Sony | BDV-L600 | Sony BDV-L600 BDV-L600 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Referensmaterial

4-283-481-11(1) (DK-FI-SE)
Blu-ray Disc/DVD
Home Theatre
System
©2011 Sony Corporation
(1)
BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600
Referencevejledning
DK
Viiteopas
FI
Referensguide
SE
ADVARSEL
Du må ikke placere enheden et sted
med begrænset plads, f.eks. i en
bogreol eller i et skab.
For at reducere risikoen for brand
må du ikke dække
ventilationsåbningen på apparatet
med aviser, duge, gardiner osv.
Du må ikke anbringe åbne flammer
som eksempelvis tændte stearinlys
på apparatet.
For at reducere risikoen for
elektrisk stød må du ikke udsætte
dette apparat for dryp eller sprøjt,
og undlad at placere genstande, der
indeholder væsker, som f.eks. vaser,
på apparatet.
Batterier eller apparater med
batterier må ikke udsættes for
meget høje temperaturer, f.eks.
direkte sollys, åben ild eller
lignende.
For at forhindre skader skal dette
apparat være sikkert fastgjort til
gulvet/væggen i overensstemmelse
med installationsvejledningen.
Kun til brug indendørs.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter
sammen med dette produkt vil øge
risikoen for øjenskade. Laserstrålen
i dette Blu-ray Disc / DVDhjemmebiografsystem kan skade
øjnene, og du må derfor ikke skille
kabinettet ad.
Service må kun udføres af fagfolk.
Enheden er klassificeret som et
KLASSE 3R LASER-produkt. Når
laserafskærmningen åbnes, bliver
du udsat for synlige og usynlige
laserstråler, så du må ikke se direkte
ned i strålerne.
2DK
Dette mærke sidder på
laserafskærmningen inde i
kabinettet.
Dette produkt er klassificeret som
et KLASSE 1 LASER-produkt.
Mærket findes på bagsiden.
Til kunder i Europa
Håndtering af
udtjente
elektriske og
elektroniske
produkter
(gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet
til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre, at
produktet bortskaffes korrekt,
forebygges mod de eventuelle
negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette
produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet blev købt.
Bortskaffelse
af brugte
batterier
(gælder inden
for EU og i
andre
europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet
leveret med dette produkt ikke må
bortskaffes som
husholdningsaffald.
På nogle batterier vises symbolet
med et kemisk symbol. Det
kemiske symbol for kviksølv (Hg)
eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet
indeholder over 0,0005 % kviksølv
eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, forebygges
mod mulige negative konsekvenser
for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet.
Genvinding af materialer er med til
at bevare naturens ressourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden, ydeevnen eller
dataintegriteten, må batteriet kun
fjernes af dertil uddannet
personale.
For at sikre en korrekt håndtering
af batteriet bør det udtjente
produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser
beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske
produkter.
Oplysninger om øvrige batterier
findes i afsnittet om sikker fjernelse
af batterier. Batteriet skal derefter
afleveres på et indsamlingssted
beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderligere information om
genindvinding af dette produkt
eller batteri kan fås ved at kontakte
den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet
blev købt.
Bemærkning til kunder: Følgende
informationer er kun gældende for
udstyr, der er solgt i lande, hvor
EU-direktiverne gælder.
Dette produkt er fremstillet af Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant for EMC
og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For service eller garanti
henviser vi til de adresser, som
fremgår af separate service- eller
garantidokumenter.
Hovedenheden
Navnepladen findes yderst på
bagsiden.
Forholdsregler
Om strømkilder
• Strømmen til enheden er ikke
afbrudt, så længe den er forbundet
til stikkontakten. Dette gælder
også, selvom der er slukket for
enheden.
• Da stikkontakten bruges til at
afbryde enhedens strømtilførsel,
skal du slutte enheden til en
lettilgængelig stikkontakt. Hvis
du bemærker noget unormalt ved
enheden, skal du straks trække
netledningen ud af stikkontakten.
Om 3D-videobilleder
Nogle mennesker kan opleve
ubehag (f.eks. belastning af øjnene,
træthed eller utilpashed), når de ser
3D-videobilleder. Sony anbefaler
alle brugere at holde pause med
jævne mellemrum, når de ser 3Dvideobilleder. Hvor længe og hvor
ofte, en person skal holde pause,
varierer fra person til person. Du
kan bedst selv finde ud af, hvad der
fungerer bedst for dig. Hvis du
oplever ubehag, skal du stoppe med
at se 3D-videobilleder, indtil
ubehaget er forsvundet. Kontakt
eventuelt en læge, hvis du mener, at
der er brug for det.
Du bør også læse (i)
betjeningsvejledningen og/eller
advarselsmeddelelsen for andet
udstyr eller Blu-ray Disc-indhold,
som bruges eller afspilles med dette
produkt, og (ii) se vores website
(http://esupport.sony.com/) for de
seneste oplysninger. Små børns syn
(især dem under seks år) udvikler
sig stadig. Søg læge (f.eks. en
børnelæge eller øjenlæge), før du
giver små børn lov til at se 3Dvideobilleder.
Voksne bør holde øje med små
børn for at være sikker på, at de
følger ovenstående anbefalinger.
Trådløs transceiver
(EZW-RT50) og Blu-ray
Disc/DVDhjemmebiografsystem
(BDV-L600/BDV-L800/
BDV-L800M)
Se ”Wireless Product Compliance
Information” (medfølger).
Kopibeskyttelse
Vær opmærksom på de avancerede
systemer til beskyttelse af indhold
på Blu-ray DiscTM- og DVDmedier. Disse systemer, som kaldes
AACS (Advanced Access Content
System) og CSS (Content Scramble
System), kan indeholde
restriktioner for afspilning, analogt
output og andre lignende
funktioner. Betjeningen af dette
produkt og restriktionerne for det
afhænger af købsdatoen, da
ledelsen bag AACS kan tilføje eller
ændre restriktionsregler efter
købsdatoen.
Ophavsret og
varemærker
• Dette system fungerer med
Dolby* Digital og DTS** Digital
Surround System.
* Fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories.
Dolby og det dobbelte
D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby
Laboratories.
** Fremstillet under følgende
amerikanske patentnumre:
5.451.942; 5.956.674;
5.974.380; 5.978.762;
6.226.616; 6.487.535;
7.212.872; 7.333.929;
7.392.195; 7.272.567 og
andre udstedte og anmeldte
patenter i USA og andre
lande. DTS, DTS-HD og
symbolet er registrerede
varemærker, og DTS-HD
Master Audio og DTSlogoerne er varemærker
tilhørende DTS, Inc..
Produkt indeholder
software. © DTS, Inc.
Alle rettigheder
forbeholdes.
• Dette system har indbygget HighDefinition Multimedia Interfaceteknologi (HDMITM).
HDMI, HDMI-logoet og HighDefinition Multimedia Interface
er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og andre
lande.
• Java er et varemærke tilhørende
Oracle og/eller dets affilierede
selskaber.
• ”BD-LIVE” og ”BONUSVIEW”
er varemærker tilhørende Blu-ray
Disc Association.
• ”Blu-ray Disc” er et varemærke.
• Logoerne ”Blu-ray Disc”,
”DVD+RW”, ”DVD-RW”,
”DVD+R”, ”DVD-R,” ”DVD
VIDEO” og ”CD” er varemærker.
• ”Blu-ray 3D” og ”Blu-ray 3D”logoet er varemærker tilhørende
Blu-ray Disc Association.
• ”BRAVIA” er et varemærke
tilhørende Sony Corporation.
• ”AVCHD” og ”AVCHD”-logoet
er varemærker tilhørende
Panasonic Corporation og Sony
Corporation.
• , ”XMB” og ”xross media bar”
er varemærker tilhørende Sony
Corporation og Sony Computer
Entertainment Inc.
• ”PLAYSTATION” er et
varemærke tilhørende Sony
Computer Entertainment Inc.
3DK
• Musik- og videogenkendelsesteknologi og relaterede data
leveres af Gracenote®. Gracenote
er industristandarden for levering
af musikgenkendelsesteknologi
og relateret indhold. Se
www.gracenote.com angående
yderligere oplysninger.
CD, DVD, Blu-ray Disc og musikog video-relaterede data fra
Gracenote, Inc., copyright © 2000
til i dag Gracenote. Gracenotesoftware, copyright © 2000 til i
dag Gracenote. Ét eller flere
patenter, som ejes af Gracenote,
gælder for dette produkt og denne
service. Se Gracenote-websiden
angående en ikke-udtømmende
liste over gældende Gracenotepatenter. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS,
Gracenote-logo og -logotype samt
”Powered by Gracenote”-logoet
er enten registrerede varemærker
eller varemærker tilhørende
Gracenote i USA og/eller andre
lande.
• Wi-Fi CERTIFIEDTM-logoet er et
certificeringsmærke tilhørende
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected SetupTM-mærket
er et mærke tilhørende Wi-Fi
Alliance.
• ”Wi-Fi CERTIFIEDTM” og ”WiFi Protected SetupTM” er
varemærker tilhørende Wi-Fi
Alliance.
• ”PhotoTV HD” og ”PhotoTV
HD”-logoet er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• MPEG Layer-3lydkodningsteknologi og patenter er givet i licens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano og iPod touch er
registrerede varemærker
tilhørende Apple Inc. i USA og
andre lande.
4DK
• ”Made for iPod” og ”Made for
iPhone” betyder, at noget
elektronisk tilbehør er lavet med
særligt henblik på at blive sluttet
til en iPod eller iPhone, og at
tilbehøret er blevet certificeret af
producenten til at opfylde Apples
standarder vedrørende ydelse.
Apple er ikke ansvarlig for brugen
af denne enhed eller enhedens
overensstemmelse med
sikkerhedsstandarder og
lovmæssige standarder. Bemærk,
at brugen af dette tilbehør
sammen med iPod eller iPhone
kan påvirke trådløs funktionalitet.
• Windows Media er enten et
registreret varemærke eller
varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre
lande.
Dette produkt gør brug af
teknologi til beskyttelse af
ophavsret for Microsoft. Brug
eller distribution af denne
teknologi uden for dette produkt
er forbudt uden nødvendig
licens(er) fra Microsoft.
Indholdsejere bruger Microsoft
PlayReadyTM-indholdsadgangsteknologi til at beskytte deres
ophavsret, herunder ophavsretligt
beskyttet indhold. Dette produkt
benytter PlayReady-teknologi til
at skaffe adgang til PlayReadybeskyttet-indhold og/eller
WMDRM-beskyttet-indhold.
Hvis produktet ikke giver
tilstrækkelige restriktioner for
brug af indhold, kan
indholdsejerne kræve af
Microsoft, at de annullerer
produktets mulighed for at bruge
PlayReady-beskyttet-indhold.
Annullering skulle ikke påvirke
ubeskyttet indhold eller indhold,
der er beskyttet af andre
indholdsadgangsteknologier.
Indholdsejere kan kræve af dig, at
du opgraderer PlayReady til at
skaffe adgang til deres indhold.
Hvis du afviser en opgradering, vil
du ikke kunne få adgang til
indhold, der kræver denne
opgradering.
• DLNA®, DLNA-logoet og DLNA
CERTIFIED™ er varemærker,
servicemærker eller
certificeringsmærker tilhørende
Digital Living Network Alliance.
• Alle andre varemærker tilhører
deres respektive ejere.
• Andre navne på systemer og
produkter er generelt varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive
producenter. Symbolerne TM og
® bruges ikke i denne vejledning.
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Undlad at anbringe genstande med væske, f.eks. en
vase, på systemet og placere systemet i nærheden af
vand, f.eks. et badekar eller en bruser, da dette kan
medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der kommer
væske eller faste genstande ned i kabinettet, skal du
afbryde strømmen til systemet og få det kontrolleret
af en kvalificeret tekniker, før det bruges igen.
• Du må ikke berøre netledningen med våde hænder.
Dette kan medføre elektrisk stød.
Om strømkilder
• Tag netledningen ud af stikkontakten, hvis systemet
ikke skal bruges i en længere periode. Træk i stikket,
aldrig i ledningen.
Om placering
• Placer systemet på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at undgå overophedning af systemet.
• Kabinettet bliver meget varmt, når der afspilles ved
høj lydstyrke i længere tid. Dette er ikke en fejl.
Rør ikke ved kabinettet. Du må ikke placere systemet
et sted med begrænset plads, hvor ventilationen er
dårlig, da dette kan medføre overophedning.
• Du må ikke blokere ventilationsåbningerne ved at
anbringe noget på systemet. Systemet er udstyret med
en højeffektforstærker. Hvis ventilationsåbningerne
blokeres, kan systemet blive overophedet, så der kan
opstå fejl.
• Du må ikke placere systemet på overflader som
tæpper osv. eller i nærheden af f.eks. gardiner, der
kan blokere ventilationsåbningerne.
• Du må ikke anbringe systemet på et sted med
begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller lignende.
• Anbring ikke systemet i nærheden af varmekilder,
f.eks. radiatorer, ventilationskanaler eller på steder
med direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer
eller rystelser.
• Du må ikke placere systemet i skrå stilling. Det er kun
beregnet til at blive betjent i vandret stilling.
• Anbring ikke systemet og diskene i nærheden af
komponenter med kraftige magneter, f.eks.
mikrobølgeovne eller store højttalere.
• Du må ikke anbringe tunge genstande på systemet.
• Du må ikke placere metalgenstande foran
frontpanelet. De kan begrænse modtagelsen af
radiobølger.
• Systemet må ikke placeres, hvor der bruges medicinsk
udstyr. Det kan forårsage funktionsfejl i det
medicinske udstyr.
• Hvis du bruger en pacemaker eller andre medicinske
apparater, skal du kontakte din læge eller
producenten af det medicinske udstyr, før du bruger
den trådløse LAN-funktion.
Om betjening
• Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt
sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, kan
der dannes kondens på linserne i hovedenheden.
Hvis der dannes kondens, fungerer systemet muligvis
ikke korrekt. I sådanne situationer skal disken fjernes,
og systemet skal stå tændt i cirka en halv time, indtil
fugten er fordampet.
• Hvis du flytter systemet, skal eventuelle diske fjernes.
Ellers kan de blive beskadiget.
• Hvis der falder noget ned i kabinettet, skal strømmen
afbrydes, og hovedenheden skal efterses af
autoriserede teknikere, før den tages i brug igen.
Om lydstyrkeregulering
• Du må ikke skrue op for lyden, når du lytter til en
sektion med meget lave lyde eller uden lyd. Hvis du
gør dette, kan højttalerne blive ødelagt, når der
pludselig afspilles en sektion med meget kraftig lyd.
Om rengøring
• Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød
klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med
systemet.
• Du kan fjerne fingeraftryk fra frontpanelet på
hovedenheden ved at aftørre det med en let fugtet og
velvredet blød klud (kun BDV-L800).
Om diskrengøring, disk-/
linserensemidler
• Du må ikke bruge rensediske eller disk-/
linserensemidler (f.eks. flydende eller fra spray).
Disse kan forårsage fejl i enheden.
Om udskiftning af dele
• Hvis dette system skal repareres, skal de udskiftede
dele muligvis indleveres til genbrug eller genvinding.
5DK
Om vekselstrømsadapter
• Brug den medfølgende vekselstrømsadapter
(AC-BD100) til denne afspiller, da andre adaptere
kan medføre funktionsfejl.
• Du må ikke skille den ad eller bruge reverseengineering.
• Du må ikke anbringe adapteren på et sted med
begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller et strømskab.
• Du må ikke slutte adapteren til en elektrisk
rejsetransformer, som kan generere varme og
medføre funktionsfejl.
• Den må ikke tabes eller udsættes for stød.
• Udstyret må ikke udsættes for dråber eller stænk.
• Apparatets kobling/åbning skal være let tilgængeligt
og klar til betjening.
Bemærkninger om
diske
Om tv-skærmens farver
• Du må ikke udsætte disken for direkte sollys
eller varmekilder, f.eks. varmeblæsere, og den
må ikke efterlades i en bil, der er parkeret i
direkte sollys, da temperaturen i bilen kan stige
voldsomt.
• Anbring disken i coveret efter afspilning.
• Hvis højttalerne forstyrrer tv-skærmens farver,
skal du slukke tv'et og tænde det igen efter 15 til
30 minutter. Hvis farverne fortsat er uregelmæssige,
skal højttalerne placeres længere væk fra tv'et.
VIGTIGT!
Forsigtig: Dette system kan vise et stillvideobillede
eller et billede på tv-skærmen uendeligt.
Hvis stillvideobilledet eller billedet på tv-skærmen
vises i længere tid, er der risiko for permanent
beskadigelse af tv-skærmen. Projektions-tv er
særlig følsomme over for dette fænomen.
Om håndtering af diske
• Hold i diskens kant for ikke at gøre den
beskidt. Du må ikke røre ved overfladen.
• Du må ikke sætte papir eller tape på disken.
Om rengøring
• Rengør disken med en rengøringsklud før
afspilning.
Aftør disken fra midten og ud.
Om flytning af systemet
• Før systemet flyttes, skal du kontrollere, at der ikke
sidder en disk i enheden, og du skal tage
netledningerne ud af stikkontakten.
• Du må ikke bruge opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller
antistatisk spray, der er beregnet til vinyl-lp'er.
Dette system kan kun afspille en almindelig
rund disk. Der kan opstå fejl, hvis du forsøger at
afspille en disk med en afvigende form (f.eks.
kort-, hjerte- eller stjerneformet).
Du må ikke bruge en disk, hvor der er påsat
mærkater eller fastgjort ringe.
6DK
FM-tuner
Specifikationer
Modtagefrekvens
Forstærker
UDGANGSEFFEKT (reference)
Subwoofer:
120 W (ved 4 ohm, 80 Hz)
BDV-L800/BDV-L800M:
UDGANGSEFFEKT (nominel)
Venstre/højre fronthøjttaler:
85 W + 85 W (ved 4 ohm,
1 kHz, 1 % THD)
UDGANGSEFFEKT (reference)
Venstre/højre fronthøjttaler:
130 W (pr. kanal ved
4 ohm, 1 kHz)
BDV-L600:
UDGANGSEFFEKT (nominel)
Venstre/højre fronthøjttaler:
80 W + 80 W (ved 4 ohm,
1 kHz, 1 % THD)
UDGANGSEFFEKT (reference)
Venstre/højre fronthøjttaler:
115 W (pr. kanal ved
4 ohm, 1 kHz)
Indgange (digital)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Understøttede formater:
LPCM 2CH (op til 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI IN 1/HDMI IN 2 Understøttede formater:
LPCM 2CH (op til 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Video
Udsender
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
HDMI
Stik
Type A (19 ben)
BD/DVD/Super Audio CD/CD-system
Signalformatsystem
NTSC/PAL
USB
-port (USB):
System
Antenne
Antennestik
Mellemfrekvens
Generelt (hovedenhed, vekselstrømsadapter
(AC-BD100))
Strømkrav (vekselstrøm) Input: 110 V - 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz
Output: 14 V DC, 3,3 A
Driftstemperatur:
40 °C (MAKS)
Strømforbrug
Tændt: 30 W
Standby: 0,3 W
(i energisparetilstand)
Mål (ca.)
Vekselstrømsadapter
122 mm × 37 mm × 64 mm
(b/h/d)
Hovedenhed
480 mm × 46 mm ×
232 mm (b/h/d)
480 mm × 259 mm ×
103 mm (b/h/d) (med fod)
480 mm × 105 mm ×
231 mm (b/h/d) (i vandret
position)
Vægt (ca.)
Vekselstrømsadapter
0,3 kg
Hovedenhed
L800: 3,2 kg
4,2 kg (med fod)
L800M: 3,3 kg
4,3 kg (med fod)
L600: 3,0 kg
4 kg (med fod)
Højttalere
Fronthøjttaler (SS-TSL800) for BDV-L800/
BDV-L800M
Type A (ved tilslutning af
USB-hukommelse,
kortlæser, digitalt
stillbilledkamera og
digitalt videokamera)
Højttalersystem
100BASE-TX-indgang
Nominel impedans
Mål (ca.)
Højttalerenhed
LAN
LAN(100)-indgang
Trådløst LAN
BDV-L800/BDV-L800M
Standardoverensstemmelse
Frekvens og kanal
Kvartskontrolleret digital
PLL-synthesizer
87,5 MHz - 108,0 MHz
(intervaller på 50 kHz)
FM-ledningsantenne
75 ohm, ubalanceret
250 kHz/300 kHz/
350 kHz/400 kHz
Vægt (ca.)
2-vejs 2-driver
højttalersystem
Tweeter: 25 mm
dome-type
Full range: 65 mm
keglemembran
4 ohm
123 mm × 475 mm ×
137 mm (b/h/d)
1,3 kg
IEEE 802,11 b/g/n
2,4 GHz - 2,4835 GHz
[K 1 - 13]
7DK
Fronthøjttaler (SS-TSL600) for BDV-L600
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
2-vejs 2-driver
højttalersystem, basrefleks
Tweeter: 25 mm
dome-type
Full range: 50 mm
keglemembran
4 ohm
112 mm × 320 mm ×
112 mm (b/h/d)
0,9 kg
Aktiv subwoofer (SA-WSL600)
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Subwoofer
160 mm keglemembran
4 ohm
275 mm × 395 mm ×
290 mm (b/h/d)
9 kg
Generelt (subwoofer)
Strømkrav
Strømforbrug
220 V - 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Tændt: 70 W
Standby: Ca. 0,6 W
Slukket: 0,3 W
Trådløs transceiver (EZW-RT50)
Kommunikationssystem
Udsender
Frekvensbånd
Modulering
Strømkrav
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Trådløs lyd Specification
version 1.0
23 mW (EIRP)
5,725 GHz til 5,875 GHz
DSSS
3,3 V jævnstrøm, 300 mA
30 mm × 9 mm × 60 mm
(b/h/d)
10 g
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.
• Strømforbrug i standby 0,3 W (hovedenhed),
0,3 W (subwoofer).
• Der opnås en spændingseffektivitet for
forstærkerblokken på over 85 % med den fulde
digitale forstærker, S-Master.
8DK
VAROITUS
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan,
kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai
kaappiin.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja
esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla
tai verhoilla, sillä siitä voi seurata
tulipalo. Älä myöskään aseta
avotulta, esimerkiksi palavaa
kynttilää, laitteen päälle.
Suojaa laite tippuvalta ja
roiskuvalta vedeltä äläkä sijoita
laitteen päälle maljakkoa tai muita
nestettä sisältäviä esineitä, jotta
tulipalon tai sähköiskun vaara
voidaan välttää.
Älä altista paristoja tai laitetta, jossa
on paristo, kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle, tulelle tai
muulle vastaavalle.
Loukkaantumisvaaran takia laite
on kiinnitettävä tukevasti seinään
tai lattiaan asennusohjeiden
mukaisesti.
Vain sisäkäyttöön.
VAROITUS
Optisten laitteiden käyttäminen
tämän tuotteen kanssa voi
vahingoittaa silmiä. Tässä Blu-ray
Disc / DVD Home Theatre System
-järjestelmässä käytettävä lasersäde
vahingoittaa silmiä, joten älä yritä
avata koteloa.
Laitteen saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
Tämä tuote on LUOKAN 3R
LASERLAITE. Laserin
suojakotelon avaaminen voi altistaa
näkyvälle ja näkymättömälle
lasersäteilylle. Varo, ettei säteily osu
suoraan silmiin.
2FI
Tämä merkintä sijaitsee laitteen
sisällä olevan laserin
suojakotelossa.
Tämä tuote on LUOKAN 1
LASERLAITE. Tämä merkintä on
laitteen takapuolella.
Euroopassa asuvat
asiakkaat
Käytöstä
poistettujen
sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen
(koskee Euroopan yhteisön
ja muiden Euroopan maiden
jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen
merkitty symboli tarkoittaa, että
laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on
toimitettava sähkö ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja
kierrätyspisteeseen. Varmistamalla,
että tämä laite hävitetään
asianmukaisesti, voit auttaa
estämään mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua laitteen epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Lisätietoja
laitteen käsittelystä, talteenotosta ja
kierrätyksestä on saatavilla
paikallisilta ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta laite on ostettu.
Käytöstä
poistettujen
paristojen
hävitys (koskee
Euroopan
unionia sekä
muita Euroopan
maita, joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei
paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia
voidaan käyttää yhdessä kemikaalia
ilmaisevan symbolin kanssa.
Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb)
kemiallinen merkki lisätään
paristoon, joka sisältää enemmän
kuin 0,0005 % elohopeaa tai 0,004
% lyijyä.
Varmistamalla, että paristo
poistetaan käytöstä asiaan
kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
terveydelle, joita paristojen väärä
hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus,
suorituskyky tai tietojen säilyminen
vaatii, että paristo on kiinteästi
kytketty laitteeseen, tulee pariston
vaihto suorittaa valtuutetun
huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä
poistettu tuote käsitellään
asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta miten paristo
irrotetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo
paristojen vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Huomautus asiakkaille: seuraavat
tiedot koskevat ainoastaan laitteita,
joita myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japani.
Sähkömagneettista
yhteensopivuutta ja
tuoteturvallisuutta koskevissa
asioissa valtuutettu edustaja on
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta
koskevissa asioissa pyydämme
ottamaan yhteyttä erillisissä
huolto- ja takuuasiakirjoissa
mainittuihin osoitteisiin.
häviävät. Ota tarvittaessa yhteys
lääkäriin. Tutustu myös (i) muiden
tämän laitteen kanssa käytettävien
laitteiden käyttöohjeisiin ja/tai
varoituksiin tai tuotteen mukana
toimitetun Blu-ray Disc -levyn
sisältöön sekä (ii) Internetsivustoomme
(http://esupport.sony.com/), jossa
on uusimmat tiedot aiheesta.
Pienten (erityisesti alle
kuusivuotiaiden) lasten näköaisti
on vielä kehitysvaiheessa.
Kysy lisätietoja lääkäriltä
(lastenlääkäriltä tai
silmälääkäriltä), ennen kuin annat
lasten katsoa 3D-videokuvaa.
Aikuisten tulee tarkkailla lapsiaan
ja varmistaa, että he noudattavat
edellä mainittuja suosituksia.
Päälaiteessa
Nimilaatta on laitteen
taustapuolella.
Varotoimet
Virtalähteet
• Laite on kytkettynä
sähköverkkoon aina, kun
virtajohto on liitettynä
pistorasiaan, vaikka virta olisi
katkaistu laitteen virtakytkimellä.
• Koska laite irrotetaan
virtalähteestä irrottamalla
virtajohto pistorasiasta, kytke laite
pistorasiaan, johon on esteetön
pääsy. Jos laite toimii
epänormaalisti, irrota pistoke
pistorasiasta välittömästi.
3D-videokuvan
katselemiseen liittyviä
seikkoja
Jotkut henkilöt voivat saada fyysisiä
oireita (silmien rasittumista,
väsymystä tai pahoinvointia) 3Dvideokuvan katselusta. Sony
suosittelee, että kaikki katselijat
pitävät säännöllisin välein taukoja
katsellessaan 3D-videokuvaa.
Taukojen pituuden ja taajuuden
tarve vaihtelee henkilöittäin. Toimi
itsellesi parhaalla tavalla. Jos koet
epämiellyttäviä oireita, lopeta 3Dvideokuvan katselu, kunnes oireet
Langaton lähetinvastaanotin (EZW-RT50)
ja Blu-ray Disc-/DVDkotiteatterijärjestelmä
(BDV-L600/BDV-L800/
BDV-L800M)
Lisätietoja on langattoman tuotteen
vaatimustenmukaisuusilmoitukses
sa (vakiovaruste).
Kopiosuojaus
Blu-ray DiscTM- ja DVD-levyissä
käytetään kehittyneitä
suojausjärjestelmiä. Nämä
järjestelmät, joita kutsutaan AACS
(Advanced Access Content System) ja CSS (Content Scramble System) järjestelmiksi, saattavat sisältää
toistoon, analogiseen signaaliin ja
muihin vastaaviin toimintoihin
liittyviä rajoituksia. Tämän tuotteen
toiminta ja tuotteeseen asetetut
rajoitukset saattavat vaihdella
ostopäivämäärän mukaan, sillä
AACS:n hallintoelin saattaa
ostopäivämäärän jälkeen ottaa
käyttöön uusia tai muuttaa olemassa
olevia rajoitussääntöjä.
Tekijänoikeudet ja
tavaramerkit
• Tässä laitteessa käytetään Dolby*
Digital- ja DTS** Digital
Surround System -tekniikkaa.
* Valmistettu Dolby
Laboratories -yhtiön
lisenssillä.
Dolby ja kaksois-D-symboli
ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
** Valmistettu lisenssillä
Yhdysvalloissa
myönnettyjen patenttien
(numerot 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195;
7,272,567) ja muiden
Yhdysvalloissa sekä
muualla maailmassa
myönnettyjen ja haettavana
olevien patenttien nojalla.
DTS, DTS-HD ja DTSsymboli ovat rekisteröityjä
tavaramerkkejä. DTS-HD
Master Audio ja DTS-logot
ovat DTS, Inc.:n
tavaramerkkejä.
Tuote sisältää ohjelmiston.
© DTS, Inc. Kaikki
oikeudet pidätetään.
• Tässä laitteessa käytetään HighDefinition Multimedia Interface
(HDMITM) -tekniikkaa.
HDMI, HDMI-logo ja HighDefinition Multimedia Interface
ovat HDMI Licensing LLC yhtiön tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Java on Oraclen ja/tai sen
osakkuusyhtiöiden tavaramerkki.
• BD-LIVE ja BONUSVIEW ovat
Blu-ray Disc Associationin
tavaramerkkejä.
• Blu-ray Disc on tavaramerkki.
• Blu-ray Disc-, DVD+RW-,
DVD-RW-, DVD+R-, DVD-R-,
DVD VIDEO- ja CD-logot ovat
tavaramerkkejä.
• Blu-ray 3D ja Blu-ray 3D-logo
ovat Blu-ray Disc Associationin
tavaramerkkejä.
3FI
• BRAVIA on Sony Corporationin
tavaramerkki.
• AVCHD ja AVCHD-logo ovat
Panasonic Corporationin ja Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
• , XMB, ja xross media bar ovat
Sony Corporationin ja Sony
Computer Entertainment Inc.:n
tavaramerkkejä.
• PLAYSTATION on Sony
Computer Entertainment Inc.in
tavaramerkki.
• Musiikin ja videoiden
tunnistustekniikan ja liittyvät
tiedot tarjoaa Gracenote®.
Gracenote on musiikin
tunnistustekniikan ja liittyvän
sisällön toimituksen alan
standardi. Lisätietoja on
osoitteessa www.gracenote.com.
CD-, DVD-, Blu-ray Disc- sekä
musiikki- ja videotiedot toimittaa
Gracenote, Inc., copyright ©
2000–tämä päivä Gracenote.
Gracenote Ohjelmisto, copyright
© 2000–tämä päivä Gracenote.
Tätä tuotetta ja palvelua koskee
yksi tai useampi patentti, jonka
omistaa Gracenote. Katso
Gracenote-sivustosta alustava
luettelo soveltuvista Gracenotepatenteista. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS,
Gracenote-logo ja -logotyyppi
sekä Powered by Gracenote -logo
ovat Gracenoten rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.
• Wi-Fi CERTIFIED™-logo on
Wi-Fi Alliancen sertifiointimerkki.
• Wi-Fi Protected SetupTM-merkki
on Wi-Fi Alliancen merkki.
• Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi
Protected SetupTM ovat Wi-Fi
Alliancen tavaramerkkejä.
• PhotoTV HD ja PhotoTV
HD-logo ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
4FI
• MPEG Layer-3 äänikoodaustekniikkaa ja patentteja käytetään Fraunhofer
IIS:n ja Thomsonin luvalla.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano ja iPod touch ovat Apple
Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa
maissa rekisteröimiä
tavaramerkkejä.
• Made for iPod- ja Made for
iPhone -merkinnät tarkoittavat,
että elektroninen lisälaite on
suunniteltu käytettäväksi
erityisesti iPod- tai iPhonelaitteen kanssa ja lisälaitteen
kehittäjä takaa, että laite on
Applen suorituskykyä koskevien
standardien mukainen.
Apple ei vastaa tämän laitteen
toiminnasta tai siitä, että laite on
turvallisuusmääräysten ja muiden
lakisääteisten standardien
mukainen. Huomaa, että tällaisen
lisälaitteen käyttö iPod- tai
iPhone-laitteen kanssa voi
vaikuttaa langattomaan
suorituskykyyn.
• Windows Media on Microsoft
Corporationin rekisteröity
tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
Tässä tuotteessa on käytetty
tekniikkaa, joka on Microsoftin
aineetonta omaisuutta koskevien
oikeuksien alainen. Kyseisen
tekniikan käyttö ja jakelu tämän
tuotteen ulkopuolella on kielletty
ilman asianmukaista Microsoftin
myöntämää lupaa.
Sisällön omistajat suojaavat
aineetonta omaisuutta koskevia
oikeuksiaan, mukaan lukien
sisällön tekijänoikeuksia,
Microsoft PlayReady™ sisällönkäyttöteknologialla.
Tämä laite käyttää PlayReadysuojattua sisältöä ja/tai
WMDRM-suojattua sisältöä
PlayReady-tekniikan avulla.
Jos laite ei rajoita sisällön käyttöä
toivotulla tavalla, sisällön
omistaja voi pyytää Microsoftia
peruuttamaan laitteen kyvyn
käyttää PlayReady-suojattua
sisältöä. Peruuttamisen ei tulisi
vaikuttaa suojaamattomaan
sisältöön eikä sisältöön, joka on
suojattu jollakin muulla
tekniikalla. Sisällön omistajat
voivat edellyttää, että päivität
PlayReadyn, ennen kuin voit
käyttää heidän sisältöään. Jos
kieltäydyt päivityksestä, et voi
käyttää päivitystä edellyttävää
sisältöä.
• DLNA®, DLNA-logo ja DLNA
CERTIFIED™ ovat Digital Living
Network Alliancen
tavaramerkkejä, palvelumerkkejä
tai sertifiointimerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ovat
omistajiensa omaisuutta.
• Muut järjestelmien tai tuotteiden
nimet ovat yleensä valmistajiensa
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Merkintöjä ™ ja
® ei käytetä tässä asiakirjassa.
Varotoimet
Turvallisuus
• Tulipalon tai sähköiskun vaaran takia järjestelmän
päälle ei saa asettaa maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä eikä järjestelmää saa sijoittaa lähelle
vettä, kuten kylpyammeen tai suihkun läheisyyteen.
Jos järjestelmän sisään pääsee kiinteitä esineitä tai
nesteitä, keskeytä järjestelmän käyttö, irrota
virtajohto pistorasiasta ja toimita järjestelmä
huoltoon.
• Älä koske virtajohtoihin kostein käsin. Se saattaa
aiheuttaa sähköiskun.
Virtalähteet
• Irrota päälaite pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta
pitkään aikaan. Irrota virtajohto pistorasiasta
vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.
Sijoittaminen
• Jotta järjestelmä ei kuumenisi liikaa, sijoita se
paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
• Kun järjestelmää käytetään pitkään suurella
äänenvoimakkuudella, sen kotelo voi kuumentua.
Tämä ei ole vika. Vältä kuitenkin koskettamasta
koteloa. Älä sijoita järjestelmää suljettuun tilaan,
jossa ilmanvaihto ei ole riittävä. Muutoin järjestelmä
voi ylikuumentua.
• Älä aseta järjestelmän päälle mitään, jotta
ilmanvaihtoaukot eivät peity. Järjestelmässä on
tehokas vahvistin. Jos ilmanvaihtoaukot on peitetty,
järjestelmä voi ylikuumentua ja vioittua.
• Älä sijoita järjestelmää sellaiselle alustalle (kuten
matolle tai peitteelle) tai lähelle sellaista materiaalia
(kuten verhoja), joka voi tukkia laitteen
ilmanvaihtoaukot.
• Älä sijoita järjestelmää suljettuun tilaan, kuten
umpinaiseen kirjahyllyyn tai vastaavaan.
• Älä sijoita järjestelmää lämmityslaitteiden,
ilmanvaihtokanavien tai muiden lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, jossa se on alttiina suoralle
auringonvalolle, pölylle, tärinälle tai iskuille.
• Älä sijoita järjestelmää kaltevalle alustalle. Laite on
suunniteltu käytettäväksi ainoastaan vaakasuorassa
asennossa.
• Älä sijoita järjestelmää tai levyjä mikroaaltouunin,
kookkaiden kaiuttimien tai muiden voimakkaita
magneettikenttiä aiheuttavien laitteiden lähelle.
• Älä aseta painavia esineitä järjestelmän päälle.
• Älä aseta etupaneelin eteen metalliesineitä. Ne voivat
rajoittaa radioaaltojen vastaanottoa.
• Älä sijoita järjestelmää paikkaan, jossa käytetään
lääketieteellisiä laitteita. Lääketieteellisiin laitteisiin
voi tulla toimintahäiriö.
• Jos käytät sydämentahdistinta tai muuta
lääketieteellistä laitetta, kysy neuvoa lääkäriltä tai
laitteen valmistajalta ennen langattoman LANtoiminnon käyttöä.
Käyttäminen
• Jos järjestelmä tuodaan kylmästä suoraan lämpimään
paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan,
päälaitteen sisällä oleviin linsseihin voi tiivistyä
kosteutta. Tällöin järjestelmä ei ehkä toimi oikein.
Jos näin käy, poista levy ja kytke järjestelmään virta
noin puoleksi tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
• Poista levy järjestelmästä, ennen kuin siirrät sitä.
Muutoin levy voi vahingoittua.
• Jos päälaitteen sisään pääsee vieraita esineitä,
keskeytä laitteen käyttö, irrota virtajohto
sähköverkosta ja toimita laite huoltoon.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
• Älä lisää äänenvoimakkuutta, kun kuuntelet hyvin
hiljaista tai äänetöntä levyn osaa. Muutoin kaiuttimet
voivat vahingoittua, kun äänenvoimakkuus äkillisesti
kasvaa.
Puhdistaminen
• Puhdista kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet
mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä,
tahranpoistoaineita tai liuottimia, kuten alkoholia tai
bensiiniä.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
• Poista sormenjäljet päälaitteen etupaneelista
pyyhkimällä se kevyesti kostutetulla ja hyvin
puristetulla pehmeällä liinalla (vain BDV-L800).
Puhdistuslevyt, levyjen/linssin
puhdistusaineet
• Älä käytä puhdistuslevyjä tai levyjen/linssin
puhdistusaineita (juoksevaa nestettä tai
sumutetta). Nämä voivat vioittaa laitetta.
Osien vaihtaminen
• Jos järjestelmää korjataan, korjatut osat voidaan ottaa
talteen uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten.
5FI
Verkkosovitin
• Käytä laitteessa vain sen mukana toimitettua
verkkosovitinta (AC-BD100). Muut
verkkosovittimet saattavat aiheuttaa toimintahäiriön.
• Älä pura tai takaisinmallinna laitetta.
• Älä sijoita verkkosovitinta suljettuun tilaan, kuten
umpinaiseen kirjahyllyyn tai AV-kaappiin.
• Älä kytke verkkosovitinta matkamuuntajaan.
Muuntaja saattaa tuottaa lämpöä ja aiheuttaa
toimintahäiriön.
• Älä pudota tai altista iskuille.
• Älä altista laitetta tippuville tai roiskuville nesteille.
• Kojepistokytkin/-tulppa on helposti käytettävissä ja
heti toimintakunnossa.
Television kuvan värit
• Jos kaiuttimet vääristävät television kuvan värejä,
katkaise televisiosta virta ja kytke virta takaisin
15–30 minuutin kuluttua. Jos television kuvan värien
vääristyminen jatkuu, siirrä kaiuttimet kauemmas
televisiosta.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varoitus: Tämä laite voi pitää pysäytyskuvaa tai
kuvaruutunäyttökuvaa television kuvaruudussa
rajoituksettoman ajan. Jos jätät pysäytyskuvan tai
näyttökuvan television kuvaruutuun pitkäksi ajaksi,
kuvaruutu saattaa vahingoittua pysyvästi.
Projektiotelevisiot ovat erityisen herkkiä.
Tietoja levyistä
Levyjen käsittely
• Tartu levyyn vain sen reunoista, jotta levy
pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
• Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon äläkä
ilmanvaihtokanavan tai muiden
lämmönlähteiden lähelle. Älä jätä levyä
auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon, sillä
lämpötila auton sisällä saattaa nousta hyvin
korkeaksi.
• Sijoita levy omaan koteloonsa käytön jälkeen.
Puhdistaminen
• Ennen kuin alat käyttää levyä, puhdista se
puhdistusliinalla.
Pyyhi levyä keskustasta reunoja kohti.
Laitteen siirtäminen
• Varmista ennen järjestelmän siirtämistä, että sisällä ei
ole levyä, ja irrota sitten virtajohdot pistorasiasta.
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä
tai muita liuottimia äläkä alan liikkeissä
myytäviä puhdistusaineita tai vinyylilevyjen
hoitamiseen tarkoitettuja antistaattisia
suihkeita.
Tässä järjestelmässä voi toistaa vain tavallisia
pyöreitä levyjä. Jos toistettava levy ei ole pyöreä
(vaan esimerkiksi suorakaiteen, sydämen tai
tähden muotoinen), järjestelmään voi tulla
toimintahäiriö.
Älä kiinnitä levyihin myynnissä olevia
tarvikkeita, kuten etikettejä tai nimitarroja.
6FI
FM-viritinosio
Tekniset tiedot
Viritysalue
Vahvistinosio
LÄHTÖTEHO (vertailu)
Bassokaiutin:
120 W (4 ohmia, 80 Hz)
BDV-L800/BDV-L800M:
LÄHTÖTEHO (nimellinen)
Vasen/oikea etukaiutin: 85 W + 85 W (4 ohmia,
1 kHz, harmoninen särö
1 %)
LÄHTÖTEHO (vertailu)
Vasen/oikea etukaiutin: 130 W + 108 W
(kanavaa kohti
4 ohmia, 1 kHz)
BDV-L600:
LÄHTÖTEHO (nimellinen)
Vasen/oikea etukaiutin: 80 W + 80 W (4 ohmia,
1 kHz, harmoninen särö
1 %)
LÄHTÖTEHO (vertailu)
Vasen/oikea etukaiutin: 115 W (kanavaa kohti
4 ohmia, 1 kHz)
Tuloliitännät (digitaaliset)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Tuetut muodot: LPCM
2CH (enintään 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI IN 1/HDMI IN 2 Tuetut muodot: LPCM
2CH (enintään 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Video-osio
Lähtösignaalit
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmia
HDMI-osio
Liitin
Tyyppi A (19-nastainen)
BD-/DVD-/Super Audio CD-/CD-järjestelmä
Signaalijärjestelmä
NTSC/PAL
USB-osio
(USB) -liitäntä:
Tyyppi A (USB-muistin,
muistikortin lukijan sekä
digitaalisen
valokuvakameran ja
videokameran
kytkemiseen)
Antenni
Antenniliitännät
Välitaajuus
100BASE-TX-liitäntä
Käyttöjännite (verkkosovitin)
Tulo: 110 V–240 V AC,
50/60 Hz
Lähtö: 14 V DC, 3,3 A
Käyttölämpötila:
40 °C (enintään)
Tehonkulutus
Käytössä: 30 W
Valmiustilassa: 0,3 W
(virransäästötilassa)
Mitat (noin)
Verkkosovitin
122 mm × 37 mm × 64 mm
(l/k/s)
Päälaite
480 mm × 46 mm ×
232 mm (l/k/s)
480 mm × 259 mm ×
103 mm (l/k/s)
(jalustan kanssa)
480 mm × 105 mm ×
231 mm (l/k/s)
(vaakasuorassa asennossa)
Paino (noin)
Verkkosovitin
0,3 kg
Päälaite
L800: 3,2 kg
4,2 kg
(jalustan kanssa)
L800M: 3,3 kg
4,3 kg
(jalustan kanssa)
L600: 3,0 kg
4,0 kg
(jalustan kanssa)
Kaiuttimet
Etukaiutin (SS-TSL800) mallille BDV-L800/
BDV-L800M
Kaiutinelementti
Langaton LAN-osio
BDV-L800/BDV-L800M
Standardienmukaisuus
Taajuus ja kanava
IEEE 802.11 b/g/n
2,4 GHz–2,4835 GHz
[CH1–13]
Kidelukittu digitaalinen
PLL-synteesiviritin
87,5–108,0 MHz
(tarkkuus 50 kHz)
FM-lanka-antenni
75 ohmia,
tasapainottamaton
250 kHz/300 kHz/
350 kHz/400 kHz
Yleistä (päälaite, verkkosovitin (AC-BD100))
Kaiutinjärjestelmä
LAN-osio
LAN(100) -liitäntä
Järjestelmä
Nimellisimpedanssi
Mitat (noin)
Paino (noin)
2 elementin 2tiekaiutinjärjestelmä
Diskantti: 25 mm,
kalottityyppi
Täysi taajuusalue: 65 mm,
kartiotyyppi
4 ohmia
123 mm × 475 mm ×
137 mm (l/k/p)
1,3 kg
7FI
Etukaiutin (SS-TSL600) laitteelle BDV-L600
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Nimellisimpedanssi
Mitat (noin)
Paino (noin)
2-tiekaiuttimet, 2
elementtiä, bassorefleksi
Diskantti: 25 mm,
kalottityyppi
Täysi taajuusalue: 50 mm,
kartiotyyppi
4 ohmia
112 mm × 320 mm ×
112 mm (l/k/p)
0,9 kg
Aktiivibassokaiutin (SA-WSL600)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Nimellisimpedanssi
Mitat (noin)
Paino (noin)
Bassokaiutin
160 mm, kartiotyyppi
4 ohmia
275 mm × 395 mm ×
290 mm (l/k/p)
9 kg
Yleistä (bassokaiutin)
Käyttöjännite
Tehonkulutus
220 V–240 V AC,
50/60 Hz
Käytössä: 70 W
Valmiustilassa: noin 0,6 W
Ei käytössä: 0,3 W
Langaton lähetin-vastaanotin (EZW-RT50)
Yhteysjärjestelmä
Lähtö
Taajuuskaista
Modulaatiomenetelmä
Käyttöjännite
Mitat (noin)
Paino (noin)
Langattoman
äänimäärityksen versio 1.0
23 mW (EIRP)
5,725–5,875 GHz
DSSS
DC 3,3 V, 300 mA
30 mm × 9 mm × 60 mm
(l/k/s)
10 g
Rakennetta ja teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä
erikseen ilmoittamatta.
• Valmiustilan tehonkulutus on 0,3 W (päälaite),
0,3 W (bassokaiutin).
• Digitaalisella S-Master-vahvistimella saavutetaan yli
85 %:n hyötysuhde.
8FI
VARNING!
Installera inte enheten i ett
inneslutet utrymme, såsom en
bokhylla eller ett skåp.
Täck inte över
ventilationsöppningen på
apparaten med tidningar, dukar,
gardiner och liknande eftersom det
kan orsaka brand. Placera inte
föremål med öppen låga, t.ex. tända
stearinljus, på apparaten.
Utsätt inte apparaten för droppar
eller stänk från vätska och placera
inte kärl fyllda med vätska, t.ex.
blomvaser, ovanpå apparaten
eftersom det kan orsaka brand och
elektriska stötar.
Utsätt inte batterierna eller
apparaten med batterierna
installerade för hög värme, t.ex. sol,
eld eller liknande.
Förhindra personskada genom att
fästa apparaten ordentligt på golvet
eller väggen enligt
installationsanvisningarna.
Endast för användning inomhus.
VAR FÖRSIKTIG!
Om du använder optiska
instrument med den här produkten
kan det orsaka ögonskador.
Laserstrålen som används i detta
Blu-ray Disc / DVDhemmabiosystem är skadlig för
ögonen. Ta därför inte isär höljet.
Låt endast kvalificerad personal
utföra service.
Den här enheten är klassad som en
KLASS 3R LASER-produkt. Synlig
och osynlig laserstrålning avges när
det laserskyddande höljet öppnas,
så var noga med att undvika att
ögonen exponeras.
2SE
Märkningen finns på skyddshöljet
för lasern inuti höljet.
Den här enheten är klassad som en
KLASS 1 LASER-produkt.
Märkningen finns på enhetens
baksida.
För kunder i Europa
Avfallshantering
av uttjänt
elektrisk och
elektronisk
utrustning
(gäller i EU och
andra europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Den här symbolen på produkten
och på förpackningen anger att
produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den måste i stället
lämnas in på en återvinningscentral
för uttjänt elektrisk och elektronisk
utrustning. Genom att säkerställa
att produkten avfallshanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten
kasseras på felaktigt sätt.
Återvinning av material hjälper till
att bibehålla naturens resurser. Om
du vill ha detaljerad information
om återvinning av den här
produkten kan du kontakta ditt
kommunkontor,
sophämtningsföretaget eller
butiken där du köpte produkten.
Avfallshantering
av använda
batterier (gäller i
EU och andra
europeiska
länder med
separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på batteriet och
på förpackningen anger att
batteriet inte får hanteras som
hushållsavfall.
På vissa batterier kan symbolen
användas i kombination med en
kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller
bly (Pb) läggs till om batteriet
innehåller mer än 0,0005 %
kvicksilver eller 0,004 % bly.
Genom att säkerställa att
batterierna avfallshanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga
negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om batterierna
kasseras på felaktigt sätt.
Återvinning av materialet bidrar till
att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av
säkerhets-, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning med ett
inbyggt batteri får detta batteri
endast bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
Se till att batteriet hanteras på rätt
sätt genom att lämna in produkten
på en återvinningscentral för
elektrisk och elektronisk utrustning
när den är förbrukad.
När det gäller alla andra batterier
läser du avsnittet om hur du tar ut
batteriet på ett säkert sätt. Lämna in
batteriet på en återvinningsstation
för förbrukade batterier.
Om du vill ha detaljerad
information om återvinning av
produkten eller batteriet kan du
kontakta ditt kommunkontor,
sophämtningsföretaget eller
butiken där du köpte produkten.
Meddelande till kunder: Följande
information gäller endast för
utrustning som sålts i länder där
EU-direktiv tillämpas.
Tillverkare av den här produkten är
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för
EMC och produktsäkerhet är
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. För serviceoch garantiärenden använder du
adresserna i de separata serviceoch garantidokumenten.
För huvudenheten
Namnplåten är placerad på
enhetens baksida.
Försiktighetsåtgärder
Om strömkällor
• Enheten är inte bortkopplad från
strömkällan så länge kontakten
sitter i ett nätuttag, även om du
har stängt av själva enheten.
• Anslut enheten till ett
lättillgängligt nätuttag, eftersom
huvudkontakten används för att
bryta strömmen till enheten. Om
du märker något onormalt med
enheten drar du omedelbart ut
huvudkontakten från nätuttaget.
Om att visa 3D-bilder
Vissa personer kan uppleva obehag
(t.ex. ansträngda ögon, trötthet
eller illamående) av att titta på 3Dbilder. Sony rekommenderar att du
tar regelbundna pauser när du tittar
på 3D-bilder. Hur ofta och länge
pausen ska tas varierar från person
till person. Du avgör själv vad som
fungerar bäst för dig. Om du
upplever obehag bör du sluta titta
på 3D-bilder tills obehaget
försvinner. Rådfråga en läkare vid
behov. Du bör också läsa igenom (i)
instruktionsboken och/eller
varningsmeddelanden för andra
enheter som används med
produkten eller Blu-ray Discinnehåll som spelas på produkten
och (ii) vår webbplats
(http://esupport.sony.com/) där
den senaste informationen finns.
Små barns syn utvecklas
fortfarande (det gäller särskilt barn
under sex år). Rådfråga en läkare
(t.ex. barnläkare eller ögonläkare)
innan du låter små barn titta på
3D-bilder.
Barn bör övervakas av vuxna som
ser till att rekommendationerna
ovan följs.
För den trådlösa
transceivern (EZW-RT50)
och Blu-ray Disc-/
DVD-hemmabiosystemet
(BDV-L600/BDV-L800/
BDV-L800M)
Se Wireless Product Safety
Information (medföljer).
Kopieringsskydd
Notera de avancerade systemen för
innehållsskydd som används i både
Blu-ray DiscTM- och DVD-medier.
Systemen AACS (Advanced Access
Content System) och CSS (Content
Scramble System) kan innehålla
vissa begränsningar för
uppspelning, analog utmatning och
andra liknande funktioner.
Funktionerna i produkten och
begränsningarna kan variera
beroende på inköpsdatum,
eftersom AACSs styrelse kan ändra
begränsningsreglerna efter
inköpsdatumet.
Upphovsrätt och
varumärken
• I det här systemet ingår Dolby*
Digital och DTS** Digital
Surround System.
* Tillverkat under licens från
Dolby Laboratories.
Dolby och symbolen med
dubbla D:n är varumärken
som tillhör Dolby
Laboratories.
** Tillverkat på licens under
USA-patent nr: 5 451 942,
5 956 674, 5 974 380,
5 978 762, 6 226 616,
6 487 535, 7 212 872,
7 333 929, 7 392 195,
7 272 567 och andra
utfärdade och ansökta
patent i USA och övriga
länder. DTS, DTS-HD och
symbolen är registrerade
varumärken och DTS-HD
Master Audio- och DTSlogotyperna är varumärken
som tillhör DTS, Inc.
Produkten inkluderar
programvara. © DTS, Inc.
Med ensamrätt.
• Systemet innehåller HighDefinition Multimedia Interfaceteknik (HDMITM).
HDMI, HDMI-logotypen och
High-Definition Multimedia
Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som
tillhör HDMI Licensing LLC i
USA och andra länder.
• Java är ett varumärke som tillhör
Oracle och/eller dess dotterbolag.
• BD-LIVE och BONUSVIEW är
varumärken som tillhör Blu-ray
Disc Association.
• Blu-ray Disc är ett varumärke.
• Logotyperna Blu-ray Disc,
DVD+RW, DVD-RW, DVD+R,
DVD-R, DVD VIDEO och CD är
varumärken.
• Blu-ray 3D och logotypen Blu-ray
3D är varumärken som tillhör
Blu-ray Disc Association.
• BRAVIA är ett varumärke som
tillhör Sony Corporation.
• AVCHD och logotypen AVCHD
är varumärken som tillhör
Panasonic Corporation och Sony
Corporation.
• , XMB och xross media bar är
varumärken som tillhör Sony
Corporation och Sony Computer
Entertainment Inc.
• PLAYSTATION är ett varumärke
som tillhör Sony Computer
Entertainment Inc.
3SE
• Musik- och
videoidentifieringstekniken och
tillhörande data levereras av
Gracenote®. Gracenote är
industristandard inom
musikidentifieringsteknik och
leverans av relaterat innehåll.
Mer information finns på
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc och
musik- och videorelaterade data
från Gracenote, Inc., © 2000–nu
Gracenote. Gracenote Software,
© 2000–nu Gracenote. Ett eller
flera patent som ägs av Gracenote
gäller för denna produkt och
tjänst. På Gracenotes webbplats
finns en lista (ej komplett) över
gällande Gracenote-patent.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, logotypen
Gracenote och logotypen
Powered by Gracenote är
antingen registrerade varumärken
eller varumärken som tillhör
Gracenote i USA och/eller andra
länder.
• Logotypen Wi-Fi CERTIFIEDTM
är ett certifieringsmärke som
tillhör
Wi-Fi Alliance.
• Märket Wi-Fi Protected SetupTM
tillhör Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIEDTM och Wi-Fi
Protected SetupTM är varumärken
som tillhör Wi-Fi Alliance.
• PhotoTV HD och logotypen
PhotoTV HD är varumärken som
tillhör Sony Corporation.
• MPEG Layer-3-teknik och patent
för ljudkodning är licensierat av
Fraunhofer IIS och Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano och iPod touch är
varumärken som tillhör Apple
Inc., registrerat i USA och andra
länder.
4SE
• Made for iPod och Made for
iPhone betyder att ett
elektroniktillbehör har utformats
för att anslutas till iPod eller
iPhone och har certifierats av
utvecklaren för att uppfylla
Apples standarder för prestanda.
Apple är inte ansvarigt för
enhetens funktion eller
överensstämmelse med säkerhetsoch myndighetsstandarder.
Om du använder tillbehöret med
iPod eller iPhone kan det påverka
trådlösa funktioner.
• Windows Media är antingen ett
registrerat varumärke eller ett
varumärke som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller
andra länder.
Den här produkten innehåller viss
teknik som tillhör Microsofts
immateriella egendomsrätt.
Användning eller distribution av
den här tekniken utanför
produkten är inte tillåten utan
lämplig licens från Microsoft.
Innehållsägare använder
Microsoft PlayReadyTM-tekniken
för att skydda sin immateriella
egendom, inklusive
upphovsrättsskyddat innehåll.
I den här enheten används
PlayReady-teknik för att komma
åt PlayReady-skyddat innehåll
och/eller WMDRM-skyddat
innehåll. Om enheten inte
begränsar användningen av
innehållet kan innehållsägarna
kräva att Microsoft upphäver
enhetens funktion för PlayReadyskyddat innehåll. Upphävningen
bör inte påverka oskyddat
innehåll eller innehåll som
skyddas av annan teknik för
innehållsåtkomst. Innehållsägare
kan kräva att du uppgraderar
PlayReady för att komma åt deras
innehåll. Om du inte uppgraderar
kan du inte längre komma åt det
innehåll som uppgraderingen
krävs för.
• DLNA®, logotypen DLNA och
DLNA CERTIFIEDTM är
varumärken, tjänstemärken eller
certifieringsmärken som tillhör
Digital Living Network Alliance.
• Alla andra varumärken är
varumärken som tillhör
respektive företag.
• Övriga system- och produktnamn
är vanligtvis varumärken eller
registrerade varumärken som
tillhör respektive tillverkare.
Märkena TM och ® anges inte i det
här dokumentet.
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Ställ inte vätskefyllda föremål, t.ex. en vas, på
systemet och placera inte systemet i närheten av
vatten, t.ex. bredvid ett badkar eller en dusch,
eftersom det kan orsaka brand och elektriska stötar.
Om ett föremål eller vätska skulle råka komma in
inuti höljet kopplar du genast bort strömmen till
systemet. Låt sedan en kvalificerad tekniker
kontrollera systemet innan du använder det igen.
• Vidrör inte nätströmskabeln med våta händer.
Om du gör det kan du få en elektrisk stöt.
Om strömkällor
• Om du inte ska använda huvudenheten under en
längre tid bör du koppla ur den från nätuttaget.
När du kopplar bort nätkabeln drar du i kontakten.
Dra aldrig i sladden.
Om placering
• Placera systemet på en plats med tillräcklig
ventilation för att undvika att det blir för varmt.
• Om du spelar med hög volym under en längre tid blir
höljet mycket varmt. Det är inte ett tecken på att
något är fel. Du bör dock undvika att vidröra de heta
ytorna. Placera inte systemet där utrymmet runt det
är begränsat. Om inte luften kan cirkulera fritt finns
det risk för överhettning.
• Blockera inte ventilationsöppningarna genom att
placera saker på systemet. Systemet är utrustat med
en kraftig förstärkare. Om ventilationsöppningarna
är blockerade kan systemet överhettas och sluta att
fungera.
• Placera inte systemet på ytor med ett material som
kan blockera ventilationsöppningarna (t.ex. filtar,
mattor och liknande) eller, av samma anledning,
i närheten av gardiner och dylikt.
• Installera inte systemet i ett slutet utrymme, såsom en
bokhylla eller liknande.
• Placera inte systemet i närheten av värmekällor, till
exempel element och ventilationskanaler, och inte
heller i direkt solljus, där det är mycket dammigt eller
där systemet kan utsättas för mekaniska vibrationer
och stötar.
• Placera inte systemet så att det lutar. Det är enbart
avsett att användas i vågrätt läge.
• Håll systemet och skivor borta från utrustning med
starka magnetfält, till exempel mikrovågsugnar och
stora högtalare.
• Placera inga tunga föremål på systemet.
• Placera inga metallföremål framför frontpanelen.
De kan begränsa mottagningen av radiovågor.
• Placera inte systemet på en plats där medicinsk
utrustning används. Det kan leda till att den
medicinska utrustningen inte fungerar som den ska.
• Om du använder en pacemaker eller någon annan
medicinsk apparatur bör du kontakta din läkare eller
tillverkaren av din medicinska apparat innan den
trådlösa LAN-funktionen används.
Om användning
• Om systemet tas direkt från en kall plats till en varm
eller om det placeras i ett mycket fuktigt rum kan
kondens bildas på linserna inuti huvudenheten.
Om det inträffar kanske systemet inte fungerar
ordentligt. Ta då ur skivan och låt systemet stå på i en
halvtimme tills kondensen avdunstat.
• Ta ut skivan när du flyttar på systemet. Om du inte
gör det kan skivan skadas.
• Om något skulle råka komma in inuti höljet kopplar
du genast bort strömmen till huvudenheten.
Låt sedan en kvalificerad tekniker kontrollera
enheten innan du använder den igen.
Justera volymen
• Skruva inte upp volymen när du lyssnar på ett avsnitt
med mycket låga signalstyrkor eller ingen signal alls.
Högtalarna kan då skadas när volymen kommer till
högre nivåer.
Om rengöring
• Rengör höljet, panelen och reglagen med en mjuk
duk lätt fuktad med milt rengöringsmedel.
Använd inte skursvamp, skurmedel eller
lösningsmedel som sprit eller bensin.
Om du har frågor eller problem rörande systemet
kontaktar du den närmaste Sony-återförsäljaren.
• Om du vill avlägsna fingeravtryck från
huvudenhetens frontpanel torkar du den med en lätt
fuktad, väl urvriden mjuk duk (endast BDV-L800).
Om rengöring av skivor och linser
• Använd inte rengöringsskivor eller
rengöringsmedel för skivor och linser (våt- eller
sprejtyper). De kan skada apparaten.
Om utbyte av delar
• Om det här systemet repareras, kan reparerade delar
samlas in för återanvändning eller återvinning.
5SE
Om nätadaptern
• Använd den medföljande nätadaptern (AC-BD100)
för den här spelaren eftersom andra adaptrar kan
orsaka fel.
• Du får inte demontera eller bakåtkompilera
nätadaptern.
• Placera inte nätadaptern i ett slutet utrymme, såsom
en bokhylla eller ett AV-skåp.
• Anslut inte nätadaptern till en elektrisk reseadapter
eftersom det kan orsaka överhettning och fel.
• Tappa och skaka den inte.
• Utrustningen får inte utsättas för droppande eller
stänk från vätska.
• Enhetens ingång måste vara lättillgänglig och
fungerande.
Om TV:ns färger
• Om högtalarna gör att färgerna visas felaktigt på TVskärmen ska du stänga av TV:n och sedan slå på den
igen efter 15–30 minuter. Om färgproblemet kvarstår
placerar du högtalarna längre bort från TV:n.
VIKTIGT MEDDELANDE
Varning! Systemet kan visa en stillbild (video eller
skärmbild) på TV-skärmen under obegränsad tid.
Om du låter bilden vara kvar på TV-skärmen under
mycket lång tid kan skärmen få permanenta skador.
Det gäller särskilt för en projektions-TV.
Om skivor
Om hantering av skivor
• Håll skivan ren genom att alltid bara hålla den
i kanten. Vidrör inte skivans spelyta.
• Fäst inte papper eller tejp på skivan.
• Låt inte skivan ligga i direkt solljus eller nära
värmekällor, t.ex. en varmluftsventil. Lämna
den heller inte i en bil som är parkerad i solen
eftersom temperaturen kan bli mycket hög
inuti bilen.
• När du inte spelar skivan förvarar du den i
fodralet.
Om rengöring
• Innan du spelar upp skivan rengör du den med
en rengöringsduk.
Torka av skivan från mitten och utåt.
Om att flytta systemet
• Innan du flyttar systemet kontrollerar du att det inte
sitter någon skiva i det och drar ut nätströmskabeln
från nätuttaget.
• Använd inte lösningsmedel som bensin,
thinner, speciella rengöringsmedel eller
antistatiska sprejer som är avsedda för
LP-skivor.
Systemet kan bara spela upp runda
standardskivor. Om du använder skivor med
annan standard eller annan form (t.ex. kort,
hjärtan eller stjärnor) kan det orsaka fel i
systemet.
Använd inte skivor som har något av de
skivtillbehör, t.ex. etiketter eller ringar, som
finns att köpa i handeln.
6SE
FM-radiodelen
Tekniska data
System
Mottagningsområde
Förstärkardel
UTEFFEKT (referens)
Subwoofer:
120 W (vid 4 ohm, 80 Hz)
BDV-L800/BDV-L800M:
UTEFFEKT (märkt)
Främre V/Främre H:
85 W + 85 W (vid 4 ohm,
1 kHz, 1 % THD)
UTEFFEKT (referens)
Främre V/Främre H:
130 W (per kanal vid
4 ohm, 1 kHz)
BDV-L600:
UTEFFEKT (märkt)
Främre V/Främre H:
80 W + 80 W (vid 4 ohm,
1 kHz, 1 % THD)
UTEFFEKT (referens)
Främre V/Främre H:
115 W (per kanal vid
4 ohm, 1 kHz)
Inmatning (digital)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Format som stöds: LPCM
2-kanaligt (upp till 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI IN 1/HDMI IN 2 Format som stöds: LPCM
2-kanaligt (upp till 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Antenn
Antennuttag
Mellanfrekvens
Allmänt (hvuudenhet, nätadapter
(AC-BD100))
Strömkrav (nätadapter)
Strömförbrukning
Storlek (cirka)
Nätadapter
Huvudenhet
Videodelen
Utmatning
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
HDMI-delen
Anslutning
Typ A (19-stifts)
Vikt (cirka)
Nätadapter
Huvudenhet
BD/DVD/Super Audio CD/CD-system
Signalformatsystem
NTSC/PAL
USB-delen
(USB)-port:
Typ A (för anslutning av
USB-minne,
minneskortläsare, digital
stillbildskamera och digital
videokamera)
LAN(100)-kontakt
BDV-L800/BDV-L800M
Standardöverensstämmelse IEEE 802.11 b/g/n
Frekvens och kanal
2,4–2,4835 GHz [CH1 -13]
122 × 37 × 64 mm (b/h/d)
480 × 46 ×
232 mm (b/h/d)
480 × 259 ×
103 mm (b/h/d)
(med stativ)
480 × 105 ×
231 mm (b/h/d) (i vågrät
position)
0,3 kg
L800:
3,2 kg
4,2 kg (med stativ)
L800M: 3,3 kg
4,3 kg (med stativ)
L600: 3,0 kg
4,0 kg (med stativ)
Främre högtalare (SS-TSL800) för BDV-L800/
BDV-L800M
100BASE-TX-kontakt
Del för trådlöst LAN
Inmatning: 110–240 V AC,
50/60 Hz
Utmatning: 14 V DC, 3,3 A
Drifttemperatur:
40 °C (MAX)
På: 30 W
Viloläge: 0,3 W
(i energisparläge)
Högtalare
Högtalarsystem
LAN-delen
Digital synthesizer med
PLL-låsning
87,5–108,0 MHz (steg om
50 kHz)
FM-antennsladd
75 ohm, obalanserat
250 kHz/300 kHz/
350 kHz/400 kHz
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
2-vägs högtalarsystem med
2 drivenheter
diskant: 25 mm kupoltyp
Fullregister: 65 mm kontyp
4 ohm
123 × 475 × 137 mm
(b/h/d)
1,3 kg
7SE
Främre högtalare (SS-TSL600) för BDV-L600/
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
2-vägs basreflex med
2 drivenheter
diskant: 25 mm kupoltyp
Fullregister: 50 mm kontyp
4 ohm
112 × 320 × 112 mm
(b/h/d)
0,9 kg
Aktiv subwoofer (SA-WSL600)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
Subwoofer
160 mm kontyp
4 ohm
275 × 395 × 290 mm
(b/h/d)
9 kg
Allmänt (subwoofer)
Strömförsörjning
Strömförbrukning
220–240 V AC,
50/60 Hz
På: 70 W
Viloläge: Cirka 0,6 W
Av: 0,3 W
Trådlös transceiver (EZW-RT50)
Kommunikationssystem
Utmatning
Frekvensband
Moduleringsmetod
Strömförsörjning
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
Trådlös ljudspecifikation
version 1.0
23 mW (EIRP)
5,725–5,875 GHz
DSSS
DC 3,3 V, 300 mA
30 × 9 × 60 mm (b/h/d)
10 g
Utförande och tekniska data kan komma att ändras
utan föregående meddelande.
• Strömförbrukning i standbyläge är
0,3 W (huvudenhet), 0,3 W (subwoofer).
• Över 85 % förstärkareffekt uppnås med den
kompletta digitala förstärkaren, S-Master.
8SE
Download PDF

advertising