Sony RM-V302T Owner's manual

Sony RM-V302T Owner's manual
3-264-084-41(1)
Remote Commander
1 Schakel de component in die u wilt instellen.
RM-V302T
2 Richt de afstandsbediening op de component en druk op een toets
om te controleren of de toets werkt.
Druk bijvoorbeeld op de 1 toets om te controleren of deze werkt
voor de component.
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning (på baksidan)
© 2004 Sony Corporation
Stap 2: Controleren of het codenummer werkt
3 Controleer of de overige toetsen van de afstandsbediening de
bijbehorende functies van de component bedienen.
Printed in China
Nederlands
Als de afstandsbediening niet werkt
Opmerkingen
De afstandsbediening instellen
Informatie over het vooraf instellen van de
afstandsbediening
De afstandsbediening wordt in de fabriek ingesteld voor het
bedienen van Sony-componenten.
Als u de afstandsbediening gebruikt met een Sony-component, hoeft
u de afstandsbediening niet vooraf in te stellen voordat u deze
gebruikt.
Wilt u de afstandsbediening instellen voor gebruik met
componenten van andere fabrikanten (niet Sony) of met een
component die niet is ingesteld in de fabriek, dan moet u de
instructies in deze handleiding volgen om de afstandsbediening
vooraf in te stellen met het juiste codenummer voor de
componenten. Raadpleeg ook de bijgeleverde “Componentcodenummers”.
Componenten die vooraf
kunnen worden ingesteld
Toets
Fabrieksinstelling
Televisie
TV
Televisie van Sony
Videorecorder/Satellietontvanger/Versterker (of
receiver)/CD-speler/
Cassettedeck/MD-deck/DATdeck/DVD-speler/Televisie
VCR
VHS-videorecorder van
Sony (VTR3)
SAT
Satelliet-ontvanger van Sony
DVD
DVD-speler van Sony
AMP
Versterker van Sony
Opmerkingen
• De afstandsbediening kan worden ingesteld voor één component
per toets, tenzij de codenummers voor verschillende componenten
gelijk zijn. U kunt de afstandsbediening bijvoorbeeld niet instellen
om een televisie van Sony en een televisie van Panasonic
tegelijkertijd te bedienen, omdat deze componenten verschillende
codenummers hebben.
• U kunt zelfs een component van Sony wellicht niet bedienen met
de fabrieksinstelling. Voer in dat geval de procedure uit bij “De
code instellen”.
De batterijen installeren
Zorg dat u nieuwe batterijen bij de hand hebt voordat u de
batterijen vervangt.
Schuif de batterijhouder open en plaats twee R6 (AA-formaat)
batterijen (niet bijgeleverd).
Lijn de + en – polen van de batterijen uit met + en – in de
batterijhouder.
1
2
De batterijen vervangen
In normale omstandigheden gaan batterijen ongeveer zes maanden
mee. Als de afstandsbediening niet goed werkt, zijn de batterijen
wellicht leeg. Vervang de batterijen door nieuwe batterijen.
De fabrieksinstelling voor de
volumeregeling wijzigen
In de fabriek is “videorecorder” toegewezen aan de VCR toets,
“satelliet-ontvanger” aan de SAT toets, “versterker” aan de AMP
toets en “DVD-speler” aan de DVD toets. Als u de volgende
procedure uitvoert, kunt u deze instelling wijzigen zodat u elke
component kunt toewijzen aan deze toetsen.
1 Houd de S (SET) toets ingedrukt en druk op de 1 toets.
1 Houd de S (SET) toets ingedrukt en druk op de 1 toets.
2 Druk op de toets VCR, SAT, AMP of DVD.
U kunt het codenummer noteren op het label aan de binnenkant
van het deksel van de batterijhouder.
• Vervang beide batterijen door nieuwe batterijen.
• Vervang de batterijen binnen 3 minuten, anders worden de
ingestelde codenummers gewist.
Opmerkingen over batterijen
• Combineer geen oude batterijen met nieuwe batterijen en
combineer geen verschillenden typen batterijen.
• Als de batterijen elektrolyt lekken, maakt u de batterijhouder
schoon met een doek en vervangt u de oude batterijen door nieuwe
batterijen. Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening
gedurende langere tijd niet gebruikt om te voorkomen dat
batterijen elektrolyt gaan lekken.
De code instellen
Stap 1: Het codenummer invoeren
1 Raadpleeg de bijgeleverde “Component-codenummers” om het
driecijferige codenummer voor de gewenste component te vinden.
Als er meerdere codenummers worden weergegeven, gebruikt u
het nummer dat als eerste wordt weergegeven om de volgende
procedure uit te voeren.
Als u bijvoorbeeld een televisie van Philips instelt, gebruikt u het
codenummer 086.
Zie “De juiste code zoeken” als de gewenste component niet
wordt weergegeven.
2 Houd de S (SET) toets ingedrukt en druk
op de 1 toets.
S
TV
VCR
DVD
SAT
AMP
Opmerking
In de fabriek zijn respectievelijk “videorecorder”, “satellietontvanger”, “versterker” en “DVD-speler” toegewezen aan de
toetsen VCR, SAT, AMP en DVD. U kunt echter ook andere
componenten toewijzen aan deze toetsen. Zie “Het
componenttype voor de toetsen VCR, SAT, AMP en DVD wijzigen”
voor meer informatie.
4 Voer het codenummer van de component
in.
Als u bijvoorbeeld een code voor een
televisie van Philips invoert, voert u
codenummer -86 in.
De juiste code zoeken
Als u alle codenummers voor uw component in de lijst hebt
geprobeerd en de afstandsbediening werkt nog steeds niet (of uw
component wordt niet vermeld in de “Component-codenummers”),
probeert u de volgende procedure.
Voordat u de zoekfunctie start
Voer stap 1 en 2 hieronder uit voor elke component die u wilt
gebruiken met de afstandsbediening.
3 Druk op de toets van de component die u
wilt instellen.
• Voer eerst deze instelprocedures opnieuw uit met de andere codes
voor de component (raadpleeg de bijgeleverde “Componentcodenummers”).
• Als de afstandsbediening nog steeds niet goed werkt en u alle
codenummers in de lijst voor uw component hebt geprobeerd, past
u de zoekmethode toe die wordt beschreven bij “De juiste code
zoeken”.
0
8
6
Het codenummer
5 Druk op de t toets en laat deze weer los
om het codenummer in het geheugen van
de afstandsbediening op te slaan.
Zet de componenten in de volgende stand om de zoekfunctie naar
behoren te laten werken.
TV, AMP: worden ingeschakeld
CD, MD, TAPE, DAT: ingeschakeld met een geluidsbron klaar voor
weergave (disc, cassette, enzovoort)
Andere componenten: worden uitgeschakeld
1 Houd de S (SET) toets ingedrukt en druk op de 1 toets.
2 Druk op de afstandsbediening op de toets van de component die u
wilt instellen.
3 Druk op de PROGR+ toets en laat deze weer los. Druk op de 1
toets en laat deze weer los.
4 Herhaal stap 3 totdat het juiste codenummer is gevonden.
Als u op de PROGR+ toets en vervolgens op de 1 toets drukt,
wordt een nieuw codenummer verzonden.
Probeer de nummers totdat uw apparaat als volgt reageert:
• TV, AMP: worden uitgeschakeld
• CD, MD, TAPE, DAT: worden uitgeschakeld of de weergave
wordt gestart
• Andere componenten: worden ingeschakeld
• TV-toestel zonder aan/uit-schakelaar: er wordt afgestemd op
een hoger genummerde TV-zender (+).
Wees geduldig. De afstandsbediening kan wel 120 pogingen
nodig hebben om het juiste codenummer te vinden.
5 Als de juiste code is gevonden, drukt u op de t toets om het
codenummer in het geheugen van de afstandsbediening op te
slaan.
6 Controleer of de afstandsbediening de overige functies van de
component kan bedienen door op de bijbehorende toetsen op de
afstandsbediening te drukken. Als de functies goed werken, bent
u klaar met het instellen van de afstandsbediening.
Als de component niet goed werkt, herhaalt u stap 1 tot en met 5 en
zoekt u een andere code.
6 Ga naar “Stap 2: Controleren of het
codenummer werkt” om de instellingen te voltooien.
Zie “Problemen oplossen” als de afstandsbediening nog steeds niet
goed werkt.
Als u in stap 4 op de verkeerde toets drukt
Opmerking
Druk op de 1 toets terwijl u de S (SET) toets ingedrukt houdt en ga
terug naar stap 2.
Wacht niet langer dan 10 seconden tussen twee opeenvolgende
stappen van de zoekprocedure, anders wordt de invoerstand
uitgeschakeld.
Een bedieningsreeks programmeren
Het componenttype voor de toetsen VCR,
SAT, AMP en DVD wijzigen
3 Druk op de x (stop) toets en laat deze weer los.
4 Druk op een van de volgende toetsen en laat deze weer los:
1 een videorecorder toewijzen
3 een satelliet-ontvanger toewijzen
4 een versterker toewijzen
5 een CD-speler toewijzen
6 een cassettedeck toewijzen
7 een MD-deck of een DAT-deck toewijzen
8 een televisie toewijzen
- een DVD-speler toewijzen
5 Druk op de t toets en laat deze weer los.
6 Voer het codenummer van de component in door stap 2 tot en met
6 bij “Het codenummer invoeren” of stap 1 tot en met 6 bij “De
juiste code zoeken” uit te voeren.
1 Druk op de selectietoets van de gewenste component.
(U kunt alleen “televisie” of “satelliet-ontvanger” selecteren.)
2 Houd de gewenste macrotoets ingedrukt en druk op volgorde op
de toetsen die zijn vereist voor de gewenste bediening.
Wilt u bijvoorbeeld 1 t 2 t ENT programmeren onder de N
toets, dan houdt u eerst N ingedrukt, drukt u achtereenvolgens
op 1, 2 en ENT en laat u vervolgens N los.
2 Druk op de AMP toets.
3 Druk op de 2+ toets.
4 Druk op de t toets.
De instelling van de volumeregeling wordt gewijzigd in
“versterker”. U kunt het volume van de versterker van de AMP toets
regelen terwijl u een component selecteert.
Opmerkingen
• Als u meer dan één versterker gebruikt en deze hebt ingesteld
onder de toets VCR, SAT of DVD, kunt u, als u deze toetsen
selecteert, het volume van de versterker onder de AMP toets niet
regelen.
• Als u de AMP toets instelt voor een andere component dan een
receiver of versterker, keert de instelling van de volumeregeling
van de videocomponenten terug naar “televisie”, zelfs als u de
fabrieksinstelling van de volumeregeling wijzigt. In dit geval kunt
u het volume van andere audiocomponenten dan een receiver of
versterker niet regelen.
De fabrieksinstelling van de volumeregeling opnieuw
instellen
Druk op 2– in stap 3 hierboven.
Het volume regelen van de
videocomponenten die zijn
aangesloten op een audiosysteem
De afstandsbediening is in de fabriek ingesteld volgens het principe
dat u het geluid van de videocomponenten beluistert via de
luidsprekers van de televisie en het geluid van de
audiocomponenten via de luidsprekers die op de versterker (of
receiver) zijn aangesloten.
Fabrieksinstelling:
Toets
Regelt het volume van
TV
Televisie
VCR, SAT*, DVD*
Televisie
AMP
Versterker
* Als u een audiocomponent toewijst aan de toets VCR, SAT of DVD, kunt u het
volume van de versterker onder de AMP toets regelen. Als u
videocomponenten toewijst aan deze toetsen, kunt u het volume van de
televisie regelen.
U kunt dus het volume van de televisie of de versterker regelen
tijdens het bedienen van een video- of audiocomponent zonder dat u
eerst op de toets TV of AMP hoeft te drukken. Als u bijvoorbeeld het
volume van de kanalen van de videorecorder wilt regelen, hoeft u
niet eerst op de TV toets te drukken.
Hebt u echter de videocomponenten aangesloten op een
audiosysteem, dan beluistert u het geluid van de televisie of de
videorecorder via de luidsprekers die zijn aangesloten op de
versterker (of receiver) en niet via de luidsprekers van de televisie. In
dat geval moet u de fabrieksinstelling wijzigen zodat u het volume
van de videocomponenten kunt regelen zonder eerst over te
schakelen naar de versterker (of receiver).
Wilt u de fabrieksinstelling voor de volumeregeling wijzigen, dan
voert u de onderstaande procedure uit.
Opmerking
Deze functie werkt alleen als een versterker (of receiver) is ingesteld
onder de AMP toets. U kunt het volume van een versterker (of
receiver) die is ingesteld onder de toets VCR, SAT of DVD, niet
regelen terwijl u de component van een andere toets bedient.
Opmerkingen
1 Druk op de toets van de gewenste
component op de afstandsbediening.
TV
VCR
DVD
SAT
AMP
2 Richt de afstandsbediening direct op de
component.
3 Druk op de toets voor de functie die u wilt gebruiken.
Zie “Beschrijving van de toetsen op de afstandsbediening” voor een
volledige beschrijving van de toetsen op de afstandsbediening.
Opmerkingen over het gebruik van de
afstandsbediening
Gebruik deze afstandsbediening op dezelfde manier als de
afstandsbedieningen die bij de componenten worden geleverd.
• Met deze afstandsbediening worden de functies van de
componenten niet uitgebreid. De functies van de
afstandsbediening worden beperkt tot de functies van de
componenten. Als de televisie bijvoorbeeld geen MUTING functie
heeft, werkt de % toets op deze afstandsbediening niet met uw
televisie.
• Bepaalde functies van de component werken mogelijk niet met
deze afstandsbediening.
Een kanaal met één toets instellen
(Channel Macro functie)
U kunt de Channel Macro functie programmeren voor de
onderstaande toetsen (macrotoetsen).
U kunt bijvoorbeeld het televisiekanaal wijzigen door op de N toets
te drukken in plaats van achtereenvolgens op 1, 2 en de ENT toets
te drukken.
Een programma wijzigen of wissen
Als u de instelling wilt wijzigen of u een geprogrammeerde
bediening niet meer gebruikt, voert u de onderstaande procedure uit
om het programma te overschrijven of te wissen.
2 Wacht ongeveer drie seconden en druk op de nieuwe volgorde
van de toetsen. Als u het programma wilt wissen, houdt u -,
ingedrukt en drukt u op ENT waarna u deze loslaat.
3 Laat de macrotoets los.
Opmerking
Wacht ten minste drie seconden in stap 2 hierboven. Als u de
macrotoets ingedrukt houdt en wacht, worden de geprogrammeerde
signalen verzonden. Richt u de afstandsbediening op de component,
dan kunnen de geprogrammeerde bedieningen wellicht worden
uitgevoerd voordat u verder gaat met de procedure.
Problemen oplossen
Als u problemen hebt met het instellen of gebruiken van de afstandsbediening:
• Voer de procedures bij “De code instellen” zorgvuldig uit wanneer u de
afstandsbediening instelt. Als de code die voor uw component is opgegeven
niet werkt, probeert u de overige codes voor de component, in de volgorde
waarin deze worden weergegeven. Als alle codes niet werken (of de
component staat niet in deze handleiding), kunt u de procedures bij “De
juiste code zoeken” proberen.
• Richt de afstandsbediening rechtstreeks op het apparaat en controleer of er
geen obstakels zijn tussen de afstandsbediening en de component.
• Controleer of de batterijen niet leeg zijn en of deze op de juiste wijze in de
afstandsbediening zijn geplaatst.
• Controleer of de toets voor de TV, VCR, SAT, AMP of DVD is ingedrukt om de
gewenste component te kiezen.
• Controleer of de component geschikt is voor infraroodafstandsbediening. Als
de component bijvoorbeeld wordt geleverd zonder afstandsbediening, kan de
component wellicht niet worden bediend met een afstandsbediening.
• Als de videocomponenten zijn aangesloten op een audiosysteem, moet u de
afstandsbediening instellen zoals wordt beschreven bij “Het volume regelen
van de videocomponenten die zijn aangesloten op een audiosysteem”.
• Als het probleem daarmee niet is verholpen, stelt u de afstandsbediening
opnieuw in op de fabrieksinstelling door tegelijkertijd op de toetsen 1, t en
2– te drukken.
De macrotoetsen zijn:
N, m, M, x, X en zREC.
(Alleen tijdens het bedienen van de “televisie” of “satellietontvanger”.)
Klantenservice
Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot
de afstandsbediening die niet in deze handleiding
worden behandeld, kunt u de hulplijn van de
klantenservice bellen.
Het nummer van de hulplijn wordt vermeld op de
garantiekaart.
De bedieningsreeks die kan worden geprogrammeerd, moet bestaan
uit een reeks waarbij achtereenvolgens twee tot vier keer op de
toetsen - tot en met 9 of op de ENT toets wordt gedrukt.
Opmerking
De Channel Macro functie werkt wellicht niet goed met bepaalde
componenten.
Hulplijn
beschikbaar
Algemeen
S
TV
VCR
DVD
SAT
AMP
VIDEO 1
VIDEO 2
AUX
1
2
3
TUNER
CD
TAPE
4
5
6
TV
PHONO
MD
• Als u meer dan vier handelingen programmeert en u op de
bijbehorende toetsen in stap 2 hierboven drukt, worden alleen de
eerste vier toetsen die zijn ingedrukt, geprogrammeerd.
• Als u slechts één handeling programmeert onder een macrotoets,
wordt het instellen van de bediening geweigerd.
• U kunt de Channel Macro functie voor maximaal drie
componenten programmeren. Wilt u een vierde component
programmeren, dan moet u eerst alle macrotoetsen voor een
component wissen.
• Als u de Channel Macro functie hebt geprogrammeerd voor
bediening van de televisie of satelliet-ontvanger, kan de toets die
als macrotoets wordt gebruikt, niet worden gebruikt voor Fastext
toetsen.
1 Houd de macrotoets ingedrukt die u wilt wijzigen of wissen.
Een component bedienen
Beschrijving van de toetsen op de
afstandsbediening
7
1-
8
DVD
0
9
2ENT
PROGR
MENU
GUIDE
OK
REC
z De cijfertoets 5 en de PROGR+
toets hebben een voelstip voor
extra gebruiksgemak.
1 Druk op S (SET) terwijl u 1
ingedrukt houdt om de
afstandsbediening in te stellen.
5 2+: volume omhoog.*1
2–: volume omlaag.
7 Het volume op de televisie of
versterker dempen.*1
qa De stroom van de geselecteerde
component in- en uitschakelen.
qs Selectietoetsen voor
componenten. Wilt u schakelen
tussen de bediening van elke
component, dan drukt u op de
toets die is toegewezen aan die
component.
*1 Met deze toetsen regelt u het
volume van de televisie of de
versterker. Zie “Het volume regelen
van de videocomponenten die zijn
aangesloten op een audiosysteem”
voor meer informatie.
Een televisie bedienen
2 Een andere zender kiezen.
U kunt de televisie ook
inschakelen met deze toets.
3 Tweecijferige nummers kiezen.
Dit werkt op dezelfde manier
als op de afstandsbediening
van de televisie.
4 De invoermodus wijzigen.
6 Overschakelen naar Teletekst.
8 De cursor omhoog, omlaag,
naar links of naar rechts
verplaatsen.
9 Oproepen van het MENU
scherm.
qd Een zender kiezen met een
nummer tussen 20 en 29.
qf PROGR+:
Programma verder.
PROGR–:
Programma terug.
qg De televisie inschakelen.
Van Teletekst naar de televisie
schakelen.
qh De functie JUMP, FLASHBACK
of CHANNEL van de televisie
bedienen, afhankelijk van de
fabrieksinstelling.
qk De selectie invoeren.
ql Fastext toetsen.
Een videorecorder bedienen
2 Een andere zender kiezen.
3 Tweecijferige nummers kiezen.
Dit werkt op dezelfde manier
als op de afstandsbediening
van de videorecorder.
4 Wisselen tussen de
ingangssignalen voor de
televisie.
6 Het weergavevenster
weergeven.
8 De cursor omhoog, omlaag,
naar links of naar rechts
verplaatsen.
9 MENU openen.
0, ql en w;
N:
Afspelen.
x:
Stoppen.
m: Terugspoelen.
M: Vooruitspoelen.
zREC: Druk op N terwijl u
zREC ingedrukt houdt
om op te nemen.
X:
Pauzeren.
qd Een programma selecteren met
een nummer tussen 20 en 29.
qf PROGR+:
Programma verder.
PROGR–:
Programma terug.
qg De invoermodus wijzigen.
qk De selectie invoeren.
Een satelliet-ontvanger bedienen
Een MD-deck bedienen
2 Een andere zender kiezen.
3 Tweecijferige nummers kiezen.
Dit werkt op dezelfde manier
als op de afstandsbediening
van de satelliet-ontvanger.
4 Omschakelen van het
ingangssignaal (H/V).
8 De cursor omhoog, omlaag,
naar links of naar rechts
verplaatsen.
9 Oproepen van het MENU
scherm.
qd Een nummer kiezen tussen 20
en 29.
2 Kiezen van het
muziekstuknummer.
3 Kiezen van muziekstuk
nummer 10 of hoger.
6 De displaymodus wijzigen of
het display in- of uitschakelen.
0 Druk op N terwijl u zREC
ingedrukt houdt om op te
nemen.
Laat eerst N los en vervolgens
zREC.
qd De instelling invoeren.
qf PROGR+:
Programma verder.
PROGR–:
Programma terug.
qh De functie JUMP, FLASHBACK
of CHANNEL RETURN van de
satelliet-ontvanger bedienen,
afhankelijk van de
fabrieksinstelling.
qj Master Guide openen.
qk De selectie invoeren.
ql Fastext toetsen.
Een DAT-deck bedienen
Een DVD-speler bedienen
2 Cijfertoetsen: items instellen die
zijn geselecteerd in het venster.
3 Voor keuze van de nummers 10
en hoger.
4 Het geluid wijzigen.
6 De huidige afspeelstatus in het
venster weergeven.
8 De cursor omhoog, omlaag,
naar links of naar rechts
verplaatsen.
9 Het DVD-menu weergeven.
0 Druk op N terwijl u zREC
ingedrukt houdt om op te
nemen.
Laat eerst N los en vervolgens
zREC.
qd De instelling invoeren. Items
instellen die zijn geselecteerd in
het venster.
qf PROGR+:
Verdergaan naar de
volgende locatie of het
volgende liedje.
Programma verder.
PROGR–:
Teruggaan naar de
vorige locatie of het
vorige liedje.
Programma terug.
qg De ondertiteling wijzigen.
qh Het titelmenu weergeven.
qj De geselecteerde tekens uit het
venster verwijderen.
Het deck selecteren.
qk Items uitvoeren die zijn
geselecteerd in het venster.
ql N:
Afspelen.
m: Terugspoelen.
M: Vooruitspoelen.
x:
Stoppen.
w; X:
Pauzeren.
Een versterker (of receiver) bedienen
2 De invoerbron selecteren:
1 selecteert VIDEO 1
2 selecteert VIDEO 2
3 selecteert AUX
4 selecteert TUNER
5 selecteert CD
6 selecteert TAPE
7 selecteert MD
8 selecteert TV
9 selecteert PHONO
- selecteert DVD
4 De invoerbron wijzigen als u
hierop drukt.
qf PROGR+:
Frequentie vooraf
instellen, omhoog.
Frequentie afstemmen,
omhoog.
PROGR–:
Frequentie vooraf
instellen, omlaag.
Frequentie afstemmen,
omlaag.
qh Band wijzigen (FM/AM).
2 Kiezen van het
muziekstuknummer.
3 Kiezen van muziekstuk
nummer 10 of hoger.
6 De displaymodus wijzigen of
het display in- of uitschakelen.
0 Druk op N terwijl u zREC
ingedrukt houdt om op te
nemen.
Laat eerst N los en vervolgens
zREC.
qf PROGR+:
De volgende track
selecteren.
PROGR–:
De vorige track
selecteren.
ql N:
Afspelen.
m: Terugspoelen.
M: Vooruitspoelen.
x:
Stoppen.
w; X:
Pauzeren.
Een cassettedeck bedienen
3, 0, ql en w;
Cassettebedieningstoetsen.
Bij een dubbel cassettedeck,
bedieningstoetsen voor Deck A
(voor een dubbel cassettedeck
van Sony, toetsen voor Deck B).
-:
Richting wijzigen.
N:
Afspelen.
m: Terugspoelen.
M: Vooruitspoelen.
zREC: Druk op N terwijl u
zREC ingedrukt houdt
om op te nemen.
Laat eerst N los en
vervolgens zREC.
x:
Stoppen.
X:
Pauzeren.
8, 9, qd en qk
Bedieningstoetsen voor Deck B
(voor een dubbel cassettedeck
van Sony, toetsen voor Deck
A).
ENT: Richting wijzigen.
:
Afspelen.
:
Terugspoelen.
:
Vooruitspoelen.
:
Stoppen.
MENU:
terwijl u
Druk op
MENU ingedrukt houdt
om op te nemen.
los en
Laat eerst
vervolgens MENU.
OK:
Pauzeren.
qh Deck A of Deck B selecteren
(alleen voor dubbel
cassettedeck).
Als de afstandsbediening van de
cassettedeck één set
cassettebedieningstoetsen bevat en
een A/B toets bevat voor de
deckselectie, selecteert u met de
toets Deck A of Deck B.
Technische gegevens
Een CD-speler bedienen
2 Kiezen van het
muziekstuknummer.
3 Kiezen van muziekstuk
nummer 10 of hoger.
4 De invoerbron wijzigen.
6 Het display van de CD-speler
in- of uitschakelen.
0 Druk op N terwijl u zREC
ingedrukt houdt om op te
nemen.
Laat eerst N los en vervolgens
zREC.
qd Een instelling bevestigen.
qf PROGR+:
De volgende track
selecteren.
PROGR–:
De vorige track
selecteren.
qg Een instelling wissen.
qh De volgende disc selecteren.
ql N:
Afspelen.
m: Terugspoelen.
M: Vooruitspoelen.
x:
Stoppen.
w; X:
Pauzeren.
Bedienbare afstand
qf PROGR+:
De volgende track
selecteren.
PROGR–:
De vorige track
selecteren.
qg Een instelling wissen.
qh De volgende disc selecteren.
qj De speler of recorder selecteren.
ql N:
Afspelen.
m: Terugspoelen.
M: Vooruitspoelen.
x:
Stoppen.
w; X:
Pauzeren.
Ongeveer 7 m (afhankelijk van de component van elke
fabrikant)
Stroomvereisten
Twee R6 (AA-formaat) batterijen (niet bijgeleverd)
Levensduur van de batterij
Ongeveer 6 maanden (afhankelijk van het gebruik)
Afmetingen
Ongeveer 55 × 200 × 32 mm (b/h/d)
Gewicht
Ongeveer 95 g (zonder batterijen)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
De geldigheid van het CE-keurmerk is beperkt tot de landen waar dit keurmerk
wettelijk moet worden nageleefd, hoofdzakelijk in de landen van de EER
(Europese Economische Ruimte).
Svenska
Om batterier
Ställa in fjärrkontrollen
Om förinställning av fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen är vid leverans inställd för att kontrollera
komponenter av märket Sony.
Om du använder fjärrkontrollen för att kontrollera en Sonykomponent behöver du inte förinställa fjärrkontrollen innan du
börjar använda den.
Om du vill ställa in fjärrkontrollen för att kontrollera andra
tillverkares komponenter (produkter som inte kommer från Sony),
eller använda den med en komponent som den inte är inställd för
vid leveransen, ställer du in fjärrkontrollen med korrekt kodnummer
för den eller de komponenter som du vill kontrollera genom att följa
instruktionerna i den här bruksanvisningen. (För mer information, se
även den medföljande ”Fjärrstyrningskoder för olika produkter”.)
Komponenter som du kan
ställa in fjärrkontrollen för att
kontrollera
Knapp
Fabriksinställning
TV
TV
Sony TV
Videobandspelare/
Satellitmottagare/Förstärkare (eller
mottagare)/CD/Bandspelare/
MD-spelare/DAT-spelare/
DVD-spelare/TV-apparater
VCR
VHS videobandspelare
från Sony (VTR3)
SAT
Sony satellitmottagare
DVD
DVD-spelare från Sony
AMP
Förstärkare från Sony
Obs!
• Fjärrkontrollen kan bara ställas in för att kontrollera en komponent
per knapp - såvida inte deras kodnummer är desamma. Du kan
t.ex. inte ställa in fjärrkontrollen för att samtidigt kontrollera både
en TV från Sony och en TV från Panasonic (eftersom de har olika
kodnummer).
• I vissa fall kan du inte heller med fabriksinställningen kontrollera
en komponent från Sony. I så fall följer du proceduren under
”Ställa in koden”.
Sätta i batterierna
Steg 2: Kontrollera om kodnumret fungerar
• Blanda inte gamla batterier med nya, blanda inte heller olika typer
av batterier.
• Om batterisyra har läckt ut torkar du ur batterifacket med en trasa
och byter ut de gamla batterierna mot nya. Du kan förhindra
batteriläckage genom att ta ur batterierna när du vet med dig att
du inte kommer att använda fjärrkontrollen under en längre tid.
Du kan anteckna kodnumret på etiketten på insidan av
batterifackets lucka.
Steg 1: Ange kodnumret
1 Se den medföljande ”Fjärrstyrningskoder för olika produkter” och
sök efter den önskade komponentens tresiffriga kodnummer.
Om det finns fler än ett nummer i listan slutför du nedanstående
steg genom att använda det nummer som står först.
Om du t.ex. ställer in en TV från Philips använder du kodnummer
086.
Om den önskade komponenten saknas i listan finns mer
information under ”Söka efter rätt kod”.
2 Håll S (SET)-knappen intryckt och tryck
på 1-knappen.
S
TV
DVD
SAT
AMP
Obs!
För knapparna VCR, SAT, AMP och DVD är ”videobandspelare”,
”satellitmottagare”, ”förstärkare” och ”DVD-spelare” förinställt
vid leverans från fabriken. Men de här knapparna kan även
tilldelas andra komponenter. Mer information finns under Ӏndra
komponenttyp för knapparna VCR, SAT, AMP och DVD”.
0
Om det verkar som om fjärrkontrollen inte fungerar...
• Det första du bör göra är att följa inställningsproceduren, men den
här gången använda ett annat av de kodnummer som finns
angivna för komponenten (se den medföljande tabellen
”Fjärrstyrningskoder för olika produkter”).
• Om du har provat alla koder som angetts för produkten och
fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar kan du pröva den
sökmetod som beskrivs under ”Söka efter rätt kod”.
Söka efter rätt kod
VCR
8
6
Ditt kodnummer
5 Lagra kodnumret i fjärrkontrollens minne
genom att trycka in och sedan släppa upp
t-knappen.
Ändra fabriksinställningen för
volymkontrollen
Vid leverans är ”videobandspelare” tilldelad knappen VCR,
”satellitmottagare” till knappen SAT, ”förstärkare” till knappen AMP
och ”DVD-spelare” till knappen DVD. Genom att utföra följande
procedur kan du ändra den här inställningen så att du kan tilldela
vilken komponent som helst till dessa knappar.
1 Håll S (SET)-knappen intryckt och tryck på 1-knappen.
1 Håll S (SET)-knappen intryckt och tryck på 1-knappen.
Inställningen för volymkontrollen ändras till ”förstärkare”. Du kan
kontrollera volymen på förstärkaren på AMP-knappen vilken
komponent du än väljer.
2 Tryck på någon av knapparna VCR, SAT, AMP eller DVD.
Följ steg 1 och 2 nedan för varje komponent du vill styra med
fjärrkontrollen.
4 Ange komponentens kodnummer.
Om du t.ex. anger koden för en TV från
Philips anger du -86.
2 Rikta fjärrkontrollen mot komponenten och tryck på en knapp för
att kontrollera om den knappen fungerar.
Tryck t.ex. på 1-knappen för att se om komponenten reagerar.
3 Se efter om fjärrkontrollens andra knappar styr motsvarande
funktioner på komponenten.
Ställa in koden
3 Tryck på knappen för den komponent
som du vill ställa in.
1 Slå på strömmen till den komponent du ställt in fjärrkontrollen
för.
Om du har provat alla kodnummer för produkten och
fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar (eller om produkten inte
finns med i listan ”Fjärrstyrningskoder för olika produkter”) gör du
så här:
Innan du startar sökfunktionen
Gör sökfunktionen tillgänglig genom att ställa respektive komponent
enligt följande.
TV, AMP: Slå på strömmen
CD, MD, TAPE, DAT: Slå på strömmen och spela upp en ljudkälla
(skiva, kassettband eller liknande)
Övriga komponenter: Avstängda
1 Håll S (SET)-knappen intryckt och tryck på 1-knappen.
2 På fjärrkontrollen trycker du på knappen för den komponent som
du vill ställa in.
3 Tryck in och släpp upp x (stopp)-knappen.
4 Tryck in och släpp upp någon av följande knappar:
1 för att tilldela knappen en videobandspelare
3 för att tilldela knappen en satellitmottagare
4 för att tilldela knappen en förstärkare
5 för att tilldela knappen en CD
6 för att tilldela knappen en bandspelare
7 för att tilldela knappen en MD- eller DAT-spelare
8 för att tilldela knappen en TV
- för att tilldela knappen en DVD
5 Tryck in och släpp upp t-knappen.
6 Ange komponentens kodnummer genom att utföra steg 2 till 6
under ”Ange kodnumret” eller steg 1 till 6 under ”Söka efter rätt
kod”.
Kontrollera volymen på
videokomponenter som är anslutna
till ett ljudsystem
Fabriksinställningen av fjärrkontrollen är gjord under antagandet av
att du lyssnar till ljudet från videokomponenterna via TV:ns
högtalare och ljudet från ljudkomponenterna via högtalare som är
anslutna till förstärkaren (eller mottagaren).
Fabriksinställning:
Knapp
Kontrollerar volymen på
3 Tryck in och släpp upp knappen PROGR+. Tryck sedan in och
släpp upp 1-knappen.
TV
TV
VCR, SAT*, DVD*
TV
Skjut upp batterifacket och sätt i två R6-batterier (storlek AA)
(medföljer ej).
Se till att du sätter i batterierna rättvända, dvs. med polerna + och –
vända enligt markeringarna + och – i batterifacket.
4 Upprepa steg 3 tills du har funnit det rätta kodnumret.
Varje gång du trycker på knappen PROGR+ och sedan på 1knappen sänds ett nytt kodnummer.
AMP
Om du tryckt på fel knapp i steg 4
Förstärkare
1
2
Du måste ha tålamod; i värsta fall kan det behövas upp till 120
försök innan du hittar rätt kodnummer.
När är det dags att byta batterier?
Under normal användning räcker batterierna upp till sex månader.
Om inte fjärrkontrollen fungerar som den ska kan det vara ett tecken
på att batterierna håller på att ta slut. Byt batterierna mot nya.
Obs!
• Byt ut båda batterierna mot nya.
• Se till att du får de nya batterierna på plats inom 3 minuter, annars
raderas kodinställningarna ur fjärrkontrollens minne.
5 När du hittat rätt kodnummer lagrar du det i fjärrkontrollens
minne genom att trycka på t-knappen.
6 Kontrollera om du kan styra komponentens övriga funktioner
med fjärrkontrollen genom att trycka på motsvarande knappar på
fjärrkontrollen. Om alla knappar verkar fungera som de ska är
inställningen av fjärrkontrollen färdig.
Om det verkar som om fjärrkontrollen inte fungerar som den ska
söker du efter en annan kod genom att upprepa steg 1 till 5.
Om du ändå inte kan få fjärrkontrollen att fungera finns ytterligare
hjälp under ”Felsökning”.
Obs!
Var noga med att påbörja närmast följande steg inom tio sekunder i
ovanstående anvisningar. I annat fall avbryts inställningen av kod.
2 Tryck på AMP-knappen.
3 Tryck på knappen 2+.
4 Tryck på t-knappen.
Obs!
• Om du använder fler än en förstärkare och har den ställd på någon
av knapparna VCR, SAT eller DVD och väljer någon av dessa
knappar kan du inte kontrollera volymen på förstärkaren på AMPknappen.
• Om du ändrar inställningen för AMP-knappen till en annan
komponent än en mottagare eller förstärkare, växlas
volyminställningen för videokomponenterna tillbaka till ”TV”,
även om du har ändrat fabriksinställningen för volymkontrollen. I
så fall kan du bara kontrollera volymen på en mottagare eller
förstärkare och inte för några andra ljudkomponenter.
VCR
DVD
SAT
AMP
* Om du tilldelar knappen VCR, SAT eller DVD en ljudkomponent, kan du
kontrollera volymen på förstärkaren på AMP-knappen. Om du tilldelar
videokomponenter till dessa knappar kan du kontrollera volymen på TV:n.
Du kan alltså kontrollera volymen till TV:n eller förstärkaren
samtidigt som du manövrerar en video- eller ljudkomponent, utan
att först behöva trycka på TV- eller AMP-knappen. Om du t.ex. vill
kontrollera volymen på videobandspelarkanalerna kan du göra det
utan att först trycka på TV-knappen.
Om däremot videokomponenterna är anslutna till ett ljudsystem
lyssnar du antagligen till ljudet från TV:n eller videobandspelaren
via de högtalare som är anslutna till förstärkaren (eller mottagaren)
och inte via TV:ns egna högtalare. I så fall måste du ändra
fabriksinställningen så att du kan kontrollera volymen på
videokomponenterna utan att först behöva växla över till
förstärkaren (eller mottagaren).
Du ändrar fabriksinställningen för volymkontrollen genom att utföra
nedanstående procedurer.
Obs!
Den här funktionen är bara till hjälp när en förstärkare (eller
mottagare) är tilldelad AMP-knappen. Du kan inte kontrollera
volymen på en förstärkare (eller mottagare) som tilldelats någon av
knapparna VCR, SAT eller DVD samtidigt som du manövrerar en
komponent som tilldelats en annan knapp.
Obs!
2 Vänta ungefär tre sekunder och tryck sedan in en ny
knappsekvens eller, om du vill radera programmet, tryck in och
släpp upp - och tryck sedan in och släpp upp ENT.
3 Släpp upp makroknappen.
3 Tryck på knappen för den funktion du vill använda.
Obs!
Du kan i stort sett använda den här fjärrkontrollen på samma sätt
som du använder de fjärrkontroller som brukar följa med olika
elektroniska apparater.
• Den här fjärrkontrollen ger inte apparaterna fler eller bättre
funktioner. Fjärrkontrollens funktioner är begränsade till de
funktioner som finns på respektive apparat. Om t.ex. en TV saknar
MUTING-funktion (funktion som stänger av ljudet) fungerar inte
fjärrkontrollens %-knapp för TV:n.
• Det kan finnas funktioner som inte kan styras med den här
fjärrkontrollen.
Ställa in en kanal med en enda
knapp (kanalmakro)
Du kan använda kanalmakrofunktionen för de knappar
(makroknappar) som visas nedan.
Istället för att t.ex. byta TV-kanal genom att trycka på 1, 2 och
sedan på ENT-knappen kan du ersätta dessa knapptryckningar
genom ett enkelt tryck på N-knappen.
Makroknapparna är:
N, m, M, x, X och zREC.
(Gäller bara under styrning av ”TV” eller ”satellitmottagare”.)
Se till att du verkligen väntar ungefär tre sekunder i steg 2 ovan.
Medan du håller in makroknappen och väntar sänds de
programmerade signalerna från fjärrkontrollen ut, så att om du
riktar fjärrkontrollen mot den aktuella komponenten utförs den
programmerade funktionen innan du fortsätter med proceduren.
DVD
SAT
AMP
VIDEO 1
VIDEO 2
AUX
1
2
3
TUNER
CD
TAPE
4
5
6
TV
PHONO
MD
8
DVD
0
9
2ENT
MENU
GUIDE
OK
REC
z Sifferknapp 5 och knappen
PROGR+ har en liten upphöjd
punkt du kan känna med
fingret. Den kan fungera som
referens när du använder
knapparna.
Om du har problem med att ställa in eller använda fjärrkontrollen:
• När du ställer in fjärrkontrollen bör du vara noga med att följa anvisningarna
under ”Ställa in koden”. Om den första koden i listan för den komponent du
ställer in inte fungerar prövar du med andra koder som finns angivna för
komponenten – i den ordning de står i listan. Om ingen av koderna fungerar
(eller om komponenten inte finns med i listan), kan du försöka med att utföra
proceduren under ”Söka efter rätt kod”.
• Rikta fjärrkontrollen direkt mot komponenten och se till att det inte finns
något hinder i vägen mellan fjärrkontrollen och komponenten.
• Kontrollera att det finns ström kvar i batterierna och att du har satt i dem rätt.
• Kontrollera att du valt komponent genom att trycka på antingen TV, VCR,
SAT, AMP eller DVD.
• Kontrollera om produkten verkligen är avsedd att styras med infraröda
strålar. Om en produkt inte levererades med fjärrkontroll betyder det
förmodligen att den inte kan styras med en fjärrkontroll.
• Om videokomponenterna är anslutna till ett ljudsystem ser du till att ställa in
fjärrkontrollen på det sätt som beskrivs under ”Kontrollera volymen på
videokomponenter som är anslutna till ett ljudsystem”.
• Skulle något problem kvarstå kan du återställa fjärrkontrollen till
fabriksinställningarna genom att samtidigt trycka in knapparna 1, t och
2–.
Kundtjänst
Om du har frågor eller fått problem med
fjärrkontrollen, som inte den här bruksanvisningen
tar upp, ringer du vår kundtjänst.
Telefonnumret finns på garantisedeln.
Obs!
Kundtjänst
tillgänglig
1 Du ställer in fjärrkontrollen
genom att trycka in S (SET)
samtidigt som du trycker på 1.
5 2+: För att höja volymen.*1
2–: För att sänka volymen.
7 För att stänga av ljudet på TV:n
eller förstärkaren.*1
qa För att slå på och av strömmen
till den valda komponenten.
qs Komponentvalsknappar. Du
växlar över till kontrollen av en
viss komponent genom att
trycka på den knapp som har
tilldelats motsvarande
komponent.
*1 De här knapparna kontrollerar
volymen för antingen TV:n eller
förstärkaren. Mer information finns
under ”Kontrollera volymen på
videokomponenter som är anslutna
till ett ljudsystem”.
Kontrollera en TV
2 Byte av program.
Slår även på strömmen.
3 Välja tvåsiffriga tal.
Fungerar på samma sätt som
fjärrkontrollen till TV:n.
4 Ändra inmatningsläget.
6 Växla till Text-TV.
8 Flytta markören uppåt, nedåt,
åt höger eller åt vänster.
9 Ta fram huvudmenyn MENU.
qd Välja en siffra mellan 20 och 29.
Felsökning
Den serie av knapptryckningar som kan programmeras måste bestå
av mellan två och fyra tryckningar på knapparna - till 9 i följd
efter varandra eller ENT-knappen.
Det kan hända att kanalmakrofunktionen inte fungerar som den ska
för vissa komponenter.
VCR
PROGR
• Även om du försöker programmera fler än fyra knapptryckningar
och sedan trycker på motsvarande knappar i steg 2 ovan,
registreras bara de fyra första tryckningarna.
• Om du försöker programmera bara en enda knapptryckning för en
makroknapp blir den programmeringen inte godkänd.
• Du kan bara programmera kanalmakron för högst tre
komponenter. Vill du programmera för en fjärde komponent måste
du först radera samtliga kanalmakron för en annan komponent.
• Om du har använt kanalmakrofunktionen för kontroll av TV eller
satellitmottagare kan du inte använda makroknappen som knapp
för Snabbtext.
2 Rikta fjärrkontrollen direkt mot
komponenten.
Angående användning av fjärrkontrollen
Allmänt
S
TV
1-
1 Håll den makroknapp nedtryckt som du vill ändra eller radera
kanalmakrot för.
TV
Beskrivning av fjärrkontrollens
knappar
7
När du vill ändra en inställning, eller om du inte längre har behov av
en programmerad funktion, skriver du över eller raderar
programmet genom att följa nedanstående procedur.
Styra en komponent
1 Tryck på knappen för den önskade
komponenten på fjärrkontrollen.
2 Samtidigt som du trycker på önskad makroknapp trycker du i tur
och ordning på de knappar som krävs för att utföra den önskade
funktionen.
För att t.ex. ersätta knapptryckningarna 1 t 2 t ENT med ett
tryck på knappen N börjar du med att hålla N intryckt medan
du i tur och ordning trycker på 1, 2 och ENT; du avslutar genom
att släppa upp N.
Ändra eller radera ett program
Återställa volyminställningen som den var vid
leverans från fabrik
En fullständig beskrivning av fjärrkontrollens knappar finns under
”Beskrivning av fjärrkontrollens knappar”.
6 Slutför inställningen genom att gå till ”Steg 2: Kontrollera om
kodnumret fungerar”.
Fortsätt sökningen tills produkten reagerar enligt följande:
• TV, AMP: Avstängda
• CD, MD, TAPE, DAT: slå av strömmen eller spela upp en
ljudkälla
• Övriga komponenter: Slå på strömmen
• En TV utan strömbrytare: knappen för kanalval (+,
dvs.uppstegning) kan användas till att välja programnummer.
1 Tryck på knappen för den önskade komponenten.
(Du kan bara välja ”TV” eller ”satellitmottagare”.)
I steg 3 ovan trycker du istället på 2–.
Innan du byter batterier bör du se till att du har de nya
batterierna lätt åtkomliga.
Tryck på 1-knappen samtidigt som du håller S (SET)-knappen
intryckt och gå sedan tillbaka till steg 2.
Programmera en serie knapptryckningar
Ändra komponenttyp för knapparna VCR,
SAT, AMP och DVD
qf PROGR+:
Högre
programnummer.
PROGR–:
Lägre programnummer.
qg Slå på.
Återgå från Text-TV till TV.
qh Manövrering av JUMP,
FLASHBACK eller CHANNEL
på TV:n, beroende på
tillverkarens inställning.
qk Mata in ett val.
ql Knappar för Snabbtext.
Kontrollera en videobandspelare
2 Byta program.
3 Välja tvåsiffriga tal. Fungerar
på samma sätt som
fjärrkontrollen till videon.
4 Växla mellan TV:ns signaler.
6 För att visa skärmmenyerna.
8 För att flytta markören uppåt,
nedåt, åt vänster eller åt höger.
9 För att visa MENU (menyn).
0, ql och w;
N:
För att spela upp.
x:
För att stoppa
uppspelningen.
m: För att spola tillbaka.
M: För att snabbspola
framåt.
zREC: För att spela in trycker
du på N samtidigt som
du trycker in zREC.
X:
För att göra paus.
qd Välja en siffra mellan 20 och 29.
qf PROGR+:
Högre
programnummer.
PROGR–:
Lägre programnummer.
qg För att byta ingång.
qk För att mata in ett val.
Kontroll av en satellitmottagare
Kontrollera en MD-spelare
2 Växla mellan olika program.
3 Välja tvåsiffriga tal.
Fungerar på samma sätt som
fjärrkontrollen till
satellitmottagaren.
4 Ändra ingångsval (H/V).
8 Flytta markören uppåt, nedåt,
åt höger eller åt vänster.
9 Ta fram huvudmenyn MENU.
qd Välja en siffra mellan 20 och 29.
2 Välja spårnummer.
3 Välja spårnummer 10 och
högre.
6 Ändra visningsläge eller slå
teckenfönstret på/av.
0 Du spelar in genom att trycka
på N samtidigt som du
trycker in zREC.
Släpp först upp N, släpp
sedan upp zREC.
qd För att mata in inställningen.
qf PROGR+:
Högre
programnummer.
PROGR–:
Lägre programnummer.
qh Använda funktionen JUMP,
FLASHBACK eller CHANNEL
RETURN på satellitmottagaren,
beroende på tillverkarens
inställning.
qj För att visa huvudguiden.
qk Mata in ett val.
ql Knappar för Snabbtext.
qf PROGR+:
För att välja nästa spår.
PROGR–:
För att välja föregående
spår.
qg För att radera en inställning.
qh För att välja nästa skiva.
ql N:
För att spela upp.
m: För att spola tillbaka.
M: För att snabbspola
framåt.
x:
För att stoppa
uppspelningen.
w; X:
För att göra paus.
Kontrollera en DVD
2 Sifferknappar: För att ställa in
alternativ som valts från
skärmen.
3 För att välja tal från och med
10.
4 För att ändra ljudet.
6 För att visa aktuell
uppspelningsstatus på
skärmen.
8 För att flytta markören uppåt,
nedåt, åt vänster eller åt höger.
9 För att visa DVD-menyn.
0 För att spela in trycker du på
N samtidigt som du trycker in
zREC.
Släpp först upp N, släpp
sedan upp zREC.
qd För att mata in inställningen.
För att ställa in alternativ som
valts från skärmen.
qf PROGR+:
För att gå vidare till
nästa spår eller låt.
Högre
programnummer.
PROGR–:
För att gå vidare till
föregående spår eller låt.
Lägre programnummer.
qg För att ändra undertexten.
qh För att visa titelmenyn.
qj För att radera de markerade
tecknen från skärmen.
För att välja enhet.
qk För att aktivera alternativ som
markerats på skärmen.
ql N:
För att spela upp.
m: För att spola tillbaka.
M: För att snabbspola
framåt.
x:
För att stoppa
uppspelningen.
w; X:
För att göra paus.
Kontrollera en förstärkare (eller mottagare)
2 För att välja ingångskälla:
1 för att välja VIDEO 1
2 för att välja VIDEO 2
3 för att välja AUX
4 för att välja TUNER
5 för att välja CD
6 för att välja TAPE
7 för att välja MD
8 för att välja TV
9 för att välja PHONO
- för att välja DVD
4 För att växla ingångskälla vid
varje knapptryckning.
qf PROGR+:
För att stega uppåt
bland frekvenserna vid
förinställning.
För att stega uppåt
bland frekvenserna.
PROGR–:
För att stega nedåt
bland frekvenserna vid
förinställning.
För att stega nedåt
bland frekvenserna.
qh För att ändra band (FM/AM).
Kontrollera en CD
2 Välja spårnummer.
3 Välja spårnummer 10 och
högre.
4 För att växla ingångskälla.
6 För att slå på/av CD-spelarens
teckenfönster.
0 För att spela in trycker du på
N samtidigt som du trycker in
zREC.
Släpp först upp N, släpp
sedan upp zREC.
qd För att mata in en inställning.
qf PROGR+:
För att välja nästa spår.
PROGR–:
För att välja föregående
spår.
qg För att radera en inställning.
qh För att välja nästa skiva.
qj För att välja spelare eller
inspelare.
ql N:
För att spela upp.
m: För att spola tillbaka.
M: För att snabbspola
framåt.
x:
För att stoppa
uppspelningen.
w; X:
För att göra paus.
Kontrollera en DAT-spelare
2 Välja spårnummer.
3 Välja spårnummer 10 och
högre.
6 Ändra visningsläge eller slå
teckenfönstret på/av.
0 Du spelar in genom att trycka
på N samtidigt som du
trycker in zREC.
Släpp först upp N, släpp
sedan upp zREC.
qf PROGR+:
För att välja nästa spår.
PROGR–:
För att välja föregående
spår.
ql N:
För att spela upp.
m: För att spola tillbaka.
M: För att snabbspola
framåt.
x:
För att stoppa
uppspelningen.
w; X:
För att göra paus.
Kontrollera en bandspelare
3, 0, ql och w;
Funktionsknappar för
bandkontroll.
Funktionsknappar för däck A
på bandspelare med dubbla
däck (för däck B på
bandspelare med dubbla däck
av Sonys tillverkning).
-:
För att backa.
N:
För att spela upp.
m: För att spola tillbaka.
M: För att snabbspola
framåt.
zREC: För att spela in trycker
du på N samtidigt som
du trycker in zREC.
Släpp först upp N,
släpp sedan upp zREC.
x:
För att stoppa
uppspelningen.
X:
För att göra paus.
8, 9, qd och qk
Funktionsknappar för däck B
(för däck A på bandspelare
med dubbla däck av Sonys
tillverkning).
ENT:
:
:
:
:
För att backa.
För att spela upp.
För att spola tillbaka.
För att snabbspola
framât.
För att stoppa
uppspelningen.
MENU:
För att spela in trycker
samtidigt som
du på
du trycker in MENU.
Släpp först upp ,
släpp sedan upp
MENU.
OK:
För att göra paus.
qh För att väljer däck A eller däck
B (gäller endast
kassettbandspelare med dubbla
däck).
Om bandspelarens fjärrkontroll har
knappar för bandkontroll och har en
A/B-knapp för val av däck använder
du
-knappen för att välja däck A
eller däck B.
Tekniska data
Avstånd vid användning
Ca. 7 m (varierar beroende på komponent och
tillverkare)
Strömförsörjning
Två R6-batterier (storlek AA) (medföljer ej)
Batterilivslängd
Ca. 6 månader (varierar beroende på användning)
Mått
Ca. 55 × 200 × 32 mm (b/h/d)
Vikt
Ca. 95 g (exklusive batterier)
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Giltigheten av markeringen CE begränsas bara till de länder där dess innebörd
har laglig grund, det gäller vanligtvis länderna i EEA (European Economic
Area).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement