Sony | SAL300F28G | Sony SAL300F28G 300F28G A-mount-objektiv för digitalkamera Bruksanvisning

4-261-633-61(1)
(1)
objektivet i kamerafästet och vrid det medurs tills det låses fast.
(2)
 Tryck
inte in kamerans spärrknapp till objektivet när du monterar
objektivet.
 Se upp så att du inte sätter objektivet snett.
Ta loss stativkragen
Utbytbart objektiv
Ta bort objektivet
 Bruksanvisning
Samtidigt som du håller objektivets spärrknapp på kameran intryckt,
vrider du objektivet moturs så långt det går och tar sedan bort
objektivet.
300mm F2.8 G
SAL300F28G
Du kan ta bort stativkragen.
1
2
3
A-mount
4
©2006 Sony Corporation
Ta bort objektivet från kameran.
 Mer
information finns under ” Montera/ta bort objektivet”.
Lossa stativkragens låsknapp (1).
Vrid stativkragen så att det röda indexet på stativkragen
(stativkragens monteringsindex intill SET/RELEASE) passar ihop
med det orange indexet på objektivet (objektivmonteringsindex)
(3).
Skjut stativkragen mot objektivfästet och ta bort stativkragen från
objektivet (4).
(3)
(4)
 Hur du fäster motljusskyddet
Du rekommenderas att använda motljusskyddet för att slippa onödiga
reflexer och få bästa möjliga bildkvalitet.
Lossa låsskruven på motljusskyddet och dra motljusskyddet över
framsidan av objektivet. Kontrollera att motljusskyddet sitter fast
ordentligt och skruva sedan åt skruven.
 Fästa remmen
Fäst remmen så blir det lättare att bära objektivet. Fäst remmen genom att
utföra steg (1) och (2).
 Du
kan undvika att objektivet faller i backen om du fäster remmen ordentligt så
att remmen inte lossnar från objektivet.
(1)
(2)
 När
du använder en inbygga kamerablixt bör du ta bort motljusskyddet så att
inte ljuset från blixten blockeras.
Fästa det främre objektivskyddet
Printed in Japan
Vid förvaring vänder du motljusskyddet över objektivet och drar åt skruven
så att motljusskyddet sitter fast på objektivet.
Sätt fast objektivet ordentligt på det främre objektivskyddet, dra i
spännbandet och dra åt med spärren.
 När
du sätter fast det främre objektivskyddet på motljusskyddet riktar du
motljusskyddets hållare mot hålet på objektivskyddet.
 Fokusering
Växla mellan AF (automatiskt fokus)/MF (manuellt fokus)
I ” Bruksanvisning” finner du information om hur du använder
objektivet. Se i ” Bruksanvisning” för delarnas namn, skärpedjupstabell
(i meter). Allmän information om t.ex. användning hittar du i
” Bruksanvisning” och ”Försiktighetsåtgärder innan användning”, som
finns på ett separat informationsblad.
Fokusläget kan växlas mellan AF och MF på objektivet.
För AF-fotografering ställer du både kamera och objektiv på AF. För MFfotografering ställer du antingen kameran eller objektivet eller båda, på MF.
(1)
(2)
 Montera/ta bort objektivet
Montera objektivet
1
Ta bort det främre och bakre objektivskyddet från objektivet
liksom skyddet på kamerahuset.
 Montering på stativ
Fäst stativet på objektivet, inte på kameran.
Ändra vertikalt/horisontellt läge
Lossa låsknappen på stativkragen (1) och vrid kameran åt önskat håll.
Kameran kan snabbt ställas om mellan vertikalt och horisontellt läge
samtidigt som stabiliteten upprätthålls med hjälp av stativet.
 Gråa
2
Passa in det orange indexet på objektivcylindern mot det
orange indexet på kameran (monteringsindexet), skjut sedan in
index (kragindex) finns med 90° intervall på stativkragen. Passa in det grå
indexet på stativkragen mot det grå indexet (objektivindex) på objektivet för att
ställa in kamerans position mer exakt (2).
 När du har ställt in kamerans läge skruvar du åt stativkragens låsknapp
ordentligt.
Välja fokusläge på objektivet
Ställ fokuslägesomkopplaren på lämpligt läge, AF eller MF (1).
 Mer
information om hur du ställer in fokusläget på kameran finns i
bruksanvisningen till kameran.
 I MF-läget vrider du på fokusringen för att ställa in fokus (2) samtidigt som du
tittar genom sökaren.
Använda en kamera utrustad med AF/MF-kontrollknapp
 Tryck
på AF/MF-kontrollknappen för att ställa om AF till MF när både kameran
och objektivet är ställda på AF.
 Tryck på AF/MF-kontrollknappen för att ställa om MF till AF när kameran är
ställd på MF och objektivet är ställt på AF.
 FULL:
Fokusräckvidden är inte begränsad. AF är inställd på hela
fokusräckvidden.
  - 6,4m: AF är ställd på 6,4 m till obegränsat avstånd.
 SET: AF är inställd på den bestämda fokusräckvidden, både för avlägsna och
näraliggande positioner.
Manuell direktfokusering (DMF)
För att aktivera ljudsignalen ställer du ljudsignalsomkopplaren på
BEEP ON.
För att stänga av ljudsignalen ställer du ljudsignalsomkopplaren på
OFF.
Även om du har valt AF växlas inställningen automatiskt över till MF om
du vrider på fokuseringsringen samtidigt som du trycker ned avtryckaren
halvvägs. Det ger en snabb fininställning av fokus (DMF). Välj läget för
korrekt DMF mellan följande. Ställ DMF-lägesomkopplaren på önskat läge.
 Ändra tilläggsfilter
Det här objektivet är utrustat med ett normalfilter.
 Filtret
Standard DMF (STD)
Vrid fokusringen för att ställa in korrekt DMF när fokus är låst i AF-A
(automatisk autofokus) eller AF-S (autofokus för enskilda tagningar). Du
rekommenderas använda det här läget för normala motiv.
Ställa in fokusräckvidden
1
2
 DMF
är inte tillgängligt för AF-C (kontinuerlig autofokus), när motivet är
utanför fokus eller med kontinuerlig ökning för AF-A efter det att den andra
fokusinställningen är bekräftad.
Ständigt tillgänglig (Full-time) DMF (F TIME)
I något av AF-lägena (AF-A/S/C) vrider du på fokuseringsringen när du
trycker ned avtryckaren halvvägs för inställning av korrekt DMF. Det här
läget kan du använda när du tar bilder av motiv som rör sig snabbt.
Skärpedjupsskala (Se Exempel  Bruksanvisning-)
När fokus är inställt på ett visst motiv blir också det som finns på samma avstånd
skarpt, liksom det som ligger inom ett visst intervall framför och bakom motivet;
det är det här som kallas skärpedjup. Skärpedjupet beror på avståndet till
motivet och vilken bländaröppning du har valt och visas med hjälp av linjerna i
skärpedjupsskalan i enlighet med den bländare du har ställt in.
Fokusera objektivet på det önskade långa eller korta avståndet.
 Fokusräckvidden
kan ställas in i vilket fokusläge som helst. AF, MF eller
 Fokusräckvidden
för långa och korta avstånd kan ställas in i vilken ordning
DMF.
som helst.
3
För att ändra tilläggsfilter
1
Tryck ned filterhållarlåset och vrid det sedan moturs 90° mot
objektivets framsida tills det orange indexet är inpassat mot
filterhållaren och lyft sedan upp filterhållaren.
Skjut omkopplaren för inställning av fokusräckvidden till FAR eller
NEAR för rätt fokusräckvidd (beroende på vilket läge du väljer först).
 Omkopplaren
för inställning av fokusräckvidden återgår automatiskt till
sitt ursprungliga läge.
 Om ljudsignalsomkopplaren står i läget ON hörs en ljudsignal när du ställt
in fokusräckvidden.
 Fokusräckvidden som du ställt in gäller tills dess att du ställer in en ny
fokusräckvidd.
Ta bilder på oändligt avstånd i MF-läget
Fokusringen kan vridas en aning förbi läget för oändligheten för att du ska
kunna få rätt skärpeinställning under olika temperaturbetingelser. När du
ställer in skärpan manuellt bör du inte vrida fokusringen ända mot sina
ändlägen, inte ens när du ställer in för oändligt avstånd. Titta genom sökaren
och ställ in skärpan så exakt det går.
Skjut fokusräckviddsbegränsaren till SET.
är en komponent i det optiska systemet. Använd antingen normalfiltret
eller det polariserande (cirkulära) filtret när du tar bilder.
2
 Använda förfokusering
Ett visst motivavstånd kan lagras och hämtas in när som helst. Förinställda
avstånd kan användas för motiv som rör sig snabbt, t.ex. ett tåg i rörelse,
vid sportevenemang eller vid fotografering av häst- och motorsport och
liknande.
Passa in filterhållarlåsets orange index mot filterhållaren, vänd
sidan med filtret mot kameran och sätt sedan in filtret i hållaren i
objektivcylindern.
 När
du sätter fast det polariserande (cirkulära) tilläggsfiltret på objektivet
riktar du filterhållarens pilspets mot objektivets framsida.
3
Tryck ned filterhållarlåset och lås genom att vrida det 90°.
 Filterhållarlåsets
orange index är vinkelrätt mot hållaren.
 Skärpedjupsskalan
och skärpedjupstabellen gäller för 35 mm-kameror.
Skärpedjupet är mindre när du använder digitala systemkameror med utbytbart
objektiv med en bildsensor av storleken APS-C.
 Använda fokuslåsknapparna
Ställa in avståndet till motivet
Det här objektivet har 4 fokuslåsknappar.
Avbryt AF genom att trycka på fokuslåsknappen i AF-läget. Fokus är låst
och du kan utlösa slutaren på den fasta fokusen. Släpp upp fokuslåsknappen
samtidigt som du trycker ned avtryckaren halvvägs för att aktivera AF igen.
1
2
Skjut fokuslås/förfokus-omkopplaren till PREFOCUS.
Fokusera objektivet på det avstånd du vill ställa in.
 Fokusräckvidden
DMF.
3
kan ställas in i vilket fokusläge som helst. AF, MF eller
Tryck på förfokusknappen för att lagra avståndet till motivet.
Använda det polariserande (cirkulära) tilläggsfiltret
1
2
Ställ in fokus medan du tittar i sökaren.
Vrid inställningsringen på det polariserande (cirkulära)
tilläggsfiltrets filterhållare medan du tittar i sökaren för att ställa
in polariseringsgraden vid tagning.
 Det
lagrade avståndet gäller tills du ställer in ett nytt avstånd.
ljudsignalsomkopplaren står i läget ON hörs en ljudsignal när
avståndet till motivet lagras.
 Om
Ställ fokuslås/förfokus-omkopplaren på FOCUS HOLD och tryck sedan
på fokuslåsknappen.
 Fokuslåsknappens funktion kan ändras på kameror som har en funktion som
Hämta in det inställda avståndet till motivet
1
tillåter egna inställningar. Mer information finns i bruksanvisningen till kameran.
2
Skjut fokuslås/förfokus-omkopplaren till PREFOCUS.
 Ställ
fokuslåsknappen på FOCUS HOLD på kameror som har en funktion
som tillåter egna inställningar.
Tryck på fokuslåsknappen så att objektivet ställer in fokus på
förfokuspositionen.
 När AF är aktiverat trycker du ned fokuslåsknappen när du tar bilder. Om du
släpper upp fokuslåsknappen återaktiveras AF och fokusräckvidden kan ändras.
ljudsignalsomkopplaren står i läget ON hörs en ljudsignal när du
hämtar in det förinställda avståndet till motivet.
 Om
 Ändra fokusräckvidden (AF-räckvidd)
Med fokusräckviddsbegränsaren kan du minska tiden för autofokusen. Den
här funktionen kan du använda när avståndet till motivet är bestämt. Du kan
också ställa in önskad fokusräckvidd och välja den.
Välj fokusräckvidd genom att skjuta fokusräckviddsbegränsaren åt
sidan.
 Använda ljudsignalen
Ljudsignalen hörs när fokusräckvidden ställs in som anpassad inställning med
omkopplaren för inställning av fokusräckvidden eller om förfokusräckvidden
ställs in eller hämtas in med förfokusknappen.
 Det
polariserande (cirkulära) filtret kan reducera eller eliminera oönskade
reflexer (polariserat ljus) från ickemetalliska ytor som t.ex. vatten, glas,
fönster, blank plast, keramik, papper och liknande. Det kan även filtrera
bort polariserat ljus från atmosfären så att färgerna återges kraftfullare. Du
kan ställa in polariseringsgraden för att få en bra kontrast när du tar bilder
med blå himmel.
 I allmänhet ska reflekterat ljus (polariserat) undvikas i bilderna, men det
utesluter inte att du kan ställa in polariseringsgraden för att åstadkomma
specialeffekter.
 Mängden ljus som når bildsensorn minskar. Om kameran är inställd på
läget för manuell exponering och du använder en exponeringsmätare
som kan köpas i handeln, eller om kameran är inställd på manuellt
exponeringsläge och du använder funktionen för manuell blixtkontroll som
finns på vissa externa blixtar, ställer du in exponeringskompensationen
genom att öppna bländaren 1 eller 2 steg mot + sidan.
Download PDF