Sony RM-V211T Owner's manual

Sony RM-V211T Owner's manual
3-230-684-41(1)
RM-V211T
Remote Commander
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning (på baksidan)
Zoeken naar de juiste code
Als u alle codenummers voor uw apparaat uit de lijst hebt
geprobeerd en de afstandsbediening werkt nog steeds niet (of uw
apparaat wordt niet genoemd in deze handleiding), probeer dan de
volgende stappen:
1
2
3
4
Sony Corporation © 2001 Printed in Malaysia
Nederlands
5
Betreffende deze
afstandsbediening
Bedieningscodes instellen
U kunt deze afstandsbedieningseenheid gebruiken voor de
bediening van de volgende apparatuur van de voornaamste merken,
inclusief Sony.
Stand schakelaar
Fabrieksinstelling
Type apparaat
TV
Sony TV-toestel
TV-toestel
VCR
Sony VHS videorecorder
(VTR3)
Videorecorder
DVD
Sony DVD-speler
SAT
Sony satelliet-ontvanger
TV, videorecorder, DVDspeler of satellietontvanger
Als u deze afstandsbediening gebruikt voor een Sony apparaat
waarvoor al een fabrieksinstelling bestaat (zie de linker tabel), kunt u
deze procedure overslaan.
Voor het gebruik met apparatuur van een ander merk of een Sony
apparaat dat niet goed reageert, volgt u de onderstaande
aanwijzingen.
Invoeren van het codenummer
Zie de bijgeleverde lijst met “Codenummers apparaten” om het
codenummer voor uw apparatuur te vinden.
1
2
Druk de S (Instellen) knop in.
Druk op de toets voor het apparaat waarop u wilt instellen.
De batterijen installeren
Open het batterijdeksel van de van de afstandsbediening en plaats
twee R6 (formaat AA) batterijen (niet meegeleverd) in het
batterijvak.
Leg de batterijen vooral met de plus- en minpolen in de juiste
richting in het batterijvak.
1
3
4
Onder normale omstandigheden zullen de batterijen ongeveer zes
maanden meegaan. Als de afstandsbediening niet goed werkt, is het
mogelijk dat de batterijen verzwakt zijn. Als u de batterijen bijna leeg
zijn. Dan dient u ze beide door nieuwe te vervangen.
Opmerkingen
• Vervang nooit één batterij maar altijd beide tegelijk.
• Laat de afstandsbediening niet langer dan 20 minuten zonder batterijen,
anders zullen uw codenummers uit het geheugen verdwijnen.
Omtrent batterijen
• Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of ook geen verschillende
typen batterijen door elkaar.
• Mocht de elektrolyt uit de batterij lekken, maak dan het besmette
gedeelte van het batterijvak schoon en vervang de oude batterijen
door nieuwe. Ter voorkoming van batterijlekkage is het raadzaam
de batterijen te verwijderen als u de afstandsbediening langere tijd
niet zult gebruiken.
Dit vergt wel wat geduld; er kunnen voor een TV wel eens 120
pogingen nodig zijn, voor een videorecorder ongeveer 60
pogingen, voor een satelliet-ontvanger 70 pogingen en een DVDspeler kan ongeveer 20 pogingen vergen om de juiste code te
vinden.
6 Wanneer de juiste code is gevonden, drukt u op de t toets.
7 Schakel het apparaat weer in, controleer of de zenderkeuze, de
geluidssterkte en andere functies van het apparaat goed te
bedienen zijn met de afstandsbediening.
Als het apparaat niet goed werkt, herhaalt u de stappen 2 tot en met
6 om een andere code te zoeken.
Raadpleeg “Verhelpen van storingen” als de afstandsbediening nog
steeds niet goed werkt.
Opmerking
Voer de driecijferige code in die u vindt in de “Codenummers
apparaten” lijst.
Om bijvoorbeeld in te stellen op een Philips TV-toestel, drukt u
op -86.
2
Wanneer de batterijen te vervangen
Schakel het apparaat waarvan u het codenummer wilt instellen in
met de aan/uit-schakelaar daarvan.
Druk de S (Instellen) knop in en laat deze weer los.
Druk op de toets voor het apparaat waarop u wilt instellen.
Richt de afstandsbediening op het betreffende apparaat, druk de
PROGR+ knop in en laat deze weer los. Druk vervolgens de knop
1 in en laat deze weer los.
Herhaal stap 4 totdat het juiste codenummer is gevonden.
Telkens wanneer u op de PROGR+ knop en dan de 1 knop drukt,
wordt er een nieuw codenummer verzonden.
Probeer de nummers totdat uw apparaat als volgt reageert:
• TV-toestel, videorecorder, DVD-speler of satelliet-ontvanger:
het apparaat wordt uitgeschakeld.
• TV-toestel zonder aan/uit-schakelaar: er wordt afgestemd op
een hoger genummerde TV-zender (+).
5
Druk op de t toets.
Richt deze afstandsbediening op het betreffende apparaat en
controleer of het apparaat naar behoren op de
bedieningscommando’s reageert.
Volg deze zelfde procedure voor elk apparaat waarvoor u de
afstandsbediening wilt gebruiken.
Als het ingestelde apparaat goed op de
afstandsbediening reageert...
• Herhaal eerst bovengenoemde stappen en gebruik daarbij een
ander codenummer voor uw apparaat (zie “Codenummers
apparaten”).
• Als de afstandsbediening nog steeds niet goed werkt en u alle
codenummers uit de lijst voor uw apparaat al hebt geprobeerd,
past u de zoekmethode toe die wordt beschreven in “Zoeken naar
de juiste code”.
Opmerkingen
• Wacht niet meer dan 10 seconden tussen de stappen van de instelprocedure;
anders wordt de invoerstand uitgeschakeld.
• Per componentkeuzetoets kan niet meer dan één component tegelijk worden
ingesteld. Zie “Een andere TV, VCR, DVD of Satellite Tuner instellen” om
twee of meer identieke componenten van verschillende merken in te stellen.
Tip
U kunt het codenummer noteren op het etiket binnenin het batterijdeksel.
Wacht niet langer dan 10 seconden tussen twee opeenvolgende stappen van de
zoekprocedure, anders wordt de invoerstand uitgeschakeld.
Instellen van een andere TV, videorecorder, DVDspeler of satelliet-ontvanger
Wanneer u over twee of meer componenten van hetzelfde type
beschikt (bijvoorbeeld drie videorecorders), kunt u het
componenttype veranderen voor de DVD en SAT toets.
1
2
3
4
5
6
Druk de S (Instellen) knop in.
Druk op de DVD toets of de SAT toets.
Druk de x toets in.
Druk nu een van de volgende knoppen kort in:
- voor het codenummer van een DVD-speler
1 voor het codenummer van een videorecorder
3 voor het codenummer van een satelliet-ontvanger.
8 voor het codenummer van een TV-toestel
Druk de t knop in.
Voer het codenummer van de component in volgens de
aanwijzingen 1 t/m 5 onder “Invoeren van het codenummer” of
de aanwijzingen 2 t/m 7 onder “Zoeken naar de juiste code”.
Een apparaat bedienen
1
Druk de toets voor het gewenste apparaat in op de
afstandsbediening.
2
Richt de afstandsbediening op het betreffende apparaat en
druk op de toets voor de gewenste functie.
Zie voor nadere bijzonderheden de beschrijving onder “Knoppen
op de afstandsbediening”.
Opmerkingen over het gebruik van de afstandsbediening
• De functies van uw apparatuur worden niet uitgebreid met deze
afstandsbediening. Alleen de functies die beschikbaar zijn op uw apparatuur
zelf zult u ook met deze afstandsbediening kunnen bedienen. Als uw TV
bijvoorbeeld niet de mogelijkheid biedt het geluid te dempen, werkt de %
knop niet bij uw TV.
• Tracht niet de hoekbescherming van de afstandsbediening te verwijderen.
Beschrijving van de
afstandsbedieningstoetsen
Algemeen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
qa
qs
qd
qf
GUIDE
qg
qh
qj
1 Voor het instellen van de
afstandsbediening.
2 Component-keuzetoetsen. Voor
instellen op de bediening van
een bepaald apparaat drukt u
op de toets die voor dat
apparaat is ingesteld.
8 De cursor omhoog, omlaag,
naar links of naar rechts
verplaatsen.
q; Volume hoger zetten: +
Volume lager zetten: –
qa Voor dempen van het geluid
van de TV.
qs Voor in- en uitschakelen van
het gekozen apparaat.
Bediening van een DVD-speler
3 Voor keuze van de nummers 10
en hoger.
4 N: Afspelen
m: Terugspoelen
M: Snel vooruitspoelen
x: Stoppen
X: Pauzeren
5 Voor aangeven van het
titelmenu.
6 Voor keuze van het geluid.
7 Om de gekozen
weergavefunctie op het scherm
te tonen.
9 Voor aangeven van het DVD
afspeelmenu.
qd Cijfertoetsen: Voor instellen
van de op het scherm gekozen
punten.
qf Voor het maken van een
instelling. Om de op het scherm
gekozen punten vast te leggen.
qg Om de gekozen letters van het
scherm te wissen.
qh Voor omschakelen van de
ondertitels.
qj Voor het uitvoeren van de op
het scherm gekozen punten.
qk Voor doorgaan naar het
volgende/voorgaande
onderdeel of muziekstuk.
ql Voor terugkeren naar het laatst
getoonde scherm.
qk
Verhelpen van storingen
ql
Controleer de volgende punten als het instellen of het gebruik van
de afstandsbediening problemen oplevert:
• Volg de procedures bij “Bedieningscodes instellen” zorgvuldig
wanneer u de afstandsbediening instelt. Als de code die voor uw
apparaat is opgegeven niet werkt, probeert u alle codes voor het
apparaat, in de volgorde waarin deze zijn opgesomd. Als geen van
deze codes werken (of als uw apparaat niet is opgenomen), kunt u
de procedures bij “Zoeken naar de juiste code” proberen.
• Richt de afstandsbediening rechtstreeks op het apparaat en
controleer of er geen obstakels zijn tussen de afstandsbediening en
het apparaat.
• Controleer of de batterijen in orde zijn en op de juiste wijze in de
afstandsbediening zijn geplaatst.
• Controleer of de juiste toets voor een TV-toestel, VCR, SATontvanger of DVD-speler is ingedrukt, voor keuze van het
gewenste apparaat.
• Als het niet mogelijk blijkt een apparaat vast te leggen onder de
DVD of SAT stand van de afstandsbediening, dan kan er een ander
apparaat dan het bedoelde type zijn vastgelegd voor die stand. In
dat geval volgt u eerst de aanwijzingen onder “Instellen van een
andere TV, videorecorder, DVD-speler of satelliet-ontvanger”.
• Controleer of het betreffende apparaat wel geschikt is voor
bediening op afstand. Een apparaat bijvoorbeeld dat alleen
geleverd wordt zonder afstandsbediening, zal wellicht niet
geschikt zijn voor bediening op afstand.
• Als u voor een ernstig probleem geen oplossing vindt, kunt u de
afstandsbediening terugzetten op de fabrieksinstelling door de 1,
t en 2– knoppen alle tegelijk in te drukken.
Bediening van een TV-toestel, videorecorder
3 TV/VCR: TV/videorecorder:
Voor keuze van een
zendernummer met twee
cijfers. Dit werkt net zo als op
de afstandsbediening van uw
TV-toestel of videorecorder.
4 en 5
TV: N, x, m, M :
Fastext toetsen.
VCR: N: Afspelen
x: Stoppen
m: Terugspoelen
M: Snel vooruitspoelen
zREC: Voor opnemen
drukt u op N terwijl u
z ingedrukt houdt.
6 TV: Voor omschakelen van het
ingangssignaal.
VCR: Wisselen tussen de
ingangssignalen voor de TV.
7 TV: Voor overschakelen naar
teletekst.
VCR: TVoor het tonen van de
beeldscherm-aanduidingen.
9 TV/VCR: Oproepen van het
MENU scherm.
qd Een andere zender kiezen.
U kunt de TV ook aanzetten
met deze knoppen.
qf TV/VCR: Een zender kiezen met
een nummer tussen 20 en 29.
qh TV: De TV aanzetten.
Van teletekst weer terug naar
TV.
VCR: Voor omschakelen van het
ingangssignaal.
qj TV/VCR: Vastleggen van uw
keuze.
qk Programma verder: +
Programma terug: –
ql Voor de JUMP, FLASHBACK of
CHANNEL RETURN functie van
de TV, al naar gelang uw merk
TV.
Bediening van een satelliet-ontvanger
3 Tweecijferige nummers kiezen.
Dit werkt op dezelfde manier
als op de afstandsbediening
van de satelliet-ontvanger.
4 N, x, m, M :
Fastext toetsen.
X: Voor het tonen of laten
verdwijnen van de EPG gidsaanduidingen.
6 Voor doorgeven van het
uitgangssignaal van de
satelliet-ontvanger aan het TVtoestel.
(Als er ook een kabel-TV
ontvanger of een antenne is
aangesloten, schakelt u hiermee
over tussen de gewone TV en
satelliet-TV.)
7 Voor overschakelen naar
teletekst.
9 Oproepen van het MENU
scherm.
qd en qf
Een andere zender kiezen.
qg Voor het tonen van de Master
Guide zendergids.
qh Voor het verlaten van de
bedieningsfunctie.
qj Voor keuze van de zender die
verlicht wordt aangegeven. En
om de Station Index zenderlijst
te zien als er geen
programmagids wordt
getoond.
qk Programma verder: +
Programma terug: –
ql Voor bediening van de JUMP,
FLASHBACK of CHANNEL
RETURN functies van de
satelliet-ontvanger, afhankelijk
van de fabrieksinstelling
daarvan.
Mocht u vragen of problemen met de afstandsbediening hebben die
niet in deze gebruiksaanwijzing aan de orde komen, bel dan a.u.b.
het telefoonnummer in uw garantiebewijs.
Technische gegevens
Afstand waarover de afstandsbediening werkt
Ca. 7 meter (deze afstand varieert per merk apparaat)
Spanningsvereisten
Twee R6 (formaat AA) batterijen (niet meegeleverd)
Levensduur van de batterijen
Ca. 6 maanden (afhankelijk van hoe vaak de
afstandsbediening wordt gebruikt)
Afmetingen
Ca. 51,8 × 195 × 31 mm (bxhxd)
Gewicht
Ca. 100 g (exclusief batterijen)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden.
Svenska
Inställning av fjärrstyrningskoder
Angående denna fjärrkontroll
Denna fjärrkontroll kan ställas in för att kunna fjärrstyra följande
slags produkter från Sony liksom från de flesta andra ledande
tillverkare.
Läge
Fabriksinställning
Tillgängliga produkter för
förinställning
TV
Sony TV
TV
VCR
Sony VHS-video (VTR3)
Video
DVD
Sony DVD-spelare
SAT
Sony satellitmottagare
TV, video, DVD-spelare eller
satellitmottagare
Dessa anvisningar kan hoppas över, när fjärrkontrollen ska
användas till att fjärrstyra en Sony-produkt vars fjärrstyrningskoder
redan förinställts vid tillverkningen (se tabellen t.v.).
Följ dessa anvisningar för att kunna fjärrstyra en produkt från en
annan tillverkare eller när önskad Sony-produkt inte kan fjärrstyras.
Inställning genom sökning efter rätt kod
Om du har provat alla kodnummer för produkten och
fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar (eller om produkten inte
finns med på listan), gör du följande:
1
Inställning genom att ange korrekt kod
2
3
Ta reda på korrekt kod för produkten ifråga med hjälp av den
medföljande listan Fjärrstyrningskoder för olika produkter.
4
1
Tryck på knappen S (inställning).
2
Tryck på den knapp som motsvarar den produkt som du vill
ställa in.
5
Isättning av batterierna
Skjut upp batteriluckan och sätt i två R6 (storlek AA)-batterier
(tillval).
Sätt i batterierna med polerna + och – enligt plus- och
minusmarkeringarna i batterifacket.
1
3
Ange den tresiffriga koden från listan Fjärrstyrningskoder för
olika produkter.
Tryck t.ex. på sifferknapparna -86 för att ange koden för en
Philips-TV: .
2
4
När måste batterierna bytas ut?
Under normala förhållanden räcker batterierna i upp till sex
månader. Om fjärrkontrollen inte fungerar ordentligt kan det bero på
att batterierna är slut. Byt i så fall ut batterierna mot nya.
OBS!
• Byt ut båda batterierna samtidigt.
• Se till att batteribyte sker inom 20 minuter. I annat fall raderas inställningen
av koder ur fjärrkontrollens minne.
Att observera angående batterier
• Använd inte gamla och nya batterier eller olika sorters batterier
samtidigt.
• Om elektrolyt från batteriet skulle läcka ut, torkar du av
batterfacket med en duk och byter ut de gamla batterierna mot nya.
Om du vill förhindra att elektrolyt läcker från batteriet, tar du ur
batteriet om du inte tänker använda fjärrkontrollen under lång tid.
Tryck på t.
Tryck på strömbrytaren på produkten som ska fjärrstyras för att
slå på strömmen.
Tryck på knappen S (inställning).
Tryck på den knapp som motsvarar den produkt som du vill
ställa in.
Rikta fjärrkontrollen mot produkten och tryck in och släpp upp
knappen PROGR+. Tryck därefter in och släpp upp knappen 1.
Upprepa steg 4 tills korrekt kod påträffas.
En ny kod sänds varje gång först PROGR+ och sedan knappen 1
trycks in.
Fortsätt sökningen tills produkten reagerar enligt följande:
•TV, video, DVD-spelare eller satellitmottagare: strömmen slås
av.
• En TV utan strömbrytare: knappen PROGR+ kan användas till
att välja programnummer.
Ha tålamod när du söker efter den korrekta koden. För att hitta
korrekt kod kan du behöva göra upp till 120 försök för en TV,
ungefär 60 försök för en video, ungefär 70 försök för en
satellitmottagare och ungefär 20 försök för en DVD-spelare.
6 Tryck på t när korrekt kod påträffats.
7 Slå på produkten igen och kontrollera att fjärrkontrollen kan
användas för fjärrstyrning av produktens övriga funktioner, som
t.ex. programval och volymreglering.
Om produkten inte fungerar ordentligt, upprepar du steg 2 till 6 och
söker efter en annan kod.
Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar ordentligt, läser du
avsnittet Felsökning.
OBS!
5
Rikta fjärrkontrollen mot den aktuella produkten för att
kontrollera om produkten kan fjärrstyras med den här
fjärrkontrollen.
Följ ovanstående anvisningar igen för varje produkt som ska
fjärrstyras med den här fjärrkontrollen.
Om produkten inte kan fjärrstyras ...
• Upprepa inställningsproceduren genom att använda de andra
koderna som angetts för produkten (se Fjärrstyrningskoder för
olika produkter).
• Om du har provat alla koder som angetts för produkten och
fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar: försök med sökmetoden
som beskrivs under Inställning genom sökning efter rätt kod.
Var noga med att påbörja närmast följande steg inom tio sekunder i
ovanstående anvisningar. I annat fall avbryts inställningen av kod.
Inställning för fjärrstyrning av en extra TV, video,
DVD-spelare eller satellitmottagare
När två eller flera produkter av samma typ (t.ex. tre videoapparater)
används, kan du ändra komponenttypen för knapparna DVD och
SAT.
1
2
3
4
OBS!
• Se till att gå över till nästa punkt inom 10 sekunder i anvisningarna ovan,
eftersom inställningsläget annars kopplas ur.
• Du kan bara ställa in en produkt åt gången på de olika
produktvalsknapparna. Om du vill ställa in flera produkter av samma typ,
men av olika märken, finns mer information under “Inställning för
fjärrstyrning av en extra TV, video, DVD-spelare eller satellitmottagare”.
5
6
Tips
Koden kan skrivas ner på etiketten som sitter på insidan av locket till
batterifacket.
Tryck på knappen S (inställning).
Tryck på knappen DVD eller SAT.
Tryck på knappen x.
Tryck på någon av följande knappar:
- för fjärrstyrning av en DVD-spelare
1 för fjärrstyrning av en video
3 för fjärrstyrning av en satellitmottagare
8 för fjärrstyrning av en TV
Tryck på knappen t.
Ange produktens sifferkod genom att följa anvisningarna enligt
punkt 1 till 5 under rubriken Inställning genom att ange korrekt
kod eller punkt 2 till 7 under rubriken Inställning genom sökning
efter rätt kod.
Fjärrstyrning av önskad produkt
1
Tryck på den knapp på fjärrkontrollen, som motsvarar önskad
produkt.
2
Rikta fjärrkontrollen rakt mot produkten och tryck på
knappen för önskad funktion.
Vi hänvisar till Översikt över fjärrkontrollens knappar angående
detaljer.
Att observera angående användning av fjärrkontrollen
• Du får inte fler funktioner på produkten genom att använda dennan
fjärrkontroll. Fjärrkontrollens funktioner begränsas till de som finns på själva
produkten. Om exempelvis TV:n inte har en dämpningsfunktion, fungerar
knappen % på fjärrkontrollen inte på TV:n.
• Var aktsam så att hörnskyddet inte lossnar.
Beskrivning av knapparna på
fjärrkontrollen
Generellt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
qa
qs
qd
qf
GUIDE
qg
qh
qj
1 För inställning av
fjärrkontrollen.
2 Produktväljarknappar. För att
växla till en viss produkt,
trycker du på den knapp som
tilldelats den produkten.
8 Flytta markören uppåt, nedåt,
åt höger eller åt vänster.
q; Höja volymen: +
Sänka volymen: –
qa För att dämpa ljudet på TV:n.
qs För att stänga av och slå på
strömmen till den valda
produkten.
qk
ql
Kontrollera en TV eller video
3 TV/VCR: För att välja tal med
två siffror. Fungerar på samma
sätt som på TV:ns eller videons
fjärrkontroll.
4 och 5
TV: N, x, m, M :
Fastext-knappar.
VCR: N: Uppspelning
x: Stopp
m: Snabbspola bakåt.
M: Snabbspola framåt.
zREC: Tryck på N och z
samtidigt för att spela in.
6 TV:
För att ändra inmatningsläge.
VCR: Växla mellan TV:ns
signaler.
7 TV: För att växla över till TextTV.
VCR: För att visa skärmmenyn.
9 TV/VCR: Ta fram huvudmenyn
MENU.
qd Byte av program.
Slår även på strömmen.
qf TV/VCR: Välja en siffra mellan
20 och 29.
qh TV: Sätta på.
Återgå från Text-TV till TV.
VCR: För att ändra
inmatningsläge.
qj TV/VCR: Mata in ett val.
qk Högre programnummer: +
Lägre programnummer: –
ql För att kontrollera funktionerna
JUMP, FLASHBACK eller
CHANNEL RETURN på TV:n,
beroende på TV-tillverkarens
inställning.
qd Sifferknappar: För att välja
alternativ på skärmen.
qf För att aktivera en inställning.
För att ställa in alternativ som
du valt från skärmen.
qg För att radera markerade
tecken på skärmen.
qh För att växla undertext.
qj För att aktivera alternativ på
skärmen.
qk För att fortsätta till nästa/
föregående position eller låt.
ql För att gå tillbaka till
föregående skärm.
Felsökning
Om du har problem med att ställa in eller använda fjärrkontrollen,
gör så här:
• Följ noga anvisningarna under rubriken Inställning av
fjärrstyrningskoder för att ställa in fjärrkontrollen. Försök med
samtliga koder angivna för aktuell produkt - i den ordning de står
angivna - när inställning enligt den kod som anges först inte
lyckas. Försök ställa in fjärrkontrollen enligt anvisningarna under
rubriken Inställning genom sökning efter rätt kod, när inställning
misslyckas med samtliga koder som finns angivna för en produkt
(eller när aktuell produkt inte finns angiven på listan).
• Se till att rikta fjärrkontrollen rakt mot produkten och att det inte
finns några hinder mellan fjärrkontrollen och produkten.
• Se till att batterierna inte är slut och att de är korrekt isatta.
• Kontrollera att du verkligen har tryck på den knapp, TV, VCR, SAT
eller DVD, som motsvarar den produkt som du har valt.
• Om du inte kan förinställa en produkt i läget DVD eller SAT, kan
det bero på att en produkt som avviker från den typ som du
försöker ställa in, redan är förinställd på denna position. I så fall
följer du först anvisningarna under rubriken “Inställning för
fjärrstyrning av en extra TV, video, DVD-spelare eller
satellitmottagare”.
• Kontrollera att produkten kan fjärrstyras med hjälp av infraröda
strålar. Om produkten exempelvis levererats utan tillhörande
fjärrkontroll, är det sannolikt att den inte kan fjärrstyras med hjälp
av en fjärrkontroll.
• Om ett problem kvarstår, så tryck samtidigt in knapparna 1, t
och 2– för att återställa fjärrkontrollen till dess fabriksinställning.
Ring telefonnumret som anges på garantisedeln, om du har frågor
eller problem angående fjärrkontrollen som inte besvaras i denna
bruksanvisning.
Tekniska data
Kontrollera satellitmottagare
3 Välja tvåsiffriga tal.
Fungerar på samma sätt som
fjärrkontrollen till
satellitmottagaren.
4 N, x, m, M :
Fastext-knappar.
X: För att dölja eller visa EPGfönstret.
6 För att växla över
satellitmottagarens utgång till
TV:n.
(När du ansluter en TV-kabel
eller TV-antenn till mottagaren,
kan du växla utgången mellan
vanlig TV-mottagning och
satellitprogram (SAT).)
7 För att växla till Text-TV.
Kontrollera DVD-spelare
3 För att välja tal från och med
10.
4 N: Uppspelning
m: Snabbspola bakåt.
M: Snabbspola framåt.
x: Stopp
X: Paus
5 För att visa titelmenyn.
6 För att ändra ljudet.
7 För att visa aktuell
uppspelningsstatus på
skärmen.
9 För att visa DVD-menyn.
9 Ta fram huvudmenyn MENU.
qd och qf
Byte av program.
qg För att öppna huvudmenyn
(Master Guide).
qh För att avbryta det aktuella
läget.
qj För att välja markerad kanal.
För att visa stationsindex när
ingen programguide visas.
qk Högre programnummer: +
Lägre programnummer: –
ql Använda funktionen JUMP,
FLASHBACK eller CHANNEL
RETURN på satellitmottagaren,
beroende på tillverkarens
inställning.
Opereringsavstånd
Ca. 7 m (varierar beroende på respektive tillverkares
produkt)
Strömförsörjning
Två R6 (storlek AA)-batterier (tillval)
Batteriernas livslängd
Ca. 6 månader (varierar beroende på användning)
Mått
Ca. 51,8 × 195 × 31 mm (b/h/d)
Vikt
Ca. 100 g (exkl. batterier)
Rätt till ändringar av utförande och tekniska data förbehålles.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement