Sony | CFD-RG880CP | Sony CFD-RG880CP Bruksanvisning

4-127-407-53(1)
Grundfunktioner
Specifikationer
CD-spelare
Radio
Frekvensområde
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 5 31 - 1 602 kHz
Antenn
FM: Teleskopisk antenn
AM: Inbyggd ferritantenn
CFD-RG880CP
SE
VARNING
Utsätt inte enheten för väta och stänk, så minskar du
risken för brand elstötar; placera inte heller vätskefyllda
föremål på enheten, t.ex. blomvaser och liknande.
Eftersom huvudkontakten används till att koppla bort
enheten från elnätet, bör du ansluta enheten till ett
lättåtkomligt vägguttag. Om du märker att enheten inte
fungerar som den ska, måste du genast koppla bort
kontakten från vägguttaget.
Placera inte enheten i trånga utrymmen, t.ex. i en
bokhylla eller instängd i ett skåp.
Orimligt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan
orsaka hörselskador.
Märketiketten och viktig säkerhetsinformation sitter på
undersidan.
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
Relevanta tillbehör: Fjärrkontroll
( släpps automatiskt).
Sony alkaline LR20: cirka 6 timmar
Sony alkaline LR20: cirka 5 timmar
Mått
Cirka 551 × 263 × 380 mm (b/h/d)
(inkl. utskjutande delar)
Vikt
Cirka 8,5 kg (inkl. batterier)
Medföljande tillbehör
Nätsladd (1)
Fjärrkontroll (1)
Allmänt
Viktigt angående MP3/WMA-skivor
När skivan är isatt läser enheten alla filerna på den skivan. Under
Sony MDR hörlursserie
Grundfunktioner
Att spela upp en CD/MP3/WMA-skiva
1 Tryck på CD  på enheten.
(Med fjärrkontrollen, tryck på OPERATE (POWER) 
och därefter på CD .)
2 Tryck på  PUSH OPEN/CLOSE  på enheten och
placera en skiva med etikettsidan uppåt i CD-facket.
För att stänga CD-facket trycker du på  PUSH
OPEN/CLOSE  på enheten.
3 Tryck på  på enheten ( på fjärrkontrollen) .
Enheten spelar alla spår/MP3/WMA-filer en gång.
När du lägger i MP3/WMA-skivor visas ”MP3” eller
”WMA” i displayen när enheten läser
filinformationen.
Audio CD
Spårnummer
Spela upp ett band
Speltid
Använd knapparna på enheten.
1 Tryck på   och sätt i bandet i facket med den
MP3/WMA-skiva (Exempel: När du lägger i en MP3-skiva)
sida du vill spela vänd uppåt. Använd endast band
av TYP I (normal). Stäng facket.
Kontrollera att det inte finns glapp i bandet för att
undvika att skada bandet eller enheten.
* VOL + (VOLUME + på fjärrkontrollen) ,   och   (på
enheten) har en känselpigg.
1 Tryck på USB  på enheten.
2 Anslut USB-enheten till (USB-port) .
3 Tryck på  .
Enheten startar uppspelningen.
Innan du använder enheten
Om driftspänningen
Sätta på och stänga av
Tryck på OPERATE (POWER) .
Justera volymen
Tryck på VOL +, – (VOLUME +, – på fjärrkontrollen)
.
2 till ett vägguttag
Anslut nätsladden  eller sätt i åtta batterier av typen R20 (storlek D) (medföljer ej) i batterifacket .
När funktionen LIGHT SYNC är aktiv lyser
wooferhögtalaren i takt med ljudsignalens styrka.
För att återgå till normalt ljud, tryck flera gånger på
knappen tills indikeringen i displayen försvinner.
Obs!
När insomningstimern är på lyser inte högtalaren, även om
WOOFER-funktionen används.
När du använder hörlurarna fungerar inte WOOFER-funktionen.
Sätt i två R6-batterier (storlek AA) (medföljer ej).
Stänga av demoläget
När du ansluter nätsladden till ett vägguttag startar
demoläget automatiskt. För att stänga av demoläget, tryck
på OPERATE (POWER) .
Om du inte vill slå på strömmen till enheten, utför
följande steg för att stänga av demoläget:
1 Håll DSPL/ENT  nertryckt och tryck på  .
Utför samma steg igen för att återuppta demoläget.
Obs!
När du använder enheten med batterier aktiveras inte demoläget.
Tryck på
 på enheten ( på
fjärrkontrollen) . Tryck igen för
att återuppta uppspelningen.
2 Tryck på   på enheten.
Enheten startar uppspelningen.
3 Välj spåret eller MP3/WMA-filen och starta
inspelning.
4 Tryck på VOL + eller – (eller VOLUME + eller – på
fjärrkontrollen)  för att justera ljudvolymen.
4 Tryck på REC CD  USB  på enheten under tiden
Andra funktioner
För att
Pausa uppspelning
Stoppa
uppspelning
Tryck på
 . Tryck på knappen igen för
att återuppta uppspelning*.
 .
För att välja en fil
 eller  .
Finna en punkt i
en fil
Håll ner  eller   under
uppspelning och släpp knappen
vid önskad punkt ( eller
  på fjärrkontrollen).
Välja repeterad
uppspelning
REPEAT  flera gånger tills ”
eller ” 1” visas.
Ta bort USBenheten
Håll ner   tills ”NO DEV”
visas och ta därefter bort USBenheten.
”
Obs!
Håll alltid ner   och kontrollera att ”NO DEV” visas innan du tar
bort USB-enheten. Om man tar bort USB-enheten utan att ”NO
DEV” visas kan informationen i USB-enheten förstöras och USBenheten kan skadas.
 .
Stoppa uppspelning
  på enheten.
 .
Snabbspola framåt
eller bakåt
 eller  (snabbspola framåt
eller bakåt)  på enheten.
Tryck flera gånger på MODE  under tiden som USBenheten inte spelar. Du kan välja Normal Play (” ” för
samtliga filer i mappen på USB-enheten), Shuffle Play
(”SHUF” eller ” SHUF”) eller Program Play (”PGM”).
Mata ut kassetten
  på enheten.
Viktigt om USB-enheten
Lokalisera en
punkt under tiden
du tittar på
displayen
 (framåt) eller  (bakåt)
 under paus och håll den nere
tills du hittar punkten ( eller
  på fjärrkontrollen).
Ta bort CD-skivan
 PUSH OPEN/CLOSE .
den nere tills du hittar punkten
( eller   på
fjärrkontrollen).
Tips
Uppspelning startar från det spår/MP3/WMA-fil där du senast
stoppade uppspelningen (återuppta uppspelning). Vid stopp visas
numret för det spår/MP3/WMA-fil som kommer att spelas upp.
För att avbryta återupptagning av uppspelning (för att starta
uppspelningen från början av det första spåret/MP3/WMA-filen)
trycker du på   medan CD-skivan är stoppad. När du öppnar
CD-facket eller stänger av enheten avbryts även återupptagning av
uppspelning.
Obs!
Du kan inte lokalisera ett specifikt spår om ”SHUF” eller ”PGM” visas
i displayen.
Tryck på  , och tryck därefter flera gånger på MODE  tills
”SHUF” och ”PGM” försvinner från displayen.
Ändra uppspelningsläge
Du kan inte ändra uppspelningsläge under uppspelning.
Ibland kan det dröja innan uppspelning startar, när:
som det valda spåret eller MP3/WMA-filen spelas
upp.
”REC” blinkar och displayen stegar igenom ”REC 1”,
”FREExxxM”* (ledigt utrymme på USB-enheten), och
”PUSH ENT”. USB-enheten ändras till standbyläge för
inspelning och huvudenheten ställs i läge för
uppspelningspaus.
*Om mängden ledigt utrymme är Gigabyte visas det som
”FREExxxG”.
+ eller – .
Välja en mapp
 .
 (framåt) eller  (bakåt)
 under uppspelning och håll
(USB-port) .
spår eller den MP3/WMA-fil du vill spela in.
Efter att filnamnet visats visas
speltiden.
Stoppa
uppspelning
Gå till nästa spår/
MP3/WMA-fil
Gå till föregående
spår/MP3/WMAfil
Välja en mapp på
en MP3/WMAskiva
Lokalisera en
punkt under tiden
du lyssnar
–
Inspelning startar. Den röda indikatorn slutar blinka
och lyser med fast sken under inspelningen.
Apparaten och USB-enheten stannar automatiskt när
inspelningen är klar.
2 Tryck på CD  och lägg i skivan som innehåller det
Filnummer
För att
Pausa uppspelning
+ för att stega framåt och
för att stega bakåt .
Tryck på
  på enheten. Tryck igen för
att återuppta uppspelningen.
*Om mängden ledigt utrymme är Gigabyte visas det som
”FREExxxG” på enheten.
–mappstrukturen är komplex.
–USB-enheten är nästan full.
När en USB-enhet ansluts läser enheten samtliga filer som finns på
USB-enheten. Om det finns många mappar eller filer på USBenheten kan det ta lång tid att läsa dem.
Anslut inte en USB-enhet till enheten via en USB-hubb.
För vissa USB-enheter kan det hända att när en funktion utförs på USBenheten dröjer det innan motsvarande funktion verkställs på denna
enhet.
Det kan hända att denna enhet inte stödjer alla funktioner som finns
på den anslutna USB-enheten.
Filer som spelas in av denna enhet spelas upp i samma ordning som
mapparna skapades. Filer som spelas in på en annan enhet (t.ex. en
dator) kanske inte spelas upp i samma ordning som de spelades in.
Uppspelningsordningen för denna enhet kanske inte är samma som
för den anslutna USB-enheten.
Spara inte andra filer än MP3/WMA eller onödiga mappar på en
USB-enhet som innehåller MP3/WMA-filer.
Mappar med icke-MP3/WMA-filer hoppas över under uppspelning.
Denna enhet kan endast spela MP3/WMA-filer som har filändelsen
”.mp3” eller ”.wma”.
Om skivan innehåller filer som har filändelsen ”.mp3” eller ”.wma”,
men som inte är MP3/WMA-filer, kan det hända att enheten skapar
oljud eller går sönder.
En USB-enhet kan innehålla maximalt 999 MP3/WMA-filer och 255
mappar.
Beroende på fil- och mappstrukturen kan max. antal MP3/WMAfiler och mappar variera.
Kompatibilitet med MP3/WMA-programvaran för kodning/
bränning, inspelningsenheter och inspelningsmedia kan inte
garanteras. Om du använder en inkompatibel USB-enhet kan det
hända att ljudet försvinner eller att oljud hörs, eller att enheten inte
fungerar alls.
5 Tryck på ENTER  på enheten.
Inspelning startar. När inspelningen är klar fortsätter
CD-spelaren att spela upp.
Stoppa inspelning
Tryck på  .
Den röda indikatorn släcks.
Ta bort USB-enheten
1 Tryck på USB  när enheten stoppat uppspelning.
2 Håll ner   tills ”NO DEV” visas.
3 Ta bort USB-enheten.
Radera MP3/WMA-filer eller mappar på en USBenhet
Du kan radera MP3/WMA-filer eller mappar som finns
på en USB-enhet.
1 Anslut en USB-enhet med inspelningsfunktion till
(USB-port) .
2 Tryck på USB .
3 Tryck flera gånger på
+ eller –  för att välja en
mapp, eller tryck flera gånger på  eller  
för att välja en MP3/WMA-fil.
4 Tryck på ERASE /MEMORY SELECT .
”ERASE” visas i displayen.
När du raderar ett spår visas ”TRACK” åtföljt av
”ERASE?”
När du raderar en mapp visas ”FOLDER” åtföljt av
”ERASE?”
För att avbryta funktionen, tryck på  .
5 Tryck på ENTER  på enheten.
Den röda indikatorn blinkar och den valda MP3/
WMA-filen raderas.
Den röda indikatorn lyser med fast sken under tiden
som radering pågår och slocknar när raderingen är
klar.
Välja inspelningsdestination på en USB-enhet
Om en USB-enhet är försedd med mer än ett minne
(t.ex. internminne och ett minneskort) kan du välja
minne och därefter starta inspelning.
1 Anslut en USB-enhet till (USB-port) .
2 Tryck på USB  på enheten.
3 Tryck på ERASE /MEMORY SELECT  på enheten i

(av)
För att
Pausa uppspelning
”REC” blinkar och displayen stegar igenom ”CD
SYNC”, ”FREExxxM”* (ledigt utrymme på USBenheten), och ”PUSH ENT”.
Den röda indikatorn blinkar.
USB-enheten ändras till standbyläge för inspelning
och huvudenheten ställs i läge för uppspelningspaus.

Enhetens driftspänning anges på enhetens undersida.
Kontrollera enhetens driftspänning för ändring av AMinställningsintervall, radions frekvensområde och
användning med nätspänning.
4 Tryck på REC CD  USB  på enheten.
1 Anslut en USB-enhet med inspelningsfunktion till
uppspelningen (återuppta uppspelning). Vid stopp visas numret och
uppspelningstiden för den MP3/WMA-fil som kommer att spelas
upp.
För att avbryta återupptagning av uppspelning (starta uppspelningen
från början av den första MP3/WMA-filen), trycker du på  .
* Om speltiden är längre än 100 minuter visas ”--:--” i displayen.
stoppats för att välja uppspelningsläge.
Uppspelningsläget ändras automatiskt till Normal Play
om enheten befinner sig i Shuffle Play, Repeat Play
eller Program Play (inga spår eller MP3/WMA-filer
programmerade) när inspelningen startar.
För information om spellägen, se ”Ändra
uppspelningsläge” i ”Lyssna på musik från en USBenhet”.
Med denna metod kan du enkelt spela in aktuellt spår
eller MP3/WMA-fil på en USB-enhet.
Uppspelning startar från den MP3/WMA-fil där du stoppade
Efter att låttiteln visats, visas
speltiden*.
2 Tryck på CD  och sätt i den skiva du vill spela in.
3 Tryck flera gånger på MODE  när CD-spelaren
REC1-inspelning
Tips
MP3/WMA-filnummer
(USB-port) .
Om nödvändigt, anslut enheten via medföljande USBkabel.
För information om anslutning, se medföljande
bruksanvisning för USB-enheten.
5 Tryck på ENTER  på enheten.
Den blå indikatorn tänds och ”USB MEMORY” visas i
displayen.
*När man spelar en VBR MP3-fil kan det hända att enheten
återupptar uppspelning från en annan punkt.
**Denna knapp betecknas ”POWER” i vissa länder/områden.
Tryck på POWER DRIVE WOOFER (WOOFER på
fjärrkontrollen) .
WOOFER-funktionen kan ändras enligt följande:
Om ingen funktion utförs på 20 minuter i lägena CD, USB eller TAPE, eller om 2 timmar passerar i AUDIO IN-läge,
aktiveras enhetens standbyläge automatiskt. För att aktivera/avaktivera standbyläget trycker du på DSPL/ENT  och
ENTER  samtidigt. 2 minuter innan enheten växlar till standbyläge blinkar information på displayen. I standbyläge
med nätkabeln ansluten visas ”STANDBY” på displayen.
TUNE + eller –  tills frekvensangivelsen
börjar ändras på displayen.
Enheten söker automatiskt radiofrekvenser och
stannar när den hittar en station utan störningar.
Om du inte kan ställa in en station trycker du flera
gånger på TUNE + eller –  för att ändra
frekvensen stegvis.
När en FM-sändning tas emot visas ”ST”.
Om FM-sändningen är brusig trycker du på MODE  tills ”Mono”
visas på displayen och radioljudet spelas i mono.
Förstärka basljudet
Vid normal användning bör batterierna räcka i cirka 6 månader. När fjärrkontrollen inte längre kan styra enheten bör du
byta alla batterierna mot nya.
2 Håll ner
Tips
Tryck på ROCK, DANCE, SALSA, REGGAETON eller
FLAT  för att välja önskat ljud. (Med fjärrkontrollen
trycker du flera gånger på SOUND .)
Displayens nivåmätare visar ljudsignalens styrka.
Byta batterierna
* Filer med skyddad upphovsrätt (Digital Rights Management) kan
inte spelas på denna enhet.
Varje gång du trycker på knappen ändras indikeringen
enligt följande:
”FM”  ”AM”

Välja ljudegenskaper
Förbereda fjärrkontrollen
Du kan lyssna på musik som lagrats på en USB-enhet
(digital musikspelare eller USB-media).
Musikfiler i WMA- eller MP3-format* kan spelas på
denna enhet.
Se längst bak för en lista över ”Spelbara/Inspelningsbara
USB-enheter” som kan anslutas till denna enhet.
 (RADIO/BAND  på fjärrkontrollen).
Anslut hörlurarna till  (hörlurs)-uttaget .
Byt alla batterier mot nya. Innan du byter batterier ska du kontrollera att CD-skivan är urtagen och att alla USBenheter är bortkopplade.
Dra ur nätsladden för att köra enheten med batterierna.
När du använder enheten med batterier går det inte att starta den med fjärrkontrollen.
Lyssna på musik från en USB-enhet
1 Tryck flera gånger på RADIO/BANDAUTO PRESET
Använda hörlurarna
Byt batterier när indikatorn OPR/BATT  försvagas eller när enheten slutar fungera.
tiden visas ”READING”. Om det finns många mappar eller filer som
inte är MP3/WMA kan det ta lång tid innan uppspelningen startar
eller innan nästa MP3/WMA-fil startar.
Vi rekommenderar att du inte sparar onödiga mappar eller andra
filer än MP3/WMA på skivor som ska användas för MP3/WMAavlyssning.
En mapp som inte innehåller någon MP3/WMA-fil hoppas över.
Maximalt antal filer: 511
Maximalt antal mappar: 511 (inklusive rotmappen)
Maximalt antal katalognivåer: 8
Mapp- och filnamn kan visas med upp till 32 tecken inklusive
citationstecken.
Tecknen A - Z, 0 - 9 och _ kan visas på den här enheten. Andra
tecken visas som ”_”.
Denna enhet överensstämmer med versionerna 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 och
2.4 för ID3-tagformatet. När filen har ID3-taginformation kan
”Låttitel”, ”artistnamn” och ”albumnamn” visas. Om filen inte har
ID3-taginformation visas ”NO TITLE” istället för låttitel, ”NO
ARTIST” visas istället för artistnamn och ”NO ALBUM” visas
istället för albumnamn. ID3-taginformationen kan visas med upp till
32 tecken.
Se till att få med filändelsen ”.mp3” eller ”.wma” i filnamnet.
Om du använder filändelsen ”.mp3” eller ”.wma” på en annan fil än
en MP3/WMA-fil känner enheten inte igen filen på rätt sätt och
kommer att generera slumpartade ljud som kan skada dina
högtalare.
Filnamnet motsvarar inte ID3-tagen.
  i steg 3, tryck på MODE  på enheten för att välja det läge
för ISS (Interference Suppress Switch) som minskar oljudet mest.
För bästa resultat använder du vägguttaget som strömkälla vid
inspelning.
Gör följande för att ta bort en inspelning:
1 Sätt i bandet vars inspelning du vill ta bort.
2 Kontrollera att ”TAPE” visas. (Om ”TAPE” inte visas trycker du på
  eller på FUNCTION  på fjärrkontrollen tills det visas i
displayen.)
3Tryck på   på enheten.
Lyssna på radio
Ljud-CD-skivor som kodats med
upphovsrättsteknologi
Obs!
1 Anslut en USB-enhet med inspelningsfunktion till
Om AM-programmet avger ett visslande ljud efter att du tryckt på
Notering om DualDiscs
1 till AC IN
  på enheten.
Regler för att skapa mappar och filer
Första gången inspelning görs på en USB-enhet skapas en
”MUSIC”-mapp direkt under ”ROOT”. Beroende på
inspelningsmetod skapas mappar och filer i denna
”MUSIC”-mapp enligt följande.
Synkro-inspelning1)
Inspelningskälla
Mappnamn
MP3/WMA
Samma som inspelningskällan2)
CD-DA
”FLDR001”3)
stoppläge.
”SELECT?” visas. Om en ljudfil eller en mapp valts
visas istället ”ERASE?” Tryck på ERASE /MEMORY
SELECT  igen för att välja ”SELECT?”
4 Tryck på ENTER  på enheten.
Minnets namn visas.
Namnets utseende varierar beroende på USBenhetens specifikationer.
5 Tryck flera gånger på  eller   för att välja
minnet.
Fortsätt till steg 6 om endast ett minne kan väljas.
Tryck på   för att avbryta funktionen.
6 Tryck på ENTER  på enheten.
7 Följ steg 2 till 5 under ”Synkro-inspelning” eller
”REC1-inspelning” för att starta inspelning.
Filnamn
”TRACK001”4)
REC1-inspelning
Inspelningskälla
MP3/WMA
CD-DA
Med denna funktion kan du lätt spela in en hel skiva på
en USB-enhet.
Justering av volymen eller ljudet påverkar inte inspelningsnivån.
Extra tillbehör
Högtalare
Full range: 10 cm dia., 3,2 , kontyp (2)
Woofer: 13 cm dia., 4 , kontyp (1)
Tweeter: 2 cm dia. (2)
Kundmeddelande: Följande information gäller
enbart för utrustning såld i länder som tillämpar
EU-direktiven
Tillverkare av denna product är Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad
representant för EMC och produkt säkerhet är Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. För service och garanti ärenden, var
vänlig att titta I separat service och garanti dokument.
Strömförsörjning
Stoppa inspelning
Om du ansluter en USB-enhet (digital musikspelare eller
USB-minne) till
(USB-port)  kan du spela in musik
från en skiva till USB-enheten.
Denna enhet stödjer endast inspelning från CD-DA- och
MP3/WMA-skivor. Ljud från enhetens kassettspelare
eller radio kan inte spelas in på en USB-enhet.
På denna enhet spelas ljudfiler in i MP3- eller WMAformat.
Ungefärlig inspelningsvolym från en CD-skiva är cirka
1 MB per minut. Filstorleken kan vara större för
inspelningar från en MP3/WMA-skiva.
Se ”Spelbara/Inspelningsbara USB-enheter” längst bak
för en lista över USB-enheter som kan anslutas till denna
enhet.
Synkro-inspelning
Tips
Specifikationer och utförande kan ändras utan föregående meddelande.
För mer detaljerad information rörande korrekt
avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen
kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din
återförsäljare där du köpt produkten.
Denna produkt innehåller teknologi som omfattas av
immateriell egendomsrätt som tillhör Microsoft.
Användning eller spridning av denna teknologi utanför
produkten är förbjudet utan giltig licens (er) från
Microsoft.
Windows Media är antingen ett registrerat varumärke
eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i
USA och/eller andra länder.
Tryck på
  på enheten.
Tryck på knappen igen för att
återuppta inspelning.
Sony R20P: cirka 1 timme
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man
tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en
återvinningsstation för förbrukade batterier.
Teknologi och patent för ljudkodning enligt MPEG
Layer-3 används på licens från Fraunhofer IIS och
Thomson.
För att
Pausa inspelning
CD-uppspelning
En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVD-inspelning på
en sida och digital ljudinspelning på andra sidan. Eftersom
sidan med ljudmaterialet inte följer Compact Disc (CD)standarden kan det dock hända att den inte går att spela i
den här brännaren.
Använda energisparfunktionen
3 Tryck på   på enheten för att starta inspelning
Sony R20P: cirka 1,5 timme
När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller
dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett
inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall
det levereras till återvinningsstation för elektriska
produkter när det är förbrukat.
Den här produkten har tillverkats för uppspelning av
skivor som följer standarden Compact Disc (CD). Nyligen
har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CD-skivor med
upphovsrättssignaler. Tänk på att vissa av dessa skivor inte
följer CD-standarden och kanske därför inte kan spelas
upp av den här produkten.
bandfacket och sätt i ett tomt band med den sida
du vill spela in på vänd uppåt. Använd endast band
av TYP I (normal). Stäng facket.

Omhändertagande av gamla elektriska
och elektroniska produkter (Användbar
i den Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på förpackningen
betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om
batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller
0,004% bly.
Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett
riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda miljön och
människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser
som annars kunnat blivit orsakat av felaktig
avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till
att bevara naturens resurser.
1 Tryck på   på enheten för att öppna

Utsätt inte batterierna (reservbatterier eller installerade
batterier) för höga temperaturer, som t.ex. solljus, eld
eller liknande under en längre tid.
Avfallsinstruktion rörande
förbrukade batterier (gäller i EU och
andra europiska länder med separata
insamlingssystem)
Använd knapparna på enheten.
För att spela in från CD-spelaren, tryck på CD  och
lägg i en CD-skiva.
För att spela in från en USB-enhet, tryck på USB 
och anslut USB-enheten.
För att spela in från radion ställer du in önskad station
(se ”Lyssna på radio”).
Uppspelning av kassettband
Bithastighet som stöds
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 - 320 kbps, VBR
WMA:
16 - 320 kbps, VBR
Samplingsfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
USB-port
USB-A (full hastighet)
Spela in från en skiva till en USBenhet
2 Välj den programkälla du vill spela in.
Sony alkaline LR20: cirka 18 timmar

Utsätt inte enheten för regn eller fukt – det ökar
risken för brand och elstötar.
Du riskerar elektriska stötar om du öppnar chassit.
Överlåt service till kvalificerad personal.
Du minskar brandrisken om du ser till att
ventilationsöppningarna på enheten inte täcks över med
tidningar, bordsdukar, gardiner eller liknande. Placera
inte heller levande ljus på enheten.
MP3/WMA-fil
Inspelning på band

Printed in China
Mapp
Sony R20P: cirka 6 timmar
Inspelningssystem
4 spårs och 2 kanals stereo
Snabbspolningstid
Cirka 150 sek. med Sony-kassett C-60
Frekvensomfång
TYP I (normal): 70 - 13 000 Hz
USB
©2009 Sony Corporation
Uppspelningsordningen av mappar och filer är enligt
följande:
FM-inspelning
Kassettbandspelare
Bruksanvisning
Exempel på mappstruktur och
uppspelningsordning

CD Radio Cassette-Corder
Ingång
Inbyggd ljudkabel med stereo miniuttag: Minimum ingångsnivå 245 mV
AUDIO IN-uttag (miniuttag, stereo): Minimum ingångsnivå 245 mV
USB-port: Typ A, maximal ström 500 mA
Utgångar
Hörlursuttag (miniuttag, stereo)
För hörlurar med 16 - 68  impedans
Uteffekt
4 W + 4 W (vid 3,2 , 10% harmonisk distorsion)
Woofer:
12 W (vid 4 , 10% harmonisk distorsion)
Spänning
För CD radio/kassettbandspelare:
230 V AC, 50 Hz
12 V DC, 8 R20-batterier (storlek D)
För fjärrkontrollen:
3 V DC, 2 R6-batterier (storlek AA)
Effektförbrukning
AC 28 W
Batteritider
För CD radio/kassettbandspelare:

System
Digitalt CD-ljudsystem
Laserdiodegenskaper
Emission: Kontinuerlig
Laserutsändning: Mindre än 44,6 µW
(Denna effekt är ett värde uppmätt på ett avstånd av cirka 200 mm från
objektivets linsyta på det optiska pick-up-blocket med 7 mm bländare.)
Antal kanaler
2
Frekvensomfång
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Svaj och darr
Under mätbar gräns
Mappnamn
Filnamn
”REC1”5)
Samma som
inspelningskällan2)
”TRACK001”4)
1)I
läge Program Play är mappnamnet ”FLDRxxx” och filnamnet beror
på inspelningskällan (CD-DA-skiva eller MP3/WMA-skiva). För
information om spellägen, se ”Ändra uppspelningsläge” i ”Lyssna på
musik från en USB-enhet”.
2)Namnet kan innehålla upp till 32 tecken.
3)Max. 255 mappnamn tilldelas i ordningsföljd (inklusive rot- och
MUSIC-mappen).
4)Filnamn tilldelas i ordningsföljd.
5)En ny fil spelas in i ”REC1”-mappen varje gång REC1-inspelning
görs.
Obs!
Avlägsna inte USB-enheten under tiden som inspelning eller
radering pågår. Annars kan informationen i USB-enheten förstöras
eller USB-enheten kan skadas.
Anslut inte en USB-enhet via en USB-hubb.
Vid inspelning från en CD-skiva spelas spåren in som MP3-filer
med 128 kbps. När man spelar in från en MP3/WMA-skiva
registreras MP3/WMA-filer med samma bithastighet som de
ursprungliga MP3/WMA-filerna.
När man spelar in från en MP3/WMA-skiva matas inget ljud ut och
”HI-SPEED” visas.
CD-textinformation inkluderas inte i MP3/WMA-filerna.
Om du avbryter en inspelning innan den är klar innehåller den
skapade MP3/WMA-filen data upp till den punkt där inspelningen
stoppades.
Inspelning stoppas automatiskt om:
–USB-enhetens minne tar slut under inspelning, eller
–antalet MP3/WMA-filer på USB-enheten överstiger den gräns
som enheten kan känna igen.
En USB-enhet kan innehålla maximalt 999 MP3/WMA-filer och 255
mappar. (inklusive rot- och MUSIC-mappen).
Beroende på fil- och mappstrukturen kan max. antal MP3/WMAfiler och mappar variera.
Du kan inte radera MP3/WMA-filer och mappar i läge Shuffle Play
eller Program Play.
Mappar som innehåller undermappar eller filer som inte är MP3/
WMA-filer raderas inte.
Om USB-enheten redan innehåller en mapp eller fil med samma
namn som den mapp eller fil du försöker spela in tilldelas den nya
mappen eller filen ett löpnummer efter namnet för att undvika att de
redan existerande filerna skrivs över.
Vid inspelning av spår från en MP3/WMA-skiva till en USB-enhet
matas inget ljud ut.
Andra funktioner
Viktigt att tänka på
Felsökning
Att skapa ditt eget program (Program
Somna till musik
Skivformat som den här enheten KAN spela
Du kan se information om CD-skivan genom att använda
displayen.
Play)
1 Spela den musikkälla du önskar.
2 Tryck på SLEEP  för att visa ”SLEEP”.
3 Tryck på SLEEP  för att välja antal minuter tills
CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3/WMA-filer)
*CD-DA är förkortning för Compact Disc Digital Audio. Det är en
inspelningsstandard som används för ljud-CD-skivor.
Strömmen är inte påslagen.
Skivformat som den här enheten INTE KAN
spela
Byt ut alla batterier mot nya om de är svaga.
Kontrollera information för en ljud-CD
Så här kontrollerar du totalt antal spår och
uppspelningstid för CD-skivan
Tryck på   när CD-skivan stannat för att se detta på
displayen.
Totalt antal spår
Total speltid
Kontrollera informationen för en MP3/
WMA-skiva
Så här kontrollerar du totala antalet mappar
och filer på CD-skivan
Tryck på   när CD-skivan stannat för att se detta på
displayen.
Du kan arrangera uppspelningsordningen för upp till
25 spår/MP3/WMA-filer på en CD-skiva.
1 Tryck på CD .
”CD” visas på displayen.
2 Tryck på MODE  tills ”PGM” visas på displayen.
3 Tryck på  eller   och därefter på DSPL/ENT
 på enheten (ENTER  på fjärrkontrollen) för de
spår/MP3/WMA-filer du vill programmera i önskad
ordning.
För MP3/WMA-filer trycker du först på TUNE +
eller –  och därefter på  eller   och
DSPL/ENT  (ENTER  på fjärrkontrollen).
Efter programmering av det första spåret visas ”STEP
1”, följt av valt spår/MP3/WMA-fil.
Varje gång du lägger till ett spår/MP3/WMA-fil
adderas ett stegnummer.
Den totala tiden som kan visas för programmerad
uppspelning är ”99:59” för CD-skivan (Om den totala
tiden överskrider 99:59 visas ”--:--”. För MP3/WMA
visas alltid ”--:--”.)
Total speltid
MP3/WMA-skiva (Program Play) (Exempel: När du lägger i en MP3skiva)
Låttiteln ( ) *

Artistnamnet ( )
Programmerat
spårnummer

Aktuellt spårnummer och uppspelningstid**
* Om filen inte har ID3-information visas filnamn och mappnamn i
displayen.
**Artistnamn eller albumnamn ändras till detta inom några sekunder.
Repeterad uppspelning av spår/MP3/
WMA-filer (Repeterad uppspelning)
Du kan repetera uppspelning av spår/MP3/WMA-filer i
lägena Normal, Shuffle eller Program play.
1 Tryck på CD .
”CD” visas på displayen.
2 Gör följande.
Alla spår/MP3/
WMA-filer på
CD-skivan
gör du så här
1 Tryck på REPEAT  tills ” 1”
visas.
2 Tryck på  eller   för att
välja det spår/MP3/WMA-fil som
du vill repetera.
3 Tryck på   på enheten.
1 Tryck på REPEAT  tills ” ”
visas.
2 Tryck på   på enheten.
En vald mapp
(endast för
MP3/WMAskiva)
1 Tryck på MODE  tills ” ” visas
och tryck på REPEAT  tills ” ”
visas.
2 Välj mappen genom att trycka på
+ eller – .
3 Tryck på   på enheten.
1 Välj Shuffle Play (se ”Att spela upp
Spår/MP3/
spår/MP3/WMA-filer i slumpvis
WMA-filer i
ordning”).
slumpvis
2 Tryck på REPEAT  tills ”SHUF”
ordning
och ” ” visas.
3 Tryck på   på enheten.
1 Starta Folder Shuffle Play (se ”Att
MP3/WMAspela upp spår/MP3/WMA-filer i
filer i en vald
slumpvis ordning”).
mapp i slumpvis
ordning (endast 2 Tryck på REPEAT  tills ” ”,
”SHUF” och ” ” visas.
för MP3/WMA3 Tryck på   på enheten.
skiva)
Programmerade 1 Programmera spår/MP3/WMA-filer
(se ”Att skapa ditt eget program”).
spår/MP3/
2 Tryck på REPEAT  tills ” ” och
WMA-filer
”PGM” visas.
3 Tryck på   på enheten.
Använd   istället för  .
Så här avbryter du repeterad uppspelning
Tryck på REPEAT  tills ”
Följande Sony USB-enheter kan användas med den här
enheten. Andra USB-enheter kan inte användas för
uppspelning eller inspelning med den här enheten.
Godkända Sony digitala musikspelare (från
och med September 2008)
Produktnamn
Modellbeteckning Seriebeteckning
Walkman
NWD-
B100/B110F/
E020F
NWZ-
A810/A820K/
B130F/E430F/
S510/S610F/
S630F/S710F/
S730F
På fjärrkontrollen
Använd   istället för  .
Så här avbryter du Program Play
Walkman
Phone
W910
Stoppa uppspelningen först. Tryck därefter på MODE 
tills ”PGM” försvinner från displayen.
Så här raderar du programmets sista spår eller
fil
Tryck på CLEAR  på fjärrkontrollen när CD-skivan
stannat.
Så här raderar du aktuellt program
Tryck två gånger på OPERATE (POWER) .
Det aktuella programmet raderas även när du trycker på
OPEN/CLOSE  för att öppna luckan.
Skapa sedan ett nytt program enligt
programmeringsproceduren.
Tips
Om du försöker programmera 26 eller fler spår/MP3/WMA-filer
visas ”FULL” på displayen.
Du kan spela upp samma program igen eftersom programmet sparas
tills du öppnar CD-facket eller stänger av enheten.
Du kan spela in ditt eget program. När du har skapat programmet
sätter du i ett tomt band och trycker på   för att starta
inspelningen.
Funktionen för återuppspelning fungerar inte under Program Play.
Förinställa radiostationer
Du kan lagra radiostationer i enhetens minne. Du kan
förinställa upp till 30 radiostationer, 20 för FM och 10 för
AM, i valfri ordning.
1 Tryck på RADIO/BANDAUTO PRESET  på enheten
för att välja önskat frekvensband.
2 Håll ner RADIO/BANDAUTO PRESET  på enheten
under 2 sekunder tills ”AUTO” blinkar i displayen.
3 Tryck på DSPL/ENT  på enheten.
W880i/W850/
W710/W660/W580
” försvinner från displayen.
Att spela upp spår/MP3/WMA-filer i
slumpvis ordning (Slumpvis uppspelning)
Det går att spela upp spår/MP3/WMA-filer i slumpvis
ordning. Vid uppspelning av en MP3/WMA-skiva kan du
även spela upp MP3/WMA-filer i en vald mapp i
slumpvis ordning (Folder Shuffle Play).
1 Tryck på CD .
”CD” visas på displayen.
Se nedanstående webbplatser för senaste information
angående kompatibla enheter.
För kunder i Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
För kunder i Latinamerika:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
För kunder i Asien och Oceanien:
<http://www.sony-asia.com/section/support>
Obs!
När du formaterar ovanstående modeller ska du använda modellens
egen formateringsfunktion eller dedikerat formateringsprogram för
den modellen.
Använd inte andra USB-enheter än dessa. Vi garanterar inte
funktionen för andra modeller än de som listas.
Även när dessa USB-enheter används kan funktionen inte alltid
garanteras.
En del av dessa USB-enheter kan kanske inte köpas i vissa områden.
Uppspelning av upphovsrättsskyddade WMA/AAC-filer stöds inte.
Filer som laddats ner från musiknerladdningswebbplatser kan
kanske inte spelas upp.
Anslutning via en hubb stöds inte.
Ansluta extrautrustning
Du kan lyssna på ljud från extrautrustning som t.ex. en
bärbar digital musikspelare genom den här enhetens
högtalare.
Se till att stänga av strömmen till varje utrustning innan
du gör några anslutningar.
Se varje utrustnings bruksanvisning för information om
hur den ansluts.
Stationerna lagras i minnet i frekvensordning, från
lägsta till högsta frekvens.
På fjärrkontrollen
Använd   istället för  .
Så här avbryter du Shuffle Play
Stoppa uppspelningen först. Tryck därefter på MODE 
tills ”SHUF” försvinner från displayen.
Tips
Under Shuffle Play går det inte att välja föregående spår/MP3/
WMA-fil genom att trycka på  .
Funktionen för återuppspelning fungerar inte under Shuffle Play.
Det går inte att starta enheten med fjärrkontrollen när
enheten drivs med batterier.
Det hörs inget ljud.
Kontrollera att den funktion du vill använda visas i
displayen.
Koppla ur hörlurarna när du lyssnar via högtalarna.
Displayen och indikatorerna blinkar slumpvis
även när strömmen är avslagen.
Enheten är i demoläge. Slå på strömmen, eller koppla
ur demoläget när strömmen är avslagen.
Det hörs störningar.
Någon använder en mobiltelefon eller annan utrustning
som sänder ut radiovågor nära enheten.
 Flytta mobiltelefonen eller annan liknande
utrustning bort från enheten.
AUDIO IN-luckan har lossats.
 Sätt tillbaka luckan så som visas i bilden nedan.
(Fäst den i ordning  och .)
kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel eller
antistatiska spraymedel avsedda för vinylskivor.
Utsätt inte CD-skivan för direkt solljus eller
värmekällor, t.ex. varmluftkanaler, och lämna den inte
heller i en bil som är parkerad i direkt solljus, eftersom
det kan bli mycket varmt i bilen.
Fäst inte papper eller etiketter på CD-skivan och skrapa
inte dess yta.
Förvara CD-skivan i sin förpackning efter uppspelning.
Säkerhet
Eftersom laserstrålen som används i CD-spelaren är
skadlig för ögonen ska du inte försöka demontera
kåpan. Låt endast fackmän utföra service.
Om något fast föremål eller någon vätska skulle hamna
inuti enheten ska du koppla ifrån den och låta en
fackman undersöka den före ytterligare användning.
Skivor som inte har standardformat (t.ex. hjärtformat,
fyrkantigt eller stjärnformat) kan inte spelas på den här
enheten. Om du försöker göra det kan du skada
enheten. Använd inte sådana skivor.
medföljande nätsladden; ingen annan typ av sladd får
användas.
Enheten är inte urkopplad från strömkällan så länge
sladden sitter i uttaget, inte ens om enheten stängs av.
Dra ur sladden från vägguttaget om enheten inte
används under en längre tid.
När batterierna inte används ska de tas ur för att
undvika skada till följd av batteriläckage eller korrosion.
Placering
Placera inte enheten på en plats där det finns heta
värmekällor, i direkt solljus, där det finns överdrivet
mycket damm eller risk för mekaniska stötar, eller i en
bil där den kan utsättas för direkt solljus.
Placera inte enheten på ett ställe som lutar eller är
ostadigt.
Placera inget annat föremål inom ett avstånd av 10 mm
från kåpans sida. Ventilationshålen måste vara fria för
att enheten ska fungera korrekt och för att
komponenterna ska fungera längre.
Eftersom en stark magnet används för högtalarna, se till
att betalkort med magnetfält eller mekaniska klockor
inte är i närheten av enheten för att förhindra att de
skadas av magneten.
för att välja frekvensband.
placeras i ett mycket fuktigt rum kan det bildas
kondens på linsen inne i CD-spelaren. Om detta
inträffar fungerar enheten inte som den ska. I så fall ska
du avlägsna CD-skivan och vänta cirka en timme för att
fukten ska försvinna.
Om enheten inte har använts under en längre tid ställer
du den i uppspelningsläge för att värma upp den några
minuter innan du sätter i en kassett.
speltid rekommenderas inte, förutom vid lång
kontinuerlig in- eller uppspelning.
Rengöring av kåpan
Till AUDIO IN-uttag
1 Tryck på RADIO/BAND  tills det frekvensband du
önskar visas på displayen.
Inbyggd ljudkabel
med stereo miniuttag eller
4 Tryck på PRESET + eller –  tills det förinställda
(t.ex. bärbar digital
musikspelare)
5 Tryck på ENTER .
Tips
2 Tryck på PRESET + eller –  för ställa in lagrad
station.
På fjärrkontrollen
1 Tryck på RADIO/BAND .
2 Tryck på PRESET + eller –  för ställa in lagrad
station.
ljudanslutningskabel
(medföljer ej)
Till linjeuttaget
numret du vill ha för stationen blinkar på displayen.
frekvensband.
Flik för sida A
Användning av en kassett med mer än 90 minuters
På fjärrkontrollen
1 Anslut den inbyggda ljudkabeln med stereo
miniuttag  till linjeuttaget för den bärbara digitala
musikspelaren eller andra utrustningar*.
2 Sätt på enheten och den anslutna utrustningen.
3 Tryck på AUDIO IN  för att spela upp ljud från den
anslutna utrustningen.
Ljudet från den anslutna utrustningen matas ut via
högtalarna.
*För att ansluta enheten till en TV eller videobandspelare ska du
använda en förlängningskabel (medföljer ej) med ett stereo
miniuttag i ena änden (för den inbyggda ljudkabeln) och två phonoproppar i den andra änden.
Spela in ljudet från den anslutna utrustningen
1 Sätt i ett tomt band.
2 Tryck på AUDIO IN  för att visa ”AUDIO IN”.
3 Tryck på   på enheten.
Inspelning startar.
4 Spela från den extra utrustningen som anslutits till
enheten.
Tips
Om den inbyggda ljudkabeln  skadas kan du använda AUDIO INuttaget  för att anslutna extrautrustning till enheten. Använd en
ljudkabel (medföljer ej) med ett stereo miniuttag i ena änden (för
AUDIO IN-uttaget ). Kontrollera att stickproppen i den andra
änden passar i uttaget på extrautrustningen; t.ex. ett stereo miniuttag
för en bärbar digital musikspelare, eller två phono-proppar för en TV
eller videobandspelare.
Obs!
Dra inte med våld i den inbyggda ljudkabeln . Annars kan
proppen lossna.
Anslut den inbyggda ljudkabeln  eller ljudanslutningskabeln
(medföljer ej) för att förhindra felfunktion.
Det är inte möjligt att lyssna på två samtidigt anslutna utrustningar
genom den inbyggda ljudkabeln  och AUDIO IN-uttaget  (med
en extra ljudanslutningskabel). Anslut en utrustning i taget.
”READING” visas under en längre tid, eller det
tar lång tid innan uppspelningen startar.
Inläsningen kan ta lång tid i följande fall:
–USB-enheten innehåller många mappar eller filer.
–Filstrukturen är mycket komplex.
–Minnet är nästan fullt.
–Internminnet är fragmenterat.
För att undvika ovanstående problem rekommenderar
vi att du beaktar följande riktlinjer:
–Se till att antalet mappar på USB-enheten är 100 eller
mindre.
–Se till att totala antalet filer per mapp är 100 eller
mindre.
Felaktig display
Data som lagrats i USB-enheten kan vara förstört. Sänd
musikdata till USB-enheten på nytt.
Denna enhet kan endast visa alfabetiska siffror och
tecken. Andra tecken kommer inte att visas korrekt.
”REC ERROR” visas.
Ett fel uppstod vid inspelningen. Stäng av enheten och
timme för att eventuell fukt ska torka.
CD-R/CD-RW-skivan är tom.
Det finns ett kvalitetsproblem med CD-R/CD‑RW-
skivan, inspelningsenheten eller programvaran.
Byt ut alla batterier mot nya om de är svaga.
Minska volymen.
Rengör CD-skivan, eller byt ut skivan om den är
Den anslutna USB-enheten är skrivskyddad. Denna
enhet kan inte ändra på skyddsstatusen. Stäng av
enheten och ta bort USB-enheten. Avlägsna
skrivskyddet, eller använd en annan USB-enhet. Om
felmeddelandet kvarstår ska du kontakta närmaste
Sony-återförsäljare.
”FATAL ERROR” visas.
USB-enheten har kopplats bort under inspelning eller
radering. Koppla inte bort USB-enheten under tiden
som inspelning eller radering av data pågår. Om du
kopplar bort USB-enheten vid inspelning/radering kan
data förstöras. Om felmeddelandet kvarstår ska du
kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
”ERASE ERROR” visas.
skadad.
Placera enheten på en plats som inte vibrerar.
Rengör linsen med en fläkt.
Ljudet kan försvagas eller det kan höras brus när man
använder en CD-R/CD-RW-skiva med dålig kvalitet,
eller om det är problem med inspelningsutrustningen
eller programvaran.
Radering av filer eller mappar på den anslutna USB-
Start av uppspelning tar längre tid än vanligt.
Anslut den understödda USB-enheten (Se ”Spelbara/
Följande skivor tar längre tid att starta uppspelning.
–en skiva som är inspelad med en komplicerad
struktur.
–en skiva som inte har avslutats (på vilken information
fortfarande kan läggas till).
–en skiva som har många mappar, eller filer som inte är
MP3/WMA.
enheten misslyckades. Informationen som ska raderas
kan redan vara felaktig. Om felmeddelandet kvarstår
ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
USB-enheten känns inte igen.
Stäng av enheten och återanslut USB-enheten, slå på
enheten igen.
Inspelningsbara USB-enheter” (på denna sida) för
enheter som stöds.).
USB-enheten fungerar inte som den ska. Se USBenhetens bruksanvisning för information om hur man
hanterar detta problem. Om problemet kvarstår ska du
kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Uppspelning startar inte.
Stäng av enheten och återanslut USB-enheten.
Radio
Anslut en USB-enhet som denna enhet kan spela (se
”Spelbara/Inspelningsbara USB-enheter”).
Dålig mottagning.
Justera antennen för bättre FM-mottagning.
Uppspelning startar inte från det första spåret.
Ställ in spelläget till Normal Play.
MP3/WMA-filerna är inte försedda med filändelsen
”.mp3” eller ”.wma”.
Data var inte lagrat i MP3/WMA-formatet.
USB-lagringsenheten använder ett annat filsystem än
FAT16 eller FAT32.*
USB-minnet är partitionerat. Endast MP3/WMA-filer i
Justera själva enheten för bättre AM-mottagning.
den första partitionen kan spelas upp.
Uppspelning kan göras i upp till 8 nivåer.
Antalet mappar överskrider 255.
Antalet filer överskrider 999.
Flik för sida B
Den nya stationen ersätter den tidigare.
1 Tryck på RADIO/BANDAUTO PRESET  för att välja
Ta ur CD-skivan och låt facket vara öppet i cirka en
Filerna är kodade eller lösenordsskyddade.
Ljudet är svagt eller har dålig kvalitet.
Rengör kåpa, panel och reglage med en mjuk lätt fuktad
trasa och ett milt rengöringsmedel. Använd inte någon
typ av slipmedel, skurpulver, eller lösningsmedel, såsom
alkohol eller bensin.
Om du har några frågor eller problem angående enheten
ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
* Denna enhet stödjer FAT16 och FAT32, men vissa USBlagringsmedia kanske inte stödjer båda filsystemen.
För information, se bruksanvisningen för respektive USBlagringsmedia eller kontakta tillverkaren.
Byt ut alla batterier mot nya om de är svaga.
Bandspelare
Om du använder fjärrkontrollen när du lyssnar på AM-
Bandet rör sig inte när du trycker på en
funktionsknapp.
Flytta bort enheten från TV:n.
förinställda numret du vill ha för stationen blinkar
på displayen.
inte rättvänd när du försökte ansluta. Anslut USBenhetens kontakt eller USB-kabeln rättvänd.
MP3/WMA-filer kan inte spelas upp.
förinställda numret blinkar på displayen.
Spela upp förinställda radiostationer
Rengör CD-skivan.
Om enheten flyttas från en kall till en varm plats, eller
Sida A
4 Tryck på PRESET + eller –  på enheten tills det
De förinställda stationerna behålls i minnet även om du kopplar ur
nätsladden eller tar ur batterierna.
Sätt i CD-skivan med etikettsidan uppåt.
Användning
2 Ställ in den station du önskar.
3 Håll ner DSPL/ENT  i 2 sekunder tills det
numret blinkar på displayen.
CD-skivan spelas inte upp eller så visas ”NO
DISC” även när en CD-skiva är ilagd.
att förhindra oavsiktlig inspelning. Om du vill
återanvända bandet för inspelning täcker över du den
avbrutna fliken med tejp.
1 Tryck på RADIO/BANDAUTO PRESET  på enheten
Kontakten på USB-enheten eller på USB-kabeln var
”PROTECT” visas.
Bryt av kassettens säkerhetsflik från sida A eller B för
Du förinställer en station med svag signal manuellt.
2 Ställ in den station du önskar.
3 Håll ner ENTER  i 2 sekunder tills det förinställda
CD/MP3/WMA-spelare
Ljudet försvagas.
Strömkällor
(USB-
ta bort den anslutna USB-enheten. Kontrollera följande:
–Att USB-enheten inte är överfull. Om den är full eller
har för lite fritt minne ska du radera onödiga filer
eller mappar.
–Att data som ska spelas in inte är förstört.
–Att filformatet som ska spelas in är kompatibelt med
denna enhet.
Om felmeddelandet kvarstår ska du kontakta närmaste
Sony-återförsäljare.
radio kan störningar höras.
Stäng kassettfacket ordentligt.
TV-bilden blir instabil.
Om du lyssnar på ett FM-program nära TV:n med en
inomhusantenn flyttar du enheten bort från TV:n.
USB-enhet
Använder du en kompatibel USB-enhet?
Om du ansluter en inkompatibel USB-enhet kan
följande problem uppkomma. Se ”Spelbara/
Inspelningsbara USB-enheter” för en lista över enheter
som stöds.
–USB-enheten känns inte igen.
–Fil- eller mappnamn visas inte på denna enhet.
–Uppspelning fungerar inte.
–Ljudet försvinner.
–Störningar förekommer.
–Ljudutmatningen är dålig.
”OVER CURRENT” visas.
(USB-port)  har
upptäckts. Stäng av enheten och avlägsna USB-enheten
från
(USB-port) . Kontrollera att det inte är något
problem med USB-enheten. Om felmeddelandet
kvarstår ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
En onormal strömnivå från
Knappen   fungerar inte, eller bandet
spelar inte upp eller in.
Kontrollera att säkerhetsfliken på kassetten sitter på
plats.

Play.
Kontrollera att batterierna är rätt isatta.
USB-enheten kan inte anslutas till
port) .
Dålig eller förvrängd uppspelning, inspelning
eller radering.
Rengör huvudena med en rengöringskassett av torr
eller våt typ (separat tillgänglig) för varje 10 timmars
användning innan du startar en viktig inspelning, eller
efter uppspelning av ett gammalt band. Om du inte
rengör kassetthuvudena kan det leda till försämrad
kvalitet eller oförmåga för enheten att spela in eller
spela upp band. För ytterligare information, läs
anvisningarna för rengöring av kassetten.
Band av TYP II (högpositionsband) eller TYP IV
(metall) används. Använd endast band av TYP I
(normal).
Avmagnetisera huvuden med en kommersiellt
tillgänglig avmagnetiserare.
Byt ut alla batterier mot nya om de är svaga.

3 Tryck på   på enheten för att starta Shuffle
Anslut nätsladden ordentligt till ett vägguttag.
Kassetter
Om en station inte kan förinställas automatiskt
2 Tryck på MODE  tills ”SHUF” visas på displayen.
När du väljer Folder Shuffle Play (endast för MP3/
WMA-skiva), tryck på MODE  på enheten tills
” ” och ”SHUF” visas på displayen. Tryck sedan på
TUNE + eller –  på enheten för att välja önskad
mapp.
Torka CD-skivan från mitten och utåt. Om det finns
repor, smuts eller fingeravtryck på CD-skivan kan det
orsaka läsfel.
För användning med växelström, använd den
5 Tryck på DSPL/ENT  på enheten.
På fjärrkontrollen
Torka av CD-skivan med en ren trasa före uppspelning.
Tryck på OPERATE (POWER)  för att stänga av
strömmen.
4 Tryck på   för att starta Program Play.
)*
Viktigt angående skivor
Avbryta insomningsfunktionen
Spelbara/Inspelningsbara USBenheter
Tryck på DSPL/ENT  på enheten när du spelar upp en
MP3/WMA-skiva. Displayen ändras enligt följande:
För att
repetera
Ett spår/MP3/
WMA-fil
Om det går mer än 4 sekunder efter att du tryckt på
SLEEP  ställs minuterna in på displayen.
När inställningen aktiveras blir bakgrundsbelysningen
svagare och Woofer-lampan släcks.
När den förinställda tiden har passerat stängs enheten
av automatiskt.
inspelade i formatet musik-CD eller MP3/WMAformat enligt ISO9660 Level 1/Level 2 eller Joliett
CD-R/CD-RW-skivor med dålig inspelningskvalitet,
CD-R/CD-RW-skivor som har repor eller är smutsiga,
eller CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade med en
inkompatibel enhet
CD-R/CD-RW-skivor som inte har avslutats korrekt
Allmänt
Använd inte lösningsmedel såsom bensin, thinner,
Totalt antal mappar

Albumnamnet (
*När du väljer ”AUTO”, stoppas CD-skivan, USB-enheten eller
bandet efter 90 minuter som mest och enheten stängs av
automatiskt. När du lyssnar på radio stängs den av efter
90 minuter.
Andra CD-R/CD-RW-skivor än sådana som är
När du spelar ett band med den här funktionen:
Om bandets längd på ena sidan är längre än den inställda tiden stängs
enheten inte av förrän bandet har nått slutet.
Audio-CD (Program Play)
Programmerat
spårnummer

enheten stängs av automatiskt.
Varje gång du trycker på knappen ändras indikeringen
enligt följande:
”AUTO*”  ”60MIN”  ”30MIN”  ”20MIN” 
”10MIN”  ”OFF”.
Obs!
MP3/WMA-skiva (Exempel: När du lägger i en MP3-skiva)
Så här kontrollerar du filinformationen
Audio-CD

Använda displayen
Det hörs inget ljud.
USB-enheten är inte ordentligt ansluten. Stäng av
enheten och återanslut USB-enheten. Slå på enheten
igen och kontrollera om ”USB MEMORY” visas eller
inte i displayen.
Störningar, ljudet försvinner eller är dåligt.
Stäng av enheten och återanslut USB-enheten. Slå på
enheten igen.
Själva musikinformationen innehåller brus, eller ljudet
är förvrängt. Brus kan ha kommit in under
inspelningen. Radera filen och försök spela in den på
nytt.
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Byt ut alla batterier i fjärrkontrollen mot nya om de är
svaga.
Se till att du riktar fjärrkontrollen mot enhetens sensor.
Ta bort eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och
enheten.
Se till att fjärrkontrollen inte utsätts för starkt ljus,
såsom direkt solljus eller lysrörsljus.
Flytta dig närmare enheten när du använder
fjärrkontrollen.
Om du fortfarande har problem drar du ur nätsladden
eller tar ur alla batterier. Efter att alla indikeringar på
displayen försvinner sätter du i sladden eller batterierna
igen. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om
problemet kvarstår.
Download PDF