Sony | BDV-Z7 | Sony BDV-Z7 Bruksanvisning

4-136-891-71(1)
BD/DVD Home Theatre System
Bruksanvisning
Denna spelares mjukvara kan komma att uppdateras i framtiden. För närmare
detaljer om tillgängliga uppdateringar, se: http://support.sony-europe.com
BDV-Z7
(1)
© 2009 Sony Corporation
Sony Corporation Printed in Malaysia
VARNING
Installera inte spelaren där den blir innesluten, t.ex. i en
bokhylla eller en inbyggnadslåda.
För att minska risken för eldsvåda ska du inte täcka
över ventilationsöppningar på apparaten med
tidningar, dukar, draperier m.m. Placera inte föremål
med öppna lågor som till exempel tända stearinljus på
apparaten.
För att minska risken för brand eller elektriska stötar
ska du inte utsätta apparaten för dropp eller stänk och
placera inga vätskefyllda föremål, som till exempel
vaser, på apparaten.
Utsätt inte batterier eller apparater med inbyggda
batterier för extrem värme som till exempel solsken,
brand eller liknande.
Endast för användning inomhus.
VARNING!
Om du använder optiska instrument med den här
produkten kan det öka risken för ögonskador. Eftersom
laserstrålen som används i detta BD/DVD Home
Theatre System är skadlig för ögonen, ska du inte
försöka ta isär höljet.
Överlåt servicearbeten till kvalificerad personal.
Denna etikett är placerad på kåpan som skyddar lasern
inuti kontrollenhetens hölje.
Den här apparaten
klassas som en
LASERAPPARAT AV
KLASS 1. Denna etikett
är placerad på kåpan
som skyddar lasern inuti
kontrollenhetens hölje.
Om kontrollenheten
• Etiketten sitter på undersidan.
2SE
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen
och andra Europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Avfallsinstruktion
rörande förbrukade
batterier (gäller i EU och
andra europiska länder
med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på förpackningen
betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol
användas i kombination med en kemisk symbol. Den
kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb)
läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005%
kvicksilver eller 0,004% bly. Med att sörja för att dessa
batterier blir kastade på ett riktigt sätt kommer du att
bidra till att skydda miljön och människors hälsa från
potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat
blivit orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning
av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda
eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning
av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en
auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att
batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter när det är
förbrukat. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet
om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna
batteriet på en återvinningsstation för förbrukade
batterier. För mer detaljerad information rörande
korrekt avfallshantering av denna produkt eller
batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din
avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
Att observera för kunder: Följande information är
endast tillämplig för utrustning som sålts i länder där
EU-direktiv tillämpas.
Tillverkare av denna product är Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och produkt
säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och
garanti ärenden, var vänlig att titta I separat service och
garanti dokument.
Försiktighetsåtgärder
Denna enhet har testats och överensstämmer med de
begränsningar som finns i EMC-direktivet om att
använda en anslutningskabel kortare än 3 meter.
Strömkällor
• Systemet är inte bortkopplat från strömkällan
(elnätet) så länge kontakten sitter i ett vägguttag, även
om du stängt av själva systemet.
• Anslut enheten till ett lättillgängligt nätuttag,
eftersom huvudkontakten används för att bryta
strömmen till enheten. Om du noterar något som inte
är normalt med enheten, ska huvudkontakten
omedelbart dras ut ur nätuttaget.
Upphovsrätter och varumärken
• I denna produkt ingår teknik för copyrightskydd som
omfattas av patent i USA och annan immateriell
egendomsrätt.
Användning av denna teknik för skydd av
upphovsrätt måste auktoriseras av Macrovision och
gäller för användning i hemmet och andra begränsade
visningsmiljöer såvida inte något annat uttryckligen
tillåts av Macrovision.
Baklängeskonstruktion och nedmontering är
förbjuden.
• Detta system använder teknologin Dolby* Digital
och DTS** Digital Surround System.
* Tillverkad under licens från Dolby
Laboratories.
Dolby och symbolen med dubbla D:n är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
** Tillverkad på licens under USA-patent nr:
5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762;
6 226 616; 6 487 535; 7 392 195; 7 272 567;
7 333 929; 7 212 872 och andra utfärdade och
ansökta patent i USA och övriga länder. DTS är
ett registrerat varumärke och DTSlogotyperna, -symbolen, DTS-HD och DTSHD Master Audio | Essential är varumärken
som tillhör DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc.
Med ensamrätt.
• Det här systemet använder High-Definition
Multimedia Interface-teknik (HDMITM).
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken för HDMI Licensing LLC.
• Java och alla Java-baserade varumärken och
logotyper är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc.
• ”BD-Live” och ”BonusView” är varumärken som
tillhör Blu-ray Disc Association.
• ”Blu-ray Disc” är ett varumärke.
• Logotyperna ”Blu-ray Disc”, ”DVD+RW”,
”DVD-RW”, ”DVD+R”, ”DVD-R”, ”DVD VIDEO”
och ”CD” är varumärken.
• ”BRAVIA” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
• ”AVCHD” och logotypen ”AVCHD” är varumärken
som tillhör Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
och Sony Corporation.
• , ”XMB” och ”xross media bar” är varumärken
som tillhör Sony Corporation och Sony Computer
Entertainment Inc.
• ”PLAYSTATION” är ett varumärke som tillhör Sony
Computer Entertainment Inc.
• ”x.v.Colour” och logotypen ”x.v.Colour” är
varumärken som tillhör Sony Corporation.
• ”PhotoTV HD” och logotypen ”PhotoTV HD” är
varumärken som tillhör Sony Corporation.
• Övriga system och produktnamn är generellt
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
respektive tillverkare. ™ och ® är inte angivna i detta
dokument.
3SE
Om denna
bruksanvisning
• Den här bruksanvisningen beskriver
fjärrkontrollens användning. Du kan också
använda kontrollerna på enheten om de har
samma eller liknande namn som de på
fjärrkontrollen.
• Ikoner, till exempel
, som finns längst
upp vid varje förklaring anger vilken typ av
media som kan användas med funktionen som
förklaras.
Mer information finns i ”Spelbara skivor”
(sid. 88).
• I denna handbok används ”skiva” generellt för
BD-, DVD- och CD-skivor om inget annat
anges i texten eller bilderna.
• Vad som visas i kontrollmenyalteranativ
varierar beroende på området.
• Standardinställningen är understruken.
4SE
Innehållsförteckning
Om denna bruksanvisning....................... 4
Uppackning ............................................. 6
Register över delar och kontroller........... 8
Komma igång
Steg 1: Installera systemet .......... 14
Steg 2: Ansluta systemet............. 17
Steg 3: Genomföra Enkel
inställning................................ 29
Steg 4: Välja källan ....................... 32
Steg 5: Lyssna på
surroundljudeffekt .................. 33
Uppspelning
Spela upp en BD/DVD-skiva................ 35
Uppleva BonusView/BD-Live.............. 43
Spela en CD-skiva................................. 44
Spela upp fotofiler................................. 45
Ljudjusteringar
Välja en effekt som passar källan ......... 48
Välja ljudformat, ljudspår på flera språk
eller kanal ....................................... 49
Lyssna på multiplexsändningsljud ........50
Använda ljudeffekter ............................ 50
Tuner
Lyssna på radio .....................................52
Använda RDS (Radio Data System)..... 56
Inställningar och justeringar
Använda inställningsdisplayen ............. 66
[Nätverksuppdatering] .......................... 67
[Videoinställningar].............................. 68
[Ljudinställningar] ................................ 71
[BD/DVDuppspelningsinställningar] ............. 72
[Fotoinställningar] ................................ 74
[HDMI-inställningar]............................ 74
[Systeminställningar]............................ 75
[Nätverksinställningar] ......................... 76
[Enkel inställning] ................................ 77
[Återställning]....................................... 78
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder ............................ 79
Om skivor ............................................. 80
Felsökning ............................................ 81
Självdiagnosfunktion ............................ 87
Spelbara skivor ..................................... 88
Ljudformat som stöds ........................... 90
Upplösning för videoutgång ................. 91
Tekniska data........................................ 92
Lista över språkkoder ........................... 93
Ordlista ................................................. 94
Sakregister ............................................ 96
Extern ljudenhet
Använda DIGITAL MEDIA PORTadaptern .......................................... 57
Andra åtgärder
Använda för Kontroll för HDMIfunktionen för ”BRAVIA” Sync .... 58
Ställa in högtalarna ............................... 60
Styra TV:n med den medföljande
fjärrkontrollen ................................. 62
Använda sovtimern ............................... 63
Använda släckningsfunktionen ............. 64
Ändra ljustyp för lysdiod ...................... 64
Inaktivera knapparna på
kontrollenheten ............................... 65
5SE
Uppackning
• Kontrollenhet (1)
• Högtalarkablar (2, vit/röd)
• Bruksanvisning (det här häftet)
• Anslutning av högtalare och
TV
• Software Licence
Information
• Främre högtalare (2)
• Videokabel (1)
För modeller till
Storbritannien
• DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20) (1)
• Fjärrkontroll (1)
• Subwoofer (1)
• R6-batterier (storlek AA)
(2)
• Rengöringsduk (1)
• FM-antennsladd (1)
eller
6SE
• Bruksanvisning för
DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20)
Förbereda fjärrkontrollen
Sätta in batterier i fjärrkontrollen
Sätt i två R6-batterier (storlek AA) (medföljer) genom att matcha 3 och # på batterierna med märkena
i batterifacket.
Obs!
• Lägg inte fjärrkontrollen på en mycket varm eller fuktig plats.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett gammalt.
• Det får inte finnas något främmande föremål i fjärrkontrollens hölje, så var noggrann när du byter batterier.
• Om du inte har för avsikt att använda fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ut batterierna för att undvika att
de skadas p.g.a. batteriläckage och korrosion.
7SE
A THEATRE (sid. 59)
Register över delar och
kontroller
Byter automatiskt till optimalt videoläge för
filmvisning.
ONE-TOUCH PLAY (sid. 35, 59)
Genom att trycka på knappen, startar TV:n
och ställs in för BD/DVD-inmatningsläge,
och systemet börjar automatiskt att spela
upp en skiva.
Mer information finns på de sidor som anges
inom parentes.
Fjärrkontroll
TV "/1 (på/standby) (sid. 62)
Slår på TV:n eller ställer den i standbyläge.
"/1 (på/standby) (sid. 28, 29, 35, 52)
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
Slår på systemet eller ställer det i
standbyläge.
1
BRAVIA Sync
DYNAMIC
SLEEP NIGHT BASS
TV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
CLEAR
DIGITAL
2
B SLEEP (sid. 63)
Ställer in sovtimern.
NIGHT (sid. 50)
3
Aktiverar funktionen för nattläge.
DYNAMIC BASS (sid. 50)
TIME
ANALOG
SYSTEM
MENU
Förstärker basfrekvenser.
4
TV (sid. 62)
D.TUNING
5
OP
M EN U
UP /
TOP
ME
N
P
U
Ändrar fjärrkontrollens TV-funktionsläge.
C Nummerknappar (sid. 35, 53, 62)
DISPLAY
Anger titel-/kapitelnummer,
radiofrekvenser m.m.
RET
OP
T
TO IO N S
OL
S
6
UR
N
CLEAR (sid. 40, 55)
HOME
FUNCTION
Rensar inmatningsfältet.
SOUND MODE
7
PRESET
REPLAY ADVANCE PRESET
TUNING
TUNING
/ (text) (sid. 62)
Tar fram text.
8
TIME (sid. 40)
SCENE SEARCH
Visar spelad tid/kvarvarande speltid i
frontpanelens teckenfönster.
PROG
9
- (sid. 62)
- används till att välja ett kanalnummer
som är högre än 10.
DISPLAY
Knapparna nummer 5,
/DIGITAL, PROG
+ och N har en upphöjd punkt som kan kännas
med fingret. Använd punkten som referens när
du använder fjärrkontrollen.
•
•
8SE
: För systemfunktioner
: För TV-funktioner
(Mer information finns under ”Styra TV:n
med den medföljande fjärrkontrollen”
(sid. 62).)
D
(ljud) (sid. 49, 50)
Väljer ljudformatet/spåret.
(undertext) (sid. 38)
Väljer språk för undertext när undertexter
har spelats in på flera språk på en BDROM/DVD VIDEO-skiva.
D.TUNING (sid. 53)
Väljer radiofrekvenserna.
(vinkel) (sid. 38)
Byter till andra visningsvinklar om flera
vinklar har spelats in på en BD-ROM/DVD
VIDEO-skiva.
(guide) (sid. 62)
Visar EPG (Electronic Programme Guide).
TOOLS (sid. 62)
Visar funktionsmenyn för den aktuella
visningen.
G FUNCTION (sid. 32, 35, 44, 45, 52, 57)
SYSTEM MENU (sid. 33, 42, 50, 55, 63,
64)
Väljer uppspelningskällan.
Tar fram systemmenyn.
SOUND MODE (sid. 48)
DIGITAL (sid. 62)
Väljer ett passande ljudläge för filmer eller
musik etc.
Växlar till digitalt läge.
ANALOG (sid. 62)
Växlar till analogt läge.
(bredbild) (sid. 62)
Ändrar bildformatet för den anslutna TV:n.
E Färgknappar (röd/grön/gul/blå)
(sid. 52, 76)
Snabbvalsknappar för att välja alternativ på
BD-menyer (kan även användas för
interaktiva Java-funktioner på BD-skivor).
F TOP MENU (sid. 39)
Öppnar eller stänger toppmenyn på
BD- eller DVD-skivor.
DISPLAY (sid. 40)
Visar uppspelningsinformation på TVskärmen.
POP UP/MENU (sid. 39)
Öppnar eller stänger popup-menyn på BDROM-skivor eller menyn på DVD-skivor.
OPTIONS (sid. 35, 44, 45, 52)
Visar alternativmenyn på TV-skärmen.
HOME (sid. 29, 35, 44, 45, 52, 66)
Öppnar eller stänger systemets startmeny.
RETURN (sid. 62, 76)
Återgår till föregående visning.
C/X/x/c (sid. 29, 33, 35, 42, 44, 45, 50,
52, 55, 63, 64, 66)
Flyttar markeringen till ett visat alternativ.
(ENTER) (sid. 29, 33, 35, 42, 44, 45,
50, 52, 55, 63, 64, 66)
Bekräftar det valda alternativet.
H ./> (föregående/nästa) (sid. 35,
44, 45)
Går till föregående eller nästa kapitel, spår
eller fil. Tryck två gånger på . för att gå
till föregående spår.
PRESET +/– (sid. 52)
Väljer en förinställd radiostation.
REPLAY/ADVANCE (sid. 35)
Spelar om avsnittet/snabbspolar kort ett
avsnitt framåt.
m/M (snabbspolar bakåt/framåt)
(sid. 35, 44)
Snabbspolar skivan bakåt/framåt när du
trycker på knappen under uppspelning.
Varje gång du trycker på knappen ändras
sökhastigheten.
För att återta normal hastighet trycker du på
N.
TUNING +/– (sid. 52)
Söker efter radiostationer.
N (uppspelning) (sid. 35, 44, 45)
Startar eller startar om uppspelning.
Spelar upp ett bildspel om en skiva med
JPEG-bildfiler sätts i.
X (paus) (sid. 35, 44, 45)
Pausar eller startar om uppspelning.
x (stopp) (sid. 35, 44, 45)
Stoppar uppspelning och lagrar
stoppunkten (återupptagningspunkten).
Återupptagningspunkten för en titel eller ett
spår är den sista punkten som du spelade
eller det sista fotografiet i en fotomapp.
9SE
SCENE SEARCH (sid. 39)
Växlar till läget för avsnittssökning vilket
gör att du snabbt kan flytta mellan avsnitt i
den titel som spelas upp.
I
(ljudavstängning) (sid. 35, 44, 62)
Stänger tillfälligt av ljudet.
2 (volym) +/– (sid. 35, 62)
Justerar volymen.
PROG +/– (sid. 62)
Väljer kanaler uppåt eller nedåt.
c/C (sid. 62)
När du har tryckt på /, kan du välja nästa
(c) eller föregående (C) textsida.
t/
(TV-ingång) (sid. 62)
Växlar TV:ns insignalkälla mellan TV:n
och andra insignalkällor.
DISPLAY (sid. 52)
Ändrar radioinformationen i frontpanelens
teckenfönster mellan radiofrekvens och
stationsnamn.
/
(info./visa text) (sid. 62)
Visar informationen.
10SE
Kontrollenhet
Vy ovanifrån
Med främre höljet stängt
FUNCTION
VOL
FUNCTION
VOL
Med främre höljet öppet
A "/1 (på/standby) (sid. 35)
Startar systemet eller ställer det i
standbyläge.
B Z (öppna/stäng)
Öppnar eller stänger skivfacket.
C Lysdiod (sid. 64)
D Lysdiod logotyp (sid. 64)
E Skivfack (sid. 35)
F
(fjärrsensor) (sid. 7)
G Frontpanelens teckenfönster
H Uppspelningsknappar (sid. 35)
x (stopp)
Stoppar uppspelning och lagrar
stoppunkten (återupptagningspunkten).
Återupptagningspunkten för en titel eller ett
spår är den sista punkten som du spelade
eller det sista fotografiet i en fotomapp.
FUNCTION
Väljer uppspelningskällan.
VOL +/–
Justerar systemets volym.
I Skyddsindikator (sid. 81)
Lyser rött när ett strömfel etc. identifieras.
N (uppspelning)
Startar eller startar om uppspelning.
Spelar upp ett bildspel om en skiva med
JPEG-bildfiler sätts i.
11SE
Frontpanelens teckenfönster
Om indikationerna i frontpanelens teckenfönster
SLEEP
TUNED MONO
STEREO
EXT
HDMI
HD
24P
2CH MUTING
BASS
NIGHT
WIDE STAGE
A Tänds när systemet använder
nätverket.
J Tänds vid utmatning av 1920 × 1080p/
24 Hz-videosignaler.
B Blinkar när sovtimern är inställd.
(sid.63)
K 2CH: Tänds under uppspelning i ”2CH
STEREO”.
C Tänds när en station tas emot. (Endast
radio) (sid. 52)
L Tänds när systemets ljud är avstängt.
(sid. 35, 44)
D Tänds när [FM-läge] är inställt till
[Mono]. (Endast radio) (sid. 52)
M Tänds när DYNAMIC BASS-funktionen
är aktiverad. (sid. 50)
E Tänds när stereoljud tas emot. (Endast
radio) (sid. 52)
N Tänds när nattläget är aktiverat.
(sid. 50)
F Tänds vid utmatning av en videosignal
med färgsystemet NTSC.
O WIDE STAGE: Tänds under
uppspelning med surroundeffekt
”WIDE STAGE”.
G Tänds om externt minne identifieras.
(sid. 26)
H Tänds när HDMI OUT-uttaget är korrekt
anslutet till en enhet som är anpassad
till HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection) med HDMI- eller
DVI-ingång (Digital Visual Interface).
I Tänds vid utmatning av 720p/1080i/
1080p-videosignaler från HDMI OUTuttaget eller vid utmatning av 720p/
1080i-videosignaler från COMPONENT
VIDEO OUT-uttagen.
12SE
NTSC
P Tänds när en skiva sätts in.
Q Visar systemets status som t. ex.
kapitel, titel, spårnummer,
tidsinformation, radiofrekvens,
uppspelningsstatus etc.
R Visar systemets uppspelningsstatus.
Kontrollenhetens baksida
EXT
COMPONENT VIDEO OUT
DC5V
0.5A MAX
Y
PB/CB
PR/CR
HDMI
OUT
DC5V
0.7A MAX
LAN(100)
A EXT-plats (sid. 26)
B COMPONENT VIDEO OUT-uttag
(sid. 20)
C ANTENNA (FM 75Ω COAXIAL)-uttag
(sid. 25)
D DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)-uttag
(sid. 23)
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
COAXIAL
TV
SAT/CABLE
VIDEO
OUT
R AUDIO IN
AUDIO
L
FM75
COAXIAL
ANTENNA
DMPORT
G SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)
-uttag (sid. 23)
H TV (DIGITAL IN OPTICAL)-uttag
(sid. 22)
I Ventilationsöppningar
J HDMI OUT-uttag (sid. 20)
K LAN (100)-kontakt (sid. 27)
E AUDIO (AUDIO IN L/R)-uttag (sid. 23)
F VIDEO OUT-uttag (sid. 20)
Subwoofer
SYSTEM CONTROL
ONLY FOR HCD-Z7
SPEAKER
IMPEDANCE USE 4
FRONT R
FRONT L
A Ventilationsöppningar
B SYSTEM CONTROL-uttag (sid. 18)
C SPEAKER R-uttag (sid. 19)
D SPEAKER L-uttag (sid. 19)
13SE
Komma igång
Komma igång
Steg 1: Installera systemet
Placera högtalarna
För att få bästa ljud ska alla högtalare placeras på samma avstånd från lyssningspositionen (A).
Placera systemet som bilden nedan visar.
A Vänster, främre högtalare (L)
B Höger, främre högtalare (R)
C Subwoofer
D Kontrollenhet
B
A
D
A
C
A
Obs!
• Var försiktig när du placerar högtalarna eller högtalarstativen med högtalarna monterade på ett ytbehandlat golv
(vaxat, oljat, polerat eller liknande) eftersom golvet kan få fläckar eller missfärgas.
• Luta dig inte emot högtalaren, och häng inte på den eftersom den kan välta omkull.
• Det kan uppstå störningar i bilden på TV-skärmen när subwoofern placeras på ett visst sätt. Placera då subwoofern
längre bort från TV:n.
• Blockera inte ventilationsöppningarna på kontrollenheten och subwoofern.
• Placera de båda främre högtalarna med samma avstånd mellan varandra som till lyssningspositionen (för att skapa
en likformig triangel).
• De främre högtalarna skall placeras minst 0,6 m från varandra.
• Placera de främre högtalarna framför TV:n. Se till att det inte finns några hinder framför högtalarna.
Montering av de främre högtalarna
Ett justerbart stativ finns inuti högtalarens undre del.
Vrid det justerbara stativet 90° eller 180° när högtalaren monteras för att hindra den från att välta.
14SE
Välj vinkel efter egna önskemål.
Montering av högtalarna vertikalt
90°
Komma igång
När högtalarna monteras i samma
vinkel som kontrollenheten
180°
Obs!
• De båda främre högtalarna skall peka rakt framåt. Montera inte högtalarna vinklade.
Fel
Rätt
Om hantering av subwoofern
Placera inte handen i öppningarna på subwoofern när du lyfter den. Högtalarens drivenhet kan skadas.
Håll i botten på subwoofern när du lyfter den.
