Sony | DPP-FP70 | Sony DPP-FP70 Bruksanvisning

Innan du börjar skriva ut
Digital
fotoskrivare
Göra olika utskrifter
Skriva ut från en
PictBridge-kamera eller
DPP-FP70/FP90
extern enhet
Skriva ut från pc
Felsökning
Övrig information
Bruksanvisning
Innan du använder enheten ska du läsa “Läs detta först”
och denna manual “Bruksanvisning” grundligt och spara
dem för framtida användning.
Ägarens noteringar
Modell och serienummer finns på undersidan. Skriv
serienumret på nedan avsedd plats. Hänvisa till dessa
nummer när du kontaktar din Sony-återförsäljare
beträffande denna produkt.
Modellnr. DPP-FP70/FP90
Serienr.
Läs medföljande “Läs detta först”.
2007 Sony Corporation
01
1
07-04-19, 18.01
Observera!
VARNING!
Minska risken för brand och elstötar
genom att inte utsätta enheten för
regn eller fukt.
För kunder i USA
VIKTIGT
Observera att, förändringar eller modifieringar som
inte uttryckligen godkänts i denna bruksanvisning
kan leda till att du inte längre har laglig rätt att
använda utrustningen.
Om du har några frågor om denna produkt kan du
ringa till:
Sonys servicecenter för kundinformation
1-800-222-SONY (7669)
Nedanstående nummer gäller endast FCCrelaterade frågor.
Information om tillsynsföreskrifter
Konformitetsdeklaration
Handelsnamn: SONY
Modellnr:
DPP-FP70
Ansvarig part:
Sony Electronics Inc.
Adress:
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telefonnr:
858-942-2230
Denna enhet följer reglerna i avsnitt 15 i FCCreglerna. Användning förutsätter två villkor:
(1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar
och (2) den måste kunna ta emot alla störningar,
även störningar som kan orsaka oönskade
funktionsstörningar.
Konformitetsdeklaration
Handelsnamn: SONY
Modellnr:
DPP-FP90
Ansvarig part:
Sony Electronics Inc.
Adress:
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telefonnr: 858-942-2230
Denna enhet följer reglerna i avsnitt 15 i
FCC-reglerna. Användning förutsätter två
villkor:
(1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar
och (2) den måste kunna ta emot alla
störningar, även störningar som kan orsaka
oönskade funktionsstörningar.
Denna utrustning har testats och befunnits följa
gränserna i Klass B digital utrustning, i enlighet
med del 15 i FCC-bestämmelserna.
Gränserna är avsedda att ge rimligt skydd mot
skadliga störningar i bostad. Denna utrustning
skapar och använder samt kan avge
högfrekvensenergi. Om den inte installeras och
används i enlighet med instruktionerna kan den
orsaka skadliga störningar på radioförbindelser.
Det finns emellertid ingen garanti för att
störningar inte uppstår vid en viss tvmottagning vilket kan avgöras genom att man
stänger av och slår på utrustningen.
Användaren uppmanas att försöka eliminera
störningar genom att vidta en eller fler av de
följande åtgärderna:
– Vrid eller flytta mottagningsantennen.
– Öka avståndet mellan utrustningen och
mottagaren.
– Ansluta utrustningen till en kontakt på en
annan strömkrets än den som mottagaren är
ansluten till.
– Kontakta återförsäljaren eller en erfaren
radio/TV-tekniker för hjälp.
För kund i Europa
Denna produkt har testats och befunnits följa
gränserna i EMC-föreskrifterna vid användning
av en anslutningskabel som är kortare än tre
meter.
Viktigt
Electromagnetiska fält vid angivna frekvenser
kan påverka bilden på denna digitala
fotoskrivare.
Observera!
Skulle statisk elektricitet eller elektromagnetism
avbryta pågående dataöverföring, starta om
programmet eller koppla ur och därefter in
kommunikationskabeln (USB etc.).
Kassera gammal elektrisk eller
elektronisk utrustning (tillämpligt i
EU och övriga europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Den här symbolen på
produkten eller dess
förpackning anger att
produkten inte får
behandlas som
hushållsavfall. Den ska
istället överlämnas till
lämpligt
uppsamlingsställe för
återvinning av elektrisk
och elektronisk
utrustning. Genom att
säkerställa att
produkten bortskaffas
på ett riktigt sätt, bidrar
du till att förhindra
negativa konsekvenser
2SV
02
2
07-04-19, 18.03
för miljön och mänsklig hälsa, vilket annars kan
orsakas av olämplig avfallshantering av denna
produkt. Återvinningen av material bidrar till
att bevara naturresurser. Om du behöver mer
information om återvinning av den här
produkten kontaktar du ditt lokala miljökontor,
en återvinningsstation eller affären där du köpte
produkten.
MEDDELANDE TILL KUNDER I
STORBRITANNIEN
För din säkerhets och bekvämlighets skull har
denna utrustning försetts med en formgjuten
kontakt som följer BS 1363.
Om säkringen i kontakten skulle behöva bytas ut,
måste den ersättas med en säkring med samma
märkning och som godkänts av ASTA eller BSI för
eller ).
BS 1362 (dvs. märkt med
Kontrollera att locket till säkringsfacket sätts
tillbaka efter byte av säkring, om den
medföljande kontakten har ett avtagbart lock.
Använd aldrig kontakten utan locket. Kontakta
närmaste Sony serviceinrättning om locket till
säkringsfacket kommer bort.
Kopiering, redigering eller tryck av cd-skivor, tvprogram, upphovsrättsskyddat material som t ex
bilder eller skrifter, eller allt annat material utom
sådant som du själv spelar in och skapar, får endast
göras för privat och icke-kommersiellt bruk. Om du
inte äger upphovsrätten eller har tillstånd från den
som äger upphovsrätten till materialet som ska
kopieras, kan överskridandet av dessa gränser bryta
mot upphovsrättslagar och leda till
skadeståndsanspråk.
När du skriver ut foton med denna skrivare, var
noga med att inte bryta mot bestämmelserna i lagen
om upphovsrätt. Att utan tillstånd använda eller
modifiera andras porträtt kan också bryta mot dessa
bestämmelser.
Ibland kan det vid vissa
produktdemonstrationer, uppträdanden eller
utställningar vara förbjudet att fotografera.
Rekommendationer avseende
säkerhetskopior
För att undvika ev. dataförlust orsakad av
felaktigt handhavande eller problem med
skrivaren, rekommenderar vi att du gör en
säkerhetskopia av dina data.
Information
SÄLJAREN KAN INTE I NÅGOT FALL
STÄLLAS ANSVARIG FÖR DIREKTA
MINDRE ELLER MER BETYDANDE
SKADOR AV NÅGOT SLAG, EJ HELLER
FÖRLUSTER ELLER UTLÄGG ORSAKADE
AV DEFEKT PRODUKT ELLER BRUKET AV
NÅGON PRODUKT.
Sony påtar sig inget ansvar för något som helst
misstag eller därav indirekt skada eller förlust
av inspelat material som kan ha orsakats vid
användning eller funktionsstörningar hos
fotoskrivaren eller minneskortet.
Om LCD-skärm
• Bilden som visas på skärmen är inte identisk
vad gäller bildkvalitet och färg med den
utskrivna bilden på grund av skillnader i
fosformetod eller profiler. Den visade bilden
ska endast användas som referens.
• Tryck inte på LCD-skärmen. Den kan
missfärgas och det kan orsaka fel.
• Om LCD-skärmen utsätts för direkt solljus
under långa tidsperioder kan detta ge upphov
till fel.
• LCD-skärmen har tillverkats med hjälp av
högprecisionsteknik och mer än 99.99% av
bildpunkterna är aktiva. Det kan emellertid
finnas en del mycket små svarta fläckar och/
eller ljusa fläckar (vita, röda, blå eller gröna)
som hela tiden syns på LCD-skärmen. Dessa
fläckar uppstår under tillverkningsprocessen
och påverkar inte på något sätt utskriften.
• Om kameran användas i en kall miljö kan
LCD-skärmen drabbas av eftersläpande bilder.
Detta är normalt.
Om varumärken och upphovsrätt
• Cyber-shot är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
• “Memory Stick”,
PRO”,
, “Memory Stick
, “Memory Stick
, “Memory Stick
Duo”,
PRO Duo”
,
“MagicGate” och
, “Memory
Stick Micro”, “M2” är varumärken som tillhör
Sony Corporation.
• Denna enhet har en funktion för igenkänning
av ansikten. Sony Face Recognition-teknik
utvecklad av Sony används.
• BLUETOOTH™-varumärken används av
Bluetooth SIG, Inc., USA och licensieras till
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista och
DirectX är antingen registrerade varumärken
eller varumärken som tillhör Microsoft
Corporation i USA och andra länder.
• IBM och PC/AT är registrerade varumärken
tillhörande International Business Machines
Corporation.
• Intel och Pentium är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör Intel
Corporation.
•
eller xD-Picture Card™ är ett
varumärke som tillhör Fuji Photo Film Co., Ltd.
3SV
02
3
07-04-19, 18.03
• CompactFlash är ett varumärke som tillhör
SanDisk Corporation i USA.
•
är ett varumärke för FotoNation Inc.
i U.S.A.
• Alla övriga företag och produktnamn som
används nedan är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör respektive
företag. “™” och “®” används inte konsekvent
genom hela handboken.
• Rasterprocessen hos True Type-typsnitten är
baserade på programvaran FreeType Team.
•Den här programvaran är delvis baserad på
fristående JPEG Groups utvecklingsarbete.
• Libtiff
Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
Tillåtelse att använda, kopiera, ändra,
distribuera och sälja denna programvara och
dess dokumentering för alla syften beviljas
härmed utan kostnad.
• Zlib
© 1995- 2002 Jean-loup Gailly och Mark Adler
För användare att
beakta
Program © 2007 Sony Corporation
Documentation ©2007 Sony Corporation
Alla rättigheter förbehållna. Denna
bruksanvisning eller den programvara som finns
beskriven häri får inte, i sin helhet eller delvis,
reproduceras, översättas eller förändras till någon
som helst maskinläsbar form utan föregående
skriftligt godkännande från Sony Corporation.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL SONY
CORPORATION STÄLLAS TILL ANSVAR FÖR
NÅGON OFÖRUTSEDD ELLER INDIREKT
SKADA, VARE SIG DEN GRUNDAS PÅ
KRÄNKNING, KONTAKT MED, ELLER I ÖVRIGT
UPPKOMMER I SAMBAND MED DENNA
BRUKSANVISNING, PROGRAMVARA ELLER
ÖVRIG INFORMATION SOM INNEFATTAS HÄRI
ELLER GENOM ANVÄNDNING AV
DENSAMMA.
Genom att bryta sigillet på cd-rom-förpackningens
kuvert, accepterar du villkoren och
bestämmelserna i detta avtal. Om du inte
accepterar dessa villkor och bestämmelser, var
vänlig och returnera omedelbart kuvertet oöppnat
tillsammans med resten av förpackningen till den
återförsäljare som tillhandahöll den.
Sony Corporation förbehåller sig rätten att göra
ändringar i denna bruksanvisning eller i den
information som finns häri, utan föregående
meddelande.
Den programvara som beskrivs här kan också
komma att regleras av villkoren i ett separat
licensavtal för användare.
Inga designdata, som exempelvis provbilder som
medföljer denna programvara, får ändras eller
kopieras med undantag för personligt bruk. Ickeauktoriserad reproduktion av detta program är
förbjuden enligt gällande lag om copyright.
Observera att otillåten kopiering eller modifiering
av andras porträtt eller upphovsrättsskyddade
arbeten kan utgöra intrång i copyrightinnehavarens rättigheter.
Du kan hänvisas till medföljande “Läs detta
först” när det finns detaljerade förklaringar i
häftet.
Om illustrationer och skärmstatus
som används i denna manual
Illustrationer och skärmstatus för denna
manual är för DPP-FP70 om inget annat
anges.
4SV
02
4
07-04-19, 18.03
Innehållsförteckning
Innan du sätter igång
Identifiera delarna .................................. 6
LCD-skärmvisning ................................... 8
En förhandsgranskning av en bild .............. 8
Bildlista ..................................................... 9
Göra olika utskrifter
Automatiskt korrigera ett misslyckat foto
(AUTO TOUCH-UP) ......................... 10
Skriva ut med AUTO TOUCH-UPjusteringar .............................................. 10
Göra enkla utskrifter (Index/DPOF/All) . 11
Redigera en bild ................................... 12
Visa Edit-menyn ...................................... 12
Förstora och minska en bild ..................... 13
Flytta en bild ........................................... 13
Rotera en bild ......................................... 14
Justera en bild ......................................... 14
Lägga till ett specialfilter till en bild ......... 15
Korrigera röda ögon ................................ 16
Skriva ut en redigerad bild ....................... 17
Spara en redigerad bild ........................... 17
Skriva ut från en PictBridgekamera eller extern enhet
Skriva ut från PictBridgedigitalkamera ................................. 35
Skriva ut från en Bluetooth-kompatibel
enhet .............................................. 36
Kompatibla profiler för Bluetoothkommunikation ....................................... 36
Utskriftsprocedurer .................................. 36
Skriva ut från en extern enhet .............. 38
Skriva ut från pc
Installera programvaran ....................... 39
Systemkrav .............................................. 39
Installera skrivardrivrutinen ...................... 40
Installera Picture Motion Browser ............ 42
Skriva ut fotografier från Picture Motion
Browser .......................................... 44
Utskrift från ett kommersiellt
applikationsprogram ............................... 49
Felsökning
Om problem inträffar ............................
Om ett felmeddelande visas .................
Om papperet fastnar ............................
Rengöra skrivaren inuti ........................
50
65
68
68
Göra en utskrift med Creative Print ...... 18
Visa Creative Print-menyn ....................... 18
Skriva ut bildkartor .................................. 19
Göra en kalender .................................... 20
Skriva ut ett ID-foto ................................. 21
Överlagra ett meddelande på en bild ....... 23
Visa ett bildspel .................................... 25
Söka efter en bild ................................. 26
Lagra bilder .......................................... 27
Kopiera bilder ......................................... 27
Radera markerade bilder ......................... 28
Formatera ett “Memory Stick” ................. 29
Ändra utskriftsinställningar
(Print setup) .................................... 30
Ändra visnings- och skrivarinställningar
(Display/Printer setup) ........................ 33
02
5
Övrig information
Säkerhetsanvisningar ........................... 70
Om säkerhet ........................................... 70
Om installation ....................................... 70
Om rengöring .......................................... 70
Restriktioner beträffande kopiering .......... 71
Satser för färgutskrift ............................... 71
Om minneskort ..................................... 72
Om “Memory Stick” ................................ 72
Om SD-kort ............................................. 74
Om CompactFlash-kort ............................ 74
Tekniska specifikationer ....................... 75
Utskriftsområde ...................................... 77
Ordlista ................................................. 78
Texter att överlagra .............................. 79
Index .................................................... 82
5SV
07-04-19, 18.03
Innan du sätter igång
Skrivarens olika delar
Se sidorna som hänvisas till inom parentes
för mer information.
Illustrationerna kommer från DPP-FP70.
Knapparnas placering och namnen på
DPP-FP90 är identiska även om typen av
LCD-skärm är annorlunda.
Skrivarens frontpanel
1 1 (på/standby) omkopplare/
indikator (.Läs detta först)
2 MENU-knapp
3 (zooma ut)/ (zooma in)
knappar (sidan 9)
4 LCD-skärm
2.5-typ DPP-FP70 / 3.6-typ DPP-FP90
5
6
7
8
9
0
qa
qs
qd
qf
qg
ENTER-knapp
Riktningsknappar (f/F/g/G)
AUTO TOUCH-UP-knapp (sidan 10)
PRINT-knapp/-indikator
CANCEL-knapp
Åtkomstindikator
CompactFlash-kortplats
(.Läs detta först) (sidan 74)
Lucka till pappersfacket (.Läs
detta först)
Pappersfack (.Läs detta först)
SD CARD-plats (SD/miniSD-kort)
(.Läs detta först) (sidan 74)
“Memory Stick PRO”-plats (Standard/Duo) (.Läs detta först)
(sidan 72)
Skrivarens högra sidopanel
qh Utmatningsspak för färgband
(.Läs detta först)
qj Färgband (.Läs detta först)
qk Lucka till färgbandsfack (.Läs
detta först)
6SV
03
6
07-04-19, 17.55
Skrivarens bakpanel
1 Handtag
Bär skrivaren så som visas nedan, genom
att fälla ut handtaget.
När du använder skrivaren ska du stänga
den till dess ursprungliga position.
Innan du sätter igång
Observera!
• När du tar med skrivaren, ska du se till
att ta bort minneskort, extern enhet och
pappersfack. I annat fall kan fel uppstå.
• När du använder DPP-FP90, ska du
ställa in LCD-panelen till dess
ursprungliga position.
2 Ventilationshål
3 DC IN 24V-uttag (.Läs detta
först)
Anslut den medföljande nätadaptern till
denna kontakt.
Skrivarens vänstra sidopanel
4
USB-kontakt (sidan 41)
Om du använder skrivaren i PC-läge
ansluter du en dator till denna kontakt.
5 PictBridge/EXT INTERFACE-kontakt
(sidorna 35 till 38)
När du använder en PictBridgekompatibel digitalkamera, en
masslagringsenhet som t ex ett
USB-minne eller fotolagring, Bluetooth
USB-adapter (DPPA-BT1*), eller annan
extern USB-enhet, ansluter du det till
denna kontakt.
(*I vissa områden, säljs Bluetooth USBadaptern DPPA-BT1 inte.)
7 SV
03
7
07-04-23, 14.55
Varje gång du trycker på ENTER, ändras
ett bildvisningsläge. Om du vill visa en
annan bild trycker du på g/G.
LCD-skärm
En förhandsgranskning av bild
Bildinformation
x
1 Indikeringar för inmatning/
inställning
Inmatningsindikeringar och
inställningsinformation för en bild visas.
Ikoner
Betydelse
“Memory Stick” eller
“Memory Stick Duo”inmatning
SD/miniSD Cardinmatning
CompactFlash-inmatning
Inmatning från extern enhet
Skrivskyddsindikator
Ingen visning
av bilddata
Indikering av DPOFförinställning
x
Indikering för associerad fil
(Visas när det finns en
associerad fil som t ex en film
eller en minityrbild för
e-post.)
2 Antal valda bilder/Totalt antal
bilder
3 Indikering för färgband
(P: P-storlek/C: Rengöringskassett)
Detaljerad
visning av
bilddata
4 Bildnummer (mapp- filnummer)*
(Endast *DCF-kompatibla filer. För andra
filer, visas endast en del av filnamnet.)
x
5 Användningstips
6 Sparat datum (år/månad/dag)
7 Utskriftsantal
Du kan ställa in utskriftsantal upp till 20.
• För att stegvis öka utskriftsantalet,
trycker du flera gånger på f.
• För att stegvis minska utskriftsantalet,
trycker du kort flera gånger på F.
• För att återställa utskriftsantalet till 0,
trycker du på F under mer än två
sekunder.
8 Rullningslist
Indikerar bildens position bland det
totala antalet bilder.
9 Visning av detaljerade bilddata
8SV
03
8
07-04-19, 17.55
Bildlista
Växla bildvisningen mellan
förhandsgranskning och
bildlista
DPP-FP70
DPP-FP90
ENTER
1 Markör (orange ram)
Du kan flytta markören genom att trycka
på f/F/g/G.
2 Användningstips
3 Rullningslist
Indikerar bildens position bland det
totala antalet bilder.
9SV
03
9
07-04-19, 17.55
Innan du sätter igång
Du kan växla en förhandsgranskning
och bildlistan på följande sätt:
• Att visa bildlistan
I en förhandsgranskning trycker du
på (zooma ut).
När en bild är förstorad trycker du
flera gånger på
. En bild reduceras
upp till originalskalan och sedan
visas bildlistan.
• Visa en förhandsgranskning
I bildlistan, tryck på g/G/f/F för
att flytta markören till önskad bild
och tryck på ENTER eller (zooma
in). Visa ändringar från bildlistan till
en förhandsgranskning av bild.
• Förstora en förhandsgranskning
I en förhandsgranskning trycker du
flera gånger på (zooma in). Bilden
förstoras i 6 steg upp till 5 gånger den
ursprungliga skalan: x1, x 1.5, x2, x3,
x4, och x5
Göra olika utskrifter
Om du vill kontrollera
justeringsresultaten tydligare:
Tryck för att förstora bilden.
Automatiskt
korrigera ett
misslyckat foto (AUTO
TOUCH-UP)
Om du vill visa den ursprungliga
bilden (före justeringarna) igen.
Tryck på AUTO TOUCH-UP. Om du
vill visa den justerade bilden trycker
du på AUTO TOUCH-UP igen.
Vad innebär “AUTO TOUCH-UP”funktionen?
Med “AUTO TOUCH-UP”-funktionen kan du
justera en bild automatiskt enligt följande
utöver automatiskt justering med Auto Fine
Print4:
• Justering av ljusstyrka med hjälp av
ansiktsigenkänning
Detekterar ansiktet automatiskt och justerar
ljusstyrkan så att ansiktet får optimal
ljusstyrka.
• Ur-fokus-reduktion
Detekterar automatiskt ur-fokus-nivån och
korrigerar bilden så den kommer i-fokus.
• Korrigering av röda ögon
Korrigerar automatiskt röda-ögon som
orsakats av blixten.
Om du har markerats flera bilder
när du trycker på AUTO TOUCH-UP
Alla markerade bilder justeras. Om
du vill visa andra bilder trycker du på
g/G.
3
Tryck på PRINT.
Utskriften av markerade bilder
startar.
Tips
Justering görs endast på den bild som skrivs ut.
Originalbilden justeras inte.
Observera!
Skriva ut med AUTO TOUCHUP-justeringar
Knappar som används vid AUTO
TOUCH-UP-korrigerade utskrifter
g/G/f/F/ENTER
AUTO TOUCH-UP
PRINT
1
2
Välj en bild eller bilder.
Tryck på g/G flera gånger tills
önskad bild visas. När du vill skriva
ut flera bilder, ställer du in
utskriftsantalet för varje bild i förväg.
• För vissa bilder kanske inte ansiktet
detekteras automatiskt. Om ansiktets
ljusstyrka inte justeras som det ska, använder
du menyn Edit-Adjust för att justera
ljusstyrkan manuellt (sidan 14).
• För vissa bilder kanske inte ur-fokus-fenomen
kan korrigeras. Om detta inträffar använder
du Sharpness på Edit-Adjust-menyn för att
justera skärpan manuellt.
• Ur-fokus-reducering fungerar inte på
suddighet som orsakats av kameraskakning.
• För vissa bilder kanske inte röda-ögoneffekten kan korrigeras. Om detta inträffar
använder du korrigering av röda ögon till att
manuellt justera röda ögon (sidan 16).
Tryck på AUTO TOUCH-UP.
Justeringar av valda bilder startar.
Resultaten av justeringarna visas på
skärmen. När ett ansikte detekteras
visas ansiktet med en ram under
justeringsprocessen.
Den här skrivarens automatiska
korrigering av röda ögon,
använder teknik från
FotoNation Inc. i USA.
10SV
04
10
07-04-20, 11.48
Använda Easy Printing
(Index/DPOF/All)
Med Easy Printing-menyn kan du skriva
ut flera bilder från ett minneskort eller en
extern enhet.
Skrivaren har följande tre enkla
utskriftsmetoder:
Knappar som kan användas med Easy
Printing
g/G/f/F/ENTER
Göra olika utskrifter
• Indexutskrifter
Du kan skriva ut en lista (index) med
alla bilder på ett minneskort eller extern
enhet, vilket gör det möjligt att på ett
enkelt sätt kontrollera innehållet på det
valda mediumet.
Antalet delade rutor på ett ark beräknas
automatiskt. Bilder skrivs ut med sina
motsvarande bildnummer
(mappnummer-filnummer)
Observera!
• Mer information om hur du DPOF-markerar
bilder finns i bruksanvisningen till din
digitalkamera.
• Vissa digitalkameror stöder inte DPOFfunktionen eller så kanske inte skrivaren
stödjer vissa av digitalkamerans funktioner.
CANCEL
MENU
1
Tryck på MENU på skrivaren.
Menyraden visas.
Easy Printing-symbol
Menyrad
Bildnummer
Datum (Om
datumutskriften
(Date Print) är
aktiverad.)
Stänga menyn
Tryck på MENU igen. Föregående
fönster visas.
2
• DPOF-förinställda bildutskrifter
Bilder som är DPOF-förinställda (Digital
Print Order Format) för utskrift visas
med utskriftsmarkeringen (
)i
förhandsgranskningen. Du kan skriva ut
alla dessa bilder på en gång. Bilderna
skrivs ut med förinställt antal kopior i
den ordning som de visades.
• Utskrift av alla bilder
Du kan samtidigt skriva ut alla bilder på
ett minneskort eller en extern enhet.
Tryck g/G för att välja
(Easy
Printing) och tryck sedan på
ENTER.
Easy Printing-menyn visas.
Easy Printing-meny
Fortsättning
11SV
04
11
07-04-20, 11.48
3
Tryck på f/F för att välja “Index
Print” (Indexutskrift), “DPOF
Print” (DPOF-utskrift) eller “Print
All” (Skriv ut alla) och tryck sedan
på ENTER.
Dialogrutan för bekräftelse visas.
Tänk på:
Om det inte finns några förinställda DPOFbilder när du väljer “DPOF Print” (Skriv ut
DPOF) visas ett felmeddelande.
4
Tryck på g/G för att välja
“Yes” (Ja) för att börja skriva ut
eller “No” (Nej) för att avbryta
utskrift och tryck sedan på ENTER.
Redigera en bild
Visa EDIT-menyn
Du kan visa Edit-menyn och redigera eller
lägga till en effekt på en bild. Du kan
skriva ut eller spara en bild som
förhandsgranskas.
Knappar som kan användas i
EDIT-menyn
g/G/f/F/ENTER
Om du väljer “Yes” (Ja) startar
utskriften. Under utskrift blinkar
PRINT-indikatorn och
utskriftsprocessen visas.
Avbryta utskrift
Tryck på CANCEL. När du skriver ut
flera kopior, avbryts utskriften efter
den som skrivs ut för tillfället.
När utskriften är klar, kommer
pappret automatiskt ut i
pappersfacket.
5
PRINT
CANCEL
MENU
1
Visa bilden som du vill redigera.
2
Tryck på MENU på skrivaren.
Visa bilden i förhandsgranskningsfönstret eller flytta markören till
önskad bild i bildlistan.
Menyraden visas.
EDIT-menyns ikon
Menyrad
Ta bort utskriftspappret från
pappersfacket.
Tips
• Även om återstående volym som färgbandet
räcker till är mindre än utskriftskvantiteten,
kan du fortsätta med utskriften. Om
färgbandet tar slut mitt i utskriften och ett
meddelande visas, följer du de visade
anvisningarna för att byta färgbandet (se “Läs
detta först”).
• När funktionen “Date Print” på Print setupmenyn är inställd på “On”, skrivs det datum
då bilden togs eller sparades ut (sidan 32).
Stänga menyn
Tryck på MENU igen. Föregående
fönster visas.
3
Tryck på g/G för att välja
(redigera) och tryck därefter på
ENTER.
EDIT-menyn visas.
12SV
04
12
07-04-20, 11.48
Markör
EDIT-meny
Förstora och förminska en
bildstorlek
1
2
Visa Edit-menyn (sidan 12).
Tryck på (zooma in) för att
förstora en bild eller (zooma ut)
för att minska storleken på den.
Varje gång du trycker på knappen blir
bilden större eller mindre:
Alternativ
/
Effekt
Förstorar eller förminskar
storleken för en bild genom
att trycka på knapparna på
skrivaren.
Flytta en bild.
Rotera en bild.
Tänk på:
Bildkvalitén på en förstorad bild kan försämras
beroende på dess storlek.
Flytta en bild
1
2
Justerar bildkvaliteten för
en bild.
Tryck på g/G för att välja
(Move) och tryck därefter på
ENTER.
g/G/f/F visas till vänster/höger/
över/under bilden och du kan flytta
bilden.
Lägga till ett filter på en
bild.
Reducerar röda ögon.
Visa Edit-menyn (sidan 12).
3
Flytta bilden med g/G/f/F.
Bilden flyttas till angiven plats.
Ångrar redigeringen som
du just gjorde och
återställer bilden till hur
den var före redigeringen.
Spara den redigerade
bilden.
Lämna Edit-menyn.
Tips
Du kan ställa in en del av funktionerna på Print
setup-menyn från MENU medan du redigerar
en bild.
4
Tryck på ENTER.
Bilden monteras på angiven plats.
Tips
Tryck på PRINT för att skriva ut den
förhandsgranskade bilden (sidan 17).
13 SV
04
13
07-04-24, 16.25
Göra olika utskrifter
: upp till 200 %
: upp till 60 %
Justera-symbol
Rotera en bild
1
2
Justera-meny
Visa Edit-menyn (sidan 12).
Tryck på g/G för att välja
(rotera) och tryck sedan på ENTER.
ROTATE-menyn öppnas.
Rotera-symbol
Rotera-meny
3
Tryck på f/F för att välja önskat
justeringsverktyg och tryck på
ENTER.
Justeringslister visas.
Om du väljer “Brightness” (Ljusstyrka)
3
Tryck på f/F för att välja i vilken
riktning du ska rotera bilden och
tryck sedan på ENTER.
• Rotate 90 Clockwise: Varje gång du
trycker på ENTER roteras bilden
90° medurs.
• Rotate 90 Counterclockwise: Varje
gång du trycker på ENTER roteras
bilden 90° moturs.
Justeringslist
4
Tips
• Brightness: Tryck på G för att göra
bilden ljusare eller på g för att göra
den mörkare.
• Tint: Tryck på G för att tona bilden
blå eller g för att tona den röd.
• Saturation: Tryck på G för att göra
färgerna djupare eller på g för att
göra färgerna ljusare.
• Sharpness: Tryck på G för att göra
bildens konturer skarpare eller på
g för att göra dem mindre skarpa.
Tryck på PRINT för att skriva ut den
förhandsgranskade bilden (sidan 17).
Justera en bild
1
2
Visa Edit-menyn (sidan 12).
Tryck på g/G för att välja
(justera) och tryck sedan på
ENTER.
ADJUST-menyn öppnas.
Justera nivån genom att flytta
skjutreglaget till önskat läge.
5
Tryck på ENTER.
Justeringen verkställs. Edit-menyn
visas igen.
Tips
Tryck på PRINT för att skriva ut den
förhandsgranskade bilden (sidan 17).
14SV
04
14
07-04-20, 11.48
Lägga till ett specialfilter på
en bild
1
2
Visa Edit-menyn (sidan 12).
Tryck på g/G för att välja
(filter) och tryck sedan på ENTER.
FILTER-menyn öppnas.
Filter-meny
Filter-symbol
När du väljer “Cross Filter”, visas
inställningsfönstret.
5
Ställa in nivå och område för
Cross Filter.
Tips
Tryck på PRINT för att skriva ut den
förhandsgranskade bilden (sidan 17).
3
Tryck på f/F för att välja det filter
som du vill lägga till bilden.
• No Filter: Inget specialfilter på
bilden (standardinställning).
• Cross Filter: Lägger till ett kors, en
stjärngnistrande effekt, till
ljuskällan för att skriva ut en bild
med ett gnistrande intryck.
• Partial Color: Gör motivets
omgivning svart-vit så att motivet i
centrum förstärks.
• Sepia: Gör att bilden liknar ett
gammalt fotografi med bleknade
färger.
• Monochrome: Ändrar bilden så
den blir svart-vit.
• Paint: Får bilden att se ut som om
den är målad.
• Fish-eye: Får bilden att se ut som
ett foto som tagits med ett fiskögon-objektiv.
4
Tryck på ENTER.
Filtret aktiveras.
15SV
04
15
07-04-20, 11.48
Göra olika utskrifter
1Välj “Level” med f/F och tryck på
ENTER, justera nivån av
retouchering med f/F, och tryck
därefter på ENTER.
Ju högre nivå du ställer in, desto
mer tindrar ljuskällor.
2Välj “Length” med f/F och tryck
på ENTER, justera längden för ljus
med f/F, och tryck därefter på
ENTER.
3 Tryck på f/F för att välja
.
Tryck sedan på ENTER.
Ramen fixeras i aktuell position.
Korrigerar röda-ögon-effekten
Ändra storleken på justeringsramen
Tryck på g/G för att välja
(förstora) eller
(förminska) och
tryck på ENTER.
Varje gång du trycker på ENTER blir
ramen större eller mindre.
Du kan även förstora eller förminska
storleken genom att trycka på
(zooma in) eller
(zooma ut) på
skrivaren.
När du inte kan reducera röda-ögoneffekten för ett motiv som fotograferats
med blixt, genom att trycka på AUTO
TOUCH-UP, kan du justera manuellt.
Tänk på:
Om du gör ytterligare redigering, t ex förstorar,
reducerar bildstorleken, roterar eller flyttar en
bild, efter att du korrigerat röda ögon, kanske
inte röda-ögon-korrigeringen realiseras. Du bör
utföra korrigering av röda ögon efter att du har
gjort dessa redigeringsåtgärder.
1
2
Tips
Visa Edit-menyn (sidan 12).
Tryck på g/G för att välja
(Red-eye correction) och tryck
därefter på ENTER.
Justeringsramen visas på bilden,
vilket indikerar området för
korrigering av röda ögon.
Justeringsram
Gör justeringsramen två till sju gånger
större än ögats storlek.
4
Tryck på g/G för att välja
tryck på ENTER.
och
Rutan för korrigering av röda ögon
förstoras.
5
Tryck på ENTER.
Justeringen verkställs.
Menyn för korrigering av röda ögon
visas.
Om du vill korrigera röda ögon för
andra ögon, upprepar du stegen 3 till
5.
6
Tryck på g/G för att välja
tryck på ENTER.
och
Edit-menyn visas igen.
3
Ställ in justeringsramens placering
och storlek.
Gör korrigeringen för röda ögon,
separat för höger och vänster öga.
Flytta justeringsramen
1 Tryck på g/G för att välja
(flytta) och tryck på ENTER.
2 Flytta ramen med g/G/f/F.
Ramen flyttas i önskad riktning.
3 Tryck på ENTER.
Återställa dina justeringar
Tryck på CANCEL i steg 5 istället för
ENTER. Korrigeringen av röda ögon
avbryts och fönstret för steg 2 visas.
Tips
Tryck på PRINT för att skriva ut den
förhandsgranskade bilden (sidan 17).
16 SV
04
16
07-04-23, 14.58
Tips
Skriva ut en redigerad bild
1
Om du väljer “External Device”, kan en
dialogruta för att välja en enhet visas. Följ
anvisningarna som visas på skärmen för att
välja destinationsenhet.
Tryck på PRINT.
En dialogruta visas där du anger
utskriftsantal.
2
2
Mata in datum.
Tryck på f/F för att välja
nummeroch tryck på g/G för att välja
dag, månad eller år. Tryck sedan på
ENTER.
Tryck på PRINT för att börja skriva
ut.
Den förhandsgranskade bilden skrivs ut.
Spara en redigerad bild
Om du väljer
(spara) i Edit- eller
Creative Print-menyn, visas dialogrutan
där du väljer destination för den bild du
vill spara. Du kan spara bilden under ett
nytt bildnummer.
Bilder som redigerats med Edit- eller
Creative Print-menyn sparas som en
ny bild. Dialogrutan för att meddela
det nya bildnumret (mappnummerfilnummer) visas.
Tips
Den bild du använde skrivs då inte över.
1
Välj vart du vill spara en bild.
Tryck på f/F och välj “Memory
Stick”, “SD Card”, “CompactFlash”
eller “External Device” och tryck på
ENTER.
3
Tryck på ENTER.
Tänk på:
Stäng inte av strömmen eller ta bort minneskort
eller externa enheter från skrivaren medan du
sparar bilden. Skrivaren, minneskortet, USBkortet eller den externa enheten kan skadas eller
data kan förloras.
17SV
04
17
07-04-20, 11.48
Göra olika utskrifter
• För att stegvis öka utskriftsantalet,
trycker du flera gånger på f.
• För att stegvis minska
utskriftsantalet, trycker du kort
flera gånger på F.
• För att återställa utskriftsantalet till
1, trycker du på F under mer än två
sekunder.
3
Dialogrutan för att ställa in datum
visas. Du kan spara det inställda
datumet med bilden.
Tryck på f/F för att öka eller
minska utskriftsantalet.
Göra en utskrift med
Creative Print
Creative Print-menyns symbol Menyrad
Du kan göra följande typer av utskrifter av
bilder som sparats på ett minneskort eller
på en extern enhet.
Meny
Du kan skriva ut...
Layout Print
En bildkarta med 2/4/9/
13/16 bilder.
Calendar
Kalendrar med dina
favoritbilder.
ID Photo
Ett ID-foto genom att ange
vertikal och horisontal
storlek för en bild.
Stänga menyn
Tryck på MENU igen. Föregående
fönster visas.
2
Tryck på g/G för att välja
(Creative Print) och tryck sedan på
ENTER.
CREATIVE PRINT-menyn öppnas.
Superimpose En utskrift med överlagrat
meddelande, handskrivna
tecken eller illustrationer.
Öppna CREATIVE PRINT-menyn
Knappar som kan användas i Creative
Print
g/G/f/F/ENTER
PRINT
CANCEL
MENU
1
Ångra och göra om förfarandet
halvvägs
Tryck på CANCEL. Fönstret för
föregående steg visas. Beroende på steget
kan du inte upphäva förfarandet.
Tips
Du kan trycka på MENU medan du gör en
utskrift med Creative Print och ställa in en del
av alternativen i Print setup-menyn.
Tryck på MENU.
Lämna Creative Print-menyn
Menyraden visas.
• Tryck på MENU mitt under
användningen och välj “Creative Print
Complete” (Slutför Creative Print).
• Visa den förhandsgranskade bilden och
tryck sedan på g/G/f/F för att
välja
och tryck på ENTER.
Dialogrutan för att spara en bild visas
eventuellt (sidan 17).
18SV
04
18
07-04-20, 11.48
4
Skriva ut bildkartor
Du kan skriva ut dina
bilder som 2-, 4-, 9-, 13eller 16-delade
bildkartor.
1
2
Tryck på g/G/f/F för att välja
önskat bildområde och tryck på
ENTER.
Fönstret där du väljer en bild visas.
5
Visa Creative Print-menyn
(sidan 18).
Tryck på g/G/f/F för att välja
önskad bild och tryck sedan på
ENTER.
Du får nu upp ett fönster där du
justerar bildens position.
Tryck på g/G/f/F för att välja
“Layout Print” (utskrift av
bildkarta) och tryck sedan på
ENTER.
Justeringsverktyg
6
Justera storleken och positionen
för den valda bilden.
Tryck på g/G för att välja önskat
justeringsalternativ och tryck sedan
på ENTER.
Alternativ
3
Tryck på g/G/f/F för att välja
önskad mall och tryck sedan på
ENTER.
Vald mall förhandsgranskas.
/
Åtgärd
Förstorar eller förminskar
storleken för en bild genom
att trycka på knapparna på
skrivaren.
Flytta bilden med g/G/
f/F och tryck därefter på
ENTER.
Bildområde
Varje gång du trycker på
ENTER vrids bilden 90°
medurs.
AUTO TOUCH-UP
justerar automatiskt ett
misslyckat foto som har
problem såsom motljus,
ur-fokus eller röda ögon
genom att du trycker på
knappen på skrivaren.
Tips
Du väljer ut och justerar respektive område
i valfri ordning.
Fortsättning
19SV
04
19
07-04-20, 11.48
Göra olika utskrifter
Mallarna för bildkartor visas.
7
Tryck på g/G för att välja
tryck på ENTER.
och
Bildområde
Kalenderområde
Den valda bilden läggs till på
bildområdet. Om du väljer en mall
med flera bilder, upprepar du steg 4
till 7 för att välja en bild för varje
område.
Tips
Hur du sparar eller skriver ut de
förhandsgranskade bildkartorna beskrivs på
sidan 17.
Tips
Göra en kalender
Du väljer ut och justerar bild- eller
kalenderområde i valfri ordning.
Du kan göra en kalender
med dina favoritbilder.
4
1
Visa Creative Print-menyn
(sidan 18).
2
Tryck på g/G/f/F för att välja
“Calendar” (Kalender) och tryck
sedan på ENTER.
När du väljer en mall med flera
bilder, upprepa nedanstående för att
välja bilder för respektive bildruta.
1 Tryck på g/G/f/F för att välja
ett bildområde och tryck sedan på
ENTER.
Bildlistan visas.
2 Tryck på g/G/f/F för att välja
önskad bild och tryck sedan på
ENTER.
Fönstret som används för att justera
bildvinkeln och bildens position
visas. Mer information om
inställning finns i steg 6 på sidan 19.
3 Tryck på g/G för att välja
och
tryck sedan på ENTER.
Bilden väljs ut och monteras på
angiven plats.
Fönstret som används för att välja
kalendermall visas.
3
Tryck på g/G/f/F för att välja
önskad mall och tryck därefter på
ENTER.
Vald mall förhandsgranskas.
Välj en bild.
5
Ställ in kalendern.
1 Tryck på g/G/f/F för att välja
kalenderområde och tryck på
ENTER för att visa fönstret för
inställning av kalender.
20SV
04
20
07-04-20, 11.48
Skriva ut ett ID-foto
Du kan ange önskade vertikala och
horisontella storlekar för en bild som ska
skrivas ut som ett foto för
ett ID-kort eller ett pass.
Alternativ
Visa Creative Printmenyn (sidan 18).
2
Tryck på g/G/f/F för att välja “ID
Photo” (ID-kort) och tryck sedan
på ENTER.
Fönstret som används för att ställa in
höjd och bredd för ett ID-foto visas.
Åtgärder
Start Y/M
Ställ in den första månaden och
året då kalendern börjar. Tryck på
g/G för att välja månad eller år
och tryck på f/F för att ställa in
numret. Tryck på ENTER.
Start Day
Ställ in veckodagen (placerad
längst till vänster i kalendern).
Tryck på f/F för att välja
“Sunday” (söndag) eller
“Monday” (måndag). Tryck sedan
på ENTER.
Color of Day
Ställ in den färg som ska visas för
söndag och lördag i kalendern.
Tryck på G och sedan på f/F för
att välja önskad färg för söndag
och lördag. Tryck sedan på
ENTER.
Tips
Du kan ställa in både höjd och bredd till ett
värde mellan 2,0 till 6,0 cm.
3
Markören flyttas till
sifferinmatningsfältet.
4
3 Tryck på g/G/f/F för att välja
och tryck sedan på ENTER.
Kalendern syns nu på angiven
plats.
Hur du sparar eller skriver ut den
förhandsgranskade kalendern beskrivs på sidan 17.
Tryck på f/F för att välja
formatet och tryck sedan på
ENTER.
En förhandsgranskning av fotot med
angiven storlek visas.
5
Tips
Tryck på f/F för att välja höjd
eller bredd som du vill justera och
tryck sedan på ENTER.
Om du vill ange den andra storleken
upprepar du steg 3 och 4.
Fortsättning
21SV
04
21
07-04-20, 11.48
Göra olika utskrifter
2 Tryck på f/F för att välja följande
alternativ och tryck sedan på g/G
för att välja en inställning.
1
6
Tryck på f/F för att välja
och tryck sedan på ENTER.
Alternativ
Bilden blir svartvit.
Fönstret där du väljer en bild visas.
7
Korrigerar röda-ögoneffekten. (sidan 16)
Tryck på g/G/f/F för att välja
önskad bild och tryck sedan på
ENTER.
AUTO TOUCH-UP
justerar automatiskt ett
misslyckat foto som har
problem såsom motljus, urfokus eller röda ögon
genom att du trycker på
knappen på skrivaren.
Du får nu upp ett fönster där du
justerar bildens position.
8
Justera storleken och positionen
för den valda bilden.
Tryck på g/G för att välja önskat
justeringsalternativ och tryck sedan
på ENTER.
Justeringsverktyg
Åtgärd
9
Tryck på g/G för att välja
och tryck på ENTER.
Förhandsgranskningen av IDfotoutskriften visas.
Tips
Hur du sparar och skriver ut det
förhandsgranskade ID-fotot beskrivs på
sidan 17.
Tänk på:
Alternativ
/
Åtgärd
En ID-foto-utskrift kanske inte kan användas för
ID-kort eller pass. Kontrollera kraven på fotot
som ska användas i certifikatet innan du skickar
in kortet eller passet.
Förstorar eller förminskar
storleken för en bild genom
att trycka på knapparna på
skrivaren.
Flytta bilden med g/G/
f/F, och tryck därefter på
ENTER.
Varje gång du trycker på
ENTER vrids bilden 90°
medurs.
Tryck på f/F för att välja
önskat inställningsfunktion
och tryck på ENTER.
Justeringsreglaget visas.
Tryck på g/G för att flytta
reglaget till önskad
position för att justera
ljusstyrka, färgton, mättnad
eller skärpa.
22SV
04
22
07-04-20, 11.48
Överlagra ett meddelande på
en bild
Du kan placera ett
förinställt meddelande,
handskrivna tecken eller
illustrationer på en bild
(överlagring).
x Överlagra ett handskrivet
meddelande
1Tryck på g/G för att välja
(handskrivet meddelande) och
tryck på ENTER.
Tips
1
Visa Creative Print-menyn
(sidan 18).
2
Tryck på g/G/f/F för att välja
“Calendar” (kalender) och tryck
sedan på ENTER.
Fönstret som används för att välja
bakgrundsbild visas.
3
Välj en bild för bakgrunden.
1Tryck på g/G/f/F för att välja en
bild för bakgrunden och tryck
därefter på ENTER.
Fönstret som används för att justera
bildvinkeln och bildens position
visas. Mer information om
inställning finns i steg 6 på sidan 19.
3Tryck på g/G för att välja
och
tryck sedan på ENTER.
Förhandsgranskningsfönstret visas.
4
Överlagra ett handskrivet
meddelande eller ett meddelande
i standardformat över
bakgrundsbilden.
Fönstret för att välja en bild att
överlagra visas.
2Tryck på g/G/f/F för att välja en
bild som du vill överlagra och tryck
på ENTER.
Välj bilden med handskrivna tecken
eller illustrationer som du har
förberett i förväg.
Trimningsmarkören visas.
3Tryck på g/G/f/F för att ange
startpunkten för området som ska
överlagras och tryck därefter på
ENTER.
4Tryck på g/G/f/F för att ange
slutpunkten för området och tryck
därefter på ENTER.
Fortsättning
23SV
04
23
07-04-20, 11.48
Göra olika utskrifter
Om du vill överlagra handskrivna tecken eller
illustrationer, ritar du dem med en svart
bläckpenna på ett vitt papper, fotograferar dem
med en digitalkamera och sparar dem på ett
minneskort. Du kan även använda “Texter att
överlagra” på sidan 79.
Färgvalsfönstret visas.
Återgå till föregående steg
Tryck på CANCEL.
5Tryck på g/G/f/F för att välja
önskad färg och tryck sedan på
ENTER.
Fönstret som används för att justera
den överlagrade bildvinkeln och
bildens position visas.
Mer information om inställningar
finns i steg 6 på sidan 19.
6Tryck på g/G för att välja
och
tryck på ENTER.
Förhandsgranskningen av den
valda bilden överlagrad på
bakgrundsbilden visas.
x Överlagra ett meddelande i
standardformat
1Tryck på g/G för att välja
(meddelande i standardformat) och
tryck därefter på ENTER.
Fönstret där du kan välja ett
förinställt meddelande visas.
2Tryck på f/F för att välja önskat
meddelande och tryck på ENTER.
Fönstret med färgval visas.
3Tryck på g/G/f/F för att välja
önskad färg och tryck därefter på
ENTER.
Fönstret som används för att justera
meddelandevinkeln och bildens
position visas. Mer information om
inställningar finns i steg 6 på
sidan 19.
4Tryck på g/G för att välja
och
tryck på ENTER.
Förhandsgranskningen av
meddelandet överlagrat på
bakgrundsbilden visas.
Om du vill överlagra flera handskrivna
tecken eller förinställda meddelanden
Tryck på g/G och välj
(handskrivet
meddelande) eller
(meddelande i
standardformat) och upprepa steg 4.
Tips
Hur du sparar och skriver ut den överlagrade
bilden som förhandsgranskas beskrivs på
sidan 17.
24SV
04
24
07-04-20, 11.48
3
Visa bildspel
Du kan visa ett bildspel med bilderna som
sparats på ett minneskort eller på en
extern enhet. Du kan också skriva ut en
visad bild manuellt.
Fönstret där du anger hur bilder
växlas visas.
Tryck på f/F för att välja
“Automatic” (Automatiskt) för att
automatiskt växla bilder eller
“Manual” (Manuell) för att växla
dem manuellt. Tryck sedan på
ENTER.
5
Tryck på f/F för att välja
“Execute” (Verkställ) och tryck på
ENTER.
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
MENU
1
Tryck på MENU.
Menyraden visas.
Menyrad
SLIDESHOW-menyns ikon
• När “Automatic” (Automatiskt) är
valt: Bilderna på minneskortet eller
den externa enheten visas
automatiskt en efter en.
• Om du väljer “MANUAL”
(Manuell):
Bilden med markören i bildlistan
visas. För att växla bilder, tryck på
g/G.
Avbryta bildspelet
Tryck på CANCEL.
Stänga menyn
Tryck på MENU igen. Föregående
fönster visas.
2
Tryck på g/G för att välja
(Slideshow) och tryck därefter på
ENTER.
Slideshow-menyn öppnas.
Slideshow-meny
Tips
När du spelar upp bildspelet manuellt kan du
skriva ut en visad bild genom att trycka på
PRINT.
Observera!
• Beroende på bilden kan det ta tid innan den
visas.
• Du kan inte visa bilder som inte representeras
av en miniatyrbild, eftersom dessa antagligen
är skadade el dyl.
25SV
05
25
07-04-20, 11.57
Göra olika utskrifter
4
Knappar som används i det här avsnittet
PRINT
Tryck på f/F för att välja
“Switch” (Växla) och tryck sedan
på ENTER.
3
Söka en bild
Med sökmenyn kan du söka på ett
minneskort eller en extern enhet efter en bild
med hjälp av bildnummer eller datum.
Tänk på:
Du kan endast söka efter bilder som sparats som
DCF-filer.
Knappar som används i det här avsnittet
g/G/f/F/ENTER
Tryck på f/F för att välja
sökknappen och tryck på ENTER.
Du får upp en dialogruta där du
matar in dina sökkriterier.
4
Tryck på g/G för att välja ett
alternativ och tryck på f/F för att
ange nummer.
• Om du väljer “By File NO.” (Med
filnummer):
Ange start- och slutnummer för
filerna (mapp- och filnummer) som
du vill söka i:
Startbildsnummer
CANCEL
Slutbildsnummer
MENU
1
Tryck på MENU.
Menyraden visas.
Image Search-menyns symbol
Tips
Skärmen ovan visas när en Sony Cybershot-digitalkamera är ansluten.
Stänga menyn
Tryck på MENU igen. Föregående
fönster visas.
2
• Om du väljer “By Date” (Med
datum):
Ange start- och slutdatum för
filerna som du vill söka i:
Startdatum
Slutdatum
Tryck på g/G för att välja
(Image Search) och tryck därefter
på ENTER.
Image Search-menyn öppnas.
Image Search-meny
Tips
Om du vill söka filer från ett visst datum,
mata in samma datum i båda rutorna.
26 SV
05
26
07-04-20, 11.57
• Om du väljer “By Folder No.”
(Med mappnummer):
Ange mappnummer för bilderna
som du vill söka efter:
Fylla bilder
Knappar som används i det här
avsnittet
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
Kopiera bilder
5
Tryck på ENTER.
Sökningen startar. När sökningen är
klar visas ditt sökresultat.
Om inga bilder har hittats
Texten “No images were found” (Inga
bilder hittades) visas på skärmen.
6
Du kan kopiera bilder mellan minneskort i
minneskortplatsen eller en extern enhet
ansluten till PictBridge/EXT INTERFACEkontakten.
1
Tryck på MENU.
Menyraden visas.
Menylist
Ikon för menyn File
Tryck på ENTER.
Den sökta bilden visas.
Sökresultaten visas som statusen
innan du gick in i menyn. När du
söker från bildlistan visas, “01” med
relevanta bilder i bildlistan.
• Om du valde “By File No.” och “By
Date”, visas “01” på de bilder som
hittades för att ange deras
utskriftsantal. Du kan enkelt
kontrollera bilderna som du valde
på bildlistan.
• Om du valde “By Folder No.”, visas
den första bilden i den valda
mappen.
Stänga menyn
Tryck på MENU igen. Föregående
fönster visas.
2
Tryck på g/G för att välja
(arkivanvändning) och tryck
därefter på ENTER.
Menyn File operation visas.
Menyn File operation
Tips
För att skriva ut en sökt bild, trycker du på
g/G/f/F för att välja önskad bild och trycker
därefter på ENTER för att visa den i
förhandsgranskningen. Tryck på f/F för att
ställa in utskriftskvantitet och tryck därefter på
PRINT för att starta utskriften.
Fortsättning
27SV
05
27
07-04-20, 11.57
Göra olika utskrifter
MENU
3
Tryck på f/F för att välja
“Kopiera alla filer” eller “Kopiera
valda filer” och tryck på ENTER.
• När “Copy all files” är vald, visas
dialogrutan för att välja destination
att kopiera bilder till. Gå till steg 6.
• När “Copy selected files” (Kopiera
valda filer) är valt visas bildlistan
för minneskortet eller den externa
enheten.
4
Tryck på g/G/f/F för att välja
önskad bild och tryck på ENTER.
För att kopiera flera bilder, upprepa
detta steg.
Återkalla ditt val
Tryck på g/G/f/F för att välja
bilden vars val du vill upphäva, och
tryck på ENTER igen.
5
Tryck på MENU.
Tänk på:
Du kan inte kopiera en bild till ett identiskt
minneskort eller extern enhet som de som
innehåller bilden som ska kopieras.
Dialogrutan för att välja en mapp
visas.
7
Tryck på f/F för att välja önskad
mapp och tryck på ENTER.
Markerade bilder kopieras till
målmappen.
Tips
För att lämna menyn File operation mitt i
trycker du på CANCEL.
Tänk på:
Stäng inte av strömmen eller ta bort minneskort
eller externa enheter från skrivaren medan du
kopierar bilder. Skrivaren, minneskortet eller
externa USB-enheter kan skadas eller data kan
förloras.
Dialogrutan för att välja mål visas.
6
Tryck på f/F för att välja
“Memory Stick”, “SD Card”,
“CompactFlash” eller “External
Device”, och tryck på ENTER.
Radera valda bilder
Du kan välja och ta bort bilder på ett
minneskort.
1
Tryck på MENU.
Menyraden visas.
2
Tryck på g/G för att välja
(arkivanvändning) och tryck
därefter på ENTER.
Menyn File operation visas.
3
Tips
Om du väljer “External Device”, kan en
dialogruta för att välja en enhet visas. Följ
anvisningarna som visas på skärmen för att
välja destinationsenhet.
Tryck på f/F för att välja “Delete
Image” (Ta bort bild) och tryck på
ENTER.
Bildlistan visas.
28 SV
05
28
07-04-20, 11.57
Formatera ett Memory Stick
Ikonen Papperskorg
Ditt “Memory Stick” kan formateras.
1
Tryck på MENU.
Menyraden visas.
2
Tryck på g/G för att välja
(arkivanvändning) och tryck
därefter på ENTER.
Menyn File operation visas.
För att ta bort flera bilder, upprepa
detta steg.
Återkalla ditt val
Tryck på g/G/f/F för att välja
bilden vars val du vill upphäva, och
tryck på ENTER igen.
5
Tryck på MENU.
6
Tryck på g/G för att välja “OK”
och tryck på ENTER.
En dialogruta för bekräftelse visas.
De valda bilderna raderas.
Tips
3
Tryck på f/F för att välja
“Memory Stick Format”
(Formatera Memory Stick) och
tryck på ENTER.
Dialogrutan för bekräftelse visas.
4
Tryck på g/G för att välja “OK”
och tryck på ENTER.
Ditt “Memory Stick” formateras.
Observera!
• När du formaterar ett “Memory Stick”
raderas alla bilder inuti.
• Under formatering får du inte stänga av
skrivaren eller ta bort minneskortet.
Skrivaren eller minneskortet kan skadas. Eller
bilden kan förloras.
• Det går inte att formatera minneskort av
annat slag än “Memory Stick” eller en extern
enhet.
För att lämna menyn File operation trycker du
på CANCEL.
Observera!
• Under borttagning får du inte stänga av
skrivaren eller ta bort minneskortet.
Skrivaren eller minneskortet kan skadas. Eller
data kan förloras.
• En bild som har raderats kan inte återställas.
Innan du tar bort en bild bör du kontrollera
att det är rätt bild.
• Om du raderar en bild med indikator för
Tillhörande fil ( ), raderas även den
tillhörande film- eller e-postfilen.
• Du kan inte ta bort en skyddad bild där
skyddsindikering (
) eller en DPOFförinställningsindikering (
) visas.
Använd digitalkameran för att ta bort dem.
För mer information, se digitalkamerans
bruksanvisning.
29SV
05
29
07-04-20, 11.57
Göra olika utskrifter
4
Tryck på g/G/f/F för att flytta
symbolen för papperskorg till
bilden som du vill ta bort och
tryck på ENTER.
Tänk på:
Ändra
utskriftsinställningarna
(Print setup)
I Print setup-menyn kan du ändra olika
utskriftsinställningar som finns på
sidorna 31 och 32.
Knappar som används i det här
avsnittet
g/G/f/F/ENTER
Vid Creative Print-användning kan du inte
välja alternativ förutom “Color Setting”.
(Inställningsalternativ som inte kan väljas
och ändras visas i grått.)
3
Tryck på f/F för att välja önskat
inställningsalternativ och tryck på
ENTER.
Inställningsfönstret för det valda
alternativet visas (nästa sida).
4
Tryck på f/F för att välja önskad
inställning och tryck på ENTER.
Inställningen är klar.
CANCEL
MENU
1
Tips
Om du vill ändra Print setup-menyn trycker du
på MENU.
Tryck på MENU.
Menyraden visas.
Menylist
Ikon för menyn Print setup
Stänga menyn
Tryck på MENU igen. Föregående
fönster visas.
2
Tryck på g/G för att välja
(Print setup) och tryck därefter på
ENTER.
Print setup-menyn visas.
Print setup-meny
30 SV
05
30
07-04-20, 11.57
Alternativ
Inställningar
Auto Fine Print4
bildkvaliten
Photo*/
Vivid
Innehåll
Tips
Bilder som tagits med en Exif Print (Exif 2.21)-kompatibel
digitalkamera justeras till dess optimala bildkvalitet.
Observera!
• Bildens data korrigeras inte.
• När du skriver i PC-läge har inställningen för Auto Fine
Print 4 med skrivardrivrutinen prioritet över inställningen
här. I PictBridge-läge verkställs denna inställning.
Ramar
OFF (Av)
Bilden skrivs ut utan korrigeringar.
Pattern1/2
Skriver ut en bild med marginaler runt bilden. För
att lämna nästan lika marginaler över, under, till
höger och vänster och runt bilden väljer du
“Pattern2”. För att skriva ut en bild utan att den
klipps väljer du “Pattern1”.
Tänk på:
Om du väljer “Pattern 2”, kan kanterna över, under och till
höger och vänster trimmas och skrivas ut beroende på
bilden.
Borderless*
Skriver ut en bild utan ett tomt område runt bilden.
Tänk på:
När du skriver ut en vanlig 4:3-bild tagen med en
digitalkamera beskärs bilden i över- och underkant och
skrivs ut som en 3:2-bild.
Pattern1
Pattern 2
Borderless
*: Fabriksinställningar
Fortsättning
31 SV
05
31
07-04-23, 09.58
Göra olika utskrifter
Funktionen korrigerar automatiskt
så att en bild kan skrivas ut i mer levande,
klara och vackra bilder. Det är speciellt
effektivt för en mörk bild med låg kontrast.
Bilderna korrigeras för att återge naturliga
hudfärger, levande lövgröna träd eller klar,
blå himmel.
•Photo: Justerar en bild automatiskt
så att bilden skrivs ut med naturliga och
vackra färger. (Rekommenderas)
•Vivid (Levande): En bild justeras
automatiskt så att bilder skrivs ut med högre
skärpa. vilket gör bilderna mer levande än i
fotografiskt läge.
Alternativ
Inställningar
Utskrift med datum
On
Off*
Färginställning
Innehåll
Skriver ut fotograferingsdatumet med en bild när
bilden är en fil som spelats in i DCF-formatet (Design
rule for Camera File system). För att göra en utskrift
med inspelningsdatumet ska du ta en bild i DCFformatet. När bilden sparas i skrivarens minne skrivs
datumet då den sparades ut.
Skriver ut en bild utan datum.
Justerar färger och skärpa för en utskrift. Tryck på
g/G för att välja en färgkomponent ( “R” (röd),
“G” (grön), eller “B” (blå)) eller “S” “Sharpness”
(skärpa), och tryck därefter på f/F för att ställa in
nivån. Du kan ställa in nivåer för R, G, B i området
från +4 till -4 och för S i området från +7 till 0.
R: Justerar de röda och blå elementen. Ju högre nivå
du väljer, desto mer rödtonad blir bilden, som om
den belyses med rött ljus. Ju lägre nivå du väljer,
desto mörkare blir bilden, som om den belyses
med blått ljus.
G: Justerar de gröna och purpurfärgade elementen.
Ju högre nivå du väljer, desto mer gröntonad blir
bilden, som om den belyses med grönt ljus. Ju
lägre nivå du väljer, desto mörkare blir bilden,
som om den belyses med purpurfärgat ljus.
B: Justerar de blå och gula elementen. Ju högre nivå
du väljer, desto mer blåtonad blir bilden, som om
den belyses med blått ljus. Ju lägre nivå, desto
mörkare blir bilden, som om den belyses med gult
ljus.
S: Ju högre skärpenivå du väljer, desto tydligare blir
bildens konturer.
(*R: 0/G:0/B:0/S:0)
*: Fabriksinställningar
32 SV
05
32
07-04-20, 11.57
Ändra inställningar
för visning och
skrivare (Display/
Printer setup)
2
Tryck på g/G för att välja
(Display/Printer setup) och tryck
därefter på ENTER.
Menyn Display/Printer setup visas.
Display/Printer Setup-menyn
Med menyn Display/Printer setup kan du
ändra de display- och skrivarinställningar
som listas på sidan 34.
g/G/f/F/ENTER
CANCEL
MENU
1
3
Inställningsfönstret för det valda
alternativet visas (nästa sida).
För att visa dolda
inställningsalternativ bläddrar du i
fönstret med f/F.
Tryck på MENU.
Menyraden visas.
Menylist
Tryck på f/F för att välja önskat
inställningsalternativ och tryck på
ENTER.
Display/Printer
ikon för inställningsmeny
Tänk på:
Under Edit- eller Creative Print-åtgärder
kan vissa alternativ inte väljas och ändras.
De alternativ som inte kan ändras visas i
grått.
4
Tryck på f/F för att välja önskad
inställning och tryck på ENTER.
Inställningen är klar.
Tips
Stänga menyn
Tryck på MENU igen. Föregående
fönster visas.
Om du vill lämna Display/Printer setup-menyn
Fortsättning
33SV
05
33
07-04-20, 11.57
Göra olika utskrifter
Knappar som används i det här avsnittet
Alternativ
Inställningar
Innehåll
Listans ordningsföljd
Ascending* (Stigande)
I listan över bilder presenteras
bilderna i nummerordning, med
början på det lägsta numret.
Descending (Fallande)
I listan över bilder presenteras
bilderna i nummerordning, med
början på det högsta numret.
On
I listan över bilder presenteras bilder
utan miniatyrbildsdata (miniatyrbild
används som index)som en ikon.
Off*
I listan över bilder presenteras bilder
utan miniatyrbildsdata (miniatyrbild
används som index) i originalformat.
Icon (Symbol)
(Visad datumordning)
Date Display Order
Ställ in visningsordning för datum (Year (år), Month (Månad) och
Day (Dag)) på en av följande:
•Y/M/D*
• M/D/Y
•D/M/Y
LCD Backlight
Ställer in ljusstyrka på LCD-bakgrundsbelysningen mellan
(LCD-bakgrundsbelysning) följande: Bright*/Dark (Ljus/Mörk)
Demonstration Mode
On*
En flashfil-demonstration för att
förklara skrivarens funktioner startar
automatiskt efter att skrivaren har
lämnats oanvänd under 5 sekunder
utan något minneskort eller extern
enhet ansluten. För att avbryta
demonstrationen trycker du på vilken
som knapp.
Off (Av)
Ingen demonstrationsfil startas.
(Demonstrationsläge)
Enhet
I menyn Creative Print ID photo kan du välja vilken enhet du
vill använda för att ange format för ett foto på följande sätt:
• cm* • tum
Printer Information
Display
Version av fast programvara och totalt antal utskrifter visas.
Language (Språk)
Du kan välja språket för menyn eller meddelanden: Japanese/
English*/French/Spanish/German/Italian/Russian/Korean/
Chinese (Simplified)/Chinese (Traditional)/Netherlands/
Portuguese/Arabian/Persian
*: Fabriksinställningar
34 SV
05
34
07-04-23, 10.09
Skriva ut från en PictBridge-kamera eller extern enhet
Skriva ut från en
PictBridgedigitalkamera
Du kan ansluta en PictBridge-kompatibel
digitalkamera och skriva ut bilder direkt
från kameran.
När du skriver ut från en PictBridge/EXT
INTERFACE-kontakt, ska du se till att ta
bort minneskorten från skrivaren i förväg.
1
Ansluta skrivaren till elnätet
(. Läs detta först).
3
Tryck på 1 (på/standby) tryck för
att starta skrivaren.
1 (på/standby)-indikatorn på
skrivaren tänds och lyser gulgrön.
Anslut en PictBridge-kompatibel
digitalkamera till skrivarens
PictBridge/EXT INTERFACE-kontakt.
När du ansluter en PictBridgekompatibel digitalkamera till
skrivaren, visas “Connecting”
(Ansluter) på skrivarens LCD-display.
Använda digitalkameran för att
skriva ut en bild.
Skrivaren stöder följande utskrifter:
Kamera eller
annan extern
enhet
Till USB-kontakt
Observera!
• Om du byter ut färgbandet medan skrivaren
är ansluten till en PictBridge-kompatibel
digitalkamera, kanske inte bilden skrivs ut
som den ska. Om detta inträffar, koppla ur
och återanslut digitalkameran.
• När du skriver ut från en PictBridgekompatibel digitalkamera, skrivs en bild ut
enligt inställningarna på skrivarens Print
setup-meny. När du ställer in datumutskrift
eller alternativen border/borderless med din
digitalkamera, har digitalkamerans
inställningar prioritet. Om du väljer
“Borderless” på skrivaren och “Border” på
kameran kommer “Pattern1” att användas för
utskriften.
• Avseende felmeddelanden som visas på din
digitalkamera, se din digitalkameras
bruksanvisning.
• Du kan inte använda en USB-hubb eller en
digitalkamera som innehåller USB-hubb.
35SV
06
35
07-04-19, 18.15
Skriva ut från en PictBridge-kamera eller extern enhet
2
5
Till PictBridge/EXT
INTERFACE-kontakt
Gör den digitala kameran redo
för utskrift med en PictBridgekompatibel skrivare.
Inställningarna och funktionerna som
krävs innan du ansluter varierar
mellan olika digitalkameror. För mer
information, se digitalkamerans
bruksanvisning. (Om du till exempel
använder Sony Cyber-shot
digitalkamera ställer du in läget
“PictBridge” för “USB Connect”.)
4
• Utskrift av enstaka bild
• Utskrift av alla bilder
• Indexutskrift
• DPOF-utskrift
• Utskrift med/utan marginaler
• Datumutskrift
Punkter att observera vid utskrift
finns i “Läs detta först”.
Skriva ut från en
Bluetooth-kompatibel
enhet
Genom att ansluta Sony DPPA-BT1
Bluetooth USB-adaptern till skrivaren, kan
du skriva ut en bild från en Bluetoothkompatibel mobiltelefon, digitalkamera,
eller annan enhet.
Observera!
• Använd inte DPPA-BT1 utanför det område
där du köpte den. Beroende på området kan
användning av adaptern bryta mot
föreskrifter om radiostrålning och kan vara
föremål för dess påföljder.
• I vissa områden, säljs Sony Bluetooth USBadaptern DPPA-BT1 inte.
Kompatibla profiler för
Bluetooth-kommunikation
BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32 bitars Windows
format
Vissa bildfilsformat är inte kompatibla.
Maximalt antal bildpunkter som kan
hanteras
8 000(H) x 6 000(V) punkter (Maximum
5 MB eller mindre)
Utskriftsprocedurer
När du skriver ut från en PictBridge/EXT
INTERFACE-kontakt, ska du se till att ta
bort minneskorten från skrivaren i förväg.
1
2
3
Anslut skrivaren till nätström.
Tryck på 1 (på-standby)
omkopplaren för att sätta på
skrivaren.
Sätt i Bluetooth-adaptern i
skrivarens PictBridge/EXT
INTERFACE-kontakt.
DPPA-BT1-adaptern stödjer följande
profiler:
• BIP (Basic Imaging Profile)
• OPP (Object Push Profile)
Information om vilka profiler som din
Bluetooth-enhet stödjer finns i dess
bruksanvisning.
Vad är “Profile”?
Standarder som aktiverar trådlös
Bluetooth-kommunikation. Det finns flera
profiler beroende på syftet och
produktprofiler som används. För att göra
Bluetooth-kommunikation möjlig, ska
enheterna som du vill kommunicera med
stödja samma profil.
Kompatibla bildfilformat för utskrift
JPEG: DCF 2.0-kompatibel, Exif
2.21 -kompatibel, JFIF (4:4:4-, 4:2:2-,
4:2:0- format Baseline-JPEG)
TIFF: Exif 2.21-kompatibel
Tänk på:
Om någon annan enhet än Bluetoothadaptern, t ex ett minneskort, kamera,
persondator, eller andra externa enheter
eller en USB-kabel är ansluten till någon av
minneskortplatserna, PictBridge/EXT
INTERFACE-kontakten, eller USBkontakten på skrivaren, ta bort den från
skrivaren och anslut Bluetooth-adaptern.
4
Skriv ut från Bluetoothkompatibel mobiltelefon, eller
annan enhet.
36SV
06
36
07-04-23, 15.02
Information om utskriftsprocedurer
finns i bruksanvisningen till den
Bluetooth-enhet som du använder.
• Eftersom en Bluetooth-enhet och ett trådlöst
LAN (IEEE802.11b/g) använder samma
frekvensområden, kan vågstörningar inträffa
när produkten används nära en enhet som har
ett trådlöst LAN. Detta kan orsaka försämring
av kommunikationshastighet och
anslutningsförhållanden. Om detta inträffar
vidtar du följande åtgärder:
- Håll ett avstånd på 10 meter från en trådlös
LAN-enhet när du ansluter produkten till
mobiltelefonen.
•
•
•
•
•
När det krävs inmatning av ett
lösenord*
Mata in “0000”. Du kan inte ändra
lösenordet med skrivaren.
* Lösenordet kallas ofta “pass key” eller
“PIN-kod”.
Observera!
• Produktens kommunikationsavstånd kan
variera beroende på hinder mellan produkten
(en människokropp, metallföremål eller vägg)
och mobiltelefon eller annan enhet.
• Bluetooth-kommunikationens känslighet kan
påverkas under följande förhållanden:
- När det finns ett hinder mellan produkten
och mobiltelefonen eller annan produkt, t ex
en mänsklig kropp, metallobjekt eller en
vägg.
- När det finns ett trådlöst LAN eller en
mikrovågsugn nära, eller andra
elektromagnetiska vågor.
P Varningar
• Radiovågor från en Bluetooth-enhet kan
negativt påverka användningen av elektriska
och medicinska enheter, och kan leda till
olyckor på grund av felfunktioner. Se till att
stänga av produkten och mobiltelefonen och
använd inte produkten på följande platser.
- Inuti medicinska anläggningar, tåg,
flygplan, bensinstationer eller andra
platser som kan avge brännbar gas.
- Nära automatiska dörrar eller brandlarm
eller andra automatiskt styrda enheter.
• Håll denna produkt minst 22 cm från
pacemakers. Radiovågor från denna produkt
kan påverka pacemakers negativt.
• Försök inte plocka isär eller ändra denna
produkt. Om du gör så kan det resultera i
skador, elektriska stötar eller brand.
37SV
06
37
07-04-19, 18.15
Skriva ut från en PictBridge-kamera eller extern enhet
För att välja skrivare från en
Bluetooth-kompatibel enhet, väljer du
“Sony DPP-FP70 ##”/”Sony DPPFP90 ##”. (“##” står för de två figurer
från höger av adressen som visas på
LCD-skärmen.):
- Stäng av den trådlösa LAN-enheten om du
vill använda produkten inom 10 meter från
den trådlösa LAN-enheten.
Det garanteras inte att denna produkt
fungerar med alla enheter som har Bluetooth
trådlös teknik.
Använd inte DPPA-BT1 utanför det område
där du köpte den. Beroende på området kan
användning av denna produkt bryta mot
föreskrifter om radiostrålning och kan bli
föremål för dess påföljder.
Sony kan inte hållas ansvariga för
informationsläckage som sker vid Bluetoothkommunikation.
Sony kan inte hållas ansvariga för
misslyckanden att uppfylla skyddskrav som
är resultatet av en icke-rekommenderad
modifiering eller användning av produkten.
Information om kundsupport finns i
skrivarens bruksanvisning.
Skriva ut från en
extern enhet
Du kan ansluta en
masslagringskompatibel digitalkamera, ett
USB-minne, en fotolagringsenhet eller
andra externa enheter och skriva ut en bild
direkt från den externa enheten.
Använd USB-kabeln som medföljer
kameran eller andra externa enheter
om det krävs.
Det går att skriva ut i direkt läge.
Till PictBridge/EXT INTERFACEkontakt
Observera!
• Vi kan inte garantera anslutning till alla typer
av masslagringsenheter.
• Om det sitter ett minneskort i skrivaren, kan
inte skrivaren läsa signalen från en extern
enhet ansluten till skrivarens PictBridge/EXT
INTERFACE-kontakt. Ta bort minneskortet
om det finns något.
1
Ställ in digitalkameran eller
annan extern enhet så den är klar
för utskrift med skrivaren som
stödjer masslagringsenheter.
Inställningarna och funktionerna som
krävs innan du ansluter skiljer sig
beroende på vilken extern enhet du
använder. För mer information se den
externa enhetens bruksanvisning.
(Om du till exempel använder Sony
Cyber-shot digitalkamera ställer du in
läget “Normal” eller “Mass Storage”
för USB Connect.)
2
Ansluta skrivaren till elnätet
(. Läs detta först).
3
Tryck på 1 (på/standby) tryck för
att starta skrivaren.
1 (på/standby)-indikatorn på
skrivaren tänds och lyser gulgrön.
4
Anslut en kamera eller en extern
enhet till skrivarens PictBridge/EXT
INTERFACE-kontakt.
Till USBkontakt
Observera!
Masslagringskompatibelt
USB-minne,
digitalkamera,
fotolagringsenhet eller
andra externa enheter.
• Om du använder en USB-kabel som finns att
köpa i handeln ska du använda en som är
kortare än 3 m.
• Stäng aldrig av strömmen för skrivaren eller
en extern enhet och ta aldrig bort USB-kabeln
medan kontrollampan för den externa
enheten blinkar. Informationen på den
externa enheten kan skadas. Vi tar inget
ansvar för skadestånd som kan uppstå på
grund av förlust av eller skadad information.
• Du kan inte använda en USB-hubb eller en
USB-enhet som innehåller en USB-hubb.
• Data som kodats eller komprimerats med
fingeravtrycksautentisering eller lösenord
kan inte användas.
• Följande Sony USB-enheter kan inte användas
eftersom de innehåller system för
fingeravtrycksautentisering eller en USBhubb:
USM16A/S, USM32A/S, USM64A/S,
USM128A/S,USM256A/S, USM128B/BMS,
USM64C, USM128C, USM128F
38SV
06
38
07-04-19, 18.15
Skriva ut från pc
Du kan skriva ut bilderna från en dator
genom att installera den medföljande
programvaran på datorn och ansluta den
till skrivaren.
Detta avsnitt förklarar hur du installerar
den medföljande programvaran på datorn
och när du använder det medföljande
Picture Motion Browser-programmet för
att skriva ut en bild.
Se även bruksanvisningen som medföljer
datorn beträffande användning av datorn.
Du behöver bara installera programvaran
första gången du ansluter datorn till
skrivaren.
Systemkrav
För att använda den medföljande
skrivardrivrutinen och Picture Motion
Browser måste datorn uppfylla följande
systemkrav:
Operativsystem:
Microsoft Windows Vista (*1)/
Windows XP Professional (*2)/
Windows XP Home Edition/
Windows 2000 Professional
(servicepack 3 eller senare),
förinstallerad
(*1 )Förutom Starter. Dessutom stödjer
inte Picture Motion Browser 64-bitars
versionen.
(*2 )64-bitars versionen stöds inte.
(Windows 95, Windows 98 Gold
Edition, Windows 98 Second Edition,
Windows NT, Windows Millennium
Edition, andra versioner (t ex SP2 eller
tidigare, eller Server) av Windows
2000 stöds inte.)
Processor: Pentium III 500MHz eller
snabbare (Pentium III 800MHz eller
snabbare rekommenderas.)
RAM: 128 MB eller mer (256 MB eller mer
rekommenderas.)
Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
(Beroende på den Windows-version
du använder, kan mer utrymme
krävas. För att hantera
bildinformation behöver du
ytterligare hårddiskutrymme.)
Bildskärm:
Upplösning:
800 x 600 bildpunkter eller mer
Färger:
High Color (16-bit) eller bättre
Erfordrad programvara: DirectX 9.0c eller
högre (Krävs för Picture Motion
Browser.)
Fortsättning
39SV
07
39
07-04-19, 18.16
Skriva ut från pc
Om den medföljande cd-rom-skivan
Den medföljande cd-rom-skivan
innehåller följande:
• Skrivardrivrutin till DPP-FP70/FP90:
Programvaran beskriver skrivarens krav
och aktiverar utskrift från datorn.
• Picture Motion Browser: Sonys egen
programvara med vilken du hanterar
fotografier och rörliga bilder - hämtar,
hanterar, bearbetar och skriver ut.
Installera
programvaran
Observera!
• Om hubb används vid anslutning mellan
skrivare och pc, eller om två eller fler USBkomponenter (inkl. skrivaren) har anslutits
till din pc, kan du få problem. Du behöver då
förenkla anslutningen mellan pc och skrivare.
• Du kan inte styra fotoskrivaren från en annan
USB-enhet som är i bruk samtidigt.
• Du får inte koppla ifrån eller ansluta USBkabeln till skrivaren under pågående
kommunikation eller utskrift.
Funktionsstörningar kan uppstå.
• Se till att datorn som är ansluten till skrivaren
inte går in i vänteläge eller viloläge under
utskrift. Om den gör det skriver eventuellt
inte skrivaren ut på rätt sätt.
• Vi kan inte garantera att skrivaren fungerar
med alla datorer även om de uppfyller eller
överträffar systemkraven.
• Picture Motion Browser stödjer DirectXtekniken och DirectX-installation kan
erfordras.
DirectX finns på CD-ROM-skivan.
• Om Picture Motion Browser installeras på en
dator som redan har Cyber-shot Viewer
installerad, skrivs Cyber-shot Viewer över
och ersätts med Picture Motion Browser.
Browser-mapparna kommer, när de väl har
registrerats i Cyber-shot Viewer att
automatiskt registreras i Picture Motion
Browser. När du använder Picture Motion
Browser, kan du lättare visa mapparna än du
kan när du använder Cyber-shot Viewer,
eftersom de registrerade mapparna visas
gruppvis när man visar mappar. Med dess
förbättrade justering av röda-ögon-reduktion
och justering för nyligen tillagda tonkurvor,
erbjuder Picture Motion Browser kraftfullare
redigeringsfunktioner. Du kan även använda
programvaran till att skriva data till ett
externt minneskort för att ta det med dig.
Installera skrivardrivrutiner
Följ stegen nedan för att installera
drivrutinen.
Observera!
• Innan du installerat drivrutinen ska du inte
ansluta skrivaren till datorn.
• När du använder Windows Vista/XP/2000,
loggar du in i Windows som
datoradministratör.
• Glöm inte att stänga av alla andra program
innan du installerar.
• Dialogrutorna i detta avsnitt kommer från
Windows XP, om inget annat anges.
Installationsprocedurerna och dialogrutorna
som visas varierar beroende på
operativsystem.
1
Sätt på din dator, starta Windows,
och sätt in den medföljande CDROM-skivan i CD-ROM-enheten på
datorn.
Installationsfönstret visas.
Tänk på:
Om installationsfönstret inte visas,
dubbelklicka på “Setup.exe” på din cdrom.
2
Klicka på “Installing Printer
Driver” (Installera
skrivardrivrutin).
3
Klicka på “Nästa”.
En ruta med licensavtal visas.
4
Läs avtalet noga och om du
instämmer klickar du på “I accept
this agreement” och klickar på
“Next”.
40SV
07
40
07-04-19, 18.16
Tänk på:
Använd en USB-kabel av B-typ som är
kortare än 3 meter.
9
1 0 När installationen är klar tar du
Inställningen startar.
5
När dialogrutan “Sony DPP-FP60/
70/90 printer driver has been
successfully installed” (Sony DPPFP60/70/90-skrivardrivrutinen har
installerats) visas klickar du på
“Finish” (Avsluta).
Ansluta skrivaren till elnätet
(. Läs detta först).
7
Tryck på 1 (på/standby) för att
starta skrivaren.
8
Anslut USB-kontakterna på
skrivaren och din dator med en
USB-kabel (medföljer ej).
Installationen av skrivardrivrutinen
startar automatiskt.
bort CD-ROM-skivan från datorn
och sparar den för framtida bruk.
För att fortsätta installera Picture
Motion Browser-programvaran följer
du procedurerna från steg 2 på
sidan 42.
Observera!
• Om installationen misslyckas kopplar du bort
skrivaren från datorn, startar om datorn, och
upprepar därefter installationsproceduren
från steg 2.
• Efter installationen, är “Sony DPP-FP70” eller
“Sony DPP-FP90” inte inställda som
standardskrivare. Ställ in skrivaren som du
använder i varje program.
• Du måste använda den medföljande cd romskivan vid ominstallation eller avinstallation
av skrivardrivrutinen. Förvara på rätt sätt så
att den inte förstörs.
• Innan du använder skrivaren, läs igenom
Readme-filen (Readme-mappen i
CD-ROMcEnglish foldercReadme.txt).
När programvaran är installerad
visas på skrivbordet i Windows samt
en genväg till webbplatsen för registrering
av skrivarkund. om du slutför registreringen kan du få supportinformation på:
http://www.sony.net/registration/di/
Till USBkontakt
Till USB-kontakt
Fortsättning
41SV
07
41
07-04-19, 18.16
Skriva ut från pc
6
Windows-pc
Vänta ett tag och kontrollera
sedan att “Sony DPP-FP70” eller
“Sony DPP-FP90” har lagts till
“Printers and Faxes” (Skrivare och
faxar).
Avinstallera skrivardrivrutinerna
12 Välj “Windows Driver Package -
Sony DPP-FP60/70/90” (“Windows
drivrutinpaket - Sony DPP-FP60/
70/90”) och klicka på “Change/
Remove” (Ändra ta bort).
Ta bort skrivardrivrutinen på följande sätt:
1
Koppla bort USB-kabeln
(medföljer ej) från skrivaren och
datorn.
2
Klicka på “Start” - “Printers and
Faxes” (Skrivare och faxar).
3
Välj “DPP-FP70” eller “DPP-FP90”,
och klicka på “Delete” (Ta bort)
från menyn “File” (Arkiv).
Dialogrutan för bekräftelse visas.
4
5
13 Klicka på Yes (Ja).
Installera Picture Motion
Browser
Följ stegen nedan för att installera Picture
Motion Browser.
Klicka på Yes (Ja).
Kontrollera att “DPP-FP70” eller
“DPP-FP90” har tagits bort från
fönstret “Printers and Faxes”
(Skrivare och faxar).
6
Klicka på “Server Properties”
(Serveregenskaper) från menyn
“File” (Arkiv), och klicka på fliken
“Drivers” (Drivrutiner) i fönstret
“Printers Server Properties”
(Egenskaper för skrivarserver).
7
Välj “Sony DPP-FP70” eller “Sony
DPP-FP90” från listrutan och
klicka på “Remove” (Ta bort).
Dialogrutan för bekräftelse visas.
Om du använder Windows Vista,
kanske det inte går att radera. Du kan
lugnt lämna det som det är.
8
9
Dialogrutan för bekräftelse visas.
Observera!
• När du använder Windows Vista/XP/2000,
loggar du in i Windows som
datoradministratör.
• Glöm inte att stänga av alla andra program
innan du installerar.
• Dialogrutorna i detta avsnitt kommer från
Windows XP, om inget annat anges.
Installationsprocedurerna och dialogrutorna
som visas varierar beroende på
operativsystem.
1
Installationsfönstret visas (sidan 40).
2
Klicka på Yes (Ja).
Klicka på “Close” (Stäng) för att
stänga fönstret “Printers Server
Properties” (Egenskaper för
skrivarserver).
Kontrollpanel-fönstret visas.
11 Dubbelklicka på “Add/Remove
Programs” (Lägg till eller ta bort
program).
Klicka på “Installing Picture
Motion Browser” (Installera
Picture Motion Browser).
Dialogrutan “Choose Setup
Language” (Välj inställningsspråk)
visas.
3
Välj språk och klicka på “Next”
(Nästa).
Dialogrutan “Location settings”
(Platsinställningar) visas.
10 Klicka på “Start” - “Control
Panel” (Kontrollpanel).
Sätt på din dator, starta Windows,
och sätt in den medföljande CDROM-skivan i CD-ROM-enheten på
datorn.
4
Välj “Region” (Region) och
“Country/Area” (Land/Område)
där du använder skrivaren och
klicka på “Next” (Nästa).
Dialogrutan “InstallShield Wizard”
(InstallShield-guide) visas.
42SV
07
42
07-04-19, 18.16
5
Klicka på “Next” (Nästa).
En ruta med licensavtal visas.
6
Läs avtalet noga och om du
instämmer klickar du på “I accept
the terms of the license
agreement” (Jag accepterar
villkoren i licensavtalet) och
klickar på “Next” (Nästa).
Avinstallera Picture Motion
Browser
Om du inte längre behöver programvaran,
tar du bort den från datorn på följande
sätt:
1
Click “Start” - “Control Panel”
(Kontrollpanel).
2
Dubbelklicka på “Add/Remove
Programs” (Lägg till eller ta bort
program).
3
Välj “Sony Picture Utility” och
klicka på “Change/Remove”
(Ändra/Ta bort).
Avinstallationen av programvaran
startar.
Klicka på “Finish” (Avsluta).
Skriva ut från pc
4
Dialogrutan där du väljer mapp för
installationen visas.
7
Kontrollera installationsmappen
och klicka sedan på “Next”
(Nästa).
Dialogrutan “Ready to Install the
Program” (Klar att installera
programmet visas).
8
Klicka på “Install” (Installera) och
följ anvisningarna på skärmen för
att fortsätta med installationen.
När du får meddelandet att du ska
starta om datorn följer du
anvisningarna på skärmen för att
starta om den.
9
När installationen är klar tar du
bort CD-ROM-skivan från datorn
och sparar den för framtida bruk.
Observera!
• Om installationen misslyckas, utför gör du
om installationen från steg 2 igen.
• Den medföljande cd-romskivan erfordras när
du avinstallerar eller ominstallerar Picture
Motion Browser. Förvara den på en säker
plats för framtida bruk.
Fortsättning
43SV
07
43
07-04-19, 18.16
Skriva ut bilder med
Picture Motion
Browser
2
Klicka på “Start”.
Du kan använda Picture Motion Browser för
att skriva ut en bild från din dator på
utskriftspapper i P-format.
1
Starta Picture Motion Browser på
ett av följande sätt:
• Dubbelklicka på
(Picture
Motion Browser) på skrivbordet i
Windows.
• Klicka på “Start” - “All Programs”
(Start - Alla Program) (eller
“Programs” (Program) i Windows
2000) - “Sony Picture Utility” “Picture Motion Browser”.
Fönstret “Information Tool”
(Informationsverktyg) visas.
När Picture Motion Browser startas
första gången
Dialogrutan för att registrera en visad
mapp visas. Om bilder redan har
sparats i mappen “My Pictures”
(Mina bilder) klickar du på “Register
Now” (Registrera nu) Om du har
sparat bilder i en annan mapp än “My
Pictures” (Mina bilder) klickar du på
“Register Later” (Registrera senare).
Se “Registrera en sökmapp”
(sidan 48).
Hur du tar fram mappen “My
Pictures” (Mina bilder)
• I Windows 2000:
Klicka på “My Documents” - “My
Pictures” (Mina dokument - Mina
bilder) på skrivbordet.
• I Windows Vista/XP:
Klicka på “Start” - “My Pictures”
(Start - Mina bilder) på
aktivitetsfältet.
Huvudfönstret i Picture Motion
Browser visas.
Ändra visningen i huvudfönstret
Det finns 2 olika versioner av
fotovisning som används i
huvudfönstret enligt följande:
För att ändra visningen klickar du på
fliken “Folders” (Mappar) eller
“Calendar” (Kalender).
• Vyn “Folders” (Mappar)
Bilderna klassificeras i varje
registrerad mapp och visas som
miniatyrer.
• “Calendar” (Kalender)
Bilderna klassificeras enligt det
datum då de togs och visas som
miniatyrer på varje datum i
kalendern. I “Calendar”-vyn
(Kalender) kan du ändra så att de
visas efter år, månad eller timme.
I detta avsnitt används
visningsfönstret “Folders” (Mappar)
som exempel.
44SV
07
44
07-04-19, 18.16
3
•Print date taken (Skriv ut med
datum): När detta alternativ
är markerat skrivs en bild
ut med fotograferingsdatumet
om bilden är registrerad i
DCF-fomratet (Design rule for
Camera File system).
Klicka på mappen som innehåller
bilderna som du vill skriva ut.
Till exempel väljs mappen “sample”
(prov) i följande förklaring.
4
Välj de bilder som du vill skriva ut
och klicka på
(skriv ut).
Du får upp en dialogruta för
utskriftsprocessen.
5
I listrutan “Printer” (Skrivare)
väljer du “Sony DPP-FP70” eller
“Sony DPP-FP90”. Om du vill ställa
in pappersorientering eller andra
utskriftsalternativ går du till steg
6. Om du vill skriva ut, går du till
steg 11.
Properties (Egenskaper)
Anger pappersformat,
orientering, bildkvalitet och
andra detaljer.
6
För att ställa in
pappersorientering eller andra
utskriftsalternativ, klickar du på
“Properties” (Egenskaper).
Alternativ
Funktioner
Printer Settings (Skrivarinställningar)
• Printer (Skrivare): Välj
skrivaren som du
använder: “Sony DPP-FP70”
eller “Sony DPP-FP90”
•Paper size (Pappersformat):
Om du vill ändra format,
klickar du på “Properties”
(Egenskaper).
Observera! I vissa regioner
säljs inte fotopapper i Lformatet.
7
På fliken “Layout” anger du
pappersorientering eller andra
alternativ.
Print Options (Utskriftsalternativ)
•Zooma bilden tills
utskriftsområdet
är fullt: När det är markerat
kommer bilden att skrivas ut
över papprets hela
utskriftsområde. En kant på
fotot kan klippas av.
När det inte är markerat skrivs
en bild ut utan att klippas av.
Fortsättning
45SV
07
45
07-04-19, 18.16
Skriva ut från pc
Dialogrutan “Properties”
(Egenskaper) för den valda skrivaren
visas. Skrivarens skrivardrivrutin
utnyttjar Universal Printer Driver, en
gemensam skrivardrivrutin från
Microsoft. I dialogrutorna finns det
några alternativ som inte används i
skrivaren.
Alternativ
Funktioner
Pappersriktning
Välj orienteringen för bilden när
den skrivs ut:
•Portrait (Stående)
•Landscape (Liggande)
Page Order (Sidordning)
Välj sidornas ordning när de
skrivs ut:
•Front to Back (Framifrån till
bak)
•Back to Front (Bakifrån till
fram)
Pages Per Sheet (Sidor per ark)
Ange antalet kopior per ark
som ska skrivas ut. Välj “1”.
Advanced (Avancerat)
Specificerar pappersformat eller
andra alternativ.
8
Klicka på “Advanced”
(Avancerat).
Dialogrutan “DPP-FP70/FP90
Advanced Options” (Avancerade
alternativ för DPP-FP70/FP90) visas.
Alternativ
Funktioner
Paper/Output (Papper/Utmatning)
•Paper Size (Pappersformat):
Från list- rutan väljer du det
format du faktisk använder för
utskrift: P size (P-format)
(postkorts- format)/L size
(Länkkvalitet-format)
Observera! Utskriftspapper i
Länkkvalitet-format
säljs inte i vissa regioner.
•Copy Count (Antal kopior):
Ange antalet kopior som ska
skrivas ut.
Graphic - Image Color Management
•ICM Method: Skrivaren
stödjer inte inställningar för
ICM method. Även när du
väljer ett annat alternativ än
“ICM Disabled”, återspeglar
inte utskriftsresultaten
inställningen. Lämna detta
alternativ som det är.
•ICM Intent: Skrivaren stödjer
inte inställningar för ICM
Intent. Lämna detta alternativ
som det är.
Document Options
(Dokumentalternativ)
•Advanced Printing Features
(Avancerade utskriftsfunktioner): Välj “Enabled”
(Aktiverad) för att aktivera
avancerade utskriftsalternativ
som t ex “Page Order”
(Pappersordning). Om ett
kompatibilitetsproblem inträffar,
inaktiverar du denna funktion.
•Color Printing Mode
(Färgutskriftsläge): För att skriva
ut i färg väljer du “True Color
(24bpp)”. För att skriva ut i
svartvitt väljer du
“Monochrome” (Monokromt).
Mer detaljer finns i Windows
direkthjälp.
46SV
07
46
07-04-19, 18.16
9
Alternativ Funktioner
Alternativ
Funktioner
Tray Selection (Val av fack)
Från listrutan “Paper Source”
(papperskälla) väljer du
“Automatically Select” (välj
automatiskt).
Color (Färg)
För att skriva ut i färg väljer du
“Color” (Färg). För att skriva ut
i monokromt, väljer du “Black
& White” (Svart och vitt).
Advanced (Avancerat)
Dialogrutan “DPP-FP70/FP90
Advanced Options”
(Avancerade alternativ för
DPP-FP70/FP90) visas.
(sidan 46). För mer information,
se steg 8.
10 Klicka på OK.
Dialogrutan “Print” visas igen.
11 Klicka på “Print” (Skriv ut).
Utskriften startar. För ytterligare
information om egenskaper för
Picture Motion Browser, se även
hjälpfilerna i Picture Motion Browser.
Tänk på:
Det går inte att skriva ut en fil med rörliga bilder
eller RAW-datafiler.
Fortsättning
47SV
07
47
07-04-19, 18.16
Skriva ut från pc
Printer Features (Skrivarfunktioner)
•Borderless Print (Utskrift utan
marginal): Om du vill skriva ut
en bild utan marginaler, väljer
du “ON” (PÅ). Om du vill skriva
ut med marginaler, väljer du
“OFF” (AV). Beroende på
applikationsprogramvaran, kan
en bild skrivas ut med
marginaler även om “ON” (PÅ)
är valt. Ange en bild som ska
skrivas ut helt i utskriftsområdet
•Auto Fine Print4: Välj mellan
“Photo” (foto), “Vivid” (levande)
eller “OFF” (av).
Om du väljer “Photo” eller
“Vivid”, ska du välja “ICM
Disabled” för “ICM Method”.
Till skillnad från direkt utskrift
från ett minneskort, används
inga Exif-data. Mer information
finns på sidan 31.
•Auto Touch-up: Välj “ON” (på)
eller “OFF” (av). Om du väljer
“ON” ska du välja “ICM
Disabled” för “ICM Method”.
Till skillnad från direkt utskrift
från ett minneskort, används
inga Exif-data. Mer information
finns på sidan 10.
•Color Setting (Färginställning):
Du kan ändra inställningar för R,
G, B och skärpa. Mer information
finns på sidan 32.
På fliken “Paper/Quality” anger
du färg eller pappersformat.
2
Tips
• För att välja en serie stillbilder i bildområdet
på huvudfönstret, klickar du på den första
bilden i serien och sedan på den sista bilden
medan du håller nere Shift-tangenten.
För att välja flera stillbilder som inte är i
sekvens, klickar du på de enskilda bilderna
medan du håller nere Ctrl-tangenten.
• Du kan också skriva ut en bild från en
förhandsgranskning.
Välj den mapp du vill registrera
och klicka sedan på “Register”
(Registrera).
Visa Windows hjälpfunktion
Klicka
uppe i det högra hörnet av
dialogrutan och klicka därefter på önskat
alternativ på skärmen.
Avbryta utskrift
1
2
Tänk på:
Dubbelklicka på symbolen för
skrivare på aktivitetsraden och
öppna dialogrutan Print (Skriv ut).
Klicka på det dokument vars
utskrift du vill avbryta och klicka
sedan på “Cancel” (Avbryt) i
menyn “Document” (Dokument).
Du får upp en dialogruta där du
bekräftar raderingen.
3
Klicka på “Yes” (Ja).
Utskriftsjobbet avbryts.
Tänk på:
Ta inte bort jobbet som håller på att skrivas ut.
Det kan orsaka papperstrassel.
Registrera en sökmapp
Med Picture Motion Browser kan du inte
visa bilder som sparats direkt på datorns
hårddisk. Du måste registrera sökmappen
på följande sätt:
1
Du kan inte registrera hela enheten.
Klicka på “File”-”Register Viewed
folder” (Arkiv-Registrera visad
mapp), eller
(Register Folders
to View) (Registrera mappar att
visa).
Dialogrutan “Register Folders to
View” (Registrera mappar för
visning) visas.
Bekräftelsedialogrutan för att
registrera bilder visas.
3
Klicka på “Yes” (Ja).
Registrering av bildinformation i
databasen startar.
4
Klicka på “Close” (Stäng).
Observera!
• Mappen du väljer som mål för de
importerade bilderna registreras
automatiskt.
• Du kan inte avbryta registrering av
mappen som du registrerade här.
Ändra sökmappen
Klicka på “Tool” - “Settings” - “Viewed
folders” (Verktyg - Inställningar - Visade
mappar).
Tips
• Om det finns en undermapp i källmappen
registreras även bilderna i undermappen.
• När du första gången startar programvaran
visas ett meddelande som uppmanar dig att
registrera “My Pictures” (Mina bilder).
• Beroende på antalet bilder kan det ta tiotals
minuter att registrera bilderna.
48SV
07
48
07-04-19, 18.16
Utskrift från ett kommersiellt
applikationsprogram
Du kan använda ett kommersiellt
applikationsprogram för att skriva ut en
bild från DPP-FP70/FP90. Välj “DPPFP70” eller “DPP-FP90” som “Printer”
(Skrivare) i utskriftsdialogrutan och välj
format för utskriftspappret i dialogrutan
för sidinställningar. För mer information
om utskriftsinställningar, se steg 6 och 7
på sidan 45 och 46.
Inställning för utskriftskvantitet
Beroende på vilket program du använder,
kan inställningen för antal i programmet
ha högre prioritet än vad som anges i
skrivardrivrutinens dialogruta.
Skriva ut från pc
Om inställningen “Borderless Print”
(Utskrift utan marginal) i “Printer
Features” (Skrivarfunktioner)
Om du använder ett annat program än
Picture Motion Browser kan bilden skrivas
ut med marginaler även om du har valt
“ON” (på) under “Borderless Print”
(Utskrift utan marginaler) under “Printer
Features” (Skrivarfunktioner) i
dialogrutan “Sony DPP-FP70/FP90
Advanced Options” (Avancerade
alternativ för Sony DPP-FP70/FP90).
Om du väljer utskrift utan marginaler, ges
information om utskriftsområde för
utskrift utan marginaler till programmet.
Vissa program kan emellertid arrangera
och skriva ut bilden med marginaler inom
det angivna området.
Om detta inträffar, gör följande för att
skriva ut en bild utan marginaler:
Med inställningar för utskrift med/utan
marginaler i skrivardrivrutinen
Om applikationsprogrammet du använder
har en inställning för utskrift med/utan
marginaler, föreslår vi att du väljer “ON”
för “Borderless Print” (Utskrift utan
marginaler) i “Printer Features”
(Skrivaregenskaper) i dialogrutan “Sony
DPP-FP70/FP90 Advanced Options”
(Avancerade alternativ för Sony DPPFP70/FP90) som skrivarens
drivrutininställning.
• Om du kan markera utskriftsområdet i
applikationen, ställ in utskriften så att
hela bilden skrivs ut inom det området.
Välj exempelvis “Full page photo print”
(Ramlös automatisk anpassning) eller
liknande inställning.
Inställning för orientering
Beroende på programvaran du använder,
ändras eventuellt inte bildorienteringen
även om du ändrar inställningen stående
eller liggande.
49SV
07
49
07-04-19, 18.16
Felsökning
Vid problem
Om du får problem med skrivaren, använd följande riktlinjer för att lösa problemet. Om
problemet kvarstår vänd dig till din Sony-återförsäljare.
Ström
Symptom
Kontrollera
1 (på/standby)- • Är nätsladden ordentligt
omkopplaren
inkopplad?
kan inte slås på.
Orsak/Åtgärd
c Anslut nätsladden ordentligt till ett
nätuttag. (.Läs detta först)
Visa bilder
Symptom
Kontrollera
Orsak/Åtgärd
LCD-skärmen
visar inga
bilder.
• Visar skrivarens LCDskärm “Ansluter”?
c När en PictBridge-kamera eller en
persondator är ansluten till skrivaren
och skrivaren används i PictBridge/
PC-läge, visas inga bilder i fönstret.
Använda med PictBridge-kamera
eller dator.
Om du vill visa bilder från ett
minneskort eller extern enhet tar du
bort PictBridge-kameran eller datorn.
• Visas några
felmeddelanden
(orsaker/åtgärder) på
TV-skärmen?
c Följ anvisningarna i meddelandena,
om det finns några, och försök att
lösa problemet. (. sidan 65)
• Är minneskortet eller
en extern enhet
ordentligt isatt?
c Sätt i ett minneskort eller en extern
enhet ordentligt. (. Läs detta först)
• Innehåller minneskortet
eller en extern enhet
bilder inspelade med en
digitalkamera eller annan
enhet?
c Sätt i ett minneskort eller en extern
enhet som innehåller de inspelade
bilderna.
• Är filformatet
kompatibelt med DCF?
c Bilder som inte är kompatibel med
DCF, kan inte skrivas ut på skrivaren
även om bilderna kan visas på
datorskärmen.
c Kontrollera filformaten som kan
skrivas ut med skrivaren.
(. sidan 75)
50 SV
08
50
07-04-23, 11.23
Symptom
Kontrollera
Orsak/Åtgärd
Vissa bilder i
bildlistan kan
inte visas,
alternativt
skrivs inte ut
trots att de syns
på skärmen.
• Innehåller bildlistan
miniatyrbilder?
c Om en bild visas utan att kunna skrivas
ut är utskriftsfilen skadad.
c Om det inte finns några bilder lagrade på
minneskortet eller en extern enhet visas
meddelandet “No image file” (Ingen
bildfil).
c Bilder som inte följer DCF-standarden
(Design rule for Camera File system) kan
inte skrivas ut med fotoskrivaren, trots
att bilderna kan visas på datorskärmen.
• Syns nedanstående
markering i bildlistan?
• Har bilden skapats på
din pc?
• Syns nedanstående
markering i bildlistan?
c Om markeringen till vänster visas, så kan
bilden vara en JPEG-fil som skapats på
en dator, eller så har miniatyrbildsdata
inte sparats.
Välj markeringen och tryck på ENTER
för att visa dess förhandsgranskning. Om
bilden visas, kan du skriva ut den. Om
samma markering visas igen, har bilden
inkompatibelt filformat och du kan inte
skriva ut den med skrivaren.
c Om markeringen till vänster visas, så har
bilden kompatibelt filformat men
miniatyrbildsdata eller bilddata kan inte
öppnas.
Välj markeringen och tryck på ENTER för
att visa dess förhandsgranskning. Om
bilden visas, kan du skriva ut den. Om
samma markering visas igen, kan du inte
skriva ut den med skrivaren.
• Finns det mer än
9 999 bilder sparade
på ett minneskort eller
på en extern enhet.
c Skrivaren kan visa, spara, radera eller
hantera upp till 9 999 bildfiler. Om det
finns fler än 9 999 bilder lagrade på ett
minneskort eller en extern enhet, använd
då datorn eller PictBridge-läget för att
visa och ta hand om resten av bilderna.
Fortsättning
51 SV
08
51
07-04-23, 11.23
Symptom
Kontrollera
Orsak/Åtgärd
Vissa bilder i
bildlistan kan
inte visas,
alternativt
skrivs inte ut
trots att de syns
på skärmen.
• Har du döpt eller döpt
om en bildfil i din pc?
c När du namnger eller byter namn på
en bildfil på datorn och dess filnamn
inkluderar tecken som inte är
alfanumeriska, kanske inte filnamnet
visas som det ska eller bilden kanske
inte visas på skrivaren (läsfel).
• Matade du in
utskriftsantalet i
bildlistan?
cNär du har valt bilder enligt
procedurerna i “Skriva ut flera bilder”
kan du inte skriva ut en bild för vilken
markören precis har placerats. Tryck
på ENTER för att välja den och ange
utskriftskvalitet för bilden.
(.Läs detta först)
• Det finns ytterligare 8
hierarkinivåer på
minneskortet eller en
extern enhet.
Filnamnet ser
konstigt ut.
• Har du ändrat bildens
filnamn i din pc?
• Är den förhandsI EDIT-menyn
granskade bilden extremt
finns det tomma
utsträckt i vertikal eller
områden
horisontal riktning?
ovanför och
under den
förhandsgranskade
bilden.
c Skrivaren kan inte visa bilder som
sparats i en mapp med 8:e eller högre
hierarki.
c Om du döper eller döper om en bildfil
i datorn och filnamnet innehåller
andra tecken än bara alfanumeriska,
kan du få problem med att visa
filnamnet. Om filen har skapats i en
pc-applikation presenteras de första
åtta tecknen i filens namn som
filnamnet.
c Om en bild är extremt utsträckt
vertikalt eller horisontalt, kan tomma
områden visas i EDIT-menyn.
c Standardsidförhållandet för en bild
tagen med en digitalkamera är 3:4.
När en bild redigeras eller skrivs ut i
P-storlek, sparas den som en mer
horisontell utskriftsbild och dess övre
och undre kanter klipps av och visas i
svart.
52 SV
08
52
07-04-24, 14.59
Utskrift
Symptom
Kontrollera
Orsak/Åtgärd
Papperet matas
inte.
• Ligger utskriftspapperet
som det ska i facket?
c Om utskriftspappret inte sätts i
ordentligt kan det uppstå problem
med skrivaren. (.Läs detta först)
Kontrollera följande:
• Sätt i rätt uppsättning
utskriftspapper och färgband.
• Ladda utskriftspapper i rätt riktning
i facket.
• Du kan infoga minst 20 ark med
utskriftspapper i facket. Om antalet
ark överstiger 20, tar du bort de
extra arken.
• Lufta utskriftspappren grundligt och
sätt in dem i facket.
• Böj eller vik inte utskriftspappret
före utskrift vilket kan orsaka
felfunktion i skrivaren.
• Tar färgbandet eller
utskriftspappret slut?
c Om ett felmeddelande visas på
skärmen, kontrollerar du
felmeddelandet.
• Använder du
utskriftspapper som inte
är avsett för den här
skrivaren?
c Använd utskriftspapper som är gjort för
skrivaren. Om du använder
utskriftspapper som inte är kompatibelt
kan det uppstå problem med skrivaren
senare. (.Läs detta först)
• Har papperet fastnat?
c När skrivaren inte kan mata
utskriftspappret, visas ett
felmeddelande. Kontrollera
papperstrassel. (.sidan 68)
Utskriftspapperet • Är du mitt i
utskriftsprocessen?
matas bara ut
delvis vid
utskrift.
c Utskriftspappret kan matas ut en bit
från skrivaren några gånger under
utskrift. Rör inte eller dra i pappret
som matas ut. Vänta tills
utskriftspappret har matats ut i sin
helhet efter att utskriften är klar.
Eftersom utskriftspappret matas ut en
bit på baksidan några gånger under
utskriften, måste det finnas tillräckligt
utrymme bakom skrivaren under
utskrift. (10 cm eller mer)
Fortsättning
53 SV
08
53
07-04-23, 11.23
Utskrifter
Symptom
Kontrollera
Orsak/Åtgärd
De utskrivna
bildernas
kvalitet är dålig.
• Skrev du ut
förhandsgranskningsinformation?
c Beroende på vilken typ av
digitalkamera som används kan en
förhandsgranskning visas jämte bilden
i listan med miniatyrbilder.
Utskriftskvaliteten på
förhandsgranskningen blir inte av
samma kvalitet som bilderna i listan.
Tänk på att om du raderar
förhandsgranskningen kan data som
hör till bilderna i listan skadas.
• Skrev du ut en bild vars c När bilden visas så som visas till
storlek (bredd eller höjd)
vänster, är det en liten bild.
är mindre än
Utskriftskvalitén blir dålig på grund av
480 punkter?
denna lilla bildstorlek.
Visas bilden på följande
sätt?
c Justera inställningen av bildformatet i
din digitalkamera.
• Använde du EDIT-meny
till att förstora bilden?
c En förstorad bild får alltid, beroende på
bildformatet, sämre kvalitet vid
utskrift.
• Har damm eller
fingeravtryck fastnat på
utskriftsytan?
c Rör inte själva utskriftsytan (den
glansiga ytan utan tryck). Fingeravtryck
på utskriftsytan kan försämra
utskrifterna.
• Har du använt begagnat
skrivarpapper eller
färgband?
c Skriv inte ut på ett utskriftspapper som
har använts. Eller använd inte den
begagnade bläckpatronen för att skriva
ut bilden. Att skriva ut en bild två
gånger på samma papper kommer inte
att göra den utskrivna bilden tjockare.
54 SV
08
54
07-04-23, 11.23
Symptom
Kontrollera
Orsak/Åtgärd
De utskrivna
bildernas
kvalitet är dålig.
• Har du spelat in bilden i
RAW-format?
c När du fotograferar en bild i RAWformat, kan även en JPEG-fil komma
att spelas in. Eftersom skrivaren inte
stödjer RAW-formatet, kan den
använda JPEG-filen för att skriva ut en
bild. En RAW-fil kan skrivas ut från
en dator. För detaljerad information,
hänvisas till bruksanvisningen för
digitalkameran som du använder.
Vad är en RAW-fil?
En RAW-fil är ett originalformat för
en stillbild som hämtas från en
digitalkamera och sparas
okomprimerad och obearbetad.
Om du vill veta om din kamera kan
hämta bilder i RAW-format, se
bruksanvisningen som medföljde din
digitalkamera.
• Tog du en bild i
AdobeRGB-läge, med en
AdobeRGB-kompatibel
digitalkamera som inte är
kompatibel med
DCF 2.0?
c En AdobeRGB-bildfil som stöder DCF
2.0 genomgår en färgkorrigering, men
en AdobeRGB-fil som inte stöder DCF
2.0 skrivs ut med obestämda färger
och utan färgkorrigering.
Vad är AdobeRGB?
AdobeRGB är ett färgmått som
används av Adobe System
Incorporated. AdobeRGB är en
standardinställning för
bildbearbetningsprogram som t ex.
Adobe Photoshop. AdobeRGB
utbyggt med DCF 2.0 fastställer en
färgklassificering som i stor
utsträckning används inom
tryckeriverksamheten.
Om du vill veta om din digitalkamera
stöder AdobeRGB eller ej, läs
bruksanvisningen som medföljde din
kamera.
Fortsättning
55 SV
08
55
07-04-23, 11.23
Symptom
Kontrollera
Orsak/Åtgärd
Bildens kvalitet
och färger vid
utskrift ser inte
ut som i
förhandsgranskningen.
c På grund av skillnader i fosformetod
eller profiler för en LCD-skärm ska
bilden på skärmen endast betraktas
som en referens. För att justera
bildkvaliteten, gör på något av
följande sätt:
– Meny - Print setup - Color Setting
(. sidan 32)
– Meny-Edit-Adjust (. sidan 14)
(Inställningarna aktiveras endast på
bilden som visas.)
Bilden varierar
när en bild
skrivs ut direkt
från
minneskortet
eller från en
extern enhet
som satts i
skrivarens
kortplats och
när den skrivs
ut via dator.
c På grund av skillnader mellan
skrivarens interna behandling och
datorn behandling, kan de utskrivna
bilderna bli olika.
Datumet kan
inte skrivas ut.
Datumet skrivs
ut oavsiktligt.
• Står alternativet “Date
Print” (Datumutskrift) på
“On” (På)?
c Ställ “Date Print” i Print setup-menyn
på “On”. (. sidan 32)
• Stöder bilden DCF?
c The Den här enhetens “Date Print”funktion stöder en bild som är
kompatibel med DCF-standarder.
• Är “Date Print” inställt
på “Off” (Av)?
c Ställ “Date Print” i Print setupmenyn på “Off”. (. sidan 32)
• Sparades data med
bilden när den togs med
digitalkameran?
c Ändra kamerans inställningar.
56 SV
08
56
07-04-23, 11.23
Symptom
Kontrollera
Hela bilden får
inte rum i
utskriftsområdet.
Det lämnas
marginaler.
• Valde du “Pattern1” eller c Ställ in “Borderless” genom att välja
“Pattern2” för “Borders” i
Menu - Print setup - Borders.
Print setup-menyn?
(.sidan 31)
Orsak/Åtgärd
• Är bildens bildkvot
korrekt?
c Beroende på vilken typ av
digitalkamera som används kan
bildkvoten för dina inspelade bild
variera och ibland kan inte en bild
skrivs ut över hela utskriftsområdet.
Även om jag
ställer in
“Borders”
(Ramar) på
“No” (Nej),
skrivs bilden ut
med marginaler
på båda sidor.
• Är bilden redigerad och
sparad med
inställningarna
“Pattern1” eller
“Pattern2”?
c När du redigerar och sparar en bild
med inställningarna “Pattern1” eller
“Pattern2” sparas det som en
utskriftsbild inklusive tomma
områden. Även om du skriver ut
med inställningen “Borderless” går
det inte att ta bort marginaler på båda
sidor av utskriften. För att skriva ut
utan marginaler, ska man redigera
och spara en bild med inställningen
“Borderless”. (.sidan 31)
Hela
utskriftsområdet
kan inte skrivas
ut.
• Ställde du in “Pattern1” i
Print setup-menyn?
c Du kan skriva ut hela området på en
bild genom att välja “Pattern1” i Print
setup-menyn. (.sidan 31)
Bilden tänjs ut
horisontellt vid
utskrift.
• Har du vridit på bilden
eller använt någon annan
funktion?
c Beroende på vilken typ av
digitalkamera som används kan en
bild tänjas vertikalt om den har
roterats eller behandlats med en
digitalkamera. Detta beror inte på
något fel med skrivaren utan på att
bilden skrevs om med en
digitalkamera.
Bilden skrivs ut
vinklad.
• Är pappret i
pappersfacket rätt isatt?
c För in pappersfacket igen rakt in tills
det kommer till slutet.
c Utskriftshuvudet eller
pappersbanan kan bli smutsig.
Använd den medföljande
rengöringskassetten och arket för
att rengöra huvudet och banan.
Det finns vita
ränder eller
punkter i den
utskrivna
bilden.
Fortsättning
57 SV
08
57
07-04-23, 11.23
Symptom
Kontrollera
Orsak/Åtgärd
Bilden är för
ljus, mörk,
rödtonad,
gultonad eller
gröntonad.
c Justera en bild genom att välja Menu Edit - Adjust. (. sidan 14)
Motivets ögon
är röda.
c Tryck på AUTO TOUCH-UP-knappen
för att justera röda ögon.
(. sidan 10)
Korrigering av
röda ögon
fungerar inte
med AUTO
TOUCH-UPknappen.
c Justera för röda-ögon-effekten genom
att välja Menu - Edit - Red-eye
correction. (. sidan 16)
Korrigering av
röda ögon
fungerar inte
med “Red-eye
correction”menyn.
c Du kan göra justeringsramen två till
sju gånger större än ögats storlek.
(. sidan 16)
• Förstorade, förminskade,
roterade eller flyttade du
en bild efter
korrigeringen av röda
ögon?
c Korrigering av röda ögon kanske inte
fungerar som det ska efter andra
redigeringsfunktioner som t ex
förstora, storleksminska, rotera eller
flytta en bild. Utför först dessa
redigeringsåtgärder och korrigera
därefter röda ögon.
Kontrollera
Orsak/Åtgärd
Inställningar
Symptom
Inställningarna
• Använder du Creative
“Borderless”
Print-menyn?
och “Pattern1/
2” fungerar inte.
c I menyn Creative Print används
mallar och du kan då inte välja
utskrift med/utan marginaler.
58 SV
08
58
07-04-23, 11.23
Spara eller radera en bild
Symptom
Kontrollera
Orsak/Åtgärd
Bilden kan inte
sparas.
• Är minneskortet eller en
extern enhet
skrivskyddad?
c Använd digitalkameran eller din
externa enhet för att ta bort skyddet
och försök därefter spara igen.
• Står skrivskyddsfliken på
minneskortet i låst läge
(LOCK)?
c Skjut skrivskyddsknappen till
skrivbart läge. (. sidan 73)
• Är minneskortet fullt?
c Radera onödiga bilder (. sidan 28),
eller byt ut det mot ett nytt
minneskort med tillräckligt ledigt
minnesutrymme. Spara bilden igen.
Bilden kan inte
raderas.
• Är minneskortet eller en
extern enhet
skrivskyddad?
c Använd digitalkameran eller din
externa enhet för att ta bort skyddet
och försök därefter skriva ut igen.
• Är bilden DPOFmarkerad?
c Ta bort DPOF-förinställningen med
din digitalkamera.
• Står skrivskyddsfliken
på minneskortet i låst
läge (LOCK)?
c Skjut skrivskyddsknappen till
skrivbart läge. (. sidan 73)
• Använder du ett
“Memory Stick-ROM”?
c Du kan inte radera en bild från eller
formatera ett Memory Stick-ROM.
c När du har raderat en bild går den
inte att få tillbaka den.
En bild
raderades
oavsiktligt.
Memory Stick
kan inte
formateras.
• Står skrivskyddsfliken på
minneskortet i låst läge
(LOCK)?
c Skjut skrivskyddsknappen till
skrivbart läge. (. sidan 73)
• Använder du ett
“Memory Stick-ROM”?
c Du kan inte radera en bild från eller
formatera ett Memory Stick-ROM.
c När ett Memory Stick har formerats,
är alla data försvunna och kan inte
återskapas. För att undvika oavsiktlig
radering kan man placera
skrivskyddsknappen i LOCK-läget.
(. sidan 73)
Mitt “Memory
Stick” har
formaterats av
misstag.
Fortsättning
59 SV
08
59
07-04-23, 11.23
Övrigt
Symptom
Kontrollera
Orsak/Åtgärd
Det går inte att
sätta in
färgbandet på
ett enkelt sätt.
c Om färgbandet inte fäster som den
ska, ta ut det och sätt i det igen. Om
färgbandet är för slappt för att laddas
kan du spänna det genom att spola
bandet i pilens riktning. (. Läs
detta först)
Färgbandet kan
inte tas bort.
c Stäng av 1 (på/standby)-omkopplaren
och sätt sedan på den igen. Försök ta
bort färgbandet efter att motorljudet
avbrutits. Kontakta Sonys kundcenter
eller din Sony-återförsäljare om detta
inte löser problemet.
Utskriftspapperet • Visas ett felmeddelande?
fastnar.
c Pappret har fastnat. Se “Om papperet
fastnar” (.sidan 68) och ta bort
papper som sitter fast i skrivaren.
Kontakta Sonys kundcenter om du
inte kan ta bort pappret själv.
Utskriften
avbryts
halvvägs.
• Åtkomstindikatorn
blinkar orange.
c Bilden innehåller mycket data och det
tar därför längre tid att behandla den
för utskrift. Så snart som
datautskriften är klar, börjar skrivaren
skriva ut.
• Visas ett felmeddelande?
c Pappret har fastnat. Se “Om papperet
fastnar” (.sidan 68) och ta bort
papper som sitter fast i skrivaren.
Kontakta Sonys kundcenter om du
inte kan ta bort pappret själv.
• Någon indikator är tänd
eller blinkar.
c Om ingen indikator är tänd kan
termohuvudet vara överhettat.
Lämna skrivaren tills huvudet kyler
ner och skrivaren återupptar
utskriften.
60 SV
08
60
07-04-23, 15.04
Anslutning till digitalkamera
Symptom
Kontrollera
Orsak/Åtgärd
PictBridgemarkeringen
visas inte på
LCD-skärmen
på
digitalkameran.
• Är den digitala kameran
rätt ansluten?
c Se till att kablarna är korrekt
inkopplade.
• Är 1 (på/standby)omkopplaren i läge på?
c Sätt på 1 (på/standby)-omkopplaren
• Finns det stöd för
skrivaren i din digitala
kameras programvara?
c Se efter i bruksanvisningen som
medföljer kameran eller kontakta
tillverkaren.
• Visas “Connecting”
(ansluter)?
c Meddelandet visas inte medan skrivaren
är i menyläge Edit, Creative Print eller
något annat menyläge. Lämna menyn
och anslut därefter kabeln igen.
c Koppla bort digitalkameran och
skrivaren och anslut dem därefter igen.
Eller, stäng av och starta sedan upp
skrivaren och digitalkameran.
c Ställ in kamerans USB-inställning i
• Om kamerans USBPictBridge-läge.
inställning är i PictBridge-läge?
• Pågår utskriften?
c Återanslut kabeln när utskriften är
klar.
Du ansluter och
kopplar bort USBkabeln men
ingenting händer.
c Skrivaren har utvecklat ett
överströmsfel. Koppla ur skrivarens
nätkabel, sätt i den igen och tryck
därefter på 1 (på/standby)omkopplaren för att återställa felet.
Du kan inte
avbryta
utskriften även
om du trycker
på CANCEL.
c Utskriften efter den pågående
kommer att återkallas.
c Beroende på vilken digitalkamera du
använder kan du inte avbryta utskrift
från skrivaren. Använd digitalkameran
för att avbryta utskriften. Se
digitalkamerans bruksanvisning.
Du kan inte göra • Visas meddelandet
c Skrivaren kan inte skriva ut Index“Could not create printing
bilder för DPOF-utskrifter. För att
en indexutskrift.
data for some images.”
göra indexutskrifter, sätter du i
(kunde inte skapa
minneskortet direkt (.Läs detta
utskriftsdata för vissa
först) eller använd en extern
bilder)?
masslagringsenhet (.sidan 38).
Fortsättning
61 SV
08
61
07-04-23, 11.23
Anslutning till dator
Symptom
Kontrollera
Orsak/Åtgärd
Bilderna på
minneskortet
eller den externa
enheten som
satts i skrivaren,
visas inte på
datorn.
c Skrivaren tillhandahåller inte
funktionen för att visa bilder från
minneskortet eller en extern enhet på
skrivaren.
Du har tappat
bort den
medföljande cdrom-skivan och
vill ha en ny.
c Ladda ner skrivardrivrutinen från vår
kundsupports hemsida
(.sidan 77). Eller kontakta din
Sony-återförsäljare.
Skrivardrivrutinen • Har du verkligen följt
installationsanvisningarna
kan inte
ordentligt?
installeras.
cFölj instruktionerna i
bruksanvisningen när du installerar
drivrutinen (.sidan 40). I händelse
av fel startar du om datorn och följer
anvisningarna på nytt.
• Är någon annan
applikation igång?
• Har du angivit cd-romskivan som installationscd-rom?
cStäng alla applikationer och installera
om drivrutinen.
c Dubbelklicka på Den här datorn och
därefter på cd-rom-ikonen i fönstret.
Följ instruktionerna i
bruksanvisningen för att installera
drivrutinen.
c USB-drivrutinen är inte korrekt
installerad. Följ instruktionerna i
bruksanvisningen och installera om
USB-drivrutinen.
• Kan du läsa cd-rom-skivan c Om det är något fel på din cd-rom kan
den inte läsas. Om ett felmeddelande
med Explorer?
visas på datorn, kontrollera innehållet
och åtgärda. Installera om
skrivardrivrutinen på nytt. Mer
information om felmeddelandet hittar
du i bruksanvisningen till din dator.
62 SV
08
62
07-04-23, 11.23
Symptom
Kontrollera
Skrivardrivrutinen • Har du ett
antivirusprogram eller
kan inte
liknande igång på din
installeras.
dator?
• Loggade du in som
administratör i
Windows Vista/XP/
2000 Professional?
c Om antivirusprogram eller något annat
program är igång, stäng av det innan du
installerar drivrutinen.
c Du måste logga in som administratör för
att kunna installera drivrutinen i
Windows Vista/XP/2000 Professional.
c Om inget problem visas på Windows
skrivbord, kontrollerar du skrivarens
LCD-display.
Om skrivaren visar problem gör du
följande:
1. Stäng av 1 (på/standby)omkopplaren och sätt sedan på den
igen.
2. Koppla bort nätkabeln, vänta 5 till 10
sekunder och återanslut därefter
kabeln igen.
3. Starta om datorn.
Om detta inte åtgärdar problemet,
kontakta din Sonysåterförsäljare eller
Sonys kundtjänst.
Skrivaren svarar
inte på utskriftskommando från
pc.
Bilden skrivs ut
med marginaler
även om jag
väljer
“Borderless”.
Orsak/Åtgärd
• Får du upp ett
felmeddelande som
säger att ett fel
upptäcktes vid
dokumentöverföring
via USB?
c Ta bort USB-kabeln och återanslut den
igen.
• Använder du ett annat
program än Picture
Motion Browser?
c Om du använder ett annat program än
Picture Motion Browser kan en bild
skrivas ut med marginaler även om du
valt utskrift utan marginaler.
När du ställer in border/borderless med
ett program, ställer du in en bild som ska
skrivas ut helt i utskriftsområdet även
om den skrivs ut utanför området.
Fortsättning
63 SV
08
63
07-04-23, 11.23
Symptom
Kontrollera
Orsak/Åtgärd
Utskriftsantalet
som anges i
“Pages Per
Sheet” på fliken
“Layout” i
dialogrutan
“Sony DPPFP70/FP90
Properties”
matchar inte det
faktiska
utskriftsantalet
och
utskriftsresultaten.
c Beroende på vilket program du
använder, kan inställningen för antal i
programmet ha högre prioritet än vad
som anges i skrivardrivrutinens
dialogruta.
Färger för en
bild som skrivits
ut från en dator
är annorlunda
jämfört med de
som skrivits ut
från ett
minneskort.
c Eftersom processen vid utskrift av en
bild från ett minneskort skiljer sig från
utskrift från en dator, kanske inte
färgerna blir exakt likadana.
64 SV
08
64
07-04-23, 11.23
Om felmeddelande visas
Om ett fel inträffar kan följande felmeddelanden visas på LCD-skärmen. Följ åtgärderna
som beskrivs här för att lösa problemet.
Fotoskrivare
Felmeddelanden
Innebörd/Åtgärd
Fel inträffade med skrivaren. Stäng
av och sätt sedan på den igen och
försök igen.
c Ett fel har uppstått. Koppla ur skrivarens
nätsladd, återanslut den och försök på nytt. Om
felet återkommer, kontakta din
Sonyåterförsäljare eller Sonys kundtjänst.
Minneskort och extern enhet
Felmeddelanden
Innebörd/Åtgärd
No Memory Stick/No
CompactFlash card/No SD Card/
No External Device. (Inget
Memory Stick/inget
CompactFlash-kort/inget SD-kort/
ingen extern enhet.)
c Det finns inget minneskort eller extern enhet i
deras platser. Eller den externa enheten är inte
ansluten. Sätt i minneskortet eller en extern enhet.
(. Läs detta först)
An incompatible Memory Stick/
CompactFlash/SD Card/External
Device is inserted. (Ett icke
kompatibelt Memory Stick/
CompactFlash-kort/SD-kort/
extern enhet har satts i.)
c Ett minneskort eller en extern enhet som
skrivaren inte stödjer sitter i. Använd ett
kompatibelt minneskort eller enhet.
(. sidorna 72 till 75)
c Det finns inga bildfiler på minneskortet eller en
extern enhet som skrivaren kan hantera. Anslut
ett minneskort eller en enhet som innehåller
bilder som kan visas med skrivaren.
No image file.
(Ingen bildfil.)
No DPOF file. (Ingen DPOF-fil.)
c Det finns inga DPOF-förinställda bildfiler på
minneskortet eller en extern enhet. Ange
utskriftsmarkeringen (DPOF) med kameran.
Cannot delete a protected image. (Du
kan inte radera en skrivskyddad bild.)
c Om du vill radera en skrivskyddad bild, måste
skrivskyddet först återkallas med kameran.
Det går inte att radera en DPOFbild.
c Om du vill radera en DPOF-bild måste DPOFmarkeringen först återkallas med hjälp av
kameran.
Fortsättning
65 SV
08
65
07-04-23, 11.27
Felmeddelanden
Innebörd/Åtgärd
Protected. Cancel protect then try
again.(Skrivskyddad. Avbryt
skrivskyddet och försök igen.)
c Memory Stick är skrivskyddat. Ta bort
skrivskyddet (.sidan 73)
The Memory Stick/
CompactFlash/SD Card/External
Device is full. (Memory Stick/
CompactFlash-kort/SD-kort/
extern enhet är fullt.)
cDet finns inget ledigt minnesutrymme på det
valda minneskortet eller den externa enheten.
Radera onödiga bilder eller byt ut mot ett som
har tillräckligt minnesutrymme.
The Memory Stick/
CompactFlash/SD Card/External
Device has trouble. (Problem med
Memory Stick/CompactFlashkort/SD-kort/extern enhet.)
cEtt fel kan ha inträffat. Om dessa meddelanden
visas ofta ska du kontrollera minneskortet eller
den externa enheten mot en annan enhet.
Skrivfel i Memory Stick/
CompactFlash-kort/SD-kort/
Extern enhet.
*I fallet med en extern enhet En extern enhet kan
vara skrivskyddad. Inaktivera
skrivskyddsinställningen för enheten som du
använder. Ett inbyggt minne i en digitalkamera
kan vara skrivskyddat.
Memory Stick formateringsfel
Memory Stick is protected.
(Memory Stick är skyddat)
c Ett skyddat “Memory Stick” sitter i. Om du vill
spara eller redigera bilderna med skrivaren, ska
du använda den enhet som du använder för att
avbryta skyddet.
Externa enheter och PictBridge-kompatibla enheter
Felmeddelanden
Innebörd/Åtgärd
Inkompatibel USB-enhet.
Kontrollera enhetens USBinställning.
c En USB-enhet som skrivaren inte stödjer kan vara
ansluten. Eller USB-inställningarna för den
anslutna enheten kan vara inkompatibla. Se USBenhetens bruksanvisning.
USB-hubb eller enhet med inbyggd
hubb stöds inte.
c Anslut enheten direkt till skrivaren eller använd
en enhet som inte innehåller en USB-hubb.
Skrivfel i extern enhet.
c En extern enhet kan vara skrivskyddad.
Inaktivera skrivskyddsinställningen för enheten
som du använder. Ett inbyggt minne i en
digitalkamera kan vara skrivskyddat.
66 SV
08
66
07-04-23, 11.23
Färgband
Felmeddelanden
Innebörd/Åtgärd
Inget färgband. Sätt i färgband och
tryck på [PRINT].
c Färgbandet sitter inte i skrivaren. Sätt i
färgbandet i skrivaren. (.Läs detta först) Om
“cleaning cartridge” (rengöringskassett) visas,
sätter du i rengöringskassetten.
Inget färgband. Sätt i färgband
med P-storlek och tryck på
[PRINT].
c Byt mot ett nytt färgband. (.Läs detta först)
Slut på färgband
Slut på färgband. Sätt i färgband
med P-storlek och tryck på
[PRINT].
Fel typ av färgband. Sätt i färgband
med P-storlek och tryck på [PRINT].
c Ställ in färgband och utskriftspapper för den
visade storleken. (.Läs detta först)
Utskriftspapper
Felmeddelanden
Innebörd/Åtgärd
Inget pappersfack. Sätt i ett
pappersfack som innehåller
utskriftspapper i P-storlek och
tryck på [PRINT].
c Det finns inget utskriftspapper i skrivaren.
Inget utskriftspapper. Sätt i
utskriftspapper för P-storleken och
tryck på [PRINT].
– Du har inte satt i pappersfacket i skrivaren.
– Du har inte lagt i utskriftspapper i
pappersfacket.
– Utskriftspapperet är slut.
I endera fallet, sätt i utskriftspapper i facket och
sätt in pappersfacket i skrivaren. (.Läs detta
först)
Rengöringsarket är inte placerat.
Sätt i rengöringsarket och tryck på
[PRINT].
c Det finns inget rengöringsark i pappersfacket.
Sätt i rengöringsarket i pappersfacket och sätt in
pappersfacket i skrivaren.
Fel utskriftspapper. Sätt i
utskriftspapper för P-storleken och
tryck på [PRINT].
c Utskriftspapper och färgbandet passar inte ihop.
Kontrollera storleken på färgbandet som faktiskt
är laddat i skrivaren och ställ in utskriftspapper
för den identiska storleken. (.Läs detta först)
Paper jam. Remove Print Paper.
(Pappersstopp. Ta bort
utskriftspapper.)
c Pappret har fastnat. Se “Om papperet fastnar”
(.sidan 68) och ta bort papper som sitter fast i
skrivaren. Kontakta Sonys kundcenter om du inte
kan ta bort pappret själv.
67 SV
08
67
07-04-23, 15.06
Om papperet fastnar
Om utskriftspappret fastnar, visas ett
felmeddelande och du kan inte skriva ut.
Ta inte bort pappersfacket och färgbandet
från skrivaren och ta ur det fastnade
pappret.
Om du tog bort pappersfacket, sätt inte
tillbaka det förrän det fastnade pappret har
tagits bort.
1
Stäng av strömmen till skrivaren
och sätt sedan på den igen.
Vänta på att utskriftspappret matas ut
automatiskt.
Rengöra skrivaren
inuti
Om vita linjer eller periodiska prickar
skrivs ut på bilden, använder du
rengöringskassetten och rengöringsarket
som medföljer för att rengöra skrivaren
inuti.
Innan du börjar rengöra skrivaren, ta bort
minneskort, extern enhet eller USB-kabel
från skrivaren.
1
2
Öppna luckan till färgbandsfacket
och om det sitter i ett färgband
för utskrift tar du bort det.
Sätt i den medföljande
rengöringskassetten i skrivaren
och stäng locket till
färgbandsfacket.
Fastnat papper
2
3
Ta ur det utmatade
utskriftspappret från skrivaren.
Ta bort pappersfacket och
färgbandet från skrivaren och
kontrollera om det finns något
fastnat utskriftspapper kvar i
skrivaren.
Kontrollera
och se om
papper har
fastnat.
Om papper har
fastnat tar du
bort det.
3
Ta bort pappersfacket från
skrivaren. Om det finns
utskriftspapper i facket tar du
bort det.
Tänk på:
Om det inte går att avlägsna papper som fastnat,
kontakta din Sony-återförsäljare.
68 SV
08
68
07-04-23, 11.23
4
Placera rengöringsarket i
pappersfacket med sidan, som
inte ska skrivas på, uppåt.
yta utan tryck
5
För in pappersfacket i skrivaren
och tryck på PRINT.
Rengöringskassetten och
rengöringsarket rengör skrivaren
inuti. När rengöringen är avslutad
matas rengöringsarket automatiskt ut.
6
Ta bort rengöringskassetten och
arket från skrivaren.
Tips
Spara rengöringskassetten och rengöringsarket
tillsammans för framtida rengöringar.
Efter rengöringen
Sätt i färgbandet och utskriftspappret i
skrivaren.
Observera!
• Rengör skrivaren när det finns vita linjer eller
prickar på utskrifterna.
• Om utskriften håller förväntad standard
kommer inte en rengöring att ytterligare
förhöjda bildkvaliteten.
• Placera inte rengöringsarket på
utskriftspappret och rengör eftersom detta
kan orsaka papperstrassel och andra problem.
• Om rengöringen inte förbättrar bildkvaliteten
kan du upprepa proceduren ett par gånger.
• Du kan inte rengöra skrivaren medan den är
ansluten till en dator eller en PictBridgekamera.
69 SV
08
69
07-04-23, 11.23
Övrig information
Säkerhetsanvisningar
Angående säkerhet
• Var aktsam så att du inte tappar tunga
föremål på nätsladden, eller skadar den
på något annat vis. Använd aldrig
fotoskrivaren om nätsladden är skadad.
• Skulle det inträffa att något föremål eller
vätska kommer innanför höljet, koppla
bort fotoskrivaren och låt kvalificerad
personal kontrollera den innan du
fortsätter använda den.
• Ta aldrig isär fotoskrivaren.
• För att koppla ur nätsladden, dra ut
kontakten ur eluttaget. Dra aldrig i
själva sladden.
• Om skrivaren inte används under en
längre tid, koppla bort nätsladden ur
vägguttaget.
• Hantera inte skrivaren ovarsamt.
• För att minska risken för elektriska
stötar, koppla alltid ur fotoskrivaren från
eluttaget innan rengöring och service
görs.
Om installation
• Undvik att placera skrivaren där den
utsätts för:
– vibrationer
– hög luftfuktighet
– mycket damm
– direkt solljus
– extremt höga eller låga temperaturer
• Använd inte elektrisk utrustning i
närheten av fotoskrivaren. Fotoskrivaren
fungerar inte störningsfritt nära
elektromagnetiska fält.
• Placera inte tunga föremål på
fotoskrivaren.
• Se till att alltid ha tillräckligt med
utrymme runt fotoskrivaren så att
ventilationshålen inte blockeras. Om
dessa hål blockeras kan det orsaka
förhöjd temperatur inuti skrivaren.
Om nätadaptern
• Använd endast den nätadapter som
levereras med fotoskrivaren. Använd
inte andra nätadaptrar då detta kan
orsaka fel.
• Använd inte den medföljande
nätadapter med andra enheter.
• Använd inte en elektrisk transformator
(reseomvandlare) eftersom det kan
orsaka fel.
• Om nätadapterns sladd skadas, ska du
inte använda den längre eftersom det
kan orsaka fara.
Om kondens
Om du flyttar skrivaren direkt från en kall
till en varm plats eller om du placerar den i
ett extremt varmt eller fuktigt utrymme,
kan kondens bildas inuti enheten. I så fall
kommer skrivaren inte att fungera som
den ska; den kan t o m gå sönder om du
försöker använda den. Om kondens bildas,
koppla ur nätsladden ur skrivaren och låt
den stå och torka till minst en timme.
Om transporter
Vid transport av fotoskrivaren, avlägsna
färgbandet, pappersmagasinet,
nätadaptern och Memory Stick eller extern
enhet från fotoskrivaren. Placera sedan
delarna tillsammans med fotoskrivaren i
dess ursprungliga emballage och
förpackning.
Om ursprungligt emballage inte längre
finns kvar, använd liknande material så att
fotoskrivaren inte skadas vid transport.
Rengöring
Rengör höljet, panelen och kontrollerna
med en mjuk trasa som fuktats lätt med ett
milt rengöringsmedel. Använd inte någon
typ av skurduk, skurmedel eller lösningar
som alkohol eller bensin, eftersom det kan
skada ytan.
70SV
09
70
07-04-19, 18.20
Restriktioner beträffande
kopiering
Om du reproducerar dokument med
fotoskrivaren, lägg särskilt märke till
följande:
• Reproducering av sedlar, mynt eller
värdepapper strider mot gällande lag.
• Även reproducering av tomma certifikat,
licenser, pass, privata värdehandlingar
eller ostämplade frimärken, strider mot
lagen.
• Tv-program, filmer, videoband, andras
porträtt och annat material kan vara
copyright-skyddade. Icke-auktoriserade
videoutskrifter av sådant material kan
utgöra intrång i bestämmelserna i lagen
om copyright.
Om färgutskriftssatser
Om hantering
Om utskriftspapperet
• Sidan utan tryck är utskriftsytan. Dålig
utskriftskvalitet kan uppstå om
utskriftsytan är förorenad av damm eller
fingeravtryck. Var försiktig och undvik
att vidröra utskriftsytan.
• Böj inte pappret eller riv av det från
perforeringen innan utskrift.
• Kontrollera följande före utskrift, så
undviker du pappersstopp eller andra
skrivarfel:
– Skriv inte på utskriftspappret. Använd
en oljebaserad bläckpenna för att
skriva på pappret efter utskrift. Det
går inte att skriva på utskriftspappret
med en bläckstråleskrivare etc.
– Fäst inga dekaler eller märken på
utskriftspapperet.
– Vik eller böj inte utskriftspapperet.
– Totala antalet utskriftspapper
överstiger inte 20 ark.
– Skriv inte ut på använt
utskriftspapper. Du får inte en bättre
bild genom att skriva ut den två
gånger på samma papper.
– Utskriftspapperet får endast användas
till den här skrivaren.
– Använd inte utskriftspapper som har
matats ut utan tryck.
• Skriv inte ut på använda utskriftspapper
och försök inte spola tillbaka bandet i
färgbandskassetten. Om du gör det kan
det skada skrivaren.
• Ta inte bort pappersfacket under
utskrift.
Fortsättning
71SV
09
71
07-04-19, 18.20
Övrig information
Om Färgband
• Vidrör inte färgbandet och placera inte
färgbandet där det utsätts för damm.
Fingeravtryck eller damm på färgbandet
kan försämra utskrifterna.
• Spola inte tillbaka färgbandet för att
därefter använda det återspolade bandet
för utskrift. Om du använder
återspolade färgband blir
utskriftsresultatet inte bra och det kan
även leda till fel på utrustningen.
Om färgbandet inte fäster som den ska,
ta ut det och sätt i det igen. Om
färgbandet är för slappt för att laddas
kan du spänna det genom att spola
bandet i pilens riktning.
• Ta aldrig isär färgbandet.
• Dra inte ut färgbandet från
färgbandskassetten.
• Ta inte bort färgbandet under utskrift.
Om lagring av utskriftssatser
• När du ska spara utskriftssatser med
färgband och utskriftspapper som bara
är delvis förbrukade, under en längre
tid, spara dem då i
ursprungsförpackningen eller liknande.
• Om du tänker förvara utskriftspapper i
pappersfacket, ska du se till att stänga
locket till pappersfacket och
glidskyddet.
• Undvik att placera färgbandet på platser
där de utsätts för höga temperaturer,
hög luftfuktighet, damm eller direkt
solljus. Lagra det på en mörk och kall
plats och använd det så snart som
möjligt. Beroende på färgbandets
lagringsstatus kan dess färgelement
försämras. Sony kan inte hållas
ansvariga för någon skada, förlust eller
misslyckat utskriftsresultat som kan
uppstå genom användning av sådant
färgband.
• Undvik att lämna utskriftspapprets
utskriftsyta i kontakt med radergummi
av plast eller plastmattor som innehåller
vinylklorid eller mjukningsmedel under
en längre tid eftersom det kan leda till
färgförändringar eller försämring av den
trycka bilden.
Om minneskort
Om ”Memory Stick”
Vad är “Memory Stick”?
Memory Stick är ett kompakt
inspelningsmedium med integrerad krets
och stor kapacitet. Det har utformats inte
endast för att byta/dela digitala data mellan
“Memory Stick”-kompatibla produkter, utan
även för att tjäna som ett isättbart/
borttagbart externt lagringsmedium som kan
spara data.
De typer av “Memory Stick” som
kan användas i den här skrivaren
Med skrivaren kan du använda följande
typer av Memory Stick”*3:
Visa/
skriva
ut
Radera/
Spara/
Formatera
Memory Stick-typ
Memory Stick (inte
kompatibelt med
MagicGate)
Memory Stick
(MagicGate-kompatibelt)
OK
OK
OK*1
OK*1
MagicGate Memory Stick
OK*1
OK*1
Memory Stick PRO*2
OK*1
OK*1
Memory Stick Micro
(M2*4)
OK*1
OK*1
*1 Dataläsning/-inspelning som kräver
“MagicGate”-copyrightskydd kan inte utföras.
MagicGate är det allmänna namnet på en
copyright-skyddsteknik som utvecklats av
Sony som utnyttjar autentisering och
kryptering.
*2 Skrivaren har en plats som passar för både
standard och duo storlek. Utan en Memory
Stick Duo-adapter kan du använda både
standardstorleks “Memory Stick” och
kompakta “Memory Stick Duo”.
72SV
09
72
07-04-19, 18.20
*3 Skrivaren stödjer FAT32. Skrivaren kan
användas med “Memory Stick” som har en
kapacitet på 8GB eller mindre tillverkad av
Sony Corporation. Vi garanterar dock inte att
alla “Memory Stick” kan användas.
*4 “M2” är en förkortning för “Memory Stick
Micro”. I detta avsnitt, används “M2” till att
beskriva “Memory Stick Micro”.
För den senaste informationen om
tillgängliga media och annat, gå in på
följande hemsida:
http://www.memorystick.com/en/
support/support.html
Välj området där du använder skrivaren
och välj därefter “Digital Printer” från
varje områdessida.
Om hantering
Kontakt
Skrivskyddsknapp
Skrivbart
läge
LOCK
Skrivskyddat
läge
LOCK
Placera etiketten här.
• När du använder ett “Memory Stick Duo”
utan skrivskyddsomkopplare, var försiktig så
du inte redigerar eller raderar data av
misstag.
• När du flyttar skrivskyddsknappen på
“Memory Stick Duo” ska du använda ett
spetsigt föremål.
• Sätt inte fast något annat på platsen där den
medföljande etiketten ska sitta. När du fäster
den medföljande etiketten ska du se till att
fästa den där etiketten ska fästas. Var försiktig
så etiketten inte sticker ut.
• När du skriver på den bifogade etikettens
anteckningsområde ska du se till så du inte
trycker för hårt.
• När du bär eller lagrar “Memory Stick”,
placera det i ett fodral om är avsett för
“Memory Stick”.
Fortsättning
73SV
09
73
07-04-19, 18.20
Övrig information
• För den senaste informationen om “Memory
Stick” som skrivaren stödjer, se
kompatibilitetsinformation för “Memory
Stick” på Sonys webbplats.
• Sätt inte i flera “Memory Stick” samtidigt
eftersom det kan leda till problem med
skrivaren.
• När du använder ett “Memory Stick”,
kontrollera att du sätter i det i rätt riktning.
Felaktig användning kan orsaka fel med
skrivaren.
• När du använder “Memory Stick Micro” med
skrivaren ska du alltid sätta in det i en M2adapter.
• Om du sätter in ett “Memory Stick Micro” i
skrivaren utan en M2-adapter, kanske du inte
kan ta bort “Memory Stick Micro”.
• Om du sätter in “Memory Stick Micro” i en
M2-adapter och sätter in M2-adapternr i
Memory Stick Duo-adaptern, kanske inte
skrivaren fungerar som den ska.
• Placera inte “Memory Stick Duo”, en
“Memory Stick” Duo-adapter i M2-format
eller M2-media inom räckhåll för ett litet barn
för att undvika att barnet av misstag stoppar
det i munnen och sväljer det.
• Ta inte ur “Memory Stick” ur skrivaren
medan den läser eller skriver data på kortet.
• Data kan förstöras:
– “Memory Stick” tas bort eller skrivaren
stängs av under en läs- eller skrivoperation.
– “Memory Stick” används på en plats där
det förekommer statisk elektricitet eller
elektriska störningar.
• Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar
viktiga data.
• Data som processats med datorn kan inte
spelas upp med skrivaren.
• När du formaterar ett “Memory Stick” ska du
använda formateringsfunktionen på skrivaren
eller den digitala kameran. Om du formaterar
ett “Memory Stick” med datorn, kanske
bilderna inte visas som de ska.
• När du formaterar ett “Memory Stick”, tas alla
data inklusive skyddade bildfiler bort. För att
undvika att radera viktiga data av misstag,
kontrollera innehållet innan du formaterar.
• Du kan inte spela in, redigera eller radera data
om du för skrivskyddsknappen till LOCK.
• Undvik att vidröra kontakterna på ett
Memory Stick med handen eller ett
metallföremål.
• Slå, böj och tappa inte Memory Stick.
• Plocka inte isär eller modifiera “Memory
Stick”.
• Utsätt inte Memory Stick för vatten.
• Lagra eller använd inte Memory Stick under
följande omständigheter:
– Platser som inte uppfyller de erforderliga
driftsförhållandena, inklusive platser som
t ex inuti en varm bil parkerad i solen
eller/och på sommaren, utomhus
exponerad för direkt solljus eller nära en
värmare.
– Varma platser eller platser med frätande
ämnen
• Undvik att använda ett kort i områden som
utsätts för hög fuktighet, eftersom det lätt
påverkas av fuktighet.
• Använd inte och förvara inte ett kort på en
plats där det kan utsättas för:
– mycket höga temperaturer, t ex inuti en
varm bil eller utomhus i direkt solljud, eller
nära ett värmeelement.
– direkt solljus
– hög fuktighet eller frätande ämnen
– statisk elektricitet eller elektriskt brus
• Placera kortet i sin ask vid transport eller
förvaring.
• Ta inte bort ett kort och stäng inte av
skrivaren medan skrivaren läser eller skriver
data och kontrollampan blinkar. Annars kan
data bli oläsliga eller raderas.
Om CompactFlash-kort
Om SD-kort
Med skrivarens SD-kortplats kan du
använda följande:
• SD-minneskort*1
• miniSD-kort
• SDHC-minneskort*2
• MMC standard minneskort*3
Vi garanterar inte att alla typer av
SD-minneskort och standard
MMC-minneskort fungerar.
*1 Skrivaren kan användas med SD-kort som har
en kapacitet på 2 GB eller mindre.
*2 Skrivaren kan användas med SDHC-kort som
har en kapacitet på 4 GB eller mindre.
*3 Skrivaren kan användas med ett standard
MMC-kort som har en kapacitet på 2 GB eller
mindre.
Om hantering
• När du använder ett kort, kontrollera att du
sätter i det i rätt riktning och i rätt kortplats.
• Du kan inte läsa eller skriva data som har
copyright-skydd.
• Slå, böj och tappa inte kortet.
• Försök inte plocka isär eller ändra ett kort.
• Utsätt inte ett kort för vatten.
Med skrivarens CompactFlash-kortplats
kan du använda följande:
• CompactFlash-lagringskort (Typ I/
Typ II) och CF+Card (Typ I/Typ II)kompatibla CompactFlashlagringskort*4.
• Micro Drive
• COMPACT VAULT
Du kan även använda följande genom att
använda en CompactFlash-kortadapter
som är tillgänglig i handeln*5:
• Smart Media-kort
• xD-Picture Card*5
Vi garanterar emellertid inte att alla typer
av CompactFlash-kort fungerar med
enheten.
*4 Använd ett CompactFlash-kort med en
strömspecifikation på 3,3 V eller 3,3V/5V. Du
kan inte använda typen som endast är avsedd
för 3 V eller 5 V. Sätt inte in andra typer av
CompactFlash-kort i skrivarens kortplats.
Skrivaren kan skadas.
*5 När du använder en CompactFlashkortadapter som kan köpas i handeln,
refererar du till bruksanvisningen för
adaptern som du använder beträffande hur
du installerar kortet och adaptern.
74SV
09
74
07-04-19, 18.20
När du använder CompactFlash-kortadaptern
kanske det skrivskyddade kortet inte fungerar
ordentligt.
Om hantering
• När du använder ett kort, kontrollera att du
sätter i det i rätt riktning och i rätt kortplats.
• Slå, böj och tappa inte kortet.
• Försök inte plocka isär eller ändra ett kort.
• Utsätt inte ett kort för vatten.
• Undvik att använda ett kort i områden som
utsätts för hög fuktighet, eftersom det lätt
påverkas av fuktighet.
• Använd inte och förvara inte ett kort på en
plats där det kan utsättas för:
– mycket höga temperaturer, t ex inuti en
varm bil eller utomhus i direkt solljud, eller
nära ett värmeelement.
– direkt solljus
– hög fuktighet eller frätande ämnen
– statisk elektricitet eller elektriskt brus
• Placera kortet i sin ask vid transport eller
förvaring.
• Ta inte bort ett kort och stäng inte av
skrivaren medan skrivaren läser eller skriver
data och kontrollampan blinkar. Annars kan
data bli oläsliga eller raderas.
Tekniska
specifikationer
x Skrivare
Fortsättning
75SV
09
75
07-04-23, 11.30
Övrig information
Utskriftsmetod
Färgsublimering (gul/magenta/cyan,
3 körningar)
Upplösning
300 (H) x 300 (V) dpi (punkter/tum)
Bildbearbetning per punkt
256 nivåers behandling (8 bitar för
varje gul/magenta/cyan)
Utskriftsstorlek
P-format (Postkort/4 x 6 tum):
101,6 x 152,4 mm (maximal,
utan marginaler)
Utskriftstid (per ark)
Cirka 45 sek.
Minneskort*1*2*3*4:
PictBridge*3*5:
Cirka 56 sek.
Cirka 50 sek.
Via dator*6:
In-/utgångar
USB (full hastighet) för
datoranslutning PictBridge/EXT
INTERFACE-kontakt
Kortplats
Memory Stick-kortplats
SD-kortplats
CompactFlash-kortplats
Kompatibla bildfilsformat
JPEG: DCF 2.0-kompatibel,
Exif 2.21-kompatibel, JFIF*7
TIFF: Exif 2.21-kompatibel
BMP*8: 1, 4, 8, 16, 24, 32 bitars
Windows-format
Vissa bildfilsformat är inte
kompatibla.
Maximalt antal bildpunkter som kan
hanteras
8 000(H) x 6 000(V) punkter (exklusive
indexutskrift och del av Creative
Print)
Maximalt antal filer som kan hanteras
9 999 filer för ett minneskort/en
extern enhet
Färgband/Utskriftspapper
Se medföljande “Läs detta först”.
LCD-skärm
LCD-panel:
DPP-FP70: 6,2 cm (2,5-typ)
TFT-enhet
DPP-FP90: 9,0 cm (3,6-typ)
TFT-enhet
Totalt antal punkter:
DPP-FP70: 115 200 (480 x 240)
DPP-FP90: 230 400 (320 RGB x 240)
Strömförsörjning
DC IN-uttag, DC 24V
Energiförbrukning
Under utskrift: 80 W (maximum)
I standbyläge: mindre än 1W
Driftstemperatur
5 ˚C till 35 ˚C
Storlek
[DPP-FP70]
Höjd:
Cirka 63 mm
( 2 1/2 tum) (skrivare)
Cirka 72 mm
( 2 7/8 tum) (inklusive
LCD utskjutande delar)
Bredd: Cirka 180 mm
( 7 1/8 tum)
Djup:
Cirka 137 mm
( 5 1/2 tum) (exklusive
handtag)
Cirka 149 mm
( 5 7/8 tum)
(inklusive ett handtag)
[DPP-FP90]
Höjd:
Cirka 66 mm
( 2 5/8 tum)
Bredd:
Cirka 180 mm
( 7 1/8 tum)
Djup:
Cirka 137 mm
( 5 1/2 tum)
(exklusive ett handtag)
Cirka 149 mm
( 5 7/8 tum)
(inklusive ett handtag)
Djup när pappersfacket är installerat:
Cirka 169 mm ( 6 3/4 tum) längre än
ovan nämnda djup.
Vikt
DPP-FP70: Cirka 1,1 kg
DPP-FP90: Cirka 1,2 kg (exklusive
pappersfack, färgband, nätadapter)
Medföljande tillbehör
Se medföljande “Läs detta först”.
x Nätadapter AC-S2422
Strömförsörjning
100 till 240 V växelström, 50/60 Hz,
1,5 till 0,75 A
Märkspänning
DC 24 V, 2,2 A (Topp 3,7 A, 6,5 s)
Driftstemperatur
5 ˚C till 35 ˚C
Storlek
Cirka 60 x 30,5 x 122 mm
(2 3/8 x 1 1/4 x 4 7/8 tum) (b/h/d,
undantaget utskjutande delar och
kablar)
Vikt
Cirka 305 g
Konstruktion och tekniska specifikationer
kan komma att ändras utan föregående
meddelande.
76SV
09
76
07-04-19, 18.20
* Det totala antalet ark i P-format som skrivaren
kan skriva ut har uppskattats till cirka 2 000.
För uppgift om totalt antal ark, vänligen
kontrollera “Printer Information Display”
(Skrivarens informationsvisning) på menyn
“Display/Printer setup” (Visning/
Skrivarinställning) (sidan 34).
*4:
*5:
*6:
*1:
*2:
*3:
Utskriftsinställningar: Utan marginal, ingen
tidsmärkning, AutoFine Print 4: ON
(Photo)
Vid utskrift av ett foto (4,22 MB filstorlek)
tagen med en Sony digitalkamera för
stilbilder som innehåller effektiva
bildelement på cirka 10 100,000 eller
motsvarande.
Utskriftshastighet: Tiden från när PRINTknappen trycks till när utskriften är klar.
(Utskriftstiden kan variera beroende på
använd utrustning, bildformat, ett använt
minneskort, inställningar för program och
driftsförhållanden.)
*7:
*8:
När du skriver ut från ett “Memory Stick
PRO Duo” som sitter i skrivarens fack
När du skriver ut via DSC-N2 ansluten
med USB-kabel. Tiden från det att
“PRINT”-knappen på kamerans
skärmmeny trycks till dess att utskriften är
klar.
Tiden för databehandling och överföring är
exkluderad.
Baseline JPEG med 4:4:4-, 4:2:2- eller
4:2:0-format
Du kan inte skriva ut med hjälp av Picture
Motion Browser.
Kundsupports hemsida
Den senaste supportinformationen finns att
hämta på följande hemsida:
http://www.sony.net/
Utskriftsomfång
P-format
152,4 mm/6 tum
(1 800 punkter)
Övrig information
95,5 mm/3 7/8
tum (1 128
punkter)
101,6 mm/4 tum
(1 200 punkter)
146,3 mm/5 7/8 tum
(1 728 punkter)
Utskriftsområde för
marginal
Utskriftsområde utan
marginal
Perforeringar
Bilderna ovan visar en bild som skrivs ut med sidförhållandet 2:3.
Utskriftsområdet skiljer sig för en utskrift med marginaler och en utan marginaler.
77SV
09
77
07-04-19, 18.20
Ordlista
DCF (Design rule for Camera File)
Den här kameran stöder DCFstandarden (Design rule for Camera File
system) som angivits av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) för att bibehålla
utbytbarheten för filer och
kompatibiliteter mellan digitalkameror
och relaterade produkter. Fullständig
utbytbarhet och kompatibilitet
garanteras emellertid inte.
DPOF (Digital Print Order Format)
Ett format som används för registrering
av den information som krävs vid
automatisk utskrift av bilder som spelats
in med digitalkamera, i t ex. en
hemmaskrivare. Skrivaren stödjer
DPOF-utskrift och skriver automatiskt
ut ett i förväg angivet antal kopior av
DPOF-bilder.
Memory Stick/CompactFlash-kort/SD-kort
Kompakta, lätta, flyttbara
lagringsmedia. För mer information, se
sidorna 72 till 75.
PictBridge
En standard som specificerats av Camera
& Image Products Association och som
innebär att du kan ansluta en PictBridgekompatibel digitalkamera direkt till
skrivaren, utan pc emellan, och skriva ut
bilden omedelbart.
Miniatyrbilder
Miniatyrbilder som representerar
originalbilderna som finns lagrade som
bildfiler i din digitala kamera. Skrivaren
använder miniatyrerna i bildlistan.
Exif 2.21 (Exif Print)
Exif (utbytbart bildformat för digitala
kameror) Print är en global standard för
digitala fotoutskrifter. En digitalkamera
som stöder Exif Print lagrar alla
relevanta data om själva fototillfället för
varje bild. Skrivaren använder sedan
dessa Exif Print-data för att säkerställa
att utskriftsresultatet hamnar så nära
originalbilden som möjligt*1.
*1 Om Auto Fine Print 4 är aktiverad och en
bild (JPEG-fil) tas av en Exif Print (Exif
2.21)-kompatibel digitalkamera, justeras
bilden automatiskt till optimal kvalitet
och skrivs ut.
78SV
09
78
07-04-19, 18.20
Texter att överlagra
Texterna nedan kan användas för att överlagras på en bild. Ta en bild av önskad text i
förväg och följ proceduren för att överlagra handskrift på sidorna 23 och 24 för att ange
den önskade delen och överlagra den på en bild.
Övrig information
79SV
09
79
07-04-19, 18.20
80SV
09
80
07-04-19, 18.20
Övrig information
81SV
09
81
07-04-19, 18.20
Index
A
D
Alla bilder 11
Ange utskriftsantalet 8
Anslutning
Bluetooth-enhet 36
Dator 41
Digitalkamera 35
extern enhet 38
Arkiv-meny 27
Auto Fine Print4 31, 47
AUTO TOUCH-UP 10, 47
Avinstallation
Picture Motion
Browser 43
Skrivardrivrutin 42
Date Display Order (Visad
datumordning) 34
DCF (Design rule for
Camera File) 32
Delar och kontroller 6
Demonstrationsläge 34
Detaljerad visning av
bilddata 8
Display/Printer Setup 33
DPOF 8, 11
B
Bakpanel 7
Bildinformation 8
Bildlista 9
Bildspel 25
Bluetooth-enhet 36
Borders/Borderless
(Marginaler/Utan
marginaler) 31, 47
E
Easy Printing 11
Edit-menyn 12
Enhet 34
Extern enhet 38
F
Felmeddelanden 65
Felsökning 50
Filter 15
Fish-eye-effekt 15
Flytta en bild 13
Formatera 29
Frontpanel 6
Färgband
Om hantering 71
Färginställning 32
Färgutskriftssatser
Om hantering 71
C
CompactFlash-kort
Om hantering 75
Typer 74
Creative Print 18
Cross Filter 15
Förhandsgranskning
av bild 8
Förstora och förminska
en bildstorlek 9, 13
H
Handtag 7
I
Icon (Symbol) 34
ID-foto 21
Indexutskrift 11
Indikering av associerad
fil 8
Ingångsindikeringar 8
Installera
Picture Motion
Browser 42
Skrivardrivrutin 40
J
Justera en bild 14
K
Kalender 20
Kopiera en bild 27
L
Language (Språk) 34
Layout print 19
LCDbakgrundsbelysning 34
LCD-skärm 8
Listans ordningsföljd 34
82SV
09
82
07-04-19, 18.20
M
S
Masslagringsenhet 38
Memory Stick
Formatera 29
Om hantering 73
Typer 72
Monochrome 15
SD-kort
Om hantering 74
Typer 74
Sepia 15
Skrivarinställning 30
Skrivskyddsindikator 8
Skrivskyddsknapp 73
Skärmindikeringar 8
Spara en bild 17
Specialfilter 15
Systemkrav 39
Säkerhetsanvisningar 70
Söka en bild 26
O
Overlagra 23
P
Pappersriktning 46
Papperstrassel 68
Partial Color 15
PictBridge-kamera 35
PictBridge/EXT
INTERFACEkontakt 35, 38
Picture Motion
Browser 44
Preview 8
På/standby-indikator
35, 38, 41
På/standby-omkopplare
35, 38, 41
Utskriftsomfång 77
Utskriftspapper
Om hantering 71
V
Växla skärmvisningen 9
Z
Zooma in 9
Zooma ut 9
Ä
Ändra visningen 8
T
Tekniska
specifikationer 75
U
R
Radera en bild 28
Reducering av
röda-ögon 16
Rengöring 68
Rotera en bild 14
Övrig information
USB-minne 38
Utskrift
Använda Picture Motion
Browser 44
Från en Bluetooth-enhet 36
Från en dator 39
Från en extern enhet 38
Från en PictBridgekamera 35
Redigerad bild 17
Utskrift med datum 32
Utskriftsantal 8, 17
83SV
09
83
07-04-19, 18.20
http://www.sony-europe.com
09
84
07-04-19, 18.20
Download PDF

advertising