Sony | BDV-EF200 | Sony BDV-EF200 BDV-EF200 Affordable 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Bruksanvisning

4-265-166-11(1) (SE)
Blu-ray Disc/DVD
Hemmabiosystem
Bruksanvisning
BDV-EF200
VARNING!
Installera inte enheten i ett
inneslutet utrymme, såsom
en bokhylla eller ett skåp.
Täck inte över
ventilationsöppningen på
apparaten med tidningar, dukar,
gardiner och liknande eftersom
det kan orsaka brand. Placera
inte föremål med öppen låga, t.ex.
tända stearinljus, på apparaten.
Utsätt inte apparaten för droppar
eller stänk från vätska och placera
inte kärl fyllda med vätska, t.ex.
blomvaser, ovanpå apparaten
eftersom det kan orsaka brand
och elektriska stötar.
Utsätt inte batterierna eller
apparaten med batterierna
installerade för hög värme,
t.ex. sol, eld eller liknande.
Förhindra personskada genom
att fästa apparaten ordentligt
på golvet eller väggen enligt
installationsanvisningarna.
Endast för användning inomhus.
VAR FÖRSIKTIG!
Om du använder optiska instrument
med den här produkten kan det
orsaka ögonskador. Laserstrålen
som används i detta Blu-ray Disc /
DVD-hemmabiosystem är skadlig
för ögonen. Ta därför inte isär höljet.
Låt endast kvalificerad personal
utföra service.
Den här enheten är klassad som en
KLASS 3R LASER-produkt. Synlig
och osynlig laserstrålning avges när
det laserskyddande höljet öppnas,
så var noga med att undvika
att ögonen exponeras.
2SE
Märkningen finns på skyddshöljet
för lasern inuti höljet.
Denna apparat klassificeras som en
laserprodukt klass 1. Märkningen
finns bakpå apparaten.
Kassering
av gammal
elektrisk och
elektronisk
utrustning
(gäller
Europeiska unionen
och andra europeiska
länder med separata
återvinningssystem)
Den här symbolen på produkten
och på förpackningen anger att
produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den måste i stället
lämnas in på en återvinningscentral
för uttjänt elektrisk och elektronisk
utrustning. Genom att säkerställa
att produkten avfallshanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten
kasseras på felaktigt sätt.
Återvinning av material hjälper
till att bibehålla naturens resurser.
Om du vill ha detaljerad
information om återvinning
av den här produkten kan du
kontakta ditt kommunkontor,
sophämtningsföretaget eller
butiken där du köpte produkten.
Avfallshanterin
g av använda
batterier (gäller
i EU och andra
europeiska
länder med
separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på batteriet
och på förpackningen anger att
batteriet inte får hanteras som
hushållsavfall.
På vissa batterier kan symbolen
användas i kombination med
en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg)
eller bly (Pb) läggs till om batteriet
innehåller mer än 0,0005 %
kvicksilver eller 0,004 % bly.
Genom att säkerställa att batterierna
avfallshanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
batterierna kasseras på felaktigt sätt.
Återvinning av materialet bidrar
till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som
av säkerhets-, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning med ett
inbyggt batteri får detta batteri
endast bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
Se till att batteriet hanteras på rätt
sätt genom att lämna in produkten
på en återvinningscentral för
elektrisk och elektronisk utrustning
när den är förbrukad.
När det gäller alla andra batterier
läser du avsnittet om hur du tar ut
batteriet på ett säkert sätt. Lämna in
batteriet på en återvinningsstation
för förbrukade batterier.
Om du vill ha detaljerad
information om återvinning av
produkten eller batteriet kan du
kontakta ditt kommunkontor,
sophämtningsföretaget eller butiken
där du köpte produkten.
Meddelande till kunder: Följande
information gäller endast för
utrustning som sålts i länder
där EU-direktiv tillämpas.
Tillverkare av den här produkten
är Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för
EMC och produktsäkerhet är
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. För serviceoch garantiärenden använder du
adresserna i de separata serviceoch garantidokumenten.
Försiktighetsåtgärder
Utrustningen har testats
och överensstämmer med
de begränsningar som finns
i EMC-direktivet, gällande
användning av en anslutningskabel
kortare än 3 meter. (endast
europeiska och ryska modeller)
Om strömkällor
• Enheten är inte bortkopplad från
strömkällan så länge kontakten
sitter i ett nätuttag, även om du
har stängt av själva enheten.
• Anslut enheten till ett
lättillgängligt nätuttag, eftersom
huvudkontakten används för att
bryta strömmen till enheten. Om
du märker något onormalt med
enheten drar du omedelbart ut
huvudkontakten från nätuttaget.
Om att visa 3D-bilder
Vissa personer kan uppleva obehag
(t.ex. ansträngda ögon, trötthet eller
illamående) av att titta på 3D-bilder.
Sony rekommenderar att du tar
regelbundna pauser när du tittar på
3D-bilder. Hur ofta och länge
pausen ska tas varierar från person
till person. Du avgör själv vad som
fungerar bäst för dig. Om du
upplever obehag bör du sluta titta på
3D-bilder tills obehaget försvinner.
Rådfråga en läkare vid behov.
Du bör också läsa igenom (i)
instruktionsboken och/eller
varningsmeddelanden för
andra enheter som används
med produkten eller
Blu-ray Disc-innehåll som spelas
på produkten och (ii) vår webbplats
(http://esupport.sony.com/) där den
senaste informationen finns.
Små barns syn utvecklas fortfarande
(det gäller särskilt barn under
sex år). Rådfråga en läkare (t.ex.
barnläkare eller ögonläkare) innan
du låter små barn titta på 3D-bilder.
Barn bör övervakas av vuxna som
ser till att rekommendationerna
ovan följs.
Kopieringsskydd
Notera de avancerade systemen för
innehållsskydd som används i både
Blu-ray DiscTM- och DVD-medier.
Systemen AACS (Advanced Access
Content System) och CSS (Content
Scramble System) kan innehålla
vissa begränsningar för uppspelning,
analog utmatning och andra
liknande funktioner. Funktionerna i
produkten och begränsningarna kan
variera beroende på inköpsdatum,
eftersom AACSs styrelse kan ändra
begränsningsreglerna efter
inköpsdatumet.
Upphovsrätt och
varumärken
• I det här systemet ingår Dolby*
Digital och DTS** Digital
Surround System.
* Tillverkad med licens
från Dolby Laboratories.
Dolby och symbolen med
dubbla D:n är varumärken
som tillhör Dolby
Laboratories.
** Tillverkad med licens enligt
följande amerikanska
patent: 5,451,942,
5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,226,616,
6,487,535, 7,212,872,
7,333,929, 7,392,195,
7,272,567 och andra
utfärdade och ansökta
patent i USA och övriga
länder. DTS, DTS-HD och
symbolen är registrerade
varumärken och DTS-HD
Master Audio- och DTSlogotyperna är varumärken
som tillhör DTS, Inc.
Produkten inkluderar
programvara. © DTS, Inc.
Med ensamrätt.
• Systemet innehåller
High-Definition Multimedia
Interface-teknik (HDMITM).
HDMI, HDMI-logotypen och
High-Definition Multimedia
Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som
tillhör HDMI Licensing LLC
i USA och andra länder.
• Java är ett varumärke som tillhör
Oracle och/eller dess dotterbolag.
• BD-LIVE och BONUSVIEW är
varumärken som tillhör Blu-ray
Disc Association.
• Blu-ray Disc är ett varumärke.
• Logotyperna Blu-ray Disc,
DVD+RW, DVD-RW, DVD+R,
DVD-R, DVD VIDEO och CD
är varumärken.
• Blu-ray 3D och logotypen Blu-ray
3D är varumärken som tillhör
Blu-ray Disc Association.
• BRAVIA är ett varumärke
som tillhör Sony Corporation.
• AVCHD och logotypen AVCHD
är varumärken som tillhör
Panasonic Corporation och
Sony Corporation.
• , XMB och xross media
bar är varumärken som tillhör
Sony Corporation och Sony
Computer Entertainment Inc.
• PLAYSTATION är ett varumärke
som tillhör Sony Computer
Entertainment Inc.
• Logotypen Wi-Fi CERTIFIEDTM
är ett certifieringsmärke som
tillhör Wi-Fi Alliance.
• Märket Wi-Fi Protected SetupTM
tillhör Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIEDTM och Wi-Fi
Protected SetupTM är varumärken
som tillhör Wi-Fi Alliance.
• PhotoTV HD och logotypen
PhotoTV HD är varumärken
som tillhör Sony Corporation.
• MPEG Layer-3-teknik och patent
för ljudkodning är licensierat av
Fraunhofer IIS och Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano och iPod touch är
varumärken som tillhör Apple
Inc., registrerat i USA och andra
länder.
3SE
• Made for iPod och Made for
iPhone betyder att ett
elektroniktillbehör har utformats
för att anslutas till iPod eller
iPhone och har certifierats av
utvecklaren för att uppfylla
Apples standarder för prestanda.
Apple är inte ansvarigt
för enhetens funktion eller
överensstämmelse med säkerhetsoch myndighetsstandarder.
Om du använder tillbehöret
med iPod eller iPhone kan det
påverka trådlösa funktioner.
• Windows Media är antingen
ett registrerat varumärke eller
ett varumärke som tillhör
Microsoft Corporation
i USA och/eller andra länder.
Den här produkten innehåller
viss teknik som tillhör Microsofts
immateriella egendomsrätt.
Användning eller distribution
av den här tekniken utanför
produkten är inte tillåten utan
lämplig licens från Microsoft.
Innehållsägare använder
Microsoft PlayReadyTM-tekniken
för att skydda sin immateriella
egendom, inklusive
upphovsrättsskyddat innehåll.
I den här enheten används
PlayReady-teknik för att komma
åt PlayReady-skyddat innehåll
och/eller WMDRM-skyddat
innehåll. Om enheten inte
begränsar användningen av
innehållet kan innehållsägarna
kräva att Microsoft upphäver
enhetens funktion för PlayReadyskyddat innehåll. Upphävningen
bör inte påverka oskyddat
innehåll eller innehåll som
skyddas av annan teknik för
innehållsåtkomst. Innehållsägare
kan kräva att du uppgraderar
PlayReady för att komma åt deras
innehåll. Om du inte uppgraderar
kan du inte längre komma åt det
innehåll som uppgraderingen
krävs för.
4SE
• Alla andra varumärken är
varumärken som tillhör
respektive företag.
• Övriga system- och produktnamn
är vanligtvis varumärken eller
registrerade varumärken som
tillhör respektive tillverkare.
Märkena TM och anges inte
i det här dokumentet.
®
Om den här
bruksanvisningen
• I anvisningarna beskrivs
knapparna på fjärrkontrollen.
Du kan också använda
kontrollerna på enheten om
de har samma eller liknande
namn som knapparna på
fjärrkontrollen.
• I bruksanvisningen används
”skiva” som generell term för
BD-, DVD-, Super Audio CDoch CD-skivor om inget annat
anges i texten eller bilden.
• En del bilder visas som
begreppsritningar och kan
skilja sig från de faktiska
produkterna.
• Det som visas på TV-skärmen
kan variera beroende på var
du befinner dig.
• Standardinställningen är
understruken.
Innehållsförteckning
Om den här bruksanvisningen ................. 4
Uppackning................................................. 6
Register över delar och kontroller............ 7
Komma igång
Steg 1: Installera systemet ...................12
Steg 2: Ansluta systemet ......................13
Steg 3: Ansluta till nätverket ...............19
Steg 4: Utföra enkel inställning ...........21
Steg 5: Välja källa.................................22
Steg 6: Lyssna på surroundljud ...........23
Uppspelning
Spela upp en skiva .................................... 25
Spela upp från en USB-enhet.................. 26
Använda en iPod/iPhone ........................ 27
Spela via ett nätverk ................................. 29
Tillgängliga alternativ .............................. 29
Ljudjusteringar
Välja den effekt som passar källan ......... 32
Välja ljudformat, ljudspår på flera
språk eller kanal ................................. 32
Lyssna på multiplexsändningsljud ......... 33
Radiomottagare
Inställningar och justeringar
Använda skärmbilden Inställn. .............. 45
[Nätverksuppdatering] ............................ 45
[Bildinställningar] .................................... 46
[Ljudinställningar] ................................... 47
[BD/DVDuppspelningsinställningar] .............. 48
[Barnspärr]................................................ 48
[Musikinställningar] ................................ 49
[Systeminställningar]............................... 49
[Nätverksinställningar] ........................... 50
[Enkel inställning].................................... 50
[Återställning]........................................... 50
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder ............................... 51
Om skivor.................................................. 52
Felsökning ................................................. 53
Spelbara skivor.......................................... 58
Spelbara filtyper........................................ 59
Ljudformat som stöds.............................. 60
Tekniska data ............................................ 61
Lista över språkkoder............................... 62
Registe........................................................ 63
Lyssna på radio ......................................... 34
Använda RDS (Radio Data System) ...... 35
Andra åtgärder
Använda funktionen Kontroll för
HDMI för BRAVIA Sync ................. 36
Ställa in högtalarna................................... 37
Använda insomningstimern ................... 38
Inaktivera knapparna på enheten........... 38
Styra TV:n med den medföljande
fjärrkontrollen.................................... 38
Ändra ljusstyrkan i frontpanelens
teckenfönster ...................................... 39
Spara energi i viloläge .............................. 39
Visa webbplatser....................................... 39
Konfigurera nätverket.............................. 41
5SE
Uppackning
• Främre högtalare (2)
• FM-antennsladd (1)
• Docka för iPod/iPhone
(TDM-iP30) (1)
eller
• Videokabel (1)
• USB-kabel (1)
• Subwoofer (1)
• Fjärrkontroll (1)
• R6-batterier (AA-storlek) (2)
• Bruksanvisning
• Snabbinställningsguide
• Högtalarinstallationsguide
• Information om
programvarulicens
Förbereda fjärrkontrollen
Sätt i två R6-batterier (AA-storlek) (medföljer) genom att matcha 3 och # på batterierna med
markeringarna i batterifacket.
6SE
Register över delar och kontroller
Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.
Frontpanel
FUNCTION
VOLUME
A Skivfack (sidan 25)
x (stoppa)
B Fjärrsensor
Stoppar uppspelningen och lagrar
stoppunkten (återupptagningspunkten).
Återupptagningspunkten för en titel
eller ett spår är den senaste punkten
som du spelade upp eller den senaste
bilden i en fotomapp.
C Frontpanelens teckenfönster
D
(USB)-port (sidan 26)
Används för att ansluta en USB-enhet.
E Spelfunktionsknappar
Z (öppna/stäng) (sidan 25)
FUNCTION
Öppnar eller stänger skivfacket.
Väljer uppspelningskälla.
N (spela)
VOLUME +/–
Startar eller startar om uppspelningen
(återupptar uppspelningen).
Spelar upp ett bildspel om en skiva
med JPEG-bildfiler sätts i.
Justerar systemets volym.
F "/1 (på/viloläge)
Slår på enheten eller försätter den i viloläge.
7SE
Frontpanelens teckenfönster
Om indikationerna i frontpanelens teckenfönster
A Visar systemets uppspelningsstatus.
B Tänds när repeterad uppspelning
är aktiverad.
C Tänds när stereoljud tas emot.
(Endast radio)
D Tänds när HDMI (OUT)-uttaget är korrekt
anslutet till en HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)-kompatibel
enhet med HDMI- eller DVI (Digital Visual
Interface)-ingång.
8SE
E Tänds när ljudavstängningen
är aktiverad.
F Visar systemets status,
t.ex. radiofrekvens.
G Tänds vid utmatning av 720p/1080i/
1080p-videosignaler från HDMI
(OUT)-uttaget.
Bakpanel
ONLY FOR SS-TSB105
ONLY FOR
SS-WSB103
DIGITAL IN
OPTICAL
L
ANTENNA
OUT
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
SPEAKERS
VIDEO OUT
LAN (100)
TV
FM
COAXIAL
75
AUDIO
A SPEAKERS-kontakter (sidan 13)
F LAN (100)-uttag (sidan 19)
B
G HDMI (IN 2)-uttag (sidan 16)
(USB)-port (sidan 26)
C AUDIO (AUDIO IN L/R)-uttag (sidan 16)
H HDMI (IN 1)-uttag (sidan 16)
D ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)-uttag
(sidan 18)
I HDMI (OUT)-uttag (sidan 14)
J VIDEO OUT-uttag (sidan 14)
E TV (DIGITAL IN OPTICAL)-uttag (sidan 14)
9SE
B Sifferknappar (sidorna 35, 38)
Fjärrkontroll
Ange titel-/kapitelnumren, det förinställda
stationsnumret etc.
(ljud) (sidorna 32, 33)
SPEAKERS
TV AUDIO
Väljer ljudformatet/spåret.
TV
1
BRAVIA Sync
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
9
FUNCTION
2
C Färgknappar (röd/grön/gul/blå)
0
3
TOP MENU
(undertext) (sidan 48)
Väljer undertextspåret när det finns
undertexter på flera språk på en
BD-ROM/DVD VIDEO.
POP UP/ MENU
Snabbvalsknappar för att välja alternativ
i vissa BD-menyer (kan även användas för
interaktiva Java-funktioner på BD-skivor).
D TOP MENU
4
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
SOUND MODE
HOME
8
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
6
POP UP/MENU
Öppnar eller stänger menyn på
BD-ROM-skivor eller DVD-skivor.
OPTIONS (sidorna 23, 29, 39)
Visa alternativmenyn på TV-skärmen eller
i frontpanelens teckenfönster. (Var den
visas beror på den valda funktionen.)
DISPLAY
TV
TV
Öppnar eller stänger huvudmenyn
på BD- eller DVD-skivor.
7
RETURN
Återgår till föregående skärm.
Knapparna nummer 5,
, 2 + och N har
en upphöjd punkt som kan kännas med fingret.
Utgå från upphöjningen när du använder
fjärrkontrollen.
C/X/x/c
Flyttar markeringen till ett alternativ
som visas.
(öppna)
Öppnar det markerade alternativet.
•
: För TV-funktioner
(Mer information finns i Styra TV:n med den
medföljande fjärrkontrollen (sidan 38).)
E SOUND MODE +/– (sidan 32)
Väljer ljudläget.
HOME (sidorna 21, 34, 37, 39, 41, 45)
Öppnar eller stänger systemets startmeny.
A Z (öppna/stäng)
Öppnar eller stänger skivfacket.
Se Uppspelning (sidan 25).
SPEAKERS TVyAUDIO
./> (föregående/nästa)
Väljer om TV-ljudet matas ut från
systemets eller TV:ns högtalare. Den här
funktionen fungerar bara om du har ställt in
[Kontroll för HDMI] på [På] (sidan 49).
Gå till föregående/nästa kapitel, spår
eller fil.
TV "/1 (på/viloläge) (sidan 38)
Slår på TV:n eller försätter den i viloläge.
"/1 (på/viloläge) (sidorna 21, 34)
Slår på systemet eller försätter det i viloläge.
10SE
F Uppspelningsknappar
(spela upp igen/gå vidare)
Spelar snabbt upp aktuella avsnitt i tio
sekunder./Spolar snabbt framåt aktuella
avsnitt i 15 sekunder.
m/M (snabbt/långsamt/frys bilden)
Snabbspolar skivan bakåt/framåt under
uppspelning. Varje gång du trycker
på knappen ändras sökhastigheten.
Aktiverar uppspelning i slowmotion
när den trycks in i mer än en sekund
i pausläge. Spelar upp en bildruta åt
gången när den trycks in i pausläge.
Uppspelning i slowmotion eller med
en bildruta åt gången kan inte användas
med Blu-ray 3D-skivor.
N (spela upp)
Startar eller startar om uppspelning
(återupptar uppspelningen).
Aktiverar funktionen One-Touch Play
(uppspelning med en knapptryckning)
(sidan 36) när systemet är på och inställt
på funktionen BD/DVD.
H DISPLAY (sidorna 25, 29, 39)
Visar uppspelnings- och
webbläsarinformation på TV-skärmen.
Visar den förinställda radiostationen,
frekvensen m.m. i frontpanelens
teckenfönster.
Visar strömningsinformation/
avkodningsstatus i frontpanelens
teckenfönster om funktionen är inställd
på något annat än BD/DVD. Om systemet
är inställt på funktionen HDMI1, HDMI2
eller TV visas strömningsinformationen/
avkodningsstatusen bara när en digital
signal matas in.
Ströminformationen/avkodningsstatusen
kanske inte visas beroende på strömmen
eller det objekt som avkodas.
I DIMMER (sidan 39)
Pausar eller startar om uppspelningen.
Ändra ljusstyrkan i frontpanelens
teckenfönster
x (stoppa)
SLEEP (sidan 38)
Stoppar uppspelningen och lagrar
stoppunkten (återupptagningspunkten).
Återupptagningspunkten för en titel
eller ett spår är den senaste punkten som
du spelade upp eller den senaste bilden
i en fotomapp.
Ställer in insomningstimern.
X (pausa)
Radiouppspelningsknappar
FUNCTION (sidorna 22, 34)
Väljer uppspelningskälla.
(favoriter)
Visar internetinnehållet som har lagts till
i favoritlistan. Du kan spara 18 favoriter
för Internetinnehåll.
Se Radiomottagare (sidan 34).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
(stäng av ljudet)
Stänger tillfälligt av ljudet.
2 (volym) +/– (sidan 34)
Justerar volymen.
TV 2 (volym) +/–
Justerar TV-volymen.
TV t (TV-ingång)
Växlar TV:ns insignalkälla mellan TV:n och
andra insignalkällor.
11SE
Komma igång
Komma igång
Steg 1: Installera systemet
Så här placerar du systemet
Se illustrationen nedan när systemet installeras.
A
B
C
A Främre högtalare (L (vänster))
B Främre högtalare (R (höger))
C Subwoofer
D Enhet
D
Obs!
• Var försiktig när du placerar högtalarna eller högtalarstativen med högtalarna monterade på ett ytbehandlat
golv (vaxat, oljat, polerat eller liknande) eftersom golvet kan fläckas eller missfärgas.
• Luta dig inte mot och häng inte på högtalarna eftersom de kan välta.
Tips!
• Du kan installera högtalarna på en vägg. Mer information finns i den medföljande högtalarinstallationsguiden.
12SE
Steg 2: Ansluta systemet
Obs!
• Om du ansluter en annan komponent med volymkontroll, vrider du ned volymen för de andra komponenterna
till en nivå där ljudet inte förvrängs.
Ansluta högtalarna
Ansluta högtalarkablarna till enheten
Anslut högtalarkablarna så att de matchar färgen på enhetens SPEAKERS-uttag.
Sätt i kontakten tills du hör ett klick.
Vit
(Främre vänster
högtalare (L))
Röd
(Främre höger
högtalare (R))
Lila
(Subwoofer)
Enhetens bakpanel
ONLY FOR SS-TSB105
FRONT R
FRONT L
ONLY FOR
SS-WSB103
SUBWOOFER
SPEAKERS
13SE
Komma igång
Läs informationen på följande sidor när du ska ansluta systemet.
Anslut inte enhetens nätkabel till ett vägguttag innan alla övriga anslutningar har gjorts.
Komma igång
Ansluta till TV:n
Anslut systemet till TV:n för att visa bilden av systemet på TV:n och lyssna på TV-ljud via systemets
högtalare.
Välj anslutningsmetod beroende på TV:ns uttag och funktioner.
• Om TV:n har ett HDMI-uttag som är markerat med ARC*: Anslutning A
• Om TV:n har ett HDMI-uttag: Anslutningarna A och C
• Om TV:n saknar ovanstående HDMI-uttag: Anslutningarna B och C
Ljudanslutning
Videoanslutningar
A
B
C
HDMI-kabel
(medföljer ej)
Videokabel
(medföljer ej)
Digital optisk kabel
(medföljer ej)
Bildkvalitet
TV
HDMI IN
VIDEO IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Gul
Signalflöde
: Videosignal
: Ljudsignal
A
eller
B
C
**
Gul
Enhetens bakpanel
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
VIDEO OUT
ARC
IN 1
IN 2
TV
* Audio Return Channel. Mer information finns i Om Audio Return Channel (sidan 15).
** Endast tillgängligt om TV:n är kompatibel med funktionen Audio Return Channel.
14SE
A Anslutning med HDMI-kabel
Om Audio Return Channel
Om TV:n är kompatibel med funktionen Audio Return Channel och du ansluter med HDMI-kabel
skickas även en digital ljudsignal från TV:n. Du behöver inte göra en separat ljudanslutning för
att lyssna på TV-ljud. Information om hur du ställer in funktionen Audio Return Channel finns
i [Audio Return Channel] (sidan 49).
B Videokabelanslutning
Om TV:n inte har något HDMI-uttag gör du den här anslutningen.
C Anslutning med digital optisk kabel
Den här anslutningen skickar en ljudsignal till systemet från TV:n. Gör den här anslutningen
för att lyssna på TV-ljud via systemet. Med den här anslutningen tar systemet emot en
Dolby Digital-multiplexsändningssignal och du kan lyssna på multiplexsändningar.
Obs!
• Du kan lyssna på TV-ljud genom att välja funktionen TV (sidan 22).
• Om TV:n inte har något digitalt optiskt uttag kan du ansluta enheten och TV:n med en ljudkabel för att lyssna
på TV-ljud via systemet. Information om hur du ansluter finns i Ansluta de övriga komponenterna (sidan 16).
15SE
Komma igång
Om TV:n har ett HDMI-uttag ansluter du till TV:n med en HDMI-kabel. Det ger bättre bildkvalitet
jämfört med andra typer av anslutningar.
När du ansluter med en HDMI-kabel måste du välja typ av utmatningssignal när du utför enkel
inställning (sidan 21).
Ytterligare HDMI-inställningar beskrivs i [HDMI-inställningar] (sidan 49).
Komma igång
Ansluta de övriga komponenterna
När en komponent som du vill ansluta till systemet har ett HDMI (OUT)-uttag
Du kan ansluta en komponent som har ett HDMI (OUT)-uttag, exempelvis en digitalbox/digital
satellitmottagare eller PLAYSTATION®3 m.fl., med en HDMI-kabel. En anslutning med HDMI-kabel
kan skicka både video- och ljudsignaler. När du ansluter systemet och komponenten med en
HDMI-kabel kan du visa digitala bilder och lyssna på ljud i hög kvalitet via HDMI (IN 1)- eller
HDMI (IN 2)-uttaget.
Enhetens bakpanel
OUT
ARC
IN 1
IN 2
HDMI-kabel (medföljer ej)
Använd HDMI (IN 1) eller HDMI (IN 2).
Till HDMI OUT-uttaget på digitalboxen/
den digitala satellitmottagaren eller
PLAYSTATION 3, o.s.v.
HDMI OUT
®
Obs!
• Videosignaler från HDMI (IN 1/2)-uttagen skickas till HDMI (OUT)-uttaget endast om funktionen HDMI1
eller HDMI2 är vald.
• Om du vill skicka en ljudsignal från HDMI (IN 1/2)-uttagen till HDMI (OUT)-uttaget kanske du måste
ändra inställningen för ljudutmatning. Mer information finns i [Ljudutmatning] i [Ljudinställningar] (sidan 47).
• Du kan ändra ljudinmatningen för en komponent som är ansluten till HDMI (IN 1)-uttaget till TV
(DIGITAL IN OPTICAL)-uttaget. Mer information finns i [HDMI1-ljudinmatningsläge] i [HDMI-inställningar]
(sidan 49).
16SE
När komponenten saknar ett HDMI OUT-uttag
TV
Videoutgång
Komponent
Ljudutmatning
Signalflöde
System
: Videosignal
: Ljudsignal
Om komponenten bara spelar upp ljud ansluter du komponentens analoga ljudutgång till systemet.
Enhetens bakpanel
L
AUDIO IN
R
AUDIO
Röd
Vit
: Signalflöde
Ljudkabel (medföljer ej)
Röd
Vit
L
R
AUDIO OUT
Till ljudutgångarna på videobandspelaren,
den digitala satellitmottagaren, PlayStation
eller den bärbara ljudkällan m.m.
Obs!
• Om du gör anslutningen ovan ställer du in [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar] i [Systeminställningar]
på [Av] (sidan 49).
• Du kan lyssna på ljud från komponenten genom att välja funktionen AUDIO (sidan 22).
17SE
Komma igång
Anslut systemet så att videosignalerna från systemet och andra komponenter skickas till TV:n och
ljudsignalerna från komponenten skickas till systemet som följer.
Komma igång
Ansluta antennen
Enhetens bakpanel
ANTENNA
FM
COAXIAL
75
eller
FM-antennsladden
(medföljer)
Obs!
• Kontrollera att FM-antennsladden är helt utdragen.
• När du har kopplat in FM-antennsladden ska den ligga så vågrätt som möjligt.
Tips!
• Om du har dålig FM-mottagning använder du en 75-ohms koaxialkabel (medföljer ej) för att ansluta enheten
till en FM-antenn utomhus.
18SE
Steg 3: Ansluta till nätverket
Välj metod utifrån din LAN-miljö.
Enhetens bakpanel
2
Internet
1
LAN (100)
ADSL-modem/
kabelmodem
ETHER
Bredbandsrouter
WAN
LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4
LAN-kabel
(medföljer ej)
USBnätverkskort
för trådlöst LAN
(medföljer ej)
1 Trådbunden anslutning
Använd en LAN-kabel för att ansluta till LAN (100)-kontakten på enheten.
2 USB Trådlös anslutning
Använd ett trådlöst LAN via USB-nätverkskort för trådlöst LAN (endast Sony UWA-BR100*).
USB-nätverkskortet för trådlöst LAN kanske inte finns i vissa regioner eller länder.
* I november 2010.
Stäng av enheten innan du ansluter förlängningskabeln eller sätter in USB-nätverkskortet för
trådlöst LAN. När du har satt in USB-nätverkskortet för trådlöst LAN i bottenplattan och anslutit
förlängningskabeln till
(USB-porten) (fram eller bak), startar du enheten igen.
19SE
Komma igång
Obs!
• När du ska ansluta systemet till nätverket måste du göra nätverksinställningar som passar din användningsmiljö
och de komponenter du har. Mer information finns i Konfigurera nätverket (sidan 41) och [Nätverksinställningar]
(sidan 50).
Komma igång
Obs!
• Hur långt avståndet mellan USB-nätverkskortet för trådlöst LAN och den trådlösa LAN-routern ska vara varierar
beroende på användningsmiljö. Om systemet inte kan ansluta till nätverket eller om nätverksanslutningen är
instabil, flyttar du på USB-nätverkskortet för trådlöst LAN. Du kan även flytta USB-nätverkskortet för trådlöst
LAN och den trådlösa LAN-routern närmare varandra.
• Informationen för nätverksinställningarna finns även på Sonys supportsidor:
För kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com
För kunder i Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
För kunder i övriga länder eller regioner:
http://www.sony-asia.com/support
20SE
4
Utför följande inställning beroende
på anslutningsmetod (sidan 14).
• Anslutning med HDMI-kabel: Följ
anvisningarna som visas på TV-skärmen.
• Videokabelanslutning: Välj [16:9]
eller [4:3] så att bilden visas korrekt.
Innan du utför steg 4
Se till att alla anslutningar sitter ordentligt
och anslut sedan nätkabeln.
Följ stegen nedan för att göra grundinställningar
som gör att du snabbt kan komma igång med
systemet.
De alternativ som visas kan variera beroende
på landsmodell.
Visa skärmbilden för Enkel
inställning igen
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
0
4
C/X/x/c,
HOME
1
2
3
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
"/1
Tryck på C/c för att välja
[Inställn.].
Tryck på X/x för att välja [Enkel
inställning] och tryck sedan på
.
Tryck på C/c för att välja [Start]
och tryck sedan på .
Skärmbilden Enkel inställning visas.
Slå på strömmen till TV:n.
Tryck på [/1.
Ställ om ingångsväljaren på TV:n
så att signalen från systemet visas
på TV-skärmen.
Skärmbilden där du kan välja språk visas.
Enkel inställning - OSD-språk
Välj vilket språk som ska användas på apparatens display.
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
21SE
Komma igång
Steg 4: Utföra enkel
inställning
Utför [Enkel inställning].
Följ anvisningarna på skärmen
för att göra grundinställningarna
med C/X/x/c och .
Komma igång
Steg 5: Välja källa
Du kan välja uppspelningskälla.
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Tryck flera gånger på FUNCTION tills önskad
funktion visas i frontpanelens teckenfönster.
Varje gång du trycker på FUNCTION ändras
funktionen enligt följande.
”BD/DVD” t ”FM” t ”HDMI1” t
”HDMI2” t ”TV” t ”AUDIO” t
”BD/DVD” t …
Funktion
Källa
”BD/DVD”
Skiva, USB-enhet, iPod/iPhone
eller nätverksenhet som ska
spelas upp i systemet
”FM”
FM-radio (sidan 34)
”HDMI1”/
”HDMI2”
Komponent som är ansluten till
HDMI (IN 1) eller HDMI (IN 2)uttaget på bakpanelen (sidan 16)
”TV”
Komponent (t.ex. en TV) som
är ansluten till TV (DIGITAL IN
OPTICAL)-uttaget på bakpanelen
eller en TV som är kompatibel
med funktionen Audio Return
Channel Audio Return Channel
och är ansluten till HDMI (OUT)uttaget på bakpanelen (sidan 14)
”AUDIO”
Komponent som är ansluten till
AUDIO (AUDIO IN L/R)-uttagen
på bakpanelen (sidan 16)
22SE
Steg 6: Lyssna på surroundljud
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
Välja surroundinställningar efter egna önskemål
Inställningsmetoden skiljer sig beroende på funktion.
När du spelar via funktionen BD/DVD* eller FM
1
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas på TV-skärmen.
2
3
Tryck på X/x för att välja [Surroundinställning] och tryck sedan på
.
Tryck flera gånger på X/x tills den surroundinställning du önskar visas på TV-skärmen.
I tabellen nedan finns beskrivningar av surroundinställningarna.
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
* Surroundljudinställningarna gäller inte Internetinnehåll.
När du spelar via funktionen HDMI1, HDMI2, TV eller AUDIO
1
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas i frontpanelens teckenfönster.
2
Tryck på X/x flera gånger tills SUR. SET visas i frontpanelens teckenfönster. Tryck sedan
på
eller c.
3
Tryck flera gånger på X/x tills den surroundinställning du önskar visas i frontpanelens
teckenfönster.
I tabellen nedan finns beskrivningar av surroundinställningarna.
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
5
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn i frontpanelens teckenfönster stängs.
23SE
Komma igång
Efter det att du har utfört föregående steg och startat uppspelningen kan du enkelt njuta av
surroundljud. Du kan också välja förprogrammerade surroundinställningar som är skräddarsydda
för olika typer av ljudkällor. De ger ett kraftfullt ljud med stor närvarokänsla, som i en biosalong,
i din hemmamiljö.
Komma igång
Obs!
• När startmenyn visas på TV-skärmen kan den här inställningen ändras genom att välja surroundinställningen
via [Surroundinställning] i [Ljudinställningar] i [Inställn.] (sidan 48).
Om ljudet från högtalarna
Standardinställningen är [Auto] (AUTO).
Surroundinställning
Effekt
[Auto]
”AUTO”
Systemet matar automatiskt ut ljudet med en lämplig effekt som beror på källan.
• 2-kanalskälla: 2-kanalsljudet matas ut oförändrat.
• Flerkanalskälla: 7.1- eller 5.1-surroundljudet simuleras med två främre högtalare
och en subwoofer.
[2ch Stereo]
”2CH ST.”
Systemet matar ut 2-kanalsljud oavsett ljudformat eller antal kanaler. Flerkanaliga
surroundformat mixas ned till två kanaler.
Obs!
• Beroende på den ingående ljudströmmen kanske surroundinställningarna inte är aktiva.
• När du spelar en Super Audio CD-skiva är surroundinställningarna inte aktiva.
Tips!
• Du kan också välja surroundinställning i [Surroundinställning] i [Ljudinställningar] (sidan 49).
24SE
2
Förbered för BD-LIVE (endast BD-LIVE).
• Anslut systemet till ett nätverk (sidan 19).
• Ställ in [BD-Internetanslutning] till
[Tillåt.] (sidan 48).
Uppspelning
Spela upp en skiva
Sätt i en BD-ROM-skiva med BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Information om spelbara skivor finns på
Spelbara skivor (sidan 58).
1
2
Ställ om ingångsväljaren på TV:n så
att signalen från systemet visas på
TV-skärmen.
Tryck på Z och placera en skiva
i skivfacket.
Användningsmetoden skiljer sig beroende
på skivan. Läs i bruksanvisningen för
skivan.
Uppspelning
3
Tips!
• Om du vill ta bort information i USB-minnet väljer
du [Radera BD-data] i
[Video] och trycker på
. All information som lagras i mappen buda
tas bort.
Använda Blu-ray 3D
Du kan använda Blu-ray 3D-skivor med
3D-logotypen*.
*
3
Tryck på Z för att stänga skivfacket.
1
visas i startmenyn och uppspelningen
startar.
Om uppspelningen inte startar automatiskt
väljer du
för kategorin
[Video],
[Musik] eller
[Foto] och trycker på .
Använda BONUSVIEW/BD-LIVE
Vissa BD-ROM-skivor med logotypen
BD-LIVE** har bonusinnehåll och annan
information som kan laddas ned.
• Anslut systemet till en 3D-kompatibel
TV med en HDMI-höghastighetskabel
(medföljer ej).
• Ställ in [3D-utmatningsinst.] och
[TV-skärmsinställning för 3D]
i [Bildinställningar] (sidan 46).
2
Sätt in en Blu-ray 3D-skiva.
Användningsmetoden skiljer sig beroende
på skivan. Se bruksanvisningen som
medföljde skivan.
Tips!
• Läs bruksanvisningen till den 3D-kompatibla TV:n.
*
1
Förbered för uppspelning av
Blu-ray 3D-skivor.
Anslut USB-enheten till
på enhetens baksida.
(USB)-porten
För lokal lagring använder du ett
USB-minne på 1 GB eller mer.
Bakpanel
USB-minne
25SE
Visa uppspelningsinformationen
Spela upp från en USB-enhet
Du kan kontrollera uppspelningsinformationen
genom att trycka på DISPLAY.
Den information som visas skiljer sig beroende
på skivans typ och systemets status.
Du kan spela upp video-, musik- och fotofiler
på den anslutna USB-enheten.
Spelbara filtyper beskrivs i Spelbara filtyper
(sidan 59).
Exempel: När du spelar en BD-ROM-skiva
1
Anslut USB-enheten till
på enheten.
(USB)-porten
Läs bruksanvisningen till USB-enheten
innan du ansluter.
Bakpanel
USB-enhet
A Upplösning för utmatning/videofrekvens
Frontpanel
B Titelnummer eller titelnamn
C Aktuell ljudinställning
D Tillgängliga funktioner (
ljud,
undertext)
vinkel,
E Uppspelningsinformation
Visar uppspelningsläge, statusfält för
uppspelning, skivtyp, videocodec,
bithastighet, repeteringstyp, statusfält
för uppspelning, uppspelningstid, total
uppspelningstid
F Kapitelnummer
G Aktuell vald vinkel
USB-enhet
2
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
3
Tryck på C/c för att välja
[Musik] eller
[Foto].
4
Tryck på X/x för att välja
[USB-enhet
(fram)] eller
[USB-enhet (bak)] och
tryck sedan på
.
[Video],
Obs!
• Koppla inte bort USB-enheten när den används.
Undvik att data och USB-enheten skadas genom
att stänga av systemet när du ansluter eller
kopplar bort USB-enheten.
26SE
Använda en iPod/iPhone
TV
eller
Bakpanel
VIDEO IN
Kompatibla iPod/iPhone-modeller
De kompatibla iPod/iPhone-modellerna är
följande. Uppdatera din iPod/iPhone med den
senaste programvaran innan du använder den
med systemet.
Docka för
iPod/iPhone
Uppspelning
Du kan lyssna på musik och se på video och
bilder och ladda batteriet för en iPod/iPhone
via systemet.
Frontpanel
USB-kabel (medföljer)
För iPod touch 4th generation, iPod touch 3rd
generation, iPod touch 2nd generation, iPod
touch 1st generation, iPod nano 6th generation,
iPod nano 5th generation (videokamera), iPod
nano 4th generation (video), iPod nano 3rd
generation (video), iPod nano 2nd generation
(aluminium), iPod nano 1st generation,
iPod 5th generation (video), iPod classic,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
Så här använder du en iPod/iPhone via
systemet
1
Anslut dockan för iPod/iPhone
(medföljer) till
(USB)-porten på
enhetens framsida eller baksida och
placera sedan din iPod/iPhone i dockan
för iPod/iPhone.
När du spelar upp en video- eller fotofil
ansluter du videouttaget på dockan för
iPod/iPhone till videoingången på TV:n
med en videokabel (medföljer) innan
du placerar din iPod/iPhone i dockan
för iPod/iPhone.
V I D E O O UT
USB
Videokabel (medföljer)
2
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
3
Tryck på C/c för att välja
[Musik] eller
[Foto].
4
Tryck på X/x för att välja [iPod
(framsida)] eller [iPod (bak)] och
tryck sedan på
.
[Video],
x Om du valde [Video] eller [Musik]
i steg 3
Video- och musikfilerna visas i en lista
på TV-skärmen. Gå vidare till nästa steg.
x Om du valde [Foto] i steg 3
[Ändra TV:ns ingång till videoingången
för...] visas på TV-skärmen. Ställ om
ingångsväljaren på TV:n så att signalen
från din iPod/iPhone visas på TV-skärmen.
Starta sedan bildspelet genom att använda
iPod/iPhone direkt.
27SE
5
Tryck på C/X/x/c och
fil du vill spela upp.
för att välja den
Ljudet från din iPod/iPhone spelas upp
i systemet.
Ställ om ingångsväljaren på TV:n när du
spelar upp en videofil så att signalen från
din iPod/iPhone visas på TV-skärmen.
Du kan styra din iPod/iPhone med hjälp
av knapparna på fjärrkontrollen.
Information om hur du använder din
iPod/iPhone finns även i bruksanvisningen
till iPod/iPhone.
Obs!
• Om du vill ändra en systeminställning, t.ex.
surroundinställningen, medan du visar bilder från
din iPod/iPhone på TV:n väljer du ingången på din
TV för det här systemet innan du använder systemet.
Använda din iPod/iPhone med hjälp
av fjärrkontrollen
Du kan styra din iPod/iPhone med hjälp av
knapparna på fjärrkontrollen. I följande tabell
visas ett exempel på vilka knappar som kan
användas. (Användningen kan skilja sig
beroende på iPod-/iPhone-modell.)
För
[Video]/
[Musik]
Tryck på
Användning
N
Startar uppspelning.
X
Pausar uppspelning.
x
Stoppar uppspelning.
m eller M
Snabbspolar bakåt eller framåt.
. eller > Hoppar till föregående/nästa fil
eller kapitel.
För
[Foto]
Tryck på
Användning
N, X
Startar eller pausar uppspelning.
När du trycker på och håller ned
någon av de här knapparna i flera
sekunder går den iPod/iPhone
som är ansluten in i viloläge.
x
Pausar uppspelning.
m eller M
Snabbspolar bakåt eller framåt.
. eller > Går till föregående eller nästa fil.
När du trycker på och håller ned
någon av de här knapparna
snabbspolar den iPod/iPhone som
är ansluten framåt eller bakåt.
28SE
Tryck på
Användning
DISPLAY
Tänder bakgrundsbelysningen
(eller förlänger den med
30 sekunder).
OPTIONS, C
Återgår till föregående skärmbild
eller mapphierarki.
X/x
Väljer föregående eller nästa
alternativ.
,c
Väljer det markerade alternativet.
Obs!
• Din iPod/iPhone laddas när den är ansluten till
systemet och systemet är igång.
• När [Automatiskt viloläge] är inställt på [På] kan
systemet stängas av automatiskt när du använder
en iPod/iPhone.
• Du kan inte överföra låtar till en iPod/iPhone från
det här systemet.
• Sony är inte ansvarigt för att data som spelats in
på en iPod/iPhone förloras eller skadas när en
iPod/iPhone ansluten till denna enhet använts.
• Den här produkten är avsedd att fungera med
iPod/iPhone och har certifierats för att uppfylla
Apples standarder för prestanda.
• Koppla inte bort din iPod/iPhone när den används.
Undvik att data och iPod/iPhone-enheten skadas
genom att stänga av systemet när du ansluter
eller kopplar bort iPod/iPhone-enheten.
• Systemet kan bara identifiera en iPod/iPhone
som tidigare har varit ansluten till systemet.
• Funktionen för systemets ljudkontroll fungerar
inte när du spelar upp video- eller fotofiler via
din iPod/iPhone.
• Om du ansluter en iPod som inte är kompatibel
med videoutmatningsfunktionen och väljer [iPod
(framsida)] eller [iPod (bak)] i [Video] eller [Foto]
visas ett varningsmeddelande på TV-skärmen.
• Systemet kan identifiera upp till 3 000 filer
(inklusive mappar).
D Nätverkets överföringshastighet
Spela via ett nätverk
E Namnet på nästa videofil
F Den videofil som är vald för tillfället
Tillgängliga alternativ
BRAVIA Internet Video fungerar som en portal
som levererar valt Internetinnehåll samt ett
urval av underhållning på begäran direkt till dig.
Tips!
Olika inställnings- och uppspelningsfunktioner
finns tillgängliga via knappen OPTIONS.
Vilka alternativ som är tillgängliga beror
på situationen.
• Visst Internetinnehåll måste registreras via en dator
innan det kan spelas upp.
Vanliga alternativ
1
Förbereda för BRAVIA Internet Video.
Alternativ
Anslut systemet till ett nätverk (sidan 19).
[Surroundinställning] Ändrar
surroundinställningarna
(sidan 23).
2
Tryck på C/c för att välja
[Musik] eller
[Foto].
3
Tryck på X/x för att välja ikon för en
Internetleverantör och tryck sedan på
[Video],
Ställer in inställning för
upprepad uppspelning
(repetering).
[3D-meny]
[3D-djupjustering]: Justerar
djupet för 3D-bilder.
[Favoritlista]
Visar listan över favoriter.
[Spela/Stopp]
Startar eller stoppar
uppspelningen.
[Spela från början]
Spelar upp alternativet
från början.
Använda kontrollpanelen
Kontrollpanelen visas när videofilen börjar
spelas upp. De alternativ som visas kan skilja
sig åt beroende på Internetleverantör.
För att visa igen trycker du på DISPLAY.
Information
[Upprepningsinst]
.
Om du inte får tillgång till listan över
Internetinnehållet, visas istället en ikon för att
innehållet inte är hämtat eller en ny ikon.
Uppspelning
Strömning av BRAVIA
Internet Video
[Lägg till som Favorit] Lägger till ett
Internetinnehållsobjekt
i favoritlistan.
[Ta bort från
favoriterna]
Raderar ett
Internetinnehållsobjekt
i favoritlistan.
Endast [Video]
A Kontrollskärmen
Tryck på C/X/x/c eller
för uppspelningsfunktioner.
B Statusfält för uppspelning
Statusfält, markör som indikerar aktuell
position, uppspelningstid, videofilens
varaktighet
C Nätverksstatusindikator
Visar signalstyrkan för en trådlös
anslutning.
Visar en trådbunden anslutning.
Alternativ
Information
[A/V SYNC]
Justera fördröjningen mellan
bild och ljud. Mer information
finns i Justera fördröjningen
mellan bild och ljud (sidan 30).
[3Dutmatningsinst.]
Ställer in om 3D-video ska
matas ut automatiskt eller inte.
Obs!
• 3D-video från HDMI (IN 1)eller HDMI (IN 2)-uttaget
matas ut oavsett den här
inställningen.
29SE
Alternativ
Information
[Videoinställningar] • [Bildkvalitetsläge] Väljer
bildinställningar för miljöer
med olika belysningar.
• [Bildrutebrusreducering]:
Minskar slumpvisa
störningar i bilden.
• [Blockbrusreducering]:
Minskar mosaikliknande
blockbrus i bilden.
• [Myggbrusreducering]
Minskar mindre brus runt
bildens kanter (myggbrus).
[Paus]
Pausar uppspelningen.
[Toppmeny]
Visar toppmenyn på BD- och
DVD-skivor.
[Meny/Popup-meny] Visar popup-menyn på
BD-ROM-skivor och
menyn på DVD-skivor.
[Titelsökning]
Söker efter en titel på BD-ROM-/
DVD VIDEO-skivor och startar
uppspelningen från början.
[Kapitelsökning]
Söker efter ett kapitel och
startar uppspelningen från
början.
[Vinkel]
Byter till andra visningsvinklar
om flera vinklar har spelats
in på en BD-ROM-/DVD
VIDEO-skiva.
[Brusreduc. för
IP-innehåll]
Justerar videokvaliteten för
Internetinnehåll.
Endast [Musik]
Alternativ
Information
[Lägg till
bakgr.musik]
Registrerar musikfiler
på USB-minnet som
bakgrundsmusik till bildspel.
[Slumpinställning]
Ställer in slumpmässig
(endast iPod/iPhone) uppspelning.
Alternativ
Information
[Bakgrundsmusik]
• [Av]: Stänger av funktionen.
• [Min musik från USB]:
Ställer in de musikfiler som
registrerats under [Lägg till
bakgr.musik].
• [Spela från musik-CD]
Ställer in spåren på CD-DAskivor (musikskivor).
[Vrid åt vänster]
Roterar fotot moturs
90 grader.
[Vrid åt höger]
Roterar fotot medurs
90 grader.
[Öppna bild]
Visar den valda bilden.
Justera fördröjningen mellan bild
och ljud
(A/V SYNC)
Om ljudet inte överensstämmer med bilderna
på TV-skärmen kan du justera fördröjningen
mellan bild och ljud.
Inställningsmetoden skiljer sig beroende
på funktion.
Obs!
• Beroende på inmatningsflödet är det inte säkert
att A/V SYNC är aktivt.
När du spelar upp videoinnehåll via
funktionen BD/DVD
1
Alternativmenyn visas på TV-skärmen.
2
Tryck på X/x för att välja [A/V SYNC] och
tryck sedan på
.
3
Tryck på C/c för att justera fördröjningen
mellan bild och ljud.
Det går att justera mellan 0 och
300 millisekunder i steg om
25 millisekunder.
Endast [Foto]
30SE
Alternativ
Information
[Bildspel]
Startar ett bildspel.
[Bildspelshastighet]
Ändrar bildspelshastigheten.
[Bildspelseffekt]
Ställer in effekten när du visar
ett bildspel.
Tryck på OPTIONS.
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
När du spelar via funktionen HDMI1,
HDMI2, TV eller AUDIO
1
Tryck på OPTIONS.
2
Tryck flera gånger på X/x tills A/V SYNC
visas i frontpanelens teckenfönster.
Tryck sedan på
eller c.
3
Tryck på X/x för att justera fördröjningen
mellan bild och ljud.
Uppspelning
Alternativmenyn visas i frontpanelens
teckenfönster.
Det går att justera mellan 0 och
300 millisekunder i steg om
25 millisekunder.
4
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
5
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn i frontpanelens
teckenfönster stängs.
31SE
Ljudjusteringar
Välja den effekt som passar
källan
Du kan välja ett passande ljudläge för filmer
eller musik.
1
2
4
5
3
6
7
8
9
Välja ljudformat, ljudspår
på flera språk eller kanal
När du spelar upp en BD/DVD VIDEO-skiva
som spelats in med flera ljudformat (PCM,
Dolby Digital, MPEG-ljud eller DTS) eller flera
språk kan du byta ljudformatet eller språket.
Med en CD-skiva kan du välja ljudet från den
högra eller vänstra kanalen och lyssna på ljudet
från den valda kanalen genom både höger och
vänster högtalare.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SOUND
MODE +/–
Tryck på SOUND MODE +/– flera gånger under
uppspelning tills önskat läge visas i
frontpanelens teckenfönster.
• ”AUTO”: Systemet väljer automatiskt MOVIE
eller MUSIC för att framställa ljudeffekten
beroende på skivan eller ljudströmmen.
• ”MOVIE”: Systemet tillhandahåller ljudet
för filmer.
• ”MUSIC”: Systemet tillhandahåller ljudet
för musik.
• ”SPORTS”: Systemet lägger till eko
i sportprogram.
• ”GAME ROCK”: Systemet tillhandahåller
ljudet för musik-/rytmspel.
Obs!
• När du väljer AUTO kan början av ljudet klippas
bort, eftersom det optimala läget väljs automatiskt
av systemet, beroende på vilken skiva eller källa
som spelas. Välj ett annat läge än AUTO om du
vill undvika att ljudet klipps av.
• Beroende på inmatningsflödet är det inte säkert att
ljudläget är effektivt.
• När du spelar en Super Audio CD-skiva fungerar inte
den här funktionen.
32SE
Tryck på
flera gånger under uppspelning
för att välja önskad ljudsignal.
Ljudinformationen visas på TV-skärmen.
x BD/DVD VIDEO
Det är BD/DVD VIDEO-skivan som avgör vilka
språk du kan välja mellan.
När fyra siffror visas indikerar de språkkoden.
Information om språkkoden finns i Lista över
språkkoder (sidan 62). Om samma språk visas
två eller flera gånger har BD/DVD VIDEOskivan spelats in med flera ljudformat.
x DVD-VR
Obs!
• [ Stereo (Ljud1)] och [ Stereo (Ljud2)] visas
inte när bara en ljudström har spelats in på skivan.
x CD
• [ Stereo]: Standardstereoljudet.
• [ 1/V]: Ljudet från den vänstra kanalen
(mono).
• [ 2/H]: Ljudet från den högra kanalen
(mono).
• [ V+H]: Ljudet från både vänster och
höger kanal från varje enskild högtalare.
Lyssna på
multiplexsändningsljud
(DUAL MONO)
Du kan lyssna på multiplexsändningsljud när
systemet tar emot eller spelar en Dolby Digitalmultiplexsändningssignal.
Obs!
• För att kunna ta emot Dolby Digital-signalen måste
du ansluta en TV eller annan komponent till enheten
med en digital optisk kabel (sidan 14). Om TV:n är
kompatibel med funktionen Audio Return Channel
(sidorna 14, 49) kan du ta emot en Dolby Digitalsignal via en HDMI-kabel.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ljudjusteringar
De typer av ljudspår som har spelats in på en
skiva visas.
Exempel:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Ljud1)]
• [ Stereo (Ljud2)]
• [ Huvud]
• [ Under]
• [ Huvud/underljud]
0
Tryck flera gånger på
tills önskad signal
visas i frontpanelens teckenfönster.
• ”MAIN”: Ljudet för huvudspråket används.
• ”SUB”: Ljudet för underspråket används.
• ”MAIN/SUB”: Blandat ljud från både
huvud- och underspråket används.
33SE
3
Radiomottagare
Justera volymen genom att trycka
på 2 +/–.
Om ett FM-program har mycket brus
Lyssna på radio
Du kan lyssna på radioljud med systemets
högtalare.
Om ett FM-program har mycket brus kan du
välja monomottagning. Du får inget stereoljud,
men mottagningen blir bättre.
1
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas på TV-skärmen.
"/1
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Tryck på X/x för att välja [FM-läge]
och tryck sedan på
.
3
Tryck på X/x för att välja [Mono].
Sifferknappar
0
• [Stereo]: Stereomottagning.
• [Mono]: Monomottagning.
C/X/x/c,
OPTIONS
HOME
4
PRESET +/–
Tryck på
.
Inställningen aktiveras.
TUNING +/–
Stänga av radion
x
Tryck på "/1.
2 +/–
Aktuell station
Aktuellt band och förinställningsnummer
Förinställa radiostationer
Du kan ställa in upp till 20 stationer. Innan du
ställer in stationerna bör du skruva ner volymen
till lägsta nivån.
FM 07
88.00 MHz
SONY FM
1
2
Stationsnamn
1
2
Tryck flera gånger på FUNCTION tills FM
visas i frontpanelens teckenfönster.
Välj radiostation.
Manuell inställning
Tryck på TUNING +/– flera gånger.
34SE
Tryck på och håll ned TUNING +/– tills den
automatiska avsökningen börjar.
Avsökningen avbryts när en station hittas.
3
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas på TV-skärmen.
4
Tryck på X/x för att välja
[Förinställningsminne] och
tryck sedan på
.
5
Tryck på X/x för att välja
förinställningsnummer och
tryck sedan på
.
Automatisk inställning
Tryck på och håll ned TUNING +/– tills
den automatiska avsökningen börjar.
[Automatisk inställning] visas på
TV-skärmen. Avsökningen avbryts
när en station hittas.
Om du vill stoppa den automatiska
avsökningen manuellt trycker du på
TUNING +/– eller x.
Tryck flera gånger på FUNCTION tills FM
visas i frontpanelens teckenfönster.
6
Upprepa steg 2 till 5 för att lagra andra
stationer.
Ändra ett förinställningsnummer
Välj önskat förinställningsnummer genom
att trycka på PRESET +/– och utför sedan
proceduren från steg 3.
Välja förinställd station
1
Tryck flera gånger på FUNCTION tills FM
visas i frontpanelens teckenfönster.
Använda RDS (Radio Data
System)
Den senast mottagna stationen tas in.
2
Tryck på PRESET +/– upprepade gånger
för att välja den förinställda stationen.
Tips!
• Du kan direkt välja ett förinställt
stationsnummer genom att trycka
på sifferknapparna.
RDS (Radio Data System) är en sändningstjänst
som gör det möjligt för radiostationer att sända
tilläggsinformation vid sidan av den vanliga
programsignalen. Den här mottagaren har
praktiska RDS-funktioner, t.ex. visning av
stationens namn.
Stationsnamnet visas även på TV-skärmen.
Radiomottagare
Förinställningsnumret och frekvensen
visas på TV-skärmen och i frontpanelens
teckenfönster.
Varje gång du trycker på knappen tas
en ny förinställd station in.
Vad är RDS?
Ta emot RDS-sändningar
Välj en station från FM-bandet.
När du ställer in en station som har
RDS-tjänster, visas stationsnamnet*
i frontpanelens teckenfönster.
* Om ingen RDS-sändning tas emot, visas kanske inte
stationsnamnet i frontpanelens teckenfönster.
Obs!
• RDS fungerar kanske inte på rätt sätt om den station
som du har ställt in inte sänder RDS-signalen på
rätt sätt eller om signalstyrkan är för svag.
• Alla FM-stationer tillhandahåller inte RDS-tjänsten
eller samma typ av tjänster. Om du inte är bekant
med RDS-systemet kan du fråga de lokala
radiostationerna om mer information om
RDS-tjänsterna i ditt område.
Tips!
• När du tar emot en RDS-sändning och trycker
på DISPLAY ändras det som visas i frontpanelens
teckenfönster enligt följande:
Stationsnamn t Frekvens t
Förinställningsnummer t Strömningsinformation/
avkodningsstatus* t Stationsnamn t …
* Visas inte beroende på inställningen
i [Surroundinställning].
35SE
Andra åtgärder
Använda funktionen
Kontroll för HDMI för
BRAVIA Sync
Den här funktionen är endast tillgänglig på
TV-apparater med BRAVIA Sync-funktionen.
Genom att ansluta Sony-komponenter som
är kompatibla med funktionen Kontroll
för HDMI, via en HDMI-kabel, förenklas
användningen.
Obs!
• Vissa funktioner kan bara användas om den anslutna
TV:n är kompatibel eller så måste de förinställas
via TV:n. Läs i bruksanvisningen för TV:n.
• Om du vill använda funktionen för systemljudkontroll
måste du göra en ljudanslutning mellan systemet
och TV:n (sidan 14).
Använda BRAVIA Sync
Kontroll för HDMI – Enkel inställning
Du kan ställa in systemfunktionen [Kontroll
för HDMI] automatiskt genom att aktivera
motsvarande inställning på TV:n.
Information om funktionen Kontroll för
HDMI finns i [HDMI-inställningar] (sidan 49)
Systemavstängning
Obs!
• När TV:n är i PAP-läge (Picture And Picture) eller
om video- eller fotofiler spelas upp från iPod/iPhone
fungerar inte funktionen för systemets ljudkontroll.
• Beroende på vilken TV du använder visas volymnivån
på TV-skärmen när du ändrar volymen för enheten.
I detta fall kan den volymnivå som visas på TV-skärmen
och i frontpanelens teckenfönster skilja sig åt.
Audio Return Channel
Du kan lyssna på ljudet från TV:n via systemet
genom att bara använda en HDMI-kabel.
Mer information om inställningen finns
i Ansluta till TV:n (sidan 14)
Enkel fjärrkontrollsmanövrering
Du kan manövrera systemets grundläggande
funktioner via TV:ns fjärrkontroll när systemets
videoutgång visas på TV-skärmen.
Språket följer med
Obs!
När du ändrar språket för TV:ns skärmtext,
ändras även systemets språk för skärmtext efter
det att systemet har stängts av och slagits på.
• Systemet stängs inte av automatiskt om du spelar
musik eller om det är inställt på funktionen FM.
Vägvalsstyrning
Du kan stänga av systemet samtidigt med TV:n.
System för uppspelning med en
knapptryckning
När du trycker på N på fjärrkontrollen sätts
systemet och TV:n på. TV-funktionen ställs
in till den HDMI-ingång som systemet är
anslutet till.
Systemets ljudstyrning
Du kan förenkla funktionen att lyssna på ljud
från TV:n eller andra komponenter.
36SE
Du kan använda systemets ljudkontroll enligt
följande:
• När systemet slås på kan ljudet från TV:n eller
andra komponenter matas ut från systemets
högtalare.
• När ljudet från TV:n eller andra komponenter
matas ut via systemets högtalare kan du ändra
de högtalare som TV-ljudet matas ut till genom
att trycka på SPEAKERS TVyAUDIO.
• När ljudet från TV:n eller andra komponenter
matas ut via systemets högtalare kan du justera
volymen och stänga av ljudet för systemet
genom att använda TV:n.
När du utför uppspelning med en
knapptryckning på den anslutna komponenten
startas systemet och systemets funktion ställs in
på HDMI1 eller HDMI2 (beroende på HDMIuttaget som används), och TV:ns ingång ställs
in automatiskt till den HDMI-ingång som
systemet är ansluten till.
Högtalarna i illustrationen motsvarar följande.
Obs!
1Främre vänster högtalare (L)
2Främre höger högtalare (R)
3Subwoofer
• Se till att komponenten är ansluten till systemet via en
HDMI-kabel och att funktionen Kontroll för HDMI
för den anslutna komponenten är aktiverad.
1
3
2
Ställa in högtalarna
[Högtalarinställningar]
1
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
2
3
4
Tryck på C/c för att välja
Tryck på X/x för att välja
[Högtalarinställningar] och
tryck sedan på
.
Skärmbilden [Högtalarinställningar] visas.
5
Tryck på X/x för att välja objektet och
tryck sedan på
.
Kontrollera följande inställningar.
x [Avstånd]
När du flyttar högtalarna får du inte glömma
att ställa in parametrarna för avståndet (A)
från lyssnarpositionen till högtalarna.
Du kan ställa in parametrarna från 0,0 till
7,0 meter.
[Främre vänster/höger] 3,0 m: Avståndet till den
främre högtalaren.
[Subwoofer] 3,0 m: Avståndet till subwoofern.
Obs!
[Inställn.].
Tryck på X/x för att välja
[Ljudinställningar] och tryck sedan på
A
.
Andra åtgärder
För att få bästa möjliga surroundljud ställer du
in högtalarnas anslutning och deras avstånd från
din lyssningsposition. Använd sedan testtonen
för att justera högtalarnas nivå och balans till
samma nivå.
• Beroende på inmatningsströmmen kanske [Avstånd]
inte har någon effekt.
x [Nivå]
Du kan justera högtalarnas ljudnivå. Du kan
ställa in parametrarna från –6,0 till +6,0 dB.
Kontrollera att du ställer in [Testton] på [På]
för att göra justeringen lättare.
[Främre vänster/höger] 0,0 dB: Nivån för den
främre högtalaren.
[Subwoofer] 0,0 dB: Nivån för subwoofern.
x [Testton]
Högtalarna spelar upp en testton för justering
av [Nivå].
[Av]: Testtonen sänds inte ut från högtalarna.
[På]: Testtonen sänds ut från varje högtalare
i tur och ordning medan nivån justeras.
När du väljer något av alternativen för
[Högtalarinställningar] hörs testtonen
från varje högtalare i tur och ordning.
Justera ljudnivån enligt följande.
1
2
Ställ in [Testton] på [På].
Tryck på X/x för att välja [Nivå] och tryck
sedan på .
37SE
3
Tryck på X/x för att välja önskad
högtalartyp och tryck sedan på .
4
Tryck på C/c för att välja vänster eller
höger högtalare och tryck därefter på X/x
för att justera nivån.
5
6
7
Tryck på
.
Upprepa steg 3 till 5.
Tryck på RETURN.
Systemet återgår till föregående skärmbild.
8
Tryck på X/x för att välja [Testton] och
tryck sedan på
.
9
Tryck på X/x för att välja [Av] och tryck
sedan på .
Obs!
• Testtonssignalerna matas inte ut från HDMI
(OUT)-uttaget.
(Barnlås)
Du kan inaktivera knapparna på enheten
(förutom "/1) för att förhindra att de
används av misstag, till exempel av barn
(barnlåsfunktion).
Tryck på x på enheten i mer än fem sekunder.
LOCKED visas i frontpanelens teckenfönster.
Barnlåsfunktionen aktiveras och knapparna på
enheten är låsta. (Du kan använda systemet med
fjärrkontrollen.)
Om du vill avbryta trycker du på x i mer än fem
sekunder så att UNLOCK visas i frontpanelens
teckenfönster.
Tips!
Obs!
• Tryck på 2 +/– för att justera alla högtalares volym
samtidigt.
• Om du trycker på enhetens knappar medan
barnlåsfunktionen är aktiverad blinkar LOCKED
i frontpanelens teckenfönster.
Använda insomningstimern
Du kan ställa in systemet så att det stängs
av vid en förinställd tid så att du kan somna
medan du lyssnar på musik. Tiden kan ställas
in i intervaller om 10 minuter.
Tryck på SLEEP.
Varje gång du trycker på SLEEP ändras
minutvisningen (den återstående tiden)
i frontpanelens teckenfönster med 10 minuter.
När du ställer in insomningstimern visas
den återstående tiden var femte minut.
När den återstående tiden är mindre än
två minuter blinkar SLEEP i frontpanelens
teckenfönster.
Kontrollera återstående tid
Tryck en gång på SLEEP.
Så här ändrar du den återstående tiden
Tryck på SLEEP flera gånger för att välja
önskad tid.
38SE
Inaktivera knapparna
på enheten
Styra TV:n med den
medföljande fjärrkontrollen
Genom att justera fjärrsignalen kan du styra
en TV med den medföljande fjärrkontroll.
Obs!
• Koden kan ändras eller återställas till (SONY)s
standardinställning när du byter batterier
i fjärrkontrollen. Återställ då rätt kodnummer.
Förbereda fjärrkontrollen för att
styra TV:n
Tryck och håll in TV TV "/1 medan du
anger TV:ns tillverkarkod (se tabellen)
med nummerknapparna. Släpp sedan
upp TV TV "/1.
Om inställningen inte lyckas ändras inte den
registrerade koden. Mata in koden igen.
Koder för TV:n som kan styras
Om det finns flera koder i listan kan du försöka
ange dem en och en tills du hittar den som
passar din TV.
Tillverkare
Kod
SONY
01 (standard)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Du kan ansluta till Internet och visa
webbplatser, t.ex. Sonys startsida, med
hjälp av systemet.
1
Förbered för Internetanvändning.
Anslut systemet till ett nätverk (sidan 19).
2
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
3
4
Tryck på C/c för att välja
[Nätverk].
Tryck på X/x för att välja [Internetläsare]
och tryck sedan på
.
Skärmbilden [Internetläsare] visas.
Obs!
• Vissa webbplatser kanske inte fungerar eller visas
på rätt sätt.
Andra åtgärder
Ändra ljusstyrkan i
frontpanelens teckenfönster
Visa webbplatser
Tryck på DIMMER.
Varje gång du trycker på DIMMER ändras
ljusstyrkan i frontpanelens teckenfönster.
Ange en webbadress
Spara energi i viloläge
Så här anger du startsida
Kontrollera att följande två inställningar
är gjorda:
– [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar]
är inställt på [Av] (sidan 49).
– [Snabbstartläge] är inställt på [Av] (sidan 49).
Välj [URL-inmatning] på alternativmenyn.
Ange webbadressen med hjälp av tangentbordet
och välj sedan [Enter].
När den sida som du vill ange visas väljer
du [Gör till startsida] på alternativmenyn.
Återgå till föregående sida
Välj [Föregående sida] på alternativmenyn.
Om den föregående sidan inte visas när du
väljer [Föregående sida] väljer du [Fönsterlista]
på alternativmenyn och väljer den sida du vill
återgå till i listan.
Så här avslutar du Internetläsaren
Tryck på HOME.
39SE
Skärmbilden Internetläsare
Alternativ
Information
[Webbläsarinst.]
Visar inställningarna
för Internetläsaren.
• [Zoom]: Ökar eller minskar
storleken för det visade
innehållet.
• [JavaScript-inställn.]: Anger
om JavaScript ska aktiveras
eller inaktiveras.
• [Cookie-inställningar]:
Anger om cookies ska
accepteras eller inte.
• [SSL-larmvisning]: Anger
om SSL ska aktiveras eller
inaktiveras.
[Inmatn.]
Visar tangentbordet där du
kan ange tecken medan du
visar en webbplats.
A Sidtitel
[Ny rad]
B Markör
Flytta genom att trycka på C/X/x/c. Placera
markören på den länk som du vill visa och
tryck på . Den länkade webbplatsen visas.
Markören flyttas till nästa
rad i textinmatningsfältet.
[Radera]
Raderar ett tecken till vänster
om markören under
textinmatning.
C Sidadress
[Fönsterlista]
Visar en lista över alla
webbplatser som är öppna
för tillfället.
Gör att du kan återgå till en
webbplats som visats tidigare
genom att välja fönstret.
Du kan kontrollera webbplatsinformation
genom att trycka på DISPLAY. Den information
som visas skiljer sig beroende på webbplats och
sidstatus.
D SSL-ikon
Visas när den länkade webbadressen är säker.
E Indikator för signalstyrka
Visas när systemet är anslutet till ett trådlöst
nätverk.
F Förloppsindikator/inläsningsikon
Visas när sidan läses in och när filer hämtas
eller överförs.
G Textinmatningsfält
Tryck på
och välj sedan [Inmatn.] på
alternativmenyn för att öppna tangentbordet.
H Rullningslist
Tryck på C/X/x/c för att flytta sidan åt
vänster, uppåt, nedåt eller åt höger.
Tillgängliga alternativ
Olika inställningar och funktioner finns
tillgängliga genom att trycka på OPTIONS.
Vilka alternativ som är tillgängliga skiljer sig åt
beroende på situationen.
40SE
[Bokmärkeslista]
Visar bokmärkeslistan.
[Teckenkodning]
Ställer in teckenkoden.
[Föregående sida]
Går till en sida som har visats
tidigare.
[Nästa sida]
Går till nästa sida som har
visats tidigare.
[Avbryt inläsning]
Stoppar inläsningen av en sida.
[Läs in igen]
Läser in samma sida igen.
[URL-inmatning]
Gör att du kan ange
en webbadress när
tangentbordet visas.
[Lägg till bokmärke] Lägger till den webbplats
som visas för tillfället
i bokmärkeslistan.
[Gör till startsida]
Anger den webbplats som visas
för tillfället som startsida.
[Öppna i nytt
fönster]
Öppnar en länk i ett nytt
fönster.
[Visa certifikat]
Visar servercertifikat som
skickas från sidor som har
stöd för SSL.
4
Konfigurera nätverket
Skärmbilden [Internetinställningar] visas.
[Internetinställningar]
Anslut systemet till nätverket innan du
gör inställningarna. Mer information finns
i Steg 3: Ansluta till nätverket (sidan 19).
Internetinställningar
Med hjälp av Internetinställningarna går det att komma åt material
både på hemmanätverket och på Internet. Välj alternativ nedan.
Visa nätverkstillstånd
Anslutning med hjälp av kablar
Trådlös USB-anslutning
Så här öppnar du skärmen
för inställningar
1
Tryck på X/x för att välja
[Internetinställningar] och
tryck sedan på
.
Tryck på HOME.
2
3
4
5
6
7
8
9
0
HOME
Startmenyn visas på TV-skärmen.
2
Tryck på C/c för att välja
[Inställn.].
• Alternativen i [Internetinställningar] är nödvändiga
för att du ska kunna ansluta till Internet.
Ange respektive (alfanumeriska) värden för
bredbandsroutern eller routern för trådlöst LAN.
Vilka alternativ som måste anges kan skilja sig åt
beroende på Internetleverantören eller routern.
Mer information finns i handboken från
Internetleverantören och handboken som medföljde
routern.
• Om du vill ha mer information kan du gå till följande
webbadress.
Andra åtgärder
Obs!
1
För kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com
För kunder i Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
För kunder i övriga länder eller regioner:
http://www.sony-asia.com/support
3
Tryck på X/x för att välja
[Nätverksinställningar] och
tryck sedan på
.
När du ansluter till LAN-nätverket
med en LAN-kabel
Följ stegen nedan för att ansluta till ett
LAN-nätverk (Local Area Network).
Automatisk inställning
Inställn.
Internetinställningar
Kontrollera nätverksinställningarna och anslutningarna.
1
Tryck på X/x för att välja [Anslutning
med hjälp av kablar] på skärmbilden
[Internetinställningar] och tryck sedan
på .
2
Tryck på X/x för att välja [Auto] och tryck
sedan på
.
Nätverksdiagnos
Nätverksinställningen görs automatiskt och
Internetinställningarna visas på TV-skärmen.
41SE
3
4
4
Tryck på c.
Tryck på X/x för att välja [Spara & anslut]
och tryck sedan på
.
• [Nej]: Ingen proxyserver används.
• [Ja]: Ange proxyserverinställningen.
Tryck på C/X/x/c och sifferknapparna.
Tryck sedan på .
Internetinställningarnas värde visas på
TV-skärmen.
Nätverksanslutningen kontrolleras.
5
Vänta på att meddelandet [Nu är
Internetinställningarna färdiga.]
visas och tryck sedan på
.
Konfigurationen är klar. Om meddelandet
inte visas hörsammar du uppmaningarna
på skärmen.
5
6
Manuell inställning
1
Tryck på X/x för att välja [Anslutning
med hjälp av kablar] på skärmbilden
[Internetinställningar] och tryck
sedan på
.
2
Tryck på X/x för att välja [Special]
och tryck sedan på
.
3
Tryck på X/x för att välja
nätverksinställning och tryck sedan på
Tryck på c.
Tryck på X/x för att välja [Spara & anslut]
och tryck sedan på .
Nätverksanslutningen kontrolleras.
7
Vänta på att meddelandet [Nu är
Internetinställningarna färdiga.]
visas och tryck sedan på
.
Konfigurationen är klar. Om meddelandet
inte visas följer du meddelandena på
skärmen.
.
• [Auto]: IP-adressen ställs in automatiskt
och skärmbilden [DNS-inställningar] visas.
Om du väljer [Auto] och trycker på
ställs DNS-inställningen in automatiskt.
Om du väljer [Ange IP-adress]
och trycker på
ska du ange
DNS-inställningen manuellt.
Tryck på C/X/x/c och sifferknapparna
för att ställa in följande alternativ.
Tryck sedan på
.
– [Primär DNS]
– [Sekundär DNS]
• [Ange IP-adress]: Ange
nätverksanställningarna manuellt enligt
nätverksmiljön.
Tryck på C/X/x/c och sifferknapparna
för att ställa in följande alternativ.
Tryck sedan på
.
– [IP-adress]:
– [Nätmask]
– [Standardgateway]
– [Primär DNS]
– [Sekundär DNS]
42SE
Tryck på X/x för att välja proxyserver
och tryck sedan på .
När du ansluter till det trådlösa
LAN-nätverket med USBnätverkskortet för trådlöst LAN
Följ stegen nedan för att ansluta till ett trådlöst
LAN-nätverk (Local Area Network).
När den trådlösa routern är kompatibel
med WPS-funktionen
1
Tryck på X/x för att välja [Trådlös
USB-anslutning] på skärmbilden
[Internetinställningar] och tryck
sedan på
.
2
Tryck på X/x för att välja [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)] och tryck sedan på
.
3
Aktivera WPS-funktionen för den trådlösa
routern genom att trycka på X/x för att
välja [Start] och tryck sedan på .
Information om hur du aktiverar
WPS-funktionen finns i bruksanvisningen
för routern.
4
Vänta på att meddelandet [Wi-Fi
Protected Setup-inställningen lyckades.]
visas och tryck sedan på c.
4
När den trådlösa routern inte är
kompatibel med WPS-funktionen
Tryck på X/x för att välja [Trådlös
USB-anslutning] på skärmbilden
[Internetinställningar] och tryck
sedan på .
2
Tryck på X/x för att välja [Scan] och
tryck sedan på .
Systemet söker efter tillgängliga trådlösa
LAN-nätverk och en lista över de trådlösa
LAN-nätverken visas.
3
Tryck på X/x för att välja ett trådlöst
LAN-nätverk och tryck sedan på .
x När det valda trådlösa LAN-nätverket
är osäkert
Konfigurationen av den trådlösa
LAN-anslutningen är klar. Ange sedan
inställningar för IP-adressen genom att
följa stegen i ”Automatisk inställning” eller
”Manuell inställning” i ”När du ansluter till
LAN-nätverket med en LAN-kabel” ovan.
x När det valda trådlösa LAN-nätverket
är säkert
Skärmbilden där du kan ange en WEP- eller
WPA-nyckel visas. Gå vidare till steg 5.
x Så här anger du det trådlösa
LAN-nätverkets namn
Välj [Manuell inmatning].
Skärmbilden för inmatning visas.
Ange namnet det trådlösa LAN-nätverkets
genom genom att följa meddelandena
på skärmen. Tryck sedan på c.
5
Ange WEP-nyckeln/WPA-nyckeln genom
att följa meddelandena på skärmen.
Tryck sedan på c.
Andra åtgärder
• [Ingen/inga]: Välj det här alternativet
om det trådlösa LAN-nätverket är
osäkert. Konfigurationen av den trådlösa
LAN-anslutningen är klar. Ange sedan
inställningar för IP-adressen genom att
följa stegen i ”Automatisk inställning”
eller ”Manuell inställning” i ”När du
ansluter till LAN-nätverket med en
LAN-kabel” ovan.
• [WEP]: Det trådlösa LAN-nätverket
skyddas av en WEP-nyckel.
• [WPA/WPA2-PSK]: Det trådlösa
LAN-nätverket skyddas av WPA-PSK
eller WPA2-PSK.
• [WPA2-PSK]: Det trådlösa LANnätverket skyddas av WPA2-PSK.
Konfigurationen av den trådlösa LANanslutningen och IP-adressen är klar.
Ange sedan proxyserverinställningen.
Följ steg 4 till 7 i ”Manuell inställning”
i ”När du ansluter till LAN-nätverket
med en LAN-kabel” ovan.
1
Tryck på X/x för att välja säkerhetsläget
och tryck sedan på
.
Konfigurationen av den trådlösa
LAN-anslutningen är klar. Ange sedan
inställningar för IP-adressen genom att
följa stegen i ”Automatisk inställning” eller
”Manuell inställning” i ”När du ansluter till
LAN-nätverket med en LAN-kabel” ovan.
Om säkerhet för trådlösa
LAN-nätverk
Eftersom kommunikationen via funktionen
för trådlöst LAN sker med radiovågor, kan den
trådlösa signalen vara mottaglig för störningar.
Systemet har stöd för olika säkerhetsfunktioner
för att skydda den trådlösa kommunikationen.
Kontrollera att säkerhetsinställningarna
konfigurerats i enlighet med din nätverksmiljö.
Ingen säkerhet
Även om det är enkelt att utföra inställningar
kan vem som helst fånga upp trådlös
kommunikation eller inkräkta på ditt trådlösa
nätverk utan några avancerade verktyg. Kom
ihåg att det finns en risk för obehörig tillgång
eller upptagning av information.
43SE
WEP
WEP skyddar kommunikationen så att
utomstående personer inte kan fånga upp den
eller inkräkta på ditt trådlösa nätverk. WEP är
en gammal säkerhetsteknik som gör det möjligt
att ansluta äldre enheter som saknar stöd för
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP är en säkerhetsteknik som utvecklats
för att åtgärda de brister som finns i WEP. TKIP
är säkrare än WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES är en säkerhetsteknik som använder
en avancerad säkerhetsmetod som skiljer
sig från WEP och TKIP.
AES garanterar högre säkerhet än både WEP
och TKIP.
44SE
Ikon
Inställningar och justeringar
Gör ljudinställningar i enlighet
med typen av anslutningsuttag.
Använda skärmbilden Inställn.
Du kan göra olika justeringar av funktioner som
bild och ljud.
Välj
(Inställn.) på startmenyn när du
behöver ändra systemets inställningar.
Standardinställningarna är understrukna.
Gör detaljerade inställningar för
uppspelning av BD/DVD-skivor.
[Barnspärr] (sidan 48)
Gör detaljerade inställningar för
barnspärrfunktionen.
Gör detaljerade inställningar
för uppspelning av Super Audio
CD-skivor.
[Systeminställningar] (sidan 49)
Tryck på C/c för att välja
[Inställn.].
[Nätverksinställningar] (sidan 50)
Gör detaljerade inställningar
för Internet och nätverk.
[Enkel inställning] (sidan 50)
Gör om Enkel inställning för att
göra grundinställningarna.
[Återställning] (sidan 50)
Återställer systemet till
fabriksinställningarna.
3
Tryck på X/x för att välja ikonen för den
inställningskategori som ska ändras och
tryck sedan på
.
Exempel: [Bildinställningar]
Inställningar och justeringar
Gör systemrelaterade inställningar.
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
2
[BD/DVDuppspelningsinställningar]
(sidan 48)
[Musikinställningar] (sidan 49)
Obs!
• Uppspelningsinställningar som lagras på skivan
prioriteras före inställningarna på skärmbilden
Inställn. och alla funktioner som beskrivs kanske
inte fungerar.
1
Beskrivning
[Ljudinställningar] (sidan 47)
[Nätverksuppdatering]
Inställn.
Nätverksuppdatering
Bildinställningar
Ljudinställningar
BD/DVD-uppspelningsinställningar
Du kan ställa in följande alternativ.
Ikon
Beskrivning
[Nätverksuppdatering] (sidan 45)
Du kan uppdatera och förbättra systemets
funktioner.
Information om uppdateringsfunktionerna
finns på följande webbplats:
För kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com
Uppdaterar programvaran för
systemet.
För kunder i Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
[Bildinställningar] (sidan 46)
För kunder i övriga länder eller regioner:
http://www.sony-asia.com/support
Gör bildinställningarna i enlighet
med typen av anslutningsuttag.
45SE
Under en programvaruuppdatering visas
UPDATING i frontpanelens teckenfönster.
Huvudenheten stängs av automatiskt när
uppdateringarna är klara. Vänta tills
programuppdateringen är klar. Starta inte
och stäng inte av huvudenheten och använd
inte huvudenhetens eller TV:ns funktioner.
[Bildinställningar]
x [DVD-bildförhållande]
[Letterbox]: Visar en bred bild med svarta
remsor överst och nederst.
[Pan & Scan]: Visar en bild med full höjd på hela
skärmen, med avklippta sidor.
x [3D-utmatningsinst.]
[Auto]: Du bör vanligtvis välja det här
alternativet.
[Av]: Välj detta för att visa allt material i 2D.
Obs!
• 3D-video från HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)uttaget matas ut oavsett den här inställningen.
x [TV-skärmsinställning för 3D]
Ställer in bildstorleken på din 3D-kompatibla TV.
Obs!
• Den här inställningen gäller inte 3D-video från
HDMI (IN 1)- eller HDMI (IN 2)-uttaget.
x [TV-typ]
[16:9]: Välj det här vid anslutning till
en bredbilds-TV eller en TV med
bredbildsfunktion.
[4:3]: Välj det här vid anslutning till en TV
med 4:3-format utan bredbildsfunktion.
x [Bioomvandlingsläge]
[Auto]: Du bör vanligtvis välja det här
alternativet. Enheten identifierar automatiskt
om materialet är videobaserat eller filmbaserat
och växlar till lämplig omvandlingsmetod.
[Video]: Omvandlingsmetoden som passar för
videobaserat material väljs alltid oavsett material.
x [Bildutmatningsformat]
[HDMI]: Välj normalt [Auto]. Välj
[Originalupplösning] för att mata ut den
upplösning som spelades in på skivan.
(Om upplösningen är lägre än SD-upplösningen
visas den som SD-upplösning.)
[Video]: Ställer automatiskt in den lägsta
upplösningen.
x [BD/DVD-ROM 1080/24p-utmatn.]
x [Skärmformat]
[Original]: Välj det här vid anslutning till
en bredbilds-TV eller en TV med
bredbildsfunktion. Visar en 4:3-skärmbild
i 16:9-bildformat även på en bredbilds-TV.
[Fast bildförhållande]: Ändrar bildstorleken
så att den passar skärmstorleken med det
ursprungliga bildformatet.
46SE
[Auto]: Sänder ut videosignaler på 1920 ×
1080p/24 Hz endast om du ansluter en 1080/
24p-kompatibel TV via HDMI (OUT)-uttaget.
[Av]: Välj det här alternativet när TV:n inte är
kompatibel med 1080/24p-videosignaler.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Identifierar automatiskt den externa
enhetens typ och växlar till matchande
färginställning.
[YCbCr (4:2:2)]: Matar ut YCbCr 4:2:2videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Matar ut YCbCr 4:4:4videosignaler.
[RGB]: Välj det här vid anslutning till en enhet
med ett HDCP-kompatibelt DVI-uttag.
x [HDMI Deep Colour-utmatning]
x [Ljuddynamikkontroll]
[Auto]: Du bör vanligtvis välja det här
alternativet.
[16 bitar], [12 bitar], [10 bitar]: Matar ut
16-bitars/12-bitars/10-bitars videosignaler
när den anslutna TV:n är kompatibel med
Deep Color.
[Av]: Välj det här alternativet när bilden är
instabil eller färgerna verkar onaturliga.
Du kan komprimera ljudspårets dynamiska
omfång.
x [Pausläge] (endast BD/DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW)
[Ljudinställningar]
x [BD-ljudmixinställning]
[På]: Ljudet matas ut genom att blanda det
interaktiva ljudet och det sekundära ljudet till
det primära ljudet.
[Av]: Endast det primära ljudet spelas upp.
x [DTS Neo:6]
Systemet simulerar surroundljud i flera kanaler
från 2-kanalskällor med hänsyn till vad den
anslutna enheten förmår hantera och matar
ut ljudet via HDMI (OUT)-kontakten.
[Cinema]: Simulerat ljud i flera kanaler matas
ut från 2-kanalskällor med hjälp av DTS Neo:6
Cinema-läget.
[Music]: Simulerat ljud i flera kanaler matas
ut från 2-kanalskällor med hjälp av DTS Neo:6
Music-läget.
[Av]: Ljudet matas ut med det ursprungliga
antalet kanaler.
x [Dämpa - AUDIO]
Distorsion kan uppstå när du lyssnar på en
komponent som är ansluten till AUDIO-uttagen
(AUDIO IN L/R). Du kan undvika distorsion
genom att minska enhetens inmatningsnivå.
[På]: Dämpar inmatningsnivån.
Utmatningsnivån ändras.
[Av]: Normal nivå på insignalen.
x [Ljudutmatning]
Du kan välja utmatningsmetod där ljudsignalen
matas ut.
Inställningar och justeringar
[Auto]: Bilden, inklusive personer och
föremål som rör sig dynamiskt, matas ut
utan skakningar. Normalt ska du välja den
här inställningen.
[Bildruta]: Bilden, inklusive personer och
föremål som inte rör sig dynamiskt, sänds
ut med hög upplösning.
[Auto]: Spelar upp med det dynamiska område
som angivits på skivan (endast BD-ROM).
[På]: Systemet återskapar ljudspåret med
den sorts dynamiskt omfång som
inspelningsteknikern avsåg.
[Av]: Ingen komprimering av det dynamiska
omfånget.
[Högtalare]: Matar endast ut flerkanaligt ljud
från systemets högtalare.
[Högtalare+HDMI]: Matar ut flerkanaligt ljud
från systemets högtalare och 2-kanaliga linjära
PCM-signaler från HDMI (OUT)-uttaget.
[HDMI]: Matar ut ljudet endast från HDMI
(OUT)-uttaget. Ljudformatet beror på den
anslutna komponenten.
Obs!
• När [Kontroll för HDMI] är inställt på [På] (sidan 49)
ställs [Ljudutmatning] automatiskt in på
[Högtalare+HDMI] och inställningen kan
inte ändras.
• Ljudsignaler matas inte ut från HDMI (OUT)-uttaget
när [Ljudutmatning] har värdet [Högtalare + HDMI]
och [HDMI1-ljudinmatningsläge] (sidan 49) har
värdet [TV].
• När [Ljudutmatning] är inställt på [HDMI] är
utmatningsformatet för funktionen TV tvåkanaligt
linjärt PCM.
47SE
x [Ljudeffekt]
x [Textning]
Du kan ställa in systemets ljudeffekter (SOUND
MODE och [Surroundinställning]) till av/på.
Du kan välja standardspråk för undertexter för
BD-ROM-skivor och DVD VIDEO-skivor.
När du väljer [Välj språkkod.] visas skärmbilden
där du anger språkkoden. Ange koden för ditt
språk, som finns i Lista över språkkoder (sidan 62).
[På]: Aktiverar alla ljudeffekter i systemet.
Den övre gränsen för samplingsfrekvensen
är inställd på 48 kHz.
[Av]: Ljudeffekterna är inaktiverade. Välj det
här alternativet om du inte vill ställa in den övre
gränsen för samplingsfrekvensen.
[BD]: Spelar BD-lager.
[DVD/CD]: Spelar DVD- eller CD-lager.
x [Surroundinställning]
x [BD-Internetanslutning]
Du kan välja surroundinställning.
Mer information finns i Steg 6: Lyssna på
surroundljud (sidan 23).
[Tillåt]: Du bör vanligtvis välja det här
alternativet.
[Tillåt ej]: Förhindrar Internetanslutning.
x [Uppsp.lager för BD-hybridskivor]
x [Högtalarinställningar]
Ställ in högtalarna för att få bästa möjliga
surroundljud. Mer information finns
i Ställa in högtalarna (sidan 37).
[Barnspärr]
x [Lösenord]
[BD/DVDuppspelningsinställningar]
Du kan göra detaljerade inställningar för
uppspelning av BD/DVD-skivor.
Ställ in eller ändra lösenordet för funktionen
Barnspärr. Med ett lösenord kan du ange
begränsningar för uppspelning av BD-ROM- och
DVD VIDEO-skivor och Internetvideo.
Vid behov kan du skilja på begränsningsnivåerna
för BD-ROM- och DVD VIDEO-skivor.
x [Regionskod för barnspärr]
x [BD/DVD-meny]
Du kan välja standardmenyspråk för BD-ROMskivor och DVD VIDEO-skivor.
När du väljer [Välj språkkod.] visas skärmbilden
där du anger språkkoden. Ange koden för ditt
språk, som finns i Lista över språkkoder
(sidan 62).
x [Ljud]
Du kan välja standardspråk för spår för
BD-ROM-skivor eller DVD VIDEO-skivor.
När du väljer [Original] anges det språk som
prioriteras på skivan.
När du väljer [Välj språkkod.] visas skärmbilden
där du anger språkkoden. Ange koden för
ditt språk, som finns i Lista över språkkoder
(sidan 62).
48SE
Uppspelningen av vissa BD-ROM-skivor
och DVD VIDEO-skivor kan begränsas efter
geografiskt område. Avsnitt kan låsas eller bytas
ut mot andra avsnitt. Följ anvisningarna på
skärmen och ange ditt fyrsiffriga lösenord.
x [BD-barnspärr]
Uppspelningen av vissa BD-ROM-skivor
kan begränsas efter användarens ålder.
Avsnitt kan låsas eller bytas ut mot andra
avsnitt. Följ anvisningarna på skärmen och
ange ditt fyrsiffriga lösenord.
x [DVD-barnspärr]
Uppspelningen av vissa DVD VIDEO-skivor
kan begränsas enligt en förutbestämd nivå, t.ex.
användarens ålder. Avsnitt kan låsas eller bytas
ut mot andra avsnitt. Följ anvisningarna på
skärmen och ange ditt fyrsiffriga lösenord.
x [Barnspärr för internetvideo]
Uppspelningen av vissa Internetvideofiler kan
begränsas efter användarens ålder. Avsnitt kan
låsas eller bytas ut mot andra avsnitt. Följ
anvisningarna på skärmen och ange ditt
fyrsiffriga lösenord.
x [Oklassade internetvideoprogram]
[Tillåt]: Tillåter uppspelning av oklassade
internetvideoprogram.
[Blockera]: Blockerar uppspelning av oklassade
internetvideoprogram.
Du kan göra detaljerade inställningar för
uppspelning av Super Audio CD-skivor.
x [Uppsp.lager för Super Audio CD]
[Super Audio CD]: Spelar upp Super Audio CDlagret.
[CD]: Spelar upp CD-lagret.
x [Uppsp.kanaler för Super Audio CD]
[DSD 2ch]: Spelar upp 2-kanalsområdet.
[DSD Multi]: Spelar upp flerkanalsområdet.
Du kan du göra systemrelaterade inställningar.
x [OSD-språk]
Du kan välja språk för systemets skärmtext.
x [HDMI-inställningar]
[Kontroll för HDMI]
[På]: På. Alla komponenter som är anslutna med
en HDMI-kabel i systemet kan styra varandra.
[Av]: Av.
[Audio Return Channel]
Den här funktionen är tillgänglig när du ansluter
systemet och en TV som är kompatibel med
funktionen Audio Return Channel.
[Auto]: Systemet kan automatiskt ta emot
TV:ns digitala ljudsignal via en HDMI-kabel.
[Av]: Av.
Obs!
• Den här funktionen fungerar bara om [Kontroll för
HDMI] har värdet [På].
[HDMI1-ljudinmatningsläge]
Du kan välja ljudingång för komponenten
som är ansluten till HDMI (IN 1)-uttaget.
[HDMI1]: Ljudet från den komponent som
är ansluten till HDMI (IN 1)-uttaget matas
in från HDMI (IN 1)-uttaget.
[TV]: Ljudet från den komponent som är
ansluten till HDMI (IN 1)-uttaget matas in
från TV (DIGITAL IN OPTICAL)-uttaget.
Inställningar och justeringar
[Musikinställningar]
[Systeminställningar]
x [Snabbstartläge]
[På]: Förkortar starttiden från viloläge. Du kan
använda systemet snabbt efter det att du har
startat det.
[Av]: Standardinställningen.
49SE
x [Automatiskt viloläge]
[På]: Aktiverar funktionen [Automatiskt
viloläge]. Om du inte använder systemet under
30 minuter aktiveras viloläget automatiskt.
[Av]: Stänger av funktionen.
[Enkel inställning]
Gör om Enkel inställning för att göra
grundinställningarna. Följ anvisningarna
på skärmen.
x [Automatisk informationsvisning]
[På]: Visar automatiskt information
på skärmen när visade titlar, bildlägen,
ljudsignaler o.s.v. ändras.
[Av]: Visar information endast när du trycker
på DISPLAY.
x [Återställning till fabriksinställningarna]
[På]: Aktiverar skärmsläckarfunktionen.
[Av]: Av.
Du kan återställa systeminställningarna
till fabriksinställningarna genom att välja
inställningsgruppen. Alla inställningar inom
gruppen återställs.
x [Meddelande om mjukvaruuppdat.]
x [Nollställ personlig information]
[På]: Ställer in systemet så att du får information
om nyare programvaruversioner (sidan 45).
[Av]: Av.
Du kan radera din personliga information
som lagrats i systemet.
x [Skärmsläckare]
x [Systeminformation]
Du kan visa systemets programvaruversion och
MAC-adressen.
[Nätverksinställningar]
Du kan göra detaljerade inställningar för
Internet och nätverk.
x [Internetinställningar]
Anslut systemet till nätverket i förväg.
Mer information finns i Steg 3: Ansluta till
nätverket (sidan 19).
x [Nätverksdiagnos]
Du kan köra en nätverksdiagnos för att
kontrollera om nätverksanslutningen är korrekt.
50SE
[Återställning]
Om användning
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Ställ inte vätskefyllda föremål, t.ex. en vas, på
systemet och placera inte systemet i närheten
av vatten, t.ex. bredvid ett badkar eller en dusch,
eftersom det kan orsaka brand och elektriska stötar.
Om ett föremål eller vätska skulle råka komma
in inuti höljet kopplar du genast bort strömmen
till systemet. Låt sedan en kvalificerad tekniker
kontrollera systemet innan du använder det igen.
• Vidrör inte nätkabeln med våta händer. Om du
gör det kan du få en elektrisk stöt.
Om strömkällor
Om placering
• Placera systemet på en plats med tillräcklig
ventilation för att undvika att det blir för varmt.
• Om du spelar med hög volym under en längre tid blir
höljet mycket varmt. Det är inte ett tecken på att
något är fel. Du bör dock undvika att vidröra de heta
ytorna. Placera inte systemet där utrymmet runt det
är begränsat. Om inte luften kan cirkulera fritt finns
det risk för överhettning.
• Blockera inte ventilationsgallren genom att placera
saker på systemet. Systemet är utrustat med en kraftig
förstärkare. Om ventilationshålen är blockerade kan
systemet överhettas och sluta att fungera.
• Placera inte systemet på ytor med ett material som
kan blockera ventilationsöppningarna (t.ex. filtar,
mattor och liknande) eller, av samma anledning,
i närheten av gardiner och dylikt.
• Installera inte systemet i ett slutet utrymme,
såsom en bokhylla eller liknande.
• Placera inte systemet i närheten av värmekällor, till
exempel element och ventilationskanaler, och inte
heller i direkt solljus, där det är mycket dammigt eller
där systemet kan utsättas för mekaniska vibrationer
och stötar.
• Placera inte systemet så att det lutar. Det är enbart
avsett att användas i vågrätt läge.
• Håll systemet och skivor borta från utrustning med
starka magnetfält, till exempel mikrovågsugnar och
stora högtalare.
• Placera inga tunga föremål på systemet.
Justera volymen
• Skruva inte upp volymen när du lyssnar på ett avsnitt
med mycket låga signalstyrkor eller ingen signal alls.
Högtalarna kan då skadas när volymen kommer till
högre nivåer.
Om rengöring
• Rengör höljet, panelen och reglagen med en mjuk
duk lätt fuktad med milt rengöringsmedel. Använd
inte skursvamp, skurmedel eller lösningsmedel som
sprit eller bensin.
Om du har frågor eller problem rörande systemet
kontaktar du den närmaste Sony-återförsäljaren.
Om rengöring av skivor och linser
• Använd inte rengöringsskivor eller
rengöringsmedel för skivor och linser
(våt- eller sprejtyper). De kan skada apparaten.
Ytterligare information
• Om du inte ska använda enheten under en längre tid
bör du koppla ur den från nätuttaget. När du kopplar
bort nätkabeln drar du i kontakten. Dra aldrig
i sladden.
• Om systemet tas direkt från en kall plats till en varm
eller om det placeras i ett mycket fuktigt rum kan
kondens bildas på linserna inuti enheten. Om det
inträffar kanske systemet inte fungerar ordentligt.
Ta då ur skivan och låt systemet stå på i en halvtimme
tills kondensen avdunstat.
• Ta ut skivan när du flyttar på systemet. Om du inte
gör det kan skivan skadas.
• Om något skulle råka komma in inuti höljet kopplar
du genast bort strömmen till enheten. Låt sedan en
kvalificerad tekniker kontrollera enheten innan du
använder den igen.
Om utbyte av delar
• Om det här systemet repareras, kan reparerade delar
samlas in för återanvändning eller återvinning.
Om TV:ns färger
• Om högtalarna gör att färgerna visas felaktigt på
TV-skärmen ska du stänga av TV:n och sedan slå på
den igen efter 15–30 minuter. Om färgproblemet
kvarstår placerar du högtalarna längre bort från TV:n.
VIKTIGT MEDDELANDE
Varning! Systemet kan visa en stillbild (video eller
skärmbild) på TV-skärmen under obegränsad tid.
Om du låter bilden vara kvar på TV-skärmen under
mycket lång tid kan skärmen få permanenta skador.
Det gäller särskilt för en projektions-TV.
Om att flytta systemet
• Innan du flyttar systemet kontrollerar du att det
inte sitter någon skiva i det och drar ut nätkabeln
från nätuttaget.
51SE
Om skivor
Om hantering av skivor
• Håll skivan ren genom att alltid bara hålla
den i kanten. Vidrör inte skivans spelyta.
• Fäst inte papper eller tejp på skivan.
• Låt inte skivan ligga i direkt solljus eller nära
värmekällor, t.ex. en varmluftsventil. Lämna
den heller inte i en bil som är parkerad i solen
eftersom temperaturen kan bli mycket hög
inuti bilen.
• När du inte spelar skivan förvarar du den
i fodralet.
Om rengöring
• Innan du spelar upp skivan rengör du den med
en rengöringsduk.
Torka av skivan från mitten och utåt.
• Använd inte lösningsmedel som bensin,
thinner, speciella rengöringsmedel eller
antistatiska sprejer som är avsedda för
LP-skivor.
Systemet kan bara spela upp runda
standardskivor. Om du använder skivor med
annan standard eller annan form (t.ex. kort,
hjärtan eller stjärnor) kan det orsaka fel
i systemet.
Använd inte skivor som har något av de
skivtillbehör, t.ex. etiketter eller ringar,
som finns att köpa i handeln.
52SE
Felsökning
Om något av följande problem inträffar när du använder systemet kan du använda den här
felsökningsguiden för att försöka lösa problemet innan du lämnar in systemet för reparation.
Om du inte kan lösa problemet kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Om servicepersonalen byter ut delar under reparationen kan de komma att behållas.
Allmänt
Symptom
Problem och lösningar
Strömmen slås inte på.
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten är för långt.
• Fjärrkontrollens batterier är svaga.
Skivfacket öppnas inte och det
går inte att ta bort skivan även
efter det att du tryckt på Z.
• Prova följande: 1 Tryck på och håll ned N och Z på enheten i mer än fem
sekunder för att öppna skivfacket. 2 Ta ut skivan. 3 Koppla ur nätkabeln från
nätuttaget och anslut den sedan igen efter några minuter.
Systemet fungerar inte som
det ska.
• Koppla ur nätkabeln från nätuttaget och anslut den sedan igen efter några
minuter.
Symptom
Problem och lösningar
[En ny mjukvaruversion
finns tillgänglig på nätverket.
Uppdatera under
”Nätverksuppdatering”.]
visas på TV-skärmen.
• Se [Nätverksuppdatering] (sidan 45) för att uppdatera systemet till en nyare
programvaruversion.
PROTECTOR och PUSH PWR
visas växelvis i frontpanelens
teckenfönster.
Tryck på "/1 för att stänga av systemet och kontrollera följande när STANDBY
har försvunnit:
• Har högtalarkablarna + och – kortslutits?
• Använder du bara de specificerade högtalarna?
• Finns det något som blockerar systemets ventilationshål?
• När du har kontrollerat punkterna ovan och åtgärdat eventuella problem,
startar du systemet. Om orsaken till problemet inte kan fastställas efter
kontrollerna ovan, kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
LOCKED visas i frontpanelens
teckenfönster.
• Inaktivera barnlåsfunktionen (sidan 38).
DEMO LOCK visas i
frontpanelens teckenfönster.
• Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller det lokala auktoriserade
Sony-servicestället.
Exxxx visas i frontpanelens
teckenfönster.
• Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller det lokala auktoriserade
Sony-servicestället och meddela felkoden.
visas utan några
meddelanden på TV-skärmen.
• Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller det lokala auktoriserade
Sony-servicestället.
Ytterligare information
Meddelanden
53SE
Bild
Symptom
Problem och lösningar
Ingen bild visas.
• Kontrollera systemets utmatningsmetod (sidan 14).
Ingen bild visas när du gör
en HDMI-kabelanslutning.
• Enheten är ansluten till en inmatningsenhet som inte är
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)-kompatibel
(HDMI tänds inte i frontpanelens teckenfönster) (sidan 14).
3D-bilder från HDMI (IN 1)eller HDMI (IN 2)-uttaget
visas inte på TV-skärmen.
• Det kan hända att 3D-bilder inte visas beroende på TV:n eller
videokomponenten.
Ingen bild visas när upplösningen • Tryck på och håll ned N och VOLUME – på enheten i mer än 5 sekunder
för video som valts i
för att återställa upplösningen för videoutgång till den lägsta upplösningen.
[Bildutmatningsformat] är
felaktig.
Det mörka området i bilden är • Ställ in [Bildkvalitetsläge] på [Standard] (förinställning) (sidan 29).
för mörkt eller det ljusa området
är för ljust eller onaturligt.
Bilden matas inte ut på rätt sätt. • Kontrollera [Bildutmatningsformat]-inställningarna under [Bildinställningar]
(sidan 46).
• Om de analoga och digitala signalerna matas ut samtidigt ställer du in
[BD/DVD-ROM 1080/24p-utmatn.] under [Bildinställningar] till [Av] (sidan 46).
• När det gäller BD-ROM-skivor kontrollerar du inställningarna för
[BD/DVD-ROM 1080/24p-utmatn.] i [Bildinställningar] (sidan 46).
Det finns bildstörningar.
• Rengör skivan.
• Om bildutmatningen från ditt system går genom din videobandspelare
för att komma till TV:n, kan den kopieringsskyddssignal som vissa
BD/DVD-program tillämpar påverka bildens kvalitet. Om du fortfarande
har problem trots att du anslutit enheten direkt till TV:n kan du prova
att ansluta enheten till de andra ingångarna.
Ingen bild visas på TV-skärmen. • Kontrollera [TV-typ]-inställningen under [Bildinställningar] (sidan 46).
• Skivans bildförhållande är fast.
TV:n visar färgerna felaktigt.
• Om högtalarna används tillsammans med en CRT-baserad TV eller projektor
ska de placeras åtminstone 0,3 meter från TV:n.
• Om TV:n fortfarande uppvisar oregelbundna färger, stäng av den och slå sedan
på den igen efter 15–30 minuter.
• Se till att inga magnetiska föremål (magnetlås på ett TV-stativ, medicinsk
apparatur, leksak eller liknande) har placerats nära högtalarna.
Ingen bild visas efter det att
en video-/fotofil har spelats
upp på iPod/iPhone.
• Välj ingång på TV:n för det här systemet.
Ljud
54SE
Symptom
Problem och lösningar
Inget ljud hörs.
• Högtalarkabeln är inte ordentligt ansluten.
• Kontrollera högtalarinställningarna (sidan 37).
Super Audio CD-ljudet från
en komponent som är ansluten
till HDMI (IN 1)- eller HDMI
(IN 2)-uttaget matas inte ut.
• HDMI (IN 1) och HDMI (IN 2) accepterar inte ljudformat som är
kopieringsskyddade. Anslut komponentens analoga ljudutgång till
enhetens AUDIO-uttag (AUDIO IN L/R).
Symptom
Problem och lösningar
Det hörs inget ljud från TV:n via • Ställ in [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar] i [Systeminställningar] till
HDMI (OUT)-uttaget när du
[På] (sidan 49). Ställ in [Audio Return Channel] under [HDMI-inställningar]
använder funktionen Audio
i [Systeminställningar] på [Auto] (sidan 49).
Return Channel.
• Kontrollera att TV:n är kompatibel med funktionen Audio Return Channel.
• Kontrollera att en HDMI-kabel är ansluten till ett uttag på TV:n som är
kompatibel med funktionen Audio Return Channel.
Systemet matar inte ut ljudet på • Ställ in [Audio Return Channel] i [HDMI-inställningar] i [Systeminställningar]
rätt sätt när det är anslutet till en på [Av] (sidan 49).
digitalbox.
Det hörs ett brummande eller
brusande ljud.
• Flytta TV:n bort från ljudkomponenterna.
• Rengör skivan.
Stereoeffekten försvinner när
du spelar upp en CD-skiva.
• Välj stereoljud genom att trycka på
En ansluten komponents ljud
förvrängs.
• Minska innivån för den anslutna komponenten genom att ställa in
[Dämpa - AUDIO] (sidan 47).
(sidan 32).
Radiomottagare
Problem och lösningar
Det går inte att ta in
radiostationer.
• Kontrollera att antennen är ordentligt ansluten. Justera antennen eller anslut
en extern antenn om det behövs.
• Stationernas signalstyrka är för svag (när man ställer in dem automatiskt).
Ställ in manuellt.
Uppspelning
Symptom
Problem och lösningar
Skivan spelas inte.
• Regionskoden på BD/DVD-skivan matchar inte systemets kod.
• Kondens har bildats inuti enheten och kan skada linserna. Ta bort skivan och
lämna enheten påslagen i cirka en halvtimme.
• Systemet kan inte spela en inspelad skiva som inte har stängts (sidan 58).
Filnamn visas inte på rätt sätt.
• Systemet kan endast visa teckenformat som överensstämmer med ISO 8859-1.
Övriga teckenformat kan visas på ett annat sätt.
• Beroende på programmet som användes för att skriva kan angivna tecken visas
på ett annat sätt.
Skivan börjar inte spelas upp
från början.
• Du har valt att återuppta uppspelningen. Tryck på OPTIONS för att välja
[Spela från början] och tryck därefter på .
Uppspelningen startar inte
från den punkt där du senast
stoppade uppspelningen.
• Återupptagningspunkten kan beroende på skiva rensas ur minnet när
– du öppnar skivfacket.
– du kopplar bort USB-enheten.
– du spelar upp annat material.
– du stänger av enheten.
Språket för ljudspåret/
undertexten eller vinklar
kan inte ändras.
• Försök att använda BD- eller DVD-menyn
• Spår med flera språk/undertexter eller flera vinklar finns inte inspelade på
BD- eller DVD-skivan som spelas.
Ytterligare information
Symptom
Det går inte att spela
• Prova följande: 1 Ta ut skivan. 2 Stäng av systemet. 3 Ta bort och anslut
bonusinnehåll eller andra data
sedan USB-enheten igen (sidan 26). 4 Slå på systemet. 5 Lägg i BD-ROMsom finns på en BD-ROM-skiva. skivan med BONUSVIEW/BD-LIVE.
55SE
USB-enhet
Symptom
Problem och lösningar
USB-enheten kan inte
identifieras.
• Prova följande: 1 Stäng av systemet. 2 Ta bort och anslut sedan USB-enheten
igen. 3 Slå på systemet.
• Se till att USB-enheten är korrekt ansluten till
(USB)-porten.
• Kontrollera om USB-enheten eller kabeln är skadad.
• Kontrollera om USB-enheten är påslagen.
• Om USB-enheten är ansluten via ett USB-nav, kopplar du bort den och ansluter
USB-enheten direkt till enheten.
BRAVIA Internet Video
Symptom
Problem och lösningar
Bilden eller ljudet är dåligt eller
vissa program visas med färre
detaljer, speciellt vid snabba
rörelser eller i mörka
omgivningar.
• Bild- eller ljudkvaliteten kan vara dålig beroende på Internetleverantör.
• Bild- och ljudkvaliteten kan förbättras genom att anslutningshastigheten
ändras. Sony rekommenderar en anslutningshastighet på minst 2,5 Mbit/s
för standardupplöst video och 10 Mbit/s för högupplöst video.
• Alla filmer innehåller inte ljud.
Bilden är liten.
• Tryck på X för att zooma in.
BRAVIA Sync ([Kontroll för HDMI])
Symptom
Problem och lösningar
Funktionen [Kontroll för
HDMI] fungerar inte
(BRAVIA Sync).
• Kontrollera att [Kontroll för HDMI] är inställt på [På] (sidan 49).
• Om du ändrar HDMI-anslutningen stänger du av systemet och slår sedan på
det igen.
• Om det blir strömavbrott ställer du in [Kontroll för HDMI] på [Av] och ställer
sedan in [Kontroll för HDMI] på [På] (sidan 49).
• Kontrollera följande och läs bruksanvisningen som medföljde komponenten.
– Att den anslutna komponenten är kompatibel med funktionen [Kontroll
för HDMI].
– Att den anslutna komponentens inställning för funktionen [Kontroll för
HDMI] är korrekt.
Nätverksanslutning
56SE
Symptom
Problem och lösningar
Systemet kan inte ansluta till
nätverket.
• Kontrollera nätverksanslutningen (sidan 19) och nätverksinställningarna
(sidan 50).
USB-anslutning till trådlöst LAN-nätverk
Symptom
Problem och lösningar
Det går inte att ansluta datorn
till Internet efter det att du har
utfört [Wi-Fi Protected Setup
(WPS)].
• Routerns trådlösa inställningar kan ändras automatiskt om du använder
funktionen Wi-Fi Protected Setup innan du ändrar routerns inställningar.
Om så är fallet kan du ändra de trådlösa inställningarna för datorn därefter.
Det går inte att ansluta systemet • Kontrollera att den trådlösa LAN-routern är påslagen.
till den trådlösa LAN-routern.
• Beroende på användningsmiljö, inklusive väggmaterial,
mottagningsförhållanden för radiovågor och hinder mellan systemet och den
trådlösa LAN-routern, kan det hända att kommunikationsavståndet förkortas.
Flytta systemet och den trådlösa LAN-routern närmare varandra.
• Enheter som använder ett frekvensband på 2,4 GHz, t.ex. en mikrovågsugn,
en Bluetooth-enhet eller en digital trådlös enhet kan störa kommunikationen.
Flytta bort systemet från sådana enheter eller stäng av dem.
Den trådlösa routern som du vill • Tryck på RETURN för att återgå till föregående skärmbild och försök att utföra
använda identifieras inte även
[Scan] igen. Om den trådlösa routern fortfarande inte identifieras trycker du på
om du utför funktionen [Scan].
RETURN för att välja [Manuell registrering].
Ytterligare information
Det går inte att ansluta
• Avståndet mellan enheten och den trådlösa LAN-routern är för långt
systemet till nätverket eller
(sidan 19).
nätverksanslutningen är instabil.
57SE
Om uppspelning av en BD/DVD-skiva
Spelbara skivor
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (musikskivor)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Eftersom Blu-ray Disc-specifikationerna är nya och
fortsätter att utvecklas, kan en del skivor eventuellt
inte spelas beroende på skivtyp och version.
Ljudutmatningen skiljer sig också beroende på källa,
uttag för anslutning och valda ljudinställningar.
2)
BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inklusive organiskt pigment
av typen BD-R (LTH-typ)
BD-R-skivor som spelats in på en dator kan inte
spelas upp om oanvända delar är inspelbara.
3) Det går inte att spela en CD- eller DVD-skiva
om den inte har stängts. Mer information finns
i bruksanvisningen som medföljde
inspelningsenheten.
Skivor som inte kan spelas
• BD-skivor med kassett
• BDXL-skivor
• DVD-RAM-skivor
• HD DVD-skivor
• DVD Audio-skivor
• PHOTO CD-skivor
• Datadelen på CD-extra
• Super-VCD-skivor
• Ljudsidan på DualDisc-skivor
Anmärkningar om skivor
Den här produkten är utformad för att
spela upp skivor som följer CD-standarden
(Compact Disc).
DualDisc-skivor och vissa musikskivor som
kodats med teknik för upphovsrättsskydd
överensstämmer inte med CD-standarden
(Compact Disc). Därför är dessa skivor
eventuellt inte kompatibla med produkten.
58SE
Programvarutillverkaren kan avsiktligen ha
ställt in vissa uppspelningsfunktioner på en
BD/DVD-skiva. Eftersom det här systemet
kommer att spela en BD/DVD-skiva enligt
det skivinnehåll som programvarutillverkaren
har skapat är det möjligt att vissa
uppspelningsfunktioner inte är tillgängliga.
Om BD-/DVD-skivor med dubbla lager
Uppspelningen av bildet och ljudet kan tillfälligt
avbrytas när uppspelningen byter lager.
Regionskod (endast BD-ROM/
DVD VIDEO)
Systemet har en regionskod som står tryckt på
enhetens baksida och spelar endast BD-ROM/
DVD VIDEO-skivor (endast uppspelning) som
är märkta med samma regionskoder eller ALL .
Spelbara filtyper
Video
Filformat
Filtillägg
MPEG-1 Video/PS1)
”.mpg,” ”.mpeg,” ”.m2ts,”
MPEG-2 Video/PS, TS1) ”.mts”
Xvid
”.avi”
MPEG4/AVC1)
”.mkv,” ”.mp4,” ”.m4v,”
”.m2ts,” ”.mts”
WMV91)
”.wmv,” ”.asf”
AVCHD
2)
• Systemet kan identifiera Mass Storage Class (MSC)enheter (t.ex. flashminne eller hårddisk), enheter för
stillbildstagning (SICD) och tangentbord med
101 tangenter (endast den främre
(USB)-porten).
• Undvik att data, USB-minnet eller andra enheter
skadas genom att stänga av systemet innan du sätter
i eller tar bort USB-minnet eller andra enheter.
• Systemet kan kanske inte spela upp videofiler med
högre bithastighet från DATA CD-skivor jämnt.
Du bör spela videofiler med hög bithastighet via
en DATA DVD-skiva.
Musik
Filtillägg
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
”.mp3”
AAC1)3)
”.m4a”
WMA9 Standard1)3)
”.wma”
LPCM
”.wav”
Foto
Filformat
Filtillägg
JPEG
”.jpg,” ”.jpeg”
GIF
”.gif”
PNG
”.png”
Ytterligare information
Filformat
1)
Systemet spelar inte upp filer som kodats med DRM.
2)
Systemet spelar upp filer i AVCHD-format som har
spelats in med en digital videokamera eller liknande.
För att du ska kunna visa filer i AVCHD-format
måste skivan med filerna i AVCHD-format vara
stängda.
3)
Systemet spelar inte filer som kodats med
Lossless o.s.v.
Obs!
• Vissa filer kanske inte går att spela beroende på
format, kodning och inspelningsförhållanden.
• Vissa filer som redigerats på en dator kanske inte
kan spelas upp.
• Systemet kan identifiera följande filer och mappar
på BD-, DVD- och CD-skivor och USB-enheter:
– upp till mapparna i det tredje trädet
– upp till 500 filer i ett enskilt träd
• Det kan hända att vissa USB-enheter inte fungerar
med det här systemet.
59SE
Ljudformat som stöds
Följande ljudformat stöds av det här systemet.
Format
LPCM 2ch
LPCM 5.1ch
LPCM 7.1ch
Dolby
Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby
Digital Plus
”BD/DVD”
a
a
a
a
”HDMI1”
”HDMI2”
a
–
a
”TV”
(DIGITAL IN)
a
–
a
Funktion
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
a
a
a
a
–
a
–
–
–
–
a
–
–
–
a: Format som stöds.
–: Format som inte stöds.
Obs!
• HDMI (IN 1) och HDMI (IN 2) matar inte in ljud om ljudformatet innehåller kopieringsskydd, till exempel
Super Audio CD- och DVD-Audio-ljud.
• För LPCM 2ch-formatet är den samplingsfrekvens som stöds för den digitala signalen upp till 96 kHz när
du använder funktionen HDMI1 eller HDMI2 och 48 kHz när du använder funktionen TV.
60SE
Högtalare
Tekniska data
Främre (SS-TSB105)
Mått (cirka)
Förstärkardel
UTEFFEKT (märkt)
Främre L/Främre R:
UTEFFEKT (referens)
Främre L/Främre R:
Vikt (cirka)
80 W + 80 W (vid 3 Ohm,
1 kHz, 1 % total harmonisk
distorsion)
115 W (per kanal vid
3 Ohm, 1 kHz)
120 W (vid 3 Ohm, 80 Hz)
Subwoofer (SS-WSB103)
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
260 × 265 × 270 mm
(b × h × d)
3,8 kg
Allmänt
Strömförsörjning
Strömförbrukning
Mått (cirka)
Vikt (cirka)
220–240 V AC,
50/60 Hz
På: 95 W
Viloläge: Viloläge: 0,3 W
(i energisparläge)
400 × 65 × 315 mm
(b × h × d) inklusive
utskjutande delar
3,2 kg
Utförande och tekniska data kan komma att ändras
utan föregående meddelande.
Videodelen
Utmatning
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
HDMI-delen
Anslutning
Typ A (19-stifts)
BD/DVD/Super Audio CD/CD-system
Signalformatsystem
Modeller i USA
och Kanada:
Övriga modeller:
• Strömförbrukningen i viloläge är 0,3 W.
• Över 85 % förstärkareffekt uppnås med den
kompletta digitala förstärkaren, S-Master.
Ytterligare information
Subwoofer:
Inmatning (analog)
AUDIO (AUDIO IN)
Känslighet: 450/250 mV
Inmatning (digital)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Format som stöds: LPCM
2-kanaligt (upp till 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Format som stöds: LPCM
2-kanaligt (upp till 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
85 × 220 × 95 mm
(b × h × d)
0,5 kg
NTSC
NTSC/PAL
USB-delen
(USB)-port:
Typ A (för anslutning av
USB-minne,
minneskortläsare, digital
stillbildskamera och digital
videokamera)
LAN-delen
LAN (100)-kontakt
100BASE-TX-kontakt
FM-radiodelen
System
Mottagningsområde
Modeller i USA
och Kanada:
Övriga modeller:
Antenn
Antennuttag
Digital synthesizer med
PLL-låsning
87,5–108,0 MHz (steg om
100 kHz)
87,5–108,0 MHz (steg om
50 kHz)
FM-antennsladd
75 ohm, obalanserat
61SE
Lista över språkkoder
Språkens stavning överensstämmer med standarden ISO 639: 1988 (E/F)-standard.
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian;
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Ej angivet
Barnspärr/områdeskoder
Kod
Område
Argentina
Australien
Österrike
Belgien
Brasilien
Chile
Kina
Colombia
Danmark
Finland
Frankrike
62SE
Kod
Område
Tyskland
Grekland
Hong Kong
Indien
Indonesien
Irland
Italien
Japan
Korea
Luxemburg
Malaysia
Kod
Område
Mexiko
Nederländerna
Nya Zeeland
Norge
Pakistan
Filippinerna
Polen
Portugal
Ryssland
Singapore
Spanien
Kod
Område
Sverige
Schweiz
Taiwan
Thailand
Storbritannien
Registe
Siffror
F
P
3D 25
3D-utmatningsinst. 46
Fjärrkontroll 10
FM-läge 34
Frontpanel 7
Frontpanelens teckenfönster 8
Pausläge 47
A
A/V SYNC 30
Audio Return Channel 49
Automatisk
informationsvisning 50
Automatiskt viloläge 50
B
Bakpanel 9
Barnlås 38
Barnspärr 48
Barnspärr för internetvideo 49
BD/DVD-meny 48
BD/DVD-ROM 1080/
24p-utmatn. 46
BD/DVDuppspelningsinställningar 48
BD-barnspärr 48
BD-Internetanslutning 48
BD-LIVE 25
BD-ljudmixinställning 47
Bildinställningar 46
Bildspel 30
Bildutmatningsformat 46
Bioomvandlingsläge 46
BONUSVIEW 25
BRAVIA Internet Video 29
BRAVIA Sync 36
C
CD 58
D
Dolby Digital 32
DTS 32
DTS Neo:6 47
DVD 58
DVD-barnspärr 48
DVD-bildförhållande 46
Dämpa - AUDIO 47
E
Enkel inställning 21, 50
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 46
HDMI Deep Colourutmatning 47
Högtalarinställningar 37, 48
Avstånd 37
Nivå 37
R
RDS 35
Regionskod 58
Regionskod för barnspärr 48
S
I
Skärmformat 46
Skärmsläckare 50
SLEEP 38
Snabbstartläge 49
Spelbara skivor 58
Surroundinställning 48
Systeminformation 50
Internetinnehåll 29
Internetinställningar 41, 50
T
K
Kontroll för HDMI 36, 49
L
Lista över språkkoder 62
Ljud 48
Ljuddynamikkontroll 47
Ljudeffekt 48
Ljudinställningar 47
Ljudutmatning 47
Lösenord 48
M
Multiplexsändningsljud 33
Musikinställningar 49
N
Nollställ personlig
information 50
Nätverksdiagnos 50
Nätverksinställningar 50
Nätverksuppdatering 45
O
Oklassade
internetvideoprogram 49
OSD-språk 49
Testton 37
Textning 48
TV-skärmsinställning för 3D 46
TV-typ 46
U
Uppdatering 45
Uppsp.kanaler för
Super Audio CD 49
Uppsp.lager för BDhybridskivor 48
Uppsp.lager för
Super Audio CD 49
Uppspelningsinformation 26
USB 26
W
WEP 43
WPA2-PSK (AES) 43, 44
WPA2-PSK (TKIP) 43, 44
WPA-PSK (AES) 43, 44
WPA-PSK (TKIP) 43, 44
Å
Återställning 50
Återställning till
fabriksinställningarna 50
63SE
Programvaran i det här systemet kan komma att uppdateras. Information om tillgängliga
uppdateringar finns på följande webbadress.
För kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com
För kunder i Taiwan:
http://www.sony-asia.com/support/tw
För kunder i övriga länder eller regioner:
http://www.sony-asia.com/support
©2011 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising