Sony | ZS-BTY52 | Sony ZS-BTY52 Bergsprängare med Bluetooth® Bruksanvisning

4-440-695-71(1)
Grundläggande användningssätt
* /ENTER  har en
liten knopp som känns
med fingret.
PERSONAL AUDIO SYSTEM
Bruksanvisning
©2012 Sony Corporation
Printed in China
ZS-BTY52
Belysning
Belysningen i handtaget har följande två
olika funktioner.
VARNING
Utsätt inte den här apparaten för regn eller
fukt för att undvika risk för brand eller elstötar.
Europe Only
Avfallsinstruktion rörande
förbrukade batterier (gäller i EU
och andra europiska länder
med separata
insamlingssystem)
Utsätt inte apparaten för droppande vätska eller
stänk, och ställ inte vätskefyllda behållare som
t.ex. blomvaser ovanpå apparaten, eftersom det
kan leda till brand eller elstötar.
Även om du har slagit av strömmen på enheten
är den inte bortkopplad från nätspänningen så
länge som den är ansluten till ett vägguttag.
Installera inte anläggningen i ett slutet utrymme
som t.ex. i en bokhylla eller inuti ett skåp.
Alltför högt ljudtryck från hörlurar kan orsaka
hörselskador.
Utsätt inte batterierna (reservbatterier eller
installerade batterier) för höga temperaturer,
som t.ex. solljus, eld eller liknande under en
längre tid.
Märkplattan sitter på undersidan.
Att observera för kunden:
följande information gäller
endast för produkter som säljs
i länder där EU-direktiv gäller.
Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag
av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor som rör
produkternas överensstämmelse, grundar sig på
Europeiska unionens lagstiftning skall ställas till
den auktoriserade representanten, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. För service och
garantiärenden, vänligen se de adresser som
finns i de separata service och
garantihandlingarna.
För kunder i Europa och
Australien
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter
(Användbar i den Europeiska
Unionen och andra Europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger
att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet inte skall
behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa
batterier kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol. Den
kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly
(Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än
0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly. För att
säkerställa för att dessa batterier blir kastade på
ett riktigt sätt, kommer du att bidra till att skydda
miljön och människors hälsa från potentiella
negativa konsekvenser som annars kunnat blivit
orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning
av materialet vill bidra till att bevara naturens
resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet,
prestanda eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör
detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker. För att försäkra att batteriet blir
behandlat korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter när
det är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om
hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt.
Lämna batteriet på en återvinningsstation för
förbrukade batterier.
För mer detaljerad information rörande korrekt
avfallshantering av denna produkt eller batterier,
vänligen kontakta ditt kommunkontor, din
avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
Ljuseffekter för ljudet som matas ut ()
Röda ljuseffekter visas synkroniserat med
musiken. Denna funktion går att slå på och
stänga av efter behov (Se ”För att stänga av
ljussynkroniseringsfunktionen”).
Innan du börjar använda
anläggningen
För att slå på och stänga av
anläggningen
Tryck på POWER (eller OPERATE) . Det går även
att slå på anläggningen med hjälp av funktionen
för direkt påslagning (se nedan).
I den här bruksanvisningen beskrivs
huvudsakligen de olika manövrerna när
funktionen för direkt påslagning används.
För att använda funktionen för direkt
påslagning
Tryck på USB , BLUETOOTH , RADIO FM/AM
 eller AUDIO IN  medan anläggningen är
avstängd. Anläggningen slås på direkt med valt
funktionsläge inställt.
2 Tryck på USB  för att gå över till
USB-läget.
Om USB-enheten saknar volymetikett*
”STORAGE DRIVE” rullas fram en gång över
displayen, och därefter tänds ”xxxFLDR”** på
displayen.
Om USB-enheten har en volymetikett
Volymetiketten* rullas fram en gång över
displayen, och därefter tänds ”xxxFLDR”** på
displayen.
* En volymetikett är ett namn som man själv kan
tilldela till datalagringsmedia och andra
enheter.
**”xxx” är det totala antalet mappar.
3 Tryck på   för att starta
uppspelningen.
Filnummer
Vrid VOLUME-kontrollen  medurs (+) eller
moturs ().
Volymen för den här anläggningen går att ställa
in stegvis från 0 till 31. För det 31:a steget visas
”VOL MAX”.
För att lyssna genom hörlurar
Teknologi och patent för ljudkodning enligt
MPEG Layer-3 används på licens från
Fraunhofer IIS och Thomson.
Windows Media är antingen ett varumärke
eller ett registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra
länder.
Denna produkt innehåller teknologi som
omfattas av immateriell egendomsrätt som
tillhör Microsoft. Användning eller spridning av
denna teknologi utanför produkten är
förbjudet utan giltig licens(er) från Microsoft.
Ordet ”Bluetooth” och motsvarande logotyper
tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används på licens
av Sony Corporation.
N-märket är ett varumärke eller registrerat
varumärke för NFC Forum, Inc. i USA och andra
länder.
Android är ett varumärke för Google Inc.
Alla andra varumärken och registrerade
varumärken tillhör sina respektive innehavare. I
denna bruksanvisning anges inte tecknen ™
och ®.
För att förstärka basen
Koppla in hörlurarna i hörlursuttaget  .
Tryck på MEGA BASS .
”MEGA BASS” tänds på displayen.
Tryck en gång till på knappen för att återgå till
normalt ljud.
För att stänga av den
automatiska
demonstrationen (gäller
endast modellerna för
Latinamerika)
Demonstrationsläget är påslaget med
standardinställningarna, vilket innebär att
demonstrationen startar automatiskt i följande
fall:
när anläggningen stängs av.
när det inte matas ut något ljud i USB-läget.
när anläggningen är i Bluetooth-läge utan att
någon Bluetooth-anslutning är upprättad (när
”NO BT” visas på displayen).
För att stänga av den automatiska
demonstrationen trycker man på PLAY MODE 
tills ”DEMO MODE OFF” visas på displayen.
Först visas mappnamnet och låttiteln,
och därefter filnumret och speltiden*.
* Om speltiden överskrider 100 minuter visas den
som ”--:--” på displayen.
Övriga manövrer
För att
Gör så här
Pausa
Tryck på   under
uppspelningen pågående uppspelning. Tryck
en gång till på knappen för
att återuppta
uppspelningen*.
Stoppa
Tryck först på   för att
uppspelningen pausa uppspelningen, och
tryck sedan på POWER (eller
OPERATE) , BLUETOOTH ,
RADIO FM/AM  eller AUDIO
IN .
Anslut nätkabeln , eller sätt i sex stycken R14-batterier (storlek C; medföljer ej) i batterifacket .
Tryck på
.
Hoppa till en
annan fil
Tryck en gång på   eller
 . Det går bara att
hoppa en fil i taget.
Snabbspola
bakåt/framåt
Tryck in   eller  
och håll knappen intryckt.
Anläggningen fortsätter att
hoppa mellan filerna ända
tills man släpper knappen.
Hitta ett visst
ställe i en fil
Håll   eller  
intryckt under
uppspelningens gång, och
släpp sedan knappen på
önskat ställe.
Koppla bort
USB-enheten
Tryck på   för att pausa
uppspelningen, och tryck
sedan på POWER (eller
OPERATE) , BLUETOOTH ,
RADIO FM/AM  eller AUDIO
IN  för att stänga av
USB-funktionen. Koppla
därefter bort USB-enheten.
Till ett vägguttag
Till AC IN
eller
Nätkabel (medföljer)
För att stänga av
ljussynkroniseringsfunktionen
Ljussynkroniseringsfunktionen på den här
anläggningen skapar ljuseffekter som matas ut
synkroniserat med musiken. Denna funktion är
påslagen med standardinställningarna, men går
att stänga av om man vill.
Tryck på LIGHT SYNC  tills ”LIGHT SYNC OFF”
tänds på displayen.
För att slå på funktionen igen trycker man en
gång till på samma knapp tills ”LIGHT SYNC ON”
tänds på displayen medan musik matas ut i
valfritt funktionsläge.
Observera
 Byt batterier när indikatorn OPR/BATT  börjar lysa svagt, eller när anläggningen inte går att använda längre.
Byt ut alla batterierna mot nya. Glöm inte att koppla bort alla USB-enheter och eventuella andra
extrakomponenter från anläggningen innan du byter batterier.
 Koppla loss nätkabeln både från anläggningen och från vägguttaget för att driva anläggningen på batteri.
För att lyssna på musik i en
USB-enhet
För att använda strömhanteringsfunktionen (gäller endast modellerna för
Europa)
Det går att lyssna på ljudfiler som är lagrade i en
USB-enhet (en digital musikspelare eller ett
USB-lagringsmedium).
Ljudfiler i formaten MP3, WMA och AAC* går att
spela i den här anläggningen.
Den här anläggningen är försedd med en automatisk standbyfunktion. När den funktionen är aktiverad
går anläggningen automatiskt över i standbyläge efter ungefär 20 minuter om man inte gör något med
den och det inte matas ut några ljudsignaler.
För att slå på respektive stänga av standbyfunktionen trycker man på DISPLAY  och /ENTER 
samtidigt. Varje gång man trycker på knapparna visas ”AUTO STANDBY ON” respektive ”AUTO STANDBY
OFF” på displayen.
* Filer som är upphovsrättsskyddade med hjälp av
DRM (Digital Rights Management) och filer som
laddats ner från online-musikaffärer går inte att
spela på den här anläggningen. Om man försöker
spela en sådan fil hoppar anläggningen vidare till
nästa oskyddade ljudfil.
Observera
 Meddelandet ”AUTO.STBY” börjar blinka på displayen ungefär 2 minuter innan anläggningen går över i
standbyläge.
 När nätkabeln är ansluten visas ”STANDBY” på displayen i standbyläget.
 Den automatiska standbyfunktionen fungerar inte i FM/AM-läget.
Kompatibla USB-enheter
USB-enheter måste uppfylla följande
kompatibilitetskrav för att gå att använda.
Kontrollera först att din USB-enhet uppfyller
dessa krav innan du börjar använda den
tillsammans med den här anläggningen.
Kompatibilitet med USB 2.0 (Full Speed)
Stöd för Mass Storage-läge*
* Mass Storage är ett läge som gör en
USB-enhet åtkomlig från en värdenhet för att
därigenom möjliggöra filöverföring. De flesta
USB-enheter har stöd för Mass Storage-läge.
(mapp) + eller 
Välja mapp
Observera
Demonstrationsläget fungerar inte när
anläggningen drivs på batteri.
För att använda nätkabeln
(USB)-uttaget
.
För att justera volymen
Anmärkningar om licenser och
varumärken
Strömförsörjning
1 Anslut USB-enheten till

