Sony | BDV-NF7220 | Sony BDV-NF7220 Blu-ray hemmabiosystem med Bluetooth® Snabbstartguide

Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre System
DK
Start her
Hurtig installationsvejledning
FI
Aloita tästä
Pika-aloitusopas
BDV-NF7220
SE
Börja här
Snabbstartguide
BDV-NF7220
1
DK
Kassens indhold/Opsætning af højttalerne
FI
Pakkauksen sisältö ja kaiuttimien asentaminen
SE
Innehållet i förpackningen/ställa in högtalarna
BDV-NF7220



2
DK
Tilslutning af TV
FI
TV:n kytkeminen
SE
Ansluta tv:n


3
DK
Tilslutning af andre enheder
FI
Muiden laitteiden liittäminen
SE
Ansluta övriga enheter
4
DK
Lynopsætning på skærmen
FI
Pika-asetustoiminnon käyttäminen
SE
Enkel inställning på skärmen
5
DK
Afspilning og brug af andre funktioner
FI
Levyn toistaminen ja muiden toimintojen käyttäminen
SE
Uppspelning och andra funktioner

Hovedenhed
Päälaite
Huvudenhet
Fronthøjttalere
Etukaiuttimet
Fronthögtalare
Subwoofer
Bassokaiutin
Subwoofer

DK
FI
Kassens indhold
Højttalerledninger (2)
Kaiutinjohdot (2)
Högtalarkablar (2)
Skruer (4)
Ruuvit (4)
Skruvar (4)
SE
Pakkauksen sisältö
Fjernbetjening
Kauko-ohjain
Fjärrkontroll
Innehållet i förpackningen
R03-batterier (størrelse AAA) (2)
R03 (koko AAA) -paristot (2)
R03-batterier (storlek AAA) (2)
FM-ledningsantenne
FM-lanka-antenni
FM-antennsladd
eller / tai / eller
03
1
DK
Start med at anbringe højttalerne
i henhold til mærkaterne på
bagpanelet.
FI
SE
Aloita sijoittamalla kaiuttimet
takapaneelissa olevien tarrojen
mukaan.
Hovedenhed
Päälaite
Huvudenhet
04
Börja med att placera högtalarna
enligt etiketterna på bakpanelen.
DK
FI
SE
Tilslut derefter højttalerne
til hovedenheden.
Kytke sitten kaiuttimet
päälaitteeseen.
Anslut sedan högtalarna
till huvudenheten.
Yderligere oplysninger om
samling af højttalerne findes
i den medfølgende "Vejledning
til installation af højttalere".
Kaiuttimien asennusohjeet
löytyvät mukana toimitetusta
”Kaiuttimen asennusohje”
-oppaasta.
Information om hur
du monterar högtalarna
finns i den medföljande
högtalarinstallationsguiden.
05
DK
2
Du får video og lyd af høj kvalitet
ved at oprette tilslutning via et
HDMI-højhastighedskabel 
(medfølger ikke) og et optisk,
digitalt kabel  (medfølger ikke).
Men hvis dit TV har et HDMI-stik
med "ARC" (Audio Return
Channel) påtrykt, behøver du ikke
et optisk digitalt kabel 
(medfølger ikke).
Tilslutning af TV uden HDMI ARC-stik
Liittäminen, kun TV:ssä ei ole HDMI ARC -liitäntää
Ansluta en tv utan HDMI ARC-uttag

06

FI
SE
Voit nauttia laadukkaasta kuvanja äänenlaadusta kytkemällä
laitteet High Speed HDMI
-kaapelilla  (lisävaruste) ja
optisella digitaalikaapelilla 
(lisävaruste).
Jos TV:ssä on HDMI-liitäntä, jossa
on merkintä ARC (Audio Return
Channel), optista digitaalikaapelia
 (lisävaruste) ei kuitenkaan
tarvita.
Visa bild och lyssna på ljud med
hög kvalitet genom att ansluta via
en HDMI-höghastighetskabel 
(medföljer inte) och en optisk
digitalkabel  (medföljer inte).
Om tv:n har ett HDMI ARC-uttag
(Audio Return Channel) behövs
ingen optisk digitalkabel 
(medföljer inte).
Tilslutning af TV med et HDMI ARC-stik
Liittäminen, kun TV:ssä on HDMI ARC -liitäntä
Ansluta en tv med HDMI ARC-uttag