Subwoofer
Öppningar
Tips
• Subwoofern bör placeras på ett hårt golv.
• Du kan även placera subwoofern på endera sidan, vänd mot lyssningspositionen.
Om högtalarna monteras på väggen
Varning!
• Kontakta ett byggvaruhus eller en installatör beträffande väggmaterialet och vilka skruvar du behöver.
• Använd skruvar som är lämpliga för väggmaterialet och väggens hårdhet. Skruvarna bör inte fästas direkt i
gipsväggar eftersom dessa är särskilt ömtåliga. Fäst dem istället i en balk som sedan fästs i väggen. Installera
högtalarna på en lodrät och plan vägg på den plats där förstärkningen har fästs.
• Sony åtar sig inte ansvaret för olyckor eller skador som orsakats av felaktig montering, svaga väggar eller felaktigt
installerade skruvar, naturkatastrofer etc.
15SE
Kontrollera så att det justerbara stativet har placerats tillbaka i högtalarens undre del
innan högtalaren monteras på väggen.
Komma igång
1
Justerbart stativ
2
Anslut högtalarkabeln till högtalaren.
Kontrollera att högtalarkabeln har anslutits till de rätta uttagen på högtalarna: högtalarkabeln med
färgat hölje till 3, och högtalarkabeln utan färgat hölje till #.
Färgat hölje
Vänster, främre högtalare (L): Vit
Höger, främre högtalare (R): Röd
3
Se till att ha skruvar (medföljer ej) som passar i hålet på baksidan av varje högtalare. Se
bilderna nedan.
Hål på högtalarens baksida
5 mm
10 mm
4
Fäst skruvarna i väggen.
5 till 7 mm
5
Häng högtalarna på skruvarna.
Högtalarens baksida
16SE
Steg 2: Ansluta systemet
Komma igång
Anslut inte subwooferns nätkabel till ett vägguttag innan alla övriga anslutningar har gjorts.
Subwooferns undersida
SYSTEM CONTROL
ONLY FOR HCD-Z7
SPEAKER
IMPEDANCE USE 4
FRONT R
FRONT L
Vänster, främre
högtalare (L)
Subwoofer
Höger, främre
högtalare (R)
Nätkabel
Kontakt
FM-antennsladd
FUNCTION
VOL
Kontrollenhet
Videobandspelare, digital
satellitmottagare eller
PlayStation etc.
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
TV
:Signalflöde
17SE
Komma igång
Anslutning av kontrollenheten
Anslut kontrollenhetens systemkontakt till SYSTEM CONTROL-uttaget på subwooferns undersida.
Sätt i SYSTEM CONTROL-kontakten, skruva sedan i kontaktens skruvar.
Kontakt
SYSTEM
ONLY
SYSTEM CONTROL-kabel
FRONT
SPEAKE
R
FRONT
IMPE
L
FOR
CON
HCD
TROL
-Z7
R
DANCE
USE
4
Skruvar
Mjuk duk (medföljer ej)
Subwooferns undersida
Kontrollenhetens baksida
EXT
COMPONENT VIDEO OUT
DC5V
0.5A MAX
Y
PB/CB
PR/CR
HDMI
OUT
DC5V
0.7A MAX
LAN(100)
18SE
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
COAXIAL
TV
SAT/CABLE
VIDEO
OUT
R AUDIO IN
AUDIO
L
FM75
COAXIAL
ANTENNA
DMPORT
Ansluta högtalarna
Högtalarkablarnas kontakt och det färgade höljet är färgkodade beroende på typen av högtalare. Anslut
högtalarkablarna så att de matchar färgen på subwooferns SPEAKER-uttag.
När du ansluter till subwoofern, för du in kontakten tills ett klick hörs.
Vit
(Vänster, främre högtalare (L))
Röd
(Höger, främre högtalare (R))
SYSTEM
ONLY
FRONT
SPEAKE
R
FRONT
IMPE
L
FOR
CON
HCD
TROL
-Z7
R
DANCE
USE
4
Mjuk duk (medföljer ej)
Subwooferns undersida
Främre högtalare
Ansluta högtalarkablarna till högtalaren
Kontrollera att högtalarkabeln har anslutits till de rätta uttagen på högtalarna: högtalarkabeln med
färgat hölje till 3, och högtalarkabeln utan färgat hölje till #. Se till att högtalarkabelns isolering
(gummibeläggning) inte fastnar i högtalaruttagen.
Högtalarens baksida
Kontakt
Färgat hölje
(+)
(–)
19SE
Komma igång
Ansluta högtalarkablarna till subwoofern
Komma igång
Undvika kortslutning av högtalarna
Om högtalarna kortsluts kan det skada systemet. För att undvika detta ska du utföra följande
förebyggande säkerhetsåtgärder när du kopplar in högtalarna. Kontrollera att metalltrådarna i
högtalarkablarna inte vidrör ett annat högtalaruttag eller en metalltråd som tillhör en annan
högtalarkabel, så som visas nedan.
Oisolerade delar av kablarna har kommit i
kontakt med varandra eftersom för mycket av
isoleringen tagits bort.
En oisolerad del av en
högtalarkabel är i kontakt med
ett annat högtalaruttag.
Obs!
• Kontrollera att högtalarkabeln har anslutits till korrekt uttag på komponenterna: 3 till 3 och # till #. Om
kablarna kastas om kan ljudet sakna bas och förvrängas.
Ansluta TV:n (videoanslutning)
Denna anslutning sänder en videosignal till TV:n.
Välj anslutningsmetod beroende på TV:ns uttag.
Kontrollenhetens baksida
T
EO OU R
T VID
PR/C
ONEN
COMP
PB/CB
Y
DC5VMAX
0.7A
FM75IAL
COAX
L
DIO IN
R AU
O
L IN
DIGITA AL
OPTIC
EXT
DC5V X
0.5A MA
L IN
DIGITA AL
COAXI
ABLE
VIDEO
OUT
C
Komponentvideokabel
(medföljer ej)
SAT/C
TV
MI
HD
OUT
RT
DMPO
NNA
ANTE
AUDI
100)
LAN(
A Videokabel
B HDMI-kabel (medföljer ej)
Till TV:ns HDMI INuttag.
Till TV:ns
videoingång.
Metod 1: Anslutning med videokabel (A)
Detta är den grundläggande anslutningen.
20SE
Till TV:ns
komponentvideoingångar.
Metod 2: Anslutning med HDMI*-kabel (B) och videokabel (A)
Komma igång
Om TV:n har ett HDMI-uttag ansluter du TV:n med både en HDMI-kabel och en videokabel.
Bildkvaliteten blir bättre jämfört med om du endast ansluter med videokabeln.
När du ansluter med HDMI-kabeln måste du välja typen av utsignal (sid. 29, 69).
Om du vill visa bilder från DIGITAL MEDIA PORT-adaptern måste du ansluta till TV:n med
videokabeln. Videosignaler från DIGITAL MEDIA PORT-adaptern matas inte ut via
HDMI OUT-uttaget.
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Obs!
• Kontrollera så att HDMI-uttagets form på kontrollenheten stämmer med kontakten på HDMI-kabeln och anslut
sedan HDMI-kabeln.
Metod 3: Anslutning med komponentvideokabel (C) och videokabel (A)
Om TV:n inte har ett HDMI-uttag, men har komponentvideoingångar, ansluter du TV:n med både en
komponentvideokabel och en videokabel. Bildkvaliteten blir bättre jämfört med om du endast ansluter
med videokabeln.
När du ansluter med komponentvideokabeln måste du ställa in typen av utsignal till progressivt format
(sid. 29, 69).
Om du vill visa bilder från DIGITAL MEDIA PORT-adaptern måste du ansluta till TV:n med
videokabeln. Videosignaler från DIGITAL MEDIA PORT-adaptern matas inte ut via COMPONENT
VIDEO OUT-uttaget.
21SE
Komma igång
Ansluta TV:n (ljudanslutning)
Denna anslutning sänder en ljudsignal till systemet från TV:n. Gör denna anslutning för att lyssna på
TV-ljudet via systemet.
Kontrollenhetens baksida
T
EO OU R
T VID
PR/C
ONEN
COMP
PB/CB
Y
DC5V X
0.7A MA
FM75IAL
COAX
L
DIO IN
R AU
O
L IN
DIGITA AL
OPTIC
EXT
DC5V X
0.5A MA
100)
LAN(
L IN
DIGITA AL
COAXI
ABLE
VIDEO
OUT
RT
DMPO
NNA
ANTE
AUDI
SAT/C
TV
MI
HD
OUT
D Digital optisk
kabel (medföljer ej)
Till TV:ns digitala
optiska utgång.
Anslutning med digital optisk kabel (D)
Med en digital ljudanslutning tar systemet emot en Dolby Digital-multiplexsändningssignal och du kan
lyssna på multiplexsändningar.
Obs!
• För att få användning av funktionen Kontroll för HDMI (sid. 58) fullt ut, ansluter du systemet till TV:n med en
digital optisk kabel (D).
22SE
Ansluta de övriga komponenterna
E DIGITAL MEDIA PORTadapter (sid. 57)
Kontrollenhetens baksida
T
EO OU R
T VID
PR/C
ONEN
COMP
PB/CB
Y
DC5V X
0.7A MA
FM75IAL
COAX
L
DIO IN
R AU
O
L IN
DIGITA AL
OPTIC
EXT
DC5V X
0.5A MA
100)
LAN(
L IN
DIGITA AL
COAXI
ABLE
VIDEO
OUT
RT
DMPO
NNA
ANTE
AUDI
SAT/C
TV
MI
HD
OUT
G Digital koaxialkabel
(medföljer ej)
F Ljudkabel
(medföljer ej)
Till den digitala koaxialutgången
på videobandspelaren eller den
digitala satellitmottagaren m.m.
Till ljudutgångarna på
videobandspelaren, den digitala
satellitmottagaren, PlayStation eller den
bärbara ljudkällan m.m.
Obs!
• Anslut DIGITAL MEDIA PORT-adaptern så att V-markeringarna bildar en rak linje. När du kopplar bort, dra ut
samtidigt som du trycker på
.
• När du ansluter systemet till en komponent via en ljudkabel (F), väljer du ”AUDIO” för att lyssna på ljudet från
komponenten med detta system.
23SE
Komma igång
Du kan lyssna på anslutna komponenter via systemets högtalare.
• DIGITAL MEDIA PORT-adapter: E (TDM-iP20 medföljer modeller för Storbritannien. Du kan
även använda andra DIGITAL MEDIA PORT-adaptrar.)
• Videobandspelare, digital satellitmottagare, PlayStation eller bärbara ljudkällor m.m. (medföljer ej):
F
• Videobandspelare eller digital satellitmottagare m.m. (medföljer ej) som har ett digitalt koaxialuttag:
G
Komma igång
Om TV:n har flera ljud- och videoingångar
Du kan lyssna på ljud med systemets högtalare via den anslutna TV:n. Anslut komponenterna enligt
följande.
TV
Videobandspelare, digital
satellitmottagare, PlayStation
m.m.
Videobandspelare, digital
satellitmottagare, PlayStation
m.m.
System
FUNCTION
VOL
:Signalflöde
Välj komponenten på TV:n. Se mer information i TV:ns bruksanvisning.
Om TV:n inte har flera ljud- och videoingångar behöver du en switch för att ta emot ljud från mer än
en komponent.
24SE
Ansluta antennen
Komma igång
Ansluta antennen
Kontrollenhetens baksida
DC5VMAX
0.7A
FM75IAL
COAX
ORT
DMP
NNA
ANTE
eller
FM-antennsladd
(medföljer)
Obs!
• Kontrollera att FM-antennsladden är helt utdragen.
• När du har kopplat in FM-antennsladden ska den ligga så vågrätt som möjligt.
Tips
• Om du har dålig FM-mottagning använder du en 75-ohms koaxialkabel (medföljer ej) för att koppla kontrollenheten
till en FM-utomhusantenn som i exemplet nedan.
FM-utomhusantenn
Kontrollenhetens
baksida
FM75
COAXIAL
ANTENNA
25SE
Komma igång
Sätta i det externa minnet
Sätt i den externa minnesenheten (1 GB eller större USB-flashminne, till exempel Sony USM2GL,
USM2GH, medföljer ej) i EXT-platsen. Kontrollera att ”EXT” tänds i frontpanelens teckenfönster när
systemets startas. Genom att ansluta ett externt minne kan du använda ytterligare innehåll (BonusView/
BD-Live) beroende på skivan (sid. 43).
Kontrollenhetens baksida
EXT
DC5VMAX
0.5A
MI
HD
OUT
00)
LAN(1
Exempel Sony USM2GL (medföljer ej)
Med kontaktsidan uppåt
Obs!
• För det externa minnet rakt in. Om du tvingar det externa minnet in i platsen kan det skada både det externa minnet
och kontrollenhetens EXT-plats.
• Förvara det externa minnet utom räckhåll för småbarn för att förhindra att de oavsiktligt sväljer det.
• Använd inte för mycket tryck på det externa minnet i platsen eftersom det kan orsaka fel.
• För att undvika att data skadas eller skada på det externa minnet, stänger du av systemet när du sätter i eller tar bort
det.
• Sätt inte i ett externt minne som innehåller foto- eller musikfiler för att undvika att skada data på det.
Ta bort det externa minnet
1
2
Tryck på "/1 för att stänga av systemet.
Dra ut det externa minnet från EXT-platsen.
26SE
Ansluta till nätverket
Kontrollenhetens baksida
EXT
COMPONENT VIDEO OUT
DC5V
0.5A MAX
Y
PB/CB
PR/CR
HDMI
OUT
DC5V
0.7A MAX
LAN(100)
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
COAXIAL
TV
SAT/CABLE
VIDEO
OUT
R AUDIO IN
L
AUDIO
FM75
COAXIAL
ANTENNA
När du ansluter via en trådlös
LAN-router
När du ansluter direkt till
en bredbandsrouter
Nätverkskabel
(medföljer ej)
Nätverkskabel
(medföljer ej)
DMPORT
LAN(100)
Trådlös LAN-router
(åtkomstpunkt)
(medföljer ej)
Bredbandsrouter
(medföljer ej)
Nätverkskabel
(medföljer ej)
ADSL-modem/
kabelmodem
(medföljer ej)
Ethernet/trådlös
LANmediaomvandlare
(medföljer ej)
Nätverkskabel
(medföljer ej)
ADSL-modem/
kabelmodem
(medföljer ej)
Internet
Internet
Uppdatera systemets programvara via nätverket
Se [Nätverksuppdatering] (sid. 67) och [Meddelande om mjukvaruuppdat.] (sid. 75).
Obs!
• Anslut inte en telefonlinje till LAN (100)-kontakten eftersom det kan orsaka ett fel.
• Anslut inte kontrollenhetens LAN-kontakt till datorns LAN-kontakt.
• Beroende på modemet eller routern, skiljer sig typen av nätverkskabel (LAN), rak eller korsad. Mer information
om nätverkskablar (LAN) finns i bruksanvisningen som levereras med modemet eller routern.
• Vi rekommenderar att du använder en Internet-anslutning med en effektiv hastighet på 1 Mbps eller högre för
optimal prestanda för BD-Live-funktioner.
27SE
Komma igång
Anslut LAN (100)-kontakten på kontrollenheten till din Internet-källa med en nätverkskabel för att
uppdatera systemets programvara med hjälp av nätverket. Du kan även uppleva BD-Live (sid. 43).
Gör lämpliga inställningar i [Internetinställningar] under [Nätverksinställningar] (sid. 76).
Komma igång
Ansluta nätkabeln
Anslut alla högtalarna till subwoofern innan du ansluter subwooferns nätkabel till vägguttaget.
Vägguttag: Formen på
vägguttag varierar beroende
på området.
Starta/stänga av systemet
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tryck på "/1.
Spara ström i standbyläget
Kontrollera att följande inställningar är gjorda:
– [Kontroll för HDMI] är inställt på [Av] (sid. 58).
– [Standbyläge] är inställt på [Normal] (sid. 75).
28SE
Tryck på
eller c.
Inställningsmeddelandet visas.
Komma igång
Steg 3: Genomföra Enkel
inställning
5
Följ stegen nedan för att göra grundinställningar
som gör att du snabbt kan komma igång med
systemet.
Visade inställningar varierar beroende på
landsmodell.
Detta meddelande visas bara när man utför
[Enkel inställning] för första gången. Det
visas inte när man utför [Enkel inställning]
via [Inställn.].
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
0
Tryck på
eller c.
Inställningsdisplayen för val av videokabel
visas.
C/X/x/c,
HOME
1
2
3
Slå på strömmen till TV:n.
Tryck på [/1.
Ställ om ingångsväljaren på TV:n så att
signalen från systemet visas på
TV-skärmen.
Enkel inställningsdisplay för val av språk
för skärmtext visas.
Om Enkel inställningsdisplay inte visas
Aktivera Enkel inställningsdisplay. Se
”Aktivera Enkel inställningsdisplay”
(sid. 31).
4
Tryck på X/x för att välja OSD-språk.
7
Tryck på X/x för att välja kabeln som
ska användas för att ansluta systemet
och TV:n.
Kontrollera anslutningen för systemet och
TV:n (sid. 20).
• När du ansluter systemet och TV:n med
en HDMI-kabel väljer du [HDMI], går till
steg 8 och ställer in upplösningen för
videoutgången så att den matchar TV:n.
• När du ansluter systemet och TV:n med
komponentvideokabeln väljer du
[Komponentvideo], går till steg 8 och
ställer in upplösningen för videoutgången
så att den matchar TV:n.
• När du ansluter systemet och TV:n med
videokabeln, väljer du [Video] och går till
steg 9.
Obs!
• Om du inte ansluter systemet och TV:n med
HDMI-kabeln kan du inte välja [HDMI].
• När du samtidigt ansluter HDMI OUT-uttaget
och andra videouttag, väljer du
[Komponentvideo].
29SE
Komma igång
• Mer information om upplösning för
videoutgång finns i ”Upplösning för
videoutgång” (sid. 91).
8
Tryck på
Obs!
• Om bilden är förvrängd eller om ingen bild visas
väntar du i cirka 30 sekunder utan att trycka på
någon knapp. [Är denna upplösning OK?] visas.
Välj [Ångra]. Visningen återgår till skärmen för
inställning av upplösning.
• Om den valda upplösningen för videoutgång är
fel visas ingen bild på skärmen. I detta fall
trycker du och håller N och Z på
kontrollenheten i mer än 5 sekunder för att
återställa bildupplösningen som matas ut till den
lägsta upplösningen. För att ändra upplösningen
för videoutgång ställer du in
[Bildutmatningsformat] i [Videoinställningar]
(sid. 69).
eller c.
Inställningsdisplayen för val av upplösning
för videoutgång visas. Mer information
finns i [Bildutmatningsformat] (sid. 69).
Om du väljer [HDMI] i steg 7
9
Välj mellan [Auto], [480i/576i], [480p/
576p], [720p], [1080i] och [1080p].
Om du samtidigt ansluter HDMI OUTuttaget och andra videouttag, matas
eventuellt videosignaler endast ut från
HDMI OUT-uttaget när [Auto] eller
[1080p] väljs.
Om du väljer [Komponentvideo] i
steg 7
Tryck på
eller c.
Inställningsdisplayen för val av TV:ns
bildproportioner visas.
10 Välj den inställning som passar den TV
du använder genom att trycka på X/x.
• [16:9]: Om du har en bredbilds-TV eller
en vanlig TV (med bildproportionen 4:3)
med bredbildsläge. (sid. 68)
• [4:3]: Om du har en vanlig TV (med
bildproportionen 4:3). (sid. 68)
Välj mellan [480i/576i], [480p/576p],
[720p] och [1080i].
11 Tryck på
eller c.
Om du ansluter systemet och TV:n med
HDMI-kabeln
Om du ändrar upplösningen
för videoutgång
Inställningsdisplayen för [Kontroll för
HDMI]-funktionen visas. Gå till steg 12.
En bild visas med den valda upplösningen i
cirka 30 sekunder och därefter ombeds du
bekräfta.
Följ anvisningarna på skärmen och gå till
nästa steg.
Om du inte ansluter systemet och TV:n
med HDMI-kabeln
30SE
Inställningsdisplayen för
[BD-Internetanslutning] visas. Gå till steg
14.
12 Tryck på X/x för att välja inställningen
16 Tryck på X/x för att välja standbyläge.
för Kontroll för HDMI-funktionen.
Obs!
• Snabbstartläget ökar energiförbrukningen och
aktiverar fläkten i standbyläget.
Välj [På] för att använda [Kontroll för
HDMI]-funktionen (sid. 58) vid anslutning
av Sony -komponenter som är kompatibla
med Kontroll för HDMI-funktionen.
Om du inte använder [Kontroll för HDMI]funktionen väljer du [Av].
13 Tryck på
eller c.
Inställningsdisplayen för [BDInternetanslutning] visas.
14 Tryck på X/x för att välja inställningen
för BD-Internetanslutningar.
17 Tryck på
.
Enkel inställning är slutförd. Alla
anslutningar och inställningar är färdiga.
Avsluta Enkel inställning
Tryck på HOME under valfritt steg.
Aktivera Enkel
inställningsdisplay
1
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
2
3
4
Tryck på C/c för att välja
[Inställn.].
Tryck på X/x för att välja [Enkel
inställning] och tryck sedan på
.
Tryck på C/c för att välja [Start] och
tryck sedan på
.
Enkel inställningsdisplay visas.
Välj [Tillåt.] för att tillåta
Internetanslutningar.
Om du inte tillåter anslutningarna, väljer du
[Tillåt ej.].
15 Tryck på
eller c.
Inställningsdisplayen för [Standbyläge]
visas.
31SE
Komma igång
Du kan styra spelaren snabbt efter att du
aktiverat denna funktion.
Välj [Snabbstart] om du vill förkorta
starttiden från standbyläge.
Standardinställningen är [Normal].
Komma igång
Steg 4: Välja källan
Du kan välja uppspelningskällan.
Obs!
• När du ansluter systemet och TV:n med en ljudkabel
väljer du ”AUDIO” för att lyssna på TV-ljudet med
detta system.
Om distorsion uppstår i ljudet för
en ansluten komponent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FUNCTION
Tryck flera gånger på FUNCTION tills
önskad funktion visas i frontpanelens
teckenfönster.
Varje gång du trycker på FUNCTION ändras
funktionen enligt följande.
”BD/DVD” t ”TUNER FM” t”TV” t
”SAT/CABLE” t ”DMPORT” t ”AUDIO”
t…
Funktion
Källa
”BD/DVD”
Skiva som spelas av systemet
”TUNER FM”
FM-radio (sid. 52)
”TV”
TV-uttag (komponent som är
ansluten till TV:n (DIGITAL IN
OPTICAL) (sid. 22))
”SAT/CABLE”
Komponent som är ansluten till
SAT/CABLE-uttaget (DIGITAL
IN COAXIAL) (sid. 23)
”DMPORT”
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
(sid. 57)
”AUDIO”
Komponent som är ansluten till
AUDIO-uttagen (AUDIO IN L/R)
(sid. 23)
32SE
Du kan minska ingångsnivån för den anslutna
komponenten. Mer information finns i
[Dämpa - AUDIO] (sid. 71).
Steg 5: Lyssna på surroundljudeffekt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SYSTEM MENU
X/x/c,
Välja surroundljudeffekter som uppfyller dina önskemål
1
2
3
4
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck flera gånger på X/x tills ”AUDIO MENU” visas i frontpanelens teckenfönster, och
tryck sedan på
eller c.
Tryck flera gånger på X/x tills ”DEC. MODE” visas i frontpanelens teckenfönster, och
tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x upprepade gånger tills den inställning för ”DEC. MODE” som du önskar
visas i frontpanelens teckenfönster.
Se tabellen nedan för beskrivning av inställningar för ”DEC. MODE”.
5
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
6
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
33SE
Komma igång
Du kan enkelt lyssna på surroundljudeffekter genom att välja en av inställningarna för ”DEC. MODE”
(avkodningsläge). Ljudfälten skapar ett kraftfullt ljud med stor närvarokänsla, som ljudet i en
biosalong, trots att du lyssnar i vanlig hemmiljö.
Om högtalarutmatning
Komma igång
Den ursprungliga inställningen är ”AUTO”.
Inställning för ”DEC.
MODE”
Surroundljudeffekt
”AUTO”
Systemet matar ut ljudet med passande effekt automatiskt beroende på källa.
• 2-kanalskälla: Matar ut 2-kanaligt ljud som det är.
• Flerkanalskälla: Simulerar 5,1-surroundljud med två främre högtalare och en
subwoofer. WIDE STAGE-indikatorn på frontpanelens teckenfönster tänds.
• Källa från USB/DMPORT-ingång: Ger en tydlig förbättrad ljudbild.
”2CH STEREO”
Matar ut 2-kanaligt ljud oavsett vilken typ av ljudsignal som matas in. Flerkanaligt
surround-format mixas ned till 2-kanaler. 2CH-indikatorn på frontpanelens
teckenfönster tänds.
Stänga av surroundljudeffekten
Välj ”2CH STEREO” för ”DEC. MODE”.
Obs!
• Beroende på inmatningsflödet är det inte säkert att inställningen för ”DEC. MODE” är effektiv.
• Surroundljudeffekten avbryts när ljudläget är inställt till ”SPORTS”.
Tips
• Systemet memorerar den senaste inställningen för ”DEC. MODE” som valts för varje funktion.
När du väljer en funktion som t.ex. ”BD/DVD” eller ”TUNER FM”, aktiveras den inställning för ”DEC. MODE”
som senast var aktiverad för denna funktion igen. Om du exempelvis väljer ”BD/DVD” med ”AUTO” som
inställning för ”DEC. MODE”, därefter växlar till en annan funktion och sedan återvänder till ”BD/DVD”, kommer
”AUTO” att användas igen.
34SE
3
Tryck på "/1.
Systemet slås på.
Uppspelning
4
5
6
Tryck på Z.
Lägg i en skiva.
Placera en skiva i facket och tryck sedan på
Z.
Uppspelning
Spela upp en BD/DVDskiva
Tryck flera gånger på FUNCTION tills
”BD/DVD” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Beroende på skivan kan en del funktioner vara
olika eller begränsade.
Se bruksanvisningarna som följde med skivan.
Vy ovanifrån
"/1
Z
Med
etikettsidan
uppåt
Med främre höljet stängt
FUNCTION
VOL
FUNCTION
VOL
När du sätter i en BD-ROM- eller DVD
VIDEO-skiva som finns i handeln, startar
uppspelningen automatiskt beroende på
skivan. Gå i så fall till steg 9.
Med främre höljet öppet
Obs!
Skivfack
N
x
VOL +/–
FUNCTION
ONE-TOUCH
PLAY
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DISPLAY
TOP MENU
C/X/x/c,
HOME
FUNCTION
/
SCENE
SEARCH
2 +/–
1
2
• När du spelar en 8 cm-skiva placerar du den i
fackets inre cirkel. Kontrollera att skivan inte
ligger snett i fackets inre cirkel.
• Placera inte mer än en skiva i facket.
Nummerknappar
TIME
7
8
Tryck på C/c för att välja
[Video].
Tryck på X/x för att välja
sedan på N eller
.
och tryck
SYSTEM
MENU
POP UP/
MENU
OPTIONS
./>
N
m/M
x
X
Sätt på TV:n.
Ändra ingångsväljaren på TV:n till det
här systemet.
Uppspelningen startar för BD-ROM- eller
DVD VIDEO-skivor som finns i handeln.
Titellistan visas för BD- eller DVD-skivor
som spelats in på annan utrustning. Tryck
på X/x för att välja önskad titel och tryck
sedan på N eller
.
Uppspelningen startar.
35SE
9
Tryck på 2 +/– för att justera volymen.
För att
Tryck på
Volymnivån visas på TV-skärmen och i
frontpanelens teckenfönster.
Hitta en viss punkt
snabbt genom att
snabbspola skivan
framåt eller bakåt
(Avsöka)1)
M eller m medan en
skiva spelas. Varje gång du
trycker på M eller m
under avsökning ändras
uppspelningshastigheten
enligt följande:
Obs!
• När du ställer in funktionen [Kontroll för HDMI] på
[På], kan den TV som är ansluten till systemet med en
HDMI-kabel (medföljer ej) styras i synkronisering
med systemet. Mer information finns i ”Använda för
Kontroll för HDMI-funktionen för ”BRAVIA” Sync”
(sid. 58).
Uppspelningsriktning
M1 (×10) t M2 (×30)
t M3 (×120)
Motsatt riktning
n (×1) t m1 (×10) t
m2 (×30) t m3 (×120)
Tips
• Du kan ändra hastigheten med vilken volymen ökas
eller sänks.
För att snabbt höja/sänka volymen trycker du och
håller 2 +/– på fjärrkontrollen eller VOL +/– på
kontrollenheten.
För att exakt ställa in volymen trycker du kort på
2 +/– på fjärrkontrollen eller VOL +/– på
kontrollenheten.
Om du trycker och håller ned
knappen, fortsätter
snabbspoling framåt/bakåt
med den valda hastigheten
tills du släpper knappen.
För att återgå till normal
hastighet, tryck på N.
Faktiska hastigheter kan
variera med vissa skivor.
Andra åtgärder
För att
Tryck på
Stoppa
x
Paus
X
Återuppta
X eller N
uppspelning efter paus
Gå till nästa kapitel
>
Gå tillbaka till
föregående kapitel
. två gånger på en
sekund.
Trycker du en gång på .
kan du gå till början av
aktuellt kapitel.
Stänga av ljudet
tillfälligt
Ta bort skivan
För att avbryta trycker du på
samma knapp igen eller på
2 + för att justera volymen.
Spela upp långsamt, M för mer än en sekund i
frysa bildruta (endast i pausläge. När du trycker kort
uppspelningsriktningen) på M i pausläge kan du
spela upp en bildruta åt
gången. (Beroende på vilken
skiva som spelas kanske den
här funktionen inte fungerar.)
Återgå till normal
uppspelning genom att trycka
på N.
(direkt återuppspelning)
Spela upp föregående
under uppspelning.
avsnitt igen2)
Snabbspola det
aktuella avsnittet
framåt en liten bit3)
(direktsökning) under
uppspelning.
Z på kontrollenheten.
1)Faktiska hastigheter kan skilja sig åt för en del skivor.
2)
Endast BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R.
3)
Endast BD/DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R.
Spela en begränsad BD- eller
DVD-skiva (barnspärr)
När du spelar en begränsad BD-skiva
Ändra [BD-barnspärr] i [BD/DVDuppspelningsinställningar] (sid. 72).
36SE
När du spelar en begränsad DVD-skiva
Obs!
Ändra [DVD-barnspärr] i [BD/DVDuppspelningsinställningar] (sid. 72).
Spela upp en begränsad BD-REeller BD-R-skiva (skivlås)
När du spelar en BD-RE- eller BD-R-skiva som
begränsats med skivlåsfunktionen visas
skärmbilden där du anger lösenordet på
skärmen.
1
2
Ange det fyrsiffriga lösenordet som har
registrerats vid skapandet av skivan
med nummerknapparna och tryck på
.
Välj en titel och tryck på N eller
1
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja ett alternativ
och tryck sedan på
.
Tillgängliga alternativ skiljer sig beroende
på skivtypen eller systemets situation.
Alternativ
Information
[Videoinställningar]
Justerar inställningarna för
bild (sid. 41).
[Titellista]
Visar titellistan.
[Spela]
Spelar upp titeln från
punkten där du tryckte på
x.
[Spela från början]
Spelar upp titeln från
början.
[Toppmeny]
Visar skivans toppmeny
(sid. 39).
[Meny/Popup-meny]
Öppnar popup-menyn på
BD-ROM-skivor eller
menyn på DVD-skivor
(sid. 39).
.
Uppspelningen startar.
System för uppspelning med en
knapptryckning (endast för
HDMI-anslutning)
Tryck på ONE-TOUCH PLAY.
Systemet och den anslutna TV:n slås på och
TV:ns ingångsväljare växlas till systemet,
därefter kan du njuta av skivans innehåll.
Tillgängliga OPTIONS
Uppspelning
När du spelar en begränsad BD- eller DVDskiva, visas skärmbilden där du anger lösenordet
på skärmen.
Ange ditt fyrsiffriga lösenord med
nummerknapparna och tryck sedan på
.
Uppspelningen startar.
Information om hur du registrerar eller ändrar
lösenordet finns i [Lösenord] (sid. 73).
• När HDMI-anslutningen används, kan det finnas en
fördröjning innan den uppspelade bilden visas på
skärmen och början av den uppspelade bilden visas
eventuellt inte.
• Ställ in [Kontroll för HDMI] på [På] under [HDMIinställningar] (sid. 74) för att använda den här
funktionen.
[Stopp]
Stoppar uppspelning.
[Titelsökning]
Söker efter en titel och
startar uppspelningen från
början (sid. 40).
[Kapitelsökning]
Söker efter ett kapitel och
startar uppspelningen från
början (sid. 40).
37SE
Ändra vinklarna
Om olika vinklar för ett avsnitt har spelats in på
en skiva kan du ändra visningsvinkel.
Tryck på
under uppspelning för att
välja önskad vinkel.
Visa undertexterna
Återuppta uppspelningen från
den punkt där du stoppade
skivan
(Återuppta uppspelningen)
När du stoppar skivan kommer systemet ihåg
den punkt där du tryckte på x. Så länge du inte
tar ut skivan fungerar det att återuppta
uppspelningen även om systemet ställs i
standbyläge genom att du tryckt på "/1.
1
Om undertexter har spelats in på skivan kan du
sätta på eller stänga av undertexterna under
uppspelningen. Om flera språk för undertexter
finns inspelade på skivan kan du ändra språk
under uppspelningen och sätta på eller stänga av
undertexterna när du vill.
Tryck på
under uppspelning för att
välja önskat språk för undertext.
2
Tryck på x när du spelar en skiva, för
att stoppa uppspelningen.
Tryck på X/x för att välja
sedan på N eller
.
och tryck
Systemet startar uppspelningen från den
punkt där du stoppade skivan i steg 1.
Obs!
• Beroende på var du stoppar skivan kanske systemet
inte återupptar uppspelningen från exakt samma
punkt.
• Den punkt där du stoppade uppspelningen kan
komma att raderas om:
– du öppnar skivfacket.
– du spelar upp en annan titel.
– du ändrar inställningarna på systemet.
– du kopplar bort nätkabeln.
– du tar bort det externa minnet
(för BD-ROM-skivor).
• Det är inte säkert att den här funktionen går att
använda för alla skivor.
Spela upp från början av titeln
Tryck på OPTIONS för att välja [Spela från
början] och tryck därefter på
.
Uppspelningen startar från början av titeln.
38SE
Använda BD- eller DVD-menyn
Söka efter ett avsnitt snabbt
(Söka avsnitt)
En BD/DVD-skiva är uppdelad i flera avsnitt
som består av en film eller en musikdel. Dessa
sektioner kallas ”titlar”. När du spelar en BD/
DVD-skiva som innehåller flera titlar kan du
välja önskad titel med toppmenyn.
Du kan även välja alternativ som till exempel
språket för undertexter och språket för ljudet
med toppmenyn.
1
Du kan snabbt gå mellan avsnitt inom den titel
som spelas.
1
Uppspelningen pausar och en stapel med en
avsnittsindikator (fyrkantig – anger aktuell
punkt) visas längst ned på skärmen.
2
Tryck på TOP MENU.
Skivans meny visas på TV-skärmen.
Innehållet i menyn varierar från skiva till
skiva.
2
3
Tryck på SCENE SEARCH under
uppspelning eller i pausläge.
Uppspelning
Visa toppmenyn
Tryck och håll C/c eller m/M för att
flytta avsnittsindikatorn till det avsnitt
som du söker.
Avsnittsindikator
Tryck på C/X/x/c eller
nummerknapparna för att välja det
alternativ du önskar spela upp eller
ändra.
Tryck på
.
Visa popup-menyer
En del BD-ROM-skivor innehåller popupmenyer som visas utan att uppspelningen
avbryts.
1
Tryck på POP UP/MENU under
uppspelning.
Aktuell punkt
Avsnittsindikatorn på stapeln visas runt
uppspelningspunkten.
3
Popup-menyn visas.
2
Tryck på C/X/x/c, de färgknapparna
eller nummerknapparna för att välja
alternativet och följ anvisningarna på
skärmen.
Släpp knappen vid den punkt som du
vill visa.
Avsnittet där du släppte knappen visas i
pausläge.
Flytta avsnittsindikatorn med C/c eller
m/M för att söka efter ett avsnitt igen.
4
Tyck på SCENE SEARCH,
X.
, N eller
Uppspelningen startar.
Avbryta läget för avsnittssökning
Tyck på SCENE SEARCH,
, N eller X.
Uppspelningen startar från den punkt där du
tryckte på knappen.
Obs!
• Avsnittssökning är tillgänglig för titlar som är längre
än 100 sekunder och kortare än 100 timmar.
• Den här funktionen fungerar eventuellt inte beroende
på skivan.
39SE
Söka efter en titel/kapitel
Du kan söka efter ett kapitel om titeln innehåller
kapitelmarkeringar.
1
Tryck på OPTIONS under uppspelning
eller i pausläge.
Alternativmenyn visas.
2
Välj sökmetod genom att trycka på X/x
och tryck sedan på
.
• [Titelsökning] (för BD-ROM/DVD
VIDEO): Söker efter önskad titel.
• [Kapitelsökning]: Söker efter önskat
kapitel.
Skärmbilden för inmatning av numret visas.
Exempel: Kapitelsökning
Visa uppspelningstid och
uppspelningsinformation
Du kan kontrollera titelinformationen, inklusive
videoöverföringshastigheten etc.
Tryck på
DISPLAY under uppspelning.
Visad information skiljer sig beroende på
skivtypen eller systemets status.
Exempel: När du spelar en BD-ROM-skiva
A Aktuell vald vinkel
3
B Titelnummer eller titelnamn
Tryck på nummerknapparna för att
ange numret för titeln eller kapitlet.
Om du gör ett misstag trycker du på
CLEAR och anger ett annat nummer.
4
Tryck på
.
Efter ett litet tag startar systemet
uppspelningen från det valda numret.
C Aktuell ljudinställning
D Tillgängliga funktioner (
ljud/
undertext)
vinkel/
E Uppspelningsinformation
Visar skivtyp/uppspelningsläge/video-codec/
bithastighet/statusfält för uppspelning/speltid
(återstående tid*)
F Upplösning för utmatning/videofrekvens
Avbryta [Titelsökning] /
[Kapitelsökning]
Tryck på RETURN.
40SE
* Visas om du trycker på TIME flera gånger.
Tips
• Du kan även kontrollera uppspelningsinformationen i
frontpanelens teckenfönster.
• Du kan ändra varje inställning genom att trycka på
,
eller
.
Visa speltid och återstående tid i
frontpanelens teckenfönster
Justera bilder för videofilmer
Tryck på TIME flera gånger.
1 Speltid för den aktuella titeln
2 Återstående tid för den aktuella titeln
1
Tryck på OPTIONS under uppspelning.
Alternativmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja
[Videoinställningar] och tryck därefter
på
.
Uppspelning
Varje gång du trycker på TIME när du spelar en
skiva ändras visningen:
1y2
Skärmen [Videoinställningar] visas.
Vissa av de alternativ som visas kan försvinna
efter några sekunder.
3
Tryck på X/x för att välja ett alternativ
och tryck sedan på
.
[Bildkvalitetsläge]
Optimerar bildinställningarna för olika
belysningar.
• [Standard]
• [Ljust rum]
• [Mörkt rum]
[Bildrutebrusreducering]
Minskar slumpvisa störningar i bilden.
• [Av]
• [Auto]
[Blockbrusreducering]
Minskar mosaikliknande blockbrus i
bilden.
• [Av]
• [Auto]
[Myggbrusreducering]
Minskar mindre brus runt bildens kanter
(myggbrus).
• [Av]
• [Auto]
4
Tryck på C/X/x/c för att välja eller
justera inställningarna och tryck sedan
på
.
Upprepa stegen 3 och 4 för att justera andra
punkter.
41SE
Obs!
• Ställ in bildinställningarna för TV:n på [Standard]
innan du ändrar [Bildkvalitetsläge].
• [Videoinställningar] avaktiveras om den anslutna
TV:n är inställd på Teaterläge (sid. 59).
• Beroende på skivan eller det avsnitt som spelas, kan
effekterna [Bildrutebrusreducering],
[Blockbrusreducering] eller [Myggbrusreducering]
vara svåra att urskilja.
Justera fördröjningen mellan
bild och ljud
(A/V SYNC)
Om ljudet inte överensstämmer med bilderna på
TV-skärmen, kan du justera fördröjningen
mellan bild och ljud.
1
2
3
4
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck flera gånger på X/x tills ”AUDIO
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck flera gånger på X/x tills ”A/V
SYNC” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att justera
fördröjningen mellan bild och ljud.
Det går att justera mellan 0 millisekunder
och 300 millisekunder i steg om 25
millisekunder.
5
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
6
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Obs!
• Beroende på inmatningsflödet är det inte säkert att
A/V SYNC är effektivt.
42SE
Uppleva BonusView/BDLive
7
Välj [OK] och tryck sedan på
.
Den valda skivans data raderas.
Obs!
• Beroende på BD-ROM-skivan, kanske inte
skivnamnet visas.
En del BD-ROM-skivor med ”BD-LIVElogotypen” har bonusinnehåll och övriga data
som kan laddas ner till det externa minnet (lokal
lagring) för att sedan spelas upp.
1
2
3
Uppspelning
Tips
• Om du med en åtgärd vill radera alla data i det externa
minnet, väljer du [Radera allt] i steg 6.
• Tryck på
istället för OPTIONS i steg 5 för att
hoppa över steg 6.
Plocka ut eventuell skiva ur
kontrollenheten.
Stäng av systemet.
Sätt i det externa minnet (medföljer ej)
i EXT-platsen på kontrollenhetens
baksida.
Det externa minnet används som lokal
lagring.
Kontrollera att det externa minnet är rätt
isatt i kontrollenheten (sid. 26).
4
5
6
7
Anslut systemet till ett nätverk
(sid. 27).
Starta systemet.
Ställ in [BD-Internetanslutning] på
[Tillåt.] under [BD/DVDuppspelningsinställningar] (sid. 73).
Sätt i en BD-ROM-skiva med
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Användningen skiljer sig beroende på
skivan. Se bruksanvisningen som följer
med skivan.
Radera data i det externa minnet
Du kan radera onödiga data.
1
2
3
4
5
6
Plocka ut eventuell skiva ur
kontrollenheten.
Tryck på HOME.
Tryck på C/c för att välja
[Video].
Tryck på X/x för att välja [BD-data] och
tryck sedan på
.
Välj skivnamnet och tryck därefter på
OPTIONS.
Välj [Radera] och tryck sedan på
.
43SE
Välja ett spår
Spela en CD-skiva
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
OPTIONS
FUNCTION
./>
4
N
2
x
Tryck flera gånger på FUNCTION tills
”BD/DVD” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Lägg i en skiva.
Tryck på N.
Uppspelningen startar.
Tryck på X/x för att välja ett spår och
tryck därefter på N eller
.
Andra åtgärder
För att
Tryck på
Stoppa
x
Paus
X
Återuppta uppspelning
efter paus
X eller N
Starta uppspelningen
från punkten där du
tryckte på x.
N
Gå till nästa spår
>
Gå tillbaka till
föregående spår
. två gånger på en
sekund.
Trycker du en gång på .
kan du gå till början av
aktuellt spår.
Stänga av ljudet
tillfälligt
Aktuellt spårnummer och spelad tid
4
Tryck på 2 +/– för att justera volymen.
Volymnivån visas på TV-skärmen och i
frontpanelens teckenfönster.
44SE
.
X
Musikspelaren visas.
3
Tryck på
Systemet spelar det valda spåret.
m/M
1
[Musik].
Musiklistan visas.
C/X/x/c,
HOME
2 +/–
Tryck på C/c för att välja
TIME
3
%
Tryck på HOME.
För att avbryta trycker du
på samma knapp igen eller
på 2 + för att justera
volymen.
Ta bort skivan
Z på kontrollenheten.
Snabbspola bakåt/
framåt
m eller M under
uppspelning.
Tillgängliga OPTIONS
1
Tryck på OPTIONS.
Spela upp fotofiler
Alternativmenyn visas.
2
1)
Tillgängliga alternativ skiljer sig beroende
på skivtypen eller systemets situation.
2)
3)
1)
BD-RE/BD-R-skivor som innehåller JPEG-bildfiler
2)DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R-skivor
som
innehåller JPEG-bildfiler
Alternativ
Information
[Spela]
Spelar det valda spåret.
[Spela från början]
(under uppspelning)
Spelar aktuellt spår från
början.
[Spela från början]
(i stoppläge)
Spelar valt spår från början.
[Stopp]
Stoppar uppspelning.
3)CD-RW/CD-R-skivor
som innehåller JPEG-bildfiler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Uppspelning
Tryck på X/x för att välja ett alternativ
och tryck sedan på
.
0
DISPLAY
Obs!
• Punkten där du stoppade uppspelningen
(återupptagningspunkten) rensas från minnet när:
– Du öppnar skivfacket.
– Du stänger av systemet.
C/X/x/c,
HOME
FUNCTION
Varje gång du trycker på TIME medan skivan
spelas ändras visningen:
1 t 2 t 3 t 4 t 1 t ...
1 Uppspelningstid för det aktuella spåret
2 Återstående tid för det aktuella spåret
3 Uppspelningstid för skivan
4 Återstående tid för skivan
./>
N
Visa speltid och återstående tid i
frontpanelens teckenfönster
Tryck på TIME flera gånger.
OPTIONS
X
1
2
3
4
x
Tryck flera gånger på FUNCTION tills
”BD/DVD” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Sätt i en skiva som innehåller fotofiler.
Tryck på HOME.
Tryck på C/c för att välja
[Foto].
45SE
5
Tryck på
Tillgängliga OPTIONS
.
Fillistan eller mapplistan visas.
1
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja ett alternativ
och tryck sedan på
.
Tillgängliga alternativ skiljer sig beroende
på situationen.
Alternativ
Miniatyrer för filer*
* Visas endast om filen har
miniatyrbildsinformation.
6
Tryck på X/x för att välja en fil eller en
mapp och tryck sedan på
.
När du väljer en mapp trycker du på X/x för
att välja en fil i mappen och därefter trycker
du på
.
Den valda fotofilen visas.
Andra åtgärder
För att
Tryck på
Spela upp ett bildspel
N
46SE
Stoppar ett bildspel.
[Vrid åt vänster]1)
Roterar fotot moturs 90
grader.
[Vrid åt höger]1)
Roterar fotot medurs 90
grader.
[Öppna bild]2)
Visar den valda bilden.
[Bildspel]2)
Startar ett bildspel.
1)Visas när du trycker på OPTIONS under uppspelning
av fotofiler.
när du trycker på OPTIONS medan fillistan/
mapplistan visas.
x
Pausa ett bildspel
X
Gå till nästa foto
>
Visa filinformationen
[Stopp]1)
2)Visas
Stoppa ett bildspel
Gå tillbaka till
föregående foto
Information
[Bildspelshastighet]1)2) Ändrar
bildspelshastigheten.
• [Snabb]
• [Normal]
• [Långsam]
.
DISPLAY
Obs!
• När du försöker spela följande fotofil visas
-markeringen på skärmen och de kan inte visas.
– Fotofiler med en bredd eller höjd som är större än
8 192 pixlar
– Fotofiler med en bredd eller höjd som är mindre än
15 pixlar
– Fotofiler som överstiger 32 MB
– Fotofiler med extrema bildformat (större än 50:1
eller 1:50)
– Fotofiler i progressivt JPEG-format
– Fotofiler som har filtillägget ”.jpeg” eller ”.jpg”
men inte är i JPEG-format
– Fotofiler som har ett extremt långt namn
• Det går inte att spela följande fotofiler.
– Fotofiler som spelats in på BD-R-skivor i ett annat
format än UDF (Universal Disk Format) 2.6
– Fotofiler som spelats in på BD-RE-skivor i ett
annat format än UDF (Universal Disk Format) 2.5
• Följande fotofiler eller fotomappar kan inte visas i
fillistan eller mapplistan.
– Fotofiler som har ett annat filtillägg än ”.jpeg”
eller ”.jpg”
Uppspelning
– Fotofiler som har ett extremt långt namn
– Fotofiler i femte ledet i trädstrukturen och
fotofiler/-mappar i sjätte ledet eller lägre
– 501:a mappen eller fler mappar när det totala
antalet mappar och filer i ett enda träd överstiger
500
• Fotofiler som redigerats på en dator kan inte spelas.
• Miniatyrbilder av en del fotofiler kan eventuellt inte
visas.
• Stora fotofiler kan ta tid att visa eller ta tid att starta
ett bildspel med.
För att visa bilder i hög
bildkvalitet
Om du har en Sony TV som är kompatibel med
”PhotoTV HD” kan du visa bilder i hög kvalitet
med följande anslutning och inställning.
1
2
Anslut systemet till TV:n med en
HDMI-kabel (medföljer ej).
Ställ in TV:ns videoinställning på
[VIDEO-A]-läge.
Mer information om [VIDEO-A] finns i
bruksanvisningen som medföljde TV:n.
47SE
Obs!
Ljudjusteringar
Välja en effekt som
passar källan
Du kan välja ett passande ljudläge för filmer
eller musik.
• Om du ställer in [Ljudeffekt] på [Av] (sid. 71), ställs
ljudläget automatiskt in på ”AUTO” och
inställningen kan inte ändras.
• När du väljer ”AUTO” kan början av ljudet klippas
bort, eftersom det optimala läget väljs automatiskt av
systemet. Detta är beroende av vilken skiva eller källa
som spelas. Välj ett annat läge än ”AUTO” om du vill
undvika att ljudet klipps av.
• Beroende på inmatningsflödet är det inte säkert att
ljudläget är effektivt.
Om synkronisering i teaterläge
1
2
3
4
5
6
7
8
9
När du aktiverar teaterläget genom att trycka på
THEATRE växlar systemet automatiskt
ljudläget till ”MOVIE” så att det lämpar sig för
filmljudet.
0
SOUND
MODE
Tryck flera gånger på SOUND MODE under
uppspelning tills önskat läge visas i
frontpanelens teckenfönster.
• ”AUTO”: Systemet väljer automatiskt
”MOVIE” eller ”MUSIC” för att skapa
ljudeffekten beroende på skivan eller
ljudströmmen.
• ”MOVIE”: Systemet tillhandahåller ljudet för
filmer.
• ”MUSIC”: Systemet tillhandahåller ljudet för
musik.
• ”SPORTS”: Systemet lägger till eko till
sportprogram.
• ”NEWS”: Systemet tillhandahåller ljudet för
röstprogram, som t.ex. nyheter.
48SE
x DVD-VR
Välja ljudformat,
ljudspår på flera språk
eller kanal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Obs!
• [ Stereo (Ljud1)] och [ Stereo (Ljud2)] visas inte
när bara en ljudström har spelats in på skivan.
x CD
Ljudjusteringar
När du spelar upp en BD/DVD VIDEO-skiva
inspelad med flera ljudformat (PCM, Dolby
Digital, MPEG-ljud eller DTS) kan du byta
ljudformatet. Om BD/DVD VIDEO-skivan har
ljudspår på flera språk kan du även byta språk.
Med en CD-skiva kan du välja ljudet från den
högra eller vänstra kanalen och lyssna på ljudet
från den valda kanalen genom både höger och
vänster högtalare.
De typer av ljudspår som har spelats in på en
skiva visas.
Exempel:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Ljud1)]
• [ Stereo (Ljud2)]
• [ Huvud]
• [ Under]
• [ Huvud/underljud]
• [ Stereo]: Standard-stereoljudet.
• [ 1/V]: Ljudet från den vänstra kanalen
(mono).
• [ 2/H]: Ljudet från den högra kanalen
(mono).
0
Tryck på
flera gånger för att välja
önskad ljudsignal.
Ljudinformationen visas på TV-skärmen.
x BD/DVD VIDEO
Det är BD/DVD VIDEO-skivan som avgör vilka
språk du kan välja mellan.
När 4 siffror visas indikerar de språkkoden.
Information om kod för språket finns i ”Lista
över språkkoder” (sid. 93). Om samma språk
visas två eller flera gånger har BD/DVD
VIDEO-skivan spelats in med flera ljudformat.
49SE
Lyssna på
multiplexsändningsljud
(DUAL MONO)
Du kan lyssna på multiplexsändningsljud när
systemet tar emot eller spelar en Dolby Digitalmultiplexsändningskanal.
Använda ljudeffekter
NIGHT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SYSTEM
MENU
Obs!
• För att kunna ta emot Dolby Digital-signalen,
behöver du ansluta en TV eller en annan komponent
till systemet via en optisk eller koaxial digitalkabel
(sid. 22, 23) och ställa in det digitala utmatningsläget
på TV:n eller en annan komponent till Dolby Digital.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DYNAMIC
BASS
X/x/c,
Förstärka basfrekvenser
Du kan förstärka basfrekvenser.
Tryck på DYNAMIC BASS.
”D. BASS ON” visas i frontpanelens
teckenfönster och basfrekvenser förstärks
effektivt.
Medan detta läge är aktivt visas ”BASS” i
frontpanelens teckenfönster.
Tryck flera gånger på
tills önskad
signal visas i frontpanelens teckenfönster.
• ”MAIN”: Ljudet för huvudspråket kommer att
sändas ut.
• ”SUB”: Ljudet för underspråket kommer att
sändas ut.
• ”MAIN/SUB”: Blandat ljud från både huvudoch underspråket kommer att sändas ut.
Stänga av ljudeffekten
Tryck på DYNAMIC BASS så att ”BASS”
släcks i frontpanelens teckenfönster.
Lyssna på ljudet på låg volym
Du kan lyssna till ljudeffekter eller dialogen som
på en biograf, även vid låga volymer.
Användbart om du vill titta på film på nätter.
Tryck på NIGHT.
”NIGHT ON” visas i frontpanelens
teckenfönster och ljudeffekten aktiveras.
Medan nattläget är på visas ”NIGHT” i
frontpanelens teckenfönster.
50SE
Stänga av ljudeffekten
Tryck på NIGHT så att ”NIGHT” släcks i
frontpanelens teckenfönster.
Ändra tonaliteten
1
2
3
4
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck flera gånger på X/x tills ”AUDIO
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Ljudjusteringar
Du kan justera ljudet genom att ändra ljudets
tonalitet.
Tryck flera gånger på X/x tills ”TONE”
visas i frontpanelens teckenfönster,
och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att välja önskad
inställning och tryck därefter på
.
• ”BASS”: Du kan justera basfrekvenserna.
• ”TREBLE”: Du kan justera
diskantfrekvenserna.
5
Tryck på X/x för att justera ljudet.
Det justerade värdet visas i frontpanelens
teckenfönster. Du kan ställa in värdet
mellan –6 och +6.
6
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
7
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
51SE
[Automatisk inställning] visas på
TV-skärmen. Sökningen avbryts när
systemet hittar en station.
För att stoppa den automatiska avsökningen
manuellt trycker du på TUNING +/– eller
x.
”TUNED” och ”STEREO”
(för stereoprogram) tänds i frontpanelens
teckenfönster.
Tuner
Lyssna på radio
Du kan lyssna på radioljud med systemets
högtalare.
"/1
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nummerknappar
SYSTEM
MENU
Färgknappar
0
D.TUNING
Manuell inställning
Tryck på TUNING +/– flera gånger.
3
Tryck på 2 +/– för att justera volymen.
Stänga av radion
Tryck på "/1.
RETURN
HOME
FUNCTION
TUNING +/–
C/X/x/c,
OPTIONS
Tillgängliga OPTIONS
PRESET +/–
1
x
DISPLAY
2 +/–
Aktuell station
Aktuellt band och snabbvalsnummer
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
2
Tryck på X/x för att välja ett alternativ
och tryck sedan på
.
Tillgängliga alternativ skiljer sig beroende
på situationen.
Alternativ
Information
[Förinställningsminne] Förinställ 20 FM-stationer.
FM 7
[Direktinställning]
88.00 MHz
SONY RADIO
[Förinställningsnamn] Ange ett namn för en
förinställd station.
[FM-läge]
Stationsnamn
Tips
• Du kan använda tunerfunktionen med tunermenyn i
frontpanelens teckenfönster. Se ”Använda
tunerfunktionen med systemmenyn” (sid. 55).
1
2
Tryck flera gånger på FUNCTION tills
”TUNER FM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Välj radiostation.
Automatisk inställning
Tryck på och håll ner TUNING +/– tills den
automatiska avsökningen börjar.
52SE
Ange direkt stationens
frekvens.
Välj mono- eller
stereomottagning av FMprogram.
Visa stationens namn eller
frekvens i frontpanelens
teckenfönster
När systemet är inställt på ”TUNER FM” kan du
kontrollera frekvensen med hjälp av
frontpanelens teckenfönster.
Tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på DISPLAY på
fjärrkontrollen ändras visningen enligt följande.
1 Stationsnamn*
2 Frekvens**
* Detta visas om du har angett ett namn för en
förinställd station.
** Återgår till ursprunglig visning efter att flera
sekunder har förflutit.
2
Snabbvalsnumret och frekvensen visas på
TV-skärmen och i frontpanelens
teckenfönster.
Varje gång du trycker på knappen tas en ny
förinställd station in.
Förinställa radiostationer
Du kan förinställa 20 FM-stationer. Innan du
ställer in stationerna bör du skruva ner volymen
till lägsta nivån.
1
Tryck på och håll ner TUNING +/– tills
den automatiska avsökningen börjar.
[Automatisk inställning] visas på TVskärmen.
Sökningen avbryts när systemet hittar en
station.
”TUNED” och ”STEREO” (för
stereoprogram) tänds i frontpanelens
teckenfönster.
3
5
6
Tryck på X/x för att välja
[Förinställningsminne] och tryck
sedan på
.
Välja en radiostation genom
att direkt ange en frekvens
Om du känner till frekvenserna kan du välja
radiostationer genom att direkt ange
frekvenserna.
1
2
Tryck på
.
Ändra ett förinställt nummer
Välj önskat snabbvalsnummer genom att trycka
på PRESET +/– och utför sedan proceduren från
steg 3.
Välja förinställd station
Tryck flera gånger på FUNCTION tills
”TUNER FM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
3
Tryck på X/x för att välja önskat
förinställt nummer.
Inställningen aktiveras.
1
• Du kan direkt välja ett förinställt
stationsnummer genom att trycka på
nummerknapparna.
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
4
Tips
Tryck flera gånger på FUNCTION tills
”TUNER FM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tuner
2
Tryck på PRESET +/– upprepade
gånger för att välja den förinställda
stationen.
4
5
Tryck på X/x för att välja
[Direktinställning] och tryck sedan på
.
Tryck på nummerknapparna för att
välja önskade frekvenser.
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
Använda D.TUNING
1
2
Tryck flera gånger på FUNCTION tills
”TUNER FM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på D.TUNING.
Tryck flera gånger på FUNCTION tills
”TUNER FM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
3
4
Tryck på nummerknapparna för att
välja önskade frekvenser.
Tryck på
.
53SE
Om ett FM-program innehåller
mycket brus
Ange tecken
Om ett FM-program innehåller mycket brus kan
du välja monomottagning. Du får inget
stereoljud, men mottagningen blir bättre.
1
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
2
3
Tryck på X/x för att välja [FM-läge] och
tryck sedan på
.
1
Tryck på X/x för att välja [Mono].
Exempel:
Tryck en gång på nummerknapp 3 för att
ange [D].
Tryck tre gånger på nummerknapp 3 för att
ange [F].
• [Stereo]: Stereomottagning.
• [Mono]: Monomottagning.
”MONO” visas i frontpanelens
teckenfönster.
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
Namnge förinställda stationer
2
3
Tryck på c och ange nästa tecken.
Tryck på den blå knappen ([Avsluta])
för att slutföra.
Du kan använda följande knappar för att ange
tecken.
Du kan ange namn för förinställda stationer.
Dessa namn (till exempel ”XYZ”) visas i
frontpanelens teckenfönster när en station väljs.
Endast ett namn kan anges för varje förinställd
station.
Knappar
Information
Röd knapp
[Bokstavstyp]
Växlar tangentbordet mellan
alfabet och nummer.
Grön knapp
[A/a]
Växlar tangentbordet mellan
versaler och gemener.
1
Gul knapp
[Symboler]
Visar tangentbordet för
symboler.
Blå knapp
[Avsluta]
Inmatningen anges och systemet
återgår till föregående visning.
CLEAR
[Nollställ]/
[Nollställ allt]
Raderar tecknen till höger om
markören.
För att radera ett tecken som
visas trycker du och håller ned
CLEAR i två sekunder eller mer.
RETURN
[Ångra]
Återgår till föregående visning
och avbryter inmatningen.
C/X/x/c,
• Välj en inmatningsfunktion
med C/X/x/c och tryck på .
• Ange tecken på följande sätt:
1Välj en panel för val av
tecken med C/X/x/c och tryck
på . 2Välj ett tecken med C/
c och tryck på .
Tryck flera gånger på FUNCTION tills
”TUNER FM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
2
3
Tryck på PRESET +/– upprepade
gånger för att välja den förinställda
station för vilken du vill skapa ett
indexnamn.
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas.
4
Tryck på X/x för att välja
[Förinställningsnamn] och tryck sedan
på
.
Skärmbilden där du anger tecken visas. Se
följande steg för att ange tecken.
54SE
Tryck flera gånger på
nummerknapparna för att välja ett
tecken.
Använda tunerfunktionen med
systemmenyn
Du kan använda tunerfunktionen med
systemmenyn i frontpanelens teckenfönster.
Förinställa radiostationer
1
5
Välj önskat snabbvalsnummer genom att trycka
på PRESET +/– och utför sedan proceduren från
steg 3.
Om ett FM-program innehåller
mycket brus
Tryck flera gånger på FUNCTION tills
”TUNER FM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Om ett FM-program innehåller mycket brus kan
du välja monomottagning. Du får inget
stereoljud, men mottagningen blir bättre.
Tryck på och håll ner TUNING +/– tills
den automatiska avsökningen börjar.
1
2
Avsökningen avbryts när systemet hittar en
station. ”TUNED” och ”STEREO”
(för program i stereo) tänds i frontpanelens
teckenfönster.
3
4
Ändra ett förinställt nummer
Tryck på SYSTEM MENU.
3
Tryck flera gånger på X/x tills ”TUNER
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck flera gånger på X/x tills
”MEMORY” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Ett förinställt nummer visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck flera gånger på X/x tills ”TUNER
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck flera gånger på X/x tills ”FM
MODE” visas i frontpanelens
teckenfönster.
TUNED
4
5
Tuner
2
Systemmenyn stängs av.
Tryck på
STEREO
eller c.
Tryck på X/x för att välja ”MONO”.
• ”STEREO”: Stereomottagning.
• ”MONO”: Monomottagning.
6
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
TUNED
6
STEREO
Tryck på X/x för att välja önskat
förinställt nummer.
TUNED
STEREO
Tips
• Du kan direkt välja ett förinställt nummer
genom att trycka på nummerknapparna.
7
Tryck på
7
Systemmenyn stängs av.
Namnge förinställda stationer
Du kan ange namn för förinställda stationer.
Dessa namn (till exempel ”ABC”) visas i
frontpanelens teckenfönster när en station väljs.
Endast ett namn kan anges för varje förinställd
station.
1
.
”COMPLETE!” visas i frontpanelens
teckenfönster och stationen lagras.
8
9
Upprepa steg 2 till 7 för att lagra andra
stationer.
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck flera gånger på FUNCTION tills
”TUNER FM” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
2
Tryck på PRESET +/– upprepade
gånger för att välja den förinställda
station för vilken du vill skapa ett
indexnamn.
55SE
3
4
5
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck flera gånger på X/x tills ”TUNER
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck flera gånger på X/x tills ”NAME
IN” visas i frontpanelens
teckenfönster.
TUNED
6
7
STEREO
eller c.
Tryck på
Skapa ett namn genom att använda C/
X/x/c.
Tryck på X/x för att välja ett tecken, tryck
sedan på c för att flytta markören till nästa
position.
TUNED
STEREO
Bokstäver, siffror och andra symboler kan
användas för att ange en radiostation.
Om du skriver fel
Tryck på C/c upprepade gånger tills
tecknet som ska ändras blinkar, tryck sedan
på X/x för att välja önskat tecken.
Radera tecknet genom att trycka på C/c
upprepade gånger tills tecknet som ska
raderas blinkar och tryck sedan på CLEAR.
8
.
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
56SE
Vad är Radio Data System?
RDS (Radio Data System) är en sändningstjänst
som gör det möjligt för radiostationer att sända
tilläggsinformation vid sidan av den vanliga
programsignalen. Den här mottagaren har
praktiska RDS-funktioner, t.ex. visning av
stationens namn.
Stationsnamnet visas även på TV-skärmen.
RDS är bara tillgängligt för FM-stationer.*
* Alla FM-stationer tillhandahåller inte RDS-tjänsten
eller samma typ av tjänster. Om du inte är bekant
med RDS-systemet frågar du de lokala
radiostationerna om mer information om RDStjänsterna i ditt område.
Ta emot RDS-sändningar
Välj en station från FM-bandet.
När du ställer in en station som har
RDS-tjänster, visas stationsnamnet* i
frontpanelens teckenfönster.
* Om ingen RDS-sändning tas emot, visas kanske inte
stationsnamnet i frontpanelens teckenfönster.
Obs!
Tryck på
”COMPLETE!” visas i frontpanelens
teckenfönster och stationens namn lagras.
9
Använda RDS (Radio Data
System)
• RDS fungerar kanske inte på rätt sätt om den station
som du har ställt in inte sänder RDS-signalen på rätt
sätt eller om signalstyrkan är för svag.
Extern ljudenhet
Använda DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern
Obs!
• Anslut inte någon annan adapter än DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern.
• Anslut inte eller koppla inte bort DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern till/från kontrollenheten medan
systemet är påslaget.
• Beroende på typen av DIGITAL MEDIA PORTadapter kan även bilder visas. I detta fall matar
systemet endast ut en kompositvideosignal oavsett
typen av videosignal.
1
2
Tryck flera gånger på FUNCTION tills
”DMPORT” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Börja spela upp på den anslutna
komponenten.
Ljud och bilder från den anslutna
komponenten spelas på systemet eller den
anslutna TV:n.
Information om användning finns i
DIGITAL MEDIA PORT-adapterns
bruksanvisning.
Tips
• Beroende på typen av DIGITAL MEDIA PORTadapter kan du styra en ansluten komponent med
hjälp av knapparna på fjärrkontrollen eller
kontrollenheten. Följande bild visar ett exempel på
vilka knappar som kan användas i denna situation.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Extern ljudenhet
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern (DMPORT)
är till för att man ska kunna lyssna på ljud från
en bärbar ljudkälla eller en dator. Genom att
ansluta en DIGITAL MEDIA PORT-adapter
kan du lyssna på ljud från anslutna
systemkomponenter.
Vilka DIGITAL MEDIA PORT-adaptrar som
finns tillgängliga varierar mellan olika områden.
Läs ”Ansluta de övriga komponenterna”
(sid. 23) för detaljerad information om
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern.
Spela den anslutna
komponenten på systemet
0
FUNCTION
X
./>
N
x
För att förbättra komprimerat
ljud
Du kan förbättra komprimerat ljud som t.ex. en
MP3-ljudfil. Denna effekt aktiveras automatiskt
när du ställer in ”DEC. MODE” till ”AUTO”
(sid. 33) när du valt funktionen ”DMPORT”.
För att avbryta effekten väljer du något annat än
”AUTO”.
57SE
Obs!
Andra åtgärder
Använda för Kontroll för
HDMI-funktionen för
”BRAVIA” Sync
Den här funktionen är endast tillgänglig på
TV:apparater med ”BRAVIA” Sync-funktion.
Genom att ansluta Sony-komponenter som är
kompatibla med funktionen Kontroll för HDMI,
med en HDMI-kabel, förenklas användningen
enligt nedan:
– Teaterläge (sid. 59)
– System för uppspelning med en
knapptryckning (sid. 59)
– Systemavstängning (sid. 59)
– Volymgräns (sid. 60)
– Systemets ljudstyrning (sid. 59)
– Språket följer med (sid. 60)
Kontroll för HDMI är en ömsesidig
funktionsstandard som används av CEC
(Consumer Electronics Control) för HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Funktionen Kontroll för HDMI fungerar inte i
följande fall:
– När du ansluter systemet till en komponent
som inte är kompatibel med funktionen
Kontroll för HDMI.
– En komponent har inte ett HDMI-uttag.
Det finns praktiska knappar på systemets
fjärrkontroll för att styra TV:n, till exempel
THEATRE, ONE-TOUCH PLAY och TV "/1.
För mer information, se ”Styra TV:n med den
medföljande fjärrkontrollen” (sid. 62) eller
hänvisa till TV:ns bruksanvisning.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
BRAVIA Sync
SLEEP NIGHT
58SE
DYNAMIC
BASS
TV
• Beroende på vilken komponent som har anslutits
fungerar kanske inte funktionen Kontroll för HDMI.
Se komponentens medföljande bruksanvisning.
• Funktionen Kontroll för HDMI fungerar kanske inte
om du ansluter en komponent som inte är från Sony,
även om komponenten är kompatibel med funktionen
Kontroll för HDMI.
Förbereda för funktionen
Kontroll för HDMI
(Kontroll för HDMI - Enkel inställning)
Systemet är kompatibelt med funktionen
Kontroll för HDMI - Enkel inställning. Om
TV:n är kompatibel med funktionen Kontroll för
HDMI - Enkel inställning, kan du ställa in
systemets [Kontroll för HDMI]-funktion
automatiskt genom att ställa in TV:n. Se mer
information i TV:ns bruksanvisning.
Om TV:n inte är kompatibel med funktionen
Kontroll för HDMI - Enkel inställning ställer du
manuellt in funktionen Kontroll för HDMI för
systemet och TV:n.
Obs!
• Mer information om hur du ställer in TV:n finns i
dess bruksanvisning.
1
2
3
4
Kontrollera att systemet och TV:n är
anslutna med en HDMI-kabel.
Sätt på TV:n och tryck på [/1 för att slå
på systemet.
Ställ om ingångsväljaren på TV:n så att
HDMI-signalen från systemet visas på
TV-skärmen.
Ställ in funktionen Kontroll för HDMI på
systemet och TV:n.
Kontroll för HDMI-funktionen för systemet
och TV:n aktiveras samtidigt.
Manuellt aktivera eller inaktivera
[Kontroll för HDMI]-funktionen för
systemet
satts i) trycker du på N eller ONE-TOUCH
PLAY.
1
Systemet och TV:n fungerar enligt följande
(t.ex.):
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
2
3
Tryck på C/c för att välja
[Inställn.].
Tryck på X/x för att välja [HDMIinställningar], tryck sedan på
.
Alternativen för [HDMI-inställningar]
visas.
4
5
Tryck på X/x för att välja [Kontroll för
HDMI], tryck sedan på
.
Det här systemet
TV
Sätts på. (Om den inte
redan är påslagen.)
r
Byter till ”BD/DVD”funktionen.
r
Börjar spela upp skivan
och mata ut ljudet.
Sätts på. (Om den inte
redan är påslagen.)
r
Byter till HDMI-signal.
r
Minimerar ljudnivån.
(Systemets ljudstyrning)
• [På]: På.
• [Av]: Av.
Obs!
• Under inställning av systemets Kontroll för HDMIfunktion fungerar inte systemets ljudstyrning.
Använda teaterläget
(Teaterläge)
Om din TV är kompatibel med teaterläge kan du
åtnjuta optimal bild- och ljudkvalitet lämplig för
filmer, och ljudet sänds automatiskt ut från
systemets högtalare när du trycker på
THEATRE. TV:ns videoläge växlas också till
teaterläge.
Visa BD/DVD med en enda
knapptryckning
(System för uppspelning med en
knapptryckning)
Genom att trycka på ONE-TOUCH PLAY,
startar TV:n och ställs in för BD/DVDinmatningsläge, och systemet börjar automatiskt
att spela upp en skiva.
När du sätter i en skiva aktiveras också systemet
för uppspelning med en knapptryckning. Om
systemet för uppspelning med en
knapptryckning inte startar (om en skiva som
inte är kompatibel med automatisk uppspelning
Stänga av systemet med TV:n
(Systemavstängning)
När du stänger av TV:n med POWER-knappen
på TV:ns fjärrkontroll eller TV "/1 på systemets
fjärrkontroll, stängs systemet av automatiskt.
Andra åtgärder
Tryck på X/x för att välja inställningen
och tryck sedan på
.
Obs!
• Innan du använder funktionen Systemavstängning,
ställ in funktionen för TV-ström. Se mer information
i TV:ns bruksanvisning.
• Beroende på statusen stängs eventuellt inte systemet
eller den anslutna komponenten av automatiskt. Mer
information finns i bruksanvisningarna som
medföljer de anslutna komponenterna.
Lyssna på TV-ljud från det här
systemets högtalare
(Systemets ljudstyrning)
Du kan lyssna på TV-ljud på detta system
genom enkel manövrering.
För att använda den här funktionen ansluter du
systemet och TV:n med en digital optisk kabel
och en HDMI-kabel (sid. 20).
Du kan använda systemets ljudstyrning enligt
följande:
• Du kan lyssna på TV-ljud från systemets
högtalare på ett enkelt sätt. Mer information
finns i TV:ns bruksanvisning.
59SE
• När systemet slås på avges TV-ljudet från
systemets högtalare.
• När TV-ljudet avges från systemets högtalare
kan du justera volymen och stänga av ljudet för
systemet med TV:ns fjärrkontroll.
Obs!
• Medan TV:n är i PAP-läge (picture and picture)
fungerar inte systemets ljudstyrning. När TV:n
lämnar PAP-läge, återgår TV:ns utsändningsmetod
till den som föregick PAP-läget.
• När du ansluter systemet och TV:n med en ljudkabel,
fungerar inte systemets ljudstyrning.
Ställa in systemets högsta
volymnivå
(Volymgräns)
Om du ändrar metoden för TV:ns utsändning till
systemhögtalarna på TV-menyn, eller genom att
trycka på THEATRE, kan ett högt ljud sändas ut
beroende på systemets volymnivå. Du kan
förhindra detta genom att begränsa
max.volymen. Mer information finns i
[Volymbegränsning] (sid. 74).
Ändra språket för TV:ns
skärmtext
(Språket följer med)
När du ändrar språket för TV:ns skärmtext,
ändras även systemets språk för skärmtext efter
att systemet har stängts av och slagits på.
Ställa in högtalarna
[Högtalarinställningar]
För att få bästa möjliga ljud kan du ställa in
högtalarnas avstånd från din lyssningsposition.
Använd sedan testtonen för att justera
högtalarnas nivå och balans till samma nivå.
1
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
2
3
4
Tryck på C/c för att välja
[Inställn.].
Tryck på X/x för att välja
[Ljudinställningar] och tryck sedan på
.
Tryck på X/x för att välja
[Högtalarinställningar], tryck sedan på
.
Skärmen [Högtalarinställningar] visas.
5
Tryck på X/x för att välja alternativ och
tryck på
.
Ställ in följande inställningar.
x [Avstånd]
När du flyttar högtalarna, ställ då in
avståndsparametrarna (A) från
lyssningsposition till högtalarna.
Du kan ställa in parametrarna från 0,0 till 7,0
meter.
Högtalarna i bilden motsvarar följande:
1Vänster, främre högtalare (L)
2Höger, främre högtalare (R)
3Subwoofer
1
2
3
A
[Främre Vänster/Höger] 3,0 m: Ställ in
avståndet för de främre högtalarna.
[Subwoofer] 3,0 m: Ställ in subwooferavståndet.
60SE
Obs!
Obs!
• Beroende på inmatningsflödet är det inte säkert att
[Avstånd] fungerar.
• Signalerna för testton matas inte ut från HDMI OUTuttaget.
x [Nivå]
• Tryck på 2 +/– för att justera volymen på alla
högtalare samtidigt.
Tips
Du kan justera ljudnivån för högtalarna. Du kan
ställa in parametrarna från –6,0 dB till +6,0 dB.
Kontrollera att du ställer in [Testton] på [På] för
att göra justeringen lättare.
[Främre Vänster/Höger] 0,0 dB: Ställ in nivån
för de främre högtalarna.
[Subwoofer] 0,0 dB: Ställ in subwoofer-nivån.
x [Testton]
[Av]: Testtonen sänds inte ut från högtalarna.
[På]: Testtonen sänds ut från varje högtalare i
följd medan nivån justeras. När du väljer något
av alternativen för [Högtalarinställningar] hörs
testtonen från varje högtalare i följd.
Justera ljudnivån enligt följande.
1
2
3
4
5
6
7
Andra åtgärder
Högtalarna avger en testton för att justera
[Nivå].
Ställ in [Testton] på [På].
Tryck på X/x för att välja [Nivå] och
tryck sedan på
.
Tryck på X/x för att välja önskad
högtalartyp och tryck sedan på
.
Tryck på C/c för att välja vänster eller
höger högtalare, tryck därefter på X/x
för att justera nivån.
Tryck på
.
Upprepa steg 3 till 5.
Tryck på RETURN.
Systemet återgår till föregående visning.
8
9
Tryck på X/x för att välja [Testton] och
tryck sedan på
.
Tryck på X/x för att välja [Av] och tryck
sedan på
.
61SE
Styra TV:n med den
medföljande
fjärrkontrollen
Genom att justera fjärrsignalen kan du styra en
TV med den medföljande fjärrkontroll.
Obs!
• Koden kan ändras eller återställas till Sonys
standardinställning när du byter batterier i
fjärrkontrollen. Återställ då rätt kodnummer.
Förbereda fjärrkontrollen för
att styra TV:n
Tryck och håll in TV [/1 medan du anger
TV:ns tillverkarkod (se tabellen) med
nummerknapparna. Släpp sedan upp TV
[/1.
Om tillverkarens kod har angetts korrekt blinkar
TV-knappen långsamt två gånger. Om
inställningen inte fungerar blinkar TV-knappen
snabbt fem gånger.
Koder för TV:n som kan styras
Om det finns flera koder i listan kan du försöka
ange dem en och en tills du hittar den som passar
din TV.
Tillverkare
Kod
SONY
501 (standard), 502
DAEWOO
506
EMERSON
567
FUNAI
548
Tillverkare
Kod
PHILIPS
515, 518, 557, 570
PIONEER
526
RADIO SHACK
565
RCA/PROSCAN
510
SABA
530, 537, 558
SAMSUNG
515, 517, 544, 566, 569, 571,
574
SANYO
508, 545
SHARP
535, 565
TELEFUNKEN
547, 558
THOMSON
547, 549
TOSHIBA
541, 551
ZENITH
543
Styra TV:n med fjärrkontrollen
Du kan styra TV:n genom att använda följande
knappar. För att använda dessa knappar
(förutom THEATRE, TV [/1, t/ ) ställer du
fjärrkontrollen till TV-läget genom att trycka på
TV så att TV lyser i 1 sekund.
Tryck på TV så att TV blinkar fyra gånger, för
att lämna TV-läget.
Obs!
• Om du i TV-läget trycker på någon av följande
knappar tänds TV. (Beroende på
tillverkarinställningen fungerar kanske inte vissa
knappar och TV lyser inte.)
• Om du trycker på andra knappar än de följande
medan fjärrkontrollen är i TV-läge, blinkar TV fyra
gånger och fjärrkontrollen lämnar automatiskt TVläget, och systemet styrs med funktionen för den
knapp som trycktes.
• Beroende på TV:n kan det hända att du inte kan
använda vissa eller någon av knapparna.
GE
509
GOLDSTAR/LG
503, 517, 544, 568
GRUNDIG
533
Tryck på
För att
HITACHI
514
TV "/1
Stänga av eller sätta på TV:n.
ITT
521, 522
THEATRE
Visa optimal bild lämplig för
filmer.
t/
Växla TV:ns insignalkälla mellan
TV:n och andra insignalkällor.
Efter att du tryckt på / kan du
hålla kvar den aktuella textsidan.
2 +/–
Ställa in TV:ns ljudvolym.
JVC
516
LOEWE
518
MITSUBISHI/MGA 527
62SE
NEC
503
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
553, 572
Tryck på
För att
PROG +/–,
c/C
Välja TV-kanal.
När du har tryckt på /, kan du
välja nästa (c) eller föregående
(C) textsida.
Stänga av TV-ljudet tillfälligt.
Nummerknappar, Välja TV-kanal.
Efter att du tryckt på / kan du
välja textsidan genom att ange det
tresiffriga sidnumret.
HOME
Visa TV:ns meny.
ANALOG
Växla till analogt läge.
DIGITAL
Växla till digitalt läge.
/
/
Visa informationen.
Ta fram text.
TOOLS
Visa funktionsmenyn för den
aktuella visningen.
RETURN
Återgå till föregående kanal eller
menynivå för TV:n.
Ändra bildformatet för den
anslutna TV:n.
C/X/x/c,
Välja alternativet i menyn.
Du kan ställa in systemet att stängas av vid en
förinställd tid så att du kan somna medan du
lyssnar på musik. Du kan förinställa tiden i steg
om 10 minuter.
Tryck på SLEEP.
Varje gång du trycker på SLEEP ändras
minutvisningen (den återstående tiden) med 10
minuter.
När du ställer in sovtimern blinkar ”SLEEP” i
frontpanelens teckenfönster.
Kontrollera återstående tid
Tryck en gång på SLEEP.
Ändra den återstående tiden
Tryck på SLEEP flera gånger för att välja
önskad tid.
Ställa in sovtimern med
systemmenyn
1
2
Tips
• Funktionen för dessa knappar är densamma som för
fjärrkontrollknapparna för SONY TV:n. Se mer
information i TV:ns bruksanvisning.
3
Andra åtgärder
Visa EPG (Electronic Programme
Guide).
Använda sovtimern
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck flera gånger på X/x tills ”SLEEP
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att välja en inställning.
Minutvisningen (återstående tid) ändras
med 10 minuter.
Tips
• Du kan direkt välja återstående tid genom att
trycka på nummerknapparna. I detta fall kan du
förinställa tiden i steg om 1 minut.
4
Tryck på
.
Intällningen är klar och ”SLEEP” blinkar i
frontpanelens teckenfönster.
5
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
63SE
Använda
släckningsfunktionen
Ljusstyrkan för frontpanelens teckenfönster,
lysdioden till logotypen och lysdioden kan
ställas in.
1
2
3
4
Tryck på SYSTEM MENU.
Tryck flera gånger på X/x tills ”DISP
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck flera gånger på X/x tills
”DIMMER” visas i frontpanelens
teckenfönster, och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att välja ljusstyrkan för
frontpanelens teckenfönster.
Ändra ljustyp för lysdiod
(Belysningsläge)
Du kan välja om lysdioden skall lysa
kontinuerligt eller bara när du trycker på en
knapp.
1
2
3
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
6
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
Tryck flera gånger på X/x tills ”DISP
MENU” visas i frontpanelens
teckenfönster. Tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x upprepade gånger tills
”ILLUM MODE” visas i frontpanelens
teckenfönster och tryck sedan på
eller c.
Tryck på X/x för att välja en inställning.
• ”STANDARD”: belysningen är alltid
tänd.
• ”SIMPLE”: tänder belysningen i ungefär
10 sekunder när du trycker på en knapp
(förutom knappen \/1) på
kontrollenheten.
• ”DIMMER OFF”: Ljus.
• ”DIMMER ON”: Mörk.
5
Tryck på SYSTEM MENU.
5
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
6
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn stängs av.
64SE
Inaktivera knapparna på
kontrollenheten
(Barnlås)
Du kan inaktivera knapparna på kontrollenheten
(förutom för "/1) för att förhindra att de används
av misstag, till exempel av barn
(barnlåsfunktion).
Tryck på x på kontrollenheten i mer än fem
sekunder.
Obs!
• Om du trycker på kontrollenhetens knappar medan
barnlåsfunktionen är aktiverad visas ”CHILD
LOCK” i frontpanelens teckenfönster.
Andra åtgärder
”CHILD LOCK” och ”ON” visas i
frontpanelens teckenfönster.
Barnlåsfunktionen aktiveras och knapparna på
kontrollenheten är låsta. (Du kan använda
systemet med fjärrkontrollen.)
För att avbryta trycker du på x i mer än fem
sekunder så att ”CHILD LOCK” och ”OFF”
visas i frontpanelens teckenfönster.
65SE
Du kan ställa in följande alternativ.
Inställningar och justeringar
Ikon
Använda
inställningsdisplayen
Uppdaterar programvaran för
systemet.
[Videoinställningar] (sid. 68)
Gör videoinställningar i enlighet
med typen av anslutningar.
Du kan göra olika justeringar av funktioner som
t.ex. bild och ljud.
Välj
(Inställn.) på startmenyn när du
behöver ändra systemets inställningar.
[Ljudinställningar] (sid. 71)
Gör ljudinställningar i enlighet
med typen av anslutningar.
[BD/DVDuppspelningsinställningar]
(sid. 72)
Obs!
• Uppspelningsinställningar lagrade på skivan har
prioritet före inställningsdisplayens inställningar och
alla beskrivna funktioner kanske inte fungerar.
1
Gör detaljerade inställningar för
uppspelning av BD/DVDskivor.
Tryck på HOME.
[Fotoinställningar] (sid. 74)
Startmenyn visas på TV-skärmen.
2
Tryck på C/c för att välja
Beskrivning
[Nätverksuppdatering]
(sid. 67)
Gör fotorelaterade inställningar.
[Inställn.].
[HDMI-inställningar] (sid. 74)
Gör HDMI-inställningar.
[Systeminställningar]
(sid. 75)
Gör systemrelaterade
inställningar.
[Nätverksinställningar]
(sid. 76)
3
Gör detaljerade inställningar för
Internet och nätverk.
Tryck på X/x för att välja ikon för den
inställningskategori som ska ändras
och tryck sedan på
.
[Enkel inställning] (sid. 77)
Gör om Enkel inställning för att
göra grundinställningarna.
Exempel: [Videoinställningar]
[Återställning] (sid. 78)
Återställer systemet till
fabriksinställningarna.
4
Tryck på X/x för att välja ett alternativ
och tryck sedan på
.
Alternativen för vald inställning visas.
Exempel: [TV-typ]
Alternativ
66SE
5
Tryck på X/x för att välja en inställning
och tryck sedan på
.
Alternativet väljs och inställningen är klar.
Alternativen för vald inställning visas.
Exempel: [4:3]
[Nätverksuppdatering]
Du kan uppdatera och förbättra funktionerna för
systemet.
Information om uppdateringsfunktionerna finns
på följande webbplats:
http://support.sony-europe.com/
Obs!
Markerad inställning
• Koppla inte bort nätkabel eller nätverkskabeln under
nedladdning eller uppdatering av programvaran.
• Alla funktioner, inklusive öppning av skivfacket, är
tillgängliga under uppdatering.
• Nedladdningstiden kan skilja sig beroende på
Internet-leverantören eller linjestatusen.
• När felmeddelanden för nätverksanslutningen visas,
kontrollerar du nätverksanslutningarna med
[Nätverksdiagnos] för [Internetinställningar] i
[Nätverksinställningar] (sid. 76).
Inställningar och justeringar
Tips
• ”UPDATE */9”-räknaren (”*” indikerar
uppdateringssteget) i frontpanelens teckenfönster
visar även uppdateringens förlopp.
• Du kan kontrollera aktuell programvaruversion
genom att välja [Systeminformation] i
[Systeminställningar] (sid. 75).
• [Inställn.]-inställningarna finns kvar efter
uppdateringen.
• Systemet informerar om nyare programvaruversioner
när [Meddelande om mjukvaruuppdat.] är inställt på
[På] (standard) (sid. 75).
Uppdatera systemets
programvara via nätverket
1
Tryck på X/x för att välja
[Nätverksuppdatering] och tryck sedan
på
.
Systemet ansluter till nätverket och du
ombeds bekräfta.
2
Tryck på C/c för att välja [OK] och tryck
sedan på
.
Systemet börjar ladda ned och därefter
uppdateras programvaran automatiskt.
67SE
När uppdateringen är klar visas
”COMPLETE!” i 5 sekunder i
frontpanelens teckenfönster och systemet
stängs av automatiskt.
3
[Videoinställningar]
Tryck på "/1 för att starta systemet.
Du kan göra videoinställningar i enlighet med
typen av anslutningar.
Systemet startar med den uppdaterade
programvaran.
x [TV-typ]
Du kan välja bildproportioner för den anslutna
TV:n.
Uppdatera systemets
programvara med en
uppdateringsskiva
Du kan uppdatera och förbättra systemets
funktioner med en uppdateringsskiva som
tillhandahålls av en Sony-återförsäljare eller ett
lokalt auktoriserat Sony-serviceställe.
1
Sätt i uppdateringsskivan.
Du ombeds bekräfta.
2
Välj [OK] och tryck sedan på
.
Uppdateringen av programvara startar.
När uppdateringen är klar visas
”COMPLETE!” i 5 sekunder i
frontpanelens teckenfönster och systemet
stängs av automatiskt.
3
x [Skärmformat]
Du kan välja skärmkonfigurationen för en
4:3-skärmbild på en 16:9 bredbilds-TV.
[Original]: Välj detta vid anslutning till en TV
med en bredbildsfunktion. Visar en 4:3skärmbild i 16:9-bildformat även på en
bredbilds-TV.
[Fast bildförhållande]: Ändrar bildstorleken så
att den passar skärmstorleken med det
ursprungliga bildformatet.
Tryck på "/1 för att starta systemet.
Systemet startar med den uppdaterade
programvaran.
4
[16:9]: Välj det här vid anslutning till en
bredbilds-TV eller en TV med en
bredbildsfunktion.
[4:3]: Välj det här vid anslutning till en TV med
4:3-format utan bredbildsfunktion.
Tryck på Z för att plocka ut skivan.
x [DVD-bildförhållande]
Du kan välja visningskonfigurationen för
uppspelning av 16:9-skärmbilder på en TV med
4:3-skärm (kan väljas när [TV-typ] är inställd på
[4:3] och [Skärmformat] är inställt på [Fast
bildförhållande]).
[Letterbox]: Visar en bild i bredbildsformat med
svarta band i överkant och underkant.
[Pan & Scan]: Visar en fullhöjdsbild på hela
skärmen, med kapade sidor.
68SE
x [Bioomvandlingsläge]
Du kan ställa in omvandlingsläget för video för
480p/576p-, 720p-, 1080i-, eller 1080p*signaler från HDMI OUT-uttaget eller
COMPONENT VIDEO OUT-uttagen.
* Endast HDMI
[Auto]: Välj normalt detta. Systemet identifierar
automatiskt om materialet är videobaserat eller
filmbaserat och växlar till lämplig
omvandlingsmetod.
[Video]: Omvandlingsmetoden som passar för
videobaserat material väljs alltid oavsett
materialet.
x [Bildutmatningsformat]
1
Tryck på X/x för att välja uttagstyp för
utmatade videosignaler, tryck därefter
på
.
Obs!
• När du samtidigt ansluter HDMI OUT-uttaget
och andra videouttag, väljer du
[Komponentvideo].
[TV-anslutningsmetod]
[HDMI]: Matar ut signaler från HDMI
OUT-uttaget enligt [HDMI-upplösning]inställningen nedan.
[Komponentvideo]: Matar ut signaler från
COMPONENT VIDEO OUT-uttagen
enligt [Komponentupplösning]inställningen nedan.
[Video]: Matar ut signaler från VIDEO
OUT-uttaget.
2
(När du väljer [HDMI] eller
[Komponentvideo])
Tryck på X/x för att välja signaltypen
för HDMI OUT-uttaget eller
COMPONENT VIDEO OUT-uttagen och
tryck sedan på
.
När du ändrar den valda upplösningen för
video, visas en bild med den valda
upplösningen i cirka 30 sekunder och
därefter ombeds du bekräfta.
Följ anvisningarna på skärmen.
Obs!
• Om bilden är förvrängd eller om ingen bild visas
väntar du i cirka 30 sekunder utan att trycka på
någon knapp. Visningen återgår till skärmen för
inställning av upplösning.
• Om den valda upplösningen för video är
felaktig, visas ingen bild på skärmen när du
trycker på valfri knapp i 30 sekunder. I detta fall
trycker du och håller in N och Z på
kontrollenheten i mer än 5 sekunder för att
återställa bildupplösningen som matas ut till den
lägsta upplösningen.
• Om du samtidigt ansluter HDMI OUT-uttaget
och andra videouttag, matas eventuellt inte
videosignaler ut från uttagen, förutom HDMI
OUT-uttaget när [Auto] eller [1080p] väljs.
[HDMI-upplösning] /
[Komponentupplösning]
[Auto] (endast HDMI): Välj normalt detta.
Systemet matar ut signaler med start från
den högsta upplösningen som TV:n kan
visa:
1080p > 1080i > 720p > 480p/576p > 480i/
576i
Om bildformatet inte är tillfredställande
försöker du med en annan inställning som
passar TV:n.
[480i/576i]: Matar ut 480i/576ivideosignaler.
[480p/576p]: Matar ut 480p/576pvideosignaler.
[720p]: Matar ut 720p-videosignaler.
[1080i]: Matar ut 1080i-videosignaler.
[1080p] (endast HDMI): Matar ut 1080pvideosignaler.
Inställningar och justeringar
Du kan välja vilken uttagstyp som skall mata ut
videosignaler. Mer information finns i
”Upplösning för videoutgång” (sid. 91).
”HD” tänds i frontpanelens teckenfönster
vid utmatning av 720p/1080i/1080pvideosignaler.
x [BD-ROM 1080/24p-utmatning]
Du kan ställa in utmatningen av videosignaler på
1920 × 1080p/24 Hz när du spelar filmbaserat
material på BD-ROM-skivor (720p/24 Hz eller
1080p/24 Hz).
1920 × 1080p/24 Hz-videosignaler kan matas ut
när alla följande villkor uppfylls.
– Du ansluter en 1080/24p-kompatibel TV med
HDMI OUT-uttaget.
– [Bildutmatningsformat] är inställt på [HDMI]
och
69SE
– [HDMI-upplösning] är inställt på [Auto] eller
[1080p].
24P-indikatorn tänds vid utmatning av 1920 ×
1080p/24 Hz-videosignaler.
[Auto]: Matar ut 1920 × 1080p/24 Hzvideosignaler endast om du ansluter en 1080/
24p-kompatibel TV med HDMI OUT-uttaget.
[På]: Matar ut 1920 × 1080p/24 Hzvideosignaler oavsett ansluten TV-typ.
[Av]: Välj detta när TV:n inte är kompatibel
med 1080/24p-videosignaler.
Obs!
• Videosignaler matas eventuellt inte ut när [BD-ROM
1080/24p-utmatning] är inställd på [På].
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
Du kan ställa in färginställningen för utmatning
av videosignaler från HDMI OUT-uttaget. Välj
inställningen som överensstämmer med den
anslutna TV-typen.
[Auto]: Identifierar automatiskt typen av extern
enhet och växlar till den färginställning som
matchar.
[YCbCr (4:2:2)]: Matar ut YCbCr 4:2:2videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Matar ut YCbCr 4:4:4videosignaler.
[RGB (16-235)]: Välj detta vid anslutning till en
enhet med ett DVI-uttag som är anpassat till
HDCP.
[RGB (0-255)]: Välj detta vid anslutning till en
RGB (0-255)-enhet.
x [x.v.Colour-utmatning]
Anger om xvYCC-information ska sändas till
den anslutna TV:n.
Genom att kombinera en xvYCC-kompatibel
video med en TV som stöder x.v.Colour-visning
går det mera exakt att återge färger som finns i
naturen.
[Auto]: Välj normalt detta.
[Av]: Välj detta när bilden är ostabil eller
färgerna verkar onaturliga.
70SE
x [Pausläge] (endast BD/DVD VIDEO/DVDR/DVD-RW)
Försätter bilden i pausläge.
[Auto]: Bilden, inklusive föremål som rör sig
dynamiskt, matas ut utan darrningar. Välj
normalt den här inställningen.
[Bildruta]: Bilden, inklusive föremål som inte
rör sig dynamiskt, matas ut med hög upplösning.
[Ljudinställningar]
Du kan du göra ljudinställningar.
x [BD ljudinställning]
Du kan välja om interaktivt ljud (knappljud,
effektljud m.m.) och sekundärt ljud
(kommentarer) ska mixas eller ej när du spelar
en BD-skiva som innehåller sådant ljud.
[Endast högtalare]: Matar ut flerkanaligt ljud
endast från systemets högtalare.
[Högtalarprioritet]: Matar ut flerkanaligt ljud
från systemets högtalare och 2-kanaliga linjära
PCM-signaler från HDMI OUT-uttaget.
[HDMI-prioritet]: Matar ut tvåkanaligt ljud från
systemets högtalare och aktiverar ljudutmatning
från HDMI OUT-uttaget. Ljudformat från
HDMI OUT-uttaget beror på ansluten
komponent.
Obs!
[Mixa]: Matar ut ljudet som erhålls genom att du
mixar interaktivt ljud och sekundärt ljud till
primärt ljud.
[Direkt]: Matar endast ut primärt ljud.
x [Ljuddynamikkontroll] (endast BD/DVD
VIDEO-skivor)
x [Ljudeffekt]
[Auto]: Spelar upp med det dynamiska område
som angivits på skivan (endast BD-ROM).
[Av]: Ingen komprimering av dynamiskt
område.
[På]: Systemet återskapar ljudspåret med den
sortens dynamiskt område som
inspelningsteknikern avsåg.
x [Dämpa - AUDIO]
Distorsion kan uppstå när du lyssnar på en
komponent ansluten till AUDIO-uttagen
(AUDIO IN L/R). Du kan undvika distorsion
genom att minska systemets inmatningsnivå.
Detta är inte ett tekniskt fel och beror på vilken
komponent som är ansluten.
[På]: Dämpar inmatningsnivån.
Utmatningsnivån ändras.
[Av]: Normal inmatningsnivå.
Du kan aktivera eller inaktivera systemets
ljudeffekter (”DEC. MODE”, NIGHT, SOUND
MODE, ”TONE”, DYNAMIC BASS).
[På]: Aktiverar alla systemets ljudeffekter. Den
övre gränsen för samplingsfrekvens är inställd
på 48 kHz.
[Av]: Ljudeffekterna är inaktiverade. Välj detta
när du inte vill ställa in den övre gränsen för
samplingsfrekvens.
Inställningar och justeringar
Komprimerar det dynamiska området för
ljudspåret. [Ljuddynamikkontroll] är lämpligt
om man vill visa film på natten med låg volym.
• Om du ställer in [BD-/DVD-ljudutmatning] på
[HDMI-prioritet] visas ett bekräftelsemeddelande på
TV-skärmen. Tryck på C/c för att välja [OK] för att
slutföra inställningen.
• Om du ställer in [BD-/DVD-ljudutmatning] på
[HDMI-prioritet] inaktiveras funktionerna ”DEC.
MODE”, NIGHT, SOUND MODE, ”TONE” och
DYNAMIC BASS.
• När funktionen för systemets ljudstyrning (sid. 59)
aktiveras, kan denna inställning ändras automatiskt.
Obs!
• I DTS96/24-format fungerar inte en del ljudeffekter
även om du ställer in [Ljudeffekt] på [På].
x [Högtalarinställningar]
För att få bästa möjliga ljud ställer du in
högtalarna. Mer information finns i ”Ställa in
högtalarna” (sid. 60).
x [BD-/DVD-ljudutmatning]
Systemet kan inte samtidigt mata ut flerkanaligt
ljud från både HDMI OUT-uttaget och
systemets högtalare. Du kan välja
utmatningsmetod.
71SE
[BD/DVDuppspelningsinställningar]
3
Tryck på X/x för att välja
åldersbegränsning, tryck sedan på
.
Ju lägre värdet är, desto striktare är
begränsningen.
Om du väljer [Välj åldersgräns] kan du
ange en ålder mellan [0] och [255] med
C/X/x/c och nummerknapparna.
Du kan göra detaljerade inställningar för
uppspelning av BD/DVD-skivor.
Avbryta inställningen för barnspärr
x [BD/DVD-meny]
Du kan välja standardmenyspråk för BD-ROMskivor eller DVD VIDEO-skivor.
När du väljer [Välj språkkod.] visas skärmen där
du anger språkkoden. Ange koden för ditt språk,
som finns i ”Lista över språkkoder” (sid. 93).
x [Ljud]
Du kan välja standardspråk för spår för BDROM-skivor eller DVD VIDEO-skivor.
När du väljer [Original] väljs skivans
prioriterade språk.
När du väljer [Välj språkkod.] visas skärmen där
du anger språkkoden. Ange koden för ditt språk,
som finns i ”Lista över språkkoder” (sid. 93).
Välj [Inga begränsningar].
Obs!
• Om du glömmer lösenordet återställer du systemet
(sid. 78) och anger ett nytt lösenord (se [Lösenord]
(sid. 73)).
• När du spelar skivor som inte har barnlås kan
uppspelningen inte begränsas på detta system.
• Beroende på vilken skiva som används kanske du
ombeds att ändra barnspärrsnivån medan skivan
spelas. I detta fall anger du ditt lösenord och ändrar
sedan nivå.
• När [255] är valt i [Välj åldersgräns] avbryts
inställningen för barnspärr.
Tips
• Du kan ändra lösenordet. Se [Lösenord] (sid. 73).
x [Textning]
x [DVD-barnspärr]
Du kan välja standardspråk för undertexter för
BD-ROM-skivor eller DVD VIDEO-skivor.
När du väljer [Välj språkkod.] visas skärmen där
du anger språkkoden. Ange koden för ditt språk,
som finns i ”Lista över språkkoder” (sid. 93).
Uppspelningen för vissa DVD VIDEO-skivor
kan begränsas enligt en förinställd nivå som t.ex.
användarens ålder. Avsnitt kan låsas eller bytas
ut mot andra avsnitt.
x [BD-barnspärr]
Uppspelning av vissa BD-ROM-skivor kan vara
begränsad beroende på användarens ålder.
Avsnitt kan låsas eller bytas ut mot andra
avsnitt.
1
2
1
2
3
Ange ditt fyrsiffriga lösenord med
nummerknapparna.
Tryck på X/x för att välja [OK] och tryck
sedan på
.
Tryck på X/x för att välja en nivå och
tryck sedan på
.
Ange ditt fyrsiffriga lösenord med
nummerknapparna.
Ju lägre värdet är, desto striktare är
begränsningen.
Tryck på X/x för att välja [OK] och tryck
sedan på
.
Avbryta inställningen för barnspärr
Välj [Inga begränsningar].
Obs!
• Om du glömmer lösenordet återställer du systemet
(sid. 78) och anger ett nytt lösenord (se [Lösenord]
(sid. 73)).
• När du spelar skivor som inte har barnlås kan
uppspelningen inte begränsas på detta system.
72SE
• Beroende på vilken skiva som används kanske du
ombeds att ändra barnspärrsnivån medan skivan
spelas. I detta fall anger du ditt lösenord och ändrar
sedan nivå.
Ändra lösenordet
1
2
Tips
• Du kan ändra lösenordet. Se [Lösenord] (sid. 73).
3
x [Regionskod för barnspärr]
Uppspelning av en del BD-ROM-skivor eller
DVD VIDEO-skivor kan vara begränsad på
grund av det geografiska området. Avsnitt kan
låsas eller bytas ut mot andra avsnitt.
1
2
3
Ange ditt fyrsiffriga lösenord med
nummerknapparna.
Tryck på X/x för att välja [OK] och tryck
sedan på
.
När du väljer [Välj regionskod] visas
skärmen där du anger regionskoden. Ange
koden för områdesbegränsningen, som
finns i ”Barnspärr/områdeskoder” (sid. 93).
Obs!
• Om du glömmer lösenordet återställer du systemet
(sid. 78) och anger ett nytt lösenord (se [Lösenord]
(sid. 73)).
• När du spelar skivor som inte har barnlås kan
uppspelningen inte begränsas på detta system.
• Beroende på vilken skiva som används kanske du
ombeds att ändra barnspärrsnivån medan skivan
spelas. I detta fall anger du ditt lösenord och ändrar
sedan nivå.
Tryck på X/x för att välja [OK] och tryck
sedan på
.
Ange ett nytt lösenord med
nummerknapparna.
Tryck på X/x för att välja [OK] och tryck
sedan på
.
x [Uppspeln.lager för hybridskivor]
Du kan välja prioritet för uppspelningslager när
du spelar en hybridskiva. För att ändra
inställningen slår du av och på systemet.
[BD]: Spelar BD-lager.
[DVD/CD]: Spelar DVD- eller CD-lager.
x [BD-Internetanslutning]
Du kan ange om Internet-anslutning ska tillåtas
eller ej från innehållet på en BD-skiva (i
BDMV-läge) som spelas upp.
Nätverksanslutningar och -inställningar krävs
när du använder den här funktionen (sid. 76).
[Tillåt.]: Välj normalt detta.
[Tillåt ej.]: Förbjuder Internetanslutning.
Inställningar och justeringar
Tryck på X/x för att välja
områdesbegränsning, tryck sedan på
.
4
Efter steg 1 anger du ditt fyrsiffriga
lösenord med nummerknapparna.
Tips
• Du kan ändra lösenordet. Se [Lösenord] (sid. 73).
x [Lösenord]
Du kan ställa in eller ange lösenordet för
barnspärrsfunktionen. Med ett lösenord kan du
ställa in begränsningar på uppspelning av BDROM eller DVD VIDEO. Vid behov kan du
skilja på begränsningsnivåerna för BD-ROMoch DVD VIDEO-skivor.
1
2
Ange ditt fyrsiffriga lösenord med
nummerknapparna.
Tryck på X/x för att välja [OK] och tryck
sedan på
.
73SE
[Fotoinställningar]
[HDMI-inställningar]
Du kan du göra fotorelaterade inställningar.
Du kan du göra HDMI-inställningar.
x [Bildspelshastighet]
x [Kontroll för HDMI]
Du kan ändra bildspelshastigheten.
Du kan ställa in [Kontroll för HDMI]funktionen på på/av. Denna funktion är
tillgänglig när du ansluter systemet och TV:n
med HDMI-kabeln. Mer information finns i
”Använda för Kontroll för HDMI-funktionen
för ”BRAVIA” Sync” (sid. 58).
[Snabb]: Foton ändras snabbt.
[Normal]: Foton ändras med normal hastighet.
[Långsam]: Foton ändras långsamt.
[På]: Alla komponenter som är anslutna med
HDMI-kabeln i systemet kan styra varandra.
[Av]: Stänger av funktionen.
x [Volymbegränsning]
Om du ändrar utmatningsmetod för TV:n till
systemhögtalarna på TV-menyn eller genom att
trycka THEATRE, aktiveras systemets
ljudstyrning (sid. 59) och en hög ljudnivå kan
sändas ut beroende på systemets volymnivå. Du
kan förhindra detta genom att begränsa
max.volymen.
[Nivå 3]: Högsta volymnivån är satt till 15.
[Nivå 2]: Högsta volymnivån är satt till 20.
[Nivå 1]: Högsta volymnivån är satt till 30.
[Av]: Stänger av funktionen.
Obs!
• Denna funktion är endast tillgänglig när du ansluter
systemet och TV:n med HDMI-kabeln och [Kontroll
för HDMI] är inställt på [På].
74SE
[Systeminställningar]
Du kan du göra systemrelaterade inställningar.
x [OSD-språk]
Du kan välja språket för systemets skärmtext.
x [Standbyläge]
Du kan förkorta uppstartstiden när du slår på
systemet.
[Snabbstart]: Förkortar uppstartstiden från
standbyläget. Du kan använda systemet snabbt
efter att du slagit på det.
[Normal]: Standardinställningen.
x [Meddelande om mjukvaruuppdat.]
Du kan få information om nyare
programvaruversioner. Informationen visas på
TV-skärmen när du slår på systemet.
Nätverksanslutningar och -inställningar krävs
när du använder den här funktionen (sid. 76).
[På]: Ställer in systemet så att det ger
information om nyare programvaruversioner
(sid. 67).
[Av]: Stänger av funktionen.
x [Systeminformation]
Du kan visa systemets programvaruversion och
MAC-adress.
Obs!
x [Automatisk informationsvisning]
Du kan visa information när du ändrar ljudlägen
eller under uppspelning.
[På]: Visar automatiskt information på skärmen
när du ändrar visade titlar, bildlägen,
ljudsignaler etc.
[Av]: Visar endast information när du trycker på
DISPLAY.
Inställningar och justeringar
• När [Standbyläge] är inställt på [Snabbstart],
– är strömförbrukningen högre än när [Standbyläge]
är inställt på [Normal].
– fläkten kan gå igång beroende på temperaturen i
omgivningen.
x [Skärmsläckare]
Skärmsläckaren visas om du inte använder
systemet i mer än 15 minuter medan skärmtext,
till exempel startmenyn, visas på TV-skärmen.
Skärmsläckaren hjälper till att förhindra att
skärmenheten skadas (ghosting).
[På]: Aktiverar skärmsläckarfunktionen.
[Av]: Stänger av funktionen.
75SE
[Nätverksinställningar]
3
Du kan göra detaljerade inställningar för
Internet och nätverk.
Skärmen [Proxy-inställningar] visas.
Om proxyservern inte har en specifik
inställning går du till steg 8.
x [Internetinställningar]
Dessa alternativ krävs när du ansluter till
Internet via en nätverkskabel. Ange respektive
värden (alfanumeriska) för din bredbandsrouter
eller trådlösa LAN-router. Alternativen som
måste ställas in kan skilja sig beroende på
Internet-leverantören eller routern. Mer
information finns i bruksanvisningarna som du
har fått från din Internet-leverantör eller som
medföljde routern.
1
2
Tryck på X/x för att välja [Sätt att
erhålla IP-adress] och tryck sedan
på
.
[Anv. statisk IP-adress]: Ställ in IPadressen manuellt enligt din nätverksmiljö.
Ställ in följande alternativ:
– [IP-adress]
– [Subnet Mask]
– [Standard-gateway]
– [DNS-server (primär)]
– [DNS-server (sekundär)]
Obs!
• När du manuellt ställer in adresserna för [DNSserver (primär)]/[DNS-server (sekundär)] anger
du adressen för [DNS-server (primär)]. I annat
fall blir [Internetinställningar] fel inställda.
76SE
4
5
6
Tryck på X/x för att välja [Använd
proxyserver] och tryck sedan på
.
Tryck på X/x för att välja [På] och tryck
sedan på
.
Välj [Proxyserver] och [Port] och ange
inställningarna.
Information om hur du anger proxyserver
finns i ”Ange tecken” (sid. 76).
7
8
Tryck på X/x för att välja ett alternativ
och tryck sedan på
.
[Använd DHCP]: Välj detta när DHCPserverinställningar (Dynamic Host
Configuration Protocol) är tillgängliga från
din Internet-leverantör.
Nätverksinställningarna som krävs för
systemet tilldelas automatiskt.
Om du ställer in [Erhåll DNS-server
autom.] på [Av] ställer du in följande
alternativ:
– [DNS-server (primär)]
– [DNS-server (sekundär)]
Om din Internet-leverantör har en
särskild inställning för proxyserver
trycker du på X/x för att välja [Proxyinställningar] och därefter trycker du
på
.
9
Tryck på RETURN.
Tryck på X/x för att välja
[Nätverksdiagnos] och tryck sedan på
.
Tryck på C/c för att välja [Start] och
tryck sedan på
.
10 Kontrollera att meddelandet
[Nätverksanslutningarna är korrekta.]
visas.
Inställning är klar. Om meddelandet inte
visas följer du anvisningarna på skärmen.
Ange tecken
Skärmen där du anger tecken visas när du väljer
[Proxyserver] i [Proxy-inställningar].
1
Tryck flera gånger på
nummerknapparna för att välja ett
tecken.
Exempel:
Tryck en gång på nummerknapp 3 för att
ange [D].
Tryck tre gånger på nummerknapp 3 för att
ange [F].
2
3
Tryck på c och ange nästa tecken.
Tryck på den blå knappen ([Avsluta])
för att slutföra.
Du kan använda följande knappar för att ange
tecken.
Information
Röd knapp
[Bokstavstyp]
Växlar tangentbordet mellan
alfabet och nummer.
Grön knapp
[A/a]
Växlar tangentbordet mellan
versaler och gemener.
Gul knapp
[Symboler]
Visar tangentbordet för
symboler.
Blå knapp
[Avsluta]
Inmatningen anges och systemet
återgår till föregående visning.
CLEAR
[Nollställ]/
[Nollställ allt]
Raderar tecknen till höger om
markören.
För att radera ett tecken som
visas trycker du och håller ned
CLEAR i 2 sekunder eller mer.
RETURN
[Ångra]
Återgår till föregående visning
och avbryter inmatningen.
C/X/x/c,
• Välj en inmatningsfunktion
med C/X/x/c och tryck på .
• Ange tecken på följande sätt:
1Välj en panel för val av
tecken med C/X/x/c och tryck
på . 2Välj ett tecken med
C/c och tryck på .
Du kan ta fram Enkel inställning för att göra
grundinställningarna.
1
2
Tryck på C/c för att välja [Start] och
tryck sedan på
.
Följ anvisningarna för ”Steg 3:
Genomföra Enkel inställning” (sid. 29)
från steg 4.
Inställningar och justeringar
Knappar
[Enkel inställning]
77SE
[Återställning]
Återställa
systeminställningarna förutom
de inställningar som gäller
lösenord
Du kan återställa systemets inställningar till
fabriksinställningarna. Inställningarna kan
återställas gruppvis. Alla inställningar inom
gruppen återställs.
1
2
Tryck på
för att välja [Återställning
till fabriksinställningarna] och tryck
sedan på
.
Obs!
• När [Alla inställningar] väljs återställs alla
systeminställningar förutom de inställningar
som gäller lösenord och systemet stängs av.
• Inställningar för ”Justera bilder för videofilmer”
(sid. 41) återställs inte.
Tryck på C/c för att välja [Start] och
tryck sedan på
.
För att avbryta väljer du [Ångra].
78SE
Du kan återställa systemets inställningar,
inklusive lösenordsrelaterade inställningar till
ursprungliga inställningar.
1
2
Tryck på
för att välja [Återställning
till fabriksinställningarna] och tryck
sedan på
.
Tryck på X/x för att välja [Alla
inställningar] och tryck sedan på
.
Du ombeds bekräfta.
3
Tryck på X/x för att välja de
inställningar som du vill återställa till
standarinställningar och tryck därefter
på
.
Du kan återställa följande inställningar:
– [Videoinställningar]
– [Ljudinställningar]
– [BD/DVD-uppspelningsinställningar]
(förutom inställningarna för [BDbarnspärr], [DVD-barnspärr],
[Regionskod för barnspärr], [Lösenord])
– [Fotoinställningar]
– [HDMI-inställningar]
– [Systeminställningar]
– [Nätverksinställningar]
– [Alla inställningar] (förutom
inställningarna för [BD-barnspärr],
[DVD-barnspärr], [Regionskod för
barnspärr], [Lösenord])
Du ombeds bekräfta.
3
Återställa alla
systeminställningar till
standardinställningar
Tryck samtidigt på x och VOL – på
kontrollenheten i mer än 5 sekunder.
Alla systeminställningar återställs till
standardinställningarna och systemet stängs
av.
Obs!
• Inställningar för ”Justera bilder för videofilmer”
(sid. 41) återställs inte.
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder
• Placera inte vare sig systemet eller skivorna i
närheten av starka magnetiska fält, till exempel
bredvid mikrovågsugnar eller stora högtalare.
• Placera inte tunga föremål på systemet.
Användning
Strömkällor
Justera volymen
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda
systemet under en längre tid bör du koppla ur det från
vägguttaget. När du kopplar bort nätkabeln drar du i
kontakten. Dra aldrig i sladden.
• Skruva inte upp volymen när du lyssnar på ett avsnitt
med mycket låga signalstyrkor eller ingen signal alls.
Högtalarna kan då skadas när volymen kommer till
högre nivåer.
Placering
Rengöring
• Placera systemet på en plats med tillräcklig
ventilering för att undvika att det blir för varmt.
• Höljet blir varmt om du spelar med hög volym under
en längre tid. Detta är inte ett tekniskt fel. Du bör
emellertid vara försiktig med att vidröra de heta
ytorna. Placera inte systemet där utrymmet runt det är
begränsat. Om inte luften kan cirkulera fritt finns risk
för överhettning.
• Blockera inte ventilationsgallren genom att placera
saker på systemet. Systemet är utrustat med en kraftig
förstärkare. Om ventilationsöppningarna är
blockerade, kan systemet överhettas och sluta
fungera.
• Placera inte systemet på ytor med ett material som
kan blockera ventilationsöppningarna (till exempel
textilier, mattor och liknande) eller, av samma
anledning, i närheten av gardiner och dylikt.
• Installera inte systemet i ett slutet utrymme, till
exempel en bokhylla eller liknande.
• Placera inte systemet i närheten av värmekällor, till
exempel radiatorer och varmluftsutsläpp, och inte
heller i direkt solljus, där det är mycket dammigt eller
där det kan utsättas för mekaniska stötar och
vibrationer.
• Installera inte systemet i ett lutande läge. Det är
enbart avsedd att användas i horisontellt läge.
• Rengör höljet, panelen och reglagen med en mjuk
duk fuktad med milt rengöringsmedel. Använd inte
skursvamp, skurmedel eller lösningsmedel som t.ex.
sprit eller bensin.
Om du har frågor eller problem rörande systemet
kontaktar du din närmaste Sony-återförsäljare.
Ytterligare information
• För att förhindra brand eller elektriska stötar ska du
inte placera vätskefyllda föremål på systemet, till
exempel vaser, eller placera systemet nära vatten, till
exempel ett badkar eller duschrum. Om något
föremål eller vätska olyckligtvis skulle råka komma
in inuti systemets hölje, kopplar du genast bort
strömmen till systemet, och sedan lämnar du in det till
en behörig tekniker för kontroll innan du använder
det igen.
• Vidrör inte nätkabeln med våta händer. Om du gör det
kan du få en elstöt.
• Om systemet tas direkt från en kall till en varm plats
eller om det placeras i ett mycket fuktigt rum kan
linserna kondenseras. Om detta inträffar kanske inte
systemet kommer att fungera ordentligt. Ta då ur
skivan och låt systemet stå på i en halvtimme tills
kondensen avdunstat.
• Mata ut eventuella skivor ur systemet innan du flyttar
på det. Om skivorna inte matas ut kan de skadas.
• Om något föremål olyckligtvis skulle råka komma in
inuti systemets hölje bör du genast koppla bort
strömmen till enheten, och sedan lämna in det till en
behörig tekniker för kontroll innan du använder det
igen.
Säkerhet
Vid rengöring av skivor, skiv-/
linsrengöring
• Använd inte de rengöringsskivor eller den skiv-/
linsrengöring (våt- eller sprejtyp) som finns
tillgänglig i handeln. Dessa kan skada apparaten.
Utbyte av delar
• Om det här systemet repareras, kan reparerade delar
samlas in för återanvändning eller återvinning.
79SE
TV:ns färger
• Om högtalarna gör att färgerna visas felaktigt på
TV-skärmen ska du stänga av TV:n och sedan slå på
den igen efter 15-30 minuter. Om färgproblemet
kvarstår placerar du högtalarna längre bort från TV:n.
VIKTIGT MEDDELANDE
Försiktighet: Det här systemet kan hålla kvar en
videobild eller ett meddelande på din TV-skärm på
obestämd tid. Om du låter bilden vara kvar på
skärmen under mycket lång tid kan TV:n få
permanenta skador. Detta gäller särskilt för
projektions-TV-apparater.
När du ska flytta systemet
Innan du flyttar systemet kontrollerar du att det inte
sitter någon skiva i det och tar bort nätkabeln från
vägguttag.
Om skivor
Hantering av skivor
• För att hålla skivan ren ska den alltid bara
hållas i kanten. Vidrör inte skivans spelyta.
• Fäst inte papper eller tejp på skivorna.
• Låt inte skivan ligga i direkt solljus, nära
värmekällor t.ex. en varmluftsventil eller i en
bil som är parkerad i solen eftersom
temperaturen kan bli mycket hög inuti bilen.
• När du inte spelar skivorna ska de förvaras i
fodralet.
Rengöring
• Innan du spelar upp måste du rengöra skivan
med en rengöringsduk.
Torka av skivan från mitten och utåt.
• Använd inte lösningsmedel som bensin,
thinner, speciella rengöringsmedel eller
antistatiska sprejer avsedda för LP-skivor.
Om du försöker spela upp skivor som inte är av
standardformat eller som inte är runda (t.ex.
skivor som är formade som kort, hjärtan eller
stjärnor) kan ett funktionsfel uppstå.
Använd inte skivor som har något av de
skivtillbehör som finns att köpa i handeln, t.ex. i
form av extra etiketter eller ringar.
80SE
Felsökning
Om du får något av följande problem med systemet kan du använda denna felsökningsguide för att
försöka lösa det innan du lämnar in systemet för reparation. Om du inte kan lösa problemet kontaktar
du närmaste Sony-återförsäljare.
Observera att om servicepersonal byter ut några delar under reparationen, kan dessa delar komma att
behållas.
Strömförsörjning
Åtgärd
Strömmen slås inte på.
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
• Kontrollera att nätkabeln är korrekt ansluten.
• Tryck på "/1 efter att ”STANDBY” försvunnit från frontpanelens
teckenfönster.
Om skyddsindikatorn på höger
sida av frontpanelens
teckenfönster blinkar.
Tryck på "/1 för att stänga av systemet, och kontrollera följande punkter efter att
skyddsindikatorn släcks.
• Har högtalarkablarna + och – kortslutits?
• Används endast de specificerade högtalarna?
• Finns det något som blockerar systemets ventilationshål?
• Blockeras fläkten av något främmande föremål?
• När du har kontrollerat punkterna ovan och åtgärdat eventuella problem, startar
du systemet. Om orsaken till problemet inte kan fastställas efter kontrollerna
ovan, kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Ytterligare information
Symptom
81SE
Bild
Symptom
Åtgärd
Du får ingen bild.
• Videokablarna är inte ordentligt anslutna.
• Videokablarna är skadade.
• Systemet är inte anslutet till korrekt TV-uttag (sid. 20).
• TV:ns videoingång är inte inställd så att du kan visa bilder från systemet.
• Kontrollera systemets utmatningsmetod (sid. 20).
• Anslut kabeln ordentligt igen.
• Systemet är anslutet till en ingångsenhet som inte är HDCP-kompatibel
(High-bandwidth Digital Content Protection) (”HDMI” på frontpanelen lyser
inte) (sid. 20).
• Vid uppspelning av en DVD-skiva med dubbla lager, kan video och ljud
tillfälligt avbrytas vid punkten där uppspelningen byter lager.
Ingen bild visas när
• I detta fall trycker du och håller ned N och Z på kontrollenheten i mer än 5
upplösningen för video som valts sekunder för att återställa upplösningen för videoutgång till den lägsta
i [Bildutmatningsformat] är
upplösningen.
felaktig.
Videosignaler matas inte ut från • Ställ in [Bildutmatningsformat] på [Komponentvideo] (sid. 69).
uttagen, förutom från HDMI
OUT-uttaget, när du samtidigt
ansluter HDMI OUT-uttaget och
andra videouttag.
Det mörka området i bilden är
• Ställ in [Bildkvalitetsläge] på [Standard] (förinställt) (sid. 41).
för mörkt/det ljusa området är för
ljust eller onaturligt.
Bilden matas inte ut på rätt sätt. • Kontrollera [Bildutmatningsformat]-inställningarna (sid. 69).
Det finns bildstörningar.
• Skivan är smutsig eller skadad.
• Om bildutmatningen från ditt system går genom din videobandspelare för att
komma till din TV, kan den kopieringsskyddande signal som vissa
BD/DVD-program tillämpar påverka bildens kvalitet. Om du fortfarande har
problem trots att du anslutit systemet direkt till TV:n, skall du försöka ansluta
systemet till de andra ingångarna.
Även om du ställer in
• Skivans bildförhållande är fast.
bildförhållandet under [TV-typ]
i [Videoinställningar] fyller inte
bilden hela TV-skärmen.
TV:n visar färgerna felaktigt.
82SE
• Om högtalarna används tillsammans med en CRT-baserad TV eller projektor
ska de placeras åtminstone 0,3 meter ifrån TV:n.
• Om TV:n fortfarande uppvisar oregelbundna färger, stäng av den och slå sedan
på den igen efter 15 till 30 minuter.
• Om rundgång uppstår placerar du högtalarna längre ifrån TV:n.
• Se till att inga magnetiska föremål (magnetlås på ett TV-stativ, hälsoapparat,
leksak etc.) har placerats nära högtalarna.
Ljud
Åtgärd
Du får inget ljud.
• Högtalarkabeln är inte ordentligt ansluten.
• Tryck på % på fjärrkontrollen om MUTING visas i frontpanelens
teckenfönster.
• Systemet är i pausläge. Tryck på N om du vill återgå till normalt
uppspelningsläge.
• Systemet snabbspolar framåt eller bakåt. Tryck på N om du vill återgå till
normalt uppspelningsläge.
• Kontrollera högtalarinställningarna (sid. 60).
• Spela upp långsamt framåt eller stegvis framåt. Tryck på N om du vill återgå
till normalt uppspelningsläge.
• När du ansluter systemet och TV:n med en ljudkabel väljer du ”AUDIO”
genom att trycka på FUNCTION för att lyssna på TV-ljudet.
Inget ljud matas ut från HDMI
OUT-uttaget.
• HDMI OUT-uttaget är anslutet till en DVI-enhet (DVI (Digital Visual
Interface)) (DVI-uttag tar inte emot ljudsignaler).
• Försök med följande: 1 Stäng av och slå på systemet. 2 Starta om den
anslutna utrustningen. 3 Koppla ur och anslut HDMI-kabeln igen.
• Ställ in [BD-/DVD-ljudutmatning] på [HDMI-prioritet] (sid. 71).
Vänster och höger ljud är
obalanserat eller reverserat.
• Kontrollera att högtalarna och de olika komponenterna är korrekt och ordentligt
anslutna.
Det hörs ett brummande eller
brusande ljud.
• Kontrollera att högtalarna och de olika komponenterna är ordentligt anslutna.
• Kontrollera att anslutningskablarna inte är i närheten av en transformator eller
motor och på minst 3 meters avstånd från TV-apparaten eller lysrör.
• Flytta bort TV:n från ljudkomponenterna.
• Kontakterna och uttagen är smutsiga. Torka av dem med en trasa fuktad i lite
alkohol.
• Rengör skivan.
Ljudet förlorar stereoeffekten
när du spelar en CD-skiva.
• Välj stereoljud genom att trycka på
• Se till att systemet ansluts på rätt sätt.
Surroundeffekten är svår att
urskilja när du spelar ett Dolby
Digital-, DTS- eller MPEGljudspår.
• Kontrollera ”DEC. MODE”-inställningen (sid. 33).
• Beroende på BD/DVD-skivan kanske inte utsignalen utgör den fullständiga
5.1-kanalen. Ljudet kan vara i mono eller stereo även om ljudspåret är inspelat
i Dolby Digital- eller MPEG-ljudformat.
Början av ljudet klipps av.
• Ställ in ljudläget på ”MOVIE” eller ”MUSIC” (sid. 48).
• Välj ”2CH STEREO” för ”DEC. MODE” (sid. 33).
Ljudeffekterna är inaktiverade.
• Det kan hända att effekten för SOUND MODE, DYNAMIC BASS, NIGHT,
”TONE” och ”DEC. MODE” avaktiveras beroende på ingående ljudströmmen
(sid. 71).
(sid. 49).
Ytterligare information
Symptom
83SE
Användning
84SE
Symptom
Åtgärd
Det går inte att få in
radiostationer.
• Kontrollera att antennen är ordentligt ansluten. Justera antennen eller anslut en
extern antenn om så behövs.
• Stationernas signalstyrka är för svag (när du använder automatisk inställning).
Prova med direktinställning (sid. 53).
• Inga stationer är förinställda, eller de förinställda stationerna har raderats (när
du ställer in genom att söka förinställda stationer). Förinställ stationerna
(sid. 52).
• Tryck på DISPLAY så att frekvensen visas i frontpanelens teckenfönster.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Det finns hinder mellan fjärrkontrollen och kontrollenheten.
• Avståndet mellan fjärrkontrollen och kontrollenheten är för långt.
• Fjärrkontrollen riktas inte mot fjärrsensorn på kontrollenheten.
• Fjärrkontrollens batterier är svaga.
• Om du inte kan utföra menyfunktioner via frontpanelens teckenfönster trycker
du på HOME på fjärrkontrollen.
Skivan spelas inte.
• Skivan är smutsig.
• Det finns ingen skiva i spelaren.
• Skivan är upp och ned.
Sätt in skivan med uppspelningssidan nedåt.
• Skivan ligger snett i skivfacket.
• Du försöker spela en skiva med ett format som inte kan spelas upp med detta
system (sid. 88).
• Regionskoden på BD/DVD-skivan matchar inte systemets kod.
• Kondens har bildats inuti i kontrollenheten och kan skada linserna. Ta bort
skivan och lämna systemet påslaget i ca en halvtimme.
• Systemet kan inte spela en inspelad skiva som inte har stängts på rätt sätt
(sid. 88).
JPEG-bildfilen kan inte spelas
upp.
• Det går inte att spela följande fotofiler.
– Fotofiler med en bredd eller höjd som är större än 8 192 pixlar
– Fotofiler med en bredd eller höjd som är mindre än 15 pixlar
– Fotofiler som överstiger 32 MB
– Fotofiler med extrema bildformat (större än 50:1 eller 1:50)
– Fotofiler i progressivt JPEG-format
– Fotofiler som har filtillägget ”.jpeg” eller ”.jpg” men inte är i JPEG-format
– Fotofiler som har ett extremt långt namn
– Fotofiler som spelats in på BD-R-skivor i ett annat format än UDF
(Universal Disk Format) 2.6
– Fotofiler som spelats in på BD-RE-skivor i ett annat format än UDF
(Universal Disk Format) 2.5
• Fotofiler som redigerats på en dator kan inte spelas.
• Den får inte plats på TV-skärmen.
Filnamn visas inte på rätt sätt.
• Systemet kan endast visa teckenformat som överensstämmer med ISO 8859-1.
Övriga teckenformat visas eventuellt fel.
• Beroende på programmet som användes för att skriva kan angivna tecken visas
fel.
Skivan startar inte från början.
• Återuppta uppspelning har valts.
Tryck på OPTIONS och välj [Spela från början], tryck därefter på
• Titeln, BD/DVD-menyn visas automatiskt på TV-skärmen.
.
Symptom
Åtgärd
Systemet börjar uppspelningen
av skivan automatiskt.
• BD/DVD-spelaren har en automatisk uppspelningsfunktion.
Uppspelningen stoppas
automatiskt.
• Vissa skivor kan innehålla en automatisk paussignal. När du spelar en sådan
skiva stoppas uppspelningen vid automatisk paussignal.
En del funktioner kan inte
utföras, till exempel stopp eller
sök.
• Beroende på vilken skiva du spelar kanske du inte kan använda alla funktioner
ovan. Se bruksanvisningarna som följde med skivan.
Meddelanden visas inte på TVskärmen i det språk du önskar.
• I inställningsdisplayen väljer du önskat språk för visningen av skärmtext i
[OSD-språk] i [Systeminställningar] (sid. 75).
Språket för ljudspåret/undertext • Försök att använda BD- eller DVD-skivans meny istället för direktvalsknappen
eller vinklar kan inte ändras.
på fjärrkontrollen (sid. 39).
• Spår med flera språk/undertexter eller flera vinklar finns inte inspelade på BDeller DVD-skivan som spelas.
• Det går inte att byta språk för ljudspår/undertext eller vinklar på den här BDeller DVD-skivan.
• Försök följande: 1 Tryck och håll ned VOL – och Z på kontrollenheten i mer
än 5 sekunder för att öppna skivfacket. 2 Ta bort skivan. 3 Koppla ur
nätkabeln från vägguttaget, anslut den sedan igen efter några minuter.
Skivan kan inte matas ut och
”LOCKED” visas i
frontpanelens teckenfönster.
• Kontakta Sony-återförsäljaren eller ett auktoriserat Sony-serviceställe.
Systemet fungerar inte som det
ska.
• Koppla ur nätkabeln från vägguttaget, anslut den sedan igen efter några
minuter.
Funktionen Kontroll för HDMI
fungerar inte.
• När inte ”HDMI” tänds i frontpanelens teckenfönster kontrollerar du HDMIanslutningen (sid. 20).
• Ställ in [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar] på [På] (sid. 74).
• Kontrollera att den anslutna komponenten är kompatibel med [Kontroll för
HDMI]-funktionen.
• Kontrollera att den anslutna komponentens nätkabel är ordentligt inkopplad.
• Kontrollera den anslutna komponentens inställning för funktionen Kontroll för
HDMI. Se komponentens medföljande bruksanvisning.
• Om du byter HDMI-anslutningen, ansluter och kopplar ur nätkabeln, eller har
ett strömavbrott, ställ in [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar] på [Av],
ställ sedan in [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar] på [På] (sid. 74).
• Mer information finns i ”Använda för Kontroll för HDMI-funktionen för
”BRAVIA” Sync” (sid. 58).
Ytterligare information
Skivfacket öppnas inte och det
går inte att ta bort skivan även
efter att du tryckt på Z.
Inget ljud matas ut ur systemet • Kontrollera att den anslutna TV:n är kompatibel med funktionen för systemets
och TV:n när funktionen för
ljudstyrning.
systemets ljudstyrning används. • Mer information finns i ”Använda för Kontroll för HDMI-funktionen för
”BRAVIA” Sync” (sid. 58).
Det externa minnet identifieras
inte.
• Försök med följande: 1 Stäng av systemet. 2 Vänd kontakten för det externa
minnet uppåt, rikta in det mot EXT-platsen och sätt in det externa minnet i
EXT-platsen. (sid. 26). 3 Starta systemet. 4 Kontrollera att EXT-indikatorn
tänds i frontpanelens teckenfönster.
Det går inte att spela
• Försök med följande: 1 Ta bort skivan. 2 Stäng av systemet. 3 Ta bort och
bonusinnehåll eller annan data
sätt tillbaka det externa minnet (sid. 26). 4 Slå på systemet. 5 Kontrollera att
som finns på en BD-ROM-skiva. EXT-indikatorn tänds i frontpanelens teckenfönster. 6 Sätt i BD-ROM-skivan
med BonusView/BD-Live.
85SE
Symptom
Åtgärd
Ett meddelande som indikerar att • Ta bort onödig data i det externa minnet (sid. 43).
lokal lagring inte har tillräckligt • Kontrollera att ett externt minne på 1 GB eller mer används.
med utrymme visas på skärmen.
86SE
Systemet fungerar inte och
”CHILD LOCK” visas i
frontpanelens teckenfönster när
du trycker på en knapp på
kontrollenheten.
• Inaktivera barnlåsfunktionen (sid. 65).
Systemmenyn fungerar inte.
• Tryck på HOME på fjärrkontrollen.
Självdiagnosfunktion
När självdiagnosfunktionen aktiveras för att
förhindra systemet från att få fel, visas en felkod
i frontpanelens teckenfönster, eller så visas bara
utan något meddelande på hela skärmen. I
dessa fall kontrollerar du följande.
När en felkod visas i
frontpanelens teckenfönster
Felkod
Korrigerande åtgärd
Exxxx
Kontakta närmaste Sonyåterförsäljare eller lokalt
auktoriserat Sony-serviceställe och
meddela felkoden.
När bara
visas utan några
meddelanden på hela skärmen
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller
lokalt auktoriserat Sony-serviceställe.
Ytterligare information
SYSTEM ERR Koppla ur nätkabeln från
UPDATE NG vägguttaget, anslut den sedan igen
efter några minuter och starta
systemet. Om systemet inte
fungerar normalt kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare eller
lokalt auktoriserat Sonyserviceställe.
87SE
Spelbara skivor
Typ
Skivlogotyp
Egenskaper
Blu-ray Disc
Ikon
BD-ROM- och BD-RE/BD-Rskivor i BDMV- och BDAV-läge,
inklusive 8-cm skivor (med ett lager)
och DL-skivor
DVD-VIDEO
Skivor med till exempel filmer som
kan köpas eller hyras
DVD/DATA DVD
DVD+RW/DVD+R-skivor i +VRläge eller DVD-RW/DVD-R-skivor
i video- och VR-läge, inklusive 8-cm
skivor (med ett lager) och DVD+R
DL/DVD-R DL-skivor
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R-skivor som innehåller
JPEG*-bildfiler
AVCHD
TM
CD
DATA-CD
Skivor som spelats in i
AVCHD-format**
Musik-CD-skivor eller CD-R/CDRW-skivor i musik-CD-format
–
CD-R/CD-RW-skivor som
innehåller JPEG-bildfiler
* JPEG-format som överensstämmer med UDF (Universal Disk Format).
** En del skivor med AVCHD-format kan inte spelas beroende på inspelningsförhållandet. Skivan med
AVCHD-format kan inte spelas om den inte har stängts på rätt sätt.
Om BD-ROM-kompatibilitet
Eftersom Blu-ray Disc-specifikationerna är nya och fortsätter att utvecklas, kan en del skivor eventuellt
inte spelas beroende på skivtyp och version.
Ljudutmatningen skiljer sig beroende på källan som är ansluten till uttaget och valda ljudinställningar.
Skivor som inte kan spelas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
88SE
BD-skivor med kassett
DVD-RAM-skivor
HD DVD-skivor
DVD Audio-skivor
PHOTO CD-skivor
Datadelen på CD-extra
VCD/Super VCD-skivor
HD-lager på Super Audio CD-skivor
BD-ROM/DVD VIDEO-skivor med en annan regionskod (sid. 89).
• En skiva som inte är av standardformat (t.ex. kort- eller hjärtformade skivor)
• En skiva med påklistrade papper eller etiketter
• En skiva där rester av självhäftande tejp eller dekaler finns kvar
Uppspelning av en BD/DVD-skiva
Programvarutillverkaren kan avsiktligen ha ställt in vissa uppspelningsfunktioner på en
BD/DVD-skiva. Eftersom det här systemet kommer att spela en BD/DVD-skiva enligt det skivinnehåll
som programvarutillverkaren har skapat är det möjligt att vissa uppspelningsfunktioner inte är
tillgängliga. Se anvisningarna som medföljde BD/DVD-skivan.
Regionskod (endast BD-ROM/DVD VIDEO)
Ditt system har en regionskod som står tryckt på kontrollenhetens undersida och spelar endast en
BD-ROM/DVD VIDEO-skiva (endast uppspelning) märkt med samma regionskod. Detta system
används för att skydda upphovsrätter.
En DVD-VIDEO-märkt ALL kan också spelas upp på det här systemet.
Om du försöker spela upp andra DVD-VIDEO-skivor visas meddelandet [Uppspelning förbjuden pga
regionskoden.] på TV-skärmen. På vissa BD-ROM/DVD VIDEO-skivor anges eventuellt ingen
regionskod även om uppspelning av BD-ROM/DVD VIDEO-skivan begränsas av
områdesrestriktioner.
Vissa BD-RE-/BD-R-, DVD+RW-/DVD+R-, DVD-RW-/DVD-R- eller CD-R-/CD-RW-skivor kan
inte spelas upp på detta system på grund av skivans inspelningskvalitet eller fysiska tillstånd, eller på
grund av de egenskaper som inspelningsenheten och den programvara som skivan spelades in med har.
De BD-R-skivor som spelats in på en dator kan inte spelas upp om postskriptum är inspelbara.
Det går inte att spela en CD- eller DVD-skiva om den inte har stängts på rätt sätt. Mer information finns
i inspelningsenhetens bruksanvisning som medföljde inspelningsenheten. Observera att vissa
uppspelningsfunktioner eventuellt inte fungerar med vissa DVD+RW-/DVD+R-skivor, även om de
har slutbehandlats på ett riktigt sätt. I detta fall spelar du upp skivan med normal uppspelning.
Ytterligare information
Om BD-RE/BD-R-, DVD+RW/DVD+R-, DVD-RW/DVD-R- eller CD-R/CD-RWskivor
Om skivor
Denna produkt är utformad för att spela upp skivor som följer CD-standarden (Compact Disc).
DualDiscs och vissa musikskivor som kodats med tekniker för copyrightskydd stöder inte CDstandarden (Compact Disc) och därför kanske de inte kan spelas på denna produkt.
Om DVD-skivor med dubba lager
Uppspelad bild och ljud kan tillfälligt avbrytas när uppspelningen byter lager.
Om 8-cm BD-RE-skivor/8-cm BD-R-skivor
En del 8-cm BD-RE-skivor/8-cm BD-R-skivor kan inte spelas på detta system.
Om BD-RE/BD-R-skivor
Detta system stöder Ver. 2.1 BD-RE och Ver. 1.1 och 1.2 BD-R inklusive BD-R (LTH-typ) med
organiskt pigment.
89SE
Ljudformat som stöds
Följande ljudformat stöds av det här systemet.
Format
LPCM 2ch
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
”BD/DVD”
a
a
a
a
a
a*
a
a
”SAT/CABLE”
”TV”
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
Funktion
a: Format som stöds.
–: Format som inte stöds.
* Endast BD.
Obs!
• Tabellen ovan gäller endast om du har ställt in [BD ljudinställning] på [Direkt] (sid. 71). Om en annan inställning
används kan ljudet avkodas automatiskt till ett lämpligt format, beroende på ljudformatet.
• Detta system spelar inte upp MP3-formatfiler.
90SE
Upplösning för videoutgång
Utmatad upplösning skiljer sig beroende på [Bildutmatningsformat]-inställningen i
[Videoinställningar] (sid. 68).
Upplösningsinställning
När [Bildutmatningsformat] är inställt på
[HDMI]
VIDEO OUTuttag
COMPONENT
VIDEO OUTuttag
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
720p
480i/576i
När [Bildutmatningsformat] är inställt på
[Komponentvideo]
COMPONENT
VIDEO OUTuttag
HDMI OUTuttag
VIDEO OUTuttag
HDMI OUTuttag
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
1080i
480i/576i
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
1080p
ingen bild
ingen bild
1080p
kan inte
väljas
kan inte
väljas
kan inte
väljas
* Skyddat innehåll på DVD-skivor matas ut med 480p/576p-upplösning.
När [Bildutmatningsformat] är inställt på [Video]
Om upplösningen för video för DIGITAL MEDIA PORT-adaptern
480i/576i-videosignaler matas ut från VIDEO OUT-uttaget oavsett inställningen för upplösning och
videosignaler matas inte ut från HDMI OUT-uttaget och COMPONENT VIDEO OUT-uttaget när
innehåll spelas upp via DIGITAL MEDIA PORT-adaptern.
Ytterligare information
480i/576i-videosignaler matas ut från VIDEO OUT eller COMPONENT VIDEO OUT-uttaget och
480p/576p-videosignaler matas ut från HDMI OUT-uttaget.
91SE
Tekniska data
Högtalare
Främre (SS-TSZ7)
Högtalarsystem
Förstärkardel
Uteffekt (märkt)
RMS-uteffekt (referens)
Främre*: 80 W + 80 W
(vid 4 ohm, 1 kHz,
1 % THD)
Subwoofer*: 108 W
(vid 3 ohm, 100 Hz,
1 % THD)
Främre*: 105 W (per kanal
vid 4 ohm, 1 kHz, 10 %
THD)
Subwoofer*: 140 W
(vid 3 ohm, 100 Hz,
10 % THD)
* Beroende på inställningarna och källan för ”DEC.
MODE” sänds eventuellt inget ljud ut.
Inmatning (analog)
AUDIO
Känslighet: 450/250 mV
Ingångar (Digital)
SAT/CABLE (COAXIAL)
Impedans: 75 ohm
BD/DVD/CD-system
Signalformatsystem
PAL/NTSC
Radiodelen
System
FM-mottagare
Mottagningsområde
Antenn
Antennuttag
Mellanfrekvens
Digital synthesizer med
PLL-låsning
87,5 MHz - 108,0 MHz
(steg om 50 kHz)
FM-antennsladd
75 ohm, obalanserat
10,7 MHz
Videodelen
Utsignaler
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohm
HDMI OUT: Typ A (19
stift)
92SE
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
2-vägs högtalarsystem
med 3 drivrutiner,
basreflex
Woofer: 50 mm, kontyp
×2
Diskant: 20 mm kontyp
4 ohm
81 mm × 265 mm ×
130 mm (b/h/d)
81 mm × 265 mm × 95 mm
(b/h/d) med justerbart
stativ
0,91 kg
Subwoofer (SA-WSZ7)
Strömförsörjning
Effektförbrukning
Högtalarsystem
Högtalarenhet
Beräknad impedans
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
220 V – 240 V AC,
50/60 Hz
På: 110 W
Standby: 0,3 W (i
energisparläge)
Subwoofer basreflex
160 mm kontyp
3 ohm
187 mm × 445 mm ×
340 mm (b/h/d)
9,4 kg
Kontrollenhet (HCD-Z7)
Utspänning (DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V
Utström (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA (max)
Utspänning (EXT)
DC 5 V
Utström (EXT)
500 mA (max)
LAN(100)
100BASE-TX-kontakt
Mått (cirka)
350 mm × 69 mm ×
277 mm (b/h/d)
Vikt (cirka)
3,6 kg
Rätten till ändringar av utförande och tekniska data
utan föregående meddelande förbehålles.
Lista över språkkoder
Språkets stavning överensstämmer med standarden ISO 639: 1988 (E/F).
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1703
Ej angivet
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1345
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
Ytterligare information
Kod
Barnspärr/områdeskoder
Kod
Område
Kod
Område
Kod
Område
Kod
Område
2044
2047
2057
2070
2090
2093
2115
2424
2165
2174
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Chile
Colombia
Danmark
Filippinerna
Finland
Frankrike
2200
2376
2219
2248
2238
2239
2254
2276
2079
2092
Grekland
Holland
Hong Kong
Indien
Indonesien
Irland
Italien
Japan
Kanada
Kina
2304
2333
2363
2362
2379
2390
2427
2428
2436
2489
Korea
Luxemburg
Malaysia
Mexico
Norge
Nya Zealand
Pakistan
Polen
Portugal
Ryssland
2086
2501
2149
2184
2499
2543
2528
2109
2046
Schweiz
Singapore
Spanien
Storbritannien
Sverige
Taiwan
Thailand
Tyskland
Österrike
93SE
Ordlista
till att arkivera viktig data eller för lagring och
distribuering av videomaterial.
BD-RE
AVCHD
AVCHD-formatet är ett HD-format (highdefinition) för digitala videokameror som
används för att spela in SD (standard definition)eller HD (high definition)-signaler som antingen
följer 1080i-specifikationerna* eller 720pspecifikationerna** på DVD-skivor, med hjälp
av kodningsteknik för datakomprimering med
hög verkningsgrad. MPEG-4 AVC/H.264formatet har antagits för komprimering av
videodata, och Dolby Digital- eller Linear
PCM-systemet används för komprimering av
ljuddata. Med MPEG-4 AVC/H.264-formatet
går det att komprimera bilder med högre
verkningsgran än med konventionella
bildkomprimeringsformat. Med MPEG-4 AVC/
H.264-formatet går det att spela in en HDvideosignal (high definition) som tagits med en
digital videokamera på DVD-skivor, på samma
sätt som för en SD-TV-signal (standard
definition).
* En HD-specifikation som använder 1080 effektiva
avsökningslinjer och radsprångsformat.
** En HD-specifikation som använder 720 effektiva
avsökningslinjer och progressivt format.
Barnspärr
En BD/DVD-funktion som används för att
begränsa uppspelning av skivor beroende på
tittarens ålder och i vilket land den spelas.
Begränsningen varierar mellan olika skivor.
Vissa våldsamma avsnitt kanske hoppas över
eller ersätts av andra avsnitt, eller så kan en film
vara helt förbjuden.
BD-J-applikation
BD-ROM-formatet stöder Java för interaktiva
funktioner.
”BD-J” ger leverantörer av innehåll nästan
obegränsad funktionalitet vid skapandet av
interaktiva BD-ROM-titlar.
BD-R
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) är en
inspelningsbar Blu-ray Disc som kan skrivas till
en gång och finns med samma kapacitet som BD
nedan. Eftersom innehållet kan spelas in men
inte skrivas över, kan en BD-R-skiva användas
94SE
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) är en
inspelningsbar Blu-ray Disc som kan skrivas till
flera gånger och finns med samma kapacitet som
BD nedan. Med egenskapen att spela in flera
gånger är den praktisk att använda för
omfattande redigering och time-shiftingprogram.
BD-ROM
BD-ROM-skivor (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) är kommersiellt producerade skivor
och finns tillgängliga med samma kapacitet som
BD-skivor nedan. Förutom sedvanliga filmer
och videoinnehåll har dessa skivor förbättrade
funktioner, till exempel interaktivt innehåll,
menyfunktioner med popup-menyer, urval av
undertexter som kan visas och bildspel. Även
om en BD-ROM-skiva kan innehålla alla former
av data, innehåller de flesta BD-ROM-skivor
filmer i HD-format (high definition) för
uppspelning på Blu-ray Disc/DVD-spelare.
Blu-ray Disc (BD)
Ett skivformat som utvecklats för inspelning och
uppspelning av HD-video (high-definition) (för
HDTV etc.) och för lagring av stora mängder
data. En Blu-ray Disc med ett lager kan lagra
upp till 25 GB och en Blu-ray Disc med dubbla
lager kan lagra upp till 50 GB med data.
Dolby Digital
Detta ljudformat för biografer är mera avancerat
än Dolby Surround Pro Logic. I det här formatet
skickas surround-högtalarnas utgående
stereoljud med expanderat frekvensområde och
subwoofer-kanal för djup bas, var för sig. Det
här formatet kallas även ”5.1” eftersom
subwoofer-kanalen räknas som 0,1-kanals (då
den bara är i funktion när det krävs djupa
baseffekter). Alla sex kanaler i detta format
spelas in separat för att ge den bästa
kanalsepareringen. Eftersom dessutom alla
signaler bearbetas digitalt, blir
signalförsämringen mindre.
Dolby Digital Plus
Utvecklades som en förlängning till Dolby
Digital, ljudkodningstekniken stöder 7.1
flerkanaligt surroundljud.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD är en förlustfri kodningsteknik
som stöder upp till 8 kanaler med flerkanaligt
surroundljud för nästa generationens optiska
skivor. Det återgivna ljudet är troget den
ursprungliga källan bit för bit.
är kompatibla med Sony ”PhotoTV HD” med en
HDMI-kabel, kan en ny värld av foton upplevas
med spännande Full HD-kvalitet. Till exempel,
den utsökta texturen av människohud, blommor,
sand och vågor kan nu visas på en stor skärm i
vacker fotoliknande kvalitet.
DTS
Popup-meny
Digital ljudkomprimeringsteknik som
utvecklats av DTS, Inc. Denna teknik kan
användas för 5.1-kanals surroundljud. Formatet
består av en bakre stereokanal och det finns en
diskret subwoofer-kanal i detta format. DTS ger
samma diskreta 5.1-kanaler med digitalt
högkvalitetsljud. Systemet ger utmärkt
kanalseparering eftersom all kanalinformation
spelas in diskret och bearbetas digitalt.
En förbättrad menyfunktion tillgänglig på BDROM-skivor. Popup-menyn visas när du trycker
på POP UP/MENU under uppspelning och kan
användas medan uppspelning pågår.
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD Master Audio
DTS-HD Master Audio har en maximal
överföringshastighet på 24,5 Mbit/s och
använder förlustfri komprimering (Lossless),
och DTS-HD Master Audio motsvarar en
maximal samplingsfrekvens på 192 kHz, och
maximalt 7.1-kanaler.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI är ett gränssnitt som understöder både
video och ljud via en enda digital förbindelse
som gör att du kan visa och lyssna på digitala
bilder och ljud med hög kvalitet. HDMIspecifikationen understöder HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) som är en
teknologi för kopieringsskydd med
kodningsteknik för digitala videosignaler.
LTH (Low to High)
LTH är ett inspelningssystem som stöder BD-R
med organiskt pigment.
PhotoTV HD
”PhotoTV HD” medger detaljrika bilder och
fotolika framställningar med subtil textur och
nyansrika färger. Genom att ansluta enheter som
I motsats till radsprångsformat kan det
progressiva formatet återge 50 - 60 bildrutor per
sekund genom att återge alla avsökningslinjer
(525 linjer för NTSC-system). Den totala
bildkvaliteten ökar och stillbilder, text och
horisontella linjer blir skarpare. Detta format är
kompatibelt med 525 eller 625 progressivt
format.
Radsprångsformat
(Radsprångsavsökning)
Radsprångsformatet är standardmetoden för
NTSC för att visa TV-bilder med 30 bildrutor
per sekund. Varje bildruta avsöks två gånger växelvis mellan jämna avsökningslinjer och
därefter ojämna avsökninglinjer, 60 gånger per
sekund.
x.v.Colour
Ytterligare information
Utvecklades som en förlängning till DTS Digital
Surround-format. Det stöder en maximal
samplingsfrekvens på 96 kHz och 7.1 flerkanals
surround.
DTS-HD High Resolution Audio har en
maximal överföringshastighet på 6 Mbit/s, med
förlustgivande komprimering (Lossy).
Progressivt format
(sekvensavsökning)
x.v.Colour är en vanlig term för xvYCCstandarden som föreslagits av Sony.
xvYCC är en internationell standard för
färgrymd i video.
Denna standard ger ett bredare färgområde än
den sändningsstandard som nu används.
24p True Cinema
Filmer som tagits med en filmkamera har 24
bildrutor per sekund.
Eftersom konventionella TV-apparater (både
CRT och platta) visar bildrutor med intervall på
antingen 1/60 eller 1/50 sekund, visas inte 24
bildrutor med jämn hastighet.
Vid anslutning till en TV med möjlighet att visa
24 bildrutor/sekund, visar spelaren varje
bildruta med intervall på 1/24 sekund – samma
intervall som det togs med filmkameran och
därigenom återges exakt den ursprungliga
filmbilden.
95SE
Sakregister
Numerics
E
P
24p True Cinema 95
Enkel inställning 29, 77
A
F
A/V SYNC 42
Automatisk
informationsvisning 75
AVCHD 88, 94
Fjärrkontroll 7
FM MODE 52
Fotoinställningar 74
Frontpanelens teckenfönster 12
Pausläge 70
PhotoTV HD 47, 95
POP UP/MENU 39
Progressivt format 95
B
H
Barnlås 65
Barnspärr 36, 72, 94
BD ljudinställning 71
BD/DVD-meny 72
BD/DVDuppspelningsinställningar 72
BDAV 88
BD-barnspärr 72
BD-data 43
BD-Internetanslutning 73
BD-Live 43
BDMV 88
BD-R 94
BD-RE 94
Belysningsläge 64
Bildspelshastighet 74
Bildutmatningsformat 69
Bioomvandlingsläge 69
Blu-ray Disc 94
BonusView 43
HDMI
YCbCr/RGB 70
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 95
HDMI-inställningar 74
Högtalarinställningar 60, 71
Avstånd 60
Nivå 61
C
CD 44, 88
D
DIGITAL MEDIA PORT 57
DIMMER 64
Direkt återuppspelning 36
Direktsökning 36
Dolby Digital 49, 94
Dolby Digital Plus 94
Dolby TrueHD 95
DTS 49, 95
DTS-HD 95
DVD 35, 88
DVD-barnspärr 72
DVD-bildförhållande 68
DYNAMIC BASS 50
Dämpa - AUDIO 71
96SE
I
Internetinställningar 76
K
Kontroll för HDMI 37, 58, 74
Kontrollenhet 11
L
Lista över språkkoder 93
Ljud 72
Ljuddynamikkontroll 71
Ljudeffekt 71
Ljudinställningar 71
LTH 95
Lösenord 73
R
Radsprångsformat 95
RDS 56
Regionskod 89
Regionskod för barnspärr 73
S
Skivlås 37
Skärmformat 68
Skärmsläckare 75
SLEEP 63
SLEEP MENU 63
Spelbara skivor 88
Standbyläge 75
Subwoofer 13
System för uppspelning med en
knapptryckning 37
SYSTEM MENU 33, 42, 51,
63, 64
Systeminformation 75
T
Testton 61
Textning 72
TONE 51
TV-typ 68
U
Multiplexsändningsljud 50
Uppdatering 67
Uppspeln.lager för hybridskivor
73
N
V
NAME IN 56
Namnge förinställda stationer
54
NIGHT 50
Nätverksinställningar 76
Nätverksuppdatering 67
Videoinställningar 68
Vinkel 38
O
Återställning 78
Återuppta uppspelningen 38
M
OPTIONS 46
OSD-språk 75
X
x.v.Colour 70, 95
Å
Download PDF

advertising