Sony | BDV-N990W | Sony BDV-N990W BDV-N990W Hemmabiosystem Bruksanvisning

4-418-141-12(2) (SE)
Blu-ray Disc™-/
DVD-hemmabiosystem
Användarinstruktioner
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
VARNING
Installera inte enheten i ett
inneslutet utrymme som en
bokhylla eller ett skåp.
Täck inte över ventilationsöppningar
på apparaten med tidningar, dukar,
draperier osv. eftersom det medför
risk för eldsvåda. Placera inte föremål
med öppen låga, t.ex. tända
stearinljus, på apparaten.
Utsätt inte apparaten för vätska och
placera inte föremål som innehåller
vätska, t.ex. blomvaser, på
apparaten eftersom det medför risk
för elektriska stötar och brand.
Utsätt inte batterier eller apparater
med installerade batterier för hög
värme, t.ex. solsken, eld eller
liknande.
Undvik personskador genom att
fästa apparaten mot väggen/golvet
i enlighet med
installationsanvisningarna.
Endast för användning inomhus.
VAR FÖRSIKTIG!
Om du använder optiska instrument
med den här produkten ökar det
risken för ögonskador. Laserstrålen
som används i detta Blu-ray Disc/
DVD-hemmabiosystem är skadlig
för ögonen. Ta därför inte isär höljet.
Låt endast kvalificerad personal
utföra service.
Den här enheten är klassad som en
KLASS 3R LASER-produkt. Synlig
och osynlig laserstrålning avges när
det laserskyddande höljet öppnas,
så var noga med att undvika att
ögonen exponeras.
2SE
Märkningen finns på skyddshöljet
för lasern inuti höljet.
Den här enheten är klassad som en
KLASS 1 LASER-produkt.
Märkningen finns på enhetens
baksida.
För kunder i Europa
Avfallshantering
av uttjänt
elektrisk och
elektronisk
utrustning
(gäller i EU och
andra europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
förpackningen anger att produkten
inte får hanteras som hushållsavfall.
Den ska i stället lämnas in på en
insamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter.
En korrekt kassering av produkten
kan förebygga potentiella negativa
miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå vid felaktig avfallshantering.
Återvinningen av materialet bidrar
till att bevara naturens resurser.
Om du vill ha detaljerad
information om återvinning av den
här produkten kan du kontakta ditt
kommunkontor, sophämtningsföretaget eller butiken där du köpte
produkten.
Avfallshantering
av använda
batterier (gäller
i EU och andra
europeiska
länder med
separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på batteriet eller
förpackningen anger att batteriet
inte får behandlas som vanligt
hushållsavfall.
På vissa batterier kan symbolen
användas i kombination med en
kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller
bly (Pb) läggs till om batteriet
innehåller mer än 0,0005 %
kvicksilver eller 0,004 % bly.
Genom att säkerställa att
batterierna avfallshanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga
negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om batterierna
kasseras på felaktigt sätt.
Återvinningen av materialet bidrar
till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av
säkerhets­, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning till ett
inbyggt batteri får detta batteri
endast bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
Se till att batteriet hanteras på rätt
sätt genom att lämna in produkten
på en återvinningscentral för
elektrisk och elektronisk utrustning
när den är förbrukad.
När det gäller alla andra batterier
läser du avsnittet om hur du tar ut
batteriet på ett säkert sätt. Lämna
batteriet på en återvinningsstation
för förbrukade batterier.
Om du vill ha detaljerad
information om återvinning av
produkten eller batteriet kan du
kontakta ditt kommunkontor,
sophämtningsföretaget eller
butiken där du köpte produkten.
Kundmeddelande: Följande
information gäller enbart för
utrustning såld i länder som
tillämpar EU-direktiven.
Tillverkaren av denna produkt är
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för
EMC och produktsäkerhet är
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. För serviceoch garantiärenden använder du
adresserna i de separata serviceoch garantidokumenten.
För huvudenheten
Namnplåten är placerad på
undersidan av höljet.
Försiktighetsåtgärder
Utrustningen har testats och
överensstämmer med de
begränsningar som finns i EMCdirektivet, gällande användning av
en anslutningskabel kortare än
3 meter. (Gäller endast modeller
för Europa)
Rådfråga en läkare vid behov.
Du bör också läsa igenom (i)
instruktionsboken och/eller
varningsmeddelanden för andra
enheter som används med
produkten eller Blu-ray Discinnehåll som spelas på produkten
och (ii) vår webbplats
(http://esupport.sony.com/) där
den senaste informationen finns.
Små barns syn utvecklas
fortfarande (det gäller särskilt barn
under sex år). Rådfråga en läkare
(t.ex. barnläkare eller ögonläkare)
innan du låter små barn titta på
3D-bilder.
Barn bör övervakas av vuxna som
ser till att rekommendationerna
ovan följs.
För den trådlösa
transceivern (EZW-RT50)
och Blu-ray Disc-/
DVD-hemmabiosystem
(BDV-N990W/
BDV-N890W)
(för kunder i Singapore)
Strömkällor
• Enheten är inte bortkopplad från
strömkällan så länge kontakten
sitter i ett nätuttag, även om du
har stängt av själva enheten.
• Anslut enheten till ett
lättillgängligt nätuttag, eftersom
huvudkontakten används för att
bryta strömmen till enheten. Om
du märker något onormalt med
enheten drar du omedelbart ut
huvudkontakten från nätuttaget.
Om att visa 3D-bilder
Vissa personer kan uppleva obehag
(t.ex. ansträngda ögon, trötthet
eller illamående) av att titta på 3Dbilder. Sony rekommenderar att du
tar regelbundna pauser när du tittar
på 3D-bilder. Hur ofta och länge
pausen ska tas varierar från person
till person. Du avgör själv vad som
fungerar bäst för dig. Om du
upplever obehag bör du sluta titta
på 3D-bilder tills obehaget
försvinner.
För den trådlösa
transceivern (EZW-RT50)
och Blu-ray Disc-/
DVD-mottagaren
(HBD-N790W)
(för kunder i Europa)
Se Wireless Product Safety
Information (medföljer).
Kopieringsskydd
• Notera de avancerade systemen
för innehållsskydd som används
på både Blu-ray Disc- och
DVD-skivor. Systemen AACS
(Advanced Access Content
System) och CSS (Content
Scramble System) kan innehålla
vissa begränsningar för
uppspelning, analog utmatning
och andra liknande funktioner.
Funktionerna i produkten och
begränsningarna kan variera
beroende på inköpsdatum,
eftersom AACSs styrelse kan
ändra begränsningsreglerna efter
inköpsdatumet.
• Meddelande rörande Cinavia
Denna produkt använder
Cinavia-teknik för att begränsa
användningen av obehöriga
kopior av vissa kommersiellt
producerade filmer och videor
och deras ljudspår. När otillåten
användning av en obehörig kopia
upptäcks visas ett meddelande
och uppspelningen eller
kopieringen avbryts.
Du hittar mer information om
Cinavia-tekniken på Cinavias
konsumentinformationscenter
online på http://www.cinavia.com.
Du kan begära mer information
om Cinavia via post. Skicka då ett
vykort med din postadress till:
Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA.
Upphovsrätt och
varumärken
• I det här systemet ingår Dolby*
Digital och Dolby Pro Logic
självjusterande
matrissurroundavkodare
(adaptive matrix surround
decoder) och DTS** Digital
Surround System.
* Tillverkas under licens från
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic och
symbolen med dubbla D:n
är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories.
** Tillverkad på licens under
de amerikanska patenten:
5 956 674; 5 974 380;
6 226 616; 6 487 535;
7 212 872; 7 333 929;
7 392 195; 7 272 567 samt
andra amerikanska och
internationella godkända
och ansökta patent.
DTS-HD, Symbolen och
DTS-HD och Symbolen
tillsammans är registrerade
varumärken som tillhör
DTS, Inc. Produkten
inkluderar programvara.
© DTS, Inc. Med ensamrätt.
3SE
• Det här systemet använder HighDefinition Multimedia Interfaceteknik (HDMI™).
HDMI, HDMI-logotypen och
High-Definition Multimedia
Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som
tillhör HDMI Licensing LLC i
USA och andra länder.
• Java är ett varumärke som tillhör
Oracle och/eller dess dotterbolag.
• BD-LIVE och BONUSVIEW är
varumärken som tillhör Blu-ray
Disc Association.
• Blu-ray Disc är ett varumärke.
• Logotyperna Blu-ray Disc,
DVD+RW, DVD-RW, DVD+R,
DVD-R, DVD-VIDEO och CD är
varumärken.
• Blu-ray 3D och logotypen Blu-ray
3D är varumärken som tillhör
Blu-ray Disc Association.
• BRAVIA är ett varumärke som
tillhör Sony Corporation.
• AVCHD och logotypen AVCHD
är varumärken som tillhör
Panasonic Corporation och
Sony Corporation.
• , XMB och xross media bar är
varumärken som tillhör
Sony Corporation och Sony
Computer Entertainment Inc.
• PlayStation är ett registrerat
varumärke som tillhör Sony
Computer Entertainment Inc.
• Musik- och videoidentifieringstekniken och tillhörande data
levereras av Gracenote®.
Gracenote är industristandard
inom musikidentifieringsteknik
och leverans av relaterat innehåll.
Mer information finns på
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc och
musik- och videorelaterade data
från Gracenote, Inc., © 2000–nu
Gracenote. Gracenote Software,
© 2000–nu Gracenote. Ett eller
flera patent som ägs av Gracenote
gäller för denna produkt och
tjänst. På Gracenotes webbplats
finns en lista (ej komplett) över
gällande Gracenote-patent.
Gracenote, CDDB, MusicID,
4SE
MediaVOCS, logotypen
Gracenote och logotypen
Powered by Gracenote är
antingen registrerade varumärken
eller varumärken som tillhör
Gracenote i USA och/eller
andra länder.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
och Wi-Fi Alliance® är
registrerade varumärken som
tillhör Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™,
WPA2™ och Wi-Fi Protected
Setup™ är varumärken som
tillhör Wi-Fi Alliance.
• Logotypen Wi-Fi CERTIFIED är
ett certifieringsmärke som tillhör
Wi-Fi Alliance.
• Märket Wi-Fi Protected Setup
tillhör Wi-Fi Alliance.
• PhotoTV HD och logotypen
PhotoTV HD är varumärken som
tillhör Sony Corporation.
• MPEG Layer-3-teknik och patent
för ljudkodning är licensierade av
Fraunhofer IIS och Thomson.
• I denna produkt ingår teknik från
Verance Corporation som
skyddas av USA-patent 7 369 677
och andra utfärdade och ansökta
patent i USA och andra länder
samt skydd för upphovsrätt och
affärshemlighet för vissa aspekter
av denna teknik.
Cinavia är ett varumärke som
tillhör Verance Corporation.
Copyright 2004–2010 Verance
Corporation. Med ensamrätt av
Verance. Demontering eller
bakåtkompilering är förbjuden.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano och iPod touch är
varumärken som tillhör Apple Inc.,
registrerat i USA och andra länder.
(utom ryska modeller)
• Made for iPod och Made for
iPhone betyder att ett
elektroniktillbehör har utformats
för att anslutas till iPod eller
iPhone och har certifierats av
utvecklaren för att uppfylla
Apples standarder för prestanda.
Apple är inte ansvarigt för
enhetens funktion eller
överensstämmelse med säkerhetsoch myndighetsstandarder. Om
du använder tillbehöret med iPod
eller iPhone kan det påverka
trådlösa funktioner. (utom ryska
modeller)
• Windows Media är antingen ett
registrerat varumärke eller ett
varumärke som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller i
andra länder.
Den här produkten innehåller
teknik som omfattas av
immateriell egendomsrätt
tillhörande Microsoft.
Användning eller distribution av
den här tekniken utanför
produkten är inte tillåten utan
lämplig licens från Microsoft.
Innehållsägare använder
Microsoft® PlayReady™tekniken för att skydda sin
immateriella egendom, inklusive
upphovsrättsskyddat innehåll.
I den här enheten används
PlayReady-teknik för att komma
åt PlayReady-skyddat innehåll
och/eller WMDRM-skyddat
innehåll. Om enheten inte
begränsar användningen av
innehållet kan innehållsägarna
kräva att Microsoft upphäver
enhetens funktion för PlayReadyskyddat innehåll. Upphävningen
bör inte påverka oskyddat
innehåll eller innehåll som
skyddas av annan teknik för
innehållsåtkomst. Innehållsägare
kan kräva att du uppgraderar
PlayReady för att komma åt deras
innehåll. Om du inte uppgraderar
kan du inte längre komma åt det
innehåll som uppgraderingen
krävs för.
• DLNA®, logotypen DLNA och
DLNA CERTIFIED™ är
varumärken, tjänstemärken eller
certifieringsmärken som tillhör
Digital Living Network Alliance.
• Webbläsaren Opera® från
Opera Software ASA.
Copyright 1995–2010 Opera
Software ASA. Med ensamrätt.
• Alla övriga varumärken är
varumärken som tillhör
respektive ägare.
• Övriga system- och produktnamn
är vanligtvis varumärken eller
registrerade varumärken som
tillhör respektive tillverkare.
Märkena ™ och ® anges inte i det
här dokumentet.
Information om
slutanvändaravtal
Gracenote® slutanvändaravtal
Detta program eller denna enhet
innehåller programvara från
Gracenote, Inc. i Emeryville,
Kalifornien (”Gracenote”). Med
programvaran från Gracenote
(”Gracenote-programvaran”) kan
programmet identifiera skivor och/
eller filer och hämta musikrelaterad
information, inklusive information
om namn, artist, spår och titel
(”Gracenote-data”) från
onlineservrar eller inbäddade
databaser (gemensamt kallade
”Gracenote-servrar”) samt utföra
andra funktioner. Du får använda
Gracenote-data endast via
programmets eller enhetens avsedda
slutanvändarfunktioner.
Du förbinder dig att använda
Gracenote-data, Gracenoteprogramvaran och Gracenoteservrarna endast för din egen,
personliga och icke-kommersiella
användning. Du förbinder dig att
inte tilldela, kopiera, överföra eller
överlämna Gracenoteprogramvaran eller några
Gracenote-data till någon tredje part.
DU FÖRBINDER DIG ATT INTE
ANVÄNDA ELLER UTNYTTJA
GRACENOTE-DATA,
GRACENOTE-PROGRAMVARAN
ELLER GRACENOTESERVRARNA PÅ ANNAT SÄTT
ÄN SÅ SOM UTTRYCKLIGEN
GODKÄNNS I DETTA AVTAL.
Du accepterar att din ickeexklusiva rätt att använda
Gracenote-data, Gracenoteprogramvaran och Gracenoteservrarna upphör om du överträder
dessa begränsningar. Om din licens
upphör förbinder du dig att
upphöra med all användning av
Gracenote-data, Gracenoteprogramvaran och Gracenoteservrarna. Gracenote förbehåller
sig alla rättigheter till Gracenotedata, Gracenote-programvaran och
Gracenote-servrarna, inklusive all
äganderätt. Under inga
omständigheter är Gracenote
skyldiga att betala dig för
information som du
tillhandahåller. Du accepterar att
Gracenote, Inc. kan hävda sina
rättigheter i detta avtal gentemot
dig direkt i sitt eget namn.
Gracenote-tjänsten använder ett
unikt ID för att spåra frågor för
statistiska ändamål. Syftet med ett
slumpvis tilldelat numeriskt ID är
att låta Gracenote-tjänsten räkna
frågor utan att veta något om vem
du är. Du hittar mer information på
webbsidan med Gracenotes
sekretesspolicy för Gracenotetjänsten.
Gracenote-programvaran och varje
Gracenote-datapost är licenserade
till dig i ”BEFINTLIGT SKICK”.
Gracenote lämnar inga garantier
och påtar sig inget ansvar,
uttryckligt eller underförstått,
rörande riktigheten hos de
Gracenote-data som finns på
Gracenote-servrarna. Gracenote
förbehåller sig rätten att ta bort data
från Gracenote-servrarna eller att
ändra datakategorier av orsaker
som Gracenote anser tillräckliga.
Inga garantier görs att Gracenoteprogramvaran eller Gracenoteservrarna är felfria eller att
Gracenote-programvaran eller
Gracenote-servrarna kommer att
fungera utan avbrott. Gracenote är
inte förpliktigas att tillhandahålla
dig med nya, förbättrade eller
ytterligare datatyper eller
kategorier som Gracenote kan
tillhandahålla i framtiden och är
fria att upphöra med tjänsten när
som helst.
GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG
ALLA GARANTIER,
UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL,
UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER RÖRANDE
SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET
FÖR ETT VISST SYFTE,
ÄGANDERÄTT OCH ICKEINTRÅNG. GRACENOTE
GARANTERAR INTE DE
RESULTAT SOM ERHÅLLS VIA
ANVÄNDNINGEN AV
GRACENOTEPROGRAMVARAN ELLER
NÅGON GRACENOTE-SERVER.
I INGA FALL SKA GRACENOTE
HÅLLAS ANSVARIGA FÖR
FÖLJDSKADOR ELLER
OFÖRUTSEDDA SKADOR
ELLER FÖR FÖRLORADE
VINSTER ELLER INTÄKTER.
© Gracenote, Inc. 2009
SLUTANVÄNDARAVTAL FÖR
REAL (endast modeller för
Singapore, Thailand och Taiwan)
1. Slutanvändare får inte modifiera,
översätta, bakåtutveckla,
dekompilera, ta isär eller
använda andra medel för att
förstå programvaran utvecklad
av Real eller på annat sätt
reproducera funktionerna hos
programvaran, utom i den
utsträckning där denna
begränsning är uttryckligen
förbjuden av tillämplig lag.
2. Real frånsäger sig alla garantier
och villkor, uttryckliga och
underförstådda, inklusive
underförstådda garantier eller
villkor rörande säljbarhet och
lämplighet för ett visst ändamål
och utesluter fullständigt allt
ansvar för indirekta, speciella,
tillfälliga och därav följande
skador, inklusive men inte
begränsat till vinstförlust eller
ersättningssystem.
5SE
Om de här
användarinstruktionerna
• Användarinstruktionerna
beskriver fjärrkontrollens
reglage. Du kan också
använda kontrollerna på
enheten om de har samma
eller liknande namn som de
på fjärrkontrollen.
• I bruksanvisningen används
”skiva” som generell term för
BD­, DVD­, Super Audio
CD- och CD-skivor om inget
annat anges i texten eller
bilden.
• Anvisningarna i den här
bruksanvisningen gäller för
BDV-N990W, BDV-N890W
och BDV-N790W.
BDV-N990W är den modell
som används i bilderna.
Eventuella
funktionsskillnader anges
tydligt i texten, exempelvis
”endast BDV-N990W”.
• En del bilder visas som
begreppsritningar och kan
skilja sig från de faktiska
produkterna.
• Det som visas på TV-skärmen
kan variera beroende på var
du befinner dig.
• Standardinställningen är
understruken.
