Sony | DSC-H50 | Sony DSC-H50 Bruksanvisning

VKLICKA!
Innehållsförteckning
Grundläggande hantering
Använda
tagningsfunktioner
Digital stillbildskamera
Använda
visningsfunktioner
Bruksanvisning till
Cyber-shot
Göra personliga
inställningar
DSC-H50
Innan du använder enheten måste du läsa
denna bruksanvisning ordentligt tillsammans
med ”Handledning” och ”Guide för
avancerad användning av Cyber-shot”,
och spara dem för framtida referens.
Visa bilder på en TV
Använda datorn
Skriva ut stillbilder
Felsökning
Övrigt
Register
© 2008 Sony Corporation
3-295-461-92(1)
SE
Att observera när det gäller användning av kameran
”Memory Stick”-typer som kan
användas (medföljer ej)
”Memory Stick Duo”
Du kan använda ett
”Memory Stick Duo” med
kameran.
”Memory Stick”
Du kan inte
använda ett
”Memory Stick”
med kameran.
Inga andra minneskort kan användas.
• Mer information om ”Memory Stick Duo” finns
på sidan 146.
När du använder ett ”Memory Stick
Duo” med ”Memory Stick”-kompatibel
utrustning
Carl Zeiss-objektiv
Kameran är utrustad med ett Carl Zeissobjektiv, känt för att ge skarpa bilder med
utmärkt kontrast.
Tillverkningen av kamerans objektiv styrs
av ett kvalitetssäkringssystem som
certifierats av Carl Zeiss i
överensstämmelse med de kvalitetskrav
som gäller för Carl Zeiss i Tyskland.
Att tänka på när det gäller LCDskärmen, LCD-sökaren och objektivet
• LCD-skärm och sökare är tillverkade med
mycket hög precisionsteknologi; över 99,99%
av bildpunkterna är aktiva för en effektiv
användning. Trots det kan det förekomma
enstaka små punkter som alltid är svarta och/
eller alltid lyser (vitt, rött, blått eller grönt) på
LCD-skärmen eller sökaren. Detta är dock
normalt och beror på tillverkningsmetoden, och
påverkar inte de bilder som lagras på något sätt.
Du kan använda ”Memory Stick Duo” om
du placerar det i en Memory Stick Duoadapter (medföljer ej).
Svarta, vita, röda, blåa
eller gröna punkter
Memory Stick Duoadapter
• Håll inte i kameran genom att ta tag i LCDskärmen.
Om batteriet
• Innan du använder kameran för första gången
laddar du upp batteriet (medföljer).
• Batteriet går att ladda upp även om det inte är
helt urladdat. Det går också att använda batteriet
även när det bara är delvis uppladdat.
• Om du vet med dig att det kommer att dröja
innan du använder batteriet igen, bör du
använda det tills det är tomt och sedan ta ur det
från kameran och förvara det på ett torrt och
svalt ställe. Det är viktigt för att batteriet ska
fortsätta att fungera.
• Mer information om vilket batteri du kan
använda finns på sidan 148.
2
• Funktionsstörningar kan inträffa om LCDskärmen, sökaren eller objektivet utsätts för
direkt solljus en längre tid. Tänk dig för innan
du lämnar kameran i närheten av ett fönster eller
lägger den ifrån dig utomhus.
• Tryck inte på LCD-skärmen. Skärmen kan
missfärgas vilket i sin tur kan leda till
funktionsstörningar.
Att observera när det gäller användning av kameran
• På kalla platser kan det hända att det uppstår
efterbilder på LCD-skärmen. Det är inte ett
tecken på att något är fel.
• Var försiktig så att du inte råkar stöta till det
rörliga objektivet och utsätt det inte för våld av
något slag.
Bilderna som förekommer i den här
bruksanvisningen
Fotoexemplen som förekommer i den här
bruksanvisningen är reproduktioner, och inte
bilder som tagits med kameran.
3
Innehållsförteckning
Att observera när det gäller användning av kameran ............................... 2
Grundläggande tekniker för bättre bilder .................................................. 8
Skärpa – Hur du ställer in skärpan på ett motiv ................................................ 8
Exponering – Justering av ljusstyrkan ............................................................. 10
Färg – Belysningens inverkan ......................................................................... 12
Kvalitet – ”Bildkvalitet” och ”bildstorlek”.......................................................... 12
Blixt – Använda blixt ........................................................................................ 14
Delarnas namn........................................................................................ 15
Använda tillbehören ................................................................................ 18
Motljusskydd/adapterring
Montera motljusskyddet
Förvara motljusskyddet
Fästa en konverter (medföljer ej)
Fjärrkontroll
Indikatorer på skärmen ........................................................................... 21
Ändra visningen på skärmen .................................................................. 26
Använda internminnet ............................................................................. 27
Grundläggande hantering
Använda lägesomkopplaren ................................................................... 28
Ta bilder (Autom. inställningar-läge) ....................................................... 29
Ta stillbilder (Scenval)............................................................................. 33
Ta bilder i mörker (Night Shot)................................................................ 38
Använda hjulratten .................................................................................. 39
Tagning med manuell justering............................................................... 40
Ta bilder med Växla program
Ta bilder med prioritetsläge för slutartid
Ta bilder med prioritetsläge för bländare
Ta bilder med manuellt exponeringsläge
ISO: Välja en ljuskänslighet
EV: Justering av ljusstyrkan
Skärpa: Ändra inställningsmetod för skärpa
Inspelningssätt: Ställa in kontinuerlig tagning/gafflingstagning
Mätmetod: Välja mätmetod
Visning av bilder...................................................................................... 50
Visa stillbilder som bildspel ..................................................................... 52
Radera bilder .......................................................................................... 56
Lära sig de olika funktionerna – HOME/Meny ........................................ 58
Menyalternativ......................................................................................... 61
4
Innehållsförteckning
Använda tagningsfunktioner
Tagningsmeny.........................................................................................63
Scenval: Välja scenval
Bildstorlek: Välja bildstorlek
Blixt: Blixtinställning
Ansiktsavkänning: Känna av ansiktet för ett motiv
Leendeavkänning: Ställa in funktionen Leendeavkänning
Känsl. för leendeavkänning: Ställa in funktionen Känsl. för leendeavkänning
Gafflingsgrupp: Ställa in gafflingstyp
Scenigenkänning: Bestämma hur bilden skall se ut och ta bilden
Vitbalans: Justera färgtonerna
Blixtnivå: Justera mängden blixtljus
Rödögereducering: Ställa in funktionen Rödögereducering
DRO: Optimera ljusstyrka och kontrast
Brusreducering: Justera brusreduceringen
Färgläge: Göra bilden mer levande eller lägga till specialeffekter
Färgfilter: Ställa in färgfilterfunktionen
Färgmättnad: Justera färgmättnaden
Kontrast: Justering av kontrasten
Skärpa: Justering av skärpan
SteadyShot: Välja bildstabiliseringsläget
(Tagningsinställn.): Välja tagningsinställningar
Använda visningsfunktioner
Välja Visningsätt......................................................................................77
(Datumvisning): Visar per datum
(Mappvisning): Visa per mapp
(Favoriter): Visa bilder registrerade som favoriter
Visningsmeny ..........................................................................................78
(Radera): Radera bilder
(Visningssätt): Växlar visningssätt
(Datumlista): Välja uppspelningsdatum när Datumvisning används
(Filtrering mha ansikten): Spela upp bilder som filtrerats för att överensstämma med
vissa förhållanden
(Lägg till/ta bort Favoriter): Lägga till/ta bort favoriter
(Bildspel): Spela upp en bildserie
(Retuschering): Retuschering av bilder
(Olika storleksändringsmöjl.): Ändra bildstorleken efter användning
(Skydda): Förhindra oönskad radering
: Lägga till en utskriftsmarkering
5
Innehållsförteckning
(Utskrift): Skriva ut bilder med en skrivare
(Rotera): Rotera stillbilder
(Välj mapp): Välja mapp för visning av bilder
Göra personliga inställningar
Gör personliga inställningar för funktionen minneshantering och
inställningarna......................................................................................... 89
Minneshantering............................................................................... 91
Minnesverktyg — Memory Stick-verktyg .......................................... 91
Format
Byt lagringsmapp
Skapa lagringsmapp
Kopiera
Minnesverktyg — Internminnesverktyg ............................................ 93
Format
Inställningar ...................................................................................... 94
Huvudinställningar — Huvudinställningar 1...................................... 94
Pip
Initialisera
Funktionsguide
Leende-demo
Huvudinställningar — Huvudinställningar 2...................................... 96
USB-anslutning
Video ut
COMPONENT
Bredzoom
Tagningsinställn. — Tagningsinställningar 1 .................................... 98
AF-lampa
AF-metod
Konverter
Rutnät
Digital zoom
Tagningsinställn. — Tagningsinställningar 2 .................................. 101
Blixtsynk
Autom. granskning
Auto-rotering
Utv. skärpa
Klockinställningar............................................................................ 103
Language Setting ........................................................................... 104
Visa bilder på en TV
Visa bilder på en TV.............................................................................. 105
Använda datorn
Använda en Windows-dator.................................................................. 108
Installera programvaran (medföljer)...................................................... 110
Om ”Picture Motion Browser” (medföljer) ............................................. 112
6
Innehållsförteckning
Kopiera bilder till datorn med ”Picture Motion Browser”
..............................................................................................................113
Kopiera bilder till en dator utan ”Picture Motion Browser” .....................117
Visa bildfiler som är lagrade på en dator med hjälp av kameran genom att
kopiera till ett ”Memory Stick Duo” ........................................................119
Använda ”Music Transfer” (medföljer)...................................................120
Använda en Macintosh-dator ................................................................121
Visning ”Guide för avancerad användning av Cyber-shot”....................123
Skriva ut stillbilder
Hur du skriver ut stillbilder .....................................................................124
Direktutskrift med en PictBridge-kompatibel skrivare............................125
Utskrift i en fotoaffär ..............................................................................128
Felsökning
Felsökning .............................................................................................130
Varningsindikatorer och meddelanden..................................................141
Övrigt
Använda kameran utomlands — Strömkällor........................................145
Om ”Memory Stick Duo”........................................................................146
Om batteriet...........................................................................................148
Om batteriladdaren................................................................................149
Register
Register .................................................................................................150
7
Grundläggande tekniker för bättre bilder
Skärpa
Exponering
Färg
Kvalitet
Blixt
I det här kapitlet beskrivs grunderna för hur du
använder kameran. Här beskrivs hur du
använder olika funktioner på kameran, t.ex.
lägesomkopplaren (sidan 28), hjulratten
(sidan 39), skärmen HOME (sidan 58) och
menyerna (sidan 60).
Skärpa
Hur du ställer in skärpan på ett motiv
När du trycker ner avtryckaren halvvägs ställer kameran automatiskt in skärpan (Autofokus).
Kom ihåg att du bara ska trycka ner avtryckaren halvvägs.
Tryck inte ned avtryckaren
helt med en gång.
AE/AF-låsindikator
Tryck ned avtryckaren blinkar , tänds
halvvägs.
piper
Tryck sedan ned
avtryckaren helt.
När det är svårt att fokusera t [Skärpa] (sidan 45)
Om bilden är suddig trots att skärpan är inställd kan det bero på kameraskakningar. t Se
”Tips för att undvika suddiga bilder” nedan.
8
Grundläggande tekniker för bättre bilder
Tips för att undvika suddiga bilder
Du rörde kameran av misstag när du tog bilden. Detta kallas ”kameraskakning”. Om, å
andra sidan, motivet rörde sig när du tog bilden, kallas det ”suddigt motiv”.
Kameraskakning
Orsak
Dina händer eller kroppen skakar när du håller
kameran och trycker på slutarknappen, och hela
skärmen är suddig.
Vad du kan göra för att göra bilden mindre
suddig
• Använd ett stativ eller placera kameran på en
plan yta för att hålla kameran stadigt.
• Ta bilden med självutlösaren inställd på 2
sekunders fördröjning och stabilisera kameran
genom att hålla armarna stabilt intill kroppen när
du har tryckt på slutarknappen.
Suddigt motiv
Orsak
Även om kameran hålls stilla, rör sig motivet
under exponeringen så att motivet ser suddigt ut
när avtryckaren trycks.
Vad du kan göra för att göra bilden mindre
suddig
• Välj
(Hög känslighet-läge) i Scenval.
• Välj en högre ISO-känslighet för att göra
slutartiden kortare, och tryck på avtryckaren
innan motivet rör sig.
Observera
• Bildstabiliseringsfunktionen är aktiverad i standardinställningarna så att kameraskakning reduceras
automatiskt. Detta fungerar emellertid inte om motivet rör sig.
• Kameraskakning och suddigt motiv inträffar ofta vid förhållanden med svag belysning eller långa
slutartider, t ex vid användning av
(Skymning-läge) eller
(Skymningsporträtt-läge). I sådana
fall ska man tänka på ovanstående när man tar bilderna.
9
Grundläggande tekniker för bättre bilder
Exponering Justering av ljusstyrkan
Du kan skapa olika bildeffekter genom att variera exponeringen och ISO-känsligheten.
Exponeringen är den mängd ljus som släpps in i kameran när du öppnar slutaren.
Exponering:
Slutartid = Den tid under vilken kameran släpper in
ljus
Bländare = Storleken på den öppning som ljuset
kommer in igenom
ISO-känslighet (Rekommenderat
exponeringsindex)
= Inspelningskänslighet
Överexponering
= för mycket ljus
Bilden blir vitaktig
I läget Autom. inställningar ställs
exponeringen automatiskt in på ett
lämpligt värde. Du kan också ställa in
exponeringen manuellt på följande sätt.
Korrekt exponering
Manuell exponering:
Gör att du kan justera slutartiden och
bländarvärdet manuellt (sidan 43).
Underexponering
= för lite ljus
Bilden blir mörkare
Justering av exponeringsvärdet
(EV):
Du kan justera den exponering som
kameran har ställt in (sidan 44).
Mätmetod:
Du kan bestämma vilket parti av motivet
som ska mätas för exponeringsinställningen (sidan 49).
10
Grundläggande tekniker för bättre bilder
Tips för exponeringsvärdet (EV)
Vid fotografering av en vit bild som t.ex. ett motiv i motljus eller när det är snö, känner kameran av att
motivet är ljust och kan ställa in en mörkare exponering för bilden. I sådana fall är justering av
exponeringen i riktningen + (plus) effektiv.
Justering i riktningen +
Vid fotografering av en mörkare bild, känner kameran av att motivet är mörkt och kan ställa in en ljusare
exponering för bilden. I sådana fall är justering av exponeringen i riktningen – (minus) effektiv.
Justering i riktningen −
Du kan kontrollera exponeringen i histogramtabellen. Var försiktig så att du inte överexponerar eller
underexponerar motivet (vilket ger en vitare eller mörkare bild).
Justera ISO-känsligheten (Rekommenderat exponeringsindex)
ISO-känsligheten är en hastighetsklassning för inspelningsmedia som har en bildsensor som
fångar upp ljus. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika beroende på ISOkänsligheten.
Justera ISO-känsligheten se sidan 43.
Hög ISO-känslighet
Spelar in en ljus bild även på mörka platser medan slutartiden ökas för att
bilden ska bli mindre suddig.
Samtidigt ökar störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Bilderna blir mjukare.
Å andra sidan kan bilderna bli för mörka när exponeringen inte är
tillräcklig.
11
Grundläggande tekniker för bättre bilder
Färg
Belysningens inverkan
Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena.
Exempel: Färgerna på bilderna påverkas av belysningsförhållandena
Väder/belysning
Ljusets egenskaper
Dagsljus
Molnigt
Lysrör
Glödlampa
Vitt (standard)
Blåaktigt
Gröntonat
Rödaktigt
I läget automatiska inställningar ställs färgtonerna in automatiskt.
Du kan också ställa in färgtonerna manuellt med hjälp av alternativet [Vitbalans] (sidan 69).
Kvalitet
”Bildkvalitet” och ”bildstorlek”
En digital bild består av ett antal små punkter som kallas för bildpunkter (”pixlar”).
Ju fler bildpunkterna är, desto större blir bilden och desto mer minne tar den upp, men
samtidigt blir bilden mer detaljerad. ”Bildstorleken” är ett mått på antalet bildpunkter. Även
om det inte går att se skillnaden på kameraskärmen blir såväl detaljerna som
databearbetningstiden annorlunda när bilden skrivs ut eller visas på en datorskärm.
Förhållandet mellan bildpunkter och bildstorlek
1 Bildstorlek: 9M
3456 bildpunkter × 2592 bildpunkter = 8 957 952
bildpunkter
2 Bildstorlek: VGA
640 bildpunkter × 480 bildpunkter = 307 200
bildpunkter
Bildpunkter
Välja bildstorlek som du vill använda (sidan 13)
Bildpunkt
12
Många bildpunkter
(högre bildkvalitet,
men större filer)
Exempel: För utskrift i
upp till A3+-format
Få bildpunkter
(sämre bildkvalitet,
men mindre filer)
Exempel: Bilder som
ska skickas via e-post
Grundläggande tekniker för bättre bilder
Standardinställningarna är markerade med
.
Bildstorlek
Användningsområde
Antal bilder
9M
(3456×2592)
För utskrift i upp till A3+format
3:2 (8M)*1
(3456×2304)
Tagning med 3:2-aspekt
5M
(2592×1944)
För utskrift i upp till A4-format
3M
(2048×1536)
För utskrift i upp till 10×15
eller 13×18 cm
VGA
(640×480)
Tagning i litet bildformat
för epostbilagor
16:9 (6M)*2
(3456×1944)
För uppspelning på en HDTV och utskrift i upp till A4
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
För uppspelning på en HD-TV
Utskrift
Färre
Finare
Fler
Grövre
Färre
Finare
Fler
Grövre
*1) Bilderna lagras med samma 3:2-proportioner som används för fotopapper eller vykort m.m.
*2) Bildens båda kanter blir eventuellt beskurna vid utskriften (sidan 138).
Filstorlek för filmer
Bildrutor/sekund
Användningsområde
640(Fin) (640×480)
Ca. 30
Filminsp. med hög kvalitet för TVuppspelning
640(Standard) (640×480)
Ca. 17
Filminsp. med standardkval. för TVuppspelning
320 (320×240)
Ca. 8
Tagning i litet bildformat för epostbilagor
• Ju större bildstorlek, desto högre bildkvalitet.
• Ju fler bildrutor per sekund desto jämnare blir uppspelningsbilden.
13
Grundläggande tekniker för bättre bilder
Blixt
Använda blixt
Ögonen på motivet kan bli röda, eller så kan suddiga vita fläckar visas när du använder blixt.
Dessa fenomen kan minskas genom att du vidtar följande åtgärder.
Röda ögon-fenomenet
Pupillerna utvidgas i mörka omgivningar. Blixten reflekteras från blodkärlen på ögats
näthinna (retinan) och orsakar fenomenet med ”röda ögon”.
Kamera
Öga
Retina
Hur kan förekomsten av ”Röda ögon-fenomenet” minskas?
• Ställ in [Rödögereducering] på [På] (sidan 71).
• Välj
(Hög känslighet-läge)* i Scenval (sidan 34). (Blixten stängs av automatiskt.)
• Om ögonen på motivet blir röda, korrigerar du bilden med [Retuschering] på visningsmenyn (sidan 81)
eller med den medföljande programvaran ”Picture Motion Browser”.
”Vita runda fläckar”
Detta orsakas av partiklar (damm, pollen m.m.) i närheten av linsen. När de framhävs av
kamerans blixt visas de som vita runda fläckar.
Kamera
Motiv
Partiklar
(damm, pollen
m.m.) i luften
Hur kan förekomsten av ”Vita runda fläckar” minskas?
• Öka belysningen i rummet och ta om bilden utan blixt.
• Välj
(Hög känslighet-läge)* i Scenval. (Blixten stängs av automatiskt.)
* Även om du väljer
(Hög känslighet-läge) i Scenval kan slutarhastigheten vara långsammare under
förhållanden med svag belysning eller på mörka ställen. I så fall använder du ett stativ eller håller armarna
stadigt mot sidan efter att du tryck på avtryckaren.
14
Delarnas namn
Se sidorna inom parentes för mer
information om hur de olika delarna
används.
A POWER-knapp/POWER-lampa
B Lägesomkopplare (28)
C
/BRK-knapp (48)
D Avtryckare (29)
E
(Mätmetod)-knapp (49)
F Självutlösarlampa (32)/
Leendeavkänningslampa (36)/
AF-lampa (98)
G Objektiv
H Blixt (31)
I Justeringsratt för sökare
• När du väljer med FINDER/LCD-knappen
för tagning med sökaren, kan du ändra
sökarens justeringsratt så att du ser bilden
tydligt i sökaren.
J NIGHTSHOT-omkopplare
K Hake för axelrem
L Mikrofon
M Multikontakt
Används för att:
• Upprätta en USB-anslutning mellan
kameran och datorn.
• Upprätta en anslutning till ljud/videoingångarna på en TV.
• Upprätta en anslutning till en PictBridgekompatibel skrivare.
N Fjärrkontrollsensor
15
Delarnas namn
F Kontrollknapp (invändig)/Hjulratt
(utvändig) (39)
Meny på: v/V/b/B/z (60)
Meny av: DISP/ / / (26, 31)
G HOME-knapp (58)
H
(Uppspelning)-knapp (50)
I För tagning: W/T (Zoomknapp) (30)
För visning: / (Uppspelningszoom)
(51)/
(Indexknapp) (51)
J DC IN-uttag/Skydd för DC IN-uttag
När du använder en AC-LS5K ACadapter (medföljer ej)
1 Till DC IN-uttag
Nertill
v-märke
2 Till vägguttag
A FINDER/LCD-knapp
B Sökare
C
-knapp (Bildspel) (52)
D LCD-skärm (26)
• Det går inte att ladda upp batteriet genom att
ansluta kameran till nätadaptern AC-LS5K.
Använd batteriladdaren för att ladda upp
batteriet.
K Hake för axelrem
L Batteriutmatningsknapp
• Du kan justera LCD-panelens vinkel att
passa olika tagningsförhållanden. Fel kan
uppstå och du tvingar LCD-skärmen förbi
rörelseintervallet.
E MENU-knapp (60)
16
M Batterifack
N ”Memory Stick Duo”-fack
O Aktivitetslampa
P Batteri/”Memory Stick Duo”-lock
Delarnas namn
Q Stativfäste (på undersidan)
• Använd ett stativ med en skruv som är
kortare än 5,5 mm. I annat fall kan du inte
fästa kameran ordentligt och du riskerar
även att skada kameran.
R Högtalare
17
Använda tillbehören
Motljusskydd/adapterring
Motljusskyddet förvaras med adapterringen
vid inköpstillfället. Ta bort adapterringen
från motljusskyddet innan de monteras på
kameran.
3 Placera indikatorn 3 på motljusskyddet
(B) mot indikatorn 2 och montera fast
motljusskyddet. Vrid motljusskyddet i
pilens riktning tills det klickar på plats.
Adapterring
Motljusskydd
Montera motljusskyddet
Om du fotograferar i stark belysning, till
exempel utomhus, rekommenderar vi att du
använder ett motljusskydd för att undvika
att bildkvaliteten försämras på grund av
oönskat ljus.
4 Kontrollera att indikatorn ”TOP” är
placerad enligt figuren.
Motljusskyddet kommer att monteras på
rätt sätt enligt figuren.
1 Montera adapterringen (A) medan
kameran är avstängd.
2 Vrid området [a] på adapterringen i pilens
riktning och placera indikatorn 1 mot
indikatorn 2.
18
• När du monterat motljusskyddet (B), går det
inte att vrida området [a] på adapterringen. Om
motljusskyddet monteras felaktigt visas mörka
skuggor i hörnen på skärmen. Avlägsna
motljusskyddet och starta igen från steg 2.
• Du kan fästa linsskyddet med motljusskyddet
fastsatt.
• När du använder motljusskyddet ska du vara
uppmärksam på följande:
– AF-lampan kan vara blockerad.
– Det kan hända att det infraröda ljuset från
Night Shot är blockerat.
– Blixten kan vara blockerad och orsaka
skuggor när du använder den inbyggda
blixten.
– Det kan hända att fjärrsensorn är blockerad
och att fjärrkontrollen inte fungerar som den
ska.
Använda tillbehören
Förvara motljusskyddet
Motljusskyddet kan sättas fast åt motsatt
håll och förvaras med kameran när det inte
används.
Placera motljusskyddet som visas nedan
och vrid det medurs till du hör ett klick.
Fästa en konverter (medföljer ej)
Om du vill förbättra vidvinkelbilder eller
zooma in på föremål längre bort, fäster du
en konverter.
1 Fäst adapterringen.
2 Fäst en konverter.
• Gå igenom inställningarna för [Konverter]
(sidan 100) när du tar bilder med konvertern.
• Mer information finns i bruksanvisningen som
medföljer konvertern.
19
Använda tillbehören
Fjärrkontroll
Observera
Du kan enkelt manövrera kameran genom
att använda fjärrkontrollen.
• Ta bort isoleringsarket innan du använder
fjärrkontrollen.
Isoleringsark
• Du kan utföra olika åtgärder på videokameran
om du pekar med fjärrkontrollen (sidan 15) mot
fjärrsensorn.
Byta batteriet i fjärrkontrollen
1 Tryck på spärren samtidigt som du trycker
in nageln i skåran och drar ut batterifacket.
2 Sätt i ett nytt batteri med pluspolen (+)
vänd uppåt.
3 Skjut in batterifacket i fjärrkontrollen tills
det klickar på plats.
A Sändare
B HOME-knapp (58)
C
-knapp (Bildspel) (52)
Flik
D MENU-knapp (60)
E SHUTTER-knapp (29)
• Går inte att trycka ner halvvägs.
F För tagning: W/T-knapp (Zoom) (30)
För visning: /
(Uppspelningszoom)-knapp (51)/
(Index)-knapp (51)
• Det går inte att zooma in snabbt även om du
trycker in fjärrkontrollens zoomknapp helt.
G Kontrollknapp
Menu på: v/V/b/B/z (60)
Meny av: DISP/ / / (26, 31)
20
• Fjärrkontrollen har ett inbyggt litiumbatteri av
knappcellstyp (CR2025). Använd inte andra
batterier än CR2025.
Indikatorer på skärmen
Varje gång du trycker på v (DISP) på
kontrollknappen ändras skärmen (sidan 26).
Se sidorna inom parentes för mer
information om hur de olika delarna
används.
När du tar stillbilder
Visning
Betydelse
Lägesomkopplare/Meny
(Scenval) (33)
PSAM
Lägesomkopplare (28)
Night Shot (38)
Vitbalans (69)
BRK
Burst-läge/Gafflingsläge
(48)
Mätmetod (49)
Ansiktsavkänning (65)/
Leendeavkänning (66)
• Indikatorerna är begränsade i läget Enkel
tagning.
När du spelar in film
SteadyShot (76)
• Med standardinställningen,
när avtryckaren trycks ned
halvvägs, visas en av dessa
indikatorer beroende på
SteadyShot-inställningen.
