Sony | DSC-S950 | Sony DSC-S950 Bruksanvisning

VKLICKA!
Innehållsförteckning
Grundläggande
funktioner
Använda menyn
Digital stillbildskamera
Bruksanvisning till
Cyber-shot
DSC-S950/S980
Innan du använder enheten måste du läsa
denna bruksanvisning ordentligt tillsammans
med ”Handledning” och ”Guide för
avancerad användning av Cyber-shot”,
och spara dem för framtida referens.
Använda
inställningsskärmen
Visa bilder på en TV
Använda datorn
Skriva ut stillbilder
Felsökning
Övrigt
Sakregister
© 2009 Sony Corporation
4-121-440-91(1)
SE
Att notera om användning av din kamera
Att notera om de ”Memory Stick”-typer
som kan användas (säljs separat)
”Memory Stick Duo”
Du kan använda ”Memory Stick Duo” i
kameran.
”Memory Stick”
Du kan inte använda ”Memory Stick” i
kameran.
Inga andra minneskort kan användas.
• Mer information om ”Memory Stick Duo” finns
på sidan 101.
När ”Memory Stick Duo” används
tillsammans med ”Memory Stick”kompatibel utrustning
Du kan använda din ”Memory Stick Duo”
genom att sätta in den i en ”Memory Stick
Duo”-adapter (säljs separat).
Att tänka på när det gäller LCD-skärmen
och objektivet
• LCD-skärmen är tillverkad med mycket hög
precision – över 99,99% av bildpunkterna är
aktiva. Enstaka små svarta och/eller ljusa
punkter (vita, röda, blå eller gröna) kan
förekomma på LCD-skärmen. Detta är normalt
och beror på tillverkningsmetoden, och påverkar
inte de bilder som lagras.
Svarta, vita, röda, blåa
eller gröna punkter
• Funktionsstörningar kan inträffa om LCDskärmen eller objektivet utsätts för direkt solljus
en längre tid. Tänk dig för innan du lämnar
kameran i närheten av ett fönster eller lägger
den ifrån dig utomhus.
• Tryck inte på LCD-skärmen. Skärmen kan
missfärgas vilket i sin tur kan leda till
funktionsstörningar.
• På kalla platser kan det hända att det uppstår
efterbilder på LCD-skärmen. Det är inte ett
tecken på att något är fel.
• Denna kamera är försedd med ett motordrivet
zoomobjektiv. Var försiktig så att du inte råkar
stöta till objektivet och utsätt det inte för våld av
något slag.
Bilderna som förekommer i den här
bruksanvisningen
”Memory Stick Duo”-adapter
Om batteriet
• Innan du använder kameran för första gången
laddar du upp batteriet (medföljer).
• Batteriet går att ladda upp även om det inte är
helt urladdat. Det går också att använda batteriet
även när det bara är delvis uppladdat.
• Om du vet med dig att det kommer att dröja
innan du använder batteriet igen, bör du använda
det tills det är tomt och sedan ta ur det från
kameran och förvara det på ett torrt och svalt
ställe. Det är viktigt för att batteriet ska fortsätta
att fungera.
Mer information om vilket batteri du kan använda
finns på se sidan 103.
2
Fotoexemplen som förekommer i den här
bruksanvisningen är reproduktioner, och inte
bilder som tagits med kameran.
Innehållsförteckning
Att notera om användning av din kamera..................................................2
Grundläggande tekniker för bättre bilder...................................................6
Skärpa – Hur du ställer in skärpan på ett motiv ................................................ 6
Exponering – Justering av ljusstyrkan............................................................... 8
Färg – Belysningens inverkan ........................................................................... 9
Kvalitet – Om ”bildkvalitet” och ”bildstorlek”................................................... 10
Blixt – Använda blixten .................................................................................... 11
Delarnas namn ........................................................................................12
Indikatorer på skärmen ...........................................................................14
Ändra visningen på skärmen...................................................................18
Använda internminnet .............................................................................19
Grundläggande funktioner
Använda lägesomkopplaren ....................................................................20
Ta bilder (Autom. inställningar-läge) ........................................................21
Ta stillbilder (scenvalsläge)......................................................................26
Ta stillbilder (Hög känslighet-läge) ..........................................................29
Visning av bilder ......................................................................................30
Radera bilder...........................................................................................32
Använda menyn
Använda menyalternativen ......................................................................34
Menyalternativ .........................................................................................35
Fotograferingsmeny.................................................................................36
Scenval: Välja scenval
Bildstorlek: Välja bildstorlek
Blixt: Blixtinställning
SteadyShot: Välja bildstabiliseringsläget
Ansiktsavkänning: Känna av ansiktet för ett motiv
Inspelningssätt: Välja läge för kontinuerlig tagning
EV: Justering av ljusstyrkan
ISO: Välj en ljuskänslighet
Mätmetod: Välja mätmetod
Skärpa: Ändra inställningsmetod för skärpa
Vitbalans: Justera färgtonerna
Blixtnivå: Med det här alternativet ställer du in mängden blixtljus
Rödögereducering: Ställa in funktionen Rödögereducering
Färgläge: Göra bilden mer levande eller lägga till specialeffekter
(Inställningar): Ändra inställningsalternativen
3
Innehållsförteckning
Visningsmeny.......................................................................................... 48
(Bildspel): Spela upp en bildserie
(Retuschering): Retuschering av bilder
(Olika storleksändringsmöjl.): Ändra bildstorleken efter användning
(Skydda): Förhindra oönskad radering
: Lägga till en utskriftsmarkering
(Utskrift): Skriva ut bilder med en skrivare
(Rotera): Rotera stillbilder
(Välj mapp): Välja mapp för visning av bilder
(Inställningar): Ändra inställningsalternativen
Använda inställningsskärmen
Använda inställningsalternativ ................................................................ 55
Huvudinställningar — Huvudinställningar 1 ............................................ 56
Pip
Funktionsguide
Initialisera
Huvudinställningar — Huvudinställningar 2 ............................................ 57
USB-anslutning
Video ut
Tagningsinställn. ..................................................................................... 58
Rutnät
Digital zoom
Autom. granskning
Minnesverktyg — Memory Stick-verktyg................................................. 60
Format
Skapa lagringsmapp
Byt lagringsmapp
Kopiera
Minnesverktyg — Internminnesverktyg................................................... 62
Format
Klockinställningar .................................................................................... 63
Language Setting.................................................................................... 64
Visa bilder på en TV
Visa bilder på en TV................................................................................ 65
4
Innehållsförteckning
Använda datorn
Använda en Windows-dator ....................................................................67
Installera programvaran (medföljer) ........................................................69
Om ”PMB (Picture Motion Browser)” (medföljer).....................................70
Kopiera bilder till datorn med ”PMB” .......................................................71
Kopiera bilder till en dator utan ”PMB”.....................................................75
Visa bildfiler som är lagrade på en dator med hjälp av kameran genom att
kopiera till ”Memory Stick Duo” ...............................................................77
Använda en Macintosh-dator ..................................................................78
Visning av ”Guide för avancerad användning av Cyber-shot” .................80
Skriva ut stillbilder
Hur du skriver ut stillbilder .......................................................................81
Direktutskrift med en PictBridge-kompatibel skrivare..............................82
Utskrift i en fotoaffär ................................................................................85
Felsökning
Felsökning ...............................................................................................87
Varningsmeddelanden ............................................................................97
Övrigt
Använda kameran utomlands — Strömkällor........................................100
Om ”Memory Stick Duo”........................................................................101
Om batteriet ..........................................................................................103
Om batteriladdaren ...............................................................................104
Sakregister
Sakregister ............................................................................................105
5
Grundläggande tekniker för bättre bilder
Skärpa
Exponering
Färg
Kvalitet
Blixt
I det här kapitlet beskrivs grunderna för hur du
använder kameran. Här får du veta hur du
använder olika funktioner på kameran, t.ex.
lägesomkopplaren (sidan 20) och menyerna
(sidan 34).
Skärpa
Hur du ställer in skärpan på ett motiv
När du trycker ner avtryckaren halvvägs ställer kameran automatiskt in skärpan (Autofokus).
Kom ihåg att du bara ska trycka ner avtryckaren halvvägs.
Tryck inte ned
avtryckaren helt
med en gång.
Tryck ned
avtryckaren
halvvägs.
AE/AF-låsindikator
blinkar , tänds/piper
Tryck sedan ned
avtryckaren helt.
När det är svårt att fokusera t [Skärpa] (sidan 42)
Om bilden är suddig trots att skärpan är inställd kan det bero på kameraskakningar. t Se
”Tips för att undvika suddiga bilder” på nästa sida.
6
Grundläggande tekniker för bättre bilder
Tips för att undvika suddiga bilder
Du rörde kameran av misstag när du tog bilden. Detta kallas för ”kameraskakning”. Om, å
andra sidan, motivet rörde sig när du tog bilden, kallas det ”suddigt motiv”.
Kameraskakning
Orsak
Dina händer eller kroppen skakade när du höll i
kameran och hela bilden blev då oskarp när du
tryckte på avtryckaren.
Vad du kan göra för att minska oskärpan
• Använd ett stativ eller placera kameran på en
plan yta för att hålla kameran stadigt.
• Ta bilden med självutlösaren inställd på 2
sekunders fördröjning och stabilisera kameran
genom att hålla armarna stabilt intill kroppen
när du har tryckt på slutarknappen.
Suddigt motiv
Orsak
Även om kameran är stadig kan motivet röra sig
under exponeringen så att det blir oskarpt när
avtryckaren trycks ned.
Vad du kan göra för att minska oskärpan
• Välj
(Hög känslighet) med
lägesomkopplaren.
• Välj en högre ISO-känslighet för att göra
slutartiden kortare, och tryck på avtryckaren
innan motivet rör sig.
Kommentarer
• Om bildstabiliseringen är inställd på [Auto], kan du reducera kameraskakningarna automatiskt.
Däremot fungerar denna funktion inte för motivoskärpa.
• Kameraskakning och suddigt motiv inträffar ofta vid förhållanden med svag belysning eller långa
slutartider, t ex vid användning av
(Skymning-läge) eller
(Skymningsporträtt-läge). Då kan du
tänka på ovanstående tips.
7
Grundläggande tekniker för bättre bilder
Exponering Justering av ljusstyrkan
Du kan skapa olika bildeffekter genom att variera exponeringen och ISO-känsligheten.
Exponeringen är den mängd ljus som släpps in i kameran när du öppnar slutaren.
Exponering:
Slutartid = Den tid under vilken kameran släpper in
ljus
Bländare = Storleken på den öppning som ljuset
kommer in igenom
ISO-känslighet (index för
rekommenderad exponering) =
Inspelningskänslighet
Överexponering
= för mycket ljus
Bilden blir vitaktig
I läget automatiska inställningar ställs
exponeringen automatiskt in på ett
lämpligt värde. Du kan också ställa in
exponeringen manuellt på följande sätt.
Korrekt exponering
Justering av exponeringsvärdet
(EV):
Du kan justera den exponering som
kameran har ställt in (sidan 39).
Underexponering
= för lite ljus
Bilden blir mörkare
Mätmetod:
Du kan bestämma vilket parti av motivet
som ska mätas för exponeringsinställningen (sidan 41).
Justera ISO-känsligheten (index för rekommenderad exponering)
ISO-känsligheten är en hastighetsklassning för inspelningsmedia som har en bildsensor som
fångar upp ljus. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika beroende på ISOkänsligheten.
Justera ISO-känsligheten, se sidan 40.
Hög ISO-känslighet
Spelar in en ljus bild även på mörka platser medan slutartiden ökas för att bilden
ska bli mindre suddig.
Samtidigt ökar störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Bilderna blir mjukare.
Å andra sidan kan bilderna bli för mörka när exponeringen inte är tillräcklig.
8
Grundläggande tekniker för bättre bilder
Färg
Belysningens inverkan
Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena.
Exempel: Färgerna på bilderna påverkas av belysningsförhållandena
Väder/belysning
Ljusets egenskaper
Dagsljus
Molnigt
Lysrör
Glödlampa
Vitt (standard)
Blåaktigt
Gröntonat
Rödaktigt
I läget automatiska inställningar ställs färgtonerna in automatiskt.
Du kan också ställa in färgtonerna manuellt med hjälp av alternativet [Vitbalans] (sidan 44).
9
Grundläggande tekniker för bättre bilder
Kvalitet
Om ”bildkvalitet” och ”bildstorlek”
En digital bild består av ett antal små punkter som kallas för bildpunkter (”pixlar”).
Ju fler bildpunkterna är, desto större blir bilden och desto mer minne tar den upp, men
samtidigt blir bilden mer detaljerad. ”Bildstorleken” är ett mått på antalet bildpunkter. Även
om det inte går att se skillnaden på kameraskärmen blir såväl detaljerna som
databearbetningstiden annorlunda när bilden skrivs ut eller visas på en datorskärm.
Förhållandet mellan bildpunkter och bildstorlek
1 Bildstorlek: 12M (endast DSC-S980)
4000
4000 bildpunkter × 3000 bildpunkter = 12 000 000
bildpunkter
3648
3000
2736
Bildpunkter
2 Bildstorlek: 10M (endast DSC-S950)
3648 bildpunkter × 2736 bildpunkter = 9 980 928
bildpunkter
3 Bildstorlek: VGA (e-post)
640 bildpunkter × 480 bildpunkter = 307 200 bildpunkter
Välja bildstorlek som du vill använda (sidan 25)
Bildpunkt
Många bildpunkter
(högre bildkvalitet,
men större filer)
Få bildpunkter
(sämre bildkvalitet,
men mindre filer)
10
Exempel: För utskrift i
upp till A3+-format
Exempel: Bilder som
ska skickas via
e-post
Grundläggande tekniker för bättre bilder
Blixt
Använda blixten
Motivets ögon kan bli röda, eller så kan oskarpa runda fläckar uppstå när du använder blixten.
Dessa fenomen kan minskas med följande åtgärder.
”Röda ögon-fenomenet”
Pupillerna utvidgas i mörka omgivningar. Blixten reflekteras från blodkärlen på ögats
näthinna (retinan) och orsakar fenomenet med ”röda ögon”.
Kamera
Öga
Näthinna
Hur kan ”röda ögon-fenomenet” reduceras?
• Ställ in [Rödögereducering] på [På] (sidan 46).
• Välj
(Hög känslighet) med lägesomkopplaren* (sidan 29) (blixten stängs av automatiskt).
• Om ögonen på motivet blir röda, korrigerar du bilden med [Retuschering] på visningsmenyn (sidan 50)
eller med den medföljande programvaran ”PMB”.
”Vita runda fläckar”
Detta orsakas av partiklar (damm, pollen m.m.) i närheten av linsen. När de framhävs av
kamerans blixt visas de som vita runda fläckar.
Kamera
Motiv
Partiklar (damm,
pollen etc.) i luften
Hur kan förekomsten av ”Vita runda fläckar” minskas?
• Öka belysningen i rummet och ta om bilden utan blixt.
• Välj
(Hög känslighet) med lägesomkopplaren* (blixten stängs av automatiskt).
* Även om lägesomkopplaren är inställd på
(Hög känslighet) kan slutartiden vara längre i svag
belysning eller på mörka platser. I så fall använder du ett stativ eller håller armarna stadigt mot sidan efter
att du tryckt på avtryckaren.
11
Delarnas namn
Se sidorna inom parentes för mer
information om hur de olika delarna
används.
1
1
5
6
2
7
5
6
7
8
2
3
3
4
9
q;
4
8
qa
Undersida
A Avtryckare (21)
qs
B Blixt (23)
qd
C Mikrofon
D Objektiv
E ON/OFF (strömbrytare)-knapp
qf
F ON/OFF (ström)-lampa
G Högtalare
qh
H Självutlösarens lampa (24)
qg
A För tagning: Zoomknapp (W/ T)
(22)
För visning:
(Uppspelningszoom)knapp/
(Index)-knapp (30, 31)
B LCD-skärm (18)
C MENU-knapp (34)
D
12
(Uppspelning)-knapp (30)
Delarnas namn
E DC IN-uttag
När en AC-LS5K-nätadapter används
(säljs separat)
v-märke (baksida)
N ”Memory Stick Duo”-plats
O Batterifack
P Aktivitetslampa
1 Till DC IN-uttag
2 Till eluttag
• Det går inte att ladda upp batteriet genom att
ansluta kameran till AC-LS5K AC-adaptern.
Använd batteriladdaren (medföljer) för att
ladda upp batteriet.
F Kontaktskydd
G
(USB) · A/V OUT-kontakt
(på sidan)
H Lägesomkopplare (20)
I Ögla för rem
J Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z (34)
Meny av: DISP/ / / (18, 23-24)
K För fotografering:
(Bildstorlek)knapp (25)
För visning:
(Radera)-knapp (32)
L Stativfäste
• Använd ett stativ med en skruv som är
kortare än 5,5 mm. Annars kan du inte fästa
kameran ordentligt och den kan skadas.
M Batteri/”Memory Stick Duo”-lock
13
Indikatorer på skärmen
Varje gång du trycker på v (DISP) på
kontrollknappen ändras skärmen (sidan 18).
Se sidorna inom parentes för mer
information om hur de olika delarna
används.
När du tar stillbilder
A
Visning
Betydelse
Indikator för återstående
batteritid
Varning för svagt batteri
(97)
Bildstorlek (25)
•
/
visas endast för
DSC-S980.
•
visas endast för DSCS950.
Scenval (26)
Lägesomkopplare (20)
Vitbalans (44)
• Indikatorerna är begränsade till läget Enkel
tagning.
