Sony | DSC-S2000 | Sony DSC-S2000 S2000 Digital kompaktkamera Bruksanvisning

Innehållsförteckning
Manöversökning
MENU/
inställningssökning
Register
Bruksanvisning till Cyber-shot
DSC-S1900/S2000/S2100
© 2010 Sony Corporation
4-188-766-91(1)
SE
Innehållsförteckning
Hur man använder denna
bruksanvisning
Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.
Detta är ett praktiskt sätt att hitta den funktion du vill titta närmare på.
Manöversökning
Sök efter information om olika
manövrer.
Manöversökning
Innehållsförteckning
Sök efter information om olika
funktioner.
Register
MENU/
inställningssökning
MENU/
inställningssökning
Sök efter information med hjälp av en
lista över MENU-punkter/
inställningspunkter.
Sök efter information med hjälp av
nyckelord.
Register
Markeringar och skrivsätt som används i denna
bruksanvisning
I denna bruksanvisning anges
manöverföljden med pilar (t). Utför
manövrerna på kameran i den angivna
ordningen. Markeringarna visas såsom de
ser ut med kamerans standardinställningar.
Standardinställningen är markerad med
.
Anger varningar och begränsningar som är
viktiga att känna till för att kunna använda
kameran på rätt sätt.
z
Anger information som är praktisk att
känna till.
2SE
• Se sidan 88 för närmare detaljer om ”Memory
Stick Duo”-minneskort.
Svarta, vita, röda, blå eller
gröna punkter
• Om LCD-skärmen eller objektivet utsätts för
direkt solljus under längre tid finns det risk att
det blir fel på kameran. Var försiktig när du
lägger kameran nära ett fönster eller utomhus.
• Tryck inte på LCD-skärmen. Skärmen kan bli
missfärgad vilket i sin tur kan leda till fel på den.
• På kalla ställen kan det hända att det uppstår en
svans efter bilden på LCD-skärmen. Detta
fenomen beror inte på något fel.
• Var försiktig så att du inte stöter till det rörliga
objektivet, och undvik att trycka på det.
Register
• Vi rekommenderar att du använder följande
sorters minneskort för att spela in filmer:
–
(”Memory Stick PRO
Duo”)
–
(”Memory Stick PROHG Duo”)
– SD-minneskort eller SDHC-minneskort
(Klass 2 eller snabbare)
• LCD-skärmen är tillverkad med extrem
högprecisionsteknik vilket gör att minst 99,99%
av bildpunkterna är praktiskt användbara. Det
kan dock förekomma små punkter som alltid är
svarta eller alltid lyser (vitt, rött, blått eller
grönt) på LCD-skärmen. Dessa punkter är inget
fel utan beror på tillverkningsprocessen och
påverkar inte bilderna som lagras.
MENU/
inställningssökning
I den här bruksanvisningen omfattar
benämningen ”Memory Stick Duo” även
minneskort av typ ”Memory Stick PRO
Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo” och
”Memory Stick Duo”.
Att observera angående LCD-skärmen
och objektivet
Manöversökning
Att observera angående vilka sorters
minneskort (säljs separat) som går att
använda
Följande minneskort går att använda i den här
kameran: ”Memory Stick PRO Duo”,
”Memory Stick PRO-HG Duo”, ”Memory
Stick Duo”, SD-minneskort och SDHCminneskort. MultiMediaCard-minneskort går
inte att använda.
Minneskort på upp till 32 GB har bekräftats
fungera i den här kameran.
Innehållsförteckning
Att observera när kameran
används
Angående kondensbildning
Om du vill använda ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort i ett fack för
”Memory Stick”-minneskort i vanlig
storlek
Det går att använda ett ”Memory Stick Duo”minneskort genom att sätta i det i en
”Memory Stick Duo”-adapter (säljs separat).
”Memory Stick
Duo”-adapter
• Om kameran flyttas direkt från ett kallt ställe till
ett varmt ställe, kan det bildas kondens (imma)
inuti eller utanpå kameran. Denna imbildning
kan orsaka fel på kameran.
• Om det bildas kondens så stäng av kameran och
vänta i ungefär en timme tills fukten avdunstat.
Observera att om du försöker ta bilder med fukt
kvar inuti objektivet blir bilderna suddiga.
Bilderna som används i den här
bruksanvisningen
Bilderna som används som exempel i denna
bruksanvisning är reproduktioner, och inte faktiska
bilder som tagits med den här kameran.
Angående figurerna
I figurerna i denna bruksanvisning visas DSCS2100 om inget annat anges.
3SE
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Att observera när kameran används
MENU/
inställningssökning
Tagning
Manöversökning
Hur man använder denna bruksanvisning ············ 2
Att observera när kameran används ····················· 3
Manöversökning···················································· 6
MENU/inställningssökning ···································· 8
Delarnas namn···················································· 11
Lista över ikonerna som visas på skärmen ········· 12
Hur man använder lägesomkopplaren ················ 14
Lagring i internminnet·········································· 15
Register
Zoom ··································································· 16
DISP (skärmvisningssätt)······································17
Blixt ····································································· 18
Leendeavkänning················································ 19
Självutlösare························································ 20
Uppspelning
Uppspelning av stillbilder ···································· 21
Uppspelningszoom·············································· 22
Indexbild······························································ 23
Radera ································································ 24
Uppspelning av filmer·········································· 25
MENU (Tagning)
Punkter på MENU-skärmen (tagning) ··················· 8
4SE
Innehållsförteckning
MENU (Uppspelning)
Punkter på MENU-skärmen (uppspelning) ··········· 9
Manöversökning
Inställningar
Inställningspunkter ·············································· 10
Dator
MENU/
inställningssökning
Hur man använder kameran tillsammans med
en dator ······························································· 68
Hur man använder mjukvaran····························· 69
Anslutning av kameran till en dator ·························71
För att ladda upp bilder till en mediatjänst ··············73
Register
Utskrift
Utskrift av stillbilder ············································· 75
Felsökning
Felsökning··························································· 77
Varningsmeddelanden ········································ 85
Övrigt
”Memory Stick Duo” ············································ 88
Batterier······························································· 90
Register
Register······························································· 92
5SE
Intelligent autojustering ······································ 27
Scenval ··································································· 29
Porträttagning
Soft Snap ······························································· 29
Skymningsporträtt ··············································· 29
Leendeavkänning ················································ 19
Ansiktsavkänning················································· 42
Rödögereducering··············································· 53
Hög känslighet······················································ 29
2-sekunderssjälvutlösaren ································ 20
ISO ··········································································· 37
SteadyShot ···························································· 34
Fotografering i motljus
Forcerad blixt ························································ 18
Scenigenkänning ··········································· 27, 31
Register
Fotografering utan att
bilderna blir suddiga
MENU/
inställningssökning
Fotografering av rörliga Filmläge ·································································· 14
motiv
Burst-inställningar················································ 35
Manöversökning
Låt kameran göra
inställningarna
Innehållsförteckning
Manöversökning
Fotografering på mörka Hög känslighet······················································ 29
ställen
Långsam synkronisering ··································· 18
ISO ··········································································· 37
Justering av
exponeringen
EV ············································································ 36
Ändring av
skärpeinställningen
Skärpa ···································································· 39
Ändring av
bildstorleken
Bildstorlek ······························································ 32
6SE
Förstoring av den
visade bilden
Uppspelningszoom ············································· 22
Trimma (ändra storlek) ······································ 45
Redigering av bilder
Retuschering ························································· 45
Uppspelning av en
serie bilder i tur och
ordning
Bildspel ··································································· 44
Hur man använder ”PMB (Picture Motion
Browser)” ······························································ 69
Register
Utskrift av bilder med
datum
MENU/
inställningssökning
Enkelt läge ······················································· 31, 43
Tagning/uppspelning
med indikatorer som är
lätta att se
Manöversökning
Radera ······························································ 24, 46
Format ···································································· 61
Innehållsförteckning
Radering av bilder
Ändring av datum- och Datum- & klockinst. ············································· 67
klockinställningarna
Återställning av
inställningarna
Initialisera ······························································· 58
Utskrift av bilder
Utskrift ····································································· 75
7SE
Innehållsförteckning
MENU/inställningssökning
Punkter på MENU-skärmen (tagning)
Det går lätt att välja olika tagningsfunktioner med hjälp av MENU-knappen.
2 Tryck på MENU-knappen för att tända MENUskärmen.
3 Välj önskad menypunkt med v/V/b/B på
styrknappen.
Manöversökning
1 Tryck på ON/OFF-knappen (strömbrytaren) för att gå över till
tagningsläget.
Styrknapp
ON/OFF-knapp (strömbrytare)
MENU-knapp
Register
I nedanstående tabell markerar inställningar som går att ändra, och – inställningar som inte går
att ändra. Det kan hända att en viss punkt är fast inställd eller bara går att ändra på ett begränsat
sätt beroende på tagningsläget. Se sidan för respektive punkt för närmare detaljer.
Ikonerna under [
] markerar vilka funktioner som går att använda.
MENU/
inställningssökning
4 Tryck på MENU-knappen för att släcka MENUskärmen.
Lägesomkopplare
Inspelningssätt
Menypunkter
Inspelningssätt
Scenval
—
—
—
—
(Enkelt läge)
—
Bildstorlek
SteadyShot
—
Burst-inställningar
—
EV
ISO
—
Vitbalans
—
Skärpa
Mätmetod
—
—
—
—
—
—
—
Känsl. för leendeavkänning
—
Ansiktsavkänning
—
(Inställningar)
Observera
• Endast punkter som går att välja i nuvarande läge visas på skärmen.
8SE
Innehållsförteckning
Punkter på MENU-skärmen (uppspelning)
Det går lätt att välja olika uppspelningsfunktioner med hjälp av MENU-knappen.
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till uppspelningsläget.
Styrknapp
Manöversökning
2 Tryck på MENU-knappen för att tända MENUskärmen.
3 Välj önskad menypunkt med v/V/b/B på
styrknappen.
4 Tryck på z mitt på styrknappen.
MENU-knapp
(Uppspelning)knapp
Menypunkter
funktioner som går att använda.
Minneskort
Internminnet
(Enkelt läge)
(Bildspel)
(Retuschering)
MENU/
inställningssökning
I nedanstående tabell markerar
(Radera)
(Skydda)
Register
DPOF
—
(Utskrift)
(Rotera)
(Välj mapp)
—
(Inställningar)
Observera
• Endast punkter som går att välja i nuvarande läge visas på skärmen.
9SE
På skärmen
(Inställningar) går det att ändra olika inställningar.
1 Tryck på MENU-knappen för att tända MENUskärmen.
Styrknapp
3 Välj önskad kategori med v/V, tryck på B för att
välja respektive punkt, och tryck till sist på z.
MENU-knapp
4 Välj önskad inställning och tryck sedan på z.
Tagningsinställn.
Punkter
Rutnät
Digital zoom
Rödögereducering
Huvudinställningar
Pip
Language Setting
MENU/
inställningssökning
Kategorier
Manöversökning
2 Välj
(Inställningar) med V på styrknappen, och
tryck sedan på z mitt på styrknappen för att
tända inställningsskärmen.
Innehållsförteckning
Inställningspunkter
Funktionsguide
Initialisera
USB-anslutning
LUN-inställningar
Minneskortverktyg
Register
Strömsparläge
Format
Skapa lagringsmapp
Byt lagringsmapp
Radera lagr.mapp
Kopiera
Filnummer
Internminnesverktyg
Format
Filnummer
Klockinställningar
Datum- & klockinst.
Observera
• [Tagningsinställn.] visas bara när inställningar har matats in från tagningsläget.
• [Minneskortverktyg] visas bara när ett minneskort är isatt i kameran, medan [Internminnesverktyg] bara
visas när inget minneskort är isatt.
10SE
A ON/OFF-knapp (strömbrytare)
B Avtryckare
C Självutlösarlampa/
leendeavkänningslampa
E ON/OFF-lampa (strömlampa)
F Blixt
G Objektiv
H
(USB)-uttag
I LCD-skärm
(uppspelning)-knapp (21)
qs
K För tagning: W/T (zoom)-knapp (16)
För uppspelning: (uppspelningszoom)knapp/ (index)-knapp (22, 23)
qd
L Ögla för handlovsrem*
qa
9
J
M Lägesomkopplare (14)
qj
qk
ql
w;
N
(radera)-knapp (24)
O Läsnings/skrivningslampa
P MENU-knapp (8)
Q Styrknapp
När MENU-skärmen är tänd:
v/V/b/B/z
När MENU-skärmen är släckt:
DISP/ / /
Register
qf
qg
qh
MENU/
inställningssökning
q;
Manöversökning
D Mikrofon
Innehållsförteckning
Delarnas namn
R Summer
S Stativfäste
T Minneskortsfack
U Lock till batteri/minneskortskortsfacket
V Batterifack
* Handlovsremmen
wa
ws
Handlovsremmen är redan monterad på kameran
vid leveransen från fabriken. Trä handen genom
öglan för att undvika att kameran blir skadad ifall
du skulle råka tappa den.
Ögla
11SE
De olika ikonerna på skärmen anger kamerans tillstånd.
Det går att ändra vad som visas på skärmen med hjälp av DISP (skärmvisningsinställningar) på
styrknappen.
A
Indikator
Betydelse
Återstående batteriström
Varning för svaga batterier
• I läget
(Enkelt läge) visas bara ett
begränsat antal ikoner.
Under filminspelning
Scenval
Kameraläge (Intelligent
autojustering, Autoprogram,
Filmläge)
MENU/
inställningssökning
Bildstorlek
•
/
/
visas bara
för DSC-S2100.
•
/
visas bara för
DSC-S1900/S2000.
Manöversökning
Vid tagning av stillbilder
Innehållsförteckning
Lista över ikonerna som visas på
skärmen
Scenigenkänningsikon
Register
Vitbalans
Mätmetod
SteadyShot
Vibrationsvarning
Under uppspelning
Indikator för
leendeavkänningskänsligheten
Zoomförstoringsgrad
PictBridge-anslutning
Skydd
Utskriftsmarkering (DPOF)
Uppspelningszoom
12SE
Fortsätter r
D
Betydelse
Indikator
Betydelse
z
AE/AF-lås
Självutlösare
ISO400
ISO-tal
Ansiktsavkänning
125
Slutartid
Burst
F3.5
Bländarvärde
Autofokusram
+2.0EV
Exponeringsvärde
Autofokusramindikator
Inspelning/paus av film
0:12
Inspelningstid (m:s)
+2.0EV
Exponeringsvärde
101-0012
Mapp/filnummer
500
Slutartid
2010 1 1
9:30 AM
Inspelningsdatum/tidpunkt för
bilden
F3.5
Bländarvärde
N
Uppspelning
Spotmätningshårkors
z STOP
z PLAY
Funktionsguide för
uppspelningsbilden
bB BACK/NEXT
Val av bild
C
Indikator
Betydelse
Uppspelningsmätare
00:00:12
Räkneverk
MENU/
inställningssökning
INSP
Standby
Manöversökning
Indikator
Innehållsförteckning
B
Lagringsmapp
Uppspelningsmapp
Antal lagringsbara bilder
12/12
Bildnummer/antal lagrade bilder
i vald mapp
100min
Inspelningsbar tid
Register
96
Lagrings/uppspelningsmedium
(minneskort, internminnet)
Mappbyte
Rödögereducering
Mätmetod
Blixtläge
Blixtladdning
Vitbalans
ISO 400
ISO-tal
13SE
Innehållsförteckning
Hur man använder
lägesomkopplaren
Ställ in lägesomkopplaren på önskat läge.
