGear Studio ohjelmalla
Valitse ”Start” (Käynnistä)
Windowsin työpöydältä ja sen
jälkeen ”Programs” (Ohjelmat) valikosta ”PictureGear Studio”.
PictureGear Studio -ikkuna avautuu.
2
Napsauta ”Yes”-painiketta (Kyllä).
Napsauta kuvaketta ”Photo
Collection”.
Ohjelmaan liittyvät tiedostot
poistetaan.
Poistamisen loppuunsuorittamisen
valintaikkuna tulee esiin.
5
Napsauta ”Finish” (Valmis) painiketta.
”Photo Collection” -ikkuna tulee
esiin.
3
Vihjeitä
Voit myös poistaa ohjelman valitsemalla
”Control Panel” (Ohjauspaneeli). Valitse sen
jälkeen ”Control Panel” (Ohjauspaneeli) valikosta ”Add/Remove Programs” (Lisää tai
poista sovellus). Valitse sen jälkeen
”PictureGear Studio” ja napsauta ”Remove”
(Poista) -painiketta.
Napsauta haluamasi kuvatyypin
kansiota.
Seuraavissa ohjeissa esimerkkinä
valitaan ”Sample”-kansio.
64 FI
N481_11_fi.p65
64
05-11-22, 13.35
4
Napsauta riviä ”Print”.
• DPP-F-sarjan 4 x 6”
(postikorttikoko) SVM-F40P/F80P
• DPP-F-sarjan 3,5 x 5” SVM-F40L
Print-valintaikkuna tulee esiin.
5
Valitse tulostettavat kuvat, valitse
kunkin kuvan tulostemäärä ja
napsauta sen jälkeen ”Apply”
(Käytä) -painiketta.
Huomautuksia
• Joissakin maissa ei ole saatavana
3,5 x 5" -koon tulostuspaperia.
(SVM-F40L, DPP-F-sarja).
• Jos valitset paperiksi jonkin muun kuin
DPP-F-sarjan paperin, et voi ei voi
aikaansaada kunnollista tulostusjälkeä.
• Jos käytät toimitettua tulostuspakkausta, valitse ”DPP-F series 4 x 6”
SVM-F40P.
Paperikokoa valitessasi tulostuksen
valintaikkuna tulee esiin.
7
Huomautus
Muista asettaa tulostemäärä tästä
valintaikkunasta. Vaikka olisitkin
asettanut tulosteiden määrän ”Sony DPPFP50 Properties” -valintaikkunan ”Paper/
Output”-välilehdeltä, sillä ei ole vaikutusta
tulostettavien tulosteiden määrään.
6
Valitse avautuvasta ”Printer”
(Tulostin) -pudotusvalikosta
käyttämäsi tulostin.
Napsauta ”Sony”-kuvaketta ja
valitse sen jälkeen käyttämästäsi
paperista DPP-F-sarjan
paperikoko.
Jatkuu
65 FI
N481_11_fi.p65
65
05-11-22, 13.35
Tulostaminen PC:n avulla (PC-tila)
Esiin tulee tulostuspaperin
valintaikkuna.
Valitse avautuvasta ”Printer”
(Tulostin) -pudotusvalikosta ”Sony
DPP-FP50” ja napsauta sen jälkeen
”Properties” (Ominaisuudet) riviä.
Yksikkö
Jos napsautat ”Properties”-painiketta,
valitun tulostimen asiakirjan ominaisuuksien valintaikkuna tulee esiin.
Toiminto
Print All Kaikki ”Select Photo” (Tulosta ikkunassa valitsemasi
kaikki)
kuvat tulostuvat.
8
Valitse paperin koko ”Paper/
Output”-välilehdeltä.
Print the selected page only
(Tulosta vain valittu sivun)
”Print Preview”
(Esikatselu) -ikkunassa
näkyvä kuva tulostuu.
Printer
Valitse ”Sony DPP-FP50”.
(Tulostin)
Border Free Print
(Reunukseton tulostus)
• Jos tähän kohtaan on merkitty rasti, kuva tulostuu
ilman marginaaleja.
• Ellei tässä kohdassa ole
rastia, kuva tulostuu
marginaaleilla.
Exif print • Jos tässä kohdassa on
rasti, Exif Print (Exif 2.21)
-yhteensopivalla digitaalisella kameralla kuvattua
kuvaa säädetään, ja kuva
tulostetaan parhaimmalla
mahdollisella kuvanlaadulla.
Huomautus
Näytöllä näkyvää kuvaa ei
säädetä.
• Ellei tässä kohdassa ole
rastia, kuva tulostuu
ilman säätöjä.
Huomautus
Vaikka olisitkin poistanut
rastin sen valintaikkunasta,
”Color reproduction/Picture
quality” -asetukseksi
asetetaan”Auto Fine Print 3”.
”Color reproduction/Picture
quality” -asetuksen muuttamiseksi seuraa kohdassa
”Properties” (Ominaisuudet)
annettuja ohjeita.
Properties
(Ominaisuudet)
Määrittelee paperin
tulostussuunnan,
kuvanlaadun ja joitakin
muita yksityiskohtia.
Yksikkö
Papersize
(Paperikoko)
Toiminto
Valitse avautuvasta
luettelosta tulostuksessa
käytettävä paperikoko:
• Postikortti
• 3,5 x 5"
Huomautus
Joissakin maissa ei ole saatavana
3,5 x 5" -koon tulostuspaperia.
Aseta sen jälkeen kuvan
reunojen marginaalit
valitsemalla
jommankumman
seuraavista asetuksista:
• With border
(Reunuksellinen): kuva
tulostuu marginaaleilla.
• Borderless
(Reunukseton): kuva
tulostuu ilman
marginaaleja.
Orientation
(Tulostussuunta)
Valitse kuvan tulostussuunta tulostuksessa:
• Portrait (Muotokuva)
• Landscape (Maisema)
• Rotates 180 degrees
(Kierto 180 astetta)
66 FI
N481_11_fi.p65
66
05-11-22, 13.35
Yksikkö
Toiminto
Print preview (Esikatselu)
Merkitse tämä vaihtoehto
kuvan esikatselukuvan
esiinsaamiseksi ennen sen
tulostamista.
Huomautus
Käyttämästäsi sovellusohjelmasta riippuen tulostussuunta ei välttämättä vaihdu,
vaikka vaihtaisitkin muotokuvatai maisema-asetusta.
Copies
Valitse tulostemäärä.
Huomautus
Käyttämästäsi
sovelluksesta riippuen
sovelluksessa asetetulla
tulosteiden määrällä on
etusija tässä asetettuun
nähden.
Aseta värien toisto-ominaisuudet
ja kuvanlaatu ”Graphics”välilehdeltä.
Yksikkö
Toiminto
Color reproduction/Picture quality
(Värintoisto/kuvanlaatu)
Valitse asetus avautuvasta
pudotusvalikosta:
•Off: Kuva tulostuu ilman
säätöjä.
•Auto Fine Print 3: Valitse
avautuvasta ”Settings”pudotusvalikosta jompikumpi
seuraavista
korjausmenetelmistä:
– Photographical: Kuva säätyy
automaattisesti ja tulostuu
luonnollisena ja kauniina.
(Suositeltu vaihtoehto)
–Vivid: Kuva säätyy
automaattisesti ja tulostuu
eloisampana. (Tässä
asetuksessa terävyyden
korjaus on suurempi, mikä
tekee kuvista elävämpiä.)
67 FI
N481_11_fi.p65
67
05-11-22, 13.35
Tulostaminen PC:n avulla (PC-tila)
Enlarge (Suurenna)/
Reduce (Pienennä)
Määritä prosenttiosuus,
jolla kuvan kokoa suurennetaan tai pienennetään
tulostettaessa.
Voit valita kuvaa suurennettaessa tai pienennettäessä käytettävän viitekohdan merkitsemällä
kohdan
• Ellei tätä kohtaa merkitä, kuvaa suurennetaan tai pienennetään sen keskikohta
viitekohtana. Käytä
normaalitapauksessa
tätä asetusta.
• Jos tämä kohta merkitään, kuvaa suurennetaan tai pienennetään vasen yläkulma viitekohtana.
Tätä vaihtoehtoa pitää
käyttää tietyntyyppisiä
sovellusohjelmia
käytettäessä. Ellei
tulostusta voi suorittaa
loppuun tyydyttävästi
silloin kun tätä kohtaa
ei ole merkitty, valitse
tämä vaihtoehto.
9
Yksikkö
Toiminto
Yksikkö
•ICM (järjestelmä): Valitse
avautuvasta ”Settings”pudotusvalikosta
jompikumpi seuraavista
korjausmenetelmistä:
– Graphics: Grafiikkaa tai
eläviä värejä käytettäessä.
– Match: Halutessasi verrata
värejä.
– Pictures: Valokuvia tai
kuvia tulostettaessa.
Huomautus
ICM-asetus on voimassa
vain silloin kun käytät ICMyhteensopivaa sovellusta.
Jos tulostat sovellusohjelmasta, joka ei tue ICMjärjestelmää, kuva saattaa
tulostua väärillä väreillä.
Merkitse tämä kohta
Exif Print (Exif 2.21) yhteensopivalla digitaalikameralla otetun kuvan
säätämiseksi ja tulostamiseksi.
Tulostinajuri käyttää värimuunnosta ja Exif-kuvausdataa kuvan säätämiseen.
Tämä asetus toimii vain
PictureGear Studio ohjelmistoa käytettäessä.
Punasilmäisyyden vähentäminen
Merkitse tämä kohta salamalla
kuvatun kuvauskohteen
punasilmäisyyden vähentämiseksi automaattisesti.
Huomautuksia
• Jos merkitset tämän vaihtoehdon,
valitse ”Preview”
esikatselukuvan näyttämiseksi
ennen tulostusta ja tarkista, onko
punasilmäisyyden
vähennystoiminto tuottanut
halutun tuloksen kuvaan.
Toiminto
• Punasilmäisyys tunnistetaan
automaattisesti, eikä sitä
välttämättä korjata.
Ellei punasilmäisyyttä korjata
tällä toiminnolla, käytä
PictureGear Studio -ohjelmiston
korjaustoimintoa.
•Punasilmäisyyden vähennystoiminto on käytössä vain silloin
kun olet asentanut ohjelman
tulostimen mukana toimitetun
CD-ROM-levyn ”Setup.exe”ohjelmasta. Lue lisätietoja
Readme.txt-tiedostosta.
Print settings (Tulostusasetukset)
Säätää eri värejä ja terävyyttä.
R: Säätää punaista ja sinistä
väriä. Mitä suurempi taso,
sitä punertavammaksi kuva
muuttuu, ikään kuin se olisi
punaisessa valossa. Mitä
pienempi taso, sitä tummemmaksi kuva muuttuu, kuin
siihen loistaisi vaaleansininen
valo.
G: Säätää vihreää ja purppuraa
väriä. Mitä suurempi taso,
sitä vihertävämmäksi kuva
tulee, ikään kuin se olisi
vihreässä valossa. Mitä
pienempi taso, sitä tummemmaksi kuva muuttuu, ikään
kuin kuvaan olisi lisätty
purppuranpunaista väriä.
B: Säätää sinistä ja keltaista
väriä. Mitä suurempi taso,
sitä sinertävämmäksi kuva
muuttuu, ikään kuin se olisi
sinisessä valossa. Mitä
pienempi taso, sitä tummemmaksi kuva muuttuu, ikään
kuin kuvaan olisi lisätty
keltaista väriä.
Sharp (terävyys): Mitä suuremmaksi asetat terävyystason,
sitä selkeämmin ääriviivat
näkyvät
68 FI
N481_11_fi.p65
68
05-11-22, 13.35
10 Napsauta ”OK”-painiketta.
Tulostuksen valintaikkuna tulee esiin.
11 Napsauta kohtaa ”Print All” tai
”Print the selected page only”.
Tulostuksen vahvistusikkuna tulee
esiin.
Huomautuksia
• Älä koskaan siirrä tai sammuta tulostinta
tulostuksen aikana; tulostuskasetti tai -paperi
saattaa juuttua. Jos näin käy, sammuta
tulostin ja kytke sen jälkeen virta uudelleen
päälle ja jatka sen jälkeen tulostusta alusta
alkaen.
• Tulostuspaperi saattaa tulla esiin
tulostusaukosta pari kertaa tulostuksen
aikana. Älä kosketa näkyvään paperiin tai
vedä sitä ulos. Odota, kunnes tulostuspaperi
on kokonaan tullut ulos tulostusaukosta
tulostuksen päättyessä.
• Varmista, että tulostimen takana on riittävästi
tilaa tulostuksen aikana.
Tulostuksen keskeyttämiseksi
1
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin
tulostinkuvaketta ja avaa ”Print”valintaikkuna.
2
Napsauta sen asiakirjan nimeä,
jonka tulostuksen haluat
peruuttaa, ja napsauta sen
jälkeen ”Cancel”-vaihtoehtoa
”Document”-valikosta.
12Tarkista, onko valittu
tulostuspaperi ja -kasetti on
asetettu tulostimeen sekä
napsauta ”OK”-painiketta.
Tulostus käynnistyy.
Poistamisen hyväksymistä kysyvä
valintaikkuna tulee esiin.
3
Napsauta ”Yes”-painiketta (Kyllä).
Tulostustyö peruuntuu.
Huomautus
Älä peruuta parhaillaan tulostettavaa
tulostustyötä, seurauksena voi olla paperitukos.
Tulostus jatkuu.
69 FI
N481_11_fi.p65
69
05-11-22, 13.35
Tulostaminen PC:n avulla (PC-tila)
Jos ”Print preview” -kohta on merkitty
kohdassa 8
Esikatseluikkuna tulee esiin.
Tarkista säädön tulokset ja napsauta
sen jälkeen ”Print”-painiketta.
Tulostaminen muilla
sovellusohjelmilla
Voit käyttää kuluttajakäyttöön myytäviä
sovellusohjelmia kuvan tulostamiseen
DPP-FP50-tulostimella. Valitse
”DPP-FP50” tulostuksen valintaikkunasta
ja valitse tulostuspaperin koko sivun
asetusten valintaikkunasta. Lue lisätietoja
tulostusasetuksista s. 66 ja 68 kohdista 8
ja 9.
”Paper size” -valikon ”Borderless”asetuksesta
Jos käytät jotakin muuta sovellusohjelmaa
kuin PictureGear Studio, kuva saattaa
tulostua reunuksellisena, vaikka olisitkin
valinnut reunuksettoman tulostuksen
”Sony DPP-FP50 Properties” valintaikkunan ”Paper size” -välilehdeltä.
Jos valitset reunuksettoman tulostuksen,
reunuksettoman tulosteen
tulostusaluetiedot siirtyvät sovellukseen.
Jotkin sovellukset saattavat kuitenkin
sovittaa ja tulostaa kuvan reunuksellisena
annetun alueen sisällä.
Jos näin käy, tulosta kuva ilman reunuksia
jommallakummalla seuraavista tavoista:
• Jos voit asettaa tulostusalueen
sovelluksesta, aseta tulostettava kuva
kokonaan tulostusalueelle. Valitse
esimerkiksi ”Full page photo print”
(koko sivun valokuvatuloste) tai
vastaava asetus.
• Valitse suurempi arvo ”Sony DPP-FP50
Properties” -valintaikkunan ”Paper/
Output” -välilehden ”Enlarge/Reduce”
-tekstiruudusta.
Jos tulostetun kuvan oikealle puolelle ja
alareunaan jää marginaali, vaikka
olisitkin asettanut suuremman arvon,
valitse vaihtoehto ”Upper left
reference”.
Ota esiin ja tarkista molemmissa
tapauksissa esikatselukuva ennen
tulostusta.
Tulostussuunnan asetus
Käyttämästäsi sovellusohjelmasta riippuen
tulostussuunta ei välttämättä vaihdu,
vaikka vaihtaisitkin muotokuva- tai
maisema-asetusta.
Tulostinajurin reunuksellinen/
reunukseton-asetus
Jos käyttämässäsi sovellusohjelmassa on
reunuksellinen/reunukseton-asetus,
suosittelemme reunuksettoman asetuksen
valitsemista tulostinajurin asetukseksi.
Properties-valintaikkunan
tulostemäärän asetus
Käytettävästä sovelluksesta riippuen
käyttämäsi sovelluksen
tulostemääräasetuksella saattaa olla etusija
tulostinajurin valintaikkunasta valittuun
asetukseen nähden.
”Graphics”-välilehden Exif Print asetukset
”Color reproduction/Picture quality” valikon Exif Print -asetus tukee vain
PictureGear Studio -ohjelmaa. Jos käytät
jotakin muuta sovellusta kuvan
tulostamiseen tämä vaihtoehto valittuna,
kuva saattaa tulostua väärillä väreillä. Jos
näin käy, peruuta valinta.
70 FI
N481_11_fi.p65
70
05-11-22, 13.35
Vianetsintä
Vian syntyessä (Vianetsintä)
Jos tulostimen käytössä esiintyy vaikeuksia, käytä seuraavia ohjeita ongelman
ratkaisemiseen. Jos ongelmaa ei saada ratkaistuksi, ota yhteys johonkin Sonya myyvään
liikkeeseen.
Virta
Oire
Suoritettava tarkistus
ON/STANDBY- • Onko virtajohto kytketty
painikkeella ei
oikein?
saa kytkettyä
virtaa.
Syy/korjaustoimenpiteet
c Kytke virtajohto kunnolla
pistorasiaan. (.s. 17)
Kuvien näyttäminen (vain MONITOR OUT -tila)
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Tv ei näytä
kuvia.
• Onko PictBridge- vai PCtila valittu? (Viesti
ilmestyy lcd-näytölle.)
c Paina INPUT SELECT -painiketta
niin monta kertaa kuin tarvitaan, että
tv-ruutuun ilmestyy ”Memory Stick”,
”SD Card”, ”CompactFlash” tai
”External Device”. (.s. 21)
• Onko LCD-tila valittu?
(Viesti ilmestyy tvruutuun.)
c Paina MONITOR OUT -painiketta
saadaksesi esiin kuvat tai tulostimen
tilan tv-ruutuun. (.s. 21)
• Näkyykö vikailmoituksia
(syy/korjaustoimenpide)
tv-ruudusta?
c Seuraa viesteissä annettuja ohjeita, jos
sellaisia annetaan, ja yritä ratkaista
ongelma. (.s. 86)
• Onko muistikortti
asetettu paikalleen tai
ulkoinen laite kytketty
käyttöön?
c Aseta muistikortti tai kytke ulkoinen
laite kunnolla tulostimeen.
(.s. 18 – 20)
• Onko muistikortissa tai
ulkoisessa laitteessa
digikameralla tai muulla
laitteella tallennettuja
kuvia?
c Aseta tulostimeen muistikortti tai
kytke siihen ulkoinen laite, jossa on
tallennettuja kuvia.
71 FI
N481_12_fi.p65
71
05-11-22, 13.36
Vianetsintä
Oire
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Jotkin
kuvaluettelon
kuvat eivät tule
esiin tai eivät
tulostu, vaikka
ne ovat
näkyvissä.
• Näkyvätkö
pienoiskuvat
kuvaluettelossa?
c Jos kuva tulee esiin, mutta sitä ei voi
tulostaa, tulostukseen käytettävä tiedosto
on vahingoittunut.
c Ellei muistikorttiin tai ulkoiseen
laitteeseen ole tallennettu yhtään kuvaa,
näytölle ilmestyy viesti ”No image file”.
c Ellei kuva ole DCF-yhteensopiva (Design
Rule for Camera File System), sitä ei
välttämättä voi tulostaa tulostimella,
vaikka se tulisikin esiin PC:n näytölle.
• Näkyykö alla oleva
merkki
kuvaluettelossa?
c Jos vasemmalla näkyvä merkki on
näkyvissä, kuva saattaa olla tietokoneella
luotu JPEG-tiedosto tai se ei sisällä
pienoiskuvadataa.
Valitse merkki ja paina PICTUREpainiketta. Jos esikatselukuva tulee esiin,
voit tulostaa kuvan. Jos sama merkki
tulee uudelleen esiin, kuva on
yhteensopimattomassa
tiedostomuodossa, eikä sitä voi tulostaa
tulostimella.
• Onko kuva luotu
PC:llä?
• Näkyykö alla oleva
merkki
kuvaluettelossa?
c Jos vasemmalla näkyvä merkki tulee
esiin, kuvan tiedostomuoto on
yhteensopiva, mutta sen
pienoiskuvadataa tai varsinaista
kuvadataa ei voida avata.
Valitse merkki ja paina PICTUREpainiketta. Jos esikatselukuva tulee esiin,
voit tulostaa kuvan. Jos sama merkki
tulee uudelleen esiin, et voi tulostaa sitä
tulostimella.
72 FI
N481_12_fi.p65
72
05-11-22, 13.36
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Jotkin
kuvaluettelon
kuvat eivät tule
esiin tai eivät
tulostu, vaikka
ne olisivatkin
näkyvissä.
• Onko muistikortille tai
ulkoiselle laitteelle
tallennettu enemmän
kuin 9 999 kuvaa?
c Tulostimella voidaan näyttää,
tallentaa, poistaa ja käsitellä aina
9 999:ää kuvatiedostoa. Jos
muistikortille tai ulkoiselle laitteelle
on tallennettu enemmän kuin
9 999 kuvaa, käytä PC:tä tai
PictBridge-tilaa jäljellä olevien kuvien
näyttämiseen ja käsittelemiseen.
• Oletko nimennyt tai
nimennyt uudelleen
kuvatiedoston PC:llä?
c Jos annat kuvatiedostolle nimen tai
muutat sen nimeä tietokoneella, ja sen
nimessä on muita kuin
aakkosnumeerisia kirjainmerkkejä,
tiedostonimi ei välttämättä näy oikein
tai kuvaa ei voi näyttää tulostimella
(lukuvirhe).
• Oletko määrittänyt
tulostemäärän
kuvaluettelosta?
c Kun olet valinnut kuvat ”Printing
multiple images” -menettelyllä, et voi
tulostaa kuvaa, jonka kohdalla
kohdistin parhaillaan on. Valitse se
ENTER-painikkeella ja valitse kuvan
tulostemäärä. (.s. 24)
• Muistikortilla tai
ulkoisessa laitteessa on
enemmän kuin 8
hierarkista tasoa.
c Tulostimella ei voida näyttää kansioon
tallennettuja kuvia, jotka ovat 8.
hierarkisella tasolla tai sitä
korkeammalla.
• Oletko muuttanut kuvan
tiedostonimeä PC:llä?
c Kun nimeät tai uudelleennimeät
kuvatiedoston tietokoneella, ja sen
tiedostonimessä on muita kuin
aakkosnumeerisia merkkejä, tiedoston
nimi ei välttämättä näy oikein.
PC-sovelluksella luodun tiedoston
nimestä näkyy ensimmäiset
8 kirjainmerkkiä.
Tiedoston nimi
ei näy oikein.
73 FI
N481_12_fi.p65
73
05-11-22, 13.36
Vianetsintä
Oire
Oire
Suoritettava tarkistus
Edit-valikossa
on
esikatseltavan
kuvan ylä- ja
alapuolella
tyhjiä alueita.
• Onko esikatseltu kuva
c Jos kuva on erittäin venynyt pysty- tai
erittäin venynyt pysty- tai
vaakatasossa, Edit-valikossa voi näkyä
vaakasuunnassa.
tyhjiä alueita.
Syy/korjaustoimenpiteet
c Digitaalikameralla otetun kuvan
tavallinen kuvasuhde on 3:4. Kun
kuvaa editoidaan tai tulostetaan
postikortti- tai 3,5 x 5":n koossa, se
tallentuu leveämpänä tulostuskuvana,
sen ylä- ja alareunat leikkautuvat pois
ja niiden tilalla näkyy mustaa.
Tulostaminen
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Paperinsyöttö ei
toimi.
• Onko tulostuspaperi
asetettu oikein
paperikasettiin?
c Jos tulostuspaperi on asetettu väärin
paperikasettiin, tulostimeen saattaa
tulla toimintahäiriö. Tarkista
seuraavat asiat:
• Onko oikea tulostuspaperi ja kasettisarja asetettu paikalleen?
(.s. 11)
• Onko tulostuspaperi asetettu oikein
päin tulostuskasettiin? (.s. 13)
• Oletko asettanut sallittua enemmän
tulostuspaperia paperikasettiin?
(.s. 13)
• Käytätkö paperisovitinta 3,5 x 5":n
paperiin? (.s. 13)
• Ilmasitko tulostuspaperipinon
kunnolla?
• Taivutitko tai taitoitko
tulostuspaperia ennen tulostusta?
• Käytätkö tulostuspaperia, c Käytä tulostimelle tarkoitettua
tulostuspaperia. Jos käytät
jota ei ole suunniteltu tälle
yhteensopimatonta tulostuspaperia,
tulostimelle?
tulostimeen saattaa tulla
toimintahäiriö. (.s. 11)
74 FI
N481_12_fi.p65
74
05-11-22, 13.36
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Paperinsyöttö ei
toimi.
• Onko tulostuspaperi
juuttunut?
c Ellei tulostin pysty syöttämään
tulostuspaperia, /
(paperi/
tulostuskasettivika) -ilmaisimetalkavat
vilkkua ja vikailmoitus tulee näkyviin
MONITOR OUT -tilassa. Ota ulos
paperikasetti ja korjaa tukos.
(.s. 89)
Tulostuspaperi
tulee osittain
ulos tulostuksen
aikana.
• Onko tulostus kesken?
c Tulostuspaperi saattaa tulla osittain
esiin tulostuksen aikana. Odota,
kunnes tulostuspaperi on tullut
kokonaan ulos ennen sen pois
ottamista.
Valmiit tulosteet
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Tulostettujen
kuvien laatu on
huono.
• Tulostitko
esikatselukuvadatan?
c Digitaalikameran tyypistä riippuen
esikatselukuvat saattavat näkyä
alkuperäisten kuvien ohessa
pienoiskuvaluettelossa.
Esikatselukuvien tulostuslaatu ei ole
yhtä hyvä kuin alkuperäisten kuvien.
Pidä mielessä, että poistaessasi
esikatselukuvan myös alkuperäisen
kuvan kuvadata saattaa vahingoittua.
• Oletko tulostanut kuvan,
jonka koko (leveys tai
korkeus) on pienempi
kuin 480 kuvapistettä?
c Jos kuva näkyy vasemmalla olevana
merkkinä, se on pieni kuva.
Tulostuslaatu on karkea pienestä
kuvakoosta johtuen.
Näkyykö seuraava merkki c Vaihda käyttämäsi digitaalikameran
kuvakoon asetusta.
kuvaluettelossa?
• Käytitkö Edit-valikkoa
kuvan suurentamiseen?
c Suurennettu kuva tulostuu kuvan
koosta riippuen huonommalla
kuvanlaadulla.
75 FI
N481_12_fi.p65
75
05-11-22, 13.36
Vianetsintä
Oire
Oire
Suoritettava tarkistus Syy/korjaustoimenpiteet
Tulostettujen • Onko pölyä
kuvien laatu on päässyt tulostuskasetin sisään?
huono.
c Pyyhi tulostuskasetin muoviosat puhtaaksi
pölystä.
• Onko tulostettu
pinta tahriutunut
pölystä tai
sormenjäljistä?
c Älä kosketa tulostuspintaan. (kiiltävä puoli,
jossa ei ole painatusta). Tulostuspinnalla olevat
sormenjäljet saattavat johtaa heikompaan
tulostusjälkeen.
• Käytitkö käytettyä
tulostuspaperia?
c Älä tulosta käytetylle tulostuspaperille. Kuvan
tulostaminen kaksi kertaa samalle paperille ei
tee tulostetusta kuvasta paksumpaa.
c Kun kuvaat kuvan RAW-tiedostomuodossa,
• Kuvasitko kuvan
mahdollisesti myös suuren pakkausasteen
RAWJPEG-tiedosto tallentuu kameraan. Koska
tiedostomuodossa?
tulostin ei tue RAW-tiedostomuotoa, se saattaa
käyttää JPEG-tiedostoa kuvan tulostamiseen.
RAW-tiedoston voi tulostaa PC:stä. Lue
lisätietoja käyttämäsi digitaalikameran
käyttöohjeista.
Mikä on RAW-tiedosto?
RAW-tiedosto on alkuperäisen kuvatiedoston
formaatti, jota käytetään digitaalikameran
ottaman pakkaamattoman ja käsittelemättömän
stillkuvadatan tallentamiseen.
Lue digitaalikameran käyttöohjeista, pystyykö
digitaalikamera tallentamaan kuvan RAWtiedostomuodossa.
• Käytitkö kuvan
kuvaamiseen
AdobeRGB-tilassa
AdobeRGByhteensopivaa
digitaalikameraa,
joka ei ole DCF 2.0
-yhteensopiva?
c AdobeRGB-kuvatiedosto, joka tukee DCF 2.0 standardia, käy läpi värinkorjauksen, mutta
AdobeRGB-kuvatiedosto, joka ei tue DCF 2.0 standardia, tulostuu epäselvillä väreillä ilman
värinkorjausta.
Mikä on AdobeRGB?
AdobeRGB on väritila, jota Adobe System
Incorporated käyttää oletusasetuksena
kuvankäsittelyohjelmissa, esimerkiksi Adobe
Photoshopissa. AdobeRGB, DCF 2.0 standardilla laajennettu valinnainen väritila,
määrittää painoalalla yleisesti käytetyt
värialueet.
Lue digitaalikameran käyttöohjeista, tukeeko se
AdobeRGB:tä.
76 FI
N481_12_fi.p65
76
05-11-22, 13.36
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
c Koska tv-vastaanotinten
ominaisuudet vaihtelevat, pidä
ruudulla näkyvää kuvaa vain
viitteellisenä. Säädä kuvanlaatua
jommallakummalla seuraavista
tavoista:
Näytöllä
esikatsellun
kuvan
kuvanlaatu ja
värit eroavat
tulostetuista.
– Menu - SET UP - Color Setting
(.s. 50)
– Menu-Edit-Adjust (.s. 33)
Tulostettu kuva
poikkeaa
alkuperäisestä,
jos se
tulostetaan
suoraan
tulostimen
korttitilaan
asennetulta
muistikortilta tai
ulkoisesta
laitteesta ja kun
se tulostetaan
PC:ltä.
Päiväystä ei voi
tulostaa.
• Onko ”Date Print” asetuksena ”On”?
c Aseta Set Up -valikosta ”Date Print” asetukseksi ”On”. (.s. 50)
• Tukeeko kuva DCFstandardia?
c Tämän laitteen ”Date Print” -toiminto
tukee DCF-standardin kanssa
yhteensopivaa kuvaa.
• Onko ”Date Print” asetuksena ”Off”?
c Aseta Set Up -valikon ”Date Print” asetukseksi ”On”. (.s. 50)
c Muuta kameran asetuksia.
• Tallennettiinko päiväys
kuvaan, kun kuva otettiin
digitaalikameralla?
77 FI
N481_12_fi.p65
77
05-11-22, 13.36
Vianetsintä
Päiväys
tulostuu, vaikka
tämä ei ole
tarkoitus.
c Tulostimen sisäisen käsittelyn ja PC:n
ohjelmallisen käsittelyn erojen vuoksi
tulostetut kuvat ovat erilaisia.
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Kuvaa ei voi
tulostaa
kokonaan
tulostusalueella.
• Oletko asettanut Set Up valikon ”Borders”asetukseksi ”Yes”?
c Aseta ”Borders”-asetukseksi ”No”
valitsemalla Menu - Set Up - Borders.
(.s. 49)
• Onko kuvan kuvasuhde
oikea?
c Digitaalikameran tyypistä riippuen
tallennettujen kuvien kuvasuhde
vaihtelee, minkä vuoksi kuva ei
välttämättä tulostu kokonaan koko
tulostusalueelle.
Vaikka asetat
”Borders”asetukseksi
”No”, kuva
tulostuu
reunusten
kanssa.
• Onko kuvaa editoitu ja
tallennettu niin, että
”Borders”-asetuksena oli
”Yes”?
c Editoidessasi ja tallentaessasi kuvan
postikortti- tai 3,5 x 5" -kokoon, se
tallennetaan tulostuskuvana, tyhjät
alueet mukaan lukien. Vaikka
tulostaisitkin sen ”Borders”-asetuksella
”No”, et voi eliminoida reunuksia
tulosteen molemmilta reunoilta.
Reunuksettoman tulosteen
tulostamiseksi tallenna kuva
”Borders”-asetuksella ”No”.
(.s. 49)
Vain osa
kuvasta
tulostuu.
• Oletko asettanut Set Up valikon ”Borders”asetukseksi ”Yes”?
c Aseta ”Borders”-asetukseksi ”Yes”
kuvan koko kuva-alueen
tulostamiseksi. (.s. 49)
Kuva venyy
tulostettaessa
vaakatasossa.
• Oletko kierrättänyt
kuvaa tai käsitellyt sitä
muuten?
c Käytetyn digitaalisen kameran
tyypistä riippuen kuva saattaa olla
pystysuorassa venytetty, jos sitä on
kierrätetty tai muokattu digitaalisella
kameralla. Tämä ei ole tulostimen
aiheuttama ongelma, vaan johtuu
kuvan uudelleenkirjoittamisesta
digitaalisella kameralla.
Tulostetuissa
kuvissa on
valkoisia viivoja
tai pisteitä.
c Tulostuspää tai saattaa olla likainen.