När du spelar in film
Burst-läge (39)
Mätmetod (41)
Ansiktsavkänning (38)
SteadyShot (37)
Vibrationsvarning
• Ger en varning om att
vibrationer kan göra det
omöjligt att ta skarpa bilder
på grund av att belysningen
är otillräcklig. Du kan ta
bilder även om
vibrationsvarningen visas.
Du bör ändå aktivera
bildstabiliseringsfunktionen
[Auto], använda blixt för att
få bättre belysning eller
använda stativ eller på
något annat sätt stabilisera
kameran (sidan 7).
Zoomningsgrad (22, 58)
Färgläge (47)
14
Indikatorer på skärmen
B
D
Visning
Betydelse
z
AE/AF-lås (21)
Visning
Betydelse
Självutlösare (24)
INSP
Standby
Filminspelning/
Standbyläge
Spotmätningshårkors (41)
ISO400
ISO-nummer (40)
125
Slutartid
F3.5
Bländarvärde
+2.0EV
Exponeringsvärde (39)
0:12
Inspelningstid
(minuter : sekunder)
Autofokusram (42)
Histogram (18)
Autofokusramindikator
(42)
1.0 m
Förinställt
fokuseringsavstånd (42)
Makro (23)
C
Visning
Betydelse
Inspelningsmapp (60)
• Visas inte när internminnet
används.
12
Antal bilder som kan spelas
in
Inspelningsmedia
(”Memory Stick Duo”,
internminne)
00:00:15
Inspelningstid
(timmar : minuter :
sekunder)
Rödögereducering (46)
Blixtläge (23)
Blixtuppladdning
15
Indikatorer på skärmen
Vid visning av stillbilder
A
Visning
Betydelse
Indikator för återstående
batteritid
Varning för svagt batteri
(97)
Bildstorlek (25)
•
/
visas endast för
DSC-S980.
•
visas endast för DSCS950.
PictBridge ansluta (83)
Vid uppspelning av filmer
Bildskydd (52)
Utskriftsmarkering (DPOF)
(85)
Zoomningsgrad (30)
VOL.
Volym (30)
PictBridge ansluta (84)
• Koppla inte bort den
dedikerade USB-kabeln när
ikonen visas.
B
Visning
Betydelse
N
Uppspelning (30)
Uppspelningsstapel
00:00:12
Räkneverk
101-0012
Nummer på mapp-fil (54)
2009 1 1
9:30 AM
Inspelningsdatum och
inspelningstid för den
uppspelade bilden
z STOP
z PLAY
Funktionsguide för
bildvisning
BACK/
NEXT
Välja bilder
V VOLUME
Ställa in volym
Histogram (18)
•
16
visas när
histogramvisningen är
avstängd.
Indikatorer på skärmen
C
Visning
Betydelse
Uppspelningsmapp (54)
• Visas inte när internminnet
används.
8/8 12/12
Bildnummer/Antal
inspelade bilder i den valda
mappen
Uppspelningsmedia
(”Memory Stick Duo”,
internminne)
Byta mapp (54)
• Visas inte när internminnet
används.
Mätmetod (41)
Blixt
Vitbalans (44)
ISO400
ISO-nummer (40)
+2.0EV
Exponeringsvärde (39)
500
Slutartid
F3.5
Bländarvärde
17
Ändra visningen på skärmen
Knappen v DISP
(Skärmvisning)
Varje gång du trycker på v (DISP) på
kontrollknappen ändras skärmen som
följande:
Indikatorerna visas
• Om du visar bilder i ljus utomhusbelysning ökar
du ljusstyrkan för LCD-skärmens
bakgrundsbelysning. Batterier kan ta slut
snabbare under dylika förhållanden.
• Histogrammet visas inte i följande situationer:
Under fotografering
– När menyn visas.
– När du spelar in filmer.
Under uppspelning
– När menyn visas.
– I indexläget.
– När du använder uppspelningszoomen.
– När du roterar stillbilder.
– Under uppspelning av filmer.
• Det kan var stora skillnader mellan det
histogram som visas under tagning och det som
visas vid uppspelning när:
– Blixten utlöses.
– När slutartiden är lång eller kort.
• Det kan hända att inget histogram visas för
bilder som är tagna med andra kameror.
Indikatorerna visas*
z Ställa in EV (Exponeringsvärde) med
ledning av ett histogram
A
Histogrammet visas*
B
Mörkt
Under
uppspelning visas
bildinformationen.
Histogramvisning
Indikatorerna släckta*
Ljust
Histogram är ett diagram som grafiskt visar
bildens ljusstyrka. Visa histogrammet på
skärmen genom att trycka flera gånger på
v (DISP) på kontrollknappen. Diagrammet
anger att bilden är ljus när det skevar åt
höger och att bilden är mörk när det skevar
åt vänster.
A Antal bildpunkter
B Ljusstyrka
• Histogrammet visas också när du spelar upp en
enstaka bild, men då kan du inte ställa in
exponeringen.
* Öka ljusstyrkan för LCD-skärmens
bakgrundsbelysning
18
Använda internminnet
Kameran har ett internminne på ungefär 12 MB. Det här minnet går inte att ta ut. Även om det
inte sitter någon ”Memory Stick Duo” i kameran kan du ta bilder med hjälp av internminnet.
När ”Memory Stick Duo” sitter i kameran
[Inspelning]: Bilderna spelas in på din ”Memory Stick
Duo”.
[Uppspelning]: Bilderna på din ”Memory Stick Duo”
spelas upp.
[Meny, Inställning osv.]: Du kan utföra olika funktioner
på de bilder som du har sparat på ”Memory Stick Duo”.
B
När ingen ”Memory Stick Duo” är isatt
B
Internminne
[Inspelning]: Bilderna spelas in i internminnet.
[Uppspelning]: Bilderna som spelats in i internminnet
spelas upp.
[Meny, Inställning osv.]: Du kan utföra olika funktioner
på de bilder som du har sparat på internminnet.
Om bilddata som sparats i internminnet
Du bör under alla förhållanden kopiera (säkerhetskopiera) bilddata på något av följande sätt.
Kopiera (säkerhetskopiera) data till ”Memory Stick Duo”
Förbered en ”Memory Stick Duo” med tillräcklig kapacitet och utför sedan proceduren som
beskrivs under [Kopiera] (sidan 61).
Kopiera (säkerhetskopiera) data till en dators hårddisk
Utför proceduren på sidorna71, 72 eller 75, 76 utan någon ”Memory Stick Duo” i kameran.
• Det går inte att kopiera bilddata från ”Memory Stick Duo” till internminnet.
• Genom att ansluta kameran till en dator med en dedikerad USB-kabel kan du kopiera de data som sparats
i internminnet till en dator. Du kan däremot inte kopiera data från datorn till internminnet.
19
Grundläggande funktioner
Använda lägesomkopplaren
Ställ in lägesomkopplaren på önskad funktion.
Lägesomkopplare
:
Autom. inställningar-läge
Gör att du kan ta bilder med automatiska inställningar. t sidan 21
:
Enkel tagning-läge
Gör att du kan ta stillbilder med minsta möjliga funktioner och indikatorer som
är lätta att se. t sidan 22
:
Autoprogram-läge*
Gör att du kan ta bilder med exponeringen (såväl slutartid som bländare)
automatiskt inställd.
:
Filmläge
Gör att du kan spela in filmer. t sidan 21
SCN:
Scenval-läge
Gör att du kan ta bilder med förinställningar som optimerats för de rådande
inspelningsförhållandena.
Du kan välja
,
,
, ,
,
i menyn när lägesomkopplaren är
inställd på SCN. t sidan 26
:
Hög känslighet-läge
Ger dig möjlighet att ta stillbilder med högre ISO-känslighet. t sidan 29
* Du kan välja olika inställningar på menyn. (För mer information om vilka funktioner du kan välja t
sidan 35)
20
Ta bilder (Autom. inställningar-läge)
Makroknapp
DISP-knapp
Avtryckare
Blixtknapp
Zoomknapp (W/T)
Lägesomkopplare
(bildstorlek)knapp
Kontrollknapp
1 Välj önskad funktion med lägesomkopplaren.
När du tar stillbilder (Autom. inställningar-läge): Välj
När du spelar in filmer: Välj
.
.
Grundläggande funktioner
Självutlösarknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
2 Håll i kameran med båda armbågarna tryckta mot kroppen för att stabilisera
den.
Se till att motivet
befinner sig i mitten
av fokusramen.
3 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.
När du tar stillbilder:
1Fokusera genom att hålla avtryckaren halvvägs intryckt.
Indikatorn z (AE/AF-lås) (grön) blinkar, en ljudsignal hörs, indikatorn slutar blinka och lyser med
ett stadigt sken.
AE/AF-låsindikator
2Tryck ned avtryckaren helt.
21
Ta bilder (Autom. inställningar-läge)
När du spelar in film:
Tryck ned avtryckaren helt.
Du avbryter inspelningen genom att trycka ned avtryckaren helt igen.
Ta stillbilder av motiv som är svåra att ställa in skärpan på
• Det kortaste fotograferingsavståndet är ungefär 5 cm (W)/50 cm (T) (från objektivets front).
• När kameran inte automatiskt kan fokusera på motivet börjar AE/AF-låsindikatorn blinka långsamt och
ingen ljudsignal hörs. Dessutom stängs Autofokusramen. Komponera om bilden och försök sedan
fokusera igen.
Det kan vara svårt att fokusera i följande situationer:
–
–
–
–
–
–
När det är mörkt och motivet är långt bort.
När kontrasten mellan motiv och bakgrund är dålig.
När motivet är bakom glas.
När motivet rör sig snabbt.
När det finns reflekterande ljus eller blänkande ytor.
När motivet är i motljus eller om det finns ett blinkande ljus.
Ta bilder i läget för Enkel tagning
Ställ in lägesomkopplaren till
.
Textstorleken ökar och det blir lättare att se indikatorerna.
Kameran tar bilder med optimal inställning och de enda inställningarna du kan justera är
Bildstorlek (Stor/Liten) (sidan 36), Blixt (Auto/Av) (sidan 36) och Självutlösare (10 sek/Av)
(sidan 24).
W/T Använda zoomen
Zooma genom att trycka på T, gå ur zoomen genom att trycka på W.
• När zoomförstoringen överskrider 4× använder kameran den digitala zoomfunktionen.
Mer information om inställningarna för [Digital zoom] och bildkvaliteten finns på sidan 58.
• Det går inte att ändra zoomskala när du spelar in film.
22
Ta bilder (Autom. inställningar-läge)
Blixt (välja blixtläge för stillbilder)
Tryck flera gånger på B ( ) på kontrollknappen tills du fått fram önskat läge.
Makro (Närbildstagning)
Tryck flera gånger på b (
Grundläggande funktioner
(Ingen indikator): Automatisk blixt
Utlöses när belysningen är otillräcklig och vid bakgrundsbelysning (standardinställning).
: Forcerad blixt på
: Långsam synkronisering (Forcerad blixt på)
Slutartiden är lång i dålig belysning för att bakgrunden, som är utom räckhåll för blixten, ska komma
med ordentligt.
: Forcerad blixt avstängd
• Blixten utlöses två gånger. Första gången blixten utlöses justeras ljusmängden.
• När blixten laddas upp visas
.
) på kontrollknappen tills du fått fram önskat läge.
(Ingen indikator): Automatisk
Kameran justerar fokuseringen automatiskt, från avlägsna motiv till närbilder.
Ställ normalt sett in kameran till detta läge.
: Makro
Kameran justerar fokuseringen med prioritet på närbildsmotiv.
Ställ in Makro på vid fotografering av närbelägna motiv.
• Autofokus fungerar långsammare när du tar bilder i makroläget.
• Du bör ställa zoomen så långt det går mot W-sidan.
23
Ta bilder (Autom. inställningar-läge)
Använda självutlösaren
Tryck flera gånger på V (
) på kontrollknappen tills du fått fram önskat läge.
(Ingen indikator): Självutlösaren används inte
: Självutlösaren är inställd på 10 sekunders fördröjning
: Självutlösaren är inställd på 2 sekunders fördröjning
När du trycker på avtryckaren börjar självutlösarens lampa blinka och en ljudsignal hörs tills
slutaren aktiveras.
Självutlösarens
lampa
Avbryt genom att trycka på V (
) igen.
• Använd självutlösaren inställd på 2 sekunders fördröjning för att undvika att bilden blir suddig.
Exponeringen sker 2 sekunder efter att du tryckt på avtryckaren, vilket minskar kameraskakningar när
avtryckaren trycks ner.
• I läget Enkel tagning kan du endast välja
(10 sek) eller
(Av).
24
Ta bilder (Autom. inställningar-läge)
Ändra bildstorleken
Tryck på
(Bildstorlek) och välj sedan storlek genom att trycka på b/B.
Mer information om bildstorleken finns på sidan 10.
Standardinställningen är markerad med .
För stillbilder
Riktlinjer för användning
12M (4000×3000)
(endast DSC-S980)
För utskrift i upp till A3+-format
*1
Antal bilder
Utskrift
Färre
Finare
3:2 (11M)
(4000×2672)
(endast DSC-S980)
Tagning med 3:2-aspekt
10M (3648×2736)
(endast DSC-S950)
För utskrift i upp till A3+-format
3:2 (8M)*1
(3648×2432)
(endast DSC-S950)
Tagning med 3:2-aspekt
8M (3264×2448)
(endast DSC-S980)
För utskrift i upp till A3-format
5M (2592×1944)
För utskrift i upp till A4-format
3M (2048×1536)
För utskrift i upp till 10×15
eller 13×18 cm
VGA (640×480)
Tagning i litet bildformat
för epostbilagor
Fler
Grövre
16:9 (9M)*2
(4000×2248)
(endast DSC-S980)
För uppspelning på en HDTV och utskrift i upp till A4
Färre
Finare
16:9 (7M)*2
(3648×2056)
(endast DSC-S950)
För uppspelning på en HDTV och utskrift i upp till A4
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
För uppspelning på en HD-TV
Fler
Grövre
Grundläggande funktioner
Bildstorlek
*1) Bilderna
*2)
lagras med samma 3:2-proportioner som används för fotopapper, vykort osv.
Bildens båda kanter blir eventuellt beskurna vid utskriften (sidan 94).
För filmer
Bildstorleken för en film är låst till 320 × 240.
25
Ta stillbilder (scenvalsläge)
Avtryckare
Lägesomkopplare
MENU-knapp
1 Välj
med hjälp av lägesomkopplaren.
2 Tryck på knappen MENU och välj mellan
/
/
kontrollknappen (sidan 36).
3 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.
• Mer information om olika lägen finns på nästa sida.
Avbryta scenvalet
Flytta lägesomkopplaren till ett annat alternativ än
26
.
/ /
/
medv/V/b/B på
Ta stillbilder (scenvalsläge)
Scenvalslägen
Följande lägen är förinställda för att passa olika tagningsförhållanden.
Soft Snap
Skymning*
Gör att du kan ta nattscener på
långa avstånd utan att
omgivningens mörka atmosfär går
förlorad.
Strand
När du tar bilder vid stranden vid
havet eller en sjö, återges vattnets
blåa färg klarare.
Landskap
Fokuserar bara på avlägsna motiv
när du tar bilder av landskap eller
liknande.
Skymningsporträtt*
Gör att du kan ta skarpa bilder av
personer med en nattbakgrund
utan att atmosfären går förlorad.
* När du fotograferar i läget
(Skymningsporträtt) eller
suddighet uppstår ofta, så du bör använda stativ.
Snö
När du tar bilder i miljöer med
mycket snö, eller andra platser där
hela omgivningen är vit, kan du
använda det här läget för att
motverka att färgerna förlorar sin
styrka och för att få skarpare
bilder.
Grundläggande funktioner
Gör att du kan ta bilder där
hudfärgerna framträder klarare
och varmare, vilket kan ge
vackrare bilder. Den mjuka
skärpan skapar en mild atmosfär
som kan passa för
porträttfotografering,
fotografering av blommor m.m.
(Skymning) blir slutartiden längre, och
27
Ta stillbilder (scenvalsläge)
Funktioner som du kan använda i Scenval
Kameran ställer in en lämplig kombination av de olika funktionerna för att göra tagningen av
bilder för ett visst sceneri optimal. Vissa funktioner är inte tillgängliga beroende på
scenvalsläget.
( : inställningen är tillgänglig)
Makro
Blixt
—
/
Ansiktsavkänning
Burst
Rödögereducering
—
—
—
—
—
/
/
28
—
—
Ta stillbilder (Hög känslighet-läge)
Avtryckare
1 Välj
med hjälp av lägesomkopplaren.
2 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.
Grundläggande funktioner
Lägesomkopplare
Hög känslighet-läge
Gör att du kan ta bilder utan blixt i svag belysning med minskad risk för suddiga bilder.
• Blixten ställs på
(Forcerad blixt avstängd).
För att avbryta hög känslighet
Flytta lägesomkopplaren till ett annat alternativ än
.
29
Visning av bilder
v/V/b/B-knapp
(Index)-knapp
(Uppspelningszoom)knapp
MENU-knapp
z-knapp
(radera)-knapp
Kontrollknapp
(Uppspelning)-knapp
1 Tryck på knappen
(Uppspelning).
• Om du trycker på
(Uppspelning) när kameran är avslagen slås kameran automatiskt på och ställs
i uppspelningsläge. Om du vill växla till tagningsläge trycker du på
(Uppspelning) igen.
2 Välj en bild med b/B på kontrollknappen.
Film:
Spela upp filmen genom att trycka på z. (Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på
z igen.)
Om du vill snabbspola framåt trycker du på B och om du vill snabbspola bakåt trycker du
på b. (Du återgår till normal uppspelning genom att trycka på z.)
Tryck på V för att visa skärmen för volymkontroll, justera sedan volymen genom att trycka
på b/B.
Visa en förstorad bild (uppspelningszoom)
Tryck på
(T) när en stillbild visas. Gå ur zoomen genom att trycka på W.
Ändra zoompositionen med v/V/b/B.
Tryck på z för att avbryta uppspelningszoomningen.
Visar markerkat området för hela bilden.
I detta fall förstoras mitten.
• Information om hur du sparar förstorade bilder finns i [Trimma] (sidan 50).
30
Visning av bilder
Visa en indexskärm
Tryck på
(Index) för att visa indexskärmen när en stillbild vsisas.
Välj en bild med v/V/b/B.
Om du vill återgå till normal visning (enbildsskärm) trycker du på z.
efter att du valt fältet med b.
Grundläggande funktioner
• Varje gång du trycker på
(Index) ökar antalet bilder som visas på indexskärmen.
• När du använder ”Memory Stick Duo” kan du välja datum/mapp efter önskemål via v/V
Fält
31
Radera bilder
v/V/b/B-knapp
(Index)-knapp
MENU-knapp
z-knapp
(radera)-knapp
Kontrollknapp
(Uppspelning)-knapp
1 Tryck på knappen
2 Tryck på knappen
(Uppspelning).
(radera) i enbildsläge eller i indexläge.
3 Välj önskad borttagningsmetod med b/B mellan [Denna bild], [Flera bilder]
och [Alla i mappen] och tryck sedan på z.
32
Radera bilder
Om du valt [Denna bild]
Du kan radera den valda bilden.
Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Om du valt [Flera bilder]
Du kan välja och radera flera bilder samtidigt.
1 Markera de bilder du vill radera och tryck på z.
-markeringen markeras i kryssrutan för bilden.
Indexvisning
2 Tryck på MENU-knappen.
Grundläggande funktioner
Enbildsvisning
3 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
• För att radera alla bilder i en mapp väljer du [Flera bilder] på indexskärmen, väljer fältet med
b och kryssar i kryssrutan
.
Om du valt [Alla i mappen]
Du kan radera alla bilder för det datum/den mapp du valt.
Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
33
Använda menyn
Använda menyalternativen
v/V/b/B-knapp
MENU-knapp
z-knapp
Kontrollknapp
(Uppspelning)-knapp
1 Tryck på MENU-knappen för att visa menyn.
Ansiktsavkänning
Av
• Menyn kommer endast att visas i fotograferings- och uppspelningsläge.
• Vilka alternativ som visas beror på vilket läge du valt.
2 Välj önskat menyalternativ med v/V på kontrollknappen.
• Om önskat alternativ inte visas fortsätter du att trycka på v/V tills alternativet visas på skärmen.
3 Välj inställning med b/B.
• Om önskad inställning inte visas fortsätter du att trycka på b/B tills inställningen visas på skärmen.
• Välj ett alternativ i uppspelningsläget och tryck på z.
4 Tryck på MENU-knappen för att stänga menyn.
34
Menyalternativ
Mer information om funktionen
1 sidan 34
Tillgängliga menyalternativ varierar beroende på lägesinställningen (tagning/visning) och
lägesomkopplarens position i tagningsläget. Bara alternativ som går att ställa in visas på
skärmen.
( : går att ställa in)
Lägesomkopplarens position:
Tagningsmeny (sidan 36)
Scenval
—
Bildstorlek
Blixt
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
SteadyShot
—
—
—
—
Inspelningssätt
—
EV
—
—
*
—
—
—
ISO
—
—
—
—
Mätmetod
—
—
—
—
—
Skärpa
—
—
Vitbalans
—
—
Blixtnivå
—
—
Rödögereducering
Färgläge
(Inställningar)
—
—
Använda menyn
Ansiktsavkänning
—
*
—
—
—
—
—
—
—
*
—
—
—
—
—
* Vilka åtgärder som du kan utföra beror på valt scenval (sidan 28).
Visningsmeny (sidan 48)
(Bildspel)
(Olika storleksändringsmöjl.)
(Rotera)
(Inställningar)
(Retuschering)
(Skydda)
(Utskrift)
(Välj mapp)
35
Fotograferingsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 34
Här beskrivs funktionerna i tagningsläget som du utför med knappen MENU.
Om du vill ha mer information om hur du använder menyn, se sidan 34.
De lägen som kan väljas visas i vitt.
Kan inte väljas
Standardinställningarna är markerade med
Lägen som väljs i menyskärmen när
lägesomkopplaren är inställd på
.
Scenval: Välja scenval
Väljer scenvalet i menyn.
Du kan ta bilder med de förinställda inställningarna som passar olika tagningsförhållanden
sidan 26.
Bildstorlek: Välja bildstorlek
Väljer stillbildsstorlek för Enkel tagning-läget.
Stor
Tar bilder i formaten[12M] (endast DSC-S980) eller [10M] (endast DSCS950).
Liten
Tar bilder i formatet [3M].
Blixt: Blixtinställning
Väljer blixtinställning för läget Enkel tagning.
36
Auto
Blixten utlöses när belysningen eller bakgrundsbelysningen
är otillräcklig.
Av
Blixten används inte.
Fotograferingsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 34
SteadyShot: Välja bildstabiliseringsläget
Väljer bildstabiliseringsläget.
(Auto)
Aktiverar bildstabiliseringen automatiskt när
fotograferingsförhållandena troligtvis orsakar
kameraskakning.
Du kan stabilisera bilden även när du zoomar in avlägsna
motiv.
(Av)
Använder inte bildstabiliseringsläget.
Använda menyn
• I läget Enkel tagning, är [SteadyShot] inställt på [Av].
• Det kan hända att bildstabiliseringsfunktionen inte fungerar fullt ut i följande fall.
– Om kameran skakar alltför mycket.
– Vid långa slutartider, t.ex. vid tagning av nattliga scener.
• Tid krävs för bildbearbeting.
• Bildstabiliseringsfunktionen kan inte användas vid fotografering med blixt.
37
Fotograferingsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 34
Ansiktsavkänning: Känna av ansiktet för ett motiv
Väljer om ansiktsavkänning ska användas eller ej.
Känner av ansiktet för motiven och ställer automatiskt in inställningarna för fokus, blixt,
exponering, vitbalans och förblixt för rödögereducering.
(Av)
(Auto)
Använder inte ansiktsavkänningsfunktion.
Kameran väljer automatiskt ett ansikte att fokuesera på.
Ansiktsavkänningsmärke
Ansiktsavkänningsram
(orange)
Leendeavkänningsram (vit)
• Funktionen Ansiktsavkänning fungerar inte när digital zoom används.
• När Scenvalsläget är inställt på
(Soft Snap) aktiveras funktionen Ansiktsavkänning.
• Trots att inställningen för [Ansiktsavkänning] är låst till [Auto] när läget Enkel tagning valts visas inga
ansiktsavkänningsramar.
• Upp till 8 ansikten på dina motiv kan kännas av. Däremot kan endast upp till 4 ansikten registreras för
motivet när
(Soft Snap) valts i Scenvalsläget.
• När kameran känner av mer än ett motiv, kommer kameran att avgöra vilket som är huvudmotivet och
ställa in skärpan enligt prioritet. Ansiktsavkänningsramen för huvudobjektet blir orange.
• Ramen för vilken skärpan ställs in blir grön när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
• Ansikten identifieras eventuellt inte korrekt när:
– Det är för mörkt eller för ljust.
– Ansiktena är delvis dolda bakom solglasögon, masker, hattar m.m.
– Motiven inte är vända mot kameran.
38
Fotograferingsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 34
Inspelningssätt: Välja läge för kontinuerlig tagning
Bestämmer om kameran ska utföra kontinuerlig tagning eller ej när du trycker ned avtryckaren.
(Normal)
Tar inte bilder kontinuerligt.
(Burst)
Tar 100 bilder i en följd när du trycker ner avtryckaren och
håller den nedtryckt.
(Forcerad blixt avstängd).
Om Burst-läget
• När självutlösaren används tar kameran högst fem bilder i följd.
• När batterierna blir för svaga, eller när internminnet eller ”Memory Stick Duo” är full, avbryts Bursttagningen.
• Skärpan, vitbalansen och exponeringen ställs in för den första bilden, därefter används samma
inställningar också för de andra bilderna.
Använda menyn
• Blixten ställs på
EV: Justering av ljusstyrkan
Manuell exponeringsinställning.
Mot –
Mot +
–2.0EV
Mot -: Gör bilden mörkare.
0EV
Exponeringen ställs in automatiskt av kameran.
+2.0EV
Mot +: Gör bilden ljusare.
• Mer information om exponeringen finns på sidan 8.
• Kompensationsvärdet kan ställas in i steg om 1/3 EV.
• Om du tar en bild på ett motiv där det är mycket ljust eller mycket mörkt, eller om du använder blixt, kan
det hända att exponeringsjusteringen inte får så stor effekt.
39
Fotograferingsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 34
ISO: Välj en ljuskänslighet
Väljer ISO-känsligheten.
Låg ISO-känslighet
(Auto)
Hög ISO-känslighet
Du kan göra bilden mindre suddig i mörka omgivningar eller
för rörliga motiv genom att öka ISO-känsligheten (välj ett
högre värde). Men bildstörningarna har en tendens att öka när
ISO-känsligheten ökar. Välj ett ISO-känslighetstal i enlighet
med tagningsförhållandena.
• För mer information om ISO-känsligheten, se sidan 8.
• Du kan bara välja mellan [ISO AUTO], [ISO 100] till [ISO 400] när Burst ställts in.
40
Fotograferingsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 34
Mätmetod: Välja mätmetod
Med det här alternativet väljer du vilken metod som ska användas för att avgöra vilken del av
motivet som ska mätas för exponeringsinställningen.
(Multi)
Bilden delas upp i flera områden som mäts var för sig.
Därefter ställer kameran in en välbalanserad exponering
(Flerfältsmätning).
(Centrumvägd)
Mitten av bilden mäts upp och exponeringen ställs in efter
ljusstyrkan där (Centrumvägd mätning).
(Spot)
(Endast för stillbilder)
Bara en viss del av motivet mäts (Spotmätning).
Spotmätningshårkors
Rikta in hårkorset över motivet
Använda menyn
• Den här funktionen kan du använda när motivet befinner sig i
motljus eller när det är stark kontrast mellan motivet och
bakgrunden.
• Mer information om exponeringen finns på sidan 8.
• När du använder spotmätning eller centrumvägd mätning bör du ställa [Skärpa] på [Centrumvägd AF] så
att skärpan ställs in på samma motiv som du använde för mätningen (sidan 42).
• Det går endast att välja mätmetod när [Ansiktsavkänning] är inställt till [Av].
41
Fotograferingsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 34
Skärpa: Ändra inställningsmetod för skärpa
Du kan ändra skärpeinställningsmetod. Om det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i
autofokusläget kan du använda menyn.
(Multi-AF)
Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv i valfri del av
sökarramen.
• Det här läget är användbart när motivet inte befinner sig mitt i
bilden.
Autofokusram
(Endast för stillbilder)
Autofokusramindikator
(Centrumvägd AF)
Skärpan ställs automatiskt in på motiv i mitten av
sökarramen.
• Genom att använda det här läget tillsammans med AFlåsfunktionen kan du komponera bilden som du vill ha den.
Autofokusram
Autofokusramindikator
0,5 m
1,0 m
3,0 m
7,0 m
(oändligheten)
Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv som befinner sig på
ett i förväg inställt avstånd (Förinställt fokus).
• Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv i valfri del av
sökarramen i läget Förinställt fokus.
• Detta läge är användbart när du flera gånger fotograferar ett
föremål på samma avstånd.
• Detta läge är användbart när det är svårt att ställa in skärpan med
automatisk fokusering, till exempel när du tar bilder av ett motiv
genom ett nät eller ett fönster.
• AF är en förkortning av autofokus (dvs. automatisk skärpeinställning).
• När du använder digital zoom inaktiveras autofokusramen och visas med en punktlinje. I det här fallet
fokuserar kameran på motivet i mitten på skärmen.
• Det går endast att välja fokuseringsmetod när [Ansiktsavkänning] är inställt till [Av].
• Du kan bara välja [Multi-AF] när du spelar in filmer.
• Inställningen av läget Förinställt fokus innehåller vissa felmarginaler och dessa felmarginaler ökar när
zoomen är inställt till T-sidan eller när linsen lutas uppåt eller nedåt.
42
Fotograferingsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 34
z Om motivet inte befinner sig i fokus
Vid fotografering med motivet i kanten av ramen (eller skärmen), eller när du använder [Centrumvägd AF],
kan kameran kanske inte ställa in skärpan för ett motiv i kanten av ramen.
I så fall gör du som följande:
1 Komponera om bilden så att motivet befinner sig i mitten av autofokusramen, och tryck ner
avtryckaren halvvägs för att fokusera på motivet (AF-lås).
AE/AF-låsindikator
Så länge som du inte trycker in avtryckaren helt kan du utföra proceduren så många gånger du
vill.
Använda menyn
Autofokusram
2 När AE/AF-låsindikatorn slutar blinka och lyser med ett fast sken, riktar du om kameran så att
du får kompositionen som du ville ha den, och trycker sedan ned avtryckaren helt.
43
Fotograferingsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 34
Vitbalans: Justera färgtonerna
Med de här alternativen justerar du färgtonerna efter belysningsförhållandena i omgivningen.
Använd denna funktion om bildfärger verkar onaturliga.
(Auto)
Med det här alternativet ställer du in för utomhustagningar
under en klar himmel, vid solnedgångar, nattscener eller då
det finns neonskyltar eller fyrverkerier i motivet.
(Molnigt)
Med det här alternativet ställer du in för fotografering under
en molnig himmel eller där det är skuggigt.
(Lysrör 1)/
(Lysrör 2)/
(Lysrör 3)
[Lysrör 1]: Med det här alternativet ställer du in för
fotografering i vit lysrörsbelysning.
[Lysrör 2]: Med det här alternativet ställer du in för
fotografering i naturlig vit lysrörsbelysning.
[Lysrör 3]: Med det här alternativet ställer du in för
fotografering i vit dagsljuslysrörsbelysning.
n (Glödlampa)
44
Med det här alternativet ställs vitbalansen in automatiskt.
(Dagsljus)
Med det här alternativet ställer du in för fotografering under
glödlampor eller i stark belysning som i en fotostudio.
Fotograferingsmeny
(Blixt)
Mer information om funktionen
1 sidan 34
Med det här alternativet ställer du in för fotografering med
blixtbelysning.
• Du kan inte välja detta alternativ när du filmar eller när
(Hög känslighet) har valts med lägesomkopplaren.
Blixtnivå: Med det här alternativet ställer du in mängden blixtljus
Använda menyn
• Mer information om vitbalansen finns på sidan 9.
• I belysning under flimrande lysrör kan det hända att det inte går att ställa in vitbalansen ordentligt, även
om du väljer [Lysrör 1], [Lysrör 2] eller [Lysrör 3].
• Vid fotografering med blixt i annat läge än [Blixt], är [Vitbalans] inställt till [Auto].
Med det här alternativet ställer du in mängden blixtljus.
(–)
Sänker nivån på blixten.
(Normal)
(+)
Höjer nivån på blixten.
• Information om hur du gör för att ändra blixtläget finns på sidan 23.
• Om motivet är för ljust eller för mörkt, kan det hända att justeringen inte har någon effekt.
45
Fotograferingsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 34
Rödögereducering: Ställa in funktionen Rödögereducering
Blixten utlöses två eller flera gånger innan bilden
tas för att minska röda ögon-fenomenet.
(Auto)
Blixten utlöses automatiskt när funktionen Ansiktsavkänning
är aktiverad, för att minska röda ögon-fenomenet.
(På)
Blixten utlöses alltid för att minska röda ögon-fenomenet.
(Av)
Rödögereduceringen avstängd.
• För att undvika att bilderna blir suddiga ska du hålla stadigt i kameran tills exponeringen är klar. Det tar
normalt en sekund efter att du tryckt ned avtryckaren. Se även till att motivet är stilla under denna period.
• Rödögonreducering ger eventuellt inte önskade effekter. Det beror på individuella skillnader och
förhållanden, som till exempel avstånd till motivet eller om personen som fotograferas tittar bort under
förblixten. I så fall kan du åtgärda röda ögon med [Retuschering] i visningsmenyn efter det att du har tagit
bilden (sidan 50).
• När funktionen för ansiktsavkänning inte används avfyras inte blixten för reducering av röda ögon även
om du väljer [Auto].
46
Fotograferingsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 34
Färgläge: Göra bilden mer levande eller lägga till specialeffekter
Du kan ändra bildens ljusstyrka i kombination med olika effekter.
Ställer om bildfärgerna till standardfärger.
(Brunton)
Ställer om bildfärgerna till bruntoner.
(Svartvitt)
Ställer om bilden till svart och vit.
Använda menyn
(Normal)
(Inställningar): Ändra inställningsalternativen
Se sidan 55.
47
Visningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 34
Standardinställningarna är markerade med
.
(Bildspel): Spela upp en bildserie
Spelar upp inspelade bilder i tur och ordning (Diabildsvisning).
Bild
Denna inställning är låst på [Mapp] om du inte matat in någon ”Memory Stick Duo” (säljs
separat).
Allt
Alla stillbilderna spelas upp i tur och ordning.
Mapp
Visar stillbilderna i den valda mappen.
Effekter
Enkelt
Ett enkelt bildspel som växlar bilder med ett förinställt
tidsintervall
• Uppspelningsintervallet går att justera. Med denna funktion kan
du njuta av bilderna i det tempo du önskar.
