Sony | MV-700HR | Sony MV-700HR Bruksanvisning

Portable DVD Player
Betjeningsvejledning
DA
Käyttöohjeet
FI
Bruksanvisning
SV
Se den medfølgende installations- og tilslutningsvejledning for installation og
tilslutning.
Asennusta ja liitäntöjä koskevat tiedot ovat oheistetuissa Asennus- ja
liitäntäohjeissa.
Vi hänvisar till de medföljande instruktionerna angående montering/uppkoppling.
MV-700HR
© 2005 Sony Corporation
cov.p65
1
05-05-04, 14.08
Advarsel
Dette mærkat er placeret på kabinettets
underside.
CAUTION
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
DO NOT STARE INTO BEAM OR
VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS
Dette mærkat er placeret på drevenhedens
indre kabinet.
FORSIGTIG
• Sørg for god fastgøring af enheden ved
installation.
• Ved betjening skal du sørge for at spænde
sikkerhedsselerne for at undgå personskade,
hvis køretøjet foretager en pludselig
bevægelse.
2
02.p65
2
05-05-04, 14.08
Indholdsfortegnelse
Velkommen ! ......................................................... 4
Forsigtighedsregler .............................................. 5
Om denne vejledning .......................................... 6
Om de diske, der skal afspilles på afspilleren . 7
Tilslutning ............................................................. 9
Nulstilling af afspilleren ................................... 13
Knappernes placering ....................................... 14
Forskellig afspilning
Afspilning af en disk ......................................... 16
Direkte søgning efter et kapitel/titel/spor ...... 18
Fortsæt-afspilning ................................................ 18
Brug af MP3/JPEG-menu ................................... 19
Afspilning af en “Memory Stick” .................... 21
Afspille gentaget (Repeat Playback) ............... 22
Lave dit eget program (Program Playback) ... 23
Vise forløbet tid .................................................. 24
Ændring af undertekstsproget ......................... 25
Brug af en dvd-menu ......................................... 26
Yderligere oplysninger
Vedligeholdelse .................................................. 38
Bemærkninger om diske ................................... 39
Om MP3-filer ...................................................... 40
Om “Memory Stick” .......................................... 41
Specifikationer .................................................... 43
Fejlsøgning .......................................................... 44
Generelt ................................................................. 44
Afspilning af disk/”Memory Stick” ................. 44
Billede .................................................................... 45
Betjening ................................................................ 45
Fejldisplay ........................................................... 46
Sprogkodeliste .................................................... 47
Brug af TOP MENU-knappen ............................ 26
Brug af MENU-knappen ..................................... 26
Ændring af lydsproget ...................................... 27
Ændring af vinkler ............................................. 27
Ændring af lydudgangen .................................. 28
Brug af PBC-funktionen (afspilningskontrol) 28
Ændring af opsætning
Indstilling for dvd-afspiller
- General Setup Page .................................... 30
Indstillinger for digital lydudgang
- Audio Setup Page ....................................... 31
Sprogindstillinger for dvd-afspilning
- Language Setup Page ................................. 32
Indstillinger for censur
- Parental Setup Page ................................... 33
Slå censurindstilling til og fra
- Parental Control .......................................... 33
Indstilling af adgangskoden
- Password ............................................................. 33
Forberedelse til indledende censurindstilling
- Level .................................................................... 34
Kontrollere videosignaler modtaget fra den
tilsluttede enhed ........................................... 34
Valg af farvesystem for
indgangsvideosignalet ................................. 34
Indstillinger med brug af
S-MENU-knappen på skærmen ................ 35
Sådan indstilles præference .............................. 35
Indstilling af ur og kalender ............................. 37
Indstilling af referencelydstyrke ...................... 37
3
02.p65
3
05-05-04, 14.08
Velkommen!
Tillykke med dit køb af Sony bærbar dvdafspiller. Du vil få endnu større glæde af dens
forskellige funktioner med:
• Afspilning af dvd/video-cd/lyd-cd.
• Understøtter DTS/Dolby Digital via optisk
digital udgang.
• Afspilning af MP3/JPEG-fil (optaget på cdrom/cd-r/cd-rw).
• Medfølgende fjernbetjeningstilbehør
Kort-fjernbetjening
RM-X707
Læs denne betjeningsvejledning grundigt
inden du tager afspilleren i brug, og gem den
til fremtidig brug.
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” og dobbelt-D-symbolet
er varemærker, som tilhører Dolby
Laboratories.
“DTS”, “DTS Digital Surround” og “DTS
Digital Out” er varemærker, som tilhører
Digital Theater Systems, Inc.
Ophavsrettigheder
Dette produkt indeholder teknologi til ophavsretsbeskyttelse, der er beskyttet af erstatningskrav af visse patenter i USA og andre
intellektuelle ejendomsrettigheder ejet af
Macrovision Corporation og andre rettig44hedsejere. Brug af denne teknologi til
ophavsretsbeskyttelse skal autoriseres af
Macrovision Corporation, og er beregnet til
fremvisning i private hjem og anden
begrænset brug, med mindre Macrovision
Corporation har givet autorisation til andet.
Imitation og demontering er forbudt.
• “Memory Stick”
og “MagicGate Memory
Stick” er varemærker tilhørende Sony
Corporation.
• “Memory Stick Duo” og “
”
er varemærker tilhørende Sony Corporation.
” er
• “MagicGate” og “
varemærker tilhørende Sony Corporation.
• “Memory Stick PRO” og “
”
er varemærker tilhørende Sony Corporation.
4
02.p65
4
05-05-04, 14.08
Forsigtighedsregler
Læs følgende forsigtighedsregler, inden du
installerer og bruger afspilleren, for at undgå
risiko for alvorlige personskader eller ulykker.
Om sikkerhed
Stik ikke fremmedlegemer ind i DC IN 12Vjackstikket.
Om strømkilder
• Brug lysnet eller bilbatteri (12 V jævnstrøm).
• Brug den medfølgende lysnetadapter til
hjemmebrug. Brug ikke en anden lysnetadapter, da det kan forårsage funktionsfejl.
Stikkets
polaritet
• Tilslut lysnetadapteren til en let tilgængelig
lysnetstikkontakt. Hvis du bemærker noget
unormalt ved lysnetadapteren, skal du straks
afbryde den fra lysnetstikkontakten.
• Afspilleren er ikke afbrudt fra vekselstrømskilden (lysnettet), så længe den er
tilsluttet en lysnetstikkontakt, heller ikke hvis
selve afspilleren er slukket.
• Afbryd strømforsyningen (lysnetadapter
eller bilbatteriledning), hvis afspilleren ikke
skal bruges i længere tid. Afbryd lysnetadapteren fra lysnetstikkontakten ved at tage
fat om stikket. Træk aldrig i selve ledningen.
Om varmeudvikling
Der kan udvikles varme i afspilleren, hvis den
bruges i et længere tidsrum, men det er ikke en
funktionsfejl.
• Ved betjening
— Stik ikke hænder, fingre eller fremmedlegemer ind i afspilleren. Det kan medføre
personskader eller beskadigelse af
afspilleren.
— Pas særligt på ikke at få viklet ledningstråden til hovedtelefonerne omkring
halsen, så du ikke kommer til skade eller
bliver kvalt, hvis køretøjet foretager en
pludselig bevægelse.
— Opbevar små dele utilgængeligt for børn.
• Hvis afspilleren ikke virker, skal du først
gennemgå tilslutningerne. Hvis alt er i orden,
skal du kontrollere sikringen.
• Hvis bilen har været parkeret i direkte sollys,
skal du lade afspilleren køle ned, inden du
bruger den.
• Undgå at installere afspilleren på steder, der:
— udsættes for temperaturer under 0 °C eller
over 45 °C
— udsættes for direkte sollys
— er nær varmekilder (f.eks.
varmeapparater)
— udsættes for regn eller fugt
— udsættes for meget støv eller snavs
— udsættes for kraftige rystelser
— udsættes for varme:
Hold afspilleren på afstand af køretøjsdele, som varmes op ved drift, f.eks.
slanger, højspændingsledninger og
bremsesystemdele. Sørg for, at der er
tilstrækkelig plads omkring afspillerens
åbninger for at beskytte imod
overophedning.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler,
hvis du har spørgsmål om afspilleren eller
der opstår problemer med den.
Af hensyn til førerens sikkerhed
Overhold de lokale færdselsregler.
• Ved kørsel
— Føreren må ikke se på eller betjene
afspilleren. Opmærksomheden kan blive
afledt, så der sker en ulykke.
— Føreren må ikke bruge hovedtelefoner.
Opmærksomheden kan blive afledt, så der
sker en ulykke. Parker bilen et sikkert
sted, når føreren vil se og betjene
afspilleren eller bruge hovedtelefoner.
5
02.p65
5
05-05-04, 14.08
Om opladning
•Sørg for at bruge den medfølgende
lysnetadapter.
•Hvis afspilleren ikke bruges i længere tid,
skal det genopladelige batteri tages ud af
afspilleren og opbevares på et køligt og tørt
sted. For at undgå svækkelse af det
genopladelige batteri skal det sikres, at det
genopladelige batteri ikke lægges til
opbevaring, når det enten er helt afladet eller
helt opladet.
•Det genopladelige batteri kan blive varmt
under opladningen. Dette udgør dog ikke
nogen fare.
• Oplad det genopladelige batteri ved en
temperatur på mellem 5 °C og 35 °C.
Opladningstiden vil variere afhængigt af den
omgivende temperatur. (Hvis den omgivende
temperatur er lav, vil den krævede opladningstid være længere. Dette er en egenskab ved
det indbyggede lithium-ion batteri).
• På grund af batteriets egenskaber kan det
genopladelige batteris kapacitet være mindre
end normalt, når det anvendes første gang,
eller efter en lang periode uden aktivitet. I så
fald skal batteriet oplades og aflades
adskillige gange. Batteriets normale levetid
vil blive gendannet.
• Hvis det genopladelige batteris kapacitet
falder til halvdelen af det normale, skal du
kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
Om batteri
Forkert brug af batteriet kan medføre lækage
af batterivæske, eller at batteriet eksploderer.
For at undgå sådanne uheld skal følgende
forsigtighedsregler overholdes:
•Monter batteriets + poler og – poler korrekt.
•Når afspilleren ikke skal bruges i lang tid,
skal batteriet tages ud.
•Hvis batteriet begynder at lække, skal
batterivæsken tørres forsigtigt og omhyggeligt af batterirummet, før der isættes nye
batterier.
Om denne vejledning
Regler
• Instruktionerne i denne vejledning beskriver
primært, hvordan afspilleren bruges vha.
knapperne på den medfølgende kortfjernbetjening.
• ”Dvd” kan bruges som en generel betegnelse
for dvd-video, dvd-r/dvd+r og dvd-rw/
dvd+rw.
• Nedenstående ikoner bruges i denne
vejledning:
Ikon
Betydning
Funktioner på dvd-videoer eller
dvd-r’er/dvd-rw’er eller
dvd+r’er/dvd+rw’er i videoindstilling eller på dvd-rw’er/
dvd+rw’er i VR (video-optagelse) indstilling
Funktioner på video-cd’er eller
cd-r’er/cd-rw’er i video-cd-format
Funktioner på musik-cd’er eller
cd-r’er/cd-rw’er i musik-cd-format
Funktioner på filer i MP3-format
gemt på cd-rommer/cd-r’er/
cd-rw’er, dvd-r’er/dvd+r’er eller
dvd-rw’er/dvd+rw’er
Funktioner på filer i JPEG-format
gemt på cd-rom’er/cd-r’er/
cd-rw’er, dvd-r’er/dvd+r’er eller
dvd-rw’er/dvd+rw’er
Kondensvand
I regnvejr eller i fugtige områder, kan der
dannes kondensvand inden i linserne. Hvis det
sker, fungerer afspilleren ikke korrekt. Tag i så
fald disken ud, og vent ca. en time, indtil
fugten er fordampet.
Sådan sikres en høj lydkvalitet
Pas på ikke at spilde juice el.lign. på afspilleren
eller diskene.
6
02.p65
6
05-05-04, 14.08
Om de diske, der kan
afspilles på afspilleren
Afspilleren kan afspille følgende diske:
• Dvd-video
• Dvd-r/dvd+r
• Dvd-rw/dvd+rw
• Video-cd
• Lyd-cd
• Cd-r/cd-rw
Diskformater
Dvd-video
Bemærkninger om cd-r’er (cd’er,
der kan optages på)/cd-rw’er (cd’er,
der kan skrives på flere gange)/
dvd-r’er (dvd’er, der kan optages
på)/dvd+r’er/dvd-rw’er (dvd’er, der
kan skrives på flere gange)/
dvd+rw’er
• Nogle cd-r’er/cd-rw’er/dvd-r’er/dvd+r’er/
dvd-rw’er/dvd+rw’er (afhængigt af det
udstyr, der bruges til optagelse, eller diskens
tilstand) kan ikke afspilles på denne afspiller.
•Du kan ikke afspille en cd-r/cd-rw, der ikke
er afsluttet*.
•Du kan afspille MP3/JPEG-filer optaget på
cd-rom’er, cd-r’er, cd-rw’er, dvd-r’er,
dvd+r’er, dvd-rw’er og dvd+rw’er.
* En nødvendig proces for, at en optaget cd-r/cdrw-disk kan afspilles på en cd-afspiller.
Dvd-regionskoder denne afspiller
kan afspille
Dvd-r*
Der er påtrykt en regionskode på afspillerens
underside. Afspilleren kan kun afspille dvd’er,
der er mærket med identiske regionskoder.
Dvd’er mærket ALL afspilles også på denne
afspiller.
Hvis du forsøger at afspille en anden dvd,
bliver meddelelsen “Wrong Region” vist på
skærmen.
Afhængigt af dvd’en, vil der ikke altid være en
indikation af regionskode, selv om afspilning
af dvd’en er forbudt ifølge områderestriktioner.
Dvd-rw*
Dvd+r*
Dvd+rw*
Regionskode
Video-cd
Lyd-cd
Cd-r*
Cd-rw*
* Inkl. MP3/JPEG-filer.
“DVD VIDEO”, “DVD-R”, “DVD-RW”,
“DVD+R” og “DVD+RW” er varemærker.
Bemærkning om billedspring
Hvis en dvd har revner, er beskidt el.lign. vil
den ikke altid kunne læses, eller billedet kan
springe.
I meget sjældne tilfælde kan afspilningslyden
springe, fordi den ikke er kompatibel med
afspilleren.
I så fald skal du bringe disken og afspilleren til
den nærmeste Sony-forhandler.
02.p65
7
05-05-04, 14.08
7
Forsigtighedsregler
• Afspilleren KAN IKKE afspille disse diske.
— dvd-lyd
— dvd-ram
— dvd-rom (andre data end MP3/JPEG-fil)
— cd-g
— svcd
— cd-i
— foto-cd
— vsd
— aktiv-lyd (data)
— superlyd-cd (sacd)
— cd-ekstra (data)
— blandet cd (data)
— cd-rom (andre data end MP3/JPEG-fil)
• Dette produkt indeholder teknologi til ophavsretsbeskyttelse, der er beskyttet af erstatningskrav af visse patenter i USA og andre
intellektuelle ejendomsrettigheder ejet af
Macrovision Corporation og andre rettighedsejere. Brug af denne teknologi til ophavsretsbeskyttelse skal autoriseres af Macrovision
Corporation og er beregnet til fremvisning i
private hjem og anden begrænset brug, med
mindre Macrovision Corporation har givet
autorisation til andet. Imitation og demontering
er forbudt.
Bemærkning om DTS-kodede cd’er
Når du afspiller DTS*-kodede cd’er, kommer
der mere støj fra de analoge stereoudgange.
For at undgå eventuel beskadigelse af lydsystemet skal forbrugeren tage de relevante
forsigtighedsregler ved tilslutning af
afspillerens analoge stereoudgange til forstærkeren. For at lytte til DTS Digital
Surround™-afspilning, skal der sluttes et 5.1kanals DTS Digital Surround™-dekodersystem
til afspillerens digitale udgang.
* “DTS”, “DTS Digital Surround” og “DTS Digital
Out” er varemærker tilhørende Digital Theater
Systems, Inc.
Terminologi for diske
Dvd-struktur
Disk
Titel
Kapitel
Video-cd/lyd-cd-struktur
Bemærkning om PBC
Disk
(afspilningskontrol)
Spor
Afspilleren opfylder video-cd-standardernes
Ver. 1.1 og Ver. 2.0. Du kan afspille på to
måder, afhængigt af disktypen.
Disktype
Du får
Video-cd’er uden
PBC-funktioner
(Ver. 1.1-diske)
Videoafspilning (levende
billeder) og musik.
Video-cd’er med
PBC-funktioner
(Ver. 2.0-diske)
• Interaktiv software med
menuskærme vist på
skærmen (PBCafspilning, side 28).
• Videoafspilningsfunktioner.
• Stillbilleder i høj
opløsning, hvis de
findes på disken.
• Titel
Det længste afsnit af et billede eller et musikstykke på en dvd, f.eks. en film for videosoftware, eller et album for lydsoftware.
• Kapitel
Afsnit af et billede eller af musik, der er
mindre end titler. En titel er sammensat af
flere kapitler. Hvert kapitel tildeles et
kapitelnummer, så du kan finde kapitlet.
Afhængigt af disken, vil der ikke altid være
optaget kapitler.
• Spor
Afsnit af et billede eller af musik på en videocd/lyd-cd. Hvert spor tildeles et
spornummer, så du kan finde sporet.
• Sekvens
På en video-cd med PBC (afspilningskontrol)
-funktioner, opdeles menuskærme, levende
billeder og stillbilleder i afsnit kaldet
“sekvenser”. Hver sekvens tildeles et
sekvensnummer, så du kan finde en bestemt
sekvens.
8
02.p65
8
05-05-04, 14.08
Tilslutning
Denne afspiller leveres med to typer tilslutningsmetoder. Når du bruger afspilleren hjemme, skal
du tilslutte den til lysnetstikkontakten. Når du bruger afspilleren i bilen, skal du tilslutte den ved
hjælp af den medfølgende lighteradapter.
Brug af lysnettet
HEADPHONES/
OPTICAL OUT
UDGANG
Til en digital
forstærker
el.lign.
A/V OUTPUT
Audio/videokabel (medfølger)
A/V INPUT
*
DC IN 12V
Til lighterkontakten
Lysnetadapter
(medfølger)
Når du bruger
afspilleren i bilen
Til audio/
videoindgangsstik
Lighteradapter
(medfølger)
Tv el.lign.
Lysnetledning
(medfølger)
* Stikkets polaritet
Til en lysnetstikkontakt
9
02.p65
9
05-05-04, 14.08
Om A/V OUTPUT-stik
Du kan tilslutte et tv til A/V OUTPUTstikkene for at udsende det indhold, der
afspilles på afspilleren. Forbind audio/videokablets gule stik til video-stikkene på både
tv’et og afspilleren, og forbind det hvide stik
og det røde stik til henholdsvis det hvide
(venstre audio) stik og røde (højre audio) stik.
Om A/V INPUT-stik
Du kan tilslutte en videobåndoptager eller
lignende til A/V INPUT-stikkene for at sende
det indhold, der afspilles på enheden. Du kan
tilslutte enheden på samme måde som
beskrevet i “Om A/V OUTPUT-stik” ovenfor.
Fastgøring af nakkestøtteinstallationssættet på sædet
Afspilleren kan monteres bag nakkestøtten ved
hjælp af det medfølgende
nakkestøtteinstallationssæt.
Sædetyper som installationssættet
kan monteres på
• Et sæde med 2 nakkestøttestænger med en
diameter på 10 mm til 15 mm.
• Et sæde med stængerne i en afstand på
mellem 42 mm og 192 mm.
Bemærk
Afhængigt af sædetypen vil det evt. ikke være
muligt at montere denne enhed.
Om HEADPHONES-stik
Du kan tilslutte et sæt hovedtelefoner til
HEADPHONES-stikket.
Bemærkninger
• Ved tilslutning af en anden enhed til afspilleren
skal du sørge for at tilslutte afspilleren til
strømkilden, efter at alle andre tilslutninger er
udført.
• Hvis der sidder aske el.lign. inden i lighterkontakten, kommer der ikke kontakt mellem
strømledningstikket og kontakten, og stikket kan
blive meget varmt ved brug. For at undgå dette
skal du kontrollere kontakten og om nødvendigt
rense den, inden du tilslutter strømledningen.
Ø10 mm~15 mm
42 mm~192 mm
Før fastgøring skal afstanden mellem
stængerne A og dybden B justeres, afhængigt
af nakkestøtten.
Bemærk, at dybden A skal justeres så tæt som
muligt på nakkestøtten for at forhindre
skærmen i at vibrere.
15 mm
12 mm
B
A
A
Installationssæt
10
02.p65
10
05-05-04, 14.08
1
Fjern nakkestøtten, og fastgør
installationssættet til stængerne.
Du kan justere skærmens sideværts
placering ved at skubbe installationssættet
fra side til side, før skruerne strammes.
Brug af det genopladelige batteri
Fastgør det genopladelige batteri som vist
nedenfor.
Genopladeligt batteri
MV-100BAT (medfølger)
Front
Skub det genopladelige batteri op, indtil er
høres en kliklyd.
Installationssæt
2
Fjerne det genopladelige batteri fra
afspilleren
Tryk for at frigøre
Fastgør installationsholderen til
installationssættet, og stram skruen
under bunden med f.eks. en mønt.
Tryk på udløserknappen på det genopladelige
batteri, og skub det af.
Opladning af det genopladelige
batteri
Installationsholder
C
Installationssæt
Oplad det genopladelige batteri med
lysnetadapteren og lysnetledningen. Du kan
oplade det genopladelige batteri, mens det er
fastgjort til enheden.
Juster skærmens vinkel med knappen 1.
Bemærk
Installationsholderens bagside skal være trykket
mod nakkestøtten for at gøre installationen stabil.
Fjerne afspilleren fra
installationsholderen
Lysnetadapter (medfølger)
Fjern afspilleren, mens knappen på
installationsholderen trykkes ned.
Til en lysnetstikkontakt
Lysnetledning
(medfølger)
Tryk for
at frigøre
11
02.p65
11
05-05-04, 14.08
Fastgjort til hovedenheden
•Oplad ikke det genopladelige batteri med
den medfølgende strømledning til lighterkontakten.
Det genopladelige batteri kan ikke oplades i
en bil. Oplad det genopladelige batteri
derhjemme ved hjælp af den medfølgende
lysnetadapter og lysnetledning.
Strømledning til
lighterkontakten
Lysnetadapter (medfølger)
Lysnetledning
(medfølger)
Genopladeligt
batteri
Til en lysnetstikkontakt
Isætning af reservebatteri
Sæt CR2032-batteriet ind i afspillerens batterirum. Dette batteri gemmer hukommelsesdata
(indstilling af ur og kalender).
Hvornår skal det genopladelige
batteri oplades
• Oplad det genopladelige batteri, når
meddelelsen “LOW BATTERY” vises på
displayet.
• Det varer normalt 6 timer* at oplade
batteriet. Lampen på det genopladelige
batteri angiver opladningsstatus.
Under opladning:
Lyser orange
Opladning afsluttet: Lyser grøn
Opladningsfejl:
Blinker grøn
* Opladningstiden kan variere afhængigt af den
omgivende temperatur.
x
Batteriets varighed
Ca. 150 minutter** (fuldt opladet)
** Ved brug ved stuetemperatur. Når
skærmindstillingerne (S-MENU) er sat til
standard.
FORSIGTIG
•Fjern det genopladelige batteri fra hovedenheden, hvis du ikke har til hensigt at bruge
afspilleren i en længere periode.
•Oplad det genopladelige batteri før brug, hvis
det ikke har været brugt i en længere periode.
•Når opladningen er afsluttet, skal lysnetadapteren fjernes fra det genopladelige
batteri. Genoplad ikke det fuldt opladte
batteri. (Hvis du oplader et fuldt opladt
batteri, vil det vare ca. 60 minutter, før
batterilampen lyser grønt igen).
+ siden vendende
opad
12
02.p65
12
05-05-04, 14.08
Bemærkninger om litiumbatteriet
• Opbevar litiumbatteriet utilgængeligt for
børn. Søg omgående læge, hvis batteriet
sluges.
• Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten
bliver god.
• Sørg for, at batteriets poler vender rigtigt, når
det isættes.
• Batteriet må ikke holdes med en metalpincet,
da der kan opstå kortslutning.
Nulstilling af afspilleren
Inden du betjener afspilleren for første gang,
skal du nulstille afspilleren.
Tryk på (RESET) med en spids genstand,
f.eks. en kuglepen. Hvis du trykker hårdt på
den med en nål, kan det beskadige afspilleren.
RESET
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det behandles
forkert.
Batteriet må ikke genoplades, demonteres
eller brændes.
Udskiftning af reservebatteriet
Når batteriet bliver svagt, vises kalender og ur
ikke korrekt. Udskift batteriet med et nyt
CR2032-lithiumbatteri. Brug af andre batterier
kan medføre fare for brand eller eksplosion.
Bemærkninger
• Når du trykker på (RESET), kan nogle af de
tidligere indstillinger gå tabt. Hvis det sker, skal
du lave indstillingerne igen.
• Det tager ca. 10 sekunder for afspilleren at
nulstille sig selv efter tryk på (RESET). Isæt ikke
en disk i løbet af dette tidsrum. I modsat fald kan
afspilleren ikke nulstilles korrekt.
13
02.p65
13
05-05-04, 14.08
Knappernes placering
MV-700HR
1
2 3
u
x
4
>
>
5
6
S-MENU
VOLUME
POWER
7
SOURCE
8
9
qa
0
Se de nævnte sider for nærmere oplysninger.
1 POWER (til/fra) knap 16, 17, 34
Til at tænde/slukke skærmen.
2 u (afspil/pause) knap 16-19
3 x (stop) knap 17, 18, 20, 23
4 . (foregående)/> (næste) knapper
17, 20, 28
5 S-MENU knap 35
Til at lave forskellige displayindstillinger.
6 VOLUME–/+ knapper 16, 34, 35
Til at skrue op eller ned for lydstyrken
eller til at vælge punktet ved
menubetjening.
7 SOURCE knap 21, 34
Til at vælge indgangskilde.
8 Modtager til kort-fjernbetjening/Sender
til trådløse hovedtelefoner
9 Åbning til “Memory Stick” 21
0 Udløserknap
qa PUSH OPEN 16
14
02.p65
14
05-05-04, 14.08
Kort-fjernbetjening RM-X707
qd
SOURCE
`/1
qf
.
>
x
u
m
M
y
1
2
3
4
5
6
7
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SETUP
TOP MENU
REP
MENU
CLOCK
ENTER
8
9
0
qa
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
VOL
9
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
De tilsvarende knapper på kortfjernbetjeningen styrer de samme
funktioner som knapperne på
afspilleren.
Anvisningerne i denne vejledning beskriver,
hvordan du betjener afspilleren ved primært at
bruge kort-fjernbetjeningen.
Råd
Se “Udskiftning af kort-fjernbetjeningens
litiumbatteri” for nærmere oplysninger om
udskiftning af batteriet (side 38).
wd
DSPL
0
wf
qs
Se de nævnte sider for nærmere oplysninger.
1 SOURCE-knap 21, 34
Til at vælge indgangskilden.
2 ./> (foregående/næste) knapper
17, 20, 28
3 m (hurtigt tilbage)/M (hurtigt frem)
knapper 17
4 AUDIO-knap 27, 28
Til at skifte lydudgang/lydsprog.
5 SUBTITLE-knap 25
Til at skifte undertekstsproget ved
afspilning af en dvd.
6 SETUP-knap 29
Bruges til at udføre menubetjening.
7 TOP MENU-knap 26
Til at vise top-menuen for en optaget dvd.
8CLOCK-knap 37
Til at vise kalender eller ur.
9 SEARCH-knap 18
Til at angive et ønsket sted på en disk efter
kapitel, titel eller spor.
0 PROGRAM-knap 19, 23
Til at aktivere programafspilning.
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
wd
wf
Talknapper 18, 21, 23, 33
CLEAR-knap 23
x (stop) knap 17, 18, 20, 23
[/1 (strøm til/fra) knap 16, 17
u (afspil/pause) knap 16-19
t (langsomt tilbage)/T (langsomt
fremad) knapper 17
REP-knap 20, 22
Til at vælge gentage-indstilling (dvd/
video-cd/lyd-cd) eller afspilningsindstilling (MP3/JPEG).
ANGLE-knap 27
Til at vælge flere forskellige synsvinkler
ved afspilning af en dvd.
MENU-knap 20, 26
Til at vise den optagede dvd-menu.
M/m/</, knapper 19, 20, 23, 26, 29,
30, 33, 34, 37
O (tilbage) knap 28
ENTER-knap 18-20, 23, 26, 29, 30, 33, 34
Til at indføre en indstilling.
VOL (+/–) knapper 16
DSPL-knap 19, 24
Til at vise diskens tidsdata.
15
02.p65
15
05-05-04, 14.08
5
Læg en disk i med etiketsiden opad, og
tryk på midten af den.
6
Luk diskdækslet.
Afspilning begynder automatisk.
Hvis der allerede er isat en disk, eller afspilning ikke begynder automatisk, skal du
trykke på u for at begynde afspilning.
7
Juster skærmens hældning.
8
Tryk på (VOL) (+) eller (VOL) (–)
((VOLUME) (+) eller (VOLUME) (–) på
skærmen) for at justere lydstyrken.
Forskellig afspilning
Dette kapitel beskriver forskellige funktioner
til afspilning.
Afspilning af en disk
SOURCE
`/1
x
`/1
u
./>
.
>
x
u
m/M
m
M
y
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
REP
SETUP
MENU
TOP MENU
CLOCK
SEARCH
/y
REP
V/v/B/b
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
PROGRAM
Talknapper
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
ENTER
VOL
VOL
DSPL
0
1
Tryk på (POWER) for at tænde
afspilleren.
Tryk på
på kort-fjernbetjeningen.
Skærmen tændes, og POWER-kontaktens
grønne lys på afspilleren lyser.
2
Tryk på (SOURCE) for at vælge dvd.
3
Åbn skærmen.
4
Tryk på (PUSH OPEN) for at åbne
diskdækslet.
16
03.p65
16
05-05-04, 14.08
Sådan slås strømmen fra
Tryk på (POWER) (eller på kort-fjernbetjeningen), så POWER-kontaktens grønne
lys på afspilleren slukkes.
Betjening ved afspilning
Efter brug
For at
Standse afspilning
Kaste disken ud
Sluk afspilleren, og afbryd strømledningen fra
strømkilden.
Holde pause
Bemærkning om brug af afspilleren
i bilen
Brug af afspilleren mens tændingsnøglen er i
ACC-position og motoren er standset, kan få
bilbatteriet til at løbe tør.
Bemærkninger
• Læs betjeningsvejledningen til disken for at
afspille med afspilleren.
• Åbn ikke diskdækslet ved afspilning.
• Afhængigt af den optagemetode, der bruges på
disken, kan der gå et minut eller mere, inden
afspilning går i gang.
• Afhængigt af diskens tilstand, kan den ikke altid
afspilles (side 39).
• En MP3-fil med høj bithastighed, f.eks. 320 kbps,
afspilles ikke altid korrekt.
Gør dette
Tryk på x*1
Tryk på (PUSH OPEN)
på afspilleren.
Tryk på u *2
Tryk igen for at
fortsætte afspilning.
Gå til det næste kapitel, Tryk på >
spor eller sekvens
Gå tilbage til det
Tryk på .
foregående kapitel, spor
eller sekvens
Rykke hurtigt frem/
hurtigt tilbage
Langsomt fremad
(kun dvd/video-cd
afspilning)/Langsomt
tilbage (kun dvd)
Trykke på M/m
ved afspilning*3 *4
Hvert tryk ændrer
afspilningshastigheden som følger:
2 gange normal
hastighed t 4 gange
normal hastighed
t 8 gange normal
hastighed t 16 gange
normal hastighed
t 32 gange normal
hastighed t normal
afspilningshastighed.
Tryk på y/ ved
afspilning
Hvert tryk ændrer
afspilningshastigheden
som følger: 1/2 gang
normal hastighed
t 1/4 gang normal
hastighedt 1/8 gang
normal hastighed t
1/16 gang normal
hastighedt normal
afspilningshastighed.
*1Hvis fortsæt-afspilningsfunktionen er aktiveret,
kan du fortsætte afspilning senere ved at trykke
på u. Se “Fortsæt-afspilning” (side 18) for
nærmere oplysninger.
2
* Dvd/video-cd/lyd-cd/MP3
“X” vises på skærmen.
*3 Dvd/video-cd
Der udsendes ingen lyd ved fremspoling eller
tilbagespoling.
4
* En MP3-disk vender tilbage til normal afspilning,
når en MP3-fil slutter.
17
03.p65
17
05-05-04, 14.09
Direkte søgning efter et
kapitel/titel/spor
1
Fortsæt-afspilning
Tryk på (SEARCH) ved afspilning for at
vise søgeskærmen.
• Dvd
Hver gang du trykker på (SEARCH),
ændres søgeskærmen som følger:
Du kan fortsætte afspilning fra det sted, hvor
afspilning er blevet standset. Afspilleren
husker stedet, selv efter strømmen er slået fra.
1
Ved afspilning skal du trykke på x for at
standse.
Afspilleren husker det sted, hvor afspilning
blev standset.
• Dvd/video-cd/lyd-cd
“Press Play Key To Continue” vises på
skærmen.
2
Tryk på u for at begynde afspilning.
Afspilning begynder fra det sted, hvor
afspilning er blevet standset.
• MP3/JPEG
Når fortsæt-afspilning er aktiveret,
begynder afspilning fra begyndelsen af
den MP3/JPEG-fil (spor), hvor du har
standset afspilning.
Titel- og kapitelsøgningsdisplay
Titel- og tidssøgningsdisplay
Kapitel- og tidssøgningsdisplay
•
Video-cd/lyd-cd*
Sporsøgningsdisplay
Tid for sporsøgningsdisplay
Tid for disksøgningsdisplay
Du kan vælge de viste punkter ved at
trykke på < eller , -knappen.
2
Tryk på talknapperne for at indføre det
ønskede kapitel/titel/spornummer.
Når “Title” og “Chapter” vises
Title
01/01
Chapter
--/01
Når “Title” og “Time” vises
Title
3
01/01
Time
Bemærkninger
• Når du afspiller en “Memory Stick”, deaktiveres
fortsæt-funktionen. Selv om der afspilles en disk,
deaktiveres fortsæt-funktionen, når der sætte en
“Memory Stick” i afspilleren.
• For at desaktivere fortsæt-funktionen skal du
trykke på x igen, mens afspilning er standset.
“Press Play Key To Continue” vises på skærmen
på dette tidspunkt.
• Funktionen til fortsættelse af afspilning
desaktiveres, når disken udkastes.
• Ved MP3/JPEG vil fortsæt-afspilning ikke
fungere, når enheden er slået fra.
-:--:--
Tryk på (ENTER).
* Du kan bruge talknapperne på kort-fjernbetjeningen til at vælge sporet.
Bemærk
Du kan ikke vælge “0”.
18
03.p65
18
05-05-04, 14.09
Brug af MP3/JPEG-menu
1
Isæt en disk med MP3- eller JPEG-filer.
Skærm-eksempel:
Sådan vælges en mappe eller en fil
Mens afspilleren er standset, skal du bruge M
eller M-knappen til at vælge mappen eller en
fil, og derefter trykke på (ENTER).
Når du trykker på (ENTER) efter valg af en
mappe, vises filer inden i mappen.
• for MP3
Aktuelt filnummer/Samlet antal filer
Aktuel status
00:00 00:00
001/016
\Album1
T
T
T
T
T
T
r
r
r
r
r
r
a
a
a
a
a
a
c
c
c
c
c
c
k
k
k
k
k
k
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
Sådan vælges display-indstilling
Tryk på (PROGRAM).
Hver gang du trykker på (PROGRAM), ændres
skærmen til mappe-indstilling eller fillisteindstilling. I filliste-indstilling kan du se alle
filerne på disken.
Hvis du trykker på (DSPL), kan du ændre
display-indstillingen til den aktuelle status.
00:00
00:00
0 0 1 / 0 1 6
Folder
Folder
00:00
00:00
0 0 1 / 0 1 6
00:00 00:00
001/016
• for JPEG
\Album1
Aktuelt filnummer/Samlet antal filer
Aktuel status
Track01
Track02
00:00 00:00
001/016
\Album1
0
0
0
0
0
0
2
1
2
3
4
5
6
F
T
m
C
B
M
l
r
o
a
y
y
o
e
u
r
c
wer
e
ntain
icle
Friend
Tryk på u.
Afspilning begynder, og MP3/JPEGmenuen vises på skærmen.
Skærm-eksempel for MP3:
Aktuelt filnummer/Samlet antal filer
Forløbet afspilningstid/Samlet
afspilningstid for aktuel fil
Bithastighed
Aktuel status
00:05 03:56
001/016
128k
\Album1
T
T
T
T
T
T
r
r
r
r
r
r
a
a
a
a
a
a
c
c
c
c
c
c
k
k
k
k
k
k
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
Track01
Various
Best Selection
ID3-tag-data*
* Denne afspiller understøtter ID3-tag for MP3filer, version 1.0.
03.p65
19
19
05-05-04, 14.09
Brug af miniature-indstilling på
JPEG-disk
1
Tryk på x mens JPEG-billedet vises.
Der vises billeder af filer på 12
underskærme.
Sådan vælges afspilningsindstilling
Tryk på (REP) for at vælge afspilningsindstilling.
Hver gang du trykker på (REP), ændres
afspilningsindstillingen som følger:
• MP3
Folder (afspiller alle sporene)
Shuffle (afspiller spor vilkårligt; spor afspilles
kun en gang)
Random (afspiller spor vilkårligt; det samme
spor kan afspilles mere end en gang)
Slide Show
Help
Prev Next
Single (afspiller et spor)
2
Vælg det billede, du vil se, ved at trykke
på M/m/</, -knapperne, og tryk på
(ENTER).
Der vises et JPEG-billede på skærmen.
Repeat One (gentager et spor)
Repeat Folder (gentager alle sporene)
• JPEG
For at gå til den næste eller foregående
JPEG-billedliste, skal du trykke på M/m/</
, for at vælge “g Prev” eller “Next G”, og
derefter trykke på (ENTER).
For at se billederne som en billedfremvisning
skal du trykke på M/m/</, for at vælge
Slide Show, og derefter trykke på (ENTER).
Billedfremvisningen begynder fra det valgte
billede.
For at komme tilbage til MP3/JPEG-menuen
skal du trykke på (MENU).
Single (afspiller et spor)
Sådan ser du de vigtigste
fjernbetjeningsfunktioner
Random (afspiller spor vilkårligt; det samme
spor kan afspilles mere end en gang)
Du kan se de vigtigste fjernbetjeningsfunktioner i miniature-indstilling.
Tryk på M/m/</, for at vælge “Help”, og
tryk derefter på (ENTER).
Key Function
Program
Stop
Play
Transition Effect
Thumbnail Mode
Next Picture
Previous Picture
Picture Mode
Invert
Mirror
Repeat One (gentager et spor)
Repeat All (gentager alle sporene)
Repeat Off (vender tilbage til normal
afspilning)
Shuffle (afspiller spor vilkårligt; spor afspilles
kun en gang)
Bemærkninger
• Ved afspilning kan du ikke ændre en mappe eller
fil med MP3/JPG-menuen. Kun filerne i den
valgte mappe kan vælges med ./> knappen. For at skifte mappe skal du standse
afspilning.
• Navne på MP3/JPEG-mapper og filer vises
korrekt, når de kun består af bogstaver, tal eller
symboler. Tegn, som denne enhed ikke
understøtter, vises som “-”.
Continue
Key Function
Contrarolate
Rotate Clockwise
Exit Help
20
03.p65
20
05-05-04, 14.09
Afspilning af en “Memory
Stick”
Sådan udkastes “Memory Sticken”
Skub “Memory Sticken” kortvarigt ind, og tag
den derefter ud igen.
Du kan afspille MP3/JPEG-filer i en “Memory
Stick”.
Bemærkninger
• “Memory Stick Duo” og “Memory Stick PRO”
kan ikke bruges.
• Data-afspilning der kræver MagicGatefunktioner kan ikke udføres.
SOURCE
`/1
.
>
m
M
y
SOURCE
x
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
Bemærkninger
• Isæt “Memory Stick” i højre retning.
• Tag ikke “Memory Sticken” ud med magt.
u
y
REP
SETUP
TOP MENU
MENU
CLOCK
V/v/B/b
ENTER
SEARCH PROGRAM
Talknapper
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
VOL
DSPL
0
1
Sæt en “Memory Stick” i afspilleren, så
den klikker på plads.
2
Tryk på (SOURCE) gentagne gange for at
vælge “MS”.
MP3/JPEG-menuen vises på skærmen.
Tryk på talknapperne eller M/m/</,
knapperne for at vælge den ønskede
mappe/fil (side 19).
Bemærk
Afhængigt af optagemetode og datastørrelse, kan
det tage lidt tid, inden afspilning af det første
spor/fil går i gang.
21
03.p65
21
05-05-04, 14.09
Afspille gentaget (Repeat
Playback)
Du kan afspille alle kapitler eller titler på en
disk, eller et enkelt spor gentaget.
Du kan bruge en kombination af Program
Playback-indstilling.
SOURCE
`/1
.
>
m
M
x
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
u
y
REP
SETUP
TOP MENU
REP
MENU
CLOCK
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
VOL
DSPL
0
Tryk på (REP) ved afspilning.
Chapter
Hver gang du trykker på knappen, ændres
gentage-afspilningsindstillingen som følger:
• Dvd
Chapter: gentager det aktuelle kapitel.
Title:
gentager den aktuelle titel på en
disk*.
ALL:
gentager alle titler og kapitler på
disken.
OFF:
normal afspilning
• Video-cd (kun når PBC er slået fra)/lyd-cd
Track: gentager det spor, der afspilles nu.
ALL:
gentager alle spor på disken.
OFF: normal afspilning
* Kan ikke vælges under afspilning.
Sådan vendes tilbage til normal
afspilning
Tryk gentagne gange på (REP), indtil gentageikonen forsvinder.
22
03.p65
22
05-05-04, 14.09
• Video-cd (når PBC er slået fra)/lyd-cd
Eksempel: for at vælge spor “02”.
Tryk på 0 og 2 på talknapperne.
Lave dit eget program
(Program Playback)
P r o g r a m : T r a c k (01-10)
Du kan afspille indholdet af en disk i en ønsket
rækkefølge ved at ordne rækkefølgen af titler,
kapitler eller spor på disken og lave dit eget
program. Du kan programmere op til 20 titler,
kapitler og spor.
SOURCE
`/1
.
>
m
M
x
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
V/v/B/b
ENTER
O
Talknapper
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
ENTER
Sådan gentages programafspilning
VOL
9
NEXT
Tryk på M/m/</, -knapperne for at
vælge “Start”, og tryk derefter på
(ENTER).
PROGRAM
1
__
0 8 __
0 9 __
1 0 __
Start
4
MENU
SEARCH PROGRAM
__
07
__
__
__
Gentag trin 2 for at programmere andre
titler, kapitler eller spor.
For at gå til den næste programliste skal du
trykke på M/m/</, -knapperne for at
vælge “NEXT
”, og derefter trykke på
(ENTER).
y
TOP MENU
06
__
03
04
05
3
REP
SETUP
T02
02
Exit
u
CLOCK
01
Tryk på (REPEAT) for at vælge “
ALL”
ved programafspilning. Afspilleren gentager
alle programmerede spor.
DSPL
0
Sådan vendes tilbage til normal
afspilning
Tryk på (PROGRAM).
Programmenu-skærmen vises.
Tryk på x ved programafspilning.
Sådan ændres et program
Program:T(05)/C(--)
01
T:
C:
06
T:
C:
02
T:
C:
07
T:
C:
03
04
05
T:
T:
T:
C:
C:
C:
08
09
10
T:
T:
T:
C:
C:
C:
Exit
2
1
Tryk på (PROGRAM).
2
Tryk på M/m/</, -knapperne for at
vælge “Stop”, og tryk derefter på
(ENTER).
3
Følg trin 2 i “Lave dit eget program
(Program Playback)” for mere
programmering.
NEXT
Vælg titel, kapitel eller spor, du vil
programmere.
• Dvd
Eksempel: for at vælge kapitel “03” i
titel “02”.
Tryk på 0, 2, 0 og 3 på talknapperne.
Sådan annulleres programmet
Tryk på (PROGRAM), når programmenuskærmen vises.
Program:T(05)/C(--)
01
T:02 C:03
06
T:
C:
02
T:
C:
07
T:
C:
03
04
05
T:
T:
T:
C:
C:
C:
0 8 T:
0 9 T:
1 0 T:
Start
C:
C:
C:
Exit
NEXT
23
03.p65
23
05-05-04, 14.09
• Video-cd (når PBC er slået fra)/lyd-cd
Vise forløbet tid
Single Elapsed (Forløbet tid for disken)
Single Remain (Resterende tid for sporet)
Du kan vise forløbet tid og resterende tid for
dvd’er, video-cd’er og lyd-cd’er.
Total Elapsed (Forløbet tid for disken)
Total Remain (Resterende tid for disken)
SOURCE
`/1
Display Off (standarddisplay)*
.
>
x
u
y
* Det vises ikke ved afspilning af en lyd-cd.
m
M
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SETUP
TOP MENU
Sådan slås tidsdataene fra
REP
MENU
Tryk gentagne gange på (DSPL) for at vælge
“OFF.”
CLOCK
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
VOL
DSPL
0
DSPL
Ved afspilning skal du trykke på (DSPL).
Den forløbne tid eller resterende tid vises
øverst til venstre.
Hver gang du trykker på (DSPL), ændres
displayet som følger:
• Dvd
Title Elapsed (Forløbet tid for titlen)
Title Remain (Resterende tid for titlen)
Chapter Elapsed (Forløbet tid for kapitlet)
Chapter Remain (Resterende tid for kapitlet)
Display Off (standarddisplay)
• Video-cd (når PBC er slået til)
Single Elapsed (Forløbet tid for disken)
Single Remain (Resterende tid for sporet)
Display Off (standarddisplay)
24
03.p65
24
05-05-04, 14.09
Ændring af
undertekstsproget
På nogle dvd’er er der optaget undertekster på
et eller flere sprog. På den type dvd’er kan du
slå underteksterne til eller fra eller ændre
undertekstsproget.
SOURCE
`/1
.
>
m
M
x
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
Sådan slås underteksten fra
Tryk gentagne gange på (SUBTITLE) for at
vælge “Off.”
Bemærkninger
• Du kan også ændre undertekstsprogene ved at
ændre Setup*. Se “Undertekst” (side 32).
* Du kan kun skifte til et bestemt undertekstsprog vha. DVD SETUP-menuen, hvis sproget
findes både på disken og menuen. På nogle
diske er det sprog, der først vises, specificeret
uanset DVD SETUP-menuindstillingen.
• Det afhænger af dvd’erne, om funktionen er
tilgængelig.
u
y
REP
SUBTITLE
SETUP
TOP MENU
MENU
CLOCK
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
VOL
DSPL
0
Tryk på (SUBTITLE) ved afspilning.
Undertekstsproget vises øverst til venstre.
Eksempel: et undertekstsprog-display
Disken indeholder 2 undertekstsprog, og
det første sprog er valgt nu.
subtitle
0 1 / 0 2: J a p a n e s e
Når underteksten er et sprog, som ikke kan
vælges på Setup-menuen, bliver “Others”
vist.
Hver gang du trykker på (SUBTITLE), skifter
sproget inden for listen over undertekstsprog
optaget på disken.
25
03.p65
25
05-05-04, 14.09
Brug af MENU-knappen
Brug af en dvd-menu
Med nogle dvd’er kan du bruge den originale
menu, f.eks. titel-menu og dvd-menu. I titelmenu kan du afspille din yndlingssekvens
eller sang ved at vælge titler på sange og
sekvenser. Du kan vælge et punkt, undertekstsprog, lydsprog osv. ved at vælge en dvd-menu.
Indholdet af titel-menuer og dvd-menuer er
forskelligt, afhængigt af dvd’en. Ikke alle
dvd’er har optagede menuer.
SOURCE
`/1
.
>
m
M
x
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
u
y
REP
SETUP
TOP MENU
TOP MENU
MENU
MENU
CLOCK
V/v/B/b
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
ENTER
VOL
Nogle dvd’er har mere en omfattende menu,
der f.eks. indeholder lydsprog,
undertekstsprog, titler, kapitler osv.
1
Tryk på (MENU) ved dvd-afspilning.
Dvd-menuen vises.
2
Tryk på M/m/</, for at vælge det
ønskede punkt.
3
Tryk på (ENTER).
Gentag trin 2 og 3, hvis yderligere
valgskærme vises.
Bemærkninger
• Nogle dvd’er har ikke en dvd-menu, og på nogle
dvd’er er indholdet af dvd-menuen og
titelmenuen det samme.
• På nogle dvd’er kaldes “DVD Menu” for
“MENU”.
• På nogle dvd’er kan “Tryk på ENTER” være
udtrykt som “Tryk på SELECT” i trin 3.
• Dvd-menuens indhold kan være forskelligt,
afhængigt af dvd’erne.
• Læs betjeningsvejledningen til dvd’en.
DSPL
0
Brug af TOP MENU-knappen
Nogle dvd’er har en titelmenu. Fra
titelmenuen kan du vælge en titel, der skal
afspilles. Titler er de længste afsnit af et billede
eller musik på en dvd, f.eks. en film eller et
album med lydsoftware osv. TOP MENUknappen kan bruges til at vise den indledende
menuskærm.
1
Tryk på (TOP MENU) ved dvd-afspilning.
Titel-menuen* (top-menu) vises.
* Indholdet af titlen varierer afhængigt af
dvd’en.
2
Tryk på M/m/</, for at vælge den
ønskede titel.
3
Tryk på (ENTER).
Den valgte titel begynder afspilning.
26
03.p65
26
05-05-04, 14.09
Ændring af lydsproget
Ændring af vinkler
På nogle dvd’er kan du vælge mellem flere
lydsprog.
Nogle dvd’er har flere forskellige vinkler
optaget for bestemte sekvenser. Hvis du har
indstillet “Angle Mark” på “On” (side 30),
vises en meddelelse ved sekvensen.
`/1
.
>
x
u
m
M
y
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
AUDIO
SOURCE
`/1
.
>
m
M
y
SOURCE
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
REP
SETUP
TOP MENU
u
y
REP
MENU
SETUP
CLOCK
TOP MENU
MENU
ANGLE
CLOCK
ENTER
SEARCH PROGRAM
ENTER
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
SEARCH PROGRAM
VOL
DSPL
2
3
4
5
6
7
8
9
VOL
DSPL
0
Ved afspilning skal du trykke gentagne
gange på (AUDIO) for at vælge det
ønskede lydsprog.
Det aktuelle lydsprog vises øverst til
venstre.
Eksempel: et lydsprog-display
1 / 2:Dolby D
O
1
CLEAR
0
Audio
x
2CH
English
Formatet på lydkilden (Dolby D,
DTS eller LPCM) vises muligvis.
Når displayet for sprogkoden vises, skal du
indføre den sprogkode, der svarer til det
ønskede sprog (side 47).
Bemærkninger
• Du kan kun skifte lydsproget, hvis der er optaget
flere lydsprog på dvd’en.
• Du kan også ændre lydsprogene ved at bruge
dvd-menuen (side 26) eller DVD SETUP-menuen*
(side 32).
* Du kan kun skifte til et bestemt lydsprog vha.
DVD SETUP-menuen, hvis sproget findes på
både disken og menuen. På nogle diske er det
sprog, der først udsendes, specificeret uanset
DVD SETUP-menuindstillingen.
• Det afhænger af dvd’erne, om funktionen er
tilgængelig.
1
Ved afspilning af en dvd med flere
forskellige vinkler, skal du trykke på
(ANGLE), når en meddelelse vises.
Nummeret på den aktuelt valgte vinkel
vises øverst til højre.
2
Tryk gentagne gange på (ANGLE) for at
vælge nummeret på din yndlingsvinkel,
mens vinkelnummeret vises.
Hver gang du trykker på (ANGLE), skifter
vinkelnummeret.
1/2
Det aktuelt valgte
vinkelnummer/det samlede
antal alternative flervinkler
Bemærkninger
• Du kan kun skifte vinklen, hvis der er optaget
flere vinkler på dvd’en.
• Det samlede antal optagede vinkler er forskelligt,
afhængigt af dvd’erne og sekvenserne.
• Du kan kun skifte vinkel ved normal afspilning.
Du kan ikke skifte vinkel, mens du afspiller
hurtigt frem/tilbage.
• Når den valgte sekvens med flervinkler vises,
skiftes vinklen automatisk til det vinkelnummer,
du valgte i trin 2.
• Det afhænger af dvd’erne, om funktionen er
tilgængelig.
27
03.p65
27
05-05-04, 14.09
Ændring af lydudgangen
Brug af PBC-funktionen
(afspilningskontrol)
Du kan vælge den ønskede lydudgang blandt
“Stereo”, “Mono Left”, “Mono Right” eller
“Mix-Mono” ved afspilning af video-cd eller
lyd-cd.
Ved afspilning af en PBC-kompatibel video-cd
kan du vise PBC-menuen og vælge punktet fra
menuen.
SOURCE
SOURCE
M
x
y
m
>
.
>
m
M
y
./>
.
`/1
`/1
x
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
u
u
y
y
REP
AUDIO
SUBTITLE
SETUP
TOP MENU
ANGLE
AUDIO
SETUP
REP
MENU
TOP MENU
MENU
CLOCK
ENTER
CLOCK
SEARCH PROGRAM
ENTER
SEARCH PROGRAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
O
O
O
Talknapper
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
VOL
9
VOL
DSPL
0
DSPL
0
1
1
Begynd afspilning af en video-cd med
PBC-funktioner.
Menuen for dit valg vises.
2
Tryk på talknapperne for at vælge
nummeret for det ønskede punkt.
3
Følg instruktionerne i menuen for
interaktiv betjening.
Se vejledningen til disken, da
fremgangsmåden kan være forskellig
afhængigt af video-cd’erne.
Tryk på (AUDIO) ved afspilning.
Den aktuelle lyd vises øverst til venstre.
Eksempel: et lydtype-display
Mono
2
Right
Tryk på (AUDIO) for at vælge den
ønskede udgang blandt “Stereo”, “Mono
Left”, “Mono Right” eller ”Mix-Mono”,
mens udgangen vises.
Hver gang du trykker på (AUDIO), skifter
udgangen.
Sådan vendes tilbage til menuen
Tryk på O.
Råd
For at afspille uden brug af PBC skal du trykke på
(TOP MENU).
“PBC Off” vises på tv-skærmen, og afspilleren
begynder uafbrudt afspilning.
For at vende tilbage til PBC-afspilning skal du
trykke på (TOP MENU) igen.
Bemærkninger
• Ved afspilning af en video-cd med “PBC ON” skal
du trykke på ./> for at ændre punktet.
PBC-menuen vises ikke, men det valgte punkt
begynder afspilning.
• Ved afspilning af en video-cd med “PBC ON” skal
du trykke på O for at vise PBC-menuen og Bmærket.
28
03.p65
28
05-05-04, 14.09
1
Ændring af
opsætning
-- General Setup
Monitor Type
Angle Mark
O
Screen Saver
O
Color System
A
Default
Du kan opsætte og justere afspilleren vha.
opsætningsmenuerne på skærmen. De fleste
indstillinger skal angives, første gang du
bruger afspilleren.
Opsætningsmenuer er:
• General Setup Page (systemindstillinger)
• Audio Setup Page (indstillinger for digital
lydudgang)
• Language Page (sprogindstillinger)
• Parental Setup Page (indstilling for censur)
Tryk på (SETUP).
Page
--
n
n
UTO
Select:<, Set:Enter Quit:SETUP
2
Tryk på < eller , -knappen for at
vælge det ønskede punkt.
: General Setup Page
: Audio Setup Page
: Language Setup Page
: Parental Setup Page
SOURCE
`/1
.
>
x
u
m
M
y
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SETUP
TOP MENU
REP
MENU
3
Tryk på (ENTER).
4
Tryk på M eller m -knappen for at vælge
den ønskede indstilling.
5
Tryk på (ENTER).
6
Tryk på M/m/</, for at vælge (justere)
indstillingen.
7
Tryk på (ENTER).
8
Tryk på (SETUP).
SETUP
CLOCK
V/v/B/b
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
ENTER
VOL
DSPL
0
Se “Indstillinger med brug af S-MENUknappen på skærmen” (side 35) vedrørende
indstillinger af skærmen.
29
04.p65
29
05-05-04, 14.09
Indstilling for dvdafspiller - General Setup Page
M
A
S
C
D
o
n
c
o
e
n
g
r
l
f
G
i
l
e
o
a
e
t
e
e
r
u
ne
or
M
n
S
lt
ra
T
ar
Sa
ys
l Setup Page
ype
k
On
ver
On
tem
AUTO
♦ Pauseskærm
Hvis du indstiller “Screen Saver” til “On”,
vises pauseskærmbilledet, når afspilleren er
i pause- eller stopindstilling i mere end
15 minutter. Pauseskærmen forhindrer skader
på skærmen.
--
On Slår pauseskærmen til.
Off Slår pauseskærmen fra.
Select:<, Set:Enter Quit:SETUP
♦ Skærmtype
Når du tilslutter afspilleren til et tv for at se
dvd’en på tv-skærmen, skal du lave denne
indstilling i overensstemmelse med tvskærmtypen.
Standardindstillingerne er understreget.
4:3/Pan Scan Vælg denne, når du tilslutter et
tv med 4:3-format. Bredformatbilledet bliver automatisk vist på hele skærmen,
og dele, der ikke passer ind,
skæres fra.
4:3/Letter Box Vælg denne, når du tilslutter et
tv med 4:3-format. Bredformatbilledet bliver vist med
bånd på skærmens øvre og
nedre dele.
16:9
Vælg denne, når du tilslutter et
bredformat-tv eller et tv med
bredformat-funktion.
♦ Vinkelmærke
Hvis der er optaget forskellige vinkler
(flervinkler) af en sekvens på dvd’en, og du
indstiller “Angle Mark” på “ON”, vises en
meddelelse ved sekvensen.
On Der vises en meddelelse ved sekvensen.
Off Der vises ikke en meddelelse ved
sekvensen.
♦ Farvesystem
Når du tilslutter afspilleren til et tv for at se
dvd’en på tv-skærmen, skal du lave denne
indstilling i overensstemmelse med farvesystemet i dit land.
Bemærk, at denne indstilling ikke påvirker
afspillerens skærm.
PAL
AUTO
NTSC
Udsender altid PAL-signalet.
Skifter automatisk farvesystemet for
det videosignal, der udsendes fra
afspilleren, i overensstemmelse med
farvesystemet optaget på dvd’en.
Udsender altid NTSC-signalet.
♦ Standard
Du kan nulstille opsætningsmenuer til
standardindstillingen.
1
Tryk på (SETUP), og tryk derefter
gentagne gange på < eller , knappen, indtil “General Setup Page”
vises på skærmen.
2
Tryk på (ENTER).
3
Tryk gentagne gange på M eller m knappen for at vælge “Default”.
4
Tryk på (ENTER).
30
04.p65
30
05-05-04, 14.09
Indstillinger for digital
lydudgang - Audio Setup Page
D
S
A
- Audio Setup
ownmix
PDIF Output
udio DRC
Page
--
♦ Audio DRC
Gør lyden tydelig, når der skrues ned for
lydstyrken ved afspilning af en dvd, der
opfylder “Audio DRC”. Du kan indstille DRC
(Dynamic Range Control) -niveauet blandt
8 trin. Denne indstilling påvirker lyden fra
AUDIO OUTPUT.
FULL: Gør lave lyde tydelige, selv om du skruer
ned for lydstyrken.
OFF
Select:<, Set:Enter Quit:SETUP
♦ Downmix
Du kan vælge Downmix-indstillingen blandt
“Surround” eller “Normal”. Downmixfunktionen bruges til at danne stereo (2-kanals)
signaler fra mere end 5 separate digitale
signaler fra en kilde. Denne indstilling
påvirker lyden fra AUDIO OUTPUT.
Surround Vælg denne, når det tilsluttede
lydudstyr understøtter Dolby
Surround (Pro Logic).
Normal
Vælg denne, når det tilsluttede
lydudstyr ikke understøtter Dolby
Surround (Pro Logic).
♦ SPDIF-udgang
Du kan indstille indstillingen for lydsignaler
udsendt fra OPTICAL OUTPUT-stikket.
Off
RAW
PCM 48K
Der udsendes ikke noget signal fra
OPTICAL OUTPUT-stikket.
Vælg denne, når du tilslutter en
lydkomponent med en indbygget
Dolby Digital-dekoder eller DTSdekoder.
Vælg denne, når du ikke tilslutter
en lydkomponent med en
indbygget Dolby Digital-dekoder
eller DTS-dekoder.
Bemærkninger
• Når “Off” er valgt, udsendes der ikke noget
signal fra OPTICAL OUTPUT-stikket.
• Når du forbinder afspilleren og en digital
optageenhed f.eks. en md-afspiller via et optisk
kabel for at optage cd-indholdet med den
enhed, bliver indholdet optaget som et uafbrudt
spor.
31
04.p65
31
05-05-04, 14.09
Sprogindstillinger for
dvd-afspilning
- Language Setup Page
O
M
S
A
S
e
e
u
Language
D
nu
btitle
dio
Setup
EN
EN
EN
Or
Page -G
G
G
iginal
♦ Lyd
Skifter sproget for lydsporet.
Når du vælger “Original”, vælges det sprog,
der har forrang på disken.
Bemærkninger
• Afhængigt af dvd’erne kan et andet sprog
aktiveres automatisk, uanset hvilket sprog du har
valgt.
• På nogle dvd’er er det ikke tilladt at ændre
lydsproget, selvom der er optaget flere sprog.
Select:<, Set:Enter Quit:SETUP
♦ OSD (Skærmdisplay)
Skifter det sprog, der bruges til menuerne på
skærmen.
♦ Menu
Du kan vælge det ønskede sprog til diskens
menu.
Bemærk
Afhængigt af dvd’en kan et andet sprog aktiveres
automatisk, uanset hvilket sprog du har valgt.
♦ Undertekst
Skifter sproget for underteksten optaget på
dvd-videoen.
Bemærk
Afhængigt af dvd’en kan et andet sprog aktiveres
automatisk, uanset hvilket sprog du har valgt.
32
04.p65
32
05-05-04, 14.09
Indstillinger for censur
- Parental Setup page
Indstilling af adgangskoden
- Password
1
Tryk gentagne gange på (SETUP), og
tryk derefter på < eller , -knappen,
indtil “Parental Setup Page” vises på
skærmen.
2
Tryk på (ENTER).
3
Tryk gentagne gange på M eller m knappen for at vælge “Password”, og
tryk derefter på (ENTER).
4
Tryk på talknapperne for at indføre
“5370”.
Afspilleren er klar til at acceptere den nye
adgangskode.
5
Tryk på talknapperne for at indføre en
ny adgangskode.
6
Tryk på talknapperne for at indføre
adgangskoden igen som bekræftelse.
7
Tryk på (SETUP) for at afslutte Setupmenuen.
Når du indstiller adgangskoden for første
gang, skal du sørge for samtidig at indstille
censuren.
Slå censur-indstilling til og
fra - Parental Control
1
Tryk på (SETUP).
P
P
L
- Parental Setup Page
arental Control Off
assword
evel
--
Select:<, Set:Enter Quit:SETUP
2
Tryk gentagne gange på < eller , knappen, indtil “Parental Setup Page”
vises på skærmen.
3
Tryk på (ENTER).
4
Tryk gentagne gange på M eller m knappen for at vælge “Parental Control”,
og tryk derefter på (ENTER).
5
Tryk gentagne gange på M eller m knappen for at vælge “On” eller “Off”,
og tryk derefter på (ENTER).
6
Tryk på (SETUP) for at afslutte Setupmenuen.
Bemærk
Hvis du glemmer din registrerede adgangskode,
skal du indføre “5370”.
33
04.p65
33
05-05-04, 14.09
Forberedelse til indledende
censurindstilling - Level
Afspilning af visse dvd’er kan begrænses efter
et på forhånd fastlagt niveau, f.eks. brugernes
alder. Med Parental Control-funktionen kan
du indstille et niveau for
afspilningsbegrænsning.
Denne indstilling er kun mulig, når der er
indført en adgangskode som beskrevet i
“Indstilling af adgangskoden - Password”
(side 33).
1
Tryk gentagne gange på (SETUP), og
tryk derefter på < eller , -knappen,
indtil “Parental Setup Page” vises på
skærmen.
2
Tryk på (ENTER).
3
Tryk gentagne gange på M eller m knappen for at vælge “Level”, og tryk
derefter på (ENTER).
4
Tryk gentagne gange på M eller m knappen for at vælge begrænsningsniveauet, og tryk derefter på (ENTER).
5
Tryk på (SETUP) for at afslutte Setupmenuen.
Se følgende tabel. Censurniveauerne i tabellen
anvender MPAA-systemet (Motion Picture
Association of America). Hvis du f.eks.
indstiller afspilleren til niveau “4”, kan dvd’er
med niveau “5”, “6”, “7” og “8” ikke afspilles.
Denne afspiller MPAA-systemet
“1”
“G”: For det brede publikum
“2”
–
“3”
“4”
“5”
“6”
“7”
“8”
“PG”: Ledsagelse af forældre
anbefales
“PG13”: Forældre bør udvise
største forsigtighed
–
“R”: Begrænset
“NC17”: Ingen adgang for
personer på 17 og derunder
Ingen begrænsning
Kontrollere videosignaler
modtaget fra den
tilsluttede enhed
Skift indgangskanalen for at kontrollere
videosignaler modtaget fra enheden tilsluttet
afspillerens A/V INPUT-stik.
1
Tryk på (POWER) for at tænde
afspilleren.
Den aktuelle indgangskanal (dvd) vises på
skærmen i 5 sekunder.
2
Tryk gentagne gange på (SOURCE) på
kort-fjernbetjeningen for at vælge
“VIDEO.”
Hver gang du trykker på knappen, skifter
“DVD”, “MS” og “VIDEO”.
Sørg for at skifte indstillingen af
indgangskanal til “DVD” for at afspille
dvd’en med afspilleren.
Valg af farvesystem for
indgangsvideosignalet
Afspilleren registrerer indgangsvideosignalets
farvesystem (PAL eller NTSC), og skifter
automatisk indstillingen (auto-indstilling).
Følg fremgangsmåden nedenfor for at skifte
indstillingen af farvesystem for indgangsvideosignalet manuelt.
1
Tryk på (POWER) for at tænde
afspilleren.
Den aktuelle indgangskanal (dvd) vises på
skærmen i 5 sekunder.
2
Tryk gentagne gange på (VOL) +/– på
skærmen for at vælge “PAL” eller
“NTSC”.
Bemærk
Når der skiftes manuelt, vender farvesystemindstillingen for indgangsvideosignalet ikke
tilbage til auto-indstilling, før afspilleren slukkes,
eller der skiftes indgangskanalindstilling. Når den
er indstillet på “PAL”, kan en dvd optaget i NTSCsystemet derfor ikke ses på afspillerens skærm,
med mindre du slukker afspilleren, og derefter
tænder den igen.
34
04.p65
34
05-05-04, 14.09
Indstillinger med brug af
S-MENU-knappen på
skærmen
Du kan lave indstillinger for skærmen ved at
bruge (S-MENU) på skærmen.
Hver gang du trykker på (S-MENU), skifter
indstillingsskærmen i følgende rækkefølge:
Billede t Lysstyrke t Farve t Farvetone*1
t Dæmper t Videojustering t Indstilling
t Blå baggrund t Infrarød hovedtelefon t
DVD LEVEL REVISION t Tidsindstilling t
Datoindstilling t SYSTEM MENU OFF.
Afslutning af menubetjening
1
Tryk gentagne gange på (S-MENU) på
skærmen, indtil “SYSTEM MENU OFF”
vises.
2
Tryk på (S-MENU) på skærmen igen.
Normal skærm fortsætter.
Når der er gået 5 sekunder, uden at du har
trykket på en knap, fortsætter normal
visning.
*1 “Hue” vises kun, når NTSC-farvesystemet
er valgt som indgangskilde (side 34).
Bemærk
Mens du laver følgende indstillinger, kan VOL +/–
knapperne på kort-fjernbetjeningen bruges til at
justere lydstyrken.
Sådan indstilles præference
1
Tryk gentagne gange på (S-MENU) på
skærmen for at vælge det ønskede
punkt.
Picture
36
Press +/- or S-MENU.
2
Tryk på (VOLUME) (+) eller (VOLUME) (–)
på skærmen for at vælge (eller justere)
indstillingsvalget.
35
04.p65
35
05-05-04, 14.09
Standardindstillingerne er understreget.
Indstillinger
Billede
Dæmper
Indstillingsvalg
Der kan indstilles i området: 0 til 63 (standardindstillingen er “36”)
Justering af kontrast.
Der kan indstilles i området: 0 til 63 (standardindstillingen er “30”)
Justering af lysstyrke.
Der kan indstilles i området: 0 til 63 (standardindstillingen er “36”)
Justering af farven.
Juster denne, hvis billedet er rødligt eller grønligt. Standardindstillingen
er “CTR (center)”.
• ”Farvetone” vises kun for NTSC-systemet.
Til, Fra Justering af dæmperen.
Videojustering
Nulstilling af billede, lysstyrke, farve, farvetone og dæmper med en enkelt betjening.
Lysstyrke
Farve
Farvetone
Bemærk
Indstilling af indgangskanal, farvesystem for indgangsvideosignal (PAL/NTSC),
skærmindstilling, og blå baggrund nulstilles ikke, når du nulstiller justeringerne.
Indstilling
Normal, Bred, Fuld, Zoom
Indstilling af skærmindstillingen.
Normal:
Et billede med et formatforhold på 4:3 (almindeligt billede).
Bred:
Et billede med et formatforhold på 16:9.
Fuld:
Et billede med et formatforhold på 4:3 forstørres til skærmens
venstre og højre hjørner.
Zoom:
Et billede med et formatforhold på 4:3 forstørres til skærmens
venstre og højre hjørner, og de overskydende dele (top og
bund) afskæres, så skærmen fyldes ud.
Blå baggrund
Til, Fra
Indstilling af den blå baggrundsskærm.
Infrarød hovedtelefon Til, Fra
Slå den infrarøde hovedtelefon til og fra. Når dette punkt er indstillet på
“Til”, kan du bruge den infrarøde hovedtelefon.
DVD LEVEL REVISION Til, Fra
Mindsker forskellen i lydudgangsniveau. Hvis dvd’ens afspilningslyd er
lav, skal du indstille dette punkt på “Til”. Afspilleren mindsker forskellen
i lydudgangsniveau.
Tidsindstilling
12T, 24T
Skift mellem 12- og 24-timers standardtid.
Datoindstilling
ÅÅÅÅ.MM.DD, MM.DD.ÅÅÅÅ, DD.MM.ÅÅÅÅ
Indstilling af kalendervisning.
ÅÅÅÅ: år
MM: måned
DD: dag
36
04.p65
36
05-05-04, 14.09
Indstilling af uret og
kalenderen
Indstilling af
referencelydstyrke
Du kan indstille den aktuelle dato og
tidspunkt.
Du kan indstille referencelydstyrkeniveauet til
justering af lydstyrken vha. (VOLUME) +/– på
skærmen.
1
Tryk på (CLOCK).
2
Tryk på (SETUP).
Kalenderindstillingen vises.
3
Tryk på M/m/</, for at indstille dato
og klokkeslæt.
Tryk på M/m for at vælge nummeret.
Tryk på </, for at flytte til næste/
foregående ciffer.
4
Tryk på (SETUP) for at afslutte.
Når der er gået 5 sekunder, uden at du har
trykket på en knap, fortsætter normal
visning.
Tryk på (VOLUME) +/– på skærmen, mens
ingen menuskærm eller ingen kildemenu
vises.
Der kan indstilles i området 0 til 47, og
standardindstillingen er 10.
Når du holder knappen trykket ned, ændres
værdien løbende.
Sådan skiftes displayindstillingen
Displayet skifter mellem kalender- og
urindstilling ved at trykke på < eller ,.
1. 1.2005 SAT
1:00 AM
1. 1.2005
1:00 AM
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
37
04.p65
37
05-05-04, 14.09
Udskiftning af kortfjernbetjeningens litiumbatteri
Yderligere
oplysninger
Når batteriet bliver svagt, formindskes kortfjernbetjeningens rækkevidde. Udskift batteriet
med et nyt CR2025-lithiumbatteri. Der opstår
brand- eller eksplosionsfare, hvis du bruger en
anden type batteri.
Vedligeholdelse
Udskiftning af sikringen
Når du udskifter sikringen på strømledningen,
skal du sørge for at bruge en med et amperetal,
der svarer til den originale sikring. Hvis
sikringen springer, skal du kontrollere strømtilslutningen og udskifte sikringen. Hvis
sikringen springer igen efter udskiftningen,
kan der være en intern funktionsfejl. Kontakt i
så fald nærmeste Sony-forhandler.
2
1
x
Mens du skubber til
låseknappen (1), skal
du trække batteriholderen (2) ud.
+ siden vendende opad
x
Bemærkninger om litiumbatteriet
Sikring (4 A)
Advarsel
Brug aldrig en sikring med et amperetal, der er
højere end den sikring, der følger med
afspilleren, da det kan beskadige afspilleren.
• Opbevar litiumbatteriet utilgængeligt for
børn. Søg omgående læge, hvis batteriet
sluges.
• Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten
bliver god.
• Sørg for, at batteriets poler vender rigtigt, når
det isættes.
• Batteriet må ikke holdes med en metalpincet,
da der kan opstå kortslutning.
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det behandles
forkert.
Batteriet må ikke genoplades, demonteres
eller brændes.
38
05.p65
38
05-05-04, 14.10
Bemærkninger om diske
Musikdiske kodet med
ophavsretsbeskyttelse
• Undgå at berøre overfladen, så disken holdes
ren. Hold om diskens kanter.
• Opbevar diskene i deres hylstre eller diskmagasiner, når de ikke er i brug. Udsæt ikke
diskene for varme/høje temperaturer. Lad
dem ikke ligge på instrumentbrættet/
baghylden i en parkeret bil.
Dette produkt er designet til at afspille diske,
der opfylder cd-standarden (Compact Disc). På
det seneste har nogle pladeselskaber markedsført forskellige musikdiske kodet med
beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på,
at der blandt disse diske er nogle, som ikke
opfylder cd-standarden og ikke kan afspilles
med dette produkt.
• Undgå at påsætte etiketter eller at bruge
diske med tryksværte/klisterrester. Diskene
kan holde op med at dreje rundt, kan forårsage funktionsfejl eller kan blive beskadiget.
• Undgå at bruge diske med påklistrede
etiketter eller mærkater.
Der kan opstå følgende funktionsfejl ved
brug af sådanne diske:
— Disken kan ikke udkastes (fordi etiketten
eller mærkaten skaller af og tilstopper
mekanismen).
— Lyddata kan ikke læses korrekt (f.eks.
spring i afspilning eller ingen afspilning),
fordi etiketten eller mærkaten krymper
pga. varme, så disken bøjes.
• Diske der ikke er af standardform (f.eks. kort
eller hjerte), kan ikke afspilles på afspilleren.
Hvis du forsøger afspilning, kan det
beskadige afspilleren. Brug ikke den type
diske.
• Rens diskene med en almindelig renseklud
inden afspilning. Tør disken af fra midten og
udad. Brug ikke opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder, almindelige rengøringsmidler eller antistatisk spray beregnet
til vinylplader.
39
05.p65
39
05-05-04, 14.10
Afspilningsrækkefølgen for
MP3-filerne
Om MP3-filer
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) er en standardteknologi og et standardformat til komprimering af lydsekvenser. Filen komprimeres til ca.
1/10 af den oprindelige størrelse. Lyde uden
for det frekvensområde, som mennesket kan
høre, komprimeres, mens de hørbare lyde ikke
komprimeres.
Afspilningsrækkefølgen for mapper og filer er
følgende:
Mappe
(album)
1
1
MP3-fil
(spor)
2
2
Anbefalet MP3-filformat
Samplingfrekvens
(Hz)
32 k, 44,1 k, 48 k
Bithastighed (bps)
128 k
3
3
4
Bemærkninger om diske/
"Memory Stick"
Du kan afspille MP3-filer, som er optaget på
cd-rom, cd-r og cd-rw.
Disken skal være i ISO 9660* niveau 1- eller
niveau 2-format eller Joliet i udvidelsesformat.
* ISO 9660-format
Den mest almindelige internationale
standard for det logiske format af filer og
mapper på en cd-rom.
Der findes flere specifikationsniveauer. På
niveau 1 skal filnavnene være i 8.3-format
(højst 8 tegn i navnet og højst 3 tegn i filtypenavnet ".MP3") og i store bogstaver.
Mappenavne må højst være på 8 tegn. Der
kan højst være 8 indlejrede mappeniveauer.
Ved niveau 2-specifikationer må filnavnene
indeholde op til 31 tegn.
Hver mappe kan have op til 8 træer.
Ved Joliet i udvidelsesformat skal du
kontrollere skrivesoftwarens indhold osv.
Bemærkninger
• Ved andre formater end ISO 9660 niveau 1 og
niveau 2 vises mappenavne og filnavne muligvis
ikke korrekt.
• Ved navngivning skal du huske at tilføje filtypen
".MP3" til filnavnet.
• Hvis du føjer filtypen ".MP3" til en fil, der ikke er
en MP3-fil, kan afspilleren ikke aflæse filen, og
der udvikles støj, som kan beskadige højttalerne.
• Ved følgende diske/"Memory Stick" tager det
længere tid at begynde afspilning.
— en disk/"Memory Stick", som er optaget med
en kompliceret træstruktur.
— en disk, som kan tilføjes data.
• En MP3-fil med høj bithastighed, f.eks. 320 kbps,
afspilles ikke altid korrekt.
5
5
6
6
7
8
9
Træ 1
(rod)
Træ 2
Træ 3
40
Træ 4
Træ 5
Råd
For at angive en ønsket afspilningsrækkefølge
inden mappen eller filnavnet, skal du indtaste
rækkefølgen via et nummer (f.eks. "01", "02"), og
derefter optage indholdet på en disk. (Rækkefølgen er forskellig afhængigt af skrivesoftwaren).
40
05.p65
4
05-05-04, 14.10
Om "Memory Stick"
Hvad er en "Memory Stick"?
"Memory Stick" er et bærbart og alsidigt
integreret kredsløb-optagemedium i miniformat med en datakapacitet, der er større end
en diskette. "Memory Stick" er specielt
designet til udveksling og deling af digitale
data blandt "Memory Stick"-kompatible
produkter. "Memory Sticken" er udtagelig, og
kan derfor også bruges til ekstern datalagring.
Forskellige typer "Memory Stick"
"Memory Stick" fås i følgende typer som,
opfylder forskellige krav til funktioner.
• "Memory Stick"
Gemmer enhver datatype undtagen
ophavsretbeskyttede data, der kræver
MagicGate-teknologi til
ophavsretsbeskyttelse.
Du kan bruge "Memory Stick" i denne
afspiller.
• "Memory Stick Duo"
Ca. halvt så stor som en standard "Memory
Stick.""Memory Stick Duo" kan ikke bruges i
denne afspiller.
Hvis du sætter en "Memory Stick Duo" i
afspilleren, vil du ikke altid kunne tage den
ud.
• "MagicGate Memory Stick"
Udstyret med MagicGate teknologi til
ophavsretsbeskyttelse.
Data-afspilning, der kræver MagicGatefunktioner, kan ikke udføres på denne
afspiller.
• "Memory Stick PRO"
Udstyret med MagicGate teknologi til
ophavsretsbeskyttelse. Kan kun bruges med
"Memory Stick PRO"-kompatible produkter.
"Memory Stick PRO" kan ikke bruges i denne
afspiller.
• "Memory Stick" (kompatibel med
MagicGate/dataoverførsel ved høj
hastighed)
Udstyret med MagicGate, understøtter
dataoverførsel ved høj hastighed.
Afspilleren understøtter ikke parallel
dataoverførsel ved høj hastighed.
• "Memory Stick-ROM"
Gemmer præ-optagede, skrivebeskyttede
data. Du kan ikke optage på "Memory StickROM" eller slette de præ-optagede data.
• "Memory Stick" (med funktionen
hukommelse-valg)
Dette er en "Memory Stick" med hukommelse
(128 MB).
Du kan vælge hukommelse til ethvert formål
med kontakten til valg af hukommelse på
"Memory Stickens" bagside.
Det garanteres ikke, at alle typer Memory
Stick-medier virker.
Bemærkninger
• "Memory Stick" er ikke ATRAC- eller ATRAC3kompatibel.
• Den maksimale hukommelseskapacitet for en
"Memory Stick", der understøttes af denne
afspiller, er 128 MB.
Bemærkninger vedrørende brug
Beskadigelse af data kan undgås ved ikke at
– udkaste "Memory Sticken" ved læsning eller
skrivning af data.
– bruge "Memory Sticken" på et sted, som er
udsat for statisk elektricitet eller elektrisk
støj.
Om formattering af "Memory
Sticken"
"Memory Sticken" har FAT-format som
standardformat. Ved formatering af "Memory
Sticken" må formateringsfunktionen i
Windows Explorer ikke bruges.
41
05.p65
41
05-05-04, 14.10
Om håndtering af "Memory
Sticken"
A B
LOCK
C
• Når "Memory Stickens" skrivebeskyttelseskontakt er indstillet på "LOCK", kan data
ikke optages, slettes eller redigeres. (B)
• Sæt ikke andet end den medfølgende etiket
på etiketpladsen. (C)
• Sæt etiketten på, så den ikke stikker ud over
den korrekte placering.
• Undgå at berøre "Memory Stick"-tilslutningen med fingrene eller metalgenstande.
(A)
• Undgå at bøje eller tabe "Memory Sticken",
eller at udsætte den for slag.
• "Memory Sticken" må ikke skilles ad eller
ændres
• "Memory Sticken" må ikke blive våd.
• Brug eller opbevar ikke "Memory Sticken" på
et sted, der udsættes for:
– Meget høje temperaturer, f.eks. i en bil
parkeret i solen
– Direkte sollys
– Høj fugtighed eller tærende stoffer
• Du kan forlænge "Memory Stickens" levetid
ved at bruge det medfølgende etui.
Om rengøring
Rengør afspillerens overflade med en blød
klud, som er let fugtet med vand eller en mild
opløsning af vand og rengøringsmiddel. Brug
ikke nogen former for slibepuder, skurepulver
eller opløsningsmidler som f.eks. alkohol eller
rensebenzin, da det kan ødelægge afspillerens
overflade.
42
05.p65
42
05-05-04, 14.10
Specifikationer
System
Laser
Signalformatsystem
Halvlederlaser
PAL/NTSC
Lydegenskaber
Frekvensreaktion
Signal/støj-forhold
Harmonisk forvrængning
Dynamikområde
Wow og flutter
20 Hz til 20 kHz
90 dB (A)
0,03 %
90 dB
under målbare grænser
(±0,001 % W PEAK)
Generelt
Udgange
Indgange
Strømkrav
Mål
Vægt
Driftstemperatur
Medfølgende tilbehør
Audio/video-udgang
Hovedtelefon-udgang
Optisk udgang
Audio/video-indgang
DC 12 V-indgang
12 V jævnstrøm
Ca. 220 × 44 × 152 mm
(b/h/d)
Ca. 1,2 kg
0 ˚C til 45 ˚C
Lysnetadapter (1)
(inkl. lysnetledning (1))
Strømledning til lighterkontakten (1)
Audio/video-kabel (1)
Kort-fjernbetjening
RM-X707 (1)
Nakkestøtteinstallationssæt
(1)
Installationsholder (1)
Genopladeligt batteri (1)
Lithiumbatteri til
hukommelses-backup
CR2032 (1)
Bæretaske (1)
Betjeningsvejledning (1)
Skærm
System
Display
Drevsystem
Billedstørrelse
Billedsegment
Flydende krystal-farvedisplay
Manuelt vippepanel
TFT-LCD active matrixsystem
7 tommer bredskærm
(16:9)
336.960 (b 1440 × h 234)
prikker
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående meddelelse herom.
43
05.p65
43
05-05-04, 14.10
Disk/"Memory Stick"afspilning
Fejlsøgning
Følgende kontrolliste kan hjælpe dig med at løse
problemer, der opstår med afspilleren.
Inden du går igennem nedenstående kontrolliste, bør du kontrollere fremgangsmåden for
tilslutning og betjening.
Generelt
Afspilleren tændes ikke.
•Kontroller tilslutningerne.
•Hvis tilslutningerne er i orden, skal du
kontrollere sikringen.
t Hvis sikringen er sprunget, skal du
udskifte den med en sikring med
korrekt amperetal.
t Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis sikringen springer
igen.
• Afspilleren kan være overophedet.
t Sørg for, at afspilleren er slukket.
Vent, indtil afspilleren afkøles, og tryk
derefter på (POWER) igen.
Hukommelsens indhold er slettet.
• Strømledningen eller batteriet er blevet
afbrudt.
• Strømtilslutningsledningen er ikke
tilsluttet korrekt.
Gemte indstillinger slettes. Sikringen er
sprunget.
Ledningerne er ikke tilpasset korrekt til
bilens tilbehørsstrømtilslutning.
Der er ingen strømtilførsel til enheden.
• Kontroller tilslutningen. Hvis alt er i
orden, skal du kontrollere sikringen.
En disk kan ikke indlæses.
•En anden disk er allerede indlæst.
•Disken er blevet tvunget ind på hovedet
eller på en forkert måde.
MP3-filer kan ikke afspilles.
•Optagelsen er ikke foretaget i overensstemmelse med ISO 9660 niveau 1- eller
niveau 2-formatet eller Joliet-konventionen
i udvidelsesformat.
•Filtypenavnet ".MP3" er ikke føjet til
filnavnet.
•Filer er ikke gemt i MP3-format.
JPEG-filer kan ikke vises. JPEG-filer vises
ikke korrekt.
•Filtypenavnet ".JPG" er ikke føjet til
filnavnet.
•Filer er ikke gemt i JPEG-format.
Det tager længere tid at afspille MP3/JPEGfiler end andre filer.
Ved følgende diske/"Memory Stick" tager
det længere tid at begynde afspilning.
— en disk/"Memory Stick", som er optaget
med en kompliceret træstruktur.
— en disk, som kan tilføjes data.
Afspilningsfunktioner, f.eks. pause, er slået
fra.
•Der er blevet trykket på (RESET) knappen.
•Disken/"Memory Sticken" er udkastet.
Lyden springer.
• Defekt eller beskidt disk.
• Afspilleren er installeret på et sted, som er
udsat for kraftige rystelser.
En "Memory Stick" kan ikke afspilles.
Der er isat en "Memory Stick", som ikke kan
afspilles på denne afspiller.
fortsættes på næste side t
44
05.p65
44
05-05-04, 14.10
Billede
Der er ikke noget billede.
• Farvesystem-indstillingen er blevet ændret
manuelt ved afspilning af en dvd.
t Skift indstillingen i overensstemmelse
med dvd’ens farvesystem, sluk
afspilleren og tænd den igen, eller skift
indgangskanalen til "VIDEO", og skift
den derefter til "DVD".
• Kontroller, at enheden tilsluttet AUDIO/
VIDEO INPUT-stikkene er tilsluttet
korrekt.
• Hvis der ikke er noget billede på skærmen
el.lign. tilsluttet afspilleren, skal du
kontrollere, at enheden tilsluttet AUDIO/
VIDEO OUTPUT-stikkene er tilsluttet
korrekt.
Der er forstyrrelser på billedet.
•
Defekt eller beskidt disk.
Der kan komme nogle stillestående grønne,
blå eller røde prikker på monitoren.
De kaldes lyse pletter, og kan forekomme
på et hvilket som helst LCD.
LCD-panelet er meget avanceret, og over
99,99 % af de segmenter, der bruges i
panelet, er fejlfri. Der er dog en mulighed
for, at mindre end 0,01 % af segmenterne er
defekte og ikke lyser korrekt.
Betjening
Kort-fjernbetjeningen virker ikke.
•Fjern eventuelle forhindringer mellem
kort-fjernbetjeningen og afspilleren.
•Brug kort-fjernbetjeningen tættere på
fjernbetjeningssensoren.
•Ret lysemitteren mod
fjernbetjeningssensoren på afspilleren.
•Udskift batteriet i fjernbetjeningen, hvis det
er svagt.
Afspilleren afspiller ikke fra begyndelsen
ved afspilning af en disk.
• Fortsæt afspilning kan være aktiveret.
t Tryk på x igen, eller udkast disken.
• Afhængigt af dvd’en, kan en titel-menu
eller en dvd-menu automatisk vises på
skærmen ved afspilning.
t Vælg den ønskede menu (side 26).
• Afhængigt af video-cd’en vises PBCmenuen muligvis automatisk på skærmen
ved afspilning.
t Vælg den ønskede menu (side 26).
Afspilning standser automatisk.
Disken indeholder muligvis et pausesignal.
Når du afspiller en disk af denne type,
standses afspilning ved signalet.
Du kan ikke udføre visse funktioner, f.eks.
stop eller søg i afspilningen.
Disse funktioner kan ikke aktiveres med alle
diske.
Sproget for lydtitlen/kapitlet kan ikke
ændres, når du afspiller en dvd.
• Flersprogede titler optages ikke på dvd’en.
• Det er ikke tilladt at ændre sprog for titlen
på dvd’en.
Undertekstsproget kan ikke ændres, når du
afspiller en dvd.
•Dvd’en er ikke optaget med undertekster
på flere sprog.
•Det er ikke tilladt at ændre sprog for
underteksterne på dvd’en.
Underteksterne kan ikke slås fra, når du
afspiller en dvd.
Afhængigt af dvd’en kan du måske ikke slå
underteksterne fra.
Vinklerne kan ikke ændres, når du afspiller
en dvd.
•Dvd’en er ikke optaget med flere vinkler.
•Skift vinklerne på en sekvens, der er
optaget med flere vinkler (side 27).
•Det er ikke tilladt at ændre vinkler på
dvd’en.
Afspilleren virker ikke korrekt.
Statisk elektricitet el.lign. kan påvirke
afspillerens betjening.
t Sluk afspilleren, lad den køle af, og tryk
derefter på (POWER) igen.
Lampen på det genopladelige batteri
blinker grønt.
Det genopladelige batteri kan være
beskadiget.
t Kontakt din nærmeste Sony-forhandler.
Lampen på det genopladelige batteri
tændes ikke.
Når opladningen er afsluttes, vil lampen på
det genopladelige batteri ikke blive tændt i
60 minutter, selvom du prøver at genoplade
det. Dette er ikke en fejl.
t Fjern lysnetadapteren fra det
genopladelige batteri, og lad batteriet
ligge i ca. 60 minutter.
45
05.p65
45
05-05-04, 14.10
Fejldisplay
Fejldisplay
Følgende meddelelser vises i ca. 8 sekunder.
POWER OFF OVERHEAT
Afspilleren kan være overophedet.
tLad afspilleren køle af, og tryk derefter på
(POWER) igen.
Wrong Region
Regionskoden på den dvd, der er sat i
afspilleren, passer ikke til afspilleren.
tSørg for, at dvd’ens regionskode og
afspilleren passer sammen (side 7).
Ukendt disk
•Dataene optaget på disken er beskadiget.
•Afspilleren understøtter ikke det format,
som dataene er optaget til disken i.
Ukendte data
Afspilleren understøtter ikke det format,
som dataene er optaget til "Memory Stick" i.
Betjeningen kan ikke udføres.
46
05.p65
46
05-05-04, 14.10
Sprogkodeliste
Stavemåden for sprogene er i overensstemmelse med ISO 639: 1988 (E/F) -standarden.
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
6565 Afar
6566 Abkhasisk
6570 Afrikaans
6577 Amharic
6582 Arabisk
6583 Assamesisk
6588 Aymara
6590 Aserbajdsjansk
6665 Bashkir
6669 Hviderussisk
6671 Bulgarsk
6672 Bislama
6678 Bengalsk
6679 Tibetansk
6682 Bretonsk
6765 Catalansk
6779 Korsikansk
6783 Tjekkisk
6789 Walisisk
6865 Dansk
6869 Tysk
6890 Bhutani
6976 Græsk
6978 Engelsk
6979 Esperanto
6983 Spansk
6984 Estisk
6985 Baskisk
7065 Persisk
7073 Finsk
7074 Fiji
7079 Færøsk
7082 Fransk
7089 Frisisk
7165 Irsk
7168 Gælisk (Skotland)
7176 Galicisk
7178 Guarani
7185 Gujarati
7265 Hausa
7273 Hindi
7282 Kroatisk
7285 Ungarsk
7289 Armensk
7365 Interlingua
7378 Indonesisk
7383 Islandsk
7384 Italiensk
7387 Hebraisk
7465 Japansk
7473 Jiddisch
7487 Javanesisk
7565 Georgisk
7575 Kazakhisk
7576 Grønlandsk
7577 Cambodjansk
7578 Kannada
7579 Koreansk
7583 Kashmirsk
7585 Kurdisk
7589 Kirgisisk
7665 Latinsk
7678 Lingala
7679 Laotisk
7684 Litauisk
7686 Lettisk
7771 Malagasy
7773 Maori
7775 Makedonsk
7776 Malayalam
7778 Mongolsk
7779 Moldavisk
7782 Marathi
7783 Malay
7784 Maltesisk
7789 Burmesisk
7865 Nauru
7869 Nepalsk
7876 Hollandsk
7879 Norsk
7982 Oriya
8065 Punjabi
8076 Polsk
8083 Pushto/Pashto
8084 Portugisisk
8185 Quechua
8277 Rætoromansk
8279 Rumænsk
8285 Russisk
8365 Kinyarwanda
8368 Sanskrit
8372 Serbokroatisk
8373 Singalesisk
8375 Slovakisk
8376 Slovensk
8377 Samoansk
8378 Shona
8379 Somalisk
8381 Albansk
8382 Serbisk
8385 Sundanesisk
8386 Svensk
8387 Swahili
8465 Tamilsk
8469 Tegule
8471 Tadsjikisk
8472 Thai
8473 Tigrinya
8475 Turkmensk
8476 Tagalog
8479 Tonga
8482 Tyrkisk
8484 Tatar
8487 Twi
8575 Ukrainsk
8582 Urdu
8590 Usbekisk
8673 Vietnamesisk
8679 Volapük
8779 Wolof
8872 Xhosa
8979 Yoruba
9072 Kinesisk
9085 Zulu
47
05.p65
47
05-05-04, 14.10
Varoitus
Tämä tarra sijaitsee laitteen pohjassa.
CAUTION
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
DO NOT STARE INTO BEAM OR
VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS
Tämä tarra sijaitsee käyttöyksikön sisällä
olevassa rungossa.
MUISTUTUS
• Kiinnitä laite asennuksen yhteydessä
turvallisesti.
• Kiinnitä turvavyöt laitetta käytettäessä
loukkaantumisen välttämiseksi auton
äkillisten liikkeiden aikana.
2
02.p65
2
05-05-04, 13.50
Sisältö
Tervetuloa ! ...................................................... 4
Yleisiä käyttöohjeita ....................................... 5
Tästä käsikirjasta ............................................. 6
Tällä soittimella käyttökelpoisista levyistä 7
Liitännät ........................................................... 9
Alkuasetusten palauttaminen ..................... 13
Säädinten sijainti ........................................... 14
Eri toistotavat
Levyn soittaminen ........................................ 16
Jakson/nimikkeen/raidan suorahaku ....... 18
Toiston jatkaminen keskeytyskohdasta ...... 18
Mp3/jpeg-valikon käyttö .............................. 19
Memory Stick -muistikortin toisto ............. 21
Toiston uusiminen (Jatkuva toisto) ............ 22
Oman ohjelman laatiminen (Ohjelmoitu
toisto) .............................................................. 23
Käytetyn ajan näyttö .................................... 24
Tekstityskielen vaihtaminen ........................ 25
Dvd-valikon käyttö ...................................... 26
TOP MENU -painikkeen käyttö ............ 26
MENU-painikkeen käyttö ..................... 26
Ääniraidan kielen vaihtaminen .................. 27
Kamerakulman vaihtaminen ....................... 27
Audiotoistotilan vaihtaminen ..................... 28
PBC-toiminnon (toistonohjaus) käyttö ...... 28
Lisätietoja
Huolto ja kunnossapito ..................................... 38
Levyjä koskevia huomautuksia ....................... 39
Mp3-tiedostoista ................................................. 40
Memory Stick -muistikortista ........................... 41
Tekniset tiedot .................................................... 43
Vianetsintä ........................................................... 44
Yleistä .................................................................... 44
Levyn/Memory Stick -muistikortin toisto ....... 44
Kuva ....................................................................... 45
Käyttö ................................................................... 45
Vikanäyttö ........................................................... 46
Kielikoodiluettelo ............................................... 47
Asetusten muuttaminen
Dvd-soittimen asetusten tekeminen
- General Setup Page ............................... 30
Digitaalisen audiotoiston asetukset
- Audio Setup Page .................................. 31
Dvd-toiston kieliasetukset
- Language Setup -Page .......................... 32
Käytönrajoitusasetukset
Parental Setup Page ................................. 33
Käytönrajoitustilan valitseminen
päälle tai päältä
- Parental Control .................................... 33
Salasanan asetus
- Password ................................................ 33
Käytönrajoituksen alkuasetuksen
valmistelu
- Level ....................................................... 34
Lisälaitteesta syötettyjen
videosignaalien tarkkailu ....................... 34
Syötettävän videosignaalin
värijärjestelmän valinta .......................... 34
Näytön S-MENU-painikkeella tehtävät
asetukset ................................................... 35
Käyttäjäasetusten tekeminen ...................... 35
Kello- ja kalenteriasetukset ......................... 37
Äänen normaalivoimakkuuden
asettaminen .............................................. 37
3
02.p65
3
05-05-04, 13.50
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
“Dolby”, “Pro Logic” ja kaksois-D-symboli
ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Tervetuloa!
Onnittelut tämän Sonyn kannettavan dvdsoittimen hankinnasta. Voit nauttia sen
lukuisista toiminnoista vielä enemmän
käyttämällä:
• Dvd/video-cd/audio-cd-toistotoimintoa.
• Dts/Dolby Digital -äänen tukea digitaalisen
optisen lähtöliitännän kautta.
• Mp3/jepg-tiedostojen toistotoimintoa
(cd-rom/r/rw-levyille tallennetut tiedostot).
• Mukana toimitettua kauko-ohjainta
Kauko-ohjainkortti
RM-X707
“DTS”, “DTS Digital Surround” ja “DTS
Digital Out” ovat Digital Theater Systems,
Inc:n tavaramerkkejä.
Lue ennen tämän soittimen käytön aloittamista
huolella läpi nämä käyttöohjeet ja aseta ne
varmaan talteen mahdollista tulevaa käyttöä
varten.
Tekijänoikeudet
Tämän laitteen käyttämä kopioinninestotekniikka on suojattu tiettyjen yhdysvaltalaisten patenttien menetelmäoikeuksilla ja
muilla immateriaalioikeuksilla, jotka ovat
Macrovision Corporationin ja muiden
oikeuksien haltijoiden omistuksessa. Lupa
tämän kopioinninestotekniikan käyttöön on
saatava Macrovision Corporationilta, ja se on
tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön tai
muuhun rajoitettuun käyttöön, jollei muuta ole
sovittu Macrovision Corporationin kanssa.
Ohjelman purkukoodin tietotekninen
avaaminen tai soittimen purkaminen on
kielletty.
• “Memory Stick”
ja “MagicGate Memory
Stick” ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
• “Memory Stick Duo” ja “
”
ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
• “Magic Gate” ja “
” ovat
Sony Corporationin tavaramerkkejä.
”
• “Memory Stick PRO” ja “
ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
4
02.p65
4
05-05-04, 13.50
Yleisiä käyttöohjeita
Välttääksesi riskin vakavasta
loukkaantumisesta tai onnettomuudesta lue
seuraavat yleiset käyttöohjeet ennen soittimen
asennusta ja käyttöä.
Turvallisuudesta
Älä työnnä mitään vieraita esineitä
DC IN 12V -liitäntään.
Virtalähteistä
• Käytä verkkovirtaa tai autonakkua
(12 voltin tasavirta).
• Soitinta kotona käyttäessäsi käytä sen
mukana toimitettua verkkolaitetta. Älä käytä
mitään muuta verkkolaitetta, koska siitä voi
aiheutua toimintahäiriöitä.
Pistokkeen
napaisuus
• Kytke verkkolaite helposti käytettävissä
olevaan pistorasiaan. Mikäli verkkolaitteen
käytössä esiintyy ongelmia, irrota se
välittömästi pistorasiasta.
• Vaikka laite kytkettäisiinkin päältä, se ei ole
koskaan irti sähköverkosta ennen kuin sen
virtajohto irrotetaan pistorasiasta.
• Jos tiedät, ettet tule käyttämään soitinta
pitkään aikaan, irrota sen virtapistoke
virtalähteestä (verkkolaite tai autonakku).
Verkkolaitteen irrottamiseksi pistorasiasta
vedä se irti itse virtapistokkeesta kiinni
pitäen, älä vedä koskaan itse johdosta.
• Käytön aikana
— Älä työnnä käsiä, sormia tai vieraita
esineitä soittimeen. Voit saada haavan
käteesi tai soitin saattaa vaurioitua.
— Varo kiertämästä kuulokejohtoja kaulasi
ympärille loukkaantumisen tai
tukehtumisen välttämiseksi auton
äkkinäisen liikkeen johdosta.
— Pidä pienet esineet lasten
ulottumattomissa.
• Jos soitin ei toimi, tarkista ensin liitännät. Jos
kaikki on kunnossa, tarkista sulake.
• Jos auto on ollut pysäköitynä suorassa
auringonpaisteessa, anna soittimen jäähtyä
ennen käyttöä.
• Älä asenna soitinta paikkaan, joka on
— alttiina alle 0 °C:n tai yli 45 °C:n
lämpötilalle.
— alttiina suoralle auringonpaisteelle
— lähellä lämmönlähteitä (kuten
lämmittimiä)
— alttiina sateelle tai kosteudelle
— alttiina pölylle tai lialle
— alttiina kovalle tärinälle
— alttiina lämmölle: Pidä soitin etäällä
ajoneuvon kuumista osista, jotka ajan
mittaan lämpenevät, kuten letkut,
vahvavirtajohdot ja jarrujärjestelmän osat.
Tarkista, että laitteen tuuletusaukkojen
edessä on riittävästi tyhjää tilaa sen
ylikuumenemisen välttämiseksi.
Jos sinulla on tätä soitinta koskevia
ongelmia tai kysymyksiä, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Lämmön kerääntymisestä
soittimen sisään
Soittimen sisään saattaa kerääntyä lämpöä, jos
sitä käytetään yhtäjaksoisesti pitemmän ajan.
Tämä ei ole kuitenkaan mikään toimintavika.
Aja turvallisella tavalla
Noudata paikallisia liikennesääntöjä ja määräyksiä.
• Ajon aikana
— Kuljettaja ei saa tarkkailla tai käyttää
soitinta. Tämä saattaa aiheuttaa huomion
herpaantumisen muusta liikenteestä ja
onnettomuuden.
— Ajaja ei saa käyttää kuulokkeita. Tämä
saattaa aiheuttaa huomion
herpaantumisen muusta liikenteestä ja
onnettomuuden. Pysäköi auto turvalliseen
paikkaan silloin aiot kuljettajana katsella ja
käyttää soitinta tai kuulokkeita.
5
02.p65
5
05-05-04, 13.50
Lataamisesta
•Käytä toimitettua verkkolaitetta.
•Ellet käytä soitinta pitkään aikaan, irrota
ladattava akku soittimesta ja säilytä sitä
viileässä sekä kuivassa paikassa. Ladattavan
akun huonontumisen estämiseksi älä aseta
sitä säilöön silloin kun se on joko täysin
ilman varausta tai ladattu täyteen.
•Ladattava akku saattaa kuumentua
latausmenettelyn aikana. Tämä ei kuitenkaan
aiheuta mitään vaaraa.
• Lataa ladattava akku lämpötilassa 5–35 °C.
Latausaika saattaa vaihdella ulkoilman
lämpötilan mukaisesti. (Mikäli ulkoilman
lämpötila on matala, vaadittava latausaika
pitenee. Tämä on tyypillinen ladattavan
litiumioniakun ominaisuus.)
• Akun ominaisuuksien johdosta ladattavan
akun kapasiteetti olla pienempi kuin
normaali silloin kun sitä käytetään
ensimmäisen kerran ja pitkän
käyttämättömän jakson jälkeen. Lataa ja pura
akun lataus tällöin useita kertoja peräkkäin.
Tämän jälkeen akun kesto palautuu
normaaliksi.
• Mikäli ladattavan akun kapasiteetti vähenee
puoleen normaalista, ota yhteys johonkin
Sonyn jälleenmyyjään.
Akusta
Akun väärinkäyttö saattaa aiheuttaa
akkunesteen vuotamista tai paristo
räjähtämisen. Tällaisten onnettomuuksien
välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita.
•Aseta akku sen + ja – -navat oikeaan
suuntaan.
•Ellei soitinta tulla käyttämään pitkään aikaan,
ota akku pois siitä.
•Mikäli akku pääsee vuotamaan, pyyhi
huolellisesti ja perusteellisesti pois akkuneste
paristotilasta, ennen uusien akkujen
asettamista paikalleen.
Tästä käsikirjasta
Yleisohjeita
• Tässä käsikirjassa annetut ohjeet koskevat
tämän soittimen käyttöä pääasiassa sen
mukana toimitetulla johdottomalla kaukoohjainkortilla.
• ”Dvd”-nimitystä voidaan käyttää dvd-videoja dvd–/+r(w)-levyistä
• Tässä käsikirjassa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
Kuva
Merkitys
Toiminto käytettävissä dvd-videoja dvd–/+r(w) -levyillä videotilassa
ja dvd–/+rw-levyillä VR-tilassa
(videotallennus)
Toiminto käytettävissä video-cdlevyillä tai video-cd-formaatin cdr/rw-levyillä
Toiminto käytettävissä musiikki-cdlevyillä tai musiikki-cd-formaatin
cd-r/rw-levyillä
Toiminto käytettävissä mp3formaatin tiedostoissa, jotka on
tallennettu cd-rom/r/rw- ja dvd–/
+r(w)-levyille
Toiminto käytettävissä jpegformaatin tiedostoissa, jotka on
tallennettu cd-rom/r/rw- ja dvd–/
+r(w)-levyille
Kosteuden tiivistyminen
Sateisena päivänä tai erittäin kosteassa
ympäristössä soittimen lukupäiden sisään
saattaa tiivistyä kosteutta. Jos näin käy, soitin
ei toimi oikein. Ota tällöin levy ulos ja odota
noin tunnin ajan, että kosteus on haihtunut.
Korkean äänenlaadun
säilyttämiseksi
Vältä roiskuttamasta juomia, kuten mehuja ja
virvoitusjuomia soittimeen tai levyille.
6
02.p65
6
05-05-04, 13.50
Tällä soittimella
käyttökelpoisista levyistä
Tällä soittimella voi toistaa seuraavia levyjä:
• Dvd-video
• Dvd–/+r
• DVD–/+rw
• Video-cd
• Audio-cd
• Cd-r/rw
Levyformaatti
DVD VIDEO
Huomautuksia cd-r (kertatallenteiset)/cd-rw(jatkuvatallenteiset)/
dvd–r (kertatallenteiset)/ dvd+r/
dvd–rw (jatkuvatallenteiset)/
dvd+rw-levyistä
• Joitakin cd-r(w)- ja dvd–/+r(w)-levyjä
(riippuen niiden tallentamiseen käytetystä
laitteesta tai levyn kunnosta) ei voi
välttämättä toistaa tällä soittimella.
•Et voi toistaa cd-r/rw-levyjä, joita ei ole
viimeistelty*.
•Voit toistaa mp3/jpeg-tiedostoja, jotka on
tallennettu cd-rom/r/rw- ja dvd–/+r(w)levyille
* Toimenpide, joka tulee suorittaa, jotta
tallennettu cd-r/rw-levy voitaisiin toistaa audiocd-soittimella.
Soittimella toistettavien dvdlevyjen aluekoodi
DVD-R*
Dvd-soittimessa on aluekoodi, joka on painettu sen pohjaan. Soittimella voi toistaa ainoastaan samalla aluekoodilla varustettuja dvdlevyjä. Myös ALL -tunnuksella varustettuja
dvd-levyjä voi toistaa tällä soittimella.
Yrittäessäsi toistaa mitä tahansa muuta dvd:tä
näytölle ilmestyy vikailmoitus “Wrong
Region” (Väärä alue). Dvd-levystä riippuen
aluekoodi ei välttämättä ilmesty näytölle,
vaikka dvd:n toisto olisikin estetty
aluekoodirajoituksin.
DVD-RW*
DVD+R*
DVD+RW*
Video-cd
Aluekoodi
Audio-cd
Cd-r*
Cd-rw*
* Mukaan lukien mp3/jpeg-tiedostot.
Nimet “DVD VIDEO”, “DVD-R”, “DVDRW”, “DVD+R” ja “DVD+RW” ovat
tavaramerkkejä.
Kuvien ohittamisesta
Jos dvd-levyllä on naarmu, likaa tms., soitin ei
pysty lukemaan levyä, tai voi jättää toistamatta
jonkin kuvan. Toistoääneen saattaa joskus, mutta
hyvin harvoin, tulla katkoksia soittimen yhteensopivuusongelmasta johtuen. Ota tässä tapauksessa levy pois soittimesta ja vie soitin ja levy
lähimpään Sonya myyvään liikkeeseen.
02.p65
7
05-05-04, 13.50
7
Muistutuksia
• Tällä soittimella EI VOI toistaa seuraavia levyjä.
— Dvd-Audio
— Dvd-ram
— Dvd-rom (muu data kuin mp3/jpeg-tiedostot)
— Cd-g
— Svcd
— Cd-I
— Photo-cd
— Vsd
— Active-Audio (Data)
— Super Audio -cd (sacd)
— Cd-Extra (Data)
— Mixed-cd (Data)
— Cd-rom (muu data kuin mp3/jpeg-tiedostot)
• Tämän laitteen käyttämä kopioinninestotekniikka on suojattu tiettyjen yhdysvaltalaisten
patenttien menetelmäoikeuksilla ja muilla
immateriaalioikeuksilla, jotka ovat Macrovision
Corporationin ja muiden oikeuksien haltijoiden
omistuksessa. Lupa tämän kopioinninestotekniikan käyttöön on saatava Macrovision
Corporationilta, ja se on tarkoitettu ainoastaan
kotikäyttöön tai muuhun rajoitettuun käyttöön,
jollei muuta ole sovittu Macrovision
Corporationin kanssa. Ohjelman purkukoodin
tietotekninen avaaminen tai soittimen
purkaminen on kielletty.
Dts-koodattuja levyjä koskevia
huomautuksia
Toistettaessa DTS*-koodattuja cd-levyjä
analogisista stereolähtöliitännöistä kuuluu
voimakasta kohinaa. Äänentoistojärjestelmän
mahdollisen vaurioitumisen välttämiseksi
käyttäjän tulee noudattaa varovaisuutta silloin
kun tämän soittimen analogiset stereolähtöliitännät on kytketty vahvistimeen. Jos haluat
nauttia DTS Digital Surround™ -äänestä,
tämän soittimen digitaaliseen lähtöliitäntään
on kytkettävä ulkoinen 5.1-kanavainen DTS
Digital Surround™ -dekooderijärjestelmä.
*”DTS”, “DTS Digital Surround” ja “DTS Digital
Out” ovat Digital Theater Systems, Inc:n
tavaramerkkejä.
Levytermejä
Dvd-levyn rakenne
Levy
Nimike
Jakso
Huomautus PBC-toiminnosta
(toistonohjaus)
Video-cd-/audio-cd-levyn rakenne
Tämä laite noudattaa video-cd-normin
versioita 1.1 ja 2.0. Tällaisia levyjä voi toistaa
levytyypistä riippuen kahdella eri tavalla.
Levytyyppi
Video-cd-levy
ilman PBCtoimintoja
(version 1.1 levyt)
Video-cd-levy,
jossa on PBCtoiminnot
(version 2.0 levyt)
Levy
Raita
Mahdollistaa
Videon (liikkuva kuva )
ja musiikin toiston.
• Vuorovaikutteisen
ohjelmiston käytön
näytöllä näkyvillä
valikkoruuduilla
(PBC-toisto, s. 28). •
Videotoistotoiminnot.
• Tarkan stillkuviem
toiston, jos sellaisia
on levyllä.
• Nimike (Title)
Pisin DVD-levyllä, esim. videoelokuvassa
tms. oleva kuva- ja musiikkiosuus, joka on
tallennettu video-ohjelman kuvajaksolle tai
audio-ohjelman albumille tms.
• Jakso (Chapter)
Nimikkeitä lyhyemmät kuva- tai
musiikkiosuudet. Nimike koostuu useista
jaksoista. Jokaiselle jaksolle annetaan
jaksonumero, jonka avulla voit paikantaa
haluamasi jakson. Levystä riippuen sille ei
välttämättä ole tallennettu yhtään erillistä
jaksoa.
• Raita (Track)
Kuva- tai musiikkiosuuden osat video- tai
audio-cd:llä. Jokaisella raidalla on
raitanumero, jonka avulla voit paikantaa
haluamasi raidan.
• Kohtaus (Scene)
Valikkonäytöt, liikkuvat kuvat ja stillkuvat
jaetaan PBC-toistonohjaustoiminnoilla
varustetulla video-cd-levyllä osiin, joita
kutsutaan nimellä “kohtaus” (scene).
Jokaiselle kohtaukselle annetaan
kohtausnumero, jonka avulla voit paikantaa
haluamasi kohtauksen.
8
02.p65
8
05-05-04, 13.51
Liitännät
Tässä laitteessa voi käyttää kahta eri virtalähdettä. Laitetta kotona käytettäessä kytke se
pistorasiaan. Autossa käytettäessä kytke soittimen virtajohto savukkeensytytinsovittimeen.
Eri virtalähteiden käyttö
HEADPHONES/
OPTICAL OUT
OUTPUT
A/V OUTPUT
Digitaaliseen
vahvistimeen
yms.
AV-johto (sisältyy
toimitukseen)
A/V INPUT
*
DC IN 12V
Savukkeensytytinliitäntä
Verkkolaite
(sisältyy
toimitukseen)
Soitinta autossa
käytettäessä
AVtuloliitäntiin
Savukkeensytytinsovitin
(sisältyy toimitukseen)
Tv, tms.
Virtajohto
(sisältyy
toimitukseen)
* Pistokkeen napaisuus
Pistorasiaan
9
02.p65
9
05-05-04, 13.51
A/V OUTPUT -liitännät
Voit kytkeä tv:n soittimen A/V OUTPUT liitäntiin soittimen toistokuvan ja -äänen
siirtämiseksi tv:hen. Kytke AV-johdon keltaiset
pistokkeet sekä tv:n että soittimen videoliitäntiin ja valkoiset pistokkeet valkoisiin (vasen
audiokanava) ja vastaavasti punaiset pistokkeet punaisiin (oikea audiokanava) liitäntiin.
A/V INPUT -liitännistä
Voit kytkeä videolaitteen tms. A/V INPUT liitäntiin laitteen toistomedian sisällön
toistamiseksi. Voit kytkeä laitteen samalla
tavalla kuin mitä on kuvattu edellä olevassa
kohdassa “A/V OUTPUT -liitännät”.
HEADPHONES-liitännistä
Niskatukisarjan kiinnittäminen
istuimeen
Soitin voidaan asentaa niskatuen taakse
käyttämällä toimitettua niskatukiasennussarjaa.
Istuintyypit, joihin asennussarjan
voi asentaa
• Istuin, jossa on 2 niskatukitankoa,
läpimitaltaan 10–15 mm.
• Istuin, jonka niskatukitankojen etäisyys
toisistaan on 42–192 mm.
Huomautus
Istuintyypistä riippuen tätä laitetta ei välttämättä
voi asentaa.
Voit kytkeä kuulokkeet HEADPHONESliitäntään
Huomautuksia
• Jos kytket toisen laitteen tähän soittimeen, kytke
soitin virtalähteeseen vasta sen jälkeen kun
kaikki liitännät on tehty.
• Jos savukesytyttimen liitännässä on jokin este,
esim. savukkeen tuhkaa, virtajohdon pistokkeen
ja liitännän välinen kosketus jää vajanaiseksi,
jolloin pistoke voi lämmetä äärimmäisen
kuumaksi käytön aikana. Tämä välttämiseksi
tarkista savukesytyttimen liitäntä ja puhdista se
tarvittaessa ennen virtajohdon kytkemistä.
Ø 10~15 mm
42~192 mm
Säädä ennen asennuksen aloittamista tankojen
etäisyys A ja syvyysasento B niskatuestasi
riippuen.
Pidä mielessä, että syvyysasento B tulisi
säätää niin lähelle niskatukea kuin mahdollista
näytön tärisemisen estämiseksi.
15 mm
12 mm
B
A
A
Asennussarja
10
02.p65
10
05-05-04, 13.51
1
Irrota niskatuki ja kiinnitä asennussarja
sen tankoihin.
Voit säätää näytön sivuittaissuuntaista
asentoa siirtämällä asennussarjaa puolelta
toiselle ennen ruuvin kiristämistä.
Ladattavan akun käyttö
Kiinnitä ladattava akku soittimeen alla olevan
kuvan mukaisesti.
Ladattava akku
MV-100BAT
(sisältyy toimitukseen)
Etupuoli
Paina ja siirrä ladattavaa akkua, kunnes se
napsahtaa kiinni.
Asennussarja
Ladattavan akun irrottaminen
soittimesta
Paina ladattavan akun irrotuspainiketta ja
vedä se irti.
2
Paina tästä
kohdasta soittimen
irrottamiseksi
Kiinnitä asennusteline asennussarjaan ja
kiristä kiinnitysruuvi sen pohjaan
käyttämällä esim. jotakin kolikkoa.
Ladattavan akun lataaminen
Lataa ladattava akku verkkolaitetta ja
virtajohtoa käyttämällä. Voit ladata ladattavan
akun sen ollessa kiinnitettynä laitteeseen.
Asennusteline
Asennussarja
C
Säädä näytön katselukulma nupilla C.
Huomautus
Asennustelineen takaosa tulee painaa niskatukea
vasten tukevan asennuksen aikaansaamiseksi.
Verkkolaite
(sisältyy toimitukseen)
Soittimen irrottaminen
asennustelineestä
Irrota soitin painamalla asennustelineen
painiketta.
Pistorasiaan
Virtajohto
(sisältyy toimitukseen)
Paina tästä kohdasta
soittimen irrottamiseksi
11
02.p65
11
05-05-04, 13.51
Kiinnitettynä päälaitteeseen
•Älä lataa ladattavaa akkua asettamalla
toimitettu virtajohto
savukkeensytytinliitäntään
Ladattavaa akkua ei voi ladata autossa.
Lataa ladattava akku kotona käyttämällä
toimitettua verkkolaitetta ja virtajohtoa.
Savukkeensytytinliitännän virtajohto
Ladattava
akku
Verkkolaite
(sisältyy toimitukseen)
Varmistuspariston asettaminen
soittimeen
Virtajohto
(sisältyy toimitukseen) Pistorasiaan
Aseta CR2032-paristo soittimen paristotilaan.
Tätä paristoa käytetään muistitietojen
tallentamiseen (kellonajan ja kalenterin
asetukset).
Milloin ladattava akku on
ladattava?
• Lataa ladattava akku silloin kun näytölle
ilmestyy ilmaisin “LOW BATTERY”.
• Akun lataaminen kestää normaalisti 6
tuntia*. Ladattavan akun valo näyttää
lataustilan.
Ladattaessa: Palaa oranssina
Lataus valmis:
Palaa vihreänä
Latausvirhe: Vilkkuu vihreänä
* Latausaika saattaa vaihdella latauspaikan
lämpötilasta riippuen.
Akun kesto
x
Noin 150 minuuttia** (täyteen ladattu)
** Huonelämpötilassa käytettynä. Kun
näyttöasetukset (S-MENU) on asetettu
oletusasetuksiin.
MUISTUTUS
12
+ -puoli ylöspäin
•Ota pois ladattava akku päälaitteesta, mikäli
tiedät, ettet tule käyttämään soitinta pitkään
aikaan.
•Lataa ladattava akku ennen sen käyttämistä,
ellei soitinta ole käytetty pitkään aikaan.
•Kun lataaminen on suoritettu loppuun, irrota
verkkolaite ladattavasta akusta. Älä lataa
enää täyteen ladattua akkua. (Mikäli lataat
täyteen ladattua akkua, akkuun syttyy vihreä
valo vasta noin 60 minuutin lataamisen
jälkeen.)
02.p65
12
05-05-04, 13.51
Litiumparistoa koskevia
huomautuksia
• Pidä paristo lasten ulottumattomissa. Jos
joku sattuisi nielaisemaan sen, ota
välittömästi yhteys lääkäriin.
• Pyyhi paristo puhtaaksi kuivalla liinalla
hyvän kosketuspinnan varmistamiseksi.
• Tarkista, että pariston navat tulevat oikein
päin sitä paristotilaan asetettaessa.
• Älä tartu paristoon metallipinseteillä.
Seurauksena voi olla oikosulku.
Alkuasetusten
palauttaminen
Soitin on palautettava alkuasetuksiin ennen
sen ensimmäistä käyttöä.
Paina (RESET)-painiketta jollakin terävällä
esineellä, kuten kuulakärkikynällä. Jos
painiketta painetaan voimakkaasti esim.
neulalla, soitin voi vahingoittua.
RESET
VAROITUS
Paristo voi räjähtää, jos sitä käsitellään
väärin.
Älä yritä ladata paristoa, purkaa sitä, tai
heitä sitä tuleen.
Varmistuspariston vaihtaminen
Pariston varauksen vähentyessä kalenterin ja
kellonajan näytöt näkyvät virheellisinä. Vaihda
paristo uuteen CR2032-litiumparistoon. Minkä
tahansa muun pariston käyttö aiheuttaa
tulipalo- tai räjähdysvaaran.
Huomautuksia
• (RESET)-painiketta painettaessa jotkin
aikaisemmista asetuksista saattavat hävitä. Jos
näin käy, tee asetukset uudelleen.
• Soittimelta menee noin 10 sekuntia
alkuasetusten tekemiseen sen jälkeen kun
(RESET)-painiketta on painettu. Älä aseta levyä
soittimeen tänä aikana. Jos teet niin, soittimen
alkuasetukset eivät palaudu kunnolla.
13
02.p65
13
05-05-04, 13.51
Säädinten sijainti
MV-700HR
1
2 3
u
x
4
>
>
5
6
S-MENU
VOLUME
POWER
7
SOURCE
8
9
qa
0
Lue yksityiskohtaisempia tietoja nimien
jälkeisiltä sivuilta.
1 POWER (on/off) -painike 16, 17, 34
Näytön päälle/päältäkytkeminen.
2 u (toisto/tauko) -painike 16-19
3 x (pysäytys) -painike 17, 18, 20, 23
> (seuraava)
4 . (edellinen)/>
painikkeet 17, 20, 28
5 S-MENU-painike 35
Eri näyttöasetusten tekeminen.
6 VOLUME–/+ -painikkeet 16, 34, 35
Äänenvoimakkuuden säätäminen tai
yksikön valinta valikosta.
7 SOURCE-painike 21, 34
Ohjelmalähteen valinta.
8 Kauko-ohjaimen anturi/Langattomien
kuulokkeiden lähetin
9 “Memory Stick” -korttitila 21
0 Irrotuskytkin
qa PUSH OPEN 16
14
02.p65
14
05-05-04, 13.51
Kauko-ohjainkortti RM-X707
qd
SOURCE
`/1
qf
.
>
x
u
m
M
y
1
2
3
4
5
6
7
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SETUP
TOP MENU
REP
MENU
CLOCK
ENTER
8
9
0
qa
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
VOL
9
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
Kauko-ohjainkortin vastaavat
painikkeet ohjaavat samoja toimintoja
kuin soittimen painikkeet.
Tämän käsikirjan ohjeissa kerrotaan, kuinka
tätä soitinta ohjataan lähinnä sen mukana
toimitetulla kauko-ohjainkortilla.
Vihje
Lue kappaleesta “Kauko-ohjainkortin
litiumpariston vaihto” lisäohjeita pariston
vaihtamisesta (s. 38).
wd
DSPL
0
wf
qs
Lue yksityiskohtaisempia tietoja nimien
jälkeisiltä sivuilta.
1 SOURCE-painike 21, 34
Ohjelmanlähteen valinta
2 ./> (edellinen/seuraava) painikkeet 17, 20, 28
3 m (pikaselaus taaksepäin)/M
(pikaselaus eteenpäin) -painikkeet 17
4 AUDIO-painike 27, 28
Audiotoiston/ääniraidan kielen
vaihtaminen.
5 SUBTITLE-painike 25
Tekstityskielen vaihtaminen dvd-levyn
toiston aikana
6 SETUP-painike 29
Käytetään valikkotoimintojen
suorittaminen.
7 TOP MENU -painike 26
Tallennetun dvd-levyn ylävalikon
näyttäminen.
8 CLOCK-painike 37
Kalenterin tai kellon näyttäminen.
9 SEARCH-painike 18
Halutun kohdan hakeminen levyltä
jakson, nimikkeen tai raidan avulla.
02.p65
15
0 PROGRAM-painike 19, 23
Ohjelmoituun toistotilaan siirtyminen.
qa Numeropainikkeet 18, 21, 23, 33
qs CLEAR-painike 23
qd x (pysäytys) -painike 17, 18, 20, 23
qf [/1 (virtakytkin) -painike 16, 17
qg u (toisto/tauko) -painike 16-19
qh t (hidastettu toisto taaksepäin)/T
(hidastettu toisto eteenpäin)
painikkeet 17
qj REP-painike 20, 22
Jatkuvan toiston tilan (Dvd/video-cd/
audio-cd), tai toistotilan (mp3/jpeg)
valitseminen
qk ANGLE-painike 27
Eri kamerakulmien valitseminen dvd:n
toiston aikana.
ql MENU-painike 20, 26
Tallennetun dvd:n valikon esiin saaminen.
w; M/m/</, -painikkeet 19, 20, 23, 26,
29, 30, 33, 34, 37
wa O (vahvistus) -painike 28
ws ENTER-painike 18-20, 23, 26, 29, 30, 33,
34 Asetuksen vahvistaminen.
wd VOL (+/–) -painikkeet 16
wf DSPL-painike 19, 24
Levyn aikatietojen näyttämiseksi.
05-05-04, 13.51
15
4
Paina (PUSH OPEN) -painiketta levytilan
kannen aukaisemiseksi.
5
Aseta levy levytilaan sen etikettipuoli
ylöspäin ja paina se kiinni alustaan sen
keskikohdasta.
6
Sulje levytilan kansi.
Toisto käynnistyy automaattisesti.
Jos levy on jo asetettu paikalleen tai ellei
toisto käynnisty automaattisesti, paina
u -painiketta toiston käynnistämiseksi.
7
Säädä näytön katselukulma.
8
Säädä äänenvoimakkuus (VOL) (+) tai
(VOL) (–) -painikkeella (näytön
(VOLUME) (+) tai (VOLUME) (–) painikkeella) .
Eri toistotavat
Tässä kappaleessa kuvataan soittimen eri
toistotoiminnot.
Levyn soittaminen
SOURCE
`/1
x
`/1
u
./>
.
>
x
u
m/M
m
M
y
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
REP
SETUP
MENU
TOP MENU
CLOCK
SEARCH
V/v/B/b
ENTER
SEARCH PROGRAM
PROGRAM
Numeropainikkeet
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
/y
REP
ENTER
VOL
VOL
DSPL
0
1
Kytke virta soittimeen painamalla
(POWER)-painiketta.
Paina kauko-ohjainkorttia käytettäessä
-painiketta.
Näyttö kytkeytyy päälle ja POWERkytkimen ilmaisimeen syttyy vihreä valo.
2
Paina(SOURCE)-painiketta dvd:n
valitsemiseksi.
3
Avaa näyttö.
16
03.p65
16
05-05-04, 13.51
Virran päältä kytkemiseksi
Toistotoiminnot
Paina (POWER)-painiketta (tai kaukoohjainkortin
-painiketta), jolloin POWERkytkimen vihreä valo sammuu.
Halutessasi
Keskeyttää toiston
Ottaa pois levyn
soittimen
Tauottaa toiminnon
Käytön jälkeen
Kytke soitin päältä ja irrota sen virtajohto
virtalähteestä.
Soittimen käyttöä autossa koskeva
huomautus
Jos käytät soitinta silloin kun virta-avain on
ACC-asennossa, eikä moottoria ole
käynnistetty, voi seurauksena olla autonakun
tyhjentyminen.
Huomautuksia
• Lue levyn mukana toimitetut ohjeet ennen sen
toistamista tällä soittimella.
• Älä avaa levytilan kantta toiston aikana.
• Levyn tallennustavasta riippuen toiston
aloittaminen saattaa kestää yli minuutinkin.
• Levyn kunnosta riippuen sen toisto ei
välttämättä onnistu (s. 39).
• Hyvin suurella bittinopeudella, kuten 320 kbps,
varustettua mp3-tiedostoa ei voi välttämättä
toistaa kunnolla.
Paina painiketta
x*1
(PUSH OPEN)
u *2
Paina uudelleen
toiston jatkamiseksi.
Siirtyä seuraavaan jaksoon,>
raidalle tai kohtaukseen
Siirtyä takaisin edelliseen .
jaksoon, raidalle tai
kohtaukseen.
Pikatoistaaksesi taaksepäin M/m
eteenpäin/levyn toiston Jokainen painallus
aikana*3 *4
muuttaa toisto
nopeutta
seuraavasti:
2 kertaa
normaalinopeus
t 4 kertaa
normaalinopeus
t 8 kertaa
normaalinopeus
t 16 kertaa
normaalinopeus
t 32 kertaa
normaalinopeus
t normaali
toistonopeus.
Toistaa hitaasti eteenpäin y/toiston aikana
(vain dvd/video-cdJokainen painallus
toistossa)/hitaasti taakse- vaihtaa toistonopäin (vain dvd) vaihtaa
nopeutta
seuraavasti:
1/2 kertaa
normaalinopeus
t 1/4 kertaa
normaalinopeus
t 1/8 kertaa
normaalinopeus
t 1/16 kertaa
normaalinopeus
t normaali
toistonopeus.
*1 Jos toistomuisti on aktivoitu, voit jatkaa toistoa
myöhemmin painamalla u -painiketta.
Yksityiskohtaisia tietoja on kappaleessa
“Toistomuisti” (s. 18).
2
* Dvd/video-cdAudio-cd/Mp3 “X” ilmestyy
näyttöön.
*3 Dvd/video-cd
Ääntä ei toisteta eteen- tai taaksepäin
suoritettavan pikatoiston aikana.
4
* Mp3-levy levy palaa normaaliin toistoon mp3tiedoston toiston päättyessä.
17
03.p65
17
05-05-04, 13.51
Toiston jatkaminen
keskeytyskohdasta
Jakson/nimikkeen/raidan
suorahaku
1
Paina toiston aikana (SEARCH)painiketta hakunäytön esiin saamiseksi.
• Dvd
Joka kerta kun painat (SEARCH)painiketta, hakunäyttö vaihtuu
seuraavalla tavalla:
Voit jatkaa levyn toistoa kohdasta, jossa toisto
viimeksi keskeytettiin. Soitin tallentaa muistiin
kohdan, jossa virta katkaistiin soittimesta.
1
Paina toiston aikana x -painiketta sen
keskeyttämiseksi.
Soitin tallentaa muistiin kohdan, jossa
toisto keskeytettiin.
•Dvd/video-cd/audio-cd
Näytölle ilmestyy viesti “Press Play Key
To Continue” (Paina jatkaaksesi
toistonäppäintä).
2
Paina u -painiketta toiston
käynnistämiseksi.
Toisto käynnistyy kohdasta, jossa se
edellisellä kerralla keskeytettiin.
•Mp3/Jpeg
Kun toistomuistitoiminto (toiston
jatkaminen keskeytyskohdasta) on
aktivoitu, toisto käynnistyy sen mp3/
jpeg-tiedoston (raita) alusta, jonka toiston
aikana toisto keskeytettiin.
Nimikkeen ja jakson hakunäyttö
Nimikkeen ja ajan hakunäyttö
Jakson ja ajan hakunäyttö
•Video-cd/Audio-cd*
Raitahakunäyttö
Raidan aikahakunäyttö
Levyn aikahakunäyttö
Voit valita näytettävät yksiköt
< tai , -painikkeella.
2
Syötä haluamasi jakson/nimikkeen/
raidan numero numeropainikkeilla.
Kun näytöllä näkyvät ilmaisimet “Title”
(Nimike) ja “Chapter” (Jakso).
Title
01/01
Chapter
--/01
Kun näytöllä näkyvät ilmaisimet “Title”
(Nimike) ja “Time” (Aika).
Title
3
01/01
Time
-:--:--
Paina (ENTER)-painiketta.
Huomautuksia
• Memory Stick -muistikorttia toistaessasi
toistomuisti ei toimi. Vaikka levyä parhaillaan
toistettaisiinkin, toistomuisti ei toimi silloin kun
Memory Stick -muistikortti on asetettu
soittimeen.
• Paina toistomuistitoiminnon passivoimiseksi
x -painiketta uudelleen toiston ollessa
pysäytettynä. Näytölle ilmestyy tällä kertaa viesti
“Press Play Key To Continue” (Paina jatkaaksesi
toistonäppäintä).
• Toistomuistitoiminto passivoituu, kun levy
otetaan pois soittimesta.
• For Mp3/Jpeg-tiedostoja toistettaessa
toistomuistitoiminto ei toimi laitteen ollessa
päältäkytkettynä.
* Voit käyttää kauko-ohjainkortin
numeropainikkeita raidan valitsemiseen.
Huomautus
“0” ei ole valittavissa.
18
03.p65
18
05-05-04, 13.51
Mp3/jpeg-valikon käyttö
1
2
Paina u -painiketta.
Toisto käynnistyy ja mp3/jepg-valikko
tulee esiin.
Aseta soittimeen mp3- tai jpeg tiedostoja sisältä levy.
Esimerkki mp3-näytöstä:
Näyttöesimerkki:
• Mp3
Nykyisen raidan numero/Raitojen
kokonaismäärä
Kulunut toistoaika/Nykyisen
tiedoston kokonaistoistoaika
Nykyisen raidan numero/Raitojen
kokonaismäärä
Bittinopeus
Nykyinen tila
Nykyinen tila
00:00 00:00
001/016
00:05 03:56
001/016
\Album1
128k
\Album1
T
T
T
T
T
T
r
r
r
r
r
r
a
a
a
a
a
a
c
c
c
c
c
c
k
k
k
k
k
k
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
T
T
T
T
T
T
•Jpeg
Nykyisen raidan numero/Raitojen
kokonaismäärä
r
r
r
r
r
r
a
a
a
a
a
a
c
c
c
c
c
c
k
k
k
k
k
k
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
*Tämä soitin tukee
mp3-soitinten ID3-tageja,
versio 1.0
*
Track01
Various
Best Selection
ID3-tagitiedot*
Nykyinen tila
Kansion tai tiedoston valinta
Valitse soittimen ollessa pysähtyneenä M tai m
-painikkeella kansio tai tiedosto ja paina sen
jälkeen (ENTER)-painiketta.
Jos painat (ENTER)-painiketta kansion
valitsemisen jälkeen, kansion tiedostot tulevat
esiin.
00:00 00:00
001/016
\Album1
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
F
T
m
C
B
M
l
r
o
a
y
y
o
e
u
r
c
wer
e
ntain
icle
Friend
Näyttötilan valitsemiseksi
Paina (PROGRAM)-painiketta.
Joka kerta kun painat (PROGRAM)-painiketta,
näyttö vaihtuu kansio- tai tiedostolistatilaan.
Tiedostolistatilassa esiin tulevat kaikki levyn
tiedostot.
Myös (DSPL)-painiketta painamalla voit
vaihtaa näyttötilan nykyiseksi.
19
03.p65
19
05-05-04, 13.51
Jpeg-levyn pienoiskuvatoiminnon
käyttö
1
Paina x -painiketta jpeg-kuvan ollessa
esillä.
Tiedostojen kuvat tulevat näkyviin 12
pienoisnäytössä.
Toistotilan valinta
Valitse toistotila (REP)-painiketta painamalla.
Joka kerta kun painat (REP)-painiketta,
toistotila vaihtuu seuraavan kaavan
mukaisesti:
• Mp3
Kansio (toistaa kaikki raidat)
Shuffle-satunnaissoitto (toistaa raitoja
arvotussa järjestyksessä, raidat toistetaan
vain kerran)
Random-satunnaissoitto (toistaa raitoja
arvotussa järjestyksessä, sama raita voi
toistua useamminkin)
Slide Show
Help
Prev Next
Normaali toisto (toistaa yhden raidan)
2
Valitse katseltava kuva -painikkeilla M/m/
</, ja paina sen jälkeen (ENTER)painiketta.
Jpeg-kuva ilmestyy näyttöön.
Siirtyäksesi seuraavaan tai edelliseen jpegkuvalistaan, paina -painikkeita M/m/</,
valitaksesi “g Prev ” (edellinen) tai “Next G”
seuraava, ja paina sen jälkeen (ENTER)painiketta.
Kuvien katselemiseksi diaesityksenä valitse
painikkeilla M/m/</, “Slide Show”
(diaesitys), ja paina sen jälkeen (ENTER)painiketta. Diaesitys käynnistyy valitusta
kuvasta.
Paina MP3/JPEG-valikkoon palaamiseksi
(MENU)-painiketta.
Kauko-ohjaimen
näppäintoimintojen tarkistaminen
Voit saada näkyviin kauko-ohjaimen
näppäintoiminnot pienoiskuvana.
Valitse “Help” -painikkeilla M/m/</, ja
paina sen jälkeen (ENTER)-painiketta.
Key Function
Program
Stop
Play
Transition Effect
Thumbnail Mode
Next Picture
Previous Picture
Picture Mode
Invert
Mirror
Continue
Yhden raidan jatkuva toisto (toistaa yhtä
raitaa jatkuvalla toistolla)
Kansion jatkuva toisto (toistaa jatkuvalla
toistolla kansion raitoja)
• Jpeg
Normaali toisto (toistaa yhden raidan)
Yhden raidan jatkuva toisto (toistaa yhtä
raitaa jatkuvalla toistolla)
Kaikkien jatkuva toisto (toistaa jatkuvalla
toistolla kaikki raidat)
Jatkuva toisto päältä (palaa normaaliin
toistoon)
Shuffle-satunnaissoitto (toistaa raitoja
arvotussa järjestyksessä, raidat toistetaan
vain kerran)
Random-satunnaissoitto (toistaa raitoja
arvotussa järjestyksessä, sama raita voi
toistua useamminkin)
Huomautuksia
• Et voi toiston aikana vaihtaa kansiota tai
tiedostoa MP3/JPG-valikolla. Ainoastaan valitusta
kansiosta voidaan valita tiedostoja ./> painikkeilla. Keskeytä toisto halutessasi vaihtaa
kansiota.
• Mp3/jpeg-kansioiden ja -tiedostojen nimet
näytetään kunnolla ainoastaan silloin kun niiden
nimet koostuvat kirjaimista, numeroista tai
symboleista. Kirjainmerkit, joita tämä laite ei tue,
näytetään muodossa “-”.
Key Function
Contrarolate
Rotate Clockwise
Exit Help
20
03.p65
20
05-05-04, 13.51
Huomautuksia
Levyn tallennustavasta tai datan koosta riippuen
saattaa kestää jonkin aikaa ennen kuin 1. raidan
tai tiedoston toisto käynnistyy.
Memory Stick muistikortin toisto
Voit toistaa Memory Stick -muistikortin mp3/
jpeg-tiedostoja.
Memory Stick -muistikortin pois
ottaminen
Paina Memory Stick -muistikorttia lyhyesti
sisäänpäin ja ota se ulos.
Huomautuksia
• “Memory Stick Duo”- ja “Memory Stick PRO” muistikortteja ei voi käyttää.
• MagicGate-toimintoja edellyttävää datan toistoa
ei voi suorittaa.
SOURCE
SOURCE
.
`/1
>
x
m
M
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
Huomautuksia
• Aseta Memory Stick -muistikortti oikein päin
laitteeseen
• Älä ota väkisin ulos Memory Stick -muistikorttia.
u
y
REP
SETUP
TOP MENU
MENU
CLOCK
V/v/B/b
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
Numeropainikkeet
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
VOL
DSPL
0
1
Paina Memory Stick -muistikorttia
muistikorttitilaan, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
2
Valitse “MS” painamalla (SOURCE)painiketta toistuvasti.
MP3/JPEG-valikko ilmestyy näyttöön.
Valitse haluttu kansio/tiedosto painikkeilla
M/m/</, (s. 19).
21
03.p65
21
05-05-04, 13.51
Toiston uusiminen
(Jatkuva toisto)
•Video-cd (vain silloin kun PBC-toiminto on
päältä)/Audio-cd
Raita
Toistaa jatkuvalla toistolla
parhaillaan toistettavaa raitaa.
Voit toistaa levyn kaikkia jaksoja tai nimikkeitä
tai yksittäistä raitaa jatkuvalla toistolla.
Voit toistaa myös ohjelmoitua toistoa
jatkuvalla toistolla.
KAIKKI: Toistaa jatkuvalla toistolla
kaikkia levyn raitoja.
OFF:
Normaali toisto
Normaaliin toistoon palaamiseksi
SOURCE
.
>
m
M
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
x
u
y
REP
SETUP
Paina (REP)-painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan, että jatkuvan toiston kuvake katoaa.
`/1
TOP MENU
REP
MENU
CLOCK
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
VOL
DSPL
0
Paina toiston aikana (REP)-painiketta.
Chapter
Jatkuvan toiston tila vaihtuu seuraavasti joka
kerta painiketta painettaessa:
• Dvd
Jakso:
Toistaa jatkuvalla nykyistä
jaksoa.
Nimike: Toistaa jatkuvalla toistolla levyn
nykyistä raitaa*.
KAIKKI: Toistaa jatkuvalla toistolla
kaikkia levyn nimikkeitä ja
jaksoja.
OFF:
Normaali toisto
* Et voi tehdä valintaa toiston aikana.
22
03.p65
22
05-05-04, 13.51
• Video-cd (PBC-toiminnon ollessa päältä)/
Audio-cd
Esimerkki: Raidan “02” valinta.
Paina numeropainikkeita 0 ja 2.
Oman ohjelman
laatiminen (Ohjelmoitu
toisto)
P r o g r a m : T r a c k (01-10)
Voit toistaa levyn sisällön haluamassasi
järjestyksessä järjestelmällä levyn nimikkeet,
jaksot tai raidat haluttuun järjestykseen oman
ohjelman luomiseksi. Voit ohjelmoida aina 20
nimikettä, jaksoa ja raitaa.
SOURCE
`/1
.
>
m
M
x
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
TOP MENU
T02
06
__
02
__
07
__
03
04
05
__
__
__
Exit
0 8 __
0 9 __
1 0 __
Start
NEXT
3
Toista kohta 2 vielä muiden nimikkeiden,
jaksojen tai raitojen ohjelmoimiseksi.
Valitse seuraavalle ohjelmalistalle
siirtymiseksi “NEXT ” painikkeilla M/m/
</,, ja paina sen jälkeen (ENTER)painiketta.
4
Valitse “Start” painikkeilla M/m/</, ja
paina sen jälkeen (ENTER)-painiketta.
u
y
REP
SETUP
01
MENU
CLOCK
V/v/B/b
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
PROGRAM
Numeropainikkeet
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
CLEAR
1
9
ENTER
VOL
Valitse ohjelmoidun toiston aikana “
ALL” (REPEAT)-painikkeella. Soitin alkaa
toistaa jatkuvalla toistolla kaikkia ohjelmoituja
raitoja.
DSPL
0
Paina (PROGRAM)-painiketta.
Ohjelmavalikkonäyttö tulee esiin.
01
T:
C:
06
T:
C:
02
T:
C:
07
T:
C:
03
04
05
T:
T:
T:
C:
C:
C:
08
09
10
T:
T:
T:
C:
C:
C:
Exit
Normaaliin toistoon palaamiseksi
Paina ohjelmoidun toiston aikana
x -painiketta.
Ohjelman muuttamiseksi
Program:T(05)/C(--)
2
Ohjelmoidun toiston toistamiseksi
jatkuvalla toistolla
NEXT
Valitse nimike, jakso tai raita, jonka
haluat ohjelmoida.
• DVD
Esimerkki: Nimikkeen “02” jakson “03”
valinta
Paina numeropainikkeita 0, 2, 0 ja 3.
1
Paina (PROGRAM)-painiketta.
2
Valitse “Stop” painikkeilla M/m/</, ja
paina sen jälkeen (ENTER)-painiketta.
3
Suorita kappaleen “Oman ohjelman
laatiminen (Ohjelmoitu toisto)” kohta 2
uuden ohjelmoinnin tekemiseksi.
Ohjelman peruuttaminen
Paina (PROGRAM)-painiketta
ohjelmavalikkonäytön tullessa esiin.
Program:T(05)/C(--)
01
T:02 C:03
06
T:
C:
02
T:
C:
07
T:
C:
03
04
05
T:
T:
T:
C:
C:
C:
0 8 T:
0 9 T:
1 0 T:
Start
C:
C:
C:
Exit
NEXT
23
03.p65
23
05-05-04, 13.51
• Video-cd (PBC-toiminnon ollessa päältä)/
Audio-cd
Käytetyn ajan näyttö
Levystä kulunut (Levystä kulunut aika)
Raidasta jäljellä (Raidan jäännösaika)
Voit näyttää näytöllä dvd- ja video/audio-cdlevyjen kuluneen ja jäännösajan.
Levystä kulunut (Levystä kulunut aika)
Levystä jäljellä (Levyn jäännösaika)
Näyttö päältä (oletusnäyttö)
SOURCE
`/1
* Ei näytetä audio-cd:tä toistettaessa
.
>
x
u
y
m
M
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SETUP
TOP MENU
Aikatietojen päältä kytkemiseksi
Valitse “OFF” painamalla (DSPL)-painiketta
niin monta kertaa kuin tarvitaan.
REP
MENU
CLOCK
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
VOL
DSPL
0
DSPL
Paina toiston aikana (DSPL)-painiketta.
Kulunut tai jäljellä oleva aika näytetään
vasemmassa yläkulmassa.
Joka kerta kun painat (DSPL)-painiketta,
näyttötila vaihtuu seuraavan kaavan
mukaisesti:
• Dvd
Nimikkeestä kulunut (Nimikkeestä
kulunut aika)
Nimikkeestä jäljellä (Nimikkeen jäännösaika)
Jaksosta kulunut (Jaksosta kulunut aika)
Jaksosta jäljellä oleva aika (Jakson
jäännösaika)
Näyttö päältä (oletusnäyttö)
• Video-cd (jos PBC on käytössä)
Levystä kulunut (Levystä kulunut aika)
Raidasta jäljellä (Raidan jäännösaika)
Näyttö päältä (oletusnäyttö)
24
03.p65
24
05-05-04, 13.51
Tekstityksen päältä kytkemiseksi
Tekstityskielen
vaihtaminen
Paina (SUBTITLE)-painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan valitaksesi kohdan “Off”.
Joillekin dvd-levyille on tallennettu tekstitys
yhdellä tai useammalla kielellä. Voit kytkeä
tekstityksen päälle tai päältä, tai vaihtaa
tekstityskieltä tällaisilla dvd-levyillä.
SOURCE
`/1
.
>
m
M
x
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
u
Huomautuksia
• Voit myös vaihtaa tekstityskieltä vaihtamalla
Setup-asetusta*. Lue kappale “Tekstitys” (s. 32).
* Voit vaihtaa asetukseksi haluamasi
tekstityskielen DVD SETUP -valikosta
ainoastaan silloin kun kieli sisältyy sekä levyyn
että valikkoon. Joillakin levyillä näytettävä
alkuperäiskieli valitaan automaattisesti DVD
SETUP -valikkoasetuksista riippumatta.
• Tämä toiminto vaihtelee levyltä toiselle eikä
välttämättä ole käytettävissä dvd-levystä
riippuen.
y
REP
SUBTITLE
SETUP
TOP MENU
MENU
CLOCK
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
VOL
DSPL
0
Paina toiston aikana (SUBTITLE)-painiketta.
Tekstityskieli näkyy vasemmassa yläreunassa.
Esimerkki: tekstityskielinäyttö Levyllä on 2
tekstityskieltä ja ensimmäinen niistä on
juuri valittu.
subtitle
0 1 / 0 2: J a p a n e s e
Jos tekstityskieli on kieli, jota ei voi valita
asetusvalikosta (Setup), näytölle ilmestyy
“Others”-ilmaisin.
Joka kerta kun painat (SUBTITLE)-painiketta,
kieliasetus siirtyy levylle tallennettujen
tekstityskielten välillä.
25
03.p65
25
05-05-04, 13.52
MENU-painikkeen käyttö
Dvd-valikon käyttö
Joillakin dvd-levyillä voi käyttää
alkuperäisvalikkoa, kuten nimikevalikkoa
(Title) tai dvd-valikkoa. Voit toistaa
nimikevalikosta suosikkikohtauksesi tai kappaleesi valitsemalla kappaleiden
nimikkeet ja kohtaukset. Voit valita yksikön,
esim. tekstitys- tai ääniraidan kielen,
valitsemalla sen dvd-valikosta. Nimike- ja
dvd-valikkojen sisältö eroaa toisistaan dvdlevystä riippuen. Kaikille dvd-levyille ei ole
välttämättä tallennettu valikkoja.
SOURCE
`/1
.
>
m
M
x
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
u
y
REP
SETUP
TOP MENU
TOP MENU
MENU
MENU
CLOCK
V/v/B/b
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
Joillakin dvd-levyillä on laajempi valikko,
johon sisältyvät ääniraidan ja tekstitysten
kielet, nimikkeet ja jaksot yms.
1
Paina dvd-toiston aikana (MENU)painiketta.
Dvd-valikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse haluttu yksikkö M/m/</, painikkeilla.
3
Paina (ENTER)-painiketta.
Jos ylimääräinen valintanäyttö ilmestyy
näytölle, toista kohdat 2 ja 3.
Huomautuksia
• Joillakin dvd-levyillä ei ole dvd-valikkoa, ja
joillakin dvd-levyillä nimike- ja dvd-valikkojen
sisältö on sama.
• Joillakin dvd-levyillä dvd-valikkoa “DVD menu”
kutsutaan nimellä “MENU”.
• Joillakin dvd-levyillä “Paina ENTER” (“Press
ENTER”) -komentoa vastaa kohdassa 3 komento
“Paina SELECT” (Press SELECT).
• Dvd-valikon sisältö on erilainen eri dvd-levyillä.
• Lue dvd-levyn mukana toimitetut ohjeet.
ENTER
VOL
DSPL
0
TOP MENU -painikkeen käyttö
Joillakin dvd-levyillä on nimikevalikko.
Nimikevalikosta voit valita toistettavan
nimikkeen. Nimikkeet ovat pisin dvd-levyllä
oleva kuva- tai musiikkiosuus, ts. elokuva tai
musiikkialbumi. TOP MENU -painikkeella voi
tuoda näkyviin aloitusvalikon.
1
Paina dvd-toiston aikana (TOP MENU) painiketta.
Nimikevalikko* (ylävalikko) tulee esiin.
* Nimikevalikon sisältö vaihtelee dvd-levystä
riippuen.
2
Valitse haluttu nimike M/m/</, painikkeilla.
3
Paina (ENTER)-painiketta.
Valitsemasi nimikkeen toisto käynnistyy.
26
03.p65
26
05-05-04, 13.52
Ääniraidan kielen
vaihtaminen
Kamerakulman
vaihtaminen
Joillakin dvd-levyillä on useita erikielisiä
ääniraitoja, joista voit valita mieleisesi.
SOURCE
Jotkin dvd-levyn kohtauksista on tallennettu
useista vaihtoehtoisista kamerakulmista. Jos
olet asettanut “Angle Mark” -asetukseksi “On”
(s. 30), kohtauksessa näkyy tästä kertova
ilmaisin.
`/1
.
>
x
u
m
M
y
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SETUP
TOP MENU
SOURCE
AUDIO
`/1
REP
.
>
m
M
y
CLOCK
ENTER
SEARCH PROGRAM
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
2
u
y
REP
O
SETUP
1
x
MENU
TOP MENU
MENU
ANGLE
CLOCK
3
ENTER
4
5
6
7
8
9
CLEAR
SEARCH PROGRAM
VOL
DSPL
0
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
VOL
DSPL
0
Paina toiston aikana (AUDIO)-painiketta
niin monta kertaa kuin tarvitaan halutun
ääniraidan kielen valitsemiseksi.
Parhaillaan valittu ääniraidan kieli näkyy
näytön vasemmassa yläreunassa.
1
Kun toistat dvd-levyä, jolle on
tallennettu useita kamerakulmia, paina
(ANGLE)-painiketta ilmaisimen näkyessä
näytöllä. Parhaillaan valitun kamerakulman numero näkyy oikeassa
yläreunassa.
2
Paina (ANGLE)-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan haluamasi
kamerakulman valitsemiseksi
kamerakulman numeron ollessa esillä.
Joka kerta kun painat (ANGLE)-painiketta,
kamerakulman numero vaihtuu.
Esimerkki: ääniraidan kielen näyttö
Audio
1 / 2:Dolby D
2CH
English
Äänilähteen ääniformaatti
(Dolby D, dts tai lpcm) saattaa
tulla näkyviin.
Kun kielikoodin näyttö tulee esiin, kirjoita
haluttua kieltä vastaava kielikoodi (s. 47).
Huomautuksia
• Voit vaihtaa halutun ääniraidan kielen
ainoastaan silloin kun dvd:lle on tallennettu
useita ääniraidan kieliä.
• Voit vaihtaa ääniraidan kieltä dvd-valikosta
(s. 26) tai DVD SETUP -valikosta* (s. 32).
* Voit vaihtaa ääniraidan kieleksi haluamasi
kielen DVD SETUP -valikosta ainoastaan silloin
kun kieli sisältyy sekä levyyn että valikkoon.
Joillakin levyillä näytettävä alkuperäiskieli
valitaan automaattisesti DVD SETUP valikkoasetuksista riippumatta.
• Tämä toiminto vaihtelee levyltä toiselle eikä
välttämättä ole käytettävissä dvd-levystä
riippuen.
03.p65
27
1/2
Juuri valitun kamerakulman
numero/vaihtoehtoisten
kamerakulmien määrä
Huomautuksia
• Voit vaihtaa kamerakulmaa ainoastaan silloin
kun useita kamerakulmia on tallennettu dvdlevylle.
• Tallennettujen kamerakulmien kokonaismäärä
vaihtelee dvd-levystä ja kohtauksista riippuen.
• Kamerakulmaa voi vaihtaa ainoastaan normaalin
toiston aikana. Kamerakulmaa ei voi vaihtaa
eteen/taaksepäin tapahtuvan pikatoiston aikana.
• Kun monilla eri kamerakulmilla tallennettua
kohtausta toistetaan, kamerakulma vaihtuu
automaattisesti kohdassa 2 valitulla numerolla
varustetuksi kamerakulmaksi.
• Tämä toiminto vaihtelee levyltä toiselle eikä
välttämättä ole käytettävissä dvd-levystä
riippuen.
05-05-04, 13.52
27
Audiotoistotilan
vaihtaminen
PBC-toiminnon käyttö
(toistonohjaus)
Voit valita halutun audiotoistotilan
vaihtoehdoista “Stereo”, “Mono Left”, “Mono
Right” tai “Mix-Mono” video/audio-cd:n
toiston aikana.
PBC-yhteensopivaa video-cd-levyä
toistettaessa voit tuoda PBC-valikon näkyviin
ja valita halutun yksikön valikosta.
SOURCE
SOURCE
M
x
y
m
>
.
>
m
M
y
./>
.
`/1
`/1
x
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
u
u
y
y
REP
AUDIO
SUBTITLE
SETUP
TOP MENU
ANGLE
AUDIO
SETUP
REP
MENU
TOP MENU
MENU
CLOCK
ENTER
CLOCK
SEARCH PROGRAM
ENTER
SEARCH PROGRAM
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
O
O
O
9
Numeropainikkeet
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
VOL
9
VOL
DSPL
0
DSPL
0
1
Paina toiston aikana (AUDIO)-painiketta.
Valittu toistotila näkyy näytön vasemmassa
yläreunassa.
Esimerkki: audiotoistotilan näyttö
Mono
2
1
Käynnistä PBC-toiminnoilla varustetun
video-cd:n toisto.
Valintanäyttö tulee esiin.
2
Valitse halutun yksikön numero
numeropainikkeilla.
3
Käytä vuorovaikutteisia toimintoja
valikon ohjeiden mukaisesti.
Tarkista levyn mukana toimitetut ohjeet,
koska menettely saattaa poiketa videocd:stä riippuen.
Right
Valitse (AUDIO)-painikkeella haluttu
audiotoistotila vaihtoehdoista “Stereo”,
“Mono Left”, “Mono Right” tai ”MixMono” toistotilan ollessa esillä.
Joka kerta kun painat (AUDIO)-painiketta,
audiotoistotila vaihtuu.
Valikkoon palaamiseksi
Paina O -painiketta.
Vihje
Toiston suorittamiseksi ilman PBC-toimintoja paina
(TOP MENU) -painiketta.
Tv-ruutuun ilmestyy “PBC Off” ja soitin käynnistää
normaalin toiston.
PBC-toistoon palaamiseksi paina (TOP MENU) painiketta uudelleen.
Huomautuksia
• Video-cd:n toiston aikana ja toistonohjauksen
asetuksen ollessa “PBC On” paina ./> painikkeita yksikön vaihtamiseksi. PBC-valikko ei
tule esiin, mutta valitsemasi yksikön toisto
käynnistyy.
• Video-cd:n toiston aikana ja toistonohjauksen
asetuksen ollessa “PBC On” paina O -painiketta
PBC-valikon ja merkin B esiin saamiseksi.
28
03.p65
28
05-05-04, 13.52
1
Asetusten
muuttaminen
Paina (SETUP)-painiketta.
M
A
S
C
D
Voit muuttaa soittimen asetuksia ja säätää sitä
kuvaruudussa näkyvien asetusvalikkojen
avulla. Useimmat asetukset on tehtävä silloin
kun käytät soitinta ensimmäistä kertaa.
o
n
c
o
e
n
g
r
l
f
G
i
l
e
o
a
e
t
e
e
r
u
ne
or
M
n
S
lt
ra
T
ar
Sa
ys
l Setup Page
ype
k
On
ver
On
tem
AUTO
--
Select:<, Set:Enter Quit:SETUP
Asetusvalikot ovat:
• General Setup Page (järjestelmän asetukset)
• Audio Setup Page (digitaalisen audiotoiston
asetukset)
• Language Page (kieliasetukset)
• Parental Setup Page (käytönrajoitusasetus)
2
Valitse < tai , -painikkeella haluttu
yksikkö.
:General Setup Page
:Audio Setup Page
:Language Setup Page
:Parental Setup Page
SOURCE
`/1
.
>
x
u
m
M
y
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SETUP
TOP MENU
REP
3
Paina (ENTER)-painiketta.
4
Valitse M tai m -painikkeella haluttu
asetus.
5
Paina (ENTER)-painiketta.
6
Valitse asetusvaihtoehto (säädä sitä)
M/m/</, -painikkeilla.
7
Paina (ENTER)-painiketta.
8
Paina (SETUP)-painiketta.
MENU
SETUP
CLOCK
V/v/B/b
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
ENTER
VOL
DSPL
0
Lue lisätietoja näytön asetuksista kappaleesta
“Näytön S-MENU-painikkeella tehtävät
asetukset” (s. 35).
29
04.p65
29
05-05-04, 13.52
Dvd-soittimen asetukset
- General Setup Page
M
A
S
C
D
o
n
c
o
e
n
g
r
l
f
G
i
l
e
o
a
e
t
e
e
r
u
ne
or
M
n
S
lt
ra
T
ar
Sa
ys
l Setup Page
ype
k
On
ver
On
tem
AUTO
♦ Näytönsäästäjä
Jos asetat “Screen Saver” -asetukseksi “On”,
näytönsäästäjä tulee esiin jättäessäsi soittimen
tauko- tai pysäytystilaan vähintään 15
minuutiksi. Näytönsäästäjä estää näyttöä
vaurioitumasta.
--
On Kytkee päälle näytönsäästäjän.
Off Kytkee päältä näytönsäästäjän.
♦ Värijärjestelmä (Color System)
Select:<, Set:Enter Quit:SETUP
♦ Monitor Type (Näyttötyyppi)
Jos kytket soittimen tv:hen katsellaksesi dvdlevyn toistokuvaa tv-ruudusta, tee asetukset
käytettävän tv-ruudun tyypin mukaisesti.
Oletusasetukset on alleviivattu.
4:3/Pan Scan Valitse tämä asetus, mikäli
kytket soittimen 4:3kuvasuhteen tv:hen. Koko
näytön täyttävä kuva
automaattisesti esiin ja
näytölle mahtumattomat osat
leikataan pois.
4:3/Letter Box Valitse tämä asetus, mikäli
kytket soittimen 4:3kuvasuhteen tv:hen. Näytössä
näkyy laajakuva sekä palkit
kuvan ylä- ja alaosassa.
16:9
Valitse tämä asetus silloin kun
kytket soittimeen laajakuvatv:n tai tv:n, jossa on
laajakuvatoiminto.
♦ Angle Mark
(Kamerakulman merkki)
Jos jotkin dvd-levyn kohtauksista on
tallennettu useista vaihtoehtoisista
kamerakulmista ja jos olet valinnut “Angle
Mark” -asetukseksi “On”, ilmaisin näkyy
kohtauksen aikana.
Jos kytket soittimen tv:hen katsellaksesi dvdlevyn toistoa tv-ruudusta, tee tämä asetus
maassasi käytettävän tv-värijärjestelmän
mukaisesti.
Tämä asetus ei kuitenkaan vaikuta soittimen
näyttöasetuksiin.
PAL
AUTO
NTSC
Toistaa aina PAL-signaalia.
Vaihtaa soittimen toistaman
videosignaalin automaattisesti dvdlevylle tallennetun värijärjestelmän
mukaiseksi.
Toistaa aina NTSC-signaalia.
♦ Oletusasetus (Default)
Voit palauttaa asetusvalikot tehdasasetuksiin.
1
Paina (SETUP)-painiketta, ja sen jälkeen
< tai , -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan “General Setup Page” näytön saamiseksi esiin.
2
Paina (ENTER)-painiketta.
3
Paina M tai m -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan valitaksesi
“Default”.
4
Paina (ENTER)-painiketta.
On Ilmaisin näkyy kohtauksen aikana.
Off Ilmaisinta ei näy kohtauksen aikana.
30
04.p65
30
05-05-04, 13.52
Digitaalisen audion
toiston asetukset
- Audio Setup Page
D
S
A
- Audio Setup
ownmix
PDIF Output
udio DRC
Page
--
♦ Audio DRC
(Dynamiikka-alueen
rajoitin)
Ääni kuuluu selvempänä äänenvoimakkuuden
laskemisen jälkeen dvd-levyllä, joka on
yhteensopiva “Audio DRC” -järjestelmän
kanssa. Voit asettaa DRC-tason (Dynamic
Range Control) 8-portaisella asteikolla.
Tämä asetus vaikuttaa AUDIO OUTPUT lähtöliitäntien toistoon.
FULL: Matalat taajuuden kuuluvat selvästi, vaikka
äänenvoimakkuutta laskettaisiinkin.
OFF
Select:<, Set:Enter Quit:SETUP
♦ Downmix (Miksaus)
Voit valita miksaustavan vaihtoehdoista
“Surround” ja “Normal”. Miksaustoimintoa
käytetään (2-kanavaisten) stereosignaalien
luomiseksi äänilähteen useammasta kuin
5 erillisestä digitaalisignaalista. Tämä asetus
vaikuttaa AUDIO OUTPUT -lähtöliitäntien
toistoon.
Surround Valitse tämä asetus silloin kun
soittimeen kytketty audiolaite
tukee Dolby Surround järjestelmää (Pro Logic).
Normal
Valitse tämä asetus silloin kun
soittimeen kytketty audiolaite ei
tue Dolby Surround (Pro Logic) järjestelmää.
♦ SPDIF Output (SPDIF-toisto)
Voit asettaa OPTICAL OUTPUT -liitännästä
toistettavien audiosignaalien toistotilan.
Off
RAW
PCM 48K
Signaaleita ei toisteta OPTICAL
OUTPUT -liitännästä.
Valitse tämä asetus silloin kun kytket soittimeen sisäänrakennetulla
Dolby Digital- tai dts-dekooderilla
varustetun audiolaitteen.
Valitse tämä asetus silloin kun et
kytke soittimeen
sisäänrakennetulla Dolby Digitaltai dts-dekooderilla varustettua
audiolaitetta.
Huomautuksia
• Jos olet valinnut “Off”, signaalia ei toisteta
OPTICAL OUTPUT -liitännästä.
• Jos kytket soittimeen optisella johdolla
digitaalisen tallennuslaitteen, kuten mdsoittimen, cd:n äänittämiseksi tuolla
tallennuslaitteella, levyn sisältö tallennetaan
yhtenä keskeytymättömänä raitana.
04.p65
31
31
05-05-04, 13.52
Dvd-toiston kieliasetukset
- Language Setup Page
O
M
S
A
S
e
e
u
Language
D
nu
btitle
dio
Setup
EN
EN
EN
Or
♦ Audio (Ääniraidan kieli)
Vaihtaa ääniraidan kieltä.
Jos valitset asetukseksi “Original”, levyn
alkuperäiskieli valitaan asetuskieleksi.
Huomautuksia
• Asetuksesta riippumatta voi jokin muu kuin
asettamasi kieli aktivoitua automaattisesti dvdlevystä riippuen.
• Joillakin dvd-levyillä ei voi vaihtaa toistettavaa
ääniraidan kieltä, vaikka useita ääniraidan
kielivaihtoehtoja olisikin tallennettu sille.
Page -G
G
G
iginal
Select:<, Set:Enter Quit:SETUP
♦ OSD (Näyttökieli)
Vaihtaa valikkonäyttöjen kielen.
♦ Menu (Valikko)
Voit valita haluamasi kielen levyn
valikkokieleksi.
Huomautus
Asetuksesta riippumatta voi jokin muu kuin
asettamasi kieli aktivoitua automaattisesti dvdlevystä riippuen.
♦ Subtitle (Tekstitys)
Vaihtaa DVD VIDEO -levylle tallennetun
tekstityksen kielen.
Huomautus
Riippumatta halutun kielen asetuksesta toinen
kieli voi tulla automaattisesti valituksi dvd-levystä
riippuen.
32
04.p65
32
05-05-04, 13.52
Käytönrajoituksen
asetukset - Parental Setup Page
Salasanan asetus — Password
1
Paina (SETUP)-painiketta, ja sen jälkeen
< tai , -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan “Parental Setup Page” näytön saamiseksi esiin.
2
Paina (ENTER)-painiketta.
3
Valitse “Password” painamalla M tai m painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan, ja paina sen jälkeen
(ENTER)-painiketta.
4
Kirjoita numeronäppäimillä “5370”.
Soitin on nyt valmis hyväksymään uuden
salasanan.
Kun olet asettanut salasanan ensimmäisen
kerran, aseta samalla myös
käytönrajoitusasetus.
Käytönrajoitustilan
valitseminen päälle tai päältä
- Parental Control
1
Paina (SETUP)-painiketta.
P
P
L
- Parental Setup Page
arental Control Off
assword
evel
--
Old Password
New Password
Confirm PWD
OK
Select:<, Set:Enter Quit:SETUP
2
Paina < tai , -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan “Parental Setup
Page” -näytön saamiseksi esiin.
3
Paina (ENTER)-painiketta.
4
Valitse “Parental Control” painamalla
M tai m -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, ja paina sen jälkeen
(ENTER)-painiketta.
5
Valitse “On” tai “Off” painamalla M tai m
-painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan ja paina sen jälkeen (ENTER)painiketta.
6
Sulje Setup-asetusvalikko (SETUP)painikkeella.
5
Näppäile numeropainikkeilla uusi
salasana.
6
Näppäile numeropainikkeilla salasana
uudelleen sen vahvistamiseksi.
7
Sulje Setup-asetusvalikko (SETUP)painikkeella.
Huomautus
Jos olet unohtanut rekisteröidyn salasanasi,
näppäile “5370”.
33
04.p65
33
05-05-04, 13.52
Käytönrajoituksen
alkuasetuksen valmistelu
- Level
Joidenkin dvd-levyjen toistoa voidaan rajoittaa
esiasetetulle tasolle, esimerkiksi käyttäjien iän
perusteella. Käytönrajoitustoiminnon (Parental
Control) avulla voit asettaa levylle
toistorajoitustason.
Tämä asetus on mahdollista ainoastaan silloin
kun salasana on ilmoitettu kappaleen
“Salasanan asetus - Password” (s. 33)
kuvauksen mukaisesti.
1
Paina (SETUP)-painiketta, ja sen jälkeen
< tai , -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan “Parental Setup Page” näytön saamiseksi esiin.
2
Paina (ENTER)-painiketta.
3
Valitse “Level” painamalla M tai m painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan, ja paina sen jälkeen
(ENTER)-painiketta.
4
5
Valitse rajoitustaso painamalla M tai m painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan, ja paina sen jälkeen
(ENTER)-painiketta.
Sulje Setup-asetusvalikko
(SETUP)-painikkeella.
Tutustu seuraavaan taulukkoon. Taulukossa
olevat rajoitustasot vastaavat MPAA:n
(yhdysvaltalaisen elokuva-alan järjestön)
ikärajaluokituksia. Jos asetat tämän soittimen
rajoitustasoksi esimerkiksi “4”, et voi toistaa
dvd-levyjä, joiden luokitus on “5”, “6”, “7”
tai “8”.
Tämä soitin MPAA-luokitus
“1”
“G”: Ei valvontaa
“2”
–
“3”
“PG”: Vanhempien
valvonta suositeltavaa
“4”
“PG13”: Vanhempien
tarkassa valvonnassa
“5”
–
“6”
“R”: Rajoitettu
“7”
“NC17”: Kielletty 17vuotiailta ja nuoremmilta
“8”
Ei rajoituksia
Lisälaitteesta syötettyjen
videosignaalien tarkkailu
Vaihda tulokanavaa tarkkaillaksesi soittimen
A/V INPUT -liitäntään kytketyn laitteen
syöttämiä videosignaaleita.
1
Kytke virta soittimeen painamalla
(POWER)-painiketta.
Nykyinen toistokanava (DVD) ilmestyy
näytölle 5 sekunniksi.
2
Valitse “VIDEO” painamalla kaukoohjainkortin (SOURCE)-painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan.
Joka kerta kun painat painiketta näytöllä
näkyvät vuorotellen “DVD”, “MS” ja
“VIDEO”.
Vaihda dvd-levyn toistamiseksi tällä
soittimella tulokanavan asetukseksi
“DVD”.
Syötettävän
videosignaalin
värijärjestelmän valinta
Soitin tunnistaa syötettävän videosignaalin
tyypin (PAL tai NTSC) ja vaihtaa asetusta
tarvittaessa automaattisesti (auto-tila).
Suorita seuraava menettely vaihtaaksesi
syötettävän videosignaalin värijärjestelmän
käsikäyttöisesti.
1
Kytke virta soittimeen painamalla
(POWER)-painiketta.
Nykyinen toistokanava (DVD) ilmestyy
näytölle 5 sekunniksi.
2
Valitse “PAL” tai “NTSC” painamalla
näytön (VOL) +/– -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan.
Huomautus
Jos asetusta muutetaan manuaalisesti, syötettävän
videosignaalin värijärjestelmäasetus palaa autotilaan vasta sen jälkeen kun soittimesta
katkaistaan virta, tai syöttökanavan asetusta
seuraavan kerran muutettaessa. Jos asetukseksi on
sen vuoksi asetettu “PAL”, NTSC-järjestelmällä
tallennettuja dvd-levyä ei voi katsella NTSCjärjestelmällä soittimen näytöltä, ellet ensin
katkaise virtaa soittimesta ja kytke sitä uudelleen
päälle.
34
04.p65
34
05-05-04, 13.52
S-MENU-painikkeella
tehtävät näytön asetukset
Voit tehdä näytön asetukset käyttämällä
(S-MENU)-painiketta.
Joka kerta kun painat (S-MENU)-painiketta,
asetusnäyttö vaihtuu seuraavassa
järjestyksessä:
Picture (Kuva) t Brightness (Kirkkaus) t
Color (Väri) t Hue (Värisävy) *1 t
Dimmer (Himmennin) t Video Adjust
(Kuvan säätö) t Mode (Tila) t Blue Back
(Sininen tausta) t IR Headphone
(IR-kuulokkeet) t DVD LEVEL REVISION
(Dvd-tason tarkistus) t Time Mode (Aikatila)
t Date Mode (Päivämäärän tila) t SYSTEM
MENU OFF (Järjestelmävalikko päältä).
Valikkotoiminnon sulkeminen
1
Paina näytön (S-MENU)-painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan “SYSTEM
MENU OFF” -näytön esiin saamiseksi.
2
Paina uudelleen näytön (S-MENU)painiketta.
Normaalinäyttö tulee esiin.
Jos mitään painiketta ei ole painettu
5 sekuntiin, normaalinäyttö tulee esiin.
*1 “Hue” tulee näkyviin ainoastaan kun NTSCvärijärjestelmä on valittu toistolähteeksi (s. 34).
Huomautus
Seuraavia asetuksia tehtäessä kauko-ohjainkortin
VOL +/– -painikkeita voidaan käyttää
äänenvoimakkuuden säätöön.
Käyttäjäasetusten tekeminen
1
Valitse haluttu yksikkö painamalla
näytön (S-MENU)-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan.
Picture
36
Press +/- or S-MENU.
2
Valitse haluttu vaihtoehto (tai säädä sitä)
painamalla näytön (VOLUME) (+) tai
(VOLUME) (–) -painiketta.
35
04.p65
35
05-05-04, 13.52
Oletusasetukset on alleviivattu.
Asetus
Picture (Kuva)
Brightness (Kirkkaus)
Color (Väri)
Hue (Värisävy)
Dimmer (Himmennin)
Video Adjust (Kuvan säätö)
Mode (Tila)
Asetusvaihtoehdot
Asetusalue: 0-63 (oletusasetus on “36”) Kontrastin asetus.
Asetusalue: 0-63 (oletusasetus “30”) Kirkkauden säätö.
Oletusalue: 0-63 (oletusasetus “36”) Värin säätö.
Säädä tätä asetusta, mikäli kuva on punertava tai vihertävä.
Oletusasetus “CTR (center)” (keskiasento).
•”Hue”-ilmaisin tulee näkyviin ainoastaan NTSC-järjestelmässä.
On, Off Kuvan himmennyksen säätö.
Kuva-, kirkkaus-, väri-, värisävy- ja himmenninasetusten
palauttaminen tehdasasetuksiin yhdellä kertaa.
Huomautus
Tulokanava-, videotulosignaalin värijärjestelmä- (PAL/NTSC), näyttötilaja sininen tausta -asetuksia ei palauteta tehdasasetuksiin muut asetukset
tehdasasetuksiin palautettaessa.
Normal (normaali), Wide (laaja), Full (täysi), Zoom
Näyttötilan valinta.
Normal:Kuva, jonka kuvasuhde on 4:3 (normaali kuva).
Wide: Kuvasuhteen 16:9 -kuva.
Full:
Kuvasuhteen 4:3 kuvaa suurennetaan näytön vasemmista
ja oikeista reunoista.
Zoom: Kuvasuhteen 4:3 kuvaa suurennetaan vasemmasta ja
oikeasta reunasta, ja yli jäävät osat (ylä- ja alaosat)
leikataan pois ruudun täyttämiseksi.
Blue Back (Sininen tausta)
On, Off
Sinisen taustavärin asetus.
IR Headphone (IR-kuulokkeet) On, Off
Infrapunakuulokkeiden päälle- ja päältäasettaminen. Jos
tämä asetus on “On”, voit käyttää IR-kuulokkeita.
DVD LEVEL REVISION
On, Off
Audiotoistotasojen erojen vähentäminen. Mikäli dvdtoiston toistoääni on hiljainen, aseta tämän yksikön asetukseksi
“On”. Soitin vähentää audiotoistotasoissa olevia eroja.
Time Mode (Aikatila)
12H, 24H
Aikanäytön vaihtaminen 12 ja 24 tunnin
aikanäytön välillä.
Date Mode (Päiväystila)
YYYY.MM.DD, MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY
Kalenterin näyttötavan valinta.
YYYY: vuosi
MM: kuukausi
DD: päivä
36
04.p65
36
05-05-04, 13.52
Kellonajan ja kalenterin
asettaminen
Voit asettaa oikean päiväyksen ja kellonajan.
1
Paina (CLOCK)-painiketta.
2
Paina (SETUP)-painiketta.
Kalenterin asetusnäyttö tulee esiin.
3
Aseta päiväys ja kellonaika painikkeilla
M/m/</,.
Valitse numero painikkeilla M/m.
Paina seuraavaan/edelliseen numeroon
siirtymiseksi painikkeita </,.
4
Sulje valikko (SETUP)-painikkeella.
Jos mitään painiketta ei ole painettu
5 sekuntiin, normaalinäyttö tulee esiin.
Äänen
normaalivoimakkuuden
asettaminen
Voit asettaa normaalivoimakkuuden tason
äänenvoimakkuuden säätöä varten käyttämällä näytön (VOLUME) +/– -painikkeita.
Paina näytön (VOLUME) +/– -painiketta
silloin kun valikkonäyttöä tai
ohjelmalähdevalikkoa ei ole esillä.
Asetusalue on 0–47, ja oletusasetus on 10.
Arvo vaihtuu koko ajan, mikäli painiketta
pidetään painettuna.
Näyttötilan vaihtaminen
Näyttö siirtyy kalenteri- ja kellotilan välillä
painikkeita < tai , painettaessa.
1. 1.2005 SAT
1:00 AM
1. 1.2005
1:00 AM
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
37
04.p65
37
05-05-04, 13.52
Kauko-ohjainkortin litiumpariston
vaihto
Lisätietoja
Huolto ja kunnossapito
Pariston varauksen heikentyessä
kaukosäätimen toiminta-alue supistuu. Vaihda
paristo uuteen CR2025-litiumparistoon. Minkä
tahansa muun pariston käyttö merkitsee
tulipalo- tai räjähdysvaaraa.
Sulakkeen vaihto
Vaihtaessasi savukkeensytytinliitäntään
kytkettävän virtajohdon sulaketta tarkista, että
käytät saman ampeeriluvun sulaketta kuin
alkuperäisessä sulakkeessa on mainittu. Jos
sulake palaa, tarkista virtaliitäntä ja vaihda
sulake. Jos sulake palaa uudelleen vaihdon
jälkeen, vika saattaa olla itse soittimessa. Ota
siinä tapauksessa yhteys lähimpään Sonyn
jälleenmyyjään.
2
1
x
Samalla kun
painat
lukitusvipua (1),
vedä paristopidike
(2) ulos,
+ -puoli ylöspäin
x
Litiumparistoa koskevia
huomautuksia
Sulake (4 A)
Varoitus
Älä koskaan käytä sulaketta, jonka
ampeeriluku on suurempi kuin soittimen
mukana toimitetussa, koska soitin voi tällöin
vaurioitua.
• Pidä paristo lasten ulottumattomissa. Jos
joku sattuisi nielaisemaan sen, ota
välittömästi yhteys lääkäriin.
• Pyyhi paristo puhtaaksi kuivalla liinalla
hyvän kosketuspinnan varmistamiseksi.
• Tarkista, että pariston navat tulevat oikein
päin sitä paristotilaan asetettaessa.
• Älä tartu paristoon metallipinseteillä.
Seurauksena voi olla oikosulku.
VAROITUS
Paristo voi räjähtää, jos sitä käsitellään
väärin.
Älä yritä ladata paristoa, purkaa sitä, tai
heitä sitä tuleen.
38
05.p65
38
05-05-04, 13.52
Levyjä koskevia
huomautuksia
• Levyjen pitämiseksi puhtaina älä kosketa
niiden pintaa. Tartu levyyn sen laidoista.
• Säilytä levyjä koteloissaan tai levymakasiineissa silloin kun niitä ei käytetä. Älä altista
levyjä lämpimälle tai kuumalle ilmalle. Vältä
niiden säilyttämistä kojelaudalla tai
hattuhyllyllä.
• Älä kiinnitä levyihin tarroja tai käytä tahmeaa mustetta/liimanjäänteitä sisältäviä levyjä.
Tällaiset levyt saattavat käytettäessä lakata
pyörimästä ja aiheuttaa toimintavian tai
tuhoutua.
• Ennen levyn toiston aloittamista pyyhi se
kuluttajakäyttöön myytävällä puhdistusliinalla. Pyyhi jokainen levy sen keskikohdasta laidoille edeten. Älä käytä liuottimia,
kuten puhdistusbensiiniä, tinneriä tai kuluttajakäyttöön myytäviä puhdistussarjoja tai
vinyylilevyjen puhdistukseen käytettäviä
antistaattisia spraytä.
Kopiosuojalla koodatut
musiikkilevyt
Tämä tuote on suunniteltu toistamaan
Compact Disc (CD) -standardin mukaisia
levyjä. Jotkin levy-yhtiöt markkinoivat erilaisia kopiosuojalla varustettuja musiikki-cd:itä.
Pidä mielessä, että näiden levyjen joukossa on
joitakin cd-standardin kanssa yhteensopimattomia levyjä, joita ei välttämättä voi soittaa
tällä laitteella.
•Älä käytä levyjä, joihin on kiinnitetty nimitai muita tarroja.
Tällaisten levyjen käytöstä voi seurata
seuraavia vikoja:
— Levyä ei voi ottaa ulos soittimesta (mikä
johtuu etiketin tai tarran laidan irtoamisesta, mikä taas saattaa jumiuttaa
poistomekanismin).
— Audiodatan lukemisen epäonnistuminen
(esim. toistossa esiintyvät hyppäykset tai
toiston epäonnistuminen kokonaan), mikä
johtuu etiketin tai tarran kutistumisesta
lämmön johdosta, jolloin seurauksena voi
olla levyn vääntyminen.
• Et voi toistaa tällä laitteella epäsäännöllisen
muotoisia levyjä (kuten sydämen-, neliön tai
tähdenmuotoisia levyjä), koska ne saattavat
aiheuttaa soittimeen toimintavian. Älä käytä
tällaisia levyjä.
39
05.p65
39
05-05-04, 13.52
Mp3-tiedostojen toistojärjestys
Mp3-tiedostoista
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) on äänijaksojen
pakkauksessa käytetty standarditekniikka ja formaatti. Tiedosto pakataan noin 1/10:aan
alkuperäisestä koostaan. Ihmiskorvan
kuuloalueen ulkopuoliset äänet pakataan,
mutta ihmisen kuulemia ääniä ei.
Kansioiden ja tiedostojen toistojärjestys on
seuraava:
Kansio
(albumi)
1
Mp3tiedosto
(raita)
1
Suositeltu mp3-tiedostomuoto
Näytetaajuus
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Bittinopeus
128 kbps
2
2
3
3
Levyjä/Memory Stick -muistikorttia
koskevia huomautuksia
4
Voit toistaa mp3-tiedostoja, jotka on
tallennettu cd-rom/r/rw-levyille.
Levyn pitää olla ISO 9660* tason 1 tai tason
2 -formaatin tai Joliet-laajennusformaatin
mukainen
* ISO 9660 -formaatti
Yleisin kansainvälinen standardi tiedostojen
ja kansioiden loogisesta rakenteesta cd-romlevyllä.
Standardissa on useita eri tasoja. Tasossa 1
tiedostojen nimien pitää olla formaatissa 8.3
(nimi saa sisältää korkeintaan 8
kirjainmerkkiä sekä tiedostotunnisteessa
“.MP3” korkeintaan 3 merkkiä) ja isoilla
kirjaimilla kirjoitettuna. Kansioiden nimien
enimmäispituus on 8 kirjainmerkkiä.
Kansiorakenteessa voi olla korkeintaan 8
kansiotasoa. Taso 2 mahdollistaa jopa 31
kirjainmerkkiä pitkät tiedostonimet.
Jokaisessa kansiossa voi olla aina 8 puuta.
Joliet-laajennusformaattia käytettäessä
tarkista kirjoitusohjelman tms. sisältö.
40
Huomautuksia
• Kansioiden ja tiedostojen nimet eivät välttämättä
näy oikein muissa formaateissa kuin ISO 9660
taso 1 ja taso 2.
• Nimiä antaessasi muista lisätä tiedoston nimeen
tiedostotarkenne “.MP3”.
• Jos lisäät “.MP3”-tiedostotunnisteen tiedostoon,
joka ei ole mp3-formaatin mukainen, soitin ei
tunnista tiedostoa oikein, vaan synnyttää
satunnaista kohinaa, joka voi vahingoittaa
kaiuttimia.
• Seuraavien levyjen/Memory Stick -muistikorttien
toiston käynnistyminen saattaa kestää hieman
pitempään.
— levy/Memory Stick -muistikortti, joka on
tallennettu monimutkaisella puurakenteella.
— levy, jolle voi lisätä dataa.
• Hyvin suurella bittinopeudella, kuten 320 kbps,
varustettua mp3-tiedostoa ei voi välttämättä
toistaa kunnolla.
05.p65
40
5
4
5
6
6
7
8
9
Puu 1
(juuri)
Puu 2
Puu 3
Puu 4
Puu 5
Vihje
Jos haluat valita tietyn toistojärjestyksen, kirjoita
kansion tai tiedoston nimen eteen sen
järjestysnumero (esim. “01”, “02”), ja tallenna sen
jälkeen levyn haluttu sisältö levylle. (Järjestys
vaihtelee kirjoitusohjelman mukaisesti.)
05-05-04, 13.52
Memory Stick muistikortista
Mikä on Memory Stick muistikortti?
Memory Stick -muistikortti on uusi ja pienikokoinen, kannettava sekä monipuolinen
IC-tallennusmedia, jonka datakapasiteetti on
huomattavasti suurempi kuin tietokonelevykkeen. Memory Stick -muistikortti on
suunniteltu erityisesti käytettäväksi
digitaaliseen datansiirtoon Memory Stick yhteensopivien laitteiden välillä.
Koska Memory Stick -muistikortti on
kannettava, sitä voidaan myös käyttää tietojen
säilyttämiseen laitteiden ulkopuolella.
Memory Stick -muistikorttien
tyypit
Memory Stick -muistikortteja on saatavana
seuraavantyyppisinä erilaisten toimintovaatimusten täyttämiseksi.
• “Memory Stick”
Tallentaa erilaisia datatyyppejä, paitsi
kopiosuojattua dataa, jonka käytön edellytyksenä on MagicGate-kopiosuojatekniikka.
Voit käyttää Memory Stick -muistikorttia
tässä soittimessa.
• “Memory Stick Duo”
Noin puolet normaalin Memory Stick muistikortin koosta. “Memory Stick Duo” muistikorttia ei voi käyttää tässä soittimessa.
Jos asetat Memory Stick Duo -muistikortin
tähän soittimeen, voi käydä niin, ettet saat
otetuksi “Memory Stick Duo -muistikorttia
ulos siitä.
• MagicGate Memory Stick
Varustettu MagicGate-kopiosuojatekniikalla.
MagicGate-toimintoja edellyttävää datan
toistoa ei voi suorittaa tällä soittimella.
• Memory Stick PRO
Varustettu MagicGate -kopiosuojatekniikalla,
ja sitä voidaan käyttää ainoastaan Memory
Stick PRO -yhteensopivissa tuotteissa.
Memory Stick PRO -muistikorttia ei voi
käyttää tässä soittimessa.
• Memory Stick (MagicGate/yhteensopiva
huippunopean datansiirron kanssa)
Varustettu MagicGate-kopiosuojatekniikalla,
ja tukee huippunopeaa datansiirtoa.
Tässä soittimessa ei ole tukea
rinnakkaisliitännän kautta suoritettavalle
huippunopealle datansiirrolle.
• Memory Stick-ROM
Sisältää esitallennettua, vain luettavaa dataa.
Et voi tallentaa Memory Stick-ROM muistikortille uutta dataa tai poistaa siitä sille
esitallennettua dataa.
• Memory Stick (muistinvalintatoiminnolla
varustettu)
Tämä on Memory Stick -muistikortti, jolle
voi tallentaa (128 MB) eri muistityyppejä.
Voit valita muistia käytettäväksi mihin
tahansa tarkoitukseen Memory Stick muistikortin takaosassa olevalla
muistinvalintakytkimellä.
Ei ole kuitenkaan mitään takuuta sille, että
kaikki Memory Stick -mediatyypit toimisivat
tällöin.
Huomautuksia
• Memory Stick ei ole ATRAC- eikä
ATRAC3-yhteensopiva.
• Tämän soittimen tukeman Memory Stick muistikortin maksimimuistikapasiteetti on
128 MB.
Käyttöä koskevia huomautuksia
Jotta data ei vahingoittuisi, älä
– ota pois soittimesta Memory Stick muistikorttia datan luvun tai kirjoittamisen
aikana.
– käytä Memory Stick -muistikorttia paikassa,
jossa on staattista sähköä tai sähköistä
kohinaa.
Memory Stick -muistikortin
alustamisesta
Memory Stick -muistikortti toimitetaan
vakiona FAT-formaatilla alustettuna. Memory
Stick -muistikorttia alustettaessa älä käytä
Windows Explorerin (Resurssienhallinta)
alustustoimintoa.
41
05.p65
41
05-05-04, 13.52
Memory Stick -muistikortin
käsittelystä
A B
LOCK
C
• Jos Memory Stick -muistikortin päällekirjoituskytkin on asetettu asentoon “LOCK”,
sille ei voi tallentaa dataa eikä sillä olevaa
dataa voi poistaa tai editoida. (B)
• Älä kiinnitä tarratilaan mitään muuta
materiaalia kuin kortin mukana toimitettu
tarra. (C)
• Kiinnitä tarra siten, etteivät sen laidat tule
kiinnitystilan ulkopuolelle.
•Älä kosketa Memory Stick -muistikortin
liittimiin sormillasi tai millään
metalliesineillä. (A)
• Älä taita, pudota tai kolhi voimakkaasti
Memory Stick -muistikorttia.
• Älä pura tai tee muunnoksia Memory Stick muistikorttiin.
• Älä päästä Memory Stick -muistikorttia
kastumaan.
• Älä käytä tai säilytä Memory Stick muistikorttia paikoissa, jotka ovat:
– Erittäin lämpimiä, kuten auton sisätilat
auringonpaisteessa
– Suorassa auringonvalossa
– Erittäin kosteita tai alttiina syövyttäville
aineille.
• Memory Stick -muistikortin käyttöiän
pidentämiseksi käytä sen mukana toimitettua
säilytyskoteloa.
Puhdistaminen
Puhdista soittimen kotelo pehmeällä, vedellä
tai miedolla pesuaineliuoksella kostutetulla
puhdistusliinalla. Älä käytä hankaussientä, jauhetta tai liuottimia, kuten alkoholia tai
puhdistusbensiiniä, sillä ne voivat turmella
kotelon pinnan.
42
05.p65
42
05-05-04, 13.52
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Laser
Signaalin formaattijärjestelmä
Puolijohdelaser
PAL/NTSC
Audio-ominaisuudet
Taajuusvaste
Häiriöetäisyys
Harmoninen särö
Dynamiikka-alue
Huojunta ja värinä
20 Hz – 20 kHz
90 dB (A)
0,03 %
90 dB
alle mitattavan raja-arvon
(±0,001 % W PEAK)
Yleistä
Lähtöliitännät
AV-lähtö Kuulokeliitäntä
Optinen lähtö
Tuloliitännät
AV-tulo DC 12V -tulo
Käyttöjännite
12 V DC
Mitat
Approx. 220 × 44 × 152 mm
(l/k/s)
Paino
Noin 1,2 kg
Käyttölämpötila
0–45 ˚C
Toimitetut lisätarvikkeet Verkkolaite (1) (sisältää
virtajohdon (1))
Virtajohto savukesytytinliitäntään (1)
AV-johto (1)
Kauko-ohjainkortti RMX707 (1)
Asennussarja niskatukeen (1)
Asennusteline (1)
Ladattava akku (1)
Litiumparisto muistivarmistukseen CR2032 (1)
Kantopussi (1)
Käyttöohjeet (1)
Näyttö
Järjestelmä
Näyttö
Käyttöjärjestelmä
Kuvakoko
Kuvapisteitä
Nestekidenäyttö
Manuaalinen
kääntöpaneeli
Tft-lcd aktiivimatriisijärjestelmä
7":n laajakuvanäyttö (16:9)
336,960 (l 1440 × k 234)
pistettä
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
43
05.p65
43
05-05-04, 13.52
Levyn/Memory Stick muistikortin toisto
Vianetsintä
Seuraavan tarkistuslistan tarkoituksena on
tarjota apua soittimen käytössä ilmeneviin
ongelmiin.
Tarkista ennen seuraavan tarkistuslistan
läpikäymistä liitännät ja käyttömenettelyt.
Yleistä
Soittimeen ei kytkeydy virtaa
•Tarkista liitännät.
•Jos liitännät ovat kunnossa, tarkista sulake.
t Jos sulake on palanut, vaihda se
oikeanarvoiseen sulakkeeseen.
t Jos sulake palaa uudelleen, ota yhteys
lähimpään Sonya myyvään liikkeeseen.
• Soitin on saattanut ylikuumentua.
t Tarkista, että soitin on kytketty päältä.
Odota, kunnes soitin on ehtinyt jäähtyä,
ja paina sen jälkeen uudelleen
(POWER)-painiketta.
Muistin sisältö on tyhjentynyt.
• Virtajohto tai akku on irrotettu
• Virtajohtoa ei ole kytketty kunnolla.
Tallennetut asetukset ovat hävinneet.
Sulake on palanut.
Johtoja ei ole kytketty oikein auton
ylimääräiseen virtaliitäntään.
Laitteeseen ei tule virtaa.
• Tarkista liitäntä. Jos kaikki on kohdallaan,
tarkista sulake.
Levyä ei voi ladata soittimeen
•Soittimessa on jo toinen levy.
•Levy on työnnetty väkisin väärin
päin soittimeen.
Mp3-tiedostojen toisto ei onnistu.
•Tallennusta ei ole tehty ISO 9660 tason 1 tai
tason 2 formaatissa tai Jolietlaajennusformaatissa.
•Tiedoston nimeen ei ole lisätty
tiedostotunnistetta “.MP3”.
•Tiedostoja ei ole tallennettu mp3formaattiin.
Jpeg-tiedostot eivät tule näkyviin.
Jpeg-tiedostoja ei voida näyttää oikein.
•Tiedoston nimeen ei ole lisätty
tiedostotarkennetta “.JPG”.
•Tiedostoja ei ole tallennettu JPEGformaatissa.
MP3/JPEG-tiedostojen toisto käynnistyy
hitaammin kuin muiden.
Seuraavien levyjen/Memory Stick muistikorttien toiston käynnistyminen
saattaa kestää hieman pitempään.
— levy/Memory Stick -muistikortti, joka on
tallennettu monimutkaisella
puurakenteella.
— levy, jolle voi lisätä dataa.
Toistotoiminnot, esimerkiksi tauko, eivät
ole käytettävissä.
•(RESET)-painiketta on painettu.
•Memory Stick -muistikortti on otettu ulos
soittimesta.
Ääni hypähtelee.
• Likainen tai viallinen levy.
• Soitin on asennettu paikkaan, joka on
alttiina voimakkaalle tärinälle.
Memory Stick -muistikorttia ei voida toistaa.
Soittimeen on asetettu Memory Stick muistikortti, jota ei voida toistaa.
jatkuu seuraavalla sivulla t
44
05.p65
44
05-05-04, 13.53
Kuva
Kuva ei tule näkyviin.
• Värijärjestelmän asetusta on vaihdettu
manuaalisesti dvd:n toiston aikana.
t Vaihda asetus dvd-levyn
värijärjestelmän mukaisesti, kytke
soitin päältä ja päälle uudelleen tai
vaihda toistokanavaksi “VIDEO,” ja
sen jälkeen “DVD”.
• Tarkista, että AUDIO/VIDEO INPUT liitäntiin kytketyn laitteen liitännät on
tehty oikein.
• Ellei soittimeen kytketyssä tv-ruudussa
tms. näy kuvaa, tarkista, että AUDIO/
VIDEO OUTPUT -liitäntiin kytketyn
laitteen liitännät on tehty oikein.
Kuvassa on kuvakohinaa.
Likainen tai viallinen levy.
Ruutukuvassa voi näkyä joitakin liikkumattomia vihreitä, sinisiä tai punaisia pisteitä.
Niitä kutsutaan valopisteiksi, ja niitä saattaa
näkyä kaikissa nestekidenäytöissä.
Nestekidepaneeli on erittäin monimutkainen laite, ja yli 99,99 % paneelin kuvapisteistä toimii moitteettomasti. On kuitenkin
mahdollista, että alle 0,01 % kuvapisteistä
on viallisia eikä syty oikein.
Käyttö
Kauko-ohjainkortti ei toimi.
•Siirrä pois kaikki esineet kaukoohjainkortin ja tämän soittimen väliltä.
•Siirrä kauko-ohjainkorttia lähemmäksi
tämän laitteen kauko-ohjainanturia.
•Suuntaa kauko-ohjaimen valonlähetin
kohti soittimen kauko-ohjausanturia.
•Vaihda kauko-ohjaimen paristo, jos sen
varaus on heikko.
Soitin ei toista alusta asti levyä
toistettaessa.
• Toistomuistitoiminto (Resume) on
aktivoitunut.
t Paina uudelleen x -painiketta tai ota
levy ulos.
• Dvd-levystä riippuen, nimike- tai dvdvalikko saattaa tulla automaattisesti esiin
näytölle toiston aikana.
t Valitse haluttu valikko (s. 26).
• Video-cd:stä riippuen PBC-valikkonäyttö
saattaa ilmestyä automaattisesti näyttöön
toiston aikana.
t Valitse haluttu valikko (s. 26).
Toisto keskeytyy automaattisesti.
Levyssä saattaa olla automaattinen
taukosignaali. Tuollaista levyä toistettaessa
soitin keskeyttää toiston automaattisesti
signaalin kohdalla.
Et voi suorittaa tiettyjä toimintoja,
esimerkiksi pysäytystä tai hakutoistoa.
Näitä toimintoja ei voi aktivoida kaikilla
levyillä.
Nimikkeen/jakson ääniraidan kieltä ei voi
vaihtaa dvd:tä toistettaessa.
• Dvd:lle ei ole tallennettu monikielisiä
nimikkeitä.
• Nimikkeen kielen vaihtaminen on estetty
tällä dvd-levyllä.
Tekstityskieltä ei voi vaihtaa dvd:tä
toistettaessa.
• Dvd-levylle ei ole tallennettu
tekstityskieltä useammalla kielellä.
•Tekstityskielen vaihtaminen on estetty
dvd-levyllä.
Tekstitystä ei saa kytkettyä päältä dvdlevyä toistettaessa.
Dvd-levystä riippuen et voi välttämättä
kytkeä päältä tekstitystä.
Kamerakulmaa ei voi vaihtaa dvd:tä
toistettaessa.
•Tälle dvd-levylle ei ole tallennettu
useampia kamerakulmia.
•Vaihda kamerakulmaa kohtauksessa, joka
on tallennettu useammasta
kamerakulmasta (s. 27).
•Tällä dvd:llä kamerakulman vaihtaminen
on estetty.
Tämä soitin ei toimi kunnolla.
Staattinen sähkö, tms. saattaa vaikuttaa
tämän soittimen toimintaan.
t Kytke soitin päältä ja odota sen
jäähtymistä, ja paina sen jälkeen
uudelleen (POWER)-painiketta.
Ladattavan akun ilmaisinvalo vilkkuu
vihreänä.
Ladattavassa akussa saattaa olla vikaa.
t Ota yhteys lähimpään Sonya myyvään
liikkeeseen.
Ladattavan akun ilmaisinvalo ei pala.
Kun lataaminen on suoritettu loppuun,
ladattavan akun valo ei syty palamaan 60
minuuttiin, vaikka yrittäisitkin ladata sitä.
Tämä ei ole toimintavika.
t Irrota verkkolaite ladattavasta akusta ja
akku rauhaan noin 60 minuutiksi.
45
05.p65
45
05-05-04, 13.53
Vikanäyttö
Vikanäytöt
Seuraavat ilmaisimet näkyvät näytöllä noin 8
sekunnin ajan.
POWER OFF OVERHEAT
Soitin on saattanut ylikuumentua.
tOdota soittimen jäähtymistä ja paina sen
jälkeen uudelleen sen
(POWER)-painiketta.
Wrong Region
Soittimeen ladatun dvd-levyn aluekoodi ei
vastaa soittimen aluekoodia.
tTarkista dvd-levyn ja soittimen
aluekoodit (s. 7).
Unknown Disc
•Levylle tallennettu data on vaurioitunut.
•Soitin ei tue formaattia, jolla data on
tallennettu levylle.
Unknown Data
Soitin ei tue formaattia, jolla data on
tallennettu Memory Stick -muistikortille.
Toimintoa ei voi suorittaa.
46
05.p65
46
05-05-04, 13.53
Kielikoodiluettelo
Kielten kirjoitusasut ovat ISO 639: 1988 (E/F) -standardin mukaisia.
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
6565 Afar
6566 Abhaasi
6570 Afrikaans
6577 Amhara
6582 Arabia
6583 Assami
6588 Aimara
6590 Azeri
6665 Baskiiri
6669 Valkovenäjä
6671 Bulgaria
6672 Bislama
6678 Bengali
6679 Tiibet
6682 Bretoni
6765 Katalaani
6779 Korsika
6783 Tsekki
6789 Kymri
6865 Tanska
6869 Saksa
6890 Bhutani
6976 Kreikka
6978 Englanti
6979 Esperanto
6983 Espanja
6984 Viro
6985 Baski
7065 Persia
7073 Suomi
7074 Fidzi
7079 Fääri
7082 Ranska
7089 Friisi
7165 Iiri
7168 Skotti/Gaeli
7176 Galicia
7178 Guarani
7185 Gudzarati
7265 Hausa
7273 Hindi
7282 Kroatia
7285 Unkari
7289 Armenia
7365 Interlingua
7378 Indonesia
7383 Islanti
7384 Italia
7387 Heprea
7465 Japani
7473 Jiddi
7487 Jaava
7565 Georgia
7575 Kazakki
7576 Grönlanti
7577 Khmer
7578 Kannada
7579 Korea
7583 Kasmiri
7585 Kurdi
7589 Kirgiisi
7665 Latina
7678 Lingala
7679 Lao
7684 Liettua
7686 Latvian lätti
7771 Malagasi
7773 Maori
7775 Makedonia
7776 Malajalam
7778 Mongoli
7779 Moldavia
7782 Marathi
7783 Malaiji
7784 Malta
7789 Burma
7865 Nauru
7869 Nepali
7876 Hollanti
7879 Norja
7982 Orija
8065 Pandzabi
8076 Puola
8083 Afgaani/Pasto
8084 Portugali
8185 Ketsua
8277 Retoromaani
8279 Romania
8285 Venäjä
8365 Ruanda
8368 Sanskrit
8372 Serbokroatia
8373 Singali
8375 Slovakki
8376 Sloveeni
8377 Samoa
8378 Shona
8379 Somali
8381 Albania
8382 Serbia
8385 Sunda
8386 Ruotsi
8387 Suahili
8465 Tamili
8469 Telugu
8471 Tadzik
8472 Thai
8473 Tigrinja
8475 Turkmeeni
8476 Tagalog
8479 Tonga
8482 Turkki
8484 Tataari
8487 Twi
8575 Ukraina
8582 Urdu
8590 Uzbekki
8673 Vietnam
8679 Volapük
8779 Wolof
8872 Xhosa
8979 Joruba
9072 Kiina
9085 Zulu
47
05.p65
47
05-05-04, 13.53
Varning!
Denna etikett finns på undersidan av
höljet.
CAUTION
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
DO NOT STARE INTO BEAM OR
VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS
Denna etikett finns på insidan av enhetens
hölje.
VARNING!
• Kontrollera att du fäster enheten ordentligt
när du installerar den.
• Under användning ska du se till att sätta fast
säkerhetsbältena ordentligt för att undvika
skada om fordonet rör sig plötsligt.
2
02.p65
2
05-05-04, 12.44
Innehållsförteckning
Välkommen ! ......................................................... 4
Försiktighetsåtgärder .......................................... 5
Om denna bruksanvisning ................................. 6
Om skivor som denna spelare kan spela .......... 7
Anslutning ............................................................ 9
Återställa spelaren ............................................. 13
Kontrollernas placering ..................................... 14
Diverse om uppspelning
Spela en skiva ..................................................... 16
Söka ett kapitel/titel/spår direkt ...................... 18
Återuppta uppspelning ...................................... 18
Använda MP3/JPEG-menyn ............................. 19
Spela upp ett Memory Stick ............................. 21
Spela upp upprepade gånger
(Repeat Playback) ......................................... 22
Skapa ett eget program
(Program Playback) ...................................... 23
Visa förfluten speltid ......................................... 24
Ändra språk för undertexter ............................ 25
Använda dvd-menyn ........................................ 26
Övrig information
Underhåll ............................................................ 38
Om skivor ............................................................ 39
Om mp3-filer ...................................................... 40
Om Memory Stick .............................................. 41
Tekniska specifikationer .................................... 43
Felsökning ........................................................... 44
Allmänt .................................................................. 44
Uppspelning av skiva/Memory Stick .............. 44
Bild ......................................................................... 45
Drift ........................................................................ 45
Felmeddelanden ................................................. 46
Lista med språkkoder ........................................ 47
Använda TOP MENU-knappen ........................ 26
Använda MENU-knappen ................................. 26
Ändra ljudspråk ................................................. 27
Ändra vinklar ..................................................... 27
Ändra ljudutgång ............................................... 28
Använda PBC-funktionen
(uppspelningskontroll) ................................ 28
Ändra inställningar
Inställning för dvd-spelare
- General Setup Page .................................... 30
Inställningar för digital ljudutgång
- Audio Setup page ....................................... 31
Språkinställningar för uppspelning av dvd
- Language Setup Page ................................. 32
Inställningar för föräldrakontroll
- Parental Setup page ................................... 33
Välja att aktivera eller inaktivera
föräldrakontroll - Parental Control .............. 33
Inställning av lösenord - Password ............. 33
Förbereda för initiala inställningar för
föräldrakontroll - Level ................................. 34
Övervaka videosignaler från
ansluten enhet ............................................... 34
Välja färgsystem för inkommande
videosignaler ................................................. 34
Inställningar med hjälp av
S-MENU-knappen på monitorn ................. 35
Hur du ställer in preferens ................................. 35
Ställa in klocka och kalender ............................ 37
Ställa in referensvolym ...................................... 37
3
02.p65
3
05-05-04, 12.44
Tillverkad på licens från Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” och dubbel-D-symbolen
är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
Välkommen!
Tack för att du köpt denna portabla dvdspelare från Sony. Du kommer att ha än mer
glädje av dess egenskaper med:
• uppspelning av dvd/video-cd/ljud-cd.
• Stödjer DTS/Dolby Digital via optisk digital
utgång.
• Uppspelning av mp3/jpeg-filer (inspelade på
cd-rom/cd-r/cd-rw).
• Medföljande fjärrkontroll
Card remote commander
RM-X707
DTS, DTS Digital Surround och DTS Digital
Out är varumärken som tillhör Digital Theater
Systems, Inc.
Läs noga igenom denna bruksanvisning innan
du börjar använda spelaren och behåll den
som framtida referens.
Skydd av upphovsrätt
Den här enheten innehåller
upphovsrättsskyddande teknik som i sin tur
skyddas av amerikanska patent, övriga
immateriella rättigheter tillhörande
Macrovision Corporation samt innehavare av
andra rättigheter. Denna
upphovsrättsskyddande teknik används efter
godkännande av Macrovision Corporation och
är avsedd endast för hemmabruk och andra
begränsade visningar om inte annat har
godkänts av Macrovision Corporation. Reverse
engineering eller demontering förbjudet.
• Memory Stick
och MagicGate Memory
Stick är varumärken tillhörande Sony
Corporation.
• Memory Stick Duo och
är
varumärken tillhörande Sony Corporation.
är
• MagicGate och
varumärken tillhörande Sony Corporation
• Memory Stick PRO och
är
varumärken tillhörande Sony Corporation.
4
02.p65
4
05-05-04, 12.44
Säkerhetsföreskrifter
För att undvika risken för allvarliga skador
eller olyckor bör du läsa följande försiktighetsåtgärder innan du installerar och använder
spelaren.
Om säkerhet
För inte in något främmande föremål i DC IN
12 V-uttaget.
Om strömkällor
• Använd normal nätspänning eller bilbatteri
(12 V likström).
• Inomhus ska du använda den nätadapter
som medföljer spelaren. Använd inte någon
annan nätadapter eftersom det kan göra att
spelaren slutar fungera.
Proppens
polaritet
• Anslut nätadaptern till ett lättåtkomligt
vägguttag. Om du märker något onormalt
med nätadaptern måste du omedelbart
koppla bort den från vägguttaget.
• Spelaren är inte bortkopplad från
strömkällan (elnätet) så länge som den är
ansluten till vägguttaget, även om spelaren i
sig är avstängd.
• Om du inte tänker använda spelaren under
en längre period, se till att koppla bort den
från strömkällan (nätadaptern eller
bilbatteriet). Håll i själva kontakten, ej nätkabeln, när du ska dra den ur vägguttaget.
• När du använder spelaren
— För inte in händer, fingrar eller främmande
föremål i spelaren. Du kan skada dig och
skador kan uppstå på spelaren.
— Var försiktig så du inte snor hörlursladden
runt nacken eftersom strypskador kan
uppstå om bilen plötsligt rör sig.
— Smådelar ska hållas utom räckhåll för
barn.
• Om spelaren inte fungerar, kontrollera först
anslutningarna. Om allt är som det ska,
kontrollera säkringen.
• Om bilen har stått parkerad i direkt solljus,
låt spelaren svalna innan du använder den.
• Installera inte spelaren så att den:
— utsätts för temperaturer under 0 °C eller
över 45 °C
— där de utsätts för direkt solljus,
— nära en värmekälla (till exempel kupévärmare),
— där de utsätts för regn eller fukt,
— där de utsätts för mycket damm eller
smuts,
— där de utsätts för starka vibrationer,
— där de utsätts för värme.
Placera inte spelaren nära varma
fordonskomponenter som blir varma med
tiden, t ex slangar, högströmskablar och
bromssystem-komponenter. Lämna
tillräckligt mycket utrymme för
ventilation för att skydda från
överhettning.
Om du har frågor eller problem med
spelaren, kontakta närmaste Sonyåterförsäljare.
Om värmebildning
Värme kan utvecklas i spelaren om den
används under långa perioder. Det är helt
normalt.
För förarens säkerhet
Följ alltid de lokala trafiksäkerhetsföreskrifterna.
• Vid bilkörning
— Föraren får inte titta på eller ställa in
spelaren när han kör. Det kan leda till
distraktioner och en olyckor.
— Föraren ska inte använda hörlurar. Det
kan leda till distraktioner och orsaka
olyckor. Bilen ska parkeras på en säker
plats när föraren tittar och använder
spelarens funktioner eller använder
hörlurarna.
5
02.p65
5
05-05-04, 12.44
Om batteriladdning
•Kontrollera att du använder den medföljande
nätadaptern.
•Om du inte använder spelare under en längre
period ska du ta bort det laddningsbara
batteriet från spelaren och förvara det på en
sval och torr plats. För att förhindra att det
laddningsbara batteriet blir dåligt ska du inte
lagra batteriet när det är helt urladdat eller
fullt laddat.
•Det laddningsbara batteriet kan bli varmt
under laddningen, men detta innebär dock
ingen fara.
• Ladda upp det laddningsbara batteriet vid en
temperatur på mellan 5 °C och 35 °C.
Uppladdningstiden varierar beroende på omgivningens temperatur. (Om omgivningens
temperatur är låg förlängs uppladdningstiden. Detta är normalt för det inbyggda
litiumjonbatteriet.)
• På grund av batteriets egenskaper kan
kapaciteten för det laddningsbara batteriet
vara mindre än normal när du första gången
använder det eller om du inte har använt det
under en längre period. I detta fall laddar du
upp och laddar ur batteriet flera gånger.
Normal batterikapacitet kommer att återställas.
• Om kapaciteten för det laddningsbara
batteriet sjunker till hälften ska du kontakta
närmaste Sony-återförsäljare.
Om batterier
Om batteriet inte används på rätt sätt kan de
börja läcka batterivätska eller spricka. För att
förhindra sådana olyckor bör du observera
följande försiktighetsåtgärder.
•Installera batteriet korrekt med polerna
(+ och –) åt rätt håll.
•Om spelaren inte ska användas under en
längre period ska du ta ur batteriet.
•Om ett batteri börjar läcka bör man noggrant
torka bort all batterivätska från batterifacket
innan man sätter i nya.
Den här bruksanvisningen
Konventioner
• Instruktionerna i den här bruksanvisning
beskriver hur man använder spelaren med
den trådlösa fjärrkontrollen.
• DVD används generellt för dvd-video, dvdr/dvd+r och dvd-rw/dvd+rw.
• Följande ikoner används i bruksanvisningen:
Ikon
Beskrivning
Funktioner tillgängliga för dvdvideo-skivor, dvd-r/dvd+r-skivor
eller dvd-rw/dvd+rw-skivor i
videoinspelningsläge, eller för dvdrw/dvd+rw i VR-läge (Video
Recording)
Funktioner för video-cd eller cd-r/
cd-rw i video cd-format
Funktioner för musik-cd eller cd-r/
cd-rw i musik cd-format
Funktioner tillgängliga för mp3filer på cd-rom/cd-r/cd-rw-skivor,
dvd-r/dvd+r- eller dvd-rw/
dvd+rw-skivor
Funktioner tillgängliga för jpegfiler på cd-rom/cd-r/cd-rw-skivor,
dvd-r/dvd+r- eller dvd-rw/
dvd+rw-skivor
Kondens
När det regnar eller vid fuktig väderlek kan
kondens bildas inuti linserna. Spelaren
fungerar då ev. inte som den ska. Ta ur skivan
och låt spelaren stå någon timme till dess
kondensen har avdunstat.
Bibehåll den höga ljudkvaliteten
Var försiktig så att du inte spiller juice eller
andra läskedrycker på enheten eller skivorna.
6
02.p65
6
05-05-04, 12.44
Skivor som kan spelas upp
Följande skivor kan spelas på den här
spelaren:
• DVD-video
• DVD-R/DVD+R
• DVD-RW/DVD+RW
• Video-CD
• Ljud-CD
• CD-R/CD-RW
Om cd-r-skivor (inspelningsbara
cd-skivor)/cd-rw-skivor (återskrivningsbara cd-skivor)/DVD-Rs
(inspelningsbara dvd-skivor)/dvd+r/
dvd-rw-skivor (återskrivningsbara
dvd-skivor)/dvd+rw-skivor
Skivformat
• Vissa cd-r/cd-rw/dvd-r/dvd+r/dvd-rw/
dvd+rw-skivor (beroende på inspelningsutrustningen och skivans skick) kan inte
spelas upp på spelaren.
•Det går inte att spela upp en cd-r/cd-rw som
inte är stängd*.
•Du kan spela mp3/jpeg-filer inspelade på
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R,
DVD-RW och DVD+RW.
DVD VIDEO
* En process som är nödvändig för att en inspelad
cd-r/cd-rw-skiva ska kunna spelas upp på en cdspelare.
DVD-R*
Regionkoder för de dvd-skivor
som kan spelas upp med den här
spelaren
Spelaren har regionkoden tryckt på undersidan och du kan endast spela dvd-skivor som
är märkta med den regionkoden. Även dvdskivor märkta med ALL kan spelas upp med
den här spelare.
Om du försöker spela upp någon annan dvdskiva visas meddelandet “Wrong Region” på
skärmen.
För vissa dvd-skivor visas inte regionkodsmärkning trots att uppspelning är spärrad av
områdesrestriktioner.
DVD-RW*
DVD+R*
DVD+RW*
Regionkod
Video cd
Ljud cd
CD-R*
CD-RW*
* Inklusive mp3/jpeg-filer.
DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R och
DVD+RW är varumärken.
Om bilder som hoppas över
Om en dvd-skiva har en spricka, är smutsig
etc. kan spelaren eventuellt inte läsa informationen eller så kan den hoppa över en bild.
Mera sällsynt kan ljudet avbrytas på grund av
kompatibilitet med spelaren.
I detta fall tar du skivan och spelaren till
närmaste Sony-återförsäljare.
02.p65
7
05-05-04, 12.44
7
Varningar
• Den här spelaren KAN INTE spela upp följande
skivor.
— DVD-Audio
— DVD-RAM
— DVD-ROM (annan information än mp3/jpegfiler)
— CD-G
— SVCD
— CD-I
— Photo-CD
— VSD
— Active-Audio (Data)
— Super Audio CD (SACD)
— CD-Extra (Data)
— Mixed CD (Data)
— CD-ROM (annan information än mp3/jpeg-fil)
• Den här enheten innehåller upphovsrättsskyddande teknik som i sin tur skyddas av
amerikanska patent och övriga immateriella
rättigheter tillhörande Macrovision Corporation
samt innehavare av andra rättigheter. Denna
upphovsrättsskyddande teknik används efter
godkännande av Macrovision Corporation och är
avsedd endast för hemmabruk och andra
begränsade visningar, om inte annat har
godkänts av Macrovision Corporation. Reverse
engineering eller demontering förbjudet.
Om PBC (Playback Control)
Denna spelare följer video-cd-standard version
1.1 och 2.0. Du kan använda två olika typer av
uppspelning beroende på typ av skiva.
Skivtyp
Du kan
Video cd-skivor
utan PBCfunktioner
(version 1.1
skivor)
Spela upp video (rörliga
bilder) samt musik.
Video cd-skivor
med PBCfunktioner
(version 2,0skivor)
• Interaktiv programvara
som visar menybilder
på skärmen (PBC-uppspelning, sidan 28).
• Använda videofunktioner.
• Spela upp stillbilder i
högupplösningsformat,
om sådana finns på
skivan.
Om DTS-kodade cd-skivor
När du spelar DTS*-kodade cd-skivor, kan
alltför mycket störningar höras från de analoga
stereoutgångarna. Användare bör iaktta
lämpliga säkerhetsåtgärder när de analoga
stereoutgångarna på spelaren är anslutna till
en förstärkare, för att undvika skada på
ljudsystemet. För att spela upp med DTS
Digital Surround™, måste en extern avkodare
för 5.1-kanals DTS Digital Surround™ anslutas
till den digitala utgången på spelaren.
*”DTS”, “DTS Digital Surround” och “DTS Digital
Out” är varumärken som tillhör Digital Theater
Systems, Inc.
Skivtermer
Dvd-struktur
Skiva
Rubrik
Kapitel
Struktur för video cd- eller ljud cd-skiva
Skiva
Spår
• Titel
De längsta film- eller ljudavsnitten på en
dvd-skiva, till exempel en film på en videoskiva, ett album på en ljudskiva, osv.
• Kapitel
Film- eller ljudavsnitt som är kortare än titlar.
En titel består av flera kapitel. Varje kapitel
har ett nummer som gör det möjligt att hitta
det kapitel som söks. Vissa skivor har inga
kapitel inspelade.
• Spår
Film- eller ljudavsnitt på video cd-skivor
eller ljud cd-skivor. Varje spår tilldelas ett
spårnummer som gör det möjligt att
lokalisera det spår som söks.
• Bildsekvens
På en video cd-skiva med PBC-funktioner
(Playback control) är menyfönstren, rörliga
bilder och stillbilder indelade i avsnitt som
kallas bildsekvenser. Varje bildsekvens har
ett nummer som gör det möjligt att hitta den
bildsekvens som söks.
8
02.p65
8
05-05-04, 12.44
Anslutning
Den här spelare levereras med två olika anslutningsmetoder. När du använder den hemma
ansluter du den till ett eluttag. När du använder den i en bil ansluter du spelare med den
medföljande adaptern för cigarettändare.
När du använder nätadaptern
HEADPHONES/
OPTICAL OUT
UTGÅNG
Till digital
förstärkare,
etc.
A/V OUTPUT
Ljud/video-kabel
(medföljer)
A/V INPUT
*
DC IN 12V
Till kontakt för
cigarettändare
Nätadapter
(medföljer)
När du använder
spelaren i bilen
Adapter för cigarettändare
(medföljer)
Till audio-/
videoingångar
Tv, etc.
Nätsladd
(medföljer)
* Proppens polaritet
Till ett vägguttag
9
02.p65
9
05-05-04, 12.44
På A/V OUTPUT-kontakterna
Du kan ansluta en tv till A/V OUTPUTkontakterna för att visa vad som spelas upp på
spelaren. Anslut de gula kontakterna på
audio-/videokabeln till videouttagen på både
tv-apparaten och spelaren och anslut de vita
kontakterna till de vita (vänster audio) uttagen
samt de röda kontakterna till de röda (höger
audio) uttagen.
På A/V INPUT-kontakterna
Du kan ansluta en videobandspelare etc. till
A/V INPUT-kontakterna för att spela in det
som spelas upp på enheten. Du kan ansluta
enheten på samma sätt som beskrivs i “Om
A/V OUTPUT-kontakter” ovan.
Sätta fast installationssatsen för
nackstöd till sätet
Spelaren kan installeras bakom nackstödet
genom att använda den medföljande
installationssatsen till nackstödet.
Sätestyper där du kan montera
installationssatsen
• Ett säte med två stänger för nackstöd med en
diameter på 10 mm till 15 mm.
• Ett säte med stänger med ett mellanrum på
42 mm och 192 mm.
Observera!
Beroende på sätestyp är det eventuellt inte möjligt
att montera denna enhet.
Om hörlursuttag (HEADPHONES)
Du kan ansluta en uppsättning hörlurar till
HEADPHONES-uttagen.
Observera!
• Kontrollera att du ansluter spelaren till
strömkällan efter att alla andra anslutningar har
gjorts, när du ansluter den andra enheten till
spelaren.
• Om ett hinder, t ex cigarraska har fastnat inuti
uttaget för cigarettändare, kan kontakten mellan
nätsladdens kontakt och uttaget vara
ofullständigt och kontakten kan bli väldigt varm
under användning. Kontrollera uttaget och
rengör vid behov innan du ansluter nätsladden
för att undvika detta.
Ø10 mm~15 mm
42 mm~192 mm
Innan du fäster, ställer du in avståndet för
stängerna A och djupläget B beroende på
nackstödet.
Observera att djupläget B ska justeras så nära
nackstödet som möjligt för att förhindra att
monitorn vibrerar.
15 mm
12 mm
B
A
A
Installationssats
10
02.p65
10
05-05-04, 12.44
1
Ta bort nackstödet och fäst
installationssatsen på stängerna.
Du kan justera monitorns sidoläge genom
att skjuta installationssatsen från sida till
sida innan du drar åt skruvarna.
Använda det laddningsbara
batteriet
Fäst det laddningsbara batteriet så som visas
nedan.
Laddningsbart batteri
MV-100BAT (medföljer)
Fram
För upp det laddningsbara batteriet tills du hör
ett klickande ljud.
Installationssats
2
Ta bort det laddningsbara batteriet
från spelaren
Fäst installationsvaggan på
installationssatsen och dra åt skruven i
botten med till exempel ett mynt.
Tryck för att frigöra
Tryck för att frigöra knappen på det laddningsbara batteriet och skjut av det.
Ladda upp det laddningsbara
batteriet
Installationsvagga
Installationssats
C
Ladda upp det laddningsbara batteriet med
hjälp av nätadaptern och elsladden. Du kan
ladda det laddningsbara batteriet medan det
sitter fast i enheten.
Justera vinkeln på monitorn med
knappen C.
Observera!
Installationsvaggans baksida bör ligga an mot
nackstödet för stabil installation.
Ta bort spelaren från
installationsvaggan
Nätadapter (medföljer)
Ta bort spelaren medan du trycker på
knappen på installationsvaggan.
Till ett
eluttag
Elsladd (medföljer)
Tryck för att
frigöra
11
02.p65
11
05-05-04, 12.44
När den sittar fast på huvudenheten
•Ladda inte upp det laddningsbara batterier
med hjälp av elsladden för cigarettändaren.
Det laddningsbara batteriet kan inte laddas
upp i en bil. Ladda upp det laddningsbara
batteriet hemma hjälp av nätadaptern och
elsladden som medföljer.
Elsladd till
uttag för
cigarettändare
Nätadapter (medföljer)
Laddningsbart
batteri
Elsladd (medföljer)
Till ett
eluttag
Sätta i reservbatteriet
Sätt i batteri CR2032 i spelarens batterifack.
Detta batteri sparar minnesinformation
(inställningar för klocka och kalender).
När det är dags att ladda upp det
laddningsbara batteriet
• Ladda upp det laddningsbara batteriet när
LOW BATTERY visas i displayen.
• Det tar normalt cirka 6 timmar* att helt
ladda upp batteriet. Lampan på det
laddningsbara batteriet indikerar
uppladdningsförhållande.
Under laddning:
Lyser orange
Uppladdningen är klar: Lyser grön
Laddningsfel:
Blinkar grön
* Uppladdningstiden kan variera beroende på
omgivningens temperatur.
x
Batteritid
Cirka 150 minuter** (fullt uppladdat)
** Vid användning i rumstemperatur. När
monitorinställningarna (S-MENU) är inställda på
standard.
VARNING!
•Ta ur det laddningsbara batteriet från
huvudenheten om du inte tänker använda
spelaren under en längre period.
•Ladda det laddningsbara batteriet innan du
använder det om det inte har använts under
en längre period.
•När uppladdningen är klar tar du bort
nätadaptern från det laddningsbara batteriet.
Ladda inte upp ett batteri som är helt
uppladdat. (Om du laddar ett batteri som
redan är helt uppladdat tar det cirka 60 Till
ett eluttagminuter innan batterilampan lyser
grön igen.)
+ vänd uppåt
12
02.p65
12
05-05-04, 12.44
Om litiumbatterier
• Håll litiumbatteriet utom räckhåll för barn.
Kontakta omedelbart läkare om batteriet
nedsväljs.
• Torka av batteriet med en torr trasa så får du
bättre kontakt.
• Kontrollera att polerna är vända åt rätt håll
när du sätter i batteriet.
• Håll inte i batteriet med en pincett av metall,
det kan orsaka kortslutning.
Återställning av spelaren
Innan du första gången använder spelaren
måste du återställa den.
Tryck på (RESET) med ett spetsigt föremål, t
ex en kulspetspenna. Om du trycker på den
med kraft med en nål kan du skada spelaren.
RESET
VARNING!
Vid felbehandling kan batteriet explodera.
Du ska inte ladda det, ta isär det eller
försöka elda upp det.
Byta ut reservbatteriet
Om batteriet blir svagt visas inte kalendern
och klockan korrekt. Byt ut batteriet mot ett
nytt CR2032 litiumbatteri. Om man använder
någon annan typ av batteri kan det uppstå en
risk för brand eller explosion.
Observera!
• När du trycker på (RESET) kan vissa tidigare
inställningar försvinna. Gör dessa inställningar
igen om detta inträffar.
• Det tar cirka 10 sekunder innan spelaren är
återställd efter att du trycker på (RESET). Sätt
inte i någon skiva under denna tid. Om du gör
detta återställs spelaren eventuellt inte på rätt
sätt.
13
02.p65
13
05-05-04, 12.44
Kontrollernas placering
MV-700HR
1
2 3
u
x
4
>
>
5
6
S-MENU
VOLUME
POWER
7
SOURCE
8
9
qa
0
På angivna sidor finns mer information.
1 POWER (på/av)-knapp 16, 17, 34
Starta eller stänga av monitorn.
2 u (spela/paus)-knapp 16-19
3 x (stop)-knapp 17, 18, 20, 23
4 . (föregående)/> (nästa)-knappar
17, 20, 28
5 S-MENU-knapp 35
Göra olika inställningar för monitorn.
6 VOLUME –/+ knappar 16, 34, 35
Höja eller sänka volymen, eller välja
alternativ i menyer.
7 SOURCE-knapp 21, 34
Välja ingångskälla.
8 Mottagarsensor för fjärrkontroll/
Sändare för trådlösa hörlurar
9 Memory Stick-plats 21
0 Frigöringsspak
qa PUSH OPEN 16
14
02.p65
14
05-05-04, 12.45
Fjärrkontroll RM-X707
qd
SOURCE
.
`/1
qf
>
x
u
y
m
M
y
1
2
3
4
5
6
7
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SETUP
TOP MENU
REP
MENU
CLOCK
ENTER
8
9
0
qa
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
VOL
9
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
Knapparna på fjärrkontrollen har
samma funktion som motsvarande
knappar på spelaren.
Instruktionerna i den här bruksanvisningens
avser huvudsakligen fjärrkontrollstyrning.
Tips!
Se avsnittet “Byta ut litiumbatteriet i
fjärrkontrollen” om du behöver information om
hur man byter batterier (sidan 38).
wd
DSPL
0
wf
qs
På angivna sidor finns mer information.
1 SOURCE-knapp 21, 34
Välja källa
2 ./> (föregående/nästa)-knappar
17, 20, 28
3 m (snabbspola bakåt)/M (snabbspola
framåt)-knappar 17
4 AUDIO-knapp 27, 28
Ändra ljudutgång/ljudspråk.
5 SUBTITLE-knapp 25
Ändra språk för undertext medan du
spelar en dvd-skiva.
6 SETUP-knapp 29
Används för att utföra en menyfunktion.
7 TOP MENU-knapp 26
Visa toppmenyn på en inspelad dvd-skiva.
8 CLOCK-knapp 37
Visar kalendern eller klockan.
9 SEARCH-knapp 18
Ange en önskad punkt på en skiva med
kapitel, titel eller spår.
0 PROGRAM-knapp 19, 23
Ange uppspelningsläge för program.
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
wd
wf
Sifferknappar 18, 21, 23, 33
CLEAR-knapp 23
x (stop)-knapp 17, 18, 20, 23
[/1 (ström på/av)-knapp 16, 17
u (spela/paus)-knapp 16-19
t (långsam spolning bakåt)/T
(långsam spolning framåt)-knappar 17
REP-knapp 20, 22
Välja upprepningsläge (dvd/video-cd/
ljud-cd) eller uppspelningsläge (mp3/
jpeg).
ANGLE-knapp 27
Välja flera vinklar att visa medan en dvdskiva spelas.
MENU-knapp 20, 26
Visa den inspelade dvd-menyn.
M/m/</, knappar 19, 20, 23, 26, 29,
30, 33, 34, 37
O (återgå) knapp 28
ENTER-knapp 18-20, 23, 26, 29, 30, 33, 34
Ange en inställning.
VOL (+/–)-knapp 16
DSPL-knapp 19, 24
Visa tidsinformationen för skivan.
15
02.p65
15
05-05-04, 12.45
Diverse om
uppspelning
5
Placera en skiva med etiketten uppåt och
tryck runt mitten på den.
6
Stäng skivluckan.
Uppspelningen startar automatiskt.
Tryck på u för att starta uppspelning om
en skiva redan finns i spelaren eller om
uppspelningen inte startar automatiskt.
7
Justera monitorns vinkling.
8
Tryck på (VOL) (+) eller (VOL) (–)
((VOLUME) (+) eller (VOLUME) (–) på
monitorn) för att ställa in volymen.
Detta kapitel beskriver olika uppspelningsfunktioner.
Spela en skiva
SOURCE
`/1
x
`/1
u
./>
.
>
x
u
m/M
m
M
y
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
REP
SETUP
MENU
TOP MENU
CLOCK
SEARCH
/y
REP
V/v/B/b
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
PROGRAM
Sifferknappar
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
ENTER
VOL
VOL
DSPL
0
1
Tryck på (POWER) för att sätta på
spelaren.
Tryck på
på fjärrkontrollen.
Monitorn tänds och spelarens gröna
POWER-lampa tänds.
2
3
Tryck på (SOURCE) för att välja DVD.
4
Tryck på (PUSH OPEN) för att öppna
skivluckan.
Öppna monitorn.
16
03.p65
16
05-05-04, 12.45
Att stänga av strömmen
Tryck på (POWER) (eller
på fjärrkontrollen) så att spelarens gröna POWERlampa släcks.
Uppspelningsförfarande
Efter användning
För att
Stoppa uppspelning
Mata ut skivan
Stäng av spelaren och koppla bort nätsladden
från strömkällan.
Paus
Om du använder spelaren i bilen
Om du använder spelaren när
tändningsnyckeln är i ACC-läget och motorn
inte är igång kan bilbatteriet laddas ur.
Observera!
• Läs bruksanvisningen som levereras med skivan,
om hur du spelar den på denna spelare.
• Öppna inte skivluckan under uppspelningen.
• Beroende på vilken inspelningsmetod som valts
kan det ta någon minut innan uppspelningen
startar.
• Beroende på skivans kvalitet kan det hända att
den inte går att spela upp (sidan 39).
• En mp3-fil med hög bithastighet, t ex 320 kbit/s,
kan eventuellt inte spelas upp på rätt sätt.
Gör så här
Tryck på x*1
Tryck på (PUSH OPEN)
på spelaren.
Tryck på u *2
Tryck igen för att
fortsätta uppspelning.
Gå till nästa kapitel,
spår eller bildsekvens
Tryck på >
Gå till föregående
kapitel, spår eller
bildsekvens
Tryck på .
Snabbspelning framåt/
snabbspolning bakåt
Tryck på M/m
medan uppspelningen är aktiverad*3 *4
Varje gång du trycker
ändras uppspelningshastigheten som
följande: 2 gånger
normal hastighet
t 4 gånger normal
hastighet t 8 gånger
normal hastighet t
16 gånger normal
hastighet t 32 gånger
normal hastighet t
normal uppspelningshastighet.
Långsam spolning
Tryck på y/
framåt (endast DVD/
medan uppspelning
Video CD-uppspelning)/ Varje tryckning
Långsam spolning bakåt ändrar uppspelnings(endast DVD)
hastigheten på följande sätt: 1/2 gånger
normal hastighet t
1/4 gånger normal
hastighett 1/8 gånger
normal hastighet t
1/16 gånger normal
hastighet t normal
uppspelningshastighet.*1
Om funktionen för att återuppta uppspelning är
aktiverad kan du fortsätta spela upp senare genom
att trycka på u. Mer information finns under
“Återuppta uppspelning” (sidan 18).
*2 Dvd/video-cd/ljud-cd/mp3
“X” visas på skärmen.
*3 Dvd-/video-cd-skiva
Inget ljud hörs under snabbspolning framåt
eller bakåt.
4
* En mp3-skiva återgår till normal uppspelning
när mp3-filen är klar.
17
03.p65
17
05-05-04, 12.45
Direktsökning av
kapitel/titel/spår
1
Återuppta uppspelning
Under uppspelning trycker du på
(SEARCH) för att visa sökbilden.
• Dvd
Varje gång du trycker på (SEARCH)
ändras sökbilden enligt följande:
Du kan fortsätta spela upp från den punkt där
du stoppade uppspelningen. Spelaren kommer
ihåg punkten även efter att strömmen slås av.
1
Under uppspelning trycker du på x för
att stoppa.
Spelaren memorerar den punkt där du
tryckte på stopp.
• Dvd/Video-cd/Ljud-cd
“Press Play Key To Continue” visas på
skärmen.
2
Tryck på u för att starta
uppspelningen.
Uppspelningen börjar från den punkt där
den stoppades.
• Mp3/jpeg
När du har aktiverat fortsatt uppspelning,
startar uppspelningen från början av den
mp3/jpeg-fil (spår) där du stoppade
uppspelningen.
Sökning med titel och kapitel
Sökning med titel och tid
Sökning med kapitel och tid
•
Video-cd/ljud-cd*
Sökning med spår
Sökning med tid för spår
Sökning med tid för skiva
Du kan välja visade alternativ genom att
trycka på knappen < eller ,.
2
Tryck på sifferknapparna för att ange
önskat kapitel-, titel- eller spårnummer.
Om “Title” och “Chapter” visas
Title
01/01
Chapter
--/01
Om “Title” och “Time” visas
Title
3
01/01
Time
-:--:--
Observera!
• När du spelar upp ett Memory Stick inaktiveras
funktionen för fortsatt uppspelning. Även om en
skiva spelas, inaktiveras funktionen för fortsatt
uppspelning när ett Memory Stick sätts i
spelaren.
• För att inaktivera funktionen för att återuppta
uppspelning trycker du en gång till på x medan
uppspelningen är stoppad. “Press Play Key To
Continue” visas nu på skärmen.
• Funktionen avbryts så snart skivan matas ut.
• För mp3/jpeg, fungerar inte fortsatt uppspelning
om enheten stängs av.
Tryck på (ENTER).
* Du kan använda sifferknapparna på
fjärrkontrollen för att välja spår.
Observera!
Du kan inte välja “0”.
18
03.p65
18
05-05-04, 12.45
Använda MP3/JPEG-menyn
1
Sätt i en skiva med mp3- eller jpeg-filer.
Exempel på bild:
Välja en mapp eller fil
Använd knappen M eller m medan spelaren är
stoppad för att välja en mapp eller fil och tryck
därefter på (ENTER).
När du trycker på (ENTER) efter att ha valt en
mapp visas filerna som finns i mappen.
• för mp3
Aktuellt filnummer/Totalt antal filer
Aktuell status
00:00 00:00
001/016
\Album1
T
T
T
T
T
T
r
r
r
r
r
r
a
a
a
a
a
a
c
c
c
c
c
c
k
k
k
k
k
k
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
Välja visningsläge
Tryck på (PROGRAM).
Varje gång du trycker på (REVERSE) växlar
skärmen läge mellan mappläge och fillistläge.
I fillistläge kan du se alla filer på skivan.
Dessutom kan du ändra visningsläge till
aktuellt läge genom att trycka på (DSPL).
00:00
00:00
0 0 1 / 0 1 6
Folder
Folder
00:00
00:00
0 0 1 / 0 1 6
00:00 00:00
001/016
\Album1
• för jpeg
Track01
Track02
Aktuellt filnummer/Totalt antal filer
Aktuell status
00:00 00:00
001/016
\Album1
0
0
0
0
0
0
2
1
2
3
4
5
6
F
T
m
C
B
M
l
r
o
a
y
y
o
e
u
r
c
wer
e
ntain
icle
Friend
Tryck på u.
Uppspelningen startar och MP3/JPEGmenyn visas på skärmen.
Skärmexempel för mp3:
Aktuellt filnummer/Totalt antal filer
Förfluten speltid/total speltid för
den aktuella filen
Bithastighet
Aktuell status
00:05 03:56
001/016
128k
\Album1
T
T
T
T
T
T
r
r
r
r
r
r
a
a
a
a
a
a
c
c
c
c
c
c
k
k
k
k
k
k
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
Track01
Various
Best Selection
ID3-taginformation*
* Den här spelaren stöder ID3-tag för mp3-filer
version 1.0.
03.p65
19
19
05-05-04, 12.45
Använda miniatyrläget för jpegskivor
1
Tryck på x medan jpeg-bilden visas.
Bilder för filer visas i 12 bildrutor.
Välja uppspelningsläge
Tryck på (REP) för att välja uppspelningsläge.
Varje gång du trycker på (REP) ändras uppspelningsläget enligt följande:
• MP3
Folder (spelar alla spår)
Shuffle (spelar spår i slumpvis ordning,
spåren spelas endast upp en gång)
Slide Show
2
Help
Prev Next
Random (spelar spår i slumpvis ordning,
samma spår kan spelas mer än en gång)
Single (spelar ett spår)
Välj den bild du vill visa genom att
trycka på M/m/</, och tryck på
(ENTER).
En jpeg-bild visas på skärmen.
För att gå till nästa eller föregående lista
med jpeg-bilder trycker du på M/m/</,
för att välja “g Prev” eller “Next G” och
därefter trycker du på (ENTER).
Om du vill visa bilderna i ett bildspel trycker
du på M/m/</, för att välja “Slide Show”
och därefter trycker du på (ENTER). Bildspelet
startar från den valda bilden.
För att återgå till MP3/JPG-menyn trycker du
på (MENU).
Visa funktionerna för fjärrnyckel
Du kan visa funktionerna för fjärrnyckel i
miniatyrläget.
Tryck på M/m/</, för att välja “Help” och
därefter trycker du på (ENTER).
Key Function
Program
Stop
Play
Transition Effect
Thumbnail Mode
Next Picture
Previous Picture
Picture Mode
Invert
Mirror
Repeat One (upprepar ett spår)
Repeat Folder (upprepar alla spår i mappen)
• JPEG
Single (spelar ett spår)
Repeat One (upprepar ett spår)
Repeat All (upprepar alla spår)
Repeat Off (återgår till normal uppspelning)
Shuffle (spelar spår i slumpvis ordning,
spåren spelas endast upp en gång)
Random (spelar spår i slumpvis ordning,
samma spår kan spelas mer än en gång)
Observera!
• När du spelar upp kan du inte ändra mapp eller
fil med MP3/JPEG-menyn. Endast filerna i den
valda mappen kan väljas med knappen ./>.
Stoppa uppspelningen för att ändra mapp.
• Namn på mp3/jpeg-mappar och -filer visas rätt
endast när de består av bokstäver, siffror eller
symboler. De tecken som den här enheten inte
stöder visa som “-”.
Continue
Key Function
Contrarolate
Rotate Clockwise
Exit Help
20
03.p65
20
05-05-04, 12.45
Spela ett Memory Stick
Mata ut ett Memory Stick
Tryck in Memory Stick en kort stund och ta
därefter bort det.
Du kan spela upp mp3/jpeg-filer som finns på
ett Memory Stick.
Observera!
• Memory Stick Duo och Memory Stick PRO kan
inte användas.
• Uppspelning med MagicGate-funktioner kan inte
utföras.
SOURCE
`/1
.
>
m
M
y
SOURCE
Observera!
• Sätt i Memory Stick i rätt riktning.
• Ta inte bort Memory Stick med kraft.
x
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
u
y
REP
SETUP
TOP MENU
MENU
CLOCK
V/v/B/b
ENTER
SEARCH PROGRAM
Sifferknappar
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
VOL
DSPL
0
1
Sätt i ett Memory Stick i spelaren tills det
klickar på plats.
2
Tryck på (SOURCE) för att välja MS.
MP3/JPEG-menyn visas på skärmen.
Tryck på sifferknapparna eller på M/m/
</, för att välja önskad mapp/fil
(sidan 19).
Observera!
Beroende på inspelningsmetod och mängden data,
kan det ta lite tid innan uppspelningen av det
första spåret/filen startar.
21
03.p65
21
05-05-04, 12.45
Upprepad uppspelning
(Repeat Playback)
Du kan spela upp alla kapitel eller spår på en
skiva, eller ett spår upprepade gånger.
Du kan använda en kombination av lägen för
uppspelning av program.
SOURCE
`/1
.
>
m
M
x
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
u
y
REP
SETUP
TOP MENU
REP
MENU
CLOCK
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
VOL
DSPL
0
Tryck på (REP) under uppspelning.
Chapter
Varje gång du trycker på knappen, ändras
läget för upprepad uppspelning enligt följande:
• Dvd
Chapter: upprepar aktuellt kapitel.
Title:
upprepar aktuell titel på en
skiva.*
ALL:
upprepar alla titlar och kapitel
på skivan.
OFF:
normal uppspelning
• Video-cd (endast om PBC är avstängd)/ljud-cd
Track: upprepar det spår som spelas
upp.
ALL:
upprepar alla spår skivan.
OFF: normal uppspelning
* Detta kan inte väljas under uppspelning.
Återuppta normal spelning
22
Tryck flera gånger på (REP) tills symbolen för
upprepning visas.
03.p65
22
05-05-04, 12.45
• Video-cd (endast om PBC är avstängd)/
ljud-cd
Exempel: för att välja spår 02.
Tryck på 0 och 2 på sifferknapparna.
Skapa dina egna program
(PROGRAM)
Du kan spela upp innehållet på en skiva i valfri ordning genom att ordna titlarna, kapitlen
eller spåren på skivan i ett eget program. Du
kan programmera upp till 20 titlar, kapitel och
spår.
SOURCE
.
`/1
>
x
P r o g r a m : T r a c k (01-10)
m
M
y
SUBTITLE
ANGLE
SETUP
MENU
SEARCH PROGRAM
NEXT
Tryck på M/m/</, för att välja “Start”
och därefter på (ENTER).
O
Upprepa programmet
PROGRAM
Sifferknappar
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
CLEAR
1
__
0 8 __
0 9 __
1 0 __
Start
4
V/v/B/b
ENTER
__
07
__
__
__
Upprepa steg 2 för att programmera
andra titlar eller spår.
För att gå till nästa programlista trycker du
på M/m/</, för att välja “NEXT
”
och därefter på (ENTER).
y
TOP MENU
06
__
03
04
05
3
REP
CLOCK
T02
02
Exit
u
AUDIO
01
ENTER
VOL
9
Tryck på (REPEAT) för att välja “
ALL”
under uppspelning av program. Spelaren
upprepar alla spår i programmet.
DSPL
0
Återuppta normal spelning
Tryck på (PROGRAM).
Menyskärmen för Programmenyn visas.
01
T:
C:
06
T:
C:
T:
C:
07
T:
C:
03
04
05
T:
T:
T:
C:
C:
C:
08
09
10
T:
T:
T:
C:
C:
C:
Exit
Ändra ett program
1
2
Program:T(05)/C(--)
02
Tryck på x under uppspelning av program.
3
NEXT
Tryck på (PROGRAM).
Tryck på M/m/</, för att välja “Stop”
och därefter på (ENTER).
Följ steg 2 i “Skapa dina egna program
(PROGRAM)” för ny programmering.
Avbryta programmet
2
Välj den titel, kapitel eller spår du vill
programmera.
Tryck på (PROGRAM) när menyskärmen för
program visas.
• Dvd
Exempel: välja kapitel 03 för titel 02.
Tryck på 0, 2, 0 och 3 på sifferknapparna.
Program:T(05)/C(--)
01
T:02 C:03
06
T:
C:
02
T:
C:
07
T:
C:
03
04
05
T:
T:
T:
C:
C:
C:
0 8 T:
0 9 T:
1 0 T:
Start
C:
C:
C:
Exit
NEXT
23
03.p65
23
05-05-04, 12.45
Visa speltid som förflutit
• Video-cd (endast om PBC är avstängd)/ljud-cd
Single Elapsed (Förfluten tid för skivan)
Single Remain (Återstående tid för spåret)
Du kan visa speltid som förflutit för dvd-,
video cd- och ljud cd-skivor.
SOURCE
.
x
m
M
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
* Visas inte när en ljud-cd-skiva spelas.
u
y
Stänga av tidsinformationen
REP
SETUP
TOP MENU
Total Remain (Återstående tid för skivan)
Display Off (standardvisning)*
`/1
>
Total Elapsed (Förfluten tid för skivan)
Tryck flera gånger på (DSPL) för att välja OFF.
MENU
CLOCK
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
VOL
DSPL
0
DSPL
Under uppspelning trycker du på (DSPL).
Tiden som förflutit eller den återstående tiden
visas uppe till vänster.
Varje gång du trycker på (DSPL) ändras
displayen enligt följande:
• Dvd
Title Elapsed (Förfluten tid för rubriken)
Title Remain (Återstående tid för rubriken)
Chapter Elapsed (Förfluten tid för kapitlet)
Chapter Remain (Återstående tid för kapitlet)
Display Off (standardvisning)
• Video-cd (om PBC är aktiverad)
Single Elapsed (Förfluten tid för skivan)
Single Remain (Återstående tid för spåret)
Display Off (standardvisning)
24
03.p65
24
05-05-04, 12.45
Stänga av textremsan
Ändra språk för
undertexter
Tryck flera gånger på (SUBTITLE) för att välja
“Off”.
Vissa dvd-skivor har inspelade textremsor i ett
eller flera språk. På sådana dvd-skivor kan du
välja att visa eller dölja textremsan eller ändra
språk för textremsan.
SOURCE
`/1
.
>
m
M
x
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
Observera!
• Du kan även ändra språk för textremsan genom
att ändra Setup*. Se “Subtitle” (sidan 32).
* Du kan endast ändra till ett särskilt språk för
textremsan i DVD SETUP-menyn, om språket
finns både på skivan och i menyn. På vissa
skivor visas det ursprungliga språket oavsett
inställningarna i DVD SETUP-menyn.
• Den här funktionen fungerar eventuellt inte
beroende på dvd-skivan.
u
y
REP
SUBTITLE
SETUP
TOP MENU
MENU
CLOCK
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
VOL
DSPL
0
Tryck på (SUBTITLE) under uppspelning.
Undertexternas språk anges överst till vänster
på bildskärmen.
Exempel: språk för en textremsa visas
Skivan innehåller 2 språk för textremsan
och det första språket är valt.
subtitle
0 1 / 0 2: J a p a n e s e
Om undertexten är i ett språk som inte kan
väljas i inställningsmenyn visas “Others”.
Varje gång du trycker på (SUBTITLE) växlar
språket mellan de alternativ som finns
inspelade på skivan.
25
03.p65
25
05-05-04, 12.45
Använda MENU-knappen
Använda dvd-menyn
Med vissa dvd-skivor kan du använda originalmenyn, till exempel titelmeny och dvd-meny. I
titelmenyn kan du spela önskad bildsekvens
eller sång genom att välja sång-titlar och
bildsekvenserna. Du kan välja ett alternativ,
språk för undertext, uppspelningsspråk etc.
genom att välja en dvd-meny. Innehållet för
titelmenyer och dvd-menyer kan vara olika
beroende på dvd-skiva. Det kan finns dvdskivor som inte har några inspelade menyer.
SOURCE
.
>
x
m
M
y
SUBTITLE
ANGLE
u
y
REP
TOP MENU
1
Under dvd-uppspelning trycker du på
(MENU).
Dvd-menyn visas.
2
Tryck på M/m/</, för att välja önskat
alternativ.
3
Tryck på (ENTER).
Om ytterligare alternativ visas, upprepa
stegen 2 och 3.
`/1
AUDIO
SETUP
Vissa dvd-skivor har mer omfattande menyer
som innehåller uppgifter som
uppspelningsspråk, språk för undertexter,
titlar och kapitel etc.
TOP MENU
MENU
MENU
CLOCK
V/v/B/b
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
ENTER
VOL
DSPL
0
Observera!
• Vissa dvd-skivor har ingen dvd-meny och på vissa
dvd-skivor är innehållet i dvd- och rubrikmenyn
samma.
• På vissa dvd-skivor benämns dvd-meny bara
meny.
• På vissa dvd-skivor motsvaras “Tryck på ENTER”
av “Tryck på SELECT” i steg 3.
• Innehållet i dvd-menyn kan vara olika beroende
på dvd-skiva.
• Läs dvd-skivans instruktioner.
Använda TOP MENU-knappen
Vissa dvd-skivor har en titelmeny. I titelmenyn
kan du välja ut en viss titel för uppspelning.
Titlarna är de längsta sekvenserna i ett stycke
med bilder eller musik på en dvd-skiva, som t
ex en film eller ett ljudalbum, etc. Med TOP
MENU-knappen öppnar du huvudmenyns
startsida.
1
Under dvd-uppspelning trycker du på
(TOP MENU).
Rubrikmenyn* (huvudmenyn) visas.
* Innehållet i rubrikmenyn skiljer sig beroende
på dvd-skiva.
2
Tryck på M/m/</, för att välja önskad
titel.
3
Tryck på (ENTER).
Den valda rubriken spelas.
26
03.p65
26
05-05-04, 12.45
Byta språk på ljudspåret
Byta bildvinkel
Vissa dvd-skivor har flera inspelade uppspelningsspråk som du kan välja.
Vissa dvd-skivor har flera alternativa vinklar
inspelade för vissa bildsekvenser. Om du har
ställt “Angle Mark” på “On” (sidan 30), visas
ett meddelande vid bildsekvensen.
`/1
.
>
x
u
m
M
y
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
AUDIO
SOURCE
`/1
.
>
m
M
y
SOURCE
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
REP
SETUP
TOP MENU
u
y
REP
MENU
SETUP
CLOCK
TOP MENU
MENU
ANGLE
CLOCK
ENTER
SEARCH PROGRAM
ENTER
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
SEARCH PROGRAM
VOL
DSPL
2
3
4
5
6
7
8
9
VOL
DSPL
0
Tryck upprepade gånger på (AUDIO)
för att välja önskat ljudspråk under
uppspelning.
Aktuellt språkspår anges överst till höger i
bild.
Exempel: Visning av uppspelningsspråk
1 / 2:Dolby D
O
1
CLEAR
0
Audio
x
2CH
1
Under uppspelning av en dvd-skiva som
har flera alternativa vinklar inspelade,
tryck på (ANGLE)när ett meddelande
visas.
Numret på aktuell bildvinkel anges högst
upp till höger på skärmen.
2
Tryck flera gånger på (ANGLE) för att
välja vinkelnummer, medan vinkelnumret visas.
Varje gång du trycker på (ANGLE) får du
upp ett nytt vinkelnummer.
English
Formatet för ljudkällan (Dolby D,
DTS eller LPCM) visas eventuellt.
När bilden för språkkod visas, ange språkkoden för det språk du önskar (sidan 47).
1/2
Observera!
• Du kan bara växla uppspelningsspråk om flera
språk finns inspelade på dvd-skivan.
• Du kan även ändra uppspelningsspråk med hjälp
av dvd-menyn (sidan 26) eller med DVD SETUPmenyn* (sidan 32).
* Du kan endast ändra till ett särskilt ljudspråk i
DVD SETUP-menyn om språket finns både på
skivan och i menyn. På vissa skivor hörs
originalspråket oavsett inställningarna i DVD
SETUP-menyn.
• Den här funktionen fungerar eventuellt inte
beroende på dvd-skivan.
Aktuellt vinkelnummer/totala
antalet vinklar
Observera!
• Du kan bara byta vinkel om flera vinklar finns
inspelade på dvd-skivan.
• Totala antalet inspelade vinklar är olika
beroende på dvd-skiva och bildsekvens.
• Du kan endast byta vinkel under normal
uppspelning. Du kan inte ändra vinkel under
snabbspolning framåt eller bakåt.
• När den valda bildsekvensen med flera vinklar
visas, byts vinkeln automatiskt till det
vinkelnummer som du valde i steg 2.
• Den här funktionen fungerar eventuellt inte
beroende på dvd-skivan.
27
03.p65
27
05-05-04, 12.45
Byta ljudkanal
Du kan välja önskad ljudutgång, “Stereo”,
“Mono Left”, “Mono Right” eller “Mix-Mono”
när du spelar en video-cd- eller ljud-cd-skiva.
SOURCE
Använda PBC-funktionen
(uppspelningskontroll)
Om du spelar upp en PBC-kompatibel videocd får du tillgång till en PBC-meny ur vilken
du kan välja olika funktioner.
`/1
SOURCE
>
x
m
M
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
AUDIO
`/1
u
y
./>
.
>
m
M
y
.
x
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
u
REP
SETUP
TOP MENU
MENU
y
REP
CLOCK
SETUP
ENTER
SEARCH PROGRAM
TOP MENU
MENU
O
CLOCK
ENTER
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
SEARCH PROGRAM
O
VOL
Sifferknappar
DSPL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
1
9
VOL
DSPL
0
Under uppspelning trycker du på
(AUDIO).
Aktuell utgång anges överst till vänster i
bild.
1
Börja spela upp en Video-cd-skiva med
PBC-funktioner.
Menyn för ditt val visas.
2
Tryck på sifferknapparna för att välja
numret för det önskade alternativet.
3
Följ anvisningarna i menyn vid interaktiv
användning.
Se instruktionerna som medföljer skivan
eftersom handhavande kan skilja sig för
olika video-cd-skivor.
Exempel: vald ljudutgång
Mono
2
O
Right
Tryck på (AUDIO) för att välja önskad
utsignal mellan “Stereo”, “Mono Left”,
“Mono Right” eller “Mix-Mono” medan
utsignalen visas.
Varje gång du trycker på (AUDIO) byter du
utgång.
Så här går du tillbaka till menyn
Tryck på O.
Tips!
För att spela upp utan PBC trycker du på (TOP MENU).
“PBC Off” visas på tv-skärmen och spelaren startar
kontinuerlig uppspelning.
För att återgå till att spela upp med PBC trycker du
på (TOP MENU) igen.
Observera!
• Tryck på ./> för att ändra alternativ när du
spelare en Video cd-skiva med PBC On. PBCmenyn visas inte men alternativet du valde börjar
spelas.
• Tryck på O för att visa PBC-menyn och B-märket
när du spelar en Video-cd-skiva med PBC On.
28
03.p65
28
05-05-04, 12.45
1
Ändra inställningar
-- General Setup
Monitor Type
Angle Mark
O
Screen Saver
O
Color System
A
Default
Du kan ställa in och justera spelaren med
inställningsmenyerna på skärmen. De flesta
inställningar måste göras när du använder
spelaren första gången.
Inställningsmenyerna är:
• General Setup Page (systeminställningar)
• Audio Setup page (inställningar för digital
ljudutgång)
• Language Page (språkinställningar)
• Parental Setup Page (inställningar för
föräldrakontroll)
Tryck på (SETUP).
Page
--
n
n
UTO
Select:<, Set:Enter Quit:SETUP
2
Tryck på < eller , för att välja önskat
alternativ.
: General Setup Page
: Audio Setup Page
: Language Setup Page
: Parental Setup Page
SOURCE
`/1
.
>
x
u
m
M
y
y
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SETUP
TOP MENU
REP
3
Tryck på (ENTER).
4
Tryck på M eller m för att välja önskad
inställning.
5
Tryck på (ENTER).
6
Tryck på M/m/</, för att välja (ställa
in) inställningsalternativet.
7
Tryck på (ENTER).
8
Tryck på (SETUP).
MENU
SETUP
CLOCK
V/v/B/b
ENTER
SEARCH PROGRAM
O
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
9
ENTER
VOL
DSPL
0
Se “Inställningar med hjälp av S-MENUknappen på monitorn” (sidan 35) för
inställning av monitorn.
29
04.p65
29
05-05-04, 12.46
Inställningar för dvdspelare - General Setup Page
M
A
S
C
D
o
n
c
o
e
n
g
r
l
f
G
i
l
e
o
a
e
t
e
e
r
u
ne
or
M
n
S
lt
ra
T
ar
Sa
ys
l Setup Page
ype
k
On
ver
On
tem
AUTO
♦ Screen Saver
Om du ställer inställningen “Screen Saver”
på “On” visas skärmsläckaren när du lämnar
spelaren i paus- eller stoppläge längre än
15 minuter. Skärmsläckaren avser att skydda
skärmen från att skadas.
--
On Aktiverar skärmsläckaren.
Off Inaktiverar skärmsläckaren.
♦ Color System
Select:<, Set:Enter Quit:SETUP
♦ Monitor Type
När du ansluter spelaren till en tv för att visa
dvd:n på tv-skärmen, ändra dessa inställningar
i enlighet med den typ av tv-skärm du har.
Standardinställningarna är understrukna.
4:3/Pan Scan Välj detta när du ansluter en tv
med 4:3-skärm. Vidbild visas
automatisk på hela skärmen
och de delar som inte passar in
klipps bort.
4:3/Letter Box Välj detta när du ansluter en tv
med 4:3-skärm. En vidbild
med band i övre och undre
delen av skärmen visas.
16:9
Välj detta när du ansluter en
vidbilds-tv eller en tv med en
funktion för vidbild.
♦ Angle Mark
Om det finns olika vinklar (multi-angles) för
en bildsekvens inspelad på dvd-skivan och du
har ställt in “Angle Mark” på “On” visas ett
meddelande vid bildsekvensen.
On
Ett meddelande visas vid den
bildsekvensen.
Off Ett meddelande visas inte vid den
bildsekvensen.
När du ansluter spelaren till en tv för att visa
dvd:n på tv-skärmen ska du ändra dessa
inställningar i enlighet med det färgsystem
som används i ditt land.
Observera att denna inställning inte påverkar
spelarens skärm.
PAL
AUTO
NTSC
Avger alltid PAL-signal.
Ändrar automatiskt färgsystemet för
den utgående videosignalen från
spelaren till det färgsystem som är
inspelat på dvd-skivan.
Avger alltid NTSC-signal.
♦ Standard
Du kan återställa inställningsmenyerna till
fabriksinställningarna.
1
Tryck på (SETUP) och därefter flera
gånger på < eller , tills “General
Setup Page” visas på skärmen.
2
Tryck på (ENTER).
3
Tryck flera gånger på M eller m för att
välja “Default”.
4
Tryck på (ENTER).
30
04.p65
30
05-05-04, 12.46
Inställningar för digital
ljudutgång - Audio Setup Page
D
S
A
- Audio Setup
ownmix
PDIF Output
udio DRC
Page
--
♦ Audio DRC
Gör att ljudet är klart även om volymen har
minskats när du spelar upp en dvd-skiva som
följer standarden Audio DRC. Du kan ställa
DRC-nivån (Dynamic Range Control) i åtta
steg. Denna inställning påverkar utsignalen
från AUDIO OUT.
FULL: Gör att lågt ljud är tydligt även om du
sänker volymen.
OFF
Select:<, Set:Enter Quit:SETUP
♦ Downmix
Du kan välja downmix-läge mellan “Surround”
eller “Normal”. Downmix-funktionen används
för att skapa stereo (2-kanaler) signaler från
mer än 5 separata digitala signaler från en
källa. Denna inställning påverkar utsignalen
från AUDIO OUT.
Surround Välj detta när den anslutna
ljudutrustningen stöder Dolby
Surround (Pro Logic).
Normal
Välj detta när den anslutna
ljudutrustningen inte stöder Dolby
Surround (Pro Logic).
♦ SPDIF Output
Du kan ställa in läget för ljudsignalutgång från
OPTICAL OUTPUT-kontakten.
Off
RAW
PCM 48K
Ingen signal avges från OPTICAL
OUTPUT-kontakten.
Välj detta om spelaren är ansluten
till en ljudenhet med en inbyggd
avkodare för Dolby Digital eller
DTS.
Välj detta om du inte ansluter till
en ljudenhet med en inbyggd
avkodare för Dolby Digital eller
DTS.
Observera!
• Om “Off” har valts avges ingen signal från
OPTICAL OUTPUT-kontakterna.
• När du ansluter spelaren och en digital
inspelningsenhet, t ex en md-spelare, med en
optisk kabel för att spela in innehåll från cdskivor med den anslutna enheten, spelas
innehållet in som ett kontinuerligt spår.
31
04.p65
31
05-05-04, 12.46
Språkinställningar för dvd
- Language Setup Page
O
M
S
A
S
e
e
u
Language
D
nu
btitle
dio
Setup
EN
EN
EN
Or
Page -G
G
G
iginal
♦ Audio
Byt språk på skivans ljudspår.
Om du väljer “Original” kommer språket som
har prioritet på skivan att väljas.
Observera!
• Oavsett dina inställningar kan ett annat språk än
det du har ställt in automatisk aktiveras
beroende på dvd-skivorna.
• På vissa dvd-skivor är det förbjudet att ändra
ljudspråk även om flera språk finns inspelade.
Select:<, Set:Enter Quit:SETUP
♦ OSD
Växlar språk som används för menyer på
skärmen.
♦ Menu
Du kan välja önskat språk för skivmenyn.
Observera!
Oavsett dina inställningar kan ett annat språk än
det du har ställt in automatisk aktiveras beroende
på dvd-skivorna.
♦ Subtitle
Växlar språk för undertexter på dvd-videoskivan.
Observera!
Vissa dvd-skivor aktiverar automatiskt ett annat
språk, oavsett vilken inställning du väljer.
32
04.p65
32
05-05-04, 12.46
Ställa in lösenord - Password
Inställningar för
föräldrakontroll
- Parental Setup Page
När du ställer in lösenordet första gången,
kontrollera att du ställer in föräldrakontrollen
samtidigt.
Aktivera och inaktivera
föräldrakontroll
- Parental Control
1
1
Tryck på (SETUP) och därefter flera
gånger på < eller , tills “Parental
Setup Page” visas på skärmen.
2
Tryck på (ENTER).
3
Tryck flera gånger på M eller m för att
välja “Password” och tryck därefter på
(ENTER).
4
Tryck på sifferknapparna för att ange
5370.
Spelaren är klar för att ta emot ett nytt
lösenord.
Tryck på (SETUP).
P
P
L
- Parental Setup Page
arental Control Off
assword
evel
Old Password
New Password
Confirm PWD
--
OK
Select:<, Set:Enter Quit:SETUP
2
Tryck flera gånger på < eller , tills
“Parental Setup Page” visas på skärmen.
3
Tryck på (ENTER).
4
Tryck flera gånger på M eller m för att
välja “Parental Control” och tryck
därefter på (ENTER).
5
Tryck flera gånger på M eller m för att
välja “On” eller “Off” och tryck därefter
på (ENTER).
6
Tryck på (SETUP) för att lämna
inställningsmenyn.
5
Tryck på sifferknapparna för att ange ett
nytt lösenord.
6
Tryck på sifferknapparna för att bekräfta
det nya lösenordet.
7
Tryck på (SETUP) för att lämna
inställningsmenyn.
Observera!
Om du har glömt ditt registrerade lösenord anger
du 5370.
33
04.p65
33
05-05-04, 12.46
Förbereda för initiala
inställningar för
föräldrakontroll - Level
För vissa dvd-skivor kan spelning begränsas
enligt en förbestämd nivå, t ex tittarens ålder.
Funktionen föräldrakontroll gör det möjligt att
ställa in begränsningar för uppspelning.
Denna inställning är endast möjlig när ett
lösenord har lagts in som beskrivs i “Ställa in
lösenord - Password” (sidan 33).
1
2
3
4
5
Tryck på (SETUP) och därefter flera
gånger på < eller , tills “Parental
Setup Page” visas på skärmen.
Tryck flera gånger på M eller m för att
välja begränsningsnivå och tryck
därefter på (ENTER).
Tryck på (SETUP) för att lämna
inställningsmenyn.
MPAA-klassificering
3
PG: Det föreslås att filmen ses
tillsammans med föräldrar
PG13: Föräldrar varnas starkt
–
8
1
Tryck på (POWER) för att sätta på
spelaren.
Aktuell ingångskanal (DVD) visas på
skärmen under 5 sekunder.
2
Tryck flera gånger på (SOURCE) på
fjärrkontrollen för att välja VIDEO.
Varje gång du trycker på knappen, växlar
lägena DVD, MS och VIDEO.
Tryck flera gånger på M eller m för att
välja “Level” och tryck därefter på
(ENTER).
Den här
spelaren
1
2
6
7
Växla ingångskanalen till monitorns videosignaler från den anslutna enheten till spelarens
A/V INPUT-kontakterna.
Tryck på (ENTER).
Se följande tabell. Nivåerna för föräldrakontroll i tabellen finns på MPAAs (Motion
Picture Association of America) rangordningssystem. Detta innebär att om du till exempel
väljer nivå 4 kan inte dvd-skivor med nivå 5, 6,
7 och 8 spelas.
4
5
Övervaka videosignaler
från ansluten enhet
Kontrollera att du ändrar ingångskanalen
till DVD när du spelar upp dvd-skivor med
spelaren.
Välja färgsystem för
ingående videosignal
Spelaren detekterar färgsystemet för den inkommande videosignalen (PAL eller NTSC)
och ändrar inställningen automatiskt (autoläge).
Följ stegen nedan för att manuellt ändra inställningen för färgsystem på den inkommande
videosignalen.
1
Tryck på (POWER) för att sätta på
spelaren.
Aktuell ingångskanal (DVD) visas på
skärmen under 5 sekunder.
2
Tryck flera gånger på (VOLUME) +/– på
monitorn för att välja PAL eller NTSC.
G: Allmän publik
–
R: Begränsad
NC17: Ej tillåten för personer
som är 17 år eller yngre
Ingen begränsning
Observera!
När inställningen av färgsystem för den
inkommande videosignalen har ändrats manuellt
återgår den inte till auto-läge innan spelaren
stängs av eller innan du ändrar ingångskanalen.
När den har ställts in på PAL kan därför inte dvdskivor inspelade i NTSC visas på spelarens skärm
om du inte stänger av spelaren och därefter startar
den igen.
34
04.p65
34
05-05-04, 12.46
Inställningar med hjälp
av S-MENU-knappen på
monitorn
Du kan göra inställningar för monitorn med
(S-MENU) på monitorn.
Varje gång du trycker på (S-MENU) växlar
inställningsbilden enligt sekvensen: Picture t
Brightness t Color t Hue*1 t Dimmer t
Video Adjust t Mode t Blue Back t IR
Headphone t DVD LEVEL REVISION t
Time Mode t Date Mode t SYSTEM
MENU OFF.
Lämna menyanvändning
1
Tryck flera gånger på (S-MENU) på
monitorn tills SYSTEM MENU OFF visas.
2
Tryck igen på (S-MENU) på monitorn.
Normal skärm visas igen.
När 5 sekunder har gått utan att du tryckt
på någon knapp återgår spelaren till normal
visning.
*1 “Hue” visas endast när du har valt NTSC-färgsystem som ingångskälla (sidan 34).
Observera!
Medan du gör följande inställningar kan du
använda fjärrkontrollens VOL +/– knappar för att
ändra volymen.
Hur du ställer in preferenser
1
Tryck flera gånger på (S-MENU) på
monitorn för att välja alternativ.
Picture
36
Press +/- or S-MENU.
2
Tryck på (VOLUME) (+) eller (VOLUME) (–)
på monitorn för att välja (eller ställa in)
önskad inställning.
35
04.p65
35
05-05-04, 12.46
Standardinställningarna är understrukna.
Inställningar
Picture
Brightness
Color
Hue
Dimmer
Video Adjust
Inställningsalternativ
Inställningsområde: 0 till 63 (standardinställning är 36)
Ställer in kontrasten.
Inställningsområde: 0 till 63 (standardinställning är 30)
Ställer in ljusstyrkan.
Inställningsområde: 0 till 63 (standardinställning är 36)
Ställer in färgen.
Justera detta om bilden är rödaktig eller grönaktig. Standardinställning är
CTR (mitten).
• “Hue” visas endast för NTSC-system.
On, Off Justera dimmern.
Återställer inställningarna för bild, ljusstyrka, färg, nyans och dimmer
med en åtgärd.
Observera!
Inställningarna för ingångskanal, färgsystem för inkommande videosignal
(PAL/NTSC), skärmläge och blå bakgrund återställs inte när du återställer
inställningarna.
Mode
Blue Back
IR Headphone
DVD LEVEL REVISION
Time Mode
Date Mode
Normal, Wide, Full, Zoom
Ställa in bildläget.
Normal: En bild med sidförhållandet 4 till 3 (vanlig bild).
Wide: En bild med sidförhållandet 16 till 9.
Full:
En bild med sidförhållandet 4 till 3 förstorad till skärmens
vänster- och högerkant.
Zoom: En bild med sidförhållandet 4 till 3, förstorad till skärmens
vänster- och högerkant, med överflödiga delar som fyller ut
skärmen upptill och nertill, borttagna.
On, Off
Ställa in blåbakgrundsbild.
On, Off
Starta och stänga av IR-hörlurarna (infraröda strålar). Om detta alternativ
står på “On” kan du använda IR-hörlurar.
On, Off
Minskar omfånget mellan högsta och lägsta ljudnivå ut. Om det
uppspelade ljudet för dvd-skivan är lågt ställer du detta alternativ på
“On”. Spelaren minskar omfånget för ljudnivån ut.
12H, 24H
Växlar standardtid mellan 12- och 24-timmar.
YYYY.MM.DD, MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY
Ställa in kalenderns visningsläge.
YYYY: år
MM: månad
DD: dag
36
04.p65
36
05-05-04, 12.46
Ställa in klocka och
kalender
Du kan ställa in aktuellt datum och tid.
1
Tryck på (CLOCK).
2
Tryck på (SETUP).
Inställningsbilden för kalender visas.
3
Tryck på M/m/</, för att ställa in
datum och tid.
Tryck på M/m för att välja nummer.
För att gå till nästa/föregående siffra
trycker du på </,.
4
Tryck på (SETUP) för att avsluta.
När 5 sekunder har gått utan att du tryckt
på någon knapp återgår spelaren till
normal visning.
Ställa in referensvolym
Du kan ställa in referensvolym för justering av
volym med hjälp av (VOLUME) +/– på
monitorn.
Tryck på (VOLUME) +/– på monitor när
ingen menybild eller bild för källa visas.
Inställningsområdet är mellan 0 och 47 och
standardinställningen är 10.
Värdet ändras kontinuerligt när du håller nere
knappen.
Ändra visningsläge
Bilden växlar mellan att visa kalender och
klocka när du trycker på < eller ,.
1. 1.2005 SAT
1:00 AM
1. 1.2005
1:00 AM
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
37
04.p65
37
05-05-04, 12.46
Övrig information
Underhåll
Byta ut litiumbatteriet i
fjärrkontrollen
Efter hand som batteriet laddas ur förkortas
fjärrkontrollens räckvidd. Byt till ett nytt
CR2025-litiumbatteri. Att använda en annan
batterityp kan innebära risk för brand eller
explosion.
Byta säkring
När du byter säkring eller nätsladd för uttaget
för cigarettändare kontrollera att du använder
en säkring med samma strömstyrka som
originalsäkringen. Om säkringen går,
kontrollera elanslutningen och byt ut
säkringen. Om säkringen går igen efter byte
kan det finnas ett intern fel. I detta fall
kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
2
1
x
Dra ut batterihållaren (2)
medan du trycker
på låsspaken (1).
+ vänd uppåt
x
Om litiumbatterier
Säkring (4 A)
Varning!
Använd aldrig en säkring med högre
strömstyrka än den som medföljer spelaren
eftersom den kan skadas.
• Håll litiumbatteriet utom räckhåll för barn.
Kontakta omedelbart läkare om batteriet
nedsväljs.
• Torka av batteriet med en torr trasa så får du
bättre kontakt.
• Kontrollera att polerna är vända åt rätt håll
när du sätter i batteriet.
• Håll inte i batteriet med en pincett av metall,
det kan orsaka kortslutning.
VARNING!
Vid felbehandling kan batteriet explodera.
Du ska inte ladda det, ta isär det eller
försöka elda upp det.
38
05.p65
38
05-05-04, 12.46
Musikskivor som kodats med
upphovsrättsskydd
Om skivor
• Håll skivorna rena, rör inte vid ytan. Håll
alltid skivorna i kanterna.
• Förvara skivorna i respektive fodral eller i
skivhållare när de inte används. Utsätt inte
skivorna för värme eller höga temperaturer.
Undvik att lämna dem i en parkerad bil eller
på instrumentbrädan/i bakrutan.
Denna produkt är avsedd för uppspelning av
skivor som följer cd-standard (Compact Disc).
Nyligen har vissa skivbolag börjat marknadsföra musikskivor med kodat upphovsrättsskydd. Du bör vara medveten om att vissa av
dessa skivor inte följer cd-standarden och
kanske inte går att använda i denna spelare.
• Fäst inte etiketter på skivorna och använd
inte skivor med rester av kladdigt bläck.
Sådana skivor kan stanna när de används och
förorsaka funktionsfel, eller också kan skivan
gå sönder.
• Använd inte skivor med etiketter eller
klistermärken på.
Följande fel kan uppstå om du använder
sådana skivor:
— Skivan kan inte matas ut (etiketten eller
klistermärket har lossnat och fastnat i
utmatningsmekanismen).
— Ljudinformation på skivan kan inte läsas
(spår hoppas över vid uppspelning eller
uppspelningen fungerar inte) eftersom
skivan har blivit sned när en etikett eller
ett klistermärke har krympt p g a värmen.
• Skivor med ovanliga former (till exempel
hjärtformade, fyrkantiga, stjärnformade) kan
inte spelas i spelaren. Gör man det kan det
skada spelaren. Använd inte den typen av
skivor.
• Innan du spelar, rengör skivorna med en
rengöringsduk som finns att köpa i handeln.
Torka varje skiva från mitten och utåt.
Använd inga lösningsmedel som tvättbensin,
tinner, andra rengöringsmedel eller antistatisk sprej avsedd för analoga skivor.
39
05.p65
39
05-05-04, 12.46
Mp3-filernas uppspelningsordning
Om mp3-filer
Mp3 (MPEG 1 Audio Layer-3) är standardteknik och ett format för komprimering av
ljudsekvenser. Filen komprimeras till ca 1/10
av originalstorleken. Ljud som ligger utanför
mänskligt hörselomfång komprimeras medan
det ljud vi kan höra inte komprimeras.
Uppspelningsordningen för mappar och filer
är följande:
1
Mapp
(album)
1
2
Mp3-fil
(spår)
2
Rekommenderat mp3-filformat
Samplingsfrekvens
(Hz)
32 k, 44,1 k, 48 k
Bithastighet (bit/s)
128k
3
3
4
5
Om skivor/Memory Stick
Du kan spela upp mp3-filer som spelats in på
cd-rom, cd-r och cd-rw.
Skivan måste hålla ISO 9660* level 1- eller level
2-format eller Joliet i expansionsformatet.
* ISO 9660-format
Den vanligaste, internationella standarden
för filers och mappars logiska format på en
cd-rom.
Det finns flera specifikationsnivåer. Nivå 1
innebär att filnamnet måste hålla 8.3-format
(max 8 tecken i namnet, max 3 tecken i
filnamnstillägget “.MP3”), samt skrivas med
versaler. Mappnamnen får inte vara längre
än 8 tecken. Det får inte finnas fler än 8 mappnivåer. Nivå 2-specifikationer tillåter
filnamn på upp till 31 tecken.
Varje mapp kan ha upp till åtta träd.
För Joliet expansionsformat gäller att du
måste kontrollera innehållet i programmet,
osv.
Observera!
• Om formatet är ett annat än ISO 9660 nivå 1 och
2, blir ev. mapp- eller filnamn på bildskärmen
felaktiga.
• När du namnger en fil, glöm inte lägga på
filnamnstillägget .MP3 efter namnet.
• Om du använder filnamnstillägg .MP3 på en fil
som inte är en mp3-fil, känner spelaren inte igen
filen och genererar i stället ett störande brus som
kan skada dina högtalare.
• Följande skivtyper/Memory Stick tar längre tid
att starta uppspelning av.
— en skiva/Memory Stick inspelad med en
komplicerad trädstruktur.
— en skiva med möjlighet att lägga till data.
• En mp3-fil med hög bithastighet, t ex 320 kbit/s,
kan eventuellt inte spelas upp på rätt sätt.
5
6
6
7
8
9
Träd 1
(roten)
Träd 2
Träd 3
40
Träd 4
Träd 5
Tips!
Om du vill ange en viss uppspelningsordning, mata
in ordningsnumret före mapp- eller filnamn
(exempelvis 01, 02), och spela därefter in på skivan.
(Ordningen varierar beroende på programvara).
40
05.p65
4
05-05-04, 12.46
Om Memory Stick
Vad är ett Memory Stick?
Memory Stick är ett kompakt, flyttbart och
mångsidigt inspelningsmedium med integrerade minneskretsar som har högre kapacitet än
en diskett. Memory Stick har konstruerats för
överföring och delning av digital information
mellan Memory Stick-kompatibla produkter.
Eftersom det är utbytbart kan Memory Stick
även användas för extern datalagring.
Typer av Memory Stick
Memory Stick finns i följande typer för att
uppfylla diverse krav avseende funktioner.
• Memory Stick
Lagrar alla typer av data förutom copyrightskyddade data som kräver MagicGatecopyright-teknik.
Du kan använda Memory Stick i den här
spelaren.
• Memory Stick Duo
Cirka hälften så stor som ett standard
Memory Stick.
Memory Stick Duo kan inte användas i
denna spelare.
Om du sätter in ett Memory Stick Duo i
denna spelare, kanske du inte kan ta bort
Memory Stick Duo.
• MagicGate Memory Stick
Utrustad med MagicGate copyright-teknik.
Uppspelning som kräver MagicGatefunktioner kan inte utföras på denna spelare.
• Memory Stick PRO
Utrustad med MagicGate copyright-teknik
som kan användas med Memory Stick PROkompatibla produkter.
Memory Stick PRO kan inte användas i
denna spelare.
• Memory Stick (MagicGate/stödjer
höghastighets dataöverföring)
Utrustad med MagicGate och stödjer
höghastighets dataöverföring.
Denna spelare stödjer inte parallell
höghastighets dataöverföring.
• “Memory Stick-ROM”
Lagrar förinspelade data, endast för läsning.
Du kan inte spela in på Memory Stick-ROM
eller radera förinspelade data.
• Memory Stick (med funktion för val av
minne)
Detta är ett Memory Stick som har flera
minnen (128 MB).
Du kan välja minne att använda för olika
syften med minnesomkopplaren på baksidan
av detta Memory Stick.
Inte alla typer av Memory Stick fungerar med
denna spelare.
Observera!
• Memory Stick är inte ATRAC- eller ATRAC3kompatibla.
• Max minneskapacitet för ett Memory Stick som
stöds av denna spelare är 128 MB.
Om användning
För att undvika att skada information,
– ta inte ut Memory Stick under läsning eller
skrivning av data.
– använd inte Memory Stick på en plats där det
förekommer statisk elektricitet eller
elektriska störningar.
Om formatering av Memory Stick
Memory Stick levereras med FAT-format som
standard. Använd inte formateringsfunktionen
i Windows Utforskaren vid formatering av
Memory Stick.
41
05.p65
41
05-05-04, 12.46
Om hantering av Memory Stick
A B
LOCK
C
• När knappen för raderingsskydd på Memory
Stick är ställd på LOCK kan ingen information spelas in, raderas eller redigeras. (B)
• Sätt inte fast något annat på platsen där den
medföljande etiketten ska sitta. (C)
• Fäst etiketten inom det avsedda området.
• Rör inte anslutningarna på Memory Stick
med fingrar eller med metallföremål. (A)
• Var försiktig så att du inte böjer, tappar eller
utsätter ditt Memory Stick för kraftiga stötar.
• Försök inte plocka isär Memory Stick.
• Låt inte Memory Stick komma i kontakt med
fukt.
• Använd inte och förvara inte Memory Stick
på en plats där det kan utsättas för:
– Extremt höga temperaturer, t.ex. i en bil
parkerad i solen.
– Direkt solljus
– Hög luftfuktighet eller platser med frätande
ämnen.
• Förläng livslängden på Memory Stick genom
att använda det medföljande skyddsfodralet.
Om rengöring
Rengör spelarens hölje med en mjuk trasa
fuktad med vatten eller milt rengöringsmedel.
Använt ingen typ av skurduk, skurmedel eller
lösningar som alkohol eller bensen eftersom
det kan repa höljets yta.
42
05.p65
42
05-05-04, 12.46
Tekniska data
System
Laser
Signalformat
Halvledarlaser
PAL/NTSC
Ljudegenskaper
Frekvensområde
Signal-till-brus-förhållande
Harmonisk distorsion
Dynamiskt område
Svaj och vibrationer
20 Hz till 20 kHz
90 dB (A)
0,03 %
90 dB
under mätbara gränser
(±0,001 % W PEAK)
Allmänt
Utgångar
Ingångar
Strömförsörjning
Dimensioner
Vikt
Driftstemperatur
Medföljande tillbehör
Ljud/video-utgång
Hörlursuttag
Optisk utgång
Ljud/video-ingång
DC 12V-ingång
12 V likström
Cirka 220 × 44 × 152 mm
(b/h/d)
Cirka 1,2 kg
0 ˚C – 45 ˚C
Nätadapter (1)
(inklusive elsladd (1))
Elsladd för cigarettändare i
bil (1)
Ljud/video-kabel (1)
Fjärrkontroll RM-X707 (1)
Installationssats för
nackstöd (1)
Installationsvagga (1)
Laddningsbart batteri (1)
Litiumbatteri för minnesbackup CR2032 (1)
Bärväska (1)
Bruksanvisning (1)
Tv-skärm
System
Bildskärm
Drivsystem
Bildstorlek
Bildsegment
LCD (Liquid crystal color
display)
Manuell nedfällbar panel
TFT-LCD aktiv matrissystem
6,5 tum vidbild (16:9)
280 800 (b 1440 × h 234)
punkter
Rätt till ändringar utan föregående meddelande
förbehålles.
43
05.p65
43
05-05-04, 12.46
Disc/Memory Stickuppspelning
Felsökning
Följande checklista kan vara användbar för att
åtgärda problem som kan uppstå med spelaren.
Innan du går igenom checklistan nedan,
kontrollera rutinerna för hur man ansluter och
använder enheten.
Allmänt
Enheten startar inte.
• Kontrollera anslutningarna.
•Om anslutningarna är ok, kontrollerar du
säkringen.
t Om säkringen har gått ersätter du den
med en säkring med rätt märkning.
t Om säkringen går igen kontakta
närmaste Sony-återförsäljare.
• Spelaren är överhettad.
t Kontrollera att spelaren är avstängd.
Vänta tills spelaren har svalnat och
tryck därefter på (POWER) igen.
Innehållet i minnet har raderats.
Strömkabeln eller batteriet har kopplats ur.
• Strömförsörjningskabeln är inte riktigt
ansluten.
Sparade inställningar försvinner. Säkringen
har gått.
Ledningarna har inte kopplats på rätt sätt
till bilens kontakt för strömförsörjning av
extrautrustning.
Enheten får ingen ström.
• Kontrollera anslutningen. Om allting är
som det ska, kontrollera säkringen.
Skivan kan inte laddas.
•Det finns redan en skiva i skivfacket.
•Du har lagt skivan fel, t ex. upp och ner.
Det går inte att spela upp mp3-filer.
•Inspelningen utfördes inte enligt formatet
ISO 9660 nivå 1 eller nivå 2, alternativt
Joliet expansionsformat.
•Du har glömt filnamnstillägget .MP3 efter
filnamnet.
•Filerna har inte lagrats i mp3-format.
Jpeg-filer kan inte visas. jpeg-filer visas inte
som de ska.
•Filnamnet har inte filnamnstillägget .JPG.
•Filer har inte lagrats i jpeg-format.
Det tar längre tid att spela upp mp3/jpegfiler än andra filer.
Följande skivtyper/Memory Stick tar längre
tid att starta uppspelning av.
— en skiva/Memory Stick inspelad med
komplicerad trädstruktur.
— en skiva med möjlighet att lägga till data.
Uppspelningsfunktioner, t ex “paus”,
stängs av.
•Återställningsknappen (RESET) har
tryckts.
•Skivan/Memory Stick är utmatad.
Ljudet hoppar.
• Smutsig eller trasig skiva.
• Spelaren är installerad på en plats där den
utsätts för kraftiga vibrationer.
Ett Memory Stick kan inte spelas.
Ett Memory Stick som inte kan spelas på
denna spelare sitter i.
fortsättning på nästa sida t
44
05.p65
44
05-05-04, 12.46
Bild
Ingen bild visas.
• Inställningar för färgsystem har ändrats
manuellt medan en dvd-skiva spelas.
t Ändra inställningarna i enlighet med
färgsystemet för dvd-skivan, stäng av
spelaren och starta den igen eller växla
inkanalen till VIDEO och växla den
därefter till DVD.
• Kontrollera att enheten ansluten till
AUDIO/VIDEO INPUT-kontakterna är
rätt ansluten.
• Om det inte är en bild på skärmen, etc
ansluten till spelaren, kontrollera att
enheten som är ansluten till AUDIO/
VIDEO OUTPUT-kontakterna är rätt
ansluten.
Bilden har störningar.
Smutsig eller trasig skiva.
Orörliga gröna, blå eller röda prickar kan
visas på skärmen.
Denna typ av fläckar kan uppstå på vilken
LCD-bildskärm som helst.
LCD-skärmen är en ytterst sofistikerad
skärm och mer än 99,99 % av bildpunkterna
är felfria. Det kan dock finnas skadade
bildpunkter (mindre än 0,01 %) som inte
fungerar på rätt sätt.
Åtgärd
Fjärrkontrollen fungerar inte.
•Ta bort eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och spelaren.
•Använd fjärrkontrollen i närheten av
fjärrkontrollsensorn.
•Rikta fjärrkontrollens sändare mot
spelarens fjärrsensor (mottagare).
•Byt batteri så snart batteriet i
fjärrkontrollen börjar ta slut.
Uppspelningen börjar inte från början på
skivan.
• Återuppta uppspelning kan vara
aktiverad.
t Tryck igen på x eller mata ut skivan.
• Beroende på dvd-skivan, visas eventuellt
inte en rubrikmeny eller dvd-meny
automatiskt på skärmen under
uppspelning.
t Välj önskad meny (sidan 26).
• Beroende på video cd-skivan, visas PBCmenyn automatiskt på skärmen under
uppspelning.
t Välj önskad meny (sidan 26).
Uppspelningen avbryts automatiskt.
Skivan innehåller en automatisk paussignal.
När den här signalen dyker upp avbryts
uppspelningen.
Vissa funktioner, som t ex. Stop (avbryt)
eller Search Playback (sök uppspelning), kan
inte utföras.
Dessa funktioner kan inte användas på alla
skivor.
Språk för ljudspåret/kapitlet kan inte ändras
medan du spelar en dvd-skiva.
• Dvd-skivan innehåller inte titlar på flera
språk.
• Det går inte att byta språk för titeln på
dvd-skivan.
Språk för textremsan kan inte ändras
medan du spelar en dvd-skiva.
• Dvd-skivan innehåller inte undertexter på
olika språk.
• Det går inte att byta språk på
undertexterna på den här dvd-skivan.
Textremsan kan inte stängas av medan du
spelar en dvd-skiva.
På vissa dvd-skivor går det inte att stänga
av undertexterna.
Vinklar kan inte ändras medan du spelar en
dvd-skiva.
•Dvd-skivan innehåller inte olika
bildvinklar.
•Ändra vinkel för en bildsekvens som
spelats in i flera vinklar (sidan 27).
•Det går inte att byta bildvinklar på den här
dvd-skivan.
Spelaren fungerar inte på rätt sätt.
Statisk elektricitet, etc. kan påverka
spelarens funktion.
t Stäng av spelaren och låt den svalna och
tryck igen på (POWER).
Lampan på det laddningsbara batteriet
blinkar grönt.
Det laddningsbara batteriet kan vara skadat.
t Kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Lampan på det laddningsbara batteriet
tänds inte.
När laddningen är klar tänds inte lampan
på det laddningsbara batteriet under
60 minuter även om du försöker ladda det.
Detta är helt normalt.
t Ta bort nätadaptern från det laddningsbara batteriet och låt batteriet vara under
cirka 60 minuter.
45
05.p65
45
05-05-04, 12.46
Felmeddelande
Felmeddelanden
Följande indikatorer visas i cirka åtta sekunder.
POWER OFF OVERHEAT
Spelaren är överhettad.
tLåt spelaren svalna och tryck därefter på
(POWER) igen.
Fel region
Fel regionkod för den dvd-skiva som ligger i
skivfacket.
tKontrollera regionkoden på dvd-skivan
och spelaren (sidan 7).
Unknown Disc
•Informationen på skivan är skadad.
•Spelaren stöder inte formatet för
informationen på skivan.
Unknown Data
Spelaren stöder inte formatet som
informationen har spelats in med på
Memory Stick.
Funktionen kan inte aktiveras.
46
05.p65
46
05-05-04, 12.46
Lista över språkkoder
Språkens stavning följer ISO 639: 1988 (E/F)-standard.
05.p65
Kod Språk
Kod Språk
Kod Språk
Kod Språk
6565 Afar
6566 Abchaziska
6570 Afrikaans
6577 Amhariska
6582 Arabiska
6583 Assami
6588 Aymara
6590 Azerbajdzjanska
6665 Bashkiriska
6669 Vitryska
6671 Bulgariska
6672 Bislama
6678 Bengali
6679 Tibetanska
6682 Bretonska
6765 Katalanska
6779 Korsikanska
6783 Tjeckiska
6789 Walesiska
6865 Danska
6869 Tyska
6890 Bhutanesiska
6976 Grekiska
6978 Engelska
6979 Esperanto
6983 Spanska
6984 Estniska
6985 Baskiska
7065 Persiska
7073 Finska
7074 Fijianska
7079 Färöiska
7082 Franska
7089 Frisiska
7165 Irländska
7168 Skotska/Gaeliska
7176 Galiciska
7178 Guarani
7185 Gujarati
7265 Haussa
7273 Hindi
7282 Kroatiska
7285 Ungerska
7289 Armeniska
7365 Interlingua
7378 Indonesiska
7383 Isländska
7384 Italienska
7387 Hebreiska
7465 Japanska
7473 Jiddisch
7487 Javanesiska
7565 Georgiska
7575 Kazakiska
7576 Grönländska
7577 Kambodjanska
7578 Kanaresiska
7579 Koreanska
7583 Kashmiri
7585 Kurdiska
7589 Kirgisiska
7665 Latin
7678 Lingala
7679 Laotiska
7684 Litauiska
7686 Lettiska
7771 Malagassiska
7773 Maori
7775 Makedonska
7776 Malayalam
7778 Mongoliska
7779 Moldaviska
7782 Marathi
7783 Malajiska
7784 Maltesiska
7789 Burmesiska
7865 Nauriska
7869 Nepaliska
7876 Nederländska
7879 Norska
7982 Oriya
8065 Punjabi
8076 Polska
8083 Pushto/Pashto
8084 Portugisiska
8185 Quechua
8277 Rätoromanska
8279 Rumänska
8285 Ryska
8365 Kinyarwanda
8368 Sanskrit
8372 Serbokroatiska
8373 Sinhalese
8375 Slovakiska
8376 Slovenska
8377 Samoanska
8378 Shona
8379 Somaliska
8381 Albanska
8382 Serbiska
8385 Sundanesiska
8386 Svenska
8387 Swahili
8465 Tamil
8469 Tegule
8471 Tajik
8472 Thailändska
8473 Tigrinja
8475 Turkmeniska
8476 Tagalog
8479 Tonga
8482 Turkiska
8484 Tatariska
8487 Twi
8575 Ukrainska
8582 Urdu
8590 Uzbekiska
8673 Vietnamesiska
8679 Volapük
8779 Wolof
8872 Xhosa
8979 Yoruba
9072 Kinesiska
9085 Zulu
47
05-05-04, 12.46
06.p65
186
05-05-04, 13.53
Download PDF

advertising