Sony | RM-LVR3 | Sony RM-LVR3 Snabbstartguide

4-588-898-41(1)
3
Anslut vaggan till en aktiverad dator med mikro-USBkabeln (medföljer).
Denna produkt har testats och befunnits motsvara kraven som ställs i
EMC-reglerna för anslutningskablar på upp till 3 meter.
Ställa in kameran
1
Tryck på MENU-knappen för att välja
(tagningsinställningar), tryck sedan på
REC/ENTER-knappen.
Lyser gul under
laddning
2
Fjärrkontroll för direktvisning
Live weergave op afstand
Tryck på UP-knappen eller DOWN-knappen för att välja
tagningsalternativ, tryck sedan på REC/ENTER-knappen.
Ikoner
Startguide
Mikro-USB-kabel
Beknopte gids
Tryck på -knappen (på/standby) för att slå på
fjärrkontrollen.
Inställning av
sommartid
Inställning
År-Månad-Dag
Datumformat
Inställning av tid
Bekräftelse av
inställning för
datum och tid/
område
Tryck på REC/ENTER-knappen på bekräftelseskärmen för
inställning av datum och tid/område för att bekräfta önskad
inställning, därefter visas skärmen för Wi-Fi-standby.
Tips!
•Regioner definieras av tidsskillnaden mellan GMT-tid och standardtiden där du
bor. Se ”Listan över tidsskillnaden mellan världens huvudstäder” i ”Hjälpguiden”
(handbok på Internet) för information om tidsskillnaden.
(Inställning av datum
•Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen för att välja
(Inställning av område)/
(Inställning av sommartid) under
och tid)/
(Inställning fjärrkontroll), för att ställa in datum och tid igen.
Ansluta fjärrkontrollen till en kamera
Denna handbok beskriver hur du ansluter fjärrkontrollen till en kamera.
Se ”Hjälpguiden” (handbok på Internet) för mer information om hur du
ansluter fjärrkontrollen till flera kameror.
Läs kamerans bruksanvisning för mer information om hur kameran
manövreras.
1
AE-läge vid inspelning
av tidsförlopp
Tagningsintervall
stillbild
Scen
Självutlösare
Färgläge
Intervall vid inspelning
av tidsförlopp
Inställning
ljudinspelning
Nummer vid inspelning
av tidsförlopp
Brusreducering
Vitbalans
Se ”Hjälpguiden” (handbok på Internet) för mer information om
inställningsalternativ.
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
Ställ in datum och tid/område.
Områdesinställning
AE shift
SteadyShot (Film)
När fjärrkontrollen slås på för första gången visas skärmen för
inställning av datum och tid/område.
RM-LVR3
Vända
Växla stillbildsläge
1
Tryck på UP-knappen eller DOWN-knappen för att välja önskad
inställning och tryck sedan på REC/ENTER-knappen för att tillämpa
inställningen. Inställningsskärmen för datum och tid/område
växlar på följande sätt.
Zoominställning
Loopinspelningstid
Ställa in datum och tid/område
Inställningsalternativ
Inställning av vinkel
Bildstorlek för
inspelning av
tidsförlopp
Obs!
•Du kan ladda fjärrkontrollen även om den inte är helt urladdad. Även om
fjärrkontrollen inte är fulladdad kan du använda fjärrkontrollen med den
återstående laddningen i batteriet.
•När fjärrkontrollen är påslagen matas den med ström men den laddas inte.
•När fjärrkontrollen är fulladdad slocknar CHG-lampan (laddning) omedelbart.
Ikoner
SteadyShot (Stillbild)
Filmformat
CHG-lampan (laddning) slocknar när laddningen är klar.
2
Inställningsalternativ
Inställning av
bildkvalitet
Obs!
•De alternativ som går att välja beror på tagningsläget.
Slå på/stäng av kameran samt strömmen
till fjärrkontrollen
Genom att slå på/stänga av fjärrkontrollen kommer också motsvarande
kamera att slås på/stängas av.
Tryck på MENU-knappen på kameran, tryck sedan på UP-knappen eller
DOWN-knappen för att välja
(Kamerainställningar) 
(Inställning av ström för Bluetooth-fjärrkontroll) 
för att
ställa in denna funktion till OFF.
Automatisk avstängning av LCD-skärmen
vid tagning
LCD-skärmen stängs av automatiskt vid tagning för att minska
batteriförbrukningen.
Tryck på MENU-knappen, tryck sedan på UP-knappen eller DOWNknappen för att välja
(fjärrkontrollinställningar) 
(automatisk avstängning av skärm vid tagning) 
för
att ställa in denna funktion till AV.
Fästa fjärrkontrollen
Fästa fjärrkontrollen i remmen
Rikta in fjärrkontrollens utskjutande del mot den konkava delen av
remmen, samtidigt som du skjuter frigöringsspaken på baksidan av
remmen mot den motsatta sidan med ditt finger.
Se till att fjärrkontrollen sitter fast i remmen och ta sedan bort ditt
finger från frigöringsspaken.
•Frigöringsspaken återgår till ursprungligt läge och fjärrkontrollen sitter fast
på remmen.

Fästa remmen på din arm
För den ena änden på remmen genom hålet på den andra änden av
remmen och spänn fast remmen med . För sedan ner  för att hålla
fast remmen ordentligt.
2
Slå på kameran, kontrollera sedan kamerainställningarna.
Försiktighetsåtgärder
Kontrollera att en Wi-Fi-markeringen visas på kamerans skärm.
Märkplåten sitter på fjärrkontrollens baksida.
Om du behöver kontrollera den, ta loss bältet.

Denna handbok beskriver grundläggande funktioner för fjärrkontroll för
direktvisning RM-LVR3.
