Sony | BDV-EF420 | Sony BDV-EF420 Hemmabiosystem med Blu-ray Disc™-spelare Snabbstartguide

Blu-ray Disc™/DVD-hjemmebiografsystem
Blu-ray Disc™-/DVD-kotiteatterijärjestelmä
Blu-ray Disc™-/DVD-hemmabiosystem
DK
Start her
FI
Hurtig installationsvejledning
BDV-EF220
Aloita tästä
Pika-aloitusopas
SE
Börja här
Snabbstartguide
BDV-EF420
BDV-EF420
BDV-EF220
1
DK
2
DK
3
DK
4
DK
5
FI
SE
FI
SE
FI
SE
FI
SE
DK
FI
SE
Kassens indhold/Opsætning af højttalerne
Pakkauksen sisältö/Kaiuttimien asentaminen
Innehållet i förpackningen/ställa in högtalarna
Tilslutning af tv
Television kytkeminen
Ansluta TV:n
Tilslutning af andre enheder
Muiden laitteiden liittäminen
Ansluta övriga enheter
Lynopsætning på skærmen
Näytössä näkyvä Pika-asetus-toiminto
Enkel inställning på skärmen
Afspilning af en disk og brug af andre funktioner
Levyn toistaminen ja muiden toimintojen käyttäminen
Spela upp en skiva och använda andra funktioner
BDV-EF420




BDV-EF220



Hovedenhed
Päälaite
Huvudenhet

Fronthøjttalere
Etukaiuttimet
Främre högtalare

Subwoofer
Bassokaiutin
Subwoofer


DK
FI
SE
Kassens indhold
Pakkauksen sisältö
Innehållet i förpackningen
Højttalernes bundlåg (2)
Kaiuttimien pohjasuojukset (2)
Underdelsskydd för högtalare (2)
Klæbepuder (2)
Pehmusteet (2)
Fotkuddar (2)
Skruer (med skive) (2)
Ruuvit (aluslevyineen) (2)
Skruvar (med bricka) (2)
Skruer (uden skive) (6)
Ruuvit (ilman aluslevyä) (6)
Skruvar (utan bricka) (6)
(BDV-EF420)
(BDV-EF220)
(BDV-EF420)
(BDV-EF420)
R6-batterier (str. AA) (2)
R6 (koko AA) -paristot (2)
R6-batterier (AA-storlek) (2)
FM-ledningsantenne
FM-johtoantenni
FM-antennsladd
Dock til iPod/iPhone
iPod-/iPhone-telakointiasema
Docka för iPod/iPhone
Videokabel
Videokaapeli
Videokabel
(BDV-EF420)
eller / tai / eller
Fjernbetjening
Kaukosäädin
Fjärrkontroll
USB-kabel
USB-kaapeli
USB-kabel
(BDV-EF420)
(TDM-iP30)
03
1
SUBWOOFER
04
DK
FI
SE
Start med at anbringe
højttalerne i henhold til
mærkaterne på bagpanelet.
Aloita sijoittamalla kaiuttimet
takapaneelissa olevien tarrojen
mukaan.
Börja med att placera högtalarna
enligt etiketterna på bakpanelen.
FRONT L
FRONT R
Hovedenhed
Päälaite
Huvudenhet
DK
FI
SE
Tilslut derefter højttalerne til
hovedenheden.
Kytke sitten kaiuttimet
päälaitteeseen.
Anslut sedan högtalarna
till huvudenheten.
For BDV-EF420 finder
du oplysninger om samling
af højttalerne i den medfølgende
“Vejledning til installation
af højttalere”.
Katso kaiuttimien
kokoamisohjeet malleille
BDV-EF420 mukana toimitetusta
”Kaiuttimen asennusohje”
-oppaasta.
Montering av högtalarna
till BDV-EF420 beskrivs
i den medföljande
högtalarinstallationsguiden.
05
2
DK
FI
SE
Du får video og lyd af høj kvalitet
ved at oprette tilslutning via
et HDMI-højhastighedskabel 
(medfølger ikke).
Voit nauttia laadukkaasta kuvanja äänenlaadusta kytkemällä
laitteet High Speed HDMI
-kaapelin  avulla (lisävaruste).
Hvis tv’et ikke har noget HDMI
ARC-stik, skal du også bruge
et digitalt optisk kabel 
(medfølger ikke) til at få tv-lyd
gennem systemhøjttalerne.
Jos TV:ssä ei ole HDMI ARC
-liitintä, tarvitset myös optisen
digitaalikaapelin  (lisävaruste),
jotta voit toistaa TV:n ääntä
järjestelmän kaiuttimien kautta.
Visa digitala bilder och lyssna
på ljud med hög kvalitet
genom att ansluta via en
HDMI-höghastighetskabel 
(medföljer ej).


06
Om TV:n inte har något HDMI
ARC-uttag behöver du även
en digital optisk kabel 
(medföljer ej) för att lyssna på
TV-ljud genom systemhögtalarna.
3
DK
FI
SE
Hvis du vil tilslutte en set-topboks, en spilkonsol eller en digital
satellitmodtager, skal du oprette
lydtilslutning til hovedenheden
med et digitalt optisk kabel 
(medfølger ikke). Opret en separat
videotilslutning til tv’et.
Voit liittää digisovittimen,
pelikonsolin tai digitaalisen
satelliittivastaanottimen kytkemällä
laitteen ääniliitännän päälaitteeseen
optisella digitaalikaapelilla
 (lisävaruste). Tee erillinen
videokytkentä televisioon
kuvasignaalia varten.
Om du vill ansluta
en digitalbox, spelkonsol
eller digital satellitmottagare
gör du en ljudanslutning till
huvudenheten med en digital optisk
kabel  (medföljer ej). Gör en separat
videoanslutning till TV:n.
Til FM-radio skal du tilslutte den
medfølgende ledningsantenneog
forlænge den for at få den bedst
mulige modtagelse. 
Du kan også tilslutte en iPod
eller iPhone til systemet og tv’et
via den medfølgende dock. 
(kun BDV-EF420)
Liitä FM-radiota varten mukana
toimitettu johtoantenni ja laajenna
sitä, jotta saat parhaan vastaanoton. 
Anslut den medföljande
antennsladden så att du kan lyssna
på FM-radio. Sträck ut sladden
så får du bäst mottagning. 
Voit myös liittää iPod- tai iPhonelaitteen järjestelmään ja TV:hen
mukana toimitetun telakointiaseman
kautta.  (vain BDV-EF420)
Du kan också ansluta en iPod eller
iPhone till systemet och TV:n via den
medföljande dockan.  (Endast
BDV-EF420)


eller /
tai /
eller

07
3
DK
FI
SE
Du kan oprette tilslutning
til internettet og
hjemmenetværkets tjenester
via et LAN-kabel (medfølger
ikke). Hvis du bruger USBadapteren til trådløst LAN,
er der Wi-Fi tilgængeligt.
Voit muodostaa yhteyden
Internetiin ja kotiverkkoon
lähiverkkokaapelin avulla
(lisävaruste). Valinnaisen
langattoman USBlähiverkkosovittimen avulla
voit käyttää Wi-Fi-yhteyttä.
Du kan ansluta till Internet
och hemmanätverk med hjälp
av en LAN-kabel (medföljer
ej). Om du använder USBnätverkskortet för trådlöst
LAN (finns som tillval) är Wi-Fi
tillgängligt.
Netværksindstillinger finder
du i startmenuen (side 12).
Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du besøge:
http://support.sony-europe.com/
Verkkoasetukset ovat
päävalikossa (sivu 12).
Lisätietoja on osoitteessa
http://support.sony-europe.com/
Nätverksinställningarna finns
på startmenyn (sidan 12).
Du hittar mer information här:
http://support.sony-europe.com/
Til en bredbåndsrouter
Laajakaistareitittimeen
Till en bredbandsrouter
08
DK
FI
SE
Tilslut netledningen til
en stikkontakt i væggen.
Kytke verkkovirtajohto
seinäpistorasiaan.
Anslut nätströmskabeln
till ett vägguttag.
09
4
DK
FI
SE
Tryk på / for at tænde
systemet. Der vises “SETUP”
i frontpaneldisplayet.
Kytke virta järjestelmään
painamalla /-painiketta.
Etupaneelin näytössä lukee
SETUP.
Tryck på / för att starta
systemet. I frontpanelens
teckenfönster visas SETUP.
Du gør systemet klar til brug
ved at gennemgå Nem første
opsætning på skærmen ved
brug af den medfølgende
fjernbetjening. Det tager kun
nogle få minutter.
Hvis opsætningsskærmen ikke
vises, skal du vælge den korrekte
AV-indgang i dit tv.
Når du kan se meddelelsen [Nem
første opsætning er fuldført.]
på skærmen, skal du vælge
[Afslut], hvorpå systemet er klar
til brug.
Tee järjestelmän alkumääritykset
näkyviin tulevassa Helppo
alkuasennus -näytössä mukana
toimitetun kaukosäätimen
avulla. Tämä kestää vain
muutaman minuutin.
Jos asetusnäyttö ei tule näkyviin,
valitse oikea AV-tulo televisiossa.
Kun näyttöön tulee viesti
[Helppo alkuasennus on nyt
suoritettu.], valitse [Lopeta].
Järjestelmä on nyt käyttövalmis.
/
///,
10
Förbered systemet för
användning genom att gå
igenom Enkel initialinställning
på skärmen med den
medföljande fjärrkontrollen.
Det bör bara ta några minuter.
Om inställningsskärmen inte
visas väljer du korrekt AV-ingång
på TV:n.
När [Den enkla
initialinställningen är färdig.]
visas på skärmen väljer
du [Avsluta]. Nu kan du börja
använda systemet.
5

DK
FI
SE
Hvis du vil afspille en disk, skal
du trykke på  og derefter
lægge disken i diskskuffen.
Tryk på  igen for at lukke
diskskuffen.
Voit toistaa levyn painamalla
-painiketta ja asettamalla
sitten levyn levykelkkaan.
Sulje levykelkka painamalla
-painiketta uudelleen.
Om du vill spela upp en skiva
trycker du på  och placerar
sedan skivan i skivfacket.
Tryck på  igen för att stänga
skivfacket.
Hvis afspilningen ikke starter
automatisk, skal du vælge
i kategorien [Video], [Musik]
eller [Foto] og trykke på .
Jos toisto ei käynnisty
automaattisesti, valitse
[Video]-, [Musiikki]- tai
[Valokuva] -luokassa
ja paina sitten .
Om uppspelningen inte startas
automatiskt väljer du för
kategorin [Video], [Musik]
eller [Foto] och trycker på .
God fornøjelse!
Nauti!
Mycket nöje!

11
DK
FI
SE
Tryk på HOME for at få adgang til flere
funktioner.
Jos haluat käyttää muita toimintoja, paina
HOME-painiketta.
Få tillgång till fler funktioner genom att
trycka på HOME.
Eksempler:
 Lyt til radioen via systemets højttalere
 Indstil faste radiostationer
 Få adgang til internetindhold
 Afspil fra din iPod eller iPhone via
systemets højttalere
Esimerkkejä:
 Radion kuunteleminen järjestelmän
kaiuttimien kautta
 Radioasemien esivirittäminen
 Internet-sisällön käyttäminen
 iPod- tai iPhone-laitteen toistaminen
järjestelmän kaiuttimien kautta
Exempel:
 Lyssna på radio via systemets högtalare
 Ställa in radiostationer
 Använda Internetinnehåll
 Spela upp en iPod eller iPhone
via systemets högtalare









DK Du kan angive
netværksindstillinger
via denne menu,
når hovedenheden
er tilsluttet en
bredbåndsrouter.
12
FI Tämän valikon
kautta voit määrittää
verkkoasetukset, kun
päälaite on liitetty
laajakaistareitittimeen.
SE Du kan göra
nätverksinställningar
via den här menyn
när huvudenheten
är ansluten till en
bredbandsrouter.
HOME
DK
FI
SE
Indstilling af faste radiostationer
Radioasemien esivirittäminen
Förinställa radiostationer
1 Tryk flere gange på FUNCTION,
1 Paina toistuvasti FUNCTION,
1 Tryck på FUNCTION flera
indtil der står “FM”
på frontpaneldisplayet.
kunnes etupaneelin näytössä
näkyy FM.
gånger tills FM visas
i frontpanelens teckenfönster.
2 Tryk på, og hold TUNING +/–
2 Pidä TUNING +/– painettuna,
2 Tryck på och håll ned TUNING
nede, indtil den automatiske
søgning starter.
kunnes automaattinen haku
alkaa.
3 Tryk på OPTIONS.
4 Tryk på / for at vælge
FUNCTION
[Gem hukommelse], og tryk
derefter på .
5 Tryk på / for at vælge det
///,
ønskede gemte nummer,
og tryk derefter på .
6 Gentag trin 2 til 5 for at
OPTIONS
gemme andre stationer.
Valg af en fast station
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
1 Tryk flere gange på FUNCTION,
indtil der står “FM”
på frontpaneldisplayet.
2 Tryk flere gange på PRESET +/–
for at vælge den faste station.
3 Paina OPTIONS.
4 Valitse [Pikavalintamuisti]
painamalla /-painiketta
ja paina sitten .
5 Valitse haluamasi
pikavalintanumero painamalla
/-painiketta ja paina sitten
.
6 Tallenna muut asemat
toistamalla vaiheita 2–5.
Esiviritetyn aseman valitseminen
1 Paina toistuvasti FUNCTION,
kunnes etupaneelin näytössä
näkyy FM.
2 Valitse esiviritetty asema
painamalla toistuvasti
PRESET +/–.
+/– tills den automatiska
avsökningen börjar.
3 Tryck på OPTIONS.
4 Tryck på / för att välja
[Förinställningsminne]
och tryck sedan på .
5 Tryck på / för att välja
förinställningsnummer och
tryck sedan på .
6 Upprepa steg 2 till 5 för att
lagra andra stationer.
Välja en förinställd station
1 Tryck på FUNCTION flera
gånger tills FM visas
i frontpanelens teckenfönster.
2 Tryck på PRESET +/– flera
gånger för att välja den
förinställda stationen.
13
DK
FI
SE
Fejlfinding
Vianmääritys
Felsökning
Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen,
kan du i første omgang bruge denne fejlfindingsvejledning til
selv at forsøge at løse problemet.
Se også betjeningsvejledningen på følgende websted:
http://support.sony-europe.com/
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee järjestelmän käytön
aikana, yritä ratkaista ongelma näiden vianmääritysohjeiden
avulla, ennen kuin viet järjestelmän huoltoon.
Katso lisätietoja myös käyttöohjeista seuraavassa osoitteessa:
http://support.sony-europe.com/
Om du får något av följande problem med systemet kan du
använda denna felsökningsguide för att försöka lösa det innan
du lämnar in systemet för reparation.
Du kan även läsa bruksanvisningen på följande webbplats:
http://support.sony-europe.com/
Der er ingen strøm.
 Kontroller, at netledningen er sat korrekt i stikkontakten.
Virta ei kytkeydy laitteeseen.
 Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla
seinäpistorasiaan.
Strömmen slås inte på.
 Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten till
vägguttaget.
Järjestelmä ei toimi normaalisti.
 Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin vasta usean
minuutin kuluttua.
Systemet fungerar inte som det ska.
 Koppla ur nätkabeln från vägguttaget, anslut den sedan igen
efter några minuter.
Järjestelmä ei toista televisio-ohjelman ääntä, kun se on
kytketty digisovittimeen.
 Tarkista liitännät.
 Valitse järjestelmästä oikea tuloliitäntä, johon digisovitin
on kytketty.
Systemet matar inte ut ljudet från en TV-sändning när det är
anslutet till en digitalbox.
 Kontrollera anslutningarna.
 Välj rätt ingång för det system som digitalboxen är ansluten till.
Systemet fungerer ikke, som det plejer.
 Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter
nogle minutter.
Systemet udsender ikke lyden korrekt for tv-programmer,
når der tilsluttes en set-top-boks.
 Kontroller tilslutningerne.
 Vælg den korrekte indgang på systemet, som set-top-boksen
er tilsluttet.
Disken afspilles ikke.
 Diskens regionskode passer ikke til systemet.
 Der er dannet kondens på linserne indeni hovedenheden. Tag
disken ud, og lad hovedenheden stå tændt i ca. en halv time.
 Disken er ikke brændt korrekt.
Reducering af strømforbrug til under 0,3 W
i standby
Tryk på HOME, og tryk derefter på /// for at vælge
[Opsætning] i [Systemindstillinger]. Kontroller, at følgende
indstillinger er angivet:
 [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] er indstillet til [Fra].
 [Hurtig start-tilstand] er indstillet til [Fra].
14
Levyä ei voi toistaa.
 Levyn aluekoodi ei vastaa järjestelmän aluekoodia.
 Päälaitteen sisällä oleviin linsseihin on tiivistynyt kosteutta.
Poista levy ja jätä päälaitteeseen virta noin puoleksi tunniksi.
 Levyä ei ole viimeistelty oikein.
En skiva spelas inte.
 Regionskoden på skivan matchar inte systemets kod.
 Kondens har bildats på linserna inuti huvudenheten.
Ta bort skivan och lämna huvudenheten påslagen i cirka
en halvtimme.
 Skivan har inte avslutats ordentligt.
Virrankäytön vähentäminen alle 0,3 W:iin
valmiustilassa
Minska strömförbrukningen till mindre
än 0,3 W i viloläge
Paina HOME-painiketta ja valitse sitten [Järjestelmäasetukset]kohdasta [Asetukset] painamalla ///-painiketta. Tarkista,
että seuraavat asetukset on määritetty:
 [HDMI-asetukset]-kohdan [HDMI-Ohjaus]-asetuksena on [Pois].
 [Pikakäynnistystila]-asetuksena on [Pois].
Tryck på HOME och tryck sedan på /// för att välja [Inställn.]
i [Systeminställningar]. Kontrollera att följande inställningar är
gjorda:
 [Kontroll för HDMI] i [HDMI-inställningar] är inställt på [Av].
 [Snabbstartläge] är inställt på [Av].
15
Denne hurtige installationsvejledning
sparer papir
For at spare på de naturlige ressourcer har Sony skåret drastisk ned på papirforbruget ved
ikke længere at inkludere hele trykte vejledninger. Fuld betjeningsvejledning og meget
mere er dog tilgængelig online:
Tämä pika-aloitusopas säästää paperia
Luonnonvarojen säästämiseksi Sony on vähentänyt paperin kulutustaan merkittävästi
jättämällä painetut käyttöoppaat pois tuotteiden toimituksista. Täydelliset käyttöohjeet ja
muut asiakirjat löytyvät kuitenkin osoitteesta
Den här snabbstartguiden sparar papper
För att spara naturens resurser har Sony minskat pappersanvändningen drastiskt genom
att inte längre bifoga kompletta tryckta handböcker. Online finns dock fullständiga
bruksanvisningar och mycket annat:
http://support.sony-europe.com/
4-418-867-41(1) (DK-FI-SE)
2012 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising