Sony | DSLR-A390 | Sony DSLR-A390 Bruksanvisning

A-fattning
Ytterligare information om den här produkten och
svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts
webbplats.
®
VARNING
Utsätt inte kameran för regn eller
fukt eftersom det kan medföra risk
för brand eller elstötar.
VIKTIGA
SÄKERHETSANVISNINGAR
-SPARA DESSA
ANVISNINGAR
VARNING
FÖLJ DESSA
ANVISNINGAR
NOGGRANT FÖR ATT
MINSKA RISKEN
FÖR BRAND OCH
ELSTÖTAR
Om stickkontakten inte passar i vägguttaget
så använd en lämplig stickkontaktsadapter
som passar i den sortens uttag.
2
VARNING!
Batteri
Batteriet kan brista om det hanteras
ovarsamt, vilket kan leda till brand eller
risk för kemiska brännskador. Vidta
följande försiktighetsåtgärder.
• Plocka inte isär.
• Se till att inte batteriet kommer i kläm
och skydda det mot våld och stötar och se
upp så att du inte utsätter det för slag,
tappar det eller trampar på det.
• Kortslut inte batteriet och låt inte
metallföremål komma i kontakt med
batteriets kontakter.
• Utsätt inte batteriet för temperaturer som
överstiger 60 °C. Sådana temperaturer
kan uppstå t.ex. i direkt solljus eller i en
bil som står parkerad i solen.
• Bränn inte upp det eller kasta in det i en
eld.
• Använd inte skadade eller läckande
litiumjonbatterier.
• Ladda upp batteriet med en batteriladdare
från Sony eller med en enhet som kan
ladda upp batteriet.
• Förvara batteriet utom räckhåll för små
barn.
• Håll batteriet torrt.
• Byt bara ut batteriet mot ett batteri av
samma typ, eller mot en typ som
rekommenderas av Sony.
• Kassera förbrukade batterier omedelbart
på det sätt som beskrivs i instruktionerna.
För kunder i Europa
Anmärkning för kunder i de länder
som följer EU-direktiv
Tillverkaren av den här produkten är Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad
representant för EMC och produktsäkerhet
är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För
eventuella ärenden gällande service och
garanti, se adresserna i de separata servicerespektive garantidokumenten.
Den här produkten har testats och befunnits
motsvara kraven enligt EMC Directive för
anslutningskablar som är kortare än 3
meter.
Observera
Elektromagnetiska fält med vissa
frekvenser kan påverka bilden och ljudet på
den här produkten.
Obs!
Om statisk elektricitet eller
elektromagnetism gör att
informationsöverföringen avbryts
(överföringen misslyckas) startar du om
programmet eller kopplar loss
kommunikationskabeln (USB-kabel eller
liknande) och sätter tillbaka den igen.
Batteriladdare
Även om CHARGE-lampan inte lyser är
batteriladdaren strömförande så länge den
är ansluten till vägguttaget. Om det skulle
uppstå något problem medan
batteriladdaren används, så stäng genast av
den genom att dra ut stickkontakten ur
vägguttaget.
3
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska produkter
(Användbar i den Europeiska
Unionen och andra Europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till
att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
4
Avfallsinstruktion rörande förbrukade
batterier (gäller i EU och andra
europiska länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet inte
skall behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol
användas i kombination med en kemisk
symbol. Den kemiska symbolen för
kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om
batteriet innehåller mer än 0,0005%
kvicksilver eller 0,004% bly.
Med att sörja för att dessa batterier blir
kastade på ett riktigt sätt kommer du att
bidra till att skydda miljön och människors
hälsa från potentiella negativa
konsekvenser som annars kunnat blivit
orsakat av felaktig avfallshantering.
Återvinning av materialet vill bidra till att
bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet,
prestanda eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt batteri,
bör detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat
korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter
när det är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se
avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett
säkert sätt. Lämna batteriet på en
återvinningsstation för förbrukade batterier.
För mer detaljerad information rörande
korrekt avfallshantering av denna produkt
eller batterier, vänligen kontakta ditt
kommunkontor, din avfallsstation eller din
återförsäljare där du köpt produkten.
Anmärkningar om användningen av din kamera
Tagningsprocedur
• Denna kamera har två tagningslägen:
Live View-läget då man använder LCDskärmen och sökarläget då man använder
sökaren (OVF).
• Det kan finnas skillnader mellan en bild
som är tagen i Live View-läget och en
bild som är tagen i sökarläget, t.ex. i
exponeringen, vitbalansen eller
optimeringen av dynamikområdet,
beroende på vilken mätmetod eller vilket
exponeringsläge som används.
• I Live View-läget kan den tagna bilden
vara annorlunda än vad den såg ut på
LCD-skärmen. Skillnaden blir större
under följande eller andra
omständigheter:
– När blixten avfyras.
– När man tar en bild av ett motiv med
låg intensitet, t.ex. nattbilder.
– När skillnaden i ett motivs intensitet är
för stort.
– När ett Circular PL-filter sätts på
kameran.
Ingen kompensation för förlorat
inspelningsinnehåll
Vi kan inte kompensera för att det inte går
att ta bilder eller visa bilder på grund av fel
på kameran, minneskortet eller liknande.
Backup-rekommendation
Ta alltid en säkerhetskopia av viktiga data
på något annat medium för att undvika
risken för dataförluster.
Att observera angående LCDskärmen och objektivet
• LCD-skärmen är tillverkad med teknik
med extremt hög precision så att minst
99,99% av bildpunkterna är praktiskt
användbara. Det kan dock förekomma
små punkter som alltid förblir svarta eller
alltid lyser vitt, rött, blått eller grönt på
LCD-skärmen. Dessa punkter är normala
för tillverkningsprocessen och påverkar
inte bilderna som tas på något sätt.
För att åtgärda dylika problem som kan
uppstå i Live View-läget kan du minska
effekten genom att använda
”Bildpunktsmapp.”-funktionen
(sidan 153).
Svarta, vita,
röda, blå och
gröna prickar
• Håll inte i kameran genom att hålla tag i
LCD-skärmen.
• Utsätt inte kameran för direkt solljus. Om
solljuset koncentreras på ett närbeläget
föremål finns det risk att det börjar
brinna. Om det är nödvändigt att lägga
kameran i solen så sätt på linsskyddet.
• På kalla ställen kan det hända att spår
efter bilden visas på LCD-skärmen. Detta
är inte ett fel. När kameran slås på på ett
kallt ställe kan det hända att LCDskärmen tillfälligt blir mörk. Efterhand
som kameran värms upp fungerar
skärmen på normalt sätt igen.
• Tryck inte på LCD-skärmen. Det kan
uppstå färgfläckar och andra fel på
skärmen.
Att observera angående upphovsrätt
TV-program, filmer, videokassetter och
annat material kan vara
upphovsrättsskyddat. Kopiering av sådant
material utan särskilt tillstånd kan strida
mot upphovsrättslagen.
Bilderna som förekommer i
bruksanvisningen
Fotoexemplen som förekommer i denna
bruksanvisning är reproduktioner, och inte
verkliga bilder som tagits med den här
kameran.
5
Beträffande dataspecifikationerna
som anges i denna bruksanvisning
Data för prestanda och specifikationer
definieras under följande förhållanden,
förutom vad som beskrivs i
bruksanvisningen: vid en vanlig
omgivningstemperatur på 25 ºC, och med
ett fulladdat batteri.
6
Innehållsförteckning
Anmärkningar om användningen av din kamera ............... 5
Förbereda
kameran
Kontroll av medföljande tillbehör ................................... 11
Förbereda batteripaketet .................................................. 12
Montera ett objektiv ........................................................ 18
Sätta i ett minneskort ....................................................... 20
Förbereda kameran .......................................................... 23
Användning av medföljande tillbehör ............................. 25
Kontrollering av antalet lagringsbara bilder .................... 27
Rengöring ........................................................................ 29
Innan du börjar
använda
kameran
Delarnas och skärmindikatorernas namn ......................... 32
Framsida ..................................................................... 32
Baksida ....................................................................... 33
Sidor/Botten ............................................................... 34
LCD-skärm ................................................................. 35
Val av funktion/inställning .............................................. 37
Funktionerna som väljs med kontrollknappen ........... 38
Funktionerna som väljs med Fn-knappen (Funktion)
............................................................................ 39
Funktionerna som väljs med MENU-knappen ........... 39
Bildtagning
Justera LCD-skärmens vinkel ......................................... 41
Bildtagning utan kameraskakning ................................... 42
Rätt kroppshållning .................................................... 42
Användning av SteadyShot-funktionen ..................... 43
Användning av stativ .................................................. 44
/
Tagning med autoinställning ......................... 45
Tagning med en för motivet lämplig inställning (scenval)
..................................................................................... 47
Tagning av porträttbilder ...................................... 48
Tagning av landskapsbilder .................................. 49
Tagning av bilder av små motiv ........................... 50
Tagning av bilder med rörligt motiv .................... 51
Tagning av solnedgångsbilder ............................. 52
Tagning av nattbilder ........................................... 53
Tagning av bild på det sätt som du vill (exponeringsläge)
..................................................................................... 54
Tagning i autoprogramläge .................................... 56
7
Tagning med kontroll över bakgrundens suddighet
(bländarprioritet) ............................................... 57
Tagning av rörliga motiv med varierande återgivning
(slutartidsprioritet) ............................................. 59
Tagning med manuellt justerad exponering (manuell
exponering) ....................................................... 61
Tagning av bilder på ljusspår med lång exponering
(BULB) ............................................................. 63
Tagning med sökaren (OVF) ........................................... 65
Växla till sökaren ....................................................... 65
Justera sökarens skärpa (dioptrijustering) ................... 66
Välj visningssätt för tagningsinformationen (DISP)
............................................................................ 67
LCD-skärmen (grafisk visning) ................................. 68
LCD-skärmen (standardvisning) ................................ 70
Sökare ......................................................................... 72
Val av skärpeinställningsmetod ....................................... 73
Användning av
Användning av autofokus .......................................... 73
tagningsfunktionen
Tagning med önskad komposition (skärpelås)............ 75
Val av skärpeinställningsmetod efter motivets rörelse
(autofokusläge) .................................................. 76
Val av skärpeinställningsområde (AF-område) ......... 77
Manuell inställning av skärpan (manuell
skärpeinställning) .............................................. 78
Zooma in i ett steg ........................................................... 79
Användning av blixten .................................................... 80
Användning av trådlös blixtfotografering .................. 83
Justering av bildens ljusstyrka (exponering,
blixtkompensation, mätning) ...................................... 84
Kompensation av ljusstyrka på hela bilden
(exponeringskompensation) .............................. 84
Justering av mängden blixtljus (blixtkompensation)
............................................................................ 86
Val av metod för mätning av motivets ljusstyrka
(mätmetod) ........................................................ 87
8
Ställa in ISO-känsligheten ............................................... 88
Justering av färgtoner (vitbalans) .................................... 89
Justering av vitbalansen så den lämpar sig för en specifik
ljuskälla (automatisk/förinställd vitbalans) ....... 89
Lagring av färgtoner (specialinställd vitbalans) ......... 90
Bildbearbetning ............................................................... 92
Korrigering av bildens ljusstyrka (optimering av
dynamikomfånget) ............................................ 92
Val av önskad bildbearbetning (kreativa inställningar)
............................................................................ 92
Ändra färgåtergivningsområde (färgrymd) ................. 94
Val av matningsläge ........................................... 95
Enbildstagning ............................................................ 95
Tagning av flera bilder i följd .................................... 95
Hur man använder självutlösaren ............................... 96
Tagning av bilder i följd med olika exponeringar
(exponeringsgaffling) ........................................ 97
Tagningar med fjärrkontrollen ................................... 99
Användning av
uppspelningsfunktionen
Uppspelning av bilder ................................................... 100
Kontrollera bildinformation .......................................... 104
Skydda bilder (skydda) .................................................. 107
Radering av bilder (radera) ............................................ 108
Titta på bilder på en TV-skärm ..................................... 110
Ändring av
inställningar
Inställning av upplösning och bildkvalitet .................... 113
Inställning av metod för lagring på ett minneskort ....... 115
Ändring av brusreduceringsinställningen ...................... 117
Ändring av styrrattens funktion ..................................... 118
Ändring av andra inställningar ...................................... 119
Inställning av LCD-skärmen ......................................... 121
Kontrollera kamerans version ........................................ 123
Återställning till standardinställningarna ...................... 124
Visning av bilder Kopiering av bilder till datorn ....................................... 126
Titta på bilder på datorn ................................................ 130
på datorn
Användning av programvara ......................................... 134
Utskrift av bilder
DPOF-markering ........................................................... 140
Utskrift av bilder genom anslutning av kameran till en
PictBridge-kompatibel skrivare ............................... 142
9
Övrigt
Tekniska data ................................................................. 145
Felsökning ..................................................................... 149
Varningsmeddelanden ................................................... 159
Försiktighetsåtgärder ..................................................... 162
Register .......................................................................... 164
10
Förbereda kameran
Kontroll av medföljande tillbehör
Numret inom parentes anger antalet delar.
• BC-VH1 Batteriladdare (1)
• Ögonmussla (1) (påsatt på
kameran)
• CD-ROM (applikationsprogram
för α kamera) (1)
• Snabbstartguide (1)
• Handledning (denna
bruksanvisning) (1)
• Uppladdningsbart batteripaket
NP-FH50 (1)
• USB-kabel (1)
• Axelrem (1)
• Okularlock (1)
11
Förbereda kameran
• Strömkabel (1) (medföljer inte i
U.S.A. och Kanada)
• Husskydd (1) (påsatt på kameran)
Förbereda batteripaketet
Ladda upp batteripaketet NP-FH50 ”InfoLITHIUM” (medföljer) när du
använder kameran för första gången.
Uppladdning av batteripaketet
”InfoLITHIUM”-batteripaketet går att ladda upp även om det inte är helt
urladdat.
Det kan också användas fastän det inte är helt uppladdat.
1 Sätt i batteripaketet i
batteriladdaren.
Tryck in batteripaketet tills det klickar
till.
2 Anslut batteriladdaren till
vägguttaget.
För kunder i U.S.A. och Kanada
Stickkontakt
Tänd: Uppladdning
Släckt: Normal uppladdning är färdig
En timme efter att lampan släcks: Full
uppladdning är färdig
Till
vägguttag
CHARGE-lampa
För kunder i andra länder/områden
än U.S.A. och Kanada
Strömkabel
CHARGE-lampa
12
Angående uppladdningstider
• Tiden som det tar att ladda upp ett helt urladdat batteripaket (medföljer)
vid en temperatur på 25°C är följande.
Helt uppladdat
Normalt uppladdat
Cirka 265 minuter
Cirka 205 minuter
När CHARGE-lampan blinkar
• CHARGE-lampan på den medföljande batteriladdaren blinkar på något
av följande sätt:
– Snabb blinkning: Sätter på och stänger av ljuset med intervall på
0,15 sekunder.
– Långsam blinkning: Sätter på och stänger av ljuset med intervall på
1,5 sekunder.
• När CHARGE-lampan blinkar snabbt, ta ur batteriet som laddas, och sätt
därefter in samma batteri i batteriladdaren igen. Om CHARGE-lampan
blinkar snabbt igen, kan det betyda att det är fel på batteripaketet eller att
fel sorts batteripaket är isatt. Kontrollera att batteripaketet är av
specificerad typ. Om batteripaketet är av specificerad typ så ta av det, byt
ut det mot ett nytt eller annat batteripaket och kontrollera om
batteriladdaren nu fungerar som den ska. Om batteriladdaren fungerar
som den ska var det förmodligen fel på batteripaketet.
• När CHARGE-lampan blinkar långsamt, indikerar det att batteriladdaren
slutar ladda tillfälligt vid standby. Batteriladdaren slutar ladda och går
automatiskt in i standbystatus när temperaturen ligger utanför den
rekommenderade användningstemperaturen. När temperaturen återgår till
lämpligt område, återupptar batteriladdaren laddningen och
CHARGE-lampan tänds igen. Vi rekommenderar att du laddar upp
batteripaketet i en omgivning där temperaturen är mellan 10 °C och
30 °C.
Obs!
• Anslut batteriladdaren till närmaste vägguttaget.
• Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när uppladdningen är färdig och ta ut
batteripaketet från batteriladdaren. Om du lämnar kvar batteripaketet fullt uppladdat
i laddaren kan dess brukstid förkortas.
13
Förbereda kameran
• Uppladdningstiden varierar beroende på återstående kapacitet i batteriet
samt laddningsomständigheterna.
• Ladda inte upp några andra sorters batteripaket än batteripaket i ”InfoLITHIUM”
H-serien i batteriladdaren (medföljer) kameran. Andra sorters batterier än de av
föreskriven typ kan börja läcka, bli överhettade eller explodera om man försöker
ladda upp dem, vilket kan leda till elstötar eller brännskador.
• Om batteriladdaren är smutsig kan det hända att det inte går att ladda upp
batteripaketet ordentligt. Rengör batteriladdaren med en torr duk eller dylikt.
För att använda kameran utomlands — Strömkällor
Det går att använda kameran, batteriladdaren och nätadaptern
AC-PW10AM (säljs separat) i alla länder och områden med en nätspänning
på 100 V–240 V växelström, 50/60 Hz.
Obs!
• Använd ingen eltransformator (resetransformator) eftersom det kan leda till fel på
kameran.
14
Sätta i det uppladdade batteripaketet
1 Skjut spärren i pilens riktning och
öppna locket till batterifacket.
Förbereda kameran
2 Håll spärren undantryckt med
kanten på batteripaketet och tryck
in det så långt det går.
Spärr
3 Stäng batterifacket.
För att ta ut batteripaketet
Stäng kameran och skjut spärren i pilens
riktning. Var försiktig så att du inte
tappar batteripaketet.
Spärr
15
Kontrollera den återstående batterinivån
Ställ strömbrytaren på ON och kontrollera nivån på LCD-skärmen.
”Batteriet slut”
Batterinivå
Hög
Låg
Det går inte längre
att ta bilder.
Vad är ett ”InfoLITHIUM”-batteripaket?
Ett ”InfoLITHIUM”-batteripaket är ett litiumjonbatteripaket som har
funktioner för utbyte av information gällande kamerans
användningsförhållanden.
Obs!
• Den visade nivån är eventuellt inte rätt under vissa förhållanden.
• Utsätt inte batteripaketet för vatten. Batteripaketet är inte vattentätt.
• Lämna inte batteripaketet på alltför varma ställen, som t.ex. i en bil eller under direkt
solljus.
Tillgängliga batteripaket
Endast ett NP-FH50-batteripaket kan användas med kameran. Observera
att NP-FH30 och NP-FH40 inte kan användas.
Effektiv användning av batteripaketet
• Batteriets prestanda sjunker vid låg temperatur. Det betyder att
batteripaketet har kortare användningstid på kalla ställen och att
hastigheten vid kontinuerlig tagning blir långsammare. Vi
rekommenderar att du lägger batteripaketet i en ficka nära kroppen för att
värma upp det, och väntar med att sätta i det i kameran tills precis innan
tagningen.
• Batteripaketet tar slut snabbt om du använder blixten ofta, använder
kontinuerlig tagning ofta eller sätter på och stänger av kameran ofta.
• Tiden som är tillgänglig i Live View-läget är kortare än i sökarläget.
Använd sökarläget om du upplever att batteriet varar för kort tid. Om du
gör det varar batteriet längre.
16
Förvaring av batteripaketet
Även om batteripaketet inte ska användas på länge så skall du för att
förlänga dess livslängd ta fram det en gång om året och ladda upp det helt,
och sedan använda upp hela laddningen i kameran innan du stoppar undan
det igen på ett torrt, svalt ställe.
17
Förbereda kameran
Batteripaketets livslängd
• Batteripaketets livslängd är begränsad. Batteripaketets kapacitet sjunker
både efter hand som det används och med tiden. Om batteripaketets
användningstid börjar bli avsevärt kortare beror det förmodligen på att det
är förbrukat. Köp ett nytt batteripaket.
• Batteripaketets livslängd beror på förvarings- och
användningsförhållandena för respektive batteripaket.
Montera ett objektiv
1 Ta av husskyddet från kameran
och förpackningslocket från
objektivets baksida.
• Vid byte av objektiv skall objektivet
hållas borta från dammiga ställen så att
det inte kommer in damm eller skräp i
kameran.
Husskydd
Förpackningslock
2 Sätt på objektivet genom att
passa ihop de orange
indexmärkena på objektivet och
kameran.
Orange indexmärken
3 Vrid objektivet medurs tills det
klickar till i låst läge.
Obs!
• Det medföljer inte ett bakre objektivlock med objektivsatsen DT 18 – 55 mm
F3,5 – 5,6 SAM. För att förvara objektivet utan att ha det monterat på kameran, köp
det bakre objektivlocket ALC-R55.
• Tryck inte på objektivfrigöringsknappen när du sätter på ett objektiv.
• Ta inte i för hårt när du sätter på ett objektiv.
• Objektiv med E-fattning är inte kompatibla med denna kamera.
18
Avlägsna objektivet
1 Tryck in
Objektivfrigöringsknapp
2 Sätt på förpackningslocket på
objektivet och husskyddet på
kameran.
• Avlägsna dammet från skydden innan
du sätter på dem.
• När du köper objektivsatsen
DT 18 – 55 mm F3,5 – 5,6 SAM, köp
även bakre objektivlocket ALC-R55.
Att observera vid byte av objektiv
Om det kommer in damm eller skräp i kameran när du byter objektiv och
det hamnar på bildsensorns yta (den del av kameran som fungerar som
film) kan det komma med i bilderna beroende på tagningsförhållandena.
Denna kamera är försedd med en dammskyddsfunktion för att förhindra att
det kommer damm på bildsensorn. Ta dock snabbt bort objektivet från
dammiga ställen när du sätter på eller tar av ett objektiv.
Om det kommer damm eller skräp på bildsensorn
Rengör bildsensorn genom att använda [Rengöringsläge] i
Inställningsmenyn (sidan 30).
19
Förbereda kameran
objektivfrigöringsknappen så
långt det går och vrid objektivet
moturs tills det stannar.
Sätta i ett minneskort
Endast minneskort av typerna ”Memory Stick PRO Duo”, ”Memory Stick
PRO-HG Duo”, SD och SDHC kan användas med denna kamera. Ett
MultiMediaCard kan inte användas med denna kamera.
”Memory Stick PRO Duo” och ”Memory Stick PRO-HG Duo” benämns
”Memory Stick PRO Duo” och SD-minneskort och SDHC-minneskort
benämns ”SD-minneskort” i denna handledning.
1 Öppna locket till
minneskortplatsen.
2 Sätt i ett ”Memory Stick PRO
Etikettsida (SD-minneskort)
Duo” eller ett SD-minneskort.
Kontaktsida
• Tryck in minneskortet tills det klickar
enligt bilden.
Etikettsida
(”Memory Stick PRO Duo”)
Kontaktsida
3 Välj vilken typ av minneskort du
vill använda med hjälp av
minneskortsomkopplaren.
4 Stäng locket till minneskortplatsen.
20
Avlägsna ett minneskort
Kontrollera att läsnings/
-skrivningslampan inte lyser, öppna
därefter locket till minneskortplatsen och
tryck in minneskortet en gång.
Att observera vid användning av minneskort
• Undvik att stöta till, böja eller tappa minneskortet.
• Undvik att använda eller förvara minneskortet på följande platser:
– Platser med hög temperatur som t.ex. i en bil som står parkerad rakt i
solen.
– Platser med direkt solljus.
– På fuktiga ställen eller där det förekommer frätande ämnen.
• Det kan hända att minneskortet är varmt precis efter att det har använts en
längre tid. Var försiktig när du tar i det.
• När läsnings-/skrivningslampan lyser skall du aldrig ta ut minneskortet
eller batteripaketet, eller stänga av kameran. Data kan förstöras.
• Data kan skadas om minneskortet placeras i närheten av en kraftig
magnet eller om minneskortet används i en omgivning där det kan
utsättas för statisk elektricitet eller elektriskt oljud.
• Vi rekommenderar att du tar en backup-kopia av viktiga data, t.ex. till
datorns hårdskiva.
• Lägg minneskortet i det medföljande fodralet när du bär omkring det eller
förvarar det.
• Utsätt inte minneskortet för vatten.
• Rör inte vid kontaktdelen på minneskortet med fingrarna eller några
metallföremål.
• När minneskortets skrivskyddsomkopplare är inställd på LOCK-läget,
kan du inte utföra åtgärder som att spela in eller radera bilder.
• ”Memory Stick PRO Duo” med en kapacitet på upp till 32 GB eller
SD-minneskort med en kapacitet på upp till 32 GB har bekräftats fungera
felfritt i den här kameran.
21
Förbereda kameran
Läsnings/skrivningslampa
• Vi kan inte garantera att det går att använda minneskort som är
formaterade på en dator i den här kameran.
• Hastigheten för läsning/skrivning av data varierar beroende på vilken
kombination av minneskort och övrig utrustning som används.
• Undvik att trycka alltför hårt när du skriver i anteckningsområdet.
• Sätt inte fast en etikett på själva minneskortet.
• Försök inte ta isär eller modifiera minneskorten.
• Lämna inte minneskort inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja
minneskortet.
Att observera beträffande ”Memory Stick” som används med kameran
Typerna av ”Memory Stick” som kan användas med denna kamera anges i
tabellen nedan. Korrekt funktion kan emellertid inte garanteras för alla
”Memory Stick PRO Duo”-funktioner.
”Memory Stick PRO Duo”*
Kan användas med din kamera
”Memory Stick PRO-HG Duo”*
”Memory Stick Duo”
Kan inte användas med din
kamera
”Memory Stick” och ”Memory
Stick PRO”
Kan inte användas med din
kamera
* Detta kort är utrustat med MagicGate-funktion. MagicGate är en
copyrightskyddsteknik som använder krypteringsteknik. Datainspelning/
-uppspelning som kräver MagicGate-funktioner kan inte utföras med denna kamera.
* Stöder höghastighetsöverföring av data med hjälp av ett parallellgränssnitt.
22
Förbereda kameran
Inställning av datumet
Förbereda kameran
När du slår på kameran för första gången visas skärmen för datum/
klockinställning.
1 Ställ strömbrytaren på ON för att
slå på kameran.
• Ställ den på OFF för att stänga av
kameran.
2 Bekräfta att [OK] är valt på
LCD-monitorn och tryck sedan på
mitten av kontrollknappen.
3 Välj respektive punkt med b/B
och ställ in siffervärdet med v/V.
• När du ändrar sekvensen för [ÅÅÅÅ/
MM/DD], väljer du först [ÅÅÅÅ/MM/
DD] med b/B och ändrar det sedan
med v/V.
4 Upprepa steg 3 för att ställa in övriga punkter och tryck sedan
på kontrollknappen.
23
5 Bekräfta att [OK] är valt och tryck sedan på mitten av
kontrollknappen.
Avbryta datum/klockinställningen
Tryck på MENU-knappen.
Ställa in datum/klocka igen
MENU-knapp t
24
2 t [Datum/klockinst]
Användning av medföljande tillbehör
Fastsättning av axelremmen
Fäst båda ändarna av remmen på
kameran.
Okularlock
• Du kan också fästa okularlocket (sidan 26) på
remmen.
25
Förbereda kameran
I detta avsnitt beskrivs det hur man använder axelremmen, okularlocket och
ögonmusslan. De andra tillbehören beskrivs på följande sidor.
• Uppladdningsbart batteripaket (sidan 12)
• Batteriladdare (sidan 12)
• Strömkabel (medföljer inte i U.S.A. och Kanada) (sidan 12)
• USB-kabel (sidorna 127, 143)
• CD-ROM (sidan 135)
Användning av okularlocket och ögonmusslan
Du kan förhindra ljus från att komma in genom sökaren och påverka
exponeringen. Om slutaren utlöses utan att sökaren används i sökarläget,
till exempel när du tar bilder med självutlösaren, sätter du fast okularlocket.
1 Vinkla LCD-monitorn nedåt.
2 Skjut försiktigt av ögonmusslan
genom att trycka på båda sidorna
av den.
• Placera fingrarna under ögonmusslan
och skjut den uppåt.
3 Skjut på okularlocket över
sökaren.
Obs!
• Okularsensorerna som sitter under sökaren kan aktiveras beroende på situationen
och skärpan kan justeras eller LCD-monitorn kan fortsätta blinka. I sådana fall, stäng
av både [Eye-Start AF] (sidan 65) och [Auto-av sökare] (sidan 122).
26
Kontrollering av antalet lagringsbara
bilder
Obs!
• När ”0” (antalet bilder som kan spelas in) blinkar gult, är minneskortet fullt. Sätt i ett
annat minneskort, eller radera bilder på det nuvarande minneskortet (sidan 108).
• När ”NO CARD” (antalet bilder som kan spelas in) blinkar gult, innebär det att inget
minneskort har satts i. Sätt i ett minneskort.
Antalet bilder som går att spela in på ett minneskort
Tabellen anger ungefär hur många bilder som går att lagra på ett
minneskort som formaterats i den här kameran. Värdena definieras med
hjälp av Sony standardminneskort för testning. Dessa värden kan variera
beroende på tagningsförhållandena.
Upplösning: L 14M
Aspekt: 3:2*
”Memory Stick PRO Duo”
Kapacitet
(Antal bilder)
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
548
1085
2180
4421
8725
Fin
393
779
1566
3176
6268
RAW & JPEG
72
144
291
592
1169
RAW
89
178
358
728
1438
Storlek
Standard
27
Förbereda kameran
När du sätter in ett minneskort i kameran
och ställer strömbrytaren på ON visas
antalet bilder som går att spela in (med de
nuvarande inställningarna) på
LCD-skärmen.
SD-minneskort
Kapacitet
(Antal bilder)
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
537
1081
2177
4421
8889
Fin
385
776
1564
3176
6386
RAW & JPEG
71
144
291
592
1191
RAW
87
177
358
728
1465
Storlek
Standard
* När [Aspekt] är inställt på [16:9] kan du lagra mer bilder än vad som anges i tabellen
ovan. Om det emellertid är inställt på [RAW], är antalet det samma som i aspekt
[3:2].
Antalet bilder som går att lagra när batteripaket används
Det ungefärliga antalet bilder som går att lagra är det följande när kameran
används med ett fullt uppladdat batteripaket (medföljer).
Observera att det faktiska antalet bilder kan bli lägre än vad som anges
beroende på användningsförhållandena.
Live View-läge
Ca. 230 bilder
Sökarläge
Ca. 500 bilder
• Vid kalkylerandet av antalet utgår man ifrån ett fullt uppladdat
batteripaket och följande omständigheter:
– Temperaturen i omgivningen är 25°C.
– [Kvalitet] är inställd på [Fin].
– [Autofokusläge] är inställd på
(Automatisk AF).
– Tagning av en bild var 30:e sekund.
– Blixten utlöses för varannan bild.
– Kameran slås på och stängs av en gång per tio bilder.
• Mätmetoden är baserad på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
28
Rengöring
Rengöring av LCD-skärmen
Rengöring av objektivet
• Använd en blåsare för att avlägsna damm från linsytan. Om smutsen är
svår att få bort så torka av den med en mjuk duk eller en pappersnäsduk
som fuktats med linsrengöringsvätska. Torka i ett spiralmönster från
mitten och ut mot kanten. Spruta inte linsrengöringsvätska direkt på
linsytan.
• Rör aldrig vid några delar inuti kameran, objektivkontakterna eller
spegeln. Om det kommer damm på spegeln eller runtomkring den kan det
påverka autofokussystemet. Blås bort eventuellt damm med en tillgänglig
blåsborste. Om det kommer damm på bildsensorn kan det komma med i
bilderna. Ställ kameran i rengöringsläge och rengör den med en blåsare
(sidan 30). Använd inte en sprejblåsare för att rengöra inuti kameran. Det
kan leda till fel på kameran.
• Använd inga rengöringslösningar som innehåller organiska
lösningsmedel som thinner eller bensin.
Rengöring av kamerahuset
Rengör kamerans yta med en mjuk duk som fuktats med vatten, och torka
sedan av den med en torr duk. Använd inte följande ämnen eftersom de kan
orsaka skador eller fläckar på ytfinishen eller höljet.
• Kemikalier som thinner, bensin, sprit, engångsdukar, insektsmedel,
solskyddsmedel osv.
• Rör inte vid kameran om du har något av ovanstående på händerna.
• Låt inte kameran ha kontakt med gummi eller vinyl under längre tid.
29
Förbereda kameran
Torka bort eventuella fingeravtryck, damm, osv. från skärmens yta med en
rengöringssats för LCD-skärmar (finns att köpa i handeln).
Rengöring av bildsensorn
Om det kommer in damm eller skräp i kameran och det hamnar på
bildsensorn (den del som fungerar som film) kan det komma med på
bilderna som tas, beroende på tagningsförhållandena. Om det kommer
damm på bildsensorn blåser du bort det med en blåsare som finns i
kamera-affärer, och rengör sedan bildsensorn genom att följa stegen nedan.
Det går lätt att rengöra bildsensorn enbart med hjälp av en blåsare och
dammskyddsfunktionen.
Obs!
• Rengöringen går bara att utföra när batterinivån är
(tre återstående
laddningssymboler) eller mer. Om batteriet är för svagt under rengöringen finns det
risk för skador på slutaren. Avsluta rengöringen så kvickt som möjligt.
Vi rekommenderar att du använder en AC-PW10AM-nätadapter (säljs separat).
• Använd inte en sprejblåsare eftersom det då kan spridas omkring vattendroppar inuti
kamerahuset.
1 Kontrollera att batteriet är fullt uppladdat (sidan 16).
2 Tryck på MENU-knappen, välj
sedan
3 med b/B på
kontrollknappen.
MENU-knapp
3 Välj [Rengöringsläge] med v/V,
och tryck sedan på mitten av
kontrollknappen.
Meddelandet ”Stäng av kameran efter
rengöringen. Fortsätt?” visas.
4 Välj [OK] med v på kontrollknappen och tryck mitt på
kontrollknappen.
Bildsensorn vibrerar en kort stund, och sedan lyfts spegeln framför den upp.
30
5 Ta av objektivet (sidan 19).
6 Blås bort allt damm från
Förbereda kameran
bildsensorns yta och området
runtomkring med en blåsare.
• Vidrör inte bildsensorn med blåsarens
spets. Avsluta rengöringen så kvickt
som möjligt.
• Håll kameran vänd nedåt för att
förhindra att dammet kommer in i
kameran igen.
• För inte in blåsarens spets i utrymmet
innanför fattningen när du rengör
bildsensorn.
7 Sätt fast objektivet och stäng av kameran.
Obs!
• Kameran börjar pipa om batteripaketet börjar bli urladdat under rengöringen. Stoppa
omedelbart rengöringen och stäng av kameran.
31
Innan du börjar använda kameran
Delarnas och skärmindikatorernas namn
Se sidorna inom parentes för närmare detaljer om hur de olika funktionerna
används.
Framsida
A Avtryckare (45)
B Strömbrytare (23)
C Styrratt (58, 118)
D Självutlösarlampa (96)
E Objektivkontakter*
F Fjärrsensor
G Spegel*
H Fattning
I Inbyggd blixt* (80)
J
Markering för
bildsensorposition (75)
K Lägesratt (45 – 64)
L Objektivfrigöringsknapp (19)
32
M Knapp för
skärpeinställningsläge (73, 78)
* Rör inte direkt vid dessa
delar.
Baksida
M Kontrollknapp
När menyn är påslagen: v/V/
b/B (37)
När menyn är avstängd: DISP
(36, 67, 100)/
(95)/
ISO (88)/ (80)
B Sökare* (65)
C MENU-knapp (39)
D Okularsensorer (65, 122)
E LCD-skärm (35, 41, 100, 104)
F Ljussensor (121)
G Dioptrijusteringsratt (66)
H LIVE VIEW/OVF -knapp (65)
I
N
O
(Radera)-knapp (108)
(Uppspelning)-knapp (100)
* Rör inte direkt vid dessa
delar.
(Smart telekonverter)knapp (79)
J För tagning:
knapp (84)
För visning:
knapp (101)
(Exponering)(Zooma in)-
K Fn (Funktion)-knapp (39)
L Kontrollknapp (Enter) (37)/
Spot AF-knapp (77)
33
Innan du börjar använda kameran
A Självlåsande tillbehörssko (83)
Sidor/Botten
A HDMI-kontakt (110)
B Minneskortsomkopplare
C Minneskortsfackets lock
D ”Memory Stick PRO Duo”-
kortfack (20)
E SD minneskortsfack (20)
F
(USB)-kontakt (127, 143)
G Läsnings/skrivningslampa (21)
H Axelremsöglor (25)
I DC IN-kontakt
• När du ansluter AC-PW10AMnätadaptern (säljs separat) till
kameran, skall du stänga av
kameran och sedan sticka in
nätadapterns kontakt i kamerans
DC IN-kontakt.
J Batterifack (15)
34
K Stativfäste
• Använd ett stativ med en
skruvlängd på högst 5,5 mm.
Det går inte att fästa kameran
ordentligt på stativ med längre
skruv än 5,5 mm, och det finns
även risk för skador på
kameran.
LCD-skärm
Dessa skärmindikatorer visas enligt följande i Live View-läge. Se sidan 68
för indikatorerna i sökarläget.
Innan du börjar använda kameran
A
B
Indikator
Betydelse
Indikator
Återstående batteritid
(16)
×1.4
Betydelse
Matningsläge (95)
Smart telekonverter (79)
Bildkvalitet (114)
Histogram (85)
Skärpeinställningsläge
(76)
Upplösning (113)/Aspekt
(113)
AF-område (77)
Mätmetod (87)
Minneskort (20)
100
Återstående antal
lagringsbara bilder (27)
PASM
Vitbalans (förinställd,
special, färgtemperatur,
7500K färgfilter) (89)
Lägesratt (45 – 64)
Blixtläge (80)
G9
Rödögereducering (82)
Optimering av
dynamikomfånget (92)
Kreativa inställningar
(92)
+2.0
ISO 400
Blixtkompensation (86)
ISO-känslighet (88)
35
C
Indikator
Betydelse
z
Skärpa (74)
1/125
Slutartid (59)
F3.5
Bländare (57)
EV-skala (62, 98)
Varning för
skakningsoskärpa (43)
SteadyShot -skala (43)
Växla visningen av tagningsinformation
Varje gång du trycker på DISP på
kontrollknappen växlar skärmen enligt
följande.
Indikatorerna på
Histogram på
Histogram (sidan 85)
36
Indikatorerna av
Val av funktion/inställning
Från menylistan kan du välja en funktion för tagning eller uppspelning. För
att visa menylistan, tryck på kontrollknappen, Fn-knappen (funktion) eller
MENU-knappen.
Exempel: När man trycker på
Fn-knappen.
Innan du börjar använda kameran
När du är i menylistan använder du
kontrollknappen för att flytta markören
till den önskade inställningen och för att
verkställa valet.
: Tryck på v/V/b/B på
kontrollknappen för att flytta markören.
z: Tryck mitt på knappen för att
verkställa valet.
I denna handledning beskrivs processen för att välja en funktion med
kontrollknappen från menylistan på följande sätt:
Exempel: Fn-knapp t [Vitbalans] t Välj önskad inställning
När du väljer en funktion, visas en vägledning för kontrollknappens
funktioner längst ner på skärmen. Se vägledningen om du behöver hjälp när
du använder kameran. En steg för steg beskrivning av exemplet ovan går
till på följande sätt:
1 Tryck på Fn-knappen.
37
2 Välj [Vitbalans] med v/V/b/B på
kontrollknappen, och tryck sedan
på mitten z för att verkställa.
3 Följ vägledningen och välj och
verkställ önskad funktion.
Till exempel, för att ändra , välj med
v/V, justera värdet till +/– med b/B,
tryck därefter på mitten z för att
verkställa.
Vägledning
Vägledningslista
I vägledningen beskrivs även andra funktioner än
kontrollknappfunktionerna. Ikonerna har följande betydelse.
MENU-knapp
Återgång med MENU-knapp
Fn-knapp
(Radera)-knapp
(Zooma in)-knapp
(Uppspelning)-knapp
Styrratt
Funktionerna som väljs med kontrollknappen
Funktioner som används ofta i olika tagningssituationer tilldelas
kontrollknappen. Du kan ställa in dessa tagningssituationer direkt och även
växla visningsstatus med kontrollknappen.
DISP (Visning) (sidorna 36, 67, 100)
(Blixt) (sidan 80)
ISO (sidan 88)
(Matningsläge) (sidan 95)
• Enbildsmatning (sidan 95)
38
•
•
•
•
•
Kont.matning (sidan 95)
Självutlösare (sidan 96)
Självutl. (Kont.) (sidan 96)
Gaffling: Kont. (sidan 97)
Fjärrkontroll (sidan 99)
Funktionerna som väljs med Fn-knappen (Funktion)
Fotograferingsläge
Visningsläge
Autofokusläge (76)
Mätmetod (87)
Vitbalans (89)
AF-område (77)
Opt.av dyn.omr. (92)
Kreativa inst. (92)
Radera (108)
Indexvisning (102)
Markera utskrift (140)
Bildspel (103)
Skydda (107)
Rotera (101)
Funktionerna som väljs med MENU-knappen
Du kan ställa in grundläggande inställningar för hela kameran eller
verkställa funktioner såsom fotografering, uppspelning eller andra åtgärder.
Tagningsmenyn
Upplösning (113)
Aspekt (113)
Kvalitet (114)
1
Blixtkompens. (86)
AF-belysning (82)
SteadyShot (43)
2
Färgrymd (94)
Långexp.brusred (117)
Hög-ISO brusred (117)
Anpassningsmenyn
Eye-Start AF (65)
Styrrattar (118)
1 Rödögereducer. (82)
Snabbgranskning (121)
Auto-av sökare (122)
39
Innan du börjar använda kameran
Denna knapp tar fram skärmar som används för att ställa in eller verkställa
funktioner som används ofta vid fotografering eller visning.
Uppspelningsmenyn
Radera (108)
Formatera (116)
Bildspel (103)
1
Skydda (107)
Markera utskrift (140)
Uppsp.p.höjden (100)
Inställningsmenyn
LCD-ljusstyrka (121)
Strömbesp. (LV) (119)
Strömbesp. (OVF) (119)
1
KONTR. FÖR HDMI (112)
Visningsfärg (119)
Visn. hjälpguide (119)
USB-anslutning (127, 142)
Ljudsignaler (119)
Bildpunktsmapp. (153)
3
Rengöringsläge (30)
Version (123)
Fabriksinställn (124)
40
Datum/klockinst (120)
Språk (120)
Filnummer (115)
2
Mappnamnsformat (115)
Välj mapp (116)
• Ny mapp (116)
Bildtagning
Justera LCD-skärmens vinkel
Det går att justera LCD-skärmens vinkel
för olika tagningssituationer.
Du kan fotografera från diverse
tagningspositioner.
Högt läge
Bildtagning
Lågt läge
Justera LCD-skärmen till en vinkel
där du ser bilden bra.
41
Bildtagning utan kameraskakning
Med ”kameraskakning” avses en oönskad kamerarörelse som inträffar efter
att avtryckaren har tryckts ner, vilket leder till att bilden blir suddig.
Följ anvisningarna nedan för att minska kameraskakningen.
Rätt kroppshållning
Stabilisera överkroppen och inta en ställning som hindrar
kameran från att röra på sig.
I Live View-läge
I sökarläge
Punkt 1
Håll i kameran med ena handen och stöd objektivet med den andra handen.
Punkt 2
Ta en stabil ställning med fötterna i axelbredd.
42
Punkt 3
Tryck dina armbågar lätt mot kroppen.
När du tar en bild i knäböjande ställning skall du placera armbågen på ditt
knä för att göra överkroppen stadig.
Varning för kameraskakning-indikatorn
Vid potentiell kameraskakning blinkar
indikatorn
(varning för
kameraskakning). Om detta inträffar ska
du använda ett stativ eller blixten.
Obs!
• Indikatorn
(varning för kameraskakning) visas endast i lägen där slutartiden
ställs in automatiskt. Indikatorn visas inte i M/S-lägen.
Användning av SteadyShot-funktionen
SteadyShot-funktionen kan minska effekten av kameraskakningar
motsvarande ungefär 2,5 till 3,5 slutartidssteg.
SteadyShot-funktionen är inställd på [På] i standardinställningen.
SteadyShot-skalindikatorn
Indikatorn
(SteadyShot-skalan) visar
kamerans skakningsstatus. Vänta tills
skalan blir låg innan du börjar ta bilder.
Indikatorn
(SteadyShot-skala)
Inaktiva SteadyShot-funktionen
MENU-knapp t
1 t [SteadyShot] t [Av]
43
Bildtagning
Indikatorn
(varning för
kameraskakning)
Obs!
• Det kan hända att SteadyShot-funktionen inte fungerar ordentligt när kameran precis
har slagits på eller om man trycker ner avtryckaren helt utan att först stanna
halvvägs. Vänta tills indikatorskalan
(SteadyShot-skalan) sjunkit och tryck
sedan långsamt ner avtryckaren.
Användning av stativ
Vi rekommenderar att du monterar kameran på ett stativ i följande fall.
• Vid tagning utan blixt under mörka förhållanden.
• Vid tagning med långsamma slutartider, som är vanliga vid nattagningar.
• Vid tagning av närbild, t.ex. vid makrotagning.
• Vid tagning med teleobjektiv.
Obs!
• Inaktivera SteadyShot-funktionen vid användning av stativ, eftersom det finns risk
för problem med SteadyShot-funktionen (sidan 43).
44
/
Tagning med autoinställning
I ”AUTO”-läget är det lätt att ta bilder av vilket motiv som helst under alla
förhållanden eftersom kameran gör lämpliga bedömningar av situationen
för att justera inställningarna.
Välj
när du tar bilder i en plats där användningen av blixt är begränsad.
När du vrider lägesratten, visas förklaringen av det valda läget och
tagningsmetoder på skärmen (Visn. hjälpguide). Du kan stänga av
hjälpguiden (sidan 119).
1 Ställ in lägesratten på
eller
Bildtagning
(Blixt av).
eller
2 Justera LCD-skärmen till en vinkel där du ser bilden bra och
håll kameran.
3 Ställ det önskade motivet
innanför
skärpeinställningsområdet.
• Om indikatorn
(varning för
kameraskakning) blinkar, ska du vara
försiktig och hålla kameran stadigt eller
använda ett stativ när du tar bilden.
Indikatorn
(varning för
kameraskakning)
Skärpeinställningsområde
4 När du använder ett zoomobjektiv
så vrid på zoomringen innan du
komponerar bilden.
Zoomring
45
5 Tryck ner avtryckaren halvvägs för
att ställa in skärpan.
När skärpan är inställd tänds z eller
(skärpeindikator) (sidan 74).
Skärpeindikator
6 Tryck ner avtryckaren helt för att
ta bilden.
• Att trycka på avtryckaren efter att
indikatorn
(SteadyShot-skalan) blir
låg gör SteadyShot-funktionen
effektivare.
Indikatorn
(SteadyShot-skala)
Obs!
• Eftersom kameran aktiverar den automatiska inställningsfunktionen, blir många
funktioner inte längre tillgängliga, t ex exponeringskompensation och
ISO-inställning. Om du vill justera diverse inställningar, ställ lägesratten på P och ta
därefter bilden.
46
Tagning med en för motivet lämplig
inställning (scenval)
Genom att välja rätt läge för motivet eller tagningsförhållandena kan du ta
en bild med en för motivet lämplig inställning.
När du vrider lägesratten, visas förklaringen av det valda läget och
tagningsmetoder på skärmen (Visn. hjälpguide). Du kan stänga av
hjälpguiden (sidan 119).
47
Bildtagning
Obs!
• Kameran gör lämpliga bedömningar av situationen för att justera inställningarna.
Eftersom kameran aktiverar den automatiska inställningsfunktionen, blir många
funktioner inte längre tillgängliga, t ex exponeringskompensation och
ISO-inställning.
Tagning av porträttbilder
Detta läge lämpar sig för
z Ett skarpt motiv mot en suddig
bakgrund.
z Mjuk återgivning av hudtoner.
Ställ in lägesratten på
(Porträtt).
Tagningsteknik
• För att göra bakgrunden ännu suddigare skall du ställa objektivet i
teleläge.
• Du kan ta en intensivt klar bild genom att ställa in skärpan på ögat som är
närmare objektivet.
• Använd objektivkåpan (säljs separat) för att ta bilder av motiv i motljus.
• Använd rödögereduceringsfunktionen om ögonen på ditt motiv blir röda
av blixten (sidan 82).
• Ställ blixtläget på (Blixt av) när du fotograferar utan blixten (sidan 80).
48
Tagning av landskapsbilder
Detta läge lämpar sig för
z Tagning av bilder som fångar in hela
landskapet med skärpa i levande
färger.
Bildtagning
Ställ in lägesratten på
(Landskap).
Tagningsteknik
• För att framhäva landskapets öppenhet skall du ställa objektivet i
vidvinkelläge.
• Ställ blixtläget på (Fyllnadsblixt) när du fotograferar med blixten
(sidan 80).
49
Tagning av bilder av små motiv
Detta läge lämpar sig för
z Tagning av närbilder på motiv som
blommor, insekter, maträtter eller
små föremål.
Ställ in lägesratten på
(Makro).
Tagningsteknik
• Flytta dig nära motivet och ta bilden på objektivets minimiavstånd.
• Du kan ta bilder av ett mindre motiv genom att använda ett
makro-objektiv (säljs separat).
• Ställ blixtläget på (Blixt av) när du tar bilder av ett motiv som är
närmare än 1 m.
• När du tar bilder i makroläge fungerar inte SteadyShot-funktionen med
full effekt. Använd ett stativ för att nå bättre resultat.
• Ställ blixtläget på (Blixt av) när du fotograferar utan blixten (sidan 80).
50
Tagning av bilder med rörligt motiv
Detta läge lämpar sig för
z Fotografering av rörliga motiv
utomhus eller på ljusa platser.
Bildtagning
Ställ in lägesratten på
(Sport & action).
Tagningsteknik
• Kameran fortsätter att ta bilder kontinuerligt så länge man håller
avtryckaren nedtryckt.
• Tryck ner avtryckaren halvvägs och håll den där tills den rätta stunden.
• Ställ blixtläget på (Fyllnadsblixt) när du fotograferar med blixten
(sidan 80).
51
Tagning av solnedgångsbilder
Detta läge lämpar sig för
z Att fånga de röda tonerna i en
solnedgång på ett vackert sätt.
Ställ in lägesratten på
(Solnedgång).
Tagningsteknik
• Används för att ta en bild som framhäver den röda färgen mer än i andra
lägen. Lämpar sig också bra för fotograferande av det vackra röda i
soluppgången.
• Ställ blixtläget på (Fyllnadsblixt) när du fotograferar med blixten
(sidan 80).
52
Tagning av nattbilder
Detta läge lämpar sig för
z Tagning av nattscener på avstånd
utan att den mörka
omgivningsatmosfären går förlorad.
Ställ in blixtläget på
(sidan 80).
Bildtagning
Ställ in lägesratten på
(Nattport./nattvy).
(Blixt av) när du tar en nattbild utan personer
Tagningsteknik
• Se till att motivet inte rör sig för att förhindra att bilden blir suddig.
• Slutartiden blir lång, så vi rekommenderar att du använder stativ.
Obs!
• Det kan hända att bilden inte tas på rätt sätt vid tagning av helt mörka nattscener.
53
Tagning av bild på det sätt som du vill
(exponeringsläge)
Med en systemkamera kan du justera slutartiden (hur länge slutaren är
öppen) och bländaren (det skarpa området i bilden: skärpedjupet) för att
njuta av en variation av fotografiska återgivningar.
Du kan t.ex. använda en snabb slutartid för att fotografera den flyktiga
formen av en våg eller framhäva en blomma genom att öppna bländaren så
att allting framför och bakom blomman går ur skärpa. Detta är några av
effekterna som du kan njuta av med din kamera (sidorna 57, 59).
Justerandet av slutartiden och bländaren skapar inte enbart fotografiska
effekter av rörelse och skärpa, det inverkar också på bildens ljusstyrka i och
med kontrollerandet av mängden exponering (mängden ljus som kommer
in i kameran), vilket är den viktigaste faktorn vid tagning av bilder.
Ändring av bildens ljusstyrka genom mängden exponering
Mängden
exponering
låg
hög
När snabb slutartid används, öppnar kameran slutaren för en kortare tid.
Detta innebär kortare tid för kameran att ta in ljus, vilket leder till en
mörkare bild. För att ta en ljusare bild kan du öppna bländaren (hålet
genom vilket ljuset passerar) en aning, så att du kan justera mängden ljus
som kameran tar in åt gången.
Bildens ljusstyrka som justeras genom slutartid och bländare kallas
”exponering”.
I detta avsnitt visar vi hur du kan justera exponeringen och njuta av en
variation av fotografiska återgivningar genom att använda rörelse, skärpa
och ljus. Du får veta det rätta sättet att ta en bild av det önskade motivet.
54
När du vrider lägesratten, visas förklaringen av det valda läget och
tagningsmetoder på skärmen (Visn. hjälpguide). Du kan stänga av
hjälpguiden (sidan 119).
Bildtagning
55
Tagning i autoprogramläge
Detta läge lämpar sig för
z Användning av automatisk
exponering medan du behåller
specialinställningarna för
ISO-känslighet, Kreativa
inställningar, Optimering av
dynamiskt område o.s.v.
1 Ställ in lägesratten på P.
2 Ställ in de önskade inställningarna för tagningsfunktionerna
(sidorna 73 till 99).
• Ställ blixtläget på
(sidan 80).
(Fyllnadsblixt) när du fotograferar med blixten
3 Justera skärpan och ta bilden.
56
Tagning med kontroll över bakgrundens suddighet
(bländarprioritet)
Detta läge lämpar sig för
z Ställ motivet i skärpa och gör allt
framför och bakom motivet suddigt.
När bländaren öppnas begränsas
området som är i skärpa.
(Skärpedjupet minskar.)
Bildtagning
z Fånga djupet av landskapet. När
bländaren begränsas blir området
som är i skärpa större. (Skärpedjupet
ökar.)
1 Ställ in lägesratten på A.
57
2 Välj bländarvärde (F-tal) med
styrratten.
• Lägre F-tal: Motivets förgrund och
bakgrund blir suddiga.
Högre F-tal: Motivet och dess förgrund
och bakgrund är i skärpa.
• Du kan inte i kontrollera hur suddig
bilden är på LCD-skärmen eller i
sökaren. Kontrollera den tagna bilden
och justera bländaren.
Bländare (F-tal)
3 Justera skärpan och ta bilden.
Slutartiden justeras automatiskt för rätt
exponering.
• När kameran bedömer att den inte kan
nå lämplig exponering med det valda
bländarvärdet så blinkar slutartiden.
I dylika fall skall du justera om
bländaren.
Slutartid
Tagningsteknik
• Slutartiden kan bli längre beroende på bländarvärdet. När slutartiden blir
längre skall du använda ett stativ.
• För att göra bakgrunden ännu suddigare skall du använda ett teleobjektiv
eller ett objektiv med ett mindre bländarvärde (ljusobjektiv).
• Ställ blixtläget på (Fyllnadsblixt) när du fotograferar med blixten
(sidan 80). Blixtområdet varierar emellertid beroende på bländarvärdet.
När du tar en bild med blixt skall du kontrollera blixtområdet (sidan 82).
58
Tagning av rörliga motiv med varierande återgivning
(slutartidsprioritet)
Detta läge lämpar sig för
z Tagning av rörligt motiv i ett visst
moment. Använd en snabbare
slutartid för att klart fånga ett
ögonblick av rörelsen.
Bildtagning
z Följ rörelsen för att ge uttryck åt det
dynamiska och flödet. Använd en
långsammare slutartid för att ta en
bild som fångar spåret av ett rörligt
motiv.
1 Ställ in lägesratten på S.
59
2 Ställ in slutartiden med
styrratten.
Slutartid
3 Justera skärpan och ta bilden.
Bländaren justeras automatiskt för rätt
exponering.
• När kameran bedömer att den inte kan
nå lämplig exponering med den valda
slutartiden så blinkar bländarvärdet.
I dylika fall skall du justera om
slutartiden.
Bländare (F-tal)
Tagningsteknik
• När slutartiden blir längre skall du använda ett stativ.
• När du tar bilder av en inomhussport skall du välja en högre
ISO-känslighet.
Obs!
• Indikatorn
(varning för kameraskakning) tänds inte i slutartidsprioritetsläget.
• Ju högre ISO-känslighet, desto mer synligt brus.
• Om slutartiden är en sekund eller däröver utförs brusreducering (Långexp.brusred)
efter tagningen. Det går inte att ta fler bilder medan den proceduren pågår.
• Ställ blixtläget på (Fyllnadsblixt) när du fotograferar med blixten (sidan 80). När
blixten används och man stänger bländaren (högre F-tal) genom att välja en längre
slutartid, når blixtljuset inte fram till avlägsna motiv.
60
Tagning med manuellt justerad exponering (manuell
exponering)
Detta läge lämpar sig för
z Tagning av bilder med önskad
exponeringsinställning genom att
justera både slutartiden och
bländaren.
Bildtagning
1 Ställ in lägesratten på M.
2 Vrid styrratten för att justera
slutartiden, och, medan du håller
-knappen intryckt, vrid
styrratten för att justera
bländaren.
• Du kan välja alternativ som styrratten
justerar (slutartid eller bländare) med
[Styrrattar] (sidan 118).
-knapp
Bländare (F-tal)
Slutartid
61
3 Ta bilden efter att exponeringen
är inställd.
• Kontrollera exponeringsvärdet på
EV-skalan.
Mot +: Bilderna blir ljusare.
Mot –: Bilderna blir mörkare.
Pilen b B visas om den inställda
exponeringen är utanför området för
EV-skalan. Pilen börjar blinka om
skillnaden blir större.
Standardvärde
Obs!
• Indikatorn
(varning för kameraskakning) tänds inte i det manuella
exponeringsläget.
• Om lägesratten står på M är ISO-inställningen [AUTO] ställd på [100]. I M-läget är
ISO-inställningen [AUTO] inte tillgänglig. Ställ ISO-känsligheten efter behov
(sidan 88).
• Ställ blixtläget på (Fyllnadsblixt) när du fotograferar med blixten (sidan 80).
Blixtområdet varierar emellertid beroende på bländarvärdet. När du tar en bild med
blixt skall du kontrollera blixtområdet (sidan 82).
62
Tagning av bilder på ljusspår med lång exponering
(BULB)
Detta läge lämpar sig för
z Tagning av bilder på ljusspår, som
t.ex. fyrverkerier.
z Tagning av stjärnors spår.
Bildtagning
1 Ställ in lägesratten på M.
2 Vrid styrratten åt vänster tills
[BULB] visas på skärmen.
BULB
3 Vrid styrratten medan du håller
-knappen nertryckt för att
justera bländaren (F-tal).
-knapp
63
4 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att justera skärpan.
5 Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt under hela
tagningen.
Slutaren förblir öppen så länge man håller avtryckaren nedtryckt.
Tagningsteknik
• Använd ett stativ.
• Ställ skärpan på oändligt avstånd i manuellt skärpeinställningsläge när du
tar bilder av fyrverkerier o.dyl.
• Använd den trådlösa fjärrkontrollen (säljs separat) (sidan 99). Att trycka
på SHUTTER-knappen på fjärrkontrollen triggar BULB-tagning och att
trycka på den igen avbryter BULB-tagning. Du behöver inte trycka på
och hålla SHUTTER-knappen på fjärrkontrollen.
Obs!
• Stäng av funktionen SteadyShot när du använder ett stativ (sidan 43).
• Ju längre exponeringstid, desto mer synligt brus på bilden.
• Efter tagningen utförs brusreducering (Långexp.brusred) under lika lång tid som
slutaren var öppen. Det går inte att ta fler bilder medan den proceduren pågår.
64
Tagning med sökaren (OVF)
Du kan välja att ta bilder antingen med LCD-skärmen (Live View) eller
med sökaren (OVF).
Växla till sökaren
Ställ LIVE VIEW/OVF-knappen på
”OVF”.
Skärmstatusen ändras enligt följande:
Bildtagning
Visning i sökaren
Visning på LCD-skärmen
När du tittar in i sökaren kommer motivet innanför
skärpeinställningsområdet automatiskt i fokus (Eye-Start AF).
Inaktivering av Eye-Start AF-funktionen
MENU-knapp t
1 t [Eye-Start AF] t [Av]
• När du sätter FDA-M1AM-förstoringslinsen (säljs separat) eller
FDA-A1AM-vinkelsökaren (säljs separat) på kameran rekommenderar vi
att du ställer [Eye-Start AF] på [Av] därför att okularsensorerna som sitter
under sökaren kan aktiveras.
65
Justera sökarens skärpa (dioptrijustering)
Ställ in dioptrijusteringsratten i
förhållande till din syn så att
indikatorerna syns så tydligt som
möjligt i sökaren.
• Vrid ratten mot + om du är långsynt, eller
mot – om du är närsynt.
• Att rikta kameran mot ljuset gör det lättare att
justera dioptri-inställningen.
När det är svårt att vrida dioptrijusteringsratten
Placera fingrarna under ögonmusslan och
skjut den uppåt för att ta bort den, justera
därefter dioptrin.
• När du sätter på FDA-M1AMförstoringslinsen (säljs separat) eller
FDA-A1AM-vinkelsökaren (säljs separat) på
kameran skall du först ta bort ögonmusslan på
det sätt som bilden visar.
66
Välj visningssätt för tagningsinformationen (DISP)
Tryck på DISP på kontrollknappen för att
välja mellan grafisk visning och
standardvisning.
När man vrider kameran till vertikalt läge
vrids även informationen på skärmen i
förhållande till kamerans läge.
Standardvisning
Bildtagning
Grafisk visning
(standardinställning)
Skärmen släckt
67
LCD-skärmen (grafisk visning)
Den grafiska visningen visar slutartid och bländarvärde grafiskt och visar
tydligt hur exponeringen fungerar. I AUTO eller scenläge, visas endast de
alternativ som kan ställas in. Se sidorna inom parentes för närmare detaljer
om hur de olika funktionerna används.
A
C
Indikator
Betydelse
Indikator
P A S M Lägesratt (45 – 64)
1/125
Slutartid (59)
F5.6
Bländare (57)
SteadyShot (43)
B
Indikator
Slutartidindikator* (59)
Bländarindikator* (57)
* Pekaren anger det aktuella värdet.
68
Matningsläge (95)
+2.0
ISO AUTO
Betydelse
Betydelse
Blixtläge (80)/
Rödögereducering (82)
Exponeringskompensation
(84)
ISO-känslighet (88)
D
Indikator
Betydelse
Återstående batteritid
(16)
Bildkvalitet (114)
Upplösning (113)/Aspekt
(113)
Minneskort (20)
100
Bildtagning
Återstående antal
lagringsbara bilder (27)
69
LCD-skärmen (standardvisning)
Se sidorna inom parentes för närmare detaljer om hur de olika funktionerna
används.
I AUTO eller scenläge
A
I P/A/S/M-läge
Indikator
Indikator
Betydelse
Matningsläge (95)
Betydelse
P A S M Lägesratt (45 – 64)
Skärpeinställningsläge
(76)
1/125
Slutartid (59)
F5.6
Bländare (57)
+2.0
Exponering (84)
AF-område (77)
Mätmetod (87)
Kreativa inställningar
(92)
SteadyShot (43)
B
Indikator
Betydelse
AWB
Blixtläge (80)/
Rödögereducering (82)
7500K G9
Exponeringskompensation
(84)
Blixtkompensation (86)
EV-skala (62, 98)
ISO AUTO
70
ISO-känslighet (88)
Vitbalans (automatisk,
förinställd, special,
färgtemperatur, färgfilter)
(89)
Optimering av
dynamikomfånget (92)
C
Indikator
Betydelse
Återstående batteritid
(16)
Bildkvalitet (114)
Upplösning (113)/Aspekt
(113)
Minneskort (20)
Återstående antal
lagringsbara bilder (27)
Bildtagning
100
71
Sökare
A
Indikator
Betydelse
AF-område (77)
Fotograferingsområde för
aspekt 16:9 (113)
B
Indikator
Betydelse
Blixtkompensation (86)
Blixtuppladdning (80)
WL
Trådlös blixt (83)
Höghastighetssynkronisering*
Manuell
skärpeinställning (78)
z
Skärpa
125
Slutartid (59)
5.6
Bländare (57)
EV-skala (62, 98)
0
”Tagning ej möjlig”varning (95)
Varning för
skakningsoskärpa (43)
SteadyShot-skala (43)
Aspektet 16:9 (113)
72
* När du använder HVL-F58AM/
HVL-F42AM-blixten (säljs separat)
kan du använda en höghastighetssynkroniseringsfunktion för att ta
bilder med alla slutartider. Se
bruksanvisningen som medföljde
blixten för detaljer.
Användning av tagningsfunktionen
Val av skärpeinställningsmetod
Det finns två metoder för inställningen av skärpa: autofokus och manuell
skärpeinställning.
Beroende på objektivet varierar metoden att växla mellan autofokus och
manuell skärpeinställning.
Växla till manuell
skärpeinställning
Ställ knappen för
Ställ knappen för
skärpeinställningsläge skärpeinställningsläge
på objektivet på AF. på objektivet på MF.
Växla till autofokus
Ställ knappen för
Ställ knappen för
skärpeinställningsläge skärpeinställningsläge
på kameran på AF.
på kameran på MF.
Användning av autofokus
1 Ställ knappen för
skärpeinställningsläge på
kameran på AF.
2 När objektivet har en knapp för
skärpeinställningsläge, ställ in
den på AF.
73
Användning av tagningsfunktionen
Omkopplare att
använda
Objektivet har en Objektiv (Ställ
knapp för
alltid knappen för
skärpeinställnings- skärpeinställningsläge
läge på kameran
på AF.)
Objektivet har inte Kamera
en knapp för
skärpeinställningsläge
Typ av objektiv
3 Tryck ner avtryckaren halvvägs för
Sensor i skärpeinställningsområdet
att kontrollera skärpan och ta
bilden.
• När skärpan är inställd ändras
skärpeindikatorn till z eller
(nedan).
• De gröna ramarna markerar ett område
där skärpan är inställd.
Skärpeinställningsområdet
Skärpeindikator
Tagningsteknik
• För att välja området för skärpeinställning skall du ställa in [AF-område]
(sidan 77).
Skärpeindikator
Skärpeindikator
Tillstånd
z tänd
Skärpan låst. Redo att ta bilden.
tänd
Skärpan bekräftad. Skärpeinställningspunkten följer ett
rörligt motiv. Redo att ta bilden.
tänd
Skärpeinställningen pågår fortfarande. Det går inte att utlösa
slutaren.
z blinkar
Det går inte att ställa in skärpan. Slutaren är låst.
Motiv som det kan vara svårt att ställa in skärpan för automatiskt
När autofokusen används är det svårt att ställa in skärpan för följande
sorters motiv. Använd i så fall skärpelåsfunktionen (sidan 75) eller ställ in
skärpan för hand (sidan 78).
• Motiv med dålig kontrast, t.ex. en blå himmel eller en vit vägg.
• Två olika motiv på olika avstånd som överlappar varandra i AF-området.
• Ett motiv som består av upprepade mönster, t.ex. fasaden på en byggnad.
• Väldigt ljusa eller glittriga motiv, som solen, en blankpolerad bil eller en
vattenyta.
• Belysningen i omgivningen är inte tillräcklig.
74
För att mäta det exakta avståndet till motivet
Markeringen
som finns på kamerans
ovansida visar bildsensorns* plats.
Använd den vågräta linjen som riktmärke
för att mäta upp det exakta avståndet
mellan kameran och motivet.
* Bildsensorn är den del i kameran som
fungerar som film.
Tagning med önskad komposition (skärpelås)
1 Rikta kameran så att motivet
hamnar innanför AF-området och
tryck ner avtryckaren halvvägs.
Skärpan och exponeringen låses.
2 Håll avtryckaren halvvägs
nedtryckt, och komponera om
bilden så att motivet hamnar i sitt
ursprungliga läge igen.
3 Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.
75
Användning av tagningsfunktionen
Obs!
• Om motivet är närmare än näravståndet för det använda objektivet går det inte att
bekräfta skärpeinställningen. Kontrollera att motivet är tillräckligt långt från
kameran.
• När knappen för skärpeinställningsläge på kameran är inställd på MF, erhålls inte
korrekt skärpeinställning, även om knappen för skärpeinställningsläge på objektivet
är inställd på AF. För att växla till autofokus, ställ alltid knappen för
skärpeinställningsläge på kameran på AF.
Val av skärpeinställningsmetod efter motivets rörelse
(autofokusläge)
Fn-knapp t [Autofokusläge] t Välj önskad inställning
(Enbilds-AF)
Kameran ställer in skärpan och skärpan låses när du trycker
ner avtryckaren halvvägs.
(Automatisk AF) [Autofokusläge] växlas mellan enbildsautofokus och
kontinuerlig autofokus i enlighet med motivets rörelser.
Om motivet är stillastående när du trycker ned avtryckaren
halvvägs, låses skärpan och om motivet är rörligt fortsätter
kameran att ställa in skärpan.
(Kontinuerlig AF) Kameran fortsätter att ställa in skärpan så länge man håller
avtryckaren halvvägs nedtryckt.
• Det hörs ingen ljudsignal när skärpan har ställts in.
Tagningsteknik
• Använd
• Använd
(Enbilds-AF) när motivet är stillastående.
(Kontinuerlig AF) när motivet är rörligt.
Obs!
•
(Automatisk AF) är valt när exponeringsläget är inställt på AUTO eller ett av
följande scenlägen:
(Porträtt),
(Landskap),
(Solnedgång) eller
(Nattport./nattvy).
(Enbilds-AF) är valt när exponeringsläget är inställt på
(Makro) i scenval.
(Kontinuerlig AF) är valt när exponeringsläget är inställt på
(Sport &
action) i scenval.
76
Val av skärpeinställningsområde (AF-område)
Välj önskat AF-område efter
tagningsförhållandena eller dina
preferenser. De gröna ramarna markerar
ett område där skärpan är inställd.
• Området för skärpeinställning lyses upp
tillfälligt i sökarläget.
AF-område
Område
Fn-knapp t [AF-område] t Välj önskad inställning
Kameran bestämmer vilket av de nio AF-områdena som ska
användas för att ställa in skärpan inom AF-området. Om du
trycker på kontrollknappens mitt och håller den nertryckt så
kan du ställa in skärpan genom att använda AF-områden i
mittområdet.
(Spot)
Kameran använder enbart AF-området i mittområdet.
(Lokalt)
Välj området för vilket du vill aktivera skärpan från nio
områden med kontrollknappen. Om du trycker mitt på
kontrollknappen och håller den nertryckt under tagningen, så
kan du tillfälligt ställa in skärpan genom att använda
AF-områden i mittområdet.
Obs!
• När exponeringsläget är inställt på AUTO eller scenval, låses [AF-område] på
(Brett) och du kan inte välja andra inställningar.
• AF-området tänds eventuellt inte vid kontinuerlig tagning eller när avtryckaren
trycks ned helt utan paus halvvägs.
• De gröna ramarna som visas då skärpan är inställd markerar området för
skärpeinställning. De visar inte områdets storlek. AF-området och ramarna är kanske
inte placerade i samma läget. Detta är inte ett fel.
77
Användning av tagningsfunktionen
(Brett)
Manuell inställning av skärpan (manuell skärpeinställning)
När det är svårt att hitta rätt skärpa i autofokusläge kan du ställa in skärpan
manuellt.
1 Ställ knappen för
skärpeinställningsläge på
objektivet på MF.
2 Om objektivet inte har en knapp
för skärpeinställningsläge, ställ
in knappen för
skärpeinställningsläge på
kameran på MF.
3 Vrid på objektivets
skärpeinställningsring så att
motivet blir så skarpt som
möjligt.
Skärpeinställningsring
Obs!
• För motiv för vilka det går att ställa in skärpan i autofokusläget tänds z-indikatorn
när skärpan är inställd. När det breda AF-området används, används området i
mitten, och när ett lokalt AF-område används, används det område som är valt med
kontrollknappen.
• Om du använder en telekonverter (säljs separat) etc. går det eventuellt inte att vrida
skärpeinställningsringen jämnt.
• Man får inte den rätta skärpan i sökaren om dioptern inte är korrekt justerad i
sökarläget (sidan 66).
• Funktionen för direkt manuell skärpeinställning finns inte tillgänglig på denna
kamera.
78
Zooma in i ett steg
Du kan zooma in till mitten av en bild genom att använda smart
telekonverter (digital zoom) och sedan lagra bilden.
1 Ställ LIVE VIEW/OVF-knappen på
”LIVE VIEW”.
2 Tryck på
-knappen.
-knapp
Användning av tagningsfunktionen
• Varje gång du trycker på -knappen
ändras zoomskalan enligt följande:
Ca. ×1,4 t Ca. ×2 t Av
Upplösningen ställs in automatiskt enligt följande oavsett den valda
upplösningen.
Zoomskala
Upplösning
Ca. ×1,4
M*
Ca. ×2
S*
* Antalet bildpunkter i upplösningen som väljs här skiljer sig från det i
upplösningen som väljs i normalt läge.
M: 3264 × 2176 bildpunkter
S: 2416 × 1600 bildpunkter
Obs!
• När LIVE VIEW/OVF-knappen är ställd på ”OVF”, är smarta telekonvertern inte
tillgänglig.
• När [Kvalitet] är ställd på
(RAW) eller
(RAW & JPEG), är smarta
telekonvertern inte tillgänglig.
• När smarta telekonvertern är tillgänglig (i autofokusläge), är [AF-område] ställd på
(Spot).
• När smarta telekonvertern är tillgänglig, är [Mätmetod] ställd på
(Flersegment).
79
Användning av blixten
Använder du blixten vid tagning på ett mörkt ställe kan du ta ljusa bilder av
motivet och det bidrar också till att förhindra kameraskakning. När du tar
bilder mot solen kan du använda blixten för att ta en klar bild av ett motiv i
motljus.
När lägesratten är inställd på AUTO, fälls blixten upp automatiskt om det
är mörkt eller om du fotograferar i motljus.
1
på kontrollknappen t Välj
önskad inställning
2 Efter att blixten har slutat ladda,
fotografera motivet.
Blinkar: Blixten håller på att laddas
upp. Det går inte att utlösa slutaren
medan den här indikatorn blinkar.
Tänd: Blixten är uppladdad och redo
att avfyras.
• När du trycker ner avtryckaren
halvvägs under mörka ljusförhållanden
i autofokusläge kan blixten avfyras för
att underlätta att ställa in skärpan på ett
motiv (AF-belysning).
80
Indikator
(blixtuppladdning)
(Blixt av)
Blixten utlöses inte även om det är mörkt.
(Autoblixt)
Blixten utlöses när det är mörkt eller vid tagning i motljus.
(Fyllnadsblixt)
(Långsam
synkron.)
(2:a ridån)
(Trådlös blixt)
Avfyras varje gång som slutaren utlöses.
Avfyras varje gång som slutaren utlöses. Vid tagning med
långsam synkronisering kan du ta en klar bild både av
motivet och av bakgrunden eftersom slutartiden blir längre.
Avfyras direkt innan exponeringen är klar, varje gång du
trycker på avtryckaren.
Utlöser en separat blixt (säljs separat) som inte är monterad
på kameran (trådlös blixtfotografering).
Tagningsteknik
Obs!
• Håll inte i kameran genom att ta tag i blixten.
• Tagningsförhållandena som krävs för att förhindra att skugga visas på en bild
varierar beroende på objektivet.
• När exponeringsläget är inställt på AUTO eller scenval, kan alternativen
(Långsam synkron.),
(2:a ridån) och (Trådlös blixt) inte väljas.
81
Användning av tagningsfunktionen
• Objektivkåpan (säljs separat) kan blockera ljuset från blixten. Ta av
objektivkåpan när du använder blixten.
• När du använder blixten, fotografera motivet på ett avstånda av 1 m eller
mer.
• När du tar bilder inomhus eller nattbilder kan du använda långsam
synkronisering för att ta klara bilder av människor och bakgrunden.
• Du kan använda 2:a ridån för att ta en naturlig bild som fångar spåret av
ett rörligt motiv, som t.ex. en cykel som rör på sig eller en gående
människa.
Blixtområde
Området för den inbyggda blixten varierar beroende på ISO-känsligheten
och bländarvärdet. Se följande tabell.
Bländare
F2.8
ISOAUTO 1,4 till 7,1 m
inställ- 100
1 till 3,6 m
ning
200
1 till 5,1 m
F4.0
F5.6
1 till 5 m
1 till 3,6 m
1 till 2,5 m
1 till 1,8 m
1 till 3,5 m
1 till 2,5 m
400
1,4 till 7,1 m
1 till 5 m
1 till 3,6 m
800
2 till 10 m
1,4 till 7,1 m
1 till 5,1 m
AF-belysning
• AF-belysning fungerar inte när [Autofokusläge] är inställt på
(Kontinuerlig AF) eller om motivet är rörligt i
(Automatisk
AF). ( - eller -indikatorn tänds.)
• AF-belysningen fungerar eventuellt inte med brännvidder på 300 mm eller
längre.
• Om en separat blixt monteras, används AF-belysningen från den separata
blixten.
Inaktivering av AF-belysning
MENU-knapp t
1 t [AF-belysning] t [Av]
Användning av rödögereducering
Rödögereduceringen minskar risken för röda ögon i bilden vid
blixtfotografering genom att avfyra ett par svaga förblixtar precis innan
själva tagningen.
MENU-knapp t
82
1 t [Rödögereducer.] t [På]
Användning av trådlös blixtfotografering
Med en separat trådlös blixt (säljs separat) kan du ta bilder med blixten utan
sladd när den separata blixten inte är monterad på kameran. Genom att
ändra blixtens ställning kan du ta en bild som har en tredimensionell känsla
över sig i och med att kontrasten mellan ljus och skugga framhävs på
motivet.
Se bruksanvisningen som medföljde blixten för själva stegen i tagningen.
1 Fäst den trådlösa blixten på den självlåsande tillbehörsskon
och slå på både kamera och blixten.
2
3 Ta bort den trådlösa blixten från den självlåsande
tillbehörsskon.
Obs!
• Kameran kan inte testa den trådlösa blixtens förblixt. Kontrollera att blixten utlöses
som den ska genom att utlösa slutaren.
• Kameran kan inte trådlöst styra blixtförhållandet.
• Stäng av läget för trådlös blixtfotografering när du är klar med den trådlösa
tagningen. Om den inbyggda blixten används medan läget för trådlös
blixtfotografering fortfarande är påslaget blir blixtexponeringen fel.
• Byt kanal på den separata blixten om en annan fotograf också använder en trådlös
blixt i närheten, och hans/hennes inbyggda blixt utlöser ditt separata blixtaggregat.
Se bruksanvisningen till den separata blixten angående hur man byter kanal på den.
83
Användning av tagningsfunktionen
på kontrollknappen t
(Trådlös blixt)
Justering av bildens ljusstyrka
(exponering, blixtkompensation, mätning)
Kompensation av ljusstyrka på hela bilden
(exponeringskompensation)
Exponeringen väljs automatiskt (automatisk exponering) förutom i
tagningsläget M.
Du kan, utgående från exponeringen som uppmätts av den automatiska
exponeringen, utföra exponeringskompensation genom att flytta
exponeringen antingen till + sidan eller till – sidan, beroende på dina
preferenser. Du kan göra hela bilden ljusare genom en flyttning till + sidan.
Hela bilden blir mörkare när du gör en flyttning till – sidan.
Justera i riktning
mot –
1 Tryck på
Grundexponering
-knappen.
Justera i riktning
mot +
-knapp
• Skärmen för
exponeringskompensationen visas i
sökarläget.
2 Justera exponeringen med
styrratten.
Mot + (över): Gör bilden ljusare.
Mot – (under): Gör bilden mörkare.
Standardexponering
3 Justera skärpan och ta bilden.
84
Tagningsteknik
• Justera kompensationsnivån genom att kontrollera den tagna bilden.
• Genom att använda gaffling kan du ta flera bilder med exponeringen
flyttad till plus- eller minussidan (sidan 97).
Obs!
• Detta alternativ kan inte användas när exponeringsläget är inställt på AUTO, M
(manuell exponering) eller scenval.
Tagning av bilder medan histogrammet är i användning
Mörk
Ljus
Vid exponeringskompensation ändras
histogrammet på motsvarande sätt.
Figuren till höger är ett exempel.
Vid tagning med
exponeringskompensationen på den
positiva sidan blir hela bilden ljusare, så
att hela histogrammet flyttas mot den
ljusa sidan (åt höger). Om
exponeringskompensationen är negativ
flyttas histogrammet åt det andra hållet.
Histogrammets båda ändar visar en ljus
del eller en mörk del. Det är omöjligt att
återställa dessa delar senare med en dator.
Justera exponeringen vid behov och ta en
bild igen.
85
Användning av tagningsfunktionen
Antal bildpunkter
Histogrammet visar
luminansdistributionen, det vill säga hur
många bildpunkter med en viss ljusstyrka
det finns i bilden. För att visa
histogrammet, trycker du på DISP på
kontrollknappen (sidorna 36 och 100).
Obs!
• Histogrammet som visas i Live View-läget visar inte den slutliga bild som lagras.
Den markerar läget på bilden som just då visas på LCD-skärmen. Histogrammet
varierar beroende på bländarinställningar o.dyl.
• Histogrammet är olika för tagning och uppspelning vid följande situationer:
– När blixten avfyras.
– När motivet har låg intensitet, t.ex. nattbilder.
Justering av mängden blixtljus (blixtkompensation)
Vid tagning med blixt går det att ändra enbart mängden blixtljus, utan att
ändra exponeringskompensationen. Du kan bara ändra exponeringen för ett
huvudmotiv som är innanför blixtområdet.
MENU-knapp t
inställning
1 t [Blixtkompens.] t Välj önskad
Mot +: Höjer blixtnivån.
Mot –: Sänker blixtnivån.
Obs!
• Detta alternativ kan inte användas när exponeringsläget är inställt på AUTO eller
scenval.
• Om du har justerat blixtnivån, visas
på LCD-skärmen/i sökaren när den inbyggda
blixten är uppfälld. När du justerar den skall du vara noga med att inte glömma att
återställa värdet.
• Det kan hända att den högre blixteffekten inte har någon synlig inverkan p.g.a. den
begränsade mängden blixtljus, om motivet är utanför blixtens maximala räckvidd.
Om motivet är väldigt nära kan det hända att den lägre blixteffekten inte har någon
synlig inverkan.
Exponeringskompensation och blixtkompensation
Med exponeringskompensation utförs kompensationen genom att ändra slutartiden,
bländaren och ISO-känsligheten (när [AUTO] är inställt). Om blixten används ändras
även mängden blixtljus.
Blixtkompensationen ändrar dock enbart mängden blixtljus.
86
Val av metod för mätning av motivets ljusstyrka
(mätmetod)
Fn-knapp t [Mätmetod] t Välj önskat läge
(Flersegment)
Detta läge mäter ljuset i varje område efter att hela området
delats in i flera områden och bestämmer sedan den rätta
exponeringen för hela skärmen.
(Centrumvägd)
I detta läge mäts den genomsnittliga ljusstyrkan för hela
skärmen, med tonvikt på området i mitten av skärmen.
(Spot)
I detta läge mäts ljuset bara i området runt eller i
skärpeinställningsområdet i mitten av ramen.
Tagningsteknik
(Flersegment)-mätning för vanliga tagningar.
Användning av tagningsfunktionen
• Använd
Obs!
• När exponeringsläget är inställt på AUTO eller scenval, låses [Mätmetod] på
(Flersegment) och du kan inte välja andra lägen.
87
Ställa in ISO-känsligheten
Ljuskänsligheten uttrycks med ISO-nummer (rekommenderat
exponeringsindex). Ju större nummer, desto högre känslighet.
1 Tryck på ISO på kontrollknappen
för att visa ISO-skärmen.
2 Välj önskat värde med v/V på kontrollknappen.
• Ju större nummer, desto högre brusnivå.
Obs!
• När exponeringsläget är inställt på AUTO eller scenval, låses ISO på AUTO och du
kan inte välja andra ISO-värden.
• När exponeringsläget är inställt på P/A/S och ISO är inställt på [AUTO], ställs ISO
automatiskt på ett värde mellan ISO 100 and ISO 400.
• [AUTO]-inställningen är inte tillgänglig i tagningsläge M. Om du ändrar
tagningsläget till M med [AUTO]-inställningen, ändras den till [100]. Ställ in ISO så
att den är i enlighet med tagningsförhållandena.
88
Justering av färgtoner (vitbalans)
Motivets färgton ändrars beroende på ljuskällans karakteristik.
Nedanstående tabell visar hur färgtonen ändras av olika ljuskällor,
utgående från ett motiv som ser vitt ut i solljus.
Dagsljus
Molnigt
Lysrör
Glödlampsbelysning
Vitt
Blåaktigt
Gröntonat
Rödaktigt
Väder/
belysning
Ljusets
egenskaper
Obs!
• När exponeringsläget är inställt på AUTO eller scenval, låses [Vitbalans] på AWB
(Autom.vitbalans) och du kan inte välja andra lägen.
• Om den enda tillgängliga ljuskällan är en kvicksilverlampa eller en natriumlampa
kommer kameran inte att kunna uppmäta en exakt vitbalans p.g.a. ljuskällornas
karakteristik. Använd blixten i såna fall.
Justering av vitbalansen så den lämpar sig för en specifik
ljuskälla (automatisk/förinställd vitbalans)
Fn-knapp t [Vitbalans] t Välj önskad inställning
• När [AWB] inte är vald kan du finjustera färgtonen med b/B på
kontrollknappen. Justerar du den mot + blir bilden rödaktig och justerar
du den mot – blir bilden blåaktig.
89
Användning av tagningsfunktionen
Vitbalans är en funktion som justerar färgtonen så att den motsvarar det du
ser. Använd denna funktion när bildens färgton inte motsvarar det som du
förväntade eller när du avsiktligt vill ändra färgtonen för fotografiskt
uttryck.
AWB
(Autom.vitbalans)
(Dagsljus)
(Skugga)
(Molnigt)
Kameran upptäcker automatiskt en ljuskälla och justerar
samtidigt färgtonerna.
Om du väljer att ett alternativ är lämpligt för en specifik
ljuskälla så justeras färgtonerna för den ljuskällan (förinställd
vitbalans).
(Glödlampa)
(Lysrör)
(Blixt)
Tagningsteknik
• När du väljer
(Specialinställd) kan du lagra din inställning (nedan).
Lagring av färgtoner (specialinställd vitbalans)
För scener där den omgivande belysningen består av flera olika sorters
ljuskällor rekommenderar vi att du använder specialinställd vitbalans för att
återge vitt på rätt sätt.
1 Fn-knapp t [Vitbalans] t
2 Välj [
SET] med b/B på kontrollknappen och därefter tryck
mitt på kontrollknappen.
3 Håll kameran så att det vita området täcker hela fokusområdet i
mitten och tryck därefter ner avtryckaren.
Slutaren klickar och de kalibrerade värdena (färgtemperatur och färgfilter)
visas.
4 Tryck mitt på kontrollknappen.
Skärmen återgår till att visa tagningsinformation men håller kvar i minnet
inställningarna för den specialinställda vitbalansen.
• Den specialinställda vitbalans som ställs in med den här proceduren
fortsätter att gälla ända tills man ställer in en ny inställning.
90
Obs!
• Meddelandet ”Fel vid anpassad vitbalans” betyder att värdet är utanför det
förväntade området. (När blixten används för ett närbeläget motiv eller när ett motiv
med ljus färg är med i ramen.) Om detta värde lagras, blir
-indikatorn gul på
tagningsinformationsskärmen på LCD-skärmen. Det går att ta bilden i det läget, men
vi rekommenderar att du ställer in vitbalansen igen för att få ett mer korrekt
vitbalansvärde.
För att använda den specialinställda vitbalansinställningen
Fn-knapp t [Vitbalans] t
(Specialinställd)
Obs!
• Om blixten används när man trycker ner avtryckaren, lagras en specialinställd
vitbalansinställning med blixten inräknad. Använd i så fall blixten för att ta bilder
även i fortsättningen.
Användning av tagningsfunktionen
91
Bildbearbetning
Korrigering av bildens ljusstyrka (optimering av
dynamikomfånget)
Fn-knapp t [Opt.av dyn.omr.] t Välj önskad inställning
(Av)
Ingen optimering.
(Standard)
När det finns en skarp kontrast av ljus och skugga mellan
motivet och bakgrunden, vilket är vanligt när man tar bilder
mot solen, dämpar kameran kontrasten över hela bilden och
skapar därmed en bild med rätt ljusstyrka och kontrast.
(Avancerad)
Genom att dela in bilden i små områden analyserar kameran
kontrasten av ljus och skugga mellan motivet och bakgrunden
och skapar därmed en bild med optimal ljusstyrka och
tonskala.
Obs!
•
(Avancerad) är valt när exponeringsläget är inställt på AUTO eller ett av
följande scenlägen:
(Porträtt),
(Landskap) eller
(Makro).
(Standard) är valt när exponeringsläget är inställt på
(Sport & action) i
scenval.
(Av) är valt när exponeringsläget är inställt på
(Solnedgång) eller
(Nattport./nattvy) i scenval.
• För förstorade RAW-bilder kan inte andra effekter för optimering av
dynamikomfånget än
(Standard) kontrolleras på kameran.
• Vid tagning med optimering av dynamikomfånget kan bilden innehålla brus.
Val av önskad bildbearbetning (kreativa inställningar)
1 Fn-knapp t [Kreativa inst.] t Välj önskad inställning
2 När du vill justera
(kontrast), (mättnad) eller
(bildskärpa) väljer du en av dem med b/B, och justerar
sedan värdet med v/V.
92
(Standard)
För fotografering av scener med en rik tonskala och vackra
färger.
(Levande)
Mättnaden och kontrasten är förhöjd för tagning av
effektfulla bilder med färgscener och motiv som t.ex.
blommor, vårgrönska, blå himmel eller havsvyer.
(Porträtt)
För fotografering av hudfärg i en mjuk färgton, idealisk vid
porträttfotografering.
(Landskap)
Mättnaden, kontrasten och bildskärpan förhöjs för tagning av
livliga och klara landskapsbilder. Landskap längre bort
framträder bättre.
(Nattvy)
Kontrasten är dämpad för tagning av ett nattlandskap som är
mera troget den verkliga vyn.