Strömmen till den här apparaten bryts med hjälp
av stickkontakten, så anslut apparaten till ett
lättåtkomligt vägguttag. Om apparaten börjar
bete sig konstigt på något sätt så dra genast ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Indikering av funktionsändring ()
När man går över till en av fyra funktioner
ökas belysningens intensitet för att meddela
användaren om funktionsändringen.
Belysningen lyser blått för Bluetooth och vitt
för övriga funktioner.
* Vid uppspelning av en VBR-kodad MP3/WMA/
AAC-fil kan det hända att uppspelningen
återupptas från ett annat ställe i filen.
Tips
 Uppspelningen startar från den senast spelade
ljudfilen (Återupptagen spelning). I pausläge
(återupptagningsstopp) visas filnumret och
speltiden för den nuvarande ljudfilen på
displayen.
 Det totala antalet mappar visas när
inläsningsprocessen är klar och USB-enheten
stannar efter det att den anslutits, eller när man
går över till USB-läget från något annat
funktionsläge.
 Enbart filnumret visas när uppspelningen av alla
ljudfiler är klar och USB-enheten stannar.
 För att stänga av funktionen för återupptagen
spelning (och starta uppspelningen från början på
den första MP3/WMA/AAC-filen) trycker man på
  för att pausa uppspelningen, och därefter
på POWER (eller OPERATE) , BLUETOOTH ,
RADIO FM/AM  eller AUDIO IN . Tryck sedan
på   för att starta uppspelningen.
Observera
Pausa alltid uppspelningen och stäng av USBfunktionen genom att trycka på POWER (eller
OPERATE)  eller någon annan funktionsknapp än
USB  innan du kopplar bort USB-enheten. Om
man kopplar bort en USB-enhet utan att utföra
denna procedur kan data i USB-enheten bli
förstörda eller själva USB-enheten bli skadad.
För att byta spelsätt
Tryck på PLAY MODE  upprepade gånger
under pågående uppspelning på USB-enheten
eller i pausläge.
Det går att välja mellan normal spelning (alla filer
i USB-enheten spelas i tur och ordning),
mappspelning (” ” för alla filer i en viss mapp i
USB-enheten), upprepad spelning (” ” för att
upprepa alla filer/” 1” för att upprepa en enda
fil), eller slumpspelning (”SHUF”). Se ”För att välja
spelsätt” på baksidan för närmare detaljer.
Att observera angående USB-enheter
 Det kan ta lång tid innan uppspelningen startar
om:
mappstrukturen är väldigt komplicerad.
USB-enheten är nästan full.
 När en USB-enhet ansluts läser anläggningen in
alla filerna från den enheten. Om det finns många
mappar eller filer i USB-enheten, kan det ta lång
tid för anläggningen att läsa in dem.
 Undvik att ansluta USB-enheter till den här
anläggningen via ett USB-nav.
 Med somliga anslutna USB-enheter kan det hända
att det tar en stund från det att man utför en
manöver till det att den faktiskt utförs av den här
anläggningen.
 Vi kan inte garantera att alla funktioner alltid
fungerar, även om USB-enheten uppfyller
kompatibilitetsvillkoren.
 Det kan hända att den här anläggningen inte har
stöd för samtliga funktioner som finns på en
ansluten USB-enhet.
 Uppspelningsordningen på den här anläggningen
kan vara annorlunda än uppspelningsordningen
på den anslutna USB-enheten.
 Undvik att spara andra sorters filer än MP3/WMA/
AAC-filer eller onödiga mappar i USB-enheter som
innehåller MP3/WMA/AAC-filer.
 Under uppspelningen hoppas mappar som inte
innehåller några MP3/WMA/AAC-filer över.
 Den här anläggningen har stöd för följande
ljudformat:
MP3: filtillägg ”.mp3”
WMA: filtillägg ”.wma”
AAC: filtillägg ”.m4a” och ”.mp4”
Observera att om namnet på en ljudfil har rätt
sorts filtillägg men filen faktiskt är skapad i ett
annat ljudformat, kan det hända att det bara
matas ut störningar eller uppstår fel på
anläggningen.
 Formatet MP3 PRO stöds ej.
 WMA-filer som är kodade i formaten WMA DRM,
WMA Lossless och WMA PRO går inte att spela i
den här anläggningen.
 AAC-filer som är kodade i upphovsrättsskyddat
AAC-format går inte att spela i den här
anläggningen.
 Den här anläggningen har stöd för profilen
AAC-LC (AAC Low Complexity). Profilen HE-AAC
(High Efficiency AAC) stöds ej.
 I följande fall kan den här anläggningen inte spela
ljudfilerna i en USB-enhet:
om det totala antalet ljudfiler i en och samma
mapp överskrider 999.
om det totala antalet ljudfiler i hela USBenheten överskrider 65 535.
om antalet mappar i USB-enheten överskrider
256 (inklusive rotmappen).
om det finns fler än 8 mappnivåer i filhierarkin
(inklusive rotmappen).
Dessa antal kan variera beroende på fil- och
mappstrukturen.
 Vi kan inte garantera kompatibiliteten med alla
sorters kodnings/skrivningsmjukvara. Om ljudfiler
i USB-enheten ursprungligen är kodade med
inkompatibel mjukvara, kan det hända att det bara
matas ut störningar eller att ljudet hoppar om
man försöker spela de filerna, eller att de inte går
att spela alls.
 Det går att visa mappnamn och filnamn med upp
till 32 tecken på displayen, inklusive
citationstecken.
 De tecken som går att visa är stora bokstäver (A
till Z), siffror (0 till 9) och understrykningstecken
(_). Övriga tecken visas som ”_”.
 Den här anläggningen är kompatibel med
ID3-taggar av version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 och 2.4. Om
en fil innehåller ID3-tagginformation visas
låttiteln, artistnamnet och albumnamnet. Om filen
saknar ID3-tagginformation visas följande
information på den här anläggningen:
Filnamnet i stället för låttiteln.
Meddelandet ”NO ARTIST” i stället för
artistnamnet.
Meddelandet ”NO ALBUM” i stället för
albumnamnet.
Det går att visas upp till 32 tecken i ID3tagginformationen.
För att lyssna på musik
trådlöst i en Bluetoothapparat
Med hjälp av en Bluetooth-anslutning kan du
lyssna på musik från trådlöst anslutna Bluetoothapparater som mobiltelefoner, smartphones,
musikspelare, osv.
Den här anläggningen har stöd för icke-NFCkompatibla Bluetooth-apparater (nedan kallade
”Bluetooth-apparater”) och NFC-kompatibla
smartphones.
För att para ihop anläggningen med
en Bluetooth-apparat
Håll Bluetooth-apparaten inom 1 meters avstånd
från den här anläggningen medan denna
manöver utförs.
1 Tryck på BLUETOOTH  för att slå på
Bluetooth-funktionen.
2 Tryck in BLUETOOTH PAIRING  och håll
knappen intryckt för att aktivera
anläggningens hopparningsläge.
När hopparningsläget aktiveras hörs ett
dubbelt pipljud och Bluetooth-indikatorn ( )
börjar blinka på displayen.
Om aktiveringen misslyckas så tryck in
BLUETOOTH PAIRING  och håll knappen
intryckt igen, för att försöka att aktivera
hopparningsläget en gång till.
För att stänga av hopparningsläget när det har
aktiverats håller man BLUETOOTH PAIRING 
intryckt i minst 2 sekunder.
3 Utför hopparningsproceduren på
Bluetooth-apparaten.
Slå på Bluetooth-apparaten och aktivera dess
Bluetooth-funktion. Se bruksanvisningen till
din Bluetooth-apparat för närmare detaljer om
hur man gör.
När apparatens Bluetooth-funktion har
aktiverats börjar apparaten söka efter andra
hopparbara apparater och visar en lista över
upptäckta apparater på sin skärm. Välj den här
anläggningen på den listan. Denna
anläggning visas som ”ZS-BTY50/52/55”.
Om ”ZS-BTY50/52/55” inte visas, så gör om
proceduren från och med steg 2.
Om det krävs ett lösenord
För somliga Bluetooth-apparater krävs det att
man matar in ett 4-siffrigt lösenord. Om det
krävs ett lösenord på din apparat, så mata in
”0000”.
När hopparningen med apparaten är färdig
och Bluetooth-anslutningen har upprättats
slutar Bluetooth-indikatorn ( ) blinka och ”BT
AUDIO” tänds på displayen.
Om du vill para ihop anläggningen med
ytterligare Bluetooth-apparater, så upprepa
steg 1 till 3.
Att observera vid hopparning med Bluetoothapparater
 Om anläggningen eller Bluetooth-apparaten
stängs av innan Bluetooth-anslutningen har
upprättats, lagras ingen hopparningsinformation
och hopparningen blir inte klar.
 Hopparningsläget stängs automatiskt av efter
ungefär 5 minuter. Om hopparningsläget stängs
av mitt under hopparningen, så börja om från steg
2.
 Tillvägagångssättet och vad som visas på skärmen
kan variera beroende på vilken Bluetooth-apparat
som används eller vilken version av Bluetoothmjukvaran som är installerad.
 Lösenordet kan kallas för ”Passcode”, ”Passkey”,
”PIN-kod”, ”PIN-nummer” mm, beroende på
Bluetooth-apparaten. Se bruksanvisningen till
Bluetooth-apparaten för närmare detaljer om
lösenordet.
För att ansluta en smartphone med
en enda vidrörning (NFC)
När man rör vid anläggningen med en NFCkompatibel smartphone slås anläggningen
automatiskt på, och utför sedan automatiskt
hopparningen och upprättar Bluetoothanslutningen.
Kompatibla smartphones
Smartphones med inbyggd NFC-funktion
(Operativsystem: Android 2.3.3 eller senare, utom
Android 3.x)
NFC (Near Field Communication) är en teknik som
möjliggör trådlös kommunikation på kort håll mellan
olika sorters apparater, som t.ex. mobiltelefoner och
IC-taggar. Tack vare NFC-funktionen går det att
utföra datakommunikation helt enkelt genom att
röra vid den specificerade pekpunkten på NFCkompatibla apparater.
”NFC enkel anslutning”.
Apparaterna måste uppfylla följande
kompabilitetskrav. Kontrollera först att din
Bluetooth-apparat uppfyller dessa krav innan du
börjar använda den tillsammans med den här
anläggningen.
”NFC enkel anslutning” är en gratisapplikation
för Android-smartphones som går att ladda
ner från Google Play. Sök efter applikationen
med hjälp av nyckelordet”NFC enkel
anslutning” på den sidan, eller gå direkt till
nedladdningssidan genom att läsa in
nedanstående QR-kod.
Observera att själva ”NFC enkel anslutning” är
gratis, men kostnaden för
datakommunikationen när applikationen
laddas ner debiteras separat.
QR-kod* för direkt åtkomst
* Använd en QR-kodläsarapplikation.
Apparaterna måste följa Bluetooth Standard
version 3.0.
Apparaterna måste ha stöd för A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) och
AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile).
NFC-kapacitet (krävs bara för att använda
anläggningens NFC-hopparningsfunktion).
Se nedanstående webbsida för den senaste
informationen om kompatibla Bluetoothapparater, inklusive NFC-kompatibla
smartphones.
Observera
För kunder i Europa och Ryssland:
2 Starta applikationen ”NFC enkel
http://support.sony-europe.com/
För kunder i Latinamerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
För kunder i andra länder och områden:
http://www.sony-asia.com/support
Det kan hända att denna applikation inte finns
tillgänglig i somliga länder eller områden.
anslutning” på smartphonen.
Kontrollera att applikationsskärmen visas.
3 Håll smartphonen mot den N-märkta
delen  på anläggningen tills
smartphonen börjar vibrera.
Hopparning
Bluetooth-apparater måste först ”paras ihop”
med varandra. När väl ett par Bluetoothapparater har parats ihop med varandra behöver
man inte göra om denna hopparning, med
mindre än att hopparningsinformationen har
raderats. Den här anläggningen går att para ihop
med upp till 9 Bluetooth-apparater.
Om du använder en NFC-kompatibel smartphone
behöver proceduren för manuell hopparning inte
utföras. Använd din smartphone tillsammans
med den här anläggningen med hjälp av de
procedurer som beskrivs under ”För att ansluta
en smartphone med en enda vidrörning (NFC)”.
När du använder Bluetooth-funktionen bör du
hålla ett öga på Bluetooth-tillståndsindikatorn
( ) på displayen, som markerar
nätverkstillståndet mellan anläggningen och din
apparat.
Smartphonen vibrerar som
signal på att anläggningen
har upptäckt den.
Indikeringar för Bluetooth-funktionen
Tillstånd
Bluetooth-indikatorn ( )
Bluetoothanslutningen
avstängd
Släckt
Hopparning eller Blinkar
kommunikation
pågår
Anslutning
upprättad
Lyser hela tiden
Håll Bluetooth-apparaten (eller den NFCkompatibla smartphonen) på inom 10 meters
avstånd från anläggningen och kontrollera
följande innan du börjar.
Att apparatens Bluetooth-funktion är aktiverad.
Att hopparningen är korrekt avslutad och
Bluetooth-anslutningen korrekt upprättad. Para
annars först ihop apparaterna. (Se ”För att para
ihop anläggningen med en Bluetooth-apparat”
eller ”För att ansluta en smartphone med en
enda vidrörning (NFC)”).
ĄĄFör en Bluetooth-apparat
1 Tryck på BLUETOOTH  för att slå på
Bluetooth-funktionen.
Den senast anslutna apparaten ansluts igen
automatiskt.
2 Starta uppspelningen av ljudmaterial
som t.ex. musik, videofilmer eller spel på
apparaten.
Se bruksanvisningen till apparaten för
närmare detaljer om uppspelningsmanövrer.
ĄĄFör en NFC-kompatibel smartphone
Starta uppspelningen av ljudmaterial som t.ex.
musik, videofilmer eller spel på smartphonen.
Se bruksanvisningen till din smartphone för
närmare detaljer om uppspelningsmanövrer.
Observera
Bluetooth-funktionen stängs av i följande fall:
När man trycker på POWER (eller OPERATE) 
för att stänga av anläggningen.
När man går över till något annat funktionsläge
än Bluetooth-läget.
Tips
Om volymen är svag, så justera i första hand
volymen på den här anläggningen. Om volymen
fortfarande är för svag, så justera volymen på den
anslutna Bluetooth-apparaten eller smartphonen.
Vänta tills anläggningen har upptäckt
apparaten, och följ sedan instruktionerna som
visas på smartphonens skärm för att avsluta
proceduren för Bluetooth-anslutning.
När Bluetooth-anslutningen har upprättats
slutar Bluetooth-indikatorn ( ) blinka och
meddelandet ”BT AUDIO” tänds på displayen.
Tips
Om hopparningen och Bluetooth-anslutningen
misslyckas så gör så här.
Starta om ”NFC enkel anslutning” och för
långsamt smartphonen över den N-märkta
delen .
Om smartphonen är isatt i ett
smartphonehölje av den typ som finns i
handeln, så ta ut den ur höljet.
För att ändra
stationsinställningsintervallet för
FM/AM
Stationsinställningsintervallet för FM/AM går att
ändra om det behövs med hjälp av följande
procedur.
Observera att denna funktion saknas på
modellerna för Europa, Australien, Taiwan och
Latinamerika, utom modellerna för Uruguay,
Paraguay, Peru och Chile.
1 Tryck på RADIO FM/AM  upprepade
gånger för att välja radioband.
2 Tryck på   eller   för att välja
”MANUAL”, och tryck sedan ENTER .
”FM-xx” tänds på displayen.
3 Tryck in RADIO FM/AM  och håll
knappen intryckt tills nuvarande
stationsinställningsintervall visas.
4 Tryck på   eller   för att välja
önskat stationsinställningsintervall.
Det går att välja antingen ”FM 50K” (ett
intervall på 50 kHz) eller ”FM 100K” (ett
intervall på 100 kHz) för FM-bandet, respektive
”AM 9K” (ett intervall på 9 kHz) eller ”AM 10K”
(ett intervall på 10 kHz) för AM-bandet.
5 Tryck på ENTER .
När man ändrar stationsinställningsintervallet
raderas alla FM/AM-stationer som var lagrade i
snabbvalsminnet. Lagra om
snabbvalsstationerna efter att du har ändrat
stationsinställningsintervallet.
För att förbättra radiomottagningen
Rikta antennen så att FM-mottagningen blir så
bra som möjligt.
Tips för Bluetooth-apparater
Om den senast anslutna apparaten inte ansluts igen
automatiskt, så välj om Bluetooth-funktionen
genom att trycka på BLUETOOTH  efter att du
tryckt på POWER (eller OPERATE) , USB , RADIO
FM/AM  eller AUDIO IN . Om den fortfarande
inte ansluts, så välj den här anläggningens
modellnamn i apparatlistan (utför steg 3 i ”För att
para ihop anläggningen med en Bluetoothapparat”).
För att avsluta en Bluetoothanslutning
Det går att avsluta Bluetooth-anslutningen
genom att utföra vilken som helst av följande
manövrer.
ĄĄFör en Bluetooth-apparat
Stäng av anläggningen.
Stäng av apparaten.
Tryck på POWER (eller OPERATE) , USB ,
RADIO FM/AM  eller AUDIO IN .
Stäng av Bluetooth-funktionen på apparaten.
ĄĄFör en NFC-kompatibel smartphone
Håll smartphonen mot den N-märkta delen 
igen.
Stäng av anläggningen.
Stäng av apparaten.
Tryck på POWER (eller OPERATE) , USB ,
RADIO FM/AM  eller AUDIO IN .
Stäng av Bluetooth-funktionen på
smartphonen.
För att radera
hopparningsinformationen som är
lagrad i anläggningen
1 Tryck på BLUETOOTH  för att slå på
Bluetooth-funktionen.
2 Tryck på FM MONO , DISPLAY  och
TUNE   samtidigt.
”BT RESET” tänds på displayen.
Vad är ”NFC”?
1 Ladda ner och installera applikationen
Kompatibla Bluetooth-apparat er
För att lyssna på ljud
3 Tryck på ENTER  för att radera och
nollställa informationen om hopparade
apparater.
När informationen om hopparade apparater
har raderats visas ”COMPLETE” på displayen.
För att avbryta denna nollställningsmanöver
trycker man på FM MONO , DISPLAY  och
TUNE   igen innan man trycker på ENTER
.
För att lyssna på radio
1 Tryck på RADIO FM/AM  upprepade
gånger för att välja radioband.
För varje gång man trycker på knappen ändras
indikeringen på följande sätt:
”FM”  ”AM”
2 Tryck in TUNE + eller   och håll
knappen intryckt tills frekvenssiffrorna
börjar ändras på displayen.
Anläggningen söker automatiskt igenom
radiofrekvenserna och stannar när den hittar
en station med klar mottagning.
Om det inte går att hitta någon station i läget
för automatisk stationsinställning, så tryck på
TUNE + eller  upprepade gånger för att
ändra frekvensen steg för steg.
När en FM-sändning tas emot i stereo tänds
”ST” på displayen.
Tips
Om det är mycket störningar i ljudet vid mottagning
av ett FM-program i stereo, så tryck på FM MONO 
tills ”MONO” tänds på displayen. Programmet hörs
då visserligen inte i stereo längre, men
mottagningen blir bättre.
Flytta själva anläggningen för att förbättra
AM-mottagningen.
Försiktighetsåtgärder
Övriga manövrer
* /ENTER  har en
liten knopp som känns
med fingret.
Angående säkerhet
Anslutning av
extrakomponenter
Det går att lyssna på ljudet från andra
komponenter, som t.ex. en bärbar digital
musikspelare, genom högtalarna till den här
anläggningen.
Var noga med att stänga av alla komponenter
innan du börjar göra några anslutningar.
Se även bruksanvisningen till den komponent
som ska anslutas för närmare detaljer.
Om det skulle komma in föremål eller vätska i
anläggningen, så stäng genast av
anläggningen och koppla loss nätkabeln, och
låt sedan kvalificerad personal se över
anläggningen innan du använder den igen.
Angående strömkällor
Använd bara den medföljande nätkabeln för
att driva anläggningen med nätström. Använd
ingen annan kabel.
Dra ut anläggningens stickkontakt ur
vägguttaget om anläggningen inte ska
användas på länge.
Ta ut batterierna när de inte ska användas, för
att undvika risken för skador på grund av
batteriläckage eller rost.
Angående placering
Hur man använder displayen
På displayen går det att kontrollera information
om den ljudfil som håller på att spelas för
tillfället från en USB-enhet.
För att lagra radiostationer i
snabbvalsminnet
Det går att lagra radiostationer i anläggningens
minne. Det går att lagra upp till 30 radiostationer
sammanlagt: 20 för FM och 10 för AM.
1 Tryck på RADIO FM/AM  upprepade
gånger för att välja radioband.
Totalt antal mappar
 Om det inte finns några MP3/WMA/AAC-filer i
USB-enheten visas ”NO FILE” på displayen.
 Om det bara finns MP3/WMA/AAC-filer i
rotmappen på USB-enheten visas ”1FLDR” på
displayen.
2 Ställ in önskad station.
3 Tryck in RADIO FM/AM PRESET SETTING
 och håll knappen intryckt tills ”AUTO”
börjar blinka på displayen.
För att kontrollera filinformation
Tryck på DISPLAY  upprepade gånger medan
en MP3/WMA/AAC-fil i USB-enheten spelas.
Informationen på displayen ändras i följande
ordning:
Låttitel ( )*
4 Tryck på ENTER  för att lagra stationen.

Artistnamn ( )*
Om du vill lagra fler stationer, så upprepa steg
2 till 4. Stationerna lagras i minnet i ordning
från låga till höga frekvenser.

Albumnamn ( )*
Om en viss station inte går att lagra i
snabbvalsminnet automatiskt

Nuvarande filnummer och speltid**
Ibland behöver man ställa in stationer med svag
signal för hand.
gånger för att välja radioband.
 och håll knappen intryckt tills ”AUTO”
börjar blinka på displayen.
4 Tryck på   eller   för att välja
”MANUAL”, och tryck sedan ENTER .
Tryck på PLAY MODE  upprepade gånger.
”FM-xx” tänds på displayen.
Normal spelning (ingen indikering)
1)
5 Tryck på PRESET +  eller   tills det
)
snabbvalsnummer där du vill lagra
stationen börjar blinka på displayen.

Slumpspelning (SHUF)*
* Indikatorn ”SHUF” blinkar i ungefär 3 sekunder tills
anläggningen har bekräftat slumpspelningsläget.
För att upprepa Gör så här
En MP3/WMA/ 1 Tryck på PLAY MODE 
upprepade gånger tills ”
AAC-fil
1” visas på displayen.
2 Tryck på   eller  
för att välja den ljudfil du vill
upprepa.
3 Tryck på  .
1 Tryck på PLAY MODE 
Alla MP3/
upprepade gånger tills ” ”
WMA/AAC-filer
visas på displayen.
i USB-enheten
2 Tryck på  .
Vald mapp
1 Tryck på PLAY MODE 
upprepade gånger tills ” ”
(mapp) och ” ” visas på
displayen.
2 Välj mapp genom att trycka
+ eller  .
på
3 Tryck på  .
För att avbryta upprepningen
Tryck på PLAY MODE  upprepade gånger tills
” ” släcks på displayen.
För att avbryta slumpspelningen
Tryck på PLAY MODE  upprepade gånger tills
”SHUF” släcks på displayen.
6 Tryck på ENTER  för att lagra stationen.
Om det redan fanns en annan station lagrad
på det valda snabbvalsnumret ersätts den av
den nya stationen.
Tips
Snabbvalsstationerna blir kvar i anläggningens
minne även i följande fall.
Om man kopplar loss nätkabeln.
Om man tar ut batterierna.
För att lyssna på en
snabbvalsstation
1 Tryck på RADIO FM/AM  upprepade
gånger för att välja radioband.
Tips
Under slumpspelning går det inte att hoppa tillbaka
till föregående MP3/WMA/AAC-fil genom att trycka
på  .
2 Tryck på PRESET +  eller   för att
För att välja minne i USBenheten
Om en USB-enhet har mer än ett minne (till
exempel ett internminne och ett minneskort), går
det att välja vilket minne som ska användas
innan uppspelningen startas.
Glöm inte att välja minne innan du startar
uppspelningen, eftersom det inte går att välja
minne under pågående uppspelning.

1 Anslut USB-enheten till
(USB)-uttaget
.
2 Tryck på USB  för att gå över till
USB-läget.
3 Tryck in USB MEMORY SELECT  och
håll knappen intryckt.
4 Tryck på   eller   upprepade
gånger för att välja minnesnummer.
Minnesnummer
Minnets namn visas. Namnet visas på olika
sätt, beroende på USB-enhetens
specifikationer.
Om det bara finns ett enda minne som går att
välja, så gå vidare till steg 5.
För att avbryta minnesvalet trycker man en
gång till på USB MEMORY SELECT .
5 Tryck på ENTER .
Rengöring av höljet
Rengör höljet, panelen och kontrollerna med
en mjuk duk som fuktats lätt med en mild
rengöringslösning. Använd aldrig någon form
av skursvampar, skurpulver, eller
lösningsmedel som sprit eller bensin.
Angående Bluetooth-kommunikation
Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom ett
avstånd på upp till ungefär 10 meter.
Det maximala kommunikationsavståndet kan
variera beroende på eventuella hinder
(människor, metall, väggar, osv.) eller den
elektromagnetiska miljön.
Det hörs inget ljud.
Stäng av demonstrationsfunktionen genom att
trycka på PLAY MODE  tills ”DEMO MODE
OFF” visas på displayen.
Se till att den här anläggningen och Bluetoothapparaten (eller smartphonen) inte är för långt
ifrån varandra, och att den här anläggningen
inte uppfångar interferens från någon trådlös
nätverksapparat, någon annan trådlös apparat
på 2,4 GHz-bandet, eller en mikrovågsugn.
Kontrollera att Bluetooth-anslutningen är
ordentligt upprättad mellan den här
anläggningen och Bluetooth-apparaten (eller
smartphonen).
Gör om hopparningen (se ”För att para ihop
anläggningen med en Bluetooth-apparat”).
Håll undan anläggningen från metallföremål
och metallytor.
Kontrollera att Bluetooth-funktionen är
aktiverad på Bluetooth-apparaten (eller
smartphonen).
Anläggningen slås inte på när nätkabeln
ansluts.
Kontrollera att nätkabelns stickkontakt är
ordentligt isatt i vägguttaget.
Anläggningen slås inte på när den drivs
på batteri.
Kontrollera att batterierna är isatta på rätt sätt.
”LOW BATTERY” blinkar på displayen och
anläggningen stängs automatiskt av.
Byt ut alla batterierna mot nya.
Anläggningen går plötsligt över i
standbyläge.
Detta är inget fel. Anläggningen går
automatiskt över i standbyläge efter ungefär
20 minuter om man inte gör något med den
och det inte matas ut några ljudsignaler. Se
”För att använda strömhanteringsfunktionen
(gäller endast modellerna för Europa)”.
Det hörs inget ljud.
Kontrollera att rätt funktionsläge är inställt för
den musikkälla eller ljudkälla som du vill lyssna
på.
Koppla ur hörlurarna för att lyssna genom
högtalarna.
Det är störningar i ljudet.
Är det någon som använder en mobiltelefon
eller någon annan apparat som utstrålar
radiovågor i närheten av anläggningen? Flytta i
så fall undan anläggningen och Bluetoothapparaten från sådana apparater. Apparater
som t.ex. mobiltelefoner kan påverka
Bluetooth-kommunikationen.
USB-enheter
Använder du en kompatibel USB-enhet?
Om man ansluter en inkompatibel USB-enhet
kan följande problem uppstå.
USB-enheten upptäcks inte.
Filnamn eller mappnamn visas inte på den
här anläggningen.
Uppspelning är inte möjlig.
Ljudet hoppar.
Det förekommer störningar.
Ljudet är förvrängt.
”OVER CURRENT” tänds på displayen.
En onormal nivå har upptäckts i den elektriska
strömmen som matas in via
(USB)-uttaget
. Stäng av anläggningen och koppla bort
USB-enheten från
(USB)-uttaget .
Kontrollera att det inte är något fel på USBenheten. Om detta meddelande fortsätter att
visas, så kontakta närmaste Sony-handlare.
Det hörs inget ljud.
USB-enheten kan vara felaktigt ansluten. Stäng
av anläggningen och koppla in USB-enheten
igen. Slå sedan på anläggningen.
Stålhylla
Optimal funktion
välja snabbvalsnumret för önskad
radiostation.
Följande förhållanden kan påverka
känsligheten för Bluetooth-kommunikation.
Om det finns hinder som t.ex. en människa,
metallföremål eller en vägg mellan den här
anläggningen och den använda Bluetoothapparaten.
Om apparater eller utrustning som t.ex.
trådlösa nätverksapparater, mikrovågsugnar,
trådlösa telefoner osv., som också använder
frekvensbandet 2,4 GHz, används i närheten
av anläggningen.
Om anläggningen står på en hylla som är
gjord av stål.
Eftersom både Bluetooth och trådlösa
nätverksapparater (IEEE802.11b/g/n) använder
samma frekvensband (2,4 GHz) kan det uppstå
mikrovågsinterferens, vilket i sin tur kan leda
till sänkt kommunikationshastighet, störningar
eller anslutningsfel om den här anläggningen i
närheten av sådana trådlösa
nätverksapparater. Gör i så fall så här.
Placera eller använd den här anläggningen
på minst 10 m avstånd från de trådlösa
nätverksapparaterna.
Om den här anläggningen används inom
10 m från andra trådlösa nätverksapparater,
så stäng om möjligt av de andra trådlösa
nätverksapparaterna eller flytta den här
anläggningen minst 10 m bort från de andra
trådlösa nätverksapparaterna.
Använd Bluetooth-apparaten så nära
anläggningen som möjligt.
Mikrovågor som alstras av Bluetooth-apparater
kan störa elektronisk medicinsk utrustning.
Stäng av både den här anläggningen och
Bluetooth-apparaten på följande sorters
platser, eftersom det annars finns risk för
olyckor.
På platser där det förekommer lättantändlig
gas, på sjukhus, ombord på tåg eller flygplan,
och på bensinstationer
I närheten av automatiska dörrar eller
brandalarm
Den här anläggningen har stöd för
säkerhetsfunktioner som följer Bluetoothnormerna och som ger en säker anslutning när
trådlös Bluetooth-teknik används, men
säkerheten kan ändå vara otillräcklig beroende
på inställningarna. Var försiktig när du
kommunicerar via trådlös Bluetooth-teknik.
Sony kan inte påta sig något som helst ansvar
för informationsläckage i samband med
användning av Bluetooth-funktionen på den
här anläggningen.
Vi kan inte garantera att alla Bluetoothapparater går att ansluta.
Bluetooth-apparater som ska användas
tillsammans med den här anläggningen
måste följa Bluetooth-normerna som
specificerats av Bluetooth SIG, Inc., och ha
certifikat på att de uppfyller kraven.
Även om en Bluetooth-apparat uppfyller
ovanstående Bluetooth-normer kan det ändå
hända att somliga apparater inte går att
ansluta eller inte fungerar ordentligt,
beroende på den apparatens funktioner eller
specifikationer.
Beroende på apparaten som ska anslutas kan
det ta en stund att starta kommunikationen.
Om du har några frågor eller det uppstår något
problem med anläggningen, så kontakta
närmaste Sony-handlare.
Det förekommer störningar i ljudet, eller
det hoppar eller är förvrängt.
Stäng av anläggningen och koppla in USBenheten igen. Slå sedan på anläggningen igen.
Själva musikdatainformationen innehåller
störningar, eller ljudet är förvrängt.
Störningarna kan ha kommit med i ljudfilen när
den skapades. Prova att skapa om ljudfilerna
och sedan spela dem i den här anläggningen.
USB-enheten går inte att ansluta till
(USB)-uttaget .
Du försöker sätta i USB-enhetens eller
USB-kabelns kontakt på fel håll. Sätt i den på
rätt håll i
(USB)-uttaget .

,
Om anläggningen plötsligt flyttas från ett kallt
ställe till ett varmt ställe kan det bildas
kondens på utsidan eller inuti, vilket i sin tur
kan leda till att anläggningen inte fungerar. Om
det skulle bildas kondens (imma), så stäng av
anläggningen och låt den vara avstängd tills
fukten avdunstat. Använd inte anläggningen
förrän kondensen har avdunstat helt och hållet.
En demonstration tänds på displayen.
Ljudet hoppar eller
kommunikationsavståndet är väldigt
kort.
Om det finns en apparat som alstrar
elektromagnetisk strålning, som t.ex. ett
trådlöst nätverk, en annan Bluetooth-apparat
eller en mikrovågsugn i närheten, så flytta
undan anläggningen från sådana
störningskällor om det går. Använd Bluetoothapparaten och anläggningen så långt som
möjligt från sådana störningskällor.
Flytta undan eventuella hinder mellan den här
anläggningen och Bluetooth-apparaten, eller
flytta undan Bluetooth-apparaten och
anläggningen från hindret.
Placera den här anläggningen och Bluetoothapparaten så nära varandra som möjligt.
Flytta den här anläggningen.
Prova att använda Bluetooth-apparaten eller
smartphonen från någon annan position.
Det går inte att upprätta någon
anslutning.
Gör om hopparningen (se ”För att para ihop
anläggningen med en Bluetooth-apparat”).
Kontrollera att Bluetooth-apparaten är
kompatibel med den här anläggningen.
Kontrollera den senaste informationen om
kompatibla Bluetooth-apparater på webbsidan.
Nätadressen finns under ”Kompatibla
Bluetooth-apparat er”.
Hopparningen misslyckas.
Flytta Bluetooth-apparaten närmare
anläggningen.
Radera den här anläggningens modellnamn
från Bluetooth-apparaten och gör om
hopparningen (se ”För att para ihop
anläggningen med en Bluetooth-apparat”).
Kontrollera att Bluetooth-apparaten är
kompatibel med den här anläggningen.
Kontrollera den senaste informationen om
kompatibla Bluetooth-apparater på webbsidan.
Nätadressen finns under ”Kompatibla
Bluetooth-apparat er”.
Hopparning med hjälp av NFC-funktionen
misslyckas.
Prova att utföra hopparningen manuellt (se
”För att para ihop anläggningen med en
Bluetooth-apparat”). Det kan hända att somliga
NFC-kompatibla smartphones inte går att para
ihop med hjälp av NFC-funktionen på den här
anläggningen, beroende på den smartphonens
funktioner eller specifikationer.
Starta om ”NFC enkel anslutning” och rör
smartphonen långsamt över den N-märkta
delen .
Kontrollera att smartphonen uppfyller
kompabilitetsvillkoren (se ”Kompatibla
smartphones”).

)
)
Observera
 Om en digital musikspelare är ansluten via en
monoutgång kan det hända att det inte hörs
något ljud från höger högtalare på den här
anläggningen.
 Det kan hända att det uppstår distorsion vid
anslutning till linjeutgången på en digital
musikspelare. Om ljudet är förvrängt, så anslut
apparaten via dess hörlursuttag i stället.
 Om en digital musikspelare ansluts via dess
hörlursuttag, så skruva upp volymen på den
digitala musikspelaren, och justera sedan volymen
på anläggningen.
Angående kondensbildning
Begränsad funktion
För varje gång man trycker på knappen ändras
indikeringen på följande sätt:

Uppspelning av vald mapp (
För att ansluta en TV eller videobandspelare
till den här anläggningen använder man en
förlängningskabel (medföljer ej) med en
stereo-minikontakt i den ena änden och två
phono-kontakter i den andra.
Bluetooth-apparater
”READING” visas en lång stund på
displayen, eller det tar lång tid innan
uppspelningen startar.
Inläsningsprocessen kan ta lång tid i följande
fall:
Om det finns många mappar eller filer i
USB-enheten.
Om filstrukturen är väldigt komplicerad.
Om minnet är nästan fullt.
Om internminnet är fragmenterat.
För att undvika ovanstående sorters problem
rekommenderar vi att du följer dessa riktlinjer:
Försök hålla det totala antalet mappar i en
USB-enhet under 100.
Försök hålla det totala antalet filer per mapp
under 100.
Displayen visar fel
Data som är lagrade i USB-enheten kan vara
skadade. Överför dessa musikdata till USBenheten igen.
Den här anläggningen kan bara visa siffror och
bokstäverna i det engelska alfabetet (A-Z).
Andra tecken visas inte på rätt sätt.
USB-enheten upptäcks inte.
Stäng av anläggningen, koppla bort USBenheten och koppla in den igen, och slå sedan
på anläggningen igen.
USB-enheten fungerar inte som den ska. Se
bruksanvisningen till USB-enheten för närmare
detaljer om hur du ska ta hand om det
problemet.
Uppspelningen startar inte.
Stäng av anläggningen och koppla in USBenheten igen.
Uppspelningen startar inte från det första
spåret.
Ställ in spelsättet på normal spelning.
MP3/WMA/AAC-filer går inte att spela.
Ljudfilerna kan ha fel filtillägg. Den här
anläggningen har stöd för följande filtillägg:
MP3: filtillägg ”.mp3”
WMA: filtillägg ”.wma”
AAC: filtillägg ”.m4a” och ”.mp4”
Ljudfilerna kan vara skapade i andra format än
MP3/WMA/AAC.
USB-lagringsenheten använder ett annat
filsystem än FAT16 eller FAT32.*
USB-lagringsenheten är partitionerad. Bara
MP3/WMA/AAC-filer i den första partitionen
går att spela.
Det går att spela filer i upp till 8 nivåer i
filhierarkin.
Antalet mappar i USB-enheten (inklusive
rotmappen) överstiger 256.
Antalet filer i USB-enheten överstiger 65 535.
Antalet filer i en mapp överstiger 999.
Filerna är krypterade eller skyddade med
lösenord.
* Den här anläggningen har stöd för både FAT16
och FAT32, men somliga USB-lagringsmedier kan
sakna stöd för något av dessa filsystem.
Se bruksanvisningen till det USB-lagringsmediet
eller kontakta dess tillverkare för närmare detaljer.
Radion
Ljudet är svagt eller mottagningen dålig.
Byt ut alla batterierna mot nya.
Flytta anläggningen längre bort från eventuella
TV-apparater i närheten.
För FM: dra ut FM-antennen till sin fulla längd
och rikta den så att FM-mottagningen blir så
bra som möjligt. För AM: prova att flytta själva
anläggningen tills mottagningen blir så bra
som möjligt.
Det uppstår störningar i bilden på en
TV-skärm i närheten.
Om du lyssnar på ett FM-program i närheten av
en inomhus-TV-antenn, så flytta undan
anläggningen från TV:n.
Om du inte lyckas lösa problemet ens efter att ha
provat alla de föreslagna åtgärderna, så koppla
loss nätkabeln eller ta ut alla batterierna. Vänta
tills alla indikeringar på displayen har slocknar,
och koppla sedan in nätkabeln igen eller sätt i
batterierna. Om problemet kvarstår, så kontakta
närmaste Sony-handlare.
Meddelanden
DATA ERROR: En ljudfil är skadad.
LOW BATTERY: Batterierna är nästan slut.
NO BT: Ingen Bluetooth-anslutning har
upprättats.
NO DEVICE: Det finns ingen USB-enhet ansluten,
eller den anslutna USB-enheten har kopplats
bort.
NO FILE: Det finns inga spelbara filer i USBenheten.
NOT IN USED: Du har försökt utföra en viss
manöver under förhållanden där det inte var
tillåtet.
NOT SUPPORT: En USB-enhet som det saknas
stöd för är ansluten.
USB-delen
Stödda bittal
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
AAC (MPEG 4 AAC-LC):
16 kbps  320 kbps, VBR
Samplingsfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC (MPEG 4 AAC-LC):
32/44,1/48 kHz
Bluetooth-delen
Kommunikationssystem
Bluetooth Specification Version 3.0
Moduleringsmetod
FHSS
Utmatning
Bluetooth Specification Power Class 2
Maximalt kommunikationsavstånd
Inom synhåll upp till ung. 10 m*1
Frekvensband
2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz  2,4835 GHz)
Stödda Bluetooth-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Stödd codec*4
SBC (Subband Codec)
*1Det faktiskt möjliga avståndet varierar
beroende på olika faktorer som hinder mellan
apparaterna, magnetfält runt mikrovågsugnar,
statisk elektricitet, mottagningskänslighet,
antennkapacitet, operativsystem,
applikationsprogram, osv.
*2Standardprofilerna för Bluetooth anger
specifikationerna för Bluetooth-kommunikation
mellan olika apparater.
*3Det kan hända att somliga funktioner saknas
beroende på apparaten.
*4Codec: Format för komprimering och
omvandling av ljudsignaler
Radiodelen
Frekvensområde
Modellerna för Europa, Australien och Taiwan
FM: 87,5 MHz  108 MHz (i steg om 50 kHz)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (i steg om 9 kHz)
Modellerna för Uruguay, Paraguay, Peru och
Chile
FM: 87,5 MHz  108 MHz (i steg om 100 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (i steg om 50 kHz)
AM: 530 kHz  1 610 kHz (i steg om 10 kHz)
531 kHz  1 602 kHz (i steg om 9 kHz)
Modellerna för övriga Latinamerika utom
Uruguay, Paraguay, Peru och Chile
FM: 87,5 MHz  108 MHz (i steg om 100 kHz)
AM: 530 kHz  1 710 kHz (i steg om 10 kHz)
Övriga modeller
FM: 87,5 MHz  108 MHz (i steg om 50 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (i steg om 100 kHz)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (i steg om 9 kHz)
530 kHz  1 610 kHz (i steg om 10 kHz)
Mellanfrekvens
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antenner
FM: Teleskopantenn
AM: Inbyggd ferritstångsantenn
Ingång
AUDIO IN
Stereominiuttag
(USB)-uttag
Typ A, maximal strömstyrka 500 mA, USB 2.0
Full Speed-kompatibelt

Det går att ställa in anläggningen på att spela
filer upprepade gånger eller i slumpmässig
ordning medan spelningen pågår eller är pausad
på en USB-enhet.

Upprepning av vald mapp (
bärbara digitala musikspelaren eller
andra komponenten med AUDIO
IN-ingången  på den här anläggningen
med hjälp av en ljudkabel (medföljer ej).
2 Slå på den anslutna komponenten.
3 Tryck på AUDIO IN  och börja spela ljud
på den anslutna komponenten.
Anläggningen
2 Ställ in önskad station.
3 Tryck in RADIO FM/AM PRESET SETTING

Upprepning av alla filer (
1 Koppla ihop linjeutgången på den
Allmänt

1 Tryck på RADIO FM/AM  upprepade
För att välja spelsätt

Upprepning av en enda fil (
Ljudkabel (medföljer ej)
Tekniska data

* Om filen saknar motsvarande ID3-information
rullas filnamnet, ”NO ARTIST” and ”NO ALBUM”
fram på displayen i stället för låttiteln,
artistnamnet, respektive albumnamnet.
**Artistnamnet eller albumnamnet ändras till denna
information efter ett par sekunder.

Till
AUDIO INingången
Ljudet från den anslutna komponenten matas
ut genom högtalarna.
Tips

Till komponenten
(t.ex. en bärbar
digital
musikspelare)
Låt inte anläggningen stå i närheten av
värmekällor eller på platser rakt i solen,
dammiga ställen, eller platser där den riskerar
att utsättas för slag eller stötar. Låt heller inte
anläggningen ligga kvar i en bil som står
parkerad rakt i solen.
Ställ inte anläggningen på en lutande eller
instabil yta.
Ställ ingenting närmare än 10 mm från
baksidan på höljet. Ventilationsöppningarna
får inte vara blockerade för att anläggningen
ska fungera ordentligt och för att dess
komponenter ska hålla så länge som möjligt.
Högtalarna innehåller starka magneter. Undvik
därför att lägga magnetkodade kreditkort och
fjäderuppdragna klockor i närheten av
anläggningen för att förhindra risken för
magnetiska skador.
Felsökning
Utgång
 stereominiuttag för hörlurar
För hörlurar med 16   32  impedans
Allmänt
Högtalare
Fullbands, 10 cm diameter, 3 , kontyp (2)
Uteffekt
2,5 W + 2,5 W (vid 3 , 10% harmonisk
distorsion)
Strömkrav
Modellerna för Europa, Australien, Uruguay,
Paraguay, Peru och Chile
230 V växelström, 50 Hz (nätdrift)
9 V likström (6 st. R14-batterier (storlek C))
Modellerna för övriga Latinamerika utom
Uruguay, Paraguay, Peru och Chile
120 V växelström, 60 Hz (nätdrift)
9 V likström (6 st. R14-batterier (storlek C))
Övriga modeller
230 V  240 V växelström, 50 Hz (nätdrift)
9 V likström (6 st. R14-batterier (storlek C))
Effektförbrukning
13 W växelström
Batteriernas livslängd*1, *2
Vid uppspelning från en USB-enhet
Ca. 11 timmar (vid 100 mA belastning)
Ca. 3,5 timmar (vid 500 mA belastning)
Vid FM-mottagning
Ca. 16 timmar
*1Uppmätt enligt riktlinjer från Sony. Batteriernas faktiska
livslängd kan variera beroende på anläggningens skick och
användningsförhållandena.
*2När alkaliska batterier från Sony används
Yttermått
Ca. 398 mm × 159 mm × 220 mm (B/H/D) (inkl.
utskjutande delar)
Vikt
Ca. 2,9 kg (inkl. batterier)
Medföljande tillbehör
Nätkabel (1)
Rätt till ändringar i utförande och specifikationer
förbehålles.
Download PDF