Sony | DSC-RX1 | Sony DSC-RX1 Bruksanvisning

4-469-579-41(1)
Digital stillbildskamera
Handledning
DSC-RX1/RX1R
Svenska
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt
eftersom det kan medföra risk för
brand eller elstötar.
VIKTIGA
SÄKERHETSANVISNINGAR
-SPARA DESSA
ANVISNINGAR
VARNING
FÖLJ DESSA
ANVISNINGAR
NOGGRANT FÖR ATT
MINSKA RISKEN FÖR
BRAND OCH
ELSTÖTAR
VARNING!
Batteri
Batteriet kan brista om det hanteras
ovarsamt, vilket kan leda till brand eller
risk för kemiska brännskador. Vidta
följande försiktighetsåtgärder.
SE
2
• Plocka inte isär.
• Se till att inte batteriet kommer i kläm
och skydda det mot våld och stötar och se
upp så att du inte utsätter det för slag,
tappar det eller trampar på det.
• Kortslut inte batteriet och låt inte
metallföremål komma i kontakt med
batteriets kontakter.
• Utsätt inte batteriet för temperaturer som
överstiger 60 °C. Sådana temperaturer
kan uppstå t.ex. i direkt solljus eller i en
bil som står parkerad i solen.
• Bränn inte upp det eller kasta in det i en
eld.
• Använd inte skadade eller läckande
litiumjonbatterier.
• Ladda upp batteriet med en batteriladdare
från Sony eller med en enhet som kan
ladda upp batteriet.
• Förvara batteriet utom räckhåll för små
barn.
• Håll batteriet torrt.
• Byt bara ut batteriet mot ett batteri av
samma typ, eller mot en typ som
rekommenderas av Sony.
• Kassera förbrukade batterier omedelbart
på det sätt som beskrivs i instruktionerna.
Nätadapter
Använd närmaste vägguttag för att ansluta
nätadaptern. Dra genast ut nätadapterns
stickkontakt ur vägguttaget om det skulle
uppstå något problem medan apparaten
används.
För kunder i Europa
Anmärkning för kunder i de länder
som följer EU-direktiv
Denna produkt har tillverkats av eller på
uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor
som rör produkternas överensstämmelse,
grundar sig på Europeiska unionens
lagstiftning skall ställas till den
auktoriserade representanten, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För service
och garantiärenden, vänligen se de adresser
som finns i de separata service och
garantihandlingarna.
Denna produkt har testats och befunnits
motsvara kraven som ställs i EMC-reglerna
för anslutningskablar på upp till 3 meter.
Observera
Elektromagnetiska fält med vissa
frekvenser kan påverka bilden och ljudet på
den här produkten.
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten
eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras
som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för
återvinning av el- och
elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. Återvinning av
material hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Obs!
Om statisk elektricitet eller
elektromagnetism gör att
informationsöverföringen avbryts
(överföringen misslyckas) startar du om
programmet eller kopplar loss
kommunikationskabeln (USB-kabel eller
liknande) och sätter tillbaka den igen.
SE
3
Avfallsinstruktion rörande
förbrukade batterier (gäller i EU och
andra europiska länder med
separata insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet
eller på förpackningen
betyder att batteriet inte
skall behandlas som
vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan
denna symbol användas i kombination med
en kemisk symbol. Den kemiska symbolen
för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till
om batteriet innehåller mer än 0,0005%
kvicksilver eller 0,004% bly.
För att säkerställa för att dessa batterier blir
kastade på ett riktigt sätt, kommer du att
bidra till att skydda miljön och människors
hälsa från potentiella negativa
konsekvenser som annars kunnat blivit
orsakat av felaktig avfallshantering.
Återvinning av materialet vill bidra till att
bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet,
prestanda eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt batteri,
bör detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat
korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter
när det är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se
avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett
säkert sätt. Lämna batteriet på en
återvinningsstation för förbrukade batterier.
För mer detaljerad information rörande
korrekt avfallshantering av denna produkt
eller batterier, vänligen kontakta ditt
kommunkontor, din avfallsstation eller din
återförsäljare där du köpt produkten.
SE
4
Innehållsförteckning
Introduktion av funktionerna ............................................. 8
Innan du börjar använda kameran
Att observera vid användning av kameran ...................... 10
Kontroll av de medföljande tillbehören ........................... 14
Delarnas namn ................................................................. 15
Framsidan ................................................................... 15
Baksidan/sidorna ........................................................ 16
Ovansidan ................................................................... 17
Undersidan ................................................................. 18
Hur man använder styrratten ...................................... 19
Lista över ikonerna som visas på skärmen ...................... 20
Funktionslista
Funktioner som går att styra med hjälp av knapparna och
rattarna......................................................................... 23
Hur man väljer funktion med hjälp av
Fn (funktion)-knappen ............................................... 24
Funktioner som går att välja med hjälp av
Fn (funktion)-knappen ................................................ 25
Funktioner som går att välja med hjälp av
MENU-knappen ......................................................... 27
Hur man använder den inbyggda kameraguiden ............. 35
SE
5
Kameraförberedelser
Uppladdning av batteripaketet ......................................... 36
Uppladdningstid (Fullt uppladdning) ......................... 38
Uppladdning genom att ansluta kameran till en dator ... 39
Kontroll av den återstående batteriladdningen ........... 39
Strömförsörjning ........................................................ 40
För att ta av batteripaketet .......................................... 40
Isättning av ett minneskort (säljs separat) ....................... 41
För att ta ut minneskortet ........................................... 41
Minneskort som går att använda ................................ 42
Inställning av datumet och klockan ................................. 43
För att göra om datum/klock- och
områdesinställningen ......................................... 44
Inspelning av klara och tydliga filmer utan
skakningsoskärpa ....................................................... 45
Tagning och visning av bilder
Tagning av stillbilder ....................................................... 46
Filminspelning ................................................................. 48
Ändring av filformatet ................................................ 48
Uppspelning av bilder och filmer .................................... 49
Växling mellan stillbilder och filmer ......................... 49
Radering av bilder ........................................................... 50
Val av tagningsläge
Val av tagningsläge ......................................................... 51
Funktionerna som går att använda i respektive
tagningsläge ................................................................ 52
SE
6
Olika funktioner
Hur man använder de olika funktionerna ........................ 53
ISO/Multi Frame brusred. .......................................... 53
Kreativa inst. .............................................................. 54
Handskymning ........................................................... 54
DRO/Auto HDR ......................................................... 55
Uppspelningsfunktioner ............................................. 55
Hur man använder snabbnavigeringsskärmen ........... 56
Uppspelning av bilder på en dator
Hur man använder mjukvaran ......................................... 58
Hur man använder ”Image Data Converter” .............. 58
Hur man använder ”PlayMemories Home” ............... 59
Rekommenderad datormiljö (Windows) .................... 60
Rekommenderad datormiljö (Mac) ............................ 60
Installation av ”PlayMemories Home” ...................... 62
Installation av ”Image Data Converter” ..................... 63
Övrigt
För att lära dig mer om kameran (”Bruksanvisning för
Cyber-shot”) ............................................................... 64
Kontroll av antalet bilder som går att lagra och den
inspelningsbara tiden för filmer ................................. 65
Tekniska data ................................................................... 69
Register ......................................................... 73
SE
7
Introduktion av funktionerna
I det här avsnittet presenteras några tagningsfunktioner som används ofta,
samt ett par andra unika funktioner.
Se sidorna inom parentes för närmare detaljer.
Tagningsfunktioner som används ofta
Expon.kompens. (23)
Det går att justera exponeringen för att ändra ljusstyrkan för hela bilden.
Även när tagningsläget är inställt på M går det att justera exponeringen om
ISO-känsligheten är inställd på [AUTO].
ISO (53)/Multi Frame brusred. (53)
Det går att justera ljuskänsligheten.
ISO-känsligheten går att ställa in mellan ISO 50 och ISO 25600.
När
(Multi Frame brusred.) är valt går det att ställa in ännu högre ISOvärden än den maximala ISO-känsligheten.
Vitbalans (25)
Det går att justera färgtonerna.
Det går att välja olika lämpliga inställningar för olika sorters belysning, och
att finjustera färgtonerna med hjälp av färgtemperatur och färgfilter.
Matningsläge (25)
Det går att välja olika matningssätt för olika ändamål, som t.ex.
enbildstagning, kontinuerlig tagning eller gaffling.
Finesser på den här kameran
Makroläge (47)
Detta läge gör det möjligt att ta närbilder på motiv som blommor eller
maträtter.
SE
8
Introduktion av funktionerna
DRO/Auto HDR (55)
[Opt.dyn.omr]: Kameran delar in bilden i mindre områden och analyserar
kontrasten mellan ljusa och skuggade delar mellan motivet och
bakgrunden, och skapar sedan en bild med optimal ljusstyrka och
gradering.
[Auto HDR]: Kameran tar 3 bilder med olika exponering, och överlappar
sedan de bilderna för att skapa en enda bild med rikare gradering.
Kreativa inst. (54)
Det går att välja mellan 13 olika stilar.
Det går även att justera vissa faktorer för bilden, t.ex. exponeringen, baserat
på vald stil.
Handskymning (54)
Detta läge gör det möjligt att ta bilder på nattscener med mindre störningar
och oskärpa, även utan att använda stativ.
Filminspelning med manuella inställningar (26)
I lägena P, A, S och M går det att justera exponeringen, även när man
filmar.
Hur man använder och specialinställer kameran
Skärminformation (29)
Det går att ändra vad som ska visas på skärmen genom att trycka på DISP
på styrratten.
Specialinställning (30)
Den här kameran är utrustad med en C (special)-knapp som går att ställa in
på önskad funktion. Det går även att ställa in önskade funktioner för vissa
andra knappar, som t.ex. AEL-knappen.
SE
9
Innan du börjar använda kameran
Att observera vid användning av
kameran
Skärmspråk
Det går att välja språk för texten som
visas på skärmen med hjälp av menyn
(sidan 34).
Funktioner som finns inbyggda i den
här kameran
• I den här bruksanvisningen beskrivs
funktionerna för 1080 60i-kompatibla
och 1080 50i-kompatibla apparater.
Kontrollera om din kamera är 1080 60ikompatibel eller 1080 50i-kompatibel
genom att se efter om följande märken
sitter på undersidan av kameran.
1080 60i-kompatibel apparat: 60i
1080 50i-kompatibel apparat: 50i
• Den här kameran är kompatibel med
filmer i 1080 60p- respektive 50p-format.
Till skillnad från tidigare vanliga
kameramodeller som använt en interlacemetod för att lagra bilder, använder den
här kameran en progressiv metod. Det
ger bättre upplösning, och jämnare och
mer naturtrogna bilder.
Angående databasfiler
Om man sätter i ett minneskort utan
databasfil i kameran och slår på kameran,
används automatiskt en del av
minneskortets kapacitet för att skapa en
databasfil. Det kan ta en liten stund innan
det går att utföra nästa manöver.
Om det skulle uppstå något fel i databasen,
så importera alla bilderna till en dator med
hjälp av ”PlayMemories Home” och
formatera sedan om minneskortet i
kameran.
SE
10
Angående tagning/uppspelning
• För att garantera att minneskortet ska
fungera på ett stabilt sätt rekommenderar
vi att du formaterar om alla minneskort i
den här kameran innan du börjar använda
dem i kameran för första gången.
Observera att alla data på minneskortet
raderas när man formaterar det. Dessa
data går inte att återställa sedan. Glöm
därför inte att först ta en säkerhetskopia
på eventuella viktiga data på en dator
eller något annat lagringsmedium.