6SE
Innehållsförteckning
Om de här användar-instruktionerna ..... 6
Packa upp .................................................... 8
Register över delar och kontroller.......... 11
Komma igång
Steg 1: Installera systemet .............. 16
Steg 2: Ansluta systemet ................. 17
Ansluta högtalarna ....................... 17
Ansluta till TV:n ............................. 18
Ansluta de övriga komponenterna
(digitalbox osv.) ........................ 19
Ansluta antennen .......................... 21
Steg 3: Förbereda för
nätverksanslutning ................... 21
Steg 4: Konfigurera det trådlösa
systemet...................................... 22
Steg 5: Utföra enkel inställning ...... 24
Steg 6: Välja källa ............................ 25
Steg 7: Lyssna på surroundljud ...... 25
Uppspelning
Spela en skiva ............................................ 27
Spela upp från en USB-enhet.................. 28
Använda en iPod/iPhone ........................ 28
Spela via ett nätverk ................................. 30
Tillgängliga alternativ .............................. 32
Ljudjusteringar
Välja ljudformat, ljudspår på flera språk
eller kanal............................................ 35
Lyssna på multiplexsändningsljud ......... 35
Radiomottagare
Ändra ljusstyrkan för frontpanelens
teckenfönster och
strömindikatorn ................................ 41
Spara energi i viloläge .............................. 41
Visa webbplatser....................................... 42
Ytterligare inställningar för det
trådlösa systemet ............................... 43
Inställningar och justeringar
Använda inställningsmenyn................... 45
[Nätverksuppdatering] ............................ 45
[Bildinställningar] .................................... 45
[Ljudinställningar] ................................... 47
[BD/DVD-uppspelningsinställningar]....48
[Barnspärr]................................................ 48
[Musikinställningar] ................................ 48
[Systeminställningar]............................... 49
[Inställningar för extern ingång]............ 50
[Nätverksinställningar] ........................... 50
[Enkel inställning].................................... 51
[Återställning]........................................... 51
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder ............................... 52
Om skivor.................................................. 53
Felsökning ................................................. 54
Spelbara skivor.......................................... 58
Spelbara filtyper........................................ 59
Ljudformat som stöds.............................. 60
Tekniska data ............................................ 61
Lista över språkkoder............................... 63
Index .......................................................... 64
Lyssna på radio ......................................... 36
Använda RDS (Radio Data System) ...... 37
Andra åtgärder
Använda funktionen Kontroll för
HDMI för BRAVIA Sync ................. 38
Kalibrera rätt högtalarinställningar
automatiskt......................................... 38
Ställa in högtalarna................................... 39
Använda insomningstimern ................... 40
Inaktivera knapparna på enheten........... 41
Styra TV:n med den medföljande
fjärrkontrollen.................................... 41
7SE
Packa upp
BDV-N990W
• Främre högtalare (2)
• Underdelsskydd för
högtalare (4)
• Bottenplattor (4)
• Fjärrkontroll (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
• Kalibreringsmikrofon (1)
• Surroundhögtalare (2)
• De främre högtalarnas och
surroundhögtalarnas
undre del (4)
• Videokabel (1) (endast
modeller för Ryssland)
• Mitthögtalare (1)
• Subwoofer (1)
• Skruvar (silver) för
högtalaren (4)
• Skruvar (svarta) för
högtalaren (12)
• Stativ (1)
• Högtalarkablar (4, röd/vit/
grå/blå)
• HDMI-höghastighetskabel
(1) (endast modeller för
Indien, Mellanöstern,
Singapore, Thailand och
Taiwan)
• Surroundförstärkare (1)
• Kabelskydd (1)
• Trådlösa transceivrar (2)
• Skruvar för stativet (3)
• FM-antennsladd (1)
eller
8SE
• Användarinstruktioner
• Snabbstartguide
• Högtalarinstallationsguide
BDV-N890W
• Främre högtalare (2)
• Underdelsskydd för
högtalare (2)
• Kalibreringsmikrofon (1)
• Bottenplattor (2)
• HDMI-höghastighetskabel (1)
• Surroundhögtalare (2)
• De främre högtalarnas
undre del (2)
• Surroundförstärkare (1)
• Mitthögtalare (1)
• Skruvar (silverfärgade) (2)
• Skruvar (svarta) (6)
• Subwoofer (1)
• FM-antennsladd (1)
• Trådlösa transceivrar (2)
• Användarinstruktioner
• Snabbstartguide
• Högtalarinstallationsguide
eller
• Högtalarkablar (2, röd/vit)
• Fjärrkontroll (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
9SE
BDV-N790W
• Främre högtalare (2)
• FM-antennsladd (1)
• Videokabel (1)
eller
• Surroundförstärkare (1)
• Fjärrkontroll (1)
• Surroundhögtalare (2)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
• Trådlösa transceivrar (2)
• Kalibreringsmikrofon (1)
• Mitthögtalare (1)
• Docka för iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)
• Subwoofer (1)
• USB-kabel (1)
10SE
• Snabbstartguide
• Högtalarinstallationsguide
• Referensguide
• Wireless Product Safety
Information
Register över delar och kontroller
Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.
Frontpanel
Fack
USB 2
FUNCTION
VOL
VOL
BDV-N990W
BDV-N890W
BDV-N790W
USB 2
Fack
A Skivfack (sidan 27)
Om mjuka knappar/indikatorer
B Frontpanelens teckenfönster
De här knapparna fungerar när indikatorerna
för de mjuka knapparna är tända.
Du kan sätta på och stänga av indikatorerna
genom att ställa in [Belysning/display] (sidan 49).
När du ställer in [Belysning/display] på [Auto]
stängs indikatorerna av. I så fall rör du vid någon
av de mjuka knapparna. När indikatorerna är
tända kan du peka på önskad knapp.
C
D
(fjärrsensor)
USB 2-port (sidan 28)
Öppna skyddet med en nagel i springan.
E Mjuka knappar/indikatorer
N (spela)
x (stopp)
./> (föregående/nästa)
Obs!
Z (mata ut)
• Det räcker att vidröra knapparna lätt för att de ska
fungera. Tryck inte för hårt på dem.
FUNCTION (sidan 25)
Väljer uppspelningskällan.
VOL +/–
F Strömindikator
Tänds när systemet slås på.
G "/1 (på/viloläge)
Slår på enheten eller försätter den i viloläge.
11SE
Frontpanelens teckenfönster
Om indikationerna i frontpanelens teckenfönster
A Tänds när repeterad uppspelning
är aktiverad.
F Visar systemets status, t.ex.
radiofrekvens.
B Tänds när stereoljud tas emot.
(Endast radio)
C Tänds när systemet spelar upp via PARTY
STREAMING-funktionen.
D Tänds när ljudavstängningen är
aktiverad.
När du trycker på DISPLAY visas
strömningsinformation/avkodningsstatus
när funktionen är inställd på TV.
Ströminformationen/avkodningsstatusen
kanske inte visas beroende på strömmen
eller det objekt som avkodas.
E Tänds när HDMI (OUT)-uttaget är korrekt
anslutet till en HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)-kompatibel
enhet med HDMI- eller DVI (Digital Visual
Interface)-ingång.
Bakpanel
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
R
A.CAL MIC
SPEAKERS
ARC
LAN (100)
12SE
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
A Plats för trådlös transceiver (sidan 22)
G TV (DIGITAL IN OPTICAL)-uttag (sidan 18)
B
H AUDIO (AUDIO IN L/R)-uttag (sidan 19)
USB 1-port (sidan 28)
C LAN (100)-kontakt (sidan 21)
I A.CAL MIC-uttag (sidorna 24, 38)
D VIDEO OUT-uttag (sidan 18)
E HDMI (IN 1/IN 2)-uttag (sidan 19)
J ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)-uttag
(sidan 21)
F HDMI (OUT)-uttag (sidan 18)
K SPEAKERS-uttag (sidan 17)
Surroundförstärkare
Frontpanel
Bakpanel
L
R
IMPEDANCE USE 3-16
SPEAKERS
EZW-RT50
SECURE LINK
LINK/STANDBY
A "/1 (ström)
C Plats för trådlös transceiver (EZW-RT50)
B LINK/STANDBY-indikator(sidan 23)
D SPEAKERS-uttag
Du kan kontrollera status för den trådlösa
överföringen mellan huvudenheten och
surroundförstärkaren.
E SECURE LINK-knapp (sidan 43)
Startar Secure Link-funktionen.
13SE
B Sifferknappar (sidorna 36, 41)
Fjärrkontroll
Ange titel-/kapitelnumren, det förinställda
stationsnumret osv.
AUDIO (sidan 35)
SPEAKERS
TV AUDIO
Väljer ljudformatet/spåret.
TV
1
BRAVIA Sync
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
9
FUNCTION
ANGLE
AUDIO
2
Väljer undertextspåret när det finns
undertexter på flera språk på en BD-ROM/
DVD VIDEO.
C Färgknappar (röd/grön/gul/blå)
SUBTITLE
0
3
POP UP/ MENU
TOP MENU
SUBTITLE
Snabbvalsknappar för att välja alternativ i
vissa BD-menyer (kan även användas för
interaktiva Java-funktioner på BD-skivor).
D TOP MENU
4
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
SOUND MODE
HOME
3D
PRESET
PRESET
TUNING
8
5
POP UP/MENU
6
Öppnar eller stänger popup-menyn på
BD-ROM-skivor och menyn på
DVD-skivor.
7
Visar alternativmenyn på TV-skärmen eller
i frontpanelens teckenfönster. (Var den
visas beror på den valda funktionen.)
SEN
TUNING
Öppnar eller stänger huvudmenyn på
BD- eller DVD-skivor.
OPTIONS (sidorna 25, 32, 42)
DISPLAY
TV
TV
RETURN
Knapparna nummer 5, AUDIO, 2 + och N
har en upphöjd punkt som kan kännas med
fingret. Använd punkten som referens när du
använder fjärrkontrollen.
Återgår till föregående visning.
C/X/x/c
Flyttar markeringen till ett alternativ
som visas.
(ange)
•
: För TV-funktioner
(Mer information finns i Styra TV:n med den
medföljande fjärrkontrollen (sidan 41).)
Bekräftar det valda alternativet.
E SOUND MODE +/– (sidan 25)
Väljer ljudläget.
HOME (sidorna 24, 36, 38, 39, 42, 43, 45)
A Z (mata ut)
3D
Väljer om TV-ljudet matas ut från
systemets eller TV:ns högtalare. Den här
funktionen fungerar bara om du har ställt in
[Kontroll för HDMI] på [På] (sidan 49).
Omvandlar 2D-material till simulerat
3D-material när en 3D-kompatibel enhet
är ansluten.
TV "/1 (på/viloläge) (sidan 41)
Använder onlinetjänsten Sony
Entertainment Network™.
Slår på TV:n eller försätter den i viloläge.
"/1 (på/viloläge) (sidorna 24, 36)
Slår på systemet eller försätter det i viloläge.
14SE
Öppnar eller stänger systemets startmeny.
SPEAKERS TVyAUDIO
SEN
F Uppspelningsknappar
Se Uppspelning (sidan 27).
./> (föregående/nästa)
Hoppa till föregående/nästa kapitel,
spår eller fil.
m/M (snabbt/långsamt/frys bilden)
Snabbspolar skivan bakåt/framåt under
uppspelning. Varje gång du trycker på
knappen ändras sökhastigheten.
Aktiverar uppspelning i slowmotion när
den trycks in i mer än en sekund i pausläge.
Spelar upp en bildruta åt gången när den
trycks in i pausläge.
Obs!
• Bakåtuppspelning i slowmotion eller en bildruta
åt gången kan inte användas vid uppspelning av
Blu-ray 3D-skivor.
N (spela upp)
Startar eller startar om uppspelning
(återuppta uppspelning).
Aktiverar funktionen One-Touch Play
(uppspelning med en knapptryckning)
(sidan 38) när systemet är på och inställt
på funktionen BD/DVD.
H DISPLAY (sidorna 27, 30, 42)
Visar uppspelnings- och
webbläsarinformation på TV-skärmen.
Visar den förinställda radiostationen,
frekvensen m.m. i frontpanelens
teckenfönster.
I DIMMER
Ställer in frontpanelens och
strömindikatorns ljusstyrka i en av
två nivåer.
SLEEP (sidan 40)
Ställer in sovtimern.
FUNCTION (sidorna 25, 36)
Väljer uppspelningskällan.
Genom att ange [Inställningar för extern
ingång] (sidan 50) kan du hoppa över
ingångar som inte används när du väljer
en funktion.
ANGLE
Byter till andra visningsvinklar om flera
vinklar har spelats in på en BD-ROM-/
DVD VIDEO-skiva.
X (paus)
Pausar eller startar om uppspelningen.
x (stopp)
Stoppar uppspelningen och lagrar
stoppunkten (återupptagningspunkten).
Återupptagningspunkten för en titel eller
ett spår är den senaste punkten som du
spelade upp eller den senaste bilden
i en fotomapp.
Radioknappar
Se Radiomottagare (sidan 36).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
(ljud av)
Stänger tillfälligt av ljudet.
2 (volym) +/– (sidan 36)
Justerar volymen.
TV 2 (volym) +/–
Justerar TV-volymen.
TV t (TV-ingång)
Växlar TV:ns insignalkälla mellan TV:n och
andra insignalkällor.
15SE
Montera stativet på enheten
Komma igång
Komma igång
Steg 1: Installera systemet
(Endast BDV-N990W)
Du kan installera enheten i en upphöjd position
genom att montera stativet.
1
Så här placerar du systemet
Sätt in stativets stift i hålen på undersidan
av enheten.
Installera systemet med hjälp av illustrationen
nedan.
A
B
F
C
G
D
E
Stativ (medföljer)
H
2
Skruva fast stativet med skruvarna.
A Främre högtalare (L (vänster))
B Främre högtalare (R (höger))
C Mitthögtalare
D Surroundhögtalare (L (vänster))
E Surroundhögtalare (R (höger))
F Subwoofer
G Enhet
H Surroundförstärkare
Obs!
• Var försiktig när du placerar högtalarna eller
högtalarstativen med högtalarna monterade på ett
ytbehandlat golv (vaxat, oljat, polerat eller liknande)
eftersom golvet kan få fläckar eller missfärgas.
• Luta dig inte mot och häng inte på högtalarna
eftersom de kan välta.
• Systemets högtalare är inte antimagnetisk. Det kan
orsaka ojämna färger när systemet placeras i närheten
av en CRT TV eller projektor.
Tips!
• Du kan installera högtalarna på väggen. Mer
information finns i den medföljande
högtalarinstallationsguiden.
16SE
Skruvar (medföljer)
Steg 2: Ansluta systemet
Blå
(Vänster surroundhögtalare (L))
Grå
(Höger surroundhögtalare (R))
L
R
IMPEDANCE USE 3-16
SPEAKERS
Obs!
• Om du ansluter en annan komponent med
volymkontroll, vrider du ned volymen för de andra
komponenterna till en nivå där ljudet inte förvrängs.
Ansluta högtalarna
Anslut högtalarkablarna så att de matchar
färgen på enhetens SPEAKERS-uttag.
Sätt i kontakten tills du hör ett klick.
Till enheten
Röd
(Främre höger högtalare (R))
Vit
(Främre vänster högtalare (L))
Lila
(Subwoofer)
Grön
(Mitthögtalare)
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
17SE
Komma igång
Anslut inte enhetens och surroundförstärkarens
nätströmskablar till ett nätuttag innan alla
övriga anslutningar har gjorts.
Läs den medföljande
högtalarinstallationsguiden när du ska montera
högtalarna. (Endast BDV-N990W/
BDV-N890W)
Till surroundförstärkaren
Komma igång
Ansluta till TV:n
Välj en av följande anslutningsmetoder utifrån ingångarna på tv:n.
B
A
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
A.CAL MIC
R
SPEAKERS
ARC
LAN (100)
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
C
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
D
Videoanslutningar
A
ARC
HDMI-kabel1) (medföljer, endast modeller
för Indien, Mellanöstern, Singapore,
Thailand och Taiwan)
Hög kvalitet
2)
eller
OUT
B
VIDEO OUT
Videokabel
(medföljer endast modeller för Ryssland3))
Standardkvalitet
1) HDMI-höghastighetskabel
2) Om
TV:ns HDMI IN-uttag är kompatibelt med funktionen ARC (Audio Return Channel) kan en anslutning
via HDMI-kabel även skicka en digital ljudsignal från TV:n. Information om hur du ställer in funktionen
Audio Return Channel finns i [Audio Return Channel] (sidan 49).
3) Den medföljande videokabeln är till för att ansluta till dockan för iPod/iPhone. (endast modeller av BDV-N790W
för Europa och Australien)
Ljudanslutningar
Om du inte ansluter systemet till det av TV:ns HDMI-uttag som är kompatibelt med ARC-funktionen
gör du en lämplig ljudanslutning för att lyssna på TV-ljud via systemets högtalare.
C
TV
OPTICAL
Hög kvalitet
Digital optisk kabel (medföljer ej)
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL IN
D
AUDIO
L
Ljudkabel (medföljer inte)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
18SE
R
Standardkvalitet
Ansluta de övriga komponenterna (digitalbox osv.)
Komma igång
Anslut systemet, de övriga komponenterna och TV:n enligt följande.
TV
Videoutgång*
Komponent(Digitalbox, videobandspelare, PlayStation®
eller digital satellitmottagare, osv.)
Anslutning A
Anslutning B, C
Signalflöde
: Videosignal
: Ljudsignal
System
* Du behöver inte göra den här anslutningen för anslutning A (HDMI-anslutningen).
Välj en av följande anslutningsmetoder utifrån komponentens uttagstyp.
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
A.CAL MIC
R
SPEAKERS
ARC
LAN (100)
IN 1
A
IN 2
OUT
DIGITAL IN
B
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
C
A
Hög kvalitet
HDMI-kabel* (medföljer ej)
HDMI OUT
IN 1
IN 2
B
TV
OPTICAL
Digital optisk kabel (medföljer ej)
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL IN
C
AUDIO
L
Ljudkabel (medföljer inte)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
R
Standardkvalitet
* Använd en High Speed HDMI-kabel.
19SE
När du gör anslutning A
Komma igång
Den här anslutningen kan skicka både video- och ljudsignaler.
Obs!
• Videosignaler från HDMI (IN 1/2)-uttagen skickas till HDMI (OUT)-uttaget endast om funktionen HDMI1 eller
HDMI2 är vald.
• Om du vill skicka en ljudsignal från HDMI (IN 1/2)-uttagen till HDMI (OUT)-uttaget kanske du måste ändra
inställningen för ljudutmatning. Mer information finns i [Ljudutmatning] i [Ljudinställningar] (sidan 47).
• Du kan ändra ljudinmatningen för en komponent som är ansluten till HDMI (IN 1)-uttaget till TV (DIGITAL IN
OPTICAL)-uttaget. Mer information finns i [HDMI1-ljudinmatningsläge] i [HDMI-inställningar] (sidan 49).
(gäller endast modeller för Europa.)
När du gör anslutning B, C
Anslut systemet så att videosignalerna från systemet och andra komponenter skickas till TV:n och
ljudsignalerna från komponenten skickas till systemet.
Obs!
• Om du gör anslutningen B, C ställer du in [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar] i [Systeminställningar]
på [Av] (sidan 49).
• Du kan lyssna på ljud från komponenten genom att välja funktionen AUDIO för anslutning B.
20SE
Ansluta antennen
Enhetens bakpanel
Tips!
• När du ska ansluta systemet till nätverket kör du
[Enkla nätverksinställningar]. Mer information finns
i Steg 5: Utföra enkel inställning (sidan 24).
AUDIO
L
ANTENNA
COAXIAL 75
A.CAL MIC
R
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L
eller
FM-antennsladd
(medföljer)
Välj metod utifrån din LAN-miljö.
• Om du använder ett trådlöst LAN
Systemet har inbyggt Wi-Fi. Du kan ansluta
systemet till nätverket genom att göra
nätverksinställningarna.
• Om du använder något annat än trådlöst LAN
Anslut till nätverket genom att göra följande
LAN-kabelanslutning.
Enhetens bakpanel
Obs!
• Kontrollera att FM-antennsladden är helt utdragen.
• När du har kopplat in FM-antennsladden ska den
ligga så vågrätt som möjligt.
Tips!
• Om du har dålig FM-mottagning använder du en
75-ohms koaxialkabel (medföljer ej) för att ansluta
enheten till en utomhus-FM-antenn.
TV
OPTICAL
USB 1
VIDEO OUT
ARC
LAN (100)
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
Bredbandsrouter
LAN
LAN-kabel (medföljer ej)
Innan du genomför
nätverksinställningarna
Om den trådlösa nätverksroutern
(anslutningspunkten) är kompatibel med Wi-Fi
Protected Setup (WPS) kan du enkelt göra
nätverksinställningarna med knappen WPS.
Om inte läser du igenom följande information i
förväg och noterar den i det avsedda utrymmet
nedan.
• Det nätverksnamn (SSID*) som identifierar
nätverket**.
• Om nätverket är skyddat behöver du
säkerhetsnyckeln (WEP-nyckel,
WPA-nyckel)**.
21SE
Komma igång
Steg 3: Förbereda för
nätverksanslutning
Komma igång
* SSID (Service Set Identifier) är ett namn som
identifierar ett specifikt trådlöst nätverk.
** Du måste kontrollera inställningarna för din
trådlösa nätverksrouter för att få information om
SSID och säkerhetsnyckel. Mer information:
– besök följande webbplats:
För kunder i Europa och Ryssland:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
För kunder i övriga länder eller regioner:
http://www.sony-asia.com/section/support
Steg 4: Konfigurera det
trådlösa systemet
Enheten överför ljud till surroundförstärkaren
som är ansluten till surroundhögtalarna. Om du
vill aktivera trådlös överföring gör du följande:
1
Sätt in den trådlösa mottagaren i
enheten.
Enhetens bakpanel
– läs instruktionerna som följde med den trådlösa
nätverksroutern.
– fråga tillverkaren för den trådlösa
nätverksroutern
Om säkerhet för trådlösa LAN-nätverk
Eftersom kommunikationen via funktionen för
trådlöst LAN sker med radiovågor, kan den
trådlösa signalen vara mottaglig för störningar.
Systemet har stöd för olika säkerhetsfunktioner
för att skydda den trådlösa kommunikationen.
Kontrollera att säkerhetsinställningarna
konfigurerats i enlighet med din nätverksmiljö.
Trådlös transceiver
2
x Ingen säkerhet
Även om det är enkelt att utföra inställningar
kan vem som helst fånga upp trådlös
kommunikation eller inkräkta på ditt trådlösa
nätverk utan några avancerade verktyg. Kom
ihåg att det finns en risk för obehörig tillgång
eller upptagning av information.
Sätt in den trådlösa transceivern i
surroundförstärkaren.
Surroundförstärkarens bakpanel
x WEP
EZ
WEP skyddar kommunikationen så att
utomstående personer inte kan fånga upp den
eller inkräkta på ditt trådlösa nätverk. WEP är
en gammal säkerhetsteknik som gör det möjligt
att ansluta äldre enheter som saknar stöd för
TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
Trådlös transceiver
3
TKIP är en säkerhetsteknik som utvecklats för
att åtgärda de brister som finns i WEP.
TKIP är säkrare än WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES är en säkerhetsteknik som använder en
avancerad säkerhetsmetod som skiljer sig från
WEP och TKIP.
AES garanterar högre säkerhet än både WEP
och TKIP.
22SE
T50
W-R
Anslut enhetens nätströmskabel.
Innan du ansluter nätströmskabeln ser du
till att alla anslutningar i Steg 2: Ansluta
systemet (sidan 17) sitter ordentligt.
4
Tryck på "/1 för att starta systemet.
"/1
5
Anslut surroundförstärkarens
nätströmskabel.
LINK/STANDBY
När trådlös överföring har aktiverats blir
LINK/STANDBY-indikatorn grön.
Läs Trådlöst ljud (sidan 56) om LINK/
STANDBY-indikatorn inte tänds.
Om LINK/STANDBY-indikatorn
LINK/STANDBY-indikatorn visar statusen för
trådlös överföring enligt följande.
Indikator
Status
Blir grön.
Systemet är på, trådlös överföring
är aktiverad och surroundsignaler
tas emot.
Blir orange.
Systemet är på, trådlös överföring
är aktiverad med Secure Linkfunktionen och surroundsignaler
tas emot.
Blinkar långsamt Trådlös överföring är inaktiverad.
grönt eller
orange.
Blir röd.
Surroundförstärkaren befinner sig
i viloläge när systemet är i viloläge
eller trådlös överföring är
inaktiverad.
Stängs av.
Surroundförstärkaren är
avstängd.
Blinkar grönt
snabbt.
Den trådlösa transceivern är inte
insatt på rätt sätt i platsen för den
trådlösa transceivern.
Blinkar rött.
Surroundförstärkarens skydd är
aktiverat.
Om du använder flera trådlösa produkter eller
om dina grannar använder trådlösa produkter
kan det uppstå störningar. Förhindra det genom
att ange att den trådlösa anslutningen ska länka
huvudenheten till surroundförstärkaren (Secure
Link-funktionen). Mer information finns i
Ytterligare inställningar för det trådlösa
systemet (sidan 43).
Montera kabelskyddet på enheten
(Endast BDV-N990W)
Du kan skydda kontakterna med kabelskyddet
när du använder enheten i en upphöjd position
med stativet.
Obs!
• Se till att den trådlösa transceivern är insatt på rätt
sätt i enheten (sidan 22) innan du monterar
kabelskyddet.
Sätt in kabelskyddets stift i hålen på baksidan
av enheten.
Kabelskydd (medföljer)
Om viloläget
Surroundförstärkaren växlar automatiskt till
viloläge när huvudenheten befinner sig i viloläge
eller när trådlös överföring inaktiveras.
Surroundförstärkaren startas automatiskt när
huvudenheten startas eller när trådlös
överföring aktiveras.
23SE
Komma igång
LINK/STANDBY-indikator
Så här anger du den trådlösa
anslutningen
Komma igång
Steg 5: Utföra enkel
inställning
C/X/x/c
Följ stegen nedan för att göra grundinställningar
och nätverksinställningar för systemet.
Vilka inställningar som visas varierar beroende
på landsmodell.
1
Utför följande inställning beroende på
anslutningsmetod (sidan 18).
• Anslutning med HDMI-kabel: Följ
anvisningarna som visas på TV-skärmen.
• Videokabelanslutning: Välj [16:9] eller
[4:3] så att bilden visas korrekt.
Sätt i två R6-batterier (storlek AA)
(medföljer) genom att matcha 3 och # på
batterierna med märkena i batterifacket.
Mer information om inställningar för
[Autom. kalibrering] i [Enkel
initialinställning] finns i Kalibrera rätt
högtalarinställningar automatiskt (sidan 38).
7
2
3
Slå på strömmen till TV:n.
Anslut kalibreringsmikrofonen till A.CAL
MIC-uttaget på bakpanelen.
Placera kalibreringsmikrofonen i öronhöjd
på ett stativ eller liknande (medföljer ej).
Varje högtalares framsida bör vara vänd
mot kalibreringsmikrofonen och inga
föremål får finnas mellan högtalarna och
kalibreringsmikrofonen.
4
5
När du är klar med [Enkel
initialinställning] genomför du [Enkla
nätverksinställningar]. Tryck på C/X/x/c
för att välja [Enkla nätverksinställningar]
och tryck sedan på
.
Skärmbilden Enkla nätverksinställningar
visas.
8
Följ anvisningarna på skärmen för att
göra nätverksinställningarna med
.
C/X/x/c och
Om systemet inte kan ansluta till nätverket
läser du mer i Nätverksanslutning
(sidan 57) eller Anslutning till trådlöst
LAN-nätverk (sidan 58).
Tryck på [/1.
Ställ om ingångsväljaren på TV:n så att
signalen från systemet visas på TVskärmen.
Visa skärmbilden Enkla första
inställningar/Enkla
nätverksinställningar igen
Skärmbilden där du kan välja språk visas.
1
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
2
3
4
6
Genomför [Enkel initialinställning].
Följ anvisningarna på skärmen för att
göra grundinställningarna med C/X/x/c
och
.
24SE
Tryck på C/c för att välja
[Inställn.].
Tryck på X/x för att välja [Enkel
inställning] och tryck sedan på
.
Tryck på X/x för att välja inställningen
och tryck sedan på
.
• [Enkel initialinställning]
• [Enkla nätverksinställningar]
Skärmbilden Enkla första inställningar/
Enkla nätverksinställningar visas.
Steg 6: Välja källa
Tryck flera gånger på FUNCTION tills önskad
funktion visas i frontpanelens teckenfönster.
När du trycker en gång på FUNCTION visas
aktuell funktion på frontpanelens teckenfönster.
För varje gång du trycker på FUNCTION växlar
funktionen enligt följande.
”BD/DVD” t ”USB1” t ”USB2” t ”FM” t
”HDMI1” t ”HDMI2” t ”TV” t
”AUDIO” t ”BD/DVD” t …
Funktion
Källa
”BD/DVD”
Skiva eller nätverksenhet som ska
spelas upp i systemet
”USB1”/”USB2” USB-enhet eller iPod/iPhone som
är ansluten till
USB 1
(sidan 12) eller
USB 2-porten
(sidan 11)
”FM”
FM-radio (sidan 36)
”HDMI1”/
”HDMI2”
Komponent som är ansluten till
HDMI (IN 1) eller HDMI (IN 2)uttaget på bakpanelen (sidan 19)
”TV”
Komponent (t.ex. en TV) som är
ansluten till TV (DIGITAL IN
OPTICAL)-uttaget på bakpanelen
eller en TV som är kompatibel
med funktionen Audio Return
Channel Audio Return Channel
och är ansluten till HDMI (OUT)uttaget på bakpanelen (sidan 18)
”AUDIO”
Komponent som är ansluten till
AUDIO (AUDIO IN L/R)-uttagen
på bakpanelen (sidan 19)
Tips!
Vissa funktioner kan du ändra via TV-skärmen genom
att trycka på FUNCTION, X/x och .
När du genomfört de ovanstående stegen och
startat uppspelningen kan enkelt använda de
förprogrammerade ljudlägena som är
skräddarsydda för olika typer av ljudkällor.
De ger ett kraftfullt ljud med stor närvarokänsla,
som i en biosalong, i din hemmamiljö.
Välja ljudläge
Tryck flera gånger på SOUND MODE +/– under
uppspelningen tills önskat läge visas i
frontpanelens teckenfönster eller på TVskärmen.
Du kan välja in följande alternativ. Texten i
hakparentesen ([--]) visas på TV-skärmen och
texten inom citattecken (”--”) visas i
frontpanelens teckenfönster.
Ljudläge
Effekt
[Auto]
(”AUTO”)
Systemet väljer automatiskt [Film]
eller [Musik] för att framställa
ljudeffekten beroende på skivan
eller ljudströmmen.
• 2-kanalskälla: Systemet simulerar
surroundljud från 2-kanalskällor
och matar ut ljudet från 5.1kanalshögtalarna genom att
kopiera
2-kanalsljudets källa för varje
högtalare.
• Flerkanalskälla: Systemet matar
ut ljud från högtalarna beroende
på antal kanaler i källan.
[Film]
(”MOVIE”)
Systemet tillhandahåller optimerat
ljud för att titta på film.
[Musik]
(”MUSIC”)
Systemet tillhandahåller optimerat
ljud för att lyssna på musik.
[Audio Enhancer] Systemet optimerar 2-kanalskällor
(”ENHANCER”) genom att förbättra ljud som
förlorats vid ljudkomprimering.
Ljudvolymen justeras automatiskt
så att du kan lyssna på ljudinnehåll
med inkonsekvent volym.
25SE
Komma igång
Du kan välja uppspelningskälla.
Steg 7: Lyssna på
surroundljud
Komma igång
Ljudläge
Effekt
[3D Surround]
(”3D SUR.”)
[3D Surround] är en unik Sonyalgoritm som används för att spela
upp 3D-innehåll som ger en
tredimensionell upplevelse med
djup och närvaro genom att skapa
ett virtuellt ljudfält nära dina öron.
[Sport]
(”SPORTS”)
Systemet tillhandahåller optimerat
ljud för att titta på
sportsändningar.
[Night]
(”NIGHT”)
Lämpligt när du tittar på film sent
på kvällen genom att höga ljud
dämpas samtidigt som dialogen
förblir tydlig.
[Hall]
(”HALL”)
Systemet skapar ljud som låter som
det i en konserthall.
[2ch-stereo]
(”2CH ST.”)
Systemet matar ut ljud från de
främre högtalarna och subwoofern
oavsett ljudformat och antal
kanaler.
[Demo Sound] Systemet tillhandahåller klart och
(”DEMO SND”) tydligt ljud som passar för
presentationer och liknande.
Tips!
• Om du ställer in ljudläget till [Auto] och spelar upp
Internetinnehåll från Berlin Philharmonic, går
systemet in i läget BERLIN PHILHARMONIC HALL
automatiskt (endast för områden som erbjuder
den tjänsten).
Så här väljer du ljudläge på
alternativmenyn
1
Tryck på OPTIONS och X/x för att välja
[Sound Mode] och tryck sedan på
.
2
Tryck på X/x för att välja ljudläget och
tryck sedan på
.
Obs!
• Du kan endast välja ljudläge när [Ljudeffekt] är
inställd på [Sound Mode på] (sidan 47). När
[Ljudeffekt] är inställt på något annat än [Sound
Mode på] tillämpas inte ljudlägesinställningen.
Tips!
• Om du vill lyssna på en 2-kanalskälla som en CD i
flerkanalig utsändning väljer du [Auto], [Sport],
[3D Surround] eller [Hall].
26SE
Tips!
• Om du vill ta bort information i USB-minnet väljer
du [Radera BD-data] i
[Video] och trycker
på . All information som lagras i mappen
buda tas bort.
Uppspelning
Spela en skiva
1
2
Ställ om ingångsväljaren på TV:n så att
signalen från systemet visas på TVskärmen.
Använda Blu-ray 3D
Du kan använda Blu-ray 3D-skivor med
3D-logotypen*.
Uppspelning
Information om spelbara skivor finns på
Spelbara skivor (sidan 58).
*
Sätt i en skiva.
1
Uppspelningen startas.
Om uppspelningen inte startar automatiskt
väljer du
för kategorin
[Video],
[Musik] eller
[Foto] och trycker
på
.
Förbered för uppspelning av Blu-ray 3Dskivor.
• Anslut systemet till den 3D-kompatibla
TV:n med hjälp av en HDMIhöghastighetskabel (medföljer endast
modeller för Indien, Mellanöstern,
Singapore, Thailand och Taiwan).
• Ställ in [3D-utmatningsinst.] och
[TV-skärmsinställning för 3D] i
[Bildinställningar] (sidan 45).
2
Sätt in en Blu-ray 3D-skiva.
Användningsmetoden skiljer sig beroende
på skivan. Se användarinstruktionerna som
medföljde skivan.
Tips!
Använda BONUSVIEW/BD-LIVE
• Läs användarinstruktionerna till den 3D-kompatibla
TV:n.
Vissa BD-ROM-skivor med logotypen
BD-LIVE* har bonusinnehåll och annan
information som kan laddas ned.
*
1
Anslut USB-enheten till
(sidan 12).
USB 1-porten
För lokal lagring använder du ett USBminne på 1 GB eller mer.
2
Förbered för BD-LIVE (endast BD-LIVE).
• Anslut systemet till ett nätverk (sidan 21).
• Ställ in [BD-Internetanslutning] till
[Tillåt.] (sidan 48).
3
Sätt i en BD-ROM-skiva med BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Användningsmetoden skiljer sig beroende
på skivan. Läs i användarinstruktionerna
för skivan.
27SE
Visa uppspelningsinformationen
Spela upp från en USB-enhet
Du kan kontrollera uppspelningsinformationen
genom att trycka på DISPLAY.
Den information som visas skiljer sig beroende
på skivans typ och systemets status.
Du kan spela upp video­, musik- och fotofiler
på en ansluten USB-enhet.
Spelbara filtyper beskrivs i Spelbara filtyper
(sidan 59).
Exempel: När du spelar en BD-ROM-skiva
1
Anslut USB-enheten till
USB 1-porten
(sidan 12) eller
USB 2-porten
(sidan 11).
Läs användarinstruktionerna för USBenheten innan du ansluter.
2
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
A Upplösning för utmatning/videofrekvens
B Titelnummer eller titelnamn
C Aktuell ljudinställning
D Tillgängliga funktioner (
ljud,
undertext)
vinkel,
E Uppspelningsinformation
Visar uppspelningsläge, statusfält för
uppspelning, skivtyp, videocodec,
bithastighet, repeteringstyp, statusfält för
uppspelning, uppspelningstid, total
uppspelningstid
F Kapitelnummer
G Aktuell vald vinkel
3
Tryck på C/c för att välja
[Musik] eller
[Foto].
4
Tryck på X/x för att välja
[USB-enhet
(USB1)] eller
[USB-enhet (USB2)].
Tryck sedan på
.
[Video],
Obs!
• Avlägsna inte USB-enheten medan den
används. Stäng av systemet innan du ansluter
eller avlägsnar USB-enheten, så undviker du att
data på USB-enheten skadas.
Använda en iPod/iPhone
(utom ryska modeller)
Du kan lyssna på musik och se på video* och
bilder* och ladda batteriet för en iPod/iPhone
via systemet.
* Gäller endast europeiska och australienska
modeller.
Kompatibla iPod/iPhone-modeller
Uppdatera din iPod/iPhone med den senaste
programvaran innan du använder den med
systemet.
För iPod touch, fjärde generationen, iPod touch,
tredje generationen, iPod touch, andra
generationen, iPod nano, sjätte generationen,
iPod nano, femte generationen (videokamera),
iPod nano, fjärde generationen (video), iPod
nano, tredje generationen (video), iPod classic,
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G
28SE
x Om du valde [Foto] i steg 3*
Så här använder du en iPod/iPhone
via systemet
1
(För modeller i Europa och Australien)
Anslut dockan för iPod/iPhone till
USB
1-porten (sidan 12) eller
USB 2-porten
(sidan 11), och placera sedan iPod/iPhone
i dockan för iPod/iPhone.
När du spelar upp en video- eller fotofil
ansluter du videouttaget på dockan för
iPod/iPhone till videoingången på TV:n
med en videokabel innan du placerar iPod/
iPhone-enheten i dockan för iPod/iPhone.
USB 1-porten eller
USB 2-porten på enheten
* Gäller endast europeiska och australienska
modeller.
5
Ljudet från iPod/iPhone-enheten spelas
upp i systemet.
Ställ om ingångsväljaren på TV:n när du
spelar upp en videofil så att signalen från
iPod/iPhone-enheten visas på TVskärmen. (gäller endast europeiska och
australienska modeller.)
Du kan styra iPod/iPhone-enheten med
hjälp av knapparna på den medföljande
fjärrkontrollen.
Mer information finns i användarinstruktionerna till iPod/iPhone-enheten.
TV
VIDEO IN
USB-kabel (medföljer)
Docka för iPod/iPhone (medföljer)
V I D E O O UT
Obs!
USB
Videokabel (medföljer)
(för övriga modeller)
Anslut iPod/iPhone-enheten till
USB 1-porten (sidan 12) eller
USB 2-porten (sidan 11) med USB-kabeln
för iPod/iPhone.
2
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
3
Tryck på C/c för att välja
[Video]*,
[Musik] eller
[Foto]*.
* Gäller endast europeiska och australienska
modeller.
4
Tryck på C/X/x/c och
för att välja den
fil som du vill spela upp.
Uppspelning
[Ändra TV:ns ingång till videoingången
för...] visas på TV-skärmen. Ställ om
ingångsväljaren på TV:n så att signalen från
iPod/iPhone-enheten visas på TV-skärmen.
Starta sedan bildspelet genom att använda
iPod/iPhone-enheten direkt.
Tryck på X/x för att välja [iPod (USB1)]
eller [iPod (USB2)] och tryck sedan
på
.
• Om du vill ändra en systeminställning, t.ex.
ljudlägesinställningen, medan du visar bilder från
iPod/iPhone-enheten på TV:n väljer du ingången
på TV:n för det här systemet innan du använder
systemet. (gäller endast europeiska och
australienska modeller.)
• iPod/iPhone-enheten laddas när den är ansluten
till systemet och systemet är igång.
• Sony är inte ansvarigt för att data som spelats in på en
iPod/iPhone förloras eller skadas när en iPod/iPhone
ansluten till denna enhet använts.
• Koppla inte bort iPod/iPhone-enheten när den
används. Undvik att data och iPod/iPhone-enheten
skadas genom att stänga av systemet när du ansluter
eller kopplar bort iPod/iPhone-enheten.
• Systemet kan bara identifiera en iPod/iPhone-enhet
som tidigare har varit ansluten till systemet.
• Funktionen för systemets ljudkontroll fungerar inte
när du spelar upp video- eller fotofiler via iPod/
iPhone-enheten (endast modeller för Europa och
Australien).
• Systemet kan identifiera upp till 5 000 filer
(inklusive mappar).
x Om du valde [Video]* eller [Musik]
i steg 3
Video- och musikfilerna visas i en lista på
TV-skärmen. Gå vidare till nästa steg.
29SE
Spela via ett nätverk
Använda Sony Entertainment
Network (SEN)
Sony Entertainment Network fungerar som en
portal som levererar valt internetinnehåll samt
ett urval av underhållning på begäran direkt
till dig.
Tips!
• Visst internetinnehåll måste registreras via en dator
innan det kan spelas upp. Du hittar mer information
på följande webbplats:
För kunder i Europa och Ryssland:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
För kunder i övriga länder eller regioner:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Visst internetinnehåll kanske inte är tillgängligt i
vissa regioner eller länder.
1
Förbered för Sony Entertainment
Network.
Anslut systemet till ett nätverk (sidan 21).
2
3
Tryck på SEN.
Tryck på C/X/x/c för att välja
internetinnehåll och ett urval av
underhållning på begäran och tryck
sedan på
.
B Statusfält för uppspelning
Statusfält, markör som indikerar aktuell
position, uppspelningstid, videofilens
varaktighet
C Nätverksstatusindikator
Visar signalstyrkan för en trådlös
anslutning.
Visar en trådbunden anslutning.
D Nätverkets överföringshastighet
E Namnet på nästa videofil
F Den videofil som är vald för tillfället
Spela upp filer i ett
hemmanätverk (DLNA)
Du kan spela upp video­, musik- eller fotofiler
på andra DLNA-certifierade komponenter
genom att ansluta dem till ditt hemmanätverk.
Den här enheten kan användas som spelare och
renderare.
• Server: Lagrar och skickar filer
• Spelare: Tar emot och spelar upp filer från
servern
• Renderare: Tar emot och spelar upp filer från
servern och kan styras av en annan komponent
(styrenhet)
• Styrenhet: Styr renderarkomponenten
Server
Kontrollpanel för videoströmning
Kontrollpanelen visas när en videofil börjar
spelas upp. De alternativ som visas kan skilja sig
åt beroende på internetleverantör.
För att visa igen trycker du på DISPLAY.
Spelare
(det här systemet)
Spelare
Förbered användning av funktionen DLNA.
A Kontrollskärm
Tryck på C/X/x/c eller
uppspelningsfunktioner.
30SE
• Anslut systemet till ett nätverk (sidan 21).
• Förbered övriga DLNA-certifierade
komponenter. Mer information finns i
användarinstruktionerna till komponenterna.
för
Så här spelar du upp filer som lagras
på en DLNA-server via systemet
(DLNA-spelare)
Server
Spelare
(det här systemet)
Så här spelar du upp fjärrfiler genom att
manövrera systemet (renderaren)
via en DLNA-styrenhet
Du kan styra systemet med en DLNA-certifierad
styrenhet, till exempel iPhone, när du spelar upp
filer som är lagrade på en DLNA-server.
Du kan samtidigt spela samma musik i alla dina
Sony-komponenter som är kompatibla med
funktionen PARTY STREAMING och anslutna
till ditt hemmanätverk.
Innehåll i
[Musik] och funktionerna FM och
AUDIO kan användas med funktionen
PARTY STREAMING.
Uppspelning
Välj DLNA-serverikonen från
[Video],
[Musik] eller
[Foto] på startmenyn och
välj sedan den fil du vill spela upp.
Spela samma musik i olika rum
(PARTY STREAMING)
Det finns två typer av PARTY STREAMINGkompatibla komponenter.
• PARTY-värd: SPelar och skickar musik.
• PARTY-gäst: Spelar upp musik som skickas
från PARTY-värden.
Den här enheten kan användas som
PARTY-värd eller PARTY-gäst.
PARTY-värd
(det här systemet)
Server
PARTY-gäst
PARTY-gäst
Styrenhet
Renderare
(det här systemet)
Kontrollera det här systemet med hjälp av en
DLNA-styrenhet.
Information om användning finns i användarinstruktionerna för DLNA-styrenheten.
Obs!
• Använd inte systemet med den medföljande
fjärrkontrollen samtidigt som du använder en
DLNA-styrenhet.
• Information om DLNA-styrenheten finns i dess
användarinstruktioner.
Tips!
Förbered för PARTY STREAMING.
• Anslut systemet till ett nätverk (sidan 21).
• Anslut komponenter som är kompatibla med
funktionen PARTY STREAMING.
Så här använder du systemet som
PARTY-värd
Välj ett spår i
[Musik], en radiokanal i
[Radio] eller
[AUDIO] i
[Ingång],
tryck på OPTIONS och välj sedan [Starta
PARTY] på alternativmenyn för att starta.
Stäng genom att trycka på OPTIONS och sedan
välja [Avsluta PARTY] på alternativmenyn.
• Systemet är kompatibelt med funktionen ”Spela till”
i Windows Media® Player 12 som medföljer
Windows 7.
31SE
Obs!
• Om innehåll som inte är kompatibelt med funktionen
PARTY STREAMING spelas upp stänger systemet
PARTY automatiskt.
Så här använder du systemet som
PARTY-gäst
Välj
[PARTY] i
[Musik] och välj sedan
enhetsikonen för PARTY-värd.
Lämna PARTY genom att trycka på OPTIONS
och sedan välja [Lämna PARTY].
Avsluta PARTY genom att trycka på OPTIONS
och sedan välja [Avsluta PARTY].
Obs!
• Försäljning och tillgång till produkter som är
kompatibla med funktionen PARTY STREAMING
skiljer sig åt beroende på område.
Du kan hämta innehållsinformation med hjälp
av Gracenote-teknik och söka efter relaterad
information.
Anslut systemet till ett nätverk (sidan 21).
Sätt in en skiva med innehåll som du vill
söka efter.
Du kan göra en videosökning från en
BD-ROM eller DVD-ROM och en
musiksökning från en CD-DA (musik-CD).
32SE
B [Uppspelningshistorik]
Visar en lista med tidigare spelade BD-ROM/
DVD-ROM/CD-DA-titlar (musik-CD). Välj
en titel för att hämta innehållsinformation.
C [Sökhistorik]
Visar en lista över tidigare sökningar som har
gjorts via funktionen [Videosökning] eller
[Musiksökning].
Så här söker du efter ytterligare
relaterad information
Välj ett objekt i listorna och välj sedan önskad
söktjänst.
Tillgängliga alternativ
Söka efter video- eller
musikinformation
1
2
A Innehållsinformation
Visar en lista med relaterad information,
t.ex. titel, spår eller artist.
Olika inställnings- och uppspelningsfunktioner
finns tillgängliga via knappen OPTIONS. Vilka
alternativ som är tillgängliga skiljer sig åt
beroende på situationen.
Vanliga alternativ
Alternativ
Information
[Sound Mode]
Ändrar
ljudlägesinställningen
(sidan 25).
[Slumpinställning]
Ställer in slumpmässig
(endast iPod/iPhone) uppspelning.
(utom ryska modeller)
3
Tryck på C/c för att välja
[Musik].
4
Tryck på X/x för att välja
[Videosökning] eller
[Musiksökning].
[Upprepningsinst]
Ställer in inställning för
upprepad uppspelning.
Innehållsinformationen visas
[3D-meny]
[Simulerad 3D]: Justerar den
simulerade 3D-effekten.
[3D-djupjustering]: Justerar
djupet för 3D-bilder.
[2D-uppspelning]: Ställer in
uppspelningen på 2D-bild.
[Spela/Stopp]
Startar eller stoppar
uppspelningen.
[Spela från början]
Spelar upp alternativet från
början.
[Starta PARTY]
Startar ett party med vald
källa.
Det här alternativet kanske
inte visas beroende på källan.
[Video] eller
Information
Alternativ
Information
[Lämna PARTY]
Lämnar ett party i vilket
systemet deltar. Funktionen
PARTY STREAMING
fortsätter bland andra
deltagande enheter.
[Videoinställningar]
[Avsluta PARTY]
För PARTY-värd: Avslutar
ett party.
För PARTY-gäst: Avslutar ett
party i vilket systemet deltar.
Funktionen PARTY
STREAMING avslutas för
alla andra deltagande enheter.
• [Bildkvalitetsläge] Väljer
bildinställningarna. [Auto],
[Egen1] och [Egen2] är
endast tillgängliga för
HDMI-anslutningar.
• [Texturförbättring]:
Justerar kanternas skärpa
och detaljer.
• [Superupplösning]:
Förbättrar upplösningen.
• [Utjämning]: Minskar
ränder på skärmen genom
att graderingar på plana
områden utjämnas.
• [Kontrastförbättring]:
Ordnar svarta och vita
nivåer automatiskt så att
skärmen inte blir för mörk
eller bilden moduleras.
• [Klart svart]: Justerar
visningen av bildens mörka
element. Alla skuggor
undertrycks så att vackra
svarta toner återges.
Endast [Video]
Alternativ
Information
[A/V-SYNK]
Justerar fördröjningen
mellan bild och ljud. Mer
information finns i Justera
fördröjningen mellan bild
och ljud (sidan 34).
[3D-utmatningsinst.] Ställer in om 3D-video
ska matas ut automatiskt
eller inte.
Obs!
• 3D-video från HDMI
(IN 1)HDMI (IN 1)- eller
HDMI (IN 2)-uttaget matas
ut oavsett den här
inställningen.
[Paus]
Pausar uppspelningen.
[Toppmeny]
Visar toppmenyn på BD- och
DVD-skivor.
Uppspelning
Alternativ
[Meny/Popup-meny] Visar popup-menyn på
BD-ROM-skivor och menyn
på DVD-skivor.
[Titelsökning]
Söker efter en titel på
BD-ROM-/DVD VIDEOskivor och startar
uppspelningen från början.
[Kapitelsökning]
Söker efter ett kapitel och
startar uppspelningen från
början.
[Ljud]
Väljer ljudformatet/spåret.
[Textning]
Väljer undertextspåret när
det finns undertexter på flera
språk på en BD-ROM/
DVD VIDEO.
[Vinkel]
Byter till andra
visningsvinklar om flera
vinklar har spelats in på en
BD-ROM-/DVD VIDEOskiva.
[Proffsbrusred. för IP- Justerar bildkvaliteten för
innehåll]
Internetinnehåll.
33SE
Alternativ
Information
[Videosökning]
Visar information om
BD-ROM-/DVD-ROMskivor med hjälp av
Gracenote-teknik.
Endast [Musik]
Alternativ
Information
[Lägg till
bakgr.musik]
Registrerar musikfiler på
USB-minnet som
bakgrundsmusik till bildspel.
[Musiksökning]
Visar information om ljudCD-skivor med hjälp av
Gracenote-teknik.
Justera fördröjningen mellan bild
och ljud
(A/V SYNC)
Om ljudet inte överensstämmer med bilderna på
TV-skärmen kan du justera fördröjningen
mellan bild och ljud.
Inställningsmetoden skiljer sig beroende
på funktion.
När du spelar upp via någon annan
funktion än FM eller TV
1
Endast [Foto]
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas på TV-skärmen.
Alternativ
Information
[Bildspel]
Startar ett bildspel.
[Bildspelshastighet]
Ändrar bildspelshastigheten.
[Bildspelseffekt]
Ställer in effekten när du visar
ett bildspel.
[Bakgrundsmusik]
• [Av]: Stänger av funktionen.
• [Min musik från USB]:
Ställer in de musikfiler som
registrerats under [Lägg till
bakgr.musik].
• [Spela från musik-CD]
Ställer in spåren på CD-DAskivor (musikskivor).
[Byt skärm]
Växlar mellan
[Rutmönstervisning]
och [Listvisning].
[Vrid åt vänster]
Roterar fotot moturs
90 grader.
[Vrid åt höger]
Roterar fotot medurs
90 grader.
[Öppna bild]
Visar den valda bilden.
2
Tryck på X/x för att välja [A/V-SYNK] och
tryck sedan på
.
3
Tryck på C/c för att justera fördröjningen
mellan bild och ljud.
Det går att justera mellan 0 och
300 millisekunder i steg om
25 millisekunder.
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
När du spelar via funktionen TV
1
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas i frontpanelens
teckenfönster.
2
Tryck flera gånger på X/x tills A/V SYNC
visas på frontpanelens teckenfönster och
tryck sedan på
eller c.
3
Tryck på X/x för att justera fördröjningen
mellan bild och ljud.
Det går att justera mellan 0 och
300 millisekunder i steg om
25 millisekunder.
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
5
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn i frontpanelens
teckenfönster stängs.
34SE
SE
x CD
Ljudjusteringar
Välja ljudformat, ljudspår
på flera språk eller kanal
Tryck på AUDIO flera gånger under
uppspelning för att välja önskad ljudsignal.
Ljudinformationen visas på TV-skärmen.
Lyssna på
multiplexsändningsljud
(DUAL MONO)
Du kan lyssna på multiplexsändningsljud när
systemet tar emot eller spelar en Dolby Digitalmultiplexsändningssignal.
x BD/DVD VIDEO
Obs!
Det är BD/DVD VIDEO-skivan som avgör vilka
språk du kan välja mellan.
När 4 siffror visas indikerar de språkkoden.
Information om kod för språket finns i Lista
över språkkoder (sidan 63). Om samma språk
visas två eller flera gånger har BD/DVD VIDEOskivan spelats in med flera ljudformat.
• För att kunna ta emot en Dolby Digital-signal måste
du ansluta en TV eller annan komponent till TVuttaget (DIGITAL IN OPTICAL) med en digital
optisk kabel (sidorna 18, 19). Om TV:ns HDMI INuttag är kompatibelt med Audio Return Channelfunktionen (sidorna 18, 49) kan du ta emot en Dolby
Digital-signal via en HDMI-kabel.
x DVD-VR
Tryck flera gånger på AUDIO tills önskad
signal visas i frontpanelens teckenfönster.
De typer av ljudspår som har spelats in på en
skiva visas.
Exempel:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Ljud1)]
• [ Stereo (Ljud2)]
• [ Huvud]
• [ Under]
• [ Huvud/underljud]
Ljudjusteringar
När du spelar upp en BD/DVD VIDEO-skiva
som spelats in med flera ljudformat (PCM,
Dolby Digital, MPEG-ljud eller DTS) eller flera
språk kan du byta ljudformatet eller språket.
Med en CD-skiva kan du välja ljudet från den
högra eller vänstra kanalen och lyssna på ljudet
från den valda kanalen genom både höger och
vänster högtalare.
• [ Stereo]: Standardstereoljudet.
• [ 1/V]: Ljudet från den vänstra kanalen
(mono).
• [ 2/H]: Ljudet från den högra kanalen
(mono).
• [ V+H]: Ljudet från både vänster och höger
kanal från varje enskild högtalare.
• ”MAIN”: Ljudet för huvudspråket används.
• ”SUB”: Ljudet för underspråket används.
• ”MAIN/SUB”: Blandat ljud från både huvudoch underspråket används.
Obs!
• [ Stereo (Ljud1)] och [ Stereo (Ljud2)] visas inte
när bara en ljudström har spelats in på skivan.
35SE
Radiomottagare
Förinställa radiostationer
Lyssna på radio
Du kan ställa in upp till 20 stationer. Innan du
ställer in stationerna bör du skruva ner volymen
till lägsta nivån.
1
1
2
Tryck flera gånger på FUNCTION tills FM
visas i frontpanelens teckenfönster.
Välj radiostation.
2
Automatisk inställning
Tryck på och håll ned TUNING +/– tills
den automatiska avsökningen börjar.
[Automatisk inställning] visas på TVskärmen. Avsökningen avbryts när
systemet hittar en station.
Avbryt den automatiska inställningen
genom att trycka på någon annan knapp
än 2 +/–.
3
Justera volymen genom att trycka
på 2 +/–.
Om ett FM-program innehåller
mycket brus
Om ett FM-program innehåller mycket brus kan
du välja monomottagning. Du får inget
stereoljud, men mottagningen blir bättre.
1
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas på TV-skärmen.
2
Tryck på X/x för att välja [FM-läge] och
tryck sedan på
.
3
Tryck på X/x för att välja [Mono].
• [Stereo]: Stereomottagning.
• [Mono]: Monomottagning.
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
Tips!
• Du kan ställa in [FM-läge] för varje förinställd station
separat.
Stänga av radion
Tryck på ?/1.
36SE
Tryck på och håll ned TUNING +/– tills den
automatiska avsökningen börjar.
Avsökningen avbryts när systemet hittar en
station.
3
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas på TV-skärmen.
4
Tryck på X/x för att välja
[Förinställningsminne] och tryck
sedan på
.
5
Tryck på X/x för att välja
förinställningsnummer och tryck
sedan på
.
Manuell inställning
Tryck på TUNING +/– flera gånger.
Tryck flera gånger på FUNCTION tills FM
visas i frontpanelens teckenfönster.
6
Upprepa steg 2 till 5 för att lagra andra
stationer.
Ändra ett förinställt nummer
Välj önskat förinställningsnummer genom att
trycka på PRESET +/– och utför sedan
proceduren från steg 3.
Välja en förinställd station
1
Tryck flera gånger på FUNCTION tills FM
visas i frontpanelens teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
2
Tryck på PRESET +/– upprepade gånger
för att välja den förinställda stationen.
Förinställningsnumret och frekvensen visas
på TV-skärmen och i frontpanelens
teckenfönster.
Varje gång du trycker på knappen tas en ny
förinställd station in.
Tips!
• Du kan direkt välja ett förinställt stationsnummer
genom att trycka på sifferknapparna.
Använda RDS (Radio Data
System)
(Gäller endast modeller för Europa)
Vad är Radio Data System?
Radiomottagare
RDS (Radio Data System) är en sändningstjänst
som gör det möjligt för radiostationer att sända
tilläggsinformation vid sidan av den vanliga
programsignalen. Den här mottagaren har
praktiska RDS-funktioner, t.ex. visning av
stationens namn.
Stationsnamnet visas även på TV-skärmen.
Ta emot RDS-sändningar
Välj en station från FM-bandet.
När du ställer in en station som har RDS-tjänster
så visas stationsnamnet* i frontpanelens
teckenfönster.
* Om ingen RDS-sändning tas emot, visas kanske inte
stationsnamnet i frontpanelens teckenfönster.
Obs!
• RDS fungerar kanske inte på rätt sätt om den station
som du har ställt in inte sänder RDS-signalen på rätt
sätt eller om signalstyrkan är för svag.
• Alla FM-stationer tillhandahåller inte RDS-tjänsten
eller samma typ av tjänster. Om du inte är bekant
med RDS-systemet kan du fråga de lokala
radiostationerna om mer information om RDStjänsterna i ditt område.
Tips!
• När du tar emot en RDS-sändning och trycker på
DISPLAY ändras det som visas i frontpanelens
teckenfönster enligt följande:
Stationsnamn t Frekvens t Förinställningsnummer
t Avkodningsstatus* t Stationsnamn t …
* Visas när [Ljudeffekt] är inställd på
[Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] eller
[DTS Neo:6 Music] (sidan 47).
37SE
Andra åtgärder
Använda funktionen
Kontroll för HDMI för
BRAVIA Sync
Den här funktionen är endast tillgänglig på TVapparater med funktionen BRAVIA Sync.
Genom att ansluta Sony-komponenter som är
kompatibla med funktionen Kontroll för
HDMI, via en HDMI-kabel, förenklas
användningen.
Obs!
• Om du vill använda funktionen BRAVIA Sync startar
du systemet och alla komponenter som är anslutna
till systemet efter att ha anslutit dem till varann med
en HDMI-kabel.
Kontroll för HDMI – Enkel inställning
Du kan ställa in systemfunktionen [Kontroll för
HDMI] automatiskt genom att aktivera
motsvarande inställning på TV:n.
Information om funktionen Kontroll för HDMI
finns i [HDMI-inställningar] (sidan 49)
• När ljudet från TV:n eller andra komponenter
matas ut via systemets högtalare kan du ändra
de högtalare som TV-ljudet matas ut till genom
att trycka på SPEAKERS TVyAUDIO.
• När ljudet från TV:n eller andra komponenter
matas ut via systemets högtalare kan du justera
volymen och stänga av ljudet för systemet
genom att använda TV:n.
Returkanal för ljud
Du kan lyssna på ljudet från TV:n via systemet
genom att bara använda en HDMI-kabel.
Mer information om inställningen finns i
[Audio Return Channel] (sidan 49)
Språket följer med
När du ändrar språket för TV:ns skärmtext,
ändras även systemets språk för skärmtext efter
det att systemet har stängts av och slagits på.
Vägvalsstyrning
När du utför uppspelning med en
knapptryckning på den anslutna komponenten
startas systemet och systemets funktion ställs in
på HDMI1 eller HDMI2 (beroende på HDMIuttaget som används), och TV:ns ingång ställs in
automatiskt till den HDMI-ingång som
systemet är ansluten till.
Systemavstängning
Du kan stänga av systemet samtidigt med TV:n.
Obs!
• Systemet stängs inte av automatiskt om du spelar
musik eller om det är inställt på funktionen FM.
Uppspelning med en knapptryckning
När du trycker på N på fjärrkontrollen sätts
systemet och TV:n på. TV-funktionen ställs in
till den HDMI-ingång som systemet är
anslutet till.
Systemets ljudstyrning
Du kan förenkla funktionen att lyssna på ljud
från TV:n eller andra komponenter.
Du kan använda systemets ljudkontroll enligt
följande:
• När systemet slås på kan ljudet från TV:n eller
andra komponenter matas ut från systemets
högtalare.
38SE
Kalibrera rätt
högtalarinställningar
automatiskt
[Autom. kalibrering]
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration) ger
dig en perfekt ljudupplevelse genom att
inställningen för högtalarens avstånd, plats och
egenskaper justeras automatiskt.
Obs!
• Systemet avger ett högt testljud när [Autom.
kalibrering] startar. Du kan inte sänka volymen. Visa
barn och grannar hänsyn.
• Innan du använder [Autom. kalibrering] ser du till att
alla högtalare är anslutna till enheten och
surroundförstärkaren.
1
x Mätningen är inte OK.
Tryck på HOME.
Hörsamma uppmaningen och välj därefter
[OK] för att försöka igen.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
2
3
4
Tryck på C/c för att välja
[Inställn.].
Tryck på X/x för att välja
[Ljudinställningar] och tryck sedan på
Obs!
.
Välj [Autom. kalibrering] genom att
trycka på X/x och tryck sedan på
.
Bekräftelsemeddelandet för
[Autom. kalibrering] visas.
5
Anslut kalibreringsmikrofonen till A.CAL
MIC-uttaget på bakpanelen.
Tryck på X/x för att välja [OK].
Om du vill avbryta väljer du [Ångra].
7
Tryck på
.
[Autom. kalibrering] startar.
Systemet justerar högtalarinställningarna
automatiskt.
Var tyst under mätningen.
Obs!
• Innan du använder [Autom. kalibrering] ser du
till att surroundförstärkaren är på och att den är
installerad på en lämplig plats för trådlös
anslutning.
8
Bekräfta resultatet för [Autom.
kalibrering].
Avstånd och nivå för varje högtalare visas
på TV-skärmen.
Obs!
• Om mätningen misslyckas, hörsamma
uppmaningen och försök köra [Autom.
kalibrering] igen.
9
Tryck på X/x för att välja [OK] eller
[Ångra] och tryck sedan på
.
x Mätningen är OK.
Ställa in högtalarna
[Högtalarinställningar]
För att få bästa möjliga surroundljud ställer du in
högtalarnas avstånd från din lyssningsposition.
Använd sedan testtonen för att justera
högtalarnas balans.
1
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
2
3
4
Tryck på C/c för att välja
Andra åtgärder
Placera kalibreringsmikrofonen i öronnivå
på ett stativ eller liknande (medföljer ej).
Varje högtalares framsida bör vara vänd
mot kalibreringsmikrofonen och inga
föremål får finnas mellan högtalarna och
kalibreringsmikrofonen.
6
• Använd inte systemet medan funktionen
[Autom. kalibrering] pågår.
[Inställn.].
Tryck på X/x för att välja
[Ljudinställningar] och tryck sedan på
.
Tryck på X/x för att välja
[Högtalarinställningar] och tryck sedan
på
.
Skärmbilden [Högtalarinställningar] visas.
5
Tryck på X/x för att välja ett alternativ
och tryck sedan på
.
Kontrollera följande inställningar.
x [Avstånd]
När du flyttar högtalarna får du inte glömma att
ställa in parametrarna för avståndet från
lyssnarpositionen till högtalarna.
Du kan ställa in parametrarna från 0,0 till
7,0 meter.
[Främre vänster/höger] 3,0 m: Ställ in avståndet
för de främre högtalarna.
[Mitt] 3,0 m: Ställ in avståndet till
mitthögtalaren.
[Surround vänster/höger] 3,0 m: Ställ in
avståndet till surroundhögtalarna.
[Subwoofer] 3,0 m: Avståndet till subwoofern.
Koppla ur kalibreringsmikrofonen och välj
sedan [OK]. Resultatet implementeras.
39SE
7
x [Nivå]
Du kan justera högtalarnas ljudnivå. Du kan
ställa in parametrarna från –6,0 till +6,0 dB.
Kontrollera att du ställer in [Testton] på [På]
för att göra justeringen lättare.
[Främre vänster/höger] 0,0 dB: Ställ in nivån för
de främre högtalarna.
[Mitt] 0,0 dB: Ställ in nivån för mitthögtalaren.
[Surround vänster/höger] 0,0 dB: Ställ in nivån
för surroundhögtalarna.
[Subwoofer] 0,0 dB: Ställ in subwoofernivån.
Tryck på RETURN.
Systemet återgår till föregående skärmbild.
8
Tryck på X/x för att välja [Testton] och
tryck sedan på
.
9
Tryck på X/x för att välja [Av] och tryck
sedan på
.
Obs!
• Testtonssignalerna matas inte ut från HDMI (OUT)uttaget.
Tips!
• Tryck på 2 +/– för att justera alla högtalares volym
samtidigt.
x [Flyttning]
Du kan korrigera högtalarpositionen virtuellt
för att förbättra surroundeffekten.
Du kan ställa in systemet att stängas av vid en
förinställd tid så att du kan somna medan
du lyssnar på musik. Tiden kan ställas in
i intervaller om 10 minuter.
Obs!
Tryck på SLEEP.
• Den här inställningen återspeglas efter det att
funktionen [Autom. kalibrering] har utförts.
x [Testton]
Högtalarna spelar upp en testton för justering
av [Nivå].
[Av]: Testtonen sänds inte ut från högtalarna.
[På]: Testtonen sänds ut från varje högtalare i
tur och ordning medan nivån justeras. När du
väljer något av alternativen för
[Högtalarinställningar] hörs testtonen från varje
högtalare i tur och ordning.
Justera ljudnivån enligt följande.
1
2
Varje gång du trycker på SLEEP ändras
minutvisningen (den återstående tiden) i
frontpanelens teckenfönster med 10 minuter.
När du ställer in insomningstimern visas den
återstående tiden var femte minut.
När den återstående tiden är mindre än två
minuter blinkar SLEEP i frontpanelens
teckenfönster.
Så här kontrollerar du den återstående
tiden
Tryck en gång på SLEEP.
Ställ in [Testton] på [På].
Så här ändrar du den återstående tiden
Tryck på X/x för att välja [Nivå] och tryck
sedan på
.
Tryck på SLEEP flera gånger för att välja
önskad tid.
3
Tryck på X/x för att välja önskad
högtalartyp och tryck sedan på
.
4
Tryck på C/c för att välja vänster eller
höger högtalare och tryck därefter på X/x
för att justera nivån.
5
6
40SE
Använda insomningstimern
[På]: Du kan höra ljud från en virtuellt flyttad
högtalarposition som fastställts av funktionen
[Autom. kalibrering].
[Av]: Du kan höra ljud från den faktiska
högtalarpositionen.
Tryck på
.
Upprepa steg 3 till 5.
Koder för TV:n som kan styras
Inaktivera knapparna på
enheten
Om det finns flera koder i listan kan du försöka
ange dem en och en tills du hittar den som
passar din TV.
(Barnlås)
Du kan inaktivera knapparna på enheten
(förutom ?/1) för att förhindra att de används
av misstag, till exempel av barn
(barnlåsfunktion).
Tillverkare
PHILIPS
02, 03, 07
Tryck på x på enheten i mer än fem sekunder.
SAMSUNG
02, 08
LOCKED visas i frontpanelens teckenfönster.
Barnlåsfunktionen aktiveras och knapparna på
enheten är låsta. (Du kan använda systemet med
fjärrkontrollen.)
Om du vill avbryta trycker du på x i mer än fem
sekunder så att UNLOCK visas i frontpanelens
teckenfönster.
TOSHIBA
04
01 (standard)
LG
05
PANASONIC
06
Ändra ljusstyrkan för
frontpanelens teckenfönster
och strömindikatorn
Andra åtgärder
Obs!
• Om du trycker på enhetens knappar medan
barnlåsfunktionen är aktiverad blinkar LOCKED
i frontpanelens teckenfönster.
Kod
SONY
Tryck på DIMMER.
Varje gång du trycker på DIMMER ändras
ljusstyrkan för frontpanelens teckenfönster
och strömindikatorn.
Styra TV:n med den
medföljande
fjärrkontrollen
Genom att justera fjärrsignalen kan du styra en
TV med den medföljande fjärrkontroll.
Obs!
• Koden kan ändras eller återställas till
standardinställningen (SONYs) när du byter batterier
i fjärrkontrollen. Återställ då rätt kodnummer.
Spara energi i viloläge
Kontrollera att följande två inställningar
är gjorda:
– [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar]
är inställt på [Av] (sidan 49).
– [Snabbstartläge] är inställt på [Av] (sidan 49).
Förbereda fjärrkontrollen för att
styra TV:n
Tryck och håll in TV TV "/1 medan du anger
TV:ns tillverkarkod (se tabellen) med
nummerknapparna. Släpp sedan upp TV
TV "/1.
Om inställningen inte lyckas ändras inte den
registrerade koden. Mata in koden igen.
41SE
Skärmbilden Internetläsare
Visa webbplatser
1
Förbered för Internetanvändning.
Anslut systemet till ett nätverk (sidan 21).
2
Tryck på HOME.
Du kan kontrollera webbplatsinformation
genom att trycka på DISPLAY. Den information
som visas skiljer sig beroende på webbplats och
sidstatus.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
3
4
Tryck på C/c för att välja
[Nätverk].
Tryck på X/x för att välja [Internetläsare]
och tryck sedan på
.
Skärmbilden [Internetläsare] visas.
Obs!
• Vissa webbplatser kanske inte fungerar eller visas
på rätt sätt.
Ange en webbadress
Välj [URL-inmatning] på alternativmenyn.
Ange webbadressen med hjälp av tangentbordet
och välj sedan [Enter].
Så här anger du startsida
När den sida som du vill ange visas väljer du
[Gör till startsida] på alternativmenyn.
Återgå till föregående sida
Välj [Föregående sida] på alternativmenyn.
Om den föregående sidan inte visas när du väljer
[Föregående sida] väljer du [Fönsterlista] på
alternativmenyn och väljer den sida du vill
återgå till i listan.
Så här avslutar du Internetläsaren
Tryck på HOME.
A Sidtitel
B Sidadress
C Markör
Flytta genom att trycka på C/X/x/c. Placera
markören på den länk som du vill visa och
tryck på . Den länkade webbplatsen visas.
D SSL-ikon
Visas när den länkade webbadressen är säker.
E Indikator för signalstyrka
Visas när systemet är anslutet till ett trådlöst
nätverk.
F Förloppsindikator/inläsningsikon
Visas när sidan läses in och när filer hämtas
eller överförs.
G Textinmatningsfält
Tryck på
och välj sedan [Inmatn.] på
alternativmenyn för att öppna tangentbordet.
H Rullningslist
Tryck på C/X/x/c för att flytta sidan åt
vänster, uppåt, nedåt eller åt höger.
42SE
Tillgängliga alternativ
Olika inställningar och funktioner finns
tillgängliga genom att trycka på OPTIONS.
Vilka alternativ som är tillgängliga skiljer sig åt
beroende på situationen.
Information
[Webbläsarinställn.]
Visar inställningarna för
Internetläsaren.
• [Zoom]: Ökar eller minskar
storleken för det visade
innehållet.
• [JavaScript-inställn.]: Anger
om JavaScript ska aktiveras
eller inaktiveras.
• [Cookie-inställningar]:
Anger om cookies ska
accepteras eller inte.
• [SSL-larmvisning]: Anger
om SSL ska aktiveras eller
inaktiveras.
[Inmatn.]
Visar tangentbordet där du
kan ange tecken medan du
visar en webbplats.
[Ny rad]
Markören flyttas till nästa rad
i textinmatningsfältet.
[Radera]
Raderar ett tecken till vänster
om markören under
textinmatning.
[Fönsterlista]
Visar en lista över alla
webbplatser som är öppna för
tillfället.
Gör att du kan återgå till en
webbplats som visats tidigare
genom att välja fönstret.
[Bokmärkeslista]
Visar bokmärkeslistan.
[URL-inmatning]
Gör att du kan ange en
webbadress när
tangentbordet visas.
[Föregående sida]
Går till en sida som har visats
tidigare.
[Nästa sida]
Går till nästa sida som har
visats tidigare.
[Avbryt inläsning]
Stoppar inläsningen av en
sida.
[Läs in igen]
Läser in samma sida igen.
[Lägg till bokmärke]
Lägger till den webbplats som
visas för tillfället i
bokmärkeslistan.
Information
[Gör till startsida]
Anger den webbplats som
visas för tillfället som
startsida.
[Öppna i nytt fönster] Öppnar en länk i ett nytt
fönster.
[Teckenkodning]
Ställer in teckenkoden.
[Visa certifikat]
Visar servercertifikat som
skickas från sidor som har
stöd för SSL.
Ytterligare inställningar för
det trådlösa systemet
Aktivera trådlösa överföringar
mellan specifika enheter
Andra åtgärder
Alternativ
Alternativ
[Secure Link]
Du kan ange att den trådlösa anslutningen ska
länka huvudenheten till surroundförstärkaren
med hjälp av Secure Link-funktionen.
Den här funktionen kan hjälpa till att förhindra
störningar om du använder flera trådlösa
produkter eller om dina grannar använder
trådlösa produkter.
1
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
2
3
4
Tryck på C/c för att välja
[Inställn.].
Tryck på X/x för att välja
[Systeminställningar] och tryck sedan på
.
Tryck på X/x för att välja [Trådlös
ljudanslutning]. Tryck sedan på
.
Skärmen [Trådlös ljudanslutning] visas.
43SE
5
Tryck på X/x för att välja [Secure link] och
tryck sedan på
.
6
Tryck på X/x för att välja [På] och tryck
sedan på
.
7
Tryck på SECURE LINK på
surroundförstärkarens baksida.
Gå vidare till nästa steg inom några
minuter.
8
Så här avbryter du Secure Linkfunktionen
För huvudenheten
Välj [Av] i steg 6 ovan.
För surroundförstärkaren
Tryck på och håll ned SECURE LINK på
baksidan av surroundförstärkaren tills LINK/
STANDBY-indikatorn blir grön eller
blinkar grönt.
Om den trådlösa överföringen är
instabil
[Radiofrekvenskanal]
Om du använder flera trådlösa system, till
exempel trådlöst LAN (Local Area Network)
eller Bluetooth, kan de trådlösa signalerna vara
instabila. I det här fallet kan överföringen
förbättras genom att ändra följande inställning
för [Radiofrekvenskanal].
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
44SE
Tryck på C/c för att välja
[Inställn.].
Tryck på X/x för att välja
[Systeminställningar] och tryck sedan
på
.
Tryck på X/x för att välja [Trådlös
ljudanslutning]. Tryck sedan på
.
Skärmen [Trådlös ljudanslutning] visas.
5
Tryck på X/x för att välja
[Radiofrekvenskanal] och tryck sedan
på
.
6
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning och tryck sedan på
.
• [Auto]: Du bör vanligtvis välja det här
alternativet. Den bästa kanalen för
överföring väljs automatiskt.
• [1], [2], [3]: Systemet överför ljud genom
att fixera kanalen för sändning. Välj den
kanal som har bäst överföring.
När meddelandet [Secure Linkinställningen är klar.] visas trycker du
på
.
Surroundförstärkaren är länkad till
huvudenheten och LINK/STANDBYindikatorn blir orange.
Om meddelandet [Secure Linkinställningen misslyckades.] visas följer
du anvisningarna på skärmen.
1
4
Tryck på C/c för att välja [Start] och tryck
sedan på
.
Om du vill återgå till föregående visning
väljer du [Ångra].
9
2
3
Obs!
Överföringen kan förbättras genom att ändra
överföringskanal (frekvens) för de andra trådlösa
systemen. I bruksanvisningen till de andra trådlösa
systemen finns mer information.
Ikon
Beskrivning
[Inställningar för extern
ingång] (sidan 50)
Inställningar och justeringar
Anger
ingångsöverhoppningsinställnin
gar för varje extern ingång.
Använda inställningsmenyn
Du kan göra olika justeringar för funktioner
som t.ex. bild och ljud.
Standardinställningarna är understrukna.
[Nätverksinställningar]
(sidan 50)
Obs!
[Enkel inställning] (sidan 51)
Gör detaljerade inställningar för
Internet och nätverk.
Gör om Enkel inställning för att
göra grundinställningarna.
• Uppspelningsinställningar lagrade på skivan har
prioritet före inställningsdisplayens inställningar och
alla beskrivna funktioner kanske inte fungerar.
1
[Återställning] (sidan 51)
Återställer systemet till
fabriksinställningarna.
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
Tryck på C/c för att välja
[Inställn.].
Tryck på X/x för att välja ikonen för den
inställningskategori som ska ändras och
tryck sedan på
.
Du kan ställa in följande alternativ.
Ikon
Beskrivning
[Nätverksuppdatering]
(sidan 45)
Uppdaterar programvaran för
systemet.
[Bildinställningar] (sidan 45)
Gör bildinställningarna i
enlighet med typen av
anslutningsuttag.
[Ljudinställningar] (sidan 47)
Gör ljudinställningar i enlighet
med typen av anslutningsuttag.
[Nätverksuppdatering]
Information om uppdateringsfunktionerna
finns på följande webbplats:
För kunder i Europa och Ryssland:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
För kunder i övriga länder eller regioner:
http://www.sony-asia.com/section/support
Inställningar och justeringar
2
3
Under en programvaruuppdatering visas
UPDATING i frontpanelens teckenfönster.
Huvudenheten stängs av automatiskt när
uppdateringarna är klara. Vänta tills
programuppdateringen är klar. Starta inte och
stäng inte av huvudenheten och använd inte
huvudenhetens eller tv:ns funktioner.
[BD/DVDuppspelningsinställningar]
(sidan 48)
Gör detaljerade inställningar för
uppspelning av BD/DVDskivor.
[Bildinställningar]
[Barnspärr] (sidan 48)
Gör detaljerade inställningar för
barnspärrfunktionen.
[Musikinställningar] (sidan 48)
Gör detaljerade inställningar för
uppspelning av Super Audio
CD-skivor.
[Systeminställningar] (sidan 49)
Gör systemrelaterade
inställningar.
x [3D-utmatningsinst.]
[Auto]: Du bör vanligtvis välja det här
alternativet.
[Av]: Välj detta för att visa allt material i 2D.
Obs!
• 3D-video från HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)uttaget matas ut oavsett den här inställningen.
45SE
Obs!
(Om upplösningen är lägre än SD-upplösningen
visas den som SD-upplösning.)
[Video]: Ställer automatiskt in den lägsta
upplösningen.
• Den här inställningen gäller inte 3D-video från
HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)-uttaget.
x [BD-ROM 24p-utmatning]
x [TV-skärmsinställning för 3D]
Ställer in bildstorleken på din 3D-kompatibla TV.
[16:9]: Välj det här vid anslutning till en
bredbilds-TV eller en TV med
bredbildsfunktion.
[4:3]: Välj det här alternativet vid anslutning till
en tv med 4:3-format utan bredbildsfunktion.
[Auto]: Sänder ut videosignaler på 1920 × 1080p/
24 Hz endast om du ansluter en 1080/
24p-kompatibel tv via HDMI (OUT)-uttaget.
[På]: Välj det här alternativet när tv:n är
kompatibel med 1080/24p-videosignaler.
[Av]: Välj det här alternativet när tv:n inte är
kompatibel med 1080/24p-videosignaler.
x [Skärmformat]
x [DVD-ROM 24p-utmatning]
[Full]: Välj det här vid anslutning till en tv med
bredbildsfunktion. Visar en 4:3-skärmbild i
16:9-bildformat även på en bredbilds-tv.
[Normal]: Ändrar bildstorleken så att den passar
skärmstorleken med det ursprungliga
bildformatet.
[Auto]: Sänder ut videosignaler på 1920 ×
1080p/24 Hz endast om du ansluter en 1080/
24p-kompatibel tv via HDMI (OUT)-uttaget.
[Av]: Välj det här alternativet när tv:n inte är
kompatibel med 1080/24p-videosignaler.
x [TV-typ]
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
x [DVD-bildförhållande]
[Letterbox]: Visar en bred bild med svarta
remsor överst och nederst.
[Pan & Scan]: Visar en bild med full höjd på hela
skärmen, med avklippta sidor.
[Auto]: Identifierar automatiskt den externa
enhetens typ och växlar till matchande
färginställning.
[YCbCr (4:2:2)]: Matar ut YCbCr 4:2:2videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Matar ut YCbCr 4:4:4videosignaler.
[RGB]: Välj det här vid anslutning till en enhet
med ett HDCP-kompatibelt DVI-uttag.
x [HDMI Deep Colour-utmatning]
x [Bioomvandlingsläge]
[Auto]: Du bör vanligtvis välja det här
alternativet. Enheten identifierar automatiskt om
materialet är videobaserat eller filmbaserat och
växlar till lämplig omvandlingsmetod.
[Video]: Omvandlingsmetoden som passar för
videobaserat material väljs alltid oavsett material.
x [Bildutmatningsformat]
[HDMI]: Välj normalt [Auto]. Välj
[Originalupplösning] för att mata ut den
upplösning som spelades in på skivan.
46SE
[Auto]: Du bör vanligtvis välja det här
alternativet.
[16 bitar], [12 bitar], [10 bitar]: Matar ut 16-bitars/
12-bitars/10-bitars videosignaler när den anslutna
tv:n är kompatibel med Deep Color.
[Av]: Välj det här alternativet när bilden är
instabil eller färgerna verkar onaturliga.
x [SBM] (Super Bit Mapping)
[På]: Jämnar ut graderingen av videosignalerna
från HDMI (OUT)-uttaget.
[Av]: Välj det här alternativet när förvrängda
videosignaler eller onaturliga färger matas ut.
x [Pausläge] (endast BD/DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW)
[Auto]: Bilden, inklusive föremål som rör sig
dynamiskt, sänds ut utan darrningar. Normalt
ska du välja den här inställningen.
[Bildruta]: Bilden, inklusive föremål som inte
rör sig dynamiskt, sänds ut med hög upplösning.
[Ljudinställningar]
[HDMI]: Matar ut ljudet endast från HDMI
(OUT)-uttaget. Ljudformatet beror på den
anslutna komponenten.
Obs!
• När [Kontroll för HDMI] är inställt på [På] (sidan 49)
ställs [Ljudutmatning] automatiskt in på
[Högtalare+HDMI] och inställningen kan inte ändras.
• Ljudsignaler matas inte ut från HDMI (OUT)-uttaget
när [Ljudutmatning] är inställt på [Högtalare+HDMI]
och [HDMI1-ljudinmatningsläge] (sidan 49) är
inställt på [TV]. (gäller endast modeller för Europa.)
• När [Ljudutmatning] är inställt på [HDMI] är
utmatningsformatet för funktionen TV tvåkanaligt
linjärt PCM.
x [BD-ljudmixinställning]
x [Ljuddynamikkontroll]
Komprimerar ljudspårets dynamiska område.
[Auto]: Spelar upp med det dynamiska område
som angivits på skivan (endast BD-ROM).
[På]: Systemet återskapar ljudspåret med den
sortens dynamiskt område som
inspelningsteknikern avsåg.
[Av]: Ingen komprimering av dynamiskt område.
x [Dämpa ­ AUDIO]
Distorsion kan uppstå när du lyssnar på en
komponent som är ansluten till AUDIO-uttagen
(AUDIO IN L/R). Du kan undvika distorsion
genom att dämpa enhetens inmatningsnivå.
[På]: Dämpar inmatningsnivån.
Utmatningsnivån minskar med denna inställning.
[Av]: Normal nivå på insignalen.
x [Ljudutmatning]
Du kan välja utmatningsmetod där ljudsignalen
matas ut.
[Högtalare]: Matar endast ut flerkanaligt ljud
från systemets högtalare.
[Högtalare+HDMI]: Matar ut flerkanaligt ljud
från systemets högtalare och 2-kanaliga linjära
PCM-signaler från HDMI (OUT)-uttaget.
x [Ljudeffekt]
Du kan ställa in systemets ljudeffekter
(inställningen SOUND MODE (sidan 25)) till
av/på.
För en 2-kanalskälla kan du välja [Dolby Pro
Logic], [DTS Neo:6 Cinema] eller [DTS Neo:6
Music] för att simulera surroundljud.
[Sound Mode på]: Aktiverar
surroundljudeffekten i ljudläget (sidan 25). Den
övre gränsen för samplingsfrekvensen är inställd
på 48 kHz.
[Dolby Pro Logic]: 2-kanalskälla: Systemet
simulerar surroundljud från 2-kanalskällor och
matar ut ljud från alla 5.1-kanalshögtalare
(Dolby Pro Logic-avkodning).
[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]:
Systemet simulerar surroundljud från
2-kanalskällor och matar ut 6.1-kanaligt ljud
(avkodning för DTS Neo:6 Cinema/DTS Neo:6
Music-läge).
[Av]: Ljudeffekterna är inaktiverade. Du hör
ljudet så som det är inspelat.
Inställningar och justeringar
[På]: Matar ut ljudet som erhålls genom att
interaktivt ljud mixas med sekundärt ljud till
primärt ljud.
[Av]: Matar endast ut primärt ljud.
x [Högtalarinställningar]
Ställ in högtalarna för att få bästa möjliga
surroundljud. Mer information finns i Ställa in
högtalarna (sidan 39).
x [Autom. kalibrering]
Du kan kalibrera rätt inställningar automatiskt.
Mer information finns i Kalibrera rätt
högtalarinställningar automatiskt (sidan 38).
47SE
[BD/DVDuppspelningsinställningar]
x [BD-/DVD-menyspråk]
Du kan välja standardmenyspråk för BD-ROMskivor och DVD VIDEO-skivor.
När du väljer [Välj språkkod.] visas skärmbilden
där du anger språkkoden. Ange koden för ditt
språk, som finns i Lista över språkkoder
(sidan 63).
x [Ljudspråk]
Du kan välja standardspråk för spår för
BD-ROM-skivor eller DVD VIDEO-skivor.
När du väljer [Original] anges det språk som
prioriteras på skivan.
När du väljer [Välj språkkod.] visas skärmbilden
där du anger språkkoden. Ange koden för ditt
språk, som finns i Lista över språkkoder
(sidan 63).
[Barnspärr]
x [Lösenord]
Ställ in eller ändra lösenordet för funktionen
Barnspärr. Med ett lösenord kan du ange
begränsningar för uppspelning av BD-ROMoch DVD VIDEO-skivor och Internetvideo. Vid
behov kan du skilja på begränsningsnivåerna för
BD-ROM- och DVD VIDEO-skivor.
x [Regionskod för barnspärr]
Uppspelningen av vissa BD-ROM-skivor och
DVD VIDEO-skivor kan begränsas efter
geografiskt område. Avsnitt kan låsas eller bytas
ut mot andra avsnitt. Följ anvisningarna på
skärmen och ange ditt fyrsiffriga lösenord.
x [BD-barnspärr]/[DVD-barnspärr]/
[Barnspärr för internetvideo]
När du ställer in barnspärr kan avsnitt låsas eller
bytas ut mot andra avsnitt. Följ anvisningarna
på skärmen och ange ditt fyrsiffriga lösenord.
x [Textspråk]
Du kan välja standardspråk för undertexter för
BD-ROM-skivor och DVD VIDEO-skivor.
När du väljer [Välj språkkod.] visas skärmbilden
där du anger språkkoden. Ange koden för ditt
språk, som finns i Lista över språkkoder
(sidan 63).
x [Oklassade internetvideoprogram]
[Tillåt]: Tillåter uppspelning av oklassade
internetvideoprogram.
[Blockera]: Blockerar uppspelning av oklassade
internetvideoprogram.
x [Uppsp.lager för BD-hybridskivor]
[BD]: Spelar BD-lager.
[DVD/CD]: Spelar DVD- eller CD-lager.
[Musikinställningar]
x [BD-Internetanslutning]
x [Uppsp.lager för Super Audio CD]
[Tillåt]: Du bör vanligtvis välja det här
alternativet.
[Tillåt ej]: Förhindrar Internetanslutning.
[Super Audio CD]: Spelar upp Super Audio CDlagret.
[CD]: Spelar upp CD-lagret.
x [Uppsp.kanaler för Super Audio CD]
[DSD 2ch]: Spelar upp 2-kanalsområdet.
[DSD Multi]: Spelar upp flerkanalsområdet.
48SE
[Systeminställningar]
x [OSD-språk]
Du kan välja språk för systemets skärmtext.
x [Trådlös ljudanslutning]
Du kan göra ytterligare inställningar för det
trådlösa systemet Mer information finns i
Ytterligare inställningar för det trådlösa
systemet (sidan 43).
Du kan även kontrollera status för den trådlösa
överföringen. När trådlös överföring har
aktiverats visas [OK] till höger om [Tillstånd].
Du kan välja status för de mjuka knapparna
(sidan 11) och frontpanelens teckenfönster
(sidan 12).
[På]: De mjuka knapparna och frontpanelens
teckenfönster är belysta.
[Auto]: De mjuka knapparna och frontpanelens
teckenfönster stängs av när systemet inte
används.
x [Fjärrkontrollsensor] (endast BDV-N990W)
Du kan även välja att fjärrkontrollsensorn ska
användas enligt huvudenhetens position.
Lodrätt
Vågrätt
[Lodrätt/vågrätt]: Båda fjärrsensorerna är
aktiva. Den i lodrät position har prioritet.
[Lodrätt]: Endast den lodräta fjärrsensorn är
aktiv.
[Vågrätt]: Endast den vågräta fjärrsensorn är
aktiv.
x [HDMI-inställningar]
[Kontroll för HDMI]
[På]: På. Alla komponenter som är anslutna med
HDMI-kabeln i systemet kan styra varandra.
[Av]: Av.
Obs!
• Den här funktionen fungerar bara om [Kontroll för
HDMI] har värdet [På].
[HDMI1-ljudinmatningsläge] (endast
europeiska modeller)
Du kan välja ljudinmatningen för den
komponent som är ansluten till HDMI (IN 1)uttaget.
[HDMI1]: Ljudet från den komponent som är
ansluten till HDMI (IN 1)-uttaget matas in från
HDMI (IN 1)-uttaget.
[TV]: Ljudet från den komponent som är
ansluten till HDMI (IN 1)-uttaget matas in från
TV (DIGITAL IN OPTICAL)-uttaget.
x [Snabbstartläge]
[På]: Förkortar starttiden från viloläge. Du kan
använda systemet snabbt efter det att du har
startat det.
[Av]: Standardinställningen.
Inställningar och justeringar
x [Belysning/display]
[Audio Return Channel]
Denna funktion är tillgänglig när du ansluter
systemet till ett TV-HDMI IN-uttag som är
kompatibelt med funktionen Audio Return
Channel.
[Auto]: Systemet kan automatiskt ta emot TV:ns
digitala ljudsignal via en HDMI-kabel.
[Av]: Av.
x [Energisparande enhet]
[På]: Minskar strömförbrukningen när
volymnivån är låg.
[Av]: Normalt tillstånd. Systemet kan mata ut
ljudvolym.
x [Automatiskt viloläge]
[På]: Aktiverar funktionen [Automatiskt
viloläge]. Om du inte använder systemet under
30 minuter aktiveras viloläget automatiskt.
[Av]: Stänger av funktionen.
x [Automatisk informationsvisning]
[På]: Visar automatiskt information på skärmen
när visade titlar, bildlägen, ljudsignaler o.s.v.
ändras.
[Av]: Visar information endast när du trycker
på DISPLAY.
49SE
x [Skärmsläckare]
[Nätverksinställningar]
[På]: Aktiverar skärmsläckarfunktionen.
[Av]: Av.
x [Internetinställningar]
x [Meddelande om mjukvaruuppdat.]
[På]: Ställer in systemet så att du får information
om nyare programvaruversioner (sidan 45).
[Av]: Av.
x [Gracenote-inställningar]
[Auto]: Laddar automatiskt ned
skivinformation när du stoppar uppspelningen
av skivan. Systemet måste vara anslutet till
nätverket för att informationen ska kunna
hämtas.
[Manuellt]: Hämtar skivinformationen om
[Videosökning] eller [Musiksökning] är valt.
x [Systeminformation]
Du kan visa systemets programvaruversion och
MAC-adressen.
x [Mjukvarulicensinformation]
Du kan visa information om programvarulicens.
[Inställningar för
extern ingång]
Överhoppningsinställningen är en praktisk
funktion som du kan använda om du vill hoppa
över ingångar när du väljer en funktion.
x [HDMI1]/[HDMI2]/[TV]/[AUDIO]
[Hoppa ej över]: Systemet hoppar inte över den
valda funktionen om du väljer funktionen
genom att trycka på FUNCTION.
[Hoppa över]: Systemet hoppar över den valda
funktionen om du väljer funktionen genom att
trycka på FUNCTION.
Anslut systemet till nätverket i förväg. Mer
information finns i Steg 3: Förbereda för
nätverksanslutning (sidan 21).
[Anslutning med hjälp av kablar]: Välj
det här alternativet när du ansluter till
en bredbandsrouter med en LAN-kabel.
[Trådlösa inställningar (inbyggda)]: Välj detta
när du använder det trådlösa nätverket som är
inbyggt i systemet för trådlös nätverksanslutning.
[Visa nätverkstillstånd]: Visar aktuellt
nätverkstillstånd.
Tips!
• Du hittar mer information på följande webbplats
under vanliga frågor:
För kunder i Europa och Ryssland:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
För kunder i övriga länder eller regioner:
http://www.sony-asia.com/section/support
x [Nätverksdiagnos]
Du kan köra en nätverksdiagnos för att
kontrollera om nätverksanslutningen är korrekt.
x [Inställningar för ansluten server]
Anger om den anslutna DLNA-servern ska visas
eller inte.
x [Installation av Renderer]
[Automatisk åtkomstbehörighet]: Anger om
automatisk åtkomst från en nyligen identifierad
DLNA-styrenhet ska tillåtas eller inte.
[Smart Val]: Tillåter att en Sony DLNAstyrenhet hittar systemet som målkomponent
för styrning med hjälp av den infraröda strålen.
Du kan aktivera eller stänga av funktionen.
[Renderer-namn]: Visar systemets namn så som
det visas på andra DLNA-enheter i nätverket.
x [Åtkomstbehörighet för Renderer]
Anger om kommandon från DLNA-styrenheter
ska accepteras eller inte.
50SE
x [Party-autostart]
[På]: Startar ett PARTY eller ansluter till ett
befintligt PARTY på begäran från en
nätverksenhet som är kompatibel med
funktionen PARTY STREAMING.
[Av]: Av.
x [Registrering av Media Remote-apparater]
Registrerar din Media Remote-apparat.
x [Registrerade Media Remote-apparater]
Visar en lista över registrerade Media Remoteapparater.
[På]: Gör att du kan starta systemet från Media
Remote-apparaten.
[Av]: Av.
[Enkel inställning]
x [Enkel initialinställning]
Kör [Enkel initialinställning] för att göra
grundinställningarna. Följ anvisningarna på
skärmen.
Inställningar och justeringar
x [Fjärrstart]
x [Enkla nätverksinställningar]
Kör [Enkla nätverksinställningar] för att göra
grundinställningar för nätverket. Följ
anvisningarna på skärmen.
[Återställning]
x [Återställning till fabriksinställningarna]
Du kan återställa systeminställningarna till
fabriksinställningarna genom att välja
inställningsgruppen. Alla inställningar inom
gruppen återställs.
x [Nollställ personlig information]
Du kan radera din personliga information som
lagrats i systemet.
51SE
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Ställ inte vätskefyllda föremål, t.ex. en vas, på
systemet och placera inte systemet i närheten av
vatten, t.ex. bredvid ett badkar eller en dusch,
eftersom det kan orsaka brand och elektriska stötar.
Om ett föremål eller vätska skulle råka komma in
inuti höljet kopplar du genast bort strömmen till
systemet. Låt sedan en kvalificerad tekniker
kontrollera systemet innan du använder det igen.
• Vidrör inte nätkabeln med våta händer. Om du gör
det kan du få en elektrisk stöt.
Användning
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda
enheten under en längre tid bör du koppla ur den från
vägguttaget. När du kopplar bort nätkabeln drar du
i kontakten. Dra aldrig i sladden.
• Om systemet tas direkt från en kall till en varm plats
eller om det placeras i ett mycket fuktigt rum kan
kondens bildas på linserna inuti enheten. Om detta
inträffar kanske inte systemet kommer att fungera
ordentligt. Ta då ur skivan och låt systemet stå på i en
halvtimme tills kondensen avdunstat.
• Ta ut skivan när du flyttar på systemet. Om du inte
gör det kan skivan skadas.
• Om något föremål skulle råka hamna inuti enhetens
hölje kopplar du bort strömmen och lämnar in
enheten till behörig tekniker för kontroll innan
du använder den igen.
Placering
Justera volymen
• Placera systemet på en plats med tillräcklig
ventilering för att undvika att systemet blir för varmt.
• Om du spelar med hög volym och under en längre tid,
blir höljet varmt. Det är inte ett tecken på att något är
fel. Du bör emellertid vara försiktig med att vidröra
de heta ytorna. Placera inte systemet där utrymmet
runt det är begränsat. Om inte luften kan cirkulera
fritt finns risk för överhettning.
• Blockera inte ventilationsgallren genom att placera
saker på systemet. Systemet är utrustat med en kraftig
förstärkare. Om ventilationshålen är blockerade kan
systemet överhettas och sluta att fungera.
• Placera inte systemet på ytor med ett material som
kan blockera ventilationsöppningarna (som t.ex.
textilier, mattor och liknande) eller, av samma
anledning, i närheten av gardiner och dylikt.
• Installera inte systemet i ett slutet utrymme, såsom
en bokhylla eller liknande.
• Placera inte systemet i närheten av värmekällor, till
exempel element och ventilationskanaler, och inte
heller i direkt solljus, där det är mycket dammigt eller
där systemet kan utsättas för mekaniska vibrationer
och stötar.
• Placera inte systemet så att det lutar. Det är enbart
avsett att användas i horisontellt läge.
• Håll systemet och skivor borta från utrustning med
starka magnetfält, till exempel mikrovågsugnar eller
stora högtalare.
• Skruva inte upp volymen när du lyssnar på ett avsnitt
med mycket låga signalstyrkor eller ingen signal alls.
Högtalarna kan då skadas när volymen kommer till
högre nivåer.
Strömkällor
52SE
• Placera inga tunga föremål på systemet.
• Placera inga metallföremål framför frontpanelen.
De kan begränsa mottagningen av radiovågor.
• Placera inte systemet på en plats där medicinsk
utrustning används. Det kan leda till att den
medicinska utrustningen inte fungerar som den ska.
• Om du använder en pacemaker eller någon annan
medicinsk apparatur bör du kontakta din läkare eller
tillverkaren av din medicinska apparat innan den
trådlösa LAN-funktionen används.
Rengöring
• Rengör höljet, panelen och reglagen med en mjuk
duk fuktad med milt rengöringsmedel. Använd inte
skursvamp, skurmedel eller lösningsmedel som t.ex.
sprit eller bensin.
Om du har frågor eller problem rörande systemet
kontaktar du din närmaste Sony-återförsäljare.
Rengöring av skivor, skiv-/
linsrengöring
• Använd inte de rengöringsskivor eller den skiv-/
linsrengöring (våt- eller sprejtyp) som finns
tillgänglig i handeln. Dessa kan skada apparaten.
Utbyte av delar
• Om systemet repareras kan reparerade delar samlas
in för återanvändning eller återvinning.
TV:ns färger
• Om högtalarna gör att färgerna visas felaktigt på TVskärmen stänger du av TV:n och slår sedan på den
igen efter 15–30 minuter. Om färgproblemet kvarstår
placerar du högtalarna längre bort från TV:n.
VIKTIGT MEDDELANDE
Försiktighet! Det här systemet kan visa en stillbild
(video eller skärmbild) på TV-skärmen under en
obegränsad tid. Om du låter bilden vara kvar på
skärmen under mycket lång tid kan TV:n få
permanenta skador. Detta gäller särskilt för
projektions-TV-apparater.
Om skivor
Hantering av skivor
• Håll skivor endast på kanterna för att hålla
dem rena. Vidrör inte spelytan.
• Fäst inte papper eller tejp på skivorna.
När du ska flytta systemet
• Innan du flyttar systemet kontrollerar du att det inte
sitter någon skiva i det och tar bort nätkabeln från
vägguttaget.
Rengöring
• Innan du spelar upp måste du rengöra skivan
med en rengöringsduk.
Torka av skivan från mitten och utåt.
Ytterligare information
• Låt inte skivor ligga i direkt solljus, nära
värmekällor t.ex. en varmluftsventil eller i en
bil som är parkerad i solen eftersom
temperaturen kan bli mycket hög inuti bilen.
• När du inte spelar skivorna ska de förvaras
i fodralet.
• Använd inte lösningsmedel som bensin,
thinner, speciella rengöringsmedel eller
antistatiska sprejer avsedda för LP-skivor.
Om du försöker spela upp skivor som inte är av
standardformat eller som inte är runda (t.ex.
skivor som är formade som kort, hjärtan eller
stjärnor) kan det uppstå funktionsfel.
Använd inte skivor som har något av de
skivtillbehör som finns att köpa i handeln,
t.ex. i form av extra etiketter eller ringar.
53SE
Felsökning
PROTECT och PUSH PWR visas växelvis
i frontpanelens teckenfönster.
Om du får något av följande problem med
systemet kan du använda denna
felsökningsguide för att försöka lösa det innan
du lämnar in systemet för reparation. Om du
inte kan lösa problemet kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Observera att om servicepersonalen byter ut
några delar under reparationen, kan de komma
att behålla dessa delar.
Om det uppstår ett problem med funktionen för
trådlöst ljud låter du en Sony-återförsäljare
kontrollera hela systemet tillsammans
(huvudenhet och surroundförstärkare).
LOCKED visas i frontpanelens teckenfönster.
t Tryck på ?/1 för att stänga av systemet och
kontrollera följande när STANDBY har
försvunnit:
• Har högtalarkablarna + och – kortslutits?
• Använder du bara de specificerade
högtalarna?
• Finns det något som blockerar systemets
ventilationshål?
• När du har kontrollerat punkterna ovan och
åtgärdat eventuella problem, startar du
systemet. Om orsaken till problemet inte kan
fastställas efter kontrollerna ovan, kontaktar
du närmaste Sony-återförsäljare.
t Inaktivera barnlåsfunktionen (sidan 41).
Allmänt
Strömmen slås inte på.
t Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
t Avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten
är för långt.
t Fjärrkontrollens batterier är svaga.
Skivan matas inte ut och det går inte att ta bort
skivan även efter det att du tryckt på Z.
t Prova följande:
1 Tryck på och håll ned N och Z på
enheten i mer än fem sekunder för att mata
ut skivan.
2 Ta ut skivan.
3 Koppla ur nätkabeln från vägguttaget och
anslut den sedan igen efter några minuter.
t Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller
det lokala auktoriserade Sony-servicestället.
Exxxx visas i frontpanelens teckenfönster.
t Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller
det lokala auktoriserade Sony-servicestället
och meddela felkoden.
visas utan några meddelanden på TV-skärmen.
t Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller
det lokala auktoriserade Sony-servicestället.
Bild
Du får ingen bild.
t Kontrollera systemets utmatningsmetod
(sidan 18).
Systemet fungerar inte som det ska.
Ingen bild visas vid anslutning via HDMI-kabel.
t Koppla ur nätkabeln från vägguttaget, anslut
den sedan igen efter några minuter.
t Enheten är ansluten till en inmatningsenhet
som inte är HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection)-kompatibel (HDMI tänds
inte i frontpanelens teckenfönster) (sidan 18).
Meddelanden
[En ny mjukvaruversion finns tillgänglig på
nätverket. Uppdatera under
”Nätverksuppdatering”.] visas på TV-skärmen.
t Se [Nätverksuppdatering] (sidan 45) för att
uppdatera systemet till en nyare
programvaruversion.
54SE
DEMO. LOCK visas i frontpanelens teckenfönster.
3D-bilder från HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)-uttaget
visas inte på TV-skärmen.
t Det kan hända att 3D-bilder inte visas
beroende på TV:n eller videokomponenten.
Ingen bild visas när upplösningen för video som valts
i [Bildutmatningsformat] är felaktig.
t Tryck på och håll ned N och VOL – på
enheten i mer än 5 sekunder för att återställa
upplösningen för videoutgång till den lägsta
upplösningen.
Det mörka området i bilden är för mörkt eller det
ljusa området är för ljust eller onaturligt.
t Ställ in [Bildkvalitetsläge] på [Standard]
(förinställning) (sidan 33)).
Bilden matas inte ut på rätt sätt.
Ingen bild visas efter det att en video-/fotofil har
spelats upp på iPod/iPhone. (gäller endast
europeiska och australienska modeller.)
t Välj ingång på TV:n för det här systemet.
Ljud
Du får inget ljud.
t Högtalarkablarna är inte ordentligt anslutna.
t Kontrollera högtalarinställningarna
(sidan 39).
Super Audio CD-ljudet från en komponent som är
ansluten till HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)-uttaget
matas inte ut.
Det finns bildstörningar.
t Ställ in [Kontroll för HDMI] i [HDMIinställningar] i [Systeminställningar] till [På]
(sidan 49). Ställ in [Audio Return Channel]
under [HDMI-inställningar] i
[Systeminställningar] på [Auto] (sidan 49).
t Kontrollera att TV:n är kompatibel med
funktionen Audio Return Channel.
t Kontrollera att en HDMI-kabel är ansluten till
ett uttag på TV:n som är kompatibel med
funktionen Audio Return Channel.
t Rengör skivan.
t Om bildutmatningen från ditt system går
genom din videobandspelare för att komma till
TV:n, kan den kopieringsskyddssignal som
vissa BD/DVD-program tillämpar påverka
bildens kvalitet. Om du fortfarande har
problem trots att du anslutit enheten direkt till
TV:n kan du prova att ansluta enheten till de
andra ingångarna.
En bild visas inte på hela TV-skärmen.
t Kontrollera [TV-typ]-inställningen under
[Bildinställningar] (sidan 45).
t Skivans bildförhållande är fast.
TV:n visar färgerna felaktigt.
t Om högtalarna används tillsammans med en
CRT-baserad TV eller projektor ska de
placeras åtminstone 0,3 meter från TV:n.
t Om TV:n fortfarande uppvisar oregelbundna
färger, stäng av den och slå sedan på den igen
efter 15–30 minuter.
t Se till att inga magnetiska föremål (magnetlås
på TV-stativ, hälsoapparater, leksaker o.s.v.)
har placerats nära högtalarna.
t HDMI (IN 1) och HDMI (IN 2) accepterar inte
ljudformat som är kopieringsskyddade. Anslut
komponentens analoga ljudutgång till
enhetens AUDIO-uttag (AUDIO IN L/R).
Det hörs inget ljud från TV:n via HDMI (OUT)-uttaget
när du använder funktionen Audio Return Channel.
Ytterligare information
t Kontrollera [Bildutmatningsformat]inställningarna under [Bildinställningar]
(sidan 46).
t Om de analoga och digitala signalerna matas ut
samtidigt ställer du in [BD-ROM 24putmatning] eller [DVD-ROM 24p-utmatning]
i [Bildinställningar] på [Av] (sidan 46).
t När det gäller BD-ROM-skivor kontrollerar du
inställningarna för [BD-ROM 24p-utmatning]
i [Bildinställningar] (sidan 46).
Systemet matar inte ut ljudet för TV-program på rätt
sätt när det är anslutet till en digitalbox.
t Ställ in [Audio Return Channel] i [HDMIinställningar] i [Systeminställningar] på [Av]
(sidan 49).
t Kontrollera anslutningen (sidan 19).
Det hörs ett brummande eller brusande ljud.
t Flytta TV:n bort från ljudkomponenterna.
t Rengör skivan.
Ljudet förlorar stereoeffekten när du spelar
en CD-skiva.
t Välj stereoljud genom att trycka på AUDIO
(sidan 35).
55SE
Ljudet hörs bara från mitthögtalaren.
t Beroende på vilken skiva du spelar kanske
ljudet bara kommer från mitthögtalaren.
Inget eller bara ett svagt ljud hörs från
surroundhögtalarna.
t Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna (sidan 17, 39).
t Kontrollera ljudlägesinställningen (sidan 25).
t Beroende på källan kan effekten från
surroundhögtalarna vara mindre märkbar.
t En 2-kanalskälla spelas upp.
En ansluten komponents ljud förvrängs.
t Minska nivån på insignalen för den anslutna
komponenten genom att ställa in
[Dämpa ­ AUDIO] (sidan 47).
Trådlöst ljud
Den trådlösa överföringen aktiveras inte eller det
hörs inget ljud från surroundhögtalarna.
t Kontrollera LINK/STANDBY-indikatorns
status på surroundförstärkaren.
• Stängs av.
– Kontrollera att surroundförstärkarens
nätströmskabel är ordentligt inkopplad.
– Starta surroundförstärkaren genom att
trycka på "/1 på surroundförstärkaren.
• Blinkar grönt snabbt.
– 1 Tryck på "/1 på surroundförstärkaren.
2 Sätt in den trådlösa transceivern i
surroundförstärkaren på rätt sätt.
3 Tryck på "/1 på surroundförstärkaren.
• Blinkar rött.
– Tryck på "/1 för att stänga av
surroundförstärkaren och kontrollera
följande punkter.
1 Har högtalarkablarna + och –
kortslutits?
2 Finns det något som blockerar
surroundförstärkarens
ventilationshål?
När du har kontrollerat punkterna ovan
och åtgärdat eventuella problem, startar
du surroundförstärkaren. Om orsaken till
problemet inte kan fastställas efter
kontrollerna ovan, kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
56SE
• Blinkar långsamt grönt eller orange eller
lyser röd.
– Se till att den trådlösa transceivern är
insatt på rätt sätt i huvudenheten.
– Gör [Secure Link]-inställningen igen
(sidan 43).
– Ljudöverföringen är dålig. Flytta
surroundförstärkaren så att LINK/
STANDBY-indikatorn blir grön eller
orange.
– Flytta bort systemet från andra trådlösa
enheter.
– Undvik att använda några andra trådlösa
enheter.
• Blir grön eller orange.
– Kontrollera högtalarnas anslutningar och
inställningar.
Brus hörs från surroundhögtalarna eller ljudet från
surroundhögtalarna hoppar.
t Den trådlösa överföringen är instabil. Ändra
[Radiofrekvenskanal]-inställningen i [Trådlös
ljudanslutning] (sidan 44).
t Placera enheten och surroundförstärkaren
närmare varandra.
t Installera inte enheten och
surroundförstärkaren i ett stängt skåp, på ett
metallrack eller under ett bord.
Radiomottagare
Det går inte att ställa in radiostationer.
t Kontrollera att antennen är ordentligt
ansluten. Justera antennen eller anslut en
extern antenn om så behövs.
t Stationernas signalstyrka är för svag (när du
använder automatisk inställning). Ställ in
manuellt.
Uppspelning
Skivan spelas inte.
t Regionskoden på BD/DVD-skivan matchar
inte systemets kod.
t Kondens har bildats inuti enheten och kan
skada linserna. Avlägsna skivan och lämna
enheten påslagen i ungefär en halvtimme.
t Systemet kan inte spela en inspelad skiva som
inte har stängts (sidan 58).
Filnamn visas inte på rätt sätt.
t Systemet kan endast visa teckenformat som
överensstämmer med ISO 8859-1. Övriga
teckenformat kan visas på ett annat sätt.
t Beroende på programmet som användes för
att skriva kan angivna tecken visas på ett
annat sätt.
Skivan startar inte från början.
t Du har valt att återuppta uppspelningen. Tryck
på OPTIONS för att välja [Spela från början]
och tryck därefter på .
Uppspelningen startar inte från den punkt där du
senast stoppade uppspelningen.
Språket för ljudspåret/undertexten eller vinklar kan
inte ändras.
t Försök att använda BD- eller DVD-menyn
t Spår med flera språk/undertexter eller flera
vinklar finns inte inspelade på BD- eller DVDskivan som spelas.
Det går inte att spela bonusinnehåll eller andra data
som finns på en BD-ROM-skiva.
t Prova följande:
1 Ta ut skivan.
2 Stäng av systemet.
3 Ta bort och anslut USB-enheten igen
(sidan 28).
4 Slå på systemet.
5 Lägg i BD-ROM-skivan med
BONUSVIEW/BD-LIVE.
USB-enhet
USB-enheten kan inte identifieras.
t Prova följande:
1 Stäng av systemet.
2 Ta bort och anslut USB-enheten igen.
3 Slå på systemet.
t Se till att USB-enheten är korrekt ansluten till
(USB)-porten.
t Kontrollera om USB-enheten eller kabeln
är skadad.
BRAVIA Internet Video
Bilden eller ljudet är dåligt eller vissa program visas
med färre detaljer, speciellt vid snabba rörelser eller
i mörka omgivningar.
t Bild- eller ljudkvaliteten kan vara dålig
beroende på Internetleverantör.
t Bild- och ljudkvaliteten kan förbättras genom
att anslutningshastigheten ändras. Sony
rekommenderar en anslutningshastighet på
minst 2,5 Mbit/s för standardupplöst video och
10 Mbit/s för högupplöst video.
t Alla filmer innehåller inte ljud.
Bilden är liten.
t Tryck på X för att zooma in.
BRAVIA Sync ([Kontroll för HDMI])
Funktionen [Kontroll för HDMI] fungerar inte
(BRAVIA Sync).
t Kontrollera att [Kontroll för HDMI] är inställt
på [På] (sidan 49).
t Om du ändrar HDMI-anslutningen stänger du
av systemet och slår sedan på det igen.
t Om det blir strömavbrott ställer du in
[Kontroll för HDMI] på [Av] och ställer sedan
in [Kontroll för HDMI] på [På] (sidan 49).
t Kontrollera följande och läs
användarinstruktionerna som medföljde
komponenten.
• Att den anslutna komponenten är
kompatibel med funktionen [Kontroll för
HDMI].
• Att den anslutna komponentens inställning
för funktionen [Kontroll för HDMI] är
korrekt.
Ytterligare information
t Återupptagningspunkten kan beroende
på skiva rensas ur minnet när
• du öppnar skivfacket.
• du kopplar bort USB-enheten.
• du spelar upp annat material.
• du stänger av enheten.
t Kontrollera om USB-enheten är påslagen.
t Om USB-enheten är ansluten via ett USB-nav,
kopplar du bort den och ansluter USB-enheten
direkt till enheten.
Nätverksanslutning
Systemet kan inte ansluta till nätverket.
t Kontrollera nätverksanslutningen (sidan 21)
och nätverksinställningarna (sidan 50).
57SE
Anslutning till trådlöst LANnätverk
Det går inte att ansluta datorn till Internet efter det
att du har utfört [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
t Routerns trådlösa inställningar kan ändras
automatiskt om du använder funktionen
Wi-Fi Protected Setup innan du ändrar
routerns inställningar. Om så är fallet kan du
ändra de trådlösa inställningarna för datorn
därefter.
Det går inte att ansluta systemet till nätverket eller
nätverksanslutningen är instabil.
t Kontrollera att den trådlösa LAN-routern är
påslagen.
t Kontrollera nätverksanslutningen (sidan 21)
och nätverksinställningarna (sidan 50).
t Beroende på användningsmiljö, inklusive
väggmaterial, mottagningsförhållanden för
radiovågor och hinder mellan systemet (eller
USB-nätverkskort för trådlöst LAN) och den
trådlösa LAN-routern, kan det hända att
kommunikationsavståndet förkortas. Flytta
systemet och den trådlösa LAN-routern
närmare varandra.
t Enheter som använder ett frekvensband på
2,4 GHz, t.ex. en mikrovågsugn, Bluetoothenhet eller digital trådlös enhet, kan störa
kommunikationen. Flytta bort systemet från
sådana enheter eller stäng av dem.
Den trådlösa routern som du vill använda visas inte i
listan över trådlösa nätverk.
t Tryck på RETURN för att återgå till
föregående skärmbild och prova [Trådlösa
inställningar (inbyggda)] eller [Trådlös USBanslutning] igen. Om den trådlösa routern
fortfarande inte identifieras väljer du
[Manuell registrering].
Spelbara skivor
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (musik-CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
-Eftersom Blu-ray Disc specifikationerna är nya och
fortsätter att utvecklas, kan en del skivor eventuellt
inte spelas beroende på skivtyp och version.
Ljudutmatningen skiljer sig också beroende på källa,
uttag för anslutning och valda ljudinställningar.
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inklusive organiskt pigment
av typen BD-R (LTH-typ)
BD-R-skivor som spelats in på en dator kan inte
spelas upp om oanvända delar är inspelningsbara.
3) Det går inte att spela en CD- eller DVD-skiva om den
inte har stängts. Mer information finns i
användarinstruktionerna som medföljer
inspelningsenheten.
Skivor som inte kan spelas
• BD-skivor med kassett
• BDXL-skivor
• DVD-RAM-skivor
• HD DVD-skivor
• DVD Audio-skivor
• PHOTO CD-skivor
• Datadelen på CD-extra
• Super-VCDs
• Sidan med ljudmaterial på DualDisc-skivor
Anmärkningar om skivor
Den här produkten är utformad för att spela upp
skivor som följer CD-standarden (Compact Disc).
DualDisc-skivor och vissa musikskivor som
kodats med tekniker för upphovsrättsskydd
överensstämmer inte med CD-standarden
(Compact Disc). Därför är dessa skivor
eventuellt inte kompatibla med denna produkt.
58SE
Om uppspelning av en BD/DVD-skiva
Programvarutillverkaren kan avsiktligen ha
ställt in vissa uppspelningsfunktioner på en
BD/DVD-skiva. Eftersom det här systemet
kommer att spela en BD/DVD-skiva enligt det
skivinnehåll som programvarutillverkaren har
skapat är det möjligt att vissa
uppspelningsfunktioner inte är tillgängliga.
Spelbara filtyper
Video
Filformat
Filtillägg
MPEG-1 Video/PS1)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS1)6)
”.mpg”, ”.mpeg”, ”.m2ts”,
”.mts”
Om BD-/DVD-skivor med dubbla lager
Xvid
”.avi”
Uppspelningsbilden och ljudet kan försvinna
tillfälligt när lagren byts.
MPEG4/AVC1)5)
”.mkv”, ”.mp4”, ”.m4v”,
”.m2ts”, ”.mts”
WMV91)5)
”.wmv”, ”.asf”
AVCHD2)
3)5)
Real-video7)
”.rmvb”
Regionskod (endast BD-ROM/
DVD VIDEO)
Musik
Filformat
Filtillägg
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
”.mp3”
AAC/HE-AAC1)4)5)
”.m4a”
WMA9 Standard1)4)
”.wma”
LPCM
”.wav”
Foto
Filformat
Filtillägg
JPEG
”.jpg”, ”.jpeg”
GIF8)
”.gif”
PNG8)
”.png”
MPO9)
”.mpo”
Ytterligare information
Systemet har en regionskod som står tryckt på
enhetens undersida och spelar endast BD-ROM/
DVD VIDEO-skivor (endast uppspelning) som
är märkta med samma regionskoder eller ALL .
1)
Systemet spelar inte upp filer som kodats med DRM.
AVCHD Ver.2.0 (AVCHD 3D/Progressive)kompatibel.
3) Systemet spelar upp filer i AVCHD-format som har
spelats in med en digital videokamera eller liknande.
För att du ska kunna visa filer i AVCHD-format
måste skivan med filerna i AVCHD-format vara
stängda.
4)
Systemet spelar inte filer som kodats med
Lossless o.s.v.
5)
Systemet spelar inte upp dessa filer via DLNAfunktionen.
6) Systemet spelar endast upp i SD-upplösning via
DLNA-funktionen.
7)
Endast modeller för Singapore, Thailand och Taiwan.
8)
Systemet spelar inte upp animerade PNG- eller
animerade GIF-filer.
9)
För MPO-filer andra än 3D, visas nyckelbilden
eller den första bilden.
2)
59SE
Obs!
• Vissa filer kanske inte går att spela beroende på
format, kodning, inspelningsförhållanden och
DLNA-serverns status.
• Vissa filer som redigerats på en dator kanske inte kan
spelas upp.
• Systemet kan identifiera följande filer och mappar på
BD­, DVD- och CD-skivor och USB-enheter:
– upp till mappar i det 9:e lagret, inklusive
rotmappen
– upp till 500 filer/mappar i ett enskilt lager
• Systemet kan identifiera följande filer och mappar
som finns sparade på DLNA-servern:
– upp till mapparna i det 19:e lagret
– upp till 999 filer/mappar i ett enskilt lager
• Det kan hända att vissa USB-enheter inte fungerar
med det här systemet.
• Systemet kan identifiera Mass Storage Class (MSC)enheter (t.ex. flashminne eller hårddisk), enheter för
stillbildstagning (SICD) och tangentbord med
101 tangenter.
• Undvik att data, USB-minnet eller andra enheter
skadas genom att stänga av systemet innan du sätter i
eller tar bort USB-minnet eller andra enheter.
• Systemet kan kanske inte spela upp videofiler med
högre bithastighet från DATA CD-skivor jämnt.
Du bör spela videofiler med hög bithastighet via en
DATA DVD- eller DATA BD-skiva.
Ljudformat som stöds
Följande ljudformat stöds av det här systemet.
Funktion
Format
”BD/DVD”
”HDMI1”
”HDMI2”
”TV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Dolby Digital
a
a
a
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
–
DTS
a
a
a
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1
–
–
–
DTS96/24
a
–
–
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
–
DTS-HD
Master Audio
a
–
–
a: Format som stöds.
–: Format som inte stöds.
Obs!
• HDMI (IN 1) och HDMI (IN 2) matar inte in ljud om
ljudformatet innehåller kopieringsskydd, till exempel
Super Audio CD- och DVD-Audio-ljud.
• För LPCM 2ch-formatet är den samplingsfrekvens
som stöds för den digitala signalen upp till 96 kHz när
du använder funktionen HDMI1 eller HDMI2 och
48 kHz när du använder funktionen TV.
• För LPCM 5.1ch-formatet är den samplingsfrekvens
som stöds för den digitala signalen upp till 48 kHz när
du använder HDMI1 eller HDMI2-funktionen.
60SE
Högtalare
Tekniska data
Främre (SS-TSB113) för BDV-N990W/
BDV-N890W
Mått (cirka)
Förstärkardel
UTEFFEKT (märkt)
Främre V/Främre H:
UTEFFEKT (referens)
Främre V/Främre H:
78 W + 78 W (vid 3 ohm,
1 kHz, 1 % THD)
125 W (per kanal vid
3 ohm, 1 kHz)
250 W (vid 6 ohm, 1 kHz)
250 W (vid 6 ohm, 80 Hz)
Videodelen
Utgångar
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
Typ A (19-stifts)
BD/DVD/Super Audio CD/CD-system
Signalformatsystem
Främre (SS-TSB112) för BDV-N790W
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
NTSC/PAL
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
Typ A (för anslutning
av USB-minne,
minneskortläsare, digital
stillbildskamera och digital
videokamera)
Vikt (cirka)
LAN (100)-kontakt
Mått (cirka)
IEEE 802.11 b/g/n
2,4–2,4835 GHz [CH1-13]
Antenn
Antennuttag
Mått (cirka)
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
FM-radiodelen
Mottagningsområde
Subwoofer (SS-WSB112) för BDV-N990W
211 × 337 × 411 mm
(b × h × d)
7,2 kg
Subwoofer (SS-WSB111) för BDV-N890W/
BDV-N790W
Standardöverensstämmelse
System
Vikt (cirka)
331 × 59 × 57 mm
(b × h × d)
0,5 kg
100BASE-TX-kontakt
Del för trådlöst LAN
Frekvens och kanal
98 × 255 × 91 mm
(b × h × d)
0,6 kg
Mitten (SS-CTB111)
Vikt (cirka)
LAN-delen
106 × 649 × 86 mm
(b × h × d)
(väggmonterad del)
256 mm × 1 200 mm ×
256 mm (b × h × d)
(hela högtalaren)
1,2 kg (väggmonterad del)
2,8 kg (hela högtalaren)
Surround (SS-TSB111) för BDV-N890W/
BDV-N790W
USB-delen
USB 1/2-port:
98 × 318 × 103 mm
(b × h × d)
0,7 kg
Surround (SS-TSB114) för BDV-N990W
Mått (cirka)
HDMI-delen
Anslutning
Vikt (cirka)
Ytterligare information
Mitt:
Subwoofer:
Ingångar (analoga)
AUDIO (AUDIO IN)
Känslighet: 3,0 V/1,0 V
Ingångar (digitala)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Format som stöds: LPCM
2-kanaligt (upp till 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Format som stöds: LPCM
5.1-kanaligt (upp till
48 kHz), LPCM 2-kanaligt
(upp till 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
106 × 649 × 86 mm
(b × h × d)
(väggmonterad del)
256 mm × 1 200 mm ×
256 mm (b × h × d)
(hela högtalaren)
1,3 kg (väggmonterad del)
2,9 kg (hela högtalaren)
Digital synthesizer med
PLL-låsning
87,5 MHz–108,0 MHz
(steg om 50 kHz)
FM-antennsladd
75 ohm, obalanserat
191 × 326 × 376 mm
(b × h × d)
5,6 kg
Allmänt
Strömförsörjning
Modeller i Taiwan:
Övriga modeller:
Strömförbrukning
120 V AC, 50/60 Hz
220–240 V AC,
50/60 Hz
På: 115 W
Viloläge: 0,3 W
(i energisparläge)
61SE
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
460 mm × 74 mm ×
226 mm (b × h × d)
inklusive utskjutande delar
460 × 74 × 239 mm
(b × h × d) (med den
trådlösa tranceivern insatt)
460 mm × 148 mm ×
226 mm (b × h × d)
(med stativ och kabelskydd
monterat) (endast
BDV-N990W)
3,6 kg
Surroundförstärkare (TA-SA300WR)
Förstärkardel
UTEFFEKT (referens)
Surround V/Surround H 125 W (per kanal vid
3 ohm, 1 kHz)
Märkimpedans:
3–16 Ω
Strömförsörjning
Modeller i Taiwan:
120 V AC, 50/60 Hz
Övriga modeller:
220–240 V AC,
50/60 Hz
Strömförbrukning
På: 50 W
Strömförbrukning i viloläge
0,5 W (viloläge)
0,2 W (avstängd)
Mått (cirka)
206 mm × 60 mm ×
236 mm (b × h × d) med
den trådlösa transceivern
monterad
Vikt (cirka)
1,3 kg
Trådlös transceiver (EZW-RT50)
Kommunikationssystem
Frekvensband
Moduleringsmetod
Strömförsörjning
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
Trådlös ljudspecifikation
version 1.0
5,725–5,875 GHz
DSSS
DC 3,3 V, 300 mA
30 × 9 × 60 mm (b × h × d)
10 g
Utförande och tekniska data kan komma att ändras
utan föregående meddelande.
• Effektförbrukning i viloläge 0,3 W (huvudenhet),
0,2 W (surroundförstärkare).
• Över 85 % förstärkareffekt uppnås med den
kompletta digitala förstärkaren, S-Master.
62SE
Lista över språkkoder
Språkets stavning överensstämmer med standarden ISO 639: 1988 (E/F)-standard.
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
Ytterligare information
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Ej angivet
Barnspärr/områdeskoder
Kod
Område
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Chile
Colombia
Danmark
Filippinerna
Finland
Frankrike
Grekland
Kod
Område
Hong Kong
Indien
Indonesien
Irland
Italien
Japan
Kina
Korea
Luxemburg
Malaysia
Mexiko
Kod
Område
Nederländerna
Norge
Nya Zeeland
Pakistan
Polen
Portugal
Ryssland
Schweiz
Singapore
Spanien
Storbritannien
Kod
Område
Sverige
Taiwan
Thailand
Tyskland
Österrike
63SE
Index
Numeriskt
E
M
3D 27
3D-utmatningsinst. 45
Energisparande enhet 49
Enkel initialinställning 51
Enkel inställning 24, 51
Enkla nätverksinställningar 51
Multiplexsändningsljud 35
Musikinställningar 48
A
A/V SYNC 34
Audio Return Channel 49
Autom. kalibrering 38, 47
Automatisk
informationsvisning 49
Automatiskt viloläge 49
B
Bakpanel 12
Barnlås 41
Barnspärr 48
Barnspärr för internetvideo 48
BD-/DVD-menyspråk 48
BD/DVDuppspelningsinställningar 48
BD-barnspärr 48
BD-Internetanslutning 48
BD-LIVE 27
BD-ljudmixinställning 47
BD-ROM 24p-utmatning 46
Belysning / display 49
Bildinställningar 45
Bildspel 34
Bildutmatningsformat 46
Bioomvandlingsläge 46
BONUSVIEW 27
BRAVIA Sync 38
C
CD 58
D
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 38
DLNA 30, 50
Dolby Digital 35
DTS 35
DVD 58
DVD-barnspärr 48
DVD-bildförhållande 46
DVD-ROM 24p-utmatning 46
Dämpa - AUDIO 47
64SE
F
Fjärrkontroll 14
Fjärrkontrollsensor 49
Fjärrstart 51
FM-läge 36
Frontpanel 11
Frontpanelens teckenfönster 12
G
N
Nollställ personlig
information 51
Nätverksdiagnos 50
Nätverksinställningar 50
Nätverksuppdatering 45
O
Oklassade
internetvideoprogram 48
Gracenote-inställningar 50
P
H
Party-autostart 51
Pausläge 47
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 46
HDMI Deep Colourutmatning 46
Högtalarinställningar 39, 47
Avstånd 39
Nivå 40
I
Information om
programvarulicens 50
Installation av Renderer 50
Inställningar för ansluten
server 50
Inställningar för extern
ingång 50
Internetinnehåll 30
Internetinställningar 50
K
Kontroll för HDMI 38, 49
L
Lista över språkkoder 63
Ljuddynamikkontroll 47
Ljudeffekt 47
Ljudinställningar 47
Ljudspråk 48
Ljudutmatning 47
Lösenord 48
R
RDS 37
Regionskod 59
Regionskod för barnspärr 48
Registrerade Media Remoteapparater 51
Registrering av Media Remoteapparater 51
S
SBM 46
Skärmformat 46
Skärmsläckare 50
Skärmtextspråk 49
SLEEP 40
Snabbstartläge 49
Spelbara skivor 58
Surroundförstärkare 13
Systeminformation 50
T
Testton 40
Textspråk 48
Trådlös ljudanslutning 49
TV-skärmsinställning för
3D 46
TV-typ 46
U
Uppdatering 45
Uppsp.kanaler för Super Audio
CD 48
Uppsp.lager för BDhybridskivor 48
Uppsp.lager för Super Audio
CD 48
Uppspelningsinformation 28
USB 28
W
WEP 22
WPA2-PSK (AES) 22
WPA2-PSK (TKIP) 22
WPA-PSK (AES) 22
WPA-PSK (TKIP) 22
Å
Återställning 51
Återställning till
fabriksinställningarna 51
Åtkomstbehörighet för
Renderer 50
65SE
Programvaran i det här systemet kan komma att uppdateras. Information om tillgängliga
uppdateringar finns på följande webbadress.
För kunder i Europa och Ryssland:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
För kunder i övriga länder eller regioner:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2012 Sony Corporation
(2)
Download PDF

advertising