Grundläggande
Ett vanligt bildspel som passar många olika bildtyper
Övriga inst.
Intervall
1s
3s
Ställer in visningsintervallet för bilderna i ett bildspel av
typen [Enkelt].
5s
10 s
Auto
Intervallet har ställts in för att passa [Grundläggande]bildspel.
Upprepa
48
På
Bilderna spelas upp i en kontinuerlig slinga.
Av
När alla bilderna har spelats upp avbryts bildspelet.
Visningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 34
Start
Se följande förfarande.
Avsluta
Avbryter diabildsvisningen.
1 Välj [Bild], [Effekter], [Intervall] och [Upprepa] med v/V/b/B på kontrollknappen.
2 Välj [Start] med v, och tryck sedan på z.
Diabildsvisningen startar.
Avbryta bildspelet
Tryck på z.
• Du kan inte pausa bildspelet.
Använda menyn
49
Visningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 34
(Retuschering): Retuschering av bilder
Lägger till effekter eller korrigerar till en inspelad bild och spelar in den som en ny fil. Den
ursprungliga bilden ligger kvar.
Så här retuscherar du stillbilderna
1 Välj de bilder som du vill retuschera medan du visar bilder i enbildsläge.
2 Tryck på MENU-knappen.
3 Välj [Retuschering] med v/V på kontrollknappen och tryck därefter på z efter att du valt önskat
läge med b/B.
4 Retuschera bilderna genom att följa anvisningarna för varje retuscheringsläge nedan.
(Trimma)
Uppspelningszoomning görs på bilden och delar av bilden
beskärs.
1 Tryck på W/T för att zooma in på trimningsområdet.
2 Välj punkt med v/V/b/B och tryck sedan på MENU.
3 Välj [Bildstorlek] med v/V och tryck sedan på z.
Välj en bildstorlek som ska spelas in med v/V, tryck därefter
på z igen.
4 Välj [OK] med v/V och tryck sedan på z.
• Den bildstorlek som du kan trimma varierar beroende på bilden.
• Det kan hända att bildkvaliteten sjunker på trimmade bilder.
(Rödögereducering)
Reducerar fenomenet med röda ögon som orsakas av blixt.
Välj [OK] med v/V och tryck sedan på z.
• Beroende på bilden går det kanske inte att korrigera röda ögonfenomenet.
50
Visningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 34
(Olika storleksändringsmöjl.): Ändra bildstorleken efter användning
Du kan ändra bildförhållande och storlek på bilder och sedan spela in dem som nya filer.
Du kan konvertera bilder till 16:9-aspekt för visning med hög upplösning och till VGA-aspekt
för blogg eller e-postbilagor.
Ändrar bildförhållandet från 4:3/3:2 till 16:9 och sparar som 2Mstorlek.
(Blogg / Epostbilagor)
Ändrar bildförhållandet från 16:9/3:2 till 4:3 och sparar som
VGA-storlek.
Använda menyn
(HDTV)
1 Välj de bilder som du vill retuschera medan du visar bilder i enbildsläge.
2 Tryck på MENU-knappen.
3 Välj [Olika storleksändringsmöjl.] med v/V på kontrollknappen och tryck därefter på z efter att
du valt önskad bildstorlek med b/B.
4 Tryck på W/T för att zooma in det område du vill trimma.
5 Välj punkt med v/V/b/B och tryck sedan på MENU.
6 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
•
•
•
•
För mer information om bildstorlek, se sidan 25.
Det går inte att ändra storlek för filmer.
Du kan inte ändra storlek för bilder från VGA till [HDTV].
Genom att förstora bilden och ändra storlek flera gånger kan bildkvaliteten försämras.
51
Visningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 34
(Skydda): Förhindra oönskad radering
Med det här alternativet skyddar du bilder från att raderas av misstag. Indikatorn
visas på en skyddad bild.
(Denna bild)
(Skydda)
Skyddar eller tar bort skyddet från den valda bilden.
• Detta alternativ visas endast i enbildsvisning.
(Flera bilder)
Väljer och skyddar eller tar bort skyddet från flera bilder.
Skydda en bild
1 Välj de bilder som du vill skydda när du visar bilder i enbildsläge.
2 Tryck på MENU-knappen.
3 Välj [Skydda] med v/V på kontrollknappen och välj [Denna bild] med b/B och tryck därefter
på z.
Välja och skydda bilder
1 Tryck på MENU när du visar bilder i enbildsläge eller i indexläge.
2 Välj [Skydda] med v/V och välj [Flera bilder] med b/B och tryck sedan på z.
I enbildsläget:
3 Välj den bild som du vill skydda med b/B och tryck sedan på z.
bifogas den valda bilden.
4 Visa andra bilder du vill skydda genom att trycka på b/B och sedan på z.
5 Tryck på MENU-knappen.
6 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
I indexläget:
3 Välj den bild du vill skydda med v/V/b/B och tryck sedan på z.
bifogas den valda bilden.
4 Om du vill skydda fler bilder upprepar du steg 3.
För att välja alla bilder för ett datum/mapp/favoriter väljer du fältet med b, tryck därefter på z.
5 Tryck på MENU-knappen.
6 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
• Tänk på att alla data, inklusive skyddade bilder, raderas från inspelningsmediet när du formaterar det.
Bilderna går sedan inte att återställa.
• Det kan ta en stund att skydda en bild.
52
Visningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 34
Ta bort bildskyddet
Välj den bild du vill ta bort skyddet från och ta sedan bort skyddet genom att utföra samma
procedur som i ”Välja och skydda bilder”.
Indikatorn
(Skydda) försvinner.
: Lägga till en utskriftsmarkering
Lägger till en utskriftsmarkering (
Se sidan 85.
) på de bilder du vill skriva ut.
(Utskrift): Skriva ut bilder med en skrivare
(Rotera): Rotera stillbilder
Med det här alternativet roterar du en stillbild.
Använda menyn
Skriva ut bilder som tagits med kameran.
Se sidan 82.
1 Visa bilden som ska roteras.
2 Tryck på MENU-knappen för att visa menyn.
3 Välj [Rotera] med v/V på kontrollknappen och tryck sedan på z.
4 Välj [
] och rotera sedan bilden med b/B.
5 Välj [OK] med v/V och tryck sedan på z.
• Du kan inte rotera skyddade bilder eller filmer.
• Det kan hända att det inte går att rotera bilder som tagits med andra kameror.
• När du visar bilderna på en dator kan det hända att programvaran inte återger bildroteringsinformationen.
53
Visningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 34
(Välj mapp): Välja mapp för visning av bilder
Väljer den mapp som innehåller bilden du vill spela upp.
1 Välj önskad mapp med b/B på kontrollknappen.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Avbryta valet av mapp
Välj [Avsluta] i steg 2 och tryck sedan på z.
z Om mappar
Kameran sparar bilderna i en angiven mapp på din ”Memory Stick Duo”. Du kan byta mapp och skapa nya
mappar.
• Skapa en ny mapp t [Skapa lagringsmapp] (sidan 60)
• Byta inspelningsmapp (mapp där bilderna sparas under tagning) t [Byt lagringsmapp] (sidan 61)
• När det finns flera mappar på din ”Memory Stick Duo” och den första eller sista bilden i en mapp visas,
tänds följande indikatorer.
: Går till föregående mapp.
: Går till nästa mapp.
: Byter till föregående eller nästa mapp.
(Inställningar): Ändra inställningsalternativen
Se sidan 55.
54
Använda inställningsskärmen
Använda inställningsalternativ
Du kan ändra standardinställningarna med hjälp av inställningsskärmen.
v/V/b/B-knapp
Lägesomkopplare
MENU-knapp
z-knapp
Kontrollknapp
1 Tryck på MENU-knappen för att visa MENU-skärmen.
2 När du tryckt på V på kontrollknappen går du till inställningen
3 Tryck på v/V/b/B på kontrollknappen för att välja det alternativ du vill ställa
in.
4 Tryck på z för att aktivera
inställningen.
Använda inställningsskärmen
(Inställningar). Tryck sedan på z.
För att släcka skärmen
(Inställningar) trycker du på MENU-knappen.
För att återgå till menyn från skärmen
(Inställningar) trycker du upprepade gånger på b på
kontrollknappen.
• Tryck ner avtryckaren halvvägs för att stänga skärmen
(Inställningar) och återgå till läget för
tagning.
Avbryta inställningen
(Inställningar)
Välj [Ångra] om det alternativet visas och tryck sedan på z på kontrollknappen. Om det inte
visas väljer du föregående inställning igen.
• Den här inställningen sparas i minnet även när kameran stängs av.
55
Huvudinställningar
— Huvudinställningar 1
Mer information om funktionen
1 sidan 55
De ursprungliga inställningarna (standardinställningarna) är markerade med
.
Pip
Väljer ljudsignalen som hörs när du utför olika åtgärder på kameran.
Slutare
Slår på slutarljudet som hörs när du trycker ned avtryckaren.
På
Slår på pip-/slutarljudet som hörs när du trycker ned
kontrollknappen/avtryckaren.
Av
Stänger av ljudsignalen/slutarljudet.
Funktionsguide
När du använder kameran visas funktionsguiden.
På
Visar funktionsguiden.
Av
Visar inte funktionsguiden.
Initialisera
Återställer alla inställningar till standardinställningarna. Även om du utför denna funktion
kommer bilderna som sparats på internminnet lämnas orörda.
1 Välj [Initialisera] med v/V på kontrollknappen och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Initialisera alla inställningar” visas.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Inställningarna återställs till standardinställningarna.
Avbryta initialisering
Välj [Ångra] i steg 2 och tryck sedan på z.
• Se till att inte stänga av kameran under initialisering.
56
Huvudinställningar
— Huvudinställningar 2
Standardinställningarna är markerade med
Mer information om funktionen
1 sidan 55
.
USB-anslutning
Väljer USB-läget när kameran är ansluten till en dator eller en PictBridge-kompatibel skrivare
med den avsedda USB-kabeln.
PictBridge
Ansluter kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare
(sidan 82). När du ansluter kameran till en dator, startar
guiden för kopiering automatiskt och bilderna i kamerans
inspelningsmapp kopieras till datorn. (med Windows Vista/
XP, Mac OS X)
Mass Storage
Upprättar en lagringsenhetsanslutning mellan kameran och
datorn eller en annan USB-enhet (sidan 71).
Video ut
NTSC
Ställer in videoutsignalen för formatet NTSC (för t.ex. USA
och Japan).
PAL
Ställer in videoutsignalen för formatet PAL (för t.ex. Europa).
Använda inställningsskärmen
Ställer in videoutsignalen enligt den anslutna videoutrustningens TV-färgsystem. TVfärgsystem skiljer sig beroende på landet och regionen.
För att visa bilder på en TV-skärm kontrollerar du vilket TV-färgsystem som gäller för landet
eller regionen där den används (sidan 66).
57
Tagningsinställn.
Mer information om funktionen
1 sidan 55
Standardinställningarna är markerade med
.
Rutnät
Med rutlinjerna som referens kan du enkelt placera motiv i horisontellt/vertikalt läge.
På
Visar rutlinjerna.
Av
Visar inte rutnätet.
• Rutlinjerna spelas inte in.
Digital zoom
Väljer det digitala zoomläget. Kameran förstorar bilden med hjälp av optisk zoom (upp till
4×). När zoomförstoringsgraden överskrider 4× använder kameran antingen smart zoom eller
digital precisionszoom.
Smart
(Smart zoom)
( )
Förstorar bilden digitalt inom en skala där bilden inte
kommer att bli förvrängd, i enlighet till bildstorleken.
Detta är inte tillgängligt när bildstorleken är inställd på [12M]
(DSC-S980), [10M] (DSC-S950), [16:9 (9M)] (DSC-S980),
[16:9 (7M)] (DSC-S950) eller [3:2].
• Den totala zoomskalan för Smart zoom visas i följande tabell.
58
Precision
(Precisionsdigitalzoom)
( )
Förstorar alla bildstorlekar med den totala zoomskalan på
ungefär 8×, inklusive den optiska zoomens 4×. Observera
dock att bildens kvalitet försämras när den optiska
zoomskalan överskrids.
Av
Den digitala zoomen används inte.
Tagningsinställn.
Mer information om funktionen
1 sidan 55
Bildstorlek och total zoomskala med Smart zoom (inklusive den optiska zoomens 4×)
Storlek
Total zoomskala
DSC-S950
DSC-S980
8M
—
Ungefär 4,9 ×
5M
Ungefär 5,6×
Ungefär 6,2 ×
3M
Ungefär 7,1×
Ungefär 7,8×
VGA
Ungefär 22×
Ungefär 25×
16:9 (2M)
Ungerfär 7,6×
Ungefär 8,3×
• Du kan inte använda digital zoom när du spelar in filmer.
Autom. granskning
Visar den inspelade bilden i ungefär två sekunder direkt efter tagningen av en stillbild.
Automatisk granskning används.
Av
Automatisk granskning används inte.
• Om du trycker ner avtryckaren halvvägs släcks den tagna bilden på skärmen och du kan ta nästa bild med
en gång.
• Du kan inte använda automatisk granskning vid fotografering i Burst-läge.
Använda inställningsskärmen
På
59
Minnesverktyg
— Memory Stick-verktyg
Mer information om funktionen
1 sidan 55
Det här alternativet visas bara när du har satt in ”Memory Stick Duo” i kameran.
Format
Formaterar ”Memory Stick Duo”. ”Memory Stick Duo” som säljs i handeln är redan
formaterade och går att använda direkt.
• Observera att alla data på ”Memory Stick Duo” raderas permanent vid formatering, inklusive skyddade
bilder.
1 Välj [Format] med v/V på kontrollknappen och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Alla data på Memory Stick kommer att raderas” visas.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Formateringen startar.
Avbryta formatering
Välj [Ångra] i steg 2 och tryck sedan på z.
Skapa lagringsmapp
Skapar en mapp på din ”Memory Stick Duo” för inspelning av bilder.
1 Välj [Skapa lagringsmapp] med v/V på kontrollknappen och tryck sedan på z.
Skärmen för att skapa mappar visas.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
En ny mapp skapas, vars nummer blir ett steg högre än det tidigare högsta numret, och den nya
mappen blir den aktuella lagringsmappen.
Avbryta skapandet av en mapp
Välj [Ångra] i steg 2 och tryck sedan på z.
•
•
•
•
Om du inte skapar någon ny mapp används mappen ”101MSDCF” som lagringsmapp.
Du kan skapa mappar med nummer upp till ”999MSDCF”.
Du kan inte radera en mapp med kameran. Om du vill radera en mapp använder du en dator eller liknande.
Bilderna lagras i den nyskapade mappen ända tills du skapar en annan mapp eller väljer en annan
inspelningsmapp.
• Du kan lagra upp till 9 999 bilder i en mapp. När en mapp blir full skapas automatiskt en ny mapp.
• För mer information, se ”Lagringsdestinationer och filnamn för bildfiler” (sidan 73).
60
Minnesverktyg — Memory Stick-verktyg
Mer information om funktionen
1 sidan 55
Byt lagringsmapp
Byter mapp för inspelning av bilder.
1 Välj [Byt lagringsmapp] med v/V på kontrollknappen och tryck sedan på z.
Skärmen för val av mappar visas.
2 Välj önskad mapp med b/B och [OK] med v och tryck sedan på z.
Avbryta bytet av inspelningsmapp
Välj [Ångra] i steg 2 och tryck sedan på z.
Kopiera
Kopierar alla bilder i internminnet till en ”Memory Stick Duo”.
1 Sätt i ”Memory Stick Duo” med tillräcklig kapacitet.
2 Välj [Kopiera] med v/V på kontrollknappen och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Alla data i internminnet kommer att kopieras” visas.
3 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Kopieringen startar.
Använda inställningsskärmen
• Du kan inte välja mappen ”100MSDCF” som inspelningsmapp.
• Du kan inte flytta inspelade bilder till en annan mapp.
Avbryta kopiering
Välj [Ångra] i steg 3 och tryck sedan på z.
• Använd ett fulladdat batteri. Om du kopierar bildfiler med ett alltför svagt batteri finns det risk för att
batteriet tar slut under kopieringen, vilket kan leda till att kopieringen misslyckas eller rentav att bilddata
blir förstörda.
• Du kan inte välja bilder att kopiera.
• Originalbilderna i internminnet blir kvar även efter kopieringen. Om du vill radera innehållet på
internminnet tar du ut din ”Memory Stick Duo” efter kopieringen och formaterar därefter internminnet
([Format] under [Internminnesverktyg]) (sidan 62).
• En ny mapp skapas på ”Memory Stick Duo” och alla data kopieras till den. Du kan inte välja en specifik
mapp och kopiera bilder till den.
•
-märket (Utskriftsmarkering) på bilder kopieras inte.
61
Minnesverktyg
— Internminnesverktyg
Mer information om funktionen
1 sidan 55
Det här alternativet visas inte när du har satt in ”Memory Stick Duo” i kameran.
Format
Används för att formatera internminnet.
• Tänk på att när du formaterar internminnet raderas alla data från minnet för gott, även skyddade bilder.
1 Välj [Format] med v/V på kontrollknappen och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Alla data i internminnet kommer att raderas” visas.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Formateringen startar.
Avbryta formatering
Välj [Ångra] i steg 2 och tryck sedan på z.
62
Klockinställningar
Mer information om funktionen
1 sidan 55
Klockinställningar
Ställer in datum och tid.
1 Välj [Klockinställningar] på skärmen
(Inställningar).
2 Tryck på z på kontrollknappen.
3 Välj datumvisning med v/V, tryck därefter på z.
4 Välj de olika alternativen med b/B och ställ in det numeriska värdet med v/V och tryck sedan
på z.
5 Välj [OK] och tryck sedan på z.
Avbryta klockinställningen
Välj [Ångra] i steg 5 och tryck sedan på z.
Använda inställningsskärmen
• Midnatt anges som 12:00 AM, medan middagstid anges som 12:00 PM.
63
Language Setting
Mer information om funktionen
1 sidan 55
Language Setting
Väljer språket som ska användas för att visa menyalternativ, varningar och meddelanden på
skärmen.
64
Visa bilder på en TV
Visa bilder på en TV
Du kan visa bilderna på en TV genom att ansluta kameran till en TV.
Anslutningen varierar beroende vilken typ av TV som kameran ansluts till.
Visa bilder genom att ansluta kameran till en TV med den medföljande,
dedikerade A/V-kabeln
Innan du ansluter kameran till TV:n slår du av strömmen till både kameran och TV:n.
1 Anslut kameran till TV:n med den dedikerade A/V-kabeln (medföljer).
1 Till ljud/videoingångarna
VIDEO
AUDIO
Gult
Svart
Dedikerad A/V-kabel
(Uppspelning)-knapp
2 Till
(USB) ·
A/V OUT-kontakten
Visa bilder på en TV
Kontrollknapp
• Om TV:n har stereoingångar ansluter du den dedikerade A/V-kabelns ljudkontakt (svart) till den vänstra
ljudkontakten.
2 Slå på TV:n och ställ in ingången.
• Se även i bruksanvisningen som medföljde TV:n.
3 Tryck på
(Uppspelning) för att starta kameran.
Bilder som du tagit med kameran visas på TV:n.
Tryck på b/B på kontrollknappen för att välja önskad bild.
• Om du använder kameran utomlands är det möjligt att du måste ställa om videoutgången så att den passar
TV-systemet (sidan 57).
65
Visa bilder på en TV
Om TV-färgsystem
Om du vill visa bilder på en TV-skärm behöver du en TV med en videoingång och den
dedikerade A/V-kabeln. TV:ns färgsystem måste stämma överens med det färgsystem som den
digitala stillbildskameran använder. Kontrollera med följande listor över TV-färgsystem för
det land eller den region där du använder kameran.
NTSC-systemet
Bahamas, Bolivia, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerna, Jamaica, Japan,
Kanada, Korea, Mexiko, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
PAL-systemet
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike m.fl.
PAL-M-systemet
Brasilien
PAL-N-systemet
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-systemet
Bulgarien, Frankrike, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Ryssland, Ukraina m.fl.
66
Använda datorn
Använda en Windows-dator
Mer information om hur du använder kameran tillsammans
med en Macintosh-dator finns under ”Använda en Macintoshdator” (sidan 78).
Bilderna av skärmar som används i detta avsnitt är baserade
på den engelska versionen.
Installera först programvaran (medföljer) (sidan 69)
• Installera programvaran på följande sätt:
– ”PMB”
Kopiera bilder till datorn (sidan 71)
DVD-skivbrännare)
– Skriva ut eller spara stillbilder med datum
Ytterligare information om den här produkten och svar på
ofta ställda frågor finner du på Sonys supporthemsida.
http://www.sony.net/
Använda datorn
• Kopiera bilder till datorn med ”PMB”.
• I ”PMB” kan du göra detta med dina bilder:
– Titta på bilder som sparats på datorn
– Redigera bilder
– Visa tagningsplatserna för stillbilder på kartor online
– Skapa en skiva med de bilder du tagit (kräver en CD- eller
67
Använda en Windows-dator
Rekommenderat datorsystem
Följande rekommendationer gäller för den
dator som kameran ska anslutas till.
Rekommenderat datorsystem för
kopiering av bilder
Operativsystem (förinstallerat):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4/Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2
SP1
• Felfri användning kan inte garanteras i en
systemmiljö där operativsystemet
uppgraderats till något av ovanstående
operativsystem och inte heller på datorer
med flera operativsystem (multi-boot).
USB-uttag: Ska finnas som standard
Rekommenderad miljö för att använda
”PMB”
Operativsystem (förinstallerat):
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP1
Processor (CPU)/minne: Pentium III
500 MHz eller snabbare, minst 256 MB
RAM (rekommenderat: Pentium III
800 MHz eller snabbare och minst
512 MB RAM)
Hårddisk: Hårddiskutrymme som krävs för
installation — ungefär 500 MB
Bildskärm: Skärmupplösning: Minst 1 024 ×
768 punkter
Videominne: 32 MB eller mer
(Rekommenderas: 64 MB eller mer)
*1) Det
*2)
68
finns inte stöd för 64-bitars versioner.
Det finns inte stöd för starterversioner
(utgåvor).
Att observera när du ansluter kameran
till en dator
• Datormiljön måste också uppfylla
operativsystemets krav.
• Du kan inte få några garantier för att
programmet under alla förhållanden fungerar för
samtliga av de ovan rekommenderade
datormiljöerna.
• Om du ansluter två eller flera USB-enheter till
en dator samtidigt, kan det hända att vissa
enheter, även den här kameran, inte fungerar
som de ska, beroende på vilka andra typer av
USB-enheter som används samtidigt.
• Problemfri användning kan inte garanteras om
du använder en USB-hubb.
• Om kameran ansluts via ett USB-gränssnitt som
är kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0)
kan du få en mer avancerad överföring
(höghastighetsöverföring) eftersom den här
kameran hanterar Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Det finns två lägen du kan välja mellan för en
USB-anslutning när du ansluter till en dator,
[Mass Storage] (standardinställning) och
[PictBridge]. I det här avsnittet beskrivs [Mass
Storage] som exempel. Mer information om
[PictBridge] finns på sidan 57.
• När datorn återgår från ett vänte- eller viloläge
kan det hända att kommunikationen mellan
kameran och datorn inte återupptas samtidigt.
Installera programvaran (medföljer)
Du kan installera programvaran (medföljer)
med följande procedur.
• Logga in som administratör.
1 Slå på datorn och sätt i CD-ROMskivan (medföljer) i CD-ROMenheten.
5 Slutför installationen med hjälp
av anvisningarna på skärmen.
• När det visas ett meddelande om att datorn
behöver startas om startar du om datorn
enligt anvisningarna på skärmen.
• Beroende på datorns systemmiljö är det
möjligt att DirectX redan är installerat.
Installationsfönstret visas.
• Visas det inte dubbelklickar du på
[Computer] (i Windows XP, [My
Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
• Skärmen Automatisk uppspelning visas.
Välj ”Run Install.exe.” och följ
anvisningarna som visas på skärmen för att
fortsätta med installationen.
2 Klicka på [Install].
Fönstret ”Choose Setup Language”
visas.
6 Ta ut CD-ROM-skivan när
installationen är klar.
När du installerat programvaran skapas
genvägsikoner för ”PMB”, ”PMB-guide”
på skrivbordet.
• Dubbelklicka för att starta
”PMB”.
• Dubbelklicka för att starta
3 Välj önskat språk och klicka
”PMB-guide”.
sedan på [Next].
4 Läs igenom villkoren noggrant.
Om du accepterar villkoren i
avtalet klickar du på
radioknappen bredvid [I accept
the terms of the license
agreement] och klickar sedan på
[Next].
Använda datorn
Fönstret ”License Agreement” visas.
69
Om ”PMB (Picture Motion Browser)” (medföljer)
Du kan använda stillbilder och filmer från
kameran på många olika sätt med hjälp av
programvaran.
Detta avsnitt sammanfattar ”PMB”.
”PMB” - översikt
Med ”PMB” kan du:
• Importera bilder som du tagit med kameran och
sedan visa dem på datorn.
• Organisera bilder på datorn i en kalender efter
det datum du tog bilderna och sedan visa dem.
• Du kan visa bildfiler som är lagrade på en dator
med hjälp av kameran genom att kopiera dem
till en ”Memory Stick Duo”.
• Retuschera (Rödögereducering m.fl.), skriva ut
och skicka stillbilder som e-postbilagor, ändra
tagningsdatum och mer.
• Du kan skriva ut eller spara stillbilder med
infogat datum.
• Du kan skapa en dataskiva med hjälp av en CDeller DVD-brännare.
• Ladda upp bilden till webbsidan.
• Mer information finns i ”PMB-guide”.
För att öppna ”PMB-guide”
• Dubbelklicka på ikonen ”PMB-guide” på
skrivbordet.
• Klicka på [Start] t [All Programs]
t [Sony Picture Utility] t [Help]
t [PMB-guide] från Start-menyn.
70
Starta och avsluta ”PMB”
Starta ”PMB”
Dubbelklicka på ikonen
(PMB) på
skrivbordet.
Du kan även klicka på [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility]
t [PMB] från Start-menyn.
• Ett bekräftelsemeddelande från
informationsverktyget visas på skärmen när du
startar ”PMB” första gången. Välj [Start]. Den
här funktionen informerar dig om nyheter, om
t.ex. uppdaterad programvara. Du kan ändra
inställningen senare.
Avsluta ”PMB”
Klicka på knappen
högra hörn.
i skärmens övre
Kopiera bilder till datorn med ”PMB”
Förbereda kameran och datorn
Ansluta kameran till datorn
1 Till
(USB) · A/V
OUT-kontakten
1 Sätt i en ”Memory Stick Duo” med
inspelade bilder i kameran.
• När du kopierar bilder från internminnet
behöver du inte utföra det här steget.
2 Sätt in ett tillräckligt laddat batteri
i kameran eller anslut kameran till
ett vägguttag via nätadaptern
(säljs separat).
Dedikerad USB-kabel
• Om du försöker kopiera filer och batteriet
inte är tillräckligt laddat, kan kopieringen
misslyckas eller i värsta fall leda till
förstörda data, om batteriet tar slut för fort.
3 Starta datorn och tryck därefter
på knappen
2 Till en USBkontakt
(Uppspelning).
”Ansluter...” visas på kamerans skärm.
(Uppspelning)-knapp
Använda datorn
Åtkomstindikatorer*
Första gången du ansluter kameran via USB
kör datorn automatiskt ett program för att
identifiera kameran. Vänta en liten stund.
*
visas på skärmen under pågående
kommunikation.
Använd inte datorn medan indikatorn visas. När
indikatorn ändrats till
kan du använda
datorn igen.
• Om ”Ansluter...” inte visas ställer du in [USBanslutning] på [Mass Storage] (sidan 57).
71
Kopiera bilder till datorn med ”PMB”
Kopiera bilder till en dator
1 Anslut kameran till en dator
såsom beskrivs i ”Anslut
kameran till din dator”.
Visa bilder på datorn
När importen är klar startas ”PMB”.
Miniatyrbilder av de importerade bilderna
visas.
Efter att du upprättat en USB-anslutning
visas automatiskt skärmen [Import
Media Files] i ”PMB”.
• Mappen ”Pictures” (in Windows XP, ”My
Pictures”) är vald som standardmapp under
”Viewed folders”.
Organisera bilder på datorn i en kalender
efter det datum då du tog bilderna och
sedan visa dem.
Mer information finns i ”PMB-guide”.
• Om du använder ”Memory Stick”-platsen,
se sidan 75.
• Om guiden Automatisk uppspelning visas
ska du stänga den.
2 Importera bilderna.
När du är beredd att importera bilderna
klickar du på [Import]-knappen.
Exempel: Skärm för visning av månad
Som standardinställning importeras
bilderna till en mapp som skapas under
”Pictures” (i Windows XP, ”My
Pictures”) och som har sitt namn efter
det datum som du utför importen.
• För mer information om ”PMB”, se ”PMBguide”.
72
Kopiera bilder till datorn med ”PMB”
Avbryta USB-anslutningen
Utför proceduren från steg 1 till 4 nedan
innan du:
• kopplar bort den dedikerade USB-kabeln.
• Plocka ur ”Memory Stick Duo”.
• Sätter in ”Memory Stick Duo” i kameran efter
att ha kopierat bilder från internminnet.
• Stänger av kameran.
Lagringsdestinationer och
filnamn för bildfiler
Bildfilerna som spelats in med kameran är
samlade i mappar på ”Memory Stick Duo”
eller i internminnet.
Exempel: Visa mappar i Windows Vista
1 Dubbelklicka på frånkopplingsikonen i
aktivitetsfältet.
Windows Vista
Dubbelklicka här
Windows XP/Windows 2000
Dubbelklicka här
2 Klicka på
t [Stop].
(USB Mass Storage Device)
4 Klicka på [OK].
Enheten har kopplats bort.
• Steg 4 behöver du inte utföra för Windows
Vista/XP.
A Mapp med bilddata som spelats in på en
kamera som saknar funktion för att skapa
mappar.
Använda datorn
3 Kontrollera enheten i bekräftelsefönstret
och klicka sedan på [OK].
B Mapp med bilddata som spelats in med
kameran.
Om inga nya mappar har skapats finns
följande mappar:
– ”Memory Stick Duo”: endast ”101MSDCF”
– Internminne: bara ”101_SONY”
• Du kan inte spela in bilder i mappen
”100MSDCF”. Bilderna i de här mapparna är
bara tillgängliga för visning.
• Du kan inte spela in bilder i eller visa bilder från
mappen ”MISC”.
73
Kopiera bilder till datorn med ”PMB”
• Bildfiler namnges som följer:
– Stillbildsfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.AVI
– Indexbildfiler som sparas vid filminspelning:
MOV0ssss.THM
ssss står för ett nummer mellan 0001 och
9999. De numeriska delarna av namnet på en
filmfil som spelats in i filmläge och den
motsvarande indexbildfilen är desamma.
• Mer information om mappar finns på sid. 54 och
60.
74
Kopiera bilder till en dator utan ”PMB”
Du kan kopiera bilderna till en dator utan
”PMB” som följer.
Kopiera bilder till en dator
- Windows Vista/XP
Om datorn har en ”Memory Stick”-plats
Ta ut ”Memory Stick Duo” ur kameran och
sätt in den i ”Memory Stick Duo”-adaptern.
Sätt ”Memory Stick Duo”-adaptern i datorn
och kopiera bilderna.
• Även om du använder Windows 95/98/98
SecondEdition/NT/Me kan du kopiera bilder
genom att sätta in ”Memory Stick Duo” i
datorns ”Memory Stick”-plats.
• Om ”Memory Stick PRO Duo” inte identifieras,
se sidan 92.
Om datorn inte har någon ”Memory
Stick”-plats
Upprätta en USB-anslutning och utför
stegen för att kopiera bilder.
1 Förbered kameran och datorn.
Utför samma procedur som beskrivs
under ”Förbereda kameran och datorn”
på sidan 71.
2 Anslut kameran till datorn med
den dedikerade USB-kabeln.
Utför samma procedur som beskrivs
under ”Ansluta kameran till datorn” på
sidan 71.
• Om ”PMB” redan är installerad, startar
[Import Media Files] på ”PMB” men välj
[Cancel] för att avsluta.
Använda datorn
• Fönstren som visas i det här avsnittet är exempel
vid kopiering av bilder från ”Memory Stick
Duo”.
• Kameran är inte kompatibel med Windowsversionerna Windows 95/98/98 SecondEdition/
NT/Me.
Om du har en dator utan ”Memory Stick”-plats
kopierar du bilderna från din ”Memory Stick”
till datorn genom att använda en ”Memory Stick
Duo”-läsare/-skrivare som finns att köpa i
handeln.
• Om du vill kopiera bilder från internminnet till
datorn, kopierar du först bilderna till en
”Memory Stick Duo” och kopierar dem sedan
vidare till datorn.
I det här avsnittet beskrivs hur du kopierar
bilder till mappen ”Documents” (För
Windows XP:”My Documents”) som
exempel.
75
Kopiera bilder till en dator utan ”PMB”
3 Klicka på [Open folder to view
files] (för Windows XP: [Open
folder to view files]t [OK]) när
guiden automatiskt visas på
skrivbordet.
6 Klicka på mappen [Documents]
(för Windows XP: [My
Documents]). Högerklicka sedan
på fönstret ”Documents” för att
visa menyn och klicka på [Paste].
1
2
• Om guiden inte visas automatiskt följer du
proceduren: t ”För Windows 2000”.
4 Dubbelklicka på [DCIM].
5 Dubbelklicka på mappen där de
bildfiler som du vill kopiera finns
sparade. Högerklicka sedan på en
bildfil för att visa menyn och
klicka på [Copy].
Bildfilerna kopieras till mappen
[Documents] (för Windows XP: [My
Documents]).
• Om det redan finns en bild med samma
filnamn i destinationsmappen visas ett
meddelande som ber dig att bekräfta innan
den gamla filen skrivs över med den nya.
När du skriver över den gamla bilden med
en ny raderas originalfilen. Om du vill
kopiera den nya bildfilen till datorn utan att
skriva över den gamla filen, ändrar du först
filnamnet och kopierar sedan bildfilen. Tänk
på att om du ändrar filnamnet (sidan 77) kan
det hända att du inte längre kan spela upp
den bilden på kameran.
För Windows 2000
1
2
• Om lagringsdestinationen för bildfiler, se
sidan 73.
76
Dubbelklicka på [My Computer]
t [Removable Disk] efter att du anslutit
kameran till datorn. Gå därefter vidare från
steg 4.
Visa bildfiler som är lagrade på en dator med hjälp av
kameran genom att kopiera till ”Memory Stick Duo”
I det här avsnittet beskrivs processen med
en Windows-dator som exempel.
Om en bildfil som kopierats till en dator
inte längre finns kvar på din ”Memory Stick
Duo”, går det ändå att se den bilden igen på
kameran om du kopierar tillbaka bildfilen
från datorn till din ”Memory Stick Duo”.
