Sony | DPP-FP55 | Sony DPP-FP55 Bruksanvisning

DPP-FP55
Snabbguide
Följ anvisningarna i steg 1 till 6 för att skriva ut en bild från ett Memory Stick, Memory Stick
Duo eller SD-kort. För detaljerade förklaringar om funktioner och övriga utskriftsmetoder,
hänvisas till bruksanvisningen.
1
2
Förbered nödvändiga
alternativ för
provutskrift.
3
Ladda färgkassetten.
Använd den färgkassett som är konstruerad
för denna skrivare.
1 Dra och öppna dörren till facket för
4
Lägg i utskriftspappret.
1 Öppna utmatningsfacket (ʌ) och
skjut sedan (ʍ) och öppna locket på
pappersfacket (ʎ).
färgkassetten.
5
Anslut till nätström.
Sätt i den ena kontakten på nätsladden
i ett vägguttag i närheten och den
andra i nätadaptern. Anslut sedan
kontakten från nätadaptern till
skrivarens DC IN 24 V-uttag.
Kontrollera innehållet i förpackningen.
Alternativ med * används för provutskrift.
Provsats för färgutskrift *
• 10 ark utskriftspapper i
vykortsformat
• En färgkassett för 10 utskrifter
0HULQIRUPDWLRQ¿QQVSnVLGDQL
bruksanvisningen.
Pappersmagasin *
Nätadapter (AC-S2425) *
Nätsladd *
Skrivare *
Rengöringskassett
För att skapa en utskrift liknande exemplet
ovan, förbereder du de nödvändiga
alternativen för provutskrift som är
markerade med * i steg1:
-Skrivare*
-Paket för provutskrift *(utskriftspapper
och färgkassett)
-Nätadapter*
-Nätsladd*
-Pappersmagasin*
2 Lägg i utskriftspappret i facket.
2 Sätt i en färgkassett i pilens riktning
Bruksanvisning
Snabbguide (denna broschyr) *
Garanti
Sonys licensavtal för slutanvändare
• CD-ROM (Sony DPP-FP55skrivardrivrutin och Picture Motion
Browser Ver. 1.1)
Extra utskriftspaket
För utskrift i vykortsformat, 4 x 6 tum
(101,6 x 152,4 mm):
SVM-F40P
• 40 ark med utskriftspapper, 4 x 6 tum (20-arks paket x 2)
• Färgkassett för 40 utskrifter
SVM-F80P
• 80 ark med utskriftspapper, 4 x 6 tum (20-arks paket x 4)
• Färgkassett för 40 utskrifter x 2
SVM-F120P
• 120 ark med utskriftspapper,
4 x 6 tum (20-arks paket x 6)
• Färgkassett för 40 utskrifter x 3
Till DC IN
24 V
Nätadapter
tills den klickar på plats.
Pil
Sätt i skyddsarket tillsammans med pappret och
ta bort skyddsarket.
Till vägguttaget
Om utskriftspaket
För att skriva ut behöver du ett
utskriftspaket som innehåller både
utskriftspapper och färgkassett. När
utskriftspaketet som ingår tar slut köper du
ett extra utskriftspaket.
Skyddsark
Nätsladd
Gå till steg 6. <
3 Stäng dörren till facket för
färgkassetten.
•
•
•
•
Vänd stämpeln mot
pappersmatningsriktningen och
mot pappersfacket.
Matningsriktning
3 Stäng dörren till pappersfacket (ʌ) och
skjut in det i pappersmatningsriktningen
(ʍ).
Låt utmatningsfacket
vara öppet.
4 Dra och öppna dörren till pappersfacket
på skrivaren och för in pappersfacket i
skrivaren.
För i det rakt in tills det
når stoppet.
6
Skriv ut en bild.
ɱ Förbered det önskade
Du kan nu skriva ut. Beroende på vilket minneskort eller
annan komponent du använder, kan utskriftsprocessen
variera. Denna broschyr förklarar hur du väljer och
skriver ut en bild från ett minneskort.
ɲ Sätt i ett minneskort på lämplig
minneskortet för utskrift.
Förberedelser
minneskortplats.
Förbered ett minneskort (Memory Stick,
Memory Stick Duo* eller SD-kort) som
innehåller en bild som ska skrivas ut.
* En Memory Stick Duo-adapter behövs inte.
Se sidan 46 i bruksanvisningen för
information om hur du skriver ut en
bild från en PictBridge-kompatibel
digitalkamera.
Se sidorna 18 och 19 för information
om hur du använder andra
externa enheter, till exempel en
digitalkamera eller ett USB-minne.
2PGXVlWWHULÀHUDNRUWVDPWLGLJW
detekteras eventuellt inte det önskade
kortet på rätt sätt. Sätt endast i det
minneskort som du vill använda för
utskrift.
ɳ Tryck på ¿ (på/standby)-
omkopplaren för att slå på
skrivaren.
En bild på minneskortet visas.
Visa en bild
ɴ Välj en bild för utskrift.
Se sidorna 47–61 i
bruksanvisningen för
information om hur du skriver ut
en bild från en dator.
ɲ
7U\FNÀHUDJnQJHUSnNQDSSHQ
ì/Ò/ë/Ñ tills bilden som du vill
skriva ut visas.
Minneskortplats
ɴɵ
ɱɲ
ɳ
¿ (på/standby)omkopplare
Memory Stick, Memory Stick Duo*
PRINT-knapp
SD-kort
* En Memory Stick Duo-adapter
behövs inte.
ɶ Tryck på PRINT-knappen.
När PRINT-indikatorn lyser blågrön är
skrivaren redo för utskrift.
När utskriften är klar och utskriftspappret
automatiskt matas ut, tar du bort det från
pappersfacket.
µStälla in utskriftsantal.(ɵ)
ʌ Tryck på ENTER-knappen.
Indikeringen för utskriftsantal visas.
ʍ Ställ in utskriftsantal.
Utskrift
För att öka utskriftsantalet: Tryck på ë.
För att minska utskriftsantalet: Tryck på Ñ.
ʎ Tryck på ENTER-knappen.
ì/Ò/ë/Ñknappar
ɴ
/
knappar
ENTER-knapp
ɶ
ɵ
µFör att välja en bild från
bildlistan.(ɴ)
Tryck på (zooma ut)-knappen för att visa
bildlistan.
Tryck på ì/Ò/ë/ÑNQDSSHQI|UDWWÀ\WWDGHQ
röda ramen till den bild du vill skriva ut.
(Tryck på (zooma in)-knappen för att visa en
förhandsgranskning av en bild)
Download PDF