Sony | BDV-E300 | Sony BDV-E300 Bruksanvisning

G:\Sagyou\05 May\0527\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\Cover\010C
010COV.fm Page 1 Wednesday, May 27, 2009 10:53 AM
OV.fm
master page=Right
4-147-233-81(1)
Detta systems mjukvara kan komma att uppdateras i framtiden. För närmare detaljer om
tillgängliga uppdateringar se följande webbsida.
För kunder i Europa och Ryssland: http://support.sony-europe.com/
För kunder i Asien och Australien: http://www.sony-asia.com/support
För kunder i Latinamerika: http://esupport.sony.com
BD/DVD Home Theatre System
Bruksanvisning
BDV-E300 / E301 / E801
(1)
© 2009 Sony Corporation
Sony Corporation Printed in Malaysia
BDV-E300 / E301 / E801
4-147-233-81(1)
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE02saf.fm]
SE_book.book Page 2 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
VARNING
Installera inte spelaren där den blir innesluten, t.ex. i en
bokhylla eller en inbyggnadslåda.
För att minska risken för eldsvåda ska du inte täcka
över ventilationsöppningar på apparaten med
tidningar, dukar, draperier m.m. Placera inte föremål
med öppna lågor som till exempel tända stearinljus på
apparaten.
För att minska risken för brand eller elektriska stötar
ska du inte utsätta apparaten för dropp eller stänk och
placera inga vätskefyllda föremål, som till exempel
vaser, på apparaten.
Utsätt inte batterier eller apparater med inbyggda
batterier för extrem värme som till exempel solsken,
brand eller liknande.
För att förhindra skada, måste apparaten vara säkert
fäst i golvet/väggen i enlighet med
installationsanvisningarna.
Endast för användning inomhus.
VARNING!
Om du använder optiska instrument med den här
produkten kan det öka risken för ögonskador. Eftersom
laserstrålen som används i detta BD/DVD Home
Theatre System är skadlig för ögonen, ska du inte
försöka ta isär höljet.
Överlåt servicearbeten till kvalificerad personal.
Denna etikett är placerad på kåpan som skyddar lasern
inuti höljet.
Den här apparaten
klassas som en
LASERAPPARAT AV
KLASS 1. Märkningen
är placerad på baksidan
av enheten.
masterpage:Left
specdef v20070110
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen
och andra Europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Avfallsinstruktion
rörande förbrukade
batterier (gäller i EU och
andra europiska länder
med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på förpackningen
betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol
användas i kombination med en kemisk symbol. Den
kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb)
läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005%
kvicksilver eller 0,004% bly. Med att sörja för att dessa
batterier blir kastade på ett riktigt sätt kommer du att
bidra till att skydda miljön och människors hälsa från
potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat
blivit orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning
av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda
eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning
av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en
auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att
batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter när det är
förbrukat. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet
om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna
batteriet på en återvinningsstation för förbrukade
batterier. För mer detaljerad information rörande
korrekt avfallshantering av denna produkt eller
batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din
avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
2SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE02saf.fm]
SE_book.book Page 3 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Att observera för kunder: Följande information är
endast tillämplig för utrustning som sålts i länder där
EU-direktiv tillämpas.
Tillverkare av denna product är Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och produkt
säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och
garanti ärenden, var vänlig att titta I separat service och
garanti dokument.
Försiktighetsåtgärder
Denna utrustning har testats och överensstämmer med
de begränsningar som finns i EMC-direktivet, gällande
användning av en anslutningskabel kortare än 3 meter.
(Endast europeiska och ryska modeller).
Strömkällor
• Enheten är inte bortkopplad från elnätet så länge som
nätkabeln är ansluten till ett eluttag, även om du har
stängt av själva enheten.
• Eftersom elkontakten används för att koppla bort
enheten från elnätet ska du ansluta enheten till ett
lättåtkomligt eluttag. Om du observerar något
onormalt med enheten tar du omedelbart bort
elkontakten från eluttaget.
Upphovsrätter och varumärken
• I denna produkt ingår teknik för copyrightskydd som
omfattas av patent i USA och annan immateriell
egendomsrätt.
Användning av denna teknik för skydd av
upphovsrätt måste auktoriseras av Macrovision och
gäller för användning i hemmet och andra begränsade
visningsmiljöer såvida inte något annat uttryckligen
tillåts av Macrovision.
Baklängeskonstruktion och nedmontering är
förbjuden.
• I det här systemet ingår Dolby* Digital och Dolby Pro
Logic (II) självjusterande matrissurroundavkodare
(adaptive matrix surround decoder) och DTS**
Digital Surround System.
* Tillverkad under licens från Dolby
Laboratories.
”Dolby”, ”Pro Logic” och symbolen med
dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
** Tillverkad på licens under USA-patent nr:
5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762;
6 226 616; 6 487 535; 7 392 195; 7 272 567;
7 333 929; 7 212 872 och andra utfärdade och
ansökta patent i USA och övriga länder.
DTS är ett registrerat varumärke och DTSlogotyperna, -symbolen, DTS-HD och DTS-
masterpage:Right
specdef v20070110
HD Master Audio | Essential är varumärken
som tillhör DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc.
Med ensamrätt.
• Det här systemet använder High-Definition
Multimedia Interface-teknik (HDMITM).
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken för HDMI Licensing LLC.
• Java och alla Java-baserade varumärken och
logotyper är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc.
• ”BD-Live” och ”BonusView” är varumärken som
tillhör Blu-ray Disc Association.
• ”Blu-ray Disc” är ett varumärke.
• Logotyperna ”Blu-ray Disc”, ”DVD+RW”, ”DVDRW”, ”DVD+R”, ”DVD-R”, ”DVD VIDEO” och
”CD” är varumärken.
• ”BRAVIA” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
• ”AVCHD” och logotypen ”AVCHD” är varumärken
som tillhör Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
och Sony Corporation.
• ”S-AIR” och dess logo är varumärken som tillhör
Sony Corporation.
• , ”XMB” och ”xross media bar” är varumärken
som tillhör Sony Corporation och Sony Computer
Entertainment Inc.
• ”PLAYSTATION” är ett varumärke som tillhör Sony
Computer Entertainment Inc.
• ”x.v.Colour” och logotypen ”x.v.Colour” är
varumärken som tillhör Sony Corporation.
• ”PhotoTV HD” och logotypen ”PhotoTV HD” är
varumärken som tillhör Sony Corporation.
• Övriga system och produktnamn är generellt
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
respektive tillverkare. ™ och ® är inte angivna i detta
dokument.
3SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE02saf.fm]
SE_book.book Page 4 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Om denna
bruksanvisning
• Den här bruksanvisningen beskriver
fjärrkontrollens användning. Du kan också
använda kontrollerna på enheten om de har
samma eller liknande namn som de på
fjärrkontrollen.
• Ikoner, till exempel
, som finns längst
upp vid varje förklaring anger vilken typ av
media som kan användas med funktionen som
förklaras.
Mer information finns i ”Spelbara skivor”
(sid. 100).
• I denna handbok används ”skiva” generellt för
BD-, DVD- och CD-skivor om inget annat
anges i texten eller bilderna.
• Anvisningarna i denna handbok gäller för
BDV-E300, BDV-E301 och BDV-E801.
BDV-E300 är den modell som används i
bilderna. Eventuella funktionsskillnader anges
tydligt i texten, exempelvis ”BDV-E300”.
• Vad som visas i kontrollmenyalternativ
varierar beroende på området.
• Standardinställningen är understruken.
masterpage:Left
specdef v20070110
Om S-AIR-funktionen
Systemet är kompatibelt med S-AIR-funktionen
med vilken ljud kan överföras trådlöst mellan
S-AIR-produkter.
Följande S-AIR-produkter kan användas med
systemet:
• Surround-förstärkare: Du kan lyssna på
trådlöst ljud från surround-högtalare.
• Bakre surround-förstärkare: Du kan lyssna på
trådlöst ljud från bakre surroundhögtalare.
• S-AIR-mottagare: Du kan lyssna på systemets
ljud i ett annan rum.
S-AIR-produkterna kan köpas som tillval
(S-AIR-produktfamiljen skiljer sig åt beroende
på området).
Kommentarer eller instruktioner för surroundförstärkaren, bakre surround-förstärkaren eller
S-AIR-mottagaren i denna bruksanvisning
gäller bara när surround-förstärkaren, bakre
surround-förstärkare eller S-AIR-mottagaren
används.
Se ”Använda en S-AIR-produkt” (sid. 60) för
mer information om S-AIR-funktionen.
4SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE_TOC.fm]
SE_book.book Page 5 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Innehållsförteckning
Om denna bruksanvisning.......................4
Om S-AIR-funktionen ............................4
Uppackning .............................................6
Register över delar och kontroller......... 10
Komma igång
Steg 1: Installera systemet .......... 15
Steg 2: Ansluta systemet............. 21
Steg 3: Genomföra Enkel
inställning................................ 31
Steg 4: Välja källan....................... 34
Steg 5: Lyssna på
surroundljud............................ 35
Uppspelning
Spela upp en BD/DVD-skiva................ 38
Uppleva BonusView/BD-Live.............. 45
Spela en CD-skiva................................. 46
Spela upp fotofiler................................. 48
Ljudjusteringar
Välja en effekt som passar källan ......... 50
Välja ljudformat, ljudspår på flera språk
eller kanal ....................................... 51
Lyssna på multiplexsändningsljud ........ 52
Använda ljudeffekter ............................ 52
Tuner
Lyssna på radio ..................................... 54
Använda RDS (Radio Data System)..... 58
Extern ljudenhet
Inaktivera knapparna på enheten .......... 75
Om demonstrationen............................. 76
Spara energi i standbyläge .................... 76
Inställningar och justeringar
Använda inställningsdisplayen ............. 77
[Nätverksuppdatering] .......................... 78
[Videoinställningar].............................. 79
[Ljudinställningar] ................................ 82
[BD/DVD-uppspelningsinställningar]
........................................................ 83
[Fotoinställningar] ................................ 85
[HDMI-inställningar]............................ 86
[Systeminställningar]............................ 86
[Nätverksinställningar] ......................... 87
[Enkel inställning] ................................ 89
[Återställning]....................................... 89
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder ............................ 91
Om skivor ............................................. 92
Felsökning ............................................ 93
Självdiagnosfunktion ............................ 99
Spelbara skivor ................................... 100
Ljudformat som stöds ......................... 102
Upplösning för videoutgång ............... 103
Tekniska data ...................................... 104
Lista över språkkoder ......................... 106
Ordlista ............................................... 107
Sakregister .......................................... 110
Använda DIGITAL MEDIA PORTadaptern .......................................... 59
Använda en S-AIR-produkt .................. 60
Andra åtgärder
Använda Kontroll för HDMI-funktionen
för ”BRAVIA” Sync....................... 67
Kalibrera korrekta inställningar
automatiskt...................................... 69
Ställa in högtalarna ............................... 71
Styra TV:n med den medföljande
fjärrkontrollen................................. 73
Använda sovtimern ............................... 74
Ändra ljusstyrkan i frontpanelens
teckenfönster................................... 75
5SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE03par.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 6 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Uppackning
BDV-E300
• Främre högtalare (2)
• Högtalarkablar (6, vit/röd/
blå/grå/grön/lila)
• Bruksanvisning
• Handledning för anslutning
av högtalare och TV
• Software Licence
Information
För modeller för
Storbritannien och
Australien
• Surround-högtalare (2)
• Videokabel (1)
• DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20) (1)
• Fjärrkontroll (1)
• Mitthögtalare (1)
• R6-batterier (storlek AA)
(2)
• Subwoofer (1)
• Kalibreringsmikrofon (1)
• Bruksanvisning för
DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20)
För modeller till Singapore,
Indonesien, Malaysia,
Hongkong, Filippinerna,
Mexiko och Latinamerika
• HDMI-kabel (1)
• FM-antennsladd (1)
• Fotkuddar (1 uppsättning)
eller
6SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE03par.fm]
SE_book.book Page 7 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
BDV-E301
• Främre högtalare (2)
• Surround-högtalare (2)
• Högtalarkablar (5, vit/röd/
blå/grå/grön)
• Videokabel (1)
• Bruksanvisning
• Handledning för anslutning
av högtalare och TV
• Software Licence
Information
• DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20) (1)
• Fjärrkontroll (1)
• Mitthögtalare (1)
• Bruksanvisning för
DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20)
• R6-batterier (storlek AA)
(2)
• Subwoofer (1)
• Kalibreringsmikrofon (1)
• FM-antennsladd (1)
• Fotkuddar (1 uppsättning)
eller
7SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE03par.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 8 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
BDV-E801
• Främre högtalare (2)
• Subwoofer (1)
• Fotkuddar (1 uppsättning)
• Bottenplattor (4)
• FM-antennsladd (1)
• Skruvar (med bricka) (12)
eller
• Högtalarkablar (2, grön/lila)
• Bruksanvisning
• Högtalarinstallationsguide
• Handledning för anslutning
av högtalare och TV
• Software Licence
Information
• Surround-högtalare (2)
• Videokabel (1)
• Fjärrkontroll (1)
• R6-batterier (storlek AA)
(2)
• Kalibreringsmikrofon (1)
• Mitthögtalare (1)
8SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE03par.fm]
SE_book.book Page 9 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Använda fjärrkontrollen
Sätta in batterier i fjärrkontrollen
Sätt i två R6-batterier (storlek AA) (medföljer) genom att matcha 3 och # på batterierna med märkena
i batterifacket.
Obs!
• Lägg inte fjärrkontrollen på en mycket varm eller fuktig plats.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett gammalt.
• Det får inte finnas något främmande föremål i fjärrkontrollens hölje, så var noggrann när du byter batterier.
• Om du inte har för avsikt att använda fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ut batterierna för att undvika att
de skadas p.g.a. batteriläckage och korrosion.
Fäst fotkuddarna på subwoofern
Fäst fotkuddar (medföljer) på subwooferns undersida för att stabilisera subwoofern och förhindra att
den glider.
,
Ta bort fotkuddarna från
skyddsarket.
9SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE03par.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 10 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
A THEATRE (sid. 68)
Register över delar och
kontroller
Byter automatiskt till optimalt videoläge för
filmvisning.
ONE-TOUCH PLAY (sid. 38, 68)
Genom att trycka på knappen, startar TV:n
och ställs in för BD/DVD-inmatningsläge,
och systemet börjar automatiskt att spela
upp en skiva.
Mer information finns på de sidor som anges
inom parentes.
Fjärrkontroll
TV "/1 (på/standby) (sid. 73)
Slår på TV:n eller ställer den i standbyläge.
"/1 (på/standby) (sid. 30, 31, 38, 54)
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
Slår på systemet eller ställer det i
standbyläge.
1
BRAVIA Sync
SLEEP NIGHT
DYNAMIC
BASS
TV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
CLEAR
DIGITAL
2
B SLEEP (sid. 74)
Ställer in sovtimern.
NIGHT (sid. 53)
3
Aktiverar funktionen för nattläge.
DYNAMIC BASS (sid. 52)
TIME
ANALOG
SYSTEM
MENU
Förstärker basfrekvenser.
4
TV (sid. 73)
D.TUNING
5
OP
M ENU
UP /
TOP
ME
N
P
U
Ändrar fjärrkontrollens TV-funktionsläge.
C Nummerknappar (sid. 38, 55, 73)
DISPLAY
Anger titel-/kapitelnummer,
radiofrekvenser m.m.
RET
OP
T
TO IO N S
OL
S
6
UR
N
CLEAR (sid. 42, 56)
HOME
FUNCTION
Rensar inmatningsfältet.
SOUND MODE
7
0
PRESET
REPLAY ADVANCE PRESET
TUNING
TUNING
/ (text) (sid. 73)
Tar fram text.
8
TIME (sid. 43)
SCENE SEARCH
Visar spelad tid/kvarvarande speltid i
frontpanelens teckenfönster.
PROG
9
- (sid. 73)
- används till att välja ett kanalnummer
som är högre än 10.
DISPLAY
Knapparna nummer 5,
/DIGITAL, PROG
+ och N har en upphöjd punkt som kan kännas
med fingret. Använd punkten som referens när
du använder fjärrkontrollen.
•
•
: För systemfunktioner
: För TV-funktioner
(Mer information finns under ”Styra TV:n
med den medföljande fjärrkontrollen”
(sid. 73).)
D
(ljud) (sid. 51, 52)
Väljer ljudformatet/spåret.
(undertext) (sid. 40)
Väljer språk för undertext när undertexter
har spelats in på flera språk på en BDROM/DVD VIDEO-skiva.
D.TUNING (sid. 56)
Väljer radiofrekvenserna.
10SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE03par.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 11 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
(vinkel) (sid. 40)
G FUNCTION (sid. 34, 38, 46, 48, 54, 59)
Byter till andra visningsvinklar om flera
vinklar har spelats in på en BD-ROM/DVD
VIDEO-skiva.
SYSTEM MENU (sid. 35, 45, 52, 56, 60,
74, 75)
Väljer uppspelningskällan.
SOUND MODE (sid. 50)
Väljer ljudläget.
H Uppspelningsknappar
Tar fram systemmenyn.
Se ”Uppspelning” (sid. 38).
DIGITAL (sid. 73)
./> (föregående/nästa)
Växlar till digitalt läge.
REPLAY/ADVANCE
ANALOG (sid. 73)
m/M (snabbspolar bakåt/framåt)
Växlar till analogt läge.
N (uppspelning)
(bredbild) (sid. 73)
X (paus)
Ändrar bildformatet för den anslutna TV:n.
x (stopp)
E Färgknappar (röd/grön/gul/blå)
(sid. 73, 87)
Radioknappar
Snabbvalsknappar för att välja alternativ på
BD-menyer (kan även användas för
interaktiva Java-funktioner på BD-skivor).
Se ”Tuner” (sid. 54).
PRESET +/–
TUNING +/–
F TOP MENU (sid. 41)
Öppnar eller stänger toppmenyn på BDeller DVD-skivor.
DISPLAY (sid. 43)
Visar uppspelningsinformation på TVskärmen.
POP UP/MENU (sid. 41)
Öppnar eller stänger popup-menyn på BDROM-skivor eller menyn på DVD-skivor.
OPTIONS (sid. 38, 46, 48, 54)
I
(ljudavstängning) (sid. 38, 46, 73)
Stänger tillfälligt av ljudet.
2 (volym) +/– (sid. 38, 73)
Justerar volymen.
PROG +/– (sid. 73)
Väljer kanaler uppåt eller nedåt.
c/C (sid. 73)
Visar alternativmenyn på TV-skärmen.
När du har tryckt på /, kan du välja nästa
(c) eller föregående (C) textsida.
HOME (sid. 31, 38, 46, 48, 54, 69, 77)
t/
(TV-ingång) (sid. 73)
Öppnar eller stänger systemets startmeny.
Växlar TV:ns insignalkälla mellan TV:n
och andra insignalkällor.
RETURN (sid. 73, 87)
DISPLAY (sid. 54)
Återgår till föregående visning.
Ändrar radioinformationen i frontpanelens
teckenfönster mellan radiofrekvens och
stationsnamn.
C/X/x/c
Flyttar markeringen till ett visat alternativ.
(ENTER)
Bekräftar det valda alternativet.
(guide) (sid. 73)
Visar EPG (Electronic Programme Guide).
TOOLS (sid. 73)
Visar funktionsmenyn för den aktuella
visningen.
/
(info./visa text) (sid. 73)
Visar informationen.
J SCENE SEARCH (sid. 42)
Växlar till läget för avsnittssökning vilket
gör att du snabbt kan flytta mellan avsnitt i
den titel som spelas upp.
11SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE03par.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 12 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Frontpanel
FUNCTION
A "/1 (på/standby) (sid. 38)
C S-AIR-indikator
Tänds när S-AIR-tranceivern är isatt i
enheten och systemet överför ljud.
Slår på enheten eller ställer den i
standbyläge.
B Uppspelningsknappar (sid. 38)
VOLUME
D VIRTUAL 7.1CH-indikator (sid. 35)
Tänds medan virtuell 7.1ch-avkodning är
aktiverad.
N (uppspelning)
Startar eller startar om uppspelning.
Spelar upp ett bildspel om en skiva med
JPEG-bildfiler sätts i.
E Strömindikator
x (stopp)
F Frontpanelens teckenfönster
Stoppar uppspelning och lagrar
stoppunkten (återupptagningspunkten).
Återupptagningspunkten för en titel eller ett
spår är den sista punkten som du spelade
eller det sista fotografiet i en fotomapp.
G Skivfack (sid. 38)
Tänds när systemet slås på.
H
(fjärrsensor)
FUNCTION
Väljer uppspelningskällan.
VOLUME +/–
Justerar systemets volym.
Z (öppna/stäng)
Öppnar eller stänger skivfacket.
12SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE03par.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 13 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Frontpanelens teckenfönster
Om indikationerna i frontpanelens teckenfönster
PL x
SLEEP
NEO:6 TUNED
ST
NTSC
A Aktuellt surroundformat
B Tänds när en station tas emot. (Endast
radio) (sid. 54)
C Tänds när stereoljud tas emot. (Endast
radio) (sid. 54)
D Tänds vid utmatning av en videosignal
med färgsystemet NTSC.
E Tänds om externt minne identifieras.
(sid. 28)
F Tänds när HDMI OUT-uttaget är korrekt
anslutet till en enhet som är anpassad
till HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection) med HDMI- eller
DVI-ingång (Digital Visual Interface).
G Tänds vid utmatning av 720p/1080i/
1080p-videosignaler från HDMI OUTuttaget eller vid utmatning av 720p/
1080i-videosignaler från COMPONENT
VIDEO OUT-uttagen.
EXT
HDMI
HD
24P NIGHT BASS
H Tänds vid utmatning av 1920 × 1080p/
24 Hz-videosignaler.
I Tänds när nattläget är aktiverat. (sid.
53)
J Tänds när DYNAMIC BASS-funktionen
är aktiverad. (sid. 52)
K Visar systemets status, som t.ex.
kapitel, titel eller spårnummer,
tidsinformation, radiofrekvens,
uppspelningsstatus, avkodningsläge,
etc.
L Tänds när systemet använder
nätverket.
M Visar systemets uppspelningsstatus.
N Blinkar när sovtimern är inställd. (sid.
74)
13SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE03par.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 14 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Bakpanel
Skruvar*
COMPONENT VIDEO OUT
ANTENNA
VIDEO OUT
EZW-T100
Y
PB / CB
COAXIAL 75
FM
PR / CR
HDMI OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
LAN(100)
TV
DIGITAL IN
TV
EXT
DC5V
500mA MAX
DMPORT
SPEAKER
SPEAKER
AUDIO
L
L
R
R
DC5V
700mA MAX
CENTER SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL
OPTICAL
AUDIO IN
A. CAL MIC
ECM-AC2
AUDIO IN
A LAN (100)-kontakt (sid. 29)
I EXT-plats (sid. 28)
B COMPONENT VIDEO OUT-uttag (sid.
22)
J TV (DIGITAL IN OPTICAL)-uttag (sid.
24)
C VIDEO OUT-uttag (sid. 22)
K SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)uttag (sid. 25)
D EZW-T100-plats (sid. 60)
E COAXIAL 75Ω FM-uttag (sid. 27)
F A.CAL MIC-uttag (sid. 31, 69)
G AUDIO (AUDIO IN L/R)-uttag (sid. 25)
H TV (AUDIO IN L/R)-uttag (sid. 24)
L DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)-uttag
(sid. 25)
M HDMI OUT-uttag (sid. 22)
N SPEAKER-uttag (sid. 21)
*
VARNING!
Ta inte bort skruvarna om du inte installerar
EZW-T100.
14SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
SE_book.book Page 15 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Komma igång
Komma igång
Steg 1: Installera systemet
Placera högtalarna
För att få bästa surroundljud ska alla högtalare placeras på samma avstånd från lyssningspositionen
(A). Avståndet kan vara mellan 0,0 till 7,0 meter.
Om du inte kan placera mitthögtalaren och surround-högtalarna på samma avstånd som (A), placera
dem på 7,0 meters avstånd från lyssningspositionen.
Placera surround-högtalarna bakom lyssningspositionen (B).
Subwoofern kan placeras var som helst i rummet.
Mitthögtalare
Subwoofer
Vänster, främre högtalare (L)
Höger, främre högtalare (R)
A
A
B
Vänster surroundhögtalare (L)
A
30
45
30
45
A
A
B
Höger surroundhögtalare (R)
Obs!
• Var försiktig när du placerar högtalarna eller högtalarstativen med högtalarna monterade på ett ytbehandlat golv
(vaxat, oljat, polerat eller liknande) eftersom golvet kan få fläckar eller missfärgas.
• Luta dig inte emot högtalaren, och häng inte på den eftersom den kan välta omkull.
15SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
SE_book.book Page 16 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Komma igång
Lägga till bakre surroundhögtalare (tillval)
Du kan njuta av 7.1-surroundljud genom att köpa satsen med trådlösa surround-högtalare (WAHTSBP1, tillval). Vilka tillvalsprodukter som kan köpas varierar beroende på området.
Beträffande placeringen av de bakre surroundhögtalarna, se bilden nedan (C).
Mitthögtalare
Subwoofer
Vänster, främre högtalare (L)
Höger, främre högtalare (R)
Vänster
surroundhögtalare
(L)
Höger
surroundhögtalare
(R)
30
45
C
Vänster, bakre
surroundhögtalare (L)
(tillval)
30
45
C
Höger, bakre surroundhögtalare (R)
(tillval)
16SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
SE_book.book Page 17 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Right
specdef v20080116
Montera högtalarna på en vägg
• Kontakta ett byggvaruhus eller en installatör beträffande väggmaterialet och vilka skruvar du behöver.
• Använd skruvar som är lämpliga för väggmaterialet och väggens hårdhet. Skruvarna bör inte fästas direkt i
gipsväggar eftersom dessa är särskilt ömtåliga. Fäst dem istället i en balk som sedan fästs i väggen. Installera
högtalarna på en lodrät och plan vägg på den plats där förstärkningen har fästs.
• Sony åtar sig inte ansvaret för olyckor eller skador som orsakats av felaktig montering, svaga väggar eller felaktigt
installerade skruvar, naturkatastrofer etc.
Innan du monterar de främre och surroundhögtalarna för BDV-E801 på en vägg, ska du plocka isär
högtalarna. Du kan montera den övre delen av en högtalare på en vägg.
Plocka isär högtalaren
(Främre och surroundhögtalare för endast BDV-E801)
1
Koppla bort högtalarkablarna från högtalaren.
Högtalarens baksida
2
Ta bort skruven (förinstallerad) på baksidan av högtalaren.
Denna skruv används när högtalaren sätts ihop igen. Se till att inte tappa bort skruven.
Skruv
Högtalarens baksida
17SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
Komma igång
Varning!
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
SE_book.book Page 18 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Plocka isär högtalaren genom att lyfta upp den övre delen av högtalaren.
Komma igång
3
masterpage:Left
specdef v20080116
Övre del
Nedre del
Högtalarens baksida
4
Dra ut högtalarkabeln från undersidan av den nedre delen av högtalaren.
Den borttagna högtalarkabeln används när man monterar högtalaren på en vägg.
Högtalarens nedre del
,
Högtalarkabel
18SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
SE_book.book Page 19 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Bild som visar högtalaren helt isärtagen
Högtalarens
nedre del
Högtalarkabel
Skruv
Montera högtalarna på en vägg
Innan du monterar högtalarna på en vägg, ansluter du högtalarkabeln till högtalarna.
Kontrollera att högtalarkabeln har anslutits till de rätta uttagen på högtalarna: högtalarkabeln med
färgat hölje till 3, och högtalarkabeln utan färgat hölje till #.
Färgat hölje
Vänster, främre högtalare (L): Vit
Höger, främre högtalare (R): Röd
Mitthögtalare: Grön
Vänster surroundhögtalare (L): Blå
Höger surroundhögtalare (R): Grå
1
Se till att ha skruvar (medföljer ej) som passar i hålet på baksidan av varje högtalare. Se
bilderna nedan.
4 mm
30 mm
2
5 mm
Hål på högtalarens
baksida
10 mm
Fäst skruvarna på väggen.
BDV-E300
För de övriga högtalarna
För mitthögtalaren
219 mm
8 till 10 mm
8 till 10 mm
19SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
Komma igång
Högtalarens
övre del
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
SE_book.book Page 20 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
BDV-E301
För de övriga högtalarna
Komma igång
För mitthögtalaren
160 mm
8 till 10 mm
8 till 10 mm
BDV-E801
För de övriga högtalarna
För mitthögtalaren
219 mm
210 mm
8 till 10 mm
8 till 10 mm
3
Häng högtalarna på skruvarna.
5 mm
Hål på högtalarens
baksida
10 mm
Högtalarens baksida
20SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
SE_book.book Page 21 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Steg 2: Ansluta systemet
Obs!
• Om du ansluter en annan komponent med en volymkontroll, ska du vrida ned volymen för de andra komponenterna
till en nivå där ljudet inte förvrängs.
Ansluta högtalarna
Högtalarkablarnas kontakt och det färgade höljet är färgkodade beroende på typen av högtalare. Anslut
högtalarkablarna så att de matchar färgen på enhetens SPEAKER-uttag.
Kontrollera att högtalarkabeln har anslutits till de rätta uttagen på högtalarna: högtalarkabeln med
färgat hölje till 3, och högtalarkabeln utan färgat hölje till #. Se till att högtalarkabelns isolering
(gummibeläggning) inte fastnar i högtalaruttagen.
Ansluta högtalarkablarna till enheten
När du ansluter till enheten, för du in kontakten tills ett klick hörs.
Enhetens bakpanel
ANTE
Vit
Röd
(Höger, främre högtalare (R)) (Vänster, främre högtalare (L))
COAX
-T10
EZW
NNA
IAL 75
FM
0
AUDIO
L
TV
OUT
VIDEO
Lila
(Subwoofer)
COMP
ONEN
T VID
EO OU
EXT
DC5V
TV
PB / CB
ABLE
SAT/C IN
L
DIGITA
PR / CR
Y
HDMI
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
T
DIGITA
500mA
R
MAX
R
L IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
RT
DMPO
R
FRONT
SP
R
CENTE
DC5V MAX
700mA
)
(100
LAN
SPEA
L
FRONT
AL
OPTIC
COAX
IAL
KER
SUR R
SUR L
R
EAKE
Blå
(Vänster surroundhögtalare (L))
OOFER
SUBW
Grå
(Höger surroundhögtalare (R))
Grön
(Mitthögtalare)
Ansluta högtalarkablarna till högtalaren
Högtalarens baksida
Kontakt
(–)
Färgat hölje
(+)
21SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
Komma igång
Läs informationen på följande sidor för att ansluta systemet.
Anslut inte enhetens nätkabel till ett vägguttag innan alla övriga anslutningar har gjorts.
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
SE_book.book Page 22 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Komma igång
Ansluta TV:n (videoanslutning)
Denna anslutning sänder en videosignal till TV:n.
Välj anslutningsmetod beroende på TV:ns uttag.
Enhetens bakpanel
ANTE
COAX
-T10
EZW
NNA
IAL 75
FM
0
AUDIO
L
TV
OUT
VIDEO
COMP
T
ONEN
VIDEO
EXT
DC5V
TV
PB / CB
ABLE
SAT/C IN
L
DIGITA
PR / C R
Y
HDMI
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
OUT
DIGITA
500mA
R
MAX
R
L IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
RT
DMPO
R
FRONT
SPEA
DC5V MAX
700mA
)
(100
LAN
SPEA
L
FRONT
AL
OPTIC
COAX
IAL
A Videokabel (medföljer)
KER
SUR R
SUR L
KER
FER
BWOO
R SU
CENTE
C Komponentvideokabel
(medföljer ej)
B HDMI-kabel*
Till TV:ns HDMI INuttag.
Till TV:ns
komponentvideoingångar.
Till TV:ns videoingång.
* HDMI-kabeln medföljer endast modeller till Singapore, Indonesien, Malaysia, Hongkong, Filippinerna, Mexiko
och Latinamerika.
Metod 1: Anslutning med videokabel (A)
Detta är den grundläggande anslutningen.
Metod 2: Anslutning med HDMI*-kabel (B) och videokabel (A)
Om TV:n har ett HDMI-uttag ansluter du TV:n med både en HDMI-kabel och en videokabel.
Bildkvaliteten blir bättre jämfört med om du endast ansluter med videokabeln.
När du ansluter med HDMI-kabeln måste du välja typen av utsignal (sid. 31, 80).
Om du vill visa bilder från DIGITAL MEDIA PORT-adaptern måste du ansluta till TV:n med
videokabeln. Videosignaler från DIGITAL MEDIA PORT-adaptern matas inte ut via HDMI OUTuttaget.
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Metod 3: Anslutning med komponentvideokabel (C) och videokabel (A)
Om TV:n inte har ett HDMI-uttag, men har komponentvideoingångar, ansluter du TV:n med både en
komponentvideokabel och en videokabel. Bildkvaliteten blir bättre jämfört med om du endast ansluter
med videokabeln.
När du ansluter med komponentvideokabeln måste du välja typen av utsignal (sid. 31, 80).
Om du vill visa bilder från DIGITAL MEDIA PORT-adaptern måste du ansluta till TV:n med
videokabeln. Videosignaler från DIGITAL MEDIA PORT-adaptern matas inte ut via COMPONENT
VIDEO OUT-uttaget.
22SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
SE_book.book Page 23 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Right
specdef v20080116
Ändra färgsystemet (PAL eller NTSC)
1
2
Starta systemet genom att trycka på "/1.
Tryck på x och på VOLUME + på enheten samtidigt i mer än 5 sekunder.
Varje gång du utför denna åtgärd växlar färgsystemet mellan PAL och NTSC.
”NTSC” tänds i frontpanelens teckenfönster när färgsystemet ställs in på NTSC.
23SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
Komma igång
Du kan behöva välja antingen PAL eller NTSC för färgsystemet beroende på den TV som ska anslutas.
Systemets grundinställning för modeller för Europa, Ryssland och Australien är PAL.
Systemets grundinställning för modeller för Asien, Latinamerika och Mexiko är NTSC.
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
SE_book.book Page 24 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Komma igång
Ansluta TV:n (ljudanslutning)
Denna anslutning sänder en ljudsignal till enheten från TV:n. Gör denna anslutning för att lyssna på
TV-ljudet via systemet.
Enhetens bakpanel
ANTE
COAX
-T10
EZW
NNA
IAL 75
FM
0
AUDIO
L
TV
OUT
VIDEO
ON
COMP
ENT
VIDEO
DC5V
TV
ABLE
SAT/C IN
L
DIGITA
PR / C R
PB / CB
R
EXT
Y
HDMI
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
OUT
DIGITA
MAX
500mA
R
L IN
AUDIO
OUT
IN
AUDIO
IN
D Ljudkabel
(medföljer ej)
RT
DMPO
R
FRONT
SPEA
KER
DC5V MAX
700mA
)
(100
LAN
SPEA
L
FRONT
AL
OPTIC
COAX
IAL
KER
SUR R
SUR L
E Digital optisk kabel
(medföljer ej)
FER
BWOO
R SU
CENTE
Till TV:ns digitala optiska
utgång.
Till TV:ns ljudutgångar.
Metod 1: Anslutning med ljudkabel (D)
Detta är grundanslutningen och sänder en analog ljudsignal.
Metod 2: Anslutning med digital optisk kabel (E)
Om en TV har en digital optisk utgång kan du förbättra ljudkvaliteten genom att ansluta med en digital
optisk kabel förutom att ansluta med en ljudkabel.
Med en digital ljudanslutning tar systemet emot en Dolby Digital-multiplexsändningssignal och du kan
lyssna på multiplexsändningar.
Obs!
• Systemet accepterar både digitala och analoga signaler. Digitala signaler har prioritet över analoga signaler. Om
den digitala signalen upphör, kommer den analoga signalen att bearbetas efter 2 sekunder.
24SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
SE_book.book Page 25 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Ansluta de övriga komponenterna
Enhetens bakpanel
EZW-T100-plats (se ”Alternativ för trådlösa system”.)
H Digital koaxialkabel
(medföljer ej)
ANTE
COAX
-T10
EZW
F DIGITAL MEDIA
PORT-adapter (sid. 59)
NNA
IAL 75
FM
0
AUDIO
L
TV
OUT
VIDEO
COMP
ONEN
T VID
EO OU
EXT
DC5V
TV
PB / CB
ABLE
SAT/C IN
L
DIGITA
PR / CR
Y
HDMI
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
T
DIGITA
500mA
R
MAX
R
L IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
OUT
RT
DMPO
R
FRONT
KE
SPEA
DC5V MAX
700mA
)
(100
LAN
SPEA
L
FRONT
AL
OPTIC
COAX
IAL
KER
SUR R
SUR L
G Ljudkabel
(medföljer ej)
R
FER
BWOO
R SU
CENTE
Till den digitala koaxialutgången på
videobandspelaren eller den
digitala satellitmottagaren m.m.
Till ljudutgångarna på
videobandspelaren, den
digitala satellitmottagaren,
PlayStation eller den bärbara
ljudkällan m.m.
Obs!
• Anslut DIGITAL MEDIA PORT-adaptern så att V-markeringarna bildar en rak linje. När du kopplar bort, dra ut
samtidigt som du trycker på
.
Alternativ för trådlösa system
Med hjälp av en S-AIR-produkt (medföljer ej) kan du uppleva uppspelningar med trådlös överföring
från systemet. Mer information finns i ”Använda en S-AIR-produkt” (sid. 60) eller i S-AIR-produktens
bruksanvisning.
25SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
Komma igång
Du kan lyssna på anslutna komponenter via systemets högtalare.
• DIGITAL MEDIA PORT-adapter: F (TDM-iP20 medföljer modeller för Storbritannien och
Australien. Du kan även använda andra DIGITAL MEDIA PORT-adaptrar.)
• Videobandspelare, digital satellitmottagare, PlayStation eller bärbara ljudkällor m.m. (medföljer ej):
G
• Videobandspelare eller digital satellitmottagare m.m. (medföljer ej) som har en digital koaxialutgång:
H
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
SE_book.book Page 26 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Komma igång
Om TV:n har flera ljud- och videoingångar
Du kan lyssna på ljud med systemets högtalare via den anslutna TV:n. Anslut komponenterna enligt
följande.
TV
Videobandspelare, digital
satellitmottagare, PlayStation
m.m.
Videobandspelare, digital
satellitmottagare, PlayStation
m.m.
System
:Signalflöde
Välj komponenten på TV:n. Se mer information i TV:ns bruksanvisning.
Om TV:n inte har flera ljud- och videoingångar behöver du en switch för att ta emot ljud från mer än
en komponent.
26SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
SE_book.book Page 27 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Ansluta antennen
Komma igång
Ansluta antennen
Enhetens bakpanel
ANTE
COAX
-T10
EZW
NNA
IAL 75
FM
0
AUDIO
L
TV
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
R
EXT
DC5V
MAX
500mA
R
AUDIO
IN
AUDIO
IN
eller
FM-antennsladd
(medföljer)
Obs!
• Kontrollera att FM-antennsladden är helt utdragen.
• När du har kopplat in FM-antennsladden ska den ligga så vågrätt som möjligt.
Tips
• Om du har dålig FM-mottagning använder du en 75-ohms koaxialkabel (medföljer ej) för att koppla enheten till en
FM-utomhusantenn som i exemplet nedan.
FM-utomhusantenn
Enhet
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
27SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
SE_book.book Page 28 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Komma igång
Sätta i det externa minnet
Sätt i den externa minnesenheten (1 GB eller större USB-flashminne, till exempel Sony USM2GL,
USM4GL eller USM1GH, medföljer ej) i EXT-platsen. Kontrollera att ”EXT” tänds i frontpanelens
teckenfönster när systemets startas. Genom att ansluta ett externt minne kan du använda ytterligare
innehåll (BonusView/BD-Live) beroende på skivan (sid. 45).
Enhetens bakpanel
ANTE
COAX
-T
EZW
NNA
IAL 75
FM
100
AUDIO
L
TV
OUT
VIDEO
COMP
ONEN
T VID
EO OU
EXT
DC5V
TV
PB / CB
ABLE
SAT/C IN
L
DIGITA
PR / C R
Y
HDMI
DIGITA
DM
R
FRONT
SPEA
DC5V MAX
700mA
)
(100
KE
SPEA
L
FRONT
AL
OPTIC
COAX
IAL
500mA
R
MAX
R
L IN
OUT
PORT
LAN
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
T
AUDIO
IN
AUDIO
IN
Med kontaktsidan
uppåt
R
SUR R
SUR L
KER
FER
BWOO
R SU
CENTE
Exempel Sony USM2GL (medföljer ej)
Obs!
• För in det externa minnet så långt det går i EXT-platsen.
• För det externa minnet rakt in. Om du tvingar det externa minnet in i platsen kan det skada både det externa minnet
och enheten.
• Förvara det externa minnet utom räckhåll för småbarn för att förhindra att de oavsiktligt sväljer det.
• Använd inte för mycket tryck på det externa minnet i platsen eftersom det kan orsaka fel.
• För att undvika att data skadas eller skada på det externa minnet, stänger du av systemet när du sätter i eller tar bort
det.
• Sätt inte i ett externt minne som innehåller foto- eller musikfiler för att undvika att skada data på det.
Ta bort det externa minnet
1
2
Tryck på "/1 för att stänga av systemet.
Dra ut det externa minnet från EXT-platsen.
28SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
SE_book.book Page 29 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Ansluta till nätverket
COMPONENT VIDEO OUT
PB / CB
Enhetens bakpanel
ANTENNA
VIDEO OUT
EZW-T100
Y
COAXIAL 75
FM
PR / CR
HDMI OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
LAN(100)
TV
DIGITAL IN
DMPORT
SPEAKER
SPEAKER
TV
EXT
DC5V
500mA MAX
AUDIO
L
L
DC5V
700mA MAX
R
CENTER SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL
OPTICAL
A. CAL MIC
ECM-AC2
R
AUDIO IN
AUDIO IN
När du ansluter via en trådlös
LAN-router
När du ansluter direkt till
en bredbandsrouter
Nätverkskabel
(medföljer ej)
Nätverkskabel
(medföljer ej)
LAN(100)
Trådlös LAN-router
(åtkomstpunkt)
(medföljer ej)
Bredbandsrouter
(medföljer ej)
Till dator
Nätverkskabel
(medföljer ej)
ADSL-modem/
kabelmodem
(medföljer ej)
Ethernet/trådlös
LAN-mediaomvandlare
(medföljer ej)
Till dator
Nätverkskabel
(medföljer ej)
ADSL-modem/
kabelmodem
(medföljer ej)
Internet
Internet
Uppdatera systemets programvara via nätverket
Se [Nätverksuppdatering] (sid. 78) och [Meddelande om mjukvaruuppdat.] (sid. 86).
Obs!
• Anslut inte en telefonlinje till LAN (100)-kontakten eftersom det kan orsaka ett fel.
• Anslut inte enhetens LAN-kontakt till datorns LAN-kontakt.
• Beroende på modemet eller routern, skiljer sig typen av nätverkskabel (LAN), rak eller korsad. Mer information
om nätverkskablar (LAN) finns i bruksanvisningen som levereras med modemet eller routern.
• Vi rekommenderar att du använder en Internet-anslutning med en effektiv hastighet på 1 Mbps eller högre för
optimal prestanda för BD-Live-funktioner.
29SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
Komma igång
Anslut LAN (100)-kontakten på enheten till din Internet-källa med en nätverkskabel för att uppdatera
systemets programvara med hjälp av nätverket. Du kan även uppleva BD-Live (sid. 45).
Gör lämpliga inställningar i [Internetinställningar] under [Nätverksinställningar] (sid. 87).
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
SE_book.book Page 30 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Left
specdef v20080116
Komma igång
Ansluta nätkabeln
Innan du ansluter enhetens nätkabel till ett vägguttag ska du ansluta alla högtalare till enheten.
Vägguttag: Formen på
vägguttag varierar beroende på
området.
Stänga av demonstrationsläget
Demonstrationen visas i frontpanelens teckenfönster när du har anslutit nätkabel. Du kan stänga av
demonstrationen genom att trycka på "/1 på fjärrkontrollen. Mer information finns i ”Om
demonstrationen” (sid. 76).
Starta/stänga av systemet (standbyläge)
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tryck på "/1.
30SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
SE_book.book Page 31 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
5
Tryck på
eller c.
Inställningsmeddelandet visas.
Komma igång
Steg 3: Genomföra Enkel
inställning
Följ stegen nedan för att göra grundinställningar
som gör att du snabbt kan komma igång med
systemet.
Visade inställningar varierar beroende på
landsmodell.
Detta meddelande visas bara när man utför
[Enkel inställning] för första gången. Det
visas inte när man utför [Enkel inställning]
via [Inställn.].
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
0
Tryck på
eller c.
Inställningsdisplayen för val av videokabel
visas.
C/X/x/c,
HOME
1
2
3
Slå på strömmen till TV:n.
Tryck på [/1 på enheten.
Ställ om ingångsväljaren på TV:n så att
signalen från systemet visas på TVskärmen.
Enkel inställningsdisplay för val av språk
för skärmtext visas.
Om Enkel inställningsdisplay inte visas
Aktivera Enkel inställningsdisplay. Se
”Aktivera Enkel inställningsdisplay”
(sid. 34).
4
Tryck på X/x för att välja OSD-språk.
7
Tryck på X/x för att välja kabeln som
ska användas för att ansluta enheten
och TV:n.
Kontrollera anslutningen för enheten och
TV:n (sid. 22).
• När du ansluter enheten och TV:n med en
HDMI-kabel väljer du [HDMI], går till
steg 8 och ställer in upplösningen för
videoutgången så att den matchar TV:n.
• När du ansluter enheten och TV:n med
komponentvideokabeln väljer du
[Komponentvideo], går till steg 8 och
ställer in upplösningen för videoutgången
så att den matchar TV:n.
• När du ansluter enheten och TV:n med
videokabeln, väljer du [Video] och går till
steg 9.
Obs!
• Om du inte ansluter enheten och TV:n med
HDMI-kabeln kan du inte välja [HDMI].
31SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
Komma igång
SE_book.book Page 32 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
• När du samtidigt ansluter HDMI OUT-uttaget
och andra videouttag, väljer du
[Komponentvideo].
• Mer information om upplösning för
videoutgång finns i ”Upplösning för
videoutgång” (sid. 103).
8
Tryck på
Obs!
• Om bilden är förvrängd eller om ingen bild visas
väntar du i cirka 30 sekunder utan att trycka på
någon knapp. [Är denna upplösning OK?] visas.
Välj [Ångra]. Visningen återgår till skärmen för
inställning av upplösning.
• Om den valda upplösningen för videoutgång är
fel visas ingen bild på skärmen. I detta fall
trycker du och håller N och Z på enheten i mer
än 5 sekunder för att återställa bildupplösningen
som matas ut till den lägsta upplösningen. För
att ändra upplösningen för videoutgång ställer
du in [Bildutmatningsformat] i
[Videoinställningar] (sid. 80).
eller c.
Inställningsdisplayen för val av upplösning
för videoutgång visas. Mer information
finns i [Bildutmatningsformat] (sid. 80).
Om du väljer [HDMI] i steg 7
9
Tryck på
eller c.
Inställningsdisplayen för val av TV:ns
bildproportioner visas.
Välj mellan [Auto], [480i/576i], [480p/
576p], [720p], [1080i] och [1080p].
Om du samtidigt ansluter HDMI OUTuttaget och andra videouttag, matas
eventuellt videosignaler endast ut från
HDMI OUT-uttaget när [Auto] eller
[1080p] väljs.
Om du väljer [Komponentvideo] i steg
7
10 Välj den inställning som passar den TV
du använder genom att trycka på X/x.
• [16:9]: Om du har en bredbilds-TV eller
en vanlig TV (med bildproportionen 4:3)
med bredbildsläge. (sid. 79)
• [4:3]: Om du har en vanlig TV (med
bildproportionen 4:3). (sid. 79)
11 Tryck på
eller c.
Om du ansluter enheten och TV:n med
HDMI-kabeln
Välj mellan [480i/576i], [480p/576p],
[720p] och [1080i].
Om du ändrar upplösningen
för videoutgång
Inställningsdisplayen för [Kontroll för
HDMI]-funktionen visas. Gå till steg 12.
Om du inte ansluter enheten och TV:n
med HDMI-kabeln
Inställningsdisplayen för [BDInternetanslutning] visas. Gå till steg 14.
En bild visas med den valda upplösningen i
cirka 30 sekunder och därefter ombeds du
bekräfta.
Följ anvisningarna på skärmen och gå till
nästa steg.
32SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
SE_book.book Page 33 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
12 Tryck på X/x för att välja inställningen
för Kontroll för HDMI-funktionen.
16 Tryck på X/x för att välja standbyläge.
Obs!
• Snabbstartläget ökar energiförbrukningen i
standbyläget.
Välj [På] för att använda [Kontroll för
HDMI]-funktionen (sid. 67) vid anslutning
av Sony-komponenter som är kompatibla
med Kontroll för HDMI-funktionen.
Om du inte använder [Kontroll för HDMI]funktionen väljer du [Av].
13 Tryck på
eller c.
Inställningsdisplayen för [BDInternetanslutning] visas.
14 Tryck på X/x för att välja inställningen
17 Tryck på
eller c.
Inställningsdisplayen för [Autom.
kalibrering] visas.
18 Anslut kalibreringsmikrofonen till
A.CAL MIC-uttaget på bakpanelen.
Placera kalibreringsmikrofonen i öronnivå
på ett trefotsstativ etc. (medföljer ej). Varje
högtalares framsida bör vara vänd mot
kalibreringsmikrofonen och inga hindrande
föremål får finnas mellan högtalarna och
kalibreringsmikrofonen.
för BD-Internetanslutningar.
ANTE
COAX
-T10
EZW
NNA
IAL 75
FM
0
AUDIO
L
TV
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
EXT
DC5V
TV
ABLE
SAT/C IN
L
DIGITA
DIGITA
500mA
R
MAX
R
L IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AL
OPTIC
COAX
IAL
Välj [Tillåt.] för att tillåta
Internetanslutningar.
Om du inte tillåter anslutningarna, väljer du
[Tillåt ej.].
15 Tryck på
Kalibreringsmikrofon
eller c.
Inställningsdisplayen för [Standbyläge]
visas.
19 Tryck på X/x för att välja [Start].
För att avbryta väljer du [Ångra].
33SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
Komma igång
Du kan styra spelaren snabbt efter att du
aktiverat denna funktion.
Välj [Snabbstart] om du vill förkorta
starttiden från standbyläge.
Standardinställningen är [Normal].
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
SE_book.book Page 34 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
20 Tryck på
.
Komma igång
[Autom. kalibrering] startar.
Systemet justerar högtalarinställningenna
automatiskt.
Var tyst under mätningen.
Steg 4: Välja källan
Du kan välja uppspelningskällan.
Obs!
• Högt testljud matas ut när [Autom. kalibrering]
startar. Du kan inte sänka volymen. Visa hänsyn
till barn och grannar.
• Före [Autom. kalibrering] installerar du
surround-förstärkaren på lämplig plats. Om du
installerar surround-förstärkaren på en olämplig
plats, t.ex. i ett annat rum, erhålls inte rätt
mätning.
• När du använder satsen med trådlösa surroundhögtalare (WAHT-SBP1, tillval) till bakre
surroundhögtalare (sid. 16) installerar du
högtalarna på lämplig plats och slår på
surround-förstärkaren.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FUNCTION
21 Bekräfta resultaten för [Autom.
kalibrering].
Resultaten visas på TV-skärmen. Tryck på
C/c för att byta sida. Den första sidan visar
avståndet för högtalarna. Den andra sidan
visar nivån för högtalarna. Om resultaten är
ok kopplar du bort kalibreringsmikrofonen
och trycker på X/x för att välja [OK].
Obs!
• Mätningarna kan påverkas av miljön i det rum
där systemet installerats.
22 Tryck på
Tryck flera gånger på FUNCTION tills
önskad funktion visas i frontpanelens
teckenfönster.
Varje gång du trycker på FUNCTION ändras
funktionen enligt följande.
”BD/DVD” t ”TUNER FM” t”TV” t
”SAT/CABLE” t ”DMPORT” t ”AUDIO”
t…
Funktion
.
Enkel inställning är slutförd. Alla
anslutningar och inställningar är färdiga.
Skiva som spelas av systemet
”TUNER FM”
FM-radio (sid. 54)
”TV”
TV (komponent som är ansluten
till TV (AUDIO IN L/R)-uttagen
eller TV (DIGITAL IN
OPTICAL)-uttaget på bakpanelen
(sid. 24))
”SAT/CABLE”
Komponent som är ansluten till
SAT/CABLE (DIGITAL IN
COAXIAL)-uttaget på
bakpanelen (sid. 25)
”DMPORT”
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
(sid. 59)
”AUDIO”
Komponent som är ansluten till
AUDIO (AUDIO IN L/R)-uttagen
på bakpanelen (sid. 25)
Avsluta Enkel inställning
Tryck på HOME under valfritt steg.
Aktivera Enkel
inställningsdisplay
1
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
2
3
4
Tryck på C/c för att välja
[Inställn.].
Tryck på X/x för att välja [Enkel
inställning] och tryck sedan på
.
Tryck på C/c för att välja [Start] och
tryck sedan på
.
Källa
”BD/DVD”
Enkel inställningsdisplay visas.
34SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
SE_book.book Page 35 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Steg 5: Lyssna på surroundljud
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SYSTEM MENU
X/x/c,
Lyssna på TV-ljudet med 5.1-kanals surroundljudeffekt
1
2
3
4
5
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck flera gånger på X/x tills ”AUDIO MENU” visas i frontpanelens teckenfönster, och
tryck sedan på
eller c.
Tryck flera gånger på X/x tills ”DEC. MODE” visas i frontpanelens teckenfönster, och
tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x upprepade gånger tills ”A.F.D. 7.1CH” visas i frontpanelens teckenfönster.
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
6
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
35SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
Komma igång
Du kan lyssna på surroundljud genom att välja ett av systemets förprogrammerade avkodningslägen.
Ljudfälten skapar ett kraftfullt ljud med stor närvarokänsla, som ljudet i en biosalong, trots att du
lyssnar i vanlig hemmiljö.
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
SE_book.book Page 36 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Left
specdef v20080116
Komma igång
Välja surroundljudeffekter som uppfyller dina önskemål
1
2
3
4
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck flera gånger på X/x tills ”AUDIO MENU” visas i frontpanelens teckenfönster, och
tryck sedan på
eller c.
Tryck flera gånger på X/x tills ”DEC. MODE” visas i frontpanelens teckenfönster, och
tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x upprepade gånger tills önskad surroundljudeffekt visas i frontpanelens
teckenfönster.
Se tabellen nedan för beskrivningar av surroundljudeffekter.
5
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
6
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Om högtalarutmatning
Tabellen nedan beskriver alternativen när du har anslutit alla högtalare till enheten.
Standardinställningen är ”A.F.D. STD” för modeller till Europa och Australien. Standardinställningen
är ”A.F.D. 7.1CH” för andra modeller (när hörlurarna ansluts till surround-förstärkaren är
standardinställningen ”HP 2CH”).
Ljud från
Surroundeffekt
Effekt
Beroende på källan.
”A.F.D. STD”
Detta system urskiljer ljudformatet för källan och framför
ljudet som det spelades in/kodades.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
”A.F.D. 7.1CH”
(AUTO FORMAT
DIRECT 7.1CH)
”PRO LOGIC”
”PLII MOVIE”
”PLII MUSIC”
• 2-kanals källa: Systemet simulerar surroundljud från källor
med 2-kanaler och matar ut ljudet från 5.1-kanals
högtalarna.
– ”A.F.D. 7.1CH” matar ut ljud från 5.1-kanalshögtalarna
genom att kopiera 2-kanalsljudets källa för varje
högtalare.
– ”PRO LOGIC” utför Dolby Pro Logic-avkodning.
– ”PLII MOVIE” utför Dolby Pro Logic IIfilmlägesavkodning.
– ”PLII MUSIC” utför Dolby Pro Logic IImusiklägesavkodning.
• Flerkanalskälla: Systemet matar ut ljud från högtalarna
beroende på antalet kanaler för källan. ”A.F.D. 7.1CH”
skapar virtuellt bakre surroundljud och ger ljud som 7.1kanals surroundljud.
36SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE04gst.fm]
SE_book.book Page 37 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Ljud från
masterpage:Right
specdef v20080116
Effekt
”A.F.D. 7.1CH”
Dessa avkodningslägen visas endast när du använder satsen
med trådlösa surround-högtalare (WAHT-SBP1, tillval) som
bakre surroundhögtalare (sid. 16).
• 2-kanals källa: Systemet simulerar surroundljud från källor
med 2-kanaler och matar ut ljudet från alla högtalarna
inklusive de bakre surroundhögtalarna.
– ”A.F.D. 7.1CH” matar ut ljud från 7.1-kanalshögtalarna
genom att kopiera 2-kanalsljudets källa för varje
högtalare.
– ”PLIIx MOVIE” utför Dolby Pro Logic IIx
filmlägesavkodning.
– ”PLIIx MUSIC” utför Dolby Pro Logic IIx
musiklägesavkodning.
• Flerkanalskälla: Systemet matar ut ljud från högtalarna
beroende på antalet kanaler för källan.
(AUTO FORMAT
DIRECT 7.1CH)
”PLIIx MOVIE”
”PLIIx MUSIC”
”2CH STEREO”
Systemet matar ut ljud från de främre högtalarna och
subwoofern oavsett ljudformatet eller antalet kanaler.
Flerkanaligt surround-format mixas ned till 2-kanaler.
”HP 2CH”2)
(HEADPHONE 2
CHANNEL
STEREO)
Detta avkodningsläge visas endast när du ansluter hörlurar
till surround-förstärkaren.
Systemet matar ut ljud från hörlurarna oavsett ljudformatet
eller antalet kanaler. Flerkanaligt surround-format mixas ned
till 2-kanaler.
Stänga av ljudeffekten
Välj ”A.F.D. STD” för ”DEC. MODE”.
Obs!
• Om du väljer ”A.F.D. 7.1CH” kan början av ljudet klippas bort när det optimala läget väljs automatiskt. Detta är
beroende av vilken skiva eller källa som spelas. För att undvika att ljudet klipps väljer du ”A.F.D. STD”.
• När ingångssignalen är en flerkanalig källa, avbryts ”PRO LOGIC”, ”PLII MOVIE” och ”PLII MUSIC” och den
flerkanaliga källan matas ut direkt.
• När ljud från tvåspråkiga sändningar matas in är inte ”PRO LOGIC”, ”PLII MOVIE” och ”PLII MUSIC” aktiva.
• ”A.F.D. 7.1CH”, ”PRO LOGIC”, ”PLII MOVIE”, ”PLII MUSIC”, ”PLIIx MOVIE” och ”PLIIx MUSIC” avbryts
när du ställer in ljudläget (sid. 50) på en av de följande inställningarna.
– ”SPORTS”
– ”OMNI-DIR”
– ”MOVIE-D.C.S.-”
• Beroende på inmatningsflödet är det inte säkert att avkodningsläget är effektivt.
• När du ändrar avkodningsläget medan du använder S-AIR-mottagaren kan ljudet från S-AIR-mottagaren hoppa.
Tips
• Systemet kommer ihåg det senaste avkodningsläget som valts för varje funktionsläge.
När du väljer en funktion som t. ex. ”BD/DVD” eller ”TUNER FM”, används det avkodningsläge som senast
användes igen. Om du till exempel väljer ”BD/DVD” med ”PRO LOGIC” som avkodningsläge och sedan ändrar
till en annan funktion, och därefter återgår till ”BD/DVD”, används ”PRO LOGIC” igen.
37SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
Komma igång
Surroundeffekt
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 38 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
5
6
Uppspelning
Tryck på Z.
Lägg i en skiva.
Placera en skiva i facket och tryck sedan på
Z.
Spela upp en BD/DVDskiva
Beroende på skivan kan en del funktioner vara
olika eller begränsade.
Se bruksanvisningarna som följde med skivan.
När du sätter i en BD-ROM- eller DVD
VIDEO-skiva som finns i handeln, startar
uppspelningen automatiskt beroende på
skivan. Gå i så fall till steg 9.
FUNCTION
Nx
Z
"/1
FUNCTION
VOLUME
Obs!
Skivfack
VOLUME +/–
ONE-TOUCH
PLAY
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DISPLAY
TOP MENU
C/X/x/c,
HOME
FUNCTION
/
SCENE
SEARCH
2 +/–
1
2
3
7
8
Nummerknappar
TIME
Tryck på C/c för att välja
[Video].
Tryck på X/x för att välja
sedan på N eller
.
och tryck
SYSTEM
MENU
POP UP/
MENU
OPTIONS
./>
N
m/M
Uppspelningen startar för BD-ROM- eller
DVD VIDEO-skivor som finns i handeln.
Titellistan visas för BD- eller DVD-skivor
som spelats in på annan utrustning. Tryck
på X/x för att välja önskad titel och tryck
sedan på N eller
.
Uppspelningen startar.
x
X
Sätt på TV:n.
Ändra ingångsväljaren på TV:n till det
här systemet.
Tryck på "/1.
Systemet slås på.
4
• När du spelar en 8 cm-skiva placerar du den i
fackets inre cirkel. Kontrollera att skivan inte
ligger snett i fackets inre cirkel.
• Placera inte mer än en skiva i facket.
9
Tryck på 2 +/– för att justera volymen.
Volymnivån visas på TV-skärmen och i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills ”BD/DVD” visas i frontpanelens
teckenfönster.
38SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 39 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
För att
Tryck på
Hitta en viss punkt
snabbt genom att
snabbspola skivan
framåt eller bakåt
(Avsöka)1)
M eller m medan en skiva
spelas. Varje gång du trycker
på M eller m under
avsökning ändras
uppspelningshastigheten
enligt följande:
Tips
• Du kan ändra hastigheten med vilken volymen ökas
eller sänks.
För att snabbt höja/sänka volymen trycker du och
håller 2 +/– på fjärrkontrollen eller VOLUME +/–
på enheten.
För att exakt ställa in volymen trycker du kort på
2 +/– på fjärrkontrollen eller VOLUME +/– på
enheten.
Uppspelningsriktning
M1 (×10) t M2 (×30)
t M3 (×120)
Motsatt riktning
n (×1) t m1 (×10) t
m2 (×30) t m3 (×120)
Om du trycker och håller ned
knappen, fortsätter
snabbspoling framåt/bakåt
med den valda hastigheten
tills du släpper knappen.
För att återgå till normal
hastighet, tryck på N.
Faktiska hastigheter kan
variera med vissa skivor.
Andra åtgärder
För att
Tryck på
Stoppa
x
Paus
X
Återuppta
X eller N
uppspelning efter paus
Gå till nästa kapitel
>
Gå tillbaka till
föregående kapitel
. två gånger på en
sekund.
Trycker du en gång på .
kan du gå till början av
aktuellt kapitel.
Stänga av ljudet
tillfälligt
Ta bort skivan
För att avbryta trycker du på
samma knapp igen eller på
2 + för att justera volymen.
Z på enheten.
Uppspelning
Obs!
• När du ställer in funktionen [Kontroll för HDMI] på
[På] kan den TV som är ansluten till systemet med en
HDMI-kabel styras i synkronisering med systemet.
Mer information finns i ”Använda Kontroll för
HDMI-funktionen för ”BRAVIA” Sync” (sid. 67).
Spela upp långsamt,
M för mer än en sekund i
frysa bildruta (endast i pausläge. När du trycker kort
uppspelningsriktningen) på M i pausläge kan du
spela upp en bildruta åt
gången. Beroende på vilken
skiva som spelas kanske den
här funktionen inte fungerar.
Återgå till normal
uppspelning genom att trycka
på N.
Spela upp föregående
(direkt återuppspelning)
avsnitt igen2)
under uppspelning.
Snabbspola det
aktuella avsnittet
framåt en liten bit3)
(direktsökning ) under
uppspelning.
1)Faktiska hastigheter kan skilja sig åt för en del skivor.
2)
Endast BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R.
3)Endast
BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R.
Spela en begränsad BD- eller
DVD-skiva (barnspärr)
När du spelar en begränsad BD-skiva
Ändra [BD-barnspärr] i [BD/DVDuppspelningsinställningar] (sid. 83).
39SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 40 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
När du spelar en begränsad DVD-skiva
Ändra [DVD-barnspärr] i [BD/DVDuppspelningsinställningar] (sid. 84).
Alternativ
Information
[Videoinställningar]
Justerar inställningarna för
bild (sid. 44).
När du spelar en begränsad BD- eller DVDskiva, visas skärmbilden där du anger lösenordet
på skärmen.
Ange ditt fyrsiffriga lösenord med
nummerknapparna och tryck sedan på
.
Uppspelningen startar.
Information om hur du registrerar eller ändrar
lösenordet finns i [Lösenord] (sid. 84).
[Titellista]
Visar titellistan.
[Spela]
Spelar upp titeln från
punkten där du tryckte på
x.
[Spela från början]
Spelar upp titeln från
början.
[Toppmeny]
Visar skivans toppmeny
(sid. 41).
[Meny/Popup-meny]
Öppnar popup-menyn på
BD-ROM-skivor eller
menyn på DVD-skivor
(sid. 41).
Spela upp en begränsad BD-REeller BD-R-skiva (skivlås)
När du spelar en BD-RE- eller BD-R-skiva som
begränsats med skivlåsfunktionen visas
skärmbilden där du anger lösenordet på
skärmen.
1
2
Ange det fyrsiffriga lösenordet som har
registrerats vid skapandet av skivan
med nummerknapparna och tryck på
.
Välj en titel och tryck på N eller
System för uppspelning med en
knapptryckning (endast för
HDMI-anslutning)
Tryck på ONE-TOUCH PLAY.
Systemet och den anslutna TV:n slås på och
TV:ns ingångsväljare växlas till systemet,
därefter kan du njuta av skivans innehåll.
Obs!
• När HDMI-anslutningen används, kan det finnas en
fördröjning innan den uppspelade bilden visas på
skärmen och början av den uppspelade bilden visas
eventuellt inte.
• Ställ in [Kontroll för HDMI] på [På] under [HDMIinställningar] (sid. 86) för att använda den här
funktionen.
Tillgängliga OPTIONS
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
2
Stoppar uppspelning.
[Titelsökning]
Söker efter en titel och
startar uppspelningen från
början (sid. 42).
[Kapitelsökning]
Söker efter ett kapitel och
startar uppspelningen från
början (sid. 42).
.
Uppspelningen startar.
1
[Stopp]
Tryck på X/x för att välja ett alternativ
och tryck sedan på
.
Ändra vinklarna
Om olika vinklar för ett avsnitt har spelats in på
en skiva kan du ändra visningsvinkel.
Tryck på
under uppspelning för att
välja önskad vinkel.
Visa undertexterna
Om undertexter har spelats in på skivan kan du
sätta på eller stänga av undertexterna under
uppspelningen. Om flera språk för undertexter
finns inspelade på skivan kan du ändra språk
under uppspelningen och sätta på eller stänga av
undertexterna när du vill.
Tryck på
under uppspelning för att
välja önskat språk för undertext.
Tillgängliga alternativ skiljer sig beroende
på skivtypen eller systemets situation.
40SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 41 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Återuppta uppspelningen från
den punkt där du stoppade
skivan
När du stoppar skivan kommer systemet ihåg
den punkt där du tryckte på x. Så länge du inte
tar ut skivan fungerar det att återuppta
uppspelningen även om systemet ställs i
standbyläge genom att du tryckt på "/1.
2
Tryck på x när du spelar en skiva, för
att stoppa uppspelningen.
Tryck på X/x för att välja
sedan på N eller
.
En BD/DVD-skiva är uppdelad i flera avsnitt
som består av en film eller en musikdel. Dessa
sektioner kallas ”titlar”. När du spelar en BD/
DVD-skiva som innehåller flera titlar kan du
välja önskad titel med toppmenyn.
Du kan även välja alternativ som till exempel
språket för undertexter och språket för ljudet
med toppmenyn.
1
2
Obs!
• Beroende på var du stoppar skivan kanske systemet
inte återupptar uppspelningen från exakt samma
punkt.
• Den punkt där du stoppade uppspelningen kan
komma att raderas om:
– du öppnar skivfacket.
– du spelar upp en annan titel.
– du ändrar inställningarna på systemet.
– du kopplar bort nätkabeln.
– du tar bort det externa minnet (för BD-ROMskivor).
• Det är inte säkert att den här funktionen går att
använda för alla skivor.
Spela upp från början av titeln
Tryck på OPTIONS för att välja [Spela från
början] och tryck därefter på
.
Uppspelningen startar från början av titeln.
Tryck på TOP MENU.
Skivans meny visas på TV-skärmen.
Innehållet i menyn varierar från skiva till
skiva.
och tryck
Systemet startar uppspelningen från den
punkt där du stoppade skivan i steg 1.
Uppspelning
Visa toppmenyn
(Återuppta uppspelningen)
1
Använda BD- eller DVD-menyn
3
Tryck på C/X/x/c eller
nummerknapparna för att välja det
alternativ du önskar spela upp eller
ändra.
Tryck på
.
Visa popup-menyer
En del BD-ROM-skivor innehåller popupmenyer som visas utan att uppspelningen
avbryts.
1
Tryck på POP UP/MENU under
uppspelning.
Popup-menyn visas.
2
Tryck på C/X/x/c, de färgknapparna
eller nummerknapparna för att välja
alternativet och följ anvisningarna på
skärmen.
41SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 42 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Söka efter ett avsnitt snabbt
Söka efter en titel/kapitel
(Söka avsnitt)
Du kan snabbt gå mellan avsnitt inom den titel
som spelas.
1
Tryck på SCENE SEARCH under
uppspelning eller i pausläge.
Uppspelningen pausar och en stapel med en
avsnittsindikator (fyrkantig – anger aktuell
punkt) visas längst ned på skärmen.
2
Du kan söka efter ett kapitel om titeln innehåller
kapitelmarkeringar.
1
Tryck på OPTIONS under uppspelning
eller i pausläge.
Alternativmenyn visas.
2
Välj sökmetod genom att trycka på X/x
och tryck sedan på
.
• [Titelsökning] (för BD-ROM/DVD
VIDEO): Söker efter önskad titel.
• [Kapitelsökning]: Söker efter önskat
kapitel.
Skärmbilden för inmatning av numret visas.
Exempel: Kapitelsökning
Tryck och håll C/c eller m/M för att
flytta avsnittsindikatorn till det avsnitt
som du söker.
Avsnittsindikator
Aktuell punkt
Avsnittsindikatorn på stapeln visas runt
uppspelningspunkten.
3
Släpp knappen vid den punkt som du
vill visa.
Avsnittet där du släppte knappen visas i
pausläge.
Flytta avsnittsindikatorn med C/c eller
m/M för att söka efter ett avsnitt igen.
4
3
Tyck på SCENE SEARCH,
X.
, N eller
Uppspelningen startar.
Tryck på nummerknapparna för att
ange numret för titeln eller kapitlet.
Om du gör ett misstag trycker du på
CLEAR och anger ett annat nummer.
4
Tryck på
.
Efter ett litet tag startar systemet
uppspelningen från det valda numret.
Avbryta [Titelsökning]/
[Kapitelsökning]
Tryck på RETURN.
Avbryta läget för avsnittssökning
Tyck på SCENE SEARCH,
, N eller X.
Uppspelningen startar från den punkt där du
tryckte på knappen.
Obs!
• Avsnittssökning är tillgänglig för titlar som är längre
än 100 sekunder och kortare än 100 timmar.
• Den här funktionen fungerar eventuellt inte beroende
på skivan.
42SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 43 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Visa uppspelningstid och
uppspelningsinformation
Tryck på
DISPLAY under uppspelning.
Visad information skiljer sig beroende på
skivtypen eller systemets status.
Tryck på TIME flera gånger.
Varje gång du trycker på TIME när du spelar en
skiva ändras visningen:
1y2
1 Speltid för den aktuella titeln
2 Återstående tid för den aktuella titeln
Uppspelning
Du kan kontrollera titelinformationen, inklusive
videoöverföringshastigheten etc.
Visa speltid och återstående tid i
frontpanelens teckenfönster
Vissa av de alternativ som visas kan försvinna
efter några sekunder.
Exempel: När du spelar en BD-ROM-skiva
A Aktuell vald vinkel
B Titelnummer eller titelnamn
C Aktuell ljudinställning
D Tillgängliga funktioner (
ljud/
undertext)
vinkel/
E Uppspelningsinformation
Visar skivtyp/uppspelningsläge/video-codec/
bithastighet/statusfält för uppspelning/speltid
(återstående tid*)
F Upplösning för utmatning/videofrekvens
* Visas om du trycker på TIME flera gånger.
Tips
• Du kan även kontrollera uppspelningsinformationen i
frontpanelens teckenfönster.
• Du kan ändra varje inställning genom att trycka på
,
eller
.
43SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE05ply.fm]
SE_book.book Page 44 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Justera bilder för videofilmer
1
Tryck på OPTIONS under uppspelning.
Alternativmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
[Videoinställningar] och tryck därefter
på
.
masterpage:Left
specdef v20070110
Obs!
• Ställ in bildinställningarna för TV:n på [Standard]
innan du ändrar [Bildkvalitetsläge].
• [Videoinställningar] är inte tillgänglig om den
anslutna TV:n är inställd på Teaterläge (sid. 68).
• Beroende på skivan eller det avsnitt som spelas, kan
effekterna [Bildrutebrusreducering],
[Blockbrusreducering] eller [Myggbrusreducering]
vara svåra att urskilja.
Skärmen [Videoinställningar] visas.
3
Tryck på X/x för att välja ett alternativ
och tryck sedan på
.
[Bildkvalitetsläge]
Optimerar bildinställningarna för olika
belysningar.
• [Standard]
• [Ljust rum]
• [Mörkt rum]
[Bildrutebrusreducering]
Minskar slumpvisa störningar i bilden.
• [Av]
• [Auto]
[Blockbrusreducering]
Minskar mosaikliknande blockbrus i
bilden.
• [Av]
• [Auto]
[Myggbrusreducering]
Minskar mindre brus runt bildens kanter
(myggbrus).
• [Av]
• [Auto]
4
Tryck på C/X/x/c för att välja eller
justera inställningarna och tryck sedan
på
.
Upprepa stegen 3 och 4 för att justera andra
punkter.
44SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 45 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Justera fördröjningen mellan
bild och ljud
(A/V SYNC)
1
2
3
4
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck flera gånger på X/x tills ”AUDIO
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck flera gånger på X/x tills ”A/V
SYNC” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
6
*
1
2
3
4
5
6
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Obs!
• Beroende på inmatningsflödet är det inte säkert att
A/V SYNC är effektivt.
Plocka ut eventuell skiva ur enheten.
Stäng av systemet.
Sätt i det externa minnet (medföljer ej)
i EXT-platsen på enhetens baksida.
Det externa minnet används som lokal
lagring.
Kontrollera att det externa minnet är rätt
isatt i enheten (sid. 28).
Tryck på X/x för att justera
fördröjningen mellan bild och ljud.
Det går att justera mellan 0 millisekunder
och 300 millisekunder i steg om 25
millisekunder.
5
En del BD-ROM-skivor med ”BD-LIVElogotypen*” har bonusinnehåll och övriga data
som kan laddas ner till det externa minnet (lokal
lagring) för att sedan spelas upp.
Uppspelning
Om ljudet inte överensstämmer med bilderna på
TV-skärmen, kan du justera fördröjningen
mellan bild och ljud.
Uppleva BonusView/BDLive
7
Anslut systemet till ett nätverk
(sid. 29).
Starta systemet.
Ställ in [BD-Internetanslutning] på
[Tillåt.] under [BD/DVDuppspelningsinställningar] (sid. 85).
Sätt i en BD-ROM-skiva med
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Användningen skiljer sig beroende på
skivan. Se bruksanvisningen som följer
med skivan.
45SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 46 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Radera data i det externa minnet
Spela en CD-skiva
Du kan radera onödiga data.
1
2
3
4
5
6
7
Plocka ut eventuell skiva ur enheten.
Tryck på HOME.
Tryck på C/c för att välja
[Video].
Tryck på X/x för att välja [BD-data] och
tryck sedan på
.
Välj skivnamnet och tryck därefter på
OPTIONS.
Välj [Radera] och tryck sedan på
Välj [OK] och tryck sedan på
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
.
TIME
.
Den valda skivans data raderas.
C/X/x/c,
HOME
OPTIONS
FUNCTION
./>
Obs!
• Beroende på BD-ROM-skivan, kanske inte
skivnamnet visas.
N
m/M
Tips
• Om du med en åtgärd vill radera alla data i det externa
minnet, väljer du [Radera allt] i steg 6.
istället för OPTIONS i steg 5 för att
• Tryck på
hoppa över steg 6.
x
MUTING
2 +/–
1
2
X
Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills ”BD/DVD” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Sätt i en CD-skiva.
Musikspelaren visas.
3
Tryck på N.
Uppspelningen startar.
Aktuellt spårnummer och spelad tid
4
Justera volymen med hjälp av 2 +/–.
Volymnivån visas på TV-skärmen och i
frontpanelens teckenfönster.
46SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 47 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Välja ett spår
Tillgängliga OPTIONS
1
2
1
Tryck på HOME.
Tryck på C/c för att välja
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
[Musik].
2
Tillgängliga alternativ skiljer sig beroende
på skivtypen eller systemets situation.
3
Tryck på
.
Musiklistan visas.
4
Tryck på X/x för att välja ett spår och
tryck därefter på N eller
.
Systemet spelar det valda spåret.
Andra åtgärder
För att
Tryck på
Stoppa
x
Paus
X
Återuppta uppspelning
efter paus
X eller N
Starta uppspelningen
från punkten där du
tryckte på x.
N
Gå till nästa spår
>
Gå tillbaka till
föregående spår
. två gånger på en
sekund.
Trycker du en gång på .
kan du gå till början av
aktuellt spår.
Stänga av ljudet
tillfälligt
Alternativ
Information
[Spela]
Spelar det valda spåret.
[Spela från början]
(under uppspelning)
Spelar aktuellt spår från
början.
[Spela från början] (i
stoppläge)
Spelar valt spår från början.
[Stopp]
Stoppar uppspelning.
Uppspelning
Tryck på X/x för att välja ett alternativ
och tryck sedan på
.
Obs!
• Punkten där du stoppade uppspelningen
(återupptagningspunkten) rensas från minnet när:
– Du öppnar skivfacket.
– Du stänger av systemet.
Visa speltid och återstående tid i
frontpanelens teckenfönster
Tryck på TIME flera gånger.
Varje gång du trycker på TIME medan skivan
spelas ändras visningen:
1 t 2 t 3 t 4 t 1 t ...
1 Uppspelningstid för det aktuella spåret
2 Återstående tid för det aktuella spåret
3 Uppspelningstid för skivan
4 Återstående tid för skivan
För att avbryta trycker du
på samma knapp igen eller
på 2 + för att justera
volymen.
Ta bort skivan
Z på enheten.
Snabbspola bakåt/
framåt
m eller M under
uppspelning.
47SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 48 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
6
Spela upp fotofiler
1)
2)
När du väljer en mapp trycker du på X/x för
att välja en fil i mappen och därefter trycker
du på
.
Den valda fotofilen visas.
3)
1)
BD-RE/BD-R-skivor som innehåller JPEG-bildfiler
2)
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R-skivor som
innehåller JPEG-bildfiler
3)
CD-RW/CD-R-skivor som innehåller JPEG-bildfiler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DISPLAY
HOME
FUNCTION
OPTIONS
x
X
5
För att
Tryck på
Spela upp ett bildspel
N
Stoppa ett bildspel
x
Pausa ett bildspel
X
Gå till nästa foto
>
Gå tillbaka till
föregående foto
.
Visa filinformationen
Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills ”BD/DVD” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Sätt i en skiva som innehåller fotofiler.
Tryck på HOME.
Tryck på C/c för att välja
Tryck på
1
./>
N
2
3
4
Andra åtgärder
DISPLAY
Tillgängliga OPTIONS
C/X/x/c,
1
Tryck på X/x för att välja en fil eller en
mapp och tryck sedan på
.
.
Fillistan eller mapplistan visas.
[Foto].
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja ett alternativ
och tryck sedan på
.
Tillgängliga alternativ skiljer sig beroende
på situationen.
Alternativ
Information
[Bildspelshastighet]1)2) Ändrar
bildspelshastigheten.
• [Snabb]
• [Normal]
• [Långsam]
[Stopp]1)
Stoppar ett bildspel.
[Vrid åt vänster]1)
Roterar fotot moturs 90
grader.
[Vrid åt höger]1)
Roterar fotot medurs 90
grader.
[Öppna bild]2)
Visar den valda bilden.
[Bildspel]2)
Startar ett bildspel.
1)Visas när du trycker på OPTIONS under uppspelning
av fotofiler.
2)
Visas när du trycker på OPTIONS medan fillistan/
mapplistan visas.
48SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE05ply.fm]
SE_book.book Page 49 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Obs!
Uppspelning
• När du försöker spela följande fotofil visas
markeringen på skärmen och de kan inte visas.
– Fotofiler med en bredd eller höjd som är större än
8 192 pixlar
– Fotofiler med en bredd eller höjd som är mindre än
15 pixlar
– Fotofiler som överstiger 32 MB
– Fotofiler med extrema bildformat (större än 50:1
eller 1:50)
– Fotofiler i progressivt JPEG-format
– Fotofiler som har filtillägget ”.jpeg” eller ”.jpg”
men inte är i JPEG-format
– Fotofiler som har ett extremt långt namn
• Det går inte att spela följande fotofiler.
– Fotofiler som spelats in på BD-R-skivor i ett annat
format än UDF (Universal Disk Format) 2.6
– Fotofiler som spelats in på BD-RE-skivor i ett
annat format än UDF (Universal Disk Format) 2.5
• Följande fotofiler eller fotomappar kan inte visas i
fillistan eller mapplistan.
– Fotofiler som har ett annat filtillägg än ”.jpeg”
eller ”.jpg”
– Fotofiler som har ett extremt långt namn
– Fotofiler i femte ledet i trädstrukturen och
fotofiler/-mappar i sjätte ledet eller lägre
– 501:a mappen eller fler mappar när det totala
antalet mappar och filer i ett enda träd överstiger
500
• Fotofiler som redigerats på en dator kan inte spelas.
• Miniatyrbilder av en del fotofiler kan eventuellt inte
visas.
• Stora fotofiler kan ta tid att visa eller ta tid att starta
ett bildspel med.
För att visa bilder i hög
bildkvalitet
Om du har en Sony TV som är kompatibel med
”PhotoTV HD” kan du visa bilder i hög kvalitet
med följande anslutning och inställning.
1
2
Anslut enheten till TV:n med en HDMIkabel.
Ställ in TV:ns videoinställning på
[VIDEO-A]-läge.
Mer information om [VIDEO-A] finns i
bruksanvisningen som medföljde TV:n.
49SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE06sou.fm]
SE_book.book Page 50 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Obs!
Ljudjusteringar
Välja en effekt som
passar källan
Du kan välja ett passande ljudläge för filmer
eller musik.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
• När du ansluter hörlurarna till surround-förstärkaren
inaktiveras ljudläget.
• När du väljer ”AUTO” kan början av ljudet klippas
bort, eftersom det optimala läget väljs automatiskt av
systemet. Detta är beroende av vilken skiva eller källa
som spelas. Välj ett annat läge än ”AUTO” om du vill
undvika att ljudet klipps av.
• Beroende på inmatningsflödet är det inte säkert att
ljudläget är effektivt.
• När du ändrar ljudläget medan du använder S-AIRmottagaren kan ljudet från S-AIR-mottagaren hoppa.
0
SOUND
MODE
Tryck flera gånger på SOUND MODE under
uppspelning tills önskat läge visas i
frontpanelens teckenfönster.
• ”AUTO”: Systemet väljer automatiskt
”MOVIE” eller ”MUSIC” för att skapa
ljudeffekten beroende på skivan eller
ljudströmmen.
• ”MOVIE”: Systemet tillhandahåller ljudet för
filmer.
• ”MOVIE-D.C.S.-”*: Systemet återskapar
ljudegenskaperna i Sony Pictures
Entertainment filmproduktionsstudio ”Cary
Grant Theater”.
• ”MUSIC”: Systemet tillhandahåller ljudet för
musik.
• ”SPORTS”: Systemet lägger till eko till
sportprogram.
• ”NEWS”: Systemet tillhandahåller ljudet för
röstprogram, som t.ex. nyheter.
• ”OMNI-DIR”: Samma ljud hörs överallt i
rummet.
* DCS-teknologi används.
50SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE06sou.fm]
SE_book.book Page 51 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
x DVD-VR
Välja ljudformat,
ljudspår på flera språk
eller kanal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Obs!
• [ Stereo (Ljud1)] och [ Stereo (Ljud2)] visas inte
när bara en ljudström har spelats in på skivan.
x CD
Ljudjusteringar
När du spelar upp en BD/DVD VIDEO-skiva
inspelad med flera ljudformat (PCM, Dolby
Digital, MPEG-ljud eller DTS) kan du byta
ljudformatet. Om BD/DVD VIDEO-skivan har
ljudspår på flera språk kan du även byta språk.
Med en CD-skiva kan du välja ljudet från den
högra eller vänstra kanalen och lyssna på ljudet
från den valda kanalen genom både höger och
vänster högtalare.
De typer av ljudspår som har spelats in på en
skiva visas.
Exempel:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Ljud1)]
• [ Stereo (Ljud2)]
• [ Huvud]
• [ Under]
• [ Huvud/underljud]
• [ Stereo]: Standard-stereoljudet.
• [ 1/V]: Ljudet från den vänstra kanalen
(mono).
• [ 2/H]: Ljudet från den högra kanalen
(mono).
0
Tryck på
flera gånger för att välja
önskad ljudsignal.
Ljudinformationen visas på TV-skärmen.
x BD/DVD VIDEO
Det är BD/DVD VIDEO-skivan som avgör vilka
språk du kan välja mellan.
När 4 siffror visas indikerar de språkkoden.
Information om kod för språket finns i ”Lista
över språkkoder” (sid. 106). Om samma språk
visas två eller flera gånger har BD/DVD
VIDEO-skivan spelats in med flera ljudformat.
51SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE06sou.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 52 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Lyssna på
multiplexsändningsljud
(DUAL MONO)
Du kan lyssna på multiplexsändningsljud när
systemet tar emot eller spelar en Dolby Digitalmultiplexsändningskanal.
Använda ljudeffekter
NIGHT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SYSTEM
MENU
Obs!
• För att kunna ta emot Dolby Digital-signalen,
behöver du ansluta en TV eller en annan komponent
till enheten via en optisk eller koaxial digitalkabel
(sid. 24, 25) och ställa in det digitala utmatningsläget
på TV:n eller en annan komponent på Dolby Digital.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DYNAMIC
BASS
C/X/x/c,
Förstärka basfrekvenser
Du kan förstärka basfrekvenser.
Tryck på DYNAMIC BASS.
”D. BASS ON” visas i frontpanelens
teckenfönster och basfrekvenser förstärks
effektivt.
Medan detta läge är aktivt visas ”BASS” i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck flera gånger på
tills önskad
signal visas i frontpanelens teckenfönster.
• ”MAIN”: Ljudet för huvudspråket kommer att
sändas ut.
• ”SUB”: Ljudet för underspråket kommer att
sändas ut.
• ”MAIN/SUB”: Blandat ljud från både huvudoch underspråket kommer att sändas ut.
Stänga av ljudeffekten
Tryck på DYNAMIC BASS så att ”BASS”
släcks i frontpanelens teckenfönster.
52SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE06sou.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 53 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Lyssna på ljudet på låg volym
Du kan lyssna till ljudeffekter eller dialogen som
på en biograf, även vid låga volymer.
Användbart om du vill titta på film på nätter.
Tryck på NIGHT.
Du kan justera ljudet genom att ändra ljudets
tonalitet.
1
2
3
Obs!
• När ljud sänds ut från mitthögtalaren, är den här
effekten mer uttalad eftersom tal (filmdialog m.m.) är
lätt att höra. När ljudet inte sänds ut från
mitthögtalaren, eller om du använder hörlurar,
justerar systemet volymen optimalt.
4
Tryck flera gånger på X/x tills ”AUDIO
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck flera gånger på X/x tills ”TONE”
visas i frontpanelens teckenfönster,
och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning och tryck därefter på
.
• ”BASS”: Du kan justera basfrekvenserna.
• ”TREBLE”: Du kan justera
diskantfrekvenserna.
Stänga av ljudeffekten
Tryck på NIGHT så att ”NIGHT” släcks i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på SYSTEM MENU.
Ljudjusteringar
”NIGHT ON” visas i frontpanelens
teckenfönster och ljudeffekten aktiveras.
Medan nattläget är på visas ”NIGHT” i
frontpanelens teckenfönster.
Ändra tonaliteten
5
Tryck på X/x för att justera ljudet.
Det justerade värdet visas i frontpanelens
teckenfönster. Du kan ställa in värdet
mellan –6 och +6.
6
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
7
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
53SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE07rad.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 54 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
[Automatisk inställning] visas på TVskärmen. Sökningen avbryts när systemet
hittar en station.
För att stoppa den automatiska avsökningen
manuellt trycker du på TUNING +/– eller
x.
”TUNED” och ”ST” (för stereoprogram)
tänds i frontpanelens teckenfönster.
Tuner
Lyssna på radio
Du kan lyssna på radioljud med systemets
högtalare.
Manuell inställning
"/1
Tryck på TUNING +/– flera gånger.
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
D.TUNING
Nummerknappar
3
SYSTEM
MENU
Stänga av radion
Justera volymen genom att trycka på
2 +/–.
Tryck på "/1.
C/X/x/c,
HOME
FUNCTION
TUNING +/–
OPTIONS
Tillgängliga OPTIONS
PRESET +/–
1
x
DISPLAY
2 +/–
Aktuell station
Aktuellt band och snabbvalsnummer
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja ett alternativ
och tryck sedan på
.
Tillgängliga alternativ skiljer sig beroende
på situationen.
Alternativ
Information
[Förinställningsminne] Förinställ 20 FM-stationer.
FM 7
88.00 MHz
SONY RADIO
Stationsnamn
Tips
• Du kan använda tunerfunktionen med tunermenyn i
frontpanelens teckenfönster. Se ”Använda
tunerfunktionen med systemmenyn” (sid. 56)
1
2
Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills ”TUNER FM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Välj radiostation.
Automatisk inställning
Tryck på och håll ner TUNING +/– tills den
automatiska avsökningen börjar.
[Direktinställning]
Ange direkt stationens
frekvens.
[FM-läge]
Välj mono- eller
stereomottagning av FMprogram.
Visa stationens namn eller
frekvens i frontpanelens
teckenfönster
När systemet är inställt på ”TUNER FM” kan du
kontrollera frekvensen med hjälp av
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på DISPLAY på
fjärrkontrollen ändras visningen enligt följande.
1 Stationsnamn*
2 Frekvens**
* Detta visas om du har angett ett namn för en
förinställd station.
** Återgår till ursprunglig visning efter att flera
sekunder har förflutit.
54SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE07rad.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 55 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Förinställa radiostationer
Du kan förinställa 20 FM-stationer. Innan du
ställer in stationerna bör du skruva ner volymen
till lägsta nivån.
1
2
Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills ”TUNER FM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Välja förinställd station
1
Den senast mottagna stationen tas in.
2
Tryck på PRESET +/– upprepade
gånger för att välja den förinställda
stationen.
Snabbvalsnumret och frekvensen visas på
TV-skärmen och i frontpanelens
teckenfönster.
Varje gång du trycker på knappen tas en ny
förinställd station in.
Tuner
Tryck på och håll ner TUNING +/– tills
den automatiska avsökningen börjar.
[Automatisk inställning] visas på TVskärmen.
Sökningen avbryts när systemet hittar en
station.
”TUNED” och ”ST” (för stereoprogram)
tänds i frontpanelens teckenfönster.
3
Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills ”TUNER FM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tips
• Du kan direkt välja ett förinställt
stationsnummer genom att trycka på
nummerknapparna.
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
4
5
6
Tryck på X/x för att välja
[Förinställningsminne] och tryck
sedan på
.
Tryck på X/x för att välja önskat
förinställt nummer.
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
Ändra ett förinställt nummer
Välj önskat snabbvalsnummer genom att trycka
på PRESET +/– och utför sedan proceduren från
steg 3.
Välja en radiostation genom
att direkt ange en frekvens
Om du känner till frekvenserna kan du välja
radiostationer genom att direkt ange
frekvenserna.
1
2
Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills ”TUNER FM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
3
4
5
Tryck på X/x för att välja
[Direktinställning] och tryck sedan på
.
Tryck på nummerknapparna för att
välja önskade frekvenser.
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
55SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE07rad.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 56 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Använda D.TUNING
1
2
Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills ”TUNER FM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på D.TUNING.
Använda tunerfunktionen med
systemmenyn
Du kan använda tunerfunktionen med
systemmenyn i frontpanelens teckenfönster.
Förinställa radiostationer
3
4
Tryck på nummerknapparna för att
välja önskade frekvenser.
Tryck på
.
1
2
1
2
3
3
4
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
5
Tryck på X/x för att välja [FM-läge] och
tryck sedan på
.
Tryck på X/x för att välja [Mono].
Tryck på
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck flera gånger på X/x tills ”TUNER
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck flera gånger på X/x tills
”MEMORY” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Ett förinställt nummer visas i frontpanelens
teckenfönster.
• [Stereo]: Stereomottagning.
• [Mono]: Monomottagning.
4
Tryck på och håll ner TUNING +/– tills
den automatiska avsökningen börjar.
Avsökningen avbryts när systemet hittar en
station. ”TUNED” och ”ST” (för program i
stereo) visas i frontpanelens teckenfönster.
Om ett FM-program innehåller
mycket brus
Om ett FM-program innehåller mycket brus kan
du välja monomottagning. Du får inget
stereoljud, men mottagningen blir bättre.
Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills ”TUNER FM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
TUNED
.
ST
Inställningen aktiveras.
6
Tryck på X/x för att välja önskat
förinställt nummer.
TUNED
ST
Tips
• Du kan direkt välja ett förinställt nummer
genom att trycka på nummerknapparna.
7
Tryck på
.
”COMPLETE” visas i frontpanelens
teckenfönster och stationen lagras.
8
9
Upprepa stegen 2 till 7 för att lagra
andra stationer.
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
56SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE07rad.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 57 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Ändra ett förinställt nummer
Välj önskat snabbvalsnummer genom att trycka
på PRESET +/– och utför sedan proceduren från
steg 3.
Om ett FM-program innehåller
mycket brus
4
5
Om ett FM-program innehåller mycket brus kan
du välja monomottagning. Du får inget
stereoljud, men mottagningen blir bättre.
3
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck flera gånger på X/x tills ”TUNER
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
4
5
TUNED
6
7
Bokstäver, siffror och andra symboler kan
användas för att ange en radiostation.
eller c.
Tryck på
Om du skriver fel
Tryck på X/x för att välja ”MONO”.
Tryck på
Tryck på C/c upprepade gånger tills
tecknet som ska ändras blinkar, tryck sedan
på X/x för att välja önskat tecken.
Radera tecknet genom att trycka på C/c
upprepade gånger tills tecknet som ska
raderas blinkar och tryck sedan på CLEAR.
.
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
8
Du kan ange namn för förinställda stationer.
Dessa namn (till exempel ”ABC”) visas i
frontpanelens teckenfönster när en station väljs.
Endast ett namn kan anges för varje förinställd
station.
Tryck på
.
”COMPLETE” visas i frontpanelens
teckenfönster och stationens namn lagras.
Namnge förinställda stationer
1
ST
ST
Inställningen aktiveras.
7
eller c.
Skapa ett namn genom att använda C/
X/x/c.
TUNED
• ”STEREO”: Stereomottagning.
• ”MONO”: Monomottagning.
6
Tryck på
ST
Tryck på X/x för att välja ett tecken, tryck
sedan på c för att flytta markören till nästa
position.
Tryck flera gånger på X/x tills ”FM
MODE” visas i frontpanelens
teckenfönster.
TUNED
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”NAME IN” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tuner
1
2
Tryck flera gånger på X/x tills ”TUNER
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
9
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills ”TUNER FM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
2
3
Tryck på PRESET +/– upprepade
gånger för att välja den förinställda
station för vilken du vill skapa ett
indexnamn.
Tryck på SYSTEM MENU.
57SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE07rad.fm]
SE_book.book Page 58 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Använda RDS (Radio Data
System)
(Endast europeiska och ryska
modeller)
Vad är Radio Data System?
RDS (Radio Data System) är en sändningstjänst
som gör det möjligt för radiostationer att sända
tilläggsinformation vid sidan av den vanliga
programsignalen. Den här mottagaren har
praktiska RDS-funktioner, t.ex. visning av
stationens namn.
Stationsnamnet visas även på TV-skärmen.
RDS är bara tillgängligt för FM-stationer.*
* Alla FM-stationer tillhandahåller inte RDS-tjänsten
eller samma typ av tjänster. Om du inte är bekant
med RDS-systemet frågar du de lokala
radiostationerna om mer information om RDStjänsterna i ditt område.
Ta emot RDS-sändningar
Välj en station från FM-bandet.
När du ställer in en station som har RDStjänster, visas stationsnamnet* i frontpanelens
teckenfönster.
* Om ingen RDS-sändning tas emot, visas kanske inte
stationsnamnet i frontpanelens teckenfönster.
Obs!
• RDS fungerar kanske inte på rätt sätt om den station
som du har ställt in inte sänder RDS-signalen på rätt
sätt eller om signalstyrkan är för svag.
58SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 59 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Extern ljudenhet
Använda DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern
Obs!
• Anslut inte någon annan adapter än DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern.
• Anslut inte eller koppla inte bort DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern till/från enheten medan systemet är
påslaget.
• Beroende på typen av DIGITAL MEDIA PORTadapter kan även bilder visas. I detta fall matar
systemet endast ut en kompositvideosignal oavsett
typen av videosignal.
• När du använder systemet och en trådlös Bluetoothljudadapter (som t.ex. TDM-BT1, medföljer ej)
samtidigt kan överföringsavståndet mellan
Bluetooth-sändaren och den trådlösa Bluetoothljudadaptern minskas. Om detta är fallet placerar du
Bluetooth-sändaren så långt som möjligt från
systemet, eller flyttar den trådlösa Bluetoothljudadaptern närmare Bluetooth-sändaren.
• När du använder systemet och en ljudadapter för
trådlöst nätverk (som t.ex. TDM-NC1, medföljer ej)
samtidigt placerar du ljudadaptern för trådlöst
nätverk så långt som möjligt från systemet.
1
2
Tryck flera gånger på FUNCTION tills
”DMPORT” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Börja spela upp på den anslutna
komponenten.
Ljud och bilder från den anslutna
komponenten spelas på systemet eller den
anslutna TV:n.
Information om användning finns i
DIGITAL MEDIA PORT-adapterns
bruksanvisning.
Tips
• Beroende på typen av DIGITAL MEDIA PORTadapter kan du styra en ansluten komponent med
hjälp av knapparna på fjärrkontrollen eller enheten.
Följande bild visar ett exempel på vilka knappar som
kan användas i denna situation.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Extern ljudenhet
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern (DMPORT)
är till för att man ska kunna lyssna på ljud från
en bärbar ljudkälla eller en dator. Genom att
ansluta en DIGITAL MEDIA PORT-adapter
kan du lyssna på ljud från anslutna
systemkomponenter.
Vilka DIGITAL MEDIA PORT-adaptrar som
finns tillgängliga varierar mellan olika områden.
Läs ”Ansluta de övriga komponenterna”
(sid. 25) för detaljerad information om
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern.
Spela den anslutna
komponenten på systemet
0
FUNCTION
X
./>
N
x
För att förbättra komprimerat
ljud
Du kan förbättra komprimerat ljud som t ex en
MP3-ljudfil. Denna effekt aktiveras automatiskt
när du ställer in avkodningsläget på ”A.F.D.
STD” (sid. 35) när funktionen ”DMPORT” har
valts. För att avbryta effekten väljer du något
annat än ”A.F.D. STD”.
59SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE08ext.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 60 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Använda en S-AIRprodukt
Enheten är kompatibel med S-AIR-funktionen
(sid. 109) som möjliggör ljudöverföring mellan
S-AIR-produkter.
När du köper S-AIR-produkten måste du göra
följande inställningar för att upprätta
ljudöverföringen.
Om S-AIR-produkter
Det finns två sorters S-AIR-produkter.
• S-AIR-huvudenhet (den här enheten): Detta är
för överföring av ljud. Du kan använda upp till
tre S-AIR-huvudenheter. (Antalet S-AIRhuvudenheter som du kan använda beror på
användningsmiljön.)
• Underordnad S-AIR-enhet: Detta är för att ta
emot ljud.
– Surround-förstärkare: Du kan lyssna
på trådlöst ljud från surround-högtalare.
– S-AIR-mottagare: Du kan lyssna på
systemets ljud i ett annan rum.
Sätta i den trådlösa sändaren/
transceivern
Du måste sätta i den trådlösa sändaren i enheten
och den trådlösa transceivern i den
underordnade S-AIR-enheten för att kunna
använda S-AIR-funktionen.
Obs!
• När du sätter in den trådlösa sändaren/transceivern,
ser du till att nätkabeln inte är ansluten till ett
vägguttag.
• Vidrör inte kontakterna för den trådlösa sändaren/
transceivern.
Sätta i den trådlösa sändaren i
enheten
1
Ta bort skruvarna och lossa skyddet
för sändarens plats.
Enhetens baksida
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT
ANTENNA
EZW-T100
Y
PB / CB
COAXIAL 75
PR / CR
FM
HDMI OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
LAN(100)
DMPORT
SPEAKER
SPEAKER
TV
DIGITAL IN
TV
EXT
DC5V
500mA MAX
AUDIO
L
L
DC5V
700mA MAX
R
CENTER SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL
OPTICAL
AUDIO IN
A. CAL MIC
ECM-AC2
R
AUDIO IN
Skydd
Rum A
S-AIR-huvudenhet
EZ
1
W-T
00
Obs!
Underordnad S-AIR-enhet
(surround-förstärkare)
• Ta bort skruvarna från skyddet med
varningsmärkningen. Ta inte bort andra skruvar.
• Skyddet behövs inte längre, men behåll det efter
att du har lossat det.
Rum B
Underordnad S-AIR-enhet
(S-AIR-mottagare)
(medföljer ej)
60SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 61 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
2
Sätt i den trådlösa sändaren.
Tips
Enhetens baksida
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT
ANTENNA
EZW-T100
Y
PB / CB
COAXIAL 75
PR / CR
FM
HDMI OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
LAN(100)
SPEAKER
TV
DIGITAL IN
TV
EXT
DC5V
500mA MAX
DMPORT
SPEAKER
AUDIO
L
L
DC5V
700mA MAX
R
CENTER SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL
R
AUDIO IN
OPTICAL
A. CAL MIC
ECM-AC2
• Om du ändrar S-AIR-konfigurationen
rekommenderar Sony att du utför [Autom.
kalibrering]. Mer information finns i ”Kalibrera
korrekta inställningar automatiskt” (sid. 69).
AUDIO IN
Upprätta ljudöverföring mellan
enheten och den underordnade
S-AIR-enheten
(ID-inställning)
0
10
W-T
EZ
Obs!
• För in den trådlösa sändaren med S-AIRlogotypen vänd uppåt.
• För in den trådlösa sändaren så att Vmarkeringarna bildar en rak linje.
• Sätt inte in något annat än den trådlösa sändaren
i EZW-T100-platsen.
3
Se till att använda samma skruvar för
att fästa den trådlösa sändaren.
Enhetens baksida
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT
PB / CB
För att ställa in enhetens ID
1
2
3
COAXIAL 75
PR / CR
FM
HDMI OUT
SAT/CABLE
DIGITAL IN
LAN(100)
TV
DIGITAL IN
DMPORT
SPEAKER
SPEAKER
TV
EXT
DC5V
500mA MAX
AUDIO
L
L
DC5V
700mA MAX
R
CENTER SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL
OPTICAL
AUDIO IN
Tryck på "/1 på enheten.
Systemet slås på.
ANTENNA
EZW-T100
Y
Genom att helt enkelt matcha enhetens ID med
den underordnade S-AIR-enhetens kan du
upprätta ljudöverföringen.
Extern ljudenhet
För surround-förstärkaren
För S-AIR-mottagaren
A. CAL MIC
ECM-AC2
R
AUDIO IN
4
0
10
W-T
EZ
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck flera gånger på X/x tills ”S-AIR
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck flera gånger på X/x tills ”S-AIR
ID” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Obs!
• När den trådlösa sändaren inte är insatt i enheten
kan ”S-AIR ID” inte väljas.
5
• Använd inte andra skruvar för att fästa den
trådlösa sändaren.
Sätta i den trådlösa transceivern
i den underordnade S-AIRenheten
Tryck på X/x för att välja önskat ID.
Du kan välja vilket ID som helst (A, B eller
C).
Obs!
6
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
7
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Mer information om hur du sätter i den trådlösa
transceivern i den underordnade S-AIR-enheten,
till exempel en Surround-förstärkare eller
S-AIR-mottagare, finns i den underordnade
S-AIR-enhetens bruksanvisning.
61SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE08ext.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 62 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
8
Ställ in underordnad S-AIR-enheten till
samma ID.
Ljudöverföring är etablerad enligt följande
(exempel):
Lyssna på systemets ljud i ett
annat rum
För S-AIR-mottagaren
S-AIR-huvudenhet
(Den här enheten)
Du kan njuta av systemets ljud genom att
använda S-AIR-mottagaren. S-AIR-mottagaren
kan placeras i ett annat rum och du kan lyssna på
systemets ljud där.
ID A
Se S-AIR-mottagarens bruksanvisning för mer
information on S-AIR-mottagaren.
ID A
Underordnad
S-AIR-enhet
ID A
Underordnad
S-AIR-enhet
För att ställa in surroundförstärkarens ID
1
2
3
Se surround-förstärkarens bruksanvisning.
För att ställa in ID för S-AIRmottagaren
4
ID A
Annan S-AIRhuvudenhet
Tryck flera gånger på X/x tills ”S-AIR
MODE” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Obs!
Du kan använda flera S-AIR-huvudenheter
genom att ställa in ett nytt ID för varje
komponent.
S-AIR-huvudenhet
(Den här enheten)
Tryck flera gånger på X/x tills ”S-AIR
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
• När den trådlösa sändaren inte är insatt i enheten
kan ”S-AIR MODE” inte väljas.
Se S-AIR-mottagarens bruksanvisning.
Använda flera S-AIRhuvudenheter
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning.
• ”PARTY”: S-AIR-mottagaren sänder ut
ljud enligt inställd funktion på enheten.
• ”SEPARATE”: Du kan ställa in önskad
funktion för S-AIR-mottagaren utan att
enhetens funktioner förändras under
tiden.
5
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
ID B
6
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
ID A
ID A
Underordnad Underordnad
S-AIR-enhet S-AIR-enhet
ID B
Underordnad
S-AIR-enhet
62SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 63 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
7
Välj önskad funktion på S-AIRmottagaren.
x När ”PARTY” är inställt
S-AIR-mottagarens funktion ändras i
sekvens när du trycker på FUNCTION på
huvudenheten (sid. 34) eller på S-AIR CH
på S-AIR-mottagaren.
x När ”SEPARATE” är inställt
S-AIR-mottagarens funktion ändras
enligt följande genom att du trycker på
S-AIR CH på S-AIR-mottagaren.
Välj ”MAIN UNIT” för att kunna dra nytta
av samma funktion som enheten.
8
För S-AIR-mottagaren
Du kan använda S-AIR-mottagaren medan
enheten är i standbyläge genom att ställa in
”S-AIR STBY” på ”STBY ON”.
1
2
3
Justera volymen på S-AIR-mottagaren.
Obs!
• När ljudet inte är i 2-kanals stereo, mixas
flerkanalsljudet ned till 2-kanaler.
• Ljudet från S-AIR-mottagaren kan avbrytas genom
användning av enheten.
Användning
Dela samma funktioner på
fjärrkontrollen och enheten.
S-AIR CH
Ändra systemets funktion.
Tryck flera gånger på X/x tills ”S-AIR
STBY” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Obs!
4
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning.
• ”STBY ON”: Du kan använda S-AIRmottagaren medan enheten är i
standbyläge eller är påslagen.
Strömförbrukningen i standbyläge ökar.
• ”STBY OFF”: Du kan inte använda
S-AIR-mottagaren medan enheten är i
standbyläge.
Du kan styra systemet från S-AIR-mottagaren
med följande knappar.
N, X, x,
./>
Tryck flera gånger på X/x tills ”S-AIR
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
• När den trådlösa sändaren inte är insatt i enheten
kan ”S-AIR STBY” inte väljas.
Styra systemet från S-AIRmottagaren
Tryck på
Tryck på SYSTEM MENU.
Extern ljudenhet
”MAIN UNIT” t ”TUNER FM” t
”DMPORT” t ”AUDIO” t …
Använda S-AIR-mottagaren
medan enheten är i
standbyläge
5
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
Mer information finns i S-AIR-mottagarens
bruksanvisning.
6
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Obs!
• När du stänger av systemet medan ”S-AIR STBY” är
inställt på ”STBY ON” blinkar ”S-AIR” (när
ljudöverföring mellan enheten och S-AIRmottagaren inte har upprättats) eller tänds (när
ljudöverföring mellan enheten och S-AIRmottagaren har upprättats) i frontpanelens
teckenfönster.
63SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE08ext.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 64 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
x Efter parning
Identifiera enheten med en
specifik underordnad S-AIRenhet
(Parning)
Upprätta ljudöverföring bara mellan den parade
enheten och underordnade S-AIR-enheter.
Ditt rum
Den här enheten
För surround-förstärkaren
För S-AIR-mottagaren
ID A
Det är lätt att ställa in samma ID för enheten och
en underordnad S-AIR-enhet, till exempel en
surround-förstärkare eller en S-AIR-mottagare,
för att upprätta ljudöverföring. Grannar kan
dock även ta emot ljud från ditt system om de
har samma ID, eller så kan du ta emot ljud från
grannar. För att förhindra detta kan du
identifiera enheten med en särskild underordnad
S-AIR-enhet genom att utföra parning.
x Före parning
ID A
Underordnad
S-AIR-enhet
Ingen överföring
ID A
Underordnad
S-AIR-enhet
Parning
Utföra parning
Upprätta ljudöverföring genom ID:t (exempel).
Ditt rum
Granne
1
Granne
Placera underordnad S-AIR-enhet som
du vill para i närheten av enheten.
Obs!
Den här enheten
• Koppla ifrån hörlurarna från surroundförstärkaren (om de har anslutits).
ID A
ID A
Underordnad
S-AIR-enhet
2
ID A
Underordnad
S-AIR-enhet
Matcha enhetens ID med den
underordnade S-AIR-enhetens ID.
• Se ”För att ställa in enhetens ID” (sid. 61)
för att ställa in enhetens ID.
• Information om hur du ställer in den
underordnade S-AIR-enhetens ID finns i
dess bruksanvisning.
3
4
5
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck flera gånger på X/x tills ”S-AIR
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck flera gånger på X/x tills
”PAIRING” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Obs!
• När den trådlösa sändaren inte är insatt i enheten
kan ”PAIRING” inte väljas.
64SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE08ext.fm]
SE_book.book Page 65 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
6
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”START” visas i frontpanelens
teckenfönster och tryck därefter på
.
Enheter påbörjar parningen och
”SEARCH” blinkar i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på SYSTEM MENU för att avbryta
parningen.
7
Starta parningen av underordnad
S-AIR-enhet.
Kontrollera enhetens S-AIRstatus
Du kan kontrollera S-AIR-status, till exempel
S-AIR ID eller parningsinformation.
1
2
x För surround-förstärkaren
3
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck flera gånger på X/x tills ”S-AIR
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck flera gånger på X/x tills ”S-AIR
ID” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Enhetens S-AIR ID visas i frontpanelens
teckenfönster. När enheten paras visas
”(PAIRING)” bredvid ID.
4
Tryck på SYSTEM MENU.
Extern ljudenhet
Tryck på POWER på surround-förstärkaren
för att slå på den och tryck på PAIRING på
surround-förstärkarens bakpanel.
Indikatorn för PAIRING på surroundförstärkaren blinkar rött när parning startas.
När ljudöverföringen har upprättats lyser
surround-förstärkarens indikator för
PAIRING rött och ”PAIRING” och
”COMPLETE” visas växelvis i
frontpanelens teckenfönster.
masterpage:Right
specdef v20070110
Systemmenyn stängs av.
Tips
• För att trycka på PAIRING på surroundförstärkarens bakpanel kan du använda ett tunt
redskap, som t.ex. ett gem.
x För S-AIR-mottagaren
Se S-AIR-mottagarens bruksanvisning.
När ljudöverföringen har upprättats visas
”PAIRING” och ”COMPLETE” växelvis i
frontpanelens teckenfönster.
Obs!
• Utför parning inom några minuter i steg 5. Om
du inte gör det visas ”PAIRING” och
”INCOMPLETE” växelvis i frontpanelens
teckenfönster. Tryck på
och börja om igen
från steg 5 för att fortsätta parning. Tryck på
SYSTEM MENU för att avbryta parningen.
8
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Obs!
• När du utför parning visas ”(PAIRING)” bredvid ID
på skärmen för ID-val.
För att avbryta sammankoppling
Ändra enhetens ID-inställning med hjälp av dess
S-AIR ID-omkopplare. Om du väljer ett nytt ID
avbryts parning.
65SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE08ext.fm]
SE_book.book Page 66 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Om ljudöverföringen är ostabil
För surround-förstärkaren
För S-AIR-mottagaren
Om du använder flera trådlösa system som delar
2,4 GHz-bandet, till exempel trådlöst LAN eller
Bluetooth, kan överföringen från S-AIRprodukter eller andra trådlösa system vara
ostabil. I detta fall kan överföringen förbättras
genom att du ändrar följande ”RF CHANGE”inställning.
1
2
3
masterpage:Left
specdef v20070110
– Om ”RF CHANGE” ställs in på ”OFF” kan
överföringen mellan enheten och underordnad
S-AIR-enhet genomföras genom en av följande
kanaler.
– S-AIR ID A: motsvarande kanal för IEEE
802.11b/g-kanal 1
– S-AIR ID B: motsvarande kanal för IEEE
802.11b/g-kanal 6
– S-AIR ID C: motsvarande kanal för IEEE
802.11b/g-kanal 11
• Överföringen kan förbättras genom att ändra det/de
andra trådlösa systemets/systemens överföringskanal
(frekvens). Se det/de andra trådlösa systemets/
systemens bruksanvisningar för mer information.
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck flera gånger på X/x tills ”S-AIR
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck flera gånger på X/x tills ”RF
CHANGE” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Obs!
• När den trådlösa sändaren inte är insatt i enheten
kan ”RF CHANGE” inte väljas.
4
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning.
• ”AUTO”: Välj normalt det här
alternativet. Systemet ändrar ”RF
CHANGE” till ”ON” eller ”OFF”
automatiskt.
• ”ON”: Systemet överför ljud genom att
söka efter en bättre kanal för sändning.
• ”OFF”: Systemet överför ljud genom att
fixera kanalen för sändning.
5
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
6
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
7
När du ställer in ”RF CHANGE” på
”OFF” väljer du ID så att
ljudöverföringen är som stabilast
(sid. 61).
Obs!
• För det mesta måste du inte ändra den här
inställningen.
66SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE09oth.fm]
SE_book.book Page 67 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Obs!
Andra åtgärder
Använda Kontroll för
HDMI-funktionen för
”BRAVIA” Sync
Kontroll för HDMI är en ömsesidig
funktionsstandard som används av CEC
(Consumer Electronics Control) för HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Funktionen Kontroll för HDMI fungerar inte i
följande fall:
– När du ansluter systemet till en komponent
som inte är kompatibel med funktion Kontroll
för HDMI.
– En komponent har inte ett HDMI-uttag.
Det finns praktiska knappar på systemets
fjärrkontroll för att styra TV:n, till exempel
THEATRE, ONE-TOUCH PLAY och TV "/1.
För mer information, se ”Styra TV:n med den
medföljande fjärrkontrollen” (sid. 73) eller
hänvisa till TV:ns bruksanvisning.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
Förbereda för funktionen
Kontroll för HDMI
(Kontroll för HDMI - Enkel inställning)
Systemet är kompatibelt med funktionen
Kontroll för HDMI - Enkel inställning. Om
TV:n är kompatibel med funktion Kontroll för
HDMI - Enkel inställning, kan du ställa in
systemets [Kontroll för HDMI]-funktion
automatiskt genom att ställa in TV:n. Se mer
information i TV:ns bruksanvisning.
Om TV:n inte är kompatibel med funktionen
Kontroll för HDMI - Enkel inställning ställer du
manuellt in funktionen Kontroll för HDMI för
systemet och TV:n.
Andra åtgärder
Den här funktionen är endast tillgänglig på
TV:apparater med ”BRAVIA” Sync-funktion.
Genom att ansluta Sony-komponenter som är
kompatibla med funktionen Kontroll för HDMI,
med en HDMI-kabel, förenklas användningen
enligt nedan:
– Teaterläge (sid. 68)
– System för uppspelning med en
knapptryckning (sid. 68)
– Systemavstängning (sid. 68)
– Volymgräns (sid. 69)
– Systemets ljudstyrning (sid. 69)
– Språket följer med (sid. 69)
• Beroende på vilken komponent som har anslutits
fungerar kanske inte funktionen Kontroll för HDMI.
Se komponentens medföljande bruksanvisning.
• Funktionen Kontroll för HDMI fungerar kanske inte
om du ansluter en komponent som inte är från Sony,
även om komponenten är kompatibel med funktionen
Kontroll för HDMI.
Obs!
• Mer information om hur du ställer in TV:n finns i
dess bruksanvisning.
1
2
3
4
Kontrollera att systemet och TV:n är
anslutna med en HDMI-kabel.
Sätt på TV:n och tryck på [/1 för att slå
på systemet.
Ställ om ingångsväljaren på TV:n så att
HDMI-signalen från systemet visas på
TV-skärmen.
Ställ in funktionen Kontroll för HDMI på
systemet och TV:n.
Kontroll för HDMI-funktionen för systemet
och TV:n aktiveras samtidigt.
TV
BRAVIA Sync
SLEEP NIGHT
DYNAMIC
BASS
TV
67SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE09oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 68 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Manuellt aktivera eller inaktivera
[Kontroll för HDMI]-funktionen för
systemet
1
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
2
3
Tryck på C/c för att välja
[Inställn.].
Tryck på X/x för att välja [HDMIinställningar], tryck sedan på
.
Alternativen för [HDMI-inställningar]
visas.
4
5
Tryck på X/x för att välja [Kontroll för
HDMI], tryck sedan på
.
Tryck på X/x för att välja inställningen
och tryck sedan på
.
• [På]: På.
• [Av]: Av.
Obs!
• Under inställning av systemets Kontroll för HDMIfunktion fungerar inte systemets ljudstyrning.
Tips
• Standardinställningen för systemets Kontroll för
HDMI-funktion är [På].
Använda teaterläget
(Teaterläge)
Om din TV är kompatibel med teaterläge kan du
åtnjuta optimal bild- och ljudkvalitet lämplig för
filmer, och ljudet sänds automatiskt ut från
systemets högtalare när du trycker på
THEATRE. TV:ns videoläge växlas också till
teaterläge.
Visa BD/DVD med en enda
knapptryckning
(System för uppspelning med en
knapptryckning)
Genom att trycka på ONE-TOUCH PLAY,
startar TV:n och ställs in för BD/DVDinmatningsläge, och systemet börjar automatiskt
att spela upp en skiva.
När du sätter i en skiva aktiveras också systemet
för uppspelning med en knapptryckning. Om
systemet för uppspelning med en
knapptryckning inte startar (om en skiva som
inte är kompatibel med automatisk uppspelning
satts i) trycker du på N eller ONE-TOUCH
PLAY.
Systemet och TV:n fungerar enligt följande
(t.ex.):
Det här systemet
TV
Sätts på. (Om den inte
redan är påslagen.)
r
Växlar över till ”BD/
DVD”-funktionen.
r
Börjar spela upp skivan
och mata ut ljudet.
Sätts på. (Om den inte
redan är påslagen.)
r
Byter till HDMI-signal.
r
Minimerar ljudnivån.
(Systemets ljudstyrning)
Stänga av systemet med TV:n
(Systemavstängning)
När du stänger av TV:n med POWER-knappen
på TV:ns fjärrkontroll eller TV "/1 på systemets
fjärrkontroll, stängs systemet av automatiskt.
Obs!
• Innan du använder funktionen Systemavstängning,
ställ in funktionen för TV-ström. Se mer information
i TV:ns bruksanvisning.
• Beroende på statusen stängs eventuellt inte systemet
eller den anslutna komponenten av automatiskt. Mer
information finns i bruksanvisningarna som
medföljer de anslutna komponenterna.
68SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE09oth.fm]
SE_book.book Page 69 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Lyssna på TV-ljud från det här
systemets högtalare
(Systemets ljudstyrning)
Du kan lyssna på TV-ljud på detta system
genom en enkel åtgärd.
För att använda den här funktionen ansluter du
systemet och TV:n med en ljudkabel och en
HDMI-kabel (sid. 22).
Obs!
• Medan TV:n är i PAP-läge (picture and picture)
fungerar inte systemets ljudstyrning. När TV:n
lämnar PAP-läge, återgår TV:ns utsändningsmetod
till den som föregick PAP-läget.
Kalibrera korrekta
inställningar
automatiskt
[Autom. kalibrering]
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration)
kan ställa in det korrekta surroundljudet
automatiskt.
Obs!
• Systemet avger ett högt testljud när [Autom.
kalibrering] startar. Du kan inte sänka volymen. Visa
hänsyn till barn och grannar.
1
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
2
3
4
Tryck på C/c för att välja
[Inställn.].
Tryck på X/x för att välja
[Ljudinställningar] och tryck sedan på
.
Andra åtgärder
Du kan använda systemets ljudstyrning enligt
följande:
• Du kan lyssna på TV-ljud från systemets
högtalare på ett enkelt sätt. Mer information
finns i TV:ns bruksanvisning.
• När systemet slås på avges TV-ljudet från
systemets högtalare.
• När TV-ljudet avges från systemets högtalare
kan du justera volymen och stänga av ljudet för
systemet med TV:ns fjärrkontroll.
masterpage:Right
specdef v20070110
Välj [Autom. kalibrering] genom att
trycka på X/x, tryck sedan på
.
Bekräftelsemeddelandet för [Autom.
kalibrering] visas.
Ställa in systemets högsta
volymnivå
(Volymgräns)
Om du ändrar metoden för TV:ns utsändning till
systemhögtalarna på TV-menyn, eller genom att
trycka på THEATRE, kan ett högt ljud sändas ut
beroende på systemets volymnivå. Du kan
förhindra detta genom att begränsa
max.volymen. Mer information finns i
[Volymbegränsning] (sid. 86).
Ändra språket för TV:ns
skärmtext
(Språket följer med)
När du ändrar språket för TV:ns skärmtext,
ändras även systemets språk för skärmtext efter
att systemet har stängts av och slagits på.
69SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE09oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 70 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
5
Anslut kalibreringsmikrofonen till
A.CAL MIC-uttaget på bakpanelen.
Placera kalibreringsmikrofonen i öronnivå
på ett trefotsstativ etc. (medföljer ej). Varje
högtalares framsida bör vara vänd mot
kalibreringsmikrofonen och inga hindrande
föremål får finnas mellan högtalarna och
kalibreringsmikrofonen.
ANTE
COAX
-T10
EZW
• När du använder satsen med trådlösa surroundhögtalare (WAHT-SBP1, tillval) till bakre
surroundhögtalare (sid. 16) installerar du
högtalarna på lämplig plats och slår på
surround-förstärkaren.
• Högt testljud matas ut när [Autom. kalibrering]
startar. Du kan inte sänka volymen. Visa hänsyn
till barn och grannar.
8
Resultaten visas på TV-skärmen. Tryck på
C/c för att byta sida. Den första sidan visar
avståndet för högtalarna. Den andra sidan
visar nivån för högtalarna.
NNA
IAL 75
FM
0
AUDIO
L
TV
L MIC
A. CA
C2
ECM-A
L
R
EXT
DC5V
TV
ABLE
SAT/C IN
L
DIGITA
MAX
500mA
R
L IN
DIGITA
AUDIO
IN
AU
DIO IN
Obs!
• Om mätningen misslyckas, följ meddelandet
och försök köra [Autom. kalibrering] igen.
AL
OPTIC
COAX
Bekräfta resultaten för [Autom.
kalibrering].
IAL
9
Tryck på X/x för att välja [OK] eller
[Ångra] och tryck sedan på
.
x Mätningen är OK.
Koppla ur kalibreringsmikrofonen och välj
sedan [OK]. Resultatet implementeras.
Kalibreringsmikrofon
x Mätningen är inte OK.
Följ meddelandet och välj därefter [OK] för
att försöka igen.
Obs!
6
Tryck på X/x för att välja [Start].
För att avbryta väljer du [Ångra].
7
Tryck på
.
[Autom. kalibrering] startar.
Systemet justerar högtalarinställningarna
automatiskt.
Var tyst under mätningen.
• Medan den automatiska kalibreringen pågår:
– stäng inte av strömmen.
– tryck inte på någon knapp.
– ändra inte ljudvolymen.
– ändra inte funktionen.
– byt inte skiva.
– sätt inte i eller mata ut en skiva.
– anslut inte hörlurarna till surround-förstärkaren.
– koppla inte ur kalibreringsmikrofonen.
Obs!
• Före [Autom. kalibrering] ser du till att
surround-förstärkaren slås på och att du
installerar surround-förstärkaren på rätt plats.
Om du installerar surround-förstärkaren på en
olämplig plats, t.ex. i ett annat rum, erhålls inte
rätt mätning.
70SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE09oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 71 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
[Bakre surround]
Ställa in högtalarna
[Högtalarinställningar]
För att få bästa möjliga surroundljud ställer du in
anslutningen för högtalarna och avståndet
mellan dem och lyssningspositionen. Använd
sedan testtonen för att justera högtalarnas nivå
och balans till samma nivå.
1
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
2
3
[Inställn.].
Tryck på X/x för att välja
[Ljudinställningar] och tryck sedan på
.
Tryck på X/x för att välja
[Högtalarinställningar], tryck sedan på
.
Skärmen [Högtalarinställningar] visas.
5
Tryck på X/x för att välja alternativ och
tryck på
.
[Subwoofer]
[Ja]
x [Avstånd]
När du flyttar högtalarna, ställ då in
avståndsparametrarna (A) från
lyssningsposition till högtalarna.
Du kan ställa in parametrarna från 0,0 till 7,0
meter.
Högtalarna i bilden motsvarar följande:
1Mitthögtalare
2Vänster, främre högtalare (L)
3Höger, främre högtalare (R)
4Subwoofer
5Vänster surroundhögtalare (L)
6Höger surroundhögtalare (R)
7Vänster, bakre surroundhögtalare (L) (tillval)
8Höger, bakre surroundhögtalare (R) (tillval)
Andra åtgärder
4
Tryck på C/c för att välja
[Ja]: Välj detta om bakre surroundhögtalare
används.
[Ingen/inga]: Välj detta om inga bakre
surroundhögtalare används.
Ställ in följande inställningar.
x [Anslutning]
Om du inte kopplar in någon mitthögtalare eller
några surround-högtalare ställer du in
parametrarna för [Mitt] och [Surround].
Eftersom inställningarna för den främre
högtalaren och subwoofern är fast kan du inte
ändra dem.
Om du använder satsen med trådlösa surroundhögtalare (WAHT-SBP1, tillval) till bakre
surroundhögtalare (sid. 16), ställer du även in
[Bakre surround].
1
2
3
4
A
5
6
7
A
8
[Främre]
[Ja]
[Mitt]
[Ja]: Välj normalt detta.
[Ingen/inga]: Välj detta om ingen mitthögtalare
används.
[Surround]
[Ja]: Välj normalt detta.
[Ingen/inga]: Välj detta om ingen surroundhögtalare används.
[Främre Vänster/Höger] 3,0 m: Ställ in
avståndet för de främre högtalarna.
[Mitt]* 3,0 m: Ställ in avståndet för
mitthögtalaren.
[Surround Vänster/Höger]* 3,0 m: Ställ in
avståndet för surround-högtalarna.
[Bakre surround Vänster/Höger]* 3,0 m: Ställ in
avståndet för de bakre surroundhögtalarna.
[Subwoofer] 3,0 m: Ställ in subwooferavståndet.
* Visas när du ställer in på [Ja] i inställningen
[Anslutning].
71SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE09oth.fm]
SE_book.book Page 72 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
9
Obs!
• Beroende på inmatningsflödet är det inte säkert att
[Avstånd] fungerar.
masterpage:Left
specdef v20070110
Tryck på X/x för att välja [Av] och tryck
sedan på
.
Obs!
• Signalerna för testton matas inte ut från HDMI OUTuttaget.
x [Nivå]
Du kan justera ljudnivån för högtalarna. Du kan
ställa in parametrarna från –6,0 dB till +6,0 dB.
Kontrollera att du ställer in [Testton] på [På] för
att göra justeringen lättare.
Tips
• Tryck på 2 +/– för att justera volymen på alla
högtalare samtidigt.
[Främre Vänster/Höger] 0,0 dB: Ställ in nivån
för de främre högtalarna.
[Mitt]* 0,0 dB: Ställ in nivån för mitthögtalaren.
[Surround Vänster/Höger]* 0,0 dB: Ställ in
nivån för surround-högtalarna.
[Surround Vänster/Höger]* 0,0 dB: Ställ in
nivån för de bakre surround-högtalarna.
[Subwoofer] 0,0 dB: Ställ in subwoofer-nivån.
* Visas när du ställer in på [Ja] i inställningen
[Anslutning].
x [Testton]
Högtalarna avger en testton för att justera
[Nivå].
[Av]: Testtonen sänds inte ut från högtalarna.
[På]: Testtonen sänds ut från varje högtalare i
följd medan nivån justeras. När du väljer något
av alternativen för [Högtalarinställningar] hörs
testtonen från varje högtalare i följd.
Justera ljudnivån enligt följande.
1
2
3
4
5
6
7
Ställ in [Testton] på [På].
Tryck på X/x för att välja [Nivå] och
tryck sedan på
.
Tryck på X/x för att välja önskad
högtalartyp och tryck sedan på
.
Tryck på C/c för att välja vänster eller
höger högtalare, tryck därefter på X/x
för att justera nivån.
Tryck på
.
Upprepa steg 3 till 5.
Tryck på RETURN.
Systemet återgår till föregående visning.
8
Tryck på X/x för att välja [Testton] och
tryck sedan på
.
72SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE09oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 73 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Styra TV:n med den
medföljande
fjärrkontrollen
Genom att justera fjärrsignalen kan du styra en
TV med den medföljande fjärrkontroll.
Obs!
• Koden kan ändras eller återställas till Sonys
standardinställning när du byter batterier i
fjärrkontrollen. Återställ då rätt kodnummer.
Tryck och håll in TV [/1 medan du anger
TV:ns tillverkarkod (se tabellen) med
nummerknapparna. Släpp sedan upp
TV [/1.
Om tillverkarens kod har angetts korrekt blinkar
TV-knappen långsamt två gånger. Om
inställningen inte fungerar blinkar TV-knappen
snabbt fem gånger.
Koder för TV:n som kan styras
Om det finns flera koder i listan kan du försöka
ange dem en och en tills du hittar den som passar
din TV.
Tillverkare
Kod
SONY
501 (standard), 502
DAEWOO
506
EMERSON
567
FUNAI
548
Kod
PHILIPS
515, 518, 557, 570
PIONEER
526
RADIO SHACK
565
RCA/PROSCAN
510
SABA
530, 537, 558
SAMSUNG
515, 517, 544, 566, 569, 571,
574
SANYO
508, 545
SHARP
535, 565
TELEFUNKEN
547, 558
THOMSON
547, 549
TOSHIBA
541, 551
ZENITH
543
Styra TV:n med fjärrkontrollen
Du kan styra TV:n genom att använda följande
knappar. För att använda dessa knappar
(förutom THEATRE, TV [/1, t/ ) ställer du
fjärrkontrollen till TV-läget genom att trycka på
TV så att TV lyser i 1 sekund.
Tryck på TV så att TV blinkar fyra gånger, för
att lämna TV-läget.
Obs!
• Om du i TV-läget trycker på någon av följande
knappar tänds TV. (Beroende på
tillverkarinställningen fungerar kanske inte vissa
knappar och TV lyser inte.)
• Om du trycker på andra knappar än de följande
medan fjärrkontrollen är i TV-läge, blinkar TV fyra
gånger och fjärrkontrollen lämnar automatiskt TVläget, och systemet styrs med funktionen för den
knapp som trycktes in.
• Beroende på TV:n kan det hända att du inte kan
använda vissa eller någon av knapparna.
GE
509
GOLDSTAR/LG
503, 517, 544, 568
GRUNDIG
533
Tryck på
För att
HITACHI
514
TV "/1
Stänga av eller sätta på TV:n.
ITT
521, 522
THEATRE
Visa optimal bild lämplig för
filmer.
t/
Växla TV:ns insignalkälla mellan
TV:n och andra insignalkällor.
Efter att du tryckt på / kan du
hålla kvar den aktuella textsidan.
2 +/–
Ställa in TV:ns ljudvolym.
JVC
516
LOEWE
518
MITSUBISHI/MGA 527
NEC
503
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
553, 572
Andra åtgärder
Förbereda fjärrkontrollen för
att styra TV:n
Tillverkare
73SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE09oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 74 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Tryck på
För att
PROG +/–,
c/C
Välja TV-kanal.
När du har tryckt på /, kan du
välja nästa (c) eller föregående
(C) textsida.
Stänga av TV-ljudet tillfälligt.
Nummerknappar, Välja TV-kanal.
Efter att du tryckt på / kan du
välja textsidan genom att ange det
tresiffriga sidnumret.
HOME
Visa TV:ns meny.
ANALOG
Växla till analogt läge.
DIGITAL
Växla till digitalt läge.
/
/
Visa informationen.
Ta fram text.
Visa EPG (Electronic Programme
Guide).
TOOLS
Visa funktionsmenyn för den
aktuella visningen.
RETURN
Återgå till föregående kanal eller
menynivå för TV:n.
Ändra bildformatet för den
anslutna TV:n.
C/X/x/c,
Välja alternativet i menyn.
Färgknappar
(röd/grön/gul/
blå)
Välja alternativ i menyn.
Tips
• Funktionen för dessa knappar är densamma som för
fjärrkontrollknapparna för SONY TV:n. Se mer
information i TV:ns bruksanvisning.
Använda sovtimern
Du kan ställa in systemet att stängas av vid en
förinställd tid så att du kan somna medan du
lyssnar på musik. Du kan förinställa tiden i steg
om 10 minuter.
Tryck på SLEEP.
Varje gång du trycker på SLEEP ändras
minutvisningen (den återstående tiden) med 10
minuter.
När du ställer in sovtimern blinkar ”SLEEP” i
frontpanelens teckenfönster.
Kontrollera återstående tid
Tryck en gång på SLEEP.
Ändra den återstående tiden
Tryck på SLEEP flera gånger för att välja
önskad tid.
Ställa in sovtimern med
systemmenyn
1
2
3
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck flera gånger på X/x tills ”SLEEP
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att välja en inställning.
Minutvisningen (återstående tid) ändras
med 10 minuter.
Tips
• Du kan direkt välja återstående tid genom att
trycka på nummerknapparna. I detta fall kan du
förinställa tiden i steg om 1 minut.
4
Tryck på
.
Intällningen är klar och ”SLEEP” blinkar i
frontpanelens teckenfönster.
5
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
74SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE09oth.fm]
SE_book.book Page 75 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Ändra ljusstyrkan i
frontpanelens
teckenfönster
Ljusstyrkan i frontpanelens teckenfönster kan
ställas in på 2 nivåer.
1
2
3
Tryck flera gånger på X/x tills ”DISP
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck flera gånger på X/x tills
”DIMMER” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att välja ljusstyrkan för
frontpanelens teckenfönster.
• ”DIMMER OFF”: Ljus.
• ”DIMMER ON”: Mörk.
5
Tryck på
Inaktivera knapparna på
enheten
(Barnlås)
Du kan inaktivera knapparna på enheten
(förutom för "/1) för att förhindra att de används
av misstag, till exempel av barn
(barnlåsfunktion).
Tryck på x på enheten i mer än 5 sekunder.
”CHILD LOCK” och ”ON” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Barnlåsfunktionen aktiveras och knapparna på
enheten är låsta. (Du kan använda systemet med
fjärrkontrollen.)
För att avbryta trycker du på x i mer än 5
sekunder så att ”CHILD LOCK” och ”OFF” visas
i frontpanelens teckenfönster.
Obs!
• Om du trycker på enhetens knappar medan
barnlåsfunktionen är aktiverad visas ”CHILD
LOCK” i frontpanelens teckenfönster.
Andra åtgärder
4
Tryck på SYSTEM MENU.
masterpage:Right
specdef v20070110
.
Inställningen aktiveras.
6
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
75SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE09oth.fm]
SE_book.book Page 76 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Om demonstrationen
Du kan slå på eller av demonstrationen i
frontpanelens teckenfönster medan systemet är i
standbyläge.
1
2
3
4
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck flera gånger på X/x tills ”DISP
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck flera gånger på X/x tills ”DEMO”
visas i frontpanelens teckenfönster,
och tryck sedan på
eller c.
masterpage:Left
specdef v20070110
Spara energi i
standbyläge
Kontrollera att följande inställningar är gjorda:
– [Kontroll för HDMI] är inställt på [Av]
(sid. 67).
– ”S-AIR STBY” är inställt på ”STBY OFF”
(sid. 63).
– ”DEMO” är inställt på ”DEMO OFF”
(sid. 76).
– [Standbyläge] är inställt på [Normal]
(sid. 86).
Tryck på X/x för att välja en inställning.
• ”DEMO ON”: På.
• ”DEMO OFF”: Av.
Standardinställningen skiljer sig beroende
på området.
5
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
6
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Tips
• När du köper systemet eller om systemet är inställt på
fabriksinställningarna (sid. 90) kan du stänga av
demonstrationen genom att trycka på [/1 på
fjärrkontrollen.
76SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE10set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 77 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Du kan ställa in följande alternativ.
Inställningar och justeringar
Ikon
[Nätverksuppdatering]
(sid. 78)
Använda
inställningsdisplayen
Uppdaterar programvaran för
systemet.
[Videoinställningar] (sid. 79)
Gör videoinställningar i enlighet
med typen av anslutningar.
Du kan göra olika justeringar av funktioner som
t.ex. bild och ljud.
Välj
(Inställn.) på startmenyn när du
behöver ändra systemets inställningar.
[Ljudinställningar] (sid. 82)
Gör ljudinställningar i enlighet
med typen av anslutningar.
[BD/DVDuppspelningsinställningar]
(sid. 83)
Obs!
• Uppspelningsinställningar lagrade på skivan har
prioritet före inställningsdisplayens inställningar och
alla beskrivna funktioner kanske inte fungerar.
1
Gör detaljerade inställningar för
uppspelning av BD/DVDskivor.
Tryck på HOME.
[Fotoinställningar] (sid. 85)
Startmenyn visas på TV-skärmen.
Tryck på C/c för att välja
Gör fotorelaterade inställningar.
[Inställn.].
[HDMI-inställningar] (sid. 86)
Gör HDMI-inställningar.
[Systeminställningar]
(sid. 86)
Gör systemrelaterade
inställningar.
[Nätverksinställningar]
(sid. 87)
3
Gör detaljerade inställningar för
Internet och nätverk.
Tryck på X/x för att välja ikon för den
inställningskategori som ska ändras
och tryck sedan på
.
[Enkel inställning] (sid. 89)
Inställningar och justeringar
2
Beskrivning
Gör om Enkel inställning för att
göra grundinställningarna.
Exempel: [Videoinställningar]
[Återställning] (sid. 89)
Återställer systemet till
fabriksinställningarna.
4
Tryck på X/x för att välja ett alternativ
och tryck sedan på
.
Alternativen för vald inställning visas.
Exempel: [TV-typ]
Alternativ
77SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE10set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 78 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
5
Tryck på X/x för att välja en inställning
och tryck sedan på
.
Alternativet väljs och inställningen är klar.
Alternativen för vald inställning visas.
Exempel: [4:3]
[Nätverksuppdatering]
Du kan uppdatera och förbättra funktionerna för
systemet.
Information om uppdateringsfunktionerna finns
på följande webbplats:
För kunder i Europa och Ryssland
http://support.sony-europe.com/
För kunder i Asien och Australien
http://www.sony-asia.com/support
Markerad inställning
För kunder i Latinamerika
http://esupport.sony.com
Obs!
• Koppla inte bort nätkabel eller nätverkskabeln under
nedladdning eller uppdatering av programvaran.
• Alla funktioner, inklusive öppning av skivfacket, är
tillgängliga under uppdatering.
• Nedladdningstiden kan skilja sig beroende på
Internet-leverantören eller linjestatusen.
• När felmeddelanden för nätverksanslutningen visas,
kontrollerar du nätverksanslutningarna med
[Nätverksdiagnos] för [Internetinställningar] i
[Nätverksinställningar] (sid. 87).
Tips
• ”UPDATE */9”-räknaren (”*” indikerar
uppdateringssteget) i frontpanelens teckenfönster
visar även uppdateringens förlopp.
• Du kan kontrollera aktuell programvaruversion
genom att välja [Systeminformation] i
[Systeminställningar] (sid. 86).
• [Inställn.]-inställningarna finns kvar efter
uppdateringen.
• Systemet informerar om nyare programvaruversioner
när [Meddelande om mjukvaruuppdat.] är inställt på
[På] (standard) (sid. 86).
78SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE10set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 79 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Uppdatera systemets
programvara via nätverket
1
[Videoinställningar]
Tryck på X/x för att välja
[Nätverksuppdatering] och tryck sedan
på
.
Enheten ansluter till nätverket och du
ombeds bekräfta.
2
Tryck på C/c för att välja [OK] och tryck
sedan på
.
Enheten börjar ladda ned och därefter
uppdateras programvaran automatiskt.
När uppdateringen är klar visas
”COMPLETE” i 5 sekunder i frontpanelens
teckenfönster och systemet stängs av
automatiskt.
Tryck på "/1 för att starta systemet.
Systemet startar med den uppdaterade
programvaran.
Uppdatera systemets
programvara med en
uppdateringsskiva
Du kan uppdatera och förbättra systemets
funktioner med en uppdateringsskiva som
tillhandahålls av en Sony-återförsäljare eller ett
lokalt auktoriserat Sony-serviceställe.
1
Sätt i uppdateringsskivan.
Du ombeds bekräfta.
2
Välj [OK] och tryck sedan på
.
Uppdateringen av programvara startar.
När uppdateringen är klar visas
”COMPLETE” i 5 sekunder i frontpanelens
teckenfönster och systemet stängs av
automatiskt.
3
Tryck på "/1 för att starta systemet.
Systemet startar med den uppdaterade
programvaran.
4
x [TV-typ]
Du kan välja bildproportioner för den anslutna
TV:n.
[16:9]: Välj det här vid anslutning till en
bredbilds-TV eller en TV med en
bredbildsfunktion.
[4:3]: Välj det här vid anslutning till en TV med
4:3-format utan bredbildsfunktion.
x [Skärmformat]
Du kan välja skärmkonfigurationen för en 4:3skärmbild på en 16:9 bredbilds-TV.
[Original]: Välj detta vid anslutning till en TV
med en bredbildsfunktion. Visar en 4:3skärmbild i 16:9-bildformat även på en
bredbilds-TV.
[Fast bildförhållande]: Ändrar bildstorleken så
att den passar skärmstorleken med det
ursprungliga bildformatet.
x [DVD-bildförhållande]
Du kan välja visningskonfigurationen för
uppspelning av 16:9-skärmbilder på en TV med
4:3-skärm (kan väljas när [TV-typ] är inställd på
[4:3] och [Skärmformat] är inställt på [Fast
bildförhållande]).
Inställningar och justeringar
3
Du kan göra videoinställningar i enlighet med
typen av anslutningar.
[Letterbox]: Visar en bild i bredbildsformat med
svarta band i överkant och underkant.
[Pan & Scan]: Visar en fullhöjdsbild på hela
skärmen, med kapade sidor.
Tryck på Z för att plocka ut skivan.
79SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE10set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 80 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
x [Bioomvandlingsläge]
Du kan ställa in omvandlingsläget för video för
480p/576p-, 720p-, 1080i-, eller 1080p*signaler från HDMI OUT-uttaget eller
COMPONENT VIDEO OUT-uttagen.
* Endast HDMI
[Auto]: Välj normalt detta. Enheten identifierar
automatisk om materialet är videobaserat eller
filmbaserat och växlar till lämplig
omvandlingsmetod.
[Video]: Omvandlingsmetoden som passar för
videobaserat material väljs alltid oavsett
materialet.
x [Bildutmatningsformat]
Du kan välja vilken uttagstyp som skall mata ut
videosignaler. Mer information finns i
”Upplösning för videoutgång” (sid. 103).
1
Tryck på X/x för att välja uttagstyp för
utmatade videosignaler, tryck därefter
på
.
Obs!
• När du samtidigt ansluter HDMI OUT-uttaget
och andra videouttag, väljer du
[Komponentvideo].
[TV-anslutningsmetod]
[HDMI]: Matar ut signaler från HDMI
OUT-uttaget enligt [HDMI-upplösning]inställningen nedan.
[Komponentvideo]: Matar ut signaler från
COMPONENT VIDEO OUT-uttagen
enligt [Komponentupplösning]inställningen nedan.
[Video]: Matar ut signaler från VIDEO
OUT-uttaget.
2
(När du väljer [HDMI] eller
[Komponentvideo])
Tryck på X/x för att välja signaltypen
för HDMI OUT-uttaget eller
COMPONENT VIDEO OUT-uttagen och
tryck sedan på
.
När du ändrar den valda upplösningen för
video, visas en bild med den valda
upplösningen i cirka 30 sekunder och
därefter ombeds du bekräfta.
Följ anvisningarna på skärmen.
”HD” tänds i frontpanelens teckenfönster
vid utmatning av 720p/1080i/1080pvideosignaler.
Obs!
• Om bilden är förvrängd eller om ingen bild visas
väntar du i cirka 30 sekunder utan att trycka på
någon knapp. Visningen återgår till skärmen för
inställning av upplösning.
• Om den valda upplösningen för video är
felaktig, visas ingen bild på skärmen när du
trycker på valfri knapp i 30 sekunder. I detta fall
trycker du och håller in N och Z på enheten i
mer än 5 sekunder för att återställa
bildupplösningen som matas ut till den lägsta
upplösningen.
• Om du samtidigt ansluter HDMI OUT-uttaget
och andra videouttag, matas eventuellt inte
videosignaler ut från uttagen, förutom HDMI
OUT-uttaget när [Auto] eller [1080p] väljs.
[HDMI-upplösning]/
[Komponentupplösning]
[Auto] (endast HDMI): Välj normalt detta.
Enheten matar ut signaler med start från den
högsta upplösningen som TV:n kan visa:
1080p > 1080i > 720p > 480p/576p > 480i/
576i
Om bildformatet inte är tillfredställande
försöker du med en annan inställning som
passar TV:n.
[480i/576i]: Matar ut 480i/576ivideosignaler.
[480p/576p]: Matar ut 480p/576pvideosignaler.
[720p]: Matar ut 720p-videosignaler.
[1080i]: Matar ut 1080i-videosignaler.
[1080p] (endast HDMI): Matar ut 1080pvideosignaler.
x [BD-ROM 1080/24p-utmatning]
Du kan ställa in utmatningen av videosignaler på
1920 × 1080p/24 Hz när du spelar filmbaserat
material på BD-ROM-skivor (720p/24 Hz eller
1080p/24 Hz).
1920 × 1080p/24 Hz-videosignaler kan matas ut
när alla följande villkor uppfylls.
– Du ansluter en 1080/24p-kompatibel TV med
HDMI OUT-uttaget.
– [Bildutmatningsformat] är inställt på [HDMI]
och
80SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE10set.fm]
SE_book.book Page 81 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
– [HDMI-upplösning] är inställt på [Auto] eller
[1080p].
24P-indikatorn tänds vid utmatning av 1920 ×
1080p/24 Hz-videosignaler.
[Auto]: Matar ut 1920 × 1080p/24 Hzvideosignaler endast om du ansluter en 1080/
24p-kompatibel TV med HDMI OUT-uttaget.
[På]: Matar ut 1920 × 1080p/24 Hzvideosignaler oavsett ansluten TV-typ.
[Av]: Välj detta när TV:n inte är kompatibel
med 1080/24p-videosignaler.
masterpage:Right
specdef v20070110
x [Pausläge] (endast BD/DVD VIDEO/DVDR/DVD-RW)
Försätter bilden i pausläge.
[Auto]: Bilden, inklusive föremål som rör sig
dynamiskt, matas ut utan darrningar. Välj
normalt den här inställningen.
[Bildruta]: Bilden, inklusive föremål som inte
rör sig dynamiskt, matas ut med hög upplösning.
Obs!
• Videosignaler matas eventuellt inte ut när [BD-ROM
1080/24p-utmatning] är inställd på [På].
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
Inställningar och justeringar
Du kan ställa in färginställningen för utmatning
av videosignaler från HDMI OUT-uttaget. Välj
inställningen som överensstämmer med den
anslutna TV-typen.
[Auto]: Identifierar automatiskt typen av extern
enhet och växlar till den färginställning som
matchar.
[YCbCr (4:2:2)]: Matar ut YCbCr 4:2:2videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Matar ut YCbCr 4:4:4videosignaler.
[RGB (16-235)]: Välj detta vid anslutning till en
enhet med ett DVI-uttag som är anpassat till
HDCP.
[RGB (0-255)]: Välj detta vid anslutning till en
RGB (0-255)-enhet.
x [x.v.Colour-utmatning]
Anger om xvYCC-information ska sändas till
den anslutna TV:n.
Genom att kombinera en xvYCC-kompatibel
video med en TV som stöder x.v.Colour-visning
går det mera exakt att återge färger som finns i
naturen.
[Auto]: Välj normalt detta.
[Av]: Välj detta när bilden är ostabil eller
färgerna verkar onaturliga.
81SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE10set.fm]
SE_book.book Page 82 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
[Ljudinställningar]
Du kan du göra ljudinställningar.
x [BD ljudinställning]
Du kan välja om interaktivt ljud (knappljud,
effektljud m.m.) och sekundärt ljud
(kommentarer) ska mixas eller ej när du spelar
en BD-skiva som innehåller sådant ljud.
[Mixa]: Matar ut ljudet som erhålls genom att du
mixar interaktivt ljud och sekundärt ljud till
primärt ljud.
[Direkt]: Matar endast ut primärt ljud.
x [Ljuddynamikkontroll] (endast BD/DVD
VIDEO-skivor)
Komprimerar det dynamiska området för
ljudspåret. [Ljuddynamikkontroll] är lämpligt
om man vill visa film på natten med låg volym.
[Auto]: Spelar upp med det dynamiska område
som angivits på skivan (endast BD-ROM).
[Av]: Ingen komprimering av dynamiskt
område.
[På]: Systemet återskapar ljudspåret med den
sortens dynamiskt område som
inspelningsteknikern avsåg.
masterpage:Left
specdef v20070110
x [Dämpa - AUDIO]
Distorsion kan uppstå när du lyssnar på en
komponent ansluten till AUDIO-uttagen
(AUDIO IN L/R). Du kan undvika distorsion
genom att minska enhetens inmatningsnivå.
Detta är inte ett tekniskt fel och beror på vilken
komponent som är ansluten.
[På]: Dämpar inmatningsnivån.
Utmatningsnivån ändras.
[Av]: Normal inmatningsnivå.
x [BD-/DVD-ljudutmatning]
Systemet kan inte samtidigt mata ut flerkanaligt
ljud från både HDMI OUT-uttaget och
systemets högtalare. Du kan välja
utmatningsmetod.
[Endast högtalare]: Matar ut flerkanaligt ljud
endast från systemets högtalare.
[Högtalarprioritet]: Matar ut flerkanaligt ljud
från systemets högtalare och 2-kanaliga linjära
PCM-signaler från HDMI OUT-uttaget.
[HDMI-prioritet]: Matar ut tvåkanaligt ljud från
systemets högtalare och aktiverar ljudutmatning
från HDMI OUT-uttaget. Ljudformat från
HDMI OUT-uttaget beror på ansluten
komponent.
Obs!
x [Dämpa - TV]
Distorsion kan uppstå när du lyssnar på en
komponent ansluten till TV-uttagen (AUDIO IN
L/R). Du kan undvika distorsion genom att
minska enhetens inmatningsnivå. Detta är inte
ett tekniskt fel och beror på vilken komponent
som är ansluten.
[På]: Dämpar inmatningsnivån.
Utmatningsnivån ändras.
[Av]: Normal inmatningsnivå.
• Om du ställer in [BD-/DVD-ljudutmatning] på
[HDMI-prioritet] visas ett bekräftelsemeddelande på
TV-skärmen. Tryck på C/c för att välja [OK] för att
slutföra inställningen.
• Om du ställer in [BD-/DVD-ljudutmatning] på
[HDMI-prioritet] inaktiveras funktionerna SOUND
MODE, DYNAMIC BASS, NIGHT, ”TONE” och
”DEC. MODE”.
• När funktionen för systemets ljudstyrning (sid. 69)
aktiveras, kan denna inställning ändras automatiskt.
82SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE10set.fm]
SE_book.book Page 83 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
x [Ljudeffekt]
Du kan ställa in systemets ljudeffekter (SOUND
MODE, DYNAMIC BASS, NIGHT, ”TONE”
och ”DEC. MODE”) till på/av.
[På]: Aktiverar alla systemets ljudeffekter. Den
övre gränsen för samplingsfrekvens är inställd
på 48 kHz.
[Av]: Ljudeffekterna är inaktiverade. Välj detta
när du inte vill ställa in den övre gränsen för
samplingsfrekvens.
x [Högtalarinställningar]
För att få bästa möjliga surroundljud ställer du in
högtalarna. Mer information finns i ”Ställa in
högtalarna” (sid. 71).
Du kan kalibrera rätt inställningar automatiskt.
Mer information finns i ”Kalibrera korrekta
inställningar automatiskt” (sid. 69).
[BD/DVDuppspelningsinställningar]
Du kan göra detaljerade inställningar för
uppspelning av BD/DVD-skivor.
x [BD/DVD-meny]
Du kan välja standardmenyspråk för BD-ROMskivor eller DVD VIDEO-skivor.
När du väljer [Välj språkkod.] visas skärmen där
du anger språkkoden. Ange koden för ditt språk,
som finns i ”Lista över språkkoder” (sid. 106).
x [Ljud]
Du kan välja standardspråk för spår för BDROM-skivor eller DVD VIDEO-skivor.
När du väljer [Original] väljs skivans
prioriterade språk.
När du väljer [Välj språkkod.] visas skärmen där
du anger språkkoden. Ange koden för ditt språk,
som finns i ”Lista över språkkoder” (sid. 106).
x [Textning]
Du kan välja standardspråk för undertexter för
BD-ROM-skivor eller DVD VIDEO-skivor.
När du väljer [Välj språkkod.] visas skärmen där
du anger språkkoden. Ange koden för ditt språk,
som finns i ”Lista över språkkoder” (sid. 106).
Inställningar och justeringar
x [Autom. kalibrering]
masterpage:Right
specdef v20070110
x [BD-barnspärr]
Uppspelning av vissa BD-ROM-skivor kan vara
begränsad beroende på användarens ålder.
Avsnitt kan låsas eller bytas ut mot andra
avsnitt.
1
2
3
Ange ditt fyrsiffriga lösenord med
nummerknapparna.
Tryck på X/x för att välja [OK] och tryck
sedan på
.
Tryck på X/x för att välja
åldersbegränsning, tryck sedan på
.
Ju lägre värdet är, desto striktare är
begränsningen.
Om du väljer [Välj åldersgräns] kan du
ange en ålder mellan [0] och [255] med C/
X/x/c och nummerknapparna.
83SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE10set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 84 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Avbryta inställningen för barnspärr
Välj [Inga begränsningar].
Obs!
• Om du glömmer lösenordet återställer du systemet
(sid. 90) och anger ett nytt lösenord (se [Lösenord]
(sid. 84)).
• När du spelar skivor som inte har barnspärr kan
uppspelningen inte begränsas på denna enhet.
• Beroende på vilken skiva som används kanske du
ombeds att ändra barnspärrsnivån medan skivan
spelas. I detta fall anger du ditt lösenord och ändrar
sedan nivå.
• När [255] är valt i [Välj åldersgräns] avbryts
inställningen för barnspärr.
x [Regionskod för barnspärr]
Uppspelning av en del BD-ROM-skivor eller
DVD VIDEO-skivor kan vara begränsad på
grund av det geografiska området. Avsnitt kan
låsas eller bytas ut mot andra avsnitt.
1
2
3
x [DVD-barnspärr]
1
2
3
Ange ditt fyrsiffriga lösenord med
nummerknapparna.
Tryck på X/x för att välja [OK] och tryck
sedan på
.
Tryck på X/x för att välja en nivå och
tryck sedan på
.
Ju lägre värdet är, desto striktare är
begränsningen.
Avbryta inställningen för barnspärr
Välj [Inga begränsningar].
Obs!
• Om du glömmer lösenordet återställer du systemet
(sid. 90) och anger ett nytt lösenord (se [Lösenord]
(sid. 84)).
• När du spelar skivor som inte har barnspärr kan
uppspelningen inte begränsas på denna enhet.
• Beroende på vilken skiva som används kanske du
ombeds att ändra barnspärrsnivån medan skivan
spelas. I detta fall anger du ditt lösenord och ändrar
sedan nivå.
Tryck på X/x för att välja [OK] och tryck
sedan på
.
Tryck på X/x för att välja
områdesbegränsning, tryck sedan på
.
När du väljer [Välj regionskod] visas
skärmen där du anger regionskoden. Ange
koden för områdesbegränsningen, som
finns i ”Barnspärr/områdeskoder”
(sid. 106).
Tips
• Du kan ändra lösenordet. Se [Lösenord] (sid. 84).
Uppspelningen för vissa DVD VIDEO-skivor
kan begränsas enligt en förinställd nivå som t.ex.
användarens ålder. Avsnitt kan låsas eller bytas
ut mot andra avsnitt.
Ange ditt fyrsiffriga lösenord med
nummerknapparna.
Obs!
• Om du glömmer lösenordet återställer du systemet
(sid. 90) och anger ett nytt lösenord (se [Lösenord]
(sid. 84)).
• När du spelar skivor som inte har barnspärr kan
uppspelningen inte begränsas på denna enhet.
• Beroende på vilken skiva som används kanske du
ombeds att ändra barnspärrsnivån medan skivan
spelas. I detta fall anger du ditt lösenord och ändrar
sedan nivå.
Tips
• Du kan ändra lösenordet. Se [Lösenord] (sid. 84).
x [Lösenord]
Du kan ställa in eller ange lösenordet för
barnspärrsfunktionen. Med ett lösenord kan du
ställa in begränsningar på uppspelning av BDROM eller DVD VIDEO. Vid behov kan du
skilja på begränsningsnivåerna för BD-ROMoch DVD VIDEO-skivor.
1
2
Ange ditt fyrsiffriga lösenord med
nummerknapparna.
Tryck på X/x för att välja [OK] och tryck
sedan på
.
Tips
• Du kan ändra lösenordet. Se [Lösenord] (sid. 84).
84SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE10set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 85 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Ändra lösenordet
1
2
3
4
Efter steg 1 anger du ditt fyrsiffriga
lösenord med nummerknapparna.
Tryck på X/x för att välja [OK] och tryck
sedan på
.
[Fotoinställningar]
Du kan du göra fotorelaterade inställningar.
x [Bildspelshastighet]
Ange ett nytt lösenord med
nummerknapparna.
Du kan ändra bildspelshastigheten.
Tryck på X/x för att välja [OK] och tryck
sedan på
.
[Snabb]: Foton ändras snabbt.
[Normal]: Foton ändras med normal hastighet.
[Långsam]: Foton ändras långsamt.
x [Uppspeln.lager för hybridskivor]
Du kan välja prioritet för uppspelningslager när
du spelar en hybridskiva. För att ändra
inställningen slår du av och på systemet.
[BD]: Spelar BD-lager.
[DVD/CD]: Spelar DVD- eller CD-lager.
Inställningar och justeringar
x [BD-Internetanslutning]
Du kan ange om Internet-anslutning ska tillåtas
eller ej från innehållet på en BD-skiva (i
BDMV-läge) som spelas upp.
Nätverksanslutningar och -inställningar krävs
när du använder den här funktionen (sid. 87).
[Tillåt.]: Välj normalt detta.
[Tillåt ej.]: Förbjuder Internetanslutning.
85SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE10set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 86 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
[HDMI-inställningar]
[Systeminställningar]
Du kan du göra HDMI-inställningar.
Du kan du göra systemrelaterade inställningar.
x [Kontroll för HDMI]
x [OSD-språk]
Du kan ställa in [Kontroll för HDMI]funktionen på på/av. Mer information finns i
”Använda Kontroll för HDMI-funktionen för
”BRAVIA” Sync” (sid. 67).
Du kan välja språket för systemets skärmtext.
[På]: På. Alla komponenter som är anslutna med
HDMI-kabeln i systemet kan styra varandra.
[Av]: Av.
x [Volymbegränsning]
Om du ändrar utmatningsmetod för TV:n till
systemhögtalarna på TV-menyn eller genom att
trycka THEATRE, aktiveras systemets
ljudstyrning (sid. 69) och en hög ljudnivå kan
sändas ut beroende på systemets volymnivå. Du
kan förhindra detta genom att begränsa
max.volymen.
[Nivå 3]: Högsta volymnivån är satt till 10.
[Nivå 2]: Högsta volymnivån är satt till 15.
[Nivå 1]: Högsta volymnivån är satt till 20.
[Av]: Av.
Obs!
• Denna funktion är endast tillgänglig när du ansluter
enheten och TV:n med HDMI-kabeln och [Kontroll
för HDMI] är inställt på [På].
x [Standbyläge]
Du kan förkorta uppstartstiden när du slår på
systemet.
[Snabbstart]: Förkortar uppstartstiden från
standbyläget. Du kan använda systemet snabbt
efter att du slagit på det.
[Normal]: Standardinställningen.
Obs!
• När [Standbyläge] är inställt på [Snabbstart], är
energiförbrukningen högre än när [Standbyläge] är
inställt på [Normal].
x [Automatisk informationsvisning]
Du kan visa information när du ändrar ljudlägen
eller under uppspelning.
[På]: Visar automatiskt information på skärmen
när du ändrar visade titlar, bildlägen,
ljudsignaler etc.
[Av]: Visar endast information när du trycker på
DISPLAY.
x [Skärmsläckare]
Skärmsläckaren visas om du inte använder
systemet i mer än 15 minuter medan skärmtext,
till exempel startmenyn, visas på TV-skärmen.
Skärmsläckaren hjälper till att förhindra att
skärmenheten skadas (ghosting).
[På]: Aktiverar skärmsläckarfunktionen.
[Av]: Av.
x [Meddelande om mjukvaruuppdat.]
Du kan få information om nyare
programvaruversioner. Informationen visas på
TV-skärmen när du slår på systemet.
Nätverksanslutningar och -inställningar krävs
när du använder den här funktionen (sid. 87).
86SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE10set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 87 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
[På]: Ställer in systemet så att det ger
information om nyare programvaruversioner
(sid. 78).
[Av]: Av.
[Nätverksinställningar]
Du kan göra detaljerade inställningar för
Internet och nätverk.
x [Systeminformation]
Du kan visa systemets programvaruversion och
MAC-adress.
x [Internetinställningar]
Dessa alternativ krävs när du ansluter till
Internet via en nätverkskabel. Ange respektive
värden (alfanumeriska) för din bredbandsrouter
eller trådlösa LAN-router. Alternativen som
måste ställas in kan skilja sig beroende på
Internet-leverantören eller routern. Mer
information finns i bruksanvisningarna som du
har fått från din Internet-leverantör eller som
medföljde routern.
1
Tryck på X/x för att välja ett alternativ
och tryck sedan på
.
[Använd DHCP]: Välj detta när DHCPserverinställningar (Dynamic Host
Configuration Protocol) är tillgängliga från
din Internet-leverantör.
Nätverksinställningarna som krävs för
systemet tilldelas automatiskt.
Om du ställer in [Erhåll DNS-server
autom.] på [Av] ställer du in följande
alternativ:
– [DNS-server (primär)]
– [DNS-server (sekundär)]
Inställningar och justeringar
2
Tryck på X/x för att välja [Sätt att
erhålla IP-adress] och tryck sedan på
.
[Anv. statisk IP-adress]: Ställ in IPadressen manuellt enligt din nätverksmiljö.
Ställ in följande alternativ:
– [IP-adress]
– [Subnet Mask]
– [Standard-gateway]
– [DNS-server (primär)]
– [DNS-server (sekundär)]
Obs!
• När du manuellt ställer in adresserna för [DNSserver (primär)]/[DNS-server (sekundär)] anger
du adressen för [DNS-server (primär)]. I annat
fall blir [Internetinställningar] fel inställda.
87SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE10set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 88 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
3
Om din Internet-leverantör har en
särskild inställning för proxyserver
trycker du på X/x för att välja [Proxyinställningar] och därefter trycker du
på
.
1
Exempel:
Tryck en gång på nummerknapp 3 för att
ange [D].
Tryck tre gånger på nummerknapp 3 för att
ange [F].
Skärmen [Proxy-inställningar] visas.
Om proxyservern inte har en specifik
inställning går du till steg 8.
4
5
6
Tryck på X/x för att välja [Använd
proxyserver] och tryck sedan på
.
Tryck på X/x för att välja [På] och tryck
sedan på
.
Välj [Proxyserver] och [Port] och ange
inställningarna.
Information om hur du anger proxyserver
finns i ”Ange tecken” (sid. 88).
7
8
9
Tryck på RETURN.
Tryck på X/x för att välja
[Nätverksdiagnos] och tryck sedan på
.
Tryck på C/c för att välja [Start] och
tryck sedan på
.
10 Kontrollera att meddelandet
[Nätverksanslutningarna är korrekta.]
visas.
Inställning är klar. Om meddelandet inte
visas följer du anvisningarna på skärmen.
Ange tecken
Skärmen där du anger tecken visas när du väljer
[Proxyserver] i [Proxy-inställningar].
Tryck flera gånger på
nummerknapparna för att välja ett
tecken.
2
3
Tryck på c och ange nästa tecken.
Tryck på den blå knappen ([Avsluta])
för att slutföra.
Du kan använda följande knappar för att ange
tecken.
Knappar
Information
Röd knapp
[Bokstavstyp]
Växlar tangentbordet mellan
alfabet och nummer.
Grön knapp
[A/a]
Växlar tangentbordet mellan
versaler och gemener.
Gul knapp
[Symboler]
Visar tangentbordet för
symboler.
Blå knapp
[Avsluta]
Inmatningen anges och systemet
återgår till föregående visning.
CLEAR
[Nollställ]/
[Nollställ allt]
Raderar tecknen till höger om
markören.
För att radera ett tecken som
visas trycker du och håller ned
CLEAR i 2 sekunder eller mer.
RETURN [Ångra] Återgår till föregående visning
och avbryter inmatningen.
C/X/x/c,
• Välj en inmatningsfunktion
med C/X/x/c och tryck på .
• Ange tecken på följande sätt:
1Välj en panel för val av
tecken med C/X/x/c och tryck
på . 2Välj ett tecken med C/
c och tryck på .
88SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE10set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 89 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
[Enkel inställning]
Du kan ta fram Enkel inställning för att göra
grundinställningarna.
1
2
Tryck på C/c för att välja [Start] och
tryck sedan på
.
Följ anvisningarna för ”Steg 3:
Genomföra Enkel inställning” (sid. 31)
från steg 4.
[Återställning]
Återställa
systeminställningarna förutom
de inställningar som gäller
lösenord
Du kan återställa systemets inställningar till
fabriksinställningarna. Inställningarna kan
återställas gruppvis. Alla inställningar inom
gruppen återställs.
1
Tryck på X/x för att välja de
inställningar som du vill återställa till
standarinställningar och tryck därefter
på
.
Du kan återställa följande inställningar:
– [Videoinställningar]
– [Ljudinställningar]
– [BD/DVD-uppspelningsinställningar]
(förutom inställningarna för [BDbarnspärr], [DVD-barnspärr],
[Regionskod för barnspärr], [Lösenord])
– [Fotoinställningar]
– [HDMI-inställningar]
– [Systeminställningar]
– [Nätverksinställningar]
– [Alla inställningar] (förutom
inställningarna för [BD-barnspärr],
[DVD-barnspärr], [Regionskod för
barnspärr], [Lösenord])
Du ombeds bekräfta.
Inställningar och justeringar
2
Tryck på
för att välja [Återställning
till fabriksinställningarna] och tryck
sedan på
.
Obs!
• När [Alla inställningar] väljs återställs alla
systeminställningar förutom de inställningar
som gäller lösenord och systemet stängs av.
• Inställningar för ”Justera bilder för videofilmer”
(sid. 44) återställs inte.
3
Tryck på C/c för att välja [Start] och
tryck sedan på
.
För att avbryta väljer du [Ångra].
89SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE10set.fm]
SE_book.book Page 90 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Återställa alla
systeminställningar till
standardinställningar
Du kan återställa alla systemets inställningar till
standardinställningarna.
1
2
Tryck på
för att välja [Återställning
till fabriksinställningarna] och tryck
sedan på
.
Tryck på X/x för att välja [Alla
inställningar] och tryck sedan på
.
Du ombeds bekräfta.
3
Tryck samtidigt på x och VOLUME – på
enheten i mer än 5 sekunder.
Alla systeminställningar återställs till
standardinställningarna och systemet stängs
av.
Obs!
• Inställningar för ”Justera bilder för videofilmer”
(sid. 44) återställs inte.
90SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE11add.fm]
SE_book.book Page 91 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder
masterpage:Right
specdef v20070110
• Placera inte vare sig systemet eller skivorna i
närheten av starka magnetiska fält, till exempel
bredvid mikrovågsugnar eller stora högtalare.
• Placera inte tunga föremål på systemet.
Användning
Strömkällor
Justera volymen
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda
enheten under en längre tid bör du koppla ur den från
vägguttaget. När du kopplar bort nätkabeln drar du i
kontakten. Dra aldrig i sladden.
• Skruva inte upp volymen när du lyssnar på ett avsnitt
med mycket låga signalstyrkor eller ingen signal alls.
Högtalarna kan då skadas när volymen kommer till
högre nivåer.
Placering
Rengöring
• Placera systemet på en plats med tillräcklig
ventilering för att undvika att det blir för varmt.
• Höljet blir varmt om du spelar med hög volym under
en längre tid. Detta är inte ett tekniskt fel. Du bör
emellertid vara försiktig med att vidröra de heta
ytorna. Placera inte systemet där utrymmet runt det är
begränsat. Om inte luften kan cirkulera fritt finns risk
för överhettning.
• Blockera inte ventilationsgallren genom att placera
saker på systemet. Systemet är utrustat med en kraftig
förstärkare. Om ventilationsöppningarna är
blockerade, kan systemet överhettas och sluta
fungera.
• Placera inte systemet på ytor med ett material som
kan blockera ventilationsöppningarna (till exempel
textilier, mattor och liknande) eller, av samma
anledning, i närheten av gardiner och dylikt.
• Installera inte systemet i ett slutet utrymme, till
exempel en bokhylla eller liknande.
• Placera inte systemet i närheten av värmekällor, till
exempel radiatorer och varmluftsutsläpp, och inte
heller i direkt solljus, där det är mycket dammigt eller
där det kan utsättas för mekaniska stötar och
vibrationer.
• Installera inte systemet i ett lutande läge. Det är
enbart avsedd att användas i horisontell läge.
• Rengör höljet, panelen och reglagen med en mjuk
duk fuktad med milt rengöringsmedel. Använd inte
skursvamp, skurmedel eller lösningsmedel som t.ex.
sprit eller bensin.
Om du har frågor eller problem rörande systemet
kontaktar du din närmaste Sony-återförsäljare.
Ytterligare information
• För att förhindra brand eller elektriska stötar ska du
inte placera vätskefyllda föremål på systemet, till
exempel vaser, eller placera systemet nära vatten, till
exempel ett badkar eller duschrum. Om något
föremål eller vätska olyckligtvis skulle råka komma
in inuti systemets hölje, kopplar du genast bort
strömmen till systemet, och sedan lämnar du in den
till en behörig tekniker för kontroll innan du använder
den igen.
• Vidrör inte nätkabeln med våta händer. Om du gör det
kan du få en elstöt.
• Om systemet tas direkt från en kall till en varm plats
eller om det placeras i ett mycket fuktigt rum kan
kondens uppstå på linserna inuti enheten. Om detta
inträffar kanske inte systemet kommer att fungera
ordentligt. Ta då ur skivan och låt systemet stå på i en
halvtimme tills kondensen avdunstat.
• Mata ut eventuella skivor ur systemet innan du flyttar
på det. Om skivorna inte matas ut kan de skadas.
• Om något föremål olyckligtvis skulle råka komma in
inuti enhetens hölje bör du genast koppla bort
strömmen till enheten, och sedan lämna in den till en
behörig tekniker för kontroll innan du använder den
igen.
Säkerhet
Vid rengöring av skivor, skiv-/
linsrengöring
• Använd inte de rengöringsskivor eller den skiv-/
linsrengöring (våt- eller sprejtyp) som finns
tillgänglig i handeln. Dessa kan skada apparaten.
Utbyte av delar
• Om det här systemet repareras, kan reparerade delar
samlas in för återanvändning eller återvinning.
TV:ns färger
• Om högtalarna gör att färgerna visas felaktigt på TVskärmen ska du stänga av TV:n och sedan slå på den
igen efter 15-30 minuter. Om färgproblemet kvarstår
placerar du högtalarna längre bort från TV:n.
91SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE11add.fm]
SE_book.book Page 92 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
VIKTIGT MEDDELANDE
Försiktighet: Det här systemet kan hålla kvar en
videobild eller ett meddelande på din TV-skärm på
obestämd tid. Om du låter bilden vara kvar på
skärmen under mycket lång tid kan TV:n få
permanenta skador. Detta gäller särskilt för
projektions-TV-apparater.
masterpage:Left
specdef v20070110
Om skivor
Hantering av skivor
• För att hålla skivan ren ska den alltid bara
hållas i kanten. Vidrör inte skivans spelyta.
• Fäst inte papper eller tejp på skivorna.
När du ska flytta systemet
Innan du flyttar systemet kontrollerar du att det inte
sitter någon skiva i det och tar bort nätkabeln från
vägguttag.
• Låt inte skivan ligga i direkt solljus, nära
värmekällor t.ex. en varmluftsventil eller i en
bil som är parkerad i solen eftersom
temperaturen kan bli mycket hög inuti bilen.
• När du inte spelar skivorna ska de förvaras i
fodralet.
Rengöring
• Innan du spelar upp måste du rengöra skivan
med en rengöringsduk.
Torka av skivan från mitten och utåt.
• Använd inte lösningsmedel som bensin,
thinner, speciella rengöringsmedel eller
antistatiska sprejer avsedda för LP-skivor.
Om du försöker spela upp skivor som inte är av
standardformat eller som inte är runda (t.ex.
skivor som är formade som kort, hjärtan eller
stjärnor) kan ett funktionsfel uppstå.
Använd inte skivor som har något av de
skivtillbehör som finns att köpa i handeln, t.ex. i
form av extra etiketter eller ringar.
92SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE11add.fm]
SE_book.book Page 93 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Felsökning
Om du får något av följande problem med systemet kan du använda denna felsökningsguide för att
försöka lösa det innan du lämnar in systemet för reparation. Om du inte kan lösa problemet kontaktar
du närmaste Sony-återförsäljare.
Observera att om servicepersonal byter ut några delar under reparationen, kan dessa delar komma att
behållas.
Om det uppstår ett problem med S-AIR-funktionen låter du en Sony-handlare granska hela systemet
tillsammans (huvudenhet och underordnad S-AIR-enhet).
Strömförsörjning
Symptom
Åtgärd
Strömmen slås inte på.
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
• Tryck på "/1 efter att ”STANDBY” försvunnit från frontpanelens
teckenfönster.
Bild
Symptom
Åtgärd
Du får ingen bild.
• Videokablarna är inte ordentligt anslutna.
• Videokablarna är skadade.
• Enheten är inte ansluten till korrekt TV-uttag (sid. 22).
• TV:ns videoingång är inte inställd så att du kan visa bilder från systemet.
• Kontrollera systemets utmatningsmetod (sid. 22).
• Anslut kabeln ordentligt igen.
• Enheten är ansluten till en ingångsenhet som inte är HDCP-kompatibel (Highbandwidth Digital Content Protection) (”HDMI” på frontpanelen lyser inte)
(sid. 22).
• Vid uppspelning av en DVD-skiva med dubbla lager, kan video och ljud
tillfälligt avbrytas vid punkten där uppspelningen byter lager.
Ytterligare information
Om ”PROTECTOR” och
Tryck på "/1 för att stänga av systemet, och kontrollera följande punkter efter att
”PUSH POWER” visas växelvis ”STANDBY” försvunnit.
i frontpanelens teckenfönster.
• Har högtalarkablarna + och – kortslutits?
• Används endast de specificerade högtalarna?
• Finns det något som blockerar systemets ventilationshål?
• När du har kontrollerat punkterna ovan och åtgärdat eventuella problem, startar
du systemet. Om orsaken till problemet inte kan fastställas efter kontrollerna
ovan, kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Ingen bild visas när
• I detta fall trycker du och håller ned N och Z på enheten i mer än 5 sekunder
upplösningen för video som valts för att återställa upplösningen för videoutgång till den lägsta upplösningen.
i [Bildutmatningsformat] är
felaktig.
Videosignaler matas inte ut från • Ställ in [Bildutmatningsformat] på [Komponentvideo] (sid. 80).
uttagen, förutom från HDMI
OUT-uttaget, när du samtidigt
ansluter HDMI OUT-uttaget och
andra videouttag.
Det mörka området i bilden är
• Ställ in [Bildkvalitetsläge] på [Standard] (förinställt) (sid. 44).
för mörkt/det ljusa området är för
ljust eller onaturligt.
93SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE11add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 94 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Symptom
Åtgärd
Bilden matas inte ut på rätt sätt. • Kontrollera [Bildutmatningsformat]-inställningarna (sid. 80).
Det finns bildstörningar.
• Skivan är smutsig eller skadad.
• Om bildutmatningen från ditt system går genom din videobandspelare för att
komma till din TV, kan den kopieringsskyddande signal som vissa BD/DVDprogram tillämpar påverka bildens kvalitet. Om du fortfarande har problem
trots att du anslutit enheten direkt till TV:n, skall du försöka ansluta enheten till
de andra ingångarna.
Även om du ställer in
• Skivans bildförhållande är fast.
bildförhållandet under [TV-typ]
i [Videoinställningar] fyller inte
bilden hela TV-skärmen.
TV:n visar färgerna felaktigt.
• Om högtalarna används tillsammans med en CRT-baserad TV eller projektor
ska de placeras åtminstone 0,3 meter ifrån TV:n.
• Om TV:n fortfarande uppvisar oregelbundna färger, stäng av den och slå sedan
på den igen efter 15 till 30 minuter.
• Om rundgång uppstår placerar du högtalarna längre ifrån TV:n.
• Se till att inga magnetiska föremål (magnetlås på ett TV-stativ, hälsoapparat,
leksak etc.) har placerats nära högtalarna.
Ljud
Symptom
Åtgärd
Du får inget ljud.
• Högtalarkabeln är inte ordentligt ansluten.
• Tryck på
på fjärrkontrollen om ”MUTING ON” visas i frontpanelens
teckenfönster.
• Systemet är i pausläge. Tryck på N om du vill återgå till normalt
uppspelningsläge.
• Systemet snabbspolar framåt eller bakåt. Tryck på N om du vill återgå till
normalt uppspelningsläge.
• Kontrollera högtalarinställningarna (sid. 71).
• Spelar upp långsamt framåt eller fryser bildruta. Tryck på N om du vill återgå
till normalt uppspelningsläge.
Inget ljud matas ut från HDMI
OUT-uttaget.
• HDMI OUT-uttaget är anslutet till en DVI-enhet (Digital Visual Interface).
DVI-uttag tar inte emot ljudsignaler.
• Försök med följande: 1 Stäng av och slå på systemet. 2 Starta om den
anslutna utrustningen. 3 Koppla ur och anslut HDMI-kabeln igen.
• Ställ in [BD-/DVD-ljudutmatning] på [HDMI-prioritet] (sid. 82).
Vänster och höger ljud är
obalanserat eller reverserat.
• Kontrollera att högtalarna och de olika komponenterna är korrekt och ordentligt
anslutna.
Det kommer inget ljud från
subwoofern.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och högtalarinställningarna (sid. 21, 71).
Det hörs ett brummande eller
brusande ljud.
• Kontrollera att högtalarna och de olika komponenterna är ordentligt anslutna.
• Kontrollera att anslutningskablarna inte är i närheten av en transformator eller
motor och på minst 3 meters avstånd från TV-apparaten eller lysrör.
• Flytta bort TV:n från ljudkomponenterna.
• Kontakterna och uttagen är smutsiga. Torka av dem med en trasa fuktad i lite
alkohol.
• Rengör skivan.
Ljudet förlorar stereoeffekten
när du spelar en CD-skiva.
• Välj stereoljud genom att trycka på
• Se till att enheten anslutits på rätt sätt.
(sid. 51).
94SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE11add.fm]
SE_book.book Page 95 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Symptom
Åtgärd
Surroundeffekten är svår att
urskilja när du spelar ett Dolby
Digital-, DTS- eller MPEGljudspår.
• Kontrollera inställningarna för avkodningsläge (sid. 35).
• Kontrollera högtalaranslutningarna och högtalarinställningarna (sid. 21, 71).
• Beroende på BD/DVD-skivan kanske inte utsignalen utgör den fullständiga
5.1-kanalen. Ljudet kan vara i mono eller stereo även om ljudspåret är inspelat
i Dolby Digital- eller MPEG-ljudformat.
Ljudet hörs bara från
mitthögtalaren.
• Beroende på vilken skiva du spelar kanske ljudet bara kommer från
mitthögtalaren.
Inget ljud hörs från
mitthögtalaren.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och högtalarinställningarna (sid. 21, 71).
• Kontrollera inställningarna för avkodningsläge (sid. 35).
• Beroende på källan kan effekten från mitthögtalaren vara mindre märkbar.
• En-2-kanalskälla spelas upp.
Inget eller bara ett svagt ljud hörs • Kontrollera högtalaranslutningarna och högtalarinställningarna (sid. 21, 71).
från surround-högtalarna.
• Kontrollera inställningarna för avkodningsläge (sid. 35).
• Beroende på källan, kan effekten från surround-högtalarna vara mindre
märkbar.
• En-2-kanalskälla spelas upp.
• Ställ in ljudläget på ”MOVIE” eller ”MUSIC” (sid. 50).
• Välj ”A.F.D. STD” för avkodningsläget (sid. 35).
Ljudeffekterna är inaktiverade.
• Det kan hända att effekten för SOUND MODE, DYNAMIC BASS, NIGHT,
”TONE” och ”DEC. MODE” avaktiveras beroende på ingångssignalen
(sid. 83).
Distorsion uppstår i ljudet för en • Minska ingångsnivån för ansluten komponent genom att ställa in [Dämpa - TV]
ansluten komponent.
eller [Dämpa - AUDIO] (sid. 82).
Användning
Symptom
Åtgärd
Det går inte att få in
radiostationer.
• Kontrollera att antennen är ordentligt ansluten. Justera antennen eller anslut en
extern antenn om så behövs.
• Stationernas signalstyrka är för svag (när du använder automatisk inställning).
Prova med direktinställning.
• Inga stationer är förinställda, eller de förinställda stationerna har raderats (när
du ställer in genom att söka förinställda stationer). Förinställ stationerna
(sid. 54).
• Tryck på DISPLAY så att frekvensen visas i frontpanelens teckenfönster.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Det finns hinder mellan fjärrkontrollen och enheten.
• Avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten är för långt.
• Fjärrkontrollen riktas inte mot fjärrsensorn på enheten.
• Fjärrkontrollens batterier är svaga.
• Om du inte kan utföra menyfunktioner via frontpanelens teckenfönster trycker
du på HOME på fjärrkontrollen.
Ytterligare information
Början av ljudet klipps av.
95SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE11add.fm]
SE_book.book Page 96 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Symptom
Åtgärd
Skivan spelas inte.
• Skivan är smutsig.
• Det finns ingen skiva i spelaren.
• Skivan är upp och ned.
Sätt in skivan med uppspelningssidan nedåt.
• Skivan ligger snett i skivfacket.
• Du försöker spela en skiva med ett format som inte kan spelas upp med detta
system (sid. 100).
• Regionskoden på BD/DVD-skivan matchar inte systemets kod.
• Kondens har bildats inuti enheten och kan skada linserna. Ta bort skivan och
lämna enheten påslagen i ca en halvtimme.
• Systemet kan inte spela en inspelad skiva som inte har stängts på rätt sätt
(sid. 100).
Filnamn visas inte på rätt sätt.
• Systemet kan endast visa teckenformat som överensstämmer med ISO 8859-1.
Övriga teckenformat visas eventuellt fel.
• Beroende på programmet som användes för att skriva kan angivna tecken visas
fel.
Skivan startar inte från början.
• Återuppta uppspelning har valts.
Tryck på OPTIONS och välj [Spela från början], tryck därefter på
• Titeln, BD/DVD-menyn visas automatiskt på TV-skärmen.
.
Systemet börjar uppspelningen
av skivan automatiskt.
• BD/DVD-spelaren har en automatisk uppspelningsfunktion.
Uppspelningen stoppas
automatiskt.
• Vissa skivor kan innehålla en automatisk paussignal. När du spelar en sådan
skiva stoppas uppspelningen vid automatisk paussignal.
En del funktioner kan inte
utföras, till exempel stopp eller
sök.
• Beroende på vilken skiva du spelar kanske du inte kan använda alla funktioner
ovan. Se bruksanvisningarna som följde med skivan.
Meddelanden visas inte på TVskärmen i det språk du önskar.
• I inställningsdisplayen väljer du önskat språk för visningen av skärmtext i
[OSD-språk] i [Systeminställningar] (sid. 86).
Språket för ljudspåret/undertext • Försök att använda BD- eller DVD-skivans meny istället för direktvalsknappen
eller vinklar kan inte ändras.
på fjärrkontrollen (sid. 41).
• Spår med flera språk/undertexter eller flera vinklar finns inte inspelade på BDeller DVD-skivan som spelas.
• Det går inte att byta språk för ljudspår/undertext eller vinklar på den här BDeller DVD-skivan.
Skivfacket öppnas inte och det
går inte att ta bort skivan även
efter att du tryckt på Z.
• Försök följande: 1 Tryck och håll ned VOLUME – och Z på enheten i mer än
5 sekunder för att öppna skivfacket. 2 Ta bort skivan. 3 Koppla ur nätkabeln
från vägguttaget, anslut den sedan igen efter några minuter.
Skivan kan inte matas ut och
”LOCKED” visas i
frontpanelens teckenfönster.
• Kontakta Sony-återförsäljaren eller ett auktoriserat Sony-serviceställe.
Systemet fungerar inte som det
ska.
• Koppla ur nätkabeln från vägguttaget, anslut den sedan igen efter några
minuter.
96SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE11add.fm]
SE_book.book Page 97 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Symptom
Åtgärd
Funktionen Kontroll för HDMI
fungerar inte.
• När inte ”HDMI” tänds i frontpanelens teckenfönster kontrollerar du HDMIanslutningen (sid. 22).
• Ställ in [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar] på [På] (sid. 86).
• Kontrollera att den anslutna komponenten är kompatibel med [Kontroll för
HDMI]-funktionen.
• Kontrollera att den anslutna komponentens nätkabel är ordentligt inkopplad.
• Kontrollera den anslutna komponentens inställning för funktionen Kontroll för
HDMI. Se komponentens medföljande bruksanvisning.
• Om du byter HDMI-anslutningen, ansluter och kopplar ur nätkabeln, eller har
ett strömavbrott, ställ in [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar] på [Av],
ställ sedan in [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar] på [På] (sid. 86).
• Mer information finns i ”Använda Kontroll för HDMI-funktionen för
”BRAVIA” Sync” (sid. 67).
Inget ljud matas ut ur systemet • Kontrollera att den anslutna TV:n är kompatibel med funktionen för systemets
och TV:n när funktionen för
ljudstyrning.
systemets ljudstyrning används. • Mer information finns i ”Använda Kontroll för HDMI-funktionen för
”BRAVIA” Sync” (sid. 67).
Det externa minnet identifieras
inte.
• Försök med följande: 1 Stäng av systemet. 2 Rikta in V-markeringen på
EXT-platsen med V markeringen på det externa minnet och sätt i det externa
minnet (endast USG1H). 3 Slå på systemet. 4 Kontrollera att EXTindikatorn tänds i frontpanelens teckenfönster.
Ett meddelande som indikerar att • Ta bort onödig data i det externa minnet (sid. 46).
lokal lagring inte har tillräckligt
med utrymme visas på skärmen.
Enheten fungerar inte och
”CHILD LOCK” visas i
frontpanelens teckenfönster när
du trycker på en knapp på
enheten.
• Inaktivera barnlåsfunktionen (sid. 75).
Systemet fungerar inte som det
ska.
• Tryck på HOME på fjärrkontrollen.
Ytterligare information
Det går inte att spela
• Försök med följande: 1 Ta bort skivan. 2 Stäng av systemet. 3 Ta bort och
bonusinnehåll eller annan data
sätt tillbaka det externa minnet (sid. 28). 4 Slå på systemet. 5 Kontrollera att
som finns på en BD-ROM-skiva. EXT-indikatorn tänds i frontpanelens teckenfönster. 6 Sätt i BD-ROM-skivan
med BonusView/BD-Live.
97SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE11add.fm]
SE_book.book Page 98 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
S-AIR-funktionen
Symptom
Åtgärd
S-AIR-anslutningen har inte
upprättats (ljudöverföringen har
inte upprättats), t.ex. gör
underordnad S-AIR-enhetens
indikator följande:
• Stängs av.
• Blinkar.
• Blir röd.
• Om du använder en annan S-AIR-huvudenhet ska den placeras minst 8 meter
från systemet.
• Bekräfta enhetens ID och den underordnade S-AIR-enhetens ID (sid. 61).
• Du utförde sammankopplingen av enheten och en annan underordnad S-AIRenhet. Utför sammankoppling av underordnad S-AIR-enheten (sid. 64).
• Enheten är sammankopplad med en annan underordnad S-AIR-enhet. För att
avbryta parning återställer du enhetens ID och den underordnade S-AIRenhetens ID (sid. 61).
• Installera S-AIR-huvudenheten och den underordnade S-AIR-enheten på
avstånd från andra trådlösa produkter.
• Sluta använda en annan trådlös produkt.
• Den underordnade S-AIR-enheten är avstängd. Se till att nätkabeln är ansluten
och sätt på den underordnade S-AIR-enheten.
Inget ljud hörs från den
underordnade S-AIR-enheten.
• Om du använder en annan S-AIR-huvudenhet ska den placeras minst 8 meter
från systemet.
• Bekräfta enhetens ID och den underordnade S-AIR-enhetens ID (sid. 61).
• Bekräfta sammankopplingsinställningen (sid. 64).
• Installera S-AIR-huvudenheten och den underordnade S-AIR-enheten närmare
varandra.
• Undvik att använda utrustning som genererar elektromagnetisk energi, som
t.ex. en mikrovågsugn.
• Installera S-AIR-huvudenheten och den underordnade S-AIR-enheten på
avstånd från andra trådlösa produkter.
• Sluta använda en annan trådlös produkt.
• Ändra ”RF CHANGE”-inställningen (sid. 66).
• Ändra S-AIR-huvudenhetens och den underordnade S-AIR-enhetens IDinställningar.
• Stäng av systemet och den underordnade S-AIR-enheten och slå sedan på dem
igen.
Det finns brus eller ljudet
hoppar.
• Om du använder en annan S-AIR-huvudenhet ska den placeras minst 8 meter
från systemet.
• Installera S-AIR-huvudenheten och den underordnade S-AIR-enheten närmare
varandra.
• Undvik att använda utrustning som genererar elektromagnetisk energi, som
t.ex. en mikrovågsugn.
• Installera S-AIR-huvudenheten och den underordnade S-AIR-enheten på
avstånd från andra trådlösa produkter.
• Sluta använda en annan trådlös produkt.
• Ändra ”RF CHANGE”-inställningen (sid. 66).
• Ändra S-AIR-huvudenhetens och den underordnade S-AIR-enhetens IDinställningar.
98SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE11add.fm]
SE_book.book Page 99 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Självdiagnosfunktion
När självdiagnosfunktionen aktiveras för att
förhindra systemet från att få fel, visas en felkod
i frontpanelens teckenfönster, eller så visas bara
utan något meddelande på hela skärmen. I
dessa fall kontrollerar du följande.
När en felkod visas i
frontpanelens teckenfönster
Felkod
Korrigerande åtgärd
Exxxx
Kontakta närmaste Sonyåterförsäljare eller lokalt
auktoriserat Sony-serviceställe och
meddela felkoden.
Ytterligare information
SYSTEM ERR Stäng av systemet och dra ut
UPDATE NG nätkabeln ur vägguttaget. Sätt sedan
tillbaka kabeln i vägguttaget och
starta systemet på nytt. Om
systemet inte fungerar normalt
kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare eller lokalt
auktoriserat Sony-serviceställe.
När bara
visas utan några
meddelanden på hela skärmen
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller
lokalt auktoriserat Sony-serviceställe.
99SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE11add.fm]
SE_book.book Page 100 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Spelbara skivor
Typ
Skivlogotyp
Egenskaper
Blu-ray Disc
Ikon
BD-ROM- och BD-RE/BD-Rskivor i BDMV- och BDAV-läge,
inklusive 8-cm skivor (med ett lager)
och DL-skivor
DVD-VIDEO
Skivor med till exempel filmer som
kan köpas eller hyras
DVD/DATA DVD
DVD+RW/DVD+R-skivor i +VRläge eller DVD-RW/DVD-R-skivor
i video- och VR-läge, inklusive 8-cm
skivor (med ett lager) och DVD+R
DL/DVD-R DL-skivor
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R-skivor som innehåller
JPEG*-bildfiler
AVCHD
TM
CD
DATA-CD
Skivor som spelats in i AVCHDformat**
Musik-CD-skivor eller CD-R/CDRW-skivor i musik-CD-format
–
CD-R/CD-RW-skivor som
innehåller JPEG-bildfiler
* JPEG-format som överensstämmer med UDF (Universal Disk Format).
** En del skivor med AVCHD-format kan inte spelas beroende på inspelningsförhållandet. Skivan med AVCHDformat kan inte spelas om den inte har stängts på rätt sätt.
Om BD-ROM-kompatibilitet
Eftersom Blu-ray Disc-specifikationerna är nya och fortsätter att utvecklas, kan en del skivor eventuellt
inte spelas beroende på skivtyp och version.
Ljudutmatningen skiljer sig beroende på källan som är ansluten till uttaget och valda ljudinställningar.
Skivor som inte kan spelas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD-skivor med kassett
DVD-RAM-skivor
HD DVD-skivor
DVD Audio-skivor
PHOTO CD-skivor
Datadelen på CD-extra
VCD/Super VCD-skivor
HD-lager på Super Audio CD-skivor
BD-ROM/DVD VIDEO-skivor med en annan regionskod (sid. 101).
100SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE11add.fm]
SE_book.book Page 101 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Uppspelning av en BD/DVD-skiva
Programvarutillverkaren kan avsiktligen ha ställt in vissa uppspelningsfunktioner på en BD/DVDskiva. Eftersom det här systemet kommer att spela en BD/DVD-skiva enligt det skivinnehåll som
programvarutillverkaren har skapat är det möjligt att vissa uppspelningsfunktioner inte är tillgängliga.
Se anvisningarna som medföljde BD/DVD-skivan.
Regionskod (endast BD-ROM/DVD VIDEO)
Ditt system har en regionskod som står tryckt på enhetens baksida och spelar endast en BD-ROM/DVD
VIDEO-skiva (endast uppspelning) märkt med samma regionskod. Detta system används för att
skydda upphovsrätter.
En DVD-VIDEO-märkt ALL kan också spelas upp på det här systemet.
Om du försöker spela upp andra DVD-VIDEO-skivor visas meddelandet [Uppspelning förbjuden pga
regionskoden.] på TV-skärmen. På vissa BD-ROM/DVD VIDEO-skivor anges eventuellt ingen
regionskod även om uppspelning av BD-ROM/DVD VIDEO-skivan begränsas av
områdesrestriktioner.
Om BD-RE/BD-R-, DVD+RW/DVD+R-, DVD-RW/DVD-R- eller CD-R/CD-RWskivor
Om skivor
Denna produkt är utformad för att spela upp skivor som följer CD-standarden (Compact Disc).
DualDiscs och vissa musikskivor som kodats med tekniker för copyrightskydd stöder inte CDstandarden (Compact Disc) och därför kanske de inte kan spelas på denna produkt.
Ytterligare information
En del BD-RE/BD-R-, DVD+RW/DVD+R-, DVD-RW/DVD-R- eller CD-R/CD-RW-skivor kan inte
spelas på detta system på grund av skivans inspelningskvalitet eller fysiska tillstånd, eller på grund av
inspelningsenhetens och redigeringsprogramvarans egenskaper. De BD-R-skivor som spelats in på en
dator kan inte spelas upp om postskriptum är inspelbara.
Det går inte att spela en CD- eller DVD-skiva om den inte har slutbehandlats på rätt sätt. Mer
information finns i inspelningsenhetens bruksanvisning som medföljde inspelningsenheten. Observera
att vissa uppspelningsfunktioner eventuellt inte fungerar med vissa DVD+RW-/DVD+R-skivor, även
om de har slutbehandlats på ett riktigt sätt. I detta fall spelar du upp skivan med normal uppspelning.
Om DVD-skivor med dubba lager
Uppspelad bild och ljud kan tillfälligt avbrytas när uppspelningen byter lager.
Om 8-cm BD-RE-skivor/8-cm BD-R-skivor
En del 8-cm BD-RE-skivor/8-cm BD-R-skivor kan inte spelas på detta system.
Om BD-RE/BD-R-skivor
Detta system stöder Ver. 2.1 BD-RE och Ver. 1.1 och 1.2 BD-R inklusive BD-R (LTH-typ) med
organiskt pigment.
101SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE11add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 102 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Ljudformat som stöds
Följande ljudformat stöds av det här systemet.
Format
LPCM 2ch
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
”BD/DVD”
a
”SAT/CABLE”
”TV”
(DIGITAL IN)
a
Funktion
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
a
a
a
a
a*
a
a
–
a
–
a
–
–
–
a: Format som stöds.
–: Format som inte stöds.
* Endast BD.
Obs!
• Tabellen ovan gäller endast om du har ställt in [BD ljudinställning] på [Direkt] (sid. 82) och [Ljudeffekt] på [Av]
(sid. 83). Om en annan inställning används kan ljudet avkodas automatiskt till ett lämpligt format, beroende på
ljudformatet.
102SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE11add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 103 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Upplösning för videoutgång
Utmatad upplösning skiljer sig beroende på [Bildutmatningsformat]-inställningen i
[Videoinställningar] (sid. 79).
Upplösningsinställning
När [Bildutmatningsformat] är inställt på
[HDMI]
VIDEO OUTuttag
COMPONENT
VIDEO OUTuttag
När [Bildutmatningsformat] är inställt på
[Komponentvideo]
HDMI OUTuttag
VIDEO OUTuttag
COMPONENT
VIDEO OUTuttag
HDMI OUTuttag
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
1080i
480i/576i
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
1080p
ingen bild
ingen bild
1080p
kan inte
väljas
kan inte
väljas
kan inte
väljas
* Skyddat innehåll på DVD-skivor matas ut med 480p/576p-upplösning.
När [Bildutmatningsformat] är inställt på [Video]
Om upplösningen för video för DIGITAL MEDIA PORT-adaptern
480i/576i-videosignaler matas ut från VIDEO OUT-uttaget oavsett inställningen för upplösning och
videosignaler matas inte ut från HDMI OUT-uttaget och COMPONENT VIDEO OUT-uttaget när
innehåll spelas upp via DIGITAL MEDIA PORT-adaptern.
Ytterligare information
480i/576i-videosignaler matas ut från VIDEO OUT eller COMPONENT VIDEO OUT-uttaget och
480p/576p-videosignaler matas ut från HDMI OUT-uttaget.
103SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE11add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 104 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Högtalarenhet
Tekniska data
Förstärkardel
Stereoläge (beräknad)
Surroundläge (referens)
108 W + 108 W (vid 3
ohm, 1 kHz, 1 % THD)
RMS-uteffekt
Främre L/främre R/mitt/
surround L/surround R*:
143 watt (per kanal vid 3
ohm, 1 kHz, 10 % THD)
Subwoofer*: 285 watt (vid
1,5 ohm, 80 Hz, 10 %
THD)
* Beroende på avkodningslägesinställningarna och
källan sänds eventuellt inget ljud ut.
Inmatning (analog)
TV (AUDIO IN)
AUDIO (AUDIO IN)
Känslighet: 450/250 mV
Impedans: 50 kohm
Känslighet: 450/250 mV
Impedans: 50 kohm
Videodelen
Antenn
Antennuttag
Mellanfrekvens
Vikt (cirka)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
Fullregister, magnetiskt
skärmad
30 mm × 60 mm, kontyp
3 ohm
380 mm × 51 mm × 68 mm
(b/h/d)
0,4 kg
Basreflexsystem med
fullregister
65 mm, kontyp
3 ohm
105 mm × 225 mm × 85
mm (b/h/d)
0,6 kg
Subwoofer (SS-WSB91)
Vikt (cirka)
Subwoofer basreflex
180 mm, kontyp
1,5 ohm
225 mm × 395 mm × 325
mm (b/h/d)
6,2 kg
Högtalare (BDV-E301)
Främre (SS-TSB95)
PAL/NTSC
Högtalarsystem
Digital synthesizer med
PLL-låsning
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (cirka)
87,5 MHz - 108,0 MHz
(steg om 50 kHz)
FM-antennsladd
75 ohm, obalanserat
10,7 MHz
Högtalare (BDV-E300)
Främre (SS-TSB93)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (cirka)
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohm
Radiodelen
FM-mottagare
Mottagningsområde
Högtalarsystem
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (cirka)
BD/DVD/CD-system
System
Mitt (SS-CTB91)
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
HDMI OUT: Typ A (19
stift)
Signalformatsystem
Vikt (cirka)
Surround (SS-TSB92)
Inmatning (Digital)
TV (OPTICAL)
Impedans: SAT/CABLE (COAXIAL)
Impedans: 75 ohm
Utsignaler
Beräknad impedans
Mått (cirka)
Diskanthögtalare: 20 mm,
kontyp
Bashögtalare: 65 mm,
kontyp
3 ohm
105 mm × 225 mm × 85
mm (b/h/d)
0,7 kg
2-vägs basreflex med 2
drivenheter
Vikt (cirka)
Basreflexsystem med
fullregister
65 mm, kontyp
3 ohm
102 mm × 163 mm × 77
mm (b/h/d)
0,52 kg
Mitt (SS-CTB92)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
Fullregister, magnetiskt
skärmad
30 mm × 60 mm, kontyp
3 ohm
380 mm × 50 mm × 64 mm
(b/h/d)
0,38 kg
Surround (SS-TSB95)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Basreflexsystem med
fullregister
65 mm, kontyp
104SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE11add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
SE_book.book Page 105 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Beräknad impedans
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
3 ohm
102 mm × 163 mm × 77
mm (b/h/d)
0,52 kg
Subwoofer (SS-WSB92)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
Subwoofer basreflex
160 mm, kontyp
1,5 ohm
220 mm × 395 mm × 325
mm (b/h/d)
5,6 kg
Högtalare (BDV-E801)
Främre (SS-TSB91)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (cirka)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
Subwoofer basreflex
180 mm, kontyp
1,5 ohm
225 mm × 395 mm × 325
mm (b/h/d)
6,2 kg
Allmänt
Strömförsörjning
Modeller för Mexiko:
120 V AC, 60 Hz
Latinamerikanska modeller:
110 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Övriga modeller:
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Effektförbrukning
På: 160 W
Standby: 0,3 W (i
energisparläge)
Utspänning/utström
(DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V/700 mA
LAN (100)
100BASE-TX-kontakt
EXT
Plats för externt minne
(För anslutning av det
externa minnet)
DC-ut: 5 V 500 mA max
Mått (cirka)
430 mm × 93 mm × 400
mm (b/h/d) inklusive
utskjutande delar
Vikt (cirka)
5,4 kg
Mitt (SS-CTB91)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
Fullregister, magnetiskt
skärmad
30 mm × 60 mm, kontyp
3 ohm
380 mm × 51 mm × 68 mm
(b/h/d)
0,4 kg
Rätten till ändringar av utförande och tekniska data
utan föregående meddelande förbehålles.
Ytterligare information
Vikt (cirka)
2-vägs basreflex med 2
drivenheter
Diskanthögtalare: 20 mm,
kontyp
Bashögtalare: 65 mm,
kontyp
3 ohm
115 mm × 640 mm × 85
mm (b/h/d) (väggmonterad
del)
295 mm × 1 190 mm × 295
mm (b/h/d) (hela
högtalaren)
1,5 kg (väggmonterad del)
3,7 kg (hela högtalaren)
Subwoofer (SS-WSB91)
Surround (SS-TSB91)
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
2-vägs basreflex med 2
drivenheter
Diskanthögtalare: 20 mm,
kontyp
Bashögtalare: 65 mm,
kontyp
3 ohm
115 mm × 640 mm × 85
mm (b/h/d) (väggmonterad
del)
295 mm × 1 190 mm × 295
mm (b/h/d) (hela
högtalaren)
1,5 kg (väggmonterad del)
3,7 kg (hela högtalaren)
105SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE11add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 106 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Lista över språkkoder
Språkets stavning överensstämmer med standarden ISO 639: 1988 (E/F).
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Ej angivet
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1345
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Barnspärr/områdeskoder
Kod
Område
Kod
Område
Kod
Område
Kod
Område
2044
2047
2057
2070
2090
2093
2115
2424
2165
2174
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Chile
Colombia
Danmark
Filippinerna
Finland
Frankrike
2200
2376
2219
2248
2238
2239
2254
2276
2079
2092
Grekland
Holland
Hong Kong
Indien
Indonesien
Irland
Italien
Japan
Kanada
Kina
2304
2333
2363
2362
2379
2390
2427
2428
2436
2489
Korea
Luxemburg
Malaysia
Mexico
Norge
Nya Zealand
Pakistan
Polen
Portugal
Ryssland
2086
2501
2149
2184
2499
2543
2528
2109
2046
Schweiz
Singapore
Spanien
Storbritannien
Sverige
Taiwan
Thailand
Tyskland
Österrike
106SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE11add.fm]
SE_book.book Page 107 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
BD-RE
Ordlista
AVCHD
* En HD-specifikation som använder 1080 effektiva
avsökningslinjer och radsprångsformat.
** En HD-specifikation som använder 720 effektiva
avsökningslinjer och progressivt format.
Barnspärr
En BD/DVD-funktion som används för att
begränsa uppspelning av skivor beroende på
tittarens ålder och i vilket land den spelas.
Begränsningen varierar mellan olika skivor.
Vissa våldsamma avsnitt kanske hoppas över
eller ersätts av andra avsnitt, eller så kan en film
vara helt förbjuden.
BD-J-applikation
BD-ROM-formatet stöder Java för interaktiva
funktioner.
”BD-J” ger leverantörer av innehåll nästan
obegränsad funktionalitet vid skapandet av
interaktiva BD-ROM-titlar.
BD-R
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) är en
inspelningsbar Blu-ray Disc som kan skrivas till
en gång och finns med samma kapacitet som BD
nedan. Eftersom innehållet kan spelas in men
inte skrivas över, kan en BD-R-skiva användas
till att arkivera viktig data eller för lagring och
distribuering av videomaterial.
BD-ROM
BD-ROM-skivor (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) är kommersiellt producerade skivor
och finns tillgängliga med samma kapacitet som
BD-skivor nedan. Förutom sedvanliga filmer
och videoinnehåll har dessa skivor förbättrade
funktioner, till exempel interaktivt innehåll,
menyfunktioner med popup-menyer, urval av
undertexter som kan visas och bildspel. Även
om en BD-ROM-skiva kan innehålla alla former
av data, innehåller de flesta BD-ROM-skivor
filmer i HD-format (high definition) för
uppspelning på Blu-ray Disc/DVD-spelare.
Blu-ray Disc (BD)
Ett skivformat som utvecklats för inspelning och
uppspelning av HD-video (high-definition) (för
HDTV etc.) och för lagring av stora mängder
data. En Blu-ray Disc med ett lager kan lagra
upp till 25 GB och en Blu-ray Disc med dubbla
lager kan lagra upp till 50 GB med data.
DCS (Digital Cinema Sound)
I samverkan med Sony Pictures Entertainment,
har Sony mätt ljudmiljön i sina studior och
integrerat data från mätningen med Sonys DSPteknik (Digital Signal Processor) för att utveckla
ett ”Digital Cinema Sound”. ”Digital Cinema
Sound” simulerar i en hemmiljö en idealisk
bioljudsmiljö baserat på filmregissörens
preferenser.
Ytterligare information
AVCHD-formatet är ett HD-format (highdefinition) för digitala videokameror som
används för att spela in SD (standard definition)eller HD (high definition)-signaler som antingen
följer 1080i-specifikationerna* eller 720pspecifikationerna** på DVD-skivor, med hjälp
av kodningsteknik för datakomprimering med
hög verkningsgrad. MPEG-4 AVC/H.264formatet har antagits för komprimering av
videodata, och Dolby Digital- eller Linear PCMsystemet används för komprimering av ljuddata.
Med MPEG-4 AVC/H.264-formatet går det att
komprimera bilder med högre verkningsgran än
med konventionella bildkomprimeringsformat.
Med MPEG-4 AVC/H.264-formatet går det att
spela in en HD-videosignal (high definition)
som tagits med en digital videokamera på DVDskivor, på samma sätt som för en SD-TV-signal
(standard definition).
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) är en
inspelningsbar Blu-ray Disc som kan skrivas till
flera gånger och finns med samma kapacitet som
BD nedan. Med egenskapen att spela in flera
gånger är den praktisk att använda för
omfattande redigering och time-shiftingprogram.
Digital Cinema Auto Calibration
Digital Cinema Auto Calibration utvecklades av
Sony för att automatiskt mäta och justera
högtalarinställningarna till din lyssningsmiljön
på kort tid.
107SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE11add.fm]
SE_book.book Page 108 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Dolby Digital
Dolby TrueHD
Detta ljudformat för biografer är mera avancerat
än Dolby Surround Pro Logic. I det här formatet
skickas surround-högtalarnas utgående
stereoljud med expanderat frekvensområde och
subwoofer-kanal för djup bas, var för sig. Det
här formatet kallas även ”5.1” eftersom
subwoofer-kanalen räknas som 0,1-kanals (då
den bara är i funktion när det krävs djupa
baseffekter). Alla sex kanaler i detta format
spelas in separat för att ge den bästa
kanalsepareringen. Eftersom dessutom alla
signaler bearbetas digitalt, blir
signalförsämringen mindre.
Dolby TrueHD är en förlustfri kodningsteknik
som stöder upp till 8 kanaler med flerkanaligt
surroundljud för nästa generationens optiska
skivor. Det återgivna ljudet är troget den
ursprungliga källan bit för bit.
Dolby Digital Plus
Utvecklades som en förlängning till Dolby
Digital, ljudkodningstekniken stöder 7.1
flerkanaligt surroundljud.
DTS
Digital ljudkomprimeringsteknik som
utvecklats av DTS, Inc. Denna teknik kan
användas för 5.1-kanals surroundljud. Formatet
består av en bakre stereokanal och det finns en
diskret subwoofer-kanal i detta format. DTS ger
samma diskreta 5.1-kanaler med digitalt
högkvalitetsljud. Systemet ger utmärkt
kanalseparering eftersom all kanalinformation
spelas in diskret och bearbetas digitalt.
DTS-HD High Resolution Audio
Från 2-kanaliga källor skapar Dolby Pro Logic
II fem utkanaler med full bandbredd. Det görs
med en avancerad matrisavkodning, som
mycket rent extraherar den ursprungliga
inspelningens ljudbild utan att ljudet förändras.
Utvecklades som en förlängning till DTS Digital
Surround-format. Det stöder en maximal
samplingsfrekvens på 96 kHz och 7.1 flerkanals
surround.
DTS-HD High Resolution Audio har en
maximal överföringshastighet på 6 Mbit/s, med
förlustgivande komprimering (Lossy).
x Filmläge
DTS-HD Master Audio
Filmläget är avsett för TV-program i stereo och
för program som kodats med Dolby Surround.
Resultatet blir en förbättrad tydlighet i
ljudbilden, som gör att den kommer ganska nära
den kvalitet som ljud med separata 5.1-kanaler
har.
DTS-HD Master Audio har en maximal
överföringshastighet på 24,5 Mbit/s och
använder förlustfri komprimering (Lossless),
och DTS-HD Master Audio motsvarar en
maximal samplingsfrekvens på 192 kHz, och
maximalt 7.1-kanaler.
x Musikläge
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
Dolby Pro Logic II
Musikläget är avsett för musik som spelats in i
stereo och ger en ljudbild med påtagligt djup och
stor bredd.
Dolby Surround Pro Logic
Som en metod att avkoda Dolby Surround,
producerar Dolby Surround Pro Logic fyra
kanaler från 2-kanaligt ljud. Jämfört med
tidigare Dolby Surround-system, återger Dolby
Surround Pro Logic panorering från vänster till
höger mer naturligt och lokaliserar ljudet mer
precist. Om du vill kunna dra full fördel av
Dolby Surround Pro Logic, bör du ha ett par
surround-högtalare och en mitthögtalare.
Surround-högtalarna sänder enkanaligt ljud.
HDMI är ett gränssnitt som understöder både
video och ljud via en enda digital förbindelse
som gör att du kan visa och lyssna på digitala
bilder och ljud med hög kvalitet. HDMIspecifikationen understöder HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) som är en
teknologi för kopieringsskydd med
kodningsteknik för digitala videosignaler.
LTH (Low to High)
LTH är ett inspelningssystem som stöder BD-R
med organiskt pigment.
108SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE11add.fm]
SE_book.book Page 109 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
PhotoTV HD
”PhotoTV HD” medger detaljrika bilder och
fotolika framställningar med subtil textur och
nyansrika färger. Genom att ansluta enheter som
är kompatibla med Sony ”PhotoTV HD” med en
HDMI-kabel, kan en ny värld av foton upplevas
med spännande Full HD-kvalitet. Till exempel,
den utsökta texturen av människohud, blommor,
sand och vågor kan nu visas på en stor skärm i
vacker fotoliknande kvalitet.
Popup-meny
En förbättrad menyfunktion tillgänglig på BDROM-skivor. Popup-menyn visas när du trycker
på POP UP/MENU under uppspelning och kan
användas medan uppspelning pågår.
Progressivt format
(sekvensavsökning)
Radsprångsformat
(Radsprångsavsökning)
Radsprångsformatet är standardmetoden för
NTSC för att visa TV-bilder med 30 bildrutor
per sekund. Varje bildruta avsöks två gånger växelvis mellan jämna avsökningslinjer och
därefter ojämna avsökninglinjer, 60 gånger per
sekund.
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio
frequency)
På senare tid har BD/DVD-media, digitala
utsändningar, och andra högkvalitativa media
sett en snabb spridning.
För att säkerställa att de subtila nyanserna hos
dessa högkvalitativa medier överförs utan
förvrängning har Sony utvecklat en teknik
kallad ”S-AIR” för radioöverföring av digitala
ljudsignaler utan komprimering och har
införlivat denna teknik i EZW-RT10/EZWRT10A/EZW-T100.
Den här tekniken överför digitala ljudsignaler
utan komprimering med hjälp av 2,4 GHzbandområde på ISM-band (Industrial,
Scientific, and Medical band), till exempel
trådlös LAN och Bluetooth-applikationer.
x.v.Colour
x.v.Colour är en vanlig term för xvYCCstandarden som föreslagits av Sony.
xvYCC är en internationell standard för
färgrymd i video.
Denna standard ger ett bredare färgområde än
den sändningsstandard som nu används.
24p True Cinema
Filmer som tagits med en filmkamera har 24
bildrutor per sekund.
Eftersom konventionella TV-apparater (både
CRT och platta) visar bildrutor med intervall på
antingen 1/60 eller 1/50 sekund, visas inte 24
bildrutor med jämn hastighet.
Vid anslutning till en TV med möjlighet att visa
24 bildrutor/sekund, visar spelaren varje
bildruta med intervall på 1/24 sekund – samma
intervall som det togs med filmkameran och
därigenom återges exakt den ursprungliga
filmbilden.
Ytterligare information
I motsats till radsprångsformat kan det
progressiva formatet återge 50 - 60 bildrutor per
sekund genom att återge alla avsökningslinjer
(525 linjer för NTSC-system). Den totala
bildkvaliteten ökar och stillbilder, text och
horisontella linjer blir skarpare. Detta format är
kompatibelt med 525 eller 625 progressivt
format.
masterpage:Right
specdef v20070110
109SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE_IX.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
SE_book.book Page 110 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
Sakregister
Numeriska data
24p True Cinema 109
A
A/V SYNC 45
Autom. kalibrering 69, 83
Automatisk
informationsvisning 86
AVCHD 100, 107
B
Bakpanel 14
Barnlås 75
BARNSPÄRR 107
Barnspärr 39
BD ljudinställning 82
BD/DVD-meny 83
BD/DVDuppspelningsinställningar 83
BDAV 100
BD-barnspärr 83
BD-data 46
BD-Internetanslutning 85
BD-Live 45
BDMV 100
BD-R 107
BD-RE 107
Bildspelshastighet 85
Bildutmatningsformat 80
Bioomvandlingsläge 80
Blu-ray Disc 107
C
CD 46, 100
D
D. C. A. C. (Digital Cinema
Auto Calibration) 69, 107
DEMO 76
DIGITAL MEDIA PORT 59
DIMMER 75
Direkt återuppspelning 39
Direktsökning 39
Dolby Digital 51, 108
Dolby Digital Plus 108
Dolby Pro Logic II 108
Dolby Surround Pro Logic 108
Dolby TrueHD 108
DTS 51, 108
DTS-HD 108
DVD 38, 100
DVD-barnspärr 84
DVD-bildförhållande 79
DYNAMIC BASS 52
Dämpa - AUDIO 82
Dämpa - TV 82
O
E
PAIRING 64
Pausläge 81
PhotoTV HD 49, 109
POP UP/MENU 41
Progressivt format 109
Enkel inställning 31, 89
F
Fjärrkontroll 9
FM MODE 54
Fotoinställningar 85
Frontpanel 12
Frontpanelens teckenfönster 13
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 81
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 108
HDMI-inställningar 86
Högtalarinställningar 71, 83
Anslutning 71
Avstånd 71
Nivå 72
I
Internetinställningar 87
K
Kontroll för HDMI 40, 67, 86
L
Lista över språkkoder 106
Ljud 83
Ljuddynamikkontroll 82
Ljudeffekt 82
Ljudinställningar 82
LTH 108
Lösenord 84
M
Multiplexsändningsljud 52
N
NAME IN 57
NIGHT 53
Nätverksinställningar 87
Nätverksuppdatering 78
OPTIONS 48
OSD-språk 86
P
R
Radsprångsformat 109
RDS 58
Regionskod 101
Regionskod för barnspärr 84
RF CHANGE 66
S
S-AIR 4, 60, 109
S-AIR ID 61
S-AIR-mottagare 60
S-AIR ID 61, 65
S-AIR MODE 62
S-AIR STBY 63
Skivlås 40
Skärmformat 79
Skärmsläckare 86
SLEEP 74
SLEEP MENU 74
Spelbara skivor 100
Standbyläge 86
Surround-förstärkare 60
System för uppspelning med en
knapptryckning 40
SYSTEM MENU 35, 36, 45,
53, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 74,
75, 76
Systeminformation 87
T
Testton 72
Textning 83
TONE 53
TV-typ 79
U
Uppdatering 78
Uppspeln.lager för hybridskivor
85
110SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
filename[E:\#Sagyou\06 Jun\0603\850647S_BDVE300E301E801_SE\4147233811\4147233811BDVE300E301E801\SE_IX.fm]
SE_book.book Page 111 Wednesday, June 3, 2009 1:28 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
V
Videoinställningar 79
Vinkel 40
X
x.v.Colour 81, 109
Å
Återställning 89
Återuppta uppspelningen 41
111SE
model name [BDV-E300 / E301 / E801]
[4-147-233-81(1)]
Download PDF

advertising