• Hoppa över steg 1 om du inte har ändrat
filnamnet som skapades med kameran.
• Det kan hända att det inte går att spela upp vissa
bilder beroende på bildstorleken.
• Sony garanterar inte uppspelning av bildfiler på
kameran om filerna har bearbetats med en dator
eller spelats in med en annan kamera.
• Om det inte finns några mappar på din ”Memory
Stick Duo” skapar du först en mapp (sidan 60)
med kameran och kopierar sedan bildfilerna.
2 Kopiera bildfilen till ”Memory
Stick Duo”-mappen på följande
vis.
1 Högerklicka på bildfilen och klicka sedan
på [Copy].
2 Dubbelklicka på [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [Computer] (i
Windows XP, [My Computer]).
3 Högerklicka på mappen [sssMSDCF] i
mappen [DCIM] och klicka sedan på
[Paste].
• sss står för ett nummer mellan 100
och 999.
1 Högerklicka på bildfilen och
klicka sedan på [Rename].Ändra
filnamnet till ”DSC0ssss”.
Ange ett nummer mellan 0001 och 9999 för
ssss.
2
Använda datorn
1
• Om det visas ett meddelande som ber dig
bekräfta en överskrivning, anger du ett annat
nummer.
• Det kan hända att en filändelse visas
beroende på hur datorn är inställd.
Filändelsen för stillbilder är JPG och för
filmer AVI. Ändra inte filändelsen.
77
Använda en Macintosh-dator
Du kan kopiera bilderna till en Macintoshdator.
• ”PMB” är inte kompatibelt med Macintoshdatorer.
Rekommenderat datorsystem
Följande rekommendationer gäller för den
dator som kameran ska anslutas till.
Rekommenderat datorsystem för
kopiering av bilder
Operativsystem (förinstallerat): Mac OS
9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 till v10.5)
USB-uttag: Finns som standard
Att observera när du ansluter kameran
till en dator
• Du kan inte få några garantier för att
programmet under alla förhållanden fungerar för
samtliga av de ovan rekommenderade
datormiljöerna.
• Om du ansluter två eller flera USB-enheter till
en dator samtidigt, kan det hända att vissa
enheter, även den här kameran, inte fungerar
som de ska, beroende på vilka andra typer av
USB-enheter som används samtidigt.
• Problemfri användning kan inte garanteras om
du använder en USB-hubb.
• Om kameran ansluts via ett USB-gränssnitt som
är kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0)
kan du få en mer avancerad överföring
(höghastighetsöverföring) eftersom den här
kameran hanterar Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Det finns två lägen du kan välja mellan för en
USB-anslutning när du ansluter till en dator,
[Mass Storage] (standardinställning) och
[PictBridge]. I det här avsnittet beskrivs [Mass
Storage] som exempel. Mer information om
[PictBridge] finns på sidan 57.
• När datorn återgår från ett vänte- eller viloläge
kan det hända att kommunikationen mellan
kameran och datorn inte återupptas samtidigt.
78
Kopiera bilder till en dator och
visa dem
1 Förbered kameran och
Macintosh-datorn.
Utför samma procedur som beskrivs
under ”Förbereda kameran och datorn”
på sidan 71.
2 Anslut kameran till datorn med
den dedikerade USB-kabeln.
Utför samma procedur som beskrivs
under ”Ansluta kameran till datorn” på
sidan 71.
3 Kopiera bildfiler till Macintoshdatorn.
1Dubbelklicka på den nyligen
identifierade ikonen t [DCIM] t
mappen där de bilder som du tänker
kopiera är sparade.
2Dra och släpp bildfilerna på
hårddiskikonen.
Bildfilerna kopieras till hårddisken.
• Mer information om lagringsdestinationer
för bilder och filnamn finns på sidan 73.
4 Visa bilder på datorn.
Öppna bildfilen genom att dubbelklicka
på hårddiskikonen t önskad bildfil i
mappen med kopierade filer.
Använda en Macintosh-dator
Avbryta USB-anslutningen
Dra och släpp enhetens eller ”Memory
Stick Duo”:s ikon till ikonen ”Trash” i
förväg när du utför procedurerna nedan,
eller om kameran kopplas från datorn.
• Koppla bort den dedikerade USB-kabeln.
• Plocka ur ”Memory Stick Duo”.
• Sätter in ”Memory Stick Duo” i kameran efter
att ha kopierat bilder från internminnet.
• Stänger av kameran.
Teknisk support
Ytterligare information om den här
produkten och svar på ofta ställda
frågor finner du på Sonys
supporthemsida.
http://www.sony.net/
Använda datorn
79
Visning av ”Guide för avancerad användning av
Cyber-shot”
När du installerar ”Bruksanvisning till
Cyber-shot”, installeras även ”Guide för
avancerad användning av Cyber-shot”. I
”Guide för avancerad användning av Cybershot” får du mer information om hur du
använder kameran och tillbehör.
Visa i Windows
Dubbelklicka på
(Step-up Guide)
på skrivbordet.
För att öppna ”Step-up Guide” från Startmenyn klickar du på [Start] t [All
Programs] (i Windows 2000, [Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Step-up
Guide].
Visa på Macintosh
1 Kopiera mappen [stepupguide] i
mappen [stepupguide] till datorn.
2 Välj [stepupguide], [language]
och därefter mappen [SE] som
finns på CD-ROM-skivan
(medföljer) och kopiera filerna i
mappen [SE], skriv därefter över
dem till filer i mappen [img] som
finns i [stepupguide] som
kopierades till datorn i steg 1.
(Skriv över filerna i mappen [img]
med filerna från mappen [SE]).
3 När kopieringen är klar
dubbeklickar du på
”stepupguide.hqx” i mappen
[stepupguide] för att packa upp
den, dubbelklicka därefter på den
skapade filen ”stepupguide”.
• Om inte ett verktyg för uppackning av
HQX-fil finns installerat, installerar du
Stuffit Expander.
80
Skriva ut stillbilder
Hur du skriver ut stillbilder
När du skriver ut bilder som är tagna i läget
[16:9] kan det hända att båda kanterna beskärs,
kontrollera hur det blir innan du skriver ut
(sidan 94).
Direktutskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare (sidan 82)
Du kan skriva ut bilder genom att ansluta kameran direkt till en
PictBridge-kompatibel skrivare.
Direktutskrift på en ”Memory Stick”-kompatibel skrivare
Du kan skriva ut bilder på en ”Memory Stick”-kompatibel
skrivare.
Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer
skrivaren.
Utskrift med hjälp av en dator
Du kan kopiera bilder till en dator med hjälp av den medföljande
programvaran ”PMB” och sedan skriva ut bilderna.
Du kan skriva ut bilder med infogat datum (sidan 70).
Skriva ut stillbilder
Utskrift i en fotoaffär (sidan 85)
Du kan ta med dig ”Memory Stick Duo” som innehåller bilder
som du har tagit med kameran och få dem utskrivna i en fotoaffär.
Med märket
(Utskriftsmarkering) kan du i förväg märka de
bilder som du vill skriva ut.
81
Direktutskrift med en PictBridge-kompatibel
skrivare
Även om du inte har någon dator kan du
skriva ut de bilder som du har tagit med
kameran genom att ansluta den direkt till en
PictBridge-kompatibel skrivare.
Steg 1: Förbereda kameran
Förbered kameran för att anslutas till
skrivaren med den dedikerade USB-kabeln.
• ”PictBridge” är baserat på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Rörliga bilder går inte att skriva ut.
• Om indikatorn
blinkar på kamerans skärm
(ett felmeddelande) kontrollerar du den anslutna
skrivaren.
MENU-knapp
Kontrollknapp
• Du bör använda ett fulladdat batteri så att du inte
riskerar att strömmen tar slut mitt under en
utskrift.
1 Tryck på MENU-knappen för att
visa MENU-skärmen.
2 Välj
(Inställningar) med V på
kontrollknappen och tryck
därefter på z.
3 Välj [Huvudinställningar 2] med
v/V och välj [USB-anslutning]
och tryck sedan på z.
4 Välj [PictBridge] med v/V och
tryck sedan på z.
Därmed är USB-läget inställt.
82
Direktutskrift med en PictBridge-kompatibel skrivare
Steg 2: Anslut kameran till
skrivaren
1 Anslut kameran till skrivaren.
3 Tryck på knappen MENU, välj
[Utskrift] med v/V på
kontrollknappen och tryck
därefter på z.
1 Till
(USB) ·
A/V OUTkontakten
Kameran ställs på uppspelningsläge och en
bild och utskriftsmenyn visas på skärmen.
Dedikerad
USB-kabel
2 Till USB-uttaget
Steg 3: Välja de bilder som du
vill skriva ut
Välj [Denna bild] eller [Flera bilder]
med v/V och tryck sedan på z.
2 Slå på strömmen till skrivaren.
Tryck på
(Uppspelning) för att
starta kameran.
När anslutningen är upprättad
visas indikatorn
.
Om du valt [Denna bild]
Du kan skriva ut den valda bilden. Fortsätt
med steg 4.
Om du valt [Flera bilder]
Du kan skriva ut flera valda bilder.
2 Tryck på MENU-knappen för att visa
menyn.
3 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
• För att skriva ut alla bilder i en mapp väljer du
[Flera bilder] på indexskärmen, väljer fältet med
b och placerar ett
i kryssrutan.
Skriva ut stillbilder
1 Välj den bild som du vill skriva ut med
v/V/b/B och tryck sedan på z.
visas på den markerade bilden.
83
Direktutskrift med en PictBridge-kompatibel skrivare
Steg 4: Utskrift
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan
på z.
1 Välj utskriftsinställningar med
v/V/b/B.
Bilden skrivs ut.
• Koppla inte bort den dedikerade USBkabeln när indikatorn
(PictBridgeanslutning) visas på skärmen.
indikator
[Antal]
Väljer antalet kopior av stillbilden som
du vill skriva ut.
• Det kan hända att det angivna antalet bilder
inte får plats på ett ark.
[Layout]
Väljer antalet bilder som du vill skiva ut
bredvid varandra på ett ark.
[Storlek]
Ställ in storleken på utskriftsarket.
[Datum]
Välj [Datum&klocka] eller [Datum] om
du vill skriva ut datum och klockslag på
bilderna.
• Om du väljer [Datum] skrivs datumet ut i
den valda ordningen (sidan 63). Det kan
hända att den här funktionen inte går att
använda beroende på skrivaren.
84
Steg 5: Slutför utskriften
Kontrollera att skärmen har återgått till
steg 2 och koppla bort den dedikerade
USB-kabeln från kameran.
Utskrift i en fotoaffär
Du kan ta med dig ”Memory Stick Duo”
som innehåller bilder som du har tagit med
kameran och få dem utskrivna i en fotoaffär.
Så länge affären erbjuder fotokopiering
enligt standarden DPOF kan du i förväg
märka bilderna med
(Utskriftsmarkering) så slipper du stå
och välja i affären.
Markera en utvald bild
MENU-knapp
Kontrollknapp
• I fotoaffären kan du inte skriva ut bilder som är
lagrade i internminnet direkt från kameran. Du
måste först kopiera bilderna till ”Memory Stick
Duo” och sedan ta med dig ”Memory Stick
Duo” till fotoaffären.
Vad är DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) är en
funktion som gör det möjligt att förse bilder
på ”Memory Stick Duo” som du vill skriva
ut senare med en
(Utskriftsmarkering).
• Rörliga bilder kan inte märkas.
• Du kan gör en
-markering
(Utskriftsordning) på upp till 999 bilder.
(Uppspelning)-knapp
1 Tryck på knappen
(Uppspelning).
2 Välj den bild du vill skriva ut.
3 Tryck på MENU-knappen för att
visa menyn.
När du tar med ”Memory Stick Duo” till
en fotoaffär
4 Välj [DPOF] med v/V på
kontrollknappen och välj [Denna
bild] med b/B och tryck därefter
på z.
Bilden märks med A
(Utskriftsmarkering).
DPOF
Skriva ut stillbilder
• Hör först efter med fotoaffären vilka typer av
”Memory Stick Duo” de kan hantera.
• Om din fotoaffär inte kan hantera ”Memory
Stick Duo” kan du kopiera de bilder du vill få
utskrivna till ett annat medium, t.ex. en CD-Rskiva som du tar med dig till affären.
• Glöm inte att ta med dig en ”Memory Stick
Duo”-adapter också.
• Se alltid till att du har en säkerhetskopia av dina
bilddata på en skiva eller en hårddisk innan du
tar med dig bilderna till en fotoaffär.
• Du kan inte ställa in antalet utskrifter.
• Hör efter med fotoaffären om du vill ha med
datum på bilderna.
Ta bort markeringen
Välj de bilder du vill ta bort markeringen
för och upprepa sedan steg 3 och 4.
85
Utskrift i en fotoaffär
Välja och markera bilderna
5 Välj [OK] med v, och tryck sedan
på z.
1 Tryck på MENU när du visar bilder
i enbildsläge eller i indexläge.
Märket
visas på skärmen.
Enbildsvisning
2 Välj [DPOF] med v/V på
kontrollknappen och välj [Flera
bilder] med b/B och tryck därefter
på z.
Indexvisning
3 Välj den bild du vill markera med
kontrollknappen och tryck sedan
på z.
-märket läggs till på den bild du valt.
Enbildsvisning
Avbryta valet
Välj [Avsluta] i steg 5 och tryck sedan på
z.
Indexvisning
Ta bort markeringen
Välj de bilder som du vill ta bort
markeringarna från och tryck sedan på z i
steg 3.
För att markera alla bilder i mappen
4 Tryck på MENU-knappen.
86
För att markera alla bilder i en mapp väljer
du [Flera bilder] på indexskärmen, väljer
fältet med b och placerar en -markering
i kryssrutan.
Felsökning
Felsökning
Om det skulle uppstå något problem med kameran kan du pröva följande åtgärder.
1 Kontrollera alternativen på sid. 88 till 96.
2 Ta ur batteriet, vänta cirka en minut, sätt sedan in batteriet igen och slå på
kameran.
3 Återställ inställningarna till standardinställningarna (sidan 56).
4 Kontakta Sony-återförsäljaren eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
Kom ihåg att när du skickar in kameran för reparation ger du ditt medgivande till kontroll av
vad som finns i internminnet.
Klicka på något av följande alternativ för att hoppa till sidan där symptomet och dess orsak
förklaras och en lämplig åtgärd föreslås.
88
”Memory Stick Duo”
93
Tagning av stillbilder/filmer
89
Internminne
94
Visning av bilder
91
Utskrift
94
Radering/redigering av bilder
92
PictBridge-kompatibel skrivare 95
Datorer
92
Övrigt
Felsökning
Batteri och strömförsörjning
96
87
Felsökning
Batteri och strömförsörjning
Det går inte att sätta i batteriet.
• Sätt i batteripacket korrekt för att kunna trycka på utmatningsknappen.
Det går inte att starta kameran.
• Efter att du har satt i batteriet i kameran, kan det ta en liten stund innan kameran slås på.
• Sätt i batteriet på rätt sätt.
• Batteriet är urladdat. Sätt i ett laddat batteripack.
• Batteriet är uttjänt (sidan 103). Byt ut det mot ett nytt.
• Använd ett rekommenderat batteri.
Kameran stängs plötsligt av.
• Om du inte använder kameran under ungefär tre minuter när den är påslagen, stängs den
automatiskt av så att inte batteriet förbrukas i onödan. Starta kameran igen.
• Batteriet är uttjänt (sidan 103). Byt ut det mot ett nytt.
• Kameran kan stängas av automatiskt för att skydda den, beroende på enhetens eller batteriets
temperatur. Då visas meddelandet på skärmen innan kameran stängs av.
Indikatorn för återstående batteritid visar fel.
• Det här kan inträffa när du använder kameran där det är extremt varmt eller extremt kallt.
• En avvikelse uppstod mellan indikatorn för återstående laddning och den faktiska återstående
batteriladdningen. Du kan rätta till detta genom att ladda ur batteriet helt en gång och sedan
ladda upp det.
• Batteriet är urladdat. Sätt i ett laddat batteripack.
• Batteriet är uttjänt (sidan 103). Byt ut det mot ett nytt.
Batteriet kan inte laddas upp.
• Det går inte att ladda upp batteriet med nätadaptern (säljs separat). Ladda batteriet med
batteriladdaren.
CHARGE-lampan blinkar när batteriet laddas.
• Plocka ur det batteri som laddas och sätt sedan tillbaka samma batteri i laddaren på rätt sätt.
• Temperaturen kan ligga utanför det rekommenderade driftstemperaturintervallet. Ladda
batteriet i en rekommenderad rumstemperatur mellan 10°C till 30°C (endast BC-CSKA).
• För mer information, se sidan 104.
88
Felsökning
Tagning av stillbilder/filmer
Det går inte att spela in bilder.
• Kontrollera hur mycket ledigt utrymme det finns i internminnet eller på din ”Memory Stick
Duo”. Om minnet är fullt kan du göra något av följande:
– Radera oönskade bilder (sidan 32).
– Byt till en annan ”Memory Stick Duo”.
• Det går inte att ta bilder när blixten laddas upp.
• När du tar stillbilder ställer du lägesomkopplaren på ett annat läge än
• För att spela in film ställer du lägesomkopplaren på
.
.
Motivet syns inte på skärmen.
• Kameran är ställd i uppspelningsläge. Tryck på
(Uppspelnings)-knappen för att byta till
inspelningsläge (sidan 30).
Bildstabiliseringsfunktionen fungerar inte.
• Bildstabiliseringsfunktionen fungerar inte när
visas i teckenfönstret.
• Det kan hända att bildstabiliseringsfunktionen inte fungerar fullt ut när du tar nattbilder.
• Ta bilden när du tryckt ned avtryckaren halvvägs – tryck inte ned avtryckaren helt på en gång.
Bilden är oskarp.
• Motivet är för nära. Se till att objektivet befinner sig längre bort från motivet än det kortaste
avståndet för tagning, ungefär 5 cm (W)/50 cm (T) från objektivets främre del vid tagning
(sidan 22).
•
(läget Skymning) eller
(läget Landskap) är valt i scenläget när du tar stillbilder.
• Funktionen Förinställt fokus är vald. Välj autofokusmetod (sidan 42).
• Mer information finns under ”Om motivet inte befinner sig i fokus” på sidan 43.
Zoomen fungerar inte.
Felsökning
• Du kan beroende på bildstorlek inte använda Smart zoom (sidan 58).
• Du kan inte använda digital zoom när du spelar in filmer.
• Det går inte att ändra zoomskala när du spelar in filmer.
89
Felsökning
Blixten fungerar inte.
• Blixten är ställd på
(Forcerad blixt avstängd) (sidan 23).
• Du kan inte använda blixten när:
– [Inspelningssätt] är inställt på [Burst] (sidan 39).
– Lägesomkopplaren är inställd på
(Hög känslighet) (sidan 29) eller så har
Skymning) valts som scenläge (sidan 28).
– Du spelar in filmer.
• Ställ blixten på (Forcerad blixt på) när
(läget Landskap),
(läget Snö) valts som scenläge (sidan 23).
(läget
(läget Strand) eller
Suddiga prickar visas på bilder som jag tagit med blixt.
• Partiklar (damm, pollen m.m.) i luften reflekterar blixtljuset och kommer därför med på
bilden. Detta är inte ett tecken på att något är fel (sidan 11).
Närbildsfunktionen (makro) fungerar inte.
•
(läget Skymning) eller
(läget Landskap) är valt i Scenvalsläget (sidan 28).
Makrofotografering kan inte aktiveras.
• Det finns ingen funktion för aktivering av makro. I
(läget Auto) är telefotografering
möjligt även i makroläget.
Datum och tid visas inte.
• Under tagning visas inte datum och tid. De visas bara under uppspelning.
Det går inte att infoga datum på bilder.
• Den här kameran har ingen funktion för att lägga datum ovanpå bilder (sidan 94).
Genom att använda dig av ”PMB” kan du skriva ut eller spara stillbilder med datum på
(sidan 70).
Bländarvärdet och slutartidsindikeringen blinkar när jag trycker ned
avtryckaren och håller den halvvägs nedtryckt.
• Exponeringen är fel. Ställ in korrekt exponering (sidan 39).
Bilden är alldeles för ljus eller för mörk.
• Välj ljusstyrkan för LCD-skärmens bakgrundsbelysning (sidan 18).
Bilden är för mörk.
• Bilden är tagen med en ljuskälla bakom motivet. Välj mätmetod (sidan 41) eller ställ in
exponeringen (sidan 39).
90
Felsökning
Bilden är för ljus.
• Ställ in exponeringen (sidan 39).
Färgerna på bilden stämmer inte.
• Ställ in [Färgläge] på [Normal] (sidan 47).
Det uppstår vertikala ränder vid tagning av mycket ljusa motiv.
• Utsmetningsfenomenet uppstår och vita, svarta, röda, lila eller andra streck uppträder på
bilden. Det här fenomenet är inte ett tecken på att något är fel.
Det uppstår störningar i bilden när jag tittar på skärmen där det är mörkt.
• Kameran försöker göra skärmen lättare att se genom att tillfälligt göra bilden ljusare när
belysningen är för svag. Bilden som spelas in påverkas inte.
Motivet på bilden har röda ögon.
• Ställ in [Rödögereducering] på [På] (sidan 46).
• Fotografera motivet med blixt på ett avstånd som är närmare än blixtavståndet.
• Öka belysningen i rummet och ta om bilden.
• Retuschera bilder med [Rödögereducering] (sidan 50).
Punkter som inte försvinner visas på skärmen.
• Det är inte ett tecken på att något är fel. De här punkterna spelas inte in (sidan 2).
Det går inte att ta flera bilder i följd.
• Internminnet eller ”Memory Stick Duo” är full. Radera oönskade bilder (sidan 32).
• Batterinivån är för låg. Sätt i ett laddat batteripack.
Visning av bilder
• Tryck på
(Uppspelning) (sidan 30).
• Mapp/fil-namnet har ändrats på datorn (sidan 77).
• Sony garanterar inte uppspelning av bildfiler på kameran om filerna har bearbetats med en
dator eller spelats in med en annan kamera.
Felsökning
Det går inte att visa bilder.
• Kameran är i USB-läge. Avbryt USB-anslutningen (sidan 73).
Datum och tid visas inte.
• Visade indikatorer släcks. Visa indikatorerna genom att trycka på v (DISP) på
kontrollknappen (sidan 18).
91
Felsökning
Bilden verkar grovkornig strax efter det att uppspelningen börjat.
• Detta kan ske på grund av bildbearbeting. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Bilden visas inte på TV:n.
• Kontrollera alternativet [Video ut] och se efter om kamerans videoutsignal är ställd på samma
färgsystem som TV:n använder (sidan 57).
• Kontrollera att anslutningen är korrekt (sidan 65).
Radering/redigering av bilder
Kameran kan inte radera en bild.
• Ta bort bildskyddet (sidan 52).
Funktionen för storleksförändring fungerar inte.
• Det går inte att ändra storlek för filmer.
Datorer
Kompatibiliteten för datorns operativsystem med kameran är okänd.
• Kontrollera ”Rekommenderat datorsystem” på sidan 68 för Windows, respektive sidan 78 för
Macintosh.
”Memory Stick PRO Duo” identifieras inte av en dator med en ”Memory Stick”plats.
• Kontrollera att datorn och ”Memory Stick”-läsaren/-skrivaren kan hantera ”Memory Stick
PRO Duo”. Om du använder en dator och ”Memory Stick”-läsare/-skrivare som tillverkats av
någon annan än Sony, bör du kontakta respektive tillverkare.
• Om ”Memory Stick PRO Duo” inte kan hanteras ansluter du kameran till datorn (sid.71 och
78). Datorn identifierar ”Memory Stick PRO Duo”.
Datorn kan inte identifiera kameran.
• Slå på kameran.
• Om batterinivån är låg sätter du i ett uppladdat batteri eller använder nätadaptern (säljs
separat).
• Ställ in [USB-anslutning] på [Mass Storage] (sidan 57).
• Använd den dedikerade USB-kabeln (medföljer) (sidan 71).
• Koppla bort den dedikerade USB-kabeln från både datorn och kameran, och anslut den sedan
ordentligt igen.
• Koppla bort all utrustning, utom kameran, tangentbordet och musen, från datorns USB-
kontakter.
• Anslut kameran direkt till datorn – inte via en USB-hubb eller någon annan enhet (sidan 71).
92
Felsökning
Det går inte att kopiera bilder.
• Anslut kamera och dator korrekt via en USB-anslutning (sidan 71).
• Följ kopieringsproceduren för ditt operativsystem (sid. 68 och 78).
• När du tar bilder med en ”Memory Stick Duo” som formaterats med datorn är det inte säkert
att du kan kopiera bilderna till en dator. Ta bilder med en ”Memory Stick Duo” som du
formaterat med kameran (sidan 60).
”PMB” startar inte automatiskt efter en USB-anslutning.
• Slå på datorn innan du utför USB-anslutningen (sidan 71).
Det går inte att spela upp bilder på datorn.
• Om du använder ”PMB”, se ”PMB-guide” (sidan 70).
• Kontakta datorns eller programmets tillverkare.
Bilden och ljudet avbryts av störningar när jag tittar på en film via datorn.
• Du spelar upp filmen direkt från internminnet eller från ”Memory Stick Duo”. Kopiera filmen
till datorns hårddisk och spela sedan upp filmen från hårddisken (sidan 71).
Det går inte att skriva ut en bild.
• Mer information finns i bruksanvisningen till skrivaren.
Bilder som kopierats till datorn kan inte visas på kameran.
• Kopiera dem till en mapp som kameran kan identifiera, t.ex. ”101MSDCF” (sidan 73).
• Utför åtgärderna rätt (sidan 77).
”Memory Stick Duo”
Kan inte sätta in ”Memory Stick Duo”.
• Vänd det åt rätt håll.
• Alla data på ”Memory Stick Duo” raderas vid formatering. De går inte att återställa.
Felsökning
Du har formaterat ”Memory Stick Duo” av misstag.
93
Felsökning
Internminne
Det går inte att spela upp eller lagra bilder i internminnet.
• ”Memory Stick Duo” finns i kameran. Ta bort den.
Det går inte att kopiera information från internminnet till ”Memory Stick Duo”.
• ”Memory Stick Duo” är full. Kopiera bilden till en ”Memory Stick Duo” med tillräcklig
kapacitet.
Det går inte att kopiera data från en ”Memory Stick Duo” eller från datorn till
internminnet.
• Den här funktionen är inte tillgänglig.
Utskrift
Se även ”PictBridge-kompatibel skrivare” tillsammans med följande punkter.
Bilderna skrivs ut med båda kanterna beskurna.
• Vissa skrivare kan beskära alla kanter på bilden. Det är särskilt stor risk att bildens laterala
sida beskärs när du skriver ut en bild som tagits med bildstorleken ställd på [16:9].
• När du skriver ut bilder med en skrivare kan du stänga av trimningen eller inställningen för
utskrift utan ramar. Kontakta skrivartillverkaren och fråga om de här funktionerna finns på
skrivaren.
• När du skriver ut bilder i en fotoaffär kan du fråga dem om de kan skriva ut bilderna utan att
båda kanterna beskärs.
Kan inte skriva ut bilder med infogat datum.
• Det går att skriva ut bilder med infogat datum med ”PMB” (sidan 70).
• Den här kameran har ingen funktion för att lägga datum ovanpå bilder. Men eftersom bilderna
som tas av kameran innehåller information om vilket datum bilden togs, kan du skriva ut
bilder med datumet inlagt på bilden om skrivaren eller programvaran kan hantera information
av formatet Exif. Kontakta tillverkaren till skrivaren och programvaran för information om
kompatibilitet med Exif.
• Om du använder tjänster för fotoutskrift i en affär kan du be dem lägga på datum på bilderna.
94
Felsökning
PictBridge-kompatibel skrivare
Det går inte att upprätta en anslutning.
• Kameran kan inte anslutas direkt till en skrivare som inte följer PictBridge-standarden.
Kontakta skrivartillverkaren och fråga om skrivaren är PictBridge-kompatibel.
• Kontrollera att skrivaren är påslagen och går att ansluta till kameran.
• Ställ in [USB-anslutning] på [PictBridge] (sidan 57).
• Koppla bort den dedikerade USB-kabeln och koppla in den igen. Om det visas ett
felmeddelande på skrivaren, se bruksanvisningen som följde med skrivaren.
Det går inte att skriva ut bilder.
• Kontrollera att kamera och skrivare är korrekt anslutna via den dedikerade USB-kabeln.
• Slå på strömmen till skrivaren. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer
skrivaren.
• Om du väljer [Avsluta] under pågående utskrift kan det hända att bilderna inte skrivs ut.
Koppla bort den dedikerade USB-kabeln och koppla in den igen. Om det fortfarande inte går
att skriva ut några bilder kopplar du bort den dedikerade USB-kabeln, stänger av skrivaren
och slår på den igen och ansluter sedan USB-kabeln igen.
• Filmer går inte att skriva ut.
• Det kan hända att det inte går att skriva ut bilder som är tagna med andra kameror eller bilder
som har ändrats på en dator.
Utskriften avbryts.
• Du kopplade bort den dedikerade USB-kabeln innan märket
(PictBridge-anslutning)
slocknade.
Det går inte att lägga på datum eller skriva ut bilder i indexläget.
• Skrivaren saknar de här funktionerna. Kontakta skrivartillverkaren och fråga om de här
funktionerna finns på skrivaren.
• Skrivaren kan göra att det inte läggs på något datum i indexläget. Hör efter hos
skrivartillverkaren.
• Bilder har inga inspelningsdatum och därför går det inte att skriva ut med datumet pålagt. Ställ
[Datum] på [Av] och skriv ut bilden igen (sidan 84).
Felsökning
”---- -- --” skrivs ut i stället för datumet på bilden.
Det går inte att välja utskriftsformat.
• Kontakta skrivartillverkaren och fråga om skrivaren kan hantera det önskade formatet.
95
Felsökning
Det går inte att skriva ut en bild i det inställda formatet.
• När du använder papper av en annan storlek efter att ha anslutit skrivaren till kameran, kopplar
du ifrån den och ansluter den sedan igen till den dedikerade USB-kabeln.
• Kamerans utskriftsinställningar stämmer inte överens med skrivarens. Ändra inställningarna
på antingen kameran (sidan 84) eller skrivaren.
Kameran fungerar inte efter det att jag har avbrutit en utskrift.
• Vänta en liten stund medan skrivaren utför avstängningsproceduren. Det kan ta en stund
beroende på skrivaren.
Övrigt
Det går inte att återställa filnumret.
• Om du byter ut ett inspelningsmedium går det inte att initiera filnummer med kameran. För att
initialisera filnummer formaterar du ”Memory Stick Duo” eller internminnet (sidan 60, 62)
och därefter initialiserar inställningarna (sidan 56). Data på ”Memory Stick Duo” eller i
internminnet kommer emellertid att raderas och alla inställningar, inklusive datum
initialiseras.
Kameran fungerar inte när objektivet är i utskjutet läge.
• Försök inte att flytta objektivet för hand om det inte rör sig.
• Sätt i ett laddat batteri och starta sedan kameran igen.
Det bildas imma på objektivet.
• Det här är ett exempel på kondensbildning. Stäng av kameran och låt den ligga i ungefär en
timme innan du använder den.
Objektivet dras inte in när jag stänger av kameran.
• Batteriet är urladdat. Byt ut det mot ett laddat batteripack.
Kameran blir varm när den används en längre tid.
• Det är inte ett tecken på att något är fel.
Klockinställningsskärmen visas när jag slår på kameran.
• Ställ in datum och tid igen (sidan 63).
Jag vill ändra datum eller tid.
• Ställ in datum och tid igen (sidan 63).
96
Varningsmeddelanden
Meddelanden
Om något av följande meddelanden visas
följer du anvisningarna.
• Batterinivån är för låg. Ladda
omedelbart upp batteriet. Beroende på
användning och typ av batteri, kan det
hända att indikatorn blinkar trots att det
finns mellan 5 och 10 minuter batteritid
kvar.
Använd endast kompatibla batterier
• Det batteri som är isatt är inte ett NP-
Fel Memory Stick-typ
• Den ”Memory Stick Duo” som sitter i
kan inte användas med kameran
(sidan 101).
Kan ej läsa/skriva på Memory Stick
Ingen åtkomst
• Du använder en ”Memory Stick Duo”
med kontrollerad åtkomst.
Formateringsfel för Memory Stick
Formateringsfel för internminnet
• Formatera inspelningsmediet igen
(sid. 60, 62).
BK1-batteri.
Memory Stick låst
Systemfel
• Stäng av och starta kameran igen.
Kameran överhettad
Låt den svalna
• Kameran har överhettats.
Den stängs av automatiskt. Placera
kameran på en sval plats tills den
svalnat.
Internminnesfel
• Stäng av och starta kameran igen.
Sätt i Memory Stick-kortet igen
sätt.
• Den ”Memory Stick Duo” som sitter i
kan inte användas med kameran
(sidan 101).
• ”Memory Stick Duo” är skadad.
• Kontakterna på ”Memory Stick Duo” är
smutsiga.
som har en skrivskyddsomkopplare, och
omkopplaren står i läget LOCK. Ställ
omkopplaren i inspelningsläge.
Utrymme saknas i interminnet
Utrymme saknas på Memory Stick
• Radera bilder och filer som du inte
längre behöver ha kvar (sidan 32).
Minne endast för läsning
• Kameran kan inte spela in eller radera
bilder på den här ”Memory Stick Duo”.
Inga bilder
• Det finns inga bilder som kan spelas
upp inspelade i internminnet.
• Det finns inga bilder som kan spelas
upp inspelade på ”Memory Stick Duo”.
Felsökning
• Sätt i din ”Memory Stick Duo” på rätt
• Du använder en ”Memory Stick Duo”
• Den markerade mappen innehåller inte
någon fil som kan spelas upp i ett
bildspel.
97
Varningsmeddelanden
Mappfel
• Det finns redan en annan mapp med
samma första tre siffror på ”Memory
Stick Duo” (t.ex. 123MSDCF och
123ABCDE). Välj en annan mapp, eller
skapa en ny mapp (sid. 60, 61).
Kan ej skapa fler mappar
Makroläget går ej att använda
• Makron fungerar inte under de aktuella
inställningarna (sidan 28).
Blixtinställningarna går inte att
ändra
• Blixten fungerar inte under de aktuella
inställningarna (sidan 28).
• Det finns redan en mapp vars namn
börjar på ”999” på din ”Memory Stick
Duo”. I så fall går det inte att skapa fler
mappar.
Max antal bilder valda
• Du kan välja upp till 100 bilder från
[Flera bilder].
• När du väljer alla bildfiler i en mapp är
Filfel
det maximala antalet 999.
• Ett fel uppstod när bilden visades. Sony
garanterar inte uppspelning av bildfiler
på kameran om filerna har bearbetats
med en dator eller spelats in med en
annan kamera.
Mapp endast för läsning
• Du har valt en mapp som inte kan ställas
in som inspelningsmapp på din kamera.
Välj en annan mapp (sidan 61).
Filskydd
• Du kan lägga till upp till 999 bildfiler
som Favoriter och du kan lägga till
-markeringen (Utskriftsmarkering)
till maximalt 999 filer. Avbryt valet.
Skrivaren upptagen
Pappersfel
Inget papper
Tryckfärgsfel
Färgen nästan slut
Färgen slut
• Kontrollera skrivaren.
• Ta bort skyddet (sidan 52).
Skrivarfel
För stor bild
• Bilden du försöker spela upp har en
storlek som inte går att spela upp på den
här kameran.
(Vibrationsvarningsindikator)
• Det kan hända att bilden blir suddig på
grund av kameraskakningar om ljuset är
för svagt. Använd blixten, slå på
bildstabiliseringsfunktionen eller
montera kameran på ett stativ så att den
står stadigt.
98
• Kontrollera skrivaren.
• Kontrollera om data för bilden som ska
skrivas ut är skadade.
• Det kan hända att
informationsöverföringen till skrivaren
ännu inte är slutförd. Koppla inte bort
den dedikerade USB-kabeln.
Varningsmeddelanden
Behandling pågår...
• Skrivaren håller på att avbryta det
aktuella utskriftsjobbet. Du kan inte
skriva ut igen innan den proceduren är
slutförd. Det kan ta en liten stund
beroende på skrivaren.
• När du väljer alla bildfiler i en mapp
kan det ta en stund att bearbeta.
Denna manöver kan ej utföras för
filmfiler
• Du har valt en funktion som inte kan
användas för filmer.
Denna manöver kan ej utföras för
ostödda filer
• Bearbetning och andra
redigeringsfunktioner på kameran kan
inte utföras för bildfiler som bearbetats
med en dator eller spelats in med en
annan kamera.
Denna manöver kan ej utföras under
PictBridge-anslutning
• Vissa funktioner förhindras när kameran
är ansluten till en PictBridgekompatibel skrivare.
Kan ej upptäcka ansikte att
retuschera
• Det kan hända att retuschering inte går
att utföra beroende på bilden.
• Fel med linsen.
Felsökning
Stäng av och slå på kameran
99
Övrigt
Använda kameran utomlands — Strömkällor
Du kan använda kameran, batteriladdaren (medföljer) och nätadaptern AC-LS5K (säljs
separat) i alla länder eller områden där nätspänningen ligger inom intervallet 100 V till 240 V
växelström (AC), 50/60 Hz.
• Använd ingen eltransformator (resetransformator) eftersom det kan leda till fel
på kameran.
100
Om ”Memory Stick Duo”
”Memory Stick Duo” är ett kompakt och
bärbart IC-inspelningsmedium. De sorters
”Memory Stick Duo” som går att använda
med den här kameran listas i nedanstående
tabell. Det är däremot inte säkert att alla
”Memory Stick Duo”-funktioner går att
använda under alla förhållanden.
Typ av ”Memory Stick”
Inspelning/
uppspelning
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(utan MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*1*2
a*1
a*1*3
*1) ”Memory
Stick Duo”, ”MagicGate Memory
Stick Duo” och ”Memory Stick PRO Duo” är
utrustad med funktionen MagicGate.
MagicGate är en teknik för upphovsrättsskydd
som använder kryptering. Datainspelning/
datauppspelning som kräver MagicGatefunktioner går inte att utföra med den här
kameran.
*2) Kameran klarar inte överföring med hög
hastighet via ett parallellt gränssnitt.
*3) Kameran är inte kompatibel med 8-bitars
parallell dataöverföring. Stöder 4-bitars
parallell dataöverföring som motsvarar
”Memory Stick PRO Duo”.
Övrigt
• Den här produkten är kompatibel med ”Memory
Stick Micro” (”M2”). ”M2” är en förkortning av
”Memory Stick Micro”.
• Det är inte säkert att ”Memory Stick Duo” som
formaterats med en dator kan användas med
kameran.
• Hastigheten för läsning/skrivning av data
varierar beroende på vilken kombination av
”Memory Stick Duo” och övrig utrustning som
används.
• Ta aldrig ut en ”Memory Stick Duo” när data
läses eller skrivs till/från den.
• Data kan bli förstörda i följande fall:
– Om du tar ut ”Memory Stick Duo” eller
stänger av kameran under pågående läsning
eller skrivning.
– Om ”Memory Stick Duo” utsätts för statisk
elektricitet eller elektriska störningar.
• Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar
viktiga data till hårddisken på en dator.
• Tryck inte för hårt när du skriver på
anteckningsytan.
• Fäst aldrig en etikett på själva ”Memory Stick
Duo” eller på en ”Memory Stick Duo”-adapter.
• Lägg ”Memory Stick Duo” i fodralet som
medföljer minneskortet när du bär det med dig
eller förvarar det.
• Vidrör inte kontaktdelen på ”Memory Stick
Duo” med fingrarna eller något metallföremål.
• Du får inte heller böja eller tappa din ”Memory
Stick Duo”.
• Ta inte isär eller modifiera ”Memory Stick
Duo”.
• Utsätt inte ”Memory Stick Duo” för vatten.
• Lämna aldrig ”Memory Stick Duo” inom
räckhåll för småbarn. De kan råka svälja det.
• Sätt inte i något annat än ”Memory Stick Duo” i
”Memory Stick Duo”-platsen. I annat fall kan
ett fel uppstå.
• Använd eller förvara inte ”Memory Stick Duo”
på följande platser:
– Där temperaturen är hög, t.ex. i en bil som står
parkerad direkt i solen
– Där det utsätts för direkt solljus
– Där det är fuktigt eller där det finns frätande
ämnen
101
Om ”Memory Stick Duo”
Att notera om användning av ”Memory
Stick Duo”-adaptern (säljs separat)
• Om du vill använda ”Memory Stick Duo”
tillsammans med en ”Memory Stick”kompatibel enhet, måste du placera ”Memory
Stick Duo” i en ”Memory Stick Duo”-adapter.
Om du sätter i ett ”Memory Stick Duo” i en
”Memory Stick”-kompatibel enhet utan att
använda en ”Memory Stick Duo”-adapter, kan
det hända att du inte kan få ut det ur enheten
igen.
• När du sätter in ”Memory Stick Duo” i en
”Memory Stick Duo”-adapter måste du vända
”Memory Stick Duo” rätt och sedan föra in den
så långt det går. Om du sätter in den fel finns det
risk för funktionsstörningar.
• När du använder ”Memory Stick Duo” i en
”Memory Stick Duo”-adapter tillsammans med
en ”Memory Stick”-kompatibel enhet, ska du se
till att du sätter i ”Memory Stick Duo”-adaptern
rättvänd. Tänk på att felaktig användning kan
leda till skador på utrustningen.
• Sätt aldrig i en ”Memory Stick Duo”-adapter i
en ”Memory Stick”-kompatibel enhet utan att
den har ”Memory Stick Duo” isatt. Det kan leda
till funktionsstörningar i enheten.
Att notera om användning av ”Memory
Stick PRO Duo” (säljs separat)
Det har bekräftats att ”Memory Stick PRO Duo”
med en kapacitet på upp till 16 GB fungerar
felfritt med kameran.
Att notera om användning av ”Memory
Stick Micro” (säljs separat)
• Om du vill använda ”Memory Stick Micro”
tillsammans med kameran sätter du in ”Memory
Stick Micro” i en ”M2”-adapter för dubbla
storlekar. Om du sätter i ”Memory Stick Micro”
i kameran utan en ”M2”-adapter för dubbla
storlekar, kan du eventuellt inte ta ut den ur
kameran.
• Lämna aldrig ”Memory Stick Micro” inom
räckhåll för småbarn. De kan råka svälja det.
102
Om batteriet
Om laddning av batteriet
Om batteriets livslängd
• Du bör ladda batteriet där temperaturen ligger
mellan 10 °C och 30 °C. Batteriet kan eventuellt
inte laddas upp fullt i temperaturer som ligger
utanför detta område.
• Batteriet har en begränsad livslängd. Batteriets
kapacitet minskar med tiden och efter upprepat
användande. Om användningstiden mellan
uppladdningarna märkbart minskar, är det
troligtvis dags att byta ut det mot ett nytt.
• Ett batteris livslängd bestäms av hur det förvaras
och under vilka förhållanden och i vilka miljöer
du använder det.
• CHARGE-lampan kan blinka i följande fall
(endast BC-CSKA).
– När batteriets temperatur är för låg.
Plocka ur batteriet och lägg det på en varm
plats.
– När batteriets temperatur är för hög.
Plocka ur batteriet och lägg det på en sval
plats.
För mer information, se sidan 104.
Använda batteriet effektivt
• Batteriets prestanda sjunker i kyla. Det innebär
att batteriets driftstid är kortare i kyla. Så här
kan du göra för att batteriet ska räcka längre:
– Förvara batteriet i en innerficka, där det kan
värmas upp av kroppsvärmen, och sätt in det i
kameran alldeles innan du börjar fotografera.
• Batteriet tar slut fortare om du använder blixt
eller zoomar ofta.
• Du bör ta med dig extrabatterier så att de räcker
två till tre gånger längre än den tid som du har
planerat att använda kameran.
• Dessutom bör du ta några provbilder innan du
tar de verkliga bilderna. Utsätt inte batteriet för
väta. Batteriet är inte vattentätt.
• Låt inte batteriet ligga där det kan bli extremt
varmt, t.ex. i en bil eller direkt i solen.
Så här förvarar du batteriet
Övrigt
• Ladda ur batteriet helt innan innan du förvarar
och lagrar det på en sval och torr plats. För att
bibehålla batteriets funktion, laddar du upp det
helt och laddar därefter ur det i kameran minst
en gång per år under förvaring.
• Du tömmer batteriet med hjälp av kameran
genom att låta kameran stå i bildspelsläget
sidan 48 tills strömmen tar slut och kameran
stängs av.
• För att hålla batteripolerna rena och förhindra en
kortslutning kan du placera batteriet i en
plastpåse. Då hålls det isolerat från andra
metallföremål m.m.
103
Om batteriladdaren
Om batteriladdaren
• Ladda aldrig andra batterier än NP-BK-batterier
i den batteriladdare som medföljer kameran.
Andra typer av batterier kan läcka, överhettas
eller expolodera om du försöker ladda dem,
vilket kan medföra risk för skador.
• Ta bort det uppladdade batteriet från
batteriladdaren. Om du låter batteriet sitta kvar i
laddaren riskerar du att förkorta batteriets
livslängd.
• CHARGE-lampan på den medföljande laddaren
blinkar på något av följande sätt:
– Snabbt: Lampan blinkar i intervall om
0,15 sekunder.
– Långsamt: Lampan blinkar i intervall om
1,5 sekunder. (endast BC-CSKA)
• När CHARGE-lampan blinkar snabbt ska du
plocka ur det batteri som laddas. Sätt därefter
tillbaka samma batteri i laddaren på rätt sätt.
Om CHARGE-lampan blinkar snabbt igen kan
det betyda att det är fel på batteriet eller att ett
annat batteri än det specificerade har satts i.
Kontrollera att batteriet är av rätt typ.
Om det är det ska du plocka ur det, byta ut det
mot ett nytt och kontrollera om laddaren beter
sig som den ska. Om batteriladdaren nu fungerar
som den ska är det antagligen det första batteriet
som orsakade problemet.
• När CHARGE-lampan blinkar långsamt betyder
det att laddaren tillfälligt slutar laddningen i
vänteläget. Batteriladdaren slutar ladda och går
in i vänteläge automatiskt när temperaturen
ligger utanför rekommenderat intervall.
När temperaturen åter ligger inom korrekt
intervall återupptas laddningen och CHARGElampan tänds igen. Du bör ladda batteriet där
temperaturen ligger mellan 10 °C och 30 °C.
(endast BC-CSKA)
104
Sakregister
Sakregister
A
D
AE/AF-låsindikator ........21, 43
Dagsljus................................ 44
AF-lås .............................21, 43
Dator..................................... 67
Stillbilder.......................21
Ansiktsavkänning .................38
Kopiera bilder ......... 71, 78
Funktionsguide .....................56
Ansluta
Macintosh...................... 78
G
Fotografera
Dator..............................71
Programvara.................. 69
Skrivare..........................83
Rekommenderat
datorsystem ............. 68, 78
TV..................................65
Visa bildfiler som är
lagrade på en dator med
hjälp av kameran ........... 77
Använda kameran utomlands
.....................................100
Autofokus .........................6, 42
Autofokusram .......................43
Autom. granskning ...............59
Automatiska inställningar.....21
Autoprogram-läge.................20
AVI........................................74
B
B&W.....................................47
Batteri .................................103
Batteriladdare......................104
Bildkvalitet ...........................10
Bildpunkt ..............................10
Bildspel .................................48
Bildstorlek ......................10, 25
Bländare..................................8
Blixt (fotografering)..............11
Blixt (vitbalans) ....................45
Blixtläge..........................23, 36
Blixtnivå ...............................45
Brunton .................................47
Burst......................................39
Centrumvägd AF ..................42
Centrumvägd mätning ..........41
Change REC. Folder.............61
Create REC. Mapp................60
Glödlampa ............................44
H
Hålla avtryckaren halvvägs
nedtryckt..........................6
Windows ....................... 67
Hålla kameran.......................21
Datum................................... 63
Histogram .............................18
Dedikerad A/V-kabel............ 65
Hög känslighet-läge..............29
Dedikerad USB-kabel .... 71, 83
Huvudinställningar 1 ............56
Delarnas namn...................... 12
Huvudinställningar 2 ............57
Digital zoom......................... 58
DirectX ................................. 69
I
Direktutskrift ........................ 82
Indexskärm ...........................31
DISP ..................................... 18
Indikator ...............................14
DPOF ............................. 53, 85
Initialisera .............................56
Inspelningssätt ......................39
E
Installation ............................69
EV ........................................ 39
Inställningar ..............47, 54, 55
Exponering ............................. 8
Internminne...........................19
Internminnesverktyg .............62
F
ISO....................................8, 40
Färg ........................................ 9
Färgläge................................ 47
J
Felsökning ............................ 87
JPG .......................................74
Filändelse ............................. 77
Justering av exponeringsvärdet
(EV).........................18, 39
Fillagringsdestination........... 73
Filnamn ................................ 73
Flerfältsmätning ................... 41
K
Folder
Klockinställningar ................63
Byta............................... 61
Kopiera .................................61
Forcerad blixt av................... 23
Kopiera bilder till datorn ......71
Forcerad blixt på .................. 23
L
Förinställt fokus ................... 42
Format ............................ 60, 62
Sakregister
C
Film ...............................21
Lägesomkopplare..................20
Läget Enkel tagning..............22
105
Sakregister
Lagringsdestinationer och
filnamn för bildfiler.......73
PC......................................... 67
Trimma ................................. 50
PictBridge ...................... 57, 82
TV......................................... 65
Landskapsläge ......................27
Pip ........................................ 56
Långsam synkronisering.......23
PMB ..................................... 70
U
Language Setting ..................64
Precisionsdigitalzoom.......... 58
Underexponering .................... 8
LCD-skärm ...........................18
Programvara................... 69, 70
Uppspelning .........................30
Lysrör 1, 2, 3.........................44
Uppspelningszoom ............... 30
R
M
USB-anslutning ....................57
Macintosh-dator....................78
Format..................... 60, 62
Utskrift ........................... 53, 81
Rekommenderat
datorsystem ...................78
Retuschering ........................ 50
Utskrift i en fotoaffär............ 85
Rödögereducering .......... 46, 50
Utskriftsmarkering ......... 53, 85
Makro ...................................23
Mapp
Skapa .............................60
Välja ..............................54
Mass Storage ........................57
Mätmetod..............................41
”Memory Stick Duo”..........101
Memory Stick-verktyg..........60
Rotera................................... 53
Rutnät................................... 58
V
Välj mapp .............................54
S
Varningsmeddelanden .......... 97
Scenval ........................... 26, 36
VGA ..................................... 25
Självutlösare......................... 24
Video ut ................................ 57
Skärm
Visning av bilder ..................30
Ändra visningen............ 18
Visningsmeny ....................... 48
Indikator ....................... 14
Vitbalans............................... 44
Tagning..........................36
LCD-skärmens
bakgrundsbelysning ...... 18
W
Visning ..........................48
Skärpa ........................ 6, 22, 42
Windows-dator ..................... 67
Mjukt porträttläge.................27
Skydda.................................. 52
Molnigt .................................44
Skymningsläge..................... 27
Rekommenderat
datorsystem ................... 68
Multi-AF...............................42
Skymningsporträtt................ 27
Meny.....................................34
Alternativ.......................35
N
Slutartid.................................. 8
Z
Smart zoom .......................... 58
Zoom ....................................22
Nätadapter ............................13
Snabbspola bakåt/framåt...... 30
NTSC....................................57
Snöläge................................. 27
O
Spotmätning ......................... 41
Olika storleksändringsmöjl.
.......................................51
Operativsystem (OS) ......68, 78
Optisk zoom ...................22, 58
Spotmätningshårkors ........... 41
SteadyShot ........................... 37
Strandläge ............................ 27
Suddiga bilder ........................ 7
Överexponering ......................8
T
P
Tagningsinställn. .................. 58
PAL.......................................57
106
USB·A/V OUT-kontakt ........ 13
Radera .................................. 32
Tagningsmeny ...................... 36
Ytterligare information om den här produkten och
svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts
webbplats.
Download PDF

advertising