DRO (72)
Gafflingsgrupp (66)
Brusreducering
Vibrationsvarning
A
Visning
Betydelse
Indikator för återstående
batteritid
Varning för svagt batteri
(141)
Bildstorlek (63)
• Ger en varning om att
vibrationer kan göra det
omöjligt att ta skarpa bilder
på grund av att belysningen
är otillräcklig. Du kan ta
bilder även om
vibrationsvarningen visas.
Du bör ändå aktivera
bildstabiliseringsfunktionen,
använda blixt för att få
bättre belysning, använda
stativ eller på något annat
sätt stabilisera kameran
(sidan 9).
21
Indikatorer på skärmen
Visning
Betydelse
Indikator Känsl. för
leendeavkänning/Antal
bilder (36)
Visning
Betydelse
z SET
z OK
MOVE
MOVE
Funktionsguide för
fotografering
Makro (31)
Fält för manuell fokusering
(47)
Zoomningsgrad (30, 99)
C
Färgläge (73)
Visning
Inspelningsmapp (91)
• Visas inte när internminnet
används.
Färgfilter (74)
96
Kontrast (75)
Antalet bilder som du kan
ta
Inspelningsmedium
(”Memory Stick Duo”,
internminne)
Skärpa (75)
Färgmättnad (75)
00:25:05
Visning
Betydelse
Inspelningstid
(timmar : minuter :
sekunder)
z
AE/AF-lås (29)
Scenigenkänning (67)
INSP
Standby
Filminspelning/
Standbyläge
ISO400
ISO-nummer (43)
B
AF-lampa (98)
Rödögereducering (71)
Slutarbrusreducering
• När slutartiden är längre än
en viss tid i svag belysning
aktiveras automatiskt
slutarbrusreduceringsfunktionen för att minska
störningarna i bilden.
125
Slutartid
F3.5
Bländarvärde
+2.0EV
Exponeringsvärde (44)
0:12
Inspelningstid
(minuter : sekunder)
Autofokusramindikator
(45)
Halvmanuellt värde (46)
9
22
Betydelse
Manuell fokusering (46)
Blixtläge (31)
Blixtuppladdning
Konverter (100)
REAR
Blixt synkro (101)
D
Visning
Betydelse
Självutlösare (32)
C:32:00
Självdiagnosfunktion (141)
Databas full (144)
Spotmätningshårkors (49)
Indikatorer på skärmen
Visning
Betydelse
Autofokusram (45)
Histogram (26)
23
Indikatorer på skärmen
Vid visning av stillbilder
A
Visning
Betydelse
Indikator för återstående
batteritid
Varning för svagt batteri
(141)
Bildstorlek (63)
PictBridge ansluta (126)
Vid uppspelning av filmer
Visningssätt (77)
Filtrering mha ansikten (79)
Favoriter (77)
Bildskydd (86)
Utskriftsmarkering (DPOF)
(128)
Zoomningsgrad (51)
VOL.
Volym (50)
PictBridge ansluta (127)
• Koppla inte bort
multikabeln när
markeringen visas.
B
Visning
N
Betydelse
Uppspelning (50)
Uppspelningsstapel
24
0:00:12
Räkneverk
101-0012
Nummer på mapp-fil (88)
2008 1 1
9:30 AM
Inspelningsdatum och
inspelningstid för den
uppspelade bilden
z STOP
z PLAY
Funktionsguide för
bildvisning
BACK/
NEXT
Välj bilder
V VOLUME
Ställ in volymen
Indikatorer på skärmen
Visning
Betydelse
Histogram (26)
•
visas när
histogramvisningen är
avstängd.
C
Visning
Betydelse
Uppspelningsmapp (88)
• Visas inte när internminnet
används.
8/8 12/12
Bildnummer/Antal
inspelade bilder i den valda
mappen
Uppspelningsmedium
(”Memory Stick Duo”,
internminne)
Byta mapp (88)
• Visas inte när internminnet
används.
Mätmetod (49)
Blixt
Vitbalans (69)
ISO400
ISO-nummer (43)
C:32:00
Självdiagnosfunktion (141)
+2.0EV
Exponeringsvärde (44)
500
Slutartid
F3.5
Bländarvärde
25
Ändra visningen på skärmen
v (DISP)-knapp
(Skärmvisning)
Varje gång du trycker på v (DISP) på
kontrollknappen ändras skärmen som
följande:
Indikatorerna visas
Indikatorerna visas*
• Om du visar bilder utomhus i starkt ljus kan du
höja LCD-skärmens bakgrundsbelysning.
Samtidigt får du vara beredd på att batteriet kan
ta slut fortare.
• Histogrammet visas inte i följande situationer:
Under tagning
– När menyn visas.
– När du spelar in filmer.
Under uppspelning
– När menyn visas.
– I indexläget.
– När du använder uppspelningszoomen.
– När du roterar stillbilder.
– Under uppspelning av filmer.
– När Favoritlistan visas.
– När Datumlistan visas.
• Det kan var stora skillnader mellan det
histogram som visas under tagning och det som
visas vid uppspelning när:
– Blixten utlöses.
– När slutartiden är lång eller kort.
• Det kan hända att inget histogram visas för
bilder som är tagna med andra kameror.
z Ställa in EV (Exponeringsvärde) med
ledning av ett histogram
A
Histogrammet visas*
Under
uppspelning
visas
bildinformationen.
Histogramvisning
Indikatorerna släckta*
B
Mörkt
Ljus
Histogram är ett diagram som grafiskt visar
bildens ljusstyrka. Visa histogrammet på
skärmen genom att trycka flera gånger på
v (DISP) på kontrollknappen. Diagrammet
anger att bilden är ljus när det skevar åt
höger och att bilden är mörk när det skevar
åt vänster.
A Antal bildpunkter
B Ljusstyrka
* Ökar bakgrundsbelysningen på LCD-skärmen.
26
• Histogrammet visas också när du spelar upp en
enstaka bild, men då kan du inte ställa in
exponeringen.
Använda internminnet
Kameran har ett internminne på cirka 15 MB. Det här minnet går inte att ta ut. Även om det
inte sitter något ”Memory Stick Duo” i kameran kan du ta bilder med hjälp av internminnet.
• Filmer med bildstorleken inställd på [640(Fin)] kan inte spelas in på internminnet.
När du har satt i ett ”Memory Stick Duo”
[Inspelning]: Bilderna spelas in på ”Memory Stick Duo”.
[Uppspelning]: Bilderna på ”Memory Stick Duo” spelas
upp.
[Meny, Inställningar osv.]: Du kan utföra olika
funktioner på de bilder som du har sparat på ”Memory
Stick Duo”.
B
När inget ”Memory Stick Duo” är isatt
B
Internminne
[Inspelning]: Bilderna spelas in i internminnet.
[Uppspelning]: Bilderna som spelats in i internminnet
spelas upp.
[Meny, Inställningar osv.]: Du kan utföra olika
funktioner på de bilder som du har sparat i internminnet.
Om bilddata som sparats i internminnet
Du bör under alla förhållanden kopiera (säkerhetskopiera) bilddata på något av följande sätt.
Kopiera (säkerhetskopiera) data till ett ”Memory Stick Duo”
Förbered ett ”Memory Stick Duo” med tillräckligt med kapacitet, och utför sedan proceduren
som beskrivs i avsnittet [Kopiera] (sidan 92).
Kopiera (säkerhetskopiera) data till en dators hårddisk
Utför proceduren på sidorna 113, 114 eller 117, 118 utan något ”Memory Stick Duo” isatt i
kameran.
• Det går inte att kopiera bilddata från ett ”Memory Stick Duo” till internminnet.
• Genom att ansluta kameran till en dator med en multikabel, kan du kopiera de data som sparats i
internminnet till en dator. Du kan däremot inte kopiera data från datorn till internminnet.
27
Grundläggande hantering
Använda lägesomkopplaren
Ställ in lägesomkopplaren på önskad funktion.
Lägesomkopplare
:
Autom. inställningar-läge
Gör att du kan ta bilder på enklaste sätt med automatiska inställningar.
t sidan 29
:
Enkel tagning-läge
Gör att du kan ta bilder med minsta möjliga funktioner och indikatorer som
är lätta att använda. t sidan 30
P:
Autoprogram-läge*
Gör att du kan ta bilder med exponeringen (såväl slutartid som bländare)
automatiskt inställd.
S:
Prioritetstagning med slutartid*
Fotografering kan ske efter att du justerat slutartiden manuellt. t sidan 41
A:
Prioritetstagning med bländare*
Fotografering kan ske efter att du justerat bländarvärdet manuellt. t sidan 42
M:
Tagning med manuell exponering*
Gör att du kan ta bilder efter att du justerat exponeringen manuellt (såväl
slutartid som bländare). t sidan 43
:
Filmläge
Gör att du kan spela in filmer med ljud. t sidan 29
/
/
/
/SCN: Scenval-läge
Gör att du kan ta bilder med förinställningar som optimerats för de rådande
inspelningsförhållandena.
Du kan välja
,
, ,
, ,
i menyn när lägesomkopplaren är
inställd på SCN. t sidan 33
* Du kan välja olika inställningar på menyn. (För mer information om vilka funktioner du kan välja
t sidan 61)
28
Ta bilder (Autom. inställningar-läge)
Avtryckare
Makroknapp
DISP-knapp
Lägesomkopplare
Blixtknapp
Zoomknapp
Självutlösarknapp
MENU-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
1 Välj önskad funktion med lägesomkopplaren.
När du tar stillbilder (Autom. inställningar-läge): Välj
När du spelar in filmer: Välj
.
.
Grundläggande hantering
z-knapp
2 Håll i kameran med armbågarna tryckt mot kroppen för att stabilisera den.
Se till att motivet
befinner sig i mitten
av fokusramen.
3 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.
När du tar stillbilder:
1 Fokusera genom att hålla avtryckaren halvvägs intryckt.
Indikatorn z (AE/AF-lås) (grön) blinkar, en ljudsignal hörs, indikatorn slutar blinka och lyser med
ett stadigt sken.
AE/AF-låsindikator
2 Tryck ned avtryckaren helt.
29
Ta bilder (Autom. inställningar-läge)
När du spelar in filmer:
Tryck ned avtryckaren helt.
Du avbryter inspelningen genom att trycka ned avtryckaren helt igen.
Ta stillbilder av motiv som är svåra att ställa in skärpan på
• Det kortaste fotograferingsavståndet är ungefär 1 cm (W)/120 cm (T) (från objektivet).
• När kameran inte automatiskt kan fokusera på motivet börjar AE/AF-låsindikatorn blinka långsamt och
ingen ljudsignal hörs. Dessutom stängs Autofokusramen. Komponera om bilden och försök sedan
fokusera igen.
Det kan vara svårt att fokusera i följande situationer:
–
–
–
–
–
–
När det är mörkt och motivet är långt bort.
När kontrasten mellan motiv och bakgrund är dålig.
När motivet är bakom glas.
När motivet rör sig snabbt.
När det finns reflekterande ljus eller blänkande ytor.
När motivet är i motljus eller om det finns ett blinkande ljus.
Ta bilder i läget för Enkel tagning
Ställ in lägesomkopplaren till
.
Textstorleken ökar och det blir lättare att se indikatorerna.
Kameran tar bilder med optimal inställning och de enda inställningarna du kan justera är
Bildstorlek (Stor/Liten) (sidan 64), Blixt (Auto/Av) (sidan 64) och Självutlösare (10 sek./Av)
(sidan 32).
• Batteriets kapacitet minskar snabbare eftersom LCD-skärmens bakgrundsbelysning ökar automatiskt.
• Du kan inte ta bilder när du använder sökaren.
W/T Använda zoom
Zooma genom att trycka på T, gå ur zoomen genom att trycka på W.
Tryck lätt på knappen för att zooma långsamt och tryck ned den helt för att zooma snabbt.
• När zoomförstoringen överskrider 15× använder kameran den digitala zoomfunktionen.
Mer information om inställningarna för [Digital zoom] och bildkvaliteten finns på sidan 99.
• Även om du trycker ner knappen helt zoomar kameran sakta vid filminspelning.
30
Ta bilder (Autom. inställningar-läge)
Blixt (välja blixtläge för stillbilder)
Tryck flera gånger på B ( ) på kontrollknappen tills du fått fram önskat läge.
• Blixten aktiveras och utlöses automatiskt. Stäng blixten för hand efter användning.
• Blixten utlöses två gånger. Första gången blixten utlöses justeras ljusmängden.
• När blixten laddas upp visas
.
Grundläggande hantering
(Ingen indikator): Automatisk blixt
Utlöses när belysningen eller bakgrundsbelysningen är otillräcklig (standardinställning).
: Forcerad blixt på
: Långsam synkronisering (Forcerad blixt på)
Slutartiden är lång i dålig belysning för att bakgrunden, som är utom räckhåll för blixten, ska komma
med ordentligt.
: Forcerad blixt avstängd
Makro (Närbildstagning)
Tryck flera gånger på b (
) på kontrollknappen tills du fått fram önskat läge.
(Ingen indikator): Automatisk
Kameran justerar fokus automatiskt från långt avstånd till närbilder.
Ställ normalt sett in kameran till detta läge.
: Makro
Kameran justerar fokus med prioritet på närliggande föremål.
Ställ in till Makro På när du tar närbilder.
• Autofokus fungerar långsammare när du tar bilder på avstånd i makroläget.
• Du bör ställa zoomen så långt det går mot W-sidan.
31
Ta bilder (Autom. inställningar-läge)
Använda självutlösaren
Tryck flera gånger på V (
) på kontrollknappen tills du fått fram önskat läge.
(Ingen indikator): Inte använda självutlösare
: Självutlösaren är inställd på 10 sekunders fördröjning
: Självutlösaren är inställd på 2 sekunders fördröjning
När du trycker på avtryckaren börjar självutlösarens lampa blinka och en ljudsignal hörs tills
slutaren aktiveras.
Självutlösarens lampa
Avbryt genom att trycka på V (
) igen.
• Använd självutlösaren inställd på 2 sekunders för att undvika att bilden blir suddig.
Exponeringen sker 2 sekunder efter att du tryckt på avtryckaren, vilket minskar
kameraskakningar när avtryckaren trycks ner.
• I läget Enkel tagning kan du endast välja
(10 sek) eller
(Av).
32
Ta stillbilder (Scenval)
MENU-knapp
Avtryckare
Lägesomkopplare
Kontrollknapp
Välj läge (
/ /
/
) med lägesomkopplaren
1 Välj önskat scenvalsläge (
/
/
/
) med lägesomkopplaren.
Grundläggande hantering
z-knapp
v/V/b/B-knapp
2 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.
Välj läget (
/
/ /
/ / ) för SCN
1 Välj SCN med hjälp av lägesomkopplaren.
2 Tryck på knappen MENU och välj mellan
/
/
/
/
/
med v/V/b/B
på kontrollknappen (sidan 63).
3 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.
• Mer information om olika lägen finns på nästa sida.
Avbryta scenvalet
Flytta lägesomkopplaren till ett annat alternativ än Scenval.
33
Ta stillbilder (Scenval)
Scenvalslägen
Följande lägen är förinställda för att passa olika tagningsförhållanden.
Lägen som väljs med lägesomkopplaren
Hög känslighet
Gör att du kan ta bilder utan blixt i
svag belysning med minskad risk
för suddiga bilder.
Lägen som väljs i menyn
Landskap
Fokuserar bara på avlägsna motiv
när du tar bilder av landskap eller
liknande.
Skymningsporträtt*
Gör att du kan ta skarpa bilder av
personer med nattvy i bakgrunden
utan att omgivande atmosfär går
förlorad.
Leendeavkänning
När kameran identifierar ett
leende avfyras slutaren
automatiskt. För mer information,
se sidan 36.
Skymning*
Gör att du kan ta nattscener på
långa avstånd utan att den
omgivande mörka atmosfären går
förlorad.
Porträtt
Tar bilder där bakgrunden suddas
ut och motivet blir skarpare.
Avancerad
sporttagning
Lämpligt för att ta bilder med
snabba rörelser som till exempel
sporter.
• Medan avtryckaren trycks
halvvägs ned, förutspås motivets
rörelse och fokus justeras.
Strand
Gör att vattnets blåa färg återges
klarare när du tar bilder vid
stranden, vid havet eller en sjö.
Snö
Detta återger skarpare bilder och
motverkar att färgerna förlorar sin
styrka när du tar bilder i miljöer
med mycket snö, eller andra
platser där hela omgivningen är
vit.
Fyrverkeri*
Gör att fyrverkerier återges i hela
dess storslagenhet.
* När du tar bilder med läget
(Skymningsporträtt), (Skymning) eller
(Fyrverkeri) är slutartiderna
längre, bilden blir ofta suddig, och du rekommenderas därför att använda ett stativ.
34
Ta stillbilder (Scenval)
Funktioner som du kan använda i Scenval
Kameran ställer in en lämplig kombination av de olika funktionerna för att göra tagningen av
bilder för ett visst sceneri optimal. Vissa funktioner är inte tillgängliga beroende på
scenvalsläget.
( : inställningen är tillgänglig)
Makro
—
—
—
Blixt
—
/
Ansiktsavkänning
—
*2
—
/
/
—
—
Leendeavkänning
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Känsl. för
leendeavkänning
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*3
Burst/Gaffling
—
—
ISO
—
—
—
—
—
*3
*4
*3
*3
*3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Grundläggande hantering
—
EV
Vitbalans
Rödögereducering
Självutlösare
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
*1) [Blixt] för [Vitbalans] kan inte väljas.
*2) [Av] för [Ansiktsavkänning] kan inte väljas.
*3) [Vitbalans] och [Färgläge] för [Gafflingsgrupp] kan inte väljas.
*4) Du kan ställa in [ISO400] som maximalt värde.
35
Ta stillbilder (Scenval)
Ta bilder i Leendeavkänning-läget
När kameran identifierar ett leende avfyras slutaren automatiskt.
1 Välj
(Leendeavkänning) med hjälp av lägesomkopplaren.
2 Rikta kameran mot motivet och tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera på
motivet.
3 Tryck ned avtryckaren helt.
Läget Leendeavkänning hamnar i standby.
Markering för leendeavkänning/Antal bilder
Leendeavkänningsram (orange)
Indikator Känsl. för leendeavkänning
Anger den aktuella leendenivån.
Varje gång leendenivån når inställd Känsl. för leendeavkänning (indikeras av b), avfyras
slutaren automatiskt och tar upp till sex bilder. När bilden tagits tänds leendavkänningslampan
(sidan 15).
4 Tryck ner avtryckaren helt igen för att avsluta läget Leendeavkänning.
• När Leendeavkänning hamnar i standby blinkar inspelningslampan (orange).
• Fotografering med hjälp av leendeavkänning slutar automatiskt när antingen ”Memory Stick Duo” eller
internminnet blir fullt eller när sex bilder tagits.
• Du kan välja det föremål som har prioritet för leendeavkänning med [Leendeavkänning] (sidan 66).
• Om ett leende inte identifieras ställer du in [Känsl. för leendeavkänning] (sidan 66).
• Du kan låta kameran ta bilden automatiskt när någon person som visas i leendeavkänningsramen (orange)
ler, efter att du tryckt ner avtryckaren helt.
• Det kan hända att bilden inte har korrekt inställd skärpa om avståndet mellan kameran och motivet
ändrades efter att du tryckt ner avtryckaren helt. Det kan hända att passande exponering inte erhålls om
ljusstyrkan förändras.
• Det kan hända att ansikten inte registreras korrekt när:
– Det är alldeles för ljust eller för mörkt.
– Ansikten delvis döljs av solglasögon, ansiktsmasker, hattar osv.
– Föremålen inte riktas mot kameran.
• Inspelningsförhållandena kan göra att leenden inte alltid registreras korrekt.
• Du kan inte använda den digitala zoomen.
• Det går inte att ändra zoomförhållandet när Leendeavkänning är i standby.
36
Ta stillbilder (Scenval)
z Tips för att lättare fånga leenden
Grundläggande hantering
1 Dölj inte ögonen bakom solglasögon.
2 Placera ansiktet framför kameran och i så jämn höjd som möjligt. Avkänningsgraden är högre när
ögonen smalnar av.
3 Le tydligt med öppen mun. Det är lättare att registrera leendet när tänderna visas.
37
Ta bilder i mörker (Night Shot)
Med funktionen Night Shot kan du ta bilder på mörka platser utan att använda blixten t.ex.
campingbilder på natten eller nattaktiva växter och djur. Notera att bilder som tas med
funktionen Night Shot blir grönaktiga.
Avtryckare
Sändare av infraröd
strålning
NIGHTSHOT-omkopplare
1 Ställ in NIGHTSHOT-omkopplaren till ON.
(Night Shot) visas.
2 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.
Avbryta funktionen Night Shot
Ställ in NIGHTSHOT-omkopplaren till OFF.
• När du använder funktionen Night Shot befinner sig kameran i läget Automatiska inställningar oavsett hur
du ställer in lägesomkopplaren och de inställningar som finns är begränsade.
• Blixten ställs på
(Forcerad blixt avstängd).
• När motljusskyddet (medföljer) monteras kan det hända att den infraröda strålen blockeras.
• Använd inte funktionen Night Shot på platser som är ljusa (t.ex. utomhus under dagtid). Det kan få
kameran att sluta fungera.
• Det kan hända att objektivets skugga visas på bilden när motivet befinner sig för nära kameran. Om så är
fallet flyttar du dig längre bort från motivet och tar sedan bilden.
38
Använda hjulratten
Hjulratten används för att ändra inställningsvärden vid fotografering i manuella
justeringslägen (prioritetsläge för slutartid, prioritetsläge för bländare, manuellt
exponeringsläge), justering av ISO-känslighet, justering av fokuseringsmetod eller justering
av exponeringsvärdet (EV).
Du kan också enkelt visa nästa/föregående bild genom att vrida på hjulratten.
Ställ in
Hjulratt
Kontrollknapp
Välja alternativ
Grundläggande hantering
Välja
1 Vrid hjulratten för att välja det alternativ du vill ställa in.
Flytta den gula indikatorn V för att välja alternativet.
2 Tryck på z på kontrollknappen.
Värdet blir gult.
Vrid på hjulratten för att ställa in värdet när värdet visas gult.
Det värde som visas är inställt.
3 Tryck på z och utför följande förfaranden för att ställa in andra alternativ.
Alternativ som inte kan väljas visas grå.
39
Tagning med manuell justering
Kameran justerar automatiskt skärpa och exponering, men du kan justera dessa inställningar
manuellt.
Lägesomkopplare
Autofokusramindikator
Hjulratt
Exponeringsvärde
Bländarvärde
Slutartid
MENU-knapp
z-knapp
HOME-knapp
ISO-värde
Egenskaper för ”slutartid”
Egenskaper för ”bländare” (F-värde)
Snabbare
Motiv i rörelse ser ut att
vara stilla.
Öppen
Skärpedjupet minskar,
både bakåt och framåt.
Långsammare
Motiv i rörelse ser ut att
flyta fram.
Stäng
Skärpedjupet ökar,
både bakåt och framåt.
Nedan beskrivs funktionerna i tagningsläget.
De lägen som kan väljas visas i vitt.
Kan inte väljas
Standardinställningarna är markerade med
40
Lägen som väljs i menyskärmen när
lägesomkopplaren är inställd på SCN
.
Tagning med manuell justering
Ta bilder med Växla program
Du kan ändra kombinationen för bländarvärdet och slutartiden samtidigt som ljusstyrkan är
låst.
1 Välj P med hjälp av lägesomkopplaren.
3 Ta bilden.
Grundläggande hantering
2 Välj kombinationen för bländarvärde och slutartid med hjälp av hjulratten (sidan 39).
P* indikeras när kombinationen för bländarvärde och slutartid ändras.
Vrid hjulratten för att avbryta Växla program och ändra indikeringen från P* till P.
•
•
•
•
•
Du kan inte ändra bländarvärde och slutartid när avtryckaren är intryckt halvvägs.
Bländarvärdet och slutartiden ändras också när ljusstyrkan ändras samtidigt som värdet behålls.
Det kan hända att bländarvärdet och slutartiden inte kan ändras beroende på fotograferingsförhållanden.
Funktionen Växla program avslutas när inställningen av blixtläget ändras.
Om du ställer in lägesomkopplaren till annat än P eller stänger av strömmen avbryts funktionen Växla
program.
Ta bilder med prioritetsläge för slutartid
Du kan justera slutartiden manuellt.
1 Välj S med hjälp av lägesomkopplaren.
2 Välj en slutartid med hjulratten (sidan 39).
Du kan välja en slutartid mellan 1/4000 till 30 sekunder.
3 Ta bilden.
41
Tagning med manuell justering
Inställningsintervall för slutartid
Bländarvärde
(F-värde)
1/4000 till 30 sekunder
1/2000 till 30 sekunder
Zoomskala
(Tele)
(Vidvinkel)
AUngefär ×2,1
BUngefär ×15
• Slutartider på en sekund eller längre visas med [”] exempelvis 1”.
• Om du ställer in slutartiden på längre tid, rekommenderas du att använda ett stativ för att undvika
effekterna av vibrationer.
• Om du väljer en långsam slutartid tar det tid att bearbeta data.
• Om slutartiden ställs in till 1/3 sekunder eller långsammare, aktiveras funktionen Slutarbrusreducering
automatiskt för att minska bildstörningen och
visas.
• Om korrekt exponering inte erhålls när inställningarna gjorts, blinkar indikatorn för inställt värde på
skärmen när avtryckaren trycks in halvvägs. Det går att fotografera i detta läge men vi rekommenderar att
du justerar blixtens värde igen.
• Blixten ställs på (Forcerad blixt på) eller
(Forcerad blixt avstängd).
• När slutartiden är snabb kan det hända att blixtens ljus är otillräckligt även om blixten avfyras.
Ta bilder med prioritetsläge för bländare
Du kan justera den mängd ljus som passerar genom objektivet manuellt.
1 Välj A med hjälp av lägesomkopplaren.
2 Välj ett bländarvärde med hjulratten (sidan 39).
– När zoomen är ställd helt åt W-sidan, kan du välja ett bländarvärde mellan F2,7 och F8,0.
– När zoomen är ställd helt åt T-sidan, kan du välja ett bländarvärde mellan F4,5 och F8,0.
3 Ta bilden.
• Slutartiden justeras automatiskt från 1/2000 till 8 sekunder.
• Om korrekt exponering inte erhålls när inställningarna gjorts, blinkar indikatorn för inställt värde på
skärmen när avtryckaren trycks in halvvägs. Det går att fotografera i detta läge men vi rekommenderar att
du justerar blixtens värde igen.
• Blixten ställs på (Forcerad blixt på),
(Långsam synkronisering) eller
(Forcerad blixt avstängd).
42
Tagning med manuell justering
Ta bilder med manuellt exponeringsläge
Du kan justera slutartiden och bländarvärdet manuellt.
1 Välj M med hjälp av lägesomkopplaren.
2 Välj en slutartid med hjulratten (sidan 39).
4 Ta bilden.
• Kameran behåller denna inställning även när kameran stängs av. När du väl ställt in det värde du önskar
kan du återge samma exponering genom att bara ställa in lägesomkopplaren till M.
• Om korrekt exponering inte erhålls när inställningarna gjorts, blinkar indikatorn för inställt värde på
skärmen när avtryckaren trycks in halvvägs. Det går att fotografera i detta läge men vi rekommenderar att
du justerar blixtens värde igen.
• Blixten ställs på (Forcerad blixt på) eller
(Forcerad blixt avstängd).
Grundläggande hantering
3 Välj ett bländarvärde med hjulratten (sidan 39).
Skillnaden mellan inställningarna och rätt exponering enligt kameran visas som ett EV-värde
(sidan 40) på skärmen. 0EV anger det värde som enligt kameran är det mest passande.
ISO: Välja en ljuskänslighet
Låg ISO-känslighet
Hög ISO-känslighet
Väljer en ljuskänslighet i enheten ISO. Ju större siffra, desto högre känslighet.
1 Välj ett ISO-värde med hjulratten (sidan 39).
2 Tryck på z på kontrollknappen.
ISO-värdet blir gult.
ISO-värde (gult)
3 Välj ett ISO-värde med hjulratten.
4 Tryck på z.
43
Tagning med manuell justering
ISOAUTO (Auto)
ISO80
ISO100
ISO200
Du kan göra bilden mindre suddig i mörka omgivningar eller
för rörliga motiv genom att öka ISO-känsligheten (välj ett
högre värde). Bilder tenderar emellertid att få mer störningar
med högre ISO-känslighet. Välj ISO-känslighet enligt
tagningsförhållandena.
ISO400
ISO800
ISO1600
ISO3200
•
•
•
•
För mer information om ISO-känsligheten, se sidan 11.
Notera att störningarna ökar i bilder när värdet för ISO-känsligheten ökar.
När ett annat än
(Avancerad sporttagning-läge) valts i Scenvalsläget ställs ISO-värdet in automatiskt.
Du kan endast välja ett ISO-värde mellan [ISO 80] och [ISO 400] eller [ISO AUTO] vid kontinuerlig
tagning, gafflingstagning eller i
(Avancerad sporttagning-läget).
• När du fotograferar på ljusa platser ökar kameran automatiskt tonåtergivningen och motverkar att bilderna
blir vitaktiga (förutom när ISO ställts in till [ISO80]).
EV: Justering av ljusstyrkan
Mot –
Mot +
1 Välj ett exponeringsvärde med hjulratten (sidan 39).
2 Tryck på z på kontrollknappen.
Exponeringsvärdet blir gult.
Exponeringsvärde (gult)
3 Välj ett exponeringsvärde med hjulratten.
Mot +: Gör bilden ljusare.
0EV: Exponeringen ställs in automatiskt av kameran.
Mot –: Gör bilden mörkare.
4 Tryck på z.
44
Tagning med manuell justering
• För mer information om exponering, t sidan 10.
• Kompensationsvärdet kan ställas in i steg om 1/3EV (+2,0EV till –2,0EV).
• Om en bild tas på extremt ljusa eller mörka platser eller om blixten används, kan det hända att
exponeringsjusteringen inte fungerar.
Skärpa: Ändra inställningsmetod för skärpa
1 Välj en autofokusram,
eller 9 med hjulratten (sidan 39).
2 Tryck på z på kontrollknappen.
Autofokusramindikatorn blir gul.
Grundläggande hantering
Du kan ändra inställningsmetod för skärpa genom att använda hjulratten. Använd detta
alternativ när det är svårt att fokusera på motivet.
Autofokusramindikator (gul).
3 Välj önskad inställningsmetod för skärpa med hjulratten.
4 Tryck på z.
(Multi-AF)
Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv i valfri del av
sökarramen.
• Det här läget är användbart när motivet inte befinner sig mitt i
bilden.
Autofokusram
Autofokusramindikator
(Centrumvägd AF)
Skärpan ställs automatiskt in på motiv i mitten av
sökarramen.
• Om detta alternativ används tillsammans med AF-låsfunktionen
kan du ta bilder med den bildkomponering du önskar.
Autofokusram
Autofokusramindikator
45
Tagning med manuell justering
(Flexibel spot-AF)
Ställer in skärpan på ett mycket litet motiv eller ett begränsat
område.
Med Flexibel spot-AF kan du ta bilder med den
bildkomponering du önskar.
• Se följande förfarande för att ställa in Flexibel spot-AF.
• Denna funktion är användbar när du tar bilder med ett stativ och
motivet inte befinner sig i mitten av området.
• Se till att motivet inte försvinner från autofokusramen när du tar
bilder på rörliga föremål.
(Halvmanuellt värde)
Fokuserar automatiskt och snabbt på området vid det inställda
avståndet.
• Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv i valfri del av
sökarramen i halvmanuellt värde.
• Detta läge är användbart när du flera gånger fotograferar ett
föremål på samma avstånd.
• Använd ”Halvmanuellt värde” när det är svårt att ställa in
skärpan med automatisk fokusering, till exempel när du tar
bilder av ett motiv genom ett nät eller fönster.
9 (Manuell fokusering)
Skärpan ställs in på ett motiv som befinner sig på ett i förväg
inställt avstånd.
• Ställa in avståndet, se sidan 47.
• När du tar bilder på ett föremål genom ett nät eller genom en
fönsterruta är det svårt att ställa in rätt skärpa i autofokusläget. I
detta fall passar manuellt fokuseringsläge.
• AF är en förkortning av autofokus (dvs. automatisk skärpeinställning).
• När du använder digital zoom eller AF-lampan inaktiveras autofokusramen och visas med en punktlinje. I
det här fallet fokuserar kameran på motivet i mitten på skärmen.
• Det går endast att välja fokuseringsmetod när [Ansiktsavkänning] är inställt till [Av].
• Du kan bara välja [Multi-AF] eller [Manuell fokusering] när du spelar in filmer.
Ställa in Flexibel spot-AF
1 Välj autofokusramindikatorn, välj därefter
(Flexibel spot-AF).
Färgen på autofokusramen ändras från vit till gul.
Autofokusram
(gul: justerbar/vit: låst)
Autofokusramindikator
2 Flytta autofokusramen till det du vill fokusera på med v/V/b/B på kontrollknappen, tryck
därefter på z.
Autofokusramen ändras från gul till vit.
Tryck på z igen för att flytta autofokusramen en gång till.
46
Tagning med manuell justering
• När autofokusramen flyttas, ställs AF-metod in till [Övervakning] och om du trycker på z ändras läget till
det som ställdes in i inställningsskärmen.
• När du ändrar en fokuseringsmetod nollställs det inställda läget för autofokusramen.
Ställa in halvmanuell fokusering/manuell fokusering
1 Välj autofokusramindikatorn, välj därefter
Fältet för manuell fokusering visas.
eller 9.
Fokusindikator
(gul: justerbar/vit: låst)
2 Välj önskat avstånd i fältet med b/B på kontrollknappen.
• Genom att använda funktionen Utv. skärpa (sidan 102), förstoras bilden på skärmen till dubbla
storleken för att lättare kunna fokusera på (standardinställning).
3 Tryck på z.
Grundläggande hantering
Fält för manuell fokusering
Skärpedjup 1 cm till ∞
eller 9 ändras från gul till vit. Tryck en gång till på z för att ställa in igen.
• När du trycker ner avtryckaren halvvägs i halvmanuellt läge fokuserar kameran automatiskt och snabbt på
området vid inställt avstånd.
• Om avståndet för inställning av skärpa på motivet är kort, kan det hända att damm eller fingeravtryck på
objektivet visas på den tagna bilden. Torka rent objektivet med en mjuk trasa eller liknande.
• Avståndsinställningen för manuell fokusering/halvmanuell fokusering är ungefärlig. Om du riktar
objektivet upp eller ner ökar felmarginalen.
• Urvalet för avstånd begränsas efter zoomskalan eller inställning för [Konverter]. Om
eller 9
blinkar, anger det begränsningen för fokusjustering.
• När du ändrar en fokuseringsmetod nollställs avståndet för manuell fokusering.
47
Tagning med manuell justering
Inspelningssätt: Ställa in kontinuerlig tagning/gafflingstagning
Väljer om kameran utför burst-/gafflingsfotografering eller inte när du trycker på avtryckaren.
/BRK-knapp
(Inspelningssätt)
Varje gång du trycker på /BRK-knappen (Inspelningssätt), ändras inspelningsläget i
ordningen
(Normal) t
(Burst) t BRK (Gaffling).
(Normal)
(Burst)
Tar inte bilder kontinuerligt.
Tar 100 bilder i en följd när du trycker ner avtryckaren och
håller den nedtryckt.
• Blixten ställs på
BRK (Gaffling)
(Forcerad blixt avstängd).
Tar en serie av tre bilder i gafflingstagning som väljs av
Exponering, Vitbalans eller Färgläge.
• Ställ in gafflingstyp på menyskärmen. För mer information, se
sidan 66.
Om Burst-läget
• När självutlösaren används tar kameran högst fem bilder i följd.
• Inspelningsintervallet är cirka 0,6 sekunder. Inspelningsintervallen blir längre, beroende på inställningen
för bildstorleken.
• När batterierna blir för svaga, eller när internminnet eller ”Memory Stick Duo” är fullt, avbryts Bursttagningen.
• Skärpan, vitbalansen och exponeringen ställs in för den första bilden, därefter används samma
inställningar också för de andra bilderna.
Om gaffling
• Fokus justeras för första bilden och dessa inställningar används även för de övriga bilderna.
• Inspelningsintervallet är detsamma som Burst-läget. Inspelningsintervallet kan vara längre beroende på
motivets förhållanden.
48
Tagning med manuell justering
Mätmetod: Välja mätmetod
Med det här alternativet väljer du vilken metod som ska användas för att avgöra vilken del av
motivet som ska mätas för exponeringsinställningen.
Varje gång du trycker på
-knappen (Mätmetod) ändras mätmetoden i ordningen
(Multi) t
(Centrumvägd) t
(Spot).
(Multi)
Bilden delas upp i flera områden som mäts var för sig.
Därefter ställer kameran in en välbalanserad exponering
(Flerfältsmätning).
(Centrumvägd)
Mitten av bilden mäts upp och exponeringen ställs in efter
ljusstyrkan där (Centrumvägd mätning).
(Spot)
(Endast för stillbilder)
Grundläggande hantering
-knapp (Mätmetod)
Bara en viss del av motivet mäts (Spotmätning).
• Den här funktionen kan du använda när motivet befinner sig i
motljus eller när det är stark kontrast mellan motivet och
bakgrunden.
Spotmätningshårkors
Rikta in hårkorset över motivet
• För mer information om exponering, se sidan 10.
• När du använder spotmätning eller centrumvägd mätning bör du ställa [Skärpa] på [Centrumvägd AF] så
att skärpan ställs in på samma motiv som du använde för mätningen (sidan 45).
• Det går endast att välja mätmetod när [Ansiktsavkänning] är inställt till [Av].
49
Visning av bilder
(Uppspelningszoom)-knapp
(Indexknapp)/
(Uppspelningszoom)
Hjulratt
(Uppspelning)-knapp
MENU-knapp
z-knapp
HOME-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
1 Tryck på knappen
(Uppspelning).
• Om du trycker på
(Uppspelning) när kameran är avslagen slås kameran automatiskt på och ställs
i uppspelningsläge. Om du vill växla till tagningsläge trycker du på
(Uppspelning) igen.
2 Välj en bild med b/B på kontrollknappen.
Film:
Spela upp filmen genom att trycka på z. (Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på
z igen.)
Tryck på B för att snabbspola framåt eller på b för att snabbspola bakåt. (Du återgår till
normal uppspelning genom att trycka på z.)
Tryck på V för att visa skärmen för volymkontroll, justera sedan volymen genom att
trycka på b/B.
• Filmer med bildstorleken [320] visas i en mindre storlek.
• Du kan också enkelt visa nästa/föregående bild genom att vrida på hjulratten.
• Ibland kan bilder som tagits med äldre Sony-kameror inte visas.
Tryck på knappen HOME, välj [
bilderna.
50
Mappvisning] från
(Se bilder) och spela sedan upp
Visning av bilder
/
Visa en förstorad bild (uppspelningszoom)
Tryck på
när en stillbild visas. Gå ur zoomen genom att trycka på
Justera positionen med v/V/b/B.
Tryck på z för att avbryta uppspelningszoomningen.
.
Visar markerat området för hela bilden.
I detta fall förstoras mitten.
Visa en indexskärm
Tryck på
(Index) för att visa indexskärmen när en stillbild visas.
Välj en bild med v/V/b/B.
Om du vill återgå till normal visning (enbildsskärm) trycker du på z.
Grundläggande hantering
• Information om hur du sparar förstorade bilder finns i [Trimma] (sidan 81).
• I standardinställningarna visas bilder i Datumvisning (när ”Memory Stick Duo” används)
eller i Mappvisning (när internminnet används).
Du kan ändra visningssätt när du använder ett ”Memory Stick Duo” genom att välja
(Se
bilder) på HOME-skärmen (sidan 77).
• Varje gång du trycker på
(Index) ökar antalet bilder som visas på indexskärmen.
• När du använder ”Memory Stick Duo” kan du välja datum/mapp efter önskemål via v/V
efter att du valt fältet med b.
Fält
51
Visa stillbilder som bildspel
Stillbilder spelas upp i följd med tillagd musik och effekter.
-knapp (Bildspel)
(Uppspelning)knapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
1 Tryck på knappen
(Bildspel).
Inställningsskärmen visas.
2 Tryck på knappen
(Bildspel) igen.
Bildspelet startar.
• Filmer går inte att spela upp.
• Inställningarna förutom [Bild] och [Filtrering] lagras tills nästa gång de ändras.
• Ibland kan funktionen [Filtrering] inte användas för bilder som tagits med äldre Sony-
kameror.
Avbryta bildspelet
Tryck på knappen
(Bildspel).
• Det går inte att pausa bildspelet.
Justera volymen för musiken
Tryck på V för att visa skärmen för volymkontroll och tryck därefter på b/B för att justera
volymen.
52
Visa stillbilder som bildspel
Ändra inställningen
På inställningsskärmen i steg 1 väljer du varje alternativ med v/V och tryck därefter på z.
De alternativ som kan ställas in är följande.
Standardinställningarna är markerade med
.
Bild
Denna inställning är låst på [Mapp] om du inte matat in ett ”Memory Stick Duo” (medföljer ej).
Alla stillbilderna spelas upp i tur och ordning.
Mapp
Spelar upp stillbilderna i vald mapp, för valt datum eller i
listan Favoriter.
Detta datum
Favoriter 1 till 6
• [Mapp] och [Detta datum] kan endast väljas när du använder
motsvarande visningssätt.
Filtrering mha ansikten
Denna inställning är låst på [Av] om du inte matat in ett ”Memory Stick Duo” (medföljer ej).
Av
Filtrerar inte bilder.
Alla människor
Visar filtrerade bilder enligt de villkor du valt.
Barn
• Ibland visas eller döljs bilder av misstag.
• Ibland kan inte filtrering utföras för bilder som tagits med äldre
Sony-kameror.
Småbarn
Grundläggande hantering
Allt
Leenden
53
Visa stillbilder som bildspel
Effekter
Enkelt
Ett enkelt bildspel som växlar bilder med ett förinställt
tidsintervall
• Uppspelningsintervallet går att justera. Med denna funktion kan
du njuta av bilderna i det tempo du önskar.
Grundläggande
Ett vanligt bildspel som passar många olika bildtyper
Nostalgiskt
Ett stämningsfullt bildspel som påminner om en bioföreställning
Elegant
Ett elegant bildspel som visar bilderna i jämnt tempo
Aktiv
Ett bildspel med högt tempo som passar bilder med mycket
rörelse
Ansikte1: Grundlägg.
Ett bildspel med jämnt tempo innehållandes effekter som
inzoomning av ansikten och visning av flera bilder sida vid
sida. Passar olika bildtyper där bilder med ansikten visas på
bästa sätt.
Ansikte2: Nostalgiskt
Ett långsammare bildspel med effekter som inzoomning av
ansikten och visning av flera bilder sida vid sida där bilder
med ansikten visas på bästa sätt.
Ansikte3: Elegant
Ett livfullt, snabbt bildspel med effekter som inzoomning av
ansikten och visning av flera bilder sida vid sida där bilder
med ansikten visas på bästa sätt.
Musik
Vilken musik som spelas bestäms av den effekt du väljer. Du kan anpassa all musik med alla
effekter enligt önskemål. Det går också att välja mellan flera olika typer av bakgrundsmusik (BGM).
54
Music1
Standardinställning för ett bildspel av typen [Enkelt]
Music2
Standardinställning för ett bildspel av typen [Grundläggande]
Music3
Standardinställning för ett bildspel av typen [Nostalgiskt]
Music4
Standardinställning för ett bildspel av typen [Elegant]
Music5
Standardinställning för ett bildspel av typen [Aktiv]
Music6
Standardinställning för ett bildspel av typen [Ansikte1:
Grundlägg.]
Music7
Standardinställning för ett bildspel av typen [Ansikte2:
Nostalgiskt]
Music8
Standardinställning för ett bildspel av typen [Ansikte3:
Elegant]
Av
Musik används inte.
Tillbaka
Återgår till inställningsskärmen.
Visa stillbilder som bildspel
Övriga inst.
Intervall
Inställningen är låst på [Auto] när inte [Enkelt] är valt som [Effekter].
1s
3s
Ställer in visningsintervallet för bilderna i ett bildspel av
typen [Enkelt].
5s
Auto
Intervallet är inställt för att passa alternativet du valt under
[Effekter].
Upprepa
På
Bilderna spelas upp i en kontinuerlig slinga.
Av
När alla bilderna har spelats upp avbryts bildspelet.
Grundläggande hantering
10 s
z Lägga till/ändra musikfiler
Du kan överföra en önskad musikfil från en CD-skiva eller en MP3-fil till kameran och låta den spelas upp
under bildspelet. Du kan överföra musik med [ Musikverktyg] i
(Bildspel) på skärmen HOME och
programvaran ”Music Transfer” (medföljer) på datorn. Mer information finns på sidan 120 och 122.
• Du kan spela in upp till åtta olika musikstycken på kameran (de åtta förinställda musikstyckena (Music1 Music8) kan bytas ut mot dem som du själv överfört).
• Maximal längd för varje enskild musikfil för uppspelning på kameran är cirka 5 minuter.
• Om du inte kan spela upp en musikfil på grund av att filen är skadad eller inte fungerar, utför du
[Formatera musik] (sidan 120) och överför sedan musiken igen.
55
Radera bilder
(Index)-knapp
(Uppspelning)knapp
MENU-knapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
1 Tryck på knappen
(Uppspelning).
2 Tryck på knappen MENU i enbildsläge eller i indexläge.
3 Välj
[Radera] med v/V på kontrollknappen.
4 Välj önskad metod för radering med b/B mellan [Denna bild], [Flera bilder]
och [Alla bilder i datumområdet]/[Alla i mappen] och tryck sedan på z.
• Alternativen varierar beroende på valt visningssätt (sidan 77).
56
Radera bilder
Om du valt [Denna bild]
Du kan radera den valda bilden.
Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Om du valt [Flera bilder]
Du kan välja och radera flera bilder samtidigt.
1 Markera de bilder du vill radera och tryck sedan på z.
-märket visas i bildens kryssruta.
Indexvisning
Grundläggande hantering
Enbildsvisning
2 Tryck på MENU-knappen.
3 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
• För att radera alla bilder för ett datum/en mapp väljer du [Flera bilder] på indexskärmen,
väljer fältet med b och trycker därefter på z.
-märket visas i fältets kryssruta.
Om du valt [Alla bilder i datumområdet]/[Alla i mappen]
Du kan radera alla bilder för det datum/den mapp du valt.
Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
57
Lära sig de olika funktionerna – HOME/Meny
Använda skärmen HOME
HOME-skärmen är startskärmen för alla kamerafunktioner och kan tas fram oavsett
lägesinställningen (tagning/visning).
z-knapp
v/V/b/B-knapp
HOME-knapp
Kontrollknapp
1 Tryck på HOME-knappen för att visa HOME-skärmen.
Kategori
Alternativ
Guide
2 Välj en kategori med b/B på kontrollknappen.
3 Välj ett alternativ med v/V och tryck sedan på z.
• Du kan inte visa skärmen HOME när du upprättat en PictBridge- eller USB-anslutning.
• Kameran ställs in på tagnings- eller visningsläget genom att du trycker på HOME igen.
58
Lära sig de olika funktionerna – HOME/Meny
HOME-alternativ
Följande alternativ visas när du trycker på HOME. Bara alternativ som går att ställa in visas på
skärmen. Guiden visar information om de olika alternativen längst ner på skärmen.
Kategorier
Tagning*
Tagning (sidan 28)
Datumvisning (sidan 77)
Mappvisning (sidan 77)
Favoriter (sidan 77)
Bildspel
Bildspel (sidan 52)
Musikverktyg (sidan 120)
Ladda ner musik
Utskrift
Minneshantering
Formatera musik
Utskrift (sidan 125)
Grundläggande hantering
Se bilder
Alternativ
Minnesverktyg
Memory Stick-verktyg (sidan 91)
Format
Skapa lagringsmapp
Byt lagringsmapp
Kopiera
Internminnesverktyg (sidan 93)
Format
Inställningar
Huvudinställningar
Huvudinställningar 1 (sidan 94)
Pip
Funktionsguide
Initialisera
Leende-demo
Huvudinställningar 2 (sidan 96)
USB-anslutning
COMPONENT
Video ut
Bredzoom
Tagningsinställn.
Tagningsinställningar 1 (sidan 98)
AF-lampa
Rutnät
AF-metod
Digital zoom
Konverter
Tagningsinställningar 2 (sidan 101)
Blixtsynk
Auto-rotering
Autom. granskning
Utv. skärpa
Klockinställningar (sidan 103)
Language Setting (sidan 104)
* Det tagningsläge som valts med lägesomkopplaren kommer att användas.
59
Lära sig de olika funktionerna – HOME/Meny
Använda menyalternativen
MENU-knapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
1 Tryck på MENU-knappen för att visa menyn.
Funktionsguide
Om du ställer in [Funktionsguide] på [Av]
stängs funktionsguiden av (sidan 94).
• Menyn kommer endast att visas under lägena tagning och uppspelning.
• Vilka alternativ som visas beror på vilket läge du valt.
2 Välj önskat menyalternativ med v/V på kontrollknappen.
• Om önskat alternativ inte visas fortsätter du att trycka på v/V tills alternativet visas på skärmen.
3 Välj inställning med b/B.
• Om önskad inställning inte visas fortsätter du att trycka på b/B tills inställningen visas på skärmen.
• Välj ett alternativ i uppspelningsläget och tryck på z.
4 Tryck på MENU-knappen för att stänga menyn.
60
Menyalternativ
Tillgängliga menyalternativ varierar beroende på lägesinställningen (tagning/visning) och
lägesomkopplarens läge i tagningsläget. Bara alternativ som går att ställa in visas på skärmen.
( : går att ställa in)
Lägesomkopplarens position:
P
S
A
M
Scen
—
—
—
—
*2
—
—
—
—
Tagningsmeny (sidan 63)
Scenval
—
Ansiktsavkänning
*1
—
—
Känsl. för
leendeavkänning
—
—
Gafflingsgrupp
—
—
Scenigenkänning
—
Vitbalans
—
—
Blixtnivå
—
—
Rödögereducering
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*2
—
—
*2
—
*2
—
—
—
—
*2
—
—
—
—
—
*2
—
*2
—
—
DRO
—
—
—
—
Brusreducering
—
—
—
—
Färgläge
—
—
—
Färgfilter
—
—
—
—
Färgmättnad
—
—
—
—
Kontrast
—
—
—
—
—
—
Skärpa
—
—
SteadyShot
—
—
(Tagningsinställn.)
Grundläggande hantering
—
Leendeavkänning
—
*1
Bildstorlek
Blixt
—
—
*1) De alternativ som kan väljas är begränsade jämfört med andra modeller (sidan 30).
*2) Vilka åtgärder som du kan utföra beror på valt scenval (sidan 35).
61
Menyalternativ
Visningsmeny (sidan 78)
(Radera)
(Datumlista)
(Visningssätt)
(Filtrering mha ansikten)
(Lägg till/ta bort Favoriter)
(Bildspel)
(Retuschering)
(Olika storleksändringsmöjl.)
(Skydda)
(Utskrift)
(Välj mapp)
62
(Rotera)
Använda tagningsfunktioner
Tagningsmeny
Här beskrivs funktionerna i tagningsläget som du utför med knappen MENU.
Om du vill ha mer information om hur du använder menyn, se sidan 60.
De lägen som kan väljas visas i vitt.
Lägen som väljs i menyskärmen när
lägesomkopplaren är inställd på SCN
Kan inte väljas
.
Scenval: Välja scenval
Väljer scenvalet i menyn.
Du kan ta bilder med de förinställda inställningarna som passar olika tagningsförhållanden
(sidan 33).
Använda tagningsfunktioner
Standardinställningarna är markerade med
Bildstorlek: Välja bildstorlek
För mer information, se sidan 12.
För stillbilder
Väljer bildstorlek för tagning av stillbilder.
63
Tagningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 60
För Enkel tagning-läge
Väljer bildstorlek som du vill använda i Enkel tagning-läget.
Stor
Tar bilder i formatet [9M].
Liten
Tar bilder i formatet [3M].
För filmer
(Fin)
Väljer bildstorlek för inspelning av filmer.
(Standard)
Blixt: Blixtinställning
Väljer blixtinställning för läget Enkel tagning.
64
Auto
Blixten utlöses när belysningen eller bakgrundsbelysningen
är otillräcklig.
Av
Blixten används inte.
Tagningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 60
Ansiktsavkänning: Känna av ansiktet för ett motiv
Väljer om funktionen Ansiktsavkänning skall användas eller inte samt väljer prioritet för
justering av skärpan när funktionen används.
Känner av ansiktet för motiven och ställer automatiskt in inställningarna för fokus, blixt,
exponering, vitbalans och förblixt för rödögereducering.
(Av)
(Auto)
Använder inte ansiktsavkänningsfunktion.
Väljer vilket ansikte kameran automatiskt skall fokusera på.
Ansiktsavkänningsmärke
Leendeavkänningsram (vit)
(Barnprioritet)
Fokuserar med prioritet på barns ansikten.
(Vuxenprioritet)
Fokuserar med prioritet på vuxnas ansikten.
• Funktionen Ansiktsavkänning fungerar inte när digital zoom används.
• När Scenvalsläget är inställt till
(Porträtt) aktiveras funktionen Ansiktsavkänning.
• När Scenvalsläget är inställt till
(Porträtt) är standardinställningen för [Ansiktsavkänning] inställt till
[Auto].
• Trots att inställningen för [Ansiktsavkänning] är låst till [Auto] när läget Enkel tagning valts visas inga
ansiktsavkänningsramar.
• Upp till 8 ansikten på dina motiv kan kännas av. Däremot kan endast upp till 4 ansikten registreras för
motivet när
(Porträtt) valts i Scenvalsläget.
• När kameran känner av mer än ett motiv, kommer kameran att avgöra vilket som är huvudmotivet och
ställa in skärpan enligt prioritet. Ansiktsavkänningsramen för huvudobjektet blir orange.
• Ramen för vilken skärpan ställs in blir grön när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
• Det kan hända att ansikten inte registreras korrekt när:
– Det är alldeles för ljust eller för mörkt.
– Ansikten delvis döljs av solglasögon, ansiktsmasker, hattar osv.
– Föremålen inte riktas mot kameran.
• Inspelningsförhållandena kan göra att vuxna och barn inte alltid registreras korrekt.
• När en nätadapter (medföljer ej) används ändras standardinställningen till [Auto].
Använda tagningsfunktioner
Ansiktsavkänningsram (orange)
65
Tagningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 60
Leendeavkänning: Ställa in funktionen Leendeavkänning
Väljer prioritet för funktionen Leendeavkänning. Mer information om Leendeavkänning hittar
du på sidan 36.
(Auto)
Registrerar och fotograferar leende ansikten automatiskt.
(Barnprioritet)
Registrerar och fotograferar med prioritet på barnansikten.
(Vuxenprioritet)
Registrerar och fotograferar med prioritet på vuxna ansikten.
• Inspelningsförhållandena kan göra att leenden inte alltid registreras korrekt.
Känsl. för leendeavkänning: Ställa in funktionen Känsl. för leendeavkänning
Detta alternativ ställer in nivån för leendeavkänning med funktionen Leendeavkänning. Mer
information om Leendeavkänning hittar du på sidan 36.
(Låg)
Registrerar ett stort leende.
(Mellan)
Registrerar ett normalt leende.
(Hög)
Registrerar ett litet leende.
• Inspelningsförhållandena kan göra att leenden inte alltid registreras korrekt.
Gafflingsgrupp: Ställa in gafflingstyp
Du kan ställa in gafflingstyp med hjälp av
/BRK-knappen (Inspelningssätt). I läget för
gafflingsfotografering kan du ta en serie på tre bilder med inställningen skiftad. Efteråt kan du välja
den lämpligaste bilden.
BRK±0,3EV
Tar en serie med tre bilder med exponeringen skiftad i
följande ordning: ljus, standard och mörk.
Ju större gafflingsstegsvärdet är, desto större blir ändringen i
exponeringen.
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
66
• Blixten ställs på
(Forcerad blixt avstängd).
• När du ställer in exponeringen manuellt (sidan 44) ändras
exponeringsvärdet i förhållande till den inställda ljusstyrkan.
• Om motivet är för ljust eller för mörkt kan det hända att det inte
går att fotografera ordentligt med det inställda gafflingssteget.
Tagningsmeny
(Vitbalans)
Mer information om funktionen
1 sidan 60
Tar en serie med tre bilder med vitbalansen skiftad i följande
ordning: aktuell färgton, mot blått och mot rött.
• När du ställer in [Vitbalans] på något annat än [Auto] (sidan 69),
skiftas färgtonen baserat på den valda vitbalansen.
(Färgläge)
Tar en serie med tre bilder med färgläget skiftat i följande
ordning: standard, verklig och levande.
• Du kan inte välja [Vitbalans] och [Färgläge] när du ställt in Scenval.
Scenigenkänning: Bestämma hur bilden skall se ut och ta bilden
Använda tagningsfunktioner
• När du ställer in [Färgmättnad] (sidan 75), skiftas färgläget
baserat på den valda färgmättnaden.
Kameran identifierar automatiskt fotograferingsförhållanden som t.ex. bakgrundsbelysning
eller nattscen och tar sedan bilden.
(Av)
Använder inte Scenigenkänning.
(Auto)
Kameran identifierar automatiskt förhållanden som t.ex.
bakgrundsbelysning eller nattscen och tar sedan bilden med
optimala inställningar.
Om kameran inte identifierar scenen tar den bilden precis
som när scenigenkänning är inställt till [Av].
Aktuell inställningsmarkering
Scenigenkänningsmarkering
(Avancerad)
Kameran fotograferar en bild utan att använda funktionen
scenigenkänning och en annan bild genom att använda
scenigenkänning. visas bredvid en
scenigenkänningsmarkering. (Totalt två bilder)
Om kameran inte identifierar scenen tar den bara en bild.
I detta fall fotograferas scenen precis som när
scenigenkänning ställts in till [Av].
67
Tagningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 60
Om scener som identifieras
Följande scener kan identifieras. Kameran identifierar den optimala scenen och visar varje
markering.
När avtryckaren trycks ned halvvägs när en markering visas blir dess färg grön och
scenigenkänningen bekräftas.
Skymning
Skymningsporträtt
Skymning med stativ
Motljus
Motljusporträtt
• Scenigenkänning fungerar inte i följande situationer:
– Under burst-tagning
– När digital zoom används
• Blixten ställs på
(Automatisk blixt) eller
(Forcerad blixt avstängd).
• När funktionen Ansiktsavkänning är inställd till [Av] och [Scenigenkänning] är inställt till [Auto] eller
[Avancerad] växlar inställningen för [Ansiktsavkänning] till [Auto].
• När funktionen Ansiktsavkänning är [Av], kan inte
(Skymningsporträtt) och
(Motljusporträtt)
identifieras.
•
(Skymning med stativ)-scener kan ibland inte identifieras i en omgivning där vibrationer överförs till
kameran även om den står på ett stativ.
• Ibland blir resultatet långa slutartider när en scen identifieras som en
-scen (Skymning med ett stativ).
Se till att kameran hålls stilla under fotografering.
• Aktuell inställningsmarkering och scenigenkänningsmarkering visas oavsett inställning av skärmvisning
(sidan 26).
• Det kan ibland hända att dessa scener inte identifieras beroende på inspelningsförhållanden.
68
Tagningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 60
Vitbalans: Justera färgtonerna
Med de här alternativen justerar du färgtonerna efter belysningsförhållandena i omgivningen.
Använd denna funktion om bildfärger verkar onaturliga.
(Auto)
Med det här alternativet ställs vitbalansen in automatiskt.
Med det här alternativet ställer du in för utomhustagningar
under en klar himmel, vid solnedgångar, nattscener eller då
det finns neonskyltar eller fyrverkerier i motivet.
(Molnigt)
Med det här alternativet ställer du in för fotografering under
en molnig himmel eller där det är skuggigt.
(Lysrör 1)/
(Lysrör 2)/
(Lysrör 3)
[Lysrör 1]: Med det här alternativet ställer du in för
fotografering i vit lysrörsbelysning.
[Lysrör 2]: Med det här alternativet ställer du in för
fotografering i naturlig vit lysrörsbelysning.
[Lysrör 3]: Med det här alternativet ställer du in för
fotografering i vit dagsljuslysrörsbelysning.
n (Glödlampa)
Använda tagningsfunktioner
(Dagsljus)
Med det här alternativet ställer du in för fotografering under
glödlampor eller i stark belysning som i en fotostudio.
69
Tagningsmeny
(Blixt)
Mer information om funktionen
1 sidan 60
Med det här alternativet ställer du in för fotografering med
blixtbelysning.
• Det här alternativet är inte tillgängligt när du spelar in filmer.
(One Push)
Justerar vitbalansen efter ljuskällan. Den vita färg som sparats
för [One Push-inst.] blir standardfärgen för vitt. Använd detta
läge när [Auto] eller andra lägen inte klarar av att ställa in
färgen ordentligt.
(One Push-inst.)
Memorerar den standardfärg för vitt som ska användas för
läget [One Push].
• Detta kan inte väljas när blixten laddas.
• Mer information om vitbalansen finns på sidan 12.
• I belysning under flimrande lysrör kan det hända att det inte går att ställa in vitbalansen ordentligt, även
om du väljer [Lysrör 1], [Lysrör 2] eller [Lysrör 3].
• Vid fotografering med blixt i annat läge än [Blixt] eller [One Push], är [Vitbalans] inställd på [Auto].
• Du kan inte välja [Blixt] när du spelar in filmer.
För att fånga upp standardfärgen för vitt i [One Push-inst.]-läget
Memorerar standardfärgen för vitt för [One Push]-läget. Gör som följer efter att du valt [One
Push]:
1 Ställ upp ett vitt föremål, t.ex. en bit vitt papper, som fyller ut hela skärmen, under samma
ljusförhållanden som kommer att gälla när du fotograferar motivet.
2 Tryck på MENU-knappen.
3 Välj [Vitbalans] med v/V på kontrollknappen och välj [One Push-inst.] med b/B. Tryck
därefter på z.
4 Skärmen blir tillfälligt svart och när vitbalansen justerats och sparats i minnet, visas
inspelningsskärmen på nytt.
• Om
-indikatorn blinkar under tagning, är vitbalansen antingen inte inställd, eller så kan den inte
ställas in. Använd automatisk vitbalans.
• Skaka eller stöt inte till kameran medan [One Push-inst.] pågår.
• När blixten är inställd på (Forcerad blixt på) eller
(Långsam synkronisering), justeras vitbalansen
efter förhållandena med blixten aktiverad.
• När du ställt in [Färgfilter] till något annat än [Av] kan inte standardfärgen för vitt spelas in.
70
Tagningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 60
Blixtnivå: Justera mängden blixtljus
Med det här alternativet ställer du in mängden blixtljus.
Mot +: Höjer nivån på blixten.
0EV
Mängden blixtljus som kameran justerar automatiskt.
m –2.0 EV
Mot –: Sänker nivån på blixten.
Blixtnivån kan ställas in i steg om 1/3 EV.
Värdet visas inte på skärmen. Det anges som
eller
.
Ändra blixtläget, se sidan 31.
Om motivet är för ljust eller mörkt, har denna justering eventuellt inte någon verkan.
Rödögereducering: Ställa in funktionen Rödögereducering
Blixten utlöses två eller flera gånger innan bilden
tas för att minska röda ögon-fenomenet.
(Auto)
Blixten utlöses automatiskt när funktionen Ansiktsavkänning
är aktiverad, för att minska röda ögon-fenomenet.
(På)
Blixten utlöses alltid för att minska röda ögon-fenomenet.
(Av)
Rödögereduceringen avstängd.
Använda tagningsfunktioner
•
•
•
•
M +2.0EV
• För att undvika att bilderna blir suddiga ska du hålla stadigt i kameran tills exponeringen är klar. Det tar
normalt en sekund efter att du tryckt ned avtryckaren. Se även till att motivet är stilla under denna period.
• Rödögonreducering ger eventuellt inte önskade effekter. Det beror på individuella skillnader och
förhållanden, som till exempel avstånd till motivet eller om personen som fotograferas tittar bort under
förblixten. I så fall kan du åtgärda röda ögon med [Retuschering] i visningsmenyn efter det att du har tagit
bilden (sidan 81).
• När funktionen för ansiktsavkänning inte används avfyras inte blixten för reducering av röda ögon även
om du väljer [Auto].
71
Tagningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 60
DRO: Optimera ljusstyrka och kontrast
Analyserar den bild som skall tas och förbättrar bildkvalitet genom automatisk korrigering.
(Av)
(DRO standard)
(DRO plus)
Justeras inte.
Kameran justerar automatiskt ljusstyrka och kontrast för hela
bilden.
Kameran justerar automatiskt ljusstyrka och kontrast för
bilden område för område.
• DRO är en förkortning för ”Dynamic Range Optimizer” en funktion som automatiskt optimerar
skillnaden mellan ljusa och mörka delar av en bild.
• Det kan beroende på fotograferingsförhållanden ibland inte vara möjligt att erhålla korrekt effekter.
• Notera följande punkter när du ställt in [DRO plus].
– Det krävs tid för bildbehandling.
– Du kan endast välja mellan [ISO AUTO], [ISO 80] och [ISO 400].
– När du valt Burst/gaffling, avbryts [DRO plus] och [DRO standard] ställs in.
Brusreducering: Justera brusreduceringen
Justerar balansen mellan klarhet/brus i de inspelade bilderna.
(–)
Mot –: Försvagar brusreduceringen. Denna inställning
prioriterar bildernas klarhet.
(Normal)
(+)
Mot +: Förstärker brusreduceringen. Denna inställning
prioriterar brusreduceringen.
• Nivån för brusreducering kan beroende på inställningarna vid inspelningstillfället inte justeras.
72
Tagningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 60
Färgläge: Göra bilden mer levande eller lägga till specialeffekter
Du kan ändra bildens ljusstyrka i kombination med olika effekter.
Ställer om bildfärgerna till standardfärger.
(Levande)
Ställer om bildfärgerna till klara och intensiva färger.
(Naturliga färger)
Ställer in bilden för naturliga färger.
(Brunton)
Ställer om bildfärgerna till bruntoner.
(Svartvitt)
Ställer om bilden till svart och vit.
Använda tagningsfunktioner
(Normal)
• Du kan bara välja [Normal], [Brunton] eller [Svartvitt] när du spelar in filmer.
• När [Gafflingsgrupp] är inställd på [Färgläge] ställs [Normal] in.
73
Tagningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 60
Färgfilter: Ställa in färgfilterfunktionen
Du kan lägga till färgeffekter i bilderna precis som om du använde ett färgfilter.
74
(Av)
Använder inte färgfiltret.
(Rött)
Gör färger som betonar det röda från t.ex. en solnedgång.
(Grönt)
Gör färger som betonar det gröna från t.ex. de sköra bladen.
(Blått)
Gör färger som betonar det blå från t.ex. himmel och hav.
(Varmt)
Gör färger av t.ex. människor och landskap varma.
(Kallt)
Gör färger av t.ex. människor och landskap kalla.
Tagningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 60
Färgmättnad: Justera färgmättnaden
Justerar bildens ljusstyrka (färgmättnad).
(–)
Mot –: Ger dämpade färger.
(Normal)
(+)
Mot +: Ger klara färger.
Kontrast: Justering av kontrasten
(–)
Mot –: Minskar kontrasten.
(Normal)
(+)
Mot +: Ökar kontrasten.
Skärpa: Justering av skärpan
Använda tagningsfunktioner
Ställer in bildens kontrast.
Ställer in bildens skärpa.
(–)
Mot –: Gör bilden mjukare.
(Normal)
(+)
Mot +: Gör bilden skarpare.
75
Tagningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 60
SteadyShot: Välja bildstabiliseringsläget
Väljer bildstabiliseringsläget.
(Tagning)
Bildstabiliseringsfunktionen aktiveras när du trycker ned
avtryckaren halvvägs.
(Kontinuerlig)
Bildstabiliseringsfunktionen är alltid aktiv. Du kan stabilisera
bilden även när du zoomar in avlägsna motiv.
• Batteriförbrukningen ökar jämfört med läget [Tagning].
(Av)
Använder inte bildstabiliseringsläget.
• I läget Autom. inställningar eller Enkel tagning ställs [SteadyShot] in på [Tagning].
• Du kan endast ställa in [Kontinuerlig] eller [Av] för filmer.
Standardinställning är [Kontinuerlig].
• Det kan hända att bildstabiliseringsfunktionen inte fungerar fullt ut i följande fall.
– Om kameran skakar alltför mycket.
– Vid långa slutartider, t.ex. vid tagning av nattliga scener.
(Tagningsinställn.): Välja tagningsinställningar
Väljer inställningar för tagningsfunktionen. Alternativen som visas på den här menyn är
desamma som de i [
Tagningsinställn.] på skärmen HOME. Se sidorna 59, 98.
76
Använda visningsfunktioner
Välja Visningsätt
När du använder kameran tillsammans med ett ”Memory Stick Duo” kan du välja hur bilder
spelas upp (Visningssätt) på HOME-skärmen.
När du använder internminnet visas bilder endast i läget Mappvisning.
1 Tryck på HOME-knappen för att visa HOME-skärmen.
2 Välj
(Se bilder) med b/B på kontrollknappen.
3 Välj önskat visningsätt med v/V, tryck därefter på z.
(Datumvisning): Visar per datum
(Mappvisning): Visa per mapp
Visar bilder för varje mapp som skapats med [Skapa lagringsmapp] för [Minnesverktyg]. Om
du inte skapat en ny mapp placeras alla bilder i mappen ”101MSDCF”. Mer information om
mappen finns på sidan 88, 91.
Använda visningsfunktioner
Separerar de bilder som lagrats på ”Memory Stick Duo” per datum och visning.
Standardinställningen är [Datumvisning].
(Favoriter): Visa bilder registrerade som favoriter
Med denna funktion visas bilder som registrerats som favoriter (sidan 79).
Visa bilder med det senaste datumet
Antal bilder registrerade
som favoriter
1 Välj den favoritgrupp du vill spela upp med hjälp av v/V/b/B på kontrollknappen, tryck
därefter på z.
Alla bilder för vald favoritgrupp visas.
2 Tryck på z efter att du valt den bild du vill spela upp i enbildsvisning.
77
Visningsmeny
I det här avsnittet beskrivs de menyalternativ som är tillgängliga när du trycker på MENU i
uppspelningsläge. Om du vill ha mer information om hur du använder menyn, se sidan 60.
De uppspelningslägen som kan väljas visas i vitt.
Tillgängliga
Visningssätt (Datumvisning/Mappvisning/Favoriter)
Kan inte väljas
Internminne
(Radera): Radera bilder
Väljer och raderar bilder från enbildsskärmen eller indexskärmen, se sidan 56.
(Denna bild)
Raderar den bild som nu är vald.
• Detta alternativ visas endast i enbildsvisning.
(Flera bilder)
(Alla bilder i
datumområdet)
Väljer och raderar flera bilder.
Raderar alla bilderna för valt datum/mapp.
• De meddelanden som visas varierar beroende på valt visningssätt.
(Alla i mappen)
(Visningssätt): Växlar visningssätt
Väljer Visningsätt. Det här alternativet har samma funktion som
HOME.
Se sidan 77.
(Se bilder) på skärmen
(Datumlista): Välja uppspelningsdatum när Datumvisning används
Med denna funktion kan du välja vilket datum som skall spelas upp när Datumvisning
används.
1 Tryck på knappen MENU i enbildsläge eller i indexläge.
2 Välj [Datumlista] med v/V på kontrollknappen och tryck sedan på z.
En lista över datum (kalender) visas.
3 Välj det datum du vill visa med hjälp av v/V/b/B, tryck därefter på z.
78
Visningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 60
(Filtrering mha ansikten): Spela upp bilder som filtrerats för att överensstämma
med vissa förhållanden
Denna funktion filtrerar och visar bilder.
(Av)
(Alla människor)
Filtrerar inte bilder.
Bilder filtreras enligt de inställningar du gjort och visas sedan.
(Barn)
(Småbarn)
(Leenden)
• Det kan hända att de bilder som önskas inte visas på rätt sätt även om du anger inställning.
• Ibland kan inte filtrering utföras för bilder som tagits med äldre Sony-kameror.
Välj din favoritbild och lägg till/ta bort från favoritgruppen.
(Denna bild)
Lägg till eller ta bort den bild du valt som favorit.
• Detta alternativ visas endast i enbildsvisning.
(Flera bilder)
Välj flera bilder och lägg till eller ta bort dem som favoriter.
(Lägg till allt i
datumområdet)
Lägg till alla bilder för valt datumintervall som favoriter.
(Ta bort allt i
datumområdet)
Ta bort alla bilder för valt datum/favoritlista.
(Ta bort allt från
Favoriter)
• Detta alternativ visas endast när listan visas i Datumvisning.
Använda visningsfunktioner
(Lägg till/ta bort Favoriter): Lägga till/ta bort favoriter
• De meddelanden som visas varierar beroende på valt visningssätt.
• Detta alternativ visas endast i indexläget.
Lägga till en bild till en Favoritgrupp
1 Välj den bild som du vill lägga till en favoritgrupp medan du visar bilder i enbildsläge.
2 Tryck på MENU-knappen.
3 Välj [Lägg till/ta bort Favoriter] med v/V på kontrollknappen och välj [Denna bild] med b/B,
och tryck därefter på z.
4 Välj den favoritgrupp där du vill spara bilden med hjälp av v/V/b/B, tryck därefter på z.
5 Tryck på MENU-knappen.
6 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
79
Visningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 60
Välja och lägga till flera bilder till en Favoritgrupp
1 Tryck på knappen MENU när du visar bilder i enbildsläge eller i indexläge.
2 Välj [Lägg till/ta bort Favoriter] med v/V på kontrollknappen och välj [Flera bilder] med b/B,
och tryck därefter på z.
3 Välj den favoritgrupp där du vill spara bilderna med hjälp av v/V/b/B, tryck därefter på z.
I enbildsläget:
4 Välj den bild du vill lägga till med b/B, tryck sedan på z.
visas på den valda bilden.
5 Välj andra bilder du vill lägga till med b/B, tryck sedan på z.
6 Tryck på MENU-knappen.
7 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
I indexläget:
4 Välj den bild du vill lägga till med v/V/b/B och tryck sedan på z.
visas på den valda bilden.
5 Upprepa steg 4 för att lägga till andra bilder.
Välj fältet med b och tryck på z om du vill välja alla bilder för ett specifikt datum.
6 Tryck på MENU-knappen.
7 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Lägga till alla bilder från ett visst datum
1 Tryck på knappen MENU när du visar bilder i indexläge.
2 Välj [Lägg till/ta bort Favoriter] med v/V på kontrollknappen.
3 Välj [Lägg till allt i datumområdet] med b/B, och tryck därefter på z.
4 Välj den favoritgrupp där du vill spara bilderna med hjälp av v/V/b/B, tryck därefter på z.
5 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Ta bort från favoriter
Välj den bild du vill ta bort genom att utföra samma förfarande som i ”Välja och lägga till
flera bilder till en Favoritgrupp”.
försvinner.
• Välj [Ta bort allt i datumområdet]/[Ta bort allt från Favoriter] för att ta bort alla bilder från
valt datum eller favoritgrupp.
(Bildspel): Spela upp en bildserie
Det här alternativet har samma funktion som när du trycker på knappen
Se sidan 52.
80
(Bildspel).
Visningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 60
(Retuschering): Retuschering av bilder
Lägger till effekter eller korrigerar en inspelad bild och spelar in den som en ny fil. Den
ursprungliga bilden ligger kvar.
Retuschera bilder
1 Välj de bilder som du vill retuschera medan du visar bilder i enbildsläge.
2 Tryck på MENU-knappen.
3 Välj [Retuschering] med v/V på kontrollknappen och tryck därefter på z efter att du valt önskat
läge med b/B.
4 Retuschera bilderna genom att följa anvisningarna för varje retuscheringsläge nedan.
• Retuscherade bilder kanske inte kan visas av [Filtrering mha ansikten] (sidan 79).
(Trimma)
Uppspelningszoom utförs på bilden och en del av bilden beskärs.
Använda visningsfunktioner
1 Tryck på W/T för att zooma in på trimningsområdet.
2 Välj punkt med v/V/b/B och tryck sedan på MENU.
3 Välj [Bildstorlek] med v/V och tryck sedan på z.
Välj en bildstorlek som ska spelas in med v/V, tryck därefter
på z igen.
4 Välj [OK] med v/V och tryck sedan på z.
• Den bildstorlek som du kan trimma varierar beroende på bilden.
• Det kan hända att bildkvaliteten sjunker på trimmade bilder.
(Rödögereducering)
Reducerar fenomenet med röda ögon som orsakas av blixt.
Välj [OK] med v/V och tryck sedan på z.
• Beroende på bilden går det kanske inte att korrigera röda ögonfenomenet.
81
Visningsmeny
(Förstärkt skärpa)
Mer information om funktionen
1 sidan 60
Stärker skärpan på bilden runt vald ram.
1 Ställ in området (ramen) på önskad bild som ska retuscheras
med v/V/b/B och tryck sedan på MENU.
2 Välj [OK] med v/V och tryck sedan på z.
• Det kan hända att korrigeringen inte är tillräcklig eller att
bildkvaliteten försämras beroende på bilden.
(Mjuk skärpa)
Gör området runt vald punkt suddigt för att framhäva ett motiv.
1 Ställ in mittpunkten för önskad bild som ska retuscheras med
v/V/b/B och tryck sedan på MENU.
2 Välj [Nivå] med v/V och tryck sedan på z.
Välj retuscheringsnivå med v/V, tryck därefter på z igen.
3 Justera önskat område att retuschera med W/T.
4 Välj [OK] med v/V och tryck sedan på z.
(Partiell färg)
Omger en vald punkt i svartvitt för att framhäva ett motiv.
1 Ställ in mittpunkten för önskad bild som ska retuscheras med
v/V/b/B och tryck sedan på MENU.
2 Justera önskat område att retuschera med W/T.
3 Välj [OK] med v/V och tryck sedan på z.
82
Visningsmeny
(Fisheye-objektiv)
Mer information om funktionen
1 sidan 60
Skapar en fiskögeeffekt kring en vald punkt.
1 Ställ in mittpunkten för önskad bild som ska retuscheras med
v/V/b/B och tryck sedan på MENU.
2 Välj [Nivå] med v/V och tryck sedan på z.
Välj retuscheringsnivå med v/V, tryck därefter på z igen.
3 Välj [OK] med v/V och tryck sedan på z.
(Korsfilter)
Lägger till stjärneffekter på ljusa ställen.
(Suddiga strålar)
Bestämmer mittpunkten för att uttrycka rörelse i stillbilden.
Använda visningsfunktioner
1 Välj [Nivå] med v/V och tryck sedan på z.
Välj retuscheringsnivå med v/V, tryck därefter på z igen.
2 Justera önskad längd att retuschera med W/T.
3 Välj [OK] med v/V och tryck sedan på z.
1 Ställ in mittpunkten för önskad bild som ska retuscheras med
v/V/b/B och tryck sedan på MENU.
2 Justera önskat område att retuschera med W/T.
3 Välj [OK] med v/V och tryck sedan på z.
(Gammaldags)
Detta alternativ mjukar upp bilden genom att sudda ut skärpan
och sänka omgivande ljus så att bilden ser ut att vara tagen med
en gammal kamera.
1 Välj [Nivå] med v/V och tryck sedan på z.
Välj retuscheringsnivå med v/V, tryck därefter på z igen.
2 Justera önskat område att retuschera med W/T.
3 Välj [OK] med v/V och tryck sedan på z.
83
Visningsmeny
(Leenden)
Mer information om funktionen
1 sidan 60
Med denna funktion får bilden leende ansikten. När kameran
identifierar ett ansikte som kan retuscheras visas en ram runt
ansiktet.
1 Välj [Nivå] med v/V och tryck sedan på z.
Välj retuscheringsnivå med v/V, tryck därefter på z igen.
2 Välj [OK] med v/V och tryck sedan på z.
• Det kan hända att retuschering inte går att utföra beroende på bilden.
84
Visningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 60
(Olika storleksändringsmöjl.): Ändra bildstorleken efter användning
Du kan ändra bildförhållande och storlek på bilder och sedan spela in dem som nya filer.
Du kan konvertera bilder till 16:9-aspekt för visning med hög upplösning och till VGA-aspekt
för blogg eller e-postbilagor.
Ändrar bildförhållandet från 4:3/3:2 till 16:9 och sparar som 2Mstorlek.
(Blogg / Epostbilagor)
Ändrar bildförhållandet från 16:9/3:2 till 4:3 och sparar som
VGA-storlek.
1 Välj de bilder som du vill retuschera medan du visar bilder i enbildsläge.
2 Tryck på MENU-knappen.
Använda visningsfunktioner
(HDTV)
3 Välj [Olika storleksändringsmöjl.] med v/V på kontrollknappen och tryck därefter på z efter att
du valt önskad bildstorlek med b/B.
4 Tryck på W/T för att zooma in det område du vill trimma.
5 Välj punkt med v/V/b/B och tryck sedan på MENU.
6 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
•
•
•
•
För mer information om bildstorlek, se sidan 12.
Det går inte att ändra storlek för filmer.
Du kan inte ändra storlek för bilder från VGA till [HDTV].
Genom att förstora bilden och ändra storlek flera gånger kan bildkvaliteten försämras.
85
Visningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 60
(Skydda): Förhindra oönskad radering
Med det här alternativet skyddar du bilder från att raderas av misstag. Indikatorn
visas på en skyddad bild.
(Denna bild)
(Skydda)
Skyddar eller tar bort skyddet från den valda bilden.
• Detta alternativ visas endast i enbildsvisning.
(Flera bilder)
Väljer och skyddar eller tar bort skyddet från flera bilder.
Skydda en bild
1 Välj de bilder som du vill skydda när du visar bilder i enbildsläge.
2 Tryck på MENU-knappen.
3 Välj [Skydda] med v/V på kontrollknappen och välj [Denna bild] med b/B och tryck därefter
på z.
Välja och skydda bilder
1 Tryck på knappen MENU när du visar bilder i enbildsläge eller i indexläge.
2 Välj [Skydda] med v/V och välj [Flera bilder] med b/B och tryck sedan på z.
I enbildsläget:
3 Välj den bild som du vill skydda med b/B och tryck sedan på z.
visas på den valda bilden.
4 Visa andra bilder du vill skydda genom att trycka på b/B och sedan på z.
5 Tryck på MENU-knappen.
6 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
I indexläget:
3 Välj den bild du vill skydda med v/V/b/B och tryck sedan på z.
visas på den valda bilden.
4 Upprepa steg 3 för att skydda andra bilder.
Välj fältet med b och tryck på z om du vill välja alla bilder för ett/en specifik/specifikt datum/
mapp/favorit.
5 Tryck på MENU-knappen.
6 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
• Tänk på att alla data, inklusive skyddade bilder, raderas från inspelningsmediet när du formaterar det.
Bilderna går sedan inte att återställa.
• Det kan ta några ögonblick att skydda en bild.
86
Visningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 60
Ta bort bildskyddet
Välj den bild du vill ta bort skyddet från och ta sedan bort skyddet genom att utföra samma
procedur som i ”Välja och skydda bilder”.
Indikatorn
(Skydda) försvinner.
: Lägga till en utskriftsmarkering
Lägger till en utskriftsmarkering (
Se sidan 128.
) på de bilder du vill skriva ut.
(Denna bild)
Bifogar en DPOF-markering på den valda bilden. Tar bort DPOFmarkeringen om den valda bilden har ett DPOF-markering.
(Flera bilder)
Väljer bilder och lägger till DPOF-markeringar på dem. Tar bort
DPOF-markeringar som redan finns.
Skriva ut bilder som tagits med kameran.
Se sidan 125.
(Rotera): Rotera stillbilder
Med det här alternativet roterar du en stillbild.
Använda visningsfunktioner
(Utskrift): Skriva ut bilder med en skrivare
1 Visa bilden som ska roteras.
2 Tryck på MENU-knappen för att visa menyn.
3 Välj [Rotera] med v/V på kontrollknappen och tryck sedan på z.
4 Välj [
] och rotera sedan bilden med b/B.
5 Välj [OK] med v/V och tryck sedan på z.
• Du kan inte rotera skyddade bilder eller filmer.
• Det kan hända att det inte går att rotera bilder som tagits med andra kameror.
• När du visar bilderna på en dator kan det hända att programvaran inte återger bildroteringsinformationen.
87
Visningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 60
(Välj mapp): Välja mapp för visning av bilder
Väljer den mapp som innehåller bilden du vill spela upp.
1 Välj önskad mapp med b/B på kontrollknappen.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Avbryta valet av mapp
Välj [Avsluta] i steg 2 och tryck sedan på z.
z Om mappar
Kameran sparar bilderna i en angiven mapp på ”Memory Stick Duo”. Du kan byta mapp och skapa nya
mappar.
• Skapa en ny mapp t [Skapa lagringsmapp] (sidan 91)
• Byta inspelningsmapp (mapp där bilderna sparas under tagning) t [Byt lagringsmapp] (sidan 92)
• När det finns flera mappar på ”Memory Stick Duo” och den första eller sista bilden i en mapp visas tänds
följande indikatorer.
: Byter till föregående mapp
: Byter till nästa mapp
: Byter till föregående eller nästa mapp
88
Göra personliga inställningar
Gör personliga inställningar för funktionen
minneshantering och inställningarna
Du kan ändra standardinställningarna med hjälp av
(Inställningar) på skärmen HOME.
(Minneshantering) eller
z-knapp
v/V/b/B-knapp
HOME-knapp
Kontrollknapp
1 Tryck på HOME-knappen för att visa HOME-skärmen.
2 Välj
(Inställningar) med b/B på
3 Välj ett alternativ med v/V och tryck sedan på z.
Göra personliga inställningar
(Minneshantering) eller
kontrollknappen.
4 Välj önskad inställning med v/V och tryck sedan på z.
• HOME-skärmen visas genom att trycka på b.
89
Gör personliga inställningar för funktionen minneshantering och inställningarna
5 Välj en inställning med v/V och tryck sedan på z.
Avbryta ändringen av inställningen
Välj [Ångra] om det visas som ett alternativ på skärmen och tryck sedan på z.
Om inte, tryck på b.
• Den här inställningen sparas i minnet även när kameran stängs av.
• Kameran ställs in på tagnings- eller visningsläget genom att du trycker på HOME igen.
90
Minneshantering
Mer information om funktionen
1 sidan 89
Minnesverktyg — Memory Stick-verktyg
Det här alternativet visas bara när du har satt in ett ”Memory Stick Duo” i kameran.
Format
Formaterar ”Memory Stick Duo”. ”Memory Stick Duo” som säljs i handeln är redan
formaterade och går att använda direkt.
• Observera att alla data på ”Memory Stick Duo” raderas permanent vid formatering, inklusive skyddade
bilder.
1 Välj [Format] med v/V på kontrollknappen och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Alla data på Memory Stick kommer att raderas” visas.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Formateringen startar.
Avbryta formatering
Välj [Ångra] i steg 2 och tryck sedan på z.
Skapar en mapp på ett ”Memory Stick Duo” för inspelning av bilder.
1 Välj [Skapa lagringsmapp] med v/V på kontrollknappen och tryck sedan på z.
Skärmen för att skapa mappar visas.
Göra personliga inställningar
Skapa lagringsmapp
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
En ny mapp skapas, vars nummer blir ett steg högre än det tidigare högsta numret, och den nya
mappen blir den aktuella lagringsmappen.
Avbryta skapandet av en mapp
Välj [Ångra] i steg 2 och tryck sedan på z.
•
•
•
•
Om du inte skapar någon ny mapp används mappen ”101MSDCF” som lagringsmapp.
Du kan skapa mappar med nummer upp till ”999MSDCF”.
Du kan inte radera en mapp med kameran. Om du vill radera en mapp använder du en dator eller liknande.
Bilderna lagras i den nyskapade mappen ända tills du skapar en annan mapp eller väljer en annan
inspelningsmapp.
• Du kan lagra upp till 4 000 bilder i en mapp. När en mapp blir full skapas automatiskt en ny mapp.
• För mer information, se ”Lagringsdestinationer och filnamn för bildfiler” (sidan 115).
91
Minneshantering
Mer information om funktionen
1 sidan 89
Byt lagringsmapp
Byter mapp för inspelning av bilder.
1 Välj [Byt lagringsmapp] med v/V på kontrollknappen och tryck sedan på z.
Skärmen för val av mappar visas.
2 Välj önskad mapp med b/B och [OK] med v och tryck sedan på z.
Avbryta bytet av inspelningsmapp.
Välj [Ångra] i steg 2 och tryck sedan på z.
• Du kan inte välja mappen ”100MSDCF” som inspelningsmapp.
• Du kan inte flytta inspelade bilder till en annan mapp.
Kopiera
Kopierar alla bilder i internminnet till ett ”Memory Stick Duo”.
1 Sätt i ett ”Memory Stick Duo” med tillräckligt med ledig kapacitet.
2 Välj [Kopiera] med v/V på kontrollknappen och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Alla data i internminnet kommer att kopieras” visas.
3 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Kopieringen startar.
Avbryta kopiering
Välj [Ångra] i steg 3 och tryck sedan på z.
• Använd ett fulladdat batteri. Om du kopierar bildfiler med ett alltför svagt batteri finns det risk för att
batteriet tar slut under kopieringen, vilket kan leda till att kopieringen misslyckas eller rentav att bilddata
blir förstörda.
• Du kan inte välja bilder att kopiera.
• Originalbilderna i internminnet blir kvar även efter kopieringen. Om du vill radera innehållet i
internminnet tar du ut ”Memory Stick Duo” efter kopieringen och formaterar därefter internminnet
([Format] under [Internminnesverktyg]) (sidan 93).
• En ny mapp skapas på ”Memory Stick Duo” och alla data kopieras till det. Du kan inte välja en specifik
mapp och kopiera bilder till den.
•
-märket (Utskriftsmarkering) på bilder kopieras inte.
92
Minneshantering
Mer information om funktionen
1 sidan 89
Minnesverktyg — Internminnesverktyg
Det här alternativet visas inte när du har satt in ett ”Memory Stick Duo” i kameran.
Format
Används för att formatera internminnet.
• Tänk på att när du formaterar internminnet raderas alla data från minnet för gott, även skyddade bilder.
1 Välj [Format] med v/V på kontrollknappen och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Alla data i internminnet kommer att raderas” visas.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Formateringen startar.
Avbryta formatering
Välj [Ångra] i steg 2 och tryck sedan på z.
Göra personliga inställningar
93
Inställningar
Mer information om funktionen
1 sidan 89
Huvudinställningar — Huvudinställningar 1
Standardinställningarna är markerade med
.
Pip
Väljer ljudsignalen, som hörs när du utför olika åtgärder på kameran.
Slutare
Slår på slutarljudet som hörs när du trycker ned avtryckaren.
På
Slår på pip-/slutarljudet som hörs när du trycker ned
kontrollknappen/avtryckaren.
Av
Stänger av pipet/slutarljudet.
Funktionsguide
När du använder kameran visas funktionsguiden.
På
Visar funktionsguiden.
Av
Visar inte funktionsguiden.
Initialisera
Återställer alla inställningar till standardinställningarna. Även om du utför denna funktion,
kommer bilderna som sparats på internminnet att lämnas orörda.
1 Välj [Initialisera] med v/V på kontrollknappen och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Initialisera alla inställningar” visas.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Inställningarna återställs till standardinställningarna.
Avbryta initialisering
Välj [Ångra] i steg 2 och tryck sedan på z.
• Se till att inte stänga av kameran under initialisering.
94
Inställningar
Mer information om funktionen
1 sidan 89
Leende-demo
Du kan visa en demonstration över läget Leendeavkänning.
På
Visar en demonstration när du använder läget
Leendeavkänning.
Av
Visas inte.
1 Välj
(Leendeavkänning-läge) med hjälp av lägesomkopplaren (sidan 34).
2 Rikta kameran mot motivet och tryck ned avtryckaren helt.
Demonstrationen startar.
• Om du inte använder kameran under minst 15 sekunder startar demonstrationen automatiskt även om
avtryckaren inte trycks ned.
• Du kan temporärt avsluta demonstrationen efter att den startat genom att trycka ner avtryckaren helt.
• Trots att slutaren avfyras när kameran identifierar ett leende spelas ingen bild in.
• Ställ alltid in till [Av] för att ta en leendeavkänningsbild.
Göra personliga inställningar
95
Inställningar
Mer information om funktionen
1 sidan 89
Huvudinställningar — Huvudinställningar 2
Standardinställningarna är markerade med
.
USB-anslutning
Väljer USB-läget när kameran är ansluten till en dator eller en PictBridge-kompatibel skrivare
med multikabeln.
Auto
Kameran identifieras automatiskt och kommunikationen
upprättas med datorn eller en PictBridge-kompatibel skrivare
(sidorna 113 och 125).
• Om du inte kan ansluta kameran till en PictBridge-kompatibel
skrivare med inställningen [Auto] väljer du [PictBridge].
• Om du inte kan ansluta kameran till en dator eller en USB-enhet
med inställningen [Auto] väljer du [Mass Storage].
PictBridge
Ansluter kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare
(sidan 125).
PTP/MTP
När du ansluter kameran till en dator, startar guiden för
kopiering automatisk och bilderna i kamerans
inspelningsmapp kopieras till datorn. (med Windows Vista/
XP, Mac OS X)
Mass Storage
Upprättar en lagringsenhetsanslutning mellan kameran och
datorn eller en annan USB-enhet (sidan 113).
COMPONENT
Väljer typ av videoutsignal mellan SD och HD(1080i), utifrån den anslutna TV:n sidan 105.
96
HD(1080i)
Välj det här alternativet för att ansluta kameran till en HD-TV
(High Definition-TV) som hanterar 1080i.
SD
Välj det här alternativet om du vill ansluta kameran till en TV
som inte är kompatibel med en HD-signal (1080i).
Inställningar
Mer information om funktionen
1 sidan 89
Video ut
Ställer in videoutsignalen enligt den anslutna videoutrustningens TV-färgsystem. TVfärgsystem skiljer sig beroende på landet och regionen.
För att visa bilder på en TV-skärm, kontrollerar du vilket TV-färgsystem som används i det
land eller den region där du använder kameran (sidan 107).
NTSC
Ställer in videoutsignalen för formatet NTSC (för t.ex. USA
och Japan).
PAL
Ställer in videoutsignalen för formatet PAL (för t.ex. Europa).
Bredzoom
Vid uppspelning på högupplösta TV-apparater spelas stillbilder i formaten 4:3 och 3:2 upp i
formatet 16:9. Bilder visas med den övre och nedre delen något avskuren.
Spelar upp i bildförhållandet 16:9.
Av
Använder inte bredzoom.
• De enda bilderna som kan spelas upp i bredzoom är bilder med formaten 4:3 och 3:2. Filmer, bilder i
16:9-format och porträttbilder kan inte zoomas.
• Bilden som visas på kamerans LCD-skärm förändras inte.
Göra personliga inställningar
På
97
Inställningar
Mer information om funktionen
1 sidan 89
Tagningsinställn. — Tagningsinställningar 1
Standardinställningarna är markerade med
.
AF-lampa
AF-lampan ger en fyllnadsbelysning som gör det lättare att ställa in skärpan på ett motiv i
mörka miljöer.
AF-lampan avger rött ljus som gör det lättare för kameran att ställa in skärpan från det att du
trycker ner avtryckaren halvvägs till dess att skärpan är inställd. Indikatorn
visas nu.
Auto
AF-lampan används.
Av
AF-lampan används inte.
• Om inte tillräckligt mycket ljus från AF-lampan når fram till motivet eller om motivet saknar kontrast, går
det inte att ställa in skärpan. (Ett avstånd på upp till ungefär 3,2 m (zoom: W)/2,3 m (zoom: T)
rekommenderas).
• Skärpan ställs in så länge ljus från AF-lampan når motivet, även om ljuset inte når precis mitt på motivet.
• Du kan inte använda AF-lampan när:
– [Halvmanuellt värde] eller [Manuell fokusering] är inställt (sidan 46).
–
(Avancerad sporttagning-läge),
(Landskap-läge), (Skymning-läge) eller
(Fyrverkeriläge) är valt i Scenvalsläget.
– Spelar in filmer
– Night Shot
– [Konverter] är inte inställd på [Av].
• När du använder AF-lampa visas inte den normala autofokusramen men en ny autofokusram visas med en
punktlinje. AF arbetar med prioritet på motiv i närheten av ramens centrum.
• AF-lampan avger ett mycket skarpt ljus. Det är visserligen inte farligt, men du bör ändå inte titta rakt in i
AF-lampan på nära håll.
Rutnät
Med rutlinjerna som referens kan du enkelt placera motiv i horisontellt/vertikalt läge.
På
Visar rutlinjerna.
Av
Visar inte rutnätet.
• Rutlinjerna spelas inte in.
98
Inställningar
Mer information om funktionen
1 sidan 89
AF-metod
Väljer autofokusmetod.
Engångs
Skärpan ställs in automatiskt när du trycker och håller ner
avtryckaren halvvägs. Det här läget kan du använda när du tar
bilder av stillastående motiv.
Övervakning
Skärpan ställs in automatiskt innan du trycker och håller ner
avtryckaren halvvägs. I det här läget går skärpeinställningen
snabbare.
• Batteriförbrukningen ökar jämfört med läget [Engångs].
• Inställningen för AF-läge är inte giltig när:
– Funktionen Ansiktsavkänning eller Leendeavkänning aktiverats.
–
(Fyrverkeri-läge) är valt i Scenvalsläget.
• Oavsett inställningen för AF-läge, blir autofokuseringen den samma när [Övervakning] valts och:
–
(Avancerad sporttagning-läge) är valt i Scenvalsläget.
– [Flexibel spot-AF] är valt i Skärpeinställningen.
• När [Halvmanuellt värde] valts i Skärpeinställningen blir autofokuseringen den samma när du väljer
[Engångs].
Väljer det digitala zoomläget. Kameran förstorar bilden med hjälp av optisk zoom (upp till
15×). När zoomskalan överskrider 15× använder kameran antingen smart zoom eller digital
precisionszoom.
Smart
(Smart zoom)
(
)
Förstorar bilden digitalt inom en skala där bilden inte
kommer att bli förvrängd, i enlighet till bildstorleken.
Detta är inte möjligt när bildstorleken är ställd på [9M], [3:2
(8M)] eller [16:9 (6M)].
Göra personliga inställningar
Digital zoom
• Den totala zoomskalan för Smart zoom visas i följande tabell.
Precision
(Precisionsdigitalzoom)
(
)
Förstorar alla bildstorlekar med den totala zoomskalan på
ungefär 30×, inklusive den optiska zoomens 15×. Observera
dock att bildens kvalitet försämras när den optiska
zoomskalan överskrids.
Av
Den digitala zoomen används inte.
99
Inställningar
Mer information om funktionen
1 sidan 89
Bildstorlek och total zoomskala med Smart zoom (inklusive den optiska zoomens 15×)
Storlek
Total zoomskala
5M
Ungefär 20 ×
3M
Ungefär 25 ×
VGA
Ungefär 81 ×
16:9 (2M)
Ungefär 27 ×
• Du kan inte använda den digitala zoomen när:
–
(Leendeavkänning-läget) eller
(Avancerad sporttagning-läget) är valt i Scenvalsläget.
– Spelar in filmer
Konverter
Ställs in för att få passande skärpa när man sätter på en konverter (medföljer ej). Sätt fast
medföljande adapterring och sätt därefter fast en konverter.
Tele (
)
Vidvinkel (
Av
•
•
•
•
•
•
•
Sätter fast en telekonverter.
)
Sätter fast en vidvinkelkonverter.
Sätter inte fast ett objektiv.
När den inbyggda blixten används kan blixten vara blockerad och orsaka skuggor.
Kontrollera bildens utseende på LCD-skärmen när du fotograferar.
Makro är låst till
(Auto).
Tillgängligt zoomområde är begränsat.
Tillgängligt fokuseringsområde är begränsat.
AF-lampan avger inget ljus.
Om du fotograferar bilder med en telekonverter (medföljer ej) kan kameran också fokusera på närliggande
föremål i
(Landskap-läget) och
(Skymning-läget).
• Om du tar bilder med konvertern (medföljer ej) kan du eventuellt inte spela in bilder i
(Fyrverkeriläget) med optimal effekt.
• Mer information finns även i bruksanvisningen som medföljer konvertern.
100
Inställningar
Mer information om funktionen
1 sidan 89
Tagningsinställn. — Tagningsinställningar 2
Standardinställningarna är markerade med
.
Blixtsynk
Välj med vilken timing blixten utlöses.
Använd normalt sett denna inställning. Eftersom blixten
utlöses direkt efter att slutaren avfyras kan bilden tas
snabbare efter tillfället då den avfyrats.
Bak (REAR)
Används för motiv i rörelse osv. Eftersom blixten utlöses
precis innan slutaren stängs, kan du se spåret av ljuset eller
efterbilden av ett motiv i rörelse.
På [Bak]
Göra personliga inställningar
Fram
• När slutartiden är för snabb kan det hända att inställningen [Bak] inte finns tillgänglig.
• Det kan hända att rödögereduceringen inte finns tillgänglig när detta alternativ valts med långsammare
slutartid.
Auto-rotering
När kameran vrids för att ta en (lodrät) porträttbild, registrerar kameran sin ändrade position
och visar bilden i porträttläge.
På
Spelar in bilden med korrekt rotering.
Av
Använder inte Auto-rotering.
• Svart visas till vänster och till höger om bilder som är vända lodrätt.
• Bildens orientering lagras eventuellt inte på rätt sätt, beroende på kamerans fotograferingsvinkel. Om en
bild inte lagras med rätt rotation, kan du rotera den med hjälp av det förfarande som beskrivs på sidan 87.
101
Inställningar
Mer information om funktionen
1 sidan 89
Autom. granskning
Visar den inspelade bilden i ungefär två sekunder direkt efter tagningen av en stillbild.
På
Automatisk granskning används.
Av
Automatisk granskning används inte.
• Om du trycker ner avtryckaren halvvägs släcks den tagna bilden på skärmen och du kan ta nästa bild med
en gång.
• Du kan inte använda Autom. granskning när:
– [Inspelningssätt] är inställt på [Burst] eller [Gaffling].
– [Scenigenkänning] är inställt på [Auto] eller [Avancerad].
Utv. skärpa
Förstorar den mittersta delen av skärmen till dubbel storlek i manuellt fokuseringsläge.
102
På
Förstorar till dubbel storlek.
Av
Förstorar inte.
Inställningar
Mer information om funktionen
1 sidan 89
Klockinställningar
Klockinställningar
Ställer in datum och tid.
1 Välj [
Klockinställningar] från
(Inställningar) på HOME-skärmen.
2 Tryck på z på kontrollknappen.
3 Välj datumvisning med v/V, tryck därefter på z.
4 Välj de olika alternativen med b/B och ställ in det numeriska värdet med v/V och tryck sedan
på z.
• Midnatt anges som 12:00 AM, medan middagstid anges som 12:00 PM.
• Du kan också ställa in klocka med hjälp av hjulratten istället för v/V.
Avbryta klockinställningen
Välj [Ångra] i steg 5 och tryck sedan på z.
Göra personliga inställningar
5 Välj [OK] och tryck sedan på z.
103
Inställningar
Mer information om funktionen
1 sidan 89
Language Setting
Language Setting
Väljer språk för menyalternativ, varningar och meddelanden.
104
Visa bilder på en TV
Visa bilder på en TV
Du kan visa bilderna på en TV genom att ansluta kameran till en TV.
Anslutningen varierar beroende vilken typ av TV som kameran ansluts till.
Du kan visa bilder genom att ansluta kameran till en TV med den
medföljande multikabeln
Innan du ansluter kameran till TV:n slår du av strömmen till både kameran och TV:n.
1 Anslut kameran till TV:n med multikabeln (medföljer).
1 Till ljud/videoingångarna
VIDEO AUDIO
(Uppspelning)-knapp
Gul
Svart
Kontrollknapp
• Om TV:n har stereoingångar ansluter du ljudkontakten (svart) på multikabeln till den vänstra
ljudkontakten.
Visa bilder på en TV
2 Till
multikontakten
2 Starta TV:n och växla ingång till de ingångsuttag som kameran är ansluten
till.
• Se även i bruksanvisningen som medföljde TV:n.
3 Tryck på
(Uppspelning) för att starta kameran.
Bilder som du tagit med kameran visas på TV:n.
Tryck på b/B på kontrollknappen för att välja önskad bild.
• Om du använder kameran utomlands är det möjligt att du måste ställa om videoutgången så att den passar
TV-systemet (sidan 97).
105
Visa bilder på en TV
Visa en bild genom att ansluta kameran till en HD-TV
Du kan visa en bild med hög kvalitet* som spelats in på kameran genom att ansluta kameran
till en HD-TV (High Definition) med HD-adapterkabel (medföljer ej).
Innan du ansluter kameran till TV:n slår du av strömmen till både kameran och TV:n.
* Bilder som tagits med bildstorleken [VGA] kan inte spelas upp i HD-format.
• I [Bredzoom] kan stilbilder med ett bildförhållande på 4:3 eller 3:2 visas i formatet 16:9 (sidan 97).
• I [Olika storleksändringsmöjl.], kan bildförhållandet konverteras till 16:9 för högupplöst visning
(sidan 85).
1 Anslut kameran till en HD-TV (High Definition) med en HD-adapterkabel
(medföljer ej).
1 Till ljud/videoingångarna
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
(Uppspelning)-knapp
Kontrollknapp
Grön/Blå/Röd
Vit/Röd
HOME-knapp
HD-adapterkabel
(medföljer ej)
2 Till
multikontakten
2 Starta TV:n och växla ingång till de ingångsuttag som kameran är ansluten
till.
• Se även i bruksanvisningen som medföljde TV:n.
106
Visa bilder på en TV
3 Tryck på
(Uppspelning) för att starta kameran.
Bilder som du tagit med kameran visas på TV:n.
Tryck på b/B på kontrollknappen för att välja önskad bild.
• Ställ [COMPONENT] på [HD(1080i)] i menyn [Huvudinställningar 2] genom att välja
(Inställningar)
på skärmen HOME (sidan 96).
• Om du använder kameran utomlands är det möjligt att du måste ställa om videoutgången så att den passar
TV-systemet (sidan 97).
• Det går inte att visa filmer som matas ut i signalformatet [HD(1080i)]. Ställ in [COMPONENT] till [SD]
när du ser på filmer (sidan 96).
Om ”PhotoTV HD”
Denna kamera är kompatibel med ”PhotoTV HD”-standarden.
Genom att ansluta Sonys PhotoTV HD-kompatibla enheter med en HD-adapterkabel
(medföljer ej), öppnar sig en helt ny värld av bilder i fantastisk Full HD-kvalitet.
PhotoTV HD ger en ytterst detaljerad och fotoliknande återgivning av underliggande
strukturer och färger.
• Inställningarna måste också göras på TV-apparaten. Mer information finns i TV:ns
bruksanvisning.
Om TV-färgsystem
NTSC-system
Bahamas, Bolivia, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerna, Jamaica, Japan,
Kanada, Korea, Mexiko, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
Visa bilder på en TV
Om du vill visa bilder på en TV-skärm behöver du en TV med en videoingång och kabeln till
multikontakten. TV:ns färgsystem måste stämma överens med det färgsystem som den
digitala stillbildskameran använder. Kontrollera med följande listor över TV-färgsystem för
det land eller den region där du använder kameran.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike m.fl.
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay.
SECAM-system
Bulgarien, Frankrike, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Ryssland, Ukraina m.fl.
107
Använda datorn
Använda en Windows-dator
Mer information om hur du använder kameran tillsammans
med en Macintosh-dator finns under ”Använda en Macintoshdator” (sidan 121).
Bilderna av skärmar som används i detta avsnitt är baserade
på den engelska versionen.
Installera först programvaran (medföljer) (sidan 110)
• Installera programvaran på följande sätt:
– ”Picture Motion Browser”
– ”Music Transfer”
Kopiera bilder till datorn (sidan 113)
• Kopiera bilder till datorn med ”Picture Motion Browser”.
• Visa bilder med ”Picture Motion Browser” och ”Music
Transfer” som följer:
– Titta på bilder som sparats på datorn
– Redigera bilder
– Visa tagningsplatserna för stillbilder på kartor online
– Skapa en skiva med de bilder du tagit (kräver en CD- eller
DVD-skivbrännare)
– Skriva ut eller spara stillbilder med datum
– Lägga till/ändra musik för bildspel (med ”Music Transfer”)
Ytterligare information om den här produkten och svar på
ofta ställda frågor finner du på Sonys supporthemsida.
http://www.sony.net/
108
Använda en Windows-dator
Rekommenderat datorsystem
Följande rekommendationer gäller för den
dator som kameran ska anslutas till.
Rekommenderat datorsystem för
kopiering av bilder
Operativsystem (förinstallerat):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2, Windows Vista*
• Felfri användning kan inte garanteras i en
systemmiljö där operativsystemet
uppgraderats till något av ovanstående
operativsystem och inte heller på datorer
med flera operativsystem (multi-boot).
USB-uttag: Finns som standard
Rekommenderad miljö för att använda
”Picture Motion Browser” och ”Music
Transfer”
Operativsystem (förinstallerat):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2, Windows Vista*
Processor: Intel Pentium III 500 MHz eller
snabbare (Rekommenderas: Intel Pentium
III 800 MHz eller snabbare)
Hårddisk: Hårddiskutrymme som krävs för
installation — ungefär 400 MB
Bildskärm: Skärmupplösning: Minst 1 024 ×
768 punkter
• Datormiljön måste också uppfylla
operativsystemets krav.
• Du kan inte få några garantier för att
programmet under alla förhållanden fungerar för
samtliga av de ovan rekommenderade
datormiljöerna.
• Om du ansluter två eller flera USB-enheter till
en dator samtidigt, kan det hända att vissa
enheter, även den här kameran, inte fungerar
som de ska, beroende på vilka andra typer av
USB-enheter som används samtidigt.
• Problemfri användning kan inte garanteras om
du använder en USB-hubb.
• Om kameran ansluts via ett USB-gränssnitt som
är kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0)
kan du få en mer avancerad överföring
(höghastighetsöverföring) eftersom den här
kameran hanterar Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Det finns fyra lägen du kan välja på för en USBanslutning när du ansluter till en dator, [Auto]
(standardinställning), [Mass Storage],
[PictBridge] och [PTP/MTP]. I det här avsnittet
beskrivs [Auto] och [Mass Storage] som
exempel. Mer information om [PictBridge] och
[PTP/MTP] finns på sidan 96.
• När datorn återgår från ett vänte- eller viloläge
kan det hända att kommunikationen mellan
kameran och datorn inte återupptas samtidigt.
Använda datorn
Minne: 256 MB eller mer (Rekommenderas:
512 MB eller mer)
Att observera när du ansluter kameran
till en dator
* 64-bitarsversioner och Starter (Edition) stöds
inte.
109
Installera programvaran (medföljer)
Du kan installera programvaran (medföljer)
med följande procedur.
• Logga in som administratör.
1 Slå på datorn och sätt i CD-ROMskivan (medföljer) i CD-ROMenheten.
Installationsfönstret visas.
4 Läs igenom villkoren noggrant.
Om du accepterar villkoren i
avtalet klickar du på
radioknappen bredvid [I accept
the terms of the license
agreement] och klickar sedan på
[Next].
5 Slutför installationen med hjälp
av anvisningarna på skärmen.
• Visas det inte klickar du på [Computer] (i
Windows XP/2000, [My Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
• Skärmen Automatisk uppspelning visas.
Välj ”Run Install.exe.” och följ
anvisningarna som visas på skärmen för att
fortsätta med installationen.
2 Klicka på [Install].
Fönstret ”Choose Setup Language”
visas.
3 Välj önskat språk och klicka
sedan på [Next].
Fönstret ”License Agreement” visas.
110
• När det visas ett meddelande om att datorn
behöver startas om startar du om datorn
enligt anvisningarna på skärmen.
• Beroende på datorns systemmiljö är det
möjligt att DirectX redan är installerat.
6 Ta ut CD-ROM-skivan när
installationen är klar.
• Installera programvaran som följer:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Installera programvaran (medföljer)
När du installerat programvaran skapas
genvägar på skrivbordet för ”Picture Motion
Browser”, ”PMB-guide”, ”Music Transfer”.
Dubbelklicka för att starta
”Picture Motion Browser”.
Dubbelklicka för att starta
”PMB-guide”.
Dubbelklicka för att starta
”Music Transfer”.
Använda datorn
111
Om ”Picture Motion Browser” (medföljer)
Du kan använda stillbilder och filmer från
kameran på många olika sätt med hjälp av
programvaran.
Detta avsnitt sammanfattar ”Picture Motion
Browser”.
”Picture Motion Browser” översikt
Med ”Picture Motion Browser” kan du:
• Importera bilder som du tagit med kameran och
sedan visa dem på datorn.
• Organisera bilder på datorn i en kalender efter
det datum du tog bilderna och sedan visa dem.
• Du kan visa bildfiler som är lagrade på en dator
med hjälp av kameran genom att kopiera dem
till ett ”Memory Stick Duo”.
• Retuschera (Rödögereducering m.fl.), skriva ut
och skicka stillbilder som e-postbilagor, ändra
tagningsdatum och mer.
• Skriva ut eller spara stillbilder med datum.
• Skapa en dataskiva med hjälp av en CD- eller
DVD-brännare.
• Ladda upp bilden till webbsidan.
• Mer information finns i ”PMB-guide”.
Starta ”PMB-guide”
Dubbelklicka på ikonen
(PMB-guide)
på skrivbordet.
För att öppna ”PMB-guide” från
startmenyn klickar du på [Start] t [All
Programs] (i Windows 2000, [Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Help] t
[PMB-guide].
112
Starta och avsluta ”Picture
Motion Browser”
Starta ”Picture Motion Browser”
Dubbelklicka på ikonen
(Picture
Motion Browser) på skrivbordet.
Eller, från startmenyn: Klicka på [Start] t
[All Programs] (i Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[PMB - Picture Motion Browser].
• Ett bekräftelsemeddelande från
informationsverktyget visas på skärmen när du
startar ”Picture Motion Browser” första gången.
Välj [Start]. Den här funktionen informerar dig
om nyheter, om t.ex. uppdaterad programvara.
Du kan ändra inställningen senare.
Avsluta ”Picture Motion Browser”
Klicka på knappen
högra hörn.
i skärmens övre
Kopiera bilder till datorn med ”Picture Motion
Browser”
Förbereda kameran och datorn
Ansluta kameran till datorn
1 Sätt i ett ”Memory Stick Duo” med
inspelade bilder i kameran.
• När du kopierar bilder från internminnet
behöver du inte utföra det här steget.
2 Sätt in ett tillräckligt laddat batteri
i kameran eller anslut kameran till
ett eluttag via nätadaptern
(medföljer ej).
2 Till multikontakten
• Om du försöker kopiera filer och batteriet
inte är tillräckligt laddat kan kopieringen
misslyckas eller i värsta fall leda till
förstörda data, om batteriet tar slut för fort.
1 Till ett USB-uttag
Multikabel
3 Starta datorn och tryck därefter
på knappen
(Uppspelning).
(Uppspelning)-knapp
”Ansluter…” visas på kamerans skärm.
Första gången du ansluter kameran via USB
kör datorn automatiskt ett program för att
identifiera kameran. Vänta en liten stund.
*
Använda datorn
Åtkomstindikatorer*
visas på skärmen under pågående
kommunikation.
Använd inte datorn medan indikatorn visas. När
indikatorn ändrats till
kan du använda
datorn igen.
• Om ”Mass Storage” inte visas, ställer du in
[USB-anslutning] till [Mass Storage] (sidan 96).
113
Kopiera bilder till datorn med ”Picture Motion Browser”
Kopiera bilder till en dator
1 Ansluter kameran till en dator
som beskrivs i ”Ansluta kameran
till datorn”.
Visa bilder på datorn
När importen är klar startas ”Picture
Motion Browser”. Miniatyrbilder av de
importerade bilderna visas.
Efter att du upprättat en USB-anslutning
visas automatiskt skärmen [Import Media
Files] i ”Picture Motion Browser”.
• Mappen ”Pictures” (in Windows XP/2000, ”My
Pictures”) är vald som standardmapp under
”Viewed folders”.
Organisera bilder på datorn i en kalender
efter det datum du tog bilderna och sedan
visa dem.
Mer information finns i ”PMB-guide”.
• Om du använder Memory Stick-facket, se
sidan 117.
• Om guiden Automatisk uppspelning visas
ska du stänga den.
2 Importera bilderna.
När du är beredd att importera bilderna
klickar du på [Import]-knappen.
Som standardinställning importeras
bilderna till en mapp som skapas under
”Pictures” (i Windows XP/2000, ”My
Pictures”) och som har sitt namn efter
det datum som du utför importen.
• För mer information om ”Picture Motion
Browser”, se ”PMB-guide”.
114
Exempel: Skärm för visning av månad
Kopiera bilder till datorn med ”Picture Motion Browser”
Avbryta USB-anslutningen
Utför proceduren från steg 1 till 4 nedan
innan du:
• Kopplar bort multikabeln.
• Tar ut ett ”Memory Stick Duo”.
• Sätter i ett ”Memory Stick Duo” i kameran efter
att ha kopierat bilder från internminnet.
• Stänger av kameran.
Lagringsdestinationer och
filnamn för bildfiler
Bildfilerna som spelats in med kameran är
samlade i mappar på ”Memory Stick Duo”
eller i internminnet.
Exempel: Visa mappar i Windows Vista
1 Dubbelklicka på frånkopplingsikonen i
aktivitetsfältet.
Windows Vista
Dubbelklicka här
Windows XP/Windows 2000
Dubbelklicka här
2 Klicka på
t [Stop].
(USB Mass Storage Device)
3 Kontrollera enheten i bekräftelsefönstret
och klicka sedan på [OK].
• Steg 4 behöver du inte utföra för Windows
Vista/XP.
A Mapp med bilddata som spelats in på en
kamera som saknar funktion för att skapa
mappar.
Använda datorn
4 Klicka på [OK].
Enheten har kopplats bort.
B Mapp med bilddata som spelats in med
kameran.
Om inga nya mappar har skapats finns
följande mappar:
– ”Memory Stick Duo”: ”101MSDCF”
endast
– Internminne: ”101_SONY” endast
115
Kopiera bilder till datorn med ”Picture Motion Browser”
• Du kan inte spela in bilder i mappen
”100MSDCF”. Bilderna i de här mapparna är
bara tillgängliga för visning.
• Du kan inte spela in bilder i eller visa bilder från
mappen ”MISC”.
• Bildfiler namnges som följer:
– Stillbildsfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indexbildfiler som sparas vid filminspelning:
MOV0ssss.THM
ssss står för ett nummer mellan 0001 och
9999. Sifferdelen av namnet på en filmfil som
du spelat in i filmläget är densamma som samma
del av namnet på motsvarande indexbildfil.
• Mer information om mappar finns på sidorna 88
och 91.
116
Kopiera bilder till en dator utan ”Picture Motion
Browser”
Du kan kopiera bilderna till en dator utan
”Picture Motion Browser” som följer.
Kopiera bilder till en dator Windows Vista/XP
Om datorn har ett Memory Stick-fack:
Ta ur ”Memory Stick Duo” från kameran
och sätt in det i Memory Stick Duoadaptern. Sätt Memory Stick Duo-adaptern
i datorn och kopiera bilderna.
• Även om du använder Windows 95/98/98
Second Edition/NT/Me, kan du kopiera bilder
genom att sätta i ”Memory Stick Duo” i
Memory Stick-facket på datorn.
• Om ”Memory Stick PRO Duo” inte identifieras,
se sidan 136.
Om datorn inte har ett Memory Stickfack:
Upprätta en USB-anslutning och utför
stegen för att kopiera bilder.
• Fönstren som visas i det här avsnittet är exempel
vid kopiering från ”Memory Stick Duo”.
• Kameran är inte kompatibel med Windows 95/
98/98 Second Edition/NT/Me för Windows
operativsystem. Använd en Memory Stickläsare/skrivare som finns i handeln för att
kopiera bilder från ett ”Memory Stick Duo” till
din dator.
För att kopiera bilder från internminnet till din
dator, kopierar du först bilderna till ett ”Memory
Stick Duo” och därefter till din dator.
I det här avsnittet beskrivs hur du kopierar
bilder till mappen ”Documents” (För
Windows XP: ”My Documents”) som
exempel.
1 Förbered kameran och datorn.
Utför samma procedur som beskrivs
under ”Förbereda kameran och datorn”
på sidan 113.
2 Anslut kameran till datorn med
multikabeln.
Utför samma procedur som beskrivs
under ”Ansluta kameran till datorn” på
sidan 113.
• Om ”Picture Motion Browser” redan är
installerad, startar [Import Media Files] på
”Picture Motion Browser” men välj
[Cancel] för att avsluta.
Använda datorn
117
Kopiera bilder till en dator utan ”Picture Motion Browser”
3 Klicka på [Open folder to view
files] (för Windows XP: [Open
folder to view files]t [OK]) när
guiden automatiskt visas på
skrivbordet.
6 Klicka på mappen [Documents]
(för Windows XP: [My
Documents]). Högerklicka sedan
på fönstret ”Documents” för att
visa menyn och klicka på [Paste].
1
2
Bildfilerna kopieras till mappen
[Documents] (för Windows XP: [My
Documents]).
• Om guiden inte visas automatiskt följer du
proceduren: t ”För Windows 2000”.
4 Dubbelklicka på [DCIM].
5 Dubbelklicka på mappen där de
bildfiler som du vill kopiera finns
sparade. Högerklicka sedan på en
bildfil för att visa menyn och
klicka på [Copy].
• Om det redan finns en bild med samma
filnamn i destinationsmappen visas ett
meddelande som ber dig att bekräfta innan
den gamla filen skrivs över med den nya.
När du skriver över den gamla bilden med
en ny raderas originalfilen. Om du vill
kopiera den nya bildfilen till datorn utan att
skriva över den gamla filen, ändrar du först
filnamnet och kopierar sedan bildfilen. Tänk
på att om du ändrar filnamnet (sidan 119)
kan det hända att du inte längre kan spela
upp den bilden på kameran.
För Windows 2000
1
2
• Om lagringsdestinationen för bildfiler, se
sidan 115.
118
Dubbelklicka på [My Computer] t
[Removable Disk] efter att du anslutit
kameran till datorn. Gå därefter vidare från
steg 4.
Visa bildfiler som är lagrade på en dator med hjälp av
kameran genom att kopiera till ett ”Memory Stick Duo”
I det här avsnittet beskrivs processen med
en Windows-dator som exempel.
Om en bildfil, som kopierats till en dator,
inte längre finns kvar på ”Memory Stick
Duo”, går det ändå att se den bilden igen på
kameran om du kopierar tillbaka bildfilen
till kameran via ”Picture Motion Browser”.
• Det kan hända att det inte går att spela upp vissa
bilder beroende på bildstorleken.
• Sony garanterar inte uppspelning av bildfiler på
kameran om filerna har bearbetats med en dator
eller spelats in med en annan kamera.
1 Anslut kameran till din dator och
starta ”Picture Motion Browser”
(sidorna 111, 112).
2 Välj de stillbilder som du vill
exportera i huvudfönstret.
3 I menyn [Manipulera] väljer du
[Öppna med externt program] t
[Verktyg för bildexport].
på skärmen och exporterar
bildfilerna till ”Memory Stick
Duo”.
• Bilder som kopieras med förfarandet nedan kan
inte spelas upp via Datumvisning, Filtrering
mha ansikten samt kan inte registreras bland
favoriter. Spela upp dessa bilder på kameran via
Mappvisning (sidan 77).
• Hoppa över steg 1 och 2 om du inte har
ändrat filnamnet som kameran skapade.
1 Högerklicka på bildfilen och klicka sedan
på [Rename].
2 Ändra filnamnet till ”DSC0ssss”.
Ange ett nummer mellan 0001 och 9999
för ssss.
• Om det visas ett meddelande som ber dig
bekräfta en överskrivning, anger du ett
annat nummer.
• Det kan hända att en filändelse visas
beroende på hur datorn är inställd.
Filändelsen för stillbilder är JPG och för
filmer MPG. Ändra inte filändelsen.
3 Högerklicka på bildfilen och klicka sedan
på [Copy].
4 Dubbelklicka på [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [Computer] (i
Windows XP, [My Computer]).
5 Högerklicka på mappen [sssMSDCF] i
mappen [DCIM] och klicka sedan på
[Paste].
• sss står för ett nummer mellan 100 och
999.
• Om det inte finns några mappar på ett ”Memory
Stick Duo”, skapar du först en mapp (sidan 91)
med kameran och kopierar sedan bildfilerna.
Använda datorn
4 Därefter följer du instruktionerna
Exportera bilder till kameran utan att
använda ”Picture Motion Browser”
• Mer information om ”Picture Motion
Browser” finns i ”PMB-guide”.
119
Använda ”Music Transfer” (medföljer)
Du kan byta ut de musikfiler som följer
med vid leverans från fabrik till önskade
musikfiler med hjälp av programvaran
”Music Transfer” på CD-ROM-skivan
(medföljer). Du kan även radera eller lägga
till dessa filer när som helst.
Lägga till/ändra musik med
”Music Transfer”
De musikformat som kan överföras med
”Music Transfer” listas nedan:
• MP3-filer som finns på datorns hårddisk
• Musik på CD-skivor
• Musik som redan sparats på kameran
1 Tryck på HOME-knappen för att
visa HOME-skärmen.
2 Välj
(Bildspel) med b/B på
kontrollknappen, välj [
Musikverktyg] med v/V och tryck
sedan på z.
3 Välj [Ladda ner musik] med v/V
och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Anslut till PC” visas.
4 Upprätta en USB-anslutning
mellan kameran och datorn.
5 Starta ”Music Transfer”.
6 Följ instruktionerna på skärmen
för att lägga till/byta ut musikfiler.
120
• Om du vill återställa den musik som fanns
på kameran vid leverans från fabrik:
1 Utför [Formatera musik] i steg 3.
2 Utför [Återställ standard] i programvaran
”Music Transfer”.
Alla musikfiler byts ut mot den musik som
fanns på kameran vid leverans från fabrik, och
[Musik] i menyn [Bildspel] ställs på [Av].
• Du kan också återställa musikfilerna till de som
fanns på kameran vid leverans från fabrik
genom att använda [Initialisera] (sidan 94). Med
den här metoden återställs samtidigt också andra
inställningar.
• Mer information om hur du använder ”Music
Transfer” finns i direkthjälpen i ”Music
Transfer”.
Använda en Macintosh-dator
Du kan kopiera bilderna till en Macintoshdator.
• ”Picture Motion Browser” är inte kompatibelt
med Macintosh-datorer.
Rekommenderat datorsystem
Följande rekommendationer gäller för den
dator som kameran ska anslutas till.
Rekommenderat datorsystem för
kopiering av bilder
Operativsystem (förinstallerat): Mac OS
9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 till v10.5)
USB-uttag: Finns som standard
Rekommenderad miljö för att använda
”Music Transfer”
Operativsystem (förinstallerat): Mac OS
X (v10.3 till v10.5)
Processor (CPU): iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac G3/G4/G5-serien,
Mac mini
Minne: 64 MB eller mer (minst 128 MB
rekommenderas)
Att observera när du ansluter kameran
till en dator
• Du kan inte få några garantier för att
programmet under alla förhållanden fungerar för
samtliga av de ovan rekommenderade
datormiljöerna.
• Om du ansluter två eller flera USB-enheter till
en dator samtidigt, kan det hända att vissa
enheter, även den här kameran, inte fungerar
som de ska, beroende på vilka andra typer av
USB-enheter som används samtidigt.
• Problemfri användning kan inte garanteras om
du använder en USB-hubb.
• Om kameran ansluts via ett USB-gränssnitt som
är kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0)
kan du få en mer avancerad överföring
(höghastighetsöverföring) eftersom den här
kameran hanterar Hi-Speed USB (USB 2.0).
Kopiera bilder till en dator och
visa dem
1 Förbered kameran och
Macintosh-datorn.
Utför samma procedur som beskrivs
under ”Förbereda kameran och datorn”
på sidan 113.
2 Anslut kameran till datorn med
multikabeln.
Utför samma procedur som beskrivs
under ”Ansluta kameran till datorn” på
sidan 113.
3 Kopiera bildfiler till Macintoshdatorn.
1Dubbelklicka på den nyligen
identifierade ikonen t [DCIM] t
mappen där de bilder som du tänker
kopiera är sparade.
Använda datorn
Hårddisk: Hårddiskutrymme som krävs för
installation — ungefär 250 MB
• Det finns fyra lägen du kan välja på för en USBanslutning när du ansluter till en dator, [Auto]
(standardinställning), [Mass Storage],
[PictBridge] och [PTP/MTP]. I det här avsnittet
beskrivs [Auto] och [Mass Storage] som
exempel. Mer information om [PictBridge] och
[PTP/MTP] finns på sidan 96.
• När datorn återgår från ett vänte- eller viloläge
kan det hända att kommunikationen mellan
kameran och datorn inte återupptas samtidigt.
2Dra och släpp bildfilerna på
hårddiskikonen.
Bildfilerna kopieras till hårddisken.
• Mer information om lagringsdestinationer
för bilder och filnamn finns på sidan 115.
121
Använda en Macintosh-dator
4 Visa bilder på datorn.
Öppna bildfilen genom att dubbelklicka
på hårddiskikonen t önskad bildfil i
mappen med kopierade filer.
Avbryta USB-anslutningen
Dra och släpp enhetsikonen eller ikonen för
”Memory Stick Duo” till papperskorgen
innan du utför proceduren som visas nedan,
eller innan kameran kopplas bort från
datorn.
• Kopplar bort multikabeln.
• Tar ut ett ”Memory Stick Duo”.
• Sätter i ett ”Memory Stick Duo” i kameran efter
att ha kopierat bilder från internminnet.
• Stänger av kameran.
Lägga till/ändra musik med
”Music Transfer”
Du kan byta ut de musikfiler som följer
med vid leverans från fabrik mot andra
musikfiler. Du kan även radera eller lägga
till dessa filer när som helst.
De musikformat som kan överföras med
”Music Transfer” listas nedan:
• MP3-filer som finns på datorns hårddisk
• Musik på CD-skivor
• Musik som redan sparats på kameran
122
Installera ”Music Transfer”
• Innan du installerar ”Music Transfer” stänger du
alla program som eventuellt är startade.
• För att installera programvaran måste du logga
in som administratör.
1 Slå på Macintosh-datorn och sätt i CDROM-skivan (medföljer) i CD-ROMenheten.
2 Dubbelklicka på
(SONYPICTUTIL).
3 Dubbelklicka på filen [MusicTransfer.pkg]
i mappen [MAC].
Installationen av programvaran startar.
Lägga till/byta ut musikfiler
Se ”Lägga till/ändra musik med ”Music
Transfer”” på sidan 120.
Teknisk support
Ytterligare information om den här
produkten och svar på ofta ställda
frågor finner du på Sonys
supporthemsida.
http://www.sony.net/
Visning ”Guide för avancerad användning av
Cyber-shot”
När du installerar ”Bruksanvisning till
Cyber-shot”, installeras även ”Guide för
avancerad användning av Cyber-shot”. I
”Guide för avancerad användning av
Cyber-shot” får du mer information om hur
du använder kameran och tillbehör.
Visa i Windows
Dubbelklicka på
(Step-up Guide)
på skrivbordet.
För att öppna ”Step-up Guide” från
startmenyn klickar du på [Start] t [All
Programs] (i Windows 2000, [Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Step-up
Guide].
3 När kopieringen är klar
dubbeklickar du på
”stepupguide.hqx” i mappen
[stepupguide] för att packa upp
den, dubbelklicka därefter på den
skapade filen ”stepupguide”.
• Om inte ett verktyg för uppackning av
HQX-fil finns installerat, installerar du
Stuffit Expander.
Visa på Macintosh
1 Kopiera mappen [stepupguide] i
mappen [stepupguide] till datorn.
2 Välj [stepupguide], [language]
Använda datorn
och därefter mappen [SE] som
finns på CD-ROM-skivan
(medföljer) och kopiera filerna i
mappen [SE], skriv därefter över
dem till filer i mappen [img] som
finns i [stepupguide] som
kopierades till datorn i steg 1.
(Skriv över filerna i mappen [img]
med filerna från mappen [SE]).
123
Skriva ut stillbilder
Hur du skriver ut stillbilder
När du skriver ut bilder som är tagna i läget
[16:9] kan det hända att båda kanterna beskärs;
kontrollera hur det blir innan du skriver ut
(sidan 138).
Direktutskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare (sidan 125)
Du kan skriva ut bilder genom att ansluta kameran direkt till en
PictBridge-kompatibel skrivare.
Direktutskrift på en ”Memory Stick”-kompatibel skrivare
Du kan skriva ut bilder på en ”Memory Stick”-kompatibel
skrivare.
Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer
skrivaren.
Utskrift med hjälp av en dator
Du kan kopiera bilder till en dator med hjälp av den medföljande
programvaran ”Picture Motion Browser” och sedan skriva ut
bilderna.
Du kan lägga till datumet på bilden och skriva ut den (sidan 112).
Utskrift i en fotoaffär (sidan 128)
Du kan ta med dig ett ”Memory Stick Duo” som innehåller bilder
som du har tagit med kameran och få dem utskrivna i en fotoaffär.
Med märket
(Utskriftsmarkering) kan du i förväg märka de
bilder som du vill skriva ut.
124
Direktutskrift med en PictBridge-kompatibel
skrivare
Även om du inte har någon dator kan du
skriva ut de bilder som du har tagit med
kameran genom att ansluta den direkt till en
PictBridge-kompatibel skrivare.
• ”PictBridge” är baserat på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Rörliga bilder går inte att skriva ut.
• Om indikatorn
blinkar på kamerans skärm
(ett felmeddelande) kontrollerar du den anslutna
skrivaren.
Steg 1: Förbered kameran
Förbered kameran för att anslutas till
skrivaren med kabeln för multikontakten.
När [USB-anslutning] är inställd på [Auto]
känner kameran automatiskt igen vissa
skrivare när de är anslutna. I detta fall
hoppar du över steg 1.
MENUknapp
Kontrollknapp
HOMEknapp
• Du bör använda ett fulladdat batteri så att du
inte riskerar att strömmen tar slut mitt under en
utskrift.
1 Tryck på HOME-knappen för att
visa HOME-skärmen.
2 Välj
3 Välj [Huvudinställningar 2] med
v/V och välj [USB-anslutning]
och tryck sedan på z.
Skriva ut stillbilder
(Inställningar) med b/B på
kontrollknappen och välj [
Huvudinställningar] med v/V,
tryck därefter på z.
4 Välj [PictBridge] med v/V och
tryck sedan på z.
Därmed är USB-läget inställt.
125
Direktutskrift med en PictBridge-kompatibel skrivare
Steg 2: Anslut kameran till
skrivaren
1 Anslut kameran till skrivaren.
3 Tryck på knappen MENU, välj
[Utskrift] med v/V på
kontrollknappen och tryck
därefter på z.
Kameran ställs på uppspelningsläge och
en bild och utskriftsmenyn visas på
skärmen.
2 Till multikontakten
Steg 3: Välja de bilder som du
vill skriva ut
Välj [Denna bild] eller [Flera bilder]
med v/V och tryck sedan på z.
1 Till ett
USB-uttag
Multikabel
Om du valt [Denna bild]
Du kan skriva ut den valda bilden. Fortsätt
med steg 4.
Om du valt [Flera bilder]
Du kan skriva ut flera valda bilder.
2 Slå på strömmen till skrivaren.
Tryck på
(Uppspelning) för att
starta kameran.
När anslutningen är upprättad
visas indikatorn
.
126
1 Välj den bild du vill skriva ut med v/V/b/
B och tryck sedan på z.
-märket visas i bildens kryssruta.
2 Tryck på MENU-knappen för att visa
menyn.
3 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
• För att skriva ut alla bilder för ett datum/en
mapp/favoriter väljer du [Flera bilder] på
indexskärmen, väljer fältet med b, och trycker
därefter på z.
-märket visas i fältets
kryssruta.
Direktutskrift med en PictBridge-kompatibel skrivare
Steg 4: Utskrift
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan
på z.
1 Välj utskriftsinställningar med
v/V/b/B.
Bilden skrivs ut.
• Koppla inte bort multikabeln medan
indikatorn
(PictBridge-anslutning)
visas på skärmen.
indikator
[Antal]
Väljer antalet kopior av stillbilden som
du vill skriva ut.
• Det kan hända att det angivna antalet bilder
inte får plats på ett ark.
Steg 5: Slutföra utskriften
[Layout]
Väljer antalet bilder som du vill skiva ut
bredvid varandra på ett ark.
Kontrollera att skärmen har återgått till steg
2 och koppla bort multikabeln från
kameran.
[Storlek]
Väljer storleken på utskriftsarket.
[Datum]
Väljer [Datum&klocka] eller [Datum]
om du vill skriva ut datum och
klockslag på bilderna.
Skriva ut stillbilder
• Om du väljer [Datum] skrivs datumet ut i
den valda ordningen (sidan 103). Det kan
hända att den här funktionen inte går att
använda beroende på skrivaren.
127
Utskrift i en fotoaffär
Du kan ta med dig ett ”Memory Stick Duo”
som innehåller bilder som du har tagit med
kameran och få dem utskrivna i en
fotoaffär. Så länge affären erbjuder
fotokopiering enligt standarden DPOF kan
du i förväg märka bilderna med
(Utskriftsmarkering) så slipper du stå och
välja i affären.
Markera en utvald bild
(Uppspelning)knapp
MENU-knapp
• I fotoaffären kan du inte skriva ut bilder som är
lagrade i internminnet direkt från kameran. Du
måste först kopiera bilderna till ett ”Memory
Stick Duo” och sedan ta med dig ”Memory
Stick Duo” till fotoaffären.
Kontrollknapp
Vad är DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) är en
funktion som gör det möjligt att förse bilder
på ett ”Memory Stick Duo” med
(Utskriftsmarkering) för att senare kunna
skriva ut dem.
• Du kan också skriva ut bilder som är försedda
med
(Utskriftsmarkering) på en skrivare
som följer standarden DPOF (Digital Print
Order Format) eller en PictBridge-kompatibel
skrivare.
• Rörliga bilder kan inte märkas.
• Du kan gör en
-markering
(Utskriftsordning) på upp till 999 bilder.
När du tar med ett ”Memory Stick Duo”
till en fotoaffär
• Hör först efter med fotoaffären vilka typer av
”Memory Stick Duo” de kan hantera.
• Om din fotoaffär inte kan hantera ”Memory
Stick Duo” kan du kopiera de bilder du vill få
utskrivna till ett annat medium, t.ex. en CD-Rskiva som du tar med dig till affären.
• Glöm inte att ta med dig en Memory Stick Duoadapter också.
• Se alltid till att du har en säkerhetskopia av dina
bilddata på en skiva eller en hårddisk innan du
tar med dig bilderna till en fotoaffär.
• Du kan inte ställa in antalet utskrifter.
• Hör efter med fotoaffären om du vill ha med
datum på bilderna.
1 Tryck på knappen
(Uppspelning).
2 Välj den bild som du vill skriva ut.
3 Tryck på MENU-knappen för att
visa menyn.
4 Välj [DPOF] med v/V på
kontrollknappen och välj [Denna
bild] med b/B och tryck därefter
på z.
Bilden märks med
(Utskriftsmarkering).
DPOF
Ta bort markeringen
Välj de bilder du vill ta bort markeringen
för och upprepa sedan steg 3 och 4.
128
Utskrift i en fotoaffär
Välja och markera bilderna
5 Välj [OK] med v, och tryck sedan
på z.
1 Tryck på MENU när du visar bilder
i enbildsläge eller i indexläge.
Märket
visas på skärmen.
Enbildsvisning
2 Välj [DPOF] med v/V på
kontrollknappen och välj [Flera
bilder] med b/B och tryck därefter
på z.
Indexvisning
3 Välj den bild du vill markera med
kontrollknappen och tryck sedan
på z.
-märket läggs till på den bild du valt.
Enbildsvisning
Avbryta valet
Välj [Avsluta] i steg 5 och tryck sedan på
z.
Indexvisning
Ta bort markeringen
Välj de bilder som du vill ta bort
markeringarna från och tryck sedan på z i
steg 3.
4 Tryck på MENU-knappen.
För att markera alla bilder för ett datum/en
mapp/favoriter väljer du [Flera bilder] på
indexskärmen, väljer fältet med b, och
trycker därefter på z. -märket visas i
fältets kryssruta.
Skriva ut stillbilder
Markera alla bilder från ett visst datum/
mapp/favoriter
129
Felsökning
Felsökning
Om det skulle uppstå något problem med kameran kan du pröva följande åtgärder.
1 Kontrollera alternativen på sidorna 131 till 140.
Om en kod som liknar ”C/E:ss:ss” visas på skärmen, se sidan 141.
2 Ta ur batteriet, vänta cirka en minut, sätt sedan in batteriet igen och slå på
strömmen igen.
3 Återställ inställningarna till standardinställningarna (sidan 94).
4 Kontakta Sony-återförsäljaren eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
Du bör vara medveten om att genom att skicka in kameran för reparation, ger du ditt samtycke
till att innehållet i minnet, musikfiler kontrolleras.
Klicka på något av följande alternativ för att hoppa till sidan där symptomet och dess orsak
förklaras och en lämplig åtgärd föreslås.
130
Batteri och strömförsörjning
131
”Memory Stick Duo”
137
Tagning av stillbilder/filmer
131
Internminne
137
Visning av bilder
135
Utskrift
138
Radera
136
Datorer
136
PictBridge-kompatibel skrivare
138
Övrigt
139
Felsökning
Batteri och strömförsörjning
Det går inte att sätta i batteriet.
• Sätt i batteriet korrekt för att kunna trycka på utmatningsknappen.
Det går inte att slå på kameran.
• När du har satt i batteriet i kameran kan det ta ett litet tag innan kameran slås på.
• Sätt i batteriet på rätt sätt.
• Batteriet är urladdat. Sätt i ett laddat batteriet.
• Batteriet är uttjänt (sidan 148). Byt ut det mot ett nytt.
• Använd ett rekommenderat batteri.
Kameran stängs plötsligt av.
• Om du inte använder kameran under ungefär tre minuter när den är påslagen, stängs den
automatiskt av så att inte batteriet förbrukas i onödan. Slå på kameran igen.
• Batteriet är uttjänt (sidan 148). Byt ut det mot ett nytt.
Indikatorn för återstående laddning visar fel.
• Det här kan inträffa när du använder kameran där det är extremt varmt eller extremt kallt.
• En avvikelse uppstod mellan indikatorn för återstående laddning och faktisk återstående
batteriladdning. Du kan rätta till felet med den missvisande tiden genom att ladda ur batteriet
helt och sedan ladda upp det igen.
• Batteriet är urladdat. Sätt i ett laddat batteriet.
• Batteriet är uttjänt (sidan 148). Byt ut det mot ett nytt.
Batteriet kan inte laddas upp.
• Det går inte att ladda upp batteriet med nätadaptern (medföljer ej). Använd batteriladdaren för
att ladda upp batteriet.
Tagning av stillbilder/filmer
Felsökning
Bilden visas inte tydligt i sökaren.
• Justera dioptriskalan med hjälp av sökarens justeringsratt (sidan 15).
Det går inte att spela in bilder.
• Kontrollera hur mycket ledigt utrymme det finns i internminnet eller på ”Memory Stick Duo”.
Om minnet är fullt kan du göra något av följande:
– Radera oönskade bilder (sidan 56).
– Byt till ett annat ”Memory Stick Duo”.
• Det går inte att ta bilder när blixten laddas upp.
• När du tar stillbilder ställer du lägesomkopplaren på ett annat läge än
.
131
Felsökning
• För att spela in film ställer du lägesomkopplaren på
.
• Bildstorleken är ställd på [640(Fin)] vid filminspelning. Gör något av följande:
– Välj en annan bildstorlek än [640(Fin)].
– Sätt i ett ”Memory Stick PRO Duo”.
• Linsskyddet är på. Ta ur det.
Kan inte fotografera i läget Leendeavkänning.
• Tryck ned avtryckaren helt.
• Bilden tas endast om ett leende identifieras (sidan 36).
• [Leende-demo] är inställd på [På]. Ställ [Leende-demo] på [Av] (sidan 95).
Motivet syns inte på skärmen (uppspelning).
• Kameran är ställd i uppspelningsläge. Tryck på knappen
(Uppspelning) för att byta till
inspelningsläge (sidan 50).
Bildstabiliseringsfunktion fungerar inte.
• Bildstabiliseringsfunktionen fungerar inte när
visas i teckenfönstret.
• Det kan hända att bildstabiliseringsfunktionen inte fungerar fullt ut när du tar nattbilder.
• Ta bilden när du tryckt ned avtryckaren halvvägs – tryck inte ned avtryckaren helt på en gång.
• Kontrollera att inställningen [Konverter] är korrekt (sidan 100).
Inspelningen tar väldigt lång tid.
• Slutarbrusreduceringen är aktiverad (sidan 22). Det är inte ett tecken på att något är fel.
• [DRO] är inställd på [DRO plus] (sidan 72). Det är inte ett tecken på att något är fel.
Bilden är oskarp.
• Motivet är för nära. Se till att objektivet befinner sig längre bort från motivet än det kortaste
avståndet för tagning, ungefär 1 cm (W)/120 cm (T) (från objektivets främre del), vid tagning
(sidan 30).
•
(Landskap-läge), (Skymning-läge) eller
(Fyrverkeri-läge) är valt i Scenvalsläget vid
tagning av stillbilder.
• När
(Avancerad sporttagning-läget) valts i Scenvalsläget, kan det hända att det inte går att
justera skärpan på motiv som befinner sig för nära kameran.
• [Halvmanuellt värde] eller [Manuell fokusering] är valt i Skärpeinställningen. Välj
autofokusmetod (sidan 45).
• Kontrollera att inställningen [Konverter] är korrekt (sidan 100).
Zoomen fungerar inte.
• Du kan beroende på bildstorlek inte använda Smart zoom (sidan 99).
• Du kan inte använda den digitala zoomen när:
–
(Leendeavkänning-läget) eller
(Avancerad sporttagning-läget) är valt i
Scenvalsläget.
– Du spelar in filmer.
132
Felsökning
• Det går inte att ändra zoomskalan när Leendeavkänning är i standby (sidan 36).
• Kontrollera att inställningen [Konverter] är korrekt (sidan 100).
Blixten fungerar inte.
• Blixten är ställd på
(Forcerad blixt avstängd) (sidan 31).
• Du kan inte använda blixten när:
– [Inspelningssätt] är inställt på [Burst] eller exponeringsgaffling (sidan 48).
–
(Hög känslighet-läge),
(Avancerad sporttagning-läge), (Skymning-läge) eller
(Fyrverkeri-läge) är valt i Scenvalsläget (sidan 35).
– Du spelar in filmer.
– Night Shot (sidan 38)
(Forcerad blixt på) när lägesomkopplaren är inställd på S, A eller M, och
(Landskap-läge),
(Strand-läge) eller
(Snö-läge) valts i Scenvalsläge (sidan 31).
• Ställ blixten på
Suddiga vita prickar visas på bilder som jag tagit med blixt.
• Partiklar (damm, pollen m.m.) i luften reflekterar blixtljuset och kommer därför med på
bilden. Detta är inte ett tecken på att något är fel (sidan 14).
Närbildsfunktionen (makro) fungerar inte.
•
(Avancerad sporttagning-läge),
(Landskap-läge),
(Fyrverkeri-läge) är valt i Scenvalsläget (sidan 35).
(Skymning-läge) eller
Makrofotografering kan inte aktiveras.
• Det finns ingen funktion för aktivering av makro. I
(Auto-läget) är telefotografering
möjligt även i makroläget.
Datum och tid visas inte på LCD-skärmen.
• Under tagning visas inte datum och tid. De visas bara under uppspelning.
Datum kan inte läggas till på bilder.
• Den här kameran har ingen funktion för att lägga datum ovanpå bilder (sidan 138). Genom att
använda ”Picture Motion Browser” kan du skriva ut eller spara bilder med datum (sidan 112).
• Exponeringen är fel. Ställ in korrekt exponering (sidan 44).
Felsökning
Bländarvärdet och slutartidsindikeringen blinkar när jag trycker ned
avtryckaren och håller den halvvägs nedtryckt.
Bilden är alldeles för ljus eller för mörk.
• Ställ in ljusstyrkan för LCD-skärmens bakgrundsbelysning (sidan 26).
133
Felsökning
Bilden är för mörk.
• Bilden är tagen med en ljuskälla bakom motivet. Välj mätmetod (sidan 49) eller ställ in
exponeringen (sidan 44).
Bilden är för ljus.
• Ställ in exponeringen (sidan 44).
Färgerna på bilden stämmer inte.
• Ställ in [Färgläge] på [Normal] (sidan 73).
• Ställ in [Färgfilter] på [Av] (sidan 74).
• Ställ in NIGHTSHOT-omkopplaren till OFF (sidan 38).
Det uppstår vertikala ränder vid tagning av mycket ljusa motiv.
• Utsmetningsfenomenet uppträder och vita, svarta, röda, lila eller andra streck visas på bilden.
Det här fenomenet är inte ett tecken på att något är fel.
Hela bilden blir rödaktig när du fotograferar ett ljust motiv.
• Detta är ett fenomen som kallas ”smear”. Det kan uppstå i läge S, A, M,
(Porträtt) eller
(Avancerad sporttagning) m.m. när slutartiden är kort eller när F-värdet är lågt. Bilden
som spelas in påverkas inte.
Det uppstår störningar i bilden när jag tittar på skärmen där det är mörkt.
• Kameran försöker göra skärmen lättare att se genom att tillfälligt göra bilden ljusare när
belysningen är för svag. Bilden som spelas in påverkas inte.
Motivet på bilden har röda ögon.
• Ställ in [Rödögereducering] på [På] (sidan 71).
• Fotografera motivet med blixt på ett avstånd som är närmare än blixtavståndet.
• Öka belysningen i rummet och ta om bilden.
• Retuschera bilder med [Rödögereducering] (sidan 81).
Punkter som inte försvinner visas på skärmen.
• Det är inte ett tecken på att något är fel. De här punkterna spelas inte in (sidan 2).
Det går inte att ta flera bilder i följd.
• Internminnet eller ”Memory Stick Duo” är fullt. Radera oönskade bilder (sidan 56).
• Batterinivån är för låg. Sätt i ett uppladdat batteri.
134
Felsökning
Samma bild tas flera gånger.
• [Inspelningssätt] är inställd på [Burst]. Eller [Scenigenkänning] är inställt till [Avancerad]
(sidorna 48, 67).
Visning av bilder
Det går inte att spela upp bilder.
• Tryck på knappen
(Uppspelning) (sidan 50).
• Mapp/fil-namnet har ändrats på datorn (sidan 119).
• Sony garanterar inte uppspelning av bildfiler på kameran om filerna har bearbetats med en
dator eller spelats in med en annan kamera.
• Kameran är i USB-läge. Avbryt USB-anslutningen (sidan 115).
• Uppspelning är omöjligt om Leendeavkänning hamnar i standby. Avsluta standybläge genom
att trycka ned avtryckaren helt.
• Detta orsakas genom att kopiera bilder på datorn till ”Memory Stick Duo” utan att använda
”Picture Motion Browser” (sidan 119). Spela upp sådana bilder i Mappvisning (sidan 77).
• Ibland kan bilder på ett ”Memory Stick Duo” som tagits med äldre Sony-kameror inte visas.
Spela upp sådana bilder i Mappvisning (sidan 77).
Datum och tid visas inte.
• Visade indikatorer släcks. Visa indikatorerna genom att trycka på v (DISP) på
kontrollknappen (sidan 26).
Bilden verkar grovkornig strax efter det att uppspelningen börjat.
• Detta kan ske på grund av bildbearbeting. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Vänster och höger sida på skärmen visas svarta.
• [Auto-rotering] är inställd på [På] (sidan 101).
Kan inte höra musik under bildspel.
Bilden visas inte på TV-skärmen.
• Kontrollera alternativet [Video ut] för att se efter om kamerans videoutsignal är inställd på
Felsökning
• Överför musikfiler till kameran med ”Music Transfer” (sidan 120).
• Se till att volyminställningen och inställningen för bildspelet är korrekt (sidan 52).
samma färgsystem som TV:n använder (sidan 97).
• Kontrollera att anslutningen är korrekt (sidan 105).
• Om USB-kontakten på multikabeln är ansluten till en annan enhet kopplar du bort den
(sidan 115).
• Du försöker spela upp filmer under HD(1080i)-utmatning. Filmer kan inte visas i HD-
bildkvalitet (high definition). Ställ in [COMPONENT] på [SD] (sidan 96).
135
Felsökning
Radera
Kameran kan inte radera en bild.
• Ta bort bildskyddet (sidan 86).
Datorer
Kompatibiliteten för datorns operativsystem med kameran är okänd.
• Kontrollera ”Rekommenderat datorsystem” på sidan 109 för Windows, respektive sidan 121
för Macintosh.
”Memory Stick PRO Duo” identifieras inte av en dator med ett ”Memory Stick”-fack.
• Kontrollera att datorn och Memory Stick-läsaren/skrivaren kan hantera ”Memory Stick PRO
Duo”. Om du använder en dator eller Memory Stick-läsare/skrivare som tillverkats av någon
annan än Sony, bör du kontakta respektive tillverkare.
• Om ”Memory Stick PRO Duo” inte kan hanteras ansluter du kameran till datorn (sidorna 113,
121). Datorn identifierar ”Memory Stick PRO Duo”.
Datorn kan inte identifiera kameran.
• Slå på kameran.
• Om batterinivån är låg sätter du i ett uppladdat batteri eller använder nätadaptern (medföljer
ej) (sidan 113).
• Ställ in [USB-anslutning] på [Mass Storage] (sidan 96).
• Använd multikabeln (medföljer) (sidan 113).
• Koppla bort multikabeln från både datorn och kameran, och anslut den sedan ordentligt igen.
• Koppla bort all utrustning, utom kameran, tangentbordet och musen, från datorns USB-
kontakter.
• Anslut kameran direkt till datorn – inte via en USB-hubb eller någon annan enhet (sidan 113).
Det går inte att kopiera bilder.
• Anslut kamera och dator korrekt via en USB-anslutning (sidan 113).
• Följ kopieringsproceduren för ditt operativsystem (sidorna 117 och 121).
• När du tar bilder med ett ”Memory Stick Duo” som formaterats med datorn är det inte säkert
att du kan kopiera bilderna till en dator. Ta bilder med ett ”Memory Stick Duo” som du
formaterat med kameran (sidan 91).
”Picture Motion Browser” startar inte automatiskt efter en USB-anslutning.
• Slå på datorn innan du utför USB-anslutningen (sidan 113).
Det går inte att spela upp bilder på datorn.
• Om du använder ”Picture Motion Browser”, se ”PMB-guide” (sidan 112).
• Kontakta datorns eller programmets tillverkare.
136
Felsökning
Du vet inte hur du ska använda ”Picture Motion Browser”.
• Hänvisar till ”PMB-guide” (sidan 112).
Bilden och ljudet avbryts av störningar när jag tittar på en film via datorn.
• Du spelar upp filmen direkt från internminnet eller från ”Memory Stick Duo”. Kopiera filmen
till datorns hårddisk och spela sedan upp filmen från hårddisken (sidan 113).
Det går inte att skriva ut en bild.
• Mer information finns i bruksanvisningen till skrivaren.
Bilder som kopierats till datorn kan inte visas på kameran.
• Kopiera dem till en mapp som kameran kan identifiera, t.ex. ”101MSDCF” (sidan 115).
• Följ lämpligt förfarande (sidan 119).
• När du kopierar bilder till en dator utan att använda ”Picture Motion Browser”, visas inte
bilderna i läget Datumvisning. Visa bilderna i läget Mappvisning.
”Memory Stick Duo”
Det går inte att sätta i ett ”Memory Stick Duo”.
• Vänd det åt rätt håll.
Jag har råkat formatera ett ”Memory Stick Duo” av misstag.
• Alla data på ”Memory Stick Duo” raderas vid formatering. De går inte att återställa.
Internminne
Det går inte att spela upp eller lagra bilder i internminnet.
• Ett ”Memory Stick Duo” är insatt i kameran. Ta ur det.
• ”Memory Stick Duo” är fullt. Kopiera bilden till ett ”Memory Stick Duo” med tillräckligt
med ledig kapacitet.
Felsökning
Det går inte att kopiera information från internminnet till ett ”Memory Stick
Duo”.
Det går inte att kopiera data från ett ”Memory Stick Duo” eller från datorn till
internminnet.
• Den här funktionen är inte tillgänglig.
137
Felsökning
Utskrift
Se även ”PictBridge-kompatibel skrivare” tillsammans med följande punkter.
Bilderna skrivs ut med båda kanterna beskurna.
• Vissa skrivare kan beskära alla kanter på bilden. Det är särskilt stor risk att bildens laterala
sida beskärs när du skriver ut en bild som tagits med bildstorleken ställd på [16:9].
• När du skriver ut bilder med en skrivare kan du stänga av trimningen eller inställningen för
utskrift utan ramar. Kontakta skrivartillverkaren och fråga om de här funktionerna finns på
skrivaren.
• När du skriver ut bilder i en fotoaffär kan du fråga dem om de kan skriva ut bilderna utan att
båda kanterna beskärs.
Det går inte att skriva ut bilder med datumet.
• Med ”Picture Motion Browser” kan du skriva ut bilder med datum (sidan 112).
• Den här kameran har ingen funktion för att lägga datum ovanpå bilder. Men eftersom bilderna
som tas av kameran innehåller information om vilket datum bilden togs, kan du skriva ut
bilder med datumet inlagt på bilden om skrivaren eller programvaran kan hantera information
av formatet Exif. Kontakta tillverkaren till skrivaren och programvaran för information om
kompatibilitet med Exif.
• Om du använder tjänster för fotoutskrift i en affär kan du be dem lägga på datum på bilderna.
PictBridge-kompatibel skrivare
Det går inte att upprätta en anslutning.
• Kameran kan inte anslutas direkt till en skrivare som inte följer PictBridge-standarden.
Kontakta skrivartillverkaren och fråga om skrivaren är PictBridge-kompatibel.
• Kontrollera att skrivaren är påslagen och går att ansluta till kameran.
• Ställ in [USB-anslutning] på [PictBridge] (sidan 96).
• Koppla bort och anslut multikabeln igen. Om det visas ett felmeddelande på skrivaren, se
bruksanvisningen som följde med skrivaren.
Det går inte att skriva ut bilder.
• Kontrollera att kameran och skrivaren är korrekt anslutna via multikabeln.
• Slå på strömmen till skrivaren. Mer information finns i bruksanvisningen till skrivaren.
• Om du väljer [Avsluta] under pågående utskrift kan det hända att bilderna inte skrivs ut.
Koppla bort och anslut multikabeln igen. Om du fortfarande inte kan skriva ut bilderna
kopplar du bort multikabeln, slår av skrivaren, slår sedan på den igen och ansluter därefter
multikabeln igen.
• Filmer går inte att skriva ut.
• Det kan hända att det inte går att skriva ut bilder som är tagna med andra kameror eller bilder
som har ändrats på en dator.
138
Felsökning
Utskriften avbryts.
• Kontrollera att du kopplade bort multikabeln innan märket
(PictBridge-anslutning)
släcks.
Det går inte att lägga på datum eller skriva ut bilder i indexläget.
• Skrivaren saknar de här funktionerna. Kontakta skrivartillverkaren och fråga om de här
funktionerna finns på skrivaren.
• Skrivaren kan göra att det inte läggs på något datum i indexläget. Hör efter hos
skrivartillverkaren.
”---- -- --” skrivs ut i stället för datumet på bilden.
• Bilder har inga inspelningsdatum och därför går det inte att skriva ut med datumet pålagt.
Ställ [Datum] på [Av] och skriv ut bilden igen (sidan 127).
Det går inte att välja utskriftsformat.
• Kontakta skrivartillverkaren och fråga om skrivaren kan hantera det önskade formatet.
Det går inte att skriva ut en bild i det inställda formatet.
• Om du använder papper med en annan storlek efter att du anslutit skrivaren till kameran,
kopplar du bort multikabeln och ansluter den igen.
• Kamerans utskriftsinställningar stämmer inte överens med skrivarens. Ändra inställningarna
på antingen kameran (sidan 127) eller skrivaren.
Kameran fungerar inte efter det att jag har avbrutit en utskrift.
• Vänta en liten stund medan skrivaren utför avstängningsproceduren. Det kan ta en stund
beroende på skrivaren.
Övrigt
Det går inte att återställa filnumret.
• Om du byter ut ett inspelningsmedium går det inte att initiera filnummer med kameran. För att
Felsökning
initialisera filnummer utför du [Format] (sidorna 91, 93) och därefter utför du [Initialisera]
(sidan 94). Data på ”Memory Stick Duo” eller i internminnet kommer emellertid att raderas
och alla inställningar, inklusive datum initialiseras.
Kameran fungerar inte när objektivet är i utskjutet läge.
• Försök inte att flytta objektivet för hand om det inte rör sig.
• Sätt i ett laddat batteri och starta sedan kameran igen.
139
Felsökning
Det bildas imma på objektivet.
• Det här är ett exempel på kondensbildning. Stäng av kameran och låt den ligga i ungefär en
timme innan du använder den.
Objektivet dras inte in när jag stänger av kameran.
• Batteriet är urladdat. Byt ut det med ett laddat batteri.
Kameran blir varm när den används en längre tid.
• Det är inte ett tecken på att något är fel.
Klockinställningsskärmen visas när jag slår på kameran.
• Ställ in datum och tid igen (sidan 103).
• Det inbyggda, laddningsbara reservbatteriet är tomt. Sätt i ett laddat batteri och ställ undan
kameran minst 24 timmar med strömmen avstängd.
Jag vill ändra datum eller tid.
• Ställ in datum och tid igen (sidan 103).
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Batteriet har tagit slut. Byt ut mot ett nytt batteri (sidan 20).
• Adapterringen är monterad. Ta bort den (sidan 18).
• Avståndet till denna kamera är för långt. Fjärrkontrollen måste vara närmare fjärrsensorn på
kameran (sidan 15).
Den bild som tagits starkt zoomad är förvrängd.
• Bilden kan bli förvrängd på grund av dis när vädret är ostabilt. Det är inte ett tecken på att
något är fel. Eftersom du inte kan kontrollera bilden under tagning, rekommenderar Sony att
du visar bilden förstorad på skärmen för att kontrollera den när inspelningen är klar.
140
Varningsindikatorer och meddelanden
Visning av självdiagnoskoder
Om det visas en kod som börjar med en
bokstav betyder det att kamerans
självdiagnosfunktion har aktiverats. De
sista två siffrorna (som visas som ss)
varierar beroende på kamerans tillstånd.
Om du inte kan åtgärda problemet efter det
att du har prövat följande åtgärder några
gånger är det möjligt att kameran behöver
repareras. Kontakta Sony-återförsäljaren
eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
C:32:ss
• Det har blivit ett fysiskt fel på kameran.
Stäng av kameran och slå på den igen.
C:13:ss
• Kameran kan inte läsa eller skriva
information till ”Memory Stick Duo”.
Prova att stänga av kameran och slå
sedan på den igen eller ta ur och sätt i
”Memory Stick Duo” några gånger.
• Internminnet har råkat ut för ett
formateringsfel, eller så har du satt i ett
oformaterat ”Memory Stick Duo”.
Formatera internminnet eller ”Memory
Stick Duo” (sidorna 91, 93).
• Det isatta ”Memory Stick Duo” går inte
att använda i den här kameran, eller så
har data på det blivit skadade. Sätt i ett
nytt ”Memory Stick Duo”.
Meddelanden
Om något av följande meddelanden visas
följer du anvisningarna.
• Batterinivån är för låg. Ladda
omedelbart upp batteriet. Beroende på
användning och typ av batteri, kan det
hända att indikatorn blinkar trots att det
finns mellan 5 och 10 minuter batteritid
kvar.
Använd endast kompatibla batterier
• Installerat batteri är inte ett NP-BG1-
batteri (medföljer) eller NP-FG1-batteri
(medföljer ej).
Systemfel
• Stäng av och slå på kameran.
Internminnesfel
• Stäng av och slå på kameran.
Sätt i Memory Stick-kortet igen
• Sätt i ”Memory Stick Duo” på rätt sätt.
• Det ”Memory Stick Duo” som du har
satt in kan inte användas i kameran
(sidan 146).
• ”Memory Stick Duo” är skadat.
• Kontakterna på ”Memory Stick Duo” är
smutsiga.
E:62:ss
Fel Memory Stick-typ
• Det ”Memory Stick Duo” som du har
E:91:ss
• Det har blivit något fel på kameran.
Återställ inställningarna på kameran till
standardinställningarna (sidan 94) och
slå sedan på kameran igen.
satt in kan inte användas i kameran
(sidan 146).
Felsökning
E:61:ss
Kan ej läsa/skriva på Memory Stick
Ingen åtkomst
• Du använder ett ”Memory Stick Duo”
med kontrollerad åtkomst.
141
Varningsindikatorer och meddelanden
Formateringsfel för Memory Stick
Formateringsfel för internminnet
• Formatera inspelningsmediet igen
(sidorna 91, 93).
Memory Stick låst
• Du använder ett ”Memory Stick Duo”
som har en skrivskyddsomkopplare och
omkopplaren står i läget LOCK. Ställ
omkopplaren i inspelningsläge.
Utrymme saknas i interminnet
Utrymme saknas på Memory Stick
• Radera bilder och filer som du inte
Filfel
• Ett fel uppstod när bilden visades. Sony
garanterar inte uppspelning av bildfiler
på kameran om filerna har bearbetats
med en dator eller spelats in med en
annan kamera.
Mapp endast för läsning
• Du har valt en mapp som inte kan ställas
in som inspelningsmapp på din kamera.
Välj en annan mapp (sidan 92).
Filskydd
• Ta bort skyddet (sidan 86).
längre behöver ha kvar (sidan 56).
För stor bild
Minne endast för läsning
• Kameran kan inte spela in eller radera
bilder på det här ”Memory Stick Duo”.
Inga bilder
• Det finns inga bilder som kan spelas
upp inspelade i internminnet.
• Det finns inga bilder som kan spelas
upp inspelade på ”Memory Stick Duo”.
• Den markerade mappen innehåller inte
någon fil som kan spelas upp i ett
bildspel.
• Bilden du försöker spela upp har en
storlek som inte går att spela upp på den
här kameran.
(Vibrationsvarningsindikator)
• Det kan hända att bilden blir suddig på
grund av kameraskakningar om ljuset är
för svagt. Använd blixten, slå på
bildstabiliseringsfunktionen eller
montera kameran på ett stativ så att den
står stadigt.
640(Fin) saknas
Mappfel
• Det finns redan en annan mapp med
samma första tre siffror på ”Memory
Stick Duo” (t.ex. 123MSDCF och
123ABCDE). Välj en annan mapp, eller
skapa en ny mapp (sidorna 91, 92).
• Filmer i storleken 640(Fin) går bara att
spela in på ”Memory Stick PRO Duo”.
Sätt i ett ”Memory Stick PRO Duo”
eller ställ bildstorleken på något annat
än [640(Fin)].
Makroläget gar ej att använda
Kan ej skapa fler mappar
• Det finns redan en mapp på ”Memory
Stick Duo” som börjar på ”999”. I så
fall går det inte att skapa fler mappar.
• Makron fungerar inte under de aktuella
inställningarna (sidan 35).
Blixtinställningarna går inte att
ändra
• Blixten fungerar inte under de aktuella
inställningarna (sidan 35, 38).
142
Varningsindikatorer och meddelanden
Max antal bilder valda
• Du kan välja upp till 100 bilder från
[Flera bilder].
• När du väljer alla bildfiler för ett datum/
mapp/favoriter, är det maximala antalet
999.
• Du kan lägga till upp till 999 bildfiler
som Favoriter och du kan lägga till
-markeringen (Utskriftsordning)
till maximalt 999 filer. Avbryt valet.
För svagt batteri
• När du kopierar en bild som spelats in i
internminnet till ”Memory Stick Duo”
ska du använda ett fulladdat batteri.
Skrivaren upptagen
Pappersfel
Inget papper
Tryckfärgsfel
Färgen nästan slut
Färgen slut
Musikfel
• Radera musikfilen, eller byt ut den mot
en normal musikfil.
• Kör [Formatera musik] och hämta sedan
nya musikfiler.
Musikminnes-formateringsfel
• Kör [Formatera musik].
Denna manöver kan ej utföras
för filmfiler
• Du har valt en funktion som inte kan
användas för filmer.
Denna manöver kan ej utföras
för ostödda filer
• Bearbetning och andra
redigeringsfunktioner på kameran kan
inte utföras för bildfiler som bearbetats
med en dator eller spelats in med en
annan kamera.
• Kontrollera skrivaren.
Skrivarfel
• Kontrollera skrivaren.
• Kontrollera om data för bilden som ska
skrivas ut är skadade.
• Det kan hända att
Behandling pågår…
• Skrivaren håller på att avbryta det
aktuella utskriftsjobbet. Du kan inte
skriva ut igen innan den proceduren är
slutförd. Det kan ta en liten stund
beroende på skrivaren.
• När du väljer alla bildfiler för ett datum/
mapp/favoriter, kan det ta en stund att
behandla.
• Vissa funktioner förhindras när
kameran är ansluten till en PictBridgekompatibel skrivare.
Denna manöver kan ej utföras
under HD(1080i)-utmatning
• Vissa funktioner förhindras när
kameran är ansluten till en HD-TV
(High Definition-TV).
Kan ej upptäcka ansikte att
retuschera
Felsökning
informationsöverföringen till skrivaren
ännu inte är slutförd. Koppla inte bort
multikabeln.
Denna manöver kan ej utföras
under PictBridge-anslutning
• Det kanske inte går att retuschera
beroende på bilden.
Stäng av och slå på kameran
• Fel med linsen.
143
Varningsindikatorer och meddelanden
Självutlösaren går ej att använda
• Självutlösaren fungerar inte med dessa
inställningar (sidan 35).
Återställ data
Återställer data
• Datuminformation eller annan
information återställs i fall där bilder
har raderats på datorn.
• Antalet överskrider det maximala
antalet bilder (20 000) som kameran kan
hantera aktuellt datum. Radera bilder
från Datumvisningen.
Burst fungerar ej
• Burst-tagning fungerar inte med dessa
inställningar.
Ljusmätning går ej att utföra
• Användning av mätmetod fungerar inte
med dessa inställningar.
144
Övrigt
Använda kameran utomlands —
Strömkällor
Du kan använda kameran, batteriladdaren (medföljer) och nätadaptern AC-LS5K (medföljer
ej) i alla länder eller områden där nätspänningen ligger inom intervallet 100 V till 240 V
växelström (AC), 50/60 Hz.
• Använd ingen eltransformator (resetransformator) eftersom det kan leda till
fel på kameran.
Övrigt
145
Om ”Memory Stick Duo”
”Memory Stick Duo” är ett kompakt och
bärbart IC-inspelningsmedium. De sorters
”Memory Stick Duo” som går att använda
med den här kameran listas i nedanstående
tabell. Det är däremot inte säkert att alla
”Memory Stick Duo”-funktioner går att
använda under alla förhållanden.
Typ av ”Memory Stick”
Inspelning/
uppspelning
Memory Stick Duo
(utan MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
*1) Kameran klarar inte överföring med hög
hastighet via ett parallellt gränssnitt.
*2) ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate Memory
Stick Duo” och ”Memory Stick PRO Duo” är
utrustade med funktionen MagicGate.
MagicGate är en teknik för upphovsrättsskydd
som använder kryptering. Datainspelning/
datauppspelning som kräver MagicGatefunktioner går inte att utföra med den här
kameran.
3)
* Filmer med upplösningen [640(Fin)] kan
spelas in.
*4) Kameran är inte kompatibel med 8-bitars
parallell dataöverföring. Stöder 4-bitars
parallell dataöverföring som motsvarar
”Memory Stick PRO Duo”.
• Den här produkten är kompatibel med ”Memory
Stick Micro” (”M2”). ”M2” är en förkortning av
”Memory Stick Micro”.
• Det är inte säkert att ett ”Memory Stick Duo”
som formaterats med en dator kan användas
med kameran.
• Hastigheten för läsning/skrivning av data
varierar beroende på vilken kombination av
”Memory Stick Duo” och övrig utrustning som
används.
• Ta aldrig ut ett ”Memory Stick Duo” när data
läses eller skrivs till/från det.
146
• Data kan bli förstörda i följande fall:
– Om du tar ut ”Memory Stick Duo” eller
stänger av kameran under pågående läsning
eller skrivning.
– Om ”Memory Stick Duo” utsätts för statisk
elektricitet eller elektriska störningar.
• Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar
viktiga data till hårddisken på en dator.
• Tryck inte för hårt när du skriver på
anteckningsytan.
• Fäst aldrig en etikett på själva ”Memory Stick
Duo” eller på en Memory Stick Duo-adapter.
• Lägg ”Memory Stick Duo” i fodralet som
medföljer minneskortet när du bär det med dig
eller förvarar det.
• Vidrör inte kontaktdelen på ”Memory Stick
Duo” med fingrarna eller något metallföremål.
• Du får inte heller böja eller tappa ”Memory
Stick Duo”.
• Ta inte isär eller modifiera ”Memory Stick
Duo”.
• Utsätt inte ”Memory Stick Duo” för vatten.
• Lämna aldrig ett ”Memory Stick Duo” inom
räckhåll för småbarn. De kan råka svälja det.
• Sätt inte i något annat än ett ”Memory Stick
Duo” i Memory Stick Duo-facket. I annat fall
kan ett fel uppstå.
• Använd eller förvara inte ”Memory Stick Duo”
på följande platser:
– Där temperaturen är hög, t.ex. i en bil som står
parkerad direkt i solen
– Där det utsätts för direkt solljus
– Där det är fuktigt eller där det finns frätande
ämnen
Om ”Memory Stick Duo”
Att tänka på när du använder en Memory
Stick Duo-adapter (medföljer ej)
• Om du vill använda ett ”Memory Stick Duo”
med en ”Memory Stick”-kompatibel enhet
måste du placera ”Memory Stick Duo” i en
Memory Stick Duo-adapter. Om du sätter i ett
”Memory Stick Duo” i en ”Memory Stick”kompatibel enhet utan att använda en Memory
Stick Duo-adapter, kan det hända att du inte kan
få ut det ur enheten igen.
• När du sätter in ett ”Memory Stick Duo” i en
Memory Stick Duo-adapter måste du vända
”Memory Stick Duo” rätt och sedan föra in det
så långt det går. Om du sätter in det fel finns det
risk för funktionsstörningar.
• När du använder ett ”Memory Stick Duo” i en
Memory Stick Duo-adapter i en ”Memory
Stick”-kompatibel enhet, ska du se till att du
sätter i Memory Stick Duo-adaptern rättvänd.
Tänk på att felaktig användning kan leda till
skador på utrustningen.
• Sätt aldrig i en Memory Stick Duo-adapter i en
”Memory Stick”-kompatibel enhet utan att den
har ett ”Memory Stick Duo” isatt. Det kan leda
till funktionsstörningar i enheten.
Att tänka på när du använder ett
”Memory Stick PRO Duo” (medföljer ej)
Det har bekräftats att ”Memory Stick PRO Duo”
med en kapacitet på upp till 16 GB fungerar
felfritt med kameran.
Att tänka på när du använder ett
”Memory Stick Micro” (medföljer ej)
• Om du vill använda ett ”Memory Stick Micro”
med en kamera sätter du i ”Memory Stick
Micro” i en ”M2” Duo-adapter. Om du sätter i
ett ”Memory Stick Micro” i kameran utan en
”M2” Duo-adapter, kan du eventuellt inte ta ut
det från kameran.
• Lämna aldrig ett ”Memory Stick Micro” inom
räckhåll för småbarn. De kan råka svälja det.
Övrigt
147
Om batteriet
Om laddning av batteriet
Om batteriets livslängd
Du bör ladda batteriet där temperaturen ligger
mellan 10 °C och 30 °C. Batteriet kan eventuellt
inte laddas upp fullt i temperaturer som ligger
utanför detta område.
• Batteriet har en begränsad livslängd. Batteriets
kapacitet försämras med tiden och med
upprepad användning. Om användningstiden
mellan uppladdningarna märkbart minskar, är
det troligtvis dags att byta ut det mot ett nytt.
• Ett batteris livslängd bestäms av hur det
förvaras och under vilka förhållanden och i
vilka miljöer du använder det.
Använda batteriet effektivt
• Batteriets prestanda sjunker i kyla. Det innebär
att batteriets driftstid är kortare i kyla. Så här
kan du göra för att batteriet ska räcka längre:
– Förvara batteriet i en innerficka, där det kan
värmas upp av kroppsvärmen, och sätt in det i
kameran alldeles innan du börjar fotografera.
• Batteriet tar slut fortare om du använder blixt
eller zoomar ofta.
• Du bör ta med dig extrabatterier så att de räcker
två till tre gånger längre än den tid som du har
planerat att använda kameran. Dessutom bör du
ta några provbilder innan du tar de verkliga
bilderna.
• Utsätt inte batteriet för väta. Batteriet är inte
vattentätt.
• Låt inte batteriet ligga där det kan bli extremt
varmt, t.ex. i en bil eller direkt i solen.
Så här förvarar du batteriet
• Ladda ur batteriet helt innan innan du förvarar
och lagrar det på en sval och torr plats. För att
bibehålla batteriets funktion, laddar du upp det
helt och laddar därefter ur det i kameran minst
en gång per år under förvaring.
• Du tömmer batteriet genom att låta kameran stå
i läget bildspel (sidan 52) tills strömmen tar slut
och kameran stängs av.
• För att slippa beläggningar på batteriets
kontakter, kortslutning osv., bör du lägga
batteriet i den medföljande batteriasken när du
bär med dig eller förvarar det.
148
Kompatibelt batteri
• NP-BG1 (medföljer) kan endast användas med
G-typkompatibla Cyber-shot-modeller.
• Om du använder NP-FG1-batteriet (medföljer
ej) visas minuter efter indikatorn för
batterinivån (
60 min).
Om batteriladdaren
Om batteriladdaren
• Ladda aldrig andra batterier än NP-BG-batterier
eller NP-FG-batterier i batteriladdaren
(medföljer). Andra typer av batterier kan läcka,
överhettas eller explodera om du försöker ladda
dem, vilket kan medföra risk för skador.
• Ta bort det uppladdade batteriet från
batteriladdaren. Om du låter batteriet sitta kvar i
laddaren riskerar du att förkorta batteriets
livslängd.
• När CHARGE-lampan blinkar tar du bort det
batteri som laddas och sätter i samma batteri i
batteriladdaren igen tills det klickar på plats.
Om CHARGE-lampan blinkar igen kan det
innebära att det är fel på batteriet eller att du har
satt i ett annat batteri än den specificerade typen.
Kontrollera att batteriet är av den specificerade
typen. Om batteriet är av den specificerade
typen tar du bort batteriet och ersätter det med
ett nytt eller ett annat batteri, och kontrollerar
om batteriladdaren fungerar som den ska. Om
batteriladdaren nu fungerar som den ska är det
antagligen det första batteriet som orsakade
problemet.
Övrigt
149
Register
Register
A
C
Filtrering mha ansikten.........79
Adapterring...........................18
Centrumvägd AF.................. 45
Filändelse ...........................119
AE/AF-låsindikator ..............29
Centrumvägd mätning.......... 49
FINDER/LCD-knapp ...........16
AF-lampa..............................98
COMPONENT..................... 96
Fisheye-objektiv ................... 83
Fjärrkontroll .........................20
AF-metod..............................99
Ansiktsavkänning .................65
D
Flerfältsmätning ................... 49
Ansluta
Dagsljus ............................... 69
Flexibel spot-AF................... 46
Dator............................113
Dator .................................. 108
Forcerad blixt avstängd ........ 31
Skrivare .......................126
Kopiera bilder..... 113, 121
Forcerad blixt på................... 31
TV ...............................105
Macintosh ................... 121
Format ............................91, 93
Använda kameran utomlands
.....................................145
Programvara ............... 110
Formatera musik................. 120
Rekommenderat
datorsystem......... 109, 121
Funktionsguide ..................... 94
Visa bildfiler som är
lagrade på en dator med
hjälp av kameran......... 119
Fyrverkeriläge ......................34
Autofokus ...............................8
Autofokusram .......................45
Autom. granskning .............102
Autom. inställningar-läge.....29
Autoprogram-läge ................28
Auto-rotering ......................101
Avancerad sporttagning-läge
.......................................34
Windows..................... 108
Datum................................. 103
Datumlista............................ 78
Datumvisning....................... 77
DC IN-kontakt ..................... 16
B
Delarnas namn ..................... 15
Batteri .................................148
Digital zoom ........................ 99
Batteriladdare .....................149
DirectX............................... 110
Bildkvalitet ...........................12
Direktutskrift...................... 125
Bildpunkt ..............................12
DISP..................................... 26
Bildspel...........................52, 80
DPOF ........................... 87, 128
Bildstorlek ......................12, 63
DRO ..................................... 72
Blixt ......................................14
E
Blixt (vitbalans)....................70
Blixtläge .........................31, 64
Blixtnivå ...............................71
Blixtsynk. ...........................101
Bländare................................10
Bredzoom .............................97
BRK......................................48
Brunton .................................73
Brusreducering .....................72
Burst .....................................48
Byt lagringsmapp .................92
150
Engångs................................ 99
EV ........................................ 44
Exponering........................... 10
Exponeringsgaffling............. 66
F
F-värde ................................. 40
Färg....................................... 12
Färgfilter............................... 74
Färgläge ................................ 73
Färgmättnad.......................... 75
Förstärkt skärpa ....................82
G
Gafflingsgrupp ..................... 66
Gammaldags.........................83
Glödlampa ............................ 69
H
Halvmanuellt värde .............. 46
HD(1080i) ............................ 96
Histogram .............................26
hjulratt ..................................39
HOME ..................................58
Huvudinställningar 1 ............ 94
Huvudinställningar 2 ............ 96
Hålla avtryckaren halvvägs
nedtryckt ......................... 8
Hålla kameran ......................29
Favoriter............................... 77
Felsökning.......................... 130
I
Fillagringsdestination......... 115
Indexskärm ...........................51
Filnamn .............................. 115
Indikator ............................... 21
Register
Initialisera .............................94
Läget Enkel tagning ............. 30
O
Inspelningssätt ................48, 66
Lägg till/ta bort Favoriter ..... 79
Olika storleksändringsmöjl.
.......................................85
Installation ..........................110
Inställningar ..........................94
M
Internminne...........................27
Macintosh-dator ................. 121
One Push-inst. ......................70
Internminnesverktyg .............93
Rekommenderat
datorsystem ................. 121
Operativsystem (OS)
.............................109, 121
Makro ................................... 31
Optisk zoom....................30, 99
ISO............................10, 11, 43
One Push...............................70
J
Manuell fokusering .............. 46
JPG......................................116
Manuellt exponeringsläge .... 43
P
Justering av exponeringsvärdet
(EV) ...............................26
Mapp
PAL.......................................97
Byta............................... 92
Partiell färg ...........................82
Skapa............................. 91
PC .......................................108
Välja.............................. 88
PictBridge .....................96, 125
K
Mappvisning......................... 77
Picture Motion Browser .....112
Klockinställningar ..............103
Mass Storage ........................ 96
Pip.........................................94
Kontrast ................................75
”Memory Stick Duo” ......... 146
Porträtt ..................................34
Konverter ......................19, 100
Memory Stick-verktyg ......... 91
Precisionsdigitalzoom...........99
Kopiera .................................92
Meny
Prioritetsläge för bländare ....42
Justeringsratt för sökare........15
Kopiera bilder till datorn ....113
Alternativ ...................... 61
Prioritetsläge för slutartid .....41
Korsfilter...............................83
Tagning ......................... 63
Programvara .......110, 112, 120
Känsl. för leendeavkänning
.......................................66
Visning.......................... 78
PTP .......................................96
L
Ladda ner musik .................120
Minneshantering................... 91
Mjuk skärpa.......................... 82
R
Molnigt ................................. 69
Radera.............................56, 78
Format .....................91, 93
MPG ................................... 116
Radera bilder ........................56
Landskapsläge.......................34
MTP ..................................... 96
Retuschering .........................81
Language Setting ................104
Multi-AF .............................. 45
Rotera ...................................87
LCD-skärm ...........................26
Multikabel .................. 113, 126
Rutnät ...................................98
Leendeavkänning..................66
Multikontakt....... 105, 113, 126
Rödögereducering...........71, 81
Leendeavkänningsläget
.................................34, 36
Music Transfer ........... 120, 122
Musikverktyg ..................... 120
S
Leende-demo ........................95
Mätmetod ............................. 49
Scenigenkänning...................67
Lagringsdestinationer och
filnamn för bildfiler.....115
Scenval ...........................33, 63
Leenden.................................84
Levande.................................73
N
SD .........................................96
Lysrör 1, 2, 3.........................69
Naturliga färger .................... 73
Självutlösare .........................32
Långsam synkronisering.......31
Night Shot ............................ 38
Skapa lagringsmapp..............91
Läge för hög känslighet ........34
NTSC ................................... 97
Skydda ..................................86
Lägesomkopplare..................28
Register
Motljusskydd........................ 18
Skymningsläge .....................34
151
Register
Skymningsporträtt ................34
V
Skärm
Varningsindikatorer och
meddelanden............... 141
Indikator ........................21
LCD-skärmens
bakgrundsbelysning.......26
VGA..................................... 13
Ändra visningen ............26
Visning av bilder.................. 50
Skärpa.........................8, 30, 75
Slutarbrusreducering ............22
Visning av självdiagnoskoder
.................................... 141
Slutartid ................................10
Visningsmeny ...................... 78
Smart zoom...........................99
Visningssätt.................... 77, 78
Snöläge .................................34
Vitbalans .............................. 69
Spotmätning..........................49
Volym .................................. 50
Spotmätningshårkors ............49
Välj mapp............................. 88
SteadyShot............................76
Växla program ..................... 41
Video ut................................ 97
Strandläge .............................34
Suddiga bilder.........................9
W
Suddiga strålar......................83
Windows-dator................... 108
Svartvitt ................................73
Rekommenderat
datorsystem................. 109
Sökare...................................16
Z
T
Tagning
Film ...............................29
Stillbilder.......................29
Tagning med manuell justering
.......................................40
Tagningsinställningar 1 ........98
Tagningsinställningar 2 ......101
Trimma .................................81
TV.......................................105
U
Underexponering ..................10
Uppspelningszoom ...............51
USB-anslutning ....................96
Utskrift..........................87, 124
Utskrift i en fotoaffär..........128
Utskriftsmarkering........87, 128
Utv. skärpa..........................102
152
Zoom .................................... 30
Ö
Överexponering ................... 10
Övervakning......................... 99
Anmärkningar om licensen
Programmen ”C Library”, ”Expat” och
”zlib” finns i kameran vid leverans. Vi
tillhandahåller den här programvaran
genom licensöverenskommelser med
upphovsrättsinnehavarna. Baserad på
begäran från upphovsrättsinnehavarna för
dessa programvaror har vi skyldighet att
informera om följande. Vänligen läs
följande avsnitt.
Läs ”license1.pdf” i mappen ”License” på
CD-ROM-skivan. Här hittar du licenser (på
engelska) för programvarorna ”C Library”,
”Expat” och ”zlib”.
Om GNU GPL/LGPL-anpassad
programvara
Programvara under GNU General Public
License (kallas hädanefter för ”GPL”) eller
GNU Lesser General Public License (kallas
hädanefter för ”LGPL”) är inbyggd i
videokameran.
Detta innebär att du har rätt att få tillgång
till, modifiera och distribuera källkoden
vidare för dessa programvaror under de
villkor som nämns i den medföljande GPL/
LGPL.
Källkoden finns tillgänglig på Internet. Du
kan ladda hem den från följande hemsida.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst att du inte kontaktar oss
angående källkodens innehåll.
Läs ”license2.pdf” i mappen ”License” på
CD-ROM-skivan. Här hittar du licenser (på
engelska) för programvarorna ”GPL” och
”LGPL”.
Du behöver Adobe Reader för att kunna
visa PDF-filen. Om den inte finns
installerad på din dator kan du ladda hem
den från Adobe Systems hemsida:
http://www.adobe.com/
153
Ytterligare information om den här produkten och
svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts
webbplats.
Download PDF

advertising