Avtryckare
(Stillbild)
Används för att ta stillbilder (sidan 27, 28, 29).
Ställ in önskat stillbildstagningsläge med MENU t
[Inspelningssätt].
(Film)
Används för att spela in filmer.
Tryck ner avtryckaren helt för att starta inspelningen, och tryck sedan
ner den helt igen för att avsluta inspelningen.
MENU/
inställningssökning
MENU-knapp
Manöversökning
Lägesomkopplare
Register
14SE
Den här kameran har ett internminne på ungefär 6 MB. Detta minne går inte att ta ut. Även om
det inte finns något minneskort isatt i kameran går det att lagra bilder med hjälp av detta
internminne.
B
Internminnet
Angående bilddata som är lagrade i internminnet
MENU/
inställningssökning
B
När inget minneskort är isatt
[Lagring]: Bilderna lagras i internminnet.
[Uppspelning]: Bilderna som är lagrade i internminnet
spelas upp.
[Menyer, inställningar, osv.]: Det går att utföra olika
funktioner för bilderna i internminnet.
Manöversökning
När ett minneskort är isatt
[Lagring]: Bilderna lagras på minneskortet.
[Uppspelning]: Bilderna på minneskortet spelas upp.
[Menyer, inställningar, osv.]: Det går att utföra olika
funktioner för bilderna på minneskortet.
Innehållsförteckning
Lagring i internminnet
Vi rekommenderar att du tar en kopia av data i internminnet med någon av följande metoder.
För att kopiera (backa upp) data till ett minneskort
Gör klart ett minneskort med tillräcklig ledig kapacitet, och utför sedan proceduren som beskrivs
i avsnittet [Kopiera] (sidan 65).
Register
För att kopiera data till hårddisken i en dator
Utför proceduren på sidan 71 utan något minneskort isatt i kameran.
Observera
• Det går inte att överföra bilddata från ett minneskort till internminnet.
• Genom att ansluta kameran till en dator med hjälp av den speciella USB-kabeln går det att överföra data
från internminnet till datorn. Det går dock inte att överföra data från en dator till internminnet.
15SE
Det går att förstora bilden under tagning. Kamerans optiska zoomfunktion kan förstora bilden
upp till 3×.
1 Tryck på W/T (Zoom)-knappen.
T-knappen
• Om förstoringen överskrider 3× så se sidan 52.
W-knappen
• Det går inte att ändra zoomförstoringsgraden när man spelar in filmer.
MENU/
inställningssökning
Observera
Manöversökning
Tryck på T-knappen för att zooma in, och på W-knappen för
att zooma ut.
Innehållsförteckning
Zoom
Register
16SE
1 Tryck på DISP (skärmvisningssätt) på styrknappen.
2 Välj önskat läge med styrknappen.
Skärmen blir ljusare och endast bilder visas.
(Ljus skärm) Skärmen blir ljusare och information visas.
Skärmen ställs in på normal ljusstyrka och
information visas.
Register
(Normal
skärm)
MENU/
inställningssökning
(Ljus +
Skärmen blir ljusare och information visas.
exponeringsdata) Exif-data för den lagrade bilden visas också.
(Endast under
uppspelning)
Manöversökning
(Ljus skärm
+ enbart bild)
Innehållsförteckning
DISP (skärmvisningssätt)
Observera
• Om du vill titta på bilder utomhus och det är väldigt ljust, så höj skärmens ljusstyrka. Observera dock att
batteriströmmen sjunker snabbare i det läget.
17SE
1 Tryck på
(Blixt) på styrknappen.
2 Välj önskat läge med styrknappen.
(Auto)
(Långsam
synkronisering)
(Av)
Blixten utlöses automatiskt på mörka ställen eller i motljus.
Blixten utlöses varje gång.
Blixten utlöses varje gång.
Kameran ställs in på en långsam slutartid på ett mörkt ställe så att
även bakgrunden som inte lyses upp av blixten blir tydlig.
Blixten utlöses ej.
Manöversökning
(På)
Innehållsförteckning
Blixt
Observera
Blixten utlöses två gånger. Den första blixten är för att justera mängden ljus.
Medan blixten laddas upp visas
.
Blixten går inte att använda under burst-tagning.
I det intelligenta autojusteringsläget och det enkla läget går det bara att välja [Auto] eller [Av].
zOm det uppträder suddiga vita prickar i blixtbilder
MENU/
inställningssökning
•
•
•
•
Detta orsakas av partiklar (damm, pollen, osv.) i luften framför objektivet. När de träffas av
blixtljuset från kameran syns de som vita prickar i bilden.
Motiv
Register
Kamera
Partiklar (damm, pollen, osv.)
i luften
Hur kan man minska risken för vita prickar?
• Öka belysningen i rummet och ta bilden utan blixt.
• Ställ in
(Hög känslighet) bland scenlägena. (Blixten ställs automatiskt in på [Av].)
18SE
Innehållsförteckning
Leendeavkänning
När kameran upptäcker ett leende utlöses slutaren automatiskt.
1 Tryck på
(leende) på styrknappen.
2 Vänta tills kameran upptäcker ett leende.
3 Tryck en gång till på
tagningen.
(leende) för att avsluta
Ansiktsavkänningsram
Indikator för
leendeavkänningskänsligheten
•
•
•
•
Tagningen i leendeavkänningsläget avslutas automatiskt om minneskortet eller internminnet blir fullt.
Det kan hända att leenden inte upptäcks ordentligt beroende på tagningsförhållandena.
Den digitala zoomfunktionen går inte att använda.
Leendeavkänningsläget går inte att använda för att spela in filmer.
MENU/
inställningssökning
Observera
Manöversökning
När leendenivån överskrider b-punkten på indikatorn börjar
kameran ta bilder automatiskt.
Om du trycker på avtryckaren i leendeavkänningsläget tar
kameran en bild och återgår sedan till leendeavkänningsläget.
zTips för att ta bättre bilder på leenden
Register
Undvik att täcka för ögonen med håret.
Undvik att täcka för ansiktet med hattar, masker,
solglasögon eller liknande.
2 Försök att hålla ansiktet så rakt som möjligt framför
kameran. Håll ögonen smala.
3 Le tydligt med öppen mun. Leenden är lättare att
upptäcka när tänderna syns.
1
• Slutaren utlöses när en person vars ansikte avkänns ler.
• Om kameran inte kan upptäcka leendet så justera inställningen för punkten [Känsl. för
leendeavkänning] på inställningsmenyn.
19SE
1 Tryck på
(Självutlösare) på styrknappen.
2 Välj önskat läge med styrknappen.
(Av)
Innehållsförteckning
Självutlösare
Självutlösaren används ej.
Används för att ställa in självutlösaren på en fördröjning på 10
sekunder.
När man trycker ner avtryckaren blinkar självutlösarlampan och det
piper ända tills slutaren utlöses.
Tryck en gång till på för att avbryta tagningen.
(2 s)
Används för att ställa in självutlösaren på en fördröjning på 2
sekunder.
• I det enkla läget går det bara att välja [10 s] eller [Av].
zHur man använder 2-sekunderssjälvutlösaren för att
minska risken för suddiga bilder
Register
Använd 2-sekunderssjälvutlösaren för att undvika att bilderna blir suddiga. Slutaren utlöses
2 sekunder efter det att avtryckaren trycks ner, vilket minskar risken för att bilden blir
suddig på grund av att kameran skakar till när man trycker på avtryckaren.
MENU/
inställningssökning
Observera
Manöversökning
(10 s)
20SE
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
2 Välj en bild med styrknappen.
Innehållsförteckning
Uppspelning av stillbilder
Manöversökning
MENU/
inställningssökning
Register
21SE
Innehållsförteckning
Uppspelningszoom
Används för att förstora bilden som visas.
1 Tryck på
(Uppspelningszoom)-knappen under
uppspelning av en stillbild.
2 Justera positionen med styrknappen.
3 Ändra förstoringen med W/T (Zoom)-knappen.
Tryck på -knappen (T) för att zooma in, och på W-sidan för att
zooma ut.
Tryck på z för att stänga av uppspelningszoomen.
Det går att spara förstorade bilder med hjälp av trimningsfunktionen.
Tryck på MENU t [Retuschering] t [Trimma (ändra storlek)].
MENU/
inställningssökning
zFör att spara förstorade bilder
Visar den förstorade
delens position i hela
bilden
Manöversökning
Mitten av bilden förstoras till dubbel storlek.
Register
22SE
Används för att se flera bilder på en gång.
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
2 Tryck på
(Index)-knappen för att tända bildindexskärmen.
3 För att återgå till enbildsskärmen väljer man en bild med styrknappen och
trycker på z.
Observera
zFör att titta på bilderna i en viss mapp
Välj raden i vänster kant med styrknappen, och välj sedan
önskad mapp med v/V.
MENU/
inställningssökning
• Om man ställer in kameran på det enkla läget när den är inställd på bildindexläget, går LCD-skärmen
över till att visa bara en enda bild. Det går inte att använda indexläget för att titta på bilder i det enkla
läget.
Manöversökning
Tryck en gång till på samma knapp för att se en indexskärm med ännu fler bilder.
Innehållsförteckning
Indexbild
Register
23SE
Används för att välja oönskade bilder och radera dem. Det går även att radera bilder med hjälp
av MENU-knappen (sidan 46).
1 Tryck på
(radera)-knappen t önskat läge t z på styrknappen
Alla i mappen
Används för att radera alla bilder i vald mapp på en gång.
Tryck på [OK] t z efter steg 2.
Flera bilder
Används för att välja och radera flera bilder på en gång.
Gör följande efter steg 2:
2MENU t [OK] t z
Denna bild
Används för att radera den bild som visas för tillfället i
enbildsläge.
Avsluta
Används för att avbryta raderingen.
MENU/
inställningssökning
1Välj en bild och tryck på z.
Upprepa ovanstående steg tills alla bilder som ska
raderas är markerade. Välj en bild som är markerad med
igen för att ta bort -markeringen.
Manöversökning
2
(uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
Innehållsförteckning
Radera
Observera
zDu kan växla mellan indexläget och enbildsläget när
Register
• I det enkla läget går det bara att radera den bild som visas för tillfället.
du väljer bilder.
Tryck på -knappen (T) på W/T (Zoom)-knappen i indexläget
för att gå över till enbildsläget, och tryck på (Index)-knappen
(W) i enbildsläget för att gå över till indexläget.
• Det går även att växla mellan indexläget och enbildsläget för
funktionerna [Skydda], [DPOF] och [Utskrift].
24SE
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
2 Välj en film med styrknappen.
3 Tryck på z.
Styrknapp
Uppspelningsfunktion
z
Vanlig uppspelning/paus
B
Snabbspolning framåt
b
Snabbspolning bakåt
Manöversökning
Filmen börjar spelas upp.
Innehållsförteckning
Uppspelning av filmer
Observera
zAngående filmuppspelningsskärmen
Välj den film du vill spela upp med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z.
En uppspelningsmätare tänds så att det går att kontrollera vilken punkt det är i filmen som
spelas upp.
Register
eller
tänds på filmuppspelningsskärmen.
Vilken ikon som visas kan variera beroende på bildstorleken.
MENU/
inställningssökning
• Det går inte att lyssna på ljudet när man spelar upp filmer på den här kameran.
• Det kan hända att det inte går att spela upp somliga filmer som är inspelade med andra kameror.
Uppspelningsmätare
25SE
Används för att ställa in tagningssättet för stillbilder.
1 Ställ in lägesomkopplaren på
2 MENU t
(Stillbild).
(Inspelningssätt) t önskat läge
(Autoprogram)
(Scenval)
Används för att ta stillbilder med automatiska inställningar
(sidan 27).
Gör det möjligt att ta bilder med exponeringen (såväl
slutartiden som bländaren) automatiskt inställd (sidan 28).
Det går även att välja olika inställningar på menyn.
Används för att ta bilder med olika förinställningar för olika
sorters scener (sidan 29).
Manöversökning
(Intelligent
autojustering)
Innehållsförteckning
Inspelningssätt
MENU/
inställningssökning
Register
26SE
Används för att ta stillbilder med alla inställningar automatiskt inställda.
1 Ställ in lägesomkopplaren på
(Inspelningssätt) t
(Intelligent autojustering) t z på
3 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.
Observera
• Blixten ställs in på [Auto] eller [Av].
zAngående scenigenkänning
Scenigenkänningsikon och guide
Register
Kameran kan upptäcka scener av typ (Skymning),
(Skymningsporträtt),
(Motljus),
(Motljusporträtt),
(Landskap), (Makro) och
(Porträtt), och motsvarande ikon
och en guide tänds på LCD-skärmen när en sådan scen upptäcks.
MENU/
inställningssökning
Scenigenkänningsfunktionen är aktiv i läget för intelligent autojustering. Denna funktion
används för att låta kameran automatiskt upptäcka och ta bilder under vissa
tagningsförhållanden.
Manöversökning
2 MENU t
styrknappen
(Stillbild).
Innehållsförteckning
Intelligent autojustering
zNär du vill ta en stillbild på ett motiv som det är svårt
att ställa in skärpan för
• Näravståndet är ca. 5 cm (på W-sidan) respektive 40 cm (på T-sidan) från linsytan.
• Om kameran inte kan ställa in skärpan på motivet automatiskt ändras AE/AF-låsindikatorn till att
blinka långsamt och det hörs inget pip. Antingen komponera om bilden eller ändra
skärpeinställningen (sidan 39).
I följande fall kan det vara svårt att ställa in skärpan:
– När det är mörkt och motivet är långt bort.
– När det är dålig kontrast mellan motivet och bakgrunden.
– När motivet befinner sig bakom en glasruta.
– När motivet rör sig snabbt.
– När det förekommer ljusreflexer eller blanka ytor.
– När motivet är i motljus eller det förekommer blinkande ljus.
27SE
Gör det möjligt att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren) automatiskt
inställd. Det går även att välja olika inställningar på menyn.
1 Ställ in lägesomkopplaren på
(Inspelningssätt) t
(Autoprogram) t z på
3 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.
Manöversökning
2 MENU t
styrknappen
(Stillbild).
Innehållsförteckning
Autoprogram
MENU/
inställningssökning
Register
28SE
Dessa lägen gör det möjligt att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener.
1 Ställ in lägesomkopplaren på
(Stillbild).
(Scenval) t z på styrknappen
(Hög känslighet) Används för att ta bilder utan blixt i
svag belysning utan att de blir suddiga.
Används för att ta bilder med en mjuk känsla för porträtt,
bilder på blommor, osv.
(Landskap)
Används för att ta bilder på motiv på långt håll genom
att ställa in skärpan på oändligt avstånd. Detta läge ger
klara färger för himmel och växtlighet.
(Skymningsporträtt)
Används för att ta skarpa bilder på människor utan att
den mörka bakgrundsatmosfären går förlorad.
Används för att ta nattvyer på långt håll utan att den
mörka bakgrundsatmosfären går förlorad.
(Gourmet)
Kameran ställs in på makroläget så att det går att ta
bilder på matarrangemang med ljusa och läckra färger.
(Strand)
Används för att framhäva vattnets blå färg vid tagning
vid havet eller en sjö.
(Snö)
Register
(Skymning)
MENU/
inställningssökning
(Soft Snap)
Manöversökning
2 MENU t
(Inspelningssätt) t
t önskat läge
Innehållsförteckning
Scenval
Används för att ta klara och tydliga bilder i snölandskap
och på andra ställen där hela skärmen blir vitaktig, utan
att färgerna bleks ut.
Observera
• Vid tagning i läget
(Skymningsporträtt) eller (Skymning) blir slutartiden långsammare, vilket gör
att risken att bilderna blir suddiga ökar. Vi rekommenderar att du använder stativ för att undvika att
bilderna blir suddiga.
29SE
Kameran ställer in en lämplig kombination för olika funktioner för att ta bilder på bästa sätt för
en viss sorts scen. anger inställningar som går att ändra, och – inställningar som inte går att
ändra. Ikonerna under [Blixt] markerar de olika blixtlägen som går att välja.
Det kan hända att vissa funktioner inte går att välja, beroende på vilket scenläge som är inställt.
Ansiktsavkänning/
Leendeavkänning
Burst
—
*2
Vitbalans
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
MENU/
inställningssökning
—
Manöversökning
Blixt
Innehållsförteckning
Funktioner som går att kombinera med
scenlägena
*1 Läget [Blixt] går inte att välja för punkten [Vitbalans].
*2 Läget [Av] går inte att välja för punkten [Ansiktsavkänning].
Register
30SE
Används för att ta stillbilder på enklast möjliga sätt.
Texten blir större och indikatorerna blir lättare att se.
1 MENU t
(Enkelt läge) t [OK] t z på styrknappen.
Observera
• Det kan hända att batteriströmmen förbrukas fortare eftersom skärmens ljusstyrka automatiskt höjs.
• När man trycker på
(Uppspelning)-knappen ändras även uppspelningsläget till [Enkelt läge].
zTagningsfunktioner som går att använda i det enkla
Bildstorlek:
MENU t [Bildstorlek] t z på styrknappen t önskat läge t
z.
Välj mellan [Stor] och [Liten].
Självutlösare:
på styrknappen t önskat läge.
Välj mellan [10 s] och [Av].
Blixt:
på styrknappen t önskat läge.
Välj mellan [Auto] och [Av].
Avsluta det enkla
läget:
på styrknappen.
MENU t [Avsluta det enkla läget] t [OK] t z på
styrknappen.
Register
Leendeavkänning:
MENU/
inställningssökning
läget
Manöversökning
2 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.
Innehållsförteckning
Enkelt läge
zAngående scenigenkänning
Scenigenkänningsfunktionen är aktiv i läget för enkel tagning. Denna funktion används för
att låta kameran automatiskt upptäcka och ta bilder under vissa tagningsförhållanden.
Scenigenkänningsikon
Kameran kan upptäcka scener av typ (Skymning),
(Motljusporträtt),
(Landskap), (Makro) och
visas på LCD-skärmen när en sådan scen upptäcks.
(Skymningsporträtt),
(Motljus),
(Porträtt), och motsvarande ikon
31SE
Bildstorleken är storleken på bildfilen som lagras när man tar en bild.
Ju större bildstorlek, desto mer detaljerad blir bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju
mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra.
1 MENU t
Innehållsförteckning
Bildstorlek
(Bildstorlek) t önskad storlek
Bildstorlek
Användningsriktlinjer
Antal bilder
Utskrift
(4000×3000) För utskrift i upp till A3+-format
Färre
Fin
Fler
Grov
Färre
Fin
Fler
Grov
(3648×2736)
(gäller endast
DSC-S1900/
S2000)
MENU/
inställningssökning
(gäller endast
DSC-S2100)
Manöversökning
Vid tagning av stillbilder
(3264×2448) För utskrift i upp till A3-format
Register
(gäller endast
DSC-S2100)
(2592×1944) För utskrift i upp till L/2L/A4-format
(640×480)
För epost-bilagor
(4000×2248) För uppspelning på en bredbildsskärm
(gäller endast
DSC-S2100)
(3648×2056)
(gäller endast
DSC-S1900/
S2000)
(1920×1080)
Observera
• Vid utskrift av bilder som är tagna med ett bildförhållande på 16:9 kan det hända att de blir avskurna i
kanterna.
32SE
Stor
Bilderna lagras i storleken [12M] (DSC-S2100).
Bilderna lagras i storleken [10M] (DSC-S1900/S2000).
Liten
Bilderna lagras i storleken [5M].
Ju större bildstorlek, desto högre bildkvalitet.
Filmer som spelas in med den här kameran lagras i formatet AVI (Motion JPEG) med ca. 30
bildrutor/sekund.
Bildstorlek för filmer
Användningsriktlinjer
VGA (640×480)
För uppspelning på en datorskärm
För filmer som ska skickas som epost-bilagor
zAngående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek”
Beskrivning av förhållandet mellan bildpunkterna och bildstorleken
Bildstorlek: 12M
4000 × 3000 bildpunkter = 12 000 000 bildpunkter
2 Bildstorlek: VGA
640 × 480 bildpunkter = 307 200 bildpunkter
1
Register
En digital bild består av ett antal små punkter som kallas för bildpunkter eller pixlar.
Bilder som består av många bildpunkter tar mer plats i minnet, men blir samtidigt mer
detaljerade. ”Bildstorleken” är ett mått på antalet bildpunkter. Även om det inte går att se
skillnaden på skärmen på kameran blir såväl detaljerna som databearbetningstiden
annorlunda när bilden skrivs ut eller visas på en datorskärm.
MENU/
inställningssökning
QVGA (320×240)
Manöversökning
Under filminspelning
Innehållsförteckning
I det enkla läget
Bildpunkter
Bildpunkt
Många bildpunkter
(Hög bildupplösning men stora filer)
Få bildpunkter
(Grövre bildkvalitet men mindre filer)
33SE
Används för att ställa in funktionen mot suddiga bilder.
1 MENU t
(SteadyShot) t önskat läge
Bildstabiliseringsfunktionen används inte.
(Auto)
Funktionen mot suddiga bilder aktiveras automatiskt under
tagningsförhållanden där det finns hög risk för skakningsoskärpa.
Bilden går att stabilisera även när man zoomar in ett avlägset
motiv.
Observera
zTips för att förhindra suddiga bilder
Skakningsoskärpa
Du skakade med händerna eller kroppen medan
du tryckte på avtryckaren, så att hela bilden blev
suddig.
Register
Om man råkar flytta kameran av misstag medan bilden tas kallas det för
”skakningsoskärpa”. Om det i stället är motivet som rör sig när bilden tas kallas det för
”rörelseoskärpa”. Risken för skakningsoskärpa och rörelseoskärpa ökar i dålig belysning
eller när man använder en lång slutartid, som t.ex. i
(skymningsporträttläget) eller
(skymningsläget). Ha i så fall följande tips i åtanke när du tar bilder.
MENU/
inställningssökning
• När kameran är i filmläget eller när leendeavkänningsfunktionen är aktiverad är punkten [SteadyShot]
fast inställd på [Av].
• Bildbehandlingen tar en viss tid.
• Funktionen mot suddiga bilder fungerar inte när blixten används.
Manöversökning
(Av)
Innehållsförteckning
SteadyShot
• Använd ett stativ eller placera kameran på en flat
yta så att den står stadigt.
• Använd 2-sekunderssjälvutlösaren och stabilisera
kameran genom att hålla armarna tryckta mot kroppen efter att du har tryckt på avtryckaren.
Rörelseoskärpa
Trots att du höll kameran stadigt rörde sig
motivet under tagningen så att det blev suddigt i
bilden. Risken för rörelseoskärpa minskar
automatiskt när bildstabiliseringsfunktionen
används. Det kan dock hända att denna funktion
inte kan kompensera för rörelseoskärpan helt.
• Ställ in
(Hög känslighet) bland scenlägena.
• Ställ in en högre ISO-känslighet så att slutartiden blir snabbare, och tryck på avtryckaren innan
motivet rör sig.
34SE
Det går att välja mellan enbildstagning och bursttagning.
1 MENU t
(Burst-inställningar) t önskat läge
Innehållsförteckning
Burst-inställningar
Kameran tar en enda bild.
(Burst)
Kameran tar upp till 100 bilder i en följd när man trycker ner
avtryckaren och håller den nedtryckt.
Register
• Bursttagning går inte att använda i filmläget, leendeavkänningsläget
eller det enkla läget.
• Blixten ställs in på [Av].
• När självutlösaren används tar kameran högst fem bilder i följd.
• Tagningsintervallet kan bli längre beroende på bildstorleksinställningen.
• Bursttagningen avbryts om batteriströmmen blir för svag, eller om
internminnet eller minneskortet blir fullt.
• Skärpan, vitbalansen och exponeringen ställs in för den första bilden,
och sedan används samma inställningar även för de övriga bilderna.
MENU/
inställningssökning
Observera
Manöversökning
(Enbildstagning)
35SE
Exponeringen går att justera för hand i steg om 1/3 EV i ett område från –2,0 EV till +2,0 EV.
1 MENU t
(EV) t önskad EV-inställning
Innehållsförteckning
EV
Observera
zJustering av exponeringen för snyggare bilder
Lägre EV-inställning –
Korrekt exponering
MENU/
inställningssökning
Överexponering = för mycket ljus
Bilden blir vitaktig.
Manöversökning
• I det enkla läget går det inte att justera EV-inställningen.
• Vid tagning under extremt ljusa eller mörka förhållanden, eller när blixten används, kan det hända att
exponeringsjusteringen inte har någon effekt.
Högre EV-inställning +
Register
Underexponering = för lite ljus
Bilden blir mörk.
36SE
Används för att ställa in ljuskänsligheten när kameran är i autoprogramläge.
1 MENU t
önskat läge
/
/
/
/
/
(Autoprogram) t
(ISO) t
ISO-känsligheten ställs in automatiskt.
Det går att minska risken att bilden blir suddig på mörka ställen
genom att öka ISO-känsligheten (ställa in ett högre värde).
Observera
• I burstläget går det bara att välja [ISO AUTO] eller [ISO 100] till [ISO 800].
exponeringsindex)
ISO-känsligheten är en inställning som påverkar slutartiden för lagringsmedia som
använder en ljuskänslig bildsensor. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika
med olika ISO-känslighet.
Låg ISO-känslighet
Används för att ta mjukare bilder.
Om exponeringen är otillräcklig kan det hända att bilden blir mörk.
Register
Hög ISO-känslighet
Används för att ta ljusa bilder på mörka ställen och samtidigt
använda en kortare slutartid för att minska risken för
skakningsoskärpa.
Samtidigt ökar dock störningarna i bilden.
MENU/
inställningssökning
zJustering av ISO-känsligheten (rekommenderat
Manöversökning
(Auto)
(Inspelningssätt) t
Innehållsförteckning
ISO
37SE
Används för att justera färgtonerna efter belysningsförhållandena. Använd den här funktionen
om färgerna ser konstiga ut i bilden.
1 MENU t
(Vitbalans) t önskat läge
Används för att ställa in vitbalansen automatiskt så att färgerna ser
naturliga ut.
(Dagsljus)
Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena utomhus en
vacker dag, eller för kvällsscencer, nattscener, neonljus,
fyrverkerier, mm.
(Molnigt)
Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena en molnig
dag eller på en plats i skuggan.
MENU/
inställningssökning
[Lysrörsvitbalans 1]: Används för att ställa in färgtonerna för vit
(Lysrörsvitbalans lysrörsbelysning.
1)
[Lysrörsvitbalans 2]: Används för att ställa in färgtonerna för
naturligt vit lysrörsbelysning.
(Lysrörsvitbalans [Lysrörsvitbalans 3]: Används för att ställa in färgtonerna för
2)
dagsljusvit lysrörsbelysning.
Manöversökning
(Auto)
Innehållsförteckning
Vitbalans
(Lysrörsvitbalans
3)
(Blixt)
Används för att ställa in färgtonerna för glödlampsbelysning, eller
stark belysning som t.ex. i en fotoateljé.
Används för att ställa in vitbalansen för blixttagning.
Register
n (Glödlampa)
Observera
• Punkten [Vitbalans] går inte att justera i det intelligenta autojusteringsläget eller det enkla läget.
• Det går inte att välja läget [Blixt] för punkten [Vitbalans] i filmläget eller när läget
(Hög känslighet)
är valt bland scenlägena.
• I flimrande lysrörsbelysning kan det hända att vitbalansfunktionen inte fungerar ordentligt även om du
väljer [Lysrörsvitbalans 1], [Lysrörsvitbalans 2] eller [Lysrörsvitbalans 3].
• Vid tagning med blixt i något annat läge än [Blixt] ställs punkten [Vitbalans] in på [Auto].
• När blixten är inställd på [På] eller [Långsam synkronisering] går vitbalansen bara att ställa in på [Auto]
eller [Blixt].
zBelysningens inverkan
Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena.
Färgtonerna justeras automatiskt, men det går även att justera dem för hand med hjälp av
vitbalansfunktionen.
Väder/belysning
Ljusets
egenskaper
Dagsljus
Molnigt
Lysrör
Glödlampsbelysning
Vitt (standard)
Blåaktigt
Grönaktigt
Rödaktigt
38SE
Det går att ändra hur skärpan ska ställas in. Använd den här menyn när det är svårt att ställa in
skärpan ordentligt i autofokusläget.
AF är en förkortning av ”autofokus”, vilket betyder att skärpan ställs in automatiskt.
(Inspelningssätt) t
(Multi-AF)
(Autoprogram) t
Skärpan ställs automatiskt in på motiv i alla
delar av sökarramen.
När man trycker ner avtryckaren halvvägs i
stillbildstagningsläget tänds en grön ram
runt det område som skärpan är inställd på.
Autofokusram
Skärpan ställs automatiskt in på motivet mitt
i sökarramen. Genom att använda detta läge
tillsammans med AF-låsfunktionen går det
lätt att komponera bilden såsom du vill ha
den.
MENU/
inställningssökning
• När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad
prioriterar autofokusen ansikten.
(Centrumvägd
AF)
(Skärpa) t
Manöversökning
1 MENU t
önskat läge
Innehållsförteckning
Skärpa
Autofokusram
Register
Observera
• När den digitala zoomen används släcks autofokusramen, och i stället visas en prickad linje. I det fallet
ställer kameran in skärpan på motiv i mitten på skärmen.
• När skärpeinställningsmetoden är inställd på något annat än [Multi-AF] går det inte att använda
ansiktsavkänningsfunktionen.
• I följande fall är skärpeinställningsmetoden fast inställd på [Multi-AF]:
– I det intelligenta autojusteringsläget
– I det enkla läget
– I filmläget
– När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad
zFör att ställa in skärpan på ett motiv i kanten på
skärmen
Om motivet inte är skarpt så gör så här:
Autofokusram
AE/AFlåsindikator
1Komponera om bilden så att motivet hamnar mitt i
autofokusramen och tryck ner avtryckaren
halvvägs för att ställa in skärpan på motivet (AFlås).
2När AE/AF-låsindikatorn slutar blinka och tänds
helt så återgå till den ursprungliga
bildkompositionen och tryck ner avtryckaren helt.
• Så länge du inte trycker ner avtryckaren helt kan du göra
om denna procedur så många gånger som behövs.
39SE
Används för att välja vilken metod som ska användas för att välja vilken del av motivet som ska
mätas för att ställa in exponeringen.
Vid stillbildstagning:
(Autoprogram) t
(Mätmetod)
Under filminspelning:
1 Ställ in lägesomkopplaren på
önskat läge.
(Centrumvägd)
(Spot)
(Mätmetod) t
Bilden delas upp i flera områden som mäts upp var för sig.
Kameran ställer in en välbalanserad exponering (flerfältsmätning).
Kameran mäter mitten av bilden och ställer in exponeringen i
förhållande till ljusstyrkan för motivet som befinner sig där
(centrumvägd mätning).
Spotmätningshårkors
Rikta in hårkorset över
motivet.
Register
Enbart en viss del av motivet mäts
(spotmätning). Den här funktionen är
praktisk när motivet är i motljus eller
när det är stark kontrast mellan motivet
och bakgrunden.
MENU/
inställningssökning
(Multi)
(Film) t MENU t
Manöversökning
1 MENU t
(Inspelningssätt) t
t önskat läge
Innehållsförteckning
Mätmetod
Observera
• I filmläget går det inte att välja [Spot].
• Ansiktsavkänningsfunktionen går inte att använda när mätmetoden är inställd på något annat än [Multi].
• I följande fall är mätmetoden fast inställd på [Multi]:
– I det intelligenta autojusteringsläget
– I det enkla läget
– När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad
40SE
Används för att ställa in känsligheten för leendeavkänning.
1 MENU t
(Känsl. för leendeavkänning) t önskat läge
(Brett leende)
(Småleende)
Endast breda leenden upptäcks.
Normala leenden upptäcks.
Även småleenden upptäcks.
Observera
• Det kan hända att leenden inte upptäcks ordentligt beroende på tagningsförhållandena.
• Punkten [Känsl. för leendeavkänning] går inte att justera i det enkla läget eller filmläget.
Manöversökning
(Vanligt
leende)
Innehållsförteckning
Känsl. för leendeavkänning
MENU/
inställningssökning
Register
41SE
När ansiktsavkänningsfunktionen används upptäcker kameran motivens ansikten och justerar
automatiskt inställningarna för skärpa, blixt, exponering, vitbalans och rödögereducering.
Ansiktsavkänningsram (orange)
Ansiktsavkänningsram (vit)
1 MENU t
(Auto)
Ansiktsavkänningsfunktionen används ej.
Används för att välja vilket ansikte kameran automatiskt ska ställa
in skärpan på.
Observera
Register
• [Ansiktsavkänning] går inte att välja i det enkla läget eller filmläget.
• [Ansiktsavkänning] går bara att välja när skärpeinställningsmetoden är inställd på [Multi-AF] och
mätmetoden är inställd på [Multi].
• Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte när den digitala zoomen används.
• Kameran kan upptäcka upp till 8 ansikten i bilden.
• Vid tagning med leendeavkänning ställs punkten [Ansiktsavkänning] automatiskt in på [Auto] även om
den är inställd på [Av] här.
MENU/
inställningssökning
(Av)
(Ansiktsavkänning) t önskat läge
Manöversökning
Om kameran upptäcker mer än ett motiv bedömer den vilket som är huvudmotivet och
ställer in skärpan på det. Ansiktsavkänningsramen för huvudmotivet blir orange. Den ram
som skärpan ställs in för lyser grönt när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Innehållsförteckning
Ansiktsavkänning
42SE
Vid uppspelning av stillbilder i det enkla läget blir texten på uppspelningsskärmen större och
indikatorerna tydligare.
1 Tryck på
(Enkelt läge) t [OK] t z på styrknappen
Observera
• Batteriströmmen förbrukas fortare eftersom skärmens ljusstyrka automatiskt höjs.
• Tagningsläget ändras också till det enkla läget.
zVisningsfunktioner som går att använda i det enkla
Register
I det enkla läget går det bara att använda raderingsfunktionen.
(Radera)-knappen Används för att radera den bild som visas för tillfället. Välj [OK]
t z.
MENU-knappen
Det går att radera den bild som visas för tillfället hjälp av punkten
[1 bild], eller radera alla bilder i en mapp med hjälp av punkten
[Alla].
Välj [Avsluta det enkla läget] t [OK] för att lämna det enkla
läget.
MENU/
inställningssökning
läget
Manöversökning
2 MENU t
(uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
Innehållsförteckning
Enkelt läge
43SE
Används för att automatiskt spela upp bilder i tur och ordning.
1 Tryck på
2 MENU t
(uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
(Bildspel) t z på styrknappen
4 [Start] t z
5 Tryck på z för att avsluta bildspelet.
Observera
• Det går inte att spela upp filmer.
Används för att välja vilken grupp av bilder som ska visas.
Allt
Alla stillbilder spelas upp i tur och ordning som ett bildspel.
Mapp
Alla stillbilder i nuvarande mapp spelas upp i tur och ordning som
ett bildspel.
• Denna punkt är fast inställd på [Mapp] när bilderna lagras i internminnet.
Register
Observera
MENU/
inställningssökning
Bild
Manöversökning
3 Välj önskat läge.
Innehållsförteckning
Bildspel
Intervall
Används för att ställa in intervallet mellan bilderna i bildspel.
1s
Används för att ställa in visningsintervallet för bilderna.
3s
5s
10 s
Upprepa
Används för att slå på/stänga av upprepningen för bildspel.
På
Bilderna visas i en kontinuerlig loop.
Av
När alla bilder har visats avbryts bildspelet.
44SE
Används för att retuschera en lagrad bild och lagra den som en ny fil.
Originalbilden behålls.
1 Tryck på
(Retuschering) t önskat läge t z på styrknappen
3 Utför retuscheringen med hjälp av proceduren för respektive läge.
(Trimma
(ändra storlek))
Används för att lagra en zoomad
uppspelningsbild.
(Rödögekorrigering)
Används för att rätta till röda ögon
i blixtbilder.
Välj [OK] med styrknappen t z.
• Det kan hända att det inte går att
rätta till de röda ögonen ordentligt
beroende på bilden.
MENU/
inställningssökning
Tryck på -knappen (T) för att
zooma in och på W för att zooma
ut.
2 Fastställ förstoringen med styrknappen.
3 MENU t välj vilken bildstorlek bilden ska lagras i t z
4 [OK] t z
• Det kan hända att bildkvaliteten sjunker för trimmade bilder.
• Vilka bildstorlekar som går att trimma kan variera beroende på bilden.
1
Manöversökning
2 MENU t
(uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
Innehållsförteckning
Retuschering
1
• Det går inte att retuschera filmer.
Register
Observera
45SE
Används för att välja oönskade bilder och radera dem. Det går även att radera bilder med hjälp
av (Radera)-knappen (sidan 24).
(uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
2 MENU t
(Radera) t önskat läge t z på styrknappen
3 [OK] t z
(Denna bild)
Används för att radera den bild som visas för tillfället i enbildsläge.
(Flera bilder)
Används för att välja och radera flera bilder på en gång.
Gör följande efter steg 2:
2MENU t [OK] t z
(Alla i mappen)
Används för att radera alla bilder i vald mapp på en gång.
Observera
MENU/
inställningssökning
1Välj en bild och tryck på z.
Upprepa ovanstående steg tills alla bilder som ska raderas är
markerade. Välj en bild som är markerad med
för att ta bort
-markeringen.
Manöversökning
1 Tryck på
Innehållsförteckning
Radera
• I det enkla läget går det att välja mellan [1 bild] och [Alla].
Register
46SE
Används för att skydda lagrade bilder från att bli raderade av misstag.
Märket
visas för registrerade bilder.
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
(Skydda) t önskat läge t z på styrknappen
(Denna bild)
Används för att skydda den bild som visas för tillfället i
enbildsläge.
(Flera bilder)
Används för att välja och skydda flera bilder på en gång.
Gör följande efter steg 2:
2MENU t [OK] t z
zFör att ta bort skyddet
Register
Välj den bild som du vill ta bort skyddet för och frigör den genom att trycka på z på
styrknappen med hjälp av samma procedur som för att skydda den.
-indikatorn släcks och skyddet tas bort.
MENU/
inställningssökning
1Välj en bild och tryck på z.
Upprepa ovanstående steg tills alla bilder som ska skyddas är
markerade. Välj en bild som är markerad med
för att ta bort
-markeringen.
Manöversökning
2 MENU t
Innehållsförteckning
Skydda
47SE
DPOF (Digital Print Order Format) är en funktion som gör det möjligt att markera bilder på ett
minneskort som ska skrivas ut senare.
-markeringar (utskriftsmarkeringar) visas för registrerade bilder.
1 Tryck på
Innehållsförteckning
DPOF
(uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
t önskat läge t z på styrknappen
(Denna bild)
Används för att markera den bild som visas för tillfället i
enbildsläget för utskrift.
(Flera bilder)
Används för att välja och markera flera bilder på en gång för
utskrift.
Gör följande efter steg 2:
2MENU t [OK] t z
Observera
zBorttagning av DPOF-markeringar
Register
• Det går inte att lägga till utskriftsmarkeringar (
) för filmer eller för bilder i internminnet.
• Det går att markera upp till maximalt 999 bilder med utskriftsmarkeringar (
).
MENU/
inställningssökning
1Välj en bild och tryck på z.
Upprepa ovanstående steg tills alla bilder som ska skrivas ut är
markerade. Välj en bild som är markerad med
för att ta bort
-markeringen.
Manöversökning
2 MENU t
Välj den bild för vilken DPOF-registreringen ska tas bort och tryck sedan på z på
styrknappen med hjälp av samma procedur som för att göra
-markeringar.
-markeringen släcks och DPOF-registreringen annulleras.
48SE
Används för att rotera en stillbild. Använd den här funktionen för att se bilder som är tagna på
höjden på rätt håll utan att behöva vrida på kameran.
2 MENU t
(uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
(Rotera) t z på styrknappen
3 Vrid bilden med [ / ] t b/B.
Observera
• Det går inte att rotera filmer eller skyddade stillbilder.
• Det kan hända att det inte går att vrida bilder som är tagna med andra kameror.
• När bilder visas på en dator kan det hända att bildvridningsinformationen inte reflekteras beroende på
mjukvaran.
MENU/
inställningssökning
4 [OK] t z
Manöversökning
1 Tryck på
Innehållsförteckning
Rotera
Register
49SE
När det finns flera olika mappar på ett minneskort används den här funktionen för att välja den
mapp som innehåller bilderna som ska spelas upp.
(uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
2 MENU t
(Välj mapp) t z på styrknappen
3 Välj mapp med b/B.
4 [OK] t z
Observera
• Denna punkt visas inte när bilderna lagras i internminnet.
När det finns flera olika mappar visas följande indikatorer för den första och sista bilden i
mappen.
: Hoppa till föregående mapp
: Hoppa till nästa mapp
: Hoppa till antingen föregående eller nästa mapp
MENU/
inställningssökning
zFör att titta på bilder i flera olika mappar
Manöversökning
1 Tryck på
Innehållsförteckning
Välj mapp
Register
50SE
Med hjälp av rutnätet går det lätt att placera motivet i höjd- och sidled.
1 Ställ in kameran på tagningsläget.
(Tagningsinställn.) t [Rutnät] t
På
Rutnätet visas. Rutnätet blir inte inspelat.
Av
Rutnätet visas inte.
Manöversökning
2 MENU t
(Inställningar) t
önskat läge t z på styrknappen
Innehållsförteckning
Rutnät
MENU/
inställningssökning
Register
51SE
Används för att välja digitalt zoomläge. Kameran förstorar bilden med hjälp av optisk zoom (upp
till 3×). När den förstoringsgraden överskrids använder kameran antingen smart zoom eller
digital precisionszoom.
Innehållsförteckning
Digital zoom
1 Ställ in kameran på tagningsläget.
Smart (
)
Precision (
Bilden förstoras digitalt inom ett område där den inte blir
förvrängd, i förhållande till bildstorleken (smart zoom).
)
Den digitala zoomen används ej.
Observera
Total zoomförstoring när smart zoom används
(inklusive optisk zoom upp till 3×)
Register
• Den digitala zoomfunktionen fungerar inte i filmläget eller när leendeavkänningsfunktionen är aktiverad.
• Den smarta zoomfunktionen går inte att använda när bildstorleken är inställd på någon av följande
storlekar:
– [12M], [16:9(9M)] (DSC-S2100)
– [10M], [16:9(7M)] (DSC-S1900/S2000)
• Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte när den digitala zoomen används.
MENU/
inställningssökning
Av
Alla bildstorlekar förstoras upp till maximalt ca. 6×, inklusive
optisk zoom upp till 3×. Observera dock att bildkvaliteten sjunker
utanför det optiska zoomområdet (digital precisionszoom).
Manöversökning
2 MENU t
(Inställningar) t
(Tagningsinställn.) t [Digital zoom]
t önskat läge t z på styrknappen
Den möjliga förstoringen varierar beroende på bildstorleken.
DSC-S2100
Storlek
Maximal förstoringsgrad
8M
Ca. 3,7×
5M
Ca. 4,6×
VGA
Ca. 18×
16:9(2M)
Ca. 6,2×
DSC-S1900/S2000
Storlek
Maximal förstoringsgrad
5M
Ca. 4,2×
VGA
Ca. 17×
16:9(2M)
Ca. 5,7×
52SE
Blixten utlöses två eller flera gånger innan själva tagningen för att minska risken för röda ögon
vid blixttagning.
1 Ställ in kameran på tagningsläget.
Auto
När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad utlöses blixten
automatiskt för att minska risken för röda ögon i bilden.
På
Blixten utlöses alltid för att minska risken för röda ögon.
Av
Rödögereduceringen avstängd.
• Håll kameran stadigt ända tills slutaren utlöses för att undvika att bilden blir suddig. Det brukar ta
ungefär en sekund innan slutaren utlöses, så se även till att inte motivet rör sig under den tiden.
• Det kan hända att rödögereduceringen inte ger önskad effekt. Det kan bero på individuella skillnader och
olika förhållanden som t.ex. avståndet till motivet eller om motivet tittar bort från förblixten.
• När ansiktsavkänningsfunktionen är avstängd fungerar inte rödögereduceringen, även om [Auto] är
inställt här.
På mörka ställen vidgar sig pupillerna. Blixtljuset reflekteras av blodkärl i ögats näthinna, så
att ögonen blir röda i bilden.
Kamera
Register
zVad är det som gör att det blir röda ögon i bilderna?
MENU/
inställningssökning
Observera
Manöversökning
2 MENU t
(Inställningar) t
(Tagningsinställn.) t
[Rödögereducering] t önskat läge t z på styrknappen
Innehållsförteckning
Rödögereducering
Öga
Näthinna
Andra sätt att minska risken för röda ögon
• Ställ in
(Hög känslighet) bland scenlägena. (Blixten ställs automatiskt in på [Av].)
• Om motivets ögon blir röda i bilden kan du korrigera bilden efteråt med hjälp av [Retuschering] t
[Rödögekorrigering] på visningsmenyn eller med hjälp av det medföljande programmet ”PMB”.
53SE
Används för att välja vilka ljud som ska höras när man använder kameran, eller stänga av ljuden
helt.
Slutare
Används för att slå på slutarklicken när man trycker ner
avtryckaren.
På
Används för att slå på pipljuden/slutarklicken som hörs när man
trycker på styrknappen/avtryckaren.
Av
Används för att stänga av pipljuden/slutarklicken helt.
Manöversökning
1 MENU t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [Pip] t
önskat läge t z på styrknappen
Innehållsförteckning
Pip
MENU/
inställningssökning
Register
54SE
Används för att välja språk för menypunkter, varningar och meddelanden.
1 MENU t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [Language
Setting] t önskat läge t z på styrknappen
Innehållsförteckning
Language Setting
Manöversökning
MENU/
inställningssökning
Register
55SE
Används för att välja om funktionsguiden ska visas eller ej när kameran används.
1 MENU t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t
[Funktionsguide] t önskat läge t z på styrknappen
Funktionsguiden visas.
Av
Funktionsguiden visas inte.
Manöversökning
På
Innehållsförteckning
Funktionsguide
MENU/
inställningssökning
Register
56SE
Används för att ställa in tiden tills LCD-skärmen släcks och tills kameran stängs av. Om man
inte gör något med kameran på en viss tid släcks först skärmen och sedan stängs kameran
automatiskt av för att inte slita på batteriströmmen i onödan (automatisk avstängning).
LCD-skärmen släcks automatiskt om man inte gör något med
kameran på 30 sekunder, och därefter stängs kameran av om man
inte gör något med den på ytterligare 30 sekunder.
Standard
LCD-skärmen släcks automatiskt om man inte gör något med
kameran på 1 minut, och därefter stängs kameran av om man inte
gör något med den på ytterligare 1 minut.
Av
Skärmen släcks inte automatiskt och kameran stängs inte av.
MENU/
inställningssökning
Uthålligt
Manöversökning
1 MENU t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t
[Strömsparläge] t önskat läge t z på styrknappen
Innehållsförteckning
Strömsparläge
Register
57SE
Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna.
Även om man utför denna funktion blir bilderna kvar.
(Huvudinställningar) t [Initialisera]
Observera
• Var noga med att inte stänga av kameran medan initialiseringen pågår.
Manöversökning
1 MENU t
(Inställningar) t
t [OK] t z på styrknappen
Innehållsförteckning
Initialisera
MENU/
inställningssökning
Register
58SE
Används för att välja USB-läge när kameran ansluts till en dator eller en PictBridge-kompatibel
skrivare med hjälp av den speciella USB-kabeln.
Används för att ansluta kameran till en PictBridge-kompatibel
skrivare.
När kameran ansluts till en dator tänds AutoPlay-guiden och
stillbilderna i kamerans lagringsmapp importeras till datorn. (Gäller
Windows 7/Vista/XP, Mac OS X.)
Mass Storage
Används för att upprätta en Mass Storage-förbindelse mellan
kameran och en dator eller en annan USB-enhet.
MENU/
inställningssökning
PictBridge
Manöversökning
1 MENU t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [USBanslutning] t önskat läge t z på styrknappen
Innehållsförteckning
USB-anslutning
Register
59SE
Används för att ställa in visningssättet för det lagringsmedium som visas på datorskärmen eller
någon annan bildskärm när kameran är ansluten till en dator eller en A/V-komponent via USB.
Både bilderna på minneskortet och i internminnet visas. Välj det
här läget när du ansluter kameran till en dator.
Enkelt
När ett minneskort är isatt i kameran visas bilderna på
minneskortet, och när inget minneskort är isatt visas bilderna i
internminnet. Välj det här läget ifall varken bilderna på
minneskortet eller i internminnet visas när kameran ansluts till
någon annan apparat än en dator.
Observera
• Ställ in punkten [LUN-inställningar] på [Multipla] för att ladda upp bilder till en mediatjänst med hjälp
av ”PMB Portable”.
MENU/
inställningssökning
Multipla
Manöversökning
1 MENU t
(Inställningar) t
(Huvudinställningar) t [LUNinställningar] t önskat läge t z på styrknappen
Innehållsförteckning
LUN-inställningar
Register
60SE
Används för att formatera minneskortet eller internminnet. För att minneskortet ska fungera på
ett stabilt sätt rekommenderar vi att du formaterar det i den här kameran den första gången du
använder det i den här kameran. Observera att alla data på minneskortet raderas vid formatering.
Dessa data går sedan inte att återställa. Glöm inte att säkerhetskopiera eventuella viktiga data till
en dator eller annan lagringsenhet först.
Observera
• Observera att alla data försvinner för gott vid formatering, även inklusive skyddade bilder.
Manöversökning
1 MENU t
(Inställningar) t
(Minneskortverktyg) eller
(Internminnesverktyg) t [Format] t [OK] t z på styrknappen
Innehållsförteckning
Format
MENU/
inställningssökning
Register
61SE
Används för att skapa en mapp på ett minneskort för att lagra tagna bilder.
Bilderna lagras i den nyskapade mappen ända tills du skapar en ny mapp eller väljer en annan
lagringsmapp.
Observera
• Denna punkt visas inte när bilderna lagras i internminnet.
• När man sätter i ett minneskort som tidigare har använts i någon annan apparat i den här kameran och tar
bilder, kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt.
• Det går att lagra upp till 9.999 bilder per mapp. När mappen blir full skapas automatiskt en ny mapp.
När en ny mapp har skapats går det att byta lagringsmapp (sidan 63) och välja vilken mapp
som bilderna ska visas i (sidan 50).
MENU/
inställningssökning
zAngående mappar
Manöversökning
1 MENU t
(Inställningar) t
(Minneskortverktyg) t [Skapa
lagringsmapp] t [OK] t z på styrknappen
Innehållsförteckning
Skapa lagringsmapp
Register
62SE
Används för att byta lagringsmapp på minneskortet.
1 MENU t
(Inställningar) t
lagringsmapp]
(Minneskortverktyg) t [Byt
3 [OK] t z
Observera
• Denna punkt visas inte när bilderna lagras i internminnet.
• Det går inte att välja mappen ”100” som lagringsmapp.
• Det går inte att flytta lagrade bilder till en annan mapp.
Manöversökning
2 Välj mapp med b/B på styrknappen.
Innehållsförteckning
Byt lagringsmapp
MENU/
inställningssökning
Register
63SE
Används för att radera en lagringsmapp på minneskortet.
1 MENU t
lagr.mapp]
(Inställningar) t
(Minneskortverktyg) t [Radera
3 [OK] t z
Observera
MENU/
inställningssökning
• Denna punkt visas inte när bilderna lagras i internminnet.
• Om man raderar den nuvarande lagringsmappen med [Radera lagr.mapp] blir mappen med det högsta
mappnumret till ny lagringsmapp.
• Det går bara att radera tomma mappar. Om en mapp innehåller bilder eller filer som inte går att spela upp
på den här kameran, så radera först de bilderna eller filerna, och radera sedan mappen.
Manöversökning
2 Välj mapp med b/B på styrknappen.
Innehållsförteckning
Radera lagr.mapp
Register
64SE
Används för att kopiera alla bilderna i internminnet till ett minneskort.
1 Sätt i ett minneskort med tillräcklig ledig kapacitet i kameran.
(Minneskortverktyg) t [Kopiera] t
Observera
MENU/
inställningssökning
• Använd batterier med tillräckligt mycket ström kvar. Om man försöker kopiera bildfiler med alltför
svaga batterier kan batterierna ta slut medan kopieringen pågår, vilket kan leda till att kopieringen
misslyckas eller rentav att bilddata blir skadade.
• Det går inte att kopiera bilder var för sig.
• Originalbilderna i internminnet blir kvar även efter kopieringen. Om du vill radera innehållet i
internminnet så ta ut minneskortet när kopieringen är klar, och formatera sedan om internminnet (med
hjälp av punkten [Format] under [Internminnesverktyg]).
• En ny mapp skapas på minneskortet och alla data kopieras dit. Det går inte att ange en viss mapp och
kopiera bilderna till den i stället.
Manöversökning
2 MENU t
(Inställningar) t
[OK] t z på styrknappen.
Innehållsförteckning
Kopiera
Register
65SE
Används för att ställa in hur bildfilerna ska numreras.
Filerna numreras i tur och ordning även om man byter
lagringsmapp eller minneskort. (Om det nya minneskortet redan
innehåller en fil med ett högre nummer än det senaste filnumret,
blir numret på nästa fil ett steg högre än det högsta numret.)
Återställning
Filnumren börjar om från 0001 varje gång man byter mapp. (Om
lagringsmappen redan innehåller filer blir numret på nästa fil ett
steg högre än det högsta numret.)
MENU/
inställningssökning
Serie
Manöversökning
1 MENU t
(Inställningar) t
(Minneskortverktyg) eller
(Internminnesverktyg) t [Filnummer] t önskat läget z på
styrknappen
Innehållsförteckning
Filnummer
Register
66SE
Används för att ställa om datumet och klockan.
1 MENU t
(Inställningar) t
(Klockinställningar) t [Datum- &
klockinst.] t önskad inställning t z på styrknappen
3 [OK] t z
Tidsvisningsformat
Används för att välja datum- och tidsvisningsformat.
Datum&klocka
Används för att ställa in datumet och klockan.
MENU/
inställningssökning
Observera
• Den här kameran har ingen funktion för att lägga på datumet på bilder. Med hjälp av programmet ”PMB”
på den medföljande CD-ROM-skivan går det att lagra eller skriva ut bilder med datum.
Manöversökning
2 Ställ in siffervärden och önskade inställningar med v/V/b/B på
styrknappen.
Innehållsförteckning
Datum- & klockinst.
Register
67SE
”PMB” och de övriga programmen på den medföljande CD-ROM-skivan gör det möjligt att
använda bilderna du tagit med din Cyber-shot-kamera på ännu fler sätt.
Följande datormiljö rekommenderas för att använda de medföljande programmen ”PMB” och
”PMB Portable”, och för att importera bilder via USB.
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Övrigt
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller snabbare
Minne: Minst 512 MB
Hårddisk: Ca. 500 MB ledigt utrymme för installationen
Bildskärm: Skärmupplösning: minst 1 024 × 768 bildpunkter
*1 64-bitsversioner och Starter (Edition) stöds ej.
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 eller en senare version krävs för att använda denna
funktion för att skapa skivor.
*2 Starter (Edition) stöds ej.
Följande datormiljö rekommenderas för att använda det medföljande programmet ”PMB
Portable” och för att importera bilder via USB.
Operativsystem
(förinstallerat)
Register
Rekommenderad datormiljö (Macintosh)
MENU/
inställningssökning
Operativsystem
(förinstallerat)
Manöversökning
Rekommenderad datormiljö (Windows)
Innehållsförteckning
Hur man använder kameran
tillsammans med en dator
USB-anslutning: Mac OS X (v10.3 till v10.6)
PMB Portable: Mac OS X (v10.4 till v10.6)
Observera
• Vi kan inte garantera att allt fungerar i en miljö där operativsystemet uppgraderats till något av
ovanstående operativsystem eller i multi-boot-miljöer.
• När två eller flera USB-enheter ansluts samtidigt till en dator kan det hända att somliga enheter, inklusive
den här kameran, inte fungerar som de ska, beroende på vilka USB-enheter som används.
• Genom att ansluta kameran till ett USB-gränssnitt som är kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0) går
det att att överföra filer på hög hastighet eftersom även den här kameran är kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0).
• När datorn återgår från ett vänte- eller viloläge kan det hända att kommunikationen mellan kameran och
datorn inte återupptas samtidigt.
68SE
Installation av ”PMB (Picture Motion Browser)”
(Windows)
Installationsmenyskärmen tänds.
• Om denna skärm inte tänds så dubbelklicka på [Datorn] (i Windows XP: [Den här datorn]) t
(SONYPMB).
• Om AutoPlay-skärmen tänds så välj ”Kör Install.exe” och följ anvisningarna som visas på skärmen
för att fortsätta med installationen.
Manöversökning
1 Slå på datorn och lägg i den medföljande CD-ROM-skivan i CD-ROMenheten.
Innehållsförteckning
Hur man använder mjukvaran
2 Klicka på [Installera].
3 Välj önskat språk och gå sedan vidare till nästa skärm.
Skärmen ”License Agreement” (Licensöverenskommelse) tänds.
4 Läs noggrant igenom överenskommelsen och klicka sedan på
radioknappen ( t ) för att acceptera villkoren i överenskommelsen.
Klicka därefter på [Nästa].
MENU/
inställningssökning
Skärmen ”Choose Setup Language” (Välj installationsspråk) tänds.
5 Följ anvisningarna på skärmen för att göra klart installationen.
6 Ta ut CD-ROM-skivan när installationen är klar.
Register
• Utför installationen genom att ansluta kameran till datorn med hjälp av proceduren på sidan 71.
• När det tänds ett meddelande om att datorn behöver startas om så starta om datorn enligt
anvisningarna på skärmen.
• Det kan hända att DirectX installeras beroende på datorns användningsmiljö.
7 Starta mjukvaran.
• För att starta ”PMB” klickar man på
(PMB) på skrivbordet.
Se följande supportsida för PMB (endast på engelska):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
eller klicka på
(PMB-hjälpen) för närmare detaljer om hur man gör.
• För att starta ”PMB” från startmenyn väljer man [Start] t [Alla program] t
(PMB).
• Om ”PMB” tidigare har varit installerat på datorn och du installerar om ”PMB” från den medföljande
CD-ROM-skivan går det att starta alla programmen från ”PMB Launcher”. Dubbelklicka på
(PMB Launcher) på skrivbordet för att starta ”PMB Launcher”.
Observera
• Logga in som administratör.
• Den allra första gången man startar ”PMB” tänds ett bekräftelsemeddelande för informationsverktyget på
skärmen. Välj [Start].
69SE
Fortsätter r
Manöversökning
• Med hjälp av ”PMB” går det att importera bilder som är tagna med kameran till en dator och titta på
dem på datorskärmen. Anslut kameran till datorn via USB och klicka på [Importera].
• Det går att exportera bilder från datorn till ett minneskort och spela upp dem på kameran. Anslut
kameran till datorn via USB, klicka på [Exportera] t [Exportera mediafiler] på [Hantera]-menyn,
och klicka sedan på [Exportera].
• Det går att lagra och skriva ut bilder med datum.
• Det går att se bilder som är lagrade på datorn efter tagningsdatum med hjälp av en kalender.
• Det går att korrigera stillbilder (med hjälp av rödögekorrigering, osv.) och ändra tagningsdatumet
och tidpunkten.
• Det går att bränna skivor i en skivenhet med CD- eller DVD-bränningsfunktion.
• Det går att ladda upp bilder till mediatjänster. (Detta kräver internetanslutning.)
• Se
(PMB-hjälpen) för närmare detaljer.
Innehållsförteckning
zIntroduktion till ”PMB”
MENU/
inställningssökning
Register
70SE
1 Sätt i batterier med tillräckligt mycket ström kvar i kameran.
2 Slå på datorn och tryck sedan på
Innehållsförteckning
Anslutning av kameran till en
dator
(uppspelning)-knappen.
• Första gången man ansluter kameran via USB kör datorn automatiskt ett program för att upptäcka
kameran. Vänta en liten stund.
Manöversökning
3 Anslut kameran till datorn.
1 Till ett USB-uttag på datorn
Import av bilder till datorn (Windows)
Register
Speciell USB-kabel
MENU/
inställningssökning
2 Till USB-uttaget
Med hjälp av ”PMB” går det lätt att importera bilder.
Se ”PMB-hjälpen” för närmare detaljer om ”PMB”.
För att importera bilder till en dator utan att använda ”PMB”
Om AutoPlay-guiden tänds när du ansluter kameran till datorn via USB, så klicka på [Öppna
mappen för att visa filerna] t [OK] t [DCIM] t kopiera önskade bilder till datorn.
Import av bilder till datorn (Macintosh)
1 Anslut först kameran till Macintosh-datorn. Dubbelklicka på den
nyupptäckta ikonen på skrivbordet t [DCIM] t den mapp där bilderna
som ska importeras är lagrade.
2 Dra bildfilerna till hårddiskikonen.
Bildfilerna kopieras till hårddisken.
3 Dubbelklicka på hårddiskikonen t önskad bildfil i mappen med
kopierade filer.
Bilden visas.
71SE
Innehållsförteckning
För att avsluta USB-anslutningen
Utför procedurerna i steg 1 till 3 innan du:
•
•
•
•
Kopplar loss den speciella USB-kabeln.
Tar ut minneskortet.
Sätter i ett minneskort i kameran efter att ha kopierat bilder från internminnet.
Stänger av kameran.
2 Klicka på
[Stoppa].
Windows Vista
(USB-masslagringsenhet) t
3 Kontrollera enheten i bekräftelsefönstret, och
klicka sedan på [OK].
Windows XP
Manöversökning
1 Dubbelklicka på bortkopplingsikonen i
aktivitetsfältet.
Bortkopplingsikon
• Om du använder en Macintosh-dator så dra först minneskortsikonen eller enhetsikonen till
papperskorgsikonen innan du kopplar bort kameran från datorn.
MENU/
inställningssökning
Observera
Register
72SE
Den här kameran har ett inbyggt program som heter ”PMB Portable”.
Med hjälp av detta program går det att göra följande:
Se hjälpfilerna till ”PMB Portable” för närmare detaljer om ”PMB Portable”.
Hur man startar ”PMB Portable” (Windows)
1 Anslut kameran till datorn via USB.
När kameran ansluts till datorn tänds AutoPlay-guiden.
Klicka på [×] för att stänga AutoPlay-guiden för onödiga enheter.
MENU/
inställningssökning
Den allra första gången du använder ”PMB Portable” måste du välja språk. Gör på nedanstående
sätt för att utföra inställningen. När väl språket är inställt kan du hoppa över steg 3 till 5 nästa
gång du använder ”PMB Portable”.
Manöversökning
• Det går lätt att ladda upp bilder till en blogg eller annan mediatjänst.
• Du kan ladda upp bilder från en dator som är ansluten till internet även om du inte är hemma eller på
jobb.
• Det går lätt att registrera mediatjänster (som t.ex. bloggar) som du använder ofta.
Innehållsförteckning
För att ladda upp bilder till en
mediatjänst
• Om önskad AutoPlay-guide inte tänds så klicka på [Dator] ([Den här datorn] i Windows XP) t
[PMBPORTABLE], och dubbelklicka sedan på [PMBP_Win.exe].
• Om ”PMB Portable” inte visas med AutoPlay-guiden så klicka på [Dator] t [PMBPORTABLE],
och dubbelklicka sedan på [PMBP_Win.exe].
Språkvalsskärmen tänds.
Register
2 Klicka på ”PMB Portable” ([PMB Portable] i Windows XP t [OK]).
3 Välj önskat språk och klicka sedan på [OK].
Regionsvalskärmen tänds.
4 Välj din [Region] och ditt [Land/Område], och klicka sedan på [OK].
Skärmen med användaröverenskommelsen tänds.
5 Läs noga igenom överenskommelsen. Om du godtar villkoren i
överenskommelsen så klicka på [Jag godkänner].
”PMB Portable” startar.
För att starta ”PMB Portable” (Macintosh)
1 Anslut kameran till datorn via USB.
När kameran ansluts till datorn tänds [PMBPORTABLE] på skrivbordet.
Klicka på [×] för att stänga eventuella onödiga enheter.
2 Klicka på [PMBP_Mac] i mappen [PMBPORTABLE].
Regionsvalskärmen tänds.
3 Välj din [Region] och ditt [Land/Område], och klicka sedan på [OK].
Skärmen med användaröverenskommelsen tänds.
73SE
Fortsätter r
”PMB Portable” startar.
Observera
Att observera angående ”PMB Portable”
Register
• Somliga webbsajter kräver att man registrerar sig och/eller tar ut avgifter för användning av deras
tjänster. I sådana fall måste du gå med på villkoren för respektive webbsajt.
• Det kan hända att tjänster upphör eller ändras enligt webbsajt-operatörernas gottfinnande. Sony kan ej
hållas ansvariga för någon form av problem som uppstår mellan användarna och tredje man, eller någon
form av besvär för användarna i samband med utnyttjande av tjänster, inklusive upphörandet eller
ändringar av sådana tjänster.
• För att titta på en webbsida blir du omdirigerad dit av Sony-servern. Det kan förekomma att en webbsida
inte går att öppna beroende på underhåll på servern eller andra anledningar.
• Om Sony-servern ska tas ur drift kommer det att meddelas i förväg på Sonys webbsajt, osv.
• Det kan hända att de webbadresser som du dirigeras om till av Sony-servern och annan information
lagras i syfte att förbättra Sonys framtida produkter och tjänster. Observera dock att inga personliga data
kommer att lagras i så fall.
MENU/
inställningssökning
”PMB Portable” gör det möjligt att ladda ner adresser till ett antal webbsajter från servrar som
administreras av Sony (”Sony-servrar”).
För att kunna använda ”PMB Portable” för att utnyttja bilduppladdningstjänster eller andra
tjänster (”tjänster”) som erbjuds av dessa och andra webbsajter måste du gå med på följande
villkor.
Manöversökning
• Ställ in punkten [LUN-inställningar] under
(Inställningar) på [Multipla].
• Var alltid ansluten till ett nätverk när du använder ”PMB Portable”.
• När man laddar upp bilder via internet kan det hända att bilderna blir kvar i datorns cache-minne
beroende på tjänstleverantören. Detta gäller även när denna kamera används för samma ändamål.
• Om det skulle bli något fel på ”PMB Portable” eller om du råkar radera ”PMB Portable” av misstag, kan
du reparera ”PMB Portable” genom att ladda ner installationsprogrammet för PMB Portable från
webbsajten.
Innehållsförteckning
4 Läs noga igenom överenskommelsen. Om du godtar villkoren i
överenskommelsen så klicka på [Jag godkänner].
74SE
Observera
• När bilder som är tagna i [16:9]-format skrivs ut kan det hända att de blir avskurna i kanterna.
Även om du inte har någon dator kan du skriva ut de bilder du tagit med kameran genom att
ansluta kameran direkt till en PictBridge-kompatibel skrivare.
”PictBridge” är baserat på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
MENU/
inställningssökning
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel
skrivare
Manöversökning
Det går att skriva ut stillbilder med hjälp av följande olika metoder.
• Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare
• Direkt utskrift på en minneskortskompatibel skrivare
Se bruksanvisningen som medföljde skrivaren för närmare detaljer.
• Utskrift med hjälp av en dator
Det går att importera bilder till en dator med hjälp av det medföljande programmet ”PMB” och
sedan skriva ut dem.
Du kan lägga till datumet på bilder och skriva ut dem. Se ”PMB-hjälpen” för närmare detaljer.
• Utskrift i en affär (sidan 76)
Innehållsförteckning
Utskrift av stillbilder
Register
1 Sätt i batterier med tillräckligt mycket ström kvar i kameran.
2 Anslut kameran till skrivaren.
1 Till ett USB-uttag
på skrivaren
2 Till USB-uttaget
Speciell USB-kabel
3 Slå på kameran och skrivaren.
När anslutningen upprättats tänds indikatorn
på skärmen.
Om -indikatorn (en felindikering) blinkar på kamerans skärm så kontrollera den anslutna
skrivaren.
75SE
Fortsätter r
(Utskrift) t önskat läge t z på styrknappen
Denna bild
Används för att skriva ut den bild som visas för tillfället i
enbildsläge.
Flera bilder
Används för att välja och skriva ut flera bilder på en gång.
Gör så här efter steg 4:
2MENU t [OK] t z
5 Önskad punkt t [Start] t z
Antal
Används för att ställa in hur många exemplar som ska skrivas ut av
vald bild.
Manöversökning
1Välj en bild och tryck på z.
Upprepa ovanstående steg tills alla bilder som ska skrivas ut är
markerade.
Innehållsförteckning
4 MENU t
• Det kan hända att det angivna antalet bilder inte får plats på ett ark.
Används för att ställa in hur många bilder som ska skrivas ut
bredvid varandra på ett ark.
Storlek
Används för att ställa in storleken på utskriftsarket.
Datum
Välj [Datum] eller [Datum&klocka] för att lägga på datumet och
klockslaget på bilder.
• Om du väljer [Datum] läggs datumet på i den ordning som är inställd
med hjälp av punkten [Datum- & klockinst.] på kameran. Det kan hända
att den här funktionen inte går att använda beroende på skrivaren.
• Det går inte att skriva ut filmer.
• Om kameran inte går att ansluta till skrivaren så kontrollera att punkten [USB-anslutning] under
(Huvudinställningar) är inställd på [PictBridge].
• Koppla inte loss den speciella USB-kabeln medan indikatorn
(PictBridge-anslutning) visas på
skärmen.
Register
Observera
MENU/
inställningssökning
Layout
Utskrift i en affär
Du kan ta med dig ett minneskort som innehåller bilder du tagit med kameran och få dem
utskrivna i en fotoaffär. Så länge affären erbjuder fotokopiering enligt DPOF-standarden kan du
markera bilder i förväg med
-markeringar (utskriftsmarkeringar) i uppspelningsläget så att
du sedan inte behöver välja om dem när de ska skrivas ut i affären.
Observera
• Det går inte att skriva ut bilderna som är lagrade i internminnet direkt från kameran i en fotoaffär.
Kopiera först bilderna till ett minneskort (sidan 65), och ta sedan med minneskortet till fotoaffären.
• Hör efter i fotoaffären vilka sorters minneskort de kan hantera.
• Det kan hända att det behövs en minneskortsadapter (säljs separat). Hör efter i fotoaffären.
• Ta alltid en kopia på dina bilddata på en skiva eller hårddisk för säkerhets skull innan du tar med dem till
en affär.
• Det går inte att ställa in antalet utskrifter.
• Om du vill lägga på datumet på bilderna så hör efter i fotoaffären.
76SE
Om det skulle uppstå något problem med kameran så prova följande motåtgärder.
1 Kontrollera punkterna på sidan 77 till 84.
3 Återställ inställningarna till standardinställningarna
(sidan 58).
Observera att om du lämnar in kameran för reparation ger du ditt medgivande till att innehållet i
internminnet och musikfilerna kan komma att kontrolleras.
Batterier och strömförsörjning
Register
Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på
vår kundtjänsts webbplats.
http://www.sony.net/
MENU/
inställningssökning
4 Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
Manöversökning
2 Ta ut batterierna, vänta i ungefär en minut, sätt i batterierna
igen och slå på kameran.
Innehållsförteckning
Felsökning
Indikatorn för återstående batteriladdning visar fel, eller indikatorn anger att det
finns tillräckligt med laddning kvar men strömmen tar ändå slut väldigt fort.
• Detta kan inträffa när kameran används på väldigt varma eller kalla ställen.
• När alkaliska batterier/Oxy Nickel Primary-batterier (säljs separat) används kan det hända att
indikatorn för återstående batteriladdning visar fel.
• Batterierna är urladdade. Sätt i nya batterier eller uppladdade nickel-metallhydridbatterier (säljs
separat).
• Om nickel-metallhydridbatterier (säljs separat) används kan det hända att batteriernas poler eller
kontakterna på batterilocket är smutsiga så att batterierna inte laddas upp ordentligt. Rengör dem med
en bomullstuss eller liknande (sidan 90).
• Om nickel-metallhydridbatterier (säljs separat) används kan det hända att indikatorn för återstående
batteriladdning avviker från den faktiska laddningen på grund av den så kallade minneseffekten
(sidan 90). Ladda ur batterierna helt och ladda sedan upp dem igen så att indikatorn visar rätt.
• Batterierna är förbrukade. Byt ut dem mot nya.
Batterierna tar slut väldigt fort.
• Du använder kameran på ett väldigt kallt ställe.
• Batterierna är förbrukade. Byt ut dem mot nya.
• Om du använder nickel-metallhydridbatterier (säljs separat) så ladda upp dem ordentligt först.
77SE
• Detta fenomen beror inte på något fel. Stäng av kameran innan du öppnar locket till batteri/
minneskortsfacket.
Det går inte att slå på kameran.
Kameran stängs plötsligt av.
Tagning av stillbilder/inspelning av filmer
Det går inte att lagra några bilder.
Register
• Om det inte går att lagra bilder på minneskortet men går att lagra bilder i internminnet trots att ett
minneskort är isatt, så kontrollera att minneskortet är instucket så långt det går.
• Kontrollera det lediga utrymmet i internminnet eller på minneskortet. Om inspelningsmediet är fullt
så gör något av följande:
– Radera onödiga bilder (sidan 24).
– Byt minneskort.
• Det går inte att ta bilder medan blixten håller på att laddas upp.
• Vi rekommenderar att du använder följande sorters minneskort för att spela in filmer:
– ”Memory Stick PRO Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”
– SD-minneskort eller SDHC-minneskort (Klass 2 eller snabbare)
• Ställ in lägesomkopplaren på
(Stillbild) för att ta stillbilder.
• Ställ in lägesomkopplaren på
(Film) för att filma.
MENU/
inställningssökning
• Om punkten [Strömsparläge] är inställd på [Standard] eller [Uthålligt] och man inte använder
kameran på en viss tid när den är påslagen, stängs den automatiskt av för att förhindra slöseri med
batteriströmmen. Slå på kameran igen.
• Batterierna är urladdade. Sätt i nya batterier eller uppladdade nickel-metallhydridbatterier (säljs
separat).
Manöversökning
• Sätt i batterierna på rätt sätt.
• Batterierna är urladdade. Sätt i nya batterier eller uppladdade nickel-metallhydridbatterier (säljs
separat).
• Batterierna är förbrukade. Byt ut dem mot nya.
Innehållsförteckning
Kameran stängs av automatiskt när man öppnar locket till batteri/
minneskortsfacket.
Leendeavkänningsfunktionen fungerar inte.
• Kameran tar inga bilder om den inte upptäcker några leenden.
Bildstabiliseringsfunktionen fungerar inte.
• Bildstabiliseringsfunktionen fungerar inte när
visas på skärmen.
• Det kan hända att bildstabiliseringsfunktionen inte fungerar ordentligt vid tagning av nattscener.
• Tryck först ner avtryckaren halvvägs innan du tar bilden.
Bilden är oskarp.
• Motivet är för nära. Se till att objektivet är längre bort från motivet vid tagningen än närgränsen (ca.
5 cm (W)/40 cm (T) från linsytan).
• (Skymningsläget) eller
(Landskapsläget) är valt bland scenlägena vid stillbildstagning.
78SE
• Det går inte att zooma medan man filmar.
• Den smarta zoomen går inte att använda för somliga bildstorlekar (sidan 52).
• Den digitala zoomen går inte att använda i följande fall:
– Vid inspelning av filmer.
– När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad.
• Ansiktsavkänningsfunktionen går bara att slå på när skärpeinställningsmetoden är inställd på [MultiAF] och mätsättet inställt på [Multi].
Blixten fungerar inte.
Det uppstår suddiga vita prickar i bilder som är tagna med blixt.
• Partiklar i luften (damm, pollen, osv.) har reflekterat blixtljuset så att de syns i bilden. Detta fenomen
beror inte på något fel.
• Kameran ställer in skärpan automatiskt. Tryck ner avtryckaren halvvägs och håll den där. Det kan ta
en liten stund att ställa in skärpan för motiv som är väldigt nära kameran.
•
(Landskapsläget) eller (Skymningsläget) är valt bland scenlägena.
Register
Närbildsläget (makroläget) fungerar inte.
MENU/
inställningssökning
• Det går inte att använda blixten:
– När burstläget är valt (sidan 35).
– När
(Högkänslighetsläget) eller (Skymningsläget) är valt bland scenlägena.
– När filmläget är valt.
• Ställ in blixten på (På) (sidan 18) när (Landskapsläget), (Gourmetläget), (Strandläget) eller
(Snöläget) är valt bland scenlägena.
Manöversökning
Ansiktsavkänningsfunktionen går inte att slå på.
Innehållsförteckning
Zoomen fungerar inte.
Datumet och tidpunkten visas inte på LCD-skärmen.
• Datumet och klockan visas inte under tagning. De visas endast under uppspelning.
Det går inte att lägga på datum på bilder.
• Den här kameran har ingen funktion för att lägga på datumet på bilder. Genom att använda ”PMB”
går det dock att skriva ut eller lagra bilder med datum (sidan 69).
Bländarvärdet och slutartidsindikeringen blinkar när du trycker ner avtryckaren
och håller den halvvägs nedtryckt.
• Exponeringen är fel. Rätta till exponeringen (sidan 36).
Färgerna i bilden är fel.
• Justera vitbalansen (sidan 38).
Det uppstår vita, lila eller andra ränder eller hela skärmen blir rödaktig vid tagning
av ett ljust motiv.
• Detta fenomen kallas för färgsudd. Detta fenomen beror inte på något fel. Dessa effekter kommer inte
med på vanliga stillbilder, men när man filmar kan det hända att det spelas in ränder och andra
oregelbundenheter i färgerna. (Men ”ljust motiv” menas här en bild där det är stora skillnader i
ljusstyrkan som t.ex. när man filmar mot solen eller mot en lampa på natten.)
79SE
• Kameran försöker göra bilden på skärmen lättare att se genom att tillfälligt göra bilden ljusare när det
är mörkt runtomkring. Bilden som spelas in påverkas inte.
Röda ögon i bilden.
Det förekommer konstiga prickar på skärmen.
• Detta fenomen beror inte på något fel. Prickarna blir inte inspelade.
• Internminnet eller minneskortet är fullt. Radera onödiga bilder (sidan 24).
• Batterierna är för svaga. Sätt i nya batterier eller uppladdade nickel-metallhydridbatterier (säljs
separat).
Samma bild tas flera gånger.
• Burstläget är inställt på [Burst] (sidan 35).
Det går inte att spela upp bilder.
• Kontrollera att minneskortet är instucket så långt det går.
• Mapp/filnamnet har ändrats på datorn.
• Vi kan inte garantera att den här kameran kan spela upp bildfiler som har bearbetats på en dator eller
bilder som är tagna med andra kameror.
• Kameran är i USB-läge. Avbryt USB-anslutningen (sidan 72).
Register
Uppspelning av bilder
MENU/
inställningssökning
Det går inte att ta flera bilder i följd.
Manöversökning
• Ställ in punkten [Rödögereducering] på [Auto] eller [På] (sidan 53).
• Ta bilden med blixt på ett avstånd innanför blixtens räckvidd.
• Öka belysningen i rummet och ta om bilden.
• Retuschera bilden med hjälp av [Retuschering] t [Rödögekorrigering] på visningsmenyn
(sidan 45), eller rätta till den med hjälp av ”PMB”.
Innehållsförteckning
Det uppstår störningar i bilden när du tittar på skärmen på ett mörkt ställe.
Datumet och klockan visas inte.
• Skärmen är inställd på att enbart visa bilder. Tryck på DISP-knappen (skärmvisningssätt) för att tända
informationen (sidan 17).
Det förekommer störningar i bilden precis efter uppspelningsstarten.
• Detta kan inträffa beroende på bildbehandlingen. Detta fenomen beror inte på något fel.
Det går inte att titta på bilder i indexläge.
• Kameran är inställd på det enkla läget. Stäng av det enkla läget.
Radering
Det går inte att radera en viss bild.
• Ta bort skyddet (sidan 47).
80SE
”Memory Stick PRO Duo”-minneskort känns inte igen i en dator med ”Memory
Stick”-fack.
Datorn upptäcker inte kameran.
Det går inte att importera bilder.
”PMB” startar inte automatiskt efter USB-anslutning.
Register
• Anslut kameran på rätt sätt till datorn via USB (sidan 71).
• Om man tar bilder med ett minneskort som är formaterat i en dator, kan det hända att det inte går att
importera de bilderna till datorn. Använd ett minneskort som är formaterat i den här kameran
(sidan 61).
MENU/
inställningssökning
• Om batterierna är för svaga så sätt i nya batterier eller uppladdade nickel-metallhydridbatterier (säljs
separat).
• Ställ in punkten [USB-anslutning] på [Mass Storage] (sidan 59).
• Använd den speciella USB-kabeln (medföljer).
• Koppla loss den speciella USB-kabeln både från datorn och från kameran, och sätt sedan i den
ordentligt igen.
• Koppla bort all annan utrustning från USB-uttagen på datorn utom kameran, tangentbordet och
musen.
• Anslut kameran direkt till datorn, och inte via ett USB-nav eller någon annan apparat.
Manöversökning
• Kontrollera att datorn och ”Memory Stick”-läsaren/skrivaren har stöd för ”Memory Stick PRO Duo”minneskort. Om din dator eller ”Memory Stick”-läsare/skrivare är av något annat fabrikat än Sony, så
kontakta respektive tillverkare.
• Om stöd saknas för ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort så anslut kameran till datorn (sidan 71).
Då känner datorn igen ”Memory Stick PRO Duo”-minneskortet.
Innehållsförteckning
Datorer
• Slå på datorn innan du utför USB-anslutningen.
”PMB Portable” startar inte när kameran ansluts via USB.
• Ställ in punkten [LUN-inställningar] på [Multipla] (sidan 60).
• Ställ in punkten [USB-anslutning] på [Mass Storage] (sidan 59).
• Anslut datorn till nätverket.
Det går inte att spela upp bilder på datorn.
• Om du använder ”PMB” så se ”PMB-hjälpen” (sidan 69).
• Kontakta datorns eller programmets tillverkare.
Bilden och ljudet avbryts av störningar vid uppspelning av filmer på en dator.
• Filmen spelas upp direkt från internminnet eller minneskortet. Importera filen med hjälp av ”PMB”
och spela sedan upp den (sidan 69).
Bilder som har exporterats till en dator går inte att spela upp på kameran.
• Exportera dem till en mapp som kameran känner igen, t.ex. ”101MSDCF”.
81SE
Det går inte att sätta i ett minneskort.
• Sätt i minneskortet på rätt håll.
Ett minneskort har blivit formaterat av misstag.
Data lagras i internminnet trots att ett minneskort är isatt.
• Kontrollera att minneskortet är instucket så långt det går.
Internminnet
• Ett minneskort är isatt i kameran. Ta ut det.
Det går inte att kopiera data från internminnet till ett minneskort.
• Minneskortet är fullt. Kopiera bilderna till ett minneskort med tillräcklig kapacitet.
Det går inte att kopiera data från minneskortet eller från en dator till internminnet.
MENU/
inställningssökning
Det går inte att titta på eller lagra bilder i internminnet.
Manöversökning
• Alla data på det minneskortet blev raderade vid formateringen. De går inte att återställa.
Innehållsförteckning
Minneskort
• Detta är inte möjligt på denna kamera.
Se avsnittet ”PictBridge-kompatibel skrivare” tillsammans med följande punkter.
Register
Utskrift
Det går inte att skriva ut en bild.
• Se skrivarens bruksanvisning.
Bilder skrivs ut avskurna i kanterna.
• Beroende på skrivaren kan det hända att bilderna skärs av i kanterna. I synnerhet för bilder som är
tagna med bildstorleken inställd på [16:9] finns det risk att de skärs av i kanterna när de skrivs ut.
• Om du skriver ut bilderna på din egen skrivare så stäng av dess trimnings- och utfällningsfunktioner.
Hör efter hos skrivarens tillverkare om de funktionerna finns på skrivaren eller ej.
• Om du får bilderna utskrivna i en affär så fråga i affären om de kan skriva ut bilderna så att de inte blir
avskurna i kanterna.
Det går inte att skriva ut bilder med datum.
• Med hjälp av ”PMB” går det att skriva ut bilder med datumet pålagt (sidan 69).
• Den här kameran har ingen funktion för att lägga på datumet på bilder. Bilderna som tas med kameran
innehåller dock information om tagningsdatumet, så det är möjligt att skriva ut bilder med datumet
pålagt om skrivaren eller mjukvaran kan hantera Exif-information. Kontakta skrivarens eller
mjukvarans tillverkare angående om den är kompatibel med Exif-information.
• Om du får bilderna utskrivna i en affär kan du be dem lägga på datumet i bilderna.
82SE
Det går inte att ansluta kameran.
Det går inte att skriva ut bilder.
Utskriften avbryts.
• Kontrollera att indikatorn
USB-kabeln.
MENU/
inställningssökning
• Kontrollera att kameran är ordentligt ansluten till skrivaren med hjälp av den speciella USB-kabeln.
• Slå på skrivaren. Se skrivarens bruksanvisning för närmare detaljer.
• Om man väljer [Avsluta] under pågående utskrift kan det hända att bilderna inte skrivs ut. Koppla
loss den speciella USB-kabeln och sätt i den igen. Om det fortfarande inte går att skriva ut bilderna så
koppla loss den speciella USB-kabeln, stäng av skrivaren och slå på den igen, och sätt sedan i den
speciella USB-kabeln igen.
• Det går inte att skriva ut filmer.
• Det kan hända att det inte går att skriva ut bilder som är tagna med andra kameror eller bilder som
bearbetats på en dator.
Manöversökning
• Kameran går inte att ansluta direkt till skrivare som inte följer PictBridge-standarden. Hör efter hos
skrivarens tillverkare om din skrivare är PictBridge-kompatibel eller ej.
• Kontrollera att skrivaren är påslagen och går att ansluta till kameran.
• Ställ in punkten [USB-anslutning] på [PictBridge] (sidan 59).
• Koppla loss den speciella USB-kabeln och sätt i den igen. Om det visas ett felmeddelande på
skrivaren så se bruksanvisningen som medföljde skrivaren.
Innehållsförteckning
PictBridge-kompatibel skrivare
(PictBridge-anslutning) har släckts innan du kopplar loss den speciella
• Skrivaren saknar de funktionerna. Hör efter hos skrivarens tillverkare om de funktionerna finns på
skrivaren eller ej.
• Det kan hända att det inte läggs på något datum i indexläget beroende på skrivaren. Hör efter hos
skrivarens tillverkare.
Register
Det går inte att lägga på datum eller skriva ut bilder i indexläget.
”---- -- --” skrivs ut i stället för datumet på bilden.
• Bilden saknar tagningsdata så datumet går inte att lägga på. Ställ in punkten [Datum] på [Av] och
skriv ut bilden igen (sidan 75).
Det går inte att skriva ut en bild i inställt format.
• Om du byter arkformat i skrivaren medan kameran är ansluten till den, så koppla loss den speciella
USB-kabeln och sätt i den igen.
• Kamerans utskriftsinställningar överensstämmer inte med skrivarens. Ändra inställningarna antingen
på kameran (sidan 75) eller på skrivaren.
• Hör efter hos skrivarens tillverkare om skrivaren klarar önskat format.
Kameran fungerar inte efter att du stängt av en utskrift.
• Vänta en liten stund medan skrivaren utför avstängningsprocessen. Det kan ta ett tag beroende på
skrivaren.
83SE
Bilden är suddig.
• Det har bildats imma på linsen. Stäng av kameran och låt den ligga påslagen i ungefär en timme innan
du använder den.
Innehållsförteckning
Övrigt
Kameran stängs av med objektivet i utskjutet läge.
Kameran blir varm när den används länge i taget.
• Detta fenomen beror inte på något fel.
• Ställ in datumet och klockan igen (sidan 67).
• Det inbyggda återuppladdningsbara backup-batteriet är urladdat. Sätt i tillräckligt laddade batterier
och låt kameran ligga avstängd i minst ett dygn.
Datumet eller klockan är fel.
• Ändra inställningen med hjälp av MENU t
& klockinst.].
(Inställningar) t [Klockinställningar] t [Datum-
MENU/
inställningssökning
Klockinställningsskärmen tänds när kameran slås på.
Manöversökning
• Sätt i nya batterier eller uppladdade nickel-metallhydridbatterier (säljs separat), och slå sedan på
kameran igen.
• Försök aldrig trycka in objektivet när det slutat röra sig.
Register
84SE
Om något av följande meddelanden tänds så följ anvisningarna.
Systemfel
• Stäng av kameran och slå på den igen.
• Kameran har blivit för varm. Det kan hända att kameran stängs av automatiskt eller att det inte går att
spela in filmer. Låt kameran ligga på ett svalt ställe tills den svalnat.
Internminnesfel
• Stäng av kameran och slå på den igen.
MENU/
inställningssökning
Kameran överhettad
Låt den svalna
Manöversökning
• Batterierna är för svaga. Sätt i nya batterier eller uppladdade nickel-metallhydridbatterier (säljs
separat). Beroende på användningsförhållandena eller batteritypen kan det hända att indikatorn börjar
blinka trots att det fortfarande finns 5 - 10 minuters batteritid kvar.
Innehållsförteckning
Varningsmeddelanden
Sätt i minneskortet igen
Fel minneskorttyp
Register
• Det isatta minneskortet går inte att använda i den här kameran (sidan 3).
• Minneskortets kontaktdel är smutsig.
• Minneskortet är skadat.
• Det isatta minneskortet går inte att använda i den här kameran (sidan 3).
Formateringsfel för internminnet
Formateringsfel för minneskortet
• Formatera om minneskortet (sidan 61).
Minneskortet låst
• Det använda minneskortet har en skrivskyddsomkopplare som är inställd på LOCK. Ställ in
skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget.
Minneskort som endast är avsett för läsning
• Kameran kan inte lagra bilder eller radera bilder på det minneskortet.
Inga bilder
• Det finns inga uppspelningsbara bilder lagrade i internminnet.
• Det finns inga uppspelningsbara bilder lagrade i den mappen på minneskortet.
Mappfel
• Det finns redan en annan mapp vars namn börjar på samma tre siffror på minneskortet (till exempel:
123MSDCF och 123ABCDE). Välj en annan mapp, eller skapa en ny mapp (sidan 62, 63).
85SE
• Det finns en mapp vars namn börjar på ”999” på minneskortet. Det går inte att skapa fler mappar i så
fall.
Filfel
Mapp endast för läsning
• Du har valt en mapp som inte går att ställa in som lagringsmapp på kameran. Välj en annan mapp
(sidan 63).
Filskydd
För stor bild
• Du försöker spela upp en bild med en bildstorlek som inte går att visa på den här kameran.
Kan ej upptäcka ansikte att retuschera
MENU/
inställningssökning
• Ta bort skyddet (sidan 47).
Manöversökning
• Det har uppstått något fel medan en bild visades.
Vi kan inte garantera att den här kameran kan spela upp bildfiler som har bearbetats på en dator eller
bilder som är tagna med andra kameror.
Innehållsförteckning
Kan ej skapa fler mappar
• Det kan hända att somliga bilder inte går att retuschera beroende på själva bilden.
• Det kan hända att bilden blir suddig på grund av kameraskakningar om ljuset är för svagt. Använd
blixten, slå på bildstabiliseringsfunktionen, eller montera kameran på stativ för att stabilisera den.
Register
(Vibrationsvarningsindikator)
Stäng av och slå på kameran
• Det har blivit fel på objektivet.
Detta minneskort saknar stöd för VGA
• För att spela in filmer rekommenderar vi att du använder ett minneskort på minst 1 GB.
Maximalt antal bilder redan valda
• Upp till 100 bilder går att välja i läget [Flera bilder].
• Det går att lägga till
-markeringar (utskriftsmarkeringar) för upp till 999 filer. Välj bort filer.
• Det kan hända att dataöverföringen till skrivaren inte är klar ännu. Koppla inte loss den speciella
USB-kabeln.
Behandling pågår…
• Skrivaren håller på att avbryta det nuvarande utskriftsjobbet. Det går inte att skriva ut förrän den
proceduren är klar. Det kan ta en liten stund beroende på skrivaren.
Denna manöver kan ej utföras för ostödda filer
• Kamerans bearbetnings- och redigeringsfunktioner går inte att använda för bildfiler som har
bearbetats på en dator eller bilder som är tagna med andra kameror.
86SE
• Internminnet är fullt. Om du vill lagra bilder i internminnet så välj [Ja] och radera onödiga bilder.
Innehållsförteckning
Internminnet fullt
Radera bilder?
Manöversökning
MENU/
inställningssökning
Register
87SE
”Memory Stick Duo” är ett kompakt och bärbart IC-inspelningsmedium. I nedanstående tabell
listas de sorters ”Memory Stick Duo”-minneskort som går att använda i den här kameran. Vi kan
dock inte garantera att alla ”Memory Stick Duo”-funktioner fungerar ordentligt.
Inspelning/uppspelning
a*1
Memory Stick Duo (med MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Observera
Register
• Denna produkt är kompatibel med ”Memory Stick Micro” (”M2”). ”M2” är en förkortning av ”Memory
Stick Micro”.
• Vi kan inte garantera att ”Memory Stick Duo”-minneskort som är formaterade i en dator går att använda
i den här kameran.
• Hastigheten för läsning/skrivning av data varierar beroende på vilken kombination av ”Memory Stick
Duo”-minneskort och övrig utrustning som används.
• Ta aldrig ut ett ”Memory Stick Duo”-minneskort medan data håller på att läsas eller skrivas på det.
• Data kan bli förstörda i följande fall:
– Om man tar ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet eller stänger av kameran under pågående läsning
eller skrivning.
– Om ”Memory Stick Duo”-minneskortet utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störningar.
• Vi rekommenderar att du tar en backup-kopia av viktiga data.
• Klistra inte fast några etiketter på själva ”Memory Stick Duo”-minneskortet eller på ”Memory Stick
Duo”-adaptern.
• Rör inte vid kontaktdelen på ”Memory Stick Duo”-minneskortet med fingrarna eller några
metallföremål.
• Undvik att stöta till, böja eller tappa ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
• Försök inte ta isär eller bygga om ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
• Utsätt inte ”Memory Stick Duo”-minneskortet för vatten.
• Lägg inte ”Memory Stick Duo”-minneskortet inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja
minneskortet.
• Stick aldrig in något annat än ett ”Memory Stick Duo”-minneskort i ”Memory Stick Duo”-facket. Det
leder till funktionsfel.
• Undvika att använda eller förvara ”Memory Stick Duo”-minneskort på följande sorters ställen:
– Platser med hög temperatur som t.ex. i en bil som står parkerad rakt i solen
– Platser som hamnar rakt i solen
– På fuktiga ställen eller där det förekommer frätande ämnen
MENU/
inställningssökning
*1 Stöd saknas för dataöverföring på hög hastighet via ett parallellt gränssnitt.
*2 Minneskort av typ ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate Memory Stick Duo” och ”Memory Stick PRO
Duo” är utrustade med MagicGate-funktioner. MagicGate är en upphovsrättskyddsteknik som använder
kryptering. Det går inte att utföra datalagring/uppspelning som kräver MagicGate-funktioner på den här
kameran.
*3 Filmer i [VGA]-format går att lagra.
*4 Den här kameran saknar stöd för 8-bits parallell dataöverföring. Den utför 4-bits parallell dataöverföring
på samma sätt som ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort.
Manöversökning
”Memory Stick”-typ
Memory Stick Duo (utan MagicGate)
Innehållsförteckning
”Memory Stick Duo”
88SE
Fortsätter r
• Om du vill använda ett ”Memory Stick Micro”-minneskort i den här kameran så var noga med att sätta i
det i en ”M2”-adapter i Duo-storlek. Om du sätter i ett ”Memory Stick Micro”-minneskort i kameran
utan en ”M2”-adapter i Duo-storlek, kan det hända att det inte går att mata ut det ur kameran igen.
• Lägg inte ”Memory Stick Micro”-minneskortet inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja
minneskortet.
MENU/
inställningssökning
Att observera vid användning av ”Memory Stick Micro”minneskort (säljs separat)
Manöversökning
• När du vill använda ett ”Memory Stick Duo”-minneskort i en ”Memory Stick”-kompatibel apparat så var
noga med att först sätta i det i en ”Memory Stick Duo”-adapter. Om man sätter i ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort i en ”Memory Stick”-kompatibel apparat utan att använda en ”Memory Stick Duo”adapter, kan det hända att det inte går att mata ut det igen.
• Kontrollera noga att ”Memory Stick Duo”-minneskortet är vänt på rätt håll när du sätter i det i ”Memory
Stick Duo”-adaptern, och stick sedan in det så långt det går. Om kortet sätts i på fel sätt kan det gå
sönder.
• När du använder ett ”Memory Stick Duo”-minneskort isatt i en ”Memory Stick Duo”-adapter i en
”Memory Stick”-kompatibel apparat så kontrollera att du sätter i ”Memory Stick Duo”-adaptern på rätt
håll. Observera att felaktig användning kan leda till skador på utrustningen.
• Sätt aldrig i en ”Memory Stick Duo”-adapter i en ”Memory Stick”-kompatibel apparat utan ett ”Memory
Stick Duo”-minneskort isatt. Det kan leda till fel på apparaten.
Innehållsförteckning
Att observera vid användning av en ”Memory Stick Duo”adapter (säljs separat)
Register
89SE
Batterier som går att använda, respektive inte går att använda,
i den här kameran
Batterityp
Uppladdningsbara
a
a
a
—
—
—
a
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
a
* Läs igenom följande försiktighetsråd för respektive batterityp innan du sätter i batterierna.
Om ostödda sorters batterier används kan vi inte garantera att kameran fungerar ordentligt om spänningen
sjunker eller det uppstår något annat problem som beror på batteriernas egenskaper.
Angående alkaliska batterier (medföljer)/Oxy Nickel Primarybatterier (säljs separat)
Register
• Alkaliska batterier/Oxy Nickel Primary-batterier går inte att ladda upp.
• Alkaliska batterier/Oxy Nickel Primary-batterier varar inte lika länge som nickel-metallhydridbatterier.
Det gör att det kan hända att kameran stängs av trots att indikatorn för återstående batteriladdning visar
att det finns tillräckligt med ström kvar.
• Batteriers prestanda varierar kraftigt mellan olika fabrikat och batterityper, och för somliga batterier kan
det hända att de tar slut väldigt fort. Detta gäller i synnerhet vid låga temperaturer, och under 5°C kan det
hända att det inte går att ta bilder alls.
• Blanda inte nya och gamla batterier.
• Det kan hända att indikatorn för återstående batteriladdning visar fel när alkaliska batterier/Oxy Nickel
Primary-batterier används.
• Beroende på egenskaperna för alkaliska batterier/Oxy Nickel Primary-batterier är det stor skillnad på den
möjliga tagningstiden och den möjliga uppspelningstiden. Det gör att det kan inträffa att kameran stängs
av med objektivet i utmatat läge när man ställer om lägesomkopplaren. Sätt i så fall i nya batterier.
Genom att använda nickel-metallhydridbatterier går det att ta bilder längre.
MENU/
inställningssökning
Manganbatterier
Ni-Cd-batterier
Stöds
Manöversökning
Alkaliska LR6-batterier (storlek AA)*
HR 15/51:HR6 nickel-metallhydridbatterier
(storlek AA)*
ZR6 Oxy Nickel Primary-batterier (storlek
AA)*
Litiumbatterier
Medföljer
Innehållsförteckning
Batterier
90SE
Fortsätter r
Manöversökning
MENU/
inställningssökning
• Undvik att skala av förseglingarna på utsidan eller att skada batterierna. Använd aldrig batterier vars
förseglingar är helt eller delvis avskalade, eller batterier med någon form av sprickor. Det kan leda till
batteriläckage, explosion eller överhettning, vilket i sin tur kan leda till bränn- eller frätskador eller andra
skador. Det kan även leda till fel på batteriladdaren.
• Undvik att bära omkring eller förvara nickel-metallhydridbatterier tillsammans med metallföremål. Om
batteripolerna kommer i kontakt med metallföremål finns det risk för kortslutning, vilket kan leda till
överhettning eller brand.
• Om nickel-metallhydridbatteriernas poler är smutsiga kan det hända att batterierna inte går att ladda upp
ordentligt. Torka i så fall av dem med en torr duk eller liknande.
• När nickel-metallhydridbatterierna är helt nya, eller när de inte har använts på länge, kan det hända att de
inte går att ladda upp helt och hållet. Detta är typiskt för den sortens batterier och inget fel. Om det skulle
inträffa så bör problemet rätta till sig av att man laddar upp batterierna helt och sedan laddar ur dem igen
i ett par omgångar.
• Om man laddar upp nickel-metallhydridbatterier innan de är helt urladdade kan det hända att varningen
för svaga batterier tänds snabbare än väntat. Detta är den så kallade ”minneseffekten”*. Om detta
problem skulle inträffa löser det sig av att man laddar ur batterierna helt innan man laddar upp dem igen.
* ”Minneseffekten” är ett tillstånd som gör att batteriets kapacitet tillfälligt sjunker.
• För att använda upp batteriströmmen kan man ställa in kameran på bildspelsläget (sidan 44) och låta den
ligga påslagen tills batterierna tar slut.
• Blanda inte nya och använda batterier.
• Utsätt inte batterierna för vatten. Batterierna är inte vattentäta.
Innehållsförteckning
Angående nickel-metallhydridbatterier (säljs separat)
Register
91SE
A
Filnummer ...........................................................................66
Ansiktsavkänning .............................................................42
Format ...................................................................................61
Anslutning
Funktionsguide ..................................................................56
Dator ...............................................................................71
Autofokusram.....................................................................39
G
Gourmet ................................................................................29
Autoprogram.......................................................................28
H
B
Hög känslighet ...................................................................29
Batterier ................................................................................90
I
Bildpunkt ..............................................................................33
Bildstorlek ...........................................................................32
Blixt ........................................................................................18
Burst-inställningar ............................................................35
Byt lagringsmapp..............................................................63
Indexbild...............................................................................23
Initialisera ............................................................................58
Inspelningssätt ...................................................................26
Installation ...........................................................................69
Inställningar ........................................................................10
Intelligent autojustering .................................................27
MENU/
inställningssökning
Bildspel .................................................................................44
Manöversökning
Skrivare..........................................................................75
Innehållsförteckning
Register
Internminnet ........................................................................15
C
CD-ROM ..............................................................................68
Centrumvägd mätning ....................................................40
K
Kopiera ..................................................................................65
Känsl. för leendeavkänning..........................................41
D
Dator.......................................................................................68
Importera bilder .........................................................71
Datum ....................................................................................76
Datum- & klockinst. ........................................................67
Delarnas namn ...................................................................11
Digital precisionszoom ..................................................52
Digital zoom .......................................................................52
DISP .......................................................................................17
L
Landskap ..............................................................................29
Language Setting ..............................................................55
Leendeavkänning ..............................................................19
LUN-inställningar ............................................................60
Långsam synkronisering................................................18
Lägesomkopplare .............................................................14
DPOF .....................................................................................48
M
E
Macintosh-dator ................................................................68
Enkelt läge
Tagning ..........................................................................31
Uppspelning .................................................................43
EV ...........................................................................................36
Exponering ..........................................................................36
F
Felsökning ...........................................................................77
Filmläge ................................................................................14
Register
Centrumvägd AF ..............................................................39
ISO ..........................................................................................37
Mapp
Byta .................................................................................63
Radera ............................................................................64
Skapa ..............................................................................62
Välja ................................................................................50
Mass Storage ......................................................................59
”Memory Stick Duo” ......................................................88
MENU .....................................................................................8
MENU-skärmen ..................................................................8
Minneskort.............................................................................3
92SE
T
Multi-AF...............................................................................39
Tagning
Multi-patternmätning ......................................................40
Film .................................................................................14
Mätmetod .............................................................................40
Stillbild ..........................................................................14
Operativsystem ..................................................................68
U
Optisk zoom ..................................................................16, 52
Uppspelning
Film .................................................................................25
P
PC ............................................................................................68
PictBridge ......................................................................59, 75
Pip ...........................................................................................54
PMB .......................................................................................69
R
Radera ..............................................................................24, 46
Radera lagr.mapp ..............................................................64
Retuschering .......................................................................45
Rotera.....................................................................................49
Rutnät.....................................................................................51
Uppspelningszoom...........................................................22
USB-anslutning .................................................................59
USB-uttag ................................................................11, 71, 75
Utskrift ............................................................................48, 75
Utskriftsmarkering .....................................................48, 76
V
Varningsmeddelanden ....................................................85
VGA .......................................................................................33
Windows-dator ..................................................................68
MENU/
inställningssökning
PMB Portable .....................................................................73
Stillbild ..........................................................................21
Manöversökning
O
Trimma (ändra storlek) ..................................................45
Innehållsförteckning
Mjukvara ..............................................................................69
Vitbalans...............................................................................38
Rödögereducering ............................................................53
Z
S
Zoom ......................................................................................16
Scenigenkänning .........................................................27, 31
Ä
Scenval ..................................................................................29
Ändring av vad som visas på skärmen ....................17
Register
Välj mapp .............................................................................50
Rödögekorrigering ...........................................................45
Självutlösare .......................................................................20
Skapa lagringsmapp ........................................................62
Skydda ...................................................................................47
Skymning .............................................................................29
Skymningsporträtt ............................................................29
Skärmen ................................................................................17
Skärpa ....................................................................................39
Smart zoom .........................................................................52
Snö ..........................................................................................29
Soft Snap ..............................................................................29
Spotmätning ........................................................................40
SteadyShot ...........................................................................34
Strand .....................................................................................29
Strömsparläge.....................................................................57
Styrknapp .............................................................................11
93SE
Download PDF