Sony | ZS-Y3L | Sony ZS-Y2L Bruksanvisning

Svenska
Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
• Öppna inte enheten eftersom laserstrålen i
CD-spelaren kan skada ögonen. Överlåt
service till kvalificerad personal.
• Skulle något föremål eller någon vätska
komma in i spelaren bör du genast koppla
bort strömmen och låta kvalificerad
personal kontrollera enheten innan du
använder den igen.
• Skivor som inte har standardformat (t.ex.
fyrkantiga eller hjärt- eller stjärnformade)
kan inte spelas upp på den här spelaren.
Om du gör det kan spelaren skadas.
Använd inte sådana skivor.
Rengöra chassit
• Rengör chassit, panelen och kontrollerna
med en mjuk duk lätt fuktad med ett milt
rengöringsmedel. Använd aldrig någon typ
av slipkuddar, skurpulver eller lösningar
som t.ex. alkohol eller bensen.
Strömkällor
• När du driver enheten med nätspänning
kontrollerar du att spelaren är inställd för
samma nätspänning som används i det
område du befinner dig i (se
”Specifikationer”). Du bör också använda
den medföljande nätkabeln; använd ingen
annan typ av kabel.
• Spelaren är inte bortkopplad från
nätspänningen så länge som den är
ansluten till vägguttaget, även om själva
spelaren är avstängd.
• Driver du enheten med batterier använder
du sex R14-batterier (storlek C).
• Om du inte tänker använda batterierna bör
du ta ur dem, så undviker du risken för
frätskador, orsakade av läckande batterier.
• Märketiketten, som visar drivspänning
osv., sitter på enhetens baksida.
Placering
• Lämna inte spelaren i närheten av
värmekällor, eller på en plats i direkt
solljus. Lämna den inte heller där det är
mycket dammigt eller där den kan utsättas
för vibrationer och stötar.
• Placera inte spelaren så att den lutar eller
står ostadigt.
• Se till att det finns 10 mm fritt utrymme
runt spelarens sidor.
Ventilationsöppningarna får inte täckas
över; om kylningen inte är
tillfredsställande finns risk för att spelaren
inte fungerar som den ska och dessutom
förkortas livslängden på de ingående
komponenterna.
• Om spelaren lämnas i en bil parkerad i
solen ska du tänka på att placera den så att
den inte utsätts för direkt solbelysning.
• Högtalarna innehåller kraftiga magneter.
Se till att du inte placerar kreditkort med
magnetremsor, mekaniska klockor och
liknande i närheten av högtalarna eftersom
de kan skadas av magnetfältet.
Suomi
CD-skivor
• Innan du spelar upp en skiva bör du
rengöra den. Använd en rengöringsduk
och torka från mitten och ut mot kanten.
• Flytta på spelaren om du behöver förbättra
MW/LW-mottagningen.
Felsökning
Generellt
Strömmen kan inte slås på.
• Anslut nätkabeln ordentligt till vägguttaget.
• Kontrollera att du har vänt batterierna rätt.
• Om batterierna är svaga byter du ut samtliga
batterier mot nya.
• Du kan inte slå på spelaren med hjälp av
fjärrkontrollen när spelaren drivs med
batterier.
• Använd aldrig lösningsmedel som t.ex.
bensen, thinner, rengöringsmedel av den
typ som finns att köpa i handeln eller
antistatspray som är avsedd för
vinylskivor.
• Utsätt inte CD-skivorna för direkt solljus
eller värmekällor som t.ex.
värmetrummor. Lämna dem inte heller i
en bil som är parkerad direkt i solen,
eftersom det kan bli mycket varmt inne i
bilen.
• Klistra aldrig papper eller klisterlappar på
CD-skivan. Se till att du inte repar ytan på
CD-skivorna.
• Efter användningen bör du lägga tillbaka
skivorna i sina fodral.
Repor, smuts och fingeravtryck på skivornas
yta kan göra att spelaren inte kan följa spåren
på skivorna ordentligt.
Inget ljud hörs.
• Kontrollera att önskad funktion visas i
teckenfönstret.
• Justera volymen.
• Koppla bort hörlurarna när du vill lyssna via
högtalarna.
Det är störningar i ljudet.
• Någon använder en bärbar telefon eller annan
utrustning, som avger radiovågor, nära
spelaren. tFlytta störkällan bort från
spelaren.
CD-spelare
CD-skivan spelas inte upp eller ”no
dISC” visas i teckenfönstret trots att
en CD-skiva sitter i spelaren.
•
•
•
•
CD-R- och CD-RW-skivor
Med den här CD-spelaren kan du spela upp
CD-R/CD-RW-skivor som spelats in i
formatet CD-DA*, men
uppspelningsmöjligheten är samtidigt
beroende av skivans kvalitet och den
utrustning som den spelats in med.
* CD-DA är en förkortning av Compact
Disc Digital Audio (CD för digitalt ljud).
Det är en inspelningsstandard som
används för vanliga CD-skivor med
ljudinformation.
Ljud-CD-skivor som kodats med
upphovsrättsteknologi
Den här produkten har tillverkats för
uppspelning av skivor som följer standarden
Compact Disc (CD). Nyligen har vissa
skivbolag börjat sälja ljud-CD-skivor med
upphovsrättssignaler. Tänk på att vissa av
dessa skivor inte följer CD-standarden och
kanske därför inte kan spelas upp av den här
produkten.
Om du har frågor eller om du råkar ut för
problem med spelaren, kan du kontakta
närmaste Sony-återförsäljare.
•
•
•
•
Sätt in CD-skivan med etiketten vänd uppåt.
Se till att CD-facket är stängt.
Rengör CD-skivan.
Ta ur CD-skivan och låt CD-facket stå öppet
ungefär en timme, så att fukten hinner
avdunsta.
Kontrollera att ”Cd” visas i teckenfönstret.
CD-R/CD-RW-skivan stängdes inte efter
inspelningen. Stäng den med hjälp av den
utrustning den spelades in på.
Det är något kvalitetsproblem med CD-R/CDRW-skivan, inspelningsenheten eller
programmet skivan spelades in med.
Om batterierna är svaga byter du ut samtliga
batterier mot nya.
Jag kan inte öppna CD-facket.
• Batterierna är svaga. Byt ut samtliga batterier
mot nya.
Om du måste öppna CD-facket innan du sätter
i nya batterier skjuter du CD LID OPENomkopplaren på undersidan av spelaren åt
sidan med ett spetsigt föremål eller verktyg.
Det blir avbrott i ljudet.
Det är störningar i ljudet.
• Minska volymen.
• Rengör CD-skivan eller byt ut den om den är
mycket skadad.
• Placera spelaren på en plats där den inte
utsätts för vibrationer.
• Rengör linsen med en blåspensel av den typ
som finns att köpa ute i handeln.
• Det kan bli avbrott i ljudet eller ljudstörningar
om CD-R/CD-RW-skivorna är av dålig
kvalitet eller om det är något problem med
inspelningsenheten eller programvaran.
Lins
• Om batterierna är svaga byter du ut samtliga
batterier mot nya.
• Flytta spelaren bort från TV:n.
• Om du använder fjärrkontrollen medan du
lyssnar på MW/LW-radio kan det störa ljudet.
Det här fenomenet går inte att göra något åt.
Bilden på TV:n blir ostabil.
• Om du lyssnar på en FM-mottagning nära
TV:n med en inomhusantenn, flyttar du
spelaren bort från TV:n.
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Om batterierna är svaga byter du ut samtliga
batterier mot nya.
• Se till att du riktar fjärrkontrollen mot
fjärrkontrollsensorn på spelaren.
• Ta bort eventuella föremål som är i vägen
mellan fjärrkontrollen och spelaren.
• Se till att fjärrkontrollsensorn inte utsätts för
stark belysning, t.ex. direkt solljus eller ljuset
från lysrör.
• Flytta dig närmare spelaren när du använder
fjärrkontrollen.
Om du provat ovanstående åtgärder och
fortfarande har problem, kopplar du bort
nätkabeln och tar ur alla batterierna. När alla
indikatorer i teckenfönstret slocknat ansluter du
nätkabeln och sätter sedan tillbaka batterierna
igen. Om du ändå inte lyckas lösa problemet
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Varotoimet
CD-spelare
Turvallisuus
System
Digitalt ljudsystem för CD-skivor
Laserdiod
Material: GaAlAs
Våglängd: 780 nm
Emission: Kontinuerlig
Lasereffekt: Mindre än 44,6 µW
(Denna uteffekt är ett värde som uppmätts på ett
avstånd av ungefär 200 mm från linsens yta på
den optiska pickupen med 7 mm öppning.)
Spindelhastighet
200 - 500 varv/min (rpm)
(CLV, medurs)
Antal kanaler
2
Frekvensåtergivning
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Svaj och fladder
Ej mätbart
• CD-soitinosassa oleva lasersäde
vahingoittaa silmiä. Älä yritä avata
koteloa. Laitteen saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
• Jos jokin esine tai nestettä joutuu laitteen
sisään, irrota laite pistorasiasta ja vie se
huoltoon tarkistettavaksi, ennen kuin
käytät sitä uudelleen.
• Tällä soittimella ei saa soittaa muodoltaan
tavallisista poikkeavia (esimerkiksi
sydämen, neliön tai tähden muotoisia)
CD-levyjä. Tällaiset levyt voivat vioittaa
soitinta. Älä siis käytä kyseisenlaisia
levyjä.
Radio
Frekvensomfång
FM
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1 611 kHz (i steg om 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (i steg om 10 kHz)
LW
153 - 279 kHz
IF
FM: 10,7 MHz
MW/LW: 450 kHz
Antenner
FM: Teleskopantenn
MW/LW: Inbyggd ferritantenn
Allmänt
Högtalare
Huvudhögtalare: Diam. 8 cm, 3.2 Ω, kontyp (2)
Ingång
LINE IN-uttag (stereominiuttag):
Minsta insignal 330 mV
Utgångar
Hörlursutgång (stereo minikontakt):
För hörlurar med impedans mellan 16 och 64 Ω
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (optisk
utgångsanslutning):
Våglängd 630 - 690 nm
Maximal uteffekt
5W
Strömförbrukning
Personligt ljudsystem:
230 V växelström (AC), 50 Hz
9 V DC, 6 R14-batterier (storlek C)
För fjärrkontrollen:
3 V DC, 2 R03-batterier (storlek AAA)
Energiförbrukning
16 W, växelström (AC)
Batterilivslängd
CD-uppspelning
Sony R14P: ca. 1,5 h
Sony alkaliska LR14: ca. 8 h
Radiomottagning
Sony R14P: ca. 6 h
Sony alkaliska LR14: ca. 20 h
Användning
• Om du flyttar spelaren direkt från kyla och
in i en uppvärmd lokal, eller om du
placerar den i ett rum med mycket hög
fuktighet, kan det bildas kondens på linsen
inne i CD-spelaren. Då fungerar inte
spelaren som den ska. I så fall tar du ur
CD-skivan och väntar ungefär en timme
tills fukten hunnit avdunsta.
Ljudet är svagt eller har dålig kvalitet.
Specifikationer
Radio
Mottagningen är dålig.
• Försök att förbättra mottagningen genom att
placera om FM-antennen.
Dimensioner
Ca. 455 × 214 × 180 mm (b/h/d)
(inklusive utskjutande delar)
Vikt
Ca. 3,5 kg (inklusive batterier)
Medföljande tillbehör
Nätkabel (1)
Fjärrkontroll (1)
Rätt till ändring av design och specifikationer utan
föregående meddelande förbehålles.
Extra tillbehör
Sony hörlursserie MDR
Kotelon puhdistaminen
• Puhdista laitteen kotelo, paneeli,
painikkeet ja säätimet miedolla
pesuliuoksella kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä puhdistukseen
hankaustyynyjä, hankausjauhetta tai
liuottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä.
Virtalähteet
• Jos käytät laitetta verkkovirralla, varmista,
että laitteen käyttöjännite ja paikallinen
verkkojännite vastaavat toisiaan (katso
kohtaa ”Tekniset tiedot”). Käytä laitetta
vain sen vakiovarusteisiin sisältyvällä
verkkojohdolla.
• Laite on kytkettynä verkkovirtaan aina,
kun verkkojohto on liitettynä pistorasiaan,
vaikka virta olisi katkaistu virtakytkimellä.
• Jos käytät laitetta paristoilla, käytä kuutta
R14 (koko C) -paristoa).
• Jos et aio käyttää paristoja, poista ne
laitteesta, jotta mahdolliset paristovuodot
tai korroosio eivät aiheuta vahinkoja.
• Käyttöjännitearvon ja muita tietoja
sisältävä tyyppikilpi on laitteen
takaosassa.
Laitteen sijoittaminen
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se
altistuu kuumuudelle, auringonvalolle,
pölylle tai iskuille.
• Älä sijoita laitetta kaltevaan tai
epävakaaseen paikkaan.
• Jätä laitteen sivuille vähintään 10 mm
vapaata tilaa. Tuuletusaukkoja ei saa
peittää, jotta laite toimii oikein ja sen
osien käyttöikä säilyy pitkänä.
• Jos jätät laitteen auringonvaloon
pysäköityyn autoon, sijoita laite autossa
paikkaan, jossa se ei ole alttiina suoralle
auringonvalolle.
• Koska kaiuttimissa on voimakas
magneetti, pidä magneettikoodatut
luottokortit ja jousella toimivat kellot
etäällä laitteesta välttääksesi magneetin
aiheuttamat viat.
Huomautuksia CD-levyistä
• Puhdista CD-levy puhdistuspyyhkeellä
ennen sen soittamista. Pyyhi CD-levyä
keskiöstä ulospäin.
Vianmääritys
Laitteeseen ei tule virtaa.
• Liitä verkkojohto pistorasiaan pitävästi.
• Varmista, että paristot ovat oikein paikoillaan.
• Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki
uusiin.
• Et voi kytkeä laitteeseen virtaa
kaukosäätimellä, kun käytät laitetta paristoilla.
• Varmista, että haluamasi toiminnon ilmaisin
tulee näyttöön.
• Säädä äänenvoimakkuutta.
• Irrota kuulokkeet, kun kuuntelet kaiuttimista.
Äänessä on häiriöitä.
Television kuvaan tulee häiriöitä.
• Joku käyttää matkapuhelinta tai muuta
radioaaltoja lähettävää laitetta soittimen
lähellä. tSiirrä matkapuhelin tai muu laite
kauemmas soittimesta.
• Jos laite on lähellä televisiota ja kuuntelet
sisäantennin avulla FM-asemaa, siirrä laite
kauemmas televisiosta.
Kaukosäädin
CD-soitin
CD-levy ei soi tai ilmaisin ”no dISC”
näkyy näytössä, vaikka soittimessa
on CD-levy.
•
•
•
•
Tietoja CD-R- ja CD-RW-levyistä
Aseta CD-levy paikalleen tekstipuoli ylöspäin.
Tarkista, että CD-levylokero on suljettu.
Puhdista CD-levy.
Ota CD-levy pois CD-levylokerosta ja jätä
levylokero avoimeksi noin tunniksi, jotta
kosteus haihtuu.
Varmista, että ilmaisin ”Cd” tulee näyttöön.
CD-R- tai CD-RW-levyä ei ole suljettu. Sulje
CD-R- tai CD-RW-levy tallennukseen
käyttämälläsi laitteella.
CD-R- tai CD-RW-levyn laadussa tai
tallennukseen käytetyssä laitteessa tai
sovellusohjelmassa on ongelma.
Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki
uusiin.
Tämä soitin pystyy soittamaan CD-DAmuotoa* käyttäen äänitetyt CD-R- ja CDRW-levyt, mutta niiden soittomahdollisuus
voi riippua levyn laadusta sekä tallennukseen
käytetystä laitteesta.
* CD-DA on lyhenne sanoista Compact
Disc Digital Audio. Se on ääni-CDlevyjen äänitysnormi.
•
•
Tekijänoikeussuojauksella varustetut
levyt
CD-levylokero ei avaudu.
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc
(CD) -standardin mukaisten levyjen
soittamiseen. Viime aikoina jotkin levyyhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka
on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla
tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä
levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia,
eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä
tuotteella.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Ääni on heikko tai huonolaatuinen.
• Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki
uusiin.
• Siirrä laite kauemmas televisiosta.
• Jos käytät kaukosäädintä MW- tai LWradioasemaa kuunnellessasi, voi kuulua
kohinaa. Sitä ei voi välttää.
Ääntä ei kuulu.
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä,
tinneriä tai muita liuottimia äläkä alan
liikkeissä myytäviä LP-levyjen
hoitamiseen tarkoitettuja puhdistusaineita
tai antistaattisia suihkeita.
• Älä jätä CD-levyjä alttiiksi
auringonvalolle tai muulle kuumuudelle
äläkä jätä niitä auringonvaloon
pysäköityyn autoon, sillä auton lämpötila
voi nousta huomattavasti.
• Älä liimaa CD-levyn pintaan paperia tai
tarraa äläkä naarmuta sitä.
• Sijoita CD-levy omaan koteloonsa soiton
jälkeen.
Jos CD-levyssä on naarmu, likaa tai
sormenjälkiä, levyn soitossa voi olla
häiriöitä.
•
•
Tekniset tiedot
• Paristojen varaus on heikko. Vaihda kaikki
paristot uusiin.
Jos CD-levylokero on avattava ennen
paristojen vaihtamista, siirrä soittimen
pohjassa olevaa CD LID OPEN -kytkintä
teräväkärkisellä esineellä.
Äänessä on katkoja.
Äänessä on häiriöitä.
• Pienennä äänenvoimakkuutta.
• Puhdista CD-levy tai vaihda se, jos se on
pahasti vahingoittunut.
• Sijoita laite paikkaan, jossa se ei ole alttiina
tärinälle.
• Puhdista linssi alan liikkeistä saatavalla
puhaltimella.
• Äänessä voi olla katkoja tai kohinaa, jos CDR- tai CD-RW-levy on huonolaatuinen tai
tallennukseen käytetyssä laitteessa tai
sovellusohjelmassa on ongelma.
Linssi
Kaukosäädin ei toimi.
• Jos kaukosäätimen paristot ovat heikot, vaihda
ne uusiin.
• Varmista, että suuntaat kaukosäätimen
laitteessa olevaan kaukosäätimen
vastaanottimeen.
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja laitteen
välistä.
• Varmista, ettei kaukosäädin ole alttiina
voimakkaalle valolle, kuten auringonvalolle
tai loistevalaisimen valolle.
• Siirry lähemmäs laitetta kaukosäädintä
käyttäessäsi.
Jos edellä kuvatut korjausehdotukset eivät auta,
irrota verkkojohto pistorasiasta ja poista kaikki
paristot. Kun kaikki ilmaisimet katoavat
näytöstä, liitä virtajohto uudelleen pistorasiaan
ja asenna paristot takaisin. Jos ongelma ei katoa,
ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Järjestelmä
Digitaalinen CD-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Materiaali: GaAlAs
Aallonpituus: 780 nm
Säteilyn kesto: Jatkuva
Laserlähtöteho: Alle 44,6 µW
(Tämä lähtöteho on mitattu noin 200 mm:n
etäisyydeltä optisen lukupäälohkon
objektiivilinssin pinnalta 7 mm:n aukolla.)
Kierrosluku
200 - 500 kierr./min
(vakiolineaarinopeus)
Kanavaluku
2
Taajuusvaste
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Huojunta ja värinä
Alle mittausrajan
Personal
Audio
System
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
87,5 - 108 MHz
531 - 1 611 kHz (9 kHz:n askel)
530 - 1 610 kHz (10 kHz:n
askel)
LW
153 - 279 kHz
Välitaajuus
FM: 10,7 MHz
MW/LW-alue: 450 kHz
Antennit
FM: Teleskooppiantenni
MW/LW-alue: Sisäänrakennettu
ferriittisauva-antenni
Yleistä
Kaiutin
Pääkaiutin: halkaisija 8 cm, 3.2 Ω,
kartiotyyppinen (2)
Tulo
LINE IN -liitin (stereominiliitin):
Tulotaso vähintään 330 mV
Lähtöliitännät
Kuulokeliitäntä (stereominiliitäntä):
Impedanssiltaan 16 - 64 Ω kuulokkeille
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (optinen
lähtöliitäntä):
Aallonpituus 630 - 690 nm
Suurin lähtöteho
5W
Käyttöjännite
Laitejärjestelmä:
230 V AC, 50 Hz
9 V DC, kuusi R14 (koko C) -paristoa
Kaukosäädin:
3 V DC, kaksi R03 (koko AAA) -paristoa
Tehonkulutus
16 W AC
Paristojen käyttöikä
VARNING!
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi.
Du riskerar elektriska stötar om du
öppnar chassit. Överlåt service till
kvalificerad personal.
Älä avaa laitteen koteloa, jotta et
altistu sähköiskulle. Laitteen saa
huoltaa vain ammattitaitoinen
huoltoliike.
VARNING!
VAROITUS
Placera enheten på en plats med god ventilation.
Placera den inte i bokhyllan eller i ett skåp.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
För att undvika brand och elskador bör du inte
placera vätskefyllda föremål, t.ex. vaser, på
enheten.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita
nestettä sisältäviä esineitä, jotta vältät tulipaloja sähköiskuvaaran.
ADVARSEL!
Netspændingen till dette apparat er IKKE
afbrudt, sålænge netledningen sidder i en
stikkontakt, som er tændt-også selvom der er
slukket på apparatets netafbryder.
Taajuusalue
MW
Suomi
For kunderne in Danmark
Radio-osa
FM
Svenska
Undvika risk för brand och elskador
genom att inte utsätta spelaren för
regn eller fukt.
CD-soitinosa
Yleistä
ZS-Y2L
ZS-Y3L
©2004 Sony Corporation
2-023-039-54 (1)
Strömkällor/Virtalähteet
B
A
CD-levyn soitto
Sony R14P: noin 1,5 h
1 till AC IN
AC IN -liitäntään
Sony alkaline LR14: noin 8 h
Käyttö
• Jos siirrät laitteen kylmästä ympäristöstä
lämpimään tai sijoitat sen hyvin kosteaan
tilaan, CD-soitinosan sisällä oleviin
linsseihin voi tiivistyä kosteutta. Jos näin
käy, soitin ei toimi oikein. Poista tällöin
CD-levy ja anna kosteuden haihtua noin
tunnin ajan.
• Suuntaa koko soitin niin, että MW/LWvastaanoton laatu on paras mahdollinen.
2 till vägguttaget
pistorasiaan
Radiovastaanotto
Sony R14P: noin 6 h
Sony alkaline LR14: noin 20 h
Anslut nätkabeln A eller sätt i sex R14-batterier (storlek C) (medföljer ej) i batterifacket B.
Obs!
Radio
Vastaanotettavan äänen laatu on
huono.
• Suuntaa antenni niin, että FM-vastaanoton
laatu on paras mahdollinen.
Mitat
Noin 455 × 214 × 180 mm (l/k/s)
(ulkonevat osat mukaan lukien)
Paino
Noin 3,5 kg (paristot mukaan lukien)
Vakiovarusteet
Verkkojohto (1)
Kaukosäädin (1)
• Byt ut batterierna när indikatorn OPR/BATT lyser svagt eller när spelaren slutar fungera. Byt ut
samtliga batterier mot nya. Innan du byter batterier bör du ta ut CD-skivan från spelaren.
• Om du vill driva spelaren på batterier kopplar du bort nätkabeln från spelaren.
• När du driver spelaren på batterier kan du inte slå på spelaren med hjälp av fjärrkontrollen.
Förbereda fjärrkontrollen C
Sätt in två R03-batterier (storlek AAA) (medföljer ej).
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen muotoilua ja ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
Lisävarusteet
Sony MDR -kuulokesarja
Byte av batterier
Vid normal användning bör batterierna räcka ungefär sex månader. När fjärrkontrollen inte
längre kan styra enheten byter du ut batterierna mot nya.
Liitä verkkojohto A tai aseta kuusi R14 (koko C) -paristoa (eivät sisälly vakiovarusteisiin)
paristolokeroon B .
Huomautuksia
• Vaihda paristot, kun OPR/BATT-ilmaisin on himmeä tai laite lakkaa toimimasta. Vaihda kaikki
paristot uusiin. Ota CD-levy pois soittimesta ennen paristojen vaihtamista.
• Jos haluat käyttää laitetta paristoilla, irrota verkkojohto laitteesta.
• Jos käytät laitetta paristoilla, et voi kytkeä siihen virtaa kaukosäätimen avulla.
Kaukosäätimen valmistelu C
Asenna paikoilleen kaksi R03 (koko AAA) -paristoa (eivät sisälly vakiovarusteisiin).
Paristojen vaihtaminen
Normaalissa käytössä paristojen pitäisi kestää noin kuusi kuukautta. Kun kaukosäätimellä ei voi
enää ohjata laitetta, vaihda kaikki paristot uusiin.
Svenska
Kontrollernas placering/Painikkeiden ja säätimien sijainti
Indikatorn OPR/BATT
OPR/BATT-merkkivalo
Mottagare för fjärrkontrollen
LINE
Kaukosäätimen tunnistin
>
PRESET +
.
PRESET –
OPERATE
Spela upp CD-skivor
Fjärrkontroll
Kaukosäädin
RADIO
BAND
AUTO PRESET
1
2
3
OPERATE
x
u*
CD
SOUND
VOLUME –, +*
SLEEP
MEGA BASS
Suomi
FUNCTION
Tryck på OPEN och placera en CD-skiva i CD-facket (strömmen slås på direkt).
Tryck på u.
Spelaren spelar upp alla spår en gång.
Trycker du på
x
u
För att fortsätta uppspelningen efter pausen trycker du på
knappen en gång till.
göra paus i uppspelningen
BAND
u
PRESET +, –
.,>
x
TUNE –, +
CD LID OPEN
OPEN
MODE
DSPL/ENT/MEM
LINE IN
PUSH CLOSE
OPTICAL DIGITAL OUT (CD)
Teckenfönster
Näyttö
Ta reda på den kvarstående tiden
Huomautus
Varmista, että CD-levy on oikein paikallaan CDlevylokerossa. Älä sijoita levyä CD-levylokeron alle.
E
Programmerat spår
Ohjelmoitu raita
För att slå på/av strömmen
Virran kytkeminen tai katkaisu
Tryck på OPERATE.
Paina OPERATE.
För att justera volymen
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Tryck på VOLUME +, – (VOL +, – på fjärrkontrollen).
Paina VOLUME +, – (VOL +, – kaukosäätimestä).
Lyssna med hörlurar
Kuunteleminen kuulokkeilla
Anslut hörlurarna till kontakten i (hörlurar).
Liitä kuulokkeet i (kuulokkeet) -liitäntään.
Uppspelningsordning
Soittojärjestys
Välja ljudförstärkning (SOUND/MEGA BASS)
Äänen esikorostuksen valinta (SOUND/MEGA BASS)
Du kan påverka karakteristiken på ljudet.
Voit säätää kuuntelemasi äänen esikorostusta.
Välja ljudkarakteristik
Äänenvärin valinta
Välj önskad ljudkarakteristik genom att trycka flera gånger på SOUND.
Valitse haluamasi äänen esikorostus painamalla painiketta SOUND toistuvasti.
Välj
Valinta
För att få
ett rent och kraftfullt ljud med de låga och höga frekvenserna
förstärkta
Tryck på DSPL/ENT/MEM flera gånger när CD-skivan spelas upp. Teckenfönstret ändras på
följande sätt:
t aktuellt spårnummer och uppspelningstid
r
aktuellt spårnummer och återstående tid för det aktuella spåret
r
antal återstående spår och återstående tid för CD-skivan
Välja uppspelningsläge
Tryck på MODE tills ”REP 1” ”REP ALL” ”SHUF” ”SHUF REP” ”PGM” ”PGM REP” visas i
teckenfönstret. Därefter fortsätter du så här:
För att
upprepa ett enskilt spår
Teckenfönster/Näyttö
Total uppspelningstid
Kokonaissoittoaika
OPEN
> (framåt) eller . (bakåt) under uppspelning tills du
hittar önskat ställe.
> (framåt) eller . (bakåt) i pausläge tills du hittar
önskat ställe.
Tryck på DSPL/ENT/MEM i stoppläget (se fig. D).
*Painikkeessa on
kohopiste.
Kontrollera att CD-skivan är rätt placerad i CD-facket.
Placera den inte under CD-facket.
Totalt antal spår
Raitojen kokonaismäärä
hitta ett visst ställe med ledning
av teckenfönstret
Vaikutus
Voimakas, puhdas ääni, matalien ja korkeiden taajuuksien
korostus.
ett ljust, klart ljud med de höga frekvenserna och mellanregistret
förstärkta
Keveä, kirkas ääni, korkeiden ja keskitaajuuksien korostus.
en ljudbild som passar slagverk och med tyngden lagd på
basregistret
Iskevä ääni, matalien taajuuksien korostus.
för närvarokänsla i sången och med mellanregistret förstärkt
Selkeät ihmisäänet, keskitaajuuksien korostus.
hela det dynamiska omfånget för t.ex. klassisk musik
Musiikin koko dynamiikka toistuu esimerkiksi klassisessa
musiikissa.
Väljer du
”REP 1”
Sedan gör du så här
Välj det spår du vill upprepa genom att trycka på
. eller >, tryck sedan på u.
Tryck på u.
Tryck på u.
upprepa alla spår
slumpvis uppspelning
”REP ALL”
”SHUF”
upprepa spåren slumpvis
ordning
”SHUF REP” Tryck på u.
spela upp programmerade
spår
”PGM”
upprepa programmerade
spår
”PGM REP”
2
Tryck på RADIO•BAND•AUTO PRESET tills önskat band visas i
teckenfönstret (strömmen slås på direkt).
Varje gång du trycker på knappen ändras indikatorn på följande sätt:
”FM” t ”MW” t ”LW”
Håll TUNE + eller – nedtryckt tills frekvenssiffrorna börjar ändras i
teckenfönstret.
Spelaren avsöker automatiskt radiofrekvenserna och stannar när den hittar en
kanal med tillräckligt stark signal.
Om du inte kan ställa in en kanal trycker du på knappen flera gånger för att ändra
frekvensen steg för steg.
Ansluta fristående komponenter
1
Paina OPEN-painiketta ja aseta CD-levylokeroon CD-levy (suora
virrankytkentä).
2
3
Sulje CD-levylokero painamalla PUSH CLOSE -painiketta.
Spela in en CD-skiva på en MD- och DAT-spelare
Toiminto
Soiton keskeyttäminen
Soiton kytkeminen taukotilaan
1
Tryck på . eller >, tryck sedan på DSPL/
ENT/MEM för de spår du vill programmera i
önskad ordning för upp till 20 spår (se fig. E).
Tryck sedan på u.
Tryck på . eller >, tryck sedan på DSPL/
ENT/MEM för de spår du vill programmera i
önskad ordning för upp till 20 spår. Tryck sedan
på u.
Ändra inställningsintervallet för MW
Förinställda radiokanaler
Du kan lagra radiokanaler i enhetens minne. Du kan ställa in upp till 40 radiokanaler för
snabbval, 20 för FM och 10 för MW och LW i önskad ordning.
1
2
Välj band genom att trycka på RADIO•BAND•AUTO PRESET.
3
Tryck på DSPL/ENT/MEM.
Kanalerna lagras i minnet, från de lägre frekvenserna till de högre.
Granska det programmerade spåret och uppspelningsordningen i teckenfönstret
Om du vill granska spårordningen innan du börjar uppspelningen trycker du på DSPL/ENT/
MEM.
För varje tryckning på knappen visas ett nytt spår i den ordning du programmerade det.
Ändra det aktuella programmet
Om uppspelningen är stoppad trycker du en gång på x; tryck två gånger om uppspelning pågår.
Det aktuella programmet raderas. Därefter kan du skapa ett nytt program med hjälp av
programmeringsproceduren.
Tips!
Du kan spela samma program igen, eftersom programmet sparas tills du öppnar CD-facket.
2
3
4
1
Anslutningskabelns
modellnummer
POC-15AB
Fyrkantig optisk anslutning
(MD-spelare, DAT-spelare m.m.)
POC-15A
Paina painiketta u.
Soitin soittaa kaikki raidat kerran.
Siirtyminen seuraavaan raitaan
Paina
x
u
Paina painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa soittoa tauon
jälkeen.
>
Siirtyminen edelliseen raitaan
CD-levyn poistaminen
.
OPEN
Tietyn kohdan haku kuuntelun
aikana
Tietyn kohdan haku näytön avulla
Painiketta > (eteenpäin) tai . (taaksepäin) soiton
aikana, kunnes kohta löytyy.
Painiketta > (eteenpäin) tai . (taaksepäin)
taukotilassa, kunnes kohta löytyy.
Näytön käyttäminen
Raitojen määrän ja kokonaissoittoajan tarkistaminen
Slå på strömmen på denna spelare och den anslutna komponenten.
Kun laite on pysäytettynä, paina DSPL/ENT/MEM -painiketta (katso kuvaa D).
Förbered den anslutna komponenten för inspelning.
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen
Börja spela upp en CD-skiva på den här spelaren genom att trycka på u.
Kun soitin soittaa CD-levyä, paina DSPL/ENT/MEM -painiketta. Näyttö muuttuu seuraavasti:
Anslut LINE IN-kontakten på den här spelaren till linjeutgången eller
hörlursutgången på den andra komponenten med en ljudkabel* (medföljer ej).
2
3
Visa ”LInE” genom att trycka på LINE.
Starta uppspelningen på den anslutna komponenten som du anslutit till LINE INkontakten på spelaren.
Obs!
Du undviker funktionsstörningar genom att se till att alla kontakter är ordentligt anslutna.
Somna till musik
t Soitettavan raidan numero ja sen soittoaika
r
Soitettavan raidan numero ja sen jäljellä olevan aika
r
Jäljellä olevien raitojen määrä ja CD-levyn jäljellä oleva aika
Soittotilan valinta
Toiminto
Valitse
Yhden raidan jatkuva soitto ”REP 1”
Koko levyn jatkuva soitto
Satunnaissoitto
”REP ALL”
”SHUF”
Toimi sitten näin
Valitse jatkuvasti soitettava raita painamalla
painiketta . tai > ja paina sitten painiketta u.
Paina u-painiketta.
Spela upp förinställda radiokanaler
Stäng av strömmen genom att trycka på OPERATE.
1
2
Obs!
Valitun soittotilan peruuttaminen
Bakgrundsbelysningen för teckenfönstret tänds inte när insomningstimern är aktiverad.
Paina MODE-painiketta, kunnes valittuna olevan soittotilan ilmaisin katoaa näytöstä.
Tips!
De förinställda radiokanalerna ligger kvar i minnet även om du kopplar ur nätkabeln eller tar ur alla
batterier.
Spela upp önskad musikkälla.
Tryck på SLEEP.
Tryck på SLEEP för att ställa in hur länge det ska dröja tills spelaren automatiskt
slås av.
Varje gång du trycker på knappen ändras teckenfönstret på följande sätt: ”60” t
”90” t ”120” t ”OFF” t ”10” t ”20” t ”30”.
Avbryta insomningsfunktionen
Välj band genom att trycka på RADIO•BAND•AUTO PRESET.
Välj önskad förvalskanal genom att trycka på PRESET + eller –.
Ohjelmoitujen raitojen ja soittojärjestyksen tarkistaminen näytöstä
Jos haluat tarkistaa raitojen järjestyksen ennen soittoa, paina DSPL/ENT/MEM
-painiketta.
Raitojen numerot vaihtuvat ohjelmoidussa järjestyksessä painikkeen peräkkäisillä painalluksilla.
Nykyisen ohjelman muuttaminen
Jos CD-soitin on pysäytettynä, paina x-painiketta kerran; jos CD-soitin soittaa levyä, paina
painiketta kaksi kertaa. Nykyinen ohjelma katoaa muistista. Luo sitten uusi ohjelma normaalilla
ohjelmointitavalla.
Vihje
Voit soittaa saman ohjelman uudelleen, koska ohjelma säilyy muistissa, kunnes avaat CD-levylokeron.
Förstärka basen
Matalien äänien voimistaminen
Tryck på MEGA BASS.
”MEGA BASS” visas i teckenfönstret.
Tryck på knappen igen för att återgå till normalt ljud.
Paina MEGA BASS -painiketta.
”MEGA BASS”-ilmaisin tulee näyttöön.
Voit palauttaa normaalin äänen painamalla painiketta uudelleen.
Lisälaitteiden liittäminen
Voit äänittää CD-levyltä minilevylle ja kuunnella esimerkiksi kannettavan minilevysoittimen,
CD-soittimen, television tai kuvanauhurin ääntä tämän laitteen kaiuttimien kautta.
Katkaise jokaisesta laitteesta virta ennen laitteiden liittämistä. Katso lisätietoja liitettävän laitteen
käyttöohjeesta.
1
Paina painiketta RADIO•BAND•AUTO PRESET, kunnes haluamasi taajuusalue
näkyy näytössä (suora virrankytkentä).
Joka kerta kun painat painiketta, ilmaisin muuttuu seuraavasti:
”FM” t ”MW” t ”LW”
2
Pidä painiketta TUNE + tai – alas painettuna, kunnes taajuuslukema alkaa
muuttua näytössä.
CD-levyn äänittäminen minilevytallentimella tai DAT-nauhurilla
Laite selaa radiotaajuuksia automaattisesti ja pysähtyy, kun se löytää
voimakkaan aseman.
Jos et pysty virittämään jotain asemaa, muuta taajuutta askeleittain painamalla
painiketta toistuvasti.
1
MW-viritysaskelen muuttaminen
MW-viritysaskelen tehdasasetus on 9 kHz.
Jos haluat muuttaa MW-viritysaskelen kokoa, toimi seuraavasti:
1 Paina painiketta RADIO•BAND•AUTO PRESET, kunnes ”MW” näkyy näytössä.
2 Paina painiketta DSPL/ENT/MEM 2 sekuntia.
3 Paina RADIO•BAND•AUTO PRESET -painiketta 2 sekuntia.
”MW9” tai ”MW 10” tulee näyttöön.
4 Valitse painiketta PRESET + tai – painamalla ”MW9”, jos haluat 9 kHz:n viritysaskelen;
”MW 10”, jos haluat 10 kHz:n viritysaskelen.
5 Paina painiketta DSPL/ENT/MEM.
Kun olet muuttanut viritysaskelta, sinun on esiviritettävä MW-radioasemat uudelleen.
Avaa tämän soittimen OPTICAL DIGITAL OUT (CD) -liitännän suojus ja liitä
kyseinen liitäntä digitaalisella liitäntäkaapelilla * (ei sisälly vakiovarusteisiin)
minilevytallentimen tai DAT-nauhurin digitaaliseen tuloliitäntään.
* Valitse liitäntäkaapeli siihen liitettävän nauhurin digitaalisen tuloliitännän tyypin mukaan. Katso
tarvittaessa lisätietoja liitettävän laitteen käyttöohjeesta. Tämän yksikön OPTICAL DIGITAL
OUT (CD) -liitäntä on muodoltaan neliskulmainen.
Vihje
Liitettävän laitteen
liittimen tyyppi
Optinen miniliitin
(esimerkiksi minilevytallentimelle)
Neliskulmainen optinen liitin
(esimerkiksi DAT-nauhurille
tai minilevytallentimelle)
2
3
4
Liitäntäkaapelin
mallinumero
POC-15AB
POC-15A
Kytke virta tähän soittimeen ja siihen liitettyyn laitteeseen.
Valmistele liitetty laite äänitystä varten.
Aloita CD-levyn toisto tällä soittimella painamalla u-painiketta.
Radioasemien esivirittäminen
Voit tallentaa radioasemia laitteen muistiin. Voit esivirittää enintään 40 radioasemaa: 20 asemaa
FM-taajuusalueelta ja 10 asemaa sekä MW- että LW-taajuusalueelta haluamassasi järjestyksessä.
1
2
Valitse taajuusalue painamalla RADIO•BAND•AUTO PRESET -painiketta.
3
Paina DSPL/ENT/MEM-painiketta.
Asemat tallentuvat muistiin järjestykseen matalista taajuuksista korkeisiin
taajuuksiin.
Paina MODE -painiketta toistuvasti, kunnes ”REP 1” ”REP ALL” ”SHUF” ”SHUF REP”
”PGM” ”PGM REP” tulee näyttöön. Toimi sitten seuraavasti:
Paina u-painiketta.
Koko levyn satunnaissoitto ”SHUF REP” Paina u-painiketta.
Ohjelmoitu soitto
”PGM”
Valitse ohjelmoitavat raidat (enintään 20)
haluamassasi järjestyksessä painamalla painiketta
. tai > ja painamalla sitten painiketta DSPL/
ENT/MEM (katso kuvaa E). Paina sitten upainiketta.
Ohjelmoitujen raitojen
”PGM REP” Valitse ohjelmoitavat raidat (enintään 20)
jatkuva soitto
haluamassasi järjestyksessä painamalla painiketta
. tai > ja painamalla sitten painiketta DSPL/
ENT/MEM. Paina sitten u
-painiketta.
1
2
3
Radion kuunteleminen
Jos FM-lähetyksessä on kohinaa, paina MODE-painiketta, kunnes näyttöön tulee sana ”Mono” ja
radiovastaanotto muuttuu monoääniseksi.
* För MD-spelare: en kabel med en stereo minikontakt i båda ändar.
* För TV eller videobandspelare: en kabel med en stereo minikontakt i den ena änden och två
phonokontakter i den andra.
Om en kanal inte kan förinställas automatiskt
Kanaler som sänder med så svag signal att de inte kan ställas in automatiskt, kan du ställa in
manuellt.
1 Välj band genom att trycka på RADIO•BAND•AUTO PRESET.
2 Ställ in önskad kanal.
3 Håll DSPL/ENT/MEM intryckt under 2 sekunder tills det förinställda numret visas blinkande
i teckenfönstret.
4 Tryck på PRESET + eller – tills det förinställda nummer, som du vill lagra stationen på, visas
blinkande i textfönstret.
5 Tryck på DSPL/ENT/MEM igen.
Den nya kanalen ersätter den gamla.
Uttagstyp på komponenten
som ska anslutas
Optisk minikontakt
(MD-spelare, m.m.)
Lyssna på ljudet från de anslutna komponenterna
Håll RADIO•BAND•AUTO PRESET nedtryckt under 2 sekunder tills ”AUTO”
blinkar i teckenfönstret.
Avbryta det valda uppspelningsläget
Tryck på MODE tills indikatorn för det valda uppspelningsläget slocknar i teckenfönstret.
Ta bort kontaktskyddet från OPTICAL DIGITAL OUT (CD)-kontakten på den
här spelaren och anslut kontakten till den digitala ingången på MD- eller DATspelaren med den digitala anslutningskabeln * (medföljer ej).
* Välj en anslutningskablel som passar den digitala ingången till den utrustning som ska anslutas.
För mer detaljerad information hänvisar vi till handboken till den komponent som ska anslutas.
Denna enhets OPTICAL DIGITAL OUT (CD)-uttag är ett fyrkantigt uttag.
Om FM-sändningen har mycket störningar trycker du på MODE tills ”Mono” visas i teckenfönstret. Då
får du mottagningen i mono i stället för stereo.
Inställningsintervallet för MW är vid leverans fabriksinställt på 9 kHz.
Om du måste ändra MW-intervallet gör du så här:
1 Tryck på RADIO•BAND•AUTO PRESET tills ”MW” visas.
2 Tryck på DSPL/ENT/MEM under 2 sekunder.
3 Tryck på RADIO•BAND•AUTO PRESET under 2 sekunder.
”MW 9” eller ”MW 10” visas.
4 Om du vill använda intervallet 9 kHz trycker du på PRESET + eller – och väljer ”MW 9”,
eller ”MW 10” om du vill använda intervallet 10 kHz.
5 Tryck på DSPL/ENT/MEM.
När du har ändrat inställningsintervallet måste du ställa in de förinställda kanalerna för
MW igen.
CD-levyn soittaminen
Du kan spela in CD-skivor på MiniDisc (MD-skivor) och lyssna på ljudet från andra
komponenter via den här spelarens högtalare. Sådana komponenter kan vara t.ex. en portabel
MD-spelare, CD-spelare, TV eller videobandspelare.
Se till att strömmen till de olika komponenterna är avstängd innan du kopplar ihop dem. Mer
information finns i bruksanvisningen till de komponenter du ska ansluta.
Tips!
Ta reda på totala antalet spår och uppspelningstid
Obs!
D
gå till föregående spår
ta ur CD-skivan
Använda teckenfönstret
*Knappen har en punkt
som du kan känna
med fingret.
Med etiketten riktad uppåt
Tekstipuoli ylöspäin
Sätta in en CD-skiva
CD-levyn lataaminen
>
.
gå till nästa spår
hitta ett visst ställe med ledning
av ljudet
VOL +*, –
1
Du stänger CD-facket genom att trycka på PUSH CLOSE.
För att
stoppa uppspelningen
i
Lyssna på radio
Liitettyjen laitteiden äänen kuunteleminen
1
Pidä RADIO•BAND•AUTO PRESET -painiketta alas painettuna noin 2
sekuntia, kunnes ”AUTO”-ilmaisin vilkkuu näytössä.
Liitä tämän soittimen LINE IN -liitäntä liitetyn laitteen linjalähtöliitäntään tai
kuulokeliitäntään audioliitäntäjohdolla* (ei sisälly vakiovarusteisiin).
* Minilevytallennin: kaapeli, jonka kummassakin päässä on stereominiliitin.
* Televisio tai kuvanauhuri: kaapeli, jonka toisessa päässä on stereominiliitin ja toisessa kaksi
RCA-liitintä.
2
3
Paina LINE-painiketta, kunnes näytössä näkyy ”LInE”-ilmaisin.
Kytke tämän soittimen LINE IN -liitäntään liitetty lisälaite toistoon.
Jos jokin asema ei esivirity automaattisesti
Huomautus
Sinun on esiviritettävä heikot asemat itse.
1 Valitse taajuusalue painamalla RADIO•BAND•AUTO PRESET -painiketta.
2 Viritä haluamasi asema.
4 Pidä DSPL/ENT/MEM -painiketta alas painettuna noin 2 sekuntia, kunnes pikavalintanumero
vilkkuu näytössä.
4 Paina painiketta PRESET + tai –, kunnes asemalle haluamasi pikavalintanumero vilkkuu
näytössä.
5 Paina painiketta DSPL/ENT/MEM uudelleen.
Uusi asema korvaa entisen.
Liitä kaapelit pitävästi toimintahäiriöiden välttämiseksi.
Vihje
Esiviritetyt radioasemat säilyvät muistissa, vaikka irrottaisit verkkojohdon tai poistaisit kaikki paristot.
Esiviritettyjen radioasemien kuunteleminen
1
2
Valitse taajuusalue painamalla RADIO•BAND•AUTO PRESET -painiketta.
Viritä muistiin tallennettu asema painamalla painiketta PRESET + tai –.
Nukahtaminen musiikkiin
1
2
3
Soita haluamaasi musiikkilähdettä.
Paina SLEEP-painiketta.
Valitse SLEEP-painiketta painamalla minuuttimäärä, jonka kuluttua laitteen virta
katkeaa automaattisesti.
Joka kerta kun painat painiketta, ilmaisin muuttuu seuraavasti: ”60” t ”90” t
”120” t ”OFF” t ”10” t ”20” t ”30”.
Uniajastintoiminnon peruuttaminen
Katkaise virta painamalla OPERATE -painiketta.
Huomautus
Näytön taustavalo ei syty, kun uniajastin on käytössä.
Download PDF

advertising