• När man lagrar och raderar bilder på ett
minneskort många gånger kan det hända
att data på minneskortet blir
fragmenterade. Det kan medföra att det
inte går att lagra eller spela in filmer
längre. Lagra i så fall filmerna på en
dator eller något annat lagringsmedium,
och utför sedan kommandot [Formatera]
(sidan 32).
• Ta ett par provbilder för att kontrollera
att kameran fungerar som den ska innan
du börjar ta bilder på riktigt.
• Kameran är varken dammtät, stänksäker
eller vattentät.
• Undvik att utsätta kameran för vatten.
Om det kommer in vatten i kameran kan
det bli fel på den. I somliga fall går
kameran inte att reparera.
• Rikta aldrig kameran mot solen eller
andra starka ljuskällor. Det kan orsaka fel
på kameran.
• Använd inte kameran i närheten av
ställen som alstrar kraftiga radiovågor
eller utsänder radioaktiv strålning. Det
kan hända att kameran inte kan lagra eller
spela upp bilder på rätt sätt.
• Om kameran används på sandiga eller
dammiga ställen finns det risk att det blir
fel på den.
Att observera vid användning av kameran
Carl Zeiss-objektivet
Den här kameran är utrustad med ett Carl
Zeiss-objektiv som ger skarpa bilder med
utmärkt kontrast. Objektivet i den här
kameran är tillverkat enligt ett
kvalitetsgarantisystem som godkänts av
Carl Zeiss och motsvarar
kvalitetsstandarden hos Carl Zeiss i
Tyskland.
Att observera angående blixten
• Bär aldrig omkring kameran genom att
hålla den i blixtenheten, och undvik att
trycka onödigt hårt på blixten.
• Om det kommer in vatten, damm eller
sand i blixtenheten när den är öppen kan
det bli fel på den.
Rekommendation om
säkerhetskopiering
Ta alltid en reservkopia av dina data på
något annat lagringsmedium för att undvika
risken att de går förlorade.
Att observera angående LCDskärmen, objektivet och bildsensorn
• Skärmen är tillverkad med teknik med
extrem hög precision, vilket gör att minst
99,99% av bildpunkterna är praktiskt
användbara. Det kan dock förekomma
små punkter som alltid är svarta eller
alltid lyser (vitt, rött, blått eller grönt) på
skärmen. Dessa punkter är inget fel utan
beror på tillverkningsprocessen och
påverkar inte bilderna som lagras.
• Undvik att lägga kameran i solen och
rikta inte objektivet mot solen under
längre stunder. Det kan leda till skador på
mekanismen inuti kameran. Om solljuset
fokuseras på ett föremål i närheten finns
det risk att det börjar brinna.
• På kalla ställen kan det hända att det
uppstår en svans efter bilden på skärmen.
Detta fenomen beror inte på något fel.
När man slår på kameran på ett kallt
ställe kan det hända att skärmen tillfälligt
blir mörk. När kameran har värmts upp
fungerar skärmen på normalt sätt igen.
• Det kan hända att bilden som faktiskt
lagras blir något annorlunda än bilden
som visades på skärmen innan tagningen.
Ingen kompensation för skadat
inspelningsinnehåll eller
inspelningsfel
Sony kan inte kompensera för om det inte
går att ta bilder eller om lagrat innehåll går
förlorat på grund av fel på kameran,
lagringsmediet eller liknande.
SE
11
Innan du börjar använda kameran
• Om det bildas kondens (imma) i kameran
så vänta tills den avdunstat innan du
använder kameran.
• Undvik att skaka eller stöta till kameran.
Det kan göra att kameran går sönder så
att den inte kan lagra bilder längre. Det
kan även hända att lagringsmediet blir
oanvändbart eller att bilddata blir
förstörda.
• Rengör blixtens yta innan blixten
används. Hettan som uppstår när blixten
utlöses kan göra att smuts på blixtens yta
börjar ryka eller brinna. Torka rent
blixtens yta med en mjuk duk för att få
bort damm, smuts, osv.
Att observera vid användning av kameran
Att observera vid långa tagningar
• När man använder kameran länge i taget
blir den varm. Om temperaturen stiger
över en viss nivå tänds ikonen
på
skärmen och kameran stängs automatiskt
av. Om kameran stängs av på det sättet så
låt den ligga i minst 10 minuter tills
temperaturen inuti i den sjunkit till en
säker användningstemperatur.
• Vid hög omgivningstemperatur blir
kameran fort varm.
• När kameran blir varm kan det hända att
bildkvaliteten sjunker. Vi
rekommenderar att du väntar tills
kameran svalnat innan du fortsätter att ta
bilder.
• Kameran och batteripaketet kan bli
varma när de används länge i taget, men
det är inget fel.
Angående bilddatakompatibilitet
• Den här kameran följer de universella
DCF-normerna (Design rule for Camera
File system) som fastställts av JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Vi kan inte garantera att det går att spela
upp bilder som tagits med den här
kameran på andra apparater, eller att
spela upp bilder som tagits eller
redigerats med andra apparater på den
här kameran.
Att observera vid import av AVCHDfilmer till en dator
Använd det inbyggda programmet
”PlayMemories Home” för att importera
AVCHD-filmer till en Windows-dator, och
använd programmet ”iMovie” som
medföljer Mac-datorer för att importera
dem till en Mac.
SE
12
Att observera vid uppspelning av
filmer på andra apparater
• Den här kameran använder MPEG-4
AVC/H.264 High Profile för att spela in
filmer i AVCHD-format. Filmer som är
inspelade i AVCHD-format med den här
kameran går inte att spela upp på följande
sorters apparater.
– Andra apparater som visserligen är
kompatibla med AVCHD-format men
som saknar stöd för High Profile
– Apparater som inte är kompatibla med
AVCHD-format
Den här kameran använder även
MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile för att
spela in filmer i MP4-format. Det innebär
att filmer som är inspelade i MP4-format
enbart går att spela upp på apparater med
stöd för MPEG-4 AVC/H.264.
• Skivor som är inspelade med HDbildkvalitet (högupplösning) går bara att
spela upp på apparater som är kompatibla
med AVCHD-format. Skivor som är
inspelade med HD-bildkvalitet går inte
att spela upp i vanliga DVD-baserade
spelare eller brännare, eftersom de inte är
kompatibla med AVCHD-format. Det
kan även hända att det inte går att mata ut
skivan igen om man sätter i en skiva med
HD-bildkvalitet i en DVD-baserad
spelare eller brännare.
• Filmer som är inspelade i 1080 60p/
1080 50p-format går bara att spela upp på
apparater med stöd för 1080 60p/
1080 50p-format.
Att observera angående upphovsrätt
TV-program, filmer, videokassetter och
annat material kan vara
upphovsrättsskyddat. Kopiering av sådant
material utan särskilt tillstånd kan strida
mot upphovsrättslagen.
Att observera vid användning av kameran
Angående bilderna som förekommer
i denna bruksanvisning
Fotona som används som bildexempel i den
här bruksanvisningen är reproducerade
bilder, och inte bilder som faktiskt tagits
med hjälp av den här kameran.
Angående dataspecifikationerna som
beskrivs i denna bruksanvisning
Innan du börjar använda kameran
Data som gäller prestanda och
specifikationer är definierade under
följande förhållanden, om inget anges i
denna bruksanvisning: användning vid en
normal rumstemperatur på 25ºC med ett
batteripaket som laddats upp helt i ungefär
1 timme efter det att uppladdningslampan
släcktes.
Användning och underhåll
Hantera kameran försiktigt, försök inte ta
isär eller bygga om den, och utsätt den inte
för slag eller stötar t.ex. genom att slå på
den, tappa den eller trampa på den. Var
speciellt försiktig med objektivet.
Att observera om kameran ska kastas
eller överlåtas
Innan du kastar eller överlåter kameran
rekommenderar vi att du raderar alla
registrerade ansikten för att skydda
personlig information (sidan 31).
SE
13
Innan du börjar använda kameran
Kontroll av de medföljande tillbehören
Siffrorna inom parentes anger antalet delar.
• Kamera (1)
• Återuppladdningsbart
batteripaket NP-BX1 (1)
• Mikro-USB-kabel (1)
• Nätkabel (1)* (medföljer ej i
USA och Canada)
* Det kan hända att kameran levereras
med flera olika nätkablar. Använd i så
fall den nätkabel som passar i
vägguttaget i det land/område där du
befinner dig.
• Axelrem (1)
• Nätadapter AC-UD10 (1)
(För kunder i andra länder och
områden än USA och Canada)
• Linsskydd (1)
• Nätadapter AC-UD11 (1)
(För kunder i USA och Canada)
• Skoskydd (1) (Monterat på
kameran)
• Rengöringsduk (1)
• Handledning (1) (det här häftet)
SE
14
Delarnas namn
Se sidorna inom parentes för närmare detaljer om hur man använder
respektive del.
Framsidan
• Sätt fast båda remändarna i
kameran.
Innan du börjar använda kameran
A Axelremsöglor
E Bländarring (23)
F Bländarmärke/
makroomkopplingsmärke
G Makroomkopplingsring (47)
H Ratt för inställning av
skärpeläget (23)
I Skärpeinställningsring (23)
B AF-lampa (28)/
självutlösarlampa
C Märke för motljuskåpa
D Objektiv
SE
15
Delarnas namn
Baksidan/sidorna
A
(blixtuppfällning)-knapp (23)
B Ljussensor
J MOVIE (film)-knapp (31, 48)
K För tagning: AEL (AE-lås)-
knapp (30)
För uppspelning:
(förstoring)-knapp (55)
C Uppladdningslampa (37)
D Mikro-USB-uttag (62)
E HDMI-mikrouttag
L För tagning: Fn (funktion)-
F m (mikrofon)-uttag
• När en separat mikrofon
kopplas in kopplar kameran
automatiskt om från den
inbyggda mikrofonen till den
separata mikrofonen. Om den
separata mikrofonen är av en
sådan typ som drivs från den
apparat den kopplas in i, drivs
den med ström från kameran.
G LCD-skärm (20)
H
(uppspelning)-knapp (49)
I Kontrollratt (24, 51)
SE
16
knapp (24, 25)
För uppspelning:
(bildindex)-knapp (55)
M Styrratt (19)
N
(radera)-knapp (50)
O MENU-knapp (27)
Delarnas namn
Ovansidan
B Exponeringskompensationsratt
(23)
C C (special)-knapp (30)
D Strömbrytare (43)
E Lägesomkopplare (51)
F Multi-gränssnittssko*
• Det kan hända att somliga
tillbehör inte går att skjuta på
helt utan skjuter ut på baksidan
av multi-gränssnittsskon.
Anslutningen fungerar dock om
bara tillbehöret når fram till
framkanten på skon.
G
Lägesmärke för
bildsensorn
H Blixt**
I Mikrofon***
*
För närmare detaljer om vilka
tillbehör som går att använda i
multi-gränssnittsskon, besök Sonys
webbplats eller kontakta din Sonyhandlare eller närmaste
auktoriserade Sony-serviceverkstad.
Det går även att använda tillbehör
som är kompatibla med en
tillbehörssko. Vi kan dock inte
garantera att det går att använda
tillbehör av andra fabrikat.
Kamerafunktionerna för sökaren går
bara att använda när sökartillbehöret
FDA-EV1MK säljs separat används.
** Fäll upp blixten genom att först
kontrollera att du inte håller för den
med fingrarna och att den inte är
blockerad på något annat sätt, och
sedan skjuta på
(blixtuppfällning)-knappen.
Tryck ner blixten igen med fingret
när den inte behövs. Var försiktig så
att du inte kommer i kläm med
fingret när du fäller ner blixten.
SE
17
Innan du börjar använda kameran
A Avtryckare (46)
Delarnas namn
*** Undvik att täcka för den här delen
när du filmar. Det kan leda till
störningar eller att volymen sjunker.
Undersidan
A Batterifack (36)
B Minneskortsfack (41)
C Läsnings/skrivningslampa (41)
D Låsknapp
E Högtalare
F Stativfäste
• Använd ett stativ med en
skruvlängd på högst 5,5 mm.
Annars går det inte att skruva
fast kameran ordentligt, och det
finns även risk för skador på
kameran.
G Lock till batteri/
minneskortsfacket (36, 41)
SE
18
Delarnas namn
Hur man använder styrratten
SE
19
Innan du börjar använda kameran
• Funktionen DISP (Visa innehåll) är inställd för uppåtknappen på
styrratten (sidan 29). Du kan själv ställa in önskade funktioner för
vänster-, höger- och nedåtknapparna (sidan 30).
• Det går att flytta valramen genom att vrida på styrratten eller genom att
trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på ratten. I den här
bruksanvisningen anges tryckning upptill/nedtill/till vänster/till höger på
ratten som v/V/b/B.
Lista över ikonerna som visas på
skärmen
I LCD-skärmsläget *
Vid uppspelning
(grundläggande
informationsvisning)
* Det finns även ett sökarläge som går att använda vid tagning med en
separat sökare (säljs separat).
A
Indikator
Indikator
Överlappningsikon
Tagningsläge (51)
AF-lampa
P P* A
Minneskort (41)/
uppladdning (34)
SM
100
Registreringsnummer
(51)
Scenigenkänningsikon
(26)
SE
20
Betydelse
Betydelse
Antal lagringsbara bilder
Bildförhållande för
stillbilder (27)
24M 10M
Bildstorlek för stillbilder
4.6M 20M (26)
8.7M 3.9M
Lista över ikonerna som visas på skärmen
Indikator
Betydelse
B
Bildkvalitet för stillbilder
(26)
Indikator
Betydelse
Matningsläge (25)
Antal bildrutor per
sekund för filmer (28)
Blixtläge (25)/
rödögereducering (29)
Återstående
batteriladdning (39)
Blixtuppladdning pågår
Skärpeinställningsmetod
(23)
Ställa in effekt av (30)
Ljudet spelas inte in vid
filminspelning (29)
Autofokusområde (25)
Vindbrusreducering (29)
Försköningseffekt
SteadyShot/SteadyShotvarning (45)
Ansiktsavkänning/
leendeavkänning (25)
Överhettningsvarning
(12)
Databasfilen full/
databasfilfel
Visningssätt (31)
100-0003
Mappnummer –
filnummer
-
Skyddad fil (32)
DPOF
Utskriftsmarkering
(DPOF) (32)
Varning för svagt batteri
(39)
Innan du börjar använda kameran
Inspelningsformat för
filmer (28)
Mätmetod (25)
AWB
Vitbalans (automatisk,
förinställd, special,
färgtemperatur, färgfilter)
(25)
7500K
A5 G5
Optimering av
dynamikomfånget/Auto
HDR (55)
SE
21
Lista över ikonerna som visas på skärmen
Indikator
Betydelse
Indikator
Betydelse
Bildfel vid Auto HDR
Fotokreativitet (54)/
kontrast, mättnad, skärpa
Bildeffektfel
Histogram
+3 +3 +3
Bildeffekt (26)
2013-1-1
10:37PM
Tagningsdatum/tidpunkt
för den visade bilden
3/7
Bildnummer/antal
lagrade bilder i valt
visningsläge
z
Fokusföljning
Fokusföljning
D
Indikator
Spotmätningscirkel
Exponeringskompensation/
manuell mätning
Vattenpass
Blixtkompensation (25)
Smart zoom/
klarbildszoom (27)/
digital zoom (27)
EV-skala (endast för
sökarläget)
Indikator för
leendeavkänningskänslig
heten
C
Indikator
Betydelse
INSP 0:12
Inspelningstid för filmer
(m:s)
z
Skärpeinställning (46)
1/250
Slutartid
F3.5
Bländarvärde
ISO400
ISO-värde (53)
AE-lås (23)
SE
22
Betydelse
Auto. porträttinram. (26)
Smart telekonverter
Slutartidsindikator
Bländarvärdesindikator
Makroläge
Funktionslista
Funktioner som går att styra med hjälp
av knapparna och rattarna
Det går att göra olika inställningar och styra olika funktioner med hjälp av
följande knappar och rattar.
Se ”Delarnas namn” (sidan 15) för närmare detaljer om var dessa knappar
och rattar sitter.
Används för att växla mellan de olika tagningslägena.
MENU-knapp
Används för att tända menyskärmen för att ställa in
olika menypunkter.
MOVIE-knapp
Funktionslista
Lägesomkopplare
Används för att spela in filmer.
AEL-knappen/
-knappen Används för att låsa exponeringen för hela bilden./
Används för att förstora bilden vid uppspelning.
Fn-knappen/
-knappen Används för att tända inställningsskärmen för
funktioner som ställs in med hjälp av Fn-knappen. I
sökarläget används den här knappen för att växla till
snabbnavigeringsskärmen./Används för att se flera
bilder på skärmen samtidigt.
DISP på styrratten
-knapp
-knapp
Används för att växla mellan olika
informationsvisningssätt på LCD-skärmen under
tagning.
Används för att spela upp bilder.
Används för att tända kameraguiden/radera bilder.
C (special)-knapp
Denna knapp går att ställa in på valfri funktion som du
använder ofta.
Ratten för inställning av
skärpeinställningsmetoden
Används för att välja den lämpligaste
skärpeinställningsmetoden i förhållande till hur motivet
rör sig.
Exponeringskompensationsratten
Används för att ställa in exponeringsjusteringsområdet.
Bländarringen
Används för att ställa in bländaren (F-värdet) för hand.
Makroomkopplingsringen Används för att växla till närbildsläget.
Skärpeinställningsringen
Används för att ställa in skärpan för hand.
(blixtuppfällning)knappen
Används för att fälla upp blixten.
SE
23
Hur man väljer funktion med hjälp av
Fn (funktion)-knappen
Fn-knappen används för att utföra inställningar eller funktioner som man
ofta använder under tagning.
1 Tryck på Fn-knappen.
2 Välj önskad punkt med hjälp av v/V/b/B på styrratten, och
tryck sedan på z för att utföra kommandot.
Inställningsskärmen tänds.
3 Följ manöverguiden som visas
på skärmen för att välja och
utföra önskad funktion.
Manöverguide
För att ställa in funktioner direkt på tagningsinformationsskärmen
Vrid på styrratten utan att trycka på z i steg 2 för att ställa in funktioner
direkt på tagningsinformationsskärmen. Vissa funktioner går att fininställa
med hjälp av kontrollratten.
SE
24
Funktioner som går att välja med hjälp
av Fn (funktion)-knappen
Följande funktioner går att välja med hjälp av Fn (funktion)-knappen:
Används för att ställa in matningsläget, t.ex. för kontinuerlig
tagning.
(Enkeltagning/Kontinuerlig tagning/Kont. matn. s.tid./
Självutlösare/Gaffling: Kont./Enkel gaffling/Vitbalansgaffl./
DRO gaffling)
Blixtläge
Används för att ställa in blixten.
(Blixt av/Autoblixt/Fyllnadsblixt/Långsam synkr./2:a ridån/
Trådlös blixt*1)
ISO
Används för att justera ljuskänsligheten. Ju högre värde,
desto snabbare blir slutartiden.
(Multi Frame brusred./ISO AUTO till 102400)
Mätmetod
Används för att välja metod för uppmätning av ljusstyrkan.
(Multi/Centrumvägd/Spot)
Autofokusområde
Används för att ställa in vilket område som skärpan ska
ställas in på.
(Multi/Centrumvägd/Flexibel punkt)
Vitbalans
Används för att justera färgtonerna i bilden.
(Autom.vitbal./Dagsljus/Skugga/Molnigt/Glödlampa/Lysrör:
varmt Vitt/Lysrör: kallt Vitt/Lysrör: dagsljus Vitt/Lysrör:
Dagsljus/Blixt/F.temp./filter/Special 1–3/Lagra spec.inst.)
DRO/Auto HDR
Används för att automatiskt kompensera för ljusstyrkan och
kontrasten.
(Av/Opt.dyn.omr/Auto HDR)
Kreativa inst.
Används för att välja önskad bildbehandlingsmetod.
(Standard/Levande/Neutralt/Klart/Djupt/Ljust/Porträtt/
Landskap/Solnedgång/Nattmotiv/Höstlöv/Svartvitt/Brunton/
Stilruta1–6)
Blixtkompensering
Används för att ställa in blixtens intensitet.
(+3,0 EV till –3,0 EV)
Leende/Ans.avkän.
Används för att upptäcka ansikten och justera olika
inställningar automatiskt. Används för att ställa in kameran
så att slutaren automatiskt utlöses när ett leende upptäcks.
(Ansiktsavkänning Av/Ansiktsavkänning På (reg. ansikten)/
Ansiktsavkänning På/Leendeavkänning)
Funktionslista
Matningsläge
SE
25
Funktioner som går att välja med hjälp av Fn (funktion)-knappen
Scenval
Används för att välja olika förinställningar för olika sorters
scenförhållanden.
(Porträtt/Sport & action/Landskap/Solnedgång/Nattmotiv/
Handskymning/Nattporträtt)
Film
Används för att välja exponeringsläge för filminspelning i
förhållande till motivet eller för att få en viss effekt.
(P/A/S/M)
Bildeffekt
Används för att ta bilder med en viss textur för att få unika
effekter.
(Av/Leksakskamera/Popfärg/Posterisering/Retrofoto/Mjuk
high-key/Partiell färg/Hög kontr. Mono./Mjukt fokus/HDRmålning/Rik ton mono./Miniatyrbild/Vattenfärg/Illustration)
Auto. porträttinram.
Används för att analysera bilden vid fotografering av ett
ansikte och spara ytterligare en bild med en ännu mer
imponerande bildkomposition.
(Av/Auto)
Autoläge
Används för att välja automatiskt tagningsläge.
(Intelligent auto/Bättre autojustering)
Försköningseffekt
Används för att ställa in försköningseffekten och effektnivån.
(Av/Låg/Mellan/Hög)
Kvalitet*2
Används för att ställa in bildkvaliteten för stillbilder.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fin/Fin/Standard)
Aspekt*2
Används för att ställa in bildförhållandet för stillbilder.
(3:2/16:9)
Bildstorlek*2
Används för att ställa in storleken för stillbilder.
(L/M/S)
*1 Trådlös blixttagning går inte att använda med den inbyggda blixten.
*2 Går bara att använda när snabbnavigeringsfunktionen används.
SE
26
Funktioner som går att välja med hjälp
av MENU-knappen
Via menyn går det att göra grundinställningar för hela kameran, och att
utföra olika funktioner som tagning, uppspelning och andra manövrer.
Tryck på MENU-knappen, välj önskad punkt med hjälp av v/V/b/B på
styrratten, och tryck sedan i mitten på styrratten.
Välj menysida
Välj en punkt på menyn
Funktionslista
Menyn för stillbildstagning
Bildstorlek
Används för att ställa in storleken för stillbilder.
(L: 24M/M: 10M/S: 4.6M (3:2)
L: 20M/M: 8.7M/S: 3.9M (16:9))
Aspekt
Används för att ställa in bildförhållandet för stillbilder.
(3:2/16:9)
Kvalitet
Används för att ställa in bildkvaliteten för stillbilder.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fin/Fin/Standard)
Panorama: Storlek
Används för att ställa in storleken för panoramabilder.
(Standard/Brett)
Panorama: Riktning
Används för att ställa in tagningsriktningen för
panoramabilder.
(Höger/Vänster/Uppåt/Nedåt)
Klarbildszoom*
Används för att få en högre bildkvalitet för inzoomade bilder
än med digital zoom.
(På/Av)
Digital zoom*
Används för att ta inzoomade bilder med högre förstoring än
med klarbildszoom.
(På/Av)
SE
27
Funktioner som går att välja med hjälp av MENU-knappen
Långexp.brusred
Används för att ställa in bruksreducering för bilder som tas
med en slutartid på 1 sekund eller ännu längre.
(På/Av)
Hög-ISO brusred
Används för att ställa in bruksreducering för
högkänslighetstagning.
(Normal/Låg/Av)
AF-belysning
Används för att ställa in autofokuslampan som är en
hjälpbelysning för att ställa in skärpan för mörka scener.
(Auto/Av)
* Går bara att använda när punkten [Smart Telecon./Zoom] (sidan 31) är inställd på
[Zoom].
Färgrymd
Används för att ändra färgområdet som går att återge.
(sRGB/AdobeRGB)
AEL med slutare
Används för att ställa in om exponeringen ska ställas in när
man trycker ner avtryckaren halvvägs. Detta är praktiskt när
man vill ställa in skärpan och exponeringen var för sig.
(På/Av)
Minne
Används för att registrera kombinationer av lägen och
inställningar som man ofta använder, så att man sedan kvickt
och lätt kan ställa in de kombinationerna med hjälp av
lägesomkopplaren.
(1/2/3)
Filminspelningsmenyn
Filformat
Används för att välja filformat för filmer.
(AVCHD/MP4)
Inspelningsinställning
Används för att välja bildkvalitet och bildstorlek för filmer
som ska spelas in.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot
Används för att ställa in SteadyShot–funktionen.
(På/Av)
SE
28
Funktioner som går att välja med hjälp av MENU-knappen
Auto långsam slutare Används för att ställa in om slutartiden automatiskt ska
justeras eller ej under pågående filminspelning om motivet är
mörkt.
(På/Av)
Ljudinspelning
Används för att ställa in om även ljudet ska spelas in under
filminspelning.
(På/Av)
Reducera vindbrus
Används för att minska ljudet av blåst under filminspelning.
(På/Av)
Funktionslista
Specialmenyn
FINDER/LCD-inställn När en sökare används (säljs separat) används den här
punkten för att ställa in hur kameran ska växla mellan
sökaren och LCD-skärmen.
(Auto/Manuell)
Rödögereducering
Används för att minska risken för röda ögon i bilden när
blixten används.
(På/Av)
Rutnät
Används för att tända ett rutnät på skärmen som gör det
lättare att anpassa bilden efter motivets struktur.
(Tredelningslinje/Kvadratlinje/Diag.+ kvadratlinje/Av)
Snabbgranskning
Används för att se den tagna bilden direkt efter tagningen.
Det går att ställa in hur länge bilden ska visas.
(10 s/5 s/2 s/Av)
DISP-knapp (skärm)
Används för att ställa in vilka visningssätt för LCD-skärmen
som ska gå att välja när man trycker på DISP på styrratten.
(Grafisk display/Visa all info/Visa ingen info./Nivå/
Histogram/För sökare)
DISP-knapp (sökare) Används för att ställa in vilka visningssätt för sökaren som
ska gå att välja genom att trycka på DISP på styrratten när
man använder en sökare (säljs separat).
(Grafisk display/Visa all info/Visa ingen info./Nivå/
Histogram)
Konturframhävnings- Används för att framhäva konturerna för områden som
nivå*
skärpan är inställd på med en viss färg.
(Hög/Mellan/Låg/Av)
SE
29
Funktioner som går att välja med hjälp av MENU-knappen
Konturframhävnings- Används för att välja färg för konturframhävningsfunktionen.
färg
(Rött/Gult/Vitt)
MF-hjälp
Används för att se en förstorad bild när skärpan ställs in för
hand.
(På/Av)
Tid för
fokusförstoring
Används för att ställa in hur länge bilden ska visas i förstorad
form.
(2 s/5 s/Ingen begräns.)
Livevisning
Används för att ställa in om effekten av vissa funktioner ska
visas på skärmen eller ej, t.ex. effekten av
exponeringskompensationsvärdet.
(Ställa in effekt på/Ställa in effekt av)
* Går bara att använda när förstorad visning används på skärmen. Använd denna
funktion medan du ställer in [Fokusförstoring] för en specialknapp eller slår på
[MF-hjälp]-funktionen.
\
C-knappens funktion
Används för att ställa in önskade funktioner för C (special)knappen.
(Matningsläge/Blixtläge/Autofokusområde/
Försköningseffekt/ Leende/Ans.avkän. /Auto. porträttinram./
ISO/Mätmetod/Blixtkompensering/Vitbalans/ DRO/Auto
HDR /Kreativa inst./Bildeffekt/Bildstorlek/Aspekt/Kvalitet/
AEL intryckt/AE-lås/Spot-AEL/Spot-AE-lås/ Håll AF/MFkontroll / Växla AF/MF-kontroll / Smart Telecon./Zoom /
Fokusförstoring/Minne/Inaktivera LCD-skärm/Inte inställt)
AEL-knappens funkt. Används för att ställa in önskade funktioner för AELknappen. Funktionerna som går att välja är desamma som för
[C-knappens funktion].
Vänsterknappens
funkt.*
Används för att ställa in önskade funktioner för vänster
knapp på styrratten. Funktionerna som går att välja är
desamma som för [C-knappens funktion].
Högerknappens
funktion*
Används för att ställa in önskade funktioner för höger knapp
på styrratten. Funktionerna som går att välja är desamma som
för [C-knappens funktion].
Nedknappens
funktion*
Används för att ställa in önskade funktioner för nedåtknappen
på styrratten. Funktionerna som går att välja är desamma som
för [C-knappens funktion].
SE
30
Funktioner som går att välja med hjälp av MENU-knappen
Smart Telecon./
Zoom
Används för att välja vilken funktion som ska användas när
[Smart Telecon./Zoom] är inställt för en knapp.
(Smart Telecon./Zoom)
MOVIE-knapp
Används för att ställa in om MOVIE-knappen alltid ska
aktiveras eller ej.
(Alltid/Endast Filmläge)
* "AEL intryckt", "Spot-AEL" och "Håll AF/MF-kontroll" går inte att ange.
Används för att ställa in om exponeringen ska justeras inom
blixtljusets räckvidd.
(Bakgrund&blixt/End.bakgrund)
Gafflingsordn.
Används för att ställa in tagningsordningen för
exponeringsgaffling och vitbalansgaffling.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Objektivkomp.:
Skugga
Används för att kompensera för skuggor i hörnen på bilden
som orsakas av objektivet.
(Auto/Av)
Objektivkomp.:
krom. ab.
Används för att minska färgavvikelserna i hörnen på bilden
som orsakas av objektivet.
(Auto/Av)
Objektivkomp.:
Förvridn.
Används för att kompensera för bildförvrängning som beror
på objektivet.
(Auto/Av)
Ansiktspri.spårn.
Används för att ställa in om ansikten ska prioriteras vid
fokusföljning.
(På/Av)
Ansiktsregistrering
Används för att registrera eller ändra den person som ska
prioriteras vid fokusföljning.
(Ny registrering/Ändring av ordning/Radera/Radera alla)
Funktionslista
Exp.komp.inst.
Uppspelningsmenyn
Stillbilds-/filmval
Används för att välja visningsformat för bilder.
(Mappvisning (Stillbilder)/Mappvisning (MP4)/AVCHDvisning)
Radera
Används för att radera en bild.
(Flera bilder/Alla i mappen/Alla filer för AVCHD-visning)
SE
31
Funktioner som går att välja med hjälp av MENU-knappen
Bildspel
Används för att spela upp ett bildspel.
(Upprepa/Intervall/Bildtyp)
Indexvisning
Används för att se flera bilder på en gång.
(4 bilder/9 bilder)
Rotera
Används för att vrida en stillbild moturs.
(0°/90°/180°/270°)
Skydda
Används för att skydda bilder.
(Flera bilder/Avbryt alla bilder/Avbryt alla filmer(MP4)/
Avbryt alla AVCHD-visn.filer)
Markera utskrift
Används för att markera stillbilder för utskrift.
(DPOF/Datumpålägg)
Bildeffekt
Används för att lägga till olika sorters textur för bilder.
(Vattenfärg/Illustration)
Volyminställning
Används för att justera volymen.
Uppspelningsskärm
Används för att ställa in hur bilder som är tagna på höjden
ska visas.
(Auto-rotering/Man.rotering)
Minneskortsverktygsmenyn
Formatera
Används för att formatera minneskortet.
Filnummer
Används för att ställa in hur filerna för stillbilder och filmer
ska numreras.
(Serie/Nollställ)
Mappnamnsformat
Används för att välja format för namnet på mappar för
lagring av stillbilder.
(Standardformat/Datumformat)
Välj lagringsmapp
Används för att byta mapp för lagring av bilder.
Ny mapp
Används för att skapa en ny mapp för att lagra stillbilder och
filmer (i MP4-format).
Återställ bilddatabas Används för att återställa bilddatabasfilen och göra det
möjligt att lagra och spela upp bilder.
Visa kortutrymme
SE
32
Används för att se den återstående möjliga inspelningstiden
för filmer repsektive det återstående antalet stillbilder som
går att lagra på minneskortet.
Funktioner som går att välja med hjälp av MENU-knappen
Klockinställningsmenyn
Datum/klockinst
Används för att ställa in datumet och klockan, samt
sommartid.
Områdesinställning
Används för att ställa in var kameran används.
Inställningsmenyn
Används för att ställa in markörens standardposition på
menyn på antingen den översta punkten eller den sist valda
punkten.
(Längst upp/Föregående)
Bekr.radering
Används för att välja [Radera] eller [Avbryt] som
standardinställning på raderingsbekräftelseskärmen.
("Radera" först/"Ångra" först)
Guide för lägesratt
Används för att tända och släcka guiden för
lägesomkopplaren (förklaringar av de olika tagningslägena).
(På/Av)
LCD-ljusstyrka
Används för att ställa in LCD-skärmens ljusstyrka.
(Auto/Manuell/Soligt väder)
Sökarens ljusstyrka
När en sökare används (säljs separat) används denna punkt
för att ställa in ljusstyrkan för sökaren.
(Auto/Manuell)
LCD-kvalitet
Används för att ställa in skärmens visningskvalitet.
(Hög/Standard)
Starttid f.
energisparläge
Används för att ställa in tiden innan kameran går över i
strömbesparingsläge.
(30 min/5 min/1 min/20 s/10 s)
HDMI-upplösning
Används för att ställa in upplösningen när kameran är
ansluten till en HDMI-TV.
(Auto/1080p/1080i)
KONTR. FÖR HDMI
Används för att styra kameran från en TV med stöd för
”BRAVIA” Sync.
(På/Av)
Funktionslista
Menystartpunkt
SE
33
Funktioner som går att välja med hjälp av MENU-knappen
Överföringsinställn.* Används för att ställa in kamerans uppladdningsfunktion när
man använder ett Eye-Fi-kort.
(På/Av)
USB-anslutning
Används för att ställa in USB-anslutningsmetoden i
förhållande till vilka apparater som kameran ska anslutas till.
(Auto/Massminne/MTP)
USB LUN-inställn.
Används för att ställa in läget när kameran ansluts till en
dator via USB.
(Multipla/Enkelt)
USB-strömförsörjn.
Används för att ställa in om kameran ska förses med ström
vid USB-anslutning.
(På/Av)
PAL/NTSC-väljare
(gäller endast 1080
50i-kompatibla
modeller)
Används för att spela upp filmer som är inspelade med den
här kameran på en NTSC-TV.
(PAL/NTSC)
Ljudsignaler
Används för att ställa in ljuden som hörs när kameran
används.
(På/Av)
* Visas när ett Eye-Fi-kort (säljs separat) är isatt i kameran.
Version
Språk
Används för att se kamerans mjukvaruversion.
Används för att välja språk.
Demoläge
Används för att slå på/stänga av demonstrationsuppspelning
av filmer.
(På/Av)
Initialisera
Används för att återställa inställningarna till
standardinställningarna.
(Fabriksinställningar/Återst.tagn.l./Specialåterst.)
SE
34
Hur man använder den inbyggda
kameraguiden
(Radera)-knapp
Funktionslista
(radera)-knappen går att använda inte
bara för att radera bilder, utan även för att
tända en inbyggd instruktionsguide.
Tryck på (radera)-knappen på Fnskärmen eller menyskärmen för att se en
förklaring av den funktion eller
inställning som är vald för tillfället.
SE
35
Kameraförberedelser
Uppladdning av batteripaketet
Glöm inte att ladda upp batteripaketet innan du använder kameran för
första gången.
När batteripaketet är uppladdat laddas det gradvis ur lite i taget, även om
det inte används. Ladda därför upp batteripaketet igen innan du tänker börja
fotografera, så att du inte går miste om chansen att ta bilder.
1 Skjut knappen åt sidan för att
öppna locket.
2 Håll låsknappen intryckt med
hjälp av kanten på batteripaketet,
och stick in batteripaketet så
långt det går.
3 Stäng locket.
SE
36
Låsknapp
Uppladdning av batteripaketet
4 Anslut kameran till nätadaptern (medföljer) med hjälp av
mikro-USB-kabeln (medföljer), och sätt sedan i nätadapterns
stickkontakt i ett vägguttag.
För kunder i USA och Canada
Kameraförberedelser
Nätkabel
För kunder i andra länder och områden
än USA och Canada
Laddningslampan tänds och lyser orange,
och uppladdningen startar.
• Stäng av kameran medan batteripaketet
laddas upp.
• Batteripaketet går att ladda upp även
om det redan är delvis laddat.
• Om laddningslampan börjar blinka
innan uppladdningen är klar, så ta ut
batteripaketet och sätt i det igen.
Laddningslampa
Tänd: Uppladdning
Av: Uppladdningen klar
Blinkar:
Uppladdningsfel, eller
uppladdningen har avbrutits
tillfälligt eftersom kameran inte är
inom det föreskrivna
temperaturområdet
SE
37
Uppladdning av batteripaketet
Observera
• Om laddningslampan på kameran börjar blinka medan nätadaptern är ansluten till
vägguttaget betyder det att uppladdningen tillfälligt har avbrutits eftersom
temperaturen är utanför det rekommenderade temperaturområdet. När temperaturen
kommit tillbaka inom det lämpliga området återupptas uppladdningen. Vi
rekommenderar att batteripaketet laddas upp vid en omgivningstemperatur på
mellan 10°C och 30°C.
• Om batteripaketets kontaktdel är smutsig kan det hända att batteripaketet inte går att
ladda upp ordentligt. Torka i så fall försiktigt bort allt damm och all smuts från
batteripaketets kontaktdel med en mjuk duk eller en bomullspinne.
• Anslut nätadaptern (medföljer) till närmaste vägguttag. Om det skulle uppstå något
problem medan nätadaptern används, så dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget
för att bryta strömmen.
• Koppla loss nätadaptern från vägguttaget när uppladdningen är färdig.
• Var noga med att bara använda äkta Sony-batteripaket, mikro-USB-kabeln som
medföljer och nätadaptern som också medföljer.
Uppladdningstid (Fullt uppladdning)
Uppladdningstiden är ungefär 155 minuter när nätadaptern (medföljer)
används.
Observera
• Ovanstående uppladdningstid gäller för uppladdning av ett helt urladdat batteripaket
vid en temperatur på 25°C. Uppladdningen kan ta längre tid under somliga
förhållanden eller beroende på användningssättet.
SE
38
Uppladdning av batteripaketet
Uppladdning genom att ansluta kameran till en dator
Batteripaketet går att ladda upp genom att ansluta kameran till en dator med
hjälp av en mikro-USB-kabel.
Kontroll av den återstående batteriladdningen
En indikator för den återstående laddningen visas på skärmen.
Hög
Låg
Observera
• Det tar ungefär en minut innan rätt återstående laddning visas.
• Det kan hända att indikatorn för återstående laddning visar fel under somliga
förhållanden.
• Om man inte använder kameran på en viss tid medan den är påslagen, stängs den
automatiskt av (automatisk avstängningsfunktion).
SE
39
Kameraförberedelser
Observera
• Observera följande vid uppladdning via en dator:
– Om kameran ansluts till en bärbar dator som inte är ansluten till en strömkälla
förbrukas datorns batteriström. Undvik att ladda upp batteripaketet alltför länge i
taget.
– Undvik att slå på, stänga av eller starta om datorn, eller väcka den från viloläge,
när kameran är ansluten till den via USB. Det kan leda till fel på kameran. Koppla
loss kameran från datorn innan du slår på/stänger av datorn, startar om den eller
väcker den från viloläget.
– Vi garanterar inte att uppladdning fungerar med hembyggda eller ombyggda
datorer.
Uppladdning av batteripaketet
Batteripaket
Se sidan 66 för närmare detaljer om batteripaketets brukstid.
Strömförsörjning
Kameran går att driva med nätström från ett vägguttag genom att ansluta
den till nätadaptern (medföljer) med hjälp av mikro-USB-kabeln
(medföljer). Vid långa tagningar går det att minska batteriförbrukningen.
Det går att ta bilder och spela upp bilder även utan något batteripaket isatt i
kameran. Sätt dock alltid i ett uppladdat batteripaket under
tagningsförhållanden där det krävs mycket ström, som t.ex. när du
använder en sökare (säljs separat) eller när du ska filma. Annars kan
somliga funktioner vara begränsade.
För att ta av batteripaketet
Låsknapp
Skjut låsknappen åt sidan. Var försiktig
så att du inte tappar batteripaketet.
Observera
• Stoppa batteripaketet i en plastpåse eller liknande när du bär omkring det eller lägger
undan det för förvaring, för att hålla dess kontakter rena och för att undvika att det
kommer i kontakt med andra metallföremål eller liknande.
SE
40
Isättning av ett minneskort (säljs
separat)
”Memory Stick Duo”-minneskort och SD-kort går att använda i den här
kameran. Se sidan 42 för närmare detaljer.
1 Skjut knappen åt sidan för att
öppna locket.
Kameraförberedelser
2 Sätt i ett minneskort (säljs
separat).
• Håll minneskortet med det fasade
hörnet på det sätt som visas i figuren
och stick in det tills det klickar till på
plats.
Kontrollera att det fasade hörnet är
vänt åt rätt håll.
3 Stäng locket.
För att ta ut minneskortet
Läsnings/skrivningslampa
Kontrollera att läsnings/
skrivningslampan är släckt, och tryck
sedan in minneskortet en gång.
Observera
• Ta aldrig ut minneskortet eller batteripaketet medan läsnings/skrivningslampan
lyser. Det kan göra att data blir förstörda eller orsaka skador på minneskortet.
SE
41
Isättning av ett minneskort (säljs separat)
Minneskort som går att använda
Följande sorters minneskort går att använda i den här kameran. Vi kan dock
inte garantera att samtliga sorters minneskort fungerar på rätt sätt.
Minneskort
För stillbilder För filmer
Memory Stick XC-HG Duo
A
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick Duo
B
C
D
(Endast Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Micro (M2)
—
(Endast Mark2)
SD-minneskort
(Klass 4 eller snabbare)
SDHC-minneskort
(Klass 4 eller snabbare)
SDXC-minneskort
(Klass 4 eller snabbare)
microSD-minneskort
(Klass 4 eller snabbare)
microSDHC-minneskort
(Klass 4 eller snabbare)
microSDXC-minneskort
(Klass 4 eller snabbare)
• I denna bruksanvisning används följande beteckningar gemensamt för alla
produkterna i respektive grupp i tabellen:
A: ”Memory Stick Duo”
B: ”Memory Stick Micro”
C: SD-kort
D: microSD-minneskort
Observera
• Om du använder ”Memory Stick Micro”-minneskort eller microSD-minneskort i
den här kameran, så var noga med att även använda rätt sorts adapter.
SE
42
Inställning av datumet och klockan
Den allra första gången man slår på kameran, eller efter att man har
återställt alla funktionerna till fabriksinställningarna, tänds en skärm för
inställning av datumet och klockan.
1 Ställ in strömbrytaren på ON för
att slå på kameran.
Kameraförberedelser
Skärmen för inställning av datumet och
klockan tänds.
• För att stänga av kameran ställer man in
strömbrytaren på OFF.
2 Kontrollera att [Enter] är valt på
skärmen, och tryck sedan på z
på styrratten.
3 Välj önskad geografisk plats, och tryck sedan på z.
4 Ställ in respektive punkt med
hjälp av b/B och ställ in
siffervärdena med hjälp av v/V.
[Sommartid]: Används för att slå på/
stänga av sommartidsvisning.
[Datumformat]: Används för att välja
datumvisningsformat.
• Klockan 12 på natten visas som 12:00
AM, och klockan 12 på dagen som
12:00 PM.
SE
43
Inställning av datumet och klockan
5 Upprepa steg 4 för att ställa in övriga punkter, och tryck sedan
på z på styrratten.
6 Kontrollera att [Enter] är valt, och tryck sedan på z på
styrratten.
För att avbryta datum- och klockinställningen
Tryck på MENU-knappen.
För att göra om datum/klock- och områdesinställningen
Skärmen för inställning av datumet och klockan tänds automatiskt bara den
allra första gången man slår på kameran. Om du behöver ställa om datumet
eller klockan, så gör det via menyn.
MENU-knappen t
1 t [Datum/
klockinst] eller
[Områdesinställning] (sidan 33)
MENU-knapp
För att hålla kvar datum- och klockinställningen i minnet
Den här kameran har ett inbyggt återuppladdningsbart batteri för att hålla
kvar datumet, klockan och övriga inställningar i minnet oavsett om
kameran är påslagen eller ej, och oavsett om ett batteripaket är isatt eller ej.
SE
44
Inspelning av klara och tydliga filmer
utan skakningsoskärpa
”Skakningsoskärpa” beror på att kameran skakar eller rör sig på ett oönskat
sätt under tagningen, så att bilden blir suddig.
Den här kameran är försedd med en SteadyShot-funktion för att minska
risken för skakningsoskärpa under filminspelning.
MENU-knappen t
inställning.
1 t [SteadyShot] t Välj önskad
Kameraförberedelser
Observera
• SteadyShot-funktionen går bara att använda vid filminspelning. Det går inte att
använda SteadyShot-funktionen för att ta stillbilder.
SE
45
Tagning och visning av bilder
Tagning av stillbilder
I det automatiska läget analyserar kameran motivet och ställer in lämpliga
inställningar för tagningen.
1 Ställ in lägesomkopplaren på
(Autoläge).
2 Håll kameran stadigt på det sätt
som visas i figuren.
3 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
När bilden är skarp tänds indikatorn z.
• Det kortaste möjliga tagningsavståndet är ungefär 0,3 m från bildsensorn
(sidan 17).
4 Tryck ner avtryckaren helt för att ta en bild.
• När kameran upptäcker och tar bilder på ett ansikte med punkten [Auto.
porträttinram.] inställd på [Auto], beskärs den tagna bilden automatiskt till
en lämplig bildkomposition. Både originalbilden och den beskurna bilden
lagras.
SE
46
Tagning av stillbilder
Tagningsteknik
• När man vrider makroomkopplingsringen till
”0,2m-0,35m” ställs kameran in på
makroläge. Det kortaste möjliga
tagningsavståndet är ungefär 0,2 m.
Makroläget är lämpligt att använda för att ta
närbilder på motiv som blommor eller
maträtter.
Makroomkopplingsringen
Tagning och visning av bilder
SE
47
Filminspelning
1 Tryck på MOVIE–knappen för att
MOVIE-knapp
börja filma.
• Det går att börja filma oavsett vilket
tagningsläge som är inställt.
• I autofokusläget fortsätter kameran att
ställa in skärpan hela tiden.
2 Tryck på MOVIE-knappen igen för att avsluta inspelningen.
Observera
• Det kan hända att mekaniska ljud från själva kameran kommer med i inspelningen
när man filmar. Det går att stänga av inspelningen av ljudet genom att ställa in
punkten [Ljudinspelning] på [Av] (sidan 29).
• Hur länge det går att spela in i taget varierar beroende på omgivningstemperaturen
och kamerans skick. Se ”Att observera angående långvarig kontinuerlig
filminspelning” (sidan 68).
• Om ikonen
tänds betyder det att kameran är för varm. Stäng av kameran och
vänta tills den svalnat.
Ändring av filformatet
MENU-knappen t
SE
48
1 t [Filformat] (sidan 28).
Uppspelning av bilder och filmer
1 Tryck på
-knappen.
-knapp
2 Välj en bild genom att vrida på kontrollratten.
• Tryck på z på styrratten för att spela upp filmer.
Styrratt
Paus/uppspelning
z
Snabbspolning framåt
B
Snabbspolning bakåt
b
Slow motion-uppspelning framlänges
Vrid styrratten medurs i pausläge.
Slow motion-uppspelning baklänges
Vrid styrratten moturs i pausläge.
• Bilden matas fram ruta för ruta.
Volym
V t v/V
Informationsvisning
v
Tagning och visning av bilder
Åtgärder under filmuppspelning
Observera
• Det kan hända att filmer som är inspelade med hjälp av andra apparater inte går att
spela upp på den här kameran.
Växling mellan stillbilder och filmer
För att spela upp stillbilder ställer man in [Stillbilds-/filmval] på
[Mappvisning (Stillbilder)], och för att spela upp filmer ställer man in
[Stillbilds-/filmval] på [Mappvisning (MP4)] eller [AVCHD-visning].
MENU-knappen t
läge.
1 t [Stillbilds-/filmval] t Välj önskat
SE
49
Radering av bilder
När en bild väl har raderats går den inte att återställa. Kontrollera därför
noggrant att du verkligen vill radera den bilden innan du fortsätter.
1 Tryck på
(radera)-knappen
medan den bild som du vill radera
visas på skärmen.
(radera)-knapp
2 Välj [Radera] med v på styrratten, och tryck sedan på z.
Observera
• Skyddade bilder går inte att radera.
SE
50
Val av tagningsläge
Val av tagningsläge
Vrid på lägesomkopplaren för att
ställa in önskat tagningsläge.
Följande tagningslägen finns att välja mellan.
(Autoläge)
(Autoprogram)
Används för att ta stillbilder med alla inställningar
automatiskt justerade.
Används för att ta bilder med exponeringen (slutartiden och
bländaren) automatiskt justerad. Övriga inställningar går att
justera för hand.
(Slutarprioritet)
Används för att ställa in slutartiden för hand med hjälp av
kontrollratten.
(Manuell
exponering)
Används för att ta bilder genom att först ställa in
exponeringen (slutartiden och bländaren) för hand med hjälp
av kontrollratten och bländarringen.
1/2/3
Används för att hämta fram inställningar som förlagrats med
[Minne]-funktionen på
stillbildstagningsmenyn
(sidan 28).
(Film)
Används för att spela in filmer. I M-läget går det att justera
exponeringen (slutartiden och bländaren) för hand.
(Panorering)
Används för att ta panoramabilder genom att kombinera en
serie bilder.
(Scenval)
Används för att ta bilder med förinställningar som passar till
olika sorters scener.
SE
51
Val av tagningsläge
(Bländarprioritet) Används för att ställa in bländaren för hand med hjälp av
bländarringen.
Funktionerna som går att använda i
respektive tagningsläge
Vilka funktioner som går att använda beror på vilket tagningsläge som är
inställt.
I nedanstående tabell markerar funktioner som går att använda, och –
markerar funktioner som inte går att använda.
Funktioner som inte går att använda i nuvarande läge visas i grått på
skärmen.
KontinuAuto. porTagningsläge Expon.
SjälvutlöAnsikts- Leendeerlig tagträttin(51)
kompens. sare
avkänning avkänning
ning
ram.
/
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
*
* När tagningsläget är inställt på M går exponeringen bara att justera när
punkten [ISO] är inställd på [AUTO].
SE
52
Olika funktioner
Hur man använder de olika
funktionerna
Den här bruksanvisningen innehåller huvudsakligen en introduktion till hur
man använder kameran och en lista över dess funktioner. För att lära dig
mer om kameran, se ”Bruksanvisning för Cyber-shot”, som innehåller mer
detaljerade instruktioner om dess många olika funktioner.
ISO/Multi Frame brusred.
ISO-känsligheten går att ställa in antingen på [AUTO], eller på ett värde
mellan ISO 50 och ISO 25600.
1 Tryck på Fn-knappen och välj [ISO].
2 Välj önskad inställning med hjälp av v/V på
styrratten.
SE
53
Olika funktioner
• Om du väljer [AUTO] och trycker på B på styrratten, kan du även ställa
in området för [AUTO]-inställningen på antingen [ISO AUTO maximalt]
eller [ISO AUTO minimalt].
• När
(Multi Frame brusred.) är valt går det att ställa in ännu högre ISOvärden än den maximala ISO-känsligheten.
Kameran tar automatiskt en serie bilder, och kombinerar sedan bilderna,
minskar störningarna, och lagrar 1 enda bild.
Hur man använder de olika funktionerna
Kreativa inst.
Det går att välja mellan 13 olika sorters bildbehandling, och det går även att
justera kontrasten, mättnaden och skärpan för var och en av [Kreativa
inst.]-punkterna.
1 Tryck på Fn-knappen och välj [Kreativa inst.].
2 Välj önskad stil med hjälp av v/V på styrratten.
[Kreativa inst.]-punkter
[Stilruta]
Det går att finjustera
inställningen och lagra den
justerade inställningen.
Handskymning
Detta läge gör det möjligt att ta bilder på nattscener med mindre störningar
och oskärpa, även utan att använda stativ. Kameran tar en serie bilder, och
därefter utförs bildbehandling för att minska rörelseoskärpan,
skakningsoskärpan, och andra störningar.
1 Ställ
in lägesomkopplaren på
.
2 Tryck på Fn-knappen och välj [Handskymning].
SE
54
Hur man använder de olika funktionerna
DRO/Auto HDR
Med hjälp av [DRO/Auto HDR]-funktionen går det fånga olika
kontrastgraderingar i bilden.
[Opt.dyn.omr]: Kameran delar in bilden i mindre områden och analyserar
kontrasten mellan ljusa och skuggade delar mellan motivet och
bakgrunden, och skapar sedan en bild med optimal ljusstyrka och
gradering.
[Auto HDR]: Kameran tar 3 bilder med olika exponering, och överlappar
sedan den korrekt exponerade bilden med de ljusa delarna av den
underexponerade bilden och de mörka delarna av den överexponerade
bilden för att skapa en bild med rikare gradering.
1 Tryck på Fn-knappen och välj [DRO/Auto
HDR].
Olika funktioner
2 Välj önskad inställning med hjälp av v/V på
styrratten.
Uppspelningsfunktioner
Här är några praktiska funktioner för uppspelning:
Växla till uppspelningsskärmen.
Förstora eller förminska bilden.
Vrid på styrratten för att förstora eller förminska
bilden. Vrid på kontrollratten för att hoppa till nästa/
föregående bild.
Radera onödiga bilder.
Växla till indexbildskärmen
Det går att välja hur många bilder som ska visas på indexskärmen med
hjälp av MENU t
1 t [Indexvisning]
SE
55
Hur man använder de olika funktionerna
Hur man använder snabbnavigeringsskärmen
Det går att ändra inställningar direkt med hjälp av
snabbnavigeringsskärmen, vilket är praktiskt när man använder en sökare
(säljs separat).
Se bruksanvisningen som medföljer sökaren för närmare detaljer om hur
sökaren ska monteras på kameran.
1 Tryck på DISP på styrratten för att ställa in skärmläget på [För
sökare].
2 Tryck på Fn-knappen för att gå över till
snabbnavigeringsskärmen.
I [Autoläge]-läge eller [Scenval]-läge
I P/A/S/M/[Panorering]-läge
3 Välj önskad punkt med hjälp av v/V/b/B på styrratten.
SE
56
Hur man använder de olika funktionerna
4 Ställ in den punkten med hjälp av styrratten eller kontrollratten.
• Välj ett alternativ med hjälp av styrratten och justera inställningen med
hjälp av kontrollratten.
• Tryck mitt på styrratten för att öppna inställningsskärmen för vald punkt.
• Tryck en gång till på Fn-knappen för att stänga snabbnavigeringsskärmen.
Funktioner som går att styra via snabbnavigeringsskärmen
Autoläge/Scenval/Bildstorlek/Kvalitet/Matningsläge/Blixtläge/ Leende/
Ans.avkän. /Mätmetod/Vitbalans/ DRO/Auto HDR /Kreativa inst./
Bildeffekt/Auto. porträttinram./Blixtkompensering/ISO/Aspekt/
Försköningseffekt/Autofokusområde
Observera
• Punkter som visas i grått går inte att ändra.
• När [Kreativa inst.] (sidan 54) används går somliga inställningar bara att utföra via
inställningsskärmen.
Olika funktioner
SE
57
Uppspelning av bilder på en dator
Hur man använder mjukvaran
Använd följande program för att utnyttja bilderna du tar med din Cybershot-kamera på ännu fler sätt.
• ”Image Data Converter”
• ”PlayMemories Home”
Se sidan 62 till 63 för närmare detaljer om installation.
Hur man använder ”Image Data Converter”
Med hjälp av ”Image Data Converter” går det att göra följande:
• Det går att spela upp och redigera bilder som är lagrade i RAW-format
med olika korrigeringar för t.ex. färgtonkurvan och bildskärpan.
• Det går att justera bildernas vitbalans och exponering, använda olika
[Kreativa inst.]-funktioner, osv.
• Det går att spara bilderna som visats och redigerats på datorn.
Det går att spara bilder antingen i RAW-format eller i ett mer generellt
filformat.
• Det går att visa och jämföra bilder i RAW-format och JPEG-format som
är tagna med den här kameran.
• Det går att rangordna bilder i 5 olika nivåer.
• Det går att märka bilder med färgade etiketter.
Se hjälpfilerna för närmare detaljer om hur man använder ”Image Data
Converter”.
Klicka på [Start] t [Alla program] t [Image Data Converter] t [Hjälp]
t [Image Data Converter Ver.4].
Stödsida för ”Image Data Converter” (endast på engelska)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
SE
58
Hur man använder mjukvaran
Hur man använder ”PlayMemories Home”
Med hjälp av ”PlayMemories Home” går det att göra följande:
• Det går att importera bilder som tagits med kameran och visa dem på
datorn.
• Det går att organisera och visa bilderna på datorn sorterade efter
tagningsdatum på en kalender.
• Det går att retuschera bilder (med hjälp av rögögekorrigering, osv.),
skriva ut bilder, skicka stillbilder som bilagor till e-mail, och ändra
tagningsdatumet.
• Det går att beskära bilder och ändra storleken på dem.
• Det går att skriva ut och lagra stillbilder med datumet pålagt.
• Det går att skapa Blu-ray Disc-skivor och DVD-skivor från AVCHDfilmer som importerats till datorn. (Den allra första gången man skapar en
Blu-ray Disc/DVD-skiva måste datorn vara ansluten till Internet.)
Se ”Hjälpguide för PlayMemories Home” för närmare detaljer om hur man
använder ”PlayMemories Home”.
Dubbelklicka på genvägsikonen för
(Hjälpguide för PlayMemories
Home) på skrivbordet, eller klicka på [Start] t [Alla program] t
[PlayMemories Home] t [Hjälpguide för PlayMemories Home].
• I Windows 8: välj [PlayMemories Home]-ikonen på Start-skärmen för att
starta [PlayMemories Home], och välj därefter [Hjälpguide för
PlayMemories Home] på [Hjälp]-menyn.
Stödsida för ”PlayMemories Home” (endast på engelska)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
SE
59
Uppspelning av bilder på en dator
Observera
• ”PlayMemories Home” fungerar inte på Mac-datorer. Om du vill spela upp bilder på
en Mac-dator, så använd något lämpligt program som medföljde din Mac-dator.
• Filmer som är inspelade med punkten [Inspelningsinställning] inställd på [60p
28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p 24M(FX)]/[25p
24M(FX)] konverteras av ”PlayMemories Home” för att skapa en AVCHD-skiva.
Denna konvertering kan ta lång tid. Observera även att det inte går att skapa skivor
med den ursprungliga bildkvaliteten. Om du vill bevara den ursprungliga
bildkvaliteten, så lagra dina filmer på Blu-ray Disc-skivor.
Hur man använder mjukvaran
Rekommenderad datormiljö (Windows)
Följande datormiljö rekommenderas för att använda den medföljande
mjukvaran och för att importera bilder via en USB-anslutning.
Operativsystem
(förinstallerat)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1/Windows 8
”PlayMemories
Home”
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller snabbare
(För uppspelning/redigering av filmer med högupplösning:
Intel Core Duo 1,66 GHz eller snabbare/Intel Core 2 Duo
1,66 GHz eller snabbare, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller
snabbare (AVC HD (FX/FH)), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz
eller snabbare (AVC HD (PS)))
Minne: Windows XP Minst 512 MB (minst 1 GB
rekommenderas), Windows Vista/Windows 7/Windows 8
minst 1 GB
Hårddisk: Nödvändigt hårddiskutrymme för
installationen—ungefär 500 MB
Bildskärm: Skärmupplösning—minst 1024 × 768
bildpunkter
”Image Data
Converter Ver.4”
CPU/minne: Pentium 4 eller snabbare /minst 1 GB
Bildskärm:Minst 1024 × 768 bildpunkter
* 64-bitsversioner och Starter (Edition) stöds ej. Windows Image
Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 eller senare krävs för att kunna
använda funktionerna för att skapa skivor.
**Starter (Edition) stöds ej.
Rekommenderad datormiljö (Mac)
Följande datormiljö rekommenderas för att använda den medföljande
mjukvaran och för att importera bilder via en USB-anslutning.
Operativsystem
(förinstallerat)
USB-anslutning: Mac OS X v10.3 – v10.8
”Image Data Converter Ver.4”: Mac OS X v10.5, v10.6,
v10.7, v10.8
”Image Data
Converter Ver.4”
CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller snabbare
Minne: Minst 1 GB rekommenderas.
Bildskärm:Minst 1024 × 768 bildpunkter
SE
60
Hur man använder mjukvaran
Observera
• Vi kan inte garantera att mjukvaran fungerar i miljöer där operativsystemet har
uppgraderats till något av ovanstående system, eller i multi-bootmiljöer.
• Om 2 eller flera USB-enheter ansluts samtidigt till en och samma dator kan det
hända att somliga apparater, inklusive den här kameran, inte fungerar som de ska,
beroende på vilka övriga USB-enheter som används.
• Genom att ansluta kameran via ett USB-gränssnitt som är kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0) går det att överföra filer på hög hastighet, eftersom även den
här kameran är kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0).
• När datorn återgår från paus- eller viloläge, kan det hända att kommunikationen
mellan kameran och datorn inte återupprättas samtidigt.
Uppspelning av bilder på en dator
SE
61
Hur man använder mjukvaran
Installation av ”PlayMemories Home”
1 Öppna datorns webbläsare, gå till följande adress, och klicka
sedan på [Installera] t [Kör].
www.sony.net/pm
2 Följ anvisningarna på skärmen
för att fullborda installationen.
Till mikro-USB-uttaget
• När det tänds ett meddelande om att
ansluta kameran till datorn, så anslut
kameran till datorn med hjälp av
mikro-USB-kabeln (medföljer).
Till ett USB-uttag
Om du inte har någon Internet-anslutning kan du använda ”PlayMemories
Home (Lite-version)” som gör det möjligt att använda ett mindre antal
manövrer för t.ex. import av bilder och uppspelning av bilder.
Om du vill installera ”PlayMemories Home (Lite-version)” så anslut
kameran till datorn med hjälp av mikro-USB-kabeln (medföljer), och
dubbelklicka sedan på [Dator] (i Windows XP: [Den här datorn]) t
kameraikonen t medieikonen t [PMHOME.EXE].
SE
62
Hur man använder mjukvaran
Installation av ”Image Data Converter”
Windows:
1 Kontrollera datormiljön.
Operativsystem (förinstallerat): Microsoft Windows XP* SP3/Windows
Vista** SP2/Windows 7 SP1/Windows 8
CPU: Pentium 4 eller snabbare
* 64-bitsversioner och Starter (Edition) stöds ej.
** Starter (Edition) stöds ej.
2 Ladda ner mjukvaran från följande webbsida och installera den
på datorn.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
Operativsystem (förinstallerat): Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, v10.8
CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller snabbare
2 Ladda ner mjukvaran från följande webbsida och installera den
på datorn.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Observera
• Logga in som administratör.
SE
63
Uppspelning av bilder på en dator
1 Kontrollera datormiljön.
Övrigt
För att lära dig mer om kameran
(”Bruksanvisning för Cyber-shot”)
”Bruksanvisning för Cyber-shot” är en onlinebruksanvisning. Använd den för fördjupade anvisningar
om de många olika funktionerna på kameran.
1 Gå till Sonys supportsida.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Välj ditt land eller område.
3 Leta reda på modellnamnet på din kamera inom supportsidan.
• Kontrollera modellnamnet på undersidan av kameran.
SE
64
Kontroll av antalet bilder som går att
lagra och den inspelningsbara tiden
för filmer
När man sätter i ett minneskort i kameran
och ställer in strömbrytaren på ON visas
antalet bilder som går att lagra (om man
fortsätter att ta bilder med nuvarande
inställningar) på skärmen.
Observera
• Om ”0” (antalet lagringsbara bilder) blinkar gult, betyder det att minneskortet är
fullt. Sätt i ett annat minneskort, eller radera bilder från det nuvarande minneskortet
(sidan 31, 50).
• Om ”NO CARD” blinkar gult i stället för antalet lagringsbara bilder, betyder det att
inget minneskort är isatt. Sätt i ett minneskort.
Antalet bilder som går att lagra på ett minneskort
Kapacitet
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
280
560
1100
2250
4600
9200
Fin
195
395
800
1600
3200
6400
Extra fin
105
215
435
870
1750
3500
RAW & JPEG
54
105
215
435
870
1750
RAW
74
145
295
600
1200
2400
Storlek
Standard
SE
65
Övrigt
I nedanstående tabell visas det ungefärliga antalet bilder som går att lagra
på ett minneskort som är formaterat i den här kameran. Dessa värden är
definierade med hjälp av Sonys standardminneskort för teständamål.
Värdena kan variera beroende på tagningsförhållandena och vilken typ av
minneskort som används.
Bildstorlek: L: 24M
Aspekt: 3:2*
Minneskort som är formaterat i den här kameran (Enhet: Bilder)
Kontroll av antalet bilder som går att lagra och den inspelningsbara tiden för filmer
* När punkten [Aspekt] är inställd på något annat än [3:2], går det att lagra fler bilder
än vad som anges i ovanstående tabell (utom när [RAW] är valt).
Antal bilder som går att lagra med ett batteripaket
Observera att det faktiska antalet kan vara annorlunda beroende på
användningsförhållandena.
Batteritid
Antal bilder
Tagning (stillbilder)
(när punkten [LCD-kvalitet] är
inställd på [Hög])
Ca. 110 min.
Ca. 220 bilder
Tagning (stillbilder)
(när punkten [LCD-kvalitet] är
inställd på [Standard])
Ca. 135 min.
Ca. 270 bilder
Uppspelning (stillbilder)
Ca. 230 min.
Ca. 4600 bilder
Faktisk tagning (filminspelning)
Ca. 30 min.
—
Kontinuerlig tagning
(filminspelning)
Ca. 60 min.
—
Observera
• Ovanstående antal bilder gäller när batteripaketet är fullt uppladdat. Antalet bilder
kan minska beroende på användningsförhållandena.
• Antalet bilder som går att lagra gäller vid tagning under följande förhållanden:
– Ett Sony ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2) (säljs separat) används
– Batteripaketet används vid en omgivande temperatur på 25°C.
• Antalet som visas under ”Tagning (stillbilder)” är baserat på CIPA-normerna och
gäller vid tagning under följande förhållanden:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Punkten [Kvalitet] är inställd på [Fin].
– Omkopplaren för skärpeinställningsläget är inställd på AF (Autofokus).
– Punkten DISP är inställd på [Visa all info].
– Kameran tar en bild var 30 sekunder.
– Blixten utlöses för varannan bild.
– Kameran stängs av och slås på igen för var tionde bild.
SE
66
Kontroll av antalet bilder som går att lagra och den inspelningsbara tiden för filmer
• Batterilivslängden för filmer är baserad på CIPA-standarden, och gäller för
inspelning under följande förhållanden:
– Punkten [Inspelningsinställning] är inställd på [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– ”Faktisk tagning (filminspelning)”: Anger ett grovt riktmärke för den ungefärliga
möjliga tagningstiden vid upprepad inspelning, zoomning, standby för inspelning,
och påslagning och avstängning av kameran.
– ”Kontinuerlig tagning (filminspelning)”: Om en kontinuerlig tagning avbryts på
grund av inställda begränsningar (29 minuter) så tryck på MOVIE (film)-knappen
igen för att fortsätta filma. Tagningsfunktioner som zoom går inte att använda.
Tillgänglig inspelningstid för filmer
I nedanstående tabell visas den ungefärliga sammanlagda inspelningstiden
när man använder ett minneskort som är formaterat i den här kameran.
Minneskort som är formaterat i den här kameran
(h (timmar), m (minuter))
Kapacitet
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 h 15 m 2 h 30 m
5h5m
24p 24M(FX)/25p
24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
24p 17M(FH)/25p
17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
1440×1080 12M
15 m
40 m
VGA 3M
1 h 20 m 2 h 45 m 5 h 30 m 11 h 5 m
1 h 10 m 2 h 25 m 4 h 55 m 9 h 55 m
20 h
40 h
10 m
• Det går att filma oavbrutet i upp till ungefär 29 minuter (begränsas av
produktspecifikationerna). För filmer i storleken [1440×1080 12M] går
det att filma oavbrutet i upp till ungefär 15 minuter (begränsas av den
maximala filstorleken på 2 GB).
SE
67
Övrigt
2 GB
Inspelningsinställning
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
Kontroll av antalet bilder som går att lagra och den inspelningsbara tiden för filmer
Observera
• Den inspelningsbara tiden för filmer varierar eftersom den här kameran kan spela in
med VBR (variabelt bittal) som gör att bildkvaliteten automatiskt justeras i
förhållande till scenen som tas. När man filmar ett motiv som rör sig snabbt blir
bilden tydligare, men samtidigt sjunker den inspelningsbara tiden eftersom det går åt
mer minne för att spela in den sortens scener.
Den inspelningsbara tiden kan också variera beroende på tagningsförhållandena,
motivet och bildkvalitets- och bildstorleksinställningarna.
• Värdena i tabellen gäller inte den kontinuerliga inspelningstiden.
• Den möjliga inspelningstiden kan variera beroende på tagningsförhållandena och
vilken sorts minneskort som används.
• Om
tänds på skärmen, så avbryt filminspelningen. Det betyder att temperaturen
inuti i kameran har stigit till en oacceptabelt hög nivå.
• Se sidan 49 för närmare detaljer om uppspelning av filmer.
Att observera angående långvarig kontinuerlig
filminspelning
• Att spela in filmer med hög bildkvalitet eller med lång tagningstid med hjälp av
bildsensorn drar mycket ström. Det medför också att efter hand som man fortsätter
filma stiger temperaturen inuti kameran, i synnerhet runt bildsensorn. I så fall kan
det hända att kameran automatiskt stängs av, eftersom höga temperaturer påverkar
bildkvaliteten och kan leda till skador på mekanismen inuti kameran.
• Hur länge det går att spela in i taget varierar beroende på kamerans skick och dess
temperatur när inspelningen påbörjas. Om man ofta komponerar om bilden eller tar
många bilder efter det att kameran slagits på, stiger temperaturen inuti kameran,
vilket gör att den möjliga inspelningstiden blir kortare.
• Om kameran avbryter en inspelning på grund av överhettning, så låt den ligga och
svalna i några minuter med strömmen avstängd. Vänta med att börja filma igen tills
temperaturen inuti kameran har sjunkit ordentligt.
• Ha följande punkter i åtanke, så går det att spela in längre.
– Håll undan kameran från direkt solljus.
– Stäng av kameran när den inte används.
• Den maximala storleken för en filmfil är ungefär 2 GB. När filstorleken kommer upp
i ungefär 2 GB avbryts inspelningen automatiskt när punkten [Filformat] är inställd
på [MP4], och när punkten [Filformat] är inställd på [AVCHD] skapas automatiskt
en ny filmfil.
• Den maximala kontinuerliga inspelningstiden är 29 minuter.
SE
68
Tekniska data
Kamera
*1
Näravståndet är det kortaste
möjliga avståndet från bildsensorn
till motivet.
SE
69
Övrigt
[System]
Bildanordning: 35 mm fullt format
(35,8 mm × 23,9 mm), Exmor
CMOS-bildsensor
Totalt antal bildpunkter på kameran:
Ca. 24,7 Megapixlar
Effektivt antal bildpunkter på
kameran:
Ca. 24,3 Megapixlar
Objektiv: Carl Zeiss Sonnar T*
35 mm objektiv med fast
brännvidd
f = 35 mm, F2,0
Medan man filmar (16:9):
När punkten [SteadyShot] är
inställd på [Av]: 37 mm
När punkten [SteadyShot] är
inställd på [På]: 44 mm
Medan man filmar (4:3):
När punkten [SteadyShot] är
inställd på [Av]: 45 mm
När punkten [SteadyShot] är
inställd på [På]: 48 mm
Näravstånd*1:
När makroomkopplingsringen är
inställd på ”0,3m- ”: 0,3 m
När makroomkopplingsringen är
inställd på ”0,2m-0,35m”: 0,2 m
Maximal förstoring:
När makroomkopplingsringen är
inställd på ”0,3m- ”: 0,15×
När makroomkopplingsringen är
inställd på ”0,2m-0,35m”: 0,26×
Minsta bländartal: F22
Filterdiameter: 49 mm
SteadyShot: Elektronisk (endast för
filmer)
Exponeringskontroll: Automatisk
exponering, bländarprioritet,
slutartidsprioritet, manuell
exponering, scenval (7 lägen)
Vitbalans: Automatisk, dagsljus,
skugga, molnigt,
glödlampsbelysning,
lysrörsbelysning (varm vit/kall
vit/dagsljusvit/dagsljus), blixt,
färgtemperatur/färgfilter, special
Signalformat:
För 1080 50i:
PAL färgsystem, CCIR-standard
HDTV 1080/50i, 1080/50pspecifikationer
För 1080 60i:
NTSC färgsystem, EIA-standard
HDTV 1080/60i, 1080/60pspecifikationer
Tekniska data
Filformat:
Stillbilder: Kompatibla med
JPEG (DCF, Exif, MPF
Baseline), RAW (Sony ARW 2,3format), kompatibla med DPOF
Filmer (AVCHD-format):
AVCHD-format Ver. 2.0kompatibel
Bild: MPEG-4 AVC/H.264
Ljud: Dolby Digital 2 kanaler,
utrustad med Dolby Digital
Stereo Creator
• Tillverkad under licens från
Dolby Laboratories.
Filmer (MP4-format):
Bild: MPEG-4 AVC/H.264
Ljud: MPEG-4 AAC-LC
2 kanaler
Lagringsmedium: ”Memory Stick
Duo”, ”Memory Stick Micro”,
SD-kort, microSD-minneskort
Blixt: Blixtens räckvidd (med ISOkänsligheten (rekommenderat
exponeringsindex) inställd på
Auto):
Ca. 0,75 m till 21,7 m
[In- och utgångar]
HDMI-uttag: HDMI-mikrouttag
Mikro-USB-uttag:
USB-kommunikation
Mikrofonuttag:
3,5 mm stereo-miniuttag
USB-kommunikation:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
SE
70
[Skärmen]
LCD-skärm:
7,5 cm (3,0 tum) TFT-skärm
Totalt antal bildpunkter:
1 228 800 punkter
[Strömförsörjning, allmänt]
Strömkälla:
Återuppladdningsbart
batteripaket av typ NP-BX1,
3,6 V
Nätadaptern AC-UD10/UD11,
5V
Effektförbrukning (under tagning):
2,0 W
Användningstemperatur:
0 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur:
–20 °C till +60 °C
Yttermått (enligt CIPA):
113,3 mm × 65,4 mm × 69,6 mm
(B/H/D)
Vikt (enligt CIPA) (inklusive
batteripaket av typ NP-BX1 och
”Memory Stick Duo”): Ca. 482 g
Mikrofon: Stereo
Högtalare: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III:
Kompatibel
Tekniska data
Nätadaptern AC-UD10/UD11
Strömförsörjning: 100 V till 240 V
växelström, 50 Hz/60 Hz, 0,2 A
Utspänning: 5 V likström, 1 500 mA
Användningstemperatur:
0 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur:
–20 °C till +60 °C
Yttermått:
AC-UD10: Ca. 78 mm × 22 mm
× 36 mm (B/H/D)
AC-UD11: Ca. 70 mm × 33 mm
× 36 mm (B/H/D)
Vikt:
AC-UD10: Ca. 45 g
AC-UD11: Ca. 50 g
Återuppladdningsbart
batteripaket NP-BX1
Rätt till ändringar förbehålles.
SE
71
Övrigt
Använt batteri: Litiumjonbatteri
Maximal spänning: 4,2 V likström
Märkspänning: 3,6 V likström
Max. laddningsspänning:
4,2 V likström
Max. laddningsström: 1,89 A
Kapacitet: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Varumärken
• Följande märken är varumärken för
Sony Corporation.
, ”Cyber-shot”,
”Memory Stick”,
, ”Memory
Stick PRO”,
,
”Memory Stick Duo”,
, ”Memory Stick
PRO Duo”,
,
”Memory Stick PRO-HG Duo”,
, ”Memory
Stick XC-HG Duo”,
, ”Memory
Stick Micro”
• ”AVCHD Progressive” och ”AVCHD
Progressive”-logon är varumärken för
Panasonic Corporation och Sony
Corporation.
• Termerna HDMI och HDMI HighDefinition Multimedia Interface, samt
HDMI-logotypen är varumärken eller
registrerade varumärken för HDMI
Licensing LLC i USA och andra
länder.
• Windows är ett registrerat varumärke
för Microsoft Corporation i USA och/
eller andra länder.
• Mac, Mac OS och iMovie är
varumärken eller registrerade
varumärken för Apple Inc.
• Intel, Intel Core och Pentium är
varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Intel
Corporation.
• SDXC-logon är ett varumärke för SD3C, LLC.
•”
” och ”PlayStation” är
registrerade varumärken för Sony
Computer Entertainment Inc.
Tekniska data
• Eye-Fi är ett varumärke för Eye-Fi
Inc.
• Även alla andra system- och
produktnamn som omnämns i denna
bruksanvisning är i regel varumärken
eller registrerade varumärken för
respektive utvecklare eller tillverkare.
Symbolerna ™ och ® har dock i
allmänhet utelämnats i denna
bruksanvisning.
• Ha ännu mer kul med din PlayStation
3 genom att ladda ner applikationen
för PlayStation 3 från PlayStation
Store (där det finns).
• För att använda applikationen för
PlayStation 3 krävs ett PlayStation
Network-konto och att man laddar ner
applikationen. Detta är möjligt i
områden där PlayStation Store finns.
Ytterligare information om den här
produkten och svar på vanliga
frågor återfinns på vår kundtjänsts
webbplats.
SE
72
Register
Register
A
F
Antal lagringsbara bilder ........... 65
AUTO ........................................ 46
Autoläge..................................... 46
Axelrem ..................................... 15
Filformat..................................... 48
Filmer ......................................... 48
Filminspelning ........................... 48
Fn ......................................... 24, 25
Funktionsknapp .................... 24, 25
B
Batteripaket ................................ 36
Bildvisning................................. 49
Bruksanvisning .......................... 64
H
Handskymning ........................... 54
I
C
Image Data Converter .......... 58, 63
Inspelningsbar tid för filmer ...... 67
ISO ............................................. 53
D
K
Dator .......................................... 58
Datum/klockinst......................... 43
DISP........................................... 29
DRO/Auto HDR ........................ 55
Kameraguide .............................. 35
Kontrollratt................................. 24
Kreativa inst. .............................. 54
L
E
Exponeringskompensationsratten
............................................... 23
Laddningslampa ......................... 37
LCD-skärm................................. 20
SE
73
Register
C (special)-knapp ....................... 30
C-knappens funktion.................. 30
Register
M
S
Makroomkopplingsringen ..........47
Matningsläge ..............................25
MENU ........................................27
Meny...........................................27
Mikrofonuttag.............................16
Minneskort............................41, 42
Minskning av
skakningsoskärpa ...................45
Mjukvara.....................................58
MOVIE .......................................48
MOVIE-knapp ......................31, 48
Multi Frame brusred. ..................53
Multi-gränssnittssko ...................17
Scenval....................................... 26
Snabbnavigering ........................ 56
Språk .................................... 10, 34
SteadyShot ................................. 45
Stillbilds-/filmval ....................... 49
Styrratt ....................................... 19
Ställa klockan............................. 43
O
U
Områdesinställning.....................43
USB-anslutning.......................... 34
Uppladdning av batteripaketet ... 36
P
PlayMemories Home ............59, 62
R
Radera.........................................50
Rem.............................................15
SE
74
T
Tagning ...................................... 46
Tagning av stillbilder ................. 46
Tagningsläge.............................. 51
Tekniska data ............................. 69
V
Vitbalans .................................... 25
Register
Register
SE
75
© 2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising