Sony | BDV-E190 | Sony BDV-E190 BDV-E190 Home Cinema System Bruksanvisning

4-418-860-11(1) (SE)
Blu-ray Disc™-/
DVD-hemmabiosystem
Användarinstruktioner
BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190
VARNING
Installera inte enheten i ett
inneslutet utrymme som en
bokhylla eller ett skåp.
Täck inte över
ventilationsöppningen på apparaten
med tidningar, dukar, gardiner och
liknande eftersom det innebär en
ökad risk för brand. Placera inte
föremål med öppen låga, t.ex. tända
stearinljus, på apparaten.
Utsätt inte apparaten för vätska och
placera inte föremål som innehåller
vätska, t.ex. blomvaser, på
apparaten eftersom det medför risk
för elektriska stötar och brand.
Utsätt inte batterier eller apparater
med installerade batterier för hög
värme, t.ex. solsken, eld eller
liknande.
Undvik personskador genom
att fästa apparaten mot väggen/
golvet i enlighet med
installationsanvisningarna.
Endast för användning inomhus.
VAR FÖRSIKTIG!
Om du använder optiska
instrument med den här produkten
ökar det risken för ögonskador.
Laserstrålen som används i detta
Blu-ray Disc / DVDhemmabiosystem är skadlig för
ögonen. Ta därför inte isär höljet.
Låt endast kvalificerad personal
utföra service.
Den här enheten är klassad som en
KLASS 3R LASER-produkt. Synlig
och osynlig laserstrålning avges när
det laserskyddande höljet öppnas,
så var noga med att undvika att
ögonen exponeras.
2SE
Märkningen finns på skyddshöljet
för lasern inuti höljet.
Den här enheten är klassad som
en KLASS 1 LASER-produkt.
Märkningen finns på enhetens
baksida.
Namnplåten är placerad på
undersidan av höljet.
För kunder i Europa
Avfallshanterin
g av uttjänt
elektrisk och
elektronisk
utrustning
(gäller i EU
och andra europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på produkten
och på förpackningen anger att
produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den måste i stället
lämnas in på en återvinningscentral
för uttjänt elektrisk och elektronisk
utrustning. Genom att säkerställa
att produkten avfallshanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten
kasseras på felaktigt sätt.
Återvinning av materialet bidrar till
att bevara naturens resurser. Om
du vill ha detaljerad information
om återvinning av den här
produkten kan du kontakta
ditt kommunkontor,
sophämtningsföretaget eller
butiken där du köpte produkten.
Avfallshanterin
g av förbrukade
batterier (gäller
i EU och andra
europiska
länder med
separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på batteriet
och på förpackningen anger att
batteriet inte får hanteras som
hushållsavfall.
På vissa batterier kan symbolen
användas i kombination med
en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg)
eller bly (Pb) läggs till om batteriet
innehåller mer än 0,0005 %
kvicksilver eller 0,004 % bly.
Genom att säkerställa att
batterierna avfallshanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om batterierna
kasseras på felaktigt sätt.
Återvinning av materialet bidrar
till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som
av säkerhets-, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning till ett
inbyggt batteri får detta batteri
endast bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
Se till att batteriet hanteras på rätt
sätt genom att lämna in produkten
på en återvinningscentral för
elektrisk och elektronisk utrustning
när den är förbrukad.
När det gäller alla andra batterier
läser du avsnittet om hur du tar ut
batteriet på ett säkert sätt. Lämna in
batteriet på en återvinningsstation
för förbrukade batterier.
Om du vill ha detaljerad
information om återvinning av
produkten eller batteriet kan du
kontakta ditt kommunkontor,
sophämtningsföretaget eller
butiken där du köpte produkten.
Meddelande till kunder: Följande
information gäller endast för
utrustning som sålts i länder
där EU-direktiv tillämpas.
Tillverkare av den här produkten är
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för
EMC och produktsäkerhet är Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. För service- och
garantiärenden använder du
adresserna i de separata serviceoch garantidokumenten.
andra enheter som används med
produkten eller Blu-ray Discinnehåll som spelas på produkten
och (ii) vår webbplats
(http://esupport.sony.com/) där
den senaste informationen finns.
Små barns syn utvecklas
fortfarande (det gäller särskilt barn
under sex år). Rådfråga en läkare
(t.ex. barnläkare eller ögonläkare)
innan du låter små barn titta på
3D-bilder.
Barn bör övervakas av vuxna som
ser till att rekommendationerna
ovan följs.
Kopieringsskydd
Försiktighetsåtgärder
Utrustningen har testats
och överensstämmer med
de begränsningar som finns
i EMC-direktivet, gällande
användning av en anslutningskabel
kortare än 3 meter. (Gäller endast
modeller för Europa)
Strömkällor
• Enheten är inte bortkopplad från
strömkällan så länge kontakten
sitter i ett nätuttag, även om du
har stängt av själva enheten.
• Anslut enheten till ett
lättillgängligt nätuttag, eftersom
huvudkontakten används för att
bryta strömmen till enheten. Om
du märker något onormalt med
enheten drar du omedelbart ut
huvudkontakten från nätuttaget.
Om att visa 3D-bilder
Vissa personer kan uppleva obehag
(t.ex. ansträngda ögon, trötthet
eller illamående) av att titta på
3D-bilder. Sony rekommenderar
att du tar regelbundna pauser när
du tittar på 3D-bilder. Hur ofta och
länge pausen ska tas varierar från
person till person. Du avgör själv
vad som fungerar bäst för dig.
Om du upplever obehag bör
du sluta titta på 3D-bilder tills
obehaget försvinner. Rådfråga en
läkare vid behov. Du bör också läsa
igenom (i) instruktionsboken och/
eller varningsmeddelanden för
• Notera de avancerade systemen
för innehållsskydd som används
i både Blu-ray Disc- och
DVD-medier. Systemen
AACS (Advanced Access
Content System) och CSS
(Content Scramble System) kan
innehålla vissa begränsningar för
uppspelning, analog utmatning
och andra liknande funktioner.
Funktionerna i produkten och
begränsningarna kan variera
beroende på inköpsdatum,
eftersom AACSs styrelse kan
ändra begränsningsreglerna
efter inköpsdatumet.
• Meddelande rörande Cinavia
Denna produkt använder
Cinavia-teknik för att begränsa
användningen av obehöriga
kopior av vissa kommersiellt
producerade filmer och videor och
deras ljudspår. När otillåten
användning av en obehörig kopia
upptäcks visas ett meddelande och
uppspelningen eller kopieringen
avbryts.
Du hittar mer information om
Cinavia-tekniken på Cinavias
konsumentinformationscenter
online på http://www.cinavia.com.
Du kan begära mer information
om Cinavia via post. Skicka då ett
vykort med din postadress till:
Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Upphovsrätt och
varumärken
• I det här systemet ingår
Dolby* Digital och Dolby Pro
Logic självjusterande
matrissurroundavkodare
(adaptive matrix surround
decoder) och DTS** Digital
Surround System.
* Tillverkas under licens
från Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic och
symbolen med dubbla D:n
är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories.
** Tillverkad på licens under
de amerikanska patenten:
5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 samt
andra amerikanska och
internationella godkända
och ansökta patent.
DTS-HD, Symbolen och
DTS-HD och Symbolen
tillsammans är registrerade
varumärken som tillhör
DTS, Inc. Produkten
inkluderar programvara.
© DTS, Inc. Med ensamrätt.
• Systemet innehåller HighDefinition Multimedia Interfaceteknik (HDMI™).
HDMI, HDMI-logotypen och
High-Definition Multimedia
Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som
tillhör HDMI Licensing LLC
i USA och andra länder.
• Java är ett varumärke som tillhör
Oracle och/eller dess dotterbolag.
• BD-LIVE och BONUSVIEW
är varumärken som tillhör
Blu-ray Disc Association.
• Blu-ray Disc är ett varumärke.
• Logotyperna Blu-ray Disc,
DVD+RW, DVD-RW, DVD+R,
DVD-R, DVD-VIDEO och
CD är varumärken.
• Blu-ray 3D och logotypen
Blu-ray 3D är varumärken som
tillhör Blu-ray Disc Association.
3SE
• BRAVIA är ett varumärke
som tillhör Sony Corporation.
• AVCHD och logotypen AVCHD
är varumärken som tillhör
Panasonic Corporation och
Sony Corporation.
• , XMB och xross media
bar är varumärken som tillhör
Sony Corporation och Sony
Computer Entertainment Inc.
• PlayStation är ett registrerat
varumärke som tillhör Sony
Computer Entertainment Inc.
• Musik- och
videoidentifieringstekniken
och tillhörande data levereras
av Gracenote®. Gracenote är
industristandard inom
musikidentifieringsteknik och
leverans av relaterat innehåll.
Mer information finns på
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc och
musik- och videorelaterade data
frånGracenote, Inc., © 2000–nu
Gracenote. Gracenoteprogramvara, © 2000–
nuGracenote. Ett eller flera patent
som ägs av Gracenote gäller för
denna produkt och tjänst. På
Gracenotes webbplats finns en
lista (ej komplett) över gällande
Gracenote-patent. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS,
logotypen Gracenote och
logotypen Powered by Gracenote
är antingen registrerade
varumärken eller varumärken
som tillhör Gracenote i USA och/
eller andra länder.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
och Wi-Fi Alliance® är
registrerade varumärken som
tillhör Wi-Fi Alliance.
• WPA™, WPA2™ och Wi-Fi
Protected Setup™ är märken
för Wi-Fi Alliance.
• PhotoTV HD och logotypen
PhotoTV HD är varumärken
som tillhör Sony Corporation.
4SE
• MPEG Layer-3-teknik och patent
för ljudkodning är licensierade av
Fraunhofer IIS och Thomson.
• I denna produkt ingår teknik
från Verance Corporation som
skyddas av USA-patent 7 369 677
och andra utfärdade och ansökta
patent i USA och andra länder
samt skydd för upphovsrätt och
affärshemlighet för vissa aspekter
av denna teknik. Cinavia är ett
varumärke som tillhör Verance
Corporation. Copyright 2004–
2010 Verance Corporation.
Med ensamrätt av Verance.
Demontering eller
bakåtkompilering är förbjuden.
• iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano och iPod touch är
varumärken som tillhör Apple
Inc., registrerat i USA och andra
länder.
• Made for iPod och Made for
iPhone betyder att ett
elektroniktillbehör har utformats
för att anslutas till iPod eller
iPhone och har certifierats av
utvecklaren för att uppfylla
Apples standarder för prestanda.
Apple är inte ansvarigt för
enhetens funktion eller
överensstämmelse med säkerhetsoch myndighetsstandarder.
Om du använder tillbehöret
med iPod eller iPhone kan det
påverka trådlösa funktioner.
• Windows Media är antingen
ett registrerat varumärke eller
ett varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA
och/eller i andra länder.
Den här produkten innehåller
viss teknik som tillhör Microsofts
immateriella egendomsrätt.
Användning eller distribution
av den här tekniken utanför
produkten är inte tillåten utan
lämplig licens från Microsoft.
Innehållsägare använder
Microsoft® PlayReady™tekniken för att skydda sin
immateriella egendom, inklusive
upphovsrättsskyddat innehåll.
I den här enheten används
PlayReady-teknik för att komma
åt PlayReady-skyddat innehåll
och/eller WMDRM-skyddat
innehåll. Om enheten inte
begränsar användningen av
innehållet kan innehållsägarna
kräva att Microsoft upphäver
enhetens funktion för PlayReadyskyddat innehåll. Upphävningen
bör inte påverka oskyddat
innehåll eller innehåll som
skyddas av annan teknik för
innehållsåtkomst. Innehållsägare
kan kräva att du uppgraderar
PlayReady för att komma åt deras
innehåll. Om du inte uppgraderar
kan du inte längre komma åt det
innehåll som uppgraderingen
krävs för.
• DLNA®, logotypen DLNA
och DLNA CERTIFIED™ är
varumärken, tjänstemärken eller
certifieringsmärken som tillhör
Digital Living Network Alliance.
• Webbläsaren Opera® från
Opera Software ASA.
Copyright 1995–2010 Opera
Software ASA. Med ensamrätt.
• Alla övriga varumärken är
varumärken som tillhör
respektive ägare.
• Övriga system- och produktnamn
är vanligtvis varumärken eller
registrerade varumärken som
tillhör respektive tillverkare.
Märkena ™ och ® anges inte
i det här dokumentet.
Information om
slutanvändaravtal
Gracenote® slutanvändaravtal
Detta program eller denna enhet
innehåller programvara från
Gracenote, Inc. i Emeryville,
Kalifornien (”Gracenote”). Med
programvaran från Gracenote
(”Gracenote-programvaran”) kan
programmet identifiera skivor och/
eller filer och hämta musikrelaterad
information, inklusive information
om namn, artist, spår och titel
(”Gracenote-data”) från
onlineservrar eller inbäddade
databaser (gemensamt kallade
”Gracenote-servrar”) samt utföra
andra funktioner. Du får använda
Gracenote-data endast via
programmets eller enhetens
avsedda slutanvändarfunktioner.
Du förbinder dig att använda
Gracenote-data, Gracenoteprogramvaran och Gracenoteservrarna endast för din egen,
personliga och icke-kommersiella
användning. Du förbinder dig att
inte tilldela, kopiera, överföra
eller överlämna Gracenoteprogramvaran eller några
Gracenote-data till någon tredje
part. DU FÖRBINDER DIG
ATT INTE ANVÄNDA ELLER
UTNYTTJA GRACENOTEDATA, GRACENOTEPROGRAMVARAN ELLER
GRACENOTE-SERVRARNA
PÅ ANNAT SÄTT ÄN SÅ SOM
UTTRYCKLIGEN GODKÄNNS
I DETTA AVTAL.
Du accepterar att din ickeexklusiva rätt att använda
Gracenote-data, Gracenoteprogramvaran och Gracenoteservrarna upphör om du överträder
dessa begränsningar. Om din licens
upphör förbinder du dig att
upphöra med all användning
av Gracenote-data, Gracenoteprogramvaran och Gracenoteservrarna. Gracenote förbehåller
sig alla rättigheter till Gracenotedata, Gracenote-programvaran
och Gracenote-servrarna, inklusive
all äganderätt. Under inga
omständigheter är Gracenote
skyldiga att betala dig för
information som du
tillhandahåller. Du accepterar
att Gracenote, Inc. kan hävda sina
rättigheter i detta avtal gentemot
dig direkt i sitt eget namn.
Gracenote-tjänsten använder ett
unikt ID för att spåra frågor för
statistiska ändamål. Syftet med ett
slumpvis tilldelat numeriskt ID är
att låta Gracenote-tjänsten räkna
frågor utan att veta något om vem
du är. Du hittar mer information på
webbsidan med Gracenotes
sekretesspolicy för Gracenotetjänsten.
Gracenote-programvaran och varje
Gracenote-datapost är licenserade
till dig i ”BEFINTLIGT SKICK”.
Gracenote lämnar inga garantier
och påtar sig inget ansvar,
uttryckligt eller underförstått,
rörande riktigheten hos de
Gracenote-data som finns på
Gracenote-servrarna. Gracenote
förbehåller sig rätten att ta bort data
från Gracenote-servrarna eller att
ändra datakategorier av orsaker
som Gracenote anser tillräckliga.
Inga garantier görs att Gracenoteprogramvaran eller Gracenoteservrarna är felfria eller att
Gracenote-programvaran eller
Gracenote-servrarna kommer att
fungera utan avbrott. Gracenote är
inte förpliktigas att tillhandahålla
dig med nya, förbättrade eller
ytterligare datatyper eller
kategorier som Gracenote kan
tillhandahålla i framtiden och
är fria att upphöra med tjänsten
när som helst.
GRACENOTE FRÅNSÄGER
SIG ALLA GARANTIER,
UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL,
UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER RÖRANDE
SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET
FÖR ETT VISST SYFTE,
ÄGANDERÄTT OCH ICKEINTRÅNG. GRACENOTE
GARANTERAR INTE DE
RESULTAT SOM ERHÅLLS
VIA ANVÄNDNINGEN
AV GRACENOTEPROGRAMVARAN ELLER
NÅGON GRACENOTE-SERVER.
I INGA FALL SKA GRACENOTE
HÅLLAS ANSVARIGA FÖR
FÖLJDSKADOR ELLER
OFÖRUTSEDDA SKADOR
ELLER FÖR FÖRLORADE
VINSTER ELLER INTÄKTER.
© Gracenote, Inc. 2009
SLUTANVÄNDARAVTAL FÖR
REAL (endast modeller för
Singapore, Kina, Thailand och
Taiwan)
1. Slutanvändare får inte modifiera,
översätta, bakåtutveckla,
dekompilera, ta isär eller
använda andra medel för att
förstå programvaran utvecklad
av Real eller på annat sätt
reproducera funktionerna hos
programvaran, utom i den
utsträckning där denna
begränsning är uttryckligen
förbjuden av tillämplig lag.
2. Real frånsäger sig alla garantier
och villkor, uttryckliga och
underförstådda, inklusive
underförstådda garantier eller
villkor rörande säljbarhet och
lämplighet för ett visst ändamål
och utesluter fullständigt allt
ansvar för indirekta, speciella,
tillfälliga och därav följande
skador, inklusive men inte
begränsat till vinstförlust
eller ersättningssystem.
5SE
Om de här
användarinstruktionerna
• Användarinstruktionerna
beskriver fjärrkontrollens
reglage. Du kan också
använda kontrollerna på
enheten om de har samma
eller liknande namn som
de på fjärrkontrollen.
• I användarinstruktionerna
används ”skiva” som generell
term för BD-, DVD-, Super
Audio CD- och CD-skivor
om inget annat anges i texten
eller på bilden.
• Anvisningarna i de här
användarinstruktionerna
gäller för BDV-E690,
BDV-E490, BDV-E290
och BDV-E190. BDV-E690
är den modell som används
på bilderna. Eventuella
funktionsskillnader anges
tydligt i texten, exempelvis
”endast BDV-E690”.
• Vissa bilder visas som
begreppsritningar och kan
skilja sig från de faktiska
produkterna.
• Det som visas på
TV-skärmen kan variera
beroende på var du
befinner dig.
• Standardinställningen
är understruken.
6SE
Innehållsförteckning
Om de här
användarinstruktionerna.................... 6
Packa upp .................................................... 8
Register över delar och kontroller.......... 12
Komma igång
Steg 1: Installera systemet .............. 16
Steg 2: Ansluta systemet ................. 16
Ansluta högtalarna ........................ 16
Ansluta till TV:n.............................. 17
Ansluta de övriga komponenterna
(digitalbox osv.) ......................... 18
Ansluta antennen .......................... 19
Steg 3: Förbereda för
nätverksanslutning.................... 19
Steg 4: Utföra enkel inställning ...... 21
Steg 5: Välja källa ............................. 22
Steg 6: Lyssna på surroundljud....... 22
Uppspelning
Spela en skiva ............................................ 24
Spela upp från en
USB-enhet........................................... 25
Använda en iPod/iPhone ........................ 25
Spela via ett nätverk ................................. 27
Tillgängliga alternativ .............................. 29
Ljudjusteringar
Välja ljudformat, ljudspår på flera
språk eller kanal ................................. 32
Lyssna på multiplexsändningsljud ......... 32
Ändra ljusstyrkan i frontpanelens
teckenfönster...................................... 37
Spara energi i viloläge .............................. 37
Visa webbplatser....................................... 38
Inställningar och justeringar
Använda inställningsmenyn................... 40
[Nätverksuppdatering] ............................ 40
[Bildinställningar] .................................... 41
[Ljudinställningar] ................................... 42
[BD/DVDuppspelningsinställningar] .............. 43
[Barnspärr]................................................ 43
[Musikinställningar] ................................ 44
[Systeminställningar]............................... 44
[Nätverksinställningar] ........................... 45
[Enkel inställning].................................... 45
[Återställning]........................................... 45
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder ............................... 46
Om skivor.................................................. 47
Felsökning ................................................. 48
Spelbara skivor.......................................... 52
Spelbara filtyper........................................ 53
Ljudformat som stöds.............................. 54
Tekniska data ............................................ 54
Lista över språkkoder............................... 56
Index .......................................................... 57
Radiomottagare
Lyssna på radio ......................................... 33
Använda RDS (Radio Data System) ...... 34
Andra åtgärder
Använda funktionen Kontroll för
HDMI för BRAVIA Sync ................. 35
Ställa in högtalarna................................... 35
Använda sovtimern.................................. 36
Inaktivera knapparna på enheten........... 37
Styra TV:n med den medföljande
fjärrkontrollen.................................... 37
7SE
Packa upp
BDV-E690
• Främre högtalare (2)
• Underdelsskydd för
högtalare (4)
• HDMI-höghastighetskabel
(1) (endast modeller för
Indien, Mellanöstern,
Singapore och Thailand)
• Bottenplattor (4)
• Surroundhögtalare (2)
• De främre högtalarnas och
surroundhögtalarnas undre
del (4)
• Docka för iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1) (endast
modeller för Europa och
Australien)
• USB-kabel (1) (endast
modeller för Europa
och Australien)
• Mitthögtalare (1)
• Skruvar (16)
• Videokabel (1) (endast
modeller för Europa
och Australien)
• FM-antennsladd (1)
• Subwoofer (1)
eller
• Fjärrkontroll (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
8SE
• Användarinstruktioner
(endast modeller för
Australien, Indien,
Mellanöstern, Singapore
och Thailand)
• Snabbstartguide
• Högtalarinstallationsguide
• Referensguide (endast
modeller för Europa)
BDV-E490
• Främre högtalare (2)
• Underdelsskydd för
högtalare (2)
• Bottenplattor (2)
• HDMI-höghastighetskabel
(1) (endast modeller för
Indien, Mellanöstern,
Singapore, Kina, Thailand
och Taiwan)
• De främre högtalarnas undre
del (2)
• Surroundhögtalare (2)
• Docka för iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1) (endast
modeller för Europa)
• Mitthögtalare (1)
• Skruvar (8)
• FM-antennsladd (1)
• Subwoofer (1)
eller
• Fjärrkontroll (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
• USB-kabel (1) (endast
modeller för Europa)
• Videokabel (1) (endast
modeller för Europa)
• Användarinstruktioner
(endast modeller för Indien,
Mellanöstern, Singapore, Kina,
Thailand och Taiwan)
• Snabbstartguide
• Högtalarinstallationsguide
• Referensguide (endast
modeller för Europa)
9SE
BDV-E290
• Främre högtalare (2)
• FM-antennsladd (1)
eller
• Docka för iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1) (endast
modeller för Europa,
Australien och Sydafrika)
• Fjärrkontroll (1)
• Surroundhögtalare (2)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
• Mitthögtalare (1)
• Subwoofer (1)
10SE
• HDMI-höghastighetskabel
(1) (endast modeller för
Indien, Mellanöstern,
Singapore, Kina, Thailand
och Taiwan)
• USB-kabel (1) (endast
modeller för Europa,
Australien och Sydafrika)
• Videokabel (1) (endast
modeller för Europa,
Australien och Sydafrika)
• Användarinstruktioner
(endast modeller för
Australien, Sydafrika, Indien,
Mellanöstern, Singapore, Kina,
Thailand och Taiwan)
• Snabbstartguide
• Högtalarinstallationsguide
• Referensguide (endast
modeller för Europa)
BDV-E190
• Främre högtalare (2)
• Fotkuddar (2)
• HDMI-höghastighetskabel
(1) (endast modeller för
Singapore)
• FM-antennsladd (1)
• Surroundhögtalare (2)
eller
• Fjärrkontroll (1)
• Mitthögtalare (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
• Videokabel (1) (endast
modeller för Europa,
Australien och Sydafrika)
• Användarinstruktioner
(endast modeller för
Australien, Sydafrika
och Singapore)
• Snabbstartguide
• Högtalarinstallationsguide
• Referensguide (endast
modeller för Europa)
• Subwoofer (1)
11SE
Register över delar och kontroller
Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.
Frontpanel
VOL
VOL
FUNCTION
Fack
A "/1 (på/viloläge)
D
B Skivfack (sidan 24)
E
C Spelfunktionsknappar
F Frontpanelens teckenfönster
Z (öppna/stäng)
N (spela)
x (stopp)
VOL +/–
./> (föregående/nästa)
FUNCTION (sidan 22)
Väljer uppspelningskällan.
12SE
(USB)-port (sidan 25)
Öppna skyddet med en nagel i springan.
Slår på enheten eller försätter den i viloläge.
(fjärrsensor)
Frontpanelens teckenfönster
Om indikationerna i frontpanelens teckenfönster
A Tänds när repeterad uppspelning är
aktiverad.
B Tänds när stereoljud tas emot.
(Endast radio)
C Tänds när systemet spelar upp via
PARTY STREAMING-funktionen.
D Tänds när ljudavstängningen är
aktiverad.
F Visar systemets status, t.ex.
radiofrekvens.
När du trycker på DISPLAY visas
strömningsinformation/avkodningsstatus
när funktionen är inställd på TV.
Ströminformationen/avkodningsstatusen
kanske inte visas beroende på strömmen
eller det objekt som avkodas.
E Tänds när HDMI (OUT)-uttaget är korrekt
anslutet till en HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)-kompatibel
enhet med HDMI- eller DVI (Digital Visual
Interface)-ingång.
Bakpanel
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
CENTER
SUR R
FM COAXIAL
75
SUR L
SPEAKERS
TV
VIDEO OUT
LAN (100)
AUDIO IN
ANTENNA
A SPEAKERS-uttag (sidan 16)
E LAN (100)-kontakt (sidan 19)
B TV (DIGITAL IN OPTICAL)-uttag (sidan 17)
F AUDIO (AUDIO IN L/R)-uttag (sidan 18)
C VIDEO OUT-uttag (sidan 17)
G ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)-uttag
(sidan 19)
D HDMI (OUT)-uttag (sidan 17)
13SE
B Sifferknappar (sidorna 33, 37)
Fjärrkontroll
Ange titel-/kapitelnumren, det förinställda
stationsnumret osv.
AUDIO (sidan 32)
SPEAKERS
TV AUDIO
Väljer ljudformatet/spåret.
TV
1
BRAVIA Sync
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
9
FUNCTION
ANGLE
AUDIO
2
Väljer undertextspåret när det finns
undertexter på flera språk på en BD-ROM/
DVD VIDEO.
C Färgknappar (röd/grön/gul/blå)
SUBTITLE
0
3
POP UP/ MENU
TOP MENU
SUBTITLE
Snabbvalsknappar för att välja alternativ
i vissa BD-menyer (kan även användas för
interaktiva Java-funktioner på BD-skivor).
D TOP MENU
4
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
SOUND MODE
HOME
3D
PRESET
PRESET
TUNING
8
5
SEN
TUNING
6
POP UP/MENU
Öppnar eller stänger popup-menyn på BDROM-skivor och menyn på DVD-skivor.
OPTIONS (sidorna 22, 29, 38)
Visar alternativmenyn på TV-skärmen eller
i frontpanelens teckenfönster. (Var den
visas beror på den valda funktionen.)
DISPLAY
TV
TV
Öppnar eller stänger huvudmenyn på
BD- eller DVD-skivor.
7
RETURN
Återgår till föregående visning.
Knapparna nummer 5, AUDIO, 2 + och N
har en upphöjd punkt som kan kännas med
fingret. Använd punkten som referens när du
använder fjärrkontrollen.
C/X/x/c
Flyttar markeringen till ett alternativ
som visas.
(ange)
Bekräftar det valda alternativet.
•
: För TV-funktioner
(Mer information finns i ”Styra TV:n med
den medföljande fjärrkontrollen” (sidan 37).)
E SOUND MODE +/– (sidan 22)
Väljer ljudläget.
HOME (sidorna 21, 33, 35, 38, 40)
Öppnar eller stänger systemets startmeny.
A Z (öppna/stäng)
SPEAKERS TVyAUDIO
Väljer om TV-ljudet matas ut från
systemets eller TV:ns högtalare. Den här
funktionen fungerar bara om du har ställt in
[Kontroll för HDMI] på [På] (sidan 44).
TV "/1 (på/viloläge) (sidan 37)
Slår på TV:n eller försätter den i viloläge.
"/1 (på/viloläge) (sidorna 21, 33)
Slår på systemet eller försätter det i viloläge.
14SE
3D
Omvandlar 2D-material till simulerat
3D-material när en 3D-kompatibel enhet
är ansluten.
SEN
Använder onlinetjänsten Sony
Entertainment Network™.
F Uppspelningsknappar
Se ”Uppspelning” (sidan 24).
./> (föregående/nästa)
Hoppa till föregående/nästa kapitel, spår
eller fil.
m/M (snabbt/långsamt/frys bilden)
Snabbspolar skivan bakåt/framåt under
uppspelning. Varje gång du trycker på
knappen ändras sökhastigheten.
Aktiverar uppspelning i slowmotion när
den trycks in i mer än en sekund i pausläge.
Spelar upp en bildruta åt gången när den
trycks in i pausläge.
H DISPLAY (sidorna 24, 27, 38)
Visar uppspelnings- och
webbläsarinformation på TV-skärmen.
Visar den förinställda radiostationen,
frekvensen m.m. i frontpanelens
teckenfönster.
I DIMMER
Ställer in frontpanelens ljusstyrka i en av
två nivåer.
SLEEP (sidan 36)
Ställer in sovtimern.
FUNCTION (sidorna 22, 33)
Väljer uppspelningskällan.
Obs!
ANGLE
• Bakåtuppspelning i slowmotion eller en bildruta
åt gången kan inte användas vid uppspelning av
Blu-ray 3D-skivor.
Byter till andra visningsvinklar om flera
vinklar har spelats in på en BD-ROM-/
DVD VIDEO-skiva.
N (spela upp)
Startar eller startar om uppspelning
(återuppta uppspelning).
Aktiverar funktionen One-Touch Play
(uppspelning med en knapptryckning)
(sidan 35) när systemet är på och inställt
på funktionen BD/DVD.
X (paus)
Pausar eller startar om uppspelningen.
x (stopp)
Stoppar uppspelningen och lagrar
stoppunkten (återupptagningspunkten).
Återupptagningspunkten för en titel eller
ett spår är den senaste punkten som du
spelade upp eller den senaste bilden i en
fotomapp.
Radioknappar
Se ”Radiomottagare” (sidan 33).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
(ljud av)
Stänger tillfälligt av ljudet.
2 (volym) +/– (sidan 33)
Justerar volymen.
TV 2 (volym) +/–
Justerar TV-volymen.
TV t (TV-ingång)
Växlar TV:ns insignalkälla mellan TV:n
och andra insignalkällor.
15SE
Steg 2: Ansluta systemet
Komma igång
Komma igång
Steg 1: Installera systemet
Så här placerar du systemet
Installera systemet med hjälp av illustrationen
nedan.
A
B
F
C
Anslut inte enhetens nätkabel till ett vägguttag
innan alla övriga anslutningar har gjorts.
Läs den medföljande
högtalarinstallationsguiden när du ska montera
högtalarna. (Endast BDV-E690/BDV-E490)
Obs!
• Om du ansluter en annan komponent med
volymkontroll, vrider du ned volymen för de andra
komponenterna till en nivå där ljudet inte förvrängs.
Ansluta högtalarna
G
D
E
A Främre högtalare (L (vänster))
B Främre högtalare (R (höger))
C Mitthögtalare
D Surround-högtalare (L (vänster))
E Surround-högtalare (R (höger))
F Subwoofer
G Enhet
Anslut högtalarkablarna så att de matchar
färgen på enhetens SPEAKERS-uttag.
Sätt i kontakten tills du hör ett klick.
Lila
(Subwoofer)
Grön
(Mitthögtalare)
Vit
(Främre vänster
högtalare (L))
Röd
(Främre höger
högtalare (R))
Obs!
• Var försiktig när du placerar högtalarna eller
högtalarstativen med högtalarna monterade på ett
ytbehandlat golv (vaxat, oljat, polerat eller liknande)
eftersom golvet kan få fläckar eller missfärgas.
• Luta dig inte mot och häng inte på högtalarna
eftersom de kan välta.
Tips!
• Du kan installera högtalarna på väggen.
Mer information finns i den medföljande
högtalarinstallationsguiden.
16SE
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
CENTER
SPEAKERS
Grå
(Höger surroundhögtalare (R))
Blå
(Vänster surroundhögtalare (L))
SUR R
SUR L
Ansluta till TV:n
Komma igång
Välj en av följande anslutningsmetoder utifrån ingångarna på tv:n.
B A
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
CENTER
SUR R
FM COAXIAL
75
SUR L
TV
SPEAKERS
LAN (100)
VIDEO OUT
AUDIO IN
C
ANTENNA
D
Videoanslutningar
A
OUT
ARC
HDMI-kabel1) (medföljer, endast modeller
för Indien, Mellanöstern, Singapore, Kina,
Thailand och Taiwan)
Hög kvalitet
2)
eller
B
Videokabel (medföljer endast
BDV-E190-modeller för Europa,
Australien och Sydafrika3))
VIDEO OUT
Standardkvalitet
1)
HDMI-höghastighetskabel
Om TV:ns HDMI IN-uttag är kompatibelt med funktionen ARC (Returkanal för ljud) kan en anslutning via
HDMI-kabel även skicka en digital ljudsignal från TV:n. Information om hur du ställer in funktionen Returkanal
för ljud finns i [Audio Return Channel] (sidan 44).
3)
Den medföljande videokabeln är till för att ansluta till dockan för iPod/iPhone. (Endast BDV-E690/BDV-E490/
BDV-E290-modeller i Europa, Australien och Sydafrika)
2)
Ljudanslutningar
Om du inte ansluter systemet till det av TV:ns HDMI-uttag som är kompatibelt med ARC-funktionen
gör du en lämplig ljudanslutning för att lyssna på TV-ljud via systemets högtalare.
C
DIGITAL IN
OPTICAL
Hög kvalitet
Digital optisk kabel (medföljer ej)
DIGITAL OUT
OPTICAL
TV
D
L
Ljudkabel (medföljer inte)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
R
Standardkvalitet
17SE
Komma igång
Ansluta de övriga komponenterna (digitalbox osv.)
Anslut systemet så att videosignalerna från systemet och andra komponenter skickas till TV:n och
ljudsignalerna från komponenten skickas till systemet som följer.
TV
Videoutgång
Komponent
(Digitalbox, videobandspelare, PlayStation®
eller digital satellitmottagare, osv.)
Ljudutmatning
Signalflöde
System
: Videosignal
: Ljudsignal
Välj en av följande anslutningsmetoder utifrån komponentens uttagstyp.
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
CENTER
SUR R
FM COAXIAL
75
SUR L
TV
SPEAKERS
LAN (100)
VIDEO OUT
A
A
AUDIO IN
B
Hög kvalitet
DIGITAL IN
OPTICAL
Digital optisk kabel (medföljer ej)
DIGITAL OUT
OPTICAL
TV
B
L
R
Ljudkabel (medföljer inte)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
Standardkvalitet
Obs!
• Om du gör någon av anslutningarna ovan ställer du in [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar]
i [Systeminställningar] på [Av] (sidan 44).
• Du kan lyssna på ljud från komponenten genom att välja funktionen AUDIO för anslutning B.
18SE
ANTENNA
Ansluta antennen
Enhetens bakpanel
Tips!
L
OUT
ARC
R
FM COAXIAL
75
VIDEO OUT
LAN (100)
AUDIO IN
ANTENNA
• När du ska ansluta systemet till nätverket kör du
[Enkla nätverksinställningar]. Mer information
finns i ”Steg 4: Utföra enkel inställning” (sidan 21).
Välj metod utifrån din LAN-miljö.
eller
Enhetens frontpanel
FUNCTION
FM-antennsladd
(medföljer)
1
Obs!
• Kontrollera att FM-antennsladden är helt utdragen.
• När du har kopplat in FM-antennsladden ska den
ligga så vågrätt som möjligt.
2
Bredbandsrouter
LAN
Tips!
• Om du har dålig FM-mottagning använder du en
75-ohms koaxialkabel (medföljer ej) för att ansluta
enheten till en utomhus-FM-antenn.
USB-nätverkskort
för trådlöst LAN
(medföljer ej)
LAN-kabel
(medföljer ej)
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FM COAXIAL
75
TV
VIDEO OUT
LAN (100)
AUDIO IN
ANTENNA
Enhetens bakpanel
1 Trådbunden anslutning
Använd en LAN-kabel för att ansluta till LAN
(100)-kontakten på enheten.
Tips!
• Vi rekommenderar en avskärmad gränssnittskabel
(nätverkskabel), rak eller korsad.
2 USB Trådlös anslutning
Använd ett trådlöst LAN via USB-nätverkskort
för trådlöst LAN (endast Sony UWA-BR100 *).
USB-nätverkskortet för trådlöst LAN kanske
inte finns i vissa regioner eller länder.
* I november 2011.
19SE
Komma igång
Steg 3: Förbereda för
nätverksanslutning
Komma igång
Stäng av enheten innan du ansluter
förlängningskabeln eller sätter in USBnätverkskortet för trådlöst LAN. När du har
satt in USB-nätverkskortet för trådlöst LAN
i bottenplattan och anslutit förlängningskabeln
till
(USB)-porten startar du enheten igen.
Innan du genomför
nätverksinställningarna
När den trådlösa nätverksroutern
(anslutningspunkten) är kompatibel med
Wi-Fi Protected Setup (WPS) kan du enkelt
göra nätverksinställningarna med knappen WPS.
Om inte läser du igenom följande information
i förväg och noterar den i det avsedda utrymmet
nedan.
• Det nätverksnamn (SSID*) som identifierar
nätverket**.
• Om nätverket är skyddat behöver
du säkerhetsnyckeln (WEP-nyckel,
WPA-nyckel)**.
* SSID (Service Set Identifier) är ett namn
som identifierar ett specifikt trådlöst nätverk.
** Du måste kontrollera inställningarna för din
trådlösa nätverksrouter för att få information
om SSID och säkerhetsnyckel. Mer information:
– besök följande webbplats:
För kunder i Europa och Ryssland:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
För kunder i övriga länder eller regioner:
http://www.sony-asia.com/section/support
– läs instruktionerna som följde med den trådlösa
nätverksroutern.
– fråga tillverkaren för den trådlösa
nätverksroutern
Om säkerhet för trådlösa LAN-nätverk
Eftersom kommunikationen via funktionen
för trådlöst LAN sker med radiovågor, kan den
trådlösa signalen vara mottaglig för störningar.
Systemet har stöd för olika säkerhetsfunktioner
för att skydda den trådlösa kommunikationen.
Kontrollera att säkerhetsinställningarna
konfigurerats i enlighet med din nätverksmiljö.
20SE
x Ingen säkerhet
Även om det är enkelt att utföra inställningar
kan vem som helst fånga upp trådlös
kommunikation eller inkräkta på ditt trådlösa
nätverk utan några avancerade verktyg. Kom
ihåg att det finns en risk för obehörig tillgång
eller upptagning av information.
x WEP
WEP skyddar kommunikationen så att
utomstående personer inte kan fånga upp
den eller inkräkta på ditt trådlösa nätverk.
WEP är en gammal säkerhetsteknik som gör
det möjligt att ansluta äldre enheter som saknar
stöd för TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP är en säkerhetsteknik som utvecklats för
att åtgärda de brister som finns i WEP. TKIP
är säkrare än WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES är en säkerhetsteknik som använder en
avancerad säkerhetsmetod som skiljer sig från
WEP och TKIP.
AES garanterar högre säkerhet än både WEP
och TKIP.
C/X/x/c
Utför följande inställning beroende på
anslutningsmetod (sidan 17).
• Anslutning med HDMI-kabel: Följ
anvisningarna som visas på TV-skärmen.
• Videokabelanslutning: Välj [16:9] eller
[4:3] så att bilden visas korrekt.
Innan du utför steg 4
Se till att alla anslutningar sitter ordentligt
och anslut sedan nätkabeln.
Följ stegen nedan för att göra grundinställningar
och nätverksinställningar för systemet.
Vilka inställningar som visas varierar beroende
på landsmodell.
1
6
Sätt i två R6-batterier (storlek AA)
(medföljer) genom att matcha 3 och # på
batterierna med märkena i batterifacket.
När du är klar med [Enkel
initialinställning] genomför du [Enkla
nätverksinställningar]. Tryck på C/X/x/c
för att välja [Enkla nätverksinställningar]
och tryck sedan på .
Skärmbilden Enkla nätverksinställningar
visas.
7
2
3
4
Om systemet inte kan ansluta till nätverket
läser du mer i ”Nätverksanslutning”
(sidan 51) eller ”Anslutning till trådlöst
LAN-nätverk” (sidan 51).
Slå på strömmen till TV:n.
Tryck på [/1.
Ställ om ingångsväljaren på TV:n så
att signalen från systemet visas på
TV-skärmen.
Skärmbilden där du kan välja OSD-språk
visas.
Följ anvisningarna på skärmen för
att göra nätverksinställningarna
med C/X/x/c och .
Visa skärmbilden Enkel
initialinställning/Enkla
nätverksinställningar igen
1
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
2
3
4
Tryck på C/c för att välja
[Inställn.].
Tryck på X/x för att välja [Enkel
inställning] och tryck sedan på
.
Tryck på X/x för att välja inställningen
och tryck sedan på .
• [Enkel initialinställning]
• [Enkla nätverksinställningar]
5
Genomför [Enkel initialinställning].
Följ anvisningarna på skärmen för
att göra grundinställningarna med
C/X/x/c och .
Skärmbilden Enkel initialinställning/
Enkla nätverksinställningar visas.
21SE
Komma igång
Steg 4: Utföra enkel
inställning
Komma igång
Steg 5: Välja källa
Du kan välja uppspelningskälla.
Tryck flera gånger på FUNCTION tills önskad
funktion visas i frontpanelens teckenfönster.
När du trycker en gång på FUNCTION visas
aktuell funktion på frontpanelens teckenfönster.
För varje gång du trycker på FUNCTION växlar
funktionen så här.
”BD/DVD” t ”USB” t ”FM” t ”TV” t
”AUDIO” t ”BD/DVD” t …
Funktion
Källa
”BD/DVD”
Skiva eller nätverksenhet som ska
spelas upp i systemet
”USB”
USB-enhet eller iPod/iPhone som
är ansluten till
(USB)-porten
(sidan 12)
”FM”
FM-radio (sidan 33)
”TV”
Komponent (t.ex. en TV) som
är ansluten till TV (DIGITAL IN
OPTICAL)-uttaget på bakpanelen
eller en TV som är kompatibel
med funktionen Returkanal för
ljud Audio Return Channel och är
ansluten till HDMI (OUT)-uttaget
på bakpanelen (sidan 17)
”AUDIO”
Steg 6: Lyssna på
surroundljud
När du genomfört de ovanstående stegen
och startat uppspelningen kan enkelt använda
de förprogrammerade ljudlägena som är
skräddarsydda för olika typer av ljudkällor.
De ger ett kraftfullt ljud med stor närvarokänsla,
som i en biosalong, i din hemmamiljö.
Välja ljudläge
Tryck flera gånger på SOUND MODE +/–
under uppspelningen tills önskat läge
visas i frontpanelens teckenfönster eller
på TV-skärmen.
Du kan välja in följande alternativ. Texten
i hakparentesen ([--]) visas på TV-skärmen
och texten inom citattecken (”--”) visas
i frontpanelens teckenfönster.
Ljudläge
Effekt
[Auto]
(”AUTO”)
Systemet väljer automatiskt [Film]
eller [Musik] för att framställa
ljudeffekten beroende på skivan
eller ljudströmmen.
• 2-kanalskälla: Systemet
simulerar surroundljud från
2-kanalskällor och matar ut
ljudet från 5.1-kanalshögtalarna
genom att kopiera
2-kanalsljudets källa för varje
högtalare.
• Flerkanalskälla: Systemet matar
ut ljud från högtalarna beroende
på antal kanaler i källan.
[Film]
(”MOVIE”)
Systemet tillhandahåller optimerat
ljud för att titta på film.
[Musik]
(”MUSIC”)
Systemet tillhandahåller optimerat
ljud för att lyssna på musik.
Komponent som är ansluten till
AUDIO (AUDIO IN L/R)-uttagen
på bakpanelen (sidan 18)
Tips!
Vissa funktioner kan du ändra via TV-skärmen
genom att trycka på FUNCTION, X/x och .
[Audio Enhancer] Systemet optimerar 2-kanalskällor
(”ENHANCER”) genom att förbättra ljud som
förlorats vid ljudkomprimering.
[Sport]
(”SPORTS”)
22SE
Systemet tillhandahåller
optimerat ljud för att titta
på sportsändningar.
Effekt
[Night]
(”NIGHT”)
Lämpligt när du tittar på film
sent på kvällen genom att höga
ljud dämpas samtidigt som
dialogen förblir tydlig.
[2ch-stereo]
(”2CH ST.”)
Systemet matar ut ljud från
de främre högtalarna och
subwoofern oavsett ljudformat
och antal kanaler.
Komma igång
Ljudläge
[Demo Sound] Systemet tillhandahåller klart
(”DEMO SND”) och tydligt ljud som passar för
presentationer och liknande.
Så här väljer du ljudläge från
alternativmenyn
1
Tryck på OPTIONS och X/x för att välja
[Sound Mode] och tryck sedan på .
2
Tryck på X/x för att välja ljudläget
och tryck sedan på .
Obs!
• Du kan endast välja ljudläge när [Ljudeffekt]
är inställd på [Sound Mode på] (sidan 42). När
[Ljudeffekt] är inställt på något annat än [Sound
Mode på] tillämpas inte ljudlägesinställningen.
Tips!
• Om du vill lyssna på en 2-kanalskälla som en CD i
flerkanalig utsändning väljer du [Auto] eller [Sport].
23SE
3
Sätt i en BD-ROM-skiva med BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Uppspelning
Användningsmetoden skiljer sig beroende
på skivan. Läs i användarinstruktionerna
för skivan.
Spela en skiva
Information om spelbara skivor finns på
”Spelbara skivor” (sidan 52).
1
2
Ställ om ingångsväljaren på TV:n så
att signalen från systemet visas på
TV-skärmen.
Tips!
• Om du vill ta bort information i USB-minnet väljer
du [Radera BD-data] i
[Video] och trycker
på . All information som lagras i mappen buda
tas bort.
Använda Blu-ray 3D
Tryck på Z och placera en skiva
i skivfacket.
Du kan använda Blu-ray 3D-skivor med
3D-logotypen*.
*
1
3
• Anslut systemet till den 3D-kompatibla
TV:n med hjälp av en HDMIhöghastighetskabel (medföljer endast
modeller för Indien, Mellanöstern,
Singapore, Kina, Thailand och Taiwan).
• Ställ in [3D-utmatningsinst.] och
[TV-skärmsinställning för 3D]
i [Bildinställningar] (sidan 41).
Tryck på Z för att stänga skivfacket.
Uppspelningen startas.
Om uppspelningen inte startar automatiskt
väljer du
för kategorin
[Video],
[Musik] eller
[Foto] och trycker på .
2
*
1
Anslut USB-enheten till
(USB)-porten(sidan 12).
För lokal lagring använder du ett
USB-minne på 1 GB eller mer.
2
Förbered för BD-LIVE (endast BD-LIVE).
• Anslut systemet till ett nätverk (sidan 19).
• Ställ in [BD-Internetanslutning] till
[Tillåt.] (sidan 43).
24SE
Sätt in en Blu-ray 3D-skiva.
Användningsmetoden skiljer sig beroende
på skivan. Se användarinstruktionerna
som medföljde skivan.
Använda BONUSVIEW/BD-LIVE
Vissa BD-ROM-skivor med logotypen
BD-LIVE* har bonusinnehåll och annan
information som kan laddas ned.
Förbered för uppspelning av
Blu-ray 3D-skivor.
Tips!
• Läs användarinstruktionerna till den
3D-kompatibla TV:n.
Visa uppspelningsinformationen
Exempel: När du spelar en BD-ROM-skiva
Du kan spela upp video-, musik- och fotofiler
på en ansluten USB-enhet.
Spelbara filtyper beskrivs i ”Spelbara filtyper”
(sidan 53).
1
Anslut USB-enheten till
(USB)-porten(sidan 12).
Uppspelning
Du kan kontrollera uppspelningsinformationen
genom att trycka på DISPLAY.
Den information som visas skiljer sig beroende
på skivans typ och systemets status.
Spela upp från en
USB-enhet
Läs användarinstruktionerna för
USB-enheten innan du ansluter.
2
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
A Upplösning för utmatning/videofrekvens
B Titelnummer eller titelnamn
C Aktuell ljudinställning
D Tillgängliga funktioner (
ljud,
undertext)
vinkel,
E Uppspelningsinformation
Visar uppspelningsläge, statusfält
för uppspelning, skivtyp, videocodec,
bithastighet, repeteringstyp, statusfält
för uppspelning, uppspelningstid, total
uppspelningstid
F Kapitelnummer
G Aktuell vald vinkel
3
Tryck på C/c för att välja
[Musik] eller
[Foto].
[Video],
4
Tryck på X/x för att välja
och tryck sedan på .
[USB-enhet]
Obs!
• Avlägsna inte USB-enheten medan den
används. Stäng av systemet innan du ansluter
eller avlägsnar USB-enheten, så undviker du
att data på USB-enheten skadas.
Använda en iPod/iPhone
(Endast BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)
Du kan lyssna på musik och se på video* och
bilder* och ladda batteriet för en iPod/iPhone
via systemet.
* Endast modeller för Europa, Australien och
Sydafrika.
Kompatibla iPod/iPhone-modeller
Uppdatera din iPod/iPhone med den senaste
programvaran innan du använder den med
systemet.
För iPod touch, fjärde generationen, iPod touch,
tredje generationen, iPod touch, andra
generationen, iPod nano, sjätte generationen,
iPod nano, femte generationen (videokamera),
iPod nano, fjärde generationen (video), iPod
nano, tredje generationen (video), iPod classic,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G
25SE
Så här använder du en iPod/iPhone
via systemet
1
4
x Om du valde [Video]* eller [Musik]
i steg 3
När du spelar upp en video- eller fotofil
ansluter du videouttaget på dockan för
iPod/iPhone till videoingången på TV:n
med en videokabel innan du placerar din
iPod/iPhone i dockan för iPod/iPhone.
[Ändra TV:ns ingång till videoingången
för...] visas på TV-skärmen. Ställ om
ingångsväljaren på TV:n så att signalen
från din iPod/iPhone visas på TV-skärmen.
Starta sedan bildspelet genom att använda
iPod/iPhone direkt.
Video- och musikfilerna visas i en lista på
TV-skärmen. Gå vidare till nästa steg.
x Om du valde [Foto] i steg 3*
TV
* Endast modeller för Europa, Australien och
Sydafrika.
5
USB-kabel (medföljer)
Docka för iPod/iPhone (medföljer)
V I D E O O UT
USB
Videokabel (medföljer)
(för övriga modeller)
Anslut iPod/iPhone till
(USB)-porten
(sidan 12) med din iPods/iPhones
USB-kabel.
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
Tryck på C/c för att välja
[Video]*,
[Musik] eller
[Foto]*.
* Endast modeller för Europa, Australien och
Sydafrika.
26SE
Tryck på C/X/x/c och
för att välja
den fil som du vill spela upp.
Ljudet från din iPod/iPhone spelas upp
i systemet.
Ställ om ingångsväljaren på TV:n när du
spelar upp en videofil så att signalen från
din iPod/iPhone visas på TV-skärmen.
(Endast modeller för Europa, Australien
och Sydafrika.)
Du kan styra din iPod/iPhone med hjälp
av knapparna på den medföljande
fjärrkontrollen.
Mer information finns i
användarinstruktionerna till iPod/iPhone.
VIDEO IN
3
[iPod] och
(För modeller i Europa, Australien och
Sydafrika)
Anslut dockan för iPod/iPhone till
(USB)-porten (sidan 12) och placera sedan
din iPod/iPhone i dockan för iPod/iPhone.
Enhetens (USB)-port
2
Tryck på X/x för att välja
tryck sedan på .
Obs!
• Om du vill ändra en systeminställning, t.ex.
ljudlägesinställningen, medan du visar bilder från din
iPod/iPhone på TV:n väljer du ingången på din TV för
det här systemet innan du använder systemet. (Endast
modeller för Europa, Australien och Sydafrika.)
• Din iPod/iPhone laddas när den är ansluten till
systemet och systemet är igång.
• Sony är inte ansvarigt för att data som spelats in på en
iPod/iPhone förloras eller skadas när en iPod/iPhone
ansluten till denna enhet använts.
• Koppla inte bort din iPod/iPhone när den används.
Undvik att data och iPod/iPhone-enheten skadas
genom att stänga av systemet när du ansluter eller
kopplar bort iPod/iPhone-enheten.
• Funktionen för systemets ljudkontroll fungerar inte
när du spelar upp video- eller fotofiler via din iPod/
iPhone (endast modeller för Europa, Australien och
Sydafrika).
• Systemet kan identifiera upp till 5 000 filer
(inklusive mappar).
Spela via ett nätverk
Sony Entertainment Network fungerar som en
portal som levererar valt internetinnehåll samt
ett urval av underhållning på begäran direkt
till dig.
Tips!
• Visst internetinnehåll måste registreras via en dator
innan det kan spelas upp. Du hittar mer information
på följande webbplats:
För kunder i Europa och Ryssland:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
För kunder i övriga länder eller regioner:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Visst internetinnehåll kanske inte är tillgängligt
i vissa regioner eller länder.
1
Förbered för Sony Entertainment
Network.
Anslut systemet till ett nätverk (sidan 19).
2
3
Tryck på SEN.
Tryck på C/X/x/c för att välja
internetinnehåll och ett urval av
underhållning på begäran och tryck
sedan på
.
C Nätverksstatusindikator
Visar signalstyrkan för en trådlös
anslutning.
Visar en trådbunden anslutning.
D Nätverkets överföringshastighet
E Namnet på nästa videofil
Uppspelning
Använda Sony Entertainment
Network (SEN)
B Statusfält för uppspelning
Statusfält, markör som indikerar aktuell
position, uppspelningstid, videofilens
varaktighet
F Den videofil som är vald för tillfället
Spela upp filer i ett
hemmanätverk (DLNA)
Du kan spela upp video-, musik- eller fotofiler
på andra DLNA-certifierade komponenter
genom att ansluta dem till ditt hemmanätverk.
Den här enheten kan användas som spelare
och renderare.
• Server: Lagrar och skickar filer
• Spelare: Tar emot och spelar upp filer från
servern
• Renderare: Tar emot och spelar upp filer från
servern och kan styras av en annan komponent
(styrenhet)
• Styrenhet: Styr renderarkomponenten
Server
Kontrollpanel för videoströmning
Kontrollpanelen visas när en videofil börjar
spelas upp. De alternativ som visas kan skilja
sig åt beroende på internetleverantör.
För att visa igen trycker du på DISPLAY.
Spelare
(det här systemet)
Spelare
Förbered användning av funktionen DLNA.
A Kontrollskärm
Tryck på C/X/x/c eller
uppspelningsfunktioner.
• Anslut systemet till ett nätverk (sidan 19).
• Förbered övriga DLNA-certifierade
komponenter. Mer information finns i
användarinstruktionerna till komponenterna.
för
27SE
Så här spelar du upp filer som lagras
på en DLNA-server via systemet
(DLNA-spelare)
Välj DLNA-serverikonen från
[Video],
[Musik] eller
[Foto] på startmenyn
och välj sedan den fil du vill spela upp.
Server
Spelare
(det här systemet)
Så här spelar du upp fjärrfiler genom
att manövrera systemet (renderaren)
via en DLNA-styrenhet
Du kan styra systemet med en DLNA-certifierad
styrenhet, till exempel iPhone, när du spelar upp
filer som är lagrade på en DLNA-server.
Spela samma musik i olika rum
(PARTY STREAMING)
Du kan samtidigt spela samma musik i alla dina
Sony-komponenter som är kompatibla med
funktionen PARTY STREAMING och anslutna
till ditt hemmanätverk.
Innehåll i
[Musik] och funktionerna FM och
AUDIO kan användas med funktionen PARTY
STREAMING.
Det finns två typer av PARTY STREAMINGkompatibla komponenter.
• PARTY-värd: SPelar och skickar musik.
• PARTY-gäst: Spelar upp musik som skickas
från PARTY-värden.
Den här enheten kan användas som PARTYvärd eller PARTY-gäst.
PARTY-värd
(det här systemet)
Server
PARTY-gäst
PARTY-gäst
Styrenhet
Renderare
(det här systemet)
Kontrollera det här systemet med hjälp
av en DLNA-styrenhet.
Information om användning finns
i användarinstruktionerna för DLNAstyrenheten.
Obs!
• Använd inte systemet med den medföljande
fjärrkontrollen samtidigt som du använder en
DLNA-styrenhet.
• Information om DLNA-styrenheten finns i dess
användarinstruktioner.
Tips!
• Systemet är kompatibelt med funktionen ”Spela till” i
Windows Media® Player 12 som medföljer Windows 7.
28SE
Förbered för PARTY STREAMING.
• Anslut systemet till ett nätverk (sidan 19).
• Anslut komponenter som är kompatibla
med funktionen PARTY STREAMING.
Så här använder du systemet som
PARTY-värd
Välj ett spår i
[Musik], en radiokanal
i
[Radio] eller
[AUDIO] i
[Ingång],
tryck på OPTIONS och välj sedan [Starta
PARTY] på alternativmenyn för att starta.
Stäng genom att trycka på OPTIONS och
sedan välja [Avsluta PARTY] på
alternativmenyn.
Obs!
• Om innehåll som inte är kompatibelt med funktionen
PARTY STREAMING spelas upp stänger systemet
PARTY automatiskt.
Välj
[Party] i
[Musik] och välj sedan
enhetsikonen för PARTY-värd.
Lämna PARTY genom att trycka på OPTIONS
och sedan välja [Lämna PARTY].
Avsluta PARTY genom att trycka på OPTIONS
och sedan välja [Avsluta PARTY].
C [Sökhistorik]
Visar en lista över tidigare sökningar som har
gjorts via funktionen [Videosökning] eller
[Musiksökning].
Så här söker du efter ytterligare
relaterad information
Uppspelning
Så här använder du systemet som
PARTY-gäst
B [Uppspelningshistorik]
Visar en lista med tidigare spelade BD-ROM/
DVD-ROM/CD-DA-titlar (musik-CD). Välj
en titel för att hämta innehållsinformation.
Välj ett objekt i listorna och välj sedan önskad
söktjänst.
Obs!
• Försäljning och tillgång till produkter som är
kompatibla med funktionen PARTY STREAMING
skiljer sig åt beroende på område.
Olika inställnings- och uppspelningsfunktioner
finns tillgängliga via knappen OPTIONS.
Vilka alternativ som är tillgängliga skiljer
sig åt beroende på situationen.
Söka efter video- eller
musikinformation
Du kan hämta innehållsinformation med hjälp
av Gracenote-teknik och söka efter relaterad
information.
1
2
Tillgängliga alternativ
Anslut systemet till ett nätverk (sidan 19).
Vanliga alternativ
Alternativ
Information
[Sound Mode]
Ändrar
ljudlägesinställningen
(sidan 22).
Sätt in en skiva med innehåll som du vill
söka efter.
Du kan göra en videosökning från en
BD-ROM eller DVD-ROM och en
musiksökning från en CD-DA (musik-CD).
3
Tryck på C/c för att välja
eller
[Musik].
4
Tryck på X/x för att välja
[Videosökning] eller
[Musiksökning].
[Video]
Innehållsinformationen visas
A Innehållsinformation
Visar en lista med relaterad information, t.ex.
titel, spår eller artist.
[Slumpinställning]
Ställer in slumpmässig
(endast iPod/iPhone) uppspelning.
(Endast BDV-E690/
BDV-E490/
BDV-E290)
[Upprepningsinst]
Ställer in inställning för
upprepad uppspelning
(repetering).
[3D-meny]
[Simulerad 3D]: Justerar den
simulerade 3D-effekten.
[3D-djupjustering]: Justerar
djupet för 3D-bilder.
[2D-uppspelning]: Ställer in
uppspelningen på 2D-bild.
[Spela/Stopp]
Startar eller stoppar
uppspelningen.
[Spela från början]
Spelar upp alternativet från
början.
[Starta PARTY]
Startar ett party med vald
källa.
Det här alternativet kanske
inte visas beroende på källan.
29SE
Alternativ
Information
Alternativ
Information
[Lämna PARTY]
Lämnar ett party i vilket
systemet deltar. Funktionen
PARTY STREAMING
fortsätter bland andra
deltagande enheter.
[Vinkel]
Byter till andra
visningsvinklar om flera
vinklar har spelats in
på en BD-ROM-/DVD
VIDEO-skiva.
[Avsluta PARTY]
För PARTY-värd: Avslutar
ett Party.
För PARTY-gäst: Avslutar ett
party i vilket systemet deltar.
Funktionen PARTY
STREAMING avslutas för
alla andra deltagande enheter.
[Brusreduc. för IPinnehåll]
Justerar videokvaliteten
för Internetinnehåll.
[Videosökning]
Visar information om
BD-ROM-/DVD-ROMskivor med hjälp av
Gracenote-teknik.
Endast [Video]
Alternativ
Information
[A/V-SYNK]
Justera fördröjningen
mellan bild och ljud. Mer
information finns i ”Justera
fördröjningen mellan
bild och ljud” (sidan 31).
[3D-utmatningsinst.] Ställer in om 3D-video ska
matas ut automatiskt eller
inte.
[Videoinställningar]
• [Bildkvalitetsläge] Väljer
bildinställningar för miljöer
med olika belysningar.
• [Blockbrusreducering]:
Minskar mosaikliknande
blockbrus i bilden.
• [Myggbrusreducering]
Minskar mindre brus runt
bildens kanter (myggbrus).
[Paus]
Pausar uppspelningen.
[Toppmeny]
Visar toppmenyn på
BD- och DVD-skivor.
[Meny/Popup-meny] Visar popup-menyn på
BD-ROM-skivor och
menyn på DVD-skivor.
[Titelsökning]
30SE
Söker efter en titel på BDROM-/DVD VIDEO-skivor
och startar uppspelningen
från början.
[Kapitelsökning]
Söker efter ett kapitel och
startar uppspelningen från
början.
[Ljud]
Väljer ljudformatet/spåret.
[Textning]
Väljer undertextspåret när
det finns undertexter på flera
språk på en BD-ROM/
DVD VIDEO.
Endast [Musik]
Alternativ
Information
[Lägg till
bakgr.musik]
Registrerar musikfiler
på USB-minnet som
bakgrundsmusik till bildspel.
[Musiksökning]
Visar information om
ljud-CD-skivor med hjälp
av Gracenote-teknik.
Endast [Foto]
Alternativ
Information
[Bildspel]
Startar ett bildspel.
[Bildspelshastighet]
Ändrar bildspelshastigheten.
[Bildspelseffekt]
Ställer in effekten när du visar
ett bildspel.
[Bakgrundsmusik]
• [Av]: Stänger av funktionen.
• [Min musik från USB]:
Ställer in de musikfiler
som registrerats under
[Lägg till bakgr.musik].
• [Spela från musik-CD]
Ställer in spåren på CD-DAskivor (musikskivor).
[Byt skärm]
Växlar mellan
[Rutmönstervisning]
och [Listvisning].
[Vrid åt vänster]
Roterar fotot moturs
90 grader.
[Vrid åt höger]
Roterar fotot medurs
90 grader.
[Öppna bild]
Visar den valda bilden.
Justera fördröjningen mellan
bild och ljud
(A/V SYNC)
Uppspelning
Om ljudet inte överensstämmer med bilderna
på TV-skärmen kan du justera fördröjningen
mellan bild och ljud.
Inställningsmetoden skiljer sig beroende på
funktion.
När du spelar upp via någon annan
funktion än FM eller TV
1
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas på TV-skärmen.
2
Tryck på X/x för att välja [A/V-SYNK]
och tryck sedan på .
3
Tryck på C/c för att justera fördröjningen
mellan bild och ljud.
Det går att justera mellan 0 och
300 millisekunder i steg om
25 millisekunder.
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
När du spelar via funktionen TV
1
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas i frontpanelens
teckenfönster.
2
Tryck flera gånger på X/x tills A/V SYNC
visas på frontpanelens teckenfönster och
tryck sedan på
eller c.
3
Tryck på X/x för att justera fördröjningen
mellan bild och ljud.
Det går att justera mellan 0 och
300 millisekunder i steg om
25 millisekunder.
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
5
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn i frontpanelens
teckenfönster stängs.
31SE
x CD
Ljudjusteringar
Välja ljudformat, ljudspår
på flera språk eller kanal
När du spelar upp en BD/DVD VIDEO-skiva
som spelats in med flera ljudformat (PCM,
Dolby Digital, MPEG-ljud eller DTS) eller flera
språk kan du byta ljudformatet eller språket.
Med en CD-skiva kan du välja ljudet från den
högra eller vänstra kanalen och lyssna på ljudet
från den valda kanalen genom både höger och
vänster högtalare.
Tryck på AUDIO flera gånger under
uppspelning för att välja önskad ljudsignal.
Ljudinformationen visas på TV-skärmen.
Lyssna på
multiplexsändningsljud
(DUAL MONO)
Du kan lyssna på multiplexsändningsljud när
systemet tar emot eller spelar en Dolby Digitalmultiplexsändningssignal.
x BD/DVD VIDEO
Obs!
Det är BD/DVD VIDEO-skivan som avgör vilka
språk du kan välja mellan.
När 4 siffror visas indikerar de språkkoden.
Information om kod för språket finns i
”Lista över språkkoder” (sidan 56). Om samma
språk visas två eller flera gånger har BD/DVD
VIDEO-skivan spelats in med flera ljudformat.
• För att kunna ta emot en Dolby Digital-signal
måste du ansluta en TV eller annan komponent
till TV-uttaget (DIGITAL IN OPTICAL) med en
digital optisk kabel (sidorna 17, 18). Om TV:ns
HDMI IN-uttag är kompatibelt med Returkanal för
ljud-funktionen (sidorna 17,44) kan du ta emot en
Dolby Digital-signal via en HDMI-kabel.
x DVD-VR
Tryck flera gånger på AUDIO tills önskad
signal visas i frontpanelens teckenfönster.
De typer av ljudspår som har spelats in på en
skiva visas.
Exempel:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Ljud1)]
• [ Stereo (Ljud2)]
• [ Huvud]
• [ Under]
• [ Huvud/underljud]
Obs!
• [ Stereo (Ljud1)] och [ Stereo (Ljud2)] visas inte
när bara en ljudström har spelats in på skivan.
32SE
• [ Stereo]: Standardstereoljudet.
• [ 1/V]: Ljudet från den vänstra kanalen
(mono).
• [ 2/H]: Ljudet från den högra kanalen
(mono).
• [ V+H]: Ljudet från både vänster och
höger kanal från varje enskild högtalare.
• ”MAIN”: Ljudet för huvudspråket används.
• ”SUB”: Ljudet för underspråket används.
• ”MAIN/SUB”: Blandat ljud från både
huvud- och underspråket används.
Radiomottagare
Förinställa radiostationer
Lyssna på radio
Du kan ställa in upp till 20 stationer. Innan du
ställer in stationerna bör du skruva ner volymen
till lägsta nivån.
1
1
2
Tryck flera gånger på FUNCTION tills
FM visas i frontpanelens teckenfönster.
Välj radiostation.
2
Tryck på och håll ned TUNING +/– tills
den automatiska avsökningen börjar.
[Automatisk inställning] visas på TVskärmen. Avsökningen avbryts när
systemet hittar en station.
Avbryt den automatiska inställningen
genom att trycka på någon annan
knapp än 2 +/–.
Avsökningen avbryts när systemet hittar
en station.
3
3
Justera volymen genom att trycka
på 2 +/–.
Om ett FM-program innehåller
mycket brus
Om ett FM-program innehåller mycket brus
kan du välja monomottagning. Du får inget
stereoljud, men mottagningen blir bättre.
1
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas på TV-skärmen.
2
Tryck på X/x för att välja [FM-läge]
och tryck sedan på .
3
Tryck på X/x för att välja [Mono].
• [Stereo]: Stereomottagning.
• [Mono]: Monomottagning.
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
Tips!
• Du kan ställa in [FM-läge] för varje förinställd station
separat.
Stänga av radion
Tryck på "/1.
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas på TV-skärmen.
4
Tryck på X/x för att välja
[Förinställningsminne] och tryck sedan
på .
5
Tryck på X/x för att välja
förinställningsnummer och tryck sedan
på .
Manuell inställning
Tryck på TUNING +/– flera gånger.
Tryck på och håll ned TUNING +/– tills
den automatiska avsökningen börjar.
6
Radiomottagare
Automatisk inställning
Tryck flera gånger på FUNCTION tills
FM visas i frontpanelens teckenfönster.
Upprepa steg 2 till 5 för att lagra andra
stationer.
Ändra ett förinställt nummer
Välj önskat förinställningsnummer genom
att trycka på PRESET +/– och utför sedan
proceduren från steg 3.
Välja en förinställd station
1
Tryck flera gånger på FUNCTION tills
FM visas i frontpanelens teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
2
Tryck på PRESET +/– upprepade gånger
för att välja den förinställda stationen.
Förinställningsnumret och frekvensen
visas på TV-skärmen och i frontpanelens
teckenfönster.
Varje gång du trycker på knappen tas
en ny förinställd station in.
Tips!
• Du kan direkt välja ett förinställt
stationsnummer genom att trycka
på sifferknapparna.
33SE
Använda RDS
(Radio Data System)
(Gäller endast modeller för Europa)
Vad är Radio Data System?
RDS (Radio Data System) är en sändningstjänst
som gör det möjligt för radiostationer att sända
tilläggsinformation vid sidan av den vanliga
programsignalen. Den här mottagaren har
praktiska RDS-funktioner, t.ex. visning av
stationens namn.
Stationsnamnet visas även på TV-skärmen.
Ta emot RDS-sändningar
Välj en station från FM-bandet.
När du ställer in en station som har RDS-tjänster
så visas stationsnamnet* i frontpanelens
teckenfönster.
* Om ingen RDS-sändning tas emot, visas kanske
inte stationsnamnet i frontpanelens teckenfönster.
Obs!
• RDS fungerar kanske inte på rätt sätt om den station
som du har ställt in inte sänder RDS-signalen på
rätt sätt eller om signalstyrkan är för svag.
• Alla FM-stationer tillhandahåller inte RDS-tjänsten
eller samma typ av tjänster. Om du inte är bekant
med RDS-systemet kan du fråga de lokala
radiostationerna om mer information om
RDS-tjänsterna i ditt område.
Tips!
• När du tar emot en RDS-sändning och trycker
på DISPLAY ändras det som visas i frontpanelens
teckenfönster enligt följande:
Stationsnamn t Frekvens t
Förinställningsnummer t Avkodningsstatus* t
Stationsnamn t …
* Visas när [Ljudeffekt] är inställd på
[Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema]
eller [DTS Neo:6 Music] (sidan 42).
34SE
Andra åtgärder
Använda funktionen Kontroll
för HDMI för BRAVIA Sync
Den här funktionen är endast tillgänglig på
TV-apparater med funktionen BRAVIA Sync.
Genom att ansluta Sony-komponenter som är
kompatibla med funktionen Kontroll för HDMI,
via en HDMI-kabel, förenklas användningen.
• Om du vill använda funktionen BRAVIA Sync startar
du systemet och alla komponenter som är anslutna
till systemet efter att ha anslutit dem till varann med
en HDMI-kabel.
Kontroll för HDMI – Enkel inställning
Du kan ställa in systemfunktionen [Kontroll
för HDMI] automatiskt genom att aktivera
motsvarande inställning på TV:n.
Information om funktionen Kontroll för HDMI
finns i ”[HDMI-inställningar]” (sidan 44)
Systemavstängning
Du kan stänga av systemet samtidigt med TV:n.
Obs!
• Systemet stängs inte av automatiskt om du spelar
musik eller om det är inställt på funktionen FM.
Uppspelning med en knapptryckning
När du trycker på N på fjärrkontrollen sätts
systemet och TV:n på. TV-funktionen ställs in till
den HDMI-ingång som systemet är anslutet till.
Systemets ljudstyrning
Du kan förenkla funktionen att lyssna på
ljud från TV:n eller andra komponenter.
Du kan använda systemets ljudkontroll enligt
följande:
• När systemet slås på kan ljudet från TV:n eller
andra komponenter matas ut från systemets
högtalare.
• När ljudet från TV:n eller andra komponenter
matas ut via systemets högtalare kan du ändra
de högtalare som TV-ljudet matas ut till
genom att trycka på
SPEAKERS TVyAUDIO.
Returkanal för ljud
Du kan lyssna på ljudet från TV:n via systemet
genom att bara använda en HDMI-kabel.
Mer information om inställningen finns
i ”[Audio Return Channel]” (sidan 44)
Språket följer med
När du ändrar språket för TV:ns skärmtext,
ändras även systemets språk för skärmtext efter
det att systemet har stängts av och slagits på.
Ställa in högtalarna
Andra åtgärder
Obs!
• När ljudet från TV:n eller andra komponenter
matas ut via systemets högtalare kan du justera
volymen och stänga av ljudet för systemet
genom att använda TV:n.
[Högtalarinställningar]
För att få bästa möjliga surroundljud
ställer du in högtalarnas avstånd från din
lyssningsposition. Använd sedan testtonen
för att justera högtalarnas balans.
1
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
2
3
4
Tryck på C/c för att välja
[Inställn.].
Tryck på X/x för att välja
[Ljudinställningar] och tryck sedan på
.
Tryck på X/x för att välja
[Högtalarinställningar] och tryck sedan
på .
Skärmbilden [Högtalarinställningar] visas.
5
Tryck på X/x för att välja ett alternativ
och tryck sedan på .
Kontrollera följande inställningar.
x [Avstånd]
När du flyttar högtalarna får du inte glömma
att ställa in parametrarna för avståndet från
lyssnarpositionen till högtalarna.
Du kan ställa in parametrarna från 0,0 till 7,0 meter.
35SE
[Främre vänster/höger] 3,0 m: Ställ in avståndet
för de främre högtalarna.
[Mitt] 3,0 m: Ställ in avståndet till
mitthögtalaren.
[Surround vänster/höger] 3,0 m: Ställ in
avståndet till surroundhögtalarna.
[Subwoofer] 3,0 m: Avståndet till subwoofern.
9
Tryck på X/x för att välja [Av] och tryck
sedan på
.
Obs!
• Testtonssignalerna matas inte ut från
HDMI (OUT)-uttaget.
Tips!
• Tryck på 2 +/– för att justera alla högtalares
volym samtidigt.
x [Nivå]
Du kan justera högtalarnas ljudnivå. Du kan
ställa in parametrarna från –6,0 till +6,0 dB.
Kontrollera att du ställer in [Testton] på [På]
för att göra justeringen lättare.
[Främre vänster/höger] 0,0 dB: Ställ in nivån
för de främre högtalarna.
[Mitt] 0,0 dB: Ställ in nivån för mitthögtalaren.
[Surround vänster/höger] 0,0 dB: Ställ in nivån
för surround-högtalarna.
[Subwoofer] 0,0 dB: Ställ in subwoofer-nivån.
x [Testton]
Högtalarna spelar upp en testton för justering
av [Nivå].
[Av]: Testtonen sänds inte ut från högtalarna.
[På]: Testtonen sänds ut från varje högtalare
i tur och ordning medan nivån justeras.
När du väljer något av alternativen för
[Högtalarinställningar] hörs testtonen
från varje högtalare i tur och ordning.
Justera ljudnivån enligt följande.
1
2
Varje gång du trycker på SLEEP ändras
minutvisningen (den återstående tiden)
i frontpanelens teckenfönster med 10 minuter.
När du ställer in insomningstimern visas
den återstående tiden var femte minut.
När den återstående tiden är mindre än
två minuter blinkar SLEEP i frontpanelens
teckenfönster.
Så här kontrollerar du den
återstående tiden
Tryck en gång på SLEEP.
Tryck på X/x för att välja [Nivå] och
tryck sedan på
.
Tryck på SLEEP flera gånger för att välja
önskad tid.
4
Tryck på C/c för att välja vänster eller
höger högtalare och tryck därefter
på X/x för att justera nivån.
Tryck på
.
Upprepa steg 3 till 5.
Tryck på RETURN.
Systemet återgår till föregående skärmbild.
36SE
Tryck på SLEEP.
Så här ändrar du den återstående tiden
Tryck på X/x för att välja önskad
högtalartyp och tryck sedan på .
8
Du kan ställa in systemet att stängas av vid
en förinställd tid så att du kan somna medan
du lyssnar på musik. Tiden kan ställas in
i intervaller om 10 minuter.
Ställ in [Testton] på [På].
3
5
6
7
Använda sovtimern
Tryck på X/x för att välja [Testton] och
tryck sedan på .
Koder för TV:n som kan styras
Inaktivera knapparna
på enheten
Om det finns flera koder i listan kan du försöka
ange dem en och en tills du hittar den som
passar din TV.
(Barnlås)
Du kan inaktivera knapparna på enheten
(förutom "/1) för att förhindra att de
används av misstag, till exempel av barn
(barnlåsfunktion).
Tillverkare
PHILIPS
02, 03, 07
Tryck på x på enheten i mer än fem sekunder.
SAMSUNG
02, 08
LOCKED visas i frontpanelens teckenfönster.
Barnlåsfunktionen aktiveras och knapparna på
enheten är låsta. (Du kan använda systemet med
fjärrkontrollen.)
Om du vill avbryta trycker du på x i mer än fem
sekunder så att UNLOCK visas i frontpanelens
teckenfönster.
TOSHIBA
04
01 (standard)
LG
05
PANASONIC
06
Ändra ljusstyrkan
i frontpanelens
teckenfönster
Andra åtgärder
Obs!
• Om du trycker på enhetens knappar medan
barnlåsfunktionen är aktiverad blinkar
LOCKED i frontpanelens teckenfönster.
Kod
SONY
Tryck på DIMMER.
Varje gång du trycker på DIMMER ändras
ljusstyrkan i frontpanelens teckenfönster.
Styra TV:n med
den medföljande
fjärrkontrollen
Genom att justera fjärrsignalen kan du styra
en TV med den medföljande fjärrkontroll.
Obs!
Spara energi i viloläge
Kontrollera att följande två inställningar är
gjorda:
– [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar]
är inställt på [Av] (sidan 44).
– [Snabbstartläge] är inställt på [Av] (sidan 44).
• Koden kan ändras eller återställas till
standardinställningen (SONYs) när du byter batterier
i fjärrkontrollen. Återställ då rätt kodnummer.
Förbereda fjärrkontrollen för att
styra TV:n
Tryck och håll in TV TV "/1 medan du
anger TV:ns tillverkarkod (se tabellen)
med nummerknapparna. Släpp sedan
upp TV TV "/1.
Om inställningen inte lyckas ändras inte
den registrerade koden. Mata in koden igen.
37SE
Skärmbilden Internetläsare
Visa webbplatser
1
Förbered för Internetanvändning.
Anslut systemet till ett nätverk (sidan 19).
2
Tryck på HOME.
Du kan kontrollera webbplatsinformation
genom att trycka på DISPLAY. Den information
som visas skiljer sig beroende på webbplats och
sidstatus.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
3
4
Tryck på C/c för att välja
[Nätverk].
Tryck på X/x för att välja [Internetläsare]
och tryck sedan på .
Skärmbilden [Internetläsare] visas.
Obs!
• Vissa webbplatser kanske inte fungerar eller visas
på rätt sätt.
Ange en webbadress
Välj [URL-inmatning] på alternativmenyn.
Ange webbadressen med hjälp av tangentbordet
och välj sedan [Enter].
Så här anger du startsida
När den sida som du vill ange visas väljer
du [Gör till startsida] på alternativmenyn.
Återgå till föregående sida
Välj [Föregående sida] på alternativmenyn.
Om den föregående sidan inte visas när du väljer
[Föregående sida] väljer du [Fönsterlista] på
alternativmenyn och väljer den sida du vill
återgå till i listan.
Så här avslutar du Internetläsaren
Tryck på HOME.
A Sidtitel
B Sidadress
C Markör
Flytta genom att trycka på C/X/x/c. Placera
markören på den länk som du vill visa och
tryck på . Den länkade webbplatsen visas.
D SSL-ikon
Visas när den länkade webbadressen är säker.
E Indikator för signalstyrka
Visas när systemet är anslutet till ett trådlöst
nätverk.
F Förloppsindikator/inläsningsikon
Visas när sidan läses in och när filer hämtas
eller överförs.
G Textinmatningsfält
Tryck på
och välj sedan [Inmatn.] på
alternativmenyn för att öppna tangentbordet.
H Rullningslist
Tryck på C/X/x/c för att flytta sidan åt
vänster, uppåt, nedåt eller åt höger.
38SE
Tillgängliga alternativ
Olika inställningar och funktioner finns
tillgängliga genom att trycka på OPTIONS.
Vilka alternativ som är tillgängliga skiljer sig
åt beroende på situationen.
Information
[Webbläsarinställn.]
Visar inställningarna för
Internetläsaren.
• [Zoom]: Ökar eller minskar
storleken för det visade
innehållet.
• [JavaScript-inställn.]: Anger
om JavaScript ska aktiveras
eller inaktiveras.
• [Cookie-inställningar]:
Anger om cookies ska
accepteras eller inte.
• [SSL-larmvisning]: Anger
om SSL ska aktiveras eller
inaktiveras.
[Inmatn.]
Visar tangentbordet där du
kan ange tecken medan du
visar en webbplats.
[Ny rad]
Markören flyttas till nästa
rad i textinmatningsfältet.
[Radera]
Raderar ett tecken till vänster
om markören under
textinmatning.
[Fönsterlista]
Visar en lista över alla
webbplatser som är öppna
för tillfället.
Gör att du kan återgå till en
webbplats som visats tidigare
genom att välja fönstret.
[Bokmärkeslista]
Visar bokmärkeslistan.
[URL-inmatning]
Gör att du kan ange
en webbadress när
tangentbordet visas.
[Föregående sida]
Går till en sida som har
visats tidigare.
[Nästa sida]
Går till nästa sida som
har visats tidigare.
[Avbryt inläsning]
Stoppar inläsningen
av en sida.
[Läs in igen]
Läser in samma sida igen.
[Lägg till bokmärke]
Lägger till den webbplats
som visas för tillfället
i bokmärkeslistan.
Information
[Gör till startsida]
Anger den webbplats som
visas för tillfället som
startsida.
[Öppna i nytt fönster] Öppnar en länk i ett nytt
fönster.
[Teckenkodning]
Ställer in teckenkoden.
[Visa certifikat]
Visar servercertifikat som
skickas från sidor som har
stöd för SSL.
Andra åtgärder
Alternativ
Alternativ
39SE
Ikon
Beskrivning
[Nätverksinställningar]
(sidan 45)
Inställningar och justeringar
Använda inställningsmenyn
Du kan göra olika justeringar för funktioner
som t.ex. bild och ljud.
Standardinställningarna är understrukna.
Obs!
Gör detaljerade inställningar
för Internet och nätverk.
[Enkel inställning] (sidan 45)
Gör om Enkel inställning för att
göra grundinställningarna.
[Återställning] (sidan 45)
Återställer systemet till
fabriksinställningarna.
• Uppspelningsinställningar lagrade på skivan har
prioritet före inställningsdisplayens inställningar
och alla beskrivna funktioner kanske inte fungerar.
1
[Nätverksuppdatering]
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
2
3
Tryck på C/c för att välja
[Inställn.].
Tryck på X/x för att välja ikonen för den
inställningskategori som ska ändras och
tryck sedan på .
Du kan ställa in följande alternativ.
Ikon
Beskrivning
[Nätverksuppdatering]
(sidan 40)
Uppdaterar programvaran
för systemet.
[Bildinställningar] (sidan 41)
Gör bildinställningarna
i enlighet med typen av
anslutningsuttag.
[Ljudinställningar] (sidan 42)
Gör ljudinställningar i enlighet
med typen av anslutningsuttag.
[BD/DVDuppspelningsinställningar]
(sidan 43)
Gör detaljerade inställningar
för uppspelning av BD/
DVD-skivor.
[Barnspärr] (sidan 43)
Gör detaljerade inställningar
för barnspärrfunktionen.
[Musikinställningar] (sidan 44)
Gör detaljerade inställningar
för uppspelning av Super Audio
CD-skivor.
[Systeminställningar]
(sidan 44)
Gör systemrelaterade
inställningar.
40SE
Information om uppdateringsfunktionerna
finns på följande webbplats:
För kunder i Europa och Ryssland:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
För kunder i övriga länder eller regioner:
http://www.sony-asia.com/section/support
Under en programvaruuppdatering visas
UPDATING i frontpanelens teckenfönster.
Huvudenheten stängs av automatiskt när
uppdateringarna är klara. Vänta tills
programuppdateringen är klar. Starta inte
och stäng inte av huvudenheten och använd
inte huvudenhetens eller tv:ns funktioner.
[Bildinställningar]
x [3D-utmatningsinst.]
[Auto]: Du bör vanligtvis välja det här
alternativet.
[Av]: Välj detta för att visa allt material i 2D.
x [Bildutmatningsformat]
[HDMI]: Välj normalt [Auto]. Välj
[Originalupplösning] för att mata ut
den upplösning som spelades in på skivan.
(Om upplösningen är lägre än SD-upplösningen
visas den som SD-upplösning.)
[Video]: Ställer automatiskt in den lägsta
upplösningen.
x [TV-skärmsinställning för 3D]
Ställer in bildstorleken på din 3D-kompatibla tv.
x [TV-typ]
x [Skärmformat]
[Full]: Välj det här vid anslutning till en tv med
bredbildsfunktion. Visar en 4:3-skärmbild i
16:9-bildformat även på en bredbilds-tv.
[Normal]: Ändrar bildstorleken så att den
passar skärmstorleken med det ursprungliga
bildformatet.
[Auto]: Sänder ut videosignaler på 1920 ×
1080p/24 Hz endast om du ansluter en 1080/
24p-kompatibel tv via HDMI (OUT)-uttaget.
[På]: Välj det här alternativet när tv:n är
kompatibel med 1080/24p-videosignaler.
[Av]: Välj det här alternativet när tv:n inte är
kompatibel med 1080/24p-videosignaler.
x [DVD-ROM 24p-utmatning]
[Auto]: Sänder ut videosignaler på 1920 ×
1080p/24 Hz endast om du ansluter en 1080/
24p-kompatibel tv via HDMI (OUT)-uttaget.
[Av]: Välj det här alternativet när tv:n inte är
kompatibel med 1080/24p-videosignaler.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
x [DVD-bildförhållande]
[Letterbox]: Visar en bred bild med svarta
remsor överst och nederst.
[Pan & Scan]: Visar en bild med full höjd på hela
skärmen, med avklippta sidor.
Inställningar och justeringar
[16:9]: Välj det här alternativet vid anslutning
till en bredbilds-tv eller en tv med
bredbildsfunktion.
[4:3]: Välj det här alternativet vid anslutning till
en tv med 4:3-format utan bredbildsfunktion.
x [BD-ROM 24p-utmatning]
[Auto]: Identifierar automatiskt den externa
enhetens typ och växlar till matchande
färginställning.
[YCbCr (4:2:2)]: Matar ut YCbCr
4:2:2-videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Matar ut YCbCr
4:4:4-videosignaler.
[RGB]: Välj det här vid anslutning till en
enhet med ett HDCP-kompatibelt DVI-uttag.
x [HDMI Deep Colour-utmatning]
x [Bioomvandlingsläge]
[Auto]: Du bör vanligtvis välja det här
alternativet. Enheten identifierar automatiskt
om materialet är videobaserat eller filmbaserat
och växlar till lämplig omvandlingsmetod.
[Video]: Omvandlingsmetoden som passar för
videobaserat material väljs alltid oavsett material.
[Auto]: Du bör vanligtvis välja det här
alternativet.
[16 bitar], [12 bitar], [10 bitar]: Matar ut
16-bitars/12-bitars/10-bitars videosignaler
när den anslutna tv:n är kompatibel med
Deep Color.
[Av]: Välj det här alternativet när bilden är
instabil eller färgerna verkar onaturliga.
41SE
x [Pausläge] (endast BD/DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
[Auto]: Bilden, inklusive föremål som rör
sig dynamiskt, sänds ut utan darrningar.
Normalt ska du välja den här inställningen.
[Bildruta]: Bilden, inklusive föremål som inte
rör sig dynamiskt, sänds ut med hög upplösning.
[Ljudinställningar]
x [BD-ljudmixinställning]
[På]: Matar ut ljudet som erhålls genom att
interaktivt ljud mixas med sekundärt ljud till
primärt ljud.
[Av]: Matar endast ut primärt ljud.
x [Ljuddynamikkontroll]
x [Ljudutmatning]
Du kan välja utmatningsmetod där ljudsignalen
matas ut.
[Högtalare]: Matar endast ut flerkanaligt ljud
från systemets högtalare.
[Högtalare+HDMI]: Matar ut flerkanaligt ljud
från systemets högtalare och 2-kanaliga linjära
PCM-signaler från HDMI (OUT)-uttaget.
[HDMI]: Matar ut ljudet endast från HDMI
(OUT)-uttaget. Ljudformatet beror på den
anslutna komponenten.
Obs!
• När [Kontroll för HDMI] är inställt på [På]
(sidan 44) ställs [Ljudutmatning] automatiskt in
på [Högtalare+HDMI] och inställningen kan inte
ändras.
• När [Ljudutmatning] är inställt på [HDMI] är
utmatningsformatet för funktionen TV tvåkanaligt
linjärt PCM.
Komprimerar ljudspårets dynamiska område.
x [Ljudeffekt]
[Auto]: Spelar upp med det dynamiska område
som angivits på skivan (endast BD-ROM).
[På]: Systemet återskapar ljudspåret med
den sortens dynamiskt område som
inspelningsteknikern avsåg.
[Av]: Ingen komprimering av dynamiskt
område.
x [Dämpa - AUDIO]
Distorsion kan uppstå när du lyssnar på en
komponent som är ansluten till AUDIO-uttagen
(AUDIO IN L/R). Du kan undvika distorsion
genom att dämpa enhetens inmatningsnivå.
[På]: Dämpar inmatningsnivån.
Utmatningsnivån minskar med denna
inställning.
[Av]: Normal nivå på insignalen.
Du kan ställa in systemets ljudeffekter
(inställningen SOUND MODE (sidan 22))
till av/på.
För en 2-kanalskälla kan du välja [Dolby Pro
Logic], [DTS Neo:6 Cinema] eller [DTS Neo:6
Music] för att simulera surroundljud.
[Sound Mode på]: Aktiverar
surroundljudeffekten i ljudläget (sidan 22).
Den övre gränsen för samplingsfrekvensen
är inställd på 48 kHz.
[Dolby Pro Logic]: 2-kanalskälla: Systemet
simulerar surroundljud från 2-kanalskällor
och matar ut ljud från alla 5.1-kanalshögtalare
(Dolby Pro Logic-avkodning).
[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]:
Systemet simulerar surroundljud från
2-kanalskällor och matar ut 6.1-kanaligt ljud
(avkodning för DTS Neo:6 Cinema/DTS Neo:6
Music-läge).
[Av]: Ljudeffekterna är inaktiverade. Du hör
ljudet så som det är inspelat.
x [Högtalarinställningar]
Ställ in högtalarna för att få bästa möjliga
surroundljud. Mer information finns i
”Ställa in högtalarna” (sidan 35).
42SE
[BD/DVDuppspelningsinställningar]
x [BD-/DVD-menyspråk]
Du kan välja standardmenyspråk för BD-ROMskivor och DVD VIDEO-skivor.
När du väljer [Välj språkkod.] visas skärmbilden
där du anger språkkoden. Ange koden för
ditt språk, som finns i ”Lista över språkkoder”
(sidan 56).
x [Ljudspråk]
x [Lösenord]
Ställ in eller ändra lösenordet för funktionen
Barnspärr. Med ett lösenord kan du ange
begränsningar för uppspelning av BD-ROMoch DVD VIDEO-skivor och Internetvideo.
Vid behov kan du skilja på begränsningsnivåerna
för BD-ROM- och DVD VIDEO-skivor.
x [Regionskod för barnspärr]
Uppspelningen av vissa BD-ROM-skivor
och DVD VIDEO-skivor kan begränsas efter
geografiskt område. Avsnitt kan låsas eller bytas
ut mot andra avsnitt. Följ anvisningarna på
skärmen och ange ditt fyrsiffriga lösenord.
x [BD-barnspärr]/[DVD-barnspärr]/
[Barnspärr för internetvideo]
När du ställer in barnspärr kan avsnitt låsas eller
bytas ut mot andra avsnitt. Följ anvisningarna
på skärmen och ange ditt fyrsiffriga lösenord.
x [Textspråk]
Du kan välja standardspråk för undertexter för
BD-ROM-skivor och DVD VIDEO-skivor.
När du väljer [Välj språkkod.] visas skärmbilden
där du anger språkkoden. Ange koden för ditt
språk, som finns i ”Lista över språkkoder”
(sidan 56).
x [Oklassade internetvideoprogram]
[Tillåt]: Tillåter uppspelning av oklassade
internetvideoprogram.
[Blockera]: Blockerar uppspelning av oklassade
internetvideoprogram.
Inställningar och justeringar
Du kan välja standardspråk för spår för
BD-ROM-skivor eller DVD VIDEO-skivor.
När du väljer [Original] anges det språk som
prioriteras på skivan.
När du väljer [Välj språkkod.] visas skärmbilden
där du anger språkkoden. Ange koden för ditt
språk, som finns i ”Lista över språkkoder”
(sidan 56).
[Barnspärr]
x [Uppsp.lager för BD-hybridskivor]
[BD]: Spelar BD-lager.
[DVD/CD]: Spelar DVD- eller CD-lager.
x [BD-Internetanslutning]
[Tillåt]: Du bör vanligtvis välja det här
alternativet.
[Tillåt ej]: Förhindrar Internetanslutning.
43SE
[Musikinställningar]
x [Uppsp.lager för Super Audio CD]
[Super Audio CD]: Spelar upp
Super Audio CD-lagret.
[CD]: Spelar upp CD-lagret.
x [Uppsp.kanaler för Super Audio CD]
[DSD 2ch]: Spelar upp 2-kanalsområdet.
[DSD Multi]: Spelar upp flerkanalsområdet.
x [Automatiskt viloläge]
[På]: Aktiverar funktionen [Automatiskt
viloläge]. Om du inte använder systemet under
30 minuter aktiveras viloläget automatiskt.
[Av]: Stänger av funktionen.
x [Automatisk informationsvisning]
[På]: Visar automatiskt information på skärmen
när visade titlar, bildlägen, ljudsignaler o.s.v.
ändras.
[Av]: Visar information endast när du trycker
på DISPLAY.
x [Skärmsläckare]
[Systeminställningar]
x [OSD-språk]
Du kan välja språk för systemets skärmtext.
x [HDMI-inställningar]
[Kontroll för HDMI]
[På]: På. Alla komponenter som är anslutna med
HDMI-kabeln i systemet kan styra varandra.
[Av]: Av.
[Audio Return Channel]
Denna funktion är tillgänglig när du ansluter
systemet till ett TV-HDMI IN-uttag som är
kompatibelt med funktionen Returkanal för
ljud.
[Auto]: Systemet kan automatiskt ta emot TV:ns
digitala ljudsignal via en HDMI-kabel.
[Av]: Av.
[På]: Aktiverar skärmsläckarfunktionen.
[Av]: Av.
x [Meddelande om mjukvaruuppdat.]
[På]: Ställer in systemet så att du får information
om nyare programvaruversioner (sidan 40).
[Av]: Av.
x [Gracenote-inställningar]
[Auto]: Laddar automatiskt ned
skivinformation när du stoppar uppspelningen
av skivan. Systemet måste vara anslutet till
nätverket för att informationen ska kunna
hämtas.
[Manuellt]: Hämtar skivinformationen om
[Videosökning] eller [Musiksökning] är valt.
x [Systeminformation]
Du kan visa systemets programvaruversion
och MAC-adressen.
Obs!
• Den här funktionen fungerar bara om [Kontroll
för HDMI] har värdet [På].
x [Snabbstartläge]
[På]: Förkortar starttiden från viloläge. Du kan
använda systemet snabbt efter det att du har
startat det.
[Av]: Standardinställningen.
44SE
x [Mjukvarulicensinformation]
Du kan visa information om programvarulicens.
[Nätverksinställningar]
x [Internetinställningar]
Anslut systemet till nätverket i förväg.
Mer information finns i ”Steg 3: Förbereda för
nätverksanslutning” (sidan 19).
x [Party-autostart]
[På]: Startar ett PARTY eller ansluter till
ett befintligt PARTY på begäran från en
nätverksenhet som är kompatibel med
funktionen PARTY STREAMING.
[Av]: Av.
x [Registrering av Media Remote-apparater]
Tips!
• Du hittar mer information på följande webbplats
under vanliga frågor:
För kunder i Europa och Ryssland:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
För kunder i övriga länder eller regioner:
http://www.sony-asia.com/section/support
x [Nätverksdiagnos]
Du kan köra en nätverksdiagnos för att
kontrollera om nätverksanslutningen är korrekt.
x [Inställningar för ansluten server]
Anger om den anslutna DLNA-servern ska visas
eller inte.
Registrerar din Media Remote-enhet.
x [Registrerade Media Remote-apparater]
Visar en lista över registrerade Media Remoteenheter.
[Enkel inställning]
x [Enkel initialinställning]
Kör [Enkel initialinställning] för att göra
grundinställningarna. Följ anvisningarna
på skärmen.
x [Enkla nätverksinställningar]
Kör [Enkla nätverksinställningar] för
att göra grundinställningar för nätverket.
Följ anvisningarna på skärmen.
Inställningar och justeringar
[Anslutning med hjälp av kablar]: Välj
det här alternativet när du ansluter till
en bredbandsrouter med en LAN-kabel.
[Trådlös USB-anslutning]: Välj detta när du
använder ett USB-nätverkskort för trådlöst
LAN för trådlös nätverksanslutning.
[Visa nätverkstillstånd]: Visar aktuella
nätverksstatus.
[Återställning]
x [Återställning till fabriksinställningarna]
x [Installation av Renderer]
[Automatisk åtkomstbehörighet]: Anger om
automatisk åtkomst från en nyligen identifierad
DLNA-styrenhet ska tillåtas eller inte.
[Smart Val]: Tillåter att en Sony DLNAstyrenhet hittar systemet som målkomponent
för styrning med hjälp av den infraröda strålen.
Du kan aktivera eller stänga av funktionen.
[Renderer-namn]: Visar systemets namn så som
det visas på andra DLNA-enheter i nätverket.
Du kan återställa systeminställningarna
till fabriksinställningarna genom att välja
inställningsgruppen. Alla inställningar inom
gruppen återställs.
x [Nollställ personlig information]
Du kan radera din personliga information
som lagrats i systemet.
x [Åtkomstbehörighet för Renderer]
Anger om kommandon från DLNA-styrenheter
ska accepteras eller inte.
45SE
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Ställ inte vätskefyllda föremål, t.ex. en vas, på
systemet och placera inte systemet i närheten
av vatten, t.ex. bredvid ett badkar eller en dusch,
eftersom det kan orsaka brand och elektriska stötar.
Om ett föremål eller vätska skulle råka komma in
inuti höljet kopplar du genast bort strömmen
till systemet. Låt sedan en kvalificerad tekniker
kontrollera systemet innan du använder det igen.
• Vidrör inte nätkabeln med våta händer. Om du gör
det kan du få en elektrisk stöt.
Strömkällor
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda
enheten under en längre tid bör du koppla ur den från
vägguttaget. När du kopplar bort nätkabeln drar du
i kontakten. Dra aldrig i sladden.
Placering
• Placera systemet på en plats med tillräcklig
ventilering för att undvika att systemet blir för varmt.
• Om du spelar med hög volym och under en längre tid,
blir höljet varmt. Det är inte ett tecken på att något är
fel. Du bör emellertid vara försiktig med att vidröra
de heta ytorna. Placera inte systemet där utrymmet
runt det är begränsat. Om inte luften kan cirkulera
fritt finns risk för överhettning.
• Blockera inte ventilationsgallren genom att placera
saker på systemet. Systemet är utrustat med en kraftig
förstärkare. Om ventilationshålen är blockerade kan
systemet överhettas och sluta att fungera.
• Placera inte systemet på ytor med ett material som
kan blockera ventilationsöppningarna (som t.ex.
textilier, mattor och liknande) eller, av samma
anledning, i närheten av gardiner och dylikt.
• Installera inte systemet i ett slutet utrymme, såsom en
bokhylla eller liknande.
• Placera inte systemet i närheten av värmekällor, till
exempel element och ventilationskanaler, och inte
heller i direkt solljus, där det är mycket dammigt eller
där systemet kan utsättas för mekaniska vibrationer
och stötar.
• Placera inte systemet så att det lutar. Det är enbart
avsett att användas i horisontellt läge.
46SE
• Håll systemet och skivor borta från utrustning med
starka magnetfält, till exempel mikrovågsugnar eller
stora högtalare.
• Placera inga tunga föremål på systemet.
• Placera inga metallföremål framför frontpanelen.
De kan begränsa mottagningen av radiovågor.
• Placera inte systemet på en plats där medicinsk
utrustning används. Det kan leda till att den
medicinska utrustningen inte fungerar som den ska.
• Om du använder en pacemaker eller någon annan
medicinsk apparatur bör du kontakta din läkare eller
tillverkaren av din medicinska apparat innan den
trådlösa LAN-funktionen används.
Användning
• Om systemet tas direkt från en kall till en varm plats
eller om det placeras i ett mycket fuktigt rum kan
kondens bildas på linserna inuti enheten. Om detta
inträffar kanske inte systemet kommer att fungera
ordentligt. Ta då ur skivan och låt systemet stå på
i en halvtimme tills kondensen avdunstat.
• Ta ut skivan när du flyttar på systemet. Om du inte
gör det kan skivan skadas.
• Om något föremål skulle råka hamna inuti enhetens
hölje kopplar du bort strömmen och lämnar in
enheten till behörig tekniker för kontroll innan du
använder den igen.
Justera volymen
• Skruva inte upp volymen när du lyssnar på ett avsnitt
med mycket låga signalstyrkor eller ingen signal alls.
Högtalarna kan då skadas när volymen kommer till
högre nivåer.
Rengöring
• Rengör höljet, panelen och reglagen med en mjuk
duk fuktad med milt rengöringsmedel. Använd inte
skursvamp, skurmedel eller lösningsmedel som t.ex.
sprit eller bensin.
Om du har frågor eller problem rörande systemet
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Rengöring av skivor, skiv-/
linsrengöring
• Använd inte de rengöringsskivor eller den skiv-/
linsrengöring (våt- eller sprejtyp) som finns
tillgänglig i handeln. Dessa kan skada apparaten.
Utbyte av delar
• Om systemet repareras kan reparerade delar samlas
in för återanvändning eller återvinning.
TV:ns färger
• Om högtalarna gör att färgerna visas felaktigt på
TV-skärmen stänger du av TV:n och slår sedan på den
igen efter 15–30 minuter. Om färgproblemet kvarstår
placerar du högtalarna längre bort från TV:n.
VIKTIGT MEDDELANDE
Varning! Det här systemet kan visa en stillbild
(video eller skärmbild) på TV-skärmen under
en obegränsad tid. Om du låter bilden vara kvar
på skärmen under mycket lång tid kan TV:n få
permanenta skador. Detta gäller särskilt för
projektions-TV-apparater.
Flytta systemet
• Innan du flyttar systemet kontrollerar du att det
inte sitter någon skiva i det och tar bort nätkabeln
från vägguttaget.
Om skivor
Hantering av skivor
• Håll skivor endast på kanterna för att hålla
dem rena. Vidrör inte spelytan.
• Fäst inte papper eller tejp på skivorna.
Rengöring
• Innan du spelar upp rengör du skivan med
en rengöringsduk.
Torka av skivan från mitten och utåt.
Ytterligare information
• Låt inte skivor ligga i direkt solljus, nära
värmekällor t.ex. en varmluftsventil eller
i en bil som är parkerad i solen eftersom
temperaturen kan bli mycket hög inuti bilen.
• När du inte spelar skivorna ska de förvaras
i fodralet.
• Använd inte lösningsmedel som bensin,
thinner, speciella rengöringsmedel eller
antistatiska sprejer avsedda för LP-skivor.
Om du försöker spela upp skivor som inte
är av standardformat eller som inte är runda
(t.ex. skivor som är formade som kort, hjärtan
eller stjärnor) kan det uppstå funktionsfel.
Använd inte skivor som har något av de
skivtillbehör som finns att köpa i handeln,
t.ex. i form av extra etiketter eller ringar.
47SE
Felsökning
Om du får något av följande problem
med systemet kan du använda denna
felsökningsguide för att försöka lösa det innan
du lämnar in systemet för reparation. Om du
inte kan lösa problemet kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Observera att om servicepersonalen byter ut
några delar under reparationen, kan de komma
att behålla dessa delar.
Allmänt
PROTECT och PUSH PWR visas växelvis
i frontpanelens teckenfönster.
t Tryck på "/1 för att stänga av systemet och
kontrollera följande när STANDBY har
försvunnit:
• Har högtalarkablarna + och – kortslutits?
• Använder du bara de specificerade
högtalarna?
• Finns det något som blockerar systemets
ventilationshål?
• När du har kontrollerat punkterna ovan
och åtgärdat eventuella problem, startar du
systemet. Om orsaken till problemet inte kan
fastställas efter kontrollerna ovan, kontaktar
du närmaste Sony-återförsäljare.
LOCKED visas i frontpanelens teckenfönster.
Strömmen slås inte på.
t Inaktivera barnlåsfunktionen (sidan 37).
t Kontrollera att nätkabeln är ordentligt
ansluten.
DEMO. LOCK visas i frontpanelens teckenfönster.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
t Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller
det lokala auktoriserade Sony-servicestället.
t Avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten
är för långt.
t Fjärrkontrollens batterier är svaga.
Exxxx visas i frontpanelens teckenfönster.
Skivfacket öppnas inte och det går inte att ta bort
skivan även efter det att du tryckt på Z.
t Prova följande:
1 Tryck på och håll ned N och Z på
enheten i mer än fem sekunder för att
öppna skivfacket.
2 Ta ut skivan.
3 Koppla ur nätkabeln från vägguttaget,
anslut den sedan igen efter några minuter.
Systemet fungerar inte som det ska.
t Koppla ur nätkabeln från vägguttaget, anslut
den sedan igen efter några minuter.
t Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller
det lokala auktoriserade Sony-servicestället
och meddela felkoden.
visas utan några meddelanden på TV-skärmen.
t Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller
det lokala auktoriserade Sony-servicestället.
Bild
Du får ingen bild.
t Kontrollera systemets utmatningsmetod
(sidan 17).
Ingen bild visas vid anslutning via HDMI-kabel.
Meddelanden
[En ny mjukvaruversion finns tillgänglig på
nätverket. Uppdatera under
”Nätverksuppdatering”.] visas på TV-skärmen.
t Se [Nätverksuppdatering] (sidan 40) för att
uppdatera systemet till en nyare
programvaruversion.
48SE
t Enheten är ansluten till en inmatningsenhet
som inte är HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection)-kompatibel (HDMI tänds
inte i frontpanelens teckenfönster) (sidan 17).
Ingen bild visas när upplösningen för video som valts
i [Bildutmatningsformat] är felaktig.
t Tryck på och håll ned N och VOL – på
enheten i mer än 5 sekunder för att återställa
upplösningen för videoutgång till den lägsta
upplösningen.
Det mörka området i bilden är för mörkt eller
det ljusa området är för ljust eller onaturligt.
Ljud
t Ställ in [Bildkvalitetsläge] på [Standard]
(förinställning) (sidan 30)).
Du får inget ljud.
Bilden matas inte ut på rätt sätt.
t Högtalarkablarna är inte ordentligt anslutna.
t Kontrollera högtalarinställningarna (sidan 35).
t Kontrollera [Bildutmatningsformat]inställningarna under [Bildinställningar]
(sidan 41).
t Om de analoga och digitala signalerna
matas ut samtidigt ställer du in
[BD-ROM 24p-utmatning] eller
[DVD-ROM 24p-utmatning]
i [Bildinställningar] på [Av] (sidan 41).
t När det gäller BD-ROM-skivor kontrollerar du
inställningarna för [BD-ROM 24p-utmatning]
i [Bildinställningar] (sidan 41).
Det finns bildstörningar.
t Ställ in [Kontroll för HDMI] i [HDMIinställningar] i [Systeminställningar] till [På]
(sidan 44). Ställ in [Audio Return Channel]
under [HDMI-inställningar] i
[Systeminställningar] på [Auto] (sidan 44).
t Kontrollera att TV:n är kompatibel med
funktionen Returkanal för ljud.
t Kontrollera att en HDMI-kabel är ansluten
till ett uttag på TV:n som är kompatibel
med funktionen Returkanal för ljud.
Systemet matar inte ut ljudet för TV-program på
rätt sätt när det är anslutet till en digitalbox.
t Ställ in [Audio Return Channel] i [HDMIinställningar] i [Systeminställningar] på [Av]
(sidan 44).
t Kontrollera anslutningen (sidan 18).
Det hörs ett brummande eller brusande ljud.
En bild visas inte på hela TV-skärmen.
t Flytta TV:n bort från ljudkomponenterna.
t Rengör skivan.
t Kontrollera [TV-typ]-inställningen under
[Bildinställningar] (sidan 41).
t Skivans bildförhållande är fast.
Ljudet förlorar stereoeffekten när du spelar en
CD-skiva.
TV:n visar färgerna felaktigt.
t Välj stereoljud genom att trycka på AUDIO
(sidan 32).
t Om högtalarna används tillsammans med
en CRT-baserad TV eller projektor ska de
placeras åtminstone 0,3 meter från TV:n.
t Om TV:n fortfarande uppvisar oregelbundna
färger, stäng av den och slå sedan på den igen
efter 15–30 minuter.
t Se till att inga magnetiska föremål (magnetlås
på TV-stativ, hälsoapparater, leksaker o.s.v.)
har placerats nära högtalarna.
Ingen bild visas efter det att en video-/fotofil har
spelats upp på iPod/iPhone. (Endast modeller för
Europa, Australien och Sydafrika.)
t Välj ingång på TV:n för det här systemet.
Ytterligare information
t Rengör skivan.
t Om bildutmatningen från ditt system går
genom din videobandspelare för att komma
till TV:n, kan den kopieringsskyddssignal som
vissa BD/DVD-program tillämpar påverka
bildens kvalitet. Om du fortfarande har
problem trots att du anslutit enheten direkt till
TV:n kan du prova att ansluta enheten till de
andra ingångarna.
Det hörs inget ljud från TV:n via HDMI (OUT)-uttaget
när du använder funktionen Returkanal för ljud.
Ljudet hörs bara från mitthögtalaren.
t Beroende på vilken skiva du spelar kanske
ljudet bara kommer från mitthögtalaren.
Inget eller bara ett svagt ljud hörs från
surroundhögtalarna.
t Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarinställningarna (sidan 16, 35).
t Kontrollera ljudlägesinställningen (sidan 22).
t Beroende på källan kan effekten från
surroundhögtalarna vara mindre märkbar.
t En 2-kanalskälla spelas upp.
En ansluten komponents ljud förvrängs.
t Minska nivån på insignalen för den
anslutna komponenten genom att ställa
in [Dämpa - AUDIO] (sidan 42).
49SE
Radiomottagare
Det går inte att ställa in radiostationer.
t Kontrollera att antennen är ordentligt
ansluten. Justera antennen eller anslut
en extern antenn om så behövs.
t Stationernas signalstyrka är för svag
(när du använder automatisk inställning).
Ställ in manuellt.
Uppspelning
t Prova följande:
1 Ta ut skivan.
2 Stäng av systemet.
3 Ta bort och anslut USB-enheten igen
(sidan 25).
4 Slå på systemet.
5 Lägg i BD-ROM-skivan med
BONUSVIEW/BD-LIVE.
USB-enhet
Skivan spelas inte.
USB-enheten kan inte identifieras.
t Regionskoden på BD/DVD-skivan matchar
inte systemets kod.
t Kondens har bildats inuti enheten och kan
skada linserna. Avlägsna skivan och lämna
enheten påslagen i ungefär en halvtimme.
t Systemet kan inte spela en inspelad skiva som
inte har stängts (sidan 52).
t Prova följande:
1 Stäng av systemet.
2 Ta bort och anslut USB-enheten igen.
3 Slå på systemet.
t Se till att USB-enheten är korrekt ansluten
till
(USB)-porten.
t Kontrollera om USB-enheten eller kabeln
är skadad.
t Kontrollera om USB-enheten är påslagen.
t Om USB-enheten är ansluten via ett USB-nav,
kopplar du bort den och ansluter USB-enheten
direkt till enheten.
Filnamn visas inte på rätt sätt.
t Systemet kan endast visa teckenformat som
överensstämmer med ISO 8859-1. Övriga
teckenformat kan visas på ett annat sätt.
t Beroende på programmet som användes
för att skriva kan angivna tecken visas på
ett annat sätt.
Skivan startar inte från början.
t Du har valt att återuppta uppspelningen. Tryck
på OPTIONS för att välja [Spela från början]
och tryck därefter på .
Uppspelningen startar inte från den punkt där
du senast stoppade uppspelningen.
t Återupptagningspunkten kan beroende
på skiva rensas ur minnet när
• du öppnar skivfacket.
• du kopplar bort USB-enheten.
• du spelar upp annat material.
• du stänger av enheten.
Språket för ljudspåret/undertexten eller vinklar
kan inte ändras.
t Försök att använda BD- eller DVD-menyn
t Spår med flera språk/undertexter eller flera
vinklar finns inte inspelade på BD- eller
DVD-skivan som spelas.
50SE
Det går inte att spela bonusinnehåll eller andra
data som finns på en BD-ROM-skiva.
BRAVIA Internet Video
Bilden eller ljudet är dåligt eller vissa program visas
med färre detaljer, speciellt vid snabba rörelser eller
i mörka omgivningar.
t Bild- eller ljudkvaliteten kan vara dålig
beroende på Internetleverantör.
t Bild- och ljudkvaliteten kan förbättras
genom att anslutningshastigheten ändras.
Sony rekommenderar en anslutningshastighet
på minst 2,5 Mbit/s för standardupplöst video
och 10 Mbit/s för högupplöst video.
t Alla filmer innehåller inte ljud.
Bilden är liten.
t Tryck på X för att zooma in.
BRAVIA Sync ([Kontroll för HDMI])
Funktionen [Kontroll för HDMI] fungerar inte
(BRAVIA Sync).
Nätverksanslutning
Systemet kan inte ansluta till nätverket.
t Kontrollera nätverksanslutningen (sidan 19)
och nätverksinställningarna (sidan 45).
t Kontrollera att den trådlösa LAN-routern
är påslagen.
t Kontrollera nätverksanslutningen (sidan 19)
och nätverksinställningarna (sidan 45).
t Beroende på användningsmiljö, inklusive
väggmaterial, mottagningsförhållanden för
radiovågor och hinder mellan systemet
(eller USB-nätverkskort för trådlöst LAN) och
den trådlösa LAN-routern, kan det hända att
kommunikationsavståndet förkortas. Flytta
systemet och den trådlösa LAN-routern
närmare varandra.
t Enheter som använder ett frekvensband på
2,4 GHz, t.ex. en mikrovågsugn, Bluetoothenhet eller digital trådlös enhet, kan störa
kommunikationen. Flytta bort systemet från
sådana enheter eller stäng av dem.
Den trådlösa routern som du vill använda visas
inte i listan över trådlösa nätverk.
t Tryck på RETURN för att återgå
till föregående skärmbild och prova
[Trådlösa inställningar (inbyggda)] eller
[Trådlös USB-anslutning] igen. Om den
trådlösa routern fortfarande inte identifieras
väljer du [Manuell registrering].
Ytterligare information
t Kontrollera att [Kontroll för HDMI] är
inställt på [På] (sidan 44).
t Om du ändrar HDMI-anslutningen stänger
du av systemet och slår sedan på det igen.
t Om det blir strömavbrott ställer du in
[Kontroll för HDMI] på [Av] och ställer sedan
in [Kontroll för HDMI] på [På] (sidan 44).
t Kontrollera följande och läs
användarinstruktionerna som medföljde
komponenten.
• Att den anslutna komponenten är
kompatibel med funktionen [Kontroll
för HDMI].
• Att den anslutna komponentens inställning
för funktionen [Kontroll för HDMI] är
korrekt.
Det går inte att ansluta systemet till nätverket
eller nätverksanslutningen är instabil.
Anslutning till trådlöst
LAN-nätverk
Det går inte att ansluta datorn till Internet efter
det att du har utfört [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
t Routerns trådlösa inställningar kan ändras
automatiskt om du använder funktionen
Wi-Fi Protected Setup innan du ändrar
routerns inställningar. Om så är fallet kan
du ändra de trådlösa inställningarna för
datorn därefter.
51SE
Om uppspelning av en BD/DVD-skiva
Spelbara skivor
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (musik-CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Eftersom Blu-ray Disc-specifikationerna är nya och
fortsätter att utvecklas, kan en del skivor eventuellt
inte spelas beroende på skivtyp och version.
Ljudutmatningen skiljer sig också beroende på källa,
uttag för anslutning och valda ljudinställningar.
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inklusive organiskt pigment
av typen BD-R (LTH-typ)
BD-R-skivor som spelats in på en dator kan inte
spelas upp om oanvända delar är inspelbara.
3)Det går inte att spela en CD- eller DVD-skiva
om den inte har stängts. Mer information finns
i användarinstruktionerna som medföljer
inspelningsenheten.
Skivor som inte kan spelas
• BD-skivor med kassett
• BDXL-skivor
• DVD-RAM-skivor
• HD DVD-skivor
• DVD Audio-skivor
• PHOTO CD-skivor
• Datadelen på CD-extra
• Super-VCDs
• Sidan med ljudmaterial på DualDisc-skivor
Anmärkningar om skivor
Den här produkten är utformad för att
spela upp skivor som följer CD-standarden
(Compact Disc).
DualDisc-skivor och vissa musikskivor som
kodats med tekniker för upphovsrättsskydd
överensstämmer inte med CD-standarden
(Compact Disc). Därför är dessa skivor
eventuellt inte kompatibla med denna produkt.
52SE
Programvarutillverkaren kan avsiktligen ha
ställt in vissa uppspelningsfunktioner på en
BD/DVD-skiva. Eftersom det här systemet
kommer att spela en BD/DVD-skiva enligt
det skivinnehåll som programvarutillverkaren
har skapat är det möjligt att vissa
uppspelningsfunktioner inte är tillgängliga.
Om BD-/DVD-skivor med dubbla lager
Uppspelningsbilden och ljudet kan försvinna
tillfälligt när lagren byts.
Regionskod (endast BD-ROM/
DVD VIDEO)
Systemet har en regionskod som står tryckt på
enhetens undersida och spelar endast BD-ROM/
DVD VIDEO-skivor (endast uppspelning) som
är märkta med samma regionskoder eller ALL .
8)
Spelbara filtyper
Video
Systemet spelar inte upp animerade PNG- eller
animerade GIF-filer.
9)För MPO-filer andra än 3D visas nyckelbilden
eller den första bilden.
Obs!
Filformat
Filtillägg
MPEG-1 Video/PS1)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS1)6)
”.mpg,” ”.mpeg,” ”.m2ts,”
”.mts”
Xvid
”.avi”
MPEG4/AVC1)5)
”.mkv,” ”.mp4,” ”.m4v,”
”.m2ts,” ”.mts”
WMV91)5)
”.wmv,” ”.asf”
AVCHD2)
3)5)
Real-video7)
”.rmvb”
Musik
Filtillägg
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
”.mp3”
AAC/HE-AAC1)4)5)
”.m4a”
WMA9 Standard1)4)
”.wma”
LPCM
”.wav”
Foto
Filformat
Filtillägg
JPEG
”.jpg,” ”.jpeg”
GIF8)
”.gif”
PNG8)
”.png”
MPO9)
”.mpo”
Ytterligare information
Filformat
• Vissa filer kanske inte går att spela beroende på
format, kodning, inspelningsförhållanden och
DLNA-serverns status.
• Vissa filer som redigerats på en dator kanske inte
kan spelas upp.
• Systemet kan identifiera följande filer och mappar
på BD-, DVD- och CD-skivor och USB-enheter:
– upp till mappar i det 9:e lagret, inklusive
rotmappen
– upp till 500 filer/mappar i ett enskilt lager
• Systemet kan identifiera följande filer och mappar
som finns sparade på DLNA-servern:
– upp till mapparna i det 19:e lagret
– upp till 999 filer/mappar i ett enskilt lager
• Det kan hända att vissa USB-enheter inte fungerar
med det här systemet.
• Systemet kan identifiera Mass Storage Class (MSC)enheter (t.ex. flashminne eller hårddisk), enheter
för stillbildstagning (SICD) och tangentbord med
101 tangenter.
• Undvik att data, USB-minnet eller andra enheter
skadas genom att stänga av systemet innan du sätter
i eller tar bort USB-minnet eller andra enheter.
• Systemet kan kanske inte spela upp videofiler med
högre bithastighet från DATA CD-skivor jämnt.
Du bör spela videofiler med hög bithastighet via
en DATA DVD- eller DATA BD-skiva.
1)
Systemet spelar inte upp filer som kodats med DRM.
AVCHD Ver.2.0 (AVCHD 3D/Progressive)kompatibel.
3)Systemet spelar upp filer i AVCHD-format som har
spelats in med en digital videokamera eller liknande.
För att du ska kunna visa filer i AVCHD-format
måste skivan med filerna i AVCHD-format vara
stängda.
4)
Systemet spelar inte filer som kodats med
Lossless o.s.v.
5)
Systemet spelar inte upp dessa filer via DLNAfunktionen.
6)Systemet spelar endast upp i SD-upplösning via
DLNA-funktionen.
7)
Endast modeller för Singapore, Kina, Thailand
och Taiwan.
2)
53SE
Ljudformat som stöds
Tekniska data
Följande ljudformat stöds av det här systemet.
Förstärkardel
Format
BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290
Funktion
”BD/DVD”
”TV” (DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
a
–
Dolby Digital
a
a
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
DTS
a
a
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1
–
–
DTS96/24
a
–
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
DTS-HD
Master Audio
a
–
UTEFFEKT (märkt)
Främre V/Främre H:
75 W + 75 W (vid 3 ohm,
1 kHz, 1 % total harmonisk
distorsion)
UTEFFEKT (referens)
Främre vänster/främre höger/surround vänster/
surround höger:
125 W (per kanal vid
3 ohm, 1 kHz)
Mitt:
250 W (vid 6 ohm, 1 kHz)
Subwoofer:
250 W (vid 6 ohm, 80 Hz)
Inmatning (analog)
AUDIO (AUDIO IN)
Känslighet: 1 V/400 mV
Ingångar (Digital)
TV (Returkanal för ljud/OPTICAL)
Format som stöds: LPCM
2-kanaligt (upp till 48
kHz), Dolby Digital, DTS
BDV-E190
a: Format som stöds.
–: Format som inte stöds.
Obs!
• För LPCM 2ch-formatet är den samplingsfrekvens
som stöds för den digitala signalen upp till 48 kHz när
du använder TV-funktionen.
UTEFFEKT (märkt)
Främre V/Främre H:
40 W + 40 W (vid 3 ohm,
1 kHz, 1 % total harmonisk
distorsion)
UTEFFEKT (referens)
Främre vänster/främre höger/surround vänster/
surround höger:
40 W (per kanal vid
3 ohm, 1 kHz)
Mitt:
70 W (vid 6 ohm, 1 kHz)
Subwoofer:
70 W (vid 6 ohm, 80 Hz)
Inmatning (analog)
AUDIO (AUDIO IN)
Känslighet: 2 V/700 mV
Ingångar (Digital)
TV (Returkanal för ljud/OPTICAL)
Format som stöds: LPCM
2-kanaligt (upp till 48
kHz), Dolby Digital, DTS
Videodelen
Matar ut
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
HDMI-delen
Anslutning
Typ A (19-stifts)
BD/DVD/Super Audio CD/CD-system
Signalformatsystem
54SE
NTSC/PAL
USB-delen
(USB)-port:
Typ A (för anslutning
av USB-minne,
minneskortläsare, digital
stillbildskamera och digital
videokamera)
100BASE-TX-kontakt
FM-radiodelen
System
Mottagningsområde
Antenn
Antennuttag
Digital synthesizer med
PLL-låsning
87,5 MHz–108,0 MHz
(steg om 50 kHz)
FM-antennsladd
75 ohm, obalanserat
Främre/surround (SS-TSB119) för BDV-E690
Främre (SS-TSB119) för BDV-E490
260 mm × 1 190 mm ×
260 mm (b/h/d)
2,9 kg (med högtalarsladd
och stativ)
Främre/surround (SS-TSB118) för BDV-E290
Surround (SS-TSB118) för BDV-E490
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
95 mm × 210 mm × 93 mm
(b/h/d)
Främre:
0,54 kg (med
högtalarsladd)
Surround:
0,62 kg (med
högtalarsladd)
Främre/surround (SS-TSB117) för BDV-E190
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
215 mm × 335 mm ×
260 mm (b/h/d)
3,9 kg (med högtalarsladd)
Subwoofer (SS-WSB113) för BDV-E190
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
177 mm × 280 mm ×
245 mm (b/h/d)
2,7 kg (med högtalarsladd)
91 mm × 148 mm × 87 mm
(b/h/d)
Främre:
0,33 kg (med
högtalarsladd)
Surround:
0,38 kg (med
högtalarsladd)
Strömförsörjning
220 V–240 V AC,
50/60 Hz
Strömförbrukning
BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290
På: 130 W
Viloläge: 0,3 W
(i energisparläge)
BDV-E190
På: 95 W
Viloläge: 0,3 W
(i energisparläge)
Mått (ca)
430 mm × 50 mm ×
275 mm (b/h/d) inklusive
utskjutande delar
Vikt (cirka)
2,8 kg
Ytterligare information
Vikt (cirka)
Vikt (cirka)
225 mm × 365 mm ×
320 mm (b/h/d)
6,1 kg (med högtalarsladd)
Allmänt
Högtalare
Mått (cirka)
Mått (cirka)
Subwoofer (SS-WSB114) för BDV-E290
LAN-delen
LAN (100)-kontakt
Subwoofer (SS-WSB115) för BDV-E690/
BDV-E490
Utförande och tekniska data kan komma att
ändras utan föregående meddelande.
• Strömförbrukningen i viloläge är 0,3 W.
• Över 85 % förstärkareffekt uppnås med den
kompletta digitala förstärkaren, S-Master.
Mitt (SS-CTB113) för BDV-E690/BDV-E490/
BDV-E290
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
245 mm × 87 mm × 78 mm
(b/h/d)
0,59 kg (med
högtalarsladd)
Mitt (SS-CTB112) för BDV-E190
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
145 mm × 94 mm × 84 mm
(b/h/d)
0,39 kg (med
högtalarsladd)
55SE
Lista över språkkoder
Språkets stavning överensstämmer med standarden ISO 639: 1988 (E/F)-standard.
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Ej angivet
Barnspärr/områdeskoder
Kod
Område
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Chile
Colombia
Danmark
Filippinerna
Finland
Frankrike
Grekland
56SE
Kod
Område
Hong Kong
Indien
Indonesien
Irland
Italien
Japan
Kina
Korea
Luxemburg
Malaysia
Mexiko
Kod
Område
Nederländerna
Norge
Nya Zeeland
Pakistan
Polen
Portugal
Ryssland
Schweiz
Singapore
Spanien
Storbritannien
Kod
Område
Sverige
Taiwan
Thailand
Tyskland
Österrike
Register
Siffror
E
M
3D 24
3D-utmatningsinst. 41
Enkel initialinställning 45
Enkel inställning 21, 45
Enkla nätverksinställningar 45
Mjukvarulicensinformation 44
Multiplexsändningsljud 32
Musikinställningar 44
F
N
Fjärrkontroll 14
FM-läge 33
Frontpanel 12
Frontpanelens teckenfönster 13
Nollställ personlig
information 45
Nätverksdiagnos 45
Nätverksinställningar 45
Nätverksuppdatering 40
A
A/V SYNC 31
Audio Return Channel 44
Automatisk
informationsvisning 44
Automatiskt viloläge 44
B
G
Bakpanel 13
Barnlås 37
Barnspärr 43
Barnspärr för internetvideo 43
BD-/DVD-menyspråk 43
BD/DVDuppspelningsinställningar 43
BD-barnspärr 43
BD-Internetanslutning 43
BD-LIVE 24
BD-ljudmixinställning 42
BD-ROM 24p-utmatning 41
Bildinställningar 41
Bildspel 30
Bildutmatningsformat 41
Bioomvandlingsläge 41
BONUSVIEW 24
BRAVIA Sync 35
Gracenote-inställningar 44
O
H
Oklassade
internetvideoprogram 43
OSD-språk 44
C
CD 52
D
DLNA 27, 45
Dolby Digital 32
DTS 32
DVD 52
DVD-barnspärr 43
DVD-bildförhållande 41
DVD-ROM 24p-utmatning 41
Dämpa - AUDIO 42
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 41
HDMI Deep Colourutmatning 41
Högtalarinställningar 35, 42
Avstånd 35
Nivå 36
P
Party-autostart 45
Pausläge 42
R
Installation av Renderer 45
Inställningar för ansluten
server 45
Internetinnehåll 27
Internetinställningar 45
RDS 34
Regionskod 52
Regionskod för barnspärr 43
Registrerade Media Remoteenheter 45
Registrering av Media Remoteenheter 45
K
S
Kontroll för HDMI 35, 44
Skärmformat 41
Skärmsläckare 44
SLEEP 36
Snabbstartläge 44
Spelbara skivor 52
Systeminformation 44
I
L
Lista över språkkoder 56
Ljuddynamikkontroll 42
Ljudeffekt 42
Ljudinställningar 42
Ljudspråk 43
Ljudutmatning 42
Lösenord 43
T
Testton 36
Textspråk 43
TV-skärmsinställning
för 3D 41
TV-typ 41
57SE
U
Uppdatering 40
Uppsp.kanaler för Super
Audio CD 44
Uppsp.lager för BDhybridskivor 43
Uppsp.lager för Super
Audio CD 44
Uppspelningsinformation 25
USB 25
W
WEP 20
WPA2-PSK (AES) 20
WPA2-PSK (TKIP) 20
WPA-PSK (AES) 20
WPA-PSK (TKIP) 20
Å
Återställning 45
Återställning till
fabriksinställningarna 45
Åtkomstbehörighet för
Renderer 45
58SE
Programvaran i det här systemet kan komma att uppdateras. Information om tillgängliga
uppdateringar finns på följande webbadress.
För kunder i Europa och Ryssland:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
För kunder i övriga länder eller regioner:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2012 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising