Sony | DSC-W210 | Sony DSC-W210 W210 Digital kompaktkamera Bruksanvisning

Innehållsförteckning
Grundmanövrer
Hur man använder
tagningsfunktionerna
Hur man använder
uppspelningsfunktionerna
Skräddarsy
inställningarna
Titta på bilder på en TV
Använda kameran
tillsammans med en dator
Utskrift av stillbilder
Felsökning
Övrigt
Bruksanvisning till
Cyber-shot
Register
DSC-W210/W215/W220/W230
© 2009 Sony Corporation
4-136-564-91(1)
SE
Att observera när kameran används
Att observera angående vilka sorters
”Memory Stick”-minneskort som går att
använda (säljs separat)
”Memory Stick Duo”:
”Memory Stick Duo”minneskort går att använda
i den här kameran.
”Memory Stick”:
”Memory Stick”minneskort går inte
att använda i den
här kameran.
Andra sorters minneskort går inte att
använda.
• Se sidan 122 för närmare detaljer om ”Memory
Stick Duo”-minneskort.
När man använder ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort i ”Memory Stick”kompatibel utrustning
Det går att använda ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort genom att sätta i det i en
”Memory Stick Duo”-adapter (säljs
separat).
”Memory Stick
Duo”-adapter
Att observera angående batteripaketet
• Ladda upp det medföljande batteripaketet innan
du använder kameran för första gången.
• Batteripaketet går att ladda upp även om det inte
är helt urladdat. Det går också att använda
batteripaketet även om det bara är delvis
uppladdat.
• Om du inte tänker använda batteripaketet på
länge så använd upp den kvarvarande
laddningen och ta ut batteripaketet ur kameran,
och förvara det sedan på ett svalt och torrt ställe.
Detta är viktigt för att batteripaketet ska
fortsätta att fungera.
• Se sidan 124 för närmare detaljer om vilka
sorters batteripaket som går att använda.
2
Carl Zeiss-objektivet
Den här kameran är utrustad med ett Carl
Zeiss-objektiv som ger skarpa bilder med
utmärkt kontrast.
Objektivet i den här kameran är tillverkat
enligt ett kvalitetsgarantisystem som
godkänts av Carl Zeiss och motsvarar
kvalitetsstandarden hos Carl Zeiss i
Tyskland.
Att observera angående LCD-skärmen
och objektivet
• LCD-skärmen är tillverkad med extrem
högprecisionsteknik vilket gör att minst 99,99%
av bildpunkterna är praktiskt användbara. Det
kan dock förekomma små punkter som alltid är
svarta eller alltid lyser (vitt, rött, blått eller
grönt) på LCD-skärmen. Dessa punkter är inget
fel utan beror på tillverkningsprocessen och
påverkar inte bilderna som lagras.
Svarta, vita, röda, blå
eller gröna punkter
• Om LCD-skärmen eller objektivet utsätts för
direkt solljus under längre tid finns det risk att
det blir fel på kameran. Var försiktig när du
lägger kameran nära ett fönster eller utomhus.
• Tryck inte på LCD-skärmen. Skärmen kan bli
missfärgad vilket i sin tur kan leda till fel på
den.
• På kalla ställen kan det hända att det uppstår en
svans efter bilden på LCD-skärmen. Detta beror
inte på något fel.
• Var försiktig så att du inte stöter till det rörliga
objektivet, och undvik att trycka på det.
Bilderna som används i den här
bruksanvisningen
Bilderna som visas som exempel i den här
bruksanvisningen är reproduktioner, och inte
faktiska bilder som är tagna med den här kameran.
Angående figurerna
I figurerna i den här bruksanvisningen visas
modellen DSC-W220 om inget annat anges.
Innehållsförteckning
Att observera när kameran används .........................................................2
Grundteknik för bättre bilder......................................................................7
Skärpa – Hur man ställer in skärpan för ett motiv ............................................. 7
Exponering – Justering av ljusstyrkan............................................................... 9
Färg – Angående belysningens inverkan........................................................ 10
Kvalitet – Angående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek”........................................ 11
Blixt – Angående användning av blixten......................................................... 13
Delarnas namn ........................................................................................14
Indikatorer på skärmen............................................................................16
Ändring av vad som visas på skärmen....................................................20
Lagring i internminnet..............................................................................21
Grundmanövrer
Hur man använder lägesomkopplaren ....................................................22
Ta bilder (med helautomatiska inställningar)...........................................23
Stillbildstagning (Scenval) .......................................................................27
Visning av bilder ......................................................................................32
Radering av bilder ...................................................................................34
De olika funktionerna – HOME-skärmen/menyn .....................................36
Menypunkter............................................................................................40
3
Innehållsförteckning
Hur man använder tagningsfunktionerna
Tagningsmenyn ...................................................................................... 42
Scenval: Val av scentyp
Bildstorlek: Val av bildstorlek
Blixt: Blixtinställning
Ansiktsavkänning: Avkänning av motivets ansikte
Leendeavkänning: Inställning av leendeavkänningsfunktionen
Känsl. för leendeavkänning: Inställning av känsligheten för leendeavkänning
Inspelningssätt: Val av metod för tagning av flera bilder i följd
Scenigenkänning: Låta kameran bestämma vilka bilder som ska tas
EV: Justering av ljusstyrkan
ISO: Inställning av ljuskänsligheten
Mätmetod: Val av mätmetod
Skärpa: Ändring av skärpeinställningsmetoden
Vitbalans: Justering av färgtonerna
Undervattensvitbalans: Justering av färgtoner i undervattensläget
Blixtnivå: Justering av mängden blixtljus
Rödögereducering: Inställning av rödögereduceringsfunktionen
DRO: Optimering av ljusstyrkan och kontrasten
Färgläge: Ändring av bildernas färgdjup och pålägg av specialeffekter
SteadyShot: Val av bildstabiliseringsläge (gäller endast DSC-W220/W230)
(Tagningsinställn.): Olika tagningsinställningar
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
Visningsmenyn........................................................................................ 57
(Radera): Radering av bilder
(Bildspel): Spela upp en serie bilder
(Retuschering): Retuschering av stillbilder
(Olika storleksändringsmöjl.): Ändring av bildstorleken för olika användningssätt
(Skydda): Skydd mot oavsiktlig radering
: Utskriftsmarkering
(Utskrift): Utskrift av bilder på en skrivare
(Rotera): Vridning av en stillbild
(Välj mapp): Val av visningsmapp
4
Innehållsförteckning
Skräddarsy inställningarna
Skräddarsy minneshanteringsfunktionen och inställningarna .................67
Minneshantering ...............................................................................69
Minnesverktyg — Memory Stick-verktyg...........................................69
Formatera
Skapa lagringsmapp
Byt lagringsmapp
Kopiera
Minnesverktyg — Internminnesverktyg.............................................71
Formatera
Inställningar.......................................................................................72
Huvudinställningar — Huvudinställningar 1 ......................................72
Pip
Funktionsguide
Initialisera
Leende-demo
Huvudinställningar — Huvudinställningar 2 ......................................74
USB-anslutning
COMPONENT
Video ut
Bredzoom
Tagningsinställn. — Tagningsinställningar 1 ....................................76
AF-lampa
Rutnät
AF-metod
Digital zoom
Konverter
Tagningsinställn. — Tagningsinställningar 2 ....................................79
Auto-rotering (gäller endast DSC-W220/
W230)
Autom. granskning
Klockinställningar ..............................................................................80
Language Setting..............................................................................81
Titta på bilder på en TV
Titta på bilder på en TV ...........................................................................82
5
Innehållsförteckning
Använda kameran tillsammans med en dator
Hur man använder kameran tillsammans med en Windows-dator ......... 85
Installation av den medföljande mjukvaran............................................. 87
Angående ”PMB (Picture Motion Browser)” (medföljer).......................... 88
Kopiera bilder till datorn med hjälp av ”PMB”.......................................... 89
Kopiera bilder till en dator utan att använda ”PMB” ................................ 93
Titta på bildfiler som är lagrade i datorn på kameran genom att
kopiera dem till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort ............................... 95
Hur man använder ”Music Transfer” (medföljer)..................................... 96
Hur man använder kameran tillsammans med en Macintosh-dator ....... 97
För att öppna ”Guiden för avancerad användning av Cyber-shot”.......... 99
Utskrift av stillbilder
Hur man skriver ut stillbilder.................................................................. 100
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare ............................. 101
Utskrift i en affär.................................................................................... 104
Felsökning
Felsökning............................................................................................. 106
Varningsindikatorer och meddelanden ................................................. 117
Övrigt
Använda kameran utomlands — strömkällor ........................................ 121
Angående ”Memory Stick Duo”............................................................. 122
Angående batteripaketet....................................................................... 124
Angående batteriladdaren..................................................................... 125
Register
Register................................................................................................. 126
6
Grundteknik för bättre bilder
Skärpa
Exponering
Färg
Kvalitet
Blixt
I det där kapitlet beskrivs grunderna för att
använda kameran. Här beskrivs hur man
använder olika funktioner på kameran som
t.ex. lägesomkopplaren (sidan 22), HOMEskärmen (sidan 36) och menyerna (sidan 38).
Skärpa
Hur man ställer in skärpan för ett motiv
När man trycker ner avtryckaren halvvägs ställer kameran automatiskt in skärpan (autofokus).
Kom ihåg att bara trycka ner avtryckaren halvvägs.
Tryck inte ner avtryckaren
helt på en gång.
Tryck ner avtryckaren
halvvägs.
AE/AF-låsindikatorn
blinkar , tänds/
piper.
Tryck sedan ner
avtryckaren helt.
När det är svårt att ställa in skärpan t [Skärpa] (sidan 50)
Om bilden ser suddig ut trots att skärpan är inställd kan det bero på att kameran skakar.
t Se ”Tips för att förhindra suddiga bilder” nedan.
7
Grundteknik för bättre bilder
Tips för att förhindra suddiga bilder
Om man råkar flytta kameran av misstag medan bilden tas kallas det för
”skakningsoskärpa”. Om det i stället är motivet som rör sig när bilden tas kallas det för
”rörelseoskärpa”.
Skakningsoskärpa
Orsak
Du skakade med händerna eller hela kroppen
medan du tryckte på avtryckaren, så att hela bilden
blev suddig.
Vad du kan göra för att minska
suddigheten
• Använd ett stativ eller placera kameran på en
flat yta så att den står stadigt.
• Använd 2-sekunderssjälvutlösaren och
stabilisera kameran genom att hålla armarna
tryckta mot kroppen efter att du har tryckt på
avtryckaren.
Rörelseoskärpa
Orsak
Trots att du höll kameran stadigt rörde sig motivet
under exponeringen så att det blev suddigt i bilden.
Vad du kan göra för att minska
suddigheten
• Ställ in
(Hög känslighet) bland scenlägena.
• Ställ in en högre ISO-känslighet så att
slutartiden blir snabbare, och tryck på
avtryckaren innan motivet rör sig.
Observera
Risken för skakningsoskärpa och motivsuddighet ökar i svag belysning eller när man använder en lång
slutartid, som t.ex. i
(Skymningsläget) eller
(Skymningsporträttläget). Glöm inte ovanstående
tips när du tar bilder i sådana situationer.
8
Grundteknik för bättre bilder
Exponering Justering av ljusstyrkan
Det går att skapa olika bilder genom att variera exponeringen och ISO-känsligheten.
Exponeringen är den mängd ljus som släpps in i kameran när man trycker ner avtryckaren.
Exponering:
Slutartid = Den tidsperiod under vilken kameran
släpper in ljus
Bländare = Storleken på den öppning som ljuset släpps
in igenom
ISO-känslighet (rekommenderat
exponeringsindex)
= Inspelningskänslighet
Överexponering
= för mycket ljus
Bilden blir vitaktig.
Korrekt exponering
Underexponering
= för lite ljus
Bilden blir mörk.
I det helautomatiska läget ställs
exponeringen automatiskt in på ett
lämpligt värde. Du kan även själv ställa in
exponeringen för hand med hjälp av
nedanstående funktioner.
Justering av exponeringsvärdet
(EV):
Du kan justera den exponering som
kameran har ställt in (sidan 47).
Mätmetod:
Du kan bestämma vilken del av motivet
som ska mätas för
exponeringsinställningen (sidan 49).
9
Grundteknik för bättre bilder
Justering av ISO-känsligheten (rekommenderat exponeringsindex)
ISO-känsligheten är en inställning som påverkar slutartiden för inspelningsmedia som
använder en ljuskänslig bildsensor. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika
med olika ISO-känslighet.
Se sidan 48 angående hur man justerar ISO-känsligheten.
Hög ISO-känslighet
Används för att ta ljusa bilder på mörka ställen och samtidigt använda en
kortare slutartid för att minska risken för skakningsoskärpa.
Samtidigt ökar dock störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Används för att ta mjukare bilder.
Om exponeringen är otillräcklig kan det hända att bilden blir mörk.
Färg
Angående belysningens inverkan
Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena.
Exempel: Färgerna i en bild påverkas av belysningsförhållandena
Väder/belysning
Ljusets egenskaper
Dagsljus
Molnigt
Lysrör
Glödlampsbelysning
Vitt (standard)
Blåaktigt
Grönaktigt
Rödaktigt
I det helautomatiska läget ställs färgtonerna in automatiskt.
Du kan även själv justera färgtonerna för hand med hjälp av punkten [Vitbalans] (sidan 52).
10
Grundteknik för bättre bilder
Kvalitet
Angående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek”
En digital bild består av ett antal små punkter som kallas för bildpunkter eller pixlar.
Bilder som består av många bildpunkter tar mer plats i minnet, men blir samtidigt mer
detaljerade. ”Bildstorleken” är ett mått på antalet bildpunkter. Även om det inte går att se
skillnaden på skärmen på kameran blir såväl detaljerna som databearbetningstiden annorlunda
när bilden skrivs ut eller visas på en datorskärm.
Beskrivning av förhållandet mellan bildpunkterna och bildstorleken
1 Bildstorlek: 12M
4000 × 3000 bildpunkter = 12 000 000 bildpunkter
2 Bildstorlek: VGA
640 × 480 bildpunkter = 307 200 bildpunkter
Bildpunkter
Val av bildstorlek (sidan 12)
Bildpunkt
Många bildpunkter
(Hög bildupplösning
men stora filer)
Exempel: Utskrift i
upp till A3+-format
Få bildpunkter
(Grövre bildkvalitet
men mindre filer)
Exempel: Bilder som
ska skickas som e-post
11
Grundteknik för bättre bilder
Standardinställningarna är markerade med
*1)
*2)
.
Bildstorlek
Användningsriktlinjer
Antal bilder
12M
(4000×3000)
För utskrift i upp till A3+format
3:2(11M)*1
(4000×2672)
För tagning med ett
bildförhållande på 3:2
8M
(3264×2448)
För utskrift i upp till A3-format
5M
(2592×1944)
För utskrift i upp till A4-format
3M
(2048×1536)
För utskrift i upp till 10×15
eller 13×18 cm
VGA
(640×480)
Tagning i litet format för bilder
som ska skickas som epost
16:9(9M)*2
(4000×2248)
För uppspelning på en HD-TV
och utskrift i upp till A4-format
16:9(2M)*2
(1920×1080)
För uppspelning på en HD-TV
Färre
Fin
Fler
Grov
Färre
Fin
Fler
Grov
Bilderna lagras med ett bildförhållande på 3:2, samma som på fotopapper, vykort osv.
Det kan hända att bilden skärs av i kanterna vid utskriften (sidan 114).
Bildstorlek för filmer
Bildrutor/sekund
Användningsriktlinjer
640(Fin) (640×480)
Ca. 30
Filminspelning med hög kvalitet för
uppspelning på en TV
640(Standard) (640×480)
Ca. 17
Filminspelning med standardkvalitet för
uppspelning på en TV
320 (320×240)
Ca. 8
För tagning i litet bildformat för
epostbilagor
• Ju större bildstorlek, desto högre bildkvalitet.
• Ju fler bildrutor per sekund, desto smidigare uppspelningsbild.
12
Utskrift
Grundteknik för bättre bilder
Blixt
Angående användning av blixten
När blixten används kan det hända att motivets ögon blir röda i bilden, eller att det uppstår
suddiga vita prickar. Dessa fenomen går att minska genom att göra på följande sätt.
Röda ögon
På mörka ställen vidgar sig pupillerna. Blixtljuset reflekteras av blodkärl i ögats näthinna, så
att ögonen blir röda i bilden.
Kamera
Öga
Näthinna
Hur kan man minska risken för röda ögon?
• Ställ in punkten [Rödögereducering] på [På] (sidan 54).
• Ställ in
(Hög känslighet)* bland scenlägena (sidan 28). (Blixten stängs automatiskt av.)
• Om motivets ögon blir röda i bilden kan du rätta till det efteråt med hjälp av funktionen [Retuschering] på
visningsmenyn (sidan 59) eller med hjälp av det medföljande programmet ”PMB”.
Vita prickar
Detta orsakas av partiklar (damm, pollen, osv.) i luften framför objektivet. När de träffas av
blixtljuset från kameran syns de som vita prickar i bilden.
Kamera
Motiv
Partiklar
(damm, pollen,
osv.) i luften
Hur kan man minska risken för vita prickar?
• Öka belysningen i rummet och ta bilden utan blixt.
• Ställ in
(Hög känslighet)* bland scenlägena. (Blixten stängs automatiskt av.)
* Även om man ställer in
(Hög känslighet) bland scenlägena kan slutartiden bli lång i dålig belysning
eller på mörka ställen. Använd i så fall stativ eller håll armarna tryckta mot kroppen efter att du har tryckt
på avtryckaren.
13
Delarnas namn
Se sidorna inom parentes för närmare
detaljer om hur de olika funktionerna
används.
A ON/OFF (strömbrytaren)-knapp
B Avtryckare (23)
C ON/OFF (strömbrytaren)-lampa
D Blixt (25)
E Objektiv
F Högtalare
G Mikrofon
H Självutlösarlampa (26)/
Leendeavkänningslampa (30)/
AF-lampa (76)
A LCD-skärm (20)
B
(Uppspelning)-knapp (32)
C MENU (
)-knapp (38)
D För tagning: W/T (zoom)-knapp (25)
För visning:
(uppspelningszoom)knapp/
(index)-knapp (32, 33)
E Lägesomkopplare (22)
F Ögla för handlovsrem
G Styrknapp
Menyn tänd: v/V/b/B/z (38)
Menyn släckt: DISP/ / / (20, 25,
26)
H HOME-knapp (36)
14
Delarnas namn
I Multi-uttag (på undersidan)
Används i följande fall:
• För att ansluta kameran till en dator via
USB.
• För att ansluta kameran till ljud/
bildingångarna på en TV.
• För att ansluta kameran till en PictBridgekompatibel skrivare.
J Stativfäste (på undersidan)
• Använd ett stativ med en skruvlängd på
högst 5,5 mm. Annars går det inte att fästa
kameran ordentligt, och det finns även risk
för skador på kameran.
K Lock till batteri/”Memory Stick Duo”facket (på undersidan)
L Batterifack
M ”Memory Stick Duo”-fack
N Läsnings/skrivningslampa
O Batteriutmatningsknapp
15
Indikatorer på skärmen
Varje gång man trycker på v (DISP) på
styrknappen ändras visningssättet på
skärmen (sidan 20).
Se sidorna inom parentes för närmare
detaljer om hur de olika funktionerna
används.
Vid tagning av stillbilder
Indikator
Betydelse
Lägesomkopplare/Meny
(Scenval) (27)
• Läget
(SteadyShot)
finns bara på DSC-W210/
W215.
Lägesomkopplare
(Autoprogram) (22)
Vitbalans (52, 53)
Burst-läge/gafflingsläge
(45)
Mätmetod (49)
Ansiktsavkänning (43)/
Leendeavkänning (44)
• I det enkla tagningsläget visas bara vissa av
indikatorerna.
SteadyShot (gäller endast
DSC-W220/W230) (56)
Vid inspelning av filmer
• Med
standardinställningarna
tänds en av dessa
indikatorer när man trycker
ner avtryckaren halvvägs,
beroende på SteadyShotinställningen.
DRO (55)
Vibrationsvarning
A
Indikator
Betydelse
Återstående batteritid
Varning för svagt batteri
(117)
Bildstorlek (42)
16
• Anger att bilden kan komma
att bli suddig på grund av att
kameran skakar och
belysningen är för svag. Det
går fortfarande att ta bilder
även om vibrationsvarningen
visas. Vi rekommenderar
dock att du slår på
bildstabiliseringsfunktionen,
använder blixten för att få
bättre ljus, eller monterar
kameran på stativ eller
stabiliserar den på något
annat sätt (sidan 8).
Indikatorer på skärmen
Indikator
Betydelse
Känslighet för
leendeavkänning/Antal
bilder (30)
C
Indikator
Lagringsmapp (69)
• Den här punkten visas inte
när internminnet används.
96
Antal lagringsbara bilder
Inspelningsmedium
(”Memory Stick Duo”,
internminne)
Zoomförstoringsgrad (25,
77)
Betydelse
00:25:05
Färgläge (55)
Inspelningsbar tid
(timmar : minuter :
sekunder)
Scenigenkänning (46)
B
AF-lampa (76)
Indikator
Betydelse
z
AE/AF-lås (24)
INSP
Standby
Inspelning/paus av film
ISO400
ISO-tal (48)
Slutarbrusreducering
• När slutartiden blir längre
än en viss tid i svag
belysning aktiveras
automatiskt slutarbrusreduceringsfunktionen för
att minska störningarna i
bilden.
125
Slutartid
F3.5
Bländarvärde
+2.0EV
Exponeringsvärde (47)
0:12
Tagningstid
(minuter : sekunder)
Autofokusramindikator
(50)
1.0m
Rödögereducering (54)
Blixtläge (25)
Blixtladdning
Konverter (78)
D
Indikator
Betydelse
Självutlösare (26)
C:32:00
Självdiagnosfunktionen
(117)
Spotmätningshårkors (49)
Autofokusram (50)
Histogram (20)
Halvautomatiskt inställt
avstånd (51)
Makro (25)
17
Indikatorer på skärmen
Vid visning av stillbilder
A
Indikator
Betydelse
Återstående batteritid
Varning för svagt batteri
(117)
Bildstorlek (42)
Skydda (64)
Vid uppspelning av filmer
VOL.
Volym (32)
Utskriftsmarkering (DPOF)
(104)
PictBridge-anslutning
(101)
Zoomförstoringsgrad (32)
PictBridge-anslutning
(103)
• Koppla inte loss
multikabeln medan denna
ikon visas.
B
Indikator
N
Betydelse
Uppspelning (32)
Uppspelningsmätare
0:00:12
Räkneverk
101-0012
Mapp/filnummer (66)
2009 1 1
9:30 AM
Inspelningsdatum/tidpunkt
för bilden
z STOP
z PLAY
Funktionsguide för
uppspelningsbilden
BACK/
NEXT
Val av bild
V VOLUME
Justering av volymen
Histogram (20)
•
18
tänds när
histogramvisningen är
avstängd.
Indikatorer på skärmen
C
Indikator
Betydelse
Uppspelningsmapp (66)
• Den här punkten visas inte
när internminnet används.
8/8 12/12
Bildnummer/antal lagrade
bilder i vald mapp
Uppspelningsmedium
(”Memory Stick Duo”,
internminne)
Mappbyte (66)
• Den här punkten visas inte
när internminnet används.
Mätmetod (49)
Blixt
Vitbalans (52)
C:32:00
Självdiagnosfunktionen
(117)
ISO400
ISO-tal (48)
+2.0EV
Exponeringsvärde (47)
500
Slutartid
F3.5
Bländarvärde
19
Ändring av vad som visas på skärmen
v (DISP)
(omkopplare för
visningssättet)
Varje gång man trycker på v (DISP) på
styrknappen ändras det som visas på
skärmen i följande ordning:
Indikatorerna tända
Indikatorerna tända*
• När man tittar på bilder i starkt solsken utomhus
går det att höja ljusstyrkan för LCD-skärmens
bakgrundsbelysning.
Observera dock att batteriströmmen förbrukas
snabbare i det läget.
• Histogrammet visas inte i följande situationer:
Under tagning
– När menyn visas
– Under inspelning av filmer
Under uppspelning
– När menyn visas
– I indexläget
– När uppspelningszoomen används
– Under rotering av stillbilder
– Under uppspelning av filmer
• I följande fall kan det vara stor skillnad mellan
histogrammen som visas under tagningen och
under uppspelningen:
– När blixten utlöses
– När slutartiden är väldigt lång eller kort
• Det kan hända att inget histogram tänds för
bilder som är tagna med andra kameror.
z Justering av exponeringsvärdet med hjälp
av ett histogram
A
Histogram tänt*
Under
uppspelning visas
bildinformation.
Histogramvisning
Indikatorerna släckta*
B
Mörk
Ljus
Histogram är en sorts diagram som visar
bildens ljusstyrka. Tryck upprepade gånger
på v (DISP) på styrknappen för att tända
histogrammet på skärmen. Om diagrammet
är skevt åt höger betyder det att bilden är
ljus, och om det är skevt åt vänster betyder
det att bilden är mörk.
A Antal bildpunkter
B Ljusstyrka
* Ljusstyrkan för LCD-skärmens
bakgrundsbelysning ökar.
20
• Histogrammet visas även vid uppspelning i
enbildsläget, men då går det inte att justera
exponeringen.
Lagring i internminnet
Den här kameran har ett internminne på ungefär 15 MB. Detta minne går inte att ta ut. Även
om det inte sitter något ”Memory Stick Duo”-minneskort i kameran går det att ta bilder med
hjälp av det här internminnet.
• Filmer med bildstorleken inställd på [640(Fin)] går inte att lagra i internminnet.
När ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är
isatt
[Lagring]: Bilderna lagras på ”Memory Stick Duo”minneskortet.
[Uppspelning]: Bilderna på ”Memory Stick Duo”minneskortet spelas upp.
[Meny, inställningar, osv.]: Det går att utföra olika
funktioner för bilderna på ”Memory Stick Duo”minneskortet.
B
B
Internminnet
När det inte sitter i något ”Memory Stick Duo”minneskort
[Lagring]: Bilderna lagras i internminnet.
[Uppspelning]: Bilderna som är lagrade i internminnet
spelas upp.
[Meny, inställningar, osv.]: Det går att utföra olika
funktioner för bilderna i internminnet.
Angående bilddata som är lagrade i internminnet
Vi rekommenderar att du tar en kopia av data i internminnet med någon av följande metoder.
För att kopiera data till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort
Gör klart ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med tillräcklig kapacitet och utför sedan
proceduren som beskrivs i avsnittet [Kopiera] (sidan 70).
För att kopiera data till hårddisken i en dator
Utför proceduren på sidan 89 eller 93 utan något ”Memory Stick Duo”-minneskort isatt i
kameran.
• Det går inte att kopiera bilddata från ett ”Memory Stick Duo”-minneskort till internminnet.
• Genom att ansluta kameran till en dator via en multikabel går det att kopiera data från internminnet till
datorn. Det går däremot inte att kopiera data från datorn till internminnet.
21
Grundmanövrer
Hur man använder lägesomkopplaren
Ställ in lägesomkopplaren på önskad funktion.
Lägesomkopplare
:
Automatiska inställningar
Används för att ta bilder med helautomatiska inställningar. t sidan 23
:
Det enkla tagningsläget
Används för att ta stillbilder enbart med hjälp av de funktioner som
verkligen behövs och med indikatorer som är lätta att se. t sidan 24
:
Autoprogram-läget*
Gör det möjligt att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som
bländaren) automatiskt inställd.
:
Filmläget
Används för att spela in filmer med ljud. t sidan 23
/
/
/
/
/
/SCN: Scenlägen
Läget
(SteadyShot) finns bara på DSC-W210/W215.
Dessa lägen gör det möjligt att ta bilder med olika förinställningar för olika
sorters scener.
Följande lägen går att välja när lägesomkopplaren är inställd på SCN.
, ,
, , ,
(DSC-W220/W230) t sidan 27
, , ,
, , ,
(DSC-W210/W215) t sidan 27
* Det går att göra olika inställningar med hjälp av menyn. (För närmare detaljer om vilka funktioner det går
att välja mellan t sidan 40)
22
Ta bilder (med helautomatiska inställningar)
Avtryckare
Makroknapp
Högtalare
DISP-knapp
Blixtknapp
W/T (zoom)-knapp
Lägesomkopplare
Självutlösarknapp
z-knapp
Styrknapp
Grundmanövrer
v/V/b/B-knapp
MENU-knapp
1 Ställ in lägesomkopplaren på önskat läge.
Vid tagning av stillbilder (med helautomatiska inställningar): Ställ in
Vid inspelning av filmer: Ställ in
.
.
2 Stöd kameran genom att hålla armbågarna tryckta mot kroppen.
Rikta kameran så att
motivet hamnar mitt i
skärpeinställningsramen.
Undvik att täcka för
högtalaren med fingrarna.
23
Ta bilder (med helautomatiska inställningar)
3 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.
Vid tagning av stillbilder:
1Tryck ner avtryckaren halvvägs och håll den där för att ställa in skärpan.
Den gröna z (AE/AF-lås)-indikatorn blinkar, det hörs ett pip, och indikatorn slutar blinka och
förblir tänd.
AE/AF-låsindikator
2Tryck ner avtryckaren helt.
Vid inspelning av filmer:
Tryck ner avtryckaren helt.
För att avsluta inspelningen trycker man ner avtryckaren helt igen.
När du vill ta en stillbild på ett motiv som det är svårt att ställa in skärpan för
• Det kortaste tagningsavståndet är ca. 4 cm (W)/50 cm (T) från objektivet.
• Om kameran inte kan ställa in skärpan på motivet automatiskt ändras AE/AF-låsindikatorn till att blinka
långsamt och det hörs inget pip. Dessutom släcks AF-ramen. Komponera om bilden och ställ in skärpan
igen.
I följande fall kan det vara svårt att ställa in skärpan:
–
–
–
–
–
–
När det är mörkt och motivet är långt bort.
När det är dålig kontrast mellan motivet och bakgrunden.
När motivet befinner sig bakom en glasruta.
När motivet rör sig snabbt.
När det förekommer ljusreflexer eller blanka ytor.
När motivet är i motljus eller det förekommer blinkande ljus.
Ta bilder i det enkla tagningsläget
Ställ in lägesomkopplaren på
.
Texten blir större och indikatorerna blir lättare att se. Kameran tar bilder med optimala
inställningar, så de enda inställningar du själv kan ändra är bildstorleken (Stor/Liten)
(sidan 42), blixten (Auto/Av) (sidan 43) och självutlösaren (10 s/Av).
• Batteriströmmen förbrukas fortare eftersom LCD-skärmens ljusstyrka automatiskt ökar.
24
Ta bilder (med helautomatiska inställningar)
W/T Zooma
Tryck på T för att zooma in, och på W för att zooma ut.
• När zoomförstoringsgraden överskrider 4× använder kameran digital zoom.
Se sidan 77 för närmare detaljer om [Digital zoom]-inställningarna och bildkvaliteten.
• Det går inte att ändra zoomförstoringsgraden när man spelar in filmer.
Blixt (Val av blixtläge för stillbilder)
Tryck upprepade gånger på B ( ) på styrknappen tills önskat läge är inställt.
Grundmanövrer
(Ingen indikator): Automatisk blixt
Blixten avfyras när ljuset är för svagt och vid tagning i motljus (standardinställningen).
: Blixten utlöses alltid
: Långsam synkronisering (blixten utlöses alltid)
Kameran ställs in på en långsam slutartid på ett mörkt ställe så att även bakgrunden som inte lyses upp
av blixten blir tydlig.
:Blixten avstängd
• Blixten utlöses två gånger. Den första blixten är för att justera mängden ljus.
• Medan blixten laddas upp visas
.
Makro (Närbildstagning)
Tryck upprepade gånger på b (
) på styrknappen tills önskat läge är inställt.
(Ingen indikator): Auto
Kameran ställer automatiskt in skärpan, från avlägsna motiv till närbilder.
Låt kameran stå i det här läget i vanliga fall.
: Makro på
Kameran ställer in skärpan med företräde för närbelägna motiv. Slå på makroläget för att ta närbilder.
• Autofokushastigheten sjunker när makroläget används.
• Vi rekommenderar att du zoomar ut så långt det går mot W-sidan.
25
Ta bilder (med helautomatiska inställningar)
Självutlösaren
Tryck upprepade gånger på V (
) på styrknappen tills önskat läge är inställt.
(Ingen indikator): Självutlösaren används ej.
: Självutlösaren utlöses efter 10 sekunder
: Självutlösaren utlöses efter 2 sekunder
När man trycker ner avtryckaren blinkar självutlösarlampan och det piper ända tills slutaren
utlöses.
Självutlösarlampa
Tryck en gång till på V (
) när du vill lämna självutlösarläget.
• Använd 2-sekunderssjälvutlösaren för att undvika att bilderna blir suddiga. Slutaren utlöses
2 sekunder efter det att avtryckaren trycktes ner, vilket minskar risken för att bilden blir
suddig på grund av att kameran skakar till när man trycker på avtryckaren.
• I läget för enkel tagning går det bara att välja
(10 s) eller
(Av).
26
Stillbildstagning (Scenval)
Avtryckare
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Styrknapp
Lägesomkopplare
För att välja läge med lägesomkopplaren
Grundmanövrer
MENU-knapp
1 Ställ in önskat scenläge med lägesomkopplaren.
2 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.
För att välja läge på SCN-menyn
1 Ställ in lägesomkopplaren på SCN.
2 Tryck på MENU-knappen och välj läge med v/V/b/B på styrknappen
(sidan 42).
3 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.
• Se nästa sida för närmare detaljer.
För att stänga av scenvalsfunktionen
Ställ in lägesomkopplaren på något annat läge än scenvalsläget.
27
Stillbildstagning (Scenval)
Scenvalslägen
Följande lägen finns förinställda för olika typiska sorters scener.
Leendeavkänning
När kameran upptäcker ett leende
utlöses slutaren automatiskt. Se
sidan 30 för närmare detaljer.
Hög känslighet
Används för att ta bilder utan blixt
i svag belysning utan att de blir
suddiga.
Skymningsporträtt*
Används för att ta skarpa bilder på
människor utan att den mörka
bakgrundsatmosfären går
förlorad.
Skymning*
Används för att ta nattvyer på
långt håll utan att den mörka
bakgrundsatmosfären går
förlorad.
Gourmet
SteadyShot (gäller
endast DSC-W210/W215)
Används för att ta tydliga bilder
med mindre risk att de blir
suddiga.
Kameran ställs in på makroläget
så att det går att ta bilder på
matarrangemang med läckra
färger.
Strand
Används för att framhäva vattnets
blå färg vid tagning vid havet eller
en sjö.
Snö
Soft Snap
Används för att ta bilder med en
mjuk känsla för porträtt, bilder på
blommor, osv.
Landskap
Skärpan ställs bara in på avlägsna
motiv för landskapsbilder och
liknande.
Används för att ta klara och
tydliga bilder i snölandskap och
på andra ställen där hela skärmen
blir vitaktig, utan att färgerna
bleks ut.
Fyrverkeri*
Används för att ta bilder på
fyrverkerier i all sin glans.
Undervatten
Används för att ta bilder under
vattnet med naturliga färger när
kameran är monterad i ett
undervattenshus.
*I
(Skymningsporträttläget),
(Skymningsläget) och
(Fyrverkeriläget) blir slutartiden längre,
vilket ökar risken att bilden blir suddig, så vi rekommenderar att du använder stativ.
28
Stillbildstagning (Scenval)
Funktioner som går att kombinera med scenlägena
Kameran ställer in en lämplig kombination för olika funktioner för att göra det möjligt att ta
bilder på bästa sätt för en viss sorts scen. anger att den funktionen går att använda, och —
att den inte går att använda.
Det kan hända att vissa funktioner inte går att välja, beroende på vilket scenläge som är
inställt.
Makro
—
Ansiktsavkänning
/
*2
—
—
/
—
—
—
/
/
/
—
—
Leendeavkänning
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Känsl. för
leendeavkänning
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Burst/
gaffling
—
Vitbalans
—
Rödögereducering
—
Självutlösare
—
*1
—
—
—
—
—
—
—
Grundmanövrer
Blixt
—
—
—
—
*3
—
—
*1) Läget [Blixt] går inte att välja för punkten [Vitbalans].
*2) Läget [Av] går inte att välja för punkten [Ansiktsavkänning].
*3) [Undervattensvitbalans] går att använda i stället för [Vitbalans].
• Läget
(SteadyShot) finns bara på DSC-W210/W215.
29
Stillbildstagning (Scenval)
Tagning i leendeavkänningsläget
När kameran upptäcker ett leende utlöses slutaren automatiskt.
1 Ställ in lägesomkopplaren på
(Leendeavkänning).
2 Rikta kameran mot motivet och tryck ner avtryckaren halvvägs.
3 Tryck ner avtryckaren helt för att slå på leendeavkänningsfunktionen.
Leendeavkänningsfunktionen ställs i standbyläge.
Leendeavkänningsmärke/antal bilder
Leendeavkänningsram (orange)
Indikator för leendeavkännings-känsligheten
4 Vänta tills kameran upptäcker ett leende.
När leendenivån kommer över b-punkten på indikatorn tar kameran automatiskt upp till
sex bilder. Tryck ner avtryckaren helt igen för att lämna leendeavkänningsläget.
• Tagningen med leendeavkänningsfunktionen avbryts automatiskt om ”Memory Stick Duo”-minneskortet
eller internminnet blir fullt, eller när sex bilder har tagits.
• Det går att välja vilket motiv som kameran ska avkänna leenden för med hjälp av punkten
[Leendeavkänning] (sidan 44).
• Om kameran inte kan upptäcka leenden ordentligt så justera punkten [Känsl. för leendeavkänning]
(sidan 44).
• Det går att låta kameran automatiskt ta bilder när en person innanför den oranga leendeavkänningsramen
ler efter det att avtryckaren har tryckts ner helt.
• Det kan hända att bilden blir oskarp om avståndet mellan kameran och motivet ändras efter det att man
tryckt ner avtryckaren helt. Det kan hända att det inte går att ställa in rätt exponering om den omgivande
ljusstyrkan ändras.
• Det kan hända att ansikten inte upptäcks ordentligt om:
– Det är för mörkt eller för ljust.
– Ansiktena är delvis förtäckta av solglasögon, masker, hattar eller liknande.
– Motiven inte är vända mot kameran.
• Det kan hända att leenden inte upptäcks ordentligt beroende på tagningsförhållandena.
• Den digitala zoomfunktionen går inte att använda.
• Det går inte att zooma medan leendeavkänningsfunktionen är i standbyläge.
30
Stillbildstagning (Scenval)
z Tips för att ta bättre bilder på leenden
Grundmanövrer
1 Undvik att täcka för ögonen med håret.
2 Försök att hålla ansiktet så rakt som möjligt framför kameran. Chansen att leendet upptäcks är högre
för smala ögon.
3 Le tydligt med öppen mun. Leenden är lättare att upptäcka när tänderna syns.
31
Visning av bilder
(uppspelningszoom)knapp
(index)-knapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
(uppspelning)knapp
Styrknapp
MENU-knapp
HOME-knapp
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen.
• Om man trycker på
(uppspelning)-knappen när kameran är avstängd slås den automatiskt på och
ställs in på uppspelningsläget. För att gå över till tagningsläget trycker man en gång till på
(uppspelning)-knappen.
2 Välj bild med b/B på styrknappen.
Filmer:
Tryck på z för att spela upp en film. (Tryck på z igen för att avbryta uppspelningen.)
Tryck på B för att snabbspola framåt, och på b för att snabbspola bakåt. (Tryck på z för
att återgå till normal uppspelning.)
Tryck på V för att tända volymkontrollskärmen och tryck sedan på b/B för att justera
volymen.
• Filmer i storleken [320] visas en storlek mindre.
För att förstora bilden vid uppspelning (uppspelningszoom)
Tryck på (T) medan en stillbild visas.
Tryck på W för att zooma tillbaka igen.
Justera positionen med v/V/b/B.
Tryck på z för att stänga av uppspelningszoomen.
Visar den förstorade delens position i hela bilden
I detta fall förstoras mitten av bilden.
• För att lagra förstorade bilder, se [Trimma] (sidan 60).
32
Visning av bilder
För att se en indexskärm
Tryck på
(index) medan en enda bild visas för att gå över till en indexskärm.
Välj en bild med v/V/b/B.
För att återgå till enbildsskärmen trycker man på z.
Indexvisning] under
(Se
bilder) på HOME-skärmen.
• Varje gång man trycker på
(index) ökar antalet bilder på indexskärmen.
• Om du använder ett ”Memory Stick Duo”-minneskort och det finns flera olika mappar på
det, så välj först mappvalsraden med b, och välj sedan önskad mapp med v/V.
Grundmanövrer
• Det går även att komma till indexskärmen genom att välja [
Mappvalsrad
33
Radering av bilder
(index)-knapp
(uppspelning)knapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
MENU ( )-knapp
Styrknapp
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen.
2 Tryck på MENU (
)-knappen medan kameran är i enbildsläget eller
indexläget.
3 Välj
(Radera) med v/V på styrknappen.
4 Välj önskad raderingsmetod bland [Denna bild], [Flera bilder] och [Alla i
mappen] med b/B, och tryck sedan på z.
• Vilka punkter som visas varierar beroende på valt uppspelningsläge (enbildsläge eller indexläge).
34
Radering av bilder
När du väljer [Denna bild]
Vald bild raderas.
Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
När du väljer [Flera bilder]
Används för att välja och radera flera bilder på en gång.
1 Välj de bilder som du vill radera och tryck sedan på z.
En bock ( ) tänds i bildens kryssruta.
Indexläget
Grundmanövrer
Enbildsläget
2 Tryck på MENU ( )-knappen.
3 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
• Det går även att radera alla bilderna i en mapp genom att välja [Flera bilder] på
indexskärmen. Välj först mappvalsraden med b och markera sedan mappen med
.
När du väljer [Alla i mappen]
Det går att radera alla bilderna i vald mapp.
Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
35
De olika funktionerna – HOME-skärmen/menyn
Hur man använder HOME-skärmen
HOME-skärmen är utgångspunkten för alla funktioner på kameran och går alltid att tända,
oavsett vilket läge kameran är inställd på (tagning/uppspelning).
Styrknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
HOME-knapp
1 Tryck på HOME-knappen för att tända HOME-skärmen.
Kategori
Punkt
Guide
2 Välj en kategori med b/B på styrknappen.
3 Välj en punkt med v/V, och tryck sedan på z.
• Det går inte att tända HOME-skärmen när kameran är ansluten till en annan apparat via
PictBridge eller USB.
• För att återgå till tagningsläget eller uppspelningsläget trycker man en gång till på HOME-
knappen.
36
De olika funktionerna – HOME-skärmen/menyn
Punkter på HOME-skärmen
När man trycker på HOME visas följande punkter. Endast punkter som går att ställa in visas
på skärmen. Detaljer om de olika punkterna visas i guiden på skärmen.
Kategorier
Tagning*1
Se bilder
Punkter
Tagning (sidan 22)
Enbildsvisning
Bildspel
Bildspel (sidan 57)
Musikverktyg (sidan 96)
Ladda ner musik
Utskrift
Minneshantering
Formatera musik
Grundmanövrer
Indexvisning
Utskrift (sidan 101)
Minnesverktyg
Memory Stick-verktyg (sidan 69)
Formatera
Skapa lagringsmapp
Byt lagringsmapp
Kopiera
Internminnesverktyg (sidan 71)
Formatera
Inställningar
Huvudinställningar
Huvudinställningar 1 (sidan 72)
Pip
Funktionsguide
Initialisera
Leende-demo
Huvudinställningar 2 (sidan 74)
USB-anslutning
COMPONENT
Video ut
Bredzoom
Tagningsinställn.
Tagningsinställningar 1 (sidan 76)
AF-lampa
Rutnät
AF-metod
Digital zoom
Konverter
Tagningsinställningar 2 (sidan 79)
Auto-rotering*2
Autom. granskning
Klockinställningar (sidan 80)
Language Setting (sidan 81)
*1 Det tagningsläge som är inställt med
*2 Gäller endast DSC-W220/W230.
lägesomkopplaren används.
37
De olika funktionerna – HOME-skärmen/menyn
Hur man använder menypunkterna
z-knapp
v/V/b/B-knapp
MENU-knapp
Styrknapp
1 Tryck på MENU-knappen för att tända menyn.
Funktionsguide
När man ställer in punkten [Funktionsguide] på [Av]
släcks funktionsguiden (sidan 72).
• Menyn visas bara i tagningsläget och uppspelningsläget.
• Vilka punkter som visas beror på vilket läge som är inställt.
2 Välj önskad menypunkt med v/V på styrknappen.
• Om önskad punkt inte syns på skärmen så fortsätt att trycka på v/V tills den punkten visas på
skärmen.
3 Välj inställning med b/B.
• Om önskad inställning inte syns på skärmen så fortsätt att trycka på b/B tills den inställningen visas
på skärmen.
• Om kameran är i uppspelningsläge så välj en inställning och tryck på z.
38
De olika funktionerna – HOME-skärmen/menyn
4 Tryck på MENU-knappen för att släcka menyn.
Grundmanövrer
39
Menypunkter
Vilka menypunkter som går att välja beror på om kameran är i tagningsläge eller
uppspelningsläge, och vad lägesomkopplaren är inställd på i tagningsläget. Endast punkter
som går att ställa in visas på skärmen.
(
Lägesomkopplarens position:
: går att ställa in)
Scen
Tagningsmenyn (sidan 42)
Scenval
—
—
Bildstorlek
Blixt
—
*2
—
*2
—
*1
*1
—
Ansiktsavkänning
—
—
—
—
Leendeavkänning
—
—
—
*2
—
Känsl. för
leendeavkänning
—
—
—
*2
—
Inspelningssätt
—
Scenigenkänning
—
EV
*2
—
—
—
—
ISO
—
—
—
Mätmetod
—
—
—
Skärpa
—
—
—
Vitbalans
—
—
Undervattensvitbalans
—
—
Blixtnivå
—
—
Rödögereducering
*2
*2
—
—
DRO
—
—
—
—
—
—
SteadyShot
(gäller endast
DSC-W220/W230)
—
—
(Tagningsinställn.)
—
—
*2
—
Färgläge
1
—
—
—
—
—
* De punkter som går att välja är färre än i de andra lägena (sidan 24).
*2 Funktionen kan vara begränsad beroende på vilket scenläge som är inställt (sidan 29).
40
Menypunkter
Visningsmenyn (sidan 57)
(Radera)
(Retuschering)
(Bildspel)
(Olika storleksändringsmöjl.)
(Skydda)
(Utskrift)
(Rotera)
(Välj mapp)
Grundmanövrer
41
Hur man använder tagningsfunktionerna
Tagningsmenyn
Här nedan beskrivs MENU-funktionerna för tagningsläget.
Se sidan 38 för närmare detaljer om hur man använder menyn.
Endast punkter som går att ställa in visas på skärmen.
Standardinställningarna är markerade med .
Scenval: Val av scentyp
Används för att välja scentyp på menyn.
Det går att ta bilder med olika förinställningar för olika typiska sorters scener (sidan 27).
Bildstorlek: Val av bildstorlek
Se sidorna 11, 12 för närmare detaljer.
För stillbilder
Används för att välja bildstorlek vid tagning av stillbilder.
För det enkla tagningsläget
Används för att ställa in bildstorleken för stillbilder i det enkla tagningsläget.
Stor
Bilderna lagras i storleken [12M].
Liten
Bilderna lagras i storleken [3M].
För filmer
640(Fin)
640(Standard)
42
Används för att välja bildstorlek vid inspelning av filmer.
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Blixt: Blixtinställning
Används för att välja blixtläge i det enkla tagningsläget.
Auto
Blixten utlöses när ljuset är för svagt eller vid tagning i
motljus.
Av
Blixten används ej.
Ansiktsavkänning: Avkänning av motivets ansikte
(Av)
(Auto)
Ansiktsavkänningsfunktionen används ej.
Används för att välja vilket ansikte kameran automatiskt ska
ställa in skärpan på.
Ansiktsavkänningsmärke
Ansiktsavkänningsram
(orange)
Ansiktsavkänningsram (vit)
(Barnprioritet)
Ansiktsavkänningen fungerar och bilder tas med prioritet för
barnansikten.
(Vuxenprioritet)
Ansiktsavkänningen fungerar och bilder tas med prioritet för
vuxnas ansikten.
Hur man använder tagningsfunktionerna
Används för att ställa in om ansiktsavkänningsfunktionen ska användas eller ej, samt för att
välja vilket motiv som ska prioriteras när ansiktsavkänningsfunktionen används.
I detta läge upptäcks ansikten automatiskt och även skärpan, blixten, exponeringen,
vitbalansen och rödögereduceringen ställs in automatiskt.
• Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte när den digitala zoomen används.
•I
(Soft Snap)-läget aktiveras ansiktsavkänningsfunktionen automatiskt.
• När
(Soft Snap)-läget är valt bland scenlägena ställs punkten [Ansiktsavkänning] in på [Auto] som
standardinställning.
• Även om punkten [Ansiktsavkänning] är fast inställd på [Auto] när läget
(Enkel tagning) används,
visas ingen ansiktsavkänningsram.
• Kameran kan upptäcka upp till 8 ansikten i bilden. När
(Soft Snap)-läget är valt bland scenlägena går
det dock bara att upptäcka upp till 4 ansikten.
43
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
• Om kameran upptäcker mer än ett motiv bedömer den vilket som är huvudmotivet och ställer in skärpan
på det. Ansiktsavkänningsramen för huvudmotivet blir orange.
• Den ram som skärpan ställs in för lyser grönt när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
• Det kan hända att ansikten inte upptäcks ordentligt om:
– Det är för mörkt eller för ljust.
– Ansiktena är delvis förtäckta av solglasögon, masker, hattar eller liknande.
– Motiven inte är vända mot kameran.
• Det kan hända att vuxna och barn inte känns igen på rätt sätt beroende på tagningsförhållandena.
Leendeavkänning: Inställning av leendeavkänningsfunktionen
Används för att välja vilken sorts motiv som ska prioriteras vid leendeavkänning. För närmare
detaljer om leendeavkänning, se sidan 30.
(Auto)
Kameran upptäcker automatiskt leende ansikten och tar bilder
på dem.
(Barnprioritet)
Ansiktsavkänningen fungerar och bilder tas med prioritet för
barnansikten.
(Vuxenprioritet)
Ansiktsavkänningen fungerar och bilder tas med prioritet för
vuxnas ansikten.
• Det kan hända att leenden inte upptäcks ordentligt beroende på tagningsförhållandena.
Känsl. för leendeavkänning: Inställning av känsligheten för leendeavkänning
Denna punkt används för att ställa in nivån för leendeavkänning när
läget) (sidan 30) är valt bland scenlägena.
(Låg)
Endast breda leenden upptäcks.
(Mellan)
Normala leenden upptäcks.
(Hög)
Även småleenden upptäcks.
(Leendeavkännings-
• Det kan hända att leenden inte upptäcks ordentligt beroende på tagningsförhållandena.
44
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Inspelningssätt: Val av metod för tagning av flera bilder i följd
Används för att ställa in om kameran ska ta flera bilder i följd när man trycker på avtryckaren.
(Normal)
(Burst)
Kameran tar bara en bild i taget.
Kameran tar 100 bilder i följd när man trycker ner
avtryckaren och håller den nedtryckt.
• Blixten ställs in på
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
Används för att ta en serie på tre bilder med
exponeringsvärdet automatiskt flyttat (exponeringsgaffling).
Ju högre gafflingssteg, desto större skillnad i
exponeringsvärdet.
• Exponeringsgafflingsläget är praktiskt att använda för att ta flera
bilder med olika exponering när det är svårt att välja rätt
exponeringsvärde. Sedan går det att välja bilden med bäst
exponering efteråt.
• Exponeringsgafflingsläget går inte att välja när
lägesomkopplaren är inställd på
.
• Blixten ställs in på
(Blixten av).
Hur man använder tagningsfunktionerna
BRK±0,3EV
(Blixten av).
Angående Burst-läget
• När självutlösaren används tar kameran högst fem bilder i följd.
• Tagningsintervallet är ungefär 0,6 sekunder. Tagningsintervallet kan bli längre beroende på
bildstorleksinställningen.
• Om batteripaketet blir för svagt eller internminnet eller ”Memory Stick Duo”-minneskortet blir fullt,
avbryts Burst-tagningen.
• Skärpan, vitbalansen och exponeringen förblir fast inställda på de värden som ställdes in för den första
bilden.
Angående exponeringsgafflingsläget
• Skärpan och vitbalansen ställs in för den första bilden, och sedan används de inställningarna även för de
andra bilderna.
• När exponeringen är inställd för hand (sidan 47) flyttas exponeringen i förhållande till den justerade
ljusstyrkan.
• Tagningsintervallet är detsamma som för Burst-läget, men kan bli långsammare beroende på
tagningsförhållandena.
• Om motivet är för ljust eller för mörkt kan det hända att det inte går att fotografera ordentligt med inställt
gafflingssteg.
45
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Scenigenkänning: Låta kameran bestämma vilka bilder som ska tas
Kameran upptäcker automatiskt olika tagningsförhållanden som t.ex. motljus eller nattscener,
och tar en bild.
(Av)
Scenigenkänningsfunktionen avstängd.
(Auto)
Kameran upptäcker förhållanden som t.ex. motljus eller
nattscener och tar en bild med optimala inställningar.
Om kameran inte känner igen scenen tas bilden på samma sätt
som om scenigenkänningsfunktionen var inställd på [Av].
Märke för nuvarande inställning
Scenigenkänningsmärke
(Avancerad)
Kameran tar en bild utan scenigenkänningsfunktionen och en
bild med scenigenkänningsfunktionen. visas bredvid
scenigenkänningsmärket. (Sammanlagt två bilder.)
Om kameran inte känner igen scenen tar den bara en enda
bild.
I det fallet tas bilden på samma sätt som om
scenigenkänningsfunktionen var inställd på [Av].
Angående vilka scener som går att känna igen
Följande sorters scener går att upptäcka. Kameran identifierar den närmaste scentypen och
motsvarande märke tänds.
När avtryckaren trycks ner halvvägs medan ett sådant märke visas blir märket grönt, vilket
betyder att scentypen har upptäckts.
Skymning
Skymningsporträtt
Skymning med stativ (gäller endast DSC-W220/W230)
Motljus
Porträtt i motljus
• Scenigenkänning fungerar inte i följande sorters situationer:
– Under tagning i burst-läget
– När den digitala zoomen används
• Även om punkten [Scenigenkänning] är fast inställd på [Auto] när läget
(Enkel tagning) används,
visas inte markeringen för nuvarande inställning eller scenigenkänningsmärket.
• Blixten ställs in på
(automatisk blixt) eller
(blixten avstängd).
• När punkten Ansiktsavkänning är inställd på [Av] och punkten [Scenigenkänning] är inställd på [Auto]
eller [Avancerad], ändras inställningen för [Ansiktsavkänning] till [Auto].
46
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
• När punkten Ansiktsavkänning är inställd på [Av] går det inte att upptäcka scener av typ
(skymningsporträtt) eller
(motljusporträtt).
• Scener av typ
(Skymning med stativ) kan vara svåra att upptäcka på ställen där vibrationer överförs
till kameran trots att den är monterad på stativ (gäller endast DSC-W220/W230).
• Ibland blir slutartiden lång när en scen uppfattas som av typen
(Skymning med stativ). Var noga med
att hålla kameran stilla under tagningen (gäller endast DSC-W220/W230).
• Märket för nuvarande inställning och scenigenkänningsmärket visas oavsett skärmvisningsinställningarna
(sidan 20).
• Ibland kan det hända att dessa scener inte upptäcks beroende på situationen.
EV: Justering av ljusstyrkan
Används för att ställa in exponeringen för hand.
Mot +
-2.0EV
Mot –: Gör bilden mörkare.
0EV
Exponeringen ställs in automatiskt av kameran.
+2.0EV
Mot +: Gör bilden ljusare.
• Se sidan 9 för närmare detaljer om exponering.
• Kompensationsvärdet går att ställa in i steg om 1/3 EV.
• Vid tagning under extremt ljusa eller mörka förhållanden, eller när blixten används, kan det hända att
exponeringsjusteringen inte har någon effekt.
Hur man använder tagningsfunktionerna
Mot –
47
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
ISO: Inställning av ljuskänsligheten
Används för att ställa in ISO-känsligheten.
Låg ISO-känslighet
(Auto)
Hög ISO-känslighet
Det går att minska risken att bilden blir suddig på mörka
ställen genom att öka ISO-känsligheten (ställa in ett högre
värde). Tänk dock på att störningarna i bilden tenderar att öka
när ISO-känsligheten ökar. Välj en lämplig ISO-känslighet
efter tagningsförhållandena.
• Se sidan 9 för närmare detaljer om ISO-känslighet.
• När kameran är inställd på burst-läget eller exponeringsgaffling går det bara att välja [ISO AUTO] eller
[ISO 100] till [ISO 400].
• Vid tagning under ljusare förhållanden ökar kameran automatiskt färgtonvidden för att förhindra att bilder
blir vitaktiga (utom när punkten [ISO] är inställd på [ISO 100]).
48
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Mätmetod: Val av mätmetod
Används för att välja vilken metod som ska användas för att välja vilken del av motivet som
ska mätas för att ställa in exponeringen.
(Multi)
Bilden delas upp i flera områden som mäts upp var för sig.
Kameran ställer in en välbalanserad exponering
(flerfältsmätning).
(Centrumvägd)
Kameran mäter mitten av bilden och ställer in exponeringen i
förhållande till ljusstyrkan för motivet som befinner sig där
(centrumvägd mätning).
Enbart en viss del av motivet mäts (spotmätning).
• Den här funktionen är praktisk när motivet är i motljus eller när
det är stark kontrast mellan motivet och bakgrunden.
Spotmätningshårkors
Rikta in hårkorset över motivet
• Se sidan 9 för närmare detaljer om exponering.
• När du använder spotmätning eller centrumvägd mätning rekommenderar vi att du ställer in punkten
[Skärpa] på [Centrumvägd AF] för att ställa in skärpan på samma position som används för
exponeringsmätningen (sidan 50).
• Mätmetoden går bara att välja när punkten [Ansiktsavkänning] är inställd på [Av].
Hur man använder tagningsfunktionerna
(Spot)
(Endast för stillbilder)
49
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Skärpa: Ändring av skärpeinställningsmetoden
Det går att ändra hur skärpan ska ställas in. Använd den här menyn när det är svårt att ställa in
skärpan ordentligt i autofokusläget.
(Multi-AF)
Skärpan ställs automatiskt in på motiv i alla delar av
sökarramen.
• Det här läget är praktiskt när motivet inte befinner sig mitt i
bilden.
Autofokusram
(Endast för stillbilder)
Autofokusramindikator
(Centrumvägd AF)
Skärpan ställs automatiskt in på motivet mitt i sökarramen.
• Genom att använda detta läge tillsammans med AFlåsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha
den.
Autofokusram
Autofokusramindikator
(Spot-AF)
Skärpan ställs automatiskt in på ett väldigt litet föremål eller
ett smalt område.
• Genom att använda detta läge tillsammans med AFlåsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha
den. Håll kameran stadigt så att motivet inte kommer utanför
autofokusramen.
Autofokusram
Autofokusramindikator
50
Tagningsmenyn
0,5 m
1,0 m
3,0 m
7,0 m
(oändligt avstånd)
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Skärpan ställs snabbt in på ett förinställt avstånd
(halvautomatisk skärpeinställning).
• I det halvautomatiska skärpeinställningsläget ställs skärpan in
för motiv inom hela sökarramen.
• Detta läge är praktiskt när man tar flera bilder på ett motiv på
visst avstånd.
• Använd det halvautomatiska läget när det är svårt att ställa in
skärpan ordentligt med autofokusen, t.ex. för motiv som
befinner sig bakom ett nät eller ett fönster.
z Om motivet inte är skarpt
Om motivet befinner sig nära kanten av ramen (eller skärmen) vid tagningen, eller när [Centrumvägd AF]
eller [Spot-AF] används, kan det hända att kameran inte kan ställa in skärpan på motivet.
Hur man använder tagningsfunktionerna
• AF är en förkortning av autofokus.
• När den digitala zoomen eller AF-lampan används släcks autofokusramen och i stället visas en prickad
linje. I det fallet ställer kameran in skärpan på motiv i mitten på skärmen.
• Skärpeinställningsmetoden går bara att ändra när punkten [Ansiktsavkänning] är inställd på [Av].
• Under filminspelning går det bara att välja [Multi-AF] eller [ ].
• Avstånden för det halvautomatiska skärpeinställningsläget har en viss felmarginal, och detta fel ökar när
zoomen är inställd på T-sidan eller när objektivet är riktat uppåt eller nedåt.
Gör i så fall så här:
1 Komponera om bilden så att motivet hamnar mitt i autofokusramen, och tryck ner avtryckaren
halvvägs för att ställa in skärpan på motivet (AF-lås).
Autofokusram
AE/AF-låsindikator
Så länge du inte trycker ner avtryckaren helt kan du göra om den här proceduren hur många
gånger som helst.
51
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
2 När AE/AF-låsindikatorn slutar blinka och tänds helt så återgå till den ursprungliga
bildkompositionen och tryck ner avtryckaren helt.
Vitbalans: Justering av färgtonerna
Används för att justera färgtonerna efter belysningsförhållandena. Använd den här funktionen
om färgerna ser konstiga ut i bilden.
(Auto)
52
Används för att ställa in vitbalansen automatiskt så att
färgerna ser naturliga ut.
(Dagsljus)
Används för att ställa in vitbalansen efter förhållandena
utomhus en solig dag, eller för solnedgångar, nattscener,
neonljus, fyrverkerier, mm.
(Molnigt)
Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena en
molnig dag eller på en plats i skuggan.
(Lysrör 1)/
(Lysrör 2)/
(Lysrör 3)
[Lysrör 1]: Används för att ställa in färgtonerna för vit
lysrörsbelysning.
[Lysrör 2]: Används för att ställa in färgtonerna för naturligt
vit lysrörsbelysning.
[Lysrör 3]: Används för att ställa in färgtonerna för
dagsljusvit lysrörsbelysning.
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
n (Glödlampa)
Används för att ställa in vitbalansen för glödlampsbelysning,
eller stark belysning som t.ex. i en fotoateljé.
(Blixt)
(Endast för stillbilder)
Används för att ställa in vitbalansen för blixttagning.
Undervattensvitbalans: Justering av färgtoner i undervattensläget
Används för att justera färgtonerna i
(Auto)
Hur man använder tagningsfunktionerna
• Se sidan 10 för närmare detaljer om vitbalans.
• I flimrande lysrörsbelysning kan det hända att vitbalansfunktionen inte fungerar ordentligt även om du
väljer [Lysrör 1], [Lysrör 2] eller [Lysrör 3].
• Förutom i läget [Blixt] ställs punkten [Vitbalans] in på [Auto] när man tar bilder med blixt.
• När
(Undervattensläget) är valt bland scenlägena kan du använda [Undervattensvitbalans] i stället för
[Vitbalans].
(undervattensläget) (sidan 28).
Kameran justerar automatiskt färgtonerna under vattnet så att
de ser naturliga ut.
(Undervatten 1)
Används för att justera för undervattensförhållanden med
mycket blått.
(Undervatten 2)
Används för att justera för undervattensförhållanden med
mycket grönt.
(Blixt)
Används för tagning med blixt under vattnet.
• Beroende på vattnets färg kan det hända ibland att det inte går att ställa in färgtonerna ordentligt oavsett
om man väljer [Undervatten 1] eller [Undervatten 2] här.
• Vid tagning med blixt i något annat läge än [Blixt] ställs punkten [Undervattensvitbalans] in på [Auto].
53
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Blixtnivå: Justering av mängden blixtljus
Används för att justera mängden blixtljus.
(–)
Gör blixtljuset svagare.
(Normal)
(+)
Gör blixtljuset starkare.
• Se sidan 25 angående hur man ändrar blixtläget.
• Om motivet är alltför ljust eller mörkt kan det hända att den här justeringen inte har någon effekt.
Rödögereducering: Inställning av rödögereduceringsfunktionen
Blixten utlöses två eller flera gånger innan själva
tagningen för att minska risken för röda ögon vid
blixttagning.
(Auto)
När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad utlöses blixten
automatiskt för att minska risken för röda ögon i bilden.
(På)
Blixten utlöses alltid för att minska risken för röda ögon.
(Av)
Rödögereduceringen avstängd.
• Håll kameran stadigt ända tills slutaren utlöses för att undvika att bilden blir suddig. Det tar ungefär en
sekund efter det att man trycker på avtryckaren. Se även till att inte motivet rör sig under den tiden.
• Det kan hända att rödögereduceringen inte ger önskad effekt. Det kan bero på individuella skillnader och
olika förhållanden som t.ex. avståndet till motivet eller om motivet tittar bort från förblixten. Om motivets
ögon blir röda i bilden kan du rätta till det efteråt med hjälp av funktionen [Retuschering] på
visningsmenyn (sidan 59) eller med hjälp av det medföljande programmet ”PMB”.
• När ansiktsavkänningsfunktionen inte används utlöses inte blixten för att minska risken för röda ögon,
även om [Auto] är inställt här.
54
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
DRO: Optimering av ljusstyrkan och kontrasten
Kameran analyserar scenen som ska tas och förbättrar bildkvaliteten med hjälp av automatiska
korrigeringar.
(Av)
(DRO standard)
(DRO plus)
Ingen korrigering.
Kameran justerar automatiskt ljusstyrkan och kontrasten för
hela scenen.
Kameran justerar automatiskt ljusstyrkan och kontrasten för
bilden område för område.
Färgläge: Ändring av bildernas färgdjup och pålägg av specialeffekter
Det går att ändra bildernas färgdjup och att lägga på olika effekter.
(Normal)
(Levande)
(Endast för stillbilder)
Används för att ställa in bilden på vanliga färgtoner.
Hur man använder tagningsfunktionerna
• DRO är en förkortning av ”Dynamic Range Optimizer” som är en funktion som automatiskt optimerar
skillnaden mellan de ljusa och de mörka delarna i en bild.
• Beroende på tagningsförhållandena kan det hända att korrigeringen inte har någon effekt.
• Observera följande när [DRO plus] är inställt.
– Bildbehandlingen tar tid.
– Det går bara att välja [ISO AUTO] eller [ISO 100] till [ISO 400].
– När kameran är inställd på burst-tagning eller gaffling stängs läget [DRO plus] av och [DRO standard]
ställs in i stället.
Används för att ta bilder med ljusa och djupa färger.
55
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
(Brunton)
Används för att ställa in bilden på brunton.
(Svartvitt)
Används för att ställa in bilden på svartvitt.
SteadyShot: Val av bildstabiliseringsläge (gäller endast DSC-W220/W230)
Används för att ställa in funktionen mot suddiga bilder.
(Tagning)
Funktionen mot suddiga bilder aktiveras när man trycker ner
avtryckaren halvvägs.
(Kontinuerlig)
Funktionen är alltid aktiv. Det går att stabilisera bilden även
när man zoomar in ett avlägset motiv.
• Batteriförbrukningen ökar jämfört med läget [Tagning].
(Av)
Bildstabiliseringsfunktionen används inte.
• I det helautomatiska läget, läget för enkel tagning och
(Gourmet)-läget ställs punkten [SteadyShot] in
på [Tagning].
• För filmer går det bara att ställa in [Kontinuerlig] eller [Av]. Standardinställningen är [Kontinuerlig].
• Det kan hända att funktionen mot suddiga bilder inte fungerar ordentligt i följande fall:
– Om kameran skakar alltför mycket
– När en lång slutartid är inställd, t.ex. vid tagning av nattscener
(Tagningsinställn.): Olika tagningsinställningar
Används för att göra olika inställningar för tagningsfunktionen. Punkterna som visas på den
här menyn är samma punkter som visas under [
Tagningsinställn.] på HOME-skärmen. Se
sidan 37, 76.
56
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
Visningsmenyn
I det här avsnittet beskrivs de olika menypunkterna som går att välja när man trycker på
MENU-knappen i uppspelningsläge. Se sidan 38 för närmare detaljer om hur man använder
menyn.
(Radera): Radering av bilder
Används för att välja och radera bilder på enbildsskärmen eller indexskärmen. Se sidan 34.
(Denna bild)
Används för att radera vald bild.
(Flera bilder)
Används för att välja och radera flera bilder på en gång.
(Alla i mappen)
Används för att välja och radera alla bilder i vald mapp.
(Bildspel): Spela upp en serie bilder
Bilderna spelas automatiskt upp i tur och ordning med effekter och musik.
2 Välj
(Bildspel) med v/V på styrknappen, och tryck sedan på z.
En inställningsskärm tänds.
3 Välj [OK], och tryck sedan på z.
Bildspelet startar.
• Inställningen hålls kvar i minnet ända tills den ändras.
• Det går inte att spela upp filmer som bildspel.
För att avsluta bildspelet
Tryck på z.
• Det går inte att pausa bildspelet.
För att justera volymen för musiken
Tryck på V för att tända volymkontrollskärmen och tryck sedan på b/B för att justera
volymen.
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
1 Tryck på MENU-knappen.
För att ändra bildspelsinställningarna
Välj respektive punkt på inställningsskärmen med v/V, och tryck sedan på z.
De punkter som går att ställa in visas nedan.
Standardinställningarna är markerade med
.
Bilder
Denna punkt går bara att ställa in när ett ”Memory Stick Duo”-minneskort används (säljs separat).
Denna punkt är fast inställd på [Mapp] när bilderna lagras i internminnet.
Allt
Alla stillbilder på ”Memory Stick Duo”-minneskortet spelas
upp i tur och ordning.
Mapp
Alla stillbilder i vald mapp spelas upp.
57
Visningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Effekter
Enkelt
Ett enkelt bildspel där stillbilderna ändras med ett förinställt
intervall.
Grundläggande
Ett grundläggande bildspel som passar till många olika
sorters scener.
Nostalgiskt
Ett stämningsfyllt bildspel som påminner om filmscener.
Elegant
Ett elegant bildspel i medelsnabbt tempo.
Aktivt
Ett snabbt bildspel som passar till aktiva scener.
Ansikte1: Grundlägg.
Ett mellansnabbt bildspel som passar för olika sorters scener
där ansikten framhävs. Ansikten i stillbilderna zoomas in och
flera bilder visas tillsammans.
Ansikte2: Nostalgiskt
Ett långsamt och stämningsfyllt bildspel som passar för olika
sorters scener där ansikten framhävs. Ansikten i stillbilderna
zoomas in och flera bilder visas tillsammans.
Ansikte3: Elegant
Ett snabbt och livligt bildspel som passar för olika sorters
scener där ansikten framhävs. Ansikten i stillbilderna zoomas
in och flera bilder visas tillsammans.
Musik
Vilken musik som spelas beror på vilken effekt som är inställd. Du kan själv välja musikfiler för
effekterna. Det går även att välja mellan olika sorters bakgrundsmusik.
Music1
Standardinställningen för ett bildspel av typ [Enkelt].
Music2
Standardinställningen för ett bildspel av typ
[Grundläggande].
Music3
Standardinställningen för ett bildspel av typ [Nostalgiskt].
Music4
Standardinställningen för ett bildspel av typ [Elegant].
Music5
Standardinställningen för ett bildspel av typ [Aktivt].
Music6
Det går att ändra standardinställningarna.
Music7
Music8
58
Av
Ingen bakgrundsmusik.
Tillbaka
Används för att återvända till inställningsskärmen.
Visningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Intervall
1s
3s
Används för att ställa in visningsintervallet mellan bilderna
för ett bildspel av typ [Enkelt].
5s
10 s
Auto
Intervallet ställs in så att det passar till [Effekter]inställningen.
Denna punkt är fast inställd på [Auto] när punkten [Effekter]
är inställd på något annat än [Enkelt].
Upprepa
Bilderna visas i en kontinuerlig loop.
Av
När alla bilder har visats avbryts bildspelet.
z För att lägga till/byta musikfiler
Du kan överföra önskade musikfiler från en CD eller MP3-filer MP3-filer till kameran för att spela under
bildspel. Musikfilerna går att överföra med hjälp av [ Musikverktyg] under
(Bildspel) på HOMEskärmen och programmet ”Music Transfer” (medföljer) installerat på en dator. Se sidan 96 och 98 för
närmare detaljer.
• Det går att lagra upp till åtta musikstycken i kameran (De åtta förlagrade styckena (Music1–8) går att
ersätta med andra musikstycken som du själv överför.).
• Den maximala längden för musikfiler som kameran kan spela är ungefär 5 minuter.
• Om det inte går att spela upp en musikfil på grund av att den blivit skadad eller något annat fel, så utför
kommandot [Formatera musik] (sidan 96) och överför musikfilen igen.
(Retuschering): Retuschering av stillbilder
Används för att lägga till effekter eller rätta till en lagrad bild och spara den som en ny fil.
Originalbilden behålls.
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
På
För att retuschera stillbilder
1 Välj den bild du vill retuschera i enbildsläget.
2 Tryck på MENU-knappen.
3 Välj [Retuschering] med v/V på styrknappen, välj önskat läge med b/B, och tryck sedan på z.
4 Retuschera bilderna enligt anvisningarna för de olika retuscheringslägena nedan.
59
Visningsmenyn
(Trimma)
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Används för att zooma in en del av uppspelningsbilden och skära
ut den.
1 Tryck på W/T för att zooma in det område du vill spara.
2 Ställ in punkten med v/V/b/B, och tryck sedan på MENUknappen.
3 Välj [Bildstorlek] med v/V, och tryck sedan på z.
Välj vilken bildstorlek bilden ska lagras i med v/V, och tryck
sedan på z igen.
4 Välj [OK] med v/V, och tryck sedan på z.
• Vilka bildstorlekar som går att trimma kan variera beroende på
bilden.
• Det kan hända att bildkvaliteten sjunker för trimmade bilder.
(Rödögekorrigering)
Används för att rätta till röda ögon i blixtbilder.
Välj [OK] med v/V, och tryck sedan på z.
• Det kan hända att det inte går att rätta till de röda ögonen ordentligt
beroende på bilden.
(Förstärkt skärpa)
Används för att göra bilden inom vald ram skarpare.
1 Välj vilken del (ruta) av önskad bild som du vill retuschera
med v/V/b/B, och tryck sedan på MENU-knappen.
2 Välj [OK] med v/V, och tryck sedan på z.
• Beroende på bilden kan det hända att korrigeringen inte blir
tillräcklig eller att bildkvaliteten sjunker.
60
Visningsmenyn
(Mjuk skärpa)
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Används för att göra området runt vald punkt suddigare för att
framhäva ett motiv.
1 Ställ in mittpunkten i den bild du vill retuschera med v/V/b/
B, och tryck sedan på MENU-knappen.
2 Välj [Nivå] med v/V, och tryck sedan på z.
Välj retuscheringsnivå med v/V, och tryck sedan på z igen.
3 Justera retuscheringsområdet med W/T-knappen.
4 Välj [OK] med v/V, och tryck sedan på z.
(Partiell färg)
Gör området runt vald punkt svartvitt för att framhäva ett motiv.
(Fisheye-objektiv)
Lägger till en fisheye-effekt runt vald punkt.
1 Ställ in mittpunkten i den bild du vill retuschera med v/V/b/
B, och tryck sedan på MENU-knappen.
2 Välj [Nivå] med v/V, och tryck sedan på z.
Välj retuscheringsnivå med v/V, och tryck sedan på z igen.
3 Välj [OK] med v/V, och tryck sedan på z.
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
1 Ställ in mittpunkten i den bild du vill retuschera med v/V/b/
B, och tryck sedan på MENU-knappen.
2 Justera retuscheringsområdet med W/T-knappen.
3 Välj [OK] med v/V, och tryck sedan på z.
61
Visningsmenyn
(Korsfilter)
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Lägger till stråleffekter runt ljuskällor.
1 Välj [Nivå] med v/V, och tryck sedan på z.
Välj retuscheringsnivå med v/V, och tryck sedan på z igen.
2 Justera strålarnas längd med W/T-knappen.
3 Välj [OK] med v/V, och tryck sedan på z.
(Suddiga strålar)
Används för att ange en mittpunkt för att skapa rörelse i en
stillbild.
1 Ställ in mittpunkten i den bild du vill retuschera med v/V/b/
B, och tryck sedan på MENU-knappen.
2 Justera retuscheringsområdet med W/T-knappen.
3 Välj [OK] med v/V, och tryck sedan på z.
(Gammaldags)
Används för att göra bilden mjukare genom att sänka skärpan och
minska den omgivande belysningen, så att det ser ut som om
bilden var tagen med en gammal kamera.
1 Välj [Nivå] med v/V, och tryck sedan på z.
Välj retuscheringsnivå med v/V, och tryck sedan på z igen.
2 Justera retuscheringsområdet med W/T-knappen.
3 Välj [OK] med v/V, och tryck sedan på z.
62
Visningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
(Leenden)
Gör att det ser ut som om personen ler. När kameran upptäcker ett
ansikte som går att retuschera tänds en ram runt det ansiktet.
1 Välj [Nivå] med v/V, och tryck sedan på z.
Välj retuscheringsnivå med v/V, och tryck sedan på z igen.
2 Välj [OK] med v/V, och tryck sedan på z.
• Det kan hända att somliga bilder inte går att retuschera.
(Olika storleksändringsmöjl.): Ändring av bildstorleken för olika användningssätt
HDTV (
)
Blogg / Epostbilagor (
Bildförhållandet ändras från 4:3/3:2 till 16:9 och bilden lagras i
2M-format.
)
Bildförhållandet ändras från 16:9/3:2 till 4:3 och bilden lagras i
VGA-format.
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
Det går att ändra bildförhållandet och storleken på tagna bilder och lagra dem som nya filer.
Det går att konvertera bilder till ett bildförhållande på 16:9 för uppspelning på en
högupplösningsskärm, eller till VGA-format för att använda dem i en blogg eller skicka dem
som epost.
1 Välj de bilder du vill retuschera i enbildsläget.
2 Tryck på MENU-knappen.
3 Välj [Olika storleksändringsmöjl.] med v/V på styrknappen, välj önskad ny storlek för bilden
med b/B, och tryck sedan på z.
4 Tryck på W/T för att zooma in den del av bilden du vill skära ut.
5 Ställ in punkten med v/V/b/B, och tryck sedan på MENU-knappen.
6 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
63
Visningsmenyn
•
•
•
•
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Se sidan 11 för närmare detaljer om bildstorlekar.
Det går inte att ändra storleken på filmer.
Det går inte att ändra bildstorleken från VGA till [HDTV].
När man förstorar eller ändrar storleken på en bild kan bildkvaliteten sjunka.
(Skydda): Skydd mot oavsiktlig radering
Används för att skydda bilder från att bli raderade av misstag. Indikatorn
för skyddade bilder.
(Skydda) visas
(Denna bild)
Används för att skydda/ta bort skyddet för vald bild.
(Flera bilder)
Används för att skydda/ta bort skyddet för flera bilder på en gång.
För att skydda en bild
1 Välj de bilder du vill skydda med kameran inställd på enbildsläget.
2 Tryck på MENU-knappen.
3 Välj [Skydda] med v/V på styrknappen, välj [Denna bild] med b/B, och tryck sedan på z.
För att välja och skydda flera bilder på en gång
1 Tryck på MENU-knappen i enbildsläge eller indexläge.
2 Välj [Skydda] med v/V på styrknappen, välj [Flera bilder] med b/B, och tryck sedan på z.
I enbildsläget:
3 Välj den bild som du vill skydda med b/B, och tryck sedan på z.
Vald bild markeras med .
4 Tryck på b/B för att tända andra bilder som du vill skydda, och tryck sedan på z.
5 Tryck på MENU-knappen.
6 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
64
Visningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
I indexläget:
3 Välj den bild som du vill skydda med v/V/b/B, och tryck sedan på z.
Vald bild markeras med
.
4 Om du vill skydda fler bilder så upprepa steg 3.
5 För att välja alla bilder i en viss mapp väljer man mappvalsraden med b och trycker på z.
Vald mapp markeras med
.
6 Tryck på MENU-knappen.
7 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
• Det går inte att skydda alla bilderna om det finns fler än 999 filer.
• Observera att när man formaterar ett lagringsmedium raderas alla bilder på det, även om bilderna är
skyddade. De bilderna går sedan inte att återställa.
• Det kan ta en liten stund att skydda en bild.
För att ta bort skyddet
: Utskriftsmarkering
Används för att lägga till utskriftsmarkeringar (
Se sidan 104.
) för bilder som du vill skriva ut.
(Denna bild)
Används för att lägga till en DPOF-markering för den bild som är
vald för ögonblicket. Om vald bild redan har en DPOF-markering
tas DPOF-markeringen bort.
(Flera bilder)
Används för att välja bilder och lägga till DPOF-markeringar för
dem. Redan befintliga DPOF-markeringar raderas.
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
Välj den bild som du vill ta bort skyddet för, och ta sedan bort skyddet genom att utföra
samma procedur som när du skyddade bilden.
-indikatorn släcks.
(Utskrift): Utskrift av bilder på en skrivare
Används för att skriva ut bilder som är tagna med kameran.
Se sidan 101.
65
Visningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
(Rotera): Vridning av en stillbild
Används för att rotera en stillbild.
1 Tänd den bild som du vill vrida.
2 Tryck på MENU-knappen för att tända menyn.
3 Välj [Rotera] med v/V på styrknappen, och tryck sedan på z.
4 Välj [
] och vrid sedan bilden med b/B.
5 Välj [OK] med v/V, och tryck sedan på z.
• Det går inte att rotera skyddade bilder eller filmer.
• Det kan hända att det inte går att vrida bilder som är tagna med andra kameror.
• När bilder visas på en dator kan det hända att bildvridningsinformationen inte reflekteras beroende på
mjukvaran.
(Välj mapp): Val av visningsmapp
Används för att välja den mapp som innehåller den bild du vill titta på när du använder
kameran tillsammans med ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
1 Välj önskad mapp med b/B på styrknappen.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
För att avbryta mappvalet
Välj [Avsluta] i steg 2, och tryck sedan på z.
z Angående mappar
Kameran lagrar bilder i en bestämd mapp på ”Memory Stick Duo”-minneskortet. Det går att byta mapp och
att skapa nya mappar.
• För att skapa en ny mapp t [Skapa lagringsmapp] (sidan 69)
• För att byta lagringsmapp för bilderna t [Byt lagringsmapp] (sidan 70)
• När det finns flera mappar på ”Memory Stick Duo”-minneskortet och den första eller sista bilden i en
mapp visas, tänds följande indikatorer.
: Hoppa till föregående mapp
: Hoppa till nästa mapp
: Hoppa till antingen föregående eller nästa mapp
66
Skräddarsy inställningarna
Skräddarsy minneshanteringsfunktionen
och inställningarna
Du kan ändra standardinställningarna via
HOME-skärmen.
(Minneshantering) eller
(Inställningar) på
Styrknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
HOME-knapp
1 Tryck på HOME-knappen för att tända HOME-skärmen.
2 Välj
(Minneshantering) eller
(Inställningar) med b/B på styrknappen.
Skräddarsy inställningarna
3 Välj en punkt med v/V, och tryck sedan på z.
4 Välj önskad inställning med v/V, och tryck sedan på z.
• HOME-skärmen tänds när man trycker på b.
67
Skräddarsy minneshanteringsfunktionen och inställningarna
5 Välj inställning med v/V, och tryck sedan på z.
För att avbryta inställningsändringen
Välj [Ångra] om det alternativet visas på skärmen, och tryck sedan på z.
Tryck annars på b.
• Denna inställning hålls kvar i minnet även när kameran stängs av.
• För att återgå till tagningsläget eller uppspelningsläget trycker man en gång till på HOME-knappen.
68
Minneshantering
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 67
Minnesverktyg — Memory Stick-verktyg
Den här punkten visas bara när ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt i kameran.
Formatera
Används för att formatera ”Memory Stick Duo”-minneskortet. Sådana ”Memory Stick Duo”minneskort som säljs i handeln är redan formaterade och går att använda med en gång.
• Observera att när man formaterar ett ”Memory Stick Duo”-minneskort raderas alla data på det för gott,
även inklusive skyddade bilder.
1 Välj [Formatera] med v/V på styrknappen, och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Alla data på Memory Stick kommer att raderas” tänds.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Formateringen startar.
För att avbryta formateringen
Välj [Ångra] i steg 2, och tryck sedan på z.
Används för att skapa en mapp på ett ”Memory Stick Duo”-minneskort för att lagra bilder.
1 Välj [Skapa lagringsmapp] med v/V på styrknappen, och tryck sedan på z.
Skärmen för att skapa mappar tänds.
Skräddarsy inställningarna
Skapa lagringsmapp
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
En ny mapp skapas vars nummer blir ett steg högre än det tidigare högsta numret, och den nya
mappen blir till lagringsmapp.
För att avbryta skapandet av en mapp
Välj [Ångra] i steg 2, och tryck sedan på z.
•
•
•
•
Om du inte skapar någon ny mapp väljs mappen ”101MSDCF” som lagringsmapp.
Det går att skapa mappar med nummer upp till ”999MSDCF”.
Det går inte att radera en mapp med den här kameran. Använd en dator e.d. om du vill radera en mapp.
Bilderna lagras i den nyskapade mappen ända tills du skapar en ny mapp eller väljer en annan
lagringsmapp.
• Det går att lagra upp till 4 000 bilder per mapp. När mappen blir full skapas automatiskt en ny mapp.
• Se ”Lagringsdestinationer och filnamn för bildfiler” (sidan 91) för närmare detaljer.
69
Minneshantering
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 67
Byt lagringsmapp
Används för att byta lagringsmapp.
1 Välj [Byt lagringsmapp] med v/V på styrknappen, och tryck sedan på z.
Skärmen för att välja mappar tänds.
2 Välj önskad mapp med b/B, och [OK] med v, och tryck sedan på z.
För att avbryta ändringen av lagringsmappen
Välj [Ångra] i steg 2, och tryck sedan på z.
• Det går inte att välja mappen ”100MSDCF” som lagringsmapp.
• Det går inte att flytta lagrade bilder till en annan mapp.
Kopiera
Används för att kopiera alla bilder i internminnet till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
1 Sätt i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med tillräckligt mycket ledigt utrymme.
2 Välj [Kopiera] med v/V på styrknappen, och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Alla data i internminnet kommer att kopieras” tänds.
3 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Kopieringen startar.
För att avbryta kopieringen
Välj [Ångra] i steg 3, och tryck sedan på z.
• Använd ett fullt uppladdat batteripaket. Om man försöker kopiera bildfiler med ett alltför svagt
batteripaket kan det hända att batteripaketet tar slut mitt under kopieringen så att den misslyckas, och det
finns till och med risk att data blir förstörda.
• Det går inte att välja vilka bilder som ska kopieras.
• Originalbilderna i internminnet blir kvar även efter kopieringen. Om du vill radera innehållet i
internminnet så ta ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet efter kopieringen och formatera sedan om
internminnet (med hjälp av punkten [Formatera] under [Internminnesverktyg]) (sidan 71).
• En ny mapp skapas på ”Memory Stick Duo”-minneskortet och alla data kopieras till den mappen. Det går
inte att ange en viss mapp och kopiera bilderna till den i stället.
• Eventuella
-markeringar (utskriftsmarkeringar) för bilderna kopieras inte.
70
Minneshantering
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 67
Minnesverktyg — Internminnesverktyg
Den här punkten visas inte när ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt i kameran.
Formatera
Används för att formatera internminnet.
• Observera att vid formatering raderas alla data i internminnet för gott, inklusive skyddade bilder.
1 Välj [Formatera] med v/V på styrknappen, och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Alla data i internminnet kommer att raderas” tänds.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Formateringen startar.
För att avbryta formateringen
Välj [Ångra] i steg 2, och tryck sedan på z.
Skräddarsy inställningarna
71
Inställningar
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 67
Huvudinställningar — Huvudinställningar 1
Standardinställningarna är markerade med
.
Pip
Används för att välja vilka ljud som ska höras när man använder kameran.
Slutare
Används för att slå på slutarklicken när man trycker ner
avtryckaren.
På
Används för att slå på pipljuden/slutarklicken som hörs när
man trycker på styrknappen/avtryckaren.
Av
Används för att stänga av pipljuden/slutarklicken helt.
Funktionsguide
När kameran används visas en funktionsguide.
På
Används för att se funktionsguiden.
Av
Funktionsguiden visas inte.
Initialisera
Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna. Bilderna som är
lagrade i internminnet påverkas inte av att man utför den här funktionen.
1 Välj [Initialisera] med v/V på styrknappen, och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Initialisera alla inställningar” tänds.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Inställningarna återställs till standardinställningarna.
För att avbryta initialiseringen
Välj [Ångra] i steg 2, och tryck sedan på z.
• Var noga med att inte stänga av kameran medan initialiseringen pågår.
72
Inställningar
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 67
Leende-demo
Det går att se en demonstration av leendeavkänningsfunktionen.
På
Används för att se en demonstration av
leendeavkänningsläget.
Av
Ingen demonstration.
1 Ställ in lägesomkopplaren på
(Leendeavkänning) (sidan 28).
2 Rikta kameran mot motivet och tryck ner avtryckaren helt.
Demonstrationen startar.
• Om du inte gör något med kameran på ungefär 15 sekunder startar demonstrationen automatiskt även om
inte avtryckaren är nedtryckt.
• Det går att lämna demonstrationsläget tillfälligt efter det att demonstrationen har startat genom att trycka
ner avtryckaren helt.
• Även om slutaren utlöses när kameran upptäcker ett leende lagras ingen bild.
• Ställ alltid in [Av] för att ta riktiga bilder med leendeavkänning.
Skräddarsy inställningarna
73
Inställningar
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 67
Huvudinställningar — Huvudinställningar 2
Standardinställningarna är markerade med
.
USB-anslutning
Används för att välja USB-läge när kameran ansluts till en dator eller en PictBridgekompatibel skrivare via multikabeln.
Auto
Kameran upptäcker automatiskt och upprättar en förbindelse
med en dator eller en PictBridge-kompatibel skrivare
(sidan 89 och 101).
• Om det inte går att ansluta kameran till en PictBridgekompatibel skrivare i [Auto]-läget så välj [PictBridge].
• Om det inte går att ansluta kameran till en dator eller en USBenhet i [Auto]-läget så välj [Mass Storage].
PictBridge
Används för att ansluta kameran till en PictBridgekompatibel skrivare (sidan 101).
PTP/MTP
När kameran ansluts till en dator startar kopieringsguiden
automatiskt, och bilderna i lagringsmappen i kameran
kopieras till datorn (med Windows Vista/XP, Mac OS X).
Mass Storage
Används för att upprätta en Mass Storage-förbindelse mellan
kameran och en dator eller en annan USB-enhet (sidan 89).
COMPONENT
Används för att välja vilken sorts bildsignaler som ska matas ut, SD eller HD(1080i), i
förhållande till den anslutna TV:n (sidan 82).
74
HD(1080i)
Välj det här läget när du ansluter kameran till en
högupplösnings-TV som klarar 1080i-signaler.
SD
Välj det här läget när du ansluter kameran till en TV som inte
klarar HD(1080i)-signaler.
Inställningar
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 67
Video ut
Används för att ställa in videoutsignalen i förhållande till TV-systemet för ansluten
videoutrustning. Olika länder och områden använder olika TV-system.
Om du vill titta på bilder på en TV-skärm så kontrollera vilket TV-system som används i det
land eller område där du befinner dig (sidan 84).
NTSC
Används för att ställa in videoutsignalen på NTSC-format
(för t.ex. USA, Japan).
PAL
Används för att ställa in videoutsignalen på PAL-format (för
t.ex. Europa).
Bredzoom
Under uppspelning på en högupplösnings-TV spelas stillbilder som är tagna med ett
bildförhållande på 4:3 eller 3:2 upp med ett bildförhållande på 16:9. I det fallet skärs bilden av
en aning i ovan- och underkanten.
Bilden spelas upp med ett förhållande på 16:9.
Av
Bredzoomsfunktionen används ej.
• De enda bilder som går att spela upp med bredbildszoom är 4:3- och 3:2-bilder. Filmer, 16:9-bilder och
porträttbilder går inte att zooma.
• Bilden som visas på kamerans LCD-skärm ändras inte.
Skräddarsy inställningarna
På
75
Inställningar
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 67
Tagningsinställn. — Tagningsinställningar 1
Standardinställningarna är markerade med
.
AF-lampa
Autofokuslampan är en hjälplampa som gör det lättare att ställa in skärpan på ett motiv när det
är mörkt runtomkring.
Autofokuslampan utstrålar rött ljus som gör det lättare för kameran att ställa in skärpan från
det att man trycker ner avtryckaren halvvägs ända tills skärpan är inställd. Under tiden visas
indikatorn
.
Auto
Autofokuslampan används.
Av
Autofokuslampan används inte.
• Om inte tillräckligt mycket ljus från autofokuslampan når fram till motivet eller om motivet saknar
kontrast, går det inte att ställa in skärpan.
• Skärpan ställs in så länge ljus från AF-lampan träffar motivet, även om inte ljuset lyser precis mitt på
motivet.
• AF-lampan går inte att använda i följande fall:
– När det halvautomatiska skärpeinställningsläget används (sidan 51).
– När
(Landskapsläget), (Skymningsläget) eller
(Fyrverkeriläget) är valt bland scenlägena.
• När AF-lampan används släcks den vanliga AF-ramen, och i stället visas en ny AF-ram med en prickad
linje. Autofokusen prioriterar motiv nära mitten av ramen.
• Autofokuslampan utstrålar väldigt skarpt ljus. Det är visserligen inte farligt, men undvik ändå att titta rakt
in i AF-lampan på nära håll.
Rutnät
Med hjälp av rutnätet går det lätt att placera motivet i höjd- och sidled.
På
Rutnätet visas.
Av
Rutnätet visas inte.
• Rutnätet blir inte inspelat.
76
Inställningar
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 67
AF-metod
Används för att välja autofokusmetod.
Engångs
Skärpan ställs automatiskt in när man trycker ner avtryckaren
halvvägs och håller den där. Detta läge är praktiskt för att
fotografera stillastående motiv.
Övervakning
Skärpan ställs automatiskt in redan innan man trycker ner
avtryckaren halvvägs. I detta läge går skärpeinställningen
snabbare.
• Batteriförbrukningen ökar jämfört med läget [Engångs].
• AF-metodsinställningen gäller inte när ansiktsavkänningsfunktionen eller leendeavkänningsfunktionen är
aktiverad.
• När det halvautomatiska skärpeinställningsläget används fungerar autofokusen på samma sätt som i läget
[Engångs].
Digital zoom
Smart
(Smart zoom)
(
)
Bilden förstoras digitalt inom ett område där den inte blir
förvrängd, i förhållande till bildstorleken.
Detta läge går inte att välja när bildstorleken är inställd på
[12M], [3:2(11M)] eller [16:9(9M)].
• Den maximala förstoringsgraden för smart zoom visas i följande
tabell.
Precision
(Digital precisionszoom)
(
)
Alla bildstorlekar förstoras upp till maximalt ca. 8×, inklusive
optisk zoom upp till 4×. Observera dock att bildkvaliteten
sjunker utanför det optiska zoomområdet.
Av
Den digitala zoomen används ej.
Skräddarsy inställningarna
Används för att välja digitalt zoomläge. Kameran förstorar bilden med hjälp av optisk zoom
(upp till 4×). När zoomförstoringsgraden överskrider 4× använder kameran antingen smart
zoom eller digital precisionszoom.
77
Inställningar
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 67
Bildstorlek och maximal zoomförstoringsgrad när smart zoom används (inklusive optisk
zoom upp till 4×)
Storlek
Maximal förstoringsgrad
8M
Ca. 4,9×
5M
Ca. 6,2×
3M
Ca. 7,8×
VGA
Ca. 25×
16:9(2M)
Ca. 8,3×
• Den digitala zoomen går inte att använda i följande fall:
– När
(Leendeavkänning)-läget är valt bland scenlägena.
– Vid inspelning av filmer.
Konverter
Används för att ställa in rätt skärpa när en konverter används (säljs separat). Sätt först på en
linsadapter (säljs separat) och därefter konvertern.
Tele (
)
Vidvinkel (
Av
Använd detta läge när en telekonverter är påsatt.
)
Använd detta läge när en vidvinkelkonverter är påsatt.
Använd detta läge när ingen konverter är påsatt.
• När den inbyggda blixten används kan det hända att konvertern kommer i vägen för blixtljuset så att det
uppstår skuggor i bilden.
• Det kan hända att det uppstår en reflekterad bild från objektivet inuti bilden på grund av reflexer mellan
kamerans objektiv och konvertern.
• Makroläget är fast inställt på [Auto].
• Det möjliga zoomområdet är begränsat.
• Det möjliga skärpeinställningsområdet är begränsat.
• AF-lampan tänds inte.
• Det halvautomatiska skärpeinställningsläget går inte att välja.
• När man tar bilder med en telekonverter (säljs separat) kan det hända att kameran även ställer in skärpan
på närbelägna motiv i
(Landskapsläget) och
(Skymningsläget).
• När en konverter (säljs separat) används kan det hända att det inte går att ta bilder med optimal effekt i
(Fyrverkeriläget).
• Se även bruksanvisningen som medföljer konvertern.
78
Inställningar
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 67
Tagningsinställn. — Tagningsinställningar 2
Standardinställningarna är markerade med
.
Auto-rotering (gäller endast DSC-W220/W230)
När kameran vrids runt för att ta en bild på höjden, t.ex. ett porträtt, kan kameran lagra
riktningsändringen i minnet så att bilden automatiskt visas på rätt håll.
På
Bilden lagras i rätt riktning.
Av
Auto-roteringsfunktionen används ej.
• För bilder som visas på höjden blir höger och vänster kant svarta på skärmen.
• Beroende på kamerans tagningsvinkel kan det hända att bildriktningen inte blir rätt lagrad. Om en bild
inte är lagrad på rätt håll kan du vrida den med hjälp av proceduren på sidan 66.
• Auto-roteringsfunktionen går inte att använda när
(Undervattensläget) är valt bland scenlägena.
Autom. granskning
På
Automatisk granskning används.
Av
Automatisk granskning används inte.
• När man trycker ner avtryckaren halvvägs släcks den nytagna bilden och sedan går det att ta nästa bild
med en gång.
• Automatisk granskning går inte att använda:
– När kameran är inställd på burst-tagning eller gaffling.
– När punkten [Scenigenkänning] är inställd på [Auto] eller [Avancerad].
Skräddarsy inställningarna
Används för att se den inspelade bilden i ca. två sekunder direkt efter tagningen av en stillbild.
79
Inställningar
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 67
Klockinställningar
Klockinställningar
Används för att ställa in datumet och klockan.
1 Välj [
Klockinställningar] under
(Inställningar) på HOME-skärmen.
2 Tryck på z på styrknappen.
3 Välj datumvisningsformat med v/V, och tryck sedan på z.
4 Välj respektive punkt med b/B och ställ in siffervärdet med v/V, och tryck sedan på z.
5 Välj [OK], och tryck sedan på z.
• Klockan 12 på natten visas som 12:00 AM, och klockan 12 på dagen som 12:00 PM.
För att avbryta klockinställningen
Välj [Ångra] i steg 5, och tryck sedan på z.
80
Inställningar
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 67
Language Setting
Language Setting
Används för att välja språk för menypunkter, varningar och meddelanden.
Skräddarsy inställningarna
81
Titta på bilder på en TV
Titta på bilder på en TV
Det går att spela upp bilder på en TV-skärm genom att ansluta kameran till en TV.
Anslutningssättet varierar beroende på vilken sorts TV som kameran ska anslutas till.
Titta på bilder genom att ansluta kameran till en TV via den
medföljande multikabeln
Stäng av både kameran och TV:n innan du kopplar ihop dem.
1 Anslut kameran till TV:n med hjälp av den medföljande multikabeln.
1 Till ljud/
bildingångarna
VIDEO AUDIO
Gul
Röd
Vit
(uppspelning)-knapp
2 Till multi-uttaget
Styrknapp
2 Slå på TV:n och ställ in ingången.
• Se även bruksanvisningen till TV:n.
3 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att slå på kameran.
Bilderna som är tagna med kameran visas på TV-skärmen.
Tryck på b/B på styrknappen för att välja önskad bild.
• När man använder kameran utomlands kan det hända att man måste ställa om videoutsignalen så att den
motsvarar TV-systemet (sidan 75).
• Ljudet matas ut i mono.
82
Titta på bilder på en TV
Titta på bilder genom att ansluta kameran till en högupplösnings-TV
Det går att titta på bilder som är tagna med kameran med högre kvalitet* genom att ansluta
kameran till en högupplösnings-TV med hjälp av en HD-adapterkabel (säljs separat).
Stäng av både kameran och TV:n innan du kopplar ihop dem.
* Bilder som är tagna i [VGA]-format går inte att spela upp i HD-format.
• I [Bredzoom]-läget går det att se stillbilder som är tagna med bildförhållandet 4:3 eller 3:2 med ett
bildförhållande på 16:9 (sidan 75).
• Via punkten [Olika storleksändringsmöjl.] går det att ändra bildförhållandet till 16:9 för uppspelning på
en högupplösningsskärm (sidan 63).
1 Anslut kameran till en högupplösnings-TV med hjälp av en HD-adapterkabel
(säljs separat).
1 Till ljud/
bildingångarna
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
HD-adapterkabel
(säljs separat)
Vit/röd
(uppspelning)knapp
Titta på bilder på en TV
Styrknapp
Grön/blå/röd
2 Till multi-uttaget
HOME-knapp
2 Slå på TV:n och ställ in ingången.
• Se även bruksanvisningen till TV:n.
83
Titta på bilder på en TV
3 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att slå på kameran.
Bilderna som är tagna med kameran visas på TV-skärmen.
Tryck på b/B på styrknappen för att välja önskad bild.
• Ställ in punkten [COMPONENT] på [HD(1080i)] under [Huvudinställningar 2] genom att välja
(Inställningar) på HOME-skärmen (sidan 74).
• När man använder kameran utomlands kan det hända att man måste ställa om videoutsignalen så att den
motsvarar TV-systemet (sidan 75).
• Det går inte att mata ut signalen för filmer i [HD(1080i)]-format. Ställ in punkten [COMPONENT] på
[SD] för att titta på filmer.
• Använd en Type2b-kompatibel HD-adapterkabel.
Angående ”PhotoTV HD”
Denna kamera är kompatibel med ”PhotoTV HD”-standarden.
Genom att ansluta kameran till någon av Sonys PhotoTV HD-kompatibla apparater med hjälp
av en HD-adapterkabel (säljs separat) kan du uppleva dina foton på ett helt nytt sätt med
häpnadsväckande full högupplösning.
PhotoTV HD ger skarpa detaljer och subtila texturer och färgnyanser.
• Motsvarande inställningar måste även göras på TV:n. Se TV:ns bruksanvisning för närmare
detaljer.
Angående TV-system
För att kunna titta på bilder på en TV-skärm krävs en TV med videoingång och multikabeln.
Både TV:n och den digitala stillbildskameran måste vara inställda på samma TV-system. Se
efter i följande listor vilket TV-system som används i det land eller område där du använder
kameran.
NTSC
Bahama-öarna, Bolivia, Canada, Centralamerica, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerna,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela, mfl.
PAL
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hong Kong, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, mfl.
PAL-M
Brasilien
PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM
Bulgarien, Frankrike, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Ryssland, Ukraina, mfl.
84
Använda kameran tillsammans med en dator
Hur man använder kameran tillsammans
med en Windows-dator
För närmare detaljer om hur man använder kameran
tillsammans med en Macintosh-dator, se ”Hur man använder
kameran tillsammans med en Macintosh-dator” (sidan 97).
Figurerna över skärmarna i det här kapitlet bygger på den
engelskspråkiga versionen.
Installera först den medföljande mjukvaran (sidan 87)
• Installera följande program:
– ”PMB”
– ”Music Transfer”
Kopiera bilder till datorn (sidan 89)
• Kopiera bilder till datorn med hjälp av ”PMB”.
• Titta på bilder med hjälp av ”PMB” och ”Music Transfer” på
Ytterligare information om den här produkten och svar på
vanliga frågor finns på Sony Customer Supports webbsida.
http://www.sony.net/
Använda kameran tillsammans med en dator
följande sätt:
– Titta på bilder som sparats på datorn
– Redigera bilder
– Se tagningsplatserna för stillbilder på en online-karta (för
detta krävs att datorn är ansluten till Internet)
– Skapa en skiva med de bilder du tagit (kräver en CD- eller
DVD-brännare)
– Skriv ut eller spara stillbilder med datum
– Ladda upp bilder till en mediatjänst (för detta krävs att
datorn är ansluten till Internet)
– Lägg till musik eller ändra musiken för bildspel (med hjälp
av ”Music Transfer”)
85
Hur man använder kameran tillsammans med en Windows-dator
Rekommenderad datormiljö
Vi rekommenderar följande miljö för den
dator som kameran ska anslutas till.
Rekommenderad miljö för att kopiera
bilder
Operativsystem (förinstallerat):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4/Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2
SP1
• Vi kan inte fungera att allt fungerar i en
miljö där operativsystemet uppgraderats till
något av ovanstående operativsystem eller i
multi-boot-miljöer.
USB-uttag: Ingår som standard
Rekommenderad miljö för att använda
”PMB” och ”Music Transfer”
Operativsystem (förinstallerat):
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP1
CPU: Intel Pentium III 500 MHz eller
snabbare (Intel Pentium III 800 MHz eller
snabbare rekommenderas)
Minne: Minst 256 MB (minst 512 MB
rekommenderas)
Hårddisk: Ca. 500 MB ledigt utrymme för
installationen
Bildskärm: Skärmupplösning:
minst 1 024 × 768 bildpunkter
Videominne: Minst 32 MB (minst 64 MB
rekommenderas)
*1 64-bitsversioner stöds ej.
*2 Starter (Edition) stöds ej.
86
Att observera när kameran ansluts till en
dator
• Datormiljön måste även uppfylla
operativsystemets användningskrav.
• Vi kan inte garantera att programmet fungerar i
alla de rekommenderade datormiljöer som
nämns ovan.
• När två eller flera USB-enheter ansluts
samtidigt till en dator kan det hända att somliga
enheter, inklusive den här kameran, inte
fungerar som de ska, beroende på vilka USBenheter som används.
• Vi garanterar inte att förbindelsen fungerar om
den sker via ett USB-nav.
• Genom att ansluta kameran via ett USB gränssnitt som är kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0) går det att överföra filer på hög
hastighet, eftersom även den här kameran är
kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Det finns fyra olika sätt att ansluta kameran till
en dator via USB: [Auto] (standardinställning),
[Mass Storage], [PictBridge] och [PTP/MTP]. I
det här avsnittet beskrivs lägena [Auto] och
[Mass Storage] som exempel. För närmare
detaljer om [PictBridge] och [PTP/MTP], se
sidan 74.
• När datorn återgår från ett vänte- eller viloläge
kan det hända att kommunikationen mellan
kameran och datorn inte återupptas samtidigt.
Installation av den medföljande mjukvaran
Installera den medföljande mjukvaran med
hjälp av följande procedur.
• Logga in som administratör.
1 Slå på datorn och lägg i den
medföljande CD-ROM-skivan i
CD-ROM-enheten.
5 Följ anvisningarna på skärmen
för att göra klart installationen.
• När det tänds ett meddelande om att datorn
behöver startas om så starta om datorn enligt
anvisningarna på skärmen.
• Det kan hända att DirectX installeras
beroende på datorns användningsmiljö.
Installationsmenyskärmen tänds.
• Om denna skärm inte tänds så dubbelklicka
på [Computer] (Datorn) (i Windows XP:
[My Computer] (Den här datorn)) t
(SONYPICTUTIL).
• I Windows Vista kan det hända att
AutoPlay-skärmen tänds. Välj ”Run
Install.exe.” och följ anvisningarna på
skärmen för att utföra installationen.
2 Klicka på [Install] (Installera).
Skärmen ”Choose Setup Language”
(Välj installationsspråk) tänds.
6 Ta ut CD-ROM-skivan när
installationen är klar.
• Installera följande program:
– PMB
– Music Transfer
När mjukvaran är installerad tänds det
genvägsikoner för ”PMB”, ”PMB-guiden”
och ”Music Transfer” på skrivbordet.
Dubbelklicka för att starta
”PMB”.
3 Välj önskat språk och klicka på
[Next] (Nästa).
4 Läs noga igenom
överenskommelsen. Om du
accepterar villkoren i avtalet så
klicka på radioknappen bredvid [I
accept the terms of the license
agreement] (Jag accepterar
villkoren i
licensöverenskommelsen) och
klicka sedan på [Next] (Nästa).
Dubbelklicka för att starta
”PMB-guiden”.
Dubbelklicka för att starta
”Music Transfer”.
Använda kameran tillsammans med en dator
Skärmen ”License Agreement”
(Licensöverenskommelse) tänds.
87
Angående ”PMB (Picture Motion Browser)”
(medföljer)
Med hjälp av den medföljande mjukvaran
kan du utnyttja de stillbilder och filmer du
tagit med kameran på ännu fler sätt än
tidigare.
Det här avsnittet innehåller en
sammanfattning av ”PMB”.
Se ”PMB-guiden” för närmare detaljer.
Översikt över ”PMB”
Med ”PMB” går det att:
• Importera bilder som du tagit med kameran och
visa dem på datorn.
• Organisera bilderna på en kalender på datorn
efter tagningsdatumet.
• Kopiera bilder från datorn till ett
lagringsmedium.
• Retuschera (rätta till röda ögon osv.), skriva ut,
och skicka stillbilder som bilagor till epost,
ändra tagningsdatumet, med mera.
• Se information om var du tagit bilderna på en
karta. (Detta kräver att datorn är ansluten till
Internet.)
• Skriva ut eller lagra stillbilder med datum.
• Skapa en dataskiva med hjälp av en CDbrännare eller DVD-brännare.
• Ladda upp bilder till en mediatjänst. (Detta
kräver att datorn är ansluten till Internet.)
Hur man startar ”PMB-guiden”
Dubbelklicka på
(PMB-guide)-ikonen
på skrivbordet.
För att öppna ”PMB-guiden” från
startmenyn, klicka på [Start]
t [All Programs] (Alla program)
t [Sony Picture Utility] t [Help] (Hjälp)
t [PMB Guide].
88
Hur man startar och avslutar
”PMB”
Hur man startar ”PMB”
Dubbelklicka på
(PMB)-ikonen på
skrivbordet.
Eller från startmenyn: Klicka på [Start]
t [All Programs] (Alla program)
t [Sony Picture Utility] t [PMB].
• Den allra första gången du startar ”PMB” tänds
ett bekräftelsemeddelande från
informationsverktyget på skärmen. Välj [Start].
Den funktionen informerar dig om nyheter, som
t.ex. mjukvaruuppdateringar. Du kan ändra den
inställningen senare.
Hur man avslutar ”PMB”
Klicka på -knappen i det övre högra
hörnet på skärmen.
Kopiera bilder till datorn med hjälp av ”PMB”
Förberedelser på kameran och
datorn
Anslutning av kameran till
datorn
1 Sätt i ett ”Memory Stick Duo”minneskort med inspelade bilder i
kameran.
• Vid kopiering av bilder från internminnet
behövs inte detta steg.
2 Till multi-uttaget
2 Sätt i ett tillräckligt uppladdat
batteripaket i kameran, eller
anslut kameran till ett vägguttag
med hjälp av en nätadapter (säljs
separat) och en USB / A/V / DC INmultikabel (säljs separat).
• Använd en Type2b-kompatibel USB / A/V /
DC IN-kabel (säljs separat).
• Om man kopierar bilder till en dator med ett
alltför svagt batteripaket finns det risk att
kopieringen misslyckas eller att bilddata blir
förstörda om batteriströmmen skulle ta slut
mitt under kopieringen.
1 Till ett USB-uttag
Multikabel
”Ansluter…” tänds på skärmen på kameran.
Läsnings/
skrivningsindikator*
(uppspelning)-knappen.
Första gången man ansluter kameran via
USB kör datorn automatiskt ett program för
att upptäcka kameran. Vänta en liten stund.
*
(uppspelning)-knapp
visas på skärmen medan kommunikationen
pågår.
Använd inte datorn medan den indikatorn visas.
När indikatorn ändras till
kan du börja
använda datorn igen.
• Om ”Mass Storage” inte visas så ställ in
punkten [USB-anslutning] på [Mass Storage]
(sidan 74).
Använda kameran tillsammans med en dator
3 Slå på datorn och tryck sedan på
89
Kopiera bilder till datorn med hjälp av ”PMB”
Kopiering av bilder till datorn
1 Anslut kameran till en dator på
det sätt som beskrivs i avsnittet
”Anslutning av kameran till
datorn”.
• Se ”PMB-guiden” för närmare detaljer om
”PMB”.
Titta på bilder på datorn
När importen är färdig startar ”PMB”.
Miniatyrbilder för de importerade bilderna
visas.
När kameran har anslutits via USB
tänds skärmen [Import Media Files]
(Importera mediafiler) i ”PMB”
automatiskt.
• Mappen ”Pictures” (Bilder) (i Windows XP:
”My Pictures” (Mina bilder)) ställs in som
standardvisningsmapp under ”Viewed folders”
(Visningsmapp).
Organisera bilderna på en kalender på
datorn efter tagningsdatumet.
Se ”PMB-guiden” för närmare detaljer.
• Om du använder ”Memory Stick”-facket så
se sidan 93.
• Om AutoPlay-guiden tänds så stäng den.
2 Importera bilderna.
För att börja importera bilder klickar
man på [Import] (Importera)-knappen.
Med standardinställningarna importeras
bilderna till en mapp som skapas under
”Pictures” (Bilder) (i Windows XP:
”My Pictures” (Mina bilder)) med
importdatumet som namn.
90
Exempel: Månadsvisningsskärm
Kopiera bilder till datorn med hjälp av ”PMB”
För att avsluta USBanslutningen
Utför procedurerna i steg 1 till 4 innan
du:
• Kopplar loss multikabeln.
• Tar ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
• Sätter i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort i
kameran efter att ha kopierat bilder från
internminnet.
• Stänger av kameran.
Lagringsdestinationer och
filnamn för bildfiler
Bildfilerna som är tagna med kameran är
grupperade i mappar på ”Memory Stick
Duo”-minneskortet eller i internminnet.
Exempel: för att se mapparna i
Windows Vista
1 Dubbelklicka på bortkopplingsikonen i
aktivitetsfältet.
Windows Vista
Dubbelklicka här
Windows XP/Windows 2000
Dubbelklicka här
2 Klicka på
(USB Mass Storage Device)
(USB-massminne) t [Stop] (Stopp).
3 Kontrollera enheten i bekräftelsefönstret,
och klicka sedan på [OK].
• Steg 4 behöver inte utföras för Windows
Vista/XP.
A Mapp med bilddata som lagrats med en
kamera utan funktion för att skapa mappar.
B Mapp med bilddata som lagrats med den
här kameran.
Om man inte har skapat några nya mappar
finns bara följande mappar:
– ”Memory Stick Duo”: endast
”101MSDCF”
– Internminnet: endast ”101_SONY”
• Det går inte att lagra några bilder i mappen
”100MSDCF”. Bilderna i den mappen går bara
att spela upp.
• Det går inte att lagra eller spela upp några bilder
i mappen ”MISC”.
Använda kameran tillsammans med en dator
4 Klicka på [OK].
Därmed är enheten bortkopplad.
91
Kopiera bilder till datorn med hjälp av ”PMB”
• Bildfilernas namn ser ut på följande sätt.
– Stillbildsfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indexbildfiler som lagras vid filminspelning:
MOV0ssss.THM
ssss står för ett nummer mellan 0001 och
9999. Sifferdelen för namnet på en filmfil som
är inspelad i filmläget och motsvarande
indexbildfil är densamma.
• Se sidan 66 och 69 för närmare information om
mappar.
92
Kopiera bilder till en dator utan att använda
”PMB”
Det går att kopiera bilder till datorn utan att
använda ”PMB” genom att göra på följande
sätt.
För en dator med ”Memory Stick”-fack:
Ta ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet ur
kameran och sätt i det i ”Memory Stick
Duo”-adaptern. Sätt i ”Memory Stick
Duo”-adaptern i datorn och kopiera
bilderna.
• Även om du använder Windows 95/98/
98 Second Edition/NT/Me går det att kopiera
bilder genom att sätta i ”Memory Stick Duo”minneskortet i ”Memory Stick”-facket på
datorn.
• Om datorn inte kan känna igen ”Memory Stick
PRO Duo”-minneskort, så se sidan 112.
För en dator utan ”Memory Stick”-fack:
Anslut kameran via USB och utför
proceduren för att kopiera bilder.
I det här avsnittet beskrivs hur man kopierar
bilder till mappen ”Documents”
(Dokument) (i Windows XP:
”My Documents” (Mina dokument)).
1 Gör klart kameran och datorn.
Gör på samma sätt som i avsnittet
”Förberedelser på kameran och datorn”
på sidan 89.
2 Anslut kameran till datorn med
hjälp av multikabeln.
Gör på samma sätt som i avsnittet
”Anslutning av kameran till datorn” på
sidan 89.
• Om programmet ”PMB” redan är installerat
startar [Import Media Files] (Importera
mediafiler) i ”PMB”. Välj [Cancel]
(Avbryt) för att avsluta funktionen
[Import Media Files] (Importera
mediafiler).
Använda kameran tillsammans med en dator
• Skärmarna som visas i det här avsnittet är
exempel vid kopiering av bilder från ett
”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Den här kameran är inte kompatibel med
operativsystemen Windows 95/98/98
Second Edition/NT/Me.
Om du använder en dator som inte har något
”Memory Stick”-fack så använd en ”Memory
Stick”-läsare/skrivare som finns i handeln för att
kopiera bilder från ”Memory Stick Duo”minneskort till datorn.
Om du vill kopiera bilder i internminnet till
datorn, så kopiera först bilderna till ett ”Memory
Stick Duo”-minneskort och kopiera dem sedan
till datorn.
Kopiering av bilder till datorn
–Windows Vista/XP
93
Kopiera bilder till en dator utan att använda ”PMB”
3 Klicka på [Open folder to view
files] (Öppna mapp för att se filer)
(i Windows XP: [Open folder to
view files] (Öppna mapp för att se
filer) t [OK]) när guideskärmen
automatiskt tänds på skrivbordet.
6 Klicka på mappen [Documents]
(Dokument) (i Windows XP: [My
Documents] (Mina dokument)).
Högerklicka sedan på
”Documents” (Dokument)fönstret så att menyn tänds, och
klicka därefter på [Paste] (Klistra
in).
1
2
• Om guideskärmen inte tänds automatiskt så
utför följande procedur: t ”För Windows
2000”.
4 Dubbelklicka på [DCIM].
5 Dubbelklicka på mappen där de
bildfiler som du vill kopiera finns
lagrade. Högerklicka sedan på en
bildfil för att tända menyn och
klicka på [Copy] (Kopiera).
Bildfilerna kopieras till mappen
[Documents] (Dokument) (i Windows
XP: [My Documents] (Mina
dokument)).
• Om det redan finns en bild med samma
filnamn i destinationsmappen tänds ett
meddelande för bekräftelse av
överskrivningen. När man skriver över den
gamla bilden med en ny raderas
originalfilen. Om du vill kopiera en bildfil
till datorn utan att skriva över den gamla
filen, så ändra filnamnet innan du kopierar
filen. Observera dock att om man ändrar
filnamnet (sidan 95) kan det hända att den
bilden inte går att spela upp på kameran
längre.
För Windows 2000
1
2
• Se sidan 91 angående
lagringsdestinationerna för bildfiler.
94
Dubbelklicka på [My Computer] (Den här
datorn) t [Removable Disk] (Löstagbar
enhet) efter att du anslutit kameran till
datorn. Gå sedan vidare till steg 4.
Titta på bildfiler som är lagrade i datorn på kameran genom
att kopiera dem till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort
I det här avsnittet beskrivs hur man gör med
en Windows-dator som exempel.
Om en bildfil som kopierats till en dator
inte längre finns kvar på ”Memory Stick
Duo”-minneskortet, går det ändå att se den
bilden igen på kameran genom att kopiera
tillbaka bildfilen från datorn till ett
”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Hoppa över steg 1 om filnamnet som ställdes in
av kameran inte har ändrats.
• Det kan hända att det inte går att spela upp vissa
bilder beroende på bildstorleken.
• Sony kan inte garantera att det går att spela upp
bildfiler på kameran om filerna har behandlats
på en dator eller är tagna med en annan kamera.
• Om det inte finns några mappar på ”Memory
Stick Duo”-minneskortet så skapa först en mapp
(sidan 69) med kameran innan du kopierar
bildfilerna.
2 Kopiera bildfilen till ”Memory
Stick Duo”-mappen i följande
ordning.
1Högerklicka på bildfilen, och klicka
sedan på [Copy] (Kopiera).
2Dubbelklicka på [Removable Disk]
(Löstagbar enhet) eller
[SonyMemoryStick] under [Computer]
(Datorn) (i Windows XP:
[My Computer] (Den här datorn)).
3Högerklicka på mappen
[sssMSDCF] inuti mappen [DCIM],
och klicka sedan på [Paste].
• sss står för ett nummer mellan 100
och 999.
1 Högerklicka på bildfilen, och
klicka sedan på [Rename] (Döp
om). Ändra filnamnet till
”DSC0ssss”.
Mata in ett nummer mellan 0001 och
9999 i stället för ssss.
2
• Om det tänds ett meddelande för bekräftelse
av överskrivning så mata in ett annat
nummer.
• Det kan hända att det visas ett filtillägg
beroende på hur datorn är inställd.
Filtilägget för stillbilder är JPG, och
filtilägget för filmer är MPG. Ändra inte
filtillägget.
Använda kameran tillsammans med en dator
1
95
Hur man använder ”Music Transfer” (medföljer)
Du kan byta ut de fabriksinställda
musikfilerna mot vilka musikfiler du själv
vill med hjälp av programmet ”Music
Transfer” på den medföljande CD-ROMskivan. Du kan även radera eller lägga till
musikfiler när du vill.
För att lägga till/byta musikfiler
med hjälp av ”Music Transfer”
De musikformat som går att överföra med
”Music Transfer” listas nedan:
• MP3-filer som är lagrade på datorns hårddisk
• Musik på CD-skivor
• Förinställda musikfiler i kameran
1 Tryck på HOME-knappen för att
tända HOME-skärmen.
2 Välj
(Bildspel) med b/B på
styrknappen, välj [
Musikverktyg] med v/V, och tryck
sedan på z.
3 Välj [Ladda ner musik] med v/V,
och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Anslut till PC” tänds.
4 Anslut kameran till datorn via
USB.
5 Starta programmet ”Music
Transfer”.
96
6 Följ anvisningarna på skärmen
för att lägga till/byta musikfiler.
• För att återställa musikfilerna i kameran till
fabriksinställningarna:
1 Utför [Formatera musik] i steg 3.
2 Utför [Restore defaults] (Återställ
standard) i ”Music Transfer”.
Alla musikfiler återställs till de
fabriksinställda filerna, och punkten
[Musik] på [Bildspel]-menyn ställs in på
[Av].
• Det går att återställa musikfilerna till
fabriksinställningarna med hjälp av kommandot
[Initialisera] (sidan 72), men då återställs även
andra inställningar.
• Se online-hjälpen till ”Music Transfer” för
närmare detaljer om hur man använder ”Music
Transfer”.
Hur man använder kameran tillsammans med en
Macintosh-dator
Det går att kopiera bilder till en Macintoshdator.
• ”PMB” är inte kompatibelt med Macintoshdatorer.
Rekommenderad datormiljö
Vi rekommenderar följande miljö för den
dator som kameran ska anslutas till.
Rekommenderad miljö för att kopiera
bilder
Operativsystem (förinstallerat):
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 till
v10.5)
• Det finns fyra olika sätt att ansluta kameran till
en dator via USB: [Auto] (standardinställning),
[Mass Storage], [PictBridge] och [PTP/MTP]. I
det här avsnittet beskrivs lägena [Auto] och
[Mass Storage] som exempel. För närmare
detaljer om [PictBridge] och [PTP/MTP], se
sidan 74.
• När datorn fortsätter från ett vänte- eller viloläge
kan det hända att kommunikationen mellan
kameran och datorn inte återupptas samtidigt.
Hur man kopierar bilder till en
dator och tittar på dem
1 Gör klart kameran och en
USB-uttag: Ingår som standard
Macintosh-dator.
Rekommenderad användningsmiljö för
”Music Transfer”
Gör på samma sätt som i avsnittet
”Förberedelser på kameran och datorn”
på sidan 89.
Operativsystem (förinstallerat):
Mac OS X (v10.3 till v10.5)
Minne: Minst 64 MB (minst 128 MB
rekommenderas)
Hårddisk: Ca. 50 MB ledigt utrymme för
installationen
• Vi kan inte garantera att programmet fungerar i
alla de rekommenderade datormiljöer som
nämns ovan.
• Om två eller flera USB-enheter är anslutna till
en och samma dator samtidigt, kan det hända att
somliga enheter, inklusive den här kameran, inte
fungerar som de ska beroende på de andra USBenheterna som används.
• Vi garanterar inte att förbindelsen fungerar om
den sker via ett USB-nav.
• Genom att ansluta kameran via ett USBgränssnitt som är kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0) går det att överföra filer på hög
hastighet, eftersom även den här kameran är
kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0).
hjälp av multikabeln.
Gör på samma sätt som i avsnittet
”Anslutning av kameran till datorn” på
sidan 89.
3 Kopiera bildfiler till Macintoshdatorn.
1Dubbelklicka på den nyskapade ikonen
t [DCIM] t den mapp där de bilder
som ska kopieras finns lagrade.
2Dra bildfilerna till hårddiskikonen.
Bildfilerna kopieras till hårddisken.
• Se sidan 91 för närmare detaljer om
lagringsdestinationer och filnamn för
bildfiler.
Använda kameran tillsammans med en dator
Att observera när kameran ansluts till en
dator
2 Anslut kameran till datorn med
97
Hur man använder kameran tillsammans med en Macintosh-dator
4 Titta på bilder på datorn.
Dubbelklicka på hårddiskikonen t
önskad bildfil i mappen med kopierade
filer för att öppna den bildfilen.
För att avsluta USBanslutningen
Dra enhetsikonen eller ikonen för ”Memory
Stick”-minneskortet till
papperskorgsikonen (”Trash”) innan du
utför nedanstående procedurer eller kopplar
bort kameran från datorn.
• Kopplar loss multikabeln.
• Tar ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
• Sätter i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort i
kameran efter att ha kopierat bilder från
internminnet.
• Stänger av kameran.
För att lägga till/byta musikfiler
med hjälp av ”Music Transfer”
Det går att ändra de fabriksinställda
musikfilerna till önskade musikfiler. Du
kan även radera eller lägga till musikfiler
när du vill.
De musikformat som går att överföra med
”Music Transfer” listas nedan:
• MP3-filer som är lagrade på datorns hårddisk
• Musik på CD-skivor
• Förinställda musikfiler i kameran
98
För att installera ”Music Transfer”
• Avsluta alla andra program som är igång innan
du installerar ”Music Transfer”.
• För installationen måste man logga på som
administratör.
1 Slå på Macintosh-datorn och lägg i den
medföljande CD-ROM-skivan i CDROM-enheten.
2 Dubbelklicka på
(SONYPICTUTIL).
3 Dubbelklicka på filen [MusicTransfer.pkg]
i [MAC]-mappen.
Mjukvaruinstallationen startar.
För att lägga till/byta musikfiler
Se ”För att lägga till/byta musikfiler med
hjälp av ”Music Transfer”” på sidan 96.
Teknisk support
Ytterligare information om den här
produkten och svar på vanliga frågor
finns på Sony Customer Supports
webbsida.
http://www.sony.net/
För att öppna ”Guiden för avancerad användning
av Cyber-shot”
När du installerar ”Bruksanvisningen till
Cyber-shot” installeras även ”Guiden för
avancerad användning av Cyber-shot”.
”Guiden för avancerad användning av
Cyber-shot” innehåller ytterligare
information om hur man använder kameran
och olika tillbehör.
För att öppna filen i Windows
Dubbelklicka på
(Step-up Guide)
på skrivbordet.
För att öppna ”Step-up Guide” från
startmenyn, klicka på [Start]
t [All Programs] (Alla program) (i
Windows 2000: [Programs] (Program))
t [Sony Picture Utility] t [Step-up
Guide].
För att öppna filen på Macintosh
1 Kopiera mappen [stepupguide]
inuti mappen som också heter
[stepupguide] till datorn.
2 Välj [stepupguide], [language]
och därefter mappen [SE] på den
medföljande CD-ROM-skivan, och
kopiera sedan alla filerna i [SE]mappen till mappen [img] inuti
[stepupguide]-mappen som du
kopierade till datorn i steg 1.
(Skriv över filerna i [img]-mappen
med filerna i [SE]-mappen.)
3 När kopieringen är färdig
dubbelklickar du på
”stepupguide.hqx” i
[stepupguide]-mappen för att
dekomprimera den, och
dubbelklicka sedan på filen
”stepupguide” som skapas.
Använda kameran tillsammans med en dator
• Om det inte finns något
dekomprimeringsverktyg för HQX-filer
installerat på datorn så installera Stuffit
Expander.
99
Utskrift av stillbilder
Hur man skriver ut stillbilder
När man skriver ut bilder som är tagna i [16:9]format kan det hända att bilden skärs av i
kanterna, så kontrollera formatet före utskriften
(sidan 114).
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare (sidan 101)
Det går att skriva ut bilder genom att ansluta kameran direkt till en
PictBridge-kompatibel skrivare.
Direkt utskrift på en ”Memory Stick”-kompatibel skrivare
Det går att skriva ut bilder på en ”Memory Stick”-kompatibel
skrivare.
Se bruksanvisningen som medföljde skrivaren för närmare
detaljer.
Utskrift med hjälp av en dator
Du kan kopiera bilder till en dator med hjälp av det medföljande
programmet ”PMB” och sedan skriva ut bilderna.
Du kan lägga på datumet på bilder och skriva ut dem (sidan 88).
Utskrift i en affär (sidan 104)
Du kan ta med dig ett ”Memory Stick Duo”-minneskort som
innehåller bilder du tagit med kameran och få dem utskrivna i en
fotoaffär. Du kan markera bilder du vill skriva ut med
markeringar (utskriftsmarkeringar) i förväg.
100
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel
skrivare
Även om du inte har någon dator kan du
skriva ut de bilder du tagit med kameran
genom att ansluta kameran direkt till en
PictBridge-kompatibel skrivare.
• ”PictBridge” är baserat på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Det går inte att skriva ut rörliga bilder.
• Om
-indikatorn blinkar på kamerans skärm
(en felindikering) så kontrollera den anslutna
skrivaren.
Steg 1: Förberedelser på
kameran
Gör klart kameran för anslutning till
skrivaren med hjälp av multikabeln. När
punkten [USB-anslutning] är inställd på
[Auto] upptäcker kameran somliga skrivare
automatiskt så fort de ansluts. Hoppa i så
fall över Steg 1.
1 Tryck på HOME-knappen för att
tända HOME-skärmen.
2 Välj
(Inställningar) med b/B på
styrknappen, välj
[
Huvudinställningar] med v/V,
och tryck sedan på z.
3 Välj [Huvudinställningar 2] med
v/V, och därefter [USBanslutning], och tryck sedan på
z.
4 Välj [PictBridge] med v/V, och
tryck sedan på z.
Därmed är USB-läget inställt.
(uppspelning)-knapp
Styrknapp
• Vi rekommenderar att du använder ett fullt
uppladdat batteripaket för att undvika att
kameran stängs av mitt under utskriften.
Utskrift av stillbilder
HOMEknapp
MENUknapp
101
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare
Steg 2: Anslutning av kameran
till skrivaren
1 Anslut kameran till skrivaren.
2 Till multi-uttaget
1 Till USButtaget
Multikabel
3 Tryck på MENU-knappen, välj
[Utskrift] med v/V på
styrknappen, och tryck sedan på
z.
Kameran ställs in på uppspelningsläget,
och en bild och utskriftsmenyn tänds på
skärmen.
Steg 3: Välj de bilder du vill
skriva ut
Välj [Denna bild] eller [Flera bilder]
med v/V, och tryck sedan på z.
När du väljer [Denna bild]
Vald bild går att skriva ut. Gå vidare till
steg 4.
2 Slå på skrivaren. Tryck på
(uppspelning)-knappen och slå
på kameran.
När anslutningen är klar tänds
indikatorn
.
När du väljer [Flera bilder]
Det går att välja flera bilder på en gång och
skriva ut dem.
1 Välj den bild som du vill skriva ut med b/
B, och tryck sedan på z.
tänds för vald bild.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
• När du har valt [Flera bilder] på indexskärmen
kan du skriva ut alla bilderna i en viss mapp
genom att först välja mappvalsraden med b och
sedan markera mappen med
.
102
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare
Steg 4: Utskrift
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan
på z.
1 Välj utskriftsinställningar med
v/V/b/B.
Bilden skrivs ut.
• Koppla inte loss multikabeln medan
(PictBridge-anslutning)-indikatorn visas på
skärmen.
-indikator
[Antal]
Används för att ställa in hur många
exemplar som ska skrivas ut av vald
bild.
• Det kan hända att det angivna antalet bilder
inte får plats på ett ark.
[Layout]
Används för att ställa in hur många
bilder som ska skrivas ut bredvid
varandra på ett ark.
Steg 5: Avsluta utskriften
Kontrollera att skärmen har återvänt till
steg 2 och koppla sedan loss multikabeln
från kameran.
[Storlek]
Används för att ställa in storleken på
utskriftsarket.
[Datum]
Välj [Datum&klocka] eller [Datum] för
att lägga på datumet och klockslaget på
bilder.
Utskrift av stillbilder
• När man väljer [Datum] läggs datumet på i
inställd ordning (sidan 80). Det kan hända
att den här funktionen inte går att använda
beroende på skrivaren.
103
Utskrift i en affär
Du kan ta med dig ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort som innehåller bilder du
tagit med kameran och få dem utskrivna i
en fotoaffär. Så länge affären erbjuder
fotokopiering enligt DPOF-standarden kan
du markera bilder i förväg med
utskriftsmarkeringar (
) så att du slipper
välja om dem i affären.
Markering av en viss bild
(uppspelning)-knapp
• Det går inte att skriva ut bilderna som är lagrade
i internminnet direkt från kameran i en fotoaffär.
Kopiera först bilderna till ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort, och ta sedan med ”Memory
Stick Duo”-minneskortet till fotoaffären.
Styrknapp
MENUknapp
Vad är DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) är en
funktion som gör det möjligt att markera
bilder på ett ”Memory Stick Duo”minneskort som ska skrivas ut med en
utskriftsmarkering (
) i förväg.
1 Tryck på
(uppspelning)-
knappen.
• Det går inte att markera rörliga bilder.
• Det går att markera upp till 999 bilder med
utskriftsmarkeringar (
).
2 Välj den bild du vill skriva ut.
Innan du tar med ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort till en affär
3 Tryck på MENU-knappen för att
• Hör först efter i fotoaffären vilka sorters
”Memory Stick Duo”-minneskort de kan
hantera.
• Om din fotoaffär inte kan hantera ”Memory
Stick Duo”-minneskort så kopiera de bilder du
vill skriva ut till något annat medium som t.ex.
en CD-R-skiva och ta med den till affären i
stället.
• Glöm inte att även ta med ”Memory Stick
Duo”-adaptern.
• Ta alltid en kopia på dina bilddata på en skiva
eller hårddisk för säkerhets skull innan du tar
med dem till en affär.
• Det går inte att ställa in antalet utskrifter.
• Om du vill lägga på datum på bilderna så hör
efter i fotoaffären.
tända menyn.
4 Välj [DPOF] med v/V på
styrknappen, välj [Denna bild]
med b/B, och tryck sedan på z.
Bilden markeras med
utskriftsmarkeringen
.
DPOF
För att ta bort markeringen
Välj den bild som du vill ta bort
markeringen ifrån, och upprepa sedan steg
3 och 4.
104
Utskrift i en affär
Markering av flera bilder på en
gång
1 Tryck på MENU-knappen medan
5 Välj [OK] med v, och tryck sedan
på z.
Markeringen
tänds på skärmen.
Enbildsläget
bilder visas i enbildsläge eller
indexläge.
2 Välj [DPOF] med v/V på
styrknappen, välj [Flera bilder]
med b/B, och tryck sedan på z.
Indexläget
3 Välj en bild som du vill markera
med styrknappen och tryck sedan
på z.
Vald bild markeras med
.
Enbildsläget
För att avbryta valet
Välj [Avsluta] i steg 5, och tryck sedan på
z.
För att ta bort markeringen
Indexläget
Välj de bilder som du vill ta bort
markeringen från, och tryck sedan på z i
steg 3.
För att markera alla bilderna i mappen
4 Tryck på MENU-knappen.
Utskrift av stillbilder
Flytta ramen till mappvalsraden med b i
steg 3, och tryck sedan på z i indexläge.
Vald mapp och alla bilder i den markeras
med .
105
Felsökning
Felsökning
Om det skulle uppstå något problem med kameran så prova följande motåtgärder.
1 Kontrollera punkterna på sidan 107 till 116.
Om en kod som t.ex. ”C/E:ss:ss” tänds på skärmen så se sidan 117.
2 Ta av batteripaketet, vänta ungefär en minut, sätt i batteripaketet igen och slå
på kameran.
3 Återställ inställningarna till standardinställningarna (sidan 72).
4 Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.
Observera att om du lämnar in kameran för reparation går du med på att innehållet i
internminnet och musikfilerna kan komma att undersökas.
Klicka på en av följande punkter för att hoppa till en sida med en beskrivning av symptomen
och orsaken till problemet, samt lämpliga motåtgärder.
106
Batteripaket och strömförsörjning
107
”Memory Stick Duo”
113
Tagning av stillbilder/inspelning av
filmer
108
Internminnet
114
Visning av bilder
111
Utskrift
114
Radering
112
Datorer
112
PictBridge-kompatibel skrivare
115
Övrigt
116
Felsökning
Batteripaket och strömförsörjning
Det går inte att sätta i batteripaketet.
• Sätt i batteripaketet på rätt sätt genom att trycka på batteriutmatningsknappen.
Det går inte att slå på kameran.
• Efter det att man har satt i batteripaketet i kameran kan det ta en liten stund innan kameran
slås på.
• Sätt i batteripaketet på rätt sätt.
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket.
• Batteripaketet är dött (sidan 124). Byt ut det mot ett nytt.
• Använd rekommenderad sorts batteripaket.
Kameran stängs plötsligt av.
• Om kameran inte används på över tre minuter när den är påslagen, stängs den automatiskt av
för att spara på batteriströmmen. Slå på kameran igen.
• Batteripaketet är dött (sidan 124). Byt ut det mot ett nytt.
• Beroende på kamerans och batteripaketets temperatur kan det hända att kameran automatiskt
stängs av för att skydda den. I så fall tänds ett meddelande på LCD-skärmen innan kameran
stängs av.
Indikatorn för återstående batteriström visar fel.
• Detta kan inträffa när kameran används på väldigt varma eller kalla ställen.
• Om det är stor skillnad mellan den återstående batteriström som visas och den faktiska
återstående batteriströmmen, så ladda ur batteripaketet helt en gång och ladda sedan upp det
igen för att rätta till indikeringen.
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket.
• Batteripaketet är dött (sidan 124). Byt ut det mot ett nytt.
Batteripaketet går inte att ladda upp.
• Det går inte att ladda upp batteripaketet med hjälp av en nätadapter (säljs separat). Använd
batteriladdaren för att ladda upp batteripaketet.
• Ta ut batteripaketet och sätt i det igen, och kontrollera att det är rätt isatt.
• Temperaturen kan vara olämplig för uppladdning. Prova att ladda upp batteripaketet igen
inom det rekommenderade uppladdningstemperaturområdet (10 - 30°C). Se sidan 125 för
närmare detaljer.
Felsökning
CHARGE-lampan blinkar medan batteripaketet laddas upp.
107
Felsökning
Tagning av stillbilder/inspelning av filmer
Det går inte att lagra några bilder.
• Kontrollera det lediga utrymmet i internminnet eller på ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
Om inspelningsmediet är fullt så gör något av följande:
– Radera onödiga bilder (sidan 34).
– Byt ”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Det går inte att ta bilder medan blixten håller på att laddas upp.
• Ställ in lägesomkopplaren på något annat läge än
för att ta stillbilder.
• Ställ in lägesomkopplaren på
för att filma.
• Bildstorleken är inställd på [640(Fin)] vid inspelning av en film. Gör något av följande:
– Ställ in bildstorleken på något annat än [640(Fin)].
– Sätt i ett ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort.
Det går inte att ta bilder i leendeavkänningsläget.
• Tryck ner avtryckaren helt.
• Kameran tar inga bilder om den inte upptäcker något leende (sidan 30).
• Punkten [Leende-demo] är inställd på [På]. Ställ in punkten [Leende-demo] på [Av]
(sidan 73).
Motivet syns inte på skärmen.
• Kameran är inställd på uppspelningsläget. Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till tagningsläget (sidan 32).
Bildstabiliseringsfunktionen fungerar inte.
• Bildstabiliseringsfunktionen fungerar inte när
visas på skärmen (gäller endast
DSC-W220/W230).
• Det kan hända att bildstabiliseringsfunktionen inte fungerar ordentligt vid tagning av
nattscener.
• Tryck först ner avtryckaren halvvägs innan du tar bilden. Tryck inte ner avtryckaren helt med
en gång.
• Kontrollera att punkten [Konverter] är rätt inställd (sidan 78).
• Ställ in lägesomkopplaren på
(SteadyShot) (gäller endast DSC-W210/W215).
Lagringen tar väldigt lång tid.
• Slutarbrusreduceringsfunktionen är aktiverad (sidan 17). Detta beror inte på något fel.
• Punkten [DRO] är inställd på [DRO plus] (sidan 55). Detta beror inte på något fel.
108
Felsökning
Bilden är oskarp.
• Motivet är för nära. Kontrollera att du håller objektivet längre bort från motivet än
näravståndet som är ca. 4 cm (W)/50 cm (T) när du tar bilder (sidan 24).
(Skymningsläget),
(Landskapsläget) eller
(Fyrverkeriläget) är valt bland scenlägena
vid stillbildstagning.
• Den halvautomatiska skärpeinställningsfunktionen är påslagen. Gå över till autofokusläget
(sidan 50).
• Kontrollera att punkten [Konverter] är rätt inställd (sidan 78).
• Se ”Om motivet inte är skarpt” på sidan 51.
•
Zoomen fungerar inte.
• Den smarta zoomen går inte att använda för somliga bildstorlekar (sidan 77).
• Den digitala zoomen går inte att använda för att spela in filmer.
• Det går inte att zooma:
– När leendeavkänningsfunktionen är i standbyläge (sidan 30).
– Medan man filmar.
• Kontrollera att punkten [Konverter] är rätt inställd (sidan 78).
Blixten fungerar inte.
• Blixten är inställd på
(Blixten av) (sidan 25).
• Det går inte att använda blixten:
– När punkten [Inspelningssätt] är inställd på [Burst] eller exponeringsgaffling (sidan 45).
– När
(Hög känslighetsläget), (Skymningsläget) eller
(Fyrverkeriläget) är valt bland
scenlägena (sidan 29).
– Vid inspelning av filmer.
• Ställ in blixten på
(Strandläget),
(blixten utlöses alltid) när
(Landskapsläget), (Gourmet)läget,
(Snöläget) eller
(Undervattensläget) är valt bland scenlägena (sidan 25).
Det uppstår suddiga vita prickar i bilder som är tagna med blixt.
• Partiklar i luften (damm, pollen, osv.) har reflekterat blixtljuset så att de syns i bilden. Detta är
inget fel (sidan 13).
Närbildsläget (makroläget) fungerar inte.
(Landskapsläget),
(sidan 29).
(Skymningsläget) eller
(Fyrverkeriläget) är valt bland scenlägena
Makroläget går inte att stänga av.
Felsökning
•
• Det går inte att stänga av enbart makroläget på den här kameran. I [Auto]-läget går det att ta
telebilder även i makroläget.
Datumet och tidpunkten visas inte på LCD-skärmen.
• Datumet och klockan visas inte under tagning. De visas endast under uppspelning.
109
Felsökning
Det går inte att lägga på datumet på en bild.
• Den här kameran har ingen funktion för att lägga på datumet på bilder (sidan 114). Genom att
använda ”PMB” går det dock att skriva ut eller lagra bilder med datum (sidan 88).
Bländarvärdet och slutartidsindikeringen blinkar när du trycker ner avtryckaren
och håller den halvvägs nedtryckt.
• Exponeringen är fel. Rätta till exponeringen (sidan 47).
Skärmen är för mörk eller för ljus.
• Ställ in ljusstyrkan för LCD-skärmens bakgrundsbelysning (sidan 20).
Bilden är för mörk.
• Bilden är tagen med en ljuskälla bakom motivet. Välj [Mätmetod] (sidan 49) eller [EV]
(sidan 47).
Bilden är för ljus.
• Justera exponeringen (sidan 47).
Färgerna i bilden är fel.
• Ställ in punkten [Färgläge] på [Normal] (sidan 55).
• Justera vitbalansen (sidan 52).
Det förekommer vita, svarta, röda, lila eller andra ränder i bilden, eller bilden är
rödaktig.
• Detta fenomen kallas för färgsudd. Detta beror inte på något fel.
Det uppstår störningar i bilden när du tittar på skärmen på ett mörkt ställe.
• Kameran försöker göra bilden på skärmen lättare att se genom att tillfälligt göra bilden ljusare
när det är mörkt runtomkring. Bilden som spelas in påverkas inte.
Röda ögon i bilden.
• Ställ in punkten [Rödögereducering] på [På] (sidan 54).
• Ta bilden med blixt på ett avstånd innanför blixtens räckvidd.
• Öka belysningen i rummet och ta om bilden.
• Retuschera bilden med hjälp av punkten [Rödögekorrigering] eller med hjälp av det
medföljande programmet ”PMB” (sidan 60, 88).
Det förekommer konstiga prickar på skärmen.
• Detta beror inte på något fel. Prickarna blir inte inspelade (sidan 2).
110
Felsökning
Det går inte att ta flera bilder i följd.
• Internminnet eller ”Memory Stick Duo”-minneskortet är fullt. Radera onödiga bilder
(sidan 34).
• Batteripaketet är för svagt. Sätt i ett uppladdat batterpaket.
Samma bild tas flera gånger.
• Punkten [Inspelningssätt] är inställd på [Burst] eller exponeringsgaffling, eller punkten
[Scenigenkänning] är inställd på [Avancerad] (sidan 45, 46).
Visning av bilder
Det går inte att spela upp bilder.
• Tryck på
(uppspelning)-knappen (sidan 32).
• Mapp/filnamnet har ändrats på datorn (sidan 95).
• Sony kan inte garantera att det går att spela upp bildfiler på kameran om filerna har behandlats
på en dator eller är tagna med en annan kamera.
• Kameran är i USB-läge. Avbryt USB-anslutningen (sidan 91).
• Uppspelning är inte möjlig när leendeavkänningsfunktionen är i standbyläge. Lämna
standbyläget genom att trycka ner avtryckaren helt.
Datumet och klockan visas inte.
• Indikatorerna på skärmen är släckta. Tänd skärmindikatorerna genom att trycka på v (DISP)
på styrknappen (sidan 20).
Det förekommer störningar i bilden precis efter uppspelningsstarten.
• Detta kan inträffa beroende på bildbehandlingen. Detta beror inte på något fel.
Vänster och höger kant på skärmen är svarta.
• Punkten [Auto-rotering] är inställd på [På] (gäller endast DSC-W220/W230) (sidan 79).
Det hörs ingen musik under bildspel.
Felsökning
• Överför musikfiler till kameran med hjälp av ”Music Transfer” (sidan 96).
• Kontrollera att volyminställningen och bildspelsinställningarna är rätt (sidan 57).
111
Felsökning
Bilden visas inte på TV-skärmen.
• Kontrollera punkten [Video ut] och se efter om kamerans videoutsignal är inställd på samma
TV-system som TV:n (sidan 75).
• Kontrollera att anslutningen är korrekt (sidan 82).
• Om multikabelns USB-kontakt är ansluten till någon annan apparat, så koppla loss den
(sidan 91).
• Du försöker spela upp en film under HD(1080i)-utmatning. Filmer går inte att titta på med
högupplösning. Ställ in punkten [COMPONENT] på [SD] (sidan 74).
Radering
Det går inte att radera en viss bild.
• Ta bort skyddet (sidan 65).
Datorer
Du vet inte om datorns operativsystem är kompatibelt med den här kameran.
• Kontrollera ”Rekommenderad datormiljö” på sidan 86 för Windows, respektive sidan 97 för
Macintosh.
”Memory Stick PRO Duo”-minneskort känns inte igen i en dator med ”Memory
Stick”-fack.
• Kontrollera att datorn och ”Memory Stick”-läsaren/skrivaren har stöd för ”Memory Stick
PRO Duo”. Om din dator eller ”Memory Stick”-läsare/skrivare är av något annat fabrikat än
Sony, så kontakta respektive tillverkare.
• Om stöd saknas för ”Memory Stick PRO Duo” så anslut kameran till datorn (sidan 89, 97).
Datorn känner igen ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort.
Datorn upptäcker inte kameran.
• Slå på kameran.
• Om batteripaketet är för svagt så sätt i ett fullt uppladdat batteripaket i stället eller använd en
nätadapter (säljs separat) (sidan 89).
• Ställ in punkten [USB-anslutning] på [Mass Storage] (sidan 74).
• Använd den medföljande multikabeln (sidan 89).
• Koppla loss multikabeln både från datorn och från kameran, och sätt sedan i den ordentligt
igen.
• Koppla bort all annan utrustning från USB-uttagen på datorn utom kameran, tangentbordet
och musen.
• Anslut kameran direkt till datorn, och inte via ett USB-nav eller någon annan apparat
(sidan 89).
112
Felsökning
Det går inte att kopiera bilder.
• Anslut kameran på rätt sätt till datorn via USB (sidan 89).
• Följ kopieringsproceduren för ditt operativsystem (sidan 93, 97).
• Om man lagrar bilder på ett ”Memory Stick Duo”-minneskort som är formaterat i en dator
kan det hända att det inte går att kopiera de bilderna till en dator. Lagra bilderna på ett
”Memory Stick Duo”-minneskort som är formaterat i den här kameran (sidan 69).
”PMB” startar inte efter USB-anslutning.
• Slå på datorn innan du utför USB-anslutningen (sidan 89).
Det går inte att spela upp bilder på datorn.
• Om du använder ”PMB” så se ”PMB-guiden” (sidan 88).
• Kontakta datorns eller programmets tillverkare.
Du vet inte hur man använder ”PMB”.
• Se ”PMB-guiden” (sidan 88).
Bilden och ljudet avbryts av störningar vid uppspelning av filmer på en dator.
• Filmen spelas upp direkt från internminnet eller ”Memory Stick Duo”-minneskortet. Kopiera
filmen till datorns hårddisk, och spela sedan upp filmen från hårddisken (sidan 93).
Det går inte att skriva ut en bild.
• Se skrivarens bruksanvisning.
Bilder som har kopierats till en dator går inte att titta på på kameran.
• Kopiera dem till en mapp som kameran kan upptäcka, t.ex. ”101MSDCF” på (sidan 91)-
minneskortet.
• Använd rätt procedur (sidan 95).
”Memory Stick Duo”
• Sätt i det på rätt håll.
Felsökning
Det går inte att sätta i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
Ett ”Memory Stick Duo”-minneskort har blivit formaterat av misstag.
• Alla data på ”Memory Stick Duo”-minneskortet raderas vid formatering. De går inte att
återställa.
113
Felsökning
Internminnet
Det går inte att titta på eller lagra bilder i internminnet.
• Ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt i kameran. Ta ut det.
Det går inte att kopiera data från internminnet till ett ”Memory Stick Duo”minneskort.
• ”Memory Stick Duo”-minneskortet är fullt. Kopiera bilderna till ett ”Memory Stick Duo”-
minneskort med tillräckligt mycket ledigt utrymme.
Det går inte att kopiera data från ett ”Memory Stick Duo”-minneskort eller från
datorn till internminnet.
• Detta är inte möjligt på denna kamera.
Utskrift
Se avsnittet ”PictBridge-kompatibel skrivare” tillsammans med följande punkter.
Bilder skrivs ut avskurna i kanterna.
• Beroende på skrivaren kan det hända att bilderna skärs av i kanterna. I synnerhet för bilder
som är tagna med bildstorleken inställd på [16:9] finns det risk att de skärs av i kanterna när
de skrivs ut.
• Om du skriver ut bilderna på din egen skrivare så stäng av dess trimnings- och
utfällningsfunktioner. Hör efter hos skrivarens tillverkare om de funktionerna finns på
skrivaren eller ej.
• Om du får bilderna utskrivna i en affär så fråga i affären om de kan skriva ut bilderna så att de
inte blir avskurna i kanterna.
Det går inte att skriva ut bilder med datum.
• Med hjälp av ”PMB” går det att skriva ut bilder med datumet pålagt (sidan 88).
• Den här kameran har ingen funktion för att lägga på datumet på bilder. Bilderna som tas med
kameran innehåller dock information om tagningsdatumet, så det är möjligt att skriva ut bilder
med datumet pålagt om skrivaren eller mjukvaran kan hantera Exif-information. Kontakta
skrivarens eller mjukvarans tillverkare angående om den är kompatibel med Exif-information.
• Om du får bilderna utskrivna i en affär kan du be dem lägga på datumet i bilderna.
114
Felsökning
PictBridge-kompatibel skrivare
Det går inte att ansluta kameran.
• Kameran går inte att ansluta direkt till skrivare som inte följer PictBridge-standarden. Hör
efter hos skrivarens tillverkare om din skrivare är PictBridge-kompatibel eller ej.
• Kontrollera att skrivaren är påslagen och går att ansluta till kameran.
• Ställ in punkten [USB-anslutning] på [PictBridge] (sidan 74).
• Koppla loss multikabeln och sätt i den igen. Om det visas ett felmeddelande på skrivaren så se
bruksanvisningen som medföljde skrivaren.
Det går inte att skriva ut bilder.
• Kontrollera att kameran och skrivaren är ordentligt anslutna via multikabeln.
• Slå på skrivaren. Se bruksanvisningen som medföljde skrivaren för närmare detaljer.
• Om man väljer [Avsluta] under pågående utskrift kan det hända att bilderna inte skrivs ut.
Koppla loss multikabeln och sätt i den igen. Om du fortfarande vill skriva ut bilderna så
koppla loss kabeln från multi-uttaget, stäng av skrivaren och slå på den igen, och koppla
sedan in multikabeln igen.
• Det går inte att skriva ut filmer.
• Det kan hända att bilder som är tagna med andra kameror eller bilder som behandlats med en
dator inte går att skriva ut.
Utskriften avbryts.
• Kontrollera att indikatorn
(PictBridge-anslutning) är släckt innan du kopplar loss
multikabeln.
Det går inte att lägga på datum eller skriva ut bilder i indexläget.
• Skrivaren saknar de funktionerna. Hör efter hos skrivarens tillverkare om de funktionerna
finns på skrivaren eller ej.
• Det kan hända att det inte läggs på något datum i indexläget beroende på skrivaren. Hör efter
hos skrivarens tillverkare.
”---- -- --” skrivs ut i stället för datumet på bilden.
• Bilden saknar tagningsdata så datumet går inte att lägga på. Ställ in punkten [Datum] på [Av]
Det går inte att välja utskriftsformat.
• Hör efter hos skrivarens tillverkare om skrivaren klarar önskat format.
Felsökning
och skriv ut bilden igen (sidan 103).
115
Felsökning
Det går inte att skriva ut en bild i inställt format.
• Om du byter arkformat efter att ha anslutit skrivaren till kameran, så koppla loss multikabeln
och sätt i den igen.
• Kamerans utskriftsinställningar överensstämmer inte med skrivarens. Ändra inställningarna
antingen på kameran (sidan 103) eller på skrivaren.
Kameran fungerar inte efter att du stängt av en utskrift.
• Vänta en liten stund medan skrivaren utför avstängningsprocessen. Det kan ta ett tag beroende
på skrivaren.
Övrigt
Det går inte att nollställa filnumret.
• Det går inte att nollställa filnumret med kameran när man byter lagningsmedium. För att
nollställa filnumret måste du först [formatera] om lagringsmediet (sidan 69, 71) och därefter
[initialisera] det (sidan 72). Observera dock att i så fall försvinner alla data på ”Memory Stick
Duo”-minneskortet respektive i internminnet och alla inställningar, inklusive datumet,
nollställs.
Objektivet är i utskjutet läge men kameran fungerar inte.
• Försök aldrig trycka in objektivet när det slutat röra sig.
• Sätt i ett uppladdat batteripaket och slå på kameran igen.
Bilden är suddig.
• Det har bildats imma på linsen. Stäng av kameran och låt den ligga påslagen i ungefär en
timme innan du använder den.
Objektivet dras inte in när du stänger av kameran.
• Batteripaketet är urladdat. Byt ut det mot ett uppladdat batteripaket.
Kameran blir varm när den används länge i taget.
• Detta beror inte på något fel.
Klockinställningsskärmen tänds när kameran slås på.
• Ställ in datumet och klockan igen (sidan 80).
• Det inbyggda återuppladdningsbara backup-batteriet är urladdat. Sätt i ett uppladdat
batteripaket och låt kameran ligga avstängd i minst ett dygn.
Du vill ändra datumet eller klockinställningen.
• Ställ in datumet och klockan igen (sidan 80).
116
Varningsindikatorer och meddelanden
Självdiagnosfunktionen
Om det tänds en kod som börjar med en
bokstav betyder det att kamerans
självdiagnosfunktion har aktiverats. De
sista två siffrorna (som visas som ss här)
varierar beroende på kamerans tillstånd.
Om du inte lyckas bli av problemet ens
efter att du provat följande motåtgärder ett
par gånger, kan det hända att kameran
behöver repareras. Kontakta din Sonyhandlare eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
C:32:ss
• Det har blivit fel på kamerans hårdvara.
Stäng av kameran och slå på den igen.
Meddelanden
Om något av följande meddelanden tänds
så följ anvisningarna.
• Batteripaketet är för svagt. Ladda
genast upp batteripaketet. Beroende på
användningsförhållandena eller
batteripaketets typ kan det hända att
indikatorn börjar blinka trots att det
fortfarande finns 5 – 10 minuters
batteriström kvar.
Använd endast kompatibla batterier
• Det isatta batteripaketet är inte av typ
NP-BG1 (medföljer) eller NP-FG1
(säljs separat).
C:13:ss
• Kameran kan inte läsa eller skriva data
på ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
Prova att stänga av kameran och slå på
den igen, eller att ta ut och sätta i
”Memory Stick Duo”-minneskortet ett
par gånger.
• Det har uppstått ett formatfel i
internminnet eller ett oformaterat
”Memory Stick Duo”-minneskort är
isatt. Formatera om internminnet eller
”Memory Stick Duo”-minneskortet
(sidan 69, 71).
• Det isatta ”Memory Stick Duo”minneskortet går inte att använda i den
här kameran, eller data i det är skadade.
Sätt i ett nytt ”Memory Stick Duo”minneskort.
Systemfel
• Stäng av kameran och slå på den igen.
Kameran överhettad
Låt den svalna
• Kameran stängs automatiskt av om den
blir för varm. Låt kameran ligga på ett
svalt ställe tills den har svalnat.
Internminnesfel
• Stäng av kameran och slå på den igen.
Sätt i Memory Stick-kortet igen
minneskortet på rätt sätt.
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Det har blivit fel på kameran. Återställ
inställningarna på kameran till
standardinställningarna (sidan 72) och
slå sedan på kameran igen.
• Det isatta ”Memory Stick Duo”-
minneskortet går inte att använda i den
här kameran (sidan 122).
• ”Memory Stick Duo”-minneskortet har
blivit skadat.
• ”Memory Stick Duo”-minneskortets
kontaktdel är smutsig.
Felsökning
• Sätt i ”Memory Stick Duo”-
117
Varningsindikatorer och meddelanden
Fel Memory Stick-typ
• Det isatta ”Memory Stick Duo”-
Mappfel
• Det finns redan en annan mapp med
minneskortet går inte att använda i den
här kameran (sidan 122).
samma första tre siffror på ”Memory
Stick Duo” (t.ex. 123MSDCF och
123ABCDE). Välj en annan mapp, eller
skapa en ny mapp (sidan 69, 70).
Kan ej läsa/skriva på Memory Stick
Ingen åtkomst
• Du använder ett spärrat ”Memory Stick
Duo”-minneskort.
Kan ej skapa fler mappar
• Det finns redan en mapp vars namn
börjar på ”999” på ”Memory Stick
Duo”-minneskortet. Det går inte att
skapa fler mappar i så fall.
Formateringsfel för Memory Stick
Formateringsfel för internminnet
• Formatera om mediet (sidan 69, 71).
Memory Stick låst
• Du använder ett ”Memory Stick Duo”-
minneskort med en
skrivskyddsomkopplare som är inställd
på läget LOCK. Ställ in
skrivskyddsomkopplaren på
lagringsläget.
Filfel
• Det har uppstått något fel medan en bild
visades. Sony kan inte garantera att det
går att spela upp bildfiler på kameran
om filerna har behandlats på en dator
eller är tagna med en annan kamera.
Mapp endast för läsning
• Du har valt en mapp som inte går att
Utrymme saknas i interminnet
Utrymme saknas på Memory Stick
• Radera onödiga bilder eller filer
(sidan 34).
ställa in som lagringsmapp på kameran.
Välj en annan mapp (sidan 70).
Filskydd
• Ta bort skyddet (sidan 65).
Minne endast för läsning
• Kameran kan inte lagra eller radera
bilder på det här ”Memory Stick Duo”minneskortet.
Inga bilder
• Det finns inga uppspelningsbara bilder
lagrade i internminnet.
• Det finns inga uppspelningsbara bilder
lagrade på ”Memory Stick Duo”minneskortet.
• Vald mapp innehåller inga filer som går
att spela upp i ett bildspel.
118
För stor bild
• Du försöker spela upp en bild med en
bildstorlek som inte går att visa på den
här kameran.
(Vibrationsvarningsindikator)
• Det kan hända att bilden blir suddig på
grund av kameraskakningar om ljuset är
för svagt. Använd blixten, slå på
bildstabiliseringsfunktionen eller
montera kameran på stativ för att
stabilisera den.
Varningsindikatorer och meddelanden
640(Fin) saknas
• Filmer i storleken 640(Fin) går bara att
• Det kan hända att dataöverföringen till
spela in på ”Memory Stick PRO Duo”minneskort. Sätt i ett ”Memory Stick
PRO Duo”-minneskort eller ställ in
bildstorleken på något annat än
[640(Fin)].
skrivaren inte är klar ännu. Koppla inte
loss multikabeln.
Behandling pågår…
• Skrivaren håller på att avbryta det
Makroläget går ej att använda
• Makroläget går inte att använda med
nuvarande inställningar (sidan 29).
Blixtinställningarna går inte att
ändra
• Blixten går inte att använda med
nuvarande inställningar (sidan 29).
nuvarande utskriftsjobbet. Det går inte
att skriva ut förrän den proceduren är
klar. Det kan ta en liten stund beroende
på skrivaren.
Musikfel
• Radera musikfilen, eller byt ut den mot
en normal musikfil.
• Utför kommandot [Formatera musik],
och ladda sedan ner nya musikfiler.
Max antal bilder valda
• Det går bara att välja upp till 100 bilder.
Ta bort bocken.
• Det går att lägga till
utskriftsmarkeringar (
) för högst
upp till 999 filer. Välj bort filer.
För svagt batteri
Musikminnes-formateringsfel
• Utför kommandot [Formatera musik].
Denna manöver kan ej utföras
för filmfiler
• Du har valt en funktion som inte går att
använda för filmer.
• Använd ett fullt uppladdat batteripaket
när du kopierar bilder från internminnet
till ett ”Memory Stick Duo”minneskort.
Denna manöver kan ej utföras
för ostödda filer
• Det går inte att använda kamerans
• Kontrollera skrivaren.
bildbehandlings- och
redigeringsfunktioner för bildfiler som
redan bearbetats på en dator eller bilder
som är tagna med andra kameror.
Denna manöver kan ej utföras
under PictBridge-anslutning
• Användningen av somliga funktioner är
Skrivarfel
Felsökning
Skrivaren upptagen
Pappersfel
Inget papper
Tryckfärgsfel
Färgen nästan slut
Färgen slut
begränsad medan kameran är ansluten
till en PictBridge-kompatibel skrivare.
• Kontrollera skrivaren.
• Kontrollera om data för bilden som ska
skrivas ut har blivit skadade.
119
Varningsindikatorer och meddelanden
Denna manöver kan ej utföras
under HD(1080i)-utmatning
• Användningen av somliga funktioner är
begränsad medan kameran är ansluten
till en högupplösnings-TV.
Kan ej upptäcka ansikte att
retuschera
• Det kan hända att somliga bilder inte
går att retuschera.
Stäng av och slå på kameran
• Det har blivit fel på objektivet.
Självutlösaren går ej att använda
• Självutlösaren går inte att använda med
dessa inställningar (sidan 29).
120
Övrigt
Använda kameran utomlands — strömkällor
Kameran, batteriladdaren (medföljer), och nätadaptern AC-LS5K (säljs separat) går att
använda i alla länder och områden med en nätspänning på 100 V – 240 V växelström,
50/60 Hz.
• Använd ingen eltransformator (resetransformator) eftersom det kan leda till
fel på kameran.
Övrigt
121
Angående ”Memory Stick Duo”
”Memory Stick Duo” är ett kompakt och
bärbart IC-inspelningsmedium. I
nedanstående tabell listas de sorters
”Memory Stick Duo”-minneskort som går
att använda i den här kameran. Vi kan dock
inte garantera att alla ”Memory Stick Duo”funktioner fungerar ordentligt.
”Memory Stick”-typ
Inspelning/
uppspelning
Memory Stick Duo
(utan MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
*1) Den här kameran är inte kompatibel med
dataöverföring på hög hastighet via ett
parallellt gränssnitt.
*2) Minneskort av typ ”Memory Stick Duo”,
”MagicGate Memory Stick Duo”- och
”Memory Stick PRO Duo” är utrustade med
MagicGate-funktioner. MagicGate är en
upphovsrättskyddsteknik som använder
kryptering. Det går inte att utföra datalagring/
uppspelning som kräver MagicGate-funktioner
på den här kameran.
3)
* Det går inte att lagra filmer i storleken
[640(Fin)] .
*4) Den här kameran är inte kompatibel med 8-bits
parallell dataöverföring. Den stödjer däremot
4-bits parallelldataöverföring motsvarande
”Memory Stick PRO Duo”.
• Denna produkt är kompatibel med ”Memory
Stick Micro” (”M2”). ”M2” är en förkortning av
”Memory Stick Micro”.
• Vi kan inte garantera att ”Memory Stick Duo”minneskort som är formaterade i en dator går att
använda i den här kameran.
• Hastigheten för läsning/skrivning av data
varierar beroende på vilken kombination av
”Memory Stick Duo”-minneskort och övrig
utrustning som används.
122
• Ta aldrig ut ett ”Memory Stick Duo”minneskort medan data håller på att läsas eller
skrivas på det.
• Data kan bli förstörda i följande fall:
– Om man tar ut ”Memory Stick Duo”minneskortet eller stänger av kameran under
pågående läsning eller skrivning.
– Om ”Memory Stick Duo”-minneskortet
utsätts för statisk elektricitet eller elektriska
störningar.
• Vi rekommenderar att du tar en kopia på viktiga
data på hårddisken i din dator.
• Undvik att trycka alltför hårt när du skriver i
anteckningsområdet.
• Klistra inte fast några etiketter på själva
”Memory Stick Duo”-minneskortet eller på
”Memory Stick Duo”-adaptern.
• Lägg ”Memory Stick Duo”-minneskortet i det
medföljande fodralet när du bär omkring det
eller stoppar undan det.
• Rör inte vid kontaktdelen på ”Memory Stick
Duo”-minneskortet med fingrarna eller några
metallföremål.
• Undvik att stöta till, böja eller tappa ”Memory
Stick Duo”-minneskortet.
• Försök inte ta isär eller bygga om ”Memory
Stick Duo”-minneskortet.
• Utsätt inte ”Memory Stick Duo”-minneskortet
för vatten.
• Lägg inte ”Memory Stick Duo”-minneskortet
inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja
minneskortet.
• Stick aldrig in något annat än ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort i ”Memory Stick Duo”-facket.
Det kan leda till fel.
• Undvika att använda eller förvara ”Memory
Stick Duo”-minneskort på följande sorters
ställen:
– Platser med hög temperatur som t.ex. i en bil
som står parkerad rakt i solen
– Platser som hamnar rakt i solen
– På fuktiga ställen eller där det förekommer
frätande ämnen
Angående ”Memory Stick Duo”
Att observera vid användning av en
”Memory Stick Duo”-adapter (säljs
separat)
• När du vill använda ett ”Memory Stick Duo”minneskort i en ”Memory Stick”-kompatibel
apparat så var noga med att först sätta i det i en
”Memory Stick Duo”-adapter. Om man sätter i
ett ”Memory Stick Duo”-minneskort i en
”Memory Stick”-kompatibel apparat utan att
använda en ”Memory Stick Duo”-adapter, kan
det hända att det inte går att mata ut det igen.
• Kontrollera noga att ”Memory Stick Duo”minneskortet är vänt på rätt håll när du sätter i
det i Memory Stick Duo-adaptern, och stick
sedan in det så långt det går. Om kortet sätts i på
fel sätt kan det gå sönder.
• När du använder ett ”Memory Stick Duo”minneskort isatt i en ”Memory Stick Duo”adapter tillsammans med en ”Memory Stick”kompatibel apparat så kontrollera noga att
”Memory Stick Duo”-minneskortet är isatt på
rätt håll. Observera att felaktig användning kan
leda till skador på utrustningen.
• Sätt aldrig i en ”Memory Stick Duo”-adapter i
en ”Memory Stick”-kompatibel apparat utan ett
”Memory Stick Duo”-minneskort isatt. Det kan
leda till fel på apparaten.
Att observera vid användning av
”Memory Stick PRO Duo”-minneskort
(säljs separat)
”Memory Stick PRO Duo”-minneskort med en
kapacitet på upp till 16 GB har bekräftats fungera
utan problem i den här kameran.
Att observera vid användning av
”Memory Stick Micro”-minneskort (säljs
separat)
Övrigt
• Om du vill använda ett ”Memory Stick Micro”minneskort i den här kameran, så glöm inte att
först sätta i det i en ”M2”-adaptor i Duo-format.
Om man sätter i ett ”Memory Stick Micro”minneskort i kameran utan en ”M2”-adapter i
Duo-format kan det hända att det inte går att ta
ut ur kameran igen.
• Lägg inte ”Memory Stick Micro”-minneskortet
inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja
minneskortet.
123
Angående batteripaketet
Angående uppladdning av batteripaketet
Angående batteripaketets livslängd
• Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp
vid en omgivningstemperatur på mellan 10°C
och 30°C. Det kan hända att batteripaketet inte
går att ladda upp på ett effektivt sätt utanför
detta temperaturområde.
• Batteripaketets livslängd är begränsad.
Batterikapaciteten sjunker med tiden och med
upprepad användning. Om användningstiden
mellan varje uppladdning blir signifikant kortare
är det förmodligen dags att köpa ett nytt
batteripaket.
• Batteripaketets livslängd beror på förvaringsoch användningsförhållandena för respektive
batteripaket.
Effektiv användning av batteripaketet
• Batteriets prestanda sjunker vid låg temperatur.
Det betyder att batteripaketet inte varar lika
länge på kalla ställen. Vi rekommenderar
följande för att batteripaketet ska vara så länge
som möjligt:
– Stoppa batteripaketet i en ficka nära kroppen
för att värma upp det, och vänta med att sätta i
det i kameran tills precis innan du ska börja ta
bilder.
• Batteripaketet tar slut snabbare om man
använder blixten eller zoomen ofta.
• Vi rekommenderar att du tar med dig extra
batteripaket så att det räcker dubbelt eller tre
gånger så länge som du tänker spela in, och att
du gör ett par provtagningar innan du börjar ta
de riktiga bilderna.
• Utsätt inte batteripaketet för vatten.
Batteripaketet är inte vattentätt.
• Lämna inte batteripaketet på alltför varma
ställen, som t.ex. i en bil eller direkt i solen.
Förvaring av batteripaketet
• Ladda ur batteripaketet helt innan du stoppar
undan det, och förvara det på ett svalt och torrt
ställe. För att batteripaketet ska fortsätta att
fungera bör du ta fram det åtminstone en gång
om året och ladda upp det helt, och sedan ladda
ur det helt igen i kameran.
• För att använda upp batteriströmmen kan man
låta kameran ligga inställd på bildspelsläget
(sidan 57) ända tills den stängs av.
• Lägg alltid batteripaketet i det medföljande
batterifodralet när du bär det med dig eller
stoppar undan det, för att undvika smuts på
kontakterna, kortslutning, osv.
124
Kompatibla batteripaket
• NP-BG1 (medföljer) går bara att använda i
Cyber-shot-modeller som är kompatibla med
typ G.
• När batteripaketet NP-FG1 används (säljs
separat) visas även antalet minuter efter
indikatorn för återstående batteriström (t.ex.
60 min).
Angående batteriladdaren
Angående batteriladdaren
• Använd inte den medföljande batteriladdaren
för att ladda upp några andra sorters batteripaket
än av typ NP-BG eller NP-FG. Andra
batteripaket än de specificerade batteripaketen
kan börja läcka, bli överhettade eller explodera
om man försöker ladda upp dem, vilket kan leda
till elstötar eller brännskador.
• Ta av det uppladdade batteripaketet från
batteriladdaren. Om det uppladdade
batteripaketet lämnas kvar i laddaren kan dess
brukstid sjunka.
• CHARGE-lampan på den medföljande
batteriladdaren blinkar:
– Snabb blinkning: Lampan blinkar med ett
intervall på 0,15 sekunder.
– Långsam blinkning: Lampan blinkar med ett
intervall på 1,5 sekunder.
• Om CHARGE-lampan blinkar snabbt så ta av
batteripaketet som håller på att laddas upp, och
sätt sedan i det batteripaketet i batteriladdaren
igen ordentligt. Om CHARGE-lampan
fortfarande blinkar snabbt kan det bero på att det
är fel på batteripaketet eller att ett batteripaket
som inte är av angiven typ är isatt. Kontrollera
att batteripaketet är av specificerad typ. Om
batteripaketet är av angiven typ så ta av det, och
prova att sätta i ett annat batteripaket för att
kontrollera om batteriladdaren fungerar som den
ska. Om batteriladdaren fungerar som den ska
var det förmodligen fel på batteripaketet.
• Om CHARGE-lampan blinkar långsamt betyder
det att batteriladdaren har avbrutit
uppladdningen tillfälligt och gått över i
standbyläge. Batteriladdaren avbryter
uppladdningen och går över i standbyläge om
temperaturen är utanför det rekommenderade
användningsområdet. När temperaturen sjunkit
eller stigit till en lagom nivå igen återupptar
batteriladdaren uppladdningen och CHARGElampan tänds igen. Vi rekommenderar att
batteripaketet laddas upp vid en
omgivningstemperatur på mellan 10°C och
30°C.
Övrigt
125
Register
Register
A
D
G
AE/AF-låsindikator ........24, 51
Dagsljus ............................... 52
Gammaldags.........................62
AF-lampa..............................76
Dator .................................... 85
Glödlampa ............................ 53
AF-lås ...................................51
Kopiera bilder......... 89, 97
Gourmet................................ 28
AF-metod..............................77
Macintosh ..................... 97
Ansiktsavkänning .................43
Mjukvara....................... 87
H
Anslutning
Rekommenderad miljö
................................ 86, 97
Halvautomatisk
skärpeinställning ...........51
Uppspelning av bildfiler
som är lagrade på en dator
på kameran.................... 95
Histogram .............................20
Dator..............................89
Skrivare .......................102
TV .................................82
Användning av kameran
utomlands ....................121
Autofokus ...............................7
Autofokusram .......................50
Autom. granskning ...............79
Autom. inställningar.............23
Autoprogram ........................22
Auto-rotering ........................79
B
Batteriladdare .....................125
Batteripaket ........................124
Bildpunkt ..............................11
Bildspel.................................57
Bildstorlek ......................11, 42
Blixt ................................25, 43
Blixt (vitbalans)....................53
Blixtnivå ...............................54
Bländare..................................9
Bredzoom .............................75
Brunton .................................56
Burst .....................................45
Byt lagringsmapp .................70
C
Centrumvägd AF ..................50
Centrumvägd mätning ..........49
COMPONENT .....................74
Windows....................... 85
Datum........................... 80, 103
Huvudinställningar 1 ............ 72
Huvudinställningar 2 ............ 74
Delarnas namn ..................... 14
Hålla avtryckaren halvvägs
nedtryckt ......................... 7
Digital precisionszoom ........ 77
Hög känslighet......................28
Digital zoom ........................ 77
DirectX................................. 87
I
Direkt utskrift..................... 101
Indexskärm ...........................33
DISP..................................... 20
Indikatorer ............................ 16
DPOF ........................... 65, 104
Initialisera.............................72
DRO ..................................... 55
Inspelningssätt ......................45
E
Installation ............................ 87
Inställningar.......................... 72
Engångs................................ 77
Internminne .......................... 21
Enkel tagning ....................... 24
Internminnesverktyg.............71
EV ........................................ 47
ISO ............................. 9, 10, 48
Exponeringsgaffling............. 45
F
Felsökning.......................... 106
Fillagringsdestinationer ....... 91
J
Justering av
exponeringsvärdet ...20, 47
Filnamn ................................ 91
K
Filtillägg............................... 95
Klockinställningar ................ 80
Fisheye-objektiv................... 61
Konverter.............................. 78
Formatera ....................... 69, 71
Kopiera ................................. 70
Formatera musikminnet ....... 96
Kopiering av bilder till
datorn ............................ 89
Funktionsguide..................... 72
Fyrverkeri............................. 28
Färgläge ............................... 55
Förstärkt skärpa.................... 60
126
HOME ..................................36
Korsfilter .............................. 62
Känsl. för
leendeavkänning ...........44
Register
L
Music Transfer ............... 96, 98
S
Ladda ner musik ...................96
Musik ................................... 58
Scenigenkänning...................46
Lagringsdestinationer och
filnamn för bildfiler.......91
Musikverktyg ....................... 96
Scenval ...........................27, 42
Mätmetod ............................. 49
Självdiagnosfunktionen ......117
N
Självutlösare .........................26
Language Setting ..................81
LCD-skärmen .......................20
NTSC ................................... 75
Landskap...............................28
Leendeavkänning......28, 30, 44
Leende-demo ........................73
Leenden.................................63
Levande.................................55
Lysrör 1.................................52
Lysrör 2.................................52
Lysrör 3.................................52
Långsam synkronisering.......25
Lägesomkopplare..................22
M
Macintosh-dator....................97
Makro....................................25
Mapp
Byta ...............................70
Skapa .............................69
Välja ..............................66
Mass Storage.........................74
”Memory Stick Duo”..........122
Memory Stick-verktyg..........69
Meny
Punkter...........................40
Tagning..........................42
Visning ..........................57
Minneshantering ...................69
Skydda ..................................64
Skymning..............................28
O
Olika
storleksändringsmöjl..... 63
Skymningsporträtt ................28
Skärmen
Operativsystem............... 86, 97
Indikatorer .....................16
Optisk zoom ......................... 77
LCD-skärmens
bakgrundsbelysning.......20
P
Ändring av vad som visas
på skärmen.....................20
PAL ...................................... 75
Skärpa .........................7, 24, 50
Partiell färg........................... 61
Slutarbrusreducering.............17
PC......................................... 85
Slutartid ..................................9
PictBridge..................... 74, 101
Smart zoom...........................77
Pip ........................................ 72
Snö ........................................28
PMB ..................................... 88
Soft Snap ..............................28
PTP....................................... 74
Spot-AF ................................50
R
Spotmätning..........................49
Spotmätningshårkors ............49
Radera ............................ 34, 57
Formatera ................ 69, 71
Radering av bilder ................ 34
Retuschering......................... 59
Rotera ................................... 66
SteadyShot ......................28, 56
Strand....................................28
Suddiga bilder.........................8
Suddiga strålar ......................62
Svartvitt ................................56
Rutnät ................................... 76
Rödögekorrigering ............... 60
T
Rödögereducering ................ 54
Tagning
Filmer ............................23
Mjukvara...................87, 88, 96
Stillbilder.......................23
Molnigt .................................52
Tagningsinställningar 1 ........76
MTP ......................................74
Tagningsinställningar 2 ........79
Multi-AF ...............................50
Trimma .................................60
Multikabel.....................89, 102
TV.........................................82
Register
Mjuk skärpa ..........................61
Skapa lagringsmapp..............69
Multi-patternmätning ............49
Multi-uttag ............................15
127
Register
U
Underexponering ....................9
Undervatten ..........................28
Undervattensvitbalans ..........53
Uppspelningszoom ...............32
USB-anslutning ....................74
Utskrift..........................65, 100
Utskrift i en affär ................104
Utskriftsmarkering........65, 104
V
Varningsindikatorer och
meddelanden ...............117
VGA .....................................12
Video ut ................................75
Windows-dator .....................85
Visning av bilder ..................32
Visningsmenyn.....................57
Vitbalans...............................52
Volym...................................32
Välj mapp .............................66
Z
Zoom ....................................25
Ö
Överexponering ......................9
Övervakning .........................77
128
Att observera angående licensen
Programmen ”C Library”, ”Expat” och
”zlib” finns förinstallerade i kameran.
Denna mjukvara tillhandahålles baserat på
licensöverenskommelser med respektive
rättighetsinnehavare. På begäran från
rättighetsinnehavarna till dessa program är
vi skyldiga att informera dig om följande.
Var vänlig läs igenom följande avsnitt.
Läs igenom ”license1.pdf” i ”License”mappen på CD-ROM-skivan. Där finns
licenser (på engelska) för programmen ”C
Library”, ”Expat” och ”zlib”.
Angående mjukvara under GNU GPL/
LGPL
Mjukvara med rätt till följande allmänna
GNU-licens (GNU General Public License)
(i fortsättningen kallad för ”GPL”) eller
mindre allmänna GNU-licens (GNU Lesser
General Public License) (i fortsättningen
kallad för ”LGPL”) medföljer denna
kamera.
Härmed meddelas att du har rätt att få
tillgång till, ändra och återdistribuera
källkod för dessa program under de villkor
som omnämns i den medföljande GPL/
LGPL.
Källkod finns tillgänglig på internet. Den
går att ladda ner från följande adress.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst att du inte kontaktar oss
angående innehållet i källkoden.
Läs igenom ”license2.pdf” i ”License”mappen på CD-ROM-skivan. Där finns
licenser (på engelska) för programmen
”GPL” och ”LGPL”.
För att kunna läsa PDF-filer måste du ha
Adobe Reader. Om det programmet inte
redan är installerat på datorn kan du ladda
ner det från Adobe Systems webbsida:
http://www.adobe.com/
129
Ytterligare information om den här produkten och
svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts
webbplats.
Download PDF

advertising