Sony | SAL500F80 | Sony SAL500F80 500F80 A-mount-objektiv för digitalkamera Bruksanvisning

2-685-148-61(1)
1···Fokusring 2···Avståndsskala
3···Avståndsindex 4···Objektivkontakter
5···Tilläggsfilter 6···Objektivmonteringsindex
7···Tilläggsfilterlås 8···Fokuslåsknapp
9···Motljusskydd
1
2
3
4
100
50
Objektiv till digital systemkamera
 Delarnas namn och placering
5
Bruksanvisning
6
9
8
7
500mm F8 Reflex
SAL500F80
 Montera/ta bort objektivet
Montera objektivet
©2006 Sony Corporation Printed in Japan
1
2
Ta bort det främre och bakre objektivskyddet från objektivet liksom skyddet
på kamerahuset.
Passa in det orange indexet på objektivcylindern mot det orange indexet på
kameran (monteringsindexet), skjut sedan in objektivet i kamerafästet och
vrid det medurs tills det låses fast.
• Tryck inte in kamerans spärrknapp till objektivet när du monterar objektivet.
• Se upp så att du inte sätter objektivet snett.
Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för
brand eller elstötar.
Titta inte direkt på solen genom den här linsen.
I så fall kan du skada ögonen vilket i sin tur kan leda till synnedsättning.
Förvara objektivet utom räckhåll för små barn.
Det finns risk för olyckor och skador.
Omhändertagande av gamla elektriska och
elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska
Unionen och andra Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten
inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället
lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning
av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Samtidigt som du håller objektivets spärrknapp på kameran intryckt, vrider du
objektivet moturs så långt det går och tar sedan bort objektivet.
Fästa det främre linsskyddet
Sätt alltid fast det främre linsskyddet med motljusskyddet monterat.
 Fokusering
AF (autofokus)
När du använder AF ställer kameran automatiskt in skärpan.
När du använder kameror med en bred fokusram, bör du använda en centrerad lokal fokusram eller en spotfokusram. Andra lokala fokusramar kan inte användas.
• Rör inte fokusringen när den roterar.
MF (manuell fokusering)
Du ställer in skärpan manuellt genom att ställa kameran på MF och tittar genom sökaren samtidigt som du vrider fokusringen
tills motivet blir skarpt. Fokussignalen i sökaren visar den aktuella skärpegraden.
• Fokusringen kan vridas en aning förbi läget för oändligheten för att du ska kunna få rätt skärpeinställning under olika
temperaturbetingelser. När du ställer in skärpan manuellt bör du inte vrida fokusringen ända mot sina ändlägen, inte ens när du ställer
in för oändligt avstånd. Titta genom sökaren och ställ in skärpan så exakt det går.
50
VARNING!
Ta bort objektivet
100
500mm F8 Reflex är ett lätt och kompakt superteleobjektiv som använder sig
av ett optiskt reflexsystem.
-kameror.
Det här objektivet är tillverkat för Sony
Att tänka på när du använder objektivet
• Lämna inte objektivet i direkt solljus. Om solljuset fokuseras på ett närliggande
föremål kan det orsaka brand. Om du absolut måste lämna objektivet i solen bör
du sätta på objektivskyddet.
• Utsätt inte objektivet för slag och stötar när du monterar det.
• Förvara alltid objektivet med objektivskydden påsatta när du inte använder det.
• Förvara inte objektivet under någon längre tid där det är mycket fuktigt,
eftersom det då finns risk för mögelbildning.
• Greppa inte kameran i den del av objektivet som förlängts på något sätt, t.ex. för
fokusering.
• Vidrör inte objektivets kontakter. Om smuts eller liknande avsätts på objektivets
kontakter kan det störa signalerna som sänds fram och tillbaka mellan objektivet
och kameran, vilket i sin tur kan leda till funktionsstörningar.
100
Använda en fokuslåsknapp
Avbryt AF genom att trycka på fokuslåsknappen i AF-läget. Fokus är låst och du kan utlösa slutaren på den fasta fokusen.
Släpp upp fokuslåsknappen samtidigt som du trycker ned avtryckaren halvvägs för att aktivera AF igen.
• Fokuslåsknappens funktion kan ändras på kameror som har en funktion som tillåter egna inställningar. Mer information finns i
bruksanvisningen till kameran.
Kondensbildning
Om du flyttar objektivet direkt från en kall till en varm plats, kan det hända
att det bildas kondens (fukt) på objektivet. Du undviker detta genom att
placera objektivet i en plastpåse eller liknande. Du kan ta ut objektivet
ur plastpåsen när temperaturen i plastpåsen har samma temperatur som
omgivningen.
 Välja lägen för tagning
Objektivets bländare är låst på f/8. Använd läget P, A eller M (när du använder läget A eller M, kan du bara ställa bländaren på f/8).
• När du använder S-läget är det inte säkert att exponeringen blir korrekt, beroende på vilken slutartid som är inställd.
Rengöra objektivet
• Undvik direktkontakt med objektivets lins.
• Om objektivet blir smutsigt kan du borsta bort smutsen med en blåspensel och
sedan torka rent med en ren mjuk duk (rengöringsduk KK-CA rekommenderas
(tillval)).
• Använd aldrig någon typ av organiskt lösningsmedel, t.ex. thinner eller bensin,
för rengöring av lins och objektiv.
50
 Ändra tilläggsfiltren
Själva objektivet saknar bländarinställning.
För att ställa in mängden ljus monterar du det medföljande normalfiltret eller filtret ND4X.
Tilläggsfiltren är komponenter i det optiska systemet. Använd antingen normalfiltret eller filtret ND4X när du tar bilder.
Normalfiltret är standardfiltret, det filter du använder i normalfallet. När du tar bilder av ljusa motiv eller om du vill förlänga slutartiden, monterar du filtret ND4X
(vilket minskar mängden ljus med 2 steg, motsvarande f/16).
• Skärpedjupet påverkas inte när du monterar filtret ND4X.
Byta tilläggsfilter
1
2
3
Tryck ned tilläggsfilterlåset och vrid det sedan moturs 90° tills det vita indexet är inpassat mot
tilläggsfiltret och lyft sedan upp tilläggsfiltret.
Passa in tilläggsfilterlåsets index med tilläggsfiltret, vänd sidan markerad med NORMAL eller ND4X mot kameran och skjut sedan in
tilläggsfiltret i objektivcylindern.
Tryck ned tilläggsfilterlåset och lås det genom att vrida det medurs 90°.
• Tilläggsfilterlåsets index är vinkelrätt mot tilläggsfiltret.
Om filtret ND4X
• Filtret ND4X medföljer och sitter på insidan av det främre linsskyddet.
• Du kan bära filtret ND4X fastsatt på insidan av det främre linsskyddet.
Tekniska data
Motsvarar
Modell
35 mm
Objektivelement*2 Bildvinkel 1*3 Bildvinkel 2*3
(Modellbeteckning) brännvidd*1
(mm)
500mm F8
Reflex
(SAL500F80)
*1
*2
*3
*4
750
5-7
5°
3°10'
Minsta
fokus*4
(m)
Största
förstoring (×)
Minsta f-tal
(bländare)
4,0
0,13
f/8 (fast)
Storlek (största
Filterdiameter
diameter × höjd) Vikt (g)
(mm)
(mm)
42
(exklusiv
användning)
Ca. 89×118
Ca. 665
Värdet för brännvidd motsvarande 35 mm-format baseras på digitala systemkameror som har en bildsensor av storleken APS-C.
Värdena för linsgrupper och objektivelement inkluderar det normala filtret och filtret ND4X.
Värdet för bildvinkel 1 baseras på kameror av 35 mm-format; värdet för bildvinkel 2 baseras på digitala systemkameror utrustade med bildsensor av storleken APS-C.
Minsta fokus är det kortaste avståndet från bildsensorn till motivet.
Inkluderade artiklar: Objektiv (1), Främre objektivskydd (1), Bakre objektivskydd (1), Motljusskydd (1) Normalfilter (1), Filtret ND4X (1), Uppsättning tryckt
dokumentation
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
Download PDF

advertising