(Solnedgång) För fotografering av vackra, röda solnedgångar.
(Svartvitt)
För fotografering av svartvita bilder.
(kontrast)
Ju högre värde som väljs desto större blir skillnaden mellan
ljus och skugga och ger därmed en effekt på en bild.
(mättnad)
Ju högre värde som väljs desto intensivare blir färgen. När ett
lägre värde väljs blir färgen i bilden återhållsam och dämpad.
(bildskärpa)
Justera skärpan. Ju högre värde som väljs desto mera
framhävs konturerna och med lägre värde blir konturerna
mjukare.
Obs!
• När exponeringsläget är inställt på AUTO eller scenval, låses [Kreativa inst.] på
(Standard) och du kan inte välja andra inställningar.
• När
(Svartvitt) är valt kan du inte justera mättnaden.
93
Användning av tagningsfunktionen
(kontrast), (mättnad) och
(bildskärpa) kan justeras för varje
alternativ i kreativa inställningar.
Ändra färgåtergivningsområde (färgrymd)
Hur färger visas med nummerkombinationer eller färgåtergivningsområde
kallas för ”färgrymd”. Det går att ändra färgrymden beroende på
användning.
MENU-knapp t
2 t [Färgrymd] t Välj önskad inställning
sRGB
Detta är digitalkamerans standardfärgrymd. Använd sRGB
vid normal tagning som till exempel när du vill skriva ut
bilden utan några modifieringar.
Adobe RGB
Detta har ett brett färgåtergivningsområde. Om en stor del av
motivet är intensivt grönt eller rött är Adobe RGB effektiv.
• Bildens filnamn börjar med ”_DSC”.
Obs!
• Adobe RGB är för program eller skrivare som stöder färghantering och den extra
kulörrymden DCF2.0. Om man använder program och skrivare som inte stöder
dessa kan det ge utskriftsbilder som inte återger färgerna på ett naturtroget sätt.
• När man visar bilder som lagrats med Adobe RGB på kameran eller på icke-Adobe
RGB-kompatibla enheter, visas bilderna med låg mättnad.
94
Val av matningsläge
Denna kamera har fem matningslägen, som t.ex. enbildsmatning och
kontinuerlig matning. Använd dem så som passar för ditt ändamål.
Enbildstagning
Detta läge är för normal tagning.
på kontrollknappen t
(Enbildsmatning)
Användning av tagningsfunktionen
Obs!
• När exponeringsläget är inställt på
använda enbildstagning.
(Sport & action) i scenval, kan du inte
Tagning av flera bilder i följd
Kameran tar bilder kontinuerligt med följande hastigheter*.
Live View-läge
Högst 2 bilder per sekund
Sökarläge
Högst 2,5 bilder per
sekund
* Våra mätförhållanden. Hastigheten vid kontinuerlig tagning är
långsammare, beroende på tagningsförhållanden.
1
på kontrollknappen t
(Kont.matning)
2 Justera skärpan och ta bilden.
• Om du håller avtryckaren nedtryckt fortsätter kameran att ta bilder.
95
Maximalt antal bilder som går att ta i en följd
Antalet bilder som går att ta vid kontinuerlig tagning är begränsat.
Fin/Standard
Ingen begränsning (tills minnekortet är fullt)
RAW & JPEG
3 bilder
RAW
6 bilder
Obs!
• Du kan inte ta bilder kontinuerligt när ”0” blinkar i sökaren. Vänta tills indikatorn
försvinner.
• När exponeringsläget är inställt på ett scenvalsläge annat än
(Sport & action), kan
du inte ta bilder kontinuerligt.
• Hastigheten vid kontinuerligt tagning kan vara långsammare om batteriladdningen
är otillräcklig eller vid låga omgivningstemperaturer.
Hur man använder självutlösaren
10-sekunderssjälvutlösaren är praktisk när fotografen själv vill vara med i
bilden, medan 2-sekunderssjälvutlösaren är ett praktiskt sätt att minska
risken för kameraskakning.
[Självutl. (kont)] är praktiskt för att förhindra fel genom att kameran
kontinuerligt tar antingen tre eller fem bilder efter en 10 sekunders paus.
1
på kontrollknappen t
(Självutlösare) t Välj önskad
inställning
• Numret efter
är antalet sekunder
som för tillfället är valt.
• Välj
för att använda kontinuerlig
självutlösare.
2 Justera skärpan och ta bilden.
• När självutlösaren aktiveras, markeras läget genom ljudsignaler och
självutlösarlampan. Självutlösarlampan blinkar kvickt och ljudsignalen
ljuder precis innan tagningen.
Avbrytning av självutlösaren
Tryck på
på kontrollknappen.
96
Obs!
• När du tar bilder med sökaren skall du använda okularlocket (sidan 26).
Tagning av bilder i följd med olika exponeringar
(exponeringsgaffling)
Grundexponering
Mot –
Mot +
1
på kontrollknappen t
(Gaffling: Kont.) t Välj
önskat gafflingssteg
2 Justera skärpan och ta bilden.
Grundexponeringen ställs in för den första tagningen i gafflingen.
* (Gaffling:
Kont.)
* _ EV som visas med
Tar en serie med tre bilder med exponeringsvärdet flyttat med
ett valt steg.
Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt tills hela
tagningen är färdig.
När blixten utlöses, tryck ner avtryckaren för varje tagning.
är steget som för tillfället är valt.
97
Användning av tagningsfunktionen
Med gaffling kan du ta flera bilder, och alla med olika grader av
exponering. Denna kamera är utrustad med en funktion för automatisk
gaffling. Ange värdet för avvikelsen (steg) från grundexponeringen, så tar
kameran bilder medan den automatiskt flyttar exponeringen. Efter att
tagningen är klar kan du välja en bild som har en ljusstyrka som du gillar.
När blixten används utförs blixtgaffling för att ändra mängden blixtljus. För
att fotografera, tryck ner avtryckaren för varje tagning.
Obs!
• När lägesratten är inställd på M flyttas exponeringen genom en justering av
slutartiden.
• När du justerar exponeringen flyttas exponeringen utgående från det kompenserade
värdet.
• Gaffling kan inte användas när tagningsläget är inställt på AUTO eller scenval.
EV-skalan under gaffling
Gaffling för befintlig
Blixtgaffling
belysning*
0,7 steg, tre tagningar
0,3 steg, tre tagningar
Blixtkompensation –1,0
Exponeringskompensation 0
LCD-skärm
(Live View-läge)
LCD-skärm (sökarläge/
standardvisning)
Visas på den övre raden.
Visas på den undre raden.
Sökare
* Befintlig belysning: All annan belysning än blixtljus som belyser scenen
under en längre tid, t.ex. naturligt ljus, glödlampor och lysrör.
• Vid gaffling visas samma antal markeringar som antalet inspelningsbara
bilder på EV-skalan. Vid blixtgaffling visas emellertid inte markeringar i
sökaren.
• När gafflingen startar släcks markeringarna för redan tagna bilder efter
hand.
• I sökarläget, om avtryckaren trycks ner halvvägs och släpps upp, visas
”br 1”. ”Fbr 1” visas för blixtgaffling. När gafflingen startar visas numret
för nästa bild, t.ex. ”Fbr 2”, ”Fbr 3”.
98
Tagningar med fjärrkontrollen
Du kan ta bilder med hjälp av knapparna SHUTTER och 2SEC (slutaren
utlöses efter 2 sekunder) på den trådlösa fjärrkontrollen RMT-DSLR1 (säljs
separat). Se även bruksanvisningen som medföljde den trådlösa
fjärrkontrollen.
1
på kontrollknappen t
(Fjärrkontroll)
fjärrsensorn och ta bilden.
Obs!
• När du tar bilder med sökaren skall du använda okularlocket (sidan 26).
99
Användning av tagningsfunktionen
2 Ställ in skärpan på motivet, rikta fjärrkontrollens sändare mot
Användning av uppspelningsfunktionen
Uppspelning av bilder
Den senaste tagna bilden visas på LCD-skärmen.
1 Tryck på
-knappen.
-knapp
2 Välj en bild med b/B på kontrollknappen.
Återgå till tagningsläge
Tryck igen på -knappen.
Växla visningen av tagningsdata
Tryck på DISP på kontrollknappen.
Varje gång du trycker på DISP på kontrollknappen växlar skärmen enligt
följande.
Med tagningsdata
Histogramvisning
Utan tagningsdata
Val av bildriktning vid uppspelning av bild som spelats in i porträttläge
MENU-knapp t
inställning
1 t [Uppsp.p.höjden] t Välj önskad
Obs!
• Om du spelar upp bilden på en TV eller en dator, visas bilden i porträttläge även om
[Man.rotering] väljs.
100
Vrid runt bilder
1 Fn-knapp t [Rotera]
2 Tryck mitt på kontrollknappen.
Bilden roteras moturs. När du vill rotera bilden på nytt så upprepar du steg 2.
• När man väl har vridit runt en bild visas bilden i roterat läge, även om man
stänger av kameran.
Återgå till den normala uppspelningsskärmen
Tryck på -knappen.
Obs!
• När rundvridna bilder kopieras till en dator visas de på rätt sätt om man använder
”PMB” som finns på CD-ROM-skivan (medföljer). Det kan dock hända att de inte
visas i rundvridet tillstånd med annan mjukvara.
Det går att förstora bilder för att granska dem närmare. Detta är praktiskt
när du vill kontrollera skärpan av en tagen bild.
1 Visa bilden som du vill förstora
och tryck därefter på
-knapp
-knappen.
2 Zooma bilden in eller ut med
styrratten.
101
Användning av uppspelningsfunktionen
Förstora bilder
3 Välj delen som du vill förstora med v/V/b/B på
kontrollknappen.
Avbryta förstorad visning
Tryck på -knappen för att återgå till normal bildstorlek.
Förstoringsområde
Förstoringsskalan är på följande sätt.
Upplösning
Förstoringsområde
L
Ca. ×1,1 – ×14
M
Ca. ×1,1 – ×11
S
Ca. ×1,1 – ×7,2
Växling till visning av bildlista
Fn-knapp t [Indexvisning] t Välj önskat antal bilder att visa
Skärmen växlas till indexvisning.
Återgå till enbildsskärmen
Tryck mitt på kontrollknappen när du väljer den önskade bilden.
Val av mapp
1 Välj mapplist med b/B på
kontrollknappen och tryck sedan på
dess mitt.
2 Välj önskad mapp med v/V och tryck
därefter i mitten.
102
Mapplist
Automatisk uppspelning av bilder (bildspel)
Bildspelet kan användas med antingen Fn-knappen eller MENU-knappen.
Här beskrivs användning med hjälp av Fn-knappen.
Fn-knapp t [Bildspel]t [OK]
Används för att spela upp bilderna i ordning (bildspel). Bildspelet avslutas
automatiskt efter att alla bilder har spelats upp.
• Du kan visa föregående/nästa bild med b/B på kontrollknappen.
Pausa bildspelet
Tryck mitt på kontrollknappen. Tryck en gång till för att starta bildspelet
igen.
Avsluta bildspelet mitt i
Tryck på
-knappen.
Användning av uppspelningsfunktionen
Val av intervall mellan bilderna i bildspelet
Fn-knapp t [Bildspel] t [Intervall] t Välj önskat antal
sekunder
Spela upp upprepade gånger
Fn-knapp t [Bildspel] t [Upprepa] t [På]
103
Kontrollera bildinformation
Varje gång du trycker på DISP på kontrollknappen växlas
informationsvisningen på skärmen (sidan 100).
Visning av grundinformation
Indikator
Betydelse
Minneskort (20)
100-0003
Mapp - filnummer (132)
-
Skydda (107)
DPOF3
DPOF-markering (140)
Bildkvalitet (114)
Upplösning (113)/Aspekt
(113)
Varning beträffande
återstående batteritid (16)
1/125
Slutartid (59)
F3.5
Bländare (57)
ISO100
ISO-känslighet (88)
2010 1 1
10:37AM
Tagningsdatum
3/7
Filnummer/totalt antal
bilder
NO CARD
”Inget kort”-varning
104
Histogramvisning
A
Indikator
Indikator
Minneskort (20)
100-0003
Mapp - filnummer (132)
-
Skydda (107)
DPOF3
DPOF-markering (140)
35mm
AWB +1
5500K M1
Upplösning (113)/Aspekt
(113)
Varning beträffande
återstående batteritid (16)
B
Indikator
Brännvidd (147)
Kreativa inställningar
(92)
Vitbalans (automatisk,
förinställd,
färgtemperatur, färgfilter)
(89)
Optimering av
dynamikomfånget (92)
2010 1 1
10:37AM
Tagningsdatum
3/7
Filnummer/totalt antal
bilder
Betydelse
Histogram (85)
P A S M Lägesratt (45 – 64)
1/125
Slutartid (59)
F3.5
Bländare (57)
ISO100
ISO-känslighet (88)
–0.3
Exponeringskompensation
(84)
–0.3
Blixtkompensation (86)
105
Användning av uppspelningsfunktionen
Bildkvalitet (114)
Betydelse
Mätmetod (87)
Betydelse
Om blinkande segment i histogramvisningen
Om en bild innehåller ett väldigt ljust
eller väldigt mörkt område, blinkar
motsvarande del i histogrammet
(luminansgränsvarning).
Blinkar
R (Röd)
Luminans
G (Grön) B (Blå)
106
Skydda bilder (skydda)
Du kan skydda bilder från att bli raderade av misstag.
Skyddsfunktionen kan användas med antingen Fn-knappen eller
MENU-knappen. Här beskrivs användning med hjälp av Fn-knappen.
Skyddande av valda bilder/avlägsnande av skydd för valda
bilder
1 Fn-knapp t [Skydda] t [Valda bilder]
2 Välj bilden som du vill skydda
med b/B på kontrollknappen och
tryck sedan mitt på
kontrollknappen.
-
3 Om du vill skydda ytterligare bilder upprepar du steg 2.
4 Tryck på Fn-knappen.
5 Välj [OK] med v på kontrollknappen och tryck därefter mitt på
kontrollknappen.
Skyddande av alla bilder/avlägsnande av skydd för alla
bilder
Fn-knapp t [Skydda] t [Alla bilder] eller [Ta bort allt] t [OK]
107
Användning av uppspelningsfunktionen
Märket - tänds för vald bild.
• För att avbryta ett val trycker du en
gång till på mitten.
Radering av bilder (radera)
När man väl har raderat en bild går den inte att återställa. Kontrollera på
förhand om du vill radera bilden eller inte.
Raderingsfunktionen kan användas med antingen Fn-knappen eller
MENU-knappen. Här beskrivs användning med hjälp av Fn-knappen.
Obs!
• Skyddade bilder går inte att radera.
Radering av bilden som visas för tillfället
1 Visa bilden som du vill radera och
tryck på
-knappen.
-knapp
2 Välj [Radera] med v och tryck sedan på mitten av
kontrollknappen.
Radering av valda bilder
1 Fn-knapp t [Radera] t [Valda bilder]
2 Välj bilderna som du vill radera
med kontrollknappen och tryck
sedan mitt på kontrollknappen.
Märket
tänds för vald bild.
Totala antalet
3 Om du vill radera ytterligare bilder upprepar du steg 2.
108
4 Tryck på Fn-knappen.
5 Välj [Radera] med v på kontrollknappen och tryck därefter mitt
på kontrollknappen.
Radering av alla bilder i mappen
1 Fn-knapp t [Indexvisning] t Välj önskat antal bilder
2 Välj mapplist med b på
kontrollknappen.
Mapplist
vill radera med v/V.
4 Tryck på
-knappen.
5 Välj [Radera] med v och tryck sedan på mitten av
kontrollknappen.
Radering av alla bilder samtidigt
Fn-knapp t [Radera] t [Alla bilder] t [Radera]
Obs!
• Det kan ta en lång tid att radera många bilder genom att välja [Alla bilder]. Vi
rekommenderar att du raderar bilder med en dator eller formaterar minneskortet med
kameran.
109
Användning av uppspelningsfunktionen
3 Tryck mitt på kontrollknappen och välj därefter mappen som du
Titta på bilder på en TV-skärm
För att visa bilder inspelade på kameran på en TV-apparat, krävs en
HDMI-kabel (säljs separat) och en HD TV utrustad med en HDMI-kontakt.
1 Stäng av både kameran och TV:n,
och koppla sedan kameran till
TV:n.
1 Till HDMIkontakten
HDMI-kabel
(säljs separat)
2 Till HDMI-kontakt
2 Sätt på TV:n och växla ingången.
• Se även TV:ns bruksanvisning för närmare detaljer.
3 Sätt på kameran.
Bilderna som är tagna med kameran visas
på TV-skärmen.
Välj önskad bild med b/B på
kontrollknappen.
• LCD-skärmen på kameran tänds inte.
Kontrollknapp
Obs!
• Använd en HDMI-kabel med HDMI-logotypen.
• Använd en HDMI-minikontakt i ena änden (för kameran), och en kontakt som är
lämplig för anslutning till din TV på den andra änden.
110
• Genom att ansluta kameran till Sonys VIDEO-A-kompatibla TV med hjälp av en
HDMI-kabel, ställer TV:n automatiskt in lämplig bildkvalitet för att visa stillbilder.
Se bruksanvisningen för Sonys VIDEO-A-kompatibla TV för mer detaljer.
• Vissa apparater kanske inte fungerar som de ska.
• Anslut inte apparatens utkontakt till HDMI-kontakten på kameran. Detta kan orsaka
felfunktion.
Om ”PhotoTV HD”
Denna kamera är kompatibel med ”PhotoTV HD”-standarden.
Genom att ansluta Sonys PhotoTV HD-kompatibla apparater med hjälp av
en HDMI-kabel, kan helt nya världar med foton avnjutas i hisnande Full
HD-kvalitet.
”PhotoTV HD” ger en mycket detaljerad fotoliknande återgivning av
subtila strukturer och färger.
Användning av kameran utomlands
Kameran känner automatiskt av färgsystemet och matchar den anslutna
videoenheten.
NTSC
Bahamas, Bolivia, Kanada, Centralamerica, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerna,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela, m.fl.
PAL
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hong Kong, Italien, Kina, Kuwait,
Malaysia, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakien,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike,
m.fl.
PAL-M
Brasilien
PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
111
Användning av uppspelningsfunktionen
Angående TV-färgsystem
För att kunna titta på bilder på en TV-skärm krävs en TV med videoingång
och en videokabel. TV:ns färgsystem måste överensstämma med den
digitala kamerans färgsystem. Kontrollera följande lista över
TV-färgsystem för det land eller den region där kameran används.
SECAM
Bulgarien, Frankrike, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Ryssland, Ukraina, m.fl.
Använda ”BRAVIA” Sync
Genom att ansluta kameran till en TV som stödjer ”BRAVIA” Sync med
hjälp av en HDMI-kabel, kan du styra kameran med TV:ns fjärrkontroll.
1 Anslut en TV som stödjer ”BRAVIA” Sync till kameran
(sidan 110).
Ingången växlas automatiskt och bilderna som har tagits med kameran visas
på TV-skärmen.
2 Tryck på LINK MENU-knappen på TV:ns fjärrkontroll.
3 Styr med kontrollknappen på TV:ns fjärrkontroll.
Alternativ för Link-menyn
Radera
Väljer metoden för att radera bilder från enstaka eller alla
bilder (sidan 108).
Indexvisning
Växlar till indexvisning.
Bildspel
Spela upp bilder automatiskt (sidan 103).
Skydda
Skyddar alla bilder/avbryter skyddet av alla bilder
(sidan 107).
Markera utskrift
Lägger till/tar bort DPOF-markeringen på samtliga bilder
(sidan 140).
Anger antalet bilder som ska skrivas ut.
Daterar bilder eller inte.
Enbildsvisning
Återgår till enbildsskärmen.
Obs!
• Tillgängliga funktioner är begränsade när kameran är ansluten till en TV med hjälp
av en HDMI-kabel.
• Endast TV-apparater som stödjer ”BRAVIA” Sync kan tillhandahålla dessa
funktioner. Se bruksanvisningen som medföljde TV:n för mer information.
• Om kameran utför onödiga åtgärder vid styrning från TV:ns fjärrkontroll när
kameran är ansluten till en annan tillverkares TV:n med hjälp av HDMI-anslutning,
ställ in [KONTR. FÖR HDMI] i inställningsmenyn
på [Av].
112
Ändring av inställningar
Inställning av upplösning och bildkvalitet
Upplösning
MENU-knapp t
upplösning
1 t [Upplösning] t Välj önskad
[Aspekt]: [3:2]
L:14M
4592 × 3056 bildpunkter
M:7.7M
3408 × 2272 bildpunkter
S:3.5M
2288 × 1520 bildpunkter
[Aspekt]: [16:9]
L:12M
4592 × 2576 bildpunkter
M:6.5M
3408 × 1920 bildpunkter
S:2.9M
2288 × 1280 bildpunkter
Aspekt
MENU-knapp t
1 t [Aspekt] t Välj önskad aspekt
3:2
Ett normalt bildformat.
16:9
Ett HDTV-format.
113
Ändring av inställningar
Obs!
• Om du väljer en RAW-bild med [Kvalitet], motsvarar upplösningen för RAW-bilden
L. Detta visas inte på LCD-skärmen.
Kvalitet
MENU-knapp t
1 t [Kvalitet] t Välj önskad inställning
(RAW)
Filformat: RAW (rådata)
Detta format utför ingen digital bearbetning av bilderna. Välj
detta format när bilder skall bearbetas på en dator för
professionella ändamål.
• Upplösningen är fast inställd på den högsta upplösningen.
Upplösningen visas inte på LCD-skärmen.
(RAW &
JPEG)
(Fin)
(Standard)
Filformat: RAW (rådata) + JPEG
En RAW-bild och en JPEG-bild skapas samtidigt. Detta läge
är lämpligt när man behöver två bildfiler: en JPEG-fil att titta
på och en RAW-fil för redigering.
• Bildkvaliteten är fastställd till [Fin] och upplösningen är
fastställd till [L].
Filformat: JPEG
Bilden komprimeras till JPEG-format när den lagras.
Eftersom kompressionsgraden för
(Standard) är högre
än för
(Fin), är filstorleken för
mindre än för
. Det gör det möjligt att lagra fler filer på ett
minneskort, men samtidigt sjunker bildkvaliteten.
Obs!
• För närmare detaljer om hur många bilder som går att lagra med respektive
bildkvalitet, se sidan 27.
Om RAW-bilder
För att kunna öppna en RAW-bild som lagrats med den här kameran krävs
programmet ”Image Data Converter SR” som finns på CD-ROM-skivan (medföljer).
Med det programmet går det att öppna en RAW-bild och omvandla den till ett vanligt
format som JPEG eller TIFF, och det går även att justera om vitbalansen,
färgmättnaden, kontrasten osv.
• Bilden i RAW-format kan inte skrivas ut på en DPOF-skrivare eller en
PictBridge-kompatibel skrivare.
• Det går inte att bekräfta andra effekter för optimering av dynamikomfånget än de för
(Standard) om du spelar upp och förstorar en bild inspelad i RAW-format.
114
Inställning av metod för lagring på ett
minneskort
Val av metod för tilldelning av filnummer åt bilderna
MENU-knapp t
2 t [Filnummer] t Välj önskad inställning
Serie
Kameran nollställer inte numren och tilldelar nummer åt
filerna i ordning tills numret ”9999” nås.
Nollställ
Kameran nollställer numren i följande fall och tilldelar
nummer åt filerna från ”0001”. Om lagringsmappen redan
innehåller filer får den nya filen ett filnummer ett steg högre
än det högsta filnumret.
– När mappformatet ändras.
– När alla bilder i mappen raderas.
– När minneskortet byts ut.
– När minneskortet formateras.
Val av mappnamnsformat
MENU-knapp t
inställning
2 t [Mappnamnsformat] t Välj önskad
Standardformat
Mappnamnsformatet bildas enligt följande: mappnummer
+ MSDCF.
Exempel: 100MSDCF
Datumformat
Mappnamnsformatet bildas enligt följande: mappnummer
+ Å (sista siffran i årtalet)/MM/DD
Exempel: 10100405 (Mappnamnsformat: 100, datum: 04/05/
2010)
115
Ändring av inställningar
De tagna bilderna lagras i en automatiskt skapad mapp i DCIM-mappen på
minneskortet.
Skapa en ny mapp
Du kan skapa en ny mapp på ett minneskort för att lagra bilder.
En ny mapp skapas med ett nummer ett steg högre än det högsta nummer
som används för tillfället, och den nya mappen blir till ny lagringsmapp.
MENU-knapp t
2 t [Ny mapp]
Val av lagringsmapp
När standardformatet för mappar är valt och det finns två eller flera mappar
går det att välja vilken mapp som ska användas för att lagra bilder.
MENU-knapp t
2 t [Välj mapp] t Välj önskad mapp
Obs!
• Det går inte att välja mapp när du väljer inställningen [Datumformat].
Formatering av minneskort
Observera att all data på minneskortet försvinner för gott när man
formaterar det, inklusive skyddade bilder.
MENU-knapp t
1 t [Formatera] t [OK]
Obs!
• Medan formateringen pågår lyser läsnings/skrivningslampan. Mata aldrig ut
minneskortet medan lampan lyser.
• Formatera minneskortet i kameran. Om man formaterar minneskortet på en dator
kan det hända att det inte går att använda i den här kameran, beroende på vilken sorts
format som används.
• Formateringen kan ta flera minuter beroende på minneskortet.
116
Ändring av brusreduceringsinställningen
Inaktivering av brusreducering vid tagning med lång
exponeringstid
När du ställer slutartiden på en sekund eller däröver (tagning med lång
exponeringstid) slås brusreduceringen på för lika lång tid som slutaren är
öppen.
Detta görs för att minska de korniga störningar som ofta uppträder vid
långa exponeringar. När brusreduceringsprocessen är igång visas ett
meddelande och det går inte att ta fler bilder då. Välj [På] för att prioritera
bildkvaliteten. Välj [Av] för att prioritera tagningens tajming.
MENU-knapp t
2 t [Långexp.brusred] t [Av]
Obs!
• Brusreducering utförs inte vid kontinuerlig tagning, kontinuerlig gaffling eller
kontinuerlig tagning med självutlösare även om den är inställd på [På].
• När exponeringsläget är inställt på AUTO eller scenval, kan du inte stänga av
brusreducering.
Vid tagning med ISO inställt på 1600 eller högre reducerar kameran bruset
som blir mer påfallande när kamerakänsligheten är hög.
Välj [På] för att prioritera bildkvaliteten. Välj [Av] för att prioritera
tagningens tajming.
MENU-knapp t
2 t [Hög-ISO brusred] t [Av]
Obs!
• Brusreducering utförs inte vid kontinuerlig tagning, kontinuerlig gaffling eller
kontinuerlig tagning med självutlösare även om den är inställd på [På].
• När exponeringsläget är inställt på AUTO eller scenval, kan du inte stänga av
brusreducering.
117
Ändring av inställningar
Inaktivering av brusreducering vid hög ISO-känslighet
Ändring av styrrattens funktion
Ändring av styrrattens funktion
När tagningsläget är inställt på M (manuell exponering) så kan du ställa in
kameran så att justerbara inställningar (slutartiden eller bländarvärdet) kan
väljas genom att enbart använda styrratten.
Det är praktiskt för att välja en vanlig exponeringsinställning när du
justerar exponeringen.
MENU-knapp t
118
1 t [Styrrattar] t Välj önskad inställning
Ändring av andra inställningar
Ställ ljudet på/av
Väljer vilka ljud som ska höras när slutaren låses, när självutlösaren räknar
ned, osv.
MENU-knapp t
inställning
3 t [Ljudsignaler] t Välj önskad
Välja bakgrundsfärg för skärmvisningen
Du kan välja bakgrundsfärg för LCD-skärmen mellan [Svart], [Vitt],
[Brunt] eller [Rosa].
MENU-knapp t
inställning
1 t [Visningsfärg] t Välj önskad
Ta bort hjälpguiden från skärmen
MENU-knapp t
1 t [Visn. hjälpguide] t [Av]
Inställning av tiden det tar innan kameran går över till
strömbesparingsläget
Du kan ställa in i olika tidsintervall innan kameran växlar till strömsparläge
(Strömbesparing) för Live View (LV) och sökarlägena (OVF). När man
trycker ned avtryckaren halvvägs återgår kameran till tagningsläget.
MENU-knapp t
1 t [Strömbesp. (LV)] eller [Strömbesp.
(OVF)] t Välj önskad tid
Obs!
• Oavsett inställningarna som gjorts här, går kameran över i strömbesparingsläge efter
30 minuter om den är ansluten till en TV eller om matningsläget är inställt på
(Fjärrkontroll).
119
Ändring av inställningar
Du kan stänga av hjälpguiden som visas när du använder kameran. Detta är
praktiskt om du vill utföra nästa funktion snabbt.
Inställning av datum
Återställer datumet. Se sidan 23 för mer information.
MENU-knapp t
tid
2 t [Datum/klockinst] t Ställ in datum och
Val av språk
MENU-knapp t
120
2t[
Språk] t Välj språk
Inställning av LCD-skärmen
Manuell inställning av LCD-skärmens ljusstyrka
LCD-skärmens ljusstyrka justeras automatiskt enligt omgivningens
ljusförhållande med hjälp av ljussensorn (sidan 33).
Det går att ställa in LCD-skärmens ljusstyrka manuellt.
MENU-knapp t
1 t [LCD-ljusstyrka] t [Manuell] t Välj
önskad inställning
Obs!
• När funktionen är inställd på [Auto], täck inte över ljussensorn med handen eller
liknande.
• När du använder kameran med nätadaptern AC-PW10AM (säljs separat), ställs
LCD-skärmens ljusstyrka alltid in på det ljusaste även om du väljer [Auto].
Inställning av bildens visningstid genast efter tagning
(snabbgranskning)
MENU-knapp t
inställning
1 t [Snabbgranskning] t Välj önskad
Obs!
• Under snabbgranskning visas inte bilden i vertikalt läge även om [Uppsp.p.höjden]
är inställd på [Auto-rotering] (sidan 100).
121
Ändring av inställningar
Du kan kontrollera den tagna bilden på LCD-skärmen genast efter
tagningen. Du kan ändra tiden för hur länge den visas.
Håll LCD-skärmen påslagen när du tittar i sökaren.
När LIVE VIEW/OVF-knappen ställs på ”OVF”, stängs LCD-skärmen av
då man tittar in i sökaren.
Med standardinställningen släcks LCD-skärmen medan du tittar in i
sökaren för att minska batteriförbrukningen.
Om du vill slå på LCD-skärmen medan du tittar in i sökaren skall du välja
[Av].
MENU-knapp t
122
1 t [Auto-av sökare] t [Av]
Kontrollera kamerans version
Visa versionen
Visa kamerans version. Kontrollera versionen när en uppdatering av den
fasta programvaran släpps.
MENU-knapp t
3 t [Version]
Obs!
• En uppdatering går bara att utföra när batterinivån är
(tre återstående
laddningssymboler) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett tillräckligt
laddat batteri eller nätadaptern AC-PW10AM (säljs separat).
Ändring av inställningar
123
Återställning till standardinställningarna
Det går att återställa kamerans huvudfunktioner.
MENU-knapp t
3 t [Fabriksinställn] t [OK]
Följande funktioner återställs.
Punkter
Återställs till
Exponeringskompensation (84)
±0.0
Visning av tagningsinformation (67)
Grafisk visning
Uppspelningsskärm (100)
Enbildsskärm (med tagningsinformation)
Matningsläge (95)
Enbildsmatning
ISO (88)
AUTO
Blixtläge (80)
Automatisk blixt eller Blixt av
Mätmetod (87)
Flersegment
Autofokusläge (76)
AF-A
Vitbalans (89)
AWB (Automatisk vitbalans)
Specialinställd vitbalans (90)
5500K
Opt.av dyn.omr. (92)
Standard
Kreativa inst. (92)
Standard
Tagningsmenyn
Punkter
Återställs till
Upplösning (113)
L:14M
Aspekt (113)
3:2
Kvalitet (114)
Fin
Blixtkompens. (86)
±0.0
AF-belysning (82)
Auto
SteadyShot (43)
På
Färgrymd (94)
sRGB
Långexp.brusred (117)
På
Hög-ISO brusred (117)
På
124
Anpassningsmenyn
Punkter
Återställs till
Eye-Start AF (65)
På
Styrrattar (118)
Slutartid
Rödögereducer. (82)
Av
Snabbgranskning (121)
2s
Auto-av sökare (122)
På
Uppspelningsmenyn
Punkter
Återställs till
Markera utskrift – Datumpålägg (144)
Av
Bildspel – Intervall (103)
3s
Bildspel – Upprepa (103)
Av
Uppsp.p.höjden (100)
Auto-rotering
Inställningsmenyn
Punkter
Återställs till
LCD-ljusstyrka (121)
Auto
20 s
Strömbesp. (OVF) (119)
10 s
KONTR. FÖR HDMI (112)
På
Visningsfärg (119)
Vitt
Visn. hjälpguide (119)
På
Filnummer (115)
Serie
Mappnamnsformat (115)
Standardformat
USB-anslutning (127, 143)
Massminne
Ljudsignaler (119)
På
Ändring av inställningar
Strömbesp. (LV) (119)
125
Visning av bilder på datorn
Kopiering av bilder till datorn
I detta avsnitt beskrivs det hur man kopierar bilder på ett minneskort till en
dator genom att använda en USB-kabel.
Rekommenderad datormiljö
Vi rekommenderar följande miljö för den dator som kameran ska anslutas
till, för att importera bilder.
x Windows
Operativsystem (förinstallerat): Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
• Vi kan inte säkerställa att allt fungerar i en miljö där operativsystemet
uppgraderats till något av ovanstående operativsystem eller i multi-bootmiljöer.
*1 64-bitars versioner och Starter (Edition) stöds inte.
*2 Starter (Edition) stöds inte.
USB-uttag: Ingår som standard
x Macintosh
Operativsystem (förinstallerat): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6)
USB-uttag: Ingår som standard
Att observera när kameran ansluts till en dator
• Vi kan inte garantera att mjukvaran fungerar i alla de rekommenderade datormiljöer
som nämns ovan.
• Om man ansluter två eller flera USB-enheter till en dator samtidigt kan det hända att
vissa apparater, inklusive den här kameran, inte fungerar ordentligt, beroende på
vilka sorters USB-enheter som används.
• Vi garanterar inte att förbindelsen fungerar om den sker via en USB-hubb eller en
förlängningskabel.
• Om kameran ansluts via ett USB-gränssnitt som är kompatibelt med Hi-Speed USB
(USB 2.0) går det att överföra filer med hög hastighet eftersom även den här
kameran är kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0).
• När datorn fortsätter från viloläget eller sleep-läget kan det hända att
kommunikationen mellan kameran och datorn inte återupptas samtidigt.
126
Steg 1: Anslutning av kameran till datorn
1 Sätt i ett minneskort med inspelade bilder i kameran.
2 Välj vilken typ av minneskort du vill kopiera bilder från med
hjälp av minneskortsomkopplaren.
3 Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i kameran, eller
anslut kameran till ett vägguttag med hjälp av en nätadapter
(säljs separat).
• Om man kopierar bilder till datorn med ett för svagt batteri finns det risk att
kopieringen misslyckas eller att bilddata blir förstörda om batteriladdningen
tar slut mitt i.
4 Slå på kameran och datorn.
5 Kontrollera att [USB-anslutning] i
3 är inställd på
[Massminne].
1 Till USB-kontakt
Visning av bilder på datorn
6 Anslut kameran till datorn.
AutoPlay-guiden visas på skrivbordet.
USB-kabel
2 Till USBkontakt
127
Steg 2: Kopiering av bilder till datorn
För Windows
I det här avsnittet beskrivs hur man kopierar bilder till en mapp i
”Dokument” (för Windows XP: ”Mina dokument”).
När du använder den medföljande ”PMB”-programvaran, kan du enkelt
kopiera bilder (sidan 134).
1 Klicka på [Öppna mappen för att
visa filerna] (för Windows XP:
[Öppna mappen för att visa
filerna] t [OK]) när guiden
automatiskt visas på skrivbordet.
• Om guiden inte visas klickar du på
[Dator] (för Windows XP: [Den här
datorn]) t [Flyttbar disk].
2 Dubbelklicka på [DCIM].
• Du kan även importera bilder direkt med hjälp av ”PMB”.
3 Dubbelklicka på mappen där de
bildfiler som du vill kopiera finns
lagrade.
Högerklicka sedan på en bildfil
för att visa menyn och klicka på
[Kopiera].
• Angående lagringsdestinationen för
bildfiler, se sidan 132.
128
4 Dubbelklicka på mappen
[Dokument]. Högerklicka sedan
på fönstret ”Dokument” för att
visa menyn och klicka på
[Klistra in].
Bildfilerna kopieras till mappen
”Dokument”.
• Om det redan finns en bild med samma
filnamn i destinationsmappen tänds ett
meddelande för bekräftelse av
överskrivningen. När man skriver över
den gamla bilden med en ny raderas
originalfilen. Om du vill kopiera
bildfilen till datorn utan att skriva över
den gamla filen, så ändra filnamnet och
kopiera sedan bildfilen. Observera dock
att om man ändrar filnamnet kan det
hända att det inte går att spela upp den
bilden på kameran längre (sidan 132).
För Macintosh
mappen där de bilder som ska kopieras finns lagrade.
2 Dra bildfilerna till hårddiskikonen.
Bildfilerna kopieras till hårddisken.
129
Visning av bilder på datorn
1 Dubbelklicka på den nyligen skapade ikonen t [DCIM] t
Titta på bilder på datorn
För Windows
I detta avsnitt beskrivs hur man gör för att titta på bilder som kopierats till
mappen ”Dokument” (för Windows XP: ”Mina dokument”).
För att visa RAW-bilder, krävs den medföljande ”Image Data Converter
SR”-programvaran (sidan 137).
1 Klicka på [Start] t [Dokument].
• Om du använder Windows 2000,
dubbelklickar du på [Mina dokument]
på skrivbordet.
2 Dubbelklicka på önskad bildfil.
Bilden visas.
För Macintosh
Dubbelklicka på hårddiskikonen t önskad bildfil för att öppna
den bildfilen.
Avbryt USB-anslutningen
Utför i förväg varje procedurer för Windows eller Macintosh som listas
nedan när:
• Kopplar loss USB-kabeln.
• Tar bort minneskortet.
• Stänger av kameran.
130
x För Windows
Dubbelklicka på
i aktivitetsfältet och klicka sedan på
(USB-masslagringsenhet) t [Stoppa]. Bekräfta enheten i
bekräftelsefönstret, och klicka sedan på [OK].
Därmed är enheten bortkopplad.
x För Macintosh
Dra enhetsikonen eller minneskortets ikon till ”Papperskorgen”.
Kameran kopplas bort från datorn.
Visning av bilder på datorn
131
Lagringsdestinationer och filnamn för bildfiler
Bildfilerna som lagras med kameran är grupperade i mappar på
minneskortet.
Exempel: för att se mapparna i Windows Vista
AMappar med bilddata som spelats in med den
här kameran. (De första tre siffrorna anger
mappnumret.)
BDet går att skapa en mapp i datumformat
(sidan 115).
• Det går inte att lagra eller spela upp några
bilder i mappen ”MISC”.
• Bildfilernas namn ser ut på följande sätt.
ssss (filnummer) står för ett nummer
mellan 0001 och 9999. Sifferdelen i namnet
på en RAW-datafil och motsvarande JPEG-fil
är densamma.
– JPEG-filer: DSC0ssss.JPG
– JPEG-filer (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– RAW-datafil (i annat format än Adobe
RGB): DSC0ssss.ARW
– RAW-datafil (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• Det kan hända att filtillägget inte visas
beroende på datorn.
Kopiera bilder som lagrats på en dator till ett minneskort
och visa bilderna
I det här avsnittet beskrivs denna process, med en Windows-dator som
exempel. Steg 1 kan hoppas över om filnamnet inte har ändrats.
När du använder den medföljande ”PMB”-programvaran, kan du enkelt
kopiera bilder (sidan 134).
132
1 Högerklicka på bildfilen, och
klicka sedan på [Byt namn].
Ändra filnamnet till
”DSC0ssss”.
• Mata in ett nummer från 0001 till 9999
i ssss.
• Om det tänds ett meddelande för
bekräftelse av överskrivning så mata in
ett annat nummer.
• Det kan hända att det visas ett filtillägg
beroende på hur datorn är inställd.
Filtillägget för bilder är JPG. Ändra
inte filtillägget.
2 Kopiera bildfilen till mappen på
minneskortet i följande ordning.
1 Högerklicka på bildfilen, och klicka
sedan på [Kopiera].
2 Dubbelklicka på [Flyttbar disk] i
Obs!
• Det kan hända att det inte går att spela upp vissa bilder beroende på upplösningen.
• Vi kan inte garantera att det går att spela upp bilder på kameran om bildfilen har
bearbetats på en dator eller om bilden är tagen med en annan kameramodell.
• Om det inte finns någon mapp skapar du först en mapp med kameran (sidan 116) och
kopiera sedan bildfilen.
133
Visning av bilder på datorn
[Dator] (för Windows XP: [Den här
datorn]).
3 Högerklicka på mappen
[sssMSDCF] i mappen [DCIM]
och sedan på [Klistra in].
• sss står för ett nummer mellan 100
och 999.
Användning av programvara
För att använda bilder som lagrats med kameran tillhandahålls följande
mjukvara:
• Sony Image Data Suite
”Image Data Converter SR”
”Image Data Lightbox SR”
• ”PMB” (Picture Motion Browser)
Obs!
• ”PMB” är inte kompatibel med Macintosh-datorer.
Rekommenderad datormiljö
x Windows
Rekommenderad miljö för användning av ”Image Data Converter SR
Ver.3”/”Image Data Lightbox SR”
Operativsystem (förinstallerat): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP2/Windows 7
*1 64-bitars versioner och Starter (Edition) stöds inte.
*2 Starter (Edition) stöds inte.
CPU/Minne: Pentium 4 eller snabbare rekommenderas, minst 1 GB RAM
rekommenderas.
Bildskärm: 1024 × 768 punkter eller mera
Rekommenderad miljö för användning av ”PMB”
Operativsystem (förinstallerat): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP2/Windows 7
*1 64-bitars versioner och Starter (Edition) stöds inte. Windows Image
Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 eller senare krävs för att använda
funktionen för att skapa skivor.
*2 Starter (Edition) stöds inte.
CPU/Minne: Pentium III Minst 500 MHz, 256 MB RAM eller mer
(Rekommenderas: Pentium III Minst 800 MHz, 512 MB RAM eller mer)
Hårddisk: Ledigt skivutrymme för installationen: minst 500 MB
Bildskärm: 1024 × 768 punkter eller mera
134
x Macintosh
Rekommenderad miljö för användning av ”Image Data Converter SR
Ver.3”/”Image Data Lightbox SR”
Operativsystem (förinstallerat): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6 (Snow
Leopard))
CPU: Power PC G4/G5-serien (1,0 GHz eller snabbare rekommenderas)/
Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller snabbare
Minne: Minst 1 GB rekommenderas.
Bildskärm: 1024 × 768 punkter eller mera
Installation av mjukvaran
x Windows
• Logga på som administratör.
1 Slå på datorn och lägg i CD-ROMskivan (medföljer) i CD-ROMenheten.
2 Klicka på [Installera].
• Kontrollera att både ”Sony Image Data Suite” och ”PMB” är markerade och
följ anvisningarna på skärmen.
135
Visning av bilder på datorn
Installationsmenyskärmen tänds.
• Om den inte tänds, dubbelklickar du på
[Dator] (för Windows XP: [Den här
datorn]) t
(SONYPMB) t
[Install.exe].
• I Windows Vista visas eventuellt
AutoPlay-fönstret. Välj ”Kör
Install.exe” och följ anvisningarna på
skärmen för att fortsätta installationen.
3 Ta ut CD-ROM-skivan när installationen är klar.
Följande mjukvaror installeras och genvägsikoner visas på skrivbordet.
”Image Data Converter SR”
”Image Data Lightbox SR”
”PMB”
”PMB Launcher”
”PMB-hjälp”
x Macintosh
• Logga på som administratör.
1 Slå på din Macintosh-dator och lägg i CD-ROM-skivan
(medföljer) i CD-ROM-enheten.
2 Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen.
3 Kopiera filen [IDS_INST.pkg] i [MAC]-mappen till
hårddiskikonen.
4 Dubbelklicka på filen [IDS_INST.pkg] i mappen med de
kopierade filerna.
• Följ anvisningarna på skärmen för att göra klart installationen.
Obs!
• När det tänds ett meddelande om att datorn behöver startas om, startar du om datorn
enligt anvisningarna på skärmen.
136
Användning av ”Image Data Converter SR”
Obs!
• Om du sparar en bild som RAW-data sparas bilden i ARW2.1-format.
Med ”Image Data Converter SR” kan du:
• Redigera bilder som är lagrade i RAW-format och göra olika
korrigeringar för t.ex. tonkurvan och skärpan.
• Justera bilders vitbalans, exponering och kreativa inställningar m.m.
• Spara bilderna som visas och redigera dem på en dator. Du kan antingen
lagra bilden i RAW-format eller lagra den i generellt filformat.
• Mer information om ”Image Data Converter SR” finns i Hjälp.
För att starta Hjälp, klicka på [Start] t [Alla program] t [Sony Image
Data Suite] t [Hjälp] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Supportinformation för ”Sony Image Data Suite” (endast engelska):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
x Macintosh
Dubbelklicka på [Image Data Converter SR Ver.3] i mappen [Sony Image
Data Suite] från mappen [Program].
För att avsluta klickar du på ett avsluta-alternativ på [IDC SR]-menyn.
Användning av ”Image Data Lightbox SR”
Med ”Image Data Lightbox SR” kan du:
• Visa och jämföra RAW/JPEG-bilder som lagrats med denna kamera.
• Rangordna bilderna på en femgradig skala.
• Ställa in färgetiketter och så vidare.
137
Visning av bilder på datorn
Starta eller avsluta ”Image Data Converter SR”
x Windows
Dubbelklicka på genvägen ”Image Data Converter SR Ver.3” på
skrivbordet.
För att starta upp från startmenyn, klickar du på [Start] t [Alla program]
t [Sony Image Data Suite] t [Image Data Converter SR Ver.3].
För att avsluta programmet trycker du på -knappen i det övre högra
hörnet på fönstret.
• Visa en bild med ”Image Data Converter SR” och göra justeringar på den.
• Mer information om ”Image Data Lightbox SR” finns i Hjälp.
För att starta Hjälp från startmenyn, klickar du på [Start] t [Alla program]
t [Sony Image Data Suite] t [Hjälp] t [Image Data Lightbox SR].
Starta eller avsluta ”Image Data Lightbox SR”
x Windows
Dubbelklicka på [Image Data Lightbox SR] på skrivbordet.
För att starta upp från startmenyn, klickar du på [Start] t [Alla program]
t [Sony Image Data Suite] t [Image Data Lightbox SR].
För att avsluta programmet trycker du på -knappen i det övre högra
hörnet på fönstret.
Dialogrutan för att spara en samling visas.
x Macintosh
Dubbelklicka på [Image Data Lightbox SR] i mappen [Sony Image Data
Suite] från mappen [Program].
För att avsluta klickar du på ett avsluta-alternativ på [Image Data Lightbox
SR]-menyn.
Användning av ”PMB”
Obs!
• ”PMB” är inte kompatibel med Macintosh-datorer.
Med ”PMB” kan du:
• Importera bilder som tagits med kameran och titta på dem på datorn.
• Organisera bilderna i en kalender på datorn efter tagningsdatumet.
• Retuschera (korrigering av röda ögon m.m.), skriva ut och skicka
stillbilder som bilagor till e-post, ändra tagningsdata, m.m.
• Skriva ut eller spara bilder med datumet.
• Mer information om ”PMB” finns i ”PMB-hjälp”.
Dubbelklicka på genvägen för
(PMB-hjälp) på skrivbordet för att starta
”PMB-hjälp”. För att starta upp från startmenyn, klickar du på [Start] t
[Alla program] t [PMB] t [PMB-hjälp].
138
Starta eller avsluta ”PMB”
Dubbelklicka på ikonen
(PMB) på skrivbordet.
Eller från startmenyn: Klicka på [Start] t [Alla program] t [PMB] t
[PMB].
För att avsluta ”PMB” klickar du på -knappen i det övre högra hörnet på
fönstret.
Supportinformation för ” PMB” (endast engelska):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Visning av bilder på datorn
139
Utskrift av bilder
DPOF-markering
När man vill få bilder utskrivna i en affär eller själv skriva ut dem på en
skrivare går det att bestämma vilka bilder och hur många kopior som ska
skrivas ut på kameran i förväg. Utför nedanstående procedur.
DPOF-markeringarna blir kvar på bilderna efter utskriften. Därför
rekommenderar vi att du tar bort markeringarna efter utskriften.
Lägga till/ta bort DPOF-markeringen på valda bilder
DPOF-specifikationer kan användas med antingen Fn-knappen eller
MENU-knappen. Här beskrivs användning med hjälp av Fn-knappen.
1 Fn-knapp t [Markera utskrift] t [DPOF] t [Valda bilder] t
[OK]
2 Välj bilden med b/B på kontrollknappen.
3 Välj antalet ark med mitten av kontrollknappen.
• För att ta bort DPOF-markeringen ställer du numret på ”0”.
4 Tryck på Fn-knappen.
5 Välj [OK] med v på kontrollknappen och tryck därefter mitt på
kontrollknappen.
Obs!
• Det går inte att göra DPOF-markeringar på RAW-datafiler.
• Det går att märka valfritt antal upp till 9.
Lägga till/ta bort DPOF-markeringen på samtliga bilder
Fn-knapp t [Markera utskrift] t [DPOF] t [Alla bilder] eller
[Ta bort allt] t [OK] t [OK]
• Du kan välja ett värde för antalet bilder att skrivas ut efter att ha valt [Alla
bilder]. Samma värde används för alla bilder.
140
Datering av bilder
Det går att lägga på datumet på bilder när de skrivs ut. Datumets position
(innanför eller utanför bilden, teckenstorlek osv.) beror på skrivaren.
Fn-knapp t [Markera utskrift] t [Datumpålägg] t [På]
Obs!
• Det kan hända att den här funktionen inte är tillgänglig, beroende på skrivaren.
Utskrift av bilder
141
Utskrift av bilder genom anslutning av
kameran till en PictBridge-kompatibel
skrivare
Även om du inte har en dator kan du
skriva ut de bilder du har tagit med
kameran genom att ansluta den direkt till
en PictBridge-kompatibel skrivare.
”PictBridge” är baserad på
CIPA-standarden. (CIPA: Camera &
Imaging Products Association)
Obs!
• Det går inte att skriva ut RAW-bilder.
Steg 1: Ställa in kameran
Obs!
• Vi rekommenderar att du använder en nätadapter (säljs separat) för att undvika att
kameran stängs av mitt under utskriften.
1 MENU-knapp t
3 t [USB-anslutning] t [PTP]
2 Stäng av kameran och sätt i minneskortet med de lagrade
bilderna.
3 Välj vilken typ av minneskort du vill skriva ut bilder från med
hjälp av minneskortsomkopplaren.
142
Steg 2: Anslutning av kameran till skrivaren
1 Anslut kameran till skrivaren.
1 Till USBkontakt
USB-kabel
2 Till USBkontakt
2 Slå på kameran och skrivaren.
Skärmen som används för att välja bilder som du vill skriva ut visas.
Steg 3: Utskrift
1 Välj bilden som du vill skriva ut med b/B på kontrollknappen
och tryck sedan mitt på kontrollknappen.
• För att avbryta trycker du en gång till på mitten.
3 Tryck på MENU-knappen och ställ in varje punkt.
• Mer information om hur du gör inställningarna finns i ”PictBridge-meny”.
4 Välj [Skriv ut] t [OK] i menyn och tryck sedan mitt på
kontrollknappen.
Bilden skrivs ut.
• När skärmen som anger att utskriften är klar visas skall du trycka mitt på
kontrollknappen.
143
Utskrift av bilder
2 Upprepa steg 1 om du vill skriva ut fler bilder.
För att avbryta utskriften
Om man under pågående utskrift trycker mitt på kontrollknappen så avbryts
utskriften. Koppla loss USB-kabeln eller stäng av kameran. Gör om
ovanstående procedur (stegen 1 till 3) om du vill skriva ut igen.
PictBridge-meny
Skriv ut
Används för att skriva ut valda bilder. Mer information finns i ”Steg 3:
Utskrift”.
Antal kopior
Det går att ange antalet utskrifter, upp till 20. Samma antal utskrifter anges
för alla de valda bilderna.
Arkstorlek
Auto
Skrivarinställning
9×13cm
89×127 mm
Hagaki
100×147 mm
10×15cm
10×15 cm
4"×6"
101,6×152,4 mm
A6
105×148,5 mm
13×18cm
127×178 mm
Letter
216×279,4 mm
A4
210×297 mm
A3
297×420 mm
Datumpålägg
Datum och tid
Skriver ut datum och tid.
Datum
Datumet skrivs ut.
Av
Datumet skrivs inte ut.
Avmarkera allt
Efter att meddelandet har visats väljer du [OK] och trycker sedan mitt på
kontrollknappen. på varje bild raderas efter att bilderna har skrivits ut.
Om du avbryter specifikationerna utan att skriva ut bilder väljer du denna
punkt.
144
Övrigt
Tekniska data
Känslighetsområde
0 till 18 EV (vid
motsvarande ISO 100)
Kamera
AF-belysning
Ca. 1 till 5 m
[System]
[Live View]
Kameratyp Digital systemkamera med
inbyggd blixt och utbytbart
objektiv
Type
Objektiv
Objektiv med A-fattning
Mätmetod
[Bildsensor]
Totalt antal bildpunkter på kameran
Ca. 14 900 000 bildpunkter
Effektivt antal bildpunkter på kameran
Ca. 14 200 000 bildpunkter
Bildtäckning
[SteadyShot]
Typ
Bildsensorförflyttningsmekanism
SteadyShot kompensationsförmåga
Motsvarande cirka 2,5 till
3,5 EV sänkning av
slutartiden (varierar
beroende på
tagningsförhållandena och
använt objektiv)
[Dammskyddsfunktion]
Lågpassfilter med laddat
skyddsskikt och
bildsensor-förflyttningsme
kanism
[Autofokussystem]
System
TTL-fasdetektionssystem,
CCD-radssensorer
(9 punkter, 8 rader med
centrerad hårkorssensor)
0,90
[Sökare]
Fast system i ögonhöjd
med penta-Dach-spegel
Bildtäckning
0,95
Förstoring
0,74 × med ett 50 mm
objektiv på oändligt
avstånd, –1 m–1
Ögonrelief Ca. 19,7 mm från okularet,
14,1 mm från okularets
kant vid –1 dioptri
(–1 m–1)
Dioptrijustering
–3,0 till +1,0 m–1
Övrigt
System
1200-zons evaluerande
mätning
Mätområde 2 till 17 EV (flersegment,
centrumvägd, spot)
(vid ISO 100 med
F1,4-objektiv)
Bildformat 23,5×15,7 mm
(APS-C-format) Interlace
scan, primära färger
System
Pentaprisma tiltfunktion
Bildformat Exklusiv bildsensor för
Live View
[Exponeringskontroll]
Mätcell
SPC
Mätmetod
Nätmönster i 40 segment,
exklusiv bildsensor för
Live View i Live
View-läge
145
Mätområde 2 till 20 EV (4 till 20 EV
vid spotmätning), (vid ISO
100 med F1,4-objektiv)
2 till 17 EV i Live
View-läge (i alla mätlägen,
vid ISO 100 med
F1,4-objektiv)
ISO-känslighet (rekommenderat
exponeringsindex)
AUTO, ISO 100 till 3200
Exponeringskompensation
±2,0 EV (1/3 EV steg)
[Slutare]
Typ
Elektroniskt styrd vertikal
typ i fokalplanet
Slutartidsomfång
1/4000 sekund till
30 sekunder, bulb,
(1/3 EV steg)
Totalt antal bildpunkter
230 400 (960 × 240)
bildpunkter
[Ingångar/utgångar]
USB
miniB
HDMI
HDMI-typ C-miniuttag
[Strömförsörjning, allmänt]
Batteripaket Uppladdningsbart
batteripaket NP-FH50
[Övrigt]
PictBridge
Kompatibel
Exif Print
Kompatibel
PRINT Image Matching III
Kompatibel
Dimensioner
Ca. 128,1 × 97,1 ×
83,5 mm (B/H/D,
exklusive utskjutande
delar)
Blixtsynkroniseringshastighet
1/160 sekund
[Inbyggd blixt]
Vikt
Ledtal för blixt
Ledtal 10 (i meter vid ISO
100)
Återuppladdningstid
Ca. 4 sekunder
Blixttäckning
Täcker 18 mm objektiv
(brännvidden som
indikeras av objektivet)
Blixtkompensation
±2,0 EV (1/3 EV steg)
[Lagringsmedium]
”Memory Stick PRO
Duo”, SD-minneskort,
SDHC-minneskort
[LCD-skärm]
LCD-panel 6,7 cm (typ 2,7) TFT-driv
146
Cirka 549 g (inklusive
batteri och ”Memory Stick
PRO Duo”)
Cirka 497 g (endast
kamera)
Användningstemperatur
0 °C till 40 °C
Filformat
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.21, MPF Baseline)kompatibel,
DPOF-kompatibel
USB-kommunikation
Hi-Speed USB (USB
2.0-kompatibel)
BC-VH1 Batteriladdare
Inspänning 100 V till 240 V
växelström, 50/60 Hz, 4 W
Utspänning 8,4 V likström, 0,28 A
Användningstemperatur
0 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur
–20 °C till +60 °C
Största yttermått
Ca. 60 × 25 × 95 mm
(B/H/D)
Vikt
Ca. 75 g
Uppladdningsbart batteripaket
NP-FH50
Batteri
Litiumjonbatteri
Maximal spänning
8,4 V likström
Märkspänning
6,8 V likström
Max. laddningsström
1,75 A
Max. laddningsspänning
8,4 V likström
Kapacitet
Typisk
6,1 Wh (900 mAh)
Minimum 5,9 Wh (870 mAh)
Största yttermått
Ca. 31,8 × 18,5 × 45,0 mm
(B/H/D)
Vikt
Ca. 50 g
Angående brännvidd
Bildvinkeln för den här kameran är
smalare än för en småbildskamera i
35 mm-format. Det går att beräkna
den motsvarande brännvidden för en
kamera i 35 mm-format och ta bilden
med samma bildvinkel genom att
multiplicera brännvidden för
objektivet till den här kameran med
1,5.
Exempelvis motsvarar ett objektiv
med en brännvidd på 50 mm på den
här kameran ett objektiv på 75 mm på
en kamera i 35 mm-format.
Angående bilddatakompatibilitet
• Denna kamera är kompatibel med
den universella DCF-standarden
(Design rule for Camera File
system) som fastställts av JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Vi kan inte garantera att det går att
visa bilder som är tagna med den
här kameran på annan utrustning,
eller att visa bilder som är tagna
eller redigerade med annan
utrustning på den här kameran.
Rätt till ändringar förbehålles.
Övrigt
147
Varumärken
•
är ett varumärke för Sony
Corporation.
• ”Memory Stick”,
, ”Memory
Stick PRO”,
,
”Memory Stick Duo”,
, ”Memory Stick
PRO Duo”,
,
”Memory Stick PRO-HG Duo”,
, ”Memory
Stick Micro”, ”MagicGate” och
är varumärken för
Sony Corporation.
• ”InfoLITHIUM” är ett varumärke
för Sony Corporation.
• ”PhotoTV HD” är ett varumärke för
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows och Windows
Vista är antingen registrerade
varumärken eller varumärken för
Microsoft Corporation i USA och/
eller andra länder.
• HDMI, HDMI logotypen och
High-Definition Multimedia
Interface är varumärken eller
registrerade varumärken för HDMI
Licensing LLC.
• Macintosh och Mac OS är
varumärken eller registrerade
varumärken för Apple Inc.
• PowerPC är ett registrerat
varumärke för IBM Corporation i
USA.
• SDHC-logotypen är ett varumärke.
• MultiMediaCard är ett varumärke
för MultiMediaCard Association.
• Intel, Intel Core, MMX och
Pentium är varumärken eller
registrerade varumärken för Intel
Corporation.
148
• Adobe är ett registrerat varumärke
för Adobe Systems Incorporated i
USA och/eller andra länder.
• D-Range Optimizer Advanced
använder teknik från
Apical
Limited.
• Även alla andra system- och
produktnamn som omnämns i
denna bruksanvisning är i regel
varumärken eller registrerade
varumärken för respektive
utvecklare eller tillverkare.
Symbolerna ™ och ® har dock i
allmänhet utelämnats i denna
bruksanvisning.
Felsökning
Om det skulle uppstå något problem med kameran så prova följande
motåtgärder. Kontrollera inställningarna på sidorna 149 till 158. Fråga din
Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.
1
Kontrollera följande punkter.
2
Ta ut batteripaketet och sätt i det igen om ca. en minut, och slå på
kameran.
3
Återställ inställningarna (sidan 124).
4
Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade
Sony-serviceverkstad
Batteripaket och strömförsörjning
Batteripaketet går inte att sätta i.
• Skjut undan spärren med kanten på batteripaketet när du sätter i det
(sidan 15).
• Kontrollera batteripaketets modellnummer (sidorna 11, 16).
Indikatorn för återstående batteriladdning visar fel, eller
batteriladdningen tar snabbt slut trots att indikatorn visar att det finns
tillräckligt med laddning.
Det går inte att slå på kameran.
• Sätt i batteripaketet på rätt sätt (sidan 15).
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (sidan 12).
• Batteripaketet är dött (sidan 17). Byt ut det mot ett nytt.
149
Övrigt
• Detta kan inträffa när kameran används på väldigt varma eller kalla ställen
(sidan 162).
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (sidan 12).
• Batteripaketet är dött (sidan 17). Byt ut det mot ett nytt.
Kameran stängs plötsligt av.
• Om kameran inte används under en viss tid går den över i
strömbesparingsläget och stängs av nästan helt. För att lämna
strömbesparingsläget räcker det med att göra något med kameran, t.ex.
trycka ner avtryckaren halvvägs (sidan 119).
CHARGE-lampan blinkar när batteripaketet laddas.
• Ta ur och sätt i batteripaketet på rätt sätt.
• Ladda batteripaketet i en omgivning där temperaturen är mellan 10 °C och
30 °C.
Bildtagning
Ingenting visas på LCD-skärmen i sökarläget när kameran slås på.
• Med standardinställningen släcks LCD-skärmen om kameran inte
registrerar någon manöver på över 10 sekunder för att minska
batteriförbrukningen.
Bilden är otydlig i sökaren.
• Justera dioptri-inställningen med dioptrijusteringsratten (sidan 66).
Inga bilder i sökaren.
• LIVE VIEW/OVF-knappen är inställd på ”LIVE VIEW”. Ställ in den på
”OVF” (sidan 65).
Bilden har inte lagrats.
• Det finns inget minneskort isatt.
Slutaren utlöses inte.
• Minneskortet som används har en skrivskyddsomkopplare som är ställd på
LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget.
• Minneskortsomkopplaren står i fel läge. Ställ in rätt läge (sidan 20).
• Kontrollera det lediga utrymmet på minneskortet (sidan 27). Om
minneskortet är fullt gör du ett av följande:
– Radera onödiga bilder (sidan 108).
– Byter ut minneskortet.
• Det går inte att lagra bilder medan den inbyggda blixten laddas upp
(sidan 80).
150
• Slutaren går inte att utlösa när skärpan inte är inställd för motivet.
• Objektivet är inte rätt påsatt. Sätt på objektivet på rätt sätt (sidan 18).
• När ett astronomiskt teleskop el.dyl. monteras på kameran skall du ställa
tagningsläget på M och ta bilderna.
• Motiv som det kan vara svårt att ställa in skärpan för automatiskt (sidan 74).
Använd skärpelåset eller ställ in skärpan för hand (sidorna 75, 78).
Lagringen tar väldigt lång tid.
• Brusreduceringsfunktionen har aktiverats (sidan 117). Detta är inte ett fel.
• RAW-läget är inställt (sidan 114). Eftersom RAW-datafiler är stora kan
tagning i RAW-läget ta längre tid.
Bilden är oskarp.
• Motivet är för nära. Kontrollera objektivets lägsta brännvidd.
• Kameran är inställd på läget för manuell skärpeinställning. Ställ
skärpelägesomkopplaren på AF (autofokus) (sidan 73).
• När objektivet har en knapp för skärpeinställningsläge, ställ in den på AF.
• Belysningen i omgivningen är inte tillräcklig.
Eye-Start AF fungerar inte.
• Ställ in [Eye-Start AF] på [På] (sidan 65).
• Tryck ner avtryckaren halvvägs.
Blixten fungerar inte.
• Blixtläget är inställt på [Autoblixt]. Om du vill vara säker på att blixten
avfyras så ställ in blixtläget på [Fyllnadsblixt] (sidan 80).
Det uppstår suddiga fläckar på bilder som är tagna med blixt.
• Damm i luften har reflekterat blixtljuset och kommit med i bilden. Detta är
inte ett fel.
• Blixten har avfyrats flera gånger i följd under kort tid. När blixten har
avfyrats flera gånger i följd kan det hända att återuppladdningen tar längre
tid än vanligt för att undvika att kameran överhettas.
151
Övrigt
Blixten tar ovanligt lång tid att laddas upp.
En bild som tagits med blixt är för mörk.
• Om motivet är utanför blixtområdet (det avstånd som blixtljuset kan nå
fram till) kommer bilden att bli mörk eftersom blixtljuset inte når fram till
motivet. Om ISO-inställningen ändras, ändras även blixtområdet (sidan 82).
• I följande fall kan bilden bli mörk. Ta bort dessa tillbehör, och ta därefter
bilden.
– Ett ND-filter eller ett PL-filter.
– En diffusor.
– En bred panel för HVL-F36AM-blixten.
Datumet och klockan blir inte rätt inspelade.
• Ställ in datumet och klockan (sidorna 23, 120).
Bländarvärdet och/eller slutartiden blinkar när avtryckaren trycks ned
halvvägs.
• Motivet är för mörkt eller för ljust och är därför utanför det inställbara
området för kameran. Gör om inställningarna.
Bilden är vitaktig (ljusfläck).
Det förekommer onödigt ljus i bilden (spökbild).
• Bilden är tagen under en stark ljuskälla, och för mycket ljus har kommit in i
objektivet. Sätt på en objektivkåpa (säljs separat).
Bildens hörn är för mörka.
• Om du använde ett filter eller en kåpa så prova att ta av det/den och ta om
bilden. Beroende på filtrets tjocklek eller felaktig montering av en kåpa kan
det hända att filtret eller kåpan delvis kommer med i bilden. De optiska
egenskaperna för somliga objektiv gör att bildens kanter blir för mörka (på
grund av för lite ljus).
Röda ögon i bilden.
• Aktivera rödögereduceringsfunktionen (sidan 82).
• Flytta dig närmare motivet och ta bilden med blixt inom blixtområdet
(sidan 82).
152
Det förekommer konstiga prickar på LCD-skärmen.
• Detta är inte ett fel. Prickarna blir inte inspelade (sidan 5).
• Du kan minska effekten av detta genom att använda ”Bildpunktsmapp.”funktionen.
1 Ställ LIVE VIEW/OVF-knappen på ”LIVE VIEW”.
2 Sätt på linsskyddet.
3 MENU-knapp t
3 t [Bildpunktsmapp.] t [OK]
Bilden är suddig.
• Bilden är tagen på ett mörkt ställe utan blixt, vilket har lett till
kameraskakning. Vi rekommenderar att du använder stativ eller blixten
(sidorna 44, 80).
EV-skalan b B blinkar på LCD-skärmen eller i sökaren.
• Motivet är för ljust eller för mörkt för kamerans mätområde.
Färgerna i en bild som lagrats i Live View-läge är konstiga.
• I Live View-läget skall du noggrant granska bilden som visas på
LCD-skärmen innan tagningen. Det kan hända att kameran inte känner igen
bildens färger genast efter en växling till Live View-läget. I sådana fall kan
det hända att det förväntade resultatet inte uppnås.
Uppspelning av bilder
Kameran kan inte visa bilder.
Bilden visas inte på TV-skärmen.
• Kontrollera att anslutningen är korrekt (sidan 110).
153
Övrigt
• Mapp/filnamnet har ändrats på datorn (sidan 132).
• Vi kan inte garantera att det går att spela upp bilder på kameran om bildfilen
har bearbetats på en dator eller om bilden är tagen med en annan
kameramodell.
• Kameran är i USB-läge. Avbryt USB-anslutningen (sidan 130).
Radering/redigering av bilder
Kameran kan inte radera en bild.
• Ta bort skyddet (sidan 107).
Du har råkat radera en bild av misstag.
• När man väl har raderat en bild går den inte att återställa. Vi
rekommenderar att du skyddar bilder som du inte vill ska raderas
(sidan 107).
Det går inte att göra DPOF-markeringar.
• Det går inte att DPOF-märka RAW-bilder.
Datorer
Du vet inte om datorns operativsystem är kompatibelt med den här
kameran.
• Kontrollera ”Rekommenderad datormiljö” (sidorna 126, 134).
Datorn kan inte upptäcka kameran.
• Kontrollera att kameran är på.
• Om batteriet är svagt skall du sätta i ett uppladdat batteripaket (sidan 12)
eller använda en nätadapter (säljs separat).
• Använd USB-kabeln (medföljer) (sidan 127).
• Koppla loss USB-kabeln och sätt i den ordentligt igen.
• Ställ in [USB-anslutning] på [Massminne] (sidan 127).
• Koppla loss all övrig utrustning utom kameran, tangentbordet och musen
från datorns USB-uttag.
• Anslut kameran direkt till datorn, och inte via en USB-hubb eller någon
annan enhet (sidan 126).
Det går inte att kopiera bilder.
• Anslut kameran på rätt sätt till datorn via USB (sidan 127).
• Följ kopieringsproceduren för ditt operativsystem (sidan 128).
• Om man lagrar bilder på ett minneskort som formaterats i en dator, kan det
hända att det inte går att kopiera bilderna till datorn. Lagra därför bilderna
på ett minneskort som formaterats i den här kameran (sidan 116).
154
Det går inte att visa bilden på en dator.
• Om du använder ”PMB”, se ”PMB-hjälp”.
• Kontakta datorns eller programmets tillverkare.
”PMB” startar inte automatiskt efter USB-anslutning.
• Slå på datorn innan du utför USB-anslutningen (sidan 127).
Du vet inte hur programmet (medföljer) ska användas.
• Se hjälpfilerna eller handboken för varje program.
Minneskort
Det går inte att sätta i ett minneskort.
• Du försöker sätta i minneskortet åt fel håll. Vänd det åt rätt håll och sätt i
det (sidan 20).
Det går inte att lagra på ett minneskort.
• Minneskortet är fullt. Radera onödiga bilder (sidan 108).
• Ett oanvändbart minneskort är isatt (sidan 21).
Ett minneskort har formaterats av misstag.
• Alla data på minneskortet raderas vid formatering. De går inte att återställa.
”Memory Stick PRO Duo” känns inte igen av en dator med ”Memory
Stick”-fack.
• Om ”Memory Stick PRO Duo” inte stöds av din dators ”Memory Stick”fack skall du ansluta kameran till datorn (sidan 127). Datorn känner igen
”Memory Stick PRO Duo”-minneskortet.
Övrigt
155
Utskrift
Se också ”PictBridge-kompatibel skrivare” (nedan) tillsammans med
följande punkter.
Färgerna i bilden är konstiga.
• När bilder som är lagrade i Adobe RGB-format skrivs ut på en
sRGB-skrivare som inte är kompatibel med Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), skrivs de ut med lägre intensitet (sidan 94).
Bilder skrivs ut med båda sidorna avskurna.
• Beroende på skrivaren kan kanterna på bilden bli avskurna. Speciellt om du
skriver ut en bild som tagits med aspekt [16:9], kan sidorna bli avskurna.
• Om du skriver ut bilder med en egen skrivare, avbryter du inställningar för
bortskurna kanter eller kantfria bilder. Hör efter hos skrivarens tillverkare
om de funktionerna finns på skrivaren eller ej.
• Om du får bilderna utskrivna i en fotoaffär eller dylikt frågar du om de kan
skriva ut bilderna utan att ta bort de båda kanterna.
Det går inte att skriva ut bilder med datumet.
• Med ”PMB” kan du skriva ut bilder med datum (sidan 138).
• Den här kameran har ingen funktion för att överlagra datum på bilder.
Eftersom bilder som tas med kameran innehåller information om datum då
de tas kan du emellertid skriva ut bilder med datumet överlagrat om
skrivaren eller programmet kan läsa Exif-information. Kontakta tillverkaren
av skrivaren eller programmet för information om kompatibilitet med Exif.
• Om du skriver ut bilder i en affär, kan de skrivas ut med datum om du ber
om det.
PictBridge-kompatibel skrivare
Se bruksanvisningen som medföljde skrivaren för detaljer eller kontakta
tillverkaren av skrivaren.
Det går inte att ansluta kameran.
• Kameran går inte att ansluta direkt till en skrivare som inte är kompatibel
med PictBridge-standaren. Hör efter hos skrivarens tillverkare om din
skrivare är PictBridge-kompatibel eller ej.
• Ställ in [USB-anslutning] på [PTP] (sidan 142).
156
• Koppla loss USB-kabeln och koppla in den igen. Om det visas ett
felmeddelande på skrivaren så se bruksanvisningen som medföljde
skrivaren.
Det går inte att skriva ut bilder.
• Kontrollera att kameran är ordentligt ansluten till skrivaren med hjälp av
USB-kabeln.
• RAW-bilder kan inte skrivas ut.
• Det kan hända att det inte går att skriva ut bilder som är tagna med andra
kameror eller bilder som har ändrats på en dator.
”---- -- --” skrivs ut i stället för datumet på bilden.
• Bilder för vilka det saknas inspelningsdatum/tid går inte att skriva ut med
datumet pålagt. Ställ in [Datumpålägg] på [Av] och skriv ut bilden igen
(sidan 144).
Det går inte att skriva ut en bild i inställt format.
• Koppla loss USB-kabeln och koppla in den igen varje gång du byter
pappersstorlek medan skrivaren är ansluten till kameran.
• Kamerans utskriftsinställningar överensstämmer inte med skrivarens.
Ändra inställningarna antingen på kameran (sidan 144) eller på skrivaren.
Kameran fungerar inte efter att du avbrutit en utskrift.
• Vänta en liten stund medan skrivaren utför avstängningsprocessen. Det kan
ta en tid beroende på skrivaren.
Övrigt
Objektivet är igenimmat.
Meddelandet ”Ställ in datum & klocka?” tänds när du slår på kameran.
• Kameran har legat oanvänd ett tag med svagt batteripaket eller inget
batteripaket alls. Ladda upp batteripaketet och ställ in datumet igen
(sidorna 23, 162). Om datuminställningen försvinner varje gång du laddar
batteripaketet, kontaktar du din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade
Sony-serviceverksstad.
157
Övrigt
• Kondens har uppstått. Stäng av kameran och låt den ligga i ungefär en
timme innan du använder den (sidan 162).
Antalet lagringsbara bilder sjunker inte alls, eller sjunker med två bilder i
taget.
• Detta beror på att kompressionsgraden och upplösningen efter
kompressionen ändras olika mycket för olika JPEG-bilder (sidan 114).
Inställningarna har återställts trots att du inte utfört någon
återställningsmanöver.
• Batteripaketet har tagits ut medan strömbrytaren var inställd på ON.
Kontrollera alltid att kameran är avstängd och att läsnings/
skrivningslampan inte lyser när du tar ut batteripaketet (sidorna 15, 34).
Kameran fungerar inte som den ska.
• Stäng av kameran. Ta ut batteripaketet och sätt i det igen. Om du använder
en nätadapter (säljs separat) så koppla loss nätkabeln. Om kameran är varm
så låt den svalna innan du provar dessa åtgärder. Om kameran inte fungerar
efter dessa åtgärder skall du kontakta din Sony-handlare eller närmaste
auktoriserade Sony-serviceverkstad.
De fem strecken i SteadyShot-skalan blinkar.
• SteadyShot-funktionen fungerar inte. Det går att fortsätta att ta bilder men
SteadyShot-funktionen kommer inte att fungera. Stäng av kameran och slå
på den igen. Om SteadyShot-skalan fortsätter att blinka så kontakta din
Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.
”--E-” visas på skärmen.
• Ta ut minneskortet och sätt i det igen. Om detta inte släcker indikeringen
formaterar du minneskortet.
158
Varningsmeddelanden
Om något av följande meddelanden
tänds följer du anvisningarna
nedan.
Fel sorts batteri. Använd rätt
modell.
• Fel sorts batteripaket är isatt
(sidan 16).
Ställ in datum & klocka?
• Ställ in datumet och klockan.
Om du inte har använt kameran
under en längre period laddar du
upp det inbyggda
uppladdningsbara batteriet
(sidorna 23, 162).
Batteriladdningen för låg.
• Du har försökt använda
[Rengöringsläge]-funktionen
med för svagt batteri. Ladda upp
batteripaketet eller använd
nätadaptern (säljs separat).
• Minneskortet formaterades på en
dator och filformatet har ändrats.
Välj [OK] och formatera
minneskortet. Därefter går det att
använda minneskortet igen, men
alla tidigare data på det raderas.
Formateringen kan ta en stund.
Fel på minneskortet
• Ett minneskort som inte är
kompatibelt är isatt eller så
misslyckades formateringen.
Sätt i “Memory Stick” igen.
Sätt i SD-minneskort igen.
• Minneskortet som är isatt kan
inte användas i kameran.
• Minneskortet är skadat.
• Kontakterna på minneskortet är
smutsiga.
SD-minneskortet är låst.
• Minneskortet som används har
en skrivskyddsomkopplare som
är ställd på LOCK. Ställ in
skrivskyddsomkopplaren på
lagringsläget.
Detta “Memory Stick” stöds inte.
• Använd ”Memory Stick” som är
tillgängligt på denna kamera
(sidan 21).
Inget “Memory Stick” isatt.
Avtryckaren är spärrad.
Inget SD-minneskort är isatt.
Avtryckaren är spärrad.
Övrigt
Kan ej använda “Memory Stick”.
Formatera?
Kan ej använda SD-minneskort.
Formatera?
Om meddelandet tänds igen så
byt minneskortet.
• Inget minneskort av den typ som
är valt med
minneskortomkopplaren sitter i.
Sätt i ett minneskort eller ändra
typ av minneskort med
minneskortomkopplaren.
159
Bearbetar...
• När lång brusreducering för
exponering utförs under lika lång
tid som slutaren var öppen. Det
går inte att ta fler bilder medan
den proceduren pågår.
Kan inte visa
• Det kan hända att bilder som är
tagna med andra kameror eller
har bearbetats på en dator inte
går att visa.
Inget objektiv. Avtryckaren är
spärrad.
• Objektivet är inte rätt påsatt eller
inte påsatt överhuvudtaget.
• Om kameran monteras på ett
astronomiskt teleskop eller
liknande skall du ställa
tagningsläget på M.
Inga bilder
• Det finns inga bilder på
minneskortet.
Bilden skyddad
• Du har försökt radera skyddade
bilder.
Kan inte skriva ut
• Du har försökt göra
DPOF-markeringar för
RAW-bilder.
160
Initierar USB-anslutning
• En USB-anslutning har
upprättats. Koppla inte loss
USB-kabeln.
Kontr. den andra app.
• Det går inte att etablera en
PictBridge-anslutning. Koppla
loss USB-kabeln och sätt i den
igen.
Kameran är överhettad. Låt den
svalna.
• Kameran har blivit överhettad
efter att ha använts länge i ett
sträck.
Stäng av kameran. Vänta tills
kameran har svalnat och går att
använda igen.
Kamerafel
Systemfel
• Stäng av kameran, ta ut
batteripaketet och sätt i det igen.
Om detta meddelande visas ofta
så kontakta din Sony-handlare
eller närmaste auktoriserade
Sony-serviceverkstad.
Förstoring ej möjlig
Bilden kan inte roteras
• Bilder som lagrats med andra
kameror kan eventuellt inte
förstoras eller roteras.
Inga bilder ändrade
• Du försökte skydda bilder eller
specificerade DPOF utan att
ändra specifikationerna för de
bilderna.
Kan ej skapa fler mappar
• Det finns en mapp på
minneskortet vars namn börjar
med ”999”. I detta fall går det
inte att skapa en mapp.
Utskrift avbruten
• Utskriftsjobbet har avbrutits.
Koppla loss USB-kabeln eller
stäng av kameran.
Kan inte markera
• Du har försökt märka
RAW-bilder på PictBridgeskärmen.
Skrivarfel
• Kontrollera skrivaren.
• Kontrollera om bilden som du
vill skriva ut är förstörd.
Skrivaren upptagen
• Kontrollera skrivaren.
Övrigt
161
Försiktighetsåtgärder
Undvik att använda/förvara
kameran på följande ställen
• På extremt varma, torra eller
fuktiga ställen
På ställen som t.ex. i en bil som står
parkerad i solen kan kamerahuset
bli deformerat, vilket i sin tur kan
leda till fel på kameran.
• Rakt i solen eller nära ett element
Kamerahuset kan bli missfärgat
eller deformerat, vilket i sin tur kan
leda till fel på kameran.
• På platser där det skakar
• I närheten av starka magneter
• På sandiga eller dammiga ställen
Var försiktig så att det inte kommer
in sand eller damm i kameran. Det
kan leda till fel på kameran som
eventuellt inte går att reparera.
till 40 °C. Vi avråder från tagning på
väldigt kalla eller varma ställen
utanför detta temperaturområde.
Angående kondensbildning
Om kameran flyttas direkt från ett
kallt ställe till ett varmt ställe, kan det
bildas kondens (imma) inuti eller
utanpå kameran. Denna imbildning
kan orsaka fel på kameran.
För att undvika kondensbildning
Stoppa kameran i en förseglad
plastpåse när du flyttar den från ett
kallt ställe till ett varmt, och låt den
sedan vänja sig vid de nya
förhållandena i en timme eller så.
Om det bildas kondens
Stäng av kameran och vänta ungefär
en timme tills kondensen avdunstat.
Observera att om du försöker ta bilder
med fukt kvar inuti objektivet blir
bilderna suddiga.
Angående förvaring
Var noga med att sätta på
linsskyddet eller husskydd när
kameran inte används. Ta bort allt
damm från husskyddet innan du
sätter på det på kameran. När du
köper objektivsatsen
DT 18 – 55 mm F3,5 – 5,6 SAM,
köp även bakre objektivlocket
ALC-R55.
Angående
användningstemperaturen
Den här kameran är avsedd att
användas vid en temperatur på 0 °C
162
Angående det inbyggda
uppladdningsbara batteriet
Den här kameran har ett inbyggt
uppladdningsbart batteri för att hålla
kvar datumet, klockan och övriga
inställningar i minnet, oavsett om
kameran är påslagen eller ej.
Detta batteri laddas upp hela tiden
medan kameran används. Om
kameran bara används korta stunder i
taget laddas det dock gradvis ur, och
om kameran inte används alls på
ungefär 3 månader blir det helt
urladdat. Ladda i så fall upp det
uppladdningsbara batteriet igen innan
du använder kameran.
Även om det uppladdningsbara
batteriet inte är uppladdat går det
fortfarande att använda kameran, så
länge man inte spelar in datumet och
klockan. Om kameran återställer
inställningarna till
fabriksinställningarna varje gång du
laddar upp batteriet, kan det inbyggda
uppladdningsbara batteriet vara dött.
Fråga din Sony-handlare eller
närmaste auktoriserade
Sony-serviceverkstad.
Laddningsmetod för det inbyggda
återuppladdningsbara batteriet
Sätt i ett uppladdat batteripaket i
kameran, eller anslut den till ett
vägguttag med hjälp av en nätadapter
(säljs separat), och låt den ligga
avstängd i minst ett dygn.
Angående inspelning/
uppspelning
•
•
•
•
Övrigt
• Innan du börjar spela in sådant som
bara händer en enda gång är det
bäst att göra en provinspelning för
att kontrollera att kameran fungerar
som den ska.
• Denna kamera är varken stänksäker
eller damm- eller vattentät.
• Titta aldrig mot solen eller en stark
lampa genom ett avtaget objektiv
eller genom sökaren. Det kan
orsaka allvarliga ögonskador. Det
kan även orsaka fel på kameran.
• Använd inte kameran i närheten av
källor till starka radiovågor eller
radioaktiv strålning. Då kan det
•
hända att kameran inte kan spela in
eller spela upp bilder ordentligt.
Om kameran används på sandiga
eller dammiga ställen finns det risk
att det blir fel på den.
Om det bildas kondens (imma) i
kameran så vänta tills den avdunstat
innan du använder kameran
(sidan 162).
Undvik att skaka eller stöta till
kameran. Förutom att det kan bli fel
på kameran så att det inte går att
lagra några bilder, kan även
minneskortet bli oanvändbart, eller
bilddata kan bli skadade eller gå
förlorade.
Rengör blixtens yta före
användningen. Hettan när blixten
utlöses kan göra att smuts på
blixtens yta orsakar fläckar eller
fastnar på blixtens yta, så att inte
tillräckligt mycket ljus strålar ut.
Håll kameran, medföljande
tillbehör osv. utom räckhåll för
barn. Ett minneskort osv. kan
sväljas. Om det skulle inträffa så
kontakta genast läkare.
163
Register
Register
Numeriskt
2:a ridån ......................................80
Brännvidd ................................ 147
BULB-tagning ........................... 63
A
C
Adobe RGB ................................94
AF-belysning ..............................82
AF-område..................................77
Antal bilder som kan spelas in
..........................................27, 28
Aspekt.......................................113
Auto-av sökare..........................122
Autoblixt.....................................80
Autofokus ...................................73
Autofokusläge.............................76
Autoprogram...............................56
Axelrem ......................................25
Centrumvägd.............................. 87
B
Batteripaket...........................12, 15
Befintlig belysning .....................98
Bildkvalitet ...............................114
Bildpunktsmapp........................153
Bildspel.....................................103
Blixt av .................................45, 80
Blixtgaffling ...............................97
Blixtkompensation......................86
Blixtläge .....................................80
Bländare................................54, 57
Bländarprioritet...........................57
Brusreducering .........................117
164
D
Dammskyddsfunktion................ 30
Datum/klockinst................. 23, 120
Datumpålägg............................ 141
DC IN-kontakt ........................... 34
Dioptrijustering.......................... 66
DPOF ....................................... 140
E
Enbildsmatning .......................... 76
EV-skala .............................. 62, 98
Exponering................................. 54
Exponeringskompensation......... 84
Exponeringsläge ........................ 54
Eye-Start AF .............................. 65
F
Filnummer................................ 115
Fjärrkontroll ............................... 99
Flersegment................................ 87
Fn-knapp .................................... 37
Formatera ................................. 116
Fyllnadsblixt .............................. 80
Färgrymd.................................... 94
Förinställd vitbalans................... 89
Förstora bild ............................. 101
G
Gaffling ...................................... 97
H
Histogram........................... 85, 106
Hålla avtryckaren halvvägs
nedtryckt ................................ 46
Höghastighets-synkronisering ... 72
Hög-ISO brusred...................... 117
I
Image Data Converter SR ........ 137
Image Data Lightbox SR ......... 137
Indexvisning............................. 102
ISO-känslighet ........................... 88
J
JPEG ........................................ 114
K
Landskap .................................... 49
LCD-ljusstyrka......................... 121
LCD-skärm................... 35, 67, 104
Live View............................... 5, 65
Ljudsignaler ............................. 119
Långexp.brusred....................... 117
Långsam synkronisering ............ 80
M
Makro ......................................... 50
Manuell exponering ................... 61
Manuell skärpeinställning .......... 78
Mappnamnsformat ................... 115
Matningsläge .............................. 95
”Memory Stick Duo” ................. 20
”Memory Stick PRO Duo” ........ 20
Menu .......................................... 39
Minneskortsomkopplare............. 20
Minskning av kameraskakning
............................................... 42
Mängden exponering.................. 54
Mätmetod ................................... 87
Mättnad ...................................... 92
N
Nattport./nattvy .......................... 53
Nollställ .................................... 124
Ny mapp ................................... 116
Nätmönstermätning i 40 segment
............................................. 145
165
Register
Kompressions-grad .................. 114
Kondensbildning ...................... 162
Kontinuerlig AF ......................... 76
Kontinuerlig gaffling ................. 97
Kontinuerlig tagning .................. 95
KONTR. FÖR HDMI .............. 112
Kontrast...................................... 92
Kontrollknapp ...................... 37, 38
Kreativa inst............................... 92
Kvalitet..................................... 114
L
O
Objektiv ......................................18
Okularlock ..................................26
Okularsensorer....................65, 122
Opt.av dyn.omr. ..........................92
OVF ............................................65
P
PictBridge .................................142
PMB..........................................138
Porträtt ........................................48
Solnedgång ................................ 52
Specialinställd vitbalans ............ 90
Sport & action............................ 51
Spot ............................................ 87
Språk ........................................ 120
SteadyShot-funktion .................. 43
Strömbesp. ............................... 119
Styrrattar .................................. 118
Ställ in klockan .................. 23, 120
Sökare .................................. 65, 72
T
R
Radera.......................................108
RAW .................................114, 137
Rengöringsläge ...........................30
Rödögereducer............................82
Tagning ...................................... 45
Tekniska data ........................... 145
Titta på bilder på en TV-skärm
............................................. 110
Trådlös blixt............................... 83
S
U
Scenval .......................................47
SD-minneskort............................20
Självutlösare ...............................96
Skydda ......................................107
Skärpa ...................................73, 92
Skärpedjup ..................................54
Skärpeindikator...........................74
Skärpeinställningsläge ................76
Skärpelås.....................................75
Slutartid ................................54, 59
Slutartidsprioritet ........................59
Smart telekonverter ....................79
Snabbgranskning ......................121
Uppladdning av batteripaketet ... 12
Upplösning............................... 113
Uppsp.p.höjden ........................ 100
Uppspelningsbild ..................... 100
USB-anslutning................ 127, 143
Utskrift ............................. 140, 142
166
V
Version..................................... 123
Visn. hjälpguide ....................... 119
Visningsfärg............................. 119
Vitbalans .................................... 89
Vrid .......................................... 101
Välj mapp................................. 116
Z
Zoom .......................................... 79
Ö
Ögonmussla ............................... 26
Register
167
Download PDF

advertising