Sony | SLT-A33 | Sony SLT-A33 SLT-A33 Endast kamerahus (objektiv medföljer inte) Bruksanvisning

Digitalkamera med
utbytbart objektiv
Handledning
A-fattning
Förbereda kameran
Innan du börjar använda
kameran
Bildtagning
Användning av
tagningsfunktionen
Användning av
uppspelningsfunktionen
Ändring av inställningar
Visning av bilder på datorn
Utskrift av bilder
Övrigt
Register
Ytterligare information om den här produkten och
svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts
webbplats.
VARNING
Utsätt inte kameran för regn eller
fukt eftersom det kan medföra risk
för brand eller elstötar.
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
SPARA DESSA ANVISNINGAR
VARNING
FÖLJ DESSA ANVISNINGAR
NOGGRANT FÖR ATT MINSKA
RISKEN FÖR BRAND OCH
ELSTÖTAR
Om stickkontakten inte passar i vägguttaget
så använd en lämplig stickkontaktsadapter
som passar i den sortens uttag.
VARNING!
Batteri
Batteriet kan brista om det hanteras
ovarsamt, vilket kan leda till brand eller
risk för kemiska brännskador. Vidta
följande försiktighetsåtgärder.
• Plocka inte isär.
• Se till att inte batteriet kommer i kläm
och skydda det mot våld och stötar och se
upp så att du inte utsätter det för slag,
tappar det eller trampar på det.
• Kortslut inte batteriet och låt inte
metallföremål komma i kontakt med
batteriets kontakter.
• Utsätt inte batteriet för temperaturer som
överstiger 60 °C. Sådana temperaturer
kan uppstå t.ex. i direkt solljus eller i en
bil som står parkerad i solen.
• Bränn inte upp det eller kasta in det i en
eld.
• Använd inte skadade eller läckande
litiumjonbatterier.
• Ladda upp batteriet med en batteriladdare
från Sony eller med en enhet som kan
ladda upp batteriet.
• Förvara batteriet utom räckhåll för små
barn.
• Håll batteriet torrt.
• Byt bara ut batteriet mot ett batteri av
samma typ, eller mot en typ som
rekommenderas av Sony.
• Kassera förbrukade batterier omedelbart
på det sätt som beskrivs i instruktionerna.
Batteriladdare
Även om CHARGE-lampan inte lyser är
batteriladdaren strömförande så länge den
är ansluten till vägguttaget. Om det skulle
uppstå något problem medan
batteriladdaren används, så stäng genast av
den genom att dra ut stickkontakten ur
vägguttaget.
När en strömkabel medföljer kan den
endast användas med denna enhet och bör
inte användas med någon annan enhet.
2
För kunder i Europa
Härmed intygar Sony Corporation att denna
SLT-A55V Digitalkamera med utbytbart
objektiv står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG. För ytterligare
information gå in på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Anmärkning för kunder i de länder
som följer EU-direktiv
Tillverkaren av den här produkten är Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad
representant för EMC och produktsäkerhet
är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För
eventuella ärenden gällande service och
garanti, se adresserna i de separata servicerespektive garantidokumenten.
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska produkter
(Användbar i den Europeiska
Unionen och andra Europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till
att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
Den här produkten har testats och befunnits
motsvara kraven enligt EMC Directive för
anslutningskablar som är kortare än 3
meter.
Observera
Elektromagnetiska fält med vissa
frekvenser kan påverka bilden och ljudet på
den här produkten.
Obs!
Om statisk elektricitet eller
elektromagnetism gör att
informationsöverföringen avbryts
(överföringen misslyckas) startar du om
programmet eller kopplar loss
kommunikationskabeln (USB-kabel eller
liknande) och sätter tillbaka den igen.
3
Avfallsinstruktion rörande förbrukade
batterier (gäller i EU och andra
europiska länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet inte
skall behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol
användas i kombination med en kemisk
symbol. Den kemiska symbolen för
kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om
batteriet innehåller mer än 0,0005%
kvicksilver eller 0,004% bly.
Med att sörja för att dessa batterier blir
kastade på ett riktigt sätt kommer du att
bidra till att skydda miljön och människors
hälsa från potentiella negativa
konsekvenser som annars kunnat blivit
orsakat av felaktig avfallshantering.
Återvinning av materialet vill bidra till att
bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet,
prestanda eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt batteri,
bör detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat
korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter
när det är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se
avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett
säkert sätt. Lämna batteriet på en
återvinningsstation för förbrukade batterier.
För mer detaljerad information rörande
korrekt avfallshantering av denna produkt
eller batterier, vänligen kontakta ditt
kommunkontor, din avfallsstation eller din
återförsäljare där du köpt produkten.
4
Anmärkningar om användningen av din kamera
Tagningsprocedur
Backup-rekommendation
• Denna kamera har två tagningslägen:
LCD-skärmläget då man använder LCDskärmen och sökarläget då man använder
sökaren.
• Den tagna bilden kan skilja sig från
bilden som visades innan tagning.
Ta alltid en säkerhetskopia av viktiga data
på något annat medium för att undvika
risken för dataförluster.
Att observera beträffande funktioner
som kan användas med kameran
• Om du vill kontrollera om det är en 1080
60i-kompatibel enhet eller en 1080 50ikompatibel enhet ska du kontrollera om
följande markeringar finns på kamerans
undersida.
1080 60i-kompatibel enhet:60i
1080 50i-kompatibel enhet:50i
• Du kanske upplever obehagliga
symptom, t.ex. trötta ögon illamående
eller trötthet när du tittar på 3D-bilder
som spelats in med kameran på 3Dkompatibla bildskärmar. Vi
rekommenderar att du tar pauser med
regelbundna intervall när du tittar på 3Dbilder. Eftersom behovet av pauser och
hur ofta man behöver ta paus varierar
mellan individer måste du själv avgöra
hur ofta du ska ta pauser. Om du känner
dig sjuk ska du sluta titta på 3D-bilder
och vid behov kontakta en läkare. Se
även bruksanvisningen för den anslutna
enheten eller programvaran som används
med kameran. Ett barns syn är alltid
känslig (speciellt gäller detta för barn
som är yngre än sex år). Kontakta en
expert, t.ex. en barnläkare eller en
ögonläkare innan du låter barn titta på
3D-bilder. Kontrollera att dina barn följer
de ovan nämnda försiktighetsåtgärderna.
Ingen kompensation för förlorat
inspelningsinnehåll
Vi kan inte kompensera för att det inte går
att ta bilder eller visa bilder på grund av fel
på kameran, minneskortet eller liknande.
Att observera angående LCDskärmen, den elektroniska sökaren,
objektivet och bildsensorn.
• LCD-skärmen och den elektroniska
sökaren är tillverkade med teknik med
extremt hög precision så att minst
99,99% av bildpunkterna är praktiskt
användbara. Det kan dock förekomma
små punkter som alltid förblir svarta eller
alltid lyser vitt, rött, blått eller grönt på
LCD-skärmen eller i den elektroniska
sökaren. Dessa punkter är normala för
tillverkningsprocessen och påverkar inte
bilderna som tas på något sätt.
• När du ändrar fokus i sökaren kan rött,
grönt eller blått flimmer synas på
skärmen. Detta är inte ett fel. Dessa
flimmer spelas inte in med bilden.
• Håll inte i kameran genom att hålla tag i
LCD-skärmen.
• Utsätt inte kameran för solljus och ta inte
bilder mot solen under en längre tid. Den
interna mekanismen kan skadas. Om
solljuset koncentreras på ett närbeläget
föremål finns det risk att det börjar
brinna.
• Det finns en magnet på baksidan och runt
den roterande axeln på LCD-skärmens
gångjärn. Låt inte någonting som lätt
påverkas av en magnet, t.ex. en diskett
eller kreditkort, komma nära LCDskärmen.
• På kalla ställen kan det hända att spår
efter bilden visas på skärmen. Detta är
inte ett fel. När kameran är placerad på
ett kall plats och slås på kan det hända att
skärmen tillfälligt blir mörk. Efterhand
som kameran värms upp fungerar
skärmen på normalt sätt igen.
5
Att observera beträffande inspelning
under långa perioder
Om GPS-kompatibla enheter (endast
SLT-A55V)
• Om du fortsätter att ta bilder under långa
perioder stiger kamerans temperatur. Om
temperaturen stiger ovanför en viss nivå
visas -markeringen på skärmen och
kameran stängs av automatiskt. Om
strömmen stängs av ska du lämna
kameran utan att använda den under
10 minuter eller längre för att låta
temperaturen inuti kameran sjunka till en
säker nivå.
• Vid höga omgivningstemperaturer stiger
kamerans temperatur snabbt.
• När kamerans temperatur stiger kan
bildkvalitén försämras. Du
rekommenderas att vänta tills kamerans
temperatur sjunker innan du fortsätter att
ta bilder.
• Kamerans yta kan bli varm. Detta är inte
ett fel.
• Kontrollera kamerans modellnamn för att
fastställa om den stödjer GPSfunktionen.
GPS-kompatibel: SLT-A55V
GPS-inkompatibel: SLT-A55/A33
• Använd GPS-funktionen i enlighet med
föreskrifterna i länder och områden där
du använder den.
• Ställ in [GPS På/Av] på [Av] om du inte
ville registrera information om plats
(sidan 136).
• Om du befinner dig i ett flygplan måste
du stänga av kameran enligt
meddelandena i kabinen.
Att observera vid uppspelning av
filmer på andra enheter
• Den här kameran använder MPEG-4
AVC/H.264 High Profile för inspelning i
AVCHD-format. Filmer inspelade i
AVCHD-format med den här kameran
kan inte spelas upp med följande enheter.
– Andra enheter som är kompatibla med
AVCHD-formatet som inte stödjer
High Profile
– Enheter som är inkompatibla med
AVCHD-formatet
Den här kameran använder även MPEG4 AVC/H.264 Main Profile för
inspelning i MP4-format. Av den
anledningen kan filmer som spelats in i
MP4-format med den här kameran inte
spelas upp på andra enheter än sådana
som stöder MPEG-4 AVC/H.264.
• Skivor inspelade med HD-bildkvalitet
(high definition) kan endast spelas upp på
enheter som är kompatibla med
AVCHD-formatet. DVD-spelare eller inspelare kan inte spela upp skivor med
HD-bildkvalitet eftersom de är
inkompatibla med AVCHD-formatet.
Dessutom kanske inte DVD-spelare eller
-inspelare kan mata ut skivor i HDkvalitet.
6
Att observera angående upphovsrätt
TV-program, filmer, videokassetter och
annat material kan vara
upphovsrättsskyddat. Kopiering av sådant
material utan särskilt tillstånd kan strida
mot upphovsrättslagen.
Bilderna som förekommer i
bruksanvisningen
Fotoexemplen som förekommer i denna
bruksanvisning är reproduktioner, och inte
verkliga bilder som tagits med den här
kameran.
Beträffande dataspecifikationerna
som anges i denna Handledning
Data om prestanda och specifikationer
definieras under följande förhållanden,
förutom det som beskrivs i Handledning:
Med en normal omgivningstemperatur på
25ºC och med ett batteripaket som har
laddats under cirka en timme efter att
CHARGE-lampan släckts.
Innehållsförteckning
Anmärkningar om användningen av din kamera ............... 5
Förbereda
kameran
Kontroll av medföljande tillbehör ................................... 11
Delarnas namn ................................................................. 12
Uppladdning av batteripaketet ......................................... 16
Sätta i batteripaketet/minneskortet (säljs separat) ............ 18
Montera ett objektiv ........................................................ 24
Förbereda kameran .......................................................... 26
Användning av medföljande tillbehör ............................. 28
Kontrollering av antalet lagringsbara bilder .................... 30
Rengöring ........................................................................ 33
Innan du börjar
använda
kameran
Skärmindikatorer ............................................................. 37
Växla skärmläget mellan LCD-skärmen och den
elektroniska sökaren. ......................................... 37
Välj visningssätt för tagningsinformationen (DISP)
............................................................................ 38
Visning av tagningsinformation (grafisk visning/
tagningsinformation (För Live View)) .............. 40
Tagningsinformation (För sökare) ............................. 42
Val av funktion/inställning .............................................. 44
Välja en funktion med Fn (Funktion)-knappen .......... 45
Funktionerna som väljs med Fn (Funktion)-knappen
............................................................................ 46
Funktionerna som väljs med MENU-knappen ........... 47
Bildtagning
Justera LCD-skärmens vinkel ......................................... 53
Bildtagning utan kameraskakning ................................... 54
Rätt kroppshållning .................................................... 54
Användning av SteadyShot-funktionen ..................... 55
Användning av stativ .................................................. 56
Tagning med autoinställning ........................................... 57
Automatisk tagning med lämpliga inställningar
............................................................................ 57
Tagning med inställningar som kameran justerar
automatiskt ........................................................ 59
7
Tagning med en lämplig inställning för motivet ............. 61
Tagning med förinställda inställningar enligt
scenen (scenval) ................................................ 61
Ta panoramabilder (Panoreringstagning) .......... 64
Ta flera bilder i följd med hög hastighet
(Kontinuerlig tagning prioritet AE) .................. 67
Tagning av bild på det sätt som du vill (exponeringsläge)
..................................................................................... 68
Tagning i autoprogramläge .................................... 69
Tagning med kontroll över bakgrundens suddighet
(bländarprioritet) ............................................... 70
Tagning av rörliga motiv med varierande återgivning
(slutartidsprioritet) ............................................. 73
Tagning med manuellt justerad exponering (manuell
exponering) ....................................................... 75
Tagning av bilder på ljusspår med lång exponering
(BULB) ............................................................. 77
Spela in filmer ................................................................. 79
Tillgänglig inspelningstid för en film ........................ 81
Att observera beträffande kontinuerlig filminspelning
............................................................................ 82
Val av skärpeinställningsmetod ....................................... 83
Användning av
Användning av autofokus .......................................... 83
tagningsfunktionen
Tagning med önskad komposition (skärpelås)............ 85
Val av skärpeinställningsmetod efter motivets rörelse
(Autofokusläge) ................................................. 86
Val av skärpeinställningsområde (AF-område) ......... 87
Manuell inställning av skärpan (manuell
skärpeinställning) .............................................. 88
Kontrollera skärpeinställningen genom att förstora
bilden ................................................................. 89
Känna av ansikten ............................................................ 91
Användning av ansiktsavkänning .............................. 91
Ta bilder av leende ansikten (leendeavkänning) ........ 92
Användning av blixten .................................................... 94
Användning av trådlös blixtfotografering .................. 97
Justering av bildens ljusstyrka (exponering,
blixtkompensation, mätning) ...................................... 98
Tagning med fastställd ljusstyrka (AE-lås) ................ 98
8
Kompensation av ljusstyrka på hela bilden
(exponeringskompensation) .............................. 99
Justering av mängden blixtljus (Blixtkompensering)
.......................................................................... 101
Val av blixtstyrningsmetod för inställning av mängden
blixtljus (blixtstyrning) ................................... 102
Val av metod för mätning av motivets ljusstyrka
(Mätmetod) ...................................................... 103
Ställa in ISO-känsligheten ............................................. 104
Automatisk kompensering av ljusstyrka och kontrast (DRange) ...................................................................... 105
Korrigering av bildens ljusstyrka (optimering av
dynamikomfånget) .......................................... 105
Kompensera automatiskt med en rik tonskala (Auto High
Dynamic Range) ............................................. 106
Bildbearbetning ............................................................. 108
Val av önskad bildbearbetning (kreativa inställningar)
.......................................................................... 108
Ändra färgåtergivningsområde (färgrymd) ............... 109
Justering av färgtoner (vitbalans) .................................. 110
Justering av vitbalansen så den lämpar sig för en specifik
ljuskälla (Auto/Förinställd vitbalans) .............. 110
Inställning av färgtemperatur och en filtereffekt
(Färgtemperatur/Färgfilter) ............................. 111
Lagring av färgtoner (specialinställd vitbalans) ....... 112
Val av matningsläge ......................................... 114
Enbildstagning .......................................................... 114
Tagning av flera bilder i följd .................................. 114
Hur man använder självutlösaren ............................. 115
Tagning av bilder i följd med olika exponeringar
(exponeringsgaffling) ...................................... 116
Tagning med flyttad vitbalans (vitbalansgaffling)
.......................................................................... 117
Tagning med den trådlösa fjärrkontrollen ................ 118
9
Användning av
uppspelningsfunktionen
Uppspelning av bilder .................................................... 119
Kontrollera bildinformation ........................................... 125
Skydda bilder (skydda) .................................................. 129
Radering av bilder (radera) ............................................ 130
Titta på bilder på en TV-skärm ..................................... 132
Ändring av
inställningar
GPS-inställning (endast SLT-A55V) ............................ 136
Inställning av upplösning och bildkvalitet .................... 139
Inställning av metod för lagring på ett minneskort ....... 143
Ändring av brusreduceringsinställningen ...................... 147
Ändra knapparnas funktioner ........................................ 148
Ändring av andra inställningar ...................................... 149
Inställning av LCD-skärm/elektronisk sökare ............... 151
Kontrollera kamerans version ........................................ 153
Återställning till standardinställningarna ...................... 154
Visning av bilder Använda med din dator ................................................. 157
Användning av programvara ......................................... 159
på datorn
Anslutning av kameran till datorn ................................. 163
Skapa en filmskiva ........................................................ 166
Utskrift av bilder
DPOF-markering ........................................................... 170
Övrigt
Tekniska data ................................................................. 172
Felsökning ..................................................................... 177
Varningsmeddelanden ................................................... 187
Försiktighetsåtgärder ..................................................... 190
AVCHD-format ............................................................. 193
GPS (endast SLT-A55V) ............................................... 194
3D-tagning ..................................................................... 196
Register .......................................................................... 197
10
Förbereda kameran
Kontroll av medföljande tillbehör
Numret inom parentes anger antalet delar.
• CD-ROM (applikationsprogram
för α kamera) (1)
• Handledning (denna
bruksanvisning) (1)
• Nätkabel (1) (medföljer inte i
USA och Kanada)
Att observera beträffande
användning av objektiv och
tillbehör
• Uppladdningsbart batteripaket
NP-FW50 (1)
Du rekommenderas att använda Sonyobjektiv/tillbehör* som utformats för att
passa den här kamerans egenskaper. Om
du använder produkter från andra
tillverkare kan det leda till att kamerans
prestanda minskar eller så kan det leda
till olyckor och att kameran inte
fungerar som den ska.
* Konica Minolta-produkter inkluderas.
• USB-kabel (1)
• Axelrem (1)
• Husskydd (1) (påsatt på kameran)
• Ögonmussla (1) (påsatt på
kameran)
11
Förbereda kameran
• BC-VW1 Batteriladdare (1)
Delarnas namn
Se sidorna inom parentes för närmare detaljer om hur de olika funktionerna
används.
Framsida
A Avtryckare (57)
M
B Strömbrytare (26)
N Objektivfrigöringsknapp (25)
C Styrratt (71)
O Knapp för
D Fjärrsensor
E Självutlösarlampa (115)
F Objektivkontakter*
G Spegel*
H Förhandsgranskningsknapp
(72)
I Fattning
J Inbyggd blixt* (94)
K Mikrofon**
L Lägesratt (57 – 78)
12
(blixtens pop-up)-knapp (94)
skärpeinställningsläge (83, 88)
* Rör inte direkt vid dessa
delar.
** Täck inte över den här
delen under
filminspelning.
Baksida
Förbereda kameran
A Mikrofon**
L MOVIE-knapp (79)
B Självlåsande tillbehörssko (97)
M FINDER/LCD-knapp (37, 152)
C MENU-knapp (47)
N Högtalare
D Sökare* (37)
O
E Okularsensorer (37)
F Dioptrijusteringsratt (27)
G LCD-skärm (40, 119, 125)
H Ljussensor (151)
I
(Uppspelning)-knapp (119)
J Läsnings/skrivningslampa (20)
K För tagning:
Fokusförstoringsknapp (89,
148)
För visning: (Radera)-knapp
(130)
Markering för
bildsensorposition (85)
P D-RANGE (Dynamiskt
område)-knapp (105)
Q För tagning: AEL (AE-lås)-
knapp (76, 98)
För visning:
(Zooma in)knapp (122)
R För tagning:
(Exponering)knapp (99)
För visning:
(Zooma ut)knapp (122)/
(Indexvisning)-knapp (123)
13
S För tagning: Fn (Funktion)-
knapp (45, 46)
För visning:
knapp (121)
(Bildrotering)-
T Kontrollknapp
När menyn är aktiverad: v/V/
b/B-knapp (44)
När menyn är inaktiverad:
DISP (Visning) (38, 119)/WB
(Vitbalans) (110)/
(Matning) (114)/ISO (104)
U Kontrollknapp (Enter) (44)/AF-
knapp (87)
* Rör inte direkt vid dessa
delar.
** Täck inte över den här
delen under
filminspelning.
14
Sidor/Botten
• När du ansluter RM-S1AM/
RM-L1AM-fjärrkontrollen
(säljs separat) till kameran, ska
du sätta in kontakten för
fjärrkontrollens i REMOTEkontakten genom att passa ihop
fjärrkontrollens kontakt med
REMOTE-kontakten.
Kontrollera att kabeln för
fjärrkontrollens är vänd framåt.
ordentligt på stativ med längre
skruv än 5,5 mm och det finns
även risk för skador på
kameran.
G Minneskortsfack (18)
H Batteri-/minneskortsfackets
lock (18)
I Anslutningsplattans lock
B Axelremsöglor (28)
C HDMI-kontakt (132)
D
(USB)-kontakt (163)
E Mikrofonuttag
• När du ansluter en extern
mikrofon stängs den interna
mikrofonen av automatiskt. När
den externa mikrofonen
strömförsörjs via uttaget får
mikrofonen sin ström från
kameran.
F Stativfäste
• Vid användning med
nätadaptern AC-PW20 (säljs
separat)
Var försiktig så att inte
nätadapterns kabel kläms mot
locket när du stänger locket.
• Använd ett stativ med en
skruvlängd på högst 5,5 mm.
Det går inte att fästa kameran
15
Förbereda kameran
A REMOTE-kontakt
Uppladdning av batteripaketet
Ladda upp batteripaketet NP-FW50 ”InfoLITHIUM” (medföljer) när du
använder kameran för första gången.
”InfoLITHIUM”-batteripaketet går att ladda upp även om det inte är helt
urladdat.
Det kan också användas fastän det inte är helt uppladdat.
1 Sätt i batteripaketet i
batteriladdaren.
Tryck in batteripaketet tills det klickar
till.
2 Anslut batteriladdaren till
För USA och Kanada
Kontakt
vägguttaget.
Tänd: Uppladdning
Släckt: Uppladdningen är färdig
• CHARGE-lampan stängs av när
laddningen är klar.
• Tiden som det tar att ladda upp ett helt
urladdat batteripaket vid en temperatur
på 25°C är cirka 250 minuter.
CHARGE-lampa
För andra länder/områden än USA
och Kanada
CHARGE-lampa
Nätkabel
16
För att använda kameran utomlands — Strömkällor
Det går att använda kameran, batteriladdaren och nätadaptern AC-PW20
(säljs separat) i alla länder och områden med en nätspänning på
100 V – 240 V växelström, 50/60 Hz.
Obs!
• Använd ingen eltransformator (resetransformator) eftersom det kan leda till fel på
kameran.
17
Förbereda kameran
Obs!
• Uppladdningstiden varierar beroende på återstående kapacitet i batteriet samt
laddningsomständigheterna.
• Vi rekommenderar att du laddar upp batteripaketet i en omgivning där temperaturen
är mellan 10 och 30°C. Det kan hända att du inte kan ladda upp batteripaketet
effektivt om temperaturen inte ligger inom detta område.
• Anslut batteriladdaren till det närmaste vägguttaget.
• Försök inte att ladda batteripaketet igen direkt efter att det har laddats, eller när det
inte har använts efter att ha laddats. Om du gör det kommer batteripaketets prestanda
att påverkas.
• Ladda inte upp några andra sorters batteripaket än batteripaket i ”InfoLITHIUM”
W-serien i batteriladdaren (medföljer) kameran. Andra sorters batterier än de av
föreskriven typ kan börja läcka, bli överhettade eller explodera om man försöker
ladda upp dem, vilket kan leda till elstötar eller brännskador.
• Om CHARGE-lampan blinkar kan det betyda att det är fel på batteripaketet eller att
fel sorts batteripaket är isatt. Kontrollera att batteripaketet är av specificerad typ. Om
batteripaketet är av specificerad typ så ta av det, byt ut det mot ett nytt eller annat
batteripaket och kontrollera om batteriladdaren nu fungerar som den ska. Om
batteriladdaren fungerar som den ska var det förmodligen fel på batteripaketet.
• Om batteriladdaren är smutsig kan det hända att det inte går att ladda upp
batteripaketet ordentligt. Rengör batteriladdaren med en torr duk eller dylikt.
Sätta i batteripaketet/minneskortet (säljs
separat)
1 Skjut spärren för att öppna locket
och öppna locket.
2 Håll spärren undantryckt med
kanten på batteripaketet och tryck
in det så långt det går.
Spärr
3 Sätt i ett minneskort.
• Placera minneskortet med det avfasade
hörnet enligt bilden och tryck in
minneskortet tills det klickar.
Kontrollera att det avfasade hörnet är
vänt åt rätt håll.
4 Stäng locket.
18
För att ta ut batteripaketet
Stäng av kameran och skjut spärren i
pilens riktning. Var försiktig så att du inte
tappar batteripaketet.
Spärr
19
Förbereda kameran
Tillgängliga minneskort
• Endast ”Memory Stick PRO Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”, SDminneskort, SDHC-minneskort och SDXC-minneskort kan användas
med denna kamera. Ett MultiMediaCard kan inte användas med denna
kamera. Korrekt funktion kan emellertid inte garanteras för alla
minneskortsfunktioner.
• ”Memory Stick PRO Duo” och ”Memory Stick PRO-HG Duo” benämns
”Memory Stick PRO Duo” och ”SD”-minneskort, SDHC-minneskort och
SDXC-minneskort benämns ”SD-kort” i denna Handledning.
• För inspelning av filmer rekommenderas att du använder följande
minneskort.
–
(Mark2) (”Memory Stick PRO Duo” (Mark2))
–
(”Memory Stick PRO-HG Duo”)
– SD-minneskort, SDHC-minneskort, SDXC-minneskort (Klass 4 eller
mer)
• Bilder inspelade på ett SDXC-minneskort kan inte importeras till eller
spelas på datorer eller AV-enheter som inte är kompatibla med exFAT.
Kontrollera att enheten är kompatibel med exFAT innan du ansluter den
till kameran. Om du ansluter kameran till en inkompatibel enhet
uppmanas du att formatera kortet. Formatera aldrig kortet när du får
denna uppmaning eftersom det kommer att radera alla data på kortet.
(exFAT är filsystemet som används på SDXC-minneskort.)
Avlägsna ett minneskort
Kontrollera att läsnings/skrivningslampan inte lyser, öppna
därefter locket och tryck in minneskortet
en gång.
Läsnings/skrivningslampa
Kontrollera den återstående batterinivån
Kontrollera nivån med följande indikatorer och procentindikatorer som
visas på skärmen.
”Batteriet slut.”
Batterinivå
Hög
Låg
Det går inte längre
att ta bilder.
Vad är ett ”InfoLITHIUM”-batteripaket?
Ett ”InfoLITHIUM”-batteripaket är ett litiumjonbatteripaket som har
funktioner för utbyte av information gällande kamerans
användningsförhållanden. När du använder ”InfoLITHIUM”-batteripaket
visas den återstående batteritiden i procent enligt kamerans
användningsförhållanden.
Att observera beträffande användning av batteripaketet
• Den visade nivån är eventuellt inte rätt under vissa förhållanden.
• Utsätt inte batteripaketet för vatten. Batteripaketet är inte vattentätt.
• Lämna inte batteripaketet på alltför varma ställen, som t.ex. i en bil eller
under direkt solljus.
20
Batteripaketets livslängd
• Batteripaketets livslängd är begränsad. Batteripaketets kapacitet sjunker
både efter hand som det används och med tiden. Om batteripaketets
användningstid börjar bli avsevärt kortare beror det förmodligen på att det
är förbrukat. Köp ett nytt batteripaket.
• Batteripaketets livslängd beror på förvarings- och
användningsförhållandena för respektive batteripaket.
Förvaring av batteripaketet
Även om batteripaketet inte ska användas på länge så skall du för att
förlänga dess livslängd ta fram det en gång om året och ladda upp det och
sedan använda upp hela laddningen i kameran innan du stoppar undan det
igen på ett torrt, svalt ställe.
Att observera vid användning av minneskort
• Undvik att stöta till, böja eller tappa minneskortet.
• Undvik att använda eller förvara minneskortet på följande platser:
– Platser med hög temperatur som t.ex. i en bil som står parkerad rakt i
direkt solljus.
– Platser med direkt solljus.
– På fuktiga ställen eller där det förekommer frätande ämnen.
• Det kan hända att minneskortet är varmt precis efter att det har använts en
längre tid. Var försiktig när du tar i det.
• När läsnings-/skrivningslampan lyser skall du aldrig ta ut minneskortet
eller batteripaketet, eller stänga av kameran. Data kan förstöras.
• Data kan skadas om minneskortet placeras i närheten av en kraftig
magnet eller om minneskortet används i en omgivning där det kan
21
Förbereda kameran
Effektiv användning av batteripaketet
• Batteriets prestanda sjunker vid låg temperatur. Det betyder att
batteripaketet har kortare användningstid på kalla ställen och att
hastigheten vid kontinuerlig tagning blir långsammare. Vi
rekommenderar att du lägger batteripaketet i en ficka nära kroppen för att
värma upp det, och väntar med att sätta i det i kameran tills precis innan
tagningen.
• Batteripaketet tar slut snabbt om du använder blixten ofta, använder
kontinuerlig tagning ofta eller sätter på och stänger av kameran ofta.
utsättas för statisk elektricitet eller elektriskt oljud.
• Vi rekommenderar att du tar en backup-kopia av viktiga data, t.ex. till
datorns hårddisk.
• Lägg minneskortet i det medföljande fodralet när du bär omkring det eller
förvarar det.
• Utsätt inte minneskortet för vatten.
• Rör inte vid kontaktdelen på minneskortet med fingrarna eller några
metallföremål.
• När minneskortets skrivskyddsomkopplare är inställd på LOCK-läget,
kan du inte utföra åtgärder som att spela in eller radera bilder.
• Vi kan inte garantera att det går att använda minneskort som är
formaterade på en dator i den här kameran. Formatera alltid minneskorten
i kameran.
• Hastigheten för läsning/skrivning av data varierar beroende på vilken
kombination av minneskort och övrig utrustning som används.
• Undvik att trycka alltför hårt när du skriver i anteckningsområdet.
• Sätt inte fast en etikett på själva minneskortet.
• Försök inte ta isär eller modifiera minneskorten.
• Lämna inte minneskort inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja
minneskortet.
22
Att observera beträffande ”Memory Stick” som används med kameran
Typerna av ”Memory Stick” som kan användas med denna kamera anges i
tabellen nedan. Korrekt funktion kan emellertid inte garanteras för alla
”Memory Stick PRO Duo”-funktioner.
”Memory Stick PRO Duo”*1*2*3
”Memory Stick PRO-HG
Duo”*1*2
Kan användas med din kamera
Kan inte användas med din
kamera
”Memory Stick” och ”Memory
Stick PRO”
Kan inte användas med din
kamera
Förbereda kameran
”Memory Stick Duo”
*1 Detta kort är utrustat med MagicGate-funktion. MagicGate är en
copyrightskyddsteknik som använder krypteringsteknik. Datainspelning/uppspelning som kräver MagicGate-funktioner kan inte utföras med denna
kamera.
*2 Stöder höghastighetsöverföring av data med hjälp av ett parallellgränssnitt.
*3 När du använder ”Memory Stick PRO Duo” till att spela in filmer kan endast de
som är markerade med Mark2 användas.
Att observera vid användning av ”Memory Stick Micro” (säljs separat)
• Denna produkt är kompatibel med ”Memory Stick Micro” (”M2”). ”M2”
är en förkortning för ”Memory Stick Micro”.
• Om du vill använda ett ”Memory Stick Micro” med kameran måste du
sätta in ”Memory Stick Micro” i en ”M2”-adapter av Duo-storlek. Om du
sätter in ett ”Memory Stick Micro” i kameran utan en ”M2”-adapter av
Duo-storlek, kanske du inte kan ta bort det från kameran.
• Lämna inte ”Memory Stick Micro” inom räckhåll för små barn. De kan
råka svälja minneskortet.
23
Montera ett objektiv
1 Ta av husskyddet från kameran
och förpackningslocket från
objektivets baksida.
• Vid byte av objektiv skall objektivet
hållas borta från dammiga ställen så att
det inte kommer in damm eller skräp i
kameran.
Husskydd
Förpackningslock
2 Sätt på objektivet genom att
passa ihop de orange
indexmärkena på objektivet och
kameran.
Orange indexmärken
3 Vrid objektivet medurs tills det
klickar till i låst läge.
• Kontrollera att du sätter på objektivet
rakt.
Obs!
• Tryck inte på objektivfrigöringsknappen när du sätter på ett objektiv.
• Ta inte i för hårt när du sätter på ett objektiv.
• Objektiv med e-fattning är inte kompatibla med denna kamera.
• När du använder ett objektiv som har ett stativfäste ska du fästa objektivet på stativet
med hjälp av stativfästet för att hjälpa till att balansera objektivets vikt.
24
Avlägsna objektivet
1 Tryck in
objektivfrigöringsknappen så
långt det går och vrid objektivet
moturs tills det stannar.
Objektivfrigöringsknapp
Förbereda kameran
2 Sätt på förpackningslocket på
objektivet och husskyddet på
kameran.
• Avlägsna dammet från skydden innan
du sätter på dem.
• Det medföljer inte ett bakre objektivlock
med objektivsatsen DT 18–55 mm F3,5–
5,6 SAM. För att förvara objektivet utan
att ha det monterat på kameran, köp Bakre
objektivlock ALC-R55.
Att observera vid byte av objektiv
Om det kommer in damm eller skräp i kameran när du byter objektiv och
det hamnar på bildsensorns yta (den del av kameran som fungerar som
film) kan det komma med i bilderna beroende på tagningsförhållandena.
Denna kamera är försedd med en dammskyddsfunktion för att förhindra att
det kommer damm på bildsensorn. Ta dock snabbt bort objektivet från
dammiga ställen när du sätter på eller tar av ett objektiv.
Om det kommer damm eller skräp på bildsensorn
Rengör bildsensorn genom att använda [Rengöringsläge] i
Inställningsmenyn (sidan 34).
25
Förbereda kameran
Inställning av datumet
När du slår på kameran för första gången visas skärmen för datum/
klockinställning.
1 Ställ strömbrytaren på ON för att
slå på kameran.
Skärmen som används för att ställa in
datum och tid visas.
• Ställ den på OFF för att stänga av
kameran.
2 Bekräfta att [Enter] är valt på
LCD-skärmen och tryck sedan på
kontrollknappens mitt.
3 Välj område med b/B på kontrollknappen och tryck därefter på
kontrollknappens mitt.
4 Välj respektive punkt med b/B
och ställ in siffervärdet med v/V.
[Sommartid:]: Slår på eller stänger av
sommartid.
[Datumformat:]: Väljer formatet för att
visa datumet.
• Midnatt anges som 12:00 AM och mitt
på dagen som 12:00 PM.
26
5 Upprepa steg 4 för att ställa in övriga punkter och tryck sedan
på kontrollknappens mitt.
6 Bekräfta att [Enter] är valt och tryck sedan på kontrollknappens
mitt.
Ställa in datum/klocka igen
När du slår på kameran för första gången visas automatiskt skärmen för
datum/klockinställning. Nästa gång ställer du in datum och tid från menyn.
MENU-knapp t
1 t [Datum/klockinst]
Ställa in området igen
Du kan ställa in området där du vill använda kameran. Därmed kan du
ställa in det lokala området när du använder kameran utomlands.
MENU-knapp t
1 t [Områdesinställning]
Bibehålla inställningen för datum och tid.
Den här kameran har ett inbyggt uppladdningsbart batteri för att hålla kvar
datumet, tiden och övriga inställningar i minnet, oavsett om kameran är
påslagen eller ej och oavsett om batteriet är installerat eller ej. Mer
information finns på sidan 190.
Justera sökarens skärpa (dioptrijustering)
Ställ in dioptrijusteringsratten i
förhållande till din syn så att bilden
visas så tydligt som möjligt i
sökaren.
• Att rikta kameran mot ljuset gör det lättare att
justera dioptri-inställningen.
Obs!
• Tillsatsen för dioptrijustering (säljs separat) kan inte användas med denna kamera.
27
Förbereda kameran
Avbryta datum/klockinställningen
Tryck på MENU-knappen.
Användning av medföljande tillbehör
I detta avsnitt beskrivs det hur man använder axelremmen och
ögonmusslan. De andra tillbehören beskrivs på följande sidor.
• Uppladdningsbart batteripaket (sidan 16)
• Batteriladdare (sidan 16)
• Nätkabel (medföljer inte i USA och Kanada) (sidan 16)
• USB-kabel (sidan 163)
• CD-ROM (sidan 159)
Fastsättning av axelremmen
Fäst båda ändarna av remmen på
kameran.
28
Ta bort ögonmusslan
När du fäster FDA-A1AM Vinkelsökare (säljs separat) på kameran ska du
ta bort ögonmusslan.
Förbereda kameran
Skjut försiktigt av ögonmusslan
genom att trycka på båda sidorna av
den.
• Placera fingrarna under ögonmusslan och
skjut den uppåt.
Obs!
• Förstoring och förstoringsokularet kan inte användas med denna kamera.
29
Kontrollering av antalet lagringsbara
bilder
När du sätter in ett minneskort i kameran
och ställer strömbrytaren på ON visas
antalet bilder som går att lagra (med de
nuvarande inställningarna) på skärmen.
Obs!
• När ”0” (antalet bilder som kan sparas) blinkar gult, är minneskortet fullt. Sätt i ett
annat minneskort, eller radera bilder på det nuvarande minneskortet (sidan 130).
• När ”NO CARD” (antalet bilder som kan sparas) blinkar gult, innebär det att inget
minneskort har satts i. Sätt i ett minneskort.
Antalet bilder som går att sparas på ett minneskort
Tabellen anger ungefär hur många bilder som går att lagra på ett
minneskort som formaterats i den här kameran. Värdena definieras med
hjälp av Sony standardminneskort för testning. Dessa värden kan variera
beroende på tagningsförhållandena och typen av minneskort som används.
Bild: Storlek: L 16M (SLT-A55/A55V)/L 14M (SLT-A33)
Bild: Bildformat: 3:2*
”Memory Stick PRO Duo”
SLT-A55/A55V
Kapacitet
Storlek
Standard
(Antal: bilder)
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
6406
386
781
1587
3239
Fin
270
548
1116
2279
4510
RAW & JPEG
74
154
319
657
1304
RAW
106
220
452
928
1840
30
SLT-A33
(Antal: bilder)
Kapacitet
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
433
875
1778
3626
7172
Fin
305
618
1258
2569
5083
RAW & JPEG
84
176
362
745
1478
RAW
122
251
514
1054
2089
Storlek
Standard
Antalet bilder som går att lagra när batteripaket används
Det ungefärliga antalet bilder som går att lagra är det följande när kameran
används med ett fullt uppladdat batteripaket (medföljer).
Observera att det faktiska antalet bilder kan bli lägre än vad som anges
beroende på användningsförhållandena.
Med blixten
SLT-A55
SLT-A55V
SLT-A33
LCD-skärmläge
Ca. 390 bilder
Ca. 380 bilder
Ca. 340 bilder
Sökarläge
Ca. 350 bilder
Ca. 330 bilder
Ca. 270 bilder
Utan blixten
SLT-A55
SLT-A55V
SLT-A33
LCD-skärmläge
Ca. 450 bilder
Ca. 430 bilder
Ca. 380 bilder
Sökarläge
Ca. 380 bilder
Ca. 370 bilder
Ca. 290 bilder
• Vid kalkylerandet av antalet utgår man ifrån ett fullt uppladdat
batteripaket och följande omständigheter:
– Temperaturen i omgivningen är 25°C.
– Användning av batteripaketet som har laddats en timme efter att
CHARGE-lampan släcks.
– Använda Sony ”Memory Stick PRO Duo” (säljs separat).
– [Bild: Kvalitet] är inställd på [Fin].
– [Autofokusläge] är inställd på [Automatisk AF].
– Tagning av en bild var 30:e sekund.
– Kameran slås på och stängs av en gång per tio bilder.
31
Förbereda kameran
* När [Bild: Bildformat] är inställt på [16:9] kan du lagra mer bilder än vad som anges
i tabellen ovan (förutom när [RAW] är valt).
– [GPS På/Av] är inställd på [På].
• Beträffande antalet bilder du kan ta när blixten används:
– Blixten utlöses för varannan bild.
– Mätmetoden är baserad på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
32
Rengöring
Rengöring av kamerahuset
Rengöring av objektivet
• Använd inga rengöringslösningar som innehåller organiska
lösningsmedel som thinner eller bensin.
• Använd en blåsare för att avlägsna damm från linsytan. Om smutsen är
svår att få bort så torka av den med en mjuk duk eller en pappersnäsduk
som fuktats med linsrengöringsvätska. Torka i ett spiralmönster från
mitten och ut mot kanten. Spruta inte linsrengöringsvätska direkt på
linsytan.
33
Förbereda kameran
• Rör aldrig vid några delar inuti kameran, objektivkontakterna eller
spegeln. Om det kommer damm på spegeln eller runtomkring den kan det
påverka bilderna eller kamerans prestanda. Blås bort eventuellt damm
med en tillgänglig blåsborste.* För mer information om rengöring av
bildsensorn, se nästa sida.
* Använd inte en sprutborste. Det kan leda till fel på kameran.
• Rengör kamerans yta med en mjuk duk som fuktats med vatten, och torka
sedan av den med en torr duk. Använd inte följande ämnen eftersom de
kan orsaka skador eller fläckar på ytfinishen eller höljet.
– Kemikalier som thinner, bensin, sprit, engångsdukar, insektsmedel,
solskyddsmedel osv.
– Rör inte vid kameran om du har något av ovanstående på händerna.
– Låt inte kameran ha kontakt med gummi eller vinyl under längre tid.
Rengöring av bildsensorn
Om det kommer in damm eller skräp i kameran och det hamnar på
bildsensorn (den del som fungerar som film) kan det komma med på
bilderna som tas, beroende på tagningsförhållandena. Rengör bildsensorn
genom att följa stegen nedan om det kommer damm på den.
Obs!
• Rengöringen kan inte användas när batterinivån är 50 % eller lägre.
• Kameran börjar pipa om batteripaketet börjar bli urladdat under rengöringen. Stoppa
omedelbart rengöringen och stäng av kameran. Vi rekommenderar att du använder
en AC-PW20-nätadapter (säljs separat).
• Avsluta rengöringen så kvickt som möjligt.
• Använd inte en sprejblåsare eftersom det då kan spridas omkring vattendroppar inuti
kamerahuset.
Rengöra bildsensorn automatiskt med hjälp av kamerans rengöringsläge
1 Kontrollera att batteriet är fullt uppladdat (sidan 20).
2 Tryck på MENU-knappen och välj
2 med b/B på
kontrollknappen.
MENU-knapp
3 Välj [Rengöringsläge] med v/V
och tryck sedan på
kontrollknappens mitt.
4 Välj [Enter] med v och tryck på kontrollknappens mitt.
Bildsensorn vibrerar en kort stund och tar bort damm från sensorn.
34
5 Stäng av kameran.
Rengöra bildsensorn med hjälp av en blåsare
Rengör bildsensorn med hjälp av en blåsare om ytterligare rengöring
behövs efter att rengöringsläget använts.
1 Utför rengöringsåtgärderna som beskrivs i steg 1 till 4 av
Förbereda kameran
”Rengöra bildsensorn automatiskt med hjälp av kamerans
rengöringsläge”.
2 Ta av objektivet (sidan 25).
3 Tryck på V-markeringen på
spegellåsspaken med ett finger
för att lyfta upp spegeln.
• Var försiktig så att du inte vidrör
spegelns yta.
Spegellåsspak
4 Blås bort allt damm från
bildsensorns yta och området
runtomkring med en blåsare.
• Vidrör inte bildsensorn med blåsarens
spets och för inte in blåsarens spets i
utrymmet innanför fattningen.
• Håll kameran vänd nedåt för att
förhindra att dammet kommer in i
kameran igen. Avsluta rengöringen så
kvickt som möjligt.
• Rengör även spegelns baksida med
hjälp av en blåsare.
35
5 Sänk spegeln med ett finger tills
den klickar efter att rengöringen
är klar.
• Tryck spegelns ram tillbaka ner med ett
finger. Var försiktig så att du inte vidrör
spegelns yta.
• Tryck ner spegeln tills den låses
ordentligt.
6 Sätt fast objektivet och stäng av kameran.
• Kontrollera att spegeln är ordentligt låst i det nedre läget när du sätter på
objektivet.
Obs!
• Kontrollera att spegeln är ordentligt låst i det nedre läget när du sätter på objektivet
efter att rengöringen är klar. Annars kan objektivet repas eller detta kan orsaka
ytterligare problem. Om spegeln inte är ordentligt låst i nedre läget fungerar inte
heller autofokus under tagning.
• Du kan inte ta bilder medan spegeln är upplyft.
36
Innan du börjar använda kameran
Skärmindikatorer
Växla skärmläget mellan LCD-skärmen och den
elektroniska sökaren.
FINDER/LCD-knapp
Sökare
LCD-skärm
Snabbt fokusera på ett motiv med sökaren
När du tittar in i sökaren kommer motivet i AF-området automatiskt i fokus
(Eye-Start AF).
MENU-knapp t
1 t [Eye-Start AF] t [På]
När FDA-A1AM Vinkelsökare (säljs separat) är monterat på kameran
rekommenderar vi att du ställer [Eye-Start AF] på [Av] därför att
okularsensorerna som sitter under sökaren kan aktiveras.
37
Innan du börjar använda kameran
När du tittar in i sökaren aktiveras
sökarläget och när du tar bort ditt ansikte
från sökaren återgår skärmläget till LCDskärmläget.
Du kan även växla skärmläget med hjälp
avFINDER/LCD-knappen.
Välj visningssätt för tagningsinformationen (DISP)
Varje gång du trycker på DISP på
kontrollknappen växlar
tagningsinformationen enligt följande.
Statusen för visningen i sökaren ändras
enligt följande (”Visning av
tagningsinformation” (För Live View)
hoppas över). Du kan växla visningen i
sökaren separat från visningen på LCDskärmen.
Grafisk visning
Visning av
Ingen visning av
Visning av digital
tagningsinformation tagningsinformation nivåmätare
(För Live View)
Digital nivåmätare
Den digitala nivåmätaren i den här kameran
Den digitala nivåmätaren indikerar om
kameran är vågrät både i horisontal
riktning och i riktning fram-bak. När
kameran är vågrät i båda riktningarna blir
indikatorn grön.
Horisontal riktning
Riktning fram-bak
Obs!
• Felet för den digitala nivåmätaren blir större om du lutar kameran för mycket framåt
eller bakåt.
• En lutning på ±1° kan visas även om kameran är nästan vågrät.
38
Tagningsinformation (För sökare)
Du kan växla ”Visning av tagningsinformation” på LCD-skärmen till en
skärm som är lämplig för tagning när du tittar i sökaren. Skärmen i sökaren
är för Live View.
MENU-knapp t
2 t [Visa tagningsdata] t [För sökare]
Varje gång du trycker på DISP på kontrollknappen växlar skärmen enligt
följande.
Visning av
Ingen visning av
Visning av digital
tagningsinformation tagningsinformation nivåmätare
(För sökare)
Innan du börjar använda kameran
Grafisk visning
39
Visning av tagningsinformation (grafisk visning/
tagningsinformation (För Live View))
Den grafiska visningen visar slutartid och bländarvärde grafiskt och visar
tydligt hur exponeringen fungerar.
Grafisk visning
A
Indikator
Indikator
SM
Visning av tagningsinformation
(För Live View)
Betydelse
Exponeringsläge
(57 – 78)
(SLT-A55/A55V)/
PA •
(SLT-A33)
Betydelse
Bildkvalitet för stillbilder
(141)
Upplösning för filmer
(140)
100% Återstående batteritid
(20)
Minneskort (18)
100
Återstående antal
lagringsbara bilder (30)
Upplösning för stillbilder
(139)/Aspekt för
stillbilder (141)/
Upplösning för
panoramabilder (140)
40
Varning om överhettning
(188)
Databasfil full (188)/Fel i
databasfil (188)
Varning för
skakningsoskärpa (55)
Ingen ljudinspelning för
filmer (81)
Indikator
Betydelse
Indikator
Betydelse
AF-område (87)
GPS trianguleringsstatus
(136) (endast SLT-A55V)
Ansiktsavkänning (91)
Leendeavkänning (92)
Indikator för
leendeavkänningskänslighet
(92)
B
Indikator
Betydelse
AF-område (87)
Slutartidindikator (73)
E
Bländarindikator (70)
Indikator
Betydelse
ISO-känslighet (104)
C
Mätmetod (103)
Indikator
Betydelse
INSP 0:12
Inspelningstid för film
(m:s)
z
Skärpa (84)
1/250
Slutartid (73)
F3.5
Bländare (70)
EV-skala (76, 117)
AE-lås (98)
SteadyShot-skala (55)
AWB
7500K G9
Vitbalans (Auto,
Förinställd,
Specialinställd,
Färgtemperatur,
Färgfilter) (110)
Optimering av
dynamikomfånget (105)/
Auto HDR (106)
Kreativa inställningar
(108)
D
Indikator
Blixtkompensation (101)
Betydelse
Matningsläge (114)
Blixtläge (94)/
Rödögereducering (96)
Skärpeinställningsläge
(86)
41
Innan du börjar använda kameran
Spotmätningsområde
(103)
Tagningsinformation (För sökare)
Se sidorna inom parentes för närmare detaljer om hur de olika funktionerna
används.
I AUTO, AUTO+ eller
scenläge
A
Indikator
Indikator
SM
Vid kontinuerlig tagning prioritet AE/
P/A/S/M-läge
Betydelse
Ingen ljudinspelning för
filmer (81)
Betydelse
Exponeringsläge
P A (57 – 78)
•
(SLT-A55/A55V)/
(SLT-A33)
GPS trianguleringsstatus
(136) (endast SLT-A55V)
Minneskort (18)
100
Återstående antal
lagringsbara bilder (30)
B
Upplösning för stillbilder
(139)/Aspekt för
stillbilder (141)
Indikator
Bildkvalitet för stillbilder
(141)
Upplösning för filmer
(140)
100% Återstående batteritid
(20)
42
Betydelse
Blixtläge (94)/
Rödögereducering (96)
Matningsläge (114)
Skärpeinställningsläge
(86)
Ansiktsavkänning (91)
Indikator
Betydelse
Leendeavkänning (92)
AF-område (87)
ISO-känslighet (104)
AWB
7500K G9
Innan du börjar använda kameran
Vitbalans (Auto,
Förinställd,
Specialinställd,
Färgtemperatur,
Färgfilter) (110)
Optimering av
dynamikomfånget (105)/
Auto HDR (106)
Kreativa inställningar
(108)
Mätmetod (103)
Exponeringskompensation
(99)/Manuellt uppmätt
(76)
Blixtkompensering (101)
EV-skala (76, 117)
C
Indikator
Betydelse
1/125
Slutartid (73)
F2.8
Bländare (70)
+1.0
Exponering (99)
AE-lås (98)
SteadyShot (55)
43
Val av funktion/inställning
Du kan välja en funktion för tagning eller uppspelning med en av
knapparna, som t ex Fn (Funktion)-knappen, eller MENU-knappen.
När du väljer en funktion, visas en
vägledning för kontrollknappens
funktioner längst ner på skärmen.
: Tryck på v/V/b/B på
kontrollknappen för att flytta markören.
z: Tryck mitt på knappen för att
verkställa valet.
I denna Handledning beskrivs processen för att välja en funktion med
kontrollknappen och Fn-knappen från listan på skärmen, på följande sätt (vi
förklarar processen med standardikoner.):
Exempel: Fn-knapp t AWB (Vitbalans) t Välj önskad
inställning
Vägledningslista
I bruksanvisningen beskrivs även andra funktioner än
kontrollknappsfunktionerna. Ikonerna har följande betydelse.
MENU-knapp
Återgång med MENU-knapp
(Radera)-knapp
(Zooma in)-knapp
(Zooma ut)-knapp
(Uppspelning)-knapp
Styrratt
Hjälpguide
Hjälpguiden visar information om en funktion som är vald med Fnknappen, MENU-knappen, etc. Du kan även stänga av den (sidan 149).
44
Välja en funktion med Fn (Funktion)-knappen
Denna knapp används för att ställa in eller verkställa funktioner som
används ofta vid fotografering.
1 Tryck på Fn-knappen.
Innan du börjar använda kameran
2 Välj önskad punkt med v/V/b/B
på kontrollknappen och tryck
sedan på mitten z för att
verkställa.
Inställningsskärmen tänds.
3 Följ vägledningen och välj och
verkställ önskad funktion.
• Se motsvarande sida angående detaljer
om hur man ställer in varje punkt.
Vägledning
Ställa in kameran direkt från skärmen med tagningsinformation
Vrid styrratten utan att trycka på mitten
z i steg 2. Du kan ställa in kameran
direkt från skärmen med
tagningsinformation.
45
Funktionerna som väljs med Fn (Funktion)-knappen
Scenval (61)
Väljer ett lämpligt läge från förinställningarna för scenval för
att passa tagningsförhållandena.
Panoreringstagning
(64)
Växlar mellan panoreringstagning och 3D-panoreringstagning.
Matningsläge (114)
Ställer in tagningsläget för tagning av enstaka bilder,
kontinuerlig tagning, tagning med självutlösare, gaffling etc.
Blixtläge (94)
Ställer in blixtläget på autoblixt, fyllnadsblixt, blixt av etc.
Autofokusläge (86)
Väljer skärpeinställningsmetod efter motivets rörelse.
AF-område (87)
Väljer skärpeinställningsområde.
Ansiktsavkänning
(91)
Tar automatiskt bilder av människor ansikten med optimal
skärpeinställning och exponering.
Leendeavkänning
(92)
Kameran tar en bild när ett leende känns av.
ISO (104)
Ställer in ljuskänsligheten. Ju större nummer, desto kortare
slutartid.
Mätmetod (103)
Väljer metoden för att mäta ljusstyrkan.
Blixtkompensering
(101)
Justerar blixtens intensitet. riktningen + ökar motivets
ljusstyrka och riktningen - gör motivet mörkare.
Vitbalans (110)
Justerar bildernas färgton.
DRO/Auto HDR (105) Kompenserar ljusstyrkan och kontrasten automatiskt.
Kreativa inst. (108)
46
Väljer önskad bildbearbetning.
Funktionerna som väljs med MENU-knappen
Du kan ställa in grundläggande inställningar för hela kameran eller
verkställa funktioner såsom fotografering, uppspelning eller andra åtgärder.
Tryck på MENU-knappen, välj önskad sida med b/B på kontrollknappen,
och välj önskat alternativ med v/V.
Tagningsmenyn
Väljer storleken för stillbilder.
Bild: Bildformat
(141)
Väljer aspekten för stillbilder.
Bild: Kvalitet (141)
Ställer in bildkvalitén för stillbilder.
Film: Filformat (80)
Väljer filmfilsformat.
Film: Storlek (140)
Väljer storleken för den inspelade filmen.
Film: Ljudinspelning Ställer in om ljud ska spelas in när man spelar in en
(81)
film.
SteadyShot (55)
Ställer in SteadyShot.
47
Innan du börjar använda kameran
Bild: Storlek (139)
48
Panorama: Storlek
(140)
Väljer upplösningen för panoramabilder.
Panorama: Riktning
(66)
Ställer in tagningsriktningen för panoramabilder.
3D-pan.: bildstorlek
(140)
Väljer upplösningen för 3D-bilder.
3D-pan.: riktning
(66)
Ställer in tagningsriktningen för 3D-bilder.
Blixtstyrning (102)
Ställer in metoden för att fastställa blixtens intensitet.
AF-belysning (96)
Ställer in AF-lampan som lyser upp mörka scener för
att underlätta skärpeinställningen.
Färgrymd (109)
Ändrar omfånget av färger som kan återskapas.
Långexp.brusred
(147)
Ställer in brusreduceringsbearbetning för bilder i vilka
slutartiden blir 1 sekund eller längre
Hög-ISO brusred
(147)
Ställer in brusreduceringsbearbetning för tagning med
hög känslighet.
Anpassningsmenyn
Eye-Start AF (37)
Ställer in om autofokusfunktionen ska användas när
du tittar igenom sökaren.
FINDER/LCD-inställn Ställer in metoden för att växla mellan sökaren och
(152)
LCD-skärmen.
Ställer in hur AE-låsknappen ska fungera för att låsa
exponeringen under tagning.
Håll fokus-knappen
(148)
Ställer in hur håll-fokusknappen på objektivet ska
fungera.
Fokusförstoring (148) Ställer in om
(Radera)-knappen ska tilldelas
funktioner som används med
fokusförstoringsfunktionen.
Rödögereducering
(96)
Minskar fenomenet med röda ögon vid användning av
blixten.
Utl.utan obj. (149)
Ställer in om slutaren kan öppnas när objektivet inte är
monterat.
Rutnät (152)
Ställer in visning av ett rutnät för att kunna rikta in
mot en strukturell kontur.
Histogram (100)
Ställer in om histogram ska visas när man växlar
skärmvisningen.
Visa tagningsdata
(39)
Väljer statusen för visningen av tagningsinformation
på LCD-skärmen, antingen [För Live View] eller [För
sökare].
Snabbgranskning
(152)
Visar bilden efter tagningen. Ställer in
snabbgranskning.
Auto+ Kont.matning
(60)
Ställer in om bilder ska tas kontinuerligt i AUTO+läge.
Auto+ Bildextrah.
(60)
Ställer in om alla bilder som togs kontinuerligt i
AUTO+-läget ska sparas.
49
Innan du börjar använda kameran
AEL-knapp (148)
Uppspelningsmenyn
50
Radera (130)
Raderar bilder.
Stillbilds-/filmval
(120)
Växlar mellan skärmen för visning av stillbilder och
skärmen för filmuppspelning.
Bildspel (123)
Visar ett bildspel.
Indexvisning (123)
Visar bildlistan.
3D-visning (133)
Spelar upp 3D-bilder med hjälp av en 3D-kompatibel
TV ansluten till kameran.
Skydda (129)
Skyddar eller avbryter skyddet för en bild.
Markera utskrift
(170)
Specificerar eller avspecificerar bilder för DPOF.
Volyminställning
(120)
Ställer in volymen för filmuppspelning.
Välj mapp (119)
Ändrar mappen för bilder att spela upp.
Välj datum (121)
Visar bilder från ett annat datum.
Uppspelningsskärm
(119)
Ställer in hur en bild inspelad i porträttläge spelas upp.
Minneskortverktygsmenyn
Formaterar minneskortet.
Filnummer (143)
Ställer in metoden som används för att tilldela
filnummer till stillbilder och filmer.
Mappnamnsformat
(143)
Ställer in mappformat för stillbilder.
Välj lagringsmapp
(144)
Ändrar den valda mappen för att lagra stillbilder.
Ny mapp (144)
Skapar en ny mapp för att lagra stillbilder och filmer.
Återställ bilddatabas Återställer bilddatabasfilen för filmer och aktiverar
(145)
inspelning och uppspelning.
Visa kortutrymme
(145)
Visar återstående inspelningstid för filmer och antalet
stillbilder som kan spelas in på minneskortet.
Klockinställningsmenyn
Datum/klockinst (26) Ställer in datum, tid och sommartid.
Områdesinställning
(27)
Ställer in användningsplatsen.
51
Innan du börjar använda kameran
Formatera (144)
Inställningsmenyn
LCD-ljusstyrka (151) Ställer in LCD-skärmens ljusstyrka.
Sökarens ljusstyrka
(151)
Ställer in sökarens ljusstyrka.
GPS-inställningar
(136) (endast SLTA55V)
Ställer in GPS-funktioner.
Strömbesparing
(149)
Ställer in efter hur lång tid strömbesparingsläget
aktiveras.
KONTR. FÖR HDMI
(134)
Styr kameran från en TV som stödjer ”BRAVIA”
Sync.
Språk (150)
Väljer språket.
Visn. Hjälpguide
(149)
Ställer in visningen av hjälpguiden som förklarar
funktioner under användning.
Överföringsinställn.
(145)*
Ställer in kamerans uppladdningsfunktion vid
användning av ett Eye-Fi-kort.
USB-anslutning (163) Ställer in USB-anslutningsmetoden.
Ljudsignaler (149)
Ställer in om en tonsignal ska avges när skärpan har
ställts in eller självutlösaren arbetar.
Rengöringsläge (34) Startar rengöringsläget för att rengöra bildsensorn.
Version (153)
Visar kamerans programversion.
Demoläge (150)
Ställer in demonstrationsuppspelning för en film som
aktiverad eller inaktiverad.
Fabriksinställningar
(154)
Återställer inställningarna till deras
standardinställningar.
* Visas när ett Eye-Fi-kort (säljs separat) sitter i kameran.
52
Bildtagning
Justera LCD-skärmens vinkel
Det går att justera LCD-skärmens vinkel
för olika tagningssituationer.
Du kan ta bilder från olika
tagningspositioner.
Låg position
Hög position
Bildtagning
Justera LCD-skärmen till en vinkel
där du ser bilden bra.
• LCD-skärmen kan vridas 180 grader.
• LCD-skärmen kan vridas åt vänster
270 grader från den position i vilken
LCD-skärmen är vänd framåt så som
visas i bilden.
• När LCD-skärmen inte används
rekommenderas att du stänger den med
skärmen vänd mot kameran.
53
Bildtagning utan kameraskakning
Med ”kameraskakning” avses en oönskad kamerarörelse som inträffar efter
att avtryckaren har tryckts ner, vilket leder till att bilden blir suddig.
Följ anvisningarna nedan för att minska kameraskakningen.
Rätt kroppshållning
Stabilisera överkroppen och inta en ställning som hindrar
kameran från att röra på sig.
I LCD-skärmläge
I sökarläge
Punkt 1
Håll i kameran med ena handen och stöd objektivet med den andra handen.
Punkt 2
Ta en stabil ställning med fötterna en axelbredd isär.
54
Punkt 3
Tryck dina armbågar lätt mot kroppen.
När du tar en bild i knäböjande ställning skall du placera armbågen på ditt
knä för att göra överkroppen stadig.
Varning för kameraskakning-indikatorn
Vid potentiell kameraskakning blinkar
indikatorn
(varning för
kameraskakning). Om detta inträffar ska
du använda ett stativ eller blixten.
Obs!
• Indikatorn
(varning för kameraskakning) visas endast i lägen där slutartiden
ställs in automatiskt. Indikatorn visas inte i M/S-lägen.
Användning av SteadyShot-funktionen
SteadyShot-funktionen kan minska effekterna av kameraskakningar med
motsvarande 2,5 till 4 Ev i slutartid.
SteadyShot-funktionen är inställd på [På] i standardinställningen.
SteadyShot-skalindikatorn
Indikatorn
(SteadyShot-skalan) visar
kamerans skakningsstatus. Vänta tills
skalan blir låg innan du börjar ta bilder.
Indikatorn
(SteadyShot-skala)
Inaktivera SteadyShot-funktionen
MENU-knapp t
1 t [SteadyShot] t [Av]
55
Bildtagning
Indikatorn
(varning för
kameraskakning)
Obs!
• Det kan hända att SteadyShot-funktionen inte fungerar ordentligt när kameran precis
har slagits på, precis efter att du har riktat kameran mot ett motiv eller om du trycker
ner avtryckaren helt utan att först stanna halvvägs.
Användning av stativ
Vi rekommenderar att du monterar kameran på ett stativ i följande fall.
• Vid tagning utan blixt under mörka förhållanden.
• Vid tagning med långsamma slutartider, som är vanliga vid nattagningar.
• Vid tagning av närbild, t.ex. vid makrotagning.
• Vid tagning med teleobjektiv.
Obs!
• Inaktivera SteadyShot-funktionen vid användning av stativ, eftersom det finns risk
för problem med SteadyShot-funktionen.
56
Tagning med autoinställning
Automatisk tagning med lämpliga inställningar
I ”AUTO”-läget är det lätt att ta bilder av vilket motiv som helst under alla
förhållanden eftersom kameran gör lämpliga bedömningar av situationen
för att justera inställningarna.
Välj
när du tar bilder på en plats där användningen av blixt är
begränsad.
1 Ställ in lägesratten på
eller
Bildtagning
(Blixt av).
eller
2 Justera LCD-skärmen till en vinkel där du ser bilden bra och
håll kameran.
3 Överlagra AF-området på önskat
motiv.
• Om indikatorn
(varning för
kameraskakning) blinkar, ska du vara
försiktig och hålla kameran stadigt eller
använda ett stativ när du tar bilden.
Indikatorn
(varning för
kameraskakning)
AF-område
4 När du använder ett zoomobjektiv
så vrid på zoomringen innan du
komponerar bilden.
Zoomring
57
5 Tryck ner avtryckaren halvvägs för
att ställa in skärpan.
När skärpan är inställd tänds z eller
(skärpeindikator) (sidan 84).
• Att vänta tills indikatorn
(SteadyShot-skalan) blir låg gör
SteadyShot-funktionen effektivare.
Skärpeindikator
Indikatorn
(SteadyShot-skala)
6 Tryck ner avtryckaren helt för att
ta bilden.
Obs!
• Eftersom kameran aktiverar den automatiska inställningsfunktionen, blir många
funktioner inte längre tillgängliga, t ex exponeringskompensation och
ISO-inställning. Om du vill justera diverse inställningar, ställ lägesratten på P och ta
därefter bilden.
58
Tagning med inställningar som kameran justerar
automatiskt
Kameran känner igen och utvärderar tagningsförhållanden och lämpliga
inställningar ställs in automatiskt. Kameran sparar en lämplig bild genom
att kombinera eller separera bilder, beroende på vad som krävs.
1 Ställ in lägesratten på
(Auto+).
2 Rikta kameran mot motivet.
Markering för identifierat scenläge
Bildtagning
När kameran känner igen och justerar för
tagningsförhållandena visas följande
information: markering för identifierat
scenläge, lämplig tagningsfunktion,
antalet bilder som kommer att tas.
Tagningsfunktion
Antalet bilder som kommer att tas
3 Justera skärpan och ta bilden.
Kameran tar bilder med automatiskt valda inställningar.
Scen som identifierats av kameran
(Nattvy)
(Handskymning)
(Landskap)
(Motljusporträtt)
(Porträtt)
(Stativ nattvy)
(Motljus)
(Makro)
(Nattporträtt)
Tagningsfunktion
Kont.matning (114)
Långs. synkron. (94)
Dagsljussynkr.
Långs. slutare
Auto HDR (106)
59
Ställa in kontinuerlig tagning
MENU-knapp t
inställning
2 t [Auto+ Kont.matning] t Välj önskad
Välja lagringsmetod som ska användas för inspelade bilder
Vid kontinuerlig tagning kan du välja en lagringsmetod som låter kameran
antingen spara en lämplig bild från de kontinuerligt tagna bilderna eller att
spara alla bilderna.
MENU-knapp t
inställning
2 t [Auto+ Bildextrah.] t Välj önskad
Obs!
• Även när du ställer in [Auto+ Bildextrah.] på [Av] med [Handskymning] vald från
identifierat motivläge, sparas en kombinerad bild.
• Nummer för bilder som inte sparats hoppas över när bilderna extraheras.
60
Tagning med en lämplig inställning för
motivet
Genom att välja rätt läge för motivet eller tagningsförhållandena kan du ta
en bild med en för motivet lämplig inställning.
När du vrider lägesratten, visas förklaringen av det valda läget och
tagningsmetoder på skärmen (Visn. Hjälpguide).
Tagning med förinställda inställningar enligt scenen
(scenval)
Bildtagning
Detta läge lämpar sig för
z Tagning med förinställda
inställningar enligt scenen
1 Ställ in lägesratten på
(Scenval).
2 Tryck på kontrollknappens mitt.
3 Välj önskat läge med v/V och tryck sedan på kontrollknappens
mitt.
• Tryck på Fn-knappen och välj därefter en annan scen om du vill ändra
scenen.
61
62
(Porträtt)
Gör bakgrunden suddig och motivet
skarpt. Mjuk återgivning av hudtoner.
• För att göra bakgrunden ännu
suddigare skall du ställa objektivet i
teleläge.
• Du kan ta en intensivt klar bild genom att ställa in skärpan
på ögat som är närmare objektivet.
• Använd objektivkåpan (säljs separat) för att ta bilder av
motiv i motljus.
• Använd rödögereduceringsfunktionen om ögonen på ditt
motiv blir röda av blixten (sidan 96).
(Sport & action)
Tar bilder av ett rörligt motiv med kort
slutartid så att det ser ut som motivet
står stilla. Kameran fortsätter att ta
bilder kontinuerligt så länge man håller
avtryckaren nedtryckt.
• Tryck ner avtryckaren halvvägs och håll den där tills den
rätta stunden.
(Makro)
Tagning av närbilder på motiv som
blommor och maträtter.
• Du kan ta bilder av ett mindre motiv
genom att använda ett
makro-objektiv (säljs separat).
• Ställ blixtläget på [Blixt av] när du tar bilder av ett motiv
som är närmare än 1 m.
• När du tar bilder i makroläge fungerar inte SteadyShotfunktionen med full effekt. Använd ett stativ för att nå
bättre resultat.
• Den lägsta brännvidden ändras inte.
(Landskap)
Tagning av bilder som fångar in hela
landskapet med skärpa i levande färger.
• För att framhäva landskapets
öppenhet skall du ställa objektivet i
vidvinkelläge.
(Solnedgång)
Att fånga de röda tonerna i en
solnedgång på ett vackert sätt.
Tagning av nattscener på avstånd utan
att den mörka omgivningsatmosfären
går förlorad.
• Slutartiden blir lång, så vi
rekommenderar att du använder
stativ.
• Det kan hända att bilden inte tas på rätt sätt vid tagning av
helt mörka nattscener.
(Handskymning)
Tagning av nattbilder med mindre brus
och suddighet utan användning av ett
stativ. En serie bilder tas och
bildbehandling utförs för att minska
motivets suddighet, kameraskakning
och brus.
• Reduceringen av suddighet är mindre effektiv även i
[Handskymning] vid tagning av:
– Motiv med oregelbundna rörelser
– Motiv som är för nära kameran
– Motiv med ett repeterande mönster som tegelplattor och
motiv med lite kontrast som himmel, sandstränder eller
gräsmattor.
– Motiv med konstanta förändringar som vågor eller
vattenfall.
• I fallet med [Handskymning] kan blockbrus uppstå vid
användning av en ljuskälla som flimrar, t.ex. lysrörsljus.
(Nattporträtt)
Tagning av porträttbilder när det är
mörkt.
• Slutartiden blir lång, så vi
rekommenderar att du använder
stativ.
Tagningsteknik
• Om du vill ta bättre bilder ska du ställa in lägesratten på P, A, S eller M
och använda funktionen för kreativa inställningar (sidan 108). I sådana
fall kan du justera exponeringen, ISO, etc.
Obs!
• Eftersom kameran bedömer inställningarna automatiskt, blir många funktioner inte
längre tillgängliga, t ex exponeringskompensation och ISO-inställning.
• Blixten ställs in på [Autoblixt] eller [Blixt av] för varje scenläge. Du kan ändra dessa
inställningar (sidan 94).
63
Bildtagning
(Nattvy)
Ta panoramabilder (Panoreringstagning)
Detta läge lämpar sig för
z Tagning av vidsträckta landskap eller höga byggnader med dynamisk
sammansättning.
1 Ställ in lägesratten på
(Panoreringstagning).
2 Tryck på kontrollknappens mitt.
3 Välj [Panorering] med v/V och tryck sedan på
kontrollknappens mitt.
• För att välja [3D-panorering], trycker du på Fn-knappen och väljer det
därefter.
4 Rikta kameran mot motivets kant
och tryck därefter ner avtryckaren
halvvägs för att justera skärpan.
Denna del kommer inte att tas
5 Tryck ner avtryckaren helt.
64
6 Panorera eller vinkla kameran till
slutet enligt den vägledande
indikatorn på skärmen.
Vägledande indikator
65
Bildtagning
Obs!
• Om du inte kan panorera eller vinkla kameran över hela motivet inom den givna
tiden, visas ett grått område i den komponerade bilden. Om detta inträffar ska du
flytta kameran snabbt för att ta en komplett panoramabild.
• Eftersom flera bilder sammanfogas tas den sammanfogade delen inte jämnt. Under
tagning ska du inte vinkla kameran bakåt och framåt, eller åt höger och vänster när
du panorerar kameran framför dig.
• Under förhållanden med dålig belysning kan panoramabilder bli suddiga eller inte
lagras alls.
• Under belysning som flimrar, t.ex. lysrörsbelysning, är ljusstyrkan eller färgerna för
den kombinerade bilden inte alltid samma.
• Om bilden efter hela panoreringsvinkeln skiljer sig skiljer sig väldigt mycket från
vinkeln där du låste skärpeinställning och exponering med AE/AF-lås i avseende på
ljusstyrka, färg och skärpeinställning, blir tagningen inte framgångsrik. Om detta
inträffar ska du ändra låsningsvinkeln och ta bilden igen.
• [Panorering] är inte lämpligt vid tagning av:
– Motiv som förflyttar sig.
– Motiv som är för nära kameran.
– Motiv med ett repeterande mönster som tegelplattor och motiv med lite kontrast
som himmel, sandstränder eller gräsmattor.
– Motiv med konstanta förändringar som vågor eller vattenfall.
– Motiv som innefattar solen eller elljus etc. som är mycket ljusare än omgivningen.
• [Panorering]-inspelning kan avbrytas i följande situationer:
– Du panorerar eller vinklar kameran för snabbt eller långsamt.
– Det förekommer för mycket kameraskakningar.
• Kameran fortsätter att ta bilder under [Panorering]-tagning och slutaren fortsätter att
klicka till slutet av tagningen.
Tips för tagning av panoramabilder
Panorera eller vinkla kameran i en båge Vertikal
med jämn hastighet och i samma riktning riktning
som indikeringen på skärmen.
[Panorering] är lämpligare för orörliga
motiv än rörliga motiv.
Horisontal riktning
Så kort radie som
möjligt
• Vid panoreringstagning rekommenderas att du använder ett
vidvinkelobjektiv.
• När du använder ett objektiv som har en lång brännvidd ska du panorera
eller vinkla kameran långsammare än när du använder ett
vidvinkelobjektiv.
• Fastställ motivet och tryck ner avtryckaren halvvägs så att du kan låsa
skärpeinställning, exponering och vitbalans.
• Om det förekommer ett avsnitt med mycket varierade former eller
landskap koncentrerat längs skärmens kant, kan bildkompositionen
misslyckas. I sådana fall ska man justera bildens komposition så att detta
avsnitt hamnar mitt i bilden och sedan ta bilden igen.
• Du kan välja upplösningen: MENU-knapp t
2 t [Panorama:
Storlek].
Skapa 3D-bilder
Ställ in lägesratten på
(Panoreringstagning), välj [3D-panorering] och
ta bilden. Med samma tillvägagångssätt som för panoreringstagning lagrar
kameran flera bilder och kombinerar dem för att skapa en 3D-bild. Du kan
visa dessa 3D-bilder med hjälp av en 3D-kompatibel TV. Mer information
om 3D-tagning finns på sidan 196.
Ställa in riktningen för panorering eller vinkling
Du kan ställa in riktningen som kameran ska panoreras eller vinklas.
MENU-knapp t
2 t [Panorama: Riktning] eller [3D-pan.:
riktning] t Välj önskad inställning
66
Ta flera bilder i följd med hög hastighet (Kontinuerlig
tagning prioritet AE)
1 Ställ in lägesratten på
(SLT-A55/A55V) eller
(SLT-A33)
(Kont. prioritet AE).
2 Justera skärpan och ta bilden.
• Kameran fortsätter att ta bilder kontinuerligt så länge man håller
avtryckaren helt nedtryckt.
• Kameran tar bilder kontinuerligt med maximalt cirka 10 bilder per sekund
(SLT-A55/A55V) eller vid maximalt 7 bilder per sekund (SLT-A33).
Tagningsteknik
• När autofokus är inställt på [Kontinuerlig AF] fortsätter
skärpeinställningen och exponeringen att justeras under tagning.
• I manuellt skärpeinställningsläge eller när autofokusläget är inställt på
[Enbilds-AF] kan du justera ISO-känsligheten och bländaren. När
[Enbilds-AF] är valt låses skärpeinställningen på den första bilden.
Obs!
• Ansiktsavkänningsfunktionen är avstängd.
• När [Auto HDR] är valt, utförs DRO-processen tillfälligt enligt DRO-inställningen.
• Våra mätförhållanden. Hastigheten vid kontinuerlig tagning är långsammare,
beroende på tagningsförhållanden.
67
Bildtagning
Detta läge lämpar sig för
z Kontinuerlig tagning av flera bilder
av ett snabbrörligt motiv för att fånga
ett visst moment.
z Kontinuerlig tagning av ett barns
ansiktsuttryck som kan ändras
kontinuerligt från ögonblick till
ögonblick.
Tagning av bild på det sätt som du vill
(exponeringsläge)
Med en Digitalkamera med utbytbart objektiv kan du justera slutartiden
(hur länge slutaren är öppen) och bländaren (det skarpa området i bilden:
skärpedjupet) för att njuta av en variation av fotografiska återgivningar.
Justerandet av slutartiden och bländaren skapar inte enbart fotografiska
effekter av rörelse och skärpa, det inverkar också på bildens ljusstyrka i och
med kontrollerandet av mängden exponering (mängden ljus som kommer
in i kameran), vilket är den viktigaste faktorn vid tagning av bilder.
Ändring av bildens ljusstyrka genom mängden exponering
Mängden
exponering
låg
hög
När snabb slutartid används, öppnar kameran slutaren för en kortare tid.
Detta innebär kortare tid för kameran att ta in ljus, vilket leder till en
mörkare bild. För att ta en ljusare bild kan du öppna bländaren (hålet
genom vilket ljuset passerar) en aning, så att du kan justera mängden ljus
som kameran tar in åt gången.
Bildens ljusstyrka som justeras genom slutartid och bländare kallas
”exponering”.
I detta avsnitt visar vi hur du kan justera exponeringen och njuta av en
variation av fotografiska återgivningar genom att använda rörelse, skärpa
och ljus.
68
Tagning i autoprogramläge
Detta läge lämpar sig för
z Användning av automatisk
exponering medan du behåller
specialinställningarna för
ISO-känslighet, Kreativa
inställningar, Optimering av
dynamikomfånget o.s.v.
Bildtagning
1 Ställ in lägesratten på P.
2 Ställ in de önskade inställningarna för tagningsfunktionerna
(sidorna 83 till 118).
• Tryck på
-knappen för att avfyra blixten.
3 Justera skärpan och ta bilden.
69
Tagning med kontroll över bakgrundens suddighet
(bländarprioritet)
Detta läge lämpar sig för
z Ställ motivet i skärpa och gör allt
framför och bakom motivet suddigt.
När bländaren öppnas begränsas
området som är i skärpa.
(Skärpedjupet minskar.)
z Fånga djupet av landskapet. När
bländaren begränsas blir området
som är i skärpa större. (Skärpedjupet
ökar.)
1 Ställ in lägesratten på A.
70
2 Välj bländarvärde (F-tal) med
styrratten.
• Lägre F-tal: Motivets förgrund och
bakgrund blir suddiga.
Högre F-tal: Motivet och dess förgrund
och bakgrund är i skärpa.
• Du kan inte i kontrollera hur suddig
bilden är på LCD-skärmen eller i
sökaren. Kontrollera den tagna bilden
och justera bländaren.
Bildtagning
Bländare (F-tal)
3 Justera skärpan och ta bilden.
Slutartiden justeras automatiskt för rätt
exponering.
• När kameran bedömer att den inte kan
nå lämplig exponering med det valda
bländarvärdet så blinkar slutartiden. I
dylika fall skall du justera om
bländaren.
Slutartid
Tagningsteknik
• Slutartiden kan bli längre beroende på bländarvärdet. När slutartiden blir
längre skall du använda ett stativ.
• För att göra bakgrunden ännu suddigare skall du använda ett teleobjektiv
eller ett objektiv med ett mindre bländarvärde (ljusobjektiv).
• Du kan kontrollera ungefär hur suddig bilden kommer att bli innan du tar
den med hjälp av förhandsgranskningsknappen.
Obs!
• Tryck på -knappen när du fotograferar med blixten. Blixtområdet varierar
emellertid beroende på bländarvärdet. När du tar en bild med blixt skall du
kontrollera blixtområdet (sidan 96).
71
Kontrollera bakgrundens suddighet (Förhandsgranskningsknappen)
LCD-skärmen och sökaren visar en bild
som tagits med den största bländaren.
Förändringen av bländarvärde påverkar
bildens skärpa och gör att det uppstår en
skillnad mellan bildens skärpa före
tagning och skärpan i den tagna bilden.
Förhandsgranskningsknappen
Medan du trycker på
förhandsgranskningsknappen kan du se
bilden med bländarvärdet som används i
den faktiska tagningen så att du kan
kontrollera den ungefärliga skärpan för
motivet innan du tar bilden.
• Tryck ner förhandsgranskningsknappen efter att du har justerat skärpan.
• Du kan justera bländaren i förhandsgranskningsläget.
72
Tagning av rörliga motiv med varierande återgivning
(slutartidsprioritet)
Detta läge lämpar sig för
z Tagning av rörligt motiv i ett visst
moment. Använd en snabbare
slutartid för att klart fånga ett
ögonblick av rörelsen.
Bildtagning
z Följ rörelsen för att ge uttryck åt det
dynamiska och flödet. Använd en
långsammare slutartid för att ta en
bild som fångar spåret av ett rörligt
motiv.
1 Ställ in lägesratten på S.
73
2 Ställ in slutartiden med
styrratten.
Slutartid
3 Justera skärpan och ta bilden.
Bländaren justeras automatiskt för rätt
exponering.
• När kameran bedömer att den inte kan
nå lämplig exponering med den valda
slutartiden så blinkar bländarvärdet. I
dylika fall skall du justera om
slutartiden.
Bländare (F-tal)
Tagningsteknik
• När slutartiden blir längre skall du använda ett stativ.
• När du tar bilder av en inomhussport skall du välja en högre
ISO-känslighet.
Obs!
• Indikatorn
(varning för kameraskakning) tänds inte i slutartidsprioritetsläget.
• Ju högre ISO-känslighet, desto mer synligt brus.
• Om slutartiden är en sekund eller däröver utförs brusreducering (Långexp.brusred)
efter tagningen. Det går inte att ta fler bilder medan den proceduren pågår.
• Tryck på -knappen när du fotograferar med blixten. När blixten används och man
stänger bländaren (högre F-tal) genom att välja en längre slutartid, når blixtljuset inte
fram till avlägsna motiv.
74
Tagning med manuellt justerad exponering (manuell
exponering)
Detta läge lämpar sig för
z Tagning av bilder med önskad
exponeringsinställning genom att
justera både slutartiden och
bländaren.
Bildtagning
1 Ställ in lägesratten på M.
2 Vrid styrratten för att justera
slutartiden, och, medan du håller
-knappen intryckt, vrid
styrratten för att justera
bländaren.
-knapp
Bländare (F-tal)
Slutartid
75
3 Ta bilden efter att exponeringen
är inställd.
• Kontrollera exponeringsvärdet på EVskalan (Uppmätt manuell*).
Mot +: Bilderna blir ljusare.
Mot –: Bilderna blir mörkare.
Pilen b B visas om den inställda
exponeringen är utanför området för
EV-skalan. Pilen börjar blinka om
skillnaden blir större.
* När kameran är i M-läge visar den ett
under- eller överkompensationsvärde
baserat på korrekt exponering med
hjälp av index på
exponeringskompensationsindikatorn.
Standardvärde
Obs!
• Indikatorn
(varning för kameraskakning) tänds inte i det manuella
exponeringsläget.
• Om lägesratten står på M är ISO-inställningen [AUTO] ställd på [100]. I M-läget är
ISO-inställningen [AUTO] inte tillgänglig. Ställ ISO-känsligheten efter behov
(sidan 104).
• Tryck på -knappen när du fotograferar med blixten. Blixtområdet varierar
emellertid beroende på bländarvärdet. När du tar en bild med blixt skall du
kontrollera blixtområdet (sidan 96).
Manuell flyttning
Du kan ändra kombinationen av slutartid och bländare utan att ändra
exponeringen som du ställt in.
Vrid styrratten medan du håller AELknappen intryckt för att välja
kombinationen av slutartid och
bländarvärde.
AEL-knapp
76
Tagning av bilder på ljusspår med lång exponering
(BULB)
Detta läge lämpar sig för
z Tagning av bilder på ljusspår, som
t.ex. fyrverkerier.
z Tagning av stjärnors spår.
Bildtagning
1 Ställ in lägesratten på M.
2 Vrid styrratten åt vänster tills
[BULB] visas på skärmen.
BULB
3 Vrid styrratten medan du håller
-knappen nertryckt för att
justera bländaren (F-tal).
-knapp
77
4 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att justera skärpan.
5 Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt under hela
tagningen.
Slutaren förblir öppen så länge man håller avtryckaren nedtryckt.
Tagningsteknik
• Använd ett stativ.
• Ställ skärpan på oändligt avstånd i manuellt skärpeinställningsläge när du
tar bilder av fyrverkerier o.dyl. När objektivets oändlighetsposition inte är
känd ställer du först in skärpan på fyrverkerier som avfyras i samma
område och tar därefter bilden.
• Använd den trådlösa fjärrkontrollen (säljs separat) (sidan 118). Att trycka
på SHUTTER-knappen på den trådlösa fjärrkontrollen triggar BULBtagning och att trycka på den igen avbryter BULB-tagning. Du behöver
inte trycka på och hålla SHUTTER-knappen på den trådlösa
fjärrkontrollen.
• Om du använder en fjärrkontroll som är försedd med en låsfunktion för
avtryckaren (säljs separat) kan du lämna slutaren öppen med hjälp av
fjärrkontroll.
Obs!
• Stäng av funktionen SteadyShot när du använder ett stativ (sidan 55).
• Ju längre exponeringstid, desto mer synligt brus på bilden.
• Efter tagningen utförs brusreducering (Långexp.brusred) under lika lång tid som
slutaren var öppen. Det går inte att ta fler bilder medan den proceduren pågår.
• När Leendeavkänning eller Auto HDR-funktionen är aktiverad, kan du inte ställa in
slutartiden på [BULB].
• Om Leendeavkänning eller Auto HDR-funktionen används när slutartiden är inställd
på [BULB], ställs slutartiden tillfälligt in på 30 sekunder.
• Du rekommenderas att starta BULB-tagning efter att kamerans temperatur sjunker
för att förhindra att bildens kvalitet försämras.
78
Spela in filmer
1 Tryck på MOVIE-knappen för att
MOVIE-knapp
starta inspelning.
• Filminspelning kan startas från valfritt
exponeringsläge.
• Slutartiden och bländare justeras
automatiskt.
• Kameran fortsätter att justera
skärpeinställningen när den är i
autofokusläge.
Bildtagning
2 Tryck på MOVIE-knappen en gång till för att stoppa
inspelningen.
Tagningsteknik
• Följande inställningar som ställts in under tagning av stillbilder används
utan förändring.
– Vitbalans
– Kreativa inst.
– Exponeringskompensation
– AF-område
– Mätmetod
• Exponeringskompensation kan användas under filminspelning.
• Starta inspelning efter att du har justerat skärpan.
• När [AF-område] är inställd på [Lokalt], kan hastigheten för kontinuerlig
tagning vara lägre.
• Om du vill justera bakgrundens suddighet ställer du in lägesratten på ”A”
och ställer in kameran på manuellt skärpeinställningsläge. Du kan justera
bländaren med styrratten före tagning.
Obs!
• Bildvinkeln för filmer är smalare än vinkeln för stillbilder. Efter att du trycker på
MOVIE-knappen visar kameran det faktiska området som ska spelas in (endast
SLT-A33).
79
• Ansiktsavkänningsfunktionen kan inte användas.
• När [Visa tagningsdata] är inställd på [För sökare] växlar LCD-skärmen till visning
av tagningsinformation vid tillfället när filminspelningen startar.
• Ta inte bilder av en stark ljuskälla, t.ex. solen. Kamerans interna mekanism kan
skadas.
• När du importerar AVCHD-filmer till en dator, använd ”PMB” (sidan 163).
• Om du fortsätter att ta bilder under långa perioder stiger kamerans temperatur och
bildkvalitén kan försämras.
• När
-markeringen indikeras, är kamerans temperatur för hög. Stäng av kameran
och vänta tills kamerans temperatur sjunker. Om du fortsätter att ta bilder stängs
kameran av automatiskt.
• Om du använder autofokus under förhållanden med starkt ljus kanske bildens rörelse
inte blir jämn (kort slutartid). I sådana fall rekommenderas manuellt
skärpeinställningsläge.
• När du spelar in en film går det inte att justera bländaren.
Ändra filmfilformatet
MENU-knapp t
1 t [Film: Filformat] t Välj önskat format
AVCHD
Detta filformat är lämpligt för att visa jämna video-bilder på
en HD-TV.
Filmer som tagits med denna kamera spelas in i AVCHDformat, ungefär 60 fält/sek (1080 60i-kompatibla enheter)
eller 50 fält/sek (1080 50i-kompatibla enheter), i
radsprångläge, med Dolby Digital-ljud, AVCHD-format.
• Om du vill kontrollera om kameran är en 1080 60ikompatibel enhet eller en 1080 50i-kompatibel enhet ska
du kontrollera om följande markeringen finns på kamerans
undersida.
1080 60i-kompatibel enhet: 60i
1080 50i-kompatibel enhet: 50i
MP4
Detta filformat är lämpligt för att laddas upp på webben, för
e-postbilagor eller för att spelas upp på datorer.
Filmer som tagits med denna kamera spelas in i MPEG-4format vid ungefär 30 bildrutor/sek (1080 60i-kompatibla
enheter) eller ungefär 25 bildrutor/sek (1080 50i-kompatibla
enheter), i progressivt läge, med AAC-ljud, mp4-format.
80
Ljudinspelning
När du spelar in filmer kan funktionsljudet från kameran eller objektivet
spelas in. Du kan minska bruset från kameran med hjälp av ett stativ och
stänga av SteadyShot-funktionen.
Du kan även spela in filmer utan ljud.
MENU-knapp t
1 t [Film: Ljudinspelning] t [Av]
För att ändra upplösningen
MENU-knapp t
upplösning
1 t [Film: Storlek] t Välj önskad
Tillgänglig inspelningstid för en film
Tabellen nedan anger ungefär totala inspelningstider med ett minneskort
som formaterats i den här kameran.
”Memory Stick PRO Duo”
SLT-A55/A55V
(Enheter: timme : minut : sekund)
Kapacitet
Filformat/
storlek
AVCHD 1920 ×
1080
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
3:55:20
0:14:00
0:28:30
0:58:10
1:58:50
MP4 1440 × 1080
0:20:40
0:41:40
1:24:40
2:52:30
5:41:00
MP4 VGA
1:15:10
2:31:10
5:06:20
10:23:50
20:33:00
SLT-A33
(Enheter: timme : minut : sekund)
Kapacitet
Filformat/
storlek
AVCHD 1920 ×
1080
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
3:55:20
0:14:00
0:28:30
0:58:10
1:58:50
MP4 1440 × 1080
0:20:40
0:41:40
1:24:40
2:52:30
5:41:00
MP4 VGA
1:15:10
2:31:10
5:06:20
10:23:50
20:33:00
81
Bildtagning
Mer information finns på sidan 140.
Obs!
• Värdena som visas är inte kontinuerlig inspelningstid.
• Inspelningstiden kan variera beroende på tagningsförhållandena och minneskortet som används.
• När
indikeras, avbryt inspelningen av filmen. Temperaturen inuti kameran har
ökat till en oacceptabel nivå.
• För mer information om filmuppspelning, se sidan 120.
Att observera beträffande kontinuerlig filminspelning
• Det kräver mycket ström att spela in högkvalitetsfilm eller ta bilder kontinuerligt med
bildsensorn i APS-C-storlek. Om du fortsätter att ta bilder stiger därför temperaturen inuti
kameran, speciellt bildsensorn temperatur. I sådana fall stängs kameran av automatiskt eftersom
höga temperaturer påverkar bildernas kvalitet och belastar kamerans interna mekanismer.
• Nedan anges hur länge kameran kan filma när du startar filmning efter att strömmen
varit avstängd ett tag. (Följande värden anger den kontinuerliga tiden från det att
kameran börja spela in tills inspelningen avbryts.) Om du inaktiverar SteadyShotfunktionen under filminspelning går det att spela in under längre tid.
Omgivningstemperatur
[Av]
Cirka 9 minuter
Cirka 29 minuter
30°C
Cirka 6 minuter
Cirka 13 minuter
40°C
Cirka 3 minuter
Cirka 5 minuter
20°C
Cirka 11 minuter
Cirka 29 minuter
30°C
Cirka 7 minuter
Cirka 22 minuter
40°C
Cirka 4 minuter
Cirka 9 minuter
20°C
SLT-A55/
SLT-A55V
SLT-A33
SteadyShot
[På]
• Hur länge du kan filma är beroende av temperaturen och kameraförhållandena innan
du börjar spela in. Om du ofta komponerar om bilder eller tar bilder efter att
strömmen slagits på stiger temperaturen inuti kameran och den tillgängliga
inspelningstiden blir kortare än de värden som indikeras i tabellen ovan.
• Om kameran avbryter inspelningen på grund av temperaturen ska du lämna den flera
minuter med strömmen avslagen. Starta inspelningen efter att temperaturen inuti
kameran sjunker helt. (När du har lämnat kameran 5 till 10 minuter i en
rumstemperatur på 30 °C går det att spela in under 3 till 4 minuter.)
• Om du observerar följande punkter blir inspelningstiden längre.
– Låt inte kameran vara i direkt solljus.
– Stäng av kameran när den inte används.
– Om möjligt ska du använda ett stativ och inaktivera SteadyShot-funktionen.
• Den maximala storleken för en filmfil är cirka 2 GB. När filstorleken är cirka 2 GB,
avbryts inspelningen automatiskt om filformatet är MP4, och en ny filmfil skapas
automatiskt om filformatet är AVCHD.
• Maximal kontinuerlig inspelningstid är 29 minuter.
82
Användning av tagningsfunktionen
Val av skärpeinställningsmetod
Det finns två metoder för inställning av skärpa: autofokus och manuell
skärpeinställning.
Beroende på objektivet varierar metoden att växla mellan autofokus och
manuell skärpeinställning.
Växla till manuell
skärpeinställning
Ställ knappen för
Ställ knappen för
skärpeinställningsläge skärpeinställningsläge
på objektivet på AF. på objektivet på MF.
Växla till autofokus
Ställ knappen för
Ställ knappen för
skärpeinställningsläge skärpeinställningsläge
på kameran på AF.
på kameran på MF.
Användning av autofokus
1 Ställ knappen för
skärpeinställningsläge på
kameran på AF.
2 När objektivet har en knapp för
skärpeinställningsläge, ställ in
den på AF.
83
Användning av tagningsfunktionen
Omkopplare att
använda
Objektivet har en Objektiv (Ställ
knapp för
alltid knappen för
skärpeinställnings- skärpeinställningsläge
läge på kameran
på AF.)
Objektivet har inte Kamera
en knapp för
skärpeinställningsläge
Typ av objektiv
3 Tryck ner avtryckaren halvvägs för
att kontrollera skärpan och ta
bilden.
• När skärpan är inställd ändras
skärpeindikatorn till z eller
(nedan).
• AF-området där skärpeinställningen
har bekräftats blir grönt.
AF-område
Skärpeindikator
Tagningsteknik
• För att välja AF-området för skärpeinställning skall du ställa in
[AF-område] (sidan 87).
Skärpeindikator
Skärpeindikator
Tillstånd
z tänd
Skärpan låst. Redo att ta bilden.
tänd
Skärpan bekräftad. Skärpeinställningspunkten följer ett
rörligt motiv. Redo att ta bilden.
tänd
Skärpeinställningen pågår fortfarande. Det går inte att utlösa
slutaren.
z blinkar
Det går inte att ställa in skärpan. Slutaren är låst.
Motiv som det kan vara svårt att ställa in skärpan för automatiskt
När autofokusen används är det svårt att ställa in skärpan för följande
sorters motiv. Använd i så fall skärpelåsfunktionen (sidan 85) eller ställ in
skärpan för hand (sidan 88).
• Motiv med dålig kontrast, t.ex. en blå himmel eller en vit vägg.
• Två olika motiv på olika avstånd som överlappar varandra i AF-området.
• Ett motiv som består av upprepade mönster, t.ex. fasaden på en byggnad.
• Väldigt ljusa eller glittriga motiv, som solen, en blankpolerad bil eller en
vattenyta.
• Belysningen i omgivningen är inte tillräcklig.
84
För att mäta det exakta avståndet till motivet
Markeringen
som finns på kamerans
ovansida visar bildsensorns* plats.
Använd den vågräta linjen som riktmärke
för att mäta upp det exakta avståndet
mellan kameran och motivet.
* Bildsensorn är den del i kameran som
fungerar som film.
Obs!
• Om motivet är närmare än näravståndet för det använda objektivet går det inte att
bekräfta skärpeinställningen. Kontrollera att motivet är tillräckligt långt från
kameran.
Användning av tagningsfunktionen
Tagning med önskad komposition (skärpelås)
1 Rikta kameran så att motivet
hamnar innanför AF-området och
tryck ner avtryckaren halvvägs.
Skärpan och exponeringen låses.
2 Håll avtryckaren halvvägs
nedtryckt, och komponera om
bilden så att motivet hamnar i sitt
ursprungliga läge igen.
3 Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.
85
Val av skärpeinställningsmetod efter motivets rörelse
(Autofokusläge)
Fn-knapp t
(Autofokusläge) t Välj önskad inställning
(Enbilds-AF)
Kameran ställer in skärpan och skärpan låses när du trycker
ner avtryckaren halvvägs.
(Automatisk
[Autofokusläge] växlas mellan enbildsautofokus och
kontinuerlig autofokus i enlighet med motivets rörelser.
Om motivet är stillastående när du trycker ned avtryckaren
halvvägs, låses skärpan och om motivet är rörligt fortsätter
kameran att ställa in skärpan.
(Kontinuerlig
Kameran fortsätter att ställa in skärpan så länge man håller
avtryckaren halvvägs nedtryckt.
• Det hörs ingen ljudsignal när skärpan har ställts in.
• Skärpelås kan inte användas.
AF)
AF)
Tagningsteknik
• Använd [Enbilds-AF] när motivet är stillastående.
• Använd [Kontinuerlig AF] när motivet är rörligt.
Obs!
• [Automatisk AF] väljs när exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+ eller ett
av följande scenlägen: [Porträtt], [Landskap], [Solnedgång], [Nattvy], [Nattporträtt]
eller [Handskymning].
[Enbilds-AF] väljs när exponeringsläget är inställt på [Makro] i Scenval.
[Kontinuerlig AF] väljs när exponeringsläget är inställt på [Sport & action] i
Scenval.
• [Kontinuerlig AF] väljs när funktionen Leendeavkänning används.
86
Val av skärpeinställningsområde (AF-område)
Välj önskat AF-område efter
tagningsförhållandena eller dina
preferenser. AF-området där
skärpeinställningen har bekräftats blir
grönt och övriga AF-områden försvinner.
AF-område
Fn-knapp t
(AF-område) t Välj önskad inställning
Kameran fastställer vilket av de 15 AF-områdena som ska
användas för att ställa in skärpan.
(Spot)
Kameran använder enbart AF-området i mittområdet.
(Lokalt)
Välj området för vilket du vill aktivera skärpan bland 15 AFområden med kontrollknappen. Tryck på AF-knappen för att
visa inställningsskärmen och välj önskat område.
Obs!
• När exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+, Panorering eller Scenval, eller
om Leendeavkänning är aktiverat, låses [AF-område] på [Brett] och du kan inte välja
andra inställningar.
• AF-området tänds eventuellt inte vid kontinuerlig tagning eller när avtryckaren
trycks ned helt utan paus halvvägs.
87
Användning av tagningsfunktionen
(Brett)
Manuell inställning av skärpan (manuell skärpeinställning)
När det är svårt att hitta rätt skärpa i autofokusläge kan du ställa in skärpan
manuellt.
1 Ställ knappen för
skärpeinställningsläge på
objektivet på MF.
2 Om objektivet inte har en knapp
för skärpeinställningsläge, ställ
in knappen för
skärpeinställningsläge på
kameran på MF.
3 Vrid på objektivets
skärpeinställningsring så att
motivet blir så skarpt som
möjligt.
Skärpeinställningsring
Obs!
• För motiv för vilka det går att ställa in skärpan i autofokusläget tänds z-indikatorn
när skärpan är inställd. När det breda AF-området används, används området i
mitten, och när ett lokalt AF-område används, används det område som är valt med
kontrollknappen.
• Om du använder en telekonverter (säljs separat) etc. går det eventuellt inte att vrida
skärpeinställningsringen jämnt.
• Man får inte den rätta skärpan i sökaren om dioptern inte är korrekt justerad i
sökarläget (sidan 27).
88
Kontrollera skärpeinställningen genom att förstora bilden
Det går att kontrollera skärpeinställningen genom att förstora bilden innan
den tas.
1 MENU-knapp t
1 t [Fokusförstoring] t [På]
2 Tryck på
fokusförstoringsknappen.
Fokusförstoringsknapp
Användning av tagningsfunktionen
3 Tryck en gång till på
fokusförstoringsknappen för att
förstora bilden och välj den del du
vill förstora med v/V/b/B på
kontrollknappen.
• Varje gång du trycker på
fokusförstoringsknappen ändras
zoomskalan enligt följande: Fullständig
visning t Ca. ×7,5 t Ca. ×15 (SLTA55/A55V)/Fullständig visningt
Ca. ×7 t Ca. ×14 (SLT-A33)
4 Bekräfta och justera skärpeinställningen
• Vrid på objektivets skärpeinställningsring för att justera skärpan i manuellt
skärpeinställningsläge.
• Om du trycker på AF-knappen i autofokusläge, avbryts
Fokusförstoringsfunktionen och autofokus aktiveras.
• Fokusförstoringsfunktionen avbryts om avtryckaren trycks ned halvvägs.
89
5 Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.
• Bilder kan lagras när en bild förstoras, den lagrade bilden är emellertid
anpassad för fullständig visning.
• Fokusförstoringsfunktionen avbryts efter tagning.
90
Känna av ansikten
Användning av ansiktsavkänning
Kameran känner av ansikten, justerar fokus, exponering, utför
bildbearbetning och justerar blixtinställningarna.
Ansiktsavkänningsfunktionen är inställd på [På] i standardinställningen.
Ansiktsavkänningsramen
Inaktivera ansiktsavkänningsfunktionen
Fn-knapp t
(Ansiktsavkänning) t [Av]
Tagningsteknik
• Komponera bilden så att ansiktsavkänningsramen överlagras på AFområdet.
Obs!
• Det går inte att använda ansiktsavkänning när exponeringsläget är inställt på
Panorering eller kontinuerlig tagning prioritet AE eller under filminspelning.
91
Användning av tagningsfunktionen
När kameran känner av ansikten visas vita
ansiktsavkänningsramar. När kameran
bedömer att autofokus kan användas, blir
ansiktsavkänningsramarna orange. När
avtryckaren trycks ned halvvägs blir
ansiktsavkänningsramarna gröna.
Ansiktsavkänningsramar
• Om ett ansikte inte är placerat inom
(vita)
AF-området som är tillgängligt när du
Ansiktsavkänningsramar (orange)
trycker ner avtryckaren halvvägs, blir
AF-området som används för
skärpeinställning grönt.
• När kameran känner av flera ansikten,
väljer den automatiskt ett ansikte som
den prioriterar och den
ansiktsavkänningsramen blir orange.
• Kameran kan känna av upp till åtta ansikten.
• Kameran kanske inte känner av några ansikten eller kan känna av andra motiv,
beroende på tagningsförhållandena.
Ta bilder av leende ansikten (leendeavkänning)
När kameran känner av ett leende, tas bilden automatiskt.
1 Fn-knapp t
(Leendeavkänning) t [På] t Välj önskat
känslighetsläge för Leendeavkänning
• När Leendeavkänning är aktiverad visas indikatorn för
leendeavkänningskänslighet på LCD-skärmen.
2 Vänta tills kameran känner av ett
leende.
Kameran känner av ett leende och fokus
bekräftas. När leendenivån går förbi bpunkten på indikatorn, tar kameran bilder
automatiskt.
Ansiktsavkänningsram
• När kameran känner av ansikten visas
orange ansiktsavkänningsramar runt Indikator för leendeavkänningskänslighet
ansiktena. Ansiktsavkänningsramarna
blir gröna när dessa motiv kommer i
fokus.
• Leendenivån för ansiktet som omges av
den dubbla ansiktsavkänningsramen
indikeras i indikatorn för
leendeavkänningskänslighet.
3 För att avbryta bildtagning, Fn-knapp t
(Leendeavkänning) t [Av]
Leendeavkänningskänslighet
Du kan ställa in känsligheten för funktionen Leendeavkänning för
avkänning av leenden till ett av följande tre alternativ:
(Småleende),
(Vanligt leende) och
(Brett leende).
92
Tagningsteknik
• För att ställa in skärpan på leendet, överlagra ansiktsavkänningsramen på
AF-området.
• Täck inte över ögonen med luggen etc. Spärra inte upp ögonen.
• Dölj inte ansiktet med en hatt, en mask, solglasögon, etc.
• Försök att få huvudet framför kameran och håll det så rakt som möjligt.
• Håll ett tydligt leende med en öppen mun. Leenden detekteras lättare om
tänder visas.
• Om du trycker på avtryckaren medan funktionen Leendeavkänning är
aktiverad, tar kameran bilden, och återgår därefter till Leendeavkänning.
93
Användning av tagningsfunktionen
Obs!
• Leendeavkänningsfunktionen kan inte användas när exponeringsläget är inställt på
Panorering eller kontinuerlig tagning prioritet AE.
• Matningsläget ställs automatiskt in på [Enbildsmatning] eller [Fjärrkontroll].
• AF-lampan fungerar inte med funktionen för leendeavkänning.
• Om kameran inte känner av ett leende, ändra inställningarna för
leendeavkänningskänslighet.
• Leenden kanske inte känns av korrekt beroende på tagningsförhållandena.
Användning av blixten
Använder du blixten vid tagning på ett mörkt ställe kan du ta ljusa bilder av
motivet och det bidrar också till att förhindra kameraskakning. När du tar
bilder mot solen kan du använda blixten för att ta en klar bild av ett motiv i
motljus.
1 Fn-knapp t
2 Tryck på
(Blixtläge) t Välj önskad inställning
-knappen.
-knapp
Blixten fälls upp.
• I läget AUTO, AUTO+ eller scenläge
fälls blixten automatiskt upp om
mängden ljus är otillräcklig eller om
motivet är i motljus. Den inbyggda
blixten fälls inte upp fastän du trycker
på -knappen.
3 Efter att blixten har slutat ladda,
fotografera motivet.
z Blinkar: Blixten håller på att laddas
upp. Det går inte att utlösa slutaren
medan den här indikatorn blinkar.
z Tänd: Blixten är uppladdad och redo
att avfyras.
• När du trycker ner avtryckaren
halvvägs under mörka ljusförhållanden
i autofokusläge kan blixten avfyras för
att underlätta att ställa in skärpan på ett
motiv (AF-belysning).
• z indikeras endast i läget för visning
av tagningsinformation (För Live
View).
94
z (blixtuppladdning)-indikatorn
(Blixt av)
Utlöses inte fastän den inbyggda blixten fälls upp.
(Autoblixt)
Blixten utlöses när det är mörkt eller vid tagning i motljus.
(Fyllnadsblixt)
Avfyras varje gång som slutaren utlöses.
(Långs. synkron.) Avfyras varje gång som slutaren utlöses. Vid tagning med
långsam synkronisering kan du ta en klar bild både av
motivet och av bakgrunden eftersom slutartiden blir längre.
(2:a ridån)
(Trådlös blixt)
Avfyras direkt innan exponeringen är klar, varje gång du
trycker på avtryckaren.
Utlöser en separat blixt (säljs separat) som inte är monterad
på kameran (trådlös blixtfotografering).
Tagningsteknik
Obs!
• Håll inte i kameran genom att ta tag i blixten.
• Tagningsförhållandena som krävs för att förhindra att skugga visas på en bild
varierar beroende på objektivet.
• När exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+ eller Scenval, kan alternativen
[Långs. synkron.], [2:a ridån] och [Trådlös blixt] inte väljas.
• När exponeringsläget är inställt på P, A, S eller M, kan alternativet [Blixt av] eller
[Autoblixt] inte väljas. Tryck ned blixten om du inte vill använda den.
• Om blixten används med en stereomikrofon eller liknande som fästs på den
självlåsande tillbehörsskon, kan blixten eventuellt inte fällas upp till rätt läge och de
tagna bilderna kan vara skuggade i hörnen. Ta bort alla enheter från den självlåsande
tillbehörsskon.
95
Användning av tagningsfunktionen
• Objektivkåpan (säljs separat) kan blockera ljuset från blixten. Ta av
objektivkåpan när du använder blixten.
• När blixt används ska motivet vara på ett avstånd om minst 1 m.
• När du tar bilder inomhus eller nattbilder kan du använda långsam
synkronisering för att ta klara bilder av människor och bakgrunden.
• Du kan använda 2:a ridån för att ta en naturlig bild som fångar spåret av
ett rörligt motiv, som t.ex. en cykel som rör på sig eller en gående
människa.
• När du använder HVL-F58AM/HVL-F42AM-blixten (säljs separat) kan
du använda en höghastighets-synkroniseringsfunktion för att ta bilder
med alla slutartider. Se bruksanvisningen som medföljde blixten för
detaljer.
Blixtområde
Området för den inbyggda blixten varierar beroende på ISO-känsligheten
och bländarvärdet. Se följande tabell.
Bländare
F2.8
F4.0
F5.6
ISO100
inställn 200
ing
400
1 – 3,6 m
1 – 2,5 m
1 – 1,8 m
800
1 – 5,1 m
1 – 3,5 m
1 – 2,5 m
1,4 – 7,1 m
1–5m
1 – 3,6 m
2 – 10 m
1,4 – 7,1 m
1 – 5,1 m
AF-belysning
• AF-belysning fungerar inte när [Autofokusläge] är inställt på
(Kontinuerlig AF) eller om motivet är rörligt i
(Automatisk
AF). ( - eller -indikatorn tänds.)
• AF-belysningen fungerar eventuellt inte med brännvidder på 300 mm eller
längre.
• Om en separat blixt (säljs separat) med AF belysning monteras, används
AF-belysningen från den separata blixten.
• AF-belysning fungerar inte när [Leendeavkänning] är inställt på [På].
Inaktivering av AF-belysning
MENU-knapp t
2 t [AF-belysning] t [Av]
Användning av rödögereducering
Rödögereduceringen minskar risken för röda ögon i bilden vid
blixtfotografering genom att avfyra ett par svaga förblixtar precis innan
själva tagningen.
MENU-knapp t
96
1 t [Rödögereducering] t [På]
Användning av trådlös blixtfotografering
Med en blixt som har funktion för trådlös tagning (säljs separat) kan du ta
bilder med blixten utan sladd även när blixten inte är monterad på kameran.
Genom att ändra blixtens ställning kan du ta en bild som har en
tredimensionell känsla över sig i och med att kontrasten mellan ljus och
skugga framhävs på motivet.
Se bruksanvisningen som medföljde blixten för själva stegen i tagningen.
1 Fäst den trådlösa blixten på den självlåsande tillbehörsskon
och sätt på både kameran och blixten.
(Blixtläge) t
(Trådlös blixt)
3 Ta bort den trådlösa blixten från den självlåsande
tillbehörsskon och fäll upp den inbyggda blixten.
• Om du provar att avfyra blixten trycker du på AEL-knappen.
Obs!
• Kameran kan inte trådlöst styra blixtförhållandet.
• Stäng av läget för trådlös blixtfotografering när du är klar med den trådlösa
tagningen. Om den inbyggda blixten används medan läget för trådlös
blixtfotografering fortfarande är påslaget blir blixtexponeringen fel.
• Byt kanal på den separata blixten om en annan fotograf också använder en trådlös
blixt i närheten, och hans/hennes inbyggda blixt utlöser ditt separata blixtaggregat.
Se bruksanvisningen till den separata blixten angående hur man byter kanal på den.
Konfigurering av AEL-knappen
När trådlös blixt används rekommenderar vi att du ställer in [AEL-knapp]
på [AEL intryckt] i
Specialmenyn (sidan 148).
97
Användning av tagningsfunktionen
2 Fn-knapp t
Justering av bildens ljusstyrka
(exponering, blixtkompensation, mätning)
Tagning med fastställd ljusstyrka (AE-lås)
När du tar bilder mot solen eller vid ett fönster kan det hända att
exponeringen inte är lämplig för motivet p.g.a. den stora ljusskillnaden
mellan motivet och bakgrunden. Använd i dylika fall ljusmätaren där
motivet är tillräckligt ljust och lås exponeringen innan tagningen. För att
minska motivets ljusstyrka skall du rikta kameran mot en punkt som är
ljusare än motivet och använda ljusmätaren för att låsa exponeringen för
hela bilden. För att göra motivet ljusare skall du rikta kameran mot en
punkt som är mörkare än motivet och använda ljusmätaren för att låsa
exponeringen för hela bilden.
I detta avsnitt beskrivs det hur man tar ljusare bilder av motivet genom att
använda (Spot).
Punkten där du låser
exponeringen.
1 Fn-knapp t
(Mätmetod) t
(Spot)
2 Ställ in skärpan på den delen som du vill låsa exponeringen
för.
Exponeringen är inställd när skärpa nås.
98
3 Tryck på AEL-knappen för att låsa
AEL-knapp
exponeringen.
(märket för AE-lås) visas.
4 Ställ in skärpan för motivet medan du håller AEL-knappen
nertryckt och ta sedan bilden.
Kompensation av ljusstyrka på hela bilden
(exponeringskompensation)
Exponeringen väljs automatiskt (automatisk exponering) förutom i
exponeringsläget M.
Du kan, utgående från exponeringen som uppmätts av den automatiska
exponeringen, utföra exponeringskompensation genom att flytta
exponeringen antingen till + sidan eller till – sidan, beroende på dina
preferenser. Du kan göra hela bilden ljusare genom en flyttning till + sidan.
Hela bilden blir mörkare när du gör en flyttning till – sidan.
Justera i riktning
mot –
Grundexponering
Justera i riktning
mot +
99
Användning av tagningsfunktionen
• Om du fortsätter att ta bilder med samma exponeringsvärde skall du hålla
AEL-knappen intryckt efter tagningen. Inställningen stängs av när man
släpper knappen.
1 Tryck på
-knappen.
-knapp
2 Justera exponeringen med
styrratten.
Mot + (över): Gör bilden ljusare.
Mot – (under): Gör bilden mörkare.
Standardexponering
3 Justera skärpan och ta bilden.
Tagningsteknik
• Justera kompensationsnivån genom att kontrollera den tagna bilden.
• Genom att använda gaffling kan du ta flera bilder med exponeringen
flyttad till plus- eller minussidan (sidan 116).
Obs!
• Detta alternativ kan inte användas när exponeringsläget är inställt på AUTO,
AUTO+ eller Scenval.
Tagning av bilder medan histogrammet är i användning
Antal bildpunkter
Histogrammet visar
luminansdistributionen, det vill säga hur
många bildpunkter med en viss ljusstyrka
det finns i bilden.
Mörk
100
Ljus
MENU-knapp t
2 t [Histogram] t [På]
• Istället för grafisk visning visas histogrammet efter att DISP har tryckts
flera gånger på kontrollknappen.
Obs!
• Histogrammet visar inte den slutliga bilden som lagras. Den indikerar läget på bilden
som just då visas på skärmen. Histogrammet varierar beroende på
bländarinställningar o.dyl.
• Histogrammet är olika för tagning och uppspelning vid följande situationer:
– När blixten avfyras.
– När motivet har låg intensitet, t.ex. nattbilder.
Justering av mängden blixtljus (Blixtkompensering)
Vid tagning med blixt går det att ändra enbart mängden blixtljus, utan att
ändra exponeringskompensationen. Du kan bara ändra exponeringen för ett
huvudmotiv som är innanför blixtområdet.
101
Användning av tagningsfunktionen
Vid exponeringskompensation ändras
histogrammet på motsvarande sätt.
Figuren till höger är ett exempel.
Vid tagning med
exponeringskompensationen på den
positiva sidan blir hela bilden ljusare, så
att hela histogrammet flyttas mot den
ljusa sidan (åt höger). Om
exponeringskompensationen är negativ
flyttas histogrammet åt det andra hållet.
Histogrammets båda ändar visar en ljus
del eller en mörk del. Det är omöjligt att
återställa dessa delar senare med en dator.
Justera exponeringen vid behov och ta en
bild igen.
Fn-knapp t
(Blixtkompensering) t Välj önskad inställning
Mot +: Höjer blixtnivån.
Mot –: Sänker blixtnivån.
Obs!
• Detta alternativ kan inte användas när exponeringsläget är inställt på AUTO,
AUTO+, Panorering eller Scenval.
• Det kan hända att den högre blixteffekten inte har någon synlig inverkan p.g.a. den
begränsade mängden blixtljus, om motivet är utanför blixtens maximala räckvidd.
Om motivet är väldigt nära kan det hända att den lägre blixteffekten inte har någon
synlig inverkan.
Exponeringskompensation och blixtkompensation
Med exponeringskompensation utförs kompensationen genom att ändra slutartiden,
bländaren och ISO-känsligheten (när [AUTO] är inställt).
Blixtkompensationen ändrar enbart mängden blixtljus.
Val av blixtstyrningsmetod för inställning av mängden
blixtljus (blixtstyrning)
MENU-knapp t
inställning
2 t [Blixtstyrning] t Välj önskad
ADI-blixt
Denna metod kontrollerar blixtens ljus genom att ta i
beaktande avståndsinformation om skärpan och ljusmätardata
från förblixten. Denna metod möjliggör en exakt
blixtkompensation med minimal inverkan från motivets
reflexion.
TTL-förblixt
Denna metod kontrollerar mängden blixtljus enbart beroende
på data från ljusmätning av förblixten. Denna metod är
känslig för motivets reflexion.
ADI: Advanced Distance Integration
TTL: Through the lens
• När [ADI-blixt] är vald kan ett objektiv som är utrustat med en
avståndskodare utföra exaktare blixtkompensation eftersom den ger
tillgång till exaktare avståndsinformation.
102
Obs!
• Om avståndet mellan motivet och den separata blixten (säljs separat) inte går att
avgöra (vid trådlös blixttagning med en separat blixt (säljs separat), tagning med en
separat blixt som inte är monterad på kameran med hjälp av en kabel, tagning med
en makro-dubbelblixt, osv.) väljer kameran automatiskt TTL-förblixtläget.
• Välj [TTL-förblixt] i följande fall, eftersom kameran inte kan utföra
blixtkompensation med ADI-blixt.
– När en bred panel är monterad på blixten HVL-F36AM.
– När en diffusor används för blixtfotografering.
– När ett filter med en exponeringsfaktor används, som t.ex. ett ND-filter.
– När ett makroobjektiv används.
• ADI-blixt går bara att använda tillsammans med ett objektiv som är utrustat med en
avståndskodare. Se bruksanvisningen som medföljde objektivet för att se om det är
försett med en avståndskodare.
Fn-knapp t
(Mätmetod) t Välj önskat läge
(Flersegment)
Detta läge mäter ljuset i varje område efter att hela området
delats in i flera områden och bestämmer sedan den rätta
exponeringen för hela skärmen.
(Centrumvägd)
I detta läge mäts den genomsnittliga ljusstyrkan för hela
skärmen, med tonvikt på området i mitten av skärmen.
(Spot)
I detta läge mäts ljuset bara i området innanför
spotmätningscirkeln i mittenområdet.
Tagningsteknik
• Använd [Flersegment]-mätning för vanliga tagningar.
• När du tar bilder på motiv med stark kontrast i AF-området skall du först
mäta motivets ljus med optimal exponering genom spotmätning och
sedan använda AE-låset och ta bilden (sidan 98).
Obs!
• När exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+ eller Scenval, låses [Mätmetod]
på [Flersegment] och det går inte att välja andra lägen.
103
Användning av tagningsfunktionen
Val av metod för mätning av motivets ljusstyrka
(Mätmetod)
Ställa in ISO-känsligheten
Ljuskänsligheten uttrycks med ISO-nummer (rekommenderat
exponeringsindex). Ju större nummer, desto högre känslighet.
1 Tryck på ISO på kontrollknappen
för att visa ISO-skärmen.
2 Välj önskat värde med v/V på kontrollknappen.
• Ju större nummer, desto högre brusnivå.
• Om [Multi Frame brusred.] väljs, väljs önskat värde med b/B.
Obs!
• När exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+, Panorering eller Scenval, låses
ISO på AUTO och det går inte att välja andra ISO-värden.
• När exponeringsläget är inställt på P/A/S och ISO är inställt på [AUTO], ställs ISO
automatiskt på ett värde mellan ISO 100 och ISO 1600.
• [AUTO]-inställningen är inte tillgänglig i exponeringsläge M. Om du ändrar
exponeringsläget till M med [AUTO]-inställningen, ändras den till [100]. Ställ in
ISO så att den är i enlighet med tagningsförhållandena.
Brusreducering med flera bilder (Multi Frame brusred.)
Kameran tar automatiskt flera bilder kontinuerligt, kombinerar bilderna,
reducerar bruset och lagrar en bild. Med Multi Frame brusred. går det att
välja högre ISO-nummer än maximal ISO-känslighet.
Bilden som lagrats är en kombinerad bild.
Obs!
• Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt tills den kontinuerliga tagningen är
färdig.
• Det går inte att använda denna funktion om [Bild: Kvalitet] är inställt på [RAW]
eller [RAW & JPEG].
• Blixten, Optimering av dynamikomfånget och [Auto HDR] kan inte användas.
104
Automatisk kompensering av ljusstyrka
och kontrast (D-Range)
D-RANGE-knapp t Välj önskad
inställning
(Av)
(Auto HDR)
Använder inte DRO/Auto HDR-funktioner.
Genom att dela in bilden i små områden analyserar kameran
kontrasten av ljus och skugga mellan motivet och bakgrunden
och skapar därmed en bild med optimal ljusstyrka och
tonskala.
Tar tre bilder med olika exponeringar och överlagrar därefter
den rätt exponerade bilden, det ljusa området på den
underexponerade bilden och det mörka området på den
överexponerade bilden för att skapa en bild med en rik
tonskala.
Två bilder lagras: en bild med rätt exponering och en
överlagrad bild
Korrigering av bildens ljusstyrka (optimering av
dynamikomfånget)
1 D-RANGE-knapp t
(Opt.av dyn.omr.)
2 Välj en optimal nivå med b/B på kontrollknappen.
(Auto)
(Nivå)*
* Lv_ som visas med
Korrigerar automatiskt ljusstyrkan.
Optimerar tonskalorna för en inspelad bild i varje del av
bilden. Välj optimal nivå mellan Lv1 (svag) och Lv5 (stark).
är steget som för tillfället är valt.
105
Användning av tagningsfunktionen
(Opt.av
dyn.omr.)
D-RANGE-knapp
Obs!
• Inställningen är låst på [Av] när [Solnedgång], [Nattvy], [Nattporträtt] eller
[Handskymning] är valt i Scenval. Inställningen är låst på [Auto] när andra lägen är
valda i Scenval.
• Vid tagning med optimering av dynamikomfånget kan bilden innehålla brus. Välj
rätt nivå genom att kontrollera den tagna bilden, särskilt om du förstärker effekten.
Kompensera automatiskt med en rik tonskala (Auto High
Dynamic Range)
1 D-RANGE-knapp t
(Auto HDR)
2 Välj en optimal nivå med b/B på kontrollknappen.
(Auto.expo.
skillnad)
Korrigerar automatiskt exponeringsskillnaden.
(Exposure
Difference Level)*
Ställer in exponeringsskillnaden baserat på motivets kontrast.
Välj optimal nivå mellan 1.0Ev (svag) och 6.0Ev (stark).
Till exempel: När 2.0Ev väljs överlagras tre bilder: en bild
med –1.0Ev, en bild med rätt exponering och en bild med
+1.0Ev.
* _Ev som visas med
är steget som för tillfället är valt.
Tagningsteknik
• Eftersom slutaren öppnas tre gånger för en tagning, ska man vara noga
med följande:
– Använd den här funktionen när motivet är stillastående och inte blinkar.
– Ändra inte bildens komposition.
Obs!
• Det går inte att använda den här funktionen på RAW-bilder.
• När exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+, Panorering eller Scenval, går
det inte att välja [Auto HDR].
• Du kan inte välja [Auto HDR] under Leendeavkänning. Om du aktiverar funktionen
Leendeavkänning när [Auto HDR] är vald, använder kameran tillfälligt DROinställningen.
• Det går inte att ta nästa bild förrän denna process är klar för den föregående bilden.
106
• Du kanske inte får önskad effekt beroende på luminansskillnaden mellan ett motiv
och fotograferingsförhållandena.
• Den här funktionen har liten effekt när blixten används.
• När scenens kontrast är låg eller när kameran skakar eller motivet är suddigt, kanske
du inte får bra HDR-bilder. Om kameran känner av ett problem visas
på den
lagrade bilder för att informera om denna situation. Ta en ny bild, beroende på vad
som krävs, och vara uppmärksam på kontrasten eller suddighet.
Användning av tagningsfunktionen
107
Bildbearbetning
Val av önskad bildbearbetning (kreativa inställningar)
Förutom den önskade bildbearbetningen går det att justera exponeringen
(slutartid och bländare) enligt önskemål med [Kreativa inst.], till skillnad
från Scenval där kameran justerar exponeringen.
1 Fn-knapp t
(Kreativa inst.) t Välj önskad inställning
2 Om du vill justera
(Kontrast), (Mättnad) eller
(Skärpa),
väljer du önskat alternativ med b/B på kontrollknappen och
därefter justerar du värdet med v/V.
(Standard)
För fotografering av scener med en rik tonskala och vackra
färger.
(Levande)
Mättnaden och kontrasten är förhöjd för tagning av
effektfulla bilder med färgscener och motiv som t.ex.
blommor, vårgrönska, blå himmel eller havsvyer.
(Porträtt)
För fotografering av hudfärg i en mjuk färgton, idealisk vid
porträttfotografering.
(Landskap)
Mättnaden, kontrasten och bildskärpan förhöjs för tagning av
livliga och klara landskapsbilder. Landskap längre bort
framträder bättre.
(Solnedgång) För fotografering av vackra, röda solnedgångar.
(Svartvitt)
108
För fotografering av svartvita bilder.
(Kontrast), (Mättnad), och
alternativ i kreativa inställningar.
(Skärpa) kan justeras för varje
(Kontrast)
Ju högre värde som väljs desto större blir skillnaden mellan
ljus och skugga och ger därmed en effekt på en bild.
(Mättnad)
Ju högre värde som väljs desto intensivare blir färgen. När ett
lägre värde väljs blir färgen i bilden återhållsam och dämpad.
(Skärpa)
Justera skärpan. Ju högre värde som väljs desto mera
framhävs konturerna och med lägre värde blir konturerna
mjukare.
Obs!
• När exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+ eller Scenval, låses [Kreativa
inst.] på [Standard] och det går inte att välja andra inställningar.
• Det går inte att justera mättnaden när [Svartvitt] är valt.
Hur färger visas med nummerkombinationer eller färgåtergivningsområde
kallas för ”färgrymd”. Det går att ändra färgrymden beroende på
användning.
MENU-knapp t
2 t [Färgrymd] t Välj önskad inställning
sRGB
Detta är digitalkamerans standardfärgrymd. Använd sRGB
vid normal tagning som till exempel när du vill skriva ut
bilden utan några modifieringar.
AdobeRGB
Detta har ett brett färgåtergivningsområde. Om en stor del av
motivet är intensivt grönt eller rött är Adobe RGB effektiv.
• Bildens filnamn börjar med ”_DSC”.
Obs!
• Adobe RGB är för program eller skrivare som stöder färghantering och den extra
kulörrymden DCF2.0. Om man använder program och skrivare som inte stöder
dessa kan det ge utskriftsbilder som inte återger färgerna på ett naturtroget sätt.
• När man visar bilder som lagrats med Adobe RGB på kameran eller på icke-Adobe
RGB-kompatibla enheter, visas bilderna med låg mättnad.
109
Användning av tagningsfunktionen
Ändra färgåtergivningsområde (färgrymd)
Justering av färgtoner (vitbalans)
Motivets färgton ändrars beroende på ljuskällans karakteristik.
Nedanstående tabell visar hur färgtonen ändras av olika ljuskällor,
utgående från ett motiv som ser vitt ut i solljus.
Dagsljus
Molnigt
Lysrör
Glödlampsbelysning
Vitt
Blåaktigt
Gröntonat
Rödaktigt
Väder/
belysning
Ljusets
egenskaper
Vitbalans är en funktion som justerar färgtonen så att den motsvarar det du
ser. Använd denna funktion när bildens färgton inte motsvarar det som du
förväntade eller när du avsiktligt vill ändra färgtonen för fotografiskt
uttryck.
Obs!
• När exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+ eller Scenval, låses [Vitbalans]
på [Autom.vitbalans] och det går inte att välja andra lägen.
• Om den enda tillgängliga ljuskällan är en kvicksilverlampa eller en natriumlampa
kommer kameran inte att kunna uppmäta en exakt vitbalans p.g.a. ljuskällornas
karakteristik. Använd blixten i såna fall.
Justering av vitbalansen så den lämpar sig för en specifik
ljuskälla (Auto/Förinställd vitbalans)
WB på kontrollknapp t Välj önskad
inställning
• Om [AWB] inte är valt går det att
finjustera färgtonen med b/B. Justerar
du den mot + blir bilden rödaktig och
justerar du den mot – blir bilden
blåaktig.
110
AWB
(Autom.vitbalans)
(Dagsljus)
(Skugga)
(Molnigt)
Kameran upptäcker automatiskt en ljuskälla och justerar
samtidigt färgtonerna.
Om du väljer att ett alternativ är lämpligt för en specifik
ljuskälla så justeras färgtonerna för den ljuskällan (förinställd
vitbalans).
(Glödlampa)
(Lysrör)
(Blixt)
Tagningsteknik
Inställning av färgtemperatur och en filtereffekt
(Färgtemperatur/Färgfilter)
WB på kontrollknappen t [5500K]
(Färgtemperatur) eller [0]
(Färgfilter)
• Välj värdet med b/B när du ställer in
färgtemperaturen.
• Välj kompensationsriktningen med
b/B när du ställer in färgfiltret.
Obs!
• Eftersom färgmätarna är gjorda för filmkameror är värdena annorlunda under lysrör/
natriumlampor/kvicksilverlampor. Vi rekommenderar att du använder en
specialinställd vitbalans eller tar ett par provbilder.
111
Användning av tagningsfunktionen
• Använd funktionen vitbalansgaffling om du inte får den önskade färgen i
det valda alternativet (sidan 117).
• När du väljer [5500K] (Färgtemperatur) eller [0] (Färgfilter) kan du
justera värdet till det önskade värdet (nedan).
• Du kan lagra din inställning när du väljer [Special] (sidan 112).
5500K*1
(Färgtemperatur)
Ställer in vitbalansen efter färgtemperaturen. Ju högre
nummer, desto mer rödaktig bild och ju lägre nummer, desto
mer blåaktig bild.
0*2 (Färgfilter)
Ger effekten av CC (Color Compensation)-filter för
fotograferande.
Med utgångspunkt i den inställda färgtemperaturen går det att
kompensera färgen till G (Green) eller till M (Magenta).
*1 Värdet är färgtemperaturvärdet som för tillfället är valt.
*2 Värdet är färgfiltervärdet som för tillfället är valt.
Lagring av färgtoner (specialinställd vitbalans)
För scener där den omgivande belysningen består av flera olika sorters
ljuskällor rekommenderar vi att du använder specialinställd vitbalans för att
återge vitt på rätt sätt.
1 WB på kontrollknappen t
(Special)
2 Välj [
SET] med b/B på kontrollknappen och tryck därefter
på kontrollknappens mitt.
3 Håll kameran så att det vita området täcker hela AF-området i
mitten och tryck därefter ner avtryckaren.
Slutaren klickar och de kalibrerade värdena (färgtemperatur och färgfilter)
visas.
4 Tryck på kontrollknappens mitt.
Skärmen återgår till att visa tagningsinformation men håller kvar i minnet
inställningarna för den specialinställda vitbalansen.
• Den specialinställda vitbalans som ställs in med den här proceduren
fortsätter att gälla ända tills man ställer in en ny inställning.
112
Obs!
• Meddelandet ”Fel vid anpassad vitbalans” betyder att värdet är utanför det
förväntade området. (När blixten används för ett närbeläget motiv eller när ett motiv
med ljus färg är med i ramen.) Om detta värde lagras blir
-indikatorn gul på
tagningsinformationsskärmen. Det går att ta bilden i det läget, men vi
rekommenderar att du ställer in vitbalansen igen för att få ett mer korrekt
vitbalansvärde.
För att använda den specialinställda vitbalansinställningen
WB på kontrollknappen t
(Special)
113
Användning av tagningsfunktionen
Obs!
• Om blixten används när man trycker ner avtryckaren, lagras en specialinställd
vitbalansinställning med blixten inräknad. Använd i så fall blixten för att ta bilder
även i fortsättningen.
Val av matningsläge
Denna kamera har sex matningslägen, t.ex. enbildsmatning och
kontinuerlig matning. Använd dem så som passar för ditt ändamål.
Enbildstagning
Detta läge är för normal tagning.
på kontrollknappen t
(Enbildsmatning)
Obs!
• När exponeringsläget är inställt på [Sport & action] i Scenval, kan du inte använda
enbildstagning.
Tagning av flera bilder i följd
Kameran tar bilder kontinuerligt med följande hastigheter*.
SLT-A55/A55V
SLT-A33
Högst 6 bilder per sekund
Högst 6 bilder per sekund
Högst 3 bilder per sekund
Högst 2,5 bilder per sekund
* Våra mätförhållanden. Hastigheten vid kontinuerlig tagning är
långsammare, beroende på tagningsförhållanden.
1
på kontrollknappen t
(Kont.matning) t Välj
önskad hastighet
2 Justera skärpan och ta bilden.
• Om du håller avtryckaren nedtryckt fortsätter kameran att ta bilder.
114
Maximalt antal bilder som går att ta i en följd
Antalet bilder som går att ta vid kontinuerlig tagning är begränsat.
I läget för kontinuerlig tagning med AE-prioritet
SLT-A55/A55V
SLT-A33
Fin
28 bilder
14 bilder
Standard
28 bilder
16 bilder
RAW & JPEG
19 bilder
7 bilder
RAW
19 bilder
7 bilder
Tagningsteknik
Obs!
• När
är valt visas den lagrade bilden mellan ramarna.
• Det går inte att ta bilder i följd när andra scenvalslägen än [Sport & action] används.
• När [Ansiktsavkänning] är inställd på [På], kan hastigheten för kontinuerlig tagning
vara lägre.
Hur man använder självutlösaren
10-sekunderssjälvutlösaren är praktisk när fotografen själv vill vara med i
bilden, medan 2-sekunderssjälvutlösaren är ett praktiskt sätt att minska
risken för kameraskakning.
1
på kontrollknappen t
(självutlösare) t Välj önskad
inställning
• Numret efter
är antalet sekunder
som för tillfället är valt.
2 Justera skärpan och ta bilden.
• När självutlösaren aktiveras, markeras läget genom ljudsignaler och
självutlösarlampan. Självutlösarlampan blinkar kvickt och ljudsignalen
ljuder precis innan tagningen.
115
Användning av tagningsfunktionen
• Ställ in exponeringsläget på kontinuerlig tagning prioritet AE för att ta
flera bilder i följd med högre hastighet (sidan 67).
Avbrytning av självutlösaren
Tryck på
på kontrollknappen.
Tagning av bilder i följd med olika exponeringar
(exponeringsgaffling)
Grundexponering
Mot –
Mot +
Med gaffling kan du ta flera bilder, och alla med olika grader av
exponering. Ange värdet för avvikelsen (steg) från grundexponeringen, så
tar kameran tre bilder medan den automatiskt flyttar exponeringen. Tryck
ner avtryckaren och håll den nedtryckt tills hela tagningen är färdig.
När blixten används utförs blixtgaffling för att ändra mängden blixtljus. För
att fotografera, tryck ner avtryckaren för varje tagning.
1
på kontrollknappen t
(Gaffling: Kont.) t Välj
önskat gafflingssteg
2 Justera skärpan och ta bilden.
Grundexponeringen ställs in för den första tagningen i gafflingen.
• Tryck på och håll avtryckaren tills inspelningen stoppar. Tryck på
avtryckaren tre gånger vid blixtgaffling.
Obs!
• När lägesratten är inställd på M flyttas exponeringen genom en justering av
slutartiden.
• När du justerar exponeringen flyttas exponeringen utgående från det kompenserade
värdet.
• Gafflingen kan inte användas när exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+,
Panorering eller Scenval.
116
EV-skalan under gaffling
Gaffling för befintlig
Blixtgaffling
belysning*
0,7 steg, tre tagningar
0,3 steg, tre tagningar
Blixtkompensation –1,0
Exponeringskompensation 0
LCD-skärm/Sökare
LCD-skärm (När [Visa
tagningsdata] är
inställt på [För sökare]) Visas på den övre raden.
Visas på den undre raden.
Tagning med flyttad vitbalans (vitbalansgaffling)
Tre bilder tas med flyttad vitbalans, baserat på vald vitbalans och
färgtemperatur/färgfilter.
1
på kontrollknapp t
(Vitbalansgaffl.) t Välj
önskad inställning
• När Lo är valt, flyttas vitbalansen med
10 mired* och när Hi är valt flyttas den
med 20 mired.
2 Justera skärpan och ta bilden.
* Mired: en enhet för färgomvandlingskvaliteten för färgtemperaturfilter.
117
Användning av tagningsfunktionen
* Befintlig belysning: All annan belysning än blixtljus som belyser scenen
under en längre tid, t.ex. naturligt ljus, glödlampor och lysrör.
• Vid gaffling visas samma antal markeringar som antalet inspelningsbara
bilder på EV-skalan.
• När gafflingen startar släcks markeringarna för redan tagna bilder efter
hand.
Tagning med den trådlösa fjärrkontrollen
Du kan ta bilder med hjälp av knapparna SHUTTER och 2SEC (slutaren
utlöses efter 2 sekunder) på RMT-DSLR1 den trådlösa fjärrkontrollen (säljs
separat). Se även bruksanvisningen som medföljer den trådlösa
fjärrkontrollen.
1
på kontrollknappen t
(Fjärrkontroll)
2 Ställ in skärpan på motivet, rikta sändaren på den trådlösa
fjärrkontrollen mot fjärrsensorn och ta bilden.
118
Användning av uppspelningsfunktionen
Uppspelning av bilder
Den senaste tagna bilden visas på LCD-skärmen.
1 Tryck på
-knappen.
-knapp
2 Välj en bild med b/B på kontrollknappen.
Återgå till tagningsläge
Tryck igen på -knappen.
Med tagningsdata
Histogramvisning
Utan tagningsdata
Välja mappen som ska spelas upp
MENU-knapp t
2 t [Välj mapp] t Välj önskad mapp
Val av bildriktning vid uppspelning av bild som spelats in i porträttläge
MENU-knapp t
inställning
2 t [Uppspelningsskärm] t Välj önskad
Obs!
• Om du spelar upp bilden på en TV eller en dator, visas bilden i porträttläge även om
[Man.rotering] väljs.
119
Användning av uppspelningsfunktionen
Växla visningen av tagningsdata
Tryck på DISP på kontrollknappen.
Varje gång du trycker på DISP på kontrollknappen växlar skärmen enligt
följande.
Bläddra panoramabilder
Välj en panoramabild och tryck därefter på kontrollknappens mitt. Om den
trycks på en gång till pausas uppspelningen.
Det går inte att bläddra 3D-panoreringsbilder. Det går inte att bläddra
uppspelning för bilder som togs med [3D-pan.: bildstorlek] inställt på
[16:9].
Uppspelning av filmer
1 MENU-knapp t
1 t [Stillbilds-/filmval] t [Film]
2 Välj önskad film med b/B på kontrollknappen och tryck
därefter på kontrollknappens mitt.
Vid uppspelning av film
Funktion på kontrollknapp/styrratt
För att pausa/fortsätta uppspelning
z
För att snabbspola framåt
B
För att snabbspola bakåt
b
För att långsamt spola framåt
Vrid styrratten åt höger vid paus
För att långsamt spola bakåt
Vrid styrratten åt vänster vid paus
För att justera ljudvolymen
V t v/V
För att visa informationen
v
För att justera volymen
MENU-knapp t
ventil
120
2 t [Volyminställning] t Välj önskad
Välja datumet för filmer som ska spelas upp
Filmer lagras efter datum.
MENU-knapp t
2 t [Välj datum] t Välj önskat datum
Obs!
• Filmer som spelats in med andra enheter kan eventuellt inte spelas upp med denna
kamera.
Vrid runt bilder
1 Visa bilden som du vill rotera och
tryck därefter på
-knappen.
-knapp
Bilden roteras moturs. När du vill rotera bilden på nytt så upprepar du steg 2.
• När man väl har vridit runt en bild visas bilden i roterat läge, även om man
stänger av kameran.
Återgå till den normala uppspelningsskärmen
Tryck på -knappen.
Obs!
• Det går inte att rotera filmer.
• När rundvridna bilder kopieras till en dator visas de på rätt sätt om man använder
”PMB” som finns på CD-ROM-skivan (medföljer). Det kan dock hända att de inte
visas i rundvridet tillstånd med annan mjukvara.
121
Användning av uppspelningsfunktionen
2 Tryck på kontrollknappens mitt.
Förstora bilder
En stillbild kan förstoras för närmare granskning. Detta är praktiskt när du
vill kontrollera skärpan av en tagen bild.
1 Visa bilden som du vill förstora
och tryck därefter på
-knappen.
-knapp
2 Zooma bilden in eller ut med
knappen eller
-
-knappen.
• Om man vrider på styrratten växlas
bilderna och visas med samma
förstoring. När du tar flera bilder med
samma komposition kan du jämföra
deras inställningsskärpa.
-knapp
3 Välj delen som du vill förstora med v/V/b/B på
kontrollknappen.
Avbryta förstorad visning
Tryck på -knappen för att återgå till normal bildstorlek.
Förstoringsområde
Förstoringsskalan är på följande sätt.
Upplösning
Förstoringsområde
SLT-A55/A55V
SLT-A33
L
Ca. ×1,1 – ×11,8
Ca. ×1,1 – ×11,8
M
Ca. ×1,1 – ×8,8
Ca. ×1,1 – ×8,0
S
Ca. ×1,1 – ×6,0
Ca. ×1,1 – ×5,5
122
Växling till visning av bildlista
MENU-knapp t
1 t [Indexvisning] t Välj önskat antal
bilder som ska visas på en sida
• Du kan även visa bildlistan med hjälp av
-knappen.
Återgå till enbildsskärmen
Tryck på kontrollknappens mitt för att välja den önskade bilden.
Gå till filmindexvisningen
För att visa filmer på indexvisningen
väljer du
(film) på fliken med b/B
på kontrollknappen och trycker därefter
på kontrollknappens mitt.
Automatisk uppspelning av bilder (bildspel)
MENU-knapp t
1 t [Bildspel] t [Enter]
Används för att spela upp bilderna i ordning (bildspel). Bildspelet avslutas
automatiskt efter att alla bilder har spelats upp.
• Du kan visa föregående/nästa bild med b/B på kontrollknappen.
• Det går inte att pausa bildspelet.
Avsluta bildspelet mitt i
Tryck på kontrollknappens mitt.
Val av intervall mellan bilderna i bildspelet
MENU-knapp t
antal sekunder
1 t [Bildspel] t [Intervall] t Välj önskat
Spela upp upprepade gånger
MENU-knapp t
1 t [Bildspel] t [Upprepa] t [På]
123
Användning av uppspelningsfunktionen
Växlingsflik för stillbild/film
Visa filmer
Det går inte att visa stillbilder och filmer i samma bildspel. Växla till
visning av film med [Stillbilds-/filmval] och välj därefter filmtyp.
MENU-knapp t
filmtyp
1 t [Bildspel] t [Filmtyp] t Välj önskad
Visa 3D-bilder
Om kameran ansluts till en 3D-kompatibel TV med en HDMI-kabel (säljs
separat) går det att visa 3D-bilder som spelats in i läget 3D-panorering. Mer
information om 3D-tagning finns på sidan 196. Se även bruksanvisningen
som medföljer TV:n.
MENU-knapp t
3D]
124
1 t [Bildspel] t [Bildtyp] t [Visa enbart
Kontrollera bildinformation
Varje gång du trycker på DISP på kontrollknappen växlas
informationsvisningen på skärmen (sidan 119).
Visning av grundinformation
Stillbild
Indikator
Indikator
Betydelse
Minneskort (18)
Databasfil full (188)/Fel i
databasfil (188)
Stillbild/film
100-0003
Mapp - filnummer (164)
2010 1 1
Tagningsdatum
Upplösning för stillbilder
(139)/Aspekt för
stillbilder (141)/
Upplösning för
panoramabilder (140)
Betydelse
100% Återstående batteritid
(20)
Varning om överhettning
(188)
AVCHD
MP4
Filmfilformat (80)
Upplösning för filmer
(140)
Bildkvalitet för stillbilder
(141)
-
Skydda (129)
DPOF3
DPOF-markering (170)
Varning beträffande
återstående batteritid (20)
125
Användning av uppspelningsfunktionen
A
Film
B
Indikator
Betydelse
GPS-information (endast
SLT-A55V)
N35° 37’
32”
W139° 44’
31”
Visning av latitud och
longitud (endast SLTA55V)
2010 1 1
10:37AM
Tagningsdatum
Auto HDR-bildvarning
(106)
1/125
Slutartid (73)
F3.5
Bländare (70)
ISO200
ISO-känslighet (104)
3/7
Filnummer/totalt antal
bilder
N
Uppspelning
Uppspelningsindikator
5:40
Räknare
C
Indikator
Betydelse
Volym
126
Histogramvisning
A
B
Indikator
Betydelse
Indikator
Minneskort (18)
Histogram* (100)
Stillbild
100-0003
Bildkvalitet för stillbilder
(141)
SM
1/125
Slutartid (73)
F3.5
Bländare (70)
ISO200
ISO-känslighet (104)
–0.3
Exponeringskompensation
(99)
–0.3
Blixtkompensering (101)
Mätmetod (103)
Skydda (129)
DPOF3
DPOF-markering (170)
35mm
100% Återstående batteritid
(20)
Databasfil full (188)/Fel i
databasfil (188)
Varning om överhettning
(188)
Brännvidd (174)
Kreativa inställningar
(108)
Varning beträffande
återstående batteritid (20)
AWB +1
5500K M1
Vitbalans (Auto,
Förinställd,
Färgtemperatur,
Färgfilter,
Specialinställd) (110)
127
Användning av uppspelningsfunktionen
Exponeringsläge
(57 – 78)
PA •
(SLT-A55/A55V)/
(SLT-A33)
Mapp - filnummer (164)
Upplösning för stillbilder
(139)/Aspekt för
stillbilder (141)/
Upplösning för
panoramabilder (140)
Betydelse
Indikator
Betydelse
Optimering av
dynamikomfånget (105)/
Auto HDR/Auto HDRbildvarning (106)
2010 1 1
10:37AM
Tagningsdatum
3/7
Filnummer/totalt antal
bilder
* Om en bild innehåller ett väldigt ljust
eller väldigt mörkt område, blinkar
motsvarande del i histogrammet
(luminansgränsvarning).
128
Skydda bilder (skydda)
Du kan skydda bilder från att bli raderade av misstag.
Skyddande av valda bilder/avlägsnande av skydd för valda
bilder
1 MENU-knapp t
1 t [Skydda] t [Flera bilder]
2 Välj bilden som du vill skydda
med b/B på kontrollknappen och
tryck sedan på kontrollknappens
mitt.
-
3 Om du vill skydda ytterligare bilder upprepar du steg 2.
4 Tryck på MENU-knappen.
5 Välj [Enter] med v och tryck sedan på kontrollknappens mitt.
Avbryta skyddandet av alla bilder eller filmer
Det går att avbryta skyddandet av alla bilder i den mapp som är vald eller
alla filmer med samma datum.
MENU-knapp t
1 t [Skydda] t [Avbryt alla bilder] eller
[Avbryt alla filmer]
129
Användning av uppspelningsfunktionen
Märket - tänds för vald bild.
• För att avbryta ett val trycker du en
gång till på mitten.
Radering av bilder (radera)
När man väl har raderat en bild går den inte att återställa. Kontrollera på
förhand om du vill radera bilden eller inte.
Obs!
• Skyddade bilder går inte att radera.
Radering av bilden som visas för tillfället
1 Visa bilden som du vill radera och
tryck på
-knappen.
-knapp
2 Välj [Radera] med v på kontrollknappen och tryck därefter på
kontrollknappens mitt.
Radering av valda bilder
1 MENU-knapp t
1 t [Radera] t [Flera bilder]
2 Välj bilderna som du vill radera
med kontrollknappen och tryck
sedan på kontrollknappens mitt.
Märket
tänds för vald bild.
Totala antalet
3 Om du vill radera ytterligare bilder upprepar du steg 2.
130
4 Tryck på MENU-knappen.
5 Välj [Radera] med v och tryck sedan på kontrollknappens mitt.
Radering av alla bilder i mappen
Raderar alla stillbilder i mappen. Detta visas endast vid uppspelning av
stillbild.
1 MENU-knapp t
1 t [Radera] t [Alla i mappen]
2 Välj [Radera] med v på kontrollknappen och tryck därefter på
kontrollknappens mitt.
1 MENU-knapp t
1 t [Radera] t [Alla på datumet]
2 Välj [Radera] med v på kontrollknappen och tryck därefter på
kontrollknappens mitt.
131
Användning av uppspelningsfunktionen
Radering av alla filmer med samma datum
Raderar alla filmer för ett visst datum. Detta visas endast vid uppspelning
av film.
Titta på bilder på en TV-skärm
För att visa bilder inspelade på kameran på en TV-apparat, krävs en
HDMI-kabel (säljs separat) och en HD TV utrustad med en HDMI-kontakt.
1 Stäng av både kameran och TV:n,
och koppla sedan kameran till
TV:n.
1 Till HDMIkontakten
HDMI-kabel
(säljs separat)
2 Till
HDMI-kontakt
2 Sätt på TV:n och växla ingången.
• Se även TV:ns bruksanvisning för närmare detaljer.
3 Sätt på kameran.
Bilderna som är tagna med kameran visas
på TV-skärmen.
Välj önskad bild med b/B på
kontrollknappen.
• LCD-skärmen på kameran tänds inte.
Kontrollknapp
Obs!
• Använd en HDMI-kabel med HDMI-logotypen.
• Använd en HDMI-minikontakt i ena änden (för kameran), och en kontakt som är
lämplig för anslutning till din TV på den andra änden.
• Vissa apparater kanske inte fungerar som de ska.
132
• Anslut inte apparatens utkontakt till HDMI-kontakten på kameran. Detta kan orsaka
felfunktion.
Om ”PhotoTV HD”
Denna kamera är kompatibel med ”PhotoTV HD”-standarden.
Genom att ansluta Sonys PhotoTV HD-kompatibla apparater med hjälp av
en HDMI-kabel, kan helt nya världar med foton avnjutas i hisnande Full
HD-kvalitet.
”PhotoTV HD” ger en mycket detaljerad fotoliknande återgivning av
subtila strukturer och färger.
Om ”<BRAVIA> Photo Map” (endast SLT-A55V)
Denna kamera är kompatibel med ”<BRAVIA> Photo Map”-standarden.
Genom att ansluta kameran till en TV som stöder ”<BRAVIA> Photo
Map” med en USB-kabel går det att visa tagningsplatsen på kartan när
bilden har sparats med information om plats.
MENU-knapp t
1 t [3D-visning]
133
Användning av uppspelningsfunktionen
Visa 3D-bilder med en 3D-kompatibel TV
Om kameran ansluts till en 3D-kompatibel TV med en HDMI-kabel (säljs
separat) går det att automatiskt visa 3D-bilder som spelats in i läget 3Dpanorering. Mer information om 3D-tagning finns på sidan 196. Se även
bruksanvisningen som medföljer TV:n.
Använda ”BRAVIA” Sync
Genom att ansluta kameran till en TV som stödjer ”BRAVIA” Sync med
hjälp av en HDMI-kabel, kan du styra kameran med TV:ns fjärrkontroll.
1 Anslut en TV med stöd för ”BRAVIA” Sync till kameran
(sidan 132).
Ingången växlas automatiskt och bilderna som har tagits med kameran visas
på TV-skärmen.
2 Tryck på SYNC MENU-knappen på TV:ns fjärrkontroll.
3 Styr med knapparna på TV:ns fjärrkontroll.
Alternativ för synkroniseringsmenyn
Bildspel
Spela upp bilder automatiskt (sidan 123).
Enbildsvisning
Återgår till enbildsskärmen.
Stillbilds-/filmval
Väljer stillbilder eller filmer som ska visas.
Indexvisning
Växlar till indexvisning.
3D-visning
Spelar upp 3D-bilder när kameran är ansluten till en 3Dkompatibel TV.
Välj mapp
Väljer mappen med bilder som ska visas.
Välj datum
Väljer datumet för filmer som ska spelas upp.
Radera
Raderar bilder.
Obs!
• Tillgängliga funktioner är begränsade när kameran är ansluten till en TV med hjälp
av en HDMI-kabel.
• Endast TV-apparater som stödjer ”BRAVIA” Sync kan tillhandahålla dessa
funktioner. SYNC Menu-funktioner skiljer sig beroende på den anslutna TV:n. Se
bruksanvisningen som medföljde TV:n för mer information.
• Om kameran utför onödiga åtgärder vid styrning från TV:ns fjärrkontroll när
kameran är ansluten till en annan tillverkares TV:n med hjälp av HDMI-anslutning,
ställ in [KONTR. FÖR HDMI] i inställningsmenyn
till [Av].
134
Använda kameran utomlands
När du visar bilder på en TV-skärm, måste Kameran och TV:n använda
samma TV-färgsystem.
NTSC-system (1080 60i)
Bahamas, Bolivia, Kanada, Centralamerica, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerna,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela, m.fl.
PAL-system (1080 50i)
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hong Kong, Indonesien, Italien,
Kina, Kroatien, Kuwait, Malaysia, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien,
Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjeckien,
Turkiet, Tyskland, Ungern, Vietnam, Österrike, m.fl.
PAL-M-system (1080 50i)
Brasilien
SECAM-system (1080 50i)
Bulgarien, Frankrike, Grekland, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Ryssland, Ukraina, m.fl.
135
Användning av uppspelningsfunktionen
PAL-N-system (1080 50i)
Argentina, Paraguay, Uruguay
Ändring av inställningar
GPS-inställning (endast SLT-A55V)
Om kameran har hämtat information om plats med den inbyggda GPSfunktionen sparas denna information i bilderna eller filmerna från den
platsen.
Med den medföljande programvaran ”PMB” går det att importera bilder
som sparats med information om plats till en dator och därefter visa dem
med en karta som visar deras tagningsplats. Se ”PMB-hjälp” för mer
information.
MENU-knapp t
[På]
1 t [GPS-inställningar] t [GPS På/Av] t
Indikatorn ändras i enlighet med styrkan på GPS-signalmottagningen.
GPS-indikatorer GPS-mottagningsstatus
Ingen indikator
[GPS På/Av] är inställd på [Av].
Kameran kan inte spara information om plats. Använd kameran på
en öppen plats.
Beräknar information om plats. Vänta tills informationen om plats
kan sparas.
Den senaste hämtade platsinformationen sparas. Använd kameran
på en öppen plats för att spara rätt platsinformation.
Aktuell platsinformation kan sparas.
Det är ett problem med GPS-funktionen. Stäng av kameran och slå
på den igen.
Ta emot en GPS-signal
• Rätt triangulering kan inte göras inomhus eller nära höga byggnader.
Använd kameran på en öppen plats utomhus och slå på den igen.
• Det kan ta från tiotals sekunder till flera minuter att hämta
platsinformationen. Du kan förkorta positioneringstiden med hjälp av
GPS-hjälpdata.
Obs!
• Direkt efter att du startat kameran kan det ta tiotals sekunder upp till flera minuter att
hämta platsinformation. Om det inte går att hämta platsinformation används tidigare
triangulerad platsinformation för den aktuella platsen. Om du befinner dig på en
annan plats än där du tidigare stängde av kameran kan platsinformationen ha en
avsevärd felmarginal. För att registrera korrekt information ska du vänta tills
kameran kan ta emot radiosignaler från GPS-satelliter.
136
• Vid start och landning på ett flygplan ska du stänga av kameran så som du instrueras
att göra via meddelanden i flygplanet.
• Använd GPS i enlighet med reglerna för platsen eller situationen.
• Detaljerad information om GPS-funktionen finns på sidan 194.
Korta ner tiden som krävs för att GPS-funktionen ska hämta
platsinformation (GPS-hjälpdata)
Tiden som det tar GPS-funktionen att hämta platsinformationen kan kortas
ned genom att ta in GPS-hjälpdata.
Om kameran ansluts till en dator där den medföljande ”PMB”programvaran har installerats, kan GPS-hjälpdata uppdateras automatiskt.
Kontrollera tillståndet för GPS-hjälpdata
MENU-knapp t
hjälpdata]
1 t [GPS-inställningar] t [Anv. GPS-
MENU-knapp t
hjälpdata]
1 t [GPS-inställningar] t [Rad. GPS-
Obs!
• Datorn måste vara ansluten till Internet vid uppdatering av data.
• Om giltighetstiden för hjälpdata har passerats går det inte att korta ned tiden tills det
går att spara platsinformation. Det rekommenderas att hjälpdata uppdateras
regelbundet. Förfallodatum för hjälpdata är cirka 30 dagar.
• Om [Datum/klockinst] inte har ställs in eller om den inställda tiden ändras mycket
går det inte att korta ned tiden som det tar GPS-funktionen att hämta
platsinformation.
• Hjälpdatatjänsten kan stängas ned av olika anledningar.
Uppdatera GPS-hjälpdata genom att sätta i ett minneskort i datorn
Starta upp [GPS-supportverktyg] från
(PMB Launcher), välj
minneskortenheten på datorn och uppdatera därefter GPS-hjälpdata. Sätt i
minneskortet som har uppdaterats i kameran.
137
Ändring av inställningar
Radera GPS-hjälpdata
Korrigera tiden automatiskt
Kameran bibehåller rätt tid med hjälp av GPS för att hämta tidsinformation
under uppstart. Tiden korrigeras när strömmen stängs av.
MENU-knapp t
tidskorr.] t [På]
1 t [GPS-inställningar] t [GPS Auto
Obs!
• [GPS Auto tidskorr.] är ogiltig om [GPS På/Av] är inställd på [Av].
• [Datum/klockinst] måste ställas in på kameran innan den används.
• Det kan finnas avvikelser på några sekunder.
• Beroende på området fungerar det eventuellt inte på rätt sätt.
138
Inställning av upplösning och bildkvalitet
Bild: Storlek
MENU-knapp t
upplösning
1 t [Bild: Storlek] t Välj önskad
[Bild: Bildformat]: [3:2]
SLT-A55/A55V
Upplösning
Riktlinjer för användning
L:16M
4912 × 3264 bildpunkter
För utskrifter upp till A3+-storlek
M:8.4M
3568 × 2368 bildpunkter
För utskrifter upp till A4-storlek
S:4.0M
2448 × 1624 bildpunkter
För utskrifter i L/2L-storlek
L:14M
4592 × 3056 bildpunkter
För utskrifter upp till A3+-storlek
M:7.4M
3344 × 2224 bildpunkter
För utskrifter upp till A4-storlek
S:3.5M
2288 × 1520 bildpunkter
För utskrifter i L/2L-storlek
SLT-A33
Upplösning
Riktlinjer för användning
Upplösning
Riktlinjer för användning
L:14M
4912 × 2760 bildpunkter
M:7.1M
3568 × 2000 bildpunkter
S:3.4M
2448 × 1376 bildpunkter
För visning på en HD-TV (highdefinition)
SLT-A33
Upplösning
Riktlinjer för användning
L:12M
4592 × 2576 bildpunkter
M:6.3M
3344 × 1872 bildpunkter
S:2.9M
2288 × 1280 bildpunkter
För visning på en HD-TV (highdefinition)
Obs!
• Om du väljer en RAW-bild med [Bild: Kvalitet], motsvarar upplösningen för RAWbilden L. Detta visas inte på skärmen.
139
Ändring av inställningar
[Bild: Bildformat]: [16:9]
SLT-A55/A55V
Ställa in storleken för panoramabilder
Det går att ställa in upplösningen för panoramabilder. Upplösningen
varierar beroende på inställningen för tagningsriktning (sidan 66).
MENU-knapp t
2 t [Panorama: Storlek] eller [3D-pan.:
bildstorlek] t Välj önskad upplösning
[Panorama: Storlek]
(Standard)
(Brett)
Vertikalt: 3872 × 2160
Horisontellt: 8192 × 1856
Vertikalt: 5536 × 2160
Horisontellt: 12416 × 1856
[3D-pan.: bildstorlek]
(16:9)
Horisontellt: 1920 × 1080
(Standard) Horisontellt: 4912 × 1080
(Brett)
Horisontellt: 7152 × 1080
Film: Storlek
Högre upplösning ger högre bildkvalitet.
MENU-knapp t
upplösning
1 t [Film: Storlek] t Välj önskad
[AVCHD]-läge
(1920 × 1080) 17 Mbps: Sparar med högsta bildkvalitet för visning på en
HD-TV (high-definition).
[MP4]-läge
(1440 × 1080) 12 Mbps: Sparar med hög bildkvalitet för visning på en HDTV (high-definition).
(VGA)
(640 × 480)
3 Mbps: Sparar i en lämplig storlek för användning på
webben.
Obs!
• En telefotobild skapas förutom när [VGA]-upplösningen väljs för filmer (endast
SLT-A33).
140
Bild: Bildformat
MENU-knapp t
aspekt
1 t [Bild: Bildformat] t Välj önskad
3:2
Ett normalt bildformat.
16:9
Ett HDTV-format.
Obs!
• Detta alternativ kan inte ställas in när exponeringsläget är inställt på Panorering.
Bild: Kvalitet
MENU-knapp t
inställning
(RAW)
(Fin)
(Standard)
Filformat: RAW (Bilder som utnyttjar RAW-formatet.)
Detta format utför ingen digital bearbetning av bilderna. Välj
detta format när bilder skall bearbetas på en dator för
professionella ändamål.
• Upplösningen är fast inställd på den högsta upplösningen.
Upplösningen visas inte på skärmen.
Filformat: RAW (Bilder som utnyttjar RAW-formatet.) +
JPEG
En RAW-bild och en JPEG-bild skapas samtidigt. Detta läge
är lämpligt när man behöver två bildfiler: en JPEG-fil att titta
på och en RAW-fil för redigering.
• Bildkvaliteten är fastställd till [Fin] och upplösningen är
fastställd till [L].
Filformat: JPEG
Bilden komprimeras till JPEG-format när den lagras.
Eftersom kompressionsgraden för
(Standard) är högre
än för
(Fin), är filstorleken för
mindre än för
. Det gör det möjligt att lagra fler filer på ett
minneskort, men samtidigt sjunker bildkvaliteten.
141
Ändring av inställningar
(RAW &
JPEG)
1 t [Bild: Kvalitet] t Välj önskad
Obs!
• Detta alternativ kan inte ställas in när exponeringsläget är inställt på Panorering.
• För närmare detaljer om hur många bilder som går att lagra med respektive
bildkvalitet, se sidan 30.
Om RAW-bilder
För att kunna öppna en RAW-bild som lagrats med den här kameran krävs
programmet ”Image Data Converter SR” som finns på CD-ROM-skivan (medföljer).
Med det programmet går det att öppna en RAW-bild och omvandla den till ett vanligt
format som JPEG eller TIFF, och det går även att justera om vitbalansen,
färgmättnaden, kontrasten osv.
• Bilden i RAW-format kan inte skrivas ut på en DPOF-skrivare.
• Det går inte att ställa in [Auto HDR] på bilder i RAW-format.
142
Inställning av metod för lagring på ett
minneskort
Val av metod för tilldelning av filnummer åt bilderna
MENU-knapp t
1 t [Filnummer] t Välj önskad inställning
Serie
Kameran nollställer inte numren och tilldelar nummer åt
filerna i ordning tills numret ”9999” nås.
Nollställ
Kameran nollställer numren i följande fall och tilldelar
nummer åt filerna från ”0001”. Om lagringsmappen redan
innehåller filer får den nya filen ett filnummer ett steg högre
än det högsta filnumret.
– När mappformatet ändras.
– När alla bilder i mappen raderas.
– När minneskortet byts ut.
– När minneskortet formateras.
De tagna stillbilderna lagras i en automatiskt skapad mapp i DCIM-mappen
på minneskortet.
MENU-knapp t
inställning
1 t [Mappnamnsformat] t Välj önskad
Standardformat
Mappnamnsformatet bildas enligt följande: mappnummer +
MSDCF.
Exempel: 100MSDCF
Datumformat
Mappnamnsformatet bildas enligt följande: mappnummer +
Å (sista siffran i årtalet)/MM/DD
Exempel: 10000405 (Mappnamnsformat: 100, datum: 2010/
04/05)
Obs!
• Filmmappsformatet är fast som ”mappnummer + ANV01”.
143
Ändring av inställningar
Val av mappnamnsformat
Skapa en ny mapp
Du kan skapa en ny mapp på ett minneskort för att lagra bilder.
En ny mapp skapas med ett nummer ett steg högre än det högsta nummer
som används för tillfället, och den nya mappen blir till ny lagringsmapp. En
mapp för stillbilder och en mapp för filmer skapas samtidigt.
MENU-knapp t
1 t [Ny mapp]
Obs!
• När ett minneskort som använts med annan utrustning sätts in i kameran och bilder
tas, kan eventuellt en ny mapp skapas automatiskt.
• Upp till 4 000 bilder kan lagras i en mapp. När mappkapaciteten överskrids skapas
automatiskt en ny mapp.
Val av lagringsmapp
När standardformatet för mappar är valt och det finns två eller flera mappar
går det att välja vilken mapp som ska användas för att lagra bilder.
MENU-knapp t
mapp
1 t [Välj lagringsmapp] t Välj önskad
Obs!
• Det går inte att välja mapp när du väljer inställningen [Datumformat].
• Det går inte att välja mappen för filmer.
Formatering av minneskort
Observera att all data på minneskortet försvinner för gott när man
formaterar det, inklusive skyddade bilder.
MENU-knapp t
1 t [Formatera] t [Enter]
Obs!
• Medan formateringen pågår lyser läsnings/skrivningslampan. Mata aldrig ut
minneskortet medan lampan lyser.
• Formatera minneskortet i kameran. Om man formaterar minneskortet på en dator
kan det hända att det inte går att använda i den här kameran, beroende på vilken sorts
format som används.
• Formateringen kan ta flera minuter beroende på minneskortet.
144
Återställa bilddatabas
När avvikelser hittas i bilddatabasfilen för filmer, som orsakats av
bearbetningen av filmer på datorer etc. spelas inte filmer på minneskortet
upp i detta format. Om detta sker reparerar kameran filen.
MENU-knapp t
1 t [Återställ bilddatabas] t [Enter]
Obs!
• Använd ett batteri som är tillräckligt uppladdat. Svagt batteri under reparationen kan
orsaka skada på data.
Kontrollera återstående utrymme på kortet
Visar återstående inspelningstid för filmer och antalet stillbilder som kan
spelas in på minneskortet.
MENU-knapp t
1 t [Visa kortutrymme]
MENU-knapp t
inställning
2 t [Överföringsinställn.] t Välj önskad
Statusindikatorer för kommunikation
Standby. Inga bilder sänds.
Standby för uppladdning.
Ansluter.
Laddar upp.
Fel
145
Ändring av inställningar
Ställa in uppladdningsfunktionen för ett Eye-Fi-kort
Ställer in om uppladdningsfunktionen ska användas när ett Eye-Fi-kort
(kan köpas i handeln) används. Detta alternativ visas när ett Eye-Fi-kort
sitter i kameran.
Obs!
• Innan ett Eye-Fi-kort används, ställer du in trådlös LAN-anslutningsplats och
destination för vidarebefordran. Mer information finns i bruksanvisningen som
medföljer Eye-Fi-kortet.
• Eye-Fi-kort säljs i USA, Kanada, Japan och en del länder i EU (fr o m mars 2010).
• För mer information kontaktar du tillverkaren eller säljaren.
• Eye-Fi-kort kan endast användas i de länder eller regioner där de köptes. Använd
Eye-Fi-kort i enlighet med lagar i det land eller den region där du köpte kortet.
• Eye-Fi-kort har en trådlös LAN-funktion. Sätt inte i ett Eye-Fi-kort i kameran om det
inte är tillåtet att göra så, t ex på ett flygplan. Om det sitter ett Eye-Fi-kort i kameran,
ställer du in [Överföringsinställn.] på [Av].
visas på skärmen när
[Överföringsinställn.] är inställd på [Av].
• När ett helt nytt Eye-Fi-kort används första gången kopierar du installationsfilen för
Eye-Fi-hanteraren som finns på kortet till datorn innan kortet formateras.
• Använd ett Eye-Fi-kort efter att den fasta programvaran har uppdaterats till den
senaste versionen. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer Eye-Fikortet.
• Kamerans strömsparfunktion fungerar inte medan bilder laddas upp.
• Ta bort minneskortet och sätt i det igen om
(fel) visas, eller stäng av och slå på
strömmen igen. Eye-Fi-kortet kan vara skadat om
visas igen.
• Trådlös nätverkskommunikation kan påverkas av andra kommunikationsenheter.
Om kommunikationsstatusen är dålig flyttar du närmare det trådlösa nätverkets
accesspunkt.
• Mer information om filtyper som kan laddas upp finns i bruksanvisningen som
medföljer Eye-Fi-kortet.
• Om en bild som sparades med [GPS På/Av] inställt på [På] laddas upp kan bildens
platsinformation eventuellt bli tillgänglig för en tredje part. För att förhindra detta
ställer du in [GPS På/Av] på [Av] (sidan 136) (endast SLT-A55V).
• Denna produkt stöder inte Eye-Fi ”Endless Memory Mode”. Se till att Eye-Fi-kort
som sätts i denna produkt har ”Endless Memory Mode” avstängt.
146
Ändring av brusreduceringsinställningen
Inaktivering av brusreducering vid tagning med lång
exponeringstid
När du ställer slutartiden på en sekund eller däröver (tagning med lång
exponeringstid) slås brusreduceringen på för lika lång tid som slutaren är
öppen.
Detta görs för att minska de korniga störningar som ofta uppträder vid
långa exponeringar. När brusreduceringsprocessen är igång visas ett
meddelande och det går inte att ta fler bilder då. Välj [På] för att prioritera
bildkvaliteten. Välj [Av] för att prioritera tagningens tajming.
MENU-knapp t
3 t [Långexp.brusred] t [Av]
Ställa in brusreduceringen vid hög ISO-känslighet
Kameran reducerar brus som är mera märkbara när kamerans känslighet är
hög.
Välj [Auto] för att prioritera bildkvaliteten. Välj [Svag] för att prioritera
tagningens tajming.
MENU-knapp t
inställning
3 t [Hög-ISO brusred] t Välj önskad
Obs!
• [Svag] väljs automatiskt för kontinuerlig tagning eller kontinuerlig gaffling, även när
den ställt in på [Auto].
• När exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+, Panorering eller Scenval, är
detta alternativ inställt på [Svag].
• Brusreducering utförs inte på RAW-bilder.
147
Ändring av inställningar
Obs!
• Brusreducering utförs inte även om den är inställd på [På] när exponeringsläget är
inställt på Panorering, kontinuerlig tagning prioritet AE, eller kontinuerlig tagning,
kontinuerlig gaffling, [Handskymning] i Scenval eller om ISO är inställd på [Multi
Frame brusred.].
• När exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+ eller Scenval, kan du inte stänga
av brusreducering.
Ändra knapparnas funktioner
Ändring av användningen av AEL-knappen
AEL-knappens funktion kan väljas från följande två alternativ:
– Hållande av det låsta exponeringsvärdet genom att trycka på AELknappen medan knappen hålls intryckt ([AEL intryckt]).
– Hållande av det låsta exponeringsvärdet genom att trycka på AELknappen tills knappen trycks igen ([AE-lås]).
MENU-knapp t
1 t [AEL-knapp] t Välj önskad inställning
Obs!
• Medan exponeringsvärdet är låst visas
på LCD-skärmen och i sökaren. Var noga
med att inte återställa inställningen.
• Inställningarna [AEL intryckt] och [AE-lås] påverkar manuell flyttning (sidan 76) i
det manuella exponeringsläget.
• Se till att trycka en gång till på AEL-knappen för att frigöra låsningen när [AE-lås]
har valts.
Ändra håll-fokusknappens funktion till
förgranskningsfunktion
Om ett objektiv med en håll-fokusknapp används går det att ändra
knappens funktion till att förhandsgranska en bild.
MENU-knapp t
fh.gransk.]
1 t [Håll fokus-knappen] t [Skärpedj
Aktivera fokusförstoringsfunktionen
Det går att zooma bilden med
tagning.
MENU-knapp t
148
-knappen för att kontrollera skärpan vid
1 t [Fokusförstoring] t [På]
Ändring av andra inställningar
Ställ ljudet på/av
Väljer vilka ljud som ska höras när slutaren låses, när självutlösaren räknar
ned, osv.
MENU-knapp t
inställning
2 t [Ljudsignaler] t Välj önskad
Ta bort hjälpguiden från skärmen
Du kan stänga av hjälpguiden som visas när du använder kameran. Detta är
praktiskt om du vill utföra nästa funktion snabbt.
MENU-knapp t
1 t [Visn. Hjälpguide] t [Av]
Det går att ställa in olika tidsintervall för när kameran ska ställas i
strömsparläge (Strömbesparing). När man trycker ned avtryckaren
halvvägs återgår kameran till tagningsläget.
MENU-knapp t
1 t [Strömbesparing] t Välj önskad tid
Obs!
• Oavsett inställningarna som gjorts här ställs kameran i strömsparläge efter 30
minuter om den är ansluten till en TV eller om matningsläget är inställt på
[Fjärrkontroll].
Frigöra slutaren när inget objektiv är monterat
Det går att frigöra slutaren när inget objektiv är monterat. Välj detta när
kameran monteras på ett stjärnkikare etc.
MENU-knapp t
1 t [Utl.utan obj.] t [Möjlig]
149
Ändring av inställningar
Inställning av tiden det tar innan kameran går över till
strömbesparingsläget
Obs!
• Rätt mätning går inte att uppnå om objektiv utan objektivkontakt används, t ex
objektivet på en stjärnkikare. I sådana fall justeras exponeringen manuellt genom att
kontrollera den på den tagna bilden.
Val av språk
MENU-knapp t
1t[
Språk] t Välj språk
Ställa in demonstrationsuppspelning för en film
Det går att ställa in kameran så att den startar en
demonstrationsuppspelning av en film om du inte använder kameran under
cirka en minut.
MENU-knapp t
150
2 t [Demoläge] t [På]
Inställning av LCD-skärm/elektronisk
sökare
Inställning av LCD-skärmens ljusstyrka
LCD-skärmens ljusstyrka justeras automatiskt enligt omgivningens
ljusförhållande med hjälp av ljussensorn (sidan 13).
Det går att ställa in LCD-skärmens ljusstyrka manuellt eller välja en
inställning som lämpar sig för ljuset utomhus en solig dag.
MENU-knapp t
inställning
1 t [LCD-ljusstyrka] t Välj önskad
Ställa in sökarens ljusstyrka manuellt
Ljusstyrkan för sökaren justeras automatisk i förhållande till motivets
ljusförhållande.
Det går att ställa in sökarens ljusstyrka manuellt.
MENU-knapp t
1 t [Sökarens ljusstyrka] t [Manuell] t
Välj önskad inställning
Obs!
• När du använder kameran med nätadaptern AC-PW20 (säljs separat), ställs sökarens
ljusstyrka alltid in på det ljusaste även om [Auto] har valts.
151
Ändring av inställningar
Obs!
• När funktionen är inställd på [Auto], täck inte över ljussensorn med handen eller
liknande.
• När du använder kameran med nätadaptern AC-PW20 (säljs separat), ställs LCDskärmens ljusstyrka alltid in på det ljusaste även om du väljer [Auto].
• Ställ in den på [Auto] eller [Manuell] för tagning inomhus om [Soligt väder] är för
ljust.
Inställning av bildens visningstid direkt efter tagning
(snabbgranskning)
Det går att kontrollera den tagna bilden på skärmen direkt efter tagningen.
Du kan ändra tiden för hur länge den visas.
MENU-knapp t
inställning
2 t [Snabbgranskning] t Välj önskad
Obs!
• Under snabbgranskning visas inte bilden i vertikalt läge även om
[Uppspelningsskärm] är inställd på [Auto-rotering] (sidan 119).
Inställningsmetod som används för att växla mellan LCDskärm och sökare
Det går att inaktivera den automatiska växlingen mellan LCD-skärmen och
sökaren och bara aktivera FINDER/LCD-knappen för att växla mellan
dem.
MENU-knapp t
1 t [FINDER/LCD-inställn] t [Manuell]
Ställa in rutnät
Rutnätet är till hjälp för komposition vid tagning. Det går att ställa in
rutnätet till på eller av, eller välja typ av rutnät. Den tillgängliga området
för filmning visas också.
MENU-knapp t
152
2 t [Rutnät] t Välj önskad inställning
Kontrollera kamerans version
Visa kamerans version. Kontrollera versionen när en uppdatering av den
fasta programvaran släpps.
MENU-knapp t
2 t [Version]
Obs!
• En uppdatering går bara att utföra när batterinivån är
(tre återstående
laddningssymboler) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett tillräckligt
laddat batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
Ändring av inställningar
153
Återställning till standardinställningarna
Det går att återställa kamerans huvudfunktioner.
MENU-knapp t
2 t [Fabriksinställningar] t [Enter]
Följande funktioner återställs.
Punkter
Återställs till
Exponeringskompensation (99)
±0.0
Visning av tagningsinformation (38)
Grafisk visning
Uppspelningsskärm (119)
Enbildsskärm (med tagningsinformation)
Matningsläge (114)
Enbildsmatning
Blixtläge (94)
Fyllnadsblixt (varierar beroende på om
den inbyggda blixten är uppfälld eller
inte)
Autofokusläge (86)
AF-A
AF-område (87)
Brett
Ansiktsavkänning (91)
På
Leendeavkänning (92)
Av
ISO (104)
AUTO
Mätmetod (103)
Flersegment
Blixtkompensering (101)
±0.0
Vitbalans (110)
AWB (Automatisk vitbalans)
Färgtemperatur/Färgfilter (111)
5500K, Färgfilter 0
Specialinställd vitbalans (112)
5500K
DRO/Auto HDR (105)
Opt.av dyn.omr.: Auto
Kreativa inst. (108)
Standard
Scenval (61)
Porträtt
Tagningsmenyn
Punkter
Återställs till
Bild: Storlek (139)
L:16M (SLT-A55/A55V)/
L:14M (SLT-A33)
Bild: Bildformat (141)
3:2
Bild: Kvalitet (141)
Fin
Film: Storlek (140)
1920 × 1080
154
Punkter
Återställs till
Film: Filformat (80)
AVCHD
Film: Ljudinspelning (81)
På
SteadyShot (55)
På
Panorama: Storlek (140)
Standard
Panorama: Riktning (66)
Höger
3D-pan.: bildstorlek (140)
16:9
3D-pan.: riktning (66)
Höger
Blixtstyrning (102)
ADI-blixt
AF-belysning (96)
Auto
Färgrymd (109)
sRGB
Långexp.brusred (147)
På
Hög-ISO brusred (147)
Auto
Anpassningsmenyn
Punkter
Återställs till
Av
FINDER/LCD-inställn (152)
Auto
AEL-knapp (148)
AEL intryckt
Fokusförstoring (148)
Av
Håll fokus-knappen (148)
Håll fokus
Rödögereducering (96)
Av
Utl.utan obj. (149)
Ej möjlig
Rutnät (152)
Av
Histogram (100)
Av
Visa tagningsdata (39)
För Live View
Snabbgranskning (152)
Av
Auto+ Kont.matning (60)
Auto
Auto+ Bildextrah. (60)
Auto
Ändring av inställningar
Eye-Start AF (37)
Uppspelningsmenyn
Punkter
Återställs till
Bildspel – Intervall (123)
3s
Bildspel – Upprepa (123)
Av
155
Punkter
Återställs till
Markera utskrift – Datumpålägg (171)
Av
Volyminställning (120)
2
Uppspelningsskärm (119)
Auto-rotering
Minneskortverktygsmenyn
Punkter
Återställs till
Filnummer (143)
Serie
Mappnamnsformat (143)
Standardformat
Inställningsmenyn
Punkter
Återställs till
LCD-ljusstyrka (151)
Auto
Sökarens ljusstyrka (151)
Auto
GPS-inställningar – GPS På/Av (136)
(endast SLT-A55V)
På
GPS-inställningar – GPS Auto tidskorr.
(138) (endast SLT-A55V)
På
Strömbesparing (149)
1 min
KONTR. FÖR HDMI (134)
På
Visn. Hjälpguide (149)
På
Överföringsinställn. (145)
På
USB-anslutning (163)
Massminne
Ljudsignaler (149)
På
Demoläge (150)
Av
156
Visning av bilder på datorn
Använda med din dator
Med följande program som finns på CD-ROM-skivan (medföljer) kan du
använda bilderna som tas med kameran på ett mer mångsidigt sätt.
• Sony Image Data Suite
”Image Data Converter SR”
”Image Data Lightbox SR”
• ”PMB” (Picture Motion Browser)
Obs!
• ”PMB” är inte kompatibelt med Macintosh-datorer.
Rekommenderad datormiljö (Windows)
Vi rekommenderar följande datormiljö vid användning av den medföljande
programvaran och vid import av bilder via en USB-anslutning.
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
”PMB”
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller snabbare
(För uppspelning/redigering av HD-filmer: Intel Core Duo
1,66 GHz eller snabbare/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller
snabbare)
Minne: 512 MB eller mer (För uppspelning/redigering av
HD-filmer: 1 GB eller mer)
Hårddisk: Ledigt skivutrymme för installationen – cirka
500 MB
Bildskärm: Skärmupplösning-1024 × 768 punkter eller
mera
”Image Data
CPU/Minne: Pentium 4 eller snabbare/1 GB eller mer
Converter SR Ver.3” Bildskärm: 1024 × 768 punkter eller mera
”Image Data
Lightbox SR”
*1 64-bitars versioner och Starter (Edition) stöds inte. Windows Image
Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 eller senare krävs för att använda
funktionen för att skapa skivor.
*2 Starter (Edition) stöds inte.
157
Visning av bilder på datorn
Operativsystem
(förinstallerat)
Rekommenderad datormiljö (Macintosh)
Vi rekommenderar följande datormiljö vid användning av den medföljande
programvaran och vid import av bilder via en USB-anslutning.
Operativsystem
(förinstallerat)
USB-anslutning: Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
”Image Data Converter SR Ver.3”/”Image Data
Lightbox SR”: Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6 (Snow
Leopard))
”Image Data
Converter SR Ver.3”
”Image Data
Lightbox SR”
CPU: Power PC G4/G5-serien (1,0 GHz eller snabbare
rekommenderas)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller
snabbare
Minne: Minst 1 GB rekommenderas.
Bildskärm: 1024 × 768 punkter eller mera
Obs!
• Vi kan inte säkerställa att allt fungerar i en miljö där operativsystemet uppgraderats
till något av ovanstående operativsystem eller i multi-boot-miljöer.
• Om man ansluter två eller flera USB-enheter till en dator samtidigt kan det hända att
vissa apparater, inklusive den här kameran, inte fungerar ordentligt, beroende på
vilka sorters USB-enheter som används.
• Om kameran ansluts via ett USB-gränssnitt som är kompatibelt med Hi-Speed USB
(USB 2.0) går det att överföra filer med hög hastighet eftersom även den här
kameran är kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel).
• När datorn fortsätter från viloläget eller sleep-läget kan det hända att
kommunikationen mellan kameran och datorn inte återupptas samtidigt.
158
Användning av programvara
Installation av programvaran (Windows)
Logga på som administratör.
1 Slå på datorn och sätt in CD-ROM-skivan (medföljer) i CD-ROMenheten.
Installationsmenyskärmen tänds.
• Om den inte tänds, dubbelklickar du på [Dator] (för Windows XP: [Den här
datorn]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Om AutoPlay-fönstret visas, väljer du ”Kör Install.exe” och följer
anvisningarna som visas på skärmen för att fortsätta med installationen.
2 Klicka på [Installera].
3 Ta ut CD-ROM-skivan när installationen är klar.
Följande mjukvaror installeras och genvägsikoner visas på skrivbordet.
”Image Data Converter SR”
”Image Data Lightbox SR”
”PMB”
”PMB Launcher”
”PMB-hjälp”
Obs!
• Om ”PMB” redan har installerats på datorn och versionsnumret för den tidiga
installerade ”PMB” är lägre än versionsnumret för ”PMB” på CD-ROM-skivan
(medföljer), ska du även installera ”PMB” från CD-ROM-skivan (medföljer).
• Om ”PMB” redan har installerats på datorn och versionsnumret för den tidiga
installerade ”PMB” är högre än versionsnumret för ”PMB” på CD-ROM-skivan
159
Visning av bilder på datorn
Kontrollera att både ”Sony Image Data Suite” och ”PMB” är markerade och
följ anvisningarna på skärmen.
• Anslut kameran till datorn under proceduren och följ anvisningarna på
skärmen (sidan 163).
• När det tänds ett meddelande om att datorn behöver startas om, startar du
om datorn enligt anvisningarna på skärmen.
• DirectX kanske installeras beroende på datorns systemmiljö.
(medföljer), krävs ingen installation. Funktionerna som kan användas aktiveras när
kameran ansluts till datorn med hjälp av USB-kabeln.
• Om en version av ”PMB” under 5.0.00 har installerats på datorn, kanske du inte kan
använda vissa funktioner i ”PMB” när du installerar ”PMB” från den medföljande
CD-ROM-skivan. Dessutom installeras ”PMB Launcher” från den medföljande CDROM-skivan och du kan starta ”PMB” eller annan programvara med hjälp av ”PMB
Launcher”. Dubbelklicka på genvägsikonen ”PMB Launcher” på datorskärmen för
att starta ”PMB Launcher”.
Installation av programvaran (Macintosh)
Logga på som administratör.
1 Slå på din Macintosh-dator och sätt in CD-ROM-skivan
(medföljer) i CD-ROM-enheten.
2 Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen.
3 Kopiera filen [IDS_INST.pkg] i [MAC]-mappen till
hårddiskikonen.
4 Dubbelklicka på filen [IDS_INST.pkg] i mappen med de
kopierade filerna.
Följ anvisningarna på skärmen för att göra klart installationen.
Använda ”Image Data Converter SR”
Med ”Image Data Converter SR” kan du t.ex. göra följande:
• Redigera bilder som är lagrade i RAW-format och göra olika
korrigeringar för t.ex. tonkurvan och skärpan.
• Justera bilders vitbalans, exponering och kreativa inställningar m.m.
• Spara bilderna som visas och redigera dem på en dator.
• Du kan antingen lagra bilden i RAW-format eller lagra den i generellt
filformat.
160
Information om hur man använder ”Image Data Converter SR” finns i
hjälpfunktionen.
Klicka på [Start] t [Alla program] t [Sony Image Data Suite] t
[Hjälp] t [Image Data Converter SR Ver.3].
”Image Data Converter SR”-supportsidan (endast engelska)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Använda ”Image Data Lightbox SR”
Med ”Image Data Lightbox SR” kan du t.ex. göra följande:
• Visa och jämföra RAW/JPEG-bilder som lagrats med denna kamera.
• Rangordna bilderna på en femgradig skala.
• Ställa in färgetiketter och så vidare.
• Visa en bild med ”Image Data Converter SR” och göra justeringar på den.
“Image Data Lightbox SR”-supportsidan (endast engelska)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Användning av ”PMB”
Med ”PMB” kan du t.ex. göra följande:
• Importera bilder som tagits med kameran och visa dem på datorn.
• Organisera bilderna i en kalender på datorn efter tagningsdatumet.
• Retuschera (korrigering av röda ögon m.m.), skriva ut och skicka
stillbilder som bilagor till e-post och ändra tagningsdatum.
• Visa tagningsplatsen för en bild på kartan (endast SLT-A55V).
• Skriva ut eller spara stillbilder med datumet.
• Skapa Blu-ray-skivor, skivor i AVCHD-format eller DVD-skivor från
filmer i AVCHD-format importerade till en dator. (Det krävs en
Internetanslutning när en Blu-ray-/DVD-skiva skapas den första gången.)
161
Visning av bilder på datorn
Information om hur man använder ”Image Data Lightbox SR” finns i
hjälpfunktionen.
Klicka på [Start] t [Alla program] t [Sony Image Data Suite] t
[Hjälp] t [Image Data Lightbox SR].
Obs!
• ”PMB” är inte kompatibelt med Macintosh-datorer.
• Bekräftelsemeddelandet för informationsverktyget visas på skärmen när du första
gången startar ”PMB”. Välj [Start]. Den här funktionen ger dig information om
nyheter, t.ex. uppdateringar av mjukvaran. Det går att ändra inställningen senare.
Information om hur man använder ”PMB” finns i ”PMB-hjälp”.
Dubbelklicka på genvägen för
(PMB-hjälp) på skrivbordet. Eller klicka
på [Start] t [Alla program] t [PMB] t [PMB-hjälp].
”PMB”-supportsidan (endast engelska)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
162
Anslutning av kameran till datorn
1 Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i kameran, eller
anslut kameran till ett vägguttag med hjälp av nätadaptern
AC-PW20 (säljs separat).
2 Slå på datorn och tryck därefter på
3 Kontrollera att [USB-anslutning] i
(Uppspelning)-knappen.
2 är inställd på
[Massminne].
4 Anslut kameran till datorn.
• När en USB-anslutning upprättas första
gången kör datorn automatiskt ett
program för att identifiera kameran.
Vänta ett tag.
1 Till en USB-kontakt på datorn
USB-kabel (medföljer)
Visning av bilder på datorn
2 Till USB-kontakt
Importera bilder till datorn (Windows)
”PMB” gör att du enkelt kan importera bilder.
Mer information om ”PMB”-funktioner finns i ”PMB-hjälp”.
Importera bilder till datorn utan att använda ”PMB”
När AutoPlay-guiden visas efter att en USB-anslutning upprättats mellan
kameran och datorn, klickar du på [Öppna mappen för att visa filerna] t
[OK] t [DCIM] eller [MP_ROOT] t kopiera önskade bilder till datorn.
163
Filnamn
Mapp
Typ av fil
DCIM-mapp
JPEG-fil
DSC0ssss.JPG
JPEG-fil (Adobe RGB)
_DSCssss.JPG
MP_ROOT-mapp
Filnamn
RAW-fil
DSC0ssss.ARW
RAW-fil (Adobe RGB)
_DSCssss.ARW
MP4-fil (1440 × 1080)
MAH0ssss.MP4
MP4-fil (VGA)
MAQ0ssss.MP4
• ssss (filnummer) står för ett nummer mellan 0001 och 9999.
• När [Bild: Kvalitet] är inställd på [RAW & JPEG] är sifferdelen i namnet
på en RAW-datafil och motsvarande JPEG-fil är densamma.
Obs!
• Använd ”PMB” för funktioner som att importera AVCHD-filmer till datorn.
• Använd ”PMB” för att importera filmer med GPS-platsinformation till en dator
(endast SLT-A55V).
• Om kameran är ansluten till datorn och du använder filmer eller mappar med
AVCHD-format från den anslutna datorn kan bilder skadas eller inte spelas upp.
Radera eller kopiera inte filmer i AVCHD-format på minneskortet från datorn. Sony
är inte ansvarigt för konsekvenser som uppstår vid sådan användning via datorn.
Importera bilder till datorn (Macintosh)
1 Anslut kameran till Macintosh-datorn först. Dubbelklicka på
den nyligen skapade ikonen på skrivbordet t där de bilder
som ska importeras finns lagrade.
2 Dra bildfilerna till hårddiskikonen.
Bildfilerna kopieras till hårddisken.
3 Dubbelklicka på hårddiskikonen t önskad bildfil i mappen
som innehåller kopierade filer.
Bilden visas.
164
Obs!
• Använd ”iMovie” som levereras med Macintosh-datorn för att importera eller
använda filer i AVCHD-format.
Avbryt USB-anslutningen
Utför procedurerna från steg 1 till 3 nedan innan du:
• Kopplar loss USB-kabeln.
• Tar bort minneskortet.
• Stänger av kameran.
1 Dubbelklicka på
Windows Vista
bortkopplingsikonen i
aktivitetsfältet.
Windows XP
Bortkopplingsikon
(USB-masslagringsenhet) t [Stoppa].
3 Bekräfta enheten i bekräftelsefönstret, och klicka sedan på
[OK].
Obs!
• Dra och släpp minneskortsikonen eller enhetsikonen till ”Papperskorgen”-ikonen i
förväg när du använder en Macintosh-dator och kameran kopplas bort från datorn.
165
Visning av bilder på datorn
2 Klicka på
Skapa en filmskiva
Du kan skapa en skiva från filmer i AVCHD-format som är inspelade på
kameran.
Välja metoden för att skapa en skiva
Välj metoden som är mest lämpad för din skivspelare.
Se ”PMB-hjälp” för mer information om att skapa en skiva med hjälp av
”PMB”.
Se sidan 163 för information om att importera filmer.
Spelare
Metod
Enheter för uppspelning av
Blu-ray-skivor
(Blu-ray-skivspelare,
PlayStation®3 etc.)
Skapa en Blu-ray-skiva med
filmer och fotografier
importerade till en dator med
hjälp av ”PMB”.
Uppspelningsenheter för skivor i
AVCHD-format
(Sony Blu-ray-skivspelare,
PlayStation®3 etc.)
Skapa en skiva i AVCHD-format
med filmer och fotografier
importerade till en dator med
hjälp av ”PMB”.
Skivtyp
Skapa en skiva i AVCHD-format
med en annan DVD-skrivare/inspelare än DVDirect Express.
Vanliga DVDuppspelningsenheter
(DVD-spelare, dator som kan
spela DVD-skivor etc.)
Skapa en STD-skiva (bildkvalitet
i standardupplösning) med filmer
och fotografier importerade till en
dator med hjälp av ”PMB”.
Obs!
• Om du använder en Sony DVDirect (DVD-skrivare) kan du överföra data genom att
sätta i ett minneskort i minneskortsplatsen på DVD-skrivaren eller ansluta kameran
till DVD-skrivaren med en USB-kabel.
• Om du använder Sony DVDirect (DVD-skrivare), kontrollera att versionen av DVDskrivarens fasta programvara är den senaste.
Se följande URL för mer information:
http://sony.storagesupport.com/
166
Egenskaper för varje typ av skiva
Med en Blu-ray-skiva kan du spela HD-filmer (high definition
bildkvalitet) med längre varaktighet än DVD-skivor.
HD-filmer (high definition) kan spelas in på DVD-media, t.ex.
DVD-R-skivor och en HD-skiva (high definition) skapas.
• Du kan spela en HD-skiva (high definition) på uppspelningsenheter
för AVCHD-format, t.ex. Sony Blu-ray-skivspelare och en
PlayStation®3. Du kan inte spela skivan på en vanlig DVD-spelare.
STD-film (standard definition) omvandlad från HD-film (high
definition) kan spelas in på DVD-medium, som DVD-R-skivor och
en STD-skiva (standard definition) skapas.
Skivor du kan använda med ”PMB”
Du kan använda 12 cm-skivor av följande typ med ”PMB”. För Blu-rayskivor se sidan 168.
Skivtyp
Funktioner
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Kan ej skrivas
DVD-RW/DVD+RW
Återskrivningsbara
Skapa en skiva i AVCHD-format
Du kan skapa en skiva i AVCHD-format med HD-kvalitet (high definition
bildkvalitet) från filmer i AVCHD-format importerade till en dator med den
medföljande programvaran ”PMB”.
1 Välj filmerna i AVCHD-format som du vill skriva på ”PMB”.
2 Klicka på
(Skapa skivor) för att välja [Skapa AVCHD-skivor
(HD)].
Skärmen som används för att skapa en skiva visas.
• För mer information se ”PMB-hjälp”.
167
Visning av bilder på datorn
• Uppdatera alltid din PlayStation®3 så att du använder senaste versionen
av PlayStation®3-systemprogramvaran.
• PlayStation®3 kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.
Obs!
• Installera ”PMB” i förväg.
• Stillbilder och MP4-filmfiler kan inte spelas in på skivor i AVCHD-formatet.
• Det kan ta lång tid att skapa en skiva.
Spela en skiva i AVCHD-format på en dator
Du kan spela upp skivor i AVCHD-format med hjälp av ”Player for
AVCHD” som är installerad tillsammans med ”PMB”.
För att starta programvaran klickar du på [Start] t [Alla program] t
[PMB] t [PMB Launcher] t [Visa] t [Player for AVCHD].
Mer information om funktioner finns i hjälpfunktionen för ”Player for
AVCHD”.
Obs!
• Filmer kan inte spelas upp jämnt beroende på datormiljön.
Skapa en Blu-ray-skiva
Du kan skapa en Blu-ray-skiva med AVCHD-filmer tidigare importerade
till en dator. Datorn måste stödja skapandet av Blu-ray-skivor.
BD-R (ej återskrivningsbara) och BD-RE (återskrivningsbara) media kan
användas för att skapa Blu-ray-skivor. Du kan inte lägga till innehåll till
någon av typerna av skivor när de väl har skapats.
Klicka på [BD Tilläggsprogram] på installationsskärmen för ”PMB” och
installera detta insticksprogram enligt skärmanvisningarna.
Anslut datorn till Internet när du installerar [BD Tilläggsprogram].
Se ”PMB-hjälp” för mer information.
168
Skapa en STD-skiva (standard definition)
Du kan skapa en STD-skiva (standard definition) från filmer i AVCHDformat importerade till en dator med den medföljande programvaran
”PMB”.
1 Välj filmerna i AVCHD-format som du vill skriva på ”PMB”.
2 Klicka på
(Skapa skivor) för att välja [Skapa DVD-Video-
skivor (STD)].
Skärmen som används för att skapa en skiva visas.
• För mer information se ”PMB-hjälp”.
169
Visning av bilder på datorn
Obs!
• Installera ”PMB” i förväg.
• MP4-filmfiler kan inte spelas in på en skiva.
• Det kommer att ta längre tid att skapa en skiva eftersom filmer i AVCHD-format
omvandlas till STD-filmer (standard definition).
• En Internet-anslutning krävs när man skapar en DVD-Video (STD)-skiva första
gången.
Utskrift av bilder
DPOF-markering
När man vill få bilder utskrivna i en affär eller själv skriva ut dem på en
skrivare går det att bestämma vilka stillbilder och hur många kopior som
ska skrivas ut på kameran i förväg. Utför nedanstående procedur.
DPOF-markeringarna blir kvar på bilderna efter utskriften. Därför
rekommenderar vi att du tar bort markeringarna efter utskriften.
Lägga till/ta bort DPOF-markeringen på valda bilder
1 MENU-knapp t
1 t [Markera utskrift] t [DPOF] t
[Flera bilder]
2 Välj en bild med b/B på kontrollknappen.
3 Välj antalet ark med kontrollknappens mitt.
• För att ta bort DPOF-markeringen ställer du numret på ”0”.
4 Tryck på MENU-knappen.
5 Välj [Enter] med v och tryck sedan på kontrollknappens mitt.
Obs!
• Det går inte att göra DPOF-markeringar på RAW-datafiler.
• Det går att märka valfritt antal upp till 9.
170
Datering av bilder
Det går att lägga på datumet på bilder när de skrivs ut. Datumets position
(innanför eller utanför bilden, teckenstorlek osv.) beror på skrivaren.
MENU-knapp t
t [På]
1 t [Markera utskrift] t [Datumpålägg]
Obs!
• Det kan hända att den här funktionen inte är tillgänglig, beroende på skrivaren.
Utskrift av bilder
171
Övrigt
Tekniska data
[Autofokussystem]
System
Kamera
[System]
Kameratyp Digitalkamera med
utbytbart objektiv
Objektiv
Objektiv med A-fattning
Känslighetsområde
–1 till 18 EV (vid ISO 100ekvivalent)
AF-belysning
Ca. 1 till 5 m
[Bildsensor]
[Live View]
Bildformat SLT-A55/A55V
23,5 × 15,6 mm (APS-Cformat) CMOS-bildsensor
SLT-A33
23,4 × 15,6 mm (APS-Cformat) CMOS-bildsensor
Typ
Totalt antal bildpunkter för bildsensorn
SLT-A55/A55V
Ca. 16 700 000 bildpunkter
SLT-A33
Ca. 14 600 000 bildpunkter
TTL-fasdetektionssystem,
15 punkter (3-punkters
korstyp)
Huvudsensor Live View
(Genomskinlig
spegelmekanism)
Bildformat ”Exmor” CMOS-sensor
Bildtäckning
100%
[Elektronisk sökare]
Typ
Elektronisk sökare (färg)
Skärmstorlek
1,2 cm (0,46 tum)
Effektivt antal bildpunkter på kameran
SLT-A55/A55V
Ca. 16 200 000 bildpunkter
SLT-A33
Ca. 14 200 000 bildpunkter
Totalt antal bildpunkter
1 440 000 punkter
omvandling
[SteadyShot]
Tillgängligt antal punkter visat
1 152 000 punkter
omvandling
System
Bildsensorförflyttningsmekanism
Effekt
Ca. 2,5 till 4 EV i slutartid
(beroende på
fotograferingsförhållanden
och det monterade
objektivet)
[Dammskyddsfunktion]
System
172
Lågpassfilter med laddat
skyddsskikt och
bildsensor-förflyttningsmekanism
Tillgänglig skärmstorlek visad
1,1 cm (0,43 tum)
Bildtäckning
100%
Förstoring
1,10 × med 50 mm
objektiv vid oändlighet,
–1 m–1 (dioptri)
Ögonpunkt Ca. 19 mm från okularet,
18 mm från okularets kant
vid –1 m-1
Dioptrijustering
–4,0 till +4,0 m–1 (dioptri)
[LCD-skärm]
[Lagringsformat]
LCD-panel 7,5 cm (3,0 tum) TFT-driv
Filformat
Totalt antal bildpunkter
921 600 (640 × 3 (RGB) ×
480) bildpunkter
[Exponeringskontroll]
Mätcell
”Exmor” CMOS-sensor
Mätmetod
1200-zons evaluerande
mätning
Mätområde –2 till +17 EV på
flersegment, centrumvägd,
spotlägen (vid ISO 100omvandling med F1,4
objektiv)
ISO-känslighet (rekommenderat
exponeringsindex)
AUTO, ISO 100 till 12800
Exponeringskompensation
±2,0 EV (1/3 EV-steg)
• Tillverkad under licens
från Dolby Laboratories.
Film (MP4-format)
Video: MPEG-4 AVC/
H.264
Ljud: MPEG-4 AAC-LC
2ch
”Memory Stick PRO
Duo”, SD-kort
Elektroniskt styrd vertikal
typ i fokalplanet
Blixtsynkroniseringshastighet
1/160 sekund
[Inbyggd blixt]
Ledtal 10 (i meter vid ISO
100)
[Ingångar/utgångar]
USB
miniB
HDMI
HDMI-typ C-miniuttag
Mikrofonkontakt
3,5 mm Stereo
miniuttag
REMOTE-kontakt
[Strömförsörjning, allmänt]
Återuppladdningstid
Ca. 4 sekunder
Batteripaket
Blixttäckning
Täcker 18 mm objektiv
(brännvidden som
indikeras av objektivet)
[Övrigt]
Blixtkompensation
±2,0 EV (1/3 EV-steg)
PRINT Image Matching III
Kompatibel
Uppladdningsbart
batteripaket NP-FW50
Exif Print
Kompatibel
173
Övrigt
Slutartidsomfång1/4000 sekund till
30 sekunder, bulb, (1/3 EV
steg)
Blixtledtal
Film (AVCHD-format)
AVCHD Ver. 1.0kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/
H.264
Ljud: Dolby Digital 2ch,
utrustad med Dolby Digital
Stereo Creator
[Lagringsmedium]
[Slutare]
Typ
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.3, MPF Baseline)kompatibel, DPOFkompatibel
Dimensioner
Ca. 124,4 × 92 × 84,7 mm
(b/h/d, exklusive
utskjutande delar)
Vikt
SLT-A55V
Ca. 500 g (med batteri och
”Memory Stick PRO
Duo”)
Ca. 441 g (endast huset)
SLT-A55/A33
Ca. 492 g (med batteri och
”Memory Stick PRO
Duo”)
Ca. 433 g (endast huset)
Användningstemperatur
0°C till 40°C
USB-kommunikation
Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel)
BC-VW1 Batteriladdare
Inspänning
100 V till 240 V växelström,
50/60 Hz, 4,2 W
Utspänning 8,4 V likström, 0,28 A
Användningstemperatur
0°C till 40°C
Förvaringstemperatur
–20°C till +60°C
Största yttermått
Ca. 63 × 95 × 32 mm
(B/H/D)
Vikt
Ca. 85 g
Uppladdningsbart batteripaket
NP-FW50
Batteri
Litiumjonbatteri
Maximal spänning
8,4 V likström
Märkspänning
7,2 V likström
174
Max. laddningsspänning
8,4 V likström
Max. laddningsström
1,02 A
Kapacitet
Typisk
7,7 Wh (1 080 mAh)
Minimum 7,3 Wh (1 020 mAh)
Största yttermått
Ca. 31,8 × 18,5 × 45 mm
(B/H/D)
Vikt
Ca. 57 g
Rätt till ändringar förbehålles.
Angående brännvidd
Bildvinkeln för den här kameran är
smalare än för en småbildskamera i
35 mm-format. Det går att beräkna
den motsvarande brännvidden för en
kamera i 35 mm-format och ta bilden
med samma bildvinkel genom att
multiplicera brännvidden för
objektivet till den här kameran med
1,5.
Exempelvis motsvarar ett objektiv
med en brännvidd på 50 mm på den
här kameran ett objektiv på 75 mm på
en kamera i 35 mm-format.
Angående bilddatakompatibilitet
• Denna kamera är kompatibel med
den universella DCF-standarden
(Design rule for Camera File
system) som fastställts av JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Vi kan inte garantera att det går att
visa bilder som är tagna med den
här kameran på annan utrustning,
eller att visa bilder som är tagna
eller redigerade med annan
utrustning på den här kameran.
175
Övrigt
Varumärken
•
är ett varumärke för Sony
Corporation.
• ”Memory Stick”
, ”Memory
Stick PRO”,
,
”Memory Stick Duo”,
, ”Memory Stick
PRO Duo”,
,
”Memory Stick PRO-HG Duo”,
, ”Memory
Stick Micro”, ”MagicGate” och
är varumärken som
tillhör Sony Corporation.
• ”InfoLITHIUM” är ett varumärke
som tillhör Sony Corporation.
• ”PhotoTV HD” är ett varumärke
som tillhör Sony Corporation.
• ”AVCHD” och ”AVCHD” är
logotyper och varumärken som
tillhör Panasonic Corporation och
Sony Corporation.
• ”Blu-ray Disc” och logotypen är
varumärken.
• Dolby och dubbel-D-symbolen är
varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
• Microsoft, Windows, DirectX och
Windows Vista är antingen
registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra
länder.
• HDMI, HDMI logotypen och
High-Definition Multimedia
Interface är varumärken eller
registrerade varumärken för HDMI
Licensing LLC.
• Macintosh och Mac OS är
varumärken eller registrerade
varumärken för Apple Inc.
• PowerPC är ett registrerat
varumärke för IBM Corporation i
USA.
• Intel, Intel Core, MMX och
Pentium är varumärken eller
registrerade varumärken för Intel
Corporation.
• Logotyperna för SDXC och SDHC
är varumärken som tillhör SD-3C,
LLC.
• Eye-Fi är ett varumärke som tillhör
Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard är ett varumärke
för MultiMediaCard Association.
• ”PlayStation” är ett registrerat
varumärke som tillhör Sony
Computer Entertainment Inc.
• Adobe är ett registrerat varumärke
för Adobe Systems Incorporated i
USA och/eller andra länder.
• Även alla andra system- och
produktnamn som omnämns i
denna bruksanvisning är i regel
varumärken eller registrerade
varumärken för respektive
utvecklare eller tillverkare.
Symbolerna ™ och ® har dock i
allmänhet utelämnats i denna
bruksanvisning.
176
Felsökning
Om det skulle uppstå något problem med kameran så prova följande
motåtgärder. Kontrollera inställningarna på sidorna 177 till 186. Fråga din
Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.
1
Kontrollera följande punkter.
2
Ta ut batteripaketet och sätt i det igen om ca. en minut, och slå på
kameran.
3
Återställ inställningarna (sidan 154).
4
Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade
Sony-serviceverkstad.
Batteripaket och strömförsörjning
Batteripaketet går inte att sätta i.
Indikatorn för återstående batteriladdning visar fel, eller
batteriladdningen tar snabbt slut trots att indikatorn visar att det finns
tillräckligt med laddning.
• Detta kan inträffa när kameran används på väldigt varma eller kalla ställen
(sidan 190).
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (sidan 16).
• Batteripaketet är dött (sidan 21). Byt ut det mot ett nytt.
Det går inte att slå på kameran.
• Sätt i batteripaketet på rätt sätt (sidan 18).
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (sidan 16).
• Batteripaketet är dött (sidan 21). Byt ut det mot ett nytt.
177
Övrigt
• Skjut undan spärren med kanten på batteripaketet när du sätter i det
(sidan 18).
• Du kan endast använda ett NP-FW50-batteripaket. Kontrollera att batteriet
är NP-FW50.
Kameran stängs plötsligt av.
• Om kameran inte används under en viss tid går den över i
strömbesparingsläget och stängs av nästan helt. För att lämna
strömbesparingsläget räcker det med att göra något med kameran, t.ex.
trycka ner avtryckaren halvvägs (sidan 149).
CHARGE-lampan blinkar när batteripaketet laddas.
• Du kan endast använda ett NP-FW50-batteripaket. Kontrollera att batteriet
är NP-FW50.
• Om du laddar ett batteripaket som inte har använts under lång tid kan
CHARGE-lampan blinka.
• CHARGE-lampan blinkar på två sätt, snabbt (cirka 0,15-sekunders
intervall) och långsamt (cirka 1,5-sekunders intervall). Om den blinkar
snabbt tar du bort batteripaketet och sätter tillbaka samma batteripaket så att
det sitter ordentligt. Om CHARGE-lampan blinkar snabbt igen, betyder det
att det är något fel med batteripaketet. Långsam blinkning indikerar att
laddningen har tillfälligt avbrutits eftersom omgivningstemperaturen är
utanför det intervall som är lämpligt för att laddat batteripaketet.
Laddningen återupptas och CHARGE-lampan tänds när
omgivningstemperaturen återgår till inom lämpligt temperaturintervall.
Ladda batteripaketet i en omgivning där temperaturen är mellan 10 °C och
30 °C.
Bildtagning
Ingenting visas på LCD-skärmen i sökarläget när kameran slås på.
• Om kameran inte används under en viss tid går den över i
strömbesparingsläget och stängs av nästan helt. För att lämna
strömbesparingsläget räcker det med att göra något med kameran, t.ex.
trycka ner avtryckaren halvvägs (sidan 149).
Bilden är otydlig i sökaren.
• Justera dioptri-inställningen med dioptrijusteringsratten (sidan 27).
Inga bilder i sökaren.
• [FINDER/LCD-inställn] är inställd på [Manuell]. Tryck på FINDER/LCDknappen (sidan 37).
178
Slutaren utlöses inte.
• Minneskortet som används har en skrivskyddsomkopplare som är ställd på
LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget.
• Kontrollera det lediga utrymmet på minneskortet (sidan 30).
• Det går inte att lagra bilder medan den inbyggda blixten laddas upp
(sidan 94).
• Slutaren går inte att utlösa när skärpan inte är inställd för motivet.
• Objektivet är inte rätt påsatt. Sätt på objektivet på rätt sätt (sidan 24).
• Om kameran är monterad på en annan enhet, t.ex. ett astronomiskt teleskop,
ställer du in [Utl.utan obj.] på [Möjlig] (sidan 149).
• Motiv som det kan vara svårt att ställa in skärpan för automatiskt (sidan 84).
Använd skärpelåset eller ställ in skärpan för hand (sidorna 85, 88).
Lagringen tar väldigt lång tid.
• Brusreduceringsfunktionen har aktiverats (sidan 147). Detta är inte ett fel.
• RAW-läget är inställt (sidan 141). Eftersom RAW-datafiler är stora kan
tagning i RAW-läget ta längre tid.
• Auto HDR processar en bild (sidan 105).
Samma bild tas flera gånger.
Bilden är oskarp.
• Motivet är för nära. Kontrollera objektivets lägsta brännvidd.
• Kameran är inställd på läget för manuell skärpeinställning.Ställ
skärpelägesomkopplaren på AF (autofokus) (sidan 83).
• När objektivet har en knapp för skärpeinställningsläge, ställ in den på AF.
• Belysningen i omgivningen är inte tillräcklig.
Eye-Start AF fungerar inte.
• Ställ in [Eye-Start AF] på [På] (sidan 37).
• Tryck ner avtryckaren halvvägs.
179
Övrigt
• Matningsläget är inställt på [Kont.matning] eller [Gaffling: Kont.]. Ställ in
det på [Enbildsmatning] (sidan 114).
• Exponeringsläget är inställt på Kontinuerlig tagning prioritet AE (sidan 67).
• Exponeringsläget är inställt på AUTO+ och [Auto+ Bildextrah.] är inställt
på [Av] (sidan 60).
Blixten fungerar inte.
• Blixtläget är inställt på [Autoblixt]. Om du vill vara säker på att blixten
avfyras så ställ in blixtläget på [Fyllnadsblixt] (sidan 94).
Blixten tar ovanligt lång tid att laddas upp.
• Blixten har avfyrats flera gånger i följd under kort tid. När blixten har
avfyrats flera gånger i följd kan det hända att återuppladdningen tar längre
tid än vanligt för att undvika att kameran överhettas.
En bild som tagits med blixt är för mörk.
• Om motivet är utanför blixtområdet (det avstånd som blixtljuset kan nå
fram till) kommer bilden att bli mörk eftersom blixtljuset inte når fram till
motivet. Om ISO-inställningen ändras, ändras även blixtområdet (sidan 96).
Datumet och klockan blir inte rätt lagrade.
• Ställ in datumet och klockan (sidan 26).
• Området som markerats med [Områdesinställning] skiljer sig från det
faktiska området. Ställ in [Områdesinställning] igen (sidan 26).
Bländarvärdet och/eller slutartiden blinkar när avtryckaren trycks ned
halvvägs.
• Motivet är för mörkt eller för ljust och är därför utanför det inställbara
området för kameran. Gör om inställningarna.
Bilden är vitaktig (ljusfläck).
Det förekommer onödigt ljus i bilden (spökbild).
• Bilden är tagen under en stark ljuskälla, och för mycket ljus har kommit in i
objektivet. Sätt på en objektivkåpa (säljs separat).
Bildens hörn är för mörka.
• Om du använde ett filter eller en kåpa så prova att ta av det/den och ta om
bilden. Beroende på filtrets tjocklek eller felaktig montering av en kåpa kan
det hända att filtret eller kåpan delvis kommer med i bilden. De optiska
egenskaperna för somliga objektiv gör att bildens kanter blir för mörka (på
grund av för lite ljus).
180
Röda ögon i bilden.
• Aktivera rödögereduceringsfunktionen (sidan 96).
• Flytta dig närmare motivet och ta bilden med blixt inom blixtområdet
(sidan 96).
Det förekommer konstiga prickar på LCD-skärmen.
• Detta är inte ett fel. Prickarna blir inte inspelade (sidan 5).
Bilden är suddig.
• Bilden är tagen på ett mörkt ställe utan blixt, vilket har lett till
kameraskakning. Vi rekommenderar att du använder stativ eller blixten
(sidorna 56, 94).
EV-skalan b B blinkar på LCD-skärmen eller i sökaren.
• Motivet är för ljust eller för mörkt för kamerans mätområde.
Uppspelning av bilder
Kameran kan inte visa bilder.
Radering/redigering av bilder
Kameran kan inte radera en bild.
• Ta bort skyddet (sidan 129).
Du har råkat radera en bild av misstag.
• När man väl har raderat en bild går den inte att återställa. Vi
rekommenderar att du skyddar bilder som du inte vill ska raderas
(sidan 129).
181
Övrigt
• Mapp/filnamnet har ändrats på datorn (sidan 163).
• Vi kan inte garantera att det går att spela upp bilder på kameran om bildfilen
har bearbetats på en dator eller om bilden är tagen med en annan
kameramodell.
• Använd ”PMB” för att spela upp bilder som är lagrade på en dator med
denna kamera.
• Kameran är i USB-läge. Avbryt USB-anslutningen (sidan 165).
Det går inte att göra DPOF-markeringar.
• Det går inte att DPOF-märka RAW-bilder.
GPS (endast SLT-A55V)
Kameran tar inte emot en GPS-signal.
• Ställ in [GPS På/Av] på [På] (sidan 136).
• Kameran kanske inte kan ta emot radiosignaler från GPS-satelliter på grund
av hinder.
• För att triangulera platsinformationen korrekt tar du kameran till ett öppet
område och slår på den igen.
Stora fel i platsinformationen.
• Felmarginalen kan vara upp till flera hundra meter beroende på omgivande
byggnader, svaga GPS-signaler etc.
• Om kameran inte kan ta emot en GPS-signal används tidigare triangulerad
information istället för den aktuella platsen. Om du har flyttat dig ett långt
avstånd kan felaktig platsinformation registreras. Kontrollera
trianguleringsstatusen med GPS-indikatorn som visas på skärmen under
tagning (sidan 136).
Det tar tid att triangulera även om GPS-hjälpdata har hämtats in.
• [Datum/klockinst] är inte inställd eller inställningstiden har ändrats mycket.
Ställ in datumet och tiden korrekt (sidan 26).
• Giltigheten för hjälpdata har gått ut. Uppdatera GPS-hjälpdata (sidan 137).
• Eftersom positionerna för GPS-satelliter varierar konstant, kan det ta längre
tid att fastställa platsen eller kanske mottagaren inte alls kan fastställa
platsen, beroende på platsen och tiden då du använder kameran.
• ”GPS” är ett system för att fastställa geografiska platser genom att
triangulera radiosignaler från GPS-satelliter. Undvik att använda kameran
på platser där radiosignaler blockeras eller reflekteras, till exempel
skuggiga platser omgivna av byggnader eller träd etc. Använd kameran där
det är fri sikt mot himmeln.
Platsinformationen har inte spelats in.
• Använd ”PMB” för att importera filmer med GPS-platsinformation till din
dator.
182
Datorer
Du vet inte om datorns operativsystem är kompatibelt med den här
kameran.
• Kontrollera ”Använda med din dator” (sidan 157).
Datorn kan inte upptäcka kameran.
• Kontrollera att kameran är på.
• Om batteriet är svagt skall du sätta i ett uppladdat batteripaket (sidan 16)
eller använda en nätadapter (säljs separat).
• Använd USB-kabeln (medföljer) (sidan 163).
• Koppla loss USB-kabeln och sätt i den ordentligt igen.
• Ställ in [USB-anslutning] på [Massminne] (sidan 163).
• Koppla loss all övrig utrustning utom kameran, tangentbordet och musen
från datorns USB-uttag.
• Anslut kameran direkt till datorn, och inte via en USB-hubb eller någon
annan enhet (sidan 163).
Det går inte att kopiera bilder.
Det går inte att visa bilden på en dator.
• Om du använder ”PMB”, se ”PMB-hjälp”.
• Kontakta datorns eller programmets tillverkare.
”PMB” startar inte automatiskt efter USB-anslutning.
• Slå på datorn innan du utför USB-anslutningen (sidan 163).
Minneskort
Det går inte att sätta i ett minneskort.
• Du försöker sätta i minneskortet åt fel håll. Vänd det åt rätt håll och sätt i
det (sidan 18).
183
Övrigt
• Anslut kameran på rätt sätt till datorn via USB (sidan 163).
• Följ kopieringsproceduren för ditt operativsystem (sidan 163).
• Om man lagrar bilder på ett minneskort som formaterats i en dator, kan det
hända att det inte går att kopiera bilderna till datorn. Lagra därför bilderna
på ett minneskort som formaterats i den här kameran (sidan 144).
Det går inte att lagra på ett minneskort.
• Minneskortet är fullt. Radera onödiga bilder (sidan 130).
• Ett oanvändbart minneskort är isatt (sidan 18).
Ett minneskort har formaterats av misstag.
• Alla data på minneskortet raderas vid formatering. De går inte att återställa.
Utskrift
Det går inte att skriva ut bilder.
• RAW-bilder kan inte skrivas ut. Om du vill skriva ut RAW-bilder
omvandlar du dem först till JPEG-bilder med hjälp av ”Image Data
Converter SR” på den medföljande CD-ROM-skivan.
Färgerna i bilden är konstiga.
• När bilder som är lagrade i Adobe RGB-format skrivs ut på en
sRGB-skrivare som inte är kompatibel med Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), skrivs de ut med lägre intensitet (sidan 109).
Bilder skrivs ut med båda sidorna avskurna.
• Beroende på skrivaren kan kanterna på bilden bli avskurna. Speciellt om du
skriver ut en bild som tagits med aspekt [16:9], kan sidorna bli avskurna.
• Om du skriver ut bilder med en egen skrivare, avbryter du inställningar för
bortskurna kanter eller kantfria bilder. Hör efter hos skrivarens tillverkare
om de funktionerna finns på skrivaren eller ej.
• Om du får bilderna utskrivna i en fotoaffär eller dylikt frågar du om de kan
skriva ut bilderna utan att ta bort de båda kanterna.
Det går inte att skriva ut bilder med datumet.
• Med ”PMB” kan du skriva ut bilder med datum (sidan 161).
• Den här kameran har ingen funktion för att överlagra datum på bilder.
Eftersom bilder som tas med kameran innehåller information om datum då
de tas kan du emellertid skriva ut bilder med datumet överlagrat om
skrivaren eller programmet kan läsa Exif-information. Kontakta tillverkaren
av skrivaren eller programmet för information om kompatibilitet med Exif.
• Om du skriver ut bilder i en affär, kan de skrivas ut med datum om du ber
om det.
184
Övrigt
Objektivet är igenimmat.
• Kondens har uppstått. Stäng av kameran och låt den ligga i ungefär en
timme innan du använder den (sidan 190).
Meddelandet ”Ställ in område/datum/tid.” tänds när du slår på kameran.
• Kameran har legat oanvänd ett tag med svagt batteripaket eller inget
batteripaket alls. Ladda upp batteripaketet och ställ in datumet igen (sidorna
26, 190). Om datuminställningen försvinner varje gång du laddar
batteripaketet, kontaktar du din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade
Sony-serviceverksstad.
Antalet lagringsbara bilder sjunker inte alls, eller sjunker med två bilder i
taget.
• Detta beror på att kompressionsgraden och upplösningen efter
kompressionen ändras olika mycket för olika JPEG-bilder (sidan 141).
Inställningarna har återställts trots att du inte utfört någon
återställningsmanöver.
• Batteripaketet har tagits ut medan strömbrytaren var inställd på ON.
Kontrollera alltid att kameran är avstängd och att läsnings-/
skrivningslampan inte lyser när du tar ut batteripaketet (sidorna 13, 18).
• Stäng av kameran. Ta ut batteripaketet och sätt i det igen. Om kameran är
varm tar du ur batteripaketet och låter den svalna innan du provar dessa
åtgärder.
• Om du använder en nätadapter (säljs separat) så koppla loss nätkontakt.
Anslut nätkontakten och slå på kameran igen. Om kameran inte fungerar
efter dessa åtgärder skall du kontakta din Sony-handlare eller närmaste
auktoriserade Sony-serviceverkstad.
De fem strecken i SteadyShot-skalan blinkar.
• SteadyShot-funktionen fungerar inte. Det går att fortsätta att ta bilder men
SteadyShot-funktionen kommer inte att fungera. Stäng av kameran och slå
på den igen. Om SteadyShot-skalan fortsätter att blinka så kontakta din
Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.
185
Övrigt
Kameran fungerar inte som den ska.
”--E-” visas på skärmen.
• Ta ut minneskortet och sätt i det igen. Om detta inte släcker indikeringen
formaterar du minneskortet.
186
Varningsmeddelanden
Om något av följande meddelanden
tänds följer du anvisningarna
nedan.
Fel sorts batteri. Använd rätt
modell.
• Fel sorts batteripaket är isatt.
Ställ in område/datum/tid.
• Ställ in området, datumet och
klockan. Om du inte har använt
kameran under en längre period
laddar du upp det inbyggda
uppladdningsbara batteriet
(sidorna 26, 190).
Batteriladdningen för låg.
Kan inte använda minneskortet.
Formatera?
• Minneskortet formaterades på en
dator och filformatet har ändrats.
Välj [Enter] och formatera
därefter minneskortet. Därefter
går det att använda minneskortet
igen, men alla tidigare data på det
raderas. Formateringen kan ta en
stund.
Om meddelandet tänds igen så
byt minneskortet.
• Ett minneskort som inte är
kompatibelt är isatt eller så
misslyckades formateringen.
Sätt i minnekortet igen.
• Minneskortet som är isatt kan
inte användas i kameran.
• Minneskortet är skadat.
• Kontakterna på minneskortet är
smutsiga.
Minneskortet är låst.
• Minneskortet som används har
en skrivskyddsomkopplare som
är ställd på LOCK. Ställ in
skrivskyddsomkopplaren på
lagringsläget.
Detta minneskort kanske inte kan
spela in/upp på normalt sätt.
• Minneskortet som är isatt kan
inte användas i kameran.
Bearbetar...
• När lång brusreducering för
exponering utförs under lika lång
tid som slutaren var öppen. Det
går inte att ta fler bilder medan
den proceduren pågår.
Kan inte visa.
• Det kan hända att bilder som är
tagna med andra kameror eller
har bearbetats på en dator inte
går att visa.
187
Övrigt
• Du har försökt använda
[Rengöringsläge]-funktionen
med för svagt batteri. Ladda upp
batteripaketet eller använd
nätadaptern (säljs separat).
Minneskortsfel
Kontrollera objektivfästet. Om
objektivet inte stöds kan du tillåta
att det används i
anpassningsmenyn.
• Objektivet är inte rätt påsatt eller
inte påsatt överhuvudtaget.
• Om kameran monteras på en
stjärnkikare eller liknande skall
du ställa in [Utl.utan obj.] på
[Möjlig].
• Temperaturen inuti kameran har
ökat till en oacceptabel nivå
eftersom du har tagit bilder
under en lång tid. Avbryt
tagningen.
Det går inte att spela in i detta
filmformat.
• Ställ in[Film: Filformat] på
[MP4].
Innehåller inga stillbilder.
Innehåller inga filmer.
• Det finns inga bilder på
minneskortet.
• Antalet bilder är större än det
antal som datahanteringen i
kamerans databasfil kan hantera.
Bilden skyddad.
• Du har försökt radera skyddade
bilder.
Kan inte skriva ut.
• Du har försökt göra
DPOF-markeringar för
RAW-bilder.
Kameran är överhettad. Låt den
svalna.
• Kameran har blivit överhettad
efter att ha använts länge i ett
sträck.
Stäng av kameran. Vänta tills
kameran har svalnat och går att
använda igen.
• Det går inte att registrera data i
databasfilen. Importera alla
bilderna till en dator med hjälp
av ”PMB” och återställ
minneskortet.
Kamerafel
Systemfel
• Stäng av kameran, ta ut
batteripaketet och sätt i det igen.
Om detta meddelande visas ofta
så kontakta din Sony-handlare
eller närmaste auktoriserade
Sony-serviceverkstad.
Bilddatabasfilfel. Starta om
kameran.
• Något fel inträffade i
bilddatabasfilen. Kör [Återställ
bilddatabas] (sidan 145).
188
Fel i bilddatabasfil. Återställa?
• Du kan inte spela in eller spela
upp filmer i AVCHD-format
eftersom bilddatabasfilen är
skadad. Följ anvisningarna på
skärmen för att återställa data.
Förstoring ej möjlig.
Bilden kan inte roteras.
• Bilder som lagrats med andra
kameror kan eventuellt inte
förstoras eller roteras.
Inga bilder ändrade
• Du försökte specificera DPOF
utan att specificera bilder.
Kan ej skapa fler mappar.
• Det finns en mapp på
minneskortet vars namn börjar
med ”999”. I detta fall går det
inte att skapa en mapp.
Övrigt
189
Försiktighetsåtgärder
Undvik att använda/förvara
kameran på följande ställen
• På extremt varma, torra eller
fuktiga ställen
På ställen som t.ex. i en bil som står
parkerad i solen kan kamerahuset
bli deformerat, vilket i sin tur kan
leda till fel på kameran.
• Förvaring i direkt solljus eller nära
ett element
Kamerahuset kan bli missfärgat
eller deformerat, vilket i sin tur kan
leda till fel på kameran.
• På platser där det skakar
• I närheten av starka magneter
• På sandiga eller dammiga ställen
Var försiktig så att det inte kommer
in sand eller damm i kameran. Det
kan leda till fel på kameran som
eventuellt inte går att reparera.
Angående förvaring
Var noga med att sätta på
linsskyddet eller husskydd när
kameran inte används. Ta bort allt
damm från husskyddet innan du
sätter på det på kameran. När du
köper objektivsatsen DT 18 – 55
mm F3,5 – 5,6 SAM, köp även
Bakre objektivlock ALC-R55.
190
Angående
användningstemperaturen
Den här kameran är avsedd att
användas vid en temperatur på 0 °C
till 40 °C. Vi avråder från tagning på
väldigt kalla eller varma ställen
utanför detta temperaturområde.
Angående kondensbildning
Om kameran flyttas direkt från ett
kallt ställe till ett varmt ställe, kan det
bildas kondens (imma) inuti eller
utanpå kameran. Denna imbildning
kan orsaka fel på kameran.
För att undvika kondensbildning
Stoppa kameran i en förseglad
plastpåse när du flyttar den från ett
kallt ställe till ett varmt, och låt den
sedan vänja sig vid de nya
förhållandena i en timme eller så.
Om det bildas kondens
Stäng av kameran och vänta ungefär
en timme tills kondensen avdunstat.
Observera att om du försöker ta bilder
med fukt kvar inuti objektivet blir
bilderna suddiga.
Angående det inbyggda
uppladdningsbara batteriet
Den här kameran har ett inbyggt
uppladdningsbart batteri för att hålla
kvar datumet, tiden och övriga
inställningar i minnet, oavsett om
kameran är påslagen eller ej och
oavsett om batteriet är laddat eller ej.
Detta batteri laddas upp hela tiden
medan kameran används. Om
kameran bara används korta stunder i
taget laddas det dock gradvis ur, och
om kameran inte används alls på
ungefär 3 månader blir det helt
urladdat. Ladda i så fall upp det
uppladdningsbara batteriet igen innan
du använder kameran.
Även om det uppladdningsbara
batteriet inte är uppladdat går det
fortfarande att använda kameran, så
länge man inte spelar in datumet och
klockan. Om kameran återställer
inställningarna till
fabriksinställningarna varje gång du
laddar upp batteriet, kan det inbyggda
uppladdningsbara batteriet vara dött.
Fråga din Sony-handlare eller
närmaste auktoriserade
Sony-serviceverkstad.
•
•
•
•
Om minneskort
Sätt inte fast en etikett etc på ett
minneskortet eller på en kortadapter.
Detta kan orsaka felfunktion.
Angående inspelning/
uppspelning
• När du använder ett minneskort
med den här kameran första gången
rekommenderas att du formaterar
kortet med kameran före tagning så
att kortet får stabila prestanda.
Observera att all data på
•
•
•
191
Övrigt
Laddningsmetod för det inbyggda
återuppladdningsbara batteriet
Sätt i ett uppladdat batteripaket i
kameran, eller anslut den till ett
vägguttag med hjälp av en nätadapter
(säljs separat), och låt den ligga
avstängd i minst 24 timmar.
•
minneskortet försvinner för gott när
man formaterar det. Spara
värdefulla data på en dator etc.
Om du upprepade gånger spelar in/
raderar bilder kan
datafragmentering uppstå på
minneskortet. Det kanske inte går
att spara eller spela in filmer. Om
detta inträffar ska du spara bilderna
på en dator eller annan lagringsplats
och därefter formatera minneskortet
(sidan 144).
Innan du börjar spela in sådant som
bara händer en enda gång är det
bäst att göra en provinspelning för
att kontrollera att kameran fungerar
som den ska.
Denna kamera är varken stänksäker
eller damm- eller vattentät.
Titta aldrig mot solen eller en stark
lampa genom ett avtaget objektiv
eller genom sökaren. Det kan
orsaka allvarliga ögonskador. Det
kan även orsaka fel på kameran.
Använd inte kameran i närheten av
källor till starka radiovågor eller
radioaktiv strålning. Då kan det
hända att kameran inte kan spela in
eller spela upp bilder ordentligt.
Om kameran används på sandiga
eller dammiga ställen finns det risk
att det blir fel på den.
Om det bildas kondens (imma) i
kameran så vänta tills den avdunstat
innan du använder kameran
(sidan 190).
Undvik att skaka eller stöta till
kameran. Förutom att det kan bli fel
på kameran så att det inte går att
lagra några bilder, kan även
minneskortet bli oanvändbart, eller
bilddata kan bli skadade eller gå
förlorade.
• Rengör blixtens yta före
användningen. Hettan när blixten
utlöses kan göra att smuts på
blixtens yta orsakar fläckar eller
fastnar på blixtens yta, så att inte
tillräckligt mycket ljus strålar ut.
• Håll kameran, medföljande
tillbehör osv. utom räckhåll för
barn. Ett minneskort osv. kan
sväljas. Om det skulle inträffa så
kontakta genast läkare.
192
AVCHD-format
AVCHD-formatet är ett HD-format
för digitala videokameror som
används för att spela in en HD-signal
(High Definition) antingen med
1080i-specifikationen*1 eller 720pspecifikationen*2 med teknik för
effektiv datakomprimering. MPEG-4
AVC/H.264-formatet är anpassats för
att komprimera videodata och Dolby
Digital- eller Linear PCM-systemet
används för att komprimera ljuddata.
Med MPEG-4 AVC/H.264-formatet
går det att komprimera bilder med
högre effektivitet än med
konventionella
bildkomprimeringsformat. Med
MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan
en HD-signal som tagits med en
digital videokamera spelas in på 8 cm
DVD-skivor, hårddiskar,
flashminnen, minneskort etc.
*1 1080i-specifikation
En HD-specifikation som utnyttjar
1 080 effektiva avsökningslinjer och
radsprångsystemet.
*2 720p-specifikation
En HD-specifikation som utnyttjar
720 effektiva avsökningslinjer och
radsprångsystemet.
*3 Data inspelade i något annat
AVCHD-format än de som nämns
ovan kan inte spelas upp med
kameran.
Övrigt
Spela in och spela upp på din
kamera
Baserat på AVCHD-formatet spelar
kameran in med den HD-kvalitet
(High Definition) som nämns nedan.
Video signal*3:
1080 60i-kompatibel enhet
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/60i
1080 50i-kompatibel enhet
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/50i
Ljudsignaler: Dolby Digital 2ch
Lagringsmedium: Minneskort
193
GPS (endast
SLT-A55V)
Med det här systemet kan du exakt
hitta din plats på jorden. GPSsatelliterna är placerade i 6 banor,
20 000 km ovanför jorden. GPSsystemet består av 24 eller fler GPS
satelliter. En GPS-mottagare tar emot
radiosignaler från satelliterna och
beräknar mottagarens aktuella
placering baserat på
omloppsinformationen (kalenderdata)
och signalernas förflyttningstid etc.
Att fastställa en plats kallas
”triangulering”. En GPS-mottagare
kan fastställa platsens latitud och
longitud genom att ta emot signaler
från 3 eller fler satelliter.
• Eftersom positionerna för GPSsatelliter varierar konstant, kan det
ta längre tid att fastställa platsen
eller kanske mottagaren inte alls
kan fastställa platsen, beroende på
platsen och tiden då du använder
kameran.
• ”GPS” är ett system för att fastställa
geografiska platser genom att
triangulera radiosignaler från GPSsatelliter. Undvik att använda
kameran på platser där
radiosignaler blockeras eller
reflekteras, till exempel skuggiga
platser omgivna av byggnader eller
träd etc. Använd kameran där det är
fri sikt mot himmeln.
• Du kanske inte kan registrera
platsinformation på platser eller i
situationer där radiosignalerna från
194
GPS-satelliterna inte når kameran
beroende på följande.
– I tunnlar, inomhus eller i skuggan
från byggnader.
– Mellan höga byggnader eller
smala gator omgivna av
byggnader.
– På platser under jorden, på platser
omgivna av tjocka träd, under en
upphöjd bro, eller på platser där
magnetfält genereras, t.ex. nära
högspänningskablar.
– Nära enheter som genererar
radiosignaler med samma
frekvensband som kameran: nära
mobiltelefoner etc. som utnyttjar
1,5 GHz-bandet.
Om trianguleringsfel
• Om du flyttar till en annan plats
direkt efter att du slagit på kameran,
kan det ta längre tid för kameran att
börja triangulera, jämfört med om
du stannar på samma ställe.
• Om trianguleringen misslyckas kan
tidigare triangulerad
platsinformation skrivas på bilden i
kameran.
• Fel orsakade av GPS-satelliternas
position
Kameran triangulerar automatiskt
din aktuella plats när kameran tar
emot radiosignaler från 3 eller fler
GPS-satelliter. Det trianguleringsfel
som tillåts av GPS-satelliter är cirka
30 m. Beroende på platsens
omgivning kan trianguleringsfelet
vara större. I sådana fall stämmer
kanske inte din faktiska position
med positionen på kartan baserat på
GPS-informationen. Under tiden
kontrolleras GPS-satelliter av det
amerikanska försvarsdepartementet
och graden av noggrannhet kan
ändras avsiktligt.
• Fel under trianguleringsprocessen
Kameran hämtar platsinformation
cirka var 15 sekund under
triangulering. Det finns en mindre
tidsskillnad mellan när
platsinformationen hämtas och när
platsinformationen registreras på
bilden och därför kanske den
faktiska inspelningsplatsen inte
stämmer exakt med platsen på
kartan baserat på GPSinformationen.
Om begränsning av GPSanvändning på flygplan
Vid start och landning på ett flygplan
ska du stänga av kameran så som du
instrueras att göra via meddelanden i
flygplanet.
Övrigt
Om övriga begränsningar
Använd GPS-funktionen i enlighet
med föreskrifterna som gäller på den
plats eller i den situation som du
befinner dig.
Om det geografiska
koordinatsystemet
Det geografiska koordinatsystemet
”WGS-84” används.
195
3D-tagning
Angående inspelning
• [3D-panorama] är inte lämpligt vid
tagning av:
– Motiv som förflyttar sig.
– Motiv som är för nära kameran.
– Motiv med ett repeterande
mönster som tegelplattor och
motiv med lite kontrast som
himmel, sandstränder eller
gräsmattor.
• [3D-panorama]-tagning kan
avbrytas i följande situationer:
– Du panorerar eller vinklar
kameran för snabbt eller
långsamt.
– Det förekommer för mycket
kameraskakningar.
• Om du inte kan panorera eller
vinkla kameran över hela motivet
inom den givna tiden, visas ett svart
område i den komponerade bilden.
Om detta inträffar ska du flytta
kameran snabbt för att ta en
komplett panoramabild.
• Eftersom flera bilder sammanfogas
tas den sammanfogade delen inte
jämnt.
• Under förhållanden med dålig
belysning kan bilder bli suddiga.
• Under belysning som flimrar, t.ex.
lysrörsljus, kanske bilder inte spelas
in som de ska.
• Om bilden efter hela 3Dpanoreringsvinkeln skiljer sig
väldigt mycket från vinkeln där du
låste skärpeinställning och
exponering med AE/AF-lås i
avseende på ljusstyrka, färg och
196
skärpeinställning, blir tagningen
inte framgångsrik. Om detta
inträffar ska du ändra
låsningsvinkeln och ta bilden igen.
• Den tillgängliga tagningsriktningen
är endast horisontellt.
• Mer information om proceduren
som används för att ta 3D-bilder
finns på sidan 66.
Att observera om uppspelning
av 3D-bilder
När du spelar upp 3D-bilder på
kamerans LCD-skärm eller på en
icke-3D-kompatibel TV visas bilden
utan 3D-effekt.
Att observera om 3D-bildfiler
• En JPEG-fil och en MPO
kombineras för att skapa en 3Dbild. Om du raderar en av dessa
filer från datorn kanske 3D-bilden
inte spelas upp som den ska.
• Mer information om proceduren
som används för att visa 3D-bilder
finns på sidorna 124 och 133.
Register
Register
Numeriskt
2:a ridån ..................................... 94
3D....................................... 66, 196
A
B
Batteripaket .......................... 16, 18
Befintlig belysning................... 117
Bildformat ................................ 141
Bildkvalitet............................... 141
Bildspel .................................... 123
C
Centrumvägd ............................ 103
D
Dammskyddsfunktion ................ 34
Datum/klockinst ......................... 26
Datumpålägg ............................ 171
Den trådlösa fjärrkontrollen ..... 119
Digital nivåmätare...................... 38
Dioptrijustering .......................... 27
DPOF ....................................... 170
E
Enbilds-AF ................................. 86
EV-skala....................... 76, 99, 117
197
Register
Adobe RGB.............................. 109
AE-lås ........................................ 98
AEL-knapp............................... 148
AF-belysning ............................. 96
AF-område ................................. 87
Ansiktsavkänning....................... 91
Anslutningsplattans lock............ 15
Antal bilder som kan spelas
in ...................................... 30, 31
Återställ bilddatabas ................ 145
Auto HDR ................................ 106
AUTO+ ...................................... 59
Autoblixt .................................... 94
Autofokus................................... 83
Autofokusläge ............................ 86
Autoprogram .............................. 69
AVCHD ................................... 193
Axelrem ..................................... 28
Bländare ............................... 68, 70
Bländarprioritet .......................... 70
Bländarvärde .............................. 70
Blixt av ................................. 57, 94
Blixtgaffling ............................. 116
Blixtkompensation ................... 101
Blixtläge ..................................... 94
Blixtstyrning............................. 102
Brännvidd................................. 174
”BRAVIA” Sync...................... 134
Brusreducering ......................... 147
Brusreducering med flera
bilder ................................... 104
BULB-tagning............................ 77
Exponering .................................68
Exponeringskompensation .........99
Exponeringsläge .........................68
Eye-Fi .......................................145
Eye-Start AF ...............................37
I
F
Indexvisning ............................ 123
ISO-känslighet ......................... 104
Färgfilter ...................................111
Färgrymd ..................................109
Färgtemperatur .........................111
Filmfilformat ..............................80
Filmljudinspelning......................81
Filnummer ................................143
Fjärrkontroll........................15, 118
Flersegment ..............................103
Fn-knapp.....................................44
Fokusförstoring...........................89
Förhandsgranskning ...................72
Förinställd vitbalans .................110
Formatera..................................144
Förstora bild..............................122
Fyllnadsblixt ...............................94
G
Gaffling.....................................116
GPS Auto tidskorr. ...................138
GPS På/Av................................136
GPS-hjälpdata...........................137
H
Hålla avtryckaren halvvägs
nedtryckt.................................58
Handskymning............................61
198
Histogram ................................ 100
Höghastighets-synkronisering ... 95
Hög-ISO brusred...................... 147
J
JPEG ........................................ 141
K
Kompressions-grad .................. 141
Kondensbildning...................... 190
Kontinuerlig AF......................... 86
Kontinuerlig gaffling ............... 116
Kontinuerlig tagning ................ 114
Kontinuerlig tagning prioritet
AE.......................................... 67
KONTR. FÖR HDMI .............. 134
Kontrast.................................... 108
Kontrollknapp ............................ 44
Kreativa inst............................. 108
Kvalitet .................................... 141
L
Landskap.................................... 61
Långexp.brusred ...................... 147
Långs. synkron. ......................... 94
LCD-ljusstyrka ........................ 151
LCD-skärm .................. 40, 53, 125
Leendeavkänning ....................... 92
Live View .................................... 5
Ljudsignaler ............................. 149
M
Makro......................................... 61
Mängden exponering ................. 68
Manuell exponering ................... 75
Manuell flyttning ....................... 76
Manuell skärpeinställning.......... 88
Mappnamnsformat ................... 143
Mätmetod ................................. 103
Matningsläge............................ 114
Mättnad .................................... 108
”Memory Stick PRO
Duo”................................. 18, 21
Menu .......................................... 47
Minneskort ........................... 18, 21
Minskning av
kameraskakning ..................... 54
N
O
Objektiv ..................................... 24
Ögonmussla ............................... 29
Okularsensorer ........................... 37
Områdesinställning .................... 27
Optimering av
dynamikomfånget ................ 105
Panorering .......................... 64, 140
Panoreringstagning..................... 64
PMB ......................................... 161
PMB Launcher ......................... 160
Porträtt........................................ 61
R
Radera ...................................... 130
RAW ........................................ 141
Rengöringsläge........................... 34
Rödögereducer. .......................... 96
S
Scenval ....................................... 61
Självutlösare............................. 115
Skapa skiva .............................. 166
Skärpa................................. 83, 108
Skärpedjup ................................. 68
Skärpeindikator .......................... 84
Skärpeinställningsläge ............... 86
Skärpelås .................................... 85
Skydda...................................... 129
Slutartid ................................ 68, 73
Slutartidsprioritet ....................... 73
Snabbgranskning ...................... 152
Sökare................................. 37, 152
Solnedgång................................. 61
Specialinställd vitbalans........... 112
Spela in filmer ............................ 79
Sport & action ............................ 61
Spot .......................................... 103
199
Register
Nattporträtt................................. 61
Nattvy......................................... 61
Nollställ.................................... 154
Ny mapp................................... 144
P
Språk.........................................150
Ställ in klockan ...........................26
SteadyShot-funktion ...................55
Strömbesparing.........................149
T
Tagning.......................................57
Tekniska data............................172
Titta på bilder på en
TV-skärm .............................132
Trådlös blixt................................97
U
Uppladdning av batteripaketet....16
Upplösning ...............................139
Uppspelningsbild ......................119
Uppspelningsskärm ..................118
USB-anslutning ........................163
Utskrift......................................170
V
Välj lagringsmapp ....................144
Välj mapp .................................119
Version .....................................153
Visn. hjälpguide........................149
Vitbalans...................................110
Vitbalansgaffling ......................117
Vrid...........................................121
200
Att observera beträffande
licensen
Programvaran ”C Library”, ”Expat”,
”zlib”, ”dtoa”, ”pcre” och ”libjpeg”
tillhandahålles i kameran. Vi
tillhandahåller denna programvara
baserat på licensavtal med deras
copyrightägare. Baserat på begäran
från dessa applikationsprograms
copyrightägare har vi en skyldighet
att informera dig om följande.
Vänligen läs följande avsnitt.
Läs ”license1.pdf” i ”License”mappen på CD-ROM-skivan. Det
finns licenser (på Engelska) för
programvaran ”C Library”, ”Expat”,
”zlib”, ”dtoa”, ”pcre” och ”libjpeg”.
DENNA PRODUKT ÄR
LICENSIERAD UNDER AVCPATENTPORTFÖLJLICENSEN
FÖR PERSONLIGT OCH ICKEKOMMERSIELLT BRUK AV EN
KONSUMENT FÖR ATT
(i) KODA VIDEO ENLIGT AVCSTANDARDEN (”AVC-VIDEO”)
OCH/ELLER
(ii) AVKODA AVC-VIDEO SOM
KODATS AV EN ANVÄNDARE
FÖR PERSONLIGT OCH ICKEKOMMERSIELLT BRUK OCH/
ELLER ERHÅLLITS FRÅN
VIDEOLEVERANTÖR MED
LICENS ATT SPRIDA AVCVIDEO.
INGEN ANNAN LICENS
BEVILJAS ELLER FÅR ANTAS
GÄLLA FÖR ANNAN
ANVÄNDNING.
YTTERLIGARE INFORMATION
KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C.
SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Om programvara som
tillhandahålles enligt GNU
GPL/LGPL
Programvara som är kvalificerad för
följande GNU General Public-licens
(härefter benämnd ”GPL”) eller GNU
Lesser General Public-licens (härefter
benämnd ”LGPL”) är inkluderad i
kameran.
Detta informerar dig att du har
rättighet att få åtkomst till, ändra och
återdistribuera källkod för dessa
program enligt villkoren i
medföljande GPL/LGPL.
Källkoden tillhandahålles på webben.
Använd följande URL för att hämta
den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi föredrar om du inte kontaktar oss
beträffande innehållet i källkoden.
Läs ”license2.pdf” i mappen
”License” på CD-ROM-skivan. Du
hittar licenser (på Engelska) för
”GPL” och ”LGPL”-programvaran.
Adobe Reader krävs för att visa PDFfilen. Om programmet inte är
installerat på din dator kan du hämta
det från Adobe Systems webbplats:
http://www.adobe.com/
201
202
Download PDF