Sony RM-V202T Operating instructions

Sony RM-V202T Operating instructions
3-264-085-41(1)
6 Ga naar “Stap 2: Controleren of het codenummer werkt” om
de instellingen te voltooien.
Remote Commander
RM-V202T
Als u in stap 4 op de verkeerde toets drukt
Druk op de 1 toets terwijl u de S (SET) toets ingedrukt houdt en
ga terug naar stap 2.
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning (på baksidan)
© 2004 Sony Corporation
Stap 2: Controleren of het codenummer werkt
1 Schakel de component in die u wilt instellen.
2 Richt de afstandsbediening op de component en druk op een
Printed in China
toets om te controleren of de toets werkt.
Druk bijvoorbeeld op de 1 toets om te controleren of deze
werkt voor de component.
Nederlands
De batterijen vervangen
De afstandsbediening instellen
Informatie over het vooraf instellen van de
afstandsbediening
De afstandsbediening wordt in de fabriek ingesteld voor het
bedienen van Sony-componenten.
Als u de afstandsbediening gebruikt met een Sony-component,
hoeft u de afstandsbediening niet vooraf in te stellen voordat u
deze gebruikt.
Wilt u de afstandsbediening instellen voor gebruik met
componenten van andere fabrikanten (niet Sony) of met een
component die niet is ingesteld in de fabriek, dan moet u de
instructies in deze handleiding volgen om de afstandsbediening
vooraf in te stellen met het juiste codenummer voor de
componenten. Raadpleeg ook de bijgeleverde “Componentcodenummers”.
Componenten die
vooraf kunnen
worden ingesteld
Televisie
Videorecorder/
Satelliet-ontvanger/
DVD-speler/Televisie
Toets
TV
VCR
SAT
DVD
Fabrieksinstelling
Televisie van Sony
VHS-videorecorder
van Sony (VTR3)
Satelliet-ontvanger
van Sony
DVD-speler van Sony
Opmerkingen
Opmerkingen
Opmerkingen over batterijen
•Combineer geen oude batterijen met nieuwe batterijen en
combineer geen verschillenden typen batterijen.
•Als de batterijen elektrolyt lekken, maakt u de batterijhouder
schoon met een doek en vervangt u de oude batterijen door
nieuwe batterijen. Verwijder de batterijen als u de
afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt om te
voorkomen dat batterijen elektrolyt gaan lekken.
De code instellen
Voer stap 1 en 2 hieronder uit voor elke component die u wilt
gebruiken met de afstandsbediening.
Stap 1: Het codenummer invoeren
1 Raadpleeg de bijgeleverde “Component-codenummers” om
het driecijferige codenummer voor de gewenste component te
vinden.
Als er meerdere codenummers worden weergegeven,
gebruikt u het nummer dat als eerste wordt weergegeven om
de volgende procedure uit te voeren.
Als u bijvoorbeeld een televisie van Philips instelt, gebruikt u
het codenummer 086.
Zie “De juiste code zoeken” als de gewenste component niet
wordt weergegeven.
Zorg dat u nieuwe batterijen bij de hand hebt voordat u de
batterijen vervangt.
Opmerking
1
2
VCR
SAT
DVD
in.
Als u bijvoorbeeld een code voor een
televisie van Philips invoert, voert u
codenummer -86 in.
5 Druk op de t toets en laat deze weer
los om het codenummer in het geheugen
van de afstandsbediening op te slaan.
Als u alle codenummers voor uw component in de lijst hebt
geprobeerd en de afstandsbediening werkt nog steeds niet (of
uw component wordt niet vermeld in de “Componentcodenummers”), probeert u de volgende procedure.
Voordat u de zoekfunctie start
Zet de componenten in de volgende stand om de zoekfunctie
naar behoren te laten werken.
TV: worden ingeschakeld
Andere componenten: worden uitgeschakeld
1 Houd de S (SET) toets ingedrukt en druk op de 1 toets.
2 Druk op de afstandsbediening op de toets van de component
die u wilt instellen.
3 Druk op de PROGR+ toets en laat deze weer los. Druk op de
1 toets en laat deze weer los.
4 Herhaal stap 3 totdat het juiste codenummer is gevonden.
Als u op de PROGR+ toets en vervolgens op de 1 toets drukt,
wordt een nieuw codenummer verzonden.
Probeer de nummers totdat uw apparaat als volgt reageert:
• TV: worden uitgeschakeld.
• Andere componenten: worden ingeschakeld.
• TV-toestel zonder aan/uit-schakelaar: er wordt afgestemd
op een hoger genummerde televisiekanaal (+).
Wees geduldig. De afstandsbediening kan wel 120 pogingen
nodig hebben om het juiste codenummer te vinden.
In de fabriek worden respectievelijk “videorecorder”
“satelliet-ontvanger” en “DVD-speler” toegewezen aan de
toetsen VCR, SAT en DVD. U kunt echter ook andere
componenten toewijzen aan deze toetsen. Zie “Het
componenttype voor de toetsen VCR, SAT en DVD wijzigen”
voor meer informatie.
4 Voer het codenummer van de component
De juiste code zoeken
0
8
6
Het codenummer
5 Als de juiste code is gevonden, drukt u op de t toets om het
codenummer in het geheugen van de afstandsbediening op te
slaan.
6 Controleer of de afstandsbediening de overige functies van de
component kan bedienen door op de bijbehorende toetsen op
de afstandsbediening te drukken. Als de functies goed werken,
bent u klaar met het instellen van de afstandsbediening.
Als de component niet goed werkt, herhaalt u stap 1 tot en met 5
en zoekt u een andere code.
Zie “Problemen oplossen” als de afstandsbediening nog steeds
niet goed werkt.
Een bedieningsreeks programmeren
1 Druk op de selectietoets van de gewenste component.
(U kunt alleen “televisie” of “satelliet-ontvanger” selecteren.)
Het componenttype voor de toetsen
VCR, SAT en DVD wijzigen
In de fabriek is “videorecorder” toegewezen aan de VCR toets,
“satelliet-ontvanger” aan de SAT toets en “DVD-speler” aan de
DVD toets. Als u de volgende procedure uitvoert, kunt u deze
instelling wijzigen zodat u elke component kunt toewijzen aan
deze toetsen.
1
2
3
4
2 Houd de gewenste macrotoets ingedrukt en druk op volgorde
op de toetsen die zijn vereist voor de gewenste bediening.
Wilt u bijvoorbeeld 1 t 2 t ENT programmeren onder de
N toets, dan houdt u eerst N ingedrukt, drukt u
achtereenvolgens op 1, 2 en ENT en laat u vervolgens N
los.
Houd de S (SET) toets ingedrukt en druk op de 1 toets.
Opmerkingen
Druk op de toets VCR, SAT of DVD.
Druk op de x (stop) toets en laat deze weer los.
Druk op een van de volgende toetsen en laat deze weer los:
1 een videorecorder toewijzen
3 een satelliet-ontvanger toewijzen
8 een televisie toewijzen
- een DVD-speler toewijzen
5 Druk op de t toets en laat deze weer los.
6 Voer het codenummer van de component in door stap 2 tot en
met 6 bij “Het codenummer invoeren” of stap 1 tot en met 6
bij “De juiste code zoeken” uit te voeren.
gewenste component op de
afstandsbediening.
TV
VCR
Als u problemen hebt met het instellen of gebruiken van de
afstandsbediening:
•Voer de procedures bij “De code instellen” zorgvuldig uit
wanneer u de afstandsbediening instelt. Als de code die voor
uw component is opgegeven niet werkt, probeert u de overige
codes voor de component, in de volgorde waarin deze worden
weergegeven. Als alle codes niet werken (of de component
staat niet in deze handleiding), kunt u de procedures bij “De
juiste code zoeken” proberen.
•Richt de afstandsbediening rechtstreeks op het apparaat en
controleer of er geen obstakels zijn tussen de
afstandsbediening en de component.
•Controleer of de batterijen niet leeg zijn en of deze op de juiste
wijze in de afstandsbediening zijn geplaatst.
•Controleer of de toets voor de TV, VCR, SATof DVD is
ingedrukt om de gewenste component te kiezen.
•Controleer of de component geschikt is voor
infraroodafstandsbediening. Als de component bijvoorbeeld
wordt geleverd zonder afstandsbediening, kan de component
wellicht niet worden bediend met een afstandsbediening.
•Als het probleem daarmee niet is verholpen, stelt u de
afstandsbediening opnieuw in op de fabrieksinstelling door
tegelijkertijd op de toetsen 1, t en 2– te drukken.
Klantenservice
Een programma wijzigen of wissen
Een component bedienen
1 Druk op de toets van de
•Als u meer dan vier handelingen programmeert en u op de
bijbehorende toetsen in stap 2 hierboven drukt, worden alleen
de eerste vier toetsen die zijn ingedrukt, geprogrammeerd.
•Als u slechts één handeling programmeert onder een
macrotoets, wordt het instellen van de bediening geweigerd.
•U kunt de Channel Macro functie voor maximaal drie
componenten programmeren. Wilt u een vierde component
programmeren, dan moet u eerst alle macrotoetsen voor een
component wissen.
•Als u de Channel Macro functie hebt geprogrammeerd voor
bediening van de televisie of satelliet-ontvanger, kan de toets
die als macrotoets wordt gebruikt, niet worden gebruikt voor
Fastext toetsen.
Problemen oplossen
SAT
DVD
2 Richt de afstandsbediening direct op de component.
3 Druk op de toets voor de functie die u wilt gebruiken.
Zie “Beschrijving van de toetsen op de afstandsbediening” voor
een volledige beschrijving van de toetsen op de
afstandsbediening.
Opmerkingen over het gebruik van de
afstandsbediening
Gebruik deze afstandsbediening op dezelfde manier als de
afstandsbedieningen die bij de componenten worden geleverd.
• Met deze afstandsbediening worden de functies van de
componenten niet uitgebreid. De functies van de
afstandsbediening worden beperkt tot de functies van de
componenten. Als de televisie bijvoorbeeld geen MUTING
functie heeft, werkt de % toets op deze afstandsbediening niet
met uw televisie.
• Bepaalde functies van de component werken mogelijk niet met
deze afstandsbediening.
Als u de instelling wilt wijzigen of u een geprogrammeerde
bediening niet meer gebruikt, voert u de onderstaande
procedure uit om het programma te overschrijven of te wissen.
1 Houd de macrotoets ingedrukt die u wilt wijzigen of wissen.
2 Wacht ongeveer drie seconden en druk op de nieuwe
volgorde van de toetsen. Als u het programma wilt wissen,
houdt u -, ingedrukt en drukt u op ENT waarna u deze
loslaat.
3 Laat de macrotoets los.
Opmerking
Wacht ten minste drie seconden in stap 2 hierboven. Als u de
macrotoets ingedrukt houdt en wacht, worden de
geprogrammeerde signalen verzonden. Richt u de
afstandsbediening op de component, dan kunnen de
geprogrammeerde bedieningen wellicht worden uitgevoerd
voordat u verder gaat met de procedure.
Hulplijn
beschikbaar
Als u vragen of problemen hebt met
betrekking tot de afstandsbediening die
niet in deze handleiding worden
behandeld, kunt u de hulplijn van de
klantenservice bellen.
Het nummer van de hulplijn wordt
vermeld op de garantiekaart.
Beschrijving van de toetsen op de
afstandsbediening
Algemeen
S
TV
VCR
SAT
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1-
0
2ENT
PROGR
MENU
GUIDE
OK
REC
1 Druk op S (SET) terwijl u 1
ingedrukt houdt om de
afstandsbediening in te
stellen.
5 2+: volume omhoog.
2–: volume omlaag.
7 Het volume op de televisie
dempen.
qa De stroom van de
geselecteerde component
in- en uitschakelen.
qs Selectietoetsen voor
componenten.
Wilt u schakelen tussen de
bediening van elke
component, dan drukt u op
de toets die is toegewezen
aan die component.
z De cijfertoets 5 en de
PROGR+ toets hebben een
voelstip voor extra
gebruiksgemak.
Een televisie bedienen
2 Een andere zender kiezen.
U kunt de televisie ook
inschakelen met deze
toetsen.
3 Tweecijferige nummers
kiezen.
Dit werkt op dezelfde
manier als de
afstandsbediening van de
televisie.
4 De invoermodus wijzigen.
6 Overschakelen naar
Teletekst.
8 De cursor omhoog, omlaag,
naar links of naar rechts
verplaatsen.
9 Oproepen van het MENU
scherm.
qd Een zender kiezen met een
nummer tussen 20 en 29.
qf PROGR+:
Programma verder.
PROGR–:
Programma terug.
qg De televisie inschakelen.
Van Teletekst naar de
televisie schakelen.
qh De functie JUMP,
FLASHBACK of
CHANNEL van de televisie
bedienen, afhankelijk van
de fabrieksinstelling.
qk De selectie invoeren.
ql Fastext toetsen.
Een videorecorder bedienen
Een kanaal met één toets instellen
(Channel Macro functie)
U kunt de Channel Macro functie programmeren voor de
onderstaande toetsen (macrotoetsen).
U kunt bijvoorbeeld het televisiekanaal wijzigen door op de N
toets te drukken in plaats van achtereenvolgens op 1, 2 en de
ENT toets te drukken.
De macrotoetsen zijn:
N, m, M, x, X en zREC.
(Alleen tijdens het bedienen van de “televisie” of “satellietontvanger”.)
De bedieningsreeks die kan worden geprogrammeerd, moet
bestaan uit een reeks waarbij achtereenvolgens twee tot vier keer
op de toetsen - tot en met 9 of op de ENT toets wordt gedrukt.
2 Een andere zender kiezen.
3 Tweecijferige nummers
kiezen.
Dit werkt op dezelfde
manier als de
afstandsbediening van de
videorecorder.
4 Wisselen tussen de
ingangssignalen voor de
televisie.
6 Het weergavevenster
weergeven.
8 De cursor omhoog, omlaag,
naar links of naar rechts
verplaatsen.
9 MENU openen.
0, ql en w;
N: Afspelen.
x:
Stoppen.
m: Terugspoelen.
M: Vooruitspoelen.
zREC: Druk op N terwijl
u zREC ingedrukt
houdt om op te
nemen.
X:
Pauzeren.
qd Een programma selecteren
met een nummer tussen 20
en 29.
qf PROGR+:
Programma verder.
PROGR–:
Programma terug.
qg De invoermodus wijzigen.
qk De selectie invoeren.
Een satelliet-ontvanger bedienen
2 Een andere zender kiezen.
3 Tweecijferige nummers
kiezen.
Dit werkt op dezelfde
manier als op de
afstandsbediening van de
satelliet-ontvanger.
4 Omschakelen van het
ingangssignaal (H/V).
8 De cursor omhoog, omlaag,
naar links of naar rechts
verplaatsen.
9 Oproepen van het MENU
scherm.
qd Een nummer kiezen tussen
20 en 29.
qf PROGR+:
Programma verder.
PROGR–:
Programma terug.
qh De functie JUMP,
FLASHBACK of
CHANNEL RETURN van
de satelliet-ontvanger
bedienen, afhankelijk van
de fabrieksinstelling.
qj Master Guide openen.
qk De selectie invoeren.
ql Fastext toetsen.
TV/VCR/COMBO
Nederlands
TV/VCR/COMBO*
In de linkerkolom staat het merk (Brand), in de middenkolom de
component (TV, VCR of COMBO) en in de rechterkolom het
codenummer (Code no.).
* COMBO staat voor een televisie/videorecorder-combinatie.
SAT (satelliet-ontvanger)
In de linkerkolom van de tabel staat het merk (Brand) en in de
rechterkolom het codenummer (Code no.).
digital: digitale satelliet-ontvanger
analog: analoge satelliet-ontvanger
DVD
In de linkerkolom van de tabel staat het merk (Brand) en in de
rechterkolom het codenummer (Code no.).
Svenska
Een DVD-speler bedienen
2 Cijfertoetsen: items
instellen die zijn
geselecteerd in het venster.
3 Voor keuze van de
nummers 10 en hoger.
4 Het geluid wijzigen.
6 De huidige afspeelstatus in
het venster weergeven.
8 De cursor omhoog, omlaag,
naar links of naar rechts
verplaatsen.
9 Het DVD-menu weergeven.
0 Druk op N terwijl u zREC
ingedrukt houdt om op te
nemen.
Laat eerst N los en
vervolgens zREC.
qd De instelling invoeren.
Items instellen die zijn
geselecteerd in het venster.
Component-codenummers / Fjärrstyrningskoder för olika produkter
qf PROGR+:
Verdergaan naar de
volgende locatie of
het volgende liedje.
Programma verder.
PROGR–:
Teruggaan naar de
vorige locatie of het
vorige liedje.
Programma terug.
qg De ondertiteling wijzigen.
qh Het titelmenu weergeven.
qj De geselecteerde tekens uit
het venster verwijderen.
Het deck selecteren.
qk Items uitvoeren die zijn
geselecteerd in het venster.
ql N: Afspelen.
m: Terugspoelen.
M: Vooruitspoelen.
x:
Stoppen.
w; X:
Pauzeren.
Technische gegevens
Bedienbare afstand Ongeveer 7 m (afhankelijk van de component
van elke fabrikant)
Stroomvereisten
Twee R6 (AA-formaat) batterijen (niet
bijgeleverd)
Levensduur van de batterij
Ongeveer 6 maanden (afhankelijk van het
gebruik)
Afmetingen
Ongeveer 55 × 200 × 32 mm (w/h/d)
Gewicht
Ongeveer 95 g (zonder batterijen)
TV/VCR/COMBO*
I den vänstra spalten i tabellen visas märket, i mittenspalten
visas produkten, (TV, video (VCR) eller COMBO) och i den
högra spalten visas koden.
* COMBO står för enheten i kombination med TV och video.
SAT (satellitmottagare)
I den vänstra spalten i tabellen visas märket och i den högra
spalten visas koden.
digital: digital satellitmottagare
analog: analog satellitmottagare
DVD-spelare
I tabellens vänstra kolumn visas märket och i den högra spalten
visas koden.
Instellen van een component-codenummer (zie de
gebruiksaanwijzing voor nadere bijzonderheden)
Inställning av kodnummer (mer information finns i
bruksanvisningen)
S
Houd de S (SET) toets ingedrukt en druk op de
1 toets.
Tryck på 1 medan du håller S (SET) nedtryckt.
TV
VCR
SAT
DVD
Brand
De geldigheid van het CE-keurmerk is beperkt tot de landen waar
dit keurmerk wettelijk moet worden nageleefd, hoofdzakelijk in de
landen van de EER (Europese Economische Ruimte).
Component
Sony
TV
VCR (VTR1:Betamax)
VCR (VTR2:8mm)
VCR (VTR3:VHS)
VCR (VTR4:DV)
VCR (VTR5:DV)
VCR (VTR6:DV)
Aiwa
TV
VCR
Akai
TV
VCR
Alba
TV
VCR
Amstrad
VCR
Audio Sonic TV
Baird
VCR
B&O
TV
(Bang&Olufsen) VCR
Beko
TV
Bestar
TV
Blaupunkt
TV
VCR
Blue sky
TV
Brandt
TV
Brionvega
TV
Bush
TV
VCR
CGM
TV
VCR
COMBO
Clatronic
TV
VCR
Continental
TV
Crown
TV
Daewoo
TV
VCR
COMBO
Deccacolour TV
Dual
TV
Emerson
TV
Fenner
TV
Ferguson
TV
VCR
COMBO
Finlux
TV
First line
TV
Fisher
TV
VCR
Fraba
TV
Funai
TV
VCR
GoldStar/LG TV
VCR
COMBO
Goodmans
TV
Code No.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden
zonder voorafgaande kennisgeving.
c
De batterijen installeren
TV
• Voer eerst deze instelprocedures opnieuw uit met de andere
codes voor de component (raadpleeg de bijgeleverde
“Component-codenummers”).
• Als de afstandsbediening nog steeds niet goed werkt en u alle
codenummers in de lijst voor uw component hebt geprobeerd,
past u de zoekmethode toe die wordt beschreven bij “De juiste
code zoeken”.
De Channel Macro functie werkt wellicht niet goed met
bepaalde componenten.
c
3 Druk op de toets van de
component
die u wilt instellen.
Schuif de batterijhouder open en plaats twee R6 (AA-formaat)
batterijen (niet bijgeleverd).
Lijn de + en – polen van de batterijen uit met + en – in de
batterijhouder.
S
en druk op de 1 toets.
U kunt het codenummer noteren op het label aan de
binnenkant van het deksel van de batterijhouder.
Als de afstandsbediening niet werkt
•Vervang beide batterijen door nieuwe batterijen.
•Vervang de batterijen binnen 3 minuten, anders worden de
ingestelde codenummers gewist.
2 Houd de S (SET) toets ingedrukt
bijbehorende functies van de component bedienen.
Opmerking
Wacht niet langer dan 10 seconden tussen twee opeenvolgende
stappen van de zoekprocedure, anders wordt de invoerstand
uitgeschakeld.
c
•De afstandsbediening kan worden ingesteld voor één
component per toets, tenzij de codenummers voor
verschillende componenten gelijk zijn. U kunt de
afstandsbediening bijvoorbeeld niet instellen om een televisie
van Sony en een televisie van Panasonic tegelijkertijd te
bedienen, omdat deze componenten verschillende
codenummers hebben.
•U kunt zelfs een component van Sony wellicht niet bedienen
met de fabrieksinstelling. Voer in dat geval de procedure uit bij
“De code instellen”.
In normale omstandigheden gaan batterijen ongeveer zes
maanden mee. Als de afstandsbediening niet goed werkt, zijn de
batterijen wellicht leeg. Vervang de batterijen door nieuwe
batterijen.
3 Controleer of de overige toetsen van de afstandsbediening de
Opmerking
Grundig
Hansol
Hitachi
Höher
Hyper
ICE
Inno-Hit
Irradio
JVC
VCR
COMBO
TV
VCR
COMBO
TV
TV
VCR
TV
TV
TV
TV
TV
TV
VCR
Code No.
001 002 003 004 005 006 007
001 007 010 011
002 008
003 009
004
005
006
051
033 065 045
061 011 020 056 062
041 034 043
081 062
039
039
081
049 042
083
064
025
013
026 028
018 030
013
037
048 046
121 081 075 062 010 119
041
029
046 013 044 045
TV 029&VCR 013
013 014
039
076
024 033 065
074 011 013 067 123 124
058 057
TV 074&VCR 057
012 084 085
013 047
086 125
068 008
038 066 042 041 037
067 023 024
TV 074&VCR 057
022
013 056
056
039
013
065
029
092 098 101 011 017 018 013 116
052 046
TV 054&VCR 052
020 011 062 037 013 014 015 075
120
058 012
TV 074&VCR 058
091 026 027 009 022 104
013 021 018
TV 009&VCR 013
117
089 093 094 052 053 010 011 015
105
047 035 048
125 086
025 008
062
010
011 062 068
077 062 078 114
015 030 059 016
Wordt vervolgd op de achterkant
Fortsä2ttning på baksidan
Component
Code No.
Brand
Component
Code No.
Kendo
TV
VCR
COMBO
TV
TV
TV
VCR
COMBO
054 013
052
TV 054&VCR 052
010
106
102 011 017 018 107 086
027 052 012
TV 011&VCR 012, TV 017&VCR 012,
TV 018&VCR 012
022 045
032
063 013 065
091 064 056 073 033 076 007 026
068 011
036 046
TV 051&VCR 038, TV 052&VCR 038
013
071 072 069 070
062 063
030 029
055
011
099 020 021 045 036 035 034
032 049
034 035
049
036 035
032
044 039 040
024 023
011 068
036 034 037
062
051 015 049 050 086
040
TV 051&VCR 038
096 079 080 112 113
028 031
086 087 088 089 011 015 095 098
101 102 013 014 015 019
018 012 017 019 014 029
TV 013&VCR 018, TV 013&VCR 012
011
013 015
014 012 013
059
013
013
013
015
068 108 118
045
100 032 037 023 039 040 044 042
041
023 024 060 025
020
032
089 097 084 085 018 016 017 011
012 109 122
053 055 056 061 022
TV 060&VCR 022, TV 014&VCR 022,
TV 060&VCR 055, TV 060&VCR 053
056 110
050 049
095 011 047 013 062 106 115
018 012 020
TV 013&VCR 012
086 106
039
031 045
045 041
082 111
032
026 027
020 049
045 011
068 013
TV 068&VCR 057
Supervision
Tandberg
TV
TV
VCR
TV
TV
TV
TV
VCR
TV
VCR
COMBO
TV
VCR
TV
VCR
TV
TV
VCR
TV
TV
TV
VCR
TV
VCR
COMBO
013
031
058
013
010
013
100 032 037 040 039 043 023
025 026
100 037 032 042 044
066 023 068 054
TV 074&VCR 057
011
049 052
058 057 103
051 022
090 125
013 020
026 040 052 012
013
126
013
052
013 068 047 014
014 038
TV 051&VCR 038
Kiton
Lenco
Loewe
Luxor
Mark
Matsui
TV
VCR
TV
TV
VCR
COMBO
Medion
TV
Mitsubishi
TV
VCR
Miver
TV
NEC
TV
NEI
TV
Nokia
TV
VCR
Nokia/ITT
TV
VCR
Nokia Oceanic TV
VCR
Nordmende TV
VCR
Okano
TV
VCR
Onwa
TV
Orion
TV
VCR
COMBO
Panasonic
TV
VCR
Philips
TV
Phoenix
Phonola
Pioneer
Provision
PYE
Radio
Radiola
Roadstar
SABA
Salora
Samsung
VCR
COMBO
TV
TV
VCR
TV
TV
TV
TV
TV
TV
VCR
TV
VCR
TV
VCR
TV
VCR
COMBO
Sanyo
Schneider
SEG
Seleco
Sharp
Siemens
Sinudyne
Supertech
TV
VCR
TV
VCR
COMBO
TV
VCR
TV
VCR
TV
VCR
TV
VCR
TV
TV
COMBO
Tatung
Teac
Techimagen
Telefunken
Thomson
Thorn
Toshiba
United
Universum
Vestel
Vieta
W.W.House
Watson
DVD
SAT (analog)
Brand
Code No.
Brand
Code No.
Sony
ADB
Amstrad
Galaxis
Grundig
Hyundai
Jerrold
Kathrein
Matsui
Nikko
Nokia
NTV plus
Pace
Radix
SABA
001
062
024
026
026
044
038
022
025
021
037
040
016
024
028
047
003
034
068
032
004
007
Sony
001
039
015
037
031
035
029
006
020
031
018
Sky Master
Technisat
Thomson
Watson
Zehnder
002 023 059
031 010 012 014
027 035 065
020
011
032
070
006
018
060 061
033 008 009
005
019 045 066
084
013 050 068 069
SAT (digital)
Brand
Code No.
Sony
Amstrad
CANAL+
Ferguson
Galaxis
Gold box
Grundig
HIRSCHMANN
Kathrein
Nokia
Pace
Panasonic
Philips
Radix
SABA
Samsung
Sky Master
Strong
Technisat
Thomson
TPS
Zehnder
042
046
006
074
030
036
074
063
043
017
015
067
054
029
086
087
085
089
039
071
055
048
057 (terrestrial)
042
053 072
049 022
056 076 077
041
078
052
088
090 091
051 079 080
074 075 083
064 081 082
Aiwa
Bose
Bush
Cyberhome
Daewoo
Denon
Funai
Grundig
Harman/
Kardon
Hitachi
Jamo
JVC
Kenwood
KLH
LG
Marantz
Matsui
Mitsubishi
Mustek
Nakamichi
Onkyo
Panasonic
Philips
Pioneer
RCA
Sharp
Shinco
Samsung
Sylvania
Teac
Thomson
Toshiba
Yamaha
Zenith
Om batterier
Svenska
Brand
008
038
007
034
010
009
012
030
026
036
032
016
002
043
054
012
021
005
011
022
014
020
022
013
003
006
009
Ställa in fjärrkontrollen
Om förinställning av fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen är vid leverans inställd för att kontrollera
komponenter av märket Sony.
Om du använder fjärrkontrollen för att kontrollera en Sonykomponent behöver du inte förinställa fjärrkontrollen innan du
börjar använda den.
Om du vill ställa in fjärrkontrollen för att kontrollera andra
tillverkares komponenter (produkter som inte kommer från
Sony), eller använda den med en komponent som den inte är
inställd för vid leveransen, ställer du in fjärrkontrollen med
korrekt kodnummer för den eller de komponenter som du vill
kontrollera genom att följa instruktionerna i den här
bruksanvisningen. (För mer information, se även den
medföljande ”Fjärrstyrningskoder för olika produkter”.)
Komponenter som du kan Knapp
ställa in fjärrkontrollen för
att kontrollera
TV
TV
Videobandspelare/
VCR
Satellitmottagare/DVD-spelare/
TV-apparater
SAT
024 023 025
040 041 049
DVD
Fabriksinställning
Sony TV
VHS
videobandspelare
från Sony (VTR3)
Sony
Satellitmottagare
DVD-spelare från
Sony
Obs!
017 002
058
046
• Fjärrkontrollen kan bara ställas in för att kontrollera en
komponent per knapp - såvida inte deras kodnummer är
desamma. Du kan t.ex. inte ställa in fjärrkontrollen för att
samtidigt kontrollera både en TV från Sony och en TV från
Panasonic (eftersom de har olika kodnummer).
• I vissa fall kan du inte heller med fabriksinställningen
kontrollera en komponent från Sony. I så fall följer du
proceduren under ”Ställa in koden”.
Sätta i batterierna
061
Innan du byter batterier bör du se till att du har de nya
batterierna lätt åtkomliga.
027 028
045 051
063
004 042
Skjut upp batterifacket och sätt i två R6-batterier (storlek AA)
(medföljer ej).
Se till att du sätter i batterierna rättvända, dvs. med polerna +
och – vända enligt markeringarna + och – i batterifacket.
1
2
1 Slå på strömmen till den komponent du ställt in
fjärrkontrollen för.
2 Rikta fjärrkontrollen mot komponenten och tryck på en knapp
för att kontrollera om den knappen fungerar.
Tryck t.ex. på 1-knappen för att se om komponenten
reagerar.
3 Se efter om fjärrkontrollens andra knappar styr motsvarande
funktioner på komponenten.
Ställa in koden
Följ steg 1 och 2 nedan för varje komponent du vill styra med
fjärrkontrollen.
Steg 1: Ange kodnumret
1 Se den medföljande ”Fjärrstyrningskoder för olika produkter”
och sök efter den önskade komponentens tresiffriga
kodnummer.
Om det finns fler än ett nummer i listan slutför du
nedanstående steg genom att använda det nummer som står
först.
Om du t.ex. ställer in en TV från Philips använder du
kodnummer 086.
Om den önskade komponenten saknas i listan finns mer
information under ”Söka efter rätt kod”.
2 Håll S (SET)-knappen intryckt
S
Du kan anteckna kodnumret på etiketten på insidan av
batterifackets lucka.
Om det verkar som om fjärrkontrollen inte
fungerar...
•Det första du bör göra är att följa inställningsproceduren, men
den här gången använda ett annat av de kodnummer som
finns angivna för komponenten (se den medföljande tabellen
”Fjärrstyrningskoder för olika produkter”).
•Om du har provat alla koder som angetts för produkten och
fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar kan du pröva den
sökmetod som beskrivs under ”Söka efter rätt kod”.
Söka efter rätt kod
Obs!
• Byt ut båda batterierna mot nya.
• Se till att du får de nya batterierna på plats inom 3 minuter,
annars raderas kodinställningarna ur fjärrkontrollens minne.
1
2
3
4
2 Samtidigt som du trycker på önskad makroknapp trycker du i
tur och ordning på de knappar som krävs för att utföra den
önskade funktionen.
För att t.ex. ersätta knapptryckningarna 1 t 2 t ENT med
ett tryck på knappen N börjar du med att hålla N intryckt
medan du i tur och ordning trycker på 1, 2 och ENT; du
avslutar genom att släppa upp N.
Håll S (SET)-knappen intryckt och tryck på 1-knappen.
Tryck på någon av knapparna VCR, SAT eller DVD.
Tryck in och släpp upp x (stopp)-knappen.
Obs!
Tryck in och släpp upp någon av följande knappar:
1 för att tilldela knappen en videobandspelare
3 för att tilldela knappen en satellitmottagare
8 för att tilldela knappen en TV
- för att tilldela knappen en DVD
•Även om du försöker programmera fler än fyra
knapptryckningar och sedan trycker på motsvarande knappar
i steg 2 ovan, registreras bara de fyra första tryckningarna.
•Om du försöker programmera bara en enda knapptryckning
för en makroknapp blir den programmeringen inte godkänd.
•Du kan bara programmera kanalmakron för högst tre
komponenter. Vill du programmera för en fjärde komponent
måste du först radera samtliga kanalmakron för en annan
komponent.
•Om du har använt kanalmakrofunktionen för kontroll av TV
eller satellitmottagare kan du inte använda makroknappen
som knapp för Snabbtext.
5 Tryck in och släpp upp t-knappen.
6 Ange komponentens kodnummer genom att utföra steg 2 till
6 under ”Ange kodnumret” eller steg 1 till 6 under ”Söka efter
rätt kod”.
Styra en komponent
1 Tryck på knappen för den
VCR
SAT
DVD
Gör sökfunktionen tillgänglig genom att ställa respektive
komponent enligt följande.
TV : Slå på strömmen
Övriga komponenter: Avstängda
En fullständig beskrivning av fjärrkontrollens knappar finns
under ”Beskrivning av fjärrkontrollens knappar”.
2 Vänta ungefär tre sekunder och tryck sedan in en ny
knappsekvens eller, om du vill radera programmet, tryck in
och släpp upp - och tryck sedan in och släpp upp ENT.
Angående användning av fjärrkontrollen
3 Släpp upp makroknappen.
1 Håll S (SET)-knappen intryckt och tryck på 1-knappen.
2 På fjärrkontrollen trycker du på knappen för den komponent
Du kan i stort sett använda den här fjärrkontrollen på samma
sätt som du använder de fjärrkontroller som brukar följa med
olika elektroniska apparater.
•Den här fjärrkontrollen ger inte apparaterna fler eller bättre
funktioner. Fjärrkontrollens funktioner är begränsade till de
funktioner som finns på respektive apparat. Om t.ex. en TV
saknar MUTING-funktion (funktion som stänger av ljudet)
fungerar inte fjärrkontrollens %-knapp för TV:n.
•Det kan finnas funktioner som inte kan styras med den här
fjärrkontrollen.
Obs!
4 Ange komponentens kodnummer.
Om du t.ex. anger koden för en TV från
Philips anger du -86.
0
SAT
8
DVD
6
Ditt kodnummer
5 Lagra kodnumret i fjärrkontrollens
6 Slutför inställningen genom att gå till ”Steg 2: Kontrollera om
kodnumret fungerar”.
Om du tryckt på fel knapp i steg 4
Tryck på 1-knappen samtidigt som du håller S (SET)-knappen
intryckt och gå sedan tillbaka till steg 2.
som du vill ställa in.
3 Tryck in och släpp upp knappen PROGR+. Tryck sedan in och
släpp upp 1-knappen.
4 Upprepa steg 3 tills du har funnit det rätta kodnumret.
Varje gång du trycker på knappen PROGR+ och sedan på 1knappen sänds ett nytt kodnummer.
Fortsätt sökningen tills produkten reagerar enligt följande:
• TV: Avstängda
• Övriga komponenter: Slå på strömmen
• En TV utan strömbrytare: knappen för kanalval
(+, dvs.uppstegning) kan användas till att välja
programnummer.
med fjärrkontrollen genom att trycka på motsvarande
knappar på fjärrkontrollen. Om alla knappar verkar fungera
som de ska är inställningen av fjärrkontrollen färdig.
önskade komponenten på
fjärrkontrollen.
2 Rikta fjärrkontrollen direkt mot komponenten.
3 Tryck på knappen för den funktion du vill använda.
Ställa in en kanal med en enda
knapp (kanalmakro)
Du kan använda kanalmakrofunktionen för de knappar
(makroknappar) som visas nedan.
Istället för att t.ex. byta TV-kanal genom att trycka på 1, 2 och
sedan på ENT-knappen kan du ersätta dessa knapptryckningar
genom ett enkelt tryck på N-knappen.
Makroknapparna är:
N, m, M, x, X och zREC.
(Gäller bara under styrning av ”TV” eller ”satellitmottagare”.)
Om det verkar som om fjärrkontrollen inte fungerar som den
ska söker du efter en annan kod genom att upprepa steg 1 till 5.
Den serie av knapptryckningar som kan programmeras måste
bestå av mellan två och fyra tryckningar på knapparna - till 9
i följd efter varandra eller ENT-knappen.
Om du ändå inte kan få fjärrkontrollen att fungera finns
ytterligare hjälp under ”Felsökning”.
Obs!
Obs!
Var noga med att påbörja närmast följande steg inom tio
sekunder i ovanstående anvisningar. I annat fall avbryts
inställningen av kod.
Om du har problem med att ställa in eller använda
fjärrkontrollen:
•När du ställer in fjärrkontrollen bör du vara noga med att följa
anvisningarna under ”Ställa in koden”. Om den första koden i
listan för den komponent du ställer in inte fungerar prövar du
med andra koder som finns angivna för komponenten – i den
ordning de står i listan. Om ingen av koderna fungerar (eller
om komponenten inte finns med i listan), kan du försöka med
att utföra proceduren under ”Söka efter rätt kod”.
•Rikta fjärrkontrollen direkt mot komponenten och se till att det
inte finns något hinder i vägen mellan fjärrkontrollen och
komponenten.
•Kontrollera att det finns ström kvar i batterierna och att du har
satt i dem rätt.
•Kontrollera att du valt komponent genom att trycka på
antingen TV, VCR, SAT eller DVD.
•Kontrollera om produkten verkligen är avsedd att styras med
infraröda strålar. Om en produkt inte levererades med
fjärrkontroll betyder det förmodligen att den inte kan styras
med en fjärrkontroll.
•Skulle något problem kvarstå kan du återställa fjärrkontrollen
till fabriksinställningarna genom att samtidigt trycka in
knapparna 1, t och 2–.
När du vill ändra en inställning, eller om du inte längre har
behov av en programmerad funktion, skriver du över eller
raderar programmet genom att följa nedanstående procedur.
Innan du startar sökfunktionen
VCR
Felsökning
Beskrivning av fjärrkontrollens
knappar
Allmänt
S
TV
VCR
SAT
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
1-
0
9
2ENT
PROGR
MENU
GUIDE
OK
REC
1 Du ställer in fjärrkontrollen
genom att trycka in S (SET)
samtidigt som du trycker
på 1.
5 2+: För att höja volymen.
2–: För att sänka
volymen.
7 För att stänga av ljudet på
TV:n.
qa För att slå på och av
strömmen till den valda
komponenten.
qs Komponentvalsknappar.
Du växlar över till
kontrollen av en viss
komponent genom att
trycka på den knapp som
har tilldelats motsvarande
komponent.
Ändra eller radera ett program
TV
För knapparna VCR, SAT och DVD är ”videobandspelare”
”satellitmottagare” och ”DVD-spelare” förinställt vid leverans
från fabriken. Men de här knapparna kan även tilldelas andra
komponenter. Mer information finns under Ӏndra
komponenttyp för knapparna VCR, SAT och DVD”.
TV
6 Kontrollera om du kan styra komponentens övriga funktioner
Under normal användning räcker batterierna upp till sex
månader. Om inte fjärrkontrollen fungerar som den ska kan det
vara ett tecken på att batterierna håller på att ta slut. Byt
batterierna mot nya.
Vid leverans är ”videobandspelare” tilldelad knappen VCR,
”satellitmottagare” till knappen SAT och ”DVD-spelare” till
knappen DVD. Genom att utföra följande procedur kan du
ändra den här inställningen så att du kan tilldela vilken
komponent som helst till dessa knappar.
Obs!
3 Tryck på knappen för den
minne genom att trycka på t-knappen.
När är det dags att byta batterier?
1 Tryck på knappen för den önskade komponenten.
(Du kan bara välja ”TV” eller ”satellitmottagare”.)
komponent som du vill ställa in.
och tryck på 1-knappen.
5 När du hittat rätt kodnummer lagrar du det i fjärrkontrollens
050
053 058
033
060
047 048 055
Programmera en serie knapptryckningar
Ändra komponenttyp för knapparna
VCR, SAT och DVD
Om du har provat alla kodnummer för produkten och
fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar (eller om produkten
inte finns med i listan ”Fjärrstyrningskoder för olika produkter”)
gör du så här:
Du måste ha tålamod; i värsta fall kan det behövas upp till 120
försök innan du hittar rätt kodnummer.
057
056
•Blanda inte gamla batterier med nya, blanda inte heller olika
typer av batterier.
•Om batterisyra har läckt ut torkar du ur batterifacket med en
trasa och byter ut de gamla batterierna mot nya. Du kan
förhindra batteriläckage genom att ta ur batterierna när du vet
med dig att du inte kommer att använda fjärrkontrollen under
en längre tid.
minne genom att trycka in och sedan
släppa upp t-knappen.
056
006
044
062
059
019
Steg 2: Kontrollera om kodnumret fungerar
Det kan hända att kanalmakrofunktionen inte fungerar som den
ska för vissa komponenter.
Kundtjänst
Om du har frågor eller fått problem med
fjärrkontrollen, som inte den här
bruksanvisningen tar upp, ringer du vår
kundtjänst. Telefonnumret finns på
garantisedeln.
1 Håll den makroknapp nedtryckt som du vill ändra eller
radera kanalmakrot för.
Se till att du verkligen väntar ungefär tre sekunder i steg 2 ovan.
Medan du håller in makroknappen och väntar sänds de
programmerade signalerna från fjärrkontrollen ut, så att om du
riktar fjärrkontrollen mot den aktuella komponenten utförs den
programmerade funktionen innan du fortsätter med
proceduren.
Kundtjänst
tillgänglig
z Sifferknapp 5 och knappen
PROGR+ har en liten
upphöjd punkt du kan
känna med fingret. Den kan
fungera som referens när
du använder knapparna.
Kontrollera en TV
2 Byte av program.
Slår även på strömmen.
3 Välja tvåsiffriga tal.
Fungerar på samma sätt
som fjärrkontrollen till
TV:n.
4 Ändra inmatningsläget.
6 Växla till Text-TV.
8 Flytta markören uppåt,
nedåt, åt höger eller åt
vänster.
9 Ta fram huvudmenyn
MENU.
qd Välja en siffra mellan 20
och 29.
qf PROGR+:
Högre
programnummer.
PROGR–:
Lägre
programnummer.
qg Slå på.
Återgå från Text-TV till TV.
qh Manövrering av JUMP,
FLASHBACK eller
CHANNEL på TV:n,
beroende på tillverkarens
inställning.
qk Mata in ett val.
ql Knappar för Snabbtext.
Kontrollera en videobandspelare
2 Byta program.
3 Välja tvåsiffriga tal.
Fungerar på samma sätt
som fjärrkontrollen till
videon.
4 Växla mellan TV:ns
signaler.
6 För att visa
skärmmenyerna.
8 För att flytta markören
uppåt, nedåt, åt vänster
eller åt höger.
9 För att visa MENU
(menyn).
0, ql och w;
N: För att spela upp.
x:
För att stoppa
uppspelningen.
m: För att spola tillbaka.
För att snabbspola
framåt.
zREC: För att spela in
trycker du på N
samtidigt som du
trycker in zREC.
X:
För att göra paus.
qd Välja en siffra mellan 20
och 29.
qf PROGR+:
Högre
programnummer.
PROGR–:
Lägre
programnummer.
qg För att byta ingång.
qk För att mata in ett val.
M:
Kontroll av en satellitmottagare
2 Växla mellan olika
program.
3 Välja tvåsiffriga tal.
Fungerar på samma sätt
som fjärrkontrollen till
satellitmottagaren.
4 Ändra ingångsval (H/V).
8 Flytta markören uppåt,
nedåt, åt höger eller åt
vänster.
9 Ta fram huvudmenyn
MENU.
qd Välja en siffra mellan 20
och 29.
qf PROGR+:
Högre
programnummer.
PROGR–:
Lägre
programnummer.
qh Använda funktionen
JUMP, FLASHBACK eller
CHANNEL RETURN på
satellitmottagaren,
beroende på tillverkarens
inställning.
qj För att visa huvudguiden.
qk Mata in ett val.
ql Knappar för Snabbtext.
Kontrollera en DVD
2 Sifferknappar: För att ställa
in alternativ som valts från
skärmen.
3 För att välja tal från och
med 10.
4 För att ändra ljudet.
6 För att visa aktuell
uppspelningsstatus på
skärmen.
8 För att flytta markören
uppåt, nedåt, åt vänster
eller åt höger.
9 För att visa DVD-menyn.
0 För att spela in trycker du
på N samtidigt som du
trycker in zREC.
Släpp först upp N, släpp
sedan upp zREC.
qd För att mata in
inställningen. För att ställa
in alternativ som valts från
skärmen.
qf PROGR+:
För att gå vidare till
nästa spår eller låt.
Högre
programnummer.
PROGR–:
För att gå vidare till
föregående spår eller
låt.
Lägre
programnummer.
qg För att ändra undertexten.
qh För att visa titelmenyn.
qj För att radera de
markerade tecknen från
skärmen.
För att välja enhet.
qk För att aktivera alternativ
som markerats på skärmen.
ql N: För att spela upp.
m: För att spola tillbaka.
M: För att snabbspola
framåt.
x:
För att stoppa
uppspelningen.
w;X:
För att göra paus.
Tekniska data
Avstånd vid användning
Ca. 7 m (varierar beroende på komponent och
tillverkare)
Strömförsörjning
Två R6-batterier (storlek AA) (medföljer ej)
Batterilivslängd
Ca. 6 månader (varierar beroende på
användning)
Mått
Ca. 55 × 200 × 32 mm (b/h/d)
Vikt
Ca. 95 g (exklusive batterier)
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående
meddelande.
Giltigheten av markeringen CE begränsas bara till de länder där dess
innebörd har laglig grund, det gäller vanligtvis länderna i EEA
(European Economic Area).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement