Sony | DSC-T500 | Sony DSC-T500 Bruksanvisning

VKLICKA!
Innehållsförteckning
Grundmanövrer
Hur man använder
tagningsfunktionerna
Digital stillbildskamera
Hur man använder
uppspelningsfunktionerna
Bruksanvisning till
Cyber-shot
Skräddarsy
inställningarna
DSC-T500
Läs noggrant igenom den här
bruksanvisningen tillsammans med
”Handledningen” och ”Guiden för
avancerad användning av Cyber-shot”
innan du börjar använda kameran, och spara
dem sedan så att du kan slå upp saker i
framtiden.
Titta på bilder på en TV
Använda kameran
tillsammans med en
dator
Utskrift av stillbilder
Felsökning
Övrigt
Index
© 2008 Sony Corporation
3-700-728-92(1)
SE
Att observera när kameran används
Att observera angående vilka sorters
”Memory Stick”-minneskort som går att
använda (medföljer ej)
”Memory Stick Duo”:
”Memory Stick Duo”minneskort går att använda
i den här kameran.
”Memory Stick”:
”Memory Stick”minneskort går inte
att använda i den
här kameran.
Andra sorters minneskort går inte att
använda.
Se sidan 127 för närmare detaljer om
”Memory Stick Duo”-minneskort.
Carl Zeiss-objektivet
Den här kameran är utrustad med ett Carl
Zeiss-objektiv som ger skarpa bilder med
utmärkt kontrast.
Objektivet i den här kameran är tillverkat
enligt ett kvalitetsgarantisystem som
godkänts av Carl Zeiss och motsvarar
kvalitetsstandarden hos Carl Zeiss i
Tyskland.
Att observera angående LCD-skärmen
och objektivet
• LCD-skärmen är tillverkad med extrem
högprecisionsteknik vilket gör att minst 99,99%
av bildpunkterna är praktiskt användbara. Det
kan dock förekomma små punkter som alltid är
svarta eller alltid lyser (vitt, rött, blått eller
grönt) på LCD-skärmen. Dessa punkter är inget
fel utan beror på tillverkningsprocessen och
påverkar inte bilderna som lagras.
När man använder ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort i ”Memory Stick”kompatibel utrustning
Det går att använda ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort genom att sätta i det i en
Memory Stick Duo-adapter (medföljer ej).
Memory Stick Duoadapter
Att observera angående batteripaketet
• Ladda upp det medföljande batteripaketet innan
du använder kameran för första gången.
• Batteripaketet går att ladda upp även om det inte
är helt urladdat. Det går också att använda
batteripaketet även om det bara är delvis
uppladdat.
• Om du inte tänker använda batteripaketet på
länge så använd upp den kvarvarande
laddningen och ta ut batteripaketet ur kameran,
och förvara det sedan på ett svalt och torrt ställe.
Detta är viktigt för att batteripaketet ska
fortsätta att fungera.
• Se sidan 129 för närmare detaljer om vilka
sorters batteripaket som går att använda.
2
Svarta, vita, röda, blå
eller gröna punkter
• Om det stänker vatten eller annan vätska på
LCD-skärmen så att den blir blöt, så torka
genast av skärmen med en mjuk duk. Om
vätskan får bli kvar på LCD-skärmen kan dess
prestanda sjunka eller det kan bli fel på den.
• Om LCD-skärmen eller objektivet utsätts för
direkt solljus under längre tid finns det risk att
det blir fel på kameran. Var försiktig när du
lägger kameran nära ett fönster eller utomhus.
• Tryck inte på LCD-skärmen. Skärmen kan bli
missfärgad vilket i sin tur kan leda till fel på
den.
• På kalla ställen kan det hända att det uppstår en
svans efter bilden på LCD-skärmen. Detta är
inget fel.
• Var försiktig så att du inte råkar stöta till
objektivet och tryck inte på det.
Att observera när kameran används
Att observera vid uppspelning av filmer
på andra apparater
Den här kameran använder MPEG-4 AVC/H.264huvudprofilen för att spela in filmer. Det innebär
att filmer som är inspelade med den här kameran
inte går att spela upp på apparater som saknar stöd
för MPEG-4 AVC/H.264.
Bilderna som används i den här
bruksanvisningen
Bilderna som används som exempel i denna
bruksanvisning är reproduktioner, och inte
faktiska bilder som tagits med den här kameran.
3
Innehållsförteckning
Att observera när kameran används......................................................... 2
Grundteknik för bättre bilder ..................................................................... 8
Skärpa – Hur man ställer in skärpan för ett motiv.............................................. 8
Exponering – Justering av ljusstyrkan ............................................................. 10
Färg – Angående belysningens inverkan........................................................ 11
Kvalitet – Angående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek” ........................................ 12
Blixt – Angående användning av blixten ......................................................... 14
Delarnas namn........................................................................................ 15
Indikatorer på skärmen ........................................................................... 17
Hur man använder pekskärmen.............................................................. 21
Ändring av vad som visas på skärmen ................................................... 22
Lagring i internminnet ............................................................................. 24
Grundmanövrer
Stillbildstagning ....................................................................................... 25
Inspelning av filmer ................................................................................. 29
Visning av bilder...................................................................................... 31
Radering av bilder................................................................................... 35
De olika funktionerna – HOME-skärmen/menyn..................................... 36
Menypunkter ........................................................................................... 39
Hur man använder tagningsfunktionerna
Ändring av tagningsläget ........................................................................ 41
Ta bilder i olika sorters scener ................................................................ 42
Bildtagning (i autoprogramläget)............................................................. 44
Skärpa: Ändring av skärpeinställningsmetoden
Mätmetod: Val av mätmetod
ISO: Inställning av ljuskänsligheten
EV: Justering av ljusstyrkan
4
Innehållsförteckning
Tagningsmenyn.......................................................................................50
Inspelningssätt: Val av metod för tagning av flera bilder i följd
EV: Justering av ljusstyrkan
Skärpa: Ändring av skärpeinställningsmetoden
Mätmetod: Val av mätmetod
Vitbalans: Justering av färgtonerna
Färgläge: Ändring av bildernas färgdjup och pålägg av specialeffekter
Blixtnivå: Justering av mängden blixtljus
Rödögereducering: Inställning av rödögereduceringsfunktionen
Ansiktsavkänning: Avkänning av motivets ansikte
SteadyShot: Val av bildstabiliseringsläge
Inställningar: Olika tagningsinställningar
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
Visningsmenyn ........................................................................................58
(Retuschering): Retuschering av stillbilder
(Olika storleksändringsmöjl.): Ändring av bildstorleken för olika användningssätt
(Bredzoom): Stillbildsvisning i 16:9-format
(Bildspel): Uppspelning av en serie bilder med effekter och musik
(Radera): Radering av bilder
(Skydda): Skydd mot oavsiktlig radering
: Utskriftsmarkering
(Utskrift): Utskrift av bilder på en skrivare
(Rotera): Vridning av en stillbild
(Välj mapp): Val av visningsmapp
(Volyminställning): Justering av volymen
5
Innehållsförteckning
Skräddarsy inställningarna
Skräddarsy minneshanteringsfunktionen och inställningarna................. 69
Minneshantering............................................................................... 70
Minnesverktyg — Memory Stick-verktyg .......................................... 70
Formatera
Byt lagringsmapp
Skapa lagringsmapp
Kopiera
Minnesverktyg — Internminnesverktyg ............................................ 73
Formatera
Inställningar ...................................................................................... 74
Huvudinställningar — Huvudinställningar 1...................................... 74
Pip
Kontinuerlig uppsp.
Kalibrering
Funktionsguide
Initialisera
Huvudinställningar — Huvudinställningar 2...................................... 76
USB-anslutning
Video ut
KONTR. FÖR HDMI
TV-TYP
Tagningsinställn. — Tagningsinställningar 1.................................... 78
AF-lampa
AF-metod
Rutnät
Digital zoom
Tagningsinställn. — Tagningsinställningar 2 .................................... 80
Auto-rotering
Autom. granskning
Klockinställningar.............................................................................. 81
Language Setting ............................................................................. 82
Titta på bilder på en TV
Titta på bilder på en TV........................................................................... 83
6
Innehållsförteckning
Använda kameran tillsammans med en dator
Hur man använder kameran tillsammans med en Windows-dator..........89
Installation av den medföljande mjukvaran .............................................91
Angående ”Picture Motion Browser” (medföljer) .....................................93
Kopiera bilder till datorn med hjälp av ”Picture Motion Browser” ............... 94
Kopiera bilder till en dator utan att använda ”Picture Motion Browser” ...98
Titta på bildfiler som är lagrade i datorn på kameran genom att kopiera dem
till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort ..................................................100
Hur man använder ”Music Transfer” (medföljer) ...................................101
Hur man använder kameran tillsammans med en Macintosh-dator......102
För att öppna ”Guiden för avancerad användning av Cyber-shot” ........104
Utskrift av stillbilder
Hur man skriver ut stillbilder ..................................................................105
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare..............................106
Utskrift i en affär ....................................................................................109
Felsökning
Felsökning .............................................................................................111
Varningsindikatorer och meddelanden..................................................122
Övrigt
Använda kameran utomlands — strömkällor ........................................126
Angående ”Memory Stick Duo” .............................................................127
Angående batteripaketet .......................................................................129
Angående batteriladdaren .....................................................................130
Index
Index......................................................................................................131
7
Grundteknik för bättre bilder
Skärpa
Exponering
Färg
Kvalitet
Blixt
I det där kapitlet beskrivs grunderna för att
använda kameran. Här beskrivs hur man
använder olika funktioner på kameran som
t.ex. HOME-skärmen (sidan 36) och
menyerna (sidan 38).
Skärpa
Hur man ställer in skärpan för ett motiv
När man trycker ner avtryckaren halvvägs ställer kameran automatiskt in skärpan (autofokus).
Kom ihåg att bara trycka ner avtryckaren halvvägs.
Tryck inte ner avtryckaren
helt på en gång.
Tryck ner avtryckaren
halvvägs.
AE/AF-låsindikator
blinkar , tänds/piper.
Tryck sedan ner
avtryckaren helt.
När det är svårt att ställa in skärpan t [Skärpa] (sidan 44)
Om bilden ser suddig ut trots att skärpan är inställd kan det bero på att kameran skakar. t Se
”Tips för att förhindra suddiga bilder” nedan.
8
Grundteknik för bättre bilder
Tips för att förhindra suddiga bilder
Om man råkar flytta kameran av misstag medan bilden tas kallas det för
”skakningsoskärpa”. Om det i stället är motivet som rör sig när bilden tas kallas det för
”rörelseoskärpa”.
Skakningsoskärpa
Orsak
Du skakade med händerna eller hela kroppen
medan du tryckte på avtryckaren, så att hela bilden
blev suddig.
Vad du kan göra för att minska
suddigheten
• Använd ett stativ eller placera kameran på en flat
yta så att den står stadigt.
• Använd 2-sekunderssjälvutlösaren och
stabilisera kameran genom att hålla armarna
tryckta mot kroppen efter att du har tryckt på
avtryckaren.
Rörelseoskärpa
Orsak
Trots att du höll kameran stadigt rörde sig motivet
under exponeringen så att det blev suddigt i
bilden.
Vad du kan göra för att minska
suddigheten
• Ställ in
(Hög känslighet) bland scenlägena.
• Ställ in en högre ISO-känslighet så att slutartiden
blir snabbare, och tryck på avtryckaren innan
motivet rör sig.
Observera
• Bildstabiliseringsfunktionen är påslagen med fabriksinställningarna, så att kameran automatiskt
kompenserar för skakningsoskärpa. Detta fungerar dock inte för rörelseoskärpa.
• Risken för kameraskakningar och rörelseoskärpa ökar i dålig belysning eller när man använder en lång
slutartid, som t.ex. i
(skymningsläget) eller
(skymningsporträttläget). Glöm inte ovanstående
tips när du tar bilder i sådana situationer.
9
Grundteknik för bättre bilder
Exponering Justering av ljusstyrkan
Det går att skapa olika bilder genom att variera exponeringen och ISO-känsligheten.
Exponeringen är den mängd ljus som släpps in i kameran när man trycker ner avtryckaren.
Exponering:
Slutartid = Den tidsperiod under vilken kameran
släpper in ljus
Bländare = Storleken på den öppning som ljuset släpps
in igenom
ISO-känslighet (rekommenderat
exponeringsindex)
= Inspelningskänslighet
Överexponering
= för mycket ljus
Bilden blir vitaktig.
Korrekt exponering
Underexponering
= för lite ljus
Bilden blir mörk.
10
I det helautomatiska läget ställs
exponeringen automatiskt in på ett
lämpligt värde. Du kan även själv ställa in
exponeringen för hand med hjälp av
nedanstående funktioner.
Justering av exponeringsvärdet
(EV):
Du kan justera den exponering som
kameran har ställt in (sidan 49).
Mätmetod:
Du kan bestämma vilken del av motivet
som ska mätas för
exponeringsinställningen (sidan 47).
Grundteknik för bättre bilder
Justering av ISO-känsligheten (rekommenderat exponeringsindex)
ISO-känsligheten är en inställning som påverkar slutartiden för inspelningsmedia som
använder en ljuskänslig bildsensor. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika
med olika ISO-känslighet.
Se sidan 48 angående hur man justerar ISO-känsligheten.
Hög ISO-känslighet
Används för att ta ljusa bilder på mörka ställen och samtidigt använda en
kortare slutartid för att minska risken för skakningsoskärpa.
Samtidigt ökar dock störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Används för att ta mjukare bilder.
Om exponeringen är otillräcklig kan det hända att bilden blir mörk.
Färg
Angående belysningens inverkan
Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena.
Exempel: Färgerna i en bild påverkas av belysningsförhållandena
Väder/belysning
Ljusets egenskaper
Dagsljus
Molnigt
Lysrör
Glödlampsbelysning
Vitt (standard)
Blåaktigt
Grönaktigt
Rödaktigt
I det helautomatiska läget ställs färgtonerna in automatiskt.
Du kan även själv justera färgtonerna för hand med hjälp av punkten [Vitbalans] (sidan 52).
11
Grundteknik för bättre bilder
Kvalitet
Angående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek”
En digital bild består av ett antal små punkter som kallas för bildpunkter eller pixlar.
Bilder som består av många bildpunkter tar mer plats i minnet, men blir samtidigt mer
detaljerade. ”Bildstorleken” är ett mått på antalet bildpunkter. Även om det inte går att se
skillnaden på skärmen på kameran blir såväl detaljerna som databearbetningstiden annorlunda
när bilden skrivs ut eller visas på en datorskärm.
Beskrivning av förhållandet mellan bildpunkterna och bildstorleken
1 Bildstorlek: 10M
3648 × 2736 bildpunkter = 9 980 928 bildpunkter
2 Bildstorlek: VGA
640 × 480 bildpunkter = 307 200 bildpunkter
Bildpunkter
Val av bildstorlek (sidan 13, 27, 30)
Bildpunkt
12
Många bildpunkter
(Hög bildupplösning
men stora filer)
Exempel: Utskrift i
upp till A3+-format
Få bildpunkter
(Grövre bildkvalitet
men mindre filer)
Exempel: Bilder som
ska skickas som e-post
Grundteknik för bättre bilder
Standardinställningarna är markerade med
.
Bildstorlek
Användningsriktlinjer
Antal bilder
10M
(3648×2736)
För utskrift i upp till A3+format
3:2 (8M)*1
(3648×2432)
Tagning med 3:2-aspekt
5M
(2592×1944)
För utskrift i upp till A4-format
3M
(2048×1536)
För utskrift i upp till 10×15 cm
eller 13×18 cm
VGA
(640×480)
Tagning i litet bildformat för
epostbilagor
16:9 (7M)*2
(3648×2056)
För uppspelning på en HD-TV
och utskrift i upp till A4
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
För uppspelning på en HD-TV
Utskrift
Färre
Fin
Fler
Grov
Färre
Fin
Fler
Grov
1)
* Bilderna lagras med ett aspektförhållande på 3:2, samma som på fotopapper, vykort osv.
*2) Bilden fyller hela skärmen. Det kan hända att bilden skärs av i kanterna vid utskriften (sidan 119).
Bildstorlek för filmer
1280×720(Fin)
Genomsnittlig
bittakt/sekund
Användningsriktlinjer
9 Mbps
Filminspelning med högsta kvalitet för
HDTV-uppspelning
6 Mbps
Filminspelning med standardkvalitet för
HDTV-uppspelning
3 Mbps
Filminspelning i lagom storlek för
Webbuppladdning
1280×720(Standard)
VGA
• Filmer som spelas in med den här kameran lagras i formatet MPEG-4 AVC/H.264, ca. 30 bildrutor/
sekund, progressivt, AAC, mp4.
• Ju större bildstorlek och ju högre bittakt, desto högre bildkvalitet.
• När bildstorleken är inställd på
för filmer zoomas bilden in.
13
Grundteknik för bättre bilder
Blixt
Angående användning av blixten
När blixten används kan det hända att motivets ögon blir röda i bilden, eller att det uppstår
suddiga vita prickar. Dessa fenomen går att minska genom att göra på följande sätt.
Röda ögon
På mörka ställen vidgar sig pupillerna. Blixtljuset reflekteras av blodkärl i ögats näthinna, så
att ögonen blir röda i bilden.
Kamera
Öga
Näthinna
Hur kan man minska risken för röda ögon?
• Ställ in punkten [Rödögereducering] på [På] (sidan 55).
• Ställ in
(Hög känslighet)* bland scenlägena (sidan 42). (Blixten stängs automatiskt av.)
• Om motivets ögon blir röda i bilden kan du rätta till det efteråt med hjälp av funktionen [Retuschering] på
visningsmenyn (sidan 58) eller med hjälp av det medföljande programmet ”Picture Motion Browser”.
Vita prickar
Detta orsakas av partiklar (damm, pollen, osv.) i luften framför objektivet. När de träffas av
blixtljuset från kameran syns de som vita prickar i bilden.
Kamera
Motiv
Partiklar
(damm, pollen,
osv.) i luften
Hur kan man minska risken för vita prickar?
• Öka belysningen i rummet och ta bilden utan blixt.
• Ställ in
(Hög känslighet)* bland scenlägena. (Blixten stängs automatiskt av.)
* Även om man ställer in
(Hög känslighet) bland scenlägena kan slutartiden bli lång i dålig belysning
eller på mörka ställen. Använd i så fall stativ eller håll armarna tryckta mot kroppen efter att du har tryckt
på avtryckaren.
14
Delarnas namn
Se sidorna inom parentes för närmare
detaljer om hur de olika funktionerna
används.
Kamera
Undersidan
A Avtryckare (26)
B Zoomknapp (W/T) (27, 30)
C Stereomikrofon
D
(uppspelning)-knapp (31)
E POWER-knapp/POWER-lampa
F Blixt (28)
A LCD-skärm/pekskärm (21, 22)
G Objektiv
B Lägesomkopplare (25, 29)
H Självutlösarlampa (27, 30)/AF-lampa
(78)
C Ögla för handlovsrem/grepp
I Linsskydd
E Batterifack
D Högtalare
F Multi-uttag
G Läsnings/skrivningslampa
H ”Memory Stick Duo”-fack
I Batteriutmatningsknapp
J Lock till batteri/”Memory Stick Duo”facket
K Stativfäste
• Använd ett stativ med en skruvlängd på
högst 5,5 mm. Annars går det inte att fästa
kameran ordentligt, och det finns även risk
för skador på kameran.
15
Delarnas namn
Multistället
E DC IN-uttag
När nätadaptern AC-LS5K används
(medföljer ej)
v-märke
1Till DC
IN-uttaget
Placera kameran i multistället i följande
fall:
• För att ansluta kameran till en dator via en
USB-kabel.
• Vid anslutning till ljud/bildingångarna på
en TV.
• För att ansluta kameran till en PictBridgekompatibel skrivare.
A Kamerakontakt
B HDMI OUT-uttaget (84)
C A/V OUT (STEREO)-uttag (83)
D USB-uttaget (94, 106)
16
2 Till ett vägguttag
• Det går inte att ladda upp batteripaketet
genom att ansluta kameran till nätadaptern
AC-LS5K. Använd den medföljande
batteriladdaren för att ladda upp
batteripaketet.
Indikatorer på skärmen
Peka på [DISP] längst ner till höger på
skärmen för att gå över till valskärmen för
visningssättet (sidan 22).
Se sidorna inom parentes för närmare
detaljer om hur de olika funktionerna
används.
A
Indikator
Betydelse
Återstående batteritid
Varning för svagt batteri
(122)
Blixtladdning
Vid tagning av stillbilder
C:32:00
Självdiagnosfunktionen
(122)
Zoomförstoringsgrad (27,
30, 79)
B
Indikator
Betydelse
SteadyShot (57)
• Tänds när avtryckaren
trycks ner halvvägs med
standardinställningarna.
Vid inspelning av filmer
Lagringsmedium
(”Memory Stick Duo”,
internminnet)
Lagringsmapp (70)
• Den här punkten visas inte
när internminnet används.
96
Antal lagringsbara bilder
00:25:05
Inspelningsbar tid (h:m:s)
Autofokuslampa (78)
Vibrationsvarning
• Anger att bilden kan
komma att bli suddig på
grund av att kameran skakar
och belysningen är för svag.
Det går fortfarande att ta
bilder även om
vibrationsvarningen visas.
Vi rekommenderar dock att
du slår på bildstabiliseringsfunktionen, använder
blixten för att öka mängden
ljus, eller monterar kameran
på stativ eller stabiliserar
den på något annat sätt
(sidan 9).
17
Indikatorer på skärmen
Indikator
Betydelse
Indikator
Betydelse
Rödögereducering (55)
ISO400
ISO-tal (48)
Blixtnivå (55)
+2.0EV
Exponeringsvärde (49)
Lagringsläge (50)
Makro/förstoringsglasläget
(28, 30)
Ansiktsavkänning (56)
Mätmetod (47)
• Visas när punkten
[Visningsinställningar] är
inställd på [Endast bild].
Skärpa (44)
Blixtläge (28)
• Visas när punkten
[Visningsinställningar] är
inställd på [Endast bild].
Pek-AF-indikator (26)
Självutlösare (27, 30)
Vitbalans (52)
Standby
INSP
Paus/inspelning av film
Färgläge (54)
0:12
Inspelningstid (m:s)
C
Indikator
Betydelse
Autofokusram (44)
Histogram (23)
0/3
Räkneverk för stillbilder
(30)
Fotoknapp (30)
z
AE/AF-lås (26)
Slutarbrusreducering
• När slutartiden blir längre
än en viss tid i svag
belysning aktiveras
automatiskt
slutarbrusreduceringsfunktionen för att minska
störningarna i bilden.
18
125
Slutartid
F3.5
Bländarvärde
Indikatorer på skärmen
Vid visning av stillbilder
A
Indikator
Betydelse
Återstående batteritid
Varning för svagt batteri
(122)
Bildstorlek (13)
Utskriftmarkering (DPOF)
(109)
Skydd (65)
C:32:00
Självdiagnosfunktionen
(122)
Uppspelningszoom (32)
Vid uppspelning av filmer
B
Indikator
Betydelse
Uppspelningsmedium
(”Memory Stick Duo”,
internminnet)
Uppspelningsmapp (67)
• Den här punkten visas inte
när internminnet används.
8/8
Bildnummer/antal lagrade
bilder i vald mapp
PictBridge-anslutning (108)
• Ta inte av kameran från
multistället och koppla inte
loss USB-kabeln medan
denna ikon visas på
skärmen.
Mappbyte (67)
• Den här punkten visas inte
när internminnet används.
PictBridge-anslutning (106)
VOL.
Volym (68)
19
Indikatorer på skärmen
C
Indikator
Betydelse
125
Slutartid
F3.5
Bländarvärde
ISO400
ISO-tal (48)
+2.0EV
Exponeringsvärde (49)
Mätmetod (47)
Blixt
Vitbalans (52)
N
Uppspelning (31)
Uppspelningsmätare
0:00:12
Räkneverk
101-0012
Mapp/filnummer (67)
2008 1 1
9:30 AM
Inspelningsdatum/tidpunkt
för bilden
Histogram (23)
•
20
tänds när
histogramvisningen är
avstängd.
Hur man använder pekskärmen
På den här LCD-skärmen visas även olika knappar för att styra kameran (pekskärmen).
Pekskärm
1 Slå på kameran.
Under tagning: Skjut linsskyddet nedåt.
Under uppspelning: Tryck på
(uppspelning).
2 Rör lätt vid knapparna på skärmen med fingret.
Angående knapparna på pekskärmen
•
•
•
•
Om den punkt du vill ställa in inte visas på skärmen så peka på v/V/b/B för att byta sida.
Det går att återvända till föregående skärm genom att peka på [BACK] eller [×].
Peka på [OK] för att gå vidare till nästa skärm.
När du pekar på [?] tänds en guide om den punkt du pekade på. För att gömma undan guiden
pekar du en gång till på [?].
• Använd pekskärmen genom att trycka lätt på den med fingret.
• Tryck inte hårdare än nödvändigt på LCD-skärmen.
• Om man pekar i det övre högra hörnet på skärmen under tagning släcks knapparna och
ikonerna tillfälligt. När man tar bort fingret från skärmen tänds knapparna och ikonerna igen.
21
Ändring av vad som visas på skärmen
Peka på [DISP] på skärmen för att gå över
till valskärmen för visningssättet.
Endast bild
• Alla inställningar utom punkten [LCDljusstyrka] går att göra var för sig för tagning
och uppspelning.
• I indexläget går det att ställa in hur många bilder
som ska visas (sidan 32).
• Om man pekar på
under uppspelning
i läget [Normalt] eller [Enkelt] går skärmen
tillfälligt över till läget [Endast bild]. För att
tända pekskärmsknapparna igen pekar man
mitt på skärmen.
DISP
[Visningsinställningar]
Används för att ställa in om knapparna och
ikonerna ska visas på skärmen eller ej.
Normalt
Pekskärmsknapparna och ikonerna
visas.
Enkelt
Endast pekskärmsknapparna visas.
22
• Om man pekar mitt på skärmen i läget
[Endast bild] går skärmen tillfälligt över till
[Normalt]-läget. Peka på
för att
återvända till [Endast bild]-läget.
• Vid tagning eller uppspelning med
bildförhållandet 16:9 är det praktiskt att
använda läget [Endast bild] eftersom bilden
då fyller hela skärmen.
Ändring av vad som visas på skärmen
[Histogramvisning]
[LCD-ljusstyrka]
Används för att ställa in om histogram ska
visas på skärmen eller ej.
Används för att ställa in
bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
• Om punkten [LCD-ljusstyrka] är inställd på
[Normal] när du vill titta på bilder utomhus i
stark belysning, så ställ tillbaka den på [Ljus].
Observera dock att batteriströmmen förbrukas
snabbare i det läget.
A
B
Mörk
Ljus
Histogram är en sorts diagram som visar
bildens ljusstyrka. Om diagrammet är skevt
åt höger betyder det att bilden är ljus, och
om det är skevt åt vänster betyder det att
bilden är mörk.
A Antal bildpunkter
B Ljusstyrka
• Histogrammet visas även vid uppspelning i
enbildsläget, men då går det inte att justera
exponeringen.
• Histogrammet visas inte i följande situationer:
Under tagning
– När menyn visas
– Under inspelning av filmer
Under uppspelning
– När menyn visas
– I indexläget
– När uppspelningszoomen används
– Under rotering av stillbilder
– Under uppspelning av filmer
• I följande fall kan det vara stor skillnad mellan
histogrammen som visas under tagningen och
under uppspelningen:
– När blixten utlöses
– När slutartiden är väldigt lång eller kort
• Det kan hända att inget histogram tänds för
bilder som är tagna med andra kameror.
23
Lagring i internminnet
Den här kameran har ett internminne på ungefär 4 MB. Detta minne går inte att ta ut. Även om
det inte sitter något ”Memory Stick Duo”-minneskort i kameran går det att ta bilder med hjälp
av det här internminnet.
När ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är
isatt
[Lagring]: Bilderna lagras på ”Memory Stick Duo”minneskortet.
[Uppspelning]: Bilderna på ”Memory Stick Duo”minneskortet spelas upp.
[Meny, inställningar, osv.]: Det går att utföra olika
funktioner för bilderna på ”Memory Stick Duo”minneskortet.
B
B
Internminnet
När det inte sitter i något ”Memory Stick Duo”minneskort
[Lagring]: Bilderna lagras i internminnet.
[Uppspelning]: Bilderna som är lagrade i internminnet
spelas upp.
[Meny, inställningar, osv.]: Det går att utföra olika
funktioner för bilderna i internminnet.
Angående bilddata som är lagrade i internminnet
Vi rekommenderar att du tar en kopia av data i internminnet med någon av följande metoder.
För att kopiera data till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort
Gör klart ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med tillräcklig kapacitet och utför sedan
proceduren som beskrivs i avsnittet [Kopiera] (sidan 72).
För att kopiera data till hårddisken i en dator
Utför proceduren på sidan 94 till 99 utan något ”Memory Stick Duo”-minneskort isatt i
kameran.
• Det går inte att kopiera bilddata från ett ”Memory Stick Duo”-minneskort till internminnet.
• Genom att ansluta kameran till en dator via en USB-kabel går det att kopiera data från internminnet till
datorn. Det går däremot inte att kopiera data från datorn till internminnet.
24
Grundmanövrer
Stillbildstagning
Här nedan beskrivs hur man gör för att ta stillbilder med hjälp av grundfunktionerna.
Avtryckare
Zoomknapp (W/T)
Lägesomkopplare
Stillbilder
Grundmanövrer
Pekskärm
A Bildstorlek (sidan 27)
B Självutlösare (sidan 27)
C Tagningsläge (sidan 41)
D Blixtläge (sidan 28)
E Makro/förstoringsglasläge (sidan 28)
1 Ställ in lägesomkopplaren på
(stillbilder).
2 Öppna linsskyddet.
3 Håll kameran stadigt med armarna tryckta mot kroppen.
Rikta kameran så att
motivet hamnar mitt i
fokusramen, eller peka
på den punkt som du vill
ställa in skärpan på.
25
Stillbildstagning
z Det går att peka på skärmen för att välja vilken punkt som skärpan ska ställas in på.
När man pekar på motivet på pekskärmen tänds en ram, och när
man sedan trycker ner avtryckaren halvvägs ställs skärpan in för
den ramen. Om det finns ett ansikte i ramen ställs även
ljusstyrkan och färgtonen in på lämpligt sätt, förutom skärpan.
• Om kameran upptäcker ett ansikte i närheten av den punkt du
pekade på tänds
längst upp till höger på skärmen. Om det
som upptäcks vid positionen du pekade på är något annat än ett
människoansikte tänds . Peka på
för att stänga av den
här funktionen.
• Denna funktion går inte att använda i förstoringsglasläget
(
) eller medan den digitala zoomen används.
• Denna funktion går att använda när tagningsläget för stillbilder
är inställt på
(Automatiska inställningar),
(Autoprogram) eller
(Soft Snap).
• Om du pekar på en punkt utanför det valbara skärpeområdet,
visas det valbara området.
4 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.
1Tryck ner avtryckaren halvvägs och håll den där för att ställa in skärpan.
Den gröna z (AE/AF-lås)-indikatorn blinkar, det hörs ett pip, och indikatorn slutar blinka och
förblir tänd.
AE/AF-låsindikator
2Tryck ner avtryckaren helt.
26
Stillbildstagning
När du vill ta en stillbild på ett motiv som det är svårt att ställa in skärpan för
• Näravståndet är ca. 50 cm (på W-sidan) respektive 80 cm (på T-sidan) från linsytan. Ta bilden i
makroläget eller förstoringsglasläget om motivet är närmare än näravståndet.
• Om kameran inte kan ställa in skärpan på motivet automatiskt ändras AE/AF-låsindikatorn till att blinka
långsamt och det hörs inget pip. Komponera om bilden och ställ in skärpan igen.
I följande fall kan det vara svårt att ställa in skärpan:
När det är mörkt och motivet är långt bort.
När det är dålig kontrast mellan motivet och bakgrunden.
När motivet befinner sig bakom en glasruta.
När motivet rör sig snabbt.
När det förekommer ljusreflexer eller blanka ytor.
När motivet är i motljus eller det förekommer blinkande ljus.
W/T Zooma
Grundmanövrer
–
–
–
–
–
–
Skjut (W/T)-knappen mot T-sidan för att zooma in och mot W-sidan för att zooma ut.
• När zoomförstoringsgraden överskrider 5× använder kameran digital zoom.
Se sidan 79 för närmare detaljer om [Digital zoom]-inställningarna och bildkvaliteten.
Ändring av bildstorleken
Peka på inställningsknappen för bildstorleken på skärmen. Peka på önskad punkt och därefter
på [BACK].
Se sidan 12 för närmare detaljer om bildstorlekar.
Självutlösaren
Peka på inställningsknappen för självutlösaren på skärmen. Peka på önskad punkt och därefter
på [BACK].
: Självutlösaren används ej.
: Självutlösaren utlöses efter 10 sekunder.
: Självutlösaren utlöses efter 2 sekunder.
När man trycker ner avtryckaren blinkar självutlösarlampan och det piper ända tills slutaren
utlöses.
Självutlösarlampa
Om du vill avbryta tagningen så peka på
.
• Använd 2-sekunderssjälvutlösaren för att undvika att bilderna blir suddiga. Slutaren utlöses 2 sekunder
efter det att avtryckaren trycktes ner, vilket minskar risken för att bilden blir suddig på grund av att
kameran skakar till när man trycker på avtryckaren.
27
Stillbildstagning
Blixt (Val av blixtläge för stillbilder)
Peka på inställningsknappen för blixtläget på skärmen. Peka på önskad punkt och därefter på
[BACK].
: Automatisk blixt
Blixten avfyras när ljuset är för svagt och vid tagning i motljus (standardinställningen).
: Blixten utlöses alltid
: Långsam synkronisering (blixten utlöses alltid)
Kameran ställs in på en långsam slutartid på ett mörkt ställe så att även bakgrunden som inte lyses upp
av blixten blir tydlig.
: Blixten avstängd
• Blixten utlöses två gånger. Den första blixten är för att justera mängden ljus.
• Medan blixten laddas upp visas
.
Makro/förstoringsglasläget (Närbildstagning)
Peka på inställningsknappen för makro/förstoringsglasläget på skärmen. Peka på önskad
punkt och därefter på [BACK].
: Makro av
: Makro på
W-sidan: Minst ca. 8 cm
T-sidan: Minst ca. 80 cm
: Förstoringsglas på
Låst på W-sidan: Ca. 1 – 20 cm
Använd detta läge för att ta bilder på ännu närmare håll än i makroläget.
• I makro- och förstoringsglasläget blir autofokushastigheten långsammare.
Makroläget
• Vi rekommenderar att du zoomar ut så långt det går mot W-sidan.
Förstoringsglasläget
•
•
•
•
28
Den optiska zoomen låses på W-sidan och går inte att använda.
Det går inte att använda burst-läget eller gafflingsläget (sidan 50).
Ansiktsavkänningsfunktionen går inte att använda i förstoringsglasläget.
Detta läge stängs av när kameran stängs av eller när man går över till något annat läge.
Inspelning av filmer
Här nedan beskrivs hur man gör för att spela in filmer med hjälp av grundfunktionerna.
Avtryckare
Zoomknapp (W/T)
Lägesomkopplare
Filmer
Grundmanövrer
Pekskärm
A Bildstorlek (sidan 30)
B Självutlösare (sidan 30)
C Tagningsläge (sidan 41)
D Makro (sidan 30)
1 Ställ in lägesomkopplaren på
(filmer).
2 Öppna linsskyddet.
3 Tryck ner avtryckaren.
Inspelningen startar.
• [INSP] visas på skärmen under pågående inspelning.
För att avbryta filminspelningen
Tryck ner avtryckaren en gång till.
29
Inspelning av filmer
z För att ta stillbilder under inspelning av en film
Det går att ta stillbilder genom att peka på
(fotoknappen) under pågående inspelning av en film
(gäller bara när ett ”Memory Stick Duo”-minneskort (medföljer ej) är isatt i kameran).
Räkneverk för stillbilder
Fotoknapp
• Det går att ta upp till 3 stillbilder under inspelning av en film.
• Stillbilder lagras i formatet
(ca. 0,9 MB) när filmen spelas i storleken [1280×720], och i
formatet
när filmen spelas in i storleken [VGA].
W/T Zooma
Skjut (W/T)-knappen mot T-sidan för att zooma in och mot W-sidan för att zooma ut.
• Under filminspelning zoomar kameran långsamt.
Ändring av bildstorleken
Peka på inställningsknappen för bildstorleken på skärmen. Peka på önskad punkt och därefter
på [BACK].
Se sidan 12 för närmare detaljer om bildstorlekar.
Självutlösaren
Peka på inställningsknappen för självutlösaren på skärmen. Peka på önskad punkt och därefter
på [BACK].
: Självutlösaren används ej.
: Självutlösaren utlöses efter 10 sekunder.
: Självutlösaren utlöses efter 2 sekunder.
Makro (Närbildstagning)
Peka på makroinställningsknappen på skärmen. Peka på önskad punkt och därefter på
[BACK].
: Makro av
: Makro på
W-sidan: Minst ca. 8 cm
T-sidan: Minst ca. 80 cm
• Vi rekommenderar att du zoomar ut så långt det går mot W-sidan.
30
Visning av bilder
Pekskärm
Stillbilder
(uppspelning)knapp
Filmer
N/x
1 Tryck på
Grundmanövrer
Zoomknapp (W/T)
(uppspelning)-knappen.
• När man trycker på
(uppspelning)-knappen medan kameran är avstängd slås den på och ställs in
på uppspelningsläget. Tryck en gång till på
(uppspelning) för att gå över till tagningsläget.
2 Peka på
(föregående)/
(nästa) för att välja en bild.
Peka på N för att spela upp en film.
Snabbspolning framåt/bakåt: M/m
Volymkontroll: Peka på
under uppspelning av en film, och justera sedan volymen
med / .
Peka på [Avsluta] för att släcka volymkontrollskärmen.
Stopp: Peka på x.
• Det går att starta kontinuerlig uppspelning genom att peka på N när punkten [Kontinuerlig uppsp.]
är inställd på [På]. (När punkten [Kontinuerlig uppsp.] är inställd på [Av] används N-knappen som
filmuppspelningsknapp.)
Knapp för filmuppspelning/kontinuerlig uppspelning
(sidan 33)
Denna funktion går att slå på/stänga av via HOME-skärmen:
(Inställningar) t [
Huvudinställningar 1] t
[Kontinuerlig uppsp.] (sidan 74).
• Om punkten [Visningsinställningar] är inställd på [Endast bild], så peka i höger/vänster kant på bilden
under stillbildsuppspelning för att hoppa till nästa/föregående bild, och peka mitt på skärmen för att
gå över till [Normalt]-läget. Peka på
för att återvända till [Endast bild]-läget.
• Det går inte att spela upp filmer som är tagna med andra kameror.
31
Visning av bilder
För att förstora bilden vid uppspelning (uppspelningszoom)
Peka på en punkt i en stillbild som visas för att förstora den delen av bilden.
v/V/b/B: Används för att justera vilken del av bilden som ska visas.
: Används för att ändra förstoringen.
: Används för att slå på/stänga av v/V/b/B-knapparna.
BACK: Används för att stänga av uppspelningszoomen.
Visar den förstorade delens position i hela
bilden
I detta fall förstoras mitten av bilden.
• För att lagra förstorade bilder, se [Trimma] (sidan 58).
• Om bilden visas i läget [Endast bild] så peka mitt på skärmen för att gå över till [Normalt]-läget och peka
sedan en gång till på skärmen (sidan 22).
Det går även att förstora bilden genom att skjuta zoomknappen (W/T) mot T-sidan. Skjut
zoomknappen mot W-sidan för att återgå till den vanliga bilden.
För att se en indexskärm (Indexvisning)
Peka på
Peka på
/
(Index) för att tända indexskärmen.
för att bläddra till föregående/nästa sida.
(Index)
Peka på miniatyrbilden på indexskärmen för att återvända till enbildskärmen.
• Genom att peka på [DISP] i indexläget går det att ställa in hur många bilder som ska visas på
indexskärmen (6 eller 20).
• I enbildsläget går det att tända indexskärmen genom att skjuta zoomknappen (W/T) mot W-sidan.
32
Visning av bilder
För att spela upp ett bildspel
Peka på
(Bildspel).
Grundmanövrer
Bildspel
För att avsluta bildspelet pekar man på skärmen och därefter på [Avsluta].
För att ändra bildspelsinställningarna, se sidan 61.
För att justera volymen för musiken
Peka på skärmen för att tända volymkontrollskärmen, och justera sedan volymen med
Peka på [×] för att släcka volymkontrollskärmen.
• Det går att justera volymen med hjälp av
uppspelningen startar.
/ .
(Volyminställning) på [MENU]-skärmen innan
Kontinuerlig uppspelning av filer
Den här kameran kan spela upp tagna filer i en följd. Denna funktion är praktisk för att spela
upp flera filmfiler tillsammans.
Film 0001
1 Peka på
från.
Film 0002
/
Stillbild 0003
Film 0004
för att tända den fil som du vill starta den kontinuerliga uppspelningen
33
Visning av bilder
2 Peka på N.
Den kontinuerliga uppspelningen startar.
Peka på M för att snabbspola framåt, och på m för att snabbspola bakåt.
Peka på x för att stanna. Peka på N för att starta den kontinuerliga uppspelningen igen.
För att hoppa till nästa fil under kontinuerlig uppspelning
Peka på > för att hoppa till början på nästa fil.
För att hoppa tillbaka till föregående fil under kontinuerlig uppspelning
Peka på . för att hoppa tillbaka till början på den fil som håller på att spelas upp. Peka en
gång till för att hoppa tillbaka till början på föregående fil.
34
Radering av bilder
(uppspelning)-knapp
Grundmanövrer
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen.
2 Tänd den bild som du vill radera och peka sedan på
(Radera).
3 Peka på [OK].
När du raderar bilder på indexskärmen
1 Peka på
(Radera) i indexläget.
2 Peka på den bild du vill radera.
En bock ( ) tänds i bildens kryssruta.
-märke
Peka en gång till på
• Peka på
3 Peka på
för att ta bort markeringarna.
på indexskärmen för att återvända till enbildsskärmen.
och därefter på [OK].
• Om du vill radera alla bilderna så se sidan 63.
35
De olika funktionerna – HOME-skärmen/menyn
Hur man använder HOME-skärmen
HOME-skärmen är utgångspunkten för alla funktioner på kameran och går alltid att tända,
oavsett vilket läge kameran är inställd på (tagning/uppspelning).
1 Peka på [HOME] för att tända HOME-skärmen.
Punkt
Kategori
HOME
2 Peka på den kategori som du vill ställa in.
3 Peka på den punkt inom kategorin som du vill ställa in.
Funktionsguide
• Om funktionsguiden visas så peka på [OK] för att bekräfta.
• HOME-skärmen går inte att tända i följande fall:
– När kameran är ansluten till en TV.
– När kameran är ansluten till en PictBridge-skrivare.
– När kameran är ansluten till en annan apparat via USB.
• Kameran ställs in på tagningsläget när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
• Peka på [×] för att återvända till föregående skärm.
36
De olika funktionerna – HOME-skärmen/menyn
Punkter på HOME-skärmen
När du pekar på [HOME] visas följande punkter.
Endast punkter som går att ställa in visas på skärmen.
Detaljer om respektive punkt visas i guiden längst ner på skärmen.
Kategorier
Punkter
Tagning (sidan 41)
Se bilder
Enbildsvisning (sidan 31)
Indexvisning (sidan 32)
Bildspel (sidan 61)
Utskrift, övrigt
Utskrift (sidan 106)
Musikverktyg (sidan 101)
Ladda ner musik
Minneshantering
Inställningar
Grundmanövrer
Tagning*
Formatera musik
Minnesverktyg
Memory Stick-verktyg (sidan 70)
Formatera
Skapa lagringsmapp
Byt lagringsmapp
Kopiera
Internminnesverktyg (sidan 73)
Formatera
Huvudinställningar
Huvudinställningar 1 (sidan 74)
Pip
Kontinuerlig uppsp.
Kalibrering
Huvudinställningar 2 (sidan 76)
USB-anslutning
Video ut
Funktionsguide
Initialisera
KONTR. FÖR HDMI
TV-TYP
Tagningsinställn.
Tagningsinställningar 1 (sidan 78)
AF-lampa
Rutnät
AF-metod
Digital zoom
Tagningsinställningar 2 (sidan 80)
Auto-rotering
Autom. granskning
Klockinställningar (sidan 81)
Language Setting (sidan 82)
* Tagningsläget som är inställt med lägesomkopplaren (sidan 41) används.
37
De olika funktionerna – HOME-skärmen/menyn
Hur man använder menypunkterna
1 Peka på [MENU] för att tända menyn.
Guide
Denna guide går att
tända och släcka
genom att peka på [?].
[?]
MENU
• Vilka punkter som visas beror på vilket läge som är inställt.
2 Peka på önskad menypunkt.
• Om önskad punkt inte syns så fortsätt att peka på v/V tills den punkten visas på skärmen.
3 Peka på önskad inställningspunkt.
4 Peka på [BACK] för att släcka menyn.
38
Menypunkter
Vilka menypunkter som går att välja varierar beroende på vilket tagnings- eller visningsläge
kameran är inställd på.
Endast punkter som går att ställa in visas på skärmen.
(
Stillbildsläge
: går att ställa in)
Filmläge
Valt läge
*1
Inspelningssätt
—
—
—*2
EV
Skärpa
—
—
—*2
Mätmetod
—
—
—*2
Vitbalans
—
—
*1
Färgläge
—
—
Blixtnivå
—
—
—
—
—
Rödögereducering
*1
—
—
Ansiktsavkänning
*1
—
—
SteadyShot
Grundmanövrer
Tagningsmenyn (sidan 50)
—
Inställningar
*1 Vilka manövrer som går att utföra beror på vilket scenläge som är valt (sidan 43).
*2 Dessa punkter visas längst ner på skärmen i [Autoprogram]-läget (sidan 44).
39
Menypunkter
Visningsmenyn (sidan 58)
(Retuschering)
(Bredzoom)
(Radera)
(Olika storleksändringsmöjl.)
(Bildspel)
(Skydda)
(Utskrift)
(Rotera)
(Volyminställning)
40
(Välj mapp)
Hur man använder tagningsfunktionerna
Ändring av tagningsläget
Det går att växla mellan olika tagningslägen.
Det finns tre olika tagningslägen för stillbilder: Automatiska inställningar, Autoprogram,
Scenval. Dessutom finns det två inspelningslägen för filmer: Automatiska inställningar och
Hög känslighet. Standardinställningen är Automatiska inställningar.
Gör på följande sätt för att gå över till något annat tagningsläge än Automatiska inställningar.
1 Välj tagningsläge med lägesomkopplaren.
Stillbilder
Filmer
Lägesomkopplare
2 Peka på inställningsknappen för
tagningsläget.
4 Peka på [BACK] för att släcka
inställningsskärmen.
Stillbildsläge
: Automatiska inställningar
Hur man använder tagningsfunktionerna
3 Peka på önskat läge.
Används för att ta stillbilder med alla inställningar automatiskt inställda.
: Scenval
Används för att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener (sidan 42).
: Autoprogram
Gör det möjligt att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren)
automatiskt inställd. Det går även att välja olika inställningar på menyn. (Se sidan 39
för närmare detaljer om de olika funktionerna.) Inställningsknapparna för skärpa,
mätsätt, ISO-känslighet och exponeringsvärde tänds längst ner på skärmen (sidan 44).
Filmläge
: Automatiska inställningar
Används för att spela in filmer på enklaste sätt med helautomatiska inställningar.
: Hög känslighet
Används för att spela in filmer på mörka ställen.
41
Ta bilder i olika sorters scener
Stillbildslägen (Scenval)
Följande lägen finns förinställda för olika typiska sorters scener.
Hög känslighet
Används för att ta bilder utan blixt
i svag belysning utan att de blir
suddiga.
Strand
Används för att framhäva vattnets
blå färg vid tagning vid havet eller
en sjö.
Snö
Soft Snap
Används för att ta bilder med en
mjuk känsla för porträtt, bilder på
blommor, osv.
Används för att ta klara och
tydliga bilder i snölandskap och
på andra ställen där hela skärmen
blir vitaktig, utan att färgerna
bleks ut.
Fyrverkeri*
Används för att ta bilder på
fyrverkerier i all sin glans.
Landskap
Skärpan ställs bara in på avlägsna
motiv för landskapsbilder och
liknande.
Skymningsporträtt*
Används för att ta skarpa bilder på
människor utan att den mörka
bakgrundsatmosfären går
förlorad.
Snabbslutarläge
Används för att ta bilder på motiv
som rör sig snabbt utomhus eller
på andra ljusa ställen.
• Slutartiden blir snabbare, vilket
gör att bilder som tas på mörka
ställen blir mörkare.
Skymning*
Används för att ta nattvyer på
långt håll utan att den mörka
bakgrundsatmosfären går
förlorad.
*I
skymningporträttläget,
skymningsläget och
fyrverkeriläget blir slutartiden långsammare,
vilket ökar risken att bilden blir suddig. Vi rekommenderar att du använder stativ för att undvika att
bilderna blir suddiga.
42
Ta bilder i olika sorters scener
Filmlägen
Hög känslighet
Används för att filma på mörka
ställen utan att den mörka
atmosfären går förlorad.
Funktioner som går att kombinera med scenlägena
Makro/
förstoringsglasläget
Blixt
/—
Ansiktsavkänning
Burst/
gaffling
—
—
/—
—/—
Vitbalans
*
Rödögereducering
—
—
/
/—
—/—
/—
/
/—
/
—/—
/—
EV
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
/
—
—
Hur man använder tagningsfunktionerna
Kameran ställer in en lämplig kombination för olika funktioner för att göra det möjligt att ta
bilder på bästa sätt för en viss sorts scen. Vilka funktioner som går att välja beror på scenläget.
( : det går att välja önskad inställning)
—
—
—
—
—
*Läget [Blixt] går inte att välja för punkten [Vitbalans].
43
Bildtagning (i autoprogramläget)
Knapparna för skärpa, mätmetod, ISO och exponeringsvärde visas bara när tagningsläget är
inställt på
(Autoprogram).
A Skärpa (sidan 44)
B Mätmetod (sidan 47)
C ISO (sidan 48)
D EV (sidan 49)
Skärpa: Ändring av skärpeinställningsmetoden
Det går att ändra hur skärpan ska ställas in. Använd den här menyn när det är svårt att ställa in
skärpan ordentligt i autofokusläget.
(Multi-AF)
Skärpan ställs automatiskt in på motiv i alla delar av
sökarramen.
• Det här läget är praktiskt när motivet inte befinner sig mitt i
bilden.
Autofokusram
(Endast för stillbilder)
(Centrumvägd AF)
Skärpan ställs automatiskt in på motivet mitt i sökarramen.
• Genom att använda detta läge tillsammans med AFlåsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha
den.
Autofokusram
44
Bildtagning (i autoprogramläget)
(Spot-AF)
Skärpan ställs automatiskt in på ett väldigt litet föremål eller
ett smalt område.
• Genom att använda detta läge tillsammans med AFlåsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha
den. Håll kameran stadigt så att motivet inte kommer utanför
autofokusramen.
Autofokusram
3,0 m
Skärpan ställs in på ett motiv på ett förinställt avstånd.
• När man tar bilder på motiv bakom ett nät eller en glasruta är det
svårt att ställa in skärpan på rätt sätt i autofokusläget. I sådana
fall är det praktiskt att använda de förinställda avstånden.
7,0 m
(oändligt avstånd)
• AF är en förkortning av autofokus.
• När man pekar på skärmen ställs skärpan in för den delen, oavsett vilken metod som är inställd här
(sidan 26).
• När den digitala zoomen eller autofokuslampan används släcks autofokusramen, och i stället tänds en
prickad linje. I det fallet ställer kameran in skärpan på motiv i mitten på skärmen.
• Skärpeinställningsmetoden går bara att ändra när punkten [Ansiktsavkänning] är inställd på [När skärmen
vidrörs].
• Vid filminspelning går det bara att välja [Multi-AF], [1,0 m], [3,0 m], [7,0 m] eller [ ].
• De förinställda avstånden har en viss felmarginal, och detta fel ökar när zoomen är inställd på T-sidan
eller när objektivet är riktat uppåt eller nedåt.
Hur man använder tagningsfunktionerna
1,0 m
45
Bildtagning (i autoprogramläget)
z Om motivet inte är skarpt
Om motivet befinner sig nära kanten av ramen (eller skärmen) vid tagningen, eller när [Centrumvägd AF]
eller [Spot-AF] används, kan det hända att kameran inte kan ställa in skärpan på motivet.
Gör i så fall så här:
1 Komponera om bilden så att motivet hamnar mitt i autofokusramen, och tryck ner avtryckaren
halvvägs för att ställa in skärpan på motivet (AF-lås).
Autofokusram
AE/AF-låsindikator
Så länge du inte trycker ner avtryckaren helt kan du göra om den här proceduren hur många
gånger som helst.
2 När AE/AF-låsindikatorn slutar blinka och tänds helt så återgå till den ursprungliga
bildkompositionen och tryck ner avtryckaren helt.
46
Bildtagning (i autoprogramläget)
Mätmetod: Val av mätmetod
Används för att välja vilken metod som ska användas för att välja vilken del av motivet som
ska mätas för att ställa in exponeringen.
(Multi)
Bilden delas upp i flera områden som mäts upp var för sig.
Kameran ställer in en välbalanserad exponering
(flerfältsmätning).
(Centrumvägd)
Kameran mäter mitten av bilden och ställer in exponeringen i
förhållande till ljusstyrkan för motivet som befinner sig där
(centrumvägd mätning).
Enbart en viss del av motivet mäts (spotmätning).
• Den här funktionen är praktisk när motivet är i motljus eller när
det är stark kontrast mellan motivet och bakgrunden.
Spotmätningshårkors
Rikta in hårkorset över motivet
• Se sidan 10 för närmare detaljer om exponering.
• När du använder spotmätning eller centrumvägd mätning rekommenderar vi att du ställer in punkten
[Skärpa] på [Centrumvägd AF] för att ställa in skärpan på samma position som används för
exponeringsmätningen (sidan 44).
• Mätmetoden går bara att välja när punkten [Ansiktsavkänning] är inställd på [När skärmen vidrörs].
• När man pekar på skärmen för att ställa in skärpan på den delen blir mätmetoden fast inställd på [Multi]
(sidan 26).
Hur man använder tagningsfunktionerna
(Spot)
(Endast för stillbilder)
47
Bildtagning (i autoprogramläget)
ISO: Inställning av ljuskänsligheten
Används för att ställa in ISO-känsligheten.
Låg ISO-känslighet
(Auto)
Hög ISO-känslighet
Det går att minska risken att bilden blir suddig på mörka
ställen genom att öka ISO-känsligheten (ställa in ett högre
värde). Tänk dock på att störningarna i bilden tenderar att öka
när ISO-känsligheten ökar. Välj en lämplig ISO-känslighet
efter tagningsförhållandena.
• Se sidan 11 för närmare detaljer om ISO-känslighet.
• I burst-läget och exponeringsgafflingsläget går det bara att välja [ISO AUTO] och [ISO 80] till [ISO 800].
• Vid tagning under ljusa förhållanden framhäver kameran automatiskt färgtonerna så att bilderna inte ser
för bleka ut (utom när punkten [ISO] är inställd på [ISO 80])
48
Bildtagning (i autoprogramläget)
EV: Justering av ljusstyrkan
Används för att ställa in exponeringen för hand.
Mot –
Mot +
Mot –: Gör bilden mörkare.
0 EV
Exponeringen ställs in automatiskt av kameran.
+2.0 EV
Mot +: Gör bilden ljusare.
• Se sidan 10 för närmare detaljer om exponering.
• Kompensationsvärdet går att ställa in i steg om 1/3 EV.
• Vid tagning under extremt ljusa eller mörka förhållanden, eller när blixten används, kan det hända att
exponeringsjusteringen inte har någon effekt.
Hur man använder tagningsfunktionerna
–2.0 EV
49
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
De lägen som lägesomkopplaren går att ställa in på visas nedan. Se sidan 38 för närmare
detaljer om hur man använder menyn.
Går ej att välja
Standardinställningarna är markerade med
Går att välja
.
Inspelningssätt: Val av metod för tagning av flera bilder i följd
Används för att ställa in om kameran ska ta flera bilder i följd när man trycker på avtryckaren.
(Normal)
Kameran tar bara en bild i taget.
(Burst)
Kameran tar 100 bilder i följd när man trycker ner
avtryckaren och håller den nedtryckt.
• Blixten är inställd på
BRK±0,3EV
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
(Blixten av).
Används för att ta en serie på tre bilder med
exponeringsvärdet automatiskt flyttat (exponeringsgaffling).
Ju högre gafflingssteg, desto större skillnad i
exponeringsvärdet.
• Exponeringsgafflingsläget är praktiskt att använda för att ta flera
bilder med olika exponering när det är svårt att välja rätt
exponeringsvärde. Sedan går det att välja bilden med bäst
exponering efteråt.
• Exponeringsgafflingsläget går inte att använda när tagningsläget
för stillbilder är inställt på
(Automatiska inställningar).
• Blixten är inställd på
(Blixten av).
50
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Angående Burst-läget
• När självutlösaren används tar kameran högst fem bilder i följd.
• Tagningsintervallet är ungefär 0,74 sekund. Tagningsintervallet kan bli längre beroende på
bildstorleksinställningen.
• Om batteripaketet blir för svagt eller internminnet eller ”Memory Stick Duo”-minneskortet blir fullt,
avbryts Burst-tagningen.
• Det kan hända att det inte går att ta bilder i Burst-läget beroende på vilket scenläge som är inställt
(sidan 43).
• Skärpan, vitbalansen och exponeringen ställs in för den första bilden, och sedan används samma
inställningar även för de övriga bilderna.
Angående exponeringsgafflingsläget
EV: Justering av ljusstyrkan
Används för att ställa in exponeringen för hand. Detta är samma meny som tänds när man
pekar på EV-inställningsknappen i
(Autoprogram)-läget. Se sidan 49.
Hur man använder tagningsfunktionerna
• Skärpan och vitbalansen ställs in för den första bilden, och sedan används de inställningarna även för de
andra bilderna.
• När exponeringen är inställd för hand (sidan 49) flyttas exponeringen i förhållande till den justerade
ljusstyrkan.
• Tagningsintervallet är detsamma som för Burst-läget, men kan bli långsammare beroende på
tagningsförhållandena.
• Om motivet är för ljust eller för mörkt kan det hända att det inte går att fotografera ordentligt med inställt
gafflingssteg.
• Det kan hända att exponeringsgaffling inte går att att använda beroende på vilket scenläge som är inställt
(sidan 43).
Skärpa: Ändring av skärpeinställningsmetoden
Det går att ändra hur skärpan ska ställas in. Använd den här menyn när det är svårt att ställa in
skärpan ordentligt i autofokusläget. Detta är samma meny som tänds när man pekar på
inställningsknappen för skärpan i
(Autoprogram)-läget. Se sidan 44.
Mätmetod: Val av mätmetod
Används för att välja vilken metod som ska användas för att välja vilken del av motivet som
ska mätas för att ställa in exponeringen. Detta är samma meny som tänds när man pekar på
inställningsknappen för mätmetoden i
(Autoprogram)-läget. Se sidan 47.
51
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Vitbalans: Justering av färgtonerna
Används för att justera färgtonerna efter belysningsförhållandena. Använd den här funktionen
om färgerna ser konstiga ut i bilden.
(Auto)
52
Används för att ställa in vitbalansen automatiskt.
(Dagsljus)
Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena
utomhus en vacker dag, eller för kvällsscencer, nattscener,
neonljus, fyrverkerier, mm.
(Molnigt)
Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena en
molnig dag eller på en plats i skuggan.
(Lysrör 1)/
(Lysrör 2)/
(Lysrör 3)
Lysrör 1: Används för att ställa in färgtonerna för vit
lysrörsbelysning.
Lysrör 2: Används för att ställa in färgtonerna för naturligt vit
lysrörsbelysning.
Lysrör 3: Används för att ställa in färgtonerna för dagsljusvit
lysrörsbelysning.
Tagningsmenyn
n (Glödlampa)
(Blixt)
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Används för att ställa in färgtonerna för glödlampsbelysning,
eller stark belysning som t.ex. i en fotoateljé.
Används för att ställa in vitbalansen för blixttagning.
• Den här punkten går inte att välja under inspelning av filmer.
Hur man använder tagningsfunktionerna
• Se sidan 11 för närmare detaljer om vitbalans.
• I flimrande lysrörsbelysning kan det hända att vitbalansfunktionen inte fungerar ordentligt även om du
väljer [Lysrör 1], [Lysrör 2] eller [Lysrör 3].
• Vid tagning med blixt i något annat läge än [Blixt] ställs punkten [Vitbalans] in på [Auto].
• Det kan hända att somliga alternativ inte går att välja beroende på scenläget (sidan 43).
53
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Färgläge: Ändring av bildernas färgdjup och pålägg av
specialeffekter
Det går att ändra bildernas färgdjup och att lägga på olika effekter.
(Normal)
Används för att ställa in bilden på vanliga färgtoner.
(Levande)
Används för att ta bilder med ljusa och djupa färger.
(Naturligt)
Används för att ställa in bilden på lugna färger.
(Brunton)
Används för att ställa in bilden på brunton.
(Svartvitt)
Används för att ställa in bilden på svartvitt.
• Vid filminspelning med automatiska inställningar går det bara att välja [Normal], [Brunton] eller
[Svartvitt].
54
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Blixtnivå: Justering av mängden blixtljus
Används för att justera mängden blixtljus.
(–)
Mot –: Gör blixtljuset svagare.
(Normal)
(+)
Mot +: Gör blixtljuset starkare.
• Se sidan 28 angående hur man ändrar blixtläget.
• Det kan hända att effekten inte märks om motivet är alltför ljust eller alltför mörkt.
Blixten utlöses två eller flera gånger innan själva
tagningen för att minska risken för röda ögon vid
blixttagning.
(Auto)
När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad utlöses blixten
automatiskt för att minska risken för röda ögon i bilden.
(På)
Blixten utlöses alltid för att minska risken för röda ögon.
(Av)
Rödögereduceringen avstängd.
Hur man använder tagningsfunktionerna
Rödögereducering: Inställning av rödögereduceringsfunktionen
• Håll kameran stadigt ända tills slutaren utlöses för att undvika att bilden blir suddig. Det tar ungefär en
sekund efter det att man trycker på avtryckaren. Se även till att inte motivet rör sig under den tiden.
• Det kan hända att rödögereduceringen inte ger önskad effekt. Det kan bero på individuella skillnader och
olika förhållanden som t.ex. avståndet till motivet eller om motivet tittar bort från förblixten. I sådana fall
kan du rätta till de röda ögonen efteråt med hjälp av
(Retuschering)-funktionen på
uppspelningsmenyn efter tagningen (sidan 58).
• När ansiktsavkänningsfunktionen är avstängd fungerar inte rödögereduceringen, även om [Auto] är inställt här.
• Det kan hända att denna punkt inte går att ställa in beroende på scenläget (sidan 43).
55
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Ansiktsavkänning: Avkänning av motivets ansikte
Används för att ställa in om ansiktsavkänningsfunktionen ska användas hela tiden eller bara
när man rör vid pekskärmen.
När ansikten upptäcks ställs även skärpan, blixten, exponeringen och vitbalansen in, och en
förblixt utlöses för att minska risken för röda ögon.
(Kontinuerlig)
Används för att välja vilket ansikte kameran automatiskt
ska ställa in skärpan på.
Ansiktsavkänningsmärke
Ansiktsprioritetsram
Ansiktsavkänningsram
• När man pekar på ett ansikte ändras ansiktsavkänningsramen till
en ansiktsprioritetsram.
Om det motiv du pekar på inte är ett ansikte ställs skärpan in på
området runt den punkt du pekade på.
(När skärmen vidrörs)
Peka på skärmen. Om ett ansikte upptäcks händer samma sak
som i läget [Kontinuerlig].
• När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad:
– AF-lampan går inte att använda.
– Den digitala zoomfunktionen går inte att använda.
•I
(Soft Snap)-läget är standardinställningen [Kontinuerlig].
• Kameran kan upptäcka upp till 8 ansikten. I
(Soft Snap)-läget kan den dock bara upptäcka 4 ansikten.
• Om kameran upptäcker mer än ett motiv bedömer den vilket som är huvudmotivet och ställer in skärpan
på det.
• Den ram som skärpan ställs in för lyser grönt när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Även om ramen
inte lyser grönt men alla motiven befinner sig på samma avstånd, ställs skärpan in för alla motiven.
• När stillbildstagningsläget är inställt på något annat än
(Automatiska inställningar),
(Autoprogram) eller
(Soft Snap) är ansiktsavkänningsfunktionen alltid avstängd.
• Det kan hända att ansikten inte upptäcks ordentligt om:
– Det är för mörkt eller för ljust.
– Ansiktena är delvis förtäckta av solglasögon, masker, hattar eller liknande.
– Motiven inte är vända mot kameran.
56
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
SteadyShot: Val av bildstabiliseringsläge
Används för att ställa in funktionen mot suddiga bilder.
(Tagning)
Funktionen mot suddiga bilder aktiveras när man trycker ner
avtryckaren halvvägs.
(Kontinuerlig)
Funktionen är alltid aktiv. Det går att stabilisera bilden även
när man zoomar in ett avlägset motiv.
• Batteriförbrukningen ökar jämfört med läget [Tagning].
(Av)
Bildstabiliseringsfunktionen används inte.
Inställningar: Olika tagningsinställningar
Används för att göra olika inställningar för tagningsfunktionen. Punkterna som visas på den
här menyn är samma punkter som under [
Tagningsinställn.] under
(Inställningar) på
HOME-skärmen. Se sidan 37, 78.
Hur man använder tagningsfunktionerna
• Vid stillbildstagning i
-läget (Automatiska inställningar) ställs punkten [SteadyShot] in på [Tagning].
• För filmer går det bara att ställa in [Kontinuerlig] eller [Av].
Standardinställningen är [Kontinuerlig].
• Det kan hända att funktionen mot suddiga bilder inte fungerar ordentligt i följande fall:
– Om kameran skakar alltför mycket
– När en lång slutartid är inställd, t.ex. vid tagning av nattscener
57
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
Visningsmenyn
I det här avsnittet beskrivs de olika menypunkterna som går att välja när man pekar på
[MENU] i uppspelningsläge. Se sidan 38 för närmare detaljer om hur man använder menyn.
(Retuschering): Retuschering av stillbilder
Används för att lägga till effekter eller rätta till en lagrad bild och spara den som en ny fil.
Originalbilden behålls.
För att retuschera stillbilder
1 Välj den bild du vill retuschera i enbildsläget.
2 Peka på [MENU].
3 Peka på
(Retuschering), och peka sedan på önskat läge.
4 Retuschera bilderna enligt anvisningarna för de olika retuscheringslägena nedan.
• Genom att peka på [OK] på retuscheringsskärmen går det att kontrollera effekten av de nuvarande
inställningarna (utom för
(Trimma) och
(Rödögekorrigering)).
(Trimma)
Används för att lagra en zoomad uppspelningsbild.
1 Peka på bilden eller skjut på zoomknappen (W/T) för att
zooma in trimningsområdet.
2 Ställ in punkten med v/V/b/B, och peka sedan på
.
3 Välj vilken storlek bilden ska lagras i med b/B, och peka
sedan på
.
4 Peka på [OK].
• Det kan hända att bildkvaliteten sjunker för trimmade bilder.
• Vilka bildstorlekar som går att trimma kan variera beroende på
bilden.
(Rödögekorrigering)
Används för att rätta till röda ögon i blixtbilder.
Peka på [OK] när rödögekorrigeringen är klar.
• Det kan hända att det inte går att rätta till de röda ögonen ordentligt
beroende på bilden.
58
Visningsmenyn
(Partiell färg)
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Gör området runt vald punkt svartvitt för att framhäva ett motiv.
1 Peka på mittpunkten i den bild du vill retuschera, och peka
sedan på
.
2 Ställ in retuscheringsomfånget med b/B, och peka sedan på
.
3 Peka på [OK].
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
59
Visningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
(Olika storleksändringsmöjl.): Ändring av bildstorleken för olika användningssätt
Det går att ändra bildförhållandet och storleken på tagna bilder och lagra dem som nya filer.
Du kan t.ex. omvandla bilder till ett förhållande på 16:9 för att titta på dem på en
högupplösningsskärm eller till VGA-storlek för att använda dem i din blogg eller skicka dem
som epost.
HDTV (
)
Blogg / Epostbilagor (
Bildförhållandet ändras från 4:3/3:2 till 16:9 och bilden lagras i
2M-format.
)
Bildförhållandet ändras från 16:9/3:2 till 4:3 och bilden lagras i
VGA-format.
1 Tänd den bild du vill ändra.
2 Peka på [MENU] och därefter på
3 Peka på önskad storlek för bilden (
(Olika storleksändringsmöjl.).
(HDTV) eller
4 Markera det område du vill trimma och peka på
(Blogg / Epostbilagor)).
.
5 Peka på [Spara].
•
•
•
•
60
Se sidan 12 för närmare detaljer om bildstorlekar.
Det går inte att ändra storleken på filmer.
Det går inte att ändra bildstorleken från VGA till
(HDTV).
När man förstorar eller ändrar storleken på en bild med hjälp av [Olika storleksändringsmöjl.] kan
bildkvaliteten sjunka.
Visningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
(Bredzoom): Stillbildsvisning i 16:9-format
Under uppspelningen visas stillbilder med ett bildförhållande på 4:3 och 3:2 i 16:9-format. I
det fallet skärs bilden av en aning i ovan- och underkanten.
Peka mitt på pekskärmen för att lämna bredbildszoomen.
• Om man stänger av kameran eller går över till tagningsläget stängs den här inställningen av.
• De enda bilder som går att spela upp med bredbildszoom är 4:3- och 3:2-bilder. Filmer, 16:9-bilder och
porträttbilder går inte att zooma.
(Bildspel): Uppspelning av en serie bilder med effekter och musik
1 Peka på [MENU] t
(Bildspel) t
(Bildspel)-knappen i uppspelningsläge.
(Bildspel).
2 Peka på önskad menypunkt.
3 Peka på önskad inställning och därefter på [Start].
Följande punkter går att ställa in.
Standardinställningarna är markerade med
.
Uppspelningsomr.
Denna punkt är fast inställd på [Mapp] om inget ”Memory Stick Duo”-minneskort (medföljer ej)
är isatt.
Mapp
Alla bilder i vald mapp spelas upp.
Allt
Alla bilderna spelas upp i tur och ordning.
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
Denna punkt fungerar på samma sätt som
Det går att ändra bildspelsinställningarna.
Uppspelningsbilder
Filmer & stillbilder
Alla filmer och stillbilder spelas upp i tur och ordning.
Endast filmer
Enbart filmer spelas upp i tur och ordning.
Endast stillbilder
Enbart stillbilder spelas upp i tur och ordning.
61
Visningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Effekter
Enkelt
Ett enkelt bildspel som passar för många olika slags scener.
Nostalgiskt
Ett stämningsfyllt bildspel som påminner om filmscener.
Elegant
Ett elegant bildspel i medelsnabbt tempo.
Aktivt
Ett snabbt bildspel som passar till aktiva scener.
Normalt
Ett grundläggande bildspel där bilden ändras med förinställt
intervall.
• När [Enkelt], [Nostalgiskt], [Elegant] eller [Aktivt] är inställt för filmer visas början på filmerna.
• Det spelas ingen musik (musiken ställs in på [Av]) under ett bildspel av typ [Normalt]. Ljudet för filmfiler
hörs.
Musik
Den förinställda musiken varierar beroende på vilken effekt du ställer in.
Kombinationen av bakgrundsmusik och effekt går att ändra. Det går även att välja mellan olika
sorters bakgrundsmusik.
Av
Ingen bakgrundsmusik.
Music1
Standardinställningen för ett Enkelt bildspel.
Music2
Standardinställningen för ett Nostalgiskt bildspel.
Music3
Standardinställningen för ett Elegant bildspel.
Music4
Standardinställningen för ett Aktivt bildspel.
• När [Music1] – [Music4] är inställt spelas inte ljudet för filmfiler upp.
Intervall
3s
5s
Används för att ställa in visningsintervallet mellan bilderna
för ett bildspel av typ [Normalt].
10 s
30 s
1 min
Auto
Intervallet ställs in så att det passar till [Effekter]inställningen.
Denna punkt är fast inställd på [Auto] när punkten [Effekter]
är inställd på något annat än [Normalt].
• [Intervall]-inställningen gäller inte under filmuppspelning.
62
Visningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
Upprepa
På
Bilderna visas i en kontinuerlig loop.
Av
När alla bilder har visats avbryts bildspelet.
z För att lägga till/byta musikfiler
Du kan överföra önskad musikfil från en CD eller MP3-filer till kameran för att spela under bildspel.
Musikfilerna går att överföra med hjälp av [ Musikverktyg] under
(Utskrift, övrigt) på HOMEskärmen och programmet ”Music Transfer” (medföljer) installerat på en dator. Se sidan 101 och 103 för
närmare detaljer.
• Det går att lagra upp till fyra musikstycken i kameran. (De fyra förinställda styckena (Music1 – Music4)
ersätts med de stycken du själv överför.)
• Den maximala längden för musikfiler som kameran kan spela är ungefär 5 minuter.
• Om det inte går att spela upp en musikfil på grund av att den blivit skadad eller något annat fel, så utför
kommandot [Formatera musik] (sidan 101) och överför musikfilen igen.
(Radera): Radering av bilder
(Denna bild)
Används för att radera vald bild.
• Denna punkt visas bara i enbildsläget.
(Flera bilder)
Används för att välja och radera flera bilder på en gång.
(Alla i mappen)
Används för att radera alla bilder i vald mapp.
För att radera en bild
1 Tänd den bild du vill radera.
2 Peka på [MENU] för att tända menyn.
3 Tänd
4 Peka på
(Radera) genom att peka på v/V, och peka sedan på den indikatorn.
(Denna bild).
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
Används för att välja och radera bilder i enbildsläget eller indexläget.
5 Peka på [OK].
63
Visningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
För att välja och radera flera bilder på en gång
1 Peka på [MENU] i enbildsläget eller indexläget.
2 Tänd
(Radera) genom att peka på v/V, och peka sedan på den indikatorn.
3 Peka på
(Flera bilder).
I enbildsläget:
4 Använd
/
för att tända den bild du vill radera, och peka sedan mitt i den bilden.
Vald bild markeras med .
5 Peka på
/
för att tända nästa bild du vill radera, och peka sedan mitt i den bilden.
Om du ångrar dig och inte vill radera en bild, så peka en gång till på den bilden för att ta bort
markeringen.
t [OK].
6 Peka på
I indexläget:
4 Peka på miniatyrbilden för den bild du vill radera.
Vald bild markeras med .
-märke
5 Upprepa steg 4 för att radera ytterligare bilder.
6 Peka på
• Peka på
t [OK].
på indexskärmen för att återvända till enbildsskärmen.
För att radera alla bilder i mappen
1 Peka på [MENU] i indexläge.
2 Tänd
3 Peka på
(Radera) genom att peka på v/V, och peka sedan på den indikatorn.
(Alla i mappen).
4 Peka på [OK].
64
Visningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
(Skydda): Skydd mot oavsiktlig radering
Används för att skydda bilder från att bli raderade av misstag.
Indikatorn
(Skydda) tänds för skyddade bilder.
(Denna bild)
Används för att skydda/ta bort skyddet för vald bild.
• Denna punkt visas bara i enbildsläget.
(Flera bilder)
Används för att skydda/ta bort skyddet för flera bilder på en gång.
(Välj allt i mappen)
Används för att skydda alla bilder i vald mapp.
• Denna punkt visas bara i indexläget.
(Radera allt i mappen)
Används för att ta bort skyddet för alla bilder i vald mapp.
• Denna punkt visas bara i indexläget.
För att skydda en bild
1 Tänd den bild som du vill skydda.
3 Tänd
(Skydda) genom att peka på v/V och peka sedan på den indikatorn.
(Denna bild).
4 Peka på
För att välja och skydda flera bilder på en gång
1 Peka på [MENU] i enbildsläget eller indexläget.
2 Tänd
(Skydda) genom att peka på v/V och peka sedan på den indikatorn.
3 Peka på
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
2 Peka på [MENU] för att tända menyn.
(Flera bilder).
I enbildsläget:
4 Använd / för att tända den bild du vill skydda, och peka sedan mitt i den bilden.
Vald bild markeras med .
5 Peka på
6 Peka på
/
för att tända de andra bilderna du vill skydda, och peka sedan mitt på dem.
t [OK].
65
Visningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
I indexläget:
4 Peka på miniatyrbilden för den bild du vill skydda.
Vald bild markeras med
.
5 Om du vill skydda fler bilder så upprepa steg 4.
6 Peka på
• Peka på
t [OK].
på indexskärmen för att återvända till enbildsskärmen.
För att välja alla bilder i mappen
1 Peka på [MENU] i indexläge.
2 Tänd
3 Peka på
(Skydda) genom att peka på v/V och peka sedan på den indikatorn.
(Välj allt i mappen).
4 Peka på [OK].
• Det går inte att skydda alla bilderna om det finns fler än 100 filer.
• Observera att vid formatering raderas alla data, inklusive skyddade bilder, och de bilderna går sedan inte
att återställa.
• Det kan ta en liten stund att skydda en bild.
För att ta bort skyddet
Peka på den bild som du vill ta bort skyddet för genom att göra på samma sätt som i ”För att
välja och skydda flera bilder på en gång”.
(Skydda)-indikatorn släcks.
• Det går att ta bort skyddet för alla bilder i vald mapp på en gång genom att peka på
mappen).
(Radera allt i
: Utskriftsmarkering
Används för att lägga till utskriftsmarkeringar (
Se sidan 109.
(Utskrift): Utskrift av bilder på en skrivare
Används för att skriva ut tagna bilder.
Se sidan 106.
66
) för bilder som du vill skriva ut.
Visningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
(Rotera): Vridning av en stillbild
Används för att rotera en stillbild.
1 Tänd den bild som du vill vrida.
2 Peka på [MENU] för att tända menyn.
3 Tänd
(Rotera) genom att peka på v/V, och peka sedan på den indikatorn.
4 Peka på [
] för att vrida bilden.
5 Peka på [OK].
(Välj mapp): Val av visningsmapp
Används för att välja den mapp som innehåller den bild du vill spela upp.
1 Välj önskad mapp med v/V.
2 Peka på [OK].
Hur man använder uppspelningsfunktionerna
• Det går inte att rotera skyddade bilder eller filmer.
• Det kan hända att det inte går att vrida bilder som är tagna med andra kameror.
• När bilder visas på en dator kan det hända att bildvridningsinformationen inte reflekteras beroende på
mjukvaran.
För att avbryta mappvalet
Peka på [Avsluta] eller [BACK] i steg 2.
z Angående mappar
Kameran lagrar bilder i en bestämd mapp på ”Memory Stick Duo”-minneskortet. Det går att byta mapp och
att skapa nya mappar.
• För att skapa en ny mapp t [Skapa lagringsmapp] (sidan 70).
• För att byta lagringsmapp för bilderna t [Byt lagringsmapp] (sidan 71).
• När det finns flera mappar på ”Memory Stick Duo”-minneskortet och den första eller sista bilden i en
mapp visas, tänds följande indikatorer.
: Hoppa till föregående mapp
: Hoppa till nästa mapp
: Hoppa till antingen föregående eller nästa mapp
67
Visningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 38
(Volyminställning): Justering av volymen
Används för att justera volymen för bildspel och uppspelning av filmer.
Justera volymen genom att peka på
/
• Det går att justera volymen under uppspelning av filmer och bildspel (sidan 31, 33).
68
.
Skräddarsy inställningarna
Skräddarsy minneshanteringsfunktionen
och inställningarna
Du kan ändra standardinställningarna via
HOME-skärmen.
(Minneshantering) eller
(Inställningar) på
1 Peka på [HOME] för att tända HOME-skärmen.
HOME
2 Peka på
(Minneshantering) eller
(Inställningar).
4 Peka på den inställningspunkt som du vill ändra, och därefter på önskat
inställningsvärde.
Skräddarsy inställningarna
3 Peka på önskad inställningspunkt.
Om du valde
(Inställningar) så peka på v/V till höger på skärmen för att se de övriga
inställningspunkterna.
5 Peka på [OK].
För att avbryta inställningsändringen
Peka på [Ångra] om det alternativet visas på skärmen.
Peka annars på [BACK] eller [×].
• Denna inställning hålls kvar i minnet även när kameran stängs av.
69
Minneshantering
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 69
Minnesverktyg — Memory Stick-verktyg
Den här punkten visas bara när ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt i kameran.
Formatera
Används för att formatera ”Memory Stick Duo”-minneskortet. Sådana ”Memory Stick Duo”minneskort som säljs i handeln är redan formaterade och går att använda med en gång.
• Observera att när man formaterar ett ”Memory Stick Duo”-minneskort raderas alla data på det för gott,
även inklusive skyddade bilder.
1 Peka på [Formatera].
Meddelandet ”Alla data på Memory Stick kommer att raderas” tänds.
2 Peka på [OK].
Formateringen startar.
För att avbryta formateringen
Peka på [Ångra] eller [BACK] i steg 2.
Skapa lagringsmapp
Används för att skapa en mapp på ett ”Memory Stick Duo”-minneskort för att lagra bilder.
1 Peka på [Skapa lagringsmapp].
Meddelandet ”Skapar lagringsmapp” tänds.
2 Peka på [OK].
En ny mapp skapas vars nummer blir ett steg högre än det tidigare högsta numret, och den nya
mappen blir till lagringsmapp.
70
Minneshantering
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 69
För att avbryta skapandet av en mapp
Peka på [Ångra] eller [BACK] i steg 2.
•
•
•
•
Om du inte skapar någon ny mapp väljs mappen ”101” som lagringsmapp.
Det går att skapa mappar med nummer upp till ”999”.
Det går inte att radera en mapp med den här kameran. Använd en dator e.d. om du vill radera en mapp.
Bilderna lagras i den nyskapade mappen ända tills du skapar en ny mapp eller väljer en annan
lagringsmapp.
• Det går att lagra upp till 4 000 bilder per mapp. När mappen blir full skapas automatiskt en ny mapp.
• Se ”Lagringsdestinationer och filnamn för bildfiler” (sidan 97) för närmare detaljer.
Byt lagringsmapp
Används för att byta lagringsmapp.
1 Peka på [Byt lagringsmapp].
Skärmen för att välja mappar tänds.
För att avbryta ändringen av lagringsmappen
Peka på [Avsluta] eller [BACK] i steg 2.
• Det går inte att välja mappen ”100” som lagringsmapp.
• Det går inte att flytta lagrade bilder till en annan mapp.
Skräddarsy inställningarna
2 Peka på [OK].
71
Minneshantering
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 69
Kopiera
Används för att kopiera alla bilder i internminnet till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
1 Sätt i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med tillräckligt mycket ledigt utrymme.
2 Peka på [Kopiera].
Meddelandet ”Alla data i internminnet kommer att kopieras” tänds.
3 Peka på [OK].
Kopieringen startar.
För att avbryta kopieringen
Peka på [Ångra] eller [BACK] i steg 3.
• Använd ett fullt uppladdat batteripaket. Om man försöker kopiera bildfiler med ett alltför svagt
batteripaket kan det hända att batteripaketet tar slut mitt under kopieringen så att den misslyckas, och det
finns till och med risk att data blir förstörda.
• Det går inte att välja vilka bilder som ska kopieras.
• Originalbilderna i internminnet blir kvar även efter kopieringen. Om du vill radera innehållet i
internminnet så ta ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet efter kopieringen och formatera sedan om
internminnet (med hjälp av punkten [Formatera] under [Internminnesverktyg]) (sidan 73).
• En ny mapp skapas på ”Memory Stick Duo”-minneskortet och alla data kopieras till den mappen. Det går
inte att ange en viss mapp och kopiera bilderna till den i stället.
• Eventuella
-markeringar (utskriftsmarkeringar) för bilderna kopieras inte.
72
Minneshantering
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 69
Minnesverktyg — Internminnesverktyg
Den här punkten visas inte när ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt i kameran.
Formatera
Används för att formatera internminnet.
• Observera att vid formatering raderas alla data i internminnet för gott, inklusive skyddade bilder.
1 Peka på [Formatera].
Meddelandet ”Alla data i internminnet kommer att raderas” tänds.
2 Peka på [OK].
Formateringen startar.
För att avbryta formateringen
Peka på [Ångra] eller [BACK] i steg 2.
Skräddarsy inställningarna
73
Inställningar
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 69
Huvudinställningar — Huvudinställningar 1
Standardinställningarna är markerade med
.
Pip
Används för att välja vilka ljud som ska höras när man använder kameran.
Slutare
Används för att slå på slutarklicken när man trycker ner
avtryckaren.
På
Används för att slå på pipljuden/slutarklicken som hörs när
man använder pekskärmen eller trycker på avtryckaren.
Av
Används för att stänga av pipljuden/slutarklicken helt.
Funktionsguide
När kameran används visas en funktionsguide.
På
Funktionsguiden visas.
Av
Funktionsguiden visas inte.
• Guiden visas under uppspelning även om den här punkten är inställd på [Av].
Med hjälp av ovanstående inställningspunkt går det att
ställa in om denna guide ska visas eller ej.
• Guiden som visas när man pekar på [?] går inte att tända eller släcka med ovanstående inställning. För att
släcka den guiden pekar man en gång till på [?] (sidan 21).
Kontinuerlig uppsp.
Används för att ställa in om alla filmer eller stillbilder ska spelas upp kontinuerligt i
enbildsläget.
Se sidan 33 för närmare detaljer.
74
På
Knappen för kontinuerlig uppspelning visas.
Av
Knappen för kontinuerlig uppspelning visas inte.
Inställningar
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 69
Initialisera
Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna. Bilderna som är
lagrade i internminnet påverkas inte av att man utför den här funktionen.
1 Peka på [Initialisera].
Meddelandet ”Initialisera alla inställningar” tänds.
2 Peka på [OK].
Inställningarna återställs till standardinställningarna.
För att avbryta initialiseringen
Peka på [Ångra] eller [BACK] i steg 2.
• Var noga med att inte stänga av kameran medan initialiseringen pågår.
Kalibrering
×-märket flyttas på skärmen.
Om du inte pekar på rätt ställe utförs inte kalibreringen. Peka på ×-märket igen.
Skräddarsy inställningarna
Denna funktion används för att kalibrera pekskärmen om knapparna på pekskärmen inte
reagerar på de ställen som du pekar på.
Peka på ”×”-märket som visas på skärmen med hörnet på ett ”Memory Stick Duo”-minneskort
eller liknande.
Om du vill avbryta kalibreringen mitt i så peka på [Ångra]. Justeringarna fram till det läget
påverkas inte.
75
Inställningar
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 69
Huvudinställningar — Huvudinställningar 2
Standardinställningarna är markerade med
.
USB-anslutning
Används för att välja USB-läge när kameran ansluts till en dator eller en PictBridgekompatibel skrivare via USB-kabeln.
PictBridge
Används för att ansluta kameran till en PictBridgekompatibel skrivare (sidan 106).
Mass Storage
Används för att upprätta en Mass Storage-förbindelse mellan
kameran och en dator eller en annan USB-enhet (sidan 94).
Auto
Kameran upptäcker automatiskt och upprättar en förbindelse
med en dator eller en PictBridge-kompatibel skrivare
(sidan 94 och 106).
• Om det inte går att ansluta kameran till en PictBridgekompatibel skrivare i [Auto]-läget så välj [PictBridge].
• Om det inte går att ansluta kameran till en dator eller en USBenhet i [Auto]-läget så välj [Mass Storage].
KONTR. FÖR HDMI
I det här läget går det att styra kameran med fjärrkontrollen till TV:n när kameran är ansluten
till en ”BRAVIA” Sync-TV via en HDMI-kabel (medföljer ej). Se sidan 87 för närmare
detaljer om ”BRAVIA” Sync-minneskort.
På
Kameran går att fjärrstyra.
Av
Kameran går inte att fjärrstyra.
• När kameran är ansluten till en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV av 2008 års modell eller senare via en
HDMI-kabel går det att styra uppspelningen med fjärrkontrollen till TV:n.
76
Inställningar
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 69
Video ut
Används för att ställa in videoutsignalen i förhållande till TV-systemet för ansluten
videoutrustning. Olika länder och områden använder olika TV-system.
Om du vill titta på bilder på en TV-skärm så kontrollera vilket TV-system som används i det
land eller område där du befinner dig (sidan 88).
NTSC
Används för att ställa in videoutsignalen på NTSC-format
(för t.ex. USA, Japan).
PAL
Används för att ställa in videoutsignalen på PAL-format (för
t.ex. Europa).
TV-TYP
Ställ in bildförhållandet för den TV som är ansluten för uppspelningen.
16:9
Välj det här läget för att spela upp bilder på en bredbilds-TV.
16:9-bild
Välj det här läget för att spela upp bilder på en vanlig TV med
ett bildförhållande på 4:3.
16:9-bild
4:3-bild
Skräddarsy inställningarna
4:3
4:3-bild
77
Inställningar
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 69
Tagningsinställn. — Tagningsinställningar 1
Standardinställningarna är markerade med
.
AF-lampa
Autofokuslampan är en hjälplampa som gör det lättare att ställa in skärpan på ett motiv när det
är mörkt runtomkring.
Autofokuslampan utstrålar rött ljus som gör det lättare för kameran att ställa in skärpan från
det att man trycker ner avtryckaren halvvägs ända tills skärpan är inställd. Under tiden visas
indikatorn
.
Auto
Autofokuslampan används.
Av
Autofokuslampan används inte.
• Om inte tillräckligt mycket ljus från autofokuslampan når fram till motivet eller om motivet saknar
kontrast, går det inte att ställa in skärpan.
• Skärpan ställs in så länge ljus från AF-lampan träffar motivet, även om inte ljuset lyser precis mitt på
motivet.
• AF-lampan går inte att använda i följande fall:
– När ett förinställt avstånd är inställt (sidan 45).
– När (Skymning),
(Landskap),
(Fyrverkeri) eller (Snabbslutarläge) är valt bland bland
scenlägena.
• När AF-lampan används släcks den vanliga autofokusramen, och i stället visas en ny autofokusram i form
av en prickad linje. Autofokusen prioriterar motiv nära mitten av ramen.
• Autofokuslampan utstrålar väldigt skarpt ljus. Det är visserligen inte farligt, men undvik ändå att titta rakt
in i AF-lampan på nära håll.
Rutnät
Med hjälp av rutnätet går det lätt att placera motivet i höjd- och sidled.
På
Rutnätet visas.
Av
Rutnätet visas inte.
• Rutnätet blir inte inspelat.
78
Inställningar
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 69
AF-metod
Används för att välja autofokusmetod.
Engångs
Skärpan ställs automatiskt in när man trycker ner avtryckaren
halvvägs och håller den där. Detta läge är praktiskt för att
fotografera stillastående motiv.
Övervakning
Skärpan ställs automatiskt in redan innan man trycker ner
avtryckaren halvvägs. I detta läge går skärpeinställningen
snabbare.
• Batteriförbrukningen ökar jämfört med läget [Engångs].
• AF-metodsinställningen gäller inte när ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad.
Digital zoom
Används för att välja digitalt zoomläge. Kameran förstorar bilden med hjälp av optisk zoom
upp till 5×. När den förstoringsgraden överskrids använder kameran antingen smart zoom eller
digital precisionszoom.
Bilden förstoras digitalt inom ett område där den inte blir
förvrängd, i förhållande till bildstorleken. Detta läge går inte
att välja när bildstorleken är inställd på [10M], [3:2(8M)]
eller [16:9(7M)].
• Den maximala förstoringsgraden för smart zoom visas i följande
tabell.
Precision
(Digital precisionszoom)
(
)
Alla bildstorlekar förstoras upp till maximalt ca. 10×,
inklusive optisk zoom upp till 5×. Observera dock att
bildkvaliteten sjunker utanför det optiska zoomområdet.
Av
Den digitala zoomen används ej.
Skräddarsy inställningarna
Smart
(Smart zoom)
(
)
Bildstorlek och maximal zoomförstoringsgrad när smart zoom används (inklusive optisk
zoom upp till 5×)
Storlek
Maximal förstoringsgrad
5M
Ca. 7,0×
3M
Ca. 8,9×
VGA
Ca. 28×
16:9(2M)
Ca. 9,5×
79
Inställningar
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 69
Tagningsinställn. — Tagningsinställningar 2
Standardinställningarna är markerade med
.
Auto-rotering
När kameran vrids runt för att ta en bild på höjden, t.ex. ett porträtt, kan kameran lagra
riktningsändringen i minnet så att bilden automatiskt visas på rätt håll.
På
Bilden lagras i rätt riktning.
Av
Auto-roteringsfunktionen används ej.
• För bilder som visas på höjden blir höger och vänster kant svarta på skärmen.
• Beroende på kamerans tagningsvinkel kan det hända att bildriktningen inte blir rätt lagrad. Om en bild
inte är lagrad på rätt håll kan du vrida den med hjälp av proceduren på sidan 67.
Autom. granskning
Används för att se den inspelade bilden i ca. två sekunder direkt efter tagningen av en stillbild.
På
Automatisk granskning används.
Av
Automatisk granskning används inte.
• När man trycker ner avtryckaren halvvägs släcks den nytagna bilden och sedan går det att ta nästa bild
med en gång.
80
Inställningar
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 69
Klockinställningar
Klockinställningar
Används för att ställa in datumet och klockan.
1 Välj [
Klockinställningar] under
(Inställningar) på HOME-skärmen.
2 Peka på [Klockinställningar].
3 Peka på önskat datumvisningsformat, och peka sedan på
Klockinställningsskärmen tänds.
.
4 Peka på respektive punkt och ställ in siffervärdet genom att peka på v/V.
5 Peka på [OK].
För att avbryta klockinställningen
Peka på [Ångra] eller [BACK] i steg 5.
Skräddarsy inställningarna
• Klockan 12 på natten visas som 12:00 AM, och klockan 12 på dagen som 12:00 PM.
81
Inställningar
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 69
Language Setting
Language Setting
Används för att välja språk för menypunkter, varningar och meddelanden.
82
Titta på bilder på en TV
Titta på bilder på en TV
Det går att spela upp bilder på en TV-skärm genom att ansluta kameran till en TV.
Anslutningssättet varierar beroende på vilken sorts TV som kameran ska anslutas till.
Se ”TV-TYP” (sidan 77).
Titta på bilder genom att ansluta kameran till en TV via den
medföljande A/V-kabeln.
Stäng av både kameran och TV:n innan du kopplar ihop dem.
1 Koppla ihop A/V OUT-uttaget på det medföljande multistället med ljud- och
bildingångarna på TV:n med hjälp av den medföljande A/V-kabeln, och sätt
sedan i kameran i multistället.
VIDEO AUDIO
(uppspelning)-knapp
1 Till ljud/
bildingångarna
A/V-kabel (medföljer)
Titta på bilder på en TV
2 Till A/V OUT
(STEREO)uttaget
2 Slå på TV:n och ställ in ingången.
• Se även bruksanvisningen till TV:n.
3 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att slå på kameran.
Bilderna som är tagna med kameran visas på TV-skärmen.
Peka på
/
på kamerans LCD-skärm för att välja önskad bild.
• Se sidan 86 för närmare detaljer om hur man styr den här kameran.
• När man använder kameran utomlands kan det hända att man måste ställa om videoutsignalen så att den
motsvarar TV-systemet (sidan 77).
83
Titta på bilder på en TV
Titta på bilder genom att ansluta kameran till en högupplösnings-TV
När kameran ansluts till en högupplösnings-TV som har ett HDMI-uttag kan man ansluta den
med hjälp av en HDMI-kabel (medföljer ej) för att se bilderna som är tagna med kameran med
högre bildkvalitet*.
* Bilder som är tagna i [VGA]-format går inte att spela upp i HD-format.
• Via punkten [Olika storleksändringsmöjl.] går det att ändra bildförhållandet till 16:9 för uppspelning på
en högupplösningsskärm (sidan 60).
Stäng av både kameran och TV:n innan du kopplar ihop dem.
1 Anslut det medföljande multistället till en högupplösnings-TV och sätt
sedan i kameran i multistället.
(uppspelning)-knapp
1 Till HDMI-uttaget
2 Till HDMI OUT-uttaget
HDMI-kabel (medföljer ej)
2 Slå på TV:n och ställ in ingången.
• Se även bruksanvisningen till TV:n.
3 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att slå på kameran.
Bilderna som är tagna med kameran visas på TV-skärmen.
Peka på
/
på kamerans LCD-skärm för att välja önskad bild.
• Se sidan 86 för närmare detaljer om hur man styr den här kameran.
84
Titta på bilder på en TV
• När man använder kameran utomlands kan det hända att man måste ställa om videoutsignalen så att den
motsvarar TV-systemet (sidan 77).
• Det går inte att mata ut bilden till en TV under pågående filminspelning.
• Använd en HDMI-kabel som är märkt med HDMI-logon.
• Det kan hända att somliga apparater inte fungerar som de ska.
• Anslut inte utgångarna på någon apparat till utgången på multistället. Då matas det inte ut någon bild eller
något ljud. Det kan även leda till fel på multistället.
Angående ”PhotoTV HD”
Denna kamera är kompatibel med ”PhotoTV HD”-standarden.
Genom att ansluta kameran till någon av Sonys PhotoTV HD-kompatibla apparater via en
HDMI-kabel (medföljer ej) kan du uppleva dina foton på ett helt nytt och bekvämt sätt med
full högupplösning.
PhotoTV HD ger skarpa detaljer och subtila texturer och färgnyanser.
• När kameran är ansluten till en Sony TV med stöd för VIDEO-A-läge ställs TV:n
automatiskt in på den lämpligaste bildkvaliteten för stillbilder. Se bruksanvisningen till
stödda TV-apparater för närmare detaljer.
Titta på bilder på en TV
85
Titta på bilder på en TV
För att styra kameran när den är ansluten till en TV
När kameran är ansluten till en TV via en A/V-kabel eller HDMI-kabel går det bara att styra
vissa funktioner.
Styr kameran genom att peka på knapparna som visas på kamerans LCD-skärm.
• Om TV:n har stöd för ”BRAVIA” Sync går punkterna 6 och 7 att styra med
fjärrkontrollen till TV:n.
1 Indexvisning
2 Bildspel
3 Radera
4 Skärminställingar
5 BACK
86
6 Styrknappar
7 MENU
8 Styrknappar för filmuppspelning
(Snabbspolning bakåt/uppspelning/
snabbspolning framåt/stopp)
Titta på bilder på en TV
För att använda MENU-punkterna
Detaljerade inställningar går att göra för följande funktioner via menyn.
•
•
•
•
Bildspel
Uppspelningszoom
Radera
Rotera
• Enbildsvisning
• Indexvisning (6)
• Indexvisning (20)
1 Peka på [MENU] på LCD-skärmen.
Menypunkterna visas på TV-skärmen.
2 Peka på b/B/V/v (styrknapparna) på kamerans LCD-skärm, och välj sedan önskad inställning.
3 Peka på z (mittknappen).
Hur man använder ”BRAVIA” Sync
När kameran är ansluten till en TV som har stöd för ”BRAVIA” Sync* via en HDMI-kabel
går det att styra kamerans uppspelningsfunktioner med fjärrkontrollen till TV:n.
* När kameran är ansluten till en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV av 2008 års modell eller senare via en
HDMI-kabel går det att styra uppspelningen med fjärrkontrollen till TV:n. Se TV:ns bruksanvisning för
närmare detaljer.
• Följande manövrer går att styra med fjärrkontrollen.
– Det går att mata fram bilderna genom att trycka på vänster/höger-tangenterna på TV:ns fjärrkontroll.
– TV:n slås automatiskt på när kameran slås på. TV:ns ställs också automatiskt in på den ingång som
kameran är ansluten till.
– När du tittat färdigt på bilderna stängs kameran automatiskt av när TV:n stängs av.
– När man trycker på SYNC MENU på TV:ns fjärrkontroll tänds menyskärmen från vilken det går att
utföra olika manövrer.
Titta på bilder på en TV
1 Koppla ihop HDMI OUT-uttaget på multistället med HDMI-uttaget på TV:n med hjälp av en
HDMI-kabel.
2 Sätt i kameran i multistället.
3 Slå på kameran.
4 Styr kameran med fjärrkontrollen till TV:n.
Om kameran inte fungerar som den ska när den styrs med fjärrkontrollen till en TV, t.ex. när den är ansluten
via HDMI till en TV av något annat fabrikat, så ställ in punkten [KONTR. FÖR HDMI] under
(Inställningar) på HOME-skärmen på [Av] (sidan 76).
87
Titta på bilder på en TV
Angående TV-system
För att kunna titta på bilder på en TV-skärm krävs en TV med videoingång och A/V-kabeln.
Både TV:n och kameran måste vara inställda på samma TV-system. Se efter i följande listor
vilket TV-system som används i det land eller område där du använder kameran.
NTSC
Bahama-öarna, Bolivia, Canada, Centralamerica, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerna,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela, mfl.
PAL
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hong Kong, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, mfl.
PAL-M
Brasilien
PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM
Bulgarien, Frankrike, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Ryssland, Ukraina, mfl.
88
Använda kameran tillsammans med en dator
Hur man använder kameran tillsammans
med en Windows-dator
För närmare detaljer om hur man använder kameran
tillsammans med en Macintosh-dator, se ”Hur man använder
kameran tillsammans med en Macintosh-dator” (sidan 102).
Figurerna över skärmarna i det här kapitlet bygger på den
engelskspråkiga versionen.
Installera först den medföljande mjukvaran (sidan 91)
• Installera följande program:
– ”Picture Motion Browser”
– ”Music Transfer”
Kopiera bilder till datorn (sidan 94)
• Kopiera bilder till datorn med hjälp av ”Picture Motion
Browser”.
• Titta på bilder med hjälp av ”Picture Motion Browser” och
Ytterligare information om den här produkten och svar på
vanliga frågor finns på Sony Customer Supports webbsida.
http://www.sony.net/
Använda kameran tillsammans med en dator
”Music Transfer” på följande sätt:
– Titta på bilder som sparats på datorn
– Redigera bilder
– Se var du tagit dina stillbilder på en online-karta
– Skapa en skiva med de bilder du tagit (kräver en CD- eller
DVD-brännare)
– Skriv ut eller spara stillbilder med datum
– Lägg till musik eller ändra musiken för bildspel (med hjälp
av ”Music Transfer”)
89
Hur man använder kameran tillsammans med en Windows-dator
Rekommenderad datormiljö
Vi rekommenderar följande miljö för den
dator som kameran ska anslutas till.
Rekommenderad miljö för att kopiera
bilder
Operativsystem (förinstallerat):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP3/Windows Vista
SP1*
• Vi kan inte fungera att allt fungerar i en
miljö där operativsystemet uppgraderats till
något av ovanstående operativsystem eller i
multi-boot-miljöer.
USB-uttag: Ingår som standard
Rekommenderad miljö för att använda
”Picture Motion Browser” och ”Music
Transfer”
Operativsystem (förinstallerat):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP3/Windows Vista
SP1*
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller
snabbare (för uppspelning/redigering av
filmer i högupplösningsformat:
Intel Pentium 4 2,8 GHz eller snabbare,
Intel Pentium D 2,8 GHz eller snabbare,
Intel Core Duo 1,66 GHz eller snabbare,
Intel Core 2 Duo 1,20 GHz eller snabbare)
Minne: Minst 512 MB (för uppspelning/
redigering av filmer i
högupplösningsformat: Minst 1 GB)
Hårddisk: Ca. 400 MB ledigt utrymme för
installationen
Bildskärm: Skärmupplösning: minst 1 024 ×
768 bildpunkter
* 64-bitsversioner och Starter (Edition) stöds ej.
90
Att observera vid uppspelning av
filmfiler (MPEG-4 AVC/H.264)
För att kunna spela upp och redigera filmfiler (i
MPEG-4 AVC/H.264-format) som är inspelade
med kameran måste man installera mjukvara som
är kompatibel med MPEG-4 AVC/H.264 eller
”Picture Motion Browser” på datorn.
• Även i datormiljöer där mjukvaran i sak är
garanterad att fungera kan det hända ibland att
bilden spelas upp på ett hackigt sätt på grund av
att bildrutor hoppas över. Observera att själva
den överförda bilden inte påverkas.
• Om du använder en bärbar dator så använd den
med nätadaptern inkopplad. Ibland kan det
hända att mjukvaran inte fungerar som den ska
beroende på datorns strömbesparingsfunktioner.
Att observera när kameran ansluts till en
dator
• Datormiljön måste även uppfylla
operativsystemets användningskrav.
• Vi kan inte garantera att allt fungerar i alla
datormiljöer. Det kan t.ex. hända att funktioner
störs av andra program som körs i bakgrunden.
• När två eller flera USB-enheter ansluts
samtidigt till en dator kan det hända att somliga
enheter, inklusive den här kameran, inte
fungerar som de ska, beroende på vilka USBenheter som används.
• Vi garanterar inte att förbindelsen fungerar om
den sker via ett USB-nav.
• Genom att ansluta kameran via ett USBgränssnitt som är kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0) går det att överföra filer på hög
hastighet, eftersom även den här kameran är
kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Det finns tre olika sätt att ansluta kameran till en
dator via USB: [Auto] (standardinställningen),
[Mass Storage] och [PictBridge]. I det här
avsnittet beskrivs lägena [Auto] och [Mass
Storage] som exempel. För närmare detaljer om
[PictBridge], se sidan 76.
• När datorn återgår från ett vänte- eller viloläge
kan det hända att kommunikationen mellan
kameran och datorn inte återupptas samtidigt.
Installation av den medföljande mjukvaran
Installera den medföljande mjukvaran med
hjälp av följande procedur.
• Logga in som administratör.
1 Slå på datorn och lägg i den
medföljande CD-ROM-skivan i
CD-ROM-enheten.
Installationsmenyskärmen tänds.
4 Läs noga igenom
överenskommelsen först. Om du
accepterar villkoren i avtalet så
klicka på radioknappen bredvid [I
accept the terms of the license
agreement] (Jag accepterar
villkoren i licensöverenskommelsen) och klicka sedan på
[Next] (Nästa).
5 Följ anvisningarna på skärmen
för att göra klart installationen.
• Om denna skärm inte tänds så dubbelklicka
på [Computer] (Datorn) (i Windows XP/
2000: [My Computer] (Den här datorn)) t
(SONYPICTUTIL).
• Det kan hända att AutoPlay-skärmen tänds.
Välj ”Run Install.exe.” och följ
anvisningarna på skärmen för att utföra
installationen.
2 Klicka på [Install] (Installera).
3 Välj önskat språk och klicka
sedan på [Next] (Nästa).
Skärmen ”License Agreement”
(Licensöverenskommelse) tänds.
6 Ta ut CD-ROM-skivan när
installationen är klar.
• Installera följande program:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Använda kameran tillsammans med en dator
Skärmen ”Choose Setup Language”
(Välj installationsspråk) tänds.
• När det tänds ett meddelande om att datorn
behöver startas om så starta om datorn enligt
anvisningarna på skärmen.
• Det kan hända att DirectX installeras
beroende på datorns användningsmiljö.
91
Installation av den medföljande mjukvaran
När mjukvaran är installerad tänds det
genvägsikoner för ”Picture Motion
Browser”, ”PMB-guide” och ”Music
Transfer” på skrivbordet.
Dubbelklicka för att starta
”Picture Motion Browser”.
Dubbelklicka för att starta
”PMB-guiden”.
Dubbelklicka för att starta
”Music Transfer”.
92
Angående ”Picture Motion Browser” (medföljer)
Med hjälp av den medföljande mjukvaran
kan du utnyttja de stillbilder och filmer du
tagit med kameran på ännu fler sätt än
tidigare.
Det här avsnittet innehåller en
sammanfattning av ”Picture Motion
Browser”.
Översikt över ”Picture Motion
Browser”
Med ”Picture Motion Browser” går det att:
• Importera bilder som du tagit med kameran och
visa dem på datorn.
• Organisera bilderna efter tagningsdatum på en
kalender på datorn.
• Kopiera bilder från datorn till ett ”Memory
Stick Duo”-minneskort så att de går att spela
upp på kameran.
• Retuschera (rätta till röda ögon osv.), skriva ut
och skicka stillbilder som bilagor till epost,
ändra tagningsdatumet, med mera.
• Redigera filmer.
• Skriva ut eller lagra stillbilder med datum.
• Skapa en dataskiva med hjälp av en CDbrännare eller DVD-brännare.
• Ladda upp bilder på Internet.
Hur man startar och avslutar
”Picture Motion Browser”
Hur man startar ”Picture Motion
Browser”
Dubbelklicka på
(Picture Motion
Browser)-ikonen på skrivbordet.
Eller från startmenyn: Klicka på [Start] t
[All Programs] (Alla program) (i Windows
2000: [Programs] (Program)) t [Sony
Picture Utility] t [PMB – Picture Motion
Browser].
• Den allra första gången du startar ”Picture
Motion Browser” tänds ett
bekräftelsemeddelande från
informationsverktyget på skärmen. Välj [Start].
Den funktionen informerar dig om nyheter, som
t.ex. mjukvaruuppdateringar. Du kan ändra den
inställningen senare.
Hur man avslutar ”Picture Motion
Browser”
Klicka på -knappen i det övre högra
hörnet på skärmen.
Se ”PMB-guiden” för närmare detaljer.
Dubbelklicka på
(PMB-guide)-ikonen
på skrivbordet.
För att starta ”PMB-guiden” från
Startmenyn klickar du på [Start] t [All
Programs] (Alla program) (i Windows
2000: [Programs] (Program)) t [Sony
Picture Utility] t [Help] (Hjälp) t
[PMB-guide].
Använda kameran tillsammans med en dator
Hur man startar ”PMB-guide”
93
Kopiera bilder till datorn med hjälp av ”Picture
Motion Browser”
Förberedelser på kameran och
datorn
Anslutning av kameran till
datorn
1 Sätt i ett ”Memory Stick Duo”minneskort med inspelade bilder i
kameran.
• Vid kopiering av bilder från internminnet
behövs inte detta steg.
2 Sätt i ett tillräckligt uppladdat
batteripaket i kameran eller anslut
multistället till ett vägguttag med
hjälp av en nätadapter (medföljer
ej).
• Om man kopierar bilder till en dator med ett
alltför svagt batteripaket finns det risk att
kopieringen misslyckas eller att bilddata blir
förstörda om batteriströmmen skulle ta slut
mitt under kopieringen.
2 Till USB-uttaget
1 Till USB-uttaget
USB-kabel
3 Sätt i kameran i multistället.
”Ansluter…” tänds på skärmen på kameran.
4 Slå på datorn och tryck sedan på
(uppspelning)-knappen på
kameran.
(uppspelning)-knapp
Läsnings/skrivningsindikator*
Första gången man ansluter kameran via
USB kör datorn automatiskt ett program för
att upptäcka kameran. Vänta en liten stund.
*
94
visas på skärmen medan kommunikationen
pågår.
Använd inte datorn medan den indikatorn visas.
När indikatorn ändras till
kan du börja
använda datorn igen.
Kopiera bilder till datorn med hjälp av ”Picture Motion Browser”
• Om ”Mass Storage” inte visas så ställ in
punkten [USB-anslutning] på [Mass Storage]
(sidan 76).
Kopiering av bilder till datorn
2 Importera bilderna.
För att börja importera bilder klickar
man på [Import] (Importera)-knappen.
1 Anslut kameran till en dator på
det sätt som beskrivs i avsnittet
”Anslutning av kameran till
datorn”.
När kameran har anslutits via USB
tänds skärmen [Import Media Files]
(Importera mediafiler) i ”Picture Motion
Browser” automatiskt.
Med standardinställningarna importeras
bilderna till en mapp som skapas under
”Pictures” (Bilder) (i Windows XP/
2000: ”My Pictures” (Mina bilder)) med
importdatumet som namn.
• Se ”PMB-guiden” för närmare detaljer om
”Picture Motion Browser”.
Använda kameran tillsammans med en dator
• Om du använder Memory Stick-facket så se
först 98.
• Om AutoPlay-guiden tänds så stäng den.
95
Kopiera bilder till datorn med hjälp av ”Picture Motion Browser”
Titta på bilder på datorn
När importen är färdig startar ”Picture
Motion Browser”. Miniatyrbilder för de
importerade bilderna visas.
För att avsluta USBanslutningen
Utför procedurerna i steg 1 till 4 innan
du:
• Kopplar loss USB-kabeln.
• Tar ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
• Sätter i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort i
kameran efter att ha kopierat bilder från
internminnet.
• Stänger av kameran.
1 Dubbelklicka på bortkopplingsikonen i
aktivitetsfältet.
Windows Vista
• Mappen ”Pictures” (Bilder) (i Windows XP/
2000: ”My Pictures” (Mina bilder)) är inställd
som standardmapp under ”Viewed folders”
(Visningmappar).
Organisera bilderna på en kalender på
datorn efter tagningsdatumet.
Se ”PMB-guiden” för närmare detaljer.
Dubbelklicka här
Windows XP/Windows 2000
Dubbelklicka här
2 Klicka på
t [Stop].
(USB Mass Storage Device)
3 Kontrollera enheten i bekräftelsefönstret,
och klicka sedan på [OK].
4 Klicka på [OK].
Därmed är enheten bortkopplad.
Exempel: Månadsvisningsskärm
96
• Steg 4 behöver inte utföras för Windows
Vista/XP.
Kopiera bilder till datorn med hjälp av ”Picture Motion Browser”
Lagringsdestinationer och
filnamn för bildfiler
Bildfilerna som är tagna med kameran är
grupperade i mappar på ”Memory Stick
Duo”-minneskortet eller i internminnet.
Exempel: för att se mapparna i
Windows Vista
B Mapp med bilddata som lagrats med den
här kameran.
Om man inte har skapat några nya mappar
finns bara följande mappar:
– ”Memory Stick Duo”: 101MSDCF
– Internminnet: 101_SONY
C Mapp med filmdata som är inspelade med
kameran.
Om man inte har skapat några nya mappar
finns bara följande mappar:
•
•
•
•
Använda kameran tillsammans med en dator
A Mapp med bilddata som lagrats med en
kamera utan funktion för att skapa mappar.
– ”Memory Stick Duo”: endast 101ANV01
– Internminnet: 101ANV01
Det går inte att lagra några bilder i mapparna
”100MSDCF” och ”100ANV01”. Bilderna i de
mapparna går endast att spela upp.
Det går inte att lagra eller spela upp några bilder
i mappen ”MISC”.
Bildfilernas namn ser ut på följande sätt.
– Stillbildsfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler
720p: MAH0ssss.MP4
VGA: MAQ0ssss.MP4
– Indexbildfiler som lagras vid filminspelning
720p: MAH0ssss.THM
VGA: MAQ0ssss.THM
ssss står för ett nummer mellan 0001 och
9999. Sifferdelen för namnet på en filmfil som
är inspelad i filmläget och motsvarande
indexbildfil är densamma.
Se sidan 67 och 70 för närmare information om
mappar.
97
Kopiera bilder till en dator utan att använda
”Picture Motion Browser”
Det går att kopiera bilder till datorn utan att
använda ”Picture Motion Browser” genom
att göra på följande sätt.
För en dator med Memory Stick-fack:
Ta ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet ur
kameran och sätt i det i Memory Stick Duoadaptern. Sätt i Memory Stick Duoadaptern i datorn och kopiera bilderna.
• Även om du använder Windows 95/98/
98 Second Edition/NT/Me går det att kopiera
bilder genom att sätta i ”Memory Stick Duo”minneskortet i Memory Stick-facket på datorn.
• Om datorn inte kan känna igen ”Memory Stick
PRO Duo”-minneskort, så se sidan 117.
För en dator utan Memory Stick-fack:
Anslut kameran via USB och utför
proceduren för att kopiera bilder.
• Skärmarna som visas i det här avsnittet är
exempel vid kopiering av bilder från ett
”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Den här kameran är inte kompatibel med
operativsystemen Windows 95/98/98 Second
Edition/NT/Me.
Använd en Memory Stick-läsare/skrivare som
finns i handeln för att kopiera bilder från ett
”Memory Stick Duo”-minneskort till datorn.
Om du vill kopiera bilder i internminnet till
datorn, så kopiera först bilderna till ett ”Memory
Stick Duo”-minneskort och kopiera dem sedan
till datorn.
98
Kopiering av bilder till datorn
– Windows Vista/XP
I det här avsnittet beskrivs hur man kopierar
bilder till mappen ”Documents”
(Dokument) (i Windows XP: ”My
Documents” (Mina dokument)).
1 Gör klart kameran och datorn.
Gör på samma sätt som i avsnittet
”Förberedelser på kameran och datorn”
på sidan 94.
2 Anslut kameran till datorn med
hjälp av USB-kabeln.
Gör på samma sätt som i avsnittet
”Anslutning av kameran till datorn” på
sidan 94.
• Om ”Picture Motion Browser” redan är
installerat startar funktionen [Import Media
Files] (Importera mediafiler) i ”Picture
Motion Browser”, men välj i så fall [Cancel]
(Ångra) för att stänga av den.
Kopiera bilder till en dator utan att använda ”Picture Motion Browser”
3 Klicka på [Open folder to view
files] (Öppna mappen för att se
filerna) (i Windows XP: [Open
folder to view files] (Öppna mapp
för att se filer) t [OK]) när
guideskärmen automatiskt tänds
på skrivbordet.
6 Klicka på mappen [Documents]
(Dokument) (i Windows XP: [My
Documents] (Mina dokument)).
Högerklicka sedan på
”Documents” (Dokument)fönstret så att menyn tänds, och
klicka därefter på [Paste] (Klistra
in).
1
2
• Om guideskärmen inte tänds automatiskt så
utför följande procedur: t ”För Windows
2000”.
4 Dubbelklicka på [DCIM].
5 Dubbelklicka på mappen där de
bildfiler som du vill kopiera finns
lagrade. Högerklicka sedan på en
bildfil för att tända menyn och
klicka på [Copy] (Kopiera).
• Om det redan finns en bild med samma
filnamn i destinationsmappen tänds ett
meddelande för bekräftelse av
överskrivningen. När man skriver över den
gamla bilden med en ny raderas
originalfilen. Om du vill kopiera en bildfil
till datorn utan att skriva över den gamla
filen, så ändra filnamnet innan du kopierar
filen. Observera dock att om man ändrar
filnamnet (sidan 100) kan det hända att den
bilden inte går att spela upp på kameran
längre.
För Windows 2000
1
Dubbelklicka på [My Computer] (Den här
datorn) t [Removable Disk] (Löstagbar
enhet) efter att du anslutit kameran till
datorn. Gå sedan vidare till steg 4.
Använda kameran tillsammans med en dator
• Dubbelklicka på [MP_ROOT] för att
kopiera filmer.
Bildfilerna kopieras till mappen
[Documents] (Dokument) (i Windows
XP: [My Documents] (Mina
dokument)).
2
• Se sidan 97 angående
lagringsdestinationerna för bildfiler.
99
Titta på bildfiler som är lagrade i datorn på kameran genom
att kopiera dem till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort
I det här avsnittet beskrivs hur man gör med
en Windows-dator som exempel.
Om en bildfil som kopierats till en dator
inte längre finns kvar på ”Memory Stick
Duo”-minneskortet, går det ändå att se den
bilden igen på kameran genom att kopiera
tillbaka bildfilen från datorn till ett
”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Det går lätt att kopiera bildfiler med hjälp av
”Picture Motion Browser”. Se ”PMB-guiden”
för närmare detaljer om hur man gör.
• Hoppa över steg 1 om filnamnet som ställdes in
av kameran inte har ändrats.
• Det kan hända att det inte går att spela upp vissa
bilder beroende på bildstorleken.
• Sony kan inte garantera att det går att spela upp
bildfiler på kameran om filerna har behandlats
på en dator eller är tagna med en annan kamera.
• Om det inte finns några mappar på ”Memory
Stick Duo”-minneskortet så skapa först en mapp
(sidan 70) med kameran innan du kopierar
bildfilerna.
1 Högerklicka på bildfilen, och
klicka sedan på [Rename] (Döp
om). Ändra filnamnet till
”DSC0ssss”.
Mata in ett nummer mellan 0001 och
9999 i stället för ssss.
1
2
• Filmfiler lagras med filnamnet
”MAH0ssss.MP4” (1280×720)
respektive ”MAQ0ssss.MP4” (VGA).
• Om det tänds ett meddelande för bekräftelse
av överskrivning så mata in ett annat
nummer.
100
• Det kan hända att det visas ett filtillägg
beroende på hur datorn är inställd.
Filtilägget för stillbilder är JPG, och
filtilägget för filmer är MP4. Ändra inte
filtillägget.
2 Kopiera bildfilen till ”Memory
Stick Duo”-mappen i följande
ordning.
1Högerklicka på bildfilen, och klicka
sedan på [Copy] (Kopiera).
2Dubbelklicka på [Removable Disk]
(Löstagbar enhet) eller
[SonyMemoryStick] under [Computer]
(Datorn) (i Windows XP: [My
Computer] (Den här datorn)).
3Högerklicka på mappen
[sssMSDCF] (för stillbilder) inuti
mappen [DCIM] eller på mappen
[sssANV01] (för filmer) inuti
mappen [MP_ROOT], och klicka sedan
på [Paste] (Klistra in).
• sss står för ett nummer mellan 100
och 999.
Hur man använder ”Music Transfer” (medföljer)
Du kan byta ut de fabriksinställda
musikfilerna mot vilka musikfiler du själv
vill med hjälp av programmet ”Music
Transfer” på den medföljande CD-ROMskivan. Du kan även radera eller lägga till
musikfiler när du vill.
För att lägga till/byta musikfiler
med hjälp av ”Music Transfer”
De musikformat som går att överföra med
”Music Transfer” listas nedan:
• MP3-filer som är lagrade på datorns hårddisk
• Musik på CD-skivor
• Förinställda musikfiler i kameran
• För att återställa musikfilerna i kameran
till fabriksinställningarna:
1 Utför [Formatera musik] i steg 3.
2 Utför [Återställ standard] i ”Music
Transfer”.
Alla musikfiler återställs till de
fabriksinställda filerna, och punkten [Musik]
på [Bildspel]-menyn ställs in på [Av].
• Det går att återställa musikfilerna till
fabriksinställningarna med hjälp av kommandot
[Initialisera] (sidan 75), men då återställs även
andra inställningar.
• Se online-hjälpen till ”Music Transfer” för
närmare detaljer om hur man använder ”Music
Transfer”.
1 Peka på [HOME] för att tända
HOME-skärmen.
2 Peka på
(Utskrift, övrigt) och
därefter på [ Musikverktyg].
3 Peka på [Ladda ner musik].
Meddelandet ”Anslut till PC” tänds.
USB.
5 Starta programmet ”Music
Transfer”.
6 Följ anvisningarna på skärmen
för att lägga till/byta musikfiler.
Använda kameran tillsammans med en dator
4 Anslut kameran till datorn via
101
Hur man använder kameran tillsammans med en
Macintosh-dator
Det går att kopiera bilder till en Macintoshdator.
• ”Picture Motion Browser” går inte att använda
på Macintosh-datorer.
Rekommenderad datormiljö
Vi rekommenderar följande miljö för den
dator som kameran ska anslutas till.
Rekommenderad miljö för att kopiera
bilder
Operativsystem (förinstallerat): Mac OS
9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 till v10.5)
USB-uttag: Ingår som standard
Rekommenderad användningsmiljö för
”Music Transfer”
Operativsystem (förinstallerat): Mac OS
X (v10.3 till v10.5)
Minne: Minst 64 MB (minst 128 MB
rekommenderas.)
Hårddisk: Ca. 250 MB ledigt utrymme för
installationen
• Quick Time 7.4 måste vara förinstallerat.
Att observera när kameran ansluts till en
dator
• Vi kan inte garantera att programmet fungerar i
alla de rekommenderade datormiljöer som
nämns ovan.
• Om två eller flera USB-enheter är anslutna till
en enda dator samtidigt, kan det hända att
somliga enheter, inklusive den här kameran, inte
fungerar som de ska, beroende på vilka USBenheter som ansluts.
102
• Vi garanterar inte att förbindelsen fungerar om
den sker via ett USB-nav.
• Genom att ansluta kameran via ett USBgränssnitt som är kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0) går det att överföra filer på hög
hastighet, eftersom även den här kameran är
kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Det finns tre olika sätt att ansluta kameran till en
dator via USB: [Auto] (standardinställningen),
[Mass Storage] och [PictBridge]. I det här
avsnittet beskrivs lägena [Auto] och [Mass
Storage] som exempel. För närmare detaljer om
[PictBridge], se sidan 76.
• När datorn fortsätter från ett vänte- eller viloläge
kan det hända att kommunikationen mellan
kameran och datorn inte återupptas samtidigt.
Hur man kopierar bilder till en
dator och tittar på dem
1 Gör klart kameran och en
Macintosh-dator.
Gör på samma sätt som i avsnittet
”Förberedelser på kameran och datorn”
på sidan 94.
2 Anslut kameran till datorn med
hjälp av USB-kabeln.
Gör på samma sätt som i avsnittet
”Anslutning av kameran till datorn” på
sidan 94.
Hur man använder kameran tillsammans med en Macintosh-dator
3 Kopiera bildfiler till Macintoshdatorn.
1Dubbelklicka på den nyskapade ikonen
t [DCIM] t den mapp där de bilder
som ska kopieras finns lagrade.
2Dra bildfilerna till hårddiskikonen.
Bildfilerna kopieras till hårddisken.
• Se sidan 97 för närmare detaljer om
lagringsdestinationer och filnamn för
bildfiler.
4 Titta på bilder på datorn.
Dubbelklicka på hårddiskikonen t
önskad bildfil i mappen med kopierade
filer för att öppna den bildfilen.
För att avsluta USBanslutningen
• Kopplar loss USB-kabeln.
• Tar ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
• Sätter i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort i
kameran efter att ha kopierat bilder från
internminnet.
• Stänger av kameran.
Det går att ändra de fabriksinställda
musikfilerna till önskade musikfiler. Du
kan även radera eller lägga till musikfiler
när du vill.
De musikformat som går att överföra med
”Music Transfer” listas nedan:
• MP3-filer som är lagrade på datorns hårddisk
• Musik på CD-skivor
• Förinställda musikfiler i kameran
För att installera ”Music Transfer”
• Avsluta alla andra program som är igång innan
du installerar ”Music Transfer”.
• För installationen måste man logga på som
administratör.
1 Slå på Macintosh-datorn och lägg i den
medföljande CD-ROM-skivan i CDROM-enheten.
2 Dubbelklicka på
(SONYPICTUTIL).
3 Dubbelklicka på filen [MusicTransfer.pkg]
i [Mac]-mappen.
Mjukvaruinstallationen startar.
För att lägga till/byta musikfiler
Se ”För att lägga till/byta musikfiler med
hjälp av ”Music Transfer”” på sidan 101.
Teknisk support
Ytterligare information om den här
produkten och svar på vanliga frågor
finns på Sony Customer Supports
webbsida.
http://www.sony.net/
Använda kameran tillsammans med en dator
Dra enhetsikonen eller ikonen för ”Memory
Stick Duo”-minneskortet till
papperskorgsikonen innan du utför
nedanstående procedurer eller kopplar bort
kameran från datorn.
För att lägga till/byta musikfiler
med hjälp av ”Music Transfer”
103
För att öppna ”Guiden för avancerad användning
av Cyber-shot”
När du installerar ”Bruksanvisningen till
Cyber-shot” installeras även ”Guiden för
avancerad användning av Cyber-shot”.
”Guiden för avancerad användning av
Cyber-shot” innehåller ytterligare
information om hur man använder kameran
och olika tillbehör.
För att öppna filen i Windows
Dubbelklicka på
(Step-up Guide)
på skrivbordet.
För att öppna ”Step-up Guide” från
startmenyn, klicka på [Start] t [All
Programs] (Alla program) (i Windows
2000: [Programs] (Program)) t [Sony
Picture Utility] t [Step-up Guide].
För att öppna filen på Macintosh
1 Kopiera mappen [stepupguide]
inuti mappen som också heter
[stepupguide] till datorn.
2 Välj [stepupguide], [language]
och därefter mappen [SE] på den
medföljande CD-ROM-skivan, och
kopiera sedan alla filerna i [SE]mappen till mappen [img] inuti
[stepupguide]-mappen som du
kopierade till datorn i steg 1.
(Skriv över filerna i [img]-mappen
med filerna i [SE]-mappen.)
104
3 När kopieringen är färdig
dubbelklickar du på
”stepupguide.hqx” i
[stepupguide]-mappen för att
dekomprimera den, och
dubbelklicka sedan på filen
”stepupguide” som skapas.
• Om det inte finns något
dekomprimeringsverktyg för HQX-filer
installerat på datorn så installera Stuffit
Expander.
Utskrift av stillbilder
Hur man skriver ut stillbilder
När man skriver ut bilder som är tagna i [16:9]format kan det hända att bilden skärs av i
kanterna, så kontrollera formatet före utskriften
(sidan 119).
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare (sidan 106)
Det går att skriva ut bilder genom att ansluta kameran direkt till en
PictBridge-kompatibel skrivare.
Direkt utskrift på en ”Memory Stick”-kompatibel skrivare
Det går att skriva ut bilder på en ”Memory Stick”-kompatibel
skrivare.
Se bruksanvisningen som medföljde skrivaren för närmare
detaljer.
Utskrift med hjälp av en dator
Du kan kopiera bilder till en dator med hjälp av det medföljande
programmet ”Picture Motion Browser” och sedan skriva ut
bilderna.
Du kan lägga till datumet på bilder och skriva ut dem.
Du kan ta med dig ett ”Memory Stick Duo”-minneskort som
innehåller bilder du tagit med kameran och få dem utskrivna i en
fotoaffär. Du kan markera bilder du vill skriva ut med
markeringar (utskriftsmarkeringar) i förväg.
Utskrift av stillbilder
Utskrift i en affär (sidan 109)
105
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel
skrivare
Även om du inte har någon dator kan du
skriva ut de bilder du tagit med kameran
genom att ansluta kameran direkt till en
PictBridge-kompatibel skrivare.
Steg 2: Anslutning av kameran
till skrivaren
1 Anslut kameran till skrivaren.
• ”PictBridge” är baserat på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Det går inte att skriva ut rörliga bilder.
• Om
-indikatorn blinkar på kamerans skärm
(en felindikering) så kontrollera den anslutna
skrivaren.
Steg 1: Förberedelser på
kameran
2 Till USB-uttaget
Anslut kameran till skrivaren via USB. När
punkten [USB-anslutning] är inställd på
[Auto] upptäcker kameran somliga skrivare
automatiskt så fort de ansluts. Hoppa i så
fall över Steg 1.
• Vi rekommenderar att du använder ett fullt
uppladdat batteripaket för att undvika att
kameran stängs av mitt under utskriften.
USB-kabel
1 Till USB-uttaget
1 Peka på [HOME] för att tända
HOME-skärmen.
2 Peka på
(Inställningar) och
därefter på
[
Huvudinställningar].
3 Peka på [USB-anslutning] på
skärmen [Huvudinställningar 2].
4 Peka på [PictBridge].
Därmed är USB-läget inställt.
106
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare
2 Slå på skrivaren och tryck sedan
på
(uppspelning)-knappen.
När anslutningen är klar
tänds indikatorn
.
När du väljer [Flera bilder]
Det går att välja flera bilder på en gång och
skriva ut dem.
1 Peka på bilden som du vill skriva ut.
En
-markering tänds för valda bilder.
2 Peka på
.
3 Peka på [OK].
När du väljer [Alla i mappen]
Peka på [OK] och gå sedan vidare till steg
4.
Kameran ställs in på uppspelningsläget.
Steg 3: Välj de bilder du vill
skriva ut
Steg 4: Utskrift
1 Peka på önskad inställningspunkt
för att göra utskriftsinställningar.
1 Peka på [MENU] för att tända
menyn.
2 Peka på v/V så att
(Utskrift)
tänds, och peka sedan på
(Utskrift).
Används för att ställa in hur många
exemplar som ska skrivas ut av vald
bild.
• Det kan hända att det angivna antalet bilder
inte får plats på ett ark.
[Layout]
När du väljer [Denna bild]
Vald bild går att skriva ut. Gå vidare till
steg 4.
Används för att ställa in hur många
bilder som ska skrivas ut bredvid
varandra på ett ark.
[Storlek]
Används för att ställa in storleken på
utskriftsarket.
Utskrift av stillbilder
3 Peka på önskad punkt.
[Antal]
107
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare
[Datum]
Välj [Datum&klocka] eller [Datum] för
att lägga på datumet och klockslaget på
bilder.
• När man väljer [Datum] läggs datumet på i
inställd ordning (sidan 81). Det kan hända
att den här funktionen inte går att använda
beroende på skrivaren.
2 Peka på [OK].
Bilden skrivs ut.
• Koppla inte loss USB-kabeln medan
indikatorn
(PictBridge-anslutning)
visas på skärmen.
-indikator (PictBridgeanslutning)
Steg 5: Avsluta utskriften
Kontrollera att skärmen har återvänt till
steg 2 och koppla sedan loss USB-kabeln
från kameran.
108
Utskrift i en affär
Du kan ta med dig ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort som innehåller bilder du
tagit med kameran och få dem utskrivna i
en fotoaffär. Så länge affären erbjuder
fotokopiering enligt DPOF-standarden kan
du markera bilder i förväg med
utskriftsmarkeringar (
) så att du slipper
välja om dem i affären.
Markering av en viss bild
(uppspelning)-knapp
• Det går inte att skriva ut bilderna som är lagrade
i internminnet direkt från kameran i en fotoaffär.
Kopiera först bilderna till ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort, och ta sedan med ”Memory
Stick Duo”-minneskortet till fotoaffären.
Vad är DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) är en
funktion som gör det möjligt att märka
bilder på ”Memory Stick Duo”-minneskort
som man vill skriva ut senare med en
utskriftsmarkering (
).
• Det går inte att markera rörliga bilder.
• Det går att markera upp till maximalt 999 bilder
med utskriftsmarkeringar (
).
Innan du tar med ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort till en affär
(uppspelning)-
knappen.
2 Tänd den bild som du vill skriva
ut.
3 Peka på [MENU] för att tända
menyn.
4 Peka på [DPOF] och därefter på
(Denna bild).
Bilden markeras med
utskriftsmarkeringen
.
Utskrift av stillbilder
• Hör först efter i fotoaffären vilka sorters
”Memory Stick Duo”-minneskort de kan
hantera.
• Om din fotoaffär inte kan hantera ”Memory
Stick Duo”-minneskort så kopiera de bilder du
vill skriva ut till något annat medium som t.ex.
en CD-R-skiva och ta med den till affären i
stället.
• Glöm inte att även ta med Memory Stick Duoadaptern.
• Ta alltid en kopia på dina bilddata på en skiva
eller hårddisk för säkerhets skull innan du tar
med dem till en affär.
• Det går inte att ställa in antalet utskrifter.
• Om du vill lägga på datum på bilderna så hör
efter i fotoaffären.
1 Tryck på
För att ta bort markeringen
Välj den bild som du vill ta bort
markeringen ifrån, och upprepa sedan steg
3 och 4.
109
Utskrift i en affär
Markering av flera bilder på en
gång
För att avbryta valet
Peka på [Avsluta] eller [BACK] i steg 5.
För att ta bort markeringen
1 Peka på [MENU] i enbildsläget
Peka på de bilder som du vill ta bort
markeringen från.
eller indexläget.
2 Peka på [DPOF] och därefter på
(Flera bilder).
3 Peka på en bild som du vill
markera.
Vald bild markeras med
För att lägga till/ta bort DPOFmarkeringar för flera bilder på
en gång
1 Peka på [MENU] medan bilderna
visas i indexläget.
.
2 Peka på [DPOF] och därefter på
Enbildsläget
[Välj allt i mappen] eller [Radera
allt i mappen].
3 Peka på [OK].
Indexläget
För att avbryta valet
Peka på [Avsluta] eller [BACK] i steg 3.
4 Peka på
.
5 Peka på [OK].
Markeringen
tänds på skärmen.
• Peka på
på indexskärmen för att
återvända till enbildsläget.
110
Felsökning
Felsökning
Om det skulle uppstå något problem med kameran så prova följande motåtgärder.
1 Kontrollera punkterna på sidan 112 till 121.
Om en kod som t.ex. ”C/E:ss:ss” tänds på skärmen så se sidan 122.
2 Ta av batteripaketet, vänta ungefär en minut, sätt i batteripaketet igen och slå
på kameran.
3 Återställ inställningarna till standardinställningarna (sidan 75).
4 Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.
Observera att om du lämnar in kameran för reparation går du med på att innehållet i
internminnet och musikfilerna kan komma att undersökas.
Klicka på en av följande punkter för att hoppa till en sida med en beskrivning av symptomen
och orsaken till problemet, samt lämpliga motåtgärder.
Batteripaket och strömförsörjning
112
Internminnet
119
Tagning av stillbilder/inspelning av
filmer
113
Utskrift
119
PictBridge-kompatibel skrivare
Visning av bilder
116
Radering
117
Pekskärm
121
Datorer
117
Övrigt
121
”Memory Stick Duo”
118
120
Felsökning
111
Felsökning
Batteripaket och strömförsörjning
Det går inte att sätta i batteripaketet.
• Sätt i batteriet på rätt sätt genom att skjuta in batteriutmatningsknappen.
Det går inte att slå på kameran.
• Sätt i batteripaketet på rätt sätt.
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket.
• Batteripaketet är dött (sidan 129). Byt ut det mot ett nytt.
• Använd rekommenderad sorts batteripaket.
Kameran stängs plötsligt av.
• Om kameran inte används på över tre minuter när den är påslagen, stängs den automatiskt av
för att spara på batteriströmmen. Slå på kameran igen.
• Batteripaketet är dött (sidan 129). Byt ut det mot ett nytt.
Indikatorn för återstående batteriström visar fel.
• Detta kan inträffa när kameran används på väldigt varma eller kalla ställen.
• Om det är stor skillnad mellan den återstående batteriström som visas och den faktiska
återstående batteriströmmen, så ladda ur batteripaketet helt en gång och ladda sedan upp det
igen för att rätta till indikeringen.
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket.
• Batteripaketet är dött (sidan 129). Byt ut det mot ett nytt.
Det går inte att ladda upp batteripaketet när det är isatt i kameran.
• Det går inte att ladda upp batteripaketet med hjälp av det medföljande multistället eller en
nätadapter (medföljer ej). Använd batteriladdaren för att ladda upp batteripaketet.
112
Felsökning
Tagning av stillbilder/inspelning av filmer
Det går inte att lagra några bilder.
• Kontrollera det lediga utrymmet i internminnet eller på ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
Om inspelningsmediet är fullt så gör något av följande:
– Radera onödiga bilder (sidan 35).
– Byt ”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Det går inte att ta bilder medan blixten håller på att laddas upp.
• Ställ in lägesomkopplaren.
• Bildstorleken är inställd på [1280×720(Fin)] eller [1280×720(Standard)] vid filminspelning
med ett ”Memory Stick Duo”-minneskort isatt. Gör något av följande:
– Ställ in bildstorleken på [VGA].
– Sätt i ett ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort.
Start- eller slutpunkten för en inspelad film överensstämmer inte med den
punkt där du tryckte ner avtryckaren.
• När man filmar med den här kameran kan det ta en kort stund från det att man trycker ner
avtryckaren till det att inspelningen faktiskt startar/avbryts. Detta är inget fel.
Motivet syns inte på skärmen.
• Kameran är inställd på uppspelningsläget. Tryck på
(uppspelning)-knappen för att gå
över till tagningsläget (sidan 31).
Bildstabiliseringsfunktionen fungerar inte.
• Bildstabiliseringsfunktionen fungerar inte när
visas på skärmen.
• Det kan hända att bildstabiliseringsfunktionen inte fungerar ordentligt vid tagning av
nattscener.
• Tryck först ner avtryckaren halvvägs innan du tar bilden. Tryck inte ner avtryckaren helt med
en gång.
Lagringen tar väldigt lång tid.
• Slutarbrusreduceringsfunktionen är aktiverad (sidan 18). Detta är inget fel.
• Motivet är för nära. Ta bilden i makroläget (
). Var noga med att hålla objektivet längre
bort från motivet än näravståndet (ca. 8 cm (W) respektive 80 cm (T) från linsytan). Det går
även att ställa in förstoringsglasläget (
) och ta bilden på 1 – 20 cm avstånd med objektivet
på W-sidan (sidan 28, 30).
•
(Skymningsläget),
(Landskapsläget) eller
(Fyrverkeriläget) är valt bland scenlägena
vid stillbildstagning.
• Ett av de förinställda avstånden är inställt. Gå över till autofokusläget (sidan 45).
• Se ”Om motivet inte är skarpt” på sidan 46.
Felsökning
Bilden är oskarp.
113
Felsökning
Zoomen fungerar inte.
• Den optiska zoomen går inte att använda i förstoringsglasläget (
).
• Den digitala zoomen går inte att använda för att spela in filmer.
• Den smarta zoomen går inte att använda för somliga bildstorlekar (sidan 79).
Blixten fungerar inte.
• Blixten är inställd på
(Blixten av) (sidan 28).
• Det går inte att använda blixten:
– När punkten [Inspelningssätt] är inställd på [Burst] eller exponeringsgaffling (sidan 50).
– När
(Hög känslighetsläget), (Skymningsläget) eller
(Fyrverkeriläget) är valt bland
scenlägena (sidan 43).
– Vid inspelning av filmer.
• Ställ in blixten på
(Landskap),
(Blixten utlöses alltid) (sidan 28) i förstoringsglasläget (
) eller när
(Strand),
(Snö) eller
(Snabbslutarläget) används bland scenlägena.
Det uppstår suddiga vita prickar i bilder som är tagna med blixt.
• Partiklar i luften (damm, pollen, osv.) har reflekterat blixtljuset så att de syns i bilden. Detta är
inget fel (sidan 14).
Närbildsfunktionen (makroläget/förstoringsglasläget) fungerar inte.
•
(Landskapsläget),
(sidan 43).
(Skymningsläget) eller
(Fyrverkeriläget) är valt bland scenlägena
Datumet och tidpunkten visas inte på LCD-skärmen.
• Datumet och klockan visas inte under tagning. De visas endast under uppspelning.
Det går inte att lägga på datum på bilder.
• Den här kameran har ingen funktion för att lägga på datum på bilder (sidan 119). Genom att
använda ”Picture Motion Browser” går det dock att skriva ut eller lagra bilder med datum
(sidan 93).
Bländarvärdet och slutartidsindikeringen blinkar när du trycker ner avtryckaren
och håller den halvvägs nedtryckt.
• Exponeringen är fel. Rätta till exponeringen (sidan 49).
114
Felsökning
Skärmen är för mörk eller för ljus.
• Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka (sidan 23).
Bilden är för mörk.
• Bilden är tagen med en ljuskälla bakom motivet. Välj mätmetod (sidan 47) eller justera
exponeringen (sidan 49).
Bilden är för ljus.
• Justera exponeringen (sidan 49).
Färgerna i bilden är fel.
• Ställ in punkten [Färgläge] på [Normal] (sidan 54).
Det uppstår vertikala ränder vid tagning av ett mycket ljust motiv.
• Detta fenomen kallas för färgsudd och innebär att det förekommer vita, svarta, röda, lila eller
andra ränder i bilden. Detta fenomen beror inte på något fel.
Det uppstår störningar i bilden när du tittar på skärmen på ett mörkt ställe.
• Kameran försöker göra bilden på skärmen lättare att se genom att tillfälligt göra bilden ljusare
när det är mörkt runtomkring. Bilden som spelas in påverkas inte.
Röda ögon i bilden.
• Ställ in punkten [Rödögereducering] på [Auto] eller [På] (sidan 55).
• Ta bilden med blixt på ett avstånd innanför blixtens räckvidd.
• Öka belysningen i rummet och ta om bilden.
• Retuschera bilden med hjälp av [Rödögekorrigering] (sidan 58).
Det förekommer konstiga prickar på skärmen.
• Detta är inget fel. Prickarna blir inte inspelade (sidan 2).
• Internminnet eller ”Memory Stick Duo”-minneskortet är fullt. Radera onödiga bilder
(sidan 35).
• Batteripaketet är för svagt. Sätt i ett uppladdat batteripaket.
Felsökning
Det går inte att ta flera bilder i följd.
115
Felsökning
Visning av bilder
Det går inte att spela upp bilder.
• Tryck på
(uppspelning)-knappen (sidan 31).
• Mapp/filnamnet har ändrats på datorn (sidan 100).
• Sony kan inte garantera att det går att spela upp bildfiler på kameran om filerna har behandlats
på en dator eller är tagna med en annan kamera.
• Kameran är i USB-läge. Avbryt USB-anslutningen (sidan 96).
• Det går inte att spela upp filmer som är tagna med andra kameror.
Bilderna spelas upp hela tiden.
• Punkten [Kontinuerlig uppsp.] är inställd på [På]. Ställ in punkten [Kontinuerlig uppsp.] på
[Av] (sidan 74).
Datumet och klockan visas inte.
• Punkten [Visningsinställningar] är inställd på [Enkelt] eller [Endast bild]. Peka på [DISP] för
att ställa in punkten [Visningsinställningar] på [Normalt] (sidan 22).
Det förekommer störningar i bilden precis efter uppspelningsstarten.
• Detta kan inträffa beroende på bildbehandlingen. Detta är inget fel.
Vänster och höger kant på skärmen är svarta.
• Punkten [Auto-rotering] är inställd på [På] (sidan 80).
Knapparna och ikonerna har försvunnit från skärmen.
• Om man pekar i det övre högra hörnet på skärmen under tagning släcks knapparna och
ikonerna tillfälligt. När man tar bort fingret från skärmen tänds knapparna och ikonerna igen.
• Punkten [Visningsinställningar] är inställd på [Endast bild]. Peka på [DISP] och ställ in
punkten [Visningsinställningar] på [Normalt] eller [Enkelt]. Peka på [DISP]-knappen under
uppspelningen genom att röra mitt på LCD-skärmen, och ställ sedan in punkten
[Visningsinställningar] på [Normalt] eller [Enkelt] (sidan 22).
Det hörs ingen musik under bildspel.
• Överför musikfiler till kameran med hjälp av ”Music Transfer” (sidan 101).
• Kontrollera att volyminställningen och bildspelsinställningarna är rätt (sidan 33, 61).
Bilden visas inte på TV-skärmen.
• Kontrollera punkten [Video ut] och se efter om kamerans videoutsignal är inställd på samma
TV-system som TV:n (sidan 77).
• Kontrollera att anslutningen är korrekt (sidan 83, 84).
• Om USB-kabeln är ansluten till kameran så koppla loss den (sidan 96).
116
Felsökning
Radering
Det går inte att radera en viss bild.
• Ta bort skyddet (sidan 65).
Datorer
Du vet inte om datorns operativsystem är kompatibelt med den här kameran.
• Kontrollera ”Rekommenderad datormiljö” på sidan 90 för Windows, respektive sidan 102 för
Macintosh.
”Memory Stick PRO Duo”-minneskort känns inte igen i en dator med ”Memory
Stick”-fack.
• Kontrollera att datorn och Memory Stick-läsaren/skrivaren har stöd för ”Memory Stick PRO
Duo”-minneskort. Om din dator eller Memory Stick-läsare/skrivare är av något annat fabrikat
än Sony, så kontakta respektive tillverkare.
• Om datorn saknar stöd för ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort så anslut kameran till
datorn (sidan 94 och 102). Datorn känner igen ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort.
Datorn upptäcker inte kameran.
• Slå på kameran.
• Om batteripaketet är för svagt så sätt i ett fullt uppladdat batteripaket i stället eller använd en
nätadapter (medföljer ej) (sidan 94).
• Ställ in punkten [USB-anslutning] på [Mass Storage] (sidan 76).
• Använd den medföljande USB-kabeln (sidan 94).
• Koppla loss USB-kabeln både från datorn och från multistället, och sätt sedan i den ordentligt
igen.
• Koppla bort all annan utrustning från USB-uttagen på datorn utom kameran, tangentbordet
och musen.
• Anslut multistället direkt till datorn, och inte via ett USB-nav eller någon annan apparat
(sidan 94).
Det går inte att kopiera bilder.
kan det hända att det inte går att kopiera de bilderna till en dator. Lagra bilderna på ett
”Memory Stick Duo”-minneskort som är formaterat i den här kameran (sidan 70).
Felsökning
• Anslut kameran på rätt sätt till datorn via USB (sidan 94).
• Följ kopieringsproceduren för ditt operativsystem (sidan 95 och 102).
• Om man lagrar bilder på ett ”Memory Stick Duo”-minneskort som är formaterat i en dator
117
Felsökning
”Picture Motion Browser” startar inte automatiskt efter USB-anslutning.
• Slå på datorn innan du utför USB-anslutningen (sidan 94).
Det går inte att spela upp bilder på datorn.
• Om du använder ”Picture Motion Browser” så se ”PMB-guiden” (sidan 93).
• Kontakta datorns eller programmets tillverkare.
Du vet inte hur man använder ”Picture Motion Browser”.
• Se ”PMB-guiden” (sidan 93).
Bilden och ljudet avbryts av störningar vid uppspelning av filmer på en dator.
• Filmen spelas upp direkt från internminnet eller ”Memory Stick Duo” -minneskortet. Kopiera
filmen till datorns hårddisk, och spela sedan upp filmen från hårddisken (sidan 94).
Det går inte att skriva ut en bild.
• Se skrivarens bruksanvisning.
Bilder som har kopierats till en dator går inte att titta på på kameran.
• Kopiera dem till en mapp som kameran kan upptäcka, som t.ex. ”101MSDCF” (för stillbilder)
eller ”101ANV01” (för filmer) (sidan 97).
• Använd rätt procedur (sidan 100).
”Memory Stick Duo”
Det går inte att sätta i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Sätt i det på rätt håll.
Ett ”Memory Stick Duo”-minneskort har blivit formaterat av misstag.
• Alla data på ”Memory Stick Duo”-minneskortet raderas vid formatering. De går inte att
återställa.
118
Felsökning
Internminnet
Det går inte att titta på eller lagra bilder i internminnet.
• Ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt i kameran. Ta ut det.
Det går inte att kopiera data från internminnet till ett ”Memory Stick Duo”minneskort.
• ”Memory Stick Duo”-minneskortet är fullt. Kopiera bilderna till ett ”Memory Stick Duo”-
minneskort med tillräcklig kapacitet.
Det går inte att kopiera data från ett ”Memory Stick Duo”-minneskort eller från
datorn till internminnet.
• Detta är inte möjligt på denna kamera.
Utskrift
Se avsnittet ”PictBridge-kompatibel skrivare” tillsammans med följande punkter.
Bilder skrivs ut avskurna i kanterna.
• Beroende på skrivaren kan det hända att bilderna skärs av i kanterna. I synnerhet för bilder
som är tagna med bildstorleken inställd på [16:9] finns det risk att de skärs av i kanterna när
de skrivs ut.
• Om du skriver ut bilderna på din egen skrivare så stäng av dess trimnings- och
utfällningsfunktioner. Hör efter hos skrivarens tillverkare om de funktionerna finns på
skrivaren eller ej.
• Om du får bilderna utskrivna i en affär så fråga i affären om de kan skriva ut bilderna så att de
inte blir avskurna i kanterna.
Det går inte att skriva ut bilder med datum.
• Med hjälp av ”Picture Motion Browser” går det att skriva ut bilder med datumet pålagt
(sidan 93).
• Den här kameran har ingen funktion för att lägga på datumet på bilder. Bilderna som tas med
Felsökning
kameran innehåller dock information om tagningsdatumet, så det är möjligt att skriva ut bilder
med datumet pålagt om skrivaren eller mjukvaran kan hantera Exif-information. Kontakta
skrivarens eller mjukvarans tillverkare angående om den är kompatibel med Exif-information.
• Om du får bilderna utskrivna i en affär kan du be dem lägga på datumet i bilderna.
119
Felsökning
PictBridge-kompatibel skrivare
Det går inte att ansluta kameran.
• Kameran går inte att ansluta direkt till skrivare som inte följer PictBridge-standaren. Hör efter
hos skrivarens tillverkare om din skrivare är PictBridge-kompatibel eller ej.
• Kontrollera att skrivaren är påslagen och går att ansluta till kameran.
• Ställ in punkten [USB-anslutning] på [PictBridge] (sidan 76).
• Koppla loss USB-kabeln och koppla in den igen. Om det visas ett felmeddelande på skrivaren
så se bruksanvisningen som medföljde skrivaren.
Det går inte att skriva ut bilder.
• Kontrollera att kameran är ordentligt ansluten till skrivaren med hjälp av USB-kabeln.
• Slå på skrivaren. Se bruksanvisningen som medföljde skrivaren för närmare detaljer.
• Om man väljer [Avsluta] under pågående utskrift kan det hända att bilderna inte skrivs ut.
Koppla loss USB-kabeln och koppla in den igen. Om det fortfarande inte går att skriva ut
några bilder så koppla loss USB-kabeln, stäng av skrivaren och slå på den igen, och koppla
sedan in USB-kabeln igen.
• Det går inte att skriva ut filmer.
• Det kan hända att det inte går att skriva ut bilder som är tagna med andra kameror eller bilder
som har ändrats på en dator.
Utskriften avbryts.
• Kontrollera att du har kopplat loss USB-kabeln innan
(PictBridge-anslutning)-
indikatorn släcks.
Det går inte att lägga på datum eller skriva ut bilder i indexläget.
• Skrivaren saknar de funktionerna. Hör efter hos skrivarens tillverkare om de funktionerna
finns på skrivaren eller ej.
• Det kan hända att det inte läggs på något datum i indexläget beroende på skrivaren. Hör efter
hos skrivarens tillverkare.
”---- -- --” skrivs ut i stället för datumet på bilden.
• Bilden saknar tagningsdata så datumet går inte att lägga på. Ställ in punkten [Datum] på [Av]
och skriv ut bilden igen (sidan 107).
Det går inte att välja utskriftsformat.
• Hör efter hos skrivarens tillverkare om skrivaren klarar önskat format.
120
Felsökning
Det går inte att skriva ut en bild i inställt format.
• Om du byter arkformat efter att du anslutit skrivaren till kameran, så koppla loss USB-kabeln
och sätt i den igen.
• Kamerans utskriftsinställningar överensstämmer inte med skrivarens. Ändra inställningarna
antingen på kameran (sidan 107) eller på skrivaren.
Kameran fungerar inte efter att du stängt av en utskrift.
• Vänta en liten stund medan skrivaren utför avstängningsprocessen. Det kan ta ett tag beroende
på skrivaren.
Pekskärm
Knapparna på pekskärmen fungerar inte på rätt sätt eller inte alls.
• Utför kommandot [Kalibrering] (sidan 75).
Övrigt
Det går inte att nollställa filnumret.
• Det går inte att nollställa filnumret med kameran när man byter lagningsmedium. För att
nollställa filnumret måste man formatera om ”Memory Stick Duo”-minneskortet eller
internminnet (sidan 70, 73), och sedan initialisera om inställningarna (sidan 75). Observera
dock att i så fall försvinner alla data på ”Memory Stick Duo”-minneskortet respektive i
internminnet och alla inställningar, inklusive datumet, nollställs.
Bilden är suddig.
• Det har bildats imma på linsen. Stäng av kameran och låt den ligga påslagen i ungefär en
timme innan du använder den.
Kameran blir varm när den används länge i taget.
• Detta är inget fel.
Klockinställningsskärmen tänds när kameran slås på.
batteripaket och låt kameran ligga avstängd i minst ett dygn.
Felsökning
• Ställ in datumet och klockan igen (sidan 81).
• Det inbyggda återuppladdningsbara backup-batteriet är urladdat. Sätt i ett uppladdat
Du vill ändra datumet eller klockinställningen.
• Ställ in datumet och klockan igen (sidan 81).
121
Varningsindikatorer och meddelanden
Självdiagnosfunktionen
Om det tänds en kod som börjar med en
bokstav betyder det att kamerans
självdiagnosfunktion har aktiverats. De
sista två siffrorna (som visas som ss här)
varierar beroende på kamerans tillstånd.
Om du inte lyckas bli av problemet ens
efter att du provat följande motåtgärder ett
par gånger, kan det hända att kameran
behöver repareras.
Kontakta din Sony-handlare eller närmaste
auktoriserade Sony-serviceverkstad.
C:32:ss
• Det har blivit fel på kamerans hårdvara.
Stäng av kameran och slå på den igen.
Meddelanden
Om något av följande meddelanden tänds
så följ anvisningarna.
• Batteripaketet är för svagt. Ladda
genast upp batteripaketet. Beroende på
användningsförhållandena eller
batteripaketets typ kan det hända att
indikatorn börjar blinka trots att det
fortfarande finns 5 – 10 minuters
batteriström kvar.
Använd endast kompatibla batterier
• Det isatta batteripaketet är inte av typ
NP-BD1 (medföljer)/NP-FD1
(medföljer ej).
C:13:ss
• Kameran kan inte läsa eller skriva data
på ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
Prova att stänga av kameran och slå på
den igen, eller att ta ut och sätta i
”Memory Stick Duo”-minneskortet ett
par gånger.
• Det har uppstått ett formatfel i
internminnet eller ett oformaterat
”Memory Stick Duo”-minneskort är
isatt. Formatera om internminnet eller
”Memory Stick Duo”-minneskortet
(sidan 70, 73).
• Det isatta ”Memory Stick Duo”minneskortet går inte att använda i den
här kameran, eller data i det är skadade.
Sätt i ett nytt ”Memory Stick Duo”minneskort.
Systemfel
• Stäng av kameran och slå på den igen.
Internminnesfel
• Stäng av kameran och slå på den igen.
Sätt i Memory Stick-kortet igen
• Sätt i ”Memory Stick Duo”-
minneskortet på rätt sätt.
• Det isatta ”Memory Stick Duo”-
minneskortet går inte att använda i den
här kameran (sidan 127).
• ”Memory Stick Duo”-minneskortet har
blivit skadat.
• ”Memory Stick Duo”-minneskortets
kontaktdel är smutsig.
E:61:ss
E:62:ss
Fel Memory Stick-typ
• Det isatta ”Memory Stick Duo”-
E:91:ss
• Det har blivit fel på kameran. Återställ
inställningarna på kameran till
standardinställningarna (sidan 75) och
slå sedan på kameran igen.
122
minneskortet går inte att använda i den
här kameran (sidan 127).
Varningsindikatorer och meddelanden
Kan ej läsa/skriva på Memory Stick
Ingen åtkomst
Kan ej skapa fler mappar
• Det finns redan en mapp vars namn
börjar på ”999” på ”Memory Stick
Duo”-minneskortet. Det går inte att
skapa fler mappar i så fall.
• Du använder ett spärrat ”Memory Stick
Duo”-minneskort.
Formateringsfel för Memory Stick
Formateringsfel för internminnet
• Formatera om mediet (sidan 70, 73).
Memory Stick låst
• Du använder ett ”Memory Stick Duo”-
minneskort med en skrivskyddsomkopplare som är inställd på läget
LOCK. Ställ in
skrivskyddsomkopplaren på
lagringsläget.
Utrymme saknas i interminnet
Utrymme saknas på Memory Stick
• Radera onödiga bilder eller filer
Filfel
• Det har uppstått något fel medan en bild
visades. Sony kan inte garantera att det
går att spela upp bildfiler på kameran
om filerna har behandlats på en dator
eller är tagna med en annan kamera.
Mapp endast för läsning
• Du har valt en mapp som inte går att
ställa in som lagringsmapp på kameran.
Välj en annan mapp (sidan 71).
Filskydd
• Ta bort skyddet (sidan 65).
(sidan 35).
För stor bild
Minne endast för läsning
• Kameran kan inte lagra eller radera
bilder på det här ”Memory Stick Duo”minneskortet.
• Du försöker spela upp en bild med en
bildstorlek som inte går att visa på den
här kameran.
Ogiltig manöver
Inga bilder
• Det finns inga uppspelningsbara bilder
Mappfel
använda för filmer.
• Du har pekat på skärmen medan den
digitala zoomen eller
förstoringsglasläget användes. I de
lägena går det inte att ställa in skärpan
genom att peka på skärmen.
• Du har försökt ändra storleken för en
bild i VGA-format till
(HDTV)
med storleksändringsfunktionen.
Felsökning
lagrade i internminnet.
• Det finns inga uppspelningsbara bilder
lagrade på ”Memory Stick Duo”minneskortet.
• Vald mapp innehåller inga filer som går
att spela upp i ett bildspel.
• Du har valt en funktion som inte går att
• Det finns redan en annan mapp vars
namn börjar på samma tre siffror på
”Memory Stick Duo”-minneskortet
(t.ex. 123MSDCF och 123ABCDE).
Välj en annan mapp, eller skapa en ny
mapp (sidan 70, 71).
123
Varningsindikatorer och meddelanden
Inga röda ögon avkända
• Det kan hända att somliga bilder inte
går att retuschera beroende på själva
bilden.
(Vibrationsvarningsindikator)
• Det kan hända att bilden blir suddig på
grund av kameraskakningar om ljuset är
för svagt. Använd blixten, slå på
bildstabiliseringsfunktionen, eller
montera kameran på stativ för att
stabilisera den.
Skrivaren upptagen
Pappersfel
Inget papper
Tryckfärgsfel
Färgen nästan slut
Färgen slut
• Kontrollera skrivaren.
Skrivarfel
• Kontrollera skrivaren.
• Kontrollera om data för bilden som ska
skrivas ut har blivit skadade.
1280×720 går ej att använda
• Filmer i formatet [1280×720(Fin)] och
[1280×720(Standard)] går bara att spela
in på ”Memory Stick PRO Duo”minneskort. Sätt i ett ”Memory Stick
PRO Duo”-minneskort eller ställ in
bildstorleken på [VGA].
• Det kan hända att dataöverföringen till
skrivaren inte är klar ännu. Koppla inte
loss USB-kabeln.
Behandling pågår…
• Skrivaren håller på att avbryta det
Zoomen avstängd
• Punkten [Digital zoom] är inställd på
[Av] vid tagning i förstoringsglasläget
(
). Det är även möjligt att punkten
[Digital zoom] är inställd på [Smart]
medan bildstorleken är inställd på
[10M], [3:2(8M)] eller [16:9(7M)]
(sidan 79).
nuvarande utskriftsjobbet. Det går inte
att skriva ut förrän den proceduren är
klar. Det kan ta en liten stund beroende
på skrivaren.
Musikfel
• Radera musikfilen, eller byt ut den mot
en normal musikfil.
• Utför kommandot [Formatera musik],
och ladda sedan ner nya musikfiler.
Max antal bilder valda
• Upp till 100 bilder går att välja i läget
[Flera bilder].
• Det går att lägga till
Musikminnes-formateringsfel
-markeringar
för upp till 999 filer.
Ångra valet.
För svagt batteri
• Använd ett fullt uppladdat batteripaket
när du kopierar bilder från internminnet
till ett ”Memory Stick Duo”minneskort.
124
• Utför kommandot [Formatera musik].
Varningsindikatorer och meddelanden
Denna manöver kan ej utföras för
ostödda filer
• Det går inte att använda kamerans
bildbehandlings- och
redigeringsfunktioner för bildfiler som
redan bearbetats på en dator eller bilder
som är tagna med andra kameror.
Felsökning
125
Övrigt
Använda kameran utomlands — strömkällor
Kameran, batteriladdaren (medföljer), och nätadaptern AC-LS5K (medföljer ej) går att
använda i alla länder och områden med en nätspänning på 100 V – 240 V växelström,
50/60 Hz.
• Använd ingen eltransformator (resetransformator) eftersom det kan leda till
fel på kameran.
126
Angående ”Memory Stick Duo”
”Memory Stick Duo” är ett kompakt och
bärbart IC-inspelningsmedium. I
nedanstående tabell listas de sorters
”Memory Stick Duo”-minneskort som går
att använda i den här kameran. Vi kan dock
inte garantera att alla ”Memory Stick Duo”funktioner fungerar ordentligt.
”Memory Stick”-typ
Inspelning/
uppspelning
Memory Stick Duo
(utan MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
*1 Stöd saknas för dataöverföring på hög hastighet
via ett parallellt gränssnitt.
*2 Minneskort av typ ”Memory Stick Duo”,
”MagicGate Memory Stick Duo” och ”Memory
Stick PRO Duo” är utrustade med MagicGatefunktioner. MagicGate är en
upphovsrättskyddsteknik som använder
kryptering. Det går inte att utföra datalagring/
uppspelning som kräver MagicGate-funktioner
på den här kameran.
3
* Det går inte att lagra filmer i storleken
[1280×720(Fin)] eller [1280×720(Standard)].
*4 Den här kameran saknar stöd för 8-bits parallell
dataöverföring. Den utför 4-bits parallell
dataöverföring på samma sätt som Memory
Stick PRO Duo-minneskort.
Övrigt
• Denna produkt är kompatibel med ”Memory
Stick Micro” (”M2”). ”M2” är en förkortning av
”Memory Stick Micro”.
• Vi kan inte garantera att ”Memory Stick Duo”minneskort som är formaterade i en dator går att
använda i den här kameran.
• Hastigheten för läsning/skrivning av data
varierar beroende på vilken kombination av
”Memory Stick Duo”-minneskort och övrig
utrustning som används.
• Ta aldrig ut ett ”Memory Stick Duo”minneskort medan data håller på att läsas eller
skrivas på det.
• Data kan bli förstörda i följande fall:
– Om man tar ut ”Memory Stick Duo”minneskortet eller stänger av kameran under
pågående läsning eller skrivning.
– Om ”Memory Stick Duo”-minneskortet
utsätts för statisk elektricitet eller elektriska
störningar.
• Vi rekommenderar att du tar en backup-kopia av
viktiga data.
• Undvik att trycka alltför hårt när du skriver i
anteckningsområdet.
• Klistra inte fast några etiketter på själva
”Memory Stick Duo”-minneskortet eller på
Memory Stick Duo-adaptern.
• Lägg ”Memory Stick Duo”-minneskortet i det
medföljande fodralet när du bär omkring det
eller stoppar undan det.
• Rör inte vid kontaktdelen på ”Memory Stick
Duo”-minneskortet med fingrarna eller några
metallföremål.
• Undvik att stöta till, böja eller tappa ”Memory
Stick Duo”-minneskortet.
• Försök inte ta isär eller bygga om ”Memory
Stick Duo”-minneskortet.
• Utsätt inte ”Memory Stick Duo”-minneskortet
för vatten.
• Lägg inte ”Memory Stick Duo”-minneskortet
inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja
minneskortet.
• Stick aldrig in något annat än ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort i ”Memory Stick Duo”-facket.
Det leder till funktionsfel.
• Undvika att använda eller förvara ”Memory
Stick Duo”-minneskort på följande sorters
ställen:
– Platser med hög temperatur som t.ex. i en bil
som står parkerad rakt i solen
– Platser som hamnar rakt i solen
– På fuktiga ställen eller där det förekommer
frätande ämnen
127
Angående ”Memory Stick Duo”
Att observera vid användning av en
Memory Stick Duo-adapter (medföljer
ej)
• När du vill använda ett ”Memory Stick Duo”minneskort i en ”Memory Stick”-kompatibel
apparat så var noga med att först sätta i det i en
Memory Stick Duo-adapter. Om man sätter i ett
”Memory Stick Duo”-minneskort i en ”Memory
Stick”-kompatibel apparat utan att använda en
Memory Stick Duo-adapter, kan det hända att
det inte går att mata ut det igen.
• Kontrollera noga att ”Memory Stick Duo”minneskortet är vänt på rätt håll när du sätter i
det i Memory Stick Duo-adaptern, och stick
sedan in det så långt det går. Om kortet sätts i på
fel sätt kan det gå sönder.
• När du använder ett ”Memory Stick Duo”minneskort isatt i en Memory Stick Duo-adapter
i en ”Memory Stick”-kompatibel apparat så
kontrollera att du sätter i Memory Stick Duoadaptern på rätt håll. Observera att felaktig
användning kan leda till skador på utrustningen.
• Sätt aldrig i en Memory Stick Duo-adapter i en
”Memory Stick”-kompatibel apparat utan ett
”Memory Stick Duo”-minneskort isatt. Det kan
leda till fel på apparaten.
Att observera vid användning av
”Memory Stick PRO Duo”-minneskort
(medföljer ej)
”Memory Stick PRO Duo”-minneskort med en
kapacitet på upp till 16 GB har bekräftats fungera
utan problem i den här kameran.
Att observera vid användning av
”Memory Stick Micro”-minneskort
(medföljer ej)
• Om du vill använda ett ”Memory Stick Micro”minneskort i den här kameran så var noga med
att sätta i det i en ”M2”-adapter i Duo-storlek.
Om du sätter i ett ”Memory Stick Micro”minneskort i kameran utan en ”M2”-adapter i
Duo-storlek, kan det hända att det inte går att
mata ut det ur kameran igen.
• Lägg inte ”Memory Stick Micro”-minneskortet
inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja
minneskortet.
128
Angående batteripaketet
Angående uppladdning av batteripaketet
Angående batteripaketets livslängd
Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp
vid en omgivningstemperatur på mellan 10 och
30°C. Det kan hända att batteripaketet inte går att
ladda upp helt vid temperaturer utanför detta
område.
• Batteripaketets livslängd är begränsad.
Batterikapaciteten sjunker med tiden och med
upprepad användning. Om användningstiden
mellan varje uppladdning blir signifikant kortare
är det förmodligen dags att köpa ett nytt
batteripaket.
• Batteripaketets livslängd beror på förvaringsoch användningsförhållandena för respektive
batteripaket.
Effektiv användning av batteripaketet
• Batteriets prestanda sjunker vid låg temperatur.
Det betyder att batteripaketet inte varar lika
länge på kalla ställen. Vi rekommenderar
följande för att batteripaketet ska vara så länge
som möjligt:
– Stoppa batteripaketet i en ficka nära kroppen
för att värma upp det, och vänta med att sätta i
det i kameran tills precis innan du ska börja ta
bilder.
• Batteripaketet tar slut snabbare om man
använder blixten eller zoomen ofta.
• Vi rekommenderar att du tar med dig extra
batteripaket så att det räcker dubbelt eller tre
gånger så länge som du tänker spela in, och att
du gör ett par provtagningar innan du börjar ta
de riktiga bilderna.
• Utsätt inte batteripaketet för vatten.
Batteripaketet är inte vattentätt.
• Lämna inte batteripaketet på alltför varma
ställen, som t.ex. i en bil eller direkt i solen.
Kompatibla batteripaket
• NP-BD1 (medföljer) går bara att använda i
Cyber-shot-modeller som är kompatibla med
typ D. Det går inte att använda i Cyber-shotmodeller som bara är kompatibla med typ T
eller andra batterityper.
• När batteripaketet NP-FD1 används (medföljer
ej) visas även antalet minuter efter indikatorn
för återstående batteriström (t.ex.
60 min).
Förvaring av batteripaketet
• Ladda ur batteripaketet helt innan du stoppar
undan det, och förvara det på ett svalt och torrt
ställe. För att batteripaketet ska fortsätta att
fungera bör du ta fram det åtminstone en gång
om året och ladda upp det helt, och sedan ladda
ur det helt igen i kameran.
• För att använda upp batteriströmmen kan man
låta kameran ligga inställd på bildspelsläget
(sidan 61) ända tills den stängs av.
• Lägg alltid batteripaketet i det medföljande
batterifodralet när du bär det med dig eller
stoppar undan det, för att undvika smuts på
kontakterna, kortslutning, osv.
Övrigt
129
Angående batteriladdaren
Angående batteriladdaren
• Endast batteripaket av typ D, T, R och E (och
inga andra batteripaket) går att ladda upp i den
medföljande batteriladdaren. Andra batteripaket
än de specificerade batteripaketen kan börja
läcka, bli överhettade eller explodera om man
försöker ladda upp dem, vilket kan leda till
elstötar eller brännskador.
• Endast batterier av typ D går att använda i den
här kameran. Det medföljande batteripaketet är
NP-BD1 (typ D).
• Ta av det uppladdade batteripaketet från
batteriladdaren. Om det uppladdade
batteripaketet lämnas kvar i laddaren kan dess
brukstid sjunka.
• Om CHARGE-lampan blinkar så ta av
batteripaketet som håller på att laddas upp, och
sätt sedan i samma batteripaket i laddaren igen
tills det klickar till. Om CHARGE-lampan
fortfarande blinkar kan det betyda att det är fel
på batteripaketet eller att fel sorts batteripaket är
isatt. Kontrollera att batteripaketet är av
specificerad typ. Om batteripaketet är av
specificerad typ så ta av det, byt ut det mot ett
annat batteripaket och kontrollera om
batteriladdaren nu fungerar som den ska. Om
batteriladdaren fungerar som den ska var det
förmodligen fel på batteripaketet.
130
Index
Index
A
Centrumvägd mätning.......... 47
A/V-kabel .............................83
D
Förinställda avstånd..............45
Dagsljus................................ 52
Förstoringsglas på.................28
AE/AF-låsindikator ........26, 46
AF-lampa ..............................78
AF-lås ...................................46
Färg.......................................11
Färgläge ................................54
Dator..................................... 89
Kopiera bilder
.............................. 94, 102
AF-metod ..............................79
Ansiktsavkänning .................56
G
Glödlampa ............................53
Macintosh.................... 102
Anslutning
Mjukvara....................... 91
H
Rekommenderad miljö
.............................. 90, 102
HDMI-kabel .........................84
Användning av kameran
utomlands ....................126
Uppspelning av bildfiler
som är lagrade på en dator
på kameran.................. 100
HOME-skärmen ...................36
Autofokus .........................8, 44
Windows ....................... 89
Huvudinställningar 2 ............76
Autofokusram .......................44
Datum........................... 81, 108
Autom. granskning ...............80
Delarnas namn...................... 15
Hålla avtryckaren halvvägs
nedtryckt..........................8
Autoprogram.........................41
Digital precisionszoom ........ 79
Hög känslighet..........41, 42, 43
Auto-rotering ........................80
Digital zoom......................... 79
I
Dator..............................94
Skrivare .......................106
TV............................83, 84
Direkt utskrift ..................... 106
B
DISP ..................................... 22
Batteriladdare......................130
DPOF ........................... 66, 109
Batteripaket.........................129
Histogram .............................23
Huvudinställningar 1 ............74
Indexskärm ...........................32
Indexvisning .........................32
Indikatorer ............................17
Initialisera .............................75
Bildpunkt ..............................12
Eltransformator .................. 126
Inspelningssätt ................41, 50
Bildspel .................................61
Enbildsskärm........................ 31
Installation ............................91
Bildstorlek ................12, 27, 30
Engångs ................................ 79
Inställningar ..............37, 57, 74
Blixt (vitbalans) ....................53
EV ........................................ 49
Internminnesverktyg.............73
Blixten avstängd ...................28
Exponering ........................... 10
Internminnet .........................24
Blixten utlöses alltid .............28
Exponeringsgaffling............. 50
ISO............................10, 11, 48
Blixtnivå ...............................55
F
J
Bländare................................10
Felsökning .......................... 111
JPG .......................................97
Bredzoom..............................61
Fillagringsdestinationer........ 97
Justering av
exponeringsvärdet .........49
BRK ......................................50
Filmläge ............................... 41
Brunton .................................54
Filnamn ................................ 97
Burst......................................50
Filtillägg ............................. 100
Byt lagringsmapp..................71
Formatera musik ................ 101
Blixtläge................................28
Formatering .................... 70, 73
C
Funktionsguide..................... 74
Centrumvägd AF ..................44
Fyrverkeri............................. 42
K
Index
Bildkvalitet ...........................12
E
Kalibrering............................75
Klockinställningar ................81
Kontinuerlig uppsp. ........33, 74
KONTR. FÖR HDMI ...........76
Kopiera .................................72
131
Index
Kopiering av bilder till datorn
.................................94, 98
Musikverktyg ..................... 101
Mätmetod ............................. 47
Indikatorer..................... 17
L
N
Ändring av vad som visas
på skärmen ....................22
Ladda ner musik .................101
Naturligt ............................... 54
Skärpa......................... 8, 27, 44
Lagringsdestinationer och
filnamn för bildfiler.......97
NTSC ................................... 77
Slutarbrusreducering ............ 18
Landskap ..............................42
O
Smart zoom .......................... 79
Snabbslutarläge ....................42
LCD-skärmen .......................22
Olika storleksändringsmöjl.
...................................... 60
Levande ................................54
Operativsystem ............ 90, 102
Snabbspolning framåt/bakåt
....................................... 31
Lysrör 1, 2, 3 ........................52
Optisk zoom ............. 27, 30, 79
Snö........................................ 42
Language Setting ..................82
Skärmen
Slutartid ................................ 10
Långsam synkronisering.......28
Soft Snap .............................. 42
P
Spot-AF ................................ 45
PAL...................................... 77
Spotmätning .........................47
Macintosh-dator..................102
Partiell färg .......................... 59
Spotmätningshårkors ............ 47
Rekommenderad miljö
.....................................102
PC......................................... 89
SteadyShot............................ 57
Pekskärm.............................. 21
Strand ................................... 42
PictBridge .................... 76, 106
Suddiga bilder ........................ 9
Byta ...............................71
Picture Motion Browser
...................................... 93
Svartvitt ................................ 54
Skapa .............................70
Pip ........................................ 74
T
M
Makro .............................28, 30
Mapp
Välja ..............................67
Tagning
Mass Storage ........................76
R
”Memory Stick Duo”..........127
Radera ............................ 35, 63
Stillbilder....................... 25
Memory Stick-verktyg .........70
Formatering ............ 70, 73
Tagningsinställningar 1 ........ 78
Meny
Filmer............................ 29
Radering av bilder................ 35
Tagningsinställningar 2 ........ 80
Punkter ..........................39
Retuschering ........................ 58
Tagningsmenyn ....................50
Tagning .........................50
Rotera................................... 67
Trimma ................................. 58
Visning ..........................58
Rutnät................................... 78
TV......................................... 83
Menyskärmen .......................38
Rödögereducering .......... 55, 58
TV-TYP................................ 77
Mjukvara ................91, 93, 101
S
U
Molnigt .................................52
Scenval................................. 42
Underexponering ..................10
MP4 ......................................97
Självdiagnosfunktionen ..... 122
Uppspelningszoom ............... 32
MPEG-4 AVC/H.264 .......3, 90
Självutlösare................... 27, 30
USB-anslutning ....................76
Multi-AF...............................44
Skapa lagringsmapp............. 70
USB-kabel .................... 94, 106
Multi-patternmätning............47
Skydda ................................. 65
USB-uttag.............................94
Multistället........16, 83, 94, 106
Skymningsläget.................... 42
Utskrift ......................... 66, 105
Multi-uttag............................15
Skymningsporträttläget........ 42
Utskrift i en affär ................109
Minneshantering...................70
Music Transfer ...........101, 103
132
Index
Utskrift, övrigt ......................37
Utskriftsmarkering........66, 109
V
Varningsindikatorer och
meddelanden................122
VGA......................................13
Video ut ................................77
Windows-dator .....................89
Rekommenderad miljö
.......................................90
Visning av bilder ..................31
Visningsmenyn .....................58
Vitbalans ...............................52
Volyminställning ......31, 33, 68
Välj mapp .............................67
Z
Zoom...............................27, 30
Ö
Överexponering ....................10
Övervakning .........................79
Index
133
Att observera angående licensen
DEN HÄR PRODUKTEN ÄR
LICENSIERAD UNDER LICENSEN FÖR
AVC-PATENTPORTFÖLJEN FÖR
KUNDENS PERSONLIGA OCH ICKEKOMMERSIELLA ANVÄNDNING FÖR
ATT
(i) KODA VIDEO I
ÖVERENSSTÄMMELSE MED AVCSTANDARDEN (”AVC VIDEO”)
OCH/ELLER
(ii) AVKODA AVC-VIDEO SOM
KODATS AV EN KUND I EN
PERSONLIG OCH
ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET
OCH/ELLER SOM ERHÅLLITS FRÅN
EN VIDEOLEVERANTÖR SOM ÄR
LICENSIERAD FÖR ATT LEVERERA
AVC-VIDEO. DET HÄR MEDFÖR INTE
ATT LICENS FÖR ANNAN
ANVÄNDNING HAR BEVILJATS. MER
INFORMATION KAN ERHÅLLAS
FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE
<HTTP://MPEGLA.COM>
Programmen ”C Library”, ”Expat” och
”zlib” finns förinstallerade i den här
kameran. Denna mjukvara tillhandahålles
baserat på licensöverenskommelser med
respektive rättighetsinnehavare. På begäran
från rättighetsinnehavarna till dessa
program är vi skyldiga att informera dig om
följande. Var vänlig läs igenom följande
avsnitt.
Läs igenom ”license1.pdf” i ”License”mappen på CD-ROM-skivan. Där finns
licenser (på engelska) för programmen ”C
Library”, ”Expat” och ”zlib”.
För att kunna läsa PDF-filer måste du ha
Adobe Reader. Om det programmet inte
redan är installerat på datorn kan du ladda
ner det från Adobe Systems webbsida:
http://www.adobe.com/
134
Ytterligare information om den här produkten och
svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts
webbplats.
Download PDF

advertising