Sony | ZS-2000 | Sony ZS-2000 Bruksanvisning

3-046-451-53 (2)
Personal Audio
System
Bruksanvisning sidan 2SE
SE
Käyttöohjeet sivu 2FI
FI
ZS-2000
©2000 Sony Corporation
VARNING!
VARNING!
Utsätt inte enheten för regn och fukt
så undviker du risk för brand och/eller
elektriska chocker.
Du kan bara driva den här enheten med
nätström, inte med batterier .
När du använder spelaren för första
gången, eller om du inte har använt den
under en längre tid bör du låta den vara
ansluten till vägguttaget ungefär en
timme för att ladda upp det inbyggda
backup-batteriet, det batteri som ger
strömförsörjning åt klockan och timern och
minnet för förinställda radiokanaler och
liknande. Du kan använda spelaren under
tiden som batteriet laddas. Spelaren laddar
upp batteriet automatiskt så länge den är
ansluten till strömkällan.
Tänk på att stänga av strömmen innan du
kopplar ur nätkabeln efter uppladdningen.
När backup-batteriet väl är uppladdat
räcker det i ungefär 30 minuter när ingen
annan strömkälla är ansluten.
Om den lagrade informationen har
raderats matar du in den igen nästa gång
du använder spelaren.
Öppna inte chassit eftersom det kan
medföra risk för elektriska stötar.
Överlåt all service till kvalificerad
personal.
Information
Denna CD-spelare klassificeras som en
laserprodukt i klass 1.
Etiketten CLASS 1 LASER PRODUCT hittar
du på baksida av spelaren.
VARNING!
Placera enheten på en plats med god
ventilation. Placera den inte i bokhyllan eller i
ett skåp.
För att undvika brand och elskador bör du
inte placera vätskefyllda föremål, t.ex. vaser,
på enheten.
For kunderne in Danmark
ADVARSEL!
Netspændingen till dette apparat er IKKE
afbrudt, sålænge netledningen sidder i en
stikkontakt, som er tændt-også selvom der er
slukket på apparatets netafbryder.
2SE
Introduktion
Innehållsförteckning
4
Ställa klockan automatiskt
6
Spela upp en CD-skiva
8
Lyssna på radio
CD-spelaren
10 Använda teckenfönstret
11 Hitta ett visst spår
12 Spela upp spår upprepade
gånger
(upprepad uppspelning)
13 Spela upp spår i slumpvis
ordning
(slumpvis uppspelning)
14 Skapa egna program
(programmerad uppspelning)
Timern
26
28
30
33
SE
Installering
34 Förbereda systemet
37 Spara ström
38 Ansluta ytterligare komponenter
Radion
16 Förinställa radiokanaler
18 Ställa in förinställda
radiokanaler
19 Använda RDS
(Radio Data System)
Ställa klockan manuellt
Ställa in tidsignalen
Vakna till musik
Somna till musik
Grundläggande funktioner
Grundläggande funktioner
Ytterligare information
40
42
44
45
Säkerhetsföreskrifter
Felsökning
Specifikationer
Index
Ljudkarakteristiken
25 Välja ljudkarakteristik
Introduktion
3SE
Grundläggande funktioner
Ställa klockan automatiskt
Den här spelaren är utrustad med en radiokontrollerad inställning av klockan (RadioControlled Clock Auto Adjust System). Systemet tar emot tidinformation (timmar,
minuter, sekunder och information om det råder sommartid eller ej) via en viss
radiovåg, och ställer automatiskt in klockan.
2
1
Anslut nätkabeln till väggkontakten (se sidan 35).
1
2
Anslut antennenheten (se sidan
34).
När strömmen är av trycker du
på CLOCK AUTO ADJUST.
Kontrollera att blinkar i
teckenfönstret. Om inte blinkar
trycker du en gång till på CLOCK
AUTO ADJUST.
När den automatiska
inställningen är klar slutar att
blinka och lyser istället med ett
fast sken i teckenfönstret.
Om “ ” inte blinkar, men
blinkar i teckenfönstret, tar inte
spelaren emot radiovågen med
klockinformationen på korrekt
sätt. Försök med att rikta om
antennen.
4SE
Grundläggande funktioner
Teckenfönster
Blinkar när klocksignalen
tas emot
m
Om spelaren inte kan ta emot klockans
informationssignal inom 12 minuter
fortsätter att lysa i teckenfönstret. Spelaren
försöker varje timme att ta emot radiosignalen med
klockinformationen. Om spelaren inte under tolv
timmar kunnat ta emot signalen, släcks i
teckenfönstret. Du får i så fall ställa klockan manuellt
(se sidan 26).
Avbryta den automatiska klockinställningen under
pågående inställning
Tryck på CLOCK AUTO ADJUST så att slocknar i
teckenfönstret.
Grundläggande funktioner
Tips!
• Du kan använda den
här spelaren innan du
ställt klockan.
• Radiovågen med
klockinformation sänds
från följande platser:
– Teddington,
Middlesex i England
52° 22’ N, 01° 11’ W
– Mainglingen i
Tyskland
50° 0,1’ N, 09° 00’ E
Automatisk uppdatering av klockinformation
Den automatiska inställningen av klockan får ny
information varje timme, och klockan justeras vid
behov utan att du behöver göra några manuella
ingrepp. När en sådan automatisk inställning pågår
visas blinkande.
När inte visas fungerar inte systemet med den
automatiska klockinställningen.
Obs!
• Om du slår på spelaren
stängs den automatiska
klockinställningen av.
• Placera inte antennen
där mottagningsförhållandena är dåliga,
t.ex.:
– nära en TV, ett
kylskåp, en dator eller
liknande.
– på ett stålbord, en
hylla av stål eller på
andra föremål av stål.
• Den verkliga justeringen
till eller från sommartid
med den automatiska
klockinställningen kan
äga rum upp till 12
timmar senare än den
exakta tidpunkten för
övergång till
sommartid.
Förbättra mottagningen
När mottagningsförhållandena är dåliga kan du
försöka placera antennen nära ett fönster.
Om justeringar för sommartid
Den automatiska klockinställningen ställer
automatiskt om klockan till sommartid och, när det är
dags, tillbaka till vintertid.
För att kontrollera om spelarens klocka går efter
sommartid eller ej trycker du på SUMMER TIME. Då
visas “Summer On” (sommartid) eller “Summer Off”
(vintertid).
Hur du gör för att ställa klockan på sommartid
manuellt finns beskrivet på sidan 27.
Grundläggande funktioner
5SE
Spela upp en CD-skiva
2
1
Anslut nätkabeln till vägguttaget (se sidan 35).
1
Tryck på Z CD OPEN/CLOSE
(direkt strömpåslag) och placera
CD-skivan i skivfacket så att den
klickar på plats.
Med etikettsidan uppåt
2
Tryck på u (N på
fjärrkontrollen).
Teckenfönster
Skivfacket stängs automatiskt
och spelaren spelar upp alla
Spårnummer Uppspelningstid
spår en gång.
6SE
Grundläggande funktioner
Använd dessa knappar för ytterligare funktioner
OPERATE
u
., >
x
Z CD
OPEN/CLOSE
Tips!
Nästa gång du vill
lyssna på en CD-skiva
trycker du helt enkelt på
u. Spelaren slås på
automatiskt och börjar
spela upp CD-skivan.
För att
Gör så här
justera volymen
Vrid VOLUME mot + eller –
(tryck på VOL +, – på
fjärrkontrollen).
stoppa uppspelningen
Tryck på x.
göra paus i uppspelningen
Tryck på u (X på
fjärrkontrollen).
Tryck igen för att återuppta
uppspelningen efter paus.
gå till nästa spår
Tryck på >.
Grundläggande funktioner
VOLUME
gå tillbaka till föregående spår Tryck på ..
ta ur CD-skivan
Tryck på Z CD
OPEN/CLOSE.
slå på eller stänga av spelaren Tryck på OPERATE.
Grundläggande funktioner
7SE
Lyssna på radio
1
2
Anslut nätkabeln till vägguttaget (se sidan 35).
1
Tryck på RADIO BAND•AUTO
PRESET tills det band du vill ha
visas i teckenfönstret (strömmen
slås på direkt).
Teckenfönster
Varje gång du trycker på
knappen ändras bandet enligt:
“FM1” t “FM2” t “MW” t
“LW”
2
Håll TUNE•TIME SET + eller –
nedtryckt (TUNE + eller – på
fjärrkontrollen) tills siffrorna som
visar frekvensen börjar ändras i
teckenfönstret.
Spelaren söker automatiskt av
radiofrekvenserna och stannar
när den hittar en tydlig kanal.
Om du inte kan ställa in en kanal
trycker du på knappen flera
gånger för att ändra frekvensen
steg för steg.
8SE
Grundläggande funktioner
Indikerar FM-sändning
i stereo.
Använd dessa knappar för ytterligare funktioner
OPERATE
PLAY MODE
MONO/ST
VOLUME
Gör så här
justera volymen
Vrid VOLUME mot + eller –
(tryck på VOL +, – på
fjärrkontrollen).
Grundläggande funktioner
För att
slå på eller stänga av spelaren Tryck på OPERATE.
Tips!
• Banden “FM1” och
“FM2” har samma
funktioner. Du kan lagra
de kanaler du vill
separat i “FM1” och
“FM2” (sidan 16).
• Om FM-mottagningen
är brusig trycker du på
PLAY MODE•MONO/
ST (MODE på
fjärrkontrollen) tills
“Mono” visas i
teckenfönstret.
Mottagningen sker då i
mono.
• Nästa gång du vill
lyssna på radion kan du
helt enkelt trycka på
RADIO BAND•AUTO
PRESET-knappen.
Radion slås på
automatiskt och är
inställd på den kanal du
lyssnade på tidigare.
Förbättra mottagningen
FM:
Ställ in FM ANTENNA SELECTOR på spelarens
baksidan på “ ” (teleskopantenn).
Justera antennen för FM.
MW/LW:
Justera placeringen av ramantennen genom att ställa
in den mot märkena på basen, ett efter ett. Se till att
du inte flyttar antennenhetens fot.
Om ljudet fortfarande är brusigt ansluter du den
externa antennen (sid 36).
Grundläggande funktioner
9SE
CD-spelaren
Använda
teckenfönstret
DISPLAY
ENTER MEM
I teckenfönstret kan du granska
information om CD-skivan.
Kontrollera det totala antalet spårnummer
och den totala uppspelningstiden
Tryck på DISPLAY•ENTER MEM i stoppläget.
Totalt antal spårnummer
Total speltid
Kontrollera återstående tid
Tryck på DISPLAY•ENTER MEM medan du spelar
upp en CD-skiva.
För att visa
Tryck på DISPLAY•
ENTER MEM
aktuellt spårnummer
och återstående tid
för det aktuella spåret*
en gång
antal återstående spår och
återstående tid på CD-skivan
två gånger
aktuellt spårnummer
och uppspelningstiden
tre gånger
* För ett spår vars nummer är högre än 20 visas den
återstående tiden som “– –:– –”.
10SE
CD-spelaren
Hitta ett visst spår
Sifferknappar
CD-spelaren
Du kan snabbt hitta vilket spår som helst
med hjälp av sifferknapparna. Du kan
också hitta en specifik punkt i ett spår
medan du spelar upp en CD-skiva.
., >
Obs!
Du kan inte hitta ett
specifikt spår om
“SHUF” eller “PGM”
syns i teckenfönstret.
Stäng i så fall först av
indikationen genom att
trycka på x.
Tips!
När du vill lyssna på
ett spår med ett
spårnummer över 10
trycker du först på >10
och sedan på
motsvarande
sifferknappar.
Exempel:
För att spela
spårnummer 23 trycker
du först på >10 och
sedan på 2 och 3.
För att hitta
Tryck på
ett specifikt spår direkt
spårets sifferknapp.
en viss punkt medan du
lyssnar
. eller > under
uppspelning. Håll den
nedtryckt tills du hittat den
önskade punkten.
en punkt med hjälp av
teckenfönstret
. eller > under paus
och håll den nedtryckt tills
du hittat den önskade
punkten.
CD-spelaren
11SE
Spela upp spår
upprepade gånger
., >
u x
PLAY MODE
MONO/ST
(upprepad uppspelning)
Du kan spela upp spår upprepade
gånger i normalt, slumpvis eller
programmerat uppspelningsläge (se
sidorna 13 - 15).
På fjärrkontrollen
• Använd MODE för att
välja “REP 1”, “REP
ALL”, “REP” “SHUF”
eller “REP” “PGM”.
• Om du har valt “REP
1” väljer du sedan spår
men hjälp av
sifferknapparna.
1
Tryck på x.
“CD” visas i teckenfönstret.
2
Gör sedan följande:
För att upprepa
Gör så här
ett enstaka spår
1 Tryck på PLAY MODE•
MONO/ST tills “REP 1”
visas.
2 Välj spår genom att trycka på
. eller >. Tryck sedan
på u.
alla spår
1 Tryck på PLAY MODE•
MONO/ST tills “REP
ALL” visas.
2 Tryck på u.
spår i slumpvis ordning 1 Tryck på PLAY MODE•
MONO/ST tills “REP”
och “SHUF” visas.
2 Tryck på u.
programmerade spår
1 Tryck på PLAY MODE•
MONO/ST tills “REP”
och “PGM” visas.
2 Programmera spår (se steg 3
på sidan 14).
3 Tryck på u.
Avbryta upprepad uppspelning
Tryck på PLAY MODE•MONO/ST tills “REP”
försvinner från teckenfönstret.
12SE
CD-spelaren
Spela upp spår i
slumpvis ordning
u
x
PLAY MODE
MONO/ST
(slumpvis uppspelning)
På fjärrkontrollen
1 Tryck på x.
2 Tryck på MODE tills
“SHUF” visas i
teckenfönstret.
3 Tryck på N.
1
CD-spelaren
Du kan spela upp spår i slumpvis
ordning.
Tryck på x.
“CD” visas i teckenfönstret.
2
Tryck på PLAY MODE•MONO/ST tills “SHUF”
visas i teckenfönstret.
3
Tryck på u.
Avrbyta slumpvis uppspelning
Tryck på PLAY MODE•MONO/ST tills “SHUF”
försvinner från teckenfönstret.
CD-spelaren
13SE
Skapa egna
program
., >
u
(programmerad uppspelning)
DISPLAY
x ENTER MEM
PLAY MODE
MONO/ST
Du kan bestämma
uppspelningsordningen för upp till 20
spår på en CD-skiva.
På fjärrkontrollen
1 Tryck på x.
2 Tryck på MODE tills
“PGM” visas i
teckenfönstret.
3 Tryck på
sifferknapparna för
de spår du vill
programmera, i den
ordning du önskar.
4 Tryck på N.
1
Tryck på x.
“CD” visas i teckenfönstret.
2
Tryck på PLAY MODE•MONO/ST tills “PGM”
visas i teckenfönstret.
3
Tryck på . eller > för att välja det spår du
vill programmera och tryck sedan på DISPLAY•
ENTER MEM.
Upprepa detta steg.
Spårnummer
4
14SE
CD-spelaren
Tryck på u.
Uppspelningsordning
Tips!
Du kan spela upp
samma program igen,
eftersom programmet
sparas tills du öppnar
CD-facket.
Avbryta programmerad uppspelning
Tryck på PLAY MODE•MONO/ST tills “PGM”
slocknar i teckenfönstret.
Varje gång du trycker på knappen visas spårnumren i
den programmerade ordningen.
CD-spelaren
Kontrollera ordningen på spåren innan
uppspelning
Tryck på DISPLAY•ENTER MEM.
Ändra det aktuella programmet
Tryck på x en gång om CD-skivan är avstannad, och
två gånger om CD-skivan spelas upp. Det aktuella
spåret raderas. Skapa sedan ett nytt program med
programmeringsproceduren.
CD-spelaren
15SE
Radion
Förinställa
radiokanaler
Du kan förinställa radiokanaler och
lagra dem i spelarens minne. Du kan
förinställa upp till 40 radiokanaler, 10
för varje band och i vilken ordning
som helst.
RADIO
CHARACTER TUNE
BAND
TIME SET –, +
AUTO PRESET
TEXT –, +
DISPLAY
PRESET –, +
ENTER MEM
CURSOR T, t
Du kan också namnge de förinställda
stationerna.
Tips!
Om du förinställer
banden “FM1” och
“FM2” automatiskt,
lagras 10 radiokanaler
på “FM1”-bandet och
10 ytterligare på
“FM2”-bandet.
1
Tryck på RADIO BAND•AUTO PRESET tills
önskat band visas i teckenfönstret.
2
Håll RADIO BAND•
AUTO PRESET nedtryckt
under 2 sekunder tills
“Auto” blinkar i
teckenfönstret.
3
Tryck på DISPLAY•ENTER MEM.
Kanalerna lagras i minnet från de lägre
frekvenserna till de högre.
Namnge förinställda stationer
1 Välj band genom att trycka på RADIO BAND•
AUTO PRESET.
2 Tryck på PRESET + eller – tills numret på den
förinställda station som du vill namnge visas i
teckenfönstret.
3 Följ anvisningarna för steg 3 till 7 på sidan 17.
16SE
Radion
Om en station inte kan förinställas automatiskt
Om en station sänder med alltför svag signal måste du
förinställa den manuellt. Du kan också namnge den
förinställda kanalen.
1 Välj band genom att trycka på RADIO BAND•
AUTO PRESET.
2 Ställ in önskad kanal.
3 Håll DISPLAY•ENTER MEM nedtryckt under 2
sekunder tills det förinställda numret blinkar i
teckenfönstret.
Radion
På fjärrkontrollen
1 Tryck på BAND för
att välja band.
2 Tryck på TUNE +
eller – för att ställa in
frekvensen för den
önskade kanalen.
3 Tryck på och håll den
sifferknapp, som du
vill förinställa den
nya kanalen på,
nedtryckt under
ungefär 2 sekunder.
4 Tryck på PRESET + eller – tills det förinställda
nummer (1 till 10) som du vill lagra stationen på
blinkar i teckenfönstret.
5 Tryck på DISPLAY•ENTER MEM.
Tips!
När RDS-sändningar
tas emot visas “PS” i
teckenfönstret när det
är dags att ange ett
namn (sidan 20). Om
det behövs ändrar du
namnet enligt steg 6
och trycker sedan på
DISPLAY•ENTER
MEM.
6 Ange namnet på kanalen (upp till 8 tecken).
1 Välj tecken genom att trycka på TEXT + eller –.
2 Tryck på CURSOR t för att flytta markören åt
höger.
Upprepa steg 1 och 2.
Du kan också använda följande knappar:
Använd
För att
CURSOR T
, t
flytta markören åt vänster eller höger
CHARACTER
ändra tecken. Varje gång du trycker
MONO/ST på knappen ändras
tecknet på följande sätt:
Stora bokstäver(versaler)
tSmå bokstäver (gemener)
tSiffror och symboler.
7 Tryck på DISPLAY•ENTER MEM.
Radion
17SE
Ställa in
förinställda
radiokanaler
RADIO
PRESET –, +
BAND
AUTO PRESET
När du väl har förinställt kanalerna
använder du PRESET +, – på spelaren
eller sifferknapparna på fjärrkontrollen
för att ställa in dina favoritkanaler.
På fjärrkontrollen
1 Tryck på BAND för
att välja band.
2 Tryck på
sifferknapparna för
att ställa in den
lagrade kanalen.
1
Tryck på RADIO BAND•AUTO PRESET för att
välja band.
2
Tryck på PRESET + eller – för att visa det
förinställda numret för den önskade kanalen.
Förinställt nummer
m
18SE
Radion
Använda RDS
(Radio Data System)
RDS
Obs!
• Det är inte alla FMkanaler som erbjuder
RDS-tjänster, inte heller
erbjuder de samma
typer av tjänster. Om
du inte känner till RDSsystemet kan du
kontakta dina lokala
radiostationer för att få
mer information om
vilka RDS-tjänster som
finns inom ditt område.
• Det kan hända att RDS
inte fungerar som det
ska om kanalen du
ställde in inte sänder
korrekta RDS-signaler
eller om signalstyrkan
är svag.
Radion
Radio Data System (RDS) är ett system
som gör att radiostationerna kan sända
tilläggsinformation tillsammans med
den reguljära programsignalen. Denna
spelare erbjuder lättanvända RDStjänster, t.ex. visning av kanalnamn,
sökning av stationer med ledning av
programtyp osv. RDS fungerar bara för
FM-kanaler.
RADIO
DISPLAY
BAND
ENTER MEM
AUTO PRESET
TUNE
TIME SET –, +
Innan du tar emot RDS-sändingar
Se till att förinställa FM-kanalerna enligt procedurerna
på sidan 16.
Ta emot RDS-sändingar
Välj helt enkelt en kanal på FM-bandet
När du ställer in en
kanal som erbjuder RDStjänster visas “RDS”.
forts.
Radion
19SE
Använda RDS (Radio Data System) (forts.)
Obs!
• Om RDS-sändningen
inte kan tas emot är det
inte säkert att
stationsnamnet,
programtypen eller
radiotextinformationen
visas i teckenfönstret.
Tänk också på att om
mottagningsförhållandena
är dåliga kanske
informationen inte
visas korrekt i
teckenfönstret.
• När en kanal tas emot
som inte lämnar
information om
kanalnamnet visas “No
PS” när du valt “PS
disp”.
• När en kanal tas emot
som inte lämnar
information om
programtypen visas
“No PTY” när du valt
“PTY disp”.
• När en kanal tas emot
som inte lämnar
radiotextinformation
visas “No RT” när du
valt “RT disp”.
• Vissa tecken visas inte.
Mellanrum fyller
istället ut platsen för
dessa tecken.
20SE
Radion
Kontrollera RDS-informationen
Tryck på DISPLAY•ENTER MEM.
Varje gång du trycker på knappen ändras
indikationen i teckenfönstret på följande sätt:
Indikation
Den information den visar
Förinställningsnummer
Om du har namngett
stationen visas det i
teckenfönstret efter
förinställningsnumret.
PS disp
Stationens namn,
upp till 8 tecken
PTY disp
Programtyp
RT disp
Radiotext,
upp till 64 tecken
Norm disp
(normalt teckenfönster)
Frekvens
Visa trafikmeddelanden, nyheter eller
väderinformation (EON)
1
Ställ in en kanal som erbjuder EON-funktionen.
Radion
Genom att använda EON-funktionen (Enhanced Other
Networks) kan spelaren automatiskt slå över till en
nätverksstation som sänder trafikinformation, nyheter
eller väderinformation. När programmet slutat slår
spelaren över till den kanal som du lyssnade på
tidigare.
När en EON-kanal tas
emot visas “EON”.
2
Tryck på RDS tills “EON Wait” visas i
teckenfönstret.
3
4
Tryck på DISPLAY•ENTER MEM.
Tryck på TUNE•TIME SET + eller – tills
informationen du vill ha visas i teckenfönstret.
Teckenfönstret ändras på följande sätt:
“Traffic” t “News” t “Weather” t “Off”
5
Tryck på DISPLAY•ENTER MEM.
Spelaren står i vänteläge (standby) i avvaktan på
EON-sändningar av den information som du
valde.
Lyser upp under väntan
på information av den
typ du valt och börjar
sedan blinka när
informationen tas emot.
“T” för “Traffic”
(Trafikmeddelanden)
“N” för “News”
(Nyheter)
“W” för “Weather”
(Väder)
När ingen EON-kanal tas
emot visas “*”.
När en viss nätverkskanal börjar sända den
information du valde slår radion automatiskt över
till den kanalen.
forts.
Radion
21SE
Använda RDS (Radio Data System) (forts.)
Obs!
“Not Found” visas när
den programtyp du
valde inte ligger i
sändning
Hitta en kanal med hjälp av programtyp (PTY)
Du kan hitta en kanal du önskar genom att välja en
programtyp.
1
Tryck på RDS tills “PTY Search” visas i
teckenfönstret.
2
3
Tryck på DISPLAY•ENTER MEM.
Tryck på TUNE•TIME SET + eller – tills den
programtyp du vill ha visas i teckenfönstret.
En lista över programtyperna (PTY) finns på
sidorna 23 och 24.
4
Tryck på DISPLAY•ENTER MEM.
Spelaren börjar söka de förinställda RDS-kanalerna
för programmet. “PTY Search” blinkar under
sökningen.
När spelaren hittar den programtyp du vill ha
avbryts sökningen.
22SE
Radion
Lista över programtyper (PTY)
Tecknen inom parenteserna visar motsvarande indikation i teckenfönstret.
Nyheter (News)
Korta faktainslag, rapporter och offentlig
debatt, reportage och nyheter.
Information (Info)
Program som ger bred information och
allmän rådgivning i olika frågor.
Sport (Sport)
Program som tar upp alla typer av sport.
Utbildning (Educate)
Program med formell utbildning som
främsta inriktning
Drama (Drama)
Alla typer av radioteater och serier.
Kultur (Culture)
Program med inriktning på regional och
nationell kultur; även språk, teater osv.
Vetenskap (Science)
Naturvetenskapliga och tekniska
program.
Blandat (Varied)
Till största delen pratprogram, ofta med
en lätt underton av underhållning och
som inte passar in i andra kategorier.
Exempel: frågesporter, panelprogram,
personliga intervjuer.
Rock (Rock M)
Nutida aktuell musik, ofta skapad och
framförd av yngre artister.
Radion
Aktuella affärer (Affairs)
Program som analyserar, debatterar och
kommenterar aktuella händelser.
Pop (Pop M)
Kommersiell och dagsaktuell
populärmusik, ofta musik som för
tillfället toppar listor av olika slag.
Lättlyssnat (M.o.R. M)
På engelskan finns ett bra uttryck för
musik av det här slaget, “Middle of the
Road Music”, dvs. musik som inte är
extrem eller kan inordnas i kategorier
som pop, rock eller klassisk musik. Ofta
rör det sig om relativt korta, vokala låtar.
Lätta klassiker (Light M)
Lättlyssnad klassisk musik, kan vara
vokal eller instrumental. Körverk kan
också förekomma.
Klassisk musik (Classics)
Symfonier, kammarmusik och opera.
Övrig musik (Other M)
Musik som inte passar in i andra
kategorier. I den här kategorin finner du
t.ex. R&B och reggae.
Väder (Weather)
Väderleksrapporter och annan
meteorologisk information.
Ekonomi (Finance)
Börsrapporter, finans och handel och
liknande
forts.
Radion
23SE
Använda RDS (Radio Data System) (forts.)
Barn (Children)
Program som vänder sig till en yngre
publik. Programmen tar upp det som
intresserar barn och har snarare karaktär
av underhållning än utbildning.
Samhälle (Social)
Program om människor och samhälle och
som tar upp frågor som berör individer
och grupper. Typiska ämnen är
samhällsfrågor, historia, geografi och
psykologi.
Religion (Religion)
I den här kategorin finns program som tar
upp olika trosfrågor och frågor som rör
etiska och existentiella problem.
Telefonväkteri (Phone In)
Folk som ringer upp och uttrycker sina
åsikter antingen per telefon eller deltar
som publik.
Resor (Travel)
Reseprogrammen behandlar resande till
när och fjärran, ger tips om paketresor och
resetillfällen.Dessa program används
däremot inte för information om
vägarbeten och aktuella
trafikupplysningar. Vill du ha sådan
information använder du i stället TP/
TA.
Fritid (Leisure)
Program som tar upp olika typer av
fritidssysselsättningar, ibland med
lyssnarna som deltagande part. Några
exempel är trädgård, fiske, antikviteter,
matlagning, mat och vin osv.
Jazz (Jazz)
Polyfon, synkoperad musik ofta av
improvisatorisk natur.
24SE
Radion
Country (Country)
Musik som har sitt ursprung från, eller
tar efter de musikaliska traditioner som
utgår från Amerikas sydstater.
Karakteriseras ofta av en rak melodi och
en berättande sångtext.
Nationell musik (Nation M)
Aktuell nationell eller regional
populärmusik som sjungs på landets
eget språk, alltså inte vad som brukar
kallas ‘pop’, som ofta är inspirerat av
antigen Amerika eller England och
sjungs på engelska.
Gamla godingar (Oldies)
Musik från den populärmusikens
“guldålder”.
Folkmusik (Folk M)
Musik som har sina rötter i den
musikaliska traditionen hos en viss
nation, ofta spelad på akustiska
instrument. Texterna kan vara
berättande och handlar då ofta om
historiska händelser eller personer.
Dokumentärer (Document)
Faktaprogram med undersökande
prägel.
Trafikmeddelanden (Traffic)
Trafikinformation.
PTY odefinierade (None)
Program som inte kan inordnas i någon
av de ovan nämnda kategorierna.
Ljudkarakteristiken
Välja
ljudkarakteristik
TUNE
TIME SET –, +
BASS/
TREBLE
MEGA BASS
Du kan justera ljudkarakteristiken och
bas/diskant-inställningen för det du
lyssnar på.
Tryck på MEGA BASS.
“MEGA BASS” visas i teckenfönstret. Tryck på
knappen igen för att återgå till normalt ljud.
På fjärrkontrollen
1 Välj “BASS” eller
“TREBLE” genom att
trycka på BASS/
TRE.
2 Justera bas eller
diskant med hjälp av
BASS/TRE + eller –.
Obs!
När volymen är för hög
kan det hända att
justeringarna i ljudet
inte blir effektiva.
Ljudkarakteristiken
Förstärka basljudet
Justera bas och diskant
1
Tryck på BASS/TREBLE för att välja “BASS” eller
“TREBLE”.
2
Justera basen eller diskanten med hjälp av
TUNE•TIME SET + eller –.
Du kan välja nivå för ljudet i intervallet mellan –5
och +5.
Ljudkarakteristiken
25SE
Timern
Ställa klockan
manuellt
TUNE
TIME SET –, +
DISPLAY
SUMMER TIME
ENTER MEM
CLOCK
Dålig radiomottagning kan göra att
klockans automatiska inställning inte
fungerar. Då får du ställa in klockan
manuellt, vilket innebär att den
automatiska tidsinställningen (Clock
Auto Adjust System) automatiskt
kopplas bort.
Tips!
Tidvisningen i
teckenfönstret
använder 24timmarssystemet.
1
Tryck på CLOCK och håll den nedtryckt tills
timsiffrorna blinkar.
2
Ställa tiden.
1 Tryck på TUNE•
TIME SET + eller – för
att ställa timmarna
och tryck sedan på
DISPLAY•ENTER
MEM.
2 Tryck på TUNE•
TIME SET + eller – för
att ställa minuterna.
3
Tryck på DISPLAY•
ENTER MEM.
Klockan startar från 00
sekunder.
26SE
Timern
m
Obs!
Du avbryter den
automatiska
klockinställningen om
du, när den
automatiska
klockinställningen är i
funktion ( visas i
teckenfönstret), ändrar
inställningen för
sommartid.
Ändra teckenfönstrets tidsvisning till sommartid
Tryck på och håll SUMMER TIME nedtryckt under 2
sekunder.
“Summer On” visas i teckenfönstret under några
sekunder.
Avbryta sommartidsvisning
Tryck på och håll SUMMER TIME nedtryckt igen.
Timern
Timern
“Summer Off” visas i teckenfönstret under några
sekunder.
27SE
Ställa in
tidsignalen
TIME SIGNAL
TUNE
TIME SET –, +
DISPLAY
ENTER MEM
När strömmen är av kan du höra
tidssignalen från den här spelaren. Du
kan välja vilket ljud du vill ha för
tidssignalen. Se till att du har ställt
klockan (se sidan 4 eller 26).
Obs!
Tidsignalen är inte
aktiverad när spelaren
är påslagen.
1
När strömmen är av trycker du på TIME SIGNAL
så att indikatorn “TIME SIGNAL” visas.
Utför följande med hjälp av informationen i
teckenfönstret.
Teckenfönster
2
Tryck på TUNE•TIME SET + eller – tills önskat
ljud visas i teckenfönstret och tryck sedan på
DISPLAY•ENTER MEM.
Visar
Intervall
Wall Clock (väggklocka) Ljudet hörs vid varje hel
timme så många gånger som
motsvarar timmen, och
dessutom en gång vid varje
halv timme (exempel: ljudet
hörs tre gånger kl. 03:00 och
dessutom en gång kl. 3:30).
3
28SE
Timern
Harp (harpa)
Hörs en gång per timme
Music Box (speldosa)
Hörs en gång per timme
Chime (klockspel)
Hörs en gång per timme
Organ (orgel)
Hörs en gång per timme
Ställ in önskad volym genom att trycka på
TUNE•TIME SET + eller – och tryck sedan på
DISPLAY•ENTER MEM.
4
Visning
Tidsignalen hörs
Off
Inte alls
Every Hour
Hela dagen
Auto
7:00 - 22:00
Once a day*
En gång per dag
* Om du valt “Wall Clock” i steg 2 kan du inte välja
“Once a Day”
Om du valde “Once a Day” i steg 4 ställer du in
vid vilken tid som tidsignalen ska höras. (Om du
valde något annat alternativ i steg 4 hoppar du
över det här steget.)
Timern
5
Tryck på TUNE•TIME SET + eller – för att ställa in
tiden när signalfunktionen ska aktiveras och tryck
sedan på DISPLAY•ENTER MEM.
1 Tryck på TUNE•TIME SET + eller – för att ställa
timmen och tryck sedan på DISPLAY•ENTER
MEM.
2 Tryck på TUNE•TIME SET + eller – för att ställa
minuterna och tryck sedan på
DISPLAY•ENTER MEM.
Kontrollera ljudtyperna (demonstrationsläge)
Tryck på och håll TIME SIGNAL nedtryckt under
ungefär 2 sekunder. Du hör nu de fem typerna av ljud
en gång vardera.
Timern
29SE
Vakna till musik
TUNE
SNOOZE
TIME SET –, +
DISPLAY
STANDBY
ENTER MEM
TIMER
Du kan vakna upp till musik eller ett
radioprogram på en förinställd tid. Se
först till att du har ställt klockan (se
sidan 4 eller 26).
Innan du börjar ser du till att indikatorn (klocka)
inte är tänd i teckenfönstret. Om den är det trycker du
på STANDBY.
1
2
Förbered den musikkälla som du vill spela.
Källa
Gör så här
CD
Sätt i en CD-skiva.
RADIO
Ställ in en radiokanal.
LINE
Slå på den utrustning som är
ansluten till LINE IN.
Tryck på TIMER så att indikatorn
visas.
Utför följande med hjälp av informationen i
teckenfönstret.
3
30SE
Timern
Tryck på TUNE•TIME SET + eller – tills den
musikkälla du vill spela upp (“CD”, “RADIO”
eller “LINE”) visas i teckenfönstret. Tryck sedan
på DISPLAY•ENTER MEM.
4
Ställ in timern på den tid som du vill att musiken
ska starta på.
1 Tryck på TUNE•TIME
SET + eller – för att
ställa in timmarna och
tryck sedan på DISPLAY•
ENTER MEM.
2 Tryck på TUNE•TIME SET + eller – för att
ställa in minuterna och tryck sedan på
DISPLAY•ENTER MEM.
Tryck på TUNE TIME SET + eller – för att ställa in
den volym du önskar. Tryck sedan på DISPLAY•
ENTER MEM.
6
Tryck på STANDBY.
Timern
Tips!
• För att gå ur vänteläget
trycker du på
STANDBY så att
indikatorn slocknar.
• De gjorda
förinställningarna finns
kvar tills du återställer
dem.
5
Indikatorn lyser och strömmen slås av; spelaren
går in i vänteläge (standby).
På den förinställda tiden slås strömmen på och
musik börjar spelas. Efter 1 timme slås strömmen
av, och spelaren går tillbaka till viloläget igen.
Kontrollera/ändra inställningarna för
uppvakningsfunktionen
Tryck på TIMER, och tryck sedan på DISPLAY•
ENTER MEM. Varje gång du trycker på DISPLAY•
ENTER MEM visas en av de lagrade inställningarna i
den ordning du ställde in dem. Om du vill ändra
någon inställning kan du utföra ändringen när
inställningen visas.
Använda spelaren innan den tidsstyrda
uppspelningen startar
Om du slår på spelaren kan du använda den som
vanligt. (Om du använder radion och byter till en
annan kanal än den du ställt in som
uppvakningskanal i steg 1 på sidan 30, kommer du att
höra den nya kanalen på den förinställda tiden). Stäng
av spelaren innan den förinställda tiden.
forts.
Timern
31SE
Vakna till musik (forts.)
Stoppa uppspelningen
Stäng av strömmen.
Tips!
Varje gång du slår på
spelaren med hjälp av
SNOOZE-funktionen,
höjs volymen ett steg.
Sova bara några minuter till
Tryck på SNOOZE.
“Snooze” visas i teckenfönstret och strömmen slås av.
Spelaren slås på automatiskt efter ungefär 5 minuter.
Du kan upprepa den här proceduren genom att trycka
på SNOOZE igen.
Avbryta snoozefunktionen
Tryck på OPERATE för att slå på strömmen.
32SE
Timern
Somna till musik
SLEEP
Du kan ställa in spelaren så att den
stänger av sig automatiskt efter 10, 20,
30, 60, 90 eller 120 minuter. Då kan du
lyssna på musik medan du somnar.
1
2
3
Timern
Tips!
• Teckenfönstret är
dämpat under tiden
insomningstimern är
aktiverad.
• Du kan kombinera
uppvaknings- och
insomningsfunktionerna
med varandra. Ställ
först in
uppvakningstimern
(sidan 30), slå på
strömmen och ställ
sedan in
insomningstimern.
• Du kan förbereda olika
musik för insomningsoch
uppvakningstimern.
Däremot kan du inte
använda olika
radiokanaler.
• Du kan ställa in en
annan volym för
uppvakningstimern än
för insomningstimern.
Du kan alltså somna in
till en lägre volym och
vakna upp till en högre
volym.
Spela upp önskad musikkälla.
Tryck på SLEEP för att visa “SLEEP”.
Tryck på SLEEP för att välja hur många minuter
som spelaren ska vara påslagen innan den
automatiskt stängs av.
Varje gång du trycker
på knappen ändras
indikationen enligt::
“60” t “90” t “120” t
ingen indikation t “10” t “20” t “30”.
Fyra sekunder efter det att du tryckt på SLEEP
lagras det visade värdet.
Efter den inställda tiden avbryts programmet och
spelaren slås av automatiskt.
Avbryta insomningsfunktionen
Tryck på SLEEP så att “SLEEP” slocknar i
teckenfönstret.
Ändra den förinställda tiden
Utför steg 2 och 3 igen.
Timern
33SE
Installering
Förbereda
systemet
1 Antennuttag
Följ instruktionerna och anslut
kablarna så att de sitter fast
ordentligt. Felaktiga
anslutningar kan medföra
problem. Anslut nätkabeln sist.
Antennenhet
FM ANTENNA
SELECTOR
Obs!
Se till att du stänger av
strömmen till spelaren
innan du kopplar in
eller ur nätkabeln.
Obs!
Placera antennenheten
så långt som möjligt
från spelaren, annars
kan du få störningar i
ljudet.
2 till eluttag
1 Koppla in antennen
1
Avlägsna isoleringen från kabelns ändar och
tvinna ihop trådarna.
2
Anslut den svarta kabeln till U och den vita till
terminalen.
Antennenhet*
(medföljer)
Svart
Vit
* Försök förbättra mottagningen genom att rikta om
antennen (se sidorna 4 och 9).
34SE
Installering
-
2 Ansluta nätkabeln
Anslut nätkabeln till vägguttaget.
3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
Sätt i två R6-batterier (storlek AA) (medföljer inte)
Byta batterier
Under normal användning räcker batterierna i ca sex
månader. Ersätt alla batterier med nya när
fjärrkontrollen inte längre fungerar.
Installering
Tips!
• Ljudkvaliteten kan
variera beroende på
kontaktens polaritet.
Sätt i kontakten åt
andra hållet och
kontrollera om
ljudkvaliteten
förbättras.
• Enheten levereras med
ett skyddsnät i en
annan färg. Om du vill
ändra färg på
högtalaren kan du ta
bort nätet genom att
dra hörnen till
högtalararens
skyddsnät i riktning
mot dig. Byt sedan ut
det mot det nät som
medföljer.
forts.
Installering
35SE
Förbereda systemet (forts.)
Viktigt
När du använder en
utomhusantenn bör du
vara noga med att se till
att terminalen U jordas.
Detta är inte minst
viktigt med tanke på
eventuella blixtnedslag.
Anslut inte
jordledningen till en
gasledning eftersom
det då finns risk för
gasexplosion.
Förbättra FM-mottagningen
1 Anslut FM-utomhusantennen (medföljer inte). Om
du har en grenanslutning kan du också använda
TV-antennen.
FMutomhusantenn
(medföljer inte)
IEC-standarduttag
(medföljer inte)
Jord
2 Ställ FM ANTENNA SELECTOR på baksidan i
läget “EXT”.
Förbättra MW/LW-mottagningen
Anslut en 6 till 15 meter lång isolerad kabel (medföljer
ej) till terminalen på antennenheten. Håll kabeln så
horisontellt som möjligt nära ett fönstret eller
utomhus. Du behöver inte koppla ur den medföljande
antennenheten.
Jord
36SE
Installering
Isolertråd
(medföljer inte)
Spara ström
DISPLAY
ENTER MEM
Även när strömmen är avslagen drar
spelaren ungefär 5,6 W för
tidsangivelsen, timerfunktionerna och
för fjärrkontrollens mottagare. Om du
använder energisparfunktionen kan du
minska strömförbrukningen till mindre
än 1 W.
När strömmen är avslagen trycker du på
DISPLAY•ENTER MEM och håller den intryckt under
ungefär 2 sekunder.
Installering
Spelaren växlar över till det mindre energikrävande
standbyläget.
Avbryta energisparläget
Tidsindikationen visas när du tryck ned
DISPLAY•ENTER MEM och håller den nedtryckt
under 2 sekunder när strömmen är avslagen.
Installering
37SE
Ansluta ytterligare
komponenter
LINE
Du kan spela in en CD-skiva på en
MiniDisc eller lyssna på video, TV eller
MiniDisc-spelare/inspelare via den här
spelarens högtalare.
Innan du gör några anslutningar bör du
kontrollera att strömmen till samtliga
komponenter är avstängd.
Mer information finns i bruksanvisningen
till den komponent som ska anslutas.
Obs!
Anslut kablarna
ordentligt så undviker
du funktionsstörningar.
Spela in en CD-skiva på MiniDisc- och DATspelare
till OPTICAL
DIGITAL OUT
(CD)-anslutningen
Baksidan av den
här spelaren
MiniDiscinspelare,
DAT-spelare
osv.
till digitala
ingångar
Digital
anslutningskabel*
POC-5AB
(medföljer ej)
* Välj anslutningskabel efter typ av digital kontakt på den
spelaren som ska anslutas. Mer information finns i
bruksanvisningen till den utrustning som ska anslutas. Den
optiska OPTICAL DIGITAL OUT-kontakten (CD) på den
här spelaren är av den fyrkantiga typen.
38SE
Installering
Typ av kontakt
på komponenten
som ska anslutas
Modellnummer för
anslutningskabeln
Optisk minikontakt
(MiniDisc-spelare osv.)
POC-5AB, POC-10AB
POC-15AB
L-type 7-stiftskontakt
(DAT-spelare osv.)
POC-DA12P
Fyrkantig optisk
anslutning (MiniDiscspelare, DAT-spelare osv.)
POC-10A, POC-15A
Obs!
• När “CD” visas i
teckenfönstret är den
optiskt digitala
utgången aktiv och
kontakten lyser även
om CD-skivan står i
stoppläge.
• Om du spelar upp en
CD-ROM som inte
innehåller ljud kan
störande ljud höras
istället.
1
Ta bort kontaktskyddet från OPTICAL DIGITAL
OUT-kontakten (CD) på den här spelaren och
anslut sedan kontakten med den digitala ingången
på MiniDisc-spelaren (eller annan komponent)
med den digitala anslutningskabeln (medföljer
inte).
2
Slå på strömmen till den här spelaren och den
anslutna komponenten.
3
Förbered den anslutna komponenten för
inspelning.
4
Starta uppspelningen av en CD-skiva på den här
spelaren.
till LINE INingången
Baksidan
av den här
spelaren
Ljudkabel*
(medföljer inte)
TV,
videobandspelare,
MiniDiscspelare osv.
Installering
Lyssna på TV, videobandspelare och MiniDiscspelare
till linjeutgången
* För MD-spelare: en kabel med stereominikontakt i båda
ändar.
För TV/videobandspelare: en kabel med
stereominikontakt i ena änden och två RCA-kontakter i
den andra.
1
Med ljudkabeln (medföljer inte) ansluter du LINE
IN-ingången till linjeutgången på MiniDiscspelaren eller annan utrustning.
2
Slå på strömmen på den här spelaren och den
anslutna komponenten.
3
Tryck på LINE och börja uppspelningen från den
anslutna utrustningen.
Ljudet från den anslutna utrustningen sänds till
högtalarna.
Installering
39SE
Ytterligare information
Säkerhetsföreskrifter
Angående säkerhet
• Eftersom den laserstrålning som
används i CD-spelaren kan skada
ögonen ska du inte ta bort höljet.
Överlåt allt underhålls- och
reparationsarbete till fackkunniga
tekniker.
Angående placering
• Placera inte enheten nära en
värmekälla, eller där den är utsatt för
direkt solljus, damm, mekaniska
vibrationer eller stötar.
• Om du tappar något föremål i enheten
eller spiller vätska på den, drar du ur
kontakten och låter fackkunning
personal gå igenom enheten innan du
använder den igen.
• Placera inte något inom en omkrets av
10 mm från höljet. Se till att
ventilationshålen inte täcks om du vill
att enheten ska fungera ordentligt och
komponenterna hålla längre.
Angående strömkällor
• Enheten är inte bortkopplad från
strömkällan (elnätet) under den tid
som den är kopplad till vägguttaget,
även om själva spelaren är avstängd.
• Ta ur batterierna när de inte används
så undviker du att enheten skadas av
batteriläckage eller rost.
• Namnplåten där driftsspänning,
strömförbrukning etc anges finns på
enhetens baksida.
40SE
Ytterligare information
• Placera inte spelaren på en yta som
lutar eller är ostadig.
• Om spelaren lämnas i bilen måste du
placera den så att den inte utsätts för
direkt solljus.
• Eftersom högtalarna innehåller en
stark magnet bör du undvika att
kreditkort med magnetremsor samt
mekaniska klockor kommer i kontakt
med högtalarna.
Drift
Om spelaren tas direkt från en kall till
en varm plats eller placeras i ett mycket
fuktigt rum kan det bildas kondens på
linsen inuti CD-spelardelen. Om detta
inträffar fungerar inte CD-spelaren. Ta i
så fall bort CD-skivan och vänta en
timme tills fukten har dunstat.
Rengöra chassit
Rengör chassit, panelen och kontrollerna
med en mjuk trasa lätt fuktad med ett
milt rengöringsmedel. Använd inga
dukar som kan repa chassit, slippulver
eller lösningar som innehåller t.ex.
alkohol eller bensin.
Om du har frågor om eller problem med
CD-spelaren, kontakta närmaste Sonyåterförsäljare.
Viktigt om CD-skivor
• Innan du spelar en CD-skiva bör du
rengöra den med en trasa. Torka CDskivan från mitten och utåt.
• Använd inte bensin, thinner eller
andra lösningsmedel som finns att
köpa i handeln, och inte heller
antistatspray avsedd för LP-skivor av
vinyl.
• Utsätt inte CD-skivan för direkt solljus
eller värmekällor såsom
varmluftsutsläpp. Förvara den inte
heller i en bil som står parkerad i
direkt solljus där temperaturen kan
stiga dramatiskt.
• Klistra inte fast papper eller
klistermärken på CD-skivan. Skrapa
inte heller CD-skivans yta.
• När CD-skivan inte spelas bör den
alltid förvaras i sitt fodral.
Om CD-skivan är repig, smutsig eller
har fingeravtryck kan den orsaka
spårfel.
Ytterligare information
41SE
Felsökning
Symptom
Åtgärd
Inget ljud hörs.
• Tryck på OPERATE för att slå på spelaren.
Allmänt
• Anslut nätkabeln ordentligt till ett vägguttag.
• Justera volymen
• Koppla ur hörlurarna om du vill lyssna via
högtalarna.
Ljudstörningar.
• Någon använder en bärbar telefon eller annan
utrustning som sänder ut radiovågor allt för
nära spelaren. t Flytta störkällan längre bort
från spelaren.
“No Disc” lyser i teckenfönstret trots • Sätt i CD-skivan med etiketten riktad uppåt.
att en CD-skiva sitter i.
CD-skivan spelas inte upp.
• Se till att CD-facket är stängt.
• Placera CD-skivan med etiketten riktad uppåt.
CD-spelaren
• Rengör CD-skivan.
• Ta ur CD-skivan och låt CD-facket stå öppet
under ungefär en timme så att fukten hinner
avdunsta.
• Tryck på x för att växla till funktionen “CD” på
spelaren.
Ljudet störs av små avbrott.
• Minska volymen.
• Rengör CD-skivan, eller byt ut den om den är
mycket skadad.
• Placera spelaren på en plats utan vibrationer.
• Ljudet kan dö bort under några sekunder, eller
störande ljud kan höras om CD-skivan är bränd
på en persondator (CD-R eller liknande).
42SE
Ytterligare information
Radio
klocka
Timer
Symptom
Åtgärd
Ljudet är svagt eller håller dålig
kvalitet.
• Flytta spelaren bort från TV:n.
Ljudet är inte i stereo.
• Tryck på PLAY MODE•MONO/ST på spelaren
tills “STEREO” visas.
Bilden på TV:n är instabil.
• Om du lyssnar till ett FM-program nära en TV
med inomhusantenn flyttar du spelaren bort
från TV:n.
Kanalens namn visas inte i
teckenfönstret även om du lyssnar
på ett FM-program.
• RDS-funktionen på den här spelaren aktiveras
inte om den kanal du ställer in inte erbjuder
RDS-tjänster.
Spelaren kan inte ta emot
klocksignalen. (“ ” blinkar inte,
men
blinkar i teckenfönstret.)
• Se till att kabeln till antennenheten är korrekt
ansluten (sidan 34).
Timern fungerar inte.
• Kontrollera att klockan är rätt ställd.
• Ändra riktningen på antennen. Om spelaren
fortfarande inte kan ta emot datasignalen kan
du försöka med att placera antennen i närheten
av ett fönster.
• Kontrollera om strömmen har kopplats bort.
• Se till att indikatorn
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Fjärrkontroll
• Om du använder fjärrkontrollen medan du
lyssnar på MW/LW-radio kan störande ljud
höras. Det går inte att göra något åt.
(klocka) visas.
• Byt ut alla batterierna i fjärrkontrollen mot nya
om de har blivit svaga.
• Se till att du riktar fjärrkontrollen mot
fjärrcensorn på spelaren.
• Flytta föremål som står mellan fjärrkontrollen
och spelaren.
• Se till att fjärrcensorn inte är utsatt för starkt ljus
som t.ex. direkt solljus eller ljus från
fluorescenslampor.
• Gå närmare spelaren när du använder
fjärrkontrollen.
Spelaren använder en inbyggd mikrodator för sina olika funktioner. På grund av variationer i
strömtillförseln eller liknande kan ibland vissa funktioner verka instabila. När du har gått
igenom de olika åtgärderna ovan och spelaren fortfarande inte fungerar ordentligt bör du
koppla ur nätkabeln. Håll SNOOZE och SUMMER samtidigt nedtryckta och anslut nätkabeln
igen. Om problemet kvarstår bör du ta kontakt med närmaste Sony-återförsäljare.
Ytterligare information
43SE
Specifikationer
CD-spelare
Allmänt
System
Digitalt ljudsystem för CD
Laserdiod
Material: GaAlAs
Våglängd: 780 nm
Emission: Kontinuerlig
Utnivå på lasern: Mindre än 44,6 µW (Denna
utnivå är ett värde som uppmätts på ett avstånd av
200 mm från objektivets linsyta på det optiska
pickupblocket med 7 mm öppning.)
Spindelhastighet
200 rpm till 500 rpm (CLV)
Antal kanaler
2
Frekvensomfång
20 - 20 000 Hz +0,5/–0,7 dB
Svaj och fladder
Ej mätbart
Högtalare
Bredband: 8 cm diam., 4 ohm,
kontyp × 2
Ingång
LINE IN (stereominikontakt)
Minsta nivå på insignalen 250 mV
Utgångar
Hörlursutgång (stereominikontakt)
För hörlurar med 16 - 68 ohm impedans
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (optisk utgång)
Våglängd: 630 - 690 nm
Maximal uteffekt
7,5 W + 7,5 W
Strömförsörjning
För personligt ljudsystem:
230V AC, 50 Hz
För fjärrkontrollen:
3 V DC, 2 R6-batterier (storlek AA)
Strömförbrukning
AC 28 W
Dimensioner (inklusive utskjutande delar)
ca. 470 × 206,5 × 145,5 mm (b/h/d)
Vikt
ca. 5 kg
Medföljande tillbehör
Fjärrkontroll (1)
Antennenhet (1)
Skyddsnät för högtalare (2)
Radio
Frekvensomfång
FM
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1 602 kHz
LW
153 - 279 kHz
IF
FM: 10,7 MHz
MW/LW: 450 kHz
Antenner
FM: Teleskopantenn
MW/LW: Ramantenn
Radiokontrollerad klocka: Ferritantenn (stav)
44SE
Ytterligare information
Rätt till ändringar av design och specifikationer
förbehålles.
Tillbehör
Sony MDR hörlurar
Index
A
K
S
Ansluta
antenner 34
Anslutningar 34
Använda teckenfönstret 10
Koppla ihop
nätkabel 35
tillvalskomponenter
38
B
L
Batterier till fjärrkontrollen
35
Ljudkaratäristik 25
Lyssna
på radio 8
på TV, videobandspelaren
eller MD-spelare 39
Skapa egna program 14
Slumpvis uppspelning 13
SNOOZE 32
Spela in
på en MD-skiva eller
DAT-band 38
Spela upp
en CD-skiva 6
förinställda radiokanaler
18
spår i slumpvis ordning
13
spår upprepade gånger
12
Ställa in tidsignalen 28
Ställa klockan automatiskt 4
Ställa klockan maunellt 26
SUMMER TIME 27
C, D
CD-spelare 10
E
EON 21
F, G
Felsökning 42
Förbättra mottagninen 4, 9
Förinställda radiokanaler
16
H, I, J
Hitta
ett visst spår 7, 11
M, N, O
MEGA BASS 25
P, Q
Programmerad uppspelning
14
PTY 22
R
Radiostationer
förinställa 16
spela upp 8
RDS 19
Rengöring
chassi 41
T
Teckenfönster 10
Timer
Somna till musik 33
Vakna till musik 30
U
Upprepad uppspelning 12
V, W, X, Y, Z
Välja
ljudkarakteristik 25
Ytterligare information
45SE
Varoitus
HUOMAUTUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi.
Tätä laitetta voi käyttää vain
vaihtovirralla. Paristoilla sitä ei siis voi
käyttää.
Kun käytät tätä laitetta ensimmäisen
kerran tai jos et ole käyttänyt sitä pitkään
aikaan, anna sen olla pistorasiaan
kytkettynä noin tunnin ajan, jotta sen
sisällä oleva kellon, ajastimen,
esiviritettyjen radioasemien ym.
varmistusakku ehtii latautua. Voit käyttää
laitetta latauksen aikana. Laite lataa akkua
automaattisesti aina, kun se on liitettynä
virtalähteeseen.
Katkaise laitteesta virta lataamisen jälkeen
ennen verkkojohdon irrottamista. Kun
varmistusakku on latautunut eikä laite ole
liitettynä virtalähteeseen, akun varaus
kestää noin 30 minuuttia.
Jos tallennetut tiedot katoavat, tallenna ne
uudelleen.
Älä avaa laitteen koteloa, jotta et
altistu sähköiskulle. Ota tarvittaessa
yhteys huoltoliikkeeseen.
Tärkeitä tietoja
Tämä CD-soitin on luokiteltu LUOKAN 1
LASERLAITTEEKSI.
LUOKAN 1 LASERLAITE -tarra on laitteen
takana.
Varoitus
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita
nestettä sisältäviä esineitä, jotta vältät
tulipalo- ja sähköiskuvaaran.
2FI
Johdanto
Sisältö
4
Kellonajan automaattinen asettaminen
6
CD-levyn soittaminen
8
Radion kuunteleminen
CD-soitin
10 Näytön käyttäminen
11 Tietyn raidan etsiminen
12 Raitojen soittaminen jatkuvasti
(jatkuva soitto)
13 Raitojen soittaminen
satunnaisessa järjestyksessä
(satunnaissoitto)
14 Oman ohjelman luominen
(ohjelmoitu soitto)
Radio
16 Radioasemien esivirittäminen
18 Esiviritettyjen radioasemien
kuuntelu
19 RDS-järjestelmän (Radio Data
System) käyttäminen
Peruskäyttö
Peruskäyttö
Ajastin
26 Kellonajan asettaminen
manuaalisesti
28 Aikamerkin asettaminen
30 Herääminen musiikkiin
33 Nukahtaminen musiikkiin
FI
Valmistelevat toimet
34 Järjestelmän valmistelu
37 Virransäästö
38 Lisälaitteiden liittäminen
Lisätietoja
40
42
44
45
Varotoimet
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Hakemisto
Äänen esikorostus
25 Äänen esikorostuksen valinta
Johdanto
3FI
Peruskäyttö
Kellonajan automaattinen
asettaminen
Tässä laitteessa on radio-ohjattu kellonajan automaattinen säätöjärjestelmä.
Järjestelmä vastaanottaa kellonaikatiedot (tunnit, minuutit, sekunnit ja tiedon
siirtymisestä kesä- tai normaaliaikaan) tietyiltä radioaalloilta ja säätää kellonajan
tietojen mukaiseksi.
2
1
Liitä verkkojohto pistorasiaan (katso sivua 35).
1
2
Liitä antenniyksikkö (katso sivua
34).
Kun virta on katkaistu, paina
CLOCK AUTO ADJUST painiketta.
Tarkista, että -ilmaisin vilkkuu
näytössä. Jos -ilmaisin ei vilku,
paina CLOCK AUTO ADJUST painiketta uudelleen.
Kun automaattinen säätö on
valmis, -ilmaisin lakkaa
vilkkumasta ja jää palamaan
näyttöön.
Jos “ ” ei vilku ja -ilmaisin
vilkkuu näytössä, soitin ei
vastaanota kellonaikasignaalia
oikein. Suuntaa antenniyksikkö
uudelleen.
4FI
Peruskäyttö
Näyttö
Vilkkuu, kun laite
vastaanottaa
kellonaikasignaalia
m
Jos soitin ei vastaanota kellonaikasignaalia 12
minuuttiin
-ilmaisin palaa edelleen näytössä. Laite yrittää
vastaanottaa kellonaikasignaalia joka tunti. Jos soitin
ei vastaanota kellonaikasignaalia 12 tuntiin, ilmaisin katoaa näytöstä. Jos näin käy, aseta
kellonaika manuaalisesti (katso sivua 26).
Kellonajan automaattisen asetuksen
pysäyttäminen
Paina CLOCK AUTO ADJUST -painiketta, niin että
-ilmaisin katoaa näytöstä.
Peruskäyttö
Vihjeitä
• Voit käyttää tätä laitetta,
ennen kuin asetat
kellonajan.
• Kellonajan
automaattisen
säätöjärjestelmän
vastaanottamaa
kellonaikasignaalia
lähetetään seuraavista
paikoista:
– Teddington,
Middlesex, Englanti
52°22’N, 01°11’W
– Mainglingen, Saksa
50°0,1’N, 09°00’E
Kellonaikatietojen automaattinen päivitys
Kellonajan automaattinen säätöjärjestelmä
vastaanottaa kellonaikatiedot automaattisesti joka
tunti ilman käyttäjän toimenpiteitä. Tarvittaessa
järjestelmä korjaa kellonajan tietojen mukaisesti.
vilkkuu tällaisen automaattisen toiminnan aikana.
Huomaa, että kun -ilmaisin ei ole näytössä,
kellonajan automaattinen säätöjärjestelmä ei ole
toiminnassa.
Huomautuksia
• Jos kytket laitteeseen
virran, kellonajan
automaattinen
säätöjärjestelmä lakkaa
toimimasta.
• Älä sijoita
antenniyksikköä
paikkaan, jossa
vastaanoton laatu on
huono, esimerkiksi:
– lähelle televisiota,
jääkaappia, tietokonetta
yms.
– teräspöydälle,
teräshyllylle tai muiden
teräsesineiden päälle.
• Muutos kesäaikaan tai
takaisin normaaliaikaan
voidaan tehdä kellonajan
automaattisen
säätöjärjestelmän avulla
enintään 12 tuntia
kalenterinmukaisen
vaihtoajankohdan
jälkeen.
Vastaanoton laadun parantaminen
Jos vastaanoton laatu on huono, siirrä antenniyksikkö
lähelle ikkunaa.
Kesäajan säädöstä
Kellonajan automaattinen säätöjärjestelmä vaihtaa
kellonajan kesäaikaan ja takaisin normaaliaikaan
oikeina ajankohtina.
Jos haluat tarkistaa, onko kello kesäajassa vai ei,
paina painiketta SUMMER TIME. Näyttöön tulee
ilmaisin “Summer On” (kesäaika käytössä) tai
“Summer Off” (kesäaika ei käytössä).
Jos haluat asettaa kesäajan manuaalisesti, katso sivua
27.
Peruskäyttö
5FI
CD-levyn soittaminen
2
1
Liitä verkkojohto pistorasiaan (katso sivua 35).
1
Paina Z CD OPEN/CLOSE
-painiketta (virran suorakytkentä)
ja aseta CD-levy levylokeroon
niin, että se napsahtaa paikalleen.
Tekstipuoli ylöspäin
2
Paina u-painiketta (tai
kaukosäätimen N-painiketta).
Näyttö
CD-levykelkka sulkeutuu, ja
soitin soittaa kaikki raidat kerran. Raidan numero Soittoaika
6FI
Peruskäyttö
Käytä muissa toiminnoissa seuraavia painikkeita
OPERATE
u
., >
x
Z CD
OPEN/CLOSE
Vihje
Kun seuraavan kerran
haluat kuunnella CDlevyä, paina painiketta
u. Laitteeseen
kytkeytyy virta
automaattisesti, ja se
alkaa soittaa CD-levyä.
Kun haluat
Toimi näin
säätää äänenvoimakkuutta
Käännä VOLUME-säädintä
asentoa + tai – kohti (paina
kaukosäätimen painiketta
VOL +, –).
keskeyttää soiton
Paina x.
kytkeä soiton taukotilaan
Paina u (X
kaukosäätimestä).
Paina uudelleen, kun haluat
jatkaa soittoa tauon jälkeen.
siirtyä seuraavaan raitaan
Paina >.
siirtyä edelliseen raitaan
Paina ..
poistaa CD-levyn
Paina Z CD OPEN/CLOSE.
kytkeä laitteeseen virran tai
katkaista virran
Paina OPERATE.
Peruskäyttö
Peruskäyttö
VOLUME
7FI
Radion kuunteleminen
1
2
Liitä verkkojohto pistorasiaan (katso sivua 35).
1
Paina RADIO BAND•AUTO
PRESET -painiketta, kunnes
haluamasi taajuusalue näkyy
näytössä (virran suorakytkentä).
Näyttö
Aina painiketta painaessasi
taajuusalue muuttuu seuraavalla
tavalla:
“FM1” t “FM2” t “MW” t
“LW”
2
Pidä painiketta TUNE•TIME SET
+ tai – (tai kaukosäätimen
painiketta TUNE + tai –) alhaalla,
kunnes taajuus alkaa muuttua
näytössä.
Laite selaa radiotaajuuksia
automaattisesti ja pysähtyy, kun
se löytää voimakkaan aseman.
Jos et pysty virittämään jotain
asemaa, muuta taajuutta
askeleittain painamalla painiketta
toistuvasti.
8FI
Peruskäyttö
Ilmaisee FMstereolähetyksen
Käytä muissa toiminnoissa seuraavia painikkeita
OPERATE
PLAY MODE
MONO/ST
VOLUME
Peruskäyttö
Vihjeitä
• “FM1”- ja “FM2”taajuusalueiden
toiminnot ovat samat.
Voit tallentaa haluamasi
asemat erikseen “FM1”tai “FM2”taajuusalueelta (sivu 16).
• Jos FM-lähetyksessä on
kohinaa, paina PLAY
MODE•MONO/ST
-painiketta
(kaukosäätimestä
MODE), kunnes
näyttöön tulee teksti
“Mono”. Tällöin lähetys
vastaanotetaan
monoäänisenä.
• Kun seuraavan kerran
haluat kuunnella
radiota, paina RADIO
BAND•AUTO PRESET
-painiketta. Virta
kytkeytyy laitteeseen
automaattisesti, ja radio
alkaa soittaa viimeksi
kuunneltua asemaa.
Kun haluat
Toimi näin
säätää äänenvoimakkuutta
Käännä VOLUME-säädintä
asentoa + tai – kohti (paina
kaukosäätimen painiketta
VOL +, –).
kytkeä radioon virran tai
katkaista virran
Paina OPERATE.
Vastaanoton laadun parantaminen
FM-alue:
Aseta laitteen takana oleva FM ANTENNA
SELECTOR -kytkin asentoon “ ”
(teleskooppiantenni).
Suuntaa antenni FM-vastaanottoa varten.
MW-/LW-alue:
Muuta kehäantennin asentoa kääntämällä sitä
jalustassa olevasta merkistä toiseen yksi merkki
kerrallaan. Älä liikuta antenniyksikön jalustaa.
Jos lähetyksessä on silti kohinaa, liitä ulkoinen
antenni (sivu 36).
Peruskäyttö
9FI
CD-soitin
Näytön
käyttäminen
DISPLAY
ENTER MEM
Voit tarkistaa CD-levyn tiedot näytöstä.
Raitojen määrän ja kokonaissoittoajan
tarkistaminen
Kun soitin on pysäytettynä, paina DISPLAY•ENTER
MEM -painiketta.
Raitojen määrä
Kokonaissoittoaika
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen
Kun soitin soittaa CD-levyä, paina DISPLAY•ENTER
MEM -painiketta.
Jos haluat nähdä
Paina DISPLAY•
ENTER MEM
nykyisen raidan numeron
ja soitettavan raidan
jäljellä olevan ajan*
kerran
jäljellä olevien raitojen määrän
ja CD-levyn jäljellä olevan ajan
kaksi kertaa
nykyisen raidan numeron
ja soittoajan
kolme kertaa
* Jos raidan numero on suurempi kuin 20, jäljellä oleva aika
näkyy muodossa “– –:– –”.
10FI
CD-soitin
Tietyn raidan
etsiminen
Numeropainikkeet
CD-soitin
Voit etsiä haluamasi raidan
numeropainikkeilla. CD-levyn soiton
aikana voit myös etsiä raidasta tietyn
kohdan.
., >
Huomautus
Et voi etsiä tiettyä
raitaa, jos “SHUF”- tai
“PGM”-ilmaisin palaa
näytössä. Voit poistaa
ilmaisimen näytöstä
painamalla xpainiketta.
Jos haluat etsiä
Paina
tietyn raidan suoraan
raitaa vastaavaa
numeropainiketta.
kuuntelun aikana tietyn
kohdan
. tai > soiton
aikana ja pidä painiketta
alhaalla, kunnes kohta
löytyy.
Vihje
Jos etsit raidan, jonka
numero on suurempi
kuin 10, paina ensin
>10-painiketta ja sitten
vastaavia
numeropainikkeita.
Esimerkki:
Jos haluat soittaa
raidan 23, paina ensin
>10-painiketta ja sitten
numeropainikkeita 2 ja
3.
tietyn kohdan näytön avulla . tai > taukotilan
aikana ja pidä painiketta
alhaalla, kunnes kohta
löytyy.
CD-soitin
11FI
Raitojen
soittaminen
jatkuvasti
., >
u x
PLAY MODE
MONO/ST
(jatkuva soitto)
Voit käyttää jatkuvaa soittoa normaalin
soiton, satunnaissoiton tai ohjelmoidun
soiton aikana (katso sivuja 13 - 15).
Kaukosäätimestä
• Valitse MODE painiketta painamalla
“REP 1”, “REP ALL”,
“REP” “SHUF” tai
“REP” “PGM”.
• Jos valitsit “REP 1”,
valitse raita painamalla
vastaavaa
numeropainiketta.
1
Paina x-painiketta.
“CD” tulee näyttöön.
2
Toimi seuraavasti:
Jos haluat soittaa
jatkuvasti
Toimi näin
yhtä raitaa
1 Paina painiketta PLAY MODE•
MONO/ST, kunnes “REP 1”
tulee näyttöön.
2 Valitse raita painamalla
painiketta . tai > ja paina
sitten u-painiketta.
kaikkia raitoja
1 Paina painiketta PLAY MODE•
MONO/ST, kunnes “REP
ALL” tulee näyttöön.
2 Paina u-painiketta.
raitoja satunnaisessa 1 Paina painiketta PLAY MODE•
järjestyksessä
MONO/ST, kunnes “REP”
ja “SHUF” tulevat näyttöön.
2 Paina u-painiketta.
ohjelmoituja raitoja
1 Paina painiketta PLAY MODE•
MONO/ST, kunnes “REP”
ja “PGM” tulevat näyttöön.
2 Ohjelmoi raidat (katso vaihetta 3
sivulla 14).
3 Paina u-painiketta.
Jatkuvan soiton peruuttaminen
Paina painiketta PLAY MODE•MONO/ST, kunnes
“REP” katoaa näytöstä.
12FI
CD-soitin
Raitojen
soittaminen
satunnaisessa
järjestyksessä
u
x
PLAY MODE
MONO/ST
CD-soitin
(satunnaissoitto)
Voit soittaa raidat sattumanvaraisessa
järjestyksessä.
Kaukosäätimestä
1 Paina x-painiketta.
2 Paina MODEpainiketta, kunnes
“SHUF”-ilmaisin
näkyy näytössä.
3 Paina N-painiketta.
1
Paina x-painiketta.
“CD” tulee näyttöön.
2
Paina painiketta PLAY MODE•MONO/ST,
kunnes “SHUF” tulee näyttöön.
3
Paina u-painiketta.
Satunnaissoiton peruuttaminen
Paina painiketta PLAY MODE•MONO/ST, kunnes
“SHUF” katoaa näytöstä.
CD-soitin
13FI
Oman ohjelman
luominen
., >
u
(ohjelmoitu soitto)
DISPLAY
x ENTER MEM
PLAY MODE
MONO/ST
Voit järjestää CD-levyltä 20
kappaletta haluamaasi
soittojärjestykseen.
Kaukosäätimestä
1 Paina x-painiketta.
2 Paina MODEpainiketta, kunnes
“PGM”-ilmaisin
tulee näyttöön.
3 Paina ohjelmoitavien
raitojen
numeropainikkeita
haluamassasi
järjestyksessä.
4 Paina N-painiketta.
1
Paina x-painiketta.
“CD” tulee näyttöön.
2
Paina painiketta PLAY MODE•MONO/ST,
kunnes “PGM” tulee näyttöön.
3
Valitse ohjelmoitava kappale painamalla
painiketta . tai > ja paina DISPLAY•ENTER
MEM-painiketta.
Toista tätä vaihetta.
Raidan numero
4
14FI
CD-soitin
Paina u-painiketta.
Soittojärjestys
Vihje
Voit soittaa saman
ohjelman uudelleen,
koska ohjelma säilyy
muistissa, kunnes avaat
CD-levykelkan.
Ohjelmoidun soiton peruuttaminen
Paina painiketta PLAY MODE•MONO/ST, kunnes
“PGM” katoaa näytöstä.
Joka kerta kun painat painiketta,
ohjelmointijärjestyksessä seuraavana olevan raidan
numero tulee näkyviin.
CD-soitin
Raitojen järjestyksen tarkistaminen ennen soittoa
Paina painiketta DISPLAY•ENTER MEM.
Nykyisen ohjelman muuttaminen
Jos CD-soitin on pysäytettynä, paina CD-osan
painiketta x kerran. Jos CD-soitin soittaa levyä, paina
painiketta kaksi kertaa. Nykyinen ohjelma katoaa
muistista. Luo sitten uusi ohjelma normaalilla
ohjelmointitavalla.
CD-soitin
15FI
Radio
Radioasemien
esivirittäminen
Voit tallentaa radioasemia laitteen
muistiin. Voit esivirittää 40 radioasemaa:
10 kultakin taajuusalueelta mihin
tahansa järjestykseen.
RADIO
CHARACTER
BAND
AUTO PRESET
PRESET –, +
CURSOR T, t
TUNE
TIME SET –, +
TEXT –, +
DISPLAY
ENTER MEM
Voit myös nimetä esiviritetyt asemat.
Vihje
Jos esivirität
automaattisesti “FM1”tai “FM2”taajuusalueen, laite
esivirittää 10 asemaa
“FM1”-alueelta ja 10
asemaa “FM2”-alueelta.
1
Paina painiketta RADIO BAND•AUTO PRESET,
kunnes haluamasi taajuusalue näkyy näytössä.
2
Pidä RADIO BAND•
AUTO PRESET painiketta alas painettuna
noin 2 sekuntia, kunnes
“Auto”-ilmaisin vilkkuu
näytössä.
3
Paina painiketta DISPLAY•ENTER MEM.
Asemat tallentuvat muistiin järjestykseen matalista
taajuuksista korkeisiin taajuuksiin.
Esiviritetyn aseman nimeäminen
1 Valitse taajuusalue painamalla RADIO BAND•
AUTO PRESET -painiketta.
2 Paina painiketta PRESET + tai –, kunnes nimettävän
aseman esiviritysnumero näkyy näytössä.
3 Toimi sivun 17 vaiheiden 3-7 mukaisesti.
16FI
Radio
Jos jokin asema ei esivirity automaattisesti
Sinun on esiviritettävä heikot asemat itse. Voit nimetä
esiviritetyn aseman.
1 Valitse taajuusalue painamalla RADIO
BAND•AUTO PRESET -painiketta.
2 Viritä haluamasi asema.
3 Pidä DISPLAY•ENTER MEM -painiketta alas
painettuna noin 2 sekuntia, kunnes
pikavalintanumero vilkkuu näytössä.
Radio
Kaukosäätimestä
1 Valitse taajuusalue
painamalla BANDpainiketta.
2 Aseta haluamasi
aseman taajuus
painamalla
painiketta TUNE +
tai –.
3 Pidä alhaalla 2
sekuntia sitä
numeropainiketta,
jota vastaavaan
pikavalintanumeroon
haluat esivirittää
uuden aseman.
4 Paina painiketta PRESET + tai –, kunnes asemalle
haluamasi pikavalintanumero (1–10) vilkkuu
näytössä.
5 Paina painiketta DISPLAY•ENTER MEM.
Vihje
Kun laite vastaanottaa
RDS-lähetystä,
näytössä näkyy nimen
vastaanottoon saakka
“PS”-ilmaisin (sivu 20).
Muuta nimeä
tarvittaessa vaiheen 6
mukaisesti ja paina
sitten DISPLAY•
ENTER MEM painiketta.
6 Syötä aseman nimi (enintään 8 merkkiä).
1 Valitse merkki painamalla painiketta TEXT + tai
–.
2 Siirrä kohdistinta oikealle painamalla painiketta
CURSOR t.
Toista vaiheita 1 ja 2.
Voit käyttää myös seuraavia painikkeita:
Painike
Toiminta
CURSOR T, t
Siirtävät kohdistinta vasemmalle tai
oikealle.
CHARACTER
Joka kerta kun painat painiketta,
merkit muuttuvat seuraavasti:
Isot kirjaimet t Pienet kirjaimet t
Numerot ja symbolit.
7 Paina painiketta DISPLAY•ENTER MEM.
Radio
17FI
Esiviritettyjen
radioasemien
kuuntelu
RADIO
PRESET –, +
BAND
AUTO PRESET
Kun olet esivirittänyt asemat muistiin,
voit virittää haluamasi aseman laitteen
painikkeilla PRESET +, – tai
kaukosäätimen numeropainikkeilla.
Kaukosäätimestä
1 Valitse taajuusalue
painamalla BANDpainiketta.
2 Viritä muistiin
tallennettu asema
painamalla
numeropainikkeita.
1
Valitse taajuusalue painamalla RADIO BAND•
AUTO PRESET-painiketta.
2
Valitse haluamasi aseman pikavalintanumero
painamalla painiketta PRESET + tai –.
Pikavalintanumero
m
18FI
Radio
RDS-järjestelmän
(Radio Data
System)
käyttäminen
RDS
RADIO
DISPLAY
BAND
ENTER MEM
AUTO PRESET
TUNE
TIME SET –, +
Radio
Radio Data System (RDS) on järjestelmä,
jonka avulla radioasemat voivat lähettää
tavallisen ohjelmasignaalin mukana
lisätietoja. Tässä laitteessa on käteviä
RDS-toimintoja, kuten aseman nimen
näyttö ja asemien haku ohjelmatyypin
mukaan. RDS-järjestelmä on
käytettävissä vain FM-asemilla.
Huomautuksia
• Kaikki FM-asemat eivät
lähetä RDS-palveluja,
eivätkä kaikki asemat
lähetä samantyyppisiä
palveluja. Jos RDSjärjestelmä ei ole sinulle
tuttu, ota selvää
paikallisten
radioasemiesi RDSpalveluista.
• RDS-vastaanotto ei
toimi oikein, jos
virittämäsi asema ei
lähetä RDS-signaalia
oikein tai signaali on
liian heikko.
Ennen RDS-lähetysten vastaanottamista
Esiviritä FM-asemat sivulla 16 kuvatulla tavalla.
RDS-lähetysten vastaanottaminen
Valitse FM-alueella lähettävä asema.
Kun virität aseman, joka
sisältää RDS-palveluja,
“RDS”-ilmaisin tulee
näyttöön.
jatkuu
Radio
19FI
RDS-järjestelmän (Radio Data System) käyttäminen (jatkuu)
Huomautuksia
• Jos laite ei vastaanota
RDS-asemaa, aseman
nimi, ohjelmatyyppi ja
radioteksti eivät tule
näyttöön.
Lisäksi jos vastaanottoolosuhteet ovat huonot,
edellä olevat tiedot
saattavat tulla näyttöön
epätäydellisinä.
• Kun laite vastaanottaa
asemaa, joka ei lähetä
aseman nimitietoa ja
valitset vaihtoehdon
“PS disp”, näyttöön
tulee “No PS” -ilmaisin.
• Kun laite vastaanottaa
asemaa, joka ei lähetä
tietoa ohjelmatyypistä,
ja valitset vaihtoehdon
“PTY disp”, näyttöön
tulee “No PTY”
-ilmaisin.
• Kun laite vastaanottaa
asemaa, joka ei lähetä
radiotekstitietoa ja
valitset vaihtoehdon
“RT disp”, näyttöön
tulee “No RT”-ilmaisin.
• Tietyt merkit eivät näy
näytössä. Näiden
merkkien tilalla näkyy
tyhjä väli.
20FI
Radio
RDS-tietojen näyttäminen
Paina DISPLAY•ENTER MEM -painiketta.
Aina painiketta painaessasi näytössä oleva ilmaisin
muuttuu seuraavasti:
Ilmaisin
Näytettävä tieto
Pikavalintanumero
Jos olet antanut asemalle
nimen, se tulee näyttöön
pikavalintanumeron perään.
PS disp
Kanavan nimi,
enintään 8 merkkiä
PTY disp
Ohjelmatyyppi
RT disp
Radioteksti,
enintään 64 merkkiä
Norm disp (normaali näyttö)
Taajuus
Liikennetiedotusten, uutisten tai
säätiedotusten kuunteleminen (EON)
EON (Enhanced Other Networks) -toiminnon avulla
laite pystyy vaihtamaan automaattisesti verkon
asemalle, joka lähettää liikenneohjelmaa, uutisia tai
sääohjelmaa. Kun ohjelma loppuu, laite kytkeytyy
takaisin alun perin kuuntelemallesi asemalle.
Radio
1
Viritä asema, joka sisältää EON-toiminnon.
Kun laite vastaanottaa
EON-asemaa, näytössä
näkyy “EON”-ilmaisin.
2
Paina RDS-painiketta, kunnes ilmaisin “EON
Wait” tulee näyttöön.
3
4
Paina painiketta DISPLAY•ENTER MEM.
Paina painiketta TUNE•TIME SET + tai –, kunnes
haluamasi tiedot näkyvät näytössä.
Näyttö muuttuu seuraavasti: “Traffic” (liikenne)
t “News” (uutiset) t “Weather” (sää) t “Off”
(ei käytössä)
5
Paina painiketta DISPLAY•ENTER MEM.
Laite odottaa, että jokin EON-asema alkaa lähettää
valitsemiasi tietoja.
Palaa laitteen
odottaessa valitsemiasi
tietoja ja alkaa vilkkua
laitteen vastaanottaessa
tiedot.
“T” = “Traffic” (liikenne)
“N” = “News” (uutiset)
“W” = “Weather” (sää)
Kun laite ei vastaanota
EON-asemaa, näytössä
näkyy “*”-ilmaisin.
Kun jokin verkon asemista alkaa lähettää
valitsemiasi tietoja, laite vaihtaa automaattisesti
kyseiselle asemalle.
jatkuu
Radio
21FI
RDS-järjestelmän (Radio Data System) käyttäminen (jatkuu)
Huomautus
Jos valitsemaasi
ohjelmatyyppiä ei
lähetetä kyseisellä
hetkellä, näyttöön tulee
ilmaisin “Not Found”.
Aseman hakeminen ohjelmatyypin (PTY)
mukaan
Voit etsiä aseman valitsemalla ohjelmatyypin.
1
Paina RDS-painiketta, kunnes ilmaisin “PTY
Search” tulee näyttöön.
2
3
Paina painiketta DISPLAY•ENTER MEM.
Paina painiketta TUNE•TIME SET + tai –, kunnes
haluamasi ohjelmatyyppi näkyy näytössä.
Katso ohjelmatyyppiluetteloa (PTY) sivuilta 23 ja
24.
4
Paina painiketta DISPLAY•ENTER MEM.
Laite alkaa hakea ohjelmaa esiviritetyistä RDSasemista. “PTY Search” vilkkuu haun aikana.
Kun laite löytää haluamasi ohjelmatyypin, se
lopettaa haun.
22FI
Radio
Ohjelmatyyppiluettelo (PTY)
Näyttöön tulevat ilmaisimet on kirjoitettu sulkeisiin.
Uutisia (News)
Lyhyitä uutisia ja uutisraportteja.
Yleisiä tietoja (Info)
Ohjelmia, joiden tarkoitus on antaa
yleisluonteista tietoa.
Urheilua (Sport)
Urheiluun liittyviä ohjelmia.
Opetusohjelmia (Educate)
Opetusohjelmia, joiden pääpaino on
muodollisessa koulutuksessa.
Draamaohjelmia (Drama)
Kaikentyyppisiä kuunnelmia.
Kulttuuria (Culture)
Kansalliseen tai paikalliseen kulttuuriin
(esimerkiksi kieleen ja teatteriin) liittyviä
ohjelmia.
Tiedeohjelmia (Science)
Luonnontieteisiin ja tekniikkaan liittyviä
ohjelmia.
Sekalaisia ohjelmia (Varied)
Pääasiassa viihteellisiä puheohjelmia,
jotka eivät kuulu mihinkään edellä
mainituista luokista. Esimerkkejä:
tietokilpailut, pelit, henkilöhaastattelut.
Rock-musiikkia (Rock M)
Nykyaikaista rockmusiikkia.
Iskelmämusiikkia (M.o.R. M)
(Middle of the Road Music).
“Kuuntelumusiikkia”, jota ei voi
luokitella pop-, rock- tai klassiseksi
musiikiksi. Tähän luokkaan kuuluva
musiikki on usein (mutta ei aina)
laulettua ja kappaleet yleensä
lyhyehköjä.
Radio
Päivän uutisaiheita (Affairs)
Aihekohtaisia, laajoja
ajankohtaisohjelmia, jotka ovat tyyliltään
lyhyistä uutisista poikkeavia. Myös
keskusteluja ja uutisten analysointia.
Pop-musiikkia (Pop M)
Populaarimusiikkia, usein kuluvan
vuoden tai lähivuosien myyntilistojen
kärjestä.
Kevyttä klassista (Light M)
Tunnetuinta klassista musiikkia. Tähän
luokkaan kuuluva musiikki on
instrumentaali-, laulu- tai
kuoromusiikkia.
Vakavaa klassista (Classics)
Suuria orkesteriteoksia, sinfonioita,
kamarimusiikkia jne., myös oopperoita.
Muuta musiikkia (Other M)
Musiikkia, joka ei kuulu mihinkään
edellä mainituista luokista. Tätä on
esimerkiksi rhythm’n’blues ja reggae.
Säätiedotuksia (Weather)
Säätiedotuksia ja -ennusteita sekä muuta
meteorologiaan liittyvää tietoa.
Talousohjelmia (Finance)
Raportteja arvopaperimarkkinoilta,
talouselämästä jne.
jatkuu
Radio
23FI
RDS-järjestelmän (Radio Data System) käyttäminen (jatkuu)
Lastenohjelmia (Children)
Nuorelle yleisölle tarkoitettuja viihdeym. ohjelmia, ei kuitenkaan
opetusohjelmia.
Yhteiskunnallisia ohjelmia (Social)
Ohjelmia ihmisistä ja niistä asioista, jotka
vaikuttavat heihin yksilöinä ja ryhminä.
Aihepiirejä: sosiologia, historia,
maantiede, psykologia ja yhteiskunta.
Uskonto (Religion)
Uskontoihin, uskomusjärjestelmiin,
olemassaolon kysymyksiin ja etiikkaan
liittyviä ohjelmia.
Puhelinohjelmia (Phone In)
Ohjelmia, joihin kuuntelijat voivat soittaa
ja esittää mielipiteitään.
Matkailuohjelmia (Travel)
Koti- ja ulkomaanmatkailuun liittyviä
ohjelmia. Ei käytetä ilmoitettaessa
matkailua haittaavista ongelmista,
viivästyksistä tai tietöistä. Niistä
ilmoitetaan liikennetiedotuksissa.
Vapaa-aika (Leisure)
Vapaa-ajanviettoon ja virkistäytymiseen
liittyviä ohjelmia. Esimerkkejä ovat
puutarhanhoito, kalastus,
antiikkiesineiden keräily, ruoanvalmistus
jne.
Jazz-musiikkia (Jazz)
Polyfonista, synkopoitua, improvisoitua
musiikkia.
24FI
Radio
Country-musiikkia (Country)
Kappaleita, jotka liittyvät USA:n
etelävaltioiden perinteeseen. Kappaleissa
on yleensä suoraviivainen melodia ja
tarinan kertova sanoitus.
Kotimaista musiikkia (Nation M)
Nykyaikaista populaarimusiikkia, joka
on tehty aseman sijaintimaassa ja maan
kielellä, toisin kuin
popmusiikkiluokkaan kuuluva musiikki,
joka on yleensä peräisin USA:sta tai
Britanniasta ja on englanninkielistä.
Vanhoja suosikkikappaleita (Oldies)
Kappaleita populaarimusiikin
“kultakaudelta”.
Kansanmusiikkia (Folk M)
Musiikkia, jonka juuret ovat
kansakunnan omassa
musiikkikulttuurissa. Soitettu tavallisesti
akustisilla instrumenteilla. Kertomus tai
tarina voi perustua historiallisiin
tapahtumiin tai henkilöihin.
Dokumenttiohjelmia (Document)
Tutkivalla otteella tehtyjä asiaohjelmia.
Liikennetiedotus (Traffic)
Tietoja liikenteestä.
Ohjelmatyyppi määrittämätön (None)
Kaikki ohjelmat, joita ei ole määritetty
edellä.
Äänen esikorostus
Äänen
esikorostuksen
valinta
TUNE
TIME SET –, +
BASS/
TREBLE
MEGA BASS
Voit säätää kuunneltavan musiikin
matalien äänien tai matalien ja korkeiden
äänien esikorostusta.
Paina MEGA BASS -painiketta.
“MEGA BASS” -ilmaisin tulee näyttöön. Voit
palauttaa normaalin äänen painamalla painiketta
uudelleen.
Kaukosäätimestä
1 Valitse BASS/TREpainiketta
painamalla “BASS”
tai “TREBLE”.
2 Säädä matalia tai
korkeita ääniä
painamalla
painiketta BASS/
TRE + tai –.
Äänen esikorostus
Matalien äänien korostaminen
Matalien ja korkeiden äänien säätäminen
1
Paina painiketta BASS/TREBLE, niin että näytöllä
näkyy ilmaisin “BASS” (matalat äänet) tai
“TREBLE” (korkeat äänet).
2
Säädä matalia tai korkeita ääniä painamalla
painiketta TUNE TIME SET + tai –.
Voit säätää äänen tason välille –5 ja +5.
Huomautus
Jos äänenvoimakkuus
on liian suuri, äänen
säädöillä ei ehkä ole
vaikutusta.
Äänen esikorostus
25FI
Ajastin
Kellonajan
asettaminen
manuaalisesti
TUNE
TIME SET –, +
DISPLAY
SUMMER TIME
ENTER MEM
CLOCK
Jos laite ei aseta kelloa automaattisesti
oikeaan aikaan kellonaikasignaalin
huonojen vastaanotto-olojen takia, aseta
kellonaika manuaalisesti. Tällöin myös
kellonajan automaattinen
säätöjärjestelmä poistuu käytöstä
automaattisesti.
Vihje
Tämän laitteen
kellonäyttö on 24tuntinen.
1
Paina CLOCK-painiketta ja pidä sitä alhaalla,
kunnes tuntilukema alkaa vilkkua.
2
Aseta kellonaika.
1 Aseta tuntilukema
painamalla painiketta
TUNE•TIME SET + tai
– ja paina sitten
DISPLAY•ENTER
MEM -painiketta.
2 Aseta minuuttilukema
painamalla painiketta
TUNE•TIME SET + tai
–.
3
Paina painiketta
DISPLAY•ENTER MEM.
Kello alkaa käydä
lukemasta 00 sekuntia.
26FI
Ajastin
m
Huomautus
Kun kellonajan
automaattinen
säätötoiminto on
toiminnassa, ( ilmaisin näkyy
näytössä): Jos muutat
kesäajan asetusta,
kellonajan
automaattinen
säätötoiminto
peruuntuu.
Kellonajan näytön muuttaminen kesäajan
mukaiseksi
Pidä SUMMER TIME -painiketta alhaalla 2 sekuntia.
“Summer On” -ilmaisin tulee näyttöön muutamaksi
sekunniksi.
Kesäajan näytön peruuttaminen
Pidä SUMMER TIME -painiketta alhaalla uudelleen.
Ajastin
Ajastin
“Summer Off” -ilmaisin tulee näyttöön muutamaksi
sekunniksi.
27FI
Aikamerkin
asettaminen
TIME SIGNAL
TUNE
TIME SET –, +
DISPLAY
ENTER MEM
Kun virta on katkaistuna, kuulet
aikamerkin tästä laitteesta. Voit valita
aikamerkin äänen. Tarkista, että olet
asettanut kellonajan (katso sivua 4 tai
26).
Huomautus
Aikamerkki ei kuulu,
kun laitteeseen on virta
kytkettynä.
1
Kun virta on katkaistu, paina TIME SIGNAL painiketta niin, että “TIME SIGNAL” -ilmaisin
tulee näyttöön.
Tarkkaile näyttöä ja tee seuraavat toimet:
Näyttö
2
Paina painiketta TUNE•TIME SET + tai –, kunnes
haluamasi äänivaihtoehto näkyy näytössä, ja paina
sitten DISPLAY•ENTER MEM -painiketta.
Näyttö
Aikaväli
Wall Clock (seinäkello) Kuuluu tasatunnein niin monta
kertaa kuin kyseinen tuntimäärä
on. Kuuluu uudelleen kerran
joka puolen tunnin kohdalla
(Esimerkki: jos kello on 3.00,
aikamerkki kuuluu kolme
kertaa. Aikamerkki kuuluu
uudelleen kerran kello 3.30).
Harp (harppu)
Kuuluu kerran tasatunnein
Music Box (soittorasia) Kuuluu kerran tasatunnein
3
28FI
Ajastin
Chime (kello)
Kuuluu kerran tasatunnein
Organ (urut)
Kuuluu kerran tasatunnein
Säädä äänenvoimakkuus painamalla painiketta
TUNE•TIME SET + tai – ja paina sitten
DISPLAY•ENTER MEM -painiketta.
4
näyttö
Aikamerkin kuulumisaika
Off
Ei lainkaan
Every Hour
Koko päivä
Auto
7.00-22.00
Once a Day*
Kerran päivässä
* Jos valitsit vaiheessa 2 vaihtoehdon “Wall Clock”, et voi
valita vaihtoehtoa “Once a Day”.
Jos valitsit vaiheessa 4 vaihtoehdon “Once a Day”,
aseta aikamerkin kuulumisajankohta. (Jos valitsit
vaiheessa 4 jonkin muun vaihtoehdon, ohita tämä
vaihe.)
Ajastin
5
Valitse aikamerkkitoiminnon toiminta-ajankohta
painamalla painiketta TUNE•TIME SET + tai –.
Paina sitten DISPLAY•ENTER MEM -painiketta.
1 Aseta tuntilukema painamalla painiketta
TUNE•TIME SET + tai – ja paina sitten
DISPLAY•ENTER MEM -painiketta.
2 Aseta minuuttilukema painamalla painiketta
TUNE•TIME SET + tai – ja paina sitten
DISPLAY•ENTER MEM -painiketta.
Äänityyppien tarkistaminen (esittelytila)
Pidä TIME SIGNAL -painiketta alas painettuna kaksi
sekuntia. Kuulet viisi äänityyppiä kerran.
Ajastin
29FI
Herääminen
musiikkiin
TUNE
SNOOZE
TIME SET –, +
DISPLAY
STANDBY
ENTER MEM
TIMER
Voit asettaa laitteen herättämään itsesi
musiikilla tai radio-ohjelmalla
haluamanasi ajankohtana. Tarkista, että
olet asettanut kellonajan (katso sivua 4
tai 26).
Varmista ennen aloittamista, ettei ilmaisin (kello)
pala näytössä. Jos palaa, paina painiketta STANDBY.
1
Valmistele musiikkilähde, jota haluat soittaa.
Lähde
2
Toimi näin
CD
Aseta soittimeen CD-levy.
RADIO
Viritä asema.
LINE
Kytke virta laitteeseen, joka on
liitetty liitäntään LINE IN.
Paina TIMER-painiketta, niin että
näyttöön.
-ilmaisin tulee
Tarkkaile näyttöä ja tee seuraavat toimet:
3
30FI
Ajastin
Paina painiketta TUNE•TIME SET + tai –, kunnes
haluamasi musiikkilähde tulee näyttöön (“CD”,
“RADIO” tai “LINE”). Paina sitten
DISPLAY•ENTER MEM -painiketta.
4
Aseta ajastimeen tunnit ja minuutit sen mukaan,
milloin haluat musiikin alkavan.
1 Aseta tuntilukema
painamalla painiketta
TUNE•TIME SET + tai
– ja paina sitten
DISPLAY•ENTER
MEM -painiketta.
Vihjeitä
• Voit lopettaa
valmiustilan
painamalla STANDBYpainiketta, niin että ilmaisin katoaa
näytöstä.
• Tallentamasi
esiasetukset säilyvät,
kunnes muutat niitä.
5
Säädä äänenvoimakkuus painamalla painiketta
TUNE TIME SET + tai – ja paina sitten
DISPLAY•ENTER MEM -painiketta.
6
Paina STANDBY-painiketta.
Ajastin
2 Aseta minuuttilukema painamalla painiketta
TUNE•TIME SET + tai – ja paina sitten
DISPLAY•ENTER MEM -painiketta.
-ilmaisin tulee näyttöön ja virta katkeaa. Laite
kytkeytyy valmiustilaan.
Esiasetettuna ajankohtana laitteeseen kytkeytyy
virta, ja musiikki alkaa soida. Virta katkeaa 1
tunnin kuluttua, ja laite siirtyy uudelleen
valmiustilaan.
Herätysajastimen asetusten tarkistaminen tai
muuttaminen
Paina TIMER-painiketta ja sitten DISPLAY•ENTER
MEM -painiketta. Joka kerta kun painat DISPLAY•
ENTER MEM -painiketta, tallennettu asetus vaihtuu
näytössä asetusjärjestyksessä. Jos haluat muuttaa
asetusta, tuo muutettava asetus näkyviin ja syötä se
uudelleen.
Laitteen käyttö ennen ajastinsoiton alkamista
Jos kytket laitteeseen virran, voit käyttää sitä
tavalliseen tapaan (jos kuuntelet radiosta muuta
asemaa kuin minkä viritit vaiheessa 1 sivulla 30,
kyseinen asema alkaa soida esiasetetun ajan kuluttua).
Katkaise laitteesta virta ennen esiasetettua ajankohtaa.
jatkuu
Ajastin
31FI
Herääminen musiikkiin (jatkuu)
Soiton keskeyttäminen
Katkaise laitteesta virta.
Vihje
Joka kerta kun
laitteeseen kytkeytyy
virta SNOOZEtoiminnon avulla,
äänenvoimakkuus
suurenee yhdellä
askelella.
Kun haluat torkkua vielä muutaman minuutin
Paina SNOOZE-painiketta.
“Snooze”-ilmaisin tulee näyttöön ja virta katkeaa.
Laitteeseen kytkeytyy virta automaattisesti noin 5
minuutin kuluttua. Voit toistaa tämän menettelyn
painamalla SNOOZE-painiketta.
Torkkutoiminnon peruuttaminen
Kytke laitteeseen virta painamalla OPERATEpainiketta.
32FI
Ajastin
Nukahtaminen
musiikkiin
SLEEP
Voit asettaa laitteen virran katkeamaan
automaattisesti 10, 20, 30, 60, 90 tai 120
minuutin kuluttua, joten voit nukahtaa
musiikkia kuunnellen.
1
2
Soita haluamaasi musiikkilähdettä.
3
Valitse SLEEP-painiketta painamalla
minuuttimäärä, jonka kuluttua laitteen virta
katkeaa automaattisesti.
Ajastin
Vihjeitä
• Näyttöikkuna on
himmeä uniajastimen
ollessa toiminnassa.
• Voit käyttää herätys- ja
uniajastinta
samanaikaisesti. Tee
ensin herätysajastimen
asetukset (sivu 30),
kytke laitteeseen virta
ja tee sitten
uniajastimen asetukset.
• Voit valita eri musiikin
herätys- ja
uniajastimelle. Voit
kuitenkin valita vain
yhden radioaseman.
• Voit asettaa eri
äänenvoimakkuuden
herätys- ja
uniajastimelle. Voit
esimerkiksi asettaa
uniajastimen
äänenvoimakkuuden
herätysajastimen
äänenvoimakkuutta
pienemmäksi.
Paina SLEEP-painiketta, niin että “SLEEP”ilmaisin tulee näyttöön.
Joka kerta kun painat
painiketta, ilmaisin
muuttuu seuraavasti:
“60” t “90” t “120” t
ei ilmaisinta t “10” t “20” t “30”.
Kun SLEEP-painikkeen painamisesta on kulunut 4
sekuntia, näytössä näkyvä minuuttimäärä
tallentuu muistiin.
Kun esiasetettu aika on kulunut, musiikki päättyy
ja laitteesta katkeaa virta automaattisesti.
Uniajastintoiminnon peruuttaminen
Paina SLEEP-painiketta, niin että “SLEEP”-ilmaisin
katoaa näytöstä.
Esiasetetun ajan muuttaminen
Toimi uudelleen vaiheiden 2 ja 3 mukaisesti.
Ajastin
33FI
Valmistelevat toimet
Järjestelmän
valmistelu
1 Antenniliitännät
Liitä johdot pitävästi kuvissa
esitetyllä tavalla. Väärä
liittäminen johtaa
toimintahäiriöihin. Liitä
verkkojohto viimeiseksi.
Antenniyksikkö
FM ANTENNA
SELECTOR
Huomautus
Katkaise laitteesta virta
ennen verkkojohdon
liittämistä tai
irrottamista.
Huomautus
Pidä antenniyksikkö
mahdollisimman
kaukana laitteesta.
Muutoin äänessä voi
olla kohinaa.
2 Pistorasiaan
1 Antennin asentaminen
1
Poista eristettä johdon päästä ja kierrä johtimet
yhteen.
2
Liitä musta johdin U-liitäntään ja valkoinen johdin
-liitäntään.
Antenniyksikkö*
(sisältyy
vakiovarusteisiin)
Musta
Valkoinen
* Yritä parantaa vastaanottoa suuntaamalla
antenniyksikkö uudelleen (katso sivuja 4 ja 9).
34FI
Valmistelevat toimet
Vihjeitä
• Äänenlaatu voi
muuttua liittimen
napaisuuden mukaan.
Muuta liittimen
liitäntäsuuntaa ja
kuuntele äänenlaatua.
• Tämän laitteen
vakiovarusteisiin
sisältyy erivärinen
kaiuttimen etuverkko.
Jos haluat vaihtaa
kaiuttimen väriä, irrota
kaiuttimen etuverkko
vetämällä sitä
jokaisesta kulmasta
itseäsi kohti. Vaihda
sen paikalle sitten
toinen etuverkko.
2 Verkkojohdon liittäminen
Liitä verkkojohto pistorasiaan.
3 Paristojen asentaminen kaukosäätimeen
Asenna kaukosäätimeen kaksi R6-paristoa (koko AA)
(eivät sisälly vakiovarusteisiin)
Valmistelevat toimet
Paristojen vaihtaminen
Normaalissa käytössä paristojen pitäisi kestää noin
kuusi kuukautta. Kun kaukosäätimellä ei voi enää
ohjata laitetta, vaihda kaikki paristot uusiin.
jatkuu
Valmistelevat toimet
35FI
Järjestelmän valmistelu (jatkuu)
Tärkeää
Kun käytät
ulkoantennia, kytke Uliitäntä maahan
salamaniskun varalta.
Älä liitä maajohdinta
kaasuputkeen, jotta ei
synny
kaasuräjähdyksen
vaaraa.
FM-vastaanoton parantaminen
1 Liitä FM-ulkoantenni (ei sisälly vakiovarusteisiin).
Jos käytät antennijakorasiaa, voit käyttää myös TVantennia.
FMulkoantenni
(ei sisälly
vakiovarusteisiin)
IEC-vakiopistokeliitin
(ei sisälly vakiovarusteisiin)
Maa
2 Aseta laitteen takana oleva kytkin FM ANTENNA
SELECTOR asentoon “EXT”.
MW-/LW-vastaanoton parantaminen
Liitä 6-15 metrin mittainen eristetty johto (ei sisälly
vakiovarusteisiin) antenniyksikön liitäntään. Asenna
johto mahdollisimman vaakasuoraan lähelle ikkunaa
tai ulos. Sinun ei tarvitse irrottaa vakiovarusteisiin
sisältyvää antenniyksikköä.
Maa
36FI
Valmistelevat toimet
Eristetty johto (ei
sisälly
vakiovarusteisiin)
Virransäästö
DISPLAY
ENTER MEM
Vaikka virta olisi katkaistuna, laite
kuluttaa kellonajan näyttöön, ajastimen
toimintaan ja kaukosäätimen
komentojen vastaanottoon noin 5,6
wattia tehoa. Virransäästötoimintoa
käyttämällä voit pienentää
virrankulutuksen alle 1 wattiin.
Kun virta on katkaistuna, pidä DISPLAY•ENTER
MEM -painiketta alas painettuna noin 2 sekuntia.
Virransäästön poistaminen käytöstä
Jos haluat aikanäytön pois näkyvistä, pidä
DISPLAY•ENTER MEM -painiketta alas painettuna
noin kaksi sekuntia, kun laitteesta on virta
katkaistuna.
Valmistelevat toimet
Valmistelevat toimet
Laite kytkeytyy vähän virtaa kuluttavaan
valmiustilaan.
37FI
Lisälaitteiden
liittäminen
LINE
Voit äänittää CD-levyltä minilevylle tai
kuunnella kuvanauhurin, television tai
minilevysoittimen ääntä tämän laitteen
kaiuttimien kautta.
Katkaise jokaisesta laitteesta virta ennen
niiden liittämistä.
Katso lisätietoja liitettävän laitteen
käyttöohjeesta.
Huomautus
Liitä kaapelit pitävästi
vikojen välttämiseksi.
CD-levyn äänittäminen minilevytallentimella
ja DAT-nauhurilla
OPTICAL DIGITAL
OUT (CD) -liitäntään
Tämän laitteen
takapaneeli
Minilevytallennin,
DAT-nauhuri
jne.
digitaaliseen
Digitaalinen
tuloliitäntään
liitäntäkaapeli*
POC-5AB (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
* Valitse liitäntäkaapeli, joka sopii tähän laitteeseen
liitettävässä äänittävässä laitteessa olevaan digitaaliseen
tuloliitäntään. Katso lisätietoja liitettävän laitteen
käyttöohjeesta. Tässä soittimessa oleva OPTICAL DIGITAL
OUT (CD) -liitäntä on neliön muotoinen.
38FI
Valmistelevat toimet
Liitettävän laitteen
liitännän tyyppi
Liitäntäkaapelin
mallinumero
Optinen miniliitin
(Minilevytallennin jne.)
POC-5AB, POC-10AB
POC-15AB
L-tyyppinen 7-nastainen liitäntä
(DAT-nauhuri jne.)
POC-DA12P
Neliön muotoinen optinen
liitäntä (minilevytallennin,
DAT-nauhuri jne.)
POC-10A, POC-15A
Huomautuksia
• Optinen digitaalinen
lähtöliitäntä on
toiminnassa, kun
“CD”-ilmaisin näkyy
näytössä, ja liitäntä
toimii, vaikka CDsoitin ei soittaisikaan
levyä.
• Jos soitat CD-ROMlevyä, jota ei ole
tarkoitettu
äänentoistoon, saattaa
kuulua kohinaa.
1
Poista suojus tämän laitteen OPTICAL DIGITAL
OUT (CD) -liitännästä ja liitä tämä liitäntä
digitaalisella liitäntäkaapelilla (ei sisälly
vakiovarusteisiin) minilevytallentimen tai muun
laitteen digitaaliseen tuloliitäntään.
2
Kytke virta tähän laitteeseen ja liitettyyn
laitteeseen.
3
4
Valmistele liitetty laite äänitystä varten.
Käynnistä CD-levyn soitto tästä laitteesta.
Television, kuvanauhurin ja minilevysoittimen
tai -tallentimen kuuntelu
Tämän
laitteen
takapaneeli
Televisio,
kuvanauhuri,
minilevysoitin
tai -tallennin
jne.
linjalähtöliitäntään
Audioliitäntäjohto*
(ei sisälly vakiovarusteisiin)
* Minilevytallentimelle: johto, jonka kummassakin päässä on
stereominiliitin.
Televisiolle, kuvanauhurille: johto, jonka toisessa päässä
on stereominiliitin ja toisessa kaksi RCA-liitintä.
1
Liitä tämän laitteen LINE IN -liitäntä
audiojohdolla (ei sisälly vakiovarusteisiin)
minilevytallentimen tai muun laitteen
linjalähtöliitäntään.
2
Kytke virta tähän laitteeseen ja liitettyyn
laitteeseen.
3
Paina LINE -painiketta ja käynnistä soitto liitetystä
laitteesta.
Valmistelevat toimet
LINE IN
-liitäntään
Liitetystä laitteesta tuleva ääni kuuluu
kaiuttimista.
Valmistelevat toimet
39FI
Lisätietoja
Varotoimet
Turvallisuus
• Älä yritä avata laitteen koteloa, sillä
CD-soittimen laserkomponentti
tuottaa lasersäteilyä, joka on
vahingollista silmille. Jätä laitteen
huolto asiantuntevan huoltoliikkeen
tehtäväksi.
Laitteen sijoittaminen
• Älä jätä laitetta paikkaan, jossa se on
alttiina liialliselle kuumuudelle,
suoralle auringonvalolle, pölylle,
iskuille tai tärinälle.
• Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee
laitteen sisään, irrota verkkojohto.
Anna asiantuntevan huoltoliikkeen
tarkistaa laite, ennen kuin jatkat sen
käyttöä.
• Älä sijoita mitään esineitä 10 mm:n
etäisyydelle laitteen kotelosta. Älä
peitä ilmanvaihtoaukkoja, jotta laite
toimii ongelmitta ja on pitkäikäinen.
Virtalähteet
• Laite on kytkettynä verkkovirtaan
aina, kun verkkojohto on liitettynä
pistorasiaan, vaikka virta olisi
katkaistu virtakytkimellä.
• Jos et aio käyttää laitetta paristoilla
vähään aikaan, poista paristot. Tällä
tavoin vältät vahingot, joita paristojen
vuotaminen tai korroosio voi
aiheuttaa laitteelle.
• Laitteen pohjassa on kilpi, josta
ilmenee esimerkiksi käyttöjännite ja
virrankulutus.
40FI
Lisätietoja
• Älä sijoita laitetta vinolle tai
epävakaalle alustalle.
• Jos jätät laitteen auringonpaisteeseen
pysäköityyn autoon, varmista, ettei
laite altistu suoralle auringonvalolle.
• Älä sijoita luottokortteja äläkä
jousikoneistolla toimivia kelloja
laitteen lähelle, jotta kaiuttimien
voimakkaat magneetit eivät
vahingoita niitä.
Käyttö
Jos laite tuodaan kylmästä suoraan
lämpimään paikkaan tai sijoitetaan
hyvin kosteaan tilaan, CD-soittimen
sisällä oleviin linsseihin voi tiivistyä
kosteutta. Tällöin laite ei toimi
moitteettomasti. Poista CD-levy ja odota
noin tunti, kunnes kosteus on haihtunut.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista laitteen kotelo, paneeli,
painikkeet ja säätimet mietoon
pesuaineliuokseen kostutetulla
pehmeällä liinalla. Älä käytä
puhdistukseen hankaustyynyjä,
hankausjauhetta tai liuottimia, kuten
alkoholia tai bensiiniä.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä
kysymyksiä, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
CD-levyjen käsittely
• Puhdista CD-levy puhtaalla kankaalla,
ennen kuin asetat sen levylokeroon.
Pyyhi levyä keskeltä reunoja kohti
suuntautuvin vedoin.
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä,
tinneriä, alan liikkeissä myytäviä LPlevyjen hoitamiseen tarkoitettuja
puhdistusaineita tai antistaattisia
suihkeita.
• Älä altista CD-levyjä suoralle
auringonvalolle, ilmanvaihtokanaville
tai muille lämmönlähteille. Älä jätä
CD-levyjä auringonpaisteeseen
pysäköityyn autoon, sillä lämpötila
saattaa nousta auton sisällä
huomattavasti.
• Älä liimaa CD-levyyn paperia tai
tarroja äläkä naarmuta CD-levyn
pintaa.
• Säilytä CD-levy kotelossaan.
Jos CD-levyyn tulee naarmuja, likaa tai
sormenjälkiä, ääni saattaa hyppiä.
Lisätietoja
41FI
Vianmääritys
Oire
Korjaus
Ääntä ei kuulu.
• Kytke laitteeseen virta painamalla OPERATEpainiketta.
Yleistä
• Liitä verkkojohto pitävästi pistorasiaan.
• Säädä äänenvoimakkuutta.
• Irrota kuulokkeet, kun kuuntelet kaiuttimista.
Äänessä on häiriöitä.
• Joku käyttää matkapuhelinta tai muuta
radioaaltoja lähettävää laitetta laitteen lähellä.
t Siirrä matkapuhelin tai muu laite kauemmas
laitteesta.
Vaikka CD-levy on paikallaan,
näytössä on ilmaisin “No Disc” (“ei
levyä”).
• Aseta CD-levy paikalleen tekstipuoli ylöspäin.
CD-levy ei soi.
• Tarkista, että CD-levykelkka on suljettu.
• Aseta CD-levy paikalleen tekstipuoli ylöspäin.
CD-soitin
• Puhdista CD-levy.
• Ota CD-levy pois levykelkasta ja jätä levykelkka
avoimeksi noin tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
• Paina x-painiketta, niin että laitteen
toimintatilaksi vaihtuu “CD”.
Äänessä on katkoja.
• Pienennä äänenvoimakkuutta.
• Puhdista CD-levy tai vaihda se, jos se on pahasti
vahingoittunut.
• Sijoita laite paikkaan, jossa se ei ole alttiina
tärinälle.
• Äänessä voi olla katkoja tai kohinaa, jos CDlevy on äänitetty tietokoneella (esim. CD-Rlevyt).
42FI
Lisätietoja
Oire
Korjaus
Ääni on heikko tai huonolaatuinen.
• Siirrä laite kauemmas televisiosta.
Ajastin
Kello
Radio
• Jos käytät kaukosäädintä MW- tai LWradioasemaa kuunnellessasi, voi kuulua
kohinaa. Sitä ei voi välttää.
Ääni ei ole stereoääntä.
• Paina laitteen PLAY MODE•MONO/ST
-painiketta, kunnes “STEREO”-ilmaisin tulee
näyttöön.
Television kuvaan tulee häiriöitä.
• Jos laite on lähellä televisiota ja kuuntelet
sisäantennin avulla FM-asemaa, siirrä laite
kauemmas televisiosta.
Aseman nimi ei tule näyttöön,
vaikka kuuntelet FM-ohjelmaa.
• Tämän laitteen RDS-toiminto ei aktivoidu, jos
viritettynä oleva asema ei sisällä RDS-palvelua.
Laite ei vastaanota
• Liitä antenniyksikön johto oikein (sivu 34).
kellonaikasignaalia. (“ ” ei vilku ja • Muuta antenniyksikön suuntausta. Jos laite ei
-ilmaisin vilkkuu näytössä.)
vieläkään vastaanota signaalia, siirrä
antenniyksikkö lähelle ikkunaa.
Ajastin ei toimi.
• Tarkista, onko sattunut sähkökatko.
• Tarkista, että ilmaisin
Kaukosäädin ei toimi.
Kaukosäädin
• Tarkista, että kellonajan asetus on oikea.
(kello) on näytössä.
• Jos kaukosäätimen paristot ovat heikot, vaihda
ne uusiin.
• Varmista, että suuntaat kaukosäätimen
laitteessa olevaan kaukosäätimen
vastaanottimeen.
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja laitteen
välistä.
• Varmista, ettei kaukosäätimen vastaanotin ole
alttiina voimakkaalle valolle, kuten
auringonvalolle tai loistevalaisimen valolle.
• Siirry lähemmäs laitetta kaukosäädintä
käyttäessäsi.
Laitteessa on mikroprosessori, jonka avulla se suorittaa eri toimintoja. Esimerkiksi
verkkojännitteen vaihtelu voi joskus johtaa laitteen epävakaaseen toimintaan. Jos edellä kuvatut
korjausehdotukset eivät auta, irrota verkkojohto pistorasiasta. Pidä SNOOZE- ja SUMMERpainikkeita alas painettuina samanaikaisesti ja liitä verkkojohto uudelleen pistorasiaan. Jos
ongelma ei katoa, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Lisätietoja
43FI
Tekniset tiedot
CD-soitinosa
Yleistä
Järjestelmä
Digitaalinen CD-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Materiaali: GaAlAs
Aallonpituus: 780 nm
Säteilyn kesto: Jatkuva
Laserlähtöteho: enintään 44,6 µW (Tämä lähtöteho
on mitattu noin 200 mm:n etäisyydeltä optisen
lukupäälohkon objektiivilinssin pinnalta 7 mm:n
aukolla.)
Kierrosluku
200 - 500 kierr./min (vakiolineaarinopeus)
Kanavaluku
2
Taajuusvaste
20 - 20 000 Hz +0,5/–0,7 dB
Huojunta ja värinä
Alle mittausrajan
Kaiutin
Koko äänialueen kaiutin: halkaisija 8 cm, 4 ohmia,
kartiotyyppinen × 2
Tuloliitännät
LINE IN -liitäntä (stereominiliitäntä)
Pienin tulotaso 250 mV
Lähtöliitännät
Kuulokeliitäntä (stereominiliitäntä)
Impedanssiltaan 16 - 68 ohmin kuulokkeille
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (optinen
lähtöliitäntä)
Aallonpituus: 630 - 690 nm
Suurin lähtöteho
7,5 W +7,5 W
Käyttöjännite
Laitejärjestelmä:
230 V AC, 50 Hz
Kaukosäädin:
3 V DC, kaksi R6-paristoa (koko AA)
Tehonkulutus
28 W AC
Mitat (ulkonevat osat mukaan lukien)
noin 470 × 206,5 × 145,5 mm (l/k/s)
Paino
noin 5 kg
Vakiovarusteet
Kaukosäädin (1)
Antenniyksikkö (1)
Kaiuttimien etuverkot (2)
Radio-osa
Taajuusalue
FM
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1 602 kHz
LW
153 - 279 kHz
Välitaajuus
FM: 10,7 MHz
MW/LW: 450 kHz
Antennit
FM: Teleskooppiantenni
MW/LW: Kehäantenni
Radio-ohjattu kello: Ferriittisauva-antenni
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen
muotoilua ja ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Lisävarusteet
Sony MDR -kuulokesarja
44FI
Lisätietoja
Hakemisto
A, B
L
S, T, U
Aikamerkin asettaminen 28
Ajastin
herääminen musiikkiin 30
nukahtaminen musiikkiin
33
Asentaminen
antennit 34
Liittäminen
lisälaitteet 38
verkkojohto 35
Satunnaissoitto 13
SNOOZE 32
Soittaminen
CD-levy 6
esiviritetyt radioasemat
18
raidat jatkuvasti 12
raidat satunnaisessa
järjestyksessä 13
SUMMER TIME 27
C, D
CD-soitin 10
E, F, G, H, I
EON 21
Etsiminen
tietty raita 7, 11
M
MEGA BASS 25
N
Näyttö 10
Näytön käyttäminen 10
O
Ohjelmoitu soitto 14
Oman ohjelman luominen
14
J
P, Q
Jatkuva soitto 12
PTY 22
Puhdistaminen
kotelo 41
K
Kaukosäätimen paristot
35
Kellonajan automaattinen
asettaminen 4
Kellonajan asettaminen
manuaalisesti 26
Kuunteleminen
radion 8
televisio, kuvanauhuri,
minilevysoitin 39
R
Radioasemat
esivirittäminen 16
kuuntelu 8
Radioasemien
esivirittäminen 16
RDS 19
V, W, X, Y, Z, Å
Valitseminen
äänen esikorostus 25
Valmistelevat toimet 34
Vastaanoton parantaminen
4, 9
Vianmääritys 42
Ä, Ö
Äänen esikorostus 25
Äänitys
minilevylle tai DATnauhalle 38
Lisätietoja
45FI
46FI
Lisätietoja
Lisätietoja
47FI
Corporation
48FISony
Lisätietoja
Download PDF