3
DK
FI
SE
Du kan tilslutte en set-top-boks,
spilkonsol eller en digital
satellitmodtager med et HDMIkabel  (medfølger ikke).
Voit liittää digisovittimen,
pelikonsolin tai digitaalisen
satelliittivastaanottimen HDMIkaapelin  avulla (lisävaruste).
Til FM-radio skal du tilslutte den
medfølgende FMledningsantenne  og forlænge
den for at få den bedst mulige
modtagelse.
Kytke FM-radiota varten mukana
toimitettu lanka-antenni  ja
levitä se, jotta radio kuuluu
mahdollisimman hyvin.
Om du vill ansluta en digitalbox,
spelkonsol eller digital
satellitmottagare gör du det
med hjälp av en HDMI-kabel 
(medföljer inte).
Anslut den medföljande
antennsladden så att du kan
lyssna på FM-radio.  Sträck
ut sladden så får du bäst
mottagning.


eller /
tai /
eller
07
3
DK
FI
Du kan oprette tilslutning til
internettet og hjemmenetværkets
tjenester via et trådløst LAN eller
et LAN-kabel  (medfølger ikke).
Netværksindstillinger finder
du i startmenuen (side 13).
Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du besøge:
http://support.sony-europe.com/
Tilslut netledningen  fra
hovedenheden til en stikkontakt.
SE
Voit muodostaa yhteyden
Internetiin ja kotiverkkoon
langattoman lähiverkon tai
lähiverkkokaapelin  avulla
(lisävaruste).
Verkkoasetukset ovat päävalikossa
(sivu 13).
Lisätietoja on osoitteessa
http://support.sony-europe.com/
Kytke päälaitteen virtajohdot 
seinäpistorasiaan.
Nätverksinställningarna finns
på startmenyn (sidan 13).
Du hittar mer information här:
http://support.sony-europe.com/
Anslut huvudenhetens nätsladdar
 till ett vägguttag.
Til en bredbåndsrouter
Laajakaistareitittimeen
Till en bredbandsrouter


08
Du kan ansluta till Internet och
hemmanätverket via ett trådlöst
nätverk eller nätverkskabel 
(medföljer inte).
4
DK
FI
SE
Tryk på / for at tænde
systemet. Der vises "SETUP" på
toppanelskærmen.
Kytke virta järjestelmään /painikkeella. Yläpaneelin
näytössä lukee SETUP.
Tryck på / för att starta
systemet. SETUP visas på
displayen på den övre panelen.
Du gør systemet klar til brug ved
at gennemgå Nem første
opsætning på skærmen ved brug
af den medfølgende
fjernbetjening. Det tager kun
nogle få minutter.
Tee järjestelmän alkumääritykset
Helppo alkuasennus
-kuvaruutunäytössä mukana
toimitetun kaukosäätimen avulla.
Tämä kestää vain muutaman
minuutin.
Förbered systemet för
användning genom att följa Enkel
initialinställning på skärmen med
den medföljande fjärrkontrollen.
Det bör bara ta några minuter.
Hvis opsætningsskærmen ikke
vises, skal du vælge den korrekte
AV-indgang på dit TV.
Når du kan se meddelelsen [Nem
første opsætning er fuldført.] på
skærmen, skal du vælge [Afslut],
hvorpå systemet er klar til brug.
Jos asetusnäyttö ei tule näkyviin,
valitse oikea AV-tulo TV:ssä.
Kun näyttöön tulee viesti [Helppo
alkuasennus on nyt suoritettu.],
valitse [Lopeta]. Järjestelmä on
nyt käyttövalmis.
Om inställningsskärmen inte visas
ska du välja korrekt AV-ingång på
tv:n.
När [Den enkla initialinställningen
är färdig.] visas på skärmen väljer
du [Avsluta]. Nu kan du börja
använda systemet.
/
///,
09
5
DK
Hvis du vil afspille en disk, skal du
trykke på  for at åbne disklåget,
trykke disken (med etiketten
opad) på spindlen og derefter
trykke på  for at lukke disklåget.
Hvis afspilningen ikke starter
automatisk, skal du vælge
in the
[Video], [Musik] eller
[Foto] og trykke på .
FI
Voit toistaa levyn avaamalla
levyluukun painamalla ,
asettamalla levyn (etikettipuoli
ylöspäin) pyörittimeen ja
sulkemalla levyluukun
painamalla .
Jos toisto ei käynnisty
automaattisesti, valitse
[Video]-, [Musiikki]- tai
[Valokuva] -luokassa ja paina
-painiketta.


10
SE
Om du vill spela upp en skiva
trycker du på  för att öppna
skivlocket, placera skivan (med
etiketten uppåt) på axeln så att
den snäpper på plats och tryck
sedan på  för att stänga
skivlocket.
Om uppspelningen inte startar
automatiskt väljer du
i kategorin
[Video], [Musik]
eller
[Foto] och trycker på .
DK
Du kan lytte til musik på din smartphone, osv.,
via BLUETOOTH-kommunikation fra dit system.
Du kan parre/tilslutte din BLUETOOTH-enhed
på følgende måder:
 ved at trykke på knappen BLUETOOTH eller
 ved at holde enheden i nærheden
af N-mærket på hovedenheden
(kun for NFC-kompatible enheder).
I begge situationer kræves der også betjening
på din enhed.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du besøge:
http://support.sony-europe.com/
FI
SE
Voit kuunnella älypuhelimessasi olevaa
musiikkia järjestelmässä BLUETOOTHyhteyden avulla.
Du kan lyssna på musik i din smarttelefon eller
liknande via BLUETOOTH-kommunikation från
systemet.
Voit tehdä pariliitoksen tai liittää Bluetoothlaitteen jommallakummalla tavalla:
 painamalla BLUETOOTH-painiketta
 pitämällä laitetta päälaitteen N-merkin
lähellä (vain NFC-yhteensopivissa laitteissa).
Kummassakin tapauksessa myös omassa
laitteessasi on suoritettava toiminto.
Lisätietoja on osoitteessa
http://support.sony-europe.com/
Du kan parkoppla/ansluta en BLUETOOTHenhet på något av följande sätt:
 Tryck på BLUETOOTH-knappen eller
 Håll enheten nära N-Mark på huvudenheten
(endast NFC-kompatibla enheter).
I båda fallen krävs även åtgärder på enheten.
Du hittar mer information här:
http://support.sony-europe.com/


BLUETOOTH
11
DK
FI
SE
Tryk på HOME for at få adgang til flere
funktioner.
Jos haluat käyttää muita toimintoja,
paina HOME-painiketta.
Tryck på HOME för att få åtkomst till fler
funktioner.
Eksempler:
 Lyt til radioen via systemets højttalere
 Indstil faste radiostationer
 Få adgang til internetindhold
 Afspil filer på den tilsluttede USB-enhed
Esimerkkejä:
 Radion kuunteleminen järjestelmän
kaiuttimien kautta
 Radioasemien esivirittäminen
 Internet-sisällön käyttäminen
 Kytketyn USB-laitteen tiedostojen
toistaminen
Exempel:
 Lyssna på radio via högtalarna på
systemet
 Ställa in radiokanaler
 Använda Internetinnehåll
 Spela upp filer på en ansluten USB-enhet









DK Du kan angive
netværksindstillinger
via denne menu,
når hovedenheden
er tilsluttet
en bredbåndsrouter.
12
FI
Tämän valikon kautta
voit määrittää
verkkoasetukset,
kun päälaite on liitetty
laajakaistareitittimeen.
SE
Du kan göra
nätverksinställningar
via den här menyn när
huvudenheten är
ansluten till en
bredbandsrouter.
HOME
DK
FI
Indstilling af faste radiostationer
1
2
3
4
5
6
Tryk flere gange på FUNCTION,
indtil der vises "FM" på
toppanelskærmen.
Tryk på, og hold TUNING
+/– nede, indtil den
automatiske søgning starter.
Tryk på / for at vælge
det ønskede gemte nummer,
og tryk derefter på .
2
Paina toistuvasti FUNCTIONpainiketta, kunnes yläpaneelin
näytössä näkyy FM.
2
Pidä TUNING +/– -painike
alaspainettuna, kunnes
automaattinen haku alkaa.
3
4
Paina OPTIONS-painiketta.
5
Valitse haluamasi
pikavalintanumero
/-painikkeella ja paina
sitten -painiketta.
Gentag trin 2 til 5 for at gemme
andre stationer.
Valg af en fast station
1
1
Tryk på OPTIONS.
Tryk på / for at vælge
[Gem hukommelse], og tryk
derefter på .
Tryk flere gange på FUNCTION,
indtil der vises "FM" på
toppanelskærmen.
SE
Radioasemien esivirittäminen
pikavalinnoiksi
6
Valitse [Pikavalintamuisti]
/-painikkeella ja paina
sitten -painiketta.
Toista vaiheet 2–5 muille
asemille, jotka haluat tallentaa.
Esiviritetyn aseman valitseminen
1
Tryk flere gange på PRESET +/–
for at vælge den faste station.
2
Paina toistuvasti FUNCTIONpainiketta, kunnes yläpaneelin
näytössä näkyy FM.
Valitse esiviritetty asema
painelemalla PRESET +/–
-painiketta.
Förinställa radiokanaler
1
Tryck upprepade gånger på
FUNCTION tills FM visas på
displayen i den övre panelen.
2
Håll TUNING +/– intryckt tills
den automatiska
kanalsökningen börjar.
3
4
Tryck på OPTIONS.
5
Tryck på / för att välja
förinställningsnummer
och tryck sedan på .
6
/,
Tryck på / för att välja
[Förinställningsminne]
och tryck sedan på .
OPTIONS
HOME
Upprepa steg 2 till 5 för att
lagra fler kanaler.
TUNING +/–
Välja en förinställd kanal
1
Tryck upprepade gånger
på FUNCTION tills FM visas på
displayen i den övre panelen.
2
Tryck upprepade gånger
på PRESET +/– för att välja
den förinställda kanalen.
PRESET +/–
13
DK
FI
SE
Fejlfinding
Vianmääritys
Felsökning
Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen,
kan du i første omgang bruge denne fejlfindingsvejledning til
selv at forsøge at løse problemet.
Se også betjeningsvejledningen på følgende websted:
http://support.sony-europe.com/
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee järjestelmän käytön
aikana, yritä ratkaista ongelma näiden vianmääritysohjeiden
avulla, ennen kuin viet järjestelmän huoltoon.
Lisätietoja on myös käyttöohjeissa osoitteessa
http://support.sony-europe.com/
Om du får något av följande problem med systemet,
kan du använda denna felsökningsguide för att försöka lösa
problemet innan du lämnar in systemet för reparation.
Du kan även läsa bruksanvisningen på följande webbplats:
http://support.sony-europe.com/
Der er ingen strøm.
 Kontroller, at netledningen er sat korrekt i stikkontakten.
Virta ei kytkeydy laitteeseen.
 Tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla pistorasiaan.
Strömmen slås inte på.
 Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten
till vägguttaget.
Systemet fungerer ikke, som det plejer.
 Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter
nogle minutter.
Järjestelmä ei toimi normaalisti.
 Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin vasta usean
minuutin kuluttua.
Systemet udsender ikke lyden korrekt for TV-programmer,
når der tilsluttes en set-top-boks.
 Kontroller tilslutningerne.
 Vælg den korrekte indgang på systemet, som set-top-boksen
er tilsluttet.
Järjestelmä ei toista televisio-ohjelman ääntä,
kun se on kytketty digisovittimeen.
 Tarkista liitännät.
 Valitse järjestelmästä tuloliitäntä, johon digisovitin
on kytketty.
Disken afspilles ikke.
 Diskens regionskode passer ikke til systemet.
 Der er dannet kondens på linserne indeni hovedenheden.
Tag disken ud, og lad hovedenheden stå tændt i ca. en
halv time.
 Disken er ikke brændt korrekt.
Levyä ei voi toistaa.
 Levyn aluekoodi ei vastaa järjestelmän aluekoodia.
 Päälaitteen sisällä oleviin linsseihin on tiivistynyt kosteutta.
Poista levy ja jätä päälaitteeseen virta noin puoleksi tunniksi.
 Levyä ei ole viimeistelty oikein.
14
Systemet fungerar inte som det ska.
 Koppla ur nätsladden från vägguttaget och anslut den
igen efter några minuter.
Systemet matar inte ut ljudet från en tv-sändning
när det är anslutet till en digitalbox.
 Kontrollera anslutningarna.
 Välj rätt ingång för det system som digitalboxen
är ansluten till.
En skiva spelas inte upp.
 Regionkoden på skivan matchar inte systemet.
 Kondens har bildats på linserna inuti huvudenheten.
Ta ut skivan och lämna huvudenheten påslagen i cirka
en halvtimme.
 Skivan har inte avslutats korrekt.
DK
FI
SE
Reducering af strømforbrug til under 0,3 watt
i standbytilstand
Virrankäytön vähentäminen alle 0,3 wattiin
valmiustilassa
Minska strömförbrukningen till mindre än 0,3 W
i viloläge
Tryk på HOME, og tryk derefter på /// for at vælge
[Opsætning]. Kontroller, at følgende indstillinger er angivet:
 Vælg [Systemindstillinger] > [HDMI-indstillinger] >
[Kontrol til HDMI], og indstil [Kontrol til HDMI] til [Fra].
 Vælg [Systemindstillinger] > [Hurtig start-tilstand], og indstil
derefter [Hurtig start-tilstand] til [Fra]
 Vælg [Systemindstillinger] > [NFC], og indstil derefter [NFC]
til [Fra].
 Vælg [Netværksindstillinger] > [Fjernstart], og indstil derefter
[Fjernstart] til [Fra].
Valitse [Asetukset] painamalla ensin HOME- ja sitten ///painiketta. Tarkista, että seuraavat asetukset on määritetty:
 Valitse [Järjestelmäasetukset] > [HDMI-asetukset] > [HDMIOhjaus] ja määritä sitten [HDMI-Ohjaus]-asetukseksi [Pois].
 Valitse [Järjestelmäasetukset] > [Nopea aloitustila] ja aseta
sitten [Nopea aloitustila] tilaan [Pois].
 Valitse [Järjestelmäasetukset] > [NFC] ja aseta sitten [NFC]
tilaan [Pois].
 Valitse [Verkkoasetukset] > [Etäkäynnistys] ja aseta sitten
[Etäkäynnistys] tilaan [Pois].
Tryck på HOME och sedan på /// för att välja [Inställn.].
Kontrollera att du har gjort följande inställningar:
 Välj [Systeminställningar] > [HDMI-inställningar] >
[Kontroll för HDMI] och ställ in [Kontroll för HDMI] på [Av].
 Välj [Systeminställningar] > [Snabbstartläge] och ställ
in [Snabbstartläge] på [Av].
 Välj [Systeminställningar] > [NFC] och ställ in [NFC] på [Av].
 Välj [Nätverksinställningar] > [Fjärrstart] och ställ in [Fjärrstart]
på [Av].
15
Der findes en dedikeret app til denne model på både Google Play og i App Store. Søg efter
"SongPal", og download den gratis app for at finde ud af mere om de praktiske funktioner.
Brugervenlig app, "SongPal", understøtter trådløs betjening. Det giver dig mulighed for at:
 vælge musik/lydindhold fra integrerede funktioner fra forskellige enheder og smartphones.
 intuitivt styre forskellige indstillinger.
 forbedre musikken visuelt med displayet på din smartphone.
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du udføre softwareopdateringen.
Tähän malliin tarkoitettu sovellus on saatavana sekä Google Play- että App Store -sivustossa.
Tee haku nimellä SongPal ja lataa maksuton sovellus, niin saat lisätietoja sen kätevistä
ominaisuuksista.
Helposti ohjattava SongPal tukee langatonta käyttöä. Sen avulla voit
 valita musiikki- tai äänisisältöä eri laitteiden ja älypuhelimien integroiduista toiminnoista
 ohjata erilaisia asetuksia helposti
 tehostaa musiikkia visuaalisesti älypuhelimen näytössä.
Jos haluat käyttää tätä toimintoa, muista päivittää ohjelmisto.
Det finns en särskild app för den här modellen på både Google Play och App Store. Sök efter
”SongPal” och hämta den kostnadsfria appen så kan du ta reda på mer om de praktiska
funktionerna.
SongPal är en Easy Control-app som kan användas trådlöst. Det här kan du göra:
 välja musik- och ljudinnehåll från inbyggda funktioner på olika enheter och smarttelefoner
 enkelt styra olika inställningar
 förbättra musiken visuellt via smarttelefonens display
För att kunna använda funktionen måste du först göra en programuppdatering.
Denne hurtige installationsvejledning
sparer papir
For at spare på de naturlige ressourcer har Sony skåret drastisk ned på papirforbruget
ved ikke længere at inkludere hele trykte vejledninger. Fuld betjeningsvejledning
og meget mere er dog tilgængelig online:
Tämä pika-aloitusopas säästää paperia
Luonnonvarojen säästämiseksi Sony on vähentänyt paperin kulutustaan merkittävästi
jättämällä painetut käyttöoppaat pois tuotteiden toimituksista. Täydelliset käyttöohjeet
ja muut asiakirjat löytyvät kuitenkin osoitteesta
Denna snabbstartguide sparar papper
För att spara naturresurser har Sony minskat pappersanvändningen drastiskt genom
att inte längre bifoga kompletta tryckta handböcker. Online finns dock fullständiga
bruksanvisningar och mycket annat:
http://support.sony-europe.com/
4-485-838-E2(2) (DK-FI-SE)
©2014 Sony Corporation
Download PDF