Sony | BDV-EF1100 | Sony BDV-EF1100 Hemmabiosystem med Blu-ray Disc™-spelare Bruksanvisning

4-446-737-11(1) (SE)
Blu-ray Disc™-/
DVD-hemmabiosystem
Användarinstruktioner
BDV-EF1100
VARNING
Installera inte enheten i ett inneslutet
utrymme som en bokhylla eller ett skåp.
Täck inte över ventilationsöppningarna på
enheten med tidningar, dukar, gardiner och
liknande, eftersom det kan förorsaka brand.
Utsätt inte heller enheten för öppen låga
(t.ex. levande ljus).
Skydda enheten mot stänk och väta och
placera inte vätskefyllda föremål, t.ex. vaser,
ovanpå enheten, så undviker du risk för brand
och elektriska stötar.
Batterier och enheter med batterier får inte
utsättas för hög värme, till exempel direkt
solljus och eld.
Undvik personskador genom att fästa
apparaten mot väggen/golvet i enlighet
med installationsanvisningarna.
Endast för användning inomhus.
VAR FÖRSIKTIG!
Om du använder optiska instrument med den
här produkten ökar det risken för ögonskador.
Eftersom laserstrålen som används i denna
Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System
är skadlig för ögonen, ska du inte försöka
ta isär höljet.
Låt endast kvalificerad personal utföra service.
Den här enheten är klassad som en
KLASS 3R LASER-produkt. Synlig
och osynlig laserstrålning avges när det
laserskyddande höljet öppnas, så var noga
med att undvika att ögonen exponeras.
2SE
Märkningen finns på skyddshöljet för
lasern inuti höljet.
Den här enheten är klassad som en
KLASS 1 LASER-produkt. Märkningen
finns på enhetens baksida.
Namnplåten är placerad på undersidan
av höljet.
För kunder i Europa
Avfallshantering av
uttjänt elektrisk och
elektronisk utrustning
(gäller i EU och andra
europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller förpackningen
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på
en insamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. En korrekt kassering
av produkten kan förebygga potentiella
negativa miljö- och hälsoeffekter som
kan uppstå vid felaktig avfallshantering.
Återvinningen av materialet bidrar till
att bevara naturens resurser. Om du vill
ha detaljerad information om återvinning
av den här produkten kan du kontakta ditt
kommunkontor, sophämtningsföretaget
eller butiken där du köpte produkten.
Gäller endast
för Europa
Avfallshantering av
förbrukade batterier
(gäller i EU och andra
europiska länder
med separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på batteriet eller
förpackningen anger att batteriet inte
får behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan den här symbolen
användas i kombination med en kemisk
symbol. Den kemiska symbolen för
kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs
till om batteriet innehåller mer än
0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly.
En korrekt kassering av batterierna kan
förebygga potentiella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå vid felaktig
avfallshantering. Återvinningen av materialet
bidrar till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhets-,
prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning till ett inbyggt
batteri bör batteriet bytas av en
auktoriserad servicetekniker.
Lämna det förbrukade batteriet på en
återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter för att garantera
en korrekt hantering.
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet
om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt.
Lämna batteriet på en återvinningsstation för
förbrukade batterier.
Om du vill ha mer information om
återvinningen av produkten eller batteriet
kontaktar du ditt kommunkontor, den lokala
sophämtningstjänsten eller återförsäljaren
som du köpte produkten från.
Kundmeddelande: Följande information
gäller enbart för utrustning såld i länder
som tillämpar EU-direktiven.
Denna produkt har tillverkats av eller
på uppdrag av Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Frågor gällande
produktöverensstämmelser enligt
EU:s lagar hänvisas till auktoriserad
representant, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. Adresser och kontaktinformation
för service- och garantiärenden finns
i den separata service- och
garantidokumentationen.
Härmed intygar Sony Corp. att denna
utrustning uppfyller väsentliga krav
och andra relevanta bestämmelser
i direktivet 1999/5/EG.
Här hittar du mer information:
http://www.compliance.sony.de/
Försiktighetsåtgärder
Utrustningen har testats och överensstämmer
med de begränsningar som finns
i EMC-direktivet, gällande användning av
en anslutningskabel kortare än 3 meter.
(Gäller endast modeller för Europa)
Strömkällor
• Enheten är inte bortkopplad från
strömkällan så länge kontakten sitter
i ett nätuttag, även om du har stängt
av själva enheten.
• Anslut enheten till ett lättillgängligt nätuttag,
eftersom huvudkontakten används för
att bryta strömmen till enheten. Om du
märker något onormalt med enheten ska
du omedelbart dra ut huvudkontakten
från nätuttaget.
3SE
Om att visa 3D-bilder
Vissa personer kan uppleva en obehagskänsla
(t.ex. ansträngda ögon, matthet eller
illamående) när de ser på 3D-videobilder.
Sony rekommenderar alla tittare att då och
då ta en paus när de tittar på 3D-videobilder.
Hur ofta och länge pausen ska tas varierar från
person till person. Du avgör själv vad som
fungerar bäst för dig. Om du upplever obehag
bör du sluta titta på 3D-bilder tills obehaget
försvinner. Rådfråga en läkare vid behov.
Du bör också läsa igenom (i) instruktionsboken
och/eller varningsmeddelanden för andra
enheter som används med produkten eller
Blu-ray Disc-innehåll som spelas på produkten
och (ii) vår webbplats
(http://esupport.sony.com/) där den senaste
informationen finns. Små barns syn utvecklas
fortfarande (det gäller särskilt barn under sex
år). Rådfråga en läkare (t.ex. barnläkare eller
ögonläkare) innan du låter små barn titta
på 3D-bilder.
Barn bör övervakas av vuxna som ser till
att rekommendationerna ovan följs.
Kopieringsskydd
• Notera de avancerade systemen för
innehållsskydd som används i både
Blu-ray Disc- och DVD-skivor.
Dessa system, som kallas AACS
(Advanced Access Content System)
och CSS (Content Scramble System),
kan innehålla vissa begränsningar för
uppspelning, analog utmatning och
andra liknande funktioner. Funktionerna
i produkten och begränsningarna kan
variera beroende på inköpsdatum,
eftersom AACSs styrelse kan ändra
begränsningsreglerna efter inköpsdatumet.
4SE
• Meddelande rörande Cinavia
Denna produkt använder Cinavia-teknik
för att begränsa användningen av obehöriga
kopior av vissa kommersiellt producerade
filmer och videor och deras ljudspår.
När otillåten användning av en obehörig
kopia upptäcks visas ett meddelande och
uppspelningen eller kopieringen avbryts.
Du hittar mer information om
Cinavia-tekniken på Cinavias
konsumentinformationscenter online på
http://www.cinavia.com. Du kan begära
mer information om Cinavia via post.
Skicka då ett vykort med din postadress till:
Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Upphovsrätt och varumärken
• I det här systemet ingår Dolby* Digital och
DTS** Digital Surround System.
* Tillverkas under licens från Dolby
Laboratories. Dolby och symbolen
med dubbla D:n är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories.
** Tillverkad på licens under de
amerikanska patenten: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 samt andra amerikanska
och internationella godkända och
ansökta patent. DTS-HD, symbolen
samt DTS-HD och symbolen
tillsammans är registrerade
varumärken som tillhör DTS, Inc.
Produkten inkluderar programvara.
© DTS, Inc. Med ensamrätt.
• I det här systemet ingår HDMI™-teknik
(High-Definition Multimedia Interface).
Termerna HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface samt HDMIlogotypen är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör HDMI Licensing
LLC i USA och andra länder/regioner.
• Java är ett varumärke som tillhör Oracle
och/eller dess dotterbolag.
• DVD Logo är ett varumärke som tillhör
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D, BD-LIVE,
BONUSVIEW samt logotyper är
varumärken som tillhör Blu-ray Disc
Association.
• Logotyperna Blu-ray Disc, DVD+RW,
DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO
och CD är varumärken.
• BRAVIA är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
• AVCHD 3D/Progressive och logotypen
AVCHD 3D/Progressive är varumärken
som tillhör Panasonic Corporation och
Sony Corporation.
• , XMB och xross media bar är
varumärken som tillhör Sony Corporation
och Sony Computer Entertainment Inc.
• PlayStation är ett registrerat varumärke som
tillhör Sony Computer Entertainment Inc.
• Sony Entertainment Network-logotypen
och Sony Entertainment Network är
varumärken som tillhör Sony Corporation.
• Musik- och videoidentifieringstekniken och
tillhörande data levereras av Gracenote®.
Gracenote är industristandard inom
musikidentifieringsteknik och leverans
av relaterat innehåll. Mer information
finns på www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc, musik- och
videorelaterade data från Gracenote, Inc.,
© 2000–nu Gracenote.
Gracenote-programvaran,
© 2000–nu Gracenote. Ett eller flera patent
som ägs av Gracenote gäller för denna
produkt och tjänst. På Gracenotes webbplats
finns en lista (ej komplett) över gällande
Gracenote-patent. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, Gracenotelogotypen och Powered by Gracenotelogotypen är antingen registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör
Gracenote, Inc. i USA och/eller andra länder.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® och
Wi-Fi Alliance® är registrerade varumärken
som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
och Wi-Fi Protected Setup™ är varumärken
som tillhör Wi-Fi Alliance.
• N Mark är ett varumärke eller ett registrerat
varumärke som tillhör NFC Forum, Inc.
i USA och andra länder.
• Android är ett varumärke som tillhör
Google Inc.
• Bluetooth®-logotyperna är registrerade
varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.
och all användning av dessa logotyper
av Sony Corporation sker under licens.
Övriga varumärken och märkesnamn
tillhör respektive ägare.
• MPEG Layer-3-teknik och patent för
ljudkodning är licensierade av Fraunhofer
IIS och Thomson.
• I denna produkt ingår teknik från Verance
Corporation som skyddas av USA-patent
7 369 677 och andra utfärdade och ansökta
patent i USA och andra länder samt skydd
för upphovsrätt och affärshemlighet för
vissa aspekter av denna teknik. Cinavia
är ett varumärke som tillhör Verance
Corporation. Copyright 2004–2010 Verance
Corporation. Med ensamrätt av Verance.
Demontering eller bakåtkompilering är
förbjuden.
5SE
• Windows Media är antingen ett registrerat
varumärke eller ett varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller
i andra länder.
Den här produkten skyddas av immateriell
egendomsrätt tillhörande Microsoft
Corporation. Användning eller distribution
av sådan teknik utanför produkten är inte
tillåten utan licens från Microsoft eller ett
auktoriserat Microsoft-dotterbolag.
Innehållsägare använder Microsoft®
PlayReady™-tekniken för att skydda
sin immateriella egendom, inklusive
upphovsrättsskyddat innehåll. I den här
enheten används PlayReady-teknik för
att komma åt PlayReady-skyddat innehåll
och/eller WMDRM-skyddat innehåll.
Om enheten inte begränsar användningen
av innehållet kan innehållsägarna kräva att
Microsoft upphäver enhetens funktion för
PlayReady-skyddat innehåll. Upphävningen
bör inte påverka oskyddat innehåll eller
innehåll som skyddas av annan teknik för
innehållsåtkomst. Innehållsägare kan kräva
att du uppgraderar PlayReady för att komma
åt deras innehåll. Om du inte uppgraderar
kan du inte längre komma åt det innehåll
som uppgraderingen krävs för.
• DLNA™, DLNA-logotypen och
DLNA CERTIFIED™ är varumärken,
tjänstemärken eller certifieringsmärken
som tillhör Digital Living Network Alliance.
• Opera® Devices SDK från Opera Software
ASA. Copyright 1995–2013 Opera Software
ASA. Med ensamrätt.
• Alla övriga varumärken är varumärken
som tillhör respektive ägare.
• Övriga system- och produktnamn är
vanligtvis varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör respektive
tillverkare. Märkena ™ och ® anges
inte i det här dokumentet.
6SE
Information om
slutanvändaravtal
Gracenote® slutanvändaravtal
Detta program eller denna enhet
innehåller programvara från Gracenote, Inc.
i Emeryville, Kalifornien ("Gracenote").
Med programvaran från Gracenote
("Gracenote-programvaran") kan
programmet identifiera skivor och/eller
filer och hämta musikrelaterad information,
inklusive information om namn, artist,
spår och titel ("Gracenote-data") från
onlineservrar eller inbäddade databaser
(gemensamt kallade "Gracenote-servrar")
samt utföra andra funktioner. Du får använda
Gracenote-data endast via programmets eller
enhetens avsedda slutanvändarfunktioner.
Du förbinder dig att använda Gracenote-data,
Gracenote-programvaran och Gracenoteservrarna endast för din egen, personliga och
icke-kommersiella användning. Du förbinder
dig att inte tilldela, kopiera, överföra eller
överlämna Gracenote-programvaran eller
några Gracenote-data till någon tredje part.
DU FÖRBINDER DIG ATT INTE
ANVÄNDA ELLER UTNYTTJA
GRACENOTE-DATA, GRACENOTEPROGRAMVARAN ELLER GRACENOTESERVRARNA PÅ ANNAT SÄTT ÄN SÅ
SOM UTTRYCKLIGEN GODKÄNNS
I DETTA AVTAL.
Du accepterar att din icke-exklusiva rätt
att använda Gracenote-data, Gracenoteprogramvaran och Gracenote-servrarna
upphör om du överträder dessa
begränsningar. Om din licens upphör
förbinder du dig att upphöra med all
användning av Gracenote-data, Gracenoteprogramvaran och Gracenote-servrarna.
Gracenote förbehåller sig alla rättigheter till
Gracenote-data, Gracenote-programvaran
och Gracenote-servrarna, inklusive all
äganderätt. Under inga omständigheter
är Gracenote skyldiga att betala dig för
information som du tillhandahåller.
Du accepterar att Gracenote, Inc. kan
hävda sina rättigheter i detta avtal
gentemot dig direkt i sitt eget namn.
Gracenote-tjänsten använder ett unikt ID för
att spåra frågor för statistiska ändamål. Syftet
med ett slumpvis tilldelat numeriskt ID är att
låta Gracenote-tjänsten räkna frågor utan att
veta något om vem du är. Du hittar mer
information på webbsidan med Gracenotes
sekretesspolicy för Gracenote-tjänsten.
Gracenote-programvaran och varje
Gracenote-datapost är licenserade till dig
i "BEFINTLIGT SKICK". Gracenote lämnar
inga garantier och påtar sig inget ansvar,
uttryckligt eller underförstått, rörande
riktigheten hos de Gracenote-data som
finns på Gracenote-servrarna. Gracenote
förbehåller sig rätten att ta bort data
från Gracenote-servrarna eller att ändra
datakategorier av orsaker som Gracenote
anser tillräckliga. Inga garantier görs att
Gracenote-programvaran eller Gracenoteservrarna är felfria eller att Gracenoteprogramvaran eller Gracenote-servrarna
kommer att fungera utan avbrott. Gracenote
är inte förpliktigas att tillhandahålla dig med
nya, förbättrade eller ytterligare datatyper
eller kategorier som Gracenote kan
tillhandahålla i framtiden och är fria att
upphöra med tjänsten när som helst.
GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG ALLA
GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN
INTE BEGRÄNSAT TILL,
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
RÖRANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET
FÖR ETT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT
OCH ICKE-INTRÅNG. GRACENOTE
GARANTERAR INTE DE RESULTAT SOM
ERHÅLLS VIA ANVÄNDNINGEN AV
GRACENOTE-PROGRAMVARAN ELLER
NÅGON GRACENOTE-SERVER. I INGA
FALL SKA GRACENOTE HÅLLAS
ANSVARIGA FÖR FÖLJDSKADOR ELLER
OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖR
FÖRLORADE VINSTER ELLER INTÄKTER.
© Gracenote, Inc. 2009
Om de här
användarinstruktionerna
• Användarinstruktionerna beskriver
fjärrkontrollens reglage. Du kan också
använda kontrollerna på enheten om de
har samma eller liknande namn som de
på fjärrkontrollen.
• I användarinstruktionerna används "skiva"
som generell term för BD-, DVD- och
CD-skivor om inget annat anges i texten
eller på bilden.
• En del bilder visas som begreppsritningar
och kan skilja sig från de faktiska
produkterna.
• Det som visas på TV-skärmen kan variera
beroende på var du befinner dig.
• Standardinställningen är understruken.
7SE
Innehållsförteckning
Om de här användarinstruktionerna .... 7
Packa upp .................................................. 9
Guide till delar och kontroller ............. 10
Komma igång
Steg 1: Installera högtalarna ........ 14
Steg 2: Ansluta systemet .............. 15
Ansluta högtalarna ..................... 15
Ansluta till TV:n ........................... 16
Ansluta den övriga utrustningen
(digitalbox osv.) ...................... 17
Ansluta antennen ........................ 18
Steg 3: Förbereda för
nätverksanslutning ................
Steg 4: Utföra enkel inställning ...
Steg 5: Välja uppspelningskälla ...
Steg 6: Lyssna på surroundljud ....
18
20
21
21
Uppspelning
Spela en skiva ......................................... 23
Spela från en USB-enhet ....................... 25
Lyssna på musik från
en Bluetooth-enhet ......................... 25
Ansluta till en smarttelefon via
funktionen One-touchuppspelning (NFC) ........................ 27
Spela via ett nätverk ............................... 29
Tillgängliga alternativ ........................... 32
Ljudjusteringar
Välja ljudformat, ljudspår på flera
språk eller kanal ............................. 34
Lyssna på multiplexsändningsljud ...... 35
Radiomottagare
Lyssna på radio ...................................... 35
Ta emot RDS (Radio Data System) ..... 37
8SE
Övriga funktioner
Använda Kontroll för
HDMI-funktionen för
BRAVIA Sync ................................. 37
Ställa in högtalarna ................................ 38
Använda insomningstimern ................ 39
Inaktivera knapparna på enheten ....... 40
Styra TV:n med den medföljande
fjärrkontrollen ................................ 40
Spara energi i viloläge ........................... 40
Visa webbplatser .................................... 41
Inställningar och justeringar
Använda inställningsmenyn ................ 43
[Nätverksuppdatering] ......................... 43
[Bildinställningar] ................................. 44
[Ljudinställningar] ................................ 45
[BD/DVDuppspelningsinställningar] ........... 46
[Barnspärr] ............................................. 47
[Systeminställningar] ............................ 47
[Nätverksinställningar] ......................... 48
[Enkla nätverksinställningar] .............. 49
[Återställning] ........................................ 49
Övrig information
Försiktighetsåtgärder ............................ 50
Om skivor ............................................... 52
Felsökning .............................................. 53
Spelbara skivor ....................................... 58
Spelbara filtyper ..................................... 59
Ljudformat som stöds ........................... 60
Tekniska data ......................................... 61
Lista över språkkoder ............................ 63
Register ................................................... 65
Packa upp
•
•
•
•
•
Snabbstartguide
Referensguide
Fjärrkontroll (1)
R6-batterier (storlek AA) (2)
FM-antennsladd (1)
• Fronthögtalare (2)
• Subwoofer (1)
9SE
Guide till delar och kontroller
Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.
Frontpanel
A "/1 (på/standby)
Slår på enheten eller försätter den
i viloläge.
B Skivfack (sidan 23)
C
(N-Mark) (sidan 28)
Placera den NFC-kompatibla enheten
nära denna markering för att aktivera
NFC-funktionen.
D Spelfunktionsknappar
Z (öppna/stäng)
Na) b) (spela)
xb) (stopp)
VOL +/–a)
./> (föregående/nästa)
FUNCTION (sidan 21)
Väljer uppspelningskällan.
a)
Knapparna N och VOL + har en upphöjd
punkt som du kan känna med fingret.
Använd punkten som referens när du
använder enheten.
b) Tryck in N på enheten längre än
2 sekunder så spelas den inbyggda
ljuddemonstrationen upp på systemet.
Tryck på x för att stoppa
demonstrationen.
10SE
Obs!
Under demonstrationen kan volymnivån
vara högre än den volymnivå som du har
ställt in.
E
(USB)-uttag (sidan 25)
F
(fjärrkontrollsensor)
G Frontpanelens teckenfönster
H LED-indikator
Vit: Tänds när enheten slås på.
Blue (för Bluetooth-status):
– Systemet är redo för parning:
blinkar snabbt
– Under parning: blinkar snabbt
– Under anslutning: blinkar
– Anslutningen är upprättad: tänds
Indikatorer i frontpanelens teckenfönster
A Tänds när stereoljud tas emot.
(Endast radio)
B Tänds när repeterad uppspelning
är aktiverad.
C Tänds när systemet spelar upp via
PARTY STREAMING-funktionen.
D Tänds när ljudavstängningen är
aktiverad.
E Tänds när HDMI (OUT)-uttaget är
korrekt anslutet till utrustning
som är anpassad till HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) med HDMI- eller
DVI-ingång (Digital Visual
Interface).
F Visar systemets status, t.ex.
radiofrekvens.
När du trycker på DISPLAY
visas strömningsinformation/
avkodningsstatus när funktionen
är inställd på TV.
Ströminformationen/
avkodningsstatusen kanske
inte visas beroende på strömmen
eller det objekt som avkodas.
Obs!
När [Huvudenhetens belysning] är
inställd på [Auto] i [Systeminställningar]
släcks frontpanelens teckenfönster efter
ca 10 sekunder om du inte använder enheten.
Bakpanel
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
A SPEAKERS-uttag (sidan 15)
D HDMI (OUT)-uttag (sidan 16)
B TV-uttag (DIGITAL IN OPTICAL)
(sidan 16)
E AUDIO IN (L/R)-uttag (sidan 17)
F ANTENNA (FM)-terminal (sidan 18)
C LAN (100)-terminal (sidan 18)
11SE
Fjärrkontroll
Siffran 5, knapparna AUDIO, 2 + och
N har en punkt som du kan känna med
fingret. Använd punkten som referens
när du använder fjärrkontrollen.
•
: För TV-funktioner
(Mer information finns i "Styra TV:n med
den medföljande fjärrkontrollen"
(sidan 40).)
A Z (öppna/stäng)
Öppnar eller stänger skivfacket.
SPEAKERS TVyAUDIO
Väljer om TV-ljudet matas ut från
systemets eller TV:ns högtalare. Den
här funktionen fungerar bara om du
har ställt in [Kontroll för HDMI] på
[På] (sidan 47).
12SE
TV "/1 (på/viloläge) (sidan 40)
Slår på TV:n eller försätter den
i viloläge.
"/1 (på/viloläge) (sidorna 20, 36)
Slår på systemet eller försätter det
i viloläge.
B Sifferknappar (sidorna 36, 40)
Ange titel-/kapitelnumren, det
förinställda stationsnumret osv.
AUDIO (sidan 34)
Väljer ljudformatet/spåret.
SUBTITLE
Väljer undertextspåret när det
finns undertexter på flera språk
på en BD-ROM/DVD VIDEO.
C Färgknappar
Snabbvalsknappar för att välja
alternativ i vissa BD-menyer
(kan även användas för interaktiva
Java-funktioner på BD-skivor).
D TOP MENU
Öppnar eller stänger huvudmenyn
på BD- eller DVD-skivor.
POP UP/MENU
Öppnar eller stänger popup-menyn
på BD-ROM-skivor och menyn på
DVD-skivor.
OPTIONS (sidorna 22, 32, 42)
Visar alternativmenyn på TV-skärmen
eller i frontpanelens teckenfönster.
(Var den visas beror på den valda
funktionen.)
RETURN
Återgår till föregående visning.
B/V/v/b
Flyttar markeringen till ett alternativ
som visas.
(enter)
Bekräftar det valda alternativet.
E SOUND MODE +/– (sidan 21)
Väljer ljudläget.
HOME (sidorna 20, 38, 43)
Öppnar eller stänger systemets
startmeny.
MUSIC EQ
Väljer den förprogrammerade
equalizern för att lyssna på musik.
SEN
Använder onlinetjänsten
Sony Entertainment Network™.
F Uppspelningsknappar
Se "Uppspelning" (sidan 23).
./> (föregående/nästa)
Väljer föregående/nästa kapitel,
spår eller fil.
m/M (snabbt/långsamt/frys
bilden)
Snabbspolar bakåt/framåt under
uppspelning. Varje gång du trycker
på knappen ändras sökhastigheten.
Aktiverar uppspelning i slowmotion
när den trycks in i mer än en sekund
i pausläge.
Spelar upp en bildruta åt gången
när den trycks in i pausläge.
x (stoppa)
Stoppar uppspelningen
och lagrar stoppunkten
(återupptagningspunkten).
Återupptagningspunkten för en
titel eller ett spår är den senaste
punkten som du spelade upp eller
den senaste bilden i en fotomapp.
Stoppar den inbyggda
ljuddemonstrationen.
Radioknappar
Se "Radiomottagare" (sidan 35).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
H
Obs!
Bakåtuppspelning i slowmotion eller
en bildruta åt gången kan inte användas
vid uppspelning av Blu-ray 3D-skivor.
N (uppspelning)
Startar eller startar om uppspelning
(återuppta uppspelning).
Aktiverar funktionen One-Touch Play
(uppspelning med en knapptryckning)
(sidan 38) när systemet är på och
inställt på funktionen BD/DVD.
X (pausa)
Pausar eller startar om uppspelningen.
I
J
K
(ljud av)
Stänger tillfälligt av ljudet.
2 (volym) +/–
Justerar volymen.
TV 2 (volym) +/–
Justerar TV-volymen.
TV t (TV-ingång)
Växlar TV:ns insignalkälla mellan
TV:n och andra insignalkällor.
DISPLAY (sidorna 24, 29, 36, 41)
Visar uppspelnings- och
webbläsarinformation på
TV-skärmen.
Visar den förinställda radiokanalen,
frekvensen m.m. i frontpanelens
teckenfönster.
FOOTBALL
Ger optimerat ljud för att titta
på fotbollssändningar.
BLUETOOTH
Väljer BT-funktionen.
När den blå LED-indikatorn slocknar
under BT-funktionen trycke du på
denna för att starta parningen eller
ansluta till en parad Bluetooth-enhet.
FUNCTION (sidan 21)
Väljer uppspelningskällan.
SLEEP (sidan 39)
Ställer in insomningstimern.
13SE
Komma igång
Montera högtalarna
på en vägg
Komma igång
1
Steg 1: Installera
högtalarna
Se till att ha skruvar (medföljer ej)
som passar hålet baktill på
högtalaren. Se illustrationen nedan.
Installera högtalarna med hjälp
av illustrationen nedan.
4 mm
A Vänster fronthögtalare (L)
B Höger fronthögtalare (R)
C Subwoofer
D TV
A C D
30 mm
5 mm
B
Hål på baksidan av högtalaren
2
Eftersom systemet är utrustat med
tekniken S-Force PRO Front Surround*
kan du lyssna på surroundljud med
högtalarna framför lyssningspositionen.
* S-Force PRO Front Surround 3D skapar
en övertygande känsla av avstånd och rymd,
vilket ger en äkta surroundljudupplevelse
utan surroundhögtalare.
Obs!
• Var försiktig när du placerar högtalarna eller
högtalarstativen med högtalarna monterade
på ett ytbehandlat golv (vaxat, oljat, polerat
eller liknande) eftersom golvet kan få fläckar
eller missfärgas.
• Luta dig inte mot och häng inte på högtalarna
eftersom de kan välta.
14SE
Fäst skruvarna i väggen.
Skruvarna ska sticka ut
5 till 7 mm.
5 till
7 mm
3
Häng högtalaren på skruven.
Obs!
Steg 2: Ansluta systemet
Anslut inte enhetens nätkabel till ett
vägguttag innan alla övriga anslutningar
har gjorts.
Obs!
Om du ansluter annan utrustning med
volymkontroll, ska du vrida ned volymen för
den andra utrustningen till en nivå där ljudet
inte förvrängs.
Ansluta högtalarna
Anslut högtalarkablarna så att de matchar
färgen på SPEAKERS-uttagen på enheten.
Sätt i kontakten tills du hör ett klick.
Röd
Lila
(Höger fronthögtalare) (Subwoofer)
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
Vit
(Vänster fronthögtalare)
15SE
Komma igång
• Tala med en järnhandel eller en installatör
om väggmaterialet eller vilka skruvar du
ska använda.
• Använd skruvar som är lämpliga för
väggmaterialet och väggens hårdhet. Skruvarna
bör inte fästas direkt i gipsväggar eftersom
dessa är särskilt ömtåliga. Fäst dem i stället
i en balk som sedan fästs på väggen. Installera
högtalarna på en lodrät och plan vägg på den
plats där förstärkningen har fästs.
• Sony åtar sig inte ansvaret för olyckor eller
skador som orsakats av felaktig montering,
svaga väggar eller felaktigt installerade skruvar,
naturkatastrofer osv.
Komma igång
Ansluta till TV:n
Välj en av följande anslutningsmetoder utifrån ingångarna på TV:n.
A
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
B
C
Videoanslutning
A
HDMI-kabel1) (medföljer ej)
2)
or
1)
2)
HDMI-höghastighetskabel
Om TV:ns HDMI IN-uttag är kompatibelt med funktionen ARC (Audio Return Channel) kan en
digital ljudsignal från TV:n matas ut via en HDMI-kabelanslutning. Information om hur du ställer
in funktionen ARC finns i [Audio Return Channel] (sidan 48).
Ljudanslutningar
Om du inte ansluter systemet till det av TV:ns HDMI-uttag som är kompatibelt med
ARC-funktionen ska du göra en lämplig ljudanslutning för att lyssna på TV-ljud via
systemets högtalare.
B
Hög kvalitet
Optisk digitalkabel (medföljer ej)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Ljudkabel (medföljer inte)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standardkvalitet
16SE
Ansluta den övriga utrustningen (digitalbox osv.)
TV
Videoutgång
Utrustning
(Digitalbox, videobandspelare, PlayStation®
eller digital satellitmottagare, osv.)
Ljudutmatning
System
Signalflöde
: Videosignal
: Ljudsignal
Välj en av följande anslutningsmetoder utifrån utrustningens uttagstyp.
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
A
A
B
Hög kvalitet
Optisk digitalkabel (medföljer ej)
DIGITAL OUT
OPTICAL
B
Ljudkabel (medföljer inte)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standardkvalitet
Obs!
• Om du gör någon av anslutningarna ovan ställer du in [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar]
i [Systeminställningar] på [Av] (sidan 47).
• Du kan lyssna på ljud från utrustningen genom att välja funktionen AUDIO för anslutning B.
17SE
Komma igång
Anslut systemet så att videosignalerna från systemet och annan utrustning matas ut till
TV:n och ljudsignalerna från utrustningen matas ut till systemet som följer.
Komma igång
Ansluta antennen
Steg 3: Förbereda för
nätverksanslutning
Tips!
När du ska ansluta systemet till nätverket kör du
[Enkla nätverksinställningar]. Mer information
finns i "Steg 4: Utföra enkel inställning"
(sidan 20).
FM-antennsladd
(medföljer)
Obs!
• Kontrollera att FM-antennsladden är
helt utdragen.
• När du har kopplat in FM-antennsladden
ska den ligga så vågrätt som möjligt.
Välj metod utifrån din LAN-miljö.
• Om du använder ett trådlöst nätverk
Systemet har inbyggt Wi-Fi. Du kan
ansluta systemet till nätverket genom
att göra nätverksinställningarna.
• Om du använder något annat än
trådlöst nätverk
Använd en LAN-kabel för att ansluta
till enhetens LAN (100)-kontakt.
Bredbandsrouter
LAN-kabel (medföljer ej)
Tips!
Vi rekommenderar en avskärmad
gränssnittskabel (nätverkskabel), rak eller korsad.
18SE
Innan du genomför
nätverksinställningarna
• Om nätverket är skyddat behöver
du säkerhetsnyckeln (WEP-nyckel,
WPA-nyckel)**.
* SSID (Service Set Identifier) är ett namn
som identifierar ett specifikt trådlöst nätverk.
** Du måste kontrollera inställningarna för din
trådlösa nätverksrouter för att få information
om SSID och säkerhetsnyckel. Mer
information:
– besök följande webbplats:
http://support.sony-europe.com/
– läs användarinstruktionerna som följde med
den trådlösa nätverksroutern.
– fråga tillverkaren av den trådlösa
nätverksroutern
x WEP
WEP skyddar kommunikationen så att
utomstående personer inte kan fånga upp
den eller inkräkta på ditt trådlösa nätverk.
WEP är en nedärvd säkerhetsteknik som
gör det möjligt att ansluta äldre enheter
som saknar stöd för TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP är en säkerhetsteknik som utvecklats
för att åtgärda brister som finns i WEP.
TKIP ger högre säkerhet än WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES är en säkerhetsteknik som använder
en avancerad säkerhetsmetod som skiljer
sig från WEP och TKIP. AES garanterar
högre säkerhet än både WEP och TKIP.
Om säkerheten för trådlöst LAN
Eftersom kommunikationen via den
trådlösa LAN-funktionen sker med
radiovågor, kan den trådlösa signalen
vara mottaglig för störningar. Systemet
har stöd för olika säkerhetsfunktioner för
att skydda den trådlösa kommunikationen.
Kontrollera att säkerhetsinställningarna
har konfigurerats i enlighet med din
nätverksmiljö.
19SE
Komma igång
Om den trådlösa nätverksroutern
(anslutningspunkten) är kompatibel
med Wi-Fi Protected Setup (WPS) kan
du enkelt göra nätverksinställningarna
med knappen WPS.
Om inte ska du läsa igenom följande
information i förväg och notera den
i det avsedda utrymmet nedan.
• Det nätverksnamn (SSID*) som
identifierar nätverket**.
x Ingen säkerhet
Även om det är enkelt att utföra
inställningar kan vem som helst fånga upp
trådlös kommunikation eller inkräkta på
ditt trådlösa nätverk utan några avancerade
verktyg. Kom ihåg att det finns en risk för
obehörig tillgång eller upptagning av
information.
Komma igång
Steg 4: Utföra enkel
inställning
5
Genomför [Enkel initialinställning].
Följ anvisningarna på skärmen för
att göra grundinställningarna med
B/V/v/b och
.
Innan du utför steg 4
Se till att alla anslutningar sitter ordentligt
och anslut sedan nätkabeln.
Följ stegen nedan för att göra
grundinställningar och
nätverksinställningar för systemet.
Vilka inställningar som visas varierar
beroende på region.
1
2
3
4
Sätt i två R6-batterier (storlek AA)
(medföljer) genom att matcha 3
och # på batterierna med
märkena i batterifacket.
Slå på strömmen till TV:n.
Tryck på [/1.
Ställ om ingångsväljaren på TV:n
så att signalen från systemet visas
på TV-skärmen.
[Enkel initialinställning] där du kan
välja OSD-språk visas.
B/V/v/b
6
7
När du är klar med [Enkel
initialinställning] trycker du
på V/v för att välja [Enkla
nätverksinställningar] och
trycker sedan på
.
Skärmbilden [Enkla
nätverksinställningar] visas.
Följ anvisningarna på skärmen för
att göra nätverksinställningarna
med B/V/v/b och
.
Om systemet inte kan ansluta
till nätverket finns mer information
i "Nätverksanslutning" (sidan 57)
och "Anslutning till trådlöst nätverk"
(sidan 57).
Visa skärmbilden [Enkla
nätverksinställningar] igen
1 Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
2 Tryck på B/b för att välja
3 Tryck på V/v för att välja
[Enkla nätverksinställningar]
och tryck sedan på
.
20SE
[Inställn.].
Steg 6: Lyssna på
surroundljud
Tryck flera gånger på FUNCTION tills
önskad funktion visas i frontpanelens
teckenfönster.
När du trycker en gång på FUNCTION
visas aktuell funktion på frontpanelens
teckenfönster. För varje gång du trycker
på FUNCTION växlar funktionen i cykler
så här.
När du har genomfört de ovanstående
stegen och startat uppspelningen kan du
enkelt använda de förprogrammerade
ljudlägena som är skräddarsydda för olika
typer av ljudkällor. De ger ett kraftfullt ljud
med stor närvarokänsla, som i en
biosalong, i din hemmamiljö.
BD/DVD t USB t FM t
TV t BT t AUDIO
Funktion och uppspelningskälla
BD/DVD
Skiva eller nätverksenhet som ska spelas
upp i systemet
USB
USB-enhet som är ansluten till
(USB)-porten (sidan 10)
FM
FM-radio (sidan 35)
TV
Utrustning (TV etc.) som är ansluten till TVuttaget (DIGITAL IN OPTICAL) eller en TV
som är kompatibel med funktionen Audio
Return Channel som är ansluten till HDMI
(OUT)-uttaget på bakre panelen (sidan 16)
Välja ljudläge
Tryck flera gånger på SOUND MODE +/–
under uppspelningen tills önskat läge
visas i frontpanelens teckenfönster
eller på TV-skärmen.
Auto
Systemet väljer automatiskt [Movie] eller
[Music] för att framställa ljudeffekten
beroende på skivan eller ljudströmmen.
• 2-kanalskälla: 2-kanalsljudet matas
ut oförändrat.
• Flerkanalskälla: 7.1- eller
5.1-surroundljudet simuleras med
två fronthögtalare och en subwoofer.
Film
Systemet tillhandahåller optimerat ljud
för att titta på film.
BT
Musik
AUDIO
Systemet tillhandahåller optimerat ljud
för att lyssna på musik.
Utrustning som är ansluten till
AUDIO IN (L/R)-uttagen (sidan 17)
Digital Music Enhancer
[Digital Music]
Tips!
Systemet återger ett förbättrat ljud för
komprimerat ljud.
Ljudinnehåll från en Bluetooth-enhet
• Vissa funktioner kan du ändra via TV-skärmen
genom att trycka på FUNCTION, V/v och
.
• Du kan även trycka på BLUETOOTH på
fjärrkontrollen för att välja BT-funktionen.
Demo Sound
Systemet tillhandahåller klart och tydligt
ljud som passar för en demonstration.
21SE
Komma igång
Steg 5: Välja
uppspelningskälla
Komma igång
Så här väljer du ljudläge från
alternativmenyn
1 Tryck på OPTIONS och V/v för att välja
[Sound Mode] och sedan på
.
2 Tryck på V/v för att välja ljudläget och
tryck sedan på
.
Så här väljer du den
förprogrammerade equalizern
Tryck flera gånger på MUSIC EQ under
uppspelning.
Du kan välja ljud efter din smak.
Varje gång du trycker på knappen ändras
inställningen cykliskt som följer.
[Standard] t [Rock] t [Hiphop] t
[Electronica]
Du kan även välja musik-equalizer via
alternativmenyn i ljudläget [Music].
Obs!
Du kan endast välja ljudläge när [Ljudeffekt]
är inställd på [Sound Mode på] (sidan 46).
När [Ljudeffekt] är inställt på något annat
än [Sound Mode på] tillämpas inte
ljudlägesinställningen.
22SE
Välja läget Football
Tryck på FOOTBALL under
uppspelning.
[Football] visas på TV-skärmen.
Du kan uppleva närvarokänslan
i fotbollsstadion när du tittar på
en fotbollsmatchsändning.
Du stänger av fotbollsläget genom att
trycka igen på FOOTBALL för att välja
[Football Av]. Sound Mode ändras till
senast valda ljudläge.
Obs!
• Beroende på källan kanske fotbollsljudläget inte
fungerar bra.
• Fotbollsläget stängs av när du stänger av
systemet.
Tips!
Du kan även välja ljudläget Football via
alternativmenyn.
Uppspelning
Information om spelbara skivor finns
i "Spelbara skivor" (sidan 58).
1
2
Ställ om ingångsväljaren på TV:n
så att signalen från systemet visas
på TV-skärmen.
Tryck på Z och placera en skiva
i skivfacket.
Vissa BD-ROM-skivor med BD-Live Logo*
har bonusinnehåll och annan information
som kan laddas ned.
*
1
2
3
3
Tryck på Z för att stänga
skivfacket.
Uppspelningen startas.
Om uppspelningen inte startar
automatiskt väljer du
i kategorin
[Video],
[Musik] eller
[Foto] och trycker på
.
Anslut USB-enheten till (USB)porten (sidan 25).
För lokal lagring ska du använda ett
USB-minne på 1 GB eller mer.
Förbereda för BD-LIVE
(endast BD-LIVE).
• Anslut systemet till ett nätverk
(sidan 18).
• Ställ in [BD-Internetanslutning]
på [Tillåt.] (sidan 47).
Sätt i en BD-ROM-skiva med
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Användningsmetoden skiljer
sig åt beroende på skivan. Läs
i användarinstruktionerna
för skivan.
Tips!
Om du vill ta bort information i USB-minnet
väljer du [Radera BD-data] i
[Video]
och trycker på . All information som lagras
i mappen buda tas bort.
23SE
Uppspelning
Spela en skiva
Uppleva BONUSVIEW/
BD-LIVE
Visa Blu-ray 3D
Du kan se på Blu-ray 3D-skivor med
3D-logotypen*.
*
1
2
Förbered för uppspelning
av Blu-ray 3D-skivan.
• Anslut systemet till din
3D-kompatibla TV med en HDMIhöghastighetskabel (sidan 16).
• Ställ in [3D-utmatningsinst.] och
[TV-skärmsinställning för 3D]
i [Bildinställningar] (sidan 44).
Visa
uppspelningsinformationen
Du kan kontrollera
uppspelningsinformationen genom
att trycka på DISPLAY.
Vilken information som visas beror på
skivans typ och systemets status.
Exempel: När du spelar en BD-ROM-skiva
Sätt i en Blu-ray 3D-skiva.
Användningsmetoden skiljer
sig åt beroende på skivan. Se
användarinstruktionerna
som medföljde skivan.
Tips!
Läs användarinstruktionerna till
den 3D-kompatibla TV:n.
A Upplösning för utmatning/
videofrekvens
B Titelnummer eller titelnamn
C Aktuell ljudinställning
D Tillgängliga funktioner (
ljud,
undertext)
vinkel,
E Uppspelningsinformation
Visar uppspelningsläge, statusfält för
uppspelning, skivtyp, videocodec,
bithastighet, repeteringstyp, statusfält
för uppspelning, uppspelningstid, total
uppspelningstid
F Kapitelnummer
G Aktuell vald vinkel
24SE
Spela från en USB-enhet
1
2
Anslut USB-enheten till
(USB)-porten.
Se USB-enhetens bruksanvisning
innan du ansluter den.
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
3
Tryck på B/b för att välja
[Video],
[Musik] eller
[Foto].
4
Tryck på V/v för att välja
[USB-enhet] och tryck
sedan på
.
Obs!
Koppla inte bort USB-enheten när den
används. Stäng av systemet innan du
ansluter eller avlägsnar USB-enheten,
så undviker du att data på USB-enheten
skadas.
Om den trådlösa Bluetoothtekniken
Den trådlösa Bluetooth-tekniken är en
trådlös teknik för korta avstånd för trådlös
datakommunikation mellan digitala
enheter. Den trådlösa Bluetooth-tekniken
fungerar inom ungefär 10 meters räckvidd.
Du behöver inga kablar för att ansluta,
till skillnad från en USB-anslutning, och
du behöver inte placera enheterna riktade
mot varandra, som du gör vid trådlös
infraröd teknik.
Den trådlösa Bluetooth-tekniken är en
global standard som stöds av tusentals
företag. Dessa företag tillverkar produkter
som uppfyller denna globala standard.
Bluetooth-version och -profiler
som stöds
En profil är en standarduppsättning
av funktioner för olika Bluetoothproduktfunktioner. Detta system har
stöd för följande Bluetooth-version
och -profiler.
Bluetooth-version som stöds:
Bluetooth-specifikation version 3.0
Bluetooth-profiler som stöds:
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control
Profile)
25SE
Uppspelning
Du kan spela upp video-, musik- och
fotofiler på en ansluten USB-enhet.
Spelbara filtyper beskrivs i "Spelbara
filtyper" (sidan 59).
Lyssna på musik från
en Bluetooth-enhet
Obs!
• För att du ska kunna använda Bluetoothfunktionen måste den Bluetooth-enhet som
ska anslutas ha stöd för samma profil som detta
system. Även om enheten har stöd för samma
profil kan funktionerna skilja sig åt beroende
på specifikationerna för Bluetooth-enheten.
• Ljuduppspelningen på systemet kan ske med
fördröjning från den på Bluetooth-enheten.
Detta beror på egenskaper hos den trådlösa
Bluetooth-tekniken.
Para detta system med
en Bluetooth-enhet
5
Obs!
Du kan hoppara upp till 9 Bluetoothenheter. Om du hopparar en tionde
Bluetooth-enhet skriver den nya enheten
över den enhet som anslöts först.
6
7
Hopparning är en åtgärd där Bluetoothenheter registrerar varandra i förväg.
När en hopparningsåtgärd har genomförts
behöver den inte genomföras igen.
1
2
3
4
Starta uppspelningen på
Bluetooth-enheten.
Justera volymen.
Justera volymen på Bluetooth-enheten
först. Om volymnivån fortfarande
är för låg justerar du volymnivån
på systemenheten.
Avbryta hopparningen
Placera Bluetooth-enheten inom
en meter från enheten.
Tryck på BLUETOOTH.
Du kan även välja [Bluetooth
AUDIO] som
[Ingång]
i startmenyn.
Ställ in Bluetooth-enheten
i hopparningsläge.
Du hittar information om hur
du ställer in Bluetooth-enheten
i hopparningsläge i bruksanvisningen
som medföljde enheten.
Välj BLU-RAY HOME THEATRE
SYSTEM på Bluetooth-enhetens
display.
Utför detta steg inom fem minuter,
annars avbryts hopparningen.
Obs!
Om det krävs ett lösenord på Bluetoothenheten skriver du in "0000". Lösenord
kan även kallas "passcode", "PIN code", "PIN
number" eller "Password".
26SE
När hopparningen är slutförd
ansluts enheten automatiskt
till systemet.
Enhetsnamnet visas på TV-skärmen.
Tryck på HOME eller FUNCTION.
Ansluta till en Bluetoothenhet från detta system
Du kan ansluta till en Bluetooth-enhet
från systemenheten.
Kontrollera följande innan du spelar
upp musik:
– Bluetooth-funktionen på Bluetoothenheten är på.
– Hopparning har genomförts (sidan 26).
1
Tryck på BLUETOOTH.
Obs!
Om du vill ansluta till den senast anslutna
Bluetooth-enheten trycker du på N.
Gå sedan vidare till steg 5.
2
Tryck på OPTIONS.
Tryck flera gånger på V/v för att
välja [Enhetslista] och tryck sedan
på
.
En lista över hopparade Bluetoothenheter visas.
4
Tryck flera gånger på V/v för att
välja den enhet du vill ansluta till
och tryck sedan på
.
5
Tryck på N för att starta
uppspelningen.
När du håller en NFC-kompatibel
smarttelefon nära
på enheten genomför
systemenheten och smarttelefonen
hopparning och Bluetooth-anslutning
automatiskt.
Justera volymen.
Justera volymen på Bluetooth-enheten
först. Om volymnivån fortfarande
är för låg justerar du volymnivån
på systemenheten.
Kompatibla smarttelefoner
Smarttelefoner med inbyggd
NFC-funktion (operativsystem:
Android 2.3.3 – 4.0.x, dock inte
Android 3.x)
6
Obs!
När systemenheten Bluetooth-enheten är
anslutna till varandra kan du styra uppspelningen
genom att trycka på N, X, x, m/M och
./>.
Koppla bort Bluetooth-enheten
Tryck på HOME, FUNCTION eller
RETURN.
Ta bort en hopparad Bluetoothenhet från enhetslistan
1 Följ stegen 1 till 3 ovan.
2 Tryck flera gånger på V/v för att välja
den enhet du vill ansluta till och tryck
sedan på OPTIONS.
3 Tryck på V/v upprepade gånger för att
välja [Ta bort]. Tryck sedan på
.
4 Följ anvisningarna på skärmen för att ta
bort enheten med B/V/v/b och
.
Obs!
Ansluta till en smarttelefon
via funktionen One-touchuppspelning (NFC)
Vad är NFC?
NFC (Near Field Communication) är en
trådlös teknik för korta avstånd för trådlös
kommunikation mellan olika enheter, som
mobiltelefoner och IC-brickor. Tack vare
NFC-funktionen kan datakommunikation
enkelt ske genom att enheten hålls nära
på NFC-kompatibla enheter.
1
Hämta och installera appen NFC
Easy Connect.
NFC Easy Connect är en kostnadsfri
app för smarttelefoner med Android,
och den kan hämtas på Google Play.
Sök efter appen med sökordet NFC
Easy Connect på webbplatsen eller
öppna hämtningssidan direkt genom
att skanna den tvådimensionella
koden nedan.
Observera att NFC Easy Connect
är utan kostnad, men att
datakommunikationsavgifter för
hämtning debiteras separat.
När systemet är ansluten till en Bluetooth-enhet
kan det inte upptäckas av och ingen anslutning
kan skapas från en annan Bluetooth-enhet.
27SE
Uppspelning
3
Tvådimensionell kod * för
direkt åtkomst
* Använd en app som skannar
tvådimensionell kod.
Obs!
• Systemet kan bara identifiera och ansluta till
en NFC-kompatibel enhet åt gången.
• Beroende på din smarttelefon kan du behöva
aktivera NFC-funktionen på smarttelefonen
i förväg. Mer information finns
i smarttelefonens användarinstruktioner.
Tips!
Obs!
Appen är kanske inte tillgänglig i vissa
länder/regioner.
2
3
Starta appen NFC Easy Connect
på smarttelefonen.
Kontrollera att appens skärmbild visas.
Håll smarttelefonen nära
på
enheten tills smarttelefonen
vibrerar.
Om hopparning och Bluetooth-anslutning
misslyckas gör du följande.
– Starta om appen NFC Easy Connect och
för smarttelefonen långsamt över
.
– Om du använder ett kommersiellt fodral
på smarttelefonen tar du bort det.
Lyssna på musik
Starta uppspelning av en ljudkälla
på smarttelefonen. Mer information
om uppspelningsfunktioner finns
i smarttelefonens bruksanvisning.
Tips!
Om volymnivån är låg justerar du volymen på
smarttelefonen först. Om volymnivån fortfarande
är för låg justerar du volymen på systemenheten.
Stoppa uppspelningen
Vibrationssignalen visar att
smarttelefonen har identifierats
av enheten.
När smarttelefonen har identifierats
av enheten följer du anvisningarna
som visas på smarttelefonens display
och slutför processen för Bluetoothanslutning.
När Bluetooth-anslutningen är
etablerad slutar den blå LEDindikatorn på frontpanelen att blinka.
Uppspelningstiden visas
i frontpanelens teckenfönster.
28SE
Uppspelningen stoppas när du gör något
av följande:
– Håller smarttelefonen nära
på
enheten igen.
– Stoppar musikspelaren på
smarttelefonen.
– Stänger av enheten eller smarttelefonen.
– Byter funktion.
– Inaktiverar Bluetooth-funktionen på
smarttelefonen.
Spela via ett nätverk
Kontrollpanelen visas när en videofil börjar
spelas upp. Vilka alternativ som visas kan
skilja sig åt beroende på Internetleverantör.
För att visa igen trycker du på DISPLAY.
Sony Entertainment Network fungerar
som en portal som levererar valt
Internetinnehåll samt ett urval av
underhållning på begäran direkt till dig.
Tips!
• Visst Internetinnehåll måste registreras via
en dator innan det kan spelas upp. Du hittar
mer information på följande webbplats:
http://support.sony-europe.com/
• Visst Internetinnehåll kanske inte är tillgängligt
i vissa länder/regioner.
1
2
3
A Kontrollskärm
Tryck på B/V/v/b eller
uppspelningsfunktioner.
B Statusfält för uppspelning
Statusfält, markör som indikerar
aktuell position, uppspelningstid,
videofilens varaktighet.
Förbered för Sony Entertainment
Network.
Anslut systemet till ett nätverk
(sidan 18).
C Nätverksstatusindikator
Visar signalstyrkan för en
trådlös anslutning.
Visar en trådbunden anslutning.
Tryck på SEN.
D Nätverkets överföringshastighet
Tryck på B/V/v/b för att välja
Internetinnehåll och ett urval
av underhållning på begäran
och tryck sedan på
.
E Namnet på nästa videofil
F Den videofil som är vald för tillfället
29SE
Uppspelning
Använda Sony
Entertainment Network
(SEN)
Kontrollpanel för
videoströmning
Spela upp filer i ett
hemmanätverk (DLNA)
Du kan spela upp video-, musik- eller
fotofiler på annan DLNA-certifierad
utrustning genom att ansluta den till
ditt hemmanätverk.
Den här enheten kan användas som
spelare och renderare.
• Server: Lagrar och delar digitalt
medieinnehåll
• Spelare: Hittar och spelar upp digitalt
medieinnehåll från den digitala
medieservern (DMS)
• Renderare: Tar emot och spelar upp filer
från servern och kan styras av annan
utrustning (styrenhet)
• Styrenhet: Styr renderarutrustningen
Server
Så här spelar du upp filer som
lagras på en DLNA-server via
systemet (DLNA-spelare)
Välj DLNA-serverikonen från
[Video],
[Musik] eller
[Foto]
på startmenyn och välj sedan den fil du
vill spela upp.
Server
Spelare
(det här systemet)
Så här spelar du upp fjärrfiler
genom att manövrera systemet
(renderaren) via en DLNAstyrenhet
Du kan manövrera systemet med en
DLNA-certifierad styrenhet (till exempel
en mobiltelefon) när du spelar upp filer
som är lagrade på en DLNA-server.
Server
Spelare
(det här systemet)
Renderare
(det här systemet)
Spelare
Förbered användning av
DLNA-funktionen.
• Anslut systemet till ett nätverk (sidan 18).
• Förbered övrig DLNA-certifierad
utrustning. Mer information finns
i användarinstruktionerna till
utrustningen.
Styrenhet
Mer information om hur detta fungerar
finns i DLNA-styrenhetens
bruksanvisning.
Obs!
Använd inte systemet med den medföljande
fjärrkontrollen samtidigt som du använder
en DLNA-styrenhet.
Tips!
Systemet är kompatibelt med funktionen
Spela till i Windows Media® Player 12 som
följer med Windows 7.
30SE
Spela samma musik i olika
rum (PARTY STREAMING)
Det finns två typer av PARTY
STREAMING-kompatibel utrustning.
• PARTY-värd: Spelar och skickar musik.
• PARTY-gäst: Spelar upp musik som
tagits emot från PARTY-värden.
Den här enheten kan användas som
PARTY-värd eller PARTY-gäst.
PARTY-värd
(det här systemet)
Välj ett spår i
[Musik], en radiokanal
i
[Radio],
[AUDIO] eller
[Bluetooth AUDIO] i
[Ingång]
och tryck på OPTIONS. Välj sedan
[Starta PARTY] för att starta.
Avsluta genom att trycka på OPTIONS
och sedan välja [Avsluta PARTY].
Obs!
Om innehåll som inte är kompatibelt med
funktionen PARTY STREAMING spelas upp
stänger systemet PARTY automatiskt.
Så här använder du systemet som
PARTY-gäst
Välj
[PARTY] i
[Musik] och välj
sedan enhetsikonen för PARTY-värd.
Lämna PARTY genom att trycka
på OPTIONS och sedan välja
[Lämna PARTY].
Stäng PARTY genom att trycka
på OPTIONS och sedan välja
[Avsluta PARTY].
Obs!
PARTY-gäst
PARTY-gäst
Förbered för PARTY STREAMING.
• Anslut systemet till ett nätverk (sidan 18).
• Anslut utrustning som är kompatibel
med funktionen PARTY STREAMING.
Försäljning och tillgång till produkter som
är kompatibla med funktionen PARTY
STREAMING skiljer sig åt beroende på område.
Söka efter video- eller
musikinformation
Du kan hämta innehållsinformation med
hjälp av Gracenote-teknik och söka efter
relaterad information.
1
2
Anslut systemet till ett nätverk
(sidan 18).
Sätt in en skiva med innehåll som
du vill söka efter.
Du kan göra en videosökning från
en BD-ROM eller DVD-ROM och
en musiksökning från en CD-DA
(musik-CD).
31SE
Uppspelning
Du kan samtidigt spela samma musik i all
din Sony-utrustning som är kompatibel
med funktionen PARTY STREAMING
och ansluten till ditt hemmanätverk.
Innehåll i
[Musik] samt funktionerna
FM, BT och AUDIO kan användas
tillsammans med funktionen PARTY
STREAMING.
Så här använder du systemet som
PARTY-värd
3
Tryck på B/b för att välja
[Video] eller
[Musik].
4
Tryck på V/v för att välja
[Videosökning] eller
[Musiksökning].
Innehållsinformation (som titel,
medverkande, spår eller artist),
[Uppspelningshistorik] och
[Sökhistorik] visas.
• [Uppspelningshistorik]
Visar en lista med tidigare spelade
BD-ROM/DVD-ROM/CD-DAtitlar (musik-CD). Välj en titel för
att hämta innehållsinformation.
• [Sökhistorik]
Visar en lista över tidigare sökningar
som har gjorts via funktionen
[Videosökning] eller [Musiksökning].
Så här söker du efter ytterligare
relaterad information
Välj ett objekt i listorna och välj sedan
önskad söktjänst.
Tillgängliga alternativ
Olika inställnings- och
uppspelningsfunktioner finns tillgängliga
via knappen OPTIONS. Vilka alternativ
som är tillgängliga skiljer sig åt beroende
på situationen.
Vanliga alternativ
[Sound Mode]
Ändrar ljudlägesinställningen (sidan 21).
[Football]
Slår på eller stänger av fotbollsläget (sidan 22).
[Upprepningsinst]
Ställer in inställning för upprepad
uppspelning (repetering).
[3D-meny]
[Simulerad 3D]: Justerar den simulerade
3D-effekten.
[3D-djupjustering]: Justerar djupet för
3D-bilder.
[2D-uppspelning]: Ställer in uppspelningen
på 2D-bild.
[Spela/Stopp]
Startar eller stoppar uppspelningen.
Använda TV SideView
[Spela från början]
Spelar upp alternativet från början.
TV SideView är en kostnadsfri mobilapp
för en fjärrenhet (smarttelefon osv.).
När du använder TV SideView med
detta system kan du enkelt använda
systemet via fjärrenheten.
Du kan starta en tjänst eller app direkt från
fjärrenheten och visa skivinformation
under uppspelning av skivan. TV SideView
kan även användas som fjärrkontroll och
tangentbord.
Innan du använder TV SideView-enheten
med detta system för första gången måste
du registrera TV SideView-enheten.
Följ anvisningarna på skärmen på TV
SideView-enheten för att registerara den.
Obs!
Registreringen kan endast göras när startmenyn
visas på TV-skärmen.
32SE
[Starta PARTY]
Startar ett party med vald källa.
Det här alternativet kanske inte visas
beroende på källan.
[Lämna PARTY]
Lämnar ett party i vilket systemet deltar.
Funktionen PARTY STREAMING fortsätter
bland annan deltagande utrustning.
[Avsluta PARTY]
För PARTY-värd: Avslutar ett party.
För PARTY-gäst: Avslutar ett party som
systemet deltar i. Funktionen PARTY
STREAMING avslutas för all annan
utrustning som deltar.
[Byt kategori]
Bläddrar mellan kategorierna
[Video],
[Musik] och
[Foto] vid funktionen
BD/DVD (endast för skiva) eller USB.
Detta alternativ är endast tillgängligt när
displaylistan för kategorin är tillgänglig.
Endast [Video]
Endast [Musik]
[Lägg till bakgr.musik]
Justerar tidsfördröjningen mellan bild och
ljud (sidan 34).
Registrerar musikfiler på USB-minnet
som bakgrundsmusik till bildspel.
[3D-utmatningsinst.]
[Musiksökning]
Ställer in om 3D-video ska matas ut
automatiskt eller inte.
Visar information på ljud-CD
(CD-DA) utifrån Gracenote-teknik.
Uppspelning
[A/V-SYNK]
[Videoinställningar]
• [Bildkvalitetsläge]: Väljer bildinställningar
för miljöer med olika belysningar.
• [Blockbrusreducering]: Minskar
mosaikliknande blockbrus i bilden.
• [Myggbrusreducering]: Minskar mindre
brus runt bildens kanter (myggbrus).
Endast [Foto]
[Bildspel]
Startar ett bildspel.
[Bildspelshastighet]
[Paus]
Ändrar bildspelshastigheten.
Pausar uppspelningen.
[Bildspelseffekt]
[Toppmeny]
Ställer in effekten när du visar ett bildspel.
Visar toppmenyn på BD- och DVD-skivor.
[Bakgrundsmusik]
[Meny/Popup-meny]
Visar popup-menyn på BD-ROM-skivor och
menyn på DVD-skivor.
[Titelsökning]
Söker efter en titel på BD-ROM-/
DVD VIDEO-skivor och startar
uppspelningen från början.
[Kapitelsökning]
Söker efter ett kapitel och startar
uppspelningen från början.
[Ljud]
Väljer ljudformatet/spåret.
[Textning]
Väljer textspråket när flerspråkiga texter
finns inspelade på
BD-ROM-/DVD VIDEO-skivor.
• [Av]: Stänger av funktionen.
• [Min musik från USB]: Ställer in
de musikfiler som registrerats under
[Lägg till bakgr.musik].
• [Spela från musik-CD]: Ställer in spåren
på CD-DA (musik-CD-skivor).
[Byt skärm]
Växlar mellan [Rutmönstervisning] och
[Listvisning].
[Vrid åt vänster]
Roterar fotot moturs 90 grader.
[Vrid åt höger]
Roterar fotot medurs 90 grader.
[Öppna bild]
Visar den valda bilden.
[Vinkel]
Byter visningsvinkel om flera vinklar
har spelats in på en BD-ROM-/
DVD VIDEO-skiva.
[Brusreduc. för IP-innehåll]
Justerar videokvaliteten för Internetinnehåll.
[Videosökning]
Visar information på BD-ROM/
DVD-ROM utifrån Gracenote-teknik.
33SE
Justera fördröjningen
mellan bild och ljud
Ljudjusteringar
(A/V-SYNK)
Om ljudet inte överensstämmer med
bilderna på TV-skärmen kan du justera
fördröjningen mellan bild och ljud separat
för varje funktion.
Inställningsmetoden skiljer sig beroende
på funktion.
Om någon annan funktion
än BT eller TV är vald
1
2
3
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas på TV-skärmen.
Tryck på V/v för att välja
[A/V-SYNK] och tryck sedan på
Tryck på B/b för att justera
fördröjningen och tryck
sedan på
.
Det går att justera mellan 0 och
300 millisekunder i steg om
25 millisekunder.
När funktionen TV är vald
1
2
3
4
34SE
Tryck på OPTIONS.
I frontpanelens teckenfönster
visas AV.SYNC.
Tryck på
eller b.
Tryck på V/v för att justera
fördröjningen och tryck
sedan på
.
Det går att justera mellan 0 och
300 millisekunder i steg om
25 millisekunder.
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn i frontpanelens
teckenfönster stängs.
.
Välja ljudformat, ljudspår
på flera språk eller kanal
När du spelar upp en BD/DVD VIDEOskiva som spelats in med flera ljudformat
(PCM, Dolby Digital, MPEG-ljud eller
DTS) eller flera språk kan du byta
ljudformatet eller språket.
Med en CD-skiva kan du välja ljudet från
den högra eller vänstra kanalen och lyssna
på ljudet från den valda kanalen genom
både höger och vänster högtalare.
Tryck flera gånger på AUDIO under
uppspelningen för att välja önskad
ljudsignal.
Ljudinformationen visas på TV-skärmen.
x BD/DVD VIDEO
Det är BD/DVD VIDEO-skivan som
avgör vilka språk du kan välja mellan.
När 4 siffror visas motsvarar de en
språkkod. Se "Lista över språkkoder"
(sidan 63). Om samma språk visas två eller
flera gånger har BD/DVD VIDEO-skivan
spelats in med flera ljudformat.
x DVD-VR
De typer av ljudspår som har spelats
in på en skiva visas.
Exempel:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Ljud1)]
• [ Stereo (Ljud2)]
• [ Huvud]
• [ Under]
• [ Huvud/under]
Obs!
x CD
• [ Stereo]: Standardstereoljudet.
• [ 1/V]: Ljudet från den vänstra kanalen
(mono).
• [ 2/H]: Ljudet från den högra kanalen
(mono).
• [ V+H]: Ljudet från både vänster och
höger kanal från varje enskild högtalare.
Radiomottagare
Lyssna på radio
1
2
(DUAL MONO)
Obs!
För att kunna ta emot en Dolby Digital-signal
måste du ansluta en TV eller annan utrustning
till TV-uttaget (DIGITAL IN OPTICAL) med
en optisk digital kabel (sidorna 16, 17).
Om din TV:s HDMI IN-uttag är kompatibelt
med funktionen Audio Return Channel
(sidorna 16, 47) kan du ta emot en
Dolby Digital-signal via en HDMI-kabel.
Tryck flera gånger på AUDIO tills
önskad signal visas i frontpanelens
teckenfönster.
• MAIN: Ljudet för huvudspråket används.
• SUB: Ljudet för underspråket används.
• MN/SUB: Blandat ljud från både
huvud- och underspråket används.
Välj radiokanal.
Automatisk inställning
Håll ned TUNING +/– tills den
automatiska avsökningen börjar.
[Automatisk inställning] visas på
TV-skärmen. Avsökningen avbryts
när systemet hittar en station.
Avbryt den automatiska inställningen
genom att trycka på valfri knapp.
Lyssna på
multiplexsändningsljud
Du kan lyssna på multiplexsändningsljud
när systemet tar emot eller spelar en
Dolby Digital-multiplexsändningssignal.
Tryck på FUNCTION flera gånger
tills FM visas i frontpanelens
teckenfönster.
Manuell inställning
Tryck flera gånger på TUNING +/–.
3
Tryck på 2 +/– flera gånger för att
justera volymen.
Om ett FM-program innehåller
mycket brus
Om ett FM-program innehåller mycket
brus kan du välja monomottagning.
Du får inget stereoljud, men mottagningen
blir bättre.
1
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas på TV-skärmen.
2
Tryck på V/v för att välja [FM-läge]
och tryck sedan på
.
3
Tryck på V/v för att välja [Mono]
och tryck sedan på
.
• [Stereo]: Stereomottagning.
• [Mono]: Monomottagning.
35SE
Ljudjustering/Radiomottagare
[ Stereo (Ljud1)] och [ Stereo (Ljud2)]
visas inte när bara en ljudström har spelats
in på skivan.
Tips!
Du kan ställa in [FM-läge] för varje förinställd
station separat.
Välja en förinställd station
1
Stänga av radion
Tryck på "/1.
Förinställa radiokanaler
Du kan ställa in upp till 20 stationer.
Innan du ställer in stationerna bör du
skruva ner volymen till lägsta nivån.
1
2
3
Tryck på FUNCTION flera gånger
tills FM visas i frontpanelens
teckenfönster.
Håll ned TUNING +/– tills den
automatiska avsökningen börjar.
Avsökningen avbryts när systemet
hittar en station.
Tryck på OPTIONS.
Alternativmenyn visas på TV-skärmen.
4
Tryck på V/v för att välja
[Förinställningsminne] och tryck
sedan på
.
5
Tryck på V/v för att välja
förinställningsnummer och tryck
sedan på
.
6
Upprepa steg 2 till 5 för att lagra
andra stationer.
Ändra ett förinställt nummer
Välj önskat förinställningsnummer genom
att trycka på PRESET +/– och utför sedan
proceduren från steg 3.
36SE
2
Tryck på FUNCTION flera gånger
tills FM visas i frontpanelens
teckenfönster.
Den senast mottagna stationen tas in.
Tryck på PRESET +/– flera gånger
för att välja den förinställda
stationen.
Förinställningsnumret och frekvensen
visas på TV-skärmen och
i frontpanelens teckenfönster.
Varje gång du trycker på knappen
tas en ny förinställd station in.
Tips!
• Du kan direkt välja ett förinställt
stationsnummer genom att trycka
på sifferknapparna.
• Varje gång du trycker på DISPLAY ändras
det som visas i frontpanelens teckenfönster
enligt följande:
Frekvens y Förinställningsnummer
Ta emot RDS
(Radio Data System)
RDS (Radio Data System) är en
sändningstjänst som gör det möjligt för
radiokanaler att sända tilläggsinformation
vid sidan av den vanliga programsignalen.
Det här systemet har praktiska RDSfunktioner, t.ex. visning av stationens namn.
Stationsnamnet visas på TV-skärmen.
Obs!
• RDS fungerar kanske inte på rätt sätt om den
station som du har ställt in inte sänder RDSsignalen på rätt sätt eller om signalstyrkan
är för svag.
• Alla FM-stationer tillhandahåller inte RDStjänsten eller samma typ av tjänster. Om du inte
är bekant med RDS-systemet kan du fråga de
lokala radiostationerna om mer information
om RDS-tjänsterna i ditt område.
Använda Kontroll för
HDMI-funktionen för
BRAVIA Sync
Den här funktionen är tillgänglig
på TV:apparater med funktionen
BRAVIA Sync.
Genom att ansluta Sony-utrustning som
är kompatibel med funktionen Kontroll
för HDMI, via en HDMI-kabel, förenklas
användningen.
Obs!
Om du vill använda funktionen BRAVIA Sync
ska du starta systemet och all ansluten utrustning
när du har slutfört HDMI-anslutningen.
Kontroll för HDMI – Enkel
inställning
Du kan ställa in systemfunktionen
[Kontroll för HDMI] automatiskt
genom att aktivera motsvarande
inställning på TV:n.
Information om funktionen Kontroll
för HDMI finns i "[HDMI-inställningar]"
(sidan 47).
Systemavstängning
Du kan stänga av systemet samtidigt
med TV:n.
Obs!
Systemet stängs inte av automatiskt om du spelar
musik eller om funktionen FM är vald.
37SE
Övriga funktioner
Välj en station från FM-bandet.
Övriga funktioner
Uppspelning med en
knapptryckning
När du trycker på N på fjärrkontrollen
sätts systemet och TV:n på. TV-funktionen
växlar till den HDMI-ingång som systemet
är anslutet till.
Systemets ljudstyrning
Du kan lyssna på ljud från TV:n eller annan
utrustning med en enkel åtgärd.
Du kan använda systemets ljudkontroll
enligt följande:
• När systemet slås på kan ljudet från TV:n
eller annan utrustning matas ut från
systemets högtalare.
• När ljudet från TV:n eller annan
utrustning matas ut via systemets
högtalare kan du ändra vilket ljud som
matas ut från TV:ns högtalare genom
att trycka på SPEAKERS TVyAUDIO.
• När ljudet från TV:n eller annan
utrustning matas ut via systemets
högtalare kan du justera volymen och
stänga av ljudet för systemet via TV:n.
Ställa in högtalarna
[Högtalarinställningar]
För att få bästa möjliga surroundljud ska
du ställa in högtalarnas avstånd från din
lyssningsposition. Använd sedan testtonen
för att justera högtalarnas balans.
1
2
Tryck på B/b för att välja
[Inställn.].
3
Tryck på V/v för att välja
[Ljudinställningar] och tryck
sedan på
.
4
Tryck på V/v för att välja
[Högtalarinställningar] och tryck
sedan på
.
Skärmbilden [Högtalarinställningar]
visas.
5
Tryck på V/v för att välja ett
alternativ och tryck sedan på
Audio Return Channel
Du kan lyssna på ljudet från TV:n via
systemet genom att bara använda en
HDMI-kabel. Mer information om
inställningen finns i "[Audio Return
Channel]" (sidan 48).
Språket följer med
När du ändrar språket för
TV:ns skärmtext ändras även systemets
språk för skärmtext efter att systemet har
stängts av och slagits på.
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
6
Tryck på V/v för att justera
parametern.
7
Tryck på B/b and
för att
bekräfta inställningen.
Kontrollera följande inställningar.
x [Avstånd]
Tänk på att ställa in parametrarna för
avståndet från lyssnarpositionen till
högtalarna.
Du kan ställa in parametrarna från 0,0 till
7,0 meter.
[Främre vänster/höger] 3,0 m: Ställ in
avståndet för fronthögtalarna.
[Subwoofer] 3,0 m: Avståndet till
subwoofern.
38SE
.
x [Nivå]
Du kan justera högtalarnas ljudnivå. Du kan
ställa in parametrarna från –6,0 till +6,0 dB.
Kontrollera att du har ställt in [Testton] på
[På] för att göra justeringen lättare.
[Främre vänster/höger] 0,0 dB: Ställ in
nivån för fronthögtalarna.
[Subwoofer] 0,0 dB: Ställ in subwoofernivån.
[Av]: Testtonen sänds inte ut från
högtalarna.
[På]: Testtonen sänds ut från varje
högtalare i tur och ordning medan nivån
justeras. När du väljer något av alternativen
för [Högtalarinställningar] hörs testtonen
från varje högtalare i tur och ordning.
Justera ljudnivån enligt följande.
1 Ställ in [Testton] på [På].
2 Tryck på V/v för att välja [Nivå] och
tryck sedan på
.
3 Tryck på V/v för att välja önskad
högtalartyp och tryck sedan på
4 Tryck på B/b för att välja vänster
eller höger högtalare och tryck
sedan på V/v för att justera nivån.
5 Tryck på
.
.
Tips!
Tryck på 2 +/– för att justera alla högtalares
volym samtidigt.
Använda
insomningstimern
Du kan ställa in systemet att stängas av
vid en förinställd tid så att du kan somna
medan du lyssnar på musik. Tiden kan
ställas in i intervall om 10 minuter.
Tryck på SLEEP.
Varje gång du trycker på SLEEP ändras
minutvisningen (den återstående tiden)
i frontpanelens teckenfönster med
10 minuter.
När du ställer in insomningstimern visas
den återstående tiden var femte minut.
När den återstående tiden är mindre än
två minuter blinkar SLEEP i frontpanelens
teckenfönster.
Så här kontrollerar du den
återstående tiden
Tryck en gång på SLEEP.
6 Upprepa steg 3 till 5.
Så här ändrar du den
återstående tiden
7 Tryck på RETURN.
Tryck på SLEEP flera gånger.
Systemet återgår till föregående
skärmbild.
8 Tryck på V/v för att välja [Testton]
och tryck sedan på
.
9 Tryck på V/v för att välja [Av] och
tryck sedan på
.
39SE
Övriga funktioner
x [Testton]
Högtalarna spelar upp en testton för
justering av [Nivå].
Obs!
Testtonssignalerna matas inte ut från
HDMI (OUT)-uttaget.
Inaktivera knapparna
på enheten
(Barnlås)
Du kan inaktivera knapparna på enheten
(förutom "/1) för att förhindra att de
används av misstag, till exempel av barn.
Håll ned x på enheten i mer än
fem sekunder.
LOCKED visas i frontpanelens
teckenfönster.
Barnlåsfunktionen aktiveras och
knapparna på enheten är låsta. (Du kan
använda systemet med fjärrkontrollen.)
Om du vill avbryta håller du ned x i mer
än 5 sekunder, tills UNLOCK visas
i frontpanelens teckenfönster.
Obs!
Om du trycker på enhetens knappar medan
barnlåsfunktionen är aktiverad blinkar
LOCKED i frontpanelens teckenfönster.
Styra TV:n med den
medföljande
fjärrkontrollen
Genom att justera fjärrsignalen kan
du styra en TV med den medföljande
fjärrkontrollen.
Obs!
Koden kan ändras eller återställas till
standardinställningen (SONY) när du byter
batterier i fjärrkontrollen. Ställ in rätt
kodnummer igen.
40SE
Förbereda fjärrkontrollen
för att styra TV:n
Tryck och håll in TV "/1 medan du
anger TV:ns tillverkarkod (se tabellen)
med sifferknapparna. Släpp sedan upp
TV "/1.
Tillverkare
Kod
SONY
01 (standard)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Om inställningen inte lyckas ändras
inte den registrerade koden. Mata in
koden igen.
Om det finns flera koder i listan kan du
försöka ange dem en och en tills du hittar
den som passar din TV.
Spara energi i viloläge
Kontrollera att du har gjort följande
inställningar:
– [Kontroll för HDMI] i [HDMIinställningar] är inställt på [Av]
(sidan 47).
– [Snabbstartläge] är inställt på [Av]
(sidan 48).
– [Fjärrstart] i [Nätverksinställningar]
är inställt på [Av] (sidan 49).
Visa webbplatser
1
2
Förbered för Internetanvändning.
Anslut systemet till ett nätverk
(sidan 18).
Skärmbilden Internetläsare
Du kan kontrollera webbplatsinformation
genom att trycka på DISPLAY.
Vilken information som visas skiljer sig åt
beroende på webbplats och sidstatus.
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
Tryck på B/b för att välja
[Nätverk].
4
Tryck på V/v för att välja
[Internetläsare] och tryck
sedan på
.
Skärmbilden [Internetläsare] visas.
Obs!
Vissa webbplatser kanske inte fungerar eller
visas på rätt sätt.
Ange en webbadress
Välj [URL-inmatning] på alternativmenyn.
Ange webbadressen med hjälp av
tangentbordet och välj sedan [Enter].
Ange startsida
När den sida som du vill ange visas väljer
du [Gör till startsida] på alternativmenyn.
Återgå till föregående sida
Välj [Föregående sida] på alternativmenyn.
Om den föregående sidan inte visas när
du väljer [Föregående sida] väljer du
[Fönsterlista] på alternativmenyn och
väljer den sida du vill återgå till i listan.
Så här avslutar du Internetläsaren
Tryck på HOME.
A Sidtitel
B Sidadress
C Markör
Flytta den genom att trycka på
B/V/v/b. Placera markören på den
länk som du vill visa och tryck på .
Den länkade webbplatsen visas.
D SSL-ikon
Visas när den länkade webbadressen
är säker.
E Indikator för signalstyrka
Visas när systemet är anslutet
till ett trådlöst nätverk.
F Förloppsindikator/inläsningsikon
Visas när sidan läses in och när filer
hämtas eller överförs.
G Textinmatningsfält
Tryck på
och välj sedan [Inmatn.]
på alternativmenyn för att öppna
tangentbordet.
H Rullningslist
Tryck på B/V/v/b för att flytta sidan
åt vänster, uppåt, nedåt eller åt höger.
41SE
Övriga funktioner
3
Tillgängliga alternativ
Olika inställningar och funktioner finns
tillgängliga via knappen OPTIONS.
Vilka alternativ som är tillgängliga skiljer
sig åt beroende på situationen.
[Webbläsarinställn.]
Visar inställningarna för Internetläsaren.
• [Zoom]: Ökar eller minskar storleken för
det visade innehållet.
• [JavaScript-inställn.]: Anger om JavaScript
ska aktiveras eller inaktiveras.
• [Cookie-inställningar]: Anger om cookies
ska accepteras eller inte.
• [SSL-larmvisning]: Anger om SSL ska
aktiveras eller inaktiveras.
[Fönsterlista]
Visar en lista över alla webbplatser som är
öppna för tillfället.
Gör att du kan återgå till en webbplats som
visats tidigare genom att välja fönstret.
[Bokmärkeslista]
Visar bokmärkeslistan.
[URL-inmatning]
Gör att du kan ange en webbadress när
tangentbordet visas.
[Föregående sida]
Går till en sida som har visats tidigare.
[Nästa sida]
Går till nästa sida som har visats tidigare.
[Avbryt inläsning]
Stoppar inläsningen av en sida.
[Läs in igen]
Läser in samma sida igen.
[Lägg till bokmärke]
Lägger till den webbplats som visas för
tillfället i bokmärkeslistan.
42SE
[Gör till startsida]
Anger den webbplats som visas för tillfället
som startsida.
[Öppna i nytt fönster]
Öppnar en länk i ett nytt fönster.
[Teckenkodning]
Ställer in teckenkodningssystemet.
[Visa certifikat]
Visar servercertifikat som skickas från
sidor som har stöd för SSL.
[Inmatn.]
Visar tangentbordet där du kan ange
tecken medan du visar en webbplats.
[Ny rad]
Markören flyttas till nästa rad
i textinmatningsfältet.
[Radera]
Raderar ett tecken till vänster om markören
under textinmatning.
Ikon
Inställningar och justeringar
Använda
inställningsmenyn
Du kan göra olika justeringar för
funktioner som t.ex. bild och ljud.
Standardinställningarna är understrukna.
Obs!
1
Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.
2
Tryck på B/b för att välja
[Inställn.].
3
Tryck på V/v för att välja ikonen
för inställningskategori och tryck
sedan på
.
Ikon
Beskrivning
[Nätverksuppdatering]
(sidan 43)
Uppdaterar programvaran
för systemet.
[Bildinställningar]
(sidan 44)
Gör bildinställningarna
i enlighet med typen av TV.
[Ljudinställningar]
(sidan 45)
Gör ljudinställningar
i enlighet med typen av
anslutningsuttag.
[BD/DVDuppspelningsinställningar]
(sidan 46)
Gör detaljerade
inställningar för
barnspärrfunktionen.
[Systeminställningar]
(sidan 47)
Gör systemrelaterade
inställningar.
[Nätverksinställningar]
(sidan 48)
Gör detaljerade inställningar
för Internet och nätverk.
[Enkla
nätverksinställningar]
(sidan 49)
Kör [Enkla
nätverksinställningar] för
att göra grundinställningar
för nätverket.
[Återställning] (sidan 49)
Återställer systemet till
fabriksinställningarna.
[Nätverksuppdatering]
Genom att uppdatera programvaran till
den senaste versionen kan du dra fördel
av de nyaste funktionerna.
Information om uppdateringsfunktionerna
finns på följande webbplats:
http://support.sony-europe.com/
Under en programvaruuppdatering visas
UPDATE i frontpanelens teckenfönster.
Enheten stängs av automatiskt när
uppdateringarna är klara.
Under tiden som uppdateringen pågår får
du inte stänga av eller starta enheten eller
använda enheten eller TV:n. Vänta tills
uppdateringen är klar.
Gör detaljerade inställningar
för uppspelning av BD/
DVD-skivor.
43SE
Inställningar och justeringar
Uppspelningsinställningar som är lagrade på
skivan har prioritet före inställningsdisplayens
inställningar. Därför genomförs kanske inte vissa
av funktionerna.
Beskrivning
[Barnspärr] (sidan 47)
[Bildinställningar]
x [3D-utmatningsinst.]
[Auto]: Du bör vanligtvis välja det
här alternativet.
[Av]: Välj detta för att visa allt
material i 2D.
x [TV-skärmsinställning för 3D]
Ställer in bildstorleken på din
3D-kompatibla TV.
x [TV-typ]
[16:9]: Välj det här alternativet vid
anslutning till en bredbilds-TV eller
en TV med bredbildsfunktion.
[4:3]: Välj det här alternativet vid
anslutning till en tv med 4:3-format
utan bredbildsfunktion.
x [Skärmformat]
[Full]: Välj det här vid anslutning till
en tv med bredbildsfunktion. Visar
en 4:3-skärmbild i 16:9-bildformat
även på en bredbilds-tv.
[Normal]: Ändrar bildstorleken så att
den passar skärmstorleken med det
ursprungliga bildformatet.
x [DVD-bildförhållande]
[Letterbox]: Visar en bred bild med svarta
remsor överst och nederst.
[Pan & Scan]: Visar en bild med full höjd
på hela skärmen, med avklippta sidor.
x [Bioomvandlingsläge]
[Auto]: Du bör vanligtvis välja det
här alternativet. Enheten identifierar
automatiskt om materialet är videobaserat
eller filmbaserat och växlar till lämplig
omvandlingsmetod.
[Video]: Omvandlingsmetoden som
passar för videobaserat material väljs
alltid oavsett material.
x [Bildutgångsupplösning]
[Auto]: Matar ut en videosignal som
motsvarar TV:ns eller den anslutna
utrustningens upplösning.
[Originalupplösning]: Matar ut
en videosignal som motsvarar den
upplösning som spelades in på skivan.
(Om upplösningen är lägre än SDupplösningen visas den som SDupplösning.)
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i],
[1080p]: Matar ut en videosignal som
motsvarar den valda
upplösningsinställningen.
* Om skivans färgsystem är NTSC kan
upplösningen på videosignalen endast
konverteras till [480i] och [480p].
44SE
x [BD-ROM 24p-utmatning]
[Auto]: Matar endast ut 24p-videosignaler
om du ansluter en 1080/24p-kompatibel
TV via en HDMI-anslutning och
[Bildutgångsupplösning] är inställt
på [Auto] eller [1080p].
[På]: Välj det här alternativet när TV:n är
kompatibel med 1080/24p-videosignaler.
[Av]: Välj det här alternativet när TV:n inte
är kompatibel med 1080/24p-videosignaler.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Identifierar automatiskt den
externa utrustningens typ och växlar till
matchande färginställning.
[YCbCr (4:2:2)]: Matar ut YCbCr 4:2:2videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Matar ut YCbCr 4:4:4videosignaler.
[RGB]: Välj det här vid anslutning
till utrustning ett HDCP-kompatibelt
DVI-uttag.
x [HDMI Deep Colour-utmatning]
[Auto]: Du bör vanligtvis välja det här
alternativet.
[16 bitar], [12 bitar], [10 bitar]: Matar ut
16-bitars/12-bitars/10-bitars videosignaler
när den anslutna TV:n är kompatibel med
Deep Color.
[Av]: Välj det här alternativet när bilden är
instabil eller färgerna verkar onaturliga.
[Ljudinställningar]
x [BD-ljudmixinställning]
[På]: Matar ut ljudet som erhålls genom att
interaktivt ljud mixas med sekundärt ljud
till primärt ljud.
[Av]: Matar endast ut primärt ljud.
x [Ljuddynamikkontroll]
Komprimerar ljudspårets dynamiska
område.
[Auto]: Spelar upp med det dynamiska
område som angivits på skivan (endast
BD-ROM).
[På]: Systemet återskapar ljudspåret
med den sortens dynamiskt område
som inspelningsteknikern avsåg.
[Av]: Ingen komprimering av
dynamiskt område.
x [Dämpa - AUDIO]
Distorsion kan uppstå när du lyssnar
på utrustning som är ansluten till
AUDIO IN (L/R)-uttagen. Du kan
undvika distorsion genom att dämpa
enhetens inmatningsnivå.
[På]: Dämpar inmatningsnivån.
Utmatningsnivån minskar med denna
inställning.
[Av]: Normal nivå på insignalen.
45SE
Inställningar och justeringar
x [DVD-ROM 24p-utmatning]
[Auto]: Matar endast ut 24p-videosignaler
om du ansluter en 1080/24p-kompatibel
TV via en HDMI-anslutning och
[Bildutgångsupplösning] är inställt på
[Auto] eller [1080p].
[Av]: Välj det här alternativet när TV:n inte
är kompatibel med 1080/24p-videosignaler.
x [Pausläge] (endast BD/DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
[Auto]: Bilden, inklusive föremål som rör
sig dynamiskt, sänds ut utan darrningar.
Normalt ska du välja den här inställningen.
[Bildruta]: Bilden, inklusive föremål som
inte rör sig dynamiskt, sänds ut med hög
upplösning.
x [Ljudutmatning]
Du kan välja utmatningsmetod där
ljudsignalen matas ut.
[Högtalare]: Matar endast ut flerkanaligt
ljud från systemets högtalare.
[Högtalare+HDMI]: Matar endast
ut flerkanaligt ljud från systemets
högtalare och 2-kanaliga linjära PCMsignaler från HDMI (OUT)-uttaget.
[HDMI]: Matar ut ljudet endast från
HDMI (OUT)-uttaget. Ljudformatet
beror på den anslutna utrustningen.
Obs!
• När [Kontroll för HDMI] är inställt på [På]
(sidan 47) ställs [Ljudutmatning] automatiskt
in på [Högtalare+HDMI] och inställningen kan
inte ändras.
• När [Ljudutmatning] är inställt på [HDMI]
är utmatningsformatet för funktionen TV är
tvåkanaligt linjärt PCM.
x [Ljudeffekt]
Du kan sätta på eller stänga av systemets
ljudeffekter (inställningen SOUND MODE
(sidan 21)).
[Sound Mode på]: Aktiverar
surroundljudeffekten i ljudläget (sidan 21)
och läget Football (sidan 22).
[2ch Stereo]: Systemet matar endast
ut ljudet från de vänstra och högra
fronthögtalarna och subwoofern.
Flerkanaliga surroundformat mixas
ned till två kanaler.
[Av]: Ljudeffekterna är inaktiverade.
Du hör ljudet så som det är inspelat.
x [Högtalarinställningar]
Ställ in högtalarna för att få bästa möjliga
surroundljud. Mer information finns
i "Ställa in högtalarna" (sidan 38).
46SE
x [Bluetooth AUDIO - AAC]
Du kan aktivera och avaktivera AAC-ljud.
[På]: AAC-ljud om Bluetooth-enheten har
stöd för AAC.
[Av]: SBC-ljud.
Obs!
Du kan lyssna på ljud med hög kvalitet om AAC
är aktiverat. Om du inte kan lyssna på AAC-ljud
från din enhet väljer du [Av].
[BD/DVDuppspelningsinställningar]
x [BD-/DVD-menyspråk]
Du kan välja standardmenyspråk för
BD-ROM-skivor och DVD VIDEO-skivor.
När du väljer [Välj språkkod.] visas
skärmbilden där du anger språkkoden.
Ange koden för ditt språk, som finns
i "Lista över språkkoder" (sidan 63).
x [Ljudspråk]
Du kan välja standardspråk för
spår för BD-ROM-skivor eller
DVD VIDEO-skivor.
När du väljer [Original] anges det
språk som prioriteras på skivan.
När du väljer [Välj språkkod.] visas
skärmbilden där du anger språkkoden.
Ange koden för ditt språk, som finns
i "Lista över språkkoder" (sidan 63).
x [Textspråk]
Du kan välja standardspråk för
undertexter för BD-ROM-skivor
och DVD VIDEO-skivor.
När du väljer [Välj språkkod.] visas
skärmbilden där du anger språkkoden.
Ange koden för ditt språk, som finns
i "Lista över språkkoder" (sidan 63).
x [Uppsp.lager för BD-hybridskivor]
[BD]: Spelar BD-lager.
[DVD/CD]: Spelar DVD- eller CD-lager.
[Barnspärr]
x [Lösenord]
Ställ in eller ändra lösenordet för
funktionen Barnspärr. Med ett lösenord
kan du ange begränsningar för uppspelning
av BD-ROM- och DVD VIDEO-skivor och
Internetvideo. Vid behov kan du skilja på
begränsningsnivåerna för BD-ROM- och
DVD VIDEO-skivor.
x [Regionskod för barnspärr]
Uppspelningen av vissa BD-ROM-skivor
och DVD VIDEO-skivor kan begränsas
efter geografiskt område. Avsnitt kan låsas
eller bytas ut mot andra avsnitt. Följ
anvisningarna på skärmen och ange
ditt fyrsiffriga lösenord.
x [Oklassade internetvideoprogram]
[Tillåt]: Tillåter uppspelning av oklassade
Internetvideoprogram.
[Blockera]: Blockerar uppspelning
av oklassade Internetvideoprogram.
[Systeminställningar]
x [OSD-språk]
Du kan välja språk för systemets
skärmtexter.
x [Huvudenhetens belysning]
[På]: Frontpanelens teckenfönster är
alltid på och LED-indikatorn är inställd
på maximal ljusstyrka.
[Auto]: Frontpanelens teckenfönster stängs
av och LED-indikatorns ljusstyrka minskas
automatiskt efter ca 10 sekunder om du
inte använder systemet.
x [HDMI-inställningar]
[Kontroll för HDMI]
[På]: Sätter på funktionen [Kontroll för
HDMI]. All utrustning som är ansluten
med HDMI-kabeln i systemet kan styra
varandra.
[Av]: Av.
47SE
Inställningar och justeringar
x [BD-Internetanslutning]
[Tillåt]: Du bör vanligtvis välja det här
alternativet.
[Tillåt ej]: Förhindrar Internetanslutning.
x [BD-barnspärr]/[DVD-barnspärr]/
[Barnspärr för internetvideo]
När du ställer in barnspärr kan avsnitt
låsas eller bytas ut mot andra avsnitt.
Följ anvisningarna på skärmen och
ange ditt fyrsiffriga lösenord.
[Audio Return Channel]
Denna funktion är tillgänglig när du
ansluter systemet till en TV som är
kompatibel med funktionen Audio Return
Channel via HDMI IN-uttaget och
[Kontroll för HDMI] är inställt på [På].
[Auto]: Systemet kan automatiskt ta
emot TV:ns digitala ljudsignal via en
HDMI-kabel.
[Av]: Av.
Obs!
När du ställer in [Snabbstartläge] på [På] ställs
[Kontroll för HDMI] automatiskt på [Av].
x [Snabbstartläge]
[På]: Förkortar starttiden från viloläge.
Du kan använda systemet snabbt efter
det att du har startat det.
[Av]: Standardinställningen.
x [Meddelande om mjukvaruuppdat.]
[På]: Ställer in systemet så att
du får information om nyare
programvaruversioner (sidan 43).
[Av]: Av.
x [Gracenote-inställningar]
[Auto]: Laddar automatiskt ned
skivinformation när du stoppar
uppspelningen av skivan. Systemet
måste vara anslutet till nätverket för
att informationen ska kunna hämtas.
[Manuellt]: Hämtar skivinformationen
om [Videosökning] eller [Musiksökning]
är valt.
x [Systeminformation]
Du kan visa systemets programvaruversion
och MAC-adressen.
Obs!
När du ställer in [Kontroll för HDMI] eller
[Fjärrstart] på [På] ställs [Snabbstartläge]
automatiskt på [Av].
x [Automatiskt viloläge]
[På]: Aktiverar funktionen [Automatiskt
viloläge]. Om du inte använder systemet
under 30 minuter aktiveras viloläget
automatiskt.
[Av]: Av.
x [Automatisk informationsvisning]
[På]: Visar automatiskt information
på skärmen när visade titlar, bildlägen,
ljudsignaler o.s.v. ändras.
[Av]: Visar endast information när
du trycker på DISPLAY.
x [Skärmsläckare]
[På]: Aktiverar skärmsläckarfunktionen.
[Av]: Av.
x [Mjukvarulicensinformation]
Du kan visa information om
programvarulicens.
[Nätverksinställningar]
x [Internetinställningar]
Anslut systemet till nätverket i förväg.
Mer information finns i "Steg 3: Förbereda
för nätverksanslutning" (sidan 18).
[Anslutning med hjälp av kablar]: Välj
det här alternativet när du ansluter till
en bredbandsrouter med en LAN-kabel.
[Trådlösa inställningar (inbyggda)]: Välj
detta när du använder systemets inbyggda
trådlösa nätverk för trådlös
nätverksanslutning.
Tips!
Du hittar mer information på följande
webbplats under vanliga frågor:
http://support.sony-europe.com/
48SE
x [Nätverksanslutningstillstånd]
Visar aktuellt nätverksanslutningstillstånd.
x [Nätverksdiagnos]
Du kan köra en nätverksdiagnos för
att kontrollera om nätverksanslutningen
är korrekt.
x [Inställningar för ansluten server]
Ställer in om den anslutna DLNA-servern
ska visas eller inte.
x [Åtkomstbehörighet för Renderer]
Anger om kommandon från DLNAstyrenheter ska accepteras eller inte.
x [PARTY-autostart]
[På]: Startar ett PARTY eller ansluter till ett
befintligt PARTY enligt begäran från en
enhet i nätverket som är kompatibel med
funktionen PARTY STREAMING.
[Av]: Av.
Obs!
Om du vill använda denna funktion måste du
först genomföra en programuppdatering
(sidan 43).
x [Fjärrstart]
[På]: Gör att du kan starta systemet med
en enhet som är länkad via nätverket när
systemet är i viloläge.
[Av]: Systemet kan inte startas av en enhet
länkad via nätverket.
Obs!
När du ställer in [Snabbstartläge] på [På] ställs
[Fjärrstart] automatiskt in på [Av].
[Enkla
nätverksinställningar]
Kör [Enkla nätverksinställningar] för att
göra grundinställningar för nätverket.
Följ anvisningarna på skärmen.
[Återställning]
x [Återställning till
fabriksinställningarna]
Du kan återställa systeminställningarna
till fabriksinställningarna genom att välja
inställningsgruppen. Alla inställningar
inom gruppen återställs.
x [Nollställ personlig information]
Du kan radera din personliga information
som har lagrats i systemet.
49SE
Inställningar och justeringar
x [Installation av Renderer]
[Automatisk åtkomstbehörighet]: Anger
om automatisk åtkomst från en nyligen
identifierad DLNA-styrenhet ska tillåtas
eller inte.
[Smart Val]: Tillåter att en Sony DLNAstyrenhet hittar systemet som
målutrustning för styrning med hjälp av
den infraröda strålen. Du kan aktivera eller
stänga av funktionen.
[Renderer-namn]: Visar systemets namn
så som det visas på andra DLNA-enheter
i nätverket.
x [Registrerade fjärrenheter]
Visar en lista över dina registrerade
fjärrenheter.
Övrig information
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Om ett föremål eller vätska skulle råka
komma in inuti höljet ska du genast
koppla genast bort strömmen till
systemet. Låt sedan en kvalificerad
tekniker kontrollera systemet innan du
använder det igen.
• Vidrör inte nätkabeln med våta händer.
Om du gör det kan du få en elektrisk stöt.
Strömkällor
Koppla loss systemet från vägguttaget om
du inte ska använda det under en längre tid.
Håll i själva kontakten, aldrig i kabeln när
du ska koppla bort nätströmskabeln.
Placering
• Placera systemet på en plats med
tillräcklig ventilering för att undvika
att systemet blir för varmt.
• Enheten alstrar värme under drift och
detta är helt normalt. Om du använder
enheten hela tiden med hög volym, höjs
mottagarens temperatur märkbart
ovanpå, på sidan och på undersidan.
Vidrör inte enhetens hölje så undviker
du att bränna dig.
• Placera inte enheten på mjuka underlag
(textilier, mattor och liknande) som kan
blockera ventilationshålen.
• Placera inte systemet i närheten av
värmekällor, till exempel element
och ventilationskanaler, och inte
heller i direkt solljus, där det är mycket
dammigt eller där systemet kan utsättas
för mekaniska vibrationer och stötar.
• Placera inte systemet så att det lutar.
Det är enbart avsett att användas
i horisontellt läge.
50SE
• Håll systemet och skivor borta från
utrustning med starka magnetfält,
till exempel mikrovågsugnar eller
stora högtalare.
• Placera inga tunga föremål på systemet.
• Placera inga metallföremål framför
frontpanelen. Det kan begränsa
mottagningen av radiovågor.
• Placera inte systemet på en plats
där medicinsk utrustning används.
Det kan leda till att den medicinska
utrustningen inte fungerar som den ska.
• Om du använder en pacemaker eller
någon annan medicinsk apparatur bör
du kontakta din läkare eller tillverkaren
av din medicinska apparat innan den
trådlösa nätverksfunktionen används.
Användning
Om systemet tas direkt från en kall till en
varm plats eller om det placeras i ett mycket
fuktigt rum kan kondens bildas på linserna
inuti enheten. Om detta inträffar kanske
systemet inte kommer att fungera korrekt.
Ta då ur skivan och låt systemet stå på i en
halvtimme tills kondensen har avdunstat.
Justera volymen
Skruva inte upp volymen när du lyssnar på
ett avsnitt med mycket låga signalstyrkor
eller ingen signal alls. Högtalarna kan
då skadas när volymen kommer till
högre nivåer.
Rengöring
Rengör höljet, panelen och reglagen
med en mjuk duk fuktad med milt
rengöringsmedel. Använd inte skursvamp,
skurmedel eller lösningsmedel som t.ex.
sprit eller bensin.
Rengöring av skivor, skiv-/
linsrengöring
Använd inte de rengöringsskivor eller
den skiv-/linsrengöring (våt- eller
sprejtyp) som finns tillgänglig i handeln.
Dessa kan skada apparaten.
Utbyte av delar
Om systemet repareras kan reparerade
delar samlas in för återanvändning eller
återvinning.
TV:ns färger
VIKTIGT MEDDELANDE
Försiktighet! Det här systemet kan visa
en stillbild (video eller skärmbild) på
TV-skärmen under obegränsad tid. Om
du låter bilden vara kvar på skärmen
under mycket lång tid kan TV-skärmen
få permanenta skador. Detta gäller
i synnerhet plasma- och projektionsTV-apparater.
När du ska flytta systemet
Innan du flyttar systemet ska du
kontrollera att det inte sitter någon skiva
i det och koppla ur nätkabeln från
vägguttaget.
• Bluetooth-enheter ska användas inom
10 meters avstånd (utan hinder) från
varandra. Den effektiva räckvidden för
kommunikation kan bli mindre under
följande förhållanden.
– Om en person, ett metallföremål, en
vägg eller något annat hinder befinner
sig mellan de enheter som har en
Bluetooth-anslutning
– Platser där ett trådlöst nätverk är
installerat
– I närheten av mikrovågsugnar som
används
– Platser där annan elektromagnetisk
strålning förekommer
• Bluetooth-enheter och trådlösa nätverk
(IEEE 802.11b/g) använder samma
frekvensband (2,4 GHz). Om du
använder en Bluetooth-enhet nära en
enhet med trådlös nätverksfunktion kan
det uppstå elektromagnetisk störning.
Det kan leda till lägre
dataöverföringshastigheter, brus eller
problem med anslutningen. Om detta
inträffar kan du testa följande åtgärder:
– Använd enheten på minst 10 meters
avstånd från den trådlösa
nätverksenheten.
– Stäng av den trådlösa
nätverksutrustningen när du använder
din Bluetooth-enhet inom 10 meters
avstånd.
– Installera systemenheten och
Bluetooth-enheten så nära varandra
som möjligt.
• Radiovågorna som sänds av
systemenheten kan störa funktionen hos
vissa medicinska enheter. Eftersom dessa
störningar kan leda till fel bör du alltid
stänga av systemenheten och Bluetoothenheten på följande platser:
– På sjukhus, tåg, flyg, bensinstationer
och på platser där det kan finnas
lättantändliga gaser
– Nära automatiska dörrar eller
brandlarm
51SE
Övrig information
Om högtalarna gör att färgerna visas
felaktigt på TV-skärmen stänger du
av TV:n och slår sedan på den igen
efter 15–30 minuter. Om färgproblemet
kvarstår ska du placera högtalarna längre
bort från TV:n.
Bluetooth-kommunikation
• Denna enhet har stöd för
säkerhetsfunktioner som lever upp
till Bluetooth-specifikationen för
att säkerställa säker anslutning vid
kommunikation med Bluetooth-teknik.
Denna säkerhet kan dock vara
otillräcklig, beroende på inställningar,
innehåll och andra faktorer. Du bör alltså
alltid vara försiktig när du kommunicerar
via Bluetooth-teknik.
• Sony kan inte hållas ansvarigt på något
sätt för skador eller andra förluster som
uppstått på grund av informationsläckor
vid kommunikation med Bluetoothteknik.
• Bluetooth-kommunikation kan inte
nödvändigtvis garanteras med alla
Bluetooth-enheter som har samma
profil som denna enhet.
• Bluetooth-enheter som är anslutna till
den här enheten måste överensstämma
med Bluetooth-specifikationen fastställd
av Bluetooth SIG, Inc., och måste vara
certifierade för överensstämmelse.
Även om en enhet överensstämmer
med Bluetooth-specifikationen kan
det förekomma att Bluetooth-enhetens
egenskaper eller specifikationer gör det
omöjligt att ansluta, eller leder till andra
styrmetoder, annan visning eller drift.
• Det kan förekomma brus eller ljudet kan
skäras av beroende på Bluetooth-enheten
ansluten till den här systemenheten,
kommunikationsmiljön eller
omgivningsvillkoren.
Om du har frågor eller problem rörande
systemet kan du kontakta närmaste
Sony-återförsäljare.
Om skivor
Hantering av skivor
• Håll skivor endast på kanterna för att
hålla dem rena. Vidrör inte spelytan.
• Fäst inte papper eller tejp på skivorna.
• Låt inte skivor ligga i direkt solljus, nära
värmekällor t.ex. en varmluftsventil eller
i en bil som är parkerad i solen eftersom
temperaturen kan bli mycket hög
inuti bilen.
• När du inte spelar skivorna ska
de förvaras i fodralet.
Rengöring
• Innan du spelar upp måste du rengöra
skivan med en rengöringsduk.
Torka av skivan från mitten och utåt.
• Använd inte lösningsmedel som bensin,
thinner, speciella rengöringsmedel
eller antistatiska sprejer avsedda för
LP-skivor.
Om du försöker spela upp skivor som inte
är av standardformat eller som inte är
runda (t.ex. skivor som är formade som
kort, hjärtan eller stjärnor) kan det uppstå
funktionsfel.
Använd inte skivor som har något av de
skivtillbehör som finns att köpa i handeln,
t.ex. i form av extra etiketter eller ringar.
52SE
Felsökning
Om du får något av följande problem
med systemet kan du använda denna
felsökningsguide för att försöka lösa det
innan du lämnar in systemet för reparation.
Om du inte kan lösa problemet kontaktar
du närmaste Sony-återförsäljare.
Allmänt
Strömmen slås inte på.
t Kontrollera att nätkabeln är ordentligt
ansluten.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Skivfacket öppnas inte och det går inte att
ta bort skivan även efter det att du tryckt
på Z.
t Prova följande:
1 Håll ned N och Z på enheten
i mer än fem sekunder för att
öppna skivfacket.
2 Ta ut skivan.
3 Koppla ur nätkabeln från
vägguttaget, anslut den sedan
igen efter några minuter.
Systemet fungerar inte som det ska.
t Koppla ur nätkabeln från vägguttaget,
anslut den sedan igen efter några
minuter.
[En ny mjukvaruversion finns
tillgänglig på nätverket. Uppdatera
under "Nätverksuppdatering".] visas
på TV-skärmen.
t Se [Nätverksuppdatering] (sidan 43)
för att uppdatera systemet till en nyare
programvaruversion.
PRTECT, PUSH och POWER visas växelvis
i frontpanelens teckenfönster.
t Tryck på "/1 för att stänga av systemet
och kontrollera följande när STBY har
försvunnit:
• Använder du bara de medföljande
högtalarna?
• Finns det något som blockerar
systemets ventilationshål?
• När du har kontrollerat punkterna
ovan och åtgärdat eventuella
problem, startar du systemet.
Om orsaken till problemet inte
kan fastställas efter kontrollerna
ovan kan du kontakta närmaste
Sony-återförsäljare.
LOCKED visas i frontpanelens teckenfönster.
t Inaktivera barnlåsfunktionen
(sidan 40).
D LOCK visas i frontpanelens teckenfönster.
t Kontakta närmaste Sony-återförsäljare
eller lokalt auktoriserat Sonyserviceställe.
Exxxx (x är ett nummer) visas i
frontpanelens teckenfönster.
t Kontakta närmaste Sony-återförsäljare
eller lokalt auktoriserat Sonyserviceställe och meddela felkoden.
53SE
Övrig information
t Avståndet mellan fjärrkontrollen
och enheten är för långt.
t Fjärrkontrollens batterier är svaga.
Meddelanden
visas utan några meddelanden
på TV-skärmen.
t Kontakta närmaste Sony-återförsäljare
eller lokalt auktoriserat Sonyserviceställe.
Bild
Ingen bild, eller bilden matas inte
ut på rätt sätt.
t Kontrollera systemets
utmatningsmetod (sidan 16).
t Håll ned N och VOL – på enheten
i mer än 5 sekunder för att återställa
upplösningen för videoutgång till
den lägsta upplösningen.
t När det gäller BD-ROM-skivor
kontrollerar du inställningen
[BD-ROM 24p-utmatning] under
[Bildinställningar] (sidan 45).
Ingen bild visas vid anslutning via
HDMI-kabel.
t Enheten är ansluten till en
ingångsenhet som inte är HDCPkompatibel (High-bandwidth
Digital Content Protection) (HDMI
på frontpanelen lyser inte) (sidan 16).
Det mörka området i bilden är för mörkt
eller det ljusa området är för ljust eller
onaturligt.
t Ställ in [Bildkvalitetsläge] på
[Standard] (förinställning) (sidan 33).
Det finns bildbrus.
t Rengör skivan.
t Om bildutmatningen från ditt system
går genom din videobandspelare för
att komma till TV:n, kan den
kopieringsskyddssignal som vissa
BD/DVD-program tillämpar påverka
bildens kvalitet. Om du fortfarande
har problem trots att du anslutit
enheten direkt till TV:n kan du prova
att ansluta enheten till de andra
ingångarna.
54SE
En bild visas inte på hela TV-skärmen.
t Kontrollera [TV-typ]-inställningen
under [Bildinställningar] (sidan 44).
t Skivans bildförhållande är fast.
TV:n visar färgerna felaktigt.
t Om högtalarna används tillsammans
med en CRT-baserad TV eller
projektor ska de placeras åtminstone
0,3 meter från TV:n.
t Om TV:n fortfarande uppvisar
oregelbundna färger, stäng av
den och slå sedan på den igen
efter 15–30 minuter.
t Se till att inga magnetiska föremål
(magnetlås på TV-stativ,
hälsoapparater, leksaker o.s.v.)
har placerats nära högtalarna.
Ljud
Du får inget ljud.
t Högtalarkablarna är inte ordentligt
anslutna.
t Kontrollera högtalarinställningarna
(sidan 38).
Det hörs inget ljud från TV:n via HDMI (OUT)uttaget när du använder funktionen Audio
Return Channel.
t Ställ in [Kontroll för HDMI] i [HDMIinställningar] i [Systeminställningar]
till [På] (sidan 47). Ställ in [Audio
Return Channel] under [HDMIinställningar] i [Systeminställningar]
på [Auto] (sidan 48).
t Se till att din TV är kompatibel med
funktionen Audio Return Channel.
t Se till att en HDMI-kabel är ansluten
till ett uttag på din TV som är
kompatibel med funktionen
Audio Return Channel.
Systemet matar inte ut ljudet för
TV-program på rätt sätt när det är
anslutet till en digitalbox.
t Ställ in [Audio Return Channel]
i [HDMI-inställningar]
i [Systeminställningar] på [Av]
(sidan 48).
t Kontrollera anslutningen (sidan 17).
Det hörs ett brummande eller brusande ljud.
t Flytta ljudutrustningen bort från TV:n.
t Rengör skivan.
Ljudet förlorar stereoeffekten när du spelar
en CD-skiva.
t Välj stereoljud genom att trycka på
AUDIO (sidan 34).
t Minska nivån på insignalen för den
anslutna utrustningen genom att ställa
in [Dämpa - AUDIO] (sidan 45).
Plötslig, hög musik hörs.
t Den inbyggda ljuddemonstrationen
har aktiverats. Tryck på 2 – för att
sänka volymen, eller tryck på x för
att avsluta demonstrationen.
Radiomottagare
Det går inte att ställa in radiokanaler.
t Kontrollera att antennen är ordentligt
ansluten. Justera antennen.
t Stationernas signalstyrka är för svag
(när du använder automatisk
inställning). Ställ in manuellt.
Skivan spelas inte.
t Regionskoden på BD/DVD-skivan
matchar inte systemets kod.
t Kondens har bildats inuti enheten och
kan skada linserna. Avlägsna skivan
och lämna enheten påslagen i ungefär
en halvtimme.
t Systemet kan inte spela en inspelad
skiva som inte har stängts (sidan 58).
Filnamn visas inte på rätt sätt.
t Systemet kan endast visa teckenformat
som överensstämmer med ISO 8859-1.
Övriga teckenformat kan visas på ett
annat sätt.
t Beroende på programmet som
användes för att skriva kan angivna
tecken visas på ett annat sätt.
Skivan startar inte från början.
t Du har valt att återuppta
uppspelningen. Tryck på OPTIONS
för att välja [Spela från början] och
tryck därefter på
.
Uppspelningen startar inte från den punkt
där du senast stoppade uppspelningen.
t Återupptagningspunkten kan
beroende på skiva rensas ur
minnet när
• du öppnar skivfacket.
• du kopplar bort USB-enheten.
• du spelar upp annat material.
• du stänger av enheten.
55SE
Övrig information
Ljud från ansluten utrustning förvrängs.
Uppspelning
Språket för ljudspåret/undertexten
eller vinklar kan inte ändras.
t Försök att använda BD- eller
DVD-menyn
t Spår med flera språk/undertexter eller
flera vinklar finns inte inspelade på
BD- eller DVD-skivan som spelas.
Det går inte att spela bonusinnehåll eller
andra data som finns på en BD-ROM-skiva.
t Prova följande:
1 Ta ut skivan.
2 Stäng av systemet.
3 Ta bort och anslut sedan
USB-enheten igen (sidan 25).
4 Slå på systemet.
5 Sätt i BD-ROM-skivan med
BONUSVIEW/BD-LIVE.
USB-enhet
USB-enheten hittas inte av mottagaren.
t Prova följande:
1 Stäng av systemet.
2 Ta bort och anslut sedan
USB-enheten igen.
3 Slå på systemet.
t Se till att USB-enheten är korrekt
ansluten till (USB)-porten.
t Kontrollera om USB-enheten
eller kabeln är skadad.
t Kontrollera om USB-enheten är igång.
t Om USB-enheten är ansluten via
en USB-hubb, kopplar du från den
och ansluter USB-enheten direkt
till enheten.
56SE
BRAVIA Internet Video
Bilden eller ljudet är dåligt eller vissa
program visas med färre detaljer,
speciellt vid snabba rörelser eller
i mörka omgivningar.
t Bild- eller ljudkvaliteten kan vara dålig
beroende på Internetleverantör.
t Bild/ljudkvalitet kan förbättras genom
att ändra anslutningshastigheten.
Sony rekommenderar en
anslutningshastighet på minst
2,5 Mbit/s vid standardupplöst
video och 10 Mbit/s högupplöst video.
t Alla filmer innehåller inte ljud.
Bilden är liten.
t Tryck på V för att zooma in.
BRAVIA Sync ([Kontroll
för HDMI])
Funktionen [Kontroll för HDMI] fungerar
inte (BRAVIA Sync).
t Kontrollera att [Kontroll för HDMI]
är inställt på [På] (sidan 47).
t Om du ändrar HDMI-anslutningen
stänger du av systemet och slår sedan
på det igen.
t Om det blir strömavbrott ställer du
in [Kontroll för HDMI] på [Av] och
ställer sedan in [Kontroll för HDMI]
på [På] (sidan 47).
t Kontrollera följande och läs
användarinstruktionerna som
medföljde utrustningen.
• Att den anslutna utrustningen
är kompatibel med funktionen
[Kontroll för HDMI].
• Att den anslutna utrustningens
inställning för funktionen
[Kontroll för HDMI] är korrekt.
Nätverksanslutning
Systemet kan inte ansluta till nätverket.
t Kontrollera nätverksanslutningen
(sidan 18) och nätverksinställningarna
(sidan 48).
Anslutning till trådlöst
nätverk
Det går inte att ansluta datorn till Internet
efter det att du har utfört [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)].
Det går inte att ansluta systemet till
nätverket eller nätverksanslutningen
är instabil.
t Kontrollera att din trådlösa
nätverksrouter är påslagen.
t Kontrollera nätverksanslutningen
(sidan 18) och nätverksinställningarna
(sidan 48).
t Beroende på användningsmiljö,
inklusive väggmaterial,
mottagningsförhållanden för
radiovågor eller hinder mellan
systemet och den trådlösa
nätverksroutern, kan det hända att
kommunikationsavståndet förkortas.
Flytta systemet och den trådlösa
nätverksroutern närmare varandra.
Önskad trådlös router visas inte i listan över
trådlösa nätverk.
t Tryck på RETURN för att återgå
till föregående skärmbild och prova
[Trådlösa inställningar (inbyggda)]
igen. Om önskad trådlös router
fortfarande inte upptäckts väljer
du [Lägg till en ny adress.] från
nätverkslistan. Välj sedan [Manuell
registrering] för att skriva in ett
nätverksnamn (SSID) manuellt.
Bluetooth-enhet
Hopparning kan inte genomföras.
t Flytta Bluetooth-enheten närmare
systemenheten.
t Hopparning kanske inte är möjlig
om det finns andra Bluetooth-enheter
i närheten av enheten. Stäng i så fall
av de andra Bluetooth-enheterna.
t Ta bort systemet från din Bluetoothenhet och genomför hopparningen
igen (sidan 26).
Anslutningen kan inte genomföras.
t Information om
hopparningsregistreringen har
raderats. Genomför hopparningen
igen (sidan 26).
57SE
Övrig information
t Routerns trådlösa inställningar kan
ändras automatiskt om du använder
funktionen Wi-Fi Protected Setup
innan du ändrar routerns
inställningar. Om så är fallet kan du
ändra de trådlösa inställningarna
för datorn därefter.
t Enheter som använder ett
frekvensband på 2,4 GHz, t.ex.
en mikrovågsugn, Bluetooth eller
digital trådlös enhet kan störa
kommunikationen. Flytta bort
systemet från sådana enheter eller
stäng av dem.
t Den trådlösa nätverksanslutningen
kan vara instabil, beroende på
användningsomgivningen, i synnerhet
under tiden som systemets Bluetoothfunktion används. Anpassa i så fall
användningsomgivningen.
Du får inget ljud.
t Se till att systemet inte är för långt ifrån
Bluetooth-enheten, att systemet inte
störs av ett trådlöst nätverk, en annan
trådlös enhet på 2,4 GHz eller en
mikrovågsugn.
t Kontrollera att Bluetoothanslutningen genomförts korrekt
mellan systemet och Bluetoothenheten.
t Hoppara systemet och Bluetoothenheten igen.
t Håll systemet på avstånd från
metallföremål och -ytor.
t Se till att funktionen BT är vald.
t Justera volymen på Bluetooth-enheten
först. Om volymnivån fortfarande är
för låg justerar du volymnivån på
systemenheten.
Ljudet hoppar eller är ostadigt, eller
anslutningen försvinner.
t Systemenheten och Bluetooth-enheten
är för långt ifrån varandra.
t Om det finns hinder mellan
systemenheten och Bluetooth-enheten
tar du bort eller undviker dessa hinder.
t Om det finns utrustning som
genererar elektromagnetisk strålning,
till exempel ett trådlöst nätverk, andra
Bluetooth-enheter eller en
mikrovågsugn i närheten, flyttar du
dem längre bort.
58SE
Spelbara skivor
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (musik-CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
1) Eftersom Blu-ray Disc-specifikationerna är nya
och fortsätter att utvecklas, kan en del skivor
eventuellt inte spelas beroende på skivtyp och
version. Ljudutmatningen skiljer sig också åt
beroende på källa, uttag för anslutning och
valda ljudinställningar.
2) BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 inklusive organiskt
pigment av typen BD-R (LTH-typ)
BD-R-skivor som spelats in på en dator kan inte
spelas upp om oanvända delar är inspelbara.
3)
Det går inte att spela en CD- eller DVD-skiva
om den inte har stängts. Mer information finns
i användarinstruktionerna som medföljer
inspelningsenheten.
Skivor som inte kan spelas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD-skivor med kassett
BDXL-skivor
DVD-RAM-skivor
HD DVD-skivor
DVD Audio-skivor
PHOTO CD-skivor
Datadelen på CD-extra
Super-VCDs
Sidan med ljudmaterial på
DualDisc-skivor
Anmärkningar om skivor
Den här produkten är utformad för att
spela upp skivor som följer CD-standarden
(Compact Disc).
DualDisc-skivor och vissa musikskivor
som kodats med tekniker för
upphovsrättsskydd överensstämmer inte
med CD-standarden (Compact Disc).
Därför är dessa skivor eventuellt inte
kompatibla med denna produkt.
Spelbara filtyper
Video
Videokodec
Behållare
MPEG-1-video*1
PS
.mpg, .mpeg
MPEG-2-video*2
PS*3
.mpg, .mpeg
.m2ts, .mts
AVI
.avi
MKV
.mkv
MKV*1
Programvarutillverkaren kan avsiktligen
ha ställt in vissa uppspelningsfunktioner på
en BD/DVD-skiva. Eftersom det här
systemet kommer att spela en
BD/DVD-skiva enligt det skivinnehåll som
programvarutillverkaren har skapat är det
möjligt att vissa uppspelningsfunktioner
inte är tillgängliga.
.mkv
MP4*1
.mp4, .m4v
TS*1
.m2ts, .mts
Quick
Time*6
.mov
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
VC1*1
Om BD-/DVD-skivor
med dubbla lager
TS
.m2ts, .mts
WMV9*1
ASF
.wmv, .asf
Motion JPEG*6
Quick
Time
.mov
AVI
.avi
Videoformat
Behållare
Filtillägg
AVCHD*1*7
AVCHD formatmapp*8
MPEG4/AVC*5
Uppspelningsbilden och ljudet kan
försvinna tillfälligt när lagren byts.
Regionskod (endast BD-ROM/
DVD VIDEO)
Systemet har en regionskod som står tryckt
på enhetens undersida och spelar endast
BD-ROM/DVD VIDEO-skivor (endast
uppspelning) som är märkta med samma
regionskoder eller ALL .
Musik
Ljudkodec
Filtillägg
MP3 (MPEG-1 Audio .mp3, .mka*6
Layer III)
AAC*1
.m4a, .aac*6, .mka*6
WMA9 Standard*1
.wma
LPCM
.wav, .mka*6
FLAC*6
.flac, .fla
AC3*6
.ac3, .mka
59SE
Övrig information
TS*4
Xvid
Om uppspelning av en
BD/DVD-skiva
Filtillägg
Foto
Fotoformat
Filtillägg
JPEG
PNG
GIF
MPO
.jpeg, .jpg, .jpe
.png*9
.gif*9
.mpo*6*10
*1
Systemet kan kanske inte spela upp det här
filformatet på en DLNA-server.
Systemet kan endast spela upp SD-video på en
DLNA-server.
*3
Systemet kan inte spela upp filer med DTSformat på en DLNA-server.
*4
Systemet kan endast spela upp filer med Dolby
Digital-format på en DLNA-server.
*5
System stöder AVC upp till nivå 4.1.
*6
Systemet kan inte spela upp det här filformatet
på en DLNA-server.
*7
Systemet kan spela upp AVCHD Ver.2.0format (AVCHD 3D/Progressive).
*8
Systemet spelar upp filer med AVCHD-format
som har spelats in på en digital videokamera
eller liknande.
AVCHD-skivan kan inte spelas om den inte
har slutbehandlats på rätt sätt.
*9
Systemet spelar inte upp animerade PNGeller animerade GIF-filer.
*10
För MPO-filer andra än 3D visas nyckelbilden
eller den första bilden.
*2
Obs!
• Vissa filer kanske inte går att spela beroende på
format, kodning, inspelningsförhållanden eller
på grund av DLNA-serverns tillstånd.
• Vissa filer som redigerats på en dator kanske
inte kan spelas upp.
• Vissa filer kan kanske inte utföra funktionerna
snabbspolning framåt eller bakåt.
• Systemet kan inte spela upp kodade filer som
DRM och Lossless.
• Systemet kan identifiera följande filer eller
mappar på BD-, DVD-, CD-skivor och USBenheter:
– upp till mappar i det 9:e lagret (inklusive
rotmappen)
– upp till 500 filer/mappar i ett enskilt lager
• Systemet kan identifiera följande filer eller
mappar som finns sparade på DLNA-servern:
– upp till mapparna i det 19:e lagret
– upp till 999 filer/mappar i ett enskilt lager
• Systemet stöder bildhastighet:
– upp till 60 bilder/s endast för AVCHD.
– upp till 30 bilder/s för andra videokodec.
• Systemet stöder en videobithastighet upp till
40 Mbp/s.
60SE
• Systemet stöder en videoupplösning upp
till 1920 × 1080p.
• Det kan hända att vissa USB-enheter inte
fungerar med detta system.
• Systemet kan identifiera MSC-enheter
(Mass Storage Class, t.ex. flashminne eller
hårddisk), enheter för stillbildstagning (SICD)
och tangentbord med 101 tangenter.
• Systemet kan kanske inte spela upp videofiler
med högre bithastighet från DATA CD-skivor
jämnt. Du bör spela videofiler med hög
bithastighet via en DATA DVD- eller
DATA BD-skiva.
Ljudformat som stöds
Följande ljudformat stöds av det här systemet.
Funktion
Format
BD/DVD
TV
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
a
–
Dolby Digital
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
DTS
a
a
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1
a*
a*
DTS96/24
a
a*
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
DTS-HD Master
Audio
a
–
a: Format som stöds.
–: Format som inte stöds.
* Avkodat som DTS-kärna.
Obs!
För LPCM 2ch-formatet är den samplingsfrekvens
som stöds för den digitala signalen upp till 48 kHz
när du använder TV-funktionen.
Bluetooth-avsnitt
Tekniska data
Förstärkardel
HDMI-delen
Kontakt
Typ A (19 stift)
BD/DVD/CD-system
Signalformatsystem
NTSC/PAL
USB-delen
(USB)-uttag:
Typ A (för anslutning av USB-minne,
minneskortläsare, digital stillbildskamera
och digital videokamera)
1) Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer
som hinder mellan enheter, magnetfält runt
en mikrovågsugn, statisk elektricitet, trådlösa
telefoner, mottagningskänslighet, antennens
prestanda, operativsystem, programvara och
liknande.
2) Bluetooth-standardprofiler anger syftet med
Bluetooth-kommunikation mellan enheter.
3)
Kodec: Ljudsignalskomprimering och
omvandlingsformat
4)
Subband Codec
Nätverksdelen
FM-radiodelen
LAN (100)-terminal
100BASE-TX-terminal
System
Digital synthesizer med PLL-låsning
Mottagningsområde
87,5 MHz – 108,0 MHz (steg om 50 kHz)
Antenn
FM-antennsladd
Del för trådlöst nätverk
Standardöverensstämmelse
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvens och kanal
2,4 GHz-bandet: kanaler 1–13
61SE
Övrig information
UTEFFEKT (märkt)
Vänster/höger front:
40 W + 40 W (vid 3 ohm, 1 kHz,
1 % THD)
UTEFFEKT (referens)
Vänster/höger front:
40 W (per kanal vid 3 ohm, 1 kHz)
Subwoofer:
70 W (vid 6 ohm, 80 Hz)
Inmatning (analog)
AUDIO IN
Känslighet: 2 V/700 mV
Ingångar (Digital)
TV (returkanal för ljud/OPTICAL)
Format som stöds: LPCM 2CH
(upp till 48 kHz), Dolby Digital, DTS
Kommunikationssystem
Bluetooth-specifikation version 3.0
Utmatning
Bluetooth-specifikation effektklass 2
Största kommunikationsräckvidd
I siktlinje ca 10 m1)
Frekvensband
2,4 GHz-bandet
Moduleringsmetod
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibla Bluetooth-profiler2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Kodec som stöds3)
SBC4), AAC
Överföringsräckvidd (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (samplingsfrekvens
44,1 kHz, 48 kHz)
Högtalare
Främre (SS-TSB121)
Storlek (b × h × d) (cirka)
95 mm × 189 mm × 80 mm
Vikt (cirka)
0,49 kg (med högtalarsladd)
Subwoofer (SS-WSB121)
Storlek (b × h × d) (cirka)
177 mm × 280 mm × 245 mm
Vikt (cirka)
2,7 kg (med högtalarsladd)
Allmänt
Strömförsörjning
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Strömförbrukning
På: 60 W
Viloläge: 0,3 W (Mer information
om inställningen finns i sidan 40.)
Storlek (b × h × d) (cirka)
430 mm × 50,5 mm × 296 mm inklusive
utskjutande delar
Vikt (cirka)
2,6 kg
Utförande och tekniska data kan komma
att ändras utan föregående meddelande.
• Strömförbrukning i viloläge: 0,3 W
• Över 85 % verkningsgrad för
förstärkarblocket uppnås med den
helt digitala förstärkaren, S-Master.
62SE
Lista över språkkoder
Språkets stavning överensstämmer med standarden ISO 639: 1988 (E/F)-standard.
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Språk
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Kod
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Språk
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
Kod
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Språk
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Kod
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Språk
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Ej angivet
Övrig information
Kod
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
63SE
Barnspärr/områdeskoder
Kod
2044
2047
2057
2070
2090
2093
2115
2424
2165
2174
2200
64SE
Område
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Chile
Colombia
Danmark
Filippinerna
Finland
Frankrike
Grekland
Kod
2219
2248
2238
2239
2254
2276
2092
2304
2333
2363
2362
Område
Hongkong
Indien
Indonesien
Irland
Italien
Japan
Kina
Korea
Luxemburg
Malaysia
Mexiko
Kod
2376
2379
2390
2046
2427
2428
2436
2489
2086
2501
2149
Område
Nederländerna
Norge
Nya Zeeland
Österrike
Pakistan
Polen
Portugal
Ryssland
Schweiz
Singapore
Spanien
Kod
2184
2499
2543
2528
2109
Område
Storbritannien
Sverige
Taiwan
Thailand
Tyskland
Register
Numeriskt
D
3D 24
3D-utmatningsinst. 44
DLNA 30, 49
Dolby Digital 34
DTS 34
DVD 58
DVD-barnspärr 47
DVD-bildförhållande 44
DVD-ROM 24p-utmatning 45
Dämpa - AUDIO 45
A
A/V-SYNK 34
Audio Return Channel 48
Automatisk informationsvisning 48
Automatiskt viloläge 48
B
C
CD 58
Enkel inställning 20
Enkla nätverksinställningar 49
Ytterligare information
Bakpanel 11
Barnlås 40
Barnspärr 47
Barnspärr för Internetvideo 47
BD-/DVD-menyspråk 46
BD/DVD-uppspelningsinställningar 46
BD-barnspärr 47
BD-Internetanslutning 47
BD-LIVE 23
BD-ljudmixinställning 45
BD-ROM 24p-utmatning 45
Bildinställningar 44
Bildspel 33
Bioomvandlingsläge 44
Bluetooth 25
BONUSVIEW 23
BRAVIA Sync 37
E
F
Fjärrkontroll 12
Fjärrstart 49
FM-läge 35
Frontpanel 10
Frontpanelens teckenfönster 11
G
Gracenote-inställningar 48
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 45
HDMI Deep Colour-utmatning 45
Huvudenhetens belysning 47
Högtalarinställningar 38, 46
Avstånd 38
Nivå 39
65SE
I
R
Information om programvarulicens 48
Installation av Renderer 49
Inställningar för ansluten server 49
Internetinnehåll 29
Internetinställningar 48
RDS 37
Regionskod 59
Regionskod för barnspärr 47
Registrerade fjärrenheter 49
K
Kontroll för HDMI 37, 47
L
Lista över språkkoder 63
Ljuddynamikkontroll 45
Ljudeffekt 46
Ljudinställningar 45
Ljudspråk 46
Ljudutmatning 46
Lösenord 47
M
Multiplexsändningsljud 35
N
NFC 27
Nollställ personlig information 49
Nätverksdiagnos 49
Nätverksinställningar 48
Nätverksuppdatering 43
O
Oklassade Internetvideoprogram 47
S
Skärmformat 44
Skärmsläckare 48
Skärmtextspråk 47
SLEEP 39
Snabbstartläge 48
Spelbara skivor 58
Systeminformation 48
T
Testton 39
Textspråk 47
TV-skärmsinställning för 3D 44
TV-typ 44
U
Uppdatering 43
Uppsp.lager för BD-hybridskivor 47
Uppspelningsinformation 24
USB 25
W
WEP 19
WPA2-PSK (AES) 19
WPA2-PSK (TKIP) 19
WPA-PSK (AES) 19
WPA-PSK (TKIP) 19
P
PARTY-autostart 49
Pausläge 45
66SE
Å
Återställning 49
Återställning till fabriksinställningarna 49
Åtkomstbehörighet för Renderer 49
Programvaran i det här systemet kan komma att uppdateras. Information om tillgängliga
uppdateringar finns på följande webbadress.
http://support.sony-europe.com/
©2013 Sony Corporation
Download PDF