Du måste före användning ansluta till en kamera via Wi-Fi
enligt beskrivningen i denna handbok.
Se ”Hjälpguiden” (handbok på Internet) för mer
information.
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
Fästa fjärrkontrollen i monteringsadaptern
3
Välj en kamera som du vill ansluta till fjärrkontrollen, tryck
sedan på REC/ENTER-knappen.
Rikta in fjärrkontrollens utskjutande del mot den konkava delen av
monteringsadaptern, samtidigt som du skjuter frigöringsspaken mot
den motsatta sidan med ditt finger.
Se till att fjärrkontrollen sitter fast i monteringsadaptern och ta sedan
bort ditt finger från frigöringsspaken.
•Frigöringsspaken återgår till ursprungligt läge och fjärrkontrollen sitter fast
på monteringsadaptern.

Delar och reglage
4
Kontaktdel
 -knapp (på/standby)
CHG-lampa (laddning)
LCD-skärm
UP/DOWN-knapp
REC/ENTER-knapp
REC/Wi-Fi-lampa
MENU-knapp
När
visas på kamerans skärm väljer du [OK], tryck sedan på
kamerans REC/ENTER-knapp.
Utsätt inte batterierna för extrem värme från t.ex. solsken, eld eller
liknande.
Obs!
•Starta om kameran och försök igen från steg 2 om
kamerans skärm.
Live-View-visning
inte visas på
Inspelbar tid/Inspelningstid
Tagningsläge
Ljudinspelning PÅ/AV
Varning för ökning av kamerans
temperatur
Ladda fjärrkontrollen
1
2
Kontrollera att fjärrkontrollen är avstängd.
Obs!
•Signaltrafiken kan vara trög, om anslutningen till kameran inte upprättats. I
detta fall bör du flytta till en annan plats och försöka igen.
Växla tagningslägen
1
2
Tryck på MENU-knappen för att välja
tryck sedan på REC/ENTER-knappen.
(tagningsläge)
Tryck på UP-knappen eller DOWN-knappen för att välja
tagningsläget och tryck sedan på REC/ENTER-knappen.
Anslut fjärrkontrollen till vaggan (medföljer).
Ikonen för tagningsläget visas längst ner till vänster på skärmen.
Tagning
När du spelar in film
Obs!
•Torka bort fukt eller damm före anslutning, om fjärrkontrollens kontaktdel
Se ”Hjälpguiden” (handbok på Internet) eller kamerans bruksanvisning
för mer information om följande funktioner.
•Stillbilder
•Inspelning av tidsförlopp
•Inspelning av slinga
1
2
VARNING!
Vidta följande försiktighetsåtgärder eftersom det finns risk för att
värmebildning, brand eller explosion.
När anslutningen till kameran har upprättats växlar fjärrkontrollens
LCD-skärm till direktvisning.
Obs!
•Visningen skiljer sig åt beroende på vilken kamera som är ansluten.
är fuktig eller smutsig.
VARNING
För att reducera risken för brand eller elstötar,
1) utsätt inte enheten för regn eller fukt.
2) placera inte föremål som innehåller vätskor, t.ex. vaser, på
apparaten.
•Tryck samtidigt på MENU-knappen, REC/ENTER-knappen och DOWN-knappen
för att återställa fjärrkontrollen.
Inställning av Wi-Fi-anslutning
Status för Bluetooth-anslutning
Kamerans
GPS-mottagningsstatus
Klockinställning
Kamerans batterinivå
Fjärrkontrollens batterinivå
Knapplåsfunktion PÅ/AV
Funktionsguide
Zoomförhållande
Vinkel
SteadyShot-inställning
Bildkvalitet (bildfrekvens)
Filmformat

Registrera fjärrkontrollen för kameran.
Skärmvisning
Tryck på REC/ENTER-knappen för att starta inspelningen.
*Det finns ett litiumjonbatteri inbyggt i produkten.
•Ladda produkten med den angivna laddningsmetoden.
•Placera inte produkten i en eld eller nära en eld och placera den inte i
en mikrovågsugn.
•Lämna inte produkten i en bil när det är varmt väder.
•Förvara eller använd inte produkten på en varm och fuktig plats som
t.ex. i en bastu.
•Plocka inte isär, krossa eller genomborra produkten.
•Utsätt inte produkten för kraftiga stötar som när den tappas från en
hög höjd.
•Utsätt inte produkten för temperaturer över 60 °C.
•Se till att produkten alltid är torr.
Avfallshantera produkten på lämpligt sätt.
Ladda produkten med den laddningsmetod som anges i
bruksanvisningen.
Nätadapter (säljs separat)
Använd ett lättåtkomligt vägguttag när du använder nätadaptern (säljs
separat). Koppla genast bort nätadaptern (säljs separat) från
vägguttaget om det uppstår något problem när apparaten används.
För kunder i Europa
Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv
Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan
För EU:s produktöverensstämmelse: Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien
Obs!
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör att
informationsöverföringen avbryts (överföringen misslyckas) startar du
om programmet eller kopplar loss kommunikationskabeln (USB-kabel
eller liknande) och sätter tillbaka den igen.
REC/Wi-Fi-lampan växlar från blå till röd.
Tryck på REC/ENTER-knappen igen för att stoppa
inspelningen.
REC/Wi-Fi-lampan växlar från röd till blå.
For kunder i Norge
Forholdsregel
ADVARSEL
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt,
1) ikke utsett enheten for regn eller fukt.
2) ikke plasser gjenstander fylt med væsker, som vaser, på
apparatet.
Ikke utsett batteriene for ekstrem varme, som sol, brann eller
lignende.
Forsiktig
Du må merke deg følgende forholdsregler, da det kan være fare for
varmedannelse, brann eller eksplosjon.
*Litium-ion-batteriet er bygd inn i produktet.
•Lad opp produktet med den tiltenkte lademetoden.
•Ikke plasser produktet i eller i nærheten av flammer. Produktet må
heller ikke plasseres i en mikrobølgeovn.
•Ikke la produktet ligge i en bil når det er varmt ute.
•Ikke oppbevar eller bruk produktet på en varm og fuktig plass som i
en badstue.
•Ikke demonter, knus eller stikk hull på produktet.
•Ikke utsett produktet for ekstreme støt som hvis det slippes ned fra et
høyt sted.
•Ikke utsett produktet for høye temperaturer over 60 °C.
•Hold produktet tørt.
Kasser produktet på riktig måte.
Lad opp produktet med den tiltenkte lademetoden som beskrevet i
bruksanvisningen.
Vekselstrømadapter (selges separat)
Bruk nærmeste stikkontakt når du bruker vekselstrømadapteren (selges
separat). Koble vekselstrømadapteren (selges separat) straks fra
stikkontakten hvis en feil oppstår under bruk av apparatet.
Merknad for kunder i land som benytter EU direktiver
Skärmen för Wi-Fi-standby visas när fjärrkontrollen aktiveras.
Printed in China
Svenska
Denna symbol på produkten, batteriet eller på
förpackningen betyder att produkten samt batteriet inte
skall behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet
innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly.
För att säkerställa för att dessa produkter och batterier blir hanterade
på ett riktigt sätt, kommer du att bidra till att skydda miljön och
människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars
orsakats av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra
till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller
dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri,
bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker.
För att försäkra att batteriet och de elektriska produkter blir behandlat
korrekt skall dessa produkter levereras till en återvinningsstation för
batterier och elektriska produkter när de är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort
batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation
för förbrukade batterier.
För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av
denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor,
din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten eller
batteriet.
For kunder i Europa
Slå på fjärrkontrollen.
© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier och
elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europiska
länder med separata insamlingssystem)
Navneplaten er plassert på bunnen.
Løsne beltet hvis du må kontrollere den.
Ställa in fjärrkontrollen

Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan påverka bilden och
ljudet på den här produkten.
Härmed intygar Sony Corporation att denna utrustning står I
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För
ytterligare information gå in på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan
EU produkt samsvar: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på
dataoverføringen, må du starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.).
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med de
grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For flere detaljer, vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Om kondens
Om du flyttar fjärrkontrollen direkt från en kall till en varm plats, kan det
bildas kondens (fukt) på insidan eller utsidan av fjärrkontrollen. Denna
imbildning kan orsaka fel på fjärrkontrollen.
Om det bildas kondens
Stäng av fjärrkontrollen och vänta ungefär en timme tills fukten
avdunstat.
Driftstemperatur
•Fjärrkontrollen är utformad för användning i temperaturer mellan
-10 °C och +40 °C. Användning på extremt kalla eller varma ställen
utanför detta område rekommenderas inte.
•LCD-skärmen och höljet blir varma under användning. Detta är
normalt.
Hantera LCD-skärmen
•Lämna inte LCD-skärmen riktad mot solen eftersom den kan skadas.
Var försiktig när du placerar fjärrkontrollen vid ett fönster.
•Om fjärrkontrollen används på en kall plats, kan det hända att
horisontella linjer eller en kvarvarande bild visas på LCD-skärmen.
Detta är inte ett fel. LCD-skärmen återgår till det normala när
fjärrkontrollen värms upp.
Om fjärrkontrollens vattentäta prestanda
Fjärrkontrollen är utformad att vara vattentät. Skador orsakade av
felaktig användning, missbruk, eller felaktigt underhåll omfattas
inte av den begränsade garantin.
•Utsätt inte fjärrkontrollen för trycksatt vatten, t.ex. från en kran.
•Använd inte i heta källor.
•Använd fjärrkontrollen i ett vattentemperaturområde mellan 0 °C och
40 °C.
Kommentarer innan användning av fjärrkontrollen under/nära
vatten
•Torka rent med en mjuk trasa som inte lämnar kvar fibrer, om det
kommer smuts eller sand på fjärrkontrollens kontaktdel (där den
ansluts till vaggan).
•Utför det förfarande som beskrivs i ”Rengöring efter användning av
fjärrkontrollen under/nära vatten” innan du laddar fjärrkontrollen med
vaggan, om du har använt fjärrkontrollen i närheten av vatten eller
med blöta eller sandiga händer.
Kommentarer för användning av fjärrkontrollen under/nära vatten
•Utsätt inte fjärrkontrollen för stötar genom att t.ex. hoppa i vatten.
•Fjärrkontrollen sjunker i vatten. Använd den rem som medföljer
fjärrkontrollen för att förhindra att den sjunker.
•Bubblor kan uppträda när fjärrkontrollen placeras under vatten. Detta
är inte ett fel.
Rengöring efter användning av fjärrkontrollen under/nära vatten
•Fjärrkontrollen måste alltid rengöras med vatten inom 60 minuter
efter användning. Det kan hända att sand eller vatten tränger in där
det inte syns vilket gör att den vattentäta prestandan försämras om
det inte sköljs bort.
•Låt fjärrkontrollen ligga i rent vatten i en rengöringsskål i cirka
5 minuter. Skaka sedan lätt på fjärrkontrollen och tryck på alla
knappar under vatten för att rensa bort saltet, sanden eller annat
material som ansamlats runt knapparna.
•Efter sköljning, torka bort eventuellt kvarvarande vatten med en mjuk
trasa. Låt fjärrkontrollen torka helt på en skuggig plats med god
ventilation. Blås inte torrt med hårtork eftersom det finns en risk för
deformering och/eller försämrade vattentäta prestanda.
•Torka bort eventuella vattendroppar eller damm med en mjuk, torr
trasa.
•Placera fjärrkontrollen i vaggan när fjärrkontrollen är helt torr.
•Fjärrkontrollens hölje kan missfärgas om det kommer i kontakt med
solskyddsmedel eller sololja.
Om fjärrkontrollen kommer i kontakt med solskyddsmedel eller sololja
måste du genast torka bort det.
•Låt inte fjärrkontrollen ligga i kontakt med saltvatten. Detta kan leda
till korrosion eller missfärgning och försämring av vattentäta
prestanda.
Kassering
Ta ut batteriet innan du kasserar fjärrkontrollen.
Ta bort batteriet
Det inbyggda batteriet är återvinningsbart.
Ta bort det inbyggda batteriet innan du kasserar fjärrkontrollen.
Obs!
När du tar ut batteriet, tänk på följande.
•Håll skruvar etc. borta från små barn för att förhindra oavsiktlig sväljning.
•Var försiktig så att du inte skadar dina naglar och fingrar.
Viktig information
Ta inte bort skruvarna förutom när du kasserar fjärrkontrollen.
Vi kommer att vägra reparationer eller ersättning om vi bedömer att
den har monterats isär utan anledning.
1
2
3
4
Tryck på
-knappen (på/standby) för att stänga av fjärrkontrollen.
Ta bort skruvarna med en stjärnskruvmejsel. (4 skruvar)
Ta bort luckan.
Ta bort batteriet.
Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med
grenseverdiene i EMC-direktivet for bruk av tilkoblingskabler som er
kortere enn 3 meter.
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke
bilde og lyd i denne enheten.
Kassering av gamle batterier og elektriske og elektroniske
apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre
europeiske land med separat innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet, batteriet eller emballasjen
indikerer at dette produktet og batterier ikke må behandles
som husholdningsavfall. På noen batterier er dette
symbolet brukt i kombinasjon med kjemiske symbol.
De kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er
lagt til dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv eller
0,004% bly.
Ved å sørge for at disse produktene og batteriene blir kastet riktig, vil
du bidra til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og
menneskers helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av batteriet.
Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturressursene. Hva
gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses - eller
dataintegritetsgrunner krever en permanent tilkobling til et inkorporert
batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell. For
å sikre at batteriet og det elektriske og elektroniske utstyr blir
behandlet korrekt, overlevere disse produktene ved endt levetid til et
mottak for resirkulering av batterier og elektrisk og elektronisk utstyr.
For alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man
fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet til et mottak for
resirkulering av avfall batterier. For mer detaljert informasjon om
resirkulering av dette produktet eller batteriet, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsselskapet eller forretningen der du kjøpte
produktet eller batteriet.
Kommentarer om användning
[Fjärrkontroll för direktvisning]
Fästa fjärrkontrollen
Fäst fjärrkontrollen ordentligt i remmen eller i monteringsadaptern. Den
kan annars falla av och gå sönder eller orsaka skada.
Undvik att använda/förvara fjärrkontrollen på följande platser
•På en extremt varm plats
På platser som t.ex. i en bil parkerad i solen, kan fjärrkontrollens hölje
bli deformerat och orsaka felfunktion.
•I direkt solljus eller nära ett element
Om du förvarar fjärrkontrollen i direkt solljus eller nära ett element,
kan fjärrkontrollen missfärgas eller deformeras, och detta orsaka
felfunktion.
•På en plats som utsätts för kraftiga vibrationer
•Nära starka magnetfält
•Där det är sandigt eller dammigt
Se upp så att det inte kommer in sand eller damm i fjärrkontrollen.
Det kan leda till funktionsstörningar på fjärrkontrollen som eventuellt
inte går att reparera.
Wi-Fi/Bluetooth-funktion
•Använd fjärrkontrollen i enlighet med de regler som gäller där den
används.
•Du kan inte använda fjärrkontrollens Wi-Fi/Bluetooth-funktion under
vattnet.
Säkerhet vid användning av trådlösa nätverksenheter
•För att undvika hacking, tillgång av skadliga tredje parter och andra
säkerhetsproblem, bör du kontrollera att det trådlösa nätverket är
skyddat.
•Det är mycket viktigt att du ställer in säkerhetsfunktioner för det
trådlösa nätverket.
•Om ett problem uppstår på grund av otillräcklig säkerhet eller på
grund av förutsebara förhållanden, ansvarar Sony Corporation inte för
eventuella skador.
Specifikationer
Strömkrav:
Uppladdningsbart batteri: 3,7 V (internt batteri)
Mikro-USB-terminal: 5,0 V
USB-laddning:
5,0 V likström (DC), 500 mA
Vattentäta prestanda:
Vattendjup på 3 m, oavbrutet i 30 minuter (den
vattentäta prestandan garanteras inte i alla
situationer)
Driftstemperatur:
-10 °C till +40 °C
Förvaringstemperatur:
-20 °C till +60 °C
Dimensioner (ca.): 47,8 mm × 52,6 mm × 19,0 mm
(B/H/D, exklusive utskjutande delar)
Vikt:
Ca. 46 g (endast huvuddelen)
Total vikt (vid användning):
Ca. 83 g (inklusive medföljande rem)
Medföljande föremål:
Fjärrkontroll för direktvisning (1), Mikro-USB-kabel
(1)*, Rem (1), Monteringsadapter (1), Vagga (1),
Uppsättning tryckt dokumentation
Siffran inom parentes indikerar antalet
medföljande föremål.
* Även om fjärrkontrollen säljs med kameran medföljer endast en
mikro-USB-kabel.
•Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
•Se ”Hjälpguiden” (handbok på Internet) för mer specifikationer.
Om varumärken
•Wi-Fi, Wi-Fi-logotypen, Wi-Fi PROTECTED SET-UP är registrerade varumärken
som tillhör Wi-Fi Alliance.
•Adobe, Adobe-logotypen och Adobe Acrobat är antingen registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA
och/eller i andra länder.
•Märket Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör
Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken sker på licens från Sony
Corporation. Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
Även alla andra system- och produktnamn som omnämns i denna
bruksanvisning är i regel varumärken eller registrerade varumärken för
respektive utvecklare eller tillverkare. Däremot kan det hända att ™eller -markeringarna inte beskrivs i denna handbok.
Nederlands
De afstandsbediening verbinden met een
camera
Voorzorgsmaatregelen
Het naamplaatje bevindt zich op de achterkant van de
afstandsbediening.
Maak de riem los als u het wilt controleren.
In deze handleiding worden de basishandelingen van de RM-LVR3 live
weergave op afstand beschreven.
Voor u dit product in gebruik neemt, moet u het via Wi-Fi
verbinden met een camera, zoals beschreven in deze
handleiding.
In deze handleiding wordt beschreven hoe u de afstandsbediening
kunt verbinden met één camera.
Raadpleeg de "Helpgids" (webhandleiding) voor meer informatie over
het verbinden van de afstandsbediening met meerdere camera's.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de camera voor meer informatie
over de bediening ervan.
1
Wanneer u de afstandsbediening inschakelt, wordt het Wi-Fistand-byscherm weergegeven.
Contactpunten
 (aan/stand-by)-toets
CHG (opladen)-lampje
LCD-scherm
UP-/DOWN-toets
REC/ENTER-toets
REC/Wi-Fi-lampje
MENU-toets
•Om de afstandsbediening te resetten, drukt u tegelijk op de MENU-toets, de
REC/ENTER-toets en de DOWN-toets.
2
Schakel de camera in en controleer de camera-instellingen.
Wi-Fi-verbindingsinstelling
Status van de
Bluetooth-verbinding
GPS-ontvangststatus van een
camera
Klok
Resterende batterijlading van
een camera
Resterende batterijlading van
de afstandsbediening
Knopvergrendelingsfunctie
AAN/UIT
Bedieningshandleiding
Zoomverhouding
Hoek
SteadyShot-instelling
Beeldkwaliteit (framesnelheid)
Controleer of er een Wi-Fi-markering weergegeven wordt op het
scherm van de camera.
3
Selecteer een camera om te verbinden met de
afstandsbediening en druk vervolgens op de REC/
ENTER-toets.
Schermweergave
4
Filmformaat
Opneembare tijd/opgenomen
tijd
Opnamestand
Audio-opname AAN/UIT
Waarschuwing voor
temperatuurverhoging camera
Wanneer
weergegeven wordt op het scherm van de
camera, selecteert u [OK] en drukt u vervolgens op de REC/
ENTER-toets op de camera.
Opmerking
niet weergegeven wordt op het scherm van de camera,
•Als
herstart u de camera en probeert u het opnieuw vanaf stap 2.
De verbinding met de camera is voltooid wanneer het LCD-scherm
van de afstandsbediening overschakelt naar het scherm voor
liveweergave.
Controleer of de voeding van de afstandsbediening op OFF
staat.
Bevestig de afstandsbediening op het basisstation
(bijgeleverd).


De riem rond uw arm vastmaken
Steek het ene uiteinde van de riem door de opening aan het andere
uiteinde ervan en maak de riem vast met . Verschuif vervolgens 
zodat de riem stevig vastzit.
Opmerking
•Als de contactpunten van de afstandsbediening nat of vuil zijn, veegt u
deze schoon vooraleer u de afstandsbediening bevestigt.
Sluit het basisstation aan op een ingeschakelde computer
met behulp van de micro-USB-kabel (bijgeleverd).
Licht oranje op tijdens
het opladen
De opnamestand wijzigen
1
2
Druk op de MENU-toets om
(opnamestand) te
selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
Druk op de UP- of DOWN-toets om de opnamestand te
selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
Het pictogram van de opnamestand wordt weergegeven in de
linkeronderhoek van het scherm.
Opnemen
Films opnemen
Micro-USB-kabel
Het CHG (opladen)-lampje dooft wanneer de batterij volledig
opgeladen is.
Opmerkingen
•U kunt de afstandsbediening zelfs opladen wanneer deze nog niet volledig leeg
is. Zelfs als de afstandsbediening niet volledig is opgeladen, kunt u de
gedeeltelijk opgeladen afstandsbediening gebruiken.
•Wanneer de afstandsbediening ingeschakeld is, wordt deze gevoed maar niet
opgeladen.
•Wanneer de afstandsbediening volledig opgeladen is, dooft het CHG (opladen)lampje meteen.
1
1
2
Druk op de REC/ENTER-toets om de opname te starten.
Het REC/Wi-Fi-lampje wijzigt van blauw naar rood.
Druk nogmaals op de REC/ENTER-toets om de opname te
stoppen.
Het REC/Wi-Fi-lampje wijzigt van rood naar blauw.
1
2
Druk op de MENU-toets om
(opname-instellingen) te
selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
Druk op de (aan/stand-by)-toets om de
afstandsbediening in te schakelen.
Wanneer u de afstandsbediening voor het eerst inschakelt,
verschijnt het scherm voor het instellen van de datum en tijd/de
regio.
Druk op de UP- of DOWN-toets om het opname-item te
selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets.
Pictogrammen
Stel de datum en tijd/de regio in.
Druk op de UP- of DOWN-toets om het gewenste item te
selecteren en druk vervolgens op de REC/ENTER-toets om te
bevestigen. Het scherm voor het instellen van de datum en tijd/de
regio wijzigt als volgt:
Zomertijd instellen
Raadpleeg de "Helpgids" (webhandleiding) of de gebruiksaanwijzing
van de camera voor meer informatie over de volgende onderwerpen:
•Stilstaande beelden
•Time-lapse-opname
•Lusopnames
De camera instellen
De datum en tijd/de regio instellen
Instelitems
Pictogrammen
SteadyShot (stilstaand
beeld)
Filmformaat
Hoekinstelling
Beeldformaat
time-lapse-opname
Zoominstelling
Schakelen tussen stand
stilstaande beelden
Opname-interval
stilstaande beelden
Zelfontspanner
Instellen van de
klok
Bevestigen van de
instellingen voor
de datum en tijd/
de regio
Opname-interval
time-lapse
Opnamenummer
time-lapse
Kantelen
AE-verschuiving
AE-stand time-lapse
Scène
Witbalans
Kleurstand
Instelling
audio-opname
Windruisonderdrukking
SteadyShot (film)
Raadpleeg de "Helpgids" (webhandleiding) voor meer informatie
over instelitems.
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
Druk op de REC/ENTER-toets op het scherm voor het bevestigen
van de instellingen voor de datum en tijd/de regio om het
gewenste item te bevestigen. Het Wi-Fi-stand-byscherm wordt
weergegeven.
Tips
•Regio's worden bepaald op basis van het tijdsverschil tussen de Greenwich
Mean Time (GMT) en de standaardtijd van uw woonplaats. Raadpleeg "De lijst
met tijdsverschillen tussen de belangrijkste hoofdsteden" in de "Helpgids"
(webhandleiding) voor meer informatie over het tijdsverschil.
•Om de datum en tijd opnieuw in te stellen, drukt u op de MENU-toets op de
(datum/tijd instellen)/
(regio instellen)/
afstandsbediening om
(zomertijd instellen) te selecteren bij
(instellingen voor
afstandsbediening).
Breng het uitstekende deel van de afstandsbediening op een lijn
met het concave deel van de bevestigingsadapter en trek terwijl de
ontgrendelingshendel met uw vinger naar de tegenovergestelde
kant.
Zorg ervoor dat de afstandsbediening correct in de
bevestigingsadapter geplaatst is en verwijder vervolgens uw vinger
van de ontgrendelingshendel.


Opmerking
•Welke items ingesteld kunnen worden, hangt af van de opnamestand.
De afstandsbediening instellen
De camera samen met de
afstandsbediening in-/uitschakelen
Wanneer de afstandsbediening in-/uitgeschakeld wordt, wordt de
overeenstemmende camera ook in-/uitgeschakeld.
Om deze functie in te stellen op OFF, drukt u op de MENU-toets op de
camera en drukt u vervolgens op de UP- of DOWN-toets om
(camera-instellingen) 
(voedingsinstelling Bluetoothafstandsbediening) 
te selecteren.
Opmerking bij het gebruik
[Live weergave op afstand]
De afstandsbediening bevestigen
Bevestig de afstandsbediening stevig aan de riem of
bevestigingsadapter. Doet u dit niet, dan kan deze vallen, met
verwondingen of schade als gevolg.
Gebruik/bewaar de afstandsbediening niet op de volgende
plaatsen
•Op zeer warme plaatsen
Op plaatsen zoals in een in de zon geparkeerde auto kan de
behuizing van de afstandsbediening door de hitte vervormd raken,
waardoor er een storing kan optreden.
•In direct zonlicht of in de buurt van een verwarmingstoestel
Als u de afstandsbediening in direct zonlicht of in de buurt van een
verwarmingstoestel bewaart, kan de afstandsbediening verkleuren of
vervormd raken, waardoor er een storing kan optreden.
•Op plaatsen die worden blootgesteld aan hevige trillingen
•In de buurt van sterke magnetische velden
•Op zanderige of stoffige plaatsen
Let op dat er geen zand of stof in de afstandsbediening terechtkomt.
Hierdoor kan er in de afstandsbediening een storing optreden en in
bepaalde gevallen kan deze storing niet worden verholpen.
Wi-Fi-/Bluetooth-functie
•Gebruik de afstandsbediening in overeenstemming met de regels in
de regio waar u zich bevindt.
•Het is niet mogelijk om de Wi-Fi-/Bluetooth-functie van de
afstandsbediening onder water te gebruiken.
Veiligheid tijdens het gebruik van draadloze LAN-apparaten
•Om hacken, toegang door kwaadwillige derden en andere
kwetsbaarheden te vermijden, moet het draadloze LAN altijd
beveiligd zijn.
•Het is zeer belangrijk dat u beveiliging instelt voor een draadloos LAN.
•Als er zich een probleem voordoet door ontoereikende
veiligheidsmaatregelen of door te voorziene omstandigheden, is
Sony Corporation niet verantwoordelijk voor eventuele schade die
hieruit voortvloeit.
Condensvorming
Als de afstandsbediening rechtstreeks vanuit een koude naar een
warme omgeving wordt gebracht, kan er vocht condenseren in of op
de buitenkant van de afstandsbediening. Deze vochtcondensatie kan
een storing in de afstandsbediening veroorzaken.
Als er condensvorming optreedt
Schakel de afstandsbediening uit en wacht ongeveer een uur om het
vocht te laten verdampen.
Bedrijfstemperatuur
•De afstandsbediening is ontworpen om te worden gebruikt bij
temperaturen tussen -10 °C en +40 °C. U kunt beter geen opnames
maken op zeer warme of koude locaties buiten dit bereik.
•Het LCD-scherm en de behuizing worden warm tijdens het gebruik.
Dit is normaal.
Het LCD-scherm gebruiken
•Laat het LCD-scherm niet naar de zon gekeerd staan om schade te
voorkomen. Wees voorzichtig wanneer u de afstandsbediening bij
een venster plaatst.
•Als u de afstandsbediening in een koude omgeving gebruikt, kunnen
er horizontale lijnen of nabeelden op het LCD-scherm verschijnen. Dit
duidt niet op een storing. Het beeld op het LCD-scherm wordt weer
normaal als het LCD-scherm opnieuw opgewarmd is.
Waterbestendigheid van de afstandsbediening
WAARSCHUWING
Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht,
vuur en dergelijke.
LET OP
Houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen, aangezien er
risico op warmteproductie, brand of explosie kan zijn.
*Er is een lithiumion batterij in het product ingebouwd.
•Laad het product op volgens de aangegeven laadmethode.
•Plaats het product niet in of nabij vuur of stop het niet in een
microgolfoven.
•Laat het product niet bij warm weer in een auto liggen.
•Bewaar of gebruik het product niet op een warme en vochtige plaats,
zoals een sauna.
•Demonteer, plet of doorboor het product niet.
•Stel het product niet bloot aan bovenmatige schokken, door het
bijvoorbeeld van grote hoogte te laten vallen.
•Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen boven 60 °C.
•Houd het product droog.
Gooi het product op gepaste wijze weg.
Laad het product op volgens de laadmethode die beschreven is in de
handleiding.
Netspanningsadapter (los verkrijgbaar)
Als u de netspanningsadapter (los verkrijgbaar) gebruikt, sluit u deze
aan op een stopcontact in de buurt. Koppel de netspanningsadapter
(los verkrijgbaar) onmiddellijk los van het stopcontact als een storing
optreedt tijdens het gebruik van het apparaat.
Voor klanten in Europa
Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen
van toepassing zijn
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan
Voor EU-product conformiteit: Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België
Kennisgeving
Als de gegevensoverdracht halverwege wordt onderbroken (mislukt)
door statische elektriciteit of elektromagnetische storing, moet u de
toepassing opnieuw starten of de verbindingskabel (USB, enzovoort)
loskoppelen en opnieuw aansluiten.
Instelitems
Beeldkwaliteitsinstelling
Duur lusopname
Datumnotatie
De afstandsbediening bevestigen aan de
bevestigingsadapter
Verklein het gevaar van brand of elektrische schokken en
1) stel derhalve het apparaat niet bloot aan regen of vocht.
2) plaats beslist geen met vloeistof gevulde voorwerpen,
bijvoorbeeld vazen, op het apparaat.
Opmerking
•Als het niet lukt om verbinding te maken met een camera, verloopt het
signaalverkeer mogelijk stroef. Ga in dat geval naar een andere locatie en
probeer het opnieuw.
Instellen van
jaar-maand-dag
•De ontgrendelingshendel keert terug naar zijn oorspronkelijke positie en de
afstandsbediening is bevestigd aan de riem.
•De ontgrendelingshendel keert terug naar zijn oorspronkelijke positie en de
afstandsbediening is bevestigd aan de bevestigingsadapter.
1
2
Regio instellen
Breng het uitstekende deel van de afstandsbediening op een lijn
met het concave deel van de riem en trek terwijl de
ontgrendelingshendel aan de achterkant van de riem met uw vinger
naar de tegenovergestelde kant.
Zorg ervoor dat de afstandsbediening correct in de riem geplaatst is
en verwijder vervolgens uw vinger van de ontgrendelingshendel.

Registreer de afstandsbediening bij de camera.
De afstandsbediening opladen
2
De afstandsbediening bevestigen aan de
riem
Scherm voor liveweergave
Opmerking
•De weergave verschilt afhankelijk van de camera waarmee er verbinding
gemaakt is.
3
Om de batterijlading te sparen wordt het LCD-scherm tijdens het
opnemen automatisch uitgeschakeld.
Om deze functie in te stellen op UIT, drukt u op de MENU-toets en drukt
u vervolgens op de UP- of DOWN-toets om
(instellingen voor
afstandsbediening) 
(het scherm automatisch uitschakelen
tijdens het opnemen) 
te selecteren.
De afstandsbediening bevestigen
Schakel de afstandsbediening in.
Raadpleeg de "Helpgids" (webhandleiding) voor meer
informatie.
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
Onderdelen en bedieningselementen
Het LCD-scherm automatisch uitschakelen
tijdens het opnemen
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit apparaat in overeenstemming
is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Dit product is getest en voldoet aan de beperkingen die zijn
uiteengezet in de EMC-regels voor het gebruik van een
verbindingskabel van minder dan 3 meter.
De elektromagnetische velden bij de specifieke frequenties kunnen het
beeld en het geluid van dit apparaat beïnvloeden.
Verwijdering van oude batterijen, elektrische en
elektronische apparaten (van toepassing in de Europese
Unie en andere Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking
wijst erop dat het product en de batterij, niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in
combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch
symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de
batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden
kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling.
Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke
bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties
dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding
met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door
gekwalificeerd servicepersoneel vervangen worden. Om ervoor te
zorgen dat de batterij, het elektrisch en het elektronische apparaat op
een juiste wijze zal worden behandeld, dienen deze producten aan het
eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en
elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe
de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij
aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van
batterijen.
Voor meer details in verband met het recycleren van dit product of
batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de
organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de
winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.
De afstandsbediening is waterbestendig. Schade als gevolg van een
foutief gebruik, misbruik of gebrekkig onderhoud wordt niet gedekt
door de beperkte garantie.
•Stel de afstandsbediening niet bloot aan krachtige waterstralen zoals
van een waterkraan.
•Gebruik het toestel niet in een warmwaterbron.
•Gebruik de afstandsbediening alleen in water met een temperatuur
tussen 0 °C tot 40 °C.
Opmerkingen vooraleer u de afstandsbediening onder of in de
buurt van water gebruikt
•Als er stof of zand aan de contactpunten van de afstandsbediening
(waar deze verbinding maakt met het basisstation) kleeft, veegt u
deze schoon met een zachte, pluisvrije doek.
•Als u de afstandsbediening in de buurt van water of met natte of
zanderige handen hebt gebruikt, voert u de procedure uit die
beschreven staat onder "Reinigen na gebruik van de
afstandsbediening onder of in de buurt van water" vooraleer u de
afstandsbediening oplaadt in het basisstation.
Opmerkingen bij gebruik van de afstandsbediening onder of in de
buurt van water
•Stel de afstandsbediening niet bloot aan schokken (bv. als u in het
water springt).
•De afstandsbediening zinkt in water. Gebruik de riem die bij de
afstandsbediening geleverd is om te voorkomen dat u deze verliest
onder water.
•Er kunnen bellen verschijnen als u de afstandsbediening onder water
brengt. Dit duidt niet op een storing.
Reinigen na gebruik van de afstandsbediening onder of in de buurt
van water
•Reinig de afstandsbediening na gebruik altijd binnen 60 minuten met
water. Er kan zand of water binnendringen op plaatsen waar u dit niet
kunt zien. Als u de afstandsbediening niet spoelt, zal de
waterbestendigheid ervan achteruitgaan.
•Leg de afstandsbediening gedurende ongeveer 5 minuten in een kom
met zuiver water. Om zout, zand en andere resten rond de toetsen te
verwijderen, beweegt u de afstandsbediening vervolgens onder
water zachtjes heen en weer en drukt u op elke toets.
•Wrijf na het spoelen eventuele waterdruppels weg met een zachte
doek. Laat de afstandsbediening volledig drogen op een goed
verluchte plaats in de schaduw. Blaas de afstandsbediening niet
droog met een haardroger. Doet u dit wel, dan kan deze vervormd
raken en/of minder waterbestendig zijn.
•Verwijder waterdruppels of stof met een zachte, droge doek.
•Bevestig de afstandsbediening pas op het basisstation wanneer de
afstandsbediening volledig droog is.
•De behuizing van de afstandsbediening kan verkleuren als deze in
contact komt met zonnecrème of -olie.
Wrijf de afstandsbediening meteen schoon als deze in contact komt
met dergelijke producten.
•Laat de afstandsbediening nooit liggen terwijl er nog zout water aan
kleeft. Dit kan corrosie, verkleuring of een achteruitgang van de
waterbestendigheid veroorzaken.
Afdanken
Verwijder de batterij voor u de afstandsbediening afdankt.
De batterij verwijderen
De ingebouwde batterij kan gerecycled worden.
Als u de afstandsbediening wilt afdanken, verwijdert u de ingebouwde
batterij.
Opmerkingen
Let op het volgende wanneer u de batterij verwijdert.
•Verwijder de schroeven enz. uit de buurt van kinderen om te verhinderen dat
zij deze per ongeluk inslikken.
•Let op dat u uw nagels of vingers niet verwondt.
Belangrijke informatie
Verwijder de schroeven alleen als u de afstandsbediening wilt
afdanken.
Wij weigeren reparaties of vervanging als wij van mening zijn dat er
een ongeoorloofde demontage is gebeurd.
1 Druk op de
(aan/stand-by)-toets om de afstandsbediening uit te
schakelen.
2 Verwijder de schroeven met een kruiskopschroevendraaier
(4 schroeven).
3 Maak het deksel los.
4 Verwijder de batterij.
Technische gegevens
Voedingsvereisten: Oplaadbare batterij: 3,7 V (interne batterij)
Micro USB-aansluiting: 5,0 V
Opladen via USB:
5,0 V DC, 500 mA
Waterbestendigheid:
Ononderbroken gedurende 30 minuten tot op
een diepte van 3 m (de waterbestendigheid wordt
niet in alle omstandigheden gegarandeerd)
Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +40 °C
Opslagtemperatuur: -20 °C tot +60 °C
Afmetingen (ong.): 47,8 mm × 52,6 mm × 19,0 mm
(B/H/D, exclusief uitstekende delen)
Gewicht:
Ong. 46 g (alleen het hoofdtoestel)
Totaal gewicht (tijdens gebruik):
Ong. 83 g
(inclusief de bijgeleverde riem)
Bijgeleverde items: Live weergave op afstand (1),
micro-USB-kabel (1)*, riem (1),
bevestigingsadapter (1), basisstation (1), gedrukte
documentatie
Het aantal tussen de haakjes geeft de
bijgeleverde hoeveelheid van het item aan.
* Zelfs als de afstandsbediening samen met de camera wordt verkocht, is er
slechts één micro-USB-kabel bijgeleverd.
•Wijzigingen aan het ontwerp en de technische gegevens zijn
voorbehouden zonder kennisgeving voor toekomstige upgrades.
•Raadpleeg de "Helpgids" (webhandleiding) voor meer technische
gegevens.
Handelsmerken
•Wi-Fi, het Wi-Fi-logo en Wi-Fi PROTECTED SET-UP zijn gedeponeerde
handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
•Adobe, het Adobe-logo en Adobe Acrobat zijn gedeponeerde handelsmerken
of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/
of andere landen.
•Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde
handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en Sony
Corporation gebruikt deze merken onder licentie. Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
Alle andere in deze handleiding vermelde systeem- en productnamen
zijn in het algemeen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van de betreffende ontwikkelaars of fabrikanten. In deze handleiding
worden de aanduidingen ™ en  mogelijk niet gebruikt.
Download PDF

advertising