Käytä toimitettua puhdistuskasettia
tulostuspaperin ja paperiradan
puhdistamiseen. (.s. 89)
78 FI
N481_12_fi.p65
78
05-11-22, 13.36
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Kuva on liian
kirkas, tumma,
punertava,
kellertävä tai
vihertävä.
c Säädä kuvaa valitsemalla Menu - Edit
- Adjust. (.s. 33)
Kuvauskohteen
silmät ovat
punaiset.
c Säädä punasilmäisyyden
vähennystoimintoa valitsemalla Menu
- Edit - Red-eye reduction. (.s. 34)
Punasilmäisyyden
vähentäminen ei
toimi.
c Aseta säätökehyksen koko noin 2 – 7
kertaa silmän kokoiseksi. (.s. 34)
• Oletko suurentanut,
pienentänyt, kierrättänyt
tai siirtänyt kuvaa
punasilmäisyyden
vähentämisen jälkeen?
c Punasilmäisyyden vähennys ei
välttämättä toimi oikein, jos
esimerkiksi suurennat, pienennät,
kierrät tai siirrät kuvaa sen jälkeen.
Suorita nämä editoinnit ensin ja vasta
sitten punasilmäisyyden
vähentäminen.
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
”Borders”asetuksella
”Yes/No” ei ole
vaikutusta.
• Käytätkö Creative Print valikkoa?
c Creative Print -valikossa käytetään
malleja, etkä voi valita reunuksellisia/
reunuksettomia tulosteita.
Asetukset
Vianetsintä
79 FI
N481_12_fi.p65
79
05-11-22, 13.36
Kuvan tallentaminen tai poistaminen
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Et pysty
tallentamaan
kuvaa.
• Onko muistikortti tai
ulkoinen laite suojattu?
c Peruuta suojaus ja yritä tallentaa
uudelleen.
• Onko muistikortin
kirjoitussuojaliuska
LOCK-asennossa?
c Siirrä kirjoitussuojaliuska kirjoituksen
sallivaan asentoon. (.s. 93)
• Onko muistikortti täynnä? c Poista tarpeettomat kuvat (.s. 52)
tai vaihda tulostimeen uusi
muistikortti, jossa on riittävästi
vapaata muistitilaa. Tallenna kuva
uudelleen.
Et pysty
poistamaan
kuvaa.
• Onko muistikortti tai
ulkoinen laite suojattu?
cPeruuta suojaus ja yritä tulostaa kuva
uudelleen.
• Onko kuva DPOFesivalittu?
c Poista DPOF-esivalinta
digitaalikameralla.
• Onko muistikortin
kirjoitussuojaliuska
LOCK-asennossa?
c Siirrä kirjoitussuojaliuska kirjoituksen
mahdollistavaan asentoon. (.s. 93)
• Onko käyttämäsi
muistikortti ”Memory
Stick-ROM”?
c Et voi poistaa kuvaa ”Memory StickROM” -kortilta tai alustaa tätä korttia.
Olet poistanut
kuvan
vahingossa.
En pysty
alustamaan
Memory Stick muistikorttia.
c Et voi palauttaa kuvaa sen jälkeen kun
se on poistettu.
• Onko muistikortin
kirjoitussuojaliuska
LOCK-asennossa?
c Siirrä kirjoitussuojaliuska kirjoituksen
sallivaan asentoon. (.s. 93)
• Onko muistikortti
”Memory Stick-ROM”?
c Et pysty poistamaan kuvaa ”Memory
Stick-ROM” -muistikortilta tai
alustamaan tätä korttia.
c Kun Memory Stick -muistikortti on
alustettu, kaikki sen data poistetaan
eikä sitä voi enää palauttaa.
Tahattoman alustamisen estämiseksi
siirrä kirjoitussuojaliuska LOCKasentoon. (.s. 93)
Memory Stick muistikortti on
alustettu
vahingossa.
80 FI
N481_12_fi.p65
80
05-11-22, 13.36
Muut
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Tulostuskasettia
ei voi asettaa
helposti
paikalleen.
c Jos tulostuskasetti ei napsahda
paikalleen, ota se ulos ja aseta se
uudelleen paikalleen. Vain siinä
tapauksessa, että mustenauha on liian
löysä asetettavaksi paikalleen, kelaa
mustenauhaa nuolen suuntaan löysien
kohtien poistamiseksi. (.s. 13)
Tulostuskasettia
ei saa otettua
pois.
c Sammuta virta ON/STANDBYpainikkeella ja kytke se uudelleen.
Kun moottorin ääni lakkaa
kuulumasta, yritä ottaa pakkaus pois.
Ellei ongelma ratkea tällä, ota yhteys
Sony-huoltoon tai -jälleenmyyjään.
• Vilkkuvatko /
(paperi/tulostuskasettivika) ilmaisimet,vai näkyykö
vikailmoitus tv-ruudusta?
c Paperi jumittuu. Lue kappale ”Jos
paperi juuttuu” (.s. 89) ja ota
juuttunut paperi pois tulostimesta. Jos
et saa jumiin mennyttä paperia irti, ota
yhteys Sony-huoltoon.
Tulostus
keskeytyy.
• Palaako kortti-ilmaisin
vihreänä?
c Kuvan datakoko on suuri, ja sen
käsittely tulostettavaksi kestää kauan.
Heti kun datan käsittely on valmis,
tulostin alkaa tulostaa.
• Vilkkuvatko /
(paperi/tulostuskasettivika) -ilmaisimet?ilmaisimet?
c Paperi juuttuu. Lue kappale ”Jos
paperi juuttuu” (.s. 89) ja ota
juuttunut paperi pois tulostimesta. Jos
et saa jumiin mennyttä paperia irti, ota
yhteys Sony-huoltoon.
• Palaako mikään ilmaisin?
c Ellei mikään ilmaisin pala, lämpöpää
saattaa olla ylikuumentunut. Anna
tulostimen jäähtyä, kunnes pää
viilenee ja tulostin jatkaa tulostusta.
81 FI
N481_12_fi.p65
81
05-11-22, 13.36
Vianetsintä
Tulostuspaperi
menee jumiin.
Liitäntä digitaalikameraan
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
• Onko digitaalikamera
kytketty oikein
tulostimeen?
c Kytke liitäntäjohto kunnolla.
PictBridgemerkki ei
ilmesty
digitaalikameran
• Onko virta kytketty ON/
lcd-näytölle.
STANDBY-painikkeella?
c Kytke virta ON/STANDBYpainikkeella.
• Tukeeko digitaalikameran c Lue käyttämäsi digitaalikameran
kotisivu.
kiinteä ohjelmisto
tulostinta?
• Lukeeko lcd-näytöllä
”PictBridge mode is
selected”?
c Viesti ei näy tulostimen ollessa Edit-,
Creative Print- tai muissa
valikkotiloissa. Sulje valikko ja kytke
sitten liitäntäjohto uudelleen.
c Kytke digitaalikamera irti tulostimesta ja
uudelleen siihen. Tai kytke virta päältä
ja päälle sekä tulostimesta että
digitaalikamerasta.
• Onko kameran USBasetuksena PictBridge-tila?
• Onko tulostus käynnissä?
Kytken ja irrotan
USB-kaapelin,
mutta mitään ei
tapahdu.
c Kytke liitäntäjohto uudelleen, kun
tulostus on valmis.
• Vilkkuuko ”External
c Tulostimeen on tullut ylivirtavirhe.
Device” nestekidenäytössä
Irrota tulostimen virtajohto
nopeaan tahtiin?
pistorasiasta, kytke se uudelleen
siihen ja palauta tulostin virhetilasta
painamalla sen ON/STANDBYpainiketta.
En pysty
lopettamaan
tulostusta,
vaikka painan
CANCELpainiketta.
INDEXtulostusta ei voi
tehdä.
Aseta kamerasi USB-asetus PictBridgetilaan.
c Parhaillaan tulostettavasta tulosteesta
seuraava tuloste peruuntuu.
c Käyttämästäsi digitaalikamerasta
riippuen et voi peruuttaa tulostimesta
sen parhaillaan suorittamaa tulostusta.
Keskeytä tulostus kamerasta. Lue
lisätietoja digitaalisen kameran
käyttöohjeista.
• Näkyykö näytöllä viesti
”There were images for
which printing data could
not be created”?
c Tulostin ei pysty tulostamaan DPOFtulostuksen INDEX-tulostusta. INDEXtulostuksen suorittamiseksi aseta muistikortti suoraan tulostimeen (s. 19) tai
käytä ulkoista massamuistilaitetta (s. 20).
82 FI
N481_12_fi.p65
82
05-11-22, 13.36
Kytkentä tietokoneeseen
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Tulostimeen
asetetun
muistikortin tai
siihen kytketyn
ulkoisen laitteen
kuvat eivät tule
esiin PC:lle.
c Tulostimessa ei ole muistikortin tai
ulkoisen laitteen kuvien
katselutoimintoa.
Olen kadottanut
tulostimen
mukana
toimitetun CDROM-levyn ja
haluan saada
uuden.
c Lataa tulostinajuri asiakastuen
kotisivulta (.s. 96). Tai ota yhteys
Sony-jälleenmyyjään.
Tulostinajurin
asennus ei
onnistu.
• Oletko varma, että olet
toiminut asennusohjeiden
mukaisesti?
c Asenna ajuri käyttöohjeissa kuvatulla
tavalla (.s. 59). Vian syntyessä
käynnistä tietokone uudelleen ja tee
asennus uudelleen.
• Onko jokin toinen
c Sulje kaikki sovellukset ja asenna sen
sovellusohjelma käytössä?
jälkeen ajuri uudelleen.
c Kaksoisnapsauta ”My Computer”
(Oma tietokone) -kuvaketta ja sen
jälkeen avautuvasta ikkunasta
CD-ROM-kuvaketta. Asenna ajuri
käyttöohjeissa kuvatulla tavalla.
• Onko USB-ajuri
asennettu?
c USB-ajurin asennus ei välttämättä ole
onnistunut oikein. Asenna USB-ajuri
uudelleen käyttöohjeiden mukaisesti.
• Voitko lukea CD-ROMlevyn
Resurssienhallinnasta
(Windows Explorer)?
c Jos CD-ROM-levyn käytössä syntyy
ongelmia, et välttämättä pysty
lukemaan sitä. Jos PC:n näytölle
ilmestyy vikailmoitus, tarkista sen
sisältö ja korjaa vian aiheuttaja.
Asenna sen jälkeen tulostinajuri
uudelleen. Lue PC:n käyttöohjeista
lisätietoja virheen merkityksestä.
83 FI
N481_12_fi.p65
83
05-11-22, 13.36
Vianetsintä
• Määrittelitkö oikein CDROM-levyn asennus-CDROM-levyksi?
Oire
Suoritettava tarkistus
Tulostinajurin
asennus ei
onnistu.
• Onko tietokoneessa
c Mikäli tietokoneessa on parhaillaan
käynnissä
käytössä virusturvaohjelma tai jokin muu
viruksentorjuntaohjelma ohjelma, sulje se ja käynnistä sen jälkeen
tai jokin muu ohjelma?
ajurin asennus.
• Oletko kirjautunut
Windows XP:hen/2000
Professionaliin
järjestelmänvalvojan
käyttäjätilillä?
c Ajurin asentamiseksi Windows XP:ssä/
2000 Professionalissa kirjaudu sisään
Windowsiin järjestelmänvalvojan
käyttäjätililtä.
c Ellei Windowsin työpöydällä näy mitään
vikailmoitusta, tarkista tulostimen lcdnäyttö.
Mikäli tulostimessa on jokin vika, tee
näin:
– Sammuta siitä virta ON/STANDBYpainikkeella ja kytke se sen jälkeen
uudelleen.
– Irrota virtajohto, odota 5 – 10 sekuntia
ja kytke sen jälkeen se uudelleen
paikalleen.
– Käynnistä tietokone uudelleen.
Ellei ongelma ratkea näillä toimenpiteillä,
ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai huoltoon.
Tulostin ei
reagoi PC:n
antamaan
tulostuskäskyyn.
• Tuleeko esiin
vikailmoitus, jonka
mukaan on havaittu
virhe asiakirjojen
siirrossa USB:n kautta?
Kuva tulostuu
reunuksilla,
vaikka olen
asettanut
”Borders”asetukseksi
”No”.
Syy/korjaustoimenpiteet
• Käytätkö jotakin muuta
sovellusohjelmaa kuin
PictureGear Studio?
c Irrota USB-johto ja kytke se paikalleen
uudelleen.
c Muuta sovellusohjelmaa kuin Picture
Gear Studio käyttäessäsi kuva voi
tulostua reunuksilla, vaikka olisitkin
valinnut reunuksettoman tulostuksen. Jos
näin käy, tulosta reunukseton kuva
jommallakummalla seuraavista tavoista:
– Jos voit asettaa tulostusalueen sovelluksesta, aseta kuva tulostettavaksi
koko tulostusalueella, vaikka kuva
olisikin suurempi kuin tulostusalue.
– Suurenna arvoa ”Sony DPP-FP50
Properties” -valintaikkunan ”Paper/
Output” -välilehden ”Enlarge/
Reduce”-tekstiruudusta. (.s. 67)
84 FI
N481_12_fi.p65
84
05-11-22, 13.36
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Värit eivät toistu
oikein.
• Onko ”Exif Print”
valittu ”Sony DPPFP50 Properties” valintaikkunan
”Graphics”välilehdeltä?
c ”Color reproduction/Picture quality” valikon Exif Print -asetus tukee vain
PictureGear Studio -ohjelmaa. Jos tulostat
muusta sovelluksesta, poista merkintä
kohdasta ”Exif Print”.
• Onko ”ICM” valittu
”Sony DPP-FP50
Properties” valintaikkunan
”Graphics”välilehdeltä?
c ICM-asetus saattaa olla voimassa vain
silloin kun käytät ICM-yhteensopivaa
sovellusta. Tarkista, tukeeko käyttämäsi
sovellusohjelma ICM-järjestelmää.
Esikatselukuva ei
vastaa ”Sony DPPFP50 Properties” valintaikkunan
”Graphics”välilehdeltä
valittuja asetuksia.
c Tulostusasetukset säätävät itse tulostinta,
eivätkä vaikuta esikatselukuvaan.
”Sony DPP-FP50 • Onko PictureGear
Studio -ohjelmisto
Properties” käytössä?
valintaikkunan
”Paper/Output”välilehdeltä
valitulla
tulostemäärällä ei
ole vaikutusta
tulosteiden
määrään.
c Aseta tulostuslaatu PictureGear Studio ohjelman ”Print”-valintaikkunasta.
Tulostinajurin ”Paper/Output”välilehden tulostemääräasetuksella ei ole
merkitystä.
Vianetsintä
c Käytettävästä sovelluksesta riippuen
käyttämäsi sovelluksen
tulostemääräasetuksella saattaa olla
etusija tulostinajurin valintaikkunassa
määritettyyn asetukseen nähden.
85 FI
N481_12_fi.p65
85
05-11-22, 13.36
Jos vikatiedote tulee esiin
Vian syntyessä seuraavat vikatiedotteet saattavat ilmestyä tv-ruutuun tai lcd-näyttöön.
Ratkaise ongelma tässä esitetyllä tavalla.
Tulostin
Vikatiedotteet
Merkitys/ratkaisut
Errors occurs with Printer. Turn off
and on then retry. (Vikoja syntyy
tulostimeen. Kytke tulostimesta
virta ja kytke virta päälle uudestaan.)
c Tulostimessa on ilmennyt virhe. Irrota tulostimen virtajohto, kytke se uudelleen paikalleen
ja tarkista, toimiiko tulostin. Jos vika uusiutuu,
ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai -huoltoon.
Tallennusmedia
Vikatiedotteet
Merkitys/ratkaisut
No Memory Stick/No
CompactFlash card/No SD Card/
No External Device. (Ei Memory
Stick-/ CompactFlash-/SD-korttia
/Ei ulkoista laitetta.)
c Memory Stick-, Compact Flash- eikä SD-korttia ole
asetettu korttitilaan. Tai ulkoista laitetta ei ole
kytketty tulostimeen. Aseta muistikortti tulostimeen
tai kytke siihen ulkoinen laite. (s. 19, 20)
The Memory Stick is protected.
(Memory Stick -muistikortti on
suojattu)
c Suojattu Memory Stick -muistikortti on asetettu
tulostimeen. Kuvien tallentamiseksi tulostimeen
tai editoimiseksi sillä peruuta Memory Stick muistikortin suojaus.
An incompatible Memory Stick/
CompactFlash/SD Card/External
Device is inserted.
(Yhteensopimaton Memory Stick/
CompactFlash/SD Card/ulkoinen
laite on käytössä.)
c Tulostimeen on asetettu Memory Stick-, Compact
Flash- tai SD-kortti tai kytketty ulkoinen laite,
jolle tulostimella ei ole tukea. Käytä
yhteensopivaa mediaa. (.s. 92 – 94)
No image file.
(Ei kuvatiedostoa.)
c Muistikortissa tai ulkoisessa laitteessa ei ole
kuvatiedostoja, joita tulostin pystyisi käsittelemään.
Aseta tulostimeen tallennusmedia tai kytke siihen
laite, jonka kuvat voidaan näyttää tulostimella.
No DPOF file. (Ei DPOF-tiedostoa.)
c Muistikortissa eikä ulkoisessa laitteessa ole
esiasetettuja DPOF-tiedostoja. Lisää
tulostusmerkki (DPOF) kamerallasi.
Cannot delete a protected image.
(Suojattua tiedostoa ei voi toistaa.)
c Peruuta suojaus kameralla, niin voit poistaa
kuvan sen jälkeen.
Cannot delete a DPOF file. (DPOFtiedostoa ei voi poistaa.)
c Poista tulostusmerkki (DPOF) kameralla DPOFesivalitusta kuvasta kuvan poistamiseksi.
86 FI
N481_12_fi.p65
86
05-11-22, 13.36
Vikatiedotteet
Merkitys/ratkaisut
Protected. Release the protect and
try deleting again. (Suojattu.
Peruuta suojaus ja yritä
poistamista uudelleen sen jälkeen.)
c Memory Stick -muistikortti on kirjoitussuojattu.
Peruuta kirjoitussuojaus. (.s. 93)
Protected. Release the protect and
try deleting again. (Suojattu.
Peruuta suojaus ja yritä
alustamista uudelleen sen jälkeen.)
Protected. Cancel protect then try
again. (Suojattu. Peruuta suojaus ja
yritä sen jälkeen uudelleen.)
The Memory Stick/CompactFlash
card is full. (Memory Stick/
CompactFlash-kortti on täynnä.)
c Valitussa mediassa ei ole vapaata tilaa. Poista
tarpeettomat kuvat tai vaihda tallennusmedia
sellaiseen, jossa on riittävästi muistitilaa.
The Memory Stick/CompactFlash
card/SD card/External Device has
trouble. (Memory Stick-/Compact
Flash-/SD-kortissa/ulkoisessa
laitteessa on jotakin vialla.)
c On saattanut syntyä vika. Mikäli näitä viestejä
näkyy usein, tarkista muistikortin tai ulkoisen
laitteen tila toisella laitteella.
Write/read error in Memory Stick/
CompactFlash card/SD card/
External Device. (Kirjoitus/lukuvika
Memory Stick-/CompactFlash- /
SD-kortissa /ulkoisessa laitteessa.)
Cannot open the image. (Kuvaa ei
voi avata.)
Memory Stick format error (Vika
Memory Stick -kortin formaatissa.)
Merkitys/ratkaisut
Vikatiedotteet
c Tulostimessa ei ole tulostuskasettia. Aseta
No print cartridge. To resume
tulostimeen tulostuskasetti. (.s. 13)
printing, set a new print cartridge
Jos tiedote ”for ### size” (###: postikortti
and press [PRINT]. (Ei tulostus3,5 x 5") tulee esiin, aseta tulostimeen ilmoitetun
kasettia. Tulostuksen jatkamiseksi
koon tulostuskasetti. Jos ”cleaning”-ilmaisin
aseta tulostimeen uusi tulostustulee esiin, aseta tulostimeen puhdistuskasetti.
kasetti ja paina [PRINT]-painiketta.)
(.s. 89)
No print cartridge. To resume
printing, set the print cartridge for
the ### Size and press [PRINT].
(Ei tulostuskasettia. Aseta
tulostuksen jatkamiseksi ### koon tulostuskasetti tulostimeeni
ja paina [PRINT]-painiketta.)
87 FI
N481_12_fi.p65
87
05-11-22, 13.36
Vianetsintä
Tulostuskasetti
Vikatiedotteet
Merkitys/ratkaisut
Print cartridge runs out.
(Tulostuskasetti on tyhjä.)
c Vaihda se uuteen tulostuskasettiin. Jos tiedote
”for ### size” (###: postikortti, 3,5 x 5" tai pieni)
tulee näkyviin, aseta tulostimeen ilmoitetun koon
tulostuskasetti. (.s. 12)
Print cartridge runs out. To resume
printing, set a new print cartridge
for the ### Size and press [PRINT].
(Tulostuskasetti on tyhjä. Aseta
tulostuksen jatkamiseksi
paikalleen uusi ### -koon
tulostuskasetti tulostimeen ja paina
[PRINT]-painiketta.
No print cartridge. To resume
printing, set the print cartridge for
the ### Size and press [PRINT].
(Väärä tulostuskasetti. Aseta
tulostuksen jatkamiseksi ### -koon
tulostuskasetti tulostimeen ja paina
[PRINT]-painiketta.)
c Creative Print -valikossa määrittämäsi
tulostuskoko ei vastaa tulostimeen ladattua
tulostuskasettia. Aseta tulostimeen ilmoitetun
koon tulostuskasetti ja tulostuspaperia.
(.s. 12 – 15)
Tulostuspaperi
Vikatiedotteet
Merkitys/ratkaisut
No paper tray. To resume printing,
set the print paper for the ### Size
and press [PRINT]. (Ei paperikasettia. Aseta tulostuksen jatkamiseksi tulostimeen ### -koon paperia
ja paina [PRINT]-painiketta.)
c Tulostimessa ei ole tulostuspaperia.
– Tulostimessa ei ole paperikasettia.
– Paperikasetissa ei ole tulostuspaperia.
– Tulostuspaperi on loppunut.
Aseta kaikissa näissä tapauksissa paperikasettiin
tulostuspaperia. Jos tiedote ”for ### size” (###:
postikortti, 3,5 x 5") tulee näkyviin, aseta
paperikasettiin ilmoitetun koon tulostuspaperia
ja lataa paperikasetti tulostimeen. (.s. 13)
No print paper. To resume
printing, set the print paper for the
### Size and press [PRINT]. (Ei
tulostuspaperia. Aseta tulostuksen
jatkamiseksi tulostimeen ### -koon
tulostuspaperia ja paina [PRINT]painiketta.)
Cleaning sheet is not placed. To
proceed with cleaning, set the
cleaning sheet and press [PRINT].
Puhdistusarkki ei ole paikallaan.
Aseta puhdistuksen jatkamiseksi
puhdistusarkki paikalleen ja paina
[PRINT]-painiketta.
c Paperikasetissa ei ole puhdistusarkkia. Aseta
puhdistusarkki paperikasettiin ja paperikasetti
tulostimeen. (.s. 13)
Wrong print paper. To resume
printing, set the print paper for the
### Size and press [PRINT]. (Väärä
tulostuspaperi. Aseta tulostuksen
jatkamiseksi ### -koon tulostuskasetti tulostimeen ja paina [PRINT]painiketta.)
c Tulostuspaperi ja tulostuskasetti eivät vastaa
toisiaan. Tarkista tulostimeen asetettu
tulostuskasetti ja aseta paperikasettiin
samankokoista tulostuspaperia. (.s. 15)
Paper jam. Remove Print Paper.
(Paperitukos. Ota pois
tulostuspaperi.)
c Paperitukoksia. Lue kappale ”Jos paperi
juuttuu” (.s. 89) ja ota jumiutunut paperi pois
tulostimesta. Jos et saa jumiutunutta paperia
poistettua, ota yhteys Sony-huoltoon.
88 FI
N481_12_fi.p65
88
05-11-22, 13.36
Jos paperi juuttuu
Tulostuspaperin jumiutuessa, /
(paperivika/tulostuskasettivika) ilmaisimetalkavat vilkkua ja tulostus
keskeytyy.
Irrota tulostimen virtajohto ja ota pois
jumittunut paperi poistoaukosta tai ota
paperikasetti pois jumiutuneen paperin
poistamiseksi.
Tulostimen sisäosien
puhdistaminen
Jos kuviin tulostuu valkoisia viivoja tai
pisteitä, puhdista tulostimen sisäosat
tulostimen mukana toimitetulla
tulostuskasetilla ja tulostuspakkauksen
mukana toimitetulla suoja-arkilla.
Vihje
Voit myös käyttää lisävalintana hankittavan
tulostuspakkauksen suoja-arkkia.
Vedä jumiutunut
paperi varovasti
ulos.
§
Avaa tulostuskasettitilan kansi ja
jos siellä on tulostuskasetti, ota se
pois (s. 13).
2
Aseta toimitettu tulostuskasetti
tulostimeen ja sulje kasettitilan
kansi.
3
Ota paperikasetti ulos
tulostimesta. Jos kasetissa on
tulostuspaperia, ota
tulostuspaperi pois kasetista.
4
Aseta paperisovitin paikalleen tai
ota se pois riippuen
puhdistuksessa käytettävän suojaarkin koosta.
Ota paperikasetti ulos
jumiutuneiden
paperien
poistamiseksi.
Huomautus
Ellei jumiutunutta paperia saada poistetuksi, ota
yhteys johonkin Sonya myyvään liikkeeseen.
Vianetsintä
89 FI
N481_12_fi.p65
89
05-11-22, 13.36
Huomautus
Suosittelemme puhdistuksessa
käytettäväksi postikorttikoon suoja-arkkia.
5
Aseta suoja-arkki paperikasettiin.
Aseta suoja-arkki paikalleen merkitön
puoli ylöspäin.
merkitön pinta
6
Kun puhdistus on suoritettu
loppuun
Aseta tulostuskasetti ja -paperi
tulostimeen.
Huomautuksia
• Suorita puhdistus vain silloin kun tulosteessa
esiintyy valkoisia viivoja tai pisteitä.
• Kun tulostuslaatu on hyvä, puhdistaminen ei
paranna sitä.
• Puhdistuksen voi tehdä samalla suoja-arkilla
enintään noin 20 kertaa. Mitä useammin
puhdistus tehdään, sitä enemmän se menettää
tehoaan.
• Älä aseta suoja-arkkia tulostuspaperin päälle
suorittaessasi puhdistuksen, sillä seurauksena
voi olla paperitukos tai muita ongelmia.
• Ellei puhdistus paranna tulosteiden
kuvanlaatua, suorita puhdistus muutaman
kerran uudelleen.
Aseta paperikasetti tulostimeen ja
paina PRINT-painiketta.
Puhdistuskasetti ja suoja-arkki
puhdistavat tulostimen sisältä. Kun
puhdistus on suoritettu valmiiksi,
suoja-arkki tulee automaattisesti ulos
tulostimesta.
7
Ota puhdistuskasetti ja suoja-arkki
pois tulostimesta.
Vihjeitä
• Säilytä puhdistuskasettia ja suoja-arkkia
yhdessä tulevaa puhdistusta varten.
• Suoja-arkilla voi suorittaa puhdistuksen
enintään noin 20 kertaa.
90 FI
N481_12_fi.p65
90
05-11-22, 13.36
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita
Turvallisuudesta
• Noudata varovaisuutta, jottei virtajohdon
päälle pääsisi putoamaan raskaita
esineitä tai jottei se pääsisi millään tavalla
vahingoittumaan. Älä koskaan käytä
tulostinta viallisella virtajohdolla.
• Jos tulostimen kotelon sisään pääsee
putoamaan jokin kiinteä esine tai sinne
pääsee valumaan nestettä, irrota tulostin
verkkovirrasta ja tarkistuta se jossakin
valtuutetussa huoltoliikkeessä ennen
seuraavaa käyttöä.
• Älä koskaan pura tulostinta.
• Virtajohdon irrottamiseksi pistorasiasta
vedä johto irti pistokkeesta kiinni pitämällä. Älä koskaan vedä itse johdosta.
• Jos tiedät, ettet tule käyttämään
tulostinta pitkään aikaan, irrota sen
virtajohto pistorasiasta.
• Vältä tulostimen kovakouraista käsittelyä.
• Sähköiskuvaaran välttämiseksi irrota
tulostin aina sähköverkosta ennen sen
puhdistamista ja huoltoa.
Verkkolaitteesta
• Käytä tulostimen mukana toimitettua
verkkolaitetta. Älä käytä muita
verkkolaitteita, koska ne voivat
aiheuttaa toimintavikoja.
• Älä käytä toimitettua verkkolaitetta
muiden laitteiden kanssa.
Kosteuden tiivistymisestä tulostimeen
Jos tulostin tuodaan suoraan kylmästä
lämpimään tai siirretään erittäin lämpimään tai kosteaan huoneeseen, kosteutta
saattaa tiivistyä sen sisään. Tällöin tulostin
ei luultavasti toimi kunnolla, ja siihen voi
tulla jopa vika, jos jatkat sen käyttöä. Jos
kosteutta pääsee tiivistymään tulostimen
sisään, irrota sen virtajohto ja anna sen
”kuivua” vähintään tunnin ajan.
Tulostimen kuljettamisesta
Ota ennen tulostimen kuljettamista siitä
pois tulostus- ja paperikasetit, verkkolaite.
muistikortti tai ulkoinen laite ja aseta
tulostin sekä sen lisätarvikkeet pakkausmateriaalilla varustettuun alkuperäiseen
pakkaukseen.
Ellei alkuperäispakkausta eikä pakkausmateriaalia enää ole jäljellä, käytä samantapaista pakkausmateriaalia, jotta tulostin ei
pääsisi vahingoittumaan kuljetuksen aikana.
Puhdistamisesta
Puhdista tulostimen kotelo, näyttöpaneeli
sekä säätimet pehmeällä ja kuivalla liinalla tai
pehmeällä, mietoon pesuaineliuokseen
kostutetulla liinalla. Älä käytä mitään
liuotinta, kuten alkoholia tai bentseeniä, jotka
saattavat vahingoittaa tulostimen pintaa.
Kopiointirajoituksista
Asiakirjoja tulostimella kopioitaessa
kiinnitä huomio seuraaviin seikkoihin:
• Seteleiden, kolikoiden tai arvopapereiden kopioiminen on lainvastaista.
• Myös tyhjien sertifikaattien, lisenssien,
passien, yksityisten arvopapereiden tai
käyttämättömien postileimojen
kopioiminen on lainvastaista.
• Tv-ohjelmat, elokuvat, videokasetit,
muiden ihmisten kuvat tai muu heidän
omistamansa materiaali saattaa kuulua
tekijänoikeuslain piiriin. Tällaisen
materiaalin luvaton tulostus
valokuvatulostimella saattaa loukata
tekijänoikeuslain määräyksiä.
91 FI
N481_13_fi.p65
91
05-11-22, 13.36
Lisätietoja
Sijoittamisesta
• Vältä tulostimen sijoittamista
paikkoihin, jotka ovat alttiina:
– tärinälle
– erittäin suurelle kosteuspitoisuudelle
– liialliselle pölylle
– suoralle auringonpaisteelle
– äärimmäisen korkeille tai matalille
lämpötiloille
• Älä käytä sähkölaitteita tulostimen
läheisyydessä. Tulostin ei toimi kunnolla
sähkömagneettisissa kentissä.
• Älä aseta raskaita esineitä tulostimen
päälle.
• Jätä riittävästi tilaa tulostimen ympärille,
jotta sen tuuletusaukot jäisivät vapaiksi.
Elleivät tuuletusaukot jää vapaiksi,
tulostimen sisään saattaa kerääntyä
lämpöä.
• Älä käytä sähkömuuntajaa (matkamuuntajaa). Se voi aiheuttaa tulostimen
ylikuumentumisen tai toimintavian.
• Jos verkkolaitteen johto irrotetaan tai
vioittuu, keskeytä sen käyttö
välittömästi, koska seurauksena on
vaaratilanne.
Memory Stick muistikorttia koskeva
huoma utus
Mikä on ”Memory Stick”?
”Memory Stick” on seuraavan sukupolven
pieni, kevyt ja piirilevyyn perustuva
tallennusväline, jonka kapasiteetti on
suurempi kuin levykkeen. Voit käyttää
Memory Stick -muistikorttia tiedonsiirtoon
Memory Stick -yhteensopivien laitteiden
välillä. Lisäksi voit käyttää Memory Stick muistikorttia siirrettävänä ulkoisena
säilytysvälineenä datan tallennukseen.
Memory Stick -muistikorttien
tyypit
Seuraavanlaisia Memory Stick muistikortteja voi käyttää monenlaisiin
tarkoituksiin.
• ”Memory Stick PRO” : ”Memory Stick
PRO” -muistikortissa käytetään
tekijänoikeuksien suojaamiseksi
”MagicGate”-tekniikkaa, ja sitä voi
käyttää vain ”Memory Stick PRO” yhteensopivien laitteiden kanssa.
• Memory Stick: Memory Stick muistikortti pystyy tallentamaan
kaikenlaista dataa lukuun ottamatta
sellaista dataa, joka vaatii
”MagicGate”tekijänoikeussuojatekniikan.
• ”Memory Stick” (MagicGate/HighSpeed Transfer Compatible):
”Memory Stick” (MagicGate/HighSpeed Transfer Compatible) -korteissa
käytetään ”MagicGate”kopiosuojatekniikkaa ja se tukee
huippunopeaa datansiirtoa. Sitä
voidaan käyttää kaikissa ”Memory
Stick” -yhteensopivissa laitteissa.
(Datansiirtonopeus riippuu ”Memory
Stick” -yhteensopivasta laitteesta.)
• ”MagicGate Memory Stick”:
”MagicGate Memory Stick ” -korteissa
käytetään ”MagicGate”-kopiosuojatekniikkaa.
• ”Memory Stick-ROM”: ”Memory
Stick-ROM” on datan säilyttämiseen
tarkoitettu, ainoastaan luettava
”Memory Stick”. Sen dataa ei voi
tallentaa tai poistaa.
• ”Memory Stick” (jossa on
muistinvalintatoiminto): ”Memory
Stick” (jossa on muistinvalintatoiminto) -muistikortissa on useita 128
Mt:n muistiyksiköitä, jotka käyttäjä voi
valita tallennusvälineen kääntöpuolella
olevalla mekaanisella kytkimellä. Eri
muistiyksiköitä voi käyttää erilaisten
datatyyppien ryhmittelyyn. Et voi
valita useita muistiyksiköitä yhdessä
tai sarjassa käytettäväksi.
”Memory Stick Duo” -muistikorttia
koskeva huomautus
”Memory Stick Duo” on pienempi kuin
tavallinen ”Memory Stick”. ”Memory Stick
Duo” -muistikortti ”Memory Stick Duo” sovittimeen asetettaessa se on
samankokoinen kuin tavallinen ”Memory
Stick”, ja sitä voi käyttää ”Memory Stick” yhteensopivien laitteiden kanssa.
• Ennen kuin käytät ”Memory Stick
Duo” -muistikorttia, tarkista ”Memory
Stick Duo” -muistikortin oikea
syöttösuunta laitteeseen. Jos yrität
asettaa sen väärään suuntaan,
”Memory Stick Duo” ja tulostin
saattavat vaurioitua.
92 FI
N481_13_fi.p65
92
05-11-22, 13.36
Käyttökelpoisten Memory
Stick -muistikorttien tyypit
Tulostimella voi suorittaa seuraavat
toiminnot kutakin Memory Stick muistikorttityyppiä käyttäen:
Luku
”Memory Stick”/”
Memory Stick” (jossa on
muistinvalintatoiminto)/
”Memory Stick Duo”
Kirjoitus/
Poistaminen/
Alustaminen
Tulostin ei tue ”MagicGate”-standardeja,
eikä se pysty lukemaan tai kirjoittamaan
”MagicGate”-kopiosuojattua dataa.
Käyttöä koskevia
huomautuksia
• Kun siirrät kirjoitussuojaliuskan
kirjoitussuoja-asentoon, et pysty
tallentamaan, muokkaamaan tai
poistamaan dataa.
Liitiin
OK
OK
”Memory Stick”
(MagicGate/HighSpeed Transfer
Compatible)/
”Memory Stick Duo”
(MagicGate/High-Speed
Transfer Compatible)
OK*1*2
OK*1*2/
”MagicGate Memory
Stick”/”MagicGate
Memory Stick Duo”*2
OK*1
Kirjoituksen
mahdollistava asento
LOCK
Kirjoitussuojaasento
LOCK
Aseta tarra tähän.
OK*1
”Memory Stick PRO”
OK*1*2
”Memory Stick PRO Duo”2
OK*1*2
”Memory Stick-ROM”
EI
OK
*1 Tulostin ei pysty lukemaan/kirjoittamaan dataa
johtuen ”MagicGate”-kopiosuojauksesta.
*2 Ei tue rinnakkaisliitännän suurnopeuksista
datansiirtoa.
Datan luku/kirjoitusnopeudesta
Datan luku/kirjoitusnopeus vaihtelee
riippuen käytettävän Memory Stick muistikortin ja laitteen yhdistelmästä.
Mikä on ”MagicGate”?
”MagicGate” on kopiosuojatekniikka, joka
toimii kun sekä Memory Stick -muistikortti
että laite käyttävät tätä samaa tekniikkaa.
MagicGate-yhteensopiva laite ja
”MagicGate Memory Stick” varmistavat,
että ne molemmat tukevat ”MagicGate”tekniikkaa ja salaavat siirtämänsä datan.
Liitin
93 FI
N481_13_fi.p65
93
05-11-22, 13.36
Lisätietoja
Emme pysty takaamaan kaikkien toimintojen
toimimista kaikissa ”Memory Stick” tallennusmedioissa.
• Käytä ”Memory Stick Duo” muistikortin kirjoitussuojakytkimen
siirtämiseen ohutkärkistä apuvälinettä.
• Vältä Memory Stick -muistikortin
ottamista pois tulostimesta tulostimen
lukiessa tai kirjoittaessa dataa.
• Data saattaa vahingoittua seuraavissa
tilanteissa:
– Memory Stick -muistikortti otetaan
pois tai virta sammutetaan ON/
STANDBY-painikkeella silloin kun
tulostin lukee tai kirjoittaa Memory
Stick -muistikortin dataa.
– Memory Stick -muistikorttia käytetään
paikassa, jossa on sähköstaattista tai
sähköistä kohinaa.
• On suositeltavaa tehdä varmuuskopio
tärkeästä datasta.
• Älä kiinnitä Memory Stick muistikortille suunniteltua tarraetikettiä
muualle kuin sille tarkoitettuun
paikkaan.
• Kun kiinnität tarran, kiinnitä se tarralle
osoitettuun paikkaan. Varmista, ettei
tarra mene kiinnitysalueen reunojen yli.
• Kun kuljetat Memory Stick muistikorttia tai asetat sen säilöön,
säilytä sitä alkuperäisessä kotelossaan
tärkeän datan suojaamiseksi.
• Varo koskettamasta käsin tai
metalliesineellä Memory Stick muistikortin liitintä.
• Älä pudota, taivuta tai kolhi Memory
Stick -muistikorttia.
• Älä pura Memory Stick -korttia tai tee
siihen muutoksia.
• Älä läikytä nestettä Memory Stick muistikortille tai käytä sitä erittäin
kosteissa paikoissa.
• Älä käytä tai säilytä Memory Stick muistikorttia paikassa, jossa se on
alttiina:
– erittäin kuumalle ilmalle, kuten auton
sisätiloissa tai ulkona suorassa
auringonpaisteessa, tai lähellä
lämmitintä.
– suoralle auringonpaisteelle
– erittäin suurelle kosteudelle
– syövyttäville aineille
• Kun alustat Memory Stick -muistikortin,
käytä tulostimen tai digitaalikameran
alustustoimintoa. Jos alustat Memory
Stick -muistikortin tietokoneella, kuvia
ei välttämättä pystytä näyttämään
oikein.
CompactFlash/SDkortteja koskevia
huomautuksia
Voit käyttää tulostimen CompactFlash korttipaikassa CompactFlash Storage Card
(Type I/Type II) ja CF+Card (Type I/Type
II) -yhteensopivia CompactFlash Storage
Card -kortteja. Voit käyttää SDkorttipaikassa SD-muistikortteja ja MMCvakiomuistikortteja.
Voit käyttää CompactFlash -muistikorttipaikassa myös xD-kuvakortteja tai Smart
Media -kortteja kuluttajakäyttöön myytävillä CompactFlash-korttisovittimilla.
Tukea ei ole kuitenkaan kaikille muistikorttitoiminnoille.
Käyttöä koskevia
huomautuksia
• Et voi käyttää CompactFlash-muistikortteja, joiden ainoa käyttöjännite on
3 V (3,3 V tai vähemmän). Älä aseta
muuntyyppisiä CompactFlashmuistikortteja tulostimen korttipaikkaan. Tulostin saattaa vahingoittua.
• CompactFlash-.korttisovittimia
käytettäessä kirjoitussuojattu kortti ei
välttämättä toimi oikein.
• Et pysty lukemaan SD-kortin dataa tai
kirjoittamaan sille kopiosuojauksen
takia.
• Älä pudota, taivuta tai kolhi
CompactFlash/SD -muistikorttia.
• Älä pura korttia tai tee siihen muutoksia.
• Varo läikyttämästä nesteitä
CompactFlash/SD-muistikortille ja/
tai käyttämästä niitä hyvin kosteassa
ilmastossa. Tällöin niiden data voi
tuhoutua lukukelvottomaksi.
94 FI
N481_13_fi.p65
94
05-11-22, 13.36
Tekniset tiedot
x Tulostin
Tulostusmenetelmä
Värisublimaatiotulostus (Keltainen/
Magenta/Syaani, 3-vaiheinen)
Resoluutio
300 (V) x 300 (P) dpi
Sävyt pistettä kohti
256 tasoa (8 bittiä jokaiselle:
Keltainen/magenta/syaani),
noin 16 770 000 väriä
Tulostuskoko
Postikorttikoko (4 x 6"):
101,6 x 152,4 mm (enintään,
reunukseton)
3,5 x 5":n koko:
89 x 127 mm (enintään,
reunukseton)
Tulostusaika (arkkia kohti)
Postikorttikoko (4 x 6"):
noin 67 sekuntia
3,5 x 5":n koko: noin 57 sekuntia
(Tulostettaessa tulostimen
korttipaikkaan asetetulta kortilta,
ilman datankäsittely- ja siirtoaikoja)
Tulo/lähtöliitännät
USB-liitäntä (1)
PictBridge/CAMERA-liitäntä (1)
VIDEO OUT (lähtö)liitäntä (RCA x 1)
1 Vp-p, 75 ohmia
(synkronoimaton), negatiivinen
synkronointi
Korttitila
”Memory Stick”-korttitila (1)
CompactFlash-korttitila (1)
SD Card -korttitila (1)
Jatkuu
95 FI
N481_13_fi.p65
95
05-11-22, 13.36
Lisätietoja
• Älä käytä tai säilytä CompactFlash/
SD-muistikorttia paikassa, jossa se on
alttiina:
– erittäin kuumalle ilmalle, kuten auton
kuumissa sisätiloissa tai suorassa
auringonvalossa ulkona tai lähellä
lämmittimiä.
– suoralle auringonvalolle
– kosteudelle
– syövyttäville aineille
– liialliselle pölylle
– sähköstaattiselle tai sähköiselle
kohinalle
– magneettikentille
• Kun säilytät ja kuljetat CompactFlash/
SD -muistikorttia, pidä se alkuperäisessä
kotelossaan tärkeän datan
suojaamiseksi.
• Vältä CompactFlash/SD-muistikortin
ottamista pois korttipaikasta tai virran
sammuttamista ON/STANDBYpainikkeella, kun tulostin käyttää
CompactFlash/SD-muistikorttia.
nData saattaa tällöin muuttua lukukelvottomaksi.
• Käyttäessäsi xD-Picture Card- tai Smart
Media -korttia käytä kuluttajakäyttöön
myytävää, kortin kanssa yhteensopivaa
CompactFlash-korttisovitinta. Aseta
kortti sovittimeen ja sen jälkeen sovitin
tulostimeen. Lue CompactFlashkorttisovittimen käyttöohjeista lisätietoja
kortin ja sovittimen asentamisesta.
• Vältä xD-Picture Card- tai Smart Media kortin asettamista CompactFlash korttisovittimeen tai poistamista siitä
silloin kun CompactFlash -korttisovitin
on asetettu tulostimeen. Data saattaa
muuttua lukukelvottomaksi tai hävitä.
Yhteensopivat tiedostoformaatit*1
JPEG: DCF*2 2.0 -yhteensopiva, Exif*3
2.21 -yhteensopiva,
JFIF (Baseline JPEG formaateilla 4:4:4,
4:2:2, tai 4:2:0)
TIFF: Exif 2.21 -yhteensopiva (TIFFRGB, ei-pakattu)
BMP: 24-bittinen Windows-formaatti
Käsiteltävien kuvapisteiden
enimmäismäärä
6 400 (V) x 4 800 (P) kuvapistettä
(Ilman indeksitulostusta ja osa
Creative Print -toiminnoista)
Suurin käsiteltävä tiedostomäärä
9 999 tiedostoa muistikortti/ulkoinen
laite
Tulostuskasetti/paperi
Lue kappale ”Tulostuspakkauksen
(ei sisälly toimitukseen) valmistelu”
s. 11
Käyttöjännite
DC IN -liitäntä, 24 voltin tasavirta
(Valmiustilassa pienempi kuin 1 W)
Käyttölämpötila
5 – 35˚ C
Mitat
Noin 182 x 66 x 210 mm (l/k/s, ilman
ulkonevia osia) (360 mm syvä
paperikasetin ollessa paikallaan.)
Paino
Noin 1 200 g (ilman 165 g:n
paperikasettia)
Mukana toimitetut lisätarvikkeet
Lue kappale ”Tuotepakkauksen
sisällön tarkistaminen” s. 10.
x Verkkolaite AC-S24V1
Käyttöjännite
Vaihtovirta 100 – 240 V, 50/60 Hz,
1,6 – 0,7 A
Nimellinen antojännite
24 V:n tasavirta, 2,5 A
Käyttölämpötila
5 – 35 ˚C
Mitat
Noin 60 x 30 x 130 mm
(l/k/s, ilman ulkonevia osia)
Paino
Noin 270 g
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia
voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
*1:
*2:
*3:
Jotkin erikoistiedostot eivät ole
yhteensopivia.
”DCF” on lyhenne sanoista Design rule for
Camera File system.
”Exif” on kuvatiedostomuoto, jossa on
kuvadatan lisäksi katseltavaksi
pienoiskuva, kuvauspäiväystiedot ja tiedot
kuvausolosuhteista.
Asiakastuen kotisivu
Viimeisimmät tukitiedot ovat saatavilla
seuraavista kotisivuosoitteista:
USA:ssa asuvat asiakkaat:
http://www.sel.sony.com/SEL/
service/conselec/
Kanadassa asuvat asiakkaat:
http://www.sony.ca/service
Euroopassa asuvat asiakkaat:
http://www.sonydigitallink.com/
index/index.asp
Singaporessa asuvat asiakkaat:
http://www.css.ap.sony.com
96 FI
N481_13_fi.p65
96
05-11-22, 13.36
Tulostusalue
Postikorttikoko
152,4 mm/
(1 800 kuvapistettä)
101,6 mm
(1 200 kuvapistettä)
95,5 mm
(1 128
kuvapistettä)
146,3 mm
(1 728 kuvapistettä)
3,5 x 5" -koko
127 mm
(1 500 kuvapistettä)
89 mm
(1 050 kuvapistettä)
83,9 mm
(992 kuvapistettä)
122 mm
(1 450 kuvapistettä)
Lisätietoja
Reunuksellinen
tulostusalue
Reunaton
tulostusalue
Rei’itykset
Edellä olevissa kuvissa näytetään kuvasuhteen 2:3 tulostettava kuva.
Tulostusalue poikkeaa toisistaan reunuksellisissa ja reunuksettomissa kuvissa.
Huomautus
Joissakin maissa ei ole saatavana 3,5 x 5" -koon tulostuspaperia.
97 FI
N481_13_fi.p65
97
05-11-22, 13.36
Sanasto
Auto Fine Print 3
Tämä toiminto korjaa kuvanlaadun
automaattisesti, jotta kuva voidaan
tulostaa elävämpänä, tarkempana ja
kauniimpana. Se on erityisen tehokas
tummemmissa, vähän kontrastia
sisältävissä kuvissa. Kuvat korjataan
luonnollisen ihonvärin, elävien puun
lehtien vihreyden tai kirkkaan taivaan
sinen tuottamiseksi.
DCF (Design rule for Camera File system)
JEITA-järjestön (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) tuottama standardi
tiedostojen siirrettävyyden ja
yhteensopivuuden aikaansaamiseksi
digitaalisten kameroiden ja vastaavien
laitteiden välillä.
DPOF (Digital Print Order Format)
Formaatti digitaalikameralla kuvattujen
kuvien automaattisessa tulostuksessa
valokuvausliikkeessä tai kotitulostimella
tulostamisessa tarvittavan tiedon
tallentamiseen. Tulostin tukee DPOFtulostusta, ja pystyy automaattisesti
tulostamaan esivalitun määrän kopioita
DPOF-esivalituista kuvista.
Exif 2.21 (Exif Print)
Exif (Digitaalisten stillkameroiden
siirrettävä tiedostoformaatti) Print on
digitaalisen kuvatulostuksen
maailmanlaajuinen standardi. Exif Print
-standardia tukeva digitaalikamera
tallentaa kuvausolosuhteita koskevaa
dataa aina kun kuva otetaan. Tulostin
hyödyntää kuvatiedostoon tallennettua
Exif Print -dataa varmistaakseen sen,
että tulostuksen tulos vastaa
mahdollisimman hyvin alkuperäistä
kuvaa*1.
*1 Kun ”Auto Fine Print 3” -toiminto on
käytössä ja kuva (JPEG-tiedosto) on
kuvattu Exif Print (Exif 2.21) yhteensopivalla digitaalikameralla, kuva
säädetään automaattisesti parhaaseen
mahdolliseen kuvanlaatuun ja tulostetaan
sen mukaisesti.
Massamuistijärjestelmä
Useita erityyppisiä laitteita suurten
datamäärien tallentamiseen, mukaan
lukien kaikentyyppiset levytyypit
(levykkeet, kiintolevyt, optiset levyt) tai
nauhatyyppinen media. Flash-muistista
poiketen massamuistilaitteet säilyttävät
datan myös silloin kun PC tai laite on
suljettu.
”Memory Stick”-/CompactFlash-/
SD-kortti
Pienikokoinen, kevyt ja siirrettävä
tallennusväline. Lue lisätietoja
s. 92 – 95.
PictBridge
Camera & Imaging Products Association
-järjestön määrittämä standardi, jonka
ansiosta voit kytkeä PictBridgeyhteensopivan digitaalikameran suoraan
tulostimeen ilman PC:tä, jolloin voit
tulostaa kuvan välittömästi.
Pienoiskuvat
Alkuperäisiä kuvia esittävät
pienoiskuvat, jotka on tallennettu
digitaalikameran ottamiin
kuvatiedostoihin. Tulostin käyttää
pienoiskuvia kuvaluettelossa.
98 FI
N481_13_fi.p65
98
05-11-22, 13.36
3,5 x 5" -koko 11
I
ICM 68
INDEX 25, 29
INPUT SELECT 21, 27
A
ALL 25, 29
Jaetut kuvat 46
Järjestelmävaatimukset 58
Hakemisto
Asennuksen purkaminen
Picture Gear Studio 64
Tulostinajuri 61
Asennus
Picture Gear Studio 62
Tulostinajuri 59
Järjestelmävaatimukset 58
Kalenteri 43, 44
Kauko-ohjain 9, 16
Kehys 40
Kirjainmerkkien
upottaminen 35
M
Massamuisti 20, 98
”Memory Stick”
Käyttöä koskeva
huomautus 93
Kirjoitussuojaus 93
Kortin asettaminen
korttitilaan ja pois
ottaminen 19
Tyypit 92
Memory Stick muistikortin
alustaminen 53
Kosteuden
tiivistyminen 91
MENU 31, 39, 48
MONITOR OUT -tila 21
Mukana toimitetut
lisätarvikkeet 10
AUTO PRINT 26, 29
Kuljetus 91
Kuvaluettelo 22
C
O
Ominaisuudet 7
Kuvan hakeminen 53
CompactFlashmuistikortti
Kortin asettaminen
korttitilaan ja pois
ottaminen 19
Huomautuksia 94
Tyypit 94
Creative Print 39
Kuvan kierrättäminen 32
Kuvan poistaminen 52
Kopiointirajoitukset 91
Kortti 45
Asetusvaihtoehdot 55
Auto Fine Print 3 49, 98
Kuvan siirtäminen 32
Kuvan säätäminen 33
Kuvan tallentaminen 38
Kuvan valitseminen 41
Kuvanlaatu 67, 68
Kuvatiedot 56
D
DC IN -liitäntä 17
DCF (Design rule for
Camera File system) 98
Kuvien näyttäminen
Kuvat tv-ruudussa 21
Esikatselukuva 23
L
Laitteen osat ja säätimet 8
LCD-tila 27
E
Edit 31
Erikoissuotimen
lisääminen kuvaan 33
Esikatselu 69
Leima 42
Liiteilmaisin 22
Liitännät
Kamera/
Ulkoinen laite 20
Pistorasiaan 17
Tietokone 60
Tv-ruutu 18
Esikatselukuva 23
Exif Print 49, 66, 68, 98
Paperikoon valinta 65, 66
Paperisovitin 13
Paperitukokset 89
Paperivian
ilmaisin 15, 81, 89
Paristojen vaihtaminen 16
PC-tila 58
Perustulostus 22
PictBridge 98
PICTBRIDGE/
CAMERA 20
PictBridge-tila 57
PICTURE 23
Pienoiskuvat 56, 72, 98
Piippaus 56
Pinta 49
Poistovipu 12
Postikorttikoko 11
Listausjärjestys 56
99 FI
N481_13_fi.p65
99
05-11-22, 13.36
Lisätietoja
Diaesitys 51
DPOF 22, 25, 29
P
Paperikasetin kansi 15
Paperikasetti 13
Paperikoko 11
Hakemisto (jatkuu)
Toimintojen
peruuttaminen 39
Tulostaminen
P (jatkuu)
Puhdistaminen
Tulostimen sisäosat 89
Tulostimen
ulkopinnat 91
Punasilmäisyyden
vähentäminen 34, 68
Päiväystulostus 50
R
Reunuksellinen/
reunukseton
tulostus 49, 66
S
SD-kortti
Asettaminen/
poistaminen 19
Käyttöä koskeva
huomautus 94
Tyypit 94
Set Up -valikko 30, 48
STANDBY-ilmaisin 17
Suodin 33
Suojauksen ilmaisin 22
Suurenna/pienennä 32, 67
Säätötyökalut 41
T
Taustakuva
(Wallpaper) 40
Tekniset tiedot 95
ALL - kaikki
kuvat 25, 29
DPOF-kuvat 25, 29
Indeksikuvat 25, 29
Jaettu kuva 46
Kalenteri 44
Kortti 45
Lcd-näytön käyttö 27
PC:ltä 64
PictBridge yhteensopivasta
kamerasta 57
Useat kopiot 24
Valittu kuva 22, 38
Valitut kuvanum
erot 27
Vapaan asettelun
tuloste 40
Tulostamisen
keskeyttäminen 69
Tulostinasetukset
(Asetukset) 55
Tulostusalue 97
Tulostusasetukset 68
Tulostusasetukset (Set Up)
30, 48
Tulostuskasetti 11, 12
Paikalleen asettaminen/
pois ottaminen 12
Tulostuskasettitilan
kansi 12
Tulostuskasettivian
ilmaisin 12, 81, 89
Tulostuslaatu 25
Tulostuspakkaus 11
Tulostuspaperi
Paikalleen asettaminen/
pois ottaminen 13
Koot 11
Tulostuspaperin
valinta 40
Tulostuspinta 14, 76
Tulostussuunta 66
U
USB-liitäntä 60
V, W
Vapaan asettelun
tuloste 40
Verkkolaite 10, 17
Vianetsintä 71
VIDEO OUT -liitäntä 18
Viestit 42, 45
Tallentaminen/
lataaminen 37
Vikailmoitukset 86
Virtajohto 10, 17
Väriasetukset 50
Y
Yleiskuva 6
N481_13_fi.p65
100
05-11-22, 13.36
Download PDF

advertising