Sony | DSLR-A100W | Sony DSLR-A100W DSLR-A100 Kamerahus med standardzoomobjektiv och teleobjektiv Bruksanvisning

2-689-106-52 (2)
Innan du börjar
använda kameran
Hur man använder
tagningsfunktionerna
Hur man använder
uppspelningsfunktionerna
Digital systemkamera
Bruksanvisning/
Felsökning
Hur man använder
menyerna
100
Hur man använder
kameran tillsammans
med en dator
Utskrift av bilder
DSLR-A100
Felsökning
Övrigt
”Läs det här först” (separat häfte)
Beskriver hur man ställer in kameran och använder dess
grundfunktioner för tagning/uppspelning.
Bruksanvisningar
Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen och det separata häftet
”Läs det här först” innan du börjar använda kameran, och ta sedan vara
på bruksanvisningarna för att kunna slå upp saker i framtiden.
Ytterligare information om den här
produkten och svar på vanliga frågor
återfinns på vår kundtjänsts webbplats.
© 2006 Sony Corporation
Register
C:\01SE-DSLRA100\030INT.fm
master:Left
Att observera när kameran används
Vilka sorters ”Memory Stick”minneskort som går att använda
(medföljer ej)
Det finns två olika sorters ”Memory Stick”minneskort.
”Memory Stick”: Det går inte att
använda vanliga ”Memory Stick”minneskort i den här kameran.
Ingen kompensation för förlorat
inspelningsinnehåll
Vi kan inte kompensera för om det inte går att ta
bilder eller visa bilder på grund av fel på kameran,
lagringsmediet eller liknande.
Backup-rekommendation
Ta alltid en säkerhetskopia av viktiga data på
något annat medium för att undvika risken för
dataförluster.
Angående inspelning/uppspelning
”Memory Stick Duo”: Hur man sätter i
ett ”Memory Stick Duo”-minneskort i
en Memory Stick Duo-adapter för CFfack (medföljer).
• Om du använder ett ”Memory Stick Duo”minneskort som är försett med en
skrivskyddsomkopplare, så ställ in den på
lagringsläget.
• Se sidan 133 för närmare detaljer om ”Memory
Stick”-minneskort.
Att observera angående batteripaketet
• Ladda upp batteripaketet NP-FM55H
(medföljer) innan du använder kameran för allra
första gången. (t steg 1 i ”Läs det här först”)
• Batteripaketet går att ladda upp även om det inte
är helt urladdat. Det går även att använda
batteripaketet som det är, även om det bara är
delvis uppladdat.
• Om du inte tänker använda batteripaketet på
länge så använd upp den återstående laddningen,
ta ut batteripaketet ur kameran, och förvara det
sedan på ett torrt och svalt ställe. Detta är viktigt
för att batteripaketet ska fortsätta att fungera
(sidan 136).
• Se sidan 136 för närmare detaljer om
batteripaketet.
• Den här kameran är varken dammsäker,
stänksäker eller vattentät. Läs igenom avsnittet
”Försiktighetsåtgärder” (sidan 141) innan du
börjar använda kameran.
• Innan du börjar spela in sådant som bara händer
en enda gång är det bäst att göra en
provinspelning för att kontrollera att kameran
fungerar som den ska.
• Var försiktig så att inte kameran blir våt. Om det
kommer in vatten i kameran finns det risk för fel
som i vissa fall inte går att reparera.
• Titta aldrig mot solen eller en stark lampa
genom ett avtaget objektiv eller genom sökaren.
Det kan orsaka allvarliga ögonskador. Det kan
även orsaka fel på kameran.
• Använd inte kameran i närheten av källor till
starka radiovågor eller radioaktiv strålning. Då
kan det hända att kameran inte kan spela in eller
spela upp bilder ordentligt.
• Om kameran används på sandiga eller dammiga
ställen finns det risk att det blir fel på den.
• Om det bildas kondens (imma) i kameran så
vänta tills den avdunstat innan du använder
kameran (sidan 141).
• Undvik att skaka eller stöta till kameran.
Förutom att det kan bli fel på kameran så att det
inte går att lagra några bilder, kan även
lagringsmediet bli oanvändbart, eller bilddata
kan bli skadade eller gå förlorade.
• Rengör blixtens yta före användningen. Hettan
när blixten utlöses kan göra att smuts på blixtens
yta orsakar fläckar eller fastnar på blixtens yta,
så att inte tillräckligt mycket ljus strålar ut.
• Håll kameran, medföljande tillbehör osv. utom
räckhåll för barn. Barn kan råka svälja
batteripaketet, locket till tillbehörsskon, osv. Om
det skulle inträffa så kontakta genast läkare.
2
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\030INT.fm
master:Right
Att observera angående LCD-skärmen
och objektivet
• LCD-skärmen är tillverkad med teknik med
extremt hög precision så att minst 99,99% av
bildpunkterna är praktiskt användbara. Det kan
dock förekomma små punkter som alltid förblir
svarta eller alltid lyser vitt, rött, blått eller grönt
på LCD-skärmen. Dessa punkter är normala för
tillverkningsprocessen och påverkar inte
bilderna som tas på något sätt.
Angående bilddatakompatibilitet
• Den här kameran följer de universella DCFnormerna (Design rule for Camera File system)
som fastställts av JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Vi kan inte garantera att det går att visa bilder
som är tagna med den här kameran på annan
utrustning, eller att visa bilder som är tagna eller
redigerade med annan utrustning på den här
kameran.
Att observera angående upphovsrätt
Svarta, vita, röda, blå
och gröna prickar
• Utsätt inte kameran för direkt solljus. Om
solljuset koncentreras på ett närbeläget föremål
finns det risk att det börjar brinna. Om det är
nödvändigt att lägga kameran i solen så sätt på
linsskyddet.
• På kalla ställen kan det hända att det uppstår en
svans efter bilden på LCD-skärmen. Detta är
inget fel. När kameran slås på på ett kallt ställe
kan det hända att LCD-skärmen tillfälligt blir
mörk. Efterhand som kameran värms upp
fungerar skärmen på normalt sätt igen.
• Tryck inte på LCD-skärmen. Det kan uppstå
färgfläckar och andra fel på skärmen.
TV-program, filmer, videokassetter och annat
material kan vara upphovsrättsskyddat. Kopiering
av sådant material utan särskilt tillstånd kan strida
mot upphovsrättslagen.
Bilderna som förekommer i
bruksanvisningen
Fotoexemplen som förekommer i denna
bruksanvisning är reproduktioner, och inte
verkliga bilder som tagits med den här kameran.
Angående brännvidd
Bildvinkeln för den här kameran är smalare än för
en småbildskamera i 35 mm-format. Det går att
beräkna den motsvarande brännvidden för en
kamera i 35 mm-format och ta bilden med samma
bildvinkel genom att multiplicera brännvidden för
objektivet till den här kameran med 1,5.
Exempelvis motsvarar ett objektiv med en
brännvidd på 50 mm på den här kameran ett
objektiv på 75 mm på en kamera i 35 mm-format.
3
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\010COVTOC.fm
master:Left
Innehållsförteckning
Att observera när kameran används ......................................................... 2
Grundteknik för bättre bilder ..................................................................... 8
Skärpa – Hur man ställer in skärpan för ett motiv.............................................. 8
Exponering – Justering av ljusstyrkan ............................................................. 11
Färg – Angående belysningens inverkan........................................................ 12
Kvalitet – Angående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek” ........................................ 12
Innan du börjar använda kameran
Delarnas namn ....................................................................................... 14
Skärmindikatorer..................................................................................... 17
Välj visningssätt för tagningsinformationen............................................. 21
Antal bilder .............................................................................................. 22
Antalet bilder som går att lagra när batteripaketet används ................... 24
Manöverflöde .......................................................................................... 25
Hur man använder tagningsfunktionerna
Hur man använder lägesomkopplaren .................................................... 26
Scenval ............................................................................................................ 27
Tagning i programläget ................................................................................... 28
Tagning med bländarprioritet .......................................................................... 29
Tagning med slutartidsprioritet ........................................................................ 30
Tagning med manuell exponeringsinställning ................................................. 32
Hur man använder funktionsratten.......................................................... 36
Hur man använder funktionsratten .................................................................. 37
Inställning av ISO / zonmatchning................................................................... 38
Justering av vitbalansen.................................................................................. 40
Opt. av dyn.omr. .............................................................................................. 43
Val av färgläge/DEC-läge ................................................................................ 44
Skärpeinställningsläge .................................................................................... 45
Blixt .................................................................................................................. 49
Mätmetod......................................................................................................... 53
Hur man använder
-knappen (matningssätt) ................................ 54
Hur man använder matningsknappen
................................................ 54
Tagning av flera bilder i följd ........................................................................... 55
Hur man använder självutlösaren .................................................................... 56
Tagning av tre bilder i följd med olika exponering – Exponeringsgaffling....... 56
Vitbalansgaffling .............................................................................................. 58
4
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\010COVTOC.fm
master:Right
Justera av exponeringen ....................................................................59
Låsning av exponeringen (AE-lås) .....................................................61
Långsam synk (tagning mot en mörk bakgrund med blixt) ................63
Förgranskning av skärpedjupet ...............................................................64
Manuell skärpeinställning ........................................................................65
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
Byt uppspelningsskärm ...........................................................................66
Se histogram ...........................................................................................68
Vrid runt bilder.........................................................................................70
Förstora bilder .........................................................................................71
Titta på bilder på en TV-skärm ................................................................72
Hur man använder menyerna
Hur man använder menypunkterna.........................................................74
Menylista .................................................................................................76
Tagningsmeny 1 .................................................................................77
Upplösning
Kvalitet
Direktuppspeln
Brusreducer
Ögonstart-AF
Tagningsmeny 2 .................................................................................80
Rödögereduc.
Blixtstyrning
Standardblixt
Gafflingsordn.
Återställ
Uppspelningsmeny 1..........................................................................82
Radera
Formatera
Skydda
Indexformat
Uppspelningsmeny 2..........................................................................85
Bildspel
DPOF-inst
5
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\010COVTOC.fm
master:Left
Anpassningsmeny 1 .......................................................................... 87
Prioritet
Skärpelåsknapp
Exponeringslås
Väljarinst.
Exp.komp.inst.
AF-belysning
Anpassningsmeny 2 .......................................................................... 90
Avtryckarspärr
Avtryckarspärr
Fokusindikator
Autom. skärm
Tagningsvisn.
Uppsp.visning
Inställningsmeny 1 ............................................................................. 92
LCD-ljusstyrka
Överföring
Videoutgång
Ljudsignaler
Språk
Datum & klocka
Inställningsmeny 2 ............................................................................. 94
Bildnr.minne
Mappnamn
Välj mapp
Inställningsmeny 3 ............................................................................. 96
LCD-belysning
Energisparläge
Menyfliksminne
Bekr radering
Rengör CCD
Återställ inst
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Hur man använder kameran tillsammans med en Windows-dator ......... 99
Kopiering av bilder till datorn................................................................. 101
Uppspelning av bildfiler som är lagrade på en dator på kameran......... 107
Installation den medföljande mjukvaran................................................ 108
Hur man använder den medföljande mjukvaran ................................... 109
Hur man använder kameran tillsammans med en Macintosh-dator ..... 114
6
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\010COVTOC.fm
master:Right
Utskrift av bilder
Hur man skriver ut bilder .......................................................................116
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare..............................117
Felsökning
Felsökning .............................................................................................121
Varningsmeddelanden ..........................................................................131
Övrigt
Angående ”Memory Stick”.....................................................................133
Angående CF-kort/Microdrive ...............................................................135
Angående batteripaketet .......................................................................136
Angående batteriladdaren .....................................................................137
Extra tillbehör ........................................................................................138
Försiktighetsåtgärder.............................................................................141
Tekniska data ........................................................................................143
Återställning till fabriksinställningarna ...................................................145
Register
149
7
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\040BAS.fm
master:Left
Grundteknik för bättre bilder
Skärpa
Exponering
Färg
Kvalitet
I det här kapitlet beskrivs grunderna för att
använda kameran. Här beskrivs hur man
använder olika funktioner på kameran som
lägesratten (sidan 26), funktionsratten
(sidan 36), menyerna (sidan 74), osv.
Skärpa
Hur man ställer in skärpan för ett motiv
När man tittar i sökaren eller trycker ner avtryckaren halvvägs ställer kameran automatiskt in
skärpan (autofokus). Gör det till en vana att bara trycka ner avtryckaren halvvägs först för att
se efter att skärpan är inställd på motivet.
Tryck ner
avtryckaren helt.
Tryck ner
avtryckaren
halvvägs.
AE/AF-lås
,z
Tryck sedan ner
avtryckaren helt.
Om bilden ser suddig ut trots att skärpan är inställd kan det bero på att kameran skakar. t Se
”Tips för att förhindra suddiga bilder” (på nästa sida).
8
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\040BAS.fm
master:Right
Tips för att förhindra suddiga bilder
Håll kameran stadigt med armarna längs sidorna och stöd objektivet med vänster
handflata. Det är även bra att ta ett steg framåt med ena foten för att stabilisera
överkroppen, att luta sig mot en vägg eller luta armbågarna mot ett bord för extra stöd.
Vi rekommenderar även att du använder stativ eller Super SteadyShot-funktionen.
Blixten gör det möjligt att ta ljusa bilder även på mörka ställen, och hjälper även till att
förhindra skakningsoskärpa.
Om du vill utnyttja den befintliga belysningen på bästa sätt, eller om motivet är utanför
blixtens räckvidd, går det att öka kamerans ISO-inställning och använda en snabbare
slutartid för att minska risken för skakningsoskärpa även utan att använda blixt.
(Samtidigt tenderar dock bilden att bli kornigare och risken för störningar ökar.)
När motivet är utanför skärperamen (skärpelås)
När man tar bilder i autofokusläget riktar man normalt kameran så
att motivet hamnar innanför skärperamen
och tar bilden. Om
motivet inte är i mitten utan utanför skärperamen, ställs skärpan in
för bakgrunden innanför skärperamen medan motivet blir oskarpt.
För att undvika detta kan man använda skärpelåsfunktionen på
nedanstående sätt.
• Skärpelåsfunktionen är även praktisk att använda när man tar bilder på motiv som det är svårt att ställa in
skärpan för automatiskt (sidan 10).
1 Rikta kameran så att motivet hamnar innanför skärperamen och tryck ner avtryckaren halvvägs.
• z-indikatorn tänds i sökaren. En av de lokala skärperamarna tänds tillfälligt för att markera vilken
punkt som skärpan ställs in på.
9
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\040BAS.fm
master:Left
2 Håll avtryckaren halvvägs nedtryckt, och komponera om bilden så att motivet hamnar i sitt
ursprungliga läge igen.
3 Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.
• När skärpelåsfunktionen används låses även exponeringen (när flersegmentmätning är valt (sidan 53)).
• Skärpelåset frigörs när man släpper avtryckaren efter tagningen. Om man fortsätter att hålla avtryckaren
halvvägs nedtryckt efter tagningen går det att ta fler bilder med samma skärpeinställning.
• Om z-indikatorn inte tänds i sökaren (t.ex. när motivet rör sig) går det inte att använda
skärpelåsfunktionen genom att trycka ner avtryckaren halvvägs. (Se sidan 47 och 65.)
Motiv som det kan vara svårt att ställa in skärpan för automatiskt:
När autofokusen används är det svårt att ställa in skärpan för följande sorters motiv. Använd i så fall
skärpelåsfunktionen eller ställ in skärpan för hand (sidan 65).
– Motiv med dålig kontrast, t.ex. en blå himmel eller en vit vägg.
– Två olika motiv på olika avstånd som överlappar varandra i skärperamen.
– Ett motiv som består av upprepade mönster, t.ex. fasaden på en byggnad.
– Väldigt ljusa eller glittrade motiv, som solen, en blankpolerad bil eller en vattenyta.
För att mäta det exakta avståndet till motivet
Den vågräta linjen i figuren markerar CCD*-planets position. Använd den
vågräta linjen som riktmärke för att mäta upp det exakta avståndet mellan
kameran och motivet.
* CCD-cellen är den del i kameran som fungerar som film.
10
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\040BAS.fm
master:Right
Exponering Justering av ljusstyrkan
Det går att skapa olika bilder genom att justera slutartiden och bländaren. Exponeringen är den
mängd ljus som släpps in i kameran när man trycker ner avtryckaren.
Exponering:
Slutartid = Den tidsperiod under vilken kameran
släpper in ljus
Bländare = Storleken på den öppning som ljuset
släpps in igenom
Bildsensor = Den del som fångar upp bilden
Överexponering
= för mycket ljus
Bilden blir vitaktig.
Korrekt exponering
Underexponering
= för lite ljus
Bilden blir mörk.
I det helautomatiska läget ställs
exponeringen automatiskt in på ett
lämpligt värde. Du kan även själv ställa in
exponeringen för hand med hjälp av
nedanstående funktioner.
Manuell exponering:
Gör det möjligt att ställa in slutartiden och
bländaren för hand. t sidan 32
Mätmetod:
Gör det möjligt att ändra vilken del av
motivet som ska mätas för att ställa in
exponeringen. t sidan 53
Exponeringskompensation:
Gör det möjligt att justera den exponering
som kameran har ställt in.
t sidan 59
11
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\040BAS.fm
master:Left
Färg
Angående belysningens inverkan
Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena.
Exempel: Färgerna i en bild påverkas av belysningsförhållandena
Väder/belysning
Ljusets egenskaper
Dagsljus
Molnigt
Lysrör
Glödlampsbelysning
Vitt (standard)
Blåaktigt
Blåtonat
Rödaktigt
I det automatiska vitbalansläget justeras färgtonerna automatiskt.
Det går dock att justera färgtonerna för hand med hjälp av vitbalanslägena (sidan 40).
Kvalitet
Angående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek”
En digital bild består av ett antal små punkter som kallas för bildpunkter eller pixlar.
Ju fler bildpunkter, desto större blir bilden och desto mer minne tar den upp, men samtidigt
blir bilden mer detaljerad. ”Bildstorleken” är ett mått på antalet bildpunkter. Även om det inte
går att se skillnaden på skärmen på kameran blir såväl detaljerna som databearbetningstiden
annorlunda när bilden skrivs ut eller visas på en datorskärm.
Beskrivning av förhållandet mellan bildpunkterna och bildstorleken
1 Bildstorlek: L:10M
3 872 bildpunkter × 2 592 bildpunkter =
10 036 224 bildpunkter
Bildpunkter
2 Bildstorlek: S:2.5M
1 920 bildpunkter × 1 280 bildpunkter =
2 457 600 bildpunkter
12
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\040BAS.fm
master:Right
Val av bildstorlek
Bildpunkt
Standardinställningarna är markerade med
Bildstorlek*
L:10M
Många bildpunkter
(Hög bildupplösning
men stora filer)
Exempel: För utskrift i
upp till A3/A3+**format
Få bildpunkter
(Grövre bildkvalitet
men mindre filer)
Exempel: För bilder
som ska användas på
en webbsida
.
Användningsriktlinjer
Större
För lagring av viktiga bilder eller
utskrift i A3/A3+**-format eller A4format med hög upplösning.
M:5.6M
För utskrift i A4-format eller bilder
med hög densitet i A5-format
S:2.5M
För att göra det möjligt att lagra fler
bilder
För bilder som ska användas på en
webbsida
Mindre
Antal bilder
Utskrift
Färre
Fin
(Högupplösning)
Fler
Grov
* Bilderna som tas med kameran lagras med samma 3:2-förhållande som används på fotopapper, vykort,
osv.
** Denna storlek är större än A3. Det går att skriva ut bilder med en marginal runt själva bilden i A3-format.
Inställning av bildkvaliteten i kombination med kompressionsgraden (sidan 77)
Det går att ställa in kompressionsgraden för lagring av digitala bilder. När man väljer en hög
kompressionsgrad försvinner en del av de fina detaljerna, men filerna blir mindre.
13
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fm
master:Left
Innan du börjar använda kameran
Delarnas namn
* Rör inte direkt vid dessa delar.
Se sidorna inom parentes för närmare
detaljer om hur de olika funktionerna
används.
A Lägesomkopplare (26)
B
-knapp (matningssätt) (54)
C Avtryckare (t steg 5 i ”Läs det här
först”)
D Styrratt (28, 88)
E Självutlösarlampa (56)
F Objektivkontakter*
G Spegel*
H Objektivfattning
I Knapp för förgranskning av
skärpedjupet (64)
J Inbyggd blixt* (t steg 5 i ”Läs det här
först”)
K Fn-knapp (funktion) (37)
L Funktionsratt (36)
M Axelremsögla (16)
N Objektivfrigöringsknapp (t steg 2 i
”Läs det här först”)
O Omkopplare för
skärpeinställningsmetoden (65)
P DC-IN-ingång (138)
A Sökare (t steg 5 i ”Läs det här först”)
B Okularsensorer (91)
C POWER-knapp (t steg 3 i ”Läs det här
först”)
D MENU-knapp (74)
E
-knapp (visningssätt) (21, 66)
F
-knapp (radering) (t steg 6 i ”Läs
det här först”)
G
(uppspelning)-knapp (t steg 6 i
”Läs det här först”)
H LCD-skärm (18, 21)
I Styrknapp (v/V/b/B) (t steg 3 i ”Läs
det här först”)
För visning: v:
(68)
V:
-knapp (histogram)
-knapp (rotera) (70)
J Mittknapp (t steg 3 i ”Läs det här
först”)/Spot-AF-knapp (46)
K REMOTE-uttag (för fjärrkontroll) (138)
L Tillbehörssko (139)
M Dioptrijusterratt (t steg 5 i ”Läs det
här först”)
14
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fm
master:Right
Innan du börjar använda kameran
N För tagning: +/–-knapp (exponering)
(32, 59)
För visning:
-knapp (förminskning)
(66, 71)
O För tagning: AEL-knapp (AE-lås) (34,
61)
För visning:
-knapp (förstoring) (71)
P Läsnings/skrivningslampa (t steg 4 i
”Läs det här först”)
Q
(Super SteadyShot)-skala (t steg
5 i ”Läs det här först”)
R CF-kortfack (t steg 4 i ”Läs det här
först”)
S VIDEO/USB-uttag (72, 101)
T CF-kortfack (t steg 4 i ”Läs det här
först”)
U Utmatningsknapp för CF-kortet (t steg
4 i ”Läs det här först”)
A Stativfäste
• Använd ett stativ med en skruvlängd på
högst 5,5 mm. Det går inte att fästa kameran
ordentligt på stativ med längre skruv än
5,5 mm, och det finns även risk för skador
på kameran.
B Öppningsknapp för batterifacket
(t steg 1 i ”Läs det här först”)
C Spärr (t steg 1 i ”Läs det här först”)
D Batterifack (t steg 1 i ”Läs det här
först”)
E Lock till batterifacket (t steg 1 i ”Läs
det här först”)
15
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fm
master:Left
Fastsättning av axelremmen
Den här kameran har två hakar för
fastsättning av axelremmen. Sätt fast änden
med fjärrkontrollklipset på kamerans
greppsida. Sätt fast remmens andra ände på
den andra sidan av kameran.
Håll remänden med fingrarna när du trär
remmen genom hållbandet på det sätt som
visas i nedanstående figur, och skjut på
hållbandet till rätt läge i stället för att sticka
in remänden för att säkra remmen.
Fjärrkontrollklips
Hållband
Om hållbandet lossnar från remmen så skjut
på det på remmen igen med den spårade
sidan först.
Spårad sida
16
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fm
master:Right
Skärmindikatorer
Se sidorna inom parentes för närmare
detaljer om hur de olika funktionerna
används.
Betydelse
Varning för
skakningsoskärpa (t steg 5
i ”Läs det här först”)
Super SteadyShot-skala (t
steg 5 i ”Läs det här först”)
Innan du börjar använda kameran
Sökaren
Indikator
A
Indikator
Betydelse
Bred skärperam (46)
Lokala skärperamar (46)
Spotautofokusram (46)
Spotmätningsområde (46)
B
Indikator
Betydelse
Blixtkompensation (52)
Blinkar: Blixten håller på
att laddas upp
Tänd: Blixten är uppladdad
(t steg 5 i ”Läs det här
först”)
WL
Trådlös blixt (49)
Höghastighetssynkronisering (139)
AEL
AE-lås (61)
z
Skärpa (t steg 5 i ”Läs det
här först”)
125
Slutartid (30)
5.6
Bländare (29)
Ev-skala (33, 57, 62)
9
Räkneverk för antal
återstående bilder (55)
17
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fm
master:Left
LCD-skärmen (med
tagningsinformation)
C
Indikator
Betydelse
Färgläge (44)
+1
Kontrast (44)
+1
Mättnad (45)
+1
Bildskärpa (45)
Optimering av
dynamikomfånget (43)
• I ovanstående figur visas alla indikatorerna i
horisontellt läge (sidan 21).
Mätmetod (53)
Autofokusområde (46)
A
Autofokusmetod (47)
Indikator
PASM
Betydelse
Lägesomkopplare (26)
RP
Slutarprioritet (87)
Matningssätt (54)
125
Slutartid (30)
F5.6
Bländare (29)
B
Indikator
Betydelse
Blixtläge (49)
Bildstorlek (77)
FINE STD
RAW RAW+
D
Indikator
Exponeringskompensation
(59)/Uppmätt manuellt läge
(33)
Ev-skala (33, 57, 62)
ISO-känslighet (38)/
zonmatchning (39)
Betydelse
AE-lås (61)
Återstående batteritid
(t steg 1 i ”Läs det här
först”)
Blixtkompensation (52)
ISO AUTO
ZONE
Bildkvalitet (77)
AWB
+1
Vitbalans (automatisk,
5500K M1 förinställd, färgtemperatur,
CC-filter, specialinställd)
(40)
0039
Återstående antal
lagringsbara bilder (22)
18
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fm
master:Right
Vägledning
LCD-skärmen (vid enbildsvisning)
Nästa manöver visas eventuellt nedtill på
LCD-skärmen.
Innan du börjar använda kameran
AF-område
Fokusområde
:Funktion
Indikator
:Välj :Bekr
Betydelse
Styrknapp bB
Styrknapp vV
Styrknapp vVbB
z
Indikator
Betydelse
L:10M
M:5.6M
S:2.5M
Bildstorlek (77)
FINE STD
RAW RAW+
Bildkvalitet (77)
Återstående batteritid
(t steg 1 i ”Läs det här
först”)
Mitten på styrknappen
Styrratt
Återgång med MENUknappen
Återgång med
knappen (71)
10:30
2006.01.01
-
Växling mellan mappfältet
och bildfältet i filläsaren
(66)
Tagningssdatum
Skydd (83)
3
DPOF-markering (85)
100-0003
Mapp/filnummer (106)
[0003/0007]
Bildnummer/totalt antal
bilder
19
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fm
master:Left
LCD-skärmen (histogramvisning)
Indikator
Betydelse
Återstående batteritid
(t steg 1 i ”Läs det här
först”)
2006.01.01
Tagningssdatum
Skydd (83)
3
[0002/0009]
Indikator
DPOF-markering (85)
Filnummer/totalt antal
bilder
Betydelse
Uppspelningsbild (68)
Histogram (68)
Optimering av
dynamikomfånget (43)
L:10M
M:5.6M
S:2.5M
Bildstorlek (77)
FINE STD
RAW RAW+
Bildkvalitet (77)
35 mm
Brännvidd (3)
1/125
Slutartid (30)
–0.3
F3.5
Ev-skala (59)
Bländare (29)
Blixtkompensation (52)
PASM
Lägesomkopplare (26)
Mätmetod (53)
AWB
+1
5500K M1
Vitbalans (automatisk,
förinställd, färgtemperatur,
CC-filter, specialinställd)
(40)
ISO100
ISO-känslighet (ISO) (38)
Super SteadyShot (t steg 5
i ”Läs det här först”)
100MSDCF0002
Mapp/filnummer (106)
20
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fm
master:Right
Välj visningssätt för tagningsinformationen
Horisontellt läge
Detaljerad skärm
Förstorad skärm
Skärmen
släckt
Innan du börjar använda kameran
Vid tagning visas olika sorters information på LCD-skärmen på baksidan av kameran.
Tryck på omkopplaren för visningssättet
för att välja mellan detaljerad visning och
förstorad visning, som innehåller mindre information men med större bokstäver. Det går även
att släcka skärmen för att minska batteriförbrukningen.
När man vrider kameran till vertikalt läge vrids även informationen på skärmen i förhållande
till kamerans läge.
-knapp (visningssätt)
Vertikalt läge
Detaljerad skärm
Förstorad skärm
Skärmen
släckt
-knapp (visningssätt)
• Instruktionerna i den här bruksanvisningen är baserade på den detaljerade skärmen i horisontellt läge.
(Den övre vänstra figuren.)
• Det går att förhindra att informationen vrids runt i det vertikala läget (sidan 91).
• Se sidan 66 angående skärmen som visas i uppspelningsläget.
21
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fm
master:Left
Antal bilder
I tabellerna anges ungefär hur många bilder som går att lagra på ett lagringsmedium som
formaterats i den här kameran. Dessa värden kan variera beroende på tagningsförhållandena.
Antal bilder
”Memory Stick Duo”
Bildstorlek: L:10M
Kapacitet
Storlek
(Enhet: Bilder)
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
Standard
22
46
85
174
358
735
Fin
14
29
54
112
229
471
RAW & JPEG
2
5
10
23
48
100
RAW
3
7
14
30
62
128
Bildstorlek: M:5.6M
Kapacitet
Storlek
(Enhet: Bilder)
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
Standard
39
80
145
296
606
1245
Fin
25
52
95
194
397
815
Bildstorlek: S:2.5M
Kapacitet
Storlek
(Enhet: Bilder)
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
Standard
78
158
287
586
1196
2454
Fin
53
108
197
402
822
1687
22
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fm
master:Right
CF-kort
Bildstorlek: L:10M
Storlek
(Enhet: Bilder)
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
Standard
93
188
377
755
1508
Fin
59
120
242
485
968
RAW & JPEG
12
25
51
103
207
RAW
15
32
65
132
265
Bildstorlek: M:5.6M
Kapacitet
Storlek
(Enhet: Bilder)
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
Standard
159
319
640
1279
2553
Fin
104
208
419
838
1673
Bildstorlek: S:2.5M
Kapacitet
Storlek
Innan du börjar använda kameran
Kapacitet
(Enhet: Bilder)
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
Standard
315
630
1262
2523
5034
Fin
216
433
867
1734
3460
23
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fm
master:Left
Antalet bilder som går att lagra när
batteripaketet används
I tabellen visas ungefär hur många bilder
som går att lagra när kameran används med
det medföljande batteripaketet fullt
uppladdat vid en omgivningstemperatur på
25°C. I antalet bilder ingår eventuellt byte
av lagringsmedium om det behövs.
Observera att det faktiska antalet bilder kan
bli lägre än vad som anges i tabellerna
beroende på användningsförhållandena.
Lagringsmedium
Antal bilder
”Memory Stick Duo”
Ca. 750
CF-kort
Ca. 750
• Vid tagning under följande förhållanden:
– När punkten [Kvalitet] är inställd på [Fin].
– När punkten [AF-metod] är inställd på
[Automatisk AF].
– Tagning av en bild var 30:e sekund.
– Blixten utlöses för varannan bild.
– Kameran slås på och stängs av en gång per tio
bilder.
• Mätmetoden är baserad på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Antalet bilder som går att ta påverkas inte av
bildstorleken.
• Batterikapaciteten sjunker både med antalet
användningsomgångar och med tiden
(sidan 136).
• Antalet bilder som går att lagra sjunker under
följande förhållanden:
– Vid låg temperatur.
– När blixten används ofta.
– Om kameran slås på och stängs av upprepade
gånger.
– När punkten [AF-metod] är inställd på
[Kontinuerlig AF].
– När batteriet är svagt.
• När en Microdrive används kan antalet bilder bli
annorlunda.
24
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\050BAS.fm
master:Right
Manöverflöde
I nedanstående flödesschema visas arbetsflödet för följande manövrer - förberedelser, tagning
och uppspelning. Utför följande kontroll- och inställningsprocedur om det behövs.
•
•
•
•
Innan du börjar använda kameran
Förberedelser
Gör klart batteripaketet (t steg 1 i ”Läs det här först”)
Montera ett objektiv (t steg 2 i ”Läs det här först”)
Ställ klockan (t steg 3 i ”Läs det här först”, sidan 93)
Sätt i ett lagringsmedium (t steg 4 i ”Läs det här först”)
Kontroller före tagningen
•
•
•
•
•
Kontrollera tagningsläget (sidan 26)
Justera dioptriinställningen (t steg 5 i ”Läs det här först”)
Välj visningssätt för tagningsinformationen (sidan 21)
Välj bildstorlek (sidan 77)
Kontrollera blixten (t steg 5 i ”Läs det här först”)
Inställningar för tagning
• Hur man använder funktionsratten (sidan 36)
•
•
•
•
(ISO/zonmatchning, vitbalans, optimering av dynamikomfånget, färgläge,
mätmetod, skärpeinställningsmetod, blixt)
Ställ in
-knappen (matningssätt) (sidan 54)
(Enbildsframmatning, kontinuerlig frammatning, självutlösare, gaffling,
vitbalansgaffling)
Justera av exponeringen (sidan 59)
Lås exponeringen (sidan 61)
Ställ in skärpan för hand (sidan 65)
Tagning
• Håll kameran på rätt sätt (t steg 5 i ”Läs det här först”, sidan 9)
• Titta i sökaren (t steg 5 i ”Läs det här först”)
• Om du använder ett zoomobjektiv så vrid på zoomringen (tsteg 5 i ”Läs det här
först”)
• Kontrollera skärpan (t steg 5 i ”Läs det här först”)
• Kontrollera att motivet är skarpt i bilden (sidan 64)
• Kontrollera att blixten är uppladdad om den ska användas (tsteg 5 i ”Läs det här
först”)
• Tryck ner avtryckaren för att ta bilden (tsteg 5 i ”Läs det här först”)
Kontroll av den tagna bilden
•
•
•
•
•
•
•
Spela upp bilder (t steg 6 i ”Läs det här först”)
Radera bilder (t steg 6 i ”Läs det här först”)
Byt uppspelningsskärm (sidan 66)
Se histogram (sidan 68)
Vrid runt bilder (sidan 70)
Förstora bilder (sidan 71)
Titta på bilder på en TV-skärm (sidan 72)
25
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Left
Hur man använder tagningsfunktionerna
Hur man använder lägesomkopplaren
Ställ in lägesomkopplaren på önskad funktion.
Lägesomkopplare
Tagningslägen
:
Automatiska inställningar
Gör det möjligt att ta bilder på enklaste sätt genom att låta kameran göra alla
inställningar automatiskt. t steg 5 i ”Läs det här först”
: Scenlägen
Gör det möjligt att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener
(sidan 27).
P:
Autoprogramläget
Gör det möjligt att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren)
automatiskt inställd. De övriga inställningarna går att justera och inställningarna
går att lagra i minnet (sidan 28).
A:
Bländarprioritetsläget
Gör det möjligt att ta bilder med bländaren inställd för hand (sidan 29).
S:
Slutartidsprioritetsläget
Gör det möjligt att ta bilder med slutartiden inställd för hand (sidan 30).
M:
Det manuella exponeringsläget
Gör det möjligt att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren)
inställd för hand (sidan 32).
I bruksanvisningen visas de möjliga lägena på lägesomkopplaren på följande sätt.
Går ej att välja
Går att välja
26
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Right
Scenval
P
A
S
M
Följande förinställningar går att använda för olika sorters scener.
• Alla inställningarna går att ändra utom [Färgläge] (sidan 44).
Porträttläget
• För att göra bakgrunden ännu suddigare är det effektivast att använda objektivets
teleläge.
• Vi rekommenderar att du använder blixt för motiv i motljus. När blixten inte
används rekommenderar vi att du använder objektivkåpan för att förhindra att
onödigt ljus kommer in i objektivet.
Landskapsläget
Används för att ta landskapsbilder med levande och skarpa färger.
• Vi rekommenderar att du trycker ner blixten så att den inte avfyras.
• Slutartiden blir långsammare när motivet är mörkt. Om
tänds i sökaren så
var försiktig med skakningsoskärpa eller använd ett stativ. Super SteadyShotfunktionen är också effektiv.
Hur man använder tagningsfunktionerna
Används för att ta porträtt där motivet blir skarpt mot en suddig
bakgrund.
Makro
Används för att ta närbilder på motiv som blommor eller insekter.
Det går att ta tydliga, knivskarpa bilder.
• Om den inbyggda blixten används inom ett avstånd på 1 m kan det uppstå
skuggor i den nedre delen av bilden. Undvik därför att använda den inbyggda
blixten.
• Näravståndet ändras inte även om man använder Makroläget. Om du vill
förstora motivet ytterligare rekommenderar vi att du använder ett makroobjektiv.
Sport & action
Används för att fotografera rörliga motiv utomhus eller på andra ljusa
ställen.
• AF-metoden ställs in på
(Kontinuerlig AF) (sidan 47). Kameran fortsätter
att ställa in skärpan så länge man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt.
• Matningsläget ställs in på Kontinuerlig frammatning (sidan 55). Kameran
fortsätter att ta bilder kontinuerligt så länge man håller avtryckaren nedtryckt.
• Använd inte blixten om motivet är utanför blixtområdet. (Tryck ner den
inbyggda blixten.) Blixtområde t steg 5 i ”Läs det här först”
Solnedgång
Används för att fånga de röda tonerna i en solnedgång på ett vackert
sätt.
27
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Left
Nattscen/nattporträtt
• Slutartiden blir lång, så vi rekommenderar att du använder stativ. Super SteadyShot-funktionen är också
effektiv. (t steg 5 i ”Läs det här först”)
Nattporträtt
Används för att ta porträtt på mörka ställen.
Fäll upp blixten för att använda den.
• Slutartiden blir upp till 2 sekunder.
• Se till att motivet inte rör sig för att förhindra att bilden blir suddig.
Nattscen
Används för att ta nattscener på avstånd utan att den mörka
omgivningsatmosfären går förlorad.
Använd inte blixten. (Tryck ner blixten igen.)
• Det kan hända att bilden inte tas på rätt sätt vid tagning av helt mörka nattscener.
Tagning i programläget
P
A
S
M
I programläget ställer kameran automatiskt in slutartiden och bländaren i förhållande till
motivets ljusstyrka, precis som i det helautomatiska läget (lägesomkopplaren: AUTO).
Programflyttning
Det går att tillfälligt ändra den bländar- och slutartidskombination som ställts in av kameran.
Det finns två olika programflyttningsfunktioner.
PS-flyttning: Du kan välja önskad slutartid. Bländaren ställs in automatiskt. Detta läge är
standardinställningen.
PA-flyttning: Du kan välja önskad bländare. Slutartiden ställs in automatiskt.
• Det går att växla mellan PS-flyttning och PA-flyttning med hjälp av punkten [Väljarinst.] på
Anpassningsmenyn (sidan 88).
Lägesomkopplare
Avtryckare
Styrratt
1 Ställ in lägesratten på P.
2 Titta i sökaren eller tryck ner avtryckaren halvvägs tills slutartiden och bländarvärdet visas på
LCD-skärmen.
28
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
3 Välj bländare eller slutartid med hjälp av styrratten medan slutartiden och bländaren visas.
PS-flyttning (standardinställning)
PA-flyttning
Tagning med bländarprioritet
P
A
S
M
Det går att ändra mängden ljus som släpps in genom objektivet. När man öppnar bländaren (ett
lägre F-tal) släpps det in mer ljus genom objektivet men skärpedjupet minskar. Det gör att bara
huvudmotivet blir skarpt. När man stänger bländaren (ett högre F-tal) minskar mängden ljus
och skärpedjupet ökar. Hela bilden blir skarpare.
Slutartiden justeras automatiskt för att få rätt exponering i förhållande till motivets ljusstyrka.
Hur man använder tagningsfunktionerna
• När slutartiden och bländaren visas behöver man inte längre hålla avtryckaren nedtryckt.
• När slutartiden och bländaren släcks efter ett par sekunder, släcks även de justerade värdena.
• När blixten är utfälld går det inte att välja programflyttning (även om man vrider på styrratten slås
programflyttningen inte på). När programflyttningen är påslagen stängs den av om man fäller upp blixten.
Bländaren stängd
Bländaren öppen
Lägesomkopplare
Styrratt
29
1 Ställ in lägesratten på A.
2 Välj bländare med styrratten.
• Bländarområdet beror på objektivet.
• Bländaren ställs in i steg om 1/3 Ev.
• Före tagningen kan du snabbkolla om bilden kommer att bli suddig med hjälp av
förgranskningsfunktionen för skärpedjupet (sidan 64).
• Om det inte går att få rätt exponering med de nuvarande inställningarna blinkar slutartiden på LCDskärmen och i sökaren när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Det går visserligen att ta bilden i det
läget, men vi rekommenderar att du justerar om inställningarna.
• När blixten är utfälld avfyras den oavsett hur stark den befintliga belysningen är (sidan 49).
• När blixten används och man stänger bländaren (använder ett högre bländarvärde) når blixtljuset inte fram
till avlägsna motiv. Vi rekommenderar att du öppnar bländaren (använder ett lägre bländarvärde).
• Om man stänger bländaren (använder ett högre bländarvärde) minskar mängden ljus som kommer in
genom objektivet vilket gör att slutartiden blir längre. Vi rekommenderar att du använder stativ.
z Tagningsteknik
Skärpedjupet är det område i bilden som blir skarpt. När man öppnar bländaren minskar skärpedjupet,
och när man stänger den ökar det.
Bländaren öppen
Motivet blir skarpt mot en
suddig bakgrund.
Bländaren stängd
Såväl närbelägna som
avlägsna motiv blir skarpa
inom ett brett område.
Justera bländaren efter tagningsändamålet, antingen för att framhäva en viss del av bilden eller för att
göra hela bilden så skarp som möjligt.
Tagning med slutartidsprioritet
P
A
S
M
Det går att justera slutartiden för hand. När man tar en bild på ett motiv som rör sig med en
snabb slutartid, verkar det som om motivet frysts mitt i rörelsen. Med en långsammare
slutartid verkar det som om motivet flyter fram.
Bländaren ställs in automatiskt för att få rätt exponering i förhållande till motivets ljusstyrka.
Snabb slutartid
30
Långsam slutartid
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Right
Lägesomkopplare
Styrratt
Hur man använder tagningsfunktionerna
1 Ställ in lägesomkopplaren på S.
2 Välj slutartid med styrratten.
• Slutartiden går att ställa in mellan 30 sekunder och 1/4000 sekund. När blixten används går slutartiden
att ställa in mellan 30 sekunder och 1/125 sekund (när Super SteadyShot-funktionen är aktiverad)
respektive mellan 30 sekunder och 1/160 sekund (när Super SteadyShot-funktionen är avstängd).
• Slutartiden ställs in i steg om 1/3 Ev.
• Om det inte går att få rätt exponering med de nuvarande inställningarna blinkar bländarvärdet på LCDskärmen och i sökaren när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Det går visserligen att ta bilden i det
läget, men vi rekommenderar att du justerar om inställningarna.
• När blixten är utfälld avfyras den oavsett hur stark den befintliga belysningen är (sidan 49).
• När blixten används och man stänger bländaren (använder ett högre bländarvärde) genom att välja en
längre slutartid, når blixtljuset inte fram till avlägsna motiv. Om du vill använda den längre slutartiden
rekommenderar vi att du använder funktionen för långsam synkronisering (sidan 63).
• Om slutartiden är 1 sekund eller däröver utförs brusreducering efter tagningen (sidan 79).
• Indikatorn
(varning för skakningsoskärpa) tänds inte i slutartidsprioritetsläget.
z Tagningsteknik
När man tar bilder på en person eller en bil i rörelse, eller vågstänk och liknande med
en snabb slutartid går det att fånga upp sådant som de mänskliga ögat inte kan
uppfatta.
När man tar bilder på t.ex. en flod med en långsam slutartid går det att skapa bilder
som fångar själva flödet hos motivet. I sådana fall rekommenderar vi att du använder
stativ för att undvika att bilden blir skakig.
31
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Left
Tagning med manuell
exponeringsinställning
P
A
S
M
Manuell exponering
Det går att justera både slutartiden och bländaren för hand.
Detta läge är praktiskt när man vill bibehålla inställningarna för slutartiden och bländaren eller
när man använder en exponeringsmätare.
Lägesomkopplare
Styrratt
+/–-knapp (exponering)
1 Ställ in lägesratten på M.
2 Välj slutartid med styrratten.
• ”BULB” (lång exponering) visas bredvid ”30” (sidan 34).
3 Tryck in exponeringsknappen +/– och håll den intryckt, och vrid på styrratten för att välja
bländare.
• I det manuella exponeringsläget är ISO-känsligheten fast inställd på 100, även om punkten [ISO]
(sidan 38) är inställd på [AUTO].
• Det går att ställa in styrrattens funktion med punkten [Väljarinst.] på
Anpassningsmenyn (sidan 88).
• Indikatorn
(varning för skakningsoskärpa) tänds inte i det manuella exponeringsläget.
• När blixten är utfälld avfyras den alltid (sidan 49).
32
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Right
z Ev-skalan
Ev-skalan på LCD-skärmen och i sökaren anger skilladen mellan standardexponeringen som kameran mätt
upp (0,0 Ev) och den exponering som fotografen har ställt in med hjälp av slutartiden och bländaren.
(Metered Manual)
1,0 Ev överexponering
2,0 Ev eller högre över/
underexponering
Exponeringen som fotografen
har ställt in är samma som den
exponering som kameran har
mätt upp.
Exponeringen som fotografen
har ställt in är 1,0 Ev över (+)
den standardexponering som
kameran har mätt upp.
Pilarna b B tänds i respektive
ände av skalan om den
inställda exponeringen är mer
än 2,0 Ev över (+) eller under
(–) standardexponeringen.
Pilen börjar blinka om
skillnaden blir större.
Hur man använder tagningsfunktionerna
Standardexponering
: står för Metered Manual.
z Hur man använder AEL-knappen i det manuella läget
När man håller AEL-knappen (AE-låsknappen) intryckt ställs den exponering som bestäms av kamerans
mätare in som standardexponering (0,0 Ev). När man ändrar bildkompositionen på LCD-skärmen och i
sökaren medan man håller AEL-knappen intryckt, flyttas exponeringen hela tiden inom
spotmätningscirkeln för att matcha rörelserna, och mätaren visar skillnaden mellan standardexponeringen
som uppmätts med kamerans mätare och exponeringen inom spotmätningscirkeln.
I följande figurer visas ett fall där fotografen har ställt in en exponering på 1,0 Ev över den låsta
standardexponeringen som uppmätts med kamerans mätare. När kompositionen ändras i sökaren blir
exponeringen inom spotmätningscirkeln 0,7 Ev över den inställda exponeringen, vilket betyder att den blir
1,7 Ev över standardexponeringen som uppmätts med mätaren.
Exponeringen som
ställts in av fotografen
Spotmätningscirkel
Exponeringen innanför
spotmätningscirkeln när
du komponerar om
bilden
33
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Left
Manuell flyttning
I det manuella läget går det att ändra slutartids- och bländarkombinationen utan att
exponeringen ändras.
Lägesomkopplare
Styrratt
AEL-knapp (AE-lås)
1 Ställ in lägesratten på M.
2 Välj slutartid och bländare (sidan 32).
3 Tryck in AEL-knappen (AE-låsknappen) och vrid på styrratten för att välja önskad slutartidsoch bländarkombination.
BULB-tagning (lång exponeringstid)
Slutaren förblir öppen så länge man håller avtryckaren nedtryckt. I detta läge går det att ta
bilder på ljusspår, som t.ex fyrverkerier. Montera kameran på stativ när du använder
funktionen för tagning med lång exponeringstid.
Lägesomkopplare
Styrratt
Avtryckare
+/–-knapp (exponering)
34
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Right
1 Ställ in lägesratten på M.
2 Vrid styrratten åt vänster tills [BULB] visas på skärmen.
4 Sätt på okularlocket (sidan 35).
5 Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt under hela tagningen.
• I läget för tagning med lång exponeringstid går det att ta bilder i upp till fyra timmar med ett fullt
uppladdat batteripaket.
• Efter tagningen utförs brusreducering under lika lång tid som slutaren var öppen. Medan meddelandet
”Bearbetar...” visas går det inte att ta fler bilder. Se sidan 79 angående hur man stänger av den här
funktionen.
• Super SteadyShot-funktionen stängs automatiskt av.
• Ju högre ISO-känslighet och ju längre exponeringstid, desto mer framträdande blir störningarna på
bildskärmen.
• För att minska risken för skakningsoskärpa rekommenderar vi att du använder en fjärrkontroll (medföljer
ej) (sidan 138).
Hur man använder tagningsfunktionerna
3 Tryck in exponeringsknappen +/– och håll den intryckt, och vrid på styrratten för att välja
bländare.
För att sätta på okularlocket
Sätt på okularlocket för att förhindra att det kommer in ljus genom sökaren och påverkar exponeringen
när slutaren utlöses utan att sökaren används, t.ex. vid tagning med lång exponeringstid eller när
självutlösaren används.
1 Skjut försiktigt av ögonmusslan genom att trycka på båda sidorna av den.
2 Skjut på okularlocket över sökaren. Locket sitter normalt på axelremmen.
• När okularlocket sätts på kan det under somliga förhållanden hända att ögonsensorn som sitter under
sökaren aktiveras så att skärpeinställningen ändras eller LCD-skärmen fortsätter att blinka. Genom att
ställa in punkten [Ögonstart-AF] på [Av] går det att undvika detta problem (sidan 79).
35
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Left
Hur man använder funktionsratten
Ställ in funktionsratten på önskad funktion. Det går att ställa in skärperam, AF-metod, mätsätt,
blixtkompensation, färgläge, mm.
Funktionsratt
ISO:
Inställning av ISO / zonmatchning (sidan 38)
WB:
Justering av vitbalansen (sidan 40)
D-R:
Opt. av dyn.omr. (sidan 43)
DEC:
Val av färgläge/DEC-läge (sidan 44)
:
Skärpeinställningsläge (sidan 45)
:
Blixt (sidan 49)
:
Mätmetod (sidan 53)
36
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Right
Hur man använder funktionsratten
Fn-knapp
Funktionsratt
Mittknapp/Spot-AFknapp
1 Ställ in funktionsratten på önskat läge.
2 Tryck på Fn-knappen så att önskad funktionsskärm visas.
Hur man använder tagningsfunktionerna
Styrknapp
3 Välj önskad inställning eller önskat värde med v/V/b/B på styrknappen.
• Det går att använda styrratten i stället för b/B på styrknappen.
• Se motsvarande beskrivning angående respektive inställningsmetod.
4 Tryck mitt på styrknappen för att avsluta manövern.
De inställningar du har valt ställs in.
37
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Left
Inställning av ISO / zonmatchning
ISO WB D-R DEC
Det går att justera ISO-känsligheten och byta zonmatchningsinställning.
ISO
ISO är en måttenhet för ljuskänslighet. Ju högre värde, desto högre känslighet.
1 Tänd ISO / zonmatchning-skärmen med funktionsratten och Fn-knappen (sidan 37).
ISO/zonmatchning
AUTO
100
200
400
800
1600
Lo80 Hi200
:Välj
:Bekräfta
2 Välj önskat värde med v/V/b/B på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
• Alternativen [Hi200] och [Lo80] används för zonmatchning (sidan 39).
(
: Standardinställning)
AUTO
ISO-känsligheten ställs in automatiskt.
100
Välj ett högt värde vid tagning på mörka ställen eller vid
tagning av motiv som rör sig snabbt, eller välj ett lågt värde
för att få bättre bildkvalitet.
200
400
800
1600
• När punkten [ISO] är inställd på [AUTO] ställs ISO-känsligheten automatiskt in mellan ISO 100 och ISO
800. Om lägesratten är inställd på M är dock ISO-känsligheten fast inställd på ISO 100.
• Den inbyggda blixtens räckvidd (det område inom vilket det går att få rätt exponering) beror på bländaren
och ISO-känsligheten. Se följande tabell för att avgöra tagningsavståndet.
ISO-inställning
Bländare
100
200
400 / AUTO
800
1600
F2,8
1,0 – 4,3 m
1,0 – 6,0 m
F4,0
1,0 – 3,0 m
1,0 – 4,3 m
1,4 – 8,6 m
2,0 – 12 m
2,8 – 17 m
1,0 – 6,0 m
1,4 – 8,6 m
F5,6
1,0 – 2,1 m
1,0 – 3,0 m
2,0 – 12 m
1,0 – 4,3 m
1,0 – 6,0 m
1,4 – 8,6 m
38
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Right
Zonmatchning
Det går att undvika att bilden blir överexponerad eller underexponerad för väldigt ljusa eller
mörka motiv.
1 Tänd ISO / zonmatchning-skärmen med funktionsratten och Fn-knappen (sidan 37).
AUTO
100
200
400
800
1600
Lo80
Hi200
:Välj
:Bekräfta
2 Välj [Lo80] eller [Hi200] med v/V/b/B på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
• Alternativen [AUTO], [100], [200], [400], [800] och [1600] används för ISO-känsligheten (sidan 38).
Lo80
Detta läge förhindrar att bilden blir underexponerad. Vi
rekommenderar att du använder detta läge för scener med
huvudsakligen mörka toner, eftersom bilden tenderar att bli
vitaktig.
Hi200
Detta läge förhindrar att bilden blir överexponerad. Vi
rekommenderar att du använder detta läge för scener med
huvudsakligen ljusa toner, eftersom störningarna i bilden
tenderar att öka.
Hur man använder tagningsfunktionerna
ISO/zonmatchning
• ISO-känsligheten ställs in på motsvarande ISO 80 i läget [Lo80], och motsvarande ISO 200 i läget
[Hi200].
• När zonmatchning används stängs färglägets kontrastinställning av.
• Se följande tabell för att avgöra blixtens räckvidd.
Zonmatchning
Bländare
Lo80
Hi200
F2,8
1 – 3,8 m
1–6m
F4,0
1 – 2,7 m
1 – 4,3 m
F5,6
1 – 1,9 m
1–3m
39
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Left
Justering av vitbalansen
ISO WB D-R DEC
I normala fall justerar kameran färgtonerna automatiskt. Det går dock även att justera dem för
hand efter belysningsförhållandena.
1 Tänd Vitbalansläge-skärmen med funktionsratten och Fn-knappen (sidan 37).
Vitbalansläge
AWB
0
5500K
:Funkt.
Automatisk vitbalans
AWB
:Bekr
2 Välj önskat vitbalansläge med v/V på styrknappen.
3 För att välja [AWB] trycker man mitt på styrknappen.
För att välja något annat än [AWB] utför man respektive procedur.
AWB (Automatisk vitbalans)
(Förinställd vitbalans)
K* (Färgtemperatur)
Vitbalansen ställs in automatiskt.
Används för att justera vitbalansen i förhållande till en
bestämd ljuskälla (sidan 40).
Används för att justera färgtemperaturen. CC-filtret
(färgkompensationsfiltret) justeras också (sidan 41).
(Anpassad vitbalans)
Används för att lagra grundinställningen för vitt i minnet
(sidan 42).
* K: står för ”Kelvin” (enhet för färgtemperatur)
Förinställd vitbalans
Välj ett alternativ som passar för en bestämd ljuskälla. Använd den här funktionen om det inte
går att få önskade färger i [AWB]-läget.
1 Tänd Vitbalansläge-skärmen med funktionsratten och Fn-knappen (sidan 37).
2 Tänd skärmen Förinställd vitbalans med v/V på styrknappen, och tryck sedan på B.
Förinställd vitbalans
AWB
0
5500K
:Välj
Dagsljus
0
:Just.
WB
:Bekr
3 Välj önskad ljuskälla med b/B på styrknappen eller styrratten, och fininställ sedan med v/V på
styrknappen om det behövs.
• Vitbalansen går att justera mellan +3 och –3 (mellan +4 och –2 i lysrörsläget).
• Justering i riktning mot + gör att färgtemperaturen ökar och bilden blir rödaktig. Justering i riktning
mot – gör att färgtemperaturen minskar och bilden blir blekare.
• 1 steg motsvarar ungefär 10 mired*.
* Mired: en enhet för färgomvandlingskvaliteten för färgtemperaturfilter.
40
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Right
4 Tryck mitt på styrknappen.
(
: Standardinställning)
Används för att justera vitbalansen för motiv utomhus i
solsken.
(Skugga)
Används för att justera vitbalansen för förhållanden i skuggan
en solig dag.
(Molnigt)
Används för att ställa in vitbalansen för en molnig himmel.
(Glödlampsljus)
Används för att ställa in vitbalansen på ställen där
belysningsförhållandena ändras snabbt som t.ex. på ett party,
eller i stark belysning som t.ex. i en fotoateljé.
(Lysrör)
Används för att ställa in vitbalansen för lysrörsbelysning.
(Blixt)
Används för att justera vitbalansen för tagning med blixt.
• För närmare detaljer om vitbalans t sidan 12
• Om den befintliga belysningen enbart består av natriumlampor eller kvicksilverlampor går det inte att få
rätt vitbalans, beroende på ljuskällans egenskaper. I så fall rekommenderar vi att du använder blixt för att
överträffa den befintliga belysningen.
Hur man använder tagningsfunktionerna
(Dagsljus)
Färgtemperatur
Det går att ställa in vitbalansen med hjälp av färgtemperaturen.
Färgen går att kompensera från G (grönt) till M (magenta) med utgångspunkt från den
inställda färgtemperaturen, precis som när man fotograferar med ett CC-filter
(färgkompensationsfilter).
• Om du ställer in en färgtemperatur som är uppmätt med en färgmätare rekommenderar vi att du tar ett par
provbilder innan den riktiga bilden.
1 Tänd Vitbalansläge-skärmen med funktionsratten och Fn-knappen (sidan 37).
2 Tänd skärmen Färgtemperatur med V på styrknappen, och tryck sedan på B.
Färgtemperatur
AWB
0
5500K
:Välj
M9
5 500K
:Just.
0
G9
:Bekr
3 Ställ in färgtemperaturen med v/V/b/B på styrknappen.
• Välj siffra (tusental eller hundratal) i färgtemperaturen med b/B, och ställ sedan in värdet för vald
sifferposition med v/V.
• Färgtemperaturen går att ställa in mellan 2500 K och 9900 K.
41
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Left
4 Välj inställningsområde för CC-filtret med B, och ställ sedan in CC-filtret med v/V om det
behövs.
Färgtemperatur
AWB
0
5500K
:Välj
M9
5500K
:Just.
0
G9
:Bekr
• När man trycker på v kompenseras färgen i riktning mot M (magenta), och när man trycker på V
kompenseras den i riktning mot G (grönt). Kompensationen går att ställa in i nio steg i respektive
riktning.
• Varje steg på skalan motsvarar ungefär 5 CC.
5 Tryck mitt på styrknappen.
• Om man ändrar färgtemperaturen efter att ha justerat CC-filtret avspeglar det faktiska CC-filtervärdet
den nya färgtemperaturen.
Anpassad vitbalans
För scener där den omgivande belysningen består av flera olika sorters ljuskällor
rekommenderar vi att du använder specialinställd vitbalans för att återge vitt på rätt sätt.
1 Tänd Vitbalansläge-skärmen med funktionsratten och Fn-knappen (sidan 37).
2 Tänd skärmen Anpassad vitbalans med v/V på styrknappen, och tryck sedan på B.
Anpassad vitbalans
AWB
0
5500K
:Välj
Ladda minnesinst.
SET
:Bekräfta
3 Välj [ SET] med B på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
Meddelandet ”Använd spotmätningsområde Kalibrera med avtryckaren” tänds på LCDskärmen.
4 Håll kameran så att det vita området täcker hela spotmätningscirkeln och tryck ner avtryckaren.
Slutaren klickar till och de kalibrerade värdena (färgtemperaturen och färgkompensationen)
visas på skärmen.
• Skärpan behöver inte ställas in.
5 Tryck mitt på styrknappen.
Skärmen återgår till att visa tagningsinformation med den specialinställda vitbalansinställningen
lagrad i minnet.
42
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Right
För att använda den specialinställda vitbalansinställningen
] med b/B i steg 2 ovan, och tryck sedan mitt på styrknappen.
Välj [
Opt. av dyn.omr.
ISO WB D-R DEC
Kameran analyserar tagningsförhållandena och korrigerar automatiskt bilden för att förbättra
bildkvaliteten.
1 Tänd Opt. av dyn.omr.-skärmen med funktionsratten och Fn-knappen (sidan 37).
Opt. av dyn.omr.
Standard
D-R
OFF
:Välj
Hur man använder tagningsfunktionerna
• Den specialinställda vitbalans som ställs in med den här proceduren fortsätter att gälla ända tills man
ställer in en ny inställning. (Inställningen hålls kvar i minnet även när kameran stängs av.)
• Om blixten används när man trycker ner avtryckaren, lagras en specialinställd vitbalansinställning med
blixten inräknad. Använd i så fall blixten för att ta bilder även i fortsättningen.
• Meddelandet ”Fel vid anpassad vitbal.” betyder att värdet är utanför det förväntade området. (När blixten
används för ett närbeläget motiv eller när ett motiv med ljus färg är med i ramen.) Värdet lagras och
indikatorn blir gul på tagningsinformationsskärmen på LCD-skärmen. Det går att ta bilden i det läget, men
vi rekommenderar att du ställer in vitbalansen igen för att få ett mer korrekt vitbalansvärde.
D-R
:Bekräfta
2 Välj önskat läge med b/B på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
(
OFF (Av)
: Standardinställning)
Ljusstyrkan och kontrasten ändras inte.
(Standard)
Ljusstyrkan och kontrasten justeras för hela skärmen.
(Avancerat)
Kontrasten och färgåtergivningen för den tagna bilden
optimeras område för område.
• Denna funktion har ingen effekt i följande fall:
– När centrumvägd mätning används
– När spotmätning används
– När lägesratten är inställd på M.
– När punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG].
• När AE-låset används korrigerar kameran automatiskt den låsta bilden.
• I läget för kontinuerlig frammatning ställs korrigeringen in för den första bilden, och sedan används
samma korrigering även för den andra och efterföljande bilder.
43
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Left
Val av färgläge/DEC-läge
ISO WB D-R DEC
Färglägena är olika kombinationer av färgton, vitbalans, kontrast, mättnad och bildskärpa som
lämpar sig för olika tagningsförhållanden och ändamål. Denna funktion är praktisk när man
vill använda samma effekt som i scenlägena medan lägesratten är inställd på P, A, S eller M.
Inom respektive färgläge går det att fininställa kontrasten, mättnaden och bildskärpan
ytterligare efter tycke och smak.
1 Tänd Färgläge-skärmen med funktionsratten och Fn-knappen (sidan 37).
Färgläge
Standard
Standard
–2 –1
:Funktion
:Välj
0
+1 +2
:Bekr
2 Välj önskat färgläge med b/B på styrknappen.
3 Om du vill justera kontrasten, mättnaden eller bildskärpan så gå över till justeringsskärmen med
V, välj önskad inställningspunkt med v/V, och justera värdet med b/B.
4 Tryck mitt på styrknappen.
(
: Standardinställning)
(Standard)*
Olika sorters scener återges med en rik tonskala och vackra
färger.
(Levande)*
Landskap och naturscener som en blå himmel, solnedgångar,
vårgrönska och höstlöv återges med djupa, levande färger.
(Porträtt)*
Motivet framhävs och hudfärger blir mjukare.
(Landskap)*
Landskap återges med levande och skarpa färger.
(Solnedgång)*
Det röda i en solnedgång återges på ett vackert sätt.
(Nattvy)*
Det ljusa området återges i levande färger mot en skarp, mörk
bakgrund.
(Svartvitt)
Bilden blir svartvit.
(AdobeRGB)
Kulörrymden Adobe RGB används. Ingen ICC-profil lagras
för bilden.
* Kulörrymden sRGB används (se nedan).
(Kontrast)
Används för att ställa in kontrasten i fem steg, från –2 till +2. Ju
högre värde, desto starkare kontrast, vilket ger välmodulerade och
tydliga bilder. Ju lägre värde, desto svagare kontrast, vilket
minskar risken för att områden blir helt vita eller helt svarta i
bilden.
• När zonmatchning används återställs kontrastinställningen tillfälligt
till 0 och går inte att ändra.
44
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Right
(Mättnad)
Används för att justera färgmättnaden i fem steg, från –2 till +2.
Ju högre värde, desto starkare mättnad, vilket ger levande och
tydliga bilder. Ett lägre värde ger en mer dämpad bild.
• När färgläget är inställt på
mättnaden.
(Bildskärpa)
(Svartvitt) går det inte att justera
• När man väljer automatisk vitbalans (sidan 40) blir färgtonerna mer effektiva. Använd automatisk
vitbalans i synnerhet i solnedgångsläget.
z Angående kulörrymderna sRGB och Adobe RGB
Kulörrymden sRGB
Detta är digitalkamerans standardkulörrymd som passar till så gott som alla normala tagningsförhållanden.
Eftersom denna kulörrymd är anpassad för en genomsnittlig datorbildskärm är sRGB även lämpligt för
hantering av bilder som ska användas på webbsidor.
Kulörrymden Adobe RGB
Kulörrymden Adobe RGB har ett större kulöromfång än sRGB. Om huvudändamålet är att skriva ut bilden,
och i synnerhet om en stor del av motivet är starkt rött eller grönt, är Adobe RGB mer effektivt än sRGB.
• Bildens filnamn börjar med ”_DSC” (sidan 106).
Hur man använder tagningsfunktionerna
Används för att justera bildskärpan för bilden i fem steg, från –2
till +2. Ju högre värde, desto skarpare bildkonturer, vilket ger
levande och tydliga bilder. Ju lägre värde, desto mjukare konturer.
z Angående kulörmatchning i Adobe RGB
För att visa eller skriva ut bilden krävs mjukvara med stöd för färghantering som t.ex. ”Picture Motion
Browser” (medföljer).
För att visa, regigera eller skriva ut bilder som är tagna i Adobe RGB-läget behövs ett program som ”Picture
Motion Browser” med stöd för färghantering och den extra kulörrymden DCF2.0. Det kan hända att
mjukvara som saknar färghanteringsfunktioner inte kan visa eller skriva ut Adobe RGB-bilder med rätt
färger. För att det ska gå att skriva ut bilden med naturtrogrna färger måste även skrivaren vara kompatibel
med den extra kulörrymden DCF2.0.
Skärpeinställningsläge
ISO WB D-R DEC
Det går att välja autofokusområde och AF-metod.
• Glöm inte att ställa in omkopplaren för skärpeinställningssättet på AF för att ta bilder med autofokus.
45
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Left
AF-område
Det går att ändra hur skärpan ska ställas in. Byt metod om det är svårt att ställa in skärpan
ordentligt.
1 Tänd skärpelägesskärmen med funktionsratten och Fn-knappen (sidan 37).
2 Tänd AF-område-skärmen med v på styrknappen.
AF-område
Brett AF-område
:Funktion
:Välj
:Bekr
3 Välj önskat läge med b/B på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
(
(Brett AF-område)
: Standardinställning)
Kameran bestämmer vilken av de nio lokala skärperamarna som
ska användas för att ställa in skärpan inom den breda
skärperamen.
Bred skärperam
• När man trycker ner avtryckaren halvvägs tänds den ram som
används för skärpeinställningen tillfälligt.
• Om önskad ram inte används för skärpeinställningen kan man gå
över till spotautofokusramen. Tryck på spot-AF-knappen mitt på
styrknappen för att ställa in skärpan på det som är i mitten på
skärmen, och trycks sedan ner avtryckaren helt utan att släppa
spot-AF-knappen på styrknappen för att ta en bild.
(Spot AF-område)
Kameran använder enbart spotautofokusramen.
Spotautofokusram
• När man tittar i sökaren lyses spotautofokusramen upp tillfälligt.
46
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Right
(Fokusområde)
Det går att välja en av de nio lokala skärperamarna.
Tryck styrknappen i motsvarande riktning för att använda den
lokala skärperamen i den riktningen för skärpeinställningen. (Det
går att välja mellan åtta olika riktningar.) Tryck på spot-AFknappen i mitten för att ställa in skärpan med hjälp av
spotautofokusramen.
Spotautofokusram
• När man tittar i sökaren tänds vald skärperam tillfälligt.
• Vald skärm förblir inställd efter tagningen. Undvik att trycka på
styrknappen utom när det behövs.
• Skärpan förblir låst medan man håller styrknappen eller spot-AF-knappen intryckt. Om man fortsätter att
hålla styrknappen eller spot-AF-knappen intryckt efter tagningen går det att ta fler bilder med samma
skärpeinställning.
• När flersegmentsmätning används låses exponeringen samtidigt med skärpan.
• I det breda autofokusområdet kan man trycka på styrknappen för att ställa in skärpan. För att ta bilden
med den skärpeinställningen trycker man på avtryckaren utan att släppa styrknappen. Vilken riktning man
trycker styrknappen i påverkar inte ramen som används för skärpeinställningen.
• I spotautofokusområdet går det att ställa in skärpan genom att trycka antingen på styrknappen eller på
spot-AF-knappen. Spotautofokusramen aktiveras alltid oavsett vilken riktning man trycker styrknappen i.
För att ta bilden med den skärpeinställningen trycker man på avtryckaren utan att släppa styrknappen eller
spot-AF-knappen.
• Det kan hända att den lokala skärperamen inte tänds vid kontinuerlig tagning eller om man trycker ner
avtryckaren med en gång utan att pausa halvvägs.
Hur man använder tagningsfunktionerna
Lokal skärperam
AF-metod
Används för att välja autofokusmetod.
1 Tänd skärpelägesskärmen med funktionsratten och Fn-knappen (sidan 37).
2 Tänd AF-metod-skärmen med V på styrknappen.
AF-metod
Automatisk AF
:Funktion
:Välj
:Bekr
3 Välj önskat läge med b/B på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
47
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Left
(
: Standardinställning)
(Enbilds-AF)
I det här AF-läget låses skärpan när man trycker ner
avtryckaren halvvägs. Detta läge används för att ta bilder på
stillastående motiv.
(Direkt man. skärpa)
I det här AF-läget går det att fininställa skärpan för hand efter
det att autofokusen har använts. Detta läge är praktiskt t.ex.
när skärpan ställs in på fel motiv vid makrotagningar.
(Automatisk AF)
I det här AF-läget ändras inställningen automatiskt mellan
enbildsautofokus och kontinuerlig autofokus, beroende på om
motivet rör sig. Om motivet rör sig fortsätter kameran att
ställa in skärpan så länge man håller avtryckaren halvvägs
nedtryckt. Om motivet inte rör sig låses skärpan när man
trycker ner avtryckaren halvvägs och håller den där. Detta är
en AF-metod för allmänt bruk som lämpar sig för porträtt,
gruppbilder, snapshots, landskap, osv.
(Kontinuerlig AF)
I det här AF-läget fortsätter kameran att ställa in skärpan så
länge man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt. Detta läge
används när motivet rör sig.
• Om det breda autofokusområdet är valt flyttas skärperamen i
förhållande till motivets position. Den ram där skärpan är
inställd blir röd och börjar blinka.
• Det hörs ingen signal när skärpan har ställts in.
För att fininställa skärpan i läget
1 Ställ in AF-metoden på
(Direkt man. skärpa)
(Direkt man. skärpa).
2 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att låsa skärpan.
3 Vrid på skärpeinställningsringen för att fininställa skärpan medan du håller avtryckaren halvvägs
nedtryckt.
Avtryckare
Skärpeinställningsring
4 Tryck ner avtryckaren helt.
• Så fort man släpper fingret från avtryckaren börjar skärpelåsningen om igen från början när man trycker
ner avtryckaren halvvägs igen.
48
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Right
Blixt
ISO WB D-R DEC
Används för att ställa in blixtläget och blixtkompensationen.
Blixtläge
1 Tänd blixtlägesskärmen med funktionsratten och Fn-knappen (sidan 37).
Blixtläge
AUTO
0.0
Autoblixt
AUTO
:Funktion
:Välj
REAR WL
:Bekr
2 Tänd Blixtlägesskärmen med v på styrknappen.
3 Välj önskat läge med b/B på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
Hur man använder tagningsfunktionerna
När den inbyggda blixten är uppfälld utlöses den automatiskt när det är mörkt runtomkring
(med standardinställningen). Det går även att ändra blixtläget för hand.
• Blixtindikatorn visas bara när blixten är uppfälld.
(
(Autoblixt)
: Standardinställning)
Blixten utlöses när det är mörkt eller vid tagning i motljus.
• Detta läge går inte att välja när lägesratten är inställd på A, S
eller M.
(Fyllnadsblixt)
(2:a ridån)
Blixten utlöses alltid när den inbyggda blixten är uppfälld.
I vanliga fall utlöses blixten direkt efter det att slutaren
utlösts, och därefter fångas motiv som belyses av andra
ljuskällor. Det gör dock att vissa sorters motiv som t.ex.
ljusspår blir onaturliga när man använder långa slutartider.
I läget för bakre synkronisering fångas motiv som belyses av
andra ljuskällor först, och därefter avfyras blixten. Det gör det
möjligt att fånga flödande ljus eller spåret efter ett motiv som
rör sig på ett mer realistiskt sätt, vid blixttagning av rörliga
motiv med långa slutartider.
49
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Left
(Trådlös)
När den inbyggda blixten eller ett separat blixtaggregat
(medföljer ej) används monterat på kameran kan det hända att
vissa bilder blir för platta. I sådana fall är det bättre att
använda en blixt på ett lämpligt ställe på avstånd från
kameran för att skapa mer kontrast, och därigenom få en mer
tredimensionell bild.
I vanliga fall kräver den sortens tagningar att kameran och
den separata blixten är hopkopplade med en kabel. På den här
kameran går det dock att ta sådana bilder utan kabel, eftersom
den använder blixtljuset för att överföra signalen i stället för
en kabel. Detta kallas för trådlös blixtfotografering.
Exponeringen ställs automatiskt in på lämpligaste värde.
• För trådlös blixtfotografering krävs blixten HVL-F56AM eller
HVL-F36AM (medföljer ej).
För att använda trådlös blixtfotografering
1 Montera den separata blixten på kameran (sidan 139) och slå på kameran och den separata
blixten.
2 Ställ in
(Trådlös).
3 Ta av den separata blixten från kameran och fäll upp den inbyggda blixten på kameran.
”WL” tänds i sökaren och på LCD-skärmen.
4 Placera kameran och den separata blixten.
5 Kontrollera att den inbyggda blixten och den separata blixten är fullt uppladdade.
• Den inbyggda blixten är fullt uppladdad när
visas i sökaren.
• Den separata blixten är fullt uppladdad när visas på dess bakstycke och den röda lampan blinkar på
dess framsida.
6 Tryck på AEL-knappen (AE-låsknappen) på kameran för att provutlösa blixten.
• Om blixten inte utlöses så flytta kameran, den separata blixten eller motivet.
7 Kontrollera att båda blixtarna är uppladdade igen. Tryck ner avtryckaren för att ta bilden.
• Stäng av läget för trådlös blixtfotografering när du är klar med den trådlösa tagningen. (Det går antingen
att stänga av funktionen på kameran och den separata blixten var för sig, eller att sätta på den separata
blixten på kameran och välja ett annat blixtläge, på det sätt som beskrius på sidan 49). Om den inbyggda
blixten används medan läget för trådlös blixtfotografering fortfarande är påslaget blir blixtexponeringen
fel.
• Det går att välja det trådlösa läget på kameran och den separata blixten oberoende av varandra. Se sidan
49 angående hur man ställer in den funktionen på kameran. Se bruksanvisningen till den separata blixten
angående hur man ställer in det trådlösa läget på den.
Om AE-låsknappens funktion har ändrats
När trådlös blixt används rekommenderar vi att du ställer in punkten [Exponeringslås] (sidan 87) på [AE
intryckt] eller [
AE intryckt] på
Anpassningsmenyn.
Om man väljer en inställning som hålls kvar efter det man släpper knappen ([AE-lås]/[
AE-lås])
kommer kameran att vara i läget för långsam synkronisering medan ”AEL” visas i sökaren och på LCDskärmen. Varje gång man utför en testavfyrning slås läget för långsam synkronisering på och av.
50
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Right
Angående kamerans och blixtens position
Den här kameran använder ljuset från den inbyggda blixten för att skicka en utlösningssignal till den
separata blixten. Tänk på följande punkter för att vara säker på att signalen överförs på rätt sätt.
• Trådlös blixtfotografering bör utföras på ett mörkt ställe, som inomhus eller liknande.
• Placera den separata blixten i det grå området i nedanstående figur.
Hur man använder tagningsfunktionerna
B
A
A: Avståndet mellan kameran och motivet
B: Avståndet mellan den separata blixten och motivet
Placera inte den separata blixten rakt bakom motivet.
Specifikationer för trådlös blixt vid ISO 100
Avstånd
mellan
kamera och
motiv A
Slutartid
Avstånd mellan blixt och motiv B
HVL-F56AM
Avstånd mellan blixt och motiv B
HVL-F36AM
Bländare
Alla
slutartider
Upp till
synchroniseringshastighet
1/250
1/1000
Upp till
synchroniseringshastighet
1/250
1/1000
F2,8
1,4 – 5 m
1–5m
1–5m
1 – 2,5 m
1–5m
1–4m
1–2m
F4,0
1–5m
1–5m
1 – 3,5 m
1 – 1,7 m
1–5m
1–3m
1 – 1,5 m
F5,6
1–5m
1–5m
1 – 2,5 m
1 – 1,2 m
1–5m
1–2m
–
• Kamerans blixtsynkroniseringshastighet är 1/125 sekund när Super SteadyShot-funktionen är påslagen,
och 1/160 sekund när Super SteadyShot-funktionen är avstängd.
• Dubbla maxavståndet när kameran används med en känslighet på ISO 400. Det maximala avståndet är
5 m.
51
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Left
z Angående kanaler för trådlös blixt
Så fort man väljer trådlös blixt överförs den separata blixtens kanalinformation till kameran. Byt kanal på
den separata blixten om en annan fotograf också använder en trådlös blixt i närheten, och hans/hennes
inbyggda blixt utlöser ditt blixtaggregat.
Se bruksanvisningen till den separata blixten angående hur man byter kanal på den.
Blixtkompensation
Vid tagning med blixt går det att ändra enbart mängden blixtljus, utan att ändra
exponeringskompensationen. Det går att ändra exponeringen för ett motiv innanför
blixtområdet och lämna bakgrunden utanför blixtområdet som den är.
1 Tänd blixtkompensationsskärmen med funktionsratten och Fn-knappen (sidan 37).
2 Välj Blixtkompensation med V.
Blixtkompensation
0.0 EV
0.0
:Funktion
2
1
0
1
2
:Just. :Bekr
3 Välj önskat värde med b/B på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
(
: Standardinställning)
till +2,0 EV
Mot +: Gör blixtljuset starkare.
0 EV
Den mängd blixtljus som kameran ställer in automatiskt.
till –2,0 EV
Mot –: Gör blixtljuset svagare.
• Kompensationsgraden går att ställa in i steg om 1/3 EV.
• När den inbyggda blixten är utfälld visas det inställda blixtkompensationsvärdet under Ev-skalan på LCDskärmen.
• När man trycker ner avtryckaren halvvägs tänds
i sökaren.
• När blixtkompensation används med med den inbyggda blixten kan det hända att den positiva effekten
inte har någon synlig inverkan beroende på den begränsade mängden blixtljus, eller om motivet är i
närheten av blixtens maximala räckvidd. Om motivet är väldigt nära kan det hända att den negativa
effekten inte har någon synlig inverkan.
z Exponeringskompensation och blixtkompensation
Med exponeringskompensation utförs kompensationen genom att ändra slutartiden, bländaren och ISOkänsligheten (när [AUTO] är inställt). Om blixten används ändras även mängden blixtljus.
Med blixtkompensation däremot ändras enbart mängden blixtljus för att styra blixtens relativa effekt för
hela bilden. Om man till exempel vill minska blixtljuset kan man ställa in blixtkompensationen på ett en
aning negativt värde samtidigt som man ställer in exponeringskompensationen på ett en aning positivt värde
för att justera ljusstyrkan för hela bilden.
• Med hjälp av exponeringskompensation (sidan 89) går det att förhindra att mängden blixtljus ändras.
52
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Right
Mätmetod
ISO WB D-R DEC
Det går att välja mätsätt (hur kameran ska mäta upp ljusstyrkan för ett motiv) bland följande
tre metoder.
1 Tänd Mätmetod-skärmen med funktionsratten och Fn-knappen (sidan 37).
Flersegment
:Välj
:Bekräfta
2 Välj önskat läge med b/B på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
(
: Standardinställning)
(Flersegment)
I detta läge delas hela skärmen in i 40 segment för att mäta
ljuset (nätmönstermätning i 40 segment).
(Centrumvägd)
I detta läge mäts den genomsnittliga ljusstyrkan för hela
skärmen, med tonvikt på området i mitten av skärmen. Vid
tagning rakt mot solen eller om motivet inte befinner sig mitt i
bilden måste man använda exponeringskompensation
(sidan 59).
(Spot)
I detta läge mäts ljuset bara i området innanför
spotmätningscirkeln i mitten av ramen. Detta läge är lämpligt
för att ta bilder på motiv med stark kontrast eller när man vill
mäta ljuset i ett bestämt område på skärmen. Om området
som ska mätas inte är mitt på skärmen så använd AE-låset för
att ta bilden (sidan 61).
Hur man använder tagningsfunktionerna
Mätmetod
Spotmätningsområde
Motivets position.
z Flersegmentmätning (nätmönstermätning i 40 segment)
Kameran delar in skärmen i 40 segment för att mäta ljuset: 39 sexkantiga
mätelement, samt ett mätelement för området runtomkring. Dessa element
fungerar synkroniserat med autofokusen, så att kameran automatiskt kan mäta
motivets position och ljusstyrka oavsett var det befinner sig på skärmen för att
kunna avgöra exponeringen. Tack vare denna mätmetod kan kameran mäta
ljuset på det sätt som mest liknar det mänskliga ögats, vilket är idealiskt för
vanliga tagningar, inklusive motljustagningar.
• Om man låser skärpan genom att trycka ner avtryckaren halvvägs och hålla den nedtryckt vid
flersegmentmätning (nätmönstermätning i 40 segment) låses även exponeringen (slutartiden och
bländaren) samtidigt (gäller bara när autofokusen används och AF-metoden är inställd på antingen
(Enbilds-AF) eller
(Automatisk AF)).
53
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Left
Hur man använder
(matningssätt)
-knappen
Hur man använder matningsknappen
Med matningsknappen
och vitbalansgaffling.
går det att ställa in kontinuerlig tagning, självutlösare, gaffling,
-knapp (matningssätt)
Styrknapp
Mittknapp
1 Tryck på matningsknappen
.
2 Välj önskat läge med b/B på styrknappen.
Matningsläge
• Det går att använda styrratten i stället för b/B på
styrknappen.
Enbildstagning
10
:Välj
3 Välj önskat läge med v/V på styrknappen.
0.3
C
0.3
S
Lo
WB
:Bekräfta
Matningsläge
• Detta behöver inte ställas in för enbildsframmatning eller
kontinuerlig frammatning.
2 s självutlösare
2
:Välj
:Ändra
0.3
C
0.3
S
Lo
WB
:Bekr
4 Tryck mitt på styrknappen för att avsluta manövern.
• Inställningen avslutas även av att man trycker in
halvvägs.
-knappen eller trycker ner avtryckaren
54
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Right
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 54
(
: Standardinställning)
Enbildsframmatning
• Används även som ångerknapp för de andra matningslägena.
Kontinuerlig frammatning (se nedan)
Självutlösare (sidan 56)
Enbildsgaffling (sidan 57)
Vitbalansgaffling (sidan 58)
Tagning av flera bilder i följd
Så länge man håller avtryckaren nedtryckt fortsätter kameran att ta upp till tre bilder per
sekund*.
* Mätvillkor: Punkten [Upplösning] inställd på [L:10M], punkten [Kvalitet] inställd på [Fin], skärpan
inställd på manuell skärpeinställning, och slutartiden på 1/250 sekund eller snabbare.
• Antalet bilder som går att ta i följd visas i sökaren. Vid kontinuerlig tagning sjunker detta antal efter hand.
När bilderna har lagrats på lagringsmediet återställs antalet till det ursprungliga antalet, som beror på
kamerans buffertminne.
Hur man använder tagningsfunktionerna
Kontinuerlig gaffling (sidan 56)
• När den inbyggda blixten används tas bilderna så fort blixten har laddats upp.
• När punkten [AF-metod] är inställd på
(Kontinuerlig AF) eller
(Automatisk AF) ställs skärpan
in för varje bild för sig. När den är inställd på
(Enbilds-AF) hålls skärpan fast inställd på skärpan för
den första bilden.
• Den sista bilden visas direkt efter tagningen.
• Antalet bilder som går att ta vid kontinuerlig tagning är begränsat.
Maximalt antal bilder som går att ta i en följd
Fin/Standard
Ingen begränsning* (tills
lagringsmediet blir fullt)
RAW & JPEG
3 bilder
RAW
6 bilder
* När punkten [Upplösning] är inställd på [M:5.6M] eller [S:2.5M] blir tagningshastigheten något
långsammare för den fjärde och efterföljande bilder.
• Dessa antal beror på lagringsmediets skrivhastighet, tagningsförhållandena, mm. Använd denna tabell
bara som ett riktmärke.
55
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Left
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 54
Hur man använder självutlösaren
När man trycker ner avtryckaren utlöses slutaren efter antingen 10 sekunder eller 2 sekunder.
10-sekunderssjälvutlösaren är praktisk när fotografen själv vill vara med i bilden, medan 2sekunderssjälvutlösaren är ett praktiskt sätt att minska risken för skakningsoskärpa eftersom
spegeln dras upp i förväg.
Kontrollera att skärpan är låst på motivet, och tryck sedan ner avtryckaren.
(
: Standardinställning)
(10 s självutlösare)
Slutaren utlöses ungefär 10 sekunder efter det att man trycker
på avtryckaren.
(2 s självutlösare)
Slutaren utlöses ungefär 2 sekunder efter det att man trycker
på avtryckaren.
• När 10-sekunderssjälvutlösaren används blinkar självutlösarlampan på kamerans framsida och tänds
precis innan slutaren utlöses. Självutlösarindikatorn på LCD-skärmen lyses upp. En nedräkning startar
också.
• För att stänga av 10-sekunderssjälvutlösaren efter att den har aktiverats trycker man på matningsknappen
. Självutlösaren stängs av när kameran stängs av. Det går även att stänga av självutlösaren när
tagningen är klar. Det går inte att stänga av 2-sekunderssjälvutlösaren mitt i.
• Om det finns en stark lampa, en reflektor eller något liknande bakom kameran, och du trycker på
avtryckaren utan att titta i sökaren, så använd okularlocket som sitter på axelremmen för att förhindra att
det kommer in onödigt ljus genom sökaren och påverkar exponeringen (sidan 35).
Tagning av tre bilder i följd med olika exponering – Exponeringsgaffling
För somliga tagningar krävs en exakt exponeringsinställning. I sådana fall tar en
proffsfotograf en serie bilder med något olika exponering, förutom bilden med rätt
exponering. Kameran tar tre bilder och flyttar exponeringen ett steg mellan varje bild.
Rätt
Mot –
Mot +
Kontinuerlig gaffling
(
: Standardinställning)
(Gaffl: 0,3Ev kont.)
Används för att ta en serie bilder i en följd med
exponeringsvärdet flyttat plus eller minus 0,3 steg. Tryck ner
avtryckaren och håll den nedtryckt tills hela tagningen är klar.
(Gaffl: 0,7Ev kont.)
Används för att ta en serie bilder i en följd med
exponeringsvärdet flyttat plus eller minus 0,7 steg. Tryck ner
avtryckaren och håll den nedtryckt tills hela tagningen är klar.
56
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Right
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 54
Enbildsgaffling
(
: Standardinställning)
Används för att ta en serie bilder ruta för ruta med
exponeringsvärdet flyttat plus eller minus 0,3 steg. Tryck ner
avtryckaren för varje bild.
(Gaffl: 0,7Ev enbild)
Används för att ta en serie bilder ruta för ruta med
exponeringsvärdet flyttat plus eller minus 0,7 steg. Tryck ner
avtryckaren för varje bild.
• När blixten används måste man trycka ner avtryckaren för varje bild oavsett vad som är inställt här.
• Bilderna tas i ordningen 0 (rätt exponering), – (underexponering), och + (överexponering). Ordningen går
att ändra med hjälp av punkten [Gafflingsordn.] på
Tagningsmenyn (sidan 81).
• Grundexponeringen ställs in för den första bilden i gafflingen. Grundexponeringen flyttas om man
använder exponeringskompensation.
• I normala fall ställs skärpan in för varje bild. Skärpan fixeras bara för kontinuerlig gaffling när AFmetoden är inställd på [Enbilds-AF] eller [Automatisk AF] med ett stillastående motiv.
• När blixten inte används utförs gafflingen med befintlig belysning, och slutartiden och bländaren ändras
så att de passar för gaffling. När blixten används utförs blixtgaffling och blixtljuset ändras.
• Vid gaffling med befintlig belysning ändras både slutartiden och bländaren i autoprogramläget, slutartiden
ändras i bländarprioritetsläget, och bländaren ändras i slutartidsprioritetsläget. I normala fall ändras
slutartiden i det manuella läget. Det går att ändra bländaren genom att hålla AEL-knappen (AElåsknappen) intryckt medan man tar en bild.
Befintlig belysning: All annan belysning än blixtljus som belyser scenen under en längre tid, t.ex. naturligt
ljus, glödlampor och lysrör.
Hur man använder tagningsfunktionerna
(Gaffl: 0,3Ev enbild)
Ev-skalan under gaffling
När man väljer gaffling ändras Ev-skalan.
Gaffling med befintlig
belysning
0,3 steg
Exponeringskompensation 0
Gaffling med befintlig
belysning
0,3 steg
Exponeringskompensation 1,0
Blixtgaffling
0,7 steg
Blixtkompensation –1,0
Visas på den övre raden.
Visas på den övre raden.
Visas på den undre raden.
LCD-skärm
Sökaren
• Vid gaffling med befintlig belysning visas Ev-skalan även i sökaren, men inte under blixtgaffling.
• När gafflingen startar släcks markeringarna för redan tagna bilder efter hand.
• När enbildsgaffling är valt och man trycker ner avtryckaren halvvägs och släpper den igen tänds ”br 1” för
gaffling med befintlig belysning och ”Fbr 1” för blixtgaffling i sökaren. När gafflingen startar visas
numret för nästa bild, t.ex. ”br 2”, ”br 3”.
57
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Left
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 54
Vitbalansgaffling
Tre bilder tas med färgtemperaturen automatiskt flyttad, baserat på vald vitbalans, vald
färgtemperatur och valt CC-filter. Med en tryckning på avtryckaren tas tre bilder i ordningen
”en bild med normal vitbalans”, ”– (en bild med blekare färger)” och ”+ (en bild med
rödaktiga färger)”.
( : Standardinställning)
(VB-gaffling (L))
Vitbalansen flyttas 10 mired* för varje bild.
(VB-gaffling (H))
Vitbalansen flyttas 20 mired* för varje bild.
* Mired: en enhet för färgomvandlingskvaliteten för färgtemperaturfilter.
• Endast den sist tagna bilden visas vid snabbuppspelning (sidan 78).
58
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Right
Justera av exponeringen
Det går att flytta det exponeringsvärde som kameran har ställt in för hand. Använd det här
läget när exponeringen inte blir rätt, t.ex. när det är hög kontrast mellan motivet och
bakgrunden (ett ljust motiv mot en mörk bakgrund, eller tvärtom).
Styrratt
Tryck på exponeringsknappen +/– och vrid på styrratten för att justera exponeringen.
Mot +: Gör bilden ljusare.
0: Exponeringen ställs in automatiskt av
kameran.
Mot –: Gör bilden mörkare.
Mot –
Mot +
Kompensationsnivån visas på Ev-skalan på LCD-skärmen och i sökaren.
Hur man använder tagningsfunktionerna
+/–-knapp (exponering)
• För närmare detaljer om exponering t sidan 11
• Exponeringen kompenseras i 1/3 steg mellan ±2,0 EV.
• Det går att kontrollera resultatet av exponeringskompensationen med hjälp av histogrammet (sidan 68).
59
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Left
z Tagningsteknik
Vid tagning ställer kameran automatiskt in exponeringen. När man tar en bild som är vitaktig överlag,
t.ex. ett motiv i motljus eller ett snölandskap, kan det dock hända att kameran uppfattar motivet som ljust
och ställer in en för mörk exponering för bilden. I sådana fall är det effektivt att justera exponeringen i
riktning mot +.
Justera i riktning mot +
När man tar en bild som är mörk överlag kan det hända att kameran uppfattar motivet som mörkt och
ställer in en alltför ljus exponering. I sådana fall är det effektivt att justera exponeringen i riktning mot –.
Justera i riktning mot –
Prova att justera exponeringen efter tycke och smak.
60
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Right
Låsning av exponeringen (AE-lås)
Det går att låsa exponeringen innan man bestämmer kompositionen för bilden som ska tas.
Detta är pratiskt när man vill mäta ljuset för ett föremål och ställa in skärpan för ett annat, eller
när man vill ta flera bilder i följd med samma exponeringsvärde.
Avtryckare
1 Rikta kameran mot det motiv som du vill mäta exponeringen för.
• Ställ in skärpan (du behöver inte låsa skärpan).
2 Tryck på AEL-knappen (AE-låsknappen).
• ”AEL”* tänds i sökaren och på LCD-skärmen för att markera att exponeringen är låst.
* AEL: står för Auto Exposure Lock
3 Håll AEL-knappen (AE-låsknappen) intryckt, komponera om bilden om det behövs, och tryck
sedan ner avtryckaren för att ta bilden.
Hur man använder tagningsfunktionerna
AEL-knapp (AE-lås)
• Om du fortsätter att hålla AEL-knappen (AE-låsknappen) nedtryckt efter tagningen kan du fortsätta att ta
bilder med samma exponeringsvärde. Inställningen stängs av när man släpper knappen.
• När blixten avfyras i något annat läge än slutartidsprioritetsläget eller det manuella läget, aktiveras den
långsamma synkroniseringskontrollen och AE-låset (sidan 63).
• Det går att ställa in kameran så att exponeringsvärdet förblir inställt även efter det att man släpper AELknappen (AE-låsknappen) (sidan 87).
• Oavsett vilket mätsätt som är valt går det att ställa in kameran på att tillfälligt låsa exponeringen med hjälp
av spotmätning (spot-AE-lås) genom att trycka på AEL-knappen (AE-låsknappen) (sidan 87).
Angående Ev-skalan när AEL-knappen (AE-låsknappen) är intryckt
När man låser exponeringen genom att trycka på AEL-knappen (AE-låsknappen) ställs det
låsta exponeringsvärdet in som standardvärde (0). Efter det att bilden komponerats om visar
Ev-skalan den uppmätta ljusnivån innanför spotmätningscirkeln. På så sätt går det att se
skillnaden i ljusstyrka mellan de olika segmenten på skärmen.
• Om ljusnivån inom spotmätningscirkeln är mer än 2,0 Ev högre eller lägre än standardvärdet visas gG i
ändarna av Ev-skalan. gG börjar blinka om skillnaden blir ännu större.
61
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Left
Exempel: När man har bestämt kompositionen i nedanstående scen och trycker på AELknappen (AE-låsknappen)
2 Ljust område
Spotmätningscirkel
1 Något mörkare område
Följande indikeringar visas när man trycker på AEL-knappen (AE-låsknappen).
Flersegmentmätning/centrumvägd mätning
AEL (AE-låsknappen)
trycks in
Komponera om bilden på 1
medan du håller AELknappen (AE-låsknappen)
intryckt
Låst exponering
Rikta kameran mot 1 så att
ljusnivån för 1 visas. Den
låsta exponeringen (0)
förblir oförändrad.
Ljusnivån innanför
spotmätningscirkeln är 0,3 Ev
lägre än den låsta
exponeringsnivån (varierar
beroende på hur bilden
komponeras om).
Spotmätning
Den låsta exponeringen är
lika med ljusnivån innanför
spotmätningscirkeln
Ljusnivån för 1 är 1,3 Ev
lägre än den låsta
exponeringsnivån (varierar
beroende på hur bilden
komponeras om).
Komponera om bilden på 2
medan du håller AELknappen (AE-låsknappen)
intryckt
Rikta kameran mot 2 så att
ljusnivån för 2 visas. Pilen
anger att 2 kommer att bli
helt vitt.
Rikta kameran mot 1 så att
ljusnivån för 1 visas. Den
låsta exponeringen (0)
förblir oförändrad.
Ljusnivån för 1 är 1,0 Ev
lägre än den låsta
exponeringsnivån (varierar
beroende på hur bilden
komponeras om).
62
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Right
Långsam synk (tagning mot en mörk
bakgrund med blixt)
När man tar porträttbilder utomhus om natten mot en mörk bakgrund och använder blixten på
vanligt sätt, blir motivet klart och tydligt men bakgrunden hamnar utanför blixtens räckvidd
och blir för mörk. I sådana fall kan man använda långsam synkronisering (tagning med blixt
och en lång slutartid) för att få en tydlig bild på både motivet och bakgrunden.
Blixt
1 Fäll upp den inbyggda blixten.
2 Ta bilden med AEL-knappen (AE-låsknappen) intryckt.
”AEL” tänds i sökaren och på LCD-skärmen för att visa att exponeringen är låst.
• Vi rekommenderar att du använder stativ på grund av den långa slutartiden.
• När blixten inte används går det att låsa exponeringen genom att trycka på AEL-knappen (AElåsknappen) (sidan 61).
• I slutartidsprioritetsläget och det manuella läget går det inte att använda långsam synk med hjälp av AELknappen (AE-låsknappen).
• Det går att ställa in kameran så att den blir kvar i läget för långsam synk även efter det att man släpper
AEL-knappen (AE-låsknappen) (sidan 87).
Hur man använder tagningsfunktionerna
AEL-knapp (AE-lås)
63
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Left
Förgranskning av skärpedjupet
I sökaren visas en bild med den största bländaren. När bländaren ändras påverkas skärpan för
motivet, vilket gör att det uppstår en skillnad mellan skärpan som visas i sökaren och den
faktiska bilden. Med hjälp av förgranskningsfunktionen går det att se bilden med den bländare
som används vid själva tagningen, och kontrollera i förväg ungefär hur skarpt motivet kommer
att bli.
Knapp för förgranskning
av skärpedjupet
Tryck på förgranskningsknappen för skärpedjupet efter det att skärpan ställts in för motivet.
Medan knappen hålls intryckt minskas bländaren till den bländare som visas i sökaren.
•
•
•
•
Angående bländare och suddiga bilder t bländarprioritetsläget (sidan 29)
Bilden i sökaren blir mörkare eftersom bländaröppningen blir mindre (bländarvärdet blir högre).
Det går att ändra bländaren under förgranskningen.
Om man trycker på förgranskningsknappen utan att skärpan är inställd går det inte att ta någon bild. För
att ta en bild trycker man på förgranskningsknappen för skärpedjupet medan z lyser i sökaren.
• När ett objektiv med skärpelåsfunktion används, går det att ställa in kameran så att förgranskningen utförs
med hjälp av skärpelåsknappen (sidan 87).
64
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\060REC.fm
master:Right
Manuell skärpeinställning
Om det är svårt att ställa in skärpan på rätt sätt i autofokusläget går det att justera den för hand.
Skärpeinställningsring
1 Ställ in skärpelägesomkopplaren på MF*.
* MF: står för ”Manual Focus”, dvs manuell skärpeinställning.
2 Vrid på objektivets skärpeinställningsring så att motivet blir så skarpt som möjligt.
• För motiv för vilka det går att ställa in skärpan i autofokusläget tänds z-indikatorn i sökaren när skärpan
är inställd. När den breda skärperamen används, används ramen i mitten, och när en lokal skärperam
används, används den ram som är vald med styrknappen.
• För att få en stabil exponering i läget för manuell skärpeinställning använder kameran
avståndsinformationen för att avgöra exponeringen. För att förbättra precisionen för
avståndsinformationen återställer kameran brännvidden till
(oändligt avstånd) när man ställer
POWER-knappen på ON.
Hur man använder tagningsfunktionerna
Omkopplare för
skärpeinställningsmetoden
65
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\070PLAY.fm
master:Left
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
Byt uppspelningsskärm
Varje gång man trycker på omkopplaren för visningssättet
skärmen mellan indexskärmen och enbildsskärmen.
under uppspelning växlar
-knapp (förminskning)
-knapp (visningssätt)
Styrknapp
-knapp (uppspelning)
100 101 102MSDCF 103 104
L:10M
FINE
22:30
2006. 01. 01
101-0002
[0002/0009]
Enbildsskärm
(med tagningsdata)
[0125/0193]
:Välj
Enbildsskärm
(utan tagningsdata)
:
mappar
Indexskärm
I indexläget (filläsare)
Mappen som innehåller de bilder
som visas för tillfället
De första tre siffrorna i
mappnamnet (mappnumret)
100 101 102MSDCF 103 104
För varje mapp visas sex bildrutor på LCD-skärmen
(filindex). Det går att hoppa mellan rutorna med
v/V/b/B på styrknappen. Detta är praktiskt när man
letar efter en viss bild.
• Det går att visa alla bilderna även utan att använda mappar.
Det går att visa 4 bilder i taget, 9 bilder i taget, eller 16 bilder
i taget (sidan 84).
[0125/0193]
:Välj
:
mappar
För att välja mapp
1 Tryck på
(förminskning) för att markera mappnamnet.
2 Välj önskad mapp med b/B på styrknappen.
3 Tryck på
(förminskning) för att hoppa till bildområdet och välj sedan önskad bild med
v/V/b/B på styrknappen.
66
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\070PLAY.fm
master:Right
För att radera alla bilderna i mappen
Det går att radera alla bilderna i mappen när filindexskärmen visas.
1 Välj den mapp som du vill radera med b/B på styrknappen.
2 Tryck på
(radera)-knappen.
Meddelandet ”Radera mappen och dess inehåll?” tänds.
3 Välj ”Ja” med b, och tryck sedan mitt på styrknappen.
Vald mapp raderas.
Inställningsmenyn
• Det kan ta lång tid att radera många bilder. Vi rekommenderar att du använder en dator för att radera bilder
eller formaterar om lagringsmediet i kameran.
• När man väl har raderat en bild går den inte att återställa.
• Skyddade bilder går inte att radera.
• Om du raderar den lagringsmapp som är vald för ögonblicket med [Välj mapp], måste du välja en ny
lagringsmapp med [Välj mapp] på
Inställningsmenyn (sidan 95).
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
• Det går att fortsätta att radera mappar.
• Det går att ställa in bekräftelseskärmen på [Ja] på det sätt som är inställt på
(sidan 97).
• Om du vill radera valda bilder så se sidan 82.
67
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\070PLAY.fm
master:Left
Se histogram
Det går att se ett histogram och tagningsdata för den visade bilden.
-knapp (förstoring)
Styrknapp
Tryck på v på styrknappen för att tända histogrammet in enbildsvisning. Tryck en gång till på
v på styrknappen för att återgå till enbildsvisning.
• Det går att välja bilder med b/B.
• Det går att förstora bilder med
(förstora)-knappen.
Om en bild innehåller ett väldigt ljust eller väldigt mörkt område,
lyses motsvarande del upp i histogrammet (luminansgränsvarning).
68
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\070PLAY.fm
master:Right
z Angående histogram
Antal bildpunkter
Mörk
Histogrammet visar luminansdistributionen, det vill säga hur
många bildpunkter med en viss ljusstyrka det finns i bilden. I
histogrammen på den här kameran visas ljusstyrkan på X-axeln
(med svart till vänster och vitt till höger) och antalet bildpunkter
på Y-axeln. Vid exponeringskompensation ändras histogrammet
på motsvarande sätt. Nedan visas ett exempel.
För närmare detaljer om bildpunkter t sidan 12.
Ljus
Vid tagning med
positiv exponeringskompensation blir hela
bilden ljusare, så att
hela histogrammet
flyttas mot den ljusa
sidan (åt höger). Om
exponeringskompensationen är
negativ flyttas
histogrammet åt det
andra hållet.
Histogrammets båda ändar består av data som är enbart 100% svarta respektive vita*. Det innebär att om
dessa data senare överförs till en dator för kompensering, går det inte att återställa det område som blivit
helt svart/vitt. Genom att kontrollera histogrammet går det att se hur bilden kommer att bli i förväg.
* För att vara exakt uttrycks en färgbild i RGB-enheter. Vitt motsvarar R255, G255, B255, och svart R0,
G0, B0.
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
Använd positiv
exponeringskompensation.
69
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\070PLAY.fm
master:Left
Vrid runt bilder
Det går att vrida runt den bild som visas.
Styrknapp
1 Tänd den bild som du vill vrida runt i enbildsvisningsläget.
2 Varje gång man trycker på V på styrknappen vrids bilden på ovanstående sätt.
• När man väl har vridit runt en bild hålls vridningsinformationen kvar i minnet, även om man tittar på
andra bilder eller stänger av kameran. Nästa gång den bilden visas, visas den i rundvridet läge.
• När rundvridna bilder kopieras till en dator visas de på rätt sätt om man använder ”Picture Motion
Browser” (medföljer). Det kan dock hända att de inte visas i rundvridet tillstånd med annan mjukvara.
• Det går att vrida runt en bild även på ett skrivskyddat lagringsmedium, men i så fall kommer den bilden
inte att visas rundvriden nästa gång.
70
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\070PLAY.fm
master:Right
Förstora bilder
Det går att förstora bilder för att granska dem närmare.
-knapp (förminskning)
-knapp (förstoring)
-knapp (visningssätt)
Styrknapp
-knapp (uppspelning)
L:10M
FINE
10:30
2006. 01. 01
100-0003
[0003/0007]
• Det går att ändra förstoringsgraden med
[0003/0007]
:Bläddra
:
Område
(förstora)-knappen och
(förminska)-knappen.
2 Välj den del som du vill förstora med v/V/b/B på styrknappen.
• Det går att välja bild med styrratten.
• Varje gång man trycker mitt på styrknappen växlar skärmen mellan den förstorade skärmen och hela
skärmen.
[0003/0007]
:Bläddra
:
Område
[0003/0007]
:Bläddra
:
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
1 Tryck på
(förstora)-knappen i enbildsvisningsläget (eller indexläget).
Mitten av bilden förstoras.
Delen som förstoras
om man trycker mitt på
styrknappen
Förstora
Karta över den förstorade delen
3 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att stänga av den förstorade visningen och återgå till
enbildsvisning (eller indexvisning).
Förstoringsskalan är på följande sätt. (Skalan visas inte.)
Bildstorlek
Förstoringsområde
L:10M
Ca. 1,1 × – 12 ×
M:5.6M
Ca. 1,1 × – 9 ×
S:2.5M
Ca. 1,1 × – 6 ×
• När man trycker på omkopplaren för visningssättet
uppspelning.
släcks indikeringarna på skärmen vid förstorad
71
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\070PLAY.fm
master:Left
Titta på bilder på en TV-skärm
Det går att titta på bilder på en TV-skärm
genom att ansluta kameran till en TV.
Stäng av både kameran och TV:n innan du
kopplar ihop dem.
3 Slå på kameran och tryck på
(uppspelning).
1 Anslut kameran till TV:n.
1 Till videoingången
-knapp
Videokabel
Styrknapp
2 Till VIDEOuttaget
Bilderna som är tagna med kameran
visas på TV-skärmen.
Tryck på b/B på styrknappen för att
välja önskad bild.
2 Slå på TV:n och ställ in TV/videoomkopplaren på ”video”.
• Se TV:ns bruksanvisning för närmare
detaljer.
• När man använder kameran utomlands kan
det hända att man måste ställa om
videoutsignalen så att den motvarar TVsystemet (sidan 92).
• När bilder som är lagrade i Adobe RGB-format
visas på kameran eller på en sRGB-apparat, som
t.ex. en TV/LCD-bildskärm som inte är
kompatibel med Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), visas de med lägre intensitet.
• LCD-skärmen på baksidan av kameran tänds
inte.
• Bildkvaliteten för bilder som visas på en TVskärm är något sämre än när de visas på en
datorbildskärm.
72
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\070PLAY.fm
master:Right
Angående TV-system
För att kunna titta på bilder på en TV-skärm
krävs en TV med videoingång och en
videokabel. Kameran måste vara inställd på
samma TV-system som TV:n. Se efter i
följande listor vilket TV-system som
används i det land eller område där du
använder kameran.
NTSC
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
Bahama-öarna, Bolivia, Canada,
Centralamerica, Chile, Colombia, Ecuador,
Filippinerna, Jamaica, Japan, Korea,
Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela, mfl.
PAL
Australien, Belgien, Danmark, Finland,
Holland, Hong Kong, Italien, Kina, Kuwait,
Malaysia, Norge, Nya Zeeland, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakien,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand,
Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, mfl.
PAL-M
Brasilien
PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM
Bulgarien, Frankrike, Guyana, Irak, Iran,
Monaco, Ryssland, Ukraina, mfl.
73
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Left
Hur man använder menyerna
Hur man använder menypunkterna
MENU-knapp
Styrknapp
Mitten på styrknappen
1 Slå på kameran.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj önskad meny med b/B på styrknappen,
och tryck sedan mitt på styrknappen.
Tagningsmenyn
Anpassningsmenyn
Uppspelningsmenyn
Inställningsmenyn
• Om önskad meny redan visas (dess menyikon visas längst till
vänster) så hoppa över detta steg.
Vald meny för Menyer som
ögonblicket
inte är valda
1 2
Upplösning
Kvalitet
Direktuppspeln
Brusreducer
Ögonstart-AF
L: 10M
Fin
2s
På
På
MENU
4 Välj sida med b/B på styrknappen.
1 2
Radera
Formatera
Skydda
Indexformat
–
–
–
Bildbläddring
MENU
5 Välj önskad inställningspunkt med v/V på
styrknappen.
1 2
Radera
Formatera
Skydda
Indexformat
–
–
–
Bildbläddring
MENU
74
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Right
6 Visa inställningsalternativen med B på
styrknappen.
• För att återgå till menyalternativen trycker man på b.
1 2
Radera
Formatera
Skydda
Indexformat
16 bilder
9 bilder
4 bilder
Bildbläddring
MENU
7 Välj önskad inställning med v/V på
1 2
Radera
Formatera
Skydda
Indexformat
–
–
–
16 bilder
MENU
8 Tryck på MENU för att släcka menyn igen.
• Menyn släcks också när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Hur man använder menyerna
styrknappen, och tryck sedan mitt på
styrknappen.
• Vid inställningar på menyn går det att använda styrratten i stället för b/B på styrknappen.
• Om man trycker på MENU mitt under en manöver avbryts inställningen och kameran återgår till
tagningsläget (eller uppspelningsläget).
• Det går att ställa in kameran så att den meny som var vald förra gången visas först när man tänder en meny
(sidan 96).
75
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Left
Menylista
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
Tagningsmenyn (sidan 77 – 81)
1
2
Upplösning
Kvalitet
Direktuppspeln
Brusreducer
Ögonstart-AF
Rödögereduc.
Blixtstyrning
Standardblixt
Gafflingsordn.
Återställ
Uppspelningsmenyn (sidan 82 – 86)
1
2
Radera
Formatera
Skydda
Indexformat
Bildspel
DPOF-inst
• Datummärkning
• Indexutskrift
• Ta bort utskr
Anpassningsmenyn (sidan 87 – 91)
1
2
Prioritet
Skärpelåsknapp
Exponeringslås
Väljarinst.
Exp.komp.inst.
AF-belysning
Avtryckarspärr
Avtryckarspärr
Fokusindikator
Autom. skärm
Tagningsvisn.
Uppsp.visning
Inställningsmenyn (sidan 92 – 98)
1
LCD-ljusstyrka
Överföring
Videoutgång
Ljudsignaler
Språk
Datum & klocka
2
Bildnr.minne
• Återställ
Mappnamn
Välj mapp
• Ny mapp
3
LCD-belysning
Energisparläge
Menyfliksminne
Bekr radering
Rengör CCD
Återställ inst
76
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Right
Tagningsmeny 1
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
Tagningsmenyn
Standardinställningarna är markerade med
.
Upplösning
Se sidan 13 för närmare detaljer.
L:10M
3872 × 2592 bildpunkter
M:5.6M
2896 × 1936 bildpunkter
S:2.5M
1920 × 1280 bildpunkter
• För närmare detaljer om hur många bilder som går att ta med respektive bildstorlek, se sidan 22.
• När punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG] är bildstorleken fast inställd på
[L:10M].
Bildkomprimeringsgraden påverkar bildkvaliteten. Eftersom okomprimerade filer blir stora
(sidan 12) brukar digitalkameror i regel komprimera bilderna som lagras.
RAW (RAW)
Tagningsmenyn
Kvalitet
Filformat: RAW (rådata)
En RAW-fil är råmaterial för bearbetning på en dator för
professionella ändamål. Filen går att öppna med programmet
”Image Data Converter SR” på den medföljande CD-ROMskivan (sidan 113).
• Bildstorleken är fast inställd på [L:10M]. Bildstorleken visas
inte på LCD-skärmen.
RAW & JPEG (RAW+)
Fil format: RAW (rådata) + JPEG
När man trycker på avtryckaren lagras både en RAW-bild och
en JPEG-bild samtidigt. Detta läge är lämpligt när man
behöver två bildfiler: en JPEG-fil att titta på och en RAW-fil
för redigering. Bildstorleken för JPEG-bilden är fast inställd
på [L:10M] och bildkvaliteten är fast inställd på [Fin].
Fin (FINE)
Filformat: JPEG
Bilden komprimeras till JPEG-format när den lagras. Ju högre
komprimeringsgrad, desto mindre fil. Det gör det möjligt att
lagra fler filer på ett lagringsmedium, men samtidigt sjunker
bildkvaliteten.
När man väl har sänkt bildkvaliteten går det inte att återställa
den på en dator efteråt. Tänk efter noggrant när du ställer in
bildkvaliteten, om du planerar att behandla eller redigera
bilderna efteråt.
Standard (STD)
• För närmare detaljer om bildkvaliteten t sidan 12
• För närmare detaljer om hur många bilder som går att lagra med respektive bildkvalitet, se sidan 22.
77
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Left
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
z Angående RAW-filer
En digitalkamera fångar upp bilden av motivet med hjälp av en CCD-cell (Charge-Coupled Device), som
fungerar liksom filmen i en vanlig kamera. En fil i RAW-format är de rådata som lagras av CCD-cellen
innan de utsatts för någon form av digital bearbetning. RAW-filer skiljer sig från vanligare filformat som
JPEG genom att de är råmaterial som är avsett att behandlas för professionellt bruk. För att kunna öppna
RAW-filer som lagras med den här kameran krävs programmet ”Image Data Converter SR” som finns med
på den medföljande CD-ROM-skivan. Med det programmet går det att öppna RAW-filer och omvandla dem
till vanliga format som JPEG eller TIFF, och det går även att justera om vitbalansen, färgmättnaden,
kontrasten, osv.
• För lagring av bilder i RAW-format gäller följande begränsningar.
– Bildstorleken är fast inställd på den största storleken (L:10M)
– RAW-filer går inte att skriva ut på en DPOF-skrivare eller en PictBridge-kompatibel skrivare.
– Till skillnad från JPEG-bilder utsätts inte RAW-bilder för någon form av grundläggande
bildbehandling, vilket innebär att färgerna inte återges på rätt sätt under uppspelning eller på
snabbuppspelningsskärmen. Om data är lagrade på rätt sätt går det att se bilden med rätt färger på en
dator.
Direktuppspeln
När en bild har lagrats går det att visa den på LCD-skärmen i 2, 5 eller 10 sekunder. Det går
även att radera bilden under snabbuppspelning.
10 s
Bilden visas på LCD-skärmen i 10 sekunder.
5s
Bilden visas på LCD-skärmen i 5 sekunder.
2s
Bilden visas på LCD-skärmen i 2 sekunder.
Av
Bilden visas inte på LCD-skärmen.
För att radera bilden under snabbuppspelning
Tryck på
(radera), välj [Ja] på bekräftelseskärmen med b på styrknappen, och tryck sedan mitt på
styrknappen.
• Under snabbuppspelning går det att tända och släcka tagningsinformationen (sidan 66) och histogrammet
(sidan 68), samt att förstora bilden (sidan 71). Om en lokal skärperam är vald när en bild förstoras,
förstoras bilden med vald ram som mittpunkt.
• Vid snabbuppspelning under kontinuerlig tagning, kontinuerlig gaffling och vitbalansgaffling visas bara
den sist lagrade bilden. Om du raderar bilden med hjälp av ovanstående procedur raderas bara den visade
bilden.
• Under snabbuppspelning visas inte bilden på höjden även om man ställer in punkten [Uppsp.visning] på
[Auto-vridning] (sidan 91).
78
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Right
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
Brusreducer
Under långa exponeringar uppstår det märkbara störningar. När slutartiden är en sekund eller
däröver aktiveras brusreduceringsfunktionen för att minska de korniga störningar som ofta
uppträder vid långa exponeringar.
När en lång exponering på en sekund eller däröver utförs,
utförs även en brusreduceringsprocess under lika lång tid som
slutaren var öppen. Medan brusreduceringen pågår visas
meddelandet ”Bearbetar...” på LCD-skärmen. Det går inte att
ta nästa bild förrän denna process är klar.
Av
I detta läge utförs ingen brusreducering. Detta läge är
lämpligt när det är viktigt att kunna ta bilder i precis rätt
ögonblick. Störningarna blir dock mer märkbara. Vi
rekommenderar att du aktiverar brusreduceringen om du
använder långa exponeringstider.
• Brusreducering utförs inte vid kontinuerlig tagning eller kontinuerlig gaffling, oavsett vad som är inställt
här.
Tagningsmenyn
På
Ögonstart-AF
Skärpan ställs in när man tittar i sökaren, och slutartiden och bländaren ställs in automatiskt.
På
Skärpan ställs in automatiskt.
• I detta läge förbrukas batteriströmmen snabbare än i läget [Av].
Av
Skärpan ställs inte in.
79
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Left
Tagningsmeny 2
Standardinställningarna är markerade med
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
.
Rödögereduc.
Denna funktion används för att minska risken för röda ögon i bilden vid blixtfotografering
genom att avfyra ett par svaga förblixtar precis innan själva tagningen.
På
Minskar risken för röda ögon.
Av
Rödögereduceringen avstängd.
• Rödögereducering fungerar bara tillsammans med den inbyggda blixten. (När en separat blixt används
(medföljer ej) brukar det inte uppstå några röda ögon.)
Blixtstyrning
Det går att välja blixtstyrningsmetod för att ställa in mängden blixtljus.
ADI-blixt
En förblixt avfyras precis innan tagningen och kameran
ställer in mängden blixtljus genom att mäta mängden ljus som
reflekteras från förblixten och motsvarande
avståndsinformation.
TTL-förblixt
En förblixt avfyras precis innan tagningen och kameran
ställer in mängden blixtljus genom att mäta enbart mängden
ljus som reflekteras från förblixten. Avståndsinformationen
tas inte med i beräkningarna.
ADI: står för ”Advanced Distance Integration”, dvs. avancerad avståndsintegrering.
P-TTL: står för ”Pre-flash, Through the lens”, dvs. ”förblixt, via objektivet”.
• Om avståndet mellan motivet och den separata blixten (medföljer ej) inte går att avgöra (vid trådlös
blixttagning med en separat blixt (medföljer ej), tagning med en separat blixt som inte är monterad på
kameran med hjälp av en kabel, tagning med en makro-dubbelblixt eller ringblixt, osv.) väljer kameran
automatiskt TTL-förblixtläget.
• Välj [TTL-förblixt] i följande fall, eftersom kameran inte kan erhålla korrekt avståndsinformation med
ADI-blixt.
– När en bred panel är monterad på blixten HVL-F36AM.
– När en diffusor är monterad på blixtytan.
– När ett filter med en exponeringsfaktor används, som t.ex. ett ND-filter.
– När ett makroobjektiv används.
• ADI-blixt går bara att använda tillsammans med objektiv som är utrustade med en avståndskodare. Se
bruksanvisningen som medföljde objektivet för att se om det är försett med en avståndskodare.
Standardblixt
När lägesratten är inställd på AUTO, P eller scenval ställs blixtläget automatiskt in på
autoblixt (standardläget). Om du vill vara säker på att blixten alltid utlöses när den är utfälld
kan du ställa in den på upplättningsblixt. I båda fallen går det att ändra blixtläget med hjälp av
funktionsratten och Fn-knappen.
80
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Right
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
Autoblixt
När lägesratten är inställd på AUTO, P eller scenval och
blixten är utfälld, avfyras blixten automatiskt när det behövs.
Fyllnadsblixt
När lägesratten är inställd på AUTO, P eller scenval och
blixten är utfälld, avfyras blixten för varenda bild.
Gafflingsordn.
Ordningen vid gaffling (sidan 56) går att ställa in. Denna ordning gäller för både gaffling med
befintlig belysning och blixtgaffling.
• Vitbalansgaffling påverkas inte.
Använd 0 Ev för att ta den första bilden som ger bäst
tagningsmöjlighet.
Exempel: 0 Ev t –0,3 Ev t +0,3 Ev
–t0t+
Bilderna tas i ordning från låg till hög exponering.
Exempel: –0,7 Ev t 0 Ev t +0,7 Ev
Tagningsmenyn
0t–t+
Återställ
Det går att återställa huvudfunktionerna för tagningsläget.
1 Välj [Bekräfta] under [Återställ].
Meddelandet ”Återställ tagningsläge?” tänds på LCD-skärmen.
2 Välj [Ja] med b på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
Tagningslägets huvudfunktioner återställs till standardinställningarna.
• För närmare detaljer om vilka punkter som återställs, se ”Återställning till fabriksinställningarna”
(sidan 145).
81
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Left
Uppspelningsmeny 1
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
Uppspelningsmenyn
Standardinställningarna är markerade med
.
Radera
Det går att radera onödiga bilder.
•
•
•
•
Märkta bilder
Används för att bara radera valda bilder.
Utför nedanstående procedur.
Alla bilder
Används för att radera alla bilder på lagringsmediet.
Utför nedanstående procedur.
När man väl har raderat en bild går den inte att återställa.
Skyddade bilder går inte att radera.
Använd
(radera)-knappen för att kvickt radera bilder en i taget (t steg 6 i ”Läs det här först”).
Det går att radera alla bilderna i mappen på en gång (sidan 67).
För att radera valda bilder
1 Välj [Märkta bilder] under [Radera].
2 Välj den bild som du vill radera med b/B på styrknappen, och tryck sedan v.
Märket
tänds för vald bild.
:Flytta
:Välj
:Bekr
MENU
• För att välja bort en bild trycker man på V.
3 Om du vill radera ytterligare bilder, så upprepa steg 2.
4 Tryck mitt på styrknappen.
Meddelandet ”Radera märkta bilder?” tänds.
5 Välj [Ja] med b på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
Valda bilder raderas, och därefter tänds menyskärmen igen.
För att radera alla bilder
1 Välj [Alla bilder] under [Radera].
Meddelandet ”Radera alla bilder på kortet?” tänds.
2 Välj [Ja] med b på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
Alla bilderna raderas, och därefter tänds menyskärmen igen.
• Det kan ta en lång stund att radera många bilder genom att välja [Alla bilder]. Vi rekommenderar att du
använder en dator för att radera bilder eller formaterar om lagringsmediumet i kameran.
82
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Right
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
Formatera
Används för att formatera lagringsmediet.
• Observa att alla data på lagringsmediet försvinner för gott när man formaterar det, inklusive skyddade
bilder.
1 Välj [Bekräfta] under [Formatera].
Meddelandet ”Alla data kommer att raderas. Formatera?” tänds.
2 Välj [Ja] med b på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
Därmed är formateringen klar.
Skydda
Används för att skydda bilder från att bli raderade av misstag.
Märkta bilder
Används för att bara skydda valda bilder.
Utför nedanstående procedur.
Alla bilder
Används för att skydda alla bilder på lagringsmediet.
Avbryt alla
Används för att ta bort skyddet för alla bilder på
lagringsmediet.
Uppspelningsmenyn
• Medan formateringen pågår lyser accesslampan. Mata aldrig ut lagringsmediet medan den lampan lyser.
• Formateringen kan ta ett par minuter beroende på lagringsmediet.
• Formatera lagringsmediet i kameran. Om man formaterar lagringsmediet på en dator kan det hända att det
inte går att använda i den här kameran, beroende på vilken sorts format som används.
För att skydda valda bilder
1 Välj [Märkta bilder] under [
Skydda].
2 Välj den bild som du vill skydda med b/B på styrknappen, och tryck sedan på v.
Märket
tänds för vald bild.
:Flytta
:Välj
:Bekr
MENU
• För att välja bort en bild trycker man på V.
3 Om du vill skydda ytterligare bilder så upprepa steg 2.
4 Tryck mitt på styrknappen.
Bilden är skyddad och därefter tänds menyskärmen igen.
83
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Left
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
Indexformat
Det går att välja mellan följande format för indexskärmen.
16 bilder
16 bilder visas på skärmen.
9 bilder
9 bilder visas på skärmen.
4 bilder
4 bilder visas på skärmen.
Bildbläddring
6 bilder visas på skärmen från mapp till mapp.
16 bilder
9 bilder
4 bilder
Bildbläddring
84
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Right
Uppspelningsmeny 2
Standardinställningarna är markerade med
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
.
Bildspel
Används för att spela upp bilderna med 5 sekunders mellanrum.
Välj [Bekräfta] under [Bildspel].
Bildspelet startar.
För att avsluta bildspelet trycker man på V på styrknappen eller på MENU.
• Under bildspelet går det att hoppa till föregående/nästa bild med b/B.
• Det går att pausa och starta om bildspelet genom att trycka mitt på styrknappen.
• Det går att tända och släcka tagningsdata med omkopplaren för visningssättet
.
När man vill få bilder utskrivna i en affär eller själv skriva ut dem på en skrivare går det att
bestämma vilka bilder och hur många kopior som ska skrivas ut på kameran i förväg.
Märkta bilder
Används för att bara skriva ut valda bilder.
Utför nedanstående procedur.
Alla p kortet
Används för att skriva ut alla bilder på lagringsmediet.
Utför nedanstående procedur.
Uppspelningsmenyn
DPOF-inst
• Det går inte att märka RAW-datafiler.
• För att kunna skriva ut bilder som är lagrade i Adobe RGB-format med naturtrogna färger måste skrivaren
vara kompatibel med kulörrymden DCF2.0.
• Det går att ange valfritt antal upp till 9.
För att markera valda bilder
1 Välj [Märkta bilder] under [
DPOF-inst].
2 Välj den bild som du vill markera med b/B på styrknappen, och därefter antal kopior med v/V
(v för att öka antalet och V för att minska det).
Markeringen
(DPOF) tänds för vald bild, och antalet kopior ställs in.
2
:Flytta
:Välj
:Bekr
MENU
• För att välja bort en bild trycker man upprepade gånger på V för att ta bort
(DPOF)-markeringen.
3 Om du vill markera ytterligare bilder så upprepa steg 2.
4 Tryck mitt på styrknappen.
Markeringen
(DPOF) tänds för vald bild och därefter återgår skärmen till menyskärmen.
85
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Left
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
För att markera alla bilder
1 Välj [Alla p kortet] under [
DPOF-inst].
2 Välj antal kopior med v/V på styrknappen (v för att öka antalet och V för att minska det). Det
går inte att ställa in antalet bilder separat.
3 Tryck mitt på styrknappen.
En
(DPOF)-markering tänds för alla bilder och därefter återgår skärmen till menyskärmen.
• När en DPOF-märkt bild spelas upp visas
och bildens nummer ovanpå bilden.
• Om man sätter i ett lagringsmedium som innehåller bilder som är DPOF-märkta med en annan kamera i
den här kameran, och sedan gör DPOF-markeringar med den här kameran, försvinner DPOFmarkeringarna som var gjorda med den andra kameran.
Datummärkning
Det går att lägga på datumet på bilder när de skrivs ut. Datumets position (innanför eller
utanför bilden, teckenstorlek, osv.) beror på skrivaren.
På
Datumet läggs på.
Av
Datumet läggs inte på.
• I normala fall läggs bara datumet på, men exakt vad som läggs på kan variera beroende på skrivaren. Det
kan hända att den här funktionen inte går att använda beroende på skrivaren.
Indexutskrift
Det går att skriva ut en indexbild för alla bilder i mappen (indexutskrift). På den här kameran
går det att ställa in både indexutskruft och utskrift bild för bild.
På
Används för att ställa in en indexbild.
Av
Ingen indexbild ställs in.
• Antalet bilder som skrivs ut per ark och formatet beror på skrivaren. RAW-bilder skrivs inte ut på
indexbilden.
• Bilder som tagits efter det att indexbilden ställdes in kommer inte med vid indexutskriften. Därför
rekommenderar vi att du ställer in indexbilden precis innan den ska skrivas ut.
Ta bort utskr
Det går att ta bort alla
(DPOF)-markeringar. Samtidigt stängs även indexutskriften av.
Eftersom
(DPOF)-markeringarna blir kvar efter utskriften rekommenderar vi att du bara tar
bort markeringarna.
1 Välj [Bekräfta] under [Ta bort utskr].
Meddelandet ”Radera alla DPOF-jobb?” tänds.
2 Välj [Ja] med b på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
(DPOF)-markeringarna tas bort för alla bilder.
86
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Right
Anpassningsmeny 1
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
Anpassningsmenyn
Standardinställningarna är markerade med
.
Prioritet
Ställ in hur slutaren ska utlösas.
AF
Slutaren går inte att utlösa innan skärpan har ställts in.
Utlösning (RP*)
Slutaren går att utlösa även om skärpan inte är inställd. Välj
detta läge om det är viktigast att inte missa någon chans att ta
bilder.
Skärpelåsknapp
När ett objektiv med skärpelåsfunktion används går det att ändra den knappens funktion till
förgranskning.
Skärpelås
Använd knappen som skärpelåsknapp.
Skärpedjup
Använd skärpelåsknappen som förgranskningsknapp för
skärpedjupet.
Anpassningsmenyn
* RP: Står för ”Release Priority”, dvs utlösningsprioritet.
• När [Utlösning] är inställt visas ”RP” bland tagningsinformationen på skärmen. Vi rekommenderar att du
kontrollerar skärpan i sökaren innan du tar bilden.
Exponeringslås
Det går att ändra hur AEL-knappen (AE-låsknappen) ska fungera.
AEL-knappen (AE-låsknappen) har två funktioner: dels en ”AE-lås”-funktion för att låsa
(Spot) AEL”exponeringsvärdet (slutartiden och bländaren) för alla mätsätt, och dels en ”
funktion som används för att tillfälligt utföra spotmätning och låsa det uppmätta
exponeringsvärdet. AEL-knappen har två olika användningslägen: ”intryckt läge” som bara
fungerar så länge man håller knappen intryckt, och ”låsläge” som växlar mellan påslaget och
avstängt tillstånd varje gång man trycker på knappen. Följande kombinationer är möjliga.
AE intryckt
Medan knappen hålls intryckt låses exponeringsvärdet med
valt mätsätt.
Håll AEL-knappen (AE-låsknappen) intryckt och tryck ner
avtryckaren för att ta bilden. Detta läge är lämpligt när
exponeringen måste hållas på samma nivå.
AE-lås
Tryck in knappen en gång och släpp den igen, så förblir
exponeringsvärdet med valt mätsätt låst. Tryck en gång till på
knappen för att frigöra låset.
Man behöver inte hålla AEL-knappen (AE-låsknappen)
intryckt medan man trycker på avtryckaren. Detta läge är
lämpligt när exponeringen måste hållas på samma nivå.
87
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Left
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
AE intryckt
När knappen hålls intryckt utför kameran tillfälligt
spotmätning, oavsett vilket mätsätt som är inställt, och låser
det uppmätta exponeringsvärdet.
Håll AEL-knappen (AE-låsknappen) intryckt och tryck ner
avtryckaren för att ta bilden. Detta läge är lämpligt om du
normalt använder flersegmentmätning eller centrumvägd
mätning men tillfälligt behöver använda spotmätning
beroende på motivtypen.
AE-lås
Tryck in knappen en gång och släpp den igen. Kameran utför
tillfälligt spotmätning oavsett vilket mätsätt som är inställt,
och låser det uppmätta exponeringsvärdet. Tryck en gång till
på knappen för att frigöra låset.
Man behöver inte hålla AEL-knappen (AE-låsknappen)
intryckt medan man trycker på avtryckaren. Detta läge är
lämpligt om du normalt använder flersegmentmätning eller
centrumvägd mätning men tillfälligt behöver använda
spotmätning beroende på motivtypen.
• Medan exponeringsvärdet är låst visas ”AEL” på LCD-skärmen och i sökaren. Glöm inte att frigöra låset
efteråt när ”AE-lås” är valt.
• Utom i slutartidsprioritetsläget och det manuella läget ställs kameran in på långsam synk och AE-låset
aktiveras när blixten används (sidan 63).
• Låsnings- och växlingsinställningarna påverkar även manuell flyttning (sidan 34) i det manuella läget.
Väljarinst.
Det går att ändra styrrattens funktion i det manuella läget och programflyttningsläget.
Slutartid
Bländare
Det manuella läget
Styrratt: Slutartid
+/– (exponering)-knappen + styrratten: Bländare
Programflyttning
PS-flyttning (Styrratten används för att ändra
slutartiden.)
Det manuella läget
Styrratt: Bländare
+/– (exponering)-knappen + styrratten: Slutartid
Programflyttning
PA-flyttning (Styrratten används för att ändra
bländaren.)
88
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Right
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
Exp.komp.inst.
Om man väljer exponeringskompensation med standardinställningen och blixten används,
ändras såväl slutartiden, bländaren, ISO-känsligheten (endast i AUTO-läget) som mängden
blixtljus för att utföra exponeringskompensationen (sidan 59). Genom att fixera mängden
blixtljus går det att begränsa exponeringskompensationens effekt till bakgrunden som bara
lyses upp av den befintliga belysningen (annat ljus än blixten).
Befint.&blixt
Exponeringskompensation utförs för både området för den
befintliga belysningen (bakgrunden som blixtljuset inte når
fram till) och blixtområdet.
Befintl. ljus
Exponeringskompensationen begränsas till området för den
befintliga belysningen (bakgrunden), medan exponeringen
för blixtområdet hålls fast.
• Värden som ändras: Slutartid, bländare, ISO (endast i AUTOläget)
• Värden som inte ändras: Mängden blixtljus
Anpassningsmenyn
• Värden som ändras: Slutartid, bländare, ISO (endast i AUTOläget), mängden blixtljus
• Värden som inte ändras: inga
• Med blixtkompensation går det att begränsa kompensationen till blixtområdet genom att fixera
exponeringen för området med befintlig belysning som blixtljuset inte når fram till (sidan 52).
Värden som ändras: Mängden blixtljus
Värden som inte ändras: Slutartid, bländare, ISO
AF-belysning
När blixten används under mörka förhållanden kan det hända att den avfyras när man trycker
ner avtryckaren halvvägs. Detta är en hjälplampa för autofokusen som gör det lättare att ställa
in skärpan för motivet i autofokusläget. Det går att slå på och stänga av autofokuslampan.
På
Autofokuslampan tänds.
Av
Autofokuslampan tänds inte.
• När autofokuslampan är inställd på [Av] utlöses inte autofokuslampan för en separat blixt (medföljer ej)
heller.
89
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Left
Anpassningsmeny 2
Standardinställningarna är markerade med
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
.
Avtryckarspärr
Det går att låsa slutaren så att den inte kan utlösas när det inte sitter något lagringsmedium i
kameran.
På:inget kort
Slutaren går inte att utlösa när inget lagringsmedium är isatt i
kameran.
Av:inget kort
Slutaren går att utlösa även om inget lagringsmedium är isatt i
kameran.
Avtryckarspärr
Det går att låsa slutaren så att den inte kan utlösas när inget objektiv är monterat på kameran.
Om kameran monteras t.ex. på ett astronomiskt teleskop så ställ in [Av:inget obj.] så att
slutaren går att utlösa.
På:inget obj.
Slutaren går inte att utlösa när inget objektiv är monterat på
kameran.
Av:inget obj.
Slutaren går att utlösa även om inget objektiv är monterat på
kameran.
Fokusindikator
När avtryckaren trycks ner halvvägs lyser den lokala skärperamen som används för
skärpeinställningen tillfälligt rött. Det går att ändra hur länge den ska vara tänd eller släcka
belysningen helt.
0,6 s visn.
Den lokala skärperamen tänds i 0,6 sekunder.
0,3 s visn.
Den lokala skärperamen tänds i 0,3 sekunder.
Skärm släckt
Ingen belysning.
• När [Skärm släckt] är inställt tänds den lokala skärperamen bara när man trycker på styrknappen eller
spot-AF-knappen.
90
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Right
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
Autom. skärm
Ögonsensorn som sitter precis under sökaren avkänner om fotografen tittar i sökaren eller ej.
Det går att ställa in så att LCD-skärmen släcks automatiskt när man tittar i sökaren.
Automatisk
LCD-skärmen släcks automatiskt när man tittar i sökaren.
Manuell
LCD-skärmen förblir tänd även när man tittar i sökaren.
• Oavsett vad som är inställt på den här menyn släcks tagningsinformationen automatiskt efter en bestämd
tid (5 sekunder med standardinställningen (sidan 96)).
Tagningsvisn.
Auto-vridning
Informationsskärmen vrids automatiskt runt till vertikalt läge
när kameran är i vertikalt läge.
Horisontell
Informationsskärmen vrids inte runt när kameran är i vertikalt
läge.
Anpassningsmenyn
Det går att ställa in så att tagningsinformationen automatiskt vrids runt när kameran är i
vertikalt läge.
Uppsp.visning
Det går att lagra bildriktningen tillsammans med bilden, så att bilder som är tagna på höjden
automatiskt visas på höjden.
Auto-vridning
Bildriktningen lagras tillsammans med bilden.
Man. vridning
Bildriktningen lagras inte tillsammans med bilden.
• När [Auto-vridning] är inställt visas bilder som överförs till en dator på höjden när man använder ”Picture
Motion Browser”/”Image Data Converter SR” (medföljer). Det kan hända att bilden inte visas på höjden
beroende på vilken mjukvara som används.
• För att vrida den visade bilden för hand, se sidan 70.
91
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Left
Inställningsmeny 1
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
Inställningsmenyn
Standardinställningarna är markerade med
.
LCD-ljusstyrka
Det går att justera LCD-skärmens ljusstyrka.
Ställ in LCD-ljusstyrka
+ Hög
Låg –
:Just.
:Bekr
MENU
1 Välj [Bekräfta] under [LCD-ljusstyrka].
2 Justera ljusstyrkan med b/B på styrknappen eller med styrratten, och tryck sedan mitt på
styrknappen.
Överföring
Används för att ställa in vilket USB-läge som ska användas när kameran ansluts till en dator
eller liknande via en USB-kabel.
Massminne
Används för att kopiera bilder till datorn. Kameran uppfattas
som en USB-masslagringsenhet.
PTP
Används för att skriva ut bilder på en PictBridge-kompatibel
skrivare eller kopiera bilder till en PTP-kompatibel apparat
(PTP = Picture Transfer Protocol).
• För närmare detaljer om utskrift på en PictBridge-kompatibel
skrivare, se sidan 117.
Videoutgång
Används för att ställa in videoutsignalen i förhållande till TV-systemet för ansluten
videoutrustning. Olika länder och områden använder olika TV-system. Om du vill titta på
bilder på en TV-skärm så se sidan 73 angående vilket TV-system som används i det land där
kameran används.
NTSC
Används för att ställa in videoutsignalen på NTSC-format (för
t.ex. USA, Japan).
PAL
Används för att ställa in videoutsignalen på PAL-format (för t.ex.
Europa).
92
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Right
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
Ljudsignaler
Används för att ställa in vilka ljud som ska höras när slutaren låses, när självutlösaren räknar
ned, osv.
På
Används för att slå på ljudeffekterna.
Av
Används för att stänga av ljudeffekterna.
Språk
Välj vilket språk som ska användas för menypunkter, varningar och meddelanden.
Språk] och tryck på B på styrknappen.
2 Välj önskat språk med v/V på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
Datum & klocka
Används för att ställa in datumet och klockan.
Välj [Bekräfta] under [Datum & klocka ]. Utför sedan proceduren som beskrivs i avsnittet
”Ställ klockan” (t steg 3 i ”Läs det här först”).
Inställningsmenyn
1 Välj [
93
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Left
Inställningsmeny 2
Standardinställningarna är markerade med
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
.
Bildnr.minne
Används för att ställa in hur bildfilerna ska numreras.
På
Filerna fortsätter att numreras i tur och ordning även om man
byter lagringsmapp eller lagringsmedium.
Av
Numreringen börjar om från 0001 varje gång man byter
mapp. (Om lagringsmappen redan innehåller filer får den nya
filen ett filnummer ett steg högre än det högsta filnumret.)
Återställ
Används för att återställa filnumret. Numret återställs till ”0001”. Om lagringsmappen redan
innehåller filer får den nya filen ett filnummer ett steg högre än det högsta filnumret.
Välj [Bekräfta] under [Återställ].
Mappnamn
Standardformatet för mappnamn (100MSDCF, osv.) går att ändra till ett datumformat för att
klassificera mappar efter datum för lagring och uppspelning.
Standardform.
Standardformatet för mappnamn används.
Datumformat
Datumformatet för mappnamn används. En ny mapp skapas
automatiskt varje gång tagningsdatumet ändras.
• Mappar och bilder som lagras i en mapp i standardformat behåller sina namn.
• När [Datumformat] är inställt visas mappnamnet på följande sätt.
Exempel:
A
B
A: Mappnummer
B: Å (sista siffran i årtalet) / MM / DD
94
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Right
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
Välj mapp
När standardformatet för mappar är valt och det finns två eller flera mappar går det att välja
vilken mapp som ska användas för att lagra bilder.
1 Välj [Välj mapp] och tryck på B på styrknappen.
2 Välj önskad mapp med v/V på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
• Det går inte att välja mapp när [Datumformat] är inställt.
Ny mapp
Inställningsmenyn
Används för att skapa en ny mapp på ett lagringsmedium för att lagra bilder.
En ny mapp skapas med ett nummer ett steg högre än det högsta nummer som används för
tillfället, och den nya mappen blir till ny lagringsmapp.
95
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Left
Inställningsmeny 3
Standardinställningarna är markerade med
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
.
LCD-belysning
Under tagning visas tagningsinformationen på LCD-skärmen. Det går att ändra hur länge
denna information ska visas.
1 min
Informationen visas i 1 minut.
30 s
Informationen visas i 30 sekunder.
10 s
Informationen visas i 10 sekunder.
5s
Informationen visas i 5 sekunder.
• Informationen tänds igen om man trycker ner avtryckaren halvvägs eller utför någon annan manöver.
Energisparläge
Om kameran inte används på en viss tid går den automatiskt över till strömbesparingsläge och
stängs av nästan helt (strömbesparingsläge). t steg 3 i ”Läs det här först”
Det går att ställa in hur lång tid det ska ta innan kameran går över till strömbesparingsläget.
30 min
Kameran går över i strömbesparingsläge efter 30 minuter.
10 min
Kameran går över i strömbesparingsläge efter 10 minuter.
5 min
Kameran går över i strömbesparingsläge efter 5 minuter.
3 min
Kameran går över i strömbesparingsläge efter 3 minuter.
1 min
Kameran går över i strömbesparingsläge efter 1 minut.
• När man trycker på avtryckaren återgår kameran till tagningsläget.
Menyfliksminne
När man trycker på MENU-knappen med standardinställningen visas menyskärmen
1 eller
1 först. Det går att ändra denna inställning så att den menyskärm som var vald förra
gången visas först.
Av
Menyskärmen
På
Den menyskärm som var vald förra gången visas först.
1 eller
1 visas först.
96
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Right
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
Bekr radering
Innan bilder eller mappar raderas tänds först en bekräftelseskärm som t.ex. ”Radera denna
bild?”. I normala fall är [Nej] inställt, men det går att ändra denna standardinställning så att
[Ja] är valt i stället.
Ja
[Ja] väljs som standard.
Nej
[Nej] väljs som standard.
• Denna inställning gäller för radering av såväl bilder som mappar.
Rengör CCD
Inställningsmenyn
Om det kommer in damm eller skräp i kameran och hamnar på CCD-cellen (den del som
fungerar som film) kan det komma med på bilderna som tas, beroende på
tagningsförhållandena. Om det kommer damm på CCD-cellen så blås bort det med en
blåsborste som finns i kameraaffärer, och rengör sedan CCD-cellen med hjälp av följande
procedur. Det går lätt att få bort dammet enbart med hjälp av en blåsborste och
dammskyddsfunktionen.
• Rengöringen går bara att utföra när batterinivån är
. Om batteriet är för svagt
under rengöringen finns det risk för skador på slutaren. Avsluta rengöringen så
kvickt som möjligt.
1 Kontrollera att batteriet är fullt uppladdat.
• Vi rekommenderar att du använder en nätadapter/laddare (medföljer ej).
2 Välj [Rengör CCD] och därefter [Bekräfta].
Meddelandet ”Efter CCD-rengöring, stäng av kameran. Fortsätt?” tänds.
3 Välj [Ja] med b på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
• CCD-cellen vibrerar en kort stund, och sedan lyfts spegeln framför den upp.
4 Ta av objektivet.
5 Blås bort allt damm från CCD-cellens yta och området runtomkring med en blåsborste.
• Undvik att röra vid CCD-cellen med borstens spets. Avsluta rengöringen så kvickt som möjligt.
• Håll kameran vänd nedåt för att förhindra att dammet kommer in i kameran igen.
• Använd inte en sprutborste eftersom det då kan spridas omkring vattendroppar inuti kamerahuset.
97
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\080MENU.fm
master:Left
För närmare detaljer om hur
man gör 1 sidan 74
• För inte in blåsborstens spets i utrymmet innanför objektivfattningen när du
rengör CCD-cellen. Man behöver inte föra blåsborsten alldeles i närheten av
CCD-cellen.
6 Sätt på objektivet och ställ POWER-knappen på OFF.
• Kameran börjar pipa om batteripaketet börjar bli urladdat under rengöringen. Avbryt i så fall omedelbart
rengöringen och ställ POWER-knappen på OFF.
z För att förhindra att det kommer in damm i kameran
Även om det inte är möjligt att helt förhindra att det kommer in damm, minskar risken om man tänker på
följande punkter.
• Välj en plats med så lite damm som möjligt när du byter objektiv, och avsluta bytet så kvickt som möjligt.
• Låt aldrig kameran ligga utan ett objektiv eller huslocket påsatt.
• Avlägsna allt damm från huslocket innan du sätter på det på kameran.
Återställ inst
Det går att återställa kamerans huvudfunktioner.
1 Välj [Bekräfta] under [Återställ inst].
Meddelandet ”Återställ standardinst?” tänds.
2 Välj [Ja] med b på styrknappen, och tryck sedan mitt på styrknappen.
Huvudfunktionerna återställs.
• För närmare detaljer om vilka punkter som återställs, se ”Återställning till fabriksinställningarna”
(sidan 145).
98
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\090PC.fm
master:Right
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Hur man använder kameran tillsammans med en
Windows-dator
För närmare detaljer om hur man använder
kameran tillsammans med en Macintoshdator, se ”Hur man använder kameran
tillsammans med en Macintosh-dator”
(sidan 114).
I det här avsnittet beskrivs det som visas på
de engelskspråkiga skärmarna.
Anslutning av kameran till en dator (sidan 101)
Gör klart kameran och datorn och koppla ihop dem
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Kopiera bilder till datorn (sidan 102)
Titta på bilder på datorn
Titta på bilder med α100-mjukvaran (sidan 109)
•Titta på bilder som sparats på datorn
•Organisera bilder efter datum
•Redigera bilder
Skriv ut bilder
99
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\090PC.fm
master:Left
Rekommenderad datormiljö
CPU: MMX Pentium III 1 GHz eller snabbare
rekommenderas
Vi rekommenderar följande miljö för den
dator som kameran ska anslutas till.
Minne: Minst 256 MB (minst 512 MB
rekommenderas)
Rekommenderad miljö för att kopiera
bilder
Virtuellt minne: Minst 700 MB
Operativsystem (förinstallerat):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition eller Windows XP
Professional
• Vi kan inte fungera att allt fungerar i en
miljö där operativsystemet uppgraderats till
något av ovanstående operativsystem eller i
multi-boot-miljöer.
USB-uttag: Ingår som standard
Rekommenderad miljö för att använda
”Picture Motion Browser”
Operativsystem (förinstallerat):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition eller Windows XP
Professional
CPU/Minne: Pentium III 500 MHz eller
snabbare, minst 128 MB RAM (Pentium
III 800 MHz eller snabbare och minst
256 MB RAM rekommenderas)
Mjukvara: DirectX 9.0c eller senare version
Bildskärm: minst 1024 × 768 bildpunkter,
åtminstone High Color (16 bitars färg)
Att observera när kameran ansluts till
en dator
• Vi kan inte garantera att programmet fungerar i
alla de rekommenderade datormiljöer som
nämns ovan.
• Om man ansluter två eller flera USB-enheter till
en dator samtidigt kan det hända att vissa
apparater, inklusive den här kameran, inte
fungerar ordentligt, beroende på vilka sorters
USB-enheter som används.
• Vi garanterar inte att förbindelsen fungerar om
den sker via ett USB-nav.
• Om kameran ansluts via ett USB-gränssnitt som
är kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0)
går det att överföra filer på hög hastighet
eftersom även den här kameran är kompatibel
med Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Kontrollera att punkten [Överföring] på
Inställningsmenyn är inställd på [Massminne].
Om den är inställd på [PTP] upptäcks inte
kameran.
• När datorn fortsätter från viloläget eller sleepläget kan det hända att kommunikationen mellan
kameran och datorn inte återupptas samtidigt.
Hårddisk: Ledigt skivutrymme för
installationen: minst 200 MB
Bildskärm:
minst 800 × 600 bildpunkter, åtminstone
High Color (16 bitars färg)
• Denna mjukvara är kompatibel med DirectXteknik. ”DirectX” måste vara installerat för att
mjukvaran ska gå att använda.
Recommenderad användningsmiljö
för ”Image Data Converter SR
Ver.1.1”
Operativsystem (förinstallerat):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition, eller
Windows XP Professional
100
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\090PC.fm
master:Right
Kopiering av bilder till datorn
I det här avsnittet beskrivs hur man gör med
en Windows-dator som exempel.
Det går att kopiera bilder från kameran till
datorn på följande sätt.
Genom att sätta i lagringsmediet
direkt i en dator
• Om man kopierar bilder till datorn med ett
för svagt batteripaket finns det risk att
kopieringen misslyckas eller att bilddata blir
förstörda om batteriströmmen tar slut mitt i.
3 Slå på kameran och datorn.
Ta ut lagringsmediet ur kameran, sätt i det i
datorn och kopiera bilderna.
Genom att ansluta kameran med
lagringsmediet isatt till en dator via
USB
Utför steg 1 till 4 på sidan 101 till 105 för
att kopiera bilder.
Steg 1: Förberedelser på
kameran och datorn
1 Sätt i ett lagringsmedium med
inspelade bilder i kameran.
Steg 2: Anslutning av kameran
till datorn
2 Sätt i ett tillräckligt uppladdat
batteripaket i kameran, eller
anslut kameran till ett vägguttag
med hjälp av en nätadapter/
laddare (medföljer ej).
2 Till USB-uttaget
USB-kabel
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
• Kontrollera att punkten [Överföring] på
Inställningsmenyn är inställd på [Massminne]
(sidan 92).
1 Till ett USB-uttag
• I Windows XP tänds AutoPlay-guiden på
skrivbordet.
101
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\090PC.fm
master:Left
Steg 3-A: Kopiering av bilder till
datorn
• Om du använder Windows 2000/Me så följ
proceduren i ”Steg 3-B: Kopiering av bilder till
datorn” på sidan 103.
• För Windows XP: om guideskärmen inte tänds
automatiskt så utför proceduren som beskrivs i
”Steg 3-B: Kopiering av bilder till datorn” på
sidan 103.
I det här avsnittet beskrivs hur man kopierar
bilder till mappen ”My Documents” som
exempel.
Om skärmen inte tänds så tryck ner
avtryckaren halvvägs på kameran.
2 Klicka på [Next].
Bilderna som är lagrade på
lagringsmediet i kameran visas.
• Om den medföljande mjukvaran är
installerad kan det hända att skärmen
[Import Images] tänds (sidan 109). I så fall
går det även att importera bilder med hjälp
av ”Picture Motion Browser”.
3 Ta bort bocken ur kryssrutan för
de bilder som du inte vill kopiera,
och klicka sedan på [Next].
1
1 Anslut först kameran via USB på
det sätt som beskrivs i Steg 2 och
klicka sedan på [Copy pictures to
a folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] (Kopiera bilder till en
mapp på datorn med hjälp av
Microsofts skanner- och
kameraguide) t [OK] när
guideskärmen automatiskt tänds
på skrivbordet.
2
Skärmen ”Picture Name and
Destination” (Bildnamn och
kopieringsdestination) tänds.
1
2
Skärmen ”Scanner and Camera Wizard”
(Skanner- och kameraguide) tänds.
102
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\090PC.fm
master:Right
4 Välj namn och destination för
6 Klicka på [Finish].
bilderna, och klicka sedan på
[Next].
Guideskärmen stängs.
1
2
• I exemplet i detta avsnitt beskrivs hur man
kopierar bilderna till mappen ”My
Documents”.
5 Klicka på radioknappen bredvid
[Nothing. I'm finished working
with these pictures] (Ingenting.
Jag är klar med de här bilderna)
för att välja den, och klicka sedan
på [Next].
• RAW-bilder går inte att visa med den här
metoden. Välj [Open folder to view files] i steg
1, öppna mappen [DCIM] på det sätt som
beskrivs i Steg 3-B nedan, och kopiera bilderna.
Steg 3-B: Kopiering av bilder till
datorn
• För Windows XP följer man proceduren som
beskrivs i ”Steg 3-A: Kopiering av bilder till
datorn” på sidan 102.
I exemplet i detta avsnitt beskrivs hur man
kopierar bilderna till mappen ”My
Documents”.
Om skärmen inte tänds så tryck ner
avtryckaren halvvägs på kameran.
1
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Bildkopieringen startar. När kopieringen
är färdig tänds skärmen ”Other Options”
(Andra möjligheter).
• Om du vill fortsätta att kopiera ytterligare
bilder så koppla loss USB-kabeln
(sidan 105). Gör sedan om proceduren i
avsnittet ”Steg 2: Anslutning av kameran till
datorn” på sidan 101.
2
Skärmen ”Completing the Scanner and
Camera Wizard” (Avslutning av
skanner- och kameraguiden) tänds.
103
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\090PC.fm
master:Left
1 Dubbelklicka på [My Computer] t
[Removable Disk] t [DCIM].
3 Dubbelklicka på mappen [My
Documents]. Högerklicka sedan i
”My Documents”-fönstret för att
tända menyn och klicka på
[Paste].
1
2
2 Dubbelklicka på mappen där de
bildfiler som du vill kopiera finns
lagrade.
Högerklicka sedan på en bildfil
för att tända menyn och klicka på
[Copy].
1
2
Bildfilerna kopieras till mappen ”My
Documents”.
• Om det redan finns en bild med samma
filnamn i destinationsmappen tänds ett
meddelande för bekräftelse av
överskrivningen. När man skriver över den
gamla bilden med en ny raderas
originalfilen. Om du vill kopiera bildfilen
till datorn utan att skriva över den gamla
filen, så ändra filnamnet och kopiera sedan
bildfilen. Observera dock att om man ändrar
filnamnet (sidan 107) kan det hända att det
inte går att spela upp den bilden på kameran
längre.
• Se sidan 106 angående
lagringsdestinationerna för bildfiler.
104
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\090PC.fm
master:Right
Steg 4: Titta på bilder på datorn
För att avsluta USBanslutningen
I detta avsnitt beskrivs hur man gör för att
titta på bilder som kopierats till mappen
”My Documents”.
Utför först nedanstående procedurer innan
du:
1 Klicka på [Start] t [My
• Kopplar loss USB-kabeln.
• Tar ut lagringsmediet.
• Stänger av kameran.
Documents].
x För Windows 2000/Me/XP
2
1 Dubbelklicka på
i aktivitetsfältet.
Dubbelklicka här
Innehållet i mappen ”My Documents”
visas.
• Om du inte använder Windows XP, så
dubbelklicka på [My Documents] på
skrivbordet.
2 Klicka på
t [Stopp].
(USB Mass Storage Device)
3 Kontrollera enheten i bekräftelsefönstret,
och klicka sedan på [OK].
4 Klicka på [OK].
Därmed är enheten bortkopplad.
• Steg 4 behöver inte utföras för Windows XP.
2 Dubbelklicka på önskad bildfil.
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
1
Bilden visas.
105
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\090PC.fm
master:Left
Lagringsdestinationer och
filnamn för bildfiler
Bildfilerna som lagras med kameran är
grupperade i mappar på lagringsmediet.
Exempel: för att se mapparna i Windows
XP
– RAW-datafil (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• Det kan hända att filtillägget inte visas beroende
på datorn.
• Se sidan 94, 95 för närmare information om
mappar.
A Mappar med bilddata som spelats in med
den här kameran. (De första tre siffrorna
anger mappnumret.)
B Det går att skapa en ny mapp i
datumformat (sidan 94).
• Det går inte att lagra eller spela upp några bilder
i mappen ”MISC”.
• Om man raderar en annan mapp än den senaste
mappen på filindexskärmen kommer det
mappnumret att bli oanvänt.
• Bildfilernas namn ser ut på följande sätt.
ssss (filnummer) står för ett nummer
mellan 0001 och 9999. Sifferdelen i namnet på
en RAW-datafil och motsvarande JPEG-bildfil
är densamma.
– JPEG-filer: DSC0ssss.JPG
– JPEG-filer (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– RAW-datafil (i annat format än Adobe RGB):
DSC0ssss.ARW
106
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\090PC.fm
master:Right
Uppspelning av bildfiler som är lagrade på en
dator på kameran
I det här avsnittet beskrivs hur man gör med
en Windows-dator som exempel.
Om en bildfil som kopierats till datorn inte
längre finns kvar på lagringsmediet, går det
att se den bilden på kameran igen genom att
kopiera tillbaka bildfilen från datorn till ett
lagringsmedium.
lagringsmediet i följande ordning.
1Högerklicka på bildfilen, och klicka
sedan på [Copy].
2Dubbelklicka på [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [My Computer].
3Högerklicka på mappen
[sssMSDCF] inuti mappen [DCIM],
och klicka sedan på [Paste].
• ssss står för ett nummer mellan 100
och 999.
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
• Steg 1 kan hoppas över om filnamnet som
ställdes in av kameran inte har ändrats.
• Det kan hända att det inte går att spela upp vissa
bilder beroende på bildstorleken.
• Vi kan inte garantera att det går att spela upp
bilder på kameran om bildfilen har bearbetats på
en dator eller om bilden är tagen med en annan
kameramodell.
• Om det inte finns någon mapp så skapa först en
mapp med kameran (sidan 95) och kopiera
sedan bildfilen.
2 Kopiera bildfilen till mappen på
1 Högerklicka på bildfilen, och
klicka sedan på [Rename] (Döp
om). Ändra filnamnet till
”DSC0ssss”.
Mata in ett nummer mellan 0001 och
9999 i stället för ssss.
1
2
• Om det tänds ett meddelande för bekräftelse
av överskrivning så mata in ett annat
nummer.
• Det kan hända att det visas ett filtillägg
beroende på hur datorn är inställd.
Filtillägget för bilder är JPG. Ändra inte
filtillägget.
107
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\090PC.fm
master:Left
Installation den medföljande mjukvaran
Installera den medföljande mjukvaran med
hjälp av följande procedur.
• I Windows 2000/XP måste du logga in som
administratör.
• ”Picture Motion Browser” och ”Image Data
Converter SR Ver.1.1” installeras samtidigt.
1 Slå på datorn och lägg i den
medföljande CD-ROM-skivan i
CD-ROM-enheten.
Installationsmenyskärmen tänds.
4 Följ anvisningarna på skärmen
för att göra klart installationen.
”Image Data Converter SR Ver.1.1”
installeras också.
• När det tänds ett meddelande om att datorn
behöver startas om så starta om datorn enligt
anvisningarna på skärmen.
• Beroende på datormiljön installeras även
DirectX.
• ”Image Data Converter SR Ver.1.1”
installeras inte under Windows Me.
5 Ta ut CD-ROM-skivan när
installationen är klar.
• Om den inte tänds så dubbelklicka på
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
2 Klicka på [Install].
När mjukvaran har installerats skapas en
genvägsikon till webbsidan för
kundregistrering på skrivbordet.
När du väl registrerat dig på den sidan kan
du få säker och praktisk kundtjänst.
http://www.sony.net/registration/di/
Skärmen ”Choose Setup Language”
(Välj installationsspråk) tänds.
3 Välj önskat språk och klicka
sedan på [Next].
Skärmen ”License Agreement”
(Licensöverenskommelse) tänds.
Läs noga igenom överenskommelsen
först. Om du accepterar villkoren i
avtalet så klicka på radioknappen
bredvid [I accept the terms of the license
agreement] (Jag accepterar villkoren i
licensöverenskommelsen) och klicka
sedan på [Next].
108
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\090PC.fm
master:Right
Hur man använder den medföljande mjukvaran
Med hjälp av mjukvaran går det att utnyttja
bilder som tagits med kameran på ännu fler
sätt än tidigare.
I det här avsnittet beskrivs
huvudfunktionerna och det grundläggande
användningssättet för ”Picture Motion
Browser” och ”Image Data Converter SR
Ver.1.1”.
Översikt över ”Picture Motion
Browser”
Med ”Picture Motion Browser” går det att:
För att öppna hjälpfilerna klickar man på
[Start] t [All Programs] ([Programs] i
Windows 2000/Me) t [Sony Picture
Utility] t [Help] t [Picture Motion
Browser].
Hur man startar och avslutar
”Picture Motion Browser”
För att importera bilder
1 Kontrollera att ”Media Check
Tool”* är igång.
* ”Media Check Tool” är ett program som
automatiskt upptäcker och importerar bilder
när man sätter i ett lagringsmedium i
kameran eller ansluter kameran.
Kontrollera att
(Media Check Tool)ikonen visas i aktivitetsfältet.
• Om
-ikonen inte visas: Klicka på [Start]
t [All Programs] ([Programs] i Windows
2000/Me) t [Sony Picture Utility] t
[Tools] t [Media Check Tool].
2 Anslut kameran till datorn med
hjälp av USB-kabeln.
Kameran upptäcks automatiskt och
därefter tänds skärmen [Import Images]
(Importera bilder).
Hur man startar ”Picture Motion
Browser”
Dubbelklicka på ikonen
(Picture
Motion Browser) på skrivbordet.
Eller från startmenyn: Klicka på [Start] t
[All Programs] ([Programs] i Windows
2000/Me) t [Sony Picture Utility] t
[Picture Motion Browser].
Hur man avslutar ”Picture Motion
Browser”
Klicka på
-knappen i det övre högra
hörnet på skärmen.
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
• Importera bilder som tagits med kameran och
titta på dem på datorns bildskärm.
• Organisera bilderna på en kalender på datorn
efter tagningsdatumet.
• Retuschera, skriva ut och skicka bilder som
bilagor till epost, ändra tagningsdata, mm.
• Se hjälpfilerna för närmare detaljer.
Grundläggande användningssätt
Följ dessa steg för att importera och titta på
bilder från kameran.
• Om du tänker sätta i ett lagringsmedium
direkt i datorn så se först sidan 101.
• Om AutoPlay-guiden tänds i Windows XP
så stäng den.
109
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\090PC.fm
master:Left
3 Importera bilderna.
Klicka på [Import]-knappen för att börja
importera bilder.
2 Visning av bilder i
visningsmapparna (Viewed
folders) arrangerade efter
tagningsdatum på en kalender
1Klicka på fliken [Calendar] (Kalender).
Årtalen när bilderna är tagna listas.
Med standardinställningarna lagras
bilderna i en mapp med importdatumet
som namn som skapas inuti mappen
”My Pictures” (Mina bilder).
• Om du vill byta importmapp (”Folder to be
imported”) så se sidan 112.
Spela upp bilder
1 Kontroll av importerade bilder
När importen är klar startar ”Picture
Motion Browser”. Tumnagelbilder för
de importerade bilderna visas.
2Klicka på önskat årtal.
Bilderna som är tagna det året visas
arrangerade på en kalender efter
tagningsdatumet.
3För att se bilderna för en viss månad
klickar man på önskad månad.
Tumnagelbilder för bilderna som är
tagna den månaden visas.
4För att se bilderna för en viss dag
klickar man på önskat datum.
Tumnagelbilder för bilderna som är
tagna den dagen visas i timordning.
Årvisningsskärm
1
2
3
Månadsvisningsskärm
• Mappen ”My Pictures” är inställd som
standardvisningsmapp (Viewed folders).
• Det går att dubbelklicka på en tumnagelbild
för att se bara den bilden.
4
110
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\090PC.fm
master:Right
Timvisningsskärm
För att se bilder över hela skärmen
Klicka på
-knappen för att spela upp ett
bildspel med de nuvarande bilderna över
hela skärmen.
• För att lista bilderna från ett visst år eller en
viss månad klickar man på den tidsperioden
till vänster på skärmen.
3 För att titta på enskilda bilder
• Det går att redigera bilderna som visas
genom att klicka på
-knappen på
verktygsraden.
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Dubbelklicka på en tumnagelbild på
timvisningsskärmen för att se den bilden
för sig själv i ett separat fönster.
• Klicka på
-knappen längst ner till vänster på
skärmen för att starta eller pausa bildspelet.
• Klicka på
-knappen längst ner till vänster på
skärmen för att avsluta bildspelet.
111
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\090PC.fm
master:Left
Övriga funktioner
Förberedelser för att titta på bilder
som är lagrade på datorn
För att titta på dem måste man först
registrera mappen som innehåller de
bilderna som en visningsmapp (Viewed
folders).
1 Klicka på
på huvudskärmen
eller välj [Register Folders to
View] (Registrera
visningsmappar) på [File]-menyn.
Byte av importmapp (Folder to be
imported)
För att byta importmapp (Folder to be
imported) öppnar man skärmen (Import
Settings) (importinställingar).
1 Välj [Import Settings] t
[Location for Imported Images] på
[File]-menyn.
”Importdestination” (Location for
Imported Images)-skärmen tänds.
Inställningsskärmen för registrering av
visningsmappar tänds.
2 Välj importmapp (Folder to be
imported).
• Det går att välja importmapp (Folder to be
imported) bland mapparna som är registrerade
som visningsmappar (Viewed folders).
Uppdatering av
bildregistreringsinformation
2 Ange en mapp med bilder att
importera för att registrera den
mappen som en visningsmapp
(Viewed folders).
3 Klicka på [OK].
För att uppdatera bildinformation väljer
man [Update Database] (Uppdatera
databasen) på [Tools] (Verktyg)-menyn.
• Att uppdatera databasen kan ta en stund.
• Om man döper om bildfiler eller mappar i
visningsmapparna (Viewed folders) går det inte
att titta på dem med den här mjukvaran.
Uppdatera i så fall databasen.
Bildinformationen registreras i
databasen.
• Alla bilderna i eventuella undermappar till
visningsmapparna (Viewed folders) registreras
också.
112
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
För att avinstallera ”Picture Motion
Browser”
Teknisk support
1 Klicka på [Start] t [Control Panel]
(I Windows 2000/Me: [Start] t [Settings]
t [Control Panel]), och dubbelklicka
sedan på [Add/Remove Programs].
Ytterligare information om den här
produkten och svar på vanliga frågor
finns på Sony Customer Supports
webbsida.
http://www.sony.net/
2 Välj [Sony Picture Utility] och klicka
sedan på [Remove] ([Change/Remove] i
Windows 2000/Me) för att utföra
avinstallationen.
Översikt över ”Image Data
Converter SR Ver.1.1”
• Om data i ARW-format sparas i RAW-format
omvandlas de till SR2-format.
• Se hjälpfilerna för närmare detaljer.
Hur man startar och avslutar
”Image Data Converter SR
Ver.1.1”
För att starta programmet
Klicka på genvägsikonen för ”Image Data
Converter SR Ver.1.1” på skrivbordet.
Om du vill starta programmet från
Startmenyn så klicka på [Start] t
[All Programs] (I Windows 2000:
[Program]) t [Sony Picture Utility] t
[Image Data Converter SR].
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Med hjälp av programmet ”Image Data
Converter SR Ver.1.1” som finns med på
den medföljande CD-ROM-skivan går det
att redigera bilder som är lagrade i RAWformat och göra olika korrigeringar för t.ex.
tonkurvan och bildskärpan. Det går även att
lagra bilderna i vanliga filformat.
För att avsluta programmet
Klicka på
skärmen.
-knappen upptill till höger på
113
C:\01SE-DSLRA100\090PC.fm
master:Left
Hur man använder kameran tillsammans med en
Macintosh-dator
Med hjälp av ”Image Data Converter SR
Ver.1.1” går det att kopiera bilder till datorn
och redigera RAW-datafiler.
• ”Picture Motion Browser” är inte kompatibelt
med Macintosh-datorer.
• Kontrollera att punkten [Överföring] på
Inställningsmenyn är inställd på [Massminne].
Om den är inställd på [PTP] upptäcks inte
kameran.
• När datorn fortsätter från viloläget eller sleepläget kan det hända att kommunikationen mellan
kameran och datorn inte återupptas samtidigt.
Rekommenderad datormiljö
Vi rekommenderar följande miljö för den
dator som kameran ska anslutas till.
Rekommenderad miljö för att kopiera
bilder
Operativsystem (förinstallerat): Mac OS
X (v10.1.3 eller senare version)
USB-uttag: Ingår som standard
Recommenderad användningsmiljö
för ”Image Data Converter SR
Ver.1.1”
Operativsystem (förinstallerat): Mac OS
X (v10.3-10.4)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power
Mac G4/G5-serien, Mac mini
Minne: Minst 256 MB (minst 512 MB
rekommenderas.)
Bildskärm: Minst 1024 × 768 bildpunkter,
minst 32 000 färger
Att observera när kameran ansluts till
en dator
• Vi kan inte garantera att programmet fungerar i
alla de rekommenderade datormiljöer som
nämns ovan.
• Om man ansluter två eller flera USB-enheter till
en dator samtidigt kan det hända att vissa
apparater, inklusive den här kameran, inte
fungerar ordentligt, beroende på vilka sorters
USB-enheter som används.
• Vi garanterar inte att förbindelsen fungerar om
den sker via ett USB-nav.
• Om kameran ansluts via ett USB-gränssnitt som
är kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0)
går det att överföra filer på hög hastighet
eftersom även den här kameran är kompatibel
med Hi-Speed USB (USB 2.0).
Hur man kopierar bilder till en
dator och tittar på dem
1 Gör klart kameran och en
Macintosh-dator.
Utför samma procedur som beskrivs i
”Steg 1: Förberedelser på kameran och
datorn” på sidan 101.
2 Koppla in USB-kabeln.
Utför samma procedur som beskrivs i
”Steg 2: Anslutning av kameran till
datorn” på sidan 101.
3 Kopiera bildfiler till Macintoshdatorn.
1Dubbelklicka på den nyskapade ikonen
t [DCIM] t den mapp där de bilder
som ska kopieras finns lagrade.
2Dra bildfilerna till hårddiskikonen.
Bildfilerna kopieras till hårddisken.
• För närmare detaljer om
lagringsdestinationer och filnamn, se
sidan 106.
114
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\090PC.fm
master:Right
4 Titta på bilder på datorn.
Dubbelklicka på hårddiskikonen t
önskad bildfil i mappen med kopierade
filer för att öppna den bildfilen.
Hur man startar ”Image Data
Converter SR Ver.1.1”
Dubbelklicka på [Image Data Converter
SR] i [Application]-mappen.
Teknisk support
För att avsluta USBanslutningen
Utför först nedanstående procedurer innan
du:
• Kopplar loss USB-kabeln.
• Tar ut lagringsmediet.
• Stänger av kameran.
Ytterligare information om den här
produkten och svar på vanliga frågor
finns på Sony Customer Supports
webbsida.
http://www.sony.net/
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Dra enhetsikonen eller
lagringsmediets ikon till
Papperskorgen (trash).
Kameran kopplas bort från datorn.
För att installera ”Image Data
Converter SR Ver.1.1”
Det går att redigera bilder som är lagrade i
RAW-format och göra olika korrigeringar
för t.ex. tonkurvan och skärpan. Det går
även att lagra bilderna i vanliga filformat.
• Logga på som administratör för installationen.
1 Slå på Macintosh-datorn och lägg i den
medföljande CD-ROM-skivan i CD-ROMenheten.
2 Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen.
3 Kopiera filen [IDCSR_INST.pkg] i
[MAC]-mappen till hårddiskikonen.
4 Dubbelklicka på filen [IDCSR_INST.pkg]
i mappen med de kopierade filerna.
Följ anvisningarna på skärmen för att göra
klart installationen.
• När det tänds ett meddelande om att datorn
behöver startas om så starta om datorn enligt
anvisningarna på skärmen.
• Om data i ARW-format sparas i RAW-format
omvandlas de till SR2-format.
115
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\100PRN.fm
master:Left
Utskrift av bilder
Hur man skriver ut bilder
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare (sidan 117)
Det går att skriva ut bilder genom att ansluta kameran direkt till en
PictBridge-kompatibel skrivare.
Direktutskrift på en ”Memory Stick Duo”/CF-kort/Microdrive-kompatibel skrivare
Det går att skriva ut bilder på en ”Memory Stick Duo”/CF-kort/
Microdrive-kompatibel skrivare.
Se bruksanvisningen som medföljde skrivaren för närmare detaljer.
Utskrift med hjälp av en dator
Det går att kopiera bilder till datorn med hjälp av den medföljande
”Picture Motion Browser”-mjukvaran och sedan skriva ut bilderna.
Utskrift i en affär
Du kan ta med dig ett lagringsmedium som innehåller bilder som
du tagit med kameran till en fotoaffär för att få dem utskrivna. Du
kan göra
(DPOF)-markeringar för de bilder du vill skriva ut i
förväg.
116
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\100PRN.fm
master:Right
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel
skrivare
Även om du inte har någon dator kan du
skriva ut de bilder du har tagit med kameran
genom att ansluta den direkt till en
PictBridge-kompatibel skrivare.
• ”PictBridge” är baserat på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Steg 1: Förberedelser på
kameran
Gör klart kameran genom att ansluta den till
skrivaren med hjälp av USB-kabeln.
MENUknapp
I enbildsläget
En enda bild skrivs ut per utskriftark.
Styrknapp
• Vi rekommenderar att du använder en
nätadapter/laddare (medföljer ej) för att undvika
att kameran stängs av mitt under utskriften.
I indexläget
1 Tryck på MENU för att tända
menyn.
2 Välj [
] (Inställningsmenyn) med
b/B på styrknappen, och tryck
sedan mitt på styrknappen
(sidan 74).
• Det kan hända att det inte går att använda
indexutskriftsfunktionen beroende på skrivaren.
• Antalet bilder som går att skriva ut som en
indexbild beror på skrivaren.
• Det går inte att skriva ut RAW-datafiler.
Utskrift av bilder
Det går att skriva ut flera bilder i mindre
format på ett och samma utskriftsark.
3 Välj [Överföring] med v/V, och
tryck sedan på B.
4 Välj [PTP] med V, och tryck sedan
mitt på styrknappen.
USB-läget ställs in på [PTP].
5 Stäng av kameran och sätt i
lagringsmediet med de lagrade
bilderna.
117
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\100PRN.fm
master:Left
Steg 2: Anslutning av kameran
till skrivaren
Steg 3: Utskrift
1 Välj den bild som ska skrivas ut
1 Anslut kameran till skrivaren.
med b/B på styrknappen.
• Om du bara vill skriva ut en enda bild så gå
vidare till steg 4.
2 Till USB-uttaget
2 Välj antal kopior med v/V på
styrknappen.
1
L:10M
FINE
1000135
:Flytt
USB-kabel
1 Till USButtaget
:Välj
:Utsk
• Numret ökar upp till 20 när man trycker på
v och minskar när man trycker på V.
• Det går att välja antalet kopior för alla
bilderna på en gång (sidan 119).
3 Upprepa steg 1 och 2 om du vill
skriva ut fler bilder.
2 Slå på kameran och skrivaren.
Följande skärm tänds.
• Om du visar andra bilder ökar det totala
antalet kopior som visas i ”Total”-fältet.
Total 3
1
L:10M
FINE
1000135
:Flytt
1000135
:Flytt
:Välj
:Utsk
• Om skärmen inte tänds så tryck ner
avtryckaren halvvägs på kameran.
L:10M
FINE
:Välj
:Utsk
• Det går att växla mellan enbildsvisning och
indexvisning med omkopplaren för
visningssättet
.
• Det går att förstora bilden med
(förstora)-knappen.
118
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\100PRN.fm
master:Right
4 Tryck mitt på styrknappen.
Utskriftsbekräftelseskärmen tänds.
Antal kopior
Arkstorlek
Layout
Utskr.kvalitet
Bildinfoutskr
: 3
: Skrivarinst
: Skrivarinst
: Skrivarinst
: Skrivarinst
För att göra inställningar på
utskriftsmenyn
När man ansluter kameran till en skrivare
och trycker på MENU-knappen tänds
följande utskriftsmeny. Se sidan 74
angående hur man använder
utskriftsmenyn.
L:10M
FINE
MENU
:Starta
5 Tryck mitt på styrknappen igen.
Bilden skrivs ut.
1 2 3
Satsutskrift
Indexutskr
–
–
1000135
:Flytt
:Välj
:Utsk
MENU
1 (sidan 1)
[Satsutskrift]
6 Vänta tills meddelandet ”Utskrift
Används för att skriva ut lika
många kopior av alla bilderna
på lagringsmediet.
Återställ
Används för att nollställa alla
utskriftsinställningarna.
Utskrift klar
OK
• Det går att ställa in antalet kopior upp till 20.
[Indexutskr]
Starta
För att avbryta utskriften
Om man trycker mitt på styrknappen under
pågående utskrift avbryts utskriften. Koppla
loss USB-kabeln eller stäng av kameran.
Gör om ovanstående procedur när du vill
skriva ut igen.
Utskrift av bilder
Alla bilder
klar” tänds och tryck sedan mitt
på styrknappen.
Används för att skriva ut alla
bilderna på lagringsmediet
som en indexbild.
Utskriftsbekräftelseskärmen
tänds. Tryck mitt på
styrknappen för att starta
utskriften.
• För indexutskrifter beror antalet bilder per ark
och utskriftsformatet på skrivaren.
119
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\100PRN.fm
master:Left
2 (sidan 2)
[Arkstorlek]
Skrivarinst
9×13cm
Hagaki-kort
13×18cm
A4
Kort 5×7,5 cm
3 (sidan 3)
[DPOF-utskrift]
Starta
Används för att skriva ut alla
bilder som DPOF-markerats
på
Uppspelningsmenyn,
oavsett vilken bild som visas
för tillfället.
Utskriftsbekräftelseskärmen
tänds. Tryck mitt på
styrknappen för att starta
utskriften.
10×15cm
4"×6"
20×25cm
Letter
[Layout]
Skrivarinst
Utfallande
1 bild/ark
2 bilder/ark
4 bilder/ark
[Utskr.kvalitet]
Skrivarinst
Fin
[Bildinfoutskr]
Skrivarinst
Av
Datum
Filnamn
Datum & namn
120
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\110TS.fm
master:Right
Felsökning
Felsökning
Om det skulle uppstå något problem med kameran så prova följande motåtgärder. Kontrollera
punkterna på sidan 121 till 130. Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
Batteripaket och strömförsörjning
Batteripaketet går inte att sätta i.
• Skjut undan spärren med kanten på batteripaketet när du sätter i det (t steg 1 i ”Läs det här
först”).
• Sätt i batteripaketet på rätt sätt (t steg 1 i ”Läs det här först”).
Indikatorn för återstående batteriström visar fel, eller batteriströmmen tar
snabbt slut trots att indikatorn visar att det finns tillräckligt med ström.
• Detta kan inträffa när kameran används på väldigt varma eller kalla ställen (sidan 136).
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (t steg 1 i ”Läs det här först”).
• Batteripaketet är dött (sidan 136). Byt ut det mot ett nytt.
Batteripaketet tar snabbt slut.
• Ladda upp det ordentligt (t steg 1 i ”Läs det här först”).
• Kameran används på ett väldigt kallt ställe (sidan 136).
• Batterikontakterna är smutsiga. Rengör batterikontakterna med en bomullstuss e.d. och ladda
sedan upp batteripaketet.
Det går inte att slå på kameran.
• Sätt i batteripaketet på rätt sätt (t steg 1 i ”Läs det här först”).
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (t steg 1 i ”Läs det här först”).
• Batteripaketet är dött (sidan 136). Byt ut det mot ett nytt.
Felsökning
• Batteripaketet är dött (sidan 136). Byt ut det mot ett nytt.
Kameran stängs plötsligt av.
• Om kameran inte används under en viss tid går den över i strömbesparingsläget och stängs av
nästan helt. För att lämna strömbesparingsläget räcker det att göra något med kameran, t.ex.
trycka ner avtryckaren halvvägs (t steg 3 i ”Läs det här först”).
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (t steg 1 i ”Läs det här först”).
121
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\110TS.fm
master:Left
Bildtagning
Ingenting visas på LCD-skärmen när kameran slås på.
• Med standardinställningen släcks LCD-skärmen om kameran inte registrerar någon manöver
på över 5 sekunder för att minska batteriförbrukningen. Det går att ändra den tidsinställningen
(sidan 96).
• LCD-skärmen är avstängd. Tryck på omkopplaren för visningssättet
för att slå på LCDskärmen (sidan 21).
• Någonting har aktiverat ögonsensorn. T.ex. kan du ha råkat föra handen i närheten av sensorn.
När sensorn under sökaren aktiveras släcker kameran LCD-skärmen eftersom den antar att
fotografen använder sökaren. Det går att stänga av den funktionen (sidan 91).
• En exponering med en lång exponeringstid (1 sekund eller däröver) håller på att utföras.
Ingenting visas på LCD-skärmen medan exponeringen pågår.
Bilden är otydlig i sökaren.
• Justera dioptri-inställningen med dioptrijusterratten (t steg 5 i ”Läs det här först”).
Kameran kan inte lagra bilder.
• Kontrollera det lediga utrymmet på lagringsmediet (sidan 22). Om lagringsmediet är fullt så
gör något av följande:
– Radera onödiga bilder (t steg 6 i ”Läs det här först”).
– Byt lagringsmedium.
• Du använder ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med en skrivskyddsomkopplare som är
inställd på läget LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget (sidan 133).
• Det går inte att lagra bilder medan den inbyggda blixten håller på att laddas upp.
Slutaren utlöses inte.
• Slutaren går inte att utlösa när skärpan inte är inställd för motivet. (Slutarlåset går att stänga av
(sidan 87).)
• Slutaren går inte att utlösa när kameran är monterad på en annan apparat, t.ex. ett
astronomiskt teleskop. (Slutarlåset går att stänga av i sådana fall (sidan 90).)
• Slutaren går inte att utlösa när ”----” blinkar i det nedre högra hörnet på LCD-skärmen och
”E” blinkar i sökaren. Denna indikering betyder att det inte finns något lagringsmedium isatt i
kameran. Sätt i ett lagringsmedium för att ta bilder (t steg 4 i ”Läs det här först”).
• Slutaren går inte att utlösa när ”--” lyser i det övre högra hörnet på LCD-skärmen. Denna
indikering betyder att objektivet inte är rätt påsatt. Sätt på objektivet ordentligt (t steg 2 i
”Läs det här först”).
Lagringen tar väldigt lång tid.
• Brusreduceringsfunktionen har aktiverats (sidan 79). Detta är inget fel.
• RAW-läget är inställt (sidan 77). Eftersom RAW-datafiler är stora kan tagning i RAW-läget ta
längre tid.
122
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\110TS.fm
master:Right
Bilden är oskarp.
• Motivet är för nära. Kontrollera objektivets näravstånd.
• Kameran är inställd på läget för manuell skärpeinställning. Ställ in skärpelägesomkopplaren
på AF (sidan 65).
• Du försöker ta en bild som kan kräva speciell skärpeinställning (sidan 10). Använd
skärpelåset eller ställ in skärpan för hand (sidan 65).
Blixten fungerar inte.
• Den inbyggda blixten är stängd. Dra upp den.
• Blixtläget är inställt på [Autoblixt]. Om du vill vara säker på att blixten avfyras så ställ in
blixtläget på [Fyllnadsblixt] (sidan 49).
Det uppstår suddiga fläckar på bilder som är tagna med blixt.
• Damm i luften har reflekterat blixtljuset och kommit med i bilden. Detta är inget fel.
En bild som tagits med blixt är för mörk.
• Om motivet är utanför blixtområdet (det avstånd som blixtljuset kan nå fram till) kommer
bilden att bli mörk eftersom blixtljuset inte når fram till motivet. Om ISO-inställningen
ändras, ändras även blixtområdet (sidan 38).
Den undre delen av en bild som är tagen med blixt är för mörk.
används. Med somliga objektiv kan det hända att den undre delen av bilden blir mörk även
utan objektivkåpan (t steg 5 i ”Läs det här först”).
Felsökning
• Bilden är tagen med objektivkåpan påsatt. Ta av objektivkåpan när den inbyggda blixten
Blixten tar ovanligt lång tid att laddas upp.
• Blixten har avfyrats flera gånger i följd under kort tid. När blixten har avfyrats flera gånger i
följd kan det hända att återuppladdningen tar längre tid än vanligt för att undvika att kameran
överhettas.
Datumet och klockan blir inte rätt inspelade.
• Ställ in rätt datum och ställ klockan (sidan 93, t steg 3 i ”Läs det här först”).
Bländarvärdet och/eller slutartiden blinkar när avtryckaren trycks ned
halvvägs.
• Motivet är för mörkt eller för ljust, och är utanför det inställbara området. Gör om
inställningarna.
Bilden är för mörk.
• Bilden är tagen med en ljuskälla bakom motivet. Välj mätmetod (sidan 53) eller justera
exponeringen (sidan 32, 59).
• Skärmens ljusstyrka är för lågt inställd. Justera LCD-skärmens ljusstyrka (sidan 92).
123
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\110TS.fm
master:Left
Bilden är för ljus.
• Motivet är upplyst av spotlights på en mörk plats som t.ex. på en scen. Justera exponeringen
(sidan 32, 59).
• Skärmens ljusstyrka är för högt inställd. Justera LCD-skärmens ljusstyrka (sidan 92).
Det förekommer onödigt ljus i bilden.
• Bilden är tagen under en stark ljuskälla, och för mycket ljus har kommit in i objektivet. Sätt på
en objektivkåpa.
Bildens hörn är för mörka.
• Om du använde ett filter eller en kåpa så prova att ta av det/den och ta om bilden. Beroende på
filtrets tjocklek eller felaktig montering av en kåpa kan det hända att filtret eller kåpan delvis
kommer med i bilden. De optiska egenskaperna för somliga objektiv gör att bildens kanter blir
för mörka (på grund av för lite ljus).
Röda ögon i bilden.
• Aktivera rödögereduceringsfunktionen (sidan 80).
• Flytta dig närmare motivet och ta bilden med blixt inom blixtområdet (t steg 5 i ”Läs det här
först”).
• Öka belysningen i rummet och ta om bilden.
Det förekommer konstiga prickar på skärmen.
• Detta är inget fel. Prickarna blir inte inspelade (sidan 3).
Bilden är suddig.
• Bilden är tagen på ett mörkt ställe utan blixt, vilket har lett till skakningsoskärpa. Vi
rekommenderar att du använder Super SteadyShot-funktionen eller ett stativ. Det går även att
använda blixten i sådana lägen (sidan 9, t steg 5 i ”Läs det här först”).
• Bilden är tagen på väldigt nära håll, t.ex. vid makrotagning. Det kan hända att Super
SteadyShot-funktionen inte har någon större effekt om motivet är väldigt nära. Stäng i så fall
av Super SteadyShot-funktionen och använd ett stativ i stället (sidan 9, t steg 5 i ”Läs det
här först”).
• Motivet rörde sig fort. Välj en snabbare slutartid eller en högre ISO-känslighet (men ju högre
ISO-känslighet, desto större risk för störningar i bilden).
Ev-skalan b B blinkar i sökaren.
• Motivet är för ljust eller för mörkt för kamerans mätområde.
Det visas ett fel när den specialinställda vitbalansen ställs in.
• Inställningen för den specialinställda vitbalansen har utförts på för nära håll och med blixt.
Det är också möjligt att den specialinställda vitbalansen har ställts in för ett motiv med klara
färger. Håll kameran på tillräckligt avstånd från motivet när blixten avfyras. Välj ett vitt motiv
för att ställa in den specialinställda vitbalansen (sidan 42).
124
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\110TS.fm
master:Right
Uppspelning av bilder
Se avsnittet ”Datorer” (sidan 126) tillsammans med följande punkter.
Kameran kan inte visa bilder.
• Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget (t steg 6 i ”Läs det
här först”).
• Mapp/filnamnet har ändrats på datorn (sidan 107).
• Vi kan inte garantera att det går att spela upp bilder på kameran om bildfilen har bearbetats på
en dator eller om bilden är tagen med en annan kameramodell.
• Kameran är i USB-läge. Avbryt USB-anslutningen (sidan 105).
Bilden visas inte på TV-skärmen.
• Kontrollera punkten [Videoutgång] och se efter att kamerans video-utsignalformat är inställt
på samma format som TV:n använder (sidan 92).
• Kontrollera att anslutningen är korrekt (sidan 72).
• Om en USB-kabel är ansluten till kameran så koppla loss den (sidan 105).
Radering/redigering av bilder
Kameran kan inte radera en viss bild.
inställd på läget LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget (sidan 133).
Du har råkat radera en bild av misstag.
Felsökning
• Ta bort skyddet (sidan 83).
• Du använder ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med en skrivskyddsomkopplare som är
• När man väl har raderat en bild går den inte att återställa. Vi rekommenderar att du skyddar
viktiga bilder (sidan 83), eller använder ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med
skrivskyddsomkopplare och ställer in den på LOCK-läget (sidan 133) för att förhindra att
bilder blir raderade av misstag.
Det går inte att göra
• Det går inte att göra
(DPOF)-markeringar.
(DPOF)-markeringar för RAW-datafiler.
Det går inte att radera mappen på filindexskärmen.
• Om mappen på lagringsmediet har spelats upp på en Windows-dator kan det hända att det inte
går att radera mappen. Radera mappen på en dator.
125
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\110TS.fm
master:Left
Datorer
Du vet inte om datorns operativsystem är kompatibelt med den här kameran.
• Kontrollera avsnittet ”Rekommenderad datormiljö” på sidan 100 för Windows, respektive
sidan 114 för Macintosh.
Datorn kan inte upptäcka kameran.
• Slå på kameran (t steg 3 i ”Läs det här först”).
• Om batteriet är svagt så sätt i ett uppladdat batteripaket (t steg 1 i ”Läs det här först”), eller
använd en nätadapter/laddare (medföljer ej) (sidan 138).
• Använd den medföljande USB-kabeln (sidan 101).
• Koppla loss USB-kabeln och sätt i den ordentligt igen.
• Ställ in punkten [Överföring] på [Massminne] (sidan 92).
• Koppla loss alla annan utrustning än kameran, tangentbordet och musen från datorns USB-
uttag.
• Anslut kameran direkt till datorn, och inte via ett USB-nav eller någon annan apparat
(sidan 101).
Det går inte att kopiera bilder.
• Anslut kameran på rätt sätt till datorn via USB (sidan 101).
• Följ kopieringsproceduren för ditt operativsystem (sidorna 102, 114).
• Om man lagrar bilder på ett inspelningsmedium som är formaterat i en dator, kan det hända att
det inte går att kopiera bilderna till datorn. Lagra därför bilderna på ett inspelningsmedium
som är formaterat i den här kameran (sidan 83).
”Picture Motion Browser” startar inte automatiskt efter USB-anslutning.
• Starta ”Media Check Tool” (sidan 109).
• Slå på datorn innan du utför USB-anslutningen (sidan 101).
Det går inte att visa bilden på en dator.
• Om du använder ”Picture Motion Browser” så se hjälpfilerna (Help).
• Kontakta datorns eller programmets tillverkare.
Det går inte att skriva ut en bild.
• Kontrollera skrivarinställningarna.
Bilder som har kopierats till en dator går inte att titta på på kameran.
• Kopiera dem till en mapp som kameran känner igen, t.ex. ”100MSDCF” (sidan 106).
• Gör på rätt sätt (sidan 107).
126
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\110TS.fm
master:Right
Picture Motion Browser
Bilder visas inte på rätt sätt.
• Kontrollera att mappen som innehåller de bilderna är registrerad bland visningsmapparna
(Viewed folders). Om bilderna inte visas trots att mappen är registrerad bland
visningsmapparna (Viewed folders), så uppdatera databasen (sidan 112).
Det går inte att hitta importerade bilder.
• Titta i mappen ”My Pictures”.
• Om du har ändrat standardinställningarna så se ”Byte av importmapp” på sidan 112 och
kontrollera vilken mapp som används för importen.
Du vill byta importmapp (”Folder to be imported”).
• Öppna skärmen ”Importinställningar” och ändra inställningen för importmapp (”Folder to be
imported”). Det går att ange en annan mapp efter att du använt ”Picture Motion Browser” och
registrera den som en Visningsmapp (”Viewed folders”) (sidan 112).
Alla importerade bilder visas på kalendern med datumet 1 januari.
• Datumet är inte inställt på kameran. Ställ in datumet på kameran (sidan 93, t steg 3 i ”Läs
det här först”).
Det går inte att sätta i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Använd en Memory Stick Duo-adapter för CF-fack och sätt i den (t steg 4 i ”Läs det här
först”).
Felsökning
”Memory Stick Duo”
Det går inte att spela in på ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Du använder ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med en skrivskyddsomkopplare som är
inställd på läget LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget (sidan 133).
• ”Memory Stick Duo”-minneskortet är fullt. Radera onödiga bilder (sidan 82, t steg 6 i ”Läs
det här först”).
Det går inte att formatera ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Du använder ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med en skrivskyddsomkopplare som är
inställd på läget LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget (sidan 133).
Ett ”Memory Stick Duo”-minneskort har blivit formaterat av misstag.
• Alla data på ”Memory Stick Duo”-minneskortet raderas vid formatering. De går inte att
återställa. Vi rekommenderar att du ställer in ”Memory Stick Duo”-minneskortets
skrivskyddsomkopplare på LOCK-läget för att förhindra att data raderas av misstag
(sidan 133).
127
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\110TS.fm
master:Left
”Memory Stick PRO Duo”-minneskort känns inte igen i en dator med ”Memory
Stick”-fack.
• Om det inte finns stöd för ”Memory Stick PRO Duo” så anslut kameran till datorn (sidan 101
till 101). Datorn känner igen ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort.
CF-kort/Microdrive
Det går inte att sätta i ett CF-kort/en Microdrive.
• Sätt i CF-kortet/Microdriven på rätt håll (t steg 4 i ”Läs det här först”).
Det går inte att lagra bilder på ett CF-kort/en Microdrive.
• CF-kortet är fullt/Microdriven är full. Radera onödiga bilder (sidan 82, t steg 6 i ”Läs det
här först”).
• Ett oanvändbart CF-kort är isatt (t steg 4 i ”Läs det här först”).
• Det använda lagringsmediet har en skrivskyddsomkopplare som är ställd på LOCK. Ställ in
skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget.
Microdriven är varm.
• Microdriven har använts länge. Detta är inget fel.
Du har råkat formatera ett CF-kort/en Microdrive av misstag.
• Alla data på CF-kortet/Microdriven raderas vid formatering. De går inte att återställa.
Utskrift
Se även ”PictBridge-kompatibel skrivare” (nedan) tillsammans med följande punkter.
Färgerna i bilden är konstiga.
• När bilder som är lagrade i Adobe RGB-format skrivs ut på en sRGB-skrivare som inte är
kompatibel med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), skrivs de ut med lägre intensitet (sidan 45).
PictBridge-kompatibel skrivare
Det går inte att ansluta kameran.
• Kameran går inte att ansluta direkt till skrivare som inte följer PictBridge-standaren. Hör efter
hos skrivarens tillverkare om din skrivare är PictBridge-kompatibel eller ej.
• Kontrollera att skrivaren är påslagen och går att ansluta till kameran.
• När inget lagringsmedium som t.ex. ett ”Memory Stick Duo”-minneskort eller ett CF-kort är
isatt i kameran, går det inte att ansluta kameran till en skrivare. Sätt i ett lagringsmedium, och
anslut sedan skrivaren igen.
• Ställ in punkten [Överföring] på [PTP] (sidan 92).
• Koppla loss USB-kabeln och koppla in den igen. Om det visas ett felmeddelande på skrivaren
så se bruksanvisningen som medföljde skrivaren.
128
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\110TS.fm
master:Right
Det går inte att skriva ut bilder.
• Kontrollera att kameran är ordentligt ansluten till skrivaren med hjälp av USB-kabeln.
• Slå på skrivaren. Se bruksanvisningen som medföljde skrivaren för närmare detaljer.
• RAW-datafiler går inte att skriva ut.
• Det kan hända att det inte går att skriva ut bilder som är tagna med andra kameror eller bilder
som har ändrats på en dator.
Det går inte att lägga på datum eller skriva ut bilder i indexläget.
• Skrivaren saknar de funktionerna. Hör efter hos skrivarens tillverkare om de funktionerna
finns på skrivaren eller ej.
• Det kan hända att det inte läggs på något datum i indexläget beroende på skrivaren. Hör efter
hos skrivarens tillverkare.
”---- -- --” skrivs ut i stället för datumet på bilden.
• Bilder för vilka det saknas inspelningsdatum går inte att skriva ut med datumet pålagt. Ställ in
punkten [Datummärkning] på [Av] och skriv ut bilden igen (sidan 120).
Det går inte att välja utskriftsformat.
• Hör efter hos skrivarens tillverkare om skrivaren klarar önskat format.
Det går inte att skriva ut en bild i inställt format.
skrivaren är ansluten till kameran.
• Kamerans utskriftsinställningar överensstämmer inte med skrivarens. Ändra inställningarna
antingen på kameran (sidan 120) eller på skrivaren.
Felsökning
• Koppla loss USB-kabeln och koppla in den igen varje gång du byter pappersstorlek medan
Kameran fungerar inte efter att du stängt av en utskrift.
• Vänta en liten stund medan skrivaren utför avstängningsprocessen. Det kan ta ett tag beroende
på skrivaren.
Övrigt
Kameran fungerar inte.
• Använd rätt sorts batteripaket för den här kameran (sidan 136).
• Batterinivån är för låg (indikatorn
tänds). Ladda upp batteripaketet (t steg 1 i ”Läs det
här först”).
Bilden är suddig.
• Det har bildats imma på linsen. Stäng av kameran och låt den ligga påslagen i ungefär en
timme innan du använder den (sidan 141).
129
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\110TS.fm
master:Left
Meddelandet ”Ställ in datum & klocka?” tänds när du slår på kameran.
• Kameran har legat oanvänd ett tag med svagt batteripaket eller inget batteripaket alls. Byt
batteripaket och ställ in datumet igen (t steg 3 i ”Läs det här först”). Om datuminställningen
försvinner varje gång du byter batteripaket, så kontakta din Sony-handlare eller närmaste
auktoriserade Sony-serviceverksstad.
Antalet lagringsbara bilder sjunker inte alls, eller sjunker med två bilder i taget.
• Detta beror på att kompressionsgraden och bildstorleken efter kompressionen ändras olika
mycket för olika JPEG-bilder (sidan 77).
Inställningarna har återställts trots att du inte utfört någon
återställningsmanöver.
• Batteripaketet har tagits ut medan POWER-knappen var inställd på ON. Kontrollera alltid att
POWER-knappen är inställd på OFF och att accesslampan inte lyser innan du tar ut
batteripaketet (t steg 1 i ”Läs det här först”).
Kameran fungerar inte som den ska.
• Stäng av kameran. Ta ut batteripaketet och sätt i det igen. Om du använder en nätadapter/
laddare (medföljer ej) så koppla loss nätkabeln. Om kameran är varm så låt den svalna innan
du provar dessa motåtgärder.
De fem strecken i Super SteadyShot-skalan blinkar.
• Super SteadyShot-funktionen fungerar inte. Det går att fortsätta att ta bilder men Super
SteadyShot-funktionen kommer inte att fungera. Stäng av kameran och slå på den igen. Om
Super SteadyShot-skalan fortsätter att blinka så kontakta din Sony-handlare eller närmaste
auktoriserade Sony-serviceverkstad.
130
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\110TS.fm
master:Right
Varningsmeddelanden
Om något av följande meddelanden tänds
så följ anvisningarna.
Bearbetar...
• När en slutartid på 1 sekund eller
Fel sorts batteri. Använd rätt modell.
• Fel sorts batteripaket är isatt.
Batteriet slut
• Batteripaketet är urladdat. Ladda upp
däröver används, eller nät kameran är
inställd på läget för lång exponering,
utförs en brusreduceringsprocedur
under lika lång tid som slutaren var
öppen. Det går inte att ta fler bilder
medan den proceduren pågår. Det går
även att stänga av brusreduceringen.
batteripaket.
Inget kort Anp. avtryckarlås på
Ställ in datum & klocka?
• Ställ in datumet och ställ klockan. Om
detta meddelande visas ofta betyder det
att det inbyggda backupbatteriet är
förbrukat. Byt ut batteriet (sidan 130,
142).
Kortet kan inte användas
Formatera?
• Lagringsmediet är formaterat på en
på [På:inget kort]. Ställ in den på
[Av:inget kort] eller sätt i ett
inspelningsmedium.
Inget objektiv monterat
• När punkten [Avtryckarspärr] är inställd
på [På:inget obj.]. Ställ in den på
[Av:inget obj.] eller sätt på ett objektiv.
Om kameran monteras på ett
astronomiskt teleskop eller liknande så
ställ in [Av:inget obj.] på
Anpassningsmenyn.
Batteriladdningen för låg. Processen
avbryts.
Felsökning
dator och filformatet har ändrats, eller
lagringsmediet är formaterat i en annan
apparat.
Välj [Ja] och formatera lagringsmediet.
Därefter går det att använda
lagringsmediet igen, men alla tidigare
data på det raderas. Formateringen kan
ta en stund.
Om meddelandet tänds igen så byt
lagringsmedium.
• När punkten [Avtryckarspärr] är inställd
• Du har försökt använda [Rengör CCD]-
funktionen med för svagt batteri. Ladda
upp batteripaketet eller använd
nätadaptern/laddaren (medföljer ej).
Kortet låst
• Skrivskyddsomkopplaren på
lagringsmediet, t.ex. ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort, är inställd på LOCKläget.
Fel på minneskortet
• Fel sorts lagringsmedium är isatt.
Kan inte visa
• Det kan hända att bilder som är tagna
med andra kameror eller har bearbetats
på en dator inte går att visa.
Inga bilder
• Det finns inga bilder på lagringsmediet.
Inga bilder valda.
• Du har försökt radera bilder utan att
först välja vilka bilder som ska raderas.
131
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\110TS.fm
master:Left
Bilden skyddad
• Du har försökt radera skyddade bilder.
Ta bort skyddet.
Kan inte skriva ut
• Du har försökt göra DPOF-markeringar
för RAW-bilder.
Initierar USB-anslutning
• En USB-anslutning har upprättats.
Koppla inte loss USB-kabeln.
USB-anslutningsfel
• USB-anslutning ej möjlig. Koppla loss
USB-kabeln och sätt i den igen.
Fel. Kontr skrivaren.
• Det är något problem med skrivaren,
t.ex. att papperet är slut.
Utskrift avbruten
• Utskriftsjobbet har avbrutits. Koppla
loss USB-kabeln eller stäng av
kameran.
Kameran är överhettad. Låt den
svalna.
• Kameran har blivit överhettad efter att
ha använts länge i ett sträck.
Stäng av kameran. Vänta tills kameran
har svalnat och går att att använda igen.
Systemfel
CAMERA ERROR CODE=ssss (s
är en siffra eller en bokstav.)
• Stäng av kameran, ta ut batteripaketet
och sätt i det igen. Om detta
meddelande visas ofta så kontakta din
Sony-handlare eller närmaste
auktoriserade Sony-serviceverkstad.
132
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\120MS.fm
master:Right
Övrigt
Angående ”Memory Stick”
”Memory Stick” är ett kompakt och bärbart
IC-lagringsmedium. De sorters ”Memory
Stick”-minneskort som går att använda i
denna kamera listas i nedanstående tabell.
Vi kan dock inte garantera att alla ”Memory
Stick”-funktioner fungerar ordentligt.
”Memory Stick”-typ
Inspelning/
uppspelning
Memory Stick
(utan MagicGate)
—
Memory Stick
(utan MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(utan MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(utan MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
*1
• Vi kan inte garantera att det går att använda
”Memory Stick Duo”-minneskort som är
formaterade på en dator i den här kameran.
• Hastigheten för läsning/skrivning av data
varierar beroende på vilken kombination av
”Memory Stick Duo”-minneskort och övrig
utrustning som används.
• Det går inte att lagra, redigera eller radera bilder
om man skjuter skrivskyddsomkopplaren till
LOCK med hjälp av något spetsigt föremål.
Kontakt
Skrivskyddsomkopplare
Anteckningsområde
Somliga ”Memory Stick Duo”-minneskort
saknar skrivskyddsomkopplare. På
”Memory Stick Duo”-minneskort som har
en sådan omkopplare kan dess utformning
och placering variera beroende på ”Memory
Stick Duo”-minneskortet.
• Ta aldrig ut ett ”Memory Stick Duo”minneskort medan data håller på att läsas eller
skrivas på det.
• Data kan bli förstörda i följande fall:
– Om man tar ut ”Memory Stick Duo”minneskortet eller stänger av kameran under
pågående läsning eller skrivning
– Om ”Memory Stick Duo”-minneskortet
utsätts för statisk elektricitet eller elektriska
störningar
• Vi rekommenderar att du tar en backup-kopia av
viktiga data.
• Undvik att trycka alltför hårt när du skriver i
anteckningsområdet.
• Klistra inte fast några etiketter på själva
”Memory Stick Duo”-minneskortet eller på
Memory Stick Duo-adaptern.
• Lägg ”Memory Stick Duo”-minneskortet i det
medföljande fodralet när du bär omkring det
eller stoppar undan det.
• Rör inte vid kontaktdelen på ”Memory Stick
Duo”-minneskortet med fingrarna eller några
metallföremål.
• Undvik att stöta till, böja eller tappa ”Memory
Stick Duo”-minneskortet.
• Försök inte ta isär eller bygga om ”Memory
Stick Duo”-minneskortet.
Övrigt
”Memory Stick Duo”, ”MagicGate Memory
Stick Duo”- och ”Memory Stick PRO Duo”minneskort är utrustade med MagicGatefunktioner. MagicGate är en
upphovsrättskyddsteknik som använder
kryptering. Datainspelning/uppspelning som
kräver MagicGate-funktioner går inte att utföra
med den här kameran.
*2
Har stöd för dataöverföring på hög hastighet via
ett parallellt gränssnitt.
Att observera när man använder ett
”Memory Stick Duo”-minneskort
(medföljer ej)
133
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\120MS.fm
master:Left
• Utsätt inte ”Memory Stick Duo”-minneskortet
för vatten.
• Lägg inte ”Memory Stick Duo”-minneskortet
inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja
minneskortet.
• Undvika att använda eller förvara ”Memory
Stick Duo”-minneskort på följande sorters
ställen:
– Platser med hög temperatur som t.ex. i en bil
som står parkerad rakt i solen
– Platser som hamnar rakt i solen
– På fuktiga ställen eller där det förekommer
frätande ämnen
Att observera när man använder ett
”Memory Stick PRO Duo”-minneskort
(medföljer ej)
”Memory Stick PRO Duo”-minneskort med en
kapacitet på upp till 4 GB har bekräftats fungera
felfritt i den här kameran.
Att observera när den medföljande
Memory Stick Duo-adaptern för CFfack används
• Kontrollera att ”Memory Stick Duo”minneskortet är vänt på rätt håll när du sätter i
det i en Memory Stick Duo-adapter för CF-fack,
och skjut sedan in det så långt det går. Om det
sätts i på fel håll finns det risk att det går sönder.
• När du använder ett ”Memory Stick Duo”minneskort isatt i en Memory Stick Duo-adapter
för CF-fack i en kompatibel apparat, så var noga
med att sätta i Memory Stick Duo-adaptern för
CF-fack på rätt håll. Observera att felaktig
användning kan leda till skador på utrustningen.
• Sätt aldrig i en Memory Stick Duo-adapter för
CF-fack i en kompatibel apparat utan ett
”Memory Stick Duo”-minneskort isatt. Det kan
leda till fel på apparaten.
• Vi kan inte garantera att allt fungerar som det
ska om du sätter i en Memory Stick Duo-adapter
för CF-fack i en PC-kortsadapter för
CompactFlash-kort och sätter i den adaptern i
PC-kortfacket på en dator.
• Den medföljande Memory Stick Duo-adaptern
för CF-fack är endast avsedd att användas
tillsammans med den här kameran. Den går att
använda även tillsammans med andra apparater,
men vi kan inte garantera att den fungerar som
den ska i så fall.
• Innan du tar ut ett ”Memory Stick Duo”minneskort från Memory Stick Duo-adaptern
för CF-kortfack, så tryck in det en gång. Om
man drar ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet
utan att först trycka in det kan det bli fel på det.
134
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\120MS.fm
master:Right
Angående CF-kort/Microdrive
• Var noga med att formatera lagringsmediet i den
här kameran innan du använder det för första
gången.
• Data kan bli skadade i följande fall:
– Om man tar ut lagringsmediet medan data
håller på att läsas eller skrivas.
– Om lagringsmediet förvaras i närheten av en
kraftig magnet.
• Det kan hända att lagringsmediet är varmt när
det precis har använts. Var försiktig när du tar i
den.
• Ta inte av etiketten och klistra inte fast en ny
etikett ovanpå etiketten.
• Lägg lagringsmediet i det medföljande fodralet
när du bär omkring det eller stoppar undan det.
• Utsätt inte lagringsmediet för vatten.
• Undvik att trycka hårt på etiketten.
• Rör inte vid lagringsmediets kontakter med
fingrarna eller några metallföremål.
Att observera när en Microdrive
används
Övrigt
En Microdrive är en lätt och kompakt hårddisk
som följer normerna för CompactFlash Typ II.
• Microdriven är en kompakt hårddisk. Eftersom
Microdriven innehåller en roterande skiva är den
inte lika vibrations- och stöttålig som ett
”Memory Stick”-minneskort som använder
flash-minne.
Undvik att utsätta Microdriven för stötar eller
vibrationer under tagning eller uppspelning.
• Observera att det kan hända att Microdriven inte
fungerar ordentligt under 5°C.
Användningstemperatur när en Microdrive
används: 5°C till 40°C
• Observera att Microdriven inte går att använda
vid lågt lufttryck (över 3 000 meter över
havsytan).
• Skriv inte på etiketten.
135
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\120MS.fm
master:Left
Angående batteripaketet
Använd endast batteripaket av typ NPFM55H. Observera att batteripaketen NPFM50 och NP-FM30 inte går att använda.
Angående uppladdning av
batteripaketet
Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp
vid en omgivningstemperatur på mellan 10°C och
30°C. Utanför detta temperaturområde kan det
hända att det inte går att ladda upp batteripaketet
på ett effektivt sätt.
Angående batteripaketets livslängd
• Batteripaketets livslängd är begränsad.
Batteripaketets kapacitet sjunker både efter hand
som det används och med tiden. Om
batteripaketets användningstid börjar bli
avsevärt kortare beror det förmodligen på att det
är förbrukat. Köp ett nytt batteripaket.
• Batteripaketets livslängd beror på förvaringsoch användningsförhållandena för respektive
batteripaket.
Effektiv användning av batteripaketet
• Batteriets prestanda sjunker vid låg temperatur.
Det betyder att batteripaketet inte går att
använda lika länge på kalla ställen. Vi
rekommenderar följande för att batteripaketet
ska vara så länge som möjligt:
– Lägg batteripaketet i en ficka nära kroppen för
att värma upp det, och vänta med att sätta i det
i kameran tills precis innan tagningen.
• Om blixten används ofta tar batteripaketet slut
snabbt.
• Vi rekommenderar att du har extra batteripaket
till hands, och att du tar ett par provbilder innan
de riktiga bilderna.
• Utsätt inte batteripaketet för vatten.
Batteripaketet är inte vattentätt.
• Lämna inte batteripaketet på alltför varma
ställen, som t.ex. i en bil eller direkt i solen.
Angående indikatorn för återstående
batterikapacitet
När kameran drivs med batteripaketet visas inte
den återstående tiden i minuter.
Förvaring av batteripaketet
Även om batteripaketet inte ska användas på länge
så ta fram det en gång om året och ladda upp det
helt, och använd sedan upp hela laddningen i
kameran innan du stoppar undan det igen på ett
torrt, svalt ställe. Upprepa denna procedur med att
ladda upp batteripaketet och ladda ur det igen en
gång om året för att det ska fortsätta att fungera.
136
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\120MS.fm
master:Right
Angående batteriladdaren
x Angående batteriladdaren
• Ladda inte upp några andra sorters batteripaket
än batteripaket i NP-FM-serien i batteriladdaren
som medföljer kameran. Andra sorters batterier
än de av föreskriven typ kan börja läcka, bli
överhettade eller explodera om man försöker
ladda upp dem, vilket kan leda till elstötar eller
brännskador.
• Ta av det uppladdade batteripaketet från
batteriladdaren. Om man lämnar kvar
batteripaketet fullt uppladdat i laddaren kan dess
brukstid sjunka.
• Om CHARGE-lampan blinkar kan det betyda
att det är fel på batteripaketet eller att fel sorts
batteripaket är isatt. Kontrollera att
batteripaketet är av specificerad typ. Om
batteripaketet är av specificerad typ så ta av det,
byt ut det mot ett annat batteripaket och
kontrollera om batteriladdaren nu fungerar som
den ska. Om batteriladdaren fungerar som den
ska var det förmodligen fel på batteripaketet.
• Om batteriladdaren är smutsig kan det hända att
det inte går att ladda upp batteripaketet
ordentligt. Rengör batteriladdaren med en torr
duk e.d.
Övrigt
137
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\120MS.fm
master:Left
Extra tillbehör
I det här avsnittet beskrivs hur man ansluter och använder olika populära tillbehör till den här
kameran.
Se bruksanvisningen till respektive tillbehör för närmare detaljer.
Nätadaptern/laddaren AC-VQ900AM
När det finns ett vägguttag i närheten kan man använda en nätadapter/laddare för att undvika
risken att batteriet tar slut.
För att ansluta nätadaptern ställer man kamerans POWER-knapp på OFF, fäller upp locket,
och sticker in nätadapterns/laddarens kontakt i DC-IN-ingången.
• Stäng av kameran innan du kopplar loss nätadaptern/laddaren från kameran.
• Det går inte att använda några andra nätadaptrar än AC-VQ900AM.
Fjärrkontrollen RM-S1AM
Med hjälp av fjärrkontrollen går det att utlösa slutaren utan att röra vid kameran. På så sätt går
det att undvika att kameran skakar till. Dessutom går det att hålla avtryckaren nedtryckt vid
tagning med långa exponeringstider (sidan 34).
Anslut fjärrkontrollen genom att fälla upp locket till REMOTE-uttaget (fjärrkontrolluttaget)
och sätta i fjärrkontrollens kontakt.
• Fäll upp locket från höger sida och vrid det moturs på det sätt som visas i ovanstående figur. Vrid tillbaka
locket och fäll in det igen efter användningen.
138
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\120MS.fm
master:Right
När fjärrkontrollklipset är fastsatt på axelremmen går det att dra sladden genom klipset för att
fästa den.
Blixten HVL-F56AM/HVL-F36AM
En kraftfull blixt täcker ett större område än den inbyggda blixten, och gör det möjligt att ta
vackrare blixtbilder.
Blixten HVL-F56AM
Ta av locket över tillbehörsskon och skjut på blixten på kameran när en blixt används
(medföljer ej). Det avtagna locket går att placera på okularlocket.
Övrigt
Lock över
tillbehörsskon
Tagning med höghastighetssynkronisering (HSS)
Det går att ta bilder med höghastighetssynkronisering med antingen HVL-F56AM eller HVLF36AM.
När blixten HVL-F56AM eller HVL-F36AM är monterad på kameran och ”HSS” visas i
blixtens LCD-fönster, upphävs hastighetsbegränsningarna för blixtsynkronisering* och det
blir möjligt att ta blixtbilder med alla slutartider på kameran (30 sekunder 1/4000 sekund). Detta innebär också att det finns fler bländarvärden att välja mellan. Även när
139
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\120MS.fm
master:Left
blixten används går det att öppna bländaren för att göra bakgrunden suddig och framhäva
motivet, och på så sätt ta perfekta porträtt.
När blixten används med bländaren öppen i bländarprioritetsläget eller det manuella
exponeringsläget går det att få rätt exponering med hjälp av höghastighetssynkronisering med
blixt även för scener med en mycket ljus bakgrund, som annars normalt blir överexponerade.
* Den här kamerans blixtsynkroniseringshastighet är 1/125 sekund när Super SteadyShot-funktionen är
påslagen, och 1/160 sekund när Super SteadyShot-funktionen är avstängd. Slutartiden blir inte snabbare i
andra blixttagningslägen än blixthöghastighetssynkronisering.
• I höghastighetssynkroniseringsläget (när slutartiden är snabbare än ovanstående
blixtsynkroniseringshastighet) visas ”H” i sökaren och på LCD-skärmen.
• I höghastighetssynkroniseringsläget blir blixtens räckvidd kortare än vid vanlig blixttagning. Kontrollera
att motivet är innanför den räckvidd som visas i blixtfönstret innan du tar bilden.
• Höghastighetssynkroniseringsläget går inte att använda medan tvåsekunderssjälvutlösaren används eller
när [2:a ridån] är valt.
• Om en blixtmätare eller färgmätare används går det inte att använda höghastighetssynkroniseringsläget
eftersom det då inte går att få rätt exponering. Stäng antingen av höghastighetssynkroniseringsläget
(”HSS” släcks i blixtens LCD-fönster) eller välj en längre slutartid än blixtsynkroniseringshastigheten.
Vinkelsökaren FDA-A1AM/förstoringslinsen FDA-M1AM
Ta av ögonmusslan när vinkelsökaren eller förstoringslinsen används.
• Det kan hända att ögonsensorn som sitter under sökaren aktiveras. Vi rekommenderar att du ställer in
punkten [Ögonstart-AF] på [Av] (sidan 79).
140
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\120MS.fm
master:Right
Försiktighetsåtgärder
x Undvik att använda/förvara
kameran på följande sorters ställen
• På extremt varma, torra eller fuktiga ställen
På ställen som t.ex. i en bil som står parkerad i
solen kan kamerahuset bli deformerat, vilket i
sin tur kan leda till fel på kameran.
• Rakt i solen eller nära ett element
Kamerahuset kan bli missfärgat eller
deformerat, vilket i sin tur kan leda till fel på
kameran.
• På platser där det skakar
• I närheten av starka magneter
• På sandiga eller dammiga ställen
Var försiktig så att det inte kommer in sand eller
damm i kameran. Det kan leda till fel på
kameran som eventuellt inte går att reparera.
x När du bär med dig kameran
Var noga med att sätta på linsskyddet eller
huslocket när kameran inte används. Avlägsna allt
damm från huslocket innan du sätter på det på
kameran.
x Angående rengöring
Rengöring av LCD-skärmen
Torka bort ev. fingeravtryck, damm, osv. från
skärmens yta med en rengöringssats för LCDskärmar (medföljer ej).
x Angående
användningstemperaturen
Den här kameran är avsedd att användas vid en
temperatur på 0 till 40°C (när en Microdrive
används: 5 till 40°C). Vi avråder från tagning på
väldigt kalla eller varma ställen utanför detta
temperaturområde.
x Angående kondensbildning
Om kameran flyttas direkt från ett kallt ställe till
ett varmt ställe, kan det bildas kondens (imma)
inuti eller utanpå kameran. Denna imbildning kan
orsaka fel på kameran.
Det bildas lätt kondens när:
• Kameran flyttas från ett kallt ställe som t.ex. en
skidbacke in i ett varmt rum.
• Kameran flyttas ut ur ett luftkonditionerat rum
eller en luftkonditionerad bil en het dag, osv.
Övrigt
Rengöring av objektivet
• Använd en blåsborste för att avlägsna damm
från linsytan. Om smutsen är svår att få bort så
torka av den med en mjuk duk eller en
pappersnäsduk som fuktats med
linsrengöringsvätska. Torka i ett spiralmönster
från mitten och ut mot kanten. Spruta inte
linsrengöringsvätska direkt på linsytan.
• Rör aldrig vid några delar inuti kameran, som
slutarridån, objektivkontakterna eller spegeln.
Om det kommer damm på spegeln eller
runtomkring den kan det påverka
autofokussystemet. Blås bort eventuellt damm
med en blåsborste. Om det kommer damm på
CCD-cellen kan det komma med i bilderna.
Ställ kameran i rengöringsläge (sidan 97) och
rengör den med en blåsborste. Använd inte
någon sprutborste för att rengöra inuti kameran.
Det kan leda till fel på kameran.
• Använd inga rengöringslösningar som
innehåller organiska lösningsmedel som thinner
eller bensin.
Rengöring av kamerahuset
Rengör kamerans yta med en mjuk duk som
fuktats med vatten, och torka sedan av den med en
torr duk. Använd inte följande ämnen eftersom de
kan orsaka skador eller fläckar på ytfinishen eller
höljet.
• Kemikalier som thinner, bensin, sprit,
engångstrasor, insektsmedel, solmedel osv.
• Rör inte vid kameran om du har något av
ovanstående på händerna.
• Låt inte kameran ligga i kontakt med gummi
eller vinyl under längre tid.
För att undvika kondensbildning
Stoppa kameran i en förseglad plastpåse när du
flyttar den från ett kallt ställe till ett varmt, och låt
den sedan vänja sig vid de nya förhållandena i en
timme eller så.
Om det bildas kondens
Stäng av kameran och vänta ungefär en timme
tills kondensen avdunstat. Observera att om du
försöker ta bilder med fukt kvar inuti objektivet
blir bilderna suddiga.
141
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\120MS.fm
master:Left
x Angående det inbyggda
uppladdningsbara batteriet
Den här kameran har ett inbyggt uppladdningsbart
batteri för att hålla kvar datumet, klockan och
övriga inställningar i minnet, oavsett om kameran
är påslagen eller ej.
Detta batteri laddas upp hela tiden medan
kameran används. Om kameran bara används
korta stunder i taget laddas det dock gradvis ur,
och om kameran inte används alls på ungefär 8
månader blir det helt urladdat. Ladda i så fall upp
det uppladdningsbara batteriet igen innan du
använder kameran.
Även om det uppladdningsbara batteriet inte är
uppladdat går det fortfarande att använda
kameran, så länge man inte spelar in datumet och
klockan.
Laddningsmetod för det inbyggda
återuppladdningsbara batteriet
Sätt i ett uppladdat batteripaket i kameran, eller
anslut den till ett vägguttag med hjälp av en
nätadapter/laddare (medföljer ej), och låt den
ligga avstängd i minst ett dygn.
Uppladdningsmetod för batteripaketet
NP-FM55H
t
steg 1 i ”Läs det här först”
142
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\120MS.fm
master:Right
Tekniska data
Kamera
Känslighetsområde
0 till 18 EV (vid motsv. ISO
100)
[System]
Kameratyp
Digital systemkamera med
inbyggd blixt och utbytbart
objektiv
[Exponering]
Mätcell
Nätmönster-SPC i 40 segment
Objektiv
Alla Sony-objektiv
Mätområde
+1 till +20 EV (+4 till +20 EV
vid spotmätning), (vid ISO 100
med F1,4-objektiv)
[CCD]
Totalt antal bildpunkter på kameran
Ca. 10 800 000 bildpunkter
Effektivt antal bildpunkter på kameran
Ca. 10 200 000 bildpunkter
Bildanordning
23,6 × 15,8 mm (APS-Cformat)
Interlace-avsökning,
grundfärger
[Super SteadyShot]
System
CCD-förflyttningsmekanism
Kompensationsförmåga för Super SteadyShotfunktionen
Motsvarande ca. 2 till 3,5 EV
sänkning av slutartiden
(varierar beroende på
tagningsförhållandena och
använt objektiv)
[Dammskyddsfunktion]
System
[Slutare]
Typ
Slutartidsomfång 1/4000 sekund till 30 sekunder,
bulb
Blixtsynkroniseringshastighet
1/160 sekund (med Super
SteadyShot-funktionen
avstängd),
1/125 sekund (med Super
SteadyShot-funktionen
påslagen)
[Inbyggd blixt]
Blixtledtal
[Lagringsmedium]
Lågpassfilter med laddat
skyddsskikt och CCDförflyttningsmekanism
CompactFlash-kort (Typ I, II),
Microdrive, ”Memory Stick
Duo”-minneskort (med
Memory Stick Duo-adapter för
CF-fack)
Skärpeinställningsskärm
Sfärisk akut matt
[LCD-skärm]
LCD-panel
6,2 cm (2,5 tums) TFT-skärm
Synfält
0,95
Totalt antal bildpunkter
230 000 (960×240) punkter
Förstoring
0,83 × med ett 50 mm objektiv
på oändligt avstånd, –1 m–1
[Strömförsörjning, allmänt]
Ögonrelief
Ungefär 20 mm från okularet,
16 mm från okularets kant vid
–1 dioptri (–1 m–1)
Batteripaket
Uppladdningsbart batteripaket
NP-FM55H
[Övrigt]
Dioptrijustering –2,5 till +1,0 m–1
PictBridge
Kompatibel
[Autofokussystem]
Exif Print
Kompatibel
System
PRINT Image Matching III
Kompatibel
TTL-fasavkänningssystem,
CCD-linjesensorer (9 punkter, 8
linjer med central
hårkorssensor)
Övrigt
Fast system i ögonhöjd med
pentaprisma av takspegeltyp
12 (i meter vid ISO 100)
Återuppladdningstid
Ca. 3 sekunder
[Sökare]
Typ
Elektroniskt styrd vertikal typ i
fokalplanet
Yttermått
133,1×94,7×71,3 mm
(B/H/D, exklusive utskjutande
delar)
143
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\120MS.fm
master:Left
Vikt
Ca. 545 g (utan batteri,
minneskort och hustillbehör)
Användningstemperatur
0 till 40°C
(När en Microdrive används:
5 till 40°C)
Exif
Exif Ver. 2.21
USB-kommunikation
Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel)
Batteriladdare BC-VM10
Inspänning
100 V till 240 V växelström,
50/60 Hz
Utspänning
8,4 V likström, 750 mA
Användningstemperatur
0°C till 40°C
Förvaringstemperatur
–20°C till +60°C
Största yttermått Ca. 70 × 25 × 95 mm
(B/H/D)
Vikt
Ca. 90 g
Återuppladdningsbart batteripaket NPFM55H
Använt batteri
Litiumjonbatteri
Maximal spänning
8,4 V likström
Märkspänning
7,2 V likström
Kapacitet
11,5 Wh (1 600 mAh)
Största yttermått Ca. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(B/H/D)
Vikt
Ca. 78 g
Rätt till ändringar förbehålles.
144
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\120MS.fm
master:Right
Återställning till fabriksinställningarna
z: återställs
a: återställs ej
* t Sidor i ”Läs det här först”
Med hjälp av ratten eller knappen
Punkter
Återställs till
A
B
C
D
Sida
Dioptriinställning
—
a
a
a
a
19*
Super SteadyShot
—
a
a
a
a
16*
Detaljerad skärm
a
a
a
z
21
—
—
—
a
a
28
AUTO
z
z
z
z
38
AWB (Automatisk vitbalans)
z
z
z
z
40
Tagningsskärm
Exponeringsläge
ISO/zonmatchning
Vitbalans
—
—
z
z
40
5500 K, CC-filter ±0
—
—
z
z
41
Specialinställd vitbalans
Dagsljus ±0
—
—
a
z
42
Standard
z
z
z
z
43
Standard/±0/±0/±0
z3)
z3)
z
z
44
Brett autofokusområde
z
a
z
z
46
AF-A
z
z2)
z
z
47
Autoblixt
z4)
z4)
z4)
z4)
49
±0,0
z
z
z
z
52
Flersegmentmätning
(nätmönstermätning med
40 segment)
z
z
z
z
53
Enbildsframmatning
z
z1)
z
z
54
±0,0
z
z
z
z
59
—
a
a
a
a
65
Enbildsskärm (med
tagningsdata)
a
a
a
z
66
Optimering av
dynamikomfånget
Färgläge/kontrast/mättnad/
bildskärpa
Autofokusområde
Autofokusmetod
(AF-S/DMF/AF-A/AF-C)
Blixtläge
Blixtkompensation
Mätmetod
Matningssätt
Exponeringskompensation
Skärpeinställningsläge (MF/
AF)
Uppspelningsskärm
Övrigt
Dagsljus ±0
Färgtemperatur/CC-filter
Förinställd vitbalans
A: AUTO-tagning (sidan 26)
B: Scenval (sidan 27)
C: Återställning av tagningsfunktionerna (sidan 81)
D: Återställning till fabriksinställningarna (sidan 98)
145
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\120MS.fm
master:Left
1)
2)
3)
4)
”Kontinuerlig” i sport & action-läget
”AF-C” i sport & action-läget, ”AF-S” i makroläget.
”En inställning som kameran rekommenderar” i AUTO-läget eller scenvalsläget.
”Autoblixt” eller ”Fyllnadsblixt”. (Läget ”2:a ridån” respektive ”Trådlös” stängs av.)
Tagningsmenyn
Punkter
Återställs till
A
B
C
D
Sida
L:10M
a
a
a
z
77
Kvalitet
Fin
a
a
a
z
77
Direktuppspeln
2s
a
a
a
z
78
Brusreducer
På
a
a
a
z
79
Ögonstart-AF
På
a
a
a
z
79
Upplösning
Rödögereduc.
Av
a
a
a
z
80
Blixtstyrning
ADI-blixt
z
a
a
z
80
Standardblixt
Autoblixt
a
a
a
z
80
Gafflingsordn.
0t–t+
a
a
a
z
81
A: AUTO-tagning (sidan 26)
B: Scenval (sidan 27)
C: Återställning av tagningsfunktionerna (sidan 81)
D: Återställning till fabriksinställningarna (sidan 98)
Uppspelningsmenyn
Återställs till
A
B
C
D
Sida
Indexformat
Punkter
Bildbläddring
a
a
a
z
84
DPOF-inst
—
a
a
a
a
85
Datummärkning
Av
a
a
a
z
86
Indexutskrift
—
—
—
—
—
86
A: AUTO-tagning (sidan 26)
B: Scenval (sidan 27)
C: Återställning av tagningsfunktionerna (sidan 81)
D: Återställning till fabriksinställningarna (sidan 98)
146
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\120MS.fm
master:Right
Anpassningsmenyn
Punkter
Återställs till
A
B
C
D
Sida
AF
z
z
a
z
87
Skärpelåsknapp
Skärpelås
a
a
a
z
87
Exponeringslås
AE intryckt
a
a
a
z
87
Slutartid
a
a
a
z
88
Befint.&blixt
a
a
a
z
89
AF-belysning
På
a
a
a
z
89
Avtryckarspärr
Av:inget kort
a
a
a
z
90
Avtryckarspärr
På:inget obj.
a
a
a
z
90
Fokusindikator
0,3 s visn.
a
a
a
z
90
Autom. skärm
Automatisk
a
a
a
z
91
Tagningsvisn.
Auto-vridning
a
a
a
z
91
Uppsp.visning
Auto-vridning
a
a
a
z
91
Prioritet
Väljarinst.
Exp.komp.inst.
A: AUTO-tagning (sidan 26)
B: Scenval (sidan 27)
C: Återställning av tagningsfunktionerna (sidan 81)
D: Återställning till fabriksinställningarna (sidan 98)
Övrigt
147
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\120MS.fm
master:Left
Inställningsmenyn
Punkter
Återställs till
A
B
C
D
Sida
Standard
a
a
a
z
92
Massminne
a
a
a
z
92
Videoutgång
—
a
a
a
a
92
Ljudsignaler
På
a
a
a
z
93
Datum & klocka
—
a
a
a
a
93
LCD-ljusstyrka
Överföring
På
a
a
a
z
94
Mappnamn
Standardform.
a
a
a
z
94
Välj mapp
—
a
a
a
a
95
LCD-belysning
5s
a
a
a
z
96
Energisparläge
3 min
a
a
a
z
96
Menyfliksminne
Av
a
a
a
z
96
Bekr radering
Nej
a
a
a
z
97
Bildnr.minne
A: AUTO-tagning (sidan 26)
B: Scenval (sidan 27)
C: Återställning av tagningsfunktionerna (sidan 81)
D: Återställning till fabriksinställningarna (sidan 98)
148
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\010COVIX.fm
master:Left
Register
Register
A
Uppladdning
t steg 1 i ”Läs det här
först”
ADI-blixt ..............................80
Dioptriinställning
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Adobe RGB ..........................44
Bildkvalitet ..................... 12, 77
DirectX ...............................100
AEL-knappen........................87
Bildpunkt.............................. 12
AE-lås ...................................61
Bildskärmsinst...................... 91
Direkt manuell
skärpeinställning ...........48
AF-lås
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Bildskärpa ............................ 45
Direkt utskrift .....................117
Bildspel ................................ 85
DPOF-markering ..................85
AF-områdesinst. ...................90
Bildstorlek ............................ 12
Blixt...................................... 41
E
Anpassningsmeny 1 ..............87
Anpassningsmeny 2 ..............90
Blixtkompensation ............... 52
Anslutning
Blixtläge ......................... 49, 80
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Dator............................101
Skrivare........................118
TV..................................72
Antal bilder ...........................22
Användning av kameran
utomlands
t steg 1 i ”Läs det här
först”
Blixtområde.................... 38, 51
Blixtstyrning......................... 80
Bländare ............................... 11
Bländarprioritet .................... 29
Bländartal ............................. 29
Bred skärperam .................... 46
Autofokus ...............................8
Brusreducering ..................... 79
Autofokuslampa....................89
BULB-tagning...................... 34
Autofokusmetod ...................47
Effektivt antal
bildpunkter ..................143
Enbildsautofokus ..................48
Enbildsgaffling .....................57
Ev-skala ....................33, 57, 61
Exponering ...........................11
Exponeringsgaffling .............56
Extern blixt ...................50, 139
F
Felsökning ..........................121
Filenummerminne.................94
Fillagringsdestinationer ......106
Filläsare ................................66
Autofokusområde .................46
C
Automatisk autofokus...........48
CC-filter ............................... 41
Automatisk blixt ...................49
CD-ROM.................... 109, 115
Auto-programtagning ...........26
Centrumvägd mätning.......... 53
Filnamn...............................106
Filtillägg .....................106, 107
Fin (Högupplösning) ............77
D
Flersegment ..........................53
Dagsljus................................ 41
Formatering ..........................83
Dator..................................... 99
Färg .......................................12
Batteriladdare
t steg 1 i ”Läs det här
först”
Kopiera bilder ..... 101, 114
Färgläge/DEC .......................44
Macintosh.................... 114
Färgtemperatur......................41
Batteripaket
Mjukvara ............. 108, 109
Förgranskning av
skärpedjupet ..................64
B
Bakre synkronisering ............49
Indikatorn för återstående
batteritid
t steg 1 i ”Läs det här
först”
Isättning/uttagning
t steg 1 i ”Läs det här
först”
Rekommenderad
miljö .................... 100, 114
Uppspelning av bildfiler
som är lagrade på en dator
på kameran.................. 107
Register
Fjärrkontroll........................138
Axelrem ................................16
Förinställd vitbalans .............40
Försiktighetsåtgärder ..........141
Förstora.................................71
Windows ....................... 99
DC-IN-ingång .................... 138
Delarnas namn...................... 14
149
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\010COVIX.fm
master:Left
G
K
M
Gaffling med befintlig
belysning .......................57
Kompressionsgrad.......... 13, 77
Macintosh-dator ................. 114
Kondensbildning ................ 141
Gafflingsordning...................81
Kontinuerlig autofokus ........ 48
Rekommenderad
miljö ............................ 114
Glödlampa ............................41
Kontinuerlig gaffling............ 56
Makro ................................... 27
H
Kontinuerlig tagning ............ 55
Manuell exponering.............. 32
Kontrast................................ 44
Manuell flyttning..................34
Kopiering av bilder till
datorn .................. 101, 114
Manuell skärpeinställning ....65
Helautomatiskt läge
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Hi200 ....................................39
Histogramvisning .................68
Hålla avtryckaren halvvägs
nedtryckt..........................8
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Hålla kameran
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Mappnamn............................ 94
Mappval................................ 95
L
Massminne. .......................... 92
Lagringsdestinationer och
filnamn för bildfiler .... 106
Matningssätt .........................54
Lagringsmedium
”Memory Stick Duo” .........133
Meny..................................... 74
Antal bilder................... 22
Anpassningsmeny 1 ...... 87
Isättning/uttagning
t steg 4 i ”Läs det här
först”
Anpassningsmeny 2 ...... 90
Inställningsmeny 1 ........ 92
Landskapsläget
(Färg/DEC) ................... 44
Inställningsmeny 2 ........ 94
Landskapsläget (scenval) ..... 27
Tagningsmeny 1 ............ 77
LCD-ljusstyrka..................... 92
Tagningsmeny 2 ............ 80
Inbyggt uppladdningsbart
batteri...........................142
Levande................................ 44
Uppspelningsmeny 1..... 82
Ljudeffekter.......................... 93
Uppspelningsmeny 2..... 85
Indexformat ..........................84
Lo80 ..................................... 39
Menyminne...........................96
Indexskärm ...........................66
Lock över tillbehörsskon.... 139
Mjukvara .................... 108, 109
Indexutskrift .................86, 117
Lokal skärperam .................. 47
Molnigt ................................. 41
Indikatorer ..........se ”Skärmen”
Luminansgränsvarning......... 68
Installation ..................108, 115
Lysrör ................................... 41
Inställning av datumet och
klockan ..........................93
Långsam synk ...................... 63
Montering av ett objektiv
t steg 2 i ”Läs det här
först”
I
Image Data Converter
SR........................113, 115
t steg 3 i ”Läs det här
först”
Inställningsmeny 1................92
Låsning av exponeringen ..... 61
Läsnings/skrivningslampa
t steg 4 i ”Läs det här
först”
Inställningsmeny 3 ........ 96
Mätmetod .............................53
Mättnad................................. 45
N
Inställningsmeny 2................94
Nattporträtt ...........................28
Inställningsmeny 3................96
Nattscen (Färg/DEC)............ 44
ISO........................................38
Nattscen (scenval) ................ 28
J
Ny mapp ............................... 95
JPEG.....................................77
JPG .....................................106
Justering av exponeringen ....59
Nätadapter/laddare ............. 138
Nätkabel
t steg 1 i ”Läs det här
först”
150
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\010COVIX.fm
master:Right
Nätmönstermätning i 40
segment..........................53
Skärpeinställningsläge ......... 45
T
Skärpelås ................................ 9
O
Skärpelåsknapp .................... 87
Tagning med höghastighetssynkronisering .............139
Slutarlås................................ 90
Okularlock ............................35
Operativsystem ...........100, 114
Optimering av
dynamikomfånget ..........43
Slutartid ................................ 11
Tagning med lång
exponeringstid ...............34
Snabbuppspelning ................ 78
Tagningsbild
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Slutartidsprioritet ................. 30
Solnedgång (Färg/DEC)....... 44
Tagningsmeny 1....................77
P
Solnedgång (scenval) ........... 27
Tagningsmeny 2....................80
PC ............................se ”Dator”
Specialinställd vitbalans....... 42
Tekniska data ......................143
PictBridge ...........................117
Sport & action ...................... 27
Trådlös blixt..........................50
Picture Motion Browser......108
Spotautofokusram ................ 46
TTL-förblixt .........................80
Porträttläget (Färg/DEC) ......44
Spotmätning ......................... 53
TV.........................................72
Porträttläget (scenval) ...........27
Språk .................................... 93
Prioritetsinställning...............87
Programflyttning...................28
Pålägg av datum....................86
R
Radera ...................................82
t steg 6 i ”Läs det här
först”
t steg 3 i ”Läs det här
först”
sRGB .................................... 45
U
Underexponering ..................11
Standard (Färg/DEC) ........... 44
Uppladdning av batteripaketet
t steg 1 i ”Läs det här
först”
Strömbesparing .................... 96
Upplättningsblixt ..................49
Standard (Bildkvalitet) ......... 77
t steg 3 i ”Läs det här
först”
Uppspelningsmeny 1 ............82
Uppspelningsmeny 2 ............85
Styrrattsinst. ......................... 88
Uppspelningsskärm ..............91
Upspelningsbild ....................66
Rengör CCD-cellen ..............97
Ställa klockan
t steg 3 i ”Läs det här
först”
Rengöring ...........................141
Suddiga bilder ........................ 9
Rundvridning ........................70
Rödögereducering.................80
Super SteadyShot-skala
t steg 5 i ”Läs det här
först”
S
Svartvitt ................................ 44
Raderingsbekr. ......................97
RAW .....................................78
Självutlösare .........................56
USB-kabel ..................101, 118
Utlösning ..............................87
Utskrift................................116
Enbildsläget.................117
Register
Scenval ..................................27
t steg 6 i ”Läs det här
först”
Indexläget ....................117
Utskrift i enbildsläget .........117
Skrivskyddsomkopplare......133
Skugga ..................................41
Skydd ....................................83
Skärmen
Indikatorer .....................17
Ändring av vad som visas
på skärmen.....................21
Skärpa .....................................8
151
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\010COVIX.fm
master:Left
V
Varning för skakningsoskärpa
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Varningsmeddelanden ........131
Videoutsignal........................92
Windows-dator .....................99
Rekommenderad miljö 100
Visning av tagningsinformation
...........................18, 21, 91
Vitbalans ...............................40
Vitbalansgaffling ..................58
Z
Zonmatchning.......................39
Zoom
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Å
Återställning .........................81
Återställning till
fabriksinställningarna ....98
Ö
Ögonmussla ..........................35
Ögonstart-AF........................79
Överexponering ....................11
Överföringsläge ....................92
152
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
C:\01SE-DSLRA100\130ADD.fm
master:Right
Varumärken
•
är ett varumärke för Sony Corporation.
• ”Memory Stick”,
, ”Memory Stick PRO”,
, ”Memory Stick Duo”,
, ”Memory Stick PRO
Duo”,
, ”MagicGate”
och
är varumärken för Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows och DirectX är antingen
registrerade varumärken eller varumärken för
Microsoft Corporation i USA och/eller andra
länder.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac och eMac är varumärken eller
registrerade varumärken för Apple Computer,
Inc.
• Intel, MMX och Pentium är varumärken eller
registrerade varumärken för Intel Corporation.
• CompactFlash är ett varumärke för SanDisk
Corporation.
• Microdrive är ett registrerat varumärke för
Hitachi Global Storage Technologies i USA och
andra länder.
• Adobe är ett registrerat varumärke för Adobe
Systems Incorporated i USA och/eller andra
länder.
• D-Range Optimizer Advanced använder teknik
från
Apical Limited.
• Även alla andra system- och produktnamn som
omnämns i denna bruksanvisning är i regel
varumärken eller registrerade varumärken för
respektive utvecklare eller tillverkare.
Symbolerna ™ och ® har dock i allmänhet
utelämnats i denna bruksanvisning.
153
DSLR-A100
2-689-106-52(1)
2-689-106-52 (1)
Innan du börjar
använda kameran
Hur man använder
tagningsfunktionerna
Hur man använder
uppspelningsfunktionerna
Digital systemkamera
Bruksanvisning/
Felsökning
Hur man använder
menyerna
100
Hur man använder
kameran tillsammans
med en dator
Utskrift av bilder
DSLR-A100
Felsökning
Övrigt
”Läs det här först” (separat häfte)
Beskriver hur man ställer in kameran och använder dess
grundfunktioner för tagning/uppspelning.
Bruksanvisningar
Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen och det separata häftet
”Läs det här först” innan du börjar använda kameran, och ta sedan vara
på bruksanvisningarna för att kunna slå upp saker i framtiden.
Ytterligare information om den här
produkten och svar på vanliga frågor
återfinns på vår kundtjänsts webbplats.
© 2006 Sony Corporation
Register
